Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
522001
  Дербеньова Л. "Змістовно-підтекстова" інформація у семантиці іншомовного тексту: герменевтичний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – С. 75-87. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
522002
  Лисенко В.В. "Змішане навчання" - шлях до інновацій у вищій освіті // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 49-50
522003
  Король В. "Змова військових": як це насправді було // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 25-31
522004
  Куличенко В.Ф. "Знаешь ли ты?" Научно-технические викторины в профессионально-техническом училище / В.Ф. Куличенко. – М., 1967. – 20с.
522005
  Омельченко Т.А. "Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя..." : спогади про Олександра Мурашка / [уклад., авт. ст.та комент.: Д. Добріян]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 94, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у прим.: с. 48-51 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7518-04-3
522006
  Тамарин С. "Знайко" із квіткового міста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 14


  Дитячий письменник Микола Носов провів свої свої юні роки в Ірпені, що біля Києва.
522007
  Прибитько Валентина "Знайомтеся! Світлофор Моргайко!" (Розвага за правилами дорожнього руху для дітей старшого дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 6-7 : фото
522008
  Сластін М.Ф. "Знайся кинь з конем, в вил з волом" [Знайся кінь з конем, а вол з волом] : трагикомичный этюд в двух картинах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. Степанова, 1899. – 55 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается А.С. Гавриленко. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
522009
  Гречило А. "Знак неясного значіння, щось вроді трезубця". 100 років тому затвердили державний герб України // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 11 (414), 22 березня 2018. – С. 46-50
522010
  Павліченко Н. "Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до Якутовича" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 9


  Під такою назвою у Національному художньому музеї України (NAMU) відбулось відкриття виставкового проєкту.
522011
  Мережинская А. "Знаки классики" в прозе Д. Галковского. К проблеме художественной специфики русского литературного постмодернизма // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 104-111. – ISBN 966-594-431-2
522012
  Шевченко Л.И. "Знаки классики" как определители действия законов эвритмии в литературе постмодернизма // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 83-90. – ISBN 966-594-355-3
522013
  Касьянов І. "Знакові" спори у сфері ІВ // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 18-19
522014
  Коваленко Геннадий "Знаменит своей историей". Великий Новгород: взгляд из Европы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 28-31. – ISSN 0235-7089
522015
  Ребрик Н. "Знаменита образотворча студія Золтана Баконія" у творчій долі Дмитра Кременя // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 70-74. – ISSN 2520-6419
522016
  Томкевич И.Г. "Знамя Октября" / И.Г. Томкевич. – Ленинград, 1972. – 211с.
522017
  Ступка М. З-над берегів русла річки Серет : Спогади. / М. Ступка. – Асторія-Нью-Йорк, 1984. – 387с.
522018
  Смоляк Б. З-над плину лірики Богдана Чепурка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 15
522019
  Бондаренко З.П. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 37-50. – ISSN 1817-3764
522020
  Шевченко В. Зміст та фактори глобальної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст та основні фактор сучасної глобальної фінансової кризи. Аналізуються міжнародний досвід застосування методів державного впливу для подолання кризи, зовнішні шоки та особливості кризових тенденцій у фінансовому секторі України. The ...
522021
  Кравчук В.М. Зміст та форма постанови адміністративного суду першої інстанції // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 11(123). – С. 36-48
522022
  Самойлов О. Зміст та форма постановки теоретичної проблеми // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 31-36. – ISSN 1810-2131
522023
  М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
522024
  М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 178-206
522025
  Топольник Я. Зміст та форми наукової діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в сучасних умовах інформатизації освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (88). – С. 35-58. – ISSN 2077-1827
522026
  Падун Ніна Олексіївна Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах України (1929-1940 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Падун Ніна Олексіївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1993. – 255л. – Бібліогр.:л.198-220
522027
  Падун Н.О. Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах України (1929-1940 рр.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Падун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
522028
  Пазюра Н. Зміст та хронологічні межі дослідження старого українського консерватизму // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 248-251. – ISSN 2519-1942
522029
   Зміст та шляхи покращення освіти у вищій школі в умовах багатоступеневої підготовки спеціалістів : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 419с. : 3 таб. – 1 додаток


  Об"єкт: навчально-виховний процес у закладах освіти вищих рівнів акредитації. Мета роботи: виявити передумови та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу (на основі критичного аналізу процесу викладання географії, фізики, біології, ...
522030
  Апаров А.М. Зміст та юридична природа координації фінансового контролю за діяльністю органів влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 95-99. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
522031
  Перкін В.І. Зміст тактичної операції "збирання первинної інформації" при розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-124.
522032
  Лещак Т. Зміст теологічної освіти у Львівському університеті та загальноєвропейський контекст (кін. XVIII – поч. XX ст.) / Т. Лещак, М. Лепех // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 86-92. – ISSN 2308-4634
522033
  Ярмиш Н. Зміст терміна "органи правопорядку", використаного у статті 131-1 Конституції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 79-84. – ISSN 2311-6676
522034
  Семенюк О.О. Зміст терміна "перешкоджання" у кримінальному кодексі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-41.


  Розкрито зміст терміна "перешкоджання". Обґрунтовано рекомендації щодо уніфікації його вживання в диспозиціях статей Кримінального кодексу України та впорядкування видів і розмірів покарань за діяння, вчинені з перешкоджанням. This article deals ...
522035
  Стройська Т. Зміст термінів "депортація" та "репатріація" в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 141-143..
522036
  Сайко М.А. Зміст термінологічної компетентності медичного перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 179-185


  У статті розглядаються зміст та особливості формування термінологічної компетентності майбутнього медичного перекладача. Особливу увагу зосереджено на виокремленні шляхів її досягнення, орієнтуючись при цьому на сучасний стан перекладацького ринку ...
522037
  Аванесов В.С. Зміст тесту і тестових завдань // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 30-37.
522038
  Білецький Н. Зміст титулів "князь" і "княжа" в руських актах XIV - початку XVII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 340-351. – (Нова серія ; вип. 21/22)
522039
  Орловський О.Я. Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.05 / Орловський О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-17
522040
  Орловський Олег Ярославович Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах : Дис....канд.юрид.наук:12.00.05 / Орловський Олег Ярославович; Мін-во освіти і науки України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. – Бібліогр.:л.176-206
522041
  Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
522042
  Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 185-203
522043
  Гаращенко Л.П. Зміст трудового договору // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7069-52-1
522044
  Іншин М.І. Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 62-67. – ISSN 2222-5374
522045
  Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 228 л. – Бібліогр.: л. 204-228
522046
  Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
522047
  Каравасілі Х.М. Зміст трудового права працівників на самозахист // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-52-1
522048
  Костюк В. Зміст трудової правосуб"єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 140-146. – ISSN 0132-1331
522049
  Рябчинська О.П. Зміст узгодженого покарання в угодах про примирення та про визнання винуватості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 206-211. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
522050
  Токар Л. Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 106-109
522051
  Єльченко В.Ю. Зміст українсько-російського стратегічного партнерства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 11-18. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
522052
  Захарченко А.М. Зміст управління об"єктами державної власності: загальноправова характеристика // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 234-242. – ISSN 2306-9082
522053
  Світличний О. Зміст управлінських відносин у галузі земельних ресурсів у контексті оптимізації системи органів виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 115-119
522054
  Дерець В. Зміст управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 19-23
522055
  Міхно К.О. Зміст уявлень про майбутню професію студентів-психологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-90. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного емпіричного дослідження визначено зміст та специфіку уявлень про майбутню професію студентів, що отримують базову вищу освіту за фахом "психологія". Здійснено порівняльний аналіз психологічних особливостей професійних уявлень ...
522056
  Дмитренко В.Ю. Зміст фактичної помилки у цивільному законодавстві України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 331-334. – ISBN 966-660-151-6
522057
  Морозова М.М. Зміст фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей у процесі формування їх економічної компетентності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 90-97. – ISSN 2227-2844
522058
  Лисько Т. Зміст фізичного насильства у складах згвалтування за Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 119-125.
522059
  Романчук С. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об"єднаних сил / С. Романчук, В. Добровольський, В. Мельник // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 3 (19). – C. 81-86. – ISSN 2415-3060
522060
  Каменська І.Б. Зміст філологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 127-129. – (Педагогічні науки)
522061
  Мосенкіс Ю. Зміст форми і форма змісту // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 14. – С. 14-16
522062
  Куташев І.В. Зміст функцій держави щодо управління соціально-економічними процесами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 61-64. – ISSN 2306-6814
522063
  Тульчевська Н.В. Зміст цивільних правовідносин з надання платних медичних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 60-66. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
522064
  Паскар А. Зміст цивільних процесуальних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 72-76
522065
  Соляник А. Зміст цифрової компетентності здобувачів вищої інформаційної освіти // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 230-231
522066
  Андрійчук О. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-110. – ISSN 0132-1331
522067
  Уварова Г.Ш. Зміст шкільної географічної освіти: тенденції та перспективи розвитку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 2-4
522068
  Совенко Б.В. Зміст, відмінності та співвідношення понять "канонічне право" та "церковне право" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 126-129. – ISSN 1563-3349
522069
  Погрібна О. Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 172-184. – ISSN 2616-7948
522070
   Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
522071
  Попов Р.В. Зміст, принципи та реалізація стратегії і тактики поведінки відповідача в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 184-191. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано судову практику в адміністративних справах й зроблено висновок про існування пріоритетної мети стратегії відповідача недопущення задоволення позовних вимог; формування єдиної практики застосування матеріального адміністративного ...
522072
  Майданик Р.А. Зміст, сторони і виконання договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 175-179. – ISBN 978-966-667-341-4
522073
  Хараджа Н. Зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правов теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 71-74
522074
  Ліплянська О.В. Зміст, структура та ефективність тренінгу "Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
522075
  Довганич В.А. Зміст, структура та функцій правової ідеології // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 26-32. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
522076
  Канівець Т.М. Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри / Т.М. Канівець, Г.С. Фесун // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 3-9. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
522077
  Васільєва Л.М. Зміст, суб"єкти та об"єкти ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 22-26. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
522078
  Ткаченко М.О. Зміст, форма мирової угоди, заяви сторін і ухвали суду про її затвердження та виправлення їх недоліків: питання законодавчої регламентації // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 117-125. – ISSN 2413-1342
522079
  Селіхов Д.А. Зміст, форми і значення діяльності землевпорядкувальних комісій наддніпрянській Україні епохи столипінських реформ // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 36-43. – ISSN 0201-7245
522080
  Отич О.М. Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини XX століття // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – C. 145-150. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
522081
   Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої освіти : метод. рекомендації / [В.І. Кириченко, В.Б. Нечерда, І.В. Гарбузюк, Т.В. Тарасова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 95, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-491-3
522082
  Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / О.В. Мельник ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 56с. – ISBN 978-966-644-106-8
522083
  Плющ О.М. Змістова валідність психосемантичних методик у політичній психології // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 85-97
522084
  Ткачук М.П. Змістова значущість творчих пріоритетів / М.П. Ткачук, І.М. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 286-297. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  До 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі.
522085
  Щегельська Ю.П. Змістова і організаційна складові та гармонограм здійснення інформаційного забезпечення програми євроінтеграції Республіки Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 221-226
522086
  Сосницька Н.Л. Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери / Н.Л. Сосницька, Анатоліївна Іщенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 38-43. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X
522087
  Крайнікова Т.С. Змістова культура видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; виділені головні складники культури видання; концепція та якість видання обґрунтовані як чинники його культури. The article contains the interpretation of culture as a level ...
522088
  Гуркова Т. Змістова складова створення сучасного освітнього середовища в НУШ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 17-25. – ISSN 2307-4906
522089
  Дубова О. Змістова структура категорій стану, способу, часу української і російської мов // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 19-25. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Змістову структуру двох дієслівних категорій стану і часу розглянуто за складом парадигм цих категорій. Грамема активного стану в українській мові відповідає актуалізації суб’єктних відношень названої дії, а грамема пасивного стану – актуалізації ...
522090
  Фіть Л.В. Змістова структура книжкової продукції видавництва "Сіяч" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 138-143


  Досліджено службову, вступну, основну і заключну частину друкованої продукції видавництва "Сіяч". Проаналізовано доцільність кожного елементу змістової структури. Secondary matter, introduction, body and ending of printed editions of the publishing ...
522091
  Іващенко В.Л. Змістова структура наукового концепту і зміст наукового поняття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 135-142
522092
  Нагорна Н.О. Змістова характеристика поняття "проектно-технологічна компетентність" майбутніх вчителів технологій // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 20-24. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522093
  Кушнір Л. Змістове відтворення поезій із роману Дж.Р.Р. Толкіна "The Lord of the Rings" в українських перекладах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 371-377. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
522094
  Денисенко А.М. Змістове наповнення рубрик ділової преси за грудень 2011 року // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 77-82
522095
  Сапожнікова О.В. Змістове наповнення та методика викладання на підготовчому відділенні навчальної дисципліни "українська мова й література" для абітурієнтів математично-природничих, інженерних та гуманітарних спеціальностей // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 83-92. – ISBN 978-617-7507-84-9


  Визначено місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі обраної абітурієнтом спеціальності, мету і завдання навчальної дисципліни, форми навчання, методи контролю та самоконтролю, рекомендовано зразки трьох видів завдань.
522096
  Грабчук О.М. Змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 96-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
522097
  Задорожна С.М. Змістове обмеження дії норм про автономію волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-54. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Cтаття присвячена розгляду питання обмеження територіальної сфери дії норм про автономію волі в міжнародному приватному праві.
522098
  Кузьмінич Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто особливості змістовного опрацювання документного потоку у бібліотеках Білорусі, особливості взаємодії на початковому етапі впровадження системи корпоративної каталогізації. Особливу увагу приділено досвіду роботи Національної бібліотеки ...
522099
  Кузьмінич Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто особливості змістовного опрацювання документного потоку у бібліотеках Білорусі, особливості взаємодії на початковому етапі впровадження системи корпоративної каталогізації. Особливу увагу приділено досвіду роботи Національної бібліотеки ...
522100
  Семенець Л.М. Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учителів математики // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 96-100. – ISBN 966-8847-12-1
522101
  Хохлова О.А. Змістовий аналіз процесу формування економічної компетентності студентів у системі вітчизняної хіміко-технологічної освіти // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 190-196. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780
522102
  Цзя Яочен Змістовий аспект креативної особистості в уявленні зарубіжних і вітчизняних дослідників / Цзя Яочен // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 156-159. – ISSN 2308-4634
522103
  Матвєєва К.С. Змістовий аспект формування навичок володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128


  Тематика статті пов"язана з визначенням змістового аспекту формування навичок володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей, а саме визначенням сфер і тем спілкування, які зумовлюють предметно-змістовий план іншомовного мовлення ...
522104
  Кресан Т. Змістовий компонент професійної підготовки бакалаврів дошкільної освіти в університетах США // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 126-129
522105
  Середа С.А. Змістовий контент як вияв редакційної політики тижневика "Профиль" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 129-134
522106
  Середа С. Змістовий контент як вияв редакційної політики тижневика "Профиль" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 538-541


  Проводиться контент-аналіз українського міжнародного тижневика "Профиль" за 2010 рік. Досліджується його тематичне наповнення, жанрове різноманіття, графічний та рекламний контент.
522107
  Неборак В. Змістовий розгляд вірша Богдана-Ігоря Антонича "Країна Благовіщення" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 45-48
522108
  Білик Н.Л. Змістові аналогії в історичних романах І. Андрича та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С.18-24
522109
  Ковальчук М.Б. Змістові аспекти курсу вищої математики у вищих технічних навчальних закладах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 67-71. – ISSN 2413-1571
522110
  Попович М.М. Змістові аспекти лінгво-когнітивного поняття "ментальний простір" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 20-26. – Бібліогр.: С. 26; 26 назв
522111
  Калюжний В.О. Змістові аспекти психологічних особливостей формування особистості персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті знайшли своє відображення архітектоніка управлінських стосунків та актуалізація психолого-акмеологічної складової у діяльності прикордонного керівника. Визначено, що експліцитний професійний психологічний вплив є не механічним, а свідомим ...
522112
  Зимомря І. Змістові величини німецькомовної лірики Юрія Клена / І. Зимомря, Р. Жовтані // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 285-294. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
522113
  Брудницька Л.І. Змістові відношення між вербальною та візуальною складовими рекламного образу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 91-93


  У статті обгрунтовується принципово новий підхід до аналізу та дослідження рекламного образу - підхід дослідження параметрів. Розглянуто у всіх аспектах базовий параметр рекламного образу: взаємодія вербальної та візуальної інформативних складових.
522114
  Агафонова А.М. Змістові домінанти епістолярного дискурсу : (на матеріалі епістолярію Анатолія Добрянського) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 61-68. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
522115
  Гавриленко І.І. Змістові засади управлінської діяльності А.С. Макаренка: управління навчально-методичною роботою // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 401-408. – ISSN 2312-5993


