Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
520001
  Удовиченко О. "Законодавство не можна тлумачити, порушуючи основоположні принципи судочинства" / розмову вела Христина Венгриняк // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 1-3


  Про те, чи можуть у позовному провадженні розглядатися майнові спори за участю боржника або пов"язані з майновими правами боржника, розповів суддя Вищого господарського суду України.
520002
  Грібов М.Л. Законність діяльності оперативних підрозділів під час виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 121-127. – ISSN 2312-1831
520003
  Яцина І.П. Законність збройної боротьби колоніальних народів за незалежність // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
520004
  Колотілова І.О. Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колотілова Ілона Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Бібліогр.: л. 196-224
520005
  Колотілова І.О. Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колотілова Ілона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
520006
  Марцеляк С. Законність як важлива складова виборчого процесу в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 277-283
520007
  Терещенко Алексей Законное беззаконие : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 17 : Фото
520008
  Леонидов Л.С. Законное основание / Л.С. Леонидов. – М, 1976. – 175с.
520009
  Баранов А. Законное представительство в сфере авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 47-53. – ISSN 0201-7059
520010
  Кобликов А.С. Законность - конституционный принцип советского государства / А.С. Кобликов. – М., 1979. – 199с.
520011
   Законность. – Москва : Известия
№ 1. – 1992
520012
   Законность. – Москва : Известия
№ 2. – 1992
520013
   Законность. – Москва : Известия
№ 3. – 1992
520014
   Законность. – Москва
№ 1. – 1993
520015
   Законность. – Москва
№ 2. – 1993
520016
   Законность. – Москва
№ 3. – 1993
520017
   Законность. – Москва
№ 4. – 1993
520018
   Законность. – Москва
№ 5. – 1993
520019
   Законность. – Москва
№ 6. – 1993
520020
   Законность. – Москва
№ 7. – 1993
520021
   Законность. – Москва
№ 8. – 1993
520022
   Законность. – Москва
№ 9. – 1993
520023
   Законность. – Москва
№ 10. – 1993
520024
   Законность. – Москва
№ 11. – 1993
520025
   Законность. – Москва
№ 12. – 1993
520026
   Законность. – Москва : Известия
№ 7. – 1994
520027
   Законность. – Москва : Известия
№ 8. – 1994
520028
   Законность. – Москва : Известия
№ 9. – 1994
520029
   Законность. – Москва : Известия
№ 10. – 1994
520030
   Законность. – Москва : Известия
№ 11. – 1994
520031
   Законность. – Москва : Известия
№ 12. – 1994
520032
   Законность. – Москва
№ 1. – 1995
520033
   Законность. – Москва
№ 2. – 1995
520034
   Законность. – Москва
№ 3. – 1995
520035
   Законность. – Москва
№ 4. – 1995
520036
   Законность. – Москва
№ 5. – 1995
520037
   Законность. – Москва
№ 6. – 1995
520038
   Законность. – Москва
№ 7. – 1995
520039
   Законность. – Москва
№ 8. – 1995
520040
   Законность. – Москва
№ 9. – 1995
520041
   Законность. – Москва
№ 10. – 1995
520042
   Законность. – Москва
№ 11. – 1995
520043
   Законность. – Москва
№ 12. – 1995
520044
   Законность. – Москва
№ 1. – 1996
520045
   Законность. – Москва
№ 2. – 1996
520046
   Законность. – Москва
№ 3. – 1996
520047
   Законность. – Москва
№ 4. – 1996
520048
   Законность. – Москва
№ 5. – 1996
520049
   Законность. – Москва
№ 6. – 1996
520050
   Законность. – Москва
№ 7. – 1996
520051
   Законность. – Москва
№ 8. – 1996
520052
   Законность. – Москва
№ 9. – 1996
520053
   Законность. – Москва
№ 10. – 1996
520054
   Законность. – Москва
№ 11. – 1996
520055
   Законность. – Москва
№ 12. – 1996
520056
   Законность. – Москва
№ 1. – 1997
520057
   Законность. – Москва
№ 2. – 1997
520058
   Законность. – Москва
№ 3. – 1997
520059
   Законность. – Москва
№ 4. – 1997
520060
   Законность. – Москва
№ 5. – 1997
520061
   Законность. – Москва
№ 6. – 1997
520062
  Новоселов В.И. Законность актов органов управления / В.И. Новоселов. – Москва, 1968. – 108с.
520063
   Законность в хозяйственной деятельности : [Сб. ст.]. – Москва : ИГПАН, 1988. – 149, [1] с.
520064
  Ремнев В.И. Законность возбуждения уголовного дела / В.И. Ремнев. – Москва, 1967. – 56с.
520065
   Законность и борьба с преступностью. – Пермь, 1977. – 159с.
520066
  Лунев А.Е. Законность и государственная дисциплина в народном хозяйстве / А.Е. Лунев. – М., 1976. – 47с.
520067
  Митрохин Н.П. Законность и демократизм предварительного следствия / Н.П. Митрохин. – Минск, 1979. – 206с.
520068
  Пугинский Б.И. Законность и дисциплина в хозяйственной деятельности / Б.И. Пугинский, М.П. Шестакова. – М, 1987. – 125с.
520069
  Богословская Л.А. Законность и обоснованность кассационного определения : учеб. пособ. / Л.А. Богословская, В.М. Хотенец ; Харьк. юрид ин-т. – Харьков : Харьковский юридический институт, 1977. – 39 с. – Библиогр.: с. 38
520070
  Грошевой Ю.М. Законность и обоснованность приговора советского суда : Автореф... канд. юрид.наук: / Грошевой Ю.М.; Харьк. юридич. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Х., 1965. – 22л.
520071
  Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам / Н.И. Ткачев. – Саратов, 1987. – 108с.
520072
  Шумилин С.Ф. Законность и обоснованность судебных решений, принимаемых в стадии предания суду.. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Шумилин С.Ф.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1981. – 18л.
520073
  Кубанков Е.С. Законность и правопорядок в нашей жизни / Е.С. Кубанков, Ю.Г. Орлов. – М, 1978. – 110с.
520074
  Блинов В.М. Законность и правопорядок в Советском государстве / В.М. Блинов. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 88 с. – (Библиотечка народного дружинника)
520075
  Блинов В.М. Законность и правопорядок в Советском обществе / В.М. Блинов. – Москва : Правда, 1971. – 96 с. – (Библиотечка народной дружины)
520076
  Еникеев З.Д. Законность и правопорядок как общечеловеческие ценности и проблемы их укрепления в современной России // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 129-137. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
520077
  Перлов И.Д. Законность и правосудие / И.Д. Перлов. – М., 1959. – 48с.
520078
  Теребилов В.И. Законность и правосудие в СССР / В.И. Теребилов. – М., 1987. – 222с.
520079
  Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / А.Т. Боннер. – Москва : Российское право, 1992. – 320 с. – ISBN 5-7260-0325-4
520080
  Юдин А.И. Законность и юридические коллизии в условиях российского федерализма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 4 (60). – С. 41-44. – ISSN 1684-2618
520081
  Пастухов В. Законность как "condicio sine qua non" российской демократии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 1812-7126
520082
  Дикарев И.С. Законные интересы обвиняемого в уголовном процессе // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 55-62. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
520083
  Штутин Я.Л. Законные предположения в советском гражданском процессе / Я.Л. Штутин, 1954. – [23] с. – Отд. оттиск из: Научные записки Киевского государственного университета, Киев, 1954, т.13, вып. 5, сборник юридического факультета № 7 , с. 117-139
520084
   Законные способы ведения войны : Кратое изложение конвенций и деклараций о сухопутной и морской войне. – [Москва] : Тип. А. Петцман, 1914. – [2], 64 с.
520085
  Саркисянц Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1985. – 151с.
520086
  Асеева Е.А. Законный состав суда // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 70-73. – ISSN 0132-0831
520087
  Розенблюм Г.М. Законо планомерного развития народного хозяйства и социалистическое планирование (К вопросу о роли материальных балансов в мобилизации внутрипроизвод. резервов) : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1958. – 19л.
520088
  Дженкова Валентина Ивановна Законо планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Дженкова Валентина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
520089
  Солодовников А.Д. Законоведение / А.Д. Солодовников. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Склад и книгоиздт Ф.В. Бусыгина ; [Тип. А.Н. Иванова]
Ч. 1 : (Введение; Общая часть; Государственное право; Вещное право; Обязательственное право; Семейное право; Наследственное право). – 1905. – VIII, 153 с.
520090
  Солодовников А.Д. Законоведение / А.Д. Солодовников, преп. Моск. практ. акад. коммерч. наук и Александр. коммерч. уч-ща. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Склад и книгоиздт Ф.В. Бусыгина ; [Тип. Вяч. Ал. Гатцук]
Ч. 2 : (Торговое; Вексельное право; Сведения по специально торговому судопроизводству). – 1906. – VIII, 160 с.
520091
  Зноско-Боровский С.А. Законоведение : Вып. 1-3 / С.А. Зноско-Боровский. – Санкт-Петербург : Изд. Бр. Башмаковых ; [Тип. Спб.Т-ва худож. печати]
Вып. 2 : Очерк русского государственного права. – 1906. – [2], 164, 3 с.
520092
  Вальденберг В. Законоведение : руководство для средних учебных заведений, педагогических классов и профессиональных курсов / Сост. В. Вальденберг. – Санкт-Петербург ; Киев : Скл. изд. в кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; (Тип. М. Меркушева [в Спб.]), 1908. – IV, [2], 176 с.
520093
  Лавреньев Д.К. Законоведение : Учебник для сред. учеб. заведений и самообразования / Д.К. Лаврентьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Петроград : Изд. Т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – VIII, 308 с.
520094
  Зосимовский З.В. Законоведение по теме строительной и дорожной частям, кои находятся в ведении Министерства внутренних дел / сост. З.В. Зосимовский, чл. Техн.-строит. ком. М-ва вн. дел, инж.-архит. – Санкт-Петербург : Тип. журн. "Строитель", 1906. – 302 с. ил.
520095
  Калініч Г. Законовчителі в структурі духовенства м. Києва (у др. пол. XIX - на поч. XX. ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 14-16
520096
  Кальницький Р. Законодавець vs рейдери / Р. Кальницький, О. Пєліхов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 30-32.
520097
  Дубовчук Володимир Законодавець українського флоту // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-147. – ISSN 0869-3595
520098
  Юрченко І. Законодавець явно хоче йти шляхом спрощення правил оподаткування в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 35


  "... Аналіз законодавчих спроб стимулювати виробництва електроенергетики з альтернативних джерел".
520099
  Гладуняк І. Законодавець як воля народу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 21-23.


  Питання трансформації ролі парламентів у процесі політичного управління в контексті розвитку партійної системи
520100
  Зайчук О.В. Законодавства Верховної Ради України (- інститут - установа, що здійснює науково-правове забезпечення законодавчої діяльності ВР України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 165. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520101
   Законодавство - бібліотекам України : Довідкове видання. – Київ
Вип.1 : Загальні засади діяльності бібілотек. – 2000. – 200с.
520102
   Законодавство - бібліотекам України : Довідкове видання. – Київ
Вип.1; Ч.2. – 2001. – 230 с.
520103
   Законодавство - бібліотекам України : Довідкове видання. – Київ
Вип.2 : Правове регулювання фінансово-економічних відносин у бібліотечній справі. – 2002. – 200с.
520104
   Законодавство - бібліотекам України : Довідкове видання. – Київ
Вип.3. Кн.1 : Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. – 2004. – 199с.
520105
   Законодавство - бібліотекам України : Довідкове видання. – Київ
Вип.3. Кн.2 : Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. – 2004. – с. 201-303
520106
  Бурдига О. Законодавство в сфері Internet // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 91-96. – ISBN 966-95840-5-1
520107
  Клименко О.В. Законодавство в сфері охорони здоров"я: перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 128-130. – Бібліогр.: 4 назв.
520108
  Домбровський Я.О. Законодавство Гетьманату П.П. Скоропадського // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 60-70. – ISBN 978-966-2710-86-1
520109
  Завальнюк О. Законодавство держави Павла Скоропадського про вищу школу: здобутки і невирішені пробеми // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 56-74. – ISSN 2309-2262
520110
  Задоєнко К.О. Законодавство Європейського Союзу у сфері забезпечення політики гендерної рівності: досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 144-150. – ISSN 2306-6814
520111
   Законодавство Європейського Союзу щодо ринків цінних паперів // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 13-18
520112
  Жук Л.В. Законодавство з питань оподаткування - основна форма податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-106. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
520113
  Грін О.О. Законодавство Закарпатської України про родину та одруження // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 138-146. – ISSN 1563-3349
520114
  Кульчицький П. Законодавство Західно-Української Народної Республіки: проблемні дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-116. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
520115
  Домбровський О.І. Законодавство ЗУНР в період відродження Української державності (1918 - 1920 рр.) // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 46-50. – ISBN 978-966-2710-86-1
520116
  Іванов В.Ф. Законодавство і журналістика: становлення правової бази в Україні та світовий досвід / Валерій Іванов. – Київ : Школяр, 1997. – 32с. – До 50-річчя Інституту журналістики. – ISBN 966-7201-05-4
520117
   Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства : збірник офіційних текстів законів станом на 5 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 418, [2] с. – ISBN 978-617-673-063-7
520118
  Дягілєв О.В. Законодавство Канади стосовно лобістської діяльності: позитивний досвід та проблеми нормативного регулювання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 10-20. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
520119
  Меделяєв В.М. Законодавство країнн ЄС (з історії Європейського Союзу) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 19/21 (479/481), липень 2017 р. – С. 73-79
520120
   Законодавство Монголії у питаннях передачі землі та нерухомості у власність // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 11. – С. 48-56
520121
  Павшукова О.Г. Законодавство на працю жінок / О.Г. Павшукова. – Київ, 1977. – 48с.
520122
  Пузир В. Законодавство Наполеона Бонапарта та його вплив на судову реформу Російської імперії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 237-238
520123
  Круміна М.В. Законодавство окремих зарубіжних країн про кримінальну відповідальність за вбивства та тілесні ушкодження, вчинені через необережність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 186-192
520124
  Матвійчук Я. Законодавство окремих зарубіжних країн про кримінальну відповідальність за порушення правил дорожнього руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
520125
  Рабовська С.Я. Законодавство про адвокатуру на сучасному етапі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 7-10
520126
   Законодавство про адмінінстративну відповідальність. – К, 1965. – 278с.
520127
   Законодавство про адмінінстративну відповідальність. – К, 1969. – 340с.
520128
  Банчук О.А. Законодавство про адміністративні делікти європейських держав: загальна характеристика // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 96-110. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню адміністративно-деліктного права держав Західної та Східної Європи. За способом систематизації адміністративно- деліктного законодавства виділено такі підсистеми, як відокремлене право про адміністративні порушення і ...
520129
   Законодавство про банкрутство : Збірник нормативних матеріалів і аналітичних статей. – Київ : Юстініан, 2003. – 456с. – ISBN 966-96155-4-2


