Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1273001
  Петренко П. "Теоретичні аспекти тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права: предмет, об"єкт та метод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 52-57
1273002
  Тушунов А.В. "Теории прибавочной стоимости" (IV том "Капитала") и их место в экономическом учении К.Маркса / А.В. Тушунов. – М., 1969. – 224с.
1273003
  Сукиасян О.Р. "Теории" стихийности и ее ленинская критика. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Сукиасян О.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 39л.
1273004
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1273005
  Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349
1273006
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, О.М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 93-97
1273007
  Петренко Л.М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 330-334. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розкрито сутність поняття "інвестиційна діяльність", проаналізовані підходи до визначення її економічного змісту, досліджено співвідношення інвестиційна діяльність та інвестиційний процес.
1273008
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1273009
  Черевко Г. Теоретичні аспекти економічних взаємовідносин як основи кооперації в аграрному секторі / Г. Черевко, Ф. Горбонос // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 63-71 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1273010
  Васюк О.В. Теоретичні аспекти застосування технології проектів в умовах вищого навчального закладу / О.В. Васюк, Н.П. Романенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано методологічні підходи щодо визначення змісту поняття "проект" та сформульоване власне бачення його сутності; розкриті класифікації проектів, етапи їх здійснення.
1273011
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1273012
  Візнюк О.В. Теоретичні аспекти ономасіології як лінгвістичної науки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 179-181. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1273013
  Височин І.В. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1273014
  Скопюк-Стеценко Теоретичні аспекти побудови університетських порталів / Скопюк-Стеценко, О.М. Ткаченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 87-88
1273015
  Новицика Н.В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 286-290 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1273016
  Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов правового регулирования изъятия ...
1273017
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1273018
  Островерхов В. Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 71-78
1273019
  Богатирьов К.О. Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 31-34
1273020
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1273021
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1273022
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1273023
  Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А.П. Вожжов, О.Л. Гринько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 20-33. – Бібліогр.: 46 назв
1273024
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1273025
  Дженджеро О.Л. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності учнів старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 52-53. – (Педагогічні науки)
1273026
  Дуда С.Т. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства" / С.Т. Дуда, Т.І. Павук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 217-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1273027
  Пивовар В.Я. Теоретичні витоки антропології права як науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються і досліджуються теоретичні витоки антропології права як науки. В статье обосновываются и исследуются теоретические источники антропологии права как науки. The article proves and investigates theoretical origins of the ...
1273028
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 205-245
1273029
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1273030
  Оглобіна В.О. Теоретичні засади антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1273031
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1273032
  Марченко Г.В. Теоретичні засади виховної діяльності куратора студентської групи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 302-307


  Узагальнено теоретичні основи виховної діяльності куратора, розкрито функціональні обов"язки, завдання і зміст роботи куратора, схарактеризовано принци правила виховної діяльності. The author systematizes theoretical foundations of ...
1273033
  Тоцький С.В. Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 130-133
1273034
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1273035
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1273036
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1273037
  Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 95-100. – ISSN 2222-5374
1273038
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1273039
  Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб"єктів господарювання в ринкових умовах. В статье изложены проблемные ...
1273040
  Булах Т.М. Теоретичні засади соціального розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 196-199
1273041
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1273042
  Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються теоретико-правові поняття тісно пов"язані з стратегією безпеки країн-учасниць Європейського союзу, які прийняли 12 вересня 2003 року міжнародний документ під назвою "Безпечна Європа у світі, який має стати краще". В статье ...
1273043
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 52-58
1273044
  Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-правового регулювання форм народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
1273045
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1273046
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1273047
  Крючков Г. Теоретичні засади французького письма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено теорію французького письма з точку зору існування зв"язків між літерними та нелітерними знаками. Визначено, що теоретичні засади французького письма ґрунтуються на трьох взаємозалежних теоріях (теорія алфавіту, графеміка, ...
1273048
  Шалагінов Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 3-9
1273049
  Поташнюк І.В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров"язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1273050
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1273051
  Кирилюк І.М. Теоретичні концепції земельної ренти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 18-22