  Розкрито змістові засади управлінської діяльності А.С. Макаренка в аспекті управління навчально-методичною роботою в Трудовій колонії ім. М. Горького.
522116
  Снєда Ю. Змістові компоненти іншомовної підготовки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 207-210. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
522117
  Буклов Ю. Змістові компоненти національно-патріотичного виховання учнівської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 136-140. – ISSN 2308-4634
522118
  Кобрій О. Змістові напрями гуманізації свідомості майбутнього педагога як чинника його підготовки до опікунсько-виховної діяльності // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 115-128. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094
522119
  Докторук Є.В. Змістові особливості корпоративної та організаційної культури компанії // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 115-117. – ISBN 978-9934-571-53-4
522120
  Малинська Н.А. Змістові переваження Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 103-107. – ISBN 978-966-171-251-4
522121
  Ситняківська С. Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничних навчальних закладів України в другій половині ХIХ - на початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 42-46
522122
  Булкат Л. Змістовна визначеність конституційних понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2220-1394
522123
  Бродська О. Змістовна візія уявного у драмах Артура Шніцлера // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 223-231. – ISBN 978-966-2248-71-5
522124
  Коптюрова О.В. Змістовна еквівалентність перекладу англійських вигуків на українську мову (на матеріалі вигуку wow) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 25-28
522125
  Платонова Т.Є. Змістовна компонента підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 137-145. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується необхідність та зміст професійної підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.
522126
  Крицький О.В. Змістовна поліфонічність поняття "сучасне суспільство": спроба філософського узагальнення // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 150-159. – ISSN 2072-1692
522127
  Мірошник З.М. Змістовна характеристика особистості вчителя: рольовий підхід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 130-139. – (Психологія ; вип. 47)
522128
  Тарахонич Т.І. Змістовна характеристика правових засобів: сучасні погляди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-39
522129
  Шатайло О.А. Змістовна характеристика системи антикризового управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 217-226. – ISSN 2222-4459
522130
  Дудоров О.О. Змістовне дослідження історії вітчизняної кримінально-правової науки / О.О. Дудоров, М.Г. Щербак // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 218-223. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
522131
  Дудоров О.О. Змістовне дослідження історії вітчизняної кримінально-правової науки (Рецензія) / О.О. Дудоров, М.Г. Щербак // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1


  Рецензія на книгу доцента кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Березіна П.С. "Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико правове дослідження.
522132
  Радзивілюк В. Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств / В. Радзивілюк, Ю. Нагребецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню питань, пов"язаних з змістовним наповненням термінів, якими позначаються основні правові форми погодженого законодавчого розвитку різних країн, зокрема, такі як: гармонізація, адап- тація, уніфікація. Данная статья ...
522133
  Грабовська І.М. Змістовне наповнення поняття "ментальність" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 158-160
522134
  Сімкіна О.В. Змістовне наповнення поняття "соціальна політика": державно-управлінський аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 122-125. – Бібліогр.: 7 назв
522135
  Дробін А.А. Змістовне наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 98-102. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522136
  Конах В.К. Змістовне наповнення українського медіа-простору основні напрями розв"язання проблем // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 125-132. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано вітчизняний медіа-простір задля визначення негативних тенденцій у формуванні та подачі контенту, а також основні чинники, що спричиняють невідповідність вітчизняного інформаційного продукту загальноприйнятим журналістським стандартам. На ...
522137
  Демчина Л.І. Змістовне оновлення документознавчої підготовки бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 142-151. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі аналізу зарубіжного досвіду підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів запропоновано напрями змістовного оновлення бібліотечної освіти України.
522138
  Олійник С.в. Змістовний опис випарника етилбензолу як об"єкта імітаційного моделювання / С.в. Олійник, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 45-46. – ISBN 978-966-622-803-4
522139
  Міма І.В. Змістовні аспекти трансформації християнсько-правоих традицій у правовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 151-155. – ISSN 2524-017X
522140
  Ященко В. Змістовні засади вдосконалення правового регулювання діяльності органів Служби безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 25-27.
522141
  Леонтьєв І. Змістовні межі категорії "політичне життя" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 164-179. – ISSN 2524-0137
522142
  Віллем Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників / Віллем, де Вріс // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.85-90
522143
  Бутнік-Сіверський Змістовні складові комерціалізації інтелектуальної власності, створеної за рахунок коштів держ. бюджету, та її правове забезпечення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 33-37. – ISSN 1608-6422
522144
  Балагура О. Змістовні та технологічні особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 180-182
522145
  Літвінов С.В. Змістовні та формальні аспекти представлення соціальної структури як простору статусних ознак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-84. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі теоретичні дилеми, пов"язані із застосуванням моделі простору статусних ознак соціальних акторів (респондентів) для вивчення соціальної структури спільнот чи суспільств. Запропонована низка рекомендацій стосовно процедур ...
522146
  Темченко Л.В. Змістовні та формотворчі особливості європейської політичної карикатури // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 123-128. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто сучасний стан політичної карикатури в європейських країнах, зокрема Франції та Німеччині, та з’ясовано національну специфіку цього жанру. Наголошено, що політична карикатура має могутній маніпулятивний потенціал. Оперативно відображаючи ...
522147
  Старченко Т. Змістовність, виразність - і ще й елегантність // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 317-320. – ISBN 978-966-1516-14-3
522148
  Поведа Т. Змістовно-методичні особливості викладання безпеки життєдіяльності у майбутніх вчителів // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 49-51
522149
  Сірко Р.І. Змістовно-операційні засади підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі МНС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 334-343. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
522150
  Вощевська О. Змістовно-процесуальні аспекти підготовки інженерів-аграрників в університетах США / Ольга Вощевська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52
522151
  Іншакова Г. Змістовно-структурна модель формування професійної компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання біостатистиці // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 151-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Описано змістовно-структурну модель формування професійної компетентності студентів ВМНЗ з основ біостатистики. Модель представлено як цілісну систему, що складається з цільової, змістовної, методологічної, методично-організаційної та ...
522152
  Мороз М.В. Змістовно-термінологічне визначення категорії "збитки" у цивільному законодавстві України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – C. 7-12. – ISSN 2311-4894
522153
  Соловйова Т. Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 93-99. – ISSN 2415-8828
522154
  Загиней З. Змістовно правова еквівалентність тексту кримінального закону України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 382-383. – ISBN 978-617-7069-28-6
522155
  Владимиров В.М. Змістово-методологічні особливості викладання журналістикознавчих дисциплін у США // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 110-116


  Статтю присвячено висвітленню особливостей підходів до викладання журналістиконавчих дисциплін в університетах Сполучених Штатів Америки. Зокрема здійснено структурний аналіз американських підручників з журналістики та навчально-методичного плану ...
522156
  Бугаєвська Ю.В. Змістово-організаційний та рефлексивно-коригувальний етапи технології формування корпоративної культури // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 13-17. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
522157
  Слюсаренко М.А. Змістово-процесуальний підхід в умовах студентоцентризма вищої школи // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 160-165. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522158
  Ярославович Б.Т. Змістово-смислові характеристики верховенства права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 38-46
522159
  Солодченко С. Змістово-функціональна сутність самоконтролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню правового змісту самоконтролю як способу забезпечення законності на вимогу правового господарського порядку. Аргументовано виділення гарантійної, прогнозної, комунікативної, семіотичної (інформаційної) функцій самоконтролю ...
522160
  Жовква О.І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 301-306. – ISSN 2077-3455
522161
  Семяновіч А.А. Змітрок Бядуля. / А.А. Семяновіч. – Мінськ, 1960. – 36с.
522162
   Зміцнення антигітлерівської коаліції. – К, 1946. – 228с.
522163
   Зміцнення антигітлерівської коаліції. Розвал фашистського блоку : Збірник документів. – Київ : Держвидав, 1946. – 227с.
522164
  Матвійчук Ю. Зміцнення безпеки банків як відповідь на нові виклики і загрози // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 48-50
522165
   Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні і перспективи турецько-українського співробітництва = Enhancing security in the Black Sea region and prospects for the Turkish-Ukrainian cooperation / Центр Разумкова ; Фонд Арсенія Яценюка "Open Ukraine" ; Центр міжнар. та європ. дослідж. Ун-ту Кадір Хас ; [кер. проекту: В. Чалий ; ред. україномов. ч.: Л. Шангіна, М. Пашков ; ред. англомов. ч.: В. Клименко, Є. Шульга]. – Київ : Заповіт, 2011. – 179 с. : табл., портр. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-98-2
522166
  Лисяк Л.В. Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації / Л.В. Лисяк, О.М. Грабчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 294-299. – ISSN 2222-0712
522167
  Йочине Д. Зміцнення верховенства права Європейським судом з прав людини: литовський та український досвід і приклади // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 160-185.
522168
  Дікого Л.І. Зміцнення громадського господарства колгоспів - основа правильного поєднання громадських і особистих інтересів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 35-40. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье освещается один из актуальных вопросов - правильное сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели. Сочетание общественных и личных интересов достигается путем оплаты труда колхозников, существования личного ...
522169
  Долинський О.В. Зміцнення дружби і співробітництва трудящих РРФСР і УРСР в ході міжреспубліканського соціалістичного змагання (1971-1980 рр.) / О.В. Долинський, Т.О. Комаренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 15-23. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
522170
  Собкевич О.В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – C. 144-152. – ISSN 1562-0905
522171
  Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ, 2015. – 226, [48] арк. – Додатки: [48] арк. – Бібліогр: арк. 203-226
522172
  Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
522173
  Мартиненко В.В. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В.В. Мартиненко, Н.П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 239, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0724-2
522174
  Мінгазутдінов А. Зміцнення єдності армії і народу під час визволення України від фашистських загарбників (1943-1944) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-88. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів розкрито форми зв"язків воїнів Червоної армії і населення визволених від нацистських окупантів міст і сіл України під час Великої Вітчизняної війни. The ways of communication between the Red Army soldiers ...
522175
  Синельникова Р.Д. Зміцнення законності-гарантія прав особи / Р.Д. Синельникова. – Київ, 1981
522176
  Янош К.Ф. Зміцнення законності в господарських відносинах / К.Ф. Янош. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
522177
  Доненко В.В. Зміцнення законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ / В.В. Доненко, А.В. Коваленко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 61-63.
522178
  Мінгазутдінов А.Ф. Зміцнення зв"язків воїнів із трудящими визволених районів у боях за Україну (1943-1944 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 112-119. – (Історія ; вип. 33)


  У статті узагальнено форми зв"язків воїнів діючої армії з трудящими визволених районів України в роки Великої Вітчизняної війни, зокрема показані листування, обмін делегаціями, передача трудящими бойової техніки, збудованої на кошти населення, допомога ...
522179
  Тимочко О.І. Зміцнення здоров"я та формування потреби у здоровому способі життя школярів засобами важкої атлетики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 234-237. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
522180
  Білорус О. Зміцнення конкурентоспроможності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1812--514Х
522181
  Бистрицька Е.В. Зміцнення міжнародного авторитету Російської православної церкви у сталінському плані боротьбі з Ватиканом (1943-1948 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 106-124. – ISSN 0130-5247
522182
  Мордвінцев В.М. Зміцнення міжнародного становища Росії у середині та другій половині XVII ст. // Історія народів Росії. Від найдавніших часів до середини 18 ст. / За заг. ред.Серіщева Я.М. – Київ : НМК ВО, 1992. – С. 207-222. – ISBN 5-7763-0984-0
522183
  Затока Л.П. Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 420-448. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
522184
  Шевченко Володимир Федорович Зміцнення партійних організації колгоспів і радгоспів в умовах будівництва комунізму (1961-1971 рр.) / Шевченко Володимир Федорович. – Київ : Вища школа, Вид-во при Київ ун-ті, 1976. – 151с. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
522185
  Тарельник В"ячеслав Борисович Зміцнення поверхневих шарів інструмента та важконавантажених деталей електроерозійним легуванням за наступною пластичною деформацією : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05, 05.03.01 / Тарельник В"ячеслав Борисович; Східноукраїнський держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 16 с.
522186
   Зміцнення потенціалу регіонів та шляхи подолання соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : НІСД, 2004. – 82с.
522187
  Діденко Г.Д. Зміцнення Радянської влади на селі після перемоги Жовтневої революції (1918) / Г.Д. Діденко. – Київ, 1957. – 136с.
522188
  Завацька Л.А. Зміцнення соматичного здоров"я студента - пріоритетне завдання фізичного виховання у закладах вищої освіти України / Л.А. Завацька, В.В. Макареня, О.В. Зеленюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 87-95. – ISSN 2919-864X
522189
  Лопаєва Д.Т. Зміцнення соціальдно-класової єдності націй СРСР / Д.Т. Лопаєва. – К, 1973. – 45с.
522190
   Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу : монографія / Ірина Гринчишин, Мар"яна Біль, Ірина Лещух [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2019. – 299, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 265-284 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9171-3
522191
  Занфіров В. Зміцнення стану законності у сфері водних відносин - назріла вимога сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 7-17
522192
  Ніколаєв В.П. Зміцнення фінансового стану комунальної галузі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 75-81 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
522193
  Барецький В.І. Зміцнення фінансової автономії місцевої влади і самоврядування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-69. – Бібліогр.: 8 назв
522194
  Шемаєва Л.Г. Зміцнення фінансової безпеки України шляхом посилення координації фіскальної та монетарної політики держави / Л.Г. Шемаєва, Ю.В. Касперович, Д.М. Гладких // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2616-9460
522195
  Іваньков М.Д. Зміцнення фінансової діяльності підприємства - важлива умова підвищення рентабельності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 14-20. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматривается вопрос о влиянии улучшения хозяйственно-финансовой деятельности промышленного предприятия на повышение уровня его рентабельности. Автор дает общую характеристику сущности социалистической рентабельности и ее ...
522196
   Зміцнити віру українського суспільства у свої можливості. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 2.


  Керівник парламенту В. Литвин наголосив, що Київський національний університет - патріарх української державності.
522197
   Зміцнювати дісципліну, забезпечувати високу організованість : Рек.бібліогр.покажчик. – Київ, 1986. – 35с.
522198
  Судейченко Д.Г. Зміцнювати зв"язок школи з життям. / Д.Г. Судейченко. – Х., 1959. – 31с.
522199
  Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.3-12. – ISSN 0132-1331


  Виступ голови Конституційного Суду України
522200
  Шемшученко Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 115-119. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена 25-річчю Декларації про державний суверенітет України, яка стала політико-правовою предтечею Акта проголошення незалежності України. Історичне значення Декларації полягає в тому, що вона стала першим і визначальним чинником фактичного ...
522201
  Голинська Х. Зміцнюємо давно налагоджені зв"язки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Автор, начальник відділу інформац. досліджень та зв"язків з громадськістю університету, - про перебування заступника декана факультету політології МДУ ім. Ломоносова І.О. Чихарєва на філософському факультеті нашого університету, співпраця між якими ...
522202
  Снітовський І. Зміцнюємо зв"язки з виробництвом. / І. Снітовський. – К., 1959. – 38с.
522203
  Юрчук Г.П. Зміцнюємо кормову базу. / Г.П. Юрчук. – Х., 1955. – 30с.
522204
   Зміцнюємо співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Університет з робочим візитов відвідала делегація з Університету Ментурі (Алжир) у складі проректора проф. Фаріди Хобар та директора фізичної лабораторії проф. Джамеля Хамана. Науковці зустрілися з проректором з наукової роботи проф. С. Вижвою та ...
522205
  Косий М. Зміцнюють матеріальну базу вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 20). – С. 7


  У Харківському університеті міського господарства відкрили лабораторію, завдяки якій студенти зможуть опанувати сучасні енергоефективні й енергоощадні технології.
522206
   Змішана виборча система: світовий досвід застосування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 29-37


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
522207
  Орловська Г.М. Змішана вірусна інфекція на рослинах соняшнику / Г.М. Орловська, А.Л. Бойко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
522208
  Тарасенко Г.Д. Змішана економіка: дещо новий підхід до визначення поняття / Г.Д. Тарасенко, О.М. Головінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 115-124. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
522209
  Чечельницький О.А. Змішана мережа паралельної структури з повторними викликами / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 221-222
522210
  Рибалка Н.С. Змішана мотивація англійської теріологічної номенкатури // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 122-126. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено особливості змішаного типу мотивації англійських номенклатурних найменувань ссавців. Виокремлено пропозиційно-модусний і пропозиційно-асоціативний різновиди змішаної мотивації теріологічних номенів.
522211
  Мутон Я.Р. Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 363-368. – ISBN 966-581-388-9
522212
  Колодій Ю.О. Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для пів безмежного циліндра з покриттям / Ю.О. Колодій, І.М. Турчин, В.В. Хома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Побудовано розв"язок нестаціонарної задачі теплопровідності для напівбезмежного циліндричного тіла, що складається із теплоізольованого суцільного циліндра та теплопровідного покриття, яке моделюється порожнистим циліндром. Задача розглядається за ...
522213
  Галата С. Змішана освіта: одружити "онлайн" і "офлайн" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Представники більш як 60 українських вишів узяли участь у Першій Всеукраїнській конференції "Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта", яка відбулася в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
522214
  Мартинюк Р. Змішана республіка – напівпрезидентська форма правління? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 172-183. – ISSN 1026-9932
522215
  Бабанін С.В. Змішана форма вини у кримінальному праві України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 186-192. – ISSN 2078-3566
522216
  Пушкар О.А. Змішана форма вини як кримінально-правова категорія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пушкар Олег Анатолійович ; Акад. адвокатури України, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
522217
  Машталер О.В. Змішана форма державного правління: теоретична модель та її практичне застосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
522218
  Шушман І.В. Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки / І.В. Шушман, П.О. Колесник, Є.Я. Кенез // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 177-181. – ISSN 2415-3060