  Нормативно - првові акти у сфері законодавства про банкрутство, що супроводжується аналітичними статтями науковців, суддів, державних службовців, юристів-практиків.
520130
  Вольвач Б.В. Законодавство про банкрутство в контексті функціонування національної економічної системи // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 202-206. – ISBN 978-617-7605-90-3
520131
  Новік В. Законодавство про біженців в окремих країнах: порівняльне резюме // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.53-60
520132
  Попова А.В. Законодавство про біржі та біржову діяльність деяких країн СНД (порівняльно-правовий аспект) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 119-125
520133
  Ставнійчук М.І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / М.І. Ставнійчук; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького Національн. академії наук України; За ред. В.Ф.Погорілка. – Київ : Факт, 2001. – 156с. – ISBN 966-7274-93-4
520134
  Ставнійчук Марина Іванівна Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Ставнійчук Марина Іванівна; Нац. Акад. наук. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 169л. – Бібліогр.:л.138-169
520135
  Ставнійчук М.І. Законодавство про вибори народних депутатів України: проблеми теорії і практики : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ставнійчук М.І. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
520136
  Смокович М. Законодавство про вибори Президента України: напрямки та шляхи удосконалення // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-15
520137
  Пастухов В.П. Законодавство про виконання судових рішень у дореволюційній Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 84-91. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещены основные этапы развития в дореволюционной России законодательства об исполнении судебных решений по гражданским делам и раскрыта его реакционная сущность.
520138
  Жудра К.В. Законодавство про винахідництво і раціоналізацію / К.В. Жудра, О.А. Підопригора. – Київ, 1971. – 200с.
520139
  Кузьменко Ю. Законодавство про вищі навчальні заклади та його місце в законодавстві України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
520140
  Дріжчана О.Г. Законодавство про державний нотаріат / О.Г. Дріжчана. – К., 1979. – 48с.
520141
  Іванов В.Ф. Законодавство про засоби масової інформації. Український та зарубіжний досвід / В.Ф. Іванов; КУ. За ред. А.З.Москаленка. – Київ : Київський університет, 1999. – 188с. – 34Іван Шифр дубл. – ISBN 966-594-081-3
520142
  Хрімлі О. Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 80-86. – ISSN 2308-9636
520143
  Глущенко Л. Законодавство про контроль якості лікарських засобів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 45-49
520144
  Лизогуб Я. Законодавство про кримінальну відповідальність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 101-104
520145
  Пилип"юк Л. Законодавство про ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЄС: проблеми та тенденції розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 109-115. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
520146
  Бакай О.О. Законодавство про населенні пункти та їх землі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.187-190. – ISBN 966-7784-65-7
520147
  Закурін М.К. Законодавство про обіг векселів в Україні. Помилки - причина недійсного векселя // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-112. – ISBN 966-7784-65-7
520148
   Законодавство про обіг зброї та вибухових речовин в Україні : зб. нормативно-правових актів / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 919, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-616-092-2
520149
  Яценко С.С. Законодавство про охорону життя працівників міліції і народних дружинників // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 115-123
520150
  Пашков В. Законодавство про охорону здоров"я в систем підготовки юристів - господарників // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-46.
520151
   Законодавство про памятники історії та культури : Збірник нормативних актів. – Київ, 1970. – 464 с.
520152
  Пилипенко А.Я. Законодавство про підряди в умовах перебудови управління капітальним будівництвом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 40-42. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье обосновывается общая концепция совершенствования формы строительного законодательства в условиях перестройки управления капитальным строительством. Выдвинуты предложения по уточнению Правил о договорах подряда на капитальное строительство и ...
520153
  Бритченко С.П. Законодавство про право громадянина на повернення в Україну потребує вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 38-48
520154
  Хлистун Г.Ю. Законодавство про пресу у Великобританії та Німеччині: порівняльна характеристика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 182-185.
520155
   Законодавство про приватизацію. – К
2. – 1993. – 256с.
520156
  Армаш Н. Законодавство про публічну службу: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 186-188
520157
  Сас С. Законодавство про регламенти однопалатних та двопалатних парламентів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 135-139. – ISSN 0132-1331
520158
  Григор"єва Х. Законодавство про сільськогосподарську кооперацію: наслідки "корпоративної ін"єкції" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 71-77. – ISSN 2663-5313
520159
  Янюк Н.В. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування: пропозиції з удосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-101. – ISSN 2219-5521
520160
   Законодавство про соціалістичне державне виробниче підприємство : Збірник законодавчих актів про права та обов"язки підприємств. – Київ : Політвидав України, 1969. – 736 с.
520161
   Законодавство про соціаліьне забезпечення. – К, 1973. – 351с.
520162
  Мельник В.П. Законодавство про соціальне забезпечення: поняття, ознаки та напрями удосконалення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 255-264. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
520163
  Подковенко Т.О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 146-151. – ISSN 1563-3349
520164
  Коваленко Т. Законодавство про фермерські господарства: потрібне перезавантаження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
520165
  Прощаєв В.В. Законодавство Росії та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аспект // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 74-81. – ISSN 2220-1394
520166
  Довгань Г.В. Законодавство Російської імперії про охорону винаходів і його реалізація на українських землях (ХVII-ХІХ ст.ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 29-35. – (Право. Економіка. Управління)
520167
  Мосюкова Н. Законодавство Російської імперії, УРСР, незалежної України щодо католицької церкви (порівняльний аналіз) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 682-690. – ISBN 966-7379-92-11
520168
  Качан А. Законодавство СНД про саморегулівні організації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 272-273. – ISBN 978-617-7069-17-0
520169
  Назимко Є. Законодавство Соціалістичної Республіки В"єтнам про покарання неповнолітніх осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 66-74
520170
  Дудоров О.О. Законодавство США про кримінальну відповідальність за ухилення від оподаткування / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.53-61
520171
  Вавілова Н. Законодавство та нормативно-правова база щодо формування галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону": стан, проблеми, перспективи // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 18-26. – ISSN 2617-1775
520172
  Яреськовська І.І. Законодавство та практика країн континентальної системи права у сфері врегулювання проблеми недобросовісних умов у договорах із споживачами // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 21-26.
520173
  Білостоцький С. Законодавство та практика люстрації в Республіці Польщі: досвід для України / С. Білостоцький, В. Ковальчук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 40-50. – ISSN 2306-9082
520174
  Андрісек О. Законодавство та судова практика стосовно міжнародного захисту в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 326-335. – ISBN 978-966-8909-91-7
520175
  Штефан А. Законодавство у сфері авторського права: оцінка ефективності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
520176
   Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 280, [1] с. – Ст. укр., частково рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
520177
  Чубата М.В. Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917 - 1921 років в історико-правових дослідженнях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чубата Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 328 арк. – Бібліогр.: арк. 212-328 та в підрядк. прим.
520178
  Чубата М.В. Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917 - 1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чубата Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
520179
  Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історико-правові аспекти становлення законодавства у сфері надзвичайних екологічних ситуацій, його сучасний стан і вносяться пропозиції щодо його вдосконалення та практики правозастосування. Historical and legal aspects of the evolution ...
520180
  Мазур Т.В. Законодавство у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Т.В. Мазур, І.М. Мищак // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 166-172. – ISSN 2226-3209
520181
  Піддубна Д. Законодавство у сфері податкового обліку // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-46.
520182
   Законодавство у сфері права інтелектуальної власності та інформаційних прав: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення : сьомі щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав, присвячені пам"яті професора О. А. Підопригори // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 290-293
520183
  Гафурова О. Законодавство у сфері сільського туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено науково-теоретичний аналіз законодавства у сфері сільського туризму як в Україні, так і в Європейському Союзі. Окрема увага приділена обґрунтуванню доцільності розробки і прийняття спеціального нормативно-правового акта, який би визначив ...
520184
   Законодавство України : науково-практичний класифікатор / [О.А. Копиленко (кер.) та ін. ; заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 362, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 363. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-579-1
520185
   Законодавство України "Про правоохоронні органи і діяльність суду" : зб. офіц. текстів законів станом на 6 берез. 2013 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 551, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-153-5
520186
   Законодавство України "Про правоохоронні та контролюючі органи" : станом на 1 січня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 167, [2] с. – ISBN 978-966-458-431-6
520187
   Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ. – ISBN 978-966-301-172-1
Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – 2009
520188
   Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-301-172-1
Вип. 15 : Збірник матеріалів 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2014
520189
  Істомін С.В. Законодавство України в галузі охорони здоров"я та його адаптаація до законодавства європейських країн : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 84-86. – Бібліогр.: 11 назв
520190
  Майданик Р. Законодавство України в сфері охорони здоров"я: система і систематизація // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2013. – № 2 (12). – С. 63-74
520191
   Законодавство України з валютного регулювання та валютного контролю : (Збірник законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валютного регулювання і валютного контролю). – Київ : Атіка, 2005. – 664с. – ISBN 966-326-090-4
520192
   Законодавство України з питань банкрутства суб"єктів господарювання : Збірник законодавчих та нормативних актів: Станом на 1 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 352с. – ISBN 966-8074-72-6
520193
   Законодавство України з питань військової сфери : Збірник законів та інших нормативно-правових актів. – Київ : Азимут-Україна. – ISBN 966-8405-15-3
Кн.2. – 2005. – 448с.
520194
   Законодавство України з питань військової сфери : Збірник законів та інших нормативно-правових актів. – Київ : Азимут-Україна. – ISBN 966-8405-15-3
Кн.3. – 2005. – 560с.
520195
   Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 592, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-075-0
520196
   Законодавство України з питань містобудівної діяльності : збірник офіційних текстів законів станом на 19 листопада 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 370, [1] с. – ISBN 978-617-673-076-7
520197
   Законодавство України з питань страхової діяльності : Збірник законодавчих та нормативних актів. Станом на 1 лютого 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 704с. – ISBN 966-326-042-4
520198
   Законодавство України про адміністративні правопорушення : Кодекс України. про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність в окремих галузях. Судова практика. – Київ : Юрінком, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-192-1
520199
  Ковальчук Ю.В. Законодавство України про адміністративно-правовий статус державного службовця: порівняльний аналіз // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 61-65. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
520200
   Законодавство України про адміністративну відповідальність : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 352с. – ISBN 966-7784-25-8
520201
   Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб : Кодекс України про адмін. відповід. Закони Укр. про адмін. відповід. фізичних осіб. (З алфавітно-предметним покажчиком). Станом на 1 вересня 2002 року. – Київ : Атіка, 2002. – 288с. – ISBN 966-8074-24-6


  Кодекс України про адміністративну відповідальність. Закони України про адміністративну відповідальність фізичних осіб. Станом на 1 вересня 2002 року
520202
   Законодавство України про банківську діяльність : Станом на 1 лютого 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 320с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-87-9
520203
   Законодавство України про банківську діяльність : станом на 15 жовтня 2006 року. – Київ : Істина, 2007. – 320с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-87-9
520204
  Гончаренко О. Законодавство України про біженців - реальні проблеми та шляхи їх подолання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 10-14.
520205
  Косінова Д. Законодавство України про боротьбу із корупцією // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 151-153. – ISBN 978-3-8305-3271-2
520206
  Антонов В.М. Законодавство України про видавничу справу / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 177-188
520207
  Гусаров С.М. Законодавство України про вищу освіту та актуальні проблеми його розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (60). – С. 7-12. – ISSN 1999-5717
520208
  Слепченко А.А. Законодавство України про екологічну освіту: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Пропонується загальна характеристика діючих законодавчих актів України, норми яких регулюють відносини в галузі екологічної освіти та виховання громадян. The author propose a general characteristic of in force legislation of Ukraine in the sphere of ...
520209
   Законодавство України про екологію. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 440с. – ISBN 966-8062-48-5


  Увійшли основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища
520210
   Законодавство України про екологію. – 2-е вид. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 488 с. – ISBN 966-8062-99-Х
520211
   Законодавство України про екологію. – 3-е вид., переробл. і доп. – Київ : КНТ, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-373-294-7
520212
   Законодавство України про житлово-комунальне господарство : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 669, [1] с. – ISBN 978-617-673-036-1
520213
   Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : загальні положення; державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель; відповідальність; судова практика: [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-667-264-6
520214
   Законодавство України про захист економічної конкуренції = Competition law of Ukraine : юрид. збірник / Антимонопол. ком. України ; [редкол.: О.О. Костусєв (голова) та ін.]. – 3-тє вид., розшир. й допов. – Київ : Фенікс, 2008. – 496 с. : табл. – Доп. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-651-510-3
520215
   Законодавство України про захист прав споживачів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 464с. – ISBN 966-7302-68-7
520216
   Законодавство України про збройні сили. Збірник законів за станом на 10 березня 2001 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 120с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-089-Х
520217
   Законодавство України про землю : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352 с. – ISBN 966-667-037-2


  Загальні положення. Організація та управління. Кадри державної служби. Проходження державної служби. Матеріальне забезпечення та соціальний захист. Відповідальність. Для державних службовців, юристів, викладачів та студентів
520218
   Законодавство України про землю. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2004. – 388с. – ISBN 966-8062-46-9
520219
   Законодавство України про землю. – 5-е вид. перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 524с. – ISBN 966-373-099-4
520220
   Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність : Станом на 15 лютого 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 280с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-86-0
520221
   Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність : Станом на 15 липня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 312с. – ISBN 966-7613-86-0
520222
   Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність : Станом на 15 жовтня 2006 року. – Київ : Істина, 2007. – 280с. – ISBN 966-7613-86-0
520223
  Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність / О.О. Підопригора. – Харків : Консум, 1997. – 192с. – ISBN 966-7124-12-6
520224
  Підопригора О.А. Законодавство України про інтелектуальну власність у системі цивільного законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 128-129


