Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1272001
  Фесюк Г. "Розсипані перли" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1272002
  Грабовський С. "Розстріл науки". Урядова зондеркоманда та її асистенти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 18-19


  Чинна влада сьогодні виконує роль зондеркоманди щодо української науки та НАНУ, бо, попри всі розмови про "підтримку науки", вона в Україні відтепер припиняє існування.
1272003
  Коцарев О. "Розстріляне відродження" і стратегії виживання // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 18-20
1272004
  Кравченко Я. "Розстріляне Відродження" українського малярства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Минає 130 років від дня народження Михайла Бойчука та 75 років - фізичного знищення Вчителя і його учнів.
1272005
  Галета О. "Розстріляне Відродження": від історії метафори до метафори історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 8 (620). – С. 58-65. – ISSN 0236-1477


  1959 рокеу в паризькому видавництві "Культура" побачила світ антологія української літератури "Розстріляне Відродження", назва якої стала згодом визначенням цілої епохи. Історія її появи показує перехід від метафори дороги до оксюморона, у якому ...
1272006
  Прохоренко О. "Розтоптані пелюстки" Євгена Маланюка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 97-107. – ISSN 0042-9422
1272007
  Жулинський М.Г. "Розуміти високе значення людини". Культурництво Пантелеймона Куліша як відповідь на виклик епохи // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 323-327. – ISBN 978-966-00-0899-6
1272008
  Олійник Д. "Розумна енергетика": світові тенденції й вітчизняні реалії // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 46-48. – ISSN 2313-559X


  Проаналізовані основні світові й вітчизняні тенденції розвитку "розумної енергетики". Визначено, що головним пріоритетом України у сфері впровадження "розумної енергетики" є формування єдиної державної енергетичної політики, спрямованої на світову ...
1272009
  Кривцун Д. "Розумна оборона" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 квітня (№ 70). – С. 4


  У Києві відбувся круглий стіл, на якому обговорили співробітництво України з НАТО та ЄС в оборонній сфері. Мета - конкретні проекти.
1272010
  Бойко В.Д. "Розумне місто" в контексті кібербезпеки: інциденти, ризики, загрози / В.Д. Бойко, М.Д. Василенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 184-191. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1272011
  Завальнюк І. "Розумний строк" в адміністративному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 275-279. – ISSN 0132-1331
1272012
  Калошина К.В. "Розумний" сумнів як важливий принцип для суб"єкта наукової діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 23-25
1272013
  Островська А. "Розумні контракти": практика та перспективи використання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 69-70
1272014
  Калініна А. "Розумні розваги для науковців і їхніх родин" (З історії Київського будинку вчених НАН України) / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 0372-6436


  Основні віхи історії Національної академії наук України.
1272015
  Яцкевич І.В. "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств / І.В. Яцкевич, Н.Д. Маслій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 363-367. – ISSN 2222-4459


  У роботі досліджено роль, проблеми та перспективи "розумної фабрики" в умовах цифровізації підприємств з урахуванням дисбалансу бізнессередовища. Визначено, що в сучасних умовах більшість підприємств зосереджені на автоматизації бізнес-процесів та ...
1272016
  Тобота Ю.А. "Розумність" - фундаментальна категорія цивільного права України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 51-56. – ISSN 0201-7245
1272017
  Попов А.А. "Розумність", право і стандарти юридичної освіти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 26-33. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830


  У статті проаналізовано значення поняття "розумність" для становлення стандартів юридичної освіти. Дається оцінка деяким пропозиціям Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 роки.
1272018
  Задорожна С. "Розумно-праведні душі": Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 205-212


  У статті аналізується феномен Т.Шевченка з М. Костомаровим та П. Кулішем у площині духовного аристократизму, прояв атрибутивних рис їх духовності у публіцистично-художній практиці.
1272019
  Лютий Т.В. "Розумно нерозумні" структури мови // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 191-196.
1272020
  Деміна А.Д. "Розчаклування" як процес раціоналізації світу (за працями Ч. Тейлора) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 36-37
1272021
  Волощук Ю. "Розчарований, втомлений, самотній..." автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні "Лось" В. Гжицького // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 47-52. – ISSN 2075-1486
1272022
  Стусенко О. "Розчинення в хармсі" : повість // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 55-85. – ISSN 08-68-4790-1
1272023
  Білоцерківець Н. "Розчистити засипану криницю" : Розмова з Валерієм Шевчуком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 12--14. – ISSN 0868-9644
1272024
  Адамовський М.І. "Розширення меж застосування реакції Кастаньолі-Кушмана" : дис. ... д-ра філософії : 102 / Адамовський Михайло Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 154 арк. – Додатки: арк. 153-154. – Бібліогр.: арк. 144-152
1272025
  Сидоржевський М. "Розшукую у пам"яті сліди І не знаходжу - заросли вітрами..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Про біле й чорне нашого буття, і про марноту недосконалого світу під вічним небом. Книжка ронделів Миколи Боровка "П"ятсот миттєвостей".
1272026
  Забара К.Л. Розробка сегментації та формування стратегії позиціонування українських виробників шин на латиноамериканському ринку // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 91-99
1272027
  Хандожко В.О. Розробка сенсорів на основі ядерного квадрупольного резонансу в моноселенідах галію та індію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Хандожко Віктор Олександрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1272028
  Чичкарьов Є.А. Розробка сервера обчислень і web-інтерфейсу для віддаленої роботи систем комп"ютерної математики в середовищі пакету Moodle / Є.А. Чичкарьов, О.В. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 228-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано існуючі рішення з розробки web-інтерфейсу до обчислювальних пакетів з відкритим кодом, а також переваги і недоліки аналогічних пропрієтарних рішень для пакетів Maple, Matlab, MathCad. Представлені результати розробки і випробування ...
1272029
  Закусило О.К. Розробка серії електронних навчальних підручників для дистанційних курсів з прикладної та соціальної статистики / О.К. Закусило, Н.М. Товмаченко, В.П. Жирицький // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 105-107
1272030
  Ващишак С.П. Розробка системи автоматизованного контролю якості електродинамічних випромінювачів звуку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Ващишак С.П.; Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Київ, 1996. – 15 с.
1272031
  Жаріков Е.В. Розробка системи автоматизованого управління барабанними сушильними установками вуглезбагачувальних фабрик. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Жаріков Е.В.; Донецьк. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1998. – 17 с.
1272032
   Розробка системи аналітичних обчислень на ЕВМ та її застосування в кінетиці плазми / Ю.О. Вижол, А.М. Жорова, І.О. Муленко, О.Л. Хомкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 96-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням стандартного програмного забезпечення (MathCad) виконаний аналітичний розрахунок транспортних перерізів електрон-електронних зіткнень в плазмі для короткодіючого кулонівського потенціалу (ККП). На мові програмування Visual Basic ...
1272033
  Крикуненко Д.О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 212-217. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1272034
  Грицишен Д.О. Розробка системи документування наслідків бойових дій та окупації державних територій / Д.О. Грицишен, О.С. Горай // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 52-62. – ISSN 2306-6792
1272035
  Шипукова Н.Г. Розробка системи забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції для підприємств трикотажної промисловості : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.01.02 / Н.Г.Шипукова; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
1272036
  Шабелюк О.В. Розробка системи мобільного навчання для студентів природничих спеціальностей // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 79-81
1272037
  Маренич А.В. Розробка системи моніторингу атмосферного повітря урбосистем із застосуванням пересувних екологічних лабораторій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Маренич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272038
  Киричок Т.Ю. Розробка системи оцінки стану збереженості фондів рідкісних та цінних видань / Т.Ю. Киричок, Н.Л. Талімонова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (62). – С. 4-17. – ISSN 2077-7264
1272039
  Кравченко В. Розробка системи підтримки прийняття рішень при визначенні здобувачем наукового керівника через мережу Інтернет / В. Кравченко, В. Кравченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 88-95. – ISSN 1682-2366


  Описується інформааційна модель та алгоритм програмно-методичного комплексу, який може бути використаний здобувачем під час пошуку наукового керівника за допомогою засобів інтернету на сайтах аспірантур ВНЗ.
1272040
  Оболенський О.Ю. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів / О.Ю. Оболенський, В.М. Сороко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 321-330. – (Право. Економіка. Управління)
1272041
   Розробка системи професійно важливих якостей бакалавра технічного напряму для відбору в магістратуру / О. Артеменко, Д.Ю. Артеменко, Н.Г. Чередниченко, О.О. Чернявська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 24-36. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1272042
  Іванова О.М. Розробка системи реконструкції доз опромінення суб"єктів з Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Іванова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України". – Київ, 2019. – 24, [1] с.. включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1272043
  Рак О.М. Розробка системи теплового котролю і оцінка залишкового ресурсу за цим фактором строку служби ізоляції рудникових тягових електродвигунів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Рак О.М.; Донецк.держ.техн.ун-т. – Донецк, 1998. – 16л.
1272044
  Підлісецька І.О. Розробка системи умовних позначень об"єктів історико-культурної спадщини для туристичних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 73-81


  У статті систематизовано та узагальнено різноманітні класифікації об"єктів історико-культурної спадщини. Розроблено схему об"єктів історико-культурної спадщини з детальним представленням нерухомих пам"яток: археологічних, історичних, архітектури та ...
1272045
  Гнатишина Н.Д. Розробка системи управління інноваційним кластером підприємств легкої промисловості // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 136-145. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1272046
  Гезь О.І. Розробка системи управління інноваціями з врахуванням економічного та екологічного критеріїв / О.І. Гезь, Ю.В. Загородній, П.М. Зінько // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 88-90
1272047
  Білей Н.В. Розробка системи управління якістью на міні трикотажно-швейному підприємстві. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.02 / Білей Н.В.; Мін-во освіти Укр. – К, 1999. – 20л.
1272048
  Оксенюк О.Є. Розробка складу та технології антисептичних засобів для лікування мікозів і уражень шкіри : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Оксенюк Оксана Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1272049
  Постой В.В. Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування запальних захворювань суглобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Постой Владислав Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2020. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1272050
  Фарес Рамі Розробка складу та технології комбінованого лікарського препарату для лікування гострих кишкових інфекцій : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Фарес Рамі ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 26 назв
1272051
  Кудрик Б.Т. Розробка складу та технології лікарської форми імуномодулюючої дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Кудрик Богдан Тарасович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1272052
  Бондаренко А.С. Розробка складу та технології рослинного сиропу для лікування застудних захворювань : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Бондаренко Альона Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 28 назв
1272053
  Щиковський О.Е. Розробка складу та технології твердих лікарських форм у вигляді таблеток з важкорозчинних субстанцій рилузол та німодипін : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Щиковський Олександр Едуардович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272054
  Буткевич Т.А. Розробка складу, технології та дослідження таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina velutipes : автореф. дис... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Буткевич Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1272055
  Жданюк Н.В. Розробка сорбентів на основі модифікованих глин для захисту вод від неорганічних токсикантів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Жданюк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1272056
  Клопов Р. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення ефективності наукових досліджень в професійній освіті / Р. Клопов, О. Пшенична // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 116-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1272057
  Колесник В.Є. Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 167-178 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1272058
  Мележик Олександр Іванович Розробка способів і засобів контролю якості розвантаження і зміцнення порід навкруги гірничих виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Мележик Олександр Іванович; Мін-во освіти України. Донбас. гірничо-металургійний ін-тут. – Алчевськ, 1998. – 15л.
1272059
  Булгаков Ю.Ф. Розробка способів і засобів порошкового і пінного гасіння суладних підземніх пожеж : Автореф... докт. техн.наук: 05.26.01 / Булгаков Ю. Ф.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 39л.
1272060
  Куроченко Віталій Михайлович Розробка способів нормалізації теплових умов праці при проведенні виробок в залізорудних шахтах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Куроченко Віталій Михайлович; Криворізький гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 21л.
1272061
  Клименко Л.А. Розробка способів та засобів зменшення часу обробки і передачі відеоданих в АСУЗТ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Клименко Л.А.; Харків. держ. Акад. залізн. транспорту. – Харків, 1999. – 16л.
1272062
  Мухінд А.В. Розробка способів та обгрунтування параметрів засобів охорони виймальних штреків для іх повторного використання у нестійких породах шахт західного Донбасу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.11 / Мухінд А.В.; НАН Укр.Ін-т геотехн.механіки. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
1272063
  Чебенко Ю.М. Розробка способів управління дробленням гірських порід шляхом регулювання питомої енергії вибуху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Чебенко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272064
  Хазіпов І.В. Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно : автореф. ... канд. техн. наук: 05.05.02 / Хазіпов І. В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1272065
  Швадчина Ю.О. Розробка способів фотокаталітичного очищення води від органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Швадчина Юлія Олегівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272066
  Бачурін Л.Л. Розробка способу визначення ефективності поверхневої енергії гірських порід для прогнозування стану гірничого масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Бачурін Леонід Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272067
  Виноградов Ю.О. Розробка способу зниження водоприпливу і підвищення стійкості гірничих виробок в складних гідрогеологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Виноградов Юрій Олексійович ; НАН України ; Ін-т фіз. гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272068
  Гаврюков Олександр Володимирович Розробка способу і засобів подовження стрічкових виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Гаврюков Олександр Володимирович; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 19л.
1272069
  Свінцицька А.І. Розробка способу очищення пектинового екстракту з бурякового жому за допомогою іонообмінних смол : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.05 / Свінцицька А. І.; УДУХТ. – К., 1997. – 20л.
1272070
  Лоза А.В. Розробка способу підвищення експлуатаційної стійкості чаш доменних шлаковозів із використанням зварювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лоза Аркадій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1272071
  Кузьмін Сергій Павлович Розробка способу пожежобезпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 21.06.02. / Кузьмін С.П.; Мін-во палива та енергетики України; Держ. Макіївський наук.-дослід. ін-тут з безп. робіт у гірничій пром. – Макіївка, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1272072
  Кроль В.О. Розробка спрощеної методики масової реєстрації учасників навчального процесу в LMS MOODLE і її реалізація / В.О. Кроль, П.П. Федірко, В.В. Морозов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 94-99


  Щодо впровадження інформаційно-комунікаційих технологій в навчальний процес, що відповідає сучасним тенденціям в освіті.
1272073
  Ахмаметьєва Г.В. Розробка стеганографічного методу для цифрових зображень на основі перетворення / Г.В. Ахмаметьєва, М.Д. Безсонова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 66-74. – ISSN 2524-0056
1272074
  Кобозєва А. Розробка стеганографічного методу, стійкого до атак проти вбудованого повідомлення / А. Кобозєва, І. Бобок // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 16-22. – ISSN 2707-1758


  Особливості сучасних мережевих комунікацій приводять до необхідності використання при організації прихованого каналу зв"язку стеганографічних алгоритмів, стійких до стиску з втратами, залишаючи актуальними задачі розробки нових ефективних ...
1272075
   Розробка Стратегії економічного розвитку: навчальний посібник для місцевих рад в Україні. – 71с.
1272076
  Жилінська Л.О. Розробка стратегії покращення рівня експорту продукції промислового підприємства / Л.О. Жилінська, А.І. Печеник // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
1272077
  Бухаріна Л.М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 103-105
1272078
  Ястребов Ю.Ю. Розробка стратегії розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах інтернаціоналізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 43-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1272079
  Гудзь О.Є. Розробка стратегічних альтернатив розвитку корпорацій // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 28-29
1272080
  Правдюк Н.Л. Розробка стратегічного набору управління інноваційно-інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств / Н.Л. Правдюк, М.О. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 39-51. – ISSN 2411-4413
1272081
  Аль-Дахлє Мухаммєд Зайд Абдель Розробка структур і алгоритмів синтезу автоматів з "програмуємою" логікою на програмуємих ВІС : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13 / Аль-Дахлє Мухаммєд Зайд Абдель; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1998. – 20л.
1272082
  Арсенюк Ігор Ростиславович Розробка структурних методів та засобів підвищення точності вимірювальних перетворювачів для систем поелементного діагностування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Арсенюк І.Р.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2000. – 19 с.
1272083
  Шевчук Ю.М. Розробка та аналіз популяційних моделей поширення інформації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Шевчук Юлія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 178 арк. – Додатки: арк. 173-178. – Бібліогр.: арк. 159-172
1272084
  Шевчук Ю.М. Розробка та аналіз популяційних моделей поширення інформації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Шевчук Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272085
  Аль-Хілалі Зайнаб Сааді Хусейн Розробка та аналіз програмної підсистеми складання регулярного розкладу занять для освітньої платформи : дис. .. канд. техн. наук : 01.05.03 / Аль-Хілалі Зайнаб Сааді Хусейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 156 арк. – Додатки: арк. 154-156. – Бібліогр.: арк. 141-153
1272086
  Аль-Хілалі Х З.С. Розробка та аналіз програмної підсистеми складання регулярного розкладу занять для освітньої платформи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Аль-Хілалі Зайнаб Сааді Хусейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272087
  Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем Розробка та аналіз системи відкритих даних для електронного урядування : дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 140 арк. – Додатки: арк. 139-140. – Бібліогр.: арк. 119-138
1272088
  Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем Розробка та аналіз системи відкритих даних для електронного урядування : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Альхававша Мохаммад Нагар Свейлем ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272089
  Магдисюк Л.І. Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 248-256. – ISSN 2219-2654
1272090
  Рубан М.Ю. Розробка та будівництво вузькоколійних електровозів на дніпропетровському електровозобудівному заводі (1969–1991) / М.Ю. Рубан, В.В. Пономаренко // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 100-110. – ISSN 2617-1929
1272091
  Лазарєв І.В. Розробка та вдосконалення методів розрахунку міцності елементів конструкції силових трансформаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Лазарєв Іван Вікторович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272092
  Голтвяниця В.С. Розробка та використання титан-алюмінійових сплавів для виливків та захисних покриттів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Голтвяниця Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізьк. нац. технічний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1272093
  Александрова І К. Розробка та впровадження бізнес-процесів для підвищення якості та безпеки продукції підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 261-268. – ISSN 2222-4459
1272094
  Радченко К.А. Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів з тактичних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі / К.А. Радченко, Г.А. Зміївський, О.В. Петрук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 165-173. – ISSN 2074-8922


  "...У статті на основі всебічного аналізу і узагальнення досвіду використання інформаційних технологій дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України, формулюються пропозиції щодо їх використання в системі національної військової освіти."
1272095
  Кожем"якін Г.Б. Розробка та впровадження засобів мокрої очистки низьконапірних газових потоків з метою скорочення промислових викидів в атмосферу. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.04 / Кожем"якін Г.Б.; М-во освіти Укр.Запорізька держ.інжен.академія. – Запоріжжя, 1996. – 21л.
1272096
  Шавкун І.Г. Розробка та впровадження інтеграційної парадигми як складова сучасного соціального менеджменту // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 48-55
1272097
  Бєлоусова О.С. Розробка та впровадження лізингових проектів в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 21-24. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272098
  Карачина Н.П. Розробка та впровадження маркетингових стратегій на підприємствах для підвищення фінансових результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-92. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність розробки і впровадження маркетингових стратегій, розкрито їх сутність та необхідність використання для ефективної діяльності підприємств.
1272099
  Шаян Олександр Леонідович Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Шаян О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1272100
  Шаян Олександр Леонідович Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Шаян О.Л.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 176л. – Бібліогр.: л. 164 - 176
1272101
  Скорик Л.В. Розробка та впровадження системи управління в області промислової безпеки і охорони праці / Л.В. Скорик, С.О. Ізотов // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 46-51. – ISSN 2307-4752