  У статті наведено інформацію щодо інноваційних методів навчання та ефективності тренінгових занять у системі підготовки сімейних лікарів, фельдшерів та медичних сестер. Згідно отриманих результатів, вхідний рівень знань більше третини медпрацівників по ...
522219
  Колесник Т.А. Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 86-89. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
522220
  Кухаренко В.М. Змішане навчання в університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 114-119. – ISBN 978-966-285-311-7
522221
  Гуревич Р. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. / Р. Гуревич, М. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 106-112. – ISSN 2308-4081
522222
   Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти / К. Осадча, В. Осадчий, В. Круглик, І. Наумук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 343-353. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
522223
  Соломаха А. Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю "методика раннього навчання дітей іноземній мові": досвід Німеччини // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 136-140. – ISSN 2078-1687
522224
  Ткачук Г.В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 143-156. – ISSN 1998-6939
522225
  Березенська С.М. Змішане навчання технічних дисциплін: чому це не працює? // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 10-11
522226
  Максименко Т. Змішане навчання у процесі магістерської підготовки майбутнього менеджера освіти / Т. Максименко, Ю. Штика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 224-234. – ISSN 2312-5993
522227
   Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – 57, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
522228
  Авер"янова Н. Змішане навчання як інноваційна технологія в освітньому просторі вишів І-ІІ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 6-9


  Розглянуто дистанційне та змішане навчання, їх переваги та недоліки. Наведено моделі змішаного навчання як інноваційної технології.
522229
  Максименко Т. Змішане навчання як інноваційна технологія підготовки фахівця // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 178-180. – ISBN 978-966-698-271-4
522230
  Желуденко М. Змішане навчання як оптимальна та ефективна форма сучсної освіти / М. Желуденко, А. Сабітова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 38-43. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
522231
  Франчук Т.Й. Змішане навчання: пріоритети та прогнозовані проблеми імплементації // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 51-52
522232
   Змішане навчання: рекомендації / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Фахівці Міністерства освіти і науки розробили рекомендації щодо організації змішаного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти. У цьому документі міститься інформація про те, які нормативне забезпечення та технологічна база для цього ...
522233
  Тимофєєв Ю.Є. Змішане фінансування вищої освіти - шлях до ії розвитку / Ю.Є. Тимофєєв, Ю.Б. Чернявська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 2306-6806


  У статті досліджувалася проблема фінансування вітчизняної освіти.
522234
  Мамон З. Змішаний арбітраж в контексті співвідношення міжнародного публічного і міжнародного комерційноого арбітражів. Арбітражний механізм ICSID // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-41.
522235
  Горбатенко М.Ю. Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв"язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Горбатенко Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
522236
  Горбатенко М.Ю. Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв"язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Горбатенко Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 132 л. – Бібліогр.: л. 125-132
522237
  Ковальчук Я. Змішаний від позбавлення права на спадкування (практичний аспект) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-99.
522238
  Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики : Автореф. дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
522239
  Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 161л. – Бібліогр.: л. 140-161
522240
  Гічан О.І. Змішані режими моделі ФітцХ"ю-Нагумо: взаємодія та конкуренція біфуркацій Хопфа та Тюрінга / О.І. Гічан, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються змішані режими канонічної реакційно-дифузійної моделі типу активатор-інгібітор, що виникають внаслідок взаємодії та конкуренції двох основних біфуркації порушення симетрії у нерівноважних системах. Ключові слова: структуроутворення, ...
522241
   Змішані режими робочого часу в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019 / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна, Н.С. Данилевич, А.С. Когденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
522242
  Курилко О.Б. Змішування в"язких рідин в мікрокомірках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Механіко-математичний ф-т, Каф. теоретичної та прикладної механіки. – Київ, 2012. – 159 л. – Бібліогр.: л. 144-159
522243
  Курилко О.Б. Змішування в"язких рідин в мікрокомірках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
522244
  Бриних М. Змішувати високе й низьке // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Український письменник, літературний криик М. Бриних про омертвіння класики, зло академічного літературознавства та суржик як продукт радянської пропаганди.
522245
  Лебедєва І.В. Зміщення еліпсоїдального та сферичного включень у необмеженому пружному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 107-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом власних векторних функцій розв"язано задачі про напружений стан пружного середовища при переміщенні в ньому еліпсоїдального та сферичного включень. Обчислено компоненти вектора переміщень та вектора напружень на поверхнях еліпсоїда та сфери. ...
522246
  Климик Я.Л. Зміщення жорсткого диска в пружному півпросторі вздовж жорсткої стінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 114-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається статична крайова задача для пружного півпростору з жорсткою стінкою, поблизу якої в паралельній до неї площині набуває зміщення жорсткий диск. Розгляд ведеться з більш загальних позицій, так як застосовуваний метод власних векторних ...
522247
  Климик Я.Л. Зміщення жорсткого диску в пружному шарі в площині його розташування та аналогічна задача для стоксової течії в"язкої рідини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 120-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається статична крайова задача для пружного шару, на серединній площині якого задаються мішані крайові умови з круговою границею їх розділу. На основі методу власних векторних функцій та теорії парних інтегральних рівнянь задачу ...
522248
  Крохмаль П.А. Зміщення жорсткого тороїдального включення в пружному просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-79. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Отримано точний розв"язок задачі про осесиметричний зсув жорсткого тороїдального включення в пружному просторі. Загальний розв"язок рівняння Ламе вибирався у вигляді комбінації трьох гармонічних функцій, одна з яких є об"ємним розширенням. Гранична ...
522249
  Гаврюшенко Д.А. Зміщення макроскопічних характеристик термодинамічних систем під дією радіаційного опромінення / Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
522250
  Романов А.В. Зміщення оцінки параметрів у моделі сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 262-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель сплайнової регресії та оцінки параметрів моделі, що знайдені методом мінімізації залишкової суми квадратів. Доведено, що оцінки усіх параметрів за формулою Бокса, крім точки переходу, є незміщеними. Показано, що оцінка точки ...
522251
  Арендт Л. Зміщення професій зайнятості в Польщі до 2022 р. в напрямку до поляризації ринку праці / Л. Арендт, А. Гайдос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1684-906Х


  "Основну увагу приділено змінам у структурі професій зайнятості в Польщі. Детально висвітлено причини цих зміщень від технічних змін та модернізації освіти до інституційних реформ і розглянуто гіпотезу поляризації ринку праці. Проаналізовано майбутній ...
522252
  Приймак В.І. Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України / В.І. Приймак, Н.М. Ковалевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-31
522253
  Голубенко О.В. Зміщення, долання, межа: екзистенціально-аналітична розробка проблемного поля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 40-48. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
522254
  Ємченко В.М. Зміщнення народногосподарського комплексу країни / В.М. Ємченко. – К., 1986. – 46с.
522255
  Колесниченко Т. Змія (ціною життя) : п"єса на 5 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. спілки, 1914. – 83 с.
522256
  Глущко О. ЗМК - зламана імунна система ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 35-36
522257
  Білан Н.І. ЗМК як фактор суспільно-політичної взаємодії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 23-26


  Йдеться про засоби масової комунікації як чинника суспільно-політичних відносин. На сучасному етапі розвитку суспільства ЗМК відіграють вирішальну роль у формуванні громадської думки, утвердженні культурних цінностей, впливають на масову політичну ...
522258
  Омельчук Ю.М. Змова / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1967. – 148с.
522259
  Певний Богдан Змова : Дійство у п"ятому вимірі: Біографічна повість; Змова: Історична повість; Юрко / Певний Богдан. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-053-2
522260
  Євтушок Олександр Змова : (рецензія) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 99-100. – ISSN 0130-5212
522261
  Шорохов А. Змова двох "мрійників" із "тверезими головами" (Петлюра - Пілсудський) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 29 вересня (№ 39). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
522262
  Галушка А. Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним 1939-1941 / Андрій Галушка, Єгор Брайлян. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 366, [2] с. : іл., карт. – Бібліогр.: с. 351-356. – ISBN 978-617-12-5789-4
522263
  Казаков О.О. Змова князів 1480-1481 рр.: визвольний рух у давньоруських землях другої половини XV ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-105
522264
  Папуга Я. Змова мовчання : ставлення заходу до голодомору / Ярослав Папуга. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 220-225. – Бібліогр. в прим.: с. 202-219. – ISBN 978-966-373-879-6
522265
  Сміхов Г. Змова на самознищення, або Що таке "територія шпигуна" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 14-15
522266
  Шопінський В. Змова пінкертонівців / В. Шопінський. – Харків, 1931. – 64с.
522267
  Вірта М.Є. Змова приречених / М.Є. Вірта. – Київ, 1949. – 111с.
522268
  Римаренко Ю.І. і Панчук М.І. Змова приречених / Ю.І. і Панчук М.І. Римаренко. – К., 1975. – 62с.
522269
  Паркер Р. Змова проти миру / Р. Паркер. – Київ, 1950. – 144с.
522270
  Коротаєвский Г.П. Змова проти прогресу / Г.П. Коротаєвский. – Київ, 1981. – 140 с.
522271
  Сталін Й Змова проти революції / Й Сталін, 1937
522272
  Король В. Змова проти Столипіна та її наслідки для народів Росії ( До 150-річчя від дня народження Великого Реформатора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 4/5. – С. 16-20
522273
  Плужник Є.П. Змова у Києві : роман, п"єси / Є.П. Плужник. – Київ : Український письменник, 1992. – 428 с. – ISBN 5-333-00680-6
522274
  Кваша О. Змова у структурі співучасті у злочині / О. Кваша, Я. Резнік // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 98-102. – ISSN 2409-4544
522275
  Резнік Я.А. Змова як наскрізне кримінально-правове поняття // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 305-314. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
522276
  Резнік Я.А. Змова як наскрізне кримінально-правове поняття // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 305-314. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
522277
  Вознюк А.А. Змова як обов"язкова кримінально-правова ознака злочинних об"днань // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 227-237. – ISSN 1563-3349
522278
   Змоделюй фінанси ти // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  Студент економі. ф-ту Б. Якимчук виборов право брати участь у фіналі світового чемпіонату з фінансового моделювання Modeloff 2018.
522279
  Калакура Я. Знавець і дослідник унікальних історичних джерел (до 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 224-228. – ISSN 0869-3595
522280
  Калакура Я. Знавець і дослідник унікальних історичних джерел (до 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука) : Список публікацій за 1987-2010 роки. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 224-263. – ISSN 0869-3595


  Список публікацій В. Сергійчука за 1987-2010 роки.
522281
  Бігусяк М.В. Знавець і філігранний дослідник мовних обширів (Миколі Петровичу Лесюку - 80) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 158-165. – ISSN 1682-3540
522282
  Позняков В.Д. Знавець міцності матеріалів та конструкцій (до 75-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова) / В.Д. Позняков, В.А. Півторак // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 98-101. – ISSN 1027-3239
522283
  Шендеровський В. Знавець природи і землі української [Павло Тутковський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 268-270. – ISBN 966-7522-04-0
522284
  Слюсар А. Знавець роману Валер"яна Підмогильного "Місто" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
522285
   Знавці астрономії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українська збірна виборола три бронзові нагороди та дві почесні грамоти на IX Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка тривала з 26 липня по 6 серпня в місті Магеланг (Індонезія). Керівниками команди були доцент каф. астрономії та фізики ...
522286
   Знавці небесних світил // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  ХV11 Міжнародна астраномічна олімпіада в м. Квантжу ( Республіка Корея).Участь взяли й наші школярі. Учениця Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Баринова - срібна медаль
522287
  Чайкіна Г. Знавці природи. Факультет природничо-географічної освіти та екології: минуле, сьогодення, майбутнє // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 10


  "Із нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «УМ» розпочинає серію публікацій про факультети цього навчального закладу. Першим нашим гостем став факультет природничо-географічної освіти та екології. Спочатку були ...
522288
   Знавці теорії економії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнську студентську олімпіаду з економічної теорії в КНУ імені Тараса Шевченка.
522289
   Знавцям мови і літератури // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  5 серпня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено проект Указу Президента України " Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів". Указом Президента України від 1 серпня 2000 року № 940 ...
522290
  Возняк М.С. Знадібки до української великодньої драми : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1927. – 35 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.146, с. 142 — 153
522291
  Назаревський О.А. Знадоби до історії давньої повісти / О.А. Назаревський. – Окр. відб. із Записок іст.-філ. відділу ВУАН, кн. XXV, К. 1929, 1929. – 20с.
522292
  Верхратський І.Г. Знадоби до словаря южноруского / написав Иван Верхратский. – У Львові [Львів] : З печатні Т-ва имен. Шевченка, під зарядом Фр Сарницкого
[Вип.] 1. – 1877. – 88 с.
522293
  Руденко Е.И. Знаель ли ты себя? / Е.И. Руденко. – Астрахань, 1961. – 296с.
522294
  Кванин О. Знаем вас!.. / О. Кванин. – Вологда, 1963. – 96с.
522295
  Исаева А.Н. Знаемое и незнаемое "Я" в значимой жизненной ситуации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 85-96. – ISSN 2073-8528
522296
   Знаете и люби свой край. – М, 1979. – 84с.
522297
  Москов М. Знаете ли българския правопис / М. Москов. – София, 1980. – 207с.
522298
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 2-е изд., перераб. – Минск, 1968. – 282с.
522299
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 3-е изд., перераб и доп. – Минск, 1980. – 207с.
522300
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 4-е изд., перераб и доп. – Минск, 1989. – 175с.
522301
  Нейкен Л.Л. Знаете ли вы Карелию? / Л.Л. Нейкен. – Петрозаводск, 1977. – 64с.
522302
  Сухоруков В.Н. Знаете ли вы Крым? / В.Н. Сухоруков. – Симферополь, 1983. – 160с.
522303
  Сухоруков В.Н. Знаете ли вы Крым? / В.Н. Сухоруков. – 3-е дополненное. – Симферополь : Таврия, 1986. – 139с.
522304
  Савранский В.С. Знаете ли вы оперетту? : 150 вопросов и ответов / В.С. Савранский. – М., 1985. – 73с.
522305
  Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребенка? / Г. Филипчук. – 3-е изд. – М, 1985. – 206с.
522306
  Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребенка? / Г. Филипчук. – 4-е изд., доп. – М, 1989. – 396с.
522307
   Знаете ли вы себя?. – М, 1989. – 159с.
522308
  Гильбо И.С. Знаете ли Вы себя? / И.С. Гильбо. – Л., 1969. – 184с.
522309
  Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? / Я.И. Перельман. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 314 с.
522310
  Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? / Я.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. – Ленинград ; Москва, 1935. – 339 с.
522311
  Двойнов В.М. Знаете ли вы? / В.М. Двойнов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1965. – 166с.
522312
  Двойнов В.М. Знаете ли вы? : Москва в вопросах и ответах / В.М. Двойнов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 230 с.
522313
  Кисловский С.В. Знаете ли вы? / С.В. Кисловский. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1973. – 183с.
522314
  Залюбовская М.Е. Знаете, каким он парнем был / М.Е. Залюбовская. – Киев, 1977. – 116с.
522315
  Столярж Б.Л. Знаете, каким он парнем был... / Б.Л. Столярж. – М, 1985. – 144с.
522316
  Добровольский Е.Н. Знаете, понимаете... / Е.Н. Добровольский. – М, 1989. – 46с.
522317
  Нестеров В.В. Знаешь ли ты свой город? / В.В. Нестеров. – Ленинград, 1968. – 224 с.
522318
  Безкоровайна Г. Знає той, хто вивчив. Початок навчального року - гарна нагода поговорити про освіту і освітян // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 125). – С. 8-9
522319
  Яковець Наталія Знає хай людина кожна - жартувать з вогнем не можна! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 22 : фото
522320
   Знаємо, вміємо, можемо. – К, 1990. – 189с.
522321
  Герасименко Ю.Г. Знай високе місце своє / Ю.Г. Герасименко. – К, 1979. – 216с.
522322
  Сидоров Э.Н. Знай закон смолоду / Э.Н. Сидоров. – Минск, 1974. – 240с.
522323
  Арбузов В.А. Знай и используй свои права / В.А. Арбузов, А.А. Шахновский. – Ленинград, 1989. – 317с.
522324
   Знай и умей. – М, 1989. – 37с.
522325
   Знай и умей. – 2-е изд. – М, 1990. – 43с.
522326
   Знай и умей. – 3-е изд. – М, 1991. – 48с.
522327
  Журавель А.Г. Знай наших / Александр Журавель ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, Клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека клуба "Нюанс")
522328
  Кривцов Алексей Знай наших! : митьки // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 2-11


