Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
520001
  Рыков Ю.Д. "История о велико князе Московском" А.М.Курбского как источник по истории опричнины.. : Автореф... канд. ист.наук: / Рыков Ю.Д.; Москов. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1972. – 25л.
520002
  Николаев Д.П. "История одного города" М. Е. Салтыкова-Щедрина (гротеск как принцип сатирической типизации) : Автореф... канд. филол.наук: / Николаев Д. П.; МГУ. – М., 1975. – 24л.
520003
  Иванов Г.В. "История одного города" М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов Г.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 17 с.
520004
  Гицкий В.Н. "История одного города" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... Канд.филол.наук: / Гицкий В.Н.; Моск.гос. пед.ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
520005
  Чхеидзе А.И. "История Пугачева" А.С. Пушкина / А.И. Чхеидзе. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 324 с.
520006
  Чхаидзе А.И. "История Пугачева" А.С.Пушкина. : Автореф... канд. филол.наук: / Чхаидзе А.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 42л.
520007
  Браудо Е.М. История музыки (сжатый очерк). / Е.М. Браудо. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1935. – 464с.
520008
  Бокщанина Е.А. История музыки народов СССР до Великой Октябрьской социалистической революции / Е.А. Бокщанина. – Москва : Музыка, 1978. – 439 с.
520009
  Бокщанина Е.А. История музыки народов СССР. / Е.А. Бокщанина. – М, 1969. – 383с.
520010
  Буттинг М. История музыки, пережитая мной / М. Буттинг. – М., 1959. – 336с.
520011
  Пономарев Ю.А. История Мусульманской лиги Пакистана / Ю.А. Пономарев. – М., 1982. – 302с.
520012
  Князев Ю.А. История Мытищинского вагоностроительного завода (1896-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Князев Ю.А.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
520013
  Митев Й. История на Априлското въстание 1876 / Й. Митев. – В три тома. – София : Издателство на Българската Академия на науките
Т. 1 : Предпоставки и подготовка. – 1986. – 430 с.
520014
  Митев Й. История на Априлското въстание 1876 / Й. Митев. – В три тома. – София : Издателство на Българската Академия на науките
Т. 2 : Обявяване, бойни действия и потушаване на въстанието. – 1988. – 520 с.
520015
  Манчев К. История на балканските народи. От османското нашествие на Балканите до Втората световна война. / К. Манчев. – Велико Търново, 1979. – 457с.
520016
  Георгиев Величко История на Българите 1878-1944 в документи : В три тома / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Просвета. – ISBN 954-01-0558-7
Том 1 : 1878-1912; Част 1: Възстановяване и развитие на българската държава. – 1994. – 632с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
520017
  Георгиев Величко История на Българите 1878-1944 в документи : В три тома / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Просвета. – ISBN 954-01-0558-7
Том 1 : 1878-1912; Част 2: Българите в Македония, Тракия и Добруджа. – 1996. – 624с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
520018
  Георгиев В. История на Българите 1878-1944 в документи : в три тома / В. Георгиев, С. Трифонов. – София : Просвета. – ISBN 954-01-0756-3
Т. 2 : 1912-1918 : Периодът на войните 1912-1918. – 1996. – 759 с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
520019
   История на България. – София : Държавно издателство "Наука и изкуство"
Т. 1. – 1954. – 557 с. – В 2 т., с прилож.
520020
   История на България. – София : Държавно издателство "Наука и изкуство"
Т. 2. – 1955. – 1064 с. – В 2 т.
520021
   История на България. – Второ преработено издание. – София : Държавно издателство "Наука и изкуство"
Т. 3. – 1964. – 690, [2] с. – В 3 т.
520022
  Георгиев Г. История на България : книга за учителя / Г. Георгиев, З. Станчева, Й. Шопов. – София : Народна просвета, 1973. – 341, [3] с.
520023
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 1 : Първобитнообщинен и робовладелски строй. Траки. – 1979. – 471 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520024
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 2 : Първа Българска държава. – 1981. – 505 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520025
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 3 : Втора Българска държава. – 1982. – 525 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520026
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 4 : Българският народ под османско владичество (от 15 до началото на 18 вю). – 1983. – 401 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520027
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 5 : Българско възраждане 18-средата на 19 в. – 1985. – 559 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520028
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 6 : Българско възраждане 1856-1878. – 1987. – 641 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520029
   История на България : в четиринадесет тома. – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките / Единен центрър по история, Институт по история)
Т. 7 : Възстановяване и утвърждаване на Българската държава. Национално-освободителни борби ( 1878 - 1903 ). – 1991. – 559 с. : ил. – Изданието е посветено на 1300-годишнината от създаването на Българската държава
520030
  Константинов П. История на България = Материалът на книгата е из стенограми на публични беседи изнасяни от Петър Константинов : с някои премълчавани досега исторически факти / П. Константинов. – София : Издателство "Феникс", 1993. – 301, [3] с.
520031
   История на България. – София, 1993. – 759с.
520032
  Клайнер Б. История на България,съставлена в 1761г / Б. Клайнер. – София, 1977. – 186с.
520033
   История на Българската Академия на науките 1869-1969 / С. Божков, В. Василев, В. Паскалева, Ц. Тодорова; С. Божков, В. Василев., В. Паскалева , Ц. Тодорова. – София : на Българската Академия на науките, 1971. – 261 с. : портр., ил.
520034
  Добрєв Пєтър История на българската държаввност (по най-старитє царски и църковни лєтописи) / Добрєв Пєтър. – София : ИКК "СЛАВИКА-РМ", 1995. – 189с. – ISBN 954-8439-19-0
520035
   История на българската литература
1. – 1963
520036
  Цонев Б. История на българский езикъ / Б. Цонев. – София
3. – 1937. – 505с.
520037
  Цонев Б. История на българский езикъ / Б. Цонев. – София
1. – 1940. – 476с.
520038
  Младенов О. История на българския език / О. Младенов. – София, 1979. – 412с.
520039
  Цонев Беньо История на българския език / Цонев Беньо. – София
1. – 1984. – 467 с.
520040
  Мутафчиевъ П. История на българския народ / П. Мутафчиевъ. – Второ издание подъ редакцията на Ив. Дуйчевъ. – София : Хемус
Ч. 2 : България при шишмановци. – 1944. – XII, 278 с.
520041
  Мутафчиев П. История на българския народ (681-1323) / П. Мутафчиев. – Под редакцията на проф. Васил Гюзелев. – София : Издателство на бълграрската академия на науките, 1986. – 344 с.
520042
  Савич М. История на българския народ. / М. Савич. – София, 1981. – 128с.
520043
  Русинов Р. История на българския правопис. / Р. Русинов. – София, 1981. – 123с.
520044
   История на Велико Търново. – София : Издателство на отечествения фронт
Т. 1 : Праистория, античност и средновековие. – 1986. – 385, [6] с. – В 3 т.
520045
  Петрова В. История на вертикалния тькачен стан с тежести - от неолита до края на Античността(по археологически данни от днешните български земли) // Studia archaeologica Universitatis Serdicensis / Universitas Serdicensis. – Sofia, 2016. – T. 5/2015. – С. 115-218. – ISSN 1312-7284
520046
  Ангелов Д. История на Византия : първа част 395-867 г. / Димитър Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1959. – 344 с.
520047
  Венедиков Й. История на доброволците от Сръбско-българската война 1885 година / Й. Венедиков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 271, [8] с.
520048
  Бондарев А. История на лопате // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 43. – С. 70-80


  Десять важливих відкриттів археологів, які мають важливі наслідки
520049
  Пенев Б. История на новата бьлгарска литература. / Б. Пенев. – София
Т. 1. – 1976. – 760 с.
520050
  Пенев Б. История на новата бьлгарска литература. / Б. Пенев. – София
Т. 3. – 1977. – 679 с.
520051
  Пронина Е.А. История на службе у короля и кардинала: отец и сын Дюшены // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 39-43. – ISSN 2070-9773
520052
  Бобчев Стефан История на старобългарското право : (лекциии исследования) / Стефан С. Бобчев. – София : Печ. на П.М. Бжзайтов, 1910. – XII, 560 с.