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
520225
   Законодавство України про інформацію (за станом но 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 168с. – ISBN 966-7288-73-0
520226
   Законодавство України про культуру : За станом на 17 жовтня 2006 р. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-507-7
520227
   Законодавство України про культуру за станом на 10 серпня 2000 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 112c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-062-8
520228
   Законодавство України про лізинг : збірник офіційних текстів законів станом на 11 квітня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 142, [1] с. – ISBN 978-617-673-071-2
520229
   Законодавство України про міліцію : збірник офіційних текстів законів станом на 23 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 160, [2] с. – Додатки: с. 137-155. – ISBN 978-617-673-051-4
520230
   Законодавство України про місцеве самоврядування : Збірник законодавчих актів за станом на 5 листопада 2001 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-125-Х
520231
   Законодавство України про місцеве самоврядування : [збірник офіційних текстів законів] : станом на 1 квітня 2011 р. / [кер. вид. проектів Сладкевич Б.А.]. – Київ : Центр учбової літератури ; Український молодіжний правничий союз, 2011. – 208 с. – ISBN 978-611-01-0170-7
520232
  Лопушанський І. Законодавство України про мови та його регулювальна функція в галузі освіти України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 335-343. – Бібліогр.: с.415 (14 назв) .
520233
  Ящищак О.Р. Законодавство України про надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103.
520234
   Законодавство України про нерухомість : Законодавчі акти.Угоди.Типові договори.Роз"яснення. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 368с. – ISBN 966-7302-85-7
520235
   Законодавство України про нотаріат. – К, 1994. – 400с.
520236
   Законодавство України про нотаріат. – Київ : Юрінком, 2006. – 384с. – ISBN 966-667-229-4
520237
   Законодавство України про нотаріат : збірник офіційних текстів законів станом на 16 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 416, [2] с. – ISBN 978-617-673-038-5
520238
  Запорожець.І Законодавство України про об"єднання громадян потребує удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-7.
520239
   Законодавство України про обіг наркотиків : Збірник нормативно-правових актів (станом на 01.01.05 року). – Київ : КНТ, 2005. – 428с. – ISBN 966-8062-82-5
520240
   Законодавство України про оподаткування фізичних осіб : Збірник законів. За станом на 10 лютого 2006року. Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 119с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-446-1
520241
   Законодавство України про освіту : Збірник законів (за станом на 10 березня 2002 р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 159с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-153-5
520242
   Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 16 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 272, [2] с. – ISBN 978-617-673-023-1
520243
   Законодавство України про освіту та науку : (за станом на 20 грудня 1999р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 128с. – ISBN 966-611-027-Х
520244
  Рибачек В.К. Законодавство України про охорону атмосферного повітря та перспективи його вдосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 391-397. – ISSN 1563-3349
520245
  Пузирний В.Ф. Законодавство України про охорону здоров"я в контексті адаптації соціальної політики до стандартів ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 67-69. – ISBN 978-966-916-562-6
520246
   Законодавство України про охорону здоров"я. : Коментарі та постатейні матеріали. Станом на 15 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 256с. – ISBN 966-7714-15-2
520247
   Законодавство України про охорону здоров`я : Збірник законів за станом на 20 березня 2002 року.Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 152с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-159-4
520248
   Законодавство України про охорону здоров`я (за станом на 20 грудня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 134с. – ISBN 966-611-029-6
520249
   Законодавство України про охорону інтелектуальної власності. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 96с. – ISBN 966-611-008-3
520250
   Законодавство України про охорону інтелектуальної власності : За станом на 20 жовтня 2002 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 172с. – 34Зако Шифр дубл. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-194-2
520251
   Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища : Збірник законодавчих актів. За станом на 20 вересня 2006 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 200с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-501-8
520252
   Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища (за станом на 1 квітня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 144с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-049-0
520253
   Законодавство України про охорону праці : Збірник нормативних документів. – Київ : Видавничо-виробниче об"єднання "Основа"
Т. 1. – 1995. – 528 с.
520254
   Законодавство України про охорону праці : збірник нормативних документів; у 3-х т. – Київ
Т. 2. – 1995. – 384 с.
520255
   Законодавство України про охорону праці. – Київ
Т. 3. – 1995. – 570с.
520256
   Законодавство України про охорону праці. – Київ
Т. 4. – 1995. – 384с.
520257
   Законодавство України про охорону праці : У 3-х т. Збipник ноpмативних документiв. – Київ
Т. 1. – 1997. – 558 с.
520258
   Законодавство України про охорону праці : У 3- т. Збipник ноpмативних документiв. – Київ
Т. 2. – 1997. – 384 с.
520259
   Законодавство України про охорону праці : У 3-х т. Збipник ноpмативних документiв. – Київ
Т. 3. – 1997. – 576 с.
520260
   Законодавство України про охорону праці : У 3-х т. Збipник ноpмативних документiв. – Київ
Т. 4. – 1997. – 384 с.
520261
  Ковтун О.М. Законодавство України про охорону природно-заповідного фонду: становлення, сучасний стан, проблеми реформування // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-25.
520262
   Законодавство України про пенсійне забезпечення. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 400с. – ISBN 966-7302-80-6
520263
   Законодавство України про пенсійне забезпечення. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 492с. – ISBN 966-8062-77-9
520264
   Законодавство України про пенсійне забезпечення : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 298, [2] с. – ISBN 978-617-673-031-6
520265
   Законодавство України про пільги громадянам : Пільги, переваги, гарантії, компенсації: Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 560с. – ISBN 966-7784-13-4
520266
  Лиска І. Законодавство України про правовий статус закордонних українців потребує змін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 96-103
520267
   Законодавство України про правоохоронні органи за станом на 15 жовтня 2000 року : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 160с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-063-6
520268
   Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи : за станом на 15 лютого 2008 року / [ відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – Харків : Одіссей, 2008. – 152с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-748-4
520269
   Законодавство України про працю. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 240с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-7288-97-8
520270
   Законодавство України про працю : Збірник нормативних актів. У трьох книгах. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-00-3
кн.1. – 1999. – 704с.
520271
   Законодавство України про працю : Збірник нормативних актів. У трьох книгах. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-01-1
кн.2. – 1999. – 704с.
520272
   Законодавство України про працю : Збірник нормативних актів. У трьох книгах. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-02-Х
кн.3. – 1999. – 704с.
520273
   Законодавство України про працю. – 2-ге вид., доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 304с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-8291-67-0


  Для керівників підприємств, юристів, працівників відділів кадрів, студентів юридичних та економічних спеціальностей, широкого кола читачів
520274
   Законодавство України про працю : Станом на 10 травня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 328с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-02-Х
520275
   Законодавство України про працю : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 486, [2] с. – ISBN 978-617-673-040-8
520276
   Законодавство України про працю. Збірник законодавчих та нормативних актів : Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти). – Київ : Атіка, 2003. – 944с. – ISBN 966-8074-42-4
520277
   Законодавство України про приватизацію : Збірник законів за станом на 20 січня 2001 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-079-2
520278
   Законодавство України про приватизацію : збірник офіційних текстів законів станом на 15 червня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 372, [2] с. – Додатки: с. 186-364. – ISBN 978-617-673-037-8
520279
  Бак В.І. Законодавство України про розмежування повноважень Президента України та Верховної Ради України у сфері виконавчої влади // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 271-273. – ISBN 978-966-301-172-1
520280
  Ярмол Л. Законодавство України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації: зміни, що назріли // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
520281
   Законодавство України про сільське господарство : збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 122, [2] с. – ISBN 978-617-673-044-6
520282
   Законодавство України про сім"ю : Збірник законодавчих актів. За станом на 20 квітня 2001 р. Офіційне видання. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 135с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-092-Х
520283
   Законодавство України про сім"ю : Сімейний кодекс, Соціальний і правовий захист сім"ї, Соціальний і правовий захист дітей, Акти громадянського стану, Відповідальність : [ збірник нормативних актів ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 384с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-667-029-1
520284
   Законодавство України про соціальне забезпечення : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 432с. – ISBN 966-667-176-Х
520285
   Законодавство України про соціальне забезпечення : Станом на 1 листопада 2005 року. – Київ : Істина, 2005. – 312с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-81-X
520286
  Ярошенко І. Законодавство України про соціальний захист // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-68.
520287
   Законодавство України про соціальний захист : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 570, [2] с. – ISBN 978-617-673-022-4
520288
   Законодавство України про соціальний захист військовослужбовців : Збірник законів: За станом на 3 листопада 2006 року: Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 112с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-521-2
520289
   Законодавство України про соціальний захист населення : (за станом на 20 січня 2000 року ): Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 224с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-032-6
520290
   Законодавство України про соціальний захист населення. – 2-е вид. – Київ : КНТ, видавництво, 2003. – 248с. – ISBN 966-8062-26-4
520291
   Законодавство України про соціальний захист населення. – 5-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 520с. – ISBN 966-373-141-9
520292
  Гуменюк І.О. Законодавство України про соціальний захист: питання стратегічного планування // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 178-181. – ISBN 978-966-7166-33-5
520293
   Законодавство України про страхування. – Київ : КНТ, видавництво, 2003. – 260с. – ISBN 966-8062-19-1
520294
   Законодавство України про страхування : збірник офіційних текстів законів станом на 3 верес. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-617-673-132-0
520295
   Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – ISBN 966-7714-00-4
520296
   Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-93-2
520297
   Законодавство України про судоустрій за станом на 10 серпня 2000 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 128c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-059-8
520298
   Законодавство України про торгівлю і торговельне обслуговування : збірник офіційних текстів законів станом на 16 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 404, [2] с. – ISBN 978-617-673-032-3
520299
  Козирєва В.П. Законодавство України про третейські суди: основні закономірності та перспективи розвитку / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
520300
   Законодавство України про туризм і готельну справу : збірник офіційних текстів законів станом на 28 травня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 241, [1] с. – ISBN 978-617-673-025-5
520301
  Губанова О.В. Законодавство України про усиновлення: адміністративно- правовий аспект // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 146-148. – ISBN 978-966-301-169-1
520302
   Законодавство України про участь громадян і їх об"єднань в охороні навколишнього природного середовища : Тексти наведених у збірнику матеріалів доповнено діючими законодавчими і нормативно- правовими актами за станом на березень 2002 року. – 2-е изд. доп. – Київ, 2002. – 167с.
520303
   Законодавство України про цінні папери : Станом на 1 березня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 296c. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-81-X
520304
   Законодавство України про цінні папери : станом на 28 березня 2007 року. – Київ : Істина, 2007. – 400 c. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
520305
  Співак В.М. Законодавство України про шлюб і сім`ю / В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 1998. – 240с. – ISBN 966-00-0425-7
520306
   Законодавство України про шлюб та сім`ю (станом на 15 травня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 96c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288404
520307
   Законодавство України про шлюб, сім`ю та спадкування. – Київ : А.С.К., 1998. – 448с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-096-1
520308
   Законодавство України про шлюб, сім`ю та спадкування. – 2-ге видання, доповнене. – Київ : А.С.К., 2000. – 416 с. – (Нормативні документи та комментарі). – ISBN 966-539-280-8
520309
  Хавронюк М.І. Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання : наук.-практ. коментар / Хавронюк М.І., Гацелюк В.О. – Київ : ВАІТЕ, 2014. – 319 с. : табл. – Бібліогр.: с. 317-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-28-3
520310
  Зятін В.С. Законодавство України та законодавство ЄС у сфері непрямого оподаткування: актуальні проблеми співвідношення та взагмодії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 346-350. – ISSN 1563-3349
520311
  Васага Ю. Законодавство України та ринок капіталу: зміна вектора розвитку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 24-25
520312
  Петришин О. Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення / О. Петришин, Д. Лук"янов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 13-24. – ISSN 1993-0909
520313
  Карпов Н.С. Законодавство України у сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
520314
   Законодавство України у сфері інтелектуальної власності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [упоряд.: М.М. Шевченко та ін. ; голова редкол. Л.М. Гриневич]. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 701, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та розд. – ISBN 978-966-611-916-5
520315
   Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з проблем інтелект. власності / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ інтелект. власності, НАПрН України [та ін.] ; [редкол.: О.П. Орлюк (голова) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-696-367-7
520316
   Законодавство України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [упоряд.: М.М. Шевченко, Б.Г. Чижевський, С.В. Семенюк, Г.О. Андрощук ; голова редкол. Л.М. Гриневич]. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 397, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-611-899-1
520317
  Тищенко Ю.В. Законодавство України щодо забезпечення прав споживачів потребує вдосконалення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 2220-1394
520318
  Пузирний В.Ф. Законодавство України щодо захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-940-085-7
520319
  Грибан А. Законодавство України щодо об"єкта патентування "застосування" та шляхи його вдосконалення // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-20. – ISSN 1608-6422
520320
  Адамовський В.І. Законодавство України щодо регулювання наукової діяльності у закладах вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 3-5
520321
  Кривенко Ю.В. Законодавство України щодо цивільно-правового захисту прав військо службовців: історія та сучасність // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 75-80. – ISSN 2309-818X
520322
   Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України. – К, 1994. – 300с.
520323
   Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України : (за станом на 1 липня 1996 року). – 2-ге вид.,випр.й доп. – Київ : Українська правнича фундація, 1996. – 320с. – ISBN 966-546-000-5
520324
  Бугера С. Законодавство України, що регулює якість сільськогосподарської продукції: сучасний стан та можливість удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 61-65
520325
   Законодавство України. Каталог - 2001: В 3 т.. – Київ : ФОРУМ
Т.1 : Картотека нормативно-правових актів вищих органів законодавчої влади України за станом на 1 червня 2001 року. – 2001. – 863с.
520326
   Законодавство України. Каталог - 2001: В 3 т.. – Київ : ФОРУМ
Т.2 : Картотека нормативно-правових актів НБ, міністерств і відомств, судової влади України та міжнародних договорів за станом на 1 червня 2001 року. – 2001. – 689с.
520327
   Законодавство України. Каталог - 2001: В 3 т.. – Київ : ФОРУМ
Т.3 : Довідковий. – 2001. – 229с.
520328
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002. – 174 с.
520329
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002. – 174 с.
520330
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002. – 139 с.
520331
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002. – 128 с.
520332
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 5. – 2002. – 106 с.
520333
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2002. – 66 с.
520334
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003. – 106 с.
520335
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003. – 93 с.
520336
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003. – 106 с.
520337
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2003. – 100 с.
520338
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 5. – 2003. – 125 с.
520339
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2003. – 117 с.
520340
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7. – 2003. – 99 с.
520341
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 8. – 2003. – 94 с.
520342
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 9. – 2003. – 112 с.
520343
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2003. – 107 с.
520344
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 11. – 2003. – 91 с.
520345
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 12. – 2003. – 54 с.
520346
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004. – 73 с.
520347
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004. – 78 с.
520348
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004. – 71 с.
520349
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004. – 84 с.
520350
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004. – 60 с.
520351
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2004. – 74 с.
520352
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004. – 79 с.
520353
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004. – 66 с.
520354
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004. – 82 с.
520355
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004. – 60 с.
520356
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004. – 59 с.
520357
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 12. – 2004. – 45 с.
520358
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005. – 66 с.
520359
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005. – 81 с.
520360
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005. – 100 с.
520361
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005. – 99 с.
520362
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 5. – 2005. – 93 с.
520363
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : Юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
520364
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : Юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7. – 2005
520365
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : Юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 8. – 2005
520366
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : Юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
520367
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2005. – 83 с.
520368
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 11. – 2005. – 80 с.
520369
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 12. – 2005. – 102 с.
520370
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006. – 84 с.
520371
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006. – 98 с.
520372
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2006. – 88 с.
520373
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2006. – 91 с.
520374
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 5. – 2006. – 94 с.
520375
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2006. – 82 с.
520376
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7. – 2006. – 71 с.
520377
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 8. – 2006. – 80 с.
520378
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 9. – 2006. – 72 с.
520379
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10. – 2006. – 81 с.
520380
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 11. – 2006. – 73 с.
520381
   Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал. – Київ, 2001-
№ 12. – 2006. – 71 с.
520382
   Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали міжвузівської наук. студент. конференції 30 січня - 2 лютого 2000 р. – Київ, 2000. – 208с. ; Вип.1. – ISBN 966-02-1734-4
520383
   Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України, 2012. – 533, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-301-234-6
520384
   Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В.]. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2013. – 334, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2609-49-3
520385
  Рибак О. Законодавство Франції про час відпочинку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 43-44
520386
  Нучі М.Е. Законодавство Франції щодо правового статусу іноземців // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 340-350. – ISBN 978-966-8909-91-7
520387
  СеліховД Законодавство царської Роси про основні принципи фінансово-кредитної діяльності Селянського поземельного банку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 88-96. – ISSN 1993-0909
520388
  Кононенко В. Законодавство чи закон // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.96-99. – ISSN 0132-1331


  Про оплату праці
520389
  Попов Р.А. Законодавство щодо діяльності Антимонопольного комітету України та можливість його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
520390
  Гладкий С.О. Законодавство як "вісь" у відносинах кооперації з державою (історико-правовий аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 64-71. – ISSN 1563-3349
520391
  Нуждак Л.В. Законодавство як визначальний чинник формування мовної політики у сфері українського посттоталітарного ономастикону // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 144-150. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
520392
  Шершун С. Законодавство як об"єкт стратегічної екологічної оцінки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 251-258. – ISSN 1026-9932
520393
  Бобровник С.В. Законодавство як складова правової системи: доктринальний рівень розуміння // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-966-940-085-7
520394
  Філіппова В.Д. Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 10, травень. – С. 155-158. – ISSN 2306-6814
520395
  Кравченко М. Законодавство, як фундаментальна категорія правової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7069-28-6
520396
   Законодавство, яке тебе захищає : (Випускнику школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування); У4-х кн. – Київ. – (На порозі самостійного життя)
Кн.2. – 2000. – 78с.
520397
  Ян Лі Законодавча база додержання прав людини в діяльності спецслужб // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-16.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
520398
  Дьякова О.В. Законодавча база Збройних сил Гетьманату / О.В. Дьякова, А.Б. Бондаренко // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 33-37. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
520399
  Кресіна І.О. Законодавча база здійснення громадського контролю в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 294-302