  Розглядаються питання земельних відносин у сільському господарстві. Автором досліджено теоретичні погляди вчених щодо природи земельної ренти та умов її виникнення, визначено чинники та механізми формування розмірів ренти, виявлено фактори її зростання.
1273052
  Денисенко К.Ю. Теоретичні моделі європейської інтеграції / К.Ю. Денисенко, В.М. Якібчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
1273053
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1273054
  Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні підходи до визначення поняття "джерело права", а також поняття та систематика джерел житлового права України, їх уніфікація. Статья направлена на изучение понятия "источник права", а также на понятие та систему ...
1273055
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1273056
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1273057
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1273058
  Косьміна В.В. Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті розглядається теоретичне обгрунтування експортної діяльності ТНК в найбільш відомих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Аналізується еволюція поглядів в межах різних напрямів економічної теорії на причини, ...
1273059
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1273060
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1273061
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. акад. НАН України В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1139-7
Ч. 2. – 2012. – 209, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-208
1273062
  Гладка У.Б. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1273063
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 30-47. – ISSN 1562-0905
1273064
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1273065
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1273066
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1273067
  Продайвода Г. Теоретичні основи сейсмоакустики нетрадиційних резервуарів нафти і газу // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 22. – С. 3-21. – ISBN 966-95274-0
1273068
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1273069
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1273070
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1273071
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студентів вищ. навч. закладів / Омелян Вишневський. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604, [3] с. – Бібліогр.: с. 597-604. – ISBN 966-7996-49-2
1273072
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1273073
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1273074
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1273075
  Марковський І. Теоретичні основи формування інтеграційної стратегії інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
1273076
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1273077
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1273078
  Отрош І.М. Теоретичні питання державної реєстрації прав на об"єкти нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-правової охорони об"єктів нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 48-54
1273079
  Орзіх М.П. Теоретичні питання суб"єктивних прав громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1273080
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1273081
  Нікітіна Т.А. Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 44-47
1273082
  Максимова М.В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "контролінг" у банківській діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 39-47


  В статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття контролінгу та запропоновано розуміти його як орієнтовану на майбутнє інтегровану систему, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування та забезпечує ...
1273083
  Забуранна Л.В. Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 168-173
1273084
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регулюторів антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 126-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1273085
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1273086
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1273087
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1273088
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1273089
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1273090
  Москалик Р.Я. Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці / Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 245-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1273091
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1273092
  Лагутін В. Теоретичні проблеми управління в сфері економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 18-22
1273093
  Судаков В.І. Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процесу // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2012. – № 4 (33). – С. 21-27


  У статті дається критична оцінка класичного тлумачення праці як універсального та необхідного для всіх типів соцальних систем діяльнісного процесу взаємодії людини з природою з метою створення ресурсної бази для задоволення своїх потреб. Аргументована ...
1273094
  Величко В.В. Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 138-144. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1273095
  Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-29
1273096
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1273097
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1273098
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1273099
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1273100
  Григоренко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 120-127
1273101
  Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 73-77
1273102
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1273103
  Филюк Г. Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні / Г. Филюк, О. Панькова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 23-32


  Розглянуто сутність "недружніх поглинань" і "рейдерства" та їх вплив на розвиток конкуренції. Наведено основну причину появи та основні види недружніх поглинань, які мають місце у вітчизняній практиці.
1273104
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 1. – 2012. – 435 с. – резюме укр., англ. мовами
1273105
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 2. – 2012. – 474 с. – резюме укр., англ. мовами
1273106
  Трембач І. Теоретичні та філософські критерії оцінки ефективності діяльності. На прикладі здійснення нагляду органами прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 90-94