  На тит. л дарственная надпись 1909 г.
520053
  Голдщайн И. История на Хърватия / Иво Голдщайн ; превод от англ. Веселина Запрянова. – Пловдив : Пигмалион, 2003. – 300 с. – Библиогр.: с. 296-300 и в подстроч. примеч. – ISBN 954-8336-79-0
520054
  Кондарев Н. История на Чирпан и Чирпанско / Н. Кондарев, Н. Гарвалов, Атанасов-Тимошкин. – София : Издателство на Отечествения фронт, 1987. – 702, [6] с.
520055
  Чернов Е.И. История названий денег и денежных единиц в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернов Е.И.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1960. – 16л.
520056
  Проценко Б.Н. История названий животных в славянских языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.03 / Проценко Б.Н. ; Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1985. – 18 с.
520057
   История накопления металлоносных и рудоносных осадков гидротермального поля "Краснов" за последние 80 тыс. лет (часть II) / В.Ю. Русаков, Т.Г. Кузьмина, И.А. Рощина, В.В. Шилов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 271-297 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
520058
  Масленникова А.А. История налогообложения в России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.37-38
520059
  Стеценко Е.А. История написанная в пути... : ( Записки и книги путишествий в американской литературе ХVII-XIX вв. ) / Е.А. Стеценко; Р А Н Ин-тут мировой литератури им . А.М. Горького; Отв.ред. М.М. Коренева. – Москва : Наследие, 1999. – 312с. – ISBN 5-201-13245-6
520060
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 1. – 1844. – 5, 442 с.
520061
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 2, [кн. 8]. – 1846. – 4, 448 с.
520062
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 2, [кн. 5]. – 1846. – 437, 5 с.
520063
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 3. – 1846. – 4, 448 с.
520064
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 4. – 1848. – 3, 472 с.
520065
  Полевой Н. История Наполеона : [в 5-ти т.] / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. Наук
Т. 5. – 1848. – 4, III, 482 с.
520066
  Чурмаева Н.В. История наречий в русском языке / Н.В. Чурмаева. – М, 1989. – 174с.
520067
  Петросян А.А. История народа и его эпос / А.А. Петросян. – М., 1982. – 216с.
520068
  Ливий Тит История народа римского : [в. 5-ти т.] / Соч. Тита Ливия Падуанского ; Пер. [и предисл.] А. Клеванова. – Москва : Тип. Волкова и К*
Т. 1, кн. 1-4 : (От построения Рима до 363 года перед Р. Хр.). – 1858. – XV, 466, VIII с.
520069
  Ливий Тит История народа римского : [в. 5-ти т.] / Соч. Тита Ливия Падуанского ; Пер. [и предисл.] А. Клеванова. – Москва : Тип. Волкова и К*
Т. 2, отд. 2, кн. 7-23 : (Описание войн Римлян с Самитами и Кароагенянами). – 1859. – XX, 491 с. – Кн. в разных тип. перепл.
520070
  Ливий Тит История народа римского : [в. 5-ти т.] / Соч. Тита Ливия Падуанского ; Пер. [и предисл.] А. Клеванова. – Москва : Тип. Волкова и К*
Т. 3, кн. 24-30. – 1861. – X, 462 с.
520071
  Ливий Тит История народа римского : [в. 5-ти т.] / Соч. Тита Ливия уроженца Падуи ; Пер. А. Клеванова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля
Т. 4, кн. 31-38 : Войны с Филиппом Македонским и Антиохом Сирийским. – 1867. – 476, V с.
520072
  Ливий Тит История народа римского : [в. 5-ти т.] / Соч. Тита Ливия уроженца Падуи ; Пер. А. Клеванов. – Санкт-Петербург : В тип. Хотинского
Т. 5, кн. 39-45 : Содержание утраченных книг от 45 до 140 и все уцелевшие отрывки из них. – 1867. – 473, V с.
520073
  Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии : С прил.: I. Общий разбор развития швейцарского народоправства и право народной инициативы в союзе. [Соч.] Г.Ф. Львовича II. Результаты швейцарского референдума. [Соч.] Ф. Курти / Ф. Курти, чл. Швейц. нац. сов., чл. Сэн-Галл. правительств. сов.; Пер. с нем. Г.Ф. Львовича. – Москва : Изд. Т-ва "Знание" ; тип. И.Н. Клобукова, 1900. – VIII, 240 с. – Предисл.: И. [!Г.Ф.] Львович. – (Историко-политическая библиотека / ред. В.А. Поссе ; № 3)
520074
  Вайнштейн С.М. История народного искусства Тувы / С.М. Вайнштейн. – Киев, 1974. – 223 с.
520075
  Сердобов Н.А. История народного образования в Туве. : Автореф... канд. пед.наук: / Сердобов Н.А.;. – М., 1952. – 40л.
520076
  Колосков Г.А. История народного образования на Русском Дальнем Востоке (до Великой Октябрьской социалистической революции в СССР) : Автореф... кандид. пед.наук: / Колосков Г.А.;. – М., 1952. – 21л.
520077
  Бах А.Н. История народного хозяйства / А.Н. Бах. – Ярославль, 1919. – 45с.
520078
  Паламарчук В.Е. История народного хозяйства Германии / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1960. – 46с.
520079
  Горчаков Р.С. История народного хозяйства зарубежных стран / Р.С. Горчаков. – Л., 1962. – 128с.
520080
   История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Кишинев, 1974. – 375с.
520081
   История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Кишинев, 1976. – 436с.
520082
   История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Кишинев, 1977. – 352с.
520083
   История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Кишинев, 1978. – 399с.
520084
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – Л.
т.1. – 1947. – 663с.
520085
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – 2-е. – Л.
т.1. – 1950. – 656с.
520086
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – 2-е. – Л.
т.2. – 1950. – 736с.
520087
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – 3-е. – Ленинград
т.1. – 1952. – 656с.
520088
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – 3-е. – Л.
т.2. – 1952. – 736с.
520089
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – М.
т.1. – 1956. – 647с.
520090
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – М.
т.2. – 1956. – 728с.
520091
  Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / П.И. Лященко. – М.
т.3. – 1956. – 644с.
520092
  Чунтулов В.Т. История народного хозяйства СССР. / В.Т. Чунтулов. – К., 1964. – 212с.
520093
   История народного хозяйства СССР. (1917-1963 гг.). – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 287с.
520094
   История народного хозяйства СССР. Курс лекций. – М., 1960. – 663с.
520095
  Чунтулов В.Т. История народного хозяйства СССР. Эпоха социализма. / В.Т. Чунтулов. – К., 1962. – 384с.
520096
   История народного хозяйства Узбекистана. – Ташкент
1. – 1962. – 391с.
520097
  Тьерсо Ж. История народной песни во Франции / Ж. Тьерсо. – Москва, 1975. – 463с.
520098
  Бейлис А.Б. История Народной Республики Болгарии / А.Б. Бейлис. – Львов, 1977. – 90с.
520099
   История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. – М., 1986. – 583с.
520100
  Арсеньев К. История народов и республик Древней Греции
Ч.1. – 1825
520101
  Арсеньев К. История народов и республик Древней Греции.
Ч.2. – 1826
520102
   История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.). – Москва : Наука, 1988. – 659 с. : ил. – (История народов Северного Кавказа / АН СССР ; Отв. ред. серии А.Л. Нарочницкий). – ISBN 5-02-009486-2
520103
   История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.. – Москва : Наука, 1988. – 544 с. : ил. – (История народов Северного Кавказа / АН СССР ; Отв. ред. серии А.Л. Нарочницкий). – ISBN 5-02-009486-2
520104
   История народов СССР. – М.-Л., 1931. – 46с.
520105
  Бахрушин С.В. История народов Узбекистана / С.В. Бахрушин. – Ташкент
2. – 1947. – с.
520106
   История народов Узбекистана. От образования государства шейбанидов до Великой Октябрськой соц. революции / Бахрушин С.В. – Ташкент
2. – 1947. – 512с.
520107
   История народов Узбекистана. С древнейших времен до начала XVI в.. – Ташкент
1. – 1950. – 474с.
520108
  Халиков А.Х. История населения Казанского Поволжья в эпоху бронзы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халиков А.Х.; Акад.наук СССР.Ин-т истории материальной культуры. – М, 1955. – 19л.
520109
  Максимов Е.В. История населения Среднего Приднепровья на рубеже нашей эры. : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов Е. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1968. – 20л.
520110
   История натюрморта как жанра // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 3. – С. 60-82
520111
   История науки в подлинныхъ документахъ : ученіе о живомъ веществъ. – Санкт-Петербургъ : Въстника Знанія. – 40 с. : порт., рис.
520112
   История науки и науковедение. X Прибалтийская конференция по истории науки : тезисы докладов. – Рига : Зинатне, 1975. – 212 с.
520113
  Кедров Б.М. История науки и принципы исследования / Б.М. Кедров. – М, 1971. – 28с.
520114
  Старостин Б.А. История науки и прогнозирование. / Б.А. Старостин. – М., 1971. – 19с.
520115
  Шухардин В С. История науки и техники / В С. Шухардин, . – Москва, 1974. – 152с.
520116
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 1. – 2002
520117
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 2. – 2002
520118
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 3. – 2002
520119
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 4. – 2002
520120
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 5. – 2002
520121
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 6. – 2002
520122
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 7. – 2002
520123
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 8. – 2002
520124
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 9. – 2002
520125
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 10. – 2002
520126
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 11. – 2002
520127
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 12. – 2002
520128
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 1. – 2003
520129
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 2. – 2003
520130
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 3. – 2003
520131
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 4. – 2003
520132
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 5. – 2003
520133
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 6. – 2003
520134
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 7. – 2003
520135
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 8. – 2003
520136
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 9. – 2003
520137
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 10. – 2003
520138
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 11. – 2003
520139
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 12. – 2003
520140
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 1. – 2004
520141
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 2. – 2004
520142
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 3. – 2004
520143
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 4. – 2004
520144
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 5. – 2004
520145
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 6. – 2004
520146
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 7. – 2004
520147
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 8. – 2004
520148
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 9. – 2004
520149
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 10. – 2004
520150
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 11. – 2004
520151
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 12. – 2004
520152
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 1. – 2005
520153
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 2. – 2005
520154
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 3. – 2005
520155
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 4. – 2005
520156
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 5. – 2005
520157
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 6. – 2005
520158
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 7. – 2005
520159
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 8. – 2005
520160
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 9. – 2005
520161
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 10. – 2005
520162
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 11. – 2005
520163
   История науки и техники : Ежемесячный научный журнал. – Москва
№ 12. – 2005
520164
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 1. – 2006
520165
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 2. – 2006
520166
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 3. – 2006
520167
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 4. – 2006
520168
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 5. – 2006
520169
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 6. – 2006
520170
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 7. – 2006
520171
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 8. – 2006
520172
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 9. – 2006
520173
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 10. – 2006
520174
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 11. – 2006
520175
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 12. – 2006
520176
   История науки и техники : научный журнал. – Москва
№ 1. – 2007
520177
   История науки и техники : научный журнал. – Москва
№ 2. – 2007
520178
   История науки и техники : научный журнал. – Москва
№ 3. – 2007
520179
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 4. – 2007
520180
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 5. – 2007
520181
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 6. – 2007
520182
   История науки и техники : сборник трудов 6 Международной молодежной научной конференции "История науки и техники", состоявшейся в Санкт-Петербурге 8-9 нояября 2006 года. – Санкт-Петербург
Т. 6. – 2007. – 150с.
520183
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 7. – 2007
520184
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 8. – 2007
520185
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 9. – 2007
520186
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 10. – 2007
520187
   История науки и техники : Научный журнал. – Москва
№ 11. – 2007
520188
   История науки и техники : научный журнал. – Москва
№ 12. – 2007
520189
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 1. – 2008
520190
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 2. – 2008
520191
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 3. – 2008
520192
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 4. – 2008
520193
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 5. – 2008
520194
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 6. – 2008
520195
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 7. – 2008
520196
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 8. – 2008
520197
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 9. – 2008
520198
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 10. – 2008
520199
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 11. – 2008
520200
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва
№ 12. – 2008
520201
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 1. – 2009
520202
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 2. – 2009
520203
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 3. – 2009
520204
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 4. – 2009
520205
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 5. – 2009
520206
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 6. – 2009
520207
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 7. – 2009
520208
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 8. – 2009
520209
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 9. – 2009
520210
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 10. – 2009
520211
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 11. – 2009
520212
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 12. – 2009
520213
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 1. – 2010
520214
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520215
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 3. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520216
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 4. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520217
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 5. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520218
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 6. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520219
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 7. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520220
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 8. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520221
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 9. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520222
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 10. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520223
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 11. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520224
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 12. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
520225
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 1. – 2011
520226
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 2. – 2011
520227
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 3. – 2011
520228
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 4. – 2011
520229
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520230
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520231
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520232
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд. "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520233
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520234
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520235
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520236
   История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
520237
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 1. – 2012
520238
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 2. – 2012
520239
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 3. – 2012
520240
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 4. – 2012
520241
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 5. – 2012
520242
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 6. – 2012
520243
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 7 : Академии наук Чеченской Республики 20 лет. – 2012
520244
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 8. – 2012
520245
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 9. – 2012
520246
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 10. – 2012
520247
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 11. – 2012
520248
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 12. – 2012
520249
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520250
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520251
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520252
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520253
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520254
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520255
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520256
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520257
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520258
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520259
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520260
   История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
№ 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
520261
  Шухардин С.В. История науки и техники. / С.В. Шухардин. – М, 1976. – 168с.
520262
  Ярошевский М.Г. История науки и школьное обучение / М.Г. Ярошевский, Л.Я. Зорина. – Москва, 1978. – 48 с.
520263
  Ярошевский М.Г. История науки и школьное обучение / М.Г. Ярошевский, Л.Я. Зорина. – Москва : Знание, 1978. – 50 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Педагогика и психология)
520264
  Сафронова Е.В. История науки международного права: юбилейные даты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
520265
  Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов : с краткими сведениями из истории теории упругости и теории сооружений / С.П. Тимошенко ; под ред. А.Н. Митинского; Пер. с англ. В.И. Контовта. – 2-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2006. – 536 с. – ISBN 5-484-00449-7
520266
  Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов, с краткими сведениями из истории теории упругости и теории сооружений / С.П. Тимошенко. – М. : Гостехиздат, 1957. – 536с.
520267
   История науки: сб. ст.. – Тбилиси, 1984. – 143с.
520268
  Железняк Н.Н. История научного коммунизма: ленинские принципы исследования / Н.Н. Железняк. – Москва, 1988. – 143с.
520269
  Аристов В.В. История Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского / В.В. Аристов, Н.В. Ермолаева. – Казань, 1985. – 149с.
520270
  Ольшки Л. История научной литературы на новых языках / Л. Ольшки. – Москва-Ленинград
1. – 1933. – 303с.
520271
  Ольшки Л. История научной литературы на новых языках / Л. Ольшки. – М.-Л.
3. – 1933. – 324с.
520272
  Ольшки Л. История научной литературы на новых языках / Л. Ольшки. – Москва-Ленинград
Том 2 : Образование и наука в эпоху ренессанса в Италии. – 1934. – 211 с.
520273
   История национально-государственного строительства в СССР. – М.
1. – 1972. – 516с.
520274
   История национально-государственного строительства в СССР. – М.
2. – 1972. – 326 с.
520275
   История национально-государственного строительства в СССР. – М.
2. – 1972. – 516с.
520276
   История национально-государственного строительства в СССР 1917-1978 гг.. – М.
Т. 1. – 1979. – 423с.
520277
   История национально-государственного строительства в СССР 1917-1978 гг.. – М.
Т.2. – 1979. – 399с.
520278
   История национально-государственного строительства в СССР. 19171-1966. – М.
1. – 1968. – 503с.
520279
   История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. – М., 1978. – 615с.
520280
   История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. – М., 1976. – 637с.
520281
   История национального сопротивления в Греции. 1940-1945 гг.. – М., 1977. – 439с.
520282
  Вострухина Т.Н. История начального образования во Владимирской губернии с 60-х годов XIX века до Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. пед.наук: / Вострухина Т.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
520283
  Крамер Сэмюэл История начинается в Шумере / Крамер Сэмюэл. – Москва : Наука, 1965. – 256 с.
520284
  Крамер С.Н. История начинается в Шумере / С.Н. Крамер. – Москва : Наука, 1991. – 233с. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-02-016729-0
520285
   История нашего времени (современная культура и ее проблемы). – Птгр. – 301с.
520286
   История нашего времени (современная культура и ее проблемы). – 124с.
520287
  Афанасьева А.И. История нашего края / А.И. Афанасьева. – Петрозаводск, 1966. – 292с.
520288
  Загоровский В.П. История нашего края / В.П. Загоровский. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 1968. – 176с.
520289
  Мансуров В.М. История нашего края. / В.М. Мансуров. – Киров, 1969. – 124с.
520290
  Гурев Г.А. История нашего мира / Г.А. Гурев. – Москва, 1945. – 47с.
520291
  Торское А. История нашего столетия 1815-1890 / А. Торское. – К
1. – 1898. – 512с.
520292
  Торсое А. История нашего столетия 1815-1899 года / А. Торсое. – К
2. – 1899. – 490с.
520293
  Торсое А. История нашего столетия. 1815-1890 г. / А. Торсое; Пер. с дат. М.В. Лучицкой, под ред. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Изд. С.В.Кульженко ; Киев Южнорус. кн-во Ф.А. Иогансона
Т. 2 : 1863-1899 г. – 1899. – 498 с. – Общ. загл.: История нашего столетия. 1815-1899 г.. Пер. с дат. с доп. М.В. Лучицкой, под ред. проф. И.В. Лучицкого
520294
   История нашей Родины : (Эпоха социализма). Рек. указ. лит. для молодежи. – Москва : Книга, 1978. – 109с.
520295
   История нашей Родины в худ. литературе. Рекоменд. указатель.. – вып. 2. – М., 1951. – 80с.
520296
  Ходжес Гленн История не только про акул // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 135 : фото
520297
  Архангельский Г.В. История неврологии от истоков до 20 века / Г.В. Архангельский. – Москва, 1965. – 43с.
520298
  Розенфельд Б.А. История неевклидовой геометрии / Б.А. Розенфельд. – Москва : Наука, 1976. – 413 с.
520299
  Юз Д. История нейтрона : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Атомиздат, 1964. – 120 с.
520300
  Лукина Г.Н. История некоторых антонимических прилагательных в русском языке. (На матер. письм. памятников XI-XVII вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукина Г.Н.; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М,, 1963. – 20л.
520301
  Золотарев В.А. История нелегкой победы / В.А. Золотарев, М.Н. Межевич. – М., 1979. – 80с.
520302
  Беркут Л.Н. История немецких городов в средние века / Л.Н. Беркут. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1912. – VIII, 186


  Подпись: Бубнов преподаватель КУ с 1922 года
520303
  Рудый В.Г. История немецких экзоцентрических сложных слов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудый В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 18 с.
520304
  Гухман М.М. История немецкого литературного языка IX - XV вв. / М.М. Гухман, Н.Н. Семенюк. – М., 1983. – 199с.
520305
  Гухман М.М. История немецкого литературного языка XVI - XVIII вв. / М.М. Гухман. – М., 1984. – 248с.
520306
  Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1939. – 272 с.
520307
  Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. – Москва, 1948. – 300 с.
520308
  Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. – Изд. 4-е, переработ. и испр. – Москва, 1956. – 387с.
520309
  Бах А. История немецкого языка / А. Бах. – М, 1956. – 344с.
520310
  Филичева Н.И. История немецкого языка / Н.И. Филичева. – М, 1959. – 280с.
520311
  Москальская О.И. История немецкого языка / О.И. Москальская. – Л., 1959. – 390с.
520312
  Москальская О.И. История немецкого языка / О.И. Москальская. – М.-Л., 1965. – 279с.
520313
  Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. – Изд. 5-е, пересмотр. и испр. – М., 1965. – 408с.
520314
  Цареградская В.Ю. История немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – Москва, 1967. – 123с.
520315
  Москальская О.И. История немецкого языка / О.И. Москальская. – Ленинград, 1969. – 288с.
520316
  Рахманова Н.И. История немецкого языка. От теории к практике : Учебное пособие для студ. и аспирантов филологических направлений / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. – Москва : Высшая школа, 2004. – 334с. – ISBN 5-06-005273-7
520317
  Шюкэ Артур История немецкой литературы / Артур Шюкэ, член Ин-та, проф. College de France. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – [2], 254 с. – Библиогр. в примеч.
520318
  Кауфман Л.С. История немецкой литературы / Л.С. Кауфман, Г.И. Краморенко. – Москва, 1968. – 174с.
520319
   История немецкой литературы. – М. : Высшая школа, 1975. – 528 с.
520320
  Букаев А.И. История немецкой литературы / А.И. Букаев. – Минск
Ч. 3. – 1982. – 224с.
520321
  Пронин В.А. История немецкой литературы : учебное пособие для студентов направления (специальности) "Литературное творчество" / В.А. Пронин. – Москва : Логос, 2007. – 384 с. – (Новая Университетская Библиотека). – ISBN 5-98704-113-9
520322
  Франке К. История немецкой литературы в связи с развитием общественных сил (с V века до настоящего времени) / Куно Франке ; пер. с англ. П. Батина. – Санкт-Петербург : Типо-тип. "Герольд", 1904. – XII, 592, IX, IX с., 39 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 9)
520323
  Фогт Ф., Кох М. История немецкой литературы от древнейших времен до настоящего времени / [соч.] Проф. [д-ра] Фридриха Фогта и проф. [д-ра] Макса Коха ; пер. с разрешения изд. ориг. [и предисл.] А.Л. Погодина, прив.-доц. Спб. ун-та, преп. Археол. ин-та. – Санкт-Петербург : Тип. книгоиздат. Т-ва "Просвещение", 1901. – XII, 802 с., 31 л. цв. ил. : ил. – На обл. загл.: Иллюстрированная история новейшей французской литературы. (1800-1900 гг.). - В кн. всего 15 портр. на отд. л.
520324
  Букаев А.И. История немецкой литературы. / А.И. Букаев. – Минск
1. – 1978. – 192с.
520325
  Букаев А.И. История немецкой литературы. / А.И. Букаев. – Минск
2. – 1979. – 224с.
520326
   История немецкой литературы. 1789-1895. – М.
2. – 1986. – 342с.
520327
   История немецкой литературы. 1790-1848 гг.. – М.
3. – 1966. – 587с.
520328
   История немецкой литературы. 1848-1918 гг.. – М.
4. – 1968. – 614с.
520329
   История немецкой литературы. 1895-1985. В 3-х т.. – М. : Радуга
Т.3. – 1986. – 461 с.
520330
   История немецкой литературы. 1918-1945.. – М.
5. – 1976. – 696с.
520331
   История немецкой литературы. IX-XVII вв.. – М.
1. – 1962. – 471с.
520332
   История немецкой литературы. XVIII в.. – М.
2. – 1963. – 464с.
520333
   История немецкой литературы. От истоков до 1789 г.. – М.
1. – 1985. – 350с.
520334
  Шюре Э. История немецкой песни / Пер. Слушательниц Женских педагогических курсов под ред П. Вейнберга. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1884. – 228 с.
520335
  Шерер В. История немецокй литературы : в 2 ч. / [соч.] Вильгельма Шерера. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Ч. 1. – 1893. – X, 363 с. – Конволют. - Пер.: История немецокй литературы, ч. 2


  Авторы: Пыпин, Александр Николаевич (1833-1904)
520336
  Шерер В. История немецокй литературы. Ч. 2 : в 2 ч. / [соч.] Вильгельма Шерера // История немецокй литературы : в 2 ч. / В. Шерер. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1893. – Ч. 1. – XX, 401 с.


