Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1275001
  Рибалко Г.С. Роль і місце адвокатури у державі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 140-145. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1275002
  Гончарова О.А. Роль і місце англійської літератури в сучасних підручниках з англійської мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 51-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1275003
  Похресник А.К. Роль і місце ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в системі освіти України // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 63-72. – ISBN 978-966-622-885-0
1275004
  Клименко Н.Г. Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 116-119. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1275005
  Свиноус Н.І. Роль і місце інвестицій у відтворювальному процесі сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 96-103. – ISSN 2306-6792
1275006
  Друганова О.М. Роль і місце історико-педагогічних знань у системі професійно-педагогічної підготовки сучасного викладача вищої школи // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 87-102. – ISSN 2074-8167
1275007
  Кухаренко О.О. Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 150-159. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1275008
  Євтух М. Роль і місце педагогічної практики в системі підготовки майбутнього педагога // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 113-119. – ISBN 978-617-7890-23-1
1275009
  Штогун М. Роль і місце прокуратури в системі поділу влади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1275010
  Піддубняк М.Ю. Роль і особливості принципів Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 215-217. – ISBN 978-966-419-280-1
1275011
  Чернат Д. Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 81-83
1275012
  Бухтатий О. Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відроження локальної "бригадної" (фронтової) преси збройних сил України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 36-43. – ISSN 2076-9326
1275013
  Мацуцька О.К. Роль і перспективи євро в завоюванні домінуючих позицій на світовому валютному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 180-186. – Бібліогр.: 12 назв.


  Majour exchange pairs including euro are analyzed. The role of euro in international exchange market is determined. The increasing importance of euro is explored.
1275014
  Шумило М. Роль і розвиток доказового права у кримінальному процесі // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 7-17
1275015
  Батюк Г. Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції / Г. Батюк, Н. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 31-37. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1275016
  Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 80-84. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються функціональні можливості бібліотечного Web-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів.
1275017
  Козоріз М.Л. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1562-0905
1275018
  Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 29-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1275019
  Варецька С. Роль і функції письменницького об"єднання "Група 47" в літературному процесі Німеччини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 145-154. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Подано огляд літературного процесу Німеччини другої половини ХХ ст., зокрема увагу зосереджено на становленні й значенні письменницького об’єднання “Група 47” у суспільно-політичному житті країни. Виокремлюються особливості тематики творчості ...
1275020
  Козубовська І.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім`єю / І.В. Козубовська, В.Ю. Керецман, Г.В. Товканець; МОУ. УДУ. – Ужгород, 1998. – 173с. – ISBN 966-7400-02-2
1275021
  Вільна Ярослава Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние творчества Квитки-Основ"яненка на развитие украинской литературы.
1275022
  Вільна Я.В. Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 115-121
1275023
  Сандровський К.К. Роль і характер сучасної дипломатії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 108-116
1275024
  Умланд Андреас Роль і цілі Кремля в "українській кризі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 січня (№ 2). – С. 5


  Чому і як зовнішня політика Росії підриває Східне партнерство ЄС.
1275025
  Левкун Я. Роль І. Борковського у становленні археологічної науки у Чехословаччині // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 70-140. – ISBN 978-966-398-091-2
1275026
  Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла XII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709 р.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 177-185. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1275027
  Світлик Н.М. Роль І. Я. Франка у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 20)
1275028
  Твердохліб А.І. Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 142-146. – ISSN 2075-1478


  З’ясована роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи як центру культури, освіти, науки й мистецтва на українських землях. Встановлені особливості культурно-освітнього процесу в Україні досліджуваного періоду.
1275029
  Вітюк В.В. Роль Івана Огієнка в історії розвитку українського правопису // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 19-24. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1275030
  Копусь О.А. Роль Івана Огієнка в розвитку української лінгводидактики // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 244-247. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1275031
  Марчук Л. Роль Івана Огієнка в становленні української літературної мови в Україні // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 65-69. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Таблиця милозвучності української мови 1923 року.
1275032
  Сохацька Є.І. Роль Івана Огієнка у формуванні мовної політики УНР ( За сторінками "Нової Ради" 1917 - 1919 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 236-248. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті згадуються події в Київському університеті Св. Володимира, проф. КУ : Т. Флоринський, Є.Тимченко, М.П. Яснопольський.
1275033
  Ількович В. Роль Івана Стешенка у Центральній Раді // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 70-73. – ISBN 978-966-171-783-0
1275034
  Захарова Валентина Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури : (за оповіданням "Борис Граб") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.
1275035
  Труш О. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Простежено шляхи формування та особливості функціонування наукового різновиду української літературної мови протягом важливого в її історії періоду - другої половини XIX ст., з"ясовано роль І. Франка в розбудові наукового стилю української мови: у ...
1275036
  Яценко Г.В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця XIX — початку XX ст. / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено медіакартину галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст. крізь призму публіцистики Івана Франка. Проаналізовано три її найважливіші взаємопов"язані елементи: економічний, ментальний та культурний медіаобрази. Розглянуто моделі ...
1275037
  Зуб"як Р.М. Роль Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти в розвитку освіти краю / Р.М. Зуб"як, О.Д. Барабаш, С.М. Подолюк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 2-5
1275038
  Авдієвська О.В. Роль ігор ейдетики в успішному засвоєнні знань учнями початкової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто теоретичне і практичне значення ігор ейдетики в навчальному процесі початкової школи. Обґрунтовано умови ефективного впливу ігор ейдетики на розвиток процесів пам"яті, образного мислення і уяви для успішного засвоєння навчальної інформації ...
1275039
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1275040
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1275041
  Литвинчук Л. Роль ідеалу як взірця для наслідування у процесі навчання у ЗВО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається актуальне питання ролі ідеалу як взірця для наслідування підлітком у процесі навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Багатоплановість проблем, пов"язаних з формуванням уявлення про "ідеальне", передбачає взаємообумовленість різних ...
1275042
  Константинов Ф.В. Роль ідей в суспільному розвитку / Ф.В. Константинов. – К., 1940. – 48с.
1275043
  Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмиванню грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 72-75.
1275044
  Красота О.В. Роль ідеології в економічних теоріях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 103-104
1275045
  Макаренко Л.О. Роль ідеології в житті суспільства та особи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 139-143. – ISSN 0869-2491
1275046
  Ситник О.М. Роль ідеології в історичному процесі: проблеми та особливості дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 164-175. – ISSN 0130-5247
1275047
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1275048
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1275049
  Рихлік В.А. Роль ідеології в формуванні політичних партій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1275050
  Сабадуха В.О. Роль ідеології персоналізму в розбудові української державності // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 398-408. – ISBN 978-966-428-404-9
1275051
  Іваскевич О.В. Роль ідеології у теперішньому суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 168-172
1275052
  Бойко С.В. Роль ідеології у формуванні гуманістичних цінностей особистості в постіндустріальну епоху // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157-158
1275053
  Тоцький І.Н. Роль ідеології у формуванні комуністичної суспільної свідомості / І.Н. Тоцький. – Київ : [б.в.], 1966. – 28 с.
1275054
  Агафонова Г.С. Роль ідеології у функціонуванні європартій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 429-434. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1275055
  Марченко А.М. Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном / А.М. Марченко, В М. Сидоров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 227-233. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1275056
  Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу народів Далекого Сходу // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 61-66


  На прикладі японських і корейських паремій.
1275057
  Пирогов В. Роль ієрогліфів у передачі смислового та естетичного компонентів хайку: порівняльно-типологічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 105-111


  Статтю присвячено дослідженню можливостей трансляції національно-специфічних реалій, що містяться в японських тривіршах хайку, в контекст неієрогліфічних мов. Проаналізовано зв"язок між мисленням і способом вербалізації поетичних образів хайку з ...
1275058
  Власюк Т.О. Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 56-65. – ISSN 2222-8810
1275059
  Тихонова Т.М. Роль імунних чинників в еволюції повільно прогресуючого автоімунного діабету дорослих // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 39-44. – ISSN 1029-4244
1275060
  Затонацька Т.Г. Роль інвестицій в економічному розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 140-143.
1275061
  Давиденко Н.М. Роль інвестицій корпоративного сектору України в забезпеченні зростання національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 68-71
1275062
  Марченко С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / С.О. Марченко, Л.Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1275063
  Марченко Світлана Олександрівна Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / Марченко Світлана Олександрівна, Шемет Людмила Григорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1275064
  Супруненко С. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоздатності підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 25-27
1275065
  Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 61-64
1275066
  Троян В.М. Роль інвестицій у нарощуванні економічного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 210-214. – ISBN 966-7958-13-2
1275067
  Покатаєва О.В. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 232-237. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1275068
  Кожем"якіна С.М. Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталообзроєності та продуктивності праці / С.М. Кожем"якіна, І.М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 87-96


  Аналізується динаміка і структура інвестицій, нагромадження капіталу як чинників, що безпосередньо впливають на сукупну продуктивність праці на макрорівні
1275069
  Свинаренко Т.І. Роль інвестицій у розв"язанні соціально-економічних проблем Донбасу : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 44-49. – Бібліогр.: 1назва
1275070
  Ярощук В. Роль інвестицій у розвитку урбанізованих територій // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 248-251.
1275071
  Понедільчук Т.В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-15
1275072
  Марахов К. Роль інвестиційних банків на первинному ринку корпоративних цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 34-36 : Табл., рис.
1275073
  Ромашко Ольга Миколаївна Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / Ромашко Ольга Миколаївна, Сопко Валерія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством і вплив її результатів на загальний розмір прибутку підприємства.
1275074
  Касприк А. Роль інвестування в соціально-економічному розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 608-616. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1275075
  Лисенко Л.І. Роль індивідуалізму в публіцистичному образотворенні Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 58-62


  Аналізується наповненість публіцистичної образності Євгена Сверстюка в кореляції з концептуальними принципами індивідуалізму в контексті епохи шістдесятництва. In the article the content of publicistic images of Ievhen Sverstiuk is analysed in ...
1275076
  Альохін О.Д. Роль індивідуальних характеристик компонентів розчину при виборі критичного параметра порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі проблему асиметрії рівняння стану поблизу критичної точки розглянуто в термінах різних параметрів порядку. Одержані прості критерії вибору критичного параметра порядку, в яких суттєве значення мають індивідуальні характеристики компонентів ...
1275077
  Ташматов В"ячеслав Абдуллайович Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 129-140 : рис.. табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1275078
  Гресько М. Роль індивідуально-типологічних особливостей у сприйнятті радіаційної загрози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення ролі індивідуально-типологічних особливостей у сприйнятті радіаційної за грози. Проведено ретроспективний та порівняльний аналіз психометричних і нейрофізіологічних параметрів учасни ків ліквідації наслідків аварії ...
1275079
  Жижома О. Роль індивідуально-художніх новотворів у формуванні художніх образів сучасного поетичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 240-250. – ISSN 1728-9572
1275080
  Костенко І.С. Роль індикативної собівартості у формуванні ринку освітніх послуг в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 295-305. – ISSN 2222-4459
1275081
  Калюга О.О. Роль індикаторів у системі державного регулювання фондового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 58-62. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1275082
  Горобець І. Роль Індії у процесі формування системі безпеки Південної Азії на початку ХХІ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 132-143. – ISSN 1998-4634
1275083
  Ляшенко Н.В. Роль індуктивного умовиводу в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 171-173
1275084
  Незабитовський Г.В. Роль індукції у побудові наукового обгрунтування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 148-152. – ISSN 2076-1554
1275085
  Пазиніч Ю.М. Роль інженерної педагогіки в сучасній освіті / Ю.М. Пазиніч, О. Бичко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 165-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1275086
  Поляков М.В. Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін / М.В. Поляков, М.В. Рябоконь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1275087
  Каракай Ю.В. Роль інновацій в перехідній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 78-81
1275088
  Кущенко Д.І. Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 142-148 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1275089
  Неустроєв Ю.Г. Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6792
1275090
  Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентноспроможності машинобудівного комплексу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 162-169 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1275091
  Лупенко Ю.О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції / Ю.О. Лупенко, Н.І. Патика // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1275092
  Поліщук Г.М. Роль інновацій у підвищенні ефективності інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.161-165
1275093
  Ярошенко О. Роль інновацій у розвитку конкурентоспроможності України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
1275094
  Макаренко П. Роль інновацій у розвитку сучасного автомобілебудування в країнах "центру" і "напівпериферії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив інноваційних процесів на розвиток автомобілебудування. Розкрито роль інноваційних програм у розвитку автомобільної промисловості України на сучасному етапі. The effect of Innovation processes on the development of motor industry ...
1275095
  Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1275096
  Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
1275097
  Папп К.В. Роль інноваційно-інвестиційного процесу у соціально-економічному розвитку регіонів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 32)
1275098
  Чопчик В. Роль інноваційного бізнесу в модернізації університетських клінік України // Український науково-медичний молодіжний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. Кучин Ю.Л. ; редкол.: Благая А.В., Бурлака Є.А., Гичка С.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (111). – С. 40-46. – ISSN 2311-6951
1275099
  Тітова С. Роль інноваційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки вчителів-філологів у вищому педагогічному навчальному закладі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 127-132


  Професійне становлення майбутнього вчителя філологічних дисциплін - процес складний і тривалий. Серед його обов"язкових складових - теоретичне й практичне навчання, під час якого майбутні вчителі отримують систему наукових знань у галузі філологічних ...
1275100
  Мудра І. Роль інноваційного підприємництва і фінансове забезпечення його конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 295-299. – ISBN 966-7574-11-3
1275101
  Попова Н.О. Роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компетенцій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 67-71. – ISSN 1997-4167


  Розглядається використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.
1275102
  Богородченко А.С. Роль інноваційної активності персоналу в системі факторів конкурентоспроможності підприємства / А.С. Богородченко, О.О. Наумова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11
1275103
  Кондрашова-Діденко Роль інноваційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку економіки / Кондрашова-Діденко, А.П. Бут // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 77-81.
1275104
  Ярмоліцька Н.В. Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 141-143
1275105
  Химинець В.В. Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 39-44. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Сучасна освіта повинна відповідати потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, сприяти особистості самовизначатися і самореалізовуватися, творчо і ефективно працювати. Саме тому система сучасної еколого-економічної освіти ...
1275106
  Гладинець Н.І. Роль інноваційної складової системи стратегічного управління підприємством туристичного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 48-53
1275107
  Бутенко О. Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-89. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
1275108
  Ткаченко Т.П. Роль іноземних інвестицій в банківській сфері / Т.П. Ткаченко, Д.П. Волинець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 136-141. – ISSN 2310-5534
1275109
  Товстиженко О.В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 1993-6788
1275110
  Богдан І.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 57-64
1275111
  Розинська Н.М. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 90-95. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1275112
   Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні. – Полтава, 1998. – 132с. – ISBN 9667215201
1275113
  Коломієць С.С. Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1275114
  Саліхова О.Б. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1275115
  Балануца О.О. Роль іноземного інвестування в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 73-76.
1275116
  Кроьтенко К.О. Роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 442-443. – ISBN 978-966-188-219-4
1275117
  Торяник Жанна Іванівна Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1275118
  Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1275119
  Осмоловська О. Роль іноземного капіталу у розвитку нафтової промисловості Азербайджану в II пол. XIX - на поч. XX ст. / О. Осмоловська, М. Лозян // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 3-11
1275120
  Василиця О.Б. Роль іноземного капіталу у розвитку НДіДКР у посттрансформаційних економіках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 77-79
1275121
  Версаль Н.І. Роль іноземного капіталу у формуванні національної банківської системи: досвід Чехії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми відкриття іноземними банками філій в Україні з огляду на досвід Чехії. На прикладі реформування чеської банківської системи доводиться теза, що прихід іноземного капіталу в банківський сектор має більше позитивних, ніж негативних ...
1275122
  Кравець Р. Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634
1275123
  Бондар Г. Роль іноземної мови у формуванні професійної мобільності в підготовці майбутніх фахівців у немовних ЗВО / Г. Бондар, І. Нестеренко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 164-170. – ISSN 2307-4906
1275124
  Тарасова Т. Роль іноземців у створенні індустріального комплексу на Запоріжжі // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 64-71
1275125
  Зінченко Я. Роль інститутів в економічній історії: аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1275126
  Костенко А.М. Роль інститутів громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Костенко Андріана Миколаївна М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
1275127
  Мальчиков Ф.В. Роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні / Ф.В. Мальчиков, О.К. Толстанов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 93-99. – ISSN 2306-6814
1275128
  Помінова І.І. Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти / І.І. Помінова, Л.М. Зарецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1275129
  Ажажа М.А. Роль інститутів Європейського Союзу в забезпеченні стійкого розвитку суспільства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 144-152
1275130
  Терещенко О.О. Роль інститутів наглядової ради та незалежного директора в максимізації вартості компанії / О.О. Терещенко, Г.О. Алексін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 81-93 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1275131
  Мысечко О. Роль Інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 104-108


  Київський інститут народної освіти (КІНО).
1275132
  Нитенко О.В. Роль інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх учителів історії в 1920-1930 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 85-92. – ISSN 2312-5993


