Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
522001
  Островська К. "Застосування Закону України "Про захист персональних даних" в контексті права на інформацію" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 110-113
522002
  Сахнюк С. "Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 57-59
522003
   Застосуванн сучасних методів в озелененні університетів на прикладі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / В.Є. Слюсарчук, О.П. Трунов, Л.І. Кравченко, С.І. Скаковський, Л.А. Вишник // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2020. – С. 142-149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
522004
  Дахно Н.Б. Застосуваннгя двокрокового варіаційно-градієнтного методу до лінійних рівнянь з К - позитивно визначеним К - симетричним оператором для аналізу захищенності інформаційних структур // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 133-140
522005
  Луканська А. Застосуванню "нових знань" заважає брак стратегії і застаріле законодавство // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 54). – С. 3


  На цьому наголосив Перший віце-прем"єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час парламенських слухань на тему "Національна інноваційна система України: стан та законодавче забезпечення розвитку"
522006
  Якубін О. Застосування "аналізу часових рядів" у сучасній політичній науці : досвід і перспективи // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.19-21. – ISSN 0868-8117
522007
  Жембровська К.О. Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті детально розглядається сутність "чорного" PR та поширені "брудні" технології, які засто совувалися на виборах у Верховну Раду 2012 р. Висвітлюються особливості політичних маніпуляцій, здій снюється їх аналіз та виділяються рівні маніпуляції. ...
522008
  Кольцов Р.Ю. Застосування "вейвлет-технологій" для підвищення ефективності спектрального методу кутового розрізнення в оглядових радіолокаторах систем радіонавігації / Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 58-63


  Розглянуто особливості спектрального Фур"є-перетворення, що обмежують рівень деталізації функцій, зокрема, ехосигналів з наявністю стрибкоподібних змін. Дана характеристика і сформульована ідеологічна лінія новітньої інструментальної технології аналізу ...
522009
  Сенченко О. Застосування "м"якої сили" книги проти англійського народу в ХІХ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
522010
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 213
522011
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про "теорію латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, розглядається можливість ...
522012
   Застосування 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2, -діону як панспецифічного інгібітора протеїнкіназ для гальмування гематологічних ускладнень на тлі експериментального хронічного холангіту у щурів / І.В. Бєлінська, Г.М. Кузнєцова, Н.В. Дзюбенко, Ю.В. Савич, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 1025-6415
522013
  Крельштейн П.Д. Застосування BIM GIS-технолоій для містобудівного кадастру / П.Д. Крельштейн, Л.В. Тустановська, І.С. Бугаєнко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71), липень - вересень. – С. 62-70. – ISSN 1684-2189
522014
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Фещенко О.Ю.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 140л. – Бібліогр.: л.130-140
522015
  Фещенко О.Ю. Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.05 / Фещенко О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
522016
  Ставицький А.В. Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТ-індексу / А.В. Ставицький, С.А. Ніколайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Наведено огляд основних методів GARCH-моделювання і здійснено аналіз можливості використання цієї методики для прогнозування українського фондового ринку на базі ПФТС-індексу. Також проведено тестування наявності на ринку аси-метричного ефекту та ...
522017
  Костогриз В. Застосування Microsd карти як системного диска // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 7. – С. 65-71. – ISSN 2224-087Х
522018
  Зацерківна М.О. Застосування PR-технології у формуванні іміджу ВНЗ соціокультурної сфери // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 2409-9805


  Метою є з"ясування специфіки процесу формування іміджу вишу СКС із застосуванням PR-технологій. Методологія. Задля ефективного досягнення мети дослідження був використаний аналітичний метод, який дав змогу проаналізувати та визначити процеси формування ...
522019
  Клочковський О. Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області / О. Клочковський, В. Клочковська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 73-78. – ISSN 2409-8892


  Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на ...
522020
   Застосування t-критерію Стьюдента в кластеризаці і точок у багатовимірному просторі / Б.В. Рубльов, О.В. Шкуліпа, Б.С. Шейман, Л.О. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається математична модель розпізнавання етіологічних факторів токсикозу у людини з використанням t-критерію Стьюдента. Ключові слова: t-критерій Стьюдента, корреляції,ендотоксикоз, токсикометрія. In this paper mathematical model of ...
522021
  Гімчинська С.Ю. Застосування web-графіки для забезпечення навчального процесу // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 18-20
522022
  Русіна Н.Г. Застосування web-ресурсів у процесі навчання студентів закладів вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 157-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522023
  Прокопенко А.О. Застосування web-ресурсів у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 18-23. – ISSN 1995-0519
522024
  Колесник І.Г. Застосування Web-технологій при організації електронної бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 65-72. – ISBN 966-7352-64-1
522025
  Тверезовська Н.Т. Застосування Web-технологій у процесі розробки електронного підручника для фахівців із соціальної роботи / Н.Т. Тверезовська, Л.В. Вікторова, С.М. Гаріна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 447-461. – ISBN 978-966-544-404-5
522026
  Фурман І.І. Застосування авіації у протимінних діях на Чорному морі в роки Першої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 482-484
522027
  Маркус О. Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 64-71. – ISSN 2411-4014
522028
  Ошурок Д.О. Застосування авторегресійної гетероскедастичної моделі для прогнозування середніх місячних температур повітря // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 84-87
522029
  Сюркало Б.І. Застосування адитивних технологій в освітній діяльності / Б.І. Сюркало, Я.М. Садикова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 55-59. – ISSN 2409-1944
522030
  Кучер Т. Застосування адміністративно-господарських санкцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-93.
522031
  Шевченко Н. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36
522032
  Звєрькова Н. Застосування адміністративно-правових заходів щодо запобігання поширенню тіньових економічних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 106-115.
522033
  Чарторийський К. Застосування адміністративного арешту коштів: чи все так просто? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 32
522034
  Іщенко Ю.В. Застосування адміністративного законодавства в сфері вирішення трудових спорів (конфліктів) та трудових правовідносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-47. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
522035
  Гречанюк Р. Застосування адміністративної відповідальності в якості запобігання корупції персоналу правоохоронних органів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 66-69. – ISSN 2524-0129
522036
  Бєлай С.В. Застосування активних методів навчання слухачів магістратури вищого військового навчального закладу елементам оперативних переговорів / С.В. Бєлай, О.М. Керницький, І В. Пасічник // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (76). – С. 99-106. – ISSN 2078-7480
522037
  Розумний А. Застосування активного підходу при хеджуванні процентного ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
522038
  Марченко О.О. Застосування алгоритму ієрархічної кластеризації слів у неевклідовому семантичному лексичному просторі для автоматизації побудови ієрархічних структур онтології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню моделі неевклідового семантичного лексичного простору та деталізації алгоритму ієрархічної кластеризації слів в даному просторі з ціллю побудови ієрархічних лінгвістичних структур онтологічного типу. The article describes ...
522039
  Кошовий Н.Д. Застосування алгоритму мавпячого пошуку для оптимізації планів повного факторного експерименту / Н.Д. Кошовий, В.В. Муратов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 61-69. – ISSN 2524-0056
522040
  Вахула А.Р. Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Вахула Андрій Романович ; М-во освіт і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
522041
  Гординський Л.Д. Застосування альтернуючого методу до розв"язування крайових задач електродинаміки в неоднорідних середовищах / Л.Д. Гординський, А.М. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичного розвинення крайова задача на спряження про знаходження електромагнітного поля в середовищі з кусково-неперервними електромагнітними характеристиками зведена до послідовності крайових задач по областях з неперервними ...
522042
  Посімбайло О.В. Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 75-78
522043
  Ващенко К.О. Застосування аналітичного інструментарію у прикладній політології // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 87-95
522044
  Власюк Т.О. Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 112-123. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
522045
  Микитенко О.М. Застосування аналогії в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 179-180
522046
  Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломоносова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-137. – Бібліогр.: 2 н. – ISSN 0132-1331
522047
  Оніщенко Н. Застосування аналогії права в адміністративному судочинстві: деякі аналітичні роздуми / Н. Оніщенко, С.О. Сунєгін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-81. – ISSN 1026-9932
522048
  Метлушко О. Застосування андеррайтингу у банківській практиці // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 160-165. – ISSN 1818-5754
522049
   Застосування анкетного методу при вивченні правопорушень на промисловому підприємстві / Л.С. Котенко, І.В. Ковєшнікова, М.А. Мартиненко, Л.М. Ростовська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 78-81. – (Серія права ; № 15)


  В статье на конкретных примерах показано, как с помощью анкетного метода можно вскрыть латентные правонарушения на конкретном предприятии и выявить общественное мнение по поводу работы администрации и общественных организаций предприятия в борьбе с ...
522050
  Чабан Г. Застосування апарата теорії штучних нейронних мереж у задачах прикладної педагогіки закладів вищої освіти / Г. Чабан, О. Кухтяк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 51-56. – ISSN 2411-1317
522051
  Убогов С.Г. Застосування апітерапевтичних засобів східними слов"янами: історія та духовні аспекти // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 3. – С. 62-65
522052
  Барис Я.С. Застосування апроксимацій центрального многовиду в теорії стійкості / Я.С. Барис, О.Б. Ликова, С.О. Наконечна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі встановлені умови при яких задача про стійкість для неавтономної системи m + n диференціальних рівнянь x = A (t)x + B (t)y + f (t, x, y). y = C (t)y + h (t, x, y) в критичному випадку зводиться до аналогічної задачі для рівняння x = A (t)x + B ...
522053
   Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях / О.Л. Ткачук, Р.Я. Федорика, Л.П. Парахоняк, О.І. Сметаняк, П.О. Сметаняк, Р.Л. Парахоняк // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 30-32. – ISSN 2521-1455
522054
  Перестюк М.О. Застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова до дослідження систем з імпульсним збуренням / М.О. Перестюк, І. Каркинбаєв // Вісник Київського університету, мат. і мех., 1978. – №20
522055
  Дерев"янченко О.В. Застосування асоціативної пам"яті для побудови моделі пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв, Т.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Пропонується оригінальна система кодування символьної інформації, яка дозволить знайти практично усі випадки ...
522056
  Кочин Т.М. Застосування аудиторських процедур для встановлення якості фінансової звітності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кочин Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
522057
  Ващенко І.В. Застосування аудиту ефективності при використанні бюджетних коштів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структуру бюджетних правопорушень та визначено об"єктивні чинники, що зумовлюють необ-хідність здійснення державного фінансового контролю виконання бюджетних програм The structure of violation of the budget law was analyzed. Objective ...
522058
  Чомко Ф.В. Застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 100-101
522059
  Гнатієнко Г.М. Застосування багатокритеріального підходу в задачах біологічного захисту рослин / Г.М. Гнатієнко, К.М. Миронова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонуються математичні моделі деяких проблем біологічного захисту рослин, описуються застосування багатокритеріального підходу до нової проблемної області.
522060
  Меркотан К.К. Застосування багаточастинкових полів в теорії електрослабкої взаємодії : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Меркотан Кирило Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 26 с. – Бібліогр. : 20 назв
522061
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
522062
   Застосування безконтактного методу вимірювання провідності в напівпровідникових сенсорних системах / А.І. Бенілов, А.І. Циганова, С.В. Литвиненко, В.А. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-13. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Метод вихрових струмів було адаптовано для проведення безконтактного вимірювання провідності напівпровідникових зразків довільної форми. Працездатність запропонованої схеми перевірено експериментально. Розроблений вихорост-румовий детектор застосовано ...
522063
  Пристай А. Застосування безпілотних апаратів для геофізичних досліджень / А. Пристай, Б. Ладанівський // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 109-125 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISSN 0203-3100
522064
  Губар Ю. Застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання ринкової вартості нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 76-89 : рис. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 2414-9993
522065
  Юн Г.Н. Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві / Г.Н. Юн, Д.В. Мединський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 335-341. – ISSN 2075-0781
522066
  Гнера В. Застосування безпілотних літаючих апаратів при дослідженні давньоруських храмів // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 2312-9697
522067
  Комарова Л.О. Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованої мережі для моніторингу та управління у кризових ситуаціях // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2412-4338
522068
  Ящук Д. Застосування бінарних дерев рішень для побудови моделей прогнозування стану платоспроможності українських підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 227-232. – ISSN 0201-758Х
522069
  Палагнюк А. Застосування біографічного методу в журналістському дослідженні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 219-227. – (Журналістика ; Вип. 4)
522070
  Щиголь І. Застосування біографічного методу для реконструкції життєвого та творчого шляху письменника (за матеріалами біографічно-літературознавчих розвідок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування біографічного методу для відтворення життєвого шляху письменника. До вибіркової сукупності включено біографічно-літературні статті про письменників, які писали свої твори у 20-30-х рр. ХХ ст. Методом дослідження ...
522071
  Журавель М.Ю. Застосування біологічних показників для визначення агроекологічного стану рекультивованих грунтів / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
522072
   Застосування біологічного стимулятора росту рослин "Екостим" у сільськогосподарському виробництві / М.Г. Василенко, Ю.В. Терновий, І.К. Швиденко, П.М. Душко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 96-101. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
522073
  Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи / А.М. Лисенко, О.С. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання використання автоматизованих біометричних систем для розпізнавання особи. The questions of use of the automated biometric systems for the person"s recognition are considered.
522074
  Никитюк О. Застосування блокчейн технології в електронному урядуванні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 104-111. – ISSN 2522-1663
522075
  Білан О.В. Застосування брендингу: переваги і недоліки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 231-235. – ISSN 0321-0499
522076
  Кривизюк Л.П. Застосування бронетанкових і механізованих військ у Київській оборонній операції 1943 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 70-81. – ISSN 2707-1383
522077
  Гончаренко А.М. Застосування бюджетування в управлінні капіталом вищого навчального закладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
522078
  Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-51. – Бібліогр.: на 10 пунктів
522079
  Черняк Є.В. Застосування в судовій практиці України принципу верховенства права при розгляді виборчих спорів (на прикладі позачергових виборів народних депутатів України у 2014 році) // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 308-313. – ISBN 978-617-7069-57-6
522080
  Іванишин В.В. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 5-9. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
522081
  Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при підготовці професійних суддів // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 32-38
522082
   Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика : навч. посібник / [Боровик А.В., Колб О.Г., Колб І.О. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Колба] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Луцьк : ВолиньПоліграф, 2020. – 695, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 610-693 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7129-93-5
522083
  Третьяков Д.М. Застосування в українському судочинстві прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 34-36.
522084
  Лубков М.В. Застосування в"язкопружної моделі Кельвіна-Фойгта для моделювання геотектонічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто моделювання і геофізичну інтерпретацію результатів у таких областях геотектоніки, як середньомасштабне складкоутворення в осадових породах земної кори та формування геоструктур під впливом різноспрямованих рухів тектонічних блоків. Для ...
522085
  Хорошко В.О. Застосування варіаційно-градієнтного методу щодо математичних моделей систем захисту інформації / В.О. Хорошко, Н.Б. Дахно // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 108-112
522086
  Чекурін В.Ф. Застосування варіаційного методу однорідних розв"язків для оптимального керування осесиметричним термопружним станом циліндра / В.Ф. Чекурін, Л.І. Постолакі // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 105-116. – ISSN 0130-9420
522087
  Романенко Олександр Вікторович Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 189л. – Додатки: л.158-188. – Бібліогр.: л.149-158
522088
  Романенко О.В. Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Романенко Олександр Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
522089
  Загурський О.М. Застосування вартісно-орієнтованого управління для оцінки фінансового стану підприємства / О.М. Загурський, А.А. Погоріла // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
522090
  Шульга Н. Застосування вбудованих функцій OpenOffice Calc у навчанні теорії ймовірностей студентів економічних спеціальностей університетів / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 65-71. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
522091
  Мамонов К.А. Застосування ВЕБ геоінформаційних систем для розподілу та використання земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 132-135 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
522092
  Єрмоленко Т.В. Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного розпізнавання : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.13.23 / Єрмоленко Т.В.; Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв
522093
   Застосування вейвлет-перетворень до вивчення кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, Т.В. Серденко, С.І. Кшнякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 219-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена кінетиці електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах (РЦ) Досліджуються процеси релаксації та фотоіндуковані структурні зміни в молекулярних комплексах РЦ Rhodobacter spharoides у процесі впутрішньомолекулярного ...
522094
  Єфімов О. Застосування векселів: деякі правові проблеми // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 8-15
522095
  Зінкевич Т. Застосування величини P - значення P - V ALU E при перевірці статистичних гіпотез / Т. Зінкевич, В. Лісовська, В. Стасюк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
522096
  Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-44
522097
  Лазор О.Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
522098
  Нижник Ніна Застосування виборчого законодавства України: моніторинг ефективності / Нижник Ніна, Розенфельд Наталія, Алексєєв Валерій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 44-47.


  Упродовж останніх трьох років (починаючи з січня 2005 року) позиція законодавця щодо посилення законодавчого регулювання виборчих процесів змінювалася. Оскільки переважна більшість законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, ...
522099
  Величко В.Ю. Застосування виведення по аналогії для розв"язування задач комплектації / В.Ю. Величко, Н.М. Москалькова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 139-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті розглядається один клас задач синтезу - задача проектування складу складених об"єктів. Конструювання нових об"єктів здійснюється на основі виведення по аналогії. Для представлення знань пропонуються розрахунково-пошукові мережі.
522100
  Гуменюк С. Застосування високих технологій при технічному документуванні злочинної діяльності // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 46-49.
522101
  Нашкевич З.І. Застосування високоточного ординатометра в кутових вимірах / З.І. Нашкевич, А.Г. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 55-58 : Рис. – (Географія ; Вип. 27)
522102
  Коровін В.Б. Застосування високочастотних джерел електромагнітних полів у стелараторах ураган : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Коровін Валерій Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
522103
  Коссак В. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 131-138


  Про Конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка була підготовлена Конференцією ООН, яка відбулася у Відні 10 березня - 11 квітня 1980 року, і набрала чинності 1 січня 1988 року.
522104
  Смирнов М. Застосування відеозв"язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної проавової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.23-31. – ISBN 966-667-078-Х
522105
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 289 л. – Додатки: л. 245-289. – Бібліогр.: л. 208-244
522106
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
522107
  Ткаченко В.В. Застосування відеоторакоскопічних оперативних втручань в діагностиці та лікуванні хворих на об"ємні утворення середостіння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Ткаченко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
522108
  Городинський Г.О. Застосування вільного програмного забезпечення для потреб лісового господарства // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 76-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
522109
  Піх І.В. Застосування вільного програмного забезпечення для створення мультимедійного продукту / І.В. Піх, О.С. Ляшко // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 46-50. – ISBN 966322012-0
522110
  Шинкаренко Людмила Застосування вправ для зміцнення дихальної системи людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 4 : фото
522111
   Застосування вуглеамонійних солей як нового екологічно чистого азотного добрива при вирощуванні цінних лікарських рослин та злакових культур / С.А. Шумік, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, О.В. Скопецька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Уперше було використано вуглеамонійні солі (ВАС) як азотне добриво під лікарські рослини - календулу (Calendula officinalis), подорожник (Plantago major) та озиму пшеницю (Triticum aestivum L.) сорту Поліська 87. Встановлено, що ВАС порівняно з ...
522112
  Черняк Ю.В. Застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року крізь призму практики Європейського суду з прав людини і Верховного Суду України // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 570-578. – ISBN 978-966-316-449-6
522113
  Безверхий О. Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п"єзокерамічних циліндрів / О. Безверхий, Л. Григор"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Система рівнянь електропружності в циліндричній системі координат із застосуванням різницевих апроксимацій по поздовжній координаті перетворюється до канонічної системи рівнянь гамільтонового типу відносно радіальної координати. Для інтегрування ...
522114
  Амірханов В.М. Застосування гексаметилфосфотриамідних комплексів для експрес-аналізу сумішей РЗЕ за методом ЯМР 1Н та 31Р / В.М. Амірханов, Т.Ю. Слива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Хімія ; вип. 36)


  На прикладі хлоридно-гексаметилфосфотриамідних комплексів лантаноїдів складу (LnCl(Hmpa)4)BPh4 розглянуто можливості використання методу ЯМР 1Н та 31Р для експресаналізу суміші лантаноїдів, зроблено висновок про його перспективність та запропоновано ...
522115
  Самофалова Д.Л. Застосування гендерного підходу при аналізі ринку праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Висвітлено питання застосування гендерного підходу до вивчення ринку праці з позиції соціології. Визначено таке важливе поняття, як "гендер". Приділено увагу гендерній стратифікаційній системі, яка є основою майнового та статусного розшарування в ...
522116
  Заславський В.А. Застосування генетичних алгоритмів при оптимізації надійності складних систем / В.А. Заславський, Д.С. Бірюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті пропонується генетичний алгоритм розв"язання задачі оптимального резервування елементів послідовно-паралельної системи при обмеженнях на ресурси.
522117
  Погорілий С.Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп"ютерних системах : монографія / С.Д. Погорілий, Р.В. Білоус, І.В. Білоконь ; за ред. С.Д. Погорілого ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-780-0
522118
  Міхно О.Г. Застосування географічних інформаційних систем для моніторингу пересування об"єктів сухопутних військ / О.Г. Міхно, А.В. Мельник // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 204-209. – Бібліогр.: 5 назв
522119
  Мельник А.В. Застосування географічних інформаційних технологій в туристично-рекреаційній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 263-267
522120
  Самойленко О.М. Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-18 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
522121
  Поправко О.В. Застосування геоінформаційних систем (ArcGIS) в землевпорядкуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 107-118