  Авторы: Пыпин, Александр Николаевич (1833-1904)
520337
  Котова Э.Л. История несостоявшейся публикации: Адриан Македонов об Осипе Мандельштаме // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 187-196. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
520338
  Бараш С.И. История неурожаев и погоды в Европе ( по16 в. н. э.) / С.И. Бараш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 236с. + карта
520339
  Сукармен. История нефтяной промышленности Индонезии. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Сукармен.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Каф. экономики и пром. производства. – М., 1971. – 23л.
520340
  Трошин А.К. История нефтяной техники в России (XVII в. - вторая половина XIX в.) / А.К. Трошин ; Акад. наук СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 114 с. : ил., карт. – Библиогр. в подстроч. примеч.
520341
   История Нигерии в новое и новейшее время. – М., 1981. – 357с.
520342
  Миронов С.А. История нидерландского литературного языка / С.А. Миронов. – Москва, 1986. – 199 с.
520343
  Ошис В.В. История нидерландской литературы / В.В. Ошис. – Москва, 1983. – 159с.
520344
  Майорова А.С. История Нижнего Поволжья в трудах саратовских историков с середины ХVIII до 80-х гг. ХIX в. // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 97-107. – ISSN 0869-5687
520345
   История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 : Учебник для студ. вузов, обучающ. по спец. "История" / Л.С. Белоусов, И.В. Григорьева, И.С. Кремер, М.И. Орлова, В.П. и др. Смирнов; Под ред. Е.Ф. Язькова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 462с. – ISBN 5-06-000013-3
520346
   История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-1990 : Учеб. пособие для студ.вузов,обуч.по спец."История". – Москва : Высшая школа, 1993. – 447с. – ISBN 5-06-000575-5
520347
   История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945 - 2000 : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "История". – Москва : Простор, 2002. – 480с. – ISBN 5-900-451-22-4
520348
  Шолохов В.В. История новейшего геологического развития и результаты структурно-геоморфологического изучения Южного Устюрта. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 123 / Шолохов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
520349
  Рубцов И.В. История новейшей русской литературы (40-х--80-х гг. 13 ст.). / И.В. Рубцов. – Птгр, 1919. – 364с.
520350
  Александрович Юрий История новейшей русской литературы 1880-1910 / Ю. Александрович. – Москва : Книгоиздат "Сфинкс"
Ч. 1 : Чехов и его время. – 1911. – 288 с.
520351
  Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 1848-1892 гг. : с 52 портретами в тексте / [соч.] А.М. Скабичевского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1897. – VIII, 490 с., 491-534 стб. портр.
520352
  Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 1848-1898 гг. : с 52 портретами в тексте / [соч.] А.М. Скабичевского. – 4-е изд. – Санкт-Петербург, 1900. – VIII, 492 с. : портр.
520353
  Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 1848-1903 гг. : с 55 портр. в тексте / [соч.] А.М. Скабичевского. – 5-е изд. – Санкт-Петербург, 1903. – VIII, 504 с. : портр.
520354
  Эркман Э., Шатриан А. История новобранца 1813 года : (Повесть) / Эркман-Шатриан ; сокр. пер. с фр. В. Керженцева. – Москва : Задуга, 1914. – 120 с., ил. – Пер. и переделано также под загл.: Воспоминания часового мастера; Записки новобранца 1813 г.; История рекрута 1813 года; Рекрут 1813 г.


  Авт. перевода: Керженцев Платон Михайлович, 1881-1940
520355
  Адо А.В. История нового времени / А.В. Адо, М.М. Залышкин. – Москва, 1969. – 44с.
520356
  Виппер Р.Ю. История Нового времени : учеб. пособ. / Р.Ю. Виппер. – Москва : Ника-Центр ; Вист-С, 1997. – 621 с. – ISBN 966-521-022-X
520357
  Виппер Р.Ю. и др. История Нового Времени / Р.Ю. и др. Виппер. – Москва, 1995. – 496с.
520358
  Крымский А.Е. История новой арабской литературы. 19 - начало 20 века / А.Е. Крымский. – М, 1971. – 795с.
520359
  Ферман В. История новой западноевропейской музыки / В. Ферман. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1940. – 456 с.
520360
  Малаховский К.В. История Новой Зеландии / К.В. Малаховский. – М, 1981. – 238с.
520361
  Сперанский М.Н. История новой русской литературы : лекции, читанные, в И.М.У. в 1909/10 акад. г. : Записки студ. Н.Н. Фатова, исправленные г. профессором / М. Сперанский, проф. – Москва : Изд. О-ва взаимопомощи студ. филологов под набл. чл. Изд. ком. С. Игнатова ; Типо-лит. И.И. Любимова, 1910. – 508 с. – Напеч. на пиш. маш. Литография.


  Студент: Фатов, Николай Николаевич ; Чл. изд. ком.: Игнатов, Сергей Сергеевич 1887-
520362
  Лобода А.М. История новой русской литературы / По лекциям проф. А.М. Лободы. – (на правах рукописи). – Киев : Идз. слушательниц Высших Женск. Курсов ; Тип., хромо-литогр. и нотопечат. "И.И. Чоколов"
Ч. 1 (XVIII-й век). – 1917. – 178 с.
520363
  Сперанский М.Н. История новой русской литературы XIX века : Записки слушателей, редактированные профессором / М. Сперанский, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. О-ва взаимопомощи студ. филологов при М. У. ; Типо-лит. А.И. Иванова, 1917. – 417 с. – Напеч. на пиш. маш. Литография.


  Студент: Фатов, Николай Николаевич ; Чл. изд. ком.: Игнатов, Сергей Сергеевич 1887-
520364
  Сакулин П.Н. История новой русской литературы. / П.Н. Сакулин. – М., 1918. – 306с.
520365
  Фишер К. История новой философии : Рене Декарт / Куно Фишер ; РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : АСТ, 2004. – 492 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-024743-5
520366
   История новых городов Узбекистана: Ташк. обл.. – Ташкент, 1976. – 256с.
520367
  Мушегян Н.Г. История норбоязетской уездной организации коммунистической партии Армении. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Мушегян Н.Г. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 32 с.
520368
  Кан А. История норвежских вооруженных сил // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 146-149


  Рецензія на книгу
520369
  Гриндэ Н. История норвежской музыки. / Н. Гриндэ. – Л., 1982. – 191с.
520370
  Поликаров В.С. История нравов в России. Восток или Запад? / В.С. Поликаров. – Ростов -на-Дону, 1995. – 569с.
520371
  Ирвинг В. История Нью-Йорка / В. Ирвинг. – Москва, 1968. – 363с.
520372
  Курбский А.М. История о Великом князе Московском : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского") / князя А.М, Курбского. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – VIII, 194 стлб., 1 л. карт. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
520373
   История о верности Чхун Хян. Средневековые корейские повести.. – М., 1960. – 684с.
520374
  Попов, Алексей История о Донском войске, сочинен. Алексеем Поповым 1815 года, в Новочеркасске. – Х., 1816. – 295с.
520375
  Брюн Воже де История о завоевании Китая манжурскими татарами, состоящая в 5 книгах, сочиненная г. Воже де Брюнем B et P. D. M. / Перевел с франц. А. Р. – Москва : В типографии Компании типографической, 1788. – 603с. – На корінці: История о завоевании Китая


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На тит.л. 3 печати разных библиотек
520376
  Мышецкий История о казаках запорожских, 1852
520377
  Мышецкий С.И. История о казаках запорожских / С.И. Мышецкий, 1852
520378
  Дубровина Л.А. История о Казанском царстве / Л.А. Дубровина. – К, 1989. – 191с.
520379
   История о Казанском Царстве неизвестного сочинителя 17 столетия по двум старинным спискам. – С-Пб, 1791. – 263с.
520380
   История о козаках запорожских, 1847
520381
  Гайдар А.П. История о неуловимом билете / А.П. Гайдар. – М., 1965. – 128с.
520382
   История о низвержении Наполеона Бонопарте с похищенного им трона. – Москва, 1823. – 230с.
520383
  Шляпкин И.А. История о Париже и Вене = Рыцарский роман-поэма в старой русской литературе. – Петроград, 1915. – 20 с.
520384
  Лусанна История о переменах неаполитанского королевсктва в 1647 и 1648 годах. – С-Пб
3. – 1779. – 311с.
520385
   История о политических Франции обманах, коварствах ея и вероломствах, несоблюдений ею мирных трактатов и нарушений священнейших союзов. – В Санктпетербурге : Печатано при Имераторской Академии наук, 1812. – 314с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- відсутня
520386
  Михайлов И. История о последнем разорении святого града Иерусалима и о взятии Константинополя из разных авторов собранная на славенск. языке, а ныне с оного переложенная для удобнейшего понятия на чистый росси. – Москва
1. – 1795. – 156 с.
520387
  Михайлов И. История о последнем разорении святого града Иерусалима и о взятии Константинополя из разных авторов собранная на славенск. языке, а ныне с оного переложенная для удобнейшего понятия на чистый росси. – Москва
2. – 1796. – 126 с.
520388
  Поберезкин С.М. История о прекрасной Алене и глупом, но гениальном ученом / С.М. Поберезкин. – Самара, 1991. – 171с.
520389
  Дит Грек и Фригий Дарий История о разорении Трои, столичного града, Фригийского царства, из разных древних писателей собранная. – против первого издания восьмым тиснением напечатана. – Санкт-Петербург, : при Императорской Академии наук, 1817. – 431с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
520390
  Сестренцевич-Богуш Станислав Ян История о Таврии, / сочиненная на французском языке Станиславом Сестренцевичем Богушем, Преосвященным Митрополитом Римо-Католических церквей в России, архиепископом Могилевским... – В Санкт-Петербурге : печатано в типографии Шнора
Т. 2. – 1806. – 444 с. : 1 л. карт.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон,шкіра, корінець з тисненням.
520391
  Богуш С.С. История о Таврии, сочиненная на французском языке Станиславом Сестренцевичем Богушем, Преосвященным Митрополитом Римо-Католических церквей в России, архиепископом Могилевским.... – В Санкт-Петербурге : печатано в типографии Шнора
Т. 1. – 1806. – 440 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон,шкіра, корінець з тисненням.
520392
  Забелин И.Е. История о французском сыне / И.Е. Забелин. – [7] с. – Отд. оттиск
520393
  Чибинев В.М. История обеспечения законности сбора налогов в России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.63-65
520394
  Готье Ю.В. История областного правления от Петра І да Екатерины ІІ : в 2 т. / Ю. Готье. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Т. 2 : Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение учреждений 1727 г. – 1941. – 305 с.
520395
  Кузнецова О.В. История обоснования статистической механики / О.В. Кузнецова. – Москва : Наука, 1988. – 182 с.
520396
  Удинцев В. История обособления торгового права / [Соч.] Проф. Вс.А. Удинцева. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [4], II, 216, [1] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1900
520397
  Соколова З.И. История образования АНАП и мелкокрестьянский сектор на Кубе (1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соколова З.И.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. Тадж. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 15л.
520398
  Роботова А.С. История образования и науки : учительный смысл // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3617
520399
  Салахутдинов Х. История образования и первые годы деятельности компартии Туркестана. / Х. Салахутдинов. – Ташкент, 1966. – 152с.
520400
  Леонов Ф.Д. История образования одопартийной системы в советском обществе / Ф.Д. Леонов. – Л, 1971. – 32с.
520401
  Булдаков В.П. История образования СССР и критика ее фальсификаторов. / В.П. Булдаков, С.В. Кулешов. – М., 1982. – 176с.
520402
  Квачек Валентин Ефимович История образования фонематических паралекс и их функционирование в условиях близкородственного двуязычия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Квачек Валентин Ефимович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 17л.
520403
  Институт История образования, структура, итоги науч. деятельности / Институт, зоологии; Гвоздев Е. В. – Алма-Ата, 1982. – 135с.
520404
  Блунчли И.К. История общего государственного права и политики от XVI века по настоящее время / соч. И.К. Блунчли, проф. Гейдельберг. ун-та ; пер.с нем. О. Бакст и М. Новосельский. – Санкт-Петербург : Изд. О.И. Бакста, 1874. – VIII, 597 с.


  Пер. Бакст, Осип Игнатьевич (1834-1895)
520405
  Флиер А.Я. История общества - история культуры - историческая культурология // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 6 (50). – С. 14-21. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена выстраиванию принципов размежевания объекта, предмета и познавательных задач общей истории (истории общества), истории культуры и исторической культурологии.
520406
  Лозовик Г.Н. История общества / Г.Н. Лозовик. – К.
1. – 1924. – 160с.
520407
  Лозовик Г.Н. История общества / Г.Н. Лозовик. – К.
2. – 1925. – 296с.
520408
  Гейликман Т.Б. История общественного движения евреев в Польше и России / Т.Б. Гейликман. – М.-Л., 1930. – 307с.
520409
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж ; Пер. под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Альтшулера. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 1 : Римская Галлия. – 1901. – XXXVI, 403 с.


  У книг разные переплетные обложки типографии
520410
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж ; Пер. под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 2 : Германское вторжение и конец империи. – 1904. – XVII, 717 с.


  У книг разные переплетные обложки типографии
520411
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж ; Пер. О.П. Захарьиной, под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 3 : Франкская монархия. – 1907. – XIV, 814 с.


  У книг разные переплетные обложки типографии
520412
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж ; Пер. О.П. Захарьиной, под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 4 : Аллод и сельское поместье в Меровингскую эпоху. – 1907. – XXVI, 560 с.


  У книг разные переплетные обложки типографии
520413
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж ; Пер. О.П. Захарьиной, под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 5 : Начало феодального строя. – 1910. – XXX, 542 с.


  У книг разные переплетные обложки типографии
520414
  Фюстель де Куланж Н. История общественного строя древней Франции : [В 6-ти т.] / Фюстель де-Куланж; Пер. О.П. Захарьиной, под ред. [и с предисл.] И[в]. М. Гревса. – Петроград : Типо-лит. Альтшулера. – (Научно-историческая библиотека ; 1)
Т. 6 : Перерождение королевской власти в каролингскую эпоху. – 1916. – XXVI, 852 с.
520415
  Левтонова Ю.О. История общественной мысли на Филлипинах / Ю.О. Левтонова. – М, 1973. – 223с.
520416
   История общественной мысли России и Украины XVII -- начала XX века: Межвузовский сборник научных трудов.. – Днепропетровск, 1992. – 207с.
520417
  Болебрух А.Г. История общественной мысли. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1993. – 224с.
520418
   История общественной мысли. Соврем. проблемы.. – М., 1972. – 535с.
520419
  Фатеев А.Н. История общих учений о праве и государстве : Элемент. пособие к лекциям : [Вып. 1-3] / Ар.Н. Фатеев. – Харьков : Тип. "Печ. дело"
Вып. 1. [Ч. 1. Гл. I-VII]. – 1908. – [2], 196 с. – Гл. VII не закончена. - Вместо рукописи. - Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: "Главнейшие литературные указания по истории философии права на русском языке" (с. 1-2)
520420
   История Объединения свободных немецких профсоюзов.. – М., 1986. – 367с.
520421
  Глазков М. История одного ареста. О судьбе директора "Ленинки" В.И. Невского // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 13 (151). – С. 29-34. – ISSN 1727-4893
520422
   История одного бессмертия: Рассказы.. – М., 1976. – 286с.
520423
  Салтыков-Щедрин История одного города / Салтыков-Щедрин. – Москва : Детская литература, 1970. – 253с. – (Школьная библиотека)
520424
  Салтыков-Щедрин История одного города / Салтыков-Щедрин. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
520425
  Салтыков-Щедрин История одного города / Салтыков-Щедрин. – Л., 1991. – 446с.
520426
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1934. – 213с.
520427
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1935. – 250с.
520428
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1950. – 200с.
520429
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1950. – 200с.
520430
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Рига, 1951. – 240с.
520431
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1953. – 200с.
520432
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1960. – 271с.
520433
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1969. – 192с.
520434
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1969. – 240с.
520435
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1971. – 637с.
520436
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1972. – 192с.
520437
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1973. – 191с.
520438
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1974. – 638с.
520439
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Воронеж, 1977. – 228с.
520440
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Киев, 1977. – 278с.
520441
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1984. – 399с.
520442
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1985. – 718с.
520443
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Горький, 1986. – 206с.
520444
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1989. – 476с.
520445
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – Киев, 1990. – 238с.
520446
  Салтыков-Щедрин История одного города. / Салтыков-Щедрин. – М., 1992. – 334с.
520447
  Колесникова А. История одного детского сада. / А. Колесникова, Н. Саввина. – М., 1948. – 43с.
520448
  Водовозова Е.Н. История одного детства / Е.Н. Водовозова. – Москва-Ленинград, 1946. – 239с.
520449
  Водовозова Е.Н. История одного детства / Е.Н. Водовозова. – Изд. 4-е. – Петрозаводск, 1963. – 223с.
520450
   История одного дня. Сборник рассказов соврем. венг. писателей.. – М., 1971. – 222с.
520451
   История одного дня: Повести и рассказы венгерских писателей.. – М., 1987. – 480с.
520452
  Гурев Г.А. История одного заблуждения / Г.А. Гурев. – Л., 1970. – 192с.
520453
  Грусланов В.Н. История одного завещания / В.Н. Грусланов, М.П. Лободин. – Винница, 1962. – 135с.
520454
  Ильина Н.И. История одного знакомства / Н.И. Ильина. – М., 1987. – 46с.
520455
  Певзнер М.Н. История одного знамени. / М.Н. Певзнер. – М, 1958. – 96с.
520456
  Александри В. История одного золотого : рассказ и стихи / В. Александри. – Кишинёв, 1965. – 46 с.
520457
  Александри В. История одного золотого : рассказ для детей / В. Александри; пер. с молд. – Кишинёв : Лумина, 1971. – 64 с.
520458
  Река Ольга История одного имени // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 38-42


