Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1275001
  Королевич Я.О. "Самостійники" на продаж / Я.О. Королевич. – К, 1985. – 86с.
1275002
  Колоколова Н.С. "Самость" и "я" как проблема философской антропологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 95-96
1275003
  Хороб М.Б. "Самотній мандрівник..." В. Домонтовича в світлі філософіі екзистенціалізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 381-388. – ISSN 2520-2103
1275004
  Лілік О. "Самотній на землі, як сонце на небі...": урок-дослідження імпресіоністичних і екзистенціальних рис у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
1275005
  Бортик Е.П. "Самсон-борец" Мильтона и английская драматургия середины XVII ст. : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Бортик Е.П.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
1275006
  Малыш А.И. "Самый страшный снаряд..." (О "Капитале" К.Маркса) / А.И. Малыш. – Москва, 1967. – 88с.
1275007
  Шевченко В.М. "Санкт-Петербургские сенатские объявления"- -джерело для дослідження еволюції земельної власності в Україні у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 212-221. – ISSN 0130-5247
1275008
  Фріш Макс "Санта Крус": (Баллада) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково- методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.39-42. – ISSN 0205-471Х
1275009
  Турунтаев В.Ф. Сам-семьсот, или Повесть о трех фантазерах / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1988. – 210с.
1275010
  Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 219-227 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1275011
  Лила М.В. Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 26-33. – ISBN 978-617-7009-23-7
1275012
  Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. Сусь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 95-102. – ISSN 1682-2366
1275013
  Сусь Б.А. Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-233. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
1275014
  Алексеева Л.І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л.І. Алексеева, І.В. Малецька, О.І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 50-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)
1275015
  Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 50-53. – ISSN 1562-529Х
1275016
  Томаз І.А. Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 317-330. – ISSN 2074-8167
1275017
  Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів у 5-6 класах / В.К. Майборода. – К, 1975. – 88с.
1275018
   Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 142-144. – ISSN 2079-8334
1275019
  Дем"яненко Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2075-1478
1275020
   Самостійна робота студентів - основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, К.В. Шевцова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 90-95. – ISSN 1681-2751
1275021
   Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І.Я. Криницька, Л.А. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 287-289. – ISSN 2077-1096
1275022
  Колгатіна Л.С. Самостійна робота студентів з курсу "методика навчання інформатики" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 76-80. – ISSN 2413-1571
1275023
  Токмань Г. Самостійна робота студентів з метолики викладання української літератури в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1275024
  Гуляєва Л.В. Самостійна робота студентів під час виконання лабораторних робіт: практичний аспект // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 130-135. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1275025
  Тарасова Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні біологічних дисциплін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 41-45
1275026
  Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
1275027
  Грищук О.К. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 118-125. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1275028
  Чирвона Т.М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-89. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
1275029
  Мойсеєнко Н.Г. Самостійна робота студентів у процесі викладання ділової української та російської мов як іноземних студентам гуманітарних спеціальностей / Н.Г. Мойсеєнко, Сізова Л.В. . // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 32. – С. 68-72. – ISSN 2307-4558
1275030
  Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – С. 273-278. – (Педагогічні науки)
1275031
  Бажміна Е.А. Самостійна робота студентів у системі навчально-виховного процесу вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-44. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1275032
  Туряниця В.В. Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти / В.В. Туряниця, В.В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1275033
  Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід"ємний компонент навчального процесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 148-154. – ISSN 2414-4207


  Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як ...
1275034
  Нагорняк М.В. Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 202-206


  У статті акцентується увага на надзвичайній важливості самостійної роботи студентів під час під- готовки та випуску навчальної радіопрограми "Студентська хвиля"; розглядаються способи та прийоми самостійної роботи студентів на всіх етапах створення ...
1275035
  Пасмор Н. Самостійна робота студентів як об"єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.33-38. – ISSN 1562-529Х
1275036
  Шульженко Д.І. Самостійна робота студентів як психологічний інструмент формування професійної свідомості корекційного педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 207-214. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1275037
  Чорній Н.В. Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 132-134. – ISSN 1681-2751
1275038
  Коротич Н.М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (59). – С. 219-222. – ISSN 2079-8334
1275039
  Савеліхіна І.О. Самостійна робота студентів як фактор формування професійно-важливих компетенцій / І.О. Савеліхіна, М.М. Островський, О.І. Варунків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 205-207
1275040
  Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 50-54. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
1275041
  Кіш Н. Самостійна робота як ефективна складова управління навчально-пізнавальною діяльністю у прпоцесі навчання іноземній мові майбутніх фахівців / Н. Кіш, О. Канюк // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 18. – С. 301-308. – ISSN 2617-3921
1275042
  Коркішко О. Самостійна робота як ефективна форма організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи / О. Коркішко, Я. Заверуха // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 92-105. – ISSN 2077-1827
1275043
  Горін І.І. Самостійна робота як невід"ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
1275044
  Плющ В. Самостійна робота як одна з форм самоосвіти студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 266-276. – ISSN 2312-5993
1275045
  Грицак Н.Р. Самостійна робота як органічна складова процесу професійного зростання студентів-філологів (на матеріалі вивчення зарубіжної літератури) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 71-79. – ISSN 2074-8167
1275046
  Бурчак Л.В. Самостійна робота як середовище розвитку творчості здобувачів вищої освіти / Л.В. Бурчак, С.О. Бурчак // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1275047
  Буряк Володимир Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні та теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів, які дозволяють активізувати їхню навчальну діяльність.
1275048
  Антал І. Самостійна робота як складова навчання у контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 152-156. – ISSN 2218-5348
1275049
  Бондаренко Ю. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1275050
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.141-164
1275051
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1992
1275052
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 2. – 1993
1275053
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1993
1275054
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 45, № 1 (447). – 1993
1275055
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1994
1275056
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1994
1275057
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 46, № 1 (451). – 1994
1275058
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1995
1275059
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1996
1275060
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1996
1275061
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1998
1275062
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1998
1275063
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 1998
1275064
   Самостійна Україна. – Київ, 2000
1275065
   Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ
26 грудня. – 2000
1275066
   Самостійна Україна. – Київ, 2001
1275067
  Міхновський М. Самостійна Україна // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 15-32. – ISBN 978-966-1513-01-2
1275068
  Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 133-137
1275069
  Лисиця Н.М. Самостійне читання з англійської мови: Гнучкі виробничі системи / Н.М. Лисиця. – Харків, 1992. – 93с.
1275070
  Старинець К.О. Самостійний захист права інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 101-103. – ISBN 978-966-7178-01-8
1275071
  Вишня Остап Самостійний смітник / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1275072
  Лакснесс Х.К. Самостійні люди / Х.К. Лакснесс. – Київ, 1956. – 457с.
1275073
  Кобернік С.Г. Самостійні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 9-27 : табл., схеми
1275074
  Кузнецов В.С. Самостійні роботи з фізики у 8 класі : посіб. для вчителя / В.С. Кузнецов. – Киев : Радянська школа, 1986. – 184 с.
1275075
  Іванова Р.Г. Самостійні роботи з хімії : посіб. для вчителів / Р.Г. Іванова, Т.З. Савич, І.Н. Чертков; Р.Г. Іванава, Т.З. Савич, І.Н. Чертков. – Київ : Радянська школа, 1986. – 216 с.
1275076
  Жицький Є.І. Самостійність і творча активність учнів у процесі вивчення літератури / Є.І. Жицький. – К, 1969. – 168с.
1275077
  Гуммерус Г. Самостійність Фінляндії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – С. 94-99
1275078
  Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5


  Круглий стіл тижневика "Освіта" на тему "Університетська автономія: міф чи реальність?". Куратори проекту: академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук В.І. Луговий, професор доктор педагогічних наук С.А. Калашнікова, професор, доктор ...
1275079
  Смайльс Сэмюэл Самостоятельная деятельность = (Self-help) / Соч. Самуэля Смайльса ; Пер. с англ. С. Майковой. – Санкт-Петербург : Изд. книготорг. В.В. Лепехина, 1888. – [2], VIII, 528 с.
1275080
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся / П.И. Пидкасистый. – М, 1972. – 184с.
1275081
   Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике.. – М, 1985. – 191с.
1275082
  Скачков И.С. Самостоятельная домашняя работа учащихся старших классов средней школы по литературе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скачков И.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1275083
  Ждан О.А. Самостоятельная жизнь / О.А. Ждан. – Минск, 1990. – 300с.
1275084
  Чеджемов Т.Б. Самостоятельная и активная роль суда в исследовании доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Чеджемов Т.Б.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1275085
   Самостоятельная методическая работа мастера производственного обучения / Шумович, Х, , . – М, 1969. – 80с.
1275086
   Самостоятельная методическая работа мастеров и преподавателей учебных заведений проф.-тех. образования. – Москва, 1969. – 31с.
1275087
  Балакин А.М. Самостоятельная подготовка к сочинению : (метод. пособие для заочных подготовительных курсов) / А.М. Балакин ; МГУ, Филолог. ф-т. – Москва : [б. и.], 1963. – 24 с.
1275088
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М, 1980. – 240с.
1275089
  Гаранина Р.М. Самостоятельная работа - средство развития потенциала студента // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.46-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается личностно-профессиональное становление будущего врача в процессе самостоятельной учебной работы при изучении теоретических дисциплин. Обоснована необходимость активизации этой работы, определены аспекты развития личности ...
1275090
   Самостоятельная работа в обучении иностранным языкам в школе и вузе. – Л, 1990. – 162с.
1275091
   Самостоятельная работа глазами студентов и преподавателей: результаты мониторинга / Т.П. Петухова, И.Д. Белоновская, М.И. Глотова, М.С. Пашкевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты мониторинга, направленного на выявление продуктивных подходов к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов в вузе, а также на определение отношения студентов к самостоятельной работе как виду ...
1275092
  Петухова Т. Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / Т. Петухова, М. Глотова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617
1275093
  Халилов У.М. Самостоятельная работа как средство успешного обучения стериометрии учащихся старших классов средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Халилов У.М.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1275094
  Смолина С.Г. Самостоятельная работа как средство формирования информационной компетентности студентов университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена роль Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета в формировании информационной компетентности студентов.
1275095
  Акулова Е.А. Самостоятельная работа по литературе в старших классах ШРМ : из опыта работы учителей школ г. Ленинграда / Е.А. Акулова ; Ленинград. Городской ин-т усовершенствования учителей. – Ленинград, 1947. – 59 с.
1275096
  Виленкина Е.Э. Самостоятельная работа по немецкому языку в старших классах / Е.Э. Виленкина. – Ленинград, 1957. – 143с.
1275097
  Аносова Т.Ф. Самостоятельная работа по обществоведению в вечерней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13731 / Аносова Т.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 23 с.
1275098
  Новиков П.С. Самостоятельная работа с книгой / П.С. Новиков. – Сталинград, 1953. – 76с.
1275099
  Коренева С.А. Самостоятельная работа с описаниями изобретений к патентам на немецком языке. / С.А. Коренева. – Иркутск, 1989. – 87с.
1275100
  Куликов В.М. Самостоятельная работа слушателей (курсантов). / В.М. Куликов, А.П. Порохин. – М., 1973. – 112с.
1275101
   Самостоятельная работа студентов. – Москва, 1953. – 83с.
1275102
   Самостоятельная работа студентов. – Нальчик, 1977. – 76с.
1275103
  Васильева Э.К. Самостоятельная работа студентов / Э.К. Васильева. – Ленинград, 1989. – 53с.
1275104
  Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов : Учеб. пособие для слушателей ФПК вузов по дисциплине "Педагогика и психология высш. шк." / В.А. Козаков. – Киев, 1989. – 250с.
1275105
  Герасименко С.Г. Самостоятельная работа студентов в вузе / С.Г. Герасименко. – Одесса, 1982. – 52с.
1275106
   Самостоятельная работа студентов в вузе. – Саратов, 1982. – 228с.
1275107
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Указ. лит. за 1919-1983 гг. – Томск, 1985. – 78с. – (Методические материалы по орг. самост. работы студ.)
1275108
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1988. – 23с.
1275109
   Самостоятельная работа студентов в профессонально ориентированном обучении иностранным языкам.. – Вильнюс, 1990. – 170с.
1275110
  Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов в теории и практике высшей школы капиталистических стран / М.Г. Гарунов, Р.М. Герасимова. – Москва, 1980. – 28с.
1275111
   Самостоятельная работа студентов и активные методы обучения. – Омск, 1989. – 168с.
1275112
   Самостоятельная работа студентов и роль кафедр общественных наук. – Ленинград, 1981. – 111 с.
1275113
  Бирченко Е.В. Самостоятельная работа студентов как базовая компонента развития личности и прфессиональных ресурсов выпускников вуза // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.126-130.
1275114
  Перевозный А.В. Самостоятельная работа студентов как процесс и результат // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 47-52. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты выделенные на основе общепсихологической структуры деятельности компоненты самостоятельной работы студентов (потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контрольно-регулировочный, ...
1275115
  Кузьмина Ю.О. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной компетентности / Ю.О. Кузьмина, О.И. Донина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 27-28. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается сущность самостоятельной работы и проблема ее организации в связи с переходом на уровневую систему высшего образования. В качестве одного из основных условий повышения эффективности самостоятельной работы студентов по овладению ...
1275116
  Мулявина Э.А. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональных компетенций / Э.А. Мулявина, И.Н. Омельченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 76-82. – ISSN 1609-4646