  У статті визначається роль та місце Інститутів народної освіти у професійній підготовці майбутніх учителів історії в України в 1920–1930 рр. Автором виявлено, що новою й основною формою вищого навчального закладу були Інститути народної освіти (ІНО). ...
1275133
  Демінський С.А. Роль інститутів у формуванні нової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 20-24
1275134
  Котляревський Я.В. Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків / Я.В. Котляревський, Г.О. Панасенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1275135
  Дідківська Т. Роль інституту довіри в подоланні фінансової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 103-108. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1275136
   Роль Інституту законодавства Верховної Ради України у забезпеченні європейської інтеграції України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 листопада (№ 221). – С. 5
1275137
  Грабовська Г. Роль інституту комісаріату освіти в період Гетьманату П. Скоропадського // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 79-80
1275138
  Міхеєва Т.П. Роль інституту конституційної юстиції в контексті принципу поділу влади (зарубіжний досвід) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
1275139
  Набока С.В. Роль інституту мирових посередників у розвитку соціальних процесів на Правобережній Україні наприкінці XIX на - початку XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті висвітлено особливості ролі інституту мирових посередників у соціальних перетвореннях на правобережній Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. Встановлено, що мирові посередники впливали на соціальні процеси й формування ...
1275140
  Наулік Н. Роль інституту омбудсмана в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 119-124
1275141
  Дідковська І.О. Роль інституту омбудсмена у процесі становлення громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 655-659. – ISSN 1563-3349
1275142
  Кузіна І.І. Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 31-34. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1275143
  Корх О. Роль інституту президента за парламентсько-президентської форми державного правління в Україні / О. Корх, Б. Глотов, І. Карнаух // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 3-10.
1275144
  Буковський П.А. Роль інституту Президента України у подоланні політичної кризи 2006-2007 рр.: аналіз за положеннями концепції парламентського правління Ж. Бюрдо // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 14-21.
1275145
  Антонюк Н. Роль інституту проступків для диференціації кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 158-172. – ISSN 1026-9932
1275146
  Ріжняк Р.Я. Роль Інституту фізики конденсованих систем у розвитку науково-освітніх комп"ютерних мереж закладів вищої освіти та науки України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 216-226. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
1275147
  Косілова О. Роль інституцій громадянського суспільства у забезпеченні національної безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 151-153
1275148
  Самсонюк К.О. Роль інституцій місцевого розвитку на місцевому рівні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 160-163
1275149
  Міщенко Д.А. Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 129-132. – Бібліогр.: 13 назв
1275150
  Демчишина В. Роль інституційного механізму Європейського Союзу у міграційній сфері // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 231-235. – ISSN 2663-5313
1275151
  Куцоченко Д.О. Роль інституційного та банківського інвестування в економічній системі України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 21-24
1275152
  Попрозман О.І. Роль інституціональної системи національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 73-76
1275153
  Паєнтко Т.В. Роль інституціональної теорії як методології дослідження економічних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 42-44
1275154
  Соболев Д.А. Роль інструментів державного регулювання у вдосконаленні логістичної системи торгівлі зерном в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 44-47. – ISSN 2221-1055
1275155
  Лапікова-Бригінська Роль інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1) у молекулярно-генетичних механізмах розвитку гіпертрофії міокарда : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Лапікова-Бригінська Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
1275156
   Роль інсуліну у регуляції вуглеводного та ліпідного обміну за умов метаболічного синдрому / В. Копельнюк, Т. Галенова, Л. Кот, О. Богданова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Метаболічний синдром знаходиться в центрі уваги вчених всього світу у зв"язку з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень і передчасною смертністю цієї категорії хворих. В огляді відображені питання ролі інсуліну та принципи обміну ...
1275157
  Маленький Б.І. Роль інтеграції елементів фахових мов та дискурсів у процес викладання німецької мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 37-44


  У статті розглядається проблема інтеграції фахових мов у процес викладання іноземної мови у вищій школі, наведені основні дидактичні підходи до розгляду та аналізу фахових мов і дискурсів, а також характерних для них видів фахових текстів. Доводиться ...
1275158
  Тарутина З.Є. Роль інтеграції нових наук про людину для інтенсифікації інноваційних процесів в ВНЗ / З. С. Тарутина // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 86-95. – ISBN 966-597-072-0
1275159
  Литвиненко О.В. Роль інтеграції українських ЗМК у соціальні мережі в контексті забезпечення інформаційної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 27-29
1275160
  Миколенко В.А. Роль інтеграційних процесів у конституційній модернізації європейських правоохоронних систем // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 124-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1275161
  Підлужна Н. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1275162
  Шнирков О.І. Роль інтеграційних процесів у соціально-економічному зближенні в Європі // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 33-41
1275163
  Заболотна М.Ф. Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – - C. 27-31. – ISSN 2077-1800
1275164
  Стефанівська Людмила Роль інтегрованих уроків географії в розвитку пізнавальних інтересів учнів : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 19-22 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1275165
  Терлецька Л.Г. Роль інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 90-95.
1275166
  Халецька О. Роль інтелектуально-ідеологічної еліти у становленні соціально культурної ідентичності // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 119-126. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1275167
  Ібрагімов Е.Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1275168
  Коломіна О.Б. Роль інтелектуального капіталу в розвитку економіки країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – C. 42-48
1275169
  Піменова О.В. Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 391-403


  Проаналізовано роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України. Проведено порівняльний аналіз української та американської моделі господарювання. Обґрунтовано ...
1275170
  Невінчаний І.С. Роль інтелектуальної власності в контексті реалізації інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 54-59.
1275171
  Пальчук О.І. Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 42-49. – ISSN 1993-6788


  Важливі дослідження проблеми інтелектуальної власності здійснені такими відомими українськими вченими як А. Гальчинський, В. Гкєць, А. Чухно тощо.
1275172
  Чистякова А.В. Роль інтелектуальної власності в розповсюдженні економіки знань // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-39.
1275173
  Зайковський А. Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави / А. Зайковський, А. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 33-53. – ISSN 2308-0361
1275174
  Зайківський О. Роль інтелектуальної власності у забезпечення обороноздатності держави / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 42-68. – ISSN 2308-0361
1275175
  Рудик П.А. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України (перша половина 19 ст.) / П.А. Рудик. – Київ : НУХТ, 2003. – 93с. – ISBN 966-612-028-3
1275176
  Курносов Ю.О. Роль інтелыгенції України в комуністичному вихованні трудящих / Ю.О. Курносов. – Київ, 1968. – 183 с.
1275177
  Гирич В.В. Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 217-223. – ISSN 2312-5993
1275178
  Петрина В.О. Роль інтерактивних методів навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян із дисципліни "Внутрішня медицина" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1275179
  Булах Т.Д. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні книгознавчих дисциплін // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 250-251
1275180
  Смирнова І. Роль інтерактивних методів навчання у підготовці авіафахівців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 40-48. – ISSN 1682-2366
1275181
  Кузан Г. Роль інтерактивних технологій в реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 71-76. – ISSN 2308-4634
1275182
  Матвієнко Т.В. Роль інтерактивних фоорм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 219-224. – ISSN 2307-4752


  У статті аналізуються поняття "екологічне виховання", інтерактивні форми навчання".
1275183
  Пацурківський Ю.П. Роль інтересів при встановленні меж здійснення права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 66-72. – (Правознавство ; Вип.311)
1275184
  Кисиленко К.В. Роль інтерлейкіну-22 в формуванні атерогенного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.02 / Кисиленко Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр. : 18 назв
1275185
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.04 / Кургалюк Н.М.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1275186
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04 / Кургалюк Наталія Миколаївна; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 326с. + Додатки: л. 327-326. – Бібліогр.: л. 283-327
1275187
  Радченко О.В. Роль інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Радченко Олег Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1275188
  Нетреба І.О. Роль інтернет-маркетингу у збутовій діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 114-117
1275189
  Гордійчук Ю.А. Роль інтернет-маркетнгу в сучасній економиці України // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-2410-87-7
1275190
  Носкова М. Роль Інтернет-сервісів у розвитку інформаційного середовища навчального закладу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 76-83. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1275191
  Акімова Н. Роль інтернет-спрямованості особистості в процесі розуміння текстів інтернету / Н. Акімова, В. Барабаш, О. Усик // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 8-40. – ISSN 2309-1797
1275192
  Ломачинська С.В. Роль інтернет – видань УПЦ у пропаганді патріархальних сімейних цінностей // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 155-157
1275193
  Трач Ю.В. Роль Інтернета в глобалізації культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 257-259. – ISBN 978-966-452-103-8
1275194
  Приказюк Н. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Інтернету в реалізації страхових послуг, виокремлено переваги використання технологій Інтернету для суб"єктів страхового ринку. Виявлено особливості продажу страхових послуг через Інтернет в зарубіжних країнах. Визначено тенденції та ...
1275195
  Калуга В.Ф. Роль інтерпретації в формуванні цілісної картини світу, індивідуальної та колективної ідентичності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 77-82
1275196
  Калачова М.О. Роль інтертекстуальності у художньому тексті (на прикладі трилогії Моріса Дрюона "la fin des hommes") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 86-90
1275197
  Сеті Ю.О. Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безінжекторного квантового каскадного лазера / Ю.О. Сеті, М.В. Ткач, М.В. Паньків // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 9. – Бібліогр.: с. 799-800
1275198
  Хурані О.О. Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 221-226. – ISBN 978-617-7041-71-8
1275199
  Романюк В.В. Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні / В.В. Романюк, Н.М. Попова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 158-163. – Бібліогр.: Літ.: с. 163; 7 п.
1275200
  Коляденко В. Роль інфокомунікативних технологій у формуванні громадянського суспільства // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-57. – ISSN 1609-5499
1275201
  Горовий В.М. Роль інфориаційно - аналітичних служб у поширенні наукових знань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISSN 1609-0462
1275202
  Грушова А. Роль інформації в дипломатичній роботі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 26-30


  Стаття присвячена розгляду роботи дипломата та ролі інформації для його ефективної діяльності. З огляду на процес модернізації та розвитку технологій це питання є важливим і потребує детального розгляду. Він стосується не лише вітчизняної дипломатичної ...
1275203
  Баженова О.В. Роль інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації. Вказано на необхідність отримання повної і всеохоплюючої інформації про стан індикаторів економічної безпеки, ...
1275204
  Носова Є.А. Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1275205
  Михайловська О.В. Роль інформації в процесах самоорганізації на прикладі інноваційно-інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито функції інформації в самоорганізації інноваційно-інвестиційного процесу. Показано її роль у формуванні позитивного та негативного зворотного зв"язку в інвестиційній діяльності.
1275206
  Гаца О.О. Роль інформації в системах управління / О.О. Гаца. – К., 1977. – 48с.
1275207
  Вірченко В.В. Роль інформації в управлінні діяльністю фінансових інститутів // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 159-163. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1275208
  Луцик М. Роль інформації та знань в розвитку інтелектуальних ресурсів національної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-280. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1275209
  Булеца С.Б. Роль інформації та реклами в медичній діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 357-365. – ISSN 1563-3349
1275210
  Маруженко С.О. Роль інформації у законотворчому процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-102.
1275211
  Конах В.К. Роль інформаційних операцій та інформаційних воєн у державній політиці США // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.164-170
1275212
  Іванова О.М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1275213
  Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр.: 13 назв
1275214
  Ткаченко О. Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості / Олексій Ткаченко, Тетяна Кіщак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 63-70


  Розглядається проблематика впровадження системи менеджменту якості з урахуванням специфіки інформаційних ресурсів в Науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.
1275215
  Коваленко О.В. Роль інформаційних ресурсів в економічному аналізі процесів і технологій у виробничих системах сільських територій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1275216
  Закірова С. Роль інформаційних стратегій впливу в дискурсі сучасних війн // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 79-81
1275217
  Бессалова Т.В. Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 263-266. – ISSN 2076-1554
1275218
  Волошенко С.С. Роль інформаційних технологій в розвитку галузі сільського зеленого туризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 104-108. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1275219
  Колесников О. Роль інформаційних технологій в українських виборчих кампаніях 2002-2006 років // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-75.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1275220
  Пчелянська Г.Б. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством / Г.Б. Пчелянська, К.О. Васьковська, Д.П. Пчелянський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 71-75 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1275221
  Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 82-88. – Бібліогр.: с. 82-83, 86


  Розглянуто основні напрями використання інформаційних технологій як важливого елементу процесу управління фінансовими ресурсами підприємств. Проведено аналіз можливих результатів упровадження інформаційних технологій, наведено переваги та обумовлено ...
1275222
  Паламаренко І.О. Роль інформаційних технологій при підготовці викладачів медичних дисциплін / І.О. Паламаренко, Н.Т. Тверезовська // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 411-429. – ISSN 2219-438X
1275223
  Машейко І.В. Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів / І.В. Машейко, Г.Б. Пелешенко, А.М. Машейко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 23-26. – ISSN 1681-2751
1275224
  Довгий І. Роль інформаційних технологій у вишколі журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 154-157. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто місце і роль нових технологій у підготовці журналістів. Проаналізовано вплив нових інформаційних технологій на роботу журналістів-практиків.
1275225
  Назарова Л.М. Роль інформаційних технологій у дистанційному навчанні // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-966-916-268-7
1275226
  Неустроєв Ю.Г. Роль інформаційних технологій у забезпеченні економічної безпеки країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, квітень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814
1275227
  Підборський Ю.Г. Роль інформаційних технологій у науці та світі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 150-162. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1275228
  Урсакій Ю.А. Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу підприємств // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 204-211. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1275229
  Угоднікова А.І. Роль інформаційних технологій у розвитку менеджменту та маркетингу міжнародного туризму / А.І. Угоднікова, Т.С. Щербаченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 67-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1275230
  Дрок П.В. Роль інформаційних технологій у системі освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 123-132. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1275231
  Заяць В.М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 280-288 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1275232
  Макарова О. Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 194-204. – ISSN 2224-9516
1275233
  Пархоменко О. Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 37-40. – ISSN 1810-3944
1275234
  Фенцик О.М. Роль інформаційно-комунікативної компетентності в організації науково-дослідницької діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 199-203. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1275235
  Коваленко А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях стратегічного планування сталого розвитку / А. Коваленко, О. Моцок // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 63-74. – ISSN 1818-4170
1275236
  Заторський Р.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики / Р.А. Заторський, О.М. Дудка, О.О. Власій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 39-44. – ISSN 2413-1571
1275237
  Терещук В.І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесах трансформації державної влади: безпековий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 117-121


  У статті мова йде про процеси трансформаії державної влади під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження засноване на 4-х вимірах влади за К. Дойчем: вага влади, сфера влади, межа влади, можливості влади.
1275238
  Гусак Л.П. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх економістів / Л.П. Гусак, О.В. Левчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 49-52. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Актуальність даної проблеми в умовах високого темпу переходу економіки на широке використання обчислювальної техніки і засобів телекомунікацій, необхідність системи вищої економічної освіти орієнтуватися на зміну вимог до професійно-математичної ...
1275239
  Лаута О.Д. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 169-172


  Важливим фактором виведення вищої освіти на якісно новий рівень і покращення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів є комп"ютеризація навчального процесу, впровадження Internet-технологій і створення корпоративних мереж у вищих навчальних ...
1275240
  Романів Х.Б. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної правосвідомості студентів-юристів // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 110-118. – ISSN 2616-6798
1275241
  Петрова М. Роль інформаційно-комуніккаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається концептуальная модель інформаційно-комунікаційної системи управління бібліотекою (ІКСУБ) та визначаються її зв"язки з об"єктом управління.
1275242
  Кононец Н.В. Роль інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти про ресурсно-орієнтованому навчанні студентів у вищій школі // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 51. – С. 31-45. – ISSN 2312-1548
1275243
  Шеян О. Роль інформаційно-пропагандистського забезпечення у формуванні необхідних морально-психологічних якостей військовосліжбовців частин та підрозділів Збройних Сил України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 354-355
1275244
  Євтушенко М.В. Роль інформаційного забезпечення в процесі фінансової діагностики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 175-180
1275245
  Іванова І.М. Роль інформаційного забезпечення вищого навчального закладу: орієнтація на користувача // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1275246
  Фоміна Є.В. Роль інформаційного забезпечення глобалізаційних процесів в економічному розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 58-63. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1275247
  Сьомкіна Т.В. Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК / Т.В. Сьомкіна, О.М. Згурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1275248
  Смага О.В. Роль інформаційного моніторингу в дослідженні документальних потоків навчального закладу // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 281
1275249
  Кужель Е.В. Роль інформаційного та патентно-правового супроводу інноваційного бізнесу : економіка та управління національним господарством / Е.В. Кужель, З.В. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 12-17 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1275250
  Байцим В.Ф. Роль інформаційної компоненти у створенні інноваційного середовища регіону : інформаційні технології в економіці та управлінні / В.Ф. Байцим, З.В. Герасимчук, Е.В. Кужель // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 6-10. – Бібліогр.: 17 назв
1275251
  Шкарлет С.М. Роль інформаційної компоненти у фориуванні національної стратегії розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 17-28 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1275252
  Шопіна І.М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України / І.М. Шопіна, І.М. Коропатнік // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 47-54. – ISSN 2072-8670
1275253
  Кучеров О.П. Роль інформаційної реальності в теорії управління синергетичним ефектом / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 292-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1275254
  Чикрій Г.Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1275255
  Грищенко Т.В. Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів / Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-20
1275256
  Бєдная В.Б. Роль інфраструктури соціальної роботи в процесі створення соціального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціальний капітал можна вважати одним із чинників формування громадянського суспільства та результатом соціальної роботи, яка інтенсивно розгортається в сучасному українському просторі. Дана публікація визначає роль інфраструктури соціальної роботи у ...
1275257
  Чуницька І.І. Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 357-365. – ISSN 2222-0712
1275258
  Ганніченко Т.А. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 50-52. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1275259
  Чиханцова О. Роль іншомовної професійної комунікативної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 71-74
1275260
  Богуцька К.І. Роль іонів алюмінію в АТФазній реакції міозину та актоміозину серцевого та скелетних м"язів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-22. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено суперпреципітацію актоміозину скелетних м"язів та АТФазну активність міозину серцевого м"яза в присутності іонів алюмінію для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі скорочення. Встановлено, що іони алюмінію впливають як на ...
1275261
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів показано, що ефекти таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів обумовлені не їх впливом на Na+ -K+-помпу, а реалізуються з участю Са2+-помпи плазматичної мембрани.
1275262
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1275263
  Омельчук В.О. Роль іпотеки на вітчизняному ринку доступного житла // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 17-22
1275264
  Шевченко Н.В. Роль ІРО у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 45-46. – Бібліогр.: 3 назви
1275265
  Целуйко В.А. Роль іррегулярних збройних формувань у збільшенні бойової могутності держави у сучасних збройних конфліктах на території Сирії та України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-86. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1275266
  Гришко Л.М. Роль ісламу в державно-правовому житті монархій Арабського Сходу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-323
1275267
  Кучер Т.М. Роль істини у процесі доказування: теоретико-правовий погляд // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 3 (43). – С. 92-96. – (0). – ISSN 2078-9165
1275268
  Вербиленко Г. Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х - 30-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 195-208


