Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1275001
  Марочко В. "Реабілітація або смерть": загадка наркома Олександра Шумського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 21-38. – ISBN 966-675-240-9
1275002
  Шкода Т. "Реабілітовані історією" адвокати та правники біографічні відомості // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 265-301. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1275003
  Степанюк О.О. "Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину" : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 164-188
1275004
  Шимчишин М. (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 100-105. – ISSN 2413-3094


  "Авторка статті проаналізувала нещодавні повороти у літературознавчих студіях, зокрема у дослідженнях афро-американської літератури. Через осмислення ідей, запропонованих Волтером Бенн Майклзом, стверджується, що в парадигмі постісторизму, коли ...
1275005
  Лімборський І. (Ре)презентація і (ре)інтерпретація "чужого" слова при художньому перекладі за доби глобалізації (з погляду літературознавчої компаративістики) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 59-67. – Бібліогр.: Літ. : с. 66; 14 п. – ISSN 0236-1477
1275006
  Бондаренко М В. Р-визначальні поліноми для несерійних частково впорядкованих множин ширини 2 / М В. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. ЗО-40. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (27))
1275007
  Бенелли С. Рваный плащ. Ужин шуток / С. Бенелли ; пер. А.В. Амфитиатрова, И. Гриневской, В. Нардуччи ; вступ. ст. А.В. Амфитиатрова, А.В. Луначарского. – Москва ; Питербург : ГИЗ, 1923. – 253 с. – Библиогр.: с. 252. – (Всемирная литература. Италия. Избранные сочинения Сем Бенелли, [род. 1880] / под ред. А.Л. Волынского)
1275008
  Шевченко А.Ф. Рвзрывные нарушения на локальных структурах Днепровско-Донецкой впадины и их роль в распределении нетяных и газовых залежей : Автореф... канд. геол. минер.наук: 136 / Шевченко А. Ф.; Всес. нефт. науч. исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1275009
  Воскрекасенко С.І. Рвись у вись, але й під ноги дивись : вірші, гумор та сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 95 с.
1275010
  Савостин Н.С. Рвутся жаворонки ввысь. / Н.С. Савостин. – Чита, 1961. – 16с.
1275011
   РГБ: полтора века в Москве на службе КНИГЕ // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 20-25. – ISSN 1726-6726


  В апреле 2013 г. Российская государственная библиотека отмечает 150-летний юбилей. Об истории одной из крупнейших в мире библиотек, интересных сюжетах, связанных с её становлением и развитием, современных проблемах и задачах библиотечного сообщества ...
1275012
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка. – Рівне : РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 1 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Н.В. Марчук]. – 2010. – 383, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 358-378. – Бібліогр. в тексті
1275013
   РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Наук. б-ка. – Рівне : Наукова бібліотека РДГУ. – (Науковий літопис)
Т. 2 : / [уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Л.В. Ковальчук та ін.]. – 2015. – 371 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 360-366. – Бібліогр. в тексті
1275014
  Костров М.Л. Рдейский край : Рассказы, очерки, повесть / М.Л. Костров. – Москва : Советский писатель, 1984. – 350с.
1275015
  Галинис В. Рдесты - Potomogeton (Tourn.) L. Литовской ССР. Флора, экология, распространение и теорет. и практ. значение их изучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Галинис В. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1275016
  Лин В. РДР-11 и VAX-11. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера / В. Лин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 315 с.
1275017
  Шимчишин М.М. Ре/деконструкція материнства в постмодерному літературному пректі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 281-285
1275018
  Решетов Владимир Реабилитация атома : после Чернобыля. Реакторы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 42-48 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
1275019
  Алафаев А.А. Реабилитация балкарского народа : проблемы и решения / А.А. Алафаев, Сабанчиев, Х-М.А // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 79-90. – ISSN 0869-5687


  Подолання наслідків масових репресій 1920-1950-х рр. - головна проблема історії Росії ХХ століття
1275020
  Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемыческой болезнью сердца: / Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов. – Москва, 1988. – 288с.
1275021
  Таджиев Т. Реабилитация в советском уголовном процессе. / Т. Таджиев. – Ташкент, 1986. – 168с.
1275022
  Бергер М.Л. Реабилитация здравого смысла / М.Л. Бергер, А.Ф. Пашков. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 207, [2] с. – (Экономика : актуал. разговор)
1275023
   Реабилитация личности несовершеннолетних нарушителей / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, М.Г. Дмитриев, И.Ю. Апалькова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1275024
  Гадаборщева Ф.М. Реабилитация народов, подвергшихся депортации в середине XX века в СССР: (историко-правовые проблемы) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 177-182. – ISSN 1812-8696
1275025
  Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. / М.И. Пастухов. – Минск, 1993. – 176с.
1275026
  Бойцова В В. Реабилитация необоснованно осужденных граждан в современных правовых системах : учеб. пособ. / В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова ; Гос. ком. РФ по высшему образованию, Тверской гос. ун-т. – Тверь : [Б. и.], 1993. – 105 с.
1275027
  Паше-Озерский Н.Н. Реабилитация осужденного. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1918. – IV, 418 с. – Экз. в разных тип. переплетах и разн. тип. бумаги


  На тит. л. № 118935 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Илью Львовичу Бабату от автора
1275028
  Соломка О. Реабилитация по мировым стандартам. В НМУ им. А. Богомольца готовят квалифицированных специалистов // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 июня (№ 112). – С. 8


  В последнее время в медицине все больше утверждается реабилитационное направление, основой которого является комплексное восстановительное лечение заболеваний и повреждений. В этом процессе ведущую роль играет физическая терапия и эрготерапия. Она ...
1275029
  Козлов В. Реабилитация подлогом - "как в кино". Дневник , который не писал Берия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 0235-7089
1275030
  Стасенко С.А. Реабилитация спора о диалектике и метафизике в современной философии // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 26-31
1275031
  Кракауэр З. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. – Москва, 1974. – 423с.
1275032
   Реабилитация: Политические процессы 30-50-х годов. – Москва : Политиздат, 1991. – 460 с. – ISBN 5-250-01429-1
1275033
   Реабилитирован посмертно. – М.
1. – 1988. – 511с.
1275034
   Реабилитирован посмертно. – М.
2. – 1988. – 367с.
1275035
   Реабилитирован посмертно. – 2-е изд. – М.
1-2. – 1989. – 574с.
1275036
  Мага І. Реабілітації не дочекався... // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 48-56. – ISBN 966-7522-04-0
1275037
  Вергунова І.М. Реабілітаційна критерій-орієнтована програма з підтримки та підвищення якості життя людини / І.М. Вергунова, О.А. Горбунов, Є.О. Осадчий // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-966-8725-10-4
1275038
  Скорбатюк А. Реабілітаційні моделі надання послуг в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується досвід Німеччини щодо реабілітаційних моделей надання послуг людям з інвалідністю, особам з адиктивною поведінкою та особам з психічними розладами. Проаналізовано системи надання реабілітаційних послуг окремим клієнтським групам та діючі ...
1275039
  Адамовський В.І. Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 196-199. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1275040
   Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т водн. господарства та природокорист. ; [редкол.: Григус І.М., Нестерчук Н.Є., Андонова А. та ін.]. – Рівне. – ISSN 2522-1795
№ 2. – 2017. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами та мовою статті
1275041
  Озерський І Реабілітація в кримінальному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.76-78. – ISSN 0132-1331
1275042
  Гуменна Д. Реабілітація відьми // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 122, березень : березень. – С. 7-13
1275043
  Щербакова А.О. Реабілітація етичного крізь призму значущості індивідуальної біографії (А. Макінтайр, Г. Арендт) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 30-37. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
1275044
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 19-27. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1275045
  Адамовський В.І. Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х - початку 1960-х рр.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 10-11
1275046
  Печеніна Н. Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 46-49
1275047
  Косець Д. Реабілітація засудженого при встановленні фальсифікації доказів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
1275048
  Лапчевська А.Л. Реабілітація магічного в сучасному світі. Феномен української відьми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 154-157
1275049
  Журавльова Тетяна Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 96-103. – ISSN 1728-6875
1275050
  Івашко О.Д. Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 81-85 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1275051
  Шевченко В.М. Реабілітація осіб з тяжкими порушеннями слуху (досвід Німеччини) // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – С. 144-154. – ISSN 2313-4542
1275052
  Тягур Т. Реабілітація підлітків 12-16-річного віку зі сколіозом І-ІІ ступеня заходами адаптивної фізичної культури на етапі попереднього дослідження // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2221-1217
1275053
  Юр"єва Л.М. Реабілітація підлітків, позбавлених батьківського піклування : монографія / Л.М. Юр"єва, Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2009. – 118с. – ISBN 978-966-8125-94-2
1275054
  Лошицький М. Реабілітація поліцейського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
1275055
  Шульга М.А. Реабілітація поняття "простору" в геополітичній думці сучасної Росії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 95-106
1275056
  Іванов-Костецький Реабілітація прибережних промислових територій як актуальний напрям розвитку великих міст // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 130-135. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1275057
  Завгородній А.А. Реабілітація психологізму в когнітивістській інтерпретації пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1275058
  Дьомін Ю.М. Реабілітація раніш репресованих: поняття, правові наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 111-114. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті йдеться про хід реабілітації незаконно репресованих, про ті проблеми, які виникають у практиці, зроблена спроба дати поняття "реабілітації", порівняти правові наслідки реабілітації в залежності від часу репресії. Автор не наводить докладного ...
1275059
   Реабілітація репресованих: Законодавство та судова практика : Офіц. вид-ня. – Київ : Юрінком, 1997. – 464с. – ISBN 966-7059-03-0
1275060
   Реабілітація репресованих: Чому і як це відбуватиметься // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 10-11
1275061
  Кравченко Ярослав Реабілітація репресованого "Кобзаря" = До 110-ліття від дня народження художника-бойчукіста Василя Седляра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 166-169. – ISSN 0868-4790
1275062
  Вечерський В. Реабілітація репресованої святині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.11-16
1275063
  Москаленко А.З. Реабілітація слова / А.З. Москаленко. – Київ, 1989. – 100с.
1275064
  Коноваленко О.К. Реабілітація спортсменів після пошкоджень опорно-рухового апарату / О.К. Коноваленко, Д.О. Коновалов // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 240-241. – ISBN 978-617-8126-04-9
1275065
  Тріпак М.М. Реабілітація студентів з інвалідністю у спеціальному закладі вищої освіти: види реабілітаційних послуг, шляхи їх реалізації / М.М. Тріпак, Т.В. Боровисюк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 287-291. – ISBN 978-966-654-490-5
1275066
  Масленнікова В. Реабілітація та працевлаштування інвалідів в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-27.
1275067
  Сафін О. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Oбгрунтoвуютьcя пcиxoлoгiчнi зacaди cтвoрeння у дeржaвi cиcтeми рeaдaптaцiї тa рeaбiлiтaцiї ociб, щo брaли учacть в aнтитeрoриcтичнiй oпeрaцiї нa Cxoдi Укрaїни. При цьoму ocнoвний нaгoлoc рoбитьcя нa тoму, щo cтaн aдaптaцiї кoмбaтaнтa у ...
1275068
  Мазур Марта Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 133-137
1275069
  Наумова А.О. Реабілітація у кримінальному процесі: проблеми теорії, законодавства та практики // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 398-411. – ISSN 0130-2655
1275070
  Ткач В.В. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі Греції та Польщі / В.В. Ткач, С.М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1275071
  Синишина В.М. Реабілітація учасників АТО методами психологічної допомоги // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 237-246. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1275072
  Кирилюк В.В. Реабілітація учасників ліквідації надзвичайних ситуацій і постраждалого населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 19-21
1275073
  Кравченко Н. Реабілітований історією: Звада Гнат Гнатович // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 63-65. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів досліджуються різноманітні політичні репресії в УРСР у 30-ті роки XX століття, біографічні дані та доля викладача Київського Лісотехнічного інституту Звади Гната Гнатовича, який безневинно постраждав від радянського ...
1275074
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-963-008-0
Кн. 2 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2002. – 480 с.
1275075
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-04-7(т.3); 966-668-020-3
Т.3 : Долинський, Калуський і Рожнятівський райони. – 2002. – 596с.
1275076
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-10-1(т.4); 966-668-013-0
Т.4 : Галицький, Рогатинський і Тисменицький райони. – 2002. – 636с.
1275077
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Сміла : Тясмин. – ISBN 966-7036-42-1
Кн. 3 : ред. кол.: Чабан А.Ю., Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2003. – 528 с.
1275078
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-26-8(т.5); 966-668-013-0
Т.5 : Городенківський, Снятинський і Тлумацький райони. – 2003. – 560с.
1275079
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у двадцяти семи томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-8090-63-2(кн.1); 966-8090-64-0
Кн. 1. – 2004. – 984с.
1275080
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. Галіулліна, А.Т. та ін. Гордієнко; Авт.: Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В., Гордієнко А.Т. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.2 : Полтавська область. – 2004. – 720с.
1275081
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / В.І. Бутенко, О.В. Голуб, В.А. Золотарьов, В.І. Кадєєв, Н.В. Лапчинська, Л.М. та ін. Момот; Бутенко В.І., Голуб О.В., Золотарьов В.А., Кадєєв В.І., Лапчинська Н.В., Момот Л.М. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Данилюк Ю.З., Реєнт О.П. та ін.; Обласна редкол.: Третецький В.П. та ін. – Харків : Оригінал. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-649-016-1 (Кн.1, Ч. 1); 966-649-015-3
Кн.1, ч.1 : Харківська область. – 2005. – 800с.
1275082
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.3 : Полтавська область. – 2005. – 720с.
1275083
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах. – Рівне : Рівненська друкарня. – ISBN 966-7358-89-5
Кн. 1 : Рівненська область. – 2006. – 584с.
1275084
   Реабілітовані історією : у двадцяти семи томах : Черкаська область. – Смила : Тясмин. – ISBN 966-7036-66-9
Кн. 1 : ред. кол.: Овчаренко М.С.(гол.), Поліщук В.Т., Жук П.М. [та ін.]. – 2006. – 600 с.
1275085
   Реабілітовані історією : Івано-Франківська область: у 27-ми томах. – Івано-Франківськ : Місто НВ. – ISBN 966-428-010-0 (кн.2); 966-8090-64-0
Кн. 2. – 2006. – 1136с.
1275086
   Реабілітовані історією : У двадцяти семи томах / О.О. Нестуля, Л.Л. Бабенко, Ю.В. Борщенко, В.А. Войналович, Т.В. та ін. Галіулліна; Авт.: Нестуля О.О., Бабенко Л.Л., Борщенко Ю.В., Войналович В.А., Галіулліна Т.В. та ін.; Редкол.: Тронько П.Т., Реєнт О.П., Данилюк Ю.З. та ін. – Київ; Полтава : АСМІ. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7653-18-2
Кн.4 : Полтавська область. – 2006. – 736с.
1275087
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Одеса : АТ "ПЛАСКЕ". – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8692-38-3
Кн. 1 : Одеська область / [Л.Г. Білоусова, О.Й. Бірштейн, О.Б. Бриндак та ін.] ; обл. редкол.: Ковальчук (голова) [та ін.]. – 2010. – 800 с., [32] арк. фотоіл. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. - Покажч.: c. 737-775. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1275088
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Світогляд. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-8837-25-8
Кн. 5 : Миколаївська область / обл. редкол.: Круглов М.П. (голова) [та ін.]. – 2010. – 653, [1] с. : іл., табл., портр. – Подвійна тит. сторінка. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1275089
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-док. серії "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.]. – Київ ; Рівне : ПП ДМ. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-617-515-253-9
Кн. 7 : Рівненська область / обл. редкол.: Драганчук М.М. [та ін.] ; наук.-ред. група: Жив"юк А.А. (керівник) [та ін.]. – 2017. – 679, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 661-677. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1275090
   Реабілітовані історією : у 27 т. / [НАН України, Ін-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-документ. сер. кн. "Реабілітовані історією" та ін.] ; голов. редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 978-966-457-402-7
Кн. 6 : Тернопільська область / обл. редкол.: Бажан О.Г. (голова) [та ін. ; упоряд.: О.Г. Бажан, П.З. Гуцал, Г.П. Маєвська]. – 2020. – 670, [2] с. : табл. – Подвійна тит. сторінка. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1275091
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-7263-66-5
Т.1 : Коломийський і Косівський райони. – 2000. – 656с.
1275092
   Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох томах. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 966-668-020-3(т.2); 966-668-013-0
Т.2 : Місто Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнянський райони. – 2001. – 648с.
1275093
   Реабілітовані книги у фондах ХДНБ ім. Б.Г. Короленка : Бібліографічний каталог. – Харків
Вип. 2. – 1994. – 183 с.
1275094
  Богданова И.П. Реабсорция излучения в положительном столбе тлеющего разрадя в парах цезия : Автореф... канд. хим.наук: / Богданова И. П.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1951. – 7 с.
1275095
  Кирій С.О. Реагенти водоочищення на основі відходів глиноземного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирій Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1275096
  Сухан В.В. Реагенти й розчини для хімічного аналізу / Сухан В.В., Трохименко О.М., Трохименко А.Ю. ; за заг. ред. О.Ю. Тананайко. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 470, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-999-053-2
1275097
  Максин В.И. Реагентная обработка водозаборной скважины // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 80-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1275098
  Лившиц А.К. Реагентные режимы флотации руд тяжёлых цветных металлов / А.К. Лившиц. – Москва, 1960. – 102с.
1275099
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 1 : А - Е. – 1970. – 447 с. : ил.
1275100
  Физер Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 2 : Ж - Н. – 1970. – 479 с. : ил.
1275101
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 3 : О - Т. – 1970. – 478 с. : ил.
1275102
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 5. – 1971. – 720 с. : ил.
1275103
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. канд. хим. наук З.Е. Самойловой ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 6. – 1975. – 397 с. : ил.
1275104
  Физер Л. Реагенты для органического синтеза : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер; Пер. с англ. Т.П. Толстой ; Под ред. И.Л. Кнунянца. – Москва : Мир
Т. 7. – 1978. – 724 с.
1275105
  Физер М. Реагенты для органического синтеза. : [В 5 т.] / Л. Физер, М. Физер ; Перевод с англ. д-ра хим. наук Н.С. Зефирова [и др.] ; Под ред. акад. И.Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р.Г. Костяновского. – Москва : Мир
Т. 4 : У - Я. – 1971. – 284 с. : черт
1275106
   Реагирование гидробионтов на оловоорганические соединения. – Москва : Издательство АН СССР, 1979. – 182с.
1275107
  Федотов Д.М. Реагирование имаго вредной черепашки (Eurygaster integriceps Put.)на некоторые абиотические условия : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном 1.III.1943) / Д.М. Федотов // Компакт - 252387 / Д.М. Федотов. – С. 303-305


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от Д. Федотова 5.III.46
1275108
  Желонкина Н.П. Реагирующие рпеплики немецкой диалогической речи (реакция на сообщение и побужд. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Желонкина Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1275109
  Рябенко Г. Реагування військових прокурорів на вчинення корупційних та військових адміністративних правопорушень / Г. Рябенко, І. Спорий // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
1275110
  Лендьел М. Реагування на виклики пандемії COVID 19 як індикатор регіональної стійкості Центральної Європи // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 9-15. – ISBN 978-617-8046-15-6
1275111
  Гребенюк О.В. Реагування на загрози сталого розвитку та реалізація ефективного управління інформаційним потенціалом національної промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 74-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1275112
  Карамушка В. Реагування освіти на цивілізаційні виклики // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 25-32
1275113
  Ананко Л.В. Реадмісія як шлях інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 211-213
1275114
  Горохов В.М. Реайционная школьная политика царизма в отношении татар Поволжья / В.М. Горохов. – Казань, 1941. – 260с.
1275115
  Чуйко Н.В. Реактиваційний аналіз вчення Августина Аврелія про людину як особистість // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 38-48
1275116
  Гнатюк Л. Реактивація лексико-семантичних засобів як джерело поповнення словникового складу сучасної української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 101-105. – Бібліогр.: Літ.: С. 105; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1275117
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 189-208
1275118
  Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1275119
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 291-295. – Бібліогр.: Літ.: С. 294-295;
1275120
  Зозуля О.А. Реактивація як інноваційний процес у сучасному українському лексиконі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 291-295
1275121
   Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові хворих на хронічний гепатит С / І.В. Баланюк, М.О. Андрущак, О.І. Голяр, Ю.І. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2077-1096
1275122
  Кіраковський М.Ф. Реактивна сила діє / М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 111с.
1275123
  Минин Г.П. Реактивная мощность / Г.П. Минин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1978. – 87 с.
1275124
  Ильяшенко С.М. Реактивная техника / С.М. Ильяшенко. – М., 1951. – 74с.
1275125
  Баев Л. Реактивная техника наших дней / Л. Баев, В. Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Природа и человек)
1275126
   Реактивний астрогліоз у щурів із ЛПС-індукованою хворобою Паркінсона / Ж. Олійник, Н. Сенчило, Т. Довбинчук, С. Степаненко, М. Гузик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-25. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1275127
  Кошелюк В. Реактивний двигун до... воза // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12 - 18 грудня (№ 48). – С. 13


