Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1272001
  Петренко П. "Теоретичні аспекти тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права: предмет, об"єкт та метод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 52-57
1272002
  Прашур А. "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...На факультеті кібернетики відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013). Організатори конференції - Наукове товариство студентів та аспірантів ...
1272003
   Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-96-6
Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – 2008. – 160 с.
1272004
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1272005
  Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В статті системно узагальнено і з феноменологічних позицій аналітично розглянуто теоретичні засади використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у процесі дослідження особливостей структури земної кори. Наведено чотири групи нелінійних ...
1272006
  Глущевський В. Теоретичні аспекти адаптації підприємств до ринкових умов / В. Глущевський, О. Головень // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 53-60. – ISSN 0201-758Х
1272007
  Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1272008
  Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 3-5
1272009
  Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 50-54
1272010
  Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 86-87
1272011
  Рубаха М.В. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1272012
  Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 86-96. – Бібліогр.: 17 назв
1272013
  Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 9 назв
1272014
  Чернадчук В. Теоретичні аспекти бюджетної правотворчості // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-27.
1272015
  Друк В.В. Теоретичні аспекти вдосконалення державного управління туристичною сферою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-101. – Бібліогр.: 10 назв
1272016
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1272017
  Гетьман-Пятковська Теоретичні аспекти взаємодії моралі і міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1272018
  Гребенюк О.О. Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 30-36. – ISSN 2310-4368
1272019
  Жижченко Л. Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі / Л. Жижченко, Р. Князєва // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 288-295. – ISSN 2411-6548
1272020
  Безкоровайна Л.В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 73-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1272021
  Смирнова О.О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу : інвестиції / О.О. Смирнова, С.М. Бороденко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 102-107 : Рис.
1272022
  Семчик О.О. Теоретичні аспекти визначення держави як суб"єкта фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1272023
  Райнова Л.Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-69. – Бібліогр.: 14 назв
1272024
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1272025
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1272026
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.5-11. – ISSN 1605-2005
1272027
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1272028
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1272029
  Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349
1272030
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1272031
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1272032
  Ткачук В. Теоретичні аспекти вирішення проблем, пов"язаних із забезпеченням діяльності органів виконання покарань України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 78-81
1272033
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1272034
  Нижник О.М. Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1272035
  Милян Р. Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 100-105. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1272036
  Ковальчук Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 60-66. – ISBN 966-8847-12-1
1272037
  Козаченко Т.І. Теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1272038
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1272039
  Жовтун Є.В. Теоретичні аспекти депозитної політики банків // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 77-83. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена поглибленню теоретичних засад депозитної політики банків шляхом аналізу сутності, принципів та етапів формування й реалізації депозитної політики в контексті динамічних змін економічного середовища. Проведено аналіз та групування ...
1272040
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1272041
  Щурик М.В. Теоретичні аспекти державного регулювання земельних відносин макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-74
1272042
  Горобець І.В. Теоретичні аспекти джерел виникнення міжнародних конфліктів у Південній Азії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1272043
  Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – ISSN 1682-2366
1272044
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1272045
  Буличова Т.В. Теоретичні аспекти дослідження взаємодії населення і природи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 55-60. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
1272046
  Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484-497. – ISSN 0321-0499
1272047
  Запотоцький С.П. Теоретичні аспекти дослідження географії сфери обслуговування населення / С.П. Запотоцький, І.В. Запотоцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти понятійно-термінологічного апарату географії сфери обслуговування населення, визначено сут-ність і співвідношення окремих термінів. Are considered aspects of geography of service terminology, determined sence and consequence of some ...
1272048
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1272049
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: понятійно-категорійний апарат // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 93-98
1272050
  Мірошниченко О.В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 110-115. – ISSN 1729-7206
1272051
  Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 70-77. – ISSN 2411-3190
1272052
  Письменна Т. Теоретичні аспекти дослідження системи державного фінансового контролю // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 149-153. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1272053
  Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 13-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1272054
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1272055
  Хабірова Л.І. Теоретичні аспекти дослідження творчості в психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 307-316. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1272056
  Сербіна К. Теоретичні аспекти дослідження тероризму в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 199-201
1272057
  Шепеленко О.В. Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-42.
1272058
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження формування та захисту національних цінностей України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 73-78
1272059
  Бурбан І. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 60-68. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто погляди Лесі Українки на теорію драми, викладені в її статті "Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана”. Відзначено, що авторка зробила важливу з теоретич. погляду спробу окреслити типогенезу сучасного їй новоромантичного напряму ...
1272060
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1272061
  Харіна Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств / Харіна, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 278-283


  Розглянуто основні теоретичні засади економічної діяльності підприємств. Висвітлено сутність та складові еколого-економічного регулювання, запропоновано групування провідних важелів впливу та умови застосування.
1272062
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1272063
  Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру есею // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С.48-56. – ISSN 0236-1477
1272064
  Лизанчук В. Теоретичні аспекти журналістики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 3-14.
1272065
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1272066
  Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти проектного інвестування в АПК. Сформульовано основні засади щодо ефективності використання інвестиційних проектів на сільськогосподарських підприємства. The methodological and applied aspects about ...
1272067
  Васюк О.В. Теоретичні аспекти застосування технології проектів в умовах вищого навчального закладу / О.В. Васюк, Н.П. Романенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано методологічні підходи щодо визначення змісту поняття "проект" та сформульоване власне бачення його сутності; розкриті класифікації проектів, етапи їх здійснення.
1272068
  Великодська О. Теоретичні аспекти застосування трансформації присудка у перекладі з англійської мови українською // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1272069
  Кармаза О. Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-119. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються правові категорії "охорона права на житло" та "захист права на житло", і співвідношення між ними. Статья направлена на изучение сущности правовых категорий "охрана права на жилище" и "защита права на жилище", их ...
1272070
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1272071
  Гавриш І.І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 126-130. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
1272072
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1272073
  Поволоцька О.Л. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1272074
  Наулік Н. Теоретичні аспекти інституту омбудсмана // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 116-121
1272075
  Богданевич Т. Теоретичні аспекти інституту тлумачення в конституційному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 4-10. – ISSN 2222-5374
1272076
  Ровт О.С. Теоретичні аспекти інституціональної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 181-194.
1272077
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1272078
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1272079
  Корнєв Юрій Геннадійович Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Проаналізовано вплив інформації на діяльність суб"єктів підприємництва, її роль у формуванні цивілізованого підприємницького середовища в ...
1272080
   Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем / К.М. Лавріщева, О.О. Слабоспицька, А.Л. Колесник, Г.І. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Визначено вимоги до керування варіабельністю - здатністю артефактів сімейства програмних систем (СПС) бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі ...
1272081
  Васянович О.А. Теоретичні аспекти класифікації правових звичаїв // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 69-74. – ISSN 1563-3349
1272082
  Плавич С.В. Теоретичні аспекти класифікації правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-76.
1272083
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1272084
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1272085
  Лобода А.Б. Теоретичні аспекти класифікації фінансових посередників в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7069-02-6
1272086
  Голляк Ю.Б. Теоретичні аспекти конкурентоспрможності стратегічних галузей української економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-82. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1272087
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1272088
  Білявська Л.В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1272089
  Солов"ян Ю. Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-54. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню теоретичного змісту категорій корпоративного управління на основі порівняльного ана-лізу їх сучасних інтерпретацій зарубіжними і вітчизняними вченими. Уточнено сутність таких економічних категорій, як "корпорція" та "корпоративне ...
1272090
  Швець Г.О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 54-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1272091
  Котюк І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія / І. Котюк; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-500-9
1272092
  Сабірова А. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії страхової компанії в умовах економічної нестабільності. Розглядаються такі елементи маркетингової стратегії, як цінова стратегія, політика в галузі розробки нових страхових продуктів, за допомогою ...
1272093
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1272094
  Румянцев А.П. Теоретичні аспекти міжнародної інноваційної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 3-6
1272095
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1272096
  Цогла О О. Теоретичні аспекти моніторингу диверсифікації діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 105-108 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1272097
  Щербана Т.С. Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 193-197. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499


  Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом ...
1272098
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1272099
  Херувімова Т. Теоретичні аспекти окремих категорій інституту обмеження експорту товарів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 79-83
1272100
  Аріон О.В. Теоретичні аспекти оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу територій природно-заповідного фонду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Надано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу природоохоронних територій, основні напрями та принципи їх оптимізації.
1272101
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1272102
  Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1272103
  Шевченко О.В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 91-100
1272104
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1272105
  Глущенко Л.Д. Теоретичні аспекти партнерської взаємодії, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств / Л.Д. Глущенко, О.Г. Ратушняк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 25-29
1272106
  Сірко Р.І. Теоретичні аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до діяльності в особливих умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 271-275
1272107
  Височин І.В. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1272108
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1272109
  Синчак В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 341-348. – (Право. Економіка. Управління)
1272110
  Дем"яненко Т.Є. Теоретичні аспекти поглиблення сутності внутрішнього аудиту // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 122-127. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена аналізу науково-практичних підходів до розуміння сутності внутрішнього аудиту та поглибленню змістовності поняття "внутрішній аудит". Здійснено аналіз наукових підходів вітчизняних вчених до трактування сутності внутрішнього аудиту. ...
1272111
  Калитчак Р.Г. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені / Р.Г. Калитчак, Антохів-Сколоздра // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 519-523. – ISSN 2076-1554
1272112
  Басс В.О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних коаїн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 3-7.
1272113
  Гетьманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.43-47. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1272114
  Новицика Н.В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 286-290 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1272115
  Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права / О.В. Буткевич. – Київ : Україна, 2003. – 800 с. – ISBN 966-524-131-1
1272116
  Костюк В.Л. Теоретичні аспекти пояснень сторін і третіх осіб у цивільному процесі України / В.Л. Костюк, О.М. Лазько // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 97-101
1272117
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1272118
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Дис. ... докт.юрид.наук; 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 631л. – Бібліогр.: л.492-631
1272119
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв.
1272120
  Петлюк Ю. Теоретичні аспекти правового режиму земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-104.
1272121
  Скрипіна Ю.В. Теоретичні аспекти правового статусу слідчого судді за проектами КПК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 163-169. – ISSN 0201-7245
1272122
  Кармаліта М.В. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 100-107. – ISSN 1563-3349
1272123
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1272124
  Мармазова Т.І. Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1272125
  Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1272126
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1272127
  Лащик І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1272128
  Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1
1272129
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1272130
  Чернадчук В.Д. Теоретичні аспекти розвитку бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 33-37.
1272131
  Бабій І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 130-135. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1272132
  Прохорчук І.В. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 116-123


  Статья посвящена освещению тенденций развития международного делового туризма в Украине, исследует географию туризма в мире, рассматривается роль делового туризма как наиболее перспективного и приоритетного вида туризма. Сделан анализ современного ...
1272133
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1272134
  Пащенко О.В. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 132-139. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1272135
  Бутко М.П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М.П. Бутко, О.В. Мініна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1272136
  Мафтин Н. Теоретичні аспекти розуміння поняття "стиль" як літературознавчої категорії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 85-91. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1272137
  Антощишина Н.І. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 76-81 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1272138
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1272139
  Вінічук М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку у період трансформацій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 126-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272140
  Крушельницький М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 179-185. – ISSN 2307-9878
1272141
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика; 10.01.06 - теорія літератури / Шестакова Е.Г.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 413л. – Бібліогр.: л. 377 - 413
1272142
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.:35 назв
1272143
  Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 338-344. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1272144
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1272145
  Литвиненко О.І. Теоретичні аспекти створення бази геоданих SDE масштабу 1:50 000 на територію України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 323-327
1272146
  Гнат В.М. Теоретичні аспекти стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 121-124. – Бібліогр.: 5 назв
1272147
  Манжола В.А. Теоретичні аспекти стратегічного партнерства / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 65-77. – ISBN 966-7196-06-2
1272148
  Мартиненко А.М. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-78
1272149
  Сімонова В.С. Теоретичні аспекти стратегічного управління комплексним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1562-0905
1272150
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1272151
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1272152
  Тимчик Г.С. Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 117-126
1272153
  Голосніченко І.П. Теоретичні аспекти судового рішення, як самостійного інституту адміністративного права / І.П. Голосніченко, К.О. Кропивна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 8-9. – ISBN 978-966-7496-99-9
1272154
  Добровольська І.О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 29-32. – ISSN 1683-1942


  Узагальнено різні підходи до визначення сутнісного розуміння категорії "заощадження населення". Окреслено основні напрями щодо формування й використання заощаджень населення.
1272155
  Щетіна І.А. Теоретичні аспекти сутності власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 377-381. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272156
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1272157
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1272158
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1272159
  Созанський Л.Й. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 273-278. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1272160
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1272161
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1272162
  Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 44 назви
1272163
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1272164
  Бобловський О.Ю. Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики / О.Ю. Бобловський, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 122-130. – (Економічні науки)
1272165
  Газуда М.В. Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 74-78. – (Економіка ; Вип. 30)
1272166
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272167
  Близнюк Т.П. Теоретичні аспекти теорії довгих хвиль М. Кондратьєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 186-193. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1272168
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1272169
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1272170
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1272171
  Матвієнко Володимир Миколайович. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії. : 11.00.02. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Матвієнко Володимир Миколайович.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1272172
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1272173
  Потапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2226-8820
1272174
  Кульчицький М. Теоретичні аспекти управління кредитним механізмом комерційних банків в умовах глобалізації / М. Кульчицький, Т. Кікена // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 298-304. – ISSN 0201-758Х
1272175
  Іваннікова Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272176
  Кудлай В.Г. Теоретичні аспекти управління маркетингом підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-9.
1272177
  Крупка М.І. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні / М.І. Крупка, Л.Б. Євтух // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-57.
1272178
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1272179
  Стецюк Н. Теоретичні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-77
1272180
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1272181
  Грабчук О.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства / О.М. Грабчук, Г.С. Бовсунівська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 150-155. – ISSN 2413-9610
1272182
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1272183
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 154-157.
1272184
  Шаркова О.В. Теоретичні аспекти ухилення від сплати податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 50-53.
1272185
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1272186
  Воробйова О.І. Теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 21-27
1272187
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1272188
  Коваль С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 82-91. – ISSN 1818-5754
1272189
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1272190
  Білоус І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення подолання бідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 122-129. – ISSN 1818-5754
1272191
  Бречко О. Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 68-73. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1272192
  Михайленко О.В. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК : економіка та управління національним господарством / О.В. Михайленко, Н.С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1272193
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1272194
  Лапченко О.С. Теоретичні аспекти формування й оцінювання конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 334-340. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272195
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1272196
  Чемера Н.Я. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.215-221. – ISSN 0321-0499
1272197
  Коломієць О.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 25-29.
1272198
  Левик І.С. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств / І.С. Левик, В.М. Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 145-154. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1272199
  Сас Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-134. – ISSN 1818-2682
1272200
  Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції з удосконалення доходної частини місцевих бюджетів. The article considers theoretical ...
1272201
  Фейчер О. Теоретичні аспекти формування поняття "організаційно-економічний механізм" у контексті управління вищим навчальним закладом // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-95
1272202
  Барський Ю. Теоретичні аспекти формування поняття "природокористування" / Ю. Барський, К. Романчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1272203
  Троценко Р.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 53-60. – ISBN 978-617-7009-44-3
1272204
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1272205
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1272206
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1272207
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1272208
  Санін О. Теоретичні аспекти функціонування опціонів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 173-179. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1272209
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1272210
  Кирчанів Максим Теоретичні аспекти функціонування політичного регіоналізму в транзитному суспільстві (на прикладі Росії та України) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 1728-6220
1272211
  Бугай Л. Теоретичні аспекти функціонування публіцистичного тексту в парадигмі постмодернізму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-45


  Стаття присвячена питанням публіцистичного мислення і публіцистичного тексту в контексті їх інтеграції у парадигму постмодернізму. The article is devoted to the question ofpublicistic thinking and publicistic text in context of their integration in ...
1272212
  Ткач А. Теоретичні аспекти функціонування сукупного грошового обороту // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 495-501. – ISBN 966-7574-11-3
1272213
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1272214
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1272215
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1272216
  Кіктенко В.О. Теоретичні висновки і підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-166. – ISSN 1608-0599
1272217
  Пивовар В.Я. Теоретичні витоки антропології права як науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються і досліджуються теоретичні витоки антропології права як науки. В статье обосновываются и исследуются теоретические источники антропологии права как науки. The article proves and investigates theoretical origins of the ...
1272218
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1272219
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1272220
  Личенко І. Теоретичні га правові проблеми визначення поняття "законні інтереси громадян у сфері власності" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 44-47
1272221
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1272222
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1272223
  Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 83-92 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1272224
  Припхан І.І. Теоретичні досіідження суспільної моралі у сучасній філософсько правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 233-238. – ISSN 1563-3349
1272225
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1272226
  Макара В.А. Теоретичні дослідження впливу металізації на динаміку дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Експериментально встановлена та теоретично проаналізована коренева залежність швидкості дислокації від часу затримки її в положенні старту. Розглянуто вплив точкових дефектів на енергію зародження парних перегинів в кристалах кремнію з твердофазними ...
1272227
  Збиранник О.М. Теоретичні дослідження електроенергетики України / О.М. Збиранник, З.І. Черненко, О.В. Гопта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 247-251. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1272228
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 17 назв
1272229
  Тихий В. Теоретичні засади (ідейні основи) Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень (тези) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-86
1272230
  Уткіна Ю.М. Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні / Ю.М. Уткіна, А.М. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 206-211. – ISSN 2075-4892
1272231
  Пономарьов Олександр Семенович Теоретичні засади активізації творчого самовираження особистості інженера / Пономарьов Олександр Семенович, Черемський Максим Петрович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 88-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про застосування у технічній освіті креативних методів професійної підготовки майбутніх фахівців. Ці методи сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента та підвищують рівень його особистісної та професійної культури.
1272232
  Олещук П. Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 18-21
1272233
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1272234
  Тірбах Л.В. Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі / Л.В. Тірбах, В.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1272235
  Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / Алексєєв В.М. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Чернівці : Технодркук, 2012. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-391. – ISBN 978-966-8658-92-1
1272236
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1272237
  Гпивінська Л. Теоретичні засади вивчення семантики поетичного слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблематика лінгвістичної рецепції поетичного тексту. Постулюються теоретичні положення про семантичне ускладнення художнього слова як одну з категоріальних ознак поетичної мови. The given article covers the problem of linguistic ...
1272238
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1272239
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1272240
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1272241
  Голосніченко Д. Теоретичні засади визначення повноважень омбудсмана // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12.
1272242
  Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1272243
  Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення поняття "виборча система". Порівнюється специфіка аналізу цього поняття у вітчизняній і зарубіжній традиції. The basic approaches of definition the concept of "electoral system" are revealed in this ...
1272244
  Старовойт В.А. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1272245
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1272246
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1272247
  Гітун Н.І. Теоретичні засади виховання в сучасному вищому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1272248
  Марченко Г.В. Теоретичні засади виховної діяльності куратора студентської групи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 302-307