  (Стаття підготовлена в рамках наукового проекту "Громадський контроль діяльності органів публічної влади" в рамках державної цільової програми "Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід та потенціал взаємодії".) Проаналізовано ...
520400
  Данилко В.К. Законодавча база земельних відносин в Україні: статистичний аспект / В.К. Данилко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
520401
  Набруско В.І. Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Порушуються проблеми законодавчого поля діяльності ЗМІ України, доступу громадян до інформації, формування політичної культури. Через аналіз досвіду функціонування зарубіжних мас-медіа пропонуються особливі моделі національного інформаційного поля. У ...
520402
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
520403
  Поляков В. Законодавча база системи обов"язкового примірника документів України: історія та сучасність / В. Поляков, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326
520404
  Скрипник А.Ю. Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 24-27. – ISSN 1996-5931
520405
  Нагірняк А. Законодавча база України у сфері культурно-історичної спадщини та її недоліки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 111-114. – ISSN 1998-4634
520406
  Бабінова О.О. Законодавча база України щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю на центральному та місцевому рівнях // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
520407
  Горькова А.О. Законодавча база Української СРР у галузі охорони археологічної спадщини (1919-1925 рр.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 30-40. – ISSN 2078-0133
520408
  Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / С.М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2015. – 225, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 162-170. – Бібліогр.: 171-173 та в кінці розд.
520409
  Берест І. Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній Галичині другої половини XIX - початку XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1419-1424. – ISSN 1028-5091


  "Автор аналізує законодавчу базу Австрійської імперії, лібералізація якої посприяла появі та активній діяльності профспілок. У статті використаний матеріал, який доводить, що професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було покликане виступити ...
520410
  Орленко М.І. Законодавча база, державний облік, збереження і охорона нерухомої культурної спадщини // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 240-250. – ISSN 2076-815X
520411
  Добринська Г. Законодавча влада Європейського Союзу // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-47
520412
  Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-29. – ISSN 0132-1331
520413
  Процюк І.В. Законодавча влада у парламентській республіці // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 22-38. – ISSN 1993-0941
520414
  Тертишник В.М. Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 48-52
520415
  Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.113-118. – ISSN 0132-1331
520416
  Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 100-117. – ISSN 0132-1331
520417
  Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб"єкти // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 33-38
520418
  Тертишник В. Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 23 (284). – С. 33-35
520419
   Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 224, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-33-5
520420
  Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.80-84


  Україна, 1918-1919 роки
520421
  Бурдоль Є. Законодавча діяльність і прокуратура // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 10-16
520422
  Пархомчук О.С. Законодавча діяльність країн світу у сфері конверсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено одній з важливіших проблем для України - проблемі конверсії, аналізу законодавчої діяльності в галузі конверсії в провідних країнах заходу, зокрема, в США в період "холодної війни". Визначено основні складові будь-якого закону з ...
520423
  Вовк Ю.Є. Законодавча діяльність урядів Радянської України у 1919-1929 роках // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2220-1394
520424
  Анісімов К. Законодавча діяльність Центральної Ради щодо впровадження єдиної форми однострою національних збройних сил України (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 182-188. – ISBN 966-7060-54-1
520425
  Словська Є І. Законодавча ініціатива – початкова стадія законодавчого процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-69. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
520426
  Тополянська Т.О. Законодавча ініціатива як складова парламентської процедури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 181-186. – ISSN 1563-3349
520427
  Качур І. Законодавча класифікація адміністративних справ в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 2220-1394
520428
  Заяць Н.В. Законодавча компетенція органів представницької влади // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 14-24
520429
  Кулаков В. Законодавча легалізація інтернет-торгівлі // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 34


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
520430
  Кучма О.Л. Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 107-113. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті аналізується новація законодавства, яка збільшує обов"язки суб"єктів підприємницької діяльності в частині сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування. Приділяється увага конституційним засадам регулювання ...
520431
  Мартинюк О.Г. Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 125-132. – ISSN 2078-9165
520432
  Іщейкін К.Є. Законодавча основа впровадження бюджету участі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 162-171. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
520433
  Каплинський О.В. Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США / О.В. Каплинський, В.П. Соловйов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 105-119. – ISSN 0374-3896
520434
  Мазуренко В.П. Законодавча основа прикордонного співробітництва в Європейському Союзі та Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-32. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
520435
   Законодавча основа реалізації процесу виробництва та використання інуліну в нашій державі / В.І. Боцюрко, Р.П. Луцький, В.Д. Касіянчук, М.П. Луцька // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 158-164. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
520436
  Балабай Я.В. Законодавча основа селянської оренди землі в УСРР у період НЕПу (20-ті роки XX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 116-124. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
520437
  Гнатюк Н. Законодавча пастка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 22-31 грудня (№ 51/52). – С. 19. – ISSN 1992-9277


  В Україні земельні спори розглядають одразу три судових інстанції. До якого суду треба звертатися, аби гарантовано захистити право власності?
520438
  Сіліванова І.М. Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 2411-1317


  "...Українські університети також розширюють свої горизонти міжнародного співробітництва, створюючи структурні підрозділи, що здійснюють діяльність, направлену на розвиток академічних відносин із закордонними вищими навчальними закладами, ...
520439
  Гриневич Л.М. Законодавча підтримка науки та інновацій в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 0374-3896
520440
  Монаєнко А.О. Законодавча правотворчість у сфері видатків на освіту та науку // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 38-43
520441
  Латковська Т.А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
520442
  Джундієт В.С. Законодавча процедура за Зводом Законів Російської імперії 1835 р. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 30-34


  У статті аналізується процедура проходження законопроектів у Російській імперії середини ХІХ ст., роль та місце в ній вищих органів державної влади, насамперед імператора.
520443
  Лисенко Л. Законодавча регламентація вимог щодо законності та обгрунтованості судових актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 406
520444
  Хруппа М.С. Законодавча регламентація застосування методу контрольованої поставки у сфері боротьби з економічною і наркотичною злочинністю // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.125-127
520445
  Негребецький В. Законодавча регламентація перевірки показань на місці як підвищення ефективності боротьби зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 308-312. – ISSN 2663-5313
520446
  Кваша О.О. Законодавча регламентація режиму обігу зброї в Україні у світлі забезпечення права на самозахист / О.О. Кваша, Л.О. Фещенко // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 339-347. – ISSN 0869-2491
520447
  Шайдюк С.В. Законодавча розбудова вищої військової освіти в Україні у 90-x роках ХХ ст. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2411-1317
520448
  Коломоєць Д. Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавче забезпечення розвитку інноваційної сфери в Україні та окреслено основні проблеми його формування та реалізації на сучасному етапі. The article analyses the legislative provision of innovative sphere development in Ukraine ...
520449
  Коростей В. Законодавча стратегія розвитку економіки України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0132-1331
520450
  Грін О.О. Законодавча та організаційна діяльність Народної Ради Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 85-91. – ISSN 1563-3349
520451
  Нечипоренко Ю. Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 43-50. – ISSN 2524-0137
520452
  Ткачук А. Законодавча техніка : практичний посібник нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадянського суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 266 с. – ISBN 978-966-8312-62-5
520453
  Перкій Р. Законодавча техніка в період Директорії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 227-229
520454
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Жанна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 51 назв.
520455
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Ж.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 452 л. – Бібліогр.: л. 399-452
520456
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження / Ж.О. Дзейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 360 с. – ISBN 966-594-865-2
520457
  Дзейко Ж. Законодавча техніка й механізм реалізації норм права: методологічні питання взаємозв"язку // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 359-367. – ISBN 978-966-349-240-7
520458
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка на землях України імперського періоду (кінець XVIII - початок XX ст.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 5-15.
520459
  Дзейко Ж.О. Законодавча техніка та законодавча технологія: сучасні підходи до їхнього розуміння та співвідношення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 10-12. – ISBN 978-617-7638-01-7
520460
  Дзейко Ж. Законодавча техніка: поняття і значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-15. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються поняття і значення законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, види, співвідношення із законодавчим процесом. The author of the ...
520461
  Топорецька З. Законодавча форма публічного управління гральним бізнесом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 81-87. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено законодавчо визначену в Україні у 2020 р. форму публічного управління гральним бізнесом - державну монополію на організацію та проведення азартних ігор. На основі узагальнень існуючих у світі форм публічного управління гральним бізнесом, ...
520462
  Омечьченко Н.Л. Законодавча функція Верховної Ради України деякі пробтеми теорії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 243-249. – ISSN 1563-3349
520463
  Колюх В.В. Законодавча функція парламентів та практика її реалізації в зарубіжних державах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 135-148. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Досліджуються особливості здійснення законодавчої функції парламентом у зарубіжних державах. Аналізується світовий досвід розгляду законопроектів парламентами. Визначено суб"єктів права законодавчої ініціативи. Проаналізована практика активного ...
520464
  Омельченко Н.Л. Законодавча функція у системі функцій Верховної Ради України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 262-267. – ISSN 1563-3349
520465
  Івченко В.Є. Законодавче визнання сімейного фермерства в Україні: виклики та доцільність // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
520466
  Ангелов А. Законодавче визначення взаємодії слідчих і оперативних працівників // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 3-5.
520467
  Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 160-164. – ISSN 2
520468
  Владиченко О. Законодавче визначення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована актуальність уточнення кола суб"єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції, з урахуванням особливостей їх правового статусу та змісту здійснюваної ними діяльності. Проведено аналіз нормативно-правових актів, що визначають ...
520469
  Трепак В. Законодавче визначення поняття "корупційне правопорушення" як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 50-57. – ISSN 2308-9636
520470
  Хасанова В. Законодавче визначення понять "внутрішня торгівля" та "торговельна діяльність" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 31-35
520471
  Смирний С. Законодавче визначення процесуальних імунітетів осіб у досудовому провадженні // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 65-71
520472
  Чкан І.О. Законодавче виконання питання захисту прав споживачів ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 236-240
520473
  Сірант М. Законодавче вирішення проблем біженців у європейських країнах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 129-131.
520474
  Прошута В. Законодавче вікно в Європу. Громадянин України - об"єкт міжнародного співчуття чи суб"єкт міжнародного права // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1726-3077


  Прийняття ВРУ Конвенціі про захист прав людини
520475
  Кармаза О. Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.108-109
520476
  Міщук І.В. Законодавче врегулювання медіації в українському суспільстві / І.В. Міщук, Т.Б. Слаб"як // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 42-45. – ISSN 2304-5809
520477
  Дуванський О.Ф. Законодавче врегулювання порушення кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 194-202.
520478
   Законодавче врегулювання проядку використання та захисту державних символів України // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 285-332. – ISBN 978-617-7638-94-9
520479
  Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-57. – ISSN 0132-1331
520480
  Прилуцька І. Законодавче забезпечення активізації розвитку інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 185-192. – ISSN 2078-5860
520481
  Клімчук О. Законодавче забезпечення архівного зберігання електронних документів в Україні // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 26-32. – ISSN 2306-4323
520482
   Законодавче забезпечення бюджетного планування // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 333-365. – ISBN 978-617-7638-94-9
520483
  Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 83-87.
520484
  Ковальчук О.Б. Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 69-73. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520485
  Сюйва І.С. Законодавче забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 3. – С. 28-35. – ISSN 2663-1350
520486
  Томас Ж.Ю. Законодавче забезпечення використання спеціальних знань у розслідуванні посягань на культурні цінності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 79-88. – ISSN 2413-1342
520487
  Гончар Ю.Ю. Законодавче забезпечення вирощування ріпаку в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 113-120
520488
  Орлова В. Законодавче забезпечення відшкодуання екологічної шкоди здоров"ю людини в України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.42-47. – ISBN 966-667-078-Х
520489
  Репецька А. Законодавче забезпечення владних інститутів України в контексті європейської інтеграції // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 133-143. – ISSN 2309-7760
520490
  Вихор С. Законодавче забезпечення гендерної рівності в освітньому просторі України // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 10-12. – ISBN 978-617-595-103-3
520491
  Кафарський О.В. Законодавче забезпечення господарських відносин у сфері сільського туризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 425-431. – ISSN 1563-3349
520492
   Законодавче забезпечення депутатської діяльності: міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко (керівник) та ін. ; переклад: О.М. Мірошниченко та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 109-123. – ISBN 978-966-7166-32-8
520493
  Макєєва Л.М. Законодавче забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 155-161. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
520494
  Малиш Н.А. Законодавче забезпечення державної екологічної політики України / Н.А. Малиш, С.О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 39-46. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
520495
  Співак М.В. Законодавче забезпечення державної політики у сфері місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 88-99. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
520496
  Тульчинський Р.В. Законодавче забезпечення децентралізації влади становлення нового регіоналізму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
520497
  Ухач В. Законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правовий аспект) / В. Ухач, У. Сирко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – ISSN 2524-0129
520498
  Омельченко А.В. Законодавче забезпечення дипломатичної та консульської діяльності // Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф.П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 108-110. – ISBN 978-966-667-725-2
520499
  Джолос О.В. Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті розглянуто історію розвитку іномовлення, зокрема в Україні; стисло проаналізовано принципи роботи зарубіжних компаній, що здійснюють мовлення на закордон, з погляду їх організаційно-правового статусу. Вивчено правові норми, що ...
520500
  Громик В.С. Законодавче забезпечення діяльності касаційного судочинства в період Української революції (1917-1921 рр.): порівняльно-правовий аспект // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7777-14-3
520501
  Шабранська Н.І. Законодавче забезпечення діяльності малих інноваційних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 76-81.
520502
  Монаєнко А.О. Законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-156. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
520503
  Стороженко С.В. Законодавче забезпечення екологічних прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-56.
520504
  Балюк Г.І. Законодавче забезпечення екологічної безпеки у сфері електроенергетики / Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
520505
  Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 112-119. – Бібліогр.: с. 113-117. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано недоліки в законодавчому забезпеченні економічної політики, прагнення кримінально-тіньових елементів використовувати наявні або створити нові лазівки в законодавстві для свого збагачення антигромадськими способами. Запропоновано заходи ...
520506
  Ніколаєнко Н.В. Законодавче забезпечення електронної комерції в Україні: стан та перспективи розвитку // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 191-196. – ISBN 978-966-7166-33-5
520507
  Кириченко О. Законодавче забезпечення ефективного функціонування ринку капіталів в Україні / О. Кириченко, Ю. Кім // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
520508
  Лукашевич С.Ю. Законодавче забезпечення залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 155-166. – ISSN 2304-4556
520509
  Танчин Т.С. Законодавче забезпечення захисту учасників процедур сурогатного материнства. Порівняльний аналіз // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 86-89
520510
  Шульга Н. Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 274-281