  Фінансове неблагополуччя, юридична незахищеність, постійний бюрократичний тиск, виконання невластивих функцій, застарілі програми, нераціональне навантаження - перелік негараздів і проблем, що здатні зламати будь-яке бажання ефективно працювати ...
1275128
  Осадчук В.С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем : монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук; Міністерство освіти України; Вінницький державний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 1999. – 275 с. – Бібліогр.:с.149 назв. – ISBN 966-7199-67-3
1275129
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Березовчук Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 118 - 137
1275130
  Березовчук Л.В. Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Березовчук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с.
1275131
  Богданович Л.В. Реактивність системи дихання спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Дис....канд. біол. наук: 03.00.13 / Богданович Л.В. ; Нац. ун-т фіз. виховання і споту України. – Київ, 2000. – 152 л. – Бібліогр.: л. 135-152
1275132
  Богданович Л.В. Реактивність системи дихання юних спортсменів в процесі вікового розвитку та спеціалізованого тренування : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Богданович Л.В. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1275133
  Хотяїнцева О.М. Реактивність у теорії стаціонарної хвилі ядерних поділів / О.М. Хотяїнцева, В.М. Хотяїнцев, В.М. Павлович // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 157-165. – ISSN 1818-331Х


  Досліджується аксіальне поширення стаціонарної хвилі ядерних поділів в активній зоні хвильового реактора циліндричної форми, відомого також як CANDLE. Використовується ефективна одновимірна модель швидкого реактора з паливом на основі 238U. Одногрупове ...
1275134
  Шухтина Г.Г. Реактивное изменение теплоустойчивости растительных клеток в природе и эксперименте. : Автореф... канд. биол.наук: / Шухтина Г.Г.; Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова АН СССР. – Л., 1966. – 15л.
1275135
  Скоров Д.М. Реактивное материаловедение. / Д.М. Скоров. – 2-е изд. – М, 1979. – 344с.
1275136
   Реактивное оружие капиталистических стран. – М., 1957. – 160с.
1275137
  Александров В.Я. Реактивность клеток и белки = Cell ractivity and prteins / В.Я. Александров ; отв. ред. А.Л. Юдин ; АН СССР, Науч. совет по пробл. цитологии ; Ин-т цитологии ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1985. – 317 с. : табл., ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1275138
  Маянский А.Н. Реактивность нейтрофила / А.Н. Маянский, А.Н. Галиуллин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1984. – 160с.
1275139
   Реактивность организма и тип нервной системы. – К., 1961. – 328с.
1275140
  Касач Ю.М. Реактивность организма у лиц с нормальным и низким артериальным давлением в условиях климата Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Касач Ю.М.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 31л.
1275141
  Юсупова Мария Мусиновна Реактивность периферических сосудов у здоровых людей в покое и после нагрузки. (По данным фотоплетизмографии) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Юсупова Мария Мусиновна; АН КиргССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1275142
   Реактивность фотосинтетического аппарата. – Казань, 1975. – 102с.
1275143
  Обидина Марина Юрьевна Реактивность эпителия поджелудочной железы куриных и крысиных эмбрионов в органной культуре после воздействия канцерогена метилнитрозомочевины : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Обидина Марина Юрьевна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1987. – 21 с.
1275144
  Никоноров П.Н. Реактивность, аллергенные и иммуногенные свойства ассоциации вакцин, включающих лептоспирознужю, сибиреязвенную, бруцеллезную, столбнячный, гангренозный и некоторые другие компоненты : Автореф... канд .биол.наук: / Никоноров П.Н.; Объед. межвуз. сов. по биол. наукам при Томск. ГУ. – Томск, 1967. – 14л.
1275145
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1275146
  Кнурова О.А. Реактивные высказывания в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1275147
  Кнурова Ольга Александровна Реактивные высказывания в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кнурова Ольга Александровна; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.171-186
1275148
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели : Стенограмма публичной лекции... / канд. техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. : ил. – ([Серия 4] / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; №24)
1275149
   Реактивные двигатели. – М., 1962. – 667с.
1275150
  Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей полета. / Р.И. Курзинер. – М., 1977. – 216с.
1275151
  Абианц В.Х. Реактивные двигатели и большие скорости / д-р техн. наук В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1960. – 39 с. : ил. – (Серия 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 6)
1275152
  Пашинин М.М. Реактивные двигатели и самолеты Англии / М.М. Пашинин. – М., 1946. – 87с.
1275153
  Применко А.Е. Реактивные двигатели, их развитие и применение / А.Е. Применко. – Москва : Оборонгиз, 1947. – 192 с.
1275154
  Пудов В.И. Реактивные изменения организма в процессе метастазирования опухоли Брауна-Пирс у интактных животных и при воздействии на гипоталамическую область и введении интерферона : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Пудов В.И.; Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький, 1970. – 20с.
1275155
  Николаева И Реактивные изменения элементов лейкоцитарной системы крови и костного мозга экспериментальных животных под вилянием преднизолона в номе и условиях аутоимунизации организма : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева И Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1966. – 20л.
1275156
  Циолковский К.Э. Реактивные летательные аппараты / К.Э. Циолковский. – Москва, 1964. – 476с.
1275157
  Баев Л.К. Реактивные самолеты / Л. К. Баев. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 224 с.
1275158
   Реактивные самолеты, 1959. – 136с.
1275159
  Барон М.А. Реактивные структуры внутренних оболочек (серозных, мозговых, синовиальных, эндокарда и амниона) / М.А. Барон. – Ленинград : Медгиз, 1949. – 465 с. : ил., ил. в тексте. – Библиогр.: "Литература" с. 442-460
1275160
  Босерман М. Реактивный ранец. О полете и риске для человека // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 52-53
1275161
  Зозуля О.А. Реактивована лексика в мові українських мас-медіа кінця XX - початку ХХІ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 331-335
1275162
   Реактивы для выявления макро- и микроструктур сварных соединений сталей и сплавов. – К., 1977. – 120с.
1275163
   Реактивы и особо чистые вещества. – Москва
Вып. 4. – 1976
1275164
   Реактивы и особо чистые вещества. – Москва
Вып. 5. – 1976
1275165
   Реактивы и особо чистые вещества. – Москва
Вып. 6. – 1976
1275166
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии / Д.М. Фрайштат. – М., 1980. – 479с.
1275167
   Реактивы и препараты лабораторного назначения: свойства, применение, изготовление, квалификация. – Ленинград-Москва : ГОНТИ
Вып. 1. – 1938. – 375 с.
1275168
  Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты: Хранение и перевозка / Д.М. Фрайштат. – Москва : Химия, 1977. – 423 с.
1275169
   Реактивы неорганические. – М.
2. – 1949. – 379с.
1275170
   Реактивы. Методы определения примесей анионов. – М., 1975. – 40с.
1275171
  Ханмамедов О.К. Реактор гетерогенногод каталитического окисления в кипящем слое катализатора как объект моделирования оптимизации и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.347 / Ханмамедов О.К.; АН АзССР.Ин-т теорет.проблем хим.технологии. – Баку, 1970. – 20л.
1275172
  Турченко С.В. Реактор для одержання хлористого вінілу як технологічний об"єкт керування / С.В. Турченко, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 55-56
1275173
   Реактор на медленной волне ядерного деления / В.Н. Павлович, В.Д. Русов, В.Н. Хотяинцев, Е.Н. Хотяинцева, А.С. Юрченко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 97.
1275174
  Стороженко В.Я. Реактори об"ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання) : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Я. Стороженко, В.А. Смирнов. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-657-348-6
1275175
  Лысиков Б.В. Реакторная термометрия / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – М., 1980. – 200с.
1275176
   Реакторное материаловедение. – М., 1968. – 388с.
1275177
   Реакторное материаловедение. – М.
1. – 1978. – 355с.
1275178
   Реакторное материаловедение. – М.
2. – 1978. – 345с.
1275179
   Реакторное материаловедение. – М.
3. – 1978. – 370с.
1275180
   Реакторное материаловедение. – М.
Т. 4. – 1978. – 324 с.
1275181
   Реакторное материаловедение. – М.
5. – 1978. – 348с.
1275182
   Реакторное материаловедение. – М.
6. – 1978. – 347с.
1275183
  Круглов А.К. Реакторное производство радиактивных нуклидов / А.К. Круглов, А.П. Рудик. – М, 1985. – 255с.
1275184
   Реакторные материалы
2. – 1969. – 99с.
1275185
   Реакторные материалы
3. – 1969. – 100с.
1275186
   Реакторные материалы
4. – 1969. – 100с.
1275187
   Реакторные материалы
6. – 1969. – 100с.
1275188
   Реакторные материалы
7. – 1970. – 88с.
1275189
   Реакторные материалы
8. – 1970. – 88с.
1275190
   Реакторные материалы
9. – 1970. – 92с.
1275191
   Реакторные материалы
10. – 1970. – 108с.
1275192
   Реакторные материалы
11. – 1970. – 84с.
1275193
   Реакторные материалы
12. – 1970. – 48с.
1275194
   Реакторные материалы
13. – 1971. – 76с.
1275195
   Реакторные материалы. – Москва
14. – 1971. – 60с.
1275196
   Реакторные материалы. – Москва
15. – 1972. – 67с.
1275197
  Самсонов Б.В. Реакторные методы материаловедения / Б.В. Самсонов, В.А. Цыканов. – Москва, 1991. – 242с.
1275198
   Реакторостроение и теория реакторов. – Москва : АН СССР, 1955. – 308 с.
1275199
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
4. – 1976. – 28с.
1275200
   Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. – Москва
5. – 1976. – 48с.
1275201
  Уолтер А.Е. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах / А.Е. Уолтер, А.Б. Рейнольдс ; перевод с англ. А.А. Ванькова, В.В. Яровицина. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 578, 597-615
1275202
  Джадд.А Реакторы-размножители на быстрых нейтронах. / Джадд.А. – М, 1984. – 137с.
1275203
  Усынин Г.Б. Реакторы на быстрых нейтронах. / Г.Б. Усынин, Е.В. Кусмарцев. – М., 1985. – 288с.
1275204
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
1. – 1973. – 40с.
1275205
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
2. – 1973. – 48с.
1275206
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
4. – 1973. – 56с.
1275207
   Реакторы с плутониевым топливом. – Москва
5. – 1973. – 55с.
1275208
  Савич О.В. Реактуалізація історії в романістиці Паскаля Кіньяра : дис. ... д-ра філософії з філології : 035 / Савич Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 190 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 174-190
1275209
  Вірченко А.А. Реактуалізація кейнсіанського підходу до аналізу бюджетно-податкової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37


  Доведено актуальність застосування кейнсіанського підходу до підвищення ефективності фінансового регулювання економіки. Обгрунтовано доцільність застосування заходів бюджетно-податкового регулювання з метою подолання наслідків глобальної ...
1275210
  Колібаба Л.М. Реактуалізація префіксально-суфіксальних дієслів в українських наукових та публіцистичних текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 81-94. – ISSN 1682-3540


  "У статті проаналізовано реактуалізовані відіменні префіксально-суфіксальні дієслова доконаного виду з префіксами у-(в-), уне- (вне-), зне- та суфіксом -и-, активно вживані в перші двоє десятиріч ХХІ ст. в українських наукових та публіцистичних ...
1275211
  Гриценко В.С. Реактуалізація проблеми художньої рецепції сучасними арт-практиками // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 99-101
1275212
  Кузьмин В.А. Реакции (n, a) на ядрах Ag и Br при энергии нейтронов 15,1, 18,3 и 21,8 Мэв. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1967. – 13л.
1275213
  Тылтин Альберт Карлович Реакции 0-хлорметилбензолнитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1275214
  Семашко З.Т. Реакции 1-замещенных азиридинов с электрофильными реагентами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Семашко З.Т.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1981. – 24л.
1275215
  Соколов Н.П. Реакции Anopheles Maculipennis на влажность / Н.П. Соколов ; Лаборатория экологии Узбекского института экспериментальной медицины. – [Ташкент], 1940. – С. 95-99. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: "Проблемы субтропической патологии". Труды Узбекского института Экспер. медицины. Ташкент. 1940, т. IV. – Библиогр.: Литература с. 99