  Узагальнено теоретичні основи виховної діяльності куратора, розкрито функціональні обов"язки, завдання і зміст роботи куратора, схарактеризовано принци правила виховної діяльності. The author systematizes theoretical foundations of ...
1272249
  Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 74-84. – ISSN 1993-6788
1272250
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1272251
  Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-28.
1272252
  Розметова О.Г. Теоретичні засади державного регулювання розвитку рекреаційно-оздоровчо-туристичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-188. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1272253
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1272254
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1272255
  Черепанова В.О. Теоретичні засади державного управління туризмом та охороною культурної спадщини АР Крим / В.О. Черепанова, О.В. Мапишева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 246-250. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1272256
  Гайдук Т.Г. Теоретичні засади державного фінансового аудиту / Т.Г. Гайдук, О.Т. Олендій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 69-74. – ISSN 2221-1055
1272257
  Письменна Т. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 130-138. – ISSN 1818-5754
1272258
  Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 32-40. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1272259
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1272260
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1272261
  Алексенко В.Ф. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці / В.Ф. Алексенко, А.Е. Хурчак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 95-100.
1272262
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади дослідження гендерних аспектів культурної діяльності // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 231-237. – ISBN 978-966-171-387-0
1272263
  Заблоцька Р.О. Теоретичні засади дослідження економічної природи послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 136-140
1272264
  Булах Т.М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т.М. Булах, О.В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 11-16
1272265
  Петухова В.О. Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної торгівлі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1272266
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1272267
  Івашина С.Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 297-301. – ISSN 2222-0712
1272268
  Кудрявцева О.А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 45-51. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
1272269
  Баліцька О.С. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості / О.С. Баліцька, О.А. Мисловська, М.М. Човганюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 19-27. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1272270
  Горчак Т.Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 39-44. – Бібліогр.: 13 назв.
1272271
  Каніболоцька М.С. Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 99-106. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1272272
  Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 125-133. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1272273
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1272274
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1272275
  Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13. – ISSN 1993-0259
1272276
  Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 115-119. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1272277
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1272278
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1272279
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1272280
  Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88-94. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1272281
  Вініченко І.І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1272282
  Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентноспроможності регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1810-3944
1272283
  Корнякова Т.В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 90-100. – ISSN 0201-7245
1272284
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1272285
  Заря І.В. Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1272286
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1272287
  Артеменко І.А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки : Монографія / І.А. Артеменко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 195 с. – ISBN 966-7971-28-7
1272288
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1272289
  Герасимов Д.О. Теоретичні засади ідеології кемалізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 65-67
1272290
  Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності з точки зору акцентування уваги на сутності та співвідношенні основних понять і категорій, що характеризують інвестиційний процес та діяльність суб"єктів ...
1272291
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1272292
  Сухий О. Теоретичні засади іноземного інвестування: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 486-492. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1272293
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1272294
  Макаревич І. Теоретичні засади інформатизації сучасної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 10-14. – ISSN 2075-1893
1272295
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1272296
  Рак Р.В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр.: 7 назв
1272297
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1272298
  Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 185-188
1272299
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1272300
  Пуцентейло П. Теоретичні засади конкуренції: еволюційно-генетичний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 37-43. – ISSN 1818-2682
1272301
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1272302
  Горин В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 152-165. – ISSN 1818-5754
1272303
  Богатирьов І.Г. Теоретичні засади кримінально-виконавчого права в контексті формування сучасної правової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1272304
  Дуцяк Ігор Теоретичні засади логіки : Монографія / Дуцяк Ігор; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, Вид-во Палітра друку, 2002. – 335 с. – ISBN 966-613-167-6
1272305
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Київський університет економіки і технологій транспорту. – ISBN 966-7737-33-0
Т. 1. – 2003. – 429, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 405-429
1272306
  Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики : підручник для студентів екон. спец. : [у 2 т.] / О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко ; М-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-254-8
Т. 2. – 2005. – 521, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511-521
1272307
  Штефанич Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Д. Штефанич, О. Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1272308
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (126). – С. 2-6
1272309
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1272310
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1272311
  Кулеба Д. Теоретичні засади механізму реалізації міжнародної правосуб"єктності держави у її відносинах з міжнародними організаціями // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 93. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1272312
  Слабінська С. Теоретичні засади міграційної політики світу та України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 65-76. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про основні визначення теоретичних засад міграційної політики світу. Аналізуються терміни "міграція", "мігрант","міграційна політика", наголошується на ролі міжнародних організацій, у тому числі ООН, у формуванні ефективної ...
1272313
  Валігура В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеґрації України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 183-194. – ISSN 1818-5754
1272314
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1272315
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1272316
  Побочий І.А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 195-204
1272317
  Лученко О.І. Теоретичні засади обстеження умов життя домогосподарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 28-31. – (Економіа ; Вип. 25)
1272318
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1272319
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1272320
  Лобода К.С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31
1272321
  Ніколіна І.І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 63-71. – ISSN 2411-4413
1272322
  Нікітчин О. Теоретичні засади педагогічної аксіології в системі технічної освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 194-200. – ISBN 978-617-7009-02-2
1272323
  Лапінський А.В. Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання фторdмісних сполук у фосфорно-тукових виробництвах : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17..01 / Андрій Вікторович Лапінський; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1272324
  Жорнова Олена Теоретичні засади перетворювальної активності особистості у повсякденні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду змістової сутності суб"єкта соціокультурної діяльності. Визначаються відмінності соціокультурної діяльності від інших проявів перетворювальної активності. Розмежовуються суб"єктні дії від несуб"єктних.
1272325
  Азізов О.Р. Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 42-50. – (Економічні науки)
1272326
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1272327
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1272328
  Стефанюк І.Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 137-145. – Бібліогр.: 7 назв
1272329
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1272330
  Іщенко В.В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1272331
  Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб"єктів господарювання в ринкових умовах. В статье изложены проблемные ...
1272332
  Тимошенка В.І. Теоретичні засади подалання корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 18-27
1272333
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1272334
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1272335
  Шепель А.Д. Теоретичні засади поняття емоції як складової мас-медіа: до теорії питання // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 60-63


  Стаття розкриває теоретичне осмислення ролі емоційного компонента в мас-медіа. Емоції слугують одним із критеріїв оцінки повідомлення. Синтез інформації та емоційних компонентів допомагає особистості пристосовуватися до дійсності. The article ...
1272336
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1272337
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1272338
  Кельбя С.Г. Теоретичні засади правового регулювання фондового ринку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 226-232. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1272339
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1272340
  Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 57-66.
1272341
  Титаренко Д.О. Теоретичні засади прикладної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1272342
  Кузьменко О. Теоретичні засади принципів бюджетної системи як вихідних положень бюджетного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
1272343
  Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98.
1272344
  Оробченко Д.О. Теоретичні засади проблеми системного підходу до інвестування в нові технології на рівні управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272345
  Дмитров С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 79-84. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1272346
  Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 45-50
1272347
  Мазур І.М. Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 313-320. – ISSN 2078-6670
1272348
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1272349
  Олійник Я.Б. Теоретичні засади регіональної суспілбно-географічної діагностики / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 3-9. – ISBN 966-95774-3-8
1272350
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1272351
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : Навчальний посібник для студ. редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76с. – ISBN 966-603-236-8
1272352
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1272353
  Мороз Петро Володимирович Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1272354
  Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
1272355
  Саінчин О.С. Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних убивств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-225. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1272356
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1272357
  Поручинський В. Теоретичні засади розселення населення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 89-94. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1272358
  Ніжніченко О. Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано недоліки і переваги теоретичних підходів до розуміння правового стимулювання. На основі поєднання найкращих рис розглянутих підходів обґрунтовано формування власної концепції стимулювання в рамках екологічного права. В статье ...
1272359
  Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 233-239. – Бібліогр.: 7 назв.
1272360
  Шульга М. Теоретичні засади систематизації екологічного законодавства України / М. Шульга, Г. Анісімова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 191-205. – ISSN 1993-0909
1272361
  Борщевський І.В. Теоретичні засади систематизації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-24.
1272362
  Кириченко О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб"єктів господарської діяльності / О.А. Кириченко, Ю.А. Поскрипко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-38
1272363
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1272364
  Білан Н.І. Теоретичні засади соціальних суспільних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 69-73
1272365
  Галак К.І. Теоретичні засади соціально-орієнтованої діяльності суб"єктів господарювання // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 140-146. – ISSN 2307-9878