  Авторы делятся опытом поиска новых форм организации самостоятельной работы студентов в условиях и реализации новых стандартов, делая акцент на внеаудиторной творческой самостоятельной работе. The article presents the experience of organizating ...
1275117
  Ахметова Мадина Сейтхановна Самостоятельная работа студентов на аудиторных занятиях как средство интенсификации учебного процесса в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметова Мадина Сейтхановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1275118
  Пименов Ю.С. Самостоятельная работа студентов пединститута по педагогическому циклу : Автореф... канд. пед.наук: / Пименов Ю.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Саратов, 1958. – 21л.
1275119
   Самостоятельная работа студентов по иностранному языку.. – Ярославль, 1975. – 64с.
1275120
   Самостоятельная работа студентов по курсу "Физиология человека и животных" с применением ЭВМ.. – Новосибирск, 1988. – 68с.
1275121
  Гончаренко В.В. Самостоятельная работа студентов по марксистско-ленинской фиолсофии : Материалы к лекции / В.В. Гончаренко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК преп.общ.наук. – Киев : "Вища школа", 1973. – 39с.
1275122
  Ажгибкова Т.Н. Самостоятельная работа студентов по общественным наукам - важный фактор обучения и коммунистического воспитания / [подгот.: канд. филос. наук, доц. Т.Н. Ажгибкова, доц. Н.А. Воробьев, С.П. Рубанова] ; Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информ. – Москва : НИИВШ, 1976. – 72 с. : ил. – Список лит.: с. 65-69. – (Обзорная информация. Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях")
1275123
   Самостоятельная работа студентов по психологии.. – М, 1989. – 67с.
1275124
  Давыдова М.И. Самостоятельная работа студентов по физической географии СССР : учебное пособие / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с.
1275125
   Самостоятельная работа студентов при изучении иностранных языков.. – М, 1964. – 20с.
1275126
  Куманин Г.М. Самостоятельная работа студентов с зарубежными источниками экономической информации / Г.М. Куманин. – М., 1990. – 79с.
1275127
   Самостоятельная работа студентов с учебной литературой. – Тарту, 1979. – 79с.
1275128
   Самостоятельная работа студентов.. – Казань, 1955. – 47с.
1275129
  Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы. / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0869-3617
1275130
   Самостоятельная работа студентов: поиски, проблемы, решения. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
1275131
  Зольникова В.И. Самостоятельная работа уч-ся над литературным произведением в 8 классе / В.И. Зольникова. – Москва : Просвещение, 1978. – 74 с.
1275132
  Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся / В.К. Буряк. – Москва : Просвещение, 1984. – 64с.
1275133
  Ижендеев С.Д. Самостоятельная работа учащихся 1-х и 2-х классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Ижендеев С.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1275134
  Баширов Б.Ю. Самостоятельная работа учащихся 5-8-х классов азербайджанской школы в процессе обучения. (На материалах уроков географии и естествознания). : Автореф... канд. пед.наук: / Баширов Б.Ю.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 35л.
1275135
  Саморуков И.И. Самостоятельная работа учащихся 5-8 классов с учебником на уроках русского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Саморуков И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 23л.
1275136
  Дроздова М.Ф. Самостоятельная работа учащихся 7-8 классов в процессе изучения литературы : Автореф... канд. пед. (по методике литературы)наук: / Дроздова М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1275137
  Файбушевич А.И. Самостоятельная работа учащихся 9-11 классов на уроках литературы : (Проект доклада) / А.И. Файбушевич. – Новосибирск, 1963. – 72 с.
1275138
  Сулейменова Р. Самостоятельная работа учащихся в преподавании казахской литературы в 10 классе. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Сулейменова Р.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1275139
  Симакова Л.А. Самостоятельная работа учащихся в процессе анализа художественного произведения в 4 - 7 классах / Л.А. Симакова. – К, 1987. – 111с.
1275140
   Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике.. – М, 1988. – 125с.
1275141
  Хмелюк Р.И. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения. (На материалах преподавания географии в V-VII кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Хмелюк Р.И.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1953. – 16 с.
1275142
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся в системе занятий по сложному литературному произведению : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Кучинский В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 20л.
1275143
   Самостоятельная работа учащихся в сочетании с учебно-деловой игрой на уроках производственного обучения в профтехучилищах.. – Л, 1988. – 24с.
1275144
   Самостоятельная работа учащихся в школе.. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1275145
  Ханжиев Н.А. Самостоятельная работа учащихся вечерних (сменных) школ в процессе обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Ханжиев Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1275146
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Федоренко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1275147
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности (на материалае предметов ботаники, зоологии, физиологии и гигиены человека) : Дис... канд. пед.наук: / Федоренко М.И.; ХГУ. – Х., 1967. – 216л. – Бібліогр.:л.204-216
1275148
  Финкельштейн И.И. Самостоятельная работа учащихся классов ускоренного обучения / И.И. Финкельштейн. – М, 1962. – 40с.
1275149
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся на текстом художественных произведений / В.Д. Кучинский. – Омск, 1967. – 96с.
1275150
  Соколова Е.А. Самостоятельная работа учащихся на уроках анатомии и физиологии человека / Е.А. Соколова. – М., 1961. – 106с.
1275151
  Боровая Г.И. Самостоятельная работа учащихся на уроках в начальных классах (на материале уроков русского языка во II и III классах) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Боровая Г.И.; Минский пед. ин-т. – Минск, 1967. – 23л.
1275152
  Смирнова В.Н. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка / В.Н. Смирнова. – М., 1962. – 104с.
1275153
   Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка.. – М, 1962. – 128с.
1275154
  Гаврусейко Н.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках химии в восмилетней школе / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1962. – 88с.
1275155
   Самостоятельная работа учащихся на уроках.. – М, 1960. – 159с.
1275156
  Качурин Самостоятельная работа учащихся над текстом художественного произведения ( V --VIII классах). / Качурин, М.А. Шнеерсон. – Л., 1960. – 196 с.
1275157
  Малютина Н.К. Самостоятельная работа учащихся над языком переводов. / Н.К. Малютина. – Бельцы, 1970. – 40с.
1275158
  Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения / Н.Д. Молдавская. – М. : Просвещение, 1964. – 144 с.
1275159
  Левенталь Е.О. Самостоятельная работа учащихся по английскому языку в среденей школе 5-7 классы : Автореф... канд. пед.наук: / Левенталь Е. О.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
1275160
  Сидорова М.А. Самостоятельная работа учащихся по истории в 5-7 классах средней школы / М.А. Сидорова. – Москва, 1951. – 40с.
1275161
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 5 классе малокомплектной школы.. – М, 1989. – 160с.
1275162
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 6 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 160с.
1275163
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 175с.
1275164
  Родина Н.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней школы : дидакт. материал / Н.А. Родина. – Москва : Просвещение, 1991. – 126с.
1275165
  Хижнякова Л.С. Самостоятельная работа учащихся по физике в 9-м классе средней школы : Дидактический материал / Л.С. Хижнякова, А Ю. Никифоров Коварский. – Москва : Просвещение, 1993. – 176с. – ISBN 5-09-004021-4
1275166
  Усова А.В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А.В. Усова, З.А. Вологодская. – Москва : Просвещение, 1981. – 158с.
1275167
  Ковалевская М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической географии СССР : кн. для учителя / М.К. Ковалевская. – 2-е изд. доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с.
1275168
  Александров А.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории : из опыта работы в средней школе / А.И. Александров. – Москва : Просвещение, 1964. – 126 с.
1275169
  Вайнберг Е.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории древнего мира / Е.И. Вайнберг. – Москва, 1962. – 132с.
1275170
  Никольская Н.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении нового учебного материала на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Никольская Н. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1275171
  Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения / Г.И. Ажикин. – 2 изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 176 с.
1275172
  Порункевич Д.А. Самостоятельная работа учащихся пятого класса восьмилетней школы на уроках русского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Порункевич Д.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1275173
  Гончаренко Наталья Николаевна Самостоятельная работа учащихся с учебником на уроках украинского языка в IV-VI классах : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Гончаренко Наталья Николаевна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 24л.
1275174
  Горбунов А.З. Самостоятельная работа учащихся с учебными фильмами на уроках физики (9-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунов А. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1275175
  Полищук Г.И. Самостоятельная работа учащихся старших классов средней школы с книгой (в процессе изучения предметов гуманитарного цикла) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Полищук Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1275176
   Самостоятельная работа учащихся.. – М, 1961. – 143с.
1275177
  Есипов Б.П. Самостоятельная работа учеников на уроках / Б.П. Есипов. – М, 1961. – 239с.
1275178
  Алексашкина Л.Н. Самостоятельная работа школьников при изучении новейшей истории : книга для учителя / Л.Н. Алексашкина. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1275179
  Новиков П.С. Самостоятельная учеба коммунистов / П.С. Новиков. – Сталинград, 1956. – 71с.
1275180
  Гиниатуллин И.А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на специальном факультете / И.А. Гиниатуллин. – Свердловск, 1990. – 96с.
1275181
   Самостоятельная учебная работа студентов. – Гродно, 1983. – 35с.
1275182
  Скамьянова Т.Ю. Самостоятельная учебная работа студентов, склонных к переутомлению от интенсивных интеллектуальных нагрузок // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 45-47. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы статьи ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых выделяются из общего числа обучающихся лица с особыми образовательными потребностями. ФЗ обязывает организации ВПО создавать для обучающихся с особыми ...
1275183
  Осипов Д.М. Самостоятельное обучение основам изобразительного искусства / Д.М. Осипов. – М, 1962. – 64с.
1275184
  Ниматулаев М.М. Самостоятельное повышение квалификации педагогов в условиях непрерывного самообразования на основе Web-технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2013. – № 4, ч. 1. – С. 42-46. – ISSN 2073-9613


  Статья раскрывает проблему совершенствования системы повышения квалификации, то есть формирования и развития непрерывного самообразования и Web-технологий. Ведущей составляющей непрерывной системы повышения квалификации является непрерывное ...
1275185
  Семья Ф.Ф. Самостоятельное составление задач учащимися начальных классов как средство обучения решению задач и развития творческих способнотей учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Семья Ф.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1275186
  Можаев Б.А. Самостоятельность : [Очерки] / Можаев Б.А. – Москва : Сов. Россия, 1972. – 62 с. – На обл.: Письма из деревни
1275187
  Циринг Диана Александровна Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1275188
  Дивногорцев И.П. Самостоятельность и ответственность: Новые методы хозяйствования / И.П. Дивногорцев. – Тула, 1988. – 140с.
1275189
   Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия.. – Москва : Экономика, 1990. – 236 с.
1275190
  Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются различные трактовки самостоятельности, представленные в психолого-педагогической литературе, показаны цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов в учебном процессе вуза.
1275191
  Жицкий Е.И. Самостоятельнсоть и творческая активность учащихся в процессе изучения украинской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жицкий Е.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1971. – 28 с.
1275192
  Белов Р.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой / Р.А. Белов. – Киев, 1988. – 204с.
1275193
  Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре / Г.Б. и др. Мейксон. – М., 1986. – 111с.
1275194
  Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – Киев, 1988. – 155 с.
1275195
   Самостоятельные занятия физическими упражнениями в специальном учебном отделении вуза. : Методические рекомендации. – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1275196
  Муравин К.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре / К.С. Муравин. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 200с.
1275197
  Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса : Разноуровневые дидактические материалы / А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – Москва, Харьков : Илекса, Гимназия, 1998. – 80с. – ISBN 5-89237-014-3
1275198
  Блошкин Б.Ф. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 10 класса / Б.Ф. Блошкин. – М., 1961. – 104 с.
1275199
  Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии : Пособие для учителя (6 - 10 классы) / В.И. Сиротин. – Москва : Просвещение, 1991. – 128с.
1275200
  Баринова И.И. Самостоятельные и практические работы по физической географии СССР : книга для учителя / И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1990. – 94, [3] с. : ил. – ISBN 5-09-002619-X
1275201
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди / Х.К. Лакснесс. – Москва, 1954. – 496с.
1275202
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди : героическая сага / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского Н. Крымовой и А. Эмзиной. – Москва : Художественная литература, 1960. – 507 с.
1275203
  Фомина М.П. Самостоятельные люди / М.П. Фомина. – М., 1969. – 296с.
1275204
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди. Исландский колокол : пер. с исланд. / Халлдор Лакснесс ; [вступ. ст. А. Погодина ; коммент. Л. Горлиной ; ил. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 767 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 158 ; Серия третья. Литература XX века)
1275205
  Эндресен А.А. Самостоятельные морфемы или позиционные варианты? Морфологический статсус русских приставок о- и об- в свете новых данных: корпус и эксперимент? // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 33-69. – ISSN 0373-658Х
1275206
  Иванова Р.Г. Самостоятельные работы по химии / Р.Г. Иванова. – М, 1982. – 206с.
1275207
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
1275208
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека : пособие для учителя / В.С. Анисимова, Е.П. Бруновт, Л.В. Реброва. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-127
1275209
   Самостоятельные работы учащихся по биологии. – Москва, 1984. – 160с.
1275210
  Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии : Пособ. для учит. / А.М. Розенштейн. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Растения. – 1988. – 143 с.
1275211
  Бороздинов Н.М. Самостоятельные работы учащихся по географии в 5 классе : Пособие для учителя / Н.М. Бороздинов. – Изд. 2-е, перера. и доп. – Москва : Просвещение, 1963. – 191с.
1275212
  Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков: Кн. для учителя. / В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1983. – 128с.
1275213
  Асонова Г.С. Самостоятельные работы учащихся по географии СССР : Из опыта работы / Г.С. Асонова. – Москва : Просвещение, 1967. – 91с. – (Из опыта работы)
1275214
  Матвеев Н.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии / Н.И. Матвеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1968. – 88с.
1275215
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – М., 1977. – 111с.
1275216
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 112с.
1275217
  Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии : пособие для учителя / Анастасова Л.П. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 173, [2] с.
1275218
  Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии СССР : Книга для учителя / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112с.
1275219
  Войлошникова Н.А. Самостоятельные работы учащихся по экономической географии зарубежных стран / Н.А. Войлошникова. – Москва : Просвещение, 1981. – 108 с.
1275220
  Городков С.С. Самостоятельные расчеты ядерной плотности на основе иодели оболочек : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Городков С. С.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1275221
  Кнабе Г.С. Самостоятельный причастный оборот во французском и латинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кнабе Г.С.; Москов. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 17л.
1275222
  Науменко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Науменко. – Саратов, 1984. – 148с.
1275223
  Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Наумченко. – Саратов : Саратовский университет, 1984. – 148с.
1275224
  Пікус Р.В. Самострахування в концепції управління фінансовими ризиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено альтернативному до страхування методу управління фінансовими ризиками суб"єктів господарювання - самострахуванню. Висвітлено його переваги і недоліки, світовий досвід запрвадження, проаналізовано можливості його використання в Україні.
1275225
  Флякс С.С. Самостятельная работа студентов по педагогическим дисциплинам / С.С. Флякс. – Одеса, 1957. – 27 с.
1275226
  Маркин В.Н. Самость и "система Я" личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 25-33
1275227
  Канаев И.А. Самость как коммуникационная структура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 73-83. – ISSN 0235-1188
1275228
  Анисимов О.С. Самость как основание высших форм самоорганизаци человека и общества // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 74-84. – ISSN 2073-8528
1275229
  Марков В.Н. Самость как точка равновесия в изменчивом мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 33-40
1275230
  Дімаров Анатолій Самосуд : Повісті. Оповідання. Етюди / Дімаров Анатолій. – Київ : Український письменник, 1999. – 221с. – ISBN 966-579-032-3
1275231
  Мокржецкий С.А. Самосуд в науке : По поводу брошюры ИВ. Швырева, секретаря Русского Энтомол. О-ва: "Права первенства по вопросу о внекорневом питании" / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1905. – [2], 40 с.
1275232
  Смирнов А.М. Самосуд над ведьмами и колдунами в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
1275233
  Адамус Т. Самосуд над відьмою у 1745 році в Гетьманщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 62-78. – ISSN 0869-3595
1275234
  Гуменюк О. Самотворення я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.33-76. – ISBN 966-654-025-8
1275235
  Коняев К. Самотен парус се белее. / К. Коняев. – Стара Загора, 1992. – 54 с.
1275236
  Доценко Юрій Самотина : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 47-49
1275237
  Сопот А.С. Самотлор / А.С. Сопот. – Минск, 1987. – 267с.
1275238
  Голев В. Самотната вила / В. Голев. – София, 1990. – 205с.
1275239
  Покальчук Ю.В. Самотнє покоління / Ю.В. Покальчук. – К, 1972. – 274с.
1275240
   Самотнє серце. – Київ, 1982. – 23с.
1275241
  Тетера І. Самотні вітри : роман / Ірина Тетера. – Київ : Академія, 2019. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-571-7
1275242
  Борщевська А. Самотні разом. Одне із дзеркал сучасного суспільства // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 5-10. – ISBN 978-617-7611-86-7


  Вчені, характеризуючи сучасне суспільство, називають його "плинним" (Liquid modernity) (З. Бауман, 2008). Вказують наступні риси такого суспільства: відсутність стабільності, високі швидкості, надлишок інформації (щоденний інформаційний душ), слабкі ...
1275243
  Цей І. Самотній / І. Цей. – Х.-Дніпропетровськ, 1930. – 44с.
1275244
  Камінська Ю. Самотній блукалець Тодось Осьмачка // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 7 червня (№ 23). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1275245
  Яремчук Андрій Самотній вершник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644


  Нар. артист України Іван Гаврилюк
1275246
  Дімент М. Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах = The lone survivor. A diary of the lukacze ghetto and Svyniukhy, Ukraine / Майкл Дімент ; за ред., [пер., передм.] Шмуеля Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В. Бобров]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотека спогадів про Голокост"). – ISBN 978-617-7021-50-5
1275247
  Дрозд В.Г. Самотній вовк : повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1983. – 240 с.
1275248
  Шкляр В. Самотній вовк (елементал) : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 220, [3] с. – ISBN 978-617-12-4523-5
1275249
  Марченко Ірина Самотній орел : П"єса для лялькового театру за однойменною казкою Клима Поліщука (1891-1937 (на Соловках) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 129-140. – ISSN 0130-321Х
1275250
  Слабошпицький М. Самотній подорожанин осінніми дорогами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 8-9


  Погляд на поетичні книжки Валерія Гужви.
1275251
  Дідик Д. Самотній туризм: суть поняття та перспективи розвитку в Україні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 136-139. – ISBN 978-966-136-643-4
1275252
  Васьківський [Ващенко] Г. Самотній. Феєрія. До грунту / Г. Васьківський [псевд.]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 216 с.
1275253
  Вирта Н.Е. Самотність / Н.Е. Вирта. – Київ, 1938. – 248с.
1275254
  Наєнко М. Самотність долається словом молодих // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-125. – ISBN 978-966-439-809-8
1275255
  Наєнко М. Самотність долається словом наймолодших // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 138-142. – ISBN 978-966-2133-74-5
1275256
  Савінок В. Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1275257
  Нестелєєв М.А. Самотність і свобода у прозі Кобо Абе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1275258
  Казарін В. Самотність Миколи Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 11