  Виконано обгрунтування етапів розробки і впровадження системи управління в області промислової безпеки і охорони праці.
1272102
  Калашнік І.І. Розробка та впровадження системи управління якістю продукції промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-106. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272103
  Мулик К.В. Розробка та впровадження спортивно-оздоровчого маршруту з пішоходного туризму для студентської молоді / К.В. Мулик, Т.І. Гриньова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 114-118. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1272104
  Грегірчак Н.М. Розробка та впровадження способу одержання нейстонних біопрепаратів з допомогою флотації : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.20 / Грегірчак Н. М.; УДУХ. – К., 1999. – 20л.
1272105
  Каменська О.П. Розробка та впровадження схеми управління бюджетними коштами закладів охорони здоров"я // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 77-82
1272106
  Диняк С.А. Розробка та впровадження типової комплексної еколого-геологічної програми обстеження території складів і баз паливно-мастильних матеріалів / С.А. Диняк, В.Г. Максимов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основними джерелом питного водопостачання. Наведено приклад створення комплексної ...
1272107
  Марченко С.М. Розробка та впровадження цінової стратегії на підприємствах різних форм власності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 191-196. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272108
  Шпильовий П.Б. Розробка та дослідження Nb-Al тонкоплівкової технології для сенсорних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Шпильовий П.Б. ; НАН України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1272109
  Каплан Володимир Нусійович Розробка та дослідження алгоритмів в АСУ ТП МБРЗ, що підвищують вихід корисного при безперервній розливці сталі : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Каплан Володимир Нусійович; Мін-во промисл. політики України. Науково-виробнича корпорація. – К., 1999. – 17л.
1272110
  Вакуленко Оксана Сергіївна Розробка та дослідження алгоритмів оперативного планування взаємопов"язаних виробничих процесів в одиничному та дрібносерійному виробництві : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Вакуленко О.С.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1272111
  Майков С.Ю. Розробка та дослідження аналітико-статистичних моделей прогнозування ефективності засобів та ситсем управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Майков С.Ю.; МОУ, КІІЦА. – К., 1993. – 16л.
1272112
  Черкасов Д.І. Розробка та дослідження високопродуктивних систем просторової обробки з регулярною структурою : Автореф... канд. техніч.наук: 05.13.06 / Черкасов Д.І.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1999. – 19л.
1272113
  Черкасов Д.І. Розробка та дослідження високопродуктивних систем просторової обробки з регулярною структурою. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Черкасов Д.І.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 18л.
1272114
  Корсунов К.А. Розробка та дослідження високоресурсних плазмотронів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.10 / Корсунов К. А.; Запор. держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 18л.
1272115
  Махмуд Тіаб Муса Акаілі Розробка та дослідження високоресурсного плазмотрона з плазмовим катодом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.10 / Махмуд Тіаб Муса Акаілі; НАН України. Фізико-технологічний ін-тут металів і сплавів. – К., 1999. – 16л.
1272116
  Набережна О.О. Розробка та дослідження властивостей самоармованих органопластиків на основі термостійких ароматичних поліамідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Набережна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2017. – 30 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1272117
  Булига Ю.В. Розробка та дослідження гідроімпульсного привода установки для віброабразивного очищення великогабаритних виробів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.03 / Булига Ю. В.; Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Винниця, 1996. – 17 с.
1272118
  Шоловій Ю.П. Розробка та дослідження гнучких вібраційних модулів для об"ємного дозування порошкових матеріалів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Шоловій Ю.П.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1993. – 18л.
1272119
  Бєлоха Г.С. Розробка та дослідження джерел живлення з релейним керуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бєлоха Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1272120
  Стратівнов Є.В. Розробка та дослідження енергозберігаючої технології отримання терморозширеного графіту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Стратівнов Євген Владиславович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272121
  Адаменко В.А. Розробка та дослідження ефективного методу рішення задач розпізнавання кривих та кольорових растрових зображеннях : Автореф... канд. техн. наук: 01.05.04 / Адаменко Віра Анатоліївна ; Мін-во освіти України. – Харків, 1999. – 20 с.
1272122
  Буров Є.В. Розробка та дослідження інструментальних засобів проектування розподілених інформаційних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.17 / Буров Є. В.; Денр. ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 1993. – 22л.
1272123
  Грицай Ірина Валеріївна Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з квадратичною нелінійністю : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Грицай І. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібл.: 20 назв
1272124
  Грицай І.В. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з квадратичною нелінійностю : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.02 математ. моделювання та обчислювальні методи / Ірина Валеріївна Грицай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 164с. – Бібліогрю: л.151-164
1272125
  Хусаїнов Тимур Ділюсович Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Хусаїнов Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1272126
  Хусаїнов Тимур Ділюсович Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Хусаїнов Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 164 л. + Додатки: л.160-164. – Бібліогр.: л.151-159
1272127
  Ван Інхуейн Розробка та дослідження математичного забезпечення автоматизованих систем управління дискретним виробництвом : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Ван І,; Мін-во освіти Укр.нац.ун-т Укр КПІ. – К, 1997. – 18л.
1272128
  Южаков С.В. Розробка та дослідження методів застосування множинних перетворень для високоефективної комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Южаков Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272129
  Крячок Сергій Дмитрович Розробка та дослідження методів і засобів вертикального проектування з рідинними компенсаторами : Автореф. дис. ... техн. наук: 05.24.01 / Крячок С.Д.; КНУ буд. і арх. – Київ, 2001. – 15 с.
1272130
  Міскі-Оглу Олексій Георгійович Розробка та дослідження методів прогнозу та непрямих вимірювань параметрів у системі керування конверторною плавкою : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Міскі-Оглу Олексій Георгійович; Акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1994. – 15л.
1272131
  Поляков Гліб Олександрович Розробка та дослідження методів стиснення даних без втрат : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Поляков Г.О.; МО і НУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2001. – 15 с.
1272132
   Розробка та дослідження методу проектування енергозберігаючих освітлювальних установок : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.07 / Карпалюк І. Т,; Карпалюк І. Т,; Харк. акад. міськ. гос-ва. – Х., 1998. – 18л.
1272133
  Бєлявін В.Ф. Розробка та дослідження моделі сигналу і методу підвищення завадостійкості охоронних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бєлявін Володимир Федорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1272134
  Виноградов О.Г. Розробка та дослідження надійності особистісного опитувальника В5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розроблено особистісний опитувальник на базі моделі "великої п"ятірки". Факторний аналіз парсел дозволив прийняти гіпотезу про те, що п"ять факторів задовільно відтворюють кореляційну матрицю, при цьому факторна структура відповідає закладеній на етапі ...
1272135
  Ван Моорлегем Вільфред Розробка та дослідження нових Ni-Ti --сплавів з ефектом пам"яті : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.07 / Ван М.В.; Акад.наук Укр.Ін-т металофізики. – К, 1994. – 18л.
1272136
  Марасін О.В. Розробка та дослідження пальникових пристроїв для спалювання біогазу в промислових котлах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Марасін Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272137
  Хромишев В.О. Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.17.06 / хромишев В.О; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – 17 с.
1272138
  Іванов І.П. Розробка та дослідження порошкових зносостійких матеріалів з нестабільною структурою : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Іванов І.П.; Запорізький машинобудівний ін-тут ім.В.Я.Чубаря. – Запоріжжя, 1993. – 21л.
1272139
  Якимович М.В. Розробка та дослідження процесу конверсії вуглецевмісної сировини з використанням плазмових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Якимович Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2017. – 26 с. – Бібліогр.: 28 назв
1272140
  Сухопара Олександр Миколайович Розробка та дослідження системи технічного обслуговування обладнання наземних систем зв"язку цивільної авіації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / Сухопара О.М.; Мін-во освіти і науки України. Нац. авіаційний ун-тет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1272141
  Пащетник О.Д. Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Пащетник О.Д.; Пащеткин Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272142
  Ванжа Олександр Федорович Розробка та дослідження технології виплавки сталей аустенітного класу, мікролегованих скандієм : Автореф... Канд.техн.наук: 05.16,02 / Ванжа О.Ф,;. – Дніпропетровськ, 1994. – 18л.
1272143
  Максимук О.Б. Розробка та дослідження технології отримання мінерального розплаву в барботажній газовій печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Максимук Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1272144
  Тихомирова Т.С. Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Тихомирова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 31 назва
1272145
  Толстошеєв О.П. Розробка та дослідження характеристик робочого засобу виміру швидкості поширення ультразвуку для систем контролю морського середовища. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Толстошеєв О.П.; НАН України. Морський гідрофіз. ин-т. – Севастополь, 2000. – 19л.
1272146
  Бардахівська Квітослава Ігорівна Розробка та екперементальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Бардахівська К.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1272147
  Бардахівська Квітослава Ігорівна Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Бардахівська К.І.; НАНУ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ. – Київ, 2005. – 136л. + Додаток: л.129-136. – Бібліогр.: л.104-128
1272148
  Піняк Іван Степанович Розробка та експериментальне обгрунтування критерія поширення втомної тріщини за параметром поточного розкриття її вістря : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Піняк І.С.; Нац. академія наук України; Ін-т проблем міцності. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1272149
  Бриков М.М. Розробка та застосування матеріалознавчих основ підвищення зносостійкості залізовуглецевих сплавів при абразивному зношуванні : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.02.01 / Бриков М.М.; Запорізький національний технічний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
1272150
  Андрущак І.Є. Розробка та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Андрущак Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; М-во охорони здоров"я України, Держ. вищ. мед. навч. заклад "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ, 2015. – 375 арк. – Додатки: арк. 338-375. – Бібліогр.: арк. 301-337
1272151
  Андрущак І.Є. Розробка та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Андрущак Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1272152
  Вакуленко Г.Є. Розробка та застосування методу діагностуання газотурбінних газоперекачувальних агрегатів за термогазодинамічними параметрами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Вакуленко Г.Є.; НАН Укр.ін-т проблем машинобуд. – Харків, 1997. – 16л.
1272153
  Голубаха М.І. Розробка та застосування системи паралельних обчислень PARCS Python3 для хмарних обчислень / М.І. Голубаха, А.М. Коробка // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 34
1272154
  Юдін О.К. Розробка та захист системи віртуальної інфраструктури / О.К. Юдін, В.В. Узик // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 342-344
1272155
  Славко Г.В. Розробка та інтеграція плагінів математичного спрямування у систему дистанційної освіти Moodle / Г.В. Славко, В.В. Решетило, С.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 48-53. – ISSN 1995-0519
1272156
  Гаман Н.О. Розробка та обгрунтування логістичної карти для цілей вантажних автоперевезень на прикладі Львівської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 30-35. – ISSN 2075-1893


  У статті досліджено місце та важливість вантажних автомобільних перевезень в Україні. Описана роль картографічного забезпечення в процесі логістичного управління перевезень. Досліджена проблема відсутності картографічних матеріалів для забезпечення ...
1272157
  Голишев Леонід Костянтинович Розробка та обгрунтування методології створення автоматизованних систем проблемно-програмного управління в складних системах : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.04 / Голишев Леонід Костянтинович; Інститут прикладної інформатики. – К., 1995. – 43л.
1272158
  Борун В.В. Розробка та обгрунтування режимів краплинного зрошення виноградної шкілки в умовах півдня України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Борун Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272159
  Гончаренко Василь Юхимович Розробка та обгрунтування системи удобрення овочевих культур в лісостепу України : Автореф... докт. сільгосп.наук: 06.00.04 / Гончаренко Василь Юхимович; Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Соколовського Укр. академії аграрн. наук. – Харків, 1995. – 45л.
1272160
  Чернов О.Є. Розробка та оптимізація імпульсних торцевих ущільнень для швидкохідних трубонасосних агрегатів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Чернов О.Є.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 1995. – 19 с.
1272161
   Розробка та оптимізація конструкції амперометричного біосенсора на основі глутаматоксидази для аналізу глутамату в сироватці крові / Д.О. Мруга, Д.Ю. Кучеренко, Т.О. Борисова, С.В. Дзядевич, О.О. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 17, № 2. – С. 35-49. – ISSN 1815-7459
1272162
  Любімов І.М. Розробка та освоєння ресурсозберігаючих технологічних процесів прокатування економнолегованих напівспокійних арматурних сталей підвищеної міцності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05 / Любімов І.М.; НАН України. Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова. – Дніпропетровськ, 1998. – 17л.
1272163
  Шейчук В. Розробка та подання ефективних презентацій // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 61-66
1272164
  Богатирьов І.Г. Розробка та прийняття Пенітенціарного кодексу України в контексті реформування пенітенціарної системи: міф чи реальність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 157-164. – ISSN 2306-9082
1272165
  Сторубльов О.І. Розробка та реалізація моделей автоматичного супроводу повітряних об"єктів на ПЕОМ / О.І. Сторубльов, С.О. Жук, О.В. Іванов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається питання розробки на ПЕОМ імітаційної моделі формування радіолокаційних сигналів, дослідження процесу виявлення, а також реалізації супроводу повітряних об"єктів за умов наявності перешкодових сигналів.
1272166
   Розробка та реалізація стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід. – Київ : Дата Банк Україна, 2003. – 272с. – ISBN 966-530-130-6
1272167
  Іванов О. Розробка та реалізація структурного редактора композиційної метамови КОМЕТА / О. Іванов, Е. Нестеров, О. Янченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 199-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропонована стаття присвячена розробці структурного редактора композиційної метамови КОМЕТА, яка є мовою широкого спектру. Вона має на меті задання специфікацій програмних систем та їх подальшу конкретизацію. Розроблений редактор дозволяє задавати ...
1272168
  Рутицька Владислава Валеріївна Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв"зування прикладних задач інвестиційного менеджменту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Рутицька В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1272169
  Рутицька В.В. Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв"язування прикладних задач інвестиційного менеджменту : Дис. ... канд. техн. наук. Спец. 01.05.04- системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рутицька В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 160л. + Додатки: л. 123-160. – Бібліогр.: л. 109-123
1272170
  Ніжинська Ю.В. Розробка та складання карт регіонального агрокліматичного атласу (на прикладі Хмельницької області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 5-15


  Розглянуто основні концепції створення карт регіонального агрокліматичного атласу, зокрема зосереджено увагу на розробці карт Хмельницької області. Обгрунтована актуальність створення таких атласів, охарактеризовані їх основні можливості, переваги та ...
1272171
  Хромильова О.В. Розробка та стандартизація фіксованих комбінованих нейрометаболітотропних церебропротекторів на основі комбінацій похідних 1,2,4-триазолу з аліфатичними трансмітерними амінокислотами : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.03 / Хромильова Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 44 назви
1272172
  Кобець А.Г. Розробка та створення джерела низькоенергетичних позитронів і електронів для діагностики точкових дефектів в конденсованих середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Кобець Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272173
   Розробка та створення ядерно-фізичних та нейтронних комплексів обладнання для фундаментальних і прикладних досліджень / І.М. Каденко, Г.І. Применко, В.К. Майданюк, Б.Ю. Лещенко, В.А. Шевченко // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 73-112
1272174
   Розробка та техніко-економічне обгрунтування автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування / С.І. Глухов, Л.М. Сакович, М.Ю. Яковлев, А.О. Гальоса // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2020. – Вип. 1 (35). – С. 30-40. – ISSN 2409-7470
1272175
  Богуш О.О. Розробка та технічна реалізація проблемно-орієнтованого комплексу автоматизації проектування арсенідгалієвих ЦАП : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Богуш О. О.; НАН України, Ін-т кібернет. – К., 1995. – 16л.
1272176
  Голуб Б.О. Розробка та товарознавча оцінка нових видів сухих сумішей для кавових напоїв спеціального призначення : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.18.15 / Б.О.Голуб; МОН України;Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1272177
  Гамаюнова Валентина Василівна Розробка та удосконалення системи удобрення основних культур на зрошуваних землях півдня України : Автореф... докт. сільгосп.наук: 06.01.04 / Гамаюнова Валентина Василівна; Укра. академія аграрн. наук, Ін-т грунтознавства і агрохімії. – Харків, 1994. – 40л.
1272178
  Мартюк В.В. Розробка тактико-технічних рішень, направлених на захист особового складу пожежників, що захищають об"єкти з іонізуючим випромінюванням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.03 / Мартюк В.В.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архіт. – Харків, 1998. – 16л.
1272179
  Літвінд М.В. Розробка тексико-технічних рішень гасіння лісової пожежі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.03 / Літвінд М.В.; М-во освіти будівн.та архітект. – Харків, 1998. – 16л.
1272180
  Передерій Л.В. Розробка теми "Країни Азії й Африки в другій половині XX - на початку XXI ст." Всесвітня історія, 11 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 22/23 (302/303). – С. 19-23
1272181
  Гриценко А.П. Розробка теми "Україна в умовах незалежності (1991-2010)" = (11 клас) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 6 (250). – С. 8-15
1272182
  Усова Наталия Розробка теми уроку "Економічні і культурологічні зв"язки України з державами Африки" / Усова Наталия, Фоменко Станіслав // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 7-10
1272183
  Лєнков Є.С. Розробка тенічного рішення на структуру і технологію пеленгаційного пристрою, що заснований на кореляційному аналізі спектру сигналів прийнятих двопозиційною антеною і частотній селекції відгуку коррелятора // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 71-77


  У статті наводиться варіант технічної реалізації методу пеленгації, який заснований на реалізації особливих властивостей взаємокореляційної обробки сигналів з відносним запізненням при використанні замість стандартного корелятора схеми ...
1272184
  Величко В. Розробка теоретичних засад перехідної економіки Китаю та їх регіональний аспект // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 49-61. – ISSN 0131-775Х
1272185
  Новікова І. Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-65. – ISSN 1605-2005
1272186
  Ричагов В.М. Розробка теоретичних оснво ресурсозберігаючих технологій зміцнюючих обробок конструкційних сталей для будівельних металевих конструкцій : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Ричагов В. М.; Придніпров. держ. акад. буівн. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 34л.
1272187
  Водотовка Володимир Ілліч Розробка теоретичних основ і принціпів побудови інваріантних системних радіовимірювальних перетворювачів : Автореф... доктора техн.наук: 05.11.08 / Водотовка Володимир Ілліч; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 32л.
1272188
  Микула Олег Ярославович Розробка теоретичних основ і технології зв"язування сполук сірки в процесі обпалення будівельної цегли із відходів вуглезбагачення з добавками : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.01 / Микула Олег Ярославович; Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 23л.
1272189
  Чайко Н.Й. Розробка теоретичних основ і технології очищення вод від сульфідної сірки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Чайко Н.Й.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 20л.
1272190
  Максимович І.Є. Розробка теоретичних основ і технології регенерації відпрацьованих розчинів у виробництві магнію окису моноетаноламіновим способом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Максимович І. Є.; Льв. ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 21л.
1272191
   Розробка теоретичних основ макромолекулярного дизайну полімерних матеріалів нової генерації : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 330с. : 136 рис., 79 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 272 дж.


  Мета роботи: фундаментальні дослідження фотохімічних, фотофізичних та електричних процесів в модельних органічних сполуках, полімерах та їх композиціях. Методи дослідження: методи синтезу проміжних продуктів мономерів і полімерів, елементний аналіз, ...
1272192
  Вельмагіна Н.О. Розробка теоретичних основ проектування підприємств і формування виробничих систем / Н.О. Вельмагіна, Н.М. Єршова, О.М. Шибко. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – 271 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-266. – ISBN 978-966-323-210-2
1272193
  Поживанов Михайло Олександрович Розробка теоретичних основ та комплексної технології одержання особливої чистої високоякісної конвертерної сталі для товстого листа : Автореф... док. техн.наук: 05.16.02 / Поживанов Михайло Олександрович; МО України, Державна металургійна Академія. – Дніпропетровськ, 1994. – 53л.
1272194
  Титов В.М. Розробка теоретичних основ технології і обладнання виробництва кальцинованої соди з метою створення маловідходного виробництва : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.17.08 / В.М.Титов; ; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1272195
  Омельяненко В.А. Розробка теоретичних основ формування міжнародної технологічної політики // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 10-17
1272196
  Арсенов В.В. Розробка теоретичних положень та технології прокатки листів в багаторядній кліті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Арсенов В.В.; Донецьк. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1998. – 19 с.
1272197
  Ряба О.І. Розробка теоретичних проблем зовнішньоекономічної політики в працях українських економістів 20-х років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 3-14
1272198
  Іванюк О.В. Розробка теоретичних та технологічних основ синтезу неорганічних пігментів з використанням як базової сировини гальванічних шламів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / О.В. Іванюк; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272199
  Лі Х.-В. Розробка теоретичної моделі прогнозування стресової реакції на роботі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 290-300 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1272200
  Азаров Олексій Дмитрович Розробка теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиці систем числення : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Азаров Олексій Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1994. – 44л.
1272201
  Левченко Л.Л. Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30-50-х років ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 362-389. – ISSN 2222-4203
1272202
   Розробка теорії наближень та високоефективних чисельних алгоритмів для проведення обчислювального експерименту при дослідженні задач сучасних біотехнологій та аерогідродинаміки : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 95с. : 10 рис. – Бібліогр.: 67 дж.


  Об"єкт дослідження - алгоритми на базі операторних наближень для проведення обчислювального експерименту, моделі та алгоритми для дослідження задач аерогідродинаміки, тепломасопереносу та теорії пружності. Мета роботи - дослідження точності ...
1272203
  Василенко В. Розробка теорії непотоплюваності корабля видатними вітчизняними вченими та інженерами // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 4-6
1272204
  Роговий А.С. Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Роговий Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1272205
  Хозя П.О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів Ga As за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія обладнання та виробництво електричної техніки / Хозя П.О. ; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1272206
  Суховій Сергій Іванович Розробка теплотехнічних аспектів керованого струминного охолодження тіл із застосуванням параметричної ідентифікації процесів теплопереносу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Суховій С. І.; Нац. акад. наук України. Ін-тут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1272207
  Ховавко О.І. Розробка теплофізичних і технологічних засад рециркуляції та регенерації водню при відновленні залізних порошків : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Ховавко О.І.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1272208
  Шевчик-Шекера Розробка терагерцової системи бачення на базі багатоелементного приймача випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Шевчик-Шекера Анна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Киев, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272209
  Даналакій О.Г. Розробка термоелектричних термостатуючих пристроїв для елементної бази інтернет-обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Даналакій Олег Григорович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1272210
  Квасова О.Г. Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 19-23. – ISSN 1817-8510


  У статті зроблений стислий огляд основних теоретичних засад розробки тестових завдань з аудіювання; наведені приклади тестових завдань різних форматів; пропонується алгоритм розробки тестових завдань з аудіювання, який пояснюється та ілюструється ...
1272211
  Лінда Розробка тесту: десять кроків до неупередженого та надійного сертифікаційного екзамену / Лінда, Альтхауз // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 43-48.
1272212
   Розробка техніки рукопашного бою правоохоронців МВС України в системі спеціальної фізичної підготовки / О.А. Моргунов, О.А. Ярещенко, О.В. Хацаюк, Ю.К. Белошенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 67-74. – ISSN 2078-7480
1272213
  Скорченко В.Ф. Розробка технічних засобів, що запобігають забрудненню повітрянного басейну автомобільно-дорожньою інфраструктуру. : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.04 / Скорченко В.Ф.; НАН Укр.Ін-т газу. – Київ, 1995. – 42 с.
1272214
  Охрамович М.М. Розробка технічних рішень побудови єдиної бази даних територіально розподілених інфраструктур // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 62-68