  Концепція корпоративної соціальної відповідальності є актуальною та порівняно новою для українських підприємств, що обумовлює необхідність формування наукового забезпечення її реалізації на практиці. Поглиблюючи сутність та теоретичні засади соціальної ...
1272366
  Булах Т.М. Теоретичні засади соціального розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 196-199
1272367
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1272368
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1272369
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1272370
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1272371
  Корогодова О.О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, А.А. Кугій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1272372
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1272373
  Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-10.
1272374
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1272375
  Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються теоретико-правові поняття тісно пов"язані з стратегією безпеки країн-учасниць Європейського союзу, які прийняли 12 вересня 2003 року міжнародний документ під назвою "Безпечна Європа у світі, який має стати краще". В статье ...
1272376
  Науменко Н.С. Теоретичні засади стратегічного партнерства в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 11-19
1272377
  Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ризики, притаманні зовнішньоекономічній діяльності суб"єктів господарювання. Визначаються види та інструменти страхового захисту для мінімізації наслідків екзогенних та ендогенних явищ при здійсненні зовнішньоекономічної ...
1272378
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1272379
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272380
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 52-58
1272381
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1272382
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1272383
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1272384
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1272385
  Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ : Монографія / Л.І. Мороз. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 228 с. – ISBN 966-8037-68-5
1272386
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади та особливості програми зі зниження рівня амбівалентності атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наявні у літературі шляхи та засоби зниження амбівалентності атитюдів. Описується розроблена програма зі зниження рівня амбівалентності соціальних установок, що включає вправи, спрямовані на корекцію особистісних характеристик.
1272387
  Бояринцева М. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно - правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.40-50
1272388
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1272389
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1682-3540
1272390
  Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності бюджету як економічної категорії. Розглянуто функції та структуру державного бюджету. The determination of essence of budget as economic notion is analysed in this article. Functions and structure ...
1272391
  Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-правового регулювання форм народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
1272392
  Бриндзя І.М. Теоретичні засади та світова практика застосування кейнсіанських підходів до грошово-кредитного регулювання / І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 268-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272393
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1272394
  Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1272395
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1272396
  Навроцька Н.А. Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
1272397
  Дьомін А.І. Теоретичні засади трансформації стану пасивності в навчанні у стан активної навчальної діяльності студентів / А.І. Дьомін, О.А. Дьомін // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.15-24
1272398
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1272399
  Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 114-123. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1272400
  Халковська А. Теоретичні засади управління маркетингом емітента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичні засади формування системи маркетингу емітента та визначено основні напрями його застосування на ринку цінних паперів. Досліджено особливості формування фінансового маркетингу, шляхом розкриття його структурних елементів та ...
1272401
  Сбруєв М.Г. Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 135-140


  Схарактеризовано сукупність теорій та концепцій, покладених в основу управління науковою роботою в державних університетах США; виявлено напрями співпраці університетів і бізнесу; розглянуто сучасні концептуальні підходи до проблеми підвищення ...
1272402
  Бонарев В.В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1272403
  Чаленко Н.В. Теоретичні засади управління фінансово–економічною безпекою підприємства / Н.В. Чаленко, І.Ю. Романюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 130-133
1272404
  Панасенко А.А. Теоретичні засади ухвалення оптимальних рішень у процесі ¦ формування ресурсного потенціалу банку і забезпечення його фінансової стабільності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-60.
1272405
  Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: 24 назви
1272406
  Бунчук М.М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 74-78. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1272407
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1272408
  Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 12-20. – Бібліогр.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1272409
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1272410
  Манойленко О. Теоретичні засади формування ефективного механізму діагностики кризових явищ у процесі олзвитку складноструктурованих корпоратвних систем // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17-20
1272411
  Вахненко Т. Теоретичні засади формування зовнішнього національного боргу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-37
1272412
  Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інноваційна інфраструктура" та формування складових національної інноваційної системи. З позицій теорії трансакційних видатків визначено нове поняття "інноваційне посередництво" та обгрунтовано ...
1272413
  Апанасенко К.І. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 62-68. – ISSN 1681-6277
1272414
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1272415
  Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1272416
  Прокопович-Павлюк Теоретичні засади формування конкурентоспроможності регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 42-49. – (Економіа ; Вип. 19)
1272417
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1272418
  Терещенко О. Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин та визначення основних напря-мків його застосування на ринку страхування. The article presents the theoretical principles of forming of relationship marketing and determination ...
1272419
  Бурдюг О.В. Теоретичні засади формування мобільних ланцюгів поставок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика особливостей функціонування та специфіки управління мобільними ланцюгами на стратегічному та тактичному рівнях. The article considers the description of features of functioning and peculiarity of management of mobile ...
1272420
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1272421
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1272422
  Свиноус І.В. Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 76-80. – ISSN 2309-1533
1272423
  Крючков Г. Теоретичні засади французького письма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено теорію французького письма з точку зору існування зв"язків між літерними та нелітерними знаками. Визначено, що теоретичні засади французького письма ґрунтуються на трьох взаємозалежних теоріях (теорія алфавіту, графеміка, ...
1272424
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1272425
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні засади державного контролю. Basic theoretical principles of state control are considered.
1272426
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1272427
  Ібатуллін М.І. Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 131-136. – ISSN 2309-1533
1272428
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1272429
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1272430
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1272431
  Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 55 назв
1272432
  Іщенко Л.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Людмила Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1272433
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1272434
  Бідюк Н. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США / Н. Бідюк, М. Іконнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 170-176. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1272435
  Чабан А.Ю. Теоретичні і методологічні аспекти проблематики етносоціальних процесів в науковій спадщині В.К. Липинського / А.Ю. Чабан, К.В. Івангородський // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 3-12. – (Серія "Історичні науки")
1272436
  Щурик М.В. Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
1272437
  Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Монографія / Барбара Сітарська. – Київ : Основа, 2005. – 364с. – ISBN 966-699-099-7
1272438
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1272439
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 46с. – Бібліогр.: 45 назв
1272440
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1272441
  Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6-11. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1272442
  Ободовський О.Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-26. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи до визначення екологічно необхідного стоку та запропоновано алгоритм його розрахунку. Виділено чотири основні ознаки, розроблено схему та проведено обгрунтування гідроекологічних умов прояву руслових процесів на річках ...
1272443
  Блажиєвська М. Теоретичні і практичні аспекти визначення правового статусу та режиму Азовського моря та Керченської протоки // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-62


  Стаття присвячена загальному аналізу української та міжнародної практики стосовно правового статусу та режиму Азовського моря і Керченської протоки. Окрему увагу автор приділяє останнім домовленостям сторін щодо зазначеного питання та їхньому впливу на ...
1272444
  Мацко Анатолій Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліції органів внутрішніх справ по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засуджених умовно і тих, до кого застосована відстрочка : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.08 / Мацко Анатолій Степанович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1272445
  Мацко Анатолий Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліціх по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засудженних умовно і тих, до кого за стосована відсрочка виконання вироку : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.08 / Мацко Анатолий Степанович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 258л. – Бібліогр.:л.242-258
1272446
   Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2008-. – ISSN 2225-6407
Вип. 15. – 2017. – 300 с. – Вип. присвячено проведенню Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов"я". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1272447
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1272448
  Шарманська С. Теоретичні і практичні аспекти реалізації стимулюючої функції прибутку у страховій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується механізм реалізації стимулюючої функції прибутку в умовах розвинутої ринкової економіки ХХ століття у страховій діяльності. In clause the mechanism of realization of stimulating function is analyzed have arrived in the ...
1272449
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1272450
  Нелін О. Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 4-8
1272451
  Мних М.В. Теоретичні і практичні аспекти страхової політики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-53. – Бібліогр.: 10 назв
1272452
  Власюк В.Є. Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи : Монографія / В.Є. Власюк; Ред. О.С. Косенко; Мін-во фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – 246с. – ISBN 966-8203-24-0
1272453
  Мельник Л.Ю. Теоретичні і практичні засади ринку земель / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, К.М. Речка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
1272454
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1272455
  Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 87-95
1272456
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1272457
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1272458
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1272459
   Теоретичні і прикладні питання географії. – Київ : Вид. Київського ун-ту, 1972. – 205с.
1272460
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 48-59. – ISSN 2222-5374
1272461
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 96-129. – ISSN 2222-5374
1272462
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 69-98. – ISSN 2222-5374
1272463
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 92-116. – ISSN 2222-5374