  Розвивається зміст державної політики в галузі освіти, методологія законодавства про науку та освіту; наведено аналіз законодавчого забезпечення, яке визначає зміст і напрями реалізації державної освітньої політики, охарактеризовано чинники, які ...
520511
  Підоричева І.Ю. Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
520512
  Скулиш Є. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки в ході оперативно-розшукової діяльності / Є. Скулиш, Д. Прокоф"єва // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 11-14
520513
  Бєлашова Н.В. Законодавче забезпечення культурної політики в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 127-133. – ISSN 2220-1394
520514
  Головченко Г. Законодавче забезпечення медіаосвіти в США // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 45-51. – ISSN 2307-4906
520515
  Іванов В.Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації : (зарубіжний досвід) / В.Ф. Іванов ; Комісія Верх. Ради України законодав. забезпеч. свободи слова та засобів мас. інф. – Київ : Довіра, 1997. – 24с.
520516
  Андрухович Д.Р. Законодавче забезпечення міжнародних соціальних стандартів та соціальних гарантій // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 234-236
520517
  Ісакова І. Законодавче забезпечення місцевого державного управління та самоврядування за доби Української держави П. Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 190-192
520518
  Комаров В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 23-33. – ISSN 1682-2366
520519
  Олефіренко С.В. Законодавче забезпечення модернізації Головних управлінь юстиції в Україні // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7139-03-3
520520
  Гугько Л.О. Законодавче забезпечення модернізації професійної підготовки студентів магістратури за спеціальністю "іноземна мова та прикладна лінгвістика" у КНР // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 24-29. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
520521
  Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного Банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 106-110. – Бібліогр.: 6 назв
520522
  Бринцев Василь Законодавче забезпечення окремих форм парламентського контролю відповідно до засад, встановлених конституцією України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 20-25.
520523
  Орос І. Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні та Великій Британії у XX ст. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 2307-4906
520524
   Законодавче забезпечення освітньої реформи в контексті євроінтеграції // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 1


  Доповідь голови Комітету ВР з питань науки і освіти Лілії Гриневич на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та ...
520525
  Іващенко В. Законодавче забезпечення охорони авторських прав на українських землях наприкінці XIX - на початку XX століть // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 83-87
520526
  Багай Н.О. Законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському господарстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 6-10. – ISSN 2413-7189
520527
  Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров"я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-101. – ISSN 0132-1331
520528
  Грибан В.Г. Законодавче забезпечення охорони праці в Республіці Казахстан / В.Г. Грибан, О.І. Непийвода // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 127-131. – ISSN 2078-3566
520529
  Россіхін В.В. Законодавче забезпечення пенітенціарної політики радянської держави щодо неповнолітніх у 1930-1980 рр. // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 84-89
520530
  Годлевська К. Законодавче забезпечення підготовки майбутнього вчителя в Угорщині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-966-644-365-9
520531
  Головко С.Г. Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061


  У статті висвітлюється проблема нормативно-правової підтримки інноваційної діяльності в системі вищої освіти України. Аналізується законодавче забезпечення інноваційних моделей вищих навчальних закладів як пріоритетного напряму розбудови освітньої ...
520532
  Дашковська О. Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 144-149. – ISSN 1993-0909
520533
  Любченко М.О. Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 2219-5521
520534
  Приступенко Т.О. Законодавче забезпечення права на інформацію // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 14-16
520535
  Мачуський В.В. Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 107-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
520536
  Волощенко-Віслобокова Законодавче забезпечення права на релігійну освіту в Україні як наближення до системи європейських стандартів // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 79-82. – ISBN 978-617-7363-09-4
520537
  Ковальчук М. Законодавче забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання законодавчого забезпечення правового режиму землі як об"єкту інвестиційної діяльності. В статье исследуются проблемные вопросы законодательного обеспечения правового режима земли как объекта инвестиционной ...
520538
  Тимошенко В.А. Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 176-185. – ISSN 0201-7245
520539
  Крупка Л.С. Законодавче забезпечення процесів трудової міграції в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 151-157. – (Право. Економіка. Управління)
520540
  Зигрій О. Законодавче забезпечення процесу становлення та функціонування ринку землі в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 117-121. – ISSN 2524-0129
520541
  Ніколаєв І. Законодавче забезпечення процесу утвердження однопартійної системи в УСРР (1919-1929 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 34-38
520542
   Законодавче забезпечення реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 169-247. – ISBN 978-617-7638-94-9
520543
  Лазор О. Законодавче забезпечення реформування системи місцевого самоврядування та муніципальної служби Італії / О. Лазор, І. Шелепницька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 141-157.
520544
  Ткаченко В.В. Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 31-37
520545
  Пережняк Б. Законодавче забезпечення розбудови у соціально-культурній (духовній) сфері незалежної України: підсумки проблеми, перспективи // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1561-4999
520546
  Шаульська Г. Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації влади в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7638-06-2
520547
   Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, В.В. Омельченко, Л.О. Полосіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 69-73. – Бібліогр.: 13 назв.


  Нормативно-правове регулювання електронного урядування на сьогодні включає достатньо великий перелік документів. Проте нормативно-правова база не є достатньою. Зокрема не існує спеціалізованих документів, які закладають концепцію та стратегію розвитку ...
520548
  Пахомова І Законодавче забезпечення розвитку інформаційних відносин у сфері державної служби України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 147-154. – ISSN 2078-9165
520549
   Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 18 черв. 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань інформатизації та інформ. технологій ; [редкол.: Омельченко В.П. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 194, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-611-974-5
520550
  Скіпенко Р.Е. Законодавче забезпечення розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 366-370. – ISSN 1563-3349
520551
   Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково-практичне видання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред. В.І. Сергієнка. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-7638-96-3
Вип. 4. – 2019. – 321, [1] с.
520552
   Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-7828-93-7
(Вип. 6). – 2020. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520553
  Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
520554
  Стукан Н. Законодавче забезпечення соматичних прав в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-617-7069-15-6
520555
  Шпомер А.І. Законодавче забезпечення стандартизації в Україні // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 81-85. – ISBN 978-966-2456-11-0
520556
  Мартюшев О.О. Законодавче забезпечення стратегічного управління в банківській системі України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 252-257. – ISBN 966-8958-03-9
520557
  Ахтирська Н.М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н.М. Ахтирська, Т.М. Юденко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 414-418. – ISSN 1563-3349
520558
  Івкін М. Законодавче забезпечення судоустрою за доби гетьмана Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 187-188
520559
  Федосова І.В. Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок - 30-ті роки XX століття) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 285-295. – ISSN 2227-2844
520560
  Овчар І. Законодавче забезпечення та політичні мотиви визначення українсько-російських відносин // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 71-77


  У статті розглядаються складові внутрішньої політики, пов"язані з зовнішніми факторами, як мотив визначення українсько-російських відносин. Аналізується тривалий і неоднозначний етап становлення українсько-російських взаємин як у форматі міждержавних ...
520561
  Нестерцова-Собакар Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
520562
  Виноградова О. Законодавче забезпечення участі України у діяльності міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-8
520563
   Законодавче забезпечення форм безпосередньої демократії // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 72-124. – ISBN 978-617-7638-94-9
520564
  Олексієвець І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 5-7
520565
  Князь С.В. Законодавче забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні / С.В. Князь, В.А. Фльорко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 187-192. – Бібліогр.: на 17 пунктів
520566
   Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колект. монографія : у 4 т. / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред.: Р.О. Стефанчук, І.М. Мищак, Л.А. Савченко. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-555-032-8
Т. 1 : Концептульні засади та інституційні механізми реалізації державної політики / [І.П. Андрушко, О.В. Артеменко, Т.М. Барабаш та ін.] ; відп. ред. т.: А.А. Коваленко. – 2022. – 313, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520567
   Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колект. монографія : у 4 т. / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред.: Р.О. Стефанчук, І.М. Мищак, Л.А. Савченко. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-555-033-5
Т. 2 : Екологічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки / [Г.С. Андрущенко, О.І. Барановський, М.Д. Бедринець та ін.] ; відп. ред. т.: Є.Р. Бершеда. – 2022. – 350 с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520568
   Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колект. монографія : у 4 т. / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред.: Р.О. Стефанчук, І.М. Мищак, Л.А. Савченко. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-555-034-2
Т. 3 : Забезпечення прав і свобод людини в умовах воєнного стану: правові, психологічні, соціогуманітарні аспекти / [М.О. Баймуратов, В.А. Вдовічен, О.Д. Гордей та ін.] ; відп. ред. т.: О.Л. Копиленко. – 2022. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520569
   Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колект. монографія : у 4 т. / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред.: Р.О. Стефанчук, І.М. Мищак, Л.А. Савченко. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-555-035-9
Т. 4 : Відповідальність за вчинення злочинів під час вторгнення російської федерації в Україну: міжнародно-правовий і національний аспекти / [В.П. Базов, О.Г. Бащук, Р.О. Гаврилюк та ін.] ; відп. ред. т.: А.А. Коваленко. – 2022. – 306 с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520570
   Законодавче забезпечення функціонування повноціного ринку електроенергії в Україні // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 434-471. – ISBN 978-617-7638-94-9
520571
  Хоменко В. Законодавче забезпечення функціонування ринку M&A в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 13, 16
520572
  Ковальчук Т.Г. Законодавче забезпечення якості та безпеки продуктів харчування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Аналізується чинне законодавство у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування, зокрема Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", та вносяться пропозиції щодо його вдосконалення.
520573
  Гурова А.М. Законодавче закріплення видобування та привласнення ресурсів космосу: перспектива чи авантюра // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 493-501. – ISSN 0869-2491
520574
  Сидоренко Є. Законодавче закріплення додаткових умов трудового договору: досвід зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 331-333. – ISBN 978-617-7069-28-6
520575
  Святоцький О. Законодавче закріплення доленосного історичного кроку народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
520576
  Клименко О.І. Законодавче закріплення конституційно-правової реформи в України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2219-5521
520577
  Березовський А.А. Законодавче закріплення концептів кримінально-правового впливу на злочинність: окремі проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 106-111. – (Правознавство ; Вип. 348)
520578
  Никитенко Н.В. Законодавче закріплення кримінально-процесуальних гарантій охорони професійної таємниці / Н.В. Никитенко, Ю.І. Аністратенко // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 68-72. – ISSN 2413-6433
520579
  Лукач І.В. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті угоди про асоціацію // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 95-99. – ISBN 978-617-7605-90-3
520580
  Лукач І. Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 143-153. – ISSN 1026-9932
520581
  Губачова О.М. Законодавче закріплення переорієнтації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 51-56 : табл.
520582
  Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.129-133. – ISSN 0132-1331
520583
  Захарія С.Я. Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-132
520584
  Швидка Т. Законодавче закріплення права на доступ до Інтернету / Т. Швидка, А. Ніколенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 145-150. – ISSN 2663-5313
520585
  Мірошниченко А. Законодавче закріплення принципів вирішення колізій // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 163-167
520586
  Дроздович Надія Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романо-германської правової системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 137-140.
520587
  Алексаидров Д. Законодавче конструювання інноваційних компаній: постановка питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 113-116.
520588
  Коротка Н.Ф. Законодавче оформлення виборів президента України (1991-1999 рр.) в науковій літературі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 1728-3671
520589
  Луковенко І.Г. Законодавче оформлення державної політики Англії щодо католицької церкви у XVII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 296-297. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
520590
  Чорнойван Г.П. Законодавче підгрунтя підготовки докторів філософії в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 48-51. – ISSN 2078-1016


  У статті на основі Закону України "Про вищу освіту" проаналізовано зміни в структурі вищої освіти введенням третього (освітньо-наукового) рівня -ступеня доктора філософії та наукового рівня - доктора наук.
520591
  Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
520592
  Богашева Н.В. Законодавче регулювання виборів в Україні: проблеми стабільності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 2220-1394
520593
  Улітіна О. Законодавче регулювання видавничої діяльності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 25-31. – ISSN 2308-0361
520594
  Квятківський Ю.В. Законодавче регулювання виконання покарання в Україні та проблематика їх застосування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 94-97. – ISSN 2617-5967
520595
  Задорожній О.В. Законодавче регулювання виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 26-33. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена проблемам законодавства України та Російської Федерації у сфері виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Автор здійснює порівняльний аналіз основних нормативно-правових механізмів, що регламентують відповідні ...
520596
  Кривогубова О. Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 128-134
520597
  Чебан Т.М. Законодавче регулювання використання та охорони рекреаційних територій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Стаття присвячена аналізу правового регулювання використання та охорони рекреаційних територій України, вказуючи на основні недоліки нормативно правової бази та невиконання діючого законодавства щодо діяльності рекреаційних територій. Наводяться ...
520598
  Бусуйок Д.В. Законодавче регулювання вирішення спорів у порядку медіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 2219-5521
520599
  Черкашин Д.К. Законодавче регулювання вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 220-226. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті визначено напрями подальшого вдосконалення і розвитку правової бази вищої освіти та проведено комплексний аналіз Закону України «Про вищу освіту».
520600
   Законодавче регулювання відносин в АПК України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 5. – С. 14-22
520601
  Пилипенко П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 160-166. – (Право. Економіка. Управління)
520602
  Артемович І. Законодавче регулювання відносин у сфері захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 124-126. – ISBN 978-617-7069-28-6
520603
  Легенький М.І. Законодавче регулювання відносин у сфері інновацій в освіті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 144-152. – ISSN 2224-9281
520604
  Погоріленко А. Законодавче регулювання господарсько-договірних відносин у сфері електронної комерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
520605
  Саркісян В.М. Законодавче регулювання громадського контролю за місцевими виборами в умовах децентралізації влади в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7627-30-1
520606
  Демиденко Л.Г. Законодавче регулювання державної допомоги у галузі природоохоронного землекористування як інструмент державної політики // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 90-94 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
520607
  Борисевич Сергій Олександрович Законодавче регулювання державної іпотечної політики в першій половині XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано законодавчі акти Російської імперії першої половини XIX ст., які сприяли розвитку державної іпотечної політики. Її особливість полягала в забезпеченні матеріального інтересу лише дворянства й гальмуванні розорення поміщицьких ...
520608
  Кабаченко Н. Законодавче регулювання державної політики щодо бездомності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 241-248.
520609
  Авер"янов В. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні / В. Авер"янов, О. Андрійко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
520610
  Петрюк М.В. Законодавче регулювання діяльності венчурних фондів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 279-284. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого регулювання діяльності венчурних фондів в Україні. Розглянуто основні нормативно-правові акти та законопроекти, які забезпечують процес венчурного фінансування та внесено пропозицію ...
520611
  Левкович О.І. Законодавче регулювання діяльності Державної жандармерії в Західноукраїнській Народній Республіці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7777-14-3
520612
  Усенко Ю. Законодавче регулювання діяльності електронних засобів масової інформації в Україні // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-39.
520613
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності Інтернету: необхідність чи непотрібність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються питання регулювання такого нового засобу масової комунікації, яким є Інтернет. Аналізується міжнародний досвід у цій галузі та робляться висновки щодо перспектив розвитку Інтернету.
520614
  Тимчак В.В. Законодавче регулювання діяльності міліції в 1946-1953 рр. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 122-128. – ISSN 1563-3349
520615
  Козюра І. Законодавче регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Канаді // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.177-185. – ISBN 966-73-53-51-Х
520616
  Іванов В.Ф. Законодавче регулювання діяльності суспільного і громадського телерадіомовлення: міжнародний досвід // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-7. – (Журналістика ; Вип. 6)