  В формуванні наукових засад української історичної географії чільне місце посідають роботи В.Б. Антоновича. Створений у 1870-х рр. за його участі гурток укладачів історико-географічного словника української землі в її етнографічних межах мав на меті ...
1275269
  Ротар Н.Ю. Роль історичних досліджень у вивченні позаінституційних форм політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 52-53. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається процес перебудови університетської освіти в Україні в 1917-1918 рр. та аналізується вплив вищої школи на формування політичної свідомості української інтелігенції.
1275270
  Косик В. Роль історичних знань для суспільства // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 11-13
1275271
  Діденко К.Д. Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 52-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1275272
  Лозовий В. Роль історичної освіти та науки у політиці сприяння порозумінню та примиренню у Європі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 37-42.
1275273
  Лозовий В. Роль історичної освіти у формуванні української національної ідентичності та подоланні деструктивного впливу російської гуманітарної експансії / В. Лозовий, М. Карпенко // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 22-27
1275274
  Куксенко А.С. Роль історичної пам"яті та напрямки розвитку особистості в процесі становлення національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 177-178
1275275
  Ростецька С.І. Роль історичної політики у процесі формування національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1275276
  Пашова Н.В. Роль історичної соціальної творчості людей в розвитку суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 114-116
1275277
  Кудря І. Роль історичної традиції в сучасних перетвореннях української системи самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 29-30. – ISSN 2313-559X
1275278
  Радько П.Г. Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 59-62
1275279
  Зайцева З. Роль історії в хронологічних дослідженнях сучасності // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 38-41. – ISBN 978-617-8034-00-9
1275280
  Ленда Р.І. Роль історіографічної концепції М. Костомарова у формуванні художнього мислення В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті аналізується специфіка чинників, що формували характер національних особливостей української літератури, виявляючи міру, вагу та своєрідність її внеску в системі світових художніх цінностей. Також у статті оцінюється здатність ...
1275281
  Богоявленський О.В. Роль ІТ-галузі у формуванні іміджу України / О.В. Богоявленський, А.І. Німкович // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 290-298. – ISSN 1993-5560


  У статті досліджується шлях формування позитивного іміджу України через розвиток сфери інформаційних технологій. В Україні дуже стрімко зростає обсяг капітальних інвестицій в ІТ-галузь, все більше людей працюють у цій галузі. Українські фахівці в ...
1275282
  Вдовиченко В.А. Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989-1992) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554
1275283
  Кромбет О.В. Роль італійської мови в розвитку лексичної системи французької мови XVI в. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 498-501. – ISSN 1729-360Х
1275284
  Федосєєва О.В. Роль ішемії-реперфузії кінцівки в патогенезі гострого ураження легень за умови тупої травми органів черевної порожнини, ускладненої масивною крововтратою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Федосєєва Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1275285
  Гловацька М. Роль Йоана Павла II у розвитку європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 27-30. – ISSN 2306-028X
1275286
  Литвин И.И. Роль йода и некоторых других факторов в этиологии эндемического зоба во Львовской области УССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Литвин И.И. ; М-во с-хоз-ва СССР. – Львов, 1975. – 40 с.
1275287
  Авдосьева Н.В. Роль йода, как микроэлемента, в рыбоводстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Авдосьева Н.В. ; Черновц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19 с.
1275288
  Проценко Д.П. Роль К. А. Тімірязєва в розвитку фізіології рослин та землеробства / Д.П. Проценко. – Київ, 1950. – 43с.
1275289
  Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв"язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 32-39. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1275290
  Селезнев К.Л. Роль К.Маркса и Ф.Энгельса в создании рабочей печати / К.Л. Селезнев. – Москва, 1965. – 95с.
1275291
  Парахіна М.Б. Роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка в піднесенні етнографічних досліджень у 20-30-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  На підставі узагальнення значної кількості опублікованих і архівних матеріалів досліджено роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф.Вовка в розвитку етнографічних досліджень у 1920-1930-х рр. Вони мають насамперед наукову цінність для істориків та ...
1275292
  Макаренко О. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно - правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 0132-1331
1275293
  Мишустин М. Роль кадастра объектов недвижимости в современном государстве // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 129-136. – ISSN 0042-8736
1275294
  Багрій Олексій Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості : (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано закордонні системи кадастру нерухомості, проведено оцінку їх положень, щодо подальшого застосування деяких положень в Україні. Запропоновано рекомендації з оптимізації системи реєстрації прав власності на основі досвіду розвинених країн.
1275295
  Багрій О. Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1275296
  Гренадьор Н.М. Роль кадрового потенціалу на підприємстві / Н.М. Гренадьор, О.А. Ковалик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 16-18. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1275297
  Нижник Н. Роль кадрової політики в реалізації функцій держави // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.9-16
1275298
  Васильєв О.А. Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського Економічного Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 53-58. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1275299
  Трут В. Роль казачества в подавлении революции 1905-1907 годов = Один из "черных" мифов нашей истории : публицистика // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 166-171. – ISSN 0131-2332
1275300
  Мануйкін О. Роль казки в духовному світі дитини: психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 133-137. – (Філологічні науки)
1275301
  Стадник С.Ф. Роль калия в повышении урожайности на черноземах Ровенщины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Стадник С.Ф.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 18л.
1275302
  Толкачова Н.Є. Роль Кальмарської унії (1397-1523) у формуванні централізованої національної держави у Швеції / Н.Є. Толкачова, В.В. Коструба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-109. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови, причини прийняття та зміст договору "Кальмарської унії" трьох держав - Данії, Швеції, Норвегії. Цей юридичний документ був основою політичного, організаційного та правового розвитку цих держав протягом трьох століть. Initial ...
1275303
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1275304
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на ізольованих смужках шлунка щурів з використанням трифторперазина, хлорпромазина показано участь кальмодулізалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів.
1275305
  Нянишкене Роль кальция в поглощении стронция-90 пресноводными моллюсками-фитофагами из растений и водной среды. (Эсперим. и радиоэкол. исследование с Limnaea stagnalis L. и Elodea canadensis Rich) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Нянишкене Вилигайле-Мария Брониславо; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1973. – 15л.
1275306
  Ляшенко Валентина Петрівна Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Ляшенко В.П.; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2005. – 277л. – Бібліогр.: л. 239 - 277
1275307
  Ляшенко В.П. Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Автореф. ... доктора біологіческих наук: 03.00.13- фізіологія людини біологічних наук / Ляшенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
1275308
  Сергиенко Д.В. Роль каменной архитектуры в утверждении христианства на территории Киевской Руси // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 37-38
1275309
  Назар-Шевчук Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики (до 125-ліття з дня народження Василя Барвінського) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 428-444. – ISSN 2310-0583
1275310
  Ноголь А. Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов"язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 134-139. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1275311
  Ноголь А.В. Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1275312
  Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 142-157. – ISSN 2221-5719
1275313
  Михайловский Г.Е. Роль канцерогенных полициклических углеводородов как акцепторов электронов в живой клетке.. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Михайловский Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1275314
  Сулавко Ф.В. Роль капитального строительства в развитии материально-технической базы сельского хозяйства. (На прим. с.-х. строит. Предбайкалья и Забайкалья). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сулавко Ф.В.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1275315
  Кресс А.М. Роль капитального строительства в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кресс А.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 26 с.
1275316
  Щадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводстве основных производственных фондов : Дис... канд. эконом.наук: / Щадных Н.И.; КГУ. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – Киев, 1970. – 192, ХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
1275317
  Шадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводство основных производственных фондов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шадных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1275318
  Орловская С.К. Роль капитальных вложений в интенсификации сельского хозяйства стран-членов СЭВ / С.К. Орловская. – М., 1971. – 48с.
1275319
  Филиппович Лидия Петровна Роль капитальных вложений в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филиппович Лидия Петровна; Киевск. ин-т Народного хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 32л.
1275320
  Билык В.О. Роль капитальных вложений в социалитическом расширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билык В.О.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1967. – 21л.
1275321
  Федулова Л.І. Роль капіталізації високотехнологічних компаній у формуванні фондового ринку та забезпеченні технологічного розвитку економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-64. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1275322
  Підгайна Н.Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-96
1275323
  Щур А.В. Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної статті є капітал як соціальна сила, що виступає як об"єктивне відношення, що проявляється через дії суб"єктів - носіїв цих відносин. Поява нової соціальної групи в структурі суспільства змушує осмислити роль цієї групи у формуванні ...
1275324
  Карамушка Т.В. Роль кар"єрних організацій у здійсненні професійної кар"єри особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 223-228. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1275325
  Рогожин В.В. Роль карбоксильной и гуанидиновых групп в функционировании пероксидазы хрена : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.15 / Рогожин В. В. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1275326
  Собокар І.І. Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1275327
   Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А.І. Яворський, О.І. Киселюк, О.В. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 27-28
1275328
  Игнатьев В.А. Роль картины мира и стиля мышления в социальной детерминации биологического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1275329
  Тихонова А.Ю. Роль картографического метода в изучении культурных процессов регионов России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-50 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
1275330
  Немець Л.М. Роль картографії в оновленні змісту сучасної соціально - економічної географії // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.10-14. – Бібліогр.: 3 назви
1275331
  Корнус А. Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1275332
  Лакабарат А. Роль касаційної інстанції у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 218-222. – ISSN 1026-9932
1275333
  Брюховецкий Н.Н. Роль категории знания в философии Платона // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 236-245. – ISSN 2076-7382
1275334
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности в анализе отношений между суждениями. : Дис... канд. филос.наук: / Шаваев И.Х.; Крымский гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 181л. – Бібліогр.:л.156-181
1275335
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности при анализе отношений между суждениями : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Шаваев И.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1275336
  Лисицына О.О. Роль категорий "движение" и "отражение" в исследовании атрибутов материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1275337
   Роль категорий "идея" в научном познании. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 251 с.
1275338
  Комлева Людмила Александровна Роль категорий "качество" и "отношение" в организации внутригнездовой структуры и семантики в современном английском языке (на матер. адъективных внутригнездовых блоков) : Автореф... наук: / Комлева Людмила Александровна; Мос. гос. пед. ин-т иностр. язіков. – Москва, 1985. – 21 с.
1275339
  Артюх А.Т. Роль категорий в теоретическом синтезе знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артюх А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1275340
   Роль категорий диалектики в изучении биологических явлений. – Москва, 1967. – 252 с.
1275341
  Иванов Г.Т. Роль категорий необходимости и случайности в познании общественных явлений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Иванов Г.Т. ; АН УССР, Отд. обществ наук. – Киев, 1954. – 16 с.
1275342
  Лебідь Г.О. Роль категорії "структура" у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1275343
  Михеев Александр Алексеевич Роль катепсина Д в деградации белков : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев Александр Алексеевич; МВ ССО СССР.Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1985. – 124л. – Бібліогр.:л.104-124
1275344
  Михеев А.А. Роль катепсина Д в деграции белков. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 17л.
1275345
  Прокопенко Л.Л. Роль Катеринославської гімназії у духовно-культурному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 118-126. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано внесок Катеринославської гімназії у розвиток духовно-культурного життя Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. Вихованцем гімназії був ординарний професор, ректор Київського університету Володимир Францевич Цих.
1275346
   Роль катехоламінів та ацетилхоліну в регуляції гіпоталамоадреналової системи птахів / Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.В. Олексієнко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1023-2427


  У роботі вивчено морфоструктурні зміни нейроцитів СОЯ і ПВЯ гіпоталамуса та інтерренальних клітин наднирників птахів.
1275347
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Дис... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1275348
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1275349
  Гула О.Г. Роль католицької церкви в ідеології та практиці усташів (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 82-88. – ISBN 978-954-322-848-5
1275350
  Кошиль Ю.В. Роль каузи у тлумаченні договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 141-145. – (Право. Економіка. Управління)
1275351
  Дегтярьов В.В. Роль кафедри грунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку грунтознавчої науки та освіти в Україні / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, Д.В. Гавва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 112-119. – ISSN 0587-2596
1275352
  Балюк Г. Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 72-78
1275353
  Зінов"єв Ф.В. Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 214-220. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1275354
  Дюмін О.З. Роль кафедри українознавства у вихованні національної свідомості студентів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 155-158
1275355
  Без"язичний Б.І. Роль кафедри щодо організації самостійної роботи студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 10-14. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1275356
  Фурса С.Я. Роль Кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-673-442-0
1275357
   Роль кафедры философии и научного коммунизма в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1976. – 31с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш.и средн. спец. учебн. заведениях)
1275358
  Имангожин С. Роль качества продукции в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Имангожин С.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1275359
  Зубарєв В. Роль кептивних страхових компаній в розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілі створення кептивних компаній, відмінності кептивних компаній в Європі і країнах СНД. Визначено завдання що постають перед кептивними страховими компаніями України. The aims of captive companies creating and differences of captive ...
1275360
  Мартинов М. Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 89-91. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Надана характеристика змісту управлінської діяльності керівника територіального органа внутрішніх справ України, визначена його роль в організації виконання правоохоронних функцій. Подана характеристика содержания управленческой деятельности ...
1275361
  Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
1275362
  Сова А.В. Роль керівника в управлінні проектами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 118-124. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1275363
  Підуст А.Ю. Роль керівника у формуванні корпоративних цінностей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 119-130
1275364
  Бєльська К.М. Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства / К.М. Бєльська, Т.М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 139-141


  Дослідження цієї теми спрямоване на вивчення явища корпоративної культури та роль керівника в колективі PR-агентства, а також розробку рекомендацій щодо дій керівника задля досягнення злагодженої співпраці підлеглих та ефективних результатів ...
1275365
  Єфімова О.В. Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 284-294. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1275366
  Великосельська О.М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки / О.М. Великосельська, О.В. Шаєвська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1275367
  Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1275368
  Клигуненко Е.Н. Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор) / Е.Н. Клигуненко, В.В. Халимончик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 31-37. – ISSN 2224-0586
1275369
  Шевченко Г.Г. Роль кибернетизации в ускорении научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1275370
  Мельник Л.Г. Роль Киева в развитии культурных связей русского и украинского народов / Л.Г. Мельник. – К., 1981. – 24с.
1275371
  Кравченко О.Г. Роль Киевского университета в развитии просвещения в Киевском учебном округе (Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавсая губернии) в 60-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кравченко О.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – К., 1954. – 14л.
1275372
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естесвеннонаучного образовании в Беларуси во второй половине XIX -начале XX вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 307-309


  Систематизация и обобщение архивных материалов из 12 фондов (ГАГО )г. Гомель), БВУ и ГИАЛ (г. Вильнюс), НИАБ (г. Минск), НИАБ в г. Гродно), историко-педагогической литературы, а также в периодической печати по проблеме позволили установить роль ...
1275373
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естественнонаучного образования в Беларуси во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 51-53.
1275374
  Шевченко Ф.П. Роль Києва в міжслов"янських зв"язках у XVII-XVIII ст. : доповіді радянської делегації : V Міжнародний з"їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.) / Ф.П. Шевченко; Акад. наук УРСР, Відділ суспільних наук, Український комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 44 с.
1275375
  Сергійчук В.І. Роль Києва в розбудові української держави // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 47-55
1275376
  Яковенко Н. Роль Києва у формуванні та розвитку української дипломатії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 296-300. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Йдеться про історію заснування, відомих випускників Ун-ту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
1275377
  Кара-Васильєва Тетяна Роль Києво-Лаврської іконописної майстерні в розвитку гаптування Флорівського монастиря у XVII столітті // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 82-87. – ISSN 0130-1799
1275378
  Криволапов М.О. Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи / М.О. Криволапов, Б.М. Криволапов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 184-192. – ISSN 2226-2180


  Автори статті висвітлюють роль Києво-Печерської Лаври в просвітницькій та релігійної діяльності та вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва, а також піднімають важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і ...
1275379
  Нерід А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної інтелігенції на початку ХХ століття // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 57-60. – ISSN 2518-7341


  Створений у 2013 році ентузіастами на громадських засадах "Київський музей К.Г. Паустовського" здійснює науково-пошукову роботу, просвітницьку діяльність для школярів та всіх, хто цікавиться творчістю письменника, співпрацює з бібліотеками м. Києва та ...
1275380
  Горькова А.О. Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 11-18. – ISSN 2078-0133
1275381
   Роль Київського університету у розвитку вітчизни. – Київ, 1984. – с.
1275382
  Левченко І.М. Роль Київського, Харьківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850 - 1917) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 13-17. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))


  У статті аналізується наукова діяльність членів медичних наукових товариств, які існували в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть. Автором проаналізовано діяльність членів товариств, які були створені при Університеті св. Володимира та ін.
1275383
  Козар Л.П. Роль київської громади в розвитку української фольклористики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 60-63
1275384
  Білоус В. Роль Київської духовної академії в нагромадженні етнографічних знань про народи Близького Сходу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 8-13. – ISBN 978-966-02-8837-9
1275385
  Богдашина О. Роль Київської комісії для розгляду давніх актів у поширенні позитивістських принципів археографічної роботи // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 58-65. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Сучасні дослідники все більше звертаються до досвіду роботи наукових товариств та наукового доробку відомих вчених – їх співробітників – з метою подальшого збагачення всього комплексу історичних знань, оскільки вивчення досвіду роботи різних наукових ...
1275386
  Сєріщев Я.М. Роль Київської міської партійної організації в героїчній обороні столиці Радянської України (липень - вересень 1941 p.). Питання історіографії / Я.М. Сєріщев, Д.В. Табачник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-71. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан обзор работ исследователей Советской Украины по изучению многогранной деятельности Киевской городской партийной организации в условиях героической обороны столицы УССР - города Киева от немецко-фашистских захатчиков летом - осенью 1941 г.
1275387
  Мотренко Т.В. Роль Київської релігійно-філософської школи в становленні вітчизняної історико-філософської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-26. – Бібліогр.: с. 26 (94 назв.). – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Київської релігійної академічної філософії в формуванні вітчизняної історико-філософської науки.
1275388
  Осипян А.Л. Роль Киликийской Армении в латино-монгольских отношениях и проект совместного крестового походах (1247-1307) // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 129-153. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1275389
  Симонов Р.А. Роль Кирика Новгородца в культуре Руси (к 900-летию со дня рождения) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 70-83. – ISSN 2071-9574