  Митьки - группа художников из Санкт-Петербурга, объединяющих ок. двух десятков человек и названная по имени одного из них Дмитрия Шагина
522329
   Знай наших! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Нобелівська премія за 2012 р. у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Давидові Вайнленду. Одним із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник фізичного факультету нашого університету Ігор Доценко. На фото: Ігор ...
522330
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Інформація про активного співробітника групи французького вченого С. Ароша - випускника фізичного факультету (кафіедра оптики) нашого університету Ігоря Доценка. Є фото.
522331
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  "Нобелівська премія за 2012 рік у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Девидові Вайнленду. Цікава обставина: один із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник нашого університету (фізичний факультет, кафедра оптики) ...
522332
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Випускниця юридичного факультету нашого Університету Олександра Матвійчук отримала престижну премію Democracy Defender Award-2016 за «винятковий вклад у просування демократії та захист прав людини». Це сталося наприкінці лютого під час Парламентської ...
522333
  Чекмишева Р. Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Випускниця юридичного факультету нашого Університету Олександра Матвійчук отримала престижну премію Democracy Defender Award-2016 за «винятковий вклад у просування демократії та захист прав людини». Її вручили наприкінці лютого під час Парламентської ...
522334
   Знай наших! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 9. – ISSN 1992-9277


  Наукове товариство Макса Планка презентувало в Німеччині англомовну монографію професора Є.Л. Стрельцова "Українське кримінальне право: основні інститути".
522335
  Заславский Й. Знай про будови семирічки / Й. Заславский, О. Хандрос. – К., 1960. – 59с.
522336
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник / В.Г. Борисов. – Москва, 1972. – 111 с.
522337
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник / В.Г. Борисов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 125 с.
522338
   Знай свій край. – Одеса, 1960. – 186с.
522339
  Щербаков Владимир Знай свое место : арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 118-122 : Фото
522340
  Будицкая Татьяна Знай свое место! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 50-51 : фото
522341
   Знай свої права // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  У рамках Всеукраїнського тижня права в аудиторії 329 імені М. Максимовича у Червоному корпусі КНУ проходив Загальнонаціональний тест "Перевір свої знання права". Студенти КНУ відповідали на запитання тесту водночас із представниками 24 областей України.
522342
  Пукинский Б.К. Знай свой город / Б.К. Пукинский. – Л, 1982. – 176с.
522343
  Берсенев М.С. Знай телевизор / М.С. Берсенев. – Москва, 1972. – 207 с.
522344
  Берсенев М.С. Знай телевизор / М.С. Берсенев. – Москва, 1985. – 207 с.
522345
  Питерский Н.А. Знай флот / Н.А. Питерский. – М, 1956. – 230с.
522346
  Давыдов А.И. Знай, люби, береги / А.И. Давыдов. – Киев : Вэсэлка, 1989. – 237с.
522347
  Давидов А.І. Знай, люби, бережи / А.І. Давидов, Г.Ю. Кузнецов. – К., 1979. – 113с.
522348
  Давидов А.І. Знай, люби, бережи / А.І. Давидов. – Київ : Веселка, 1985. – 159с.
522349
  Симчич М. Знай, Україно, свого генерала! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 12


  Микола Арсенич - один з дев"яти генералів УПА.
522350
  Мигаль Т.С. Знайде їх правда-мста / Т.С. Мигаль. – Львів, 1972. – 230с.
522351
  Федорончук М.М. Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика / М.М. Федорончук, Я.П. Дідух, Н.М. Белемець // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 454-461. – ISSN 0372-4123
522352
  Улинець О.М. Знайдене щастя. / О.М. Улинець. – Ужгород, 1958. – 148с.
522353
  Логойда Мирослава Знайдені дороги на розпуттях долі : до - 80-річчя від дня народження та 35-річчя професійної діяльності, професора Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка Володимири Чайки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
522354
  Тригуб В. Знайдено "Батуринський архів" Мазепи! // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-10


  Сенсаційні знахідки гетьманування Івана Мазепи. Знайдено шаблю Мазепи
522355
  Щеглов М. Знайдено Луцьке Євангеліє - воно на 200 років старіше за Пересопницьке / Микола Щеглов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
522356
  Дубина О. Знайдено програмний універсал Мазепи 1709 року // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 733-741. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
522357
  Апостолов К. Знайдеш чи втратиш : роман : для старшого шкільного віку / Кирил Апостолов ; пер. з болг. С. Скирти ; малюнки О. Басса. – Київ : Веселка, 1990. – 190, [1] с. : іл.
522358
  Гречинський А. Знайди гармонію в житті / Анатолій Гречинський, Тетяна Педан. – Київ : Задруга, 2002. – 280 с. : іл. – (Соціоника про людину ; Кн. 1). – ISBN 966-7944-39-5
522359
  Лукашук М. Знайди мету, а ресурси знайдуться! // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 32-33
522360
  Єніна В. Знайди свій самоцвіт. / В. Єніна. – К., 1979. – 160с.
522361
  Поєдинок О. Знайди свій шлях // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 8


  В Інституті міжнародних відносин відбулася неформальна профорієнтаційна зустріч «Міжнародне право як кар’єра: знайди свій шлях», покликана надати молодим людям уявлення про те, чим може займатися юрист-міжнародник і чому знання міжнародного права може ...
522362
   Знайди свій шлях! Університет вітає першокурсників // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Майже на 8,5 тисяч осіб поповнилася цьогоріч університетська родина завдяки студентам та учням навчальних підрозділів КНУ".
522363
  Кушнарьов Денис Знайди українців на "Глобусі" / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 124-127 : фото
522364
  Ушаков Р.П. Знайдіть кути трикутника // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 46-52. – ISSN 1029-4171
522365
  Веледницька Т. Знайдіть свій четвер з "Літературною Україною" / Т. Веледницька, М. Матвієнко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 1, 14


  25 грудня 2012 р. в концептній студії Будинку звукозапису Національної радіокомпанії України відбулося урочисте дійство з нагоди 85-річчя газети "Літературна Україна"
522366
  Гримайло Я.В. Знайду тебе : повісті / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1966. – 370 с.
522367
  Гримайло Я.В. Знайду тебе. Христя Шовкунова. Формула кохання : повісті / Я.В. Гримайло. – Харків : Прапор, 1964. – 268 с.
522368
  Ричка В. Знайома незнайомка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 141-142. – ISSN 2222-5250
522369
  Коваленко Владислава Знайома особа: використання програми ідентифікації обличчя в готелях // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 58-62 : фото
522370
  Кокотюха А. Знайомий журналіст : Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 189. – С.89-103
522371
  Биструшкін О. Знайомий і незнайомий Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 11


  О. Биструшкін підготував аудіоальбом "Тарас Шевченко. Поеми та вибрані твори", який з 19 січня можна буде почути на сайті "Дня".
522372
  Логвин Ю.Г. Знайомий лев. Письмена минулих днів : повісті / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 159 с.
522373
  Палій О. Знайомий незнайомець Мілан Кундера (штрихи до портрету) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.154-159. – Бібліогр.: С. 158-159
522374
  Белей Н.І. Знайомий Незнайомець.Система уроків з вивчення оповідання Р.М.Рільке "Пісня про Правду".11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
522375
  Гончарук Т.Г. Знайомий Т.Г. Шевченка публіцист С.С. Громека в громадському житті Одеси 1859–1860 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 17-28. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
522376
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Дніпро, 1976. – 244 с.
522377
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1977. – 288 с.
522378
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ, 1988. – 484 с.
522379
  Коваль А.П. Знайомі незнайомці : Походження назв поселень України / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 304с. – ISBN 966-06-0183-2
522380
  Коваль А.П. Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 300, [4] с. : іл. – Алфавіт. покажч.: с. 283-301. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-06-0625-8
522381
  Бондарчук І. Знайомі обличчя / І. Бондарчук; Вибрані новели та оповідання.Упор.та вступ.стаття Ф.Погребенника. – Київ : Обереги, 1997. – 120с. – ISBN 966-513-065-Х
522382
   Знайомі проблеми! Або про те, що загрожує неповторній острівній природі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 14-15 : Фото
522383
  Бжеський Р. Знайомство з Аркадієм Казкою. Присяга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 14


  Аркадій Васильович Казка — український поет, перекладач, педагог.
522384
  Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича / В.К. Маслюченко. – Чернівці : Рута, 2004. – 92с.
522385
   Знайомство з Національними зборами. Комісії Національних зборів.. – [Париж?] : Економіка, 1990. – 113 арк.
522386
  Гайворонська В. Знайомство з правничою системою Італії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 57-59
522387
  Тихий Наум Миронович Знайомство з Рябошапкою : (голова колгоспу ім.Кірова, Вознесенського району на Миколаївщині) : нарис / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 96 с.
522388
  Вечоринська Т. Знайомство з сино-американською літературою: феномен Емі Тан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 48-54. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
522389
   Знайомство з Тбілісі // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 20-35
522390
  Дерба С.М. Знайомство з Україною : (навчальний посібник з української мови для іноземних студентів) / Дерба Світлана Миколаївна ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. української та російської мов як іноземних. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 97
522391
   Знайомтеся - спортивне орієнтування! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Збірна команда університету брала участь у Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування на марафонских дистанціях.Про цей цікавий вид спорту росповідає Павло Ортапенко, багаторазовий переможець на різних дистанціях.
522392
  Лук"янчук Г. Знайомтеся - Ярослав Мудрий // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)


  У Національному заповіднику "Софія Київська" презентували призму з 3D-голограмою справжнього обличчя великого князя київського Ярослава Мудрого.
522393
   Знайомтеся з столицею України. – Київ, 1968. – 259с. : ил.
522394
  Боголюбов В.І. Знайомтеся з столицею України : короткий путівник / В.І. Боголюбов. – Київ : Політвидав України, 1968. – 258с.
522395
  Швець Г.Д. Знайомтеся: Київ : навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців / Г.Д. Швець. – Київ : Федоров О.М., 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 238-239. – ISBN 978-966-2441-12-3
522396
  Бошков В. Знайомтеся: українсько-гагаузька література // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
522397
  Костенко Юрій Знайомтеся: це Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-22. – ISSN 0869-3595
522398
   Знайомтеся: Центр комерційного права // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С. 3
522399
  Філіпчук Н. Знайомтеся: Шенгенський візовий простір // Євробюлетень : Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15
522400
  Чендей І.М. Знайомтесь- Тячів, Рахів, Ясиня / І.М. Чендей. – Ужгород, 1966. – 80с.
522401
  Черняк М.П. Знайомтесь - синергетика // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
522402
  Лукашов Д. Знайомтесь ! Нова кафедра // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  У Навчально- науковому центрі " Інститут біології" відбувся День відкритих дверей, на якому презентовано новостворену кафедру екології та охорони навколишнього середовища.
522403
  Кожевников В.М. Знайомтесь, Балуєв / В.М. Кожевников. – Київ : Художественная литература, 1961. – 251 с.
522404
   Знайомтесь. Україна : атлас / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру ; [відп. ред.: Н.О. Крижова ; тематич. зміст розробили: Л.М. Веклич та ін. ; фото: В.М. Бочковський та ін.]. – Київ : Картографія ; Укргеодезкартографія, 2009. – 143, [1] с. : іл., фот., карти. – ISBN 978-966-475-477-1
522405
  Балабко О. Знайомтесь: В"ячеслав Стельмах // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 14


  Поезія В. Стельмаха - студента КНУ імені Тараса Шевченка.
522406
  Денисов В.Г. Знайомтесь: ергономіка / В.Г. Денисов. – Київ, 1971. – 48с.
522407
   Знайомтесь: кафедра теорії поля : [] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 38
522408
  Заграйчук Ю. Знайомтесь: першокурсники - 98! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Портрет першокурсниці географічного факултету Катерини Сташук.
522409
  О"Лір Знайомтесь: Роббі Пікт! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 червня (№ 23). – С. 11


  Громадський і політичний діяч Шотландії, культуролог Роббі Пікт передав історичному факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка власну колекцію книжок з історії та культури кельтських народів Британських островів.
522410
   Знайомтесь: Сумщина : Путівник-довідник. – Харків : Прапор, 1966. – 129с. : Іл.
522411
  Ушакова Н.І. Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н.І. Ушакова, І.В. Петров ; [за ред. Н.І. Ушакової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-623-796-8
522412
   Знайомтися: нова лауреатка Шевченківської премії / відділ зв"язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 2


  4 березня 2020 року в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на запрошення соціального департаменту студпарламенту відбулася зустріч з викладачем Інституту журналістики, лауреаткою Шевченківської премії-2020 Євгенією Подобною. ...
522413
  Баркер Кэтрин Знайте кошку в лицо : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44 : Фото
522414
  Егоров В.В. Знайте наших! / В.В. Егоров. – М, 1988. – 283с.
522415
  Милунски О. Знайте свои гены / О. Милунски. – Москва : Мир, 1981. – 392 с.
522416
  Потєряхін О. Знайти "ключик" до клієнта: провідний канал сприйняття інформації // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 51-53 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
522417
  Тимчук В.М. Знайти і затримати : пригод. повісті / В.М. Тимчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
522418
  Мартинова Л. Знайти Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 19


  Як викладач музики Людмила Мартинова врятувала від забуття могилу видатного композитора.
522419
  Фея О. Знайти неосяжне // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  За які дослідження дали Нобелівську премію з фізики цьогоріч.
522420
  Мороз Д. Знайти нових друзів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Для знайомства першокурсників зі своїм курсом Інститут журналістики проводить своєрідні змагання. Про суть гри.
522421
  Березіна С. Знайти роботу онлайн // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  "В Університеті стартувала інноваційна платформа з працевлаштування KNU NUWORK. Проєкт, ініційований та реалізований спільними зусиллями iCenter, Центру працевлаштування та NUWORK, передбачає застосування новітніх технологій у процесі сприяння ...
522422
  Галата С. Знайти свій еверест // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  "...Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка - один з найяскравіших прикладів авторських шкіл в Україні".
522423
  Прокопенко М. Знайти свою Японію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 19
522424
   Знайти себе: життєві історії випускників інтернатів. – Київ, 2001. – 201с. – ISBN 966-7902-10-2
522425
  Царук А. Знайти сенс життя в абсурдній приреченості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 14


  Анатолій Трохимович Мороз "все життя писав одну книжку про одного героя - людину, котра побачила кризу суспільства, у якому живе, і намагається знайти своє місце і життєве призначення в умовах кризи."
522426
   Знайти та знешкодити // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – С. 46-49. – ISSN 1726-3077
522427
  Різник С. Знайшлася родина героя війни // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Про зустріч з нащадками студента-фронтовика Героя Радянського Союзу В.С.Гришка, ім"я якого носить одна з аудиторій гуманітарного корпусу. Сім"я героя мешкає в Волгограді і не знала післявоєнної долі В.С. Гришка. Дочка і онук вперше відвідали могилу ...
522428
  Шпет Г.Г. Знак-значение как отношение sui generis и его система (глава из рукописи [Язык и смысл. ч.1]) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.79-92. – ISSN 0042-8744
522429
  Лазаренко В. Знак "Доблесть і честь". Становлення та розвиток відомчої нагородгої системи Міністерства оборони України // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 14-17. – ISSN 1811-542X
522430
  Митичкин С.П. Знак OST. Повесть / С.П. Митичкин. – Днепропетровск, 1963. – 304с.
522431
  Бухараев Р.Р. Знак Августа / Р.Р. Бухараев. – Казань, 1981. – 48с.
522432
  Быков В. Знак беды / Василь Быков ;. – Москва, 1985. – 96 с.
522433
  Быков В. Знак беды / В. Быков. – Москва : Известия, 1986. – 619 с.
522434
  Быков В. Знак беды; Карьер / В. Быков. – Минск, 1989. – 540 с.
522435
  Дружбинський В. Знак біди. Гортаючи старі підшивки українських газет // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 1, 15