  У статті розглянута структура зберігання даних, що дозволяє використовувати, розподілене по різних комп"ютерах у мережі сховище даних, не прив"язуючись до конкретного місцезнаходження окремих файлів. Розроблена інфраструктура є простою в користуванні ...
1272215
  Ломака О.В. Розробка технології арабіногалактановмісних функціональних харчових інгредієнтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ломака Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272216
  Козар М.Ю. Розробка технології біологічного очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Козар Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272217
  Кошик Юрій Йосипович Розробка технології боротьби з пилом при перевезенні гірничої маси залізничним транспортом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Кошик Ю.Й.; МОіНУ. Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1272218
  Пеньков Анатолій Опанасович Розробка технології варених ковбасних виробів із радіопротекторними властивостями : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.04 / Пеньков Анатолій Опанасович; МО України. Укр. держ. ун-тет харчових технологій. – К., 1994. – 29л.
1272219
  Фоменко О.І. Розробка технології видобутку гранітних блоків з використанням портативних гідравлічних агрегатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Фоменко О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272220
  Духаніна О.Р. Розробка технології використання висівок для харчових цілей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.18.02 / Духаніна О.Р.; Одес.техн.ін-т.харчов.промисл. – Одеса, 1993. – 16л.
1272221
  Зінкевич А.Р. Розробка технології вилучення гумінових кислот з торфу і бурого вугілля // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 108-111 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
1272222
  Лихницький К.В. Розробка технології виробництва активних графіт-полімерних композицій для хімічних джерел струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Лихницький К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
1272223
  Носар Валентина Дмитрівна Розробка технології виробництва високоякісних труб способом волочіння з використанням ефективних мастильних композицій : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.05 / Носар Валентина Дмитрівна; Держ. наук.-дослід. і конструктор.-технол. ін-тут трубної промисловості. – Дніпропетровськ, 1997. – 18л.
1272224
  Дашковська Ольга Петрівна Розробка технології виробництва гранульованих комбікормів з використанням комплексних зв"язуючих речовин : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.02 / Дашковська Ольга Петрівна; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1994. – 24л.
1272225
  Сєдін Є.О. Розробка технології виробництва кремнієвих одношарових епітаксійних структур з покращеними структурними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Сєдін Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1272226
  Цебренко І.О. Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалав із сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.17.15 / І.О. Цебренко; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
1272227
  Лапенко Тарас Григорович Розробка технології відновлення деталей сільськогосподарської техніки вібраційним деформуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / Лапенко Т.Г.; Харків. держ. техн. ун-тет сільського госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
1272228
  Ложніков О.В. Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар"єрів / О.В. Ложніков, Ю.В. Романченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 34-42 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1272229
  Карпеченко А.А. Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Карпеченко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2012. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назв
1272230
  Северин А.Ю. Розробка технології електронно-променевого плавлення зливків алюмініду титану мікролегованого бором та лантаном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Северин Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272231
  Балабанова І.О. Розробка технології елітного твердого сиру "Каланчацький" // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 18-25. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1272232
  Кожухар В.В. Розробка технології енобарвника з вторинної сировини консервного виробництва. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.18,13 / Кожухар В.В.; Одес.технол.ін-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1272233
  Романчук І.О. Розробка технології заквашувальних препаратів прямого внесення для йогурту та сметани : Автореф. дис. ...канд.. техн. наук: Спец. 03.00.20 / І.О.Романчук; Укр. держ. ун-т харч. пром. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272234
  Воловик Т.М. Розробка технології інкапсулювання пробіотичних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Воловик Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1272235
  Пенчук Ю.М. Розробка технології інтерферонів і типу з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Пенчук Ю.М.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1272236
  Штапура Є.В. Розробка технології комбінованої продувки рідкої сталі в ковші з метою удосконалення перемішування та зниження кількості неметалевих включень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Штапура Є.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.
1272237
  Янко Т.Б. Розробка технології комплексного легування титану та цирконію в процесі магнієтермічного відновлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Янко Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272238
  Біленька І.Р. Розробка технології консервованих харчовиох продуктів із соі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.18.13 / Біленька І.Р.; МО Укр.Одеськ.техн.ін-т.харчової про-ті. – Одеса, 1994. – 16л.
1272239
  Федоренченко Л.О. Розробка технології концентрату із топінамбура. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.05 / Федоренченко Л.О.; МО України. Укр. держ. ун-т харчових технологій. – К., 1994. – 22л.
1272240
  Хохлов В.А. Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Хохлов А.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1272241
  Онищук Іван Іванович Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення грунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров"я та Київського Полісся) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Онищук І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. + Додаток: л. 189 - 207. – Бібліогр.: 22 назв.
1272242
  Онищук Іван Іванович Розробка технології мікрогеофізичних досліджень процесів підтоплення грунтів (на прикладі Лісостепу Придніпров"я та Київського Полісся) : Дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Онищук І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 207л. + Додаток: л. 189 - 207. – Бібліогр.: л. 174 - 189
1272243
  Іващенко О.А. Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.17.15 / О.А.Іващенко; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1272244
  Куваєва Є.П. Розробка технології нових тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.17.15 / Куваєва Є. П.; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272245
  Лоза Валентина Михайлівна Розробка технології одержання волокон на основі композиції полікапроамід-пек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.17.15 / Лоза В.М.; МО і НУ; Київс. держ. ун-т технології і дизайну. – Київ, 2001. – 16 с.
1272246
  Сеник І.В. Розробка технології одержання композитних матеріалів для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сеник Ілона Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272247
  Сокол Г.М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Сокол Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1272248
  Рибкіна С.П. Розробка технології одержання поліолефінових композицій прискореного розкладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Рибкіна С.П. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв
1272249
  Бурлаченко О.М. Розробка технології одержання порошків з квазі- або нанокристалічними фазами методом механічного легування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Бурлаченко Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24, [1] с. – Бібліогр.: 16 назв
1272250
  Новак Д.С. Розробка технології одержання струмопровідних поліолефінових композицій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Новак Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272251
  Семакова М.В. Розробка технології одержання яблучного пектину із застосуванням ферментних препаратів : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.20 / Семакова М.В.; Укр.акад. аграрн.наук.Ін-т винорграду і вина. – Ялта, 2000. – 18л.
1272252
  Романишин І.Б. Розробка технології оптимального моделювання GPS- мереж : Автореф. дис. ... техн. наук: Спец. 05.24.01 / Ігор Богданович Романишин; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1272253
  Палвашова Г.І. Розробка технології освітлення яблучного соку пектиновими кислотами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.13 / Палвашова Г.І.; МО України. Одеський техн. ін-т харчової пром. – Одеса, 1994. – 16л.
1272254
  Закусило Р.В. Розробка технології отримання подовжених зарядів для видобування блокового каменю / Р.В. Закусило, А.М. Романченко, Д.Р. Закусило // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1272255
  Слєпцов О.О. Розробка технології отримання поліолефінів, функціоналізованих малеїновим ангідридом та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Слєпцов Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272256
  Ямборко Г.В. Розробка технології отримання сухого концентрату молочноуислих бактерій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 03.00.20 / Г.В.Ямборко; Одес. держ акад. харчових технол. – Одеса, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1272257
  Ігнатенко С.В. Розробка технології періодичного культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 - продуцента поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ігнатенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1272258
  Іванків О.О. Розробка технології підвищення продуктивності газоконденсатних свердловин шляхом обробки привибійної зони реагентами на основі вуглекислих солей амонію. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.06 / Іванків О.О.; Ів.-Франк. ін-тут нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 22л.
1272259
  Сорокін Є.Л. Розробка технології підвищення якості коксу шляхом внесення мінеральних добавок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Сорокін Є.Л.; М-во промислової політики України; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1272260
  Логачев Є.І. Розробка технології підземного відпрацювання покладів супутньої мінеральної сировини в умовах Криворізького басейну : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.15.02 / Логачев Є.І.; Євгеній Іванович Логачов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 56 назв
1272261
  Гриценко Н.А. Розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii К-8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Гриценко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272262
  Софілканич А.П. Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Софілканич Анна Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
1272263
  Ресницький І.В. Розробка технології полімерних композиційних матеріалів з контрольованим вивільненням антисептичних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Ресницький Ілля Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2021. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1272264
  Прилуцька С.В. Розробка технології посилення протипухлинної активності цисплатину за використання С60 фулерену : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Прилуцька Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
1272265
  Нурмухамедов В.Г. Розробка технології прямих пошуків самородної міді в траповых утвореннях Волині фазово-спектральними методами наведеної поляризації : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Нурмухамедов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 19 назв
1272266
  Ковальов Ю.Г. Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se з низьким вмістом селену : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ковальов Юрій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременчуцьк. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 18 назв.
1272267
  Волошина І.М. Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 03.00.20 / Волошина І.М.; Мін-во освіти і науки України. Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.: 3 назви
1272268
  Дашевський Андрій иколайович Розробка технології та вивчення лікарських препаратів, іммобілізованих на сорбенті Аввм. "ДНІПРО"МП : Автореф... канд. фармацевтнаук: 15.00.01 / Дашевський Андрій иколайович; Україн. фармацевтич. академія. – Х., 1993. – 20л.
1272269
  Бобренко Ю.М. Розробка технології та дослідження фотоелектричних особливостей в поверхнево-бар"ерних структурах на основі полікристалічних плівок сулфіду та селеніду кадмію. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.03 / Бобренко Ю.М.; НАН Укр.Ін-т фізики напівпровідників. – К, 1997. – 18л.
1272270
  Книш Олег Богданович Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.05.01 / Книш О.Б.; Укр. академ. друкарства. – Львів, 2001. – 16 с.
1272271
  Забава Л.К. Розробка технології термостійких композитів електричного призначення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Забава Л.К.; Київ. держ. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 1999. – 17 с.
1272272
  Куцик Т.П. Розробка технології функціонального кисломолочного продукту "Дивосил" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Куцик Тетяна Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1272273
  Слєпцова І.Л. Розробка технологій керованої деполімеризації відходів полімерних пакувальних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Слєпцова Інна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2017. – 24, [1] с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1272274
  Беспалова І.І. Розробка технологій отримання люмінесцентних наноструктурованих композиційних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Беспалова Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 32, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 42 назви
1272275
  Лозінський В.Б. Розробка технологій покращення властивостей оптичних елементів на основі GaAs, діелектричних плівок та сонячних елементів з їх використанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лозінський Володимир Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1272276
  Шапкіна К.І. Розробка технологій препаратів B-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Шапкіна Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272277
  Гоцуленко М.І. Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотичними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 - біотехнологія / Гоцуленко М.І. ; Одес. нац. акад. харчових технол. – Одеса, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1272278
  Дядичев В.В. Розробка технологічних режимів деформації , їх контролю та регулювання для соекструзійної машини по виготовленню багатошарових полімерних флаконів : Автореф... канд. техн. наук: 05.03.05,0513.07 / Дядичев В.В.; Східно-укр.держ.ун-т. – Луганськ, 1994. – 23л.
1272279
  Дамєкін Григорій Олександрович Розробка технологічних рішень відновлення конструкцій тунельних колекторів : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.08 / Дамєкін Григорій Олександрович; Мін-то освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет будівництва і рхрхітект. – Х., 1997. – 19л.
1272280
  Бодачівська Л.Ю. Розробка технологічних систем глушіння свердловин із застосуванням методів багатокритеріальної оптимізації / Л.Ю. Бодачівська, Г.С. Поп, І.В. Бейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  На базі експериментальних даних розроблено метод багатокритеріальної оптимізації екобезпечних композицій технологічних систем глушіння свердловин в умовах низьких пластових тисків. Створена математично-комп"ютерна модель оптимізації дозволяє проводити ...
1272281
  Старовойт М.А. Розробка технологічних способів модифікації вугілля і вугільних шихт для підвищення якості коксу як доменного палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Старовойт Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272282
  Байдик Олег Володимирович Розробка технологічного процесу виготовлення бурових доліт, оснащених вставними композиційними зубками : Автореф... канд. техн.наук: 050208 / Байдик Олег Володимирович; КПІ. – К, 1997. – 20л.
1272283
  Даниленко Світлана Григорівна Розробка травильних композицій та технологічних процесів формування полірованих поверхонь підкладок арсеніду та антимоніду індію для приладів іч-техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Даниленко Світлана Григорівна; НАН України. Ін-тут фізики напівровідників. – К., 2000. – 15л.
1272284
  Лисенко Тетяна Розробка тренінгу "Піклуємося про зуби" для учнів молодших класів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-15 : рис.
1272285
  Луцанич С. Розробка тригера j/[псі] мезонів для мюонної системи СВМ експерименту (GSI/FAIR/Німеччина) / С. Луцанич, І. Кисіль, М. Зизак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-33. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розроблено алгоритм пошуку треків у мюонному детекторі СВМ експерименту. Проведено дослідження роботи процедури пошуку в залежності від кількості станцій, які використовувались в алгоритмі. На основі алгоритму пошуку треків розроблено швидкий та ...
1272286
  Шилкіна А.О. Розробка туристичних маршрутів та перспективи розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 144-148. – Бібліогр.: 4 назв.
1272287
  Шпарага Т.І. Розробка туристичного кластеру на базі сакральної архітектури у Тернопільській області / Т.І. Шпарага, Ю.В. Тертична // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 152-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1272288
  Поморцева О.С. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій / О.С. Поморцева, М.Д. Герасименко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 37-43. – ISSN 1681-7710


  "У статті описані проблеми, пов"язані зі станом туристичних послуг в Україні, а саме в місті Харкові. Річ у тому, що цей сегмент ринку послуг не досить розвинений. І саме тому частка внеску від туристичного бізнесу у валовий внутрішній продукт досить ...
1272289
  Озерский В.М. Розробка узагальненої математичної моделі комутації з метою підвищення надійності машин постійнйого струму : Автореф... кан. техн.наук: / Озерский В. М.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1998. – 18л.
1272290
   Розробка умов створення напівпровідникових сенсорів метану на основі SnO2 / Л.П. Олексенко, Г.В. Федоренко, Н.П. Максимович, В.П. Ручко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 30-36. – ISSN 0041-6045
1272291
  Пашко Д.В. Розробка універсальної системи регулювання розвитку регіонального ринку продовольства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1272292
  Ахмед Махмуд Ахмед Гаванмех Розробка уніфікованих систем збирання та обробки даних прискорених випробувань складних виробів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.02 / Ахмед Махмуд Ахмед Гаванмех; КНУ технолог. та дизайну. – Київ, 2001. – 20 с.
1272293
  Гартун Л.М. Розробка уроків з української літератури за темою "Леся Українка. Життєвий і творчий шлях" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 48-63.
1272294
  Кульбаба Л.М. Розробка уроку "Глобалізація в сучасному світі" : Інтегрований урок з всесвітньої історії та суспільствознавства. 11 кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.23-25.
1272295
  Балашова О.В. Розробка уроку "Громадська безпека. Надзвичайні ситуації" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 45-46 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1272296
  Бакуменко Т.К. Розробка факторіально-критеріальної моделі в системі роботи зі студентами педагогічних закладів вищої освіти // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 19-30. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядається проблема розробки факторіально-критеріальної моделі компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти; розкрито зміст ключового поняття "компетенція", а також визначено, які саме параметри та їх показники дозволяють проводити ...
1272297
   Розробка ферментного кондуктометричного біосенсора для визначення дофаміну в водних зразках / О.О. Солдаткін, Д.В. Сєдюко, Д.Ю. Кучеренко, І.С. Кучеренко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 17, № 4. – С. 29-43. – ISSN 1815-7459
1272298
  Григорчак Іван Іванович Розробка фізико-технологічних основ інтеркаляції для модифікування низькорозмірних матеріалів та створення наноструктур молекулярної електроніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.04.07 / Григорчак І.І.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 58 назв
1272299
  Базалєєв М.І. Розробка фізико-технологічних основ термографічного контролю і моніторингу стану матеріалів для оцінки ресурсу устаткування і споруджень ядерної енергетики методами інфрачервоної радіометрії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Базалєєв Микола Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1272300
   Розробка фізичних основ приладів програмно-апаратних комплексів для радіофізичних систем енергокомплексу : Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ, Радіофізичний фак.; Керівник НДР В. Григорук. – Київ, 2008. – 322 с. : 177 рис., 12 таб. – Бібліогр.: с. 322 (170 джерел)


  Об"єкт дослідження - планарні хвилеводні структури НВЧ та оптичного діапазонів, ближньопольові мікрохвильові мікроскопи, гетероструктури з діелектричними або напівпровідниковими наноструктурованими шарами, нерівноважні плазмово-рідинні системи, ...
1272301
  Бех Ю.В. Розробка філософських засад загальної теорії управління як потреба інформаційного суспільства: актуальність, стан та перспектива вирішення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 59-70
1272302
  Найдьонов Ч.А. Розробка філософських проблем природознавства в Народній Республіці Болгарії (Огляд літератури за 1958 - першу половину 1973 р.)
1272303
  Теслюк С.С. Розробка філософських проблем фізики у Польській Народній Республіці : (інформаційний огляд деяких праць польських філософів, опублікованих у 1961-1970 рр.) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1272304
  Баркалов Олександр Олександровач Розробка формалізованих методів структурного синтезу композиційних автоматів. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.08 / Баркалов Олександр Олександровач; Акад. наук України. Ін-т кібернетики. – К., 1995. – 34л.
1272305
  Мамедов С.Ш. Розробка формальних доведень на основі логіки квазіарних предикатів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38-39
1272306
  Мамедов Т.А. Розробка формальної мови квазіарних функцій та предикатів // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 39-40
1272307
  Балабін В.В. Розробка формальної моделі представлення синтагматичних і парадигматичних відношень в предметній області для різномовних текстів / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано підхід до автоматизації формування баз знань про предметну область на основі корпуса різномовних текстів заданої тематики. Розглянуто й обґрунтовано структуру тезауруса. Запропоновано процедуру наповнення тезауруса безпосередньо ...
1272308
  Кухар М.А. Розробка формальної теоргії статті Земельного кодексу України та її алгоритмізація // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
1272309
  Коваленко Р.І. Розробка функціональної схеми лабораторної установки для оцінювання часу реагування на локальні надзвичайні ситуації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1272310
  Диняк С.В. Розробка циклічно-поточної технології виробництва щебеню на гранітних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Диняк Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272311
  Рак Ніна Розробка циклу уроків до теми "Загальна характеристика природних умов і ресурсів України" у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-26 : Табл.
1272312
  Васільчук Валентина Розробка циклу уроків з теми "Північна Америка" у 7 класі з викориситанням методу проектів" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-28
1272313
  Васільчук Валентина Розробка циклу уроків з теми "Північна Америка" у 7 класі з використанням методу проектів : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 38-43
1272314
  Васільчук Валентина Розробка циклу уроків з теми "Північна Америка" у 7 класі з використанням методу проектів : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21
1272315
  Чаплигін Є.О. Розробка циліндричних індукційних індукторних систем для магнітно-імпульсного притягнення тонких металевих листів : автореф. ...канд. техн. наук : 05.09.13 / Чаплигін Є.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272316
   Розробка цифрових систем автоматичного управління параметрами двовального двоконтурного газотурбінного двигуна для газоперекачувальних агрегатів : Звіт про НДР. – Київ, 2005. – 202 с. : 59 рис., 5 таб. – Додаток А. Таблиця оптимальних управляючих впливів на об"єкт управління при сигналі u(t) = U + аі на вході системи. – Бібліогр.: 16 дж.


  Об"єкт дослідження: системи автоматичного управління параметрами газотурбінних двигунів. Мета роботи: підвищення якості (зменшення динамічних помилок і підвищення швидкодії) цифроаналогових локальних систем автоматичного управління двовального ...
1272317
  Маслов О.В. Розробка чутливого елементу датчика гамма-опромінення на основі монокристалів CdZnTe / О.В. Маслов, С.В. Лєнков, О.В. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-13. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті наведена розробка конструкції та технології виготовлення чутливого елементу датчика, що дозволяє підвищити методи енергетичного розрізнення CdZnTe за рахунок компенсації заряду, та дискримінації по тривалості фронту. The article describes the ...
1272318
  Стебліна К.В. Розробка шляхів і методики проектування та біомеханічноно обгрунтування накісткових конструкцій для остеосинтезу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.11.17 / Стебліна К.В.; Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібл.: 34 назви
1272319
  Єлісєєв Д.А. Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних характеристик пластмасового сцинтилятору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єлісєєв Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272320
  Єрьоміна К.А. Розробка, дослідження властивостей та застосування металополімерів на основі термостійкого ароматичного поліаміду фенілону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єрьоміна Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 36 назв
1272321
  Кучмагра Олександр Аркадійович Розробка, дослідження та впровадження технічних засобів контролю для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об"єкта "Укриття" : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Кучмагра О.А.; НАНУ. Міжгалузев. науково-техн. центр "Укриття". – Чорнобиль, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272322
  Проскура Ю.В. Розробка, психометрична перевірка та стандартизація методики діагностики ліні // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 145-155
1272323
   Розробка, уведення в експлуатацію та перші вимірювання на спектрометрі LEETECH / Д. Атті, С. Барсук, О. Безшийко, Л. Бурмістров, А. Чаус, П. Кола, О. Федорчук, Голінка-Безшийко, І. Каденко, В.М. Крилов // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 3. – С. 245-253. – ISSN 1818-331Х


  Атті Д., Барсук С., Безшийко О., Бурмістров Л., Чаус А., Кола П., Федорчук О., Голінка-Безшийко Л., Каденко І., Крилов В.М., Кубицький В., Лопез Р., Монар Х., Родін В., Тітов М., Томассіні Д., Варіола А.
1272324
   Розробки для війська [Сумський державний університет] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого підписали Меморандум про співпрацю.
1272325
  Скуратовський А.К. Розробки НТУУ "КПІ" на міжнародних виставках // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 104-106. – ISBN 978-966-622-690-0
1272326
  Назаренко В.І. Розробки О.В. Палладіна в галузі вітамінології // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 3. – С. 97-100. – ISSN 1995-5537


  До 125-річчя від дня народження академіка О.В. Палладіна.
1272327
  Булавенко Світлана Розробки уроків до розділу "Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 15-20 : Табл., схе
1272328
  Макарчук О.В. Розробки уроків з курсу "Географія материків і океанів. Євразія", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 4-18 : фото, табл. – Бібліогр.: 30 назв.
1272329
  Богданова І.І. Розробки уроків німецької мови / І.І. Богданова. – Київ-Львів, 1954. – 128с.
1272330
  Савінов І.М. Розробла способів та засобів підвищення точності медичних інформаційно-діагностичних систем для неврологічних і нейрохірургічних клінік : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Савінов І. М.; Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 17л.
1272331
  Підлісецька І.О. Розроблення 3-D моделі генуезької фортеці "Чембало" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 38-44 : мал. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-9780
1272332
  Федоров Євген Євгенович Розроблення алгоритмів та програмно-апаратних засобів систем розпізнавання мовних образів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Федоров Є.Є.; НАНУ. МОіНУ. Ін-тут проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272333
  Голуб З. Розроблення алгоритму виявлення шкідливих інформаційно-психологічних маніпуляцій в онлайн-спільнотах ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 32-40. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1272334
  Мамалига В.М. Розроблення алгоритму проведення аудиту енергетичної складової тарифів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 64-69


  У роботі представлено апробовану практикою методику проведення аудиту енергетичної складової тарифів. Розроблено також рекомендації щодо удосконалення тарифної політики.
1272335
  Гриманюк В.І. Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Гриманюк Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272336
  Колчін Р.В. Розроблення АСУ запасами матеріальних ресурсів у багаторівневих логістичних системах, що функціонують у надзвичайних умовах : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.1306 / Руслан Вікторович Колчін; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.:8 назв
1272337
  Писарчук О.О. Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки / О.О. Писарчук, К.О. Соколов, О.П. Гудима // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 24-32. – ISSN 2304-2699
1272338
  Студент М.М. Розроблення багатофункціональних електродугових покриттів із порошкових дротів на основі Fe-Cr-B-AI та Fe-Cr-C-AI : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Студент М.М. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 33 с. – Бібліогр.: 57 назв
1272339
  Осакве Ікенна Розроблення базової моделі управління людськими ресурсами в міжнародних проектах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 96-103 : рис.. табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
1272340
  Трачук Т.А. Розроблення в радянський час українськими вченими навчального курсу теорії і практики журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 106-117
1272341
  Лимарченко С.Л. Розроблення В.І. Леніним процесуальних гарантій соціалістичної законності в перші роки Радянської влади / С.Л. Лимарченко, Є.М. Колош // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 30-36. – (Серія права ; № 11)