  Дослідженню проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з проблем суб"єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, ...
1272464
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199–201, 203-1, 203-2, 204–205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 157-201. – ISSN 2222-5374
1272465
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта складів злочинів проти громадської безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 83-103. – ISSN 2222-5374
1272466
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (ст. 242 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 26-49. – ISSN 2222-5374
1272467
  Овсієнко О.Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1272468
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Борисова Н.В.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 232л. + Дод.: л.215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1272469
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Борисова Н.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1272470
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1272471
  Савчин М. Теоретичні й практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога, шляхи їхньої реалізації // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 56-62
1272472
  Зварич І.М. Теоретичні й практичні дослідження проблеми педагогічної компетентності викладачів у науково-педагогічній літературі США // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 98-104
1272473
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 1. – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272474
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 2. – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272475
  Фурман А.В. Теоретичні концепти інноваційної діяльності в освітній сфері // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 16-23. – Бібліогр. : 18 назв.
1272476
  Андрусів Р.Р. Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 54-56
1272477
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1272478
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1272479
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1272480
  Ушенко Н.В. Теоретичні концепції категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 180-185
1272481
  Зборовська О.М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 5-7
1272482
  Бойко А.М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 106--109. – (Правознавство ; Вип. 427)
1272483
  Миронюк Наталія Теоретичні концепції універсалізму в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 51-56. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1272484
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1272485
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1272486
  Коппель О.А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження глобальних політичних процесів. Особливу увагу приділено парадигмам дослідження та сучасному стану розробки цієї проблеми. The article is dedicated to the one of the most ...
1272487
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1272488
  Пузанов І.І. Теоретичні моделі формування умов сучасної зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 137-145.
1272489
  Заремба О. Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.) / О. Заремба, О. Федоренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 405-419
1272490
  Грищенко Т.А. Теоретичні настанови міжнародного стратега як проблема дослідження історії міжнародних відносин (на прикладі З. Бжезінського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 122-123. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Подається стислий огляд розвитку міжнародно-теоретичних поглядів З. Бжезінського 1950-1990-х рр.
1272491
  Бодюк А.В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 89-95
1272492
  Грабчук О.М. Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1272493
  Серьогіна Н.О. (Зезека) Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайннятості України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 103-108. – (0). – ISSN 2078-9165
1272494
  Кунєв Ю.Д. Теоретичні основи адміністративно-правової організації митної служби України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1272495
  Мішин О.В. Теоретичні основи аналізу регіональної системи в Африці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1272496
  Лагун М.І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 32-35.
1272497
  Небрат А.М. Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 289-308. – ISSN 0320-4421
1272498
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1272499
  Кодацький В.П. Теоретичні основи аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-30
1272500
  Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних : монографія / А.А. Бронська ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ : Толока, 2002. – 208 с. – ISBN 966-7990-04-4
1272501
  Пугачов О.П. Теоретичні основи безпеки інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 101-107
1272502
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1272503
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1272504
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1272505
  Ганін В.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ганін, Т.В. Синиця ; України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-701-2
1272506
  Мельничук Г.С. Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1272507
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1272508
  Сидорова Наталія Валеріївна Теоретичні основи бюджетного права : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Сидорова Наталія Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
1272509
  Полянська Н.О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб"єктів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-89 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1272510
  Запотоцька І. Теоретичні основи вивчення соціальної сфери: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до вивчення соціальної сфери, її складу та співвідношення основних категорій. There are exposed approaches to study of social sphere, of its contents and correlation of main categories.
1272511
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272512
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1272513
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1272514
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37с. – Бібліогр.: 38 назв
1272515
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1272516
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1272517
  Зарапіна Ю.Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: Le marxisme e mort, vive le marxisme? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-22. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Фр.: Марксизм помер, хай живе марксизм? Проаналізовано роль країн ОЕСР у глобальній соціальній диверсифікації.Зміни в соціальній структурі суспільства відбуваються під впливом багатьох чинників. Міжнародні організації приділяють увагу дослідженню ...
1272518
  Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 49-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1272519
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1272520
  Святогор В.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 258-271. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1272521
  Меленюк В.О. Теоретичні основи державної соціальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1272522
  Шеремет А.П. Теоретичні основи джерел доказової інформаціі / А.П. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-301-230-8
1272523
  Прощак В. Теоретичні основи для дослідження інтелектуального потенціалу суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 599-606. – Бібліогр.: на 23 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1272524
  Хмельова Н.А. Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 83-90. – ISSN 2224-9281
1272525
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1272526
  Косьміна В.В. Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті розглядається теоретичне обгрунтування експортної діяльності ТНК в найбільш відомих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Аналізується еволюція поглядів в межах різних напрямів економічної теорії на причини, ...
1272527
  Небрат В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-49. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1811-3141
1272528
  Польова В.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 179-189. – ISSN 2075-4892
1272529
  Волощук І.І. Теоретичні основи дослідження іронії // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 57-64
1272530
  Запухляк І.Б. Теоретичні основи дослідження механізму енергозбереження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 344-349
1272531
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1272532
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1272533
  Гнатюк Н. Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 346-350. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1272534
  Січняк О.О. Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
1272535
  Бараногвський В.А. Теоретичні основи екологічної картографії / В.А. Бараногвський, П.Г. Шищенко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-631-331-6
1272536
  Джаман М.О. Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 51-57. – (Економічні науки)
1272537
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1272538
  Козинський С. Теоретичні основи економічної політики в умовах переходу до ринку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-64. – ISBN 966-73-53-51-Х
1272539
  Сапужак О.Я. Теоретичні основи електрометричних досліджень і моніторингу підземних порожнин / О.Я. Сапужак, Я.С. Сапужак, О.В. Сироєжко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1272540
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1272541
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
2. – 1958. – 255с.
1272542
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1272543
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1272544
  Благодарний О.І. Теоретичні основи забезпечення сучасного розвитку регіонів / О.І. Благодарний, І.О. Коршикова, Є.А. Плужникова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1272545
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наукової конференції 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України ; [ редкол.: Борисов В.І (гол. ред.), Зеленецький В.С. та ін. ]. – Харків : Право, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-458-134-6
1272546
  Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 42 с.
1272547
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
Ч. 1. – 2010. – 202 с.
1272548
  Качеровська Т. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1272549
  Півненко В.П. Теоретичні основи захисту прав людини органами прокуратури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 23-26. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1272550
  Щербаков Яків Васильович Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Щербаков Яків Васильович; Щербак Я.В.; Нац. техн. ун-т " Харків. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 40 с.
1272551
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1272552
  Калимон Ярослав Андрійович Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Калимон Ярослав Андрійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 32л.
1272553
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1272554
  Гордійчук А.І. Теоретичні основи інноваційного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 77-81
1272555
  Салькова І.Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І.Ю. Салькова, І.В. Ковальчук, Л.Б. Петіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1272556
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1272557
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 30-47. – ISSN 1562-0905
1272558
  Кузьмінський В.О. Теоретичні основи інтеграції капіталів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.124-132
1272559
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1272560
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1272561
  Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 172-175. – ISSN 1818-2682
1272562
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1272563
  Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кулік В.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1272564
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1272565
  Уварова А.Є. Теоретичні основи логістичного процесу суб"єкта підприємницької діяльності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 91-95. – ISSN 2413-9610
1272566
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1272567
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1272568
  Хмара О.П. Теоретичні основи міжнародного товарно-виробничого співробітництва країн БРІКС // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 140-141
1272569
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1272570
  Матковський П.Є. Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 279-282. – ISSN 2309-1533
1272571
  Денисенко В.А. Теоретичні основи моделювання і анализу дискретно-безперервних систем із структурою, що управлюяється : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Денисенко В. А.; Одес. політ. ін-т. – Одеса, 1999. – 32с.
1272572
  Сімкова І.О. Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 364-370. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері шляхом дослідження перекладознавчих, психолінгвістичних, методичних, психологічних та лінгвістичних основ розробки методики ...
1272573
  Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
1272574
  Плюгін В.Є. Теоретичні основи об"єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Плюгін Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1272575
  Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 10-16
1272576
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10, 081 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2017. – 556 арк. – Додатки: арк. 510-556. – Бібліогр.: арк. 425-509
1272577
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : монографія / Іваницький С.О. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 795, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 672-768 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-568-8
1272578
  Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 34-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1272579
  Свистун К.О. Теоретичні основи організаціно-економічного механізму сталого розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 167-174. – ISSN 2308-1988
1272580
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – К., 1978. – 154с.
1272581
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1272582
  Бражко О.В. Теоретичні основи підвищення ролі держави в регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 35-40. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1272583
  Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200с. – ISBN 966-7403-06-8
1272584
  Копитчук Микола Борисович Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1272585
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1272586
  Шевчук В.М. Теоретичні основи побудови криміналістичної характеристики митних злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 3-13
1272587
  Денисюк С.П. Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні / С.П. Денисюк, О.В. Бориченко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 7-17. – ISSN 1813-5420
1272588
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1272589
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Автореф... доктора філологічнихнаук: 10.02.02, 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1272590
  Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
1272591
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1272592
  Перепелиця М. Теоретичні основи правового статусу владних суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
1272593
  Ладиченко В.В. Теоретичні основи правового статусу особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 32-40. – ISSN 1563-3349
1272594
  Любіч О.О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; О.О. Любіч. – Київ, 2004. – 348с. – ISBN 966-7675-11-4
1272595
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1272596
  Куценко Т.М. Теоретичні основи прогнозування інноваційного розвитку регіону // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 42-46. – ISSN 2075-4892
1272597
  Ляхоцька Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С.62-68
1272598
  Тропіна А.А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рівноважною і нерівноважною плазмою електричного розряду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Тропіна Альбіна Альбертівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1272599
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1272600
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1272601
  Шевчук Є.В. Теоретичні основи процесу взаємодії органів управління акціонерним товариством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 121-127. – Бібліогр.: 13 пунктів
1272602
  Кульчій І.О. Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасну державно-управлінську термінологію процесу реформування; систематизовано основні теоретичні підходи до сутності реформування органів виконавчої влади та внесено пропозиції стосовно ефективних напрямів практичного втілення реформ.
1272603
  Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розкрито економічний зміст прямих іноземних інвестицій, показано їх місце в міжнародному русі капіталу порівняно з іншими видами міжнародного інвестування. Розглянуто взаємовідносини ТНК як активного учаника світової економіки з міжнародним середовищем ...
1272604
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1272605
  Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1272606
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1272607
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-12. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розкрито об"єкт і предмет дослідження, структура, мета і завдання регіональної економіки як наукової і навчальної дисципліни.
1272608
  Шинкар В.А. Теоретичні основи розвитку економіки домогосподарств / В.А. Шинкар, О.І. Чакій // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 6-9. – (Економіа ; Вип. 26)
1272609
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1272610
  Губарєв В.В. Теоретичні основи розвитку та державного регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-39. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1272611
  Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 38 назв
1272612
  Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009. – 34с. – Бібліог. : 34 назв.
1272613
  Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 91 назва
1272614
  Гаврилюк Р.Б. Теоретичні основи симетричних двошарових схем обмоток електричних машин змінного струму : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гаврилюк Роман Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр : 51 назва
1272615
  Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
1272616
  Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 259с. – ISBN 966-7675-27-0
1272617
  Бородіна О.М. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.В. Риковська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 153-160. – ISSN 2221-1055
1272618
  Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-107.
1272619
  Фурса Є.Є. Теоретичні основи спадкування з іноземним елементом (міжнародне спадкування) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 2-5
1272620
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1272621
  Фоменко Н.А. Теоретичні основи стандартизації професійної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 156-164. – ISBN 966-8847-12-1
1272622
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1272623
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1272624
  Пашкевич М.С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 71-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272625
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1272626
  Денисенко М. Теоретичні основи структурно-інноваційногї моделі економічного зростання / М. Денисенко, А. Гречан // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 8-23. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1272627
  Капустинський В.А. Теоретичні основи судового правозастосування / В.А. Капустинський, І.В. Волкова // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
1272628
  Ревуцька А.В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-26
1272629
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Посібник для студентів вищ. навч. закл. / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528с. – ISBN 966-7996-40-9
1272630
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / Омелян Вишневський. – 3-те вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Знання, 2008. – 568с. – ISBN 978-966-346-408-4
1272631
  Кифяк В.Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 214-222. – ISSN 1993-6788
1272632
  Бубик Л.І. Теоретичні основи та методи моніторингу пестицидів в агроекосистемі : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.13 / Бубик Л. І.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 44л.
1272633
  Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1272634
  Кір"ян Т. Теоретичні основи та прикладні аспекти соціально орієнтованої праці в Україні (проблеми праці на підприємствах морського транспорту) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8
1272635
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1272636
  Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1272637
  Левицький В.Є. Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації термопластів полівінілпіролідоном : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.06 / Левицький В.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1272638
  Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 53 назв
1272639
  Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
1272640
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 316с. – ISBN 966-521-368-7
1272641
  Стрілець Т.М. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-83.
1272642
  Цогла О.О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 150-155. – Бібліогр.: 17назв. – ISSN 1993-6788
1272643
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1272644
  Непорожній Ю.О. Теоретичні основи управління підприємствами в ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.248-252. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1272645
  Бібік Т.В. Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бібік Тимофій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1272646
  Турко М.О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 85-89. – ISSN 1683-1942