  Викладено теоретико-методологічні основи землевпорядкуван-ня, проаналізовано засади щодо планування, використання та охорони земель, визначено провідну роль програмного продукту ArcGIS в землевпорядкуванні як інструментального програмного забезпечення ...
522122
  Боханов І.І. Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації (радіонавігаційні карти) // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
522123
  Доля К.В. Застосування геоінформаційних систем в організації перевезень вантажів / К.В. Доля, Н.С. Маківець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 47-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522124
  Бабенко О.А. Застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 17-24


  У статті визначено найбільш актуальні напрями та можливості використання геоінформаційних систем. Проведено аналіз сучасного стану впровадження та застосування геоінформаційних систем в управлінні земельними ресурсами. Визначено основні проблеми ...
522125
  Боханов І.І. Застосування геоінформаційних систем у військовій справі // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 82-87 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
522126
  Спиця Р.О. Застосування геоінформаційних систем у геоморфологічному картографуванні // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 127-133. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
522127
  Мамонов К.А. Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
522128
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в аналізі змін показників якісного стану грунтів та їх родючості за результатами агрохімічної паспортизації / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
522129
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в задачах моделювання та прогнозування затоплень територій / В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко, О.І. Шищенко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70), квітень - червень. – С. 74-83. – ISSN 1684-2189
522130
   Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин / Зацерковний Віталій Іванович, Оберемок Наталія Василівна, Тішаєв Іван Васильович, Наливайко Оксана Михайлівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 147-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2219-5300
522131
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в системі управління регіоном / В.І. Зацерковний, Ю.С. Сімакін, В.В. Сергієнко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 95-101 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
522132
  Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій у завданнях ландшафтно-містобудівного проектування рекреаційних зон / В.І. Зацерковний, К.А. Казанцева // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70), квітень - червень. – С. 65-73. – ISSN 1684-2189
522133
  Биковська Наталія Владиславівна Застосування гідродродинамічно-активних полімерних композицій для підвищення ефективності роботи систем протипожежної техніки і аварійної відкачки води : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Биковська Н.В.; Донецький національний університет. – Донецьк, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 17 назв.
522134
  Ступень М. Застосування гіс-технологій при виконанні грошової оцінки земель / М. Ступень, Р. Курильців, Р. Таратула // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-47.
522135
  Коноваленко О.С. Застосування ГІС для проведення оцінки гідроморфологічної якості річок басейну Ужа / О.С. Коноваленко, О.Є. Ярошевич, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 72-78.
522136
  Волковая О.О. Застосування ГІС при розробці стратегії розвитку вітроенергетики на рівні адміністративного району // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 9-12 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
522137
  Поправко О.В. Застосування ГІС та ЗІС в землевпорядкуванні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 67-70
522138
  Сивак О. Застосування ГІС у регіональному проектуванні : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Показано сфери застосування ГІС у регіональному проектуванні. Розкрито механізм формування загальнодержавної ГІС на основі Генеральної схеми планування території. There are shown the spheres of CIS application in the regional planning. There are ...
522139
  Діковська Ірина Застосування гнучких та фіксованих колізійних прив"язок до договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 46-49
522140
  Куліш Р.Ф. Застосування господарськими судами норм процесуального права при розгляді справ( розділ XI Господарського процесуального кодексу України-"Вирішення спорів") // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-91.
522141
  Рилач Н.М. Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 151-161


  В даному дослідженні на базі регресійної гравітаційної моделі отримані оригінальні наукові результати, які полягають у визначенні сучасного стану та розробці прогнозу щодо динаміки і структури взаємної торгівлі України та ЄС внаслідок формування зони ...
522142
  Семенов В.В. Застосування градієнтних методів для розв"язання екстремальних задач на передопуклих множинах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 162-164
522143
  Засядько О.А. Застосування графів видимості при дослідженні кризової динаміки банківських систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 247-249. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
522144
  Гуторов А.О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
522145
  Вижва С. Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища / С. Вижва, Г. Лісний, В. Круглик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий алгоритм та комп"ютерну програму для побудови двовимірних та тривимірних сейсмічних зображень неоднорідних анізотропних середовищ на основі паралельних обчислень на графічних процесорах. Основним типом вихідних даних для програми є ...
522146
  Білоус В.В. Застосування графічного редактора AUTOCAD для вирішення прямої просторової засічки при картографуванні пам"ятників історико-культурної спадщини / В.В. Білоус, С.П. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Запропонована методика вирішення прямої геодезичної засічки в графічному редакторі AutoCAD з отриманням координат опорних точок з аналітичною точністю.
522147
   Застосування графічного середовища LabVIEV у моделюванні біотехнологічних процесів / С.А. Сергієнко, В.В. Никифоров, Т.О. Бедрій, О.В. Новохатько, С.В. Дігтяр // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
522148
  Комарницька Т. Застосування гри слів у японському словотворі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Гру слів (омонімів) застосовують в абревіації, словоскладанні, афіксації. Абревіатури японської мови скорочують так, щоб виникав стилістичний ефект від асоціації з іншим словом. При словоскладанні спостерігається свідомий підбір слів, які мають ...
522149
  Лазуренко О.Г. Застосування громадської відповідальності в товариських судах Української РСР в 1960-х роках // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 152-159. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
522150
  Шевчик Л.О. Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України / Л.О. Шевчик, Н.Я. Кравець, І.М. Грод // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.І. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 24, № 2 (94). – С. 173-177. – ISSN 1684-7903
522151
  Вергун В.Р. Застосування дерев прийняття рішень для аналізу впливу неакадемічних чинників на початковий рівень знань студентів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 8. – С. 147-151. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522152
   Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення / А.А. Рибидайло, О.С. Левшенко, Н.М. Андріянова, О.Д. Розумний, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 109-114. – ISSN 2304-2699
522153
  Макарчук В. Застосування дефініції "правовий статус" для дослідження прав та обов"язків реєстрового козацтва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 107-109
522154
  Лясковська С. Застосування дефініції "правовий статус" для дослідження прав та обов"язків реєстрового козацтва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 107-109
522155
  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додерження конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-63
522156
   Застосування деяких норм кримінально-процесуального кодексу України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 105-108.
522157
  Качмар Н.В. Застосування дидактичного сінквейну під час вивчення юридичної англійської у вищій школі / Н.В. Качмар, С.І. Церковник // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 124-129. – ISSN 2617-4162
522158
  Баженова Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 261-266 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
522159
  Шкуліпа О.В. Застосування дискримінантного аналізу для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого / О.В. Шкуліпа, С Б. Шейман, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Метою роботи с знаходження функцій прогнозування для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого на основі оцінки дискримінант та використання дискримінантного аналізу. Проведана оцінка щодо можливості її застосування для розпізнання ...
522160
  Черняк О. Застосування дискримінантного аналізу для оцінки платоспроможності підприємств України / О. Черняк, Д. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні моделі прогнозування банкрутства підприємств, які успішно використовуються в зарубіжній практиці. Розраховано параметри цих моделей на даних щодо українських підприємств. Побудовано дискримінантні функції для класифікації українських ...
522161
  Неліпа Д. Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 177-188
522162
  Герус О.І. Застосування дискурс-аналітичного підходу у дослідженні комерційної реклами // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 101-109. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
522163
  Гебрин Л.В. Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану грунтів регіону / Л.В. Гебрин, О.І. Сахацький // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 68-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
522164
  Бацуровська І.В. Застосування дистанційних курсів у вищій школі // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 107-110
522165
  Галушка А.М. Застосування диференційного підходу для оцінки характеристик пуассонівських потоків / А.М. Галушка, М І. Каденко, Р.В. Єрмоленко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 369-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті представлений диференційний метод вимірювання потоків радіаційного випромінювання, спотворених проміжками "мертвого" часу. Наведені основні характеристики потоків радіаційного випромінювання, на основі яких базується даний метод. Досліджена ...
522166
  Бондарчук Н.Я. Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
522167
  Ковальова К. Застосування діяльнісного підходу при підготовці майбутніх вчителів географії // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33. – ISSN 1682-2366
522168
  Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У науковій статті авторами проаналізовано та розкрито норми законодавства України, судово-слідчу практику, погляди провідних науковців щодо основних засобів виправлення і ресоціалізації неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення ...
522169
  Оканенко А.С. Застосування добрив під кок-сагиз / А.С. Оканенко. – К., 1951. – 63с.
522170
  Туз А. Застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування в контексті оподаткування "прозорих осіб" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 342-343
522171
  Довбиш О. Застосування доктрини США "work made for hire" у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 5-16. – ISSN 2308-0361
522172
  Бурда М. Застосування допоміжних елементів у розв’язуванні задач підручника з геометрії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 30-37. – ISBN 978-966-544-404-5
522173
  Рогозіна О.В. Застосування дослідницької технології в підготовці майбутніх учителів технології // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С118-124. – (Педагогічні науки ; № 2)
522174
  Бичков О.С. Застосування другого методу Ляпунова для дослідження стійкості гібридних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введенню поняття гібрідної функції Ляпунова. Доведено теорему про стійкість трівіальної реалізації гібрідного автомата. The concept of hybrid Lyapunov"s function is defined. A theorem about stability of trivial execution is proved.
522175
  Загородня Г.О. Застосування ДС-алгоритму до розв"язування систем початково-крайових задач переносу // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 48-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  We consider a modification of DS-algorithm for constructing numerical solution of parabolic equations without mixed second order derivatives. Investigated the existence of a single solution system of difference equations. Established that the ...
522176
  Глибовець М.М. Застосування еволюційних алгоритмів для розв"язання задачі апроксимації зображень многокутниками / М.М. Глибовець, М.В. Петльована, О.В. Кирієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 21-26. – ISSN 1996-5931
522177
  Малиш І.М. Застосування еквівалентного грошового потоку для аналізу ефективності інвестицій в інновації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 217-221. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
522178
  Онищук І.І. Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених грунтів : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів, дано характеристику комплекту спеціальних погоризонтних геофізичних карт.
522179
  Мартинов Я.Л. Застосування екологічно дружніх технологій при переробленні сільськогосподарських відходів // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 20-23. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
522180
  Гречанюк В.Г. Застосування екологічно чистого методу випаровування-конденсації для отримання композиційних матеріалів на основі міді для електричних контактів / В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 43-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
522181
  Бондарчук С. Застосування екологічного компоненту в організації навчального процесу Кіровоградської льотної академії НАУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 32-39. – ISSN 1682-2366
522182
  Гордєєва-Герасимова Застосування економетричних методів для прогнозування фінансової бази регіону // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
522183
  Рядно О.А. Застосування економетричних моделей для аналізу фінансових можливостей регіонів (на прикладі Дніпропетровської області) / О.А. Рядно, А.А. Заікін // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 197-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
522184
  Заікін А.А. Застосування економетричних моделей у визначенні факторів збільшення доходів місцевих бюджетів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 147-151. – (Економічні науки)
522185
  Лобастов І.В. Застосування економіко-математичних методів для визначення витрат палива тракторами загального призначення : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 157-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
522186
  Колмакова Валентина Застосування екосистемного підходу до збереження потенціалу міських зелених зон / Колмакова Валентина, Патока Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
522187
  Кваша Тетяна Костянтинівна Застосування експертного опитування для визначення сучасних загроз економічній безпеці України / Кваша Тетяна Костянтинівна, Степашко Володимир Семенович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто найсуттєвіші загрози економічній безпеці України на даний час і шляхом експертного опитування визначено причини, які сприяли виникненню загроз, шляхи їхньому запобіганню та пом"якшення впливу. Оцінено ступінь впливу загрози на сфери ...
522188
  Колодій Б.М. Застосування експліцитних та імпліцитних засобів при відтворенні комунікативної інтенції в англомовних маркетингових текстах українською мовою (на матеріалі реклами косметичної продукції) / Б.М. Колодій, Ю.І. Підмогильна // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 79-85


  У статті розглядаються особливості застосування та відтворення експліцитних та імпліцитних засобів у маркетингових текстах українською мовою на матеріалі англомовної реклами косметичної продукції. В статье рассматриваются особенности употребления и ...
522189
  Плотніков В.В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.15.08-Збагачення корисних копалин / Плотніков В.В.; М-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
522190
  Глоба Я.М. Застосування електрометричних технологій для оцінки стану підземних комунікацій нафто-газової промисловості : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Глоба Ярослав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 163 арк. – Додатки: арк. 160-163. – Бібліогр.: арк. 151-159
522191
  Глоба Я.М. Застосування електрометричних технологій для оцінки стану підземних комунікацій нафто-газової промисловості : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Глоба Ярослав Миколайович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
522192
  Самбор М.А. Застосування електронних засобів контролю як одного з обов’язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 2220-1394
522193
  Бойчук В. Застосування електронних освітніх ресурсів як інноваційний чинник удосконалення підготовки майбутніх педагогів / В. Бойчук, В. Уманець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 39-45. – ISSN 2308-4634
522194
  Саєнко Т.В. Застосування електронних ресурсів при вивченні екологічних дисциплін // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 88-93. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
522195
  Власенко Катерина Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються електронний підручник з курсу "Технологія виробництва продукції громадського харчування" та методичні рекомендації до його використання у процесі навчання харчових дисциплін. Цілі створення такого електронного підручника є ...
522196
  Власенко Катерина Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 78-84. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються електронний підручник з курсу "Технологія виробництва продукції громадського харчування" та методичні рекомендації до його використання у процесі навчання харчових дисциплін. Цілі створення такого електронного підручника є ...
522197
  Савицька О. Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста / Олена Савицька, Наталія Корогода // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 292-297. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
522198
  Крутько Є.М. Застосування електрохімічної детоксикації у онкологічних хворих після мультиорганних операцій з вираженою ендогенною інтоксикацією / Є.М. Крутько, С.О. Пилипенко, О.С. Павлюченко // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 52-61. – ISSN 2708-7166
522199
  Гофтарчук Я. Застосування елементів STEM-освіти на уроках природничих дисциплін // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 30-32
522200
  Джига Т.В. Застосування елементів відеориторики в політичній рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.84-87
522201
  Свентицька В. Застосування елементів дистанційного навчання для активізації самостійної роботи слухачів підготовчих курсів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 222-226
522202
  Гладишев В.В. Застосування елементів композиційного аналізу під час вивчення п"єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" : варіант композиційного аналізу образу Елізи Дулітл // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5
522203
  Гончаренко О. Застосування елементів радянського законодавства в управлінсько-розпорядчій практиці Райхскомісаріату "Україна" на початковому етапі становлення гітлерівського окупаційного режиму: постановка проблеми (друга половина 1941 - початок 1942 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 163-165
522204
  Гвоздецька І.В. Застосування елементів рефлексивного управління у маркетингу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 58-61. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
522205
  Пришва Н.Ю. Застосування елементу примусу в правовідносинах щодо справляння обов"язкових платежів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-62
522206
  Шайкевич І.А. Застосування еліпсометрії із збудженням поверхневих поляритонів для вивчення масивних металів і тонких металічних плівок / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 434-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені еліпсометричні дослідження масивного алюмінію при збудженні поверхневих поляритонів за методом Отто і дослідження тонких плівок Al і Cr при збудженні поверхневих поляритонів за методом Кречмана. Одержані розрахунки показують, що еліпсометрія ...
522207
  Бережнюк М. Застосування емоційної мови в аргументації: підхід Аристотеля // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 9-10
522208
  Пустовійт Р.Ф. Застосування емпіричних методів та математичних моделей для аналізу трансакційних витрат // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 75-82
522209
   Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві / В. Ковтун, Р. Шульц, В. Сидоренко, О. Бойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – C. 72-76. – ISSN 1819-1339
522210
  Колпакова Н.О. Застосування ефектів розсіяння та поглинання фотонів для підвищення ефективності комірок Гретцеля / Н.О. Колпакова, Ю.О. Мягченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13
522211
  Мерлен Застосування Європейської Конвенції з прав людини на національному рівні на прикладі Франції / Мерлен, -Демартис // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-52
522212
  Фулей Т.І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; European Union ; Академія суддів України. – Київ : Гештальт Консалтінг Груп : Прок-бізнес. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8381-43-0
Кн. 1. – 2008. – 200 с.
522213
  Сохнич А.Я. Застосування європейської практики в ефективному використанні земельних ресурсів / А.Я. Сохнич, З.Р. Рижок // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-7468
522214
  Ахвердова М. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
522215
  Дубов О.В. Застосування загороджень та гідротехнічних споруд під час оборони морських прибережних об"єктів / О.В. Дубов, Я.О. Дубов // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 120-132. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
522216
  Міщенко М С. Застосування законодавства про відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України та незаконне переправлення через нього осіб / М С. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.33-37
522217
  Бакірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України: проблемні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 68-72.
522218
  Федорова Д. Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу у сфері праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7069-28-6
522219
  Рогатинська Н. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх: спектр невирішених питань / Н. Рогатинська, Н. Колодійчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 174-179. – ISSN 2524-0129
522220
  Березняк В. Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в інституті екстрадиції: процесуальні аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 131-135. – ISSN 0132-1331
522221
  Даль А.Л. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини / А.Л. Даль, О.О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 51-58. – ISSN 1999-5717
522222
  Шаповалова Н.В. Застосування засобів динамічної геометрії у навчальному процесі закладів вищої освіти / Н.В. Шаповалова, С.М. Кучменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 177-182. – ISSN 2413-1571


  Впровадження сучасних інформаційних комп’ютерних технологій в освіті характеризується величезним потенціалом і різноманітністю напрямків. Одним з найбільш нагальних і найбільш розвинених на даний момент є напрямок, пов’язаний із застосуванням у ...
522223
  Щепілова О.І. Застосування засобів моделювання для аналізу гендерної нерівності у сфері інформаційних технологій в Україні та світі / О.І. Щепілова, М.В. Король // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 165-171. – ISSN 2222-4459
522224
  Варцаба Н.В. Застосування західних PR-методів музичного шоу-бізнесу на прикладі етногурту "дахабраха" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 142-148. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є узагальнення теорій впровадження та застосування західних PR- технології українським етногуртом "ДахаБраха" та ступінь ефективності їх використання в музичній сфері. Методологічну основу дослідження покладено принцип системного ...
522225
  Яфонкін А. Застосування заходів адміністративного попередження у боротьбі з корупцією серед державних службовців в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 31-35.
522226
  Зозуля П. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
522227
  Поліна З. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
522228
  Пастух Ігор Застосування заходів адміністративного примусу у сфері ліцензування (крім адміністративних стягнень) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 3-7
522229
  Данкевич М. Застосування заходів безпеки під час пред"явлення для впізнання поза візуальним спостереженням: підстави та значення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 267-268
522230
  Бойко В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження в досудовому розслідуванні // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 14-20. – ISBN 978-966-419-268-9
522231
  Трепак В.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб як спосіб протидії корупції: проблемні аспекти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 83-89. – ISSN 2220-1394
522232
  Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об"єкти прмислової власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.173-182. – ISBN 966-7784-65-7
522233
  Гель А. Застосування заходів стягнення до осіб, засуджених до позбавлення волі: проблемні питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-117.
522234
   Застосування заходів фізичного впливу в обмеженому просторі : навч.-метод. посібник / [О.І. Тьорло та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 203, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анотація парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-337-0
522235
  Колб І.О. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колб Іван Олександрович ; Нац. акад. наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2019. – 35 с.
522236
  Гейнц Р.М. Застосування заходів цивільно-правової відповідальності за договором про надання туристичних послуг // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 29-32
522237
  Шахов В. Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування / В. Шахов, Я. Оніка // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 35-37
522238
  Лучицька Н.Ю. Застосування змішаного навчання в навчальному процесі коледжу // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 51-52
522239
  Пономарьова Г. Застосування змішаної виборчої системи: вибори народних депутатів України 2002 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 258-267. – ISSN 1993-0909
522240
  Шевченко О.В. Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологій в сучасній політичній практиці США / О.В. Шевченко, А.В. Доброштан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 40-46