  Із-за назви "Македонія" Республіка Македонія подає на Грецію в Міжнародний суд ООН.
520459
  Эркман Э., Шатриан А. История одного крестьянина / Эркман-Шатриан ; сокр. Ю. А. Белявская по пер. М. Вовчка. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1905. – 146 с.
520460
  Эркман Э., Шатриан А. История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Эркман-Шатриан ; Пер. с фр.. [!] А. Анненской и Т. Богданович. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова
Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – 1906. – [4] с., 792 стб. – Конволют. - Пер.: Хроника села Смурина / П.В. Засодимский-Вологдин


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935
520461
  Эркман Э., Шатриан А. История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Эркман-Шатриан ; Пер. с фр.. А. Анненской и Т. Богданович. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова
Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – 1906. – [4] с., 792 стб.
520462
  Эркман Э. История одного крестьянина / Эркман-Шатриан. – М
1. – 1967. – 455с.
520463
  Эркман-Шатриен История одного крестьянина : роман : в 2 т. пер. с францю / Эркман-Шатриен; Эркман-Шатриан. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека исторического романа)
Т. 2. – 1967. – 484 с.
520464
  Алпатов В.М. История одного мифа / В.М. Алпатов. – Москва, 1991. – 240с.
520465
  Ольден Б. История одного наци. / Б. Ольден. – М., 1935. – 150с.
520466
  Соколов Н. История одного побега : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 42-82. – ISSN 0321-1878
520467
  Мень Г.Я. История одного подвига / Г.Я. Мень. – М., 1965. – 62с.
520468
  Ложкин В.В. История одного поиска / В.В. Ложкин. – М., 1979. – 143с.
520469
  Урланис Б.Ц. История одного поколения / Б.Ц. Урланис. – М., 1968. – 269с.
520470
   История одного политического преступления : сборник материалов и публикаций. – Харьков : Права людини, 2006. – 256с. – На обкл.: Михаил Хейфец. – ISBN 966-8919-10-6
520471
  Шарипов А.Ш. История одного полушубка : повести / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 308 с.
520472
  Шарипов А.Ш. История одного полушубка : повести / А.Ш. Шарипов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 320 с.
520473
  Николаевский И Б. История одного предателя / И Б. Николаевский, . – М, 1991. – 384с.
520474
  Некрасов Е.Л. История одного провизора / Е.Л. Некрасов. – М., 1989. – 262с.
520475
  Павлов О. История одного проекта демократизации на Ближнем Востоке / О. Павлов, О. Алексеева // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 71-84. – ISSN 0130-9625


  Американський проект щодо країн Близького Сходу 2004 р.
520476
  Андреев В.Л. История одного путешествия.Возвращение в жизнь.Через двадцать лет / В.Л. Андреев. – Москва, 1974. – 374с.
520477
  Минаева И. История одного романса // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 7. – С. 67-69
520478
  Примаков Е.М. История одного сговора / Е.М. Примаков. – М, 1985. – 319с.
520479
  Боровик Г.А. История одного убийства / Г.А. Боровик. – М, 1980. – 134с.
520480
  Рагимова Н. История одного шедевра / Наиля Рагимова ; [сост. Е.П. Петренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 14, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. – В изд. также: Эскизы внутренней росписи храма Святого Духа в Талашкине 1909-1914 / Евгений Маточкин. - Сер. осн. в 2015 г. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Произведения Рерихов в музеях мира" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 2). – ISBN 978-966-927-173-0
520481
   История одного экспоната: (Сборник).. – Л., 1982. – 143с.
520482
  Шубин Б.М. История одной болезни: о А.С.Пушкине. / Б.М. Шубин. – М. : Знание, 1983. – 127 с.
520483
  Строгова Е.Г. История одной гипотезы / Е.Г. Строгова. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 88 с.
520484
  Прево А.Ф. История одной гречанки / А.Ф. Прево. – М., 1975. – 317с.
520485
  Прево А.Ф. История одной гречанки / Антуан Франсуа Прево. – Киев : Вік, 1993. – 335 с. : ил.
520486
  Сизова М.И. История одной девочки / М.И. Сизова. – М., 1959. – 176с.
520487
  Рагозина З.А. История одной души / З.А. Рагозина. – СПб. – 244с.
520488
  Рагозина З.А. История одной души : Елена Келлер : биография отдельного лица-Литературный материал / З.А. Рагозина. – [65] с. – Отд. оттиск: Литератур. и попул.-науч. прилож. Нивы
520489
  Уэллс Г.Д. История одной души / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Петроград, 1924. – 507 с.
520490
  Трульяс Х. История одной женщины / Х. Трульяс. – Москва, 1989. – 165 с.
520491
  Зорьян С.Е. История одной жизни : повесть / С.Е. Зорьян. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 428 с.
520492
  Комарова Т. История одной жизни / Т. Комарова. – Ростов-на-Дону, 1967. – 128 с.
520493
  Фрадкин Б.З. История одной записной книжки / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 140с.
520494
  Глазков Михаил Николаевич История одной идеи : о значении исторических исследований: Централизация библиотечного дела // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 24-28. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Одним из главных итогов библиотечной теории и практики советского времени стала централизация библиотечного дела. Что помешало осуществить идею до конца, и было ли это возможно в принципе?
520495
  Лавров Л.П. История одной капитуляции. (Как Франция была выдана Гитлеру) / Л.П. Лавров. – М., 1964. – 336с.
520496
  Черновол И.В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 331-336. – ISSN 2227-4952
520497
  Розенфельд С.В. История одной любви / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1957. – 267 с.
520498
  Брезан Юрий История одной любви / Брезан Юрий. – М., 1969. – 64с.
520499
  Лурье Нотэ История одной любви : роман, повесть, рассказы / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1981. – 376 с.
520500
  Лурье Нотэ История одной любви : роман, повесть, рассказы / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1986. – 350 с.
520501
  Вакуловская Л.А. История одной любви / Л.А. Вакуловская. – Минск, 1988. – 415с.
520502
  Козлова Ю. История одной любви // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 7. – С. 112-129.
520503
   История одной любви: Сб. сценариев докум. телефильмов.. – М., 1988. – 172с.
520504
  Воронин С.А. История одной поездки / С.А. Воронин. – Ленинград, 1970. – 320с.
520505
  Лиходеев Л.И. История одной поездки, повестующая о путешествии на речном параходе и содержащая рассказы разных лиц о красной повязке, свободной любви, чистом искусстве и других немаловажных вещах, а также заключа / Л.И. Лиходеев. – М., 1964. – 200с.
520506
  Мартиновская М. История одной посылки // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 68-70
520507
  Марковская История одной работницы : на еврейском языке / Марковская, с. – Москва, 1934. – 82 c.
520508
  Марковская С. История одной работницы. / С. Марковская. – М.- Л., 1929. – 95 с.
520509
  Фейнберг И.Л. История одной рукописи / И.Л. Фейнберг. – М, 1963. – 159с.
520510
  Фейнберг И.Л. История одной рукописи / И.Л. Фейнберг. – М, 1967. – 173с.
520511
  Магид А.С. История одной семьи / А.С. Магид. – М., 1964. – 144с.
520512
  Бендерова В.Н. История одной семьи / В.Н. Бендерова. – М., 1978. – 255с.
520513
  Томан Н.В. История одной сенсации. / Н.В. Томан. – М., 1960. – 301с.
520514
  Овалов Л.С. История одной судьбы / Л.С. Овалов. – М., 1963. – 293с.
520515
  Литвинцев Данил История одной трагедии. Победить голод / Литвинцев Данил, Эберле Уте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 138-149 : фото. – ISSN 1029-5828
520516
  Синчук Иван История одной фальшивой монеты // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 9-16. – ISSN 1811-542X
520517
  Богатырев В.Г. История одого грача / В.Г. Богатырев. – М, 1988. – 350с.
520518
   История озер позднего мезозоя и кайнозоя. – Ленинград : Наука, 1988. – 291с. : Карти
520519
   История озер позднего мезозоя и кайнозоя.. – Л., 1988. – 291с.
520520
   История озер позднего палеозоя и раннего мезозоя. – Ленинград : Наука, 1987. – 279с.
520521
   История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. – Ленинград : Наука, 1991. – 301с. : Карти
520522
   История озер Северо-Запада. Материалы I симпозиума по истории озер Северо-Запада СССР (Ленинград, 17-20 ноября 1965 года). К Международному симпозиуму по истории озер (Венгрия, 1967 год).. – Л., 1967. – 383с.
520523
   История озер СССР в позднем кайнозое: Материалы к V всесоюз. симпоз.. – Иркутск
Ч.2. – 1979. – 167с.
520524
   История озер СССР в позднем кайнозое: Материалы к V Всесоюзному симпозиуму.. – Иркутск
Ч.1. – 1979. – 164с.
520525
   История озер. Труды Всесоюзного симпозиума по основным проблемам пресноводных озер (25-29 мая 1970 г.). – Вильнюс
2. – 1970. – 623с.
520526
  Дерюгин К.К. История океанографических исследований / К.К. Дерюгин. – Л, 1972. – 96с.
520527
   История океанографических исследований (конспект лекций). Специальность -- океанология.. – Л., 1964. – 56с.
520528
   История Олимпийских игр (пособие по английскому языку).. – М., 1978. – 82с.
520529
   История олимпийских игр (пособие по испанскому языку). Библиотечка переводчика и гида-переводчика Олимпиада-80.. – М. – 54с.
520530
   История олимпийских игр (пособие по немецкому языку). Библиотечка переводчика и гида-переводчика Олимпиада-80.. – М., 1978. – 60с.
520531
  Чернецкий Ю.М. История олимпийского движения / Ю.М. Чернецкий. – Челябинск, 1991. – 94с.
520532
  Кречмар Г. История оперы / Г. Кречмар. – Ленинград : Academia, 1961. – 405 с.
520533
  Ливчак Б.Ф. История ополчения в вооруженных силах России XIX в. : Автореф... докт. ист.наук: / Ливчак Б.Ф.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1966. – 36л.
520534
  Михайлов В.П. История организации кино-фотодокументальных материалов в государственных архивах СССР (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов В.П.; Москов. гос. истор.-архивный ин-т. – М., 1955. – 16л.
520535
  Серебровский П.В. История органического мира : Сжатый очерк / П.В. Серебровский : Гос. Темирязевс. науч-исслед. ин-т, 1930. – 210 с.
520536
  Серебровский П.В. История органического мира / П.В. Серебровский; Центральный совет Союза воинствующих безбожников СССР. – Второе доп. и перераб. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 254с.
520537
  Мусабеков Ю.С. История органического синтеза в России / Ю.С. Мусабеков. – М., 1955. – 288с.
520538
  Быков Г.В. История органической химии / Г.В. Быков. – М., 1978. – 376с.
520539
  Быков Г.В. История органической химии. / Г.В. Быков. – М., 1976. – 360с.
520540
  Гьельт Э. История органической химии. С древнейших времен до настоящ. времени / Э. Гьельт. – Х.-К., 1937. – 335с.
520541
   История ордена Лениина Ленинградского военного округа. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1988. – 445с.
520542
   История ордена Ленина завода "Ленинская кузница" (1862-1962 гг.). – К., 1967. – 322с.
520543
   История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М., 1974. – 614с.
520544
  Мельвиль Марион История ордена Тамплиеров = La vie des templiers / Мельвиль Марион. – Санкт-Петербург : Евразия, 2000. – 416с. – (CLIO). – ISBN 5-8071-0022-0
520545
  Карс А. История оркестровки / А. Карс. – М., 1990. – 302с.
520546
  Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. / Я.Г. Гулямов. – Ташкент, 1957. – 316с.
520547
  Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. / Я.Г. Гулямов. – Ташкент, 1959. – 316с.
520548
  Аствацатурян Э.Г. История оружейного и серебряного производства на Кавказе в XIX - начале ХХ в. / Э.Г. Аствацатурян. – Москва, 1977. – 169с.
520549
  Аствацатурян Э.Г. История оружейного и серебряного производства на Кавказе в ХІХ - начале ХХ в. / Э.Г. Аствацатурян. – Москва, 1977. – 260с.
520550
  Гайко Г.И. История освоения земных недр / Геннадий Гайко. – Донецк : Східний видавничий дім, 2009. – 292 с. : ил. – ISBN 978-966-317-041-1
520551
  Воробьев М В. Воробьева История освоения Тверского края в географических названиях / М В. Воробьева Воробьев. – Тверь, 1992. – 102с.
520552
  Амин Тарбуш История освоения территории и современные ландшафты Сирии : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Амин Тарбуш ; МГУ. – Москва, 1980. – 25 с.
520553
   История Осетии в документах и материалах.. – Цхинвали
Т.1. – 1962. – 366 с.
520554
  Бигулаев Б.Б. История осетинского письма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бигулаев Б.Б.; Ин-т.языка им.Н.Я.Марра Академии наук ГССР. – Дзауджикау, 1950. – 23л.
520555
  Джусойты Н.Г. История осетинской литературы / Н.Г. Джусойты. – Тбилиси
Кн. 2. – 1985. – 271с.
520556
  Джусойты Н.Г. История Осетинской литературы. : Автореф... Доктора филол.наук: / Джусойты Н.Г.; АН СССР. – М, 1968. – 40л.
520557
  Мартинсон Э.Э. История основания Тартуского (б. Дерптского-Юрьевского) университета / Э.Э. Мартинсон; МВО СССР; Тартуский государственный университет. – Ленинград, 1954. – 192с.
520558
  Челпанов Г.И. История основных вопросов этики : Курс публичных лекций, читанный пр.-доц. Г.И. Челпановым в весеннем полугодии 1897 года в актовом зале Ун-та Cв. Владимира. – Изд. В. Водовозовой и С. Эвенсон под ред. лектора. – Киев : Тип. Л.И. Щлитер, 1897. – 148 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.
520559
  Малаховский К.В. История островов Кука / К.В. Малаховский. – М, 1978. – 72с.
520560
  Чиковани О.Ш. История осушения Колхидской низменности (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чиковани О.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
520561
   История Отечесва в литературе ХІХ века. – Москва : Просвещение, 1991. – 239 с. – ISBN 5-09-003148-7
520562
   История Отечества до ХХ века. Политическая история ХХ века. История мировой культуры: Сборник программ для самостоятельной работы студентов.. – М., 1992. – 160с.
520563
   История Отечества с древнейших времен до наших дней : Энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 656с. – ISBN 5-8570-287-0
520564
  Жарова Л.Н. История Отечества, 1900-1904 гг. / Л.Н. Жарова, И.А. Мишина. – М., 1992. – 335с.
520565
   История Отечества, 1939-1991: Учебник для 11 класса средней школы.. – М., 1992. – 287с.
520566
   История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX - нач. XX в.. – М., 1991. – 365с.
520567
   История Отечества: Люди, идеи, решения: Очерки истории Советского государства.. – М., 1991. – 366с.
520568
   История отечественного востоковедения до середины XIX века.. – М., 1990. – 439с.
520569
   История отечественного государства и права : Учеб. для студ. вузов по специальности "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7975-0305-0
Ч.1. – 2004. – 430с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
520570
   История отечественного государства и права : Учеб. для студ. вузов по специальности "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7975-0425-1
Ч.2. – 2004. – 544с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник
520571
   История отечественной артиллерии.. – Кн.4. – М.-Л.
2. – 1966. – 596с.
520572
   История отечественной военно-энципклопедической литературы.. – М., 1980. – 174с.
520573
   История отечественной журналистики ( 1917-1945 ) : хрестоматия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. "Журналистика". – Москва : Издательство Московского университета, 1999. – 271, [1] с. – Библиогр. в коммент.: с. 261-270. – ISBN 5-211-03861-4
520574
  Кузнецов И.В. История отечественной журналистики ( 1917 - 2000 ) : Учебный комплект ( Учебное пособие; Хрестоматия) / И.В. Кузнецов. – Москва : Флинта, Наука, 2002. – 640с. – ISBN 5-89345-369-9; 5-02-022715-3;
520575
  Кузнецов И.В. История отечественной журналистики ( 1917 - 2000 ) : учебный комплект : учебное пособие : хрестоматия / И.В. Кузнецов. – 3-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 640с. – ISBN 5-89349-369-9
520576
  Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – Москва : Норма, 1999. – 496с. – ISBN 5-89123-350-9
520577
   История отечественной математики. – Киев : Наукова думка
1. – 1966. – 492 с.
520578
   История отечественной математики.. – Киев : Наукова думка
2. – 1967. – 616 с.
520579
   История отечественной математики.. – Киев : Наукова думка
3. – 1968. – 727 с.
520580
   История отечественной математики.. – Киев : Наукова думка
Т.4 кн.1. – 1970. – 884 с.
520581
   История отечественной математики.. – К.
Т.4, кн.2. – 1970. – 668с.
520582
  Заблудовский П.Е. История отечественной медицины / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1960. – 399с.
520583
  Богуславский М.Б. История отечественной педагогики ХХ века: единство непрерывности и дискретности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 84-96. – ISSN 0869-561Х
520584
  Вигилев А.Н. История отечественной почты / А.Н. Вигилев. – 2-е изд. перераб и доп. – Москва, 1990. – 311с.
520585
  Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики) / Н.П. Аржанов, Т.А. Пирогова ; под общ. ред. Е.В. Ромата. – Харьков : Студцентр, 2004. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека журнала "Маркетинг и Реклама"). – ISBN 966-7530-33-7
520586
  Мирский М.Б. История отечественной трансплантологии / М.Б. Мирский. – М., 1985. – 240с.
520587
  Модилевский Я.С. История отечественной эмбриологии высших растений / Я.С. Модилевский; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1956. – 199с.
520588
   История открытий и картографирования северных территорий России участниками северных отрядов "Второй Камчатской експедиции" в 1733-1743 / В.И. Рябчикова, Н.Н. Комедчиков, С.В. Кривов, Л.В. Логинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 13-23 : карты. – Библигр.: 24 назв. – ISSN 0016-7126
520589
   История открытий и картографирования северных территорий России участниками северных отрядов "Второй Камчатской экспедиции" в 1733-1743 / В.И. Рябчикова, Н.Н. Комедчиков, С.В. Кривов, Л.В. Логинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 32-44 : рис.[карты]. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7126
520590
   История открытий и картографирования северных территорий России участниками северных отрядов "Второй Камчатской экспедиции" в 1733-1743 гг. / В.И. Рябчикова, Н.Н. Комедчиков, А.Н. Краюхин, С.В. Кривов, Л.В. Логинова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 23-31 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
520591
   История открытий и картографирования северных территорий России участниками северных отрядов "Второй Камчатской экспедиции" в 1733-1743 гг. Двинско-Обский отряд, 1734-1739 гг. / Н.Н. Комедчиков, А.Н. Краюхин, С.В. Кривов, Л.В. Логинова, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 15-22 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
520592
  Бублейников Ф.Д. История открытий ископаемых богатсв нашей страны / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 342с.
520593
  Кузин А.А. История открытий рудных месторождений в России до середины XIX в. / А.А. Кузин. – Москва : АН СССР, 1961. – 360с.
520594
  Петров Леонид Петрович История открытия газов атмосферы : Автореф... канд. хим.наук: 07.00.10 / Петров Леонид Петрович; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1975. – 24л.
520595
  Кривомазов А.Н. История открытия закона радиоактивных смещений и изотопии радиоактивных элементов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.00.10 / Кривомазов А.Н.; АН СССР. Ин-тут истории естествознания и техники. – М., 1975. – 18л.
520596
  Белоконь И.П. История открытия закономерности Зеленского и новейшие исследования по ее изучению. / И.П. Белоконь, 1961. – С. 305-309
520597
  Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи , XIX в / Г.И. Вздорнов. – Москва, 1986. – 382с.
520598
  Свет Я.М. История открытия и исследования Австралии и Океании / Я.М. Свет. – Москва : Мысль, 1966. – 400с. – (Открытие Земли)
520599
  Трешников А.Ф. История открытия и исследования Антарктиды / А.Ф. Трешников. – Москва, 1963. – 431с.
520600
  Горнунг М.Б. История открытия и исследования Африки / М.Б. Горнунг, Ю.Г. Липец, И.Н. Олейников. – Москва : Мысль, 1973. – 454 с.
520601
  Магидович И.П. История открытия и исследования Европы / И.П. Магидович, В.И. Магидович. – Москва : Мысль, 1970. – 453с. – (Открытие Земли)
520602
  Магидович И.П. История открытия и исследования Северной Америки / И.П. Магидович. – Москва, 1962. – 476с. – (Открітие Земли)
520603
   История открытия и исследования Советской Азии. – Москва : Мысль, 1969. – 536с.
520604
  Магидович И.П. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки / И.П. Магидович. – М., 1965. – 455с.
520605
   История открытия и освоения Северного морского пути.. – М.
1. – 1956. – 592с.
520606
   История открытия и освоения Северного морского пути. = Белов М.И.Советское арктическое мореплавание. 1917-1932 гг. – Ленинград : Морской транспорт
Т.3. – 1959. – 511с.
520607
   История открытия и освоения Северного морского пути.. – Л.
2. – 1962. – 467с.
520608
  Шмршвальд Л.Я. История открытия логарифмов / Л.Я. Шмршвальд. – Х., 1952. – 32 с.
520609
  Диогенов Г.Г. История открытия химических элементов / Г.Г. Диогенов. – М., 1960. – 232с.
520610
  Харбедия Р.П. История открытия экономических законов / Р.П. Харбедия. – Тбилиси, 1979. – 99 с.
520611
   История открытки // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 3. – С. 69-79