  Чи готові ми до нового прочитання творчої спадщини нашого класика?
1275259
  Панченко В.В. Самотність на верхів"ях // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 50-71. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Поезія Ліни Костенко в часи "відлиги" і "заморозків".
1275260
  Самолевська Ольга Самотність пані Ющенко та її оточення = Документальні замальовки у семи епізодах з прологом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 106-113. – ISSN 0208-0710
1275261
  Льовочкіна О.В. Самотність підлітка як психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 126-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 37). – ISSN 2072-4772
1275262
  Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н.В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2019. – 369, [1] с. – Бібліогр.: с. 349-369 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-411-8
1275263
  Жулинський М. Самотність у Славі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Про дві останні зустрічі з Богданом Ступкою.
1275264
  Шушарін Д. Самотність України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 4


  Путін робить що хоче, тому що волі до опору в цивілізованому світі не проявив ніхто.
1275265
  Коломієць Г.О. Самотність як вид мовчання у романі Сільві Жермен "Безмірність" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 180-184
1275266
  Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно" Інгеборг Бахманн // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему самотності жіночих персонажів збірки "Синхронно", пов"язану з втратою відчуття особистісної ідентичності. Увагу звернуто на такі типи самотності, як комунікативна, соціальна, культурна та метафізична. Простежено чітке розмежування ...
1275267
  Малімон В.І. Самотність як екзистенційно-соціальний феномен // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 178-181. – ISBN 978-966-2188-73-8
1275268
  Біла Н.В. Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 11-13. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1275269
  Полохова Н. Самотність як провідний психічний стан героїв прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ ст. // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 132-138. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1275270
  Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1275271
  Часто П.І. Самотності просто нема : новели / П.І. Часто. – Ужгород : Карпати, 1985. – 268 с.
1275272
  Етвуд М. Самотня / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 45. – ISSN 0320-8370
1275273
  Петросян В.А. Самотня горішина : роман / Вардгес Петросян ;. – Київ : Дніпро, 1989. – 423 с.
1275274
  Деревягин Б.В. Самотождественность как различие // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 282-283. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1275275
  Матвієнко В.П. Самотужки по життю / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 152с. : іл. – ISBN 978-966-00-0671-3
1275276
  Богданов С.В. Самоубийства в Великобритании (1981-2011 гг.): динамика, тенденции, особенности / С.В. Богданов, Ю.С. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 175-191. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1275277
   Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 годах. – Москва, 1929. – 57с.
1275278
   Самоубийства, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся учебных заведений Министерства народного просвещения / Россия. М-во нар. прос. Врачеб.-сан. ч. учеб. заведений. – Санкт-Петербург : Тип. Р.В. Коротаевой
в 1910 году : Год 6-й. – 1912. – 47 с.
1275279
   Самоубийства, покушения на самоубийство и несчастные случаи среди учащихся учебных заведений Министерства народного просвещения / Россия. М-во нар. прос. Врачеб.-сан. ч. учеб. заведений. – Петроград : Книгопеч. Шмидта
в 1915 году : Год 11-й. – 1916. – 27 с.
1275280
  Нестеренко Ю. Самоубийство : фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1727-5903
1275281
  Легас А. Самоубийство // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.152-157. – ISSN 1728-8568
1275282
  Лихачев А.В. Самоубийство в Западной Европе м Европейской России : Опыт сравнительно-статистического исследования А.В. Лихачева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – X, 251, 1 л. прил. с. + 1 прилож. – Приложение третье картограммы самоубийств в Европе и России. – Библиогр. обзор во введ. (с. 12-27)
1275283
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 76-84. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається проблема самогубства в художній літературе.
1275284
  Панова Н.Ю. Самоубийство в художественной литературе: философский аспект // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 449-458. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1275285
  Хаффнер С. Самоубийство Германской империи / С. Хаффнер. – М, 1972. – 144с.
1275286
  Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-115. – ISSN 0132-1625
1275287
  Гилинский Я.И. Самоубийство как социальный феномен // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 2. – С. 39-48. – ISSN 1562-2495
1275288
  Лосьев Г.А. Самоубийство Никодимова. Рассказы нар. следователя / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1962. – 179с.
1275289
  Познанский А. Самоубийство П.И.Чайковского: миф и реальность / А. Познанский. – М, 1993. – 191с.
1275290
  Мацумото С. Самоубийство по графику / Сейте Мацумото ; [пер. с яп. З. Рахима] // Японский триллер XX века : [сборник : пер. с яп.] / С. Мацумото, Э. Накадзоно. – Рига : Лайма, 1991. – С. 3-90 : ил. – (Японский триллер XX века). – ISBN 5-87066-001-7
1275291
  Хохряков Г. Самоубийство России? // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 25/26. – С. 4-7.
1275292
  Єремко Олександр Олександрович Самоузгоджені стани квазічастинок та деформації гратки в одновимірних молекулярних системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Єремко Олександр Олександрович; Ін-тут теоретич. фізики ім. Н.Н.Боголюбова НАН України. – К., 1996. – 45л.
1275293
  Белоцерковский В. Самоуправление-будущее человечества или новая утопия? / В. Белоцерковский. – М., 1992. – 160с.
1275294
   Самоуправление. – М, 1988. – 206с.
1275295
  Орлов И.Б. Самоуправление в трудовом коллективе / И.Б. Орлов. – Л., 1990. – 16с.
1275296
  Щиглик А Самоуправление в условиях развитого социализма. / А Щиглик. – М., 1985. – 61с.
1275297
  Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе / Новикова Л.И. – Москва : Знание, 1988. – 78, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Педагогика и психология)
1275298
  Попов И.И. Самоуправление и земские учреждения : (по поводу введения земства в Сибири) / Издание С.Дороватовского и А.Чарушникова. – Москва : Тип. Общества распространения полезных книг, арендуемая В.И.Вороновым, 1906. – 53 с.
1275299
   Самоуправление и самофинансирование регионов: теория и практика. – Киев : Наукова думка, 1994. – 209 с.
1275300
   Самоуправление и ускорение социально-экономического развития СССР. – Москва : Экономика, 1987. – 271 с.
1275301
  Сатановский Р.Л. Самоуправление и хозрасчет: как организовать производство? / Р.Л. Сатановский, Б.А. Байдалаков. – Л., 1990. – 122с.
1275302
  Катульский Е.Д. Самоуправление коллектива. / Е.Д. Катульский. – М, 1989. – 61с.
1275303
  Бондарь Н.С. Самоуправление народа и социально-экономические права граждан СССР / Н.С. Бондарь. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
1275304
  Габдреева П.Ш. Самоуправление психическим состоянием / П.Ш. Габдреева. – Казань, 1981. – 64с.
1275305
  Масленников В.А. Самоуправление трудового коллектива государственного предприятия. / В.А. Масленников. – Москва, 1989. – 40с.
1275306
  Назимова Н.К. Самоуправление трудовых коллективов / Н.К. Назимова, А.В. Ящиковская. – К., 1991. – 34с.
1275307
  Катульский Е.Д. Самоуправление трудовых коллективов. / Е.Д. Катульский, А.Б. Кобякова. – М, 1990. – 63с.
1275308
  Ильин Н.Н. Самоуправление учащихся в трудовой школе / Н.Н. Ильин. – М., 1918. – 96с.
1275309
  Коротов В.М. Самоуправление шковльников / В.М. Коротов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 175с.
1275310
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – М., 1962. – 206 с.
1275311
  Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1981. – 208с.
1275312
  Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. / Б.С. Украинцев. – Москва, 1972. – 254с.
1275313
  Мончак І. Самоуправна Київська Церква / о. проф. д-р Ігор Мончак; Монастир Монахів Студійського Уставу. – Львів : Свічадо, 1994. – 175с.
1275314
  Писемский А.Ф. Самоуправцы / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 64с.
1275315
  Мамедзаде С. Самоутверждение / С. Мамедзаде. – Баку, 1976. – 128с.
1275316
  Березин С.Л. Самоутверждение и его роль в нраственном развитии личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Березин С.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 23л.
1275317
  Евстратов Д В. Самоутверждение личности и его особенности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Евстратов В.Д,; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 18л.
1275318
  Цыбра Н.Ф. Самоутверждение личности. / Н.Ф. Цыбра. – Киев; Одесса, 1989. – 189с.
1275319
  Петровская Л.А. Самоутверждение: пути истинные и ложные / Л.А. Петровская. – Москва, 1987. – 64 с.
1275320
  Секунов Н. Самоучитель C # / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-СПб, 2001. – 576с. – ISBN 5-94157-028-7
1275321
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 688с. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 5-7791-0086-1
1275322
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ : [для программистов и опыт. пользователей] / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. Алексей Жданов]. – 3-е изд. , [перераб. и доп.]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 688 с. + 1 CD. – Доп. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Osborne : McGraw-Hill, 1998. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1275323
  Шилдт Г. Самоучитель C++ = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт ; [ перевод с англ. А. Жданов ]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 688 с. + CD ROM. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
1275324
  Васильев А.Н. Самоучитель C++ с примерами и задачами / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 479, [1] с. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует CD. – (Самоучитель)
1275325
  Жадаев А.Г. Самоучитель HTML 4 / А.Г. Жадаев; Под ред, Ю.С. Ковтанюка. – Киев : Юниор, 2003. – 296с. – ISBN 966-7323-19-6
1275326
  Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java / Ильдар Хабибуллин. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2001. – 464c. – ISBN 5-94157-041-4
1275327
  Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами : книга + CD / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 350, [2] с. + 1 CD : Доп. материалы, листинги приеров и файлы проектов, среда NetBeans, дистрибутив языка Java. – (Самоучитель)
1275328
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux : установка, настройка, использование / Колисниченко Д.Н. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2009. – 368 с. : илл. – (Самоучитель)
1275329
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель LINUX. Установка, настройка, использование / Д.Н. Колисниченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2004. – 656с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-162-4
1275330
  Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11 / Дмитрий Кирьянов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 550с. – ISBN 5-94157-348-0
1275331
  Бекаревич Ю.Б. Самоучитель Microsoft Access 2002 : [попул. система создания баз данных и прил. в архитектуре клиент/сервер] / Юрий Бекаревич, Нина Пушкина. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 718 с. : ил., табл. – В содерж.: Проектирование и создание баз данных. Технология разработки приложений пользователя. Работа с базами данных SQL Server. Публикация баз данных на Web-серверах. – ISBN 5-94157-143-7
1275332
  Омельченко Л.Н. Самоучитель Microsoft FrontPage 2000 / Людмила Омельченко, Аркадий Федоров. – Санкт-Петербург : BHV-СПб, 2000. – 512 с. – ISBN 5-8206-0059-2


  Обозреватель Internet Explorer. Программа Outlook Express. Макетирование Web-страниц. Разработка Web-узлов.
1275333
   Самоучитель Microsoft Windows XP [Електронний ресурс] : пошаговая интерактивная обучающая система. – Москва : CompactBook, 2002. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: Операц. систем. Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP, процес. Pentium 200МГц, 32 МБ операт. памяти, разрешение экрана 800х600 с глубин. цвета 16 бит, звук. уст-во, 8-скоростное уст-во для чтен. КД, мышь.- Загл. с этикетки диска. – ISBN 5-89267-119-4


  1. Компьютер и как с ним бороться 2. Windows - это окна 3. Локальные сети 4. Интернет 5.Дополнительные возможности
1275334
  Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 5 / Д.Н. Колисниченко ; [под ред. М.В. Финкова]. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2005. – 576 с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-100-4
1275335
  Зак Д. Самоучитель Visual Basic .NET / Диана Зак. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 558с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-604-4; 966-552-109-8
1275336
  Ананьев А. Самоучитель Visual Basic 6.0 : [эффективные средства быстрой разработки приложений] / А. Ананьев, А. Федоров. – Санкт-Петербург : БХВ Петербург, 2003. – 622 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 613-622. – ISBN 5-8206-0060-6
1275337
  Секунов Н.Ю. Самоучитель Visual C++ 6 / Николай Секунов. – Санкт-Петербург; Дюссельдорф : БХВ-Петербург, 2001. – 960с. : илл. – ISBN 5-8206-0055-Х
1275338
  Гилберт С. Самоучитель Visual C++ 6 в примерах : Учебник / Пер. с англ.; Стивен Гилберт, Билл Маккарти. – Киев : ДиаСофт, 2003. – 496с. + CD-ROM. – ISBN 966-7992-16-0