  "Давно, у перші мої журналістські роки, довелося почути, як працівник обкому партії, зайшовши до редакції напередодні 22 червня, бовкнув: країна, мовляв, на порозі святкування стільки-то-річчя початку війни... Тоді ми похихикали над недолугим ...
522436
  Андреєв І.А. Знак величезної поваги. Про що розповіли інскрипти // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 41-43. – ISSN 2518-7104
522437
  Петровцій І.Ю. Знак весни / І.Ю. Петровцій. – Ужгород, 1979. – 96с.
522438
  Катасонова Мария Знак вечности : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 38-41 : Фото
522439
  Черкашин Н.А. Знак Вишну / Н.А. Черкашин. – М, 1986. – 238с.
522440
  Барабан Л.І. Знак вічної дружби : укр. рад. драматургія в Болгарії / Л.І. Барабан. – Київ : [б. в.], 1972. – 48 с. – (Сер. 5 Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 8)
522441
  Посошков В.И. Знак внимания / В.И. Посошков. – М., 1988. – 340с.
522442
  Фигуровский Н.Н. Знак Водолея / Н.Н. Фигуровский. – М.
Кн. 1. – 1985. – 461с.
522443
  Олійник Б. Знак Водолія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
522444
   Знак вопроса. – М
1-2. – 1993. – 112с.
522445
   Знак вопроса. – М
3-4. – 1993. – 112с.
522446
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1995
522447
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1995
522448
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 3. – 1995
522449
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 4. – 1995
522450
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1996
522451
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1996
522452
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 3. – 1996
522453
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 4. – 1996
522454
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1997
522455
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1997
522456
  Вересов Д. Знак Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 448с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3358-8
522457
  Сопова К. Знак для товарів і послуг - назва лікарського засобу як об"єкт дослідження судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 45-61. – ISSN 2308-0361
522458
  Лісунов Сергій Знак для товарів і послуг як предмет злочину, передбаченого ст. 229 // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 117-123
522459
  Маландій О. Знак долі : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 1998. – 76с. – ISBN 5-333-01510-4
522460
  Різник Л. Знак долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Про книжку романа Лубківського "Камертон Шашкевича".
522461
  Коул Д. Знак драконьей крови / Д. Коул. – М, 1994. – 748с.
522462
  Крутивус З. Знак з того світу // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 3/4. – С. 180-185. – ISSN 0130-1608


  "Чорний ворон" ("Залишенець") Василя Шкляра - коректна відповідь недругам України
522463
  Васильева С. Знак зова / С. Васильева, Н. Романецкий // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 240-243. – ISSN 1728-8568
522464
  Чилачава Р.Ш. Знак Зодиака : стихотворения / Рауль Чилачава ; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 176 с.
522465
   Знак зодіака. – Київ, 1965. – 136 с.
522466
  Громов М. Знак и геометрический смысл кривизны [Электронный ресурс] : Lezione Leonardesca : лекции, прочитанные в Милане в июне 1990 г. / М. Громов; пер. с англ. В.А. Зайцева. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 120 с. – Назв. с экрана. – ISBN 5-93972-020-X
522467
  Полторацкий А.Ф. Знак и деятельность / А.Ф. Полторацкий, А.С. Швырев. – Москва, 1970. – 118с.
522468
  Каз М.С. Знак и значение в моделях трудовой деятельности: от истории вещей к истории идей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 41-52. – ISSN 0042-8744
522469
  Боган Я.Р. Знак и кинетика рекомбинационной люминесценции щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Боган Я.Р. ; Латв. ГУ. – Рига, 1969. – 21 с..
522470
   Знак и общение. – Фрунзе, 1974. – 115с.
522471
  Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. / Н.Г. Салмина. – М., 1988. – 286с.
522472
  Барна Н.В. Знак і образ у контексті художньої культури XX - XXI століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 2226-3209
522473
  Коновал В. Знак і символ у семіотиці С. Лангер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 106-113. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
522474
  Мантатов В.В. Знак как средство познания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Мантатов В.В. ; МГУ , Философ. фак-т. – Москва, 1969. – 19 с.
522475
  Окороков В.Б. Знак как топос сознания и конфликт интерпретации знака (семантическая расходимость разума, чувства и опыта) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 27-33. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
522476
   Знак качества - "Хрустальная ладья" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36
522477
  Федорів Р.М. Знак кіммерійця : повісті / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1972. – 320 с.
522478
  Лавлинский Л.И. Знак Козерога / Л.И. Лавлинский. – М., 1986. – 141с.
522479
  Антонич Б.-І. Знак Лева = Znak Lwa : вибрані поезії / Б.-І. Антонич ; [упоряд., вступ. ст. М. Ільницького ; худож. Л.В. Прийма]. – Львів : Каменяр, 1998. – 251, [2] с. : іл., портр. – ISBN 966-7255-06-9
522480
   Знак лейб-гвардии Семеновского полка // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С. 34. – ISSN 0321-0626


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
522481
  Шупта Д.Р. Знак літа / Д.Р. Шупта. – К., 1981. – 72с.
522482
  Матчан А. Знак любви / А. Матчан. – М., 1988. – 124с.
522483
  Ракипов Ш. Знак любви. / Ш. Ракипов. – Москва, 1962. – 21 с.
522484
  Пономаренко Б. Знак мистецької якості : ансамбль "Пастораль" як зразок виконавської майстерності на дерев"яних духових інструментах. До 30-річчя від дня заснування // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
522485
  Вулф В. Знак на стіні : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 164-177
522486
  Гургула І. Знак небесної пекторалі : художньо-док. повість / Ігор Гургула. – Львів : Світло й Тінь, 1999. – 175, [1] с. : портр. – ISBN 966-7594-03-3


  У пр. № 1733562 напис: На добро і щиру дружбу шановний п. Костянтине! Підпис.
522487
  Сундеев Н.В. Знак осени / Н.В. Сундеев. – Кишинев, 1979. – 66с.
522488
  Плиса Г. Знак охорони авторського права на творах науки, літератури і мистецтва в Україні / Г. Плиса, Т. Жигун // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С.14-17.
522489
  Логинов В.Н. Знак презрения / Логинов В.Н. – Краснодар, 1988. – 398 с.
522490
  Шкляр А.М. Знак птаха / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1987. – 47с.
522491
  Горлач Л. Знак розбитого ярма : вірші, поеми / Леонід Горлач ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 168, [6] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-006-3
522492
  Ульяненко О. Знак Саваофа : Роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 292с. – ISBN 966-2961-04-6
522493
  Ульяненко О. Знак Саваофа : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2013. – 282, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6518-6
522494
  Дружинин В.Н. Знак синей розы / В.Н. Дружинин. – Л, 1989. – 576с.
522495
  Топорков Л.В. Знак согласия / Л.В. Топорков. – Ашхабад, 1966. – 59с.
522496
  Барандій М.Г. Знак сонця : поезії / М.Г. Барандій. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
522497
  Савельев И.К. Знак судьбы / И.К. Савельев. – М., 1987. – 238с.
522498
  Рильський М.Т. Знак терезів / М.Т. Рильський. – Київ, 1932. – 132с.
522499
   Знак человечности. – Донецк, 1990. – 175с.
522500
  Дойль А.К. Знак четырех / А.К. Дойль. – Москва-Л., 1967. – 128с.
522501
  Дойль А.К. Знак четырех / А.К. Дойль. – Москва : Художественная литература, 1981. – 304с.
522502
  Сокуров С.А. Знак чистого солнца. / С.А. Сокуров. – Льво, 1990. – 254с.
522503
  Ницевич И.Г. Знак, его формы и значение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ницевич И.Г. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 22 с.
522504
  Антонов А.В. Знак, значення, смисл.: Психологічне дослідження / А.В. Антонов. – Київ, 1984. – 47с. – (Т-во " Знання" ; VIII ; 7 : Нове в науці. техниці, виробництві)


  На основі теоретичних і експериментальних досліджень розкривається природа таких мовних категорій, як знак, значення, смисл. Дається психологічна інтерпретація процесів розуміння письмових та усних повідомлень.
522505
  Павлюк Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. Павлюк. – Львів : ПАІС, 2006. – 120с. – ISBN 966-7651-46-0
522506
  Карпець М.О. Знак, число, символ: логіко-гносеологічний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 23-26. – ISSN 1729-360Х
522507
  Сикорский В.В. Знак. / В.В. Сикорский. – М., 1980. – 159с.
522508
  Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф : Труды по языкознанию / А.Ф. Лосев. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.
522509
  Олійник О.Б. Знаки-чаклуни / О.Б. Олійник. – 78 с.
522510
  Бажан М.П. Знаки : стихи и поэма / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Советский писатель, 1979. – 9 с.
522511
  Смирнов Ю.В. Знаки / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1980. – 222с.
522512
  Щербак Ю.М. Знаки / Ю.М. Щербак. – Киев, 1984. – 591 с.
522513
  Малахов А.А. Знаки бессмертия. Повести и рассказы / А.А. Малахов. – Свердловск, 1970. – 136с.
522514
  Ричка В.М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 67-83. – ISSN 0130-5247
522515
  Доманк А.С. Знаки воинской доблести / А.С. Доманк. – М., 1982. – 110с.
522516
  Доманк А.С. Знаки воинской доблести / А.С. Доманк. – 2-е изд. – М., 1990. – 132с.
522517
  Вылегжанина С.А. Знаки вокруг нас / С.А. Вылегжанина. – Фрунзе, 1979. – 69с.
522518
  Латынина А.Н. Знаки времени / А.Н. Латынина. – М : Советский писатель, 1987. – 366 с.
522519
   Знаки для товарів і послуг / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 116с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-98-Х
522520
  Кашинцева О.Ю. Знаки для товарів і послуг як об"єкт авторського права // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 137-139
522521
  Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.15-19. – ISSN 1608-6422
522522
  Шевелева Т. Знаки для товарів і послуг: правові аспекти формування сучасного ринку інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.15-19. – ISSN 1608-6422
522523
  Ільницький М.М. Знаки доби і грані таланту / Микола Ільницький. – Київ : Кліо, 2014. – 428, [4] с. – Імен. покажчик: с. 417-429. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-17-2
522524
  Брошеван В.М. Знаки доблести и геройства // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 21-37. – ISSN 1606-0219


  К истории вопроса об учреждении в Украинской ССР боевых наград в годы Великой Отечественной войны.
522525
   Знаки дорожные. – Киев : Вища школа, 1976. – с.
522526
  Шефнер В.С. Знаки Земли / В.С. Шефнер. – Л., 1961. – 123с.
522527
  Шурко Знаки землі в огузькому героїчному епосі "Книга мого діда Коркута" / Шурко, Знаки, землі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 291-305
522528
  Кульчинський Олесь Знаки зі сходу : Оповідання
522529
  Назар М.Є. Знаки злодіяки / М.Є. Назар. – К., 1990. – 408с.
522530
  Ларионова О.Н. Знаки зодиака : рассказы / Ольга Ларионова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с. – (Библиотека советской фантастики)
522531
  Гудмен Л. Знаки зодиака / Линда Гудмен, перевод с англ. – Минск : МНПМП "Полиэкс", 1994. – 160 с. – ISBN 985-6083-01-X
522532
  Гудмен Л. Знаки зодиака или, Астрология с улыбкой / Л. Гудмен. – М, 1990. – 261с.
522533
  Добльхофер Э. Знаки и чудеса / Э. Добльхофер. – М., 1963. – 387с.
522534
   Знаки корректурные. – М, 1970. – 14с.
522535
   Знаки корректурные. – М, 1970. – 8с.
522536
  Бакинский В. Знаки лабиринта : роман / Виктор Бакинский. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 352 с.
522537
  Мікульонок І.О. Знаки музики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 51-52
522538
  Кежун Б.А. Знаки на бересте / Б.А. Кежун. – Л, 1970. – 120с.
522539
  Дерега Я.С. Знаки Неба : кит. мова для дошкільнят і мол. школярів : 1 забава лекція : 25 знаків : [підручник] / Я.С. Дерега, Р.Я. Дерега. – Львів : Декамерон-2002 : Amoergosum, 2010. – 40 с. : іл. – Назва обкл.: Znakи neба. - На обкл. також: 25 ієрогліфів. – (Серія "Моя Shkola")
522540
  Городнюк Н.А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти / Наталія Городнюк. – Київ : Твім Інтер, 2006. – 216с. – ISBN 966-7430-22-7
522541
  Карабович Т. Знаки панування короля Данила Галицького неподалік Холма // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 28 травня (№ 22). – С. 9. – ISSN 0027-8254
522542
  Бибик С. Знаки повсякденної культури в теорії мовної діяльності О.О. Потебні // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 12-16. – ISSN 0201-419
522543
  Моргунов Ю.Г. Знаки почтовой оплаты Социалистической Республики Вьетнам / Ю.Г. Моргунов. – М., 1982. – 103с.
522544
  Гусев А. Знаки препинания (пунктуация) в связи с кратким учением о предложениях и другие знаки в русском письменном языке : теоретико-практическое руководство к полному и основательному изучению пунктуации / А. Гусев. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1890. – XIV, 159, [1] с. – Посвящается Господину Вице-Президенту Имп. Акад. наук Якову Карловичу Гроту
522545
  Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Критская В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
522546
  Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы: (Автоматизация анализа и редактирования в научном тексте) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Критская В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.209-225
522547
  Ржевская Е.М. Знаки препинания: Сб. / Е.М. Ржевская. – М., 1989. – 413с.
522548
  Агеева Л. Знаки принадлежности в народном орнаменте Восточной Европы // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 226-230. – ISSN 2523-4234


  Знаки належності в народному орнаменті Східної Європи.
522549
  Санніков С.В. Знаки присутності : [водне хрещення] / [Сергій Санніков]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 581, [1] с. : іл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 549-581 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія). – ISBN 978-966-378-669-8
522550
  Санников С.В. Знаки присутствия : [водное крещение] / [Сергей Санников]. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 619, [1] с. – Кн. описана по обл. – Библиогр.: с. 586-619 и в подстроч. примеч. – (Современная протестантская теология). – ISBN 978-966-378-668-1
522551
  Романова Н Н. Филиппов Знаки прошлого и настоящего : краткий словарь / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов, М.В. Панькин. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-89349-989-6
522552
  Котов Павел Знаки рыцарской верности и плебейского бунта / Котов Павел, Гринько Иван, Феллман Сэнди // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 12-14 : Фото
522553
  Кузнецов А.А. Знаки славы Отечества / А.А. Кузнецов. – М., 1987. – 351с.
522554
  Кормилов С.И. Знаки социального престижа в творчестве Лермонтова (чины, награды, дворянские титулы) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 7-32. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
522555
  Смирнова Е.Д. Знаки средневековых сословий: цвет костюма и его символика // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 139-143. – ISSN 2616-700X
522556
  Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с. – ISBN 966-507-195-5
522557
   Знаки часу : До проблеми порозуміння між церквами. – Київ : Сфера, 1999. – 504с. – ISBN 966-7267-61-Х
522558
  Кошова К. Знаки Шевченкіани. 1120 екслібрисів відомих художників - в одному альбомі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 13


  "Презентація книги-альбому «Шевченкіана в екслібрисі: 1917-2017» відбулася в Києві. Автор - Петро Нестеренко, член Спілки письменників України, кандидат мистецтвознавства. «Ім’я Тараса Шевченка сьогодні ми розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе, ...
522559
  Титаренко М.В. Знаки, передающие социальный статус в художественном тексте (на материале русского, английского и немецкого языков) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 555-561


  В статье проанализированы знаки социального статуса, функционирующие в различных лингвокультурах. В ходе исследования были выявлены знаки, указывающие на высокий/низкий статус персонажей с учетом особенностей каждой из представленных культур. У статті ...
522560
  Панов Е.Н. Знаки, символы, языки / Е.Н. Панов. – 2- е изд., доп. – М., 1983. – 247с.
522561
  Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. / Е.Н. Панов. – М., 1980. – 191с.
522562
  Харченко Ю.В. Знакова-символічна основа політичної комунікативної практики як форма вияву політичної свідомості // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
522563
  Леонтович О. Знакова картина Віктора Цимбала - вже на Батьківщині! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Через багато років після створення, полотно "Голод" з"явилося в Україні.
522564
  Слоньовська О. Знакова книга : Про повне зібрання творів Богдана-Ігоря Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 130-137. – ISSN 0868-4790
522565
  Степаненко М. Знакова книга про Голодомор 1932-1933 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Праця українського письменника Олеся Волі (Олександра Міщенка).
522566
  Бушак С. Знакова подія в стінах Свято-Софіївського собору в Києві // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Урочисте передання величного живописного твору народного художника України Володимира Слєпченка "Велике Хрещення" до постійної експозиції собору Софії Київської.
522567
  Кірішева О. Знакова подія для медичних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 19-21
522568
  Вакуленко С. Знакова природа мови за Марціном Сміглєцьким // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 173-206. – Бібліогр.: 83 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
522569
  Йолон П. Знакова роль П.В. Копніна (стаття 1) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 54-66. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
522570
  Йолон П. Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття друга) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 42-56. – ISSN 0235-7941
522571
  Ткачук Т. Знакова система трипільського поселення етапу С1 біля села Бернашівка на Дністрі // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 263-269
522572
  Ткачук Т.М. Знакова система Трипільської культури // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0235-3490
522573
  Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі : Дис. ... д-ра філол.наук: Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / С.С.Єрмоленко; НАН України, Ін-т мовім.О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 459л. – Бібліогр.: л. 452-459
522574
  Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Єрмоленко С.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 41 назв
522575
  Лукашенко Н.Г. Знакова сутність учасників Інтернет-форумів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 264-268. – ISBN 966-8188-07-1
522576
  Пономар Л. Знакова функція одягу в обрядовій культурі українців середини XX - початку XXI століття: прояви локальних традицій (за матеріалами експедицій) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 32-38. – ISSN 0130-6936
522577
  Чабан М. Знакова цифра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 9


