Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1274001
  Семенченко С. "Розвиток ситуації на Донбасі найбільше нагадує ланцюгову ядерну реакцію" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Командир батальону "Донбас" про добровольчий спецназ, чеченський слід і невідворотність терору.
1274002
  Хороша О.І. Розвиток палацової архітектури стилю класицизм на Східному Поділлі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 88-98. – ISSN 2077-3455
1274003
  Стенько Ю.Г. Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 214-217. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1274004
  Дефорж Г.В. Розвиток палеозоологічної науки в епоху перемоги еволюціонізму (1859-1895 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 446-461. – ISSN 2415-7422
1274005
  Новікова А.М. Розвиток Пан"європейської мережі міжнародних транспортних коридорів в умовах розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 74-76.
1274006
  Мисак М. Розвиток паперового виробництва: культурно-історичний аспект // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 239-251. – ISSN 0236-4832
1274007
  Головай Н.М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі / Н.М. Головай, Н.В. Гордополова, В.Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-98. – ISSN 2226-8820
1274008
  Даниляк О. Розвиток парламентських систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 181-187
1274009
  Каськів Олег Розвиток партикулярного права УГКЦ 1596-2006 рр. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 10-20


  Східне канонічне право
1274010
  Чухрай Н.І. Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення / Н.І. Чухрай, Т.С. Щербата // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 192-200. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено актуальні питання співробітництва між ВНЗ та ІТ-компаніями України в кадровій підготовці. Розглянуто сучасний стан ринку інформаційних технологій. Досліджено особливості процесу та основні етапи розроблення ІТ-продукту. Виділено ...
1274011
  Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика : монографія / В.М. Ємельянов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Ємельянова Т.В., 2012. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-2650-05-1
1274012
  Закутинська І.І. Розвиток пасажирського транспорту в приміській зоні Івано-Франківська / І.І. Закутинська, Р.Р. Сливка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 258-266 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1274013
  Ілюшик Ю. Розвиток паспортної системи в сучасній Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 64-66.
1274014
   Розвиток патофізіології в Україні / [О.О. Мойбенко та ін.] ; за ред. О.О. Мойбенка ; наук. уклад. С.Б. Французова ; НАН України, Акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-697-299-9
1274015
  Череповська Н.І. Розвиток патріотизму молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб" // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 150-160. – Бібліогр.: с. 159. – ISSN 2411-1449
1274016
  Когут С. Розвиток педагогіки праці періоду процесів інтеграції Польщі в Європейський Союз (1990-2004): наукові проблеми, теорії, методи досліджень // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 198-229. – ISSN 2077-1827
1274017
  Беннер Д. Розвиток педагогіки як науки в історичній ретроспективі / Д. Беннер, Н.О. Федчишин, О.Г. Пермякова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 16-19
1274018
  Сазонов В. Розвиток педагогіки як науки та дисципліни в інститутах народної освіти УРСР у 1920-х роках XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 172-178. – ISBN 978-617-640-146-9
1274019
  Голубнича Л.О. Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 14-24. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1274020
  Тарасенко І.М. Розвиток педагогічного персоналу як складова формування іміджу закладу загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 137-144. – ISSN 2074-8922
1274021
  Фоміна Л.В. Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти / Л.В. Фоміна, Н.А. Наливайко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 180-192. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1274022
  Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 23-31. – ISSN 2078-1016
1274023
  Лутаєва Т.В. Розвиток педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1835 - 1862 рр.) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 133-179. – ISBN 978-617-7675-69-2
1274024
  Козаченко Г.В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козаченко Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1274025
  Теслюк В.М. Розвиток педагогічної майстерності викладача : монографія / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-220. – ISBN 978-617-7605-91-0
1274026
  Артемов В. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Серіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 3-11


  У статі здійснено спробу дослідити проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Проблема розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ зі специфічними умовами ...
1274027
  Рудь О.М. Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874-1917 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 180-184. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1274028
  Федюк Г.З. Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федюк Галина Зіновіївна ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274029
  Омельчук С. Розвиток педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Проект Концепції розвитку педагогічної освіти обговорили в Херсонському державному університеті під час круглого столу.
1274030
  Роляк А.О. Розвиток педагогічної освіти в Данії: історичні та соціальні передумови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 74-78. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 8 (18))
1274031
  Постригач Н.О. Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці XX - на початку XXI ст. : метод. посіб. / Н.О. Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Вектор, 2011. – 46, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
1274032
  Головко Н. Розвиток педагогічної освіти в КНУ імені Тараса Шевченка: організаційно-дидактичні аспекти / Н. Головко, Л. Бахмач // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 80-87. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Висвітлено провідні наукові ідеї щодо педагогічної освіти в певний період керівництва кафедрою педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка М. Грищенка та А. Алексюка в 60-70 роки минулого століття.
1274033
  Твердохліб Т.С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах Православної Церкви в українських губерніях Російської імперії (XIX - початок XX століття) / Т.С. Твердохліб ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2019. – 448, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8196-20-1
1274034
  Радул О.С. Розвиток педагогічної освіти в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 47-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274035
  Куліш С. Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 131. – C. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  8 квітня 1904 р. Міністерство народної освіти запропонувало історико-філологічному факультету Університету Св. Володимира обговорити ідею викладання педагогіки.
1274036
  Маріуц І. Розвиток педагогічної освіти за сприяння дослідницьких університетів // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 94-99. – ISBN 978-617-7986-82-8
1274037
  Кошечко Н. Розвиток педагогічної освіти у Імператорському Київському університеті Св. Володимира / Н. Кошечко, Н. Постоюк // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 69-80. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Виняткову увагу приділено професійному світогляду та освітній діяльності професорів Імператорського Київського університету Св. Володимира : О. Новицького, С. Гогоцького, О. Гілярова, Г. Челпанова, І. Сікорського, С. Ананьїна.
1274038
  Левицька Л. Розвиток педагогічної освіти у Львівському та Харківському університетах України (XIX-XX ст.) // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 47-61. – ISBN 978-617-7986-82-8
1274039
  Колісніченко А. Розвиток педагогічної освіти у Нідерландах як фактор впливу на рівень досягнень здобувачів осівіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 67-73. – ISSN 2706-6258
1274040
  Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США : (1960-1998 рр.) / Т.С. Кошманова ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Львів : Світ, 1999. – 487, [1] с. – На обкл. надзаг.: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Бібліогр.: с. 427-487. – ISBN 5-7773-0431-1
1274041
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Білієнко Л.Б.; Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 166 л. – Бібліогр.: л. 153-165
1274042
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи. : автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Білієнко Л.Б. ; КГУ ім.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1994. – 20 с.
1274043
  Корновенко В.С. Розвиток пенітенціарної системи в УРСР (1945-1990 роки) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 33-35. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1274044
  Михайлова І.Ю. Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 193-203. – ISSN 2078-9165
1274045
  Полозенко Д.В. Розвиток пенсійної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 18-26
1274046
  Мартиненко Н. Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 55-61. – ISSN 2414-4436
1274047
  Рад Н. Розвиток пенсійної системи: ретроспектива в контексті побудови національної моделі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
1274048
  Автомонова О.О. Розвиток передового педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України 1980-1994 рр. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонова О.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1995. – 21 с.
1274049
  Автономова О.О. Розвиток передовоо педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України в 1980-1994 роках : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автономова О.О. ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Киев, 1995. – 251л. – Бібліогр.: л. 192-222
1274050
  Бабчинська О.І. Розвиток персоналу інноваційно-активного підприємства як об"єкт управління у підвищенні конкурентоздатності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 146-149. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1274051
  Грішнова О.А. Розвиток персоналу на підприємствах: вітчизняні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-38. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано основні тенденції розвитку людського потенціалу на підприємствах в країнах з розвинутою економікою і в Україні. Виявлено вітчизняні проблеми та запропоновано шляхи їх розв"язання.
1274052
  Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 323-327. – ISSN 2075-4892
1274053
  Пташка А.О. Розвиток персоналу як важлива передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 68-74
1274054
  Зайцева Л.О. Розвиток персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 263-267. – ISSN 2222-4459
1274055
  Перепелиця Н.Д. Розвиток персоналу як однин з основних cтратегічних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 22-26
1274056
  Швець Л.В. Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства / Л.В. Швець, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-130. – ISSN 2413-0966
1274057
  Мацькевич М.М. Розвиток питання про адміністративні договори // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 2-6.
1274058
  Борзенко О.П. Розвиток питань дистанційного навчання студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 5-10. – ISSN 2312-0657


  Розглянуті питання розвитку дистанційного навчання в Канаді другої половини ХХ століття. Характеризуються особливості його історичного розвитку. Проаналізовано стан розвитку дистанційної освіти в Канаді.
1274059
  Панкратова Н.Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій / Н.Д. Панкратова, Г.І. Гайко, І.О. Савченко ; НАН України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігря Сікорського", Навчально-науковий комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу". – Київ : Наукова думка, 2020. – 131, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-130. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1736-8
1274060
   Розвиток підлітка. Звички і здоров"я (Розробка уроку з основ здоров"я у 6 класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 17-18
1274061
  Федчук А.П. Розвиток підоохоронної мережі Антарктики: потенціал для району станції "Академік Вернадський" // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37-38
1274062
  Левицька Н.С. Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей у позааудиторній роботі / Н.С. Левицька, Т.М. Децюк // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 29-36. – ISSN 2412-1185
1274063
  Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
1274064
  Грецька Г.А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі як фактору мобіліації трудових та інвестиційних ресурсів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 271-275.
1274065
   Розвиток підприємництва в Україні. – Київ : Нора-друк, 2003. – 248с. – ISBN 966-8321-14-6
1274066
  Шалімова Н.С. Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 271-287. – ISBN 978-966-189-425-8
1274067
  Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1274068
  Небрат В.В. Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 140-156. – ISSN 1605-7988
1274069
  Лук"янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1274070
  Герасимчук Н.А. Розвиток підприємництва на селі шляхом організації співпраці малих сільськогосподарських і агротуристичних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1274071
   Розвиток підприємницьких навичок та культури інновацій у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 2


  Міністерство освіти підписало меморандум з ЦІ "Сходи в майбутнє".
1274072
  Фалдина В.В. Розвиток підприємницьких структур на основі технологій електронної комерції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фалдина Володимир Володимирович ; Заклад вищої освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1274073
  Гриценок І. Розвиток підприємницького таланту майбутніх кваліфікованих кадрів у процесі проєктної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 95-103. – ISSN 1682-2366


  Доведено доцільність впровадження проєктної технології у навчально-виховний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти
1274074
  Богачик П.П. Розвиток підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах динамічної кон"юктури // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
1274075
  Стрельніков М. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 104-110. – ISSN 2075-1478
1274076
  Венгер В.В. Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 64-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1274077
  Соловйов К.Д. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу України / К.Д. Соловйов, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 59-62. – ISBN 978-617-645-234-8
1274078
  Чобіток В.І. Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 20-24. – ISSN 2222-4459
1274079
  Міщук Є.В. Розвиток підприємства в контексті мультиоб"єктності економічної безпеки та тернарного підходу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 122-131. – ISSN 2222-0712
1274080
  Міценко Н. Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу / Н. Міценко, А. Міщук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 191-204. – ISSN 2409-9260
1274081
  Кузьменко Г.І. Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування / Г.І. Кузьменко, В.В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 170-180. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1274082
  Пилипенко Л.М. Розвиток підходів до визнання гудвілу в бухгалтерському обліку підприємств // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-611-01-0721-1
1274083
  Коломієць В.М. Розвиток підходів до визначення людського капіталу у зарубіжних дослідженнях // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 68-72. – ISSN 2409-1944
1274084
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах харьківської школи хіміків-аналітиків // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 17
1274085
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах Харьківської школи хіміків-аналітиків // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-32
1274086
  Андрощук І.І. Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 205-216. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1274087
  Харжевська О.М. Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 187-195. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
1274088
  Костенко Н.В. Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв"язування практико-орієнтованих завдань / Н.В. Костенко, С.М. Стадніченко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 127-130. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274089
  Мачушник О.Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 70-74. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1274090
  Вітюк А.В. Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики. / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-18. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1274091
  Дьомін А.І. Розвиток пізнавальної діяльності учнів / А.І. Дьомін. – К, 1978. – 72с.
1274092
  Кириченко М. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-12
1274093
  Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) / С.В. Крисюк. – Львів : [Лонміо], 1997. – 206, [2] с.
1274094
  Олешко П. Розвиток післядипломної педагогічної освіти Волинської області в умовах реформування галузі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-41
1274095
  Харченко Т.Г. Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 155-162. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ ст. Виявлено основні етапи цього процесу: від появи перших короткострокових і довгострокових стажувань для вчителів-практиків до організації таких ...
1274096
  Рибчинський О.В. Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII - початку XXI ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 343-349. – ISSN 2076-815X
1274097
  Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 45-47 : рис.
1274098
  Руденко В.Б. Розвиток поглядів на зловживання правом в цивільному процесуальному законодавстві України: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 131-137. – ISSN 1563-3349
1274099
  Матвієнко Н.М. Розвиток поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-54. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто еволюцію поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів.
1274100
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сем"ю слов"янських мов і їх взаїмне споріднення. / Смаль-Стоцький. – 2-е вид., доп. – Прага, 1927. – 92с.
1274101
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сім"ю слов"янських мов і їх взаємне споріднення. Українська церковнослов"янщина // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 48-119. – ISBN 5-325-00794-7
1274102
  Ісаншина Г.Ю. Розвиток податкового обліку в умовах реформування // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 95-101
1274103
  Каламберт С. Розвиток податкового регулювання через систему пільг // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-33