  Кирик Новгородец (1110-1156/58) - диакон и доместик (руководитель церковного хора при монастырской церкви Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде), автор "Учения о числах" (1136) и предполагаемый автор "Вопрошания Кирикова" (1147), ...
1275390
  Козярин И.П. Роль кисломолочных продуктов в питании человека (обзор литературы) / И.П. Козярин, Н.Ф. Дубовая, А.П. Ивахно // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 223-228
1275391
  Гуманов Р.Х. Роль кислородосодежащих функциональных групп угля в образовании брикетов и коксобрикетов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуманов Р.Х.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1961. – 19л.
1275392
  Гончарук А.З. Роль Китаю для розвитку штучного інтелекту в Україні // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (16), липень : 20 років журналу. – С. 42-47
1275393
  Ян Ч. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 0321-2017
1275394
  Чань Ян Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1275395
  Фокін С. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й узагальнено середні та граничні значення темпу, обсягу пам"яті, компресії й ступеня точності в усному синхронному, послідовному перекладі, темпу в усно-зоровому перекладі на основі даних емпіричних розвідок зарубіжних та вітчизняних ...
1275396
  Макогон Ю.В. Роль Кіотського протоколу і сучасних еко-технологій в енергозберігаючій політиці України / Ю.В. Макогон, О.М. Рябчик; М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.135-143.
1275397
  Чупріна Н. Роль кітчу у формуванні сучасної вуличної моди // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 226-236. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано основні характеристики кітчу та його вплив на формування провідних тенденцій сучасної моди. Висвітлюються проблеми розробки провідних модних тенденцій засобами запозичення проектних характеристик субкультур ХХ ст. Визначаються ...
1275398
  Степовик Д.В. Роль класики в планувальній системі старих міст // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 15-34. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Ансамбль Київського університету (1837-1843) - одне з найбільших досягнень Беретті останнього періоду його архітектурноїтворчості". (с. 22). Про корпус ліцею Безбородька в Ніжині - (с. 34).
1275399
  Жиленко М. Роль класичних університетів в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто роль класичних університетів у забезпеченні розвитку суспільства у відповідності з вимогами його провідної організаційної культури. Досліджено основні тенденції сучасної університетської освіти. Запропоновано відповідь на запитання: ...
1275400
  Луцишин З.О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 103-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання значення, ролі і місця класичних університетів у забезпечення якості освіти. Необхідність структурної перебудови системи освіти в Україні в цілому, збереження кращих освітянських традицій при інтеграції до Болонського ...
1275401
  Леонтьєв С.А. Роль класичної музики в драматургії ігрового фільму (на прикладах сучасного західноєвропейського та американського кінематографа) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 238-241. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у використанні компаративного методу, завдяки якому на прикладах використання класичних творів у фільмах «Мовчання ягнят», «Дівчина з перлинною сережкою» та «Безсмертна кохана» є можливість простежити функції, які ...
1275402
  Жиленко М. Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства / М. Жиленко, М. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено місце й роль класичних університетів у розвитку людського суспільства. Проаналізовано основні детермінанти, що впливали на розвиток класичної університетської освіти від часів заснування перших університетів дотепер. Розглянуто основні ...
1275403
  Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей / М.Ф. Каримов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-42. – (Педагогическое образование ; № 1)
1275404
  Софронов Д.И. Роль классного руководителя в повышении знаний учащихся / Д.И. Софронов. – Л., 1954. – 32с.
1275405
  Яншина А.М. Роль кластерних утворень у реалізації концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 166-167
1275406
  Вильсон Эдмунд Роль клетки в развитии и наследственности : (The Cell in Development and Inheritance) / [соч.] Эдмунда Вильсона, проф. зоол. ун-та "Columbia" в Нью-Йорке ; Пер. с англ. Владимира Линдемана, прив.-доц. общ. патологии Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер, 1900. – XX, 460 с. – Библиогр.: "Общий список литературы" (с. 431-445) и в конце каждой гл.


  Пер.: Линдеман, Владимир Карлович (1868-)
1275407
  Ларченко К.И. Роль клеток крови и жирового тела в цикле развития виноградного червеца (Pseudococcus citri R/) : (Представлено акад. Е.Н. Павловским) / К.Л. Ларченко // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 203-210
1275408
  Комлєв О. Роль кліматичного чинника у формуванні бурштиноносної формації території України / О. Комлєв, В.А. Нестеровський, О.С. Довнич // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 44-45
1275409
   Роль клубных учреждений. – Ленинград, 1982
1275410
  Скударнова Н.А. Роль клубных учреждений в развитии духовной культуры трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скударнова Н.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1275411
   Роль книги в демократизации культуры. – Л, 1987. – 144с.
1275412
  Аюпов А.Т. Роль книги В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" в теоретической подготовке марксистско-ленинской партии : Автореф... канд.филос.наук: / Аюпов А.Т.; М-во образ. СССР. – Ташкент, 1955. – 20л.
1275413
  Борчук С.М. Роль книги у становленні особистості громадсько-політичного державного діяча, дипломата Олександра Лотоцького // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 81-82
1275414
  Прокопова О. Роль книги у формуванні духовності школяра // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1275415
  Відякіна М. Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 2). – ISSN 2306-4420
1275416
  Резнікова Н.В. Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських країн та в рамках БРІКС // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 71-74. – ISSN 1562-0808
1275417
  Данилова М. Роль коанів у буддійській секті Ріндзай // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В даній статті розглянуто та проаналізовано роль коанів як жанру літератури та як методу практики в культурно-історичному розвитку буддійської секти Ріндзай з часів появи китайських коанів на території Японії і до укладання перших власне ...
1275418
  Ягодин Б.А. Роль кобальта в жизнедеятельности бобовых растений : Автореф... д-ра биолог.наук: / Ягодин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – М., 1968. – 32л.
1275419
  Пономаренко Л.М. Роль когерентного рассеяния при дальнем тропосферном распространении ультракоротких волн. : Автореф... канд. техн.наук: / Пономаренко Л.М.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи им. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1960. – 11л.
1275420
  Крижанівська А.Є. Роль когнітивних можливостей студентів при вивченні онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 59-62. – ISSN 2521-1455


  "При такому підході формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, коли "майбутній фахівець використовує знання з онкології, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід", стає метою навчання, чинником, що ...
1275421
  Гинцбург Г.И. Роль кожи в регенерации органов. Участие регионально различной кожи в регенерации конечностей у бесхвостых амфибий : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинцбург Г.И.; Ин-т.морфологии животных. – Москва, 1951. – 22 с.
1275422
   Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк : Каштан, 2006. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-427-002-4
1275423
  Мирончук А. Роль козацько-старшинської самосвідомості у збереженні та відстоювання національних прав та особливостей України другої половини XVIII століття. - // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 48-50
1275424
  Губанова Т. Роль коледжів у реалізації права на здобуття вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі коледжів у реалізації права на здобуття базової вищої освіти в Україні. В статті проведений аналіз міжнародних договорів України та положень чинного законодавства України у сфері вищої освіти. В результаті проведеного ...
1275425
  Чик А. Роль колективної пам"яті у цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 110-114


  У статті розглядаються особливості функціонування колективної пам’яті у рамках передісторичної та історичної епохи цивілізаційного поступу українства. Аналізується проблема колективної пам’яті та різні підходи до її розуміння як важливого чинника, який ...
1275426
   Роль коллектива в развитии социальной активности личности. – Киев : Знание, 1985. – 17 с.
1275427
  Кузнецов В.М. Роль коллектива в управлении производством / В.М. Кузнецов. – М., 1983. – 64с.
1275428
  Соколов А.Г. Роль коллектива учебно-производственной группы в воспитании учащихся. / А.Г. Соколов. – М., 1977. – 63с.
1275429
  Куренной А.Г. Роль коллективной материальной заинтересованности в развитии экономики колхозов на современном этапе коммунистического строительства. (На материале колхозов Днепропетр. обл УССР. ) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куренной А.Г. ; Харьк.. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1967. – 18 с.
1275430
  Белова И.В. Роль коллективных договоров в антимонополистической борьбе итальянских трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белова И.В. ; АН СССР , Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1972. – 24 с.
1275431
  Ахмедов Н.Л. Роль коллективов коммунистического труда в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмедов Н.Л.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 21л.
1275432
  Литвинов Л.Н. Роль коллективов коммунистического труда в формирвании коммунистических отношений на производсве и в быту. : Автореф... Канд.филос.наук: / Литвинов Л.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Тула, 1965. – 12л.
1275433
  Дем"янчук Ю. Роль колокації та колігації в процесі корпусного перекладу військових документів НАТО // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 61-67. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1275434
  Перестюк М.О. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики / М.О. Перестюк, В.В. Вишенський // Математика в школі, 1999. – № 3
1275435
   Роль комбінованих сольових розплавів у синтезі подвійного ортофосфату натрію-церію(ІІІ) / К. Климишина, К. Теребіленко, Н. Струтинська, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1275436
  Котирло О.О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 114-117
1275437
  Пурій Г.М. Роль комерційних банків на фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Роль комерційних банків в розбудові фінансового ринку. A role of commercial banks is in alteration of financial market.
1275438
  Брітченко І. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України / І. Брітченко, Р. Перепелиця // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1275439
  Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 65-70. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1275440
  Мілай А.О. Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 250-257.
1275441
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні і розвитку технопарків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 260-266 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1275442
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні й розвитку технопарків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 320-327
1275443
  Рупняк М.Я. Роль комерційних банків у формуванні боргового капіталу акціонерних товариств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається активність вітчизняних акціонерних товариств на борговому ринку. Автором визначається роль комерційних банків у процесі фінансування акціонерних товариств. The article deals with the investigation of joint-stock companies" ...
1275444
  Зимовець Г.В. Роль комерційних власних назв у рекламному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 218-224
1275445
  Карамушка Л.М. Роль комерційних організацій у формуванні адекватного ставлення персоналу до грошей / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 37-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1275446
  Пашко М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово промислової групи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 101-105
1275447
  Шальман Т.М. Роль комерційного телебачення України у формуванні інформаційної політики держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 69-73


  У статті розглянуто комплекс питань, пов"язаних із формуванням інформаційної політики держави. Зокрема проаналізовано роль комерційного телебачення України у цьому процесі та визначено шляхи підви-щення його впливу на формування державної інформаційної ...
1275448
  Гловацкене Е.Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии Литвы за народный фронт, против фашизма. (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Гловацкене Е.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра междунар. ком. раб. и нац.-освободит. движения. – М., 1971. – 20л.
1275449
  Аверочкина Т.В. Роль комиссии международного права в подготовке первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 73-84
1275450
  Ладилов Ю.Г. Роль комиссий партийного контроля в повышении уровня руководства производством на предприятиях Горьковской области (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ладилов Ю.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 22л.
1275451
  Струлева А.В. Роль комитета комсомола средней школы в организации и сплочении общешкольного коллектива. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струлева А.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1275452
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф... канд. ист.наук: / Фих Б.М.; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1952. – 18 с.
1275453
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фих Б.М. ; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 22 с.
1275454
  Иванова Р.В. Роль комитетов бедноты Воронежской губернии в развертывании социалистической революции и упрочении Советской власти в деревне : Дис... канд. историч.наук: / Иванова Р.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 246л. – Бібліогр.:л.228-246
1275455
  Коваль В.С. Роль комітетів Європейського Парламенту у створенні законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.51-55
1275456
  Файчук О.М. Роль Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО у вирішенні глобальної проблеми голоду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 109-116. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль та організаційну структуру Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО. Досліджено сутність його реформування. Запропоновано напрями співпраці владних структур України із Продовольчою і сільськогосподарською організацією у питанні ...
1275457
  Миккин Хенн Хейнович Роль коммуникативных движений в межличностном общении : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Миккин Хенн Хейнович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1275458
   Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 238 с.
1275459
  Махортова Н.В. Роль коммуникаций в эффективном управлении предпринимательской деятельностью // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.148-151
1275460
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Фам Суан Шон; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1275461
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Фам Суан Шон;. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1275462
  Зотова Н.А. Роль коммунистических и рабочих партий стран СЭВ в социалистической интеграции / Н.А. Зотова. – М., 1985. – 191с.
1275463
  Виноградов Н.Н. Роль коммунистических фракций в осуществлении партийного руководства местными советами в годы иностранной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Виноградов Н.Н. ; Акад. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 27 с.
1275464
  Швец Ольга Борисовна Роль Коммунистического общественного идеала в формировании мировоззрения советских студентов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец Ольга Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 213л. – Бібліогр.:л.1-19
1275465
  Швец О.Б. Роль коммунистического общественного идеальа в формировании мировоззрения советских студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец О. Б.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 25л.
1275466
  Ахадов Абдулла Роль коммунистического труда в формировании научно-атеистического мировоззрения у трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахадов Абдулла Ф.; Азербайд. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1275467
  Вечережа Я. и Литера Я. Роль Коммунистической партии в познании и преобразовании социалистической действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Вечережа Я. и Литера Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 28л.
1275468
  Сагайдачная З.А. Роль Коммунистической партии в развитии производительных сил Кузнецкого угольного бассейна в четвертой пятилетке. / З.А. Сагайдачная. – М., 1960. – 22с.
1275469
  Иванов А.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии советской литературы. / А.И. Иванов. – Саратов, 1958. – 176 с.
1275470
  Лаврова З.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии социалистической законности в первый год Советской власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврова З.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 23 с.
1275471
  Кузавков В.М. Роль коммунистической партии в становлении научной организации труда в первые годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузавков В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 21л.
1275472
  Жучкова Г.Е. Роль Коммунистической партии Колумбии в развитии революционного процесса (1958-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Жучкова Г. Е.; АН СССР, Ин-т Латин. Амер. – Москва, 1973. – 28л.
1275473
  Зиле Л.Я. Роль коммунистической партии Латвии в формировании и развитии рабочего класса республики (1940-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зиле Л.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Рига, 1965. – 25 c.
1275474
  Миэттинен Роль коммунистической партии Финляндии в объединении демократических сил в борьбе за мир и социальный прогресс (1944-1948 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миэттинен Ю.-Э.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабочего движения. – Москва, 1964. – 15 с.
1275475
  Онучко Г В. Роль коммунистической партии Франции в борьбе за консолиацию левых сил страны (1961-1974 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Онучко В.Г. ; МГУ. – Москва, 1981. – 23 с.
1275476
  Приступенко Т.О. Роль коммунистической печати Украины в развитии технического творчества молодежи. 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Приступенко Т.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1275477
  Гребенник Н.А. Роль коммунистов Красной Армии в восстановлении и укреплении партийных и советских органов в Сибири (октябрь 1919-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гребенник Н. А.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1275478
  Чучелин Г.А. Роль Коммунитсической партии в становлении и развитии органов здравоохранения, борьбе с эпидемиями и глодом в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) По мат. Татар.АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Чучелин Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л.
1275479
  Курята О.В. Роль комп"ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, О.С. Митрохіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
1275480
  Фоменко І. Роль комп"ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях : [рецензія] / Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
1275481
  Філіпова Л.Я. Роль комп"ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп"ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – обґрунтування ролі комп’ютерної етики в контексті інформаційної культури поведінки користувача мережевого середовища. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема використані ...
1275482
  Гедз С.Ф.Ю. Роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах / С.Ф.Ю. Гедз, Л.Є. Гусак // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 286-293


  Розглядається роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови для студентів вищих навчальних закладів. Характеризуються види тестів, визначаються етапи тестування, підкреслюється необхідність його системного використання в процесі ...
1275483
  Ігнатенко А.В. Роль компанії з управління активами у фінансуванні будівництва / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 85-90
1275484
  Кравчук В.М. Роль компаративістики у дослідженні вітчизняного конституціоналізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7166-36-6
1275485
  Киселев В.К. Роль Компартии Белоруссии в руководстве работой разведки партизан в период освобождения республики Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов (сентябрь 1943 -- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киселев В.К.; БГУ. – Минск, 1977. – 25л.
1275486
  Ходос В.Н. Роль компартментов метаболитов в процессах регуляции и адаптации метаболизма в растительных клетках / В.Н. Ходос. – К., 1975. – 158с.
1275487
  Баймурашов М.М. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 219-224. – ISSN 1563-3349
1275488
  Бородінова О.С. Роль комплексного ехокардіографічного методу в прогнозуванні та оцінці оптимальної техніки корекції тетради Фалло : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Бородінова Ольга Степанівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1275489
  Ігнатенко І.І. Роль комплексоутворення в міграції молібдену у поверхневих водах / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 155-163. – Бібліогр.: 12 назв
1275490
  Мазепа Т. Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 19-26. – ISSN 2224-0926
1275491
  Богданов О.В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі ушкодження пародонта щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Богданов Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв.
1275492
   Роль компонентов протоплазмы в водообмене растений. – Л, 1972. – 76с.
1275493
  Турлюн Л.Н. Роль компьютерных технологий и компьютерной графики в формировании профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 79-82. – ISSN 1026-955X