  Стаття присвячена розгляду питання сучасної юридичної теоретичної науки та практики, як оцінка ефективності діяльності уповноважених суб"єктів. Розглядаються теоретичні та філософські аспекти поняття "ефективність діяльності", пропонується їх ...
1273107
  Шмир І.П. Теоретично-еволюційні аспекти оподаткування доходів громадян: питання методології // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 136-140.
1273108
  Фісун А.О. Теоретично-категоріальне осмислення поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 43-48


  Виконано теоретично-категоріальний аналіз поняття "інформаційна війна" в структурі інформаційно-політичного простору та глибокий філософсько-політологічний аналіз досліджуваного явища. Проаналізовано феномен інформаційної війни як гостроактуального ...
1273109
  Якобчук В.П. Теоретично-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1273110
  Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.27-33. – ISSN 2221-1055
1273111
  Товченко С. Теоретично-методологічні засади дослідження етногенезу східних слов"ян у науковій спадщині М.Ю. Брайчевського // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-795-3
1273112
  Нагорна Т.В. Теоретично-методологічні засади статистичного моніторингу ринку страхових послуг України // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 100-101
1273113
  Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 166-172. – ISBN 978-966-2464-25-2
1273114
  Ніка О.І. Теоретично-пізнавальні поняття в перекладах полеміки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 331-335
1273115
  Златіна Н. Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується теоретична та практична основа поняття банківської системи з розглядом повного переліку її складових елементів. Також, в статті аналізується місце банківської системи в системі держави. This article examines the theoretical and ...
1273116
  Козачук О.А. Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 233-238. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті досліджуються теоретичні підходи до вивчення поняття та змісту дефініції «лісова охорона». Показано роль наукових досліджень при визначенні та розмежуванні понять «охорона», «лісова охорона», «охорона лісу». Розкрито характерні ознаки лісу як ...
1273117
  Бережний Я. Теоретично-правові аспекти державно-релігійних відносин в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.99-102
1273118
  Шельман Т.М. Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 80-83