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1274104
  Ткач Ю.М. Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 426-432. – ISSN 2312-5993
1274105
  Засанський В.В. Розвиток поліграфії і книгодрукування за роки Радянської влади : До 400-річчя книгодрукування в Росії / В.В. Засанський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український історичний журнал, № 1, 1964, [с. 60-64]
1274106
  Голуб Л.І. Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 83-86. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1274107
  Левицька Л.А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об"єднаної Німеччини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1274108
  Сідун Л.Ю. Розвиток полікультурної освіти у вищій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сідун Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 42 назви
1274109
  Ковтун А. Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 86-102. – ISSN 1682-3540
1274110
  Крилова Н.В. Розвиток політики конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й принципи розробки та проведення сучасної політики конкурентоспроможності. Наголошено необхідність врахування впливу глобалізації на стан галузей і компаній. Main directions and principles of the development and ...
1274111
  Богомолов О.В. Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990-2000-х рр. / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-66. – ISSN 1608-0599
1274112
  Тарасенко Т.М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 92-99. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1274113
  Пономаренко М.М. Розвиток політичної економії, як науки в Російській Імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 191-200. – ISSN 2415-7422
1274114
  Сіданіч М.О. Розвиток політичної науки США у ХХ столітті: основні етапи пошуків наукової ідентичності // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 121-133
1274115
   Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8034-00-9
1274116
   Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 242, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8034-16-0
1274117
  Попок А. Розвиток політичної свідомості українців в історичному контексті тоталітарної спадщини / А. Попок, Н. Шкребтієнко // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.115-120. – ISSN 1609-5499
1274118
  Сізокрилов М.В. Розвиток політичної системи та особливості становлення правлячого політичного режиму в Ізраїлі // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 76-88. – ISSN 2664-1933
1274119
  Блажівська О.Є. Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях цивільного законодавства України радянського періоду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1274120
  Буглай Н.М. Розвиток польсько-американських відносин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 194-213. – ISBN 978-617-534-424-8
1274121
  Антошевський А. Розвиток польської партійної системи після 1989 р. // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 76-85
1274122
  Олексюк Л.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 36-43. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1274123
  Познякова Т.С. Розвиток понятійно-категорійного апарату бюджетного права в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.92-95. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1274124
  Лебедевич С.І. Розвиток понятійно-категорійного апарату екоменедженту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 332-337. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1274125
  Струганець Л.В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 95-104. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1274126
  Коба Т.М. Розвиток поняттєвого апарату системи інтеграційних процесів в АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 163-170. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1274127
  Пономаренко Є.Б. Розвиток поняття капіталу: сутність і складові // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 91-96. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1274128
  Устрицька Н.І. Розвиток поняття повторності злочинів у юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 380-391. – (Юридична ; Вип. 1)
1274129
  Молоков С Розвиток поняття простоти і концепція М. Бунге // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1274130
  Батиргарєєва В. Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.158-163. – ISSN 0132-1331
1274131
  Кресін О.В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-96
1274132
  Кресін О. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах школи соціологічного позитивізму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 162-166. – ISSN 0132-1331
1274133
  Сисоєва С. Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 49-58. – ISSN 2226-3012
1274134
  Карпій О.П. Розвиток послуг автозаправних комплексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 21-26. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто асортимент товарів та послуг, які пропонуються на автозаправних комплексах на території України, визначено основні групи товарів FMCG, які мають найбільший попит. Охарактеризовано програми лояльності, які пропонують в основних мережах ...
1274135
  Павельчук І. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 183-200. – ISSN 1992-5514


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві, виник у 1880-х рр. Художники цього напрямку не дотримувалися тільки зорових вражень, а прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. До ...
1274136
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219, [5] арк. – Додатки: арк. 207-219, 5 арк. – Бібліогр.: арк. 183-206
1274137
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1274138
  Татаренко А. Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постмодернізму (роман Мілети Продановича "Сад у Венеції") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 63-72. – ISSN 0130-528Х


  Досліджено питання змін, яких зазнає постмодерністська поетика (зокрема, у формально-семантичному аспекті) в період постмодернізму. Матеріалом для дослідження обрано роман відомого сербського письменника-постмодерніста Мілети Продановича "Сад у ...
1274139
   Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
1274140
  Мокрієва Н.Г. Розвиток потенціального словника учнів у навчанні французської мови. / Н.Г. Мокрієва, О.М. Шапкіна. – К, 1983. – 104с.
1274141
  Тертичка Валерій Володимирович Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928-1941 рр.) : Дис... Канд. історич.наук: 07.00.01 / Тертичка Валерій Володимирович; Київ. держ. педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.158-181
1274142
  Гавриленко Т.Л. Розвиток початкової освіти в України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гавриленко Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
1274143
  Шугай Я.М. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1932 - 1958 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шугай Яна Максимівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274144
  Мірошниченко Н.О. Розвиток початкової сільськогосподарської освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 233-240. – ISSN 2218-4805
1274145
  Говоровський А. Розвиток поштового зв"язку в Україні в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX - початок XXI ст.): історіографічний та історичний аспекти // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 208-217. – ISSN 2415-3567


  "Пріоритетом розвитку поштової галузі є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення всіх технологічних та бізнес процесів, доступність та ефективність послуг. Ключовим завданням є розвиток та ...
1274146
  Лазур Я.В. Розвиток прав і свобод громадян у період античності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 245-252
1274147
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні : Монографія / О.В. Дзера. – Київ : Вентурі, 1996. – 272с. – ISBN 5-7707-9600-6
1274148
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 47л.
1274149
  Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні : середина XIX - перша чверть XX ст. / Петро Захарченко ; [за заг. ред. В.В. Костицького] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2008. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-326-278-9
1274150
  Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС, а також компетенцію ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. The main stages of the development of the EU Intellectual Property Law are analyzed as well as competence of the EU ...
1274151
  Губань Р. Розвиток права на свободу віросповідання у міжнародному праві в контексті концепції діалогу між цивілізаціями // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
1274152
  Сорокун В.М. Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 220-227. – ISSN 0201-7245
1274153
  Буланий М. Розвиток права на теренах українських земель Великого Князівства Литовського за правління Сигізмунда II Августа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 82-92. – ISBN 978-966-7379-86-5
1274154
  Волянська Г.М. Розвиток права приватної власності й підприємництва в контексті євроітеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 78-83.
1274155
  Тищик Б. Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 197-211. – ISSN 1026-9932
1274156
  Бойко І. Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199-1349 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 97-115. – ISSN 1026-9932
1274157
  Нагачевський С.В. Розвиток правових засад здійснення державних закупівль в Україні: історичні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 292-302. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1274158
  Перегуда Є.В. Розвиток правових засад політики енергоефективності та енергозбереження в житловому секторі після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 29-43. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1274159
  Переверзєва О. Розвиток правових засад у міжнародних морських арбітражах різних країн світу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45
1274160
  Васецький В.Ю. Розвиток правових інституцій України як наслідок історичних подій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 102-106. – ISSN 2524-017X
1274161
  Львова Є.О. Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в екстремальних умовах глобалізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 77-82
1274162
  Кравчук В.М. Розвиток правових механізмів забезпечення народовладдя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 71-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1274163
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: л. 357-413
1274164
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1274165
  Макаруха Зоряна Розвиток правових систем України й Туреччини в процесі їхньої європейської інтеграції // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 273-283. – ISBN 978-966-579-439-4
1274166
  Базов О.В. Розвиток правових та інституційних засад діяльності Спеціалізованих судових палат і Спеціалізованої прокуратури по Косово // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 6-13. – ISSN 2220-1394
1274167
  Нікітюк В.О. Розвиток правових та інституціональних засад європейських механізмів з врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.104-118
1274168
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 2 (86). – С. 71-80


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного - регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації.
1274169
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр.. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 28-37. – ISSN 2078-3566


  Досліджено досвід Сполучених Штатів Америки у сфері застосування відеоспос- тереження у громадських місцях. Проаналізовано статті Конституції США, в яких закріплено право особи на недоторканність приватного життя. Розглянуто судові справи, рішення по ...
1274170
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010 - 2012 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 34-42


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації. The paper considers recent trends legal - ...
1274171
  Терещенко Д.А. Розвиток правового механізму державного управління формуванням людського капіталу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 132-139. – ISSN 2306-6814
1274172
  Маринець В.С. Розвиток правового положення глухих в період з III ст. до н.е. до XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 111-116. – ISSN 1563-3349
1274173
  Шопіна І.М. Розвиток правового регулювання взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 62-67. – ISSN 2072-8670
1274174
  Войнаровська О. Розвиток правового регулювання відносин осіб, які перебували у "фактичному шлюбі" в СРСР у першій половині XXст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 54-61
1274175
  Цюра В. Розвиток правового регулювання відносин представництва на українських землях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2220-1394
1274176
  Ткаченко Д.В. Розвиток правового регулювання відсторонення суддів на території нинішньої України у радянський період // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 145-148. – ISSN 2617-5967
1274177
  Андрейцев В. Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 167-176. – ISSN 1993-0909
1274178
  Федчишин Д.В. Розвиток правового регулювання здійснення прав на землю в Україні до початку ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521
1274179
  Занкевич Н.В. Розвиток правового регулювання мовних відносин після відновлення незалежності України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 205-218. – ISSN 1993-0941
1274180
  Міщенко І.В. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митної справи України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 28-30.
1274181
  Овчиннікова Г.Ф. Розвиток правового регулювання підсобних господарств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье освещены нормативные акты, регулирующие ведение личного подсобного хозяйства, даны предложения по совершенствованию законодательства о ведении личных подсобных хозяйств советских граждан.
1274182
  Радзивілюк В.В. Розвиток правового регулювання повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності) та питання оптимізації їх функціонування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 62-71. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено розвиток правового оформлення положеннями національного законодавства повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності). Нагальна потреба звернення до питань, пов"язаних із генезою цього ...
1274183
  Ігнатенко В. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов`язань // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.130-139


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1274184
  Блажівська О. Розвиток правового регулювання спадкових відносин на українських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 120-128
1274185
  Нестерцова-Собакарь Розвиток правового становища жінки на українських землях до середини XIX ст.: історико-правова експозиція // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 9-16
1274186
  Неколяк Р.В. Розвиток правового статусу Національної академії наук України як вищої державної самоврядної організації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 185-194. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1274187
  Рафал Канія Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 81-88. – ISSN 2616-6798
1274188
  Армейський О.С. Розвиток правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 87-95. – ISSN 2074-8922


  "Висвітлено одну з актуальних проблем розвитку правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом – спроможність оперативно відтворити нормативно-правові зміни зовнішнього середовища. Сьогодні особливо гостро постає питання ...
1274189
  Сербин Р.А. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-34.
1274190
  Карнаух Т.І. Розвиток правової освіти населення - запорука успішної реалізації системної модернізації України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 110-116
1274191
   Розвиток правової системи та європейська інтеграція України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 169-170. – ISSN 2707-6849


  27 травня 2021 року відбулася щорічна XIII Міжнародна науково-практична конференція"Закарпатьскі правові читання. Розвиток правової системи та європейська інтеграція України". Приймав участь Майданик Р. (КУ).
1274192
  Сокуренко О. Розвиток правоздатності та дієздатності України як суб"єкта міжнародного права в міжнародних відносинах (1991-1994 // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 33-38.
1274193
   Розвиток православ"я на Півдні України, кінець ХVIII - початок ХХ ст. : (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [авт.-упоряд. : В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар ; наук. ред. Н.М. Діанова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 440 с., [32] с. іл. – ISBN 978-966-190-391-2
1274194
  Городецький О.В. Розвиток правотворчої діяльності найвищих органів державної влади й управління Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются вопросы развития на современном этапе правотворческой деятельности высших органов государственной власти и управления УССР, направленной на дальнейшее совершенствование республиканского законодательства, укрепление правовой ...
1274195
  Дідич Т.О. Розвиток правоутворення в Україні як основа реформування правової системи // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 27-29. – ISBN 978-966-940-085-7
1274196
   Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 54-57. – ISSN 1681-2751
1274197
  Сакал Т.М. Розвиток префіксальної ономасіологічної категорії заперечення (на матеріалі англійських неологізмів XX століття) // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 84-94. – ISBN 966-7400-33-5
1274198
  Притика Ю. Розвиток приватних засад у цивільному процесі / Ю. Притика, Н. Василина // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 162 -174. – ISSN 1026-9932
1274199
  Сидоренко О.Л. Розвиток приватної вищої освіти в Україні: ретроспектива та перспектива // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1274200
  Колоней Д.В. Розвиток приватної музичної освіти на Слобожанщині у XVIII - початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 74-78
1274201
  Акімкін О.М. Розвиток приватної освіти на Єлисаветградщині (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акімкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1274202
  Матяш О.І. Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики / О.І. Матяш, Н.Г. Підліснича // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 106-111. – ISSN 2413-1571
1274203
  Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 26-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1274204
  Гунько Л.О. Розвиток прикладної лінгвістики у КНР // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 193-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274205
  Брига Т. Розвиток прикладної лінгвістики як навчальної дисципліни // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 20-23. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1274206
  Божидарнік Т. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції / Т. Божидарнік, В. Левчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1274207
  Дубовик О.І. Розвиток примирення і посередництва в українській гетьманській державі (Війську Запорізькому) // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 160-161. – ISBN 978-966-97457-5-0
1274208
  Цветкова Н.М. Розвиток принципів бухгалтерського обліку та звітності в сучасних умовах // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 93-101
1274209
  Рогоза Я.Е. Розвиток принципів відкритості та прозорості в європейській // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 25-34. – ISSN 2227-796X


  The article deals with analysis of the principles of openness and transparency in public administration. The evolution of these principles in European doctrinal tradition is analyzed. Development of the principles of openness and transparency in the ...
1274210
  Хопта О.С. Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1274211
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 6-13
1274212
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу українських земель польсько-литовського періоду (сер. ХIV - сер. ХVІІ ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 44-48
1274213
  Лисенкова К. Розвиток принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 104-110. – ISSN 2311-6676
1274214
  Опанасенко О.О. Розвиток принципу змагальності цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 88-91
1274215
  Олійник Я.Б. Розвиток природничо-географічної освіти і науки у Київському національному університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 7-14. – ISSN 0868-6939
1274216
  Ковальчук Т.Г. Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 90-92
1274217
  Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) / Г.Ю. Гербільський; [відп. секр. Ф.І. Стеблій]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 250, [2] с.
1274218
   Розвиток прогресивної філософської думки російського, українського та білоруського народів у 17-18 ст.. – К, 1978. – 168с.
1274219
  Ковалевська Т.М. Розвиток продуктивних сил західних областей України за роки Радянської влади / Т.М. Ковалевська. – К, 1960. – 40с.
1274220
  Аванесова Н.Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / Н.Е. Аванесова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. кн-т буд-ва і архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 209-212. – ISBN 978-617-7225-34-7
1274221
  Балашова А. Розвиток продуктивних сил постекономічної суспільної формації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 1810-3944
1274222
  Кульбака О.М. Розвиток продуктивних сил регіону на засадах ефективного використання земельних ресурсів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1274223
  Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 87-90. – ISSN 2306-6814
1274224
  Окландер М. Розвиток проектів неформальної маркетинг-освіти в умовах цифровізації суспільства / М. Окландер, Р. Шемчук // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (119), березень - квітень. – С. 49-71. – ISSN 1606-3732
1274225
  Ткаченко Я.С. Розвиток проектного фінансування в України: роль банків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 260-272