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора 8.IX.1940 Ташкент
1275216
  Подобуев Г.А. Реакции N-замещенных П-хинонмоноиминов с окси- и аминосоединениями : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Подобуев Г.А.; Днепропетровск. хим.-технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1972. – 24л.
1275217
  Маркарян С.М. Реакции N-непредельных эфиров с боранами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маркарян С.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – л.
1275218
  Миронов Г.П. Реакции SH -> <- S-S перехода в биологических процессах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Миронов Г.П.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1275219
  Хакимова Н.К. Реакции а, в-ненесыщенных кислот с ароматическими аминами и производынми бензимидазола. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хакимова Н.К.; АН УзССР.Ин-т химии растит.веществ. – Ташкент, 1974. – 21л.
1275220
  Жалнина Галина Геннадьевна Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Галина Геннадьевна; Минвуз УССР. КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.139-154
1275221
  Жалнина Г.Г. Реакции адамантан-спиро-азиридина, -диазиридинов, -оксазиридина и -диазирина с электрофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жалнина Г.Г.; КГУ. – Киев, 1987. – 16л.
1275222
  Хабибуллаева Э.Р. Реакции алкилирования и дегидратации на фторсоцдержащих катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хабибуллаева Э.Р. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1275223
  Шеянов Николай Григорьевич Реакции алкильных соединений непереходных элементов IV группы с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шеянов Николай Григорьевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1275224
  Офицеров Е.Н. Реакции амидов кислот трехвалентного фосфора с соединениями, содержащих карбонильную группу4. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Офицеров Е.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1275225
  Колос Надежда Николаевна Реакции ароматических а, b- непредельных кетонов Со-Н2, О-ОН и о-SН-анилинами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Колос Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 20 с.
1275226
  Тихонов А.С. Реакции атомарного водорода с комплексными соединениями некоторых переходных металлво : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тихонов А. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 20л.
1275227
  Красненьков В.М. Реакции атомов азота : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Красненьков В.М.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – М., 1968. – 17л.
1275228
  Шатров В.Д. Реакции атомов водорода с твердыми органическими соединениями при температурах 77-140 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шатров В.Д.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1969. – 11л.
1275229
  Котляревский И.Л. Реакции ацетиленовых соединений / И.Л. Котляревский. – Новосибирск : Наука, 1967. – 355 с.
1275230
  Пшеничный В.Н. Реакции ацильных перекисей с солями закисной ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Пшеничный В.Н.; АН БССР.Отдел.хим.наук. – Минск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1275231
  Бзумнова А.Н. Реакции бензотиазбтиона-2 и близких по структуре соединений с непредельными углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бзумнова А.Н.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 19л.
1275232
   Реакции биологических систем на магнитные поля. – Москва : Наука, 1978. – 215с.
1275233
  Мухаметов Ф.С. Реакции В-кетоспиртов с хлоридами трехвалентного фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Мухаметов Ф.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 14л.
1275234
   Реакции в жидкой фазе. – Алма-Ата, 1981. – 72с.
1275235
   Реакции в полимерных системах. – Ленинград : Химия, 1987. – 303 с.
1275236
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 1. – 1962. – 415 с. : ил.
1275237
  Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности / К. Хауффе; Пер. с нем. проф. д-ра физ.-мат. наук А.Б. Шехтер. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Ч. 2. – 1963. – 275 с. : ил.
1275238
  Булгакова Т.И. Реакции в твердых фазах / Т.И. Булгакова. – М., 1972. – 54с.
1275239
  Саргесян М.С. Реакции винилппопаргильных и этинилалильных хлоридов простых и сложных эфиров с реагентами Гриньяра : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саргесян М. С.; АН АрмССР, Ин-т орган. хим. – Ереван, 1978. – 21л.
1275240
  Пашаян А.А. Реакции винилпропрепаргильных реагентов Гриньяра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Пашаян А.А.; Ин-т органиической химии Арм.ССР. – Ереван, 1979. – 24л.
1275241
  Зубкова С.М. Реакции возбудимой системы парамеций на микроволновое облучение. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубкова С.М.; Центр. науч.-исслед. ин-тут курортологии и физиотерапии. – М., 1967. – 16л.
1275242
  Желязкова Реакции восстановления ванади (V) органическими аминами и их применение в аналитической хими : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Желязкова Б.Г. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1275243
  Мамасахлисов Георгий Ваганович Реакции восстановления равновесия при возмущении вертикальной позы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Мамасахлисов Георгий Ваганович ; АН СССР, Ин-т проблем передачи информации. – Москва, 1975. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1275244
  Мигалина Ю.В. Реакции галогенидов четырехвалентного селена и теллура с ненасыщенными соединениями и малыми циклами : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Мигалина Ю.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 45 с. – Библиогр.: 25 назв.
1275245
  Андрейченко Сергей Вадимович Реакции генеративной системы растений на гамма-облучение пыльцы : автореф. дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.01 / Андрейченко Сергей Вадимович ; Ин-т проблем онкологии. – Киев, 1984. – 26 с.
1275246
  Парнес З.Н. Реакции гидридного перемещения в органической химии / З.Н. Парнес, Д.Н. Курсанов. – Москва : Наука, 1969. – 164 с.
1275247
   Реакции гидробионтов на загрязнение. – Москва : Наука, 1983. – 246с.
1275248
  Васильев А.А. Реакции гидролиза перхлоратов калия, рубидия и цезия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев А.А.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1972. – 15л.
1275249
  Шведчиков А.П. Реакции горячих атомов водорода и углерода с этиленом : Автореф... канд. хим.наук: / Шведчиков А. П.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1964. – 16л.
1275250
  Дегтярев Игорь Анатольевич Реакции горячих и тепловых атомов водорода при газофазном фотолизе смесей Н1-галоидолефин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Игорь Анатольевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1275251
  Степанов И.В. Реакции дикетонов, оксикетонов и оксиальдегидов с четырехфтористой серой. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Степанов И.В.; АН УССР.Ин-т органической химии. – К, 1986. – 16л.
1275252
  Буренко С.Н. Реакции дифенилциклопропанов с электрофельными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Буренко С. Н.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. хим. – М., 1972. – 15л.
1275253
  Дангян М.Т. Реакции дициандиамида с кислотами : Автореф... д-ра хим.наук: / Дангян М.Т.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1949. – 20 с.
1275254
  Самусь Н.М. Реакции замещения в координационных соединениях кобальта / Н.М. Самусь. – Кишинев, 1979. – 167с.
1275255
  Дьяченко С.А. Реакции замещения в ряду бенз-2,1,3-тиа- и селенадиазола : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко С.А.; Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1967. – 12л.
1275256
  Щекочихина Р.Л. Реакции замещения некоторых дигидроксиламиновых комплексов платины (2). : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Щекочихина Р.Л.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1968. – 12л.
1275257
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y - хлорбутиронитрилов и б - хлорвалеронитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 18 с. – Библиогр.: 9 назв.
1275258
  Солошонок Л.В. Реакции замещенных Y -хлорбутиронитрилов и б -хлорвалеронитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Солошонок Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1989. – 173 л. + Приложение: л. 164-173. – Библиогр.: л. 154-163
1275259
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва-Ленинград : Госхимиздат
Кн. 1. – 1951. – 312 с.
1275260
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Госхимиздат
Кн. 2. – 1952. – 320 с.
1275261
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 3. – 1954. – 314 с.
1275262
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 4. – 1956. – 319 с.
1275263
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 5. – 1957. – 388 с.
1275264
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 6. – 1957. – 387 с.
1275265
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 7. – 1958. – 365 с.
1275266
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 8. – 1959. – 448 с.
1275267
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 9. – 1959. – 381 с.
1275268
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 10. – 1961. – 274 с.
1275269
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 11. – 1962. – 374 с.
1275270
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Госхимиздат
Кн. 12. – 1963. – 309 с.
1275271
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 13. – 1964. – 432 с.
1275272
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Ленинград : Химия
Кн. 14. – 1964. – 449 с.
1275273
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 15. – 1966. – 235 с.
1275274
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 16. – 1966. – 376 с.
1275275
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 17. – 1967. – 554 с.
1275276
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 18. – 1967. – 543 с.
1275277
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 19. – 1968. – 848 с.
1275278
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 20. – 1969. – 510 с.
1275279
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 21. – 1970. – 317 с.
1275280
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 22. – 1971. – 353 с.
1275281
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
Кн. 24. – 1976. – 623 с.
1275282
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия, 1983. – 231 с.
1275283
   Реакции и методы исследования органических соединений. – Москва : Химия
26. – 1986. – 176 с.
1275284
  Герд М.А. Реакции и поведение собак в экстремальных условиях / М.А. Герд. – Москва : Наука, 1976. – 136с.
1275285
   Реакции и реактивы для качественного анализа неорганических соединений. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 320 с.
1275286
  Сорокина Т.Д. Реакции и строение продуктов зваимодействия производных кислот трехвалентного фосфора с некоторыми альфа, бета- непредельными карбонильными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Сорокина Т.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 13л.
1275287
  Ирошникова Н.Г. Реакции изотопного обмена атомов галогенов в иод- и бромпроизводных бензола в присутствии солей меди. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ирошникова Н.Г.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1985. – 29л.
1275288
  Аршавская Е.В. Реакции илидов мышьяка с карбольными соединениями : Автореф... наук: 02.00.08 / Аршавская Е.В.; Моск. гос.унив. – Москва, 1974. – 16 с.
1275289
  Гуляева Ж.Г. Реакции ионенов с синтетитческими поликислотами и гипарином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Гуляева Ж.Г.; МГУ. – М, 1976. – 17л.
1275290
  Кравченко М.И. Реакции карбенов с производными фурами и некоторые превращения фурилгалоидиклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кравченко М.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1275291
  Фигурова Г.Н. Реакции кислорода с некоторыми органическими производными элементов II-V групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фигурова Г.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 15л.
1275292
  Гуляницкий А. Реакции кислот и оснований в аналитической химии / А. Гуляницкий. – Москва : Мир, 1975. – 239с.
1275293
  Шишкин Петр Тимофеевич Реакции клинкерообразования в солевом расплаве и свойства НТС-клинкерных минералов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Шишкин Петр Тимофеевич; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1973. – 22л.
1275294
  Хаблос А.Р. Реакции комбинированных систем на передающиеся через основание стохастические воздействия : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.17 / Хаблос А.Р.; Киев.гос.техн.ун-т.строительства и архитектуры. – К, 1996. – 16л.
1275295
  Литвяк И.Г. Реакции комплексообразования и сольволиза SnCl4 с некоторыми органическими веществами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Литвяк И.Г.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1275296
  Россинская Э.С. Реакции комплескообразования молибдена и ванадия с некоторыми органическими и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Россинская Э. С.; МВССО РСФСР ИркутГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
1275297
  Двалишвили А.И. Реакции конденсации диацетата 1.1(1)-атиниленбисциклопентанола с бензолом и его некоторыми гомологами в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Двалишвили А.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 14л.
1275298
  Радюхина Л.Ю. Реакции конденсации карабональных соединений в присутствии гексахлорциклотрифосфазатриена. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Радюхина Л.Ю.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1973. – 21л.
1275299
  Поцхверашвили Б.С. Реакции конденсаций диацетатов 1,3- и 1,4-бутандиолов с ароматическими углеводами и фенолом в присутствии безводного хлористого алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Поцхверашвили Б.С. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В. Сталина. – Тбилиси, 1958. – 12 с.
1275300
  Кендлин Д. Реакции координационных соединений переходных металлов / Д. Кендлин, К. Тейлор, Д. Томпсон. – Москва : Мир, 1970. – 392 с.
1275301
  Шурьян И.М. Реакции кроветворной системы животных на внутреннее облучение бета-лучами радиоактивного фосфора и внешнее облучение рентгеновскими лучами : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Шурьян И.М. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1959. – 16 с.
1275302
  Горенштейн Лариса Исааковна Реакции мателлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Горенштейн Лариса Исааковна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 175л.
1275303
   Реакции металлоорганических соединений как редокспроцессы. – М., 1981. – 336с.
1275304
  Островская Т.А. Реакции на альтерирующие воздействия некоторых белков, субклеточных структур и клеток в изолированном состоянии и системе. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Островская Т.А.; АН СССР.Ин-т цитологии. – Л, 1969. – 21л.
1275305
  Гэрбэлэу Н.В. Реакции на матрицах / Н.В. Гэрбэлэу. – Кишинев : Штминца, 1980. – 183 с.
1275306
   Реакции на полимерных подложках в органическом синтезе. – Москва : Мир, 1983. – 607 с.
1275307
  Тарасов Л.А. Реакции натриевых солей моноэфиров фенилфосфинистой кислоты с некоторыми хлоросодержащими соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: 072 / Тарасов Л.А.; Казан. химико-технол. ин-т. – Казань, 1969. – 24л.
1275308
  Щербаков В.И. Реакции некоторых металлоорганических соединений с полихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Щербаков В.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1275309
  Полежаева Нина Александровна Реакции некоторых производных трехвалентного фосфора с карбонильными соединениями, содержащими сопряженную систему связей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.08 / Полежаева Нина Александровна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 38л.
1275310
  Амосова Е.В. Реакции некоторых сульфидов и дисульфидов с ацетилином : Автореф... канд. химич.наук: / Амосова Е.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 24л.
1275311
  Поваров Л.С. Реакции ненасыщенных эфиров с производными карбонильных соединений : Автореф... доктора хим.наук: / Поваров Л.С.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43
1275312
  Зимин М.Г. Реакции неполных эфиров кислот фосфора с эфирами а-кетофосфоновых и а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 0.2.-077 / Зимин М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 21л.
1275313
  Холодов Ю.А. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля / Ю.А. Холодов, Н.Н. Лебедева. – М., 1992. – 135с.
1275314
  Файзуллин Э.М. Реакции несимметричных альфа-окисей с хлорангидридами и некоторыми кислыми эфирами кислот фосфора. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзуллин Э.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1275315
  Латяева В.Н. Реакции несимметричных ацильных перекисей : Автореф... канд хим.наук: / Латяева В. Н.; Горьк.ГУ. – Горький, 1958. – 11л.
1275316
  Зильберман Е.Н. Реакции нитрилов / Е.Н. Зильберман. – Москва : Химия, 1972. – 447 с.
1275317
  Тылтин А.К. Реакции о-хлорметилбензонитрила с аминами : Дис... канд. хим.наук: / Тылтин А.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 120л. – Бібліогр.:л.121-125
1275318
  Дамбекалне М.Я. Реакции образования и свойства пьезокерамики на основе щелочных метаниобатов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Дамбекалне М.Я.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1275319
  Товмасян М.А. Реакции образования сетчатых полимеров и реакционноспособных олигомеров на основе фенолов и глицидиловых эфиров при катализе третичными аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Товмасян М.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1982. – 23л.
1275320
  Дзих П И. Реакции образования этилена и ацетилена при высокотепературном частичном хлорировании и пиролизе метана. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.04 / Дзих И.П; МВ и ССО УССР. – Львов, 1986. – 21л.
1275321
  Разумовский С.Д. Реакции озона с органическими соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 073 / Разумовский С.Д.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1972. – 52л. – Бібліогр.:с.44-52
1275322
  Гуменюк Анатолий Петрович Реакции окисления -метилдифениламин-4-сульфокислоты и -метил-п-аминофенола в слабокислых средах и их применение в анализе микроколичеств платиновых металлов и железа : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гуменюк Анатолий Петрович; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1987. – 206л. – Бібліогр.:л.155-171
1275323
  Гусакова Н.Н. Реакции окисления замещенных дифениламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Гусакова Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1275324
  Гусакова Наталия Николаевна Реакции окисления замещенных дифиниламина в кислой среде и применение их в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гусакова Наталия Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.161-179
1275325
  Антонов В.Н. Реакции окисления некоторых аминов и аминофелонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов В.Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 18 с.
1275326
   Реакции организма на действие малых доз ионизирующей радиации. – Москва, 1962. – 304с.
1275327
  Фьюзон Р. Реакции органических соединений : повыш. курс для студентов / Фьюзон Рейнолд ;пер. с англ. В.И. Брегадзе [и др.]. – Москва : Мир, 1966. – 645 с.
1275328
  Вассерман А.Л. Реакции ортоэфиров с соединениями, содержащими активные метильные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вассерман А.Л.; Рост.н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 26л.
1275329
  Фурин Г.Г. Реакции пентафторзамещенных производных бензола с нуклеофильными агентами : Автореф... канд. хим.наук: / Фурин Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 23л.
1275330
  Кудинова В.С. Реакции перекиси бензола в различных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудинова В.С.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 8 с.
1275331
  Стрижакова Н.Г. Реакции переноса электрона в комплексах 3d-металлов с вердазильными и азотокисными радикалами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Стрижакова Н.Г.; АН УССР.Ин-т общей и неорганич.химии. – К, 1982. – 18л.
1275332
  Кевдина Ирина Борисовна Реакции позитрония в жидкой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Кевдина Ирина Борисовна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1275333
  Пашинник Е.И. Реакции полигалогеналканов с соедиениями трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Пашинник Е.И. ; АН УССР , Ин-т органич. химии. – Киев, 1983. – 27 с.
1275334
  Спирин Ю.Л. Реакции полимеризации / Ю.Л. Спирин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 132 с.
1275335
  Казале А. Реакции полимеров под действием напряжений / А. Казале, Р.С. Портер ; [пер. с англ. А.М. Кнебельмана, С.Г. Куличихина ; под ред. А.Я. Малкина]. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1983. – 441с. : ил. – Библиогр.: с. 425-441 (1291 назв.)
1275336
  Фоменко Татьяна Васильевна Реакции полифторароматических карбонильных соедиений с реактивами гриньяра и их использование в синтезе полифторзамещенных ароматических и гетероцикличеких соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Татьяна Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1275337
  Хорошев А.В. Реакции при изменении увлажнения в ландшафте Айтуарской степи (Южный Урал) / А.В. Хорошев, Г.М. Леонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 96-104 : рис., табл. – Библиогр.: с. 102-103. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1275338
  Кирин В.Н. Реакции присоединения слабых электрофилов к олефинам ряда трицикло (4,2,2,02,5) декана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кирин В.Н.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1980. – 20л.
1275339
  Судакова Т.М. Реакции присоединения фосфинистых кислот к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Судакова Т.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 17л.
1275340
  Месропян Л.Г. Реакции присоединения хлорафиров к випил- и дивинилацетиленовых системам и некоторые превращения полученных хлоридова. : Автореф... канд.хим.наук: 02.072 / Месропян Л.Г.; Ереван гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1275341
  Денисов В.Я. Реакции производных 2,3-дигидронатра [1,9-d, e] - 1,3-оксазина : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов В. Я.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Объед. уч. сов. по химии. – Новосибирск, 1966. – 16л.
1275342
  Поройкова А.И. Реакции радикала RO2 при низкотемпературном окислении пропана. : Автореф... канд. хим.наук: / Поройкова А.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 113л.
1275343
  Козьмин А.С. Реакции раскрытия малого цикла в замещенных циклопропанах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Козьмин А.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 15 с.
1275344
  Фоменко Виктор Иванович Реакции рециклазации азолиевых систем при гидразинировании и разработка методов их синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фоменко Виктор Иванович; Донецк .гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1275345
  Швайка Алексей Павлович Реакции рециклизации гетероциклических соединений под действием гидразинов и некоторые исследования в ряду азолов. : Дис... доктор хим.наук: 02.00.03 / Швайка Алексей Павлович; АН УССР. Ин-тут физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1975. – 307л. – Бібліогр.:л.284-306
1275346
  Казанцев А.В. Реакции С-металлических производных баренов и необаренов с органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Казанцев А.В.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1966. – 21л.
1275347
  Шумилов С.Н. Реакции с выходом альфа-частиц при взаимодействии В10 с легкими ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шумилов С.Н.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1275348
  Айриян Л.Ш. Реакции с органоборанами соединений, содержащих геминальные заместители с Р-электронными парами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айриян Лаврентий Шагенович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв
1275349
  Ингольд К. Реакции свободнорадикального замещения / К. Ингольд, Б. Робертс. – Москва : Мир, 1974. – 255 с.
1275350
  Ронина О.В. Реакции селективного ресщепления бис (трифенилгенрмил) кадмия и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ронина О. В.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 18л.
1275351
   Реакции серы с органическими соединениями. – Новосибирск, 1979. – 367с.
1275352
  Обушак Николай Дмитриевич Реакции солей арилдиазония с непредельными соединениями в присутствии и в условиях электрохимического восстановления диазоний-катиона : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.03 / Обушак Николай Дмитриевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 24л.
1275353
  Москаленко Р.И. Реакции солеобразования, комплексообразования и конденсации с ароматическими альдегидами 2-метил-3-арилхиназолонов-4 и их использование в анализе этих соедиений : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Москаленко Р.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1968. – 20л.
1275354
  Бунаков В.В. Реакции срыва на резонансные состояния ядер. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунаков В. В.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физ. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1275355
  Браун М. Реакции твердых тел / М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей ; пер. с англ. В.Б. Охотникова, А.П. Чупахина ; под ред. В.В. Болдырева. – Москва : Мир, 1983. – 359 с. – Библиогр.: с. 319-349
1275356
  Хушвахтова С. Реакции тиофенола с бифункциональными соединениями и превращения сульфидов в присутствии кислых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Хушвахтова С.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
1275357
  Глухов Юрий Алексеевич Реакции трехнуклонной передачи на легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Глухов Юрий Алексеевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 17л.
1275358
  Кириллова К.М. Реакции триалкилфосфитов с некоторыми сопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: / Кириллова К.М.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 12л.
1275359
  Засорина Виктория Анатольевна Реакции трифенилфосфазогидрида с хлорагидридами кислот фосфора и серы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Засорина Виктория Анатольевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1983. – 21л.
1275360
   Реакции углерода с газами. – Москва, 1963. – 360с.
1275361
  Склянкина В.А. Реакции фосфорилированных производных серина с некоторыми нуклеофильными агентами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Склянкина В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 20 с.
1275362
  Романов Г.В. Реакции фосфорорганических соединенйий, содержащих Р-Н связь с карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Романов Г. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1275363
  Ениекеев Ренат Сахибгареевич Реакции фотоциклоприсоединения производых малеиновой кислоты к цикленам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ениекеев Ренат Сахибгареевич; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1275364
  Санникова Валентина Михайловна Реакции фурфурола с ароматическими моно- и диаминами : Автореф... канд. хим.наук: / Санникова Валентина Михайловна; Днепропетровск. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
1275365
  Чепель Л.М. Реакции циклизации и аминолиза, протекающие при образовании сетчатых полимеров на основе диглицидиловых эфиров фенолов и кислот и ароматических аминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чепель Л.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1983. – 20л.
1275366
  Сайткулова Ф.Г. Реакции цинкорганических соединений типа RCH (ZnBr)COCH2R с хлорированными эфирами и карбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сайткулова Ф.Г.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 15л.
1275367
  Вавилина Н.Н. Реакции экранированных фенолов, содержащих алкильные и кремнийорганические заместители, с некоторыми органическими соединениями ртути. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Вавилина Н.Н.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1975. – 24л.
1275368
  Давыдов Р.М. Реакции электронного переноса между ионами железа и органическими соединениями : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Давыдов Р.М. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1275369
  Энтелис С.Г. Реакции электрофильных реагентов в полярных средах и вопросы реакционной способности. : Автореф... Доктора хим.наук: / Энтелис С.Г.; Акад.наук СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1275370
  Иванова О.Ю. Реакции эмбриональных фибробластоподобных клеток, культивируемых in vitro, на воздействие полициклических канцерогенных углеводородов : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Иванова О.Ю.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т экспер. и клинич. онкологии АМН СССР. Лабор.экспер. и науч. кинем. – М., 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1275371
  Муратова А.А. Реакции эфиров некоторых кислот фософра с органическими и элементорганическими галоидопроизводными : Автореф... канд. хим.наук: / Муратова А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 15л.
1275372
  Зеленский В.Ф. Реакции ядерного синтеза в вакууме и в веществе и два пути освоения энергии ядерного синтеза = Nuclear fusion reactions in vacuum and in matter and two ways of nuclear fusion energy mastering : препринт / В.Ф. Зеленский ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 106, [1] с. : ил., табл. – Без тит. л. – Библиогр.: с.103-106
1275373
  Мигович І.І. Реакциійна суть клерикального націоналізму / І.І. Мигович. – К, 1984. – 293с.
1275374
  Цебенко М.. Реакционая идеология правых социалистов на службе американского империализма / М. Цебенко. – М., 1951. – 84с.
1275375
  Варфоломеева Р.С. Реакционная внешняя политика французских правых социалистов / Р.С. Варфоломеева. – Москва, 1949. – 148с.
1275376
  Гайковский Михаил Иванович Реакционная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба трудящихся края против клерикализма 1918-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гайковский Михаил Иванович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 24л.
1275377
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Дис... канд.философ.наук: / Мамайсур И.К.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1952. – 456л. – Бібліогр.:л.440-456
1275378
  Мамайсур И.К. Реакционная идеология и политика немецких правых социалистов на службе американо-английского империализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мамайсур И.К. ; КГУ. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Киев, 1952. – 17 с.
1275379
  Алпатов М.А. Реакционная историография на службе поджигателей войны / М.А. Алпатов. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 88 с.
1275380
  Буртова Л.Р. Реакционная политика французских радикал-социалистов в правительстве Эррио (1924-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буртова Л. Р.; Горьк. гос. пед. ин-т. – Горький, 1950. – 20 с.
1275381
  Эссер М.В. Реакционная политика Эстонской буржуазии в области просвещения и борьба трудящихся за демократическую школу в 1917 -1940 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Эссер М.В.; АН Эстон.ССР.Отдел.общевт.наук. – Таллин, 1963. – 30л.
1275382
  Золотов Н.Я. Реакционная путаница // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 157-166
1275383
  Розе Р.К. Реакционная роль кредитной и эмиссионной деятельности Государественного банка буржуазной Латвии (1922-1940 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Розе Р. К.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1275384
   Реакционная роль религии и церкви. – Кишинев, 1969. – 256с.
1275385
  Гопченко П.Г. Реакционная роль современной адвентистской эсхатологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Гопченко П.Г. ; АН СССР , Ин-т философии. – Киев, 1966. – 27 с.
1275386
  Мазур В.Д. Реакционная роль эстетических концепций униатских богословов в идеологической борьбе на Западной Украине в 20-30-х годах ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. фило. наук : 09.00.03 / Мазур В.Д. ; АН УССР, Объед. сов. Ин-тов филос. и гос. и права. – Киев, 1973. – 20 с.
1275387
  Денисова Т.И. Реакционная спобосность диацидодиаминовіх комплексов палладия в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Денисова Т. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
1275388
  Писарева Валентина Сергеевна Реакционная способность 1,3-диарил-1-пропин-3-онов в реакциях нуклеофильного присоединения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Писарева Валентина Сергеевна; ХГУ. – Х., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1275389
  Ревинский Иосиф Феликсович Реакционная способность a,b-непредельных кетонов при эпоксидировании их щелочной перекисью водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ревинский Иосиф Феликсович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1275390
  Малеева Нелли Тимофеевна Реакционная способность ангидридов арилсульфоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Малеева Нелли Тимофеевна; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1275391
  Сучкова Л.А. Реакционная способность ароматических галоидпроизводных при взаимодействии с ароматическими аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сучкова Л.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 24л.
1275392
  Покидова Т.С. Реакционная способность бромалканов в реакциях согласованного молекулярного распада / Т.С. Покидова, Е.Т. Денисов // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1315-1324. – ISSN 0044-4537
1275393
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1977. – 106с.
1275394
   Реакционная способность веществ. – Томск, 1978. – 103с.
1275395
  Кутырев Г.А. Реакционная способность дитиокислот фосфора в реакциях присоединения к непредельным электрофильным реагентам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Кутырев Г.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 15л.
1275396
  Тимофеева Л.А. Реакционная способность и механизм сольволиза замещенных а-галогенбензгидрилфенилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1275397
   Реакционная способность и механизмы реакций органических соединений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 200 с.
1275398
   Реакционная способность и пути реакций. – Москва : Мир, 1977. – 383 с.
1275399
  Май Л.А. Реакционная способность и строение диастероизомерных тетраоксиадипионовых кислот и их лактонов : Автореф... канд. хим.наук: / Май Л. А.; Рижк. политехн. ин-т. – Рига, 1961. – 16л.
1275400
  Чешко Р.С. Реакционная способность и электронная проводимость некоторых двуядерных ароматических аминов с мостиковым гетерозвеном. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чешко Р.С.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л.
1275401
  Соколовский В.Д. Реакционная способность кислорода на окислах редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколовский В.Д.; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1275402
  Шаховская Л.И. Реакционная способность кислорода, адсорбированного на серебре, золоте или меди, и электронное состояние поверхности. : Автореф... Канд.хим.наук: 92.073 / Шаховская Л.И.; Науч.-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1970. – 16л.
1275403
   Реакционная способность координационных соединений. – Москва : Наука, 1976. – 197 с.
1275404
  Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных соединений / Ю.Н. Кукушкин. – Ленинград : Химия, 1987. – 288 с.
1275405
  Шорыгина Н.Н. Реакционная способность лигнина / Н.Н. Шорыгина. – М, 1976. – 368с.
1275406
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 13, вып. 3. – 1976
1275407
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 13, вып. 4. – 1976
1275408
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 13, вып. 1. – 1976
1275409
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 13, вып. 2. – 1976
1275410
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 14, вып. 1. – 1977
1275411
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 14, вып. 4. – 1977
1275412
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 4 (56). – 1978
1275413
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 1. – 1978
1275414
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 3. – 1978
1275415
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 15, вып. 2. – 1978
1275416
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 3. – 1979
1275417
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 4. – 1979
1275418
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 1. – 1979
1275419
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 16, вып. 2. – 1979
1275420
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. 2. – 1980
1275421
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. 1. – 1980
1275422
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 17, вып. [?]. – 1980
1275423
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 18, вып. 1. – 1982
1275424
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 18, вып. 2. – 1982
1275425
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 19, вып. 1. – 1983
1275426
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 20, вып. 1. – 1983
1275427
   Реакционная способность органических соединений. – Тарту
Т. 20 вып. 2. – 1983
1275428
  Пикаев А.К. Реакционная способность первичных продуктов радиолиза воды : справочник / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 201 с.
1275429
  Попова Т.И. Реакционная способность перекиси лития в твердом состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Т.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 16л.
1275430
  Дмитрук А.Ф. Реакционная способность пероксирадикалов и молекул в реакции продолжения цепи в жидкофазных процессах окисления. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дмитрук А.Ф.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1275431
   Реакционная способность полифторароматических соединений. – Новосибирск, 1983. – 251с.
1275432
  Галяметдинов Юрий Геннадьевич Реакционная способность сульфидов третичных арсинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Галяметдинов Юрий Геннадьевич; Казанский хим.-техн. ин-т. – Казань, 1976. – л.
1275433
  Киричук Ю.А. Реакционная способность украинских буржуазных националистов на Западной Украине накануне второй мировой войны (1934-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Киричук Ю.А.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1275434
  Самуилов Я.Д. Реакционная способность циклонов в реакциях диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самуилов Я.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1275435
  Бухаров С.В. Реакционная способность цинаноэтиленов в реакции диенового синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бухаров С.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1981. – 18л.
1275436
  Тамбиев А.Х. Реакционная способность экзометаболитов растений / А.Х. Тамбиев. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 73с.
1275437
  Тарабарина А.П. Реакционная способность элементо-органических перекисей IV группы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарабарина А.П.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 28л.
1275438
   Реакционная способность, механизмы реакций и структура в химии полимеров. – Москва : МИР, 1977. – 645 с.
1275439
  Ярцева В.Н. Реакционная сущность "теории мирового" англо-саксонского языка / В.Н. Ярцева. – Москва, 1949. – 24 с.
1275440
  Карлюк А.С. Реакционная сущность "физического" идеализма / А.С. Карлюк. – Минск, 1954. – 256с.
1275441
  Мочерный С.В. Реакционная сущность антиленинских теорий империализма / С.В. Мочерный. – К, 1987. – 348с.
1275442
  Калинин Ю.В. Реакционная сущность буржуазного уголовного законодательства (Общеуголовные преступления) / Ю.В. Калинин, В.А. Шкурко. – Минск, 1974. – 159с.
1275443
  Казаков Д.Ф. Реакционная сущность буржуазной доктрины "национальной политики" в войне / Д.Ф. Казаков. – М, 1975. – 64с.
1275444
  Новиков А.И. Реакционная сущность буржуазной идеологии. / А.И. Новиков. – Л., 1961. – 92с.
1275445
  Соколов Альфред Нилович Реакционная сущность военного законодательства ФРГ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Соколов Альфред Нилович; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 16л.
1275446
   Реакционная сущность гносеологии парагматизма : Автореф... канд филос.наук: / Гречанов ,А . Д.; Гречанов ,А . Д.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
1275447
  Халфина Р.О. Реакционная сущность гражданского права современных капиталистических государств / Р.О. Халфина. – М., 1961. – 64с.
1275448
  Смирнов Н.А. Реакционная сущность движения мюридизма на Кавказе / Н.А. Смирнов. – Москва, 1952. – 24с.
1275449
  Кунцевич Константин Николаевич Реакционная сущность и научная несостоятельность буржуазно-ревизионистской концепции "Деленинизации марксизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кунцевич Константин Николаевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 21л.
1275450
  Панов В.С. Реакционная сущность и роль монополистического государства (критика некоторых антимаркс. концепций). / В.С. Панов. – М., 1961. – 141с.
1275451
  Соплякова Л.П. Реакционная сущность идеологии и деятельности секты евангельских христиан-баптистов. : Автореф... канд. филос.наук: / Соплякова Л.П.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
1275452
   Реакционная сущность идеологии и политики маоизма. – М., 1974. – 334с.
1275453
  Гаджиев С.М. Реакционная сущность идеологии ислама и пути ее преодоления : Автореф... канд. филос.наук: / Гаджиев С.М.; Высш. парт школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1955. – 15л.
1275454
  Крестьянинов В.Ф. Реакционная сущность идеологии современного меннонитства и пути ее преодоления. : Автореф... канд. филос..наук: / Крестьянинов В.Ф.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 16л.
1275455
   Реакционная сущность концепции "звездных войн". – М., 1986. – 78с.
1275456
  Мамлеев Х.Б. Реакционная сущность мюридизма / Х.Б. Мамлеев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1966. – 48 с.
1275457
  Политова Ю.М. Реакционная сущность националистических идей в этике германского фашизма : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Политова Ю.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 23л.
1275458
  Мысливченко А.Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма : Автореф... Канд.филос.наук: / Мысливченко А.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1958. – 18л.
1275459
  Коэметс Э. Реакционная сущность неокантианской логики : Автореф... канд. философ.наук: / Коэметс Э.; МВО СССР. Тартус. гос. ун-т. Каф-ра логики и психологии. – Тарту, 1951. – 18 с.
1275460
  Одуев С.Ф. Реакционная сущность ницшеанства / С.Ф. Одуев. – М., 1959. – 262с.
1275461
  Мовчан А.П. Реакционная сущность позиции американо-английского империализма в вопросах международной защиты прав человека. : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовчан А.П.; Москов. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1275462
  Филимонова Е.П. Реакционная сущность правовой концепции Кельзена : Автореф... канд. юрид.наук: / Филимонова Е.П.; Акад. наук СССР. Ин-т права. – Москва, 1950. – 14 л.
1275463
  Гринберг О.П. Реакционная сущность предпарламента буржуазой Латвии : Автореф... канд. юрид.наук: / Гринберг О.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 22л.
1275464
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1972. – 206с.
1275465
   Реакционная сущность сионизма. – М., 1975. – 150с.
1275466
  Рабинович В.И. Реакционная сущность сионизма / В.И. Рабинович. – М., 1985. – 48с.
1275467
  Рослов А.С. Реакционная сущность сионистской идеологии / А.С. Рослов. – М., 1980. – 80с.
1275468
  Фецыч Г.В. Реакционная сущность системы преступлений и наказаний по уголовному уложению 1903 года и практики его применения : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.01 / Фецыч Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1275469
  Карпиленко С.Т. Реакционная сущность современного оппортунизма / С.Т. Карпиленко. – Л., 1971. – 32с.
1275470
  Багмет Н.С. Реакционная сущность современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Дис... докт. историч. наук: / Н.С. Багмет ; Киевский политехнический ин-т. – Киев, 1965. – 505 л.
1275471
  Зивс С.Л. Реакционная сущность уголовного права / С.Л. Зивс. – Москва, 1954. – 96с.
1275472
  Сентебов Л.С. Реакционная сущность этики американского прогматизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сентебов Л.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1956. – 21л.
1275473
  Антонян Г.Г. Реакционное движения Шамиля и некоторые вопросы армянской общественной мысли XIX века : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном Обществе в Баку / Г.Г. Антонян ; Аз. ССР, О-во по распр. полит. и науч. знаний. – Баку, 1952. – 46 с.
1275474
   Реакционноспособность координационных и полимерных соединений. – Кишинев, 1982. – 151с.
1275475
  Энтелис С.Г. Реакционноспособные олигомеры / С.Г. Энтелис, В.В. Евреинов, А.И. Кузаев. – Москва : Химия, 1985. – 304 с.
1275476
  Кроленко А.В. Реакционноспособные сегментированные олигоэфируретанмочевины / Кроленко А.В. – Киев, 1988. – 16 л.
1275477
  Сафронова Н.А. Реакционность мистических идей современного христианского сектантства / Н.А. Сафронова. – Львов, 1975. – 156с.
1275478
  Валентей Д.И. Реакционные теории народонаселения периода общего кризиса капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1963. – 271с.
1275479
  Баканурский Г.Л. Реакционный альянс: иудейский клерикализм и сионизм / Г.Л. Баканурский. – Москва : Знание, 1988. – 62 с. – (Ровое в жизни, науке и технике ; 3./1988 : Научный атеизм)
1275480
  Зорин В.С. Реакционный курс внутренней политики правительства республиканской партии США (ноябрь 1952 г. - ноябрь 1954 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин В.С.; М-во просвещ. МОПИ. – М., 1955. – 10л.
1275481
  Самофал Р. Реакционный переворот в Гане // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 126-139
1275482
  Каби Мангака Файтх Реакционный характер бюджета Южно-Африканской республики : Автореф... канд. экономич.наук: 599 / Каби Мангака Файтх; КИНХ. – К., 1971. – 24л.
1275483
  Тарасова Ольга Андреевна Реакционный характер и особенности современного неофашизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
1275484
  Альтер Л.Б. Реакционный характер немецкой буржуазной политической экономии / Л.Б. Альтер. – Москва, 1946. – 63с.
1275485
  Исламов Б.И. Реакция ( ) на легких и средних ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Исламов Б.И.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физике Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 16л.
1275486
  Сакута С.Б. Реакция (6Li, A) на легких ядрах. 15-4799 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Сакута С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 10л.
1275487
  Бойко А.П. Реакция 1-трихлорфорфазо-1, 1-дихлоралканов с нитралами, кетонами и ароматическими углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Бойко А. П.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1981. – 22л.
1275488
  Мнджоян Ш.Л. Реакция 1,4-расщепления и взаимодействия реактива гриньяра с соединениями, содержащими радикалы с тройной связью в , -положении. : Автореф... канд. хим.наук: / Мнджоян Ш.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ереван, 1964. – 20л.
1275489
  Фоменко Д.Е. Реакция H2(d,p)H3C с поляризованными дейтронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фоменко Д.Е.; НИИ ядерной физики. МГУ. – М., 1970. – 16л.
1275490
  Чертов В.А. Реакция азосочетания гамма-кислоты и ее N-замещенных производных. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Чертов В.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1975. – 22л.
1275491
  Туэни Мари Кайсар Реакция азотсодержащих динуклеофилов с галоидкетонами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Туэни Мари Кайсар; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1275492
  Феллер К.Л. Реакция алициклических кетонов с концентрированной серной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Феллер К.Л.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 14л.
1275493
  Рудаков Е.С. Реакция алканов с окислителями, металлокомплексами и радикалами в растворах. / Е.С. Рудаков. – К., 1985. – 247с.
1275494
  Мемедалиев Ю.Г. РЕакция алкилирования в производстве авиационных топлив / Ю.Г. Мемедалиев. – Баку, 1945. – 163с.
1275495
   Реакция амидов диимидофосфеновых и имидотио /селено/ фосфеновых кислот с алюминийорганическими соединениями. / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.Н. Чернега // Журн. общ. химии, 1985. – №2
1275496
  Нестеренко В.Д. Реакция амидов кислот трехвалентного атома фосфора с электрофильными соединениями, содержащими активированную карбонильную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Нестеренко В. Д.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19л.
1275497
  Лозовой А.С. Реакция Арбузова / А.С. Лозовой, В.В. Москва. – Москва : Знание, 1987. – 30 с.
1275498
  Газизов Т.Х. Реакция Арбузова / Т.Х. Газизов. – Казань
1. – 1991. – 162с.
1275499
  Печенкин А.А. Реакция Белоусова-Жаботинского как аргумент в дискуссии о сути бытия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 28-40. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1275500
  Кошелева Н.Г. Реакция беременного животного и плода на охлаждение (действие холода и введение аминазина) в разные сроки беременности : Автореф... канд. мед.наук: / Кошелева Н.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1959. – 18л.
1275501
  Мирахмедов Анвар Каримович Реакция биологических мембран на факторы внешнего воздействия / Мирахмедов Анвар Каримович. – Ташкент, 1988. – 124с.
1275502
  Назимов А.Е. Реакция в Пруссии (1848-1858) : Исследование А. Назимова. – Ярославль : Типо-лит. Г. Фальк, 1886. – XII, 295 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1886, кн. 41; 1887, кн. 42, 43. - Экз в разных тип. переплетах