  В статті розглядається практика застосування сучасних зовнішньополітичних комунікативних технологій, зокрема проаналізовано основні інструменти інформаціної підтримки державного бренду США, показано, що до них належать сучасні канали впливу на масову ...
522241
  Швець С.М. Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 91-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
522242
  Зайцева І.Ю. Застосування ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 66-67
522243
  Бовт Д. Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії класичного університету / Д. Бовт, Н. Лосева // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 54-59. – ISSN 2078-1016
522244
  Величко В.Є. Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики / В.Є. Величко, О.Г. Федоренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 35-38. – ISSN 2413-1571
522245
  Ілясова Ю.С. Застосування ІКТ у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів під час вивчення фахових дисциплін психіатричного профілю // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 3 (36). – С. 46-57. – ISSN 1998-6939
522246
  Приходько О.М. Застосування імітаційного моделювання в дослідженні оптимізації роботи обслуговуючого підрозділу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Аргументується використання імітаційного моделювання в проблемах узгодження потужностей обслуговуючих підрозділів та основного виробництва. Формулюється послідовність розробки системи моделей, відтворюючих роботу ремонтного підрозділу.
522247
  Балукаєв П.І. Застосування імітаціонного прогнозування в задачах оптимального проектування елементів стержневих і тонкостінних конструкцій : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Балукаєв П. І.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1996. – 22л.
522248
  Мамута О.Д. Застосування імпульсного лазерного випромінювання фемтосекундної тривалості для діагностики біологічних тканин та ідентифікації патологічних утворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Мамута Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
522249
  Кузенецов М.М. Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.05 / Кузенецов М.М.; Донбас.держ.машинобудівна акад. – Краматорськ, 1999. – 20л.
522250
  Трохименко О.П. Застосування імунопотенціюючих компонентів для ротавірусних антигенів - новий крок до створення високоімуногеної інактивованої протиротавірусної вакцини / О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, К.М. Білоткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Одержано низку платиновмісних поліаніонів ДНК. Деякі з них уперше було застосовано як імунопотенцюючі компоненти для ротавірусних антигенів при конструюванні інактивованої протиротавірусної вакцини. У доклінічних випробуваннях на тваринах вакцина ...
522251
  Ігнатенко О.П. Застосування інвестиційних інструментів на місцевому рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
522252
  Голубова Г.В. Застосування індексних моделей в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
522253
  Сливка Р.Д. Застосування індексу недієздатності держав у дослідженні конфліктної ситуації регіонах Чорного, Червоного морів та Східного Середземномор"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 90-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
522254
  Рибалко Л.П. Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 110-114. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
522255
  Черкашина К.Ф. Застосування інноваційних інструментів ефективного менеджменту при злитті чи поглинанні як перспективного напрямку у подоланні кризових явищ у банківському секторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 59-67. – ISSN 2522-1620
522256
  Вишиванюк М.В. Застосування інноваційних інструментів оцінки стабільності розвитку регіональних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 104-106. – Бібліогр.: 9 назв
522257
  Сінькевич О.В. Застосування інноваційних методик при викладанні виборчого права // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-617-7069-57-6
522258
  Малишева М.Х. Застосування інноваційних методів викладання для підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 188-192
522259
  Казанішена Н.В. Застосування інноваційних методів навчання у процесі підготовки студентів-біологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 8-9
522260
  Канут Н.С. Застосування інноваційних методів при компетентнісному підході викладання навчальних дисциплін "безпека життєдіяльності" та "охорона праці" // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 164-170. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
522261
  Паршикова Т.В. Застосування інноваційних навчальних технологій для забезпечення якості підготовки студента-біолога рослин в умовах інтеграції до Болонського процесу / Т.В. Паршикова, А.Л. Смоля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 125-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Описано оригінальну методику, що поєднує вивчення біологічного матеріалу та іноземної мови. Як приклад, наведено хід практично-ігрового заняття "Ефірні олії та їх використання". Ключові слова: ефірні олії, практично-ігрове заняття. Описана ...
522262
  Кректун Б.В. Застосування інноваційних підходів до створення освітніх програм в контексті заходів по реформуванню системи вищої освіти України / Б.В. Кректун, В.В. Снітинський, В.П. Рожак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 76-81
522263
  Косенко Ю. Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі (українська мова та література) // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 70-73
522264
   Застосування інноваційних технологій для підвищення якості підготовки майбутніх лікарів з дисципліни "Акушерство і гінекологія" / В.О. Потапов, А.П. Петулько, М.В. Медведєв, Т.О. Лоскутова, В Ю. Сімонова Донська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 34-37. – ISSN 1681-2751
522265
  Шабі С. Застосування інноваційних технологій для розвитку критичного мислення студентів на заняттях української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 174-177
522266
  Ткаченко І. Застосування інноваційних технологій у практикумі роботи з майбутніми фахівцями хореографії / І. Ткаченко, О. Енська, А. Максименко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 94-102. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
522267
  Васаженко Н.О. Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 187-196. – ISSN 2312-5993
522268
  Горбаченко А. Застосування інноваційних технологій як засіб інтенсифікації формування іншомовної комунікативної компетентності / А. Горбаченко, А. Малій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 148-155
522269
  Тодорова Є.М. Застосування інноваційних форм при викладанні бібліографічних дисциплін / Є.М. Тодорова, К.М. Веселова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 151-161. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються інноваційні форми викладання бібліографічних дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури (ФБІ ХДАК), висвітлюються такі форми навчання, як модульний та рейтинговий контроль, самостійна ...
522270
  Антонів В. Застосування інноваційного маретингу в діяльності підприємства // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 3-10. – ISSN 0201-758Х
522271
  Криволапов Б. Застосування іноземного валютного законодавства у сучасній арбітражній практиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 73-77. – ISSN 1026-9932
522272
  Пласкальний В. Застосування іноземного досвіду з ландшафтного планування до умов України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 26-29
522273
  Павленко І.І. Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України / І.І. Павленко, К.О. Удовиця // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 93-97. – ISSN 2226-8820
522274
  Смирнов М. Застосування іноземного кримінально- процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.109-113
522275
  Тищенко В.Г. Застосування іноземного права в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 3-5.
522276
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : Дис. ...канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 210л. – Бібліограф. : л.180-210
522277
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
522278
  Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права як втілення ідеї "верховенства права" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 242-246.
522279
  Сербінов О. Застосування інституту комерційної таємниці для захисту інформації про абонента операторами мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 193-195
522280
  Килинник Н. Застосування інституту медіації в справах про розірвання шлюбу / Н. Килинник, І. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 24-27. – ISSN 2663-5313
522281
  Мирославський С. Застосування інституту недійсності до цінних паперів на прикладі векселя // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 74-77.
522282
  Пахуча Е.В. Застосування інструментів маркетингових комунікацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
522283
  Рибак С. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці / С. Рибак, Л. Лазебник // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
522284
  Ратушняк О.Г. Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств : ( на матеріалах молокопродуктового підкомплексу) / О.Г. Ратушняк, Н.М. Тарасюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 76-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
522285
  Проскура С.Л. Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 220-228. – ISSN 2519-2361
522286
   Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності / О.В. Селюков, Ю.В. Хмельницький, І.В. Обертюк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 146-153. – ISSN 2524-0056
522287
  Горбенко Г. Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект / Г. Горбенко, К. Борзаківська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 73-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
522288
  Кошова Т. Застосування інтерактивних методів і технологій у навчанні державних службовців: аналіз можливостей та проблем // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.239-247. – ISBN 966-7800-16-4
522289
  Панімаш Ю. Застосування інтерактивних методів і технологій у профільних закладах вищої освіти державної служби надзвичайних ситуацій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 132-139. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
522290
   Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів / О.Є. Чернишова, Ф.В. Климовицький, Т.Р. Полесова, І.В. Баличевцева, І.Г. Самойленко, В.В. Герасименко, Є.М. Павлов, В.В. Крівошеєва, Д.С. Хапченкова // Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 106-108. – ISSN 1608-1706
522291
  Шабікова Т.С. Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови при підготовці майбутнього спеціаліста // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 20-24. – ISBN 978-966-330-237-9
522292
  Івасюк Н.Г. Застосування інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури : конспекти уроків. 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-30
522293
  Цепко Т. Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 116-120. – ISSN 2308-4634
522294
  Брусенко А.С. Застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 29-37. – ISSN 2220-6310
522295
   Застосування інтерактивних форм навчання під час вивчення дисципліни "Терапевтична стоматологія" в умовах кредитно-модульної системи / А.В. Повшенюк, Шінкарук-Диковицька, Т.О. Тепла, Д.М. Касьяненко, Б.Ю. Комнацький // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 210-213. – ISSN 2079-8334


  "На практичних заняттях зі студентами IV курсу стоматологічного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова, були використані метод дебрифінгу з елементами ділової гри у 82 україномовних студентів та кейс-метод – у 85. Вивчення дисципліни завершувалося ...
522296
  Камушков О.С. Застосування інтернет-маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства / О.С. Камушков, В.А. Язіна // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 24-27. – ISSN 2410-4159
522297
  Семак Л.А. Застосування інтернет-ресурсів під час викладання української мови у закладах вищої освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 289-291
522298
  Грицюк Ю.І. Застосування інтернет-технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах / Ю.І. Грицюк, Т.П. Дяк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2021. – Т. 31, № 1. – С. 137-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522299
  Дишлова Ю.Г. Застосування інтернет-технологій у процесі оптимізації формування електронних фондів бібліотек // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 252-253
522300
  Кожухівська Р.Б. Застосування Інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
522301
  Шевченко-СавчинськаЛ Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVI-XVIII ст.: підстави і результати / Шевченко-СавчинськаЛ, Е. Швець // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-38


  Стаття присвячена аналізу характеру інтертекстуальності в українській неолатиністиці. На матеріалі латиномовних творів Андрія Абрека, Мартина Анчевського, Бартоломея Зиморовича, Еразма Сикста та деяких інших письменників XVI-XVIII ст. розглядаються ...
522302
  Макогон Е.А. Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при винекненні надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру / Е.А. Макогон, І.А. Черепнев, О.М. Сологуб // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-1828
522303
  Щербань О.М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 236-243. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
522304
  Слюсарчук Ю. Застосування інформаційних технологій в освіті / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук, М. Поліщук // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 84. – С. 143-148. – ISSN 2309-7647


  Розглянуто напрямки впровадження і систематизації застосування інформаційних технологій в освіті з метою підвищення ефективності і якості навчального процесу та його результатів на всіх рівнях освіти на основі інтеграції ІТ і педагогіки.
522305
   Застосування інформаційних технологій в системі допуску наземних технічних засобів до авіаційної техніки / Ю.В. Афанасьєв, О.С. Лиходєєв, С.Ю. Маренич, Д.В. Сумцов // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 3
522306
  Пиріг Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 135-142. – ISSN 1993-6788
522307
   Застосування інформаційних технологій для оцінювання результатів вимірювань в лабораторному практикумі загального курсу фізики / В.Г. Таран, І.К. Карімов, С.В. Губарєв, Є. Литвинова // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 148-153. – ISSN 2519-2884
522308
  Сухомлин Л.В. Застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 44-50. – ISSN 2306-6814
522309
  Казанцев О.Ю. Застосування інформаційних технологій навчання у процесі вивчення тактичних (тактико-спеціальних) дисциплін у ВНЗ / О.Ю. Казанцев, А.А. Каленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу застосування інформаційних технологій у навчальному процесі в ході вивчення тактичних (тактико-спеціальних) дисциплін у вищих навчальних закладах. Проаналізовано поняття "інформаційні технології навчання" та його складові- "бази ...
522310
  Калюжний Р.А. Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для вплива на суспільство / Р.А. Калюжний, Р.Л. Колпак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.159-162. – ISSN 1609-0462
522311
  Корінь О.В. Застосування інформаційних технологій при викладанні електротехніки у вищих навчальних закладах // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 187-190. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522312
  Виноградов О.А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 45-52. – Бібліогр.: 17 назв
522313
  Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 220-227. – ISSN 1993-6788
522314
  Беспарточна О.І. Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці педагогів вищої школи // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 16-21. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
522315
  Кір"янова О.В. Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих компетентностей майбутніх фахівців / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 138-142. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522316
  Матвійчук Т.А. Застосування інформаційних хмарних технологій в освітньому процесі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 436-438


  "У сучасному світі саме інформаційні технології визначають економічний та суспільний розвиток людства, тому необхідно нарощувати комп"ютерну та інформаційну грамотність населення. Насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання ...
522317
   Застосування інформаційно-аналітичних систем управління матеріально-технічними ресурсами в збройних силах провідних країн світу / А.А. Рибидайло, І.Г. Зотова, О.С. Левшенко, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 98-103. – ISSN 2304-2699
522318
  Бодненко Т.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для професійної підготовки вчителя інформатики / Т.В. Бодненко, В.М. Власенко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – C. 37-42. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522319
  Яцишин А. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці загальноосвітніх шкіл Швеції: історія і сьогодення // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 190191. – ISBN 978-966-644-324-6
522320
  Дзюба М. Застосування інформаційно-психологічного впливу для досягнення воєнних цілей у локальних війнах і збройних конфліктах на рубежі ХХ-ХХІ століть / М. Дзюба, О. Мацагор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти проведення інформаційно-психологічних операцій збройними силами розвинутих країн для досягнення політичних цілей нелегальними засобами. The article deals with some aspects of conduct of information and psihological operations ...
522321
  Авер"янов А.Є. Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 171-174


  Досліджено теоретичні основи і практичні аспекти управління витратами за кордоном. Особливу увагу приділено системам управління Lean Production, 5S, ТОМ, Six sigma, "Кайдзен", Target costing, "Канбан". Проаналізовано стан вітчизняних проблем, ...
522322
  Карайон І.В. Застосування інфоромаційних технологій у системі державного земельного кадастру // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 60-63. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
522323
  Ларін Д.І. Застосування історико-генетичного методу у дослідженні періоду відкритої психологічної кризи // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 193-198. – ISBN 978-613-8-33760-7
522324
  Кругла Н.А. Застосування ІТ-технологій у підвищенні якості трикотажних виробів / Н.А. Кругла, С.С. Бабіч // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 85-90. – ISSN 2307-4949


  "У статті розроблено алгоритм управління технологічним процесом трикотажного виробництва на основі визначення основних вихідних даних з якості трикотажних виробів згідно з ДСТУ 31405:2014, ДСТУ 31407:2014, ДСТУ 31408:2014. Оптимальна схема ...
522325
  Котюк А.В. Застосування ітерактивного методу Гершберга-Сакстона до синтезу бінарних фазових голограм / А.В. Котюк, // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69-70
522326
  Клестова З.С. Застосування калусної культури кореня женьшеню для підвищення інфекційної активності вірусів / З.С. Клестова, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-156. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження дії водної настойки калусної культури кореня женьшеню на зміну інфекційної активності коронавірусу свиней. Визначено дозовий інтервал настоянки, що підвищував інфекційну активність вірусу в культурі клітин.
522327
  Машенцева Л.Д. Застосування картографічного методу для визначення інтенсивності збільшення ярів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-102. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
522328
  Купченко Б.І. Застосування картографічного методу для дослідження трудових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 59-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 19)
522329
  Бобко Т.В. Застосування категорії ""форма" при визнанні правочинів невчиненими або недійсними // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
522330
  Бишовець С.М. Застосування катетерної субарахноїдальної блокади в абдомінальній хірургії // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 124-129. – ISSN 2224-0586
522331
  Шевчик Л.О. Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів / Л.О. Шевчик, Н.Я. Кравець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 78-81. – ISSN 1681-2751
522332
  Кужелєва К. Застосування кейс-методів у процесі викладання мов у ВНЗ / К. Кужелєва, А. Гейдел // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 80-81
522333
  Кограманян А.О. Застосування кейс-методу на заняттях зі слухачами центру підвищення кваліфікації / А.О. Кограманян, С.В. Кошевий, Г.Ф. Арбузов // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 179-180
522334
  Левків М.О. Застосування кейс-методу у фаховій підготовці студентів-іноземців на кафедрі терапевтичної стоматології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 71-74. – ISSN 1681-2751
522335
  Степанова Г.М. Застосування кейс-технологій у викладанні фундаментальних дисциплін в медичному ЗВО // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті проаналізовано наукові публікації з питань застосування кейс-технологій у вищій школі та досвід викладачів Черкаської медичної академії щодо їх використання під час викладання фундаментальних дисциплін як першого етапу підготовки медичного ...
522336
  Замфереско О.В. Застосування кейс-технологій у підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 265-271. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
522337
  Лавріненко О.В. Застосування класифікаційного підходу в дослідженні галузевих принципів "права соціального захисту": теоретико-методологіч // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
522338
  Калиновський О.В. Застосування класичних методів криміналістики та сучасних технологічних можливостей у приватній детективній практиці при розслідуванні кібершахрайства / О.В. Калиновський, Р.О. Болгов // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 269-280. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
522339
  Калиновський О.В. Застосування класичних методів криміналістики та сучасних технологічних можливостей у приватній детективній практиці при розслідуванні кібершахрайства / О.В. Калиновський, Р.О. Болгов // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 269-280. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
522340
  Копилюк О.І. Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  Розглянуто теоретичну базу формування та реалізації регіональної банківської системи, визначено ключові концептуальні підходи до політики її розвитку, обгрунтовано потребу у використанні новітніх підходів та концепцій, що відповідають потребам ...
522341
  Лукань Л. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку малого підприємництва в регіонах України / Л. Лукань, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 73-80. – ISSN 0201-758Х
522342
  Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів / О.Ю. Чуріканова, І.А. Бєлкіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 53-56. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано доцільність застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів. Відповідно до нього автором виділено п"ять рівнів системи (концептосфери) регіону: рівень соціального розвитку, рівень промислового розвитку, рівень економічного ...
522343
  Мельник Р.А. Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ для навчання фахової лексики студентів немовних вишів (теоретичний аспект) // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 56-61. – ISBN 978-617-7507-84-9
522344
  Кінаш Р.І. Застосування коефіцієнта географічної висоти при визначенні снігових навантажень за даними метеостанції Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 151-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
522345
  Святокум О. Застосування колективних форм у роботі з текстовими джерелами в основній школі // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 27-33
522346
  Стазілова Т.М. Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 130-136. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
522347
  Кугай Н.В. Застосування комп"ютерних математичних засобів для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики / Н.В. Кугай, М.М. Калініченко, Т.О. Прокопець // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 48-52. – ISSN 2413-1571
522348
  Дегтярьова Г. Застосування комп"ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
522349
  Онищенко Г.О. Застосування комп"ютерних технологій на заняттях з дискретної математики при розв"язанні професійно-орієнтованих задач для бакалаврів з комп"ютерних наук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 44-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522350
  Ісаєва Ганна Застосування комп"ютерних технологій на уроках географії : Реформа шкільної освіти / Ісаєва Ганна, Лиса Людмила // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-7 : Табл.
522351
  Демченко Т.А. Застосування комп"ютерної бухгалтерської програми в обліку активів фармацевтичного промислового підприємства : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 158-166 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
522352
  Петренко О. Застосування компенсації за неправомірне використання об"єктів права промисової власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 81-89.
522353
  Міршук О.Є. Застосування компетентнісного підходу в підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 162-168. – ISSN 2074-8922
522354
  Даниленко Л. Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 14-16
522355
  Кононенко І. Застосування компетентнісного підходу при підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – C. 20-28. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
522356
   Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв / Н.С. Киряка, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, Ю.В. Коломзаров, М.А. Міняйло, І.Є. Мінакова, В.М. Сорокін, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
522357
  Прилуцька С.В. Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 9-21. – ISSN 1995-5537
522358
  Оглоблін М. Застосування комплексних величин до теорії суставних ланцюгів / М. Оглоблін. – Київ : Друкарня Всеукраїнської АН, 1923
522359
  Тонюк М.О. Застосування комплексних сонячних установок для енергозабезпечення підприємств агропромислового комплексу України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 50-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
522360
  Копилюк О. Застосування комплексного підходу до формування системи фінансового забезпечення транскордонного співробітництва / О. Копилюк, П. Куцаб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 77-81
522361
  Храпак В.В. Застосування комплексу ГДС для виявлення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості в масиві гірських порід на великих глибинах / В.В. Храпак, В.М. Курганський, Й О. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 54-59. – (Геологія ; Вип. 13)


  Обгрунтовується раціональний комплекс геофізичних досліджень свердловин для визначення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості. Наводиться приклад практичної апробації на розрізі свердловини.
522362
  Сорокін О.П. Застосування комплексу геофізичних методів для підвищення достовірності прогнозу нафтогазоперспективності в умовах північного борту Дніпровсько-Донецької западини / О.П. Сорокін, С.О. Слободянки, В.В. Сірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Достовірність прогнозу покладів вуглеводнів, при пошуках і розвідці резервуарів ВВ геофізичними методами, залежить від інформативності кожного методу в конкретних геологічних умовах і характеризується фактором визначеності 0<ФВ<1. Застосування ...
522363
  Карпа І.Б. Застосування комунікативних стратегій в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 201-206. – ISBN 978-966-2303-00-1
522364
  Внучко С.М. Застосування комунікативних технологій в сучасних політичних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 377-386
522365
  Кривенко В.В. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль, функції Верховного Суду України / В.В. Кривенко, О.В. Константий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 31-36
522366
  Антонович М. Застосування конвенції про захист прав людини та основних свобод у правових системах європейських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.8-15. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
522367
  Бринцев О. Застосування кондикції в земельних правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0132-1331
522368
   Застосування конкурентного законодавства : практика України, ЄС, РФ та США / Асоц. протидії недобросовіс. конкуренції (АПНК), Адвокат. об-ня "Arziger" ; [під заг. ред. Н.А. Іваницької, С.В. Шкляра ; уклад.: Т. Алексєєнко та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 247, [1] с. – На обкл. та на корінці ред. зазнач. як авт. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7039-10-4
522369
  Єзеров А.А. Застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: вихідні принципи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 19-36. – ISSN 2707-6849
522370
  Чирун Л.В. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 332-347. – Бібліогр.: с. 347; 6 поз. – ISSN 0321-0499
522371
  Сахно Є.Ю. Застосування концептуальних систем управління проектами розвитку організації / Є.Ю. Сахно, М.В. Богдан, А.В. Ребенок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 170-175. – Бібліогр.: на 10 пунктів
522372
  Варех Н.В. Застосування концептуального аналізу в моделюванні медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 217-220