  Запропоновано систему управління ризиками, що дозволяє забезпечити безперебійність процесу управління ризиками на підприємстві.
1272647
  Хотомлянський О.Л. Теоретичні основи управління фінансмовими ресурсами підприємств / О.Л. Хотомлянський, І.О. Сіненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 145-151. – ISSN 1993-6788
1272648
  Остафіль О. Теоретичні основи фінансових категорій в управлінні інвестиційними процесами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 646-652. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1272649
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1272650
  Зінченко О.А. Теоретичні основи формівання і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1272651
  Румянцев А.П. Теоретичні основи формування глобального ринку послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 59-63.
1272652
  Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 82-92


  В статті проаналізовано теоретичні основи формування гло- бальної інноваційної системи, значення міжнародного поділу праці, суть та генезис науково-технологічної революції, а також методологічні основи становлення національної інноваційної системи ...
1272653
  Марковський І. Теоретичні основи формування інтеграційної стратегії інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
1272654
  Круп"як Т.П. Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – ISSN 1993-6788
1272655
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1272656
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1272657
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1272658
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1272659
  Володін Микола Олександрович Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук 05.24.04 / Володін М.О.; Київський націон. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
1272660
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 5-8
1272661
  Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
1272662
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1272663
  Алексєєнко О.А. Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м"ясопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1272664
  Кислий В.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів / В.М. Кислий, Т.І. Жарик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-38. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1272665
  Попова О.О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1272666
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1272667
  Ткачук Н.М. Теоретичні основи формування суспільного добробуту як базової передумови недопущення бідності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 66-73
1272668
  Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
1272669
  Парфіненко А.Ю. Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 78-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1272670
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1272671
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Х., 1934. – 162с.
1272672
  Чернікова Я. Теоретичні основи функцій ціни та системи цін в умовах ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 124-128. – ISSN 1993-0259
1272673
  Полтавська О.В. Теоретичні основи функціонування економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISBN 966-614-021-7
1272674
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1272675
  Косяк Д.С. Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 234-241. – Бібліогр.: 11 назв.
1272676
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1272677
  Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 34 назви
1272678
  Дрозд Олександр Валентинович Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.13.05 / Дрозд О.В.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1272679
  Сайко В. Теоретичні передумови визначення виробничого потенціалу"як економічної категорії // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.155-162. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1272680
  Бутнік-Сіверський Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 32-42. – ISSN 1608-6422
1272681
  Кірюхін Д.І. Теоретичні передумови гегелівського вчення про релігію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В роботі піддається аналізу філософське розуміння релігії мислителями Відродження та Просвітництва. Автор звертається до розгляду лютерівського вчення про сутність людини та особливо зупиняється на проблемі протестантського раціоналізму. На основі ...
1272682
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1272683
  Гегедош К.В. Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 275-280. – ISSN 2222-4459
1272684
  Павельчук І.А. Теоретичні передумови поширення постімпресіонізму в експериментах українського авангарду початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586
1272685
  Кулєшов О.В. Теоретичні передумови сучасної аксіології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 126-134. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1272686
  Квасневська Н.Д. Теоретичні передумови удосконалення адміністративно-правових засад правового забезпечення судоустрою та судочинства в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 102-110
1272687
  Армаш Н.О. Теоретичні передумови формування в науці адміністративного права поняття "державний політичний діяч" // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 18-23
1272688
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1272689
  Шегда А.В. Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств / А.В. Шегда, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 38-47


  У статті досліджено теоретичні аспекти управління стійким розвитком підприємств в умовах нестабільності. Розглянуто підходи щодо трактування поняття "стійкий розвиток". Побудовано концептуальну модель управління стійким розвитком підприємств в умовах ...
1272690
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1272691
  Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 104с. – ISBN 966-667-092-5