  На прикладі зарубіжного досвіду розглядається питання законодавчого регулювання діяльності суспільного і громадського телерадіомовлення.
520617
  Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 39-47 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
520618
  Пелипенко Н.В. Законодавче регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства в країнах СНД // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 103-114.
520619
  Дерев’янко П.В. Законодавче регулювання застосування спеціальної техніки в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України / П.В. Дерев’янко, В.А. Кудінов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
520620
  Котляревська Г.М. Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 245-249. – ISSN 1563-3349
520621
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання звернень громадян щодо протидії корупції в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 144-148. – ISBN 978-617-616-069-4
520622
  Оргієць О.М. Законодавче регулювання і громадська думка в процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 16-22
520623
   Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС = Legal regulation of innovation activity in the European Union and EU member-states / Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України ; за ред. Габріеля Авігдора, Бельгія, Юрія Капіци, Україна. – Київ : Фенікс, 2011. – 703, [1] с. : табл. – На обкл. назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-919-4
520624
  Шрамко Ю.Т. Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
520625
  Лук"янчиков Є.Д. Законодавче регулювання інституту понятих / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 57-63
520626
  Мушка Р.І. Законодавче регулювання інституту референдуму в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 172-177. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
520627
  Баєв О.О. Законодавче регулювання інформаційних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 157-162. – ISSN 2220-1394
520628
  Глущук Н. Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів державної податкової служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 71-74
520629
  Бузулук О.С. Законодавче регулювання інформаційної Законодавче регулювання інформаційної // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено основні положення трьох законодавчих актів України щодо інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування. Визначено деякі проблемні питання законодавчого регулювання цієї діяльності та виокремлено її особливості. ...
520630
  Мороз Н.С. Законодавче регулювання інформаційної сфери як основа забезпечення інформаційної безпеки держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 71-76. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520631
  Федчишин С. Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну службу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 176-182. – ISSN 2663-5313
520632
  Єфремова О.П. Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 302-309. – ISSN 1563-3349
520633
  Сосула О. Законодавче регулювання корпоративного договору в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 56-61. – ISSN 2663-5313
520634
  Біленчук П.Д. Законодавче регулювання кримінально-процесуальної діяльності в Україні: новації, ідеї, пріоритети / П.Д. Біленчук, В.І. Барилюк, І.В. Гарарук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 91-100. – (Правознавство ; Вип. 348)
520635
  Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.472-477. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
520636
  Шеремет А. Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проекту Закону України "Про медіацію" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 51-56. – ISSN 2663-5313
520637
  Дацій О.І. Законодавче регулювання міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 25-30. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
520638
  Плахотнюк Я.Г. Законодавче регулювання надання адміністративних послуг: необхідність, передумови, зміст, проблеми / Я.Г. Плахотнюк, В.І. Мельниненко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 56-68.
520639
  Джужа О. Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-81. – ISSN 0132-1331
520640
  Хорошаєв Є.С. Законодавче регулювання ПДВ та шляхи його удосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-117.
520641
  Прощаєв В. Законодавче регулювання повноважень розвідувальних органів: порівняльний аналіз / В. Прощаєв, В. Галєєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 40-51. – ISSN 2707-6849
520642
  Коновейчук Х.Б. Законодавче регулювання порядку входу і виходу з добровільно об"єднаної територіальної громади // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 167-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
520643
  Власенко О.Л. Законодавче регулювання права громадян на мирні збори // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-97.
520644
  Полуда В. Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941-1944 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 191-200. – ISSN 2413-7065
520645
  Козуб І.Г. Законодавче регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 45-48. – (Правознавство ; Вип. 385)
520646
  Шевченко Т. Законодавче регулювання припинення повноважень парламентаріїв: Україна та світовий досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
520647
  Георгієвський Ю. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 42-48. – ISSN 2663-5313
520648
  Щегельська Ю.П. Законодавче регулювання промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991—2011) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 26-31


  У статті подано результати аналізу історичного розвитку законодавчої бази, що регулює промоційну діяльність Української держави. Article analyses historical development of the legislative bases that regulates the Promotional Activity of the Ukrainian ...
520649
  Самойленко С.С. Законодавче регулювання протидії корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 156-161
520650
  Гулєвська Г.Ю. Законодавче регулювання професійної етики державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-58.
520651
  Климков В.О. Законодавче регулювання процедури банкрутства сучасний стан та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 310-315. – ISSN 1563-3349
520652
  Стеценко Б.С. Законодавче регулювання процедури дострокового викупу корпоративних облігацій в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 12 пунктів
520653
  Кушерець Д. Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 12-14
520654
  Левик А. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О Яворська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.116-118. – Бібліогр.: 0 н. – ISSN 0132-1331
520655
  Прокоф"єва О.В. Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 472-478
520656
  Стрельченко О. Законодавче регулювання системи заохочень в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-80.
520657
  Павленко Н.Г. Законодавче регулювання строків звернення до суду в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 81-89
520658
  Бобровнік Ю.В. Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990-2010 рр. : історичний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 117-120. – ISSN 2076-1554
520659
  Спасибо-Фатєєва Законодавче регулювання суб"єктивного складу права власності на землю / Спасибо-Фатєєва, М. Шульга // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 18-21
520660
  Науменко В.С. Законодавче регулювання та особливості впровадження інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 248-250. – ISBN 978-966-654-490-5
520661
  Сергєєва Д.Б. Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 249-256. – ISSN 1609-0462


  На підставі наукового аналізу положень нового Кримінального процесуального кодексу в статті розглядається правове регулювання провадження тимчасового доступу до речей та документів; визначено проблемні аспекти та надано пропозиції щодо їх усунення.
520662
  Проценко В. Законодавче регулювання торговельного посередництва і представництва в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-68.
520663
  Ситенко Г.О. Законодавче регулювання транскордонних аспектів банкрутства у Китаї та В"єтнамі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 199-200.
520664
   Законодавче регулювання тютюнокуріння в Україні : гармонізація вітчизняних та міжнародних правових засад. Навчальний посібник. – Київ : Дзвін, 2005. – 208с.
520665
  Нестерович В.Ф. Законодавче регулювання участі громадськості у формуванні органів державної влади України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 11-18. – ISSN 2524-0323
520666
  Ковальчук Р.Л. Законодавче регулювання якості вищої освіти в Україні: стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
520667
  Марчук Р.П. Законодавче реформування національної системи протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансування тероризму / Р.П. Марчук, Я.В. Корженівський // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 131-132. – ISBN 978-966-301-169-1
520668
  Огнівець І.В. Законодавче розв"язання проблеми подвійного громадянства: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
520669
  Невідомий В.І. Законодавче сприяння розвитку народовладдя і громадянського суспільства в Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 3-14. – ISSN 0201-7245
520670
  Бигу Ж. Законодавче та нормативне регулювання сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у радянський і пострадянський періоди історії Україн // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 160-168.
520671
  Яцишин М.М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 106-112. – (Правознавство ; Вип. 461)
520672
  Греськів О.О. Законодавче та нормативно-правове забезпечення досліджень ретроспективних бібліотечних фондів в Україні: актуалізація в частині формування державного реєстру національного культурного надбання // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 107-124
520673
  Закреницький Анатолій Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в особливий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 20-24 : фото
520674
  Закреницький Анатолій Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності суб"єктів господарювання в особливий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 17-19
520675
  Литвинова Валерія Валентинівна Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності у сфері трансферу технологій / Литвинова Валерія Валентинівна, Григорович Наталія Миколаївна, Грабовський Броніслав Олександрович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлено питання нормативно-правового забезпечення захисту науково-технічного та інтелектуального потенціалу України в процесі реалізації трансферу технологій на внутрішньому і міжнародному рівнях, визначено стан діючого законодавчого та ...
520676
  Гай–Нижник Законодавче та нормативно–правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 28-36. – ISSN 2076-1554
520677
  Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 56-59
520678
  Волкодав В.В. Законодавче удосконалення галузі насінництва - запорука високих і сталих врожаїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 176. – С. 281-286. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
520679
  Осипенко С.І. Законодавче, науково-методичне та програмне забезпечення робіт із декларування та навчання фахівців з безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-34. – Бібліогр.: 6 назв
520680
  Грицик Л. Законодавчий вимір соціального статусу студентівпідросійської України в історичній літературі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 64


  ХІХ ст. в історії вищої освіти Російської імперії та земель, які знаходились під її владою, стало часом тривалих реформувань та виходом даної сфери на якісно новий рівень свого розвитку. Заснування власне "російських" імператорських університетів ...
520681
  Тулін К. Законодавчий вимір функціонування системи освіти Румунії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні нормативно-правових документів, що регулюють функціонування системи освіти Румунії. Визначено документи, які створюють нормативно-правове поле діяльності освіти. Зазначено, що Стратегія розвитку професійної освіти Румунії на ...
520682
  Киричко В.М. Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК "незаконне збагачення" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 142-151. – ISSN 2224-9281
520683
  Гіль А. Законодавчий захист-земельним ресурсам та надрам // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 20-26
520684
  Муза О.В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 12-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
520685
  Захарченко П.П. Законодавчий механізм забезпечення міжконфесійної злагоди у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій / П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 61-65. – ISSN 2413-6433
520686
  Лемак В. Законодавчий механізм створення основ демократичного режиму в Чехословаччині після "оксамитової революції" 1989р // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.328-337
520687
  Бабка В.Л. Законодавчий проект декомунізації України: здобутки й недоліки // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 6-15. – ISBN 978-966-428-404-9
520688
  Васильченко Законодавчий процес в Україні / Васильченко, о.П // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.61-64. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
520689
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 174 л. + Додатки: л.173-174. – Бібліогр.: л. 157-172
520690
  Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
520691
  Іванова А.Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії / А.Ю. Іванова ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. І.Б. Усенко]. – Київ : Наукова думка, 2011. – 221, [2] с. : іл., табл. + Додатки: с. 212-220. – Проект "Наукова книга - 2011" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 182-211. – ISBN 978-966-00-1121-2
520692
  Скрипнюк О.В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-326-401-1
520693
  Губанова Т. Законодавчий процес періоду Української революції 1917-1921 рр. та сьогодення: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню процесу законотворення доби Української революції 1917-1921 рр. порівняно із сьогоденням. У результаті проведеного дослідження автор робить висновок про величезний вплив державотворчих і правотворчих процесів у 1917-1921 рр. на ...
520694
  Ковальський В. Законодавчий процес: вплив на чистоту кваліфікації кримінальних правопорушень // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 3. – ISSN 1992-9277
520695
  Шевченко А.М. Законодавчий формат організації ф"ючерсної торгівлі: український досвід // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21.
520696
  Колодяжний Д. Законодавчі "лайфаки", спрямовані на залучення інвестицій у портову інфраструктуру // Юридична газета. – Київ, 2020. – 27 жовтня (№ 20). – С. 13, 32-33
520697
   Законодавчі акти і нормативні документи України з питань інтелектуальної власності : Методичні рекомендації / Є.М. Горбань, Н.М. Жданова, Р.Й. Лихотоп, В.С. Пикалюк, А.Б. Жданов; МОУ. Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 1999. – 31с.
520698
   Законодавчі акти про діяльність колгоспів. – К, 1968. – 464с.
520699
   Законодавчі акти про землю. – К, 1972. – 463с.
520700
   Законодавчі акти про землю. – 2-е, перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1979. – 398с.
520701
   Законодавчі акти про пенсійне забезпечення. – К, 1985. – 184с.
520702
  Аксьонова Н. Законодавчі акти протидії поширенню дезінформації, фейкових новин в інформаційному просторі (міжнародний досвід) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 241-255. – ISSN 2224-9516
520703
  Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
520704
   Законодавчі акти України з питань освіти : За станом на 1 квітня 2004 року. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 2004. – 404 с. – ISBN 966-611-308-2
520705
   Законодавчі акти УРСР, повязані з Чорнобильською катастрофою. – К, 1991. – 59с.
520706
  Орленко В.В. Законодавчі акти центральної влади як основне джерело регулювання санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Російської Імперії у XIX - на початку XX ст. // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 2 (27). – С. 105-112
520707
  Калітенко Д.О. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 110-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
520708
   Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – 309, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
520709
  Нечаєва А. Законодавчі аспекти охорони зелених насадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7069-14-9
520710
  Біденко А. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141.
520711
  Гимер Н.О. Законодавчі аспекти функціонування української мови в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 183-186. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
520712
  Паславська О.Я. Законодавчі гарантії прав на землю в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 104-109. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
520713
  Лейба О.А. Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 225-233. – ISSN 2224-9281
520714
  Мілаш В. Законодавчі дефініції термінів "зовнішньоекономічна діяльність" і "зовнішньоекономічний договір": подальший розвиток чи поглиблення дефекту // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 195-209. – ISSN 1026-9932
520715
  Хворостянкіна А. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці: досвід Німеччини та можливості його використання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 0132-1331
520716
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як засіб оптимізаци правових режимів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 79-81.
520717
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції як різновид тлумачення: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 133-137.
520718
  Подорожна Т. Законодавчі дефініції: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 75-77.
520719
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 205л. – Бібліогр. : л.168-205
520720
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Подорожна Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 50 назв
520721
  Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції : монографія / Тетяна Подорожна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-31-6
520722
  Спіцина Л. Законодавчі засади використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису в Україні // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – C. 7-17
520723
  Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні : Упрвління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 48-52. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
520724
  Гавриш Р.Л. Законодавчі засади діяльності земств у сфері шкільної освіти (1864-1920 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.146-152. – ISBN 966-7653-2-Х
520725
  Штепа С.О. Законодавчі засади етнонаціональної політики України: перспективи для Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються правові акти (закони, договори, угоди), які регулюють етнонаціональний розвиток України та які прийняті або ратифіковані Верховною Радою України. Особлива увага приділяється їхньому можливому застосуванню для вирішення ...
520726
  Лямець А. Законодавчі засади забеспечення бібліотек Єгипту обов"язковим примірником видань // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 40-45. – ISSN 1029-7200
520727
  Бахуринська М.М. Законодавчі засади надання земельної ділянки для потреб державно-приватного партнерства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 88-91. – ISBN 978-966-7957-18-6
520728
  Матіос А. Законодавчі засади оптимізації валютно-курсової та емісійної політики в Україні / А. Матіос, А. Ковальчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
520729
  Непомящих В.Ю. Законодавчі засади охорони пам"яток історико-культурної спадщини в незалежній Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 17-25. – ISSN 2072-8670
520730
  Христова Г. Законодавчі засади попередження жорсткого поводження з дітьми у світлі міжнародних стандартів прав дитини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
520731
  Гладкий С.О. Законодавчі засади правового статусу сільськогосподарських кооперативів в УСРР 20-х років XX ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 6-10. – (0). – ISSN 2078-9165
520732
  Мотузка О.М. Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-64 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
520733
  Герасько О. Законодавчі зміни в інтернет-торгівлі України. Що нового? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 24-25
520734
  Майданік І.П. Законодавчі зміни Італійської Республіки: новітні виклики для українських мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 86-93. – ISSN 2072-9480
520735
  Мазур В. Законодавчі зміни мають сприяти збереженню інтелектуального потенціалу країни, а не навпаки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 232). – С. 5


  У парламентському Комітеті з питань науки і освіти почали обговорювати можливі зміни до закону "Про вищу освіту".
520736
  Литвиненко І.В. Законодавчі зміни щодо встановлення земельних сервітутів для об"єктів інженерної інфраструктури // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 246-257. – ISSN 2786-7269
520737
  Качанова П.В. Законодавчі зміни щодо порядку судового розгляду трудових спорів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 229-230
520738
  Голян Л. Законодавчі зміни, про які варто знати приватним клієнтам // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)


  "Турбуючись про інтереси приватних клієнтів, ми як юристи повинні не лише оцінювати поточні зміни національного законодавства, а й відстежувати та передбачати міжнародні зміни з горизонтом планування на 2-3 роки наперед. Адже структурування приватних ...
520739
  Сизоненко Л. Законодавчі зміни, яких очолює портова галузь у 2019 році // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 6-7
520740
  Гусаров К. Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
520741
  Рудакова С.Г. Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна, О.В. Шевчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 241-246. – ISSN 2222-4459
520742
  Ілин Л.М. Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 46-55. – ISSN 2078-6670
520743
  Шимончук І.В. Законодавчі й науково-теоретичні підходи щодо визначення підстав та умов застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок. які мають малолітніх дітей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 210-216. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
520744
  Шилін М.О. Законодавчі й теоретичні проблеми визначення поняття "правоохоронні функції" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 10-20. – ISSN 0201-7245
520745
  Письменний В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 58-65. – ISSN 1818-5754