  "Дніпровській політехніці" - 120 років.
522578
  Соловейчик И.Е. Знаковая индикация и ее применение в современных радиоэлектронных системах / И.Е. Соловейчик, П.М. Анищенко. – Москва : Советское радио, 1959. – 123 с.
522579
  Таунер Бетси Знаковая лестница // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 20 : фото
522580
  Долгов В.В. Знаковая составляющая сексуальной культуры Древней Руси XI-XIII веков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 124-128. – ISSN 0869-5415
522581
  Рябець Людмила Віталіївна Знакове видання в українській діалектній текстографії : [рецензія]
522582
  Рачков Є.С. Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 130-140. – ISSN 2218-0567
522583
  Бутенко Я. Знаковий епос літератури Середньовіччя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 31


  "Старша" і "Молодша Едда" - унікальне джерело знань зі скандинавської міфології.
522584
  Божко Н. Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 183-186. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Сучасна глобалізація культури формує нові соціокультурні й інформаційно-комунікативні виклики, сприяє уніфікації та стандартизації культурно-духовних цінностей. Проголошений ще на початку минулого століття маніфест Рассела-Ейнштейна: «Пам’ятайте про ...
522585
   Знакові дати 2020 - 2021-го / П. Вольвач, М. Жулинський, Г. Скрипник, П. Мовчан, М. Сидоржевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 13


  Громадськість закликає владу відзначити на державному рівні ювілеї представників п"яти поколінь родини Симиренків.
522586
  Пікалова А. Знакові концепти-образи для репрезентації концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М. Стельмаха у трактуванні українських науковців // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. С. 254-265. – ISSN 2309-1797
522587
  Козирєва Т. Знакові пам"ятки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 6


  У Львові представили виставку до 130-річчя Музею Ставропігійського інституту (1889 - 1939).
522588
  Попик В.І. Знакові постаті національної історії та культури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 8-28
522589
  Босий О. Знакові функції тканини в звичаєво-обрядовій сфері українців (семантичні паралелі "крижмо" – "саван") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 114-117
522590
  Шарманова Н.М. Знаковість афористики Б.Д. Грінченка: перетин мовного і національного кодів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 233-247. – ISSN 2305-3852
522591
  Шевченко Л.І. Знаковість колористики в семіотиці культури: європейський контекст / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 416-426


  У статті розглядається знакова природа кольороназв у світлі ідей семіотики культури. Словесна колористика аналізується в широкому контексті, зокрема, з особливою увагою до європейського мас-медійного поля, в якому вербалізується масова мовна ...
522592
  Петров И.Г. Знаково-символические функции одежды и предметов быта в свадебной обрядности чувашей Урало-Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 145-162. – ISSN 0869-5415
522593
  Малюга Н. Знаково-символічна репрезентація етнокультурної свідомості у творах О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-287.
522594
  Пирогов В.Л. Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки і лексико-семантична динаміка китайської та японської мов // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 255-271. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
522595
  Сильчук С.М. Знаково-символічна сутність моди // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 48-57. – ISSN 2077-8309
522596
  Вовк В.М. Знаково-символічний характер одягу в межах римського права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 267-274
522597
  Шинкаренко В.Д. Знаково-смысловая структура тела в ритуале // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
522598
  Иванова Л.П. Знаковые и незнаковые свойства языка // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 187-195. – ISBN 978-966-188-123-4
522599
   Знаковые системы в социальлных и когнитивных процессах. – Новосибирск, 1990. – 157 с.
522600
  Поляков И.В. Знаковые системы в социальном взаимодействии и познании / И.В. Поляков. – Новосибирск, 1983. – 193с.
522601
  Цховребадзе Е.Н. Знаковые системы как основа восприятия художественного образа костюма / Е.Н. Цховребадзе, Г.И. Петушкова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 55-56. – ISSN 1680-2721
522602
  Врублевский В. Знаковые феномены: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко : записки "аппаратчика" / Виталий Врублевский. – Киев : Інтелект, 2005. – 84с. : илл. – ISBN 966-646-079-3
522603
  Головко В. Знаковые ядерные катастрофы // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 10-13
522604
  Лихачев В.М. Знаковый и импульсный анализ релятивистских частиц методом ядерных фотоэмульсий в импульсном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лихачев В.М.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 8л.
522605
  Гончарова Л. Знаковый ландшафт : чувственный город // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0869-8171


  Костромський історико-архітектурний і художній музей-заповідник
522606
  Иманжанов М. Знакомая девушка : рассказы / Мукан Иманжанов ; пер. с каз. В.Новикова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 134 с.
522607
  Антонов В.В. Знакомая женщина. За колонной пленных : повесть, рассказ / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1964. – 128 с.
522608
  Голышев А.А. Знакомая мелодия. / А.А. Голышев. – Одесса, 1982. – 124с.
522609
  Романов А.В. Знакомая улица / А.В. Романов. – Москва, 1978. – 205 с.
522610
  Ющенко Л.А. Знакомая фамилия. / Л.А. Ющенко. – Москва, 1978. – 328с.
522611
  Белякова Н.Н. Знакомимся с операми и балетами / Н.Н. Белякова, Э.С. Котвицкая. – М., 1971. – 115с.
522612
   Знакомимся с русскими и советскими художниками. – Москва, 1969. – 183с.
522613
  Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян : учеб. пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный / Н.В. Баско. – Москва : Русский язык [и др.], 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-88337-095-2
522614
   Знакомимся с русской и советской литературой : Книга для чтения для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва : Русский язык
Вип.3. – 1987. – 222с.
522615
   Знакомимся с русской и советской литературой : Книга для чтения для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва : Русский язык
Вып.4. – 1988. – 256с.
522616
   Знакомимся с советской литературой. – М
2. – 1970. – 168с.
522617
  Любимов К.В. Знакомимся с электрическими цепями / К.В. Любимов, С.М. Новиков. – Москва, 1981. – 111 с.
522618
  Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс русского речевого общения : учебное пособие / В.И. Аннушкин, А.А. Акишина, Т.Л. Жаркова. – 3-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-574-4
522619
  Ленч Л.С. Знакомое лицо / Л.С. Ленч. – М, 1938. – 140с.
522620
  Нилин П.Ф. Знакомое лицо / П.Ф. Нилин. – Москва, 1975. – 527с.
522621
  Мирнев В.Н. Знакомое лицо / В.Н. Мирнев. – Москва, 1981. – 351с.
522622
  Голубев Ф.М. Знакомство / Ф.М. Голубев. – Курск, 1958. – 194с.
522623
   Знакомство. – М, 1963. – 239с.
522624
   Знакомство. – Тула, 1969. – 63с.
522625
   Знакомство. – Таллин, 1970. – 184с.
522626
   Знакомство. – Тула, 1982. – 256с.
522627
  Петелин Г.Н. Знакомство / Г.Н. Петелин. – Саранск, 1989. – 173с.
522628
  Воропаев В.А. Знакомство Гоголя с Лермонтовым // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 71-75. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
522629
   Знакомство детей с природой. – М, 1948. – 193с.
522630
  Этингтон Б. Знакомство с Mickrosoft Windows 95 / Б. Этингтон. – М, 1995. – 300с.
522631
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой : Дифференциальные уравнения и их приложения / Л.С. Понтрягин. – Москва : Наука, 1988. – 208с. – ISBN 5-02-013732-4
522632
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой. Анализ бесконечно малых / Л.С. Понтрягин. – Москва : Наука, 1980. – 256 с.
522633
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой: метод координат / Л.С. Понтрягин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 127 с.
522634
  Уиньон М. Знакомство с голографией : пер.с англ. / М. Уиньон. – Москва : Мир, 1980. – 191с.
522635
  Никитина Е.И. Знакомство с живописью в школе / Е.И. Никитина. – М, 1960. – 31с.
522636
  Киселева А.Ф. Знакомство с живописью на уроках литературы в 5-7 классах / А.Ф. Киселева. – Москва, 1952. – 192 с.
522637
  Мамаев П.И. Знакомство с жизнью растений путем наблюдений и опытов / П.И. Мамаев. – Москва : Изд. маг. "Сотрудник школы" А.К. Залессой ; Тип. Г. Лесснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Р, 1900. – [2], 66 с.
522638
  Сладковский М.И. Знакомство с Китаем и китайцами. / М.И. Сладковский. – Москва, 1984. – 382с.
522639
  Парр Э. Знакомство с микроЭВМ / Э. Парр. – М., 1989. – 184с.
522640
  Шкурин Ю. Знакомство с поднебесной // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-40


  Чудо-країна Китай
522641
  Попов И.М. Знакомство с Поднебесной. / И.М. Попов. – Алма-Ата, 1990. – 175с.
522642
  Левинштейн М.Е. Знакомство с полупроводниками / М.Е. Левинштейн, Г.С. Симин. – Москва : Наука, 1984. – 239 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 33)
522643
  Добржицкий Б.С. Знакомство с профессиями в обучении географии : Из опыта работы / Б.С. Добржицкий. – Москва : Просвещение, 1981. – 62с.
522644
  Соловьева В. Знакомство с собой... : практическое руководство / Виктория Соловьева. – Симферополь : ИТ "Ариал". – ISBN 978-617-648-088-4
1. – 2012. – 43, [1] с. – Библиогр.: с. 42
522645
  Мармье К. Знакомство с Тегнером : из записок Мармье. – С. 177-198
522646
  Нилин П.Ф. Знакомство с Тишковым / П.Ф. Нилин. – Москва, 1956. – 52с.
522647
  Нилин П.Ф. Знакомство с Тишковым. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1981. – 591с.
522648
  Вихров К.Л. Знакомство с футболом. / К.Л. Вихров. – Киев, 1983. – 80с.
522649
  Бершадский Р.Ю. Знакомство с Черновым / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1960. – 49с.
522650
  Маркиш С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама. / С.П. Маркиш. – М., 1971. – 224с.
522651
  Голованивская М.К. Знакомство. Частная коллекция / М.К. Голованивская. – М., 1991. – 126с.
522652
   Знакомтесь-Ужгород!. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 64с.
522653
  Шама И.Н. Знакомтесь - клерихью... / И.Н. Шама. – Запорожье : Запорожье, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-7732-74-5
522654
  Пестушко Валерий Знакомтесь - тритикале : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54
522655
  Рыклин Г.Е. Знакомые все лица / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1958. – 176с.
522656
  Федоров Николай Знакомые все лица // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 112-118 : фото
522657
  Мысяков Д. Знакомые знаки. Власть утомила ученых намеками. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Обещание правительства резко увеличить финансирование государственных научных фондов. Никаких добавок в 2011-м ученые не дождались, хотя и нефтяные цены радовали, и с федеральным бюджетом был полный порядок, и фонды вроде бы работали на совесть. Зато ...
522658
  Алешин В.С. Знакомые и не очень : юморист. рассказы / В.С. Алешин. – Симферополь : Крым, 1968. – 108 с. : ил.
522659
  Долматовский Ю.А. Знакомые и незнакомые / Ю.А. Долматовский. – М, 1976. – 191с.
522660
  Матушкин В.С. Знакомые из Орловки. / В.С. Матушкин. – Сталинград, 1956. – 95с.
522661
  Мессер Р.Д. Знакомые имена - новые встречи. / Р.Д. Мессер. – Ленинград, 1969. – 272 с.
522662
  Кутов Н.Н. Знакомые края России / Н.Н. Кутов. – Л., 1967. – 103с.
522663
  Бедный Д. Знакомые лица : Сатирические стихи, басни, фельетоны, эпиграммы / Д. Бедный. – Москва : Советский писатель, 1950. – 152с.
522664
  Глозус М.Ю. Знакомые лица / М.Ю. Глозус. – Красноярск, 1953. – 204с.
522665
  Мирнев В.Н. Знакомые лица : Роман, повесть / В.Н. Мирнев. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544с.
522666
  Долуханян А. Знакомые мелодии : 100 песен советских композиторов / А. Долуханян. – Москва : Советский композитор, 1963. – 184 с.
522667
  Иванченко Н. Знакомые места / Н. Иванченко. – Л, 1949. – 264с.
522668
   Знакомые незнакомцы. – М, 1965. – 160с.
522669
   Знакомые незнакомцы. – М, 1976. – 64с.
522670
   Знакомые незнакомцы. – М, 1976. – 64с.
522671
  Евграфов К.В. Знакомые незнакомцы / К.В. Евграфов. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1978. – 319 с.
522672
  Пикулик М М. Знакомые незнакомцы / М М. Пикулик, . – Минск, 1981. – 143с.
522673
  Евграфов К.В. Знакомые незнакомцы / К.В. Евграфов. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1988. – 335 с.
522674
  Чистовский О. Знакомые незнакомцы / О. Чистовский. – Л., 1990. – 288с.
522675
  Ширяев П.С. Знакомые незнакомцы. / П.С. Ширяев. – Кишинев, 1972. – 71с.
522676
   Знакомые песни. – М, 1961. – 184с.
522677
   Знакомые песни. – М, 1964. – 144с.
522678
  Полторацкий В.В. Знакомые родники. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1972. – 510с.
522679
  Барашков В.Ф. Знакомые с детства названия : книга для внекласного чтения (V-VII кл.) / В.Ф. Барашков. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с. : ил.
522680
  Колосов М.Б. Знакомые черты / М.Б. Колосов. – Москва, 1949. – 244с.
522681
  Швецов Д.Ф. Знакомые черты. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1950. – 88с.
522682
  Семевский М.И. Знакомые; Воспоминания; Стихотворения; Эпиграммы; Шутки; Подписи : Альбом М.И.Семевского, издателя редактора исторического журнала "Русская старина". Книга автобиографических собственноручных заметок 850 лиц: 1867-1888. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева], 1888. – XXXII, 416 с., из них 15 с. объявл. – В конце предисл. сост.: Михаил Семевский
522683
  Салимон В. Знакомый голос : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-93. – ISSN 0130-7673
522684
  Логинов В.Н. Знакомый маршрут / В.Н. Логинов. – М., 1959. – 278с.
522685
  Юшкин В. Знакомый мотив. / В. Юшкин. – Саранск, 1961. – 40с.
522686
  Строгов И.С. Знакомый незнакомец / И.С. Строгов. – Л., 1964. – 191с.
522687
  Трихманенко В.Ф. Знакомый почерк / В.Ф. Трихманенко. – М, 1964. – 48с.
522688
  Иванов Е.Ф. Знакомыми тропами / Е.Ф. Иванов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1964. – 231с.
522689
   Знакомьте детей с творчеством художников. – М, 1962. – 12с.
522690
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1966. – 64с.
522691
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1966. – 64с.
522692
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1968. – 112с.
522693
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1971. – 112с.
522694
  Адаскина В.И. Знакомьтесь-Выборг / В.И. Адаскина. – Ленинград, 1965. – 127с.
522695
   Знакомьтесь-Сибирь! : Репертуарный сборник. – Москва : Искусство, 1965. – 140 с.
522696
  Молчанов В.М. Знакомьтесь-Сочи! / В.М. Молчанов, В.Н. Зонин. – Краснодар, 1977. – 80с.
522697
  Горстко А.Б. Знакомьтесь-ЭВМ! / А.Б. Горстко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 95с.
522698
  Черняховский А.Л. Знакомьтесь -- ваши друзья / А.Л. Черняховский. – М., 1959. – 158с.
522699
  Кожевников В.М. Знакомьтесь - Балуев! : Повести / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1972. – 552с.
522700
  Кожевников В.М. Знакомьтесь - Балуев! / В.М. Кожевников. – М., 1988. – 480с.
522701
  Бугрова И.П. Знакомьтесь - ваши друзья! / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1980. – 88с.
522702
  Парахина А.В. Знакомьтесь - Великобритания и США : пособие по обучению чтению на англ. яз. : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, В.Г. Базилевич. – Москва : Высшая школа, 1988. – 143 с.
522703
  Тарасов Л.В. Знакомьтесь - лазеры! / Л.В. Тарасов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192 с.
522704
  Воскресенский И.Н. Знакомьтесь - парк! / И.Н. Воскресенский, Г.М. Куренной. – Москва, 1986. – 140 с.
522705
  Артоболевский И.И. Знакомьтесь - роботы! / И. Артоболевский, А. Кобринский. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 239 с. : ил. – (Эврика)
522706
  Артоболевский И.И. Знакомьтесь - роботы! / Артоболевский И.И., Кобринский А.Е. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 239 с. : ил. – (Эврика)
522707
  Андреева Г.К. Знакомьтесь - Харьков : путеводитель / Г.К. Андреева, В.В. Олейник. – Харьков : Прапор, 1976. – 135 с. : ил.
522708
   Знакомьтесь -Вологда. – Вологда, 1969. – 5с.
522709
   Знакомьтесь -Выборг. – Л, 1965. – 127с.
522710
  Суслова Е.В. Знакомьтесь / Е.В. Суслова. – М., 1976. – 159с.
522711
   Знакомьтесь , самолет и ракета. – М, 1971. – 288с.
522712
  Скляров Знакомьтесь : Паскаль! / В.А. Скляров, И.Р. Булатова. – Минск, 1988. – 270 с.
522713
   Знакомьтесь с жизнью Советской Украины. – К, 1966. – 152с.
522714
  Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме / М.М. Соколовская. – М., 1985. – 111с.
522715
  Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме / М.М. Соколовская. – М., 1990. – 125с.
522716
  Терехин А.Ф. Знакомьтесь Саранск / А.Ф. Терехин. – Саранск, 1979. – 191с.
522717
  Дульян С.М. Знакомьтесь, Армения / С.М. Дульян, А.А. Асланян. – Ереван : Айастан, 1972. – 182 с.
522718
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев : повесть и рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1960. – 387 c.
522719
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев / В.М. Кожевников. – Москва, 1961. – 387с.
522720
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев : повесть, рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Художественная литература, 1963. – 478с.
522721
   Знакомьтесь, город Горький. – Горький, 1971. – 104с.
522722
  Щербаков А. Знакомьтесь, мои земляки / А. Щербаков. – Красноярск, 1969. – 124с.
522723
  Мейерович М. Знакомьтесь, Ярославль / М. Мейерович, Б. Колодиж. – Ярославль, 1962. – 54с.
522724
  Мейерович М. Знакомьтесь, Ярославль / М. Мейерович, Б. Колодиж. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль, 1964. – 52с.
522725
  Хаткевич Василий Знакомьтесь: автотрам // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 2 : Іл.
522726
  Писанец Е.М. Знакомьтесь: амфибии и рептилии / Е.М. Писанец. – Киев, 1990. – 126с.
522727
  Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). / П.И. Камышанов. – М., 1994. – 78с.
522728
  Немеш Я. Знакомьтесь: Венгрия / Я. Немеш. – Будапешт, 1974. – 216с.
522729
  Лебедев В.Б. Знакомьтесь: Германия! : пособие по страноведению : учеб. пособие для студ., обуч. по направлению подготовки дипломированных спец. "Лингвистика и межкульт. коммуникация" / В.Б. Лебедев. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Высшая школа, 2005. – 285, [3] с. – ISBN 5-06-003484-4
522730
  Козлов Л. Знакомьтесь: Законы в Америке: Информационный справочник. / Л. Козлов, 1992. – 220с.
522731
   Знакомьтесь: Казахстан. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
522732
   Знакомьтесь: Китайская Республика. – Taipei : Правительственное информационное бюро Китайской Республики, 2001. – 42с.
522733
   Знакомьтесь: компьютер. – Москва : Мир, 1989. – 240с.
522734
  Акстинас Б.Ю. Знакомьтесь: Литва / Б.Ю. Акстинас; Б.Ю. Актинас. – Вильнюс : Минтис, 1975. – 211 с.
522735
   Знакомьтесь: опыт друзей. – М, 1984. – 288с.
522736
   Знакомьтесь: персональный ЭВМ Корвет. – М, 1989. – 236с.
522737
  Воробьева С.А. Знакомьтесь: Советская Украина / С.А. Воробьева. – Киев : Лыбидь, 1990. – 192 с. – ISBN 5-11-001498-1