  У монографії визначено місце, яке займає банківське законодавство у системі законодавства України
1272692
  Гринівський Т. Теоретичні питання бібліографії на сторінках часопису "Книгарь" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 65-67.
1272693
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-120. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1272694
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1272695
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1272696
  Лихова С.Я. Теоретичні питання визначення об"єкта злочинів проти політичних прав громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним аспектам визначення змісту політичних прав громадян України як родового об"єкта злочинів проти політичних прав. The article is devoted to the theoretical aspects of determination of political rights of citizens of Ukraine as a ...
1272697
  Кіценко В. Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
1272698
  Андрощук Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 374-380. – (Право. Економіка. Управління)
1272699
  Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. Theoretical questions of genesis of rights to means of individualization in civil law of Ukraine are explored.
1272700
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1272701
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
1. – 1961. – с.
1272702
  Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104с. – ISBN 966-318-165-6
1272703
  Наден О.В. Теоретичні питання застосування гіпотез норм кримінального права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
1272704
  Ільїна О.В. Теоретичні питання змісту поняття обтяжуючих обставин у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 204-210
1272705
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1272706
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1272707
  Пряхін Є.В. Теоретичні питання методики розслідування злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 85-88.
1272708
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1272709
  Занфірова Т.А. Теоретичні питання проекту нового Трудового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-169. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1272710
  Малютін І.А. Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 99-107
1272711
  Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.187-197. – ISBN 966-7784-65-7
1272712
  Тимофєєв О.О. Теоретичні питання тлумачення норм податкового права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 188-194. – (Право. Економіка. Управління)
1272713
  Попко В.В. Теоретичні питання уніфікації колізійних норм у рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 169-173
1272714
  Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 41-47. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1272715
  Тюріна Д.М. Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів / Д.М. Тюріна, Л.Г. Макарова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 2304-4470
1272716
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків, 1987. – 133с.
1272717
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1272718
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1272719
  Слюсаренко О.М. Теоретичні підвалини екологізації міського землекористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272720
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1272721
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1272722
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1272723
  Шкурат І. Теоретичні підходи до аналізу походження держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 38-50.
1272724
  Маргіта Н.О. Теоретичні підходи до аналізу сутності процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 32)
1272725
  Кесарчук Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-133. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1272726
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1272727
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1272728
  Татарінов Є.В. Теоретичні підходи до вивчення психологічного змісту феномену прокрастинації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 299-304
1272729
  Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення сб"єктивного економічного благополуччя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 301-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1272730
  Зінченко Т.П. Теоретичні підходи до вивчення стереотипи зовнішності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 76-81. – ISSN 2310-4368
1272731
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1272732
  Островська Н.В. Теоретичні підходи до визнання понять "соціальні технології" і "соціальнокомунікаційні технології" // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 117-121. – ISSN 2307-6194
1272733
  Іваненко В.В. Теоретичні підходи до визначення впливу фінансової складової на економічні цикли / В.В. Іваненко, В.О. Стецький // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 67-75. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1272734
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1272735
  Подорожній Є. Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 130-134. – ISSN 1561-4999
1272736
  Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально-економічної системи та її видова класифікація // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-48. – Бібліогр: 10 пунктів. – ISSN 1683-1942
1272737
  Іванюк І.С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії" / І.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-90.
1272738
  Яншина А.М. Теоретичні підходи до визначення категорії синдикований кредит // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано основні теоретичні підходи до трактування категорії синдикованого кредиту. Досліджено як класичні атрибути даного фінансового інструменту, так і новітні ознаки, притаманні розвитку ринків синдикованого фінансування у перехідних країнах.
1272739
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління / О.В. Ядранська, В Ю. Лисенко, І.В. Радамовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-87
1272740
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272741
  Сніжко О.В. Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 227-237
1272742
  Виговська Світлана Теоретичні підходи до визначення особливостей професійного розвитку особистості у контексті західних теорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів до визначення особливостей професійного розвитку особистості в працях зарубіжних дослідників.
1272743
  Карась Б. Теоретичні підходи до визначення поняття доказів у цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 456-456
1272744
  Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 303-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272745
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1272746
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1272747
  Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи правління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1272748
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1272749
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1272750
  Стойка В.С. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 202-209. – (Економіка ; Вип. 30)
1272751
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1272752
  Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-29
1272753
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1272754
  Козинець Г.О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 85-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1272755
  Сніцаренко П.М. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 7-19. – ISSN 2415-7732
1272756
  Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272757
  Коленда Н. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "соціальний менеджмент" // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – C. 32-36. – ISSN 2411-4014
1272758
  Приказюк О. Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-52. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи різних учених-економістів до визначення сутності прибутку. Визначено роль прибутку сільськогосподарських підприємств у розвитку економіки держави. Theoretical approaches of different scientific economists to definition of ...
1272759
  Мамедов С.Г. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 139-142. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1272760
  Гросул В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства / В. Гросул, О. Филипенко, Г. Баламут // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 20-34. – ISSN 2409-9260
1272761
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1272762
  Кредісов А.І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 3-18. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1272763
  Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадигми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні ...
1272764
  Панасюк І.П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 29-32. – ISSN 2306-6806
1272765
  Лепейко Т.І. Теоретичні підходи до класифікації інновацій у ринковій економіці / Т.І. Лепейко, М.О. Боярська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 16-18. – Бібліогр: 8 пунктів. – ISSN 1683-1942
1272766
  Воронюк В.М. Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 112-121. – ISSN 2414-3499
1272767
  Забуранна Л.В. Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 168-173
1272768
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1272769
  Васильченко І. Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1272770
  Гром В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції / В. Гром, А. Кулай // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1272771
  Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1272772
  Шелестов О.М. Теоретичні підходи до осмислення феномена політичної культури українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 331-339
1272773
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1272774
  Адонін С. Теоретичні підходи до побудови системи антикризового управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 19-21. – ISSN 1993-0259
1272775
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1272776
  Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми теорії інноватики. This article investigated the theoretical and practical problems of the theory innovation.
1272777
  Клименко С.Є. Теоретичні підходи до структури інноваційного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1272778
  Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1272779
  Швороб Г.М. Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1272780
  Рудич О.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств / О.О. Рудич, І.О. Герасименко, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1272781
  Серпенінова Ю.С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 57-62
1272782
  Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 48-51
1272783
  Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами в сучасних умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1272784
  Оглобіна В.А. Теоретичні підходи до формування антикризової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1272785
  Тофан І. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 14-21. – ISSN 2313-3627
1272786
  Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства / І.С. Рикованова, Д.М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 151-156. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1272787
  Молчанов В. Теоретичні підходи дослідження добробуту населення України у ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-28
1272788
  Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу : до дискусії / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1272789
  Білюк А.В. Теоретичні підходи інвестиційного механізму в державному податковому регулюванні інноваційного розвитку економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-41. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1272790
  Мединська Ю.Я. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 11-15
1272791
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1272792
  Пашенцев О.І. Теоретичні підходи формування нетто-ставки екологічного страхування // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 6-11
1272793
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1272794
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1272795
  Тараненко Ю.В. Теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 452-461
1272796
  Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний світогляд М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної науки, здійснено аналіз методологічних засад його практичної діяльності. Theoretical world outlook of M. Kh. Bunge in the context of the development the ...
1272797
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1272798
  Охріменко М.А. Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 394-401. – ISBN 978-966-171-092-3
1272799
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1272800
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 486 л. – Бібліогр.: л.451-486
1272801
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1272802
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1272803
  Дядюк А.Л. Теоретичні проблеми визначення агентських послуг як предмета агентського договору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1272804
  Мисак О. Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 129-132
1272805
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1272806
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1272807
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1272808
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1272809
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми визначення пояття "юридична діяльність" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-49
1272810
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1272811
  Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
1272812
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Тетяна Валеріївна; Бондар Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 5 назв
1272813
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 442л. – Бібліогр.: л.401-442
1272814
  Косянчук П. Теоретичні проблеми виокремлення видів правної відповідальності за галузями права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У цій статі автор через логіко-правну парадигму розглядає проблеми, що постають у процесі логічної операції поділу поняття "правна відповідальність" за галузями права. Логічно обгрунтовує неприпустимість, неспроможність та непрактичність концепції ...
1272815
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Беляневич О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 569л. – Бібліогр.: л. 507 - 569
1272816
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Беляневич О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 25 назв
1272817
  Палько Я.І. Теоретичні проблеми демократичного дискурсу: досвід та сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.175-185
1272818
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1272819
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1272820
  Павленко В М. Теоретичні проблеми дослідження банківського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-130.
1272821
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1272822
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1272823
  Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 195-199. – ISSN 0132-1331
1272824
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Притика Ю.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 632с. – Бібліогр.: л. 603-632
1272825
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Юрій Дмитрович Притика; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 23 назви
1272826
  Губані Г.Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – ISSN 1562-0905
1272827
  Губані Габріелла Георгіївна Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально- економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної ...
1272828
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
1272829
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32
1272830
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1272831
  Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві : Монографія / О.В. Кохановська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 463с. – ISBN 966-594-730-3
1272832
  Пастушенко Л.А. Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 219-222. – ISSN 2076-1554
1272833
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1272834
  Бойко О.О. Теоретичні проблеми класифікації договорів відчуження нерухомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-90
1272835
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1272836
  Котюк І.В. Теоретичні проблеми класифікації юридичних фактів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 96-107
1272837
  Березан В.М. Теоретичні проблеми криміналістичного аналізу корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності / В.М. Березан, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
1272838
  Юртаєва К.В. Теоретичні проблеми кримінально-правової характеристики місця вчинення злочину // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 180-187. – ISBN 966-435-028-1
1272839
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми методики визначення ефективності юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 60-64
1272840
  Омельченко Н.Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-126.
1272841
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1272842
  Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1272843
  Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2004. – 211с. – ISBN 966-95598-2-0
1272844
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1272845
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1272846
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв.
1272847
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1272848
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1272849
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1272850
  Гамбург Л.С. Теоретичні проблеми правової держави в українській навчально-науковій літературі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-11. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1272851
  Чекмарьова Л.Ю. Теоретичні проблеми професійної відповідальності адвоката // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 248-251. – ISBN 978-966-937-189-8
1272852
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 475 л. – Бібліогр.: л. 420-475
1272853
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 583 л. + Додаток: л. 567-583. – Бібліогр.: л. 520-566
1272854
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1272855
  Попко В.В. Теоретичні проблеми регулювання права приватної власності нормами цивільного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 437-443. – ISSN 1563-3349
1272856
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1272857
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1272858
  Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1272859
  Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор рассматривает понятие "нужда" как основательную потребность в выраженной динамике.
1272860
  Кочин В.В. Теоретичні проблеми системи непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 119-122
1272861
  Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 33-37
1272862
  Погорілко В.Ф. Теоретичні проблеми сучасного українського державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 5-18
1272863
  Кузик С. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик ; наук. консультант О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-756-5
1272864
  Лагутін В. Теоретичні проблеми управління в сфері економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 18-22
1272865
  Базилевич В.Д. Теоретичні проблеми формування конкурентного середовища у транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкриваються економічні передумови обмеження бар"єрів входу на ринок та виходу з нього суб"єктів господарювання в умовах транзитної економіки. Визначається класифікація вхідних бар"єрів, обгрунтовується механізм державного регулювання процесів ...
1272866
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1272867
  Замудрякова О. Теоретичні проюлеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214-219. – ISSN 0132-1331
1272868
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1272869
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2006. – 303, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1272870
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – ISBN 966-8019-08-3
1272871
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1272872
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1272873
  Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 69 назв
1272874
  Кириленко Т. Теоретичні та емпіричні аспекти вивчення емоційних переживань і станів особистості / Т. Кириленко, О. Кириленко, І. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та емпіричні напрями й рівні вивчення емоційних переживань і станів особистості. Проаналізовано аспект співвідношення емоційних переживань і станів особистості, що стало основою теоретико-дослідницької моделі вивчення станів ...
1272875
  Шинкарук Л.В. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження стану нестійкої рівноваги трансформаційної економічної системи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 57-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1272876
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1272877
  Дідковський С.В. Теоретичні та інструментальні проблеми соціально-психологічного консультування у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Аналізується ситуація виникнення, еволюція, формування, структура організаційно-діяльної гри та проблеми соціально-психологічного консультування.
1272878
  Мінюков А. Теоретичні та історико-лравові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0132-1331
1272879
  Пелех М. Теоретичні та історичні передумови утвердження свободи совісті через засоби масової інформації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 88-95
1272880
   Теоретичні та методичні аспекти аналізу агроландшафтів / М.Д. Гродаинський, Ковега, (Пилипенко), О.М. Маринич, Б.С. Прістер, Г.І. Швебс, П.Г. Щищенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Дано визначення агроландшафту як територіальної структури, що безпосередньо або опосередковано використовується у сільському господарстві та зазнає різних впливів, пов"язаних з агровиробництвом. Розглянуті територіальні одиниці агроландшафтів, схема їх ...
1272881
  Сігайов А.О. Теоретичні та методичні аспекти державного регулювання банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 14-18.
1272882
  Стецюк В. Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву центральної частини Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання можливостей еколого-геоморфологічного дослідження формування, використання та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор"я у контексті теоретичних положень загальної геоморфології. Проаналізовано роль основних ...
1272883
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Дис. ... доктора педагогіч. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 599л. + Додатки: л.515-599. – Бібліогр.: л.472-514
1272884
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 57 назв
1272885
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1272886
  Денисюк О.В. Теоретичні та методичні засади формування та розвитку управлінських знань підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 267-273. – ISSN 2222-4459
1272887
  Зеленська Л.І. Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) : Автореф... д-ра педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1272888
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1272889
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1272890
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
1272891
  Петленко Ю. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави / Ю. Петленко, Є. Милованова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено походження та сутність фіскальної політики держави, розглянуто її види та механізм реалізації на різних стадіях економічного циклу. Охарактеризовано основні типи фіскальної політики України протягом 1991-2015 років на різних фазах ...
1272892
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1272893
  Величко В.В. Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 138-144. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1272894
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні та методологічні засади управління сферою туризму / Ф.Ф. Шандор, О.С. Молнар, О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-184. – (Економіка ; Вип. 27)
1272895
  Грушина І.В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 28-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1272896
  Нестеренко О.В. Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади : Автореф. дис. ..д-ра. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Олександр Васильович Нестеренко; НАНУ4 Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1272897
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1272898
  Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-29
1272899
   Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії = Theoretical and methodological problems of human geography : збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 432с. – Паралел. титул. аркуш англійською мовою. – ISBN 966-613-491-8
1272900
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1272901
  Корецька С.О. Теоретичні та наукові засади розвитку соціальної сфери в умовах ринкових перетворень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 73-77. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1272902
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1272903
  Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб"єктів сектору безпеки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 13-23. – ISSN 0132-1331
1272904
  Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть податкового менеджменту як управлінської категорії, обґрунтовано основні складові процесу організації оподаткування, досліджено теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту. The essence of tax managment as the managerial ...
1272905
  Кармаза О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються деякі особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні у цивільних справах стосовно житлових прав. Визначено співвідношення між поняттями "визнання" та "виконання" рішень іноземних судів. Запропоновано шляхи ...
1272906
  Васильєва О. Теоретичні та правові засади інституційного забезпечення регіонального розвитку // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 81-87
1272907
  Кармаза О.О. Теоретичні та правові основи іпотечного житлового кредитування в зарубіжних країнах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 79-82