  У статті розглядається діяльність іноземних та вітчизняних банків як основних учасників проектного фінансування. Зокрема, аналізуються умови проектного фінансування та причини низької активності банків у цій сфері в Україні. В статье рассматривается ...
1274226
  Білецький В. Розвиток проекту "Гірнича енциклопедія" / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 141-157. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1274227
  Крамар І.Ю. Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації : монографія / Ірина Крамар ; за заг. ред. Андрушківа Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соціального упр. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-325. – ISBN 978-966-305-102-4
1274228
  Нетесаний Ю. Розвиток промислово-фінансових груп та їх вплив на інвестиційні процеси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Протягом усієї історії існування наша держава відчувала гостру нестачі інвестиційних ресурсів. Тому стаття розкриває питання щодо вирішення проблем з інвестиційними ресурсами за рахунок промислово-фінансових груп. During all of history of existence ...
1274229
  Шелудько Е.І. Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 112-122. – ISSN 2306-546X
1274230
  Назарук М. Розвиток промислового комплексу Криворіжжя: економічні переваги, техногенні наслідки та екологічні проблеми / М. Назарук, М. Остроушко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 86. – C. 77-85. – ISSN 2413-7154
1274231
   Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : наук.-аналіт. доповідь / [Л.В. Дейнеко та ін.] ; за ред. Л.В. Дейнеко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8704-4
1274232
  Рубінчик П. Розвиток промисловості Житомирщини за роки Радянської влади. / П. Рубінчик. – Житомир, 1957. – 28с.
1274233
  Петрушко В.І. Розвиток промисловості західних областей України. / В.І. Петрушко. – К., 1959. – 124с.
1274234
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
1. – 1959. – 496с.
1274235
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – Київ
2. – 1962. – 580с.
1274236
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
3. – 1966. – 488с.
1274237
  Тесленко В.Д. Розвиток промисловості Тернопільської області та зміни в її структурі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 102-106
1274238
  Фазан В. Розвиток просвітницько-педагогічної діяльності та виховання у вищих навчальних духовних закладах України при Києво-Печерській Лаврі у XIX-XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 89-94. – ISSN 2524-2474
1274239
  Дідіченко М.О. Розвиток просторово-часової композиції міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 249-253. – ISSN 2077-3455
1274240
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 431 л. – Додатки: л. 401-431. – Бібліогр.: л. 328-400
1274241
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
1274242
  Плотніков О.В. Розвиток протиріч країн "Великої сімки" в контексті фінансової глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 4 назв.
1274243
  Дутчак В.Г. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970-1990 років : Автореф... канд. мистецтвознав. наук: 17.00.03 / Дутчак В.Г.; Нац.муз.акад. – Київ, 1996. – 24л.
1274244
  Горбенко Г.В. Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 6-10


  У статті обгрунтовано необхідність з"ясування сутності та особливостей розвитку професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю, наведено точки зору різних дослідників на зміст професійної компетентності, вказано на роль ...
1274245
  Мартинюк Ольга Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 28-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1274246
  Мукан Н.В. Розвиток професійних якостей вчителів-початківців у системі неперервної педагогічної освіти Великої Британії / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-141. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1274247
  Кусій М.І. Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1274248
  Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1682-2366
1274249
  Карпенко Н. Розвиток професійно-педагогічної освіти у Швеції в умовах Євроінтеграції // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 312-319. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано передумови реформ педагогічної освіти у Швеції на початку XXI ст., з"ясовано головні напрями структурної перебудови системи професійної підготовки педагогічних працівників у цій країні.
1274250
  Новіков В.М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 126-137. – ISSN 2072-9480


  "...Перспективи модернізації системи професійно-технічної освіти пов"язані з підвищенням престижності робітничих професій."
1274251
  Дуткевич Т.В. Розвиток професійно важливих якостей персоналу закладів вищої освіти в умовах змін / Т.В. Дуткевич, О.С. Толков // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 14-15
1274252
  Кутас М.С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 60-65. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1274253
  Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі Департаментної пожежно - рятувальної служби (SDIS - services d?partemental ...
1274254
  Шеремет П.М. Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1274255
  Ніколаеску І. Розвиток професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті: результати дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 86-90. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1274256
  Нехаєнко С. Розвиток професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення як психолого-педагогічна проблема // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 172-182. – ISSN 2617-1775
1274257
  Тоцька Н.Л. Розвиток професійного мовлення студентів технічного вишу / Н.Л. Тоцька, М.Е. Фролова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 189-193. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1274258
  Скульська В.Є. Розвиток професійного навчання безробітних в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
1274259
  Вербин Н.Б. Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 5-12. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1274260
  Колотова Н. Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах як предмет науково-педагогічного аналізу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 158-165. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто проблему розвитку професійної готовності до міжкультурної взаємодії у системі професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах".
1274261
  Ваель Хуссейн Розвиток професійної діяльності у сучасній архітектурі арабських країн : Автореф. дис. ... канд. архіт. наук: 18.00.0 / Ваель Хуссейн; В.Хуссейн; Харк. держ. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 16 с.
1274262
  Туркова Д. Розвиток професійної емпатії майбутніх практичних психологів у системі фахової підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 225-228
1274263
  Маланчій М.О. Розвиток професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7139-11-8
1274264
  Заблоцька Л. Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності у магістрантів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчанняЗаблоцька Л., Цар І. / Л. Заблоцька, І. Цар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 161-169. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1274265
  Черних Ю.О. Розвиток професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних умовах - підсумки соціологічного опитування / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 121-135. – ISSN 2524-0056
1274266
  Потапчук Т.В. Розвиток професійної компетентності магістрів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 122-132. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1274267
  Носко М. Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу / М. Носко, Л. Долінська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 13-25. – ISSN 2077-1827


  "У статті проведено аналіз проблеми за темою дослідження. Виокремлено педагогічні умови, сформульовані показники, визначені рівні розвитку професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу".
1274268
  Кириченко О.М. Розвиток професійної компетенції студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 107-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1274269
  Демченко Н.І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01 / Демченко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1274270
  Наумчук І.А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 011 / Наумчук Інна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1274271
  Гриньов С.Я. Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з управління проектами в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриньов Станіслав Якович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1274272
  Мачинська Н. Розвиток професійної майстерності викладача вищої школи упродовж життя / Н. Мачинська, Г. Бойко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 89-96. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1274273
  Добровольська А.М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів провізорів у процесі формування іт-компетентності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 333-352. – ISSN 2074-8922
1274274
  Грипич С.Н. Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 63-67. – ISSN 2518-7503


  У статті розглядаються такі ефективні напрями розвитку професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей, як використання на заняттях творчих навчально-дослідних завдань, організація самостійної роботи, спільно-розподілена ...
1274275
  Помінчук С.Г. Розвиток професійної орієнтації в системі регулювання ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Помінчук Світлана Георгіївна ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України (м. Київ). – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274276
   Розвиток професійної орієнтації в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
1274277
  Боярська-Хоменко Розвиток професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Боярська-Хоменко Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1274278
  Павленко Л.О. Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 114-122. – ISSN 2226-2180


  "Метою роботи є дослідження процесу зародження та становлення професійної освіти бандуристів як важливого чинника на шляху формування академічного музичного напряму бандурного виконавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального ...
1274279
  Човрій С.Ю. Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 71-74. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1274280
  Вороніна Г.Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вороніна Ганна Раїсівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 42 назви
1274281
  Неліпа Д.В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
1274282
  Омельченко М.С. Розвиток професійної свідомості корекційного педагога: особистісно-компетентнісний підхід // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 186-192. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1274283
  Кунцевська А.В. Розвиток професійної свідомості студентів соціономічних професій // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 283-297
1274284
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каплун Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1274285
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі (1960-1990 рр.) : Дис... канд. педагог.наук: / Каплун Андрій Володимирович; НДІ педагогіки України. – К., 1993. – 179л. – Бібліогр.:л.142-159
1274286
  Левченко Л.С. Розвиток професійнотворчої самореалізації особистості педагога та студента // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 298-306. – ISSN 2312-5993
1274287
  Жорова І.Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі підвищення кваліфікації в умовах політехнізації школи (1959-1967 рр.) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 171-194. – ISBN 978-966-2919-93-6
1274288
  Бовдир О.С. Розвиток професіоналізму майбутніх юристів: комунікативний підхід // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 179-186. – ISSN 2414-4207
1274289
  Андрейкова І. Розвиток професіоналізму особистості й діяльності викладача іноземної мови у процесі активізації науково-методичної роботи політехнічного університету // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 3-17. – ISSN 2312-5993
1274290
  Іванова В.В. Розвиток професіоналізму фахівця дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в системі неперервної педагогічної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 111-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274291
   Розвиток профспілкового руху на Полтавщині.. – Полтава, 1958. – 88с.
1274292
  Соколенко Л.Ф. Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 167-175. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1274293
  Чернеженко О. Розвиток процесу децентралізації в Румунії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 216-222. – ISSN 2307-8049
1274294
  Білокопитов В. Розвиток процесу забезпечення якості на європейському просторі вищої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 100-109. – ISBN 978-966-2633-03-0
1274295
  Солошич І.О. Розвиток процесу формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів / І.О. Солошич, О.М. Солошич // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 36-37
1274296
  Зав"ялова Олена Володимирівна Розвиток прямого іноземного інвестування в сучасних умовах : Дис... кандид. економічн.наук: 08.05.01 / Зав"ялова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
1274297
  Петрос О.М. Розвиток прямої демократії: досвід європейських країн та України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – С. 15-21. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (100)). – ISSN 2310-2837
1274298
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-44-7
Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 2002. – 319с.
1274299
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-45-5
Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – 2002. – 335с.
1274300
  Вєтхов О.М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 80-ті роки ХХ ст. (на матеріалах, опублікованих в Україні та Росії). // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.129-142
1274301
  Москальова А.С. Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя / А.С. Москальова, М.В. Москальов // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 96-112. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1274302
  Пізінцалі В.В. Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пізінцалі Віктор Валентинович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274303
  Толок І.В. Розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти: проблема визначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 327-331


  Розглядається поняття психолого-педагогічної компетентності. Визначена проблема розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління. This article is about a statement of psychological-pedagogical competence. ...
1274304
  Богуцька Т.О. Розвиток психохронометрії в Україні в середині XX сторіччя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 100-101
1274305
  Мельник Ю. Розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 131-139. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1274306
  Котух Є.В. Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 58-63. – ISSN 2306-6814
1274307
   Розвиток публічного адміністрування = The public administration development : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : 24-25 жовт. 2013 р., м. Рівне, Україна / Київ. ун-т права НАН України ; Наук. центр у м. Київ Польської акад. наук ; Рівненська обдержадмін. ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Рівне : КУП НАНУ, 2013. – 233 с. – Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1274308
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки). – Київ, 2005. – 448с. – ISBN 966-96534-2-8
1274309
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка]. – Київ : Конус-Ю, 2011. – 724, [4] с. – На обклад. зазнач.: Проект фінансується Європейським Союзом. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-14-5
1274310
  Карпа М.І. Розвиток публічного управління в Україні на засадах компетенційного підходу : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Карпа Марта Іванівна ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 69 назв
1274311
   Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / [В.Г. Горник, С.О. Кравченко, В.Д. Бакуменко та ін.] ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 353, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-353. – ISBN 978-617-7107-48-3
1274312
  Кухарева Г. Розвиток публічного управління Франції: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 13-20. – ISSN 2414-4436
1274313
  Карпа М.І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М.І. Карпа ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 260, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-260. – ISBN 978-617-644-046-8
1274314
  Чайковський А.Ф. Розвиток радгоспів Української РСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1957. – 55с.
1274315
  Григорчук П. Розвиток радянсько-чехословацьких відносин наприкінці 1930-х рр. у історіографії II половини XX ст. / П. Григорчук, Н. Кузьмінець // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 64-70. – ISBN 978-617-7593-44-6
1274316
  Бурчак Ф.Г. Розвиток радянського законодавства на сучасному етапі / Ф.Г. Бурчак. – К., 1975. – 64с.
1274317
  Мельник Э.Ф. Розвиток радянського законодавства про винаходи / Э.Ф. Мельник. – Київ, 1971. – 174с.
1274318
  Коваленко Т.П. Розвиток радянського спадкового права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1274319
  Шовкопляс І.Г. Розвиток радянської археології на Україні. (1917-1966) / І.Г. Шовкопляс. – К., 1969. – 343с.
1274320
  Максименко В.Ф. Розвиток радянської демократії і зміцнення законності / В.Ф. Максименко. – Київ, 1972. – 48с.
1274321
  Макогон С.О. Розвиток радянської державності на Україні / С.О. Макогон. – Київ, 1966. – 146с.
1274322
  Онісімчук І. Розвиток радянської зимової уніформи після реформи 1943 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 43-44
1274323
  Кириловець Д. Розвиток радянської класичної музики в умовах тоталітарної культури 30-х років XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 76-79. – ISBN 978-966-171-783-0
1274324
  Філіппов О.М. Розвиток радянської школи в Українській РСР в період першої післявоенноє п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. пед.наук: / Філіппов О.М.; 376-379. – К., 1954. – 379л.
1274325
  Гриценко М.С. Розвиток радянської школи на Україні / М.С. Гриценко. – К, 1958. – 71с.
1274326
  Боримська К.П. Розвиток рахункознавства: історія та перспективи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 7-19. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
1274327
  Міщенко Дмитро Олексійович Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинського : Дисертація / Міщенко Дмитро Олексійович; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра історії укр. літератури. – Київ, 1954. – 277л. – Бібліогр.: л.271-276
1274328
  Міщенко Дмитро Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинськогок / Міщенко Дмитро. – Київ : ДЛВ, 1957. – 175с.
1274329
  Ортіна Г.В. Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 98-101. – ISSN 2306-6814
1274330
  Даниленко А.І. Розвиток реального сектору економіки України у повоєнному відновленні / А.І. Даниленко, В.В. Венгер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 52 назв.
1274331
  Трофимук С.М. Розвиток революційної літератури в Західній Україні (1921-1939) / С.М. Трофимук. – Київ, 1957. – 244 с.
1274332
  Вдовічена О.Г. Розвиток регіональних брендів (практика областей України) / О.Г. Вдовічена, Н.В. Шупрудько, С.В. Вовк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 69-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1274333
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Дис...канд.економ.наук:08.05.01 / Константінова Світлана Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 204л. + Додатки:л.184-205. – Бібліогр.:л.173-183
1274334
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Константінова С.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1274335
  Мазуренко В.П. Розвиток регіональних інвестиційних програм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 151-159. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто проблеми та перспективи розвитку інвестиційних програм (проектів) на регіональному рівні. Виокремлено напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів для залучення іноземних інвестицій. Problems and prospects of development of the ...
1274336
  Козьменко С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С. Козьменко, К. Багмет // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 20-26
1274337
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 182-215
1274338
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 12 назв
1274339
  Луцька Н.І. Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33.
1274340
  Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 38-45. – ISSN 2071-4653
1274341
  Безпарточний М.Г. Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 43-50. – ISSN 1562-0905
1274342
  Гордієнко Т.М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 162-166. – ISSN 1993-6788
1274343
  Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Розглядаються особливості кодифікації актів з охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС. Вказується на вищі вимоги щодо охорони найменувань в ЄС у порівнянні з Угодою TRIPS та Лісабонською угодою. Аналізується охорона нових типів ...
1274344
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Гук Н.А.; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – 228л. + Додатки: л.218-228. – Бібліогр.: л.197-217
1274345
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Гук Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274346
  Макущенко Л.І. Розвиток регіональної статистики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 152-156. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1274347
  Тарангул Л. Розвиток регіонів України : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1274348
  Ланцедова Ю. Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними / Ю. Ланцедова, О. Шличек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 470-475. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1274349
  Звонська Л.Л. Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39, 18 п.