  У статті здійснено аналіз теоретичної бази у сфері реклами та виведено алгоритм вдалого розміщення рекламних звернень на телебаченні. The article analyzes theoretical basis in the sphere of advertising presenting the algorithm of successful pacement ...
1273119
  Самойленко В.М. Теоретично-прикладні аспекти моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 330-338.
1273120
  Гордієнко Сергій Теоретично-прикладні проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-51. – ISSN 1608-6422
1273121
  Федоренко Теоретичну основи системи , конституційного права України / Федоренко, ВЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 1563-3349
1273122
  Димитри Евит Радмило Теориjа книжевности са примерима. Епска посвиjа / Димитри Евит Радмило. – Београд, 1959. – 228с.
1273123
  Юданов А.Ю. Теории "открытой экономики". / А.Ю. Юданов. – М, 1983. – 191с.
1273124
  Воронин С.В. Теории "филантропии" / С.В. Воронин. – Москва, 1981. – 160с.
1273125
  Винник Э.В. Теории *массового общества* и *элиты* в социологии ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Винник Э.В.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1273126
  Лысенко В.Г. Теории восприятия на Западе и в Индии: некоторые типологические параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 122-132. – ISSN 0042-8744
1273127
  Голосов В.В. Теории вывоза капитала / В.В. Голосов. – М., 1977. – 224с.
1273128
  Зайцев Н.А. Теории гравитации с переменной гравитационной постоянной : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Зайцев Н.А.;. – Москва, 1977. – 10с.
1273129
  Усоскин В.М. Теории денег / В.М. Усоскин. – Москва, 1976. – 228с.
1273130
  Власенко В.Е. Теории денег в России : конец XIX--дооктябрьский период XX в. / В.Е. Власенко. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1963. – 252 с.
1273131
   Теории Ж. Делеза и Ф. Гваттари в формировании постмодерной категории субъективности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 95-97. – ISSN 2077-1800
1273132
  Базилевская Н.А. Теории и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. – Москва : Из-дво Московского университета вестия, 1964. – 131с.
1273133
   Теории и методы интродукции растений и зеленого строительства.. – К., 1980. – 220с.
1273134
  Ризаев Ш.Р. Теории и методы расчетов устойчивости откосов земляных сооружений / Ш.Р. Ризаев. – Ташкент, 1969. – 124с.
1273135
  Шпилько Г.А. Теории и методы регулирования капиталистической экономики / Г.А. Шпилько. – М., 1975. – 191с.
1273136
  Лорентц Г.А. Теории и модели эфира : пер. с англ. / Г.А. Лорентц. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1936. – 68 с.
1273137
  Давтян О.К. Теории инерциального поля и квантовой корреляции / О.К. Давтян, Г.Г. Карамян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1987. – 134 с.
1273138
  Нерушенко И.Б. Теории инфляции и антиинфляционная политика: Критич. анализ буржуаз. концепций / И.Б. Нерушенко. – Москва, 1986. – 159с.
1273139
  Уэбстер Ф. Теории информационного общества = Theories of the Information Society / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 400с. – ISBN 5-7567-0342-X
1273140
  Иванов В.Ф. Теории информационного общества: Дэниел Белл // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 21-24. – ISSN 2307-6194
1273141
  Суворов Ю.П. Теории исследования операций и принятия решений. Возможность их применения в создании АСУ-геология. Обзор. / Ю.П. Суворов. – М., 1973. – 35с.
1273142
  Шемятенков В.Г. Теории капитала. / В.Г. Шемятенков. – М., 1977. – 224с.
1273143
  Лысенко Л.И. Теории капитала: учетно-экономический аспект : контроль, облік та аудит / Л.И. Лысенко, Д.В. Арлачев // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-152 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
1273144
  Шатенштейн А.И. Теории кислот и оснований / А.И. Шатенштейн. – М.-Л., 1949. – 316с.
1273145
  Борисенко А. Теории коалиционных правительств // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 65-67. – ISBN 978-966-400-084-7
1273146
  Холл К.С. Теории личности / К.С. Холл, Л. Гарднер. – Москва : КСП +, 1997. – 719с. – ISBN 5-89692-001-6
1273147
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; [ перевели с англ. : С. Меленевская, Д. Викторова ]. – Изд. 2-е, исправл. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 608 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1273148
  Хьелл Л. Теории личности : Основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-412-3
1273149
  Хьелл Л. Теории личности = Personality theories : основные положения, исследования и применение : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 607 с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-88782-412-3
1273150
  Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 1997. – 608с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-044-6
1273151
  Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии : Учеб. пособие / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1982. – 128с.
1273152
  Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых, Ин-т одарен. ребенка НАПН Украины. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 871, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-485-194-4


  Рассматриваются теоретические взгляды на личность таких специалистов, как П.П. Викторов, Н.Я. Грот, В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, В.И. Вернадский, В.В. Зеньковский, С.М. Балей, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, А.Ш. ...
1273153
  Клонингер С. Теории личности: познание человека / Сьюзен Клонингер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 720с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00554-3
1273154
  Левашев А.Е. Теории лоренцевой связи при релятивистском движении : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Левашев А. Е.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1960. – 23л.
1273155
  Обуховский В.В. Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, состояние, эволюция // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-22. – ISSN 2074-6040
1273156
  Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
1273157
  Мотылев В.В. Теории мировой капиталистической экономики / В.В. Мотылев. – М, 1971. – 196с.
1273158
  Соколинский З.В. Теории накопления / З.В. Соколинский. – М, 1973. – 150с.
1273159
  Рубин Я.И. Теории народонаселения. / Я.И. Рубин. – М, 1972. – 191с.
1273160
  Кулик А.В. Теории немецкой классической философии о хаосе // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 70-74. – ISSN 2077-1800
1273161
   Теории подобия и размерностей. Моделирование. – Москва