  В статье рассматривается деятельность В.И. Ленина в первые годы советской власти (1917-1920 гг.) по созданию и развитию процессуальных гарантий социалистической законности, освещены важнейшие ленинские положения по организации социалистического суда, ...
1272342
  Петришак В.С. Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петришак Василь Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272343
  Маладика І.Г. Розроблення вогнегасних вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовини : Автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.02 / Маладика Ігор Григорович ; Харків. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2006. – 20 с. – Бібліогр.:
1272344
   Розроблення галузевої рамки кваліфікацій в галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" / Д.В. Вітер, О.О. Мітягін, В.М. Оліферук [та ін.] ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Центр воєн.-стратег. дослідж. – Київ : НУОУ, 2020. – 80 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 74-79. – ISBN 978-617-7187-43-0
1272345
  Гріньов В.Г. Розроблення екологічних сценаріїв ефективного освоєння цінних родовищ корисних копалин / В.Г. Гріньов, А.О. Хорольський, О.П. Каліущенко // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-721Х
1272346
  Алєкперова Н.В. Розроблення елективної дисципліни "Лідерство у фармації" для підготовки магістрів фармації, промислової фармації в Україні // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 75, № 6, листопад - грудень. – С. 46-55. – ISSN 0367-3057
1272347
  Сушинський О.Є. Розроблення елементів електронної техніки на основі модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Сушинський Орест Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1272348
  Ховерко Ю.М. Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Ховерко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1272349
  Голотенко О.С. Розроблення епоксикомпозитних матеріалів, модифікованих НВЧ-обробкою, для захисних покриттів різного функціонального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Голотенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. морська акад. – Херсон, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1272350
  Політанський Р.Л. Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Політанський Руслан Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40, [1] с. – Бібліогр.: 53 назви
1272351
  Азарова А.О. Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу засобів електронного врядування / А.О. Азарова, Л.М. Ляхович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 81-87. – (Технічні науки ; № 3 (285)). – ISSN 2307-5732
1272352
  Чернова Л.С. Розроблення заходів для зниження шкідливих та небезпечних факторів, характерних для наукоємних підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 91-99 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2222-8810
1272353
  Савченко О.Ю. Розроблення заходів з удосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 2218-4511
1272354
  Кривий Р.З. Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв"язання задач САПР розкрою плоских заготовок : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Кривий Р.З. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1272355
  Петрова М. Розроблення і впровадження моделей управління формуванням електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
1272356
  Духневич В.М. Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо? // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 284-294. – ISBN 978-966-8063-90-11
1272357
  Савченко О.М. Розроблення інгібіторів корозії сталей на основі модифікованої гірчичної олії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.14 / Савченко О.М.; НАН України; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1272358
  Бондар О.С. Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуглецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Бондар Олена Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272359
  Кравчук О.І. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравчук О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
1272360
  Доцевич Т.І. Розроблення й апробація опитувальника педагогічної рефлексивності викладача вищої школи // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 99-112. – ISSN 2227-1376
1272361
  Стойко Н. Розроблення картосхеми функціонального зонування регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя" методами геоінформаційного картографування / Н. Стойко, Л. Ткачук, В. Паршова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 152-157 : рис, табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1819-1339
1272362
  Полтавець А.М. Розроблення класифікації земель рекреаційного призначення за придатністю та функціональними видами рекреації // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 123-129 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1272363
  Азаров Д.С. Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 134-139. – ISSN 1996-5931
1272364
  Левенець В.В. Розроблення кольорових рідкокристалічних елементів на основі конфокальної текстури холестерика для візуалізації інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Левенець В.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272365
   Розроблення комплексу протипаводкових заходів для задамбового простору урбанізованих територій на водозборах малих гірських водотоків / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, В.М. Корнєєв, К.С. Тітов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 16-23


  На основі матеріалів польових досліджень і комплексу гідрологічних розрахунків запропоновані рекомендації стосовно протипаводкового захисту заплавної території східної частини смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області. Ключові слова: ...
1272366
  Вдовенко С.В. Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Вдовенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назви
1272367
  Андрущенко І. Розроблення концепції розвитку безпеки прийняття інвестиційних рішень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
1272368
  Кудряшов В.П. Розроблення концепції формування та імплементації фіскальних правил в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 11 (300). – Бібліогр.: 20 назв
1272369
  Ступницький Т.Р. Розроблення корозійнотривких зносостійких електродугових покриттів з порошкових дротів базових систем Fe-Cr-C та Fe-Cr-B : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ступницький Тарас Романович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272370
  Фрассер Санчес Карлос Енріке Розроблення математичного і алгоритмічного забезпечення обробки інформації на основі структурного аналізу геодезичних графів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Фрассер Санчес Карлос Енріке; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1996. – 16л.
1272371
  Поварчук Д.Д. Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Поварчук Дмитро Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272372
  Коцун В.І. Розроблення матеріалів системи "холестеричний рідкий кристал-наночастинки" (AIN, Ag-120, Fe2O3, C60) для електрооптичних елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Коцун В.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1272373
  Бегень П.І. Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Бегень Петро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1272374
  Матвієнко А. Розроблення метаданих інтернет-навігатора для веб-ресурсу "Туристична Україна" як документальної системи: бібліографічно-археографічний аспект // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 13-20. – ISSN 1029-7200
1272375
  Єлезов К.С. Розроблення методики визначення геометричних параметрів вироблених просторів при експлуатації залізорудних родовищ : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.01 / Єлезов Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1272376
   Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об"єктах тривалої експлуатації / Л.І. Ниркова, С.О. Осадчук, С.Л. Мельничук, А.О. Рибаков ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2020. – 142, [2] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-102. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1723-8
1272377
  Третяк К.Р. Розроблення методики розрахунку надійності активних моніторингових геодезичних мереж / К.Р. Третяк, І.Р. Савчин // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 5-10 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
1272378
  Шкільнюк І.О. Розроблення методично-організаційних засад біологічної стабільності авіаційного палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Шкільнюк Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1272379
  Маслій Іван Васильович Розроблення методів аналізу перехідних процесів у струмо-проводах із зосередженими та розподіленими параметрами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Маслій Іван Васильович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 18л.
1272380
  Учанін В.М. Розроблення методів і засобів вихрострумового контролю матеріалів та конструкцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Учанін Валентин Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1272381
  Шатохіна Ю.В. Розроблення методів і нормативної документації контролю якості водних ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шатохіна Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1272382
  Проненко В.О. Розроблення методів покращення параметрів широкосмугових індукційних магнітометрів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Проненко Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1272383
   Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу / В.В. Литвин, В.А. Висоцька, Д.Г. Досин, М.Г. Гірняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 295-314. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1272384
  Совин Я.Р. Розроблення методів та засобів цифрового оброблення сигналів імпеданської плетизмографії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.17 / Ярослав Романович Совин; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1272385
  Звірко О.І. Розроблення методології діагностування корозійно-водневої деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Звірко Ольга Іванівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1272386
  Дума О.І. Розроблення методології створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку / О.І. Дума, Б.Б. Пашко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 129-135. – ISSN 0321-0499
1272387
  Кравченко С. Розроблення методологічних засобів державного планування наукових досліджень на основі моделювання структури та розвитку систем наукових знань // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.34-43
1272388
  Дзелендзяк У.Ю. Розроблення методу аналізу режимів роботи перетворювачів напруги систем керування, що описуються жорсткими рівняннями : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.05 / Уляна Юріївна Дзелендзяк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1272389
  Луковський Тарас Ігорович Розроблення методу аналізу ферорезонансних режимів електромагнетних пристроїв систем керування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Луковський Т.І.;НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20 с.
1272390
  Банахевич Р.Ю. Розроблення методу діагностування скупчень у порожнинах лінійної частини магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Банахевич Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 28 назв
1272391
  Козак О.Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Козак О.Ф. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272392
  Миндюк В.Д. Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Миндюк Валентин Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12назв
1272393
  Ткаченко Г.І. Розроблення методу розрахунку стійкості зовнішніх відвалів з урахуванням неоднорідності розкривних порід і слабкої основи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.01 - маркшейдерія / Г.І. Ткаченко ; МОНУ ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1272394
  Цих В.С. Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції підземних трубопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Цих Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1272395
  Винницький І.П. Розроблення методу та критеріїв оцінки ефективності роботи електростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Винницький І.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1272396
  Бауліна Т. Розроблення моделей стійкості інтелектуального потенціалу до ризиків кризових наслідків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 227-230
1272397
  Щербак В.Г. Розроблення моделі моніторингу попиту та пропозиції на ринку інтелектуальної праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 20-25
1272398
  Стефанович Т. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу / Тетяна Стефанович, Сергій Щербовських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 85-89. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Удосконалено метод для автоматизованого відмінювання імен, який грунтується на створенні набору правил з врахуванням роду. Метод реалізовано на базі Google Apps, як складову тестового порталу адміністративних послуг, запропонованого для Львівської ...
1272399
  Вінтюк Ю. Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп"ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 84-91. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Викладено результати дослідження, спрямованого на розроблення навчального курсу, призначеного для надання необхідних знань про застосування інформаційно-комп"ютерних технологій у фаховій діяльності майбутніх соціальних працівників.
1272400
  Іванюк Х.Б. Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Іванюк Христина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272401
  Яцишин Т.М. Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об"єктами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1272402
  Родимченко А.О. Розроблення науково-методичного підходу до визначення місця розміщення регіонального логістичного центру з урахуванням соціо-еколого-економічного стану регіону // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 116-122. – ISSN 1726-8699


  Останнім часом все більше уваги в управлінні регіональним розвитком науковцями приділяється оптимальному розміщенню регіональних логістичних центрів. Одним із перспективних напрямів дослідження за таких умов стає врахування чинників, що впливають на ...
1272403
   Розроблення нових активаторів АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран / Р.Б. Струтинський, Н.А. Струтинська, О.П. Максимюк, М.О. Платонов, О.М. Бойко, О.В. Васильченко, І.М. Федянович, В.Є. Доскенко, О.О. Кришталь // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 4. – С. 40-50. – ISSN 1815-2066
1272404
  Сколоздра М.М. Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання компетентності персоналу випробувальних лабораторій : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.01.02 / Сколоздра Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1272405
  Гунькало А.В. Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання систем управління якістю : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Гунькало А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
1272406
  Гельжинський І.І. Розроблення органічних нанорозмірних світловипромінюючих структур білого кольору : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Гельжинський Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 40 назв
1272407
   Розроблення освітніх програм : метод. рекомендації / [В.М. Захарченко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя] ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус / Еразмус+ офіс в Україні. – Київ : Пріоритети, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-2432-08-4
1272408
  Ганчо А.В. Розроблення основ технологій одержання полівінілпіролідон-силікатних модифікаторів термопластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Ганчо Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1272409
  Кияниця Є. Розроблення плану поінформованості регіональних громад про новації бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 35-39. – ISSN 2076-9326


  Обґрунтовано потребу здійснення PR-діяльності, спрямованої на забезпечення поінформованості регіо-нальної громади про новації у роботі бібліотечної установи, нові продукти та послуги, що відповідають запитам місцевих користувачів, соціокультурні ...
1272410
  Кузьмін О.Є. Розроблення поліпараметричної моделі вибору заходів мінімізації ризиків лізингової діяльності / О.Є. Кузьмін, І.Я. Кулиняк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 280-288 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1272411
  Кузнецов С.О. Розроблення проблематики морського права кафедрою морського та митного права Одеської національної юридичної академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 8-12.
1272412
  Бабіченко В.В. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 110-117 : Табл.
1272413
   Розроблення пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів (внесення змін до діючих) щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період / М.І. Шапталенко, О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.П. Бутенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 87-91. – ISSN 2304-2699
1272414
  Давиденко О.М. Розроблення процесів хімічної та електрохімічної регенерації відпрацьованих олив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Давиденко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272415
  Сидоренко І.І. Розроблення пружних муфт з механічним зворотнім зв"язком крутильної жорсткості за крутильним моментом що передається. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Сидоренко І.І.; МО України. Одес. держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1994. – 18л.
1272416
   Розроблення радіомереж 4-го покоління та прогнозування ії покриття в умовах міської забудови / Л.В. Дакова, С.Ю. Даков, Р.В. Дужий, А.А. Завалій, М.С. Завалій // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Беркман Л.Н., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 1 (149). – С. 22-26. – ISSN 2412-9070
1272417
  Вербіцька О. Розроблення регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951-1955 рр. у контексті збереження національної пам"яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 341-350. – ISSN 2224-9516
1272418
  Малюта Олександр Дмитрович Розроблення ресурсозбережних і екологічно більш чистих технологічних методів уступної відбійки на кар"єрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Малюта Олександр Дмитрович;. – Кривий Ріг, 1997. – 26л.
1272419
  Голич Ю.В. Розроблення рецептури нових неіоногенних деемульгаторів для зневоднення складних нафтових емульсій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Голич Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1272420
  Сльотов О.М. Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Сльотов Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
1272421
  Теліженко О.М. Розроблення систем сортування твердих побутових відходів на основі індивідуального збирання ресурсно-цінних фракцій за телефонним викликом / О.М. Теліженко, Т.І. Шевченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 23-24 : фото
1272422
  Мазур М.П. Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів / М.П. Мазур, М.Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 35-43. – ISSN 1998-6939


  Більшість існуючих систем тестування надають доступ до тестових завдань за допомогою різноманітних програмних засобів: вводу паролю з клавіатури, голосу з мікрофону, сканування відбитків пальців, підпису студента або інших пристроїв. При цьому ...
1272423
  Мокрий В.І. Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мокрий Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 41 назва
1272424
  Кєуш Л.Г. Розроблення способу отримання вуглецевих наноструктур, використовуючи продукти коксування вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Кєуш Ліна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1272425
  Акмаєв А.І. Розроблення стратегій антикризового управління вуглевидобувними підприємствами / А.І. Акмаєв, Р.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 61-69
1272426
  Шелестова А. Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 26-33. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1272427
  Литвиненко Н.І. Розроблення структури та алгоритму роботи системи підтримки прийняття рішень при здійсненні пересувань сухопутних військ / Н.І. Литвиненко, О.І. Литвиненко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 2013. – № 4. – С. 160-163. – ISSN 2219-9365
1272428
  Виприцький А.О. Розроблення та введення положення "Про комерційну таємницю" юридичною особою, як засобу засіб захисту інтелектуальної власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 23-27. – ISBN 978-617-696-925-9
1272429
  Кошулько О. Розроблення та впровадження управлінських інновацій для розвитку людського капіталу на підприємствах / О. Кошулько, В. Кошулько // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 83-94. – ISSN 2304-2281
1272430
  Мокренко П.В. Розроблення та дослідження квантових цезієвих перетворювачів постійного струму в частоту. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Мокренко П.В.; Держ. ун-т "Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 18л.
1272431
  Чепіжко В.І. Розроблення та дослідження методів і засобів метрологічного забезпечення вимірювань електронної температури плазми в термоядерних установках. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Чепіжко В.І.; Харків. держ. наук.-вироб. об"єднання "Метрологія". – Харків, 1998. – 16л.
1272432
  Врублевський В.Н. Розроблення та дослідження моделі представлення семантики речень / В.Н. Врублевський, О.О. Марченко // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 1, січень - лютий. – С. 21-30. – ISSN 1019-5262
1272433
  Іванчук О.М. Розроблення та дослідження технології автоматизації калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ JCM-5000 (NeoSkohe) (JEOL, Японія) і їх врахуваня / О.М. Іванчук, О.В. Тумська // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 2414-9993
1272434
  Цепень М. Розроблення та застосування категорії обмеженої осудності у вітчизняній правозастосовній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
1272435
  Ставичний Є.М. Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Ставичний Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1272436
  Філіппова Н. Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника "Суднові трубопровідні системи" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 30-35. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1272437
  Бабіч Оксана Вікторівна Розроблення технології "безглютенового" печива для хворих на целіакію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бабіч О.В. ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1272438
  Стойко В.І. Розроблення технології інулінази грибного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Стойко Вікторія Іштванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1272439
  Моісеєва Л.О. Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Моісеєва Людмила Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272440
  Бобирь С.В. Розроблення технології переробки стебел льону олійного з метою одержання органічного геотекстилю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Бобирь Сніжана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1272441
  Рібун В.С. Розроблення технологічних процесів отримання оксигенвмісних додатків до складу моторних палив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Рібун Вікторія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1272442
  Макідо О.Ю. Розроблення технологічного процесу одержання магнію оксиду з розчинів магнію сульфату і хлориду моноетаноламіновим способом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Макідо О. Ю.; Льв. ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 17л.
1272443
  Приходько А. Розроблення традиційних карткових каталогів видань / Алла Приходько, Ніна Трухан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-27


  Історія виникнення та сучасна структура карткових каталогів Книжкової палати України.
1272444
  Стасишин І.В. Розроблення трикрокового методу фазозсувної інтерферометрії для контролю рельєфу поверхні елементів конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Стасишин Ігор Вікторович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1272445
  Гриценко А.В. Розроблення удосконаленого національного переліку нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування / А.В. Гриценко, А.М. Крайнюкова, О.М. Крайнюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1272446
  Океанич І.Г. Розрообка методу віртуалізації контролю температури в підкрестальній області злитку кремнію / І.Г. Океанич, Н.В. Рилова, О.С. Притчин // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1995-0519
1272447
  Снитюк В.Є. Розрорбка та дослідження еволюційних алгоритмів оптимізації таблично заданих залежностей / В.Є. Снитюк, Д.В. Вєргулєсов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 216-217
1272448
  Кривов"яз А.Т. Розроробка і виробництво вітчизняного сучасного радіоелектронного обладнання для сухопутних військ / А.Т. Кривов"яз, А.А. Водяних // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 46
1272449
  Шевченко О. Розрубати гордіїв вузол. Що змінює рішення Конституційного суду Польщі у польсько-українських відносинах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 2


  "Минулого тижня Конституційний суд Польщі визнав неконституційною "українську" частину поправок до закону про польський Інститут національної пам"яті. Для прийняття такого рішення знадобився майже рік розгляду цієї справи. Нагадаємо: 26 січня 2018 р. ...
1272450
   Розряд в плазмово-рідинній системі із зворотно вихровим потоком типу торнадо / О.А. Недибалюк, С.В. Ольшевський, Я В. Черняк, О.І. Ломонос, Ок.В. Соломенко, І.Г. Шихт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено розряд з рідким електродом. Виміряні вольт-амперні характеристики розряду в діапазоні струмів від 200 до 320 мА та потоків повітря від 0 до 110 см 3/с. Досліджено залежність витрат джерела рідини від потужності розряду в діапазоні від 500 до ...
1272451
  Лещенко Л.А. Розрядці немає альтернативи / Л.А. Лещенко. – К., 1987. – 47с.
1272452
   Розсадник "Декоративні рослини від Петровича" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 124-125 : фото
1272453
   Розсадник Tamarix // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 122-123 : фото
1272454
   Розсадник ексклюзивних хвойних D-Shego // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 68-69 : фото
1272455
   Розсадник квітів "Дріада" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 106-107 : фото
1272456
   Розсадник та садовий центр Краєвид // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 96-98 : фото
1272457
   Розсекречена пам"ять : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – Київ : Стилос, 2007. – 604с., 24 арк. іл. – ISBN 978-966-8518-75-1
1272458
   Розсекречена пам"ять = Unclassified memory : голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / СБУ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000"; [ редкол.: С. Богунов, В. Борисенко, В. Даниленко (відп. ред.) та ін.; упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко та ін. ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 604с., [ 64 арк. іл. ] : іл. – ISBN 978-966-518-453-9
1272459
  Солошенко В.В. Розсекречені архіви аукціонного будинку "Адольф Вейнмюллер" // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 199-211
1272460
   Розсекречені документи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-51
1272461
   Розсекречені документи КГБ // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-33


  Документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України щодо витоків та діяльності Народного Руху України за перебудову, а також протидії НРУ з боку органів державної влади УРСР.
1272462
   Розсекречені документи КГБ // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 50-63
1272463
  Петриченко В. Розсекречення документів Національного архівного фонду в партійних архівах України в 1956-1957 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 142-145
1272464
   Розселення в Україні: проблеми і перспективи / А.І. Доценко, В.Т. Зінич, О.Т. Великохатько, В.Л. Танцюра; Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л.; НАНУ; РВПС України; під ред. Б.М. Данилишина. – Київ : РВПС України НАНУ, 2006. – 236с. – ISBN 966-02-4146-1
1272465
  Середа О. Розселення козаків в Очаківській землі за османського управління у XVIII ст. // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 511-533. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1272466
  Чован О. Розселення лебедя-шипуна (CYGNUS OLOR GMELIN, 1789) у південній частині лівобережного лісостепу України / О. Чован, В. Серебряков, І. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-46. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено шляхи розселення лебедя-шипуна на півдні Лівобережного Лісостепу України, виявленно причини, які призвели до різкого збільшення чисельності та розселення виду та встановлення сучасного статусу виду на досліджуваній території. В статье ...
1272467
  Гусєва Наталія Розселення населення Дніпропетровська: суспільно-географічні особливості / Гусєва Наталія, Суптело Ольга // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 67-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1272468
  Скляр В. Розселення росіян на території України: за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-58. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу статистичних матеріалів переписів населення досліджуються зміни розселення росіян в Україні за 1989-2001 рр. на тлі територіального розміщення українців, всього населення та етнічних меншин. Based on the statistical analysis of ...
1272469
  Мижега М.Я. Розселення сільського населення південного економіко-географічного району і його основні проблеми / М.Я. Мижега, Р. Лабабіді // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 48-51
1272470
  Таранець Сергій Васильович Розселення та соціально-економічне становище старообрядців Волині в XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджено місця компактного проживання старовірів на території Волинської губернії у XIX - на початку XX ст., обчислено загальну та конкретну чисельність старообрядців, визначено соціальне становище старообрядських громад губернії, ...
1272471
  Таранець Сергій Васильович Розселення та соціально-економічне становище старообрядців Волині в XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджено місця компактного проживання старовірів на території Волинської губернії у XIX - на початку XX ст., обчислено загальну та конкретну чисельність старообрядців, визначено соціальне становище старообрядських громад губернії, ...
1272472
  Осипенко М.С. Розселення та соціально-політична організація половецьких племен у причорноморських степах другої половини XI ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 22-26. – ISSN 2076-8982
1272473
  Вертелецький Д. Розселення трипільської культури на етапі С II в системі геоморфології Волинської Височини // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 73. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1272474
  Падюка Н. Розселення українців на німецьких етнокартах періоду Першої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 283-308. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1272475
  Ємець Т. Розселення українців у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-56. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розповідається коротко про причини переселення українців за межі етнічної території в XX ст. та подається сучасний стан розселення українців у світі.
1272476
  Йилдиз Берат Розселення черкесів в турецькому районі Узуняйла // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 53-57