  На основі критичного вивчення положень Податкового кодексу України з"ясовано недоліки механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
520746
  Шулюк Б.С. Законодавчі колізії розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 28-32. – ISSN 2309-1533
520747
  Богашева Н. Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 5-11. – ISSN 2308-9636
520748
  Король В. Законодавчі механізми коригування в Китаї податкових зобов"язань суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 128-132.
520749
  Савка В. Законодавчі невизначеності спрощеної системи оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 134-139. – ISSN 1818-5754
520750
  Габрук О. Законодавчі новації - 2009: податки, внески, збори, регулювання підприємницької діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-13
520751
  Кострицький В.В. Законодавчі новели кримінальної відповідальності за підкуп виборця, учасника референдуму // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-617-616-077-9
520752
  Стефанчук М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 109-118. – ISSN 1026-9932
520753
  Євстігнєєв А.С. Законодавчі новели у сфері відповідальності за обмеження реалізації права загального водокористування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 87-89. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
520754
  Шутенко О. Законодавчі новели ЦПК: достовірність і достатність доказів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 23-26
520755
  Івашова І. Законодавчі обмеження й обтяження права користування житлом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 20-23
520756
  Карпова Н.Ю. Законодавчі обмеження права громадян на захист у кримінальному процесі: проблемні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 307-310.
520757
  Горох О.П. Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 50-53. – ISSN 2310-9769
520758
  Гончаренко В. Законодавчі органи в Україні за часів Української революції 1917-1921 рр. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-30. – ISSN 1026-9932
520759
  Гончаренко В. Законодавчі органи України за часів нової економічної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 74-83. – ISSN 1993-0909
520760
  Личенко І.О. Законодавчі основи адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 139-142
520761
  Мосьондз С.О. Законодавчі основи державної політики у сфері наукової діяльності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 128-134


  Здійснено аналіз державної політики у сфері науки, визначено її законодавчі основи на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
520762
  Сисоєва І. Законодавчі основи планування територій як функції державного регулювання земельних відносин на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-617-7069-17-0
520763
  Колосова О. Законодавчі основи соціального забезпечення в Україні періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7069-15-6
520764
  Осауленко А.О. Законодавчі основи становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України (1990-2005 рр.) : монографія / Андрій Осауленко. – Київ : Вадекс, 2019. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 401-447. – ISBN 978-966-9725-60-8
520765
  Мельник О.М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
520766
  Гудзинська Л.Ю. Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 149-155. – ISSN 1729-7036
520767
  Головко А. Законодавчі передумови впровадження міжнародних правил торгівлі цінними паперами в Україні // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 9-12
520768
  Кобзаренко П.В. Законодавчі передумови підвищення ефективності умовного засудження : (до десятиріччя дії) / П.В. Кобзаренко, Т.В. Кисельова, В.С. Шилінгов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируются изменения и дополнения, происшедшие в институте условного осуждения (1982-1983 гг.), и дается их оценка с точки зрения повышения эффективности условного осуждения. Высказано мнение о необходимости законодательного уточнения ...
520769
  Кармазін Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
520770
   Законодавчі перспективи оптимізації сплати податків // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 366-395. – ISBN 978-617-7638-94-9
520771
  Нестор Н. Законодавчі перспективи розвитку інституту медіації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 59-62
520772
  Слончак В. Законодавчі перспективи розвитку медіації в трудовому праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 205-207
520773
  Галенко М. Законодавчі підвалини євроінтеграційного курсу України у 2010 - 2014 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 265-269. – ISBN 978-966-171-795-3
520774
  Ступак С. Законодавчі підстави отримання плати суб"єктами авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 14-22 : табл. – ISSN 1608-6422
520775
  Багнюк Д. Законодавчі підстави політики сегрегації в США в кінці 19-в першій половині ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 149-151
520776
  Карпенко О. Законодавчі підходи до тлумачення базових термінів державної інформаційної політики окремих країн СНД // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 193-201.
520777
  Герасимова С.В. Законодавчі підходи підприємства до урахування інтересів споживачів фінансових послуг під час рекламування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізується законодавча база України, яка регламентує рекламування фінансових послуг, з точки зору інтересів споживачів. Пропонуються оптимальні шляхи врахування інтересів споживачів і інтересів підприємства, що надає фінансові послуги, одночасно. ...
520778
  Чекмишев О.В. Законодавчі причини інформаційної нестабільності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 38-44
520779
  Ковальчук А. Законодавчі проблеми бюджетного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-34. – ISSN 0132-1331
520780
  Дмитришин В.С. Законодавчі проблеми передання майнових прав інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 132-138.
520781
  Березянко Т.В. Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 18-20
520782
  Євхутич І.М. Законодавчі проблеми трансплантації як особливого методу лікування: порівняльний аспект // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 130-135. – ISSN 2617-4162
520783
  Романів В. Законодавчі прогалини процесуальної форми Господарського процесуального кодексу України / В. Романів, Х. Соломчак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 47-51
520784
  Снігур Ірина Законодавчі пропозиції у сфері регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні (правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 7-11
520785
  Мельник М.І. Законодавчі пропозиції щодо вдосконалення існуючиої системи запобіжних засобів у кримінальному судочинстві // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.3-14
520786
  Грицяк І. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.237-243. – ISBN 966-73-53-51-Х
520787
  Шимон С. Законодавчі та договірні обмеження щодо відступлення права вимоги // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 3-6
520788
  Васильєв С.В. Законодавчі та доктринальні підходи до джерел цивільного процесуального права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 8-21
520789
   Законодавчі та нормативні документи у сфері видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Т.Ю. Жигун ; відп. ред.: Н.О. Петрова, Г.М. Плиса]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 397, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-180-5
520790
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Книжкова палата України
Ч.1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2002. – 124с.
520791
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : Тематична добірка. У 2-х частинах. – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-647-031-4; 966-647-032-2(Ч.2)
Ч.2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2002. – 220с.
520792
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-095-2
Ч. 1 : Правове регулювання у сфері інформації. – 2007. – 176 с.
520793
   Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : тематична добірка у 2-х частинах. – 3-тє вид., доп. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 978-966-647-096-9
Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. – 2007. – 284 с.
520794
  Таїров А.І. Законодавчі та організаційні основи державної інформаційної політики України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 23-25.
520795
  Півненко В. Законодавчі та правозастосовані недосконалості у стадії виконання вироку / В. Півненко, Є. Шевченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-101.
520796
  Шостко О.В. Законодавчі та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 231-238.
520797
  Третяк А. Законодавчі та управлінські проблеми землевпорядного процесу при оформленні прав на земельні ділянки / А. Третяк, В. Третяк, Т. Прядка // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 15-20
520798
  Яценко О. Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 243-248
520799
  Захарчин Н.Г. Законодавчо-адміністративне забезпечення функціонування колективних ґмін у Другій Речі Посполитій в 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Львівського повіту) // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 97-102. – ISSN 2617-4162
520800
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
520801
  Левченко Л.Л. Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 181-241. – ISSN 0320-9466
520802
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-21
520803
  Третяк А.М. Законодавчо-нормативні проблеми земельних економічних відносин прав власності та прав користування землею в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-13
520804
  Міненко М.А. Законодавчо-нормативні умови функціонування товариств Німеччини // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 6-10. – Бібліогр.: 14 назв
520805
  Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні / В.Ю. Юхновський, Г.Б. Гладун // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISSN 1991-606X
520806
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 0132-1331
520807
  Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в ринкових системах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
520808
  Короб А. Законодавчо-правове поле діяльності українських видавництв Наддніпрянщини у першому десятилітті XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 77-83


  У статті розглянуто законодавство Російської імперії та ті цензурні акти, що регламентували роботу видавничої галузі в цілому та українських видавців зокрема. Хронологічні межі дослідження - перше десятиліття XX ст. Висвітлені окремі статті законів, ...
520809
  Креденець Н. Законодавчо-правові аспекти функціонування соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 35-49. – ISSN 2312-5993
520810
  Заєць О.І. Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
520811
  Корженівський Я.В. Законодавчо-правові засади протидії відмиванню коштів в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 37-42
520812
  Прудов Ю. Законодавчо-правові проблеми вдосконалення соціальних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – ISSN 0132-1331
520813
   Законодастельство и постановления руоводящих органов по стандартизации. – М-Л, 1934. – 339с.
520814
  Абрамов И.Б. Законодательная база участия общественности в обсуждении проектов планируемой деятельности // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 58-61. – ISSN 1726-5428
520815
  Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 132-135. – ISSN 1684-2618
520816
   Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : материалы Международного "круглого стола", (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – 1464с. – ISBN 978-5-7493-1090-0
520817
  Керимов А Д. Законодательная деятельность / А Д. Керимов. – М., 1955. – 136с.
520818
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность "долгого парламента" во второй половине 1641 - начале 1642 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-112. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
520819
  Томсинов В.А. Законодательная деятельность английского парламента в первой половине 1642 г.: формирование идеологии гражданской войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-42. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  юридические аспекты Английской революции 1640-1660 гг.
520820
  Ивняков Р.И. Законодательная деятельность правительства Российской империи в области профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних в 60-е гг. XIX в. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
520821
  Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзных республик в сфере государственного управления / И.А. Тимченко. – Киев : Наук. думка, 1978. – 287с.
520822
  Латкин В.Н. Законодательная коммиссия в России в XVIII ст.. – С.Петер.
1. – 1887. – 595с.
520823
  Селиванов Н.С. Законодательная метрология / Н.С. Селиванов, А.Э. Фридман. – М, 1987. – 72с.
520824
  Керимов Д.А. Законодательная техника : Научно-методическое и учебное пособие / Д.А. Керимов; Академия социальных наук; Ин-т социально-политических исследований РАН; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 127с. – ISBN 5-89123-230-8; 5-86225-738-1
520825
  Краснов М. Законодательно закрепленные полномочия Президента РФ: необходимость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 91-103. – ISSN 1812-7126


  В статье анализируется объем и характер полномочий Президента РФ, законодательно закрепленных за ним, на примере таких полномочий всех трех президентов Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что в отсутствие работающей системы сдержек и ...
520826
  Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 89-104. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
520827
  Фирсов Владимир Руфинович Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 6-12. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Вот уже более года в нашей профессиональной среде принято говорить о начале нового этапа государственной политики в области библиотечного дела. Определенные основания для этого, конечно, есть. В первую очередь они связаны с Посланием Федеральному ...
520828
  Джиго А.А. Законодательное обеспечение обязательного экземпляра документов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0869-6020
520829
  Жерновой М.В. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в Украине // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (82). – С. 36-39. – ISSN 1812-3910


  В статье содержится краткий анализ состояния коррупции в Украине, а также новых положений законодательства по борьбе с ней.
520830
  Фатьма Авед Сеид Законодательное обеспечение экологической политики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатьма Авед Сеид; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 22л.
520831
  Черниченко С.А. Законодательное обеспечение экономических интересов крестьянства в Украине в первые годы НЭПА (1921-1929 гг.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 13-26. – ISSN 0201-7245
520832
  Белкин М.Л. Законодательное обоснование применения в судебной практике решений Европейского суда по правам человека как источника права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 30-33. – ISSN 1812-3910


  Решение Европейского Суда по правам человека имеет приоритет перед внутренним законодательством. Нормы международных соглашений (конвенций) и прецедентное право ЕСПЧ согласно законодательству Украины имеют одинаковую юридическую силу.
520833
  Петина Ю.В. Законодательное оформление внешнеполитического суверенитета Канады // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-150. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
520834
  Глазунова Е.Н. Законодательное офрмление программы "Четвертого пункта" Г. Трумэна (1949-1950) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-71. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
520835
  Загускин Н.Н. Законодательное регулирование морского страхования в конце XIX – начале XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
520836
  Сорокин А.Н. Законодательное регулирование общественных отношений в Белорусской деревне (1943-начало 1953 г.) // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 112-127. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
520837
  Кеклис А.Ю. Законодательное регулирование перлюстрации в Российской империи XIX – начала ХХ веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
520838
  Краснова О.И. Законодательное регулирование разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
520839
  Ковалев И.Г. Законодательное регулирование судебных полномочий британской Палаты лордов в конце XIX – XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
520840
  Черниченко С.А. Законодательное регулирование частного предпринимательства в Украине в первые годы НЭПА (1921 - 1924 гг.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 24-32. – ISSN 0201-7245
520841
  Сиротенко С.П. Законодательное регулирования лоббистской деятельности в некоторых иностранных государствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1812-3910
520842
  Лизогуб В.А. Законодательное регулирование передвижения населения в Российской империи во второй половине ХІХ – в начале ХХ веков // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 12-17. – ISSN 0201-7245
520843
  Михеева И.В. Законодательные "амбиции" правового акта в истории (вопросы общеизвестности) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию юридического значения акта обнародования закона в Российской империи. Рассматриваются существовавшие в дореволюционной доктрине подходы к содержанию данного понятия и оценке значимости его как стадии законодательного ...
520844
  Яковкин И.И. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. / И.И. Яковкин. – Л., 1936. – 155 с.
520845
  Березин С.Е. Законодательные акты как источник по истории одесского антиковедения (на материалах дореволюционных изданий из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-046-1
520846
   Законодательные акты о труде. – К, 1974. – 646с.
520847
   Законодательные акты о труде. – К, 1976. – 632 с.
520848
   Законодательные акты об административной ответственности. – Ашхабад, 1967. – 204с.
520849
   Законодательные акты об административной товетственнсоти. – Минск, 1977. – 304с.
520850
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
1. – 1961. – 784с.
520851
   Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР. – М
2. – 1961. – 687с.
520852
   Законодательные акты русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1987. – 260 с.
520853
   Законодательные акты Русского государства второй половины 16-первой половины 17 века. – Ленинград, 1986. – 261с.
520854
  Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. / К.А. Попов. – М., 1984. – 107с.
520855
   Законодательные акты СССР по вопросам депутатской деятельности. – М, 1981. – 277с.
520856
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
1. – 1994. – 127с.
520857
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
2. – 1994. – 179с.
520858
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
3. – 1994. – 86с.
520859
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
4. – 1994. – 116с.
520860
   Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям. – К
5. – 1994. – 158с.
520861
   Законодательные акты УССР, связанные с чернобыльской катастрофой. – К, 1991. – 60с.
520862
   Законодательные акты Франции : Декларация прав человека и гражданина : Конституция 1791, 1793, 1848, 1875 годов / пер. с предисл. Р. Лемберк. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Молот" ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 128 с. – Экз.№ 118227 деф., без ориг обл.