  Пасхальні листівки
520612
  Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома / соч. Сергея Соловьева. – Москва : В Университетской типографии
1. Рюриковичи (род). 2. Власть (коллекция). – 1847. – [2], 696 с.
520613
  Киселев А.П. История оформления русской газеты / А.П. Киселев. – М., 1990. – 192с.
520614
  Сидоров А.А. История оформления русской книги : Учеб. пособие для полиграфических втузов / А.А. Сидоров. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва; Ленинград : ГИЗ Легпром, 1946. – 381с.
520615
  Сидоров А.А. История оформления русской книги / А.А. Сидоров. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1964. – 391с.
520616
  Борейко В.Е. История охраны дикой природы в США / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2008. – 80 с. – (История охраны природы ; Вып. 33). – ISBN 978-966-581-967-7
520617
  Ткач Л.И. История охраны материнства в дооктябрьский период и развитие ее на Украине за годы советской власти (1844-1967 гг.) : Автореф... канд. мед.наук: 784 / Ткач Л.И.; Харьков. мед. ин-т. – Х., 1969. – 20л.
520618
  Борейко В.Е. История охраны природы Украины / В.Е. Борейко. – К.
2. – 1997. – 192с.
520619
  Борейко В.Е. История охраны природы Украины Х век - 1980 / В.Е. Борейко; Киев.эколого-культурный центр. – 2-е изд., доп. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 544с. – (История охраны природы ; Вып.24). – ISBN 966-7555-09-7
520620
  Бочаров М. История паблик рилейшнз. Нравы, бизнес, наука / Михаил Бочаров. – Москва : РИП-холдинг, 2007. – 184с. – (Академия рекламы). – ISBN 978-5-903190-19-5
520621
  Брикнер А.Г. История Павла I / А.Г. Брикнер ; перевод М. Чепинской. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 288 с. : илл. – ISBN 5-17-026448-8
520622
  Сен-При де История падения Иезуитов в XVIII в. (1750-1782). / Сен-При де. – М., 1912. – 225с.
520623
  Соловьев С. История падения Польши : Сочинение / С. Соловьев. – Москва : Грачев и комп., 1863. – 369
520624
  Ганковский Ю.В. История Пакистана / Ю.В. Ганковский, Гордон-Полонская. – М, 1961. – 383с.
520625
  Паничкин Ю.Н. История пакистано-афганских отношений и проблема полосы "свободных пуштунских племен" // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 54-67. – ISSN 0869-1908
520626
   История паласа а la francaise : Fashion-house // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-91 : Фото
520627
  Криштофович А.Н. История палеоботаники в СССР / А.Н. Криштофович. – Москва : АН СССР, 1956. – 111с.
520628
  Соловьев Ю.Я. История палеогеографии в России (до Октябрьской революции). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соловьев Ю.Я.; АН СССР. Геол. ин-т. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1964. – 19л.
520629
  Блудоров А.П. История палеозойского угленакопления на юго востоке Русской платформы / А.П. Блудоров; Отв.ред.Л.М.Миропольский. – Москва : Наука, 1964. – 276с. + карты (6 )
520630
  Гонионский С.А. История панамской "революции" / С.А. Гонионский. – М., 1958. – 192с.
520631
  Лозинский С.Г. История папства / С.Г. Лозинский. – Москва
Т. 1. – 1934. – 327с.
520632
  ЛозинскийС.Г История папства / ЛозинскийС.Г. – М., 1961. – 592с.
520633
  Лозинский С.Г. История папства / С.Г. Лозинский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1986. – 382 с.
520634
  Гергей Е. История папства / Е. Гергей; Пер.с венгерского. – Москва : Республика, 1996. – 463с. – ISBN 5-250-01848-3
520635
   История папства и инквизиции. Краткий справочник-путеводитель.. – М.-Л., 1959. – 184с.
520636
  Хайтун С.Д. История парадокса Гиббса / С.Д. Хайтун. – Москва : Наука, 1986. – 164с.
520637
  Хайтун С.Д. История парадокса Гиббса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Хайтун С.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествознания и техники. – М, 1975. – 32л.
520638
  Горина Л. История парижских ресторанов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 84-95. – ISSN 1812-867Х
520639
  Керженцев П.М. История Парижской коммуны 1871 / П.М. Керженцев. – М., 1959. – 511с.
520640
   История Парижской коммуны 1871 года.. – М., 1971. – 803с.
520641
  Керженцев П.М. История Парижской Коммуны 19871 г. / П.М. Керженцев. – М., 1940. – 552с.
520642
  Кузнецов И.В. История партийно-советской журналистики / И.В. Кузнецов, А.Л. Мишурис. – М., 1972. – 108с.
520643
  Бережной А.Ф. История партийно-советской печати. Дооктябрський период / А.Ф. Бережной. – М, 1987. – 256с.
520644
  Кузнецов И.В. История партийной и советской журналистики / И.В. Кузнецов, А.Л. Мишурис. – 6-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 112с.
520645
  Дацюк Б.Д. История партийной и советской журналистики. / Б.Д. Дацюк, И.В. Кузнецов. – М., 1984. – 63с.
520646
  Мишурис А.Л. История партийной и советской печати. Учебно-методическое пособие для студентов-заочников IV-VI курсов фа-тов и отд-ни журналистики гос. ун-тов. / А.Л. Мишурис, И.В. Кузнецов. – М., 1959. – 71с.
520647
  Мишурис А.Л. История партийной и советской печати. Учебно-методическое пособие для студентов-заочников V курса фа-тов и отд-ни журналистики гос. ун-тов. / А.Л. Мишурис, И.В. Кузнецов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1964. – 112с.
520648
   История партийной и советской печати: Учеб-метод. пособие: (Для слушателей отд-ния работников печати).. – Вып.2. – М., 1976. – 127с.
520649
  Эбаноидзе В.М. История партийной организации Тбилисского электровагономремонтного завода им.И.В.Сталина. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Эбаноидзе В.М.; Ин-т истории паартии при ЦК КП Грузии -- фил.Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1978. – 23л.
520650
  Фурсенко И.Д. История партийной организации Харьковского сельскохозяйственного института им. В.В.Докучаева : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Фурсенко И.Д.; Харьковский гос. ин-т Кафедра истории КПСС. – Х., 1971. – 40л.
520651
   История партийных организаций Урала. Указатель лит-ры, изданной в 1956-1964 гг.. – Вып.1. – Свердловск, 1967. – 268с.
520652
  Сосновкин И.Н. История патриархального общества Западной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сосновкин И.Н.; Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1955. – 18л.
520653
  Родников В.П. История педагогии общей и русской / В. Родников. – 4-е изд. доп. внес. отд. ист. общ. пед. – Киев : Изд. кн. маг. И.Я. Оглоблина, 1916. – 169 с.


  На тит. л. № 11556 дарственная надпись, Глубокоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву от автора и печать Кудрявцева
520654
  Медынский Е.Н. История педагогики : изд.3 / Е.Н. Медынский. – Москва-Харьков-Ленинград
т.2 : Эпоха промышленного капитализма. – 1930. – 440 с.
520655
  Медынский Е.Н. История педагогики / Е.Н. Медынский. – Москва
ч.1 : Всеобщая история педагогики. – 1938. – 364 с.
520656
  Медынский Е.Н. История педагогики / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 580 с.
520657
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов, В.З. Смирнов. – М., 1955. – 240с.
520658
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М., 1956. – 479с.
520659
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М., 1959. – 499с.
520660
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов, В.З. Смирнов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1965. – 279с.
520661
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М., 1966. – 454с.
520662
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – М., 1974. – 447с.
520663
  Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – Москва, 1982. – 447с.
520664
  Джуринский А.Н. История педагогики : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по педагог. спец. / А.Н. Джуринский. – Москва : Владос, 2000. – 432с. – ISBN 5-691-00196-5
520665
  Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества / Е.Н. Медынский. – Москва
т.1. – 1925. – 312 с.
520666
  Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества / Е.Н. Медынский. – Москва
т.3. – 1929. – 550 с.
520667
  Монро П. История педагогики. / П. Монро. – М.
ч.1. – 1911. – 325с.
520668
  Монро П. История педагогики. / П. Монро. – М.
ч.2. – 1911. – 372 с.
520669
  Монро П. История педагогики. / П. Монро. – 1-е изд. – М.
ч.1. – 1913. – 329с.
520670
  Монро П. История педагогики. / П. Монро. – 4-е изд. – М.
ч.1. – 1923. – 286с.
520671
  Медынский Е.Н. История педагогики. / Е.Н. Медынский. – М, 1959. – с.
520672
   История педагогики. Пособие для пед. ин-тов.. – М., 1955. – 588с.
520673
   История педагогики. Учеб. пособие для дошкольных пед. училищ.. – М., 1953. – 368с.
520674
   История педагогики. Учеб. пособие для дошкольных пед. училищ.. – 2-е изд. – М., 1955. – 376с.
520675
   История педагогики. Учеб. пособие для дошкольных пед. училищ.. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1961. – 380с.
520676
   История педагогики: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2110 "Педагогика и психология (дошкол.)". – Москва, 1981. – 367 с.
520677
  Рубинштейн М.М. История педагогических идей ее основных чертах / М.М. Рубинштейн, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Тип. И. Иванова, 1916. – VI, 267 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
520678
  Южанинова Е.В. История педагогического тестирования в России и за рубежом // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 2. – С. 272-279. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
520679
   История Пекина : Тяньаньмэнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 92-96 : Фото. – ISSN 1029-5828
520680
  Фукидид История Пелопоннесской войны в восьми книгах : Т. 1-2 / Фукидид ; Пер. с греч. Ф.Г. Мищенка с его предисл., примечаниями и указателем. – Москва : Изд. А.Г. Кузнецова ; Тип. Е.Г. Потапова
Т. 2 : (Книги 5-8 с примечаниями ; Указатель). – 1888. – [2], 540, X с.