  Определена роль компьютерных технологий в организации учебного процесса, внедрение которых призвано способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения.
1275494
  Ковшаров Н.Д. Роль комсомола в восстановлении и развитии социалистической промышленности БССР в период четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковшаров Н.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 15л.
1275495
  Иванова Ирина Ивановна Роль комсомола в коммунистическом воспитании молодежи и ее фальсификация в англо-американской буржуазной прессе (1956-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Ирина Ивановна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 22л.
1275496
  Беляев Р.К. Роль комсомола в развитии социальной активности сельской молодежи. (По материалам ТАССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Беляев Р.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1275497
  Колос Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины (1971-1980 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Колос Валерий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1275498
  Колосюк Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины: Опыт и проблемы. (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колосюк Валерий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1275499
  Лихачев Н.Е. Роль комсомола в трудовом воспитании рабочей молодежи в развитом социалистическом общесте. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лихачев Н.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – л.
1275500
  Ледвицын В.И. Роль комсомола в укреплении обороны страны / В.И. Ледвицын. – Москва, 1971. – 54с.
1275501
  Зинченко Л.П. Роль комсомола советской молодежи в формировании нового быта на селе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Зинченко Л.П.; АН БССР. Ин-т искусств. этнографии и фольклора. – Минск, 1978. – 22л.
1275502
  Цыбин Л.И. Роль комсомола Украины в развитии социалистического соревнования и стахановского движения в период послевоенной Сталинской пятилетки в области промышленности (январь 1946 -- октябрь 1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбин Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 22 с.
1275503
   Роль комсомольских организаций в преобразовании Нечерноземной зоны РСФСР : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1987. – 152 с.
1275504
   Роль комсомольских организаций в формировании достойной смены рабочего класса : (Сб. науч. тр.). – Москва : ВКШ, 1983. – 161 с.
1275505
  Назарова Н.С. Роль комсомольских организаций вузов в повышении общественно-политический активности студенческой молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 621 / Назарова Н.С.; КГУ. – К, 1971. – 24л.
1275506
  Гончарук Г.И. Роль комсомольского политического просвещения в формировании марксистско-ленинского мировоззрения молодежи / Г.И. Гончарук. – Киев, 1984. – 163с.
1275507
  Левин С.М. Роль комсомольской организации в борьбе ученического коллектива за высокое качество знаний и умений учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Левин С. М.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 16с.
1275508
  Бражко Анатолий Леонидович Роль комсомольской организации в привлечении молодежи к управлению производством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бражко Анатолий Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 20л.
1275509
  Орлова А.П. Роль комсомольской организации в строительстве и освоении магнитогорского меиталлургического комбината 1929-1935 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 000 / Орлова А.П.; МГУ. – Москва, 1972. – 24л.
1275510
  Сидаченко А.Д. Роль комсомольской организации Украины в восстановлении народного хозяйства республики в период 1921-1925 годов. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидаченко А.Д.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 20л.
1275511
  Бичехвост А.Ф. Роль комсомольской печати в интернациональном воспитании советской молодежи в годы строительства фундаменат социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичехвост А.Ф.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 20л.
1275512
  Денисенко А.В. Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.10 / Денисенко А. В. ; КГУ. – Киев, 1985. – 26л.
1275513
  Денисенко Анатолий Васильевич Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения (1929-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.10 / Денисенко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1275514
  Качераускас Томас Роль комунізму в науці / пер. з рос. В. Недашківського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 5-9, 11,13. – ISSN 0235-7941
1275515
  Світич С.І. Роль комунікативних завдань у розвитку вмінь читання // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 258-262


  У статті розглядається комунікативний підхід до читання, на основі якого відбувається розвиток умінь працювати з текстом. Використання комунікативних та комунікативно-орієнтованих вправ сприяють формуванню компетенції у читанні. В статье ...
1275516
  Богдашина О. Роль комунікативних практик В.Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х - 80-ті рр. XIX ст.) / О. Богдашина, Т. Китиченко // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 251-260. – ISSN 2218-0567


  У статті показано наслідування учнями та послідовниками В.Б. Антоновича не лише його джерелознавчої дослідницької методики, а й теорії і практики архівної і музейної справи, археографічної роботи. Виокремлені головні прийоми спілкування професора зі ...
1275517
  Костиря І. Роль комунікативної компетентності політичних суб"єктів в умовах сучасного політичного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 16-19
1275518
  Симоненко О.В. Роль комунікативної компоненти в умовах сучасного політичного процесу України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 260-262
1275519
  Гайдукевич К.А. Роль комунікативної культури молодої сім"ї в умовах дозвілля // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 170-176
1275520
  Василенко Н.В. Роль комунікативної стратегії заохочення у педагогічній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-81. – Бібліогр.: с. 81. Літ.:14 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1275521
  Маліношевська К.І. Роль комунікації у функціонуванні аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 66-68. – Бібліогр.: 7 назв
1275522
  Прохоровська С. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / С. Прохоровська, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 87-91
1275523
  Кириченко М.В. Роль комунікацій у підвищенні ефективності управління сучасними організаціями // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 34-41
1275524
  Ситенко О.Р. Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров" (огляд літератури) / О.Р. Ситенко, Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 49-55. – ISSN 1681-2786
1275525
  Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 17-28. – (Історія ; Вип. 16)
1275526
  Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосування права ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-54.
1275527
  Криводубський В. Роль конвективної зони у збудженні магнітної активності Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-41. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано джерела енергії сонячної активності. Первісним джерелом сонячної енергії служить ядро Сонця, де внаслідок реакцій термоядерного синтезу виділяється енергія у формі ?-квантiв i частинок нейтрино, які поширюються назовні. При наближенні до ...
1275528
  Власов В.Д. Роль конвергенції та реструктуризації підприємств у процесі антикризового управління // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 40-41. – ISSN 1729-7206
1275529
  Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений : учебное пособие / Антонян Ю.М. – Москва : [Акад. МВД СССР], 1973. – 71 с.
1275530
  Васильев Г.Г. Роль конкретных социологических исследований в научном управлении социальными процессами / Г.Г. Васильев. – Москва, 1981. – 128с.
1275531
  Ага Хомаюн Абдулрахман Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
1275532
  Галаз Л.В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 162-169. – ISSN 0321-0499
1275533
  Сиротовский А.В. Роль конкуренции в экономике и эволюция взглядов теоретиков на рыночные структуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 1684-2626
1275534
  Гринів Ю.О. Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 72-75
1275535
  Карпиловская Е.А. Роль конотации в развитии семантики слова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 225-234. – ISBN 978-966-489-126-1
1275536
  Рэдулеску-Иван Роль конревищных злаков в строении некоторых сообществ и ассоциаций : Автореф... канд. биол.наук: / Рэдулеску-Иван О. Д.; ЛГУ, Биол. почв. фак., Каф. геоботан. – Л., 1965. – 20л.
1275537
  Чечель И.Д. Роль консалтинга в модернизации общего образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 80-94. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются вопросы создания консалтинговой службы в системе российского образования, обеспечивающей релевантные подходы к реализации модернизации образовательной системы. Задачи консультантов, оказывающих помощь руководителям и ...
1275538
  Коростелев В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учебное пособие / В.А. Коростелев; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 252с. – ISBN 966-608-385-Х
1275539
  Страхов О.О. Роль консалтингових фірм у розвитку національної економічної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1275540
  Коваль І. Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 275-283. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1275541
  Лагоцька Н. Роль консалтингу в антикризовому управлінні вітчизняних підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 375-378. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1275542
  Євтушенко Н.О. Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 39-40
1275543
  Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій / О.С. Попович, Б.А. Жаліло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 14-21. – ISSN 0374-3896
1275544
  Кміть В.М. Роль консалтингу у забезпеченні системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115-121. – ISSN 0321-0499
1275545
  Меленко С.Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 29-33. – (Правознавство ; Вип. 385)
1275546
  Рудницкий В.В. Роль конституции в имплементации норм "международной защиты прав человека" социалистическим государством // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 26-30. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1275547
  Рудницкий В.В. Роль конституционного регулирования свободы и ответственности личности при социализме в развитии института международной защиты прав человека // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 93-97. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1275548
  Ваславский Я.И. Роль конституционного строительства в процессе трансформации политических систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-21. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1275549
  Цесар І. Роль Конституції і конституціоналізму у функціонуванні сучасних демократій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 35-41
1275550
  Касьянов Г. Роль Конституції Пилипа Орлика в історії української культури // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 121-123
1275551
  Баймуратов М. Роль Конституції України в становленні компетенційної бази місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 26-32
1275552
  Баймуратов М. Роль Конституції України в формуванні правового простору місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 19-25
1275553
  Буткова О.Я. Роль Конституції України у правовому регулюванні громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 103-106
1275554
  Дмитренко Е. Роль Конституції України у формуванні ефективної податкової системи // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 173-177
1275555
  Сидор В. Роль Конституції України у формуванні земельного законодавства // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 482-486
1275556
  Слюсаренко Ю. Роль Конституції України у формуванні національної правової системи та у сучасному державотворчому процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 490-492
1275557
  Прудкий Б. Роль Конституції України у формуванні правової культури виборів // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 429-432
1275558
  Брацук І.З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на прикладі нових держав-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 44-50


  У статті на підставі аналізу рішень конституційних судів нових держав- членів ЄС встановлюється їхня роль в імплементації права ЄС у національні правові системи. Також увага присвячується дослідженню особливостей та специфіки дії права ЄС в їхньому ...
1275559
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1275560
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1275561
  Медведчук В. Роль Конституційного Суду в побудові основ правової держави в Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54
1275562
  Бірмонтієне Т. Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республиці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 2310-6158
1275563
  Гаврилюк А. Роль Конституційного Суду України в механізмі захисту прав і свобод людини // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 155-161. – ISBN 978-966-2710-90-8
1275564
  Портнов А. Роль Конституційного Суду України в процесі ухвалення та реалізації конституційних законів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням визначення поняття конституційного судочинства та структури конституційного процесу. Статья посвящена вопросам определения понятия конституционного судопроизводства и структуры конституционного процесса. The article is ...
1275565
  Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.74-76


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1275566
  Кобилянський К.М. Роль Конституційного Суду України і Верховного Суду України у установленні права на судовий захист в адміністративних судах України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 39-43
1275567
  Барвіцький В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого самоврядування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 77-78.
1275568
  Куян І.А. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні прав людини та державного суверенітету // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 43-46
1275569
  Самбор М. Роль Конституційного Суду України у регулюванні правовідносин, що виникають у наслідок вчинення адміністративних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Конституційного Суду України у регулюванні адміністративно-деліктних правовідносин. Піддаються аналізові рішення Конституційного Суду України, які визначали конституційність (неконституційність) норм Кодексу України про ...
1275570
  Закоморна О К. Роль Конституційного Трибуналу Республіки Польща в забезпеченні прав і свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 196-204. – ISSN 0201-7245
1275571
  Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю в державі та суспільстві Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
1275572
  Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-88
1275573
  Кикец Н.И. Роль контекстных средств темпоральности в формировании аспектуальной характеристики глагольного действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кикец Н.И.; Киевс. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1972. – 20л.
1275574
  Афанасьєва Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1275575
  Карабан В.І. Роль контрастивного аналізу у виявленні особливостей української мови (граматичний аспект) / В.І. Карабан, Л.Г. Верба // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 226-236
1275576
  Семенов Г.А. Роль контролінгу в структурі управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ліснича // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 290-294. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1275577
  Пілевич Д.С. Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 232-237. – ISSN 2222-0712
1275578
  Одінцова Т. Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 49-53. – Бібліогр.: 10 назв
1275579
  Аксентюк М.М. Роль контроллера в управлінській діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 187-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1275580
  Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.151-158
1275581
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Андріанов Кирил Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 185 л. – Бібліогр.: л.169-185
1275582
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Андріанов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1275583
  Максименко П.И. Роль контрольных органов партии в борьбе за едитнство и идейно-политическое воспитание коммунистов (1921-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Максименко П.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
1275584
  Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-775Х
1275585
  Пристайко В. Роль Контртерористичного комітету Ради Безпеки Організації Об"єднаних Націй у запобіганні та протидії тероризму у світі // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7220-78-6
1275586
  Коваленко В.В. Роль контрциклічного регулювання в забезпеченні стійеого розвитку фінансового ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 19 назв
1275587
  Шумунова Д.Д. Роль конфесійних протиріч в ескалації збройних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1275588
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социологическом развитии Ливана во воторой половине ХХ в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1275589
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социополитическом развитии Ливана во второй половине XX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1275590
  Глазковский Ю.В. Роль конформаций макромолекул в процессах структурообразования поливинилхлорида и волокон на его основе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазковский Ю.В.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1974. – 28л.
1275591
  Киселевич Л. Роль конхіліофауни в стратиграфічних та палеогеографічних дослідженнях палеогену платформної частини України / Л. Киселевич, І. Кушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведений критичний аналіз опублікованих списків асоціацій решток викопної фауни молюсків із палеогенових відкладів платформної частини України та відмічена роль та провідне значення конхіліофауни у цих комплексах. The critical analysis of the ...
1275592
  Гожий Дмитрий Ксенофонтович Роль концентрации в повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гожий Дмитрий Ксенофонтович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1275593
  Новиков М.М. Роль концентраційного поля за умов евтектичної кристалізації / М.М. Новиков, І.М. Спиридонова, О.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 456-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Авторами роботи проведений аналіз процесів атомної кооперації при рості кристалів двох різних фаз під час евтктичної кристалізації. Запропоновано модель зміни концентраційних полів фаз, що зростають, відповідно до якої процеси атомної кооперації ...
1275594
  Горкуша О.В. Роль концепта Логос в загальнохристиянській парадигмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний рівень християнської духовно-культурної традиції. Автор приділяє увагу релігійній трансформації Логосу в християнстві. Автор дійшла висновку, що поняття Логосу в його першому значенні, закріпленному в Новому Заповіті, ...
1275595
  Ільків А. Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-42. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1275596
  Дорофєєва О.С. Роль концепту "we" у формуванні мовної особистості політичного лідера (на матеріалі інавгураційних промов Д. Трампа і Б. Обами) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 419-425


  Статтю присвячено дослідженню поняття мовної особистості, визначенню концепту "we" та його використання у політичному дискурсі, зокрема у промові, для здійснення впливу на суспільну думку. Встановлено значення концепту "we" Д. Трампа та Б. Обами, як ...
1275597
  Ставнича О. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 218-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1275598
  Алєксеенко Т.Ф. Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 66-72. – ISSN 1817-3764
1275599
  Грищенко А.В. Роль концептуальних основ конституціоналізму та конституційного контролю у забезпеченні верховенству закону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-43. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-614-021-7
1275600
  Штангрет Г.З. Роль концептуальної метафори у репрезентації концепту man (на основі творів Джона Грея) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 125-130
1275601
  Ярощук С. Роль концепції "контролінг" у процесі управління підприємством // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 126-128. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1275602
  Порфіренко М. Роль концепції реальних економічних циклів в еволюції макроекономічної теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 87-89


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
1275603
  Кравчук В. Роль Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у становленні конституційних основ правового статусу суддів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – C. 55-58. – ISSN 2409-4544
1275604
  Середа А.А. Роль концепції табу у філософії Зігмунда Фрейда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 203-204
1275605
  Демин А.А. Роль концерна Круппа в экономике и политике агрессивного германского империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Демин А. А. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1961. – 26 с.
1275606
  Поліщук А.В. Роль концертмейстера у процесі впровадження сучасних методик викладання естрадного вокалу / А.В. Поліщук, С.С. Сабрі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 194-198. – ISSN 2312-4679
1275607
  Красноженов Б.Ю. Роль концессионных соглашений в формировании хозяйственных взаимоотношений государства и бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-73
1275608
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього агробізнесу: теоретичні і практичні аспекти // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 23-31


  Аналізуються передумови необхідності об"єднання малих і середніх виробників для зниження витрат на придбання засобів та спільного виходу на ринки з метою збільшення виручки. Висвітлюються особливості кооперативних форм об"єднання для досягнення ...
1275609
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідноти / Л.В. Молдаван, Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 121-129
1275610
  Масленников В.П. Роль кооперативного движения в социально-экономическом развитии афро-азиатских стран. / В.П. Масленников. – Москва, 1978. – 206с.
1275611
  Дідківська Л.В. Роль кооперативної освіти у становленні сільськогосподарської кооперації в Україні наприкінці ХІХ - 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 79-81
1275612
  Дежуров Леонид Андреевич Роль кооперативной торговли в повышении народного благосостояния (на материалах потребительской кооперации БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дежуров Леонид Андреевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 26л.
1275613
  Файзиев А. Роль кооперации в подготовке условий для коллективизации сельского хозяйства Узбекистана (на матер. Кашкадаринской и Сухандаринской обл. 1925-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Файзиев А.; МВССО УзССР. Самрканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1974. – 20л.
1275614
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1275615
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1275616
  Фалалєєва Л.Г. Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 114-122. – ISSN 2220-1394
1275617
  Гапонова Т.И. Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей / Т.И. Гапонова, Ю.Ю. Кобеляцкий, Г.В. Панченко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 120-124. – ISSN 2224-0586
1275618
  Гринюк І. Роль кордону та прикордоння в польсько-українських відносинах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 220-228. – ISSN 2519-4518
1275619
  Митина С.И. Роль Коринфского конгресса 337 г. до н. э. в оформлении основных принципов регулирования отношений в эллинистическом мире // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1275620
  Булекбаева Л.Э. Роль корковых структвр головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообразования : Автореф... докт. биол.наук: / Булекбаева Л. Э.; Объед. учен. сов. ин-тов зоол. и эксперем. биолгии АН КазССР. – Алма-Ата, 1972. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1275621
  Бассараб Андрій Ігорович Роль корозійного чинника в процесах корозійно-ерозійного руйнування конструкційних сталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.17.14 / Бассараб Андрій Ігорович; НАН Украіни. Фіз.-механ. ін-тут ім. Г.В.Капренка. – Львів, 2000. – 19л.
1275622
  Антонюк Л. Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК / Л. Антонюк, А. Запроводюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 17-23. – ISSN 1993-0259
1275623
  Дєліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 43-47. – ISSN 1728-9343
1275624
  Євона А.С. Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 302-304. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1275625
  Кравченко В. Роль корпоративної культури підприємства в концепції організаційних змін / В. Кравченко, О. Бандура // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 120-145. – ISSN 2409-9260
1275626
  Копець Г.Р. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу / Г.Р. Копець, М.Р. Леськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-239. – ISSN 0321-0499
1275627
  Шаполова В.В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2078-7782