  Становлення категоріальної семантики перфекта у давньогрецькій мові та процесів перероподілу функціонально-семантичного навантаження його форм і закріплення за ними в класичну добу домінанти результативності. The article focuses on the study of ...
1274350
   Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників : кадри ВНЗ / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев, О. Рожков // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-84 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1682-2366
1274351
  Георгієвська В. Розвиток рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 92-96


  У статті досліджено процес становлення та розвитку рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст., зокрема проаналізовано газети, що виходили в Радомишлі, Умані, Черкасах. В статье исследуется процесс становления и развития рекламной ...
1274352
  Зубанець А. Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990-2000-х рр. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 348-354. – ISSN 2524-0331
1274353
  Заваріка Г.М. Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 167-173. – Бібліогр.: 7 назв.
1274354
  Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1274355
  Волкова І. Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні / І. Волкова, Ю. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 50-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
1274356
  Рипкович М. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні на засадах державно-приватного партнерства // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 149-153. – ISBN 978-966-347-084-9
1274357
  Безручко Л. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 23-29. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1274358
  Лубський В.І. Розвиток релігієзнавчої та богословської думки в університеті імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 117-120
1274359
  Казьмирчук М. Розвиток релігійного туризму в Україні: проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 146-149. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломницькі та екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійних центрах. Вони прагнуть взяти участь в релігійних церемоніях, помолитися, ...
1274360
  Панченко С.А. Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 2226-0285
1274361
  Руско Н. Розвиток релігійного туризму на Івано-Франківщині / Н. Руско, С. Відливана // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 518-524
1274362
  Чередниченко А.О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 226-232. – ISSN 2075-4892
1274363
   Розвиток релігійної філософської думки ХІХ-ХХ століть : Довідникові матеріали до курсу філософії для аспірантів та студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
1274364
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 75-79. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризований пізньоеоценовий палеорельєф Волино-Подільської плити. Виділені два типи геоморфогенезу - гумідних та морських (субаквальних), в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається коротка ...
1274365
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 113-120. – ISSN 0868-6939


  У статті подається характеристика розвитку рельєфу Причорноморсьої монокліналі у ранньому пліоцені. Виділені три типи геоморфогенезу з переважанням морського (субаквального) і підпорядкованим існуванням гумідного та арідного типів. Подана ...
1274366
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу України в пізньому кайнозої : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 41-49 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1274367
  Звонська Л.Л. Розвиток репрезентації футуральності у давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 320-325
1274368
   Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко О.С. та ін. ; бібліогр. ред.: І.П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 245, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6658-2
1274369
  Мізюк А.І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чорного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1274370
  Максимов М.В. Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість / М.В. Максимов, Р.Б. Чаусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 114-124. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1274371
  Тимофієва М. Розвиток рефлексивних компонентів на вузівському етапі підготовки студентів-медиків // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 62-66. – ISSN 2311-9896
1274372
  Андрющенко О.О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрющенко Олена Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1274373
  Марусинець М. Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 152-168. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1274374
  Максимов М.В. Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 110-120. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1274375
  Батченко Л.В. Розвиток реформування пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л.В. Батченко, М.М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 188-193. – ISSN 1993-6788
1274376
  Лук"яненко О.Д. Розвиток рибальства в секторальній структурі економіки ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лук"яненко Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1274377
  Діанова Н. Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. (на матеріалах Державного архіву Одеської Області) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 39-48. – ISSN 2519-2523
1274378
  Кухарська Н.О. Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 248-256 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1274379
  Мельник П.О. Розвиток ринкових відносин у аграрному секторі економіки України у ХХІ ст.: історичний аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 134-137. – ISBN 966-614-021-7
1274380
  Віленчук О. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 141-151. – ISSN 1818-5754
1274381
  Зоценко О.К. Розвиток ринку акцій в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1274382
  Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалива у Європі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 99-102.
1274383
  Ткаченко О.А. Розвиток ринку боргових цінних паперів з урахуванням зарубіжного досвіду // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 194-196
1274384
  Стеценко Т.В. Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 136-142
1274385
  Гаврикова А.О. Розвиток ринку електричної енергії в Україні з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 78-84. – ISSN 2075-4892
1274386
  Узун В.В. Розвиток ринку електронної комерції в країнах-членах АСЕАН // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 231-234. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Починаючи із середини 90-х років в усьому світі спостерігається ріст активності в області онлайнової торгівлі. Слідом за великими компаніями, що виробляють комп"ютерне устаткування в інтернет стали виходити торговці традиційними товарами. З"явилася ...
1274387
  Ілінська В.Л. Розвиток ринку житлового іпотечного кредитування: проблеми та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 426-427. – ISBN 978-966-188-219-4
1274388
  Палеха Ю.М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх грошової оцінки (суспільно-географічний аналіз) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1274389
  Нечипоренко О.М. Розвиток ринку землі та його регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 262-271
1274390
   Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, О.Д. Барановська, В.Д. Євтушенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 29-38. – ISSN 2221-1055
1274391
  Савчук В.М. Розвиток ринку зерна як запорука економічної безпеки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 65-71
1274392
  Ніфатова О.М. Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 3-7
1274393
  Туболець І.І. Розвиток ринку інновацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 264-269. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1274394
  Лугова М.С. Розвиток ринку іноземних інвестицій України в контексті поглиблення співпраці з Європейським Союзом // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 200-205. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1274395
  Березюк-Рибак Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 65-71. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1274396
  Смик Е. Розвиток ринку капіталу у Польщі : міжнародні фінанси / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-134 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1274397
  Бегаль О.В. Розвиток ринку корпоративних облігацій // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 14-15
1274398
  Єлісєєва К. Розвиток ринку культурної продукції в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 141-142
1274399
  Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 75-85


  Проаналізовано теоретичні аспекти надання лізингових послуг, розглянуто різні підходи до визначення лізингу як специфічної форми економічних відносин, дано оцінку перспективам розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг та запропоновано механізм ...
1274400
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 227-262. – Бібліогр.: арк. 206-226
1274401
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1274402
  Гуцул Т.А. Розвиток ринку молока в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 89-94. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1274403
  Шубравська О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1274404
  Чехов С.А. Розвиток ринку насіння олійних культур в Україні : монографія / С.А. Чехов. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 432 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-410. – ISBN 978-966-97734-1-8
1274405
   Розвиток ринку нерухомості Австрійської Республіки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
1274406
  Хаустов В.К. Розвиток ринку об"єктів промислової власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 103-122 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1274407
  Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1274408
  Бузько І.Р. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації освітнього простору / І.Р. Бузько, В.Л. Бабаєвська // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 108-114. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1274409
  Колокольчикова І.В. Розвиток ринку плодово-ягідної продукції Півдня України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Колокольчикова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1274410
  Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1274411
  Ушеренко С.В. Розвиток ринку послуг і двосторонні торговельно-економічні зв"язки України та Франції: маркетингові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції міжнародного ринку послуг та причини, що впливають на його розвиток. Досліджено стан та перспективи нарощування двосторонніх торговельно-економічних зв"язків України та Франції у торгівлі послугами, у тому числі за ...
1274412
  Бочко О.Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1274413
  Шепель І.В. Розвиток ринку праці та зайнятості населення України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 284-288. – ISSN 2313-4569
1274414
  Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-02-4703-1
1274415
  Фандєєв М.Ю. Розвиток ринку праці, нові тенденції та виклики для України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 73-76. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1274416
  Кулинич П.Ф. Розвиток ринку сільськогосподарських земель в Україні: закоеодавчі ідеї, законопроекти, перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-25
1274417
  Коренєва О.Г. Розвиток ринку страхових послуг України в умовах вступу України до СОТ / О.Г. Коренєва, К.В. Шилікова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 54-61
1274418
  Поліщук Є.А. Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи / Є.А. Поліщук, В.В. Маюрченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 10-18. – ISSN 2306-6814
1274419
  Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 143-147


  Виявлено, що залучення іноземних інвестицій в українську альтернативну енергетику є перспективним напрямом як для інвестора, так і для України.
1274420
  Пустовойт О. Розвиток ринку торговельних послуг // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0131-775Х
1274421
  Бойко О.В. Розвиток ринку транспортних послуг як чинник прискорення інтеграційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-37. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1274422
  Ярмоленко Ю.О. Розвиток ринку туристично-рекреаційних послуг як перспективний напрям української економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 81-85. – ISBN 966-614-021-7
1274423
  Колодізєва С.О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 282-287. – ISSN 2222-4459
1274424
  Алексеєнко Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Л. Алексеєнко, Н. Савчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISSN 1818-5754
1274425
  Тумарець В. Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 47-49. – бібліогр. в кінці ст.


  Ринок фінансових послуг України динамічно розвивається в останнє десятиліття, шо зумовлено нагальними потребами економіки країни ефективно мобілізувати внутрішні та зовніші фінансові ресурси.
1274426
  Малий Р.І. Розвиток ринку фінансових послуг України як чинник конкурентноздатності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 233-238.
1274427
  Дрозд Н.В. Розвиток ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 191-197


  Розглянута природа, функціональна спрямованість та характеристики глобального фінансового капіталу та місце України у ньому. Особливу увагу приділено глобальним інвестиційним потокам та механізму їх ефективного спрямування за допомогою вітчизняного ...
1274428
  Бутар Г.М. Розвиток ринку фінансового лізингу в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 207-210
1274429
  Редзюк Є.В. Розвиток ринку цінних паперів України в умовах глобалізації: виклики та можливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 112-126. – ISSN 2305-7645
1274430
  Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / В.Р. Чернишук, А.П. Данькевич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 96-103. – Бібліогр.: с. 97, 101


  Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місце у процесі перерозподілу капіталу. Проаналізовано структуру емісії цінних паперів в Україні. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних ...
1274431
  Ранюк О.П. Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ранюк Оксана Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1274432
  Романюк С. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / С.З. Романюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 518 с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-498. – ISBN 978-966-423-342-9
1274433
  Чура В. Розвиток робітничої доктрини в СРСР: історико-політологічний дискурс / В. Чура, В. Телішевський // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 24-28
1274434
  Коваль П.Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 78-84. – ISSN 1993-6788
1274435
  Пашкевич Г.О. Розвиток рослинності долини р. Снов в голоцені / Г.О. Пашкевич, Л.С. Балашов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 66-72 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 12 назв
1274436
  Рогозін Є. Розвиток рослинності півострова Сконе (Південна Швеція) у ранньому і середньому голоцені за палінологічними даними / Є. Рогозін, К. Юнг, А. Брострьом // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939
1274437
  Герасименко Н. Розвиток рослинності та процесів грунтоутворення на території Північностепового Придніпров"я впродовж останнього міжзледеніння (розріз Старі Кодаки-північ) / Н. Герасименко, А. Кравець // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-38-5
1274438
  Повстян В.Г. Розвиток рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-26. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  В основу вивчення рослинності пізнього плейстоцену та голоцену України покладена стратиграфічна схема, прийнята Українською міжвідомчою комісією в 1974 р. Аналіз палеоботанічних даних свідчить, що рослинність території України удайського, бузького, ...
1274439
  Олтяну А. Розвиток румунської етнології: історія та сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 8-17. – ISSN 0130-6936
1274440
  Козерод О.В. Розвиток руху "Маккабі" в Україні у 1920-х роках // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 11-15. – ISSN 2077-1800


  Дослідження історії єврейського руху "Маккабі" у період 1920-х років в Україні.
1274441
  Ємельяненко К.О. Розвиток самоврядування сільської громади в Україні в ХХ-ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 112-127. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1274442
  Мухіна Н.В. Розвиток самодіяльного мистецтва в Народній Республіці Болгарії : (за матеріалами V Республіканського фестивалю художньої самодіяльності 1977-1979 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 37-44. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется развитие самодеятельного искусства НРБ по материалам V Республиканского фестиваля художественной самодеятельности, проходившего в Болгарии в 1977-1979 гг. Современное состояние болгарского самодеятельного искусства характеризуется ...
1274443
  Середа Л.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Середа Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1274444
  Кучерява К.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучерява Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1274445
  Малярчук Т.Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності офіцерів Збройних сил України засобами комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малярчук Тамара Юріївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1274446
  Перевознюк В.В. Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перевознюк Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1274447
  Ротова Н.В. Розвиток самоосвітньої компетенції студентів-іноземців у ході навчання українській мові // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 56-64. – ISSN 2074-8922
1274448
  Крутов В. Розвиток саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні як елемент становлення недержавної системи безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 68-71
1274449
  Трачук П.А. Розвиток самостійної роботи студентів як фактор підвищення рейтингу у випускників вищої школи України на міжнародному ринку // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 120-122. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1274450
  Ларичев Л.С. Розвиток санаторно-курортної справи в Українській РСР / Л.С. Ларичев. – Київ, 1969. – 177с.
1274451
  Боднер Г.Д. Розвиток світових інвестиційних фондів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 120-125
1274452
  Леуська А.В. Розвиток світових фондових бірж під впливом глобалізаційних процесів та наслідки таких тенденцій для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 125-139


  Дана стаття присвячена розгляду питання консолідації біржової системи та необхідності побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як ефективного механізму підвищення конкурентоздатності біржових ринків.
1274453
  Захарова О.В. Розвиток світового авіаційного транстпорту в умовах посилення глобалізаційних процесів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 112-121. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1274454
  Солодкий М.О. Розвиток світового біржового ринку деривативів / М.О. Солодкий, В.О. Гниляк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
1274455
  Бондаренко М.І. Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бондаренко Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274456
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 211-225. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-210
1274457
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1274458
  Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1274459
  Ноздратенко Д.О. Розвиток світового ринку вендингових послуг // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 114-117
1274460
  Сухоребська О.Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388-393. – ISSN 0321-0499
1274461
  Галенко О.І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1274462
  Мазуренко В.П. Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації / В.П. Мазуренко, О.С. Шапран // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-7036
1274463
  Бунін С.В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Бунін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [3] с. – Бібліогр.: 10 назв
1274464
  Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку. Проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку страхування, зумовлені його діджиталізацією. ...
1274465
  Овчарова Л.П. Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 28-36. – ISSN 2310-5534
1274466
  Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан світового страхового ринку у посткризовий пepіod, здійснено його порівняння з докризовим. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхових puнків промислово розвинених країн i країн, що розвиваються. Проведено порівняльний аналіз ...
1274467
  Лизун М. Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 82-94. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1274468
  Солодкий М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 33-34
1274469
  Бакун Ю.В. Розвиток світової інформаційної системи та особливості обліку запасів у процесі стандартизації системи рахівництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми становлення та розвитку загальноекономічної інформаційної системи, а саме проблематики обліку запасів у період реформування бухгалтерського обліку в Україні. Зроблено стислий огля нововведень щодо обліку запасів на підприємствах ...
1274470
  Левицька Н.М. Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у XIX - на початку XX ст.: історичний аспект / Н.М. Левицька, Л.І. Синявська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 71-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1274471
  Шамрай Б.М. Розвиток світової та української теоретико-правової думки щодо прав і свобод людини та громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1274472
  Науменко С.В. Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку світової фінансової системи, досліджено основні напрями підходів щодо забезпечення міжнародної фінансової стабільності в сучасних умовах. This article studies the features of the world financial system development; it ...
1274473
  Січень І. Розвиток світової цивілізації як трансформація центрів сили. Новий погляд // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 23-30
1274474
  Рудоміно-Дусятська Розвиток світоглядних екологічних уявлень і диспозицій студентів-геоекологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 96-102.
1274475
  Крисаченко В.С. Розвиток світоглядно-натуралістичної думки в Україні в XIX ст. та ії проекція у XX ст. / В.С. Крисаченко, О.В. Дякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 7-30
1274476
  Новіков В. Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 183-187
1274477
   Розвиток сектора чорної металургії в Україні : Аналітичний огляд. – Київ : Міленіум, 2004. – 110 с. – В надзаг.:Світовий банк. – ISBN 966-8063-50-3
1274478
  Корнев Ю.Г. Розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті глобальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 131-139