  У статті розглянуто концептуальний підхід до моделювання медійного контенту. Концепт визначено як дослідницький інструмент, що дозволяє співвіднести медіатекст та позатекстові чинники. The article deals with the conceptual approach to media content ...
522373
  Швиданенко Д.В. Застосування концептуальної основи фінансової звітності на підприємстві / Д.В. Швиданенко, О.С. Мусієнко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 48-54. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
522374
  Бишевець О.В. Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 78-83


  На підставі аналізу чинного законодавства та матеріалів практики обгрунтовано необхідність застосування концепції акцентуйованих особистостей для розв"язання завдань кримінального судочинства.
522375
  Ставицький А. Застосування концепції безумовного доходу в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 29-34. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізована концепція безумовного доходу, якав ряді країн Європейського Союзу розглядається як заміна сучасній системі соціального забезпечення. За допомогою моделі раціонального індивіду показано, що за наявності гарантованого доходу ...
522376
  Білушенко А.А. Застосування концепції життєвих стратегій для рукокрилих, як окремої систематичної групи ссавців, на прикладі чужорідного виду Pipistrellus kuhlii // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 168-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2312-2056
522377
  Булбук Н.М. Застосування концепції життєвого циклу до ринку рекламних агентств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-51.
522378
  Дука А.П. Застосування концепції інтегрованого ризик-менеджменту в дослідженні ризиків інвестиційної діяльності / А.П. Дука, Г.В. Мисака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 93-98.
522379
  Шашина М.В. Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств / М.В. Шашина, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 26-30. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
522380
  Трач Р.В. Застосування концепцій інтегрованої реалізації проекту та інформаційного моделювання в публічних замовленнях // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 147-153. – ISSN 2308-1988
522381
  Сиволовська О.В. Застосування концепцій маркетингу навколишнього середовища для підвищення ефективності діяльності підприємства / О.В. Сиволовська, Є.М. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 233-240. – ISSN 2075-4892
522382
  Зара А. Застосування коопераційних стратегій багатонаціональних підприємств автомобілебудівної галузі на прикладі Fiat Chrysler Automobiles N.V., Renault - Nissan - Mitsubishi, Peugeot Societe Anonyme // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 76-81. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес вироблення рішення багатонаціональних концернів щодо пошуку й організації партнерства на автомобілебудівному ринку з метою впровадження технологій паливної ефективності, розширення географічної присутності та посилення конкурентних ...
522383
  Скрипник Н.І. Застосування корпусних технологій у навчанні майбутніх учителів української мови та літератури // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 67-70. – ISSN 2304-5809
522384
  Матвієнко Л. Застосування краудсорсингу під час викладання філологічних дисциплін у системі вищої освіти / Л. Матвієнко, Л. Хоменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 117-126. – ISSN 2312-5993
522385
  Пархуць М. Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємством / М. Пархуць, О. Синюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 106-110. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
522386
  Подвисоцька Т.О. Застосування кривих Престона для дослідження залежності між станом здоров"я та доходом населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичний аспект кривої Престона та її застосування для аналізу взаємозв"язку між демографічним індексом здоров"я і валовим продуктом на душу населення. Для дослідження особливостей взаємозв"язку між демографічним індексом здоров"я і ...
522387
  Іванова Ю.С. Застосування криміналістичних засобів при моделюванні особи невідомого злочинця // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 172-177. – ISSN 1993-0917
522388
   Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників.. – К., 1974. – 80с.
522389
  Бойко І.І. Застосування кримінально-процесуального примусу в екстрадиційному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бойко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
522390
  Хруслова Л. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-58.
522391
  Бабіков О. Застосування кримінального законодавства у сфері протидії корупції: про деякі проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 53-59
522392
  Іванюк В. Застосування криптовалюти як інноваційного платіжного засобу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 81-85. – ISSN 2524-0129
522393
  Ткачук О.Г. Застосування криптографічної схеми Рабіна до каскадного кодування інформації // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтована модель протоколу каскадного кодування по криптографічній схемі Рабіна з усуненням неоднозначності за Вільямсом.
522394
  Очкуренко С.В. Застосування критеріїв побудови системи права в фінансовому праві та в інших галузевих юридичних наук // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 156-162. – ISSN 2519-2299
522395
  Ковальчук Л.О. Застосування критерію Фіалка для прогнозу глибокозалягаючих покладів вуглеводнів за гідрогеотермічними даними (на прикладі Шебелинської структури) : гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 20)


  Запропоновано новий гідрогеотермічний критерій (критерій Фіалка) прогнозування глибокозалягаючих покладів вуглеводнів, заснований на оцінці кондуктивної й конвективної складових теплового поля, який використано для прогнозу глибокозалягаючих покладів у ...
522396
  Сачанюк-Кавецька Застосування критерію Фішера для забезпечення достовірності результатів оцінювання залишкових знань студентів / Сачанюк-Кавецька, В. Кавецький // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 71-76. – ISSN 2413-1571
522397
  Яровий Д.О. Застосування критичного дискурс-аналізу як методу дослідження групової поляризації в соціальних медіа // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 271-281. – ISSN 2411-1449
522398
  Ліхіцький О.О. Застосування кріоконсервованої тканини плаценти для корекції процесів репаративного остеогенезу нижньої щелепи при ангулярному переломі на тлі остеопорозу (експериментальне дослідження) : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.35 / Ліхіцький Олексій Олексійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
522399
  Бейгул І.О. Застосування кругового тренування на заняттях оздоровчої аеробіки із студентами ВНЗ / І.О. Бейгул, О.М. Шишкіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 285-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Оптимізація педагогічного процесу неможлива без урахування індивідуальних особливостей тих, хто займається, без підбору адекватних тренувальних дій. На наш погляд рішенням цієї проблеми є застосування методу "кругового тренування". Мета статті: ...
522400
  Бірюков А.В. Застосування лінгвістичних процесів у перекладацькій роботі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 51-56. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
522401
  Денисов О. Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Шептицький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 41-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1819-1339
522402
  Хімічева Г.І. Застосування логістичних принципів для підвищення якості та безпеки комплексної туристичної послуги / Г.І. Хімічева, А.О. Михалко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 27-32. – ISSN 2307-4949
522403
  Карп І.М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 27-34. – Бібліогр.: на 10 пунктів
522404
  Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 139-145. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
522405
  Меньшов О. Застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання геолого-геофізичних завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання задач пошуків вуглеводнів, при екогеофізичних та урбогеофізичних дослідженнях, у аграрному секторі. Наведено розподіли досліджених магнітних параметрів у грунтах ...
522406
  Меньшов О.І. Застосування магнітних методів для контролю змін продуктивних земель // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 130-137. – ISSN 0203-3100
522407
  Тревого І.С. Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження грунтових металевих центрів, реперів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 18-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
522408
  Присяжнюк Д.М. Застосування маніпулятивних психотехнологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 63-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються напрямки та способи маніпулятивних психотехнологій з боку Російської Федерації в ЗМІ Україні на прикладі Автономної Республіки Крим. Проводиться аналіз ситуації щодо інформаційної безпеки України. Ключові слова: маніпулятивні ...
522409
  Семенюта Т.В. Застосування маніпулятивних технологій республіканською партією США в українському напрямі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 283-287.
522410
  Стасюк В.Д. Застосування маржинальних функцій у маркетингових дослідженнях / В.Д. Стасюк, С.М. Григуліч // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 7-9.
522411
  Вільхова Т.В. Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти. / Т.В. Вільхова, Ю.М. Могила // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 57-59. – ISSN 2306-6806
522412
  Кравець П.В. Застосування маркетингових комунікацій на лісогосподарських підприємствах / П.В. Кравець, Г.С. Домашовець, А.Г. Лащенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 128-136. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
522413
  Дмитрук О.В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності рекреаційно-туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 108-112. – ISSN 1993-6788
522414
  Красікова С.І. Застосування маркетингу в сфері послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 137-141


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку маркетингу послуг, здійснено узагальнення теорій і визначено особливості концептуальних підходів до маркетингу сфери послуг.
522415
  Лисенко В.П. Застосування маркетингу як основа конкурентоздатності національного виробника, економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 303-306
522416
  Чернін В.М. Застосування математико-статистичного аналізу при дослідженні яружної ерозії / В.М. Чернін, Ю.В. Щур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 80-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
522417
  Іоффе Е.Г. Застосування математичних методів в плануванні та управлінні / Е.Г. Іоффе. – Х, 1970. – 78с.
522418
  Романів І.С. Застосування математичних моделей дискретних електричних кіл при дослідженні цифрових систем фап : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Романів І.С. ; ДУ "Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
522419
  Щербаков Є.Ю. Застосування математичних моделей для голосової ідентифікації суб"єктів у сфері фінансової безпеки // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 158-190. – ISSN 2306-3289
522420
  Кузнєцова Т.В. Застосування математичних моделей прийняття управлінських рішень при підготовці професійних управлінців // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 163-168
522421
   Застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами обробки / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, М.Ю. Коломицев, Г.Л. Авдєєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 34-39


  У статті показана можливість застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів, що отриманого згідно класичного рівняння Вінера-Хопфа для адаптивної антенної решітки з ...
522422
  Дюженкова О.Ю. Застосування математичного моделювання при викладанні вищої математики студентам інженерних спеціальностей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 272-278. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
522423
   Застосування матеріалів ДЗЗ в екологічному моніторингу територій розробки родовищ урану / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, У.Ю. Комарова, О.І. Шишенко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 324-330. – ISSN 2075-0781


  "Розглянутий підхід щодо використання матеріалів ДЗЗ для моніторингу та прогнозування розробки родовищ урану. Енергетична криза в Україні породила дефіцит органічного палива, використовуваного для виробництва електричної енергії. Одним з направлень ...
522424
  Кадирус І.Г. Застосування матричних методів у формуванні маркетингової стратегії підприємства / І.Г. Кадирус, А.С. Донських // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 29-31. – ISBN 978-9934-571-51-0
522425
  Кисленко В.І. Застосування матричного методу для визначення лінзової прозорості у схемі z-сканування / В.І. Кисленко, В.М. Стецюк, О.В. Маєвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано використання матричного методу в оптиці для знаходження лінзової прозорості, яка експерименталь-но визначається за допомогою техніки Z-сканування. Показано, що ця величина може бути визначена в наближенні геометричної оптики з врахуванням ...
522426
  Кузенко Р.Т. Застосування медичного навчального тренажера при засвоєнні практичних навичок із дисципліни "Хірургія" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
522427
   Застосування медичної логіки для підготовки дипломних робот зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" / Т.М. Шевченко, П.М. Полушкін, В.М. Гладун, Д.В. Гальченко, О.Ю. Говоруха // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 2 (11). – C. 222-226. – ISSN 2415-3060
522428
  Богуславець М. Застосування медіа засобів на заняттях з часткових методик з метою підвищення медіаосвітньої грамотності студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 16-27. – ISSN 2077-1827
522429
  Мотилюк О. Застосування медіації у виконавчому провадженні // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 147-151. – ISBN 978-617-7361-58-8
522430
  Добриденко О.М. Застосування мереж Байєса для прогнозування експлуатаційної міцності планера повітряних суден / О.М. Добриденко, А.С. Бологін, Г.Т. Горохов // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 136-141
522431
  Анісімова Л.А. Застосування мереж Петрі для еколого-економічного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Методологію дослідження еколого-економічних систем, що описуються балансовими рівняннями типу моделі Леонтьєва - Форда, доповнено алгоритмічними засобами динамічного моделювання. Показано, що найбільш пристосованим для цих цілей є апарат мереж Петрі. ...
522432
  Чумаченко О.І. Застосування мережі глибокої довіри в задачі розпізнавання зображень / О.І. Чумаченко, Г.О. Сіпаков // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 114-117. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
522433
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до загальної задачі важкого гіроскопа. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Бовда М.І.;. – К., 1941. – 115л.
522434
  Бовда М.І. Застосування метода послідовних наближень до задачі гіроскопа : Дис... наук: / БОвда М.І.;. – Київ, 1945. – 89л.
522435
  Дубинська О. Застосування методики аквафітнесу для корекції фізичного стану студенток / О. Дубинська, Н. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 31-39. – ISSN 2312-5993
522436
  Куценко В. Застосування методики аутогенного тренування в комплексній реабілітації пацієнтів із синдромом хронічної втоми // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
522437
  Літвінова Є.В. Застосування методики визначення дійсного руху коливальних систем ((зсувів) грунту й точок споруди) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати застосування розробленої комплексної методики детального дослідження реакції споруди та грунта на механічну дію, що дозволяє враховувати оцінку змінної в часі спектральної характеристики споруди. Results of application of the ...
522438
  Осадча Г.Г. Застосування методики кластерного аналізу при розробці стратегії діяльності молочної галузі України / Г.Г. Осадча, І.М. Власенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
522439
  Ломко І.Г. Застосування методики контент-аналізу в соціально-політичних дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 330-341
522440
  Школьна О.Д. Застосування методики ситемного аналізу в дослідженні історії регіональної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-10. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається суть системного підходу в дослідженнях історії журналістики окремих регіонів, можливості застосування цього методу залежно від поставлених завдань і специфіки предмета дослідження.
522441
   Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів / Л.С. Коряшкіна, В.С. Чернишенко, М.О. Віноградов, А.Е. Скрипченко // Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – Дніпро, 2017. – № 51. – C. 175-190


  "Динамічна зміна умов професійної діяльності вимагає від вищих навчальних закладів систематичного вивчення рівня задоволеності роботодавців як зацікавленої сторони в якісній підготовці фахівців. Важливим напрямком досліджень є розробка методів і ...
522442
  Рисцов І.К. Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу дискретних динамічних систем : дис ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Рисцов Ігор Костянтинович , М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. нац. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 298 арк. – Додатки: арк. 295-298. – Бібліогр.: арк. 285-294
522443
  Рисцов І.К. Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу дискретних динамічних систем : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Рисцов Ігор Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 23 назви
522444
  Топчієв О.Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: с.57. – ISSN 1561-4980
522445
  Птіцина Л.А. Застосування методів аналізу ефективності використання трудових ресурсів у системі управлінського обліку промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 95-98 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
522446
  Богачук К.О. Застосування методів аналізу фондового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-33. – Бібліогр.: на 10 пунктів
522447
  Бейко І.В. Застосування методів асимптотично-розв"язуючих операторів до побудови чисельно-аналітичних алгоритмів розв"язування задач Коші та крайових задач / І.В. Бейко, П.М. Зінько // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 51
522448
  Гебрин-Байди Застосування методів дистанційного зондування Землі для оцінювання показників родючості земель Закарпаття // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 51-52. – ISSN 2414-9993
522449
  Чупир О.М. Застосування методів дистанційного навчання для формування ключових компетентностей фахівців з економіки та управління // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 171-174. – ISBN 978-9934-571-49-7
522450
  Довбешко С.В. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для побудови систем виявлення атак / С.В. Довбешко, С.В. Толюпа, Я.В. Шестак // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Довбешко С.В. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (37). – С. 6-15. – ISSN 2409-7292
522451
   Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону / В.В. Кучковський, В.А. Висоцька, С.З. Нитребич, Р.М. Оливко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 129-164. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
522452
  Апанасенко Д.В. Застосування методів кластеризації для множин складених нечітких чисел // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 4-9. – ISBN 978-617-7010-11-0
522453
  Тополянский Д.Б. Застосування методів конфорного відтворення до ефективного розв"язання задач теорії кручення стрижнів. / Д.Б. Тополянский, 1936. – 89-95с.
522454
  Маслій В.В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування методів кореляційного аналізу, які дають можливість поглибленого дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України. Спрощені методи (розрахунок ...
522455
  Антонюк І.В. Застосування методів лінійного та продукційного моделювання для прогнозування розвитку системи міжгалузевих взаємодій : Автореф. дис. ... канд. тех. наук / Антонюк І.В. ; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – Київ, 1994. – 13 с.
522456
  Мендель В.П. Застосування методів математичної морфології під час досліджень ерозійних процесів за матеріалами аерофотозйомки // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 76-83 : рис. – Бібліогр.: с. 82-83. – ISSN 2414-9993
522457
  Польовий М.А. Застосування методів математичної статистики для аналізу функціонування регіональних хлібних ринків в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку XX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
522458
  Кошляков О.Є. Застосування методів математочної статистики з метою виявлення динаміки змін якості питних підземних вод м. Києва / О.Є. Кошляков, Т.О. Кошлякова // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 305-309. – ISBN 978-966-02-6827-2
522459
  Мінаєва Ю.І. Застосування методів нечіткої математики в умовах обмежених можливостей призначення функції належності / Ю.І. Мінаєва, О.Ю. Філімонова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 198-199
522460
  Кулик А.Б. Застосування методів операційного числення в моделюванні процесу взаємодії малих підприємств АПК : монографія / А.Б. Кулик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-923-2
522461
  Кочкіна Н. Застосування методів оптимізації для раціоналізації асортименту продукції / Н. Кочкіна, В. Мальчиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено питанню раціоналізації товарного асортименту шляхом застосування моделей прийняття оптимальних рішень. Запропоновано алгоритм визначення торгових марок з оптимальним набором атрибутів. Проілюстровано застосування алгоритму на ...
522462
  Кочеткова І.В. Застосування методів оцінки атрактивності культурних ландшафтів при проведенні літньої практики студентів-географів на базі Канівського природного заповідника // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7069-75-8
522463
  Шпак Михайло Михайлович Застосування методів оцінки ймовірності банкрутства в системі управління стратегічною стійкістю аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 155-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз моделі оцінки фінансового стану при визначенні стратегічної стійкості аграрних підприємств України. Розглянуто їх відмінності за чинниками впливу, критичні значення коефіцієнтів та умови коректного застосування ...
522464
  Гаращенко Ф.Г. Застосування методів практичної стійкості для розв"язання задач інвестиційного менеджменту / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються динамічні задачі інвестиційного менеджменту для формування портфеля цінних паперів. Запропоновано підходи до аналізу чутливості динамічної моделі формування ринкової ціни портфеля цінних паперів на основі методів практичної стійкості. ...
522465
  Чайка Г.А. Застосування методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці студентів КНЕУ // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 261-264. – ISBN 978-966-926-026-0
522466
  Борисенко Л.Л. Застосування методів проблемного навчання як шлях формування науково-дослідницької компетентності студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 106-110. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 19 (29))
522467
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
522468
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
522469
  Міненко П.О. Застосування методів розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії з фільтрацією високоінтенсивних похибок поля аналогами фільтрів Вінера й Калмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У результаті інтерпретації гравітаційної карти поле сили тяжіння трансформовано в аномальну (надлишкову) щільність гірських порід двох- та трьохшарової моделі верхньої частини геологічного розрізу земної кори. As a result of interpretation of a ...
522470
  Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326
522471
  Андрющенко К.О. Застосування методів статистичного аналізу даних при виконанні нормативної грошової оцінки земель населенних пунктів / К.О. Андрющенко, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 105-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
522472
   Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства / Г.О. Райко, Є.В. Данилець, В.О. Гапонов, Г.Г. Глухова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 101-107. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
522473
  Любашенко О.В. Застосування методів стимулювання пізнавального інтересу в практиці вищої школи / О.В. Любашенко, Л.Г. Коваль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 169-172. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
522474
  Сергієнко І.В. Застосування методів стохастичної оптимізації для дослідження трансформаційних процесів в економіці / І.В. Сергієнко, М.В. Михалевич // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Інститут прикладного системного аналізу. – Київ, 2004. – № 4. – С. 7-29. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1681-6048
522475
  Длігач А. Застосування методів стратегічного маркетингу для аналізу інтеграційного середовища України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні, політичні та економічні передумови формування багатовекторного інтеграційного середовища України, оцінено основні напрямки інтеграційного розвитку, проаналізовано їх переваги та недоліки. Визначе-но альтернативну концепцію ...
522476
  Гончар С.Й. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві / С.Й. Гончар, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 9-13. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
522477
  Марченко О.М. Застосування методів судово-біологічного дослідження слідів сперми в залежності від імітованих умов зовнішнього середовища / О.М. Марченко, Г.М. Кузнєцова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 352-358. – ISSN 2077-4214
522478
  Запорожець А.О. Застосування методів тайм-менеджменту в управлінні проектами / А.О. Запорожець, М.В. Запорожець // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 128-132. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
522479
  Мельниченко О.В. Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 274-279. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена дослідженню теорії масового обслуговування та застосування її методів і принципів в аналізі операцій з електронними грошима в касах різних установ: як торговельних підприємств, так і банків. У роботі проаналізовано результати ...
522480
  Матус О.В. Застосування методів теорії масового обслуговування у роботі складу інтернет-магазину // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 128-131 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
522481
  Грицай О.І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-15. – ISSN 0321-0499