  Після завоювання Кавказу Росією велика кількість черкесів емігрувала у різні регіони Османської імперії, включно із районом Узуняйла в Центральній Анатолії. После завоевания Кавказа Россией большое количество черкесов эмигрировало в различные регионы ...
1272477
  Зінич В. Розселенський аспект етнодемографічних процесів в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.76-81
1272478
  Вірченко П. Розселенські аспекти господарського освоєння території Харьківської області / П. Вірченко, К. Кравченко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 41-45. – ISSN 2413-7154
1272479
  Голуб Г.С. Розселенські передумови життєдіяльності населення Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 205-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1272480
  Жупанський О.І. Розсипаний час / О.І. Жупанський. – Киев, 1997. – 95с.
1272481
  Волос Т.Т. Розсипані намистинки поезій Катерини Вербівської та Наталії Горішної // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 92-95
1272482
   Розсипані перли : поети "Молодої музи". – Київ : Дніпро, 1991. – 709 с. – ISBN 5-308-01046-3
1272483
  Лисенко О.А. Розсипні родовища України. Стан освоєння та перспективи нарощування їхнього потенціалу // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 74-90. – ISSN 1682-3591
1272484
  Нагорний В.П. Розсіювання акустичної хвилі порою : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ / В.П. Нагорний, І.І. Денисюк // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1272485
  Дзумедзей Р.О. Розсіювання носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.18 / Дзумедзей Роман Олесійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1272486
  Грицаєнко Я.О. Розсіювання поверхневих та об"ємних електромагнітних хвиль шорсткими кристалічними поверхнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Грицаєнко Ярослав Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 28 назв
1272487
  Семків М.Я. Розсіювання пружної хвилі на локальній неоднорідності у хвилеводі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Семків Михайло Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1272488
  Семків М.Я. Розсіювання пружної хвилі на локальній неоднорідності у хвилеводі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук/ техн. наук : 01.02.04 / Семків Михайло Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 147 л. – Бібліогр.: л. 135-147
1272489
  Обуховський В.В. Розсіювання світла на фотоіндукованих сегнетоелектричних мікродоменах у фоторефрактивних кристалах ніобата літія // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 78-87
1272490
  Бандура Л.А. Розсіювання хвиль на куточку / Л.А. Бандура, І.В. Вовк, В.Т. Маципура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається плоска задача падіння хвилі на куточок скінченних розмірів. Досліджується силовий вплив падаючої плоскої хвилі на смугу. Визначена залежність моменту сил тиску падаючої плоскої хвилі на поверхню смуги від хвильової ширини смуги та кута ...
1272491
  Сабалаш В.В. Розсіюваня електромагнітних хвиль у нерегулярних діелектричних шарових хвильоводах на сонові плоскої та циліндричної структури : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07, 05.12.20 / Сабалаш В. В.; Одес. електротехн. ін-т. – Одеса, 1993. – 20л.
1272492
  Худинцев Микола Миколайович Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Роз"язувані моделі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Худинцев М.М.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 14 назв
1272493
  Колодій Б.І. та ін. Розсіяння електромагнітних хвиль на дрібних дефектах в плоскошаруватих середовищах / Б.І. та ін. Колодій. – Київ : Наукова думка, 1985. – 132 с.
1272494
  Гречко Л.Г. Розсіяння електромагнітного випромінювання на багатошаровій кулі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 376-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі знайдено характеристики розсіяння електромагнітного випромінювання на кулі з довільним (кінцевим) числом шарів із різними комплексними показниками заломлення. Розв"язок задачі проведено із застосуванням трансляційних матриць, які дозволяють ...
1272495
   Розсіяння електромагнітного випромінювання шорсткими фрактальними поверхнями / Л.Г. Гречко, О.Ю. Семчук, О.Ю. Грищук, Д.Л. Водоп"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 265-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено комп"ютерне моделювання реальних шорстких поверхонь за допомогою двовимірної функції Вейерштраса. На основі скалярної теорії Кірхгофа розраховано індикатрису розсіяння електромагнітних хвиль для різних типів шорских поверхонь та кутів ...
1272496
  Колісниченко Борис Миколайович Розсіяння когернтного електромагнітного випромінювання неоднорідним анізотропним середовищем : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Колісниченко Борис Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1272497
  Кисельов Олексій Доніславович Розсіяння мі та орієнтаційні структури в рідкокристалічних системах, індуковані поверхневою пружністю і конформаційними перетвореннями : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Кисельов О.Д.; Чернівецьк. держ. технолог. ун-тет. – Чернігів, 2003. – 232л. + Дод.: л.226-232. – Бібліогр.: л.205-225
1272498
  Кисельов Олексій Доніславович Розсіяння мі та орієнтаційні структури в рідкокристалічних системах, індуковані поверхневою пружністю і конформаційними перетвореннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Кисельов О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 14 назв.
1272499
  Афанасьєв В.Д. Розсіяння релятивістських електронів ядрами : навч. посіб. / В.Д. Афанасьєв, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 235-239. – Бібліогр.: с. 234. – ISBN 978-966-623-487-5
1272500
  Попенко Н.О. Розсіяння та поглинання електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в резонансних системах. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Попенко Н.О.; ХДУ.. – Харків, 1997. – 29л.
1272501
  Кіт Л. Розсіяти електромагнітний смог // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 3


  Університетські дослідники впритул підійшли до створення метаматеріалів. І хоча впровадження у виробництво та виготовлення розроблених у лабораторіях КНУ матеріалів для захисту від електромагнітного випромінення ще потребує додаткових досліджень, ...
1272502
  Макаренко М.П. Розслід справ про отруїння / М.П. Макаренко. – К, 1934. – 62с.
1272503
  Мочарська Л. Розслідувальна публіцистика в Україні: становлення, мовностилістичні особливості // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 250-259


  У статтi проаналiзовано мовностилістичну специфіку текстів жанру журналістського розслiдування в Українi протягом 1990-2013 рр. Проведено аналiз розслiдувального контенту провiдних видань цього перiоду. Значну увагу придiлено загальним проблемам ...
1272504
  Носов О. Розслідування антикорупційних справ - стратегія чи хаос? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  "Якщо ви задавалися питанням, як потрапити в НАБУ, то знаєте, що конкурс на детектива не набагато простіший за конкурс до ФБР у США. І це не дивно, бо саме Сполучені Штати допомагали зі створенням та матеріально-технічним забезпеченням Національного ...
1272505
  Костенко М.В. Розслідування вбивств на замовлення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 175-181. – ISSN 0201-7245
1272506
  Булулуков О. Розслідування вбивств при відсутності трупа // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-120.
1272507
  Чорний А. Розслідування вбивств, вчинених з метою заволодіння житлом потерпілого: початковий етап // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.76-78. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1272508
  Здоровко С.Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами (типові тактичні операції) : Монографія / С.Ф. Здоровко, за ред. В.Ю. Шепітька; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Гриф, 2004. – 176 с. – ISBN 966-7165-91-4
1272509
  Синчук В. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення та оптимізації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.166-172
1272510
  Соколова Яна Розслідування викрадення людини: типові тактичні операції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 69-73
1272511
  Мельничок Володимир Михайлович Розслідування вимагательства в сучасних умовах : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Мельничок Володимир Михайлович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.152-179
1272512
  Мельничок В.М. Розслідування вимагательства в сучасних умовах. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Мельничок В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 21л.
1272513
  Польсен Нільс Бо Розслідування воєнних злочинів "по-совєтськи". Критичний аналіз матеріалів надзвичайної державної комісії // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1 (5). – С. 27-45. – ISSN 1998-3883
1272514
  Ікаєв А.Р. Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ікаєв Андрій Русланович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272515
   Розслідування Голокосту від куль : 10 свідчень: Литва, Білорусь, Польща, Україна, Молдова, Росія : [навч. посібник] / [Укр. ін-т вивчення Голокосту ; пер. з англ. Д. Шаталов ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. Є. Врадій]. – [2-ге вид.]. – Дніпро ; Париж : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" : Яхад-Ін Унум, 2020. – 45 с., включ. обкл. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 44
1272516
  Лазарєв А.П. Розслідування дітовбивств: правові, процесуальні та організаційні проблеми // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 151-155. – ISSN 1993-0917
1272517
  Погорецький М.А. Розслідування економічних злочинів : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. університету імені Тараса Шевченка / [Погорецький М.А., Вакулик О.О., Сергєєва Д.Б.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 175, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7020-39-3
1272518
  Кірчев В. Розслідування економічного злочину як спосіб рейдерського захоплення / В. Кірчев, С. Козак // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 10-11
1272519
  Бедрій М.М. Розслідування злочинів в українському копному судочинстві (XIV - XVIII ст.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 250-258. – ISSN 0201-7245
1272520
  Столітній А. Розслідування злочинів проти довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 94-99
1272521
  Одерій О.В. Розслідування злочинів проти довкілля: криміналістична характеристика наслідків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 45-50
1272522
  Малярова В.О. Розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: теорія та практика : монографія / В.О. Малярова ; за ред. С.М. Гусарова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Диса плюс, 2013. – 419, [2] с. – Бібліогр.: с. 383-420 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
1272523
  Шаранич Р.С. Розслідування злочинів у сфері банківського кредитування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаранич Роман Сергійович ; ПрАТ "ВНЗ" Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272524
  Паламарчук Л.П. Розслідування злочинів у сфері використання комп"ютерних технологій / Л.П. Паламарчук; КНУТШ. – Київ, 2007. – 144с. – ISBN 966-7769-66-6
1272525
  Сенчик М.О. Розслідування злочинів у торгівлі / М.О. Сенчик. – Київ, 1972. – 110с.
1272526
  Чернявський С.С. Розслідування злочинів як пошуково-пізнавальна діяльність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 124-132
1272527
  Кобець М.В. Розслідування злочинів, пов"язаних з вибухами // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-89.
1272528
  Кирюха Д.Є. Розслідування злочинів, пов"язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кирюха Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1272529
  Андріїв Д.М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Андріїв Дмитро Миронович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1272530
  Андріїв Д.М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Андріїв Дмитро Миронович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 221 л. – Додатки: л. 206-221. – Бібліогр.: л. 179-205
1272531
   Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів : навч.-практ. посібник / [Б.І. Бараненко, В.С. Бондар, О.В. Бочковий та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 799, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-091-5
1272532
  Масалітін А.О. Розслідування злочинів, що вчиняються учасниками угрупувань футбольних уболівальників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Масалітін Артем Олександрович ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272533
  Вандін Є. Розслідування злочинних діянь з ознаками корупції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 55-62
1272534
  Волошин Ю.О. Розслідування катастрофи рейсу PS 752: міжнародні стандарти та правозастосовна реальність / Ю.О. Волошин, Т.Р. Короткий // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 40-49. – ISSN 2312-1831
1272535
  Голубєв В.О. Розслідування компютерних злочинів : Монографія / В.О. Голубєв; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2003. – 269с. – ISBN 966-8227-02-6
1272536
  Кудінов А.С. Розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів : монографія / А.С. Кудінов ; за заг. ред. В.В. Коваленка ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-066-3
1272537
  Воробей О.В. Розслідування кримінальних правопорушень пов"язаних з діяльністю конвертаційних центрів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Воробей Олена Василівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1272538
  Смолянінова О.Я. Розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних з ухиленням від сплати митних платежів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смолянінова Олена Ярославівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ " Європейський ун-т". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272539
  Грищенко В. Розслідування кримінальних справ про контрабанду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-75.
1272540
   Розслідування масових заворушень / [Погорецький М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 139, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 132-139. – ISBN 978-617-7020-42-3
1272541
  Всеволодов В.М. Розслідування масових розкрадань коштів вкладників керівниками комерційних структур // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.3-6
1272542
  Давиденко В.С. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених військовослужбовцями: проблеми тактики та методики / В.С. Давиденко ; Прокуратура України ; Нац. академія прокуратури України. – Київ : Атіка, 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 186-206. – ISBN 978-966-326-369-4
1272543
  Патрелюк Д.А. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми : монографія / Патрелюк Дмитро Андрійович. – Дніпропетровськ : ФОП Лопатніков С.Г., 2012. – 222 с. – Додатки: с. 184-221. – Бібліогр.: с. 159-183
1272544
  Поліщук І.Ю. Розслідування незаконного використання торговельних марок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поліщук Інна Юріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272545
  Татаров О.Ю. Розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин та лікарських засобів: проблеми теорії та практики / О.Ю. Татаров, Д.М. Мірковець // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 119-126
1272546
  Морозов Д.А. Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель : дис. ... [канд. юрид. наук] : 12.00.09 / Морозов Демид Анатолійович ; М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 238 арк. – Додатки: арк. 225-238. – Бібліогр.: арк. 8-9, 195-224 та в додатках: арк. 237-238
1272547
  Морозов Д.А. Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Морозов Демид Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1272548
  Гресь Н. Розслідування нещасного випадку, який стався під час виробничої практики студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 55-66. – ISSN 1682-2366
1272549
  Ткачова Н. Розслідування обставин дорожньо - транспортних подій // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.27-30
1272550
  Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів : навч.-метод. посібник / В.П. Корж ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 507, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-505. – (Бібліотека криміналіста). – ISBN 978-966-623-725-8
1272551
  Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник ... для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Алєсєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 277, [1] с. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-115-3
1272552
   Розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / [О.В. Бишевець та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, д-ра юрид. наук, с.н.с. Д.Б. Сергєєвої Д.Б. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя. – Київ : Правова єдність, 2015. – 534, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 504-534 та в кінці розд. – ISBN 978-617-566-347-9
1272553
  Козловська О.Д. Розслідування підробки історії Русі. Правда проти Кривди / Івалон Ольга Козловська. – Київ : Стебеляк О.М., 2018. – 223, [1] с. : іл. – Інтернет-ім"я авт.: Івалон. – Бібліогр.: с. 203 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-81-3
1272554
  Виноградова А.І. Розслідування порушень законодавства про захист рослин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Виноградова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1272555
  Виноградова А.І. Розслідування порушень законодавства про захист рослин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Виноградова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 227 л. – Додатки: л. 216-227. – Бібліогр.: л. 194-215
1272556
  Ткач О.В. Розслідування порушень недоторканності приватного життя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ткач Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 237 арк. – Додатки: арк. 227-237. – Бібліогр.: арк. 205-226
1272557
  Ткач О.В. Розслідування порушень недоторканності приватного життя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ткач Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1272558
  Юрчишин В.М. Розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / Юрчишин В.М., Панчишин М.Я. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 171, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-42-3
1272559
  Коваленко А.В. Розслідування посягань на життя та здоров"я журналістів : монографія / Коваленко Артем Володимирович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 228-260 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-080-9
1272560
  Бойко О. Розслідування починається в голові у кореспондента : Глобальна конференція журналістів-розслідувачів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 33-35


  У Києві відбулася сьома Глобальна конференція журналістів-розслідувачів GIJC 2011. Це преша подібна конференція, проведена в Східній Європі. У її роботі взяли участь понад 500 журналістів з 80 країн світу.
1272561
  Ягольник О.М. Розслідування розбійних нападів на інкасаторів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ягольник Олег Михайлович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
1272562
  Цвєтаєва Н.В. Розслідування справ про спекуляцію / Н.В. Цвєтаєва. – К, 1960. – 36с.
1272563
  Дударець Р.М. Розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дударець Руслан Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1272564
  Буждиганчук Є.Ю. Розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Буждиганчук Євдокія Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272565
  Стринжа В.К. Розслідування та попередження шляхово-транспортних подій / В.К. Стринжа. – К., 1973. – 100с.
1272566
   Розслідування терористичних актів / [Погорецький М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 159, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 153-159. – ISBN 978-617-7020-41-6
1272567
   Розслідування торгівлі дітьми : [навчально-практичний посібник] / [Бардацька О.В. та ін. ; за ред. Осики І.М.] ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : [American Bar Association], 2011. – 236 с. – Бібліогр.: с. 225-231
1272568
  Кравченко К.С. Розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації : дис. ... д-ра філософії : 081 / Кравченко Крістіна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 290 арк. – Додатки: арк. 214-290. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 190-213
1272569
  Сиводєд І.С. Розслідування умисних вбивств військовослужбовців, які вчинені в умовах проведення бойових дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; (081) / Сиводєд Іван Сергійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1272570
  Шморгун О. Розслідування умисних вбивств, скоєних в умовах неочевидності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-58
1272571
  Слободянюк Б.К. Розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна : монографія / Б.К. Слободянюк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-82-5
1272572
  Кустмарцев В. Розслідування шахрайств, пов’язаних iз залученням коштiв громадян на будiвництво житла / В. Кустмарцев, Є. Ворко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 141-144. – ISSN 2524-0129
1272573
  Котюк І.І. Розслідування як пізнання, пізнання як відображення: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу філософської та загальнонаукової літератури автор дає визначення понять "відображення" та " пізнання", які мають враховуватися при характеристиці пізнання у сфері судочинства. On the basis of critical analysis of ...
1272574
   Розслідування: тонни небезпечних відходів виявлено в Черкасах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 27 : фото
1272575
  Глазунова Н. Розставимо крапки... під знаками питання // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.10-12. – ISSN 1726-3077


  Правове регулювання лізингових угод
1272576
  Хутор Т. Розстріл без суду і слідства: що означає закон про бойовий імунітет? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1272577
   Розстріл Великої Козацької Ради й козаків // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – С. 30


  З архівних матеріалів, що їх переслав бл. п. Григорій Карасюкевич.
1272578
  Шаховицький Ф. Розстріл ленських робітників 17 квітня 1912 року / Ф. Шаховицький. – Х, 1929. – 59с.
1272579
  Грабовський С. Розстріл науки. Урядова зондеркоманда та її асистенти // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 240-245. – ISBN 978-966-518-698-4
1272580
  Бернацький В.М. Розстріляна весна : худож.-докум. повість [про боротьбу трудящих Зах. України за утв. Рад. влади] / В.М. Бернацький ; [худож. М.Р. Залевський]. – Киев : Молодь, 1982. – 190 с. : іл. – (Герої. Роки. Звершення)
1272581
  Славутич Я. Розстріляна муза / Я. Славутич. – 2-не вид. випр. і доп. – Київ, 1992. – 184с.
1272582
  Чернов А. Розстріляна муза Миколи Філянського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 14


  Микола Філянський не тільки поет. Він виступає як критик мистецтва, аквареліст.
1272583
  Щербань Д. Розстріляна музика (злочини червоного терору") // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 лютого - 4 березня (№ 8). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1272584
  Марчук Г. Розстріляна надія церковної архітектурної спадщини : до 90-річчя з дня народження Л.М. Маслова // Вісник Українського товариства охорони пам"яток історії та культури : загальнодержавний бюлетень / Українське товариство охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 1999. – № 1. – С. 88-89.
1272585
  Сосюра Володимир Розстріляне безсмертя : Вірші та поеми / Сосюра Володимир; Упоряд.,авт. передмови і комент.С.Гальченко. – Київ : Український письменник, 2000. – 319с. – ISBN 966-579-069-2
1272586
  Сосюра В.М. Розстріляне безсмертя : Вірші та поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Український письменник, 2001. – 319с. – ISBN 966-579-069-2
1272587
  Сосюра В.М. Розстріляне безсмертя : поеми / Володимир Сосюра ; [прим. Сергія Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 332, [4] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-961-4
1272588
  Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей / Ю. Лавріненко; Підг.тексту, фахове редаг.і передмова Проф.Наєнка М.К. – Київ, 2000. – 796с. – ISBN 5-7763-1986-2
1272589
  Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей / Ю.А. Лавріненко; Підгот.тексту, фахове редаг. і передмова М.К.Наєнка. – Київ : Просвіта, 2001. – 794с. – ISBN 966-7551-52-0
1272590
  Лавріненко Юрій Розстріляне відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей / Лавріненко Юрій. – Київ : Смолоскип, 2002. – 984с. – ISBN 966-7332-72-1
1272591
  Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей / Ю.А. Лавріненко; Упорядк., передм., післямова Ю. Лавріненка; Післямова Є. Сверстюка. – 3-тє вид. – Київ : Смолоскип, 2004. – 992с. – ISBN 966-7332-72-1
1272592
  Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження : Антологія 1917-1933. Поезія - проза - драма - есей / Ю.А. Лавріненко; Підготовка тексту, фахове редагування і передмова проф. М.К. Наєнка. – Передрук із деякими уточненнями з вид. 2001 р. – Київ : Просвіта, 2005. – 796с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7551-52-0
1272593
  Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / Юрій Лавріненко. – 6-те вид.. – Київ : Смолоскип, 2008. – 976 с. – ISBN 978-966-8499-79-1
1272594
   Розстріляне Відродження : шедеври української репресованої прози / [ред.-уклад.: С.М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2008. – 415, [1] с. : іл. – До вид. ввійшли твори М. Івченка, М. Йогансена, Г. Косинки, Г. Михайличенка, В. Підмогильного, О. Слісаренка, Г. Старицької-Черняхівської, Д. Тася, М. Хвильового. – ISBN 978-966-481-081-1
1272595
   Розстріляне Відродження / [упоряд.: Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева]. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – 607, [1] с. : фот. – Зміст: Поезія. Проза. Драма (за шкільною програмою) ; Біографічний нарис ; Перелік основних творів ; Критичний огляд ; Література для додаткового користування ; Термінологічний словник. - Термінол. словник: с. 590-605. – (Іду на урок). – ISBN 978-966-404-766-8
1272596
  Мукомела О.Г. Розстріляне відродження і українська журналістика // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 3-11. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1272597
  Кравченко Я. Розстріляне відродження українського малярства // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 213-224. – ISSN 08-68-4790-1
1272598
  Ангелюк О. Розстріляне національне відродження у Східній Україні 20-х і 30-х років // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 100-108. – ISBN 5-7702-0432-X
1272599
  Дорошенко К. Розстріляне слово: в ІФ показали фільм Тараса Томенка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7625-59-8
1272600
  Здоровило Т. Розстріляний безпідставно: трагічна доля полковника УНР Петра Болбочана як урок для України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 117). – С. 6-7