  Экз. № 24302 на тит. л. с дарственной надписью: Многоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора признательного руководства. Киев 1886 г.
1275503
  Бунятов С.А. Реакция вблизи порога и -взаимодействие : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бунятов С. А.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.10
1275504
  Поленов В.А. Реакция Виттига со свободными альдозами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Поленов В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
1275505
  Цитович Д.Д. Реакция гедразина и некоторых его гомологов с первичными и тритичнми ацетиленовыми хлоридами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цитович Д. Д.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1969. – 12л.
1275506
  Ищенко Н.И. Реакция гемагглютинации в сравнении с показателями различных иммунобиологических и аллергических реакций у иммунизированных животных и при бруцеллезной инфекции. : Автореф... канд. биол.наук: / Ищенко Н.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.М.Мечникова. – Одесса, 1964. – 22л.
1275507
  Самойленко Галина Владимировна Реакция гетарилирования в синтезе фосфорилированных азотистых гетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Самойленко Галина Владимировна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1275508
  Дейкало А.А. Реакция гетарилирования нуклеофильных пятичленных гетероциклов N-ацильными бензопиридиниевыми солями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дейкало А.А.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1275509
  Сушинская С.П. Реакция гидросилилирования монозамещенных ацетиленовых соединений в присутствии катализатора Спайера. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушинская С.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 28л.
1275510
  Юрьев В.П. Реакция гидросилилирования олефинов. / В.П. Юрьев, И.М. Салимгареева. – М., 1982. – 224с.
1275511
  Карпезо Н.А. Реакция гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза. : Дис... канд. биологич.наук: / Карпезо Н.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 186л. – Бібліогр.:л.158-186
1275512
  Герзанич И.И. Реакция гипоталамо-гипофизарной нейросекретной системы на воздействие острой гипоксии. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Герзанич И.И.; Ан УССР. – К, 1974. – 26л.
1275513
  Сидоренко Е.В. Реакция гипофиза во время процесса заживления костного перелома. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоренко Е.В.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1275514
  Карпезо Н.А. Реакция гипталамо-гипофизарно-тиреоидной системы у птиц на температурное воздействие в ранний период онтогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Карпезо Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20
1275515
  Узикова В.Н. Реакция гомолитического присоединения и замещения в ряду 1,3-диоксацикланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Узикова В.Н.; Башк. гос. ун-т им 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 26л.
1275516
  Черногубов Ф.В. Реакция горных растений и луговых фитоценозов на гербициды группы 2,4Д (Сев. Киргизия) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Черногубов Ф.В. ; АН КиргССР , Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1275517
  Вассерман А. Реакция Дильса-Альдера / А. Вассерман. – Москва : Мир, 1968. – 134с.
1275518
  Махова Н.Н. Реакция Дэкина-Веста как метод синтеза биологически важных -амино и -N-ациламинокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Махова Н.Н.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1971. – 25л.
1275519
  Кондрашин В. Реакция европейской и североамериканской общественности на голод в Украине в 1932 - 1933 гг. // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 279-288. – ISBN 978-966-1594-12-7
1275520
  Насонов Д.Н. Реакция живого вещества на внешние воздействия / Д.Н. Насонов, В.Я. Александров. – Москва-Ленинград, 1940. – 252с.
1275521
  Зеленин А.В. Реакция живой клетки на инородные токсические вещества акридинового ряда : Автореф... д-ра биол.наук: 104 / Зеленин А.В.; Ин-т биологии развития АН СССР. – М., 1968. – 48л. – Бібліогр.:с.44-48
1275522
  Суздальская И.П. Реакция изолированной мышечной ткани на адекватные и неадекватные раздражения. : Автореф... доктор биол.наук: 104 / Суздальская И.П.; ЛГУ. – Л., 1968. – 27л.
1275523
  Кокшарова Л.М. Реакция изомеризации, О-пептидов серина : Автореф... Канд.хим.наук: / Кокшарова Л.М.; Моск.ун-т. – М, 1967. – 20л.
1275524
  Эрдман А.А. Реакция инициированного декарбоксилирования окисных ртутных солей алифатических и ароматических карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Эрдман А.А.; АН БССР.Отдел.хим.и геол.наук. – Минск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1275525
  Петроченко З.У. Реакция йодметилирования в исследовании стереохимии оснований матридинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петроченко З.У.; МВ и ССО Уз.ССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 22л.
1275526
  Костюк А.С. Реакция кетена с силилированными и гермилированными аминами и амидами : Автореф... канд. хим.наук: / Костюк А. С.; МГУ, Хим. факт. – Москва, 1969. – 16 с.
1275527
   Реакция клеток глаза позвоночных на факторы внешенй среды. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 176с.
1275528
  Лазарев С.Е. Реакция командного состав Рабоче-Крестьянской Красной армии на сталинские "чистки" // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 4 (148) апрель. – С. 128-142. – ISSN 1606-0219
1275529
  Шелихина Е.И. Реакция комплексообразования молибдена (VI) 2, 3, 7-триокси-6-флуоринами и применение их в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шелихина Е. И.; ОГУ. – Одесса, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1275530
  Кульчицкая Н.Е. Реакция малеинового ангидрида с ароматическими аминами : Автореф... канд. им.наук: / Кульчицкая Н.Е.; Днепропетровский хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1954. – 12л.
1275531
  Павель Г.В. Реакция Манниха в ряду 1,5-дикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павель Г.В.; Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 22л.
1275532
  Чумак Анатолий Дмитриевич Реакция Манниха в ряду семициклических 1,5-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чумак Анатолий Дмитриевич; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1973. – 28л.
1275533
  Горенштейн Л.И. Реакция маталлокомплексных катионов с сульфофталеиновыми красителями и их аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.02 / Горенштейн Л. И.; КГУ. – К., 1980. – 15л.
1275534
  Могер Г.Г. Реакция матильных радикалов с аминокислотами, карбоновыми кислотами и пептидами в водных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Могер Г.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 20л.
1275535
  Стоник В.А. Реакция металлирования в ряду гидрирования акридинов и синтезы на ее основе. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Стоник В.А.; Дальневост.гос.ун-т. – Владивосток, 1969. – 22л.
1275536
  Трощенкова Е.В. Реакция на spin в американском общественно-политическом дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 141-152. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1275537
  Бауэр Е.А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 1. – С. 109-113. – ISSN 0869-561Х