  Введение в искусство программирования в среде Visual C++ с использованием Windows API и MFC. Для широкого круга разработчиков программного обеспечения
1275339
  Секунов Н. Самоучитель Visual C++. NET / Николай Секунов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 736с. + (Книга с дискетой). – ISBN 5-94157-032-5
1275340
  Сергеев Г.С. Самоучитель Windows XP и Me/2000/98/95. Работа с текстами, рисунками, Интернетом, мультимедиа и многое др. : Учеб. пос. / Г.С. Сергеев, Г.С. Погосянц. – Москва : Технолоджи - 3000, 2004. – 368с. – ISBN 9-94472-016-6
1275341
  Владиславова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславова. – Москва, 1966. – 247с.
1275342
  Владиславлева А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Владиславлева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 384с.
1275343
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 352с.
1275344
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 6-е изд., испр. – Москва, 1985. – 256с.
1275345
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1990. – 416с.
1275346
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 416с.
1275347
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., истереотип. – Москва, 1992. – 365с.
1275348
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – 8-е изд., испр. – Спб., 1993. – 400с.
1275349
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва, 1994. – 431с.
1275350
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Харьков, 1996. – 300с.
1275351
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – 3-е изд.,перераб. и доп. – Харьков : Весть, 1998. – 448с. – ISBN 5766404913
1275352
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка / А.В. Петрова. – Москва : Ростинтэр, 1999. – 430с. – ISBN 5-87484-022-0
1275353
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1275354
  Петрова А.В. Самоучитель английского языка : Учебное пособие / А.В. Петрова. – Изд. дополнено, испр. – Харків : Проминь. Евроэкспресс, 2001. – 432с. – ISBN 5-7664-0520-0
1275355
  Эккерсли К.Э. Самоучитель английского языка = Essential English for foreign students : [преподавателям и студентам вузов, сред. учеб. заведений и курсов] / К.Э. Эккерсли. – Москва : Лист-Нью, 2010. – 765, [3] с. : ил., табл. – Содерж. в конце кн. – ISBN 978-5-238-01122-6
1275356
  Сеславин Д.Н. Самоучитель английского языка для взрослых. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 45-477с.
1275357
  Епифанова Н.И. Самоучитель английского языка для взрослых. / Н.И. Епифанова, И.Г. Рехенберг. – Одесса, 1930. – 96с.
1275358
  Соколова Л. Самоучитель английского языка. Американский вариант : учебное пособие / Л. Соколова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 255с. – ISBN 978-5-17-020538-7, 978-5-271-07301-4;
1275359
  Хофман Ханс Самоучитель английского языка. Практический курс : Учебное пособие / Хофман Ханс. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – шифр дубл. – ISBN 966-7269-28-0
1275360
  Левичев А.С. Самоучитель арендатора / А.С. Левичев, И.В. Норкина. – М, 1989. – 64с.
1275361
  Ваганов В.И. Самоучитель безопасной езды / В.И. Ваганов. – Москва, 1991. – 239с.
1275362
  Омельянович В Н. Самоучитель бирманского языка / В Н. Омельянович. – М, 1971. – 296с.
1275363
  Жубер Ж. Самоучитель горнолыжника / Ж. Жубер. – М, 1974. – 216с.
1275364
  Куридзе Н. Самоучитель грузинского языка. / Н. Куридзе, М. Талакваадзе. – Тифлис, 1933. – 80с.
1275365
  Александров Д. Самоучитель для мандолины / Александров Д., Тэш С. – Москва : "Искусство", 1939. – 24 с. – (Библиотека журнала "Народное творчество")
1275366
  Свэн И. Самоучитель драматургии / И. Свэн. – Л., 1928. – 40с.
1275367
  Бронштейн Яков Самоучитель игры в выборы. "Прорывная" методика для вхождения во власть / Бронштейн Яков. – Симферополь, 2002. – 332с. – ("ДДП ИМ" Для духовного Пользования "Интеллектуальных Меньшинств"). – ISBN 966-95649-3-Х
1275368
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1960. – 136с.
1275369
  Городецкий В.Б. Самоучитель игры в русские шашки / В.Б. Городецкий. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – М., 1967. – 128с.
1275370
  Козлов И.П. Самоучитель игры в стоклеточные шашки. / И.П. Козлов. – М., 1965. – 232с.
1275371
  Соболевская В.В. Самоучитель иностранной машинописи / В.В. Соболевская. – Минск, 1977. – 208с.
1275372
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка / Гонсалес-Фернандес. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с.
1275373
  Перлин О. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / О. Перлин. – Киев : Методика, 1996. – 384 с. – ISBN 5-87534-117-3
1275374
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 3-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 320с. – ISBN 5-06-003602-2
1275375
  Perlin O. Самоучитель испанского языка : с упражнениями и ключами / Oskar Perlin; русский перевод и адаптация Walentyna Barteczko. – Киев : Методика, 2000. – 356с. – ISBN 5-87534-117-3
1275376
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : [учебное пособие] / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 318 с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003602-2
1275377
  Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 318с. – ISBN 5-06-003602-2
1275378
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – Москва, 1987
1275379
  Карулин Ю.А. Самоучитель итальянского языка / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – 3-е изд., испр. – М., 1989. – 335с.
1275380
   Самоучитель итальянского языка : с упражнениями и ключами. – Киев : Методика, 1997. – 478 с. – ISBN 5-87534-035-8
1275381
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1999. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1275382
  Черданцева Т.З. Самоучитель итальянского языка / Т.З. Черданцева, Ю.А. Карулин. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2001. – 382с. – ISBN 5-06-003601-4
1275383
  Рыжак Н.А. Самоучитель итальянского языка / Н.А. Рыжак, Е.А. Рыжак. – 2-е изд., исправл. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-17-022785-3
1275384
  Исагулиев Карэн Самоучитель Мacromedia Flash 5 / Исагулиев Карэн. – Дюссельдорф; Киев; Москва; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 368c. – ISBN 5-94157-063-5
1275385
  Баландин А.Н. Самоучитель мансийского языка / А.Н. Баландин. – Л, 1960. – 248с.
1275386
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М, 1969. – 158с.
1275387
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М, 1975. – 144с.
1275388
  Березин Б.И. Самоучитель машинописи / Б.И. Березин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 174 с.
1275389
  Леонтьев В. Самоучитель мультимедиа. Обработка фотографий, музыки и видео / Виталий Леонтьев. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 320с. – ISBN 5-224-05363-3
1275390
  Войтов А.Г. Самоучитель мышления / А.Г. Войтов; Информационно-внедренческий центр " Маркетинг ". – Москва, 1999. – 408с. – ISBN 5-7856-0110-9
1275391
  Гилберт С. Самоучитель на Visual C ++ 6 в примерах / С. Гилберт, Б. Маккарти; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1999. – 496с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-52-6
1275392
  Лангенштейдт Самоучитель немец. языка для взрослых... / Лангенштейдт. – К.
1. – с.
1275393
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – Москва, 1961. – 526с.
1275394
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1978. – 352с.
1275395
  Болдырева Л.М. Самоучитель немецкого языка / Л.М. Болдырева. – М, 1987. – 494с.
1275396
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – Минск, 1994. – 384с.
1275397
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 8-е изд., стереотипное. – Минск : Вышэйшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 985-06-0339-9
1275398
  Носков Сергей Александрович. Самоучитель немецкого языка / Сергей Александрович. Носков. – 12-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 985-06-0589-8
1275399
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Киев; Москва : Логос; Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-062-3; 5-7836-0231-0
Т. 1. – 2000. – 480с.
1275400
  Бориско Н. Самоучитель немецкого языка : В 2-х томах. / Н. Бориско. – Київ, Москва : Логос, Рольф. – (Клуб иностранных языков). – ISBN 966-509-063-1; 5-7836-0227-2
Т. 2. – 2000. – 512с.
1275401
  Носков С.А. Самоучитель немецкого языка / С.А. Носков. – 13-е изд. – Киев : А.С.К., 2003. – 383, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. указ.: Лицензировано для продаж только в Украине. – Библиогр.: с. 380. – ISBN 966-8291-13-1
1275402
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Киев ; Москва : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-062-3
Т. 1. – 2003. – 479, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для начинающих
1275403
  Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 т.] / Н.Ф. Бориско. – Изд. испр. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос. – (Вас ждет успех!). – ISBN 966-509-063-1
Т. 2. – 2003. – 511, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. рус., англ. - На обл.: Для продолжающих
1275404
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург
Вып. 1-17, отделы 1-370. – 388 с. – Без тит. л.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1275405
  Сеславин Д.Н. Самоучитель немецкого языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – 404-545с.
1275406
  Москальская О.И. Самоучитель немецкого языка с упражнениями и ключами / О.И. Москальская. – Киев : Методика, 1996. – 464 с. – ISBN 5-87534-118-1
1275407
  Липеровская Н.А. Самоучитель немецкого языка. / Н.А. Липеровская, О.И. Москольская. – 2-е изд. – М., 1965. – 576с.
1275408
  Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А.Ф. Архипов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 250-252. – ISBN 5-06-000805-3
1275409
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Роберт Н. Энтони; Пер. с англ. Б. Херсонский и М. Щпейдерман. – Москва, 1999. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1275410
  Энтони Роберт Самоучитель по бухгалтерскому учету : Международный стандарт / Энтони Роберт. – Москва, 2000. – 292с. – ISBN 966-95277-1-8
1275411
  Скворцов Н.Н. Самоучитель по бухгалтерскому учету с нормативными документами. / Н.Н. Скворцов. – К., 1993. – 78с.
1275412
  Бурлаков Михаил Самоучитель по компьютерной графике / Бурлаков Михаил. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 640с. – ISBN 966-552-026-1; 5-7315-0033-9
1275413
  Васильченко Ю.Л. Самоучитель по организации времени / Ю.Л. Васильченко. – Киев : Триумф, 2005. – 176 с. : табл., ил. – Глоссарий: с. 170-174. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 966-7237-19-2
1275414
  Воробейчик Я.Н. Самоучитель по психотерапевтической помощи (как помочь себе, детям и близким) / Я.Н. Воробейчик, М.Я. Минкович. – Одесса : Альянс-Юг, 2006. – 224с. – ISBN 966-8752-03-1
1275415
  Берченко Н. Самоучитель по работе в Internet и каталог ресурсов / Н. Берченко, И. Березовская. – Київ : Ирина; BHV, 1999. – 480с. – ISBN 966-552-027-Х
1275416
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Малип, 1993. – 262с. – (Настольная книга пользователя ПК). – ISBN 5-885447-010-3
1275417
  Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS / К.Г. Финогенов. – Москва : Радио и связь
2. – 1995. – 384 с.
1275418
  Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц : HTML, JavaScript и Dynamic HTML / А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский. – Киев : А.С.К., 2002. – 472 с. – ISBN 966-539-403-7
1275419
  Левин А. Самоучитель полезных программ / А. Левин. – Москва : Нолидж, 1999. – 496с. – ISBN 5-89251-066-2
1275420
  Левин Александр Самоучитель полезных программ / Левин Александр. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Нолидж, 2001. – 736c. – ISBN 5-89251-097-2
1275421
  Левин А. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 3-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 704с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-461-0


  Описаны многообразные программы, способные облегчить жизнь любому пользователю и поможет использовать компьютер более эффективно
1275422
  Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ / Александр Левин. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 793, [1] с. : ил. + 1 CD-ROM. – ISBN 5-469-00476-7
1275423
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – М, 1963. – 314с.
1275424
  Евсюков П.Н. Самоучитель португальского языка / П.Н. Евсюков. – 2-е изд. – М, 1972. – 336с.
1275425
  Перри Г. Самоучитель программирования = Absolute beginner"s guide to programming / Грег Перри; [ пер. з англ. А. Марков ]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 368 с. – (Самоучитель). – ISBN 5-318-00695-7


  Если вы никогда не занимались программированием и даже настройка таймера видеомагнитофона приводит вас в уныние, - это книга для вас
1275426
  Гринберг Ф. Самоучитель программирования на входном языке СУБД dBASE III / Ф. Гринберг, Р. Гринберг. – Москва, 1989. – 454 с.
1275427
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office : Word 97/2000. Excel 97/2000. Электронная почта / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2002. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1275428
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы в Microsoft Office: Word 97/2000. Excel 97/2000, электронная почта : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Киев : А.С.К., 2001. – 480с. – ISBN 966-539-341-3
1275429
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / Александр Левин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Москва : Нолидж, 1997. – 479с. – ISBN 5-89251-015-8
1275430
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Нолидж, 1998. – 624с. – ISBN 5-89161-004-3
1275431
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере / А. Левин. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 624с.
1275432
  Левин Александр Самоучитель работы на компьютере / Левин Александр; Российская Ассоциация издателей компьютерной литературы. – 6-е изд., испр. и дополн. – Москва : Нолидж, 2000. – 656с. – ISBN 5-89251-075-1
1275433
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере : Начинаем с Windows / А. Левин. – Москва : Нолидж, 2000. – 688 с. – ISBN 5-8951-067-0
1275434
  Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows / Александр Левин; Российская Ассоциация Издателей компьютерной литературы. – Москва : Нолидж, 2001. – 688с. – ISBN 5-89251-067-0
1275435
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet : Научное издание / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1275436
  Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Интернет / А.Ю. Гаевский. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-230-1
1275437
  Ковтанюк Ю.С. Самоучитель работы на ПК / Ю.С. Ковтанюк, С.В. Соловьян. – Київ : Юниор, 2001. – 560с. – ISBN 966-7323-12-9
1275438
  Ксенжепольская Л.П. Самоучитель русского языка / Л.П. Ксенжепольская. – М., 1985. – 310с.
1275439
  Забихиян И. Самоучитель русского языка : полный курс / И. Забихиян. – Тегеран : [б. и.], 1995. – 524, [4] с.
1275440
  Шилдт Герберт Самоучитель С++ / Шилдт Герберт; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : BHV - Санкт-Петербург, 1997. – 512с. – ISBN 5-7733-0021-4
1275441
  Белькович А.А. Самоучитель сингальского языка / А.А. Белькович. – М., 1977. – 214с.
1275442
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : Эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2004. – 245с.
1275443
  Корнилова Л.Е. Самоучитель стареющего человека : эскиз индивидуального подхода / Л.Е. Корнилова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2009. – 307с.
1275444
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – Київ : Выща школа, 1989. – 285 с.
1275445
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1990. – 285 с. – ISBN 5-11-003639-Х
1275446
  Исиченко Ю.А. Самоучитель украинского языка / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Київ : Выща школа, 1993. – 285с.
1275447
  Зенгер Б.Ф. Самоучитель фотографии с 51 рисунком в тексте / Составил Бруно Федорович Зенгер // Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1904. – [4], 162 с. : рис.
1275448
  Оллендорф Г. Самоучитель французского языка : Предлагается русским, желающим без помощи учителя в 5 1/2 месяцев правильно читать, писать и говорить по французски... [прод. назв. в аннотации] / Обработан под ред. учителей фр. яз. Юл. Альберта и А.В. Светловского. – 6-е изд., печ. с 4-го и 5-го без перемен. – Москва : Типо-литогр. О.И. Лашкарев и К*, 1895. – 438 с. – Перед загл.: Знаменитая метода Оллендорфа. Книга для изучения французского языка в 5 1/2месяцев, а при усиленном занятии в 3 1/2 месяца. - Отд. тит. л. с загл.: Самые необходимые легонькие русско-французские семейные разговоры... с. 385-438. – (Знаменитая метода Оллендорфа)


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
1275449
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 411с.
1275450
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1970. – 432с.
1275451
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 4-е изд., испр. – М., 1973. – 400с.
1275452
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка : Учебник / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 5-е, испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 406с.
1275453
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 6-е изд., испр. – М., 1982. – 415с.
1275454
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 495с.
1275455
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва, 1988. – 431с.
1275456
  Парчевский К.К. Самоучитель французского языка / К.К. Парчевский, Е.Б. Ройзенблит. – 9-е изд.. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1993. – 574с. – ISBN 5-06-002743-0
1275457
  Шорец Г.Д. Самоучитель французского языка : Учебное пособие / Г.Д. Шорец. – Харьков : Весть, 1998. – 416с. – ISBN 5-7664-0490-6


  Для всех желающих выучить французский язык самостоятельно
1275458
  Редкин А. Самоучитель французского языка для взрослых / А. Редкин. – С-Пб. – 468с.
1275459
  Редкин А.П. Самоучитель французского языка для взрослых : Метода Туссэна и Лангеншейдта / отработал для рус. А. Редкин. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад наук]
Курс 1-2, Вып. 1-36, отделы 1-807 : 4 приложения. – разд. паг. – Со 2-го изд. прил. выходили в 3 вып. 3 изд. вышло в 22 вып. и 3 прил. - Без тит. л. и обл.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895
1275460
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методе Туссэна и Лангеншейдта, [состоящий из 18 вып. и одного прил.] / сост. Д.Н. Сеславин. – 1899-1903ц. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16, отделы 1-500. – 1899. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 1-й: Курс I (Общий). Выпуски: 1-18, Заключение, Важнейшие опечатки, Приложение к 16-у Выпуску
1275461
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта : упрощенное, сокращенное издание / составил Д.Н. Сеславин. – Санкт-Петербург : Южно-русское книгоиздат., 1902. – [2], 322 с.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1275462
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта / составил Д.Н. Сеславин. – 1899-1902. – Санкт-Петербург : "Центральная" Типо-Литография М.Я.Минкова
Курс 1, Вып. 16-18, отделы 418-500 : Курс 2, Вып. 19-36. – 1903. – разд. паг.


  Туссэн, Шарль 1877 Лангенштейдт, Густав 1832-1895 Содержание: Том 2-й: Курс II (Специальный). Выпуски: 19-36, Приложение 5-е: "Исправленные Руссиизмы"
1275463
  Сеславин Д.Н. Самоучитель французского языка для взрослых по методике Туссэна и Лангеншейдта. / Д.Н. Сеславин. – СПб. – с.
1275464
  Коссович С. Самоучитель французского языка или легчайший способ научиться без помощи учителя читать, писать и говорить по-французски : в 2 ч. : по методам Робертсона, Оллендорфа, Марго [сост.] С. Коссовичем. – 4-е изд., испр. и дополн. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1869. – 144 с.
1275465
  Ильгенфритц П. Самоучитель французского языка. Практический курс : Учебное пособие / П. Ильгенфритц, Г. Шнайдер, Глокцин-Керьяр. – Київ : Методика, 2000. – 272с. – ISBN 966-7269-29-9
1275466
  Радчек И. Самоучитель чешского языка / И. Радчек, П. Тучнегов. – Минск : Полесье, 2000. – 404с. – ISBN 985-519-017-3
1275467
  Сандлер С.А. Самоучитель языка идиш / С.А. Сандлер. – М., 1989. – 438с.
1275468
  Куроно Иосибуми Самоучитель японского языка / сост. : Иосибуми Куроно, В.П. Панаев. – С.Пб. : Тип. А. В.Ф. Киршбаума, 1913. – VI,152с.
1275469
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1982. – 352с.
1275470
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка / Б.П. Лаврентьев. – М., 1992. – 352с.
1275471
  Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка : [учеб. пособие] / Б.П. Лаврентьев ; [отв. ред. Н.А. Сыромятников] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет). – 7-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2007. – 349, [3] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-8033-0519-4
1275472
  Шеляженко Ю. Самоучка : ідеалістична література / Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко, 2014. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-03-4
1275473
  Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 45-76. – ISSN 2078-659X