  Стаття присвячена проблемі визначення сутності, ролі та тенденціям розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Акцентується на важливості вивчення розроблених підходів в різних країнах щодо оцінки розвитку сектору ІКТ в ...
1274479
  Усик Світлана Петрівна Розвиток сектору меблів: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сектору виробництва меблів. Визначено характер конкуренції, напрями модернізації виробничих потужностей і вдосконалення продукції, інтенсивність інвестування виробництва, рівень залучення меблевих ...
1274480
  Шубравська О.В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 86-98 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-7988
1274481
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1274482
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 167-200
1274483
  Штонь О. Розвиток семантики багатозначних відносних прикметників, утворених вiд iменникiв - назв осiб за статтю, вiком, родинними та iншими стосунками // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 86-90. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1274484
  Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця ХVII-початку ХVIII століття : (назва їжі, напоїв, продуктів харчування) / О.А. Крижко; МОУ. Бердянський держ. пед. ін-тут ім. П.Д. Осипенка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 170с. – ISBN 9667535037
1274485
  Патєха Ю.І. Розвиток семантичного значення у фразеологічних одиницях з топонімічним компонентом // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-216. – (Бібліотека Інституту філології)
1274486
  Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині 19 - на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мартинова І.С.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв.
1274487
  Павлюк К.В. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1274488
  Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 186-199. – ISSN 2312-5993
1274489
  Яншина А.М. Розвиток синдикованого кредитування в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 151-157.
1274490
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття ( на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Дис. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 291л. + Додаток: л. 210 - 291. – Бібліогр.: л. 177 - 210
1274491
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1274492
  Величко О.П. Розвиток систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості університетської освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 73-75
1274493
  Слободяник Ю.Б. Розвиток систем обліку та контролю в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Б. Слободяник, Н.А. Сиротенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 38-47. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1274494
  Пуховська Л. Розвиток систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС у контексті стратегії освіти упродовж життя // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 165-166. – ISBN 978-966-644-365-9
1274495
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 492л. + Додатки: л. 351 - 482. – Бібліогр.: л. 345 - 351
1274496
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 31 назв
1274497
  Крупський Я.В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Крупський Ярослав Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1274498
  Пархоменко-Куцевіл Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 33-38. – ISSN 2414-4436
1274499
  Д"яконова І.І. Розвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 41-45
1274500
  Длугопольський О. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення / О. Длугопольський, Г. Чекаловська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 89-96. – ISSN 1818-5754
1274501
  Задунайський В.В. Розвиток системи вищого військового управління Збройних Сил УНР в 1920 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 121-133. – ISSN 2313-5603
1274502
  Вітченко А.О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін / А.О. Вітченко, В.І. Осьодло // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2618-1614


  "Статтю присвячено дослідженню актуального стану і проблем розвитку системи вищої військової освіти України, визначенню перспектив її подальшого вдосконалення з урахуванням національних інтересів, пріоритетних завдань розбудови вітчизняної вищої ...
1274503
  Полторак С.Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та кордоном: державноуправлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто вищу освіту, у т.ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань.
1274504
  Горпініч Т. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина XX ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1274505
  Натрошвілі Г.Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 51-55. – ISSN 2410-9576


  У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
1274506
   Розвиток системи вищої та післядипломної освіти в сфері страхування та актуарних наук : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 вересня 2006 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 156с. – ISBN 966-623-410-6
1274507
  Шедяков Є В. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 33-46. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
1274508
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти на основі методу DOTMLPFI. Правовий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
1274509
  Михасюк О.К. Розвиток системи громадсько-державного управління в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 ; 011 / Михасюк Оксана Костянтинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1274510
  Васюк Н.О. Розвиток системи громадського здоров"я в Україні: організаційно-правові засади / Н.О. Васюк, К.С. Голосай, Н.Б. Сокуренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 83-89. – ISSN 2306-6814
1274511
  Халецька А.А. Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
1274512
  Чугунов І.Я. Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 53-64
1274513
  Коцур А. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 137-140
1274514
  Коваль О. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.84-90
1274515
  Бражко О.В. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 189-195. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1274516
  Гармашова О.П. Розвиток системи державного регулювання наукової та інноваційної діяльності України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 86-91
1274517
  Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 87-88. – Бібліогр.: 7 назв
1274518
  Бутівщенко Станіслав Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 рр.) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
1274519
  Гуслякова О.Ю. Розвиток системи державного управління туристичною сферою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 152-154. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1274520
  Медвідь Ю. Розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки шляхом дослідження готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / Ю. Медвідь, О. Водчиць // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 197-201
1274521
  Борис О.П. Розвиток системи державного управління у сфері цивільного захисту в період новітньої історії України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
1274522
  Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні : конституційно-правові аспекти : монографія / Валентина Скрипнюк. – Київ : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-354-2
1274523
  Комашенко Т.А. Розвиток системи державної допомоги // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 88-91. – ISSN 2306-6814
1274524
  Галаван З.С. Розвиток системи досудового слідства в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 108-113
1274525
  Варакута Є.Б. Розвиток системи електронного банкінгу та його перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Здійснено порівняльний аналіз впровадження новітніх банківських технологій на світовому та національному рівнях. На думку авторів основою для введення інновацій у світовій банківській сфері став швидкий розвиток мережі Інтернет. Розвиток електронного ...
1274526
   Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – 83, [1] с. : іл., табл. – Вид. здійснено в рамках проекту Європейського Союзу "Нац. Еразмус+ офіс в Україні", що реалізується ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7288-01-4
1274527
  Ханова О.В. Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань / О.В. Ханова, К.В. Давтян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 70-76
1274528
  Мандибура В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-9.
1274529
  Сохнич О.А. Розвиток системи земельно-кадастрової інформації / О.А. Сохнич, Т.О. Євсюков, М.В. Смолярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1274530
  Курильців Р.М. Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 168-175. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1274531
  Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 71-77. – ISSN 2078-1016
1274532
  Бєлоусов Я.І. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Я.І. Бєлоусов, Л.І. Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 26-29. – ISSN 2409-1944
1274533
  Шумейко Н.В. Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 163-166. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1274534
  Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості в Республіці Молдова / Р. Гуз, В. Радзій, І. Мандрик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1274535
  Бунтова Н.В. Розвиток системи кадровогозабезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-132.
1274536
  Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 97-104.
1274537
  Печенюк І.С. Розвиток системи комплектування особовим складом військових формувань: історичний аналіз // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 457-471
1274538
  Шкарлет С.М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / Шкарлет С.М., Дубина М.В., Тунік М.В. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-7496-83-8
1274539
  Барбаш Є.М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Барбаш Єлизавета Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1274540
  Кицак Т.Г. Розвиток системи корпоративних цінностей - передумова ефективної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 285-290.


  У статті розглянуто вплив розвитку корпоративних цінностей на ефективну діяльність та високу конкурентоспроможність. In the article the influence of enterprise corporate values development on effective activity and high competitiveness in considered.
1274541
  Рунчева Н.В. Розвиток системи корпоративного управління / Н.В. Рунчева, А.С. Бритвєнко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 21-26
1274542
  Гоменюк М.О. Розвиток системи логістичного обслуговування на засадах клієнтоорієнтованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1274543
  Бакай А.Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А.Є. Бакай, Д.А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 134-141. – ISSN 2306-6814
1274544
  Павловські Г. Розвиток системи менеджменту підприємства: діагностичний та антисипативний підходи / Павловські Гжегож // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 380-384. – ISSN 2222-4459
1274545
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 449 л. + Додатки: л. 390-449. – Бібліогр.: л. 351 -389
1274546
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1274547
  Барабаш Т.Г. Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 16-22
1274548
  Волков С.С. Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1274549
  Дяченко С.А. Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Світлана Анатоліївна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1274550
  Пеклушенко О.М. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Пеклушенко Олександр Миколайович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1274551
  Бородін Є.І. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні / Є.І. Бородін, Т.М. Тарасенко // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 55-61. – ISSN 2311-6420
1274552
  Карабан А.В. Розвиток системи модифікаторів якісного значення прикметника в англійській мові 18-19 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 29-34
1274553
  Чорна О.В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальнісь використання досвіду Німеччини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
1274554
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1274555
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 127-127. – ISSN 2078-1016


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1274556
  Єсімов С. Розвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 263-270. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1274557
  Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідковується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема ...
1274558
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 478л. + Додатки л. 435-478. – Бібліогр.: л. 404-434
1274559
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 52 назви
1274560
  Ізмайлов Я.О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1274561
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту : теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників XV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д. е. н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002), 23 берез. 2017 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-135-4
1274562
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація : тези доп. учасників XIV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д-ра екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002), 24 берез. 2016 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько (голова) та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-128-6
1274563
  Піскова Ж.В. Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-80. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1274564
  Комарницький В.М. Розвиток системи органів державного управління у сфері природокористування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1274565
  Мартиненко М.В. Розвиток системи організаційних знань : проф.-освіт. аспект : монографія / Мартиненко М.В. – Харків : ФОП Александрова К.М., 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-308. – ISBN 978-966-2194-42-5
1274566
  Задерейчук І.П. Розвиток системи освіти в німців на півдні України 1789-1938 рр. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Задерейчук І.П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1274567
  Бідюк Н.М. Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 3-10. – ISSN 2312-5993
1274568
  Козарь Т.П. Розвиток системи освіти України на ринку міжнародних освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 95-99. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1274569
  Плотницька Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект / Плотницька, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 383-387. – (Право. Економіка. Управління)
1274570
  Сорокіна Л.М. Розвиток системи освіти: соціологічне прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 76-78. – ISBN 978-966-97734-7-0
1274571
  Чернецький Ю. Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX - на початку XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
1274572
  Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / І. Золотарьова, М. Колісник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
1274573
  Бойко О.В. Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) / О.В. Бойко, К.О. Дубінська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 208-218. – ISBN 978-966-383-522-8
1274574
  Кабанець М.М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кабанець Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1274575
  Рудик В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1274576
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1274577
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1274578
  Мельніков С.А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 231-237. – ISSN 1993-6788
1274579
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ - почітку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрощук Наталія Романівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1274580
  Бабакіна О.О. Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в останній чверті ХХ - на початку ХХІ століття - критерії аналізу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 43-50. – ISSN 2074-8922
1274581
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації учителів в Україні ( II половина Х1Х ст.- 1917р.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 161-164


  У статті проаналізовано розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів на різних етапах історії України, а саме: з II половини Х1Х ст. до 1917 р.
1274582
  Котова Ольга Геральдівна Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:25.00.05 / Котова О.Г.; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274583
  Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
1274584
  Котляревський О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 128-132
1274585
  Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1274586
  Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні / І.В. Гладуняк. – Київ : Ін Юре, 2008. – 468 с. – ISBN 978-966-313-4109
1274587
  Мочернюк Я.М. Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 95-98. – ISSN 2076-1554
1274588
  Капируля М.В. Розвиток системи ПРО Індії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
1274589
  Курій Л.О. Розвиток системи професійно-технічної освіти України відповідно до вимог Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-214. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто становлення політики ЄС у сфері регулювання розвитку професійно-технічної освіти. Виявлено детермінанти формування стандартів даного рівня освіти а ЄС. Виокремлено проблеми розвитку професійно-технічної освіти України. Визначено ...
1274590
  Боков О.В. Розвиток системи професійного навчання населення як передумова продуктивної зайнятості // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 12-19. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1274591
  Панченко С.М. Розвиток системи психологічної просвіти у вітчизняній школі .Історичний аспект. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.2-5.
1274592
  Губені Ю. Розвиток системи регулювання аграрного ринку в Чеській Республіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1274593
  Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 58-69. – ISSN 0131-775Х
1274594
  Безпалько І.Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні / І.Р. Безпалько, В.Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 15-19. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1274595
  Коцур А. Розвиток системи соціального захисту в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 146-151
1274596
  Меленюк В.О. Розвиток системи соціального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1274597
  Ткаченко Л.Г. Розвиток системи соціального страхування у контексті сучасних тенденцій народжуваності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 63-71. – ISSN 2072-9480
1274598
  Русина Ю.О. Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції / Ю.О. Русина, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 90-97. – ISSN 2522-1620
1274599
  Рубцова М.Ю. Розвиток системи транспортування енергоносіїв через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 101-106. – (Європейські дослідження)
1274600
  Наваліхіна М.О. Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1274601
  Олійник О. Розвиток системи управління знаннями на засадах організаційного забезпечення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2411-6912 04
1274602
  Лапко О.О. Розвиток системи управління науково-інноваційною сферою в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.55-62. – ISSN 1605-7988
1274603
  Авраменко Н.В. Розвиток системи управління охороною здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1274604
  Попович Олександр Розвиток системи фізичної підготовки провідних армій світу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 91-94. – ISSN 1728-9343
1274605
  Бєлєнький П. Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів / П. Бєлєнький, О. Другов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33.
1274606
  Плахтій Т.Ф. Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 152-159. – ISSN 2309-1533
1274607
  Сіднєва Ж.К. Розвиток системного підходу до управління якістю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 74-77.
1274608
  Січень І. Розвиток ситуації довкола України та у світі на найближчу і середньострокову перспективу // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 28-35
1274609
  Нагорний П. Розвиток сільского господарства УРСР за 30 років / П. Нагорний. – Київ, 1947. – с.
1274610
  Рябоконь В.П. Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 9 (227), вересень. – С. 12-19. – ISSN 2221-1055
1274611
  Кузнєцов М.С. Розвиток сільських теорій: проблеми і перспективи // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7768-00-4
1274612
  Малік М.Й. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1274613
  Талавиря М.П. Розвиток сільських територій на засадах сталості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 146-150. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1274614
  Россоха В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / В. Россоха, М. Плотнікова // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 41-53. – ISSN 2410-0919
1274615
  Франчук В.М. Розвиток сільських територій як запорука формування людського капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 124-128. – ISSN 2221-1055
1274616
  Васильців Т.Г. Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 58-62. – ISSN 2306-5664
1274617
  Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід Євросоюзу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 32)
1274618
  Губені Ю. Розвиток сільських територій:деякі аспекти європейської теорії і практики : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 62-70 : Рис. – Бібл. 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1274619
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.240-245. – ISBN 966-73-53-51-Х
1274620
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.285-294. – ISBN 966-73-53-51-Х
1274621
  Антонюк С.М. Розвиток сільського господарства в народній Польщі / С.М. Антонюк. – Київ, 1960. – 40 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; Х ; 40-41)
1274622
  Козловська Н.А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1274623
  Соловйова Т.М. Розвиток сільського господарства на Правобережній Україні в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 36)


  Систематизовано і проаналізовано архівні матеріали про розвиток сільського господарства Правобережної України першої чверті XIX ст., визначено проблеми, які потребують подальшої розробки.
1274624
  Вергунов В.А. Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва : навчальний посібник для студ. і викладачів сільськогосподарських закладів освіти / В.А. Вергунов, Н.П. Коваленко, О.В. Сайко; під ред. В.А. Вергунова. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 144с. – ISBN 966-7010-29-5
1274625
  Колодійчук І.А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 139-147 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1274626
  Семенюк І.Д. Розвиток сільського господарства у контексті концепції "зеленої" економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 1 (5). – С. 72-82
1274627
  Месель-Веселяк Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 42-55. – ISSN 2221-1055
1274628
  Кондратюк О.І. Розвиток сільського господарства України в умовах продовольчої кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 128-132. – ISSN 2221-1055
1274629
   Розвиток сільського господарства України за п"ятиріччя.. – Х, 1929. – 108с.
1274630
  Васильєва Н.В. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 24-31
1274631
  Матвієнко Н.М. Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 98-109