  Болонские реформы и связанные с ними изменения в системе образования европейских стран вызвали неоднозначную реакцию не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом. В статье показана реакция на проводимые реформы со стороны различных ...
1275538
  Лушин В. Реакция на кризис и ее последствия для реального сектора российской экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализированы факторы, обусловившие более глубокое падение производства и рентабельности в реальном секторе российской экономики по сравнению с остальными сферами в острой фазе финансового кризиса. Обосновано, что из-за отдельных ...
1275539
  Литвиненко Г.С. Реакция обмена кислород-хлор меду ароматическими альдегидами и арилдихлорметанами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Литвиненко Г.С.; КПИ. – К, 1984. – 17л.
1275540
  Шейн С.М. Реакция обмена сульфогруппы на оксигнуппу в нафталиновом ряду : Автореф... канд. хим.наук: / Шейн С. М.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1959. – 14л.
1275541
  Бунина Р.В. Реакция окисления окиси углерода на чистой и легированной закиси никеля : Автореф... канд. хим.наук: / Бунина Р. В.; АН СССР, Сиб. отд-ник, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1973. – 20л.
1275542
   Реакция окислительного бромирования бромидов 1,3-тиазолия / Н.В. Коваленко, Г.П. Кутров, М.Д. Цапко, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045
1275543
  Никонова Л.З. Реакция оксенатов , --окисей и тиоокисей с хлорангидридами кислот трехвалентного фосфора и --хлорэфирами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Никонова Л. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1275544
  Конькова Л.Г. Реакция организма на лучевое воздействие в условиях гипотремии : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Конькова Л.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 20л.
1275545
  Сахарова И.Н. Реакция организма на облучение в условиях иммобилизации и роль гипофиз-адреналовой системы в ее осуществлении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сахарова И.Н. ; Пенз. гос.пед. ин-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
1275546
  Гусарова Н.К. Реакция органических дисульфидов с ацетиленами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гусарова Н.К.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1275547
  Дьячковская О.С. Реакция органических производных кремния, олова и свинца с органическими перекисями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьячковская О.С.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 12л.
1275548
  Хиккинботтом В. Реакция органических соединений / В. Хиккинботтом. – Москва : ГОНТИ, 1939. – 579 с.
1275549
  Ермакович А.П. Реакция парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки на поврежедние : Автореф. дис... канд. биол. наук: 104 / Ермакович А.П.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Ленинград, 1971. – 22с.
1275550
  Петров С.С. Реакция перевиваемых клеток НЕР-2 на действие некоторых антибаластических веществ и ее зависимость от температуры : Автореф... канд. биол.наук: / Петров С.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 17л.
1275551
  Багдасарян Г.Б. Реакция перегруппировки-расщепления. : Автореф... Канд.хим.наук: / Багдасарян Г.Б.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1275552
  Минасян Р.Б. Реакция перегруппировки - расщепления четвертичных аммониевых солей потенциальной группой : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Минасян Р.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 16с.
1275553
  Волков В.В. Реакция передачи на тяжелых ионах. (Механизм реакций и синтез легких ядер с большим избытком нейтронов) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 055 / Волков В.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 7-6416. Лаб. ядерных реакций. – Дубна, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
1275554
  Кабердин Р.В. Реакция перекиси ацетила с некоторыми полихлорэтанами и полихлорэтиленами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кабердин Р.В.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1969. – 20л.
1275555
  Данилова Н.Н. Реакция перестройки биотоков мозна и ориентировачный рефлекс : Автореф... канд. пед.наук: / Данилова Н.Н.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т психологии. – М., 1961. – 18л.
1275556
  Нгуен Тхи Нгуент Фыонг Реакция пирроло (1,2-а) бензимидазола и индолицина с изоцианатами и изотиоцианатами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Нгуен Тхи Нгуент Фыонг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 18 с.
1275557
  Цурута Тэйдзи Реакция получения синтетических полимеров / Цурута Тэйдзи. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 199 с.
1275558
  Курбатов В.С. Реакция Пр-ПП при энергии 44 МэВ и анализ реакций П-ПП с учетом вклада треугольного графика : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.01 / Курбатов В. С.; ОИЯИ.ЛЯП. 1-6843. – Дубна, 1972. – 20л.
1275559
  Талиев Д.Н. Реакция преципитации в зоологии / Д.Н. Талиев // Зоология. [Компакт - 252336]. – С. 65-75


  На [с. 1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора. 28.XII.37
1275560
  Прилежаева Е.Н. Реакция Прилежаева / Е.Н. Прилежаева. – М, 1974. – 332с.
1275561
  Урин А.Б. Реакция Принса для циклогексена и синтез замещенных тиабицикланов : Автореф... канд. хим.наук: / Урин А.Б.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 21л.
1275562
  Пудовик М.А. Реакция присоединения и миграционной полимеризации фосфорсодержащих соединений с подвижными водородными атомами. : Автореф... канд. хим.наук: / Пудовик М.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 21л.
1275563
  Лендел Василий Георгиевич Реакция присоединения тетрагалогенидов селена к 1,6- , 1,5-1,4-диолефинам и их производным и свойства полученных аддуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лендел Василий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 26л.
1275564
  Какурина Валентина Петровна Реакция производных трехкоординированного атома фосфора с эфирами а-кетокарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Какурина Валентина Петровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1275565
  Новиков А.Н. Реакция прямого иодирования ароматических соединений с заместителями "второго ряда". : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков А.Н.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1952. – 7 с.
1275566
  Радулович Д.М. Реакция психопатических личностей на наказание за преступления // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 115-124. – ISSN 0042-8841
1275567
  Коновалова И.В. Реакция Пудовика / И.В. Коновалова, Л.А. Бурнаева. – Казань : Казанский университет, 1991. – 145 с.
1275568
  Вечерко Л.И. Реакция пшеницы на действие физико-химических мутагенных факторов. : Автореф... канд, биол.наук: 103 / Вечерко Л.И.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
1275569
  Ларин В.А. Реакция радиационного окисления и восстановления в органических растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Ларин В.А.; Ин-т электрохим. АН СССР,. – Москва, 1962. – 14л.
1275570
  Захрабян Р.П. Реакция различных генетических форм кукурузы на весенний и летний сроки сева в условиях Араратской равнины : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Захрабян Р.П. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 33 с.
1275571
  Солнцев В.М. Реакция растворения закиси-окиси урана в серной кислоте. : Автореф... канд. хим.наук: / Солнцев В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1966. – 15л.
1275572
  Ткачев В.И. Реакция растений разных сортов озимой пшеницы на кратковременную почвенную засуху / В.И. Ткачев, Б.И. Гуляев // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 6. – С. 522-529. – ISSN 0522-9310
1275573
  Гаспарян Светлана Мелконовна Реакция реактива Гриньяра с простыми эфирами, содержащими тройную связь в b,y - положении : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Гаспарян Светлана Мелконовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 16л.
1275574
  Чернышова Н.Б. Реакция Риттера в ряду индолов и ндоленинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чернышова Н.Б.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 14л.
1275575
  Сомов Г.В. Реакция свободнорадикального присоединения алифатических и алициклических кетонов, у и о лактонов к непредельным соединениям. : Автореф... канд. хим.наук: / Сомов Г.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 16л.
1275576
  Лю Вэнь. Реакция связывания комплемента в серологической диагностике полиомиелита. : Автореф... канд. мед..наук: / Лю Вэнь.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1960. – 14л.
1275577
  Усманов З.Н. Реакция сердечно-сосудистой системы конькобежцев в зависимости от величины тренировочных нагрузок и аэродинамических условий : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Усманов З.Н.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1971. – 33л.
1275578
  Чендев Ю.Г. Реакция серых лесных почв на земледельческое освоение в разных климатических условиях / Ю.Г. Чендев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 59-67 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1275579
  Каган Б.А. Реакция системы океан-атмосфера на внешние воздействия / Б.А. Каган, В.А. Рябченко, А.С. Сафрай. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 304с.
1275580
  Мищенко В.И. Реакция системы свертывания крови и фибринолиза на постоянный электрический ток. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Мищенко В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12
1275581
  Шадрина Людмила Анатольевна Реакция сообщества обрастаний на действие активного хлора при защите антропогенных субстратов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Шадрина Людмила Анатольевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 24л.
1275582
  Черкасова В.А. Реакция сопряженного галогенирования и дегалогенирования. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасова В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1275583
  Шао Ци-цюань. Реакция сортов сои Китая на длину дня и температуру. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шао Ци-цюань.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1960. – 20л.
1275584
  Краснов Л.В. Реакция срыва (d, p) на изотопах железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1275585
  Раку М.В. Реакция СССР на "экспорт исламской революции". 1979-1990 гг. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 18-46. – ISSN 0869-6322
1275586
  Попов Д.К. Реакция Сцилларда-Чалмерса в некоторых металлоорганических и оксианионных соединениях, облученных тормозным излучением : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Попов Д.К. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Каф. радиохимии. – Ленинград, 1959. – 10 с.
1275587
  Михалевская Е. Реакция США на вступление Японии в Первую мировую войну // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 504-505. – ISBN 978-966-171-893-6
1275588
   Реакция тиазольных аналогов изофлаволигнанов с амидинами / В.П. Хиля, А.В. Туров, Т.М. Ткачук, Л.И. Шевчук // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1275589
  Афанасьев В.Г. Реакция тканей и органов на управляющие сигналы : межвуз. сб. науч. трудов / ред. В.Г. Афанасьев. – Пермь, 1989. – 152 с.
1275590
  Горбатенко Ж.К. Реакция трехиодистого фосфора с нуклеофильными реагентами : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.08 / Горбатенко Ж. К.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1275591
  Чубрикова О. Реакция Турции на события в Крыму: сдержанность и баланс // Foreign affairs chronicles / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 1 (2), январь-март. – С. 79-83. – ISSN 2310-1229
1275592
  Иманакунов Б.И. Реакция формамида и диметилформамида с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов. – Фрунзе, 1986. – 177с.
1275593
  Кудрявцева Л.А. Реакция фосфонметилирования соединений с подвижным атомом водорода. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Кудрявцева Л.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1275594
  Тимофеенко Б.В. Реакция хлоридов четырехкоординационного атома фосфора с магинйорганическими соединениниями : Автореф... канд .хим.наук: / Тимофеенко Б. В.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1971. – 22л.
1275595
  Ароян А.А. Реакция хлорметилирования алкосибензолов и применение полученных продуктов для синтеза антигистаминных препаратов : автореф. дис. ...канд. техн. наук / Ароян А.А. – Ереван, 1951. – 16 с.
1275596
  Камалян Г.А. Реакция хлорофилла с серебром инекоторые ее применения : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Камалян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1275597
  Пухальская Н.В. Реакция ценозов растений на глобальное изменение концентрации СО в атмосфере Земли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 104-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1275598
  Титов С.А. Реакция центральной нервной системы крыс на отравление фторацетатом натрия : Автореф... канд. биол.наук: / Титов С. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1275599
  Нгуен Дык Хое Реакция цианэтилирования и ее аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Дык Хое; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 13л.
1275600
  Иноятов Д.А. Реакция Чичибабина в ряду некоторых дипиридилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Иноятов Д.А.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 17л.
1275601
  Кузьмина В.Е. Реакция щитовидной железы на действие простых и комбинированных стрессов и роль центральной нервной системы в ее осуществлении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмина В.Е.; Пенз.гос.пед.ин-т. – Саратов, 1967. – 17л.
1275602
   Реакция экосистем озер на хозяйственное преобразование их водосборов. – Ленинград : Наука, 1983. – 240с.
1275603
   Реакция эмбриональных тканей на действие гормонов. – Ташкент, 1976. – 130с.
1275604
  Дроздович Ирина Иннокентьевна Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о-n"-ДДД и адреналэктомии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Дроздович Ирина Иннокентьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
1275605
  Дроздович И.И. Реакция ядер переднего гипоталамуса в условиях дефицита кортикостероидов при введении о,п-ДДД и адреналэктомии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Дроздович И.И.; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1275606
  Потіха Л.М. Реакції [...]-галогензаміщених альдегідів (гетеро)ароматичного ряду з нуклеофілами / Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 7-25. – ISSN 0041-6045
1275607
  Шемеген Р. Реакції 2-гетарил-2-(дигідрофуран-2(3Н)-іліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р. Шемеген, О. Хиля, Ю. Воловенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-51. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1275608
  Шемеген Р.В. Реакції 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з ароматичними амінами / Р.В. Шемеген, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 130
1275609
  Степанюк О.О. Реакції 4-алкокси-2-оксоалк-3-еноатів з 1,3-бінуклеофілами в синтезі похідних піримідину та піридину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Степанюк Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1275610
  Курпіль Б.Б. Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів / Б.Б. Курпіль, С.П. Івонін, Д.М. Волочнюк // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 4 (48). – C. 21-37. – ISSN 2308-8303
1275611
  Коваленко О.О. Реакції алкоксидів вольфраму (VI) зі сполуками низькокоординованого фосфору, що містять кратні Р=N- зв"язки / О.О. Коваленко, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії оксиалкоксидів вольфраму складу W0(0R)4 (R = Et, іPr) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3, (Me3Si)2NPNCMe3, (Me3Si)2NPS(NCMe3) та (Me3Si)2NP(NSiMe3)2 у середовищі бензену відбуваються реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку ...
1275612
   Реакції алкокситрихло-ридів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р-N зв"язки / О.А. Брусиловець, М.О. Клішин, Р.Д. Лампека, А.І. Брусиловець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 0041-6045


  Показано, що при взаємодії алкокситрихлоридів германію складу Ge(OR ") Сl3 (R "= Me, Et, i-Рг) зі сполуками (Me3Si)2NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензену відбуваються реакції в декілька етапів, кінцевим результатом яких є утворення ...
1275613
  Клішин М.О. Реакції алкоксихлоридів германію з N,N-біс(триметилсиліл)-амід-N-трет-бутилімідом тіофосфенової кислоти / М.О. Клішин, О.А. Бруселовець, А.І. Бруселовець // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 25-29. – Библиогр.: с. 29. – ISSN 0041-6045


  Вивчено взаємодію N,N-біс(триметилсиліл)амід-N-трет-бутиліміду тіофосфенової кислоти з алкоксихлоридами германію складу Ge(OR)xCl4–x (R = Me, Et, iPr; x = 1—3). Продуктами реакції є 1,3,2s4l5,4s5l4-тіазафосфагерметидини, що у розчині перетворюються на ...
1275614
  Тімченко О. Реакції бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції / О. Тімченко, К. Кравченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 185-191. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1275615
  Городняк Т. Реакції галицького селянства на заходи радянської влади в аграрному секторі у 1944 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 229-231. – ISBN 978-966-171-893-6
1275616
  Козлова Л. Реакції йонного обміну. Формування хімічних умінь і навичок // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  В розробці представлені матеріали для формування вмінь і навичок складання йонних рівнянь реакцій.
1275617
  Демків Ладомира Орестівна Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Демків Ладомира Орестівна; НАН України, Ін-тут екології Карпат. – Львів, 1995. – 142л. – Бібліогр.:л.128-142
1275618
   Реакції мохів на токсичну дію важких металів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Демків Л. О,; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
1275619
  Кондратов Сергій Олексійович Реакції нуклеофільного заміщення в ароматичних карбонових кислотах та похідних сечовини : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Кондратов Сергій Олексійович; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 37л.
1275620
  Величко Л. Реакції органічних речовин. Дидактичні матеріали // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 23-37
1275621
  Ноздренко Д.М. Реакції пірамідних нейронів сенсомоторної кори кішки при зміні суглобного кута з різними швидкостями згинання ліктьового суглоба / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-33. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження на 12 кішках обох статей, попередньо навчених виконувати поживодобувні інструментальні рухи. Виявлено невелику кількість нейронів, імпульсні характеристики яких змінюються тільки в моменти початку й припинення руху. Підтверджено ...
1275622
  Любчук Т.В. Реакції приєднання за участю N-галогеносукцинімідів / Т.В. Любчук, О.В. Гордієнко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 17-108. – ISSN 0041-6045
1275623
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Терек К. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 15 с.
1275624
  Терек Катерина Василівна Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту : Дис...канд.біолог.наук:03.00.12 / Терек Катерина Василівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.126-165
1275625
  Брусиловець Реакції сірки з продуктами 1,2-приєднання алкоксидів германію та N,N,N"-трис(триметилсиліл)аміду імідофосфенистої кислоти / Брусиловець, Р.Д. Лампека, Брусиловець А.І. . // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 15-18. – ISSN 0041-6045


  Показано, шо при взаємодії сполук складу R2NP(OR ")NRCie(OR ")3 (R = SiMe3; R" = Me, Et) з сіркою в бензені на першому етапі відбувається приєднання сірки з утворенням чотиричленного гетероцикла, замкнутого містковим атомом сірки. Ці сполуки в розчині ...
1275626
   Реакції тетраалкоксидів германію зі сполуками двокоординованого фосфору, які містять кратні Р=N-зв"язки / О.А. Брусиловець, О.В. Віниченко, А.І. Брусиловець, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 1/2. – С. 11-15. – ISSN 0041-6045