  Відповідь на лист В. Антоновича, текст якого не зберігся, з якого видно, як образилася історик Олександра Єфименко на провідного українського історика того часу. Приводом до написання листа стало оголошення конкурсу в часописі "Киевская старина", де ...
1275474
  Суриков И.М. Самофертильность популяции ржи в связи с условиями выращивания. : Автореф... канд. биол.наук: / Суриков И.М.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 18л.
1275475
  Балашов А.П. Самофинансирование - основа хозяйствования / А.П. Балашов, Ю.М. Пехтерев. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 157 с. – (Науч.-техн. прогресс в АПК)
1275476
  Лановой В.Т. Самофинансирование - основа эффективного развития хозяйствования / В.Т. Лановой. – К., 1987. – 116с.
1275477
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – М., 1988. – 79с.
1275478
  Бунич П.Г. Самофинансирование / П.Г. Бунич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 96с.
1275479
  Эскина А.И. Самофинансирование : показатели и нормативы / А.И. Эскина. – М, 1990. – 112с.
1275480
  Шпрыгин В.И. Самофинансирование и ресурсосбережение в промышленности / В.И. Шпрыгин. – М., 1989. – 236с.
1275481
  Запольский С.В. Самофинансирование предприятий / С.В. Запольский. – М., 1988. – 160с.
1275482
  Жуков Е.Ф. Самофинансирование при капитализме: теория и пратика / Е.Ф. Жуков. – Москва, 1990. – 158с.
1275483
  Котлов В.А. Самофинансирование производственного предприятия. / В.А. Котлов, Э. Бояр. – М, 1988. – 64с.
1275484
  Москаленко В.П. Самофинансирование развития промышленного предприятия / В.П. Москаленко, М.Ф. Балан. – К., 1988. – 170с.
1275485
  Василик О.Д. Самофинансирование союзной республики / О.Д. Василик, С.А. Буковинский. – Київ, 1991. – 246с.
1275486
  Белоусов В.И. Самофинансирование, полный хозяйственный расчет предприятия / В.И. Белоусов, В.Г. Шестаков. – Воронеж, 1988. – 127с.
1275487
   Самофинансирование: замыслы и действительность. – Москва : Экономика, 1988. – 95 с.
1275488
  Обушний С.М. Самофінансування поточної діяльності політичних партій у міжвиборчий період // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 8-14.
1275489
  Клименко К.В. Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії / К.В. Клименко, Г.М. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 27-42 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1275490
  Станко Г.В. Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 84-91. – ISSN 2308-1988
1275491
  Гора В.Д. Самофокусировка и дефокусировка световых пучков в резонансных условиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Гора В. Д.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1275492
  Хачатрян А.М. Самофокусировка световых пучков в поглощающих средах с тепловым самовоздействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хачатрян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 9л.
1275493
  Альохін О.Д. Самофокусування слабих світлових променів неоднорідним середовищем поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі рефрактометричним методом проведені експериментальні дослідження траєкторії розповсюдження світлових променів з урахуванням зміни кутів їх розходження на різних висотах неоднорідної системи в гравітаційному полі поблизу критичної ...
1275494
  Романова О.О. Самохарактеристика особи через зображення в Єгипті наприкінці Давнього Царства та за гераклеопольської доби // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 418-429. – ISBN 978-966-02-5736-8
1275495
   Самохвалов, Александр Николаевич. Выставка произведений. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 46с.
1275496
  Львов В.Л. Самоходки занимают рубеж / В.Л. Львов. – М., 1987. – 126с.
1275497
   Самоходная артиллерийская установка "СУ-76".. – М, 1952. – 21с.
1275498
   Самоходная артиллерийская установка "СУ - 76". – М., 1952. – 21с.
1275499
  Портнов М.Н. Самоходный комбайн / М.Н. Портнов. – М., 1950. – 228с.
1275500
  Телешов Н.Д. Самоходы / Н.Д. Телешов. – Москва-Л., 1946. – 64с.
1275501
   Самоцветная частушка. – М., 1992. – 300с.
1275502
  Липовский Ю.О. Самоцветное ожерелье Гоби / Ю.О. Липовский. – Ленинград : Наука, 1991. – 182с.
1275503
  Милова Г.П. Самоцветы / Г.П. Милова. – Кострома, 1962. – 107с.
1275504
  Рышкова А.Я. Самоцветы / А.Я. Рышкова. – Ташкент, 1977. – 131с.
1275505
  Вега М.Н. Самоцветы / М.Н. Вега. – Москва, 1978. – 126с.
1275506
   Самоцветы : Материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-10 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 152с.
1275507
  Супрычев В.А. Самоцветы / В.А. Супрычев. – Киев : Наукова думка, 1980. – 215с.
1275508
  Латанский С.В. Самоцветы Запорожья / С.В. Латанский. – Днепропетровск, 1981. – 78с.
1275509
  Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни / Л.С. Путолова. – Москва : Недра, 1991. – 190с.
1275510
  Ферсман А.Е. Самоцветы России : Цикл лекций, читанных в Комиссии производительных сил России Российской Акад. наук в 1919 году / А.Е. Ферсман. – Петроград : Журн. "Природа" ; 2-я Гос. тип.
Т. 1. – 1921. – 212, [2] с.
1275511
  Самсонов Ю.С. Самоцветы СССР / Ю.С. Самсонов, А.П. Туринге. – М, 1984. – 335с.
1275512
  Григорьев Д.П. Самоцветы Урала. / Д.П. Григорьев. – 2-е изд., доп. – Свердловск, 1944. – 8с.
1275513
  Головко А.В. Самоцвіти : поезії / Андрій Головко. – Креміньчук : Молодик, 1919. – 32 с. – Прим. № 104683 дефектний, без обкл.
1275514
  Волошин І. Самоцвіти : оповідання та нариси / І. Волошин. – Київ, 1952. – 244 с.
1275515
  Валаєв Р.Г. Самоцвіти / Р.Г. Валаєв. – Київ, 1974. – 79с.
1275516
  Кащук Н.О. Самоцвіти : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1989. – 107 с.
1275517
   Самоцвіти : Вірші педагогів України. У двох книгах. – Київ : Молодь, 1996. – 225с. – ISBN 5-7720-0936-2
1275518
  Журавлев Андрей Самочинная реставрация. "Се нечто" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 90 : фото
1275519
  Курібло В.А. Самочинне будівництво: поняття та наслідки здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 219-224.
1275520
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення : Частина 2. Правові наслідки самочинного будівництва / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 40-46.
1275521
  Шульга М. Самочинне будівництво: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Частина 1. Правові підстави визнання будівництва самочинним / М. Шульга, Л. Баранова, Г. Михайлов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 56-64.
1275522
  Сливинський О. Самочитальні ієрогліфи // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-8. – ISSN 0585-8365
1275523
  Езерский М.В. Самоядь / М.В. Езерский. – Москва. – 203с.
1275524
  Подберезский И.В. Сампагита, крест и доллар / И.В. Подберезский. – Москва, 1974. – 336 с.
1275525
  Виткович В.С. Сампо : киносценарий / В.С. Виткович. – Москва : Искусство, 1959. – 70 с.
1275526
  Остапченко Л.І. сАМР-залежне фосфорилювання комплексів гістонів / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1275527
  Лакоба Н.П. Самсон Чанба / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1972. – 167с.
1275528
  Шакилов А. Самсоныч // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 203-209. – ISSN 1728-8568
1275529
   Самсунг по собственной воле оцифровыет Киев : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 8 : Іл.
1275530
  Иваненко Анна Самуи, безмятежный остров счастливчиков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 102-112 : фото
1275531
   Самуил Георгиевич Колеснев.(Краткий очерк написан доц.В.И.Гавриловым и Б.А.Криницким.. – М., 1956. – 18с.
1275532
  Александрова И.А. Самуил Григорьевич Невельштейн, 1903-1983 / И.А. Александрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
1275533
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1958. – 40с.
1275534
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1963. – 37с.
1275535
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – М., 1964. – 22с.
1275536
   Самуил Григорьевич Невельштейн.. – Л., 1968. – 20с.
1275537
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произвед. / Н.Е. Тимков. – М., 1964. – с.
1275538
  Тимков Н.Е. Самуил Григорьевич Невельштейн. Выставка произведений / Н.Е. Тимков. – Л., 1963. – с.
1275539
  Мроз Е. Самуил Иванович Гальберг 1787-1839 / Е. Мроз. – Москва-Ленинград, 1948. – 28с.
1275540
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1984. – 104с.
1275541
  Крючков Ю.С. Самуил Карлович Грейг / Ю.С. Крючков. – М., 1988. – 92с.
1275542
  Сарнов Б.М. Самуил Маршак / Б.М. Сарнов. – М. : Художественная литература, 1968. – 191 с.
1275543
  Ливанова М. Самуил Маршак: внутри радуги // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268
1275544
  Ружичин Р. Самуил Миславский и его проповеднические произведения, 1899. – 186с.
1275545
  Вольман Б.Л. Самуил Моисеевич Майкапар : очерк жизни и творчества / Б.Л. Вольман. – Ленинград : Советский композитор, 1963. – 72 с.
1275546
  Мещеряков Б.М. Самуил Цвиллинг / Б.М. Мещеряков. – Челябинск, 1967. – 196с.
1275547
  Дульнева К.П. Самуил Яковлевич Маршак. Библиография критической литературы на русском языке за 1923-1967 годы / К.П. Дульнева, Г.М. Рудяков. – М., 1970. – 60с.
1275548
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
кн. 2. – 1959. – 422с.
1275549
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София, 1965. – 478с.
1275550
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
2. – 1965. – 408с.
1275551
  Талев Д. Самуил. Роман-летопис / Д. Талев. – София
3. – 1965. – 416с.
1275552
  Антолjак С. Самуиловата држава / Стjепан Антолjак. – Скопjе : Институт за национална историjа, 1969. – 192 с.
1275553
  Шевченко В.О. Самуїл Бейкер - мисливець та мандрівник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 43-45 : фото
1275554
  Гудивок П.М. Самуїл Давидович Берман : (до 75-річчя з дня народження) / П.М. Гудивок, В.С. Дроботенко // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – С. 4-11. – (Серія: Математика ; Вип. 2). – ISSN 0869-0782
1275555
   Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ упоряд. С.Д. Івасишен ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 152 с., [ 4 ] л. іл. – ISBN 978-966-568-980-5
1275556
   Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: С.Д. Івасишен]. – 2-ге вид. допов. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 168, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 160-162, 168. – ISBN 978-617-7611-70-6
1275557
  Заславський І.Я. Самуїл Маршак / І.Я. Заславський. – Київ : Дніпро, 1966. – 128 с.
1275558
  Дяченко М. Самум : роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки ; [переклад з рос. О. Негребецького]. – Харків : Фоліо, 2011. – 314, [3] с. – В кн. також : Одержима ; Електрик ; Хрущ. – (Єврокон-2005 : кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5776-1
1275559
  Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии / А.Б. Спеваковский. – Москва : Наука, 1981. – 169 с.
1275560
  Курэ М. Самураи. Иллюстрированная история = Samurai an illustrated history / Мицуо Курэ; [ пер. с англ. У. Сапциной ; науч. ред. А. Куланов ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. : илл. – ISBN 978-5-17-037189-1
1275561
  Малярова Є.В. Самураї і ніндзя: протистояння або взаємозв"язок (історіографічний аспект) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 116-121. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
1275562
  Георгиев Ю. Самурай, опрокинувший сегунат // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 8-11
1275563
  Латышев А.И. Самурайское солнце над Ираком // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1275564
  Молодин В.И. Самусьская культура в Верхнем Приобье / В.И. Молодин, И.Г. Глушков; Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1989. – 167 с.
1275565
  Раффи Самуэл : исторический роман / Раффи. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 448 с.
1275566
  Пантюхин Д.А. Самуэль Фейхоо как исследователь кубинского фольклора // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 123-133. – ISSN 0869-5415
1275567
  Тивадзе Г.К. Самцхе-Саатабаго (Южная Грузия) под игом турецких захватчиков и роль России в деле его освобождения : Автореф... докт. ист.наук: / Тивадзе Г. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1952. – 37 с.
1275568
  Гиоргадзе П.А. Самцхийская деревня 1870-1905 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гиоргадзе П.А.; Ан ГССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
1275569
  Мурти Ананта Самчкара : повесть / Мурти Ананта. – Москва : Радуга, 1986. – 119 с.
1275570
  Чубинашвили Н. Самшвилдский Сион (его место в развитии грузинской архитектуры VIII-IX вв) / Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1969. – 61с.
1275571
  Машбаш И. Самшитовая трубка : стихи / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1966. – 89 с.
1275572
  Ряполова М. Самые-самые вузы страны. Топ-5 университетов. Первым высшим учебным заведением была Киево-Могилянская академия, но самым старым считается Львовский университет // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Самый крупный вуз - КПИ выпустил сотни тысяч инженеров.
1275573
   Самые-самые вузы. Рейтинг вузов "Компас" // Сегодня. – Киев, 2013. – 14 мая (№ 100). – С. 10


  Лучшии - КПИ, КНУ имени Тараса Шевченка и КНЭУ имени Гетьмана.
1275574
   Самые-самые достопримечательности мира : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1275575
   Самые активные турфирмы по южноафриканскому направлению. Экстремальная экзотика : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 16 : Фото
1275576
  Полевой Б.Н. Самые близкие / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 462с.
1275577
   Самые богатые люди Украины // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 20 : 50 самых богатых украинцев. – С. 17-61


  Добробут найбагатших людей України
1275578
   Самые большие военные преступления нашего времени. – М., 1966. – 40с.
1275579
  Рубакин Н.А. Самые дикие люди на Земле : Рассказ о холодном юге / Н.А. Рубакин. – Петроград : Книгоизд-во Совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919. – 136 с. : Ил.
1275580
  Зеленский Святослав Самые добрые зоопарки. Детки вне клетки: 12 лучших зоопарков мира // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 50-56 : фото
1275581
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1970. – 200с.
1275582
  Галанов Б.Е. Самые долгие годы / Б.Е. Галанов. – Москва, 1975. – 239с.
1275583
  Константин Т. Самые долгие сумерки. / Т. Константин. – Бухарест, 1976. – 48с.
1275584
   Самые дорогие города мира // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 62-63 : фото
1275585
   Самые древние в мире камни, ген хулиганства и новые обитатели подводных глубин : Сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-29 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
1275586
  Пестушко Валерий Самые загадочные объекты космоса : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 53
1275587
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0477-0
т.1 : А - М. – 1999. – 576с.
1275588
  Щукин А.Н. Самые знаменитые люди России / А.Н. Щукин. – Москва : Вече. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0478-9
т.2 : Н - Я. – 1999. – 528с.
1275589
  Пятницкий Н.П. Самые интересные вещества жизни (ферменты) / Н.П. Пятницкий. – Краснодар, 1954. – 88с.
1275590
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : роман и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 175 с.
1275591
  Рытхэу Ю.С. Самые красивые корабли : повести / Юрий Рытхэу ;. – Одесса : Маяк, 1985. – 262 с.
1275592
   Самые красивые острова : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 11 : Фото
1275593
   Самые красивые цветы. – Кишинев, 1990. – 451с.
1275594
   Самые лучшие сказки мира : [для дошк. возраста : родители читают детям ]. – Москва : Оникс, 2006. – 131, [5] с. : цв. ил. – В кн. сказки Шарля Перро, Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена в пересказах. – (Сказка за сказкой). – ISBN 5-488-00254-5
1275595
   Самые любимые. – Москва, 1957. – 303 с.
1275596
  Вэй Вэй Самые любимые / Вэй Вэй. – Москва, 1957. – 131с.
1275597
  Комановский Б.Л. Самые молодые литературы / Б.Л. Комановский. – М., 1973. – 144с.
1275598
   Самые мощные волны в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
1275599
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – Сухуми, 1968. – 156с.
1275600
  Фридман Э.П. Самые мудрые обезьяны / Э.П. Фридман. – 3-е изд., испр. и доп. – Сухуми, 1979. – 94с.
1275601
  Беликов С. Самые необходимые расспросы и разговоры в немецкой стране : с приложением сведений: 1) о немецко-технических словах и выражениях; 2) о немецких деньгах; 3) для чтения немецких топографических карт / сост. для русских офицеров С. Беликов,. – 2-е изд., испр. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. – 40 с. – Изд. 1-еобъявлено по Военному ведомствуциркуляром Главного Штаба от 9 апреля 1893 года за № 82
1275602
  Мищенко Юлия Самые неприхотливые сорта роз. Использование в городском озеленении // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 48-49 : фото
1275603
  Маркова О.И. Самые обыкновенные / О.И. Маркова. – Пермь, 1961. – 27с.
1275604
  Старикович С.Ф. Самые обычные животные ( про собак, ворон и божьих коровок) / С.Ф. Старикович. – Москва : Наука, 1988. – 271 с. – (Научно - художественная литература : Библиотека журнала "Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007787-9
1275605
   Самые опасные страны для туристов в 2007 году // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 18 : фото
1275606
  Уолтерс Пэт Самые отчаянные. С риском для жизни / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 70-79 : фото
1275607
  Полевой Б.Н. Самые памятные / Б.Н. Полевой. – Москва, 1980. – 412с.
1275608
  Шонин Г.С. Самые первые / Г.С. Шонин. – М, 1979. – 126с.
1275609
  Мацкевич О.В. Самые светлые ночи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 256с.
1275610
  Воскобойников В. Самые сильные во дворе / В. Воскобойников. – Ленинград, 1968. – 216с.
1275611
  Ильин В.Л. Самые странные существа : Рассказы и повести / В.Л. Ильин. – М., 1994. – 196с.
1275612
  Мудрик А.В. Самые турдные годы / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 62с.
1275613
  Ставиченко А. Самые успешные мюзиклы всех времен и народов // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 12. – С.48-61. – ISSN 1684-4912
1275614
  Строганов Александр Самые щедрые дары Туниса - здоровье и красота : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-73 : Фото
1275615
   Самые экстремальные экскурсии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 56-61 : фото
1275616
  Лазарев А. Самый аполитичный // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 22-25