  Готуючи студентівменеджерів у ВТНЗ, необхідно доступно та ґрунтовно ознайомлювати їх з корпоративною культурою, з її структурою, видами, особливостями, процесом формування та корекції, а також з її значущістю в житті кожного працівника будь-якої ...
1275628
  Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 64-72. – ISSN 1993-6788
1275629
  Захарова Т.В. Роль корпораций в инновационном развитии мировой экономики // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 28-40. – (Экономика ; № 1 (2))
1275630
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чередниченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 291,(7)л.
1275631
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чередниченко В.И. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 9 с.
1275632
  Панцхава Е.С. Роль корриноидов в биосинтезе метана у Methanobacillus kuzneceovii. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Панцхава Е.С.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М,, 1978. – 37л. – Бібліогр.:с.33-36
1275633
  Куликова В.С. Роль коры большого мозга в безусловно-рефлекторной регуляции содержания сахара в крови : Автореф... д-ра мед.наук: / Куликова В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1275634
  Усиевич М.А. Роль коры головного мозга в деятельности внутренних систем организма / М.А. Усиевич. – Москва, 1951. – 24с.
1275635
  Риккль А.В. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности пищеварительной системы / А.В. Риккль. – Москва, 1954. – 32с.
1275636
  Бубнов В.Д. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности щитовидной железы и териотропной функции гипофиза : Автореф... канд. биол.наук: / Бубнов В. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1275637
  Лесюк И.И. Роль коры надпочечников в регуляции желчеотделительной функции печени : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Лесюк И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1275638
  Зиновьева Е.Г. Роль косвенного и непосредственного действия ионизирующей радиации в лучевом поражении одноклеточного организма Paramaecium caudatur : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновьева Е.Г.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1960. – 21л.
1275639
  Григорьев А.А. Роль космических наблюдений в экологических исследованиях: опыт и перспективы / А.А. Григорьев, К.Я. Кондратьев; Отв. ред. В.А. Румянцева. – Ленинград : Наука, 1989. – 36 с.
1275640
  Ковбасюк С.В. Роль космічних систем та наземних засобів контролю космічного простору у забезпеченні національної безпеки / С.В. Ковбасюк, Л.Б. Каневський // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 75-76
1275641
  Шеховцова І.А. Роль коучингу в політиці ефективного управління персоналом / І.А. Шеховцова, А.С. Годована // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 159-165. – ISSN 2310-5534
1275642
  Борова Т. Роль коучингу в системі адаптованого управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 27-32. – ISSN 1562-529Х


  Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ є підгрунтям у здійснені освітянських реформ
1275643
  Передало Х.С. Роль коучингу в системі мотивування працівників вітчизняних підприємств / Х.С. Передало, І.С. Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-135. – ISSN 0321-0499
1275644
  Марцінковська О. Роль коучингу персоналу / О. Марцінковська, Н. Фижик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1275645
  Поломошнов Александр Петрович Роль кошки в циркуляции токсоплазм среди копытных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Поломошнов Александр Петрович; АН Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 21л.
1275646
  Оліфіренко М.М. Роль коштів у розрахунках у роботі платіжної системи як складової економічного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 106-108
1275647
  Джорджанели Р.К. Роль КПСС в мирвом революционном процесе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Джорджанели Р.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1275648
   Роль КПСС в мировом революционном процессе. – Прага, 1981. – 92с.
1275649
  Сильванян Г.Г. Роль КПСС в научном управлении социально-политическими процессами советского социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сильванян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1275650
  Лаврененко И.М. Роль КПСС в обеспечении единства организаторкой и идеологической работы Ленинского комсомола (1966-1976 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврененко И.М. ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1980. – 21 с.
1275651
  Соколов Е.Е. Роль КПСС в ускорении темпов интенсификации производства. / Е.Е. Соколов, А.В. Фролов. – М., 1983. – 246с.
1275652
   Роль КПСС в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни (на материалах европейского севера) : межвуз. сбор. науч. трудов. – Сыктывкар, 1985. – 132 с.
1275653
  Касьяненко В.И. Роль КПСС в формировании социалистического образа жизни / В.И. Касьяненко. – Москва, 1979. – 279с.
1275654
  Побидайло Н Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 25-30. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1275655
  Сискос Е. Роль країн організації Чорноморського економічного співтовариства у вирішенні економічних проблем клімату / Е. Сискос, К. Дарвиду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 455-462. – ISSN 1684-906Х
1275656
  Мелько Л. Роль країнознавчих знань у формуванні політкультурної компетентності фахівців з туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 181-183. – ISBN 978-617-7069-36-1
1275657
  Чаусов П.Х. Роль Красной Армии в колхозном строительстве на Дальнем Востоке в 1927-1932 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чаусов П.Х.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 21л.
1275658
  Шаров П.И. Роль краткосрочного кредита в повышении эффективности работы предприятий швейной промышленност. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Шаров П.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 23л.
1275659
  Колпакова Г.М. Роль краткосрочного кредита в развитии легкой промышленности в Казахстане в условиях экономической реформы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Колпакова Г.М.; АН КазССР. Учен. совет по эконом. наукам при отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1275660
  Ахмедов Т.Р. Роль кратных отражений в формировании волнового поля в меловых отложениях Среднекуринской впадины Азербайджана / Т.Р. Ахмедов, Т.Х. Ниязов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 123-134 : рис. – Библиогр.: с. 132. – ISSN 0203-3100
1275661
  Скворцов Л.И. Роль кредита в индустриализации СССР. / Л.И. Скворцов. – М., 1951. – 132с.
1275662
  Брусиловская А Н. Роль кредита в интенсификации общественного прозводства / А Н. Брусиловская, . – М, 1985. – 149с.
1275663
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров (На материалах пищевой промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Верба П. И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 230л. – Бібліогр.:л.1-12
1275664
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров. : Автореф... канд. экон.наук: / Верба П.И.; КГУ. – К., 1954. – 16л.
1275665
  Кочкарев В.В. Роль кредита в повышении эффективности колхозного производства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1977. – 176 с.
1275666
  Кушнарева Б.П. Роль кредита в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кушнарева Б.П.; Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1275667
  Пуховкина М.Ф. Роль кредита в повышении эффективности централизованных капитальных вложений : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Пуховкина М.Ф.; Киев.ин-т нар.хоз. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1275668
  Антипова Е.У. Роль кредита в развитии животноводства колхозов Казахстана : Автореф... кандидата экономич.наук: / Антипова Е.У.; Сектор экономики Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 23 с.
1275669
  Пасси К. Роль кредита в развитии национальной экономики освободившихся стран. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пасси К.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1981. – 22л.
1275670
  Бороздин Борис Павлович Роль кредита в развитии службы быта : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Бороздин Борис Павлович; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1973. – 16л.
1275671
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства / А.Е. Глебов, С.Е. Янченко. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 152 с.
1275672
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Глебов А.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 24л.
1275673
  Бочкова В.И. Роль кредита в социалистическом строительстве Румынии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Бочкова В.И.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1952. – 29 л.
1275674
  Базаря М.П. Роль кредита в стимулировании колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Базаря М.П. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1275675
  Мамонова И.Д. Роль кредита в стимулировании экономии материальных ресурсов / И.Д. Мамонова. – М., 1984. – 112с.
1275676
  Кочкарев В.В. Роль кредита в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 119 с.
1275677
  Ковалев В.И. Роль кредита в укреплении экономики промышленных предприятий (на прим. Северо-Казахстанской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Ковалев В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1275678
  Валенцева Н.И. Роль кредита в управлении запасами товарно-материальных ценностей / Н.И. Валенцева, Е.И. Манина. – Москва, 1982. – 104с.
1275679
  Коробова Г.Г. Роль кредита в ускорении научно-технического прогресса / Г.Г. Коробова. – М., 1986. – 125с.
1275680
  Головатенко Евгения Кузьминична Роль кредита в ускорении технического прогресса и увеличении производства товаров народного потребления (на прим. предприятий Украинской ССР) : Автореф... наук: 08.00.10 / Головатенко Евгения Кузьминична; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1972. – 32л.
1275681
  Агаджанов А. Роль кредита и формировании производственных фондов колхозов. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Агаджанов А.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 22л.
1275682
  Пруський С. Роль кредитних бюро в інфраструктурі банківського кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 181-185. – ISSN 1815-3232
1275683
  Хомутенко А. Роль кредитних спілок небанківського фінансового ринку Одещини / А. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто значення та роль кредитних спілок на небанківському ринку Одещини. Досліджено розвиток кредитних спілок на Україні в цілому та на Одещині зокрема. Проаналізовано динаміку зростання депозитів, кредитів та активів кредитних спілок ...
1275684
  Ярковий А.О. Роль кредитних спілок у розвитку фермерських та особистих селянських господарств України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1275685
  Височанський В.Ю. Роль кредитних спілок у стимулюванні сталого розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 157-168. – (Економіа ; Вип. 25)
1275686
  Клебан О.Д. Роль кредитних спілок у фінансово-кредитній системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 114-120. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1275687
  Мазукабзова Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1275688
  Дрозд Н.В. Роль кредитно-фінансових установ у розвитку ринку фінансового капіталу України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 107-120
1275689
   Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Р.П. Мудрак, П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6792
1275690
  Аванесова І.А. Роль кредитної діяльності банків у становленні ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені результати дослідження взаємозв"язку між основними макроекономічними показниками еко-номіки України та вимогами банків за кредитами, наданими ними в економіку України. З метою проведення дослідження були використані данні офіційної ...
1275691
  Новіцька І.В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 125-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1275692
  Ленда О.О. Роль кредитної політики банку у системі управління кредитними ризиками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 447-449. – ISBN 978-966-188-219-4
1275693
  Оруджиев И.А. Роль кредитных отношений в повышении эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Оруджиев И.А.; Рост.ин-т нар.хоз. – Ростов н/Д, 1974. – 27л.
1275694
  Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 96-102. – Бібліогр.: 10 назв
1275695
   Роль кремния в клинико-патогенетических построениях системной склеродермии / О.В. Синяченко, В.Я. Микукстс, Е.Д. Егудина, М.В. Ермолаева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1605-7295
1275696
  Омельченко К.Ю. Роль крестьянского (фермерского) хозяйства в обеспечении эфективной экономической деятельности аграрного сектора // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 79-83. – ISSN 0131-7741
1275697
  Рафа Н.К. Роль крестьянства в кубинской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Рафа Н.К.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1971. – 20л.
1275698
  Шепітько В.Ю. Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 355-370. – ISSN 1993-0909


  Застосування криміналістичних та судово-експертних знань є необхідною передумовою розслідування злочинів на локальному та національному рівні. Без застосування криміналістичних та судово-експертних знань розслідування в межах кримінального процесу стає ...
1275699
  Тіщенко В. Роль криміналістичної методики розслідування у формуванні доктрини криміналістики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 91-103. – ISSN 1026-9932
1275700
  Сердюк П. Роль кримінально-правових засобів у забезпеченні духовно-моральної безпеки суспілства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1275701
  Петренко Н.В. Роль Кримського гірського клубу в розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства (друга половина XIX - початок XXI століття) // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 287-295
1275702
  Яблоновська Н. Роль кримськотатарських видань у вирішенні проблеми самоназви свого народу // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 24-29


  У статті розглядається роль кримськотатарських друкованих ЗМІ в к розв "язанні проблеми самоназви кримськотатарського народу. Роль крымскотатарских изданий в решении проблемы самоназвания своего народа. В стсатье рассматривается роль крымскотатарских ...
1275703
  Вишневська А.О. Роль криптовалюти для інноваційної економіки України та світу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1275704
  Забчук Г. Роль криптовалюти у розвиток економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 113-119. – ISSN 2410-0706
1275705
  Лазаренко Е.К. Роль кристалломорфологии в практике геологических исследований и при оценке качества минерального сырья / Е.К. Лазаренко, З.В. Бартошинский. – Львов : [б. и.], 1966. – С. 464-473
1275706
  Родчанин К.Г. Роль критики и борьбы мнений в развитии естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Родчанин К.Г.; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28 с.
1275707
  Гордон В.М. Роль критики и самокритики в борьбе за переход от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гордон В. М. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 16 с.
1275708
  Зиборов Р.Г. Роль критики и самокритики в развитии большевистской партии и советского общества : Автореф... канд. ист.наук: / Зиборов Р.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
1275709
  Кулиниченко В.А. Роль критики и самокритики в управлении социалистическим обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кулиниченко В.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1968. – 16л.
1275710
  Даниленко І В. Роль критики і самокритики в соціалістичному суспільстві / І В. Даниленко, . – К, 1977. – 47с.
1275711
  Алехин А.Д. Роль критического фактора сжимаемости в уравнении состояния критического флюида / А.Д. Алехин, О.И. Билоус, Е.Г. Рудников // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 59. – С. 26-36. – ISSN 0367-1631
1275712
  Дзюбинська О.В. Роль кругової економіки в нарощенні ресурсного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 219-224 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1275713
  Николаев Ю.В. Роль крупномасштабного взаимодействия акеана и атмосферы в формировании аномальной погоды / Ю.В. Николаев. – Л,, 1981. – 51с.
1275714
   Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. – М, 1986. – 143с.
1275715
  Кавтиш О.П. Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств / О.П. Кавтиш, Я.Г. Прокопенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 128-137. – ISSN 2310-5534
1275716
  Грищук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці / А. Грищук, А. Осіпчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 108-112. – ISSN 2078-5860
1275717
  Фесенко С.Г. Роль культури педагога у системі освіти гуманістичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1275718
  Черненко А.О. Роль культурних реплікаторів для розуміння релігійних ідей // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 75-78
1275719
  Відьменко М.О. Роль культурних цінностей у мотивації девіантної поведінки особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1275720
  Клепар М.В. Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 102-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1275721
  Слободянюк Петр Яковлевич Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материал. УССР в годы XI и начала XII пятилеток) : Дис... историч.наук: 09.00.02 / Слободянюк Петр Яковлевич; Ин-т им. А.Е.Корнейчука. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.174-202
1275722
  Слободянюк П.Я. Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материалах Украинской ССР в годы 11 и начала 12 пятилеток) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 09.00.02 / Слободянюк П.Я. ; КГУ. – Киев, 1988. – 24 с.
1275723
  Карпович О.Г. Роль культурно-цивилизационного фактора в современных международных конфликтах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1192-1204. – ISSN 1812-8696
1275724
  Бех К. Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 253-254
1275725
  Зернецька О. Роль культурної політики Австралії у створенні позитивного іміджу країни у світі // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 48-55. – ISSN 2663-2675
1275726
  Ємельянова Я. Роль культурної самоідентифікації для розвитку країни // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 158-163. – ISBN 978-617-7768-23-3
1275727
  Мафуа Нельсон Клемен Роль культурных преобразований в социальном переустройстве стран тропической Африки в 80-х годах : Автореф... канд. философ.наук: 23.00.03 / Мафуа Нельсон Клемен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
1275728
  Савко Н.П. Роль культурро-просветительных учреждений в повышении культурного уровня сесльких туржеников в процессе строительства коммунизма (на матер. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Савко Н. П.; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1275729
  Урнов М.Ю. Роль культуры в демократическом транзите // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-17. – ISSN 0869-0499
1275730
  Муравьев Виктор Викторович Роль культуры в сдерживании военных конфликтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 2073-9702
1275731
   Роль культуры в совершенствовании развитого социализма. – М, 1986. – 95с.
1275732
  Бабосов Е.М. Роль культуры в формировании личности / [Е.М. Бабосов, Г.Н. Соколова, А.П. Ждановский и др.] ; науч. ред. Е.М. Бабосов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 187 с.
1275733
  Карелін М. Роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді / М. Карелін, М. Норенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 145-156. – ISSN 2077-1827
1275734
  Діколь-Кобріна Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 11/12 (140/141). – С. 45-50. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1275735
   Роль куратора групи в організації позанавчальної виховної роботи в закладі вищої освіти / С. Бахомент, А. Бляшевська, Л. Боремчук, О. Троцюк // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 66-72. – ISSN 2415-8143
1275736
  Зябрева С.Е. Роль куратора групи у вихованні громадянськості студентів вищих навчальних закладів. / С.Е. Зябрева // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 130-137.
1275737
  Альльнов О.М. Роль куратора у формуванні особистості студента як професіонала, громадянина, патріота у студентському колективі / О.М. Альльнов, Ю.В. Мельник // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 9-14. – ISSN 2521-6449
1275738
  Тужинская Гелена Роль курса коммунизма в формировании политической культуры студентов. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тужинская Гелена; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.134-147
1275739
  Тужинска Гелена Роль курса научного коммунизма в формировании политической культуры студентов : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Тужинска Гелена; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
1275740
  Мельниченко Б. Роль курсу "Політична система" у громадянському вихованні учнів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-20
1275741
  Русинка І. Роль курсу "психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 42-51. – ISSN 1682-2366


  Привертається увага до важливості курсу "Психологія" у підготовці студентів до майбутньої практичної професійної діяльності.
1275742
  Головай І. Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 199-201
1275743
  Довбня Л. Роль Л.А. Булаховського в історії українського мовознавства / Л. Довбня, Т. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 25-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті аналізується внесок доктора філлогічних наук, професора, академіка АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, Заслуженого діяча науки УРСР Л.А. Булаховського в історію становлення і розвитку славістики загалом та української мовознавчої науки ...
1275744
  Данилов В.В. Роль лазерной техники в разработке новейших технологий / В.В. Данилов, И.П. Пугач // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1275745
  Варбанець Павло Анатолійович Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Варбанець П.А.; НАНУ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1275746
  Носенко Е.Н. Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 25-31. – ISSN 2413-550Х
1275747
  Виговська Тетяна Роль ландшафтного дизайну в благоустрої міста / Виговська Тетяна, Рябцева Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 23-24 : фото. табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1275748
  Костюк А.В. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 175-178
1275749
  Суслова Ю.И. Роль латинизмов в формировании словообразовательных типов на книжной основе во французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Суслова Ю.И. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 13 с.
1275750
  Габовда А.М. Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 528-533. – ISBN 978-966-2303-00-1
1275751
  Стецюк Е. Роль Латинской Америки в современной внешнеполитической стратегии КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 44
1275752
  Компанец Татьяна Михайловна Роль латинской орнитологической лексики в формировании современных европейских языков : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Компанец Татьяна Михайловна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.172-182
1275753
  Амеліна С.М. Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологів / С.М. Амеліна, В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 45-53. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1275754
  Компанець Тетяна Михайлівна Роль латинської орнітологічної лексики у формуванні природничо-наукової термінології сучасних європейських мов : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.19 / Компанець Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1275755
  Пасічник Д.І. Роль Левка Лук"яненка у створенні Української робітничо-селянської спілки // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 108-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1275756
  Виноградова О. Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії / О. Виноградова, П. Янчук, О. Пасічніченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 139-142. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1275757
  Черниш Т.О. Роль лексикалізації граматичних утворень у формуванні семантичної структури історико-етимологічного гнізда (ад"єктивні утворення з коренем псл. *kyp) // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 78-83. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  На матеріалі гнізда слов’янської лексики з коренем псл. *kyp- автор розглядає роль процесу лексикалізації (ад’єктивізації дієприкметників) у формуванні семантичної структури цього історико-етимологічного утворення. Подібні процеси, які супроводжувалися ...
1275758
  Адамович А.Є. Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)