  (Книги 5-8 с примечаниями; Указатель)
520681
  Теккерей Уильям Мейкпис История Пенденниса, его приключений и бедствий, его друзей и величайшего врага : роман Вилльяма Тэккерея ; в 2 т. / Пер. с англ. П.И. Введенского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.В. Лепехина
Т. 1. – 1887. – 385 с.
520682
  Теккерей Уильям Мейкпис История Пенденниса, его приключений и бедствий, его друзей и величайшего врага : роман Вилльяма Тэккерея ; в 2 т. / Пер. с англ. П.И. Введенского. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.В. Лепехина
Т. 2. – 1887. – 508, II с. – Экз. в разных тип. переплетах
520683
  Равдоныкас В.И. История первобытного общества / В.И. Равдоныкас. – Л.
ч. 1. – 1939. – 286с.
520684
  Равдоникас В.И. История первобытного общества / В.И. Равдоникас, проф. – Ленинград
ч. 2. – 1947. – 392 с.
520685
  Белановская Т.Д. История первобытного общества / Т.Д. Белановская. – Л., 1955. – 92с.
520686
  Белановская Т.Д. История первобытного общества / Т.Д. Белановская. – Л.
1. – 1964. – 67с.
520687
  Белановская Т.Д. История первобытного общества / Т.Д. Белановская. – Л., 1967. – 57с.
520688
  Горемыкина В.И. История первобытного общества / В.И. Горемыкина. – Минск, 1967. – 120с.
520689
  Першиц А.И. История первобытного общества / А.И. Першиц. – Москва, 1968. – 207с.
520690
  Шрамко Б.А. История первобытного общества / Б.А. Шрамко. – Х., 1972. – 199с.
520691
  Горемыкина В.И. История первобытного общества / В.И. Горемыкина. – Минск, 1973. – 143с.
520692
  Першиц А.И. История первобытного общества : учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 2-е изд., переработ и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223с.
520693
  Першиц А.И. История первобытного общества / А.И. Першиц. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1982. – 224с.
520694
   История первобытного общества : Эпоха классообразования / В.П. Алексеев, О.Ю. Артемова, Л.Е. Куббуль, А.И. Першиц, В.Я. и др. Петрухин; Отв. ред. Ю.В. Бромлей; АН СССР.Институт этнографии. – Москва : Наука, 1988. – 569с. – ISBN 5-02-009937-6
520695
  Алексеев В.П. История первобытного общества : Учебник для вузов / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – Москва : Высшая школа, 1990. – 349с. – ISBN 5-06-000998-Х
520696
  Алексеев В.П. История первобытного общества : Учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "История" / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 5-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1999. – 318с. – ISBN 5-06-003530-1
520697
  Алексеев В.П. История первобытного общества : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "История" / В.П. Алексеев, А.И., Першиц. – Изд. 6-е. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 352 с. – (Высшая школа). – ISBN 5-17-022316-1
520698
  Кнышенко Ю.В. История первобытного общества и основы этнографии / Ю.В. Кнышенко. – Ростов н/Д., 1965. – 440с.
520699
  Козлова К.И. История первобытного общества и основы этнографии / К.И. Козлова. – М., 1967. – 139с.
520700
  Козлова К.И. История первобытного общества и основы этнографии / К.И. Козлова. – 5-е. – М., 1970. – 48с.
520701
  Козлова К.И. История первобытного общества и основы этнографии / К.И. Козлова. – 2-е. – М., 1972. – 148с.
520702
  Козлова К.И. История первобытного общества и основы этнографии / К.И. Козлова. – 7-е. – М., 1978. – 48с.
520703
  Козлова К.И. История первобытного общества и основы этнографии / К.И. Козлова. – 8-е. – М., 1986. – 57с.
520704
  Кнышенко Ю.В. История первобытного общества. / Ю.В. Кнышенко. – Ростов н/Д., 1973. – 343с.
520705
   История первобытного общества: общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – Москва : Наука, 1983. – 432с.
520706
   История первобытного общества: Эпоха первобытной родовой общины.. – Москва : Наука, 1986. – 572с.
520707
  Андреев Н.В. История первобытной культуры / Н.В. Андреев. – Петербург, 1924. – 94с.
520708
  Славенсон В. История первобытной культуры как учебный предмет / В. Славенсон. – Л., 1925. – 127с.
520709
   История первобытной Христианской церкви у славян из книги Мациевского.. – Варшава, 1840. – 338с.
520710
  Дмитриев Л.А. История первого издания "Слова о полку Игореве" / Л.А. Дмитриев. – М.-Л., 1960. – 379 с.
520711
   История первой мировой войны. 1914-1918.. – М.
1. – 1975. – 446с.
520712
   История первой мировой войны. 1914-1918.. – М.
2. – 1975. – 607с.
520713
  Ренан Эрнест История первых веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы / Ренан Эрнест. – Москва : Советский писатель, 1991. – 599с. – ISBN 5-265-02257-0
520714
  Ренан Э. История первых веков христианства: Жизнь Иисуса. Апостолы / Э. Ренан. – СПб., М., 1991. – 608с.
520715
  Ренан Э. История первых веков христианства: Святой Павел. Антихрист / Э. Ренан. – М., 1991. – 656с.
520716
  Семенец О.Е. История перевода / О.Е. Семенец, А.Н. Панасьев. – Киев, 1989. – 292с.
520717
  Цутида К. История перевода "Повести о Гэндзи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 49-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У цій статті, описуючи історію перекладу "Гендзі-моногатарі" ("Повість про Гендзі") іноземними мовами, ми хронологічно показуємо, як цей твір став відомим в усьому світі і почав визнаватися світовою класикою. Ми також говоримо про історію його ...
520718
  Семенец О.Е. История перевода (Средневековая Азия - Восточная европа XV-XVIII вв.) : Учеб. пособие / О.Е. Семенец, А.Н. Панасьев. – Киев : Лыбидь, 1991. – 364с. – ISBN 5110016720
520719
  Костикова О.И. История перевода и переводческих учений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-9. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
520720
  Голубева-Монаткина История перевода и переводческих учений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 23-30. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  История перевода и переводческих учений : Русский переводчик французских президентов - князь К.Я. Андроников.
520721
  Костикова О.И. История перевода: предмет, методология, место в науке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С.3-22. – Библиогр.: Лит.: С. 22; 30 назв. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
520722
  Рижский М.И. История переводов Библии в России / М.И. Рижский. – Новосибирск, 1978. – 208с.
520723
  Мур История пересадок органов / Мур, , Фрэнсис. – М., 1973. – 312с.
520724
  Ляскоронский В.Г. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины 13 столетия / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И.И.Чоколова, 1897. – 486(8)с. + +карта
520725
  Ляскоронский В.Г. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины 13 столетия / В.Г. Ляскоронский. – Изд. второе. – Киев : Тип. Н.А.Гиричь, 1903. – 424с. + +карта
520726
  Линниченко И.А. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII столетия : монография Василия Ляскоронского. Киев, 1897. Критический очерк И.А Линниченко. – Одесса : Центральная тип., 1912. – 25 с. – Отд. оттиск из: Известия Одесского библиографического общества при Новороссийском университете. Одесса, 1912, т.I, вьш.5, с.1-24
520727
  Кудрявцев Ф.И. История периодической печати КПСС. / Ф.И. Кудрявцев. – М, 1965. – 133с.
520728
   История персидской и таджикской литературы.. – М., 1970. – 440с.
520729
  Брикнер А.Г. История Петра Великого / А.Г. Брикнер. – Москва : АСТ, 2004. – 668, [1] с. : ил., портр. – Сер. основана в 1998 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классическая мысль). – ISBN 5-17-005696
520730
  Гудзий Н.К. История печатания "Воскресения" Толстого / Н.К. Гудзий. – [36] с.
520731
  Хоруев Ю.В. История печати на Тереке (1863-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хоруев Ю.В.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 28л.
520732
   История печати. Антология : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Москва : Аспект Пресс. – (Классика журналистики). – ISBN 5-7567-0140-0
Т.1. – 2002. – 419с.
520733
   История печати. Антология : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – Москва : Аспект Пресс. – (Классика журналистики). – ISBN 5-7567-0157-5
Т.2. – 2002. – 494с.
520734
  Бахтиаров А. История печатной книги : В связи с началом книгопечатания на Руси. С многими рисунками в тексте / Сост. А.А. Бахтиаров. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1914. – 58 с.
520735
  Фридрих И. История письма / И. Фридрих. – Москва : Наука, 1979. – 463с.
520736
  Павленко Н.А. История письма : учебное пособие / Н.А. Павленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987. – 236с.
520737
  Добиаш-Рождественская История письма в средние века / Добиаш-Рождественская. – Пб., 1923. – 200с.
520738
  Добиаш-Рождественская История письма в средние века / Добиаш-Рождественская. – М.-Л., 1936. – 278с.
520739
  Добиаш-Рождественская История письма в средние века / Добиаш-Рождественская. – 3-е изд. доп. – М., 1987. – 317,2с.
520740
  Кацпржак Е.И. История письменности и книги / Е.И. Кацпржак. – Москва : Искусство, 1955. – 356 с. : ил.
520741
  Волков-Ланнит История пишется объективом / Волков-Ланнит. – Москва, 1971. – 256с.
520742
  Волков-Ланнит История пишется объективом / Волков-Ланнит. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 256с.
520743
  Сопоцко А.А. История плавания В.Беринга на боте "Св. Гавриил" в Северный Ледовитый океан / А.А. Сопоцко. – Москва : Наука, 1983. – 247с.
520744
  Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. / П.В. Сытин. – М.
3. – 1972. – 398с.
520745
  Уэллс Г.Д. История Платтнера / Г.Д. Уэллс. – Ленинград, 1928. – 163 с.
520746
  Эркман Э., Шатриан А. История плебесцита; Джинксов младенец : Рассказ одного из 7.500.000 избирателей, сказавших: "Да" : Пер. с фр. : [Его рождение и другие несчастия] : Политико-сатирический рассказ : Пер. с англ. / [соч.] Эркмана-Шатриана. – Санкт-Петербург : Изд. Н.А. Шигина ; тип. А. Моригеровского, 1872. – [4], 316 с. – Пер. также под загл.: Разоблаченный плебисцит Франции, бывший в 1870 году
520747
  Телегин Д.Я. История племен днепро-донецкой культуры (V-III тыс. до н.э.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Телегин Д.Я.; АН СССР. Ин-т археологии. – Киев, 1967. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
520748
  Балагури Эдуард Альбертович История племен позднебронзового периода в Среднем Поднестровье. : Автореф... кандидата ист.наук: / Балагури Эдуард Альбертович; Ан УССР. – Киев, 1964. – 16л.
520749
  Саввинов Н.И. История плодородия почв / Н.И. Саввинов. – М.-Л.
1. – 1940. – 415с.
520750
  Вильямс В.Р. История плодородия почв. / В.Р. Вильямс. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – с.
520751
  Журавский А.И. История повелительного наклонения в Белорусском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Журавский А. И.; АН БССР, Ин-т языкознания. – Москва, 1953. – 19л.
520752
  Джоли Д. История поверхности Земли / Д. Джоли. – Москва-Ленинград, 1929. – 190с.
520753
  Квеннел Б Ч.Г. История повседневной жизни Англии : 1066-1499 / Чарльз Генрих Борн Квеннел, Мэрджори Квеннел ; [пер. с англ. В.В. Найденова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 297, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – Сер. осн. в 2000 г. - Вых. дан. ориг.: Marjorie and C.H.B. Quennell. A history of everyday things in England. Vol. 1: 1066 to 1499. London, 1966. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0602-4
520754
  Андерсон Р. История погибших цивилизаций Востока : пер. с англ. / Проф. Андерсон ; Под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера ; [Тип. т-ва "Народная польза"], 1904. – 128 с. – 3 беспл. прил. к № 1 "Вестн. знания" 1904. – (Читальня "Вестника знания")
520755
   История подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : исследования и воспоминания ветеранов факультета / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Э.В. Витковская, В.И. Груцяк, В.Г. Мелихов и др.] ; под ред. В.И. Груцяка. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: c. 87-99 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-754-8
520756
  Орлов А.А. История подготовки и заключения англо-русского мирного договора 6(18) июля 1812 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0869-5687
520757
  Повзнер А.Д. История подготовки и осуществления системы научных наблюдений по программе международного геофизического года : Автореф... канд. геогр.наук: / Повзнер А.Д.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1968. – 15л.
520758
  Повзнер А.Д. История подготовки и осуществления системы научных наблюдений по программе Международного геофизического года : Автореф... канд. геогр.наук: / Повзнер А.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1967. – 14л.
520759
  Панасье Юг История подлинного джаза / Панасье Юг. – Ленинград, 1978. – 128 с.
520760
  Панасье Юг История подлинного джаза с 1890 по 1960. / Панасье Юг. – Ставрополь, 1991. – 285с.
520761
  Уэллс Г.Д. История покойного Ильвсгема / Г.Д. Уэллс; Герберт Джордж Уэльс ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – (Бибилиотечка излательства "Хронос" ; № 41)
520762
   История политических и правовых учений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 816с.
520763
   История политических и правовых учений : Учебник. – Москва : Инфра-М, 1996. – 736с. – ISBN 5-86225-174-Х
520764
   История политических и правовых учений : Учебник для студ.вузов,обуч.по направлению и спец."Юриспруденция". – Москва : Юридическая литература, 1997. – 576с. – ISBN 5-72600-879-0


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
520765
   История политических и правовых учений : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1997. – 736c. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520766
   История политических и правовых учений : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 736c. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520767
   История политических и правовых учений : Учебникдля вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 736c. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520768
   История политических и правовых учений : Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. – Харків : Факт, 1999. – 1080с. – ISBN 966-7099-68-7
520769
   История политических и правовых учений : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по спец."Юриспруденция". – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 736c. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520770
  Малахов В.П. История политических и правовых учений : Хрестоматия / Под ред.В.П.Малахова. – Москва : Академический проект, 2000. – 414с. – ISBN 5-8291-0081-9
520771
   История политических и правовых учений : Хрестоматия. – Москва : Городец, 2000. – 512с. – ISBN 5-9258-0015-X
520772
   История политических и правовых учений : Краткий учебный курс. – Москва : Норма, 2000. – 352с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 5-89123-442-4
520773
   История политических и правовых учений : Краткий учебный курс. – Москва : Норма, 2001. – 352с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 5-89123-442-4
520774
   История политических и правовых учений : Учебник для вузов. – Москва : Зерцало, 2001. – 688с. – ISBN 5-94373-002-8
520775
   История политических и правовых учений : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по спец."Юриспруденция". – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 736c. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520776
  Ерышев А.А. История политических и правовых учений : Учебн. пособие / А.А. Ерышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 152с. – шифр дубл 34(Ерыш). – ISBN 966-608-068-0
520777
  Крестовская Н.Н. История политических и правовых учений : Курс лекций / Н.Н. Крестовская, А.Ф. Цвиркун. – Харків : Одіссей, 2002. – 448с. – ISBN 966-633-150-0
520778
   История политических и правовых учений : Краткий учебный курс. – Москва : Норма, 2002. – 352с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 5-89123-442-4
520779
   История политических и правовых учений : Учебник для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по специальн. "Юриспруденция". – 3-е изд., стереотипн. – Москва : Норма, 2002. – 736с. – ISBN 5-89123-189-1; 5-86225-633-4
520780
  Ерышев А.А. История политических и правовых учений : учебн. пособие / А.А. Ерышев; МАУП. – 3-е изд., стереот. – Київ : МАУП, 2002. – 151 с. – ISBN 966-608-212-8
520781
   История политических и правовых учений : Учебник для студ.высш. учеб. завед. / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянц, Л.Р. Сюкияйнен; Графский В.Г., Золотухина Н.М., Мамут Л.С., Нерсесянц В.С., Сюкияйнен Л.Р.; Под общ. ред.: В.С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2003. – 934с. – ISBN 5-89123-748-2
520782
   История политических и правовых учений : [ учебник для вузов ] / Е.А. Воротилин, О.Э. Лейст, И.Ф. Мачин, В.Н. Струнников, В.А. [ и др. ] Томсинов; Воротилин Е.А. и др. ; ответ. ред. О.Э. Лейста ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический фак-т. – Изд. 2-е, перераб. и сокращенное. – Москва : Зерцало-М, 2004. – 576с. – ISBN 5-94373-073-7
520783
   История политических и правовых учений : краткий учебный курс / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянц; [В.Г. Графский и др.] ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН, Академ. правовой ун-т. – Москва : Норма, 2004. – 338, [1] с. – Указ. имен.: с. 333-338. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 5-89123-442-4
520784
   История политических и правовых учений : Краткий учебный курс / В.Г. Графский, М.Н. Золотухина, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянц; Ин-т государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : Норма, 2005. – 352с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). – ISBN 5-89123-442-4
520785
  Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений : учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – Москва : НОРМА, 2007. – 704с. – ISBN 5-89123-942-6
520786
   История политических и правовых учений : [учебник] / [Азаркин Н.М. [и др.]] ; под общ. ред. О.В. Мартышина ; Моск. гос. юрид. акад. – Москва : Норма, 2008. – 912 с. – ISBN 978-5-89123-781-0
520787
  Рубаник В.Е. История политических и правовых учений : учеб. пособие / В.Е. Рубаник, С.А Рубаник. – Москва : Волтерс Клувер, 2011. – ІХ, 419, [3] с. – ISBN 978-5-466-00569-1
520788
  Исаев И.А. История политических и правовых учений России XI-XX вв. / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – Москва, 1995. – 378с.
520789
   История политических и правовых учений, XVII-XVIII вв.. – М., 1989. – 446с.
520790
   История политических и правовых учений. : Учебник для вузов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Норма, 2003. – 736с. – ISBN 5-89123-189-1
520791
   История политических и правовых учений. : Учебник для вузов / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянц, Л.Р. Сюкияйнен; Под. общей ред. В.С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2005. – 944с. – ISBN 5-89123-748-2
520792
   История политических и правовых учений. Древний мир. – М., 1985. – 349с.
520793
   История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. – М., 1986. – 346с.
520794
   История политических и правовых учений: (Учеб. для вузов по спец. "Правоведение").. – М., 1983. – 718с.
520795
   История политических и правовых учений: Домарксистский период : Учебник для вузов по спец. "Правоведение"). – Москва : Юридическая литература, 1991. – 527с.
520796
   История политических учений. – 2-е изд. ререраб. и доп. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0079-0
Вып.1. – 1996. – 132с.
520797
   История политических учений. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0080-4
Вып. 2 : Эпохи свободной конкуренции и буржуазных революций. – 1996. – 368с.
520798
  Зотов В.Д. История политических учений : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Политология" / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. – Москва : Юристъ, 2005. – 603, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 591-603 и в подстроч. примеч. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0800-1
520799
  Чанышев А.А. История политических учений : учебник / А.А. Чанышев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – Москва : Проспект, 2005. – 592с. – Библиогр.: с. 585-591. – ISBN 5-482-00063-Х
520800
  Баркалов В.Я. История политических учений в России XI-XVIII веков / В.Я. Баркалов. – Барнаул, 1992. – 110с.
520801
   История политических учений и современность : лекц. по политол. – Петрозаводск : Изд-во Петрозаводского ун-та, 1992. – 158 с.
520802
  Рейснер М.А. История политических учений. / М.А. Рейснер. – М.Л.
1. – 1929. – 455с.
520803
   История политических учений. (Учеб. пособие для юрид. ин-тов и фак.). – М.
Ч.1. – 1959. – 532с.
520804
   История политических учений. (Учебник для вузов по спец. "Правоведение").. – М.
Ч.2. – 1978. – 432с.
520805
   История политических учений. (Учебник для юрид. вузов и фак.). – 2-е изд.,. – М., 1960. – 894с.
520806
   История политических учений. (Учебник для юрид. вузов и фак.). – М., 1965. – 470с.
520807
   История политических учений. (Учебник для юрид. ин-тов и фак).. – 2-е изд., испр. – М.
Ч.1. – 1971. – 392с.
520808
   История политических учений. (Учебник для юрид. ин-тов и фак.). – М.
Ч.2. – 1972. – 375с.
520809
   История политических учений. (Учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. гос. ун-тов.). – М., 1955. – 772с.
520810
  Капцугович И.С. История политической гибели эсеров на Урале / Капцугович И.С. – Пермь, 1975. – 191 с.
520811
  Скуленко М.И. История политической пропаганды / М.И. Скуленко. – Киев, 1990. – 164с.
520812
  Рощевская Л.П. История политической ссылки в Западной Сибири во второй половине 19 в. / Л.П. Рощевская. – Тюмень, 1976. – 137с.
520813
  Чупров А.И. История политической экономии : Лекции орд. проф. Императорского Московского университета А.И. Чупрова. – Москва : Изд. О-ва взаимопомощи студентов юристов Моск. ун-та ; Типо-литограф. Г.И. Простакова, 1904. – 232 с.