  Храмы Японии.
1275617
  Тарасенкова Н.Н. Самый близкий враг / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1987. – 304с.
1275618
  Метелкин Николай Самый большой Будда в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3
1275619
  Павликова М. Самый большой в мире карлик. (Какой видят современную Россию зарубежные СМИ) // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 1 (223). – С. 13-20. – ISSN 1998-1813
1275620
  Лямцев В.Н. Самый большой дефицит: Качество работы и нравственность. / В.Н. Лямцев. – Киев, 1990. – 46с.
1275621
  Банников Константин Самый быстрый человек на Земле : спорт / спидскиинг / Банников Константин, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 58-65 : Фото
1275622
   Самый восточный экспресс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 42-47 : фото
1275623
  Метелкин Николай Самый высокий мост в мире : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 4-5
1275624
  Савицкий А. Самый высокий этаж : повести / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 623 с.
1275625
  Туровская Л. Самый главный мушкетер. 5 декабря (1870) - 150 лет со дня смерти Александра Дюма (отца), французского писателя, драматурга, журналиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2
1275626
  Тоболкин З.К. Самый главный народ / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1977. – 200с.
1275627
   Самый глубоководный пляж в мире. Палау : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 99 : Фото
1275628
  Зейтунцян П. Самый грустный человек : повесть и роман / П. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 254 с.
1275629
  Злобин А.П. Самый далекий берег / А.П. Злобин. – М., 1965. – 342с.
1275630
  Зайчук В.И. Самый демократический в мире / В.И. Зайчук. – Киев, 1981. – 88 с.
1275631
   Самый длинный в мире подвесной мост : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 16 : Фото
1275632
  Жуков Борис Самый добрый змей : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 74-81
1275633
  Якушкин Т.Ф. Самый долгий путь. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1963. – 254с.
1275634
   Самый дорогой друг. – Л., 1980. – 190с.
1275635
  Метелкин Николай Самый древний кролик : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
1275636
  Ряполова М. Самый древний: наследие иезуитов и габсбургов [Львовский национальный университет им. И. Франко] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23
1275637
  Байханов С. Самый жаркий сезон / Серик Байханов. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 224 с.
1275638
  Феоктистова Наталья Самый заботливый грызун. Серый, хищный, влюбленный // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 52 : фото
1275639
  Сахаров Н.А. Самый знаменитый книговед (к 90-летию Е.Л. Немировского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 0869-608Х
1275640
  Бобров В.М. Самый интересный матч / В.М. Бобров. – М, 1963. – 216с.
1275641
   Самый исторический пляж в мире. Пальма-де-Майорка (Испания) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 100 : Фото
1275642
  Курылева С.Л. Самый короткий день / С.Л. Курылева. – Минск, 1987. – 221с.
1275643
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1970. – 470с.
1275644
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1980. – 604с.
1275645
  Лисняк Самый короткий путь / Лисняк, Г. – М., 1989. – 252с.
1275646
  Люфанов Е.Д. Самый короткий путь / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1990. – 319с.
1275647
  Ряполова М. Самый красивый : Дом митрополитов [Черновицкий национальный университет] // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 23


  Черновицкий нац.ун-т. Комплекс строился как резиденция митрополитов православных Буковины и Далмации.
1275648
  Заплатин М.А. Самый красивый Урал / М.А. Заплатин, Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1983. – 173с.
1275649
  Костыгова Т.М. Самый лучший отдых / Т.М. Костыгова. – Л., 1987. – 61с.
1275650
  Сахарнов С.В. Самый лучший пароход. / С.В. Сахарнов. – Москва, 1980. – 16с.
1275651
  Мечетная Наталия Самый лучший президент // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 37 (376). – С. 36-37
1275652
   Самый массовый, самый строгий. – М., 1967. – 72с.
1275653
  Шаповалов В.М. Самый невезучий день / В.М. Шаповалов. – Белгород, 1991. – 16с.
1275654
   Самый необходимый человек на земле. – М., 1976. – 256с.
1275655
   Самый необходимый человек на земле. – М, 1976. – 256с.
1275656
  Павленок Б. Самый необходимый человек. / Б. Павленок. – Минск, 1963. – 252с.
1275657
  Лазарев А. Самый неудачливый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 7-9


  Храм Сайдайдзи в г. Наре (Япония).
1275658
  Куклачев Ю.Д. Самый обычный сундучок / Ю.Д. Куклачев, Н.И. Владимирова. – М, 1988. – 63с.
1275659
  Финкель Майкл Самый опасный город. Вулкан по соседству / Финкель Майкл, Питер Картсен // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 134-149 : фото
1275660
  Матвиенко Марина Самый отвязный карнавал. Неистребимая легкость бытия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 38-46 : фото
1275661
  Лазарев А. Самый первый // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-15


  Найдавніші храми Японії.
1275662
  Ряполова М. Самый первый: Альма-Матер 14 гетманов Украины // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 ноября (№ 246). – С. 22


  Киевская братская школа была основана в 1615 г., в 1632-м объединилась со школой Киево-Печерской лавры в Киево-Братскую коллегию, а в 1658-м получила университетский статус.
1275663
  Сидельников И.И. Самый передовой общественный строй / И.И. Сидельников. – М, 1959. – 104с.
1275664
  Соколов А.П., Кремер Я.И. Самый полный общедоступный Словотолкователь и объяснитель 150000 иностранных слов, вошедших в русский язык : с подробным, всесторонним исследованием о значении и понятии каждого слова : Свод образоват. сведений по всем отраслям знаний, науки и искусства, излож. в алф. порядке : Энциклопедия наук ... : полнейший из всех изданных словарей / сост. филологами Соколовым и Кремером, вновь обраб. и доп. по новейш. источникам С.Н. Алексеев. – 4-е изд., испр., доп. и вновь обраб. – Москва : Ар. типо-лит. Яковлевой А.П. Поплавский, 1898. – [2], IV, 730 с.


  Сост.: Кремер, Яков Иванович; Алексеев, Сергей Николаевич
1275665
   Самый претенциозный пляж в мире. Пляжи в мегаполисах Европы : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 98 : Фото
1275666
  Бестужева-Лада Самый российский император // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-21


  Биография российского императора Александра III.
1275667
  Фокина О.А. Самый светлый дом / О.А. Фокина. – М., 1971. – 128с.
1275668
  Дунаев В.П. Самый Северный : (Географический очерк о заполярном городе Норильске) / В.П. Дунаев. – Москва, 1960. – 72с.
1275669
   Самый северный заповедный остров Врангеля. – Москва, 1986. – 256с
1275670
   Самый семейный пляж в мире. Хайфа : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 101 : Фото
1275671
   Самый сильный. – М, 1961. – 288с.
1275672
  Кривель А.М. Самый синий Хангай: О МНР / А.М. Кривель. – М., 1987. – 190с.
1275673
  Воробьев-Обухов Алексей Самый стойкий из "Самураев" : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 142-144 : Фото
1275674
  Лепин И.З. Самый счастливый год / И.З. Лепин. – Пермь, 1985. – 272с.
1275675
  Сергиенко К.К. Самый счастливый день : Повести / К.К. Сергиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 381с.
1275676
  Бикушев Г.С. Самый счастливый ковшик / Г.С. Бикушев. – Казань, 1971. – 32с.
1275677
  Токомбаев Улан Самый счастливый человек : рассказы / Улан Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1977. – 120 с.
1275678
   Самый тихий пляж в мире. Ломбок (Индонезия) : Коллекционный пляжный номер. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 97 : Фото
1275679
  Ильичев М.И. Самый трудный поиск / М.И. Ильичев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 127с. – (Юность: твой большой мир)
1275680
  Черняев А.М. Самый удивительный минерал / А.М. Черняев. – Свердловск, 1980. – 190с.
1275681
   Самый фотогеничный - Нью-Йорк : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 39. – ISSN 1029-5828
1275682
   Самый худший внутренний враг. – М., 1987. – 238с.
1275683
  Горбатов Б.Л. Самый ценный капитал / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1952. – 111с.
1275684
  Янишевский П.П. Самый ценный капитал / П.П. Янишевский, НЕчипоренко. – Одесса, 1976. – 155с.
1275685
  Баруздин С. Самый человечный человек / С.Баруздин, Н.Суворова. – Москва : [б. и.], 1975. – 228 с.
1275686
   Самый человечный человек. – Махачкала, 1979. – 96 с.
1275687
   Самый человечный человек. – Алма-Ата, 1981. – 131 с.
1275688
  Бавин С.П. Самый человечный человек : рек. указ. произведений сов. писателей о В.И. Ленине / С.П. Бавин, И.В. Семибратова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1984. – 79 с.
1275689
   Самый чистый огонь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1029-5828
1275690
  Драга Е. Самый юный студент Украины Юрий Шиховцев: "Я не вундеркинд. Вчера за полтора часа прочитал всего одну книгу из 250 страниц" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 16 августа (145). – С. 6


  Четырнадцатилетний подросток из города Желтые Воды Днепропетровской области стал студентом физического факультета КНУ имени Тараса Шевченка.
1275691
  Полунов Ю.Л. Самюел Морленд, 1625-1695 / Ю.Л. Полунов. – Москва, 1982. – 143 с.
1275692
  Кедровський О.І. Самюел Мур - друг і соратник К. Маркса і Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
1275693
  Сінклер Е. Самюель Шукач / Е. Сінклер. – Київ, 1927. – 316 с.
1275694
  Рамос Г. Сан-Бернардо. / Г. Рамос. – Л, 1977. – 216с.
1275695
  Борсук О.А. Сан-Марино : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 0016-7207
1275696
  Ладыгина Ольга Сан-Марино. Призрак свободы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 28-37 : фото
1275697
  Надра Ф. Сан-Мартин; Альфредо Варела. Гуэмес / Ф. Надра. – М., 1981. – 208с.
1275698
  Лейтольд Руди Сан-Паулу: жизнь в доме с индексом 01046 - 925 // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 136-145. – ISSN 1029-5828
1275699
  Орлова Милена Сан - Паулу : Бразилія // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 158-172 : Фото. – ISSN 1029-5828
1275700
  Еричь Д. Сан гружанске летнье ночьи : роман / Добрица Еричь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1992. – 107, [1] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. М. Джьуричь, Д. Лакичьевичь). – ISBN 86-379-0321-5
1275701
  Абдель-Вали Сана -- открытый город / Мухаммед Ахмед Абдель-Вали ; пер. с араб. [и послесл. Л. Степанова]. – Москва : Прогресс, 1981. – 100 с. – (Соврем. зарубеж. повесть)
1275702
  Шенгелая Д.К. Санавардо / Д.К. Шенгелая. – Харьков ; Киев, 1931. – 141 с.
1275703
  Халпахчьян О.Х. Санаин : архитектурный ансамбль Армении X-XIII веков / О.Х. Халпахчьян ; [фотографии : А.А. Александрова, О.Х. Халпахчтьян]. – Москва : Искусство, 1973. – 88 с., [122] фотоил. : фотоил., чертеж. – (Памятники древнего искусства)
1275704
  Самойлов А.В. Санатории и дома отдыха / А.В. Самойлов. – Москва, 1948. – 32 с.
1275705
   Санаторий. – М., 1988. – 367с.
1275706
  Сергеева Елена Санаторий "Виктория" в Ессентуках : "Виктория" - партнер выгодный. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 10-11 : Фото
1275707
  Санников Виктор Санаторий "Виктория". Звание лауреата обязывает : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 67 : Фото
1275708
  Пиляр Ю.Е. Санаторий "Космос" / Ю.Е. Пиляр. – М, 1983. – 320с.
1275709
  Федин К.А. Санаторий Арктур; Братья / К.А. Федин. – Ташкент, 1988. – 413с.
1275710
  Кобозева Алиса Санаторий для шимпанзе : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С.: 36-40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1275711
  Давыдов С.Д. Санаторий доктора Волкова / С.Д. Давыдов. – Л, 1976. – 158с.
1275712
  Бенедиктова Нина Санаторий на "пятерку" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-22 : Фото
1275713
  Квин Э. Санаторий смерти. Таинственный цилиндр : романы / Эллери Квин ; [сост. А.С. Гагарин ; пер. с англ. А.В. Перцева]. – Екатеринбург : Стрибог, 1994. – 394, [9] с. – (Неизвестный детектив / сост. А.С. Гагарин). – ISBN 5-87701-001-8
1275714
  Федин К. Санаториум "Арктур". / К. Федин. – София, 1978. – 309с.
1275715
  Мудрик Ірина Санаторій "Аквадар". Український радоновий курорт : Україна. Лікування / Мудрик Ірина, Єсеніна Юлія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 20-21 : Фото
1275716
  Вовк М.П. Санаторій "Карпати" / М.П. Вовк. – Ужгород, 1982. – 32с.
1275717
  Хвильовий М. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / Микола Хвильовий. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4126-5
1275718
  Хвильовий М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. – Харків : Основа, 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-8982-05-7
1275719
  Хвильовий М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; [худож.-оформ. Б.П. Бублик ; передм., прим. М.Г. Жулинського] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 506, [5] с. : іл. – (Українська лiтература. Колекцiя / редкол. : С.А. Гальченко та ін.). – ISBN 978-966-03-4688-8
1275720
  Хвильовий М. Санаторійна зона : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов ; передм., прим. М.Г. Жулинського]. – Харків : Фоліо, 2013. – 381, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська лiтература). – ISBN 978-966-03-6536-0
1275721
   Санаторні школи, іноземні студенти і стипендії вченим // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянули 5 законопроектів.
1275722
  Коваленко И.И. Санаторно-курорное долечивание больных, перенесших инфаркт миокарда / И.И. Коваленко. – Изд. 2-е перераб. и доп. – К, 1987. – 72с.
1275723
  Гальків Л.І. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України / Л.І. Гальків, І.Я. Кулиняк, М.В. Гербут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 873. – С. 18-26. – (Серія : Проблеми економіки та управління). – ISSN 2522-1639
1275724
  Новикова В.І. Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 93-101


  Сформульовано розуміння санаторно-курортної сфери, що є частиною рекреації. Показано місце санаторно-курортної діяльності серед інших форм рекреаційної діяльності та виділені три її основні функції. Розроблено модель функціональної структури курорту, ...
1275725
   Санаторно-курортная зона. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1275726
  Автушенко І.Б. Санаторно-курортне лікування військовослужбовців Збройних сил України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 7-8. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1275727
  Деркач Ю.В. Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону - важлива складова рекреаційного комплексу України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-69. – Бібліогр.: 9 назв
1275728
  Мигалина Ю. Санаторно-курортні заклади України: бізнес чи соціальна спрямованість? : соціальна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 38-40 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1275729
  Субота М.В. Санаторно-курортні підприємства: особливості функціонування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 125-131
1275730
   Санаторно-курортное лечение больных сахарным диабетом и его осложнений.. – Миргород, 1977. – 163с.
1275731
   Санаторно-курортное лечение эндокринно-обменных заболеваний. – К., 1992. – 228с.
1275732
   Санаторно-курортный сектор - вариант рыночного развития // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 10-11 : фото
1275733
  Балашов В. Санаторно - курортне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.44-48
1275734
  Немченко В.В. Санаційний аудит як інструмент управління фінансовими результатами діяльності підприємств / В.В. Немченко, Г.В. Немченко, Юсеф Каун // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1275735
  Гудзинська Л.Ю. Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 280-287