  "У статті розглядається один із компонентів мовної/мовленнєвої компетентності, яка є одним з основних аспектів у професійній підготовці. Метою даного дослідження є аналіз особливостей мовної культури студентів, а саме лексикографічних знань, потреби ...
1275759
  Трошина Н.Н. Роль лексических эквивалентов при передаче стилистической структуры текста при переводе // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 76-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 28 п. – ISSN 1562-1391
1275760
  Лепина Р.А. Роль лексического поворота в семантико-синтаксической организации предложения : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Р. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 162л. – Бібліогр.:л.140-162
1275761
  Балясная Людмила Юрьевна Роль лексического повтора в организации предложения и текста. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Балясная Людмила Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1275762
  Лепина Раиса Алексеевна Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Раиса Алексеевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л.
1275763
  Жень Хулянь Роль лексичної пресупозиції у розумінні значення слова (на прикладі модального прислівника [слово китайською мовою]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю написано в руслі розробки поняття лексичної пресуппозиції, якому до сьогоднішнього дня лінгвісти приділяють замало уваги. Використовуючи окличні речення з модальним прислівником [слово китайською мовою] як приклад і спираючись на поняття ...
1275764
  Алексеев М.Н. Роль лекции в формировании убеждений / М.Н. Алексеев. – Москва, 1981. – 63с.
1275765
  Жданова А.А. Роль лекций в идейно-политическом воспитании / А.А. Жданова. – М, 1983. – 64с.
1275766
   Роль лекций в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1987. – 24с.
1275767
  Афонин Н.С. Роль лекций в формировании общественной психологии / Н.С. Афонин. – Москва, 1981. – 64 с.
1275768
  Борисов Е.Ф. Роль лекций в формировании экономического мышления / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1986. – 62с.
1275769
  Петрунев В.П. Роль лекционной пропаганды права в профилактике правонарушений / В.П. Петрунев. – Москва, 1976. – 54 с.
1275770
  Опанасенко В. Роль лекції у педагогічній діяльності П.К. Загайка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 155-157. – ISSN 2524-2474
1275771
  Донцова А.И. Роль Ленина и Коммунистического интернационала в идеологическом и организационном укреплении Коммунистической партии Германии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донцова А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1275772
  Григорьев А.Н. Роль ленинско-сталинской газеты "Правда" в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16л.
1275773
  Сидоркин И.И. Роль Ленинского комсомола в осуществлении аграрной политики КПСС на современном этапе (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоркин И.И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 21л.
1275774
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организаций на Украине (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шустик М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1275775
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организций на Украине (1900-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Шустик М.В.; КГУ. Ин-тут повыш. квалиф. препод. общ. наук. – Киев, 1966. – 308л.
1275776
  Мизгирева В.Ф. Роль ленинской "Искры" в работе за союз рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мизгирева В.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1275777
  Клепикова В.И. Роль ленинской "Искры" в развитии идей и принципов пролетарского интранационализма. / В.И. Клепикова. – М, 1963. – 81с.
1275778
  Ефремова О.И. Роль ленинской "Искры" в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1980. – 118 с.
1275779
  Шанидзе В.В. Роль ленинской национальной программы и политики в созданнии и упрочении союза рабочего класса и крестьянства Грузии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Шанидзе В.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1971. – 23л.
1275780
  Соловьева А.Е. Роль Лениского зачета в коммунистическом вопитании студентов / А.Е. Соловьева, А.Г. Эфендиев. – Москва, 1979. – 61с.
1275781
  Пентковська В.В. Роль Леніна в створенні СРСР. / В.В. Пентковська. – Київ, 1957. – 80с.
1275782
  Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод : Монография / Н.А. Воронков; Крестовский О.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 286 с.
1275783
  Бацевич Наталія Роль летких сполук у формуванні і перетворенні лавових потоків деяких стратифікованих одиниць Ратно-Камінь-Каширської площі (трапова формація венду Західної Волині) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 62-64. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0869-0774
1275784
  Тирранен Ляля Степановна Роль летучих метаболитов в межмикробном взаимодействии / Тирранен Ляля Степановна; Отв. ред. И.И.Гительзон. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 102с.
1275785
  Мудрецов О.В. Роль лжецаревича Сімеона в політиці Запорізької Січі у 1673-1674 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 71-75. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1275786
  Смід Ашраф Роль Ливии в реформировании Организации африканского единства и ее преобразовании в Африканский союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 186-188
1275787
  Гайтинов А.Ш. Роль лидирующих частиц в неупругих пион-нуклонных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гайтинов А.Ш.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1275788
  Можаева Елена Александровна Роль лизосомального аппарата нейтрофилов крови в формировании адаптационного синдрома в условиях дисбаланса инсулина : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.13 / Можаева Елена Александровна; Луганск. госуд. педагогический ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Луганск, 1998. – 151л. – Бібліогр.:л.125-151
1275789
  Драчук Л.Г. Роль лимбической области коры головного мозга в регуляции всасывательной функции тонкого кишечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Драчук Л.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 27л.
1275790
  Никитина И.В. Роль лимбической системы мозга в организации гормональных каретов на фоне "реалистической" модели нейрогенного стреса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никитина И. В.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 25л.
1275791
  Ивкина К.Л. Роль лимфатических образований в регуляции состава микрофлоры кишечника : Автореф... канд. биолог.наук: / Ивкина К.Л.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса. – 16 с.
1275792
  Рзаев Н.А. Роль лимфатической системы в регуляции белкового обмена между кровью и тканями : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Рзаев Н. А. ; АН АзССР , Объед. совет От-ния биол. наук. – Баку, 1967. – 47 с. – Бібліогр.:с.46-47
1275793
  Слудская А.И. Роль лимфоидных органов в некоторых гистогенических процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 099 / Слудская А.И.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1969. – 12л.
1275794
  Медведев Борис Иванович Роль липидов биомембран митохондрий в радиационном нарушении транспорта ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Медведев Борис Иванович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1275795
   Роль липидов в метаболическом эффекте гормонов. – Ташкент : Фан, 1990. – 194с.
1275796
  Кулик М. Роль Лисенка в становленні української національної музичної культури / Михайло Кулик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 119-125
1275797
  Кулиняк М. Роль Лисенка у розвитку української класичної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 6-9. – ISSN 2224-0926
1275798
  Янкунас С. Роль листовок КП Литвы в распространении влияния партии в массах в годы фашистской диктатуры (XII.1926-VI.1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Янкунас С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 19л.
1275799
  Минина Е.Г. Роль листьев в сексуализации растений. / Е.Г. Минина, С.В. Кушниренко
LXIV. – 1949. – 261-264с.
1275800
  Борев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе / Ю.Б. Борев. – М., 1979. – 63с.
1275801
  Имангулиева Н А. Роль литературных взаимосвязей в формировании новой арабской литературы (на мат. творчества писателей "сироамериканской школы") : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.08, 10.01.06 / Имангулиева А.Н.кызы; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1988. – 48л.
1275802
  Тимченко О.В. Роль литературных реминисценций в рассказе В.Я. Брюсова "Только утро любви хорошо" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 171-181. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1275803
  Мусаев К.М. Роль литературных связей в становлении и развитии лезгинской совтеской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мусаев К.М.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1973. – 19л.
1275804
  Ширалиев М.И. Роль литературы в преодолении религиозных пережитков. (По материалам азербайдж. советской литературы) : Автореф... канд. философ.наук: / Ширалиев М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1275805
  Полунин Г.В. Роль литологии, подземных вод и растительности в формировании долин рек Сахалина : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.693 / Полунин Г.В. ; Мин-во геологии и охраны недр РСФСР , Сахалинское территориальное управление. – Южно-Сахалинск, 1972. – 22 с.
1275806
   Роль литолого-стратиграфического, структурного и палеогеографического факторов в формировании месторождений полезных ископаемых на северо-западе РСФСР : Труды. – Москва, 1978. – 119с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1275807
  Пырин А.Г. Роль личного подсобного хозяйства как фактора социальных различий внутри рабочего класса. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Пырин А.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 20л.
1275808
  Столяров И.И. Роль личного потребления в социалистическом воспроизводстве / И.И. Столяров. – Горький, 1973. – 192с.
1275809
  Курбанов С. Роль личного примера учителя в коммунистическом воспитании школьников (на материале школ Туркменистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.370 / Курбанов С.; МНО ТССР Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 28л.
1275810
  Проскурин В.К. Роль личного фактора в повышении эффективности социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Проскурин В.К.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1275811
  Панфилов А.П. Роль личного фактора производства в развитии экономического строя социализма. / А.П. Панфилов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 155с.
1275812
  Хабалов К.С. Роль личногод подсобного хозяйства колхозников воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.0.01 / Хабалов К.С.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1275813
  Тойнби А.Дж. Роль личности в истории / Арнольд Дж. Тойнби ; [пер. с англ. : Е. Доброхотовой-Майковой, И. Майгуровой]. – Москва : Астрель, 2012. – 222, [2] с. – ISBN 978-985-18-1259-8
1275814
  де Ландшир К. Роль личности в политике на примере Евросоюза / Ландшир К. де, Ю. Мидлхоф // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 25-35. – ISSN 0321-2017
1275815
  Константинов Ф.В. Роль личности и народных масс в истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 40с.
1275816
  Чурикова А.Е. Роль личностного фактора в процессе политических переговоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-121. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1275817
  Гусев А.Н. Роль личностной саморегуляции в решении пороговой задачи: психофизический и дифференциально-психологический анализ / А.Н. Гусев, С.А. Емельянова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-93. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1275818
  Прогний Г.И. Роль личных услуг в рациональном использовании свободного времени. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Прогний Г.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1978. – 23л.
1275819
  Скороход Ю.С. Роль ліванської дипломатії в створенні Ліги Арабських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 198-204


  В статті аналізуються особливості позиції Лівану на багатосторонніх переговорах арабських держав в Каїрі, метою яких було створення Ліги арабських держав. Особлива увага приділена дослідженню чинників, які мали визначальний вплив на формування позиції ...
1275820
  Візьонок В.В. Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931
1275821
  Корконос Ю.В. Роль лізингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств країни // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 133-139
1275822
  Дунай П. Роль лізингу в забезпеченні й оновленні машинно-тракторного парку як основи розвитку продуктивних сил АПК / П. Дунай, О. Дунай // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 41-42. – ISBN 966-654-173-4
1275823
  Можаєва О.О. Роль лізосомального апарату нейтрофілів крові у формуванні адаптаційного синдрому в умовах дисбалансу інсуліну. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Можаєва О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1275824
  Гонтаренко П.І. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці майбутніх менеджерів туризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 148-154
1275825
  Андрусь Л.А. Роль лінгвопрагматичних основ у створенні питальних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-12. – ISBN 966-638-142-7
1275826
  Могилевич Борис Романович Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних пентидів з клітиною : Дис... канд. біол.наук: 14.00.23 / Могилевич Борис Романович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.131-152
1275827
  Могилевич Б.Р. Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних петидів з клітиною : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.23, 03.00.02 / Могилевич Б.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1275828
  Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 17-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1275829
  Погребняк П.С. Роль лісу в природі і в сільському господарстві. / П.С. Погребняк. – К., 1948. – 56с.
1275830
  Мазоха Г.С. Роль літературно-естетичних поглядів в епістолярії Лесі Українки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1275831
  Шевченко О.О. Роль лоббі в політичному механізмі формування політики США на Близькому Сході // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье исследуется роль сионистского и арабского лобби в политическом механизме формирования ближневосточной политики США. Сделан вывод о том, что американское государство защищает на Ближнем Востоке интересы всей капиталистической системы в целом.
1275832
  Смирнова Е.Д. Роль логико-семантических методов в анализе философских вопросов // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 121-122
1275833
  Сергеев В.И. Роль логистики в обеспечении конкурентоспособности торговой компании // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 24-28
1275834
  Миничкина Нина Васильевна Роль логических приемов мышления в решении творческих задач (на материале доказательства теорем по высшей математике) : Автореф... наук: 13.00.01 / Миничкина Нина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 18л.
1275835
  Скерсите Роль логических форм в процессе познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скерсите Р.-А.-Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1275836
  Лужанська Т.Ю. Роль логістики туризму як науково-практичного напрямку дослідження / Т.Ю. Лужанська, М.В. Гобрей, С.М. Співак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 300-314. – ISSN 2311-8164
1275837
  Равриш О.Б. Роль логістики у функціонуванні транспортної системи західних областей України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 81-86.
1275838
  Мамедов К.А. Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02, 29 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 222, [4] арк. – Додатки: арк. 215-222, [4]. – Бібліогр.: арк. 182-214
1275839
  Мамедов Кянан Алескер огли Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1275840
  Поповиченко І.В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1275841
  Каширин И.Н. Роль локальных правовых норм в совершенствовании труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Каширин И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 24л.
1275842
  Ткаченко В.Г. Роль Луганського національного аграрного університету у рішенні проблем сучасної економіки // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-10. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1275843
  Росецька Ю.Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1275844
  Верхоглядова Н.І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 81-83
1275845
  Павленко В.І. Роль людського капіталу в розвитку фермерських господарств // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 74-77. – ISBN 978-617-649-035
1275846
  Ходжаян А.Р. Роль людського капіталу у забезпеченні економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 123-124. – ISBN 978-966-188-219-4
1275847
  Грищук Л.А. Роль людського капіталу у забезпеченні економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 238-245. – (Економічна ; Вип. 1)
1275848
  Красота О.В. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 138-143


  Розглядається категорія "людського капіталу" як головного чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової економічної кризи, рівні його аналізу, види інвестицій в людський капітал та віддачу від нього, проблеми та ...
1275849
  Ротань Н.В. Роль людського капіталу у розвитку економіки регіону // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 65-70. – ISSN 2307-4752


  В статті проведено дослідження вагомості людського капіталу та його ролі у розвитку економіки регіону.
1275850
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50.
1275851
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 46-48, 49
1275852
  Перович Д.М. Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 232-237. – ISSN 2078-6670
1275853
  Грищук О.В. Роль людської гідності у реформуванні судової системи України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7096-97-8
1275854
  Гривул Т. Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 74-79. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1275855
  Бурдин С.М. Роль М. В. Ломоносова в создании естественно-научной терминологии в русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдин С. М.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1275856
  Подобна Є. Роль М. Дмитрієва в громадському житті та розвитку української преси початку ХХ століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 370-376. – ISBN 978-966-2410-25-9
1275857
  Курченко Т.Є. Роль М. Радвані у реформуванні архівної справи Закарпаття в період Першої Чеської Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 69-73
1275858
  Чуткий А.І. Роль М.В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 297-308. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1275859
  Панченко О.П. Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї / О.П. Панченко, В.А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 297-303. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1275860
  Рябухин Г.Е. Роль М.В. Ломоносова в развитии геологии / Г.Е. Рябухин. – Москва : Правда, 1951. – 22с.
1275861
  Журба О. Роль М.Д. Іванишева у фомуванні археографічних поглядів В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 82-85. – ISBN 5-7702-0821-X
1275862
  Акименкова А.И. Роль М.И. Калинина в политическом просвещении масс в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. ... канд. ист. наук: / Акименкова А.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М. Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1275863
  Галицька Роль М.І. Зібера у розробці теоретико-методологічних засад статистичного спостереження / Галицька, БЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та методологічним аспектам внеску М.І.Зібера у розробку основ статистичного спостереження. The article discusses contribution of M.I.Ziber to theory and methodology of statistical observation.
1275864
  Савич В. Роль М.І. Туган-Барановського у формуванні українських фінансових установ за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 220-224. – ISBN 966-7060-54-1
1275865
  Мотренко Т.В. Роль М.О. Бакуніна в поширенні гегельянства в Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї відомого російського мислителя М. Бакуніна та його роль у поширенні гегелівської філософії в Росії. This article is about ideas of famous Russian thinker M. Bakunin and his role in dissemination of Hegel"s philosophy in ...
1275866
  Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.:с.18
1275867
  Біленький Сергій Геннадійович Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : Дис....канд.істор.наук:09.00.12 / Біленький Сергій Геннадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.158-176
1275868
  Крячок М. Роль М.П. Василенка у культурно-освітній розбудові в Українській Державі // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 163-164
1275869
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1275870
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1275871
  Раджабова Г. Роль М.Ф. Ахундзаде в развитии современной прозы и литературных отношений между Азербайджаном и Турцией // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 136-141. – ISSN 2522-493Х
1275872
  Юр М. Роль М.Ф. Біляшівського у збереженні української селянської матеріальної культури: колекція мальованого дерева // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 24-28. – ISBN 966-8914-06-6
1275873
  Нестуля О.О. Роль М.Ф. Біляшівського у створенні музею Ф.Р. Штенгеля у с. Городок на Волині / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 257-264
1275874
  Галицька Е.В. Роль М.Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення демографічних подій відомим вченим ХІХ ст. Миколою Християновичем Бунге. Theoretical and methodical aspects of studying the demographic actions by well-known scientist of XIX century M. Bunge is ...
1275875
  Гринчуцький В.І. Роль М.Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці ХІХ ст.) / В.І. Гринчуцький, Т.Б. Пиндус // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 245-253. – ISSN 0320-4421
1275876
  Коренєва Н.А. Роль М.Х. Бунге у розвитку вітчизняної статистики: започаткування соціологічного напряму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зосереджена увага на розкритті внеску М.Х. Бунге у розвиток вітчизняної статистики, а саме на визначеннях предмету науки та розроблених ним принципах масового статистичного спостереження. This article is indented to illustrate the contribution of M. ...
1275877
  Новікова І.Є. Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається роль М.Х. Бунге як вченого та фінансиста-практика у становленні вітчизняної банківсь-кої системи ринкового типу. M. Ch. Bunge"s role in the formation of native bank system on the market principles is discovered in article.
1275878
   Роль МАГАТЕ у забезпеченні режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 45-65.
1275879
  Котенко Т.В. Роль магдебурзького права в становленні правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 38-40. – ISBN 978-966-361-602-5
1275880
  Шевченко В.К. Роль магматизма в формировании морфоструктур горных областей (на прим. Н. Приамурья, Зап. Приохотья и Юго-Зап. Забайкалья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Шевченко В. К.; Геораф. фак. – М., 1971. – 32л.
1275881
   Роль магматизма в эволюции литосферы. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
1275882
  Джафаров А.А. Роль магматизма и метасоматизма в формировании Магринского плутона : Автореф... канд. геол.наук: / Джафаров А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1275883
  Меньшов О. Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму грунтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у формуванні магнетизму ґрунтів є важливим у контексті вивчення незабруднених та незмінених фонових ґрунтових покривів. Мова йде про генезис магнітних властивостей, розвиток носіїв магнетизму у процесі ...
1275884
  Меньшов О. Роль магнітних методів при дослідженні територій ущільнених порід-колекторів нафти і газу: постановка завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-49. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Одним із можливих шляхів підвищення видобутку вуглеводневої сировини власного походження в Україні є залучення джерел ущільнених колекторів нафти і газу. Актуальність цього напряму для країни підтверджується низкою рішень РНБО, розпорядженнями Кабінету ...
1275885
   Роль магнію в корекції післяопераційної гіпокальціємії / Квітка, В.О. Паламарчук, С.В. Земсков, В.А. Смоляр // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 40-44. – ISSN 1818-1384