  Розглянуто історію та державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму Хорватії. Охарактеризовано типи сільських домогосподарств. Проаналізовано основні туристичні кластери, що спеціалізуються на сільському туризмі. Рассмотрены история и ...
1274632
  Пилипенко С. Розвиток сільського зеленого туризму І українських селах // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.96-102. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1274633
  Чабанчук М.А. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині / М.А. Чабанчук, В.Ю. Чабанчук // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 308-310
1274634
  Терес Н. Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 18-26


  Стаття присвячена проблемам розвитку сільського зеленого туризму в Україні, ролі громадських організацій у популяризації і впровадженні цього виду діяльності, його впливу на відновлення історико-культурної спадщини та збереження етнокультурної ...
1274635
  Графова І.О. Розвиток сільського туризму в Європі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 148-152.
1274636
  Кудла Н. Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1274637
  Кудінова І.П. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 212-215. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обгрунтовано доцільність створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надано рекомендації щодо напрямів їх розвитку. Раскрыта роль сельскохозяйственной обслуживающей ...
1274638
  Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
1274639
  Саяпін С.П. Розвиток сільськогосподарського дорадництва на основі цифрової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Саяпін Сергій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1274640
  Беренштейн Б.Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 38-43
1274641
  Наконечна К.В. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах ринкової трансформації економіки України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 319-325
1274642
  Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1274643
   Розвиток сільської громади: крок за кроком : Збірка "захалявних" книжечок сільського депутата: Посібник. – Київ : Купріянова, 2005. – ISBN 966-8668-11-1
1274644
  Яремчишин Б.М. Розвиток сільської електрифікації в західних областях УРСР / Б.М. Яремчишин. – К., 1958. – 76с.
1274645
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 73-82. – ISSN 2221-1055
1274646
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 49-59. – ISSN 2221-1055
1274647
  Швед О. Розвиток скандинавського співробітництва в 1960-х роках на прикладі проекту НОРДЕК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему схем скандинавської регіональної співпраці в 1960-х рр. через призму проекту НОРДЕК. The article covers the issue of Scandinavian regional integration schemes in 1960-s through the prism of NORDEK project.
1274648
  Крамар С.Б. Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергетичного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Крамар С.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 17 с.
1274649
  Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
1274650
  Калатур М. Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
1274651
  Леньо П. Розвиток словацької етнографії в міжвоєнний період (1918-1939) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-117. – Бібліогр.: с.117 (44 назви). – ISSN 0130-6936
1274652
  Нечаєнко Т. Розвиток словесної комунікації як виду діяльності спеціалістів культурно-мистецької сфери // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 140-146
1274653
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійскої мови в 80-ті -- 90-ті роки ХХ століття : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1274654
  Зацний Юрій Антонович Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Юрій Антонович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 1999. – 403л. – Бібліогр.:л.359-403
1274655
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 431с. – ISBN 966-599-003-9
1274656
  Петров О.В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 345-354


  У статті розглянуто динаміку розвитку словотвірного гнізда з вершиною аромат, відзначено невисокий дериваційний потенціал основи аромат- на фоні скороченої основи арома-. Встановлено продуктивність похідних II ступеня деривації і відзначено колишню ...
1274657
  Коломієць В.Т. Розвиток словотвору слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 31с.
1274658
  Лозицький В. Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу? / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Для уточнення прогнозу поточного циклу № 24 вивчені особливості наростання сонячної активності у попередніх 23 циклах. Основна увага зверталась на фазу швидкого росту активності, починаючи 20-го місяця циклу. Виявлена досить тісна кореляція між ...
1274659
  Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1970. – 175с.
1274660
  Погорєлов М.С. Розвиток соціалістичної власності та вдосконалення виробничих відносин / М.С. Погорєлов. – К., 1971. – 154с.
1274661
  Бершеда Р. Розвиток соціалістичної демократії в період будівництва комунізму // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 5-13
1274662
   Розвиток соціалістичної демократії і самоврядування народу.. – К, 1988. – 57с.
1274663
  Рокитко А.І. Розвиток соціалістичної економічної інтеграції в сільськогосподарському виробництві країн / А.І. Рокитко. – К, 1979. – 48с.
1274664
  Булкін Г.П. Розвиток соціалістичної культури н а Житомирщині за роки Радянської влади. / Г.П. Булкін. – Житомир, 1957. – 40с.
1274665
  Арсентьев М.В. Розвиток соціалістичної промисловості західних областей УРСР (1946-1960 рр.) / Арсентьев М.В. ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1970. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59
1274666
  Кондратюк А.П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді / А.П. Кондратюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с.
1274667
  Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1274668
  Власова О.І. Розвиток соціальних здібностей в умовах первинної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Подано розроблені та апробовані автором концептуальну, операціональну й емпіричну моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежено динаміку таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
1274669
  Жила Т.В. Розвиток соціальних ідей у працях В.Я. Желєзнова : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 115-116. – Бібліогр.: 3 назви
1274670
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010—2012 рр. / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, Я.А. Майструк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 156-159


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа в Україні за станом на 2012 р. Наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії України та Європи й подано їх порівняльний аналіз. The article investigates the present state and ...
1274671
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа та їх аудиторії в Україні в першій половині 2015 р. Наведено результати вимірювання та проведено порівняльний аналіз відносно аналогічних досліджень 2013-2014 рр., визначено напрями ...
1274672
  Курінна Т. Розвиток соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства в Україні // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 63-70.
1274673
  Дейч М.Є. Розвиток соціально-відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 12-17. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1274674
  Садова У.Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У.Я. Садова, С.О. Цапок, В.Я. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905
1274675
  Ступко А.В. Розвиток соціально-економічних відносин малого бізнесу в регіонах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-162. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1274676
  Набока С. Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні у другій половині 80-х рр. XX ст. Проаналізовано стан та зміни в соціально-економічній сфері. Визначено закономірності наслідків провалу урядових реформ. In the article ...
1274677
   Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лют. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ТОВ "Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу" ; [редкол.: Антошкіна Л.І. та ін.]. – Бердянськ ; Київ : Халіков Р.Х., 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. На обкл. зазнач. інші дати проведення конф.: 7-8 лютого 2019 р. м. Бердянськ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-36-8
1274678
  Корецька С.О. Розвиток соціально-економічної інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1274679
  Іванова Н. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації / Н. Іванова, Л. Чуприна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху". У її роботі взяли участь провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка.
1274680
   Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред.: Н.В. Лук"янчук, Н.А. Климової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 104-112. – ISBN 978-966-2633-39-9
1274681
  Веретенко І.М. Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Веретенко Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274682
  Данилов С.О. Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Данилов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1274683
  Бабенко Т.В. Розвиток соціально-професійної мобільності студентів засобами проектної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 50-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274684
  Марценюк О.О. Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Марценюк О.О. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1274685
  Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 8-13
1274686
  Шоляк О.Ю. Розвиток соціально-трудових відносин: економічний, правовий та обліковий підходи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 273-281. – (Економіка ; Вип. 30)
1274687
  Мірошниченко О.В. Розвиток соціально-трудового партнерства в Україні: методологія, методика аналізу, напрямки вдосконалення / О.В. Мірошниченко; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Український ін-т соціальн. досліджень; (Відповід. ред. В.В.Онікієнко). – Київ, 2003. – 187с. – ISBN 966-7865-54-1
1274688
   Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи / [Близнюк В.В. та ін.] ; за ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7901-8
1274689
  Баюра Д. Розвиток соціально відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 39-44. – ISSN 2411-4014
1274690
  Калініченко Л. Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 152-153
1274691
  Більцан А.О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1274692
  Стеблянко І.О. Розвиток соціального інвестування в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки / І.О. Стеблянко, А.О. Карпова // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 299-301
1274693
  Михальчук Н.О. Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 95-106. – ISBN 978-966-7359-68-3
1274694
  Миронюк Є.В. Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 51-57
1274695
  Заяць Т.А. Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 56-72 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1274696
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогнр.: 22 назви
1274697
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Додатки: л. 225-257. – Бібліогр.: л. 199-224
1274698
  Хрустальова В.В. Розвиток соціального напряму економічної думки в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 68-71
1274699
  Шедяков В.Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 80-91. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1274700
  Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 125-136. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Розглядається впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій в умовах модернізації освітньої галузі завдяки розвитку державно-приватного партнерства та створення навчально-практичних центрів соціального партнерства як основної форми ...
1274701
  Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 116-122.
1274702
  Захарчин Г.М. Розвиток соціального партнерства та організаційної культури між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 27-32. – ISSN 0321-0499
1274703
  Волкова О.В. Розвиток соціального партнерства як чинник забезпечення економічної безпеки на регіональних ринках праці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 33-37. – (Економічні науки)
1274704
  Дзюба О.М. Розвиток соціального підприємництва в Україні / О.М. Дзюба, К.Т. Берідзе, Р.В. Ярова // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 100-105. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1274705
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості / А.В. Толстова, С. Сергієнко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 384-391. – ISSN 2075-4892
1274706
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва: проблеми та перспективи / А.В. Толстова, М.О. Устенко, А.Ю. Лаптєва // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 72/73. – С. 204-212. – ISSN 2075-4892
1274707
  Миколаєць А.П. Розвиток соціальної активності і людського потенціалу в системі публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 60-63. – ISSN 2306-6814
1274708
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто спеціфіку анімаційної діяльності як засобу розвитку соціальної активності студентства. Охарактеризовано основні завдання анімаційної діяльності, виховні сфери, через які виявляється соціальна активність молоді.
1274709
  Харун О.А. Розвиток соціальної відповідальності за умов поглиблення євроінтеграційних процесів / О.А. Харун, Л.А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 225-231. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1274710
  Грунтковський В.Ю. Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 802. – С. 102-106. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1274711
  Винославська О.В. Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті / О.В. Винославська, О.С. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
1274712
  Алєксєєнко Н.В. Розвиток соціальної відповідальності студентів як важливої складової формування особистості майбутнього фахівця // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 3-4
1274713
  Сімахова А.О. Розвиток соціальної економіки в Польщі: досвід для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 75-84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1274714
  Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 56-65. – ISSN 2221-1055
1274715
  Шишова О.М. Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 134-143
1274716
  Рябуха І.М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Рябуха Іван Михайлович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1274717
  Шаров С.В. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами онлайн платформи Prometheus // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 133-137. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1274718
  Герман Ольга Розвиток соціальної компетентності педагога в контексті проектної технології // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 32-35
1274719
  Гречка Алла Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-6
1274720
  Максимовський М.І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-40. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1274721
  Васюк О.В. Розвиток соціальної педагогіки в новий час // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 105-144
1274722
  Аваз Заде Камбіз Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини / Аваз Заде Камбіз ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 13 с. – Бібліогр.: 7 назв
1274723
  Гавриш О. Розвиток соціальної роботи у школах Німеччини на початку XXI ст. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 106-112. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1274724
  Остропольська Є.В. Розвиток соціальної сладової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1274725
  Селезньов М. Розвиток соціальної структури суспільства та правовий менталітет українського народу // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 102-118.


  В статті досліджена соціальна структура суспільства, її вплив на формування правової системи держави, як відбиток менталітету нації та інструмент реалізації певних економічних та політичних програм влади. The article touches upon the social ...
1274726
   Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації : наук. видання / [Шульц С.Л. та ін. ; наук. ред. С.Л. Шульца] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8474-6
1274727
  Канцур І.Г. Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової політики [питання теорії і практики] // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 23-28


  Досліджено теоретичні засади розвитку соціальної сфери як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Проаналізовано роль податків та бюджету у розвитку соціальної сфери.
1274728
  Багмет К.В. Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 53-62. – ISSN 2073-9982
1274729
  Полозенко Д.В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 15-20
1274730
  Бабарикіна Н.А. Розвиток соціальної та економічної демократії в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Зображено можливість держави стати інструментом реалізації інтересів суспільства в цілому. Розкрито характерні ознаки соціал-демократії. Здійснено аналіз програм економічного та соціального розвитку. Показано специфіку розвитку соціальної та ...
1274731
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1274732
   Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України 1999-2003 : До 85-річчя Національної академії наук України / І.Ф. Курас, В.М. Геєць, О.С. Онищенко, І.М. Дзюба; НАНУ; Секція суспільних і гуманітарних наук; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 208 с. – ISBN 966-02-3080-Х
1274733
  Марецька Л.П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1274734
  Поляк О. Розвиток соціологічноії освіти в Украіїні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-46. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення соціології як науки та навчальної дисципліни, доведено явище значного впливу індивідуальних рис і знань творців соціології на її розвиток на початковій стадії, досліджено причини відмін в еволюції соціології в Західній Європі, ...
1274735
  Костюкова В. Розвиток спеціалізації художньої вишивки і моделювання костюма в академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: історичний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 54-62. – ISSN 1682-2366
1274736
  Гідулян А. Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 18-21 : Табл. – Бібліогр: 2 назви
1274737
   Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів / О.В. Кривов"яз, Ю.О. Томашевська, О С. Кривов"яз, І.К. Щерба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 59-63. – ISSN 1681-2751
1274738
  Бобловський О.Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 278-287. – (Економічні науки)
1274739
  Денисов С.Ф. Розвиток спеціального законодавства з питань запобігання злочинності в Україні / С.Ф. Денисов, А.В. Юрасов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 35-42. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1274740
  Шевченко В.М. Розвиток спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 168-170. – ISBN 978-966-654-490-5
1274741
  Сенченко О. Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій - важливий напрям політики "м"якої сили" Туреччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 26-32. – ISSN 2076-9326
1274742
  Подольчак Н.Ю. Розвиток співпраці між вищими навчальними закладами та фінансово-кредитними установами / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 173-179. – ISSN 0321-0499
1274743
  Весела Н.М. Розвиток співробітництва між країнами Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну у 90-х роках ХХ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.20-30
1274744
  Мирошниченко А. Розвиток співробітництва між Україною та країнами МЕРКОСУР у сфері енергетики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 46-49
1274745
  Мельник Л.Г. Розвиток співробітництва народів СРСР у галузі науки та культури в умовах розвинутого соціалізму : (до 60-річчя утворення СРСР) / Л.Г. Мельник, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются проблемы развития сотрудничества народов СССР в области науки и культуры в условиях развитого социализма.
1274746
  Золотоверх Л.О. Розвиток співробітництва у сфері міжнародного бізнесу серед країх-членів ЧЕС: перепони та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.55-58
1274747
  Шубін В.Ю. Розвиток спільного підприємництва як фактор залучення іноземних інвестицій в економіку Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 50)


  Аналізується вплив спільного підприємництва на залучення іноземних інвестицій.
1274748
  Волкова Н.І. Розвиток споживчого кредитування в кризових умовах / Н.І. Волкова, Г.В. Статкевич // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 106-111. – ISSN 2306-6806
1274749
  Карлова І.О. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України / І.О. Карлова, В.А. Стефанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 198-205. – ISSN 1993-6788
1274750
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1274751
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л. 196-215
1274752
  Сушко Р.О. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : монографія / Р.О. Сушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-673-686-8