  У статті здійснена оцінка законодавчих пропозицій щодо інституційного забезпечення врегулювання проблемності банківської системи України. В статье осуществлена оценка законодательных предложений по институциональному обеспечению урегулирования ...
1275736
  Крилова В. Санаційний банк як механізм роботи з нежиттєздатними банками : банки України / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 26-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1275737
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1275738
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1275739
  Соломянова-Кирильчук Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-32
1275740
  Кишинський М.І. Санаційні заходи підприємств-боржників з державною часткою власності // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-54.
1275741
  Мелех Л.В. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство / Л.В. Мелех, К.І. Круць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 110-114. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1275742
  Коваленко М.А. Санація підприємств регіону та фінансові джерела її проведення : фінансовий механізм / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 69-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1275743
  Костецький В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 108-119. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
1275744
  Дуда С.Т. Санація підприємства: обгрунтування програми здійснення та економічні наслідки / С.Т. Дуда, А.І. Турянський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 206-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1275745
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 1. – 2006
1275746
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 2. – 2006
1275747
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 3. – 2006
1275748
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 4. – 2006
1275749
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 1. – 2007
1275750
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 2. – 2007
1275751
   Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал. – Київ : Ін Юре, 2004-
№ 3. – 2007
1275752
  Іщенко О. Санація та реструктуризація банків: теоретичне розмежування дефініцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 94-97
1275753
  Поляков Б.М. Санація як процедура банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.156-168. – ISBN 966-7784-65-7
1275754
  Радзивлюк В.В. Санація як процедура банкрутства: Історично-правове дослідження // Вісник Вищого арбітражного суду України : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1275755
  Огризко В.В. Санація як спосіб відновлення діяльності організації / В.В. Огризко, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
1275756
  Радзивілюк В.В. Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.04 / Радзивілюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.:с.15
1275757
  Радзивілюк Валерія Вікторівна Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження : Дис...канд.юрид.наук:12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 241л. – Бібліогр.:л.210-241
1275758
  Коваленко Дмитро Іванович Санація як форма реструктуризаційних процесів на промислових підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи класичної моделі санації підприємств. Обгрунтовано необхідність розробки фінансового механізму санації підприємства, її реалізації і визначено його структуру та інструментарій.
1275759
  Суббот А. Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
1275760
  Іваненко О.Д. Сандалики, повна скорість! / О.Д. Іваненко. – Харків ; Одеса, 1935. – 36 с.
1275761
  Северняк С. Сандаловый ветер / С. Северняк. – София, 1967. – 176с.
1275762
   Сандармох (1937-2018-...) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "5 серпня 2018 р. виповнилася чергова 81-а річниця трагедії Сандармоху, де у 1937 р. сталінський режим масово вбивав українців, поляків, естонців та в’язнів інших національностей, де вбивали росіян, які не сприймали злочинну політику Сталіна. У 2004 ...
1275763
  Овсієнко В. Сандармох. Пам"яті Соловецького етапу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 6 листопада (№ 22). – С. 1, 16
1275764
  Кашин В.П. Санджай Ганди // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 30-35. – ISSN 0321-5075
1275765
  Шевердин М.И. Санджар непобедимый. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1946. – 552с.
1275766
  Шевердин М.И. Санджар Непобедимый. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 494с.
1275767
  Коларов Г. Сандинизм - сочетание марксизма, национализма и христианства // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 044-748Х
1275768
   Сандинистская революция: опыт и проблемы. – М., 1989. – 205с.
1275769
  Гонионский С.А. Сандино / С.А. Гонионский. – М., 1965. – 157с.
1275770
  Дорошко П.О. Сандомирський плацдарм / П.О. Дорошко. – Киев, 1948. – 102 с.
1275771
  Черевко А. Сандормох і сьогоднішнє суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7 серпня (№ 137)


  Як пам"ять жертв великого терору вшанували в Одесі та як історика Сергія Шевченка не пустили в Росію.
1275772
  Царев А. Сандрийон : истинное происшествие, случившееся летом 1786 года в провинции Турень, в трех лье от городка Монбазон // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 84-101. – ISSN 1728-8568
1275773
  Виноградский А. Сандро / А. Виноградский. – Орджоникидзе, 1980. – 352с.
1275774
  Урушадзе Н.А. Сандро Ахметели / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1990. – 270с.
1275775
  Кустодиева Т.К. Сандро Боттичелли / Т.К. Кустодиева. – Ленинград, 1971. – 102 с.
1275776
  Дунаев Г.С. Сандро Боттичелли / Г.С. Дунаев. – М., 1977. – 239с.
1275777
  Петрочук О.К. Сандро Боттичелли. / О.К. Петрочук. – Москва : Искусство, 1984. – 224с.
1275778
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Рассказы, роман / Искандер Фазиль. – Москва, 1977. – 479с.
1275779
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 1. – 1989. – 477 с.
1275780
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 2. – 1989. – 478 с.
1275781
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Московский рабочий
Кн. 3. – 1989. – 461с.
1275782
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 688с.
1275783
  Искандер Фазиль Сандро из Чегема : Роман / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1991. – 636 с.
1275784
  Наєнко М. Сандро Мушкудіані - ювіляр! // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка взяв участь у відзначенні 80-ліття професора університету Мушкудіані Олександра Нестеровича.
1275785
   Сандровський Костянтин Костянтинович (1929-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 422. – ISBN 978-966-439-754-1
1275786
  Рубинов А.З. Сандуны. / А.З. Рубинов. – М, 1990. – 139с.
1275787
   Сани летом // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 156-157 : фото
1275788
   Саниатрно-гигиеническая подготовка учащихся по нормам БГСО. – 2-е изд. – М., 1963. – 172с.
1275789
  Арцыбашев М.П. Санин : [роман] ; Кровавое пятно : [рассказ] ; Рабочий Шевырев : [повесть] ; Деревянный чурбан : [рассказ] / М.П. Арцыбашев ; [послесл. Л. Еременко, Г. Карповой ; худож. А.С. Ротовский]. – Кемерово : Книжное изд-во, 1990. – 412, [2] с. – ISBN 5-7550-0164-2
1275790
  Арцыбашев М.П. Санин : [роман] / М.П. Арцыбашев ; [послесл. Л. Колосова]. – репринт. изд. – Москва : СП "Вся Москва", 1990. – 313 с. – ISBN 5-7110-0090-X
1275791
  Лебедев Б.Н. Санин М. Арцыбашева / Б.Н. Лебедев ; [pers. Михаил Петрович Арцыбашев]. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Лурье и К*, 1908. – 24 с.
1275792
  Балковски Ф.Д. Санирование исторических зданий / Ф.Д. Балковски. – М, 1986. – 78с.
1275793
   Санитар нормы проектирования промышленных предприятий. – Горький, 1961. – 94с.
1275794
   Санитария и техническая гидробиология.. – М, 1967. – 179с.
1275795
  Белавенцева Г.Н. Санитарная культура села : рек. указ. лит-ра / Г.Н. Белавенцева ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд. , перераб. – Москва : Книга, 1974. – 48 с.
1275796
  Петрова Е.К. Санитарная микробиология / Е.К. Петрова. – Моска-ленинград, 1935. – 119с.
1275797
   Санитарная микробиология. – Москва, 1980. – 352с.
1275798
   Санитарная микробиология. – Л., 1988. – 72с.
1275799
  Кочемасова З.Н. Санитарная микробиология и вирусология / З.Н. Кочемасова. – М, 1987. – 349с.
1275800
   Санитарная микробиология эвтрофных водоемов. – К., 1985. – 224с.
1275801
   Санитарная микробиология.. – Москва : Медицина, 1969. – 384с.
1275802
  Орадовская А.Е. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. / А.Е. Орадовская, Н.Н. Лапшин. – Москва : Недра, 1987. – 167с.
1275803
  Поддубный М.В. Санитарная охрана окружающей среды в России и СССР в первой половине 20-го века / М.В. Поддубный; Киевский эколого-культурный центр; Центр охраны дикой природы СоЭС. – Киев, 1997. – 111с. – Библиогр.: с.88--104. – (История охраны природы ; Вып. 16)
1275804
  Котов Ю.С. Санитарная охрана природы. / Ю.С. Котов. – Казань, 1985. – 70с.
1275805
  Ларин В.А. Санитарная очистка выхлопных газов от окислов азота кислой суспезией пятиокиси ванадия на схемах, работающих под давлением : Автореф... канд. техн.наук: / Ларин В. А.; Новочеркес. политехн. ин-т. – Новочеркесск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1275806
  Миронов О.Г. Санитарно-биологические исследования в Черном море / О.Г. Миронов. – Спб., 1992. – 115с.
1275807
  Белихов Д.В. Санитарно-биологическое исследование рек Исети, Чусовой и Волги в зоне Куйбышевского водохранилища. / Д.В. Белихов. – Казань : Казанский университет, 1964. – 314 с.
1275808
  Михайленко И.Я. Санитарно-гельминтологическое исследование Куйбышевского водохранилища и вопросы борьбы с дифиллоботриозом. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.20 / Михайленко И.Я.; Центр. НИИ эпидемиологии. – М,, 1974. – 21л.
1275809
   Санитарно-гигиеническая подготовка учащихся по нормам БГСО.. – 2-е изд. – М, 1963. – 172с.
1275810
  Виноградова В.К. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда и пути их оздоровления в производстве бумаги из древесины. : Автореф... канд. мед.наук: / Виноградова В.К.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 17л.
1275811
  Архангелов М.Н. Санитарно-гигиенические исследования / М.Н. Архангелов. – Москва, 1950. – 152с.
1275812
   Санитарно-гигиеническое воспитание школьников. – Минск, 1979. – 128с.
1275813
  Аблец В.В. Санитарно-защитные зоны при проектировании предприятий, зданий и сооружений и оценке воздействий на окружающую среду / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-58. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1275814
  Меренюк Г.В. Санитарно-микробиологическая оценка почвенного покрова. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1981. – 136с.
1275815
  Бауер О.Н. Санитарно-оздоровительные мероприятия в прудовых хозяйсвах при паразитарных заболеваниях рыб / Бауер О.Н. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин--т озерного и речного рыбного хозяйства ВНИОРХ. – Москва : Гизлегпищепром, 1953. – 34 с. – Библиогр.: с. 33-34 (34 назв.)
1275816
  Спышнов П.А. Санитарно-техническое оборудование убежищ для гражданского населения / П.А. Спышнов, И А. Очкин. – Москва : Стройиздат, 1940. – 136 с.
1275817
  Парсаданян Г.А. Санитарно-химические исследования при флотационном обогащении медно-молибденовых руд. : Автореф... Канд.биол.наук: / Парсаданян Г.А.; Ереван.гос.мед.ин-т. – Ереван, 1967. – 19л.
1275818
  Дмитриев М.Т. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде : Справочник / М.Т. Дмитриев. – Москва : Химия, 1989. – 367 с.
1275819
  Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды / Е.А. Перегуд. – Л, 1978. – 333с.
1275820
  Романенко Н.А. и др. Санитарно-эпидемиологические основы почвенной очистки животноводческих стоков / Н.А. и др. Романенко. – Кишинев, 1990. – 126с.
1275821
  Смолин В.Я. Санитарно-эстетическая отделка жилищ ремонтно-строительными преприятиями службы быта / В.Я. Смолин. – Москва : Легкая индустрия, 1978. – 112 с.
1275822
  Богословский С.М. Санитарное описание заведений мелкой промышленности Богородского уезда / [соч.] санитар. врач Моск. губерн. земства С.М. Богословского. – Москва : Изд. Моск. Губернского Земства ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 157, [4] с. : табл.
1275823
  Сидоренко Г.И. Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения / Г.И. Сидоренко, Е.А. Можаев. – Москва, 1987. – 122с.
1275824
   Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.. – Горький, 1961. – 94с.
1275825
   Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций СП АЭС-79. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 37 с.
1275826
   Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. – Москва, 1960. – 118с.
1275827
   Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 119с.
1275828
  Борейко В.Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; Киев. эколого-культур. центр, ЭкоПраво-Киев. – Киев : Логос, 2016. – 131, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-131. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 75). – ISBN 978-966-171-882-0
1275829
  Школьная Наталия Санитарные требования к работе ресторана // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 66-69 : фото
1275830
  Почс К.Я. Санитарный кордон / К.Я. Почс. – Рига : Зинатне, 1985. – 176 с.
1275831
  Шандала М.Г. Санитарный надзор за источниками электромагнитных излучений в окружающей среде / М.Г. Шандала. – К., 1990. – 150с.
1275832
  Селигенин Г.Т. Санитарный час / Г.Т. Селигенин. – Ростов-на-Дону, 1987. – 254с.
1275833
   Санитрно-гигиеническое воспитание школьников.. – Минск, 1979. – 128с.
1275834
  Лахно Є.С. Санітаний благоустрій села / Є.С. Лахно. – 3-е вид. перерабл. і доп. – К, 1983. – 48с.
1275835
  Гудзь С.П. Санітарна мікробіологія : підручник / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Предм. покажч. : с. 336-343. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0250-0
1275836
  Шишканинець І.Ф. Санітарний стан букових лісостанів Національного природного парку "Зачарований край" // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
1275837
  Кобець О.В. Санітарний стан дубових насаджень Великонадольського лісового масиву // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1275838
  Пирогова П.В. Санітарний стан соснових насаджень західної частини Нижньодніпровських пісків // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 169-174 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
1275839
  Слободян П.Я. Санітарний стан ялинників на дослідних об"єктах Гірського науково-дослідного відділу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 47-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 0459-1216
1275840
   Санітарний стан ясена звичайного у лісостеповій частині Сумської області / В.Л. Мєшкова, В.Л. Борисова, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 128-135 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1026-3365
1275841
  Адамчук Т.В. Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров"я у контексті змін, внесених до законодавства України / Т.В. Адамчук, Н.Є. Чумак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 68-74 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1275842
   Санітарні норми та правила в Україні. – 3-є вид., доп., та перероб. – Київ : КНТ, 2006. – 524с. – ISBN 966-373-102-8
1275843
  Бевз О.В. Санітарні норми як джерела екологічного права в умовах адаптації українського законодавства до законодавства ЄС // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 73-76. – ISBN 978-966-419-269-6
1275844
  Бевз О.В. Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному етапі розвитку екологічного права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 11-16. – ISSN 2413-7189
1275845
  Карпінська Н. Санітарні та фітосанітарні заходи у контексті вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 85-89. – ISSN 2409-4544
1275846
  Станкевич В.В. Санітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні / В.В. Станкевич, І.О. Тетеньова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1275847
  Прищепа А.М. Санітарно-гігієнічний стан грунтів Львівщини / А.М. Прищепа, І.Б. Золотарьова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 50-60. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1275848
  Туручко В.І. Санітарно-гігієнічні передумови виготовлення вибухових речовин / В.І. Туручко, М.М. Коршун, І.В. Губар // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1275849
  Степанов О.К. Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк курорту, м. Моршин" / О.К. Степанов, Н.В. Янко, О.П. Касіян, С.Т. Зуб, А.К. Маненко, Н.А. Хоп"як // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 3-9
1275850
  Довбенко Т.О. Санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги експлуатації електронно-обчислювальних машин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 286-293. – (Технічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1275851
  Стрілець Ірина Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров"я дитячого населення урбосистеми Львова / Стрілець Ірина, Петровська Мирослава // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 113-118. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1275852
  Гоцуляк С.Л. Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 40-46. – ISSN 2224-9281
1275853
  Стирта З.В. Санітарно-епідеміологічне обгрунтування умов розміщення сучасних підприємств з виготовлення асфальтобетону / З.В. Стирта, В.М. Махнюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1275854
  Мартиненко В. Санітарно-медичне обслуговування німецьких біженців із окупованих областей України у 1943-1944 роках // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 40-43. – ISSN 2311-9896
1275855
  Чорна Н. Санітарно - епідеміологічна служба. Порядок проведення перевірок / Н. Чорна, Д. Козловський, К. Бойко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.67-70
1275856
   Санкт- Антон - ам - Арльберг. Колыбель горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 24-25 : фото
1275857
  Горобці Ірина та Олександр Санкт-Мориц. Аристократ у білому // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 16-27 : фото
1275858
   Санкт-Мориц. Начало : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 14-20 : Фото
1275859
   Санкт-Мориц: курорт королей, король курортов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 108-110 : фото
1275860
  Сухоруков В.Д. Санкт-Петербург - мировой город // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 23-29 : Фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
1275861
  Бордовский Г.А. Санкт-Петербург - педагогическая столица России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 3-12 : Фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7207
1275862
  Хартанович М.Ф. Санкт-Петербург - центр российской гуманитарной науки ХІХ столетия // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2002. – Т. 72, № 5. – С.422-425 : Фото. – ISSN 0869-5873
1275863
   Санкт-Петербург. – Стокгольм. – 28 с.
1275864
   Санкт-Петербург : краткий путеводитель. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – илл., карты. – (The National geographic treveler). – ISBN 5-17-026979-X
1275865
  Будько Євген Санкт-Петербург : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими / Будько Євген, Майборода Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 22 : фото
1275866
  Иванов Ю.Г. Санкт-Петербург и пригороды : путеводитель по культурно-историческим памятникам / Иванов Ю.Г., Иванова О.Ю., Халхатов Р.А.; [ художники: Бондарева Е.Л., Каштанов Ю.Е., Ковалева О.Г. и др. ]. – Смоленск : Русич, 2007. – 336с. : илл. – К 300-летию со дня основания. – (Памятные места России). – ISBN 978-5-8138-0364-2
1275867
  Колчинский Э.И. Санкт-Петербург историко-научный // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.57-65 : Портреты. – ISSN 0032-874Х