  Встановлено, що при взаємодії алкоксидів германію складу Ge(OR)4 (R = Me, Et) зі сполуками (Me3Si)2-NPNSiMe3 та (Me3Si)2NPNCMe3 у середовищі бензолу протікають реакції 1,2-приєднання по кратному зв"язку P=N, які приводять до утворення чотиричленних ...
1275627
  Виборний О.А. Реакціїї приєднання похідних N-арилмалеіїнімідів (N-арил-1H піррол-2,5-діон) / О.А. Виборний, Т.В. Єгорова, З.В. Войтенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76
1275628
  Браславський З.Б. Реакційна войовничість сіонізму / З.Б. Браславський. – Ужгород : Карпати, 1978. – 136 с.
1275629
  Гайковський М.І. Реакційна діяльність православної церкви на Північній Буковині (1918 - 1940) / М.І. Гайковський. – Київ : Наукова думка, 1984. – 135с.
1275630
  Дорош Е.А. Реакційна діяльність релігійних сектантських організацій / Е.А. Дорош. – Київ, 1976. – 173с.
1275631
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 125-137. – Бібліогр.: л. 117-124
1275632
  Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков І.В.; Левко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1275633
   Реакційна здатність 3-хлор-2-феніл-ізоіндолу-1-карбальдегіду: гідроліз та перегрупування в 1-аміно-4-ізохроманони / Я.В. Баглай, В. Мараваль, З.В. Войтенко, К. Дюайон, Ю.М. Воловенко, Р. Шовен // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 69
1275634
  Шишкін А.Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шишкін Андрій Євгенович ; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1275635
  Кучер Р.В. Реакційна здатність радикалів і молекул в гомолітичних реакціях / Р.В. Кучер, Й.О. Опейда, А.А. Туровський. – Київ : Наукова думка, 1972. – 159 с.
1275636
  Сливка Ю.Ю. Реакційна роль унії в історії українського народу / Ю.Ю. Сливка. – Київ, 1967. – 48с.
1275637
  Поліщук О.О. Реакційна сутність концепції держави в ідеології українського буржуазного націоналізму / О.О. Поліщук. – К., 1981. – 158с.
1275638
  Коротков М.Д. Реакційна суть "соціального християнства" / М.Д. Коротков. – Київ, 1964. – 158с.
1275639
  Кириченко М.Г. Реакційна суть антикомунізму. / М.Г. Кириченко. – Київ, 1984. – 117с.
1275640
  Мудриков В.В. Реакційна суть воєнної ідеології американо-англійського імперіалізму : Стенограма публічної лекції / В.В. Мудриков. – Київ, 1952. – 42 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Українсокої РСР)
1275641
  Фіногєєв С.Г. Реакційна суть ідеології і політики буржуазного націоналізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1973. – 35с.
1275642
  Вальо М.А. Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму : Бібліогр. покажчик / АН УРСР; Львівська наук. бібліотека; Упоряд.: М. А. Вальо. – Львів, 1975. – 136с.
1275643
  Рубач М.А. Реакційна суть націоналістичних "теорій" безкласовості та "єдиного потоку" / М.А. Рубач. – Київ, 1955. – 72с.
1275644
  Каширін О П. Реакційна суть р елігійної ідеології / П. Каширін. – Київ : Вид. ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1953. – 64 с.
1275645
  Гальченко В.О. Реакційна суть сучасних біокриміналістичних теорій причин злочинності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 99. – (Серія права ; № 7)
1275646
  Родзевич Н.С. Реакційна суть сучасних буржуазних теорій у мовознавстві / Н.С. Родзевич. – Київ, 1954. – 32с.
1275647
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 296 арк. – Бібліогр.: арк. 11-16, 278-296
1275648
  Попов О.Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Попов Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1275649
  Первухін Г.О. Реакційні дослідження стереоскопічної рисовки горбистого рельєфу на прикладі СД-1 з одночасним гравіруванням рельєфу на пластику // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 64-66. – (Географія ; Вип. 26)
1275650
  Лузик К.С. Реакційні сили США у боротьбі проти негритянського руху / К.С. Лузик. – Київ, 1971. – 48с.
1275651
   Реакціх Дільса-Альдера та Міхаеля в 1,2-діарилізоіндолах / І.В. Левков, З.В. Войтенко, О.В. Шишкін, С.В. Шишкін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 63
1275652
   Реакція 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами / Т.В. Єгорова, Р.В. Карбовська, З.В. Войтенко, О.В. Туров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-93. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу та 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами. На підставі даних ЯМР [верхній індекс 1]Н, мас-спектрометрії та хромато-мас-спектрометрії зроблено висновок про побудову продуктів реакції.
1275653
   Реакція 7Li(15N, 14C)8Be та взаємодія ядер 13, 14C + 8Be / А.Т. Рудчик, А.А. Рудчик, Л.М. Муравинець, К.В. Кемпер, К. Русек, Є.І. Кощий, Е. Пясецкі, А. Трчіньска, В.М. Пірнак, О.А. Понкратенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 3. – С. 238-244. – ISSN 1818-331Х


  Рудчик A.Т., Рудчик А.А., Муравинець Л.М., Кемпер К.В., Русек К., Кощий Є.І., Пясецкі Е., Трчіньска A., Пірнак В.М., Понкратенко О.А., Плюйко В.А., Строєк I., Столяж A., Сакута С.Б., Ільїн А.П., Степаненко Ю.М., Улещенко В.В., Ширма Ю.О.
1275654
  Маркова А.О. Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов"язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 285-294. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
1275655
  Рожков І.М. Реакція аденогіпофіза щурів за гострої гіпоксії в онтогенезі / І.М. Рожков, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-69. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено динаміку змін в аденогіпофізі щурів за гострої гіпоксії. Показано, що у новороджених і семидобових щурят функціональна активність аденоцитів підвищується; на 14-ту добу розвитку гальмується функція базофільних клітин, а на 21-, 30-ту добу ...
1275656
  Захарченко О. Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 139-142
1275657
   Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій / С. Бортник, О. Ободовський, П. Гершевський, Я. Шманьда, М. Луц, М. Хабель, К. Вітковський, Н. Погорільчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 105-111. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Експлуатація гідроелектростанції (ГЕС) є однією з основних причин трансформації річкового стоку. Зміна гідрологічного режиму впливає на ряд інших процесів, що відбуваються в руслі річки, у тому числі на трансформацію її геоморфологічних особливостей. ...
1275658
  Мосійчук О.І. Реакція баківської системи України на світову кризу 2008-го року // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2410-87-7
1275659
  Ільчишин С.О. Реакція влади на антипольську діяльність ОУН та його юнацтва у 1933 році: свідчення джерел // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 50-57. – ISSN 2518-7732
1275660
  Дементьєва О.І. Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1275661
  Ткачук Ю.Л. Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток експериментального цукрового діабету // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 11-13. – ISSN 1727-0847
1275662
  Гвоздков С. Реакція держав світу на грузинсько-російський конфлікт у серпні 2008 р. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 168-169. – ISBN 978-966-623-745-6
1275663
  Танана Д.Ю. Реакція економічної системи України на вступ до СОТ в умовах інформаційної епохи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1275664
  Трофимович Л.В. Реакція західних союзників Польщі на "визвольний похід" Червоної армії у вересні 1939 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 192-197. – ISSN 0321-0499
1275665
  Прокіп Н.З. Реакція Західної України та міжнародної спільноти на Голодомор 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 181-187. – ISSN 0321-0499
1275666
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька І.З. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2011. – 137л. – Бібліогр.: л. 116-137
1275667
  Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька Іванна Зиновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1275668
   Реакція імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтріаксону / А. Путніков, В. Позур, В. Святецька, Л Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було дослідження реакції імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтриаксону. Показано, що застосування пробіотика як самостійно, так і на фоні курсу ін"єкцій цефтриаксону, ...
1275669
  Волков В.М. Реакція інтегральної сфери на гармонічно модульований світловий потік / В.М. Волков, В.П. Кошеленко, О.В. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 479-482. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдений зсув фаз між гармонічно модульованим світловим потоком на вході інтегральної сфери та потоком на її виході. Вважалося, що розсіяння світла поверхнею сфери підкоряється закону Ламберта. Ключові слова: інтегральна сфера. The phase deviation ...
1275670
  Нурищенко Н.Є. Реакція іон-транспортних АТФаз еритроцитів людини на ультразвукове опромінення мигдаликів / Н.Є. Нурищенко, С.В. Андрейченко, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалася опосередкована дія моно частотного та стохастичного ультразвуку на активність іон-транспортних АТФаз мембран еритроцитів хворих на хронічний тонзиліт. Показано, що ультразвук обох видів сприяє нормалізації їхньої ферментативної ...
1275671
  Ноздренко Д. Реакція камбалоподібного м"язу щура на ступінчату модульовану стимуляцію / Д. Ноздренко, М. Макарчук, Л. Шеремет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 97-98. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес скорочення камбаловидного м"язу щура викликаного модульованою стимуляціею. Показано, що стійкі гістерезисні зміни сили м"язу, що виражаються в її збільшенні під час попереднього подовження й зменшенні при вкороченні, приводять до ...
1275672
  Юсов С. Реакція киян на аварію Чорнобильської АЕС та її наслідки (перший місяць після аварії) / С. Юсов, О. Булгакова // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 342-358. – ISSN 2518-7791
1275673
   Реакція клена гостролистого (Acer Platanoides L.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження / Ю.І. Вергелес, І.К. Галетич, К.В. Данова, К.М. Задорожний, А.І. Решетченко, І.О. Рибалка // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 111-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1992-4224
1275674
  Бойченко Світлана Григорівна Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Дис. ...канд.географічних наук.: 11.00.09 / Світлана Григорівна Бойченко ; КНУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Б. в., 2001. – 142 л. – Бібліогр.: л. 133-142
1275675
  Бойченко С.Г. Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепління : Автореф.канд.географ.наук:11.00.09 / Бойченко С.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
1275676
  Шаталов Д.В. Реакція козацтва Степової України на соціокультурні зміни середини XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 15-25. – ISBN 978-966-551-327-8
1275677
   Реакція лімфоїдних органів мишей на тейхоєву кислоту Staphylococcus aureus Wood 46 у нормі і при пухлинному рості / Л.М. Сківка, В.В. Позур, Н.В. Сенчило, М.П. Рудик, Т.М. Фурзікова // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
1275678
   Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6 / Є. Опейда, М. Рудик, В. Святецька, Л. Сківка, О. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження реакції периферичних організованих лімфоїдних структур на присутність злоякісної пухлини в мозку відкриває перспективи застосування імунотерапевтичних підходів до лікування цього захворювання, спрямованих на активацію презентації пухлинних ...
1275679
  Іщук Олександр Реакція Львівської інтелігенції на розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році / Іщук Олександр, Ніколаєва Наталія // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 48-70
1275680
   Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів / О. Шабликіна, Н. Шиманська, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-80. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод одержання амінометильних похідних 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів шляхом дії аміналей формальдегіду на 3 фенілізокумарини та 3-феніл-3,4-дигідроізокумарини, що містять гідроксильні групи у фенільному ...
1275681
  Гуменюк А.Г. Реакція міжнародного співтовариства на югославську кризу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С..62-71
1275682
  Новікова Л. Реакція міжнародної кінофестивальної мережі на війну росії проти України // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (163). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  Міжнародна кінофестивальна мережа, до складу якої нині входить понад 11 тисяч офіційно зареєстрованих кінооглядів, вже з перших годин воєнної агресії російської федерації проти України почала висловлювати своє ставлення до цього глобального світового ...
1275683
  Карпіловська С.А. Реакція мови на зміну суспільних стереотипів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1275684
  Федорова І А. Реакція на смерть М.С. Грушевського за інформацією газети "Діло" (листопад-грудень 1934 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 256-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1275685
  Довганюк Б. Реакція НАТО на конфлікт в східних областях України // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 349-357. – ISBN 978-83-64286-14-8
1275686
  Пазюк Л.М. Реакція нейросекреторних клітин гіпоталамусу на зміну активності нейромедіаторних ситем мозку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 122-127. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проаналізовано морфо функціональну реакцію нейросекреторних клітин ПВЯ і СОЯ гіпоталамусу птахів двотижневого та двомісячного віку у відповідь на зміну активності нейромедіаторних систем мозку. Встановлено, що підвищення активності нейромедіаторних ...
1275687
   Реакція органів та тканин імунної системи кролів на різні режими імунізації BCG / Ю.В. Швець, Є.Г. Шпак, Л.М. Сківка, В.К. Позур // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1275688
  Єгорова Т. Реакція піридо[2,1-a]ізоіндолу з (R)- та (S)- N-[...]-метилбензилмалеїнімідами / Т. Єгорова, Б. Барнич, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-47. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1275689
  Шишела С.І. Реакція польського населення на Люблінську угоду від 9 вересня 1944 року в українській історіографії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 101-103. – ISSN 2076-1554
1275690
  Гавей І.В. Реакція популяцій домінантів ентомокомплексу пшениці озимої на вплив природних та атропогенних екологічних чинників : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гавей Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1275691
  Павленко А.В. Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи / А.В. Павленко, М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1275692
  Заблоцька О.С. Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури / О.С. Заблоцька, Н.М. Опанащук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1275693
  Михайлюта О.О. Реакція розважального компоненту української преси на дезінформацію російських ЗМК // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 174-175
1275694
  Дерев"янський В.П. Реакція рослин сої на застосування штамів бульбочкових бактерій та сидеральних добрив за різних погодних умов / В.П. Дерев"янський, Н.В. Ковальчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
1275695
  Ковальков О. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 59-67. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1275696
  Давидюк В.В. Реакція світу на війну в Україні та можливості Китаю / В.В. Давидюк, Г.В. Лук"янова, Т.Г. Погребський // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 334-336. – ISBN 978-617-8037-70-3


  Вранці 24 лютого 2022 року відбувся переломний момент у світовій історії третього тисячоліття – розпочалося повноцінне вторгнення військ російської федерації в Україну – гібридна війна, що розпочалася в березні 2014 року з анексії АР Крим, ...
1275697
  Максимець В.Є. Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 389-392. – ISSN 2076-1554
1275698
  Подкур Р. Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення "великого терору" (листопад 1938–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 136-168. – ISBN 978-966-8919-99-2
1275699
   Реакція тимуса та гіпоталамо-тиреоїдної системи на холодовий стресс за участю адренергічних систем головного мозку / Л. Пазюк, М. Дзержинський, Н. Олексієнко, Н. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-101. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Гістофізіологічними, морфометричними, статистичними методами досліджено реакцію тимуса, щитовидної залози, гіпоталамуса і гіпофіза птахів одномісячного віку на хронічне охолодження та участь в цих процесах [...]- адренорецепторів головного мозку. В ...
1275700
  Юнгер М. Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз обставин появи корчулської заяви стосовно введення військ країн-членів ОВД до Чехословаччини у 1968 році, її вплив на розвиток опозиційної думки в Угорській Народній Республіці. Визначено місце заяви у контексті міжнародної ...
1275701
  Кучухідзе А. Реакція України на кризу в Сирії // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 50-51
1275702
  Бажан О. Реакція українського суспільства на події 1956 року в Угорщині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 32-38. – (Історія ; Вип. 18)
1275703
  Тарасова Ольга Андреевна Реакцыионный характер и особенности современного неофашизма. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тарасова Ольга Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 171л. – Бібліогр.:л.150-172
1275704
  Швелідзе Л.Д. Реалiзацiя конфлiктної взаємодiї в коментарях користувачiв українського сегменту соцмережi Facebook // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 235-243. – ISSN 2312-0665


  Статтю присвячено аналізу комунікативної конфліктної поведінки українськомовних користувачів соціальних мереж, реалізованої в мовленнєвому жанрі “коментар”. Схарактеризовано поняття комунікативного конфлікту та окреслено особливості його вияву в ...
1275705
  Литвин О. Реалеми та екзотизми у романі Е. Хемінгуея "По кому б"є дзвін" та проблема їх передачі в українському перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 79-82
1275706
  Козловский Роман Реален ли круизный бум в Украине? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 84-87 : фото. – ISSN 1998-8044
1275707
  Карпик А.П. Реализация "дорожной карты": пути повышения качества пространственного описания объектов государственного кадастра недвижимости / А.П. Карпик, Д.А. Ламерт, В.И. Обиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1275708
  Тейбор Р. Реализация XML Web-служб на платформе Microsift .NET / Р. Тейбор; Пер. с англ. А.А. Борисенко; Роберт Тейлор. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 448 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0343-2
1275709
  Степанов А.И. Реализация аграрной политики КПСС / А.И. Степанов. – Москва, 1984. – 176с.
1275710
  Медведева С.А. Реализация аксиологического подхода в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значимость аксиологического подхода в системе современного высшего образования с учетом мнений современных ученых-исследователей. Освещаются доводы в пользу формирования у студентов социальных, профессиональных и личностных ...
1275711
  Кирьякова А.В. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании / А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0869-3617


  В статье приведены основные результаты исследования проблем университетского образования в русле аксиологического подхода, т.е. с позиции определения состава и иерархии ценностей, которые придают направленность не только будущей профессиональной ...
1275712
  Ренделл Б. Реализация АЛГОЛА-60 / Б. Ренделл, Л. Рассел. – Москва : Мир, 1967. – 475 с.
1275713
   Реализация АЛГОЛа-60 и ФОРТРАНа на МВК "Элбрус-1". – М., 1978. – 16с.
1275714
  Аксельрод И.Р. Реализация алгоритмов для выполнения аналитических преобразований в системах разговорного программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 009 / Аксельрод И.Р. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 24 с.
1275715
  Бутаков Е.А. Реализация булевых функций пороговыми элементами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бутаков Е.А.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1965. – 16л.
1275716
  Авдеева О.А. Реализация в Сибири Судебной реформы 1864 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
1275717
  Радчук О.В. Реализация в языке экспланаторного потенциала понятия "отсутствие" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 202-208


  В статье рассматривается бинарная пара понятий “отсутствие” и “присутствие”, с помощью которых представляются дискурсивные смыслы объективной действительности с учетом индивидуального восприятия. При анализе вербальных репрезентаций оппозитов ...
1275718
  Кириллов В.К. Реализация внутрипредметных связей в формировании научных понятий у учащихся (на материале предметов ествественно-математического цикла) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кириллов В.К.; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М., 1979. – 18л.
1275719
  Яриз Е.М. Реализация воспитательной цели в процессе преподавания иностранного языка на примерах традиций ХГУ "НУА" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 156-163. – ISSN 1993-5560


  "Сегодня Украина и ее граждане становятся непосредственными участниками процессов, имеющих чрезвычайно большое значение для последующего определения их судьбы. В современных условиях приоритетным заданием общества является определение новой стратегии ...
1275720
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 178+12л. – Бібліогр.:л.1-12
1275721
  Гейдор Иван Иванович Реализация высшей цели социалистического производства в процессе совершенствования материально-технической базы развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Гейдор Иван Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1275722
  Атабеков И.Г. Реализация генетической информации вирусных РНК / Атабеков И.Г. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1972. – 299 с. : ил.
1275723
  Агафонова Наталия Тимофеевна Реализация глаголами обязательной валентности на придаточное предложение в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Агафонова Наталия Тимофеевна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 15л.
1275724
  Цапенко Л.Е. Реализация глагольной парадигмы в английском научно-технологическом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цапенко Л.Е.; ОГУ. – Одесса, 1987. – 17л.
1275725
  Доржеева В.В. Реализация государственной политики по регулированию семейно-брачных отношений на Северо-Востоке России в первой половине ХХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1275726
  Жуманкулова Л.О. Реализация государственными предприятиями проектов государственно-частного партнерства на потребительском рынке в условиях девальвации национальной валюты Республики Казахстан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 401-413
1275727
   Реализация грамматических категорий в тексте. – М., 1982. – 164с.
1275728
  Мацегора И.Л. Реализация диалектных особенностей русской речи в экранизациях художественных произведений 70-80-х гг. XX ст. // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 86-90
1275729
  Ніколенко А.Г. Реализация диегетической функции речевого ряда в дискурсе американского игрового кино // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 180-188


  Стаття обгрунтовує можливість використання мовного ряду для прив"язки наративу фільму до різноманітних локусів, необхідність у словесній експлікації не тільки візуального представлення локусу в певних випадках, або для визначення місцезнаходження ...
1275730
  Мищенко Н.В. Реализация дифтонгов в речи студентов и служащих ФРГ // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 187-190
1275731
  Веретенникова Л.К. Реализация дифференцированного подхода в педагогическом образовании бакалавров // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 20-27. – ISSN 2073-9613


  В статье характеризуется актуальность компетентностной модели об- разования, которая лежит в основе моделирования индивидуальной образовательной стратегии обучающегося и предопределяет успешность любого специалиста, готового к реаизации своего ...
1275732
  Веретенникова Л.К. Реализация дифференцированного подхода в педагогическом образовании бакалавров / Л.К. Веретенникова, А.С. Неверова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 71-74. – ISSN 2073-9613