  "Чимало українських героїв, на жаль, маловідомі широкому загалу. Одним із них є легендарний полковник армії УНР Петро Болбочан - одна з найяскравіших постатей визвольних змагань. У зв’язку зі 135-річчям з дня його народження письменник і громадський ...
1272601
  Литвин М. Розстріляний з"їзд кобзарів // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ, 2018. – № 2. – С. 13-17. – ISSN 1814-5078
1272602
  Басишина Л. Розстріляний за рішення трійки НКВС // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 151-154


  Чехівський Володимир Мусійович.
1272603
  Вольвач П. Розстріляний сад / інтерв"ю взяли кореспоеденти "Дня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 січня (№ 1). – С. 5


  Чи буде відроджено в Україні наукову спадщину видатних учених-садоводів Левка та Володимира Симиренків? Розмова з доктором філософії в галузі біології, заслуженим діячем науки і техніки АР Крим, академіком української екологічної академії.
1272604
  Брюховецька Л. Розстріляний талант // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – С. 35-38. – ISSN 1562-3238
1272605
  Скрипник О. Розстріляний у Донбасі за "ізмєну Росії". Трагічна доля українського дипломата й розвідника Федора Боржинського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 15
1272606
  Віленський Ю. Розстріляний у Сандармосі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 14-15


  Шість десятиліть ім"я Володимира Підгаєцького було забуте. Однак ідеї видатного ученого актуальні й сьогодні.
1272607
  Шевченко С. Розстріляні в Сандармосі // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 705-711. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1272608
  Харчук Б.М. Розстріляні ночі / Б.М. Харчук. – Київ, 1979. – 64 с.
1272609
  Черненко О.І. Розстріляні роки / О.І. Черненко, 1933. – 211с.
1272610
  Єніна В. Розступилися гори / В. Єніна. – Київ : Молодь, 1951. – 239 с.
1272611
  Перепелюк В.Г. Розсуд в адміністративно - процесуальному регулюванні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.68-73. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1272612
  Макух О.В. Розсуд і зловживання правом у податково-правовому регулюванні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 100-106. – ISSN 2311-4894
1272613
  Торбас О.О. Розсуд у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Торбас Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1272614
  Андрєєв О.Д. Розсудіть нас, люди : роман / О.Д. Андрєєв ; пер. з рос. А. Коваль. – Київ : Держлітвидав України, 1964. – 209 с. : іл.
1272615
  Павлова О.Ю. Розсудок та уява: дві форми культуротворення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.91-93. – (Філософські науки)
1272616
  Жигола В.С. Розташування вікон у напівземлянках стовпових конструкцій доби Київської Русі // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 53-56


  "Розглянуто можливе розташування вікон у напівземлянках епохи Київської Русі, аналізуються археологічні та етнографічні дані, а також висновки інших дослідників".
1272617
   Розташування фокальної точки в самофокусуючих середовищах / С.О. Дудка, А.І. Іванісік, А.В. Конопатський, В.Д. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  При потужностях лазерного променя більших та менших критичної у самофокусуючому середовищі отримані уточнені значення координати точки, де інтенсивність випромінювання є максимальною. Результати розрахунків співставлені з експериментальними даними, ...
1272618
  Ярошенко Г. Розтлумачити "Енеїду". Краєзнавець створив словник до знакової поеми Івана Котляревського // Україна молода. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 61). – С. 13


  Полтавський краєзнавець, автор сайта «Історія Полтави» Борис Тристанов завершив роботу над словником до бурлескно-травестійної поеми Івана Котляревського «Енеїда», яка стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Витратив на ...
1272619
  Мельник А.В. Розточчя - перспективний регіон для міжнародної співпраці в гралузі моніторингу довкілля // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 60-63. – ISSN 0868-6939
1272620
  Козак Микола Розтривожена пам"ять : (з нагоди виходу нової збірки поезії Миколи Пивовара "Квітень молиться") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 192-194
1272621
  НойшЕфер-Карлон Розтрощений хідник = Спогади про початок : проза: роман (журнальний варіант) / літературна редакція Дубини О. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 31-117. – ISSN 0320 - 8370
1272622
  Мартиненко М.Р. Розтягнена вимова звукових сегментів в українському спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 488-497


  Стаття присвячена дослідженню розтягненої вимови звукових сегментів у спонтанному мовленні. Основну увагу зосереджено на вивченні явища розтягування звуків як вияву хезитації та самовиправлень.
1272623
   Розуван Станіслав Геннадійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 58
1272624
  Лісовий А. Розукрупнення областей - перший етап адміністративно-територіальної реформи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1272625
  Лісовий Андрій Розукрупнення областей - перший етап адміністративно-територіальної реформи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначено основні проблеми, напрямки, рівні та етапи реформування територіальної організації влади в Україні, обгрунтовано впровадження дворівневої системи адміністративно-територіального поділу, розроблено пропозиції щодо першого етапу ...
1272626
  Матвієнко А. Розукрупнення районів як альтернатива об"єднанню територіальних громад під час адміністративно-територіальної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 9-11. – ISSN 2313-559X
1272627
  Черненко Т.В. Розум в історико-гносеологічному вимірі філософії П.І. Ліницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1272628
   Розум за "залізною завісою": українська філософія часів пізнього СРСР і світова наука / А. Лой, І. Давіденко, К. Мирошник, Д. Попіль // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 2. – С. 161-183. – ISSN 2075-6461
1272629
  Кудін В.О. Розум і безпутство відеобуму. / В.О. Кудін, О.В. Кудін. – К, 1990. – 46с.
1272630
  Сигалов А. Розум і велич України, або "Мої побажання Києву..." // Україна молода. – Київ, 2020. – 20 жовтня (№ 100)


  "Вiдкрив поштову скриньку i витяг папiрець iз такою пропозицiєю: «Колекцiонер київської старовини купить дорого медаль «1500 рокiв Києву». Далi - низка телефонiв. Набираю перший-лiпший, запитую: «Скiльки даєте за медаль?» Вiдповiдь: «Якщо чиясь - 46 ...
1272631
  Дубровіна К.О. Розум і віра - єдність чи протилежність? (Філософські концепції П. Юркевича та В. Петрова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1272632
  Дубровіна Катерина Олександрівна Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Дубровіна К. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1272633
  Дубровіна К.О. Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Катерина Олександрівна Дубровіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 185л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.167-165
1272634
  Дубровіна К.О. Розум і віра. Шляхи до істини (за філософською концепцією П. Юркевича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-153. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1272635
  Бушанський Валентин Розум і влада. Патріархальні риси політичної свідомості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Психоаналітики розрізняють материнську та батьківську владу. Материнська влада ірраціональна, батьківська - раціональна. Матір любить просто так. Любити - її обов"язок і потреба. Батько, якщо й любить, то за щось. Утім, він може й обійтись без цього ...
1272636
  Бушанський Валентин Розум і влада. Патріархальні риси політичної свідомості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Психоаналітики розрізняють материнську та батьківську владу. Материнська влада ірраціональна, батьківська - раціональна. Матір любить просто так. Любити - її обов"язок і потреба. Батько, якщо й любить, то за щось. Утім, він може й обійтись без цього ...
1272637
  Гелнер Е. Розум і культура : Історична роль раціональності та раціоналізму / Ернест Гелнер; Пер. з англ. С. Савченка. – Київ : Акта, 2004. – 298с. – ISBN 966-7021-81-5
1272638
  Гьофе О. Розум і право : Складові інтеркультурного правового дискурсу / Пер. з нім. Л.А.Ситниченко, М.Д.Култаєвої; Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 264с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-226-X
1272639
  Германова О. Розум і Серце : Поезії / Ольга Германова. – Київ : Джерело, 1998. – 64с. – ISBN 967-7219-02-Х
1272640
  Дубина І.Д. Розум миру проти безумства війни / І.Д. Дубина. – Київ, 1969. – 46с.
1272641
  Тесленко Л. Розум на півставки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 7). – С. 5


  Учені протестують проти непрозорого розподілу коштів між установами Національної академії наук.
1272642
  Сухоніс Н.С. Розум та безумство або когнітивний дисонанс між М. Фуко та Ж. Дерріда // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 185-186
1272643
  Раєвський О.М. Розум та його виховання / О.М. Раєвський. – К., 1947. – 22с.
1272644
  Раєвський О.М. Розум та його виховання (стенограма публічної лекції, прочитаної 14 серпня 1946 року в Києві для працівників вищої школи України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  У роботі узагальнено багатогранність тлумачення поняття "розум" людини; розкрито психологічний механізм пізнавальної діяльності через зміст категорії "розум"; описано властивості розуму та його органічні основи, а також психологічні чинники його ...
1272645
  Грінченко Б.Д. Розум та почування у живої тварі : оповіданнячка про pозум та почування у живої тваpі : з книг Роменса "Ум животных" та "Сто pазсказов из жизни животных" попеpеказувала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] / написав Борис Грінченко. – [Київ] : [Друк. В.П. Бондаренко та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 164 с. – (Бібліотека "Молодість" ; Т. 10)
1272646
  Грінченко Б.Д. Розум та почування у живої тварі : оповіданнячка пpо pозум та почування у живої тваpі : з книг Роменса "Ум животных" та "Сто pазсказов из жизни животных" попеpеказувала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] / написав Боpис Гpінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : Поступ, 1918. – 160 с. : з мал. – (Бібліотека "Молодість" ; Кн. 10)
1272647
  Бессарабова М.Л. Розум чи інстинкт: інтерпретація природи батьківської любові у творчості В.Винниченка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 102-105. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1272648
  Кравченко П.А. Розум як жертва віри в етиці античного скептицизму / П.А. Кравченко, С.М. Москаленко // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 157-173. – ISSN 2075-1443
1272649
  Карівець І.В. Розум як керівний принцип управління // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.135-141
1272650
  Рено Ф. Розум, право і справедливість // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 93-102. – ISSN 0235-7941
1272651
   Розум, честь і совість нашої епохи : Українські радянські письменники про Партію, про Комуністів. – Київ : Дніпро, 1975. – 245с.
1272652
  Лосєв І. Розум, честь і совість? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 42 (155). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Провали України в державницькому, соціально-економічному і мовно-культурному розвитку значною мірою пояснюються низькою якістю її інтелектуальної верстви.
1272653
  Сюндюков І. Розум. Біль. Совість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 листопада (№ 213). – С. 10-11


  Чим стала газета "День" для Джеймса Мейса.
1272654
  Нетреба А. РозУМє - неуків НЕ ТРЕБА / розмову вела Тетяна Корпусова // Україна молода. – Київ, 2000. – 23 березня (№ 53). – С. 10


  Розмова з з магістром радіофізничого факултету КНУ імені Тараса Шевченка Андрієм Нетребою, щодо перемоги у номінації "природничі науки" .
1272655
  Соснін О. Розумінні сутності національноїбезпеки: світоглядно-понятійні й науково-теоретичні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
1272656
   Розуміння // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 892-893. – ISBN 966-316-069-1
1272657
  Денисов С.Ф. Розуміння "свободи" і "волі" у сучасному національному праві та законодавстві / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 4-15. – ISSN 2222-5374
1272658
  Дембіцька С.Л. Розуміння адміністративної відповідальності щодо застосування адміністративного примусу органами державної влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 120-128. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються питання інституту адміністративної відповідальності, правові норми, що регулюють відповідальність за адміністративні пра-вопорушення, використання адміністративної відповідальності щодо осіб, які вчинили адміністративне ...
1272659
  Карамушка Л.М. Розуміння аспірантами сутності економічної соціалізації особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 275-283. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1272660
  Батрименко О.В. Розуміння бюрократії в розробках сучасних зарубіжних науковців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 277-286
1272661
  Курасова А.Я. Розуміння в контексті формування свідомості та самосвідомості / А.Я. Курасова, А.Д. Ятченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1272662
  Гетьман А. Розуміння верховенства права в системі екологічного законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 44-62. – ISSN 1026-9932
1272663
  Костенко О.Б. Розуміння взаємозв"язку держави і громадянського суспільства Г.В.Ф. Гегелем (франкфуртський період творчості) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Ідеться про еволюцію поглядів Г.В.Ф. Гегеля на проблему взаємозв"язку держави і громадянського суспільства у період перебування великого філософа у Франкфурті (1797-1800). Аналізується становлення методології політико-правового пізнання Гегеля, витоки ...
1272664
  Ратушна А.М. Розуміння виховного ідеалу в культурно-освітньому просторі України 1919-1940 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 345-349. – ISSN 2076-1554
1272665
  Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 228-234. – ISSN 1026-9932


  У статті висвітлюються проблеми визначення конституційних основ розвитку громадянського суспільства в Україні. Встановлюється його сутність, зміст та кваліфікуючі ознаки. Розглядаються поширені в українській та зарубіжній науці погляди на розуміння ...
1272666
  Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Вісник Конституційної Асамблеї : додаток до юридичного журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2/4. – С. 112-118
1272667
  Михалевич В.В. Розуміння давньослов"янської символіки у філософії Г.С. Сковороди : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 157-160. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1272668
  Гречкосій Р.М. Розуміння Е. Фроммом змісту та сутності поняття "творча активність" в процесі самореалізації особистості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 151-153
1272669
  Гречкосій Р.М. Розуміння егоїзму в філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 421-425
1272670
  Фітісова А.В. Розуміння етнічності в контексті глобалізації та мультикультуралізму: деконструкція есенціалістських візій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 313-314
1272671
  Бедрій М.М. Розуміння звичаєвого права у римській юриспруденції: терміни, ознаки, особливості // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 6-9. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
1272672
  Коваленко А.Б. Розуміння і знання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглянуто проблему розуміння та знання, їхній взаємозв"язок та взаємозумовленність у двох аспектах: розуміння як засвоєння нового, використання набутих знань у процесі розуміння.
1272673
  Гірняк М.О. Розуміння і саморозуміння у романі Агантела Кримського "Андрій Лаговський" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 29-36


  У статті зосереджено увагу на різних аспектах філософської проблеми розуміння і саморозуміння порушеної в романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський".
1272674
  Петров Є.П. Розуміння ідей-модусів у філософському вченні Д. Локка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 102-104
1272675
  Соснін О.В. Розуміння інформації в структурі юридичної науки / О.В. Соснін, С.Г. Гордієнко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (200). – С. 17-28. – ISSN 2308-9636
1272676
  Духович О.Б. Розуміння істини та правди в діалогічній філософії М. М. Бахтіна // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
1272677
  Пономаренко Ю.А. Розуміння кримінально-правової політики в роботах криміналістів XIX - початку XX століть // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 154-162. – ISSN 0201-7245
1272678
  Шкіль Л.Л. Розуміння людини у філософії Хельмута Плеснера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 230-232
1272679
  Чаплінська О.В. Розуміння людського тіла у постмодерну епоху: деякі зауваги // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 226-227
1272680
  Балагура Олена Розуміння М.Ю. Брайчевським філософії в культурі Київської Русі // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-63
1272681
  Петрочко Ж.В. Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації / Ж.В. Петрочко, О.М. Денисюк // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 194-213. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1272682
  Аль-Кахтані Мусфір Розуміння Макасід аль-Шарі"а = Understanding Maqasid al-Shariah : сучасний погляд / Мусфір бін Алі аль-Кахтані. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2021. – 38, [2] с. – На обкл. назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 38-39. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні" = Books-in-Brief Series). – ISBN 978-966-416-797-7
1272683
  Кохан Я. Розуміння мовних виразів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. – ISSN 0235-7941
1272684
  Дудка В.М. Розуміння наукового тексту на основі створеннях та використання образу-посередника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 131-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  У статті розглядається роль образу-посередника у пізнавальному процесі розуміння наукового тексту. Створення означеного образу є необхідним для індивідуального розуміння тексту, для поєднання його абстрактно-понятійного і конкретно-чуттєвого змісту.
1272685
  Ярмоліцька Н.В. Розуміння О. Козловим предмету і методу філософії та її зв"язку з іншими науками // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1272686
  Ярмоліцька Н.В. Розуміння О. Козловим формування релігійно-моральної свідомості / Н.В. Ярмоліцька, М.М. Ярмоліцька // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Розглядаються та аналізуються погляди О. Козлова на сутність релігії та її вплив на формування релігійної свідомості. Рассматриваются и анализируются взгляды А. Козлова на сущность религии и ее влияние на формирование религиозного сознания. O. ...
1272687
  Александрович Т.З. Розуміння образу мудрості в українській літературі XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 6-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті розглядається потрактування образу мудрості в українській бароковій літературі ХVІІ ст. На матеріалі творів Хоми Євлевича, Касіяна Саковича, Кирила Транквіліона-Ставровецького. Простежується логічний зв’язок між «софійністю» літератури ...
1272688
  Охотницька К.Ю. Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності відданості організації та основних умов її формування // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1272689
  Кожедуб Л. Розуміння підтексту як передумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 63-69. – ISSN 2078-1016
1272690
  Тимченко Ф.І. Розуміння повноважень органів державної влади за Основним Законом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 75-80
1272691
   Розуміння повторної покупки товарів онлайн: аналіз факторів зручності та довіри та їх зглажувальний ефект / Алісія, Ізкуердо-Юста, Марія Пілар Міртінес-Руїс, Ана Ізабель Хіменес-Зарко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 369-375. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1272692
  Траверсе Т. Розуміння політичних задач у процесі пізнання суспільно-політичного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
1272693
  Носовець В.О. Розуміння політичної толерантності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1272694
  Грубі Т.В. Розуміння поняття "відданість персоналу організації" державними службовцями // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 28-29
1272695
  Петленко І.В. Розуміння поняття "майя" у вченні даршани веданти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 218-220
1272696
  Ткаченко Н.О. Розуміння поняття "особиста соціальна відповідальність" майбутніми спеціалістами фармації // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2015. – № 3 (35). – C. 88-92. – ISSN 2312-0967
1272697
  Садло О. Розуміння поняття "свідомість" у психолінгвістиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 71-78. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
1272698
  Музика-Стефанчук Розуміння прав, правомірної та неправомірної поведінки суб"єктів фінансових правовідносин / Музика-Стефанчук, Н. Губерська, Т. Ямненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 184-191. – ISSN 1026-9932
1272699
  Сінькевич О. Розуміння права на мирні зібрання / О. Сінькевич, С. Скробач // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається питання розмежування змісту права збиратися мирно, з одного боку, як права проведення будь-якого з видів мирного зібрання для здійснення громадського контролю за інститутами публічної влади; з іншого - як можливості, що є ...
1272700
  Бернюков А. Розуміння права суддею в концепції юридичної герменевтики // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 114-118.
1272701
  Малишев Б. Розуміння права як телеологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розробленої Богданом Кістяківським (1860-1920) системи цілей, які обумовлюють функціонування права. Статья посвящена анализу разработанной Богданом Кистяковским (1860-1920) системы целей, обуславливающих функционирование ...
1272702
  Малишев Б. Розуміння права як телеологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розробленої Богданом Кістяківським (1860–1920) системи цілей, які обумовлюють функціонування права. Статья посвящена анализу разработанной Богданом Кистяковским (1860–1920) системы целей, обуславливающих функционирование ...
1272703
  Журавльова Г.С. Розуміння принципу рівності в період Античності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 75-81. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1272704
  Венцик О.В. Розуміння психології етики Юліаном Охоровичем // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 63-70. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1272705
  Мельник О.А. Розуміння психології людини у XIX - початку XX століття представниками української університетської психології: прнцип етизму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 316-323. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772


  "Згадуються професори - Новицький О., Авсенєв Ф., Гогоцький С., Челпанов Г".
1272706
  Ковтун Ю. Розуміння ролі Католицької Церкви у процесах державотворення у релігійному традиціоналізмі В. Липинського // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 135-142. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1272707
  Чорна Л.В. Розуміння ролі суспільного ідеалу в державотворенні: філософський екскурс за матеріалами творчості П.І. Новгородцева // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 229-234. – ISSN 2076-1554
1272708
  Лимар В.Б. Розуміння свободи у східній та західній філософських традиціях // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 31-33


  "... Протягом двох тисячоліть онтологія на Сході та Заході розвивалась цілком відмінними шляхами. В рамках науки про буття, відповідно, будувались і відмінні погляди на свободу. Особливо у західній філософській традиції свобода наділялась досить ...
1272709
  Сафонік Л.М. Розуміння сенсу життя в антропологічній думці М. Шелера, А. Гелена та Г. Плеснера: компаративний аналіз // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 57-66
1272710
  Шаблінський І.І. Розуміння сили в контексті національної безпеки // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 46-50
1272711
  Горчинська О.М. Розуміння соціалістичного устрою Фрідріхом фон Хайєком // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 67-69
1272712
  Любочкіна Г. Розуміння соціального інтелекту в науці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 52-58. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1272713
  Верецька Л. Розуміння справедливості в християнській морально-етичній парадигмі / Л. Верецька, С. Мисик // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.120-133
1272714
  Губар О.М. Розуміння справедливості сучасною молоддю: досвід конкретно-соціологічного дослідження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 184-191. – ISSN 1728-3671
1272715
  Соснін О. Розуміння сутності національної безпеки: світоглядно-понятійні й науково-теоретичні засади // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 лютого - 4 березня (№ 8). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1272716
  Патлайчук Оксана Розуміння сутності суспільного ідеалу українською ліберальною інтелігенцією (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглядаються особливості розуміння українською ліберальною інтелігенцією напрямку та кінцевої мети розвитку людського суспільства. Дається аналіз різних поглядів на ідеал суспільного устрою та шляхи його досягнення.
1272717
  Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті психологічної герменевтики // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 444-450. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Психологічна герменевтика розглядається у статті як напрям досліджень, що має вивчати психологічний аспект загальної герменевтичної проблематики, тобто проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її ...
1272718
  Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація соціокультурного досвіду в контексті постнекласичної парадигми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 3-11. – ISBN 978-966-8063-80-2
1272719
  Чепелева Н.В. Розуміння та інтерпретація соціокультурного досвіду у контексті постнекласичної методологічної парадігми // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 11-16
1272720
  Юр"єва А. Розуміння та прийняття дитини батьками як фактор гендерної ідентифікації // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2010. – Спеціальний випуск. – С. 152-157
1272721
  Алєксєєва І.О. Розуміння текстів як ілюстрація взаємозв"язку мови, мислення та культури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 7-11. – ISBN 966-638-08406
1272722
  Девтеров І.В. Розуміння тілесногсті у кіберпросторі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 63-67
1272723
  Кричевський В. Розуміння українського стилю // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 8-9
1272724
  Горський В. Розуміння філософії в культурі Київської Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 440-450. – (Несторівські студії)
1272725
  Жадько В.А. Розуміння філософії у вченні М. Гайдеггера / В.А. Жадько, П.О. Бідзіля // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Фролов М.О., Лепський М.А., Васильчук Г.М. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 39. Т. 1. – С. 57-69. – ISSN 2413-2284
1272726
  Пушкарьов І.В. Розуміння філософії як мистецтва в поглядах М. Грота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається співвідношення філософії та мистецтва в інтерпретації М.Грота. In this article the correlation between philosophy and Art is analyzed.
1272727
  Рзаєва Т.Г. Розуміння фінансового потенціалу підприємства з позицій економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, І.І. Корольчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 256-259. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1272728
  Щербина О.Ю. Розуміння царини логічного знання при аналізі юридичної аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 137-139
1272729
  Легеза Ю.О. Розуміння цивільно-правової відповідальності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 118-125. – ISSN 2078-3566
1272730
  Козлик І.В. Розуміння цілісності: деякі міркування в методологічній площині // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 17-31. – ISBN 966-72-77-79-8