  На тит. стр. надпись на татарском яз.
520814
  Чупров А.И. История политической экономии : Лекции орд. проф. Императорского Московского университета А.И. Чупрова ; Изд., с разреш. авт., проф. Новорос. ун-та В.А. Косинский, как руководство для своих слушателей. – 3 изд., перепеч. без изм. с изд. 1892 г. – [Одесса] : [Тип. Л. Шутака], 1908. – [5], 216 с.
520815
   История политической экономии : Библиографический указатель книжной и журнальнйо литературы, изданной в странах Западной Европы и Америки в 1947-1958 гг. – Москва, 1960. – 261с.
520816
   История политической экономики капитализма : Очерки. – Л., 1989. – 478с.
520817
   История политической экономики социализма. – Ленинград, 1983. – 606 с.
520818
  Миклашевский А.Н. История политической экономики. Философские, исторические и теоретические начала экономии XIX-го века. / А.Н. Миклашевский. – Юрьев, 1908. – 638с.
520819
  Протопопов В.В. История полифонии в ее важнейших явлениях. / В.В. Протопопов. – М., 1965. – 616с.
520820
  Блейхер Г. История полковника Анри / Г. Блейхер. – М., 1960. – 208с.
520821
  Кучинский Юрген История положения рабочего класса при капитализме / Кучинский Юрген. – Москва : Прогресс, 1970. – 175 с.
520822
  Вегоцкий В.С. История полувекогово монополистического грабежа и разбоя стальной корпорации США : Автореф... канд. экон.наук: / Вегоцкий В.С.; Московский финансовый ин-т. – Москва, 1951. – 30л.
520823
  Солиняк История польская, сочинения г. Солиняка, тайного секретаря Его Величества короля польскаго и герцога Лотарингскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург : при Императорской Академии наук
Том 1. – 1766. – 411 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
520824
  Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов / Ф. Смит. – Санкт-Петербург : В. Спиридонов
Т. 3. – 1864. – IX. XXIX, 766 c.
520825
  Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и1831 годов / Ф. Смит. – Санкт-Петербург : В. Спмрмдонов и К.
Т. 1. – 1863. – XI, 496 с.
520826
  Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и1831 годов / Ф. Смит. – Санкт-Петербург : Военно-Учебные Заведения
Т. 2. – 1863. – VIII, 496 с.
520827
  Смоленский В. История польского народа / В. Смоленский. – С.-Петербург : А. Пороховщиков
I. : Славянство. – 1899. – 362 с.
520828
  Смоленский В. История польского народа / В. Смоленский. – Типография А. Пороховщикова, Бассейная, 3-5. – С.-Петербург, 1899. – 362 с.
520829
  Смоленский В. История польского народа / В. Смоленский. – Столичная типография. Гороховая ул.., 12 (уг. Большой Морской). – С.-Петербург, 1901. – 362 с.
520830
  Грабеньский Влад. История польского народа : с картой Польши XVII века / Влад. Грабеньский [псевд.] ; Пер. со 2-го пол. изд. (1906 г.) . под ред. Н. Ястребова. – Санкт-Петербург : Изд. книжного магазина "Учебное дело", 1910. – VIII, 599 с. – Разрешенный автором. – Библиогр. : с. 585 - 597
520831
  Погодин А.Л. История польского народа в XIX веке / А.Л. Погодин. – Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова. – Москва : Тип. и цинк. Торг. Дома "Мысль", Н.П. Меснянкин и К., 1915. – 297 с.
520832
  Оболевич В.Б. История польской литературы / В.Б. Оболевич. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. – 366 с.
520833
  Оболевич В.Б. История польской литературы : (Средневековье, Ренессанс) / В.Б. Оболевич ; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. – 168 с.
520834
   История польской литературы.. – М.
1. – 1968. – 616с.
520835
   История польской литературы.. – М.
2. – 1969. – 504с.
520836
  Бэлза И.Ф. История польской музыкальной культуры / И.Ф. Бэлза. – М
1. – 1954. – 336с.
520837
  Бэлза И.Ф. История польской музыкальной культуры / И.Ф. Бэлза. – М
2. – 1957. – 308с.
520838
  Бэлза И.Ф. История польской музыкальной культуры / И.Ф. Бэлза. – М
3. – 1972. – 235с.
520839
  Кулжинский И. История Польши : (очерк) сочинение / И. Кулжинский. – Изд. Г.О. Бредихина. – Киев : В Типографии Федорова и Мин, 1864. – IV с., 195 с.
520840
  Балабан И., Тромпчинский В. История Польши / И. Балабан, В. Тромпчинский. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестник знания" (В.Битнера), 1909. – 136 с. – (История славян / Дополненный и обработанный для русского издания перевод с польского Р. Бодуэн де-Куртенэ ; под редакцией В.В. Битнера. ; Ч. 3 ; История Польши)
520841
  Тымовский М. История Польши / Михал Тымовский, Ян Кеневич, Ежи Хольцер; Пер. с польск. В.Н. Ковалев, М.А. Корзо, М.В. Лескинен. – Москва : Весь Мир, 2004. – 544с. – (Национальная история). – ISBN 5-7777-0294-5
520842
   История Польши.. – М.
1. – 1954. – 584с.
520843
   История Польши.. – М.
2. – 1955. – 711с.
520844
   История Польши.. – 2-е изд., доп. – М.
1. – 1956. – 706с.
520845
   История Польши.. – М.
3. – 1958. – 667с.
520846
   История Польши. В 3-х т. : Очерки истории народной Польши. – М. : Наука
Том дополнительный. – 1965. – 584с.
520847
  Комин В.В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России / В.В. Комин. – Калинин
1. – 1970. – 280с.
520848
  Комин В.В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России / В.В. Комин. – Калинин
2. – 1970. – 180с.
520849
  Мищенко Олег История портретной живописи // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 10-28
520850
  Вольф Е.М. История португальского языка / Е.М. Вольф. – Москва : Высшая школа, 1988. – 264с.
520851
  Брэдфорд У. История поселения в Плимуте / У. Брэдфорд. – Москва : Художественная литература, 1987. – 751с. – В изд. также : Автобиография / Б. Франклин ; Письма американского фермера / Сент Джон де Кревекер. – ("Библиотека литературы США")


  Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен самому раннему периоду развития американской литературы, ее истокам. XVII век представлен в томе «Историей поселения в Плимуте» У. Брэдфорда (1590—1657), XVIII – «Автобиографией» и памфлетами Б. ...
520852
  Лебедев Л. История последнего посещения Олонецких новопетровских железных заводов государем Петром Великим, оставленная первым русским жкрналистом Ивашкой Голландцем // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-59. – ISSN 0132-2036
520853
  Лебедев Л. История последнего посещения Олонецких новопетровских железных заводов государем Петром Великим, оставленная первым русским жуналистом Ивашкой Голландцем // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 8. – С. 82-98. – ISSN 0132-2036
520854
  Лебедев Л. История последнего посещения Олонецких новопетровских железных заводов государем Петром Великим, оставленная первым русским журналистом Ивашкой Голландцем // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 50-79. – ISSN 0132-2036
520855
  Лебедев Л. История последнего посещения Олонецких новопетровских железных заводов государем Петром Великим, оставленная первым русским журналистом Ивашкой Голландцем // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-69. – ISSN 0132-2036
520856
  Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. / Ф. Бернье. – Москва-Ленинград, 1936. – 351с.
520857
  Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг. / П.П. Бушев. – М., 1976. – 478с.
520858
  Бушев П.П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1613-1621гг. / П.П. Бушев. – М., 1987. – 278с.
520859
  Анашкин А.П. История потребительской кооперации Алтая / А.П. Анашкин, Ю.С. Левашев. – Барнаул, 1990. – 87 с.
520860
  Яковенко М.К. История потребительской кооперации восточной сибири (1831-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яковенко М.К.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 29л.
520861
  Гришин Д. История початка и ее продолжение / Д. Гришин. – Москва, 1959. – 158 с.
520862
  Новикова А.В. История почвенно-мелиоративных и экологических исследований засоленных и солонцовых земель Украины 1860-1996 гг. : (происхождение,окультуривание,экологические последствия широкой ирригации) / А.В. Новикова; Украинская академия аграрных наук.Ин-т почвоведения и агрохимии им.А.Н.Соколовского;Науч.ред.М.И.Ромащенко. – Киев, 1999. – 144с. – ISBN 966-7683-00-1
520863
  Виленский Д.Г. История почвоведения в России / Д.Г. Виленский. – Москва : Советская наука, 1958. – 238с.
520864
  Загоскин Н.П. История права Московского государства / [соч.] Н.П. Загоскина. – Казань : В универ. тип.
Т. 2 : Центральное управление Московского государства : Дума боярская - Приказы. – 1879. – [8], 156 с.
520865
  Загоскин Н.П. История права русского народа : Лекции и исслед. по истории русского права / Н.П. Загоскин, проф. Имп. Казан. ун-та. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Т. 1 : Введение; I. Наука истории русского права; II. Формация народа и государства. – 1899. – XVI, 512, III с. – Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в тексте и в примеч.
520866
   История права: Англия и Россия.. – М., 1990. – 302с.
520867
  Бэкон Фрэнсис История правления короля Генриха VII / Бэкон Фрэнсис. – Москва : Наука, 1990. – 323с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-02-008973-7
520868
  Виноградов П.Г. История правоведения : (Курс для историков и юристов) : Лекции, чит. в Имп. Моск. ун-те в осен. семестре 1908/9 г. / П.Г. Виноградов, проф. Моск. и Оксфорд. ун-тов. – Напеч. на пиш. маш. Литогр. – Москва : Изд. студентов А.Ф. Изюмова и Н.П. Невзорова ; Типо-литограф. Ю. Венер, преемн. О. Фальк, 1908. – 224 с. – Экз. № 116731 дефектный, отсутв. с. 129-224
520869
  Новиков В. История правового института возмещения ущерба, причиненного лицу незаконным привлечением к уголовной ответственности // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 21-24. – ISSN 1810-3081
520870
  Федоров М.М. История правового положения народов Восточной Сибири в составе России / М.М. Федоров. – Иркутск, 1991. – 185с.
520871
  Шинджикашвили Д. История правового регулирования сельскохозяйственного переселения в Таджикистане : Автореф... канд. юридич.наук: / Шинджикашвили Д.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1965. – 23л.
520872
   История православия и русского атеизма. Краткий справочник-путеводитель (по Музею истории религии и атеизма АН СССР).. – М.-Л., 1960. – 162с.
520873
  Адливанкин С.Ю. История праславянской фонетики / С.Ю. Адливанкин, И.А. Фролова. – Пермь, 1978. – 82с.
520874
  Адливанкин С.Ю. История праславянской фонетики / С.Ю. Адливанкин, И.А. Фролова. – Пермь, 1979. – 100с.
520875
  Кузнецова Л.С. История предложных и беспредложных глагольно-именных словосочетаний в английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Л.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 22л.
520876
  Романова М.М. История представлений о происхождении гранитов / М.М. Романова. – Москва : Наука, 1977. – 188с.
520877
  Кулябин А.И. История президентских республик: интеллектуальная отсталость // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 15. – С. 9-12. – ISSN 1812-3805
520878
  Кулябин А.И. История президентских республик: коррупция // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1812-3805


  Из 193 государств мира более 60 являются президентскими республиками. С 1993 г. президентской республикой стала Российская Федерация. Поэтому исследование правовых, политико-экономических и иных последствий функционирования данного государственного ...
520879
   История преподавания и развития статистики в Петербургском - Ленинградском университете (1819-1971 гг.). – Ленинград, 1972. – 139с.
520880
  Роткевич Я.А. История преподавания литературы в советской школе / Я.А. Роткевич. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1976. – 335с.
520881
  Агаев Б.А. История преподавания математики в азербайджанской советской школе. : Автореф... Доктора пед.наук: / Агаев Б.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 104л.
520882
  Дарижапова Д.Д. История преподавания монгольских языков в учебных заведениях дореволюционной России (XVII начало ХХ вв.) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Дарижапова Д.Д.; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т препод. рус. языка в нац. школе. – М., 1972. – 24л.
520883
  Томашевич Ю.С. История преподавания физики в учебных заведениях дореволюционной России (до 1861 г.). : Автореф... канд. пед.наук: / Томашевич Ю.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 17л.
520884
  Сморгунова А.Л. История приватизации пенитенциарных учреждений за рубежом // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 0132-0831
520885
  Сморгунова А.А. История приватизации пенитенциарных учреждений за рубежом // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
520886
  Беридзе Т.П. История пригородных селений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Беридзе Т.П. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30 с.
520887
  Жиляева С.К. История призрения сирот в России как государственная проблема в XVIII веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 1812-3805