  Виявлено прямо пропорційні зв’язки між змінами рівня ПГ, іонізованого кальцію та магнію. Доведено, що некоригована гіпомагніємія у ранній післяопераційний період може бути предиктором клінічних виявів гіпопаратиреозу. Корекція рівня сироваткового ...
1275886
  Шевченко В.Е. Роль макета в структурі періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 92-99


  У статті розглядаються особливості верстки, модульної структури друкованих періодичних видань, специфіка оформлення і структури журналів та газет. The article is devoted to features of make-up, modular construction of periodicals, specificity of ...
1275887
  Котова Н.В. Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно / Н.В. Котова, О.О. Старець, Т.М. Хіменко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 61-65. – ISSN 2226-1230
1275888
  Федишин І.Б. Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 31-37. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1275889
  Нагірна В.П. Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1275890
  Мамедова Дилара Мустафа кызы Роль малоактных пьес в истории азербайджанской драматургии (19 век и начало 20 века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедова Дилара Мустафа кызы; Ин-т лит-ры им. Низами. – Баку, 1981. – 26л.
1275891
  Ворохалина Л.П. Роль малого бизнеса в решении социально-экономических проблем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 21-24. – ISSN 1728-8878
1275892
  Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-16
1275893
  Князькова В.Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податкове стимулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 88-93


  Розглянуто роль малого підприємництва в становленні та розвитку ринкової економіки. Охарактеризовано зміни в застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні внаслідок її реформування.
1275894
  Міца В.В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6814
1275895
  Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні : інноваційний розвиток / М. Бутко, О. Попело // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 49-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1275896
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамиллярных тел в условно-рефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Дис... канд. биолог.наук: 09.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; Черкс. пед. ин-т. – К, 1986. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
1275897
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамилярных тел в условнорефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1275898
  Ряховская Н.Н. Роль марганца в повышении эффективности минеральных удобрений и продуктивности яровой пшеницы : Автореф... канд. биолнаук: / Ряховская Н. Н.; Ульян. с. х. ин-т. – Ульяновск, 1965. – 19л.
1275899
  Сахарова О.В. Роль марганца в световой и темновой реациях превращения ксантофиллов : Автореф... канд. биол.наук: / Сахарова О. В.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1967. – 29л.
1275900
  Невмержицька М.В. Роль маргінальності у формуванні конкурентоздатності та конкурентоздатності особистості в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 146-156
1275901
  Делкарт Л. Роль маркетинга в банковской деятельности - одна из главных // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 6-8
1275902
  Пушкар О.І. Роль маркетингових досліджень ринку в забезпеченні зростання національної економіки / О.І. Пушкар, Л.Ф. Бондаренко, Л.П. Хиль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 448-456. – ISSN 2222-4459
1275903
  Храпкіна В.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / В.В. Храпкіна, К.В. Кузнєцова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 64-72. – ISSN 2411-4413
1275904
  Ус І М. Роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності відносин підприємства з партнерами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 428-432. – ISSN 2222-4459
1275905
  Теребух А.А. Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 189-192. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1275906
  Сторублева С. Роль маркетингових комунікацій в розвитку підприємницької діяльності в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 50-52


  Основними інструментами маркетингових комунікацій є реклама, персональні продажі, пропаганда збуту тощо. Реклама розглядається як основна складова та інформаційна сила маркетингових комунікацій.
1275907
  Севрук І.М. Роль маркетингових комунікаційних технологій у забезпеченні просування експорту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 417-425. – ISSN 2222-4459
1275908
  Рогачевський О.П. Роль маркетингового підходу в ефективному управлінні медичним закладом вищої освіти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 428-445. – ISSN 2413-9998
1275909
  Двуліт З. Роль маркетингової логістики в діяльності транспортно-експедиторського підприємства / З. Двуліт, Ю. Стасів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 36-45. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1275910
  Шевченко А.В. Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств / А.В. Шевченко, О.Р. Віленський, Л.С. Пустовойт // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 70-74
1275911
  Вакуленко Ю.В. Роль маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств / Ю.В. Вакуленко, А.С. Олійник, В.М. Чернега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1275912
  Папп В.В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб"єктів туристичного бізнесу / В.В. Папп, І.І. Благун, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 473-477. – ISSN 2222-4459
1275913
  Шуміло О.С. Роль маркетингу в антикризовому менеджменті за сучасних умов функціонування підприємств / О.С. Шуміло, В.А. Євтушенко, А.В. Чумак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 461-466. – ISSN 2222-4459
1275914
  Андрєєва Н.М. Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 11-18. – ISSN 2313-4569
1275915
  Мордвінцева Т.В. Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 55-58 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1275916
  Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості його застосування в онлайн-діяльності бібліотек. З"ясовано переваги його викрористання, проаналізовано закордонний досвід у цій сфері.
1275917
  Ковальська М.С. Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 175-184. – ISSN 2312-6825
1275918
  Корнєєв В.М. Роль маркованої лексики у створенні емоціогенної структури тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 85-86
1275919
  Самедов В.Ю. Роль марксизма в развитии биологии / В.Ю. Самедов. – Баку, 1950. – 130с.
1275920
  Рзаев С.М. оглы Роль марксистско-ленинского мировоззрения в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рзаев С. М. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1976. – 26с.
1275921
  Рябов Н.П. Роль марксистско-ленинского мировоззрения в развитии социальной активности рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябов Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19с.
1275922
  Буйначев К.Д. Роль марксистско-ленинского философского образования в формировании коммунистического мировоззрения масс : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Буйначев К. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1973. – 28л.
1275923
  Полозов С.Н. Роль марксистско-ленинской идеологии в движении народных масс : Автореф... канд. философ.наук: / Полозов С.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. Кафедра философии. – Москва, 1953. – 14 с.
1275924
  Багдасаров К.А. Роль марксистско-ленинской идеологии в развитии социалистического образа жизни / К.А. Багдасаров ; отв. ред. Х.Н. Момджян ; АН ТССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1986. – 186, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-187
1275925
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов обществвенного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24с.
1275926
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24л.
1275927
  Лынко В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменения характера их действия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынко В. А.; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 191л.
1275928
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24л.
1275929
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1275930
   Роль марксистско-ленинской партии в нравственном развитиии общества. – Ленинград, 1983
1275931
  Димов Д.В. Роль марксистско-ленинской партии в руководстве социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Димов Д.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1275932
  Петросян А.А. Роль марксистско-ленинской партии в системе социалистического управления обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Петросян А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 29л.
1275933
  Варгин Л.И. Роль марксистско-ленинской теории в деятельности КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Варгин Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 26л.
1275934
  Мерзон С Л. Роль марксистско-ленинской философии в развитии советской науки при переходе от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мерзон Л.С,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 25 с.
1275935
  Гердт А.А. Роль Мартина Опица в выработке норм немецкого национального языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гердт А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1275936
   Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства : науково-практична конференція, 8 лютого 2005 р.: матеріали. – Київ, 2005. – 136с.
1275937
  Кулик В. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 139-171. – (Політологія і етнологія ; Вип. 27). – ISBN 966-02-3666-2
1275938
  Осецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 86-98. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1275939
  Рева Т.С. Роль масонства в українській політиці // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 152-154
1275940
  Хайтам Н.Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 391-395. – ISSN 2076-1554
1275941
  Фидрус Т.А. Роль массовой борьбы в формировании позиции Швеции по отношению к агрессии США во Вьетнаме 1965-1973 гг.м : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Фидрус Т.А. ; МГУ , Истор. ф-т , Каф. новой и новейшей истории. – Минск, 1976. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1275942
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Варфоломеева М.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М, 1971. – 25л.
1275943
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР / М.В. Варфоломеева. – Москва, 1974. – 231с.
1275944
  Остапенко Нина Филимоновна Роль массовых крестьянских газет Украинской ССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. 1926-1929 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Нина Филимоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 234л. – Бібліогр.:л.195-234
1275945
  Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Н.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1275946
  Осецкий В.Л. Роль массовых окрытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте" / В.Л. Осецкий, И.Л. Татомир // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 12 (665). – C. 86-98. – ISSN 2522-9311


  "...Показано, какую роль играют массовые открытые онлайн-курсы в организации систмы дистанционного обучения."
1275947
   Роль массовых организаций в развитии общественно-политической и производственной активности трудящихся Урала ( 1917 - 1985 гг. ). – Пермь : ПГУ, 1988. – 137 с.
1275948
  Акперов М.С. Роль математики в познании / М.С. Акперов. – Москва, 1967. – 40с.
1275949
  Митропольский Ю.А. Роль математики в развитии техники / Ю.А. Митропольский, А.Н. Боголюбов. – К., 1984. – 48с.
1275950
  Радзіховська Л.М. Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології / Л.М. Радзіховська, О.В. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С.162-165. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1275951
  Киселева Н.А. Роль математических абстракций в познании действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра диалетич. и ист. материализма. – М., 1957. – 18л.
1275952
  Вовк С.Н. Роль математической теории эксперимента в повышении эффективности инженерных исследований и разработок / С.Н. Вовк, В.А. Вознесенский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1275953
  Файнерман І.Д. Роль математичних досліджень природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1275954
  Свириденко В.М. Роль математичної гіпотези в пізнанні мікроявищ : На матеріалах розвитку нерелятивістської квантової механіки / В.М. Свириденко; АН УРСР, Ін- філософії. – Київ, 1962. – 172 с.
1275955
  Острянин Д.Х. Роль материалистической биологии в борьбе за коммунистическое мировоззрение / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 13-74с.
1275956
  Назаренко А. Роль материально-технического снабжения в обеспечении бесперебойной работы производства // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 48-50 : фото
1275957
  Гасанлы Гасан Махмуд оглы Роль материально-технического снабжения в повышении эффективности использования основных производственных фондов. (На примере нефетепромысл. машиностроения Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.06 / Гасанлы Гасан Махмуд оглы; Азер. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1275958
  Шиловцева Надежда Васильевна Роль материально-технической базы в развитии содержания и характера труда в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шиловцева Надежда Васильевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 22л.
1275959
  Пасечник В.Л. Роль материального стимулирования в перевоспитании осужденных // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 97-103
1275960
  Юлдашев Садыкжан Роль материального стимулирования в повышении производительности труда. (На материалах хлопководческих совхозов Узбекистана) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Юлдашев Садыкжан; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 21л.
1275961
  Султанова Т.Б. Роль материального стимулирования работников в совершенствовании организации общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Султанова Т.Б.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1275962
  Пилипенко В.А. Роль материальной заинтересованности в развитии промышленного производства в период строительства коммунизма. (На материалах машиностроения Донбасса) : Автореф... канд. экон.наук: / Пилипенко В.А.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1967. – 27л.
1275963
  Кулев Г.Б. Роль материальной заинтересованности колозов и колхозников в укреплении и развитии общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кулев Г.Б.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 16л.
1275964
  Китапбаев Б. Роль материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного хозяйства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Китапбаев Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
1275965
  Данчу Константин К. Роль материальных балансов при планировании народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Данчу К.Константин; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1954. – 17л.
1275966
  Коноплев Владимир Петрович Роль материальных и моральных стимулов в достижении высшей производительности труда (на опыте работе речного флота) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплев Владимир Петрович; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 16л.
1275967
  Чобич Я.М. Роль материальных и моральных стимулов в становлении коммунистического труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чобич Я.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1275968
  Харченко В.Е. Роль материальных и моральных стимулов в укреплении социалистической дисциплины труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харченко В.Е.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1973. – 24л.
1275969
  Исхаков И. Роль материальных и моральных стимулов в формировании коммунистического отношения к труду. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исхаков И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
1275970
  Даутов Рашид Даутович Роль материальых и моральных стимулов в повышении эффективности колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Даутов Рашид Даутович; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
1275971
  Валюгин М.А. Роль материльных стимулов в дальнейшем развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валюгин М.А.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л.
1275972
  Федоришин Г. Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 119-127. – ISSN 2312-1246
1275973
  Пясковський Б.В. Роль матеріалістичних традицій у розвиткові вітчизняної математики. / Б.В. Пясковський. – Київ, 1973. – 183с.
1275974
  Бондарєв С.В. Роль матеріалознавства в сучасному світі та історії людства // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (77). – C. 15-18. – ISSN 2413-7405


  Наприкінці 90-х років ХХ сторіччя Ю. М. Таран заснував процес підготовки фахівців за новою для металургії академії спеціальність - з галузі інженерного матеріалознавства, на кафедрі матеріалознавства. Автор є одним з перших випускників НМетАУ за цією ...
1275975
  Шишка І.В. Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря) / І.В. Шишка, А.В. Кудієвський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
1275976
  Лаврук Н.А. Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 200-210. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1275977
  Тихонович А.И. Роль машинно-тракторной старции Украины в коллективизации сельского хозяйства (1929 -- начало 1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонович А. И.; МВО СССР, КГУ, Каф. ист.СССР. – Киев, 1951. – 18 с.
1275978
  Шпак В.А. Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного производства в годы послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1950 гг.) (На примере передовых МТС Харьковской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Шпак В.А. – Киев, 1951. – 28 с.
1275979
  Понировский Ф.И. Роль машинно-тракторных станций в экономике колхозов Марийской АССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Понировский Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
1275980
  Иванов Г.Т. Роль машино-тракторных станций в развитии общественного хозяйства колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Г.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
1275981
  Джелали Д.И. Роль машино-тракторных стинций в повышении производительности труда в колхозах (на матер. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Джелали Д. И.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
1275982
  Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н.І. Синькевич, О.Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 148-156. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1275983
  Герко А.П. Роль машиностроения в формировании народохозяйственного комплекса Западной Сибири : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Герко А.П. ; Сибир. отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 25 с.
1275984
  Гуславський В.С. Роль МВС у формуванні та функціонуванні єдиного правоохоронного простору СНД // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35.
1275985
  Логвиненко М.І. Роль МВС України та структурних підрозділів у системі захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 82-85. – ISBN 978-617-696-925-9
1275986
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль МВФ в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. + Додатки: л.178-190. – Бібліогр.: л.159-177
1275987
  Івлєва І.В. Роль МВФ у глобалізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 20-24.
1275988
  Панфілова Т.О. Роль МВФ як суб"єкта глобального управління в розвитку світової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 48-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1275989
  Рижко Л.В. Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 38-47. – ISSN 0374-3896
1275990
  Даминов Р.А. Роль меди в возникновении эндемической иктерогемоглобинурии каракульских овец в Юго-Западных Кызылкумах : Автореф... канд. биол.наук: / Даминов Р.А.; АН Киргиз. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 19л.
1275991
  Киреева Н.Я. Роль медиальной зоны дыхательного центра в организации дыхательного акта : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Киреева Н.Я.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – л.
1275992
  Кушик М. Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині XIX-початку ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 67-73.


  У 1890 р. ректором У-ту Св.Володимира було офіційно затверджено наукове клінічне товариство студентів-медиків м. Києва.
1275993
   Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців / І.М. Ткачук, Г.З. Мороз, А.А. Воронко, Т.А. Бібік, Т.О. Гайшун, Н.І. Рум"янцева // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 59-68. – ISSN 2310-4910
1275994
  Юськів Б.М. Роль медіа-пропаганди в умовах "гібридної війни" / Б.М. Юськів, С.В. Хомич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 27-43. – ISSN 2308-6912


  Предметом дослідження стала "гібридна війна", яку веде на Сході України Російська Федерація. Особливістю "гібридної війни" є те, що в ній нарівні з військовими ресурсами активно використовуються ресурси невійськові, насамперед пропагандистські. ...
1275995
  Кремень Т. Роль медіа в політичних процесах у Єгипті // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 30-32. – ISSN 0868-8117
1275996
  Пенчук І.Л. Роль медіа в системі дитячої медіакомпетентності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 78-83. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1275997
  Никоненко Л.В. Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 300-309. – ISSN 2219-2654
1275998
  Кухар Л.О. Роль медіаграмотності в освітній галузі в умовах пандемії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 152-166. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1275999
  Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування медіакультури сучасної молоді, визначено та обґрунтовано важливість здобуття медіаосвіти, щоб уміти аналізувати та оцінювати медіатексти, опрацьовувати отриману інформацію, відсіювати зайву, виробляти власний ...
1276000
  Кліменко М.Р. Роль медіації у вирішенні правових конфліктів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 194-197. – ISBN 978-966-7166-36-6
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,