  Статья посвящена актуальной проблеме модернизации российского образования. В ней раскрываются особенности современных подходов к совершен- ствованию начального образования в условиях его реформирования The article is devoted to an important issue of ...
1275733
  Березовенко С.Н. Реализация достижений научно-технической революции в условиях углубления общего кризиса капитализма / С.Н. Березовенко, А.В. Тарабухин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 83-87. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1275734
   Реализация единого уровня подготовки учащихся по физике в средних профтехучилищах : сб. науч. трудов. – Москва : НИИ ПТП, 1987. – 101с.
1275735
  Черкасова С.Н. Реализация железобетона, ее учет и анализ финансовых результатов. (На матер. предприятий сборного железобетона Мин. промстройматер. КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Черкасова С.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1275736
  Атутов П.Р. Реализация задач трудовой подготовки и политехнического образования школьников, поставленных XXVII съездом КПСС : сб. науч. тр. / АПН СССР, Науч. совет по политехн. образованию ; [редкол.: П.Р. Атутов (отв. ред.) и др.]. – Москва : АПН СССР, 1989. – 154 с.
1275737
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
1275738
  Тропина Валентина Борисовна Реализация закона неуклонного роста производительности общественного труда в условиях интенсификации производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тропина Валентина Борисовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
1275739
  Пертцик В.А. . Реализация законодательства местными Советами / В.А. . Пертцик. – М., 1985. – 127с.
1275740
   Реализация значения и контекст. – Л., 1975. – 175с.
1275741
  Данилин В.И. Реализация и охрано брачно-семейных прав / В.И. Данилин. – Уфа, 1989. – 121с.
1275742
  Полтавец Владимир Николаевич Реализация и применение численных методов расчета п-электронных свойств сопряженных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Полтавец Владимир Николаевич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 21л.
1275743
  Глушкова И.Б. Реализация идеи справедливого правосудия в общепризнанных принципах и нормах международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 306-309. – ISSN 1684-2626
1275744
  Филенко К.В. Реализация идей авторитарной воспитательной системы на примере кинематографа III Рейха // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 120-130. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме взаимодействия политики и культуры в сфере образования III Рейха. В эпоху массовой пропаганды (ХХ в.) нацис-ты использовали технические возможности для внедрения в сознание молодого поколения ценностей ...
1275745
  Монастырская Татьяна Игоревна Реализация идей Болонского процесса в Германии: дискуссии и реальность / Монастырская Татьяна Игоревна, Нассеи Армин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1275746
  Миряшева Е.В. Реализация идей конституционализма в Англии и во вновь образованных колониях в XVII - по XVIII вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 39-44. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу реализации конституционализма в Англии и вновь образованных колониях.
1275747
   Реализация идей Продовольственной программы в системе повышения квалификации учителей и учебно-воспитательном процессе школы. – Л., 1984. – 75с.
1275748
  Бискупский Р. Реализация избирательного права как демократии в Европейском Союзе // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
1275749
  Горбачев В.П. Реализация избирательных прав по городской реформе 1892 года в Украине // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 33-40
1275750
  Мухачев В.М. Реализация изобретенй / В.М. Мухачев. – М., 1981. – 144с.
1275751
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916
1275752
  Севостьянов Д.А. Реализация инверсивных отношений в инновационном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 4-11. – ISSN 1811-0916


  В данной статье предлагается философский анализ иерархических взаимоотношений в инновационном образовании. Автор, используя междисциплинарный подход, обращает внимание на понятие инверсии; он постулирует основное противостояние ордера и инверсии. Ордер ...
1275753
  Минеев П.В. Реализация индивидуальной образовательной траектории / П.В. Минеев, Т.В. Соловьева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема несоответствия между образовательными и профессиональными стандартами, пути ее решения на этапе разработки основной образовательной программы направления с возможностью выбора студентом индивидуальной образовательной траектори
1275754
  Пименов Е. Реализация инновационной образовательной программы (проблемы университетского менеджмента). / Е. Пименов, В. Владимиров, И. Решетникова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  Вятский гос. ун-т
1275755
  Чувгунова О.А. Реализация исследовательского потенциала студентов в условиях образовательного процесса вуза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 78-86. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Цель исследования - выявление взаимосвязей между показателями реализации исследовательского потенциала студентов, оценками научных руководителей и характеристиками когнитивной сферы студентов. Описаны критерии и апробирована технология оценки уровня ...
1275756
  Ойвенталь А.В. Реализация кадровой политики // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 60-63. – ISSN 0130-9765


  Размышления о выборе генеральной линии в работе с персоналом.
1275757
  Колобов Юрий Романович Реализация кластерной системы непрерывного междисциплинарного профессионального образования в области разработки и освоения наноструктурных материалов и нанотехнологий промышленного и медицинского наз / Колобов Юрий Романович, Боруха Светлана Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 7-11. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1275758
  Стеблякова Л.П. Реализация кластерных инциатив как механизм трансформации экономических систем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 12-14. – ISSN 1728-8878
1275759
  Гамали О.И. Реализация ключевого образа "творчество" в поэтической речи Давида Самойлова / О.И. Гамали, О.Б. Каневская // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1275760
  Беседина Е. Реализация коммеморативной и информационно-коммуникативной функций мемориальных досок в начале XXI века / Е. Беседина, Т. Буркова // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 146-155. – ISSN 2305-7459
1275761
  Калмыкова Е.А. Реализация компетентносного подхода в процессе изучения дисциплины "профессиональное мастерство специального психолога" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 127-134. – ISSN 2312-5993
1275762
   Реализация компетентностного подхода в выпускных квалификационных работах студентов картографо-геоинформационного направления / В.Ф. Манухов, Н.Г. Ивлиева, А.Ф. Варфоломеев, Т.А. Долгачева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-64. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
1275763
  Нежельской А.Н. Реализация компетентностного подхода в высшей военной школе на основе использования идей контекстного обучения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 73-83. – ISSN 1609-4646
1275764
  Суходаева Т.С. Реализация компетентностного подхода в преподавании экономических дисциплин / Т.С. Суходаева, Н.Н. Скорых // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 182-190. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются вопросы организации и управления познавательно-созидательной деятельностью студентов, в ходе которой формируется и развивается система профессиональных компетенций по направлению подготовки «Экономика». Анализируется специфика ...
1275765
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С.172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1275766
  Верещагина Л.А. Реализация компетентностного подхода в психологии труда и организационной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 172-176. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1275767
  Николаев В.А. Реализация компетентностного подхода в учебном процессе вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 4-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы модернизации высшей школы в соответствии с изменяющимися условиями потребностями общества, требующих коренных преобразований в методике преподавания.
1275768
  Митрофанов И.В. Реализация компетентностного подхода на уроках географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 29-33. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1275769
  Гамолко С.Н. Реализация компетентностного подхода при создании электронного учебника «Допризывная подготовка» для учреждений общего среднего образования // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 55-61. – ISBN 978-966-544-404-5
1275770
  Пиявский С.А. Реализация компетентностной парадигмы в вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617


  Предлагаются мероприятия, необходимые для полноценной реализации компетентностной парадигмы, лежащей в основе ФГОС ВПО. К ним относятся включение в учебный план сквозного наддисциплинарного курса и создание автоматизированной информационной ...
1275771
  Попов И.В. Реализация комплексной программы социалистической экономической интеграции стран - членов СЭВ / И.В. Попов, Л.И. Лукин. – Москва, 1983. – 129с.
1275772
  Возжаева Ф.С. Реализация комплексных реабилитационных программ для детей-инвалидов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.116-121. – ISSN 0132-1625
1275773
  Ключников А.В. Реализация конечных наборов простых экспериментов автоматами / А.В. Ключников. – Москва, 1991. – 39с.
1275774
  Зорькин В.Д. Реализация Конституции: культурно-исторический аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Статья раскрывает положения доклада автора на XI Баден-Баденском диалоге (Санкт-Петербург, Конституционный Суд РФ, Сенатский зал, 21 мая 2009 г.).
1275775
  Ванеева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. / Л.А. Ванеева. – Владивосток, 1988. – 151с.
1275776
  Селеменева О.А. Реализация концепта "состояние природы" средствами синтаксиса русского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 47-56. – Библиогр.: с. 56; 15 назв. – ISSN 0130-9730
1275777
  Утурашвили И.И. Реализация Крестьянской реформы в Грузии / И.И. Утурашвили. – Тбилиси, 1976. – 211с.
1275778
  Сапожников С. Реализация культурологического похода в изучении интегрированного курса "литература" // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 135-136. – ISBN 978-966-644-365-9
1275779
  Абрамов К.И. Реализация ленинских принципов библиотечного строительства на современном этапе : учеб. пособие по курсу "Библиотековедение" для студентов библ. фак. вузов культуры / К.И. Абрамов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : МГИК, 1980. – 56 с.
1275780
  Атабекова А.А. Реализация магистерских программ на английском языке в вузах России: синергетическая образовательная парадигма / А.А. Атабекова, А.А. Белоусов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 1726-667Х
1275781
   Реализация макромоделей в программах моделирования БИС. – Киев, 1982. – 67 с.
1275782
  Цискаридзе К.Ш. Реализация машины поста на ЭВМ БЭСМ-6 и ее использование при обучении основам программирования. / К.Ш. Цискаридзе, М.И. Бербяинян. – Тбилиси, 1984. – 56с.
1275783
   Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – Київ : Наукова думка, 1992. – 244с. – ISBN 5-12-003089-0
1275784
  Хорхе Луис Перес Альварадо Реализация международно-правовых обязательств по защите прав женщин в Доминиканской Республике // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1275785
  Лужикова Е.А. Реализация международных избирательных стандартов в демократических государствах. Проблемный аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 131-133
1275786
  Хижняк В.С. Реализация международных обязательств России в области прав человека в свете проблемы соотношения международного и внутригосударственного права РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0132-0769
1275787
  Житный П.Е. Реализация международных стандартов аудита в коммерческих банках // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.87-92
1275788
  Иванова А.В. Реализация международных стандартов труда в национальном законодавстве // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (6). – С. 162-171. – ISSN 2524-101X
1275789
   Реализация межпредметных и внутрипредметных связей в обучении и воспитании младших школьников. – Л., 1984. – 133с.
1275790
  Меграбян Л.Х. Реализация мероморфных функций в единичном круге и полуплоскости с помощью линейных систем с дискретным и непрерывным временем : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.01 / Меграбян Л. Х.; АН УССР, Ин-т прикл. мат. и механ. – Донецк, 1977. – 15л.
1275791
  Мирзоев М.С. Реализация метапредметного аспекта курса "Основы математической обработки информации" в обучении студентов гуманитарного профиля
1275792
  Звездин В.К. Реализация метода релятивистской функции Грина и его применение к расчету энергетического спектра благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Звездин В.К.; Уральс. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 15л.
1275793
  Гарига-Грихно Реализация методики реконструкции лица по черепу в криминалистической науке: мировой опыт и отечественные реалии // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 190-196. – ISSN 1992-4437
1275794
  Иванова Р.И. Реализация методологической функции философии в научном познании и практике / Р.И. Иванова, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1984. – 207с.
1275795
   Реализация многозначных структур автоматики. – К., 1976. – 349с.
1275796
  Клещев А.С. Реализация многоцелевых динамических языков программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Клещев А.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1275797
  Василишин И.И. Реализация модели единого объекта недвижимости в российском и германском гражданском обороте / И.И. Василишин, Н.С. Буднецкий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 1 (88). – С. 34-38. – ISSN 1812-3910
1275798
  Шорникова Н.Ю. Реализация модели повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 133-135. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1275799
  Брябрин В.М. Реализация модельной базы данных / В.М. Брябрин. – Москва, 1979. – 21с.
1275800
   Реализация модульного подхода как условие повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов / Лазуткина, Н, , А.И. Наумов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 137-143. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрыты проблемы профессиональной подготовки курсантов военных вузов, показаны пути и условия повышения эффективности образовательного процесса в высшей военной школе за счет внедрения модульной системы обучения. The article presents the ...
1275801
  Панков В.Н. Реализация на ЭВМ полного алгоритма метода характеристик при решении одномерных нестационарных задач газовой динамики.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Панков В.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1275802
  Романюк Николай Васильевич Реализация накопления в процесе социально экономическосго развития региона : Дис... канд.экон.наук: 08.00.01 / Романюк Николай Васильевич; КГУ. – К, 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
1275803
  Романюк Н.В. Реализация накопления в процессе социально-экономического развития региона : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Романюк Н. В.; КГУ. – К., 1991. – 24л.
1275804
  Рукина И. Реализация национальных проектов предполагает мониторинг их эффективности // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 37-42. – ISSN 0207-3676
1275805
  Те А.В. Реализация неиспользуемого имущества государственного предприятия / А.В. Те. – М., 1976. – 71с.
1275806
   Реализация норм государственного и административного права на предварительном следствии. – Волгоград, 1987. – 111с.
1275807
  Насонкин В.В. Реализация норм международного права о статусе педагогического работника в российском законодательстве // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 11-16. – ISSN 0321-0383


  В статье проводится сравнение основных прав педагогических работников, предусмотренных нормами меж" дународного права и российского законодательства; выявляются несовершенства действующего законодатель" ства РФ и предлагаются варианты решений по ...
1275808
  Решетов Ю.С. Реализация норм советского права: Систем. анализ. / Ю.С. Решетов. – Казань, 1989. – 154с.
1275809
  Яковлева О.Н. Реализация нормотворческой функции Министерства Юстиции Российской империи (1802-1864гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  С момента своего учреждения 20 (8) сентября 1802 г. Министерство юстиции Российской империи принимало участие в решении широкого круга вопросов относительно различных сторон жизни государства. Одним из основных направлений его деятельности стала ...
1275810
  Шаповалов В.К. Реализация образовательных программ гуманитарных направлений в техническом университете / В.К. Шаповалов, Д.А. Лушников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 156-159. – ISSN 0869-3617


  В статье отстаивается точка зрения, что в технических вузах могут успешно функционировать гуманитарные подразделения. Аргументы в пользу данной позиции приводятся, исходя из опыта деятельности кафедры социологии и социальной работы Северо-Кавказского ...
1275811
  Бузгалин А.В. Реализация общенародных интересов. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – Москва, 1985. – 104с.
1275812
  Летягин А.А. Реализация основных направлений модернизации образования : методика и опыт. Учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-48. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1275813
   Реализация основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы в преподавании физики : межвуз. сб. науч. трудов. – Новосибирск : НПИ, 1989. – 144с.
1275814
   Реализация основополагающего принципа менеджмента качества в вузах: ориентация на потребителя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрены система и практика менеджмента качества образования в Казахском университете им. Аль-Фараби.
1275815
  Антипенко В.Ф. Реализация ответственности за терроризм путем создания системы международного уголовного правосудия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0132-0769
1275816
  Воскресенский Ю.А. Реализация открытой диалоговой системы коллективного доступа : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Воскресенский Ю.А.; Ин-т электронных управляющих машин. – М., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1275817
  Пярнпуу А.А. Реализация параллельных алгоритмов в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – М., 1988. – 43с.
1275818
  Корчажкина О.М. Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1275819
  Алексеев Д.М. Реализация планов империалистической интеграции на примере европейского объединения угля и стали : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеев Д. М.; МИМО. – Москва, 1962. – 20л.
1275820
  Чан Дык Суок. Реализация политехнического принципа при обучении предмета естественно-математического цикла в VI-VIII классах средней школы СССР. (На прим. физики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чан Дык Суок.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1975. – 26л.
1275821
  Никитин Ю.А. Реализация положения 1870 года на территории Левобережной и Слободской Украины // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-74. – ISSN 0132-1366
1275822
  Таль А.А. Реализация последовательностных машин средствами пневмоавтоматики / А.А. Таль. – М, 1963. – 40с.
1275823
  Янко Нелия Андреевна Реализация потенции основ существительного в современном английском словосложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Янко Нелия Андреевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1275824
   Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. – Москва, 1983. – 264 с.
1275825
  Устюкова И.И. Реализация прав граждан на ведение сельскохозяйственного производства на основе Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.35-38
1275826
  Войде Е.Г. Реализация права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1275827
  Гринина Л.А. Реализация права на образование граждан Росийской Федерации: проблемы и перспективы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 58-66. – ISSN 1812-8696
1275828
  Горбачев И.Г. Реализация права наций на самоопределение в Советском государстве / И.Г. Горбачев. – Казань, 1985. – 123с.
1275829
  Щербакова Л.В. Реализация правозащитной функции прокуратуры в рамках гражданского процеса // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 70-76. – ISSN 1812-8696
1275830
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1275831
  Салтыкова С.А. Реализация православного идеала "симфонии" Церкви и Царства: византийская и русская исторические формы церковно-государственных отношений (окончание). // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 10-11. – ISSN 1812-3805


  Изучение церковно-государственных отношений в России служит отправной точкой исторического, юридического, нравственного поиска для каждого гражданина, пытающегося решить вопросы о смысле и значении настоящей исторической ситуации и перспективах для ...
1275832
  Сирый Николай Иванович Реализация принципа гласности в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Николай Иванович; АН Украины, Ин-т гос-ва и права. – К., 1991. – 235л. – Бібліогр.:л.219-235
1275833
  Сирый Н.И. Реализация принципа гласности и в деятельности суда первой инстанции по уголовным делам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сирый Н.И.; МВО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 19л.
1275834
  Сергеева Т.В. Реализация принципа переноса на основе развития субьективности // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 163-172. – (Психологія ; вип. 47)
1275835
  Давыдова Е.Ю. Реализация принципа правосудия в арбитражном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 312-321. – ISSN 1684-2626
1275836
  Пырцак Г. Реализация принципа разделения властей в Республике Молдова / Г. Пырцак, И. Паскалу // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 17-20
1275837
  Мелентьев М.П. Реализация принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности испровительно-трудовых учереждений / М.П. Мелентьев, В.А. Корчинский. – К, 1991. – 76с.
1275838
   Реализация принципа справедливости в правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. – Ярославль, 1992. – 154с.
1275839
  Андрейцев В.И. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые проблемы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-68. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми реалізації принципу територіальності формування державності. The Legal problems of realization of territorial principle of forming of statehood are researching.
1275840
  Глухова А.Ю. Реализация принципов менеджмента качества / А.Ю. Глухова, С.В. Щеблева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 77-83. – ISSN 0869-3617


  В статье описан опыт формирования и реализации системы менеджмента качества университета на основе требований МС ИСО 9001. The article describes the experience of development and implementation of the university quality management system on the basis ...
1275841
  Куновяней Владимир Реализация принципов пролетарского социалистического интернационализма в отношениях между КПЧ и КПСС (в 1968-1981 годах) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Куновяней Владимир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1985. – 22л.
1275842
  Максимук Л. Реализация принципов профессиональной лингводидактики в процессе иноязычного образования на неязыковых специальностях ВУЗов / Л. Максимук, Л. Левонюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 212-219. – ISSN 2307-4906
1275843
  Гуляев В.Н. Реализация проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности / В.Н. Гуляев, Р.А. Климов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 95-99. – ISSN 2073-8536


  В статье излагаются методологические и технологические аспекты реализации проблемно-деятельностного подхода в переподготовке офицеров к педагогической деятельности The article treats methodological and technological aspects of problem-activity ...
1275844
  Поздняков О.Г. Реализация проблемного обучения в образовательном процессе высших учебных заведений // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С. 270-273. – ISSN 2073-8536