  Досліджено економічну сутність категорії "метод" та "метод управління витратами".
522482
  Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
522483
  Носон А.В. Застосування методів формалізації у геоекологічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд методів формалізації, що використовуються в геоекологічних дослідженнях. In the article a review of formalization methods in geoacological investigation is given.
522484
  Головін А. Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 43-54
522485
  Бородін В.А. Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2011. – С. 118-121. – (Технічні науки ; Вип. 4 (59)). – ISSN 1728-4260
522486
  Черваньов І.Г. Застосування методології оцінки геоекологічної вразливості для попередження надзвичайних ситуацій / І.Г. Черваньов, Є.О. Варивода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 138-142 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
522487
  Білощицький А.О. Застосування методології проектно-векторного управління науково-дослідною дідіяльністю / А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 72-73
522488
  Наливайко Н. Застосування методології психоаналізу до критики літературних творів в українському літературному дискурсі // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 120-131
522489
  Бервено С.Л. Застосування методології теорії управління у сфері технічного захисту інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
522490
  Краскевич В.Є. Застосування методології фінансового інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації твердих побутових відходів / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова, В.П. Шварц // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-4049
522491
  Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 13-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
522492
  Стефаненко М.М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 144-151.
522493
  Курганський В. Застосування методу "Монте-Карло" при імовірнісних розрахунках, пов"язаних з оцінкою запасів вуглеводневої сировини / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Показано доцільність застосування розрахункових параметрів та їх результуючих значень у вигляді імовірнісних функцій для вирішення задачі підрахунку запасів вуглеводнів. Продемонстровані можливості методу "Монте-Карло" при вирішенні поставленої задачі. ...
522494
  Федевич О.Ю. Застосування методу Ateb-прогнозування для зменшення інтенсивності завантаження каналів комп"ютерних мереж // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 375-381. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522495
  Жмай О.В. Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 158-168. – ISSN 2413-9998
522496
  Волівач А.П. Застосування методу PEST-аналізу для визначення впливу факторів ризиків на освітню діяльність ЗВО / А.П. Волівач, Г.І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 59. – С. 74-82. – ISSN 2074-8922
522497
  Тройніч К. Застосування методу SIRT для інверсії даних гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  У роботі запропоноване використання методу одночасної ітеративної реконструктивної томографії (SIRT) для інверсії гравіметричних даних. SIRT базується на методі Качмажа, який дозволяє ітеративним шляхом вирішувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь ...
522498
  Єлісєєва О.К. Застосування методу SSA для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем / О.К. Єлісєєва, І.С. Твердохліб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 21-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
522499
   Застосування методу SWOT-аналізування в умовах студентської організації НУБіП України / О.О. Павелко, Т.В. Розбицька, Ю В. Сухенко, // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 3 (121). – С. 60-66. – ISSN 2307-4949


  НУБіП - Національний університет біоресурсів і природокористування України.
522500
  Бурлова-Васильева Застосування методу агрегометрії для вивчення впливу на тромбоцити біологічно активних сполук / Бурлова-Васильева, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи до визначення біологічних властивостей компонентів отрути Agkistrodon blomhoffi usuriensis. Визначено дві субстанції, які мають здатність інгібувати агрегацію тромбоцитів in vitro. Ступінь інгібування залежить від концентрації ...
522501
  Заславський В.А. Застосування методу аналізу ієрархiй при вирішенні проблеми диверсифікації складу портфеля джерел генерації електроенергії / В.А. Заславський, М.В. Пасічна, К.К. Красовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена питанню диверсифікації енергогенеруючого портфеля на провідних підприємствах виробництва електроенергії в Європейському Союзі (ЄС). Енергетика належить до критичної інфраструктури (КІ), а конкурентне, безпечне і стале виробництво ...
522502
  Гладун Т.М. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору франчайзингової мережі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.109-115. – ISSN 0321-0499
522503
  Лапшин В.І. Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування : бюджетна політика / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 40-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
522504
  Тищенко М.Г. Застосування методу аналітичних мереж для вибору програмних продуктів дистанційного навчання // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 53-61. – ISSN 2309-7647
522505
  Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак / Л.А. Покопцева, І.Є. Іванова, Л.Г. Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
522506
  Кудін В.І. Застосування методу базисних матриць при дослідженні властивостей лінійної системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 242-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень лінійної системи при збуреннях елементів.
522507
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання одновимірних задач : метод. вказівки з дисципліни "Рівняння математичної фізики". – Київ : Київський університет, 2007. – 50 с.
522508
  Роїк А.С. Застосування методу Вороного-Делоне для аналізу моделей невпорядкованих систем / А.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-Делоне близький порядок рідких металів Sn, Ge, Fe, Ni, Co, Cu, Ag та рідких FeGe2 та CoGe2 в широкому температурному інтервалі. На основі аналізу метричних та топологічних характеристик ...
522509
  Антонов А.М. Застосування методу вузьких смуг до розрахунку обтікання тіл зі вдувом / А.М. Антонов, В.Л. Бурківська, М.П. Копистира // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача розрахунку методом вузьких смуг обтікання тонких тіл надзвуковим потоком газу, через пористу поверхню яких підводиться інший газ. Отримано розв"язок зазначеного класу задач в замкненій аналітичній формі. Як приклад, розглянуто ...
522510
  Пудичева Г.О. Застосування методу головних компонент для визначення рівня сталого розвитку енергетичного господарства загальноосвітніх шкіл // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 145-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
522511
  Гринчак Н.А. Застосування методу головних компонент для визначення факторів розвитку ринку логістичних послуг України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 40-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
522512
  Кошовий М.Д. Застосування методу гравітаційного пошуку для мінімізації вартості проведення багатофакторного експерименту / М.Д. Кошовий, Г.В. Малкова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 51-57. – ISSN 2524-0056
522513
  Кошовий М.Д. Застосування методу гравітаційного пошуку для мінімізації вартості проведення багатофакторного експерименту / М.Д. Кошовий, Г.В. Малкова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 42-48. – ISSN 2524-0056
522514
   Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами / В. Попов, Вакал, , Є. І. Гап"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 73-77. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Здійснено чисельний експеримент щодо різних варіантів застосування методу граничних інтегральних рівнянь на прикладі крайової задачі Діріхле для гармонічної функції в області з негладкою межею. Отримано чисельні розв"язки тестової задачі, що враховують ...
522515
   Застосування методу діелектричної релаксації у вивченні кооперативних явищ на поверхні кремнеземів / О.М. Алексєєв, М.О. Геніна, О.Б. Печений, С.О. Алексєєв, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив хімічної модифікації поверхні кремнеземів на їх діелектричні властивості. Покзано механізми молекулярної рухливості гудроксильних груп на поверхні хімічно модифікованих. Підтверджено острівковий характер заповнення гудроксильними ...
522516
  Шпорта А.Г. Застосування методу збурень до розв"язання контактних задач та його узагальнення для електропружних матеріалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Шпорта Анна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
522517
  Кошовий М.Д. Застосування методу зозулиного пошуку для оптимізації планів багатофакториних експериментів / М.Д. Кошовий, М.С. Лєбєдєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Методи планування експериментів,оптимізації і прогнозування набувають все більшого значення при постановці досліджень, спрямованих на вивчення складних технологічних проце-сів. Планування експериментів передбачає включення в практику інженерних ...
522518
  Мудрий В. Застосування методу імітації відпалу для синтезу цифрових голограм / В. Мудрий, Л. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Засобами математичного моделювання досліджений синтез цифрових голограм методом імітації відпалу (МІВ). На підставі детального розгляду процесу збіжності МІВ запропоновано алгоритм "подвійного охолодження", який дозволяє покращити параметри процесу, ...
522519
  Хомутенко В.П. Застосування методу інформаційного моделювання при дослідженні окремих об"єктів судово-економічної експертизи: проблематика та практика / В.П. Хомутенко, Д.В. Мотигін // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 361-364
522520
  Нечипоренко В.І. Застосування методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблеми, що стримують розвиток агентської мережі в страхових компаніях. Досліджено роль методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика. Problems which restrain development of agent network in insurance ...
522521
  Дікевич К.Г. Застосування методу кібернетичного моделювання в зарубіжній практиці під час написання судовопочеркознавчих експертиз // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 766-772. – ISSN 0130-2655
522522
  Курзенкова А.О. Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії XI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 58-61. – ISBN 966-2980-20-2
522523
  Гординська Т.Л. Застосування методу конформних відображень для розв"язання задач теорії фільтрації з частково невідомими крайовими умовами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі отримано розв"язки деяких крайових задач плоскої фільтрації для дренованого флютбету. Розглянуто випадки, коли область фільтрації обмежена водоупором або шаром великої проникності, та коли в області фільтрації присутній шпунт. Крайові умови на ...
522524
  Уткіна Н.В. Застосування методу ланцюгових підстановок для дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
522525
  Пахарєва Н.О. Застосування методу мажорантних областей до задачі про фільтрацію під плоским флютбетом з двома шпунтами / Н.О. Пахарєва. – Окр. відб. з Доповідей АН УРСР. 1. 1956, 1956. – 25-30с.
522526
  Вадньов Д.О. Застосування методу максимізуючих множин для одного випадку задачі прийняття рішень / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються ситуації прийняття управлінських рішень, в яких стани об"єкта управління відомі неточно і, крім того, неточно визначені корисності альтернатив вибору в різних його станах. Для розв"язку задачі прийняття рішення запропоновано використання ...
522527
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слаболінійних систем. II / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях правих частин обмежень. Application of methods of smalls parameters for research feeble nonlinear ...
522528
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості обмежень, що породжують нерозв"язність за несумісністю задач лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
522529
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. VI / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються розв"язки слабонелінійної системи при малих збуреннях параметрів.
522530
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. ІІ / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 278-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях параметрів.
522531
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. ІІІ / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 229-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості пасивних компонент задачі лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
522532
  Адаменко І.І. Застосування методу Монте-Карло у молекулярній фізиці : навч. посібник / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, К.О. Мороз ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2006. – 38 с.
522533
  Березенська С.М. Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 189-197. – ISSN 2074-8922


  "...Дослідження різних підходів до проектування сучасної ситеми навчання в вищій школі України показують, що їх основою є впровадження інновацій, яке відбувається шляхом модернізації або радикальної трансформації існуючих методик. В статті обгрунтовано ...
522534
  Кракович Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 1 (53). – С. 28-30. – ISSN 1606-3732


  Київський міжнародний ін-т соціології (КМІС) провів рейтинг ВУЗів України.
522535
  Романовська О.О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін / О.О. Романовська, П.Р. Яворський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 2078-7782
522536
  Гнілуша Н.В. Застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах університету / Н.В. Гнілуша, С.І. Гнілуша // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 68-72. – ISSN 2078-1687
522537
  Петрик О. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-39
522538
  Закурдай С.О. Застосування методу регулювання у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту / С.О. Закурдай, Н.І. Кульбашина, В.М. Шавкун // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 140-145 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522539
  Устименко О. Застосування методу ринкової екстракції для розрахунку ставки дисконту і вибору горизонту прогнозування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-39
522540
  Тібілова Л. Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин / Л. Тібілова, Л. Дудич // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 14-16. – ISSN 1810-3944
522541
  Костюк О.М. Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об"єднань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 11-16. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
522542
  Кліменкова А.М. Застосування методу узгодження концептів для ідентифікації культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 67-70
522543
   Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями / В.І. Кравець, Т.В. Ковальчук, В.В. Могильова, О.М. Станжицький // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 2. – С. 206-215. – ISSN 1027-3190
522544
  Куліш В.В. Застосування методу усередненого квазігідродинамічного рівняння у нелінійних задачах теорії двопотокових лазерів на вільних електронах / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, В.І. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 471-480. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову техніку обчислень і робочий алгоритм, що реалізують схеми та ідеологію методу усередненого квазігідродинамічного рівняння. Для демонстрації ефективності роботи даного методу на практиці розглянута задача нелінійної динаміки двопотокової ...
522545
  Чонішвілі Г. Застосування методу фазових траєкторій у курсі вивчення теоретичної фізики у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 39-46. – ISSN 1682-2366
522546
  Микитенко М.Т. Застосування методу фільтра Калмана до прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
522547
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Дис... канд. хім.наук: 07.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; НАН України. Ін-т етнограф. хімії та нафтохімії. – Київ, 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-169
522548
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
522549
  Озерова О.А. Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 355-358. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  В статті розкрито значення фізичного виховання у ВНЗ України в сучасних кризових умовах. До дослідження були залучені студенти спеціально-медичної групи вищого навчального закладу технічного профілю. Актуальність проблеми полягає у визначені тенденції ...
522550
  Візнюк І. Застосування методу хронометричної проби в аспекті іпохондричної поведінки хворого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-28. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Крізь призму компетентнісних задач розглянуто особливості формування професійної готовності майбутніх фахівців до самореалізації в умовах іпохондричної нозології із психосоматичною ознакою. Визначено критеріально-результативну основу дослідження, яка ...
522551
  Саженюк В.С. Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, В.І. Гаркуша, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та фіктивних областей, для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням ycepедині області побудовано нелінійну крайову задачу, яка апроксимує варіаційну нерівність. Отримана оцінка швидкості збіжності в ...
522552
  Мазур Ю.П. Застосування механізмів регіонального маркетингу в процесі децентралізації регіону / Ю.П. Мазур, Д.В. Нагернюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 90-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
522553
  Підвисоцький Я.В. Застосування механізму кредитно-дефолтних свопів у реальній економіці : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 232-239 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
522554
  Соколова О.О. Застосування механізму посиленої співпраці до запровадження унітарного патентного захисту в Європейському Союзі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 189-200. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
522555
  Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
522556
  Гребельник О.П. Застосування митних зборів як квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Викладено науково-методологічні засади впровадження квазітарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано їх сутність та особливості функціонування в умовах інтегрування України до світової системи господарювання. Дана ...
522557
  Лобунець В.І. Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі / В.І. Лобунець, Є.О. Малік // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 73-79. – ISSN 2310-9262
522558
  Бетон Д. Застосування міграційної моделі Хаттона для вивчення турецької міграції : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 256-264 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
522559
  Татарков Д.Б. Застосування міжвидових угрупувань військових (сил) в англо-аргентинському збройному кофлікті 1982 р.: історіографія проблеми // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-89
522560
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
522561
  Смітюх А Застосування міжнародними комерційними арбітражними судами принципів міжнародних комерційних договорів // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-68
522562
  Ахмач Г. Застосування міжнародних договорів України на стадії відкриття касаційного провадження // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 18-20
522563
  Коваленко Сергій Застосування міжнародних звичаєвих норм до відповідальності міжнародних організацій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-80
522564
  Тадеєв П.О. Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у науково-дослідницькій діяльності / П.О. Тадеєв, Г.Ф. Мартинюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 225-232. – ISSN 2220-6310


  У статті обгрунтовано можливості використання міжнародних наукометричних баз у науковій діяльності студентами вищих навчальних закладів. Акцентовано, що вміння послуговуватися ними відкриває молодим науковцям нові можливості, як-от: отримувати нову ...
522565
  Романенко О.Ю. Застосування міжнародних стандартів у туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 226-228. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
522566
  Голов С. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в страховому секторі : міжнародні стандарти фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-19 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
522567
  Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України : навч. посібник / А.О. Кориневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2015. – 77, [1] с. – На обкл. зазнач.: Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-932-4
522568
  Микуляк В. Застосування міжнародного звичаєвого та договірного права для правової кваліфікації Голодомору 1932-1933 років в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 137-160. – ISBN 978-966-518-655-7
522569
  Кочергіна Т.І. Застосування мікробіологічних тестів для оцінки стану води плавальних басейнів після обробки їх електрохімічно активними речовинами, отриманими на установці СТЕЛ-4 / Т.І. Кочергіна, В.В. Букреєв, Л.П. Дробноход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведення мікробіологічних тестів дозволило одержати експериментальні дані, які характеризують переваги застосування нейтрального аноліту, отманого на установці СТЕЛ для обробки води плавальних басейнів.
522570
  Нєдялкова К.В. Застосування мікрокалькулятора на різних етапах уроків математики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 47-54. – ISSN 2519-2361


  В межах даного дослідження проводилася цілеспрямована робота щодо фахової підготовки майбутніх учителів математики з формування складової їхньої методичної компетентності, що пов"язана з вдалим використанням засобів навчання(зокрема мікрокалькулятора) ...
522571
  Андрусяк Н.С. Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури малих річок Західного регіону України, забруднених нафтопродуктами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 156-161. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
522572
  Константінов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 25-28.
522573
  Бобров І.О. Застосування мінеральних та органічних речовин для захисту насаджень від соснового підкорового клопа // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 165-170 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – ISSN 0459-1216
522574
  Бичков О.С. Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (52). – С. 145-150. – ISSN 1997-9568


  У цій роботі за мету ставиться задача побудови узагальненої моделі теорії можливості із використанням крім міри можливості, ще й міру необхідності та математичне обґрунтування такої моделі простору можливостей. Побудова теорії чітко слідує схемі теорії ...
522575
  Коржов В.Л. Застосування мобільних канатних лісотранспортних установок у Карпатах / В.Л. Коржов, В.С. Кудра // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 242-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1991-606X
522576
  Щепановський В.В. Застосування мобільних технологій в маркетингу на прикладі SaleFinder (iPhone, Androsd) на ринку Нової Зеландії / В.В. Щепановський, Б.А. Савлук // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 30-32
522577
  Солошич І.О. Застосування мобільних технологій навчання при вивченніі екологічних дисциплін / І.О. Солошич, С.І. Почтовюк // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 59-61
522578
  Филипець Є. Застосування мов національних меншин у сфері освіти в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 118-122
522579
  Мінькова О.Г. Застосування моделей поєднання галузей у стратегічному управлінні підприємством / О.Г. Мінькова, Є.А. Качаненко, Д.В. Берестнєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 11-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
522580
  Бейдик О.О. Застосування моделей потенціалу поля при аналізі рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 91-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-631-331-6
522581
  Головата Н.В. Застосування моделі "оточеного атома" до опису термодинамічних властивостей деяких металічних розплавів / Н.В. Головата, Н.І. Усенко, Н.В. Котова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-10. – ISSN 0041-6045
522582
   Застосування моделі Лоткі-Вольтерра для опису дуопольно-дуопсонієвої конкуренції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров, І.Б. Скворцов, О.Б. Тарасовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 252-260 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
522583
  Адаменко І.І. Застосування моделі м"яких частинок для розрахування в"язкості деяких вуглеводів / І.І. Адаменко, Т.В. Клещонок, В.Ю. Іскрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана можливість використання теорії Енскога з врахуванням температурної залежності діаметра частинок (м"якості частинок) для описання зсуваної в"язкості в широкому інтервалі температур.
522584
  Величко О.М. Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів / О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 24-30. – ISSN 2412-5288


  "Подано результати дослідження відомих шкал для оцінювання компетентності технічних експертів із застосуванням моделі Раша. Представлено основні особливості побудови моделі Раша, розглянуті математичні основи моделі Раша для дихотомічних і багатомірних ...
522585
  Алімпієв Є.В. Застосування моделі торгового балансу для пояснення взаємодії фінансової та грошової політик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 195-201


  За допомогою моделі торгового балансу розглядається взаємодія фінансової та грошової політик в умовах перехідних економік. Досліджуються особливості взаємодії фінансової та грошової політик в перехідній економіці України у післякризовий період. The ...
522586
  Шепеленко О.С. Застосування модифікованих подандів для інгібування корозії в поліметалевих технічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Шепеленко Олександр Сергійович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
522587
  Федевич В.С. Застосування молекулярних маркерів для діагностики та прогнозування перебігу раку сечового міхура : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Федевич Віталій Степанович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
522588
   Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока / А.Г. Якімінська, Квітковська, , , М.В. Іщенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 39
522589
  Кушнір М.В. Застосування морфінгу зображень в алгоритмах розпізнавання облич для безпекової сфери // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 169-172. – ISBN 978-966-641-732-2
522590
  Спічка А. Застосування мотиваційного підходу під час використання проблемних ситуацій у навчально-дослідницькій діяльності студентів-магістрів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 218-223. – ISSN 2411-6548


  У статті розглядається питання застосування мотиваційного підходу під час професійного опанування іноземною мовою студентами мовних спеціальностей другого магістерського ступеня вищої освіти.
522591
  Абрамова О.В. Застосування мультимедіа-технологій у реалізації індивідуального підходу до навчання студентів / О.В. Абрамова, Н.В. Мироненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522592
  Моцак Т. Застосування мультимедійних технологій // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури


  Застосування мультимедійних технологій у вивченні зарубіжної літератури.
522593
  Фіголь Н.М. Застосування мультимедійних технологій для створення електронного навчального видання / Н.М. Фіголь, Є.В. Чикалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 109-115. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
522594
  Шемуда М. Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 182-191. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
522595
  Глуховська Н. Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 57-62. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
522596
  Чередніченко Г.А. Застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземним мовам / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 184-192. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
522597
  Полякова О.М. Застосування мультиплікаційних фільмів у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 142-144. – ISBN 978-966-698-283-7
522598
  Гулько Г. Застосування на Волині хімічної зброї в роки Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 34. – ISSN 2222-5250
522599
  Кадук С.В. Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 511-515. – ISBN 978-966-458-403-3
522600
  Прибора Р.І. Застосування навачальних блог-технологій при вивченні англійскої мови // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 151-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522601
  Васько О. Застосування навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища / О. Васько, М. Бутова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 118-128. – ISSN 2312-5993
522602
  Баранова Л.Г. Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії / Л.Г. Баранова, Н.А. Овсяннікова, М.Г. Онищенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 141-152