  У пр. № 1727291 напис: З повагою від автора. Підпис
1274753
  Городинський С.І. Розвиток спорту як елемент корпоративної соціальної відповідальності / С.І. Городинський, С.Ю. Чубатенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 58-62. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
1274754
  Клещонок В. Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету / В. Клещонок, М. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті етапи розвитку спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету. Наведені основні наукові задачі, які можна вирішувати за допомогою таких спостережень. Проаналізовано сучасний стан спостережень ...
1274755
  Рибалко С. Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 184-188. – ISSN 1818-5754
1274756
  Дорош Н.І. Розвиток стандартизації аудиторських послуг в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 24-33. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1274757
  Семенюк А.Я. Розвиток стандартів інформаційних систем для управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1274758
  Гусаковська Т.О. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Т.О. Гусаковська, Н.Л. Кужель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 29-37. – ISSN 2222-0712
1274759
  Скорик Г.І. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Г.І. Скорик, А.А. Недошитко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 65-69. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1274760
  Рибак С. Розвиток статистичної бази для оцінювання соціальної ефективності бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 12-19. – ISSN 1605-2005
1274761
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – Львов, 1940. – 172с.
1274762
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – К., 1941. – 104с.
1274763
  Бейдик О.О. Розвиток стаціонарної рекреації та рекреаційне природокористування в межах Київського Придніпров"я / О.О. Бейдик, А.І. Бочковська, О.В. Єрохіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-43 : Табл. – (Географія ; Вип. 31)
1274764
  Шкробанець А.А. Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини / А.А. Шкробанець, А.О. Лойтра // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 82-84. – ISSN 1727-0847
1274765
   Розвиток столичного міста крізь призму інклюзивності (на прикладі м.Києва) / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О. Петровська, М.В. Румянцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1274766
  Вовканич І.І. Розвиток стосунків між Україною та ЄС після розширення Європейського Союзу: роль міжрегіонального співробітництва / І.І. Вовканич, І.І. Устич // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 56-61. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1274767
  Татаренко А. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману "Дамаскин") // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 118-125. – ISSN 0203-9494
1274768
  Січень І. Розвиток стратегії глобального домінування США в контексті геополітичних змін у світі з початку 1990-х років // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 30-38
1274769
  Звонська Л.Л. Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 165--171. – Бібліогр.: Літ. : с. 170-171; 26 назв


  У статті розглядається еволюція мовної стратегії часової параметризації в діапазоні розвитку давньогрецької мови від архаїчної до класичної доби та її кореляції із синтезованим досвідом пізнання носіями мови характеристик часу. The article considers ...
1274770
  Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 115-120
1274771
  Диба М. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 73-86. – ISSN 1605-2005
1274772
  Карпенко В.Л. Розвиток стратегічного маркетингу в діяльності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 129-135. – ISSN 2309-1533
1274773
  Білега О.В. Розвиток стратегічного управління на підприємствах / О.В. Білега, Т.В. Плаксій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 119-123. – (Економічні науки)
1274774
  Шапран О. Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 259-273. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1274775
  Братюк В. Розвиток страхових організацій та страхового ринку України на основі інноваційних підходів // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 200-207. – ISSN 2410-0919
1274776
  Нестерова Д. Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах / Д. Нестерова, Н. Кудрявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто традиційну та багатоканальну моделі продажів страхових продуктів, визначено роль прямих страхових посередників. Розглянуто міжнародний досвід роботи страхових агентів і страхових брокерів, а також проаналізовано діяльність страхових ...
1274777
  Кудрявська Н.В. Розвиток страхового посередництва в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-696-384-4
1274778
  Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються тенденції розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації, виокремлено позитивні та негативні наслідки такого процесу. Визначено шляхи оптимізації інтеграційних процесів України в світовий страховий простір. В статье ...
1274779
  Торб"як М. Розвиток страхового ринку у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1274780
  Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 140-144
1274781
  Шулєшова І.В. Розвиток страхового ринку України // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 240-246. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1274782
  Козик В.В. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В.В. Козик, А.В. Кравець, О.Б. Іванова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1729-7206
1274783
  Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1274784
   Розвиток страхового ринку України у 2005-2009 роках // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 6 (68). – С. 17-20
1274785
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535, 2-147 арк. – Додатки: арк. 2-147. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 478-535
1274786
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1274787
  Лисяк Л. Розвиток страхування як фактор зміцнення фінансового потенціалу регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором розглядаються питання розвитку страхування як одного з факторів зміцнення потенціалу регіонів. Issues of insurance development as one of the factors of regions" potential increasing are observed.
1274788
  Гудзь О.Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1274789
  Тептюк Ю. Розвиток стресостійкості соціальних працівників: від результатів експеременту до методичних рекомендацій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 89-96. – ISSN 2618-0715
1274790
  Мельничук С О. Розвиток структури слов"янського речення / С О. Мельничук, . – Київ, 1966. – 324 с.
1274791
  Нікітіна Ф.О. Розвиток структурно-прикладного мовознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1960-1980 рр.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 421-423
1274792
  Васильєва Т. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду / Т. Васильєва, О. Заруцька // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1274793
  Філіпчук І.В. Розвиток студентського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 154-159. – ISSN 2077-1800
1274794
  Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / Маріне Саркісян, Ольга Чабанюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 1682-2366
1274795
  Кикоть С.М. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 79-85. – ISSN 2518-7732
1274796
  Швиданенко Г.О. Розвиток суб"єктів господарювання у контексті інноваційності / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1274797
  Мещеряков Д.С. Розвиток суб"єктної активності дорослих користувачів соціальних мереж : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мещеряков Дмитро Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1274798
  Батюк О.В. Розвиток судово-технічної експертизи документів: історичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 211-217
1274799
  Паламарчук О.С. Розвиток судової влади в Україні (теоретико-правові аспекти дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1274800
  Курко М.Н. Розвиток судової системи на території України - історичний аспект (XVIII-XIX) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-38
1274801
  Лучаківська І. Розвиток судової системи у Польщі 1929-1939 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 297-305. – ISBN 978-966-02-5080-2
1274802
  Котюк І.І. Розвиток судочинства потребує адекватного наукового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-102
1274803
   Розвиток суперкомп"ютерів серії СКІТ, розроблених в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України у період з 2002 по 2017 роки / А.Л. Головинський, І.В. Сергієнко, В.Г. Тульчинський, А.Л. Маленко, О.Ю. Бандура, С.О. Горенко, О.Ю. Роганова, О.І. Лаврікова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 124-129. – ISSN 0023-1274
1274804
  Бондар А.Д. Розвиток суспiльного виховання в Укpаїнськiй РСР (1917-1967). / А.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 267с.


  У моногpафії на основi положень класикiв маpксизму-ленiнiзму i постанов паpтії та уpяду пpо освiту, навчання i виховання пiдpостаючого поколiння, викоpистання численних аpхiвних i лiтеpатуpних джеpел показано становлення i pозвиток системи навчання i ...
1274805
  Плавуцька Я.Ю. Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 26-30
1274806
  Нагірна В.П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 3-11. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1274807
  Масловська Л.Ц. Розвиток суспільно-географічних досліджень у Вінницькому регіональному центрі : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Л.Ц. Масловська, В.І. Захарченко, Т.В. Панасенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано історію становлення та головні напрямки суспільно- та економіко-географічних досліджень на Вінниччині.
1274808
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 229 л. – Додаток: л. [2]. – Бібліогр.: л. 207-229
1274809
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1274810
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І. ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 220л. + Додатки : л.181-202. – Бібліогр. : л.203-220
1274811
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1274812
   Розвиток суспільно-географічної науки в Харківському університеті: особливості та перспективи / Л.М. Нємець, Л.В. Ключко, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба, Н.В. Гусєва, П.А. Вірченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 12-16. – ISBN 978-966-285-361-2
1274813
  Кірсанова О.А. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівницвта основ соціалізму. / О.А. Кірсанова. – К., 1981. – 224с.
1274814
  Панікар Г.Ю. Розвиток суспільно-приватного партнерства як необхідна умова реалізації ефективної політики залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 37-40


  Розглянуто істотні зміни, що відбуваються в державній політиці залучення іноземних інвестицій.
1274815
  Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. – Київ, 1968. – 227с.
1274816
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектора в інноваційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 259-260. – Бібліогр.: арк. 238-258
1274817
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектору в інноваційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1274818
  Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у 20 - на початку 21 сторіччя : монографія / М.Д. Пістун ; Ін-т географії НАНУ ; Відділ суспільно-географічних досліджень. – Київ : Київський університет, 2009. – 112с. – ISBN 978-966-439-186-0
1274819
  Дмитриченко Л. Розвиток суспільної форми праці в світовій економічній системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 138-142. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1274820
   Розвиток сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3


  7 квітня 2021 року відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому обговорювалося питання "Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в ...
1274821
  Шувалова С.І. Розвиток сучасних бібліотек у Великобританії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 658-662
1274822
  Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Боринець. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160с. – ISBN 5-77638336-6


  На прим.№ 1511748 тит. стор.: Дарчий надпис: Шановному Олегу Васильовичу з повагой і вдячністю - автор (підпис) 22.10.97
1274823
  Олійник Л.В. Розвиток сучасних економічних теорій // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 4-6. – ISBN 978-9934-571-33-6
1274824
  Сіройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів / З. Сіройч, В.М. Новіков // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 59-75. – ISSN 2072-9480
1274825
  Гетьман О.О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств / О.О. Гетьман, А.І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Обгрунтовано значимість маркетингових персонал-технологій при побудові HR-бренду вітчизняних компаній. Для проведення дослідження використано такі теоретичні та емпіричні методи: системний та структурно-функціональний аналіз; ситуативний підхід; ...
1274826
  Косьмій Л.Р. Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991-2016 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 178-185. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1274827
  Мусійчук С.М. Розвиток сучасних підходів до викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 204-211. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1274828
  Мірошник Г.В. Розвиток сучасних супертехнологій: перспективи і ризики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 53-58
1274829
  Лещинський В.П. Розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки на прикладі виробничої сфери: закордонний досвід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-26. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1274830
  Штерма Т.В. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Т.В. Штерма, А.В. Лазоряк, А.С. Семіген // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1274831
  Гарнага І. Розвиток сучасного мистецтва: вектори та перспективи // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 31-36. – ISSN 2309-8406
1274832
  Іванов М.С. Розвиток сучасного профспілкового руху як умова реалізації демократичної стратегії в Україні // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 289-406. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1274833
  Грущинська Н.М. Розвиток сучасного світового господарства у процесах формування нового світового економічноого порядку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 28-34. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1274834
  Бобиль В. Розвиток сучасної банківської системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 44-49
1274835
  Дубов Д.В. Розвиток сучасної інформаційної інфраструктури як пріоритет державної політики розбудови інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 130-134


  Становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства не- можливий в умовах невідповідності стану базової інформаційної інфра- структури та суспільних очікувань, що покладаються на широке впровадження інформаційних технологій у повсякденне життя.
1274836
  Мазуренко В.П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 134-144. – ISSN 2308-6912


  Інтернет на сьогодні є інструментом ведення бізнесу, що задовольняє інформаційні потреби й створює ефективну систему взаємовідносин підприємств зі споживачами, а також усіма елементами зовнішнього бізнес середовища. Означене актуалізує комплексне ...
1274837
  Валлє В. Розвиток сучасної патентної системи ( XIX-XX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-378-141-9
1274838
  Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду та аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття, ознаки, особливості, функції та форми права власності на природні ресурси та комплекси в Україні. The article is devoted to the review and analysis of modern scientific and ...
1274839
  Левківський В.М. Розвиток сучасної теорії міжнародної інвестиційної діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 19-33.
1274840
  Ржевська А.В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А.В. Ржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 356 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316-355. – ISBN 978-966-617-266-5
1274841
  Олійник О.Б. Розвиток сучасної юридичної риторики та шляхи її вдосконалення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 122-125
1274842
  Чмільова С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 86-90
1274843
  Довгаль О.В. Розвиток сфери освіти на селі в умовах інтеграції України в європейський простір // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 24-25
1274844
  Шейко Розвиток сфери платних послуг / Шейко, А.Я. Олексюк. – К, 1991. – 122с.
1274845
  Мельник Т.М. Розвиток сфери послуг в економіці України ( / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
1274846
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01, 08 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 520 арк. – Додатки: арк. 470-520. – Бібліогр.: арк. 431-469
1274847
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1274848
  Галаченко О.О. Розвиток сфери санаторно-курортних послуг. Регіональний аспект : монографія / О.О. Галаченко ; [наук. ред.: С.В. Васильчак ] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Далішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-302. – ISBN 978-966-02-8392-3
1274849
   Розвиток схилових гравітаційних процесів у Закарпатті у відповідності до тектонічної будови регіону / Г.І. Рудько, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, М.В. Петрик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1274850
  Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку XX ст. (1905-1920 роки): осередки, напрямки, діячі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1608-0599
1274851
   Розвиток сходознавства в Україні: традиції та перспективи : (До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка):Програма наукової конференції. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1274852
  Чувпило О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 530, [2] с. – Текст укр. та рос. - Присвяч. 210-й річниці від Дня засн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 157-188, 460-504. – ISBN 978-617-7306-01-5
1274853
  Малахова Ю. Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини XIX ст. - до початку XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 255-263


  У статті досліджено процес розвитку сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. до початку ХХ ст. та розглянуто творчу спадщину науковців, які закладали фундамент сходознавчих дисциплін в Україні. В статье рассмотрен процесс развития ...
1274854
  Берест І. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856-1867 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено важливість і проблематичність різнобічного вивчення історії виникнення, формування й розвитку професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова, поетапно досліджено історію та діяльність цієї організації
1274855
  Кравець Н.І. Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 250-260. – ISSN 2412-8465
1274856
  Шегда А. Розвиток та конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується співвідношення та форми прояву таких понять як розвиток, зростання та конкуренто-спроможність. Обґрунтовується положення, що конкурентоспроможність національної економіки визначається конкурентоспроможністю великих ...
1274857
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1274858
  Петренко К.В. Розвиток та підтримка депресивних територій України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 188-191
1274859
  Федоренко Я.А. Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 45-51. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1274860
  Бабій М.Ф. Розвиток та прояв творчості у сучасній школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 20-26
1274861
  Уніга О.В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Уніга Олег Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1274862
  Корбозерова М.Н. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспансьої літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 194; 5 назв
1274863
  Купалова Г.І. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти : монографія / Г.І. Купалова, А.Б. Клиновський ; Мін-во освіти і науки України; Мін-во фінансів України; Укр. держ. ун-т екон. і фінансів; Тернопільський комерційний ін-т. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 228 с. – ISBN 966-07-0415-1
1274864
  Куц А.С. Розвиток та розміщення харчової промисловості Української РСР / А.С. Куц, Т.М. Ковалевська // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 70-79 : Табл.
1274865
  Малиновська Т.М. Розвиток та становлення банківської діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-63. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1274866
  Орлюк О.П. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О.Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 352, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 329-353. – ISBN 978-617-696-420-9
1274867
  Корнійчук О.К. Розвиток та удосконалення технологій управління проектами / О.К. Корнійчук, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 90-91
1274868
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
1274869
  Смолій А.В. Розвиток та функціонування митних союзів на європейському континенті // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 81-101. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1274870
  Знобєй О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / О. Знобєй, О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 235-246. – ISSN 2312-5993
1274871
  Білоус Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-52. – ISSN 0131-6788
1274872
  Єфіменко Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 18-29
1274873
  Довгий О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи як актуальне завдання сучасної української школи / О. Довгий, Копчук-Кашецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 121-126. – ISSN 2308-4634
1274874
  Сподарик Г. Розвиток творчих здібностей школярів засобами рідного слова // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 2. – С. 12-16
1274875
  Пасічник Г.О. Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1274876
  Слухенська Р.В. Розвиток творчого мислення майбутніх лікарів: до історії проблеми / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 55-63. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1274877
  Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії / А.М. Стеблина. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 8 (32)). – ISBN 966-333-216-6
1274878
  Максимов М.В. Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 50-60. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1274879
  Третяк Т. Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 16-20. – ISSN 0131-6788