  Крупнейшие моменты в жизни Франции в XIX веке – падение феодализма, завоевательное шествие буржуазии и вступление на политическую арену пролетариата обусловили необходимость принятия Конституций 1791, 1793, 1848 и 1875 гг. На обл. экз. № 118226 АВ ...
520863
  Латкин В.Н. Законодательные е комиссии в России в XVIII ст. : историко-юридическое исследование / В.Н. Латкина, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1887. – XII, 595 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
520864
   Законодательные и административно-правовые акты военного времени. – М, 1942. – 142с.
520865
  Черняков Б.А. Законодательные и административные основы продовольственной безопасности США: опыт для России // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 89-104. – ISSN 0321-2068
520866
   Законодательные и нормативные акты для предприятий АПК. – М
3. – 1991. – 429с.
520867
  Сухоруков К.М. Законодательные инициативы по обязательному экземпляру // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 195 - 109. – ISSN 0869-6020
520868
  Цыбенко Л. Законодательные инициативы: проек Правил составления и подачи заявки на знак для товаров и услуг // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 16-20. – ISSN 1608-6422
520869
  Касаткина Н.М. Законодательные органы штатов в США : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.711 / Касаткина Н.М. ; Всес. НИИ сов. законод. – Москва, 1971. – 16 с.
520870
  Григорьев В.К. Законодательные основы земельных отношений в Народной Республике Болгарии. / В.К. Григорьев. – Москва, 1956. – 36с.
520871
  Турубинер А.М. Законодательные основы земельных преобразований в Венгерской Народной Республике / А.М. Турубинер. – М., 1956. – 27с.
520872
  Беликова К.М. Законодательные основы осуществления антимонопольными органами контроля за "экономическими концентрациями" в странах МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 16-18. – ISSN 1812-3910
520873
  Кобец П.Н. Законодательные основы предупреждения терроризма в европейских странах и необходимость совершенствования российского законодательства с учетом международного опыта // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 37-40. – ISSN 1812-3910
520874
  Игумнова Н. Законодательные основы формирования евразийского библиотечного пространства / Наталья Игумнова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 3-11. – ISSN 1608-4071


  Об особенностях правового регулирования библиотечного дела в государствах - участниках СНГ.
520875
  Полхов С.А. Законодательные уложения Сэнгоку дайме : исслед. и переводы / С.А. Полхов. – Москва : КРУГЪ, 2015. – 647, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2014 г. при поддержке Фонда изучения японской культуры имени Умэда Есими. - Указ. имен: с. 631-639. – Библиогр.: с. 608-630 и в конце глав. – (Новые исследования по японской культуре ; кн. 2). – ISBN 978-5-7396-0381-4
520876
  Иваненко Анатолий Моисеевич Законодательный материал как источник рабочего движения в 1900-1904 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.09 / Иваненко Анатолий Моисеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 178л. – Бібліогр.:л.155-173
520877
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – Москва
1. – 1972. – 840с.
520878
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 789с.
520879
   Законодательсвто о жилищно-коммунальном хозяйстве. – М
2. – 1973. – 798с.
520880
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1970. – 631с.
520881
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
7. – 1975. – 702с.
520882
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып. 4. – 1978. – 456 с.
520883
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып. 5. – 1979. – 895 с.
520884
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
5. – 1979. – 600с.
520885
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
8. – 1980. – 752с.
520886
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
7. – 1981. – 670с.
520887
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
Вып., 7, ч. 2. – 1982. – 471с.
520888
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
9. – 1982. – 384с.
520889
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М
Вып. 10. – 1983. – 704с.
520890
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
1. – 1987. – 303с.
520891
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 336с.
520892
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
2. – 1987. – 287с.
520893
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 3. – 1988. – 448с.
520894
   Законодательсвто о капитальном строительстве. – М
Ч. 4, кн. 2. – 1988. – 560с.
520895
   Законодательсвто о коренной перестройке управления экономикой : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 270 с. – ISBN 5-7260-0047-1
520896
   Законодательсвто о несовершеннолетних. – К, 1974. – 636с.
520897
   Законодательсвто о нотариате. – М, 1960. – 404с.
520898
   Законодательсвто о пенсиях в СССР. – М, 1972. – 204с.
520899
   Законодательсвто о пенсиях и пособиях членам колхоза. – 2-е доп. – М, 1966. – 177с.
520900
  Павловский Р.С. Законодательство в местных Советах депутатов трудящихся / Р.С. Павловский. – Харьков, 1975. – 115 с.
520901
  Пчелинцев С.В. Законодательство дореволюционной России об ограничениях прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805
520902
  Фруменкова Т.Г. Законодательство Екатерины II о привилегиях благотворителей воспитательніх домов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
520903
   Законодательство зарубежных стран : обзорная информация. – Москва
Вып. 144 : Договоры социалистических стран с капиталистическими и развивающимися странами о правовой помощи. – 1977. – 44 с.
520904
   Законодательство зарубежных стран. – Москва
Вып. 153. – 1978
520905
   Законодательство зарубежных стран. – Москва
Вып. 154. – 1978
520906
   Законодательство зарубежных стран. – Москва
Вып. 167. – 1979
520907
   Законодательство зарубежных стран. – Москва
Вып. 166. – 1980
520908
   Законодательство и важнейшие административно-правовые акты военного времени с22 июня 1941г. по 1 августа 1944 г.. – М, 1944. – 72с.
520909
  Фархтдинов Я.Ф. Законодательство и судебная практика по некоторым видам бытового обслуживания. / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1983. – 112с.
520910
   Законодательство капиталистических государств об экспортно-импортных операциях с социалистическими странами. – М, 1989. – 125с.
520911
  Поленов Г.Ф. Законодательство народно-демократических республик Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии по борьбе с антигосударственными преступлениями : Автореф... канд. юридич.наук: / Поленов Г.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 22 л.
520912
  Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле: эволюция и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 17 - 27. – ISSN 0130-9765
520913
   Законодательство о борьбе с пьянством и алкоголизмом. – Москва, 1985. – 48с.
520914
  Гадырка М.П. Законодательство о борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией / М.П. Гадырка, М.И. Сидоров. – Кишинев, 1988. – 147с.
520915
   Законодательство о браке и семье и практика его применения. – Свердловск, 1989. – 150с.
520916
  Хинчук В.М. Законодательство о жилищных, дачных и гаражных кооперативах / В.М. Хинчук. – М., 1975. – 95с.
520917
  Абова Т.Е. Законодательство о защите прав предприятий и организаций. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Государство и право ; №6)
520918
  Звенигородская Н.Ф. Законодательство о защите семейных прав детей: международный и национальный компоненты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 14-19. – ISSN 1812-3910
520919
   Законодательство о капитальном строительстве. – 2-е перераб. и доп. – М
2. – 1977. – 336с.
520920
   Законодательство о капитальном строительстве. – М
4. – 1977. – 694с.
520921
   Законодательство о капитальном строительстве. – Москва : Юридическая литература
Вып. 3. – 1978. – 256 с.
520922
   Законодательство о капитальном строительстве : Дополн. и измен. В 4-х ч. – Москва : Юридическая литература
Ч. 4, Кн. 1. – 1988. – 448 с.
520923
  Катаев И.М. Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I / И.М. Катаев. – Описано без тит. л. – 70-85с.
520924
   Законодательство о лесах. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111с.
520925
  Смирнов А.В. Законодательство о льготах и преимуществах работников МТС / А.В. Смирнов, В.В. Бесчервных. – Москва, 1955. – 128с.
520926
  Комаров Б.К. Законодательство о наследовании / Б.К. Комаров. – М., 1963. – 28с.
520927
  Козлов А.Е. Законодательство о пенсионном обеспечении / А.Е. Козлов. – Москва, 1974. – 119 с.
520928
  Арсеньев К.К. Законодательство о печати / Арсеньев К.К. – Санкт-Петербург : Книгоизд-во П.П. Гершунина и Ко, 1903. – 264 с. – 34р. – (Великие реформи 60-х гг. в их прошлом и настоящем / под ред. И. Гессена и А.И. Каминка)
520929
  Клейн Н.И. Законодательство о планировании производства товаров народного потребления. / Н.И. Клейн. – М, 1967. – 142с.
520930
   Законодательство о правах женщин в СССР. – Москва, 1975. – 222 с.
520931
  Мальцман Б.С. Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте. / Б.С. Мальцман. – М.
2. – 1923. – 423-986с.
520932
  Седюлин А. Законодательство о религиозных культах / А. Седюлин. – М, 1974. – 95с.
520933
  Савчик Е. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях: сравнительный анализ правотворческих процессов в Украине и Беларуси на современном этапе // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-17-0
520934
  Тодыка Ю.Н. Законодательство о Советах в действии : (местные Советы и экономика) / Ю. Н. Тодыка ; Отв. ред. В.И. Мокряк ; АН МССР, Отд. философии и права. – Кишинев : Штиница, 1984. – 134, [2] с.
520935
  Фаршатов И.В. Законодательство о совхозных фондах / И.В. Фаршатов. – М, 1982. – 119с.
520936
   Законодательство о судоустройстве СССР и союзных республик. – М, 1961. – 264с.
520937
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения / А.Ю. Кабалкин. – 2-е изд. – М, 1988. – 221с.
520938
  Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1984. – 224с.
520939
  Терещенко Л.К. Законодательство о техническом регулировании: его развитие / Л.К. Терещенко, А.В. Калмыкова, В.Ю. Лукьянова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
520940
  Александров Н.Г. Законодательство о труде / Н.Г. Александров. – Москва, 1954
520941
  Пашков А.С. и др. Законодательство о труде / А.С. и др. Пашков. – Минск, 1972. – 448с.
520942
  Лапай А.П. Законодательство о труде : вопр. и ответы / А.П. Лапай. – Киев, Донецк, 1982. – 249с.
520943
  Петренко Л.Ф. Законодательство о труде научных работников / Л.Ф. Петренко. – М, 1988. – 223с.
520944
  Николаева Л.А. Законодательство о труде подростков / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1979. – 144с.
520945
  Велюшин О.В. Законодательство о фондах финансирования технического прогресса в промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Велюшин О.В. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва, 1970. – 31с.
520946
   Законодательство об административной ответственности. – Куйбышев, 1975. – 296 с.
520947
  Студеникина М.С. Законодательство об административных правонарушениях / М.С. Студеникина. – М, 1981. – 64с.
520948
   Законодательство об изобретательстве и рационализации, 1973
520949
  Портнов В.П. Законодательство об исправительно-трудовых учреждениях РСФСР в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 35-43
520950
  Синельников М. Законодательство об обороне СССР / М. Синельников. – М., 1939. – 384с.
520951
  Панкратов И.Ф. Законодательство об охране и использовании животного мира / И.Ф. Панкратов, Н.А. Сыроедов. – Москва, 1983. – 96с.
520952
  Титов Николай Иванович Законодательство об участии граждан в пресечении преступлений / Титов Николай Иванович. – Л. : Ленингр. орг. о-ва Знание РСФСР, 1988. – 19с.
520953
   Законодательство основных зарубежных стран об охране товарных знаков. – Москва, 1975. – 22с.
520954
   Законодательство по внешней торговле стран народной демократии. – М, 1952. – 200с.
520955
  Барышев М.И. Законодательство по жилищному строительству / М.И. Барышев. – Москва : Госюриздат, 1960. – 127 с.
520956
   Законодательство по кредитной реформе. – М, 1933. – 547с.
520957
   Законодательство по охране труда. – М, 1966. – 528с.
520958
  Якимчик И.И. Законодательство по технике безопасности и промышленной санитарии / И.И. Якимчик, 1926. – 418с.
520959
  Исаев М.М. Законодательство по уголовному праву и процессу в период войны / М.М. Исаев. – М, 1943. – 40с.
520960
  Волосникова Л.М. Законодательство России о высшем образовании в XVIII веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
520961
  Гарипов Р.Ш. Законодательство Российской Федерации о защите прав коренных малочисленных народов России и его соответствие международным стандартам // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 105-109. – ISSN 0132-0769
520962
   Законодательство Российской Федерации о налогах. – М, 1992. – 175с.
520963
  Пчелинцева Л.М. Законодательство РСФСР и города Москвы послереволюционного периода об обеспечении жильем военнослужащих: сравнительный анализ / Л.М. Пчелинцева, В С. Пчелинцев // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.48-49


  1917-1929 годы
520964
   Законодательство социалистических стран о прокурорском надзоре. – Душанбе, 1968. – 248с.
520965
   Законодательство социалистических стран по изобретательству. – М, 1972. – 164с.
520966
   Законодательство СССР и международные соглашения по вопросам гражданства. – М, 1964. – 180с.
520967
   Законодательство СССР и союзных республик о наказах избирателей. – М, 1983. – 128с.
520968
  Буянкина С.В. Законодательство субъектов Российской Федерации в социальной сфере // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.62-72. – ISSN 1608-8794
520969
  Баглай М.В. Законодательство США в борьбе с забастовочным движением / М.В. Баглай ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Госюриздат, 1960. – 192 с.
520970
  Зайчук Олег Владимирович Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг. ХХ ст.) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зайчук Олег Владимирович ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Юрид. ф-т. Каф.истории государства и права. – Киев, 1980. – 207 л.
520971
  Зайчук О.В. Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70 г. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.1 / Зайчук О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
520972
  Туляганов Абдужаббар Законодательство УзССР о депутатах и его развитие в период зрелого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Туляганов Абдужаббар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л.
520973
  Скибицкий В.В. Законодательство Украинской ССР об условном осуждении и практика его применения. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Скибицкий В.В.; АН УССР.Объед.совет.Ин-ат философии и Ин-т гос.и права. – Киев, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
520974
   Законодательство Украины о банковской деятельности. – Київ, 1996. – 230с.
520975
  Семчик В.І. Законодательство Украины о собственности на землю и его влияние на реформирование экономики // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7021-00-0
520976
   Законодательство Украины о ценных бумагах. – Київ, 1996. – 230с.
520977
   Законодательство Украины об интеллектуальной собственности : ( по состоянию на 15 мая 2002). – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2002. – 592с. – ISBN 966-633-128-4
520978
  Грибан А. Законодательство Украины относительно объекта "применение" и пути его совершенствования // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 28-32


  В статье автором проанализировано законодательство Украины относительно объекта "применение". Автором предложено внести изменения в соответствующие нормы. В частности, предложено заменить существующую формулировку объекта новое применение известного ...
520979
  Неболсин А.Г.. Законодательство фабричных и торговых клеймах в Росии и заграницею : материалы, собранные А.Г. Неболсиным. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1886. – VIII, 250 с. – Экз. в разных тип. переплетах
520980
  Петров А.Г. Законодательствоо реабилитации невинно осужденных граждан по политическим мотивам в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1812-3910
520981
   Законодательстов о производстве, заготовках и закупках сельхозпродуктов. – М, 1967. – 396с.
520982
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
1. – 1923. – 428с.
520983
   Законодательстов о промышленности, торговле, труде и транспорте. – М
2. – 1923. – 986с.
520984
   Законодательстов о социальном обеспечении. – М, 1991. – 63с.
520985
   Законодательстов о торговле. – М, 1990. – 399с.
520986
   Законодательстов о трестах, синдикатах и органах регулирования промышленности. – 2-е значит. расширен. и доп. – М, 1924. – 338с.
520987
   Законодательстов о труде. – М, 1947. – 359с.
520988
   Законодательстов о труде. – 2-е. – Минск, 1954. – 468с.
520989
   Законодательстов о труде. – Минск, 1978. – 335с.
520990
   Законодательстов о труде. – Минск, 1982. – 336с.
520991
   Законодательстов о труде. – Минск, 1991. – 591с.
520992
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М-Л
1. – 1925. – 112с.
520993
   Законодательстов о труде в зарубежных странах. – М
3. – 1927. – 236с.
520994
   Законодательстов о труде в условиях перестройки. – Киев, 1991. – 229 с.
520995
   Законодательстов об издательстве. – Москва, 1933. – 120 с.
520996
   Законодательстов об изобретательстве и рационализации. – Киев, 1973. – 390 с.
520997
   Законодательстов об иностранных инвестициях. – М, 1993. – 256с.
520998
   Законодательстов об охране детства. – К, 1982. – 519с.
520999
   Законодательстов об уголовном судопроизводстве. – М
1. – 1963. – 879с.
521000
   Законодательстов об учете и статистике. – М
2. – 1934. – 304с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,