  Стаття присвячена методологічному аеалізу використання категорії "цілісність" в інтерпретації літературно-художніх феноменів в світі теоретичних досліджень М.М.Гришмана
1272731
  Шамша І.В. Розуміння часу в філософії життя А. Бергсона // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 249-156. – ISSN 2079-48-35
1272732
  Янчук В.А. Розуміння часу у творчості Дж. Берклі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 120-122
1272733
  Марченко М.А. Розуміння юридичної категорії "гідність" у правових підходах країн ісламського світу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 186-190. – ISSN 2524-017X
1272734
  Владимиров В.М. Розуміння як відчуження: механізми журналістського пошуку змісту // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.35-40
1272735
  Ярош Л.О. Розуміння як інтегративний фактор наукової творчості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1272736
  Земцов І. Розуміння як невід"ємна частина знань в процесі навчання студентів-гуманітаріїв / І. Земцов, Т. Скрябіна // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 527-531. – ISBN 978-617-7009-20-6
1272737
  Кудін О. Розуміння як феномен читання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 23-26
1272738
   Розуміти культурний контекст // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 6


  "100-річчя Березневого руху Кореї 1919 року проти японських колонізаторів відзначили в Інституті філології. Із нагоди річниці масового повстання відбувся захід, який організувала кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. Вступне ...
1272739
  Стрільчук В.А. Розумна періодичність проведення чергових виборів в Україні: поняття та особливості встановлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 204-210. – ISSN 1563-3349
1272740
  Зінчук М. Розумна шапка : оповідання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 298-303
1272741
  Поліщук Н. Розумне життя у Всесвіті: філософсько-освітній та духовний аспекти в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогрессу // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 271-280. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В статті предметом дослідження є перспективи подальшого пізнання світу та науково-технічного і технологічного розвитку цивілізації в епоху сучасного інформаційно-високотехнологічного прогресу. Обґрунтовується, що тільки в єдності розуму і духовності ...
1272742
  Дронова О.Л. Розумне зростання та новий урбанізм: міський розвиток в умовах "заповненого світу" // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 8-12. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
1272743
  Дронова О. Розумне зростання та новий урбанізм: міський розвиток в умовах "заповненого світу" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 23-24
1272744
  Єршова О.Л. Розумне місто - концепція, моделі, технології, стандартизація / О.Л. Єршова, Л.І. Бажан // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1272745
   Розумне, добре, вічне = Думки про виховання та навчання. – Київ : Молодь, 1989. – 288 с.
1272746
  Гурський А.Й. Розумний баланс їжі, якісний склад раціону та культура харчування // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 92-99. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1272747
  Кобзар Аліна Розумний бідним не буває... : конспект ділової гри "Гроші та бізнес" для учнів старших класів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85


  Упровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій з використанням комп"ютерів, мультимедійних систем та інших інформаційних технологій сприяє впровадженню активних методів навчання, серед яких провідну роль відіграють навчальні ігри. ...
1272748
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Розумний і дурень : Комедия в 5 диях / [соч.] Ивана Тобилевича (Карпенко-Карого). – У Черкассах (Черкаси) : Друк. В.В. Колодочкы, 1898. – 72 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1272749
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Розумний і дурень : Комедія в 5-ти діях // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 72 с.
1272750
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Розумний і дурень : Комедія на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Кpиниця ; Польська Дpук., 1918. – 78 с.
1272751
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Розумний і дурень : Комедія на 5 дій / Ів. Тобилевич (Каpпенко-Каpий). – Львів : Книгаpня Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 40 с. – (Український театр ; Ч. 12)
1272752
  Карпенко-Карий(Тобілевич) Розумний і дурень : комедія в 5-ти діях / Карпенко-Карий(Тобілевич); І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1954. – 68с. – (Бібліотека української драматургії)
1272753
   Розумний крок компанії Ring Labs // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Наприкінці навчального року факультет комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка уклав угоду про творчу співпрацю з компанією Ring Labs. Студенти факультету матимуть змогу проходити стажування в компанії, а також використовувати задачі ...
1272754
   Розумний Максим Миколайович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 276. – ISBN 978-966-2726-03-9
1272755
  Кравченко Микола Іванович Розумний прагматик, чутливий лірик : [інтерв"ю з заслуженим працівником культури України М.І. Кравченком] / Кравченко Микола Іванович, Сікорська Ірина // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 0868-9644


  Кіровоградська філармонія, директор Микола Кравченко
1272756
  Буга В. Розумний строк розгляду справ у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 64-68
1272757
  Костуренко Т. Розумний строк як оціночне поняття в цивільному процесуальному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7069-15-6
1272758
  Лучінська М. Розумний сумнів як оцінна категорія в кримінальному процесуальному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 282-283
1272759
  Нікітенко Л. Розумні діти Сергія Івановича. Третина випускників Першої черкаської гімназії вступають у зарубіжні виші // Україна молода. – Київ, 2022. – 10 лютого (№ 6)


  У Першій міській гімназії Черкас днями організували свято Burns Night на честь Роберта Бернса, відомого шотландського поета-романтика XVIII століття. Учні декламували його вірші та провели відеоконференцію з однолітками з шотландського міста Глазго. ...
1272760
   Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек. – [Б.м. : б. в.]. – 80 с. : іл. – Без. тит. арк.
1272761
  Грабар Р. Розумні люди - основа економічного прориву // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 8-9


  Відгук на статтю "Навіщо Україні потрібно розвивати свою науку?"
1272762
  Позднякова А.М. Розумні міста та села - запорука розвитку сильної України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 136-146
1272763
  Ковалевич Л.В. Розумні міста як перспективний напрям розвитку сучасних міст // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 199-202
1272764
  Кучинська О.П. Розумні строки кримінального провадження – одна із гарантій справедливого судочинства // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 44-49
1272765
  Дуброва А. Розумні строки при акцептуванні оферти, в якій не вказано строк для відповіді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7069-17-0
1272766
  Галенко О. Розумні строки розгляду справи: чому порушується баланс правосуддя? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1272767
  Скічко К. Розумні строки судового розгляду у цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7069-15-6
1272768
  Ткачук О.С. Розумні строки у контексті права на справедливий судовий розгляд // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
1272769
  Коваленко В. Розумні технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
1272770
  Коваленко В. Розумні технології у сфері вищої фахової освіти: теоретико-методологічні та методико-технологічні основи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 57-61. – ISSN 2078-1016
1272771
  Герасименко Є.С. Розумність строків провадження в адміністративних судових справах в контексті стандартів ЄСПЛ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 57-59. – ISSN 2308-9636
1272772
  Абрамова О. Розумність строків як гарантія своєчасного розгляду та вирішення цивільної справи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 446-448. – ISBN 978-617-7069-28-6
1272773
  Паскар А.Л. Розумність судових витрат і доступність правосуддя // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 86-91. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1272774
  Страшинський Б.Р. Розумність у праві: теоретико-прикладна цінність // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7638-01-7
1272775
  Кухарчук А. Розумно чи ефективно? У пошуках правосуддя // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 29
1272776
  Карпенко-Карый (Тобілевич) Розумный и дурень : Комедия в 5 діях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
1272777
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Розумный и дурень : комедия в 5 диях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Тобілевич І.К. (Карпенко-Карий). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
1272778
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Розумный и дурень [Розумний і дурень] : комедія в 5 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 72 с.
1272779
  Плющ С.М. Розумова втома як чинник формування індивідуального стилю розумової діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 167-177. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Аналізуються проблеми розумової діяльності, що розуміється як продукт соціалізації. Предметом авторської уваги виступили процеси розумового стомлення та підходи до його трактування психологами різних шкіл і напрямків. Висновок полягає у тому, що ...
1272780
  Хоменко Сергій Миколайович Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Хоменко С. М.; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 155 л. – Бібліогр.: л.130-155
1272781
  Хоменко С.М. Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Хоменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1272782
  Піоро Г.М. Розумова модель як особлива форма відображення дійсності / Г.М. Піоро, В.М. Костєв // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1272783
  Ратинська Оксана Миколаївна Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Ратинська О.М.; Тернопіль. держ. мед. акад. ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2005. – 154л. + Додатки: л. 150 - 154. – Бібліогр.: л. 127 - 150
1272784
  Ратинська Оксана Миколаївна Розумова працездатність в учнів старшого шкільного віку при різних типах погоди : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Ратинська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 150 - 154. – Бібліогр.: 12 назв
1272785
  Ілюха В.О. Розумова працездатність за умов запахової стимуляції лавандовою та трояндовою оліями / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, І.М. Корнієнко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – С. 56-60. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 2)
1272786
   Розумова працездатність у студентів упродовж навчання в педагогічному університеті / В.В. Подпала, О.І. Плиска, М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалась розумова працездатність серед студентів з різним обсягом фізичного навантаження під час навчання. З"ясовано, що додаткове заняття у спортивних секціях дозволяє підтримувати швидкісні та якісні показники розумової працездатності на ...
1272787
  Гостєв М.Т. Розумова праця при соціалізмі / М.Т. Гостєв. – Х, 1973. – 180 с.
1272788
  Меєрзон Т.І. Розумова праця. : Бібліографічний показник книжок та статтів з питань організації, методики та гігієни розумової праці / Т.І. Меєрзон; Психогігієнічний кабінет ВУАМЛІН"у. Всукр.психоневрологічна Академія. Ін-т соціяльної психоневрології та психогігієни. : Медвидав, 1933. – 126с.
1272789
  Вихрущ А. Розумове виховання в педагогічній системі Андрея Шептицького (1899-1914 рр.) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 72-78. – ISSN 2309-9127
1272790
  Леонтьев А.Н. Розумовий розвиток дитини / А.Н. Леонтьев. – К, 1950. – 36с.
1272791
  Скрипченко О.В. Розумовий розвиток молодшого школяра / О.В. Скрипченко. – К., 1971. – 48с.
1272792
  Лобода Ю.А. Розумові стратегії перекладача в процесі усного перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 206-210. – ISBN 966-638-142-7
1272793
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів. – ISSN 2409-2037
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1272794
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів. – ISSN 2409-2037
№ 2. – 2015. – 273 с. – Резюме укр., англ. мовами
1272795
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, Л.І. Буряк, В.Ф. Верстюк [та ін.]. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти. – ISSN 2409-2037
№ 3. – 2016. – 278, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272796
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти. – ISSN 2409-2037
№ 4. – 2017. – 253, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272797
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти. – ISSN 2409-2037
№ 5. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272798
   Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти. – ISSN 2409-2037
№ 7. – 2020. – 203, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1272799
  Верещак Є.П. Розумом і наполегливою працею.(Штрихи до портрету Юрія Зіновійовича Гільбуха (1928-2000), професора інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-54
1272800
  Русначенко А. Розумом і серцем : укр. суспільно-політ. думка 1940-1980-х років / Анатолій Русначенко. – Київ : КМ Academia, 1999. – 322, [2] с. : портр. – Назва обкл.: Розумом і серцем. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-518-091-6
1272801
  Литвин В. Розумом, силою духу відродимо село, врятуємо колиску нації: Виступ Голови Верховної Ради України на VI з"їзді Аграрної партії України 9 черв. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 15 червня
1272802
  Ладижець В.І. Розхитана земля : роман-хроніка / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
1272803
  Гуменюк Феодосій Розхитана колиска революції : [інтерв"ю з художником Ф. Гуменюком] / Гуменюк Феодосій, Смирна Леся // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 76-79. – ISSN 0130-5212
1272804
  Мірошниченко В. Розхитана межа // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 30-31


  Книга "Історія еротизму. Есе" Жоржа Батая.
1272805
  Бадрак В. Розхитані "нерви" армії. Чому на четвертому році війни ЗСУ як і раніше не забезпечені сучасною захищеною системою зв""зку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 1-2
1272806
  Рябий Василь Розхристана ватра : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 4-11. – ISSN 0868-4790
1272807
  Баранов О.А. Розцвітає колгоспна Любівка / О.А. Баранов. – Харків : Кн. вид-во, 1959. – 27 с. : рис. – (Назустріч XXI з"їзду КПРС)
1272808
  Карпенко Ф.А. Розцвітає Україна / Ф.А. Карпенко. – К., 1950. – 56с.
1272809
  Карпенко Ф.А. Розцвітає Україна / Ф.А. Карпенко. – Харків, 1953. – 59с.
1272810
   Розцвітай же, слово!. – К, 1983. – 224с.
1272811
  Комаров О. Розчакловуючи Гайдегера. Що таке "поворот"? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 : Інакший досвід. – С. 77-91. – ISSN 2522-9338
1272812
  Крук Олег Розчарування кориди : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 54-56 : Фото
1272813
  Муратов І.Л. Розчахнута брама : ліричний літопис / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 135 с.
1272814
  Муратов О. Розчахнута брама / Олександр Муратов. – Київ : Факт, 2005. – 352с. – ISBN 966-359-013-0


  Майже автобіографічний роман-есей із сумним гумором, поміркованим сексом, роздумами про життя та мистецтво, відчайдушними пригодами
1272815
  Муратов О. Розчахнута брама : автобіографічна повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 55-97. – ISSN 0208-0710
1272816
  Фольварочний В. Розчахнута душа : роман-сповідь / Василь Фольварочний ; [ред. Б. Мельничук]. – Тернопіль : Джура, 2014. – 587, [1] с. – ISBN 978-966-185-099-5
1272817
  Слабошпицький М. Розчахнута душа. Ліда Палій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 25 липня (№ 27/28). – С. 8-9
1272818
  Тартаковський В.К. Розчеплення дейтронів з енергіями 23 та 26 МеВ ядрами 64 Сu, 197 Аu / В.К. Тартаковський, В.І. Ковальчук // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 1. – С. 29-34. – ISSN 1027-4642
1272819
  Павленко В.О. Розчини : навч. посібник для студентів природн. ф-тів / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко, І.О. Фрицький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172
1272820
   Розчини сахаридів під дією магнітного поля / Л.А. Булавін, Л.Ю. Вергун, Ю.Ф. Забашта, К.О. Огороднік // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
1272821
  Бабко А.К. Розчиннiсть осадiв у кислотах / А.К. Бабко. – Київ : КУ iм. Т.Шевченка, 1935. – С. 155-161. – Окр. выдбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1935, т. 1, ч. 4
1272822
  Линник П.М. Розчинні фракції важких металів з різним знаком заряду у воді річок басейну Тиси / П.М. Линник, М.П. Скоблей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 48-56. – ISSN 2306-5680
1272823
  Осадча Н.М. Розчинність гумінових кислот у поверхневих водах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 95-102 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1272824
  Куліченко С.А. Розчинність та протонодонорні властивості довголанцюгових карбонових кислот у водно-міцелярних розчинах аніонних та неіонних ПАР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-40. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено розчинність та протонодонорні властивості монокарбонових кислот жирного ряду у водно-міцелярних розчинах аніонних та неіонних поверхнево-активних речовин. Показано, що такі системи можуть бути використані для одночасного визначення гідрофобних ...
1272825
  Ткачук Ю. Розчиняючись у падінні: свобода індивідуального враження і терор колективного сприйняття в романі Дона Делілло „Людина, що падає” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 321-332. – ISBN 978-966-359-360-9
1272826
  Войціховська А. Розчистити Україну: місія (не)здійсненна? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 12


  "Україна посідає останнє місце серед європейських країн із поводження з відходами. Тільки2016 р., за даними Мінрегіону, їх утворилося 10,795 млн т. 10,283 млн. т із них захоронено на сміттєзвалищах. Це — 95,3 % від загальної кількості. Лише 1,9 % ...
1272827
  Костенко Н.В. Розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита математичними методами за петрогеохімічними даними // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 100-107. – ISSN 0204-3548


  У статті проведено розчленування гранітоїдів Інгульського мегаблоку Українського щита за їх мікроелементним (19 мікроелементів) і хімічним (11 петрогенних оксидів) складом за допомогою методів кластерного і факторного аналізів.
1272828
  Костенко Н. Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Кількісними методами на основі вивчення закономірностей розподілу хімічного та мікроелементного складу гранітоїдів Приазовського мегаблоку Українського щита проведено їх розчленування та визначено породне наповнення його окремих комплексів. There was ...
1272829
  Вдовенко М.В. Розчленування нижнього карбону Переддобруджинського прогину // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1272830
  Лісняк В.С. Розшарування лінійчатих многовидів векторного поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються класичні лінійчасті многовиди, асоційовані з векторними полями тривимірного евклідового простору. Побудовано інваріантні характеристики полів, відповідних їх розшаруванням спеціальних видів.
1272831
  Глушко І.М. Розширена (некласична) таблична алгебра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Узагальнена таблична алгебра поповнена новими операціями: операціями внутрішніх і зовнішніх з"єднань, операцією напівз"єднання, зовнішніми множинними операціями, агрегатними операціями. Для задання зовнішніх операцій введено особливий елемент ...
1272832
  Моргун А.В. Розширена алгебра структурних чисел для побудови алгоритмів керування // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 76-79. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1272833
  Зварич Р. Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки / Р. Зварич, І. Зварич // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 76-86 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1272834
   Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні. – Київ : Академпрес, 2003. – 196 с. – ISBN 966-7521-24-9
1272835
  Костюк О.О. Розширена ініціатива ВООЗ-ЮНІСЕФ - Neo BFHІ: нові можливості, нові перспективи (репортаж про конференцію Neo BFHІ ІІ 19-20.05.2015, Уппсала, Швеція) / О.О. Костюк, Т.О. Орлова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 134-137. – ISSN 2226-1230


  "У травні 2015 року нам пощастило відвідати конференцію Neo BFHІ ІІ в м. Уппсала (Швеція), присвячену підтримці та просуванню основних принципів догляду та грудного вигодовування в передчасно народжених та хворих дітей, особливо малюків з екстремально ...
1272836
  Сільвейструк Л.М. Розширена модель "сутність-звязок": уточнення типів сутностей суперклас і підклас та типу зв"язку суперклас/підклас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 147-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядаються і уточнюються такі поняття розширеної моделі "сутність-зв"язок": тип сутності суперклас, тип сутності підклас, тип зв "язку суперклас/підклас, тип зв"язку isa, концепції уточнення/узагальнення і категоризації. Such notions of enhanced ...
1272837
  Стефанович Д. Розширена нарада представників промислового комплексу Києва та керівників НТУУ " КПІ" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-966-622-690-0
1272838
  Полісученко А. Розширена реальність як новітній інструмент журналістики: від витоків до сучасності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 74-83. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
1272839
  Пальцев А. Розширена соціалістична репродукція - шлях будівництва комунізму / А. Пальцев. – Київ, 1950. – 40 с.
1272840
  Панченко М.П. Розширене відтворення в колгоспах / М.П. Панченко. – Київ, 1961. – 52с.
1272841
  Волошин В.В. Розширене відтворення в колгоспах і закупочні ціни / В.В. Волошин. – Київ, 1966. – 123с.
1272842
  Краснокутська О.І. Розширене відтворення в період будівництва комунізму / О.І. Краснокутська. – Київ, 1966. – 46с.
1272843
   Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 34-61. – ISSN 0320-9466
1272844
  Тишенко Алла Розширене засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 23-24 : фото
1272845
   Розширене календарне планування. 7-9 класи / О.М. Євлахова, В.Я. Колебошин, С.В. Колебошин, С.І. Златов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.8). – ISBN 966-333-062-7
1272846
  Рудніков Є.Г. Розширене рівняння кривої співіснування рідин поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 472-475. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоноване розширене рівняння кривої співіснування рідини основане на Ван-дер-Ваальсовій моделі газу флуктуацій. Параметри цього рівняння, які залежать від сил міжмолекулярної взаємодії, виражені через фактор стисливості речовини. Ключові ...
1272847
  Альохін О.Д. Розширене рівняння стану розчинів в околі критичної температури розшарування в термінах різних параметрів порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Рефрактометричним методом досліджено висотні та температурні залежності показника заломлення n(T, z) і градієнта показника заломлення dn/dz(T, z) розчину метанол-гексан у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування. Одержані ...
1272848
  Шнирков О. Розширений ЄС у сучасній світовій економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1272849
  Чужиков Віктор Розширений ЄС у цифрах і фактах / Чужиков Віктор, Чужикова Вікторія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 46-49 : Табл.
1272850
  Посельський В.Ф. Розширений союз і розширена Європа: спроба системного аналізу європейської периферії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-35. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми і перспективи євроінтеграції. The problems and perspectives of the eurointegration are researehed.
1272851
  Перерва Л.О. Розширені резекції в лікуванні хворих з місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Перерва Людмила Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 61 назва
1272852
  Гунченко К.М. Розширення автономії вищих навчальних закладів України на сучасному етапі // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; редкол.: Афонін Е.Л., Бова Т.В., Бодров В.Г. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (1), листопад. – С. 65-69. – ISSN 2414-0562
1272853
  Ткаченко Л.Г. Розширення аналітичних можливостей обстеження робочої сили // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
1272854
  Онищенко Л.В. Розширення генеалогічної структури вітчизняної популяції свиней червоної білопоясної породи // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 255-259 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1272855
   Розширення генетичного різноманіття генбанку України / В.К. Рябчун, Кузьмишина, , О.О. Сергієнко, В.М. Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 27-28. – ISBN 978-966-924-274-7
1272856
  Даценко Л.М. Розширення геоінформаційної складової освітніх програм картографів КНУ імені Тараса Шевченка // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 20-23. – ISSN 2075-1893