  Ефективність дослідницької еколого-натуралістичної роботи учнів у школах і позашкільних закладах значною мірою залежить від рівня розвитку в них здатності до творчого сприймання нової наукової інформаціїї, що становить основу їх готовності до ...
1274880
  Форостюк В. Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 92-98. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1274881
  Мельничук Т. Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 20-23. – ISSN 0131-6788
1274882
   Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи : Наук.-прогр. метод. посібник. – Київ
Ч. 1 : Результати експериментальних і науково-практичних досліджень. – 1993. – 124с.
1274883
  Гайченко О.В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-58
1274884
  Віннічук І.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу карус) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Віннічук Ірина Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1274885
  Рудавіна І.Г. Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середени 1950-1980 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 90-98
1274886
  Патряк О.Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 129-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено стан та перспективи розвитку ринку телекомунікаційного зв"язку в Україні, визначено співвідношення показників розвитку галузі із загальними тенденціями розвитку економіки України, виокремлено перешкоди, що стримують розбудову інформаційного ...
1274887
  Стасюк Д. Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920-1960-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 72-79. – ISSN 1728-6875
1274888
  Ярош О.Б. Розвиток тендерної рівності у Республіці Польщі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 644-647. – ISSN 1563-3349
1274889
  Васілевський О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Васілевський Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 39 назв
1274890
  Давиденко Р.Д. Розвиток теоретико-правових ідей захисту громадянина у світлі наукового обгрунтування теорій держави та права // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-9.
1274891
  Мельник О.Г. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, М.Л. Злотнік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 30-37. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1274892
  Чешко Ф.Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва кам"яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1274893
  Вовченко С.Д. Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 141-144. – Бібліогр.: 9 назв
1274894
  Кондратюк Т.В. Розвиток теоретичних уявлень про механізми державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в українській науці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 108-111. – Бібліогр.: 23 назв.
1274895
  Жовтянська В.В. Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 19-35
1274896
  Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обгрунтування мистецтва пантоміми // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 173-178


  Пантоміма (імічний актор) - вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо
1274897
  Ільєнко О.В. Розвиток теорії "економічна безпека підприємництва" в країнах з трансформаційної економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 91-97
1274898
  Аврутов В.В. Розвиток теорії автономного визначення навігаційних параметрів рухомих та нерухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Аврутов Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 49 назв
1274899
  Семенишена Н.В. Розвиток теорії витрат: від класичної економіки до теорії трансакційних витрат // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 318-321. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1274900
  Рудницька Г.В. Розвиток теорії гейткіпінгу в контексті вивчення процесів фільтрації новинного інформаційного потоку // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 17-20
1274901
  Галушка З. Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень? // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1274902
  Смєсова В.Л. Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1274903
  Подкопаєв Сергій Вікторович Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.26.01 / Подкопаєв С.В.; Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 39 назв.
1274904
  Брюханов О.М. Розвиток теорії і вдосконалення практики попередження та локалізації вибухів у глибоких шахтах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.26.01 / Брюханов О.М.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 41 назва
1274905
  Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 94 назви
1274906
  Наконечний А.Й. Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Наконечний А.Й.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 28 назв
1274907
  Мотало В.П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Мотало Василь Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1274908
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Вільчковська А.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1274909
  Скачков В.В. Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації інформаційних радіотехнічних систем до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистемних збурювань : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Скачков В.В.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 39 назв
1274910
  Омаров Мурад Анвер огли Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.12.13 / Омаров М.А.; ХНУР. – Харків, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1274911
  Волков Володимир Михайлович Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.08 / Волков В.М.; Харківськ. нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1274912
  Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 63 назви
1274913
  Брусов А.Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Брусов Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1274914
  Антіпов І.Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв"язку й синхронізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Антіпов І.Є.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1274915
  Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті інституціоналізму та розкрито її значення в постіндустріальній теорії. В статье определено сущность теории ...
1274916
  Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи розвитку теорії інформаційного права. Fundamental stages of the development of the theory of the informational law are investigated.
1274917
  Осипюк В. Розвиток теорії ковзання стосовно до опису швидкісних ефектів і повзучості матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Осипюк В.; АН Укр.Фіз-мех.інт. – Львів, 1993. – 43л.
1274918
  Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 260-264. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1274919
  Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
1274920
  Шафранська І.Б. Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ - першій третині ХХ століття // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1274921
  Кравцов Ю В. Розвиток теорії масового терору при тоталітарному режимі 1917-1941 рокі (історико-правовий аспект) / Ю В. Кравцов, // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 73-77
1274922
  Кредісов А. Розвиток теорії міжнародних економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х


  Рецензія на книгу: Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладі. - Л.: Либідь, 2008. - 408 с.
1274923
  Самойленко Є.А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 128-132
1274924
  Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 111-117. – Бібліогр.: 8 назв
1274925
  Пархуць Л.Т. Розвиток теорії оптимізації архітектури та технології функціонування захищених інформаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Пархуць Л.Т. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1274926
  Рябухо О.М. Розвиток теорії подільності для кілець цілих алгебраїчних чисел в працях академіка Дмитра Граве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз праць академіка Дмитpa Граве з алгебраїчної теорії чисел, присвячених проблемі розкладу на множники цілих алгебраїчних чисел в простих розширеннях поля раціональних чисел. Ключові слова: теорія подільності, ідеальні множники, теорія ...
1274927
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с.
1274928
  Грудницька С. Розвиток теорії правосуб"єктності: господарсько-правове дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-109.
1274929
  Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
1274930
  Шаповалов Ю.І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1274931
  Савченко С.В. Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 57-65. – ISSN 2227-2844
1274932
  Мних М.В. Розвиток теорії страхування у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 20-21
1274933
  Чухно А.А. Розвиток теорії суспільно - економічного прогресу // Під прапором ленінізму, 1981. – №17
1274934
  Кальниш Ю.Г. Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 12-18. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1274935
  Обшта Анатолій Феліксович Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.05 / Обшта А. Ф.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 38 с. – Бібліогр.: 23 назви
1274936
  Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1274937
  Приступа А.Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Приступа А.Л.; Національна академія наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1274938
  Остапчук Т.П. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : монографія / Т.П. Остапчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-514-0
1274939
  Левицький А.С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Левицький Анатолій Станіславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1274940
  Бучма Ігор Михайлович Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Бучма І.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1274941
  Кучерук Володимир Юрійович Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.16 / Кучерук В.Ю.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1274942
  Карташов Володимир Михайлович Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери : Автореф. дис. ... доктора технічних наук:05.12.17. / Карташов В.М.; ХНУР. – Харків, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
1274943
  Чубін К.І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.16.02. - металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів / Чубін К.І. ; Дніпродзер. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2008. – 21 с. – Бібліогр. 18 назв
1274944
  Жернаков В.В. Розвиток теорії трудового права: історичний та методологічний аспекти // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7450-09-1
1274945
  Сендряков В. Розвиток теорії управління ресурсами і її застосування в управлінні підприємством // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 1728-9343
1274946
  Юрчук В. Розвиток теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних сил України / В. Юрчук, О. Голота, І. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проведений аналіз розвитку теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України. Analysis of development of social sphere financial providing theory of Armed Forces of Ukraine is considered and conducted.
1274947
  Шульга В.П. Розвиток теорії формування рекордної продуктивності сільськогосподарських тварин у наукових працях професора М.А. Кравченка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 40-45. – ISSN 2077-9496
1274948
  Колосов Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Колосов Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1274949
  Гаврилюк Р.О. Розвиток теорій суверенітету держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 114-120. – ISSN 1563-3349
1274950
  Закропивний О.В. Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 14-18
1274951
   Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії / В. Судавцова, О. Бєлобородова, Н. Котова, Т. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 9-11. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Описано основні результати по термодинамічним властивостям розплавів дво- та багатокомпонентних систем, одержаних учнями та послідовниками професора Г.І.Баталіна, починаючи з 60-х років минулого сторіччя по даний час. Показано, що проводилося постійне ...
1274952
  Полонський Л.Г. Розвиток техніки тигельного газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця 20 стю : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.28.01 / Леонід Григорович Полонський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1274953
  Луканська А. Розвиток технічної освіти - питання національної безпеки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)


  Про це йшлося на виїзному засіданні профільного парламентського комітету, де розглядали питання "Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні". Дискусія відбулася в приміщенні НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
1274954
  Головко І.О. Розвиток технічної освіти в Англії (1870-1914 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Головко Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1274955
  Жорова І.Я. Розвиток технічної освіти в Європі / І.Я. Жорова, Ю.П. Аносова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 306-310. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1274956
  Черняков Б.И. Розвиток технологій ілюстрування : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1274957
  Тульчинська С.О. Розвиток технополісів та наукових парків у контексті формування інноваційної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 202-204. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1274958
  Алексєєв С.В. Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 45-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1274959
  Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 207с.
1274960
  Єрмоленко Андрій Розвиток торгівлі на Київщині наприкінці XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 163-166. – ISBN 966-7865-75-4
1274961
  Грабинський І.М. Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано зовнішньоторговельні стосунки між Україною та Польщею. З підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, обидві сторони зобов"язалися лібералізувати торгівлю, як товарами, так і послугами. Поглиблена і всеосяжна зона вільної ...
1274962
  Вентура Андре Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.00.02 / Вентура Андре; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1274963
  Тимченко В.М. Розвиток торговельного мореплавства між північнопричорноморськими регіонами Російської імперії та Туреччиною (1774-1853 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 66-77. – ISSN 0130-5247
1274964
  Шевченко О.В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : монографія / О.В. Шевченко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Полтава : Копі-центр, 2016. – 304, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-304. – ISBN 978-966-96745-8-6
1274965
  Резнікова Н.В. Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2306-6806
1274966
  Лошенюк І. Розвиток торговельної мережі на Буковині: проблеми, шляхи, рішення // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1274967
  Станіславська К.І. Розвиток традиції інструментального театру у творчості композиторів радянського та пострадянського простору XX–XXI століть // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 147-153
1274968
  Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал в м. Харкові. – Харків : Константа, 2007. – 152 с. – ISBN 966-342-389-7
1274969
   Розвиток транскордонного співробітництва : тіньовий сектор в економіці прикордонних територій : наук.-аналіт. доповідь / [Х.М. Притула та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 65, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8524-8
1274970
  Присяжнюк Ю. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні - запорука вступу до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 250-254. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1274971
  Кривошєєва С.В. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні / С.В. Кривошєєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 42-47. – ISSN 2413-0966
1274972
  Хайнас А.А. Розвиток транскордонного співробітництва та створення умов для залучення інвестицій в регіон // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 287-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1274973
  Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
1274974
  Кандиба А.В. Розвиток трансплантології в Україні: проблеми питання законодавчого регулювання // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-419-299-3
1274975
  Гречана С.І. Розвиток транспортних зв"язків у міжрегіональному співробітництві / С.І. Гречана, І.А. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1274976
  Подвальна Г.В. Розвиток транспортних коридорів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 134-140. – ISSN 0321-0499
1274977
  Костюченко Л. Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації / Л. Костюченко, М. Матвієнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 22-28. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1274978
  Сацький П. Розвиток транспортного сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951 - 1953 рр. як передумова інтеграції Криму з Україною // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 107-114. – ISBN 978-966-97599-1-7
1274979
  Цвєтов М. Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 44-46 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1274980
  Бундак О.А. Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 966-7686-12-8
1274981
  Кононученко Олег Васильович Розвиток тріщин багатоциклової втоми в металевих матеріалах при термомеханічному навантажуванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Кононученко О.В.; НАНУ, Ін-т проблем міцності. – Киев, 2000. – 17 с.
1274982
  Головань Т.Г. Розвиток трудового законодавства, що регулює працю за сумісництвом // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7450-09-1
1274983
  Кочемировська О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доповідь / О.О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 105, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 978-966-554-223-0
1274984
  Алі Р. Розвиток турецької мови від середини XIX ст. та початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-9. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток турецької мови від середини ХІХ ст. та початку ХХ ст., коли суспільна думка в Туреччині почала все потужніше схилятися до важливих реформ у мовній політиці держави. Рассматривается развитие турецкого языка с середины XIX ст. и ...
1274985
  Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 42-49. – ISSN 2411-4413
1274986
  Трохимець Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / Трохимець, 0.І. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-66. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні чинники, що впливають на формування та функціонування вітчизняного туристичного ринку.
1274987
   Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – Київ, 1995. – 244с.
1274988
  Гур"єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур"єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2011. – № 1 (62). – С. 17-22
1274989
  Кульчицька Е.А. Розвиток туризму та рекреації як одного з напрямків диверсифікації лісових підприємств / Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 36-43. – ISBN 5-7763-2435-1
1274990
  Ольшанська О.В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України / О.В. Ольшанська, К.Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 158-162
1274991
  Рєзгік Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 96-99
1274992
  Чухно А.А. Розвиток туризму як однієї з форм глобалізації суспільного економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 49)


  Показано, що у післявоєнний період відбувається злет туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього. У 1996 р. кількість прибуття туристів досягла понад 592 млн. осіб, що перевищило рівень 1950 р. більше, ніж у 20 разів, а надходження коштів понад 423 ...
1274993
  Трілленберг Г. Розвиток туристично-рекреаційної сфери як здоров"язберігаючий чинник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 358-366. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1274994
  Рошко Н.Б. Розвиток туристичної діяльності в Карпатському регіоні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 223-226. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1274995
  Косило М.Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / Михайло Косило ; [наук. ред.: Т.К. Завгородня ; передм.: І.Д. Бех] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Хмельницька гуманіт.-пед. академія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-274. – ISBN 978-966-428-634-0
1274996
  Попович Сергій Іванович Розвиток туристського краєзнавства в Україні : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Попович Сергій Іванович; КУ. – Київ, 1994. – 233л. – Бібліогр.:л.205-233
1274997
  Попович С.І. Розвиток туристського краєзнавства в Україні. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Попович С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
1274998
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1274999
  Мельник В. Розвиток тюркологічних студій у Львівському університеті // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 667-672. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1275000
  Москалюк Микола Розвиток тютюнової промисловості Наддніпрянщини у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 49-52
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,