  В данной статье рассматриваются проблемные вопросы становления российской государственной системы социального обеспечения. Отмечается, что законодательная база призрения сирот была заложена в период реформ Петра I. Именно в это время появились первые ...
520888
  Розенталь Р. История прикладного искусства нового времени / Р. Розенталь. – М, 1971. – 223с.
520889
  Фильдинг Г. История приключений Джозефа Эндруга и его друга Абраама Адамса. Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота : [роман : пер. с англ.] / Генри Фильдинг. – Москва : Художественная литература, 1949. – 396 с.
520890
  Гельман-Виноградов История применения перфокарт в СССР и формирование их как нового вида исторических источников : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Гельман-Виноградов К.Б.; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва, 1967. – 23с.
520891
  Альенде Сальвадор История принадлежит нам : Речи и статьи: 1970 - 1973 гг. / Альенде Сальвадор. – Москва : Политиздат, 1974. – 382с.
520892
  Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. / А.В. Ахутин. – Москва : Наука, 1976. – 292 с.
520893
  Демиховский К.К. История Приокского горного округа в крепостную эпоху (XVIII -- первая половина XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: / Демиховский К. К.; МП РСФСР, Моск. гор. пед ин-т, Каф. ист. СССР. – М., 1956. – 16л.
520894
  Антощенко-Оленев История природных обстановок и тектонических движений в позднем кайнозое Западного Забайкалья / Антощенко-Оленев. – Новосибирск, 1982. – 156с.
520895
  Бахмутова Елена Александровна История приставочного образования соотносительных по виду глаголов в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / бахмутова Елена Александровна; Акад. наук СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1963. – 22л.
520896
  Сыромятникова И.С. История прически / И.С. Сыромятникова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 302с.
520897
  Мальмберг Стиг История про Кенту : повесть / Мальмберг Стиг ; Пер. со швед. [ Гориной Л. , послесл. Димова А. ] ; худож. Кадушкин А. – Москва : Детская литература, 1974. – 175 с. : илл. – На об. тит. л.: Stig Malmberg. Mopeden. Historia om Kenta
520898
  Фролова Луиза Андреевна История проблемы криптобиоза (анабиоза) при высыхании у некоторых животных и растений : Автореф... канд. биол.наук: 07.00.10 / Фролова Луиза Андреевна; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1977. – 22л.
520899
  Батюшкова И.В. История проблемы происхождения материков и океанов / Батюшкова И.В. ; АН СССР, ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1975. – 138 с. : илл., карт. – Список лит-ры: с. 125-133. Указ.имен : с. 134-136
520900
  Вяльцев А.Н. История проблемы ядерных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вяльцев А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1954. – 11л.
520901
  Воронович А.А. История программы КПСС / А.А. Воронович. – Москва, 1979. – 175с.
520902
  Хачатурян А.Б. История прогрессивной армянской философии и общественно-политической мысли конца XVIII - середины XIX века / А.Б. Хачатурян. – М, 1973. – 263с.
520903
  Разгон Л.Э. История продолжается / Л.Э. Разгон. – М, 1988. – 461с.
520904
  Климова С.В. История производства шерсти-сырца в России в первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: / Климова С.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 24л.
520905
  Павлюченко С. История происхождения английских фразеологизмов // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 107-109
520906
  Корнеев А.П. История промысла диких зверей на Украине / А.П. Корнеев. – Киев, 1953. – 38с.
520907
  Киселев Л.Е. История промышленного развития советского Крайнего Севера : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев Л.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории советского общества. – М., 1964. – 16л.
520908
  Гурьев И.А. История промышленности и рабочего класса Урала в дореволюционной историографии / И.А. Гурьев, В.И. Усанов. – Свердловск, 1982. – 98с.
520909
   История промышленных и сельскохозяйственных предприятий Украинской ССР (1946-1986 гг.) : Научно-вспомогат. библиогр. указатель. – Киев, 1987. – 293с.
520910
  Иванов Ю.Н. История пропавшего корабля / Ю.Н. Иванов. – Ленинград, 1967. – 223с.
520911
   История просвещения в Сибири и университетский вопрос.. – Вырезка. – 128-158с.
520912
  Желтяков А.Д. История просвещения в Турции / А.Д. Желтяков, Ю.А. Петросян. – М, 1965. – 176с.
520913
  Микешин Н.П. История против антиистории. Критика буржуазной фальсификации послевоен. периода истории КПСС. / Н.П. Микешин. – М., 1973. – 175с.
520914
  Кантор К.М. История против прогресса: Опыт культурно-исторической генетики. / К.М. Кантор. – М., 1992. – 150с.
520915
   История профдвижения в СССР. (Учеб. пособие).. – 2-е изд., переработ. – М., 1961. – 525с.
520916
   История профдвижения за рубежом. (Учеб. пособие для высш. школ профдвижения).. – Вып.3. – М., 1958. – 670с.
520917
  Святловский В.В. История профессионального движения в России. / В.В. Святловский. – Л., 1924. – 345с.
520918
  Святловский В.В. История профессионального движения в России. / В.В. Святловский. – Л., 1924. – 347с.
520919
  Луи П. История профессионального движения во Франции. / П. Луи. – М.
2. – 1925. – 191с.
520920
   История профсоюзного движения в СССР. (Учеб. пособие для школ профдвижения).. – Вып.1. – М., 1954. – 175с.
520921
   История профсоюзного движения за рубежом. (1945-1984 гг.): Учеб. пособие.. – М., 1985. – 359с.
520922
   История профсоюзного движения за рубежом. (С 60-х гг. XVIII в. до 1939 г.) .Учеб. пособие для высш. школ профдвижения.. – М., 1962. – 592с.
520923
   История профсоюзного движения за рубежом. (Учеб. пособие для слушателей высш. школ профдвижения).. – Вып.2. – М., 1955. – 168с.
520924
   История профсоюзного движения за рубежом. 1939-1966 гг.. – Вып.1. – М.
Ч.2. – 1967. – 528с.
520925
   История профсоюзного движения за рубежом. Конец XVIII в. -- 1945 г.: Учебное пособие.. – М., 1990. – 320с.
520926
  Кулиев Т.Ф. История профсоюзных библиотек в Азербайджанской ССР. (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кулиев Т.Ф.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 36л.
520927
   История профсоюзов СССР: Учеб. пособие.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
Ч.1. – 1977. – 256с.
520928
   История профсоюзов СССР: Учебное пособие.. – М., 1969. – 416с.
520929
   История профсоюзов СССР: Учебное пособие.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 304с.
520930
   История профсоюзов Урала 1905-1984 гг.. – М., 1984. – 319с.
520931
  Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. – Москва : Мысль, 1966. – 565с.
520932
  Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Мысль, 1976. – 463с.
520933
  Ярошевский М.Г. История психологии / М.Г. Ярошевский. – 3-е изд., перераб. – Москва : Мысль, 1985. – 575с.
520934
  Якунин В.А. История психологии : Учебн. пособ. / В.А. Якунин. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 1998. – 376с. – ISBN 5-8016-0025-6
520935
   История психологии : Тексты. – Изд.3-е. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 480с. – ISBN 5-88687-043-1
520936
  Ждан А.Н. История психологии : От античности до наших дней; Учебн. для студ. психологических специальностей вузов / А.Н.Ждан. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академический Проект, 2004. – 574с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-8921-04393
520937
  Тепляков Н.Н. История психологии : Атомистическая теория Демокрита или математические начала психологии / Н.Н. Тепляков; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Одесса : ЧП ТМСИ, 2007. – 184с. – ISBN 5-88687-043-1
520938
  Марцинковская Т.Д. История психологии : учебник для студ. высших учебных заведений / Т.Д. Марцинковская ; [ред. Е.В. Сатарова]. – 9-е изд., стер. – Москва : Академия, 2009. – 543, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-6479-6
520939
  Ждан А.Н. История психологии в социальном и культурном контексте : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 154-158. – ISSN 0042-8841
520940
  Марцинковская Т.Д. История психологии как проблема методологии (история науки М.Г.Ярошевского) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 203-210
520941
  Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней : учебник / А.Н. Ждан. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1990. – 336с.
520942
  Ждан А.Н. История психологии от Античности до наших дней : учебник для студ. психол. специальностей высш. учеб. заведений / А.Н. Ждан ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект ; Трикста, 2008. – 572, [1] с. – На тит. л. и на обл.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова - 250 лет. - Хронол. указ.: с. 544-553. - Имен. указ.: с. 554-570. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Классический университетский учебник / ред. совет: В.А. Садовничий (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-8291-1014-7
520943
  Климов Е.А. История психологии труда в России / Е.А. Климов, О.Г. Носкова. – М., 1992. – 220с.
520944
  Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века : Учеб. пос. для высших учеб. заведений / М.Г. Ярошевский. – 2-е изд. – Москва : Академия, 1997. – 416с. – ISBN 5769501359
520945
   История психологии: Период окрытого кризиса (начало 10-х -- середина 30-х годов ХХ ст.). – 2-е изд., доп. – М., 1992. – 370с.
520946
  Пушкин А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 288с.
520947
  Пушкин А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 135с.
520948
  Пушкин А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин ; [вступ. ст. Р.В. Овчинникова, Л.Н. Большакова ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 263 с. : ил., 2 л. ил. ; 12,5х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
520949
  Пушкин А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин. – Уфа, 1987. – 308 с.
520950
  Пушкин А.С. История Пугачева / А.С. Пушкин. – Горький, 1988. – 190 с.
520951
   История Р.К.П. /б/ в документах. – Л.
1. – 1926. – 696с.
520952
  Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим) / Б.С. Громаков. – Москва, 1986. – 80с.
520953
  Абрамова С.Ю. История работорговли на Верхне-Гвинейском побережье. / С.Ю. Абрамова. – Москва, 1966. – 195с.
520954
  Уэбб С., Уэбб Б. [Вебб С.] История рабочего движения в Англии / С. и Б. Уэбб; Пер. с англ. Г.А. Паперна. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрдих, 1899. – [2], 363 с.
520955
  Бернштейн Э. История рабочего движения в Берлине / Эд. Бернштейн ; Авториз. пер. с нем. И.В. Постмана. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.Г. Розена
[Ч. 1] : От 1848 года до издания закона против социалистов. – 1908. – [4], IV, 465 с.
520956
  Аминова Р.Х. История рабочего класса Узбекистана / Р.Х. Аминова. – Ташкент
3. – 1966. – с.
520957
  Балабанов М. История рабочей кооперации в России. Очерки по истории рабочего кооперативного движения / М. Балабанов. – 4-е изд.доп. – Москва, 1928. – 370с.
520958
  Баевский Д.А. История рабочей печати в России / Д.А. Баевский. – М.
1. – 1923. – 304с.
520959
   История рабочих Донбасса. – К.
1. – 1981. – 321с.
520960
   История рабочих Донбасса. – К.
2. – 1981. – 431с.
520961
   История рабочих Москвы, 1917-1945 гг.. – М., 1983. – 471 с.
520962
   История рабочих Москвы, 1945-1970 гг. – М., 1989. – 386с.
520963
  Больбух А.В. История рабочих Чечено-Ингушской АССР / А.В. Больбух. – Грозный, 1986. – 87с.
520964
  Ле И. История радости : Роман; Право молодости: Повесть; Расказі / И. Ле; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 575с.
520965
  Манукян А.С. История развития авторского права в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 71-73. – ISSN 1812-8696
520966
  Трофимова М.С. История развития апелляции в гражданском процессе России: прошлое, настоящее, будущее // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются исторические и правовые аспекты становления и развития в России института обжалования в апелляционном порядке решений нижестоящих судов. Рассматриваются особенности деятельности различных апелляционных инстанций, создаваемых в тот ...
520967
  Конашов В.Г. История развития Бахмутской котловины в поздней перми и мезозое : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Конашов В.Г.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
520968
  Шукуров Ш. История развития глагольных форм узбекского языка / Ш. Шукуров. – Ташкент, 1966. – 139с.
520969
  Александров А.И. История развития духовной жизни Черной Горы и князь-поэт Николай I / А.И. Александров; А.И. Александренко. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1895. – 82, [1] с.
520970
  Балашов Д.М. История развития жанра русской баллады / Д.М. Балашов. – Петрозаводск, 1966. – 72с.
520971
  Бэр К.М. История развития животных / К.М. Бэр. – Л
1. – 1950. – 467с.
520972
  Бэр К.М. История развития животных / К.М. Бэр. – Л
2. – 1953. – 627с.
520973
  Витенко В.А. История развития и нефтегазоносность структур Днепровско-Донецкой впадины / В.А. Витенко, Б.П. Кабышев. – Москва : Недра, 1977. – 192с.
520974
  Гончар Л.В. История развития и современное состояние мужской художественной гимнастики в мире / Л.В. Гончар, Ю.Ю. Борисова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 157-160. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
520975
  Кантере Мио Яковлевич История развития культурно-техническгого уровня рабочего класса Грузии в период построения социалистического общества. / Кантере Мио Яковлевич. – Тбилиси, 1972. – 188с.
520976
  Богданов Н.И. История развития лексики вепсского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Богданов Н. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1952. – 22л.
520977
  Круливський Н.Н. История развития математики в Томске / Н.Н. Круливський. – Томск, 1967. – 145 с.
520978
   История развития многолетнемерзлых пород Евразии = На примере отдельных регионов. – Москва : Наука, 1981. – 197с.
520979
  Дьяконова И.Н. и др. История развития научной невропатологии и психиатрии в Казани / И.Н. и др. Дьяконова. – Казань, 1974. – 56с.
520980
  Тимофеев С.А. История развития парламентаризма на Руси // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 70-76. – ISSN 1812-8696
520981
   История развития растительного покрова центральных областей европейской части СССР в антропогене : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 136с.
520982
   История развития растительности в позднеледниковье и голоцене по данным спорово-пыльцевого анализа многолетнемерзлых пород кратера озера Эльгыгытгын / Е.А. Морозова, А.А. Андреев, Г.Б. Федоров, Г. Швамборн, Л. Ширрмайстер, Н.Б. Останин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 69-82 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
520983
  Борисевич Д.В. История развития рельефа материков - фрагментов Гондваны / Д.В. Борисевич; Отв.ред.А.В.Живаго. – Москва : Наука, 1985. – 117с.
520984
   История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1976. – 119с.
520985
   История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. – Новосибирск : Наука
Европейская часть СССР. – 1979. – 159с.
520986
   История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. – Новосибирск : Наука
Западная Сибирь и Средняя Азия. – 1979. – 190с.
520987
   История развития речных долин и проблемы мелиорации земель. – Новосибирск : Наука
Сибирь и Дальний Восток. – 1979. – 215с.
520988
  Волкова О.Н. История развития советского трудового законодательства / О.Н. Волкова. – Москва, 1986. – 62с.
520989
  Киреева О.П. История развития среднего специального образования в Казахстане (1959-1969 гг.) : Автореф... канд. пел=д.наук: 13730 / Киреева О.П.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1972. – 28л.
520990
  Вудвард Д. История развития стандартизации в Великобритании / Д. Вудвард. – Москва, 1975. – 104с.
520991
   История развития тематического картографирования в России и СССР. – Москва : МФГО, 1987. – 151 с.
520992
  Сорокина Т.А. История развития теорий криминалистики и психологии по проблемам оценки свидетельских показаний на рубеже XIX-XX веков / Т.А. Сорокина, Л.А. Щербич // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 16. – С. 27-28. – ISSN 1812-3805
520993
   История развития теплового поля в зонах различного эндогенного режима стран Восточной Европы. – М., 1985. – 135с.
520994
  Ороева О.Д. История развития форм защиты трудовых прав в Советской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
520995
  Прокопович Г.А. История развития частного и публичного права в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
520996
  Ятайкин Л.М. История растительного покрова в районе Нижней Камы с третичного времени до современности : монография / Л.М. Ятайкин, В.Т. Шаландина; Науч. ред. Марков М.В. – Казань : Казанский ун-т, 1975. – 200с.
520997
   История растительного покрова Северной Азии. – Новосибирск, 1984. – 160с.
520998
   История растительного покрова северной части Среднего Поволжья в плиоцене и антропогене : монография / Ятайкин Л.М. – Казань : Из-во казанский ун-тет, 1980. – 120с.
520999
  Безусько Людмила Герасимовна История растительности Малого Полесья в четвертичное время по данным споровоцыльцевых исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Безусько Людмила Герасимовна; АН УССР. Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1981. – 22л.
521000
  Дохман Г.И. История растительности СССР / Г.И. Дохман; Под. ред. Алехина В.В. – Москва : ОГИЗ, Сельхозгиз, 1938. – 119с. – (Научно-популярная серия "Школьная библиотека")
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,