  Стаття присвячена окремим аспектам впровадження в освітній процес інформаційних комп"ютерних технологій як засобу навчання, виховання й розвитку, а також засобу керування освітнім процесом і забезпечення професійної діяльності вчителів. На прикладі ...
522603
  Губар Ю. Застосування наземного лазерного сканування з метою визначення фізичного зношення об"єктів нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 85. – C. 104-117 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISSN 2414-9993
522604
   Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень / В. Курганський, Л. Маляр, М. Мильниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості виникнення та розвитку нанотехнологій у різних галузях науки. Виділено основні напрямки та можливі перспективи їх застосування при розробці та експлуатації покладів вуглеводнів. The features of origin and development of ...
522605
  Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій / В.В. Коваленко; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-2905-22-9
522606
  Мотлях О.І. Застосування науково-технічних засобів та їх значущість у кримінально-процесуальному доказуванні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 53-59
522607
  Черняк А.М. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій з метою розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 365-367. – ISBN 978-617-616-075-5
522608
  Полонський Сергій Борисович Застосування недвоічних кодів та багаточастотних сигнально-кодових конструкцій для організації цифрових трактів в аналогових системах передачі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.02 / Полонський Сергій Борисович; Українська держ. Академ. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 22л.
522609
  Петришин Н.В. Застосування нейромаркетингу для управління свідомістю споживача // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-617-696-385-1
522610
  Собчук А.В. Застосування нейромереж для забезпечення функціональної стійкості виробничих процесів / А.В. Собчук, Ю.І. Олімпієва // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2020. – № 2 (67)
522611
  Хмельов О. Застосування нейромереж Кохонена в моделях вибору найкращого постачальника : моделі та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 29-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
522612
  Краснюк М.Т. Застосування нейромережевого підходу для виділення рентабельних перспективних пластів у наявному фонді свердловин української нафтогазовидобувної компанії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 370-383. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
522613
   Застосування нейронних мереж в системах підтримки та прийняття рішень маркетингової інформаційної системи підприємства / В.О. Петренко, К.М. Бушуєв, Л.М. Савчук, Т.А. Фонарьова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
522614
  Дем"янчук М.А. Застосування нейронних мереж у діяльності та розвитку діджиталізованого підприємства при досягненні збалансованого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 11-17. – ISSN 2306-6814
522615
  Дерев"янченко О.В. Застосування нейтронної мережі для побудови моделі інформаційно-пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Запропоновано оригінальну систему кодування символьної інформації, яка дозволяє знайти практично всі випадки помилок. ...
522616
  Холоденко В.С. Застосування непараметричних статистичних критеріїв оцінки однорідності рядів середньорічних витрат води, максимальних та мінімальних швидкостей течії води для річок Прип"ятського Полісся України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 80-88


  Обґрунтовується можливість та доцільність застосування непараметричних статистичних критеріїв для оцінки значущості наявності трендів, які виявлені за даними спостережень середньорічних витрат води, максимальних та мінімальних швидкостей течії води для ...
522617
  Ігнатюк О.А. Застосування нетрадиційних моделей в екотоксикологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано загальне падіння продуктивності рослин Elodea canadensis Michx. у середовищі забрудненому іонами свинцю. Для інтерпретації оптимальних результатів запропановано оригінальну модель.
522618
  Брюховецька О. Застосування нетрадиційних семінарських занять при підготовці студентів зі спеціальності "Психологія" // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 42-47
522619
  Дергільова О.В. Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів при моделюванні динаміки розвитку конфліктогенної ситуації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 140-145
522620
  Євдокименко Валерій Кирилович Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі/ / Євдокименко Валерій Кирилович, Виклюк Ярослав Ігорович, Ляхов Сергій Олександрович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 198-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновано метод розрахунку показників атрактивності території на базі нечіткої логіки. Вдосконалено "модифіковану гравітаційну" модель, що використовується для прогнозування кількості потенційних рекреантів з допомогою даного методу. Здійснено ...
522621
  Лисанець М.В. Застосування низькотемпературної нітроцементації для поверхневого зміцнення деталей з маловуглецевих сталей // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 37-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
522622
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – [5] с.
522623
  Данилюк О.В. Застосування нових інформаційних технологій в начальному процесі // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 8-12
522624
  Андрейкова І. Застосування нових освітніх технологій у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 7-12. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Стаття присвячена уточненню концептуально-дидактичних засад нових освітніх технологій, конкретизації їх сутності і структури. Викремлено дидактичні вимоги щодо впровадження нових освітніх технологій під час викладання іноземної мови за професійним ...
522625
  Горячева К.С. Застосування нових підходів в сучасних умовах організації бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 99-105
522626
  Дзядук Т.В. Застосування нових форм управління корпорацією за умов формування мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-47. – ISBN 966-614-021-7
522627
   Застосування новітніх методик викладання для підвищення якості освіти курсантів / Н.М. Гузик, О.С. Петрученко, І.В. Пінчук, О.В. Терещук // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522628
  Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 32-37
522629
  Макарчук І.М. Застосування новітніх освітніх технологій та методів для впровадження компетентнісного підходу при підготовці майбутніх фахівців / І.М. Макарчук, В.В. Малишко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 47. – С. 60-68. – ISSN 2306-546X
522630
  Христьян А.О. Застосування новітніх технологій для попередження та профілактики злочинів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 295-302. – ISSN 2524-0323
522631
  Шимків І. Застосування новітніх технологій оцінювання якості знань учнів у школах Німеччини // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 115-117. – ISBN 978-966-2249-24-8
522632
  Самбор М.А. Застосування норм адміністративно-деліктного права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 176-188. – ISSN 2524-0323
522633
  Коломоєць Т. Застосування норм адміністративного законодавства України: основні напрямки забезпечення ефективності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 86-88. – ISBN 978-617-7069-28-6
522634
  Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.18-24. – Бібліогр.: 21 н. – ISSN 0132-1331
522635
  Ренкас А.Г. Застосування норм кримінального права в діяльності органів державного пожежного нагляду України / А.Г. Ренкас, А.П. Половко; Львівськ. ін-т пожежної безпеки мін-ва внутрішніх справ України. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 80с. – ISBN 966-553-245-6
522636
  Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 34-42.
522637
  Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 74-77
522638
  Сергієнко Наталія Миколаївна Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (Європейський досвід) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Сергієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
522639
  Сергієнко Наталія Миколаївна Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (Європейський досвід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Сергієнко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. – Бібліогр.: л.204-228
522640
  Селянкіна А.В. Застосування норм міжнародного права та іноземного законодавства в господарському процесі України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 354-356. – ISBN 978-966-419-299-3
522641
  Малишев Б.В. Застосування норм права (теорія і практика) : навчальний посібник / Б.В. Малишев, О.В. Москалюк ; [за заг. ред. Б.В. Малишева]. – Київ : Реферат, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8058-47-9
522642
  Костюк Н.П. Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні: питання теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Костюк Наталія Петрівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
522643
  Яковів С. Застосування норм про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-48.
522644
  Потоцький М.Ю. Застосування норм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині захисту прав інтелектуальної власності // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 64-69. – ISBN 978-617-696-870-2
522645
  Стрілько В.Ю. Застосування нотаріусом норм іноземного права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 97-106. – ISSN 2523-4889
522646
  Сєріков А.В. Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / А.В. Сєріков, Т.О. Тохтамиш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
522647
  Сєріков Анатолій Васильович Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / Сєріков Анатолій Васильович, Тохтамиш Тетяна Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
522648
  Барановська Т.В. Застосування облікової політики аудиторами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 14-20. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
522649
  Гречко В.І. Застосування одного узагальнення методу Ньютона-Канторовича для розв"язання нелінійних інтегральних рівнянь / В.І. Гречко, А.Л. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для розв"язання нелінійного інтегрального рівняння застосовується проективио-ітеративний метод. Задача зводиться до розв"язання інтегральних рівнянь з виродженим ядром. Ключові слова: проективно-ітеративний метод, нелінійне інтегральне рівняння. We ...
522650
  Колс М.І. Застосування окремих термінів у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.38-40
522651
  Олексієнко С.Б. Застосування окремих технік нейро-лінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті автор акцентує увагу на проблемі професійного розвитку співробітників правоохоронних органів України. Автор розглядає можливості вживання окремої техніки нейро-лінгвістичного програмування в контексті оптимізації особового розвитку ...
522652
  Вітушкр А. Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 266-273
522653
  Кумилко А.С. Застосування оперативними підрозділами заходів протидії злочинам, вчиненим при рефінансуванні Національним банком України вітчизняних банків // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 304-307. – ISBN 978-966-419-300-6
522654
  Присяжнюк Оксана Федорівна Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
522655
  Присяжнюк О.Ф. Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
522656
  Куценко О.Г. Застосування операційного методу в механіці : навч. посібник / О.Г. Куценко, О.М. Харитонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 110, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-94. – ISBN 978-966-933-110-6
522657
  Галкін О.А. Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до інтелектуального аналізу даних, що базується на використанні опорно-векторних машин. Двома ключовими елементами у реалізації ОВМ є методи математичного програмування та функції ядра. Класифікація даних за наявності шумів. ...
522658
  Возняк О. Застосування опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалентна маса" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 88-99. – ISSN 1682-2366


  Запропоновано метод опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалентна маса" у процесі викладання дисциплини "Хімія" студентам вищих навчальних закладів.
522659
   Застосування оптимізованого класичного поляриметра для визначення вмісту оптично-активних речовин в прозорих та темних розчинах / С.Г. Гарасевич, П.І. Коренюк, Ю.О. Мягченко, С.І. Осипов, О.В. Слободянюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 311-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглянуто принцип роботи та перспективи застосування оптимізованого класичного поляриметра (ОКП). Викладено результати теоретичних та практичних досліджень ОКП. Продемонстровано успішне застосування ОКП до вимірювання вмісту цукру в водних розчинах.
522660
  Віюк С.А. Застосування оптичного волокна суперграфіці / С.А. Віюк, П.С. Ганін // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
522661
  Щирба В.С. Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії / В.С. Щирба, О.В. Фуртель // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 114-116. – ISSN 1563-3713
522662
  Островська О. Застосування офіційної фінансової діагностики у вітчизняній аналітичній практиці / О. Островська, О. Соколова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
522663
   Застосування оцінок флуктуаційного розсіяння ультразвукових хвиль для класифікації статистично-неоднорідних середовищ / М.В. Кононов, С.П. Радченко, З.М. Скрипаченко, Г.В. Айдоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 258-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі використано статистичне оцінювання для опису флуктуаційного розсіяння ультразвукових хвиль у статистично-неоднорідних середовищах, зокрема, у біологічних тканинах. В основу покладено залежності, отримані за допомогою математичного та фізичного ...
522664
  Бакалінська О. Застосування оціночних понять у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 8-11
522665
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників і параперманентів до розвязання деяких задач комбінаторного аналізу : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 147 л. – Бібліогр.: л. 144 - 147
522666
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників та параперманентів до розв"язання задач комбінаторного аналізу : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
522667
  Захарків І.Б. Застосування Параметрів розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88
522668
  Федорус О.М. Застосування ПАРКС-C# для моделювання паралельно-рекурсивних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У даній статті розглянуто приклад моделювання паралельно -рекурсивного процесу обчислення множення матриць з обмеженням за обсягом оперативної пам"яті, кількості переданих даних і обмеженими можливостями обчислення за допомогою ПАРКС-C #. Due to the ...
522669
  Жигірь В.І. Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 168-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
522670
  Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 37-45. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентовано увагу на важливості застосування педагогічних технологій в навчально-виховному процесі вищої школи; запропоновано цікаві форми, методи та методичні прийоми, які доцільно використовувати в навчально-виховному процесі вищої школи. ...
522671
  Стахів Л. Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи
522672
  Ратинська І.О. Застосування педагогічних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення під час підготовки в коледжах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
522673
  Косенчук В. Застосування переважного права купівлі при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 28-32
522674
  Смоляницкий Б.М. Застосування персональних ЕОМ у мезейній справі / Б.М. Смоляницкий. – Х., 1993. – 152с.
522675
  Комарова М.В. Застосування перфокарт ручного опрацювання при прогнозуванні сельових потоків / М.В. Комарова, А.М. Оліферов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 190-200 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
522676
   Застосування підігріву проти насичення ємнісного сенсора вологості повітря / Є.Л. Запольський, В.І. Латенко, І.Ю. Скрипник, С.О. Філь // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 143-147. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
522677
  Корольов С.В. Застосування підходів синергоінформатики в педагогічній практиці / С.В. Корольов, Л.О. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 264-273. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
522678
  Чорна О.О. Застосування платформи Moodle КДПУ у викладанні мовної та міжкультурної комунікації у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 279-286. – ISSN 2522-493X


  У статті описано основні навчальні опції платформи дистанційного навчання Moodle КДПУ; обґрунтовано ефективність їх використання.
522679
  Пономаренко Н.П. Застосування поглядів А.С. Макаренка під час вивчення української мови студентами-редакторами // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 142-145. – ISBN 978-966-698-257-8
522680
  Філіпчук Т. Застосування поглядів та досягнень позитивної психології у військовій сфері // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 315-317
522681
  Точиліна І.В. Застосування податкових пільг для підтримки сфери вищої освіти: порівняння досвіду країн ОЕСР і України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 51-56. – ISSN 2222-4459
522682
  Давиденко А.Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб"єктами господарювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
522683
  Крат В.І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 15-23. – ISSN 2224-9281
522684
  Первухін Г.О. Застосування показника нормативної чистої продукції на картографічних підприємствах / Г.О. Первухін, М.О. Долбачов, С.І. Підкаленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 54-57. – (Географія ; Вип. 28)
522685
  Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
522686
  Каменський Д. Застосування покарань за федеральні податкові злочини у США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 155159
522687
  Береза А.В. Застосування положень західних концепцій реформування виконавчої влади у перехідних країнах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 607-613. – ISSN 1563-3349
522688
  Гахов С.О. Застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 59-64. – ISSN 2409-7292
522689
  Грабовська О. Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 8 (140). – С. 64-69. – ISSN 2308-9636
522690
  Бондарчук Н. Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-80
522691
  Басиста І. Застосування положень ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, виправданого до завершення розгляду касаційної скарги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 212-221. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
522692
  Онищук І.І. Застосування польових електрометричних методів для вирішення геоекологічних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу в залежності від інтенсивності ...
522693
  Панькова Л. Застосування поняття "біржовий договір" у біржовому законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63.
522694
  Жорнік М.О. Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 33-36
522695
  Копитова Л.С. Застосування популізму як політико-культурної технології політичного лідерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.168-174. – Бібліогр. в кінці ст.
522696
  Вітковський О. Застосування портфельних теорій для оцінки ефективності диверсифікацуії діяльності підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 166-169
522697
  Кошляков О.Є. Застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища / О.Є. Кошляков, І.М. Байсарович, І.Є. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан проблеми та перспективи застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища. Показано, що для реалізації основної мети моніторингу, яка полягає в забезпеченні державних органів управління інформацією ...
522698
  Головашевич О.О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 184-187. – (Право. Економіка. Управління)
522699
  Лазебний Л.Л. Застосування правил адвокатської етики: теоретичні питання і практика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 51-53.
522700
  Черняк Ю.В. Застосування правил про негайне повернення дитини на підставі Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року крізь призму практики Європейського Суду з прав людини та Верховного Суду України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 141-150. – ISSN 2308-6912
522701
  Москалюк О.В. Застосування правила пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 25-29
522702
  Король В. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 127-132
522703
  Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 85-93. – ISSN 2308-9636
522704
  Клепікова О. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі. Статья посвящена вопросам применения правових норм, которые касаются выплаты вознаграждения за спасание на море. Article is devoted to the application ...
522705
  Блажівська Н.Є. Застосування практики Європейського суду з прав людини при захисті майнових прав = European court of human rights case law application in property rights protection : монографія / Н.Є. Блажівська ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Ін Юре, 2018. – 531, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 463-531 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-592-2
522706
  Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 2 (27). – С. 12-17
522707
  Завгородня К. Застосування практики Європейського суду з прав людини стороною захисту на стадії досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 86-89
522708
  Чорба О. Застосування практики Європейського суду з прав людини як елемент захисту прав іммігрантів в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 1561-4999
522709
  Монаєнко А. Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства / А. Монаєнко, К. Смирнова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
522710
  Кравчук В.М. Застосування практики ЄСПЛ українськими суддями // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 139-141. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
522711
  Соловйов О.В. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
522712
  Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 207-214. – ISSN 0132-1331
522713
  Кришевич О. Застосування практичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331
522714
  Полякова А.Є. Застосування препаратів селену в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Полякова Антоніна Євгеніївна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ ”Дніпропетр. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України”. – Дніпро, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
522715
   Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку / В.О. П"ятикоп, І.О. Кутовий, Ю.О. Бабалян, А.В. Стогній, Ю.О. Котляревський, А.О. Пшеничний // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – C. 11-14. – ISSN 2224-0586
522716
  Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39
522717
  Лощихін О.М. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України: гарантування та наближення до європейських стандартів дотримання прав людини / О.М. Лощихін, С.Б. Погребний, Р.В. Ященко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 259-263. – ISSN 2219-5521
522718
  Євтушенко О.М. Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева) / О.М. Євтушенко, Д.С. Жидкова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 169-178. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості кітчу як явища та специфіку його використання в рекламі. Визначено, що для кітчу характерні масовість, копіювання зразків елітарної культури, практичність, сентиментальність. У рекламі кітч має прагматичну мету, допомагає ...
522719
  Паршикова О.О. Застосування прийомів театральної педагогіки у навчанні елементарного німецькомовного спілкування учнів початкової школи / О.О. Паршикова, М.В. Паустовська // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 36-42. – ISSN 1817-8510


  У статті обгрунтовано доцільність застосування прийомів театральної педагогіки у процесі навчання елементарного німецькомовного спілкування учнів початкової школи та необхідність спеціальної підготовки студентів / учителів до використання таких ...
522720
  Кривоченко Л.М. Застосування примусових заходів виправного характеру за Кримінальним кодексом Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 103-108
522721
  Пастушенко С.В. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 11-15.
522722
  Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх: теорія, законодавче регулювання і судова практика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 236-243. – (Серія юридична ; Вип. 49)
522723
   Застосування примусу під час провадження слідчих дій : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир [та ін.]. – Вид. 2-ге перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-173 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7519-23-1
522724
  Роговенко Д.С. Застосування принципів об"єктивності та доказовості діяльності рахункової палати // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 36-41.
522725
  Брінь П.В. Застосування принципів реінжинірингу при розробці санаційної стратегії підприємств промисловості // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 148-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
522726
  Багач Е. Застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 61-66
522727
  Івасин О. Застосування принципу "jura novit curia" у судовій практиці Верховного суду під час розгляду господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 58-63. – ISSN 2663-5313
522728
  Полякова Н. Застосування принципу асоціативності в проєктуванні картографічних умовних позначень // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 45-52. – ISSN 2075-1893
522729
  Шмигова О. Застосування принципу верховенства права в законодавчому процесі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139.
522730
  Грубінко А. Застосування принципу верховенства права в практиці Європейського суду з прав людини / А. Грубінко, І. Галашин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 40-44. – ISSN 2524-0129
522731
  Ткаченко О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого - правових відносин: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.78-81. – ISSN 0132-1331
522732
  Голубенко І. Застосування принципу добросовісності при визначенні прийнятності позовних вимог і юрисдикції в інвестиційних спорах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 13-18


  Стаття присвячена аналізу застосування принципу "добросовісності" на стадії прийняття позовних вимог та визначення юрисдикції для вирішення інвестиційних спорів. Аналіз проведений на основі дослідження арбітражної практики Міжнародного центру з ...
522733
  Штефан О. Застосування принципу еквівалентів при вирішенні патентних спорів: аналіз зарубіжної судової практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 32-45. – ISSN 2308-0361
522734
  Савельєв Ю.Б. Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 55-63. – ISBN 978-966-171-498-3
522735
  Черниш Н.В. Застосування принципу націоцентризму у процесі шкільного вивчення творчості І. Котляревського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 174-181. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
522736
  Калмикова О. Застосування принципу недискримінації міжнародними судовими органами: на прикладі практики Європейського суду з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (23). – С. 26-35
522737
  Сегейко О.В. Застосування принципу особистісно-орієнтованого виховання при роботі з підлітками // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.110-117
522738
  Погребняк М.М. Застосування принципу планомірності при державному регулюванні перехідної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 16-21
522739
  Чуйко Н.В. Застосування принципу практики у київській школі філософії (Копнін, Булатов, Табачковський, Шинкарук) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 166-183. – ISSN 2077-8309
522740
  Козачук М.О. Застосування принципу пропорційності для визначення обгрунтованості мораторію на примусову реалізацію майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 184-190


  Стаття присвячена актуальним питанням застосування принципу пропорційності для визначення обгрунтованості запровадження та дії мораторію на примусову реалізацію майна державних підприємств і господарських товариств, у статутних фондах яких частка ...
522741
  Бірюкова Д.С. Застосування принципу різнотипності при дослідженні псоріатичного артриту / Д.С. Бірюкова, В.А. Заславський, В.П. Кваша // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 73-75
522742
  Нескороджена Л.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах / Л.Л. Нескороджена, Л.А. Чигирик // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 2222-5374
522743
  Дмитриченко І. Застосування принципу справедливості в міжнародному праві при розмежуванні морських просторів // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 37-43