  Учебное пособие знакомит зарубежных граждан, обучающихся в вузах СССР и изучающих русский язык с жизнью одной из союзных республик - УССР.
522738
  Куликова Евгения Владимировна Знакомьтесь: современный транспорт : Рек.библиогр.указ для молодежи / Куликова Евгения Владимировна, Мешков Вячеслав Михайлович. – Москва, 1982. – 78с.
522739
  Геллер Е.М. Знакомьтесь: Спортляндия / Е.М. Геллер. – М, 1989. – 192с.
522740
   Знакомьтесь: Тува. – Москва : Советская Россия, 1973. – 192с.
522741
  Ушакова Н.И. Знакомьтесь: Украина : учебное пособие на русском языке для иностранных студ. / Н.И. Ушакова ; М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 4-е изд., перер. и испр. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 120 с. : ил.
522742
  Кулемзин В.М. Знакомьтесь: ханты. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Новосибирск, 1992. – 134с.
522743
  Андреева Г.К. Знакомьтесь: Харьков : путеводитель / Андреева Г.К., Олейник В.В. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Прапор, 1979. – 95 с., 23 л. ил.
522744
  Андреева Г.К. Знакомьтесь: Харьков = Get familiar with Kharkov : путеводитель / Андреева Г.К., Олейник В.В. – 3-е изд., дораб. и доп. – Харьков : Прапор, 1982. – [4], 95 с., 21 л. ил.
522745
  Студенецкий А.Н. Знакомьтесь: Чебоксары / А.Н. Студенецкий. – 3-е испр. и доп. изд. – Чебоксары, 1967. – 223с.
522746
  Гусев Г.В. Знакопеременное деформирование и разрушение поликристаллических металлов кручением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гусев Г.В.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.13
522747
  Булгаков Н.Г. Знакопостоянные функции в теории устойчивости / Н.Г. Булгаков. – Минск : Университетское, 1984. – 80 с.
522748
  Степанов Г.Д. Знакорегулярность и одномерные кревые задачи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов Г.Д.; Ан СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.Ин-та математики по присуждению учен.степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
522749
  Вуколов Н.И. Знакосинтезирующие индикаторы / Н.И. Вуколов, А.Н. Михайлов. – Москва, 1987. – 589 с.
522750
  Пароль Н.В. Знакосинтезирующие индикаторы и их применение / Н.В. Пароль, С.А. Кайдалов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
522751
  Помозов Ю.Ф. Знал, видел, разговаривал / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1985. – 334с.
522752
  Матеев П. Знаме на дружбата / П. Матеев. – София, 1954. – 80с.
522753
  Абашидзе Григол Знамена : стихи / Абашидзе Григол; пер. с груз. под ред. Г.Н.Оболдуева. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1946. – 107 с.
522754
  Крлежа М. Знамена : роман / М. Крлежа; Пер. с хорватскосербского. – Москва : Радуга
Т. 1 : Кн. 1; Кн. 2. – 1984. – 717 с.
522755
  Крлежа М. Знамена : роман / М. Крлежа; Пер. с хорватскосербского. – Москва : Радуга
Т. 2 : Кн. 3; Кн. 4. – 1984. – 670 с.
522756
  Паке А. Знамена в Чикаго / А. Паке. – Москва, 1931. – 64 с.
522757
  Собреро М. Знамена и люди. / М. Собреро. – Москва, 1926. – 245 с.
522758
  Печейкин А.В. Знамена Красной Армии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5 (613). – С. 49-53. – ISSN 0321-0626
522759
  Шамякин И.П. Знамена над штыками : повести, рассказ / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1978. – 296 с.
522760
   Знамена Первомая. – М, 1986. – 141с.
522761
  Антипович Г. Знамена перемог заб"ють крильми! У це вірив і для цього працював Дмитро Нитченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 березня (№ 10). – С. 9


  Вечір-спогад "Від Зінькова до Мельббурна", присвячений 115-й річниці від дня народження письменника-земляка Дмитра Нитченка, відбувся 25 лютого у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.П. Котляревського.
522762
   Знамена Победы. – М
1. – 1975. – 495с.
522763
   Знамена Победы. – М
2. – 1975. – 463с.
522764
  Агафонов О. Знаменам и штандартам служить бессрочно // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-35. – ISSN 0235-7089
522765
  Романовский А.К. Знаменательная веха / А.К. Романовский. – Москва, 1970. – 184с.
522766
  Дивногорцев А.Л. Знаменательное событие в библиотечной истории России : (к 100-летию Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 86-91
522767
   Знаменательные даты. – М, 1980. – 192с.
522768
   Знаменательные даты 2001 : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги, науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
на 2001 год. – 2000
522769
   Знаменательные даты 2003 : Универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
На 2003 год. – 2002
522770
   Знаменательные даты 2005 : Универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
На 2005 год. – 2004
522771
   Знаменательные даты 2006 : Универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
На 2006 год. – 2005
522772
   Знаменательные даты 2007 : Универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
На 2007 год. – 2006
522773
   Знаменательные даты 2008 : Универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
На 2008 год. – 2007
522774
   Знаменательные даты 2009 : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
на 2009 год. – 2008
522775
   Знаменательные даты 2010 : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
на 2010 год. – 2009
522776
   Знаменательные даты 2011 : универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва. – ISSN 1560-800X
на 2011 год. – 2010. – рік видання 2011 р., але ціна за передплатою 2010 року
522777
   Знаменательные даты 2012 : универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва. – ISSN 1560-800X
на 2012 год. – 2011. – рік видання 2011 р., але ціна за передплатою 2010 року
522778
   Знаменательные даты 2012 : универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва. – ISSN 1560-800X
на 2013 год. – 2012
522779
   Знаменательные даты 2014 : универсальный энциклопедический календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва. – ISSN 1560-800X
на 2014 год. – 2013
522780
   Знаменательные даты календаря : [англ., нем., франц.]. – Киев : Радянська школа, 1987. – 190 с.
522781
   Знаменательные даты нашей страны. – Киев, 1981. – 32 с.
522782
  Таммсааре А. Знаменательный день : рассказы и повесть / Антон Таммсааре ; пер. с эст. – Москва : Детская литература, 1979. – 176 с.
522783
   Знамени - наш пионерский салют. – Л, 1984. – 53с.
522784
  Зельцер Д. Знамение / Дэвид Зельцер ; [Пер.с англ.М. Павловой, А. Ячменева] // Адвокат дьявола / М. Уэст. – Москва : Книжная палата, 1991. – С. 205-335. – (Популярная библиотека)
522785
  Зельцер Д. Знамение / Дэвид Зельцер ; пер. с англ. А. Ячменева, М. Павловой // Омен / [отв. за вып. Лаврентьев Б.Н.]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – С. 3-134. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
522786
  Тихомиров Л.А. Знамение времени : Носитель идеала / Л. Тихомиров. – Москва : Унив. тип., 1895. – 16 с.
522787
  Мерцалова В.В. Знамение фактического материала при усвоении учащимися обобщений. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мерцалова В.В. ; АПН РСФСР. – Москва, 1952. – 15 с.
522788
  Задорожний М.П. Знаменита ратуша // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 19, 38 : фото
522789
  Твен М. Знаменитая скачущая лягушка и другие рассказы / М. Твен. – Москва, 1943. – 136с.
522790
  Магомедов Муса Знаменитая трость : Повести для сред. возраста // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 5. – С. 407-570. – (Б-ка пионера)
522791
  Корбис Д. Знаменитая Туринская плащаница - не подделка? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 42-45. – ISSN 1812-867Х


  Итальянские ученые провели новое исследование Туринской плащаницы. ENEA (Нац.агентство по новым технологиям, энергии и устойчивому экономич. развитию Италии) недавно опубликовало доклад, в котором сообщаются результаты пятилетних исследований ...
522792
  Міродан А. Знаменитий 702 / А. Міродан. – К., 1962. – 70с.
522793
  Ліндгрен А. Знаменитий детектив Блюмквіст / А. Ліндгрен. – Київ, 1968. – 299 с.
522794
  Яремчук Андрій Знаменитий киянин Іван Леванда // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 20-21. – ISSN 0868-9644


  Блискучий релігійний проповідник і талановитий письменник Іван (1734-1814)
522795
  Зарудний Є. Знаменитий. Якщо знати... До 100-річчя вбивства російськими більшовиками українських соціалістів-революціонерів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 15


  "Одним зі співкамерників Івана Багряного в харківських в"язницях у 1939 році був мій дід Сергій Сергійович Зарудний (того ж року й розстріляний). Автор "Гетсиманського саду" пише в романі: "...Мружачи постійно оченята, бо короткозорий, невеличкий, дуже ...
522796
  Гирич І.Б. Знамениті кияни: образи на тлі трансформацій пам"яті міста // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 145-161. – ISBN 978-966-8809-89-7
522797
  Чобіт Д. Знамениті пам"ятки Підкаменя / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2008. – 56 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 52-54. – ISBN 978-966-7544-49-2
522798
  Ярославська Л.П. Знамениті спортсмени Шевченкового краю / Л.П. Ярославська, В.В. Загородній // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 147-153. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
522799
  Клименко А.В. Знаменитості, які захоплювалися ботанікою та садівництвом // Квіти України : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 2016. – № 1 (149). – С. 25-27. – ISSN 1814-5043
522800
  Бернхард Томас Знаменитые : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 134-220. – ISSN 1130-6545
522801
   Знаменитые авантюристы 18 века. – К, 1991. – 340с.
522802
   Знаменитые авантюристы 18 века. – Москва, 1991. – 368 с.
522803
  Федорова Е.В. Знаменитые города Италии: Рим, Флоренция, Венеция. Памятники истории и культуры / Е.В. Федорова. – Москва : Московский университет, 1985. – 478с.
522804
  Плутарх Знаменитые греки / Плутарх. – Ленинград, 1961. – 264 с.
522805
   Знаменитые греки и римляне : [35 биогр., сост. по Плутарху и др. древ. авт. М.Н. Ботвинником, М.Б. Рабиновичем]. – Санкт-Петербург : Эпоха, 1993. – 440, [5] с. : ил. – ISBN 5-87594-034-4
522806
   Знаменитые евреи-мужчины и женщины...
т.1. – 1902
522807
  Когут А. Знаменитые евреи, мужчины и женщины в истории культуры человечества : биографии и характеристики великих людей настоящего и прошлого на всех поприщах деятельности / [соч.] Адольфа Когута ; пер. с нем. А.А. Френа. – Одесса : Книгоизд. М. Козман и Л.Лившиц, 1902. – 72 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. в тексте. – Изд. вышло в 41 вып. - Экз. дефектный, без ориг. обл., тит., л., какой т. не определяется
522808
  Дин Э. Знаменитые женщины Библии / Э. Дин. – М., 1995. – 336с.
522809
  Адлер Э. Знаменитые женщины Великой французской революции : пер. с нем. / Э. Адлер. – [Одесса] : Освобождение труда, 1907. – 205, [3] с. : портр.
522810
   Знаменитые женщины планеты. – Минск : Литература, 1998. – 512с. – (ХХ век). – ISBN 985-437-550-1
522811
   Знаменитые женщины Франции. – Москва, 1992. – 160с.
522812
  Сафронов Виталий Знаменитые игроки : Досье / Сафронов Виталий, Измайлов Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 105 : Іл.
522813
  Дмитриев Ю.А. Знаменитые клоуны. / Ю.А. Дмитриев. – Киев, 1989. – 222,1с.
522814
  Грин А.П. Знаменитые композиции / А.П. Грин. – Москва, 1973. – 87с.
522815
  Чайковский Г.С. Знаменитые певцы Молдавии / Г.С. Чайковский. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 64 с.
522816
  Меженко Ю.С. Знаменитые писатели : судьба и творчество / Меженко Ю.С. – Ростов -на-Дону ; Донецк : Феникс ; Кредо, 2007. – 336 с. : ил. – (Энциклопедия для всех). – ISBN 978-5-222-10373-9
522817
  Бакунина Т.А. Знаменитые русские масоны. Вольные каменщики / Т.А. Бакунина. – Москва : Интербук, 1991. – 144 с. – (Mysterium Magnum)
522818
  Поттешер Ф. Знаменитые судебные процессы. / Ф. Поттешер. – М., 1985. – 302с.
522819
  Ткаченко А. Знаменитые украинцы / Анатолій Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – 444с. – ISBN 966-8458-33-8
522820
   Знаменитые универсанты : Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, Издательство. – ISBN 5-288-03131-2
Т. 1. – 2002. – 528с.
522821
   Знаменитые универсанты : Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. – Санкт-Петербург : Знаменитые универсанты. – ISBN 5-98104-004-1
Т. 2. – 2003. – 554с.
522822
  Сваричевский Ю.Г. Знаменитые часы / Ю.Г. Сваричевский. – М, 1965. – 96с.
522823
  Рейтман М. Знаменитые эмигранты из России : Очерки о россиянах, добившихся успеха в США / М. Рейтман. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 320 с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0061-82
522824
  Оганесян П.О. Знаменитый выпускник Санкт-Петербургского университета: жизнь и творчество Николая Георгиевича Адонца (1871-1942 гг.) / П.О. Оганесян, А.Ж. Арутюнян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 82-89. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
522825
  Космодемьянский А.А. Знаменитый деятель науки К.Э.Циолковский / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1954. – 135с.
522826
  Монастырев Б.А. Знаменитый деятель науки. / Б.А. Монастырев. – Калуга, 1947. – 47с.
522827
  Снегирев В.Л. Знаменитый зодчий Василий Иванович Баженов / В.Л. Снегирев. – Москва, 1950. – 248 с.
522828
  Нилин П.Ф. Знаменитый Павлюк / П.Ф. Нилин. – Москва, 1957. – 683с.
522829
  Нилин П. Знаменитый Павлюк / П. Нилин. – Москва, 1968. – 752с.
522830
  Нилин П.Ф. Знаменитый Павлюк. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1960. – 683с.
522831
   Знаменитый русский путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай : его жизнь и деятельность. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 55 с. – Со многими рисунками
522832
  Новиков И.А. Знаменитый уральский краевед В.П. Бирюков - организатор краеведческих музеев на Украине в годы Первой мировой войны // Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 8-14. – ISBN 978-966-8999-80-3
522833
  Мордовцев Д.Л. Знамения времени : Роман из бурной эпохи 70-х годов / Д.Л. Мордовцев. – Санкт-Петербург : Б.и. – 357с.
522834
  Мордовцев Д.Л. Знамения времени : роман из бурной эпохи 70-х годов : в 2-х ч. / соч. Д.Л. Мордовцева. – 3-е изд. (25-30 тыс экз.). – Петербург : Изд. "Русского книгоизд." И.П. Перевозникова ; ; Царскосельская Центральная тип. – (Первое полное (удешевл.) собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева : из 60 т. - 75 книг(3-я и последняя серия из 20 т. ) ; Т. 1)
. – 1908. – [2], 357 с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
522835
  Мордовцев Д.Л. Знамения времени / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1928. – 164с.
522836
  Мордовцев Д.Л. Знамения времени : Роман в 2-х ч. / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1957. – 411с.
522837
  Палієнко М. Знаменна віха - 80-літній ювілей заслуженого професора Шевченкового університету Ярослава Калакури / М. Палієнко, С. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 85. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  24 вересня 2017 р. кафедра архівознавства та історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітали Ярослава Степановича Калакуру, почесного професора університету, знаного й шанованого історика, історіографа, ...
522838
  Романовський О.К. Знаменна віха / О.К. Романовський. – Київ, 1965. – 243с.
522839
  Калініченко В. Знаменна дата // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
522840
  Шемякін О. Знаменний етап у систематизації міжнародного морського права : до двадцятиріччя Конвенції ООН з морського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 55-62