  У статті досліджено особливості інституту іпотечного житлового кредитування, які визначені в законодавстві зарубіжних країн.
1272908
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1272909
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1272910
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1272911
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1272912
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1272913
  Кузнєцова С.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до рамкової конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 240-243
1272914
  Руденко З. Теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / З. Руденко, О. Сопоцько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено процедуру вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні. Визначено основні нововведення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. В статье исследовано процедуру ...
1272915
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1272916
  Саннікова Н. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 1562-0905
1272917
  Пасенюк О. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільеному процесі України / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
1272918
  Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1272919
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1272920
  Швець Г.О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г.О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. – ISSN 2225-6407
1272921
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1272922
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1272923
  Хливнюк А.М. Теоретичні та практичні аспекти поняття "судова влада" // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 2 (6). – С. 8-12
1272924
  Белькова О Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе. членів сім"ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.102-106
1272925
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1272926
  Геселев О. Теоретичні та практичні аспекти проблематики протидії розслідуванню / О. Геселев, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-32.
1272927
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1272928
  Чебанова Н.В. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 151-154. – ISSN 2075-4892
1272929
  Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1272930
  Гончарук С.М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я / С.М. Гончарук, Є.М. Романів, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1272931
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 95-100.
1272932
  Бебик В.М. Теоретичні та практичні засади дослідження глобальної суспільної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 64-68.
1272933
  Герасимов Р.Д. Теоретичні та практичні засади моделювання особи злочинця при розкритті та розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-74.
1272934
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко І.С.; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 178-213
1272935
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1272936
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1272937
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1272938
  Бородіна О.А. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом / О.А. Бородіна, М.В. Щербак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 122-126. – ISSN 2225-6407
1272939
  Безклубий І.А. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-148.
1272940
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1272941
  Павленко В.М. Теоретичні та практичні особливості адаптивного проектування системи єдиного інформаційного простору університету / В.М. Павленко, Р.Г. Єрохін, С.П. Візіряко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 85-92. – ISBN 966-8847-12-1


  У статті запропоновано підхід, який базується на використанні адаптивних методологій проектування на основі комплексного використання нотацій гнучкого проектування систем Agile Model Driven Development (AMDD) та Extreme Programming (XP), а також ...
1272942
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1272943
  Ревуцький С. Теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79.
1272944
  Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інститутут захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1272945
  Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 73-77
1272946
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1272947
  Гізімчук С. Теоретичні та практичні питання формалізації принципів кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 209-219. – ISSN 1993-0909
1272948
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1272949
  Павленко М.В. Теоретичні та практичні питання щодо визначення цілей банківського контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-149.
1272950
  Потопальський С.С. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним договору, укладеного під впливом помилки та обману // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 363-368. – ISSN 1563-3349
1272951
  Ревуцький С.Ф. Теоретичні та практичні проблеми використання інтелектуального капіталу // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-13
1272952
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1272953
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1272954
  Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 34-44. – ISBN 966-8467-41-8
1272955
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1272956
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1272957
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1272958
  Зайчикова В.В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-42.
1272959
  Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-109.
1272960
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3218-7
Т.1. – 2004. – 345с.
1272961
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3219-5
Т.2. – 2004. – 230с.
1272962
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272963
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ. – ISSN 2409-9430
Вип. 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1272964
  Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 63-68
1272965
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1272966
  Язлюк Б.О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України / Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 301-310. – ISSN 2309-1533
1272967
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1272968
  Животовська Л.В. Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 82-87. – ISSN 1029-4244
1272969
  Филюк Г. Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні / Г. Филюк, О. Панькова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 23-32


  Розглянуто сутність "недружніх поглинань" і "рейдерства" та їх вплив на розвиток конкуренції. Наведено основну причину появи та основні види недружніх поглинань, які мають місце у вітчизняній практиці.
1272970
  Онищук І.І. Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 161-167. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1272971
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1272972
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7958-13-2
Вип. 1. – 2002. – 411 с.
1272973
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2. – 2003. – 346 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272974
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 3. – 2003. – 314 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272975
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – 2004. – 298 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272976
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 7. – 2005. – 389 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272977
   Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
Вип. 8. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1272978
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
Вип. 9. – 2006. – 425 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272979
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272980
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 11. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272981
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 12. – 2007. – 418 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272982
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 13. – 2007. – 306 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272983
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 14. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
1272984
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1272985
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1272986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1272987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1272988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1272989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1272990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1272991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1272992
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1272993
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1272994
  Стоян В.О. Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 27-33


  У статті обгрунтовується доцільність розгляду справ з участю нотаріусів судами загальної юрисдикції у порядку позовного провадження.
1272995
  Лавриненко В.М. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 368-380. – ISSN 0320-4421


  Згадуються М. Довнар-Запольський, Є Слуцький.
1272996
   Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / [В.І. Борисов та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 147, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 17). – ISBN 978-966-458-496-5
1272997
  Петрук Г.Д. Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрію сульфату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / Г.Д. Петрук; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1272998
  Трембач І. Теоретичні та філософські критерії оцінки ефективності діяльності. На прикладі здійснення нагляду органами прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 90-94


  Стаття присвячена розгляду питання сучасної юридичної теоретичної науки та практики, як оцінка ефективності діяльності уповноважених суб"єктів. Розглядаються теоретичні та філософські аспекти поняття "ефективність діяльності", пропонується їх ...
1272999
  Кабанець Н. Теоретичні характеристики та практично-прикладні аспекти використання нормативного поняття суспільного договору // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 344-358. – ISBN 978-966-349-240-7
1273000
   Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, М.М. Гвоздяк, Д.Д. Кункін, М.Ю. Крестянов, Р.А. Геращенко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 49-65. – ISSN 2304-9359
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,