  У статті автор намагається дослідити специфіку застосування принципу справедливості у міжнародному праві та його вплив на встановлення морських кордонів. Концепція справедливості, на думку автора, є зразком, який добре узгоджується з конкретною ...
522744
  Репін К.А. Застосування принципу тотожності в розумовій діяльності юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 214-216
522745
  Нікічанов В.В. Застосування прискорювачів і сповільнювачів твердіння технології виготовлення бетонів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 117-121. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522746
  Карнаух Т. Застосування притримання для забезпечення виконання окремих видів зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 136-145.
522747
  Василега П.А. Застосування проблемного навчання як необхідна складова інновацій у природничій освіті / П.А. Василега, С.О. Литовченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 87-90. – ISBN 978-966-698-291-2
522748
  Клонцак О. Застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ cт. // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7263-79-0
522749
  Поведа Р.А. Застосування програм символьної математики для моделювання складних електронних процесів під час вивчення фахових дисциплін в університеті // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 73-75. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
522750
  Малахова С.О. Застосування програмних засобів у викладанні дисципліни "Інженерна графіка у землеустрої" // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2410-7468
522751
  Чубенко А. Застосування програмно-цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 0132-1331
522752
  Алексеєнко О.В. Застосування програмно-цільового методу для формування та контролю виконання бюджету Збройних сил України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 88-91
522753
  Маріонда І.І. Застосування програмно-цільового підходу у процесі управління професійною підготовкою майбутнього вчителя фізичної культури / І.І. Маріонда, В.М. Шароді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 328-331. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
522754
  Доскіч С. Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв"зків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
522755
  Ларін О.О. Застосування продуктів Macromedіa в організації електронного навчання / О.О. Ларін, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні вимоги до засобів створення електронного навчального середовища. Зроблено огляд та проведено ґрунтовний аналіз основних функціональних можливостей продуктів фірми Macromedia для цілей електронного навчання. Зроблено висновки щодо ...
522756
  Сяська І. Застосування проектних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2706-6258
522757
  Олійник О. Застосування прокурором риторичних прийомів під час проведення допиту підозрюваного // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 2-7.
522758
  Олійник О.Б. Застосування прокурором тактико риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 450-457. – ISSN 1563-3349
522759
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
522760
  Петренко Н.. Застосування процедури врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 69-72. – ISSN 2663-5313
522761
  Радіонова Н. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
522762
  Ковальов О. Застосування процесного підходу для вибору одиничних показників якості освітніх послуг ВНЗ / О. Ковальов, М. Стригунова // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-65.
522763
  Трифонова О.В. Застосування процесного підходу для ідентифікації проблем збутової діяльності промислового підприємства / О.В. Трифонова, Г.В. Баранець // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 105-115. – ISSN 2073-9982


  "У статті розглядається питання розпізнавання проблем збутової діяльності промислового підприємства на підставі застосування логіки процесного підходу. З використанням циклу «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) побудовано дерево процесів розподілу лакофарбового ...
522764
  Лалакулич М.Ю. Застосування процесного підходу до управління діяльністю банків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 62-65
522765
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 108-110.
522766
   Застосування процесуальних норм // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-95.
522767
  Роїк О.С. Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів / О.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 78-85. – ISSN 0041-6045


  Проведено рентгенодифракційне дослідження та моделювання методом оберненого Монте-Карло. У рамках псевдо-бінарного наближення отримано парціальні структурні характеристики та здійснено детальний аналіз характеру впорядкування атомів у розплавах. ...
522768
  Фунікова О.В. Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 113-119. – ISSN 1993-0917
522769
  Тревого І. Застосування радарів із синтезованою апертурою високоточного геопросторового моніторингу / І. Тревого, А. Горб, О. Мелешко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 44-46 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1819-1339
522770
  Вижва С. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій / С. Вижва, С. Дейнеко, О. Асташкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розглядається досвід застосування радіоіактивних досліджень для визначення гідрогеологічних параметрів ґрунтів. Обґрунтовано можливість застосування ...
522771
  Сивокінь А.Я. Застосування радянських колізійних правових норм // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 105-111. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Международное общение - мирное сосуществование государств с различным экономическим и политическим строем, сотрудничество стран на принципах социалистического интернационализма предполагают признание каждым из участников международного общения ...
522772
  Проценко М.В. Застосування ревізій та перевірок для виявлення злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами у сфері економіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-159
522773
  Швець І. Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва : фінанси. Податки. Кредит. / І. Швець, О. Следь // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 58-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
522774
  Єріна А.М. Застосування регресійних моделей на панельних даних у регіональному аналізі водоспоживання / А.М. Єріна, М.П. Українець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 6-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
522775
  Березко Н.В. Застосування регресійного аналізу в задачах обробки даних медико-екологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована методика побудови регресійної моделі з фіксованими знаками параметрів.
522776
   Застосування резазурину для визначення життєздатності поверхневозалежних культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських засобів / О. Трохименко, І. Дзюблик, Л. Коршун, К. Білоткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано об"єктивний, простий у виконанні метод визначення життєздатності культур клітин і оцінки цитотоксичності лікарських препаратів із застосуванням окисно-відновного індикатора резазурину. We have suggested objective, idle time in ...
522777
  Ларченко М.О. Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 172-181. – ISSN 2078-9165
522778
  Балашевська Ю.В. Застосування результатів роботи Форуму регуляторів ММР у рамках ліцензування проєктів ММР в Україні / Ю.В. Балашевська, О.І. Жабін, О.В. та ін. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (87). – С. 4-12. – ISSN 2073-6231


  Незабаром малі модульні реактори (ММР) потенційно будуть відігравати важливу роль у глобальному сталому енергетичному розвитку через зростаючу зацікавленість у впровадженні ММР як в країнах з розвинутою атомною енергетикою (зокрема і в Україні), так і ...
522779
  Швець В. Застосування результатів сучасних спектроскопічних досліджень при викладанні курсу фізики й фізичної хімії // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.41-48. – ISSN 1682-2366
522780
  Брусенко М.А. Застосування рейтингового підходу до формування дієвого інвестиційного менеджменту регіональних підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50. – ISBN 966-614-021-7
522781
  Іваницька О.М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 39-53. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
522782
  Лазар А.В. Застосування рентгеноструктурного аналізу для дослідження субмікрокристалічного технічно чистого титану ВТ1-0 / А.В. Лазар, А.А. Симонова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
522783
  Сидоров Ю.І. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ю.І. Сидоров, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 268-274 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
522784
  Лобунець Н.Н. Застосування рідких амальгам до аналізу №02 сполук. : Дис... наук: / Лобунець Н.Н.;. – 94л.
522785
  Лелеко В.В. Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 173-176


  Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов. Розкрито зміст та охарактеризовано сутність інноваційних технологій. Показано позитивні та негативні ...
522786
  Мейш В.Ф. Застосування різницевих апроксимацій типу Річардсона для розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених оболонок, який базується на застосуванні скінченно-різницевих апроксимацій типу Річардсона.
522787
   Застосування різночасових супутникових знімків для моніторингу гідрографічних умов в дельті Дунаю / Е.С. Петрушенко, В.К. Хільчевський, М.С. Лубський, М.Р. Забокрицька, В.І. Зацерковний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 30-38. – ISSN 2306-5680
522788
  Нерода Т.В. Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань / Т.В. Нерода, Р.В. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 116-122. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
522789
  Польовський Андрій Михайлович Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 57-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано результати апробації розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції продукції лісового сектора України. Обгрунтовано систему основних інструментів, спрямованих на вдосконалення національної та регіональної лісової ...
522790
  Чеботарьов Р.С. Застосування рослин у боротьбі з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Київ, 1961. – 44 с.
522791
  Новицька В.М. Застосування руською християнською церквою язичеських свят та обрядів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
522792
  Михальченко Г.Г. Застосування світового досвіду для удосконалення шляхів фінансування системи соціального захисту в Україні / Г.Г. Михальченко, Ю.О. Грищенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
522793
  Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-23
522794
  Бойко С.С. Застосування світової практики у формуванні політико-правового поля протидії етнократичним процесам в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 82-93
522795
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Додатки: арк. 140-149. – Бібліогр.: арк. 128-139
522796
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
522797
  Житник О.В. Застосування семантичного диференціала при дослідженні мотивів зміни робочого місця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему мотивації персоналу та її аналізу у ході застосування селекційних процедур при доборі спеціалістів на вакантні посади в організацію. Порушено питання актуальності та способів дослідження мотивації працівників на етапі добору. ...
522798
  Синяк Ю.П. Застосування сервісу "classtime" як одного з інноваційних методів викладання та оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (25). – С. 54-58. – ISSN 2618-1592
522799
  Змієвець Д. Застосування сили у Сирії: міжнародно-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 198-201
522800
  Рудніков Є.Г. Застосування симетричної алгебри флуктуюючих величин до Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій параметра порядку / Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведений аналіз представленої в науковій літературі алгебри флуктуюючих величин. Розроблено нову симетричну алгебру флуктуюючих величин з n критичними полями, у якій рівноправно представлені польові та густинні змінні, а також включено у ...
522801
  Писанець К.К. Застосування систем кредитного скорингу при оцінці позичальників у портфелях однорідних кредитів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 535-536. – ISBN 978-966-188-219-4
522802
  Федорус О.М. Застосування систем ПАРКС для моделювання операцій реаційної алгебри вибору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Федорус Олексій Мстиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
522803
  Федорус О.М. Застосування систем ПАРКС для моделювання операцій реляційної алгебри вибору : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Федорус Олексій Мстиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 123 арк. – Додатки: арк. 119-123. – Бібліогр.: арк. 110-118
522804
  Бондаренко С.С. Застосування системи "Бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 44-50. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
522805
  Ястремська С.О. Застосування системи MOODLE в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 186-190. – ISSN 2078-4643


  "Актуалізована необхідність використання системи управління навчанням MOODLE в процесі підготовки майбутніх магістрів сестринської справи."
522806
  Терещенко В.М. Застосування системи візуального моделювання у медицині // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – C. 188-194. – ISSN 1028-9763


  У статті запропонована система візуального моделювання для проведення медичних досліджень у реальному часі. Зокрема, розроблено бібліотеку алгоритмів обробки зображень для застосування в мануальній терапії. В статье предложена система визуального ...
522807
  Дяченко Т.О. Застосування системи знань як однієї зі складових організаційної культури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 117-120.
522808
  Гаврилець Ю.Д. Застосування Системи кодування виразів обличчя Пола Екмана для експериментів у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 174-180


  У цій статті спрощено викладається Система кодування виразів обличчя Пола Екмана. Зокрема до уваги беруться не емоції та їх відтінки, а лише базові емоційні стани та їх відображення на обличчі. Стаття буде цікавою і корисною для всіх, хто провадить ...
522809
  Гончаров Ю Застосування системи рейтингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції : Світогосподарські зв"язки : тенденції розвитку / Ю Гончаров, Ю. Петін, О. Сальник // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.73-82 : Табл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
522810
  Хлевний А.О. Застосування системи управління інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у навчальних закладах / А.О. Хлевний, Ю.Л. Хлевна // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 49-58. – ISSN 2222-8810


  Підготовка закупівель у вищих навчальних закладах супроводжується великою кількістю інформації. Тому для цього доцільно використовувати інструментарій інформаційних систем в поєднанні з механізмами управління проектами. Запропоновано рішення цієї ...
522811
  Фрадинський О.А. Застосування системи управління ризиками митними службами країн-членів Євразійського економічного союзу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 32-39. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що реалізація митними органами країн-членів ЄврАзЕС процесу управління ризиками направлена на скорочення терміну здійснення митних операцій, прозорість та передбачуваність роботи митних служб, формування партнерського підходу у ...
522812
  Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 78-81
522813
  Рижиков В. Застосування системного підходу в процесі формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності: теорія і практика / В. Рижиков, О. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
522814
  Перевозчикова Н.А. Застосування системного підходу в управлінні витратами на промислових підприємствах України / Н.А. Перевозчикова, Г.А. Шавкун // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.118-125. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
522815
  Харченко Т.Б. Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 210-216


  Стаття присвячена проблемам впровадження систем управління якістю продукції на підприємстві. Основну увагу приділено необхідності та особливостям управління якістю на українських підприємствах, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ...
522816
  Данилова Ю. Застосування системного підходу для формування та розвитку мовленнєвих компетенцій в ході вивчення англійської мови / Ю. Данилова, Н. Лєбошина, О. Савченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 45-55. – ISSN 2307-4906
522817
  Баженова О.В. Застосування системного підходу до аналізу економічної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-124. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанню методології дослідження економічної безпеки держави. Розглянуто застосування системного підходу до аналізу системи економічної безпеки держави.
522818
  Бондаренко Д.О. Застосування системного підходу до державного управління розвитком інвестиційної сфери // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 22-26. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
522819
  Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 209-217. – ISSN 2222-0712


  У межах даної статті проаналізовані основні підходи до визначення сутності бухгалтерського обліку як науки та професійної діяльності. Застосовано системний підхід до вивчення означеного виду обліку, у межах якого ідентифіковано основні елементи системи ...
522820
  Мартинець В.В. Застосування системного підходу до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / В.В. Мартинець, Н.М. Ляпощенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 29-37. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
522821
  Федченко О.П. Застосування системного підходу при дослідженні питань удосконалення ефективності топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) в операції / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 275-278


  У статті розглядаються теоретичні основи системного підходу як сучасної методологічної основи воєнної науки, коли об"єктом всебічного вивчення воєнної науки вважається складна система військового призначення "війська (сили)", а основною метою -постійне ...
522822
  Пузирний В.І. Застосування системного підходу при розробці принципів архітектурно-ландшафтної організації об"єктів "земляної"архітектури // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 137-147. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
522823
  Адаменко М.В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 27-31
522824
  Лобачук І. Застосування ситуативного методу навчання у викладанні іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 24-27. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито суть ситуативного методу навчання у викладанні іноземної мови, його ознаки та процеси. Обгрунтовано доцільність використання ситуативного методу у підготовці студентів до іншомовного спілкування. Встановлено, що ситуативний ...
522825
   Застосування скануючого туннельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні / І. Прищенко, В. Макара, М. Мельниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 80-87. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і фізику наноіндентування, скануючої тунельної і атомно-силової мікроскопії, тунельної спектроскопії і застосування скануючої тунельної мікроскопії для модифікації поверхні. Аргументовано актуальність розробки методики ...
522826
  Джоші А. Застосування скінчених автоматів для побудови системи документообігу Spring Statemachine // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 142-144 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
522827
  Шаповалова І. Застосування слідчим суддею практики Європейського суду з прав людини як напрям підвищення ефективності здійснення судового контролю в кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 290-294. – ISSN 2663-5313
522828
  Дихненко В.В. Застосування сліпих цифрових підписів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 31-32
522829
  Корняков С О. Застосування словесно-логічного методу для активізації пізнавальної діяльності курсантів при вивченні тактико-спеціальних дисциплін / С О. Корняков, М.І. Сергієнко, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід упровадження словесно-логічного методу у військово-навчальний процес з метою подальшого удосконалення підготовки офійерських кадрів.
522830
  Горлач В.Ф. Застосування сорбції металів на пінополіуретані в аналітичній хімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-34. – (Хімія ; вип. 36)


  Коротко розглянуто застосування різних сорбентів. Найбільшу увагу приділено пінополіуретану як ефективному сорбенту для вилучення тіоціанатних, галогенідних та інших комплексів металів з метою застосування їх в аналізі. Обговорено варіанти механізму ...
522831
  Васильєва-Шаламова Застосування спеціальних знань в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 73-74
522832
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Кравченко Олександр Анатолійович; Націон. ун-тет внутрішніх справ. – Харків, 2003. – 199 л. + Додатки: л. 191-199. – Бібліогр.: л. 169-190
522833
  Кравченко Олександр Анатолійович Застосування спеціальних знань у доказуванні на досудовому слідстві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кравченко О.А.; КНУТШ. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
522834
  Луцький А.І. Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 296-298. – (Право. Економіка. Управління)
522835
  Гогусь Т.М. Застосування спеціальних філологічних знань у судово-експертній діяльності як одна із гарантій судово-експертній діяльності як одна із гарантій судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 233-235
522836
  Кравченко О.А. Застосування спеціальної техніки під час розслідування та запобігання злочинам // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-116. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
522837
  Перкін В.І. Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-136.
522838
  Левін В.І. Застосування спрощеного режиму оподаткування як інструменту розвитку малого бізнесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
522839
  Швецова Л.А. Застосування ст 1 першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних справ // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 77-93. – ISSN 2227-7048
522840
  Гнатовський М.М. Застосування ст. 3 ЄКПЛ Європейським судом з прав людини та практика Європейського комітету з питань запобігання катуванням // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 30-49
522841
  Демченко В. Застосування ст. 69 КК в світлі Рішення Конституційного Суду України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 95-100
522842
  Вільховий Ю. Застосування ставок акцизного збору при реалізації виногорадних вин. вироблених з додаванням цукру // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.34-37
522843
  Шульга Н. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: концептуальні основи : теорія і практика / Н. Шульга, О Полєтаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 50-52
522844
  Горпинюк О.П. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні : навч.-метод. посібник / О.П. Горпинюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 216-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-313-4
522845
  Звягіна К. Застосування стандартних форм контрактів ГАФТА у зовнішньоекономічній діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 257-258
522846
   Застосування статистичних методів для аналізу складних релаксаційних спектрів - як засіб удосконалення методики DLTS / В.В. Ільченко, І.В. Ліщук, В.Я. Опилат, С.В. Тищенко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 4. – С. 72-80. – ISSN 1815-7459
522847
  Затонацька Т.Г. Застосування статистичних методів для оцінки потенційних можливостей ринку / Т.Г. Затонацька, В.О. Небукін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Використовуються статистичні методи, а саме: описані методипростого випадкового і стратифікованого семплінгу. За допомогою методу стратифікованого випадкового семплінгу було проведенк маркетингове дослідження тютюнового ринку України, унаслідок якого ...
522848
  Чайковська І.І. Застосування статистичного методу для оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційних проєктів підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 184-189. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
522849
  Вижва С.А. Застосування статистичного моделювання двовимірних випадкових полів у задачах геофізичного моніторингу екологічного стану територій : випуск 23 / С.А. Вижва, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів на площині з рівномірною решткою інтерполяції, яка може знайти застосування в задачах геофізичного моніторингу екологічної ситуації територій. Сформульовано алгоритм для отримання ...
522850
  Бущенко А. Застосування статтей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці / Аркадій Бущенко; [Харківська правозахисна група; художн.-оформлювач Б.Є.Захаров]. – Харків : Права людини, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8919-24-4
522851
  Луспеник Д. Застосування статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини при розгляді судами справ за позовами про захист честі, гідності і ділової репутації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.106-112
522852
  Білоусов Є. Застосування статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського Суду з прав людини / Є. Білоусов, М. Кахнова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 276-282. – ISSN 2663-5313
522853
  Гардецький О. Застосування статті 166 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-28


  Стаття КК про невиконання батьківських обов"язків
522854
  Котько К. Застосування статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 122-123
522855
   Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації / С. Ямелинець, О. Приступа, А. Балян, Т. Ямелинець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 107-109 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
522856
  Дідух С.М. Застосування стратегії "Блакитного Океану" у виноробній галузі України / С.М. Дідух, В.М. Аун // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 49-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
522857
  Горбась І.М. Застосування стратегії диверсифікації в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості функціонування диверсифікованих компаній в умовах перехідної економіки України. Описано пе-реваги та недоліки процесу диверсифікації господарської діяльності та капіталу з метою мінімізації негативних наслідків (у т. ч. ризиків) ...
522858
  Горобець Н.М. Застосування стратегічних інструментів під час управління бізнес-процесами аграрних підприємств / Н.М. Горобець, Т.О. Миргородська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6792
522859
  Длігач А. Застосування стратегічного маркетингу та інновацій для посилення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто роль інновацій як фактора, що створює конкурентні переваги компаній на ринку, досліджено проблеми, що найчастіше виникають в процесі стратегічного маркетингового планування, а також запропоновано нову модель маркетингової діяльності ...
522860
  Нєженцева О.К. Застосування стратегічного підходу управління підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 318-320. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
522861
  Дзера О.В. Застосування строків позовної давності до майнових правовідносин подружжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 33-39. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются вопросы применения сроков исковой давности к требованиям о защите нарушенных прав относительно совместного имущества супругов. Автор обосновывает вывод о необходимости усовершенствования норм законодательства о браке и семье. ...
522862
  Кришталь Г. Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, розрахованого на основі стандартного підходу Базеля ІІ, просунутого ...
522863
  Гнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Гнатенко, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 0132-1331
522864
  Бакірова І. Застосування судами законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 89-92. – ISSN 0132-1331
522865
  Фулей Т. Застосування судами застарілих законодавчих норм як перешкода для забезпечення доступу до правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 185-193. – ISSN 2663-5313
522866
  Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В.П. Паліюк. – Київ : Фенікс, 2004. – 264с. – ISBN 966-651-121-5
522867
  Тракало В. Застосування судами України при вирішенні спорів положень нового Земельного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-100
522868
  Фальковський А. Застосування судами України рішень Європейського суду з прав людини при розгляді земельних спорів / А. Фальковський, М. Майстренко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 124-131. – ISSN 1026-9932
522869
  Костицький М.В. Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 12-18. – ISSN 2078-6670
522870
  Шабалін А. Застосування судового наказу у справах, пов"язаних із захистом права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-39.
522871
  Сіюшов Д. Застосування судом Європейського Союзу законодавства про державну допомогу у формі податкових пільг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 73-80. – ISSN 2663-5313
522872
  Кочкіна Н.Ю. Застосування сумісного аналізу в міжнародних маркетингових дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми планування і здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Обгрунтовано доцільність використання сумісного аналізу для дослідження мотивацій споживачів на міжнародних ринках. Наведено алгоритм математичної обробки результатів ...
522873
   Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітену / Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун, О.В. Медведський; Р.В. Шульц та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 5-9 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
522874
   Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – 267, [1] с. – Текст укр., англ. та нім. – ISBN 978-966-2699-94-4
522875
  Гойстер Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина II. Пестициди / Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мінченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 4. – С. 40-59. – ISSN 1815-7459
522876
  Гойстер О.С. Застосування сучасних быосенсорних технологый в екотоксикологычному моныторингу деяких токсикантыв природного (мыкотоксини) та антропогенного (пестициди) походження / О.С. Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мынченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 3. – С. 55-75. – ISSN 1815-7459