  Стаття присвячена 20-річчю прийняття Конвенції ООН з морського права 1982 р. як знаменного етапу в систематизації міжнародного морського права. У статті подається загальна характеристика Конвенції, а також розкривається її роль у використанні ...
522841
   Знаменні дати : календар щорічник. – Київ
на 2001 рік. – 2001
522842
   Знаменні дати : календар. – Київ
на 2002 рік. – 2002
522843
   Знаменні дати : Календар. – Київ
на 2003 рік. – 2003
522844
   Знаменні дати : Календар. – Київ : Україна, 2000-
на 2004 рік. – 2004
522845
   Знаменні дати : Календар. – Київ : Україна, 2000-
на 2005 рік. – 2005
522846
   Знаменні дати : Календар. – Київ : Україна, 2000-
на 2006 рік. – 2006
522847
   Знаменні дати : Календар. – Київ : Україна, 2000-
на 2007 рік. – 2007
522848
   Знаменні дати : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 2000-
на 2008 рік. – 2008
522849
   Знаменні дати : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 2000-
на 2009 рік. – 2009
522850
   Знаменні дати і події 2000 року. Культура і мистецтво. – Київ, 1999. – 106с.
522851
   Знаменні дати. Календар-2000. – Київ : Україна, 2000. – 271с. – ISBN 966-524-083-8
522852
   Знаменні й пам"ятні дати у першому кварталі 2019 року // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 3-29. – ISSN 0130-2043
522853
  Моторин Р.М. Знаменні події року у міжнародній статистиці // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 36-41. – Бібліогр.: 7 назв
522854
  Олійник І.П. Знамення нашої епохи / І.П. Олійник. – Київ, 1974. – 158с.
522855
   Знамено першої зорі : поезії / [авт.-упор. А. Довгонос ; худож. О. Карпушкін]. – Одеса : Маяк, 1980. – 277, [2] с. : іл. – Миніатюрне видання
522856
  Вургун Самед Знаменосец века / Вургун Самед; поэма. – Баку : Азернешр, 1954. – 68 с.
522857
  Вургун Самед Знаменосец века / Вургун Самед; поэма. – Баку : Азернешр, 1964. – 60 с.
522858
  Цапанов В.И. Знаменосец демократических и социалистических преобразований в ГДР. / В.И. Цапанов. – М., 1976. – 64с.
522859
  Дрибин Л.Г. Знаменосец ленинизма в Латвии / Л.Г. Дрибин. – Москва, 1981. – 238 с.
522860
  Стъпов П. Знаменосецът. / П. Стъпов. – София, 1976. – 295с.
522861
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 234с.
522862
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар; Пер. с рус. Х. Левенсон. – София : Народна култура, 1947. – 570с.
522863
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар; Пер. с укр. Т. Страх. – Молотов : Молотовоблгиз, 1948. – 260с.
522864
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар. – Москва : Военгиз, 1948. – 391 с.
522865
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Советский писатель, 1948. – 307с.
522866
  Гончар А. Знаменосцы : Роман / А. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1949. – 432с.
522867
  Гончар А. Знаменосцы : Роман-трилогия / А. Гончар. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 419с.
522868
  Гончар А. Знаменосцы : Роман-трилогия / А. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 456с.
522869
  Гончар Олесь Знаменосцы : Роман / Гончар Олесь; Пер. с укр. В. Россельса. – Чкалов : Молодая гвардия, 1950. – 448с.
522870
  Гончар Олесь Знаменосцы / Гончар Олесь. – Чкалов : Советский писатель, 1952. – 456с.
522871
  Гончар А.Т. Знаменосцы : Роман: В 3-х кн. / А.Т. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Чкалов : Кн. изд-во, 1953. – 336с.
522872
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1955. – 448с.
522873
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Советский писатель, 1955. – 491с.
522874
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 456с. – (Б-ка сов. прозы)
522875
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1963. – 448с.
522876
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва, 1965. – 549с.
522877
  Гончар О. Знаменосцы : Трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Художественная литература, 1970. – 408 с.
522878
  Гончар О. Знаменосцы : Роман-трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Киев : Дніпро, 1976. – 454с.
522879
  Пискунов В.М. Знаменосцы / В.М. Пискунов. – М, 1979. – 256с.
522880
  Гончар О. Знаменосцы : Роман-трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Художественная литература, 1980. – 441с. – (Б-ка победы)
522881
  Пискунов В.М. Знаменосцы / В.М. Пискунов. – М, 1983. – 256с.
522882
  Гончар О. Знаменосцы : Роман-трилогия / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Київ : Молодь, 1987. – 416 с. – (Шкільна бібліотека)
522883
  Гончар О. Знаменосцы : Роман-трилогия / О. Гончар. – Москва : Воениздат, 1990. – 399с. – ISBN 5-203-00800-0
522884
  Земной В.П. Знаменосцы земли / В.П. Земной. – М., 1969. – 48с.
522885
   Знаменосцы мира- коммунисты. – Л, 1961. – 142с.
522886
   Знаменосцы мира- коммунисты. – Л, 1961. – 142с.
522887
  Панченко П.Е. Знаменосцы мира : стихи / П.Е. Панченко. – Минск : Гос. изд. БССР, 1951. – 142 с.
522888
   Знаменосцы нового. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 172 с.
522889
   Знаменосцы пятилетки. – Сталинград, 1948. – 75с.
522890
   Знаменосцы революции : Краткие биографии выдающихся революционеров, действовавших в Эстонии. – Таллин : Эстгосиздат
[Сб.] 1. – 1964. – 208 с. : портр. – Библиогр.: с. 200-204
522891
  Шатилов В.М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В.М. Шатилов. – Москва, 1975. – 93с.
522892
  Шатилов В.М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В.М. Шатилов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 158с.
522893
  Шатилов В.М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В.М. Шатилов. – 3-е изд., доп. – М., 1985. – 203с.
522894
  Жаров А.А. Знаменосцы юности / А.А. Жаров. – Москва, 1958. – 319с.
522895
  Гончар О.Т. Знаменосцы. Циклон : Романы / О.Т. Гончар; Пер. с укр. Л. Я. Шапиро. – Кишинев : Лумина, 1985. – 560с. – ("Слава")
522896
  Заболотских Б.В. Знаменщик и трубач. / Б.В. Заболотских. – М, 1981. – 175с.
522897
  Ворошилов П.С. Знаменщик полка / П.С. Ворошилов. – Кемерово, 1977. – 167с.
522898
  Рыбак Н.С. Знамя / Н.С. Рыбак, 1942. – 32с. – (Фронт и тыл)
522899
  Сейфуллина Л.Н. Знамя / Л.Н. Сейфуллина. – Тамбов, 1947. – 28с.
522900
  Дрда Я. Знамя / Я. Дрда. – Москва, 1953. – 232с.
522901
  Исбах А.А. Знамя / А.А. Исбах. – М, 1959. – 48с.
522902
  Стрехнин Ю.Ф. Знамя / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1962. – 111с.
522903
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1974
522904
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1995
522905
   Знамя. – Москва
№ 2. – 1995
522906
   Знамя. – Москва
№ 3. – 1995
522907
   Знамя. – Москва
№ 4. – 1995
522908
   Знамя. – Москва
№ 5. – 1995
522909
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1995
522910
   Знамя. – Москва
№ 7. – 1995
522911
   Знамя. – Москва
№ 8. – 1995
522912
   Знамя. – Москва
№ 9. – 1995
522913
   Знамя. – Москва
№ 10. – 1995
522914
   Знамя. – Москва
№ 11. – 1995
522915
   Знамя. – Москва
№ 12. – 1995
522916
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1996
522917
   Знамя. – Москва
№ 2. – 1996
522918
   Знамя. – Москва
№ 3. – 1996
522919
   Знамя. – Москва
№ 4. – 1996
522920
   Знамя. – Москва
№ 5. – 1996
522921
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1996
522922
   Знамя. – Москва
№ 7. – 1996
522923
   Знамя. – Москва
№ 8. – 1996
522924
   Знамя. – Москва
№ 9. – 1996
522925
   Знамя. – Москва
№ 10. – 1996
522926
   Знамя. – Москва
№ 11. – 1996
522927
   Знамя. – Москва
№ 12. – 1996
522928
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1997
522929
   Знамя. – Москва
№ 2. – 1997
522930
   Знамя. – Москва
№ 3. – 1997
522931
   Знамя. – Москва
№ 4. – 1997
522932
   Знамя. – Москва
№ 5. – 1997
522933
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1997
522934
  Маслов Н.Н. Знамя борющейся партии: очерк истории Программы КПСС / Н.Н. Маслов. – М., 1986. – 204с.
522935
  Кузнец Ю.Л. Знамя борьбы миллионов / Ю.Л. Кузнец, 1961. – 19 с.
522936
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма и стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 54 с.
522937
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Правда, 1946. – 47 с.
522938
  Кулешов А.А. Знамя бригады : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. М.Исаковского. – Москва : Воениздат, 1948. – 65 с.
522939
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма и стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1962. – 158 с.
522940
  Зернит Б. Знамя в бою / Б. Зернит. – Казань, 1948. – 51с.
522941
  Абилев Д. Знамя в горах : Роман в стихах. Судьба любви : поєма / Д. Абилев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1961. – 195 с. : портр.
522942
   Знамя века : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 134, [8] с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание
522943
  Плющ Ф. Знамя весны. / Ф. Плющ. – Краснодар, 1961. – 64с.
522944
  Левашов М.А. Знамя вручают смелым / М.А. Левашов. – М., 1964. – 207с.
522945
  Мамин Н.И. Знамя Девятого полка / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1976. – 208с.
522946
  Рашидов Ш.Р. Знамя дружбы / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1967. – 230с.
522947
   Знамя и солнце. – Баку, 1978. – 272 с.
522948
  Крупская Н.К. Знамя Ленина / Н.К. Крупская. – Л, 1925. – 40с.
522949
   Знамя мира : [сборник]. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2005. – 643, [3] с. – Указ.: c. 595-635. – Библиогр.: c. 580-594. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник [и др.]). – ISBN 5-86988-161-7
522950
  Цапанов В.И. Знамя мира и социализма на немецкой земле. / В.И. Цапанов. – М., 1969. – 48с.
522951
  Березко Г.С. Знамя на холме / Г.С. Березко. – М, 1967. – 456с.
522952
  Наровчатов С.С. Знамя над высотой : Стихотворения и поэмы / С.С. Наровчатов. – Москва : Воениздат, 1974. – 350с.
522953
  Борзунов С.М. Знамя над городом / С.М. Борзунов. – М., 1984. – 270с.
522954
  Борзунов С. Знамя над городом / С. Борзунов. – М., 1987. – с.
522955
  Пирогов Р.А. Знамя над Митридатом. Воспоминания старого большевика. / Р.А. Пирогов. – Симферополь, 1973. – 142с.
522956
  Лясота Ю.Л. Знамя над океаном / Ю.Л. Лясота. – М., 1982. – 206с.
522957
  Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом / В.М. Шатилов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 350с.
522958
   Знамя над рейхстагом. – Алма-Ата, 1985. – 365 с.
522959
  Исаакян А.С. Знамя надежды : рассказы / А.С. Исаакян; пер. с арм. Я.С.Хачатрянц. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
522960
  Арустамов С.Б. Знамя нашей борьбы. (Марксистско-ленинская теория освещает путь практике) / Арустамов С.Б. – Москва : Политиздат, 1964. – 72 с. – (Б-чка молодого коммуниста)
522961
  Кириленко А.П. Знамя Октября - знамя мира и созидания: Докл. на Торж.заседании посвящ.62-й год. Вел.Окт.рев.в Крем.Дв.съездов 6 ноября 1979 г. / А.П. Кириленко. – Москва, 1979. – 31с.
522962
  Жигалов И.М. Знамя отцов / И.М. Жигалов. – Москва, 1977. – 159с.
522963
  Шаповалов Е.А. Знамя парижских коммунаров / Е.А. Шаповалов. – М., 1975. – 126с.
522964
  Толстой И.И. Знамя первых наших христианских великих князей / [Соч.] Гр. И.И. Толстого. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 5 с. : ил. – Без тит. л.
522965
  Сбойчаков М.И. Знамя победы над рейстагом / М.И. Сбойчаков. – Москва, 1960. – 103с.
522966
  Полевой Б.Н. Знамя полка / Б.Н. Полевой. – Москва, 1968. – 64с.
522967
  Шутов Л. Знамя полка. / Л. Шутов. – К, 1940. – 255с.
522968
   Знамя предков. – Москва, 1942. – 128с.
522969
  Новоселова К.И. Знамя пророка. Повесть / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1968. – 176с.
522970
   Знамя Сталина. – Пхеньян, 1953. – 191 с.
522971
  Скорбин Б. Знамя. / Б. Скорбин. – М, 1958. – 160с.
522972
  Скорбин Б.П. Знамя. / Б.П. Скорбин. – М, 1963. – 190с.
522973
  Кушнаренко Н. Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України (до 100-річчя від дня народження Є. Тамма) / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Розкрито внесок Є. Тамма в розвиток бібліотечного фондознавства, каталогознавства, бібліотечної історіографії, бібліотечної освіти та професійної періодики в Україні, проаналізовано наукові праці вченого з означених напрямів
522974
  Каністратенко М. Знана постать культурно-мистецької науки й освіти України / М. Каністратенко, Н. Кушніренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Василь Миколайович Шейко - український культуролог, ректор Харківської державної академії культури, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.
522975
  Калинець І. Знане і незнане про Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 111-123. – ISSN 0868-4790
522976
  Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича / Ігор Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 272, [4] с., [24] арк. фотогр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
522977
  Ручка А. Знанецький Флоріан Вітольд / А. Ручка, Л. Скокова // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-966-418-286-4
522978
  Овчинников Н.Ф. Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.83-113. – ISSN 0042-8744
522979
  Овчинников Н.Ф. Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.124-152. – ISSN 0042-8744
522980
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 1997
522981
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 1997
522982
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 1997
522983
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 1997
522984
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 1997
522985
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2001
522986
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 4. – 2001
522987
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 6. – 2001
522988
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 7. – 2001
522989
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (988). – 2009
522990
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (989). – 2009
522991
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (991). – 2010
522992
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (1002). – 2010
522993
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (1004). – 2011
522994
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (1005). – 2011
522995
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (1007). – 2011
522996
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (1009). – 2011
522997
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (1011). – 2011
522998
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (1012). – 2011
522999
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (1013). – 2011
523000
  Либкнехт В. Знание - сила, сила - знание / В. Либкнехт. – Москва, 1919. – 59с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,