  История естествознания в Санкт-Петербурге,создание Академии наук в Петербурге.1725-1953гг.
1275868
  Чернихова Е.Я. Санкт-Петербург на уроках географии в 6-м классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
1275869
  Дятлов С.А. Санкт-Петербург Порфироносный / Дятлов Сергей Алексеевич. – Санкт-Петербург : Родные просторы, 2007. – 72 с. : илл. – (Б-ка "Невского альманаха"). – ISBN 978-5-902741-51-0
1275870
  Григорьев Ал.А. Санкт-Петербург среди священных городов мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 43-49 : Фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7207
1275871
   Санкт-Петербург. Белые ночи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1029-5828
1275872
  Асмолова Анна Санкт-Петербург. Окно с западной стороны // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 48-58 : фото
1275873
  Ларина Юлия Санкт-Петербург. Рссия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 78-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1275874
  Ягья В.С. Санкт-Петербург: между географией и современностью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 13-22 : Фото, карти. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7207
1275875
  Фазин З.И. Санкт-Петербургская быль / З.И. Фазин. – М, 1969. – 224с.
1275876
  Фазин З.И. Санкт-Петербургская быль / З.И. Фазин. – М, 1969. – 224с.
1275877
   Санкт-Петербургские ведомости. – Санкт-Петербург
№ 1-145. – 1845
1275878
   Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878-1918 : Сб. ст. – 2-е изд. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1973. – 303 с.
1275879
   Санкт-Петербургские высшие женские курсы (Бестужевские) : Сб. ст. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1965. – 288с.
1275880
   Санкт-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. 1878-1903. : Очерки и материалы. С планами сданий курсов, видами аудиторий, кабинетов. библиотеки, обсерватории, комнат в общежитии, столовой и проч. – Санкт-Петербург : Изд.Комитета О-ва для дост.стредств ВЖК, 1903. – 260с.
1275881
   Санкт-Петербургский государственный университет : Обозрение преподавания наук "99. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т, 1999. – 568с. – В назагол. даних: Санкт-Петербургскому государственному университету - 275 лет. – ISBN 5-288-02397-0
1275882
  Сиделковский А.Л. Санкт-Петербургский государственный университет / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 22-23
1275883
  Савояров Никита Санкт-Петербургский госуниверситет на ІТМ : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 48 : Фото
1275884
   Санктпетербургская дополнительная роспись на 1852 год. – Без вых. данных. – Санкт-Петербург, 1851. – 100с.
1275885
   Санктпетербургская дополнительная роспись на 1853год. – Без вых. данных. – Санкт-Петербург, 1852. – 164с.
1275886
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
27 - 52. – 1804. – Видання старою орфографією
1275887
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
1 - 52. – 1807. – Видання старою орфографією
1275888
   Санктпетербургские ведомости. – Санктпетербург
41 - 96. – 1808. – Видання старою орфографією
1275889
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1823. – Видання старою орфографією
1275890
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1824. – Видання старою орфографією
1275891
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1825. – Видання старою орфографією
1275892
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1826. – Видання старою орфографією
1275893
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1828. – Видання старою орфографією
1275894
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1828. – Видання старою орфографією
1275895
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1829. – Видання старою орфографією
1275896
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1829. – Видання старою орфографією
1275897
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1830. – Видання старою орфографією
1275898
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1830. – Видання старою орфографією
1275899
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1831. – Видання старою орфографією
1275900
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1832. – Видання старою орфографією
1275901
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1833. – Видання старою орфографією
1275902
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
1. – 1834. – Видання старою орфографією
1275903
   Санктпетербургские сенатские ведомости. – Санктпетербург
27. – 1834. – Видання старою орфографією
1275904
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
IX. – 1804. – Видання старою орфографією
1275905
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
V. – 1804. – Видання старою орфографією
1275906
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
1. – 1804. – Видання старою орфографією
1275907
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
IX. – 1805. – Видання старою орфографією
1275908
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
1. – 1805. – Видання старою орфографією
1275909
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
5. – 1805. – Видання старою орфографією
1275910
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
IX. – 1806. – Видання старою орфографією
1275911
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
V. – 1806. – Видання старою орфографією
1275912
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
1. – 1806. – Видання старою орфографією
1275913
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
V. – 1807. – Видання старою орфографією
1275914
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
1. – 1807. – Видання старою орфографією
1275915
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
10. – 1807. – Видання старою орфографією
1275916
   Санктпетербургский журнал. – Санктпетербург
1. – 1808. – Видання старою орфографією
1275917
   Санктпетербургский календарь на лето от рождества Христова 1769, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской империи. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1769. – разд.паг.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри Изд. содержит многочисленные надписи семейно-хозяйственного характера на пустых страницах календаря
1275918
  Джоанна Санктуарий Божьего Милосердия в Кракове - современная доминанта в пространстве исторического города. Архитектурно-градостроительное решение / Джоанна, Гил-Масталерчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 185-197 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1275919
  Богданова Светлана Санкур почти не виден : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 42-43 : Фото
1275920
  Ветитнев Александр Санкур: витязь на распутье : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 48-50 : Фото
1275921
  Ільїн В.В. Санкх"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 66. – ISBN 966-316-069-1
1275922
  Красицкая Л.В. Санкции в семейном праве Украины // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 390-403. – ISBN 978-966-927-140-2
1275923
  Ветрова Н Г. Санкции в судебном праве / Н Г. Ветрова, . – Москва, 1991. – 157с.
1275924
  Семеусов В.А. Санкции в хозяйственном законодательстве / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1982. – 54с.
1275925
  Гуревич Г.С. Санкции за нарушение планово-договорных обязательств в народном хозяйстве / Г.С. Гуревич. – Минск, 1976. – 160с.
1275926
  Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды. / И.Я. Козаченко. – Томск, 1987. – 231с.
1275927
  Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О.Э. Лейст. – Москва, 1981. – 239с.
1275928
  Журавлёва В.Ю. Санкции США в отношении России: "умная сила" Обамы в действии // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 4 (544). – С. 53-63. – ISSN 0321-2068


  В качестве инструмента укрепления и расширения американского влияния в мире администрацией Обамы была предложена концепция «умной силы». Санкционная политика в отношении России стала испытанием для новой концепции президента и мерилом его ...
1275929
  Глазьева С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 13-29 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
1275930
  Иваненко В.С. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в правовой системе России / В.С. Иваненко, К.О. Кононова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 35-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1275931
  Афанасьев Р.Г. Санкция и [иные способы] предотвращения банкротства: пути усовершенствования законодательства // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 183-195. – (Правознавство ; вип. 5)
1275932
  Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Жицинский Ю. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
1275933
  Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права / Ю.С. Жицинский. – Воронеж, 1968. – 123с.
1275934
  Волков О. Санкції арбітражу - (не) проблема // Юридична газета. – Київ, 2020. – 9 червня (№ 11). – С. 24
1275935
  Ткачук Ю.О. Санкції в Кримінальному кодексі України 2001 року та Кримінальному кодексі УРСР 1960 року: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 7 (94). – С. 21-24.
1275936
  Тонієвич Є.Д. Санкції в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тонієвич Євгенія Дмитрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1275937
  Лежнєва Т.М. Санкції в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1275938
  Лежнєва Т.М. Санкції в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 167-195
1275939
  Приходько Є. Санкції ЄС проти Польщі: до чого призведе жорстке рішення Європарламенту? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1275940
  Скоромний Д.А. Санкції норм права, що регулюють прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 224-227. – ISSN 2219-5521
1275941
  Пахіль В.О. Санкції ООН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1275942
  Грабовський С. Санкції ООН...накладаються на КНДР для того, щоб їх ігнорувати? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 25)
1275943
  Петренко Є. Санкції проти "Норд стрім-2" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 52). – С. 5


  "Американський Конгрес ухвалив оборонний бюджет (National Defense Authorisation Act. NDAA) на 2020 рік, у який включено санкції проти будівництва газопроводу Nord Stream 2 (NS2). 9 грудня за документ проголосувала палата представників (377 голосів при ...
1275944
  Шкаровський Д. Санкції проти російських компаній та їхній вплив на договірні відносини // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 30
1275945
  Медвідь М. Санкції серед нас! // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 26-27
1275946
  Піонтковський А. Санкції США - по Путіну // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (369), липень. – С. 17. – ISSN 1810-3944


  "Введення нових санкцій з боку США щодо РФ мають безпрецедентно сильний характер і демонструють, що у Вашингтоні дуже серйозно взялися за Путіна. Російський ведмідь потрапив в український капкан."
1275947
  Іщук О. Санкції та перспективи німецького бізнесу з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 4


  Бюджетний дефіцит, що виник через несплату внесків Росією, став головним питанням для дискусій та дебатів на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи на початку квітня. Внесок Росії - 30 млн євро щороку, або 7% від загального бюджету ПАРЄ, - ...
1275948
  Денисова Т.А. Санкції та покарання: збалансованість проти репресії // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 230-233. – ISBN 978-966-458-403-3
1275949
  Дьомін О.В. Санкції у структурі норм податкового права // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 17-19
1275950
  Штефан М. Санкції цивільного процесуального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.482-495
1275951
  Ровинський Ю. Санкції як міра фінансово-правового примусу й їх співвідношення з юридичною відповідальністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 15-18
1275952
  Домбровська О.В. Санкції як форма вираження конституційно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-97.
1275953
  Чекаленко Л. Санкції: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 10-14. – (Політичні науки)


  У статті подається інформація про таке явище як санкції. Проводяться паралелі з історичного минулого щодо їх застосування. Пояснюється сучасний механізм їх впровадження проти агресора.
1275954
  Бикова Т. Санкційна політика України і культурна спадщина Криму
1275955
  Бабін Б. Санкційна політика України і культурна спадщина Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 49/50). – С. 2
1275956
  Толстов С. Санкційний поріг Президента США Трампа // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 6-8. – (Історичні науки)
1275957
  Новіков М. Санкціонована судом крайня необхідність у теорії відшкодування фізичної шкоди, заподіяної злочином // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 358-364. – ISSN 1026-9932
1275958
  Вдовичен О. Санкціонування "податкового шантажу" чи дотримання балансу між інтересами держави та платників податків? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
1275959
  Гвоздик П.О. Санкціонуюча функція джерел екологічного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 55-57. – ISSN 2220-1394
1275960
  Навльнєва Н. Санкція як правовий засіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 40-45. – ISSN 2663-5313
1275961
  Кемпе М. Санна // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 229-233. – ISSN 1130-6545
1275962
  Грот Я. Санный путь / Я. Грот. – Рига, 1970. – 95с.
1275963
  Залыгин С.П. Санный путь / С.П. Залыгин. – Москва, 1976. – 432с.
1275964
  Залыгин С.П. Санный путь / С.П. Залыгин. – Л., 1984. – 352с.
1275965
  Домарев К.В. Санный след / К.В. Домарев. – Киев, 1981. – 232с.
1275966
   Санный спорт. – М., 1976. – 33с.
1275967
   Санный спорт.. – М, 1976. – 33с.
1275968
  Осадько О.Ю. Саногенний потенціал особистості: системно-комунікативний підхід до концептуалізації феномена // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 184-196
1275969
  Клапп Э. Санокосы и пастбища. / Э. Клапп. – М, 1961. – 614с.
1275970
  Апанасенко Г.Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти вищ. навч. мед. закл. України III-IV рівнів акредитації / Апанасенко Г.Л., Попова Л.А., Магльований А.В. – Київ ; Львів : Кварт, 2011. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-8792-75-5
1275971
  Ускова Т.В. САНОР -- система автоматизации научно-организационной работы. / Т.В. Ускова. – Москва, 1988. – 31с.
1275972
  Ільїн В.В. Сансара // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 66-67. – ISBN 966-316-069-1
1275973
  Сосэки Н. Сансиро. Затем. Врата : Романы / Н. Сосэки. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480с.
1275974
  Иванов В.В. Санскрит / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. – М., 1960. – 135с.
1275975
  Барроу Т. Санскрит / Т. Барроу ; пер. с англ. Н. Лариной ; ред. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. – Москва : Прогресс, 1976. – 411 с. – Библиогр.: с. 363-365 ; Библиогр. в примеч.: с. 367-374
1275976
   Санскрит : Учебное пособие для студентов вузов. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 480с. – ISBN 5-8114-0105-1
1275977
  Захарьин Б.А. Санскрит и грамматическая рефлексия в клссической Индии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 86-96. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1275978
  Наливайко С. Санскрит, бандура-кобза й Шевченків Перебендя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 282-289
1275979
  Еловков Д.И. Санскритоязычная литература Камбоджи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 63-73. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1275980
  Ахвледиани Г.С. Санскритский язык / Ахвледиани Г.С. – Тбилиси : [б. и.], 1920. – 114 с.
1275981
  Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь : Около 28000 слов / В.А. Кочергина; Под ред. В.И.Кальянова. – Москва : Русский язык, 1978. – 895 с. – Приложение: "Грамматический очерк санскрита" А.А.Зализняка, с.785-895
1275982
  Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь : Около 30000 слов / В.А. Кочергина; Под ред. В.И.Кальянова. – Москва : Русский язык, 1987. – 944 с. – Приложение: "Грамматический очерк санскрита" А.А.Зализняка, с.785-895
1275983
  Крейн Г. Санта-Барбара 3: заруб. кинороман в 2-х книгах. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 524 с.
1275984
  Крейн Г. Санта-Барбара 3: заруб. кинороман в 2-х книгах. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 479 с.
1275985
  Крейн Г. Санта-Барбара 4: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 478 с.
1275986
  Крейн Г. Санта-Барбара 4: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 479 с.
1275987
  Крейн Г. Санта-Барбара 5: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
1. – 1994. – 477 с.
1275988
  Крейн Г. Санта-Барбара 5: заруб. кинороман в 2-х кн. / Г. Крейн, А. Полстон. – Минск
2. – 1994. – 489 с.
1275989
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.1. – 1994. – 505с.
1275990
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.2. – 1994. – 478с.
1275991
  Полстон А. Санта-Барбара. / А. Полстон. – Минск
Кн.3. – 1994. – 448с.
1275992
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
1. – 1994. – 445 с.
1275993
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
2. – 1994. – 361 с.
1275994
  Крейн Г. Санта-Барбара: заруб. кинороман в 3 книгах / Г. Крейн. – Минск
3. – 1994. – 457 с.
1275995
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1967
1275996
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1983. – 718с.
1275997
  Гайдаенко И.П. Санта-Мария / И.П. Гайдаенко. – Киев : Дніпро, 1991. – 748с.
1275998
  Палинський В. Санта : Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 164. – С. 10-13.
1275999
  Павленко М. Санта Лучія в кирзових чоботях : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-133. – ISSN 0208-0710
1276000
  Каур Харджит Санталы. Историко-этнографический очерк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Каур Харджит; МГУ. – М., 1989. – 26л.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,