  "Володіння програмним забезпеченням та вміння створювати з його допомогою різноманітні тематичні карти стало, поряд з базовою теоретичною підготовкою з картографії, невід"ємною компетенцією сучасних фахівців у галузі наук про Землю. Геоінформаційна ...
1272857
  Брюховецька Л. Розширення горизонту свободи. Перші фільми за творами Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)
1272858
  Лисяк Л.В. Розширення джерел фінансування реалізації державних програм людського розвитку: залучення соціально відповідального бізнесу та використання інноваційних технологій / Л.В. Лисяк, В.О. Зюзін, Я.І. Петрова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 6-16. – ISSN 2410-9576
1272859
  Кіктенко В.О. Розширення діалектичного матеріалізму в філософії Фен Ці // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Цимбал Л.І. ; редкол.: Білошапка В.А, Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-12. – ISSN 2409-904X
1272860
  Дзюбенко В.Г. Розширення діапазону I-D діаграми вологого повітря для екологічно безпечного виробництва теплоти / В.Г. Дзюбенко, В.О. Мілейковський, І.А. Саченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 15-22 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
1272861
  Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-23
1272862
  Скиба А.В. Розширення економіко-вартісних моделей оцінки інформаційних ризиків за типологією особистості Г. Айзенка / А.В. Скиба, О.І. Хоріна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806
1272863
  Гук Н.А. Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 72-81


  Розглянуто підходи науковців щодо застосування урядами держав імміграційної політики як можливості нарощення загальної кількості населення. Проведено аналіз демографічної ситуації в Україні та обґрунтовано чинники впливу на процеси депопуляції та ...
1272864
  Копійка В.В. Розширення Європейського Cоюзу та Україна : [монографія] / В.В. Копійка. – Київ : Логос, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: с. 314-351. – ISBN 978-966-581-999-8
1272865
   Розширення Європейського Союзу : Матеріали засідання "круглого столу", 17 грудня 2003 р. – Київ, 2004. – 80с.
1272866
   Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – Київ : К.І.С., 2004. – 360с. – ISBN 966-8039-36-X
1272867
  Пашко Л. Розширення Європейського Союзу або адаптація політики європейського співробітництва до реального розвитку країн-кандидатів // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.333-339
1272868
  Черінько І. Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі XXI століття. Політика Великої Британії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 24-27. – (Політичні науки)
1272869
  Гнидюк Н.А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС : навчальний посібник / Н.А. Гнидюк, С.В. Федонюк ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 354 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
1272870
  Пістракевич О.В. Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2306-6814
1272871
  Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу : монографія / В.В. Копійка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 254 с. – ISBN 966-594-303-0
1272872
  Сушко О. Розширення Європейського Союзу: сценарії для нових незалежних держав // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.77-85
1272873
  Суковатий О.В. Розширення ЄС - можливість для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-140. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто перспективу розширення кордонів Європейського Союзу та можливі наслідки цього процесу на зовнішню торгівлю України.
1272874
   Розширення ЄС : Аналітично-інформаційний бюлетень . / Європейська Комісія. Представництво Європейської Комісії в Україні; Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ. – ISBN 966-530-135-7
№ 1 : Розширення ЄС. – 2003
1272875
  Малиновська О. Розширення ЄС і зони чинності Шенгенської угоди та міграційні процеси в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.475-483. – ISBN 966-73-53-51-Х
1272876
  Філіпенко А. Розширення ЄС і Україна: новий формат співпраці // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.3-5. – ISSN 1728-6220
1272877
  Харченко А. Розширення ЄС на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 61-63
1272878
  Грозна В.В. Розширення ЄС на схід. Нові виклики : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-131 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1272879
  Височанський В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості процедури та економічні наслідки для нових країн-членів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 262-266. – (Економіка ; Вип. 31)
1272880
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 44 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-17
1272881
  Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 82 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
1272882
  Надточій О.Л. Розширення жанрових меж сучасного коментарю в межах аналітичних текстових форматів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 51-55. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1272883
  Перехейда В. Розширення життєвих горизонтів українських туристів як здобуття нового досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-14. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про напрями та заходи розширення життєвих горизонтів українських туристів як здобуття нового досвіду і зміщення відповідних меж розуміння світу. Речь идет о направлениях и мерах расширения жизненных горизонтов украинских туристов как ...
1272884
  Хмара Г.В. Розширення змістового обсягу значення слова : на матеріалі назв одягу і взуття в сучасній українській мові // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 487-495. – ISSN 1993-5560
1272885
  Халімон Наталія Федорівна Розширення інформаційних можливостей прогнозування руху повітряного транспорту в складних метеорологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Халімон Н.Ф.; МОіНУ. Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1272886
  Вітушко Н. Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 218-224
1272887
  Світленко С. Розширення кола українських інтелектуальних комунікацій в московський період діяльності (кінець XIX - початок XX ст.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 102-124. – ISBN 978-966-383-690-4
1272888
  Васильчук Л.Ф. Розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові та їх лексикографічна презентація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 36-45. – ISSN 2413-5593
1272889
  Стеценко Л.Л. Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 165-172


  У статті розглядається формування засад екологічної естетики, її місце у сучасній естетиці, а також основні тенденції і перспективи її розвитку. Сутність естетичноі цінності природи, сприйняття навколишнього середовища як об"єкта естетичної насолоди ...
1272890
  Дика Д.О. Розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини: актуальні проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 383-386


  У даній статті розглядаються питання щодо можливості розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини шляхом доповнення повноважень щодо можливості виконання даним судом функцій на території держав - членів Ради Європи та проведення ...
1272891
  Вуйців М.М. Розширення меж функціональності внутрішньогосподарського контролю // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто вплив зарубіжних моделей забезпечення інформаційних потреб процесу управління на формування і розвиток сучасної концепції внутрішньогосподарського контролю. Розглянуто місце контролю в інформаційній системі управління підприємством.
1272892
  Прилепішева Ю.А. Розширення міжнародного співробітництва в архівній сфері // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 43-51. – ISSN 0320-9466
1272893
   Розширення можливостей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робоча група МОН, Міністерства юстиції узяла за основу проект Типового положення про юридичні клініки ВНЗ.
1272894
  Новікова І.Е. Розширення можливостей активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів на мережевій основі Enterprise Europe Network (EEN) // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 408-418. – ISBN 978-617-620-309-4
1272895
  Бєлкін Л. Розширення можливостей апеляційного оскарження ухвал слідчого судді: процесуальні особливості та судова практика // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 12 (39), грудень. – С. 20-24
1272896
  Нищик Г.В. Розширення можливостей діяльності інформаційних агентств України з виходом у мережу Інтернет // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 171-176. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1272897
  Саушкін О.В. Розширення можливостей комплексної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи шляхом застосування методу натурного моделювання на прикладі велотравми / О.В. Саушкін, А.А. Ханянц, А.Г. Бондарєва // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 478-481
1272898
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1272899
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1272900
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1272901
  Кобилецька О.Ф. Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – ISSN 1993-6788
1272902
  Кобилецька Ольга Федорівна Розширення можливостей місцевих запозичень в Україні при формуванні дохідної частини місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано потребу місцевих органів влади в залученні додаткових ресурсів за рахунок муніципальних запозичень. Визначено проблеми, які потрібно вирішити для мінімізації ризиків, повязаних із залученням муніципальних запозичень.
1272903
  Петухова Л.Є. Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 32-37. – ISSN 1998-6939
1272904
  Сбруєва А. Розширення можливостей освітнього вибору: досвід реформ середньої освіти США // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.148-157. – (Педагогічні науки)
1272905
  Сарамолкі А.Р. Розширення можливостей підвищення точності частотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сарамолкі Амір Рузбех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1272906
  Єшану О.Є. Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07) / О.Є. Єшану, Н.М. Міщенко, О.М. Грушевський // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 65-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1272907
  Мазуренко Олександр Володимирович Розширення можливостей та підвищення точнісних характеристик радіотехнічних систем проводки суден по фарватеру методами радіокерування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Мазуренко О.В.; Мін-во освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1272908
  Дмитрієва О.О. Розширення можливостей управлінського обліку на основі використання збалансованої системи показників : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 182-192 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1272909
  Буй Т.Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 190-197. – ISSN 1993-6788
1272910
  Орлик В.В. Розширення НАТО на Схід: позиції США та Росії щодо входження країн Балтії до Північноатлантичного альянсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-64. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема входження країн Балтії до НАТО в контексті "другої хвилі" розширення цієї військово-політичної організації, аналізуються позиції основних геополітичних гравців та можливий розвиток ситуації.
1272911
  Мінгазутдінов І.О. Розширення НАТО та ЄС: парадокси взаємозалежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз сучасного перебігу подій та можливих політико-економічних наслідків унаслідок розширення НАТО та ЄС на Схід, простежений нерозривний взаємозв"язок двох процесів, які з формально паралельних поступово перетворюються на такі, що стримують ...
1272912
  Константинов В.Ю. Розширення НАТО у контексті розбудови загальноєвропейської системи безпеки та геополітичного майбутнього РФ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1272913
  Кузьмін П.В. Розширення науково-дослідної діяльності університетів в контексті європейського простору // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 66
1272914
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості нового методу дослідження діяльності бібліотек. Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях. Приводяться результати дослідження веб-сайтів ОУНБ України. Одним із завдань дослідження було виявлення ...
1272915
  Апшай М.В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805


  Характеризується метод сайтометрії у бібліотекознавчих дослідженнях.
1272916
  Черненко І.Є. Розширення нормальних підгруп з певними силовськими 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описані локально скінчені групи G, що є розширеннями своїх нормальних підгруп D з локально циклічними 2-підгрупами за допомогою групи кватерніонів.
1272917
  Мурзін Д.Г. Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об"ємними ділильними шарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Мурзін Д. Г. ;Нац. техн. ун. України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр. :15 назв.
1272918
  Пашкова Н.І. Розширення обсягу поняття КОНЦЕПТ у лінгвокультурології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 107-112. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано розширення обсягу когнітивного поняття КОНЦЕПТ у сучасній лінгвокультурології.
1272919
  Григорова Т.А. Розширення освітнього інформаційного простору за рахунок технологій пошуку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1995-0519
1272920
  Коноваленко Ю Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (88). – С. 37-43. – ISSN 2304-06294


  Окрему группу становлять монографії , підручники, навчальні посібники , статті, тези доповідей на наукових конференціях представників української школи журнвлістики: В. Різуна, О. Чекмишева, А. Иоскаленка, В. Шкляра, М. Тимошика, Г. Онкович, О. ...
1272921
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згусків у нейтральний газ : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; Мін-во освіти України . КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К, 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1272922
  Пікож Віталій Володимирович Розширення плазмових згустків у нейтральний газ : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.08 / Пікож Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1272923
  Іскандеров Е. Розширення повноважень детективів Національного антикорупційного бюро України під час отримання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 264-266
1272924
  Кузькін Є.Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод / Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1272925
  Гусаров С.М. Розширення повноважень ОВС щодо здійснення адміністративно-юрисдикційноі діяльності у сфері дозвільної системи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 61-70.
1272926
  Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 146-151. – ISSN 2222-0712
1272927
  Нікітішин А.О. Розширення податкової бази в системі забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 93-97. – ISSN 2309-1533
1272928
  Уельбек М. Розширення Поля Борні : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-106. – ISSN 0320 - 8370
1272929
  Рогальська В. Розширення прав потерпілого на досудових стадіях в контексті запровадження змагального кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 99-105
1272930
  Чухно А.А. Розширення прав союзних республік у господарському будівництві / А.А. Чухно. – К, 1959. – 72с.
1272931
  Копейчиков В.В. Розширення прав союзних республік. / В.В. Копейчиков. – К., 1958. – 47с.
1272932
  Воробйов І.Ф. Розширення прав союзніх республік - торжество ленінської національної політики / І.Ф. Воробйов. – Київ, 1957. – 32 с.
1272933
   Розширення прав студрад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1272934
  Філоненко Д.І. Розширення прав та можливостей жінок з метою посилення політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 220-222
1272935
  Савчук О.В. Розширення профілактичної спрямованості стоматологічної допомоги // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 14-16. – ISSN 1681-2786
1272936
  Буй Д.Б. Розширення реляційної (табличної) алгебри: огляд літератури / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена огляду існуючої літератури по розширеннях реляційної (табличної) алгебри По кожному з 37 джерел наведені головні результати. Розглянуто додаткові операції, що розширюють можливості реляційної алгебри, проаналізовано питання ...
1272937
  Анісімов А.В. Розширення реляційної алгебри з урахуванням пропозицій DBTG CODASYL / А.В. Анісімов, І.О. Завадський, П.П. Кулябко // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 1, січень - лютий. – С. 170-180. – ISSN 1019-5262
1272938
  Калашник В.С. Розширення семантико-смислової структури слова в художній мові (за збіркою вибраних віршів Ліни Костенко "Триста поезій") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 18-23. – ISSN 2312-0665
1272939
  Мішуровська С.Т. Розширення складників приватного життя згідно з Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 52-57. – ISSN 0201-7245
1272940
  Кудлач В. Розширення соціокультурного простору: інновації на сайті бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 12-14. – ISSN 1811-377X
1272941
  Карпенко І.М. Розширення спектру інструментів державних цінних паперів як фактор розвитку ринку держаної позики // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 217-219. – ISBN 978-966-188-219-4
1272942
  Солошенко В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 9-11
1272943
  Шаповалова Г. Розширення сполучуваності лексем як наслідок актуалізації їх уживання // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 111-125


  Докорінні зміни в суспільно-політичному устрої держави, реформування економічної системи, часткове звільнення засобів масової інформації від ідеологічного тиску стимулювали помітні зрушення в лексиці медіатекстів.
1272944
  Сербулова К. Розширення сфери дії принципу диспозитивності в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 393
1272945
  Великорода О. Розширення сфери застосування наказного провадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 19-21
1272946
  Стасів О. Розширення сфери локального регулювання трудових відносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 33-35
1272947
  Братасюк М. Розширення та збагачення смислового поля права як шлях творення правового суспільства / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
1272948
   Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України / Сушко І., Врадій О., Сушко О., Пархоменко Н., Мітряєва С. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціаттива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2008. – 58,54 с. – Книга-перевертень укр. та англ. мовами: Expansion and Modernization of the Schengen: Consequences and Perspectives for Ukraine. – ISBN 978-966-8875-36-6
1272949
  Лендьел М.О. Розширення та політика сусідства Європейського Союзу : навчально-методичний посібник та матеріали до курсу / М.О. Лендьел; Мін-во освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-т, факультет суспільних наук, кафедра політології. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 284с. – ISBN 978-966-8764-78-3
1272950
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 159 арк. – Додатки: арк. 135-159. – Бібліогр.: арк. 120-134
1272951
  Мохаммед Карам Джасім Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Мохаммед Карам Джасім ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1272952
  Савков П.А. Розширення теорії мереж Петрі для побудови алгоритмів роботи діагностичного обладнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Головною метою цієї статті є побудова розширення базової теорії мереж Петрі з метою їх адаптації для використання в діагностуючих алгоритмах.
1272953
  Бумар Г.Й. Розширення території Поліського природного заповідника за кластерним принципом: доцільність, необхідність // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2003. – Т. 9, вип. 2. – С. 72-78. – ISSN 1729-7184
1272954
  Власова І.В. Розширення фінансової автономії університетів: політичний та управлінський виміри : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Власова Інна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 27 назв
1272955
  Лиськова І. Розширення функцій нотаріуса: проблеми і перспективи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 307-308
1272956
  Дирда Н.В. Розширення функцій персоналу в реалізації конкурентних стратегій підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 226-231
1272957
  Бондар С.П. Розширення функцій сучасних бібліотек у підготовці вчителя світової літератури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 94-95
1272958
  Сідлецький В.М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об"єктами / В.М. Сідлецький, І.В. Ельперін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1272959
  Степаненко І.З. Розширення циліндрічного отвору в безмежній ідеальній нестисливій рідині / І.З. Степаненко. – С. 456-459
1272960
  Білєр О.С. Розширення якісних можливостей процесу навчання з використанням аудіовізуальних засобів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 43-48
1272961
  Заболотна Т. Розширено територію Канівського заповідника // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Указом Президента України з метою збереження і відтворення типових та унікальних природних комплексів Середнього Придніпров"я, що мають наукове значення розщиренно територію Канівського природного заповідника.
1272962
  Вінніков А. Розширити можливості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 52 (684), 25.12.2020-14.01.2021. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Як розвиватимуться НАТО - Україна у 2021 році.
1272963
  Воробйова Р.І. Розширювати можливості базових знаннівських організацій, невпинно вдосконалювати їх просвітницьку роботу / Р.І. Воробйова, Л.В. Нікітюк // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 11-13. – ISSN 0868-8117
1272964
  Скумін А. Розширюватися, щоб не розпадатися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Утворення Митного союзу на чолі з Росією не виправдало райдужних прогнозів його ідеологів. Невдоволення й рух за вихід зі складу МС посилюються як у Казахстані, так і в Білорусі.
1272965
  Заславський В. Розширюємо горизонти міжнародного науково-технічного співробітництва / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 1, 3


  Наш університет відвідали представники Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) в Україні: заст. виконавчого дир-ра УНТЦ (США) В. Корсун, заст. викон. дир. УНТЦ (ЄС) Мішель Зає та менеджер проектів неурядового співробітництва П. ...
1272966
  Мірошниченко А. Розширюємо обрії співробітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Юридичний факультет має тісні та масштабні зв"язки з зарубіжними ВНЗ. Ці контакти дозволяють вченим-юристам розширити обрії своїх наукових досліджень, збагатитися цінним досвідом вирішення зарубіжними колегами багатьох проблем, які є актуальними і для ...
1272967
   Розширюємо співпрацю / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв делегацію з Державного університету імені Марії Кюрі-Склодовської на чолі з ректором. Мова йшла про ідею запровадження подвійних дипломів. Такий Меморандум підпишуть науковці факультету політології ...
1272968
   Розширюємо співпрацю з Тулузою : Меридіани співробіітництва // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  В університеті з робочим візитом перебувала делегація університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). Обидва університети об"єднує багаторічна співпраця.
1272969
   Розширюємо співпрацю: ІМВ - університет Страсбургу / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Директор ІМВ проф.. В. Копійка відвідав Страсбурзький університет, де зустрівся з керівництвом університету, його деканами. Під час зустрічей обговорювалися питання розвитку співпраці двох університетів, обміну студентами та викладачами, а також ...
1272970
  Усатенко Г. Розширяючи кордони, наближаючи периферію / Г. Усатенко, Д. Дроздовський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 82-89


  В Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася друга академічна дискусія у рамках проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом", яка зібрала науковців, філософів, культурологів і ...
1272971
  Шаров Володимир Розшифрувати NATO // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-34. – ISSN 0130-5212
1272972
  Трофімчук В. Розшук безвісно зниклих осіб / В. Трофімчук, С. Мірошниченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 29-33
1272973
  Стось С. Розшук безвісті зниклих громадян. Функціональне призначення й проблеми прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.19-26
1272974
  Яцкевич Л. Розшук за Александром Великим // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 12-13
1272975
  Поярков О.В. Розшук злочинців: історія питання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.110-124
1272976
  Ільницький В.І. Розшук та розробка радянськими силовими органами українських націоналістів на території Румунської народної республіки (1955-1957) / В.І. Ільницький, Р.М. Михаць // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 36. – С. 27-37. – ISSN 2227-183Х
1272977
  Луньов Г.О. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин : підручник [для студентів ВНЗ] / Г.О. Луньов, М.М. Павлунь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2013. – 360, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-357. – ISBN 978-617-10-0046-9
1272978
  Гуменна Н.Ф. Розшукова діяльність слідчого: проблеми та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 98-104
1272979
  Власенко І.М. Розшукується безпалий / І.М. Власенко, І.О. Зозуля. – Київ, 1987. – 326 с.
1272980
  Аморт Ч. Розшукується невідомий зрадник : док. повість / Ч. Аморт, І.М. Єдлічка. – Київ : Радянська школа, 1971. – 208 с.
1272981
  Тріз Д. Розшукуються / Д. Тріз. – Вид. 2-ге. – К., 1971. – 106с.
1272982
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.45-89. – ISSN 0131-2561
1272983
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 67-83. – ISSN 0131-2561
1272984
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 75-106. – ISSN 0131-2561
1272985
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 116-127. – ISSN 0131-2561
1272986
  Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 76-107. – ISSN 0131-2561
1272987
  Краснощок Юрій Розшукуються державні злочинці : документальний детектив // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 126-138. – ISSN 0131-2561
1272988
  Троцька В. Розшукуються невідомі "батьки" творів-сиріт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 32-39


  Автор розглядає проблемні питання в розвитку електронних бібліотек, аналізує європейське законодавство про охорону сирітських творів і пропонує розглянути відповідні зміни в законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав.
1272989
  Ржезач Т. Розшукуються...: Про злочин. діяльність клерик.-націоналіст. орг. на території України і Чехословаччини / Т. Ржезач, В.І. Цуркан. – К., 1989. – 232с.
1272990
  Слабоспицький О.С. Розщеплена процедура оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 222-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктiв з неперервним часом розглядається проблема оцінювання параметpiв, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів вищезгаданих систем методом ...
1272991
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання нестаціонарних параметрів нелінійних дискретних систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом у випадку, коли кожне рівняння системи має свій власний вектор параметрів. Для оцінки параметрів з найменшою нормою вищезгаданих ...
1272992
  Слабоспицький О.С. Розщеплений рекурентний алгоритм оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем при некласичних припущеннях методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 218-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для нелінійних динамічних об"єктів з дискретним часом розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів, коли кожне окреме рівняння стану системи має свій власний вектор параметрів та в довільний момент для цих параметрів відомі їх точки ...
1272993
  Бондар О.М. Розщеплення "я" суб"єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-885-4
1272994
  Продайвода Г.Т. Розщеплення і зміна поляризації об"ємних пружних хвиль у гірських породах = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 77-82 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1272995
  Клековкін О.Ю. Розщеплення історії // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 377-408. – ISBN 978-966-136-114-9


  Історія театру.
1272996
  Валєєв К.Г. Розщіплююча заміна для системи лінійних диференціальних рівнянь / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено лінійну заміну, яка дозволяє розщепити систему лінійних диференціальних рівнянь на незалежні рівняння.
1272997
  Хржановский В.Г. Розы / В.Г. Хржановский. – М, 1958. – 497с.
1272998
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1272999
   Розы. – М, 1972. – 306с.
1273000
   Розы. – Рига, 1987. – 337 с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,