  В огляды здыйснено критичний аналыз використання сучасних быосенсорних методыв для визначення токсичносты сыльськогосподарськоъ продукцыъ, ураженоъ шкыдливими сполуками рызного походження.
522877
  Вішнікіна Л. Застосування сучасних засобів навчання у підготовці майбутніх учителів географії / Л. Вішнікіна, В. Самойленко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 39-47. – ISSN 2307-4914
522878
  Тульчинська С.О. Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, Н.Ю. Савіцький // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
522879
  Резнік Ю.С. Застосування сучасних інформаційних технологій у протидії правопорушенням, пов"язаним із корупцією // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 241-247. – ISBN 978-617-7627-30-1
522880
  Єгоркіна Т. Застосування сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 246-249
522881
  Морозов А.Щ. та інш. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних методів в процесі вивчення правових явищ // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-43. – ISSN 0374-3896
522882
  Соколовський Я.І. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання / Я.І. Соколовський, О.Л. Сторожук, І.М. Крошний // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 243-248. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено гібридну модель комунікацій у хмарному середовищі, на основі якої створюється Віртуальне навчальне середовище Національного лісотехнічного університету України. Запропонована гібридна модель дає змогу застосовувати інформаційні технології у ...
522883
  Штаерман І.Я. Застосування сучасних методів апроксимації функцій в будівельній механіці та в математичній фізиці / І.Я. Штаерман, 1939. – С. 77-112
522884
  Паламарчук С.С. Застосування сучасних напрямів інформаційних технологій для вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 155-169


  Присвячено огляду історичних аспектів, сучасного становища та доцільних напрямів удосконалення навчального процесу шляхом упровадження в роботу науково-педагогічних працівників, вищих закладів освіти сучасних досягнень інформаційних технологій і, ...
522885
  Петреченко С. Застосування сучасних освітніх методик у підготовці майбутніх правників у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
522886
  Гетьман О.О. Застосування сучасних персонал-технологій підбору і найму персоналу на вітчизняних підприємствах / О.О. Гетьман, А.С. Шаляпіна // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 23-32. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
522887
  Вакуленко А.В. Застосування сучасних систем управління операційною діяльністю в практиці вітчизняних підприємств // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 1)
522888
  Курганський В.М. Застосування сучасних технологій ГДС при вирішенні завдань нафтової, інженерної геології та екології / В.М. Курганський, В.О. Андрущенко, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-37. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядаються деякі геологічні та екологічні завдання, вирішення яких базується на сучасних геофізичних методах дослідження свердловин.
522889
  Парфило О.А. Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають намір вчинити теракт / О.А. Парфило, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 121-126. – ISSN 2616-6798
522890
  Ключник І. Застосування сучасних технологій при вивченні фізико-математичних дисциплін / Інна Ключник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-61. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті розглядається можливість використання сучасних технологій вдосконалення навчального процесу у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх вчителів.
522891
  Корчак Н.М. Застосування та значення оціночниих понять в інституті антимонопольного регулювання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.47-51. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
522892
  Бедрій М.М. Застосування та значення терміна "кола" в юридичній термінології середньовічної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-35
522893
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-83.
522894
  Бринцев В. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правової держави в конституційному судочинстві (продовження) / В. Бринцев, І. Андрущенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-77.
522895
  Бейдик О. Застосування таблиці Блока при вивченні рекреаційно-географічних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-18. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано ряд адаптованих до географії (ресурсно-рекреаційна складова, об"єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, об"єкти Всесвітнього надбання та "Сім чудес" України) таблиць Блока та обґрунтовано можливості їх застосування в географічних, історичних, ...
522896
   Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти : навчально-методичний посібник / за ред. М.Л. Смульсон ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія нових інформ. технологій навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-644-113-6
522897
  Кільчевський М. Застосування тензорного аналізу до питань теорії пружності : Дис... наук: / Кільчевський М.;, 1936. – 86л. – Бібліогр.:л.3
522898
  Курченко О.О. Застосування теореми Штольца для доведення правил Лопіталя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено доведення першого і другого правил Лопіталя, яке грунтується на теоремі Штольца та її аналогу для розкриття невизначеності нуль на нуль, модифікації означення Гейне однобічної границі функції в точці та теоремі Коші для диференційованих функцій.
522899
  Муляр І.В. Застосування теоретико-ігрових алгоритмів для формуванн бездротових AD HOC мереж / І.В. Муляр, С.В. Лєнков, Р.М. Михалечко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 48-55. – ISSN 2524-0056
522900
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
522901
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 116л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.110-116
522902
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л.108-150
522903
  Власій Н.Д. Застосування теоретико-польових методів до низькорозмірних квантових систем при скінченній температурі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Власій Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
522904
  Гончарова Н.М. Застосування теоретичних моделей міжнародного руху капіталів для формування інвестиційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються економічні теорії, що описують процеси міжнародного руху капіталу, а також можливості використання цих теорій у сучасному економічному аналізі.
522905
  Ситницький М. Застосування теорії графів в управлінні стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
522906
  Макаришева Т. Застосування теорії еквівалентності при проведенні експертизи винаходів / Т. Макаришева, Г. Декуша // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 18-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
522907
  Адаменко І.І. Застосування теорії збурень до опису теплофізичних властивостей аргону / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Показано, що теорія Баркера-Хундерсона описує термо-баричні залежності модуля пружності аргону та його термічні властивості в інтервалі тисків від 19.6 до 981.0 МПа та температур від 308 до 673 К. Також показано, що ці властивості є чутливими до форми ...
522908
  Кадієвський В.А. Застосування теорії ігор при виборі стратегії хеджування як способу зниження ризику операцій з цінними паперами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 98-102. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
522909
  Чеверда С.С. Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків / С.С. Чеверда, В.В. Дробілко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 46-55. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
522910
  Касьянюк В.С. Застосування теорії можливостей в задачах кластеризації даних / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 155-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В ході розв"язку прикладних задач розбиття певної множини даних на класи еквівалентності за допомогою алгоритмів кластеризації часто виникає проблема адекватного вибору параметрів алгоритму кластеризації. При невдалому виборі параметрів розбиття не ...
522911
  Сорокіна Л.В. Застосування теорії нечітких множин для оцінки вартості будівельного підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 292-300 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
522912
  Мельник Ю.В. Застосування теорії нечіткої логіки для побудови моделі управління канальним ресурсом мережі зв"язку / Ю.В. Мельник, О.А. Хахлюк, Ю.М. Зіненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 21-27. – ISSN 2412-4338
522913
  Заставний Ю. Застосування теорії опціонів при прийнятті стратегічних інвестиційних рішень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 211-217. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
522914
  Тригоб"юк С.С. Застосування теорії систем у стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 100-102. – ISSN 0321-0499
522915
  Виноградов О.Г. Застосування теорії тестових завдань до розробки особистісних запитальників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-129. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Висвітлено питання конструювання особистісних запитальників з використанням сучасної психометричної теорії. Розглянуто послідовність етапів створення інструментарію: підготовка даних, дослідження розмірності, вибір моделі та оцінка її параметрів, ...
522916
  Галицька О Застосування теорії фреймів до вивчення наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 126-131
522917
  Дяченко О.В. Застосування теорії центральних місць в археології для визначення відносних дат і розмірів поселень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 0235-3490
522918
   Застосування термографії в Україні / Є.Ф. Венгер, В.І. Гордієнко, В.І. Дунаєвський, В.Й. Котовський, В.П. Маслов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 8-15. – ISSN 1815-2066


  В огляді наведено результати застосування в Україні термографії для діагностування новоутворень, вертеброгенного болю у спортсменів, судинних патологій, травм суглобів, щелепно-лицьової патології, дослідження механізму патогенної дії елементу живлення ...
522919
  Матвійчук Л.А. Застосування тестових систем для здійснення оцінювання майбутніх викладачів / Л.А. Матвійчук, Ю.В. Горошко, Є.Ф. Вінніченко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  "Метою дослідження є створення оптимальної тестової системи для здійснення вимірювання володіння матеріалом майбутніми викладачами (студентами) під час різних видів контролю."
522920
  Сосинець Т. Застосування тестового контролю у процесі вивчення початкового курсу математики / Т. Сосинець, Л. Чосік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
522921
  Черняк О.І. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки капіталу комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методи оцінки середнього та сумарного капіталу українських банків.
522922
  Затенацький Д.В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226
522923
  Чашко Л.В. Застосування технічних засобів навчання в умовах кабінетної системи / Л.В. Чашко. – К., 1985. – 97с.
522924
  Луценко В. Застосування технології "едьютейнмент" в освітньому середовищі університету // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (154). – С. 26-28
522925
  Захар О.Г. Застосування технології змішаного навчання в процесі підвищення кваліфікації вчителів інформатики // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-966-285-400-8
522926
  Письменна І. Застосування технології мобільного навчання в процесі викладання іноземних мов / І. Письменна, В. Щербицька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 311-318. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
522927
  Іванова І.М. Застосування технології нітри-денітрифікації для ефективної очистки стічних вод / І.М. Іванова, О.О. Шевченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
522928
  Донченко В.С. Застосування технології паралельних обчислень CUDA у задачі розпізнавання мовної інформації / В.С. Донченко, А.О. Голік // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 67-68. – ISBN 978-966-188-165-4
522929
  Делюкова І.Г. Застосування технології предметного спілкування для підвищення ефективності викладання фізики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 47. – ISBN 5-77-63-2310-X
522930
  Бойченко О.В. Застосування технології ситуаційних центрів в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 111-117


  У статті розглянуто можливості застосування сучасної технології ситуаційних центрів у розробці методів і алгоритмів обробки інформації в інформаційних системах підтримки рішень. В статье рассмотрена возможность использования ...
522931
  Тумбрукакі А.В. Застосування технологій Rкодування в процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 125-132. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
522932
  Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується практика застосування українськими бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва - однієї з найбільш активних категорій користувачів Інтернету. Розглянуто онлайнові сервіси Державної та ...
522933
  Кулинич М. Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 79-85. – ISSN 2411-4014


  У статті розглянуто необхідність упровадження в навчальний процес новітніх комп’ютерних технологій, які сприятимуть формуванню професійної компетенції майбутнього фахівця. До переваги дистанційного навчання належить його гнучкість, тобто можливість ...
522934
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишнвець
522935
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишевець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 10-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
522936
  Осадча К.П. Застосування технологій змішаного навчання у формуванні управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів / К.П. Осадча, В.В. Осадчий, А.В. Чорна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 3 (122). – С. 11-17. – ISSN 1995-0519
522937
  Скітер І.С. Застосування технологій нейромережевого моделювання для оцінки ефективності інтеграції інформаційних систем / І.С. Скітер, О.В. Трунова, М.В. Двоєглазова // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
522938
  Ожиндович Л.М. Застосування технологій проблемно/проєктно орієнтованого навчання на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-сайтів" для студентів технічних та ІТ-спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 224-228. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
522939
  Піскун Т.І. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С.141-148. – (Право. Економіка. Управління)
522940
  Подліпаєв В.О. Застосування трансдисциплінарного підходу при інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів прийняття рішень органами військового управління тактичної ланки // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (159). – С. 58-64. – ISSN 1681-7710
522941
  Савченко Т.Г. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку / Т.Г. Савченко, О.М. Пожар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 163-174. – ISSN 1993-6788
522942
  Грищук П.І. Застосування трансформацій гравімагнітного поля способом осереднення при виділенні та інтерпретації малоамплітудних аномалій / П.І. Грищук, Є.Г. Булах, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-39. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Приведено формули та графіки основних компонент потенціального поля для двомірної моделі з вертикальним перері-зом - прямокутна комірка. Наведено теорію трансформації та інтерпретації полів методом порівняння за допомогою осе-реднення. Представлено ...
522943
  Кошова Т. Застосування тренінгів та самотренінгів у професійному розвитку державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-69.
522944
  Проценко О.Б. Застосування тренінгів у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
522945
  Алексеева А.В. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 34-42
522946
  Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 26-33. – ISSN 1029-7200
522947
   Застосування у Збройних Силах України багатоцільової комплексної лазерної системи ураження цілей (miles) / Є.В. Рижов, О.М. Совгар, С.В. Давіденко, О.М. Зеленюх, В.О. Колесник // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 27-31. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
522948
  Гладун О. Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних / О. Гладун, В. Хвалинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Розглянутий підхід до використання у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних, виміряних за ранговою та номінальною шкалою, шляхом їх перетворення у структурні змінні. Рассмотрен подход к использованию в кластерном и ...
522949
  Левківський Д.В. Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл / Д.В. Левківський, Ю.В. Сович // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 207-214 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2076-815X
522950
  Козьмук Б. Застосування української мови у перші роки радянської влади в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.103-106. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
522951
  Дзякович Д.О. Застосування універсальних багатоточкових інваріантів у евклідовому та псевдоевклідовому просторах // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 50-57. – ISSN 1810-3022
522952
  Бабич О.М. Застосування факторингу в операціях з експорту товарів в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
522953
  Панкевич Т. Застосування факторингу в Україні: порівняння з традиційними формами кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 170-175. – ISSN 1815-3232
522954
  Кондрашова Т. Застосування факторного аналізу собівартості продукції на підприємствах / Т. Кондрашова, О. Охотніченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 144-148. – ISSN 1993-0259
522955
  Тригубенко М.В. Застосування фінансово-кредитних інструментів як форми державної підтримки наукових установ: правове забезпечення в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 133-141. – ISSN 2072-8670
522956
  Ровинський Ю.О. Застосування фінансово-правового примусу органами й агентами валютного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
522957
  Ушаков В.В. Застосування фінансового лізингу в розвитку підприємств океанічного промислового флоту України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
522958
  Петраков Я.В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 81-99 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
522959
  Петраков Я.В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 112-129 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
522960
  Кудряшов В.П. Застосування фіскальних правил на основі структурного балансу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
522961
  Кудряшов В.П. Застосування фіскальних правил у бюджетному плануванні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (295). – С. 56-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
522962
   Застосування флуоресцентних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів / Г.А. Любченко, Р.М. Морєв, Л.С. Холодна, Л.І. Остапченко // Біотехнологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2013. – Т. 6, № 1. – С. 22-33. – ISSN 1995-5537


  Активація імунних клітин - ключова ланка процесу формування специфічного імунітету. Методи моніторингу руху й активності сигнальних месенджерів та рецепторних протеїнів лімфоцитів у живих клітиниах і тканинах є методологічною основою для розуміння ...
522963
  Пасічник В. Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання / Володимир Пасічник, Тетяна Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 58-64. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель ...
522964
  Шевчук П.Є. Застосування формальних методів до прогнозування смертності населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 73-83. – ISSN 2072-9480
522965
  Гук Я.С. Застосування формули Певцова і даних метеостанцій Закарпатської області для барометричного нівелювання на території регіону / Я.С. Гук, І.В. Калинич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 162-165 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
522966
  Семенов Ю. Застосування фразових банків в англійських академічних текстах / Ю. Семенов, Н. Дюканова // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 192-197. – ISSN 2410-0927
522967
  Славінська А.Л. Застосування фрактальної структури в орнаментах української національної вишивки / А.Л. Славінська, О.П. Сиротенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 57-63. – (Технічні науки ; № 5 (277)). – ISSN 2307-5732
522968
  Волошко Л. Застосування фреймових технологій у процесі медико-біологічної підготовки майбутніх фізичних терапевтів. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 33-36. – ISSN 2308-4634
522969
  Бистров Я.В. Застосування фреймової моделі у лінгвістичній теорії наративу // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7178-39-1
522970
  Боровик О.В. Застосування функції Ламберта для обгрунтування технічного рішення щодо ідентифікації макровигину волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 6-13
522971
  Попов В.Ю. Застосування функціонально-вартісного аналізу для проектування організаційної структури корпорації // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 118-123. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
522972
  Зуй О.В. Застосування хемілюмінесценції для визначення складу іонних асоціатів гетерополікислот з катіонними поверхнево-активними речовинами // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 51-57. – ISSN 1991-0290


  Досліджено склад малорозчинних іонних асоціатів молібдосилікатної, молібдованадоарсенатної та молібдованадофосфатної гетерополікислот з довголанцюговими катіонними поверхнево-активними речовинами методами зсуву рівноваги та молярних відношень після ...
522973
  Супрун Г.М. Застосування хімічних методів для диференціації матеріальної основи документів - речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 34-39. – (Серія права ; № 13)


  В настоящее время при криминалистическом исследовании бумаги используются, главным образом, гостовские методы испытания, которые отражают изменение только физических свойств ее. Кроме того, применяется еще качественный анализ для определения ...
522974
  Сміт Ден Застосування хімічної зброї // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 14-16. – ISBN 978-0-19-883999-6
522975
  Прокопенко А.О. Застосування хмарних і туманних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 113-120. – ISSN 2074-8922
522976
  Кравчук Олена Застосування хмарних сервісів у процесі функціонального навчання з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 22
522977
  Сілін Є. Застосування хмарних технологій у дистанційному навчанні // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 95-101. – ISSN 2077-1827
522978
  Процька С.М. Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 88-92. – ISSN 2078-1687
522979
  Романюк Я.М. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики) : монографія / Я.М. Романюк. – Київ : Ін Юре, 2016. – 532, [2] с. – Бібліогр.: с. 494-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-548-9
522980
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
522981
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нєкрасова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
522982
  Майданик Р.А. Застосування цивільного законодавства за аналогією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 107-116.
522983
  Майданик Р. Застосування цивільного законодавства за аналогією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 56-61.
522984
  Кожина А Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 69-76. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
522985
  Захарчук Т.В. Застосування цифрових технологій у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 15-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості раціонального застосування цифрових технологій в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Узагальнено можливості використання DVD та спутникових технологій, інформаційно-пізнавальних програм ...
522986
  Прилуцький С. Застосування частини 3 статті 62 Конституції України під час досудового розслідування (актуальні питання виключення із доказів) // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 48-51
522987
  Бандирський Б.Й. Застосування чисельних методів для оптимального розв"язування задач менеджменту : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
522988
  Геращенко А.П. Застосування чисельно-аналітичних методів для дослідження динамічної моделі Леонтьєва-Форда / А.П. Геращенко, І.І. Харченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 50-51. – ISBN 978-966-188-165-4
522989
  Адаменко І.І. Застосування числового методу молекулярної динаміки до розрахунків молекулярної структури аргону / І.І. Адаменко, Є.В. Дубровін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В цій роботі розраховувалась бінарна корелятивна функція аргону вздовж його лінії рівноваги рідина-пара від потрійної точки до температур близьких до критичної точки та вздовж ізохори V=0.9825*10[верхній індекс -3] куб.м/кг. Моделювався N-V-T ансамбль ...
522990
   Застосування широтно-імпульсної модуляції у регулюванні струму двигунів під час буксування трамваю / С.О. Закурдай, Н.І. Кульбашна, В.М. Шавкун, О.Ф. Бабічева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522991
  Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування податкового законодавства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.27-31
522992
  Зубенко Д.Ю. Застосування штучних нейронних мереж в алгоритмах управління роботизированими системами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 46-48. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
522993
  Рудий Р. Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 124-132 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 129-130. – ISSN 0130-1039
522994
  Марков М.Є. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 146-151. – ISSN 2222-4459
522995
  Оніщук Ю. Застосування штучних нейронних мереж для спектрометрії альфа-частинок за допомогою пластикового детектора CR-39 / Ю. Оніщук, С. Горбачов, С. Юрченко // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-147. – ISSN 1818-331Х
522996
  Новаківський І.І. Застосування штучного інтелекту для управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості / І.І. Новаківський, Г.В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-309. – ISSN 0321-0499


  Проведено дослідження, спрямоване на пошук нових форм та оновлення інформаційних структур для підтримання розвитку бізнесу.
522997
  Маринів В. Застосування щодо підсудного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його оскарження / В. Маринів, О. Шило // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 92-98
522998
  Кухарєв О Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 27-31
522999
  Галімова В.М. Застосуванням комп"ютерних технологій у підготовці сучасних фахівців–екологів / В.М. Галімова, І.В. Суровцев, С.К. Галімов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 60-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
523000
  Левченко В.А. Застосуваня імуноферментного аналізу слини в оцінці функціональних резервів організму в юнацькому віці // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 73-76. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,