  В статье описан процесс обучения курсантов военных вузов, направленный на формирование у них творческих способностей посредством системы проблемных заданий, рассматривается сущность проблемного обучения. Проведен сравнительный анализ проблемного и ...
1275845
  Костерин В.В. Реализация программного обеспечения САПР: Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 88с.
1275846
  Павлович В.П. Реализация программы информирования населения в рамках общественной природоохранной акции "Батарейкам - утилизация!" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 30
1275847
  Васильев В.М. Реализация Продовольственной программы / В.М. Васильев, В.Ф. Гопоненко. – Москва, 1987. – 62с.
1275848
  Разумихин Н.В. Реализация Продовольственной программы СССР и охрана окружающей среды / Н.В. Разумихин. – Л, 1986. – 32с.
1275849
  Горохов С.С. Реализация продукции и расчёты с покупателями / С.С. Горохов. – К., 1967. – 26с.
1275850
  Дворецкий В.И. Реализация продукции предприятий легкой промышленности / В.И. Дворецкий. – М., 1987. – 144с.
1275851
  Чернов С.К. Реализация проектов модернизации газотранспортной системы Украины // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 61-69 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2222-8810
1275852
   Реализация процессуальных норм организации гражаданской юрисдикции. – Свердловск, 1988. – 123с.
1275853
  Трушников Денис Юрьевич Реализация психолого-педагогической модели воспитания в инженерном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1275854
  Кукутс Я.А. Реализация распределенной обработки информации в открытых системах ЭВМ / Я.А. Кукутс. – Рига, 1988. – 63 с.
1275855
   Реализация регионального компонента образования : Методика и опыт / Д.П. Финаров, Г.Н. Прибыткина, Н.Ю. Корнеева, Г.М. Жданова, М.Н. Горская, Л.В. Пашенина, Е.А. Шлапоберская, В.И. Окользина, С.Е. Дмитриева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1275856
  Колесников Юрий Борисович Реализация с помощью магнитного поля двумерных турбулентных течений и исследование их основных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесников Юрий Борисович; Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 14л.
1275857
  Шарф И.В. Реализация самостоятельной работы студентов в компетентностной модели // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Компетентностная модель высшего профессионального образования предполагает расширение самостоятельной познавательной работы студентов, на которую оказывают влияние определенные факторы. Учет этих факторов позволит улучшить качество учебного ...
1275858
  Земляная М.В. Реализация сельскохозяйственной продукции и некоторые проблемы воспроизводства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Земляная М.В. ; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1275859
  Шутенков А.В. Реализация систем численного и символического исследования радиоэлектронных цепей : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Шутенков А.В.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1975. – 17л.
1275860
  Беленко Владимир Алексеевич Реализация системы непрерывной подготовки кадров региона на основе использования дистанционного обучения / Беленко Владимир Алексеевич, Немцев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-27. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1275861
  Злотов А.В. Реализация системы построения и анализа сетей на ПЭВМ / А.В. Злотов. – Москва, 1989. – 30 с.
1275862
  Сулейманов Б.С. Реализация системы распонавания многозональной видеоинформации / Б.С. Сулейманов. – М., 1988. – 21с.
1275863
  Гольдштейн Алла Александровна Реализация словообразовательных моделей немецкого языка в научно-технической прозе (на материале определительных сложных существительных терминологии электрических машин) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Гольдштейн Алла Александровна; М-во ВССО ГССР. Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1275864
  Орзих М.Ф. Реализация советской общественностью норм общенародного социалистического права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Орзих М.Ф.; Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1966. – 24л.
1275865
  Куприенко С.В. Реализация современных технологий в обучении русскому языку как иностранному / С.В. Куприенко, О.Р. Семенова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-118. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются современные технологии как средство формирования интереса к изучению русского языка. Описываются способы и формы работы с новыми компьютерными программами при обученни русскому языку: фонетический тренажер, программная оболочка ...
1275866
   Реализация социалистической собственности в системе производственных отношений. – Томск, 1990. – 160с.
1275867
  Завидовская К.А. Реализация социальной политики в Республике Беларусь // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 24-29
1275868
  Бабич Любовь Михайловна Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма : Автореф... канд.эеон.наук: 08.00.01 / Бабич Любовь Михайловна; КГУ. – Киев, 1989. – 25с. – Бібліогр.:с.1
1275869
  Бабич Л.М. Реализация социальной справедливости в распределительных отношениях социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 03.00.01 / Бабич Л.М.; КГУ им. ТШевченко. – К., 1989. – 203л. – Бібліогр.:л.187-203
1275870
  Василенко В.Н. Реализация специального режима хозяйствования в регионе / В.Н. Василенко, Е.Р. Зельдина. – Донецьк : Восточный Издательский Дом, 2000. – 168с. – ISBN 966-7804-00-3
1275871
  Засухин А.Т. Реализация средств производства / А.Т. Засухин. – Москва, 1972. – 103с.
1275872
  Даниэели К.Г. Реализация средств производства в условиях социалистического расширенного воспроизвосдтва : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Даниэели К.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 17л.
1275873
  Максимов Я.Я. Реализация стимулов к труду в АПК : Вопросы теории и методологии / Я.Я. Максимов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 304 с.
1275874
  Завадская Л.Н. Реализация судебных решений / Л.Н. Завадская. – Москва, 1982. – 141с.
1275875
  Дадаев Л.М. Реализация тенденций кластеризации региональной системы образования: организационно-экономический аспект // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 1728-8878
1275876
   Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуальные проблемы. – Куйбышев, 1987. – 183с.
1275877
  Овчинникова Н.П. Реализация учебных программ в школах европейского Севера России в 1920-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 98-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1275878
  Иваницкая Ю.В. Реализация формант множественного числа имени в текстах ранненововерхненемецкого периода // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 115-117
1275879
  Иваницкая Ю.В. Реализация формантов множественности в именах существительніх немецкого язіка (на материале текстов первой половині 12 в.) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 64-73
1275880
  Пашина Н.Б. Реализация функции контроля за выполнением схемы определения процентной ставки коммерческого банка при кредитовании юридических лиц / Н.Б. Пашина, А.А. Портнов, Е.М. Завражина // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 172-179. – ISSN 1728-8878
1275881
  Денев И.Д. Реализация функций алгебры логики методом какадов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Денев И. Д.; МГУ, Мех. мат. фак., Каф. мат. логики. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1275882
  Кильпякова И.С. Реализация функций библиотечного кадрового менеджмента кадровыми службами библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 37-43. – ISSN 0130-9765
1275883
  Лысенко Е.Н. Реализация функционального потенциала и особенности проявления специальной работоспособности квалифицированных спортсменов / Е.Н. Лысенко, Н.П. Еременко, В.В. Соколов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 37-46 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1992-7894
1275884
  Лебедев О.Е. Реализация целей общего образования в вечерней школе / О.Е. Лебедев. – Москва, 1980. – 166 с.
1275885
  Диденко Ю. Реализация частного пенсионного обеспечения в Украине // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 29-30


  пенсионная реформа, пенсионніе фонді
1275886
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе : Автореф... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 24л.
1275887
  Туголуков Сергей Иванович Реализация частной собственности в малом бизнесе. : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Туголуков Сергей Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 157л. – Бібліогр.:л.146-157
1275888
   Реализация школьной реформы: поиски и проблемы. – Кишинев, 1989. – 133с.
1275889
  Холов А.Х. Реализация штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 45-47. – ISSN 1812-3910


  В статье идет речь о проблемах реализации штабной функции в органах внутренних дел Республики Таджикистан.
1275890
  Кравченко С.Н. Реализация экологического законодательства. / С.Н. Кравченко. – К., 1989. – 47с.
1275891
  Бай Хайжун Реализация экологической политики в Китае: пример провинции Шеньси / Бай Хайжун, Ли Жуй // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 504-509 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1275892
  Румянцев А.П. Реализация экономических интересов стран социалистического содружества : (интеграц. аспект) / А.П. Румянцев. – К. : Вища школа, 1984. – 135с.
1275893
  Задоя А.А. Реализация экономических интересов Украины в контексте глобализации // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.5-10
1275894
  Узун В.Я. Реализация экономической реформы в АПК / В.Я. Узун. – М., 1989. – 59с.
1275895
  Донецких Л.И. Реализация эстетических возможностей имён прилагательных в тексте художественных произведений / Л.И. Донецких. – Кишинёв, 1980. – 160с.
1275896
  Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском процессе / В.В. Бутнев. – Ярославль, 1985. – 85с.
1275897
  Сахарова О.В. Реализация язіковой личности в статусно-ориентированном диалоге // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 270-277. – ISBN 966-72-77-79-8
1275898
   Реализация языковых единиц в тексте. – Свердловск, 1986. – 118с.
1275899
  Шевченко Е. Реализація конституційних прав громадян на звернення потребує вдосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.106-110. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1275900
  Яковлев А.Н. Реализм -- земля перестройки / А.Н. Яковлев. – М., 1990. – 543с.
1275901
  Затонский Д.В. Реализм - это сомнение? / Д.В. Затонский. – Киев, 1992. – 276с.
1275902
  Петров С.М. Реализм / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1964. – 490 с.
1275903
  Динцес Л.А. Реализм 60-80 гг. / Л.А. Динцес. – Ленинград, 1931. – 36с.
1275904
   Реализм XVIII века на Западе : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1936. – 264 с.
1275905
  Громов Л.П. Реализм А.П.Чехова второй половины 80-х годов / Л.П. Громов. – Ростов-на-Дону, 1958. – 219с.
1275906
  Танкибаева Куаныш Аблясановна Реализм Абая : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Танкибаева Куаныш Аблясановна; Мин. просвещ. КазССР. Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 25л.
1275907
  Мелик- Саркисова Реализм Анри Барбюса / Мелик- Саркисова Н.В. – Саратов, 1960. – 116 с.
1275908
  Мелик-Саркисова Реализм Анри Барбюса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мелик-Саркисова Н.В.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 18л.
1275909
  Россиянов О.К. Реализм в венгерской литературе на рубеже ХІХ-ХХ веков / О.К. Россиянов. – М, 1983. – 265с.
1275910
  Вартанова М.Г. Реализм в венецианской живописи XVIII в. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Вартанова М.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 14л.
1275911
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблемам жанра. – Саратов, 1983. – 180с.
1275912
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблеме историзма. – Саратов, 1986. – 180с.
1275913
   Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков: К проблеме творч. взаимосвязей и лит. преемственности. – Саратов, 1989. – 188с.
1275914
   Реализм в зарубежных литературах XIX и XX веков. – Саратов
Вып. 5. – 1977
1275915
   Реализм в зарубежных литературах XIX и XX веков. – Саратов
Вып. 6. – 1979
1275916
  Финкелстайн С. Реализм в искусстве / С. Финкелстайн. – М, 1956. – 259с.
1275917
  Гаджиев А.А. Реализм в литературах советского Востока / А.А. Гаджиев. – Баку, 1978. – 180с.
1275918
   Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1983. – 319с.
1275919
   Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети ХХ в.: Худож. поиски. Особенности развития. – М., 1989. – 269с.
1275920
  Россиянов О.К. Реализм в новой венгерской прозе, 60-70 гг. ХХ в. / О.К. Россиянов. – М, 1979. – 151 с.
1275921
  Федоров-Давыдов Реализм в русской живописи XIX века / Федоров-Давыдов. – М., 1933. – 128с.
1275922
  Певцова Р.Т. Реализм в связи с проблемами сущности и метода искусства. : Автореф... Канд.филос.наук: / Певцова Р.Т.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 27л.
1275923
  Полинова О.С. Реализм в современном индийском романе / О.С. Полинова. – Ташкент, 1984. – 108с.
1275924
  Лейзеров Н.Л. Реализм в современном искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1961. – 40 с.
1275925
  Шальнов Ю.Ф. Реализм В.А.Слепцова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шальнов Ю.Ф.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1956. – 17л.
1275926
  Бурсов Б.И. Реализм всегда и сегодня / Б.И. Бурсов. – Л., 1967. – 312с.
1275927
  Чургулиа О.Г. Реализм Георгия Церетели : Автореф... канд. филол.наук: / Чургулиа О.Г.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 18л.
1275928
  Гуковский Г.А. Реализм Гоголя / Г.А. Гуковский. – Москва, 1959. – 531с.
1275929
  Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского / Г.М. Фридлендер. – М.-Л. : Наука, 1964. – 404 с.
1275930
   Реализм и его соотношения с другими творческими методами. – Москва, 1962. – 367 с.
1275931
  Щербина В.Р. Реализм и модернизм. / В.Р. Щербина. – Москва, 1965. – 32с.
1275932
  Давид-Соважо А. Реализм и натурализм в литературе и в искусстве : Критические исследования Николая Стороженка. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-литогр. В.Ф. Рихтера, 1891. – XII, 351 с. – С. V-VI: "Извлечение из доклада г. [С.] Марта"
1275933
   Реализм и новаторство в азербайджанской литературе. – Баку, 1981. – 140с.
1275934
  Бесчетникова С.В. Реализм и утопизм в неклассическом романе (на материале прочтения романа Виктора Ерофеева "Русская красавица") // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 215-225. – ISBN 966-581-590-3
1275935
  Мкрян Л.М. Реализм и фантастика в творчестве Марселя Эме. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Мкрян Л.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 19л.
1275936
  Дмитриев В.А. Реализм и художественная условность / В.А. Дмитриев. – М. : Советский писатель, 1974. – 279 с.
1275937
   Реализм и художественные искания в зарубежной литературе XIX - XX веков. – Воронеж, 1980. – 193с.
1275938
   Реализм и художественные искания ХХ века. – М., 1969. – 308с.
1275939
  Мельник В.И. Реализм И.А. Гончарова / В.И. Мельник. – Владивосток, 1985. – 139 с.
1275940
  Недзвецкий В.А. Реализм И.А.Гончарова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Недзвецкий В.А.; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1973. – 19л.
1275941
  Орлова Т.А. Реализм К.Поппера: к критике методологии современной социологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 82-91. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1275942
  Шахов Михаил Олегович Реализм как общая основа религиозного и научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-77. – Бібліогр.: с. 66-70, 72, 74-75, 77. – ISSN 0042-8744
1275943
  Лисаковский И.Н. Реализм как система / И.Н. Лисаковский. – М., 1982. – 334с.
1275944
  Николаев П.А. Реализм как творческий метод / П.А. Николаев. – Москва, 1975. – 280 с.
1275945
  Вайман С.Т. Реализм как эстетический антипод религии / С.Т. Вайман. – Воронеж, 1966. – 208 с.
1275946
  Ковалев В.А. Реализм Леонова / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1969. – 176 с.
1275947
  Сквозников В.Д. Реализм лирической поэзии. Становление реализма в русской лирике. / В.Д. Сквозников. – М., 1975. – 368с.
1275948
  Храпченко М.Б. Реализм Льва Толстого / М.Б. Храпченко. – Москва, 1953. – 56 с.
1275949
  Станюкович Я.В. Реализм Марии Домбровской / Я.В. Станюкович. – Москва, 1974. – 294 с.
1275950
  Дмитровский Е.М. Реализм Марко Черемшины. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитровский Е.М.; МВО СССР. – Львов, 1951. – 14 с.
1275951
   Реализм мировоззрения и мировоззрение реализма. – К., 1992. – 196с.
1275952
  Онуфриев Н.М. Реализм Н.В. Гоголя / Н.М. Онуфриев. – Москва, 1952. – 23 с.
1275953
  Пивоваров Николай Филиппович Реализм Панаса Мирного. (Творчество семидесятых годов) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Пивоваров Николай Филиппович ; КГУ. – Киев, 1962. – 31 с.
1275954
  Ждановский Н.П. Реализм Помяловского / Н.П. Ждановский. – М, 1960. – 183 с.
1275955
  Мадзигон М.В. Реализм раннего творчества Чарльза Диккенса : Автореф... канд. филол.наук: / Мадзигон М.В.; МВССО ГССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 20л.
1275956
  Стуков О.В. Реализм романов Джеймса Олдриджа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стуков О.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 15 с.
1275957
  Чалый Д.В. Реализм русской литературы / Д.В. Чалый. – Киев, 1964. – 284с.
1275958
  Проскурина Ю.М. Реализм русской литературы 50-х годов ХІХ века. / Ю.М. Проскурина. – Челябинск, 1980. – 101 с.
1275959
  Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века / Л.М. Лотман. – Л., 1974. – 350с.
1275960
  Олейник В.П. Реализм Степана Васильченко : Автореф. дис. ... канд .филол. наук / Олейник В. П. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1965. – 21 с.
1275961
  Федирко М.М. Реализм творчества Марко Вовчок. (Конец 50-х - начало 60-х гг. XIX ст.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Федирко М.М. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1958. – 19 с.
1275962
  Шогенцукова Н.А. Реализм Томаса Вулфа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шогенцукова Н.А.; АН СССР. Ин-т мировой лит. – М., 1980. – 18л.
1275963
  Круглик Л.Я. Реализм трилогии Л.Н.Толстого "Детство", "Отрочество", "Юность". : Автореф... канд. филолог.наук: / Круглик Л.Я.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1275964
  Каримов Э. Реализм узбекской демократической литературы / Э. Каримов. – Ташкент, 1986. – с.
1275965
  Каримов Э.А. Реализм узбекской демократической литературы / Э.А. Каримов. – Ташкент, 1986. – 146с.
1275966
  Елизарова М.Е. Реализм Чехова и проблемы западно-европейской литературы 2 половины 19 века : Автореф... Докт.филол.наук: / Елизарова М.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 32 с.
1275967
  Аксенова Е.М. Реализм Чехова. (Период сотрудничества писателя в "Осколках") : Автореф... канд. филол.наук: / Аксенова Е.М,; Черкасский гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 17 с.
1275968
  Аксенова Е.М. Реализм Чехова.(Период сотрудничества писателя в "Осколках") : Дис... канд. филолол.наук: / Аксенова Е.М.;. – Черкассы, 1950. – 302л. – Бібліогр.:л.296-301
1275969
  Гритчук М.А. Реализм Шарлотты Бронте ("Ден Эйр" и "Шерли") : Автореф... канд. филол.наук: / Гритчук М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1957. – 15л.
1275970
  Самарин Р.М. Реализм Шекспира / Р.М. Самарин ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 189 с.
1275971
  Кучборская Е.П. Реализм Эмиля Золя / Е.П. Кучборская. – Москва : Московский университет, 1973. – 426 с.
1275972
  Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения : [очерки] / Л. Пинский. – Москва : Художественная литература, 1961. – 367 с.
1275973
  Винкель А. Реализм Юхана Лийва. : Автореф... канд. филол.наук: / Винкель А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 16л.
1275974
   Реализм: жанр, стиль. – Фрунзе, 1990. – 147с.
1275975
  Никитин В.Т. Реализуемая продукция / В.Т. Никитин. – М, 1968. – 73с.
1275976
  Томахин Г.Д. Реалии - американизмы : Пособие по страноведению / Г.Д. Томахин. – Москва, 1988. – 238с.
1275977
  Бавин С.П. Реалии виртуальной реальности // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 1560-7968


  Электронные библиографические ресурсы.
1275978
  Онищенко В.Ф. Реалии и возможности экономической стабилизации и развития Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 4-17. – ISSN 0131-7741
1275979
  Мазниченко В.Г. Реалии и перспективы устойчивого развития // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 3 (63). – С. 12-60 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 2222-8810
1275980
  Шурда К.Э. Реалии Украины в процессе современного изменения // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 56-64 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1275981
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 1. – 2000
1275982
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 2. – 2000
1275983
   Реалис : бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев
№ 3. – 2000
1275984
   Реалис : Бюллетень христианского исследовательского центра "Реалис". – Киев, 2000-
Лето. – 2002. – Редакційна передплата
1275985
  Шаталович А.М. Реалистическая концепция брака в восточно-христианской традиции // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 80-83. – ISSN 2077-1800
1275986
  Черная Н.И. Реалистическая условность в современной советской прозе / Н.И. Черная. – К., 1979. – 192с.
1275987
  Постнов Г.С. Реалистические романы Теодора Драйзера 1900-1915 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Постнов Г.С.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1275988
  Мухаммед А Ф.А. Реалистические тенденции в современной египетской драматургии : Автореф... Канд.филол.наук: / Мухаммед Ф.А.А.; МГУ.Ин-т истран Азии и Африки. – М, 1972. – 24л.
1275989
   Реалистические формы изображения действительности. – Тбилиси, 1986. – 138с.
1275990
  Кирий Г.К. Реалистический роман послевоенной Франции / Г.К. Кирий. – Чебоксары
Ч. 2. – 1974. – 157с.
1275991
  Кирий Г.К. Реалистический роман послевоенной Франции. / Г.К. Кирий. – Чебоксары
1. – 1973. – 111с.
1275992
  Иванов Л.Д. Реалистический роман Р.Роллана и его основная проблематика ("Жан-Кристоф" и "Кола Брюньон"). : Дис... канд. литературоведческихнаук: / Иванов Л.Д.; Днепропетровский гос. ун-т. Кафедра литературы., 1939. – 323л. – Бібліогр.:л.315-323
1275993
  Матузова Н.М. Реалистический сатирический роман Георга Веерта "Жизнь и подвиги знаменитого рыцаря Шнапганского" // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 49-51
1275994
  Тамарченко Н.Д. Реалистический тип романа : (введение в типологию русского классического романа XIX века) : учеб. пособ. по спецкурсу / Н.Д. Тамарченко ; МВиССО РСФСР ; Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово, 1985. – 90 с.
1275995
  Терентьев А.Н. Реалистическое искусство - важнейшее средство познания жизни, эстетического воспитания человека / А.Н. Терентьев. – М., 1963. – 56с.
1275996
   Реалистическое искусство Польши 16-20 вв.: Традиции и современность. – М., 1979. – 166с.
1275997
  Куликов Александр Константинович Реалистическое направление в буржуазном правоведении США. (Ист.-крит. анализ) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Куликов Александр Константинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1978. – 17л.
1275998
  Башков Е.А. Реалистичная пространственная визуализация с использованием технологий объемного отображения : монография / Е.А. Башков, С.А. Зори ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 150, [1] с. : ил.. табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-377-192-2
1275999
  Панченко М.Ю. Реалистская парадигма международного порядка : прошлое и настоящее // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.6-17. – ISSN 0321-2017
1276000
  Паттаро Э. Реалистский подход к объективности норм и права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 14-23. – ISSN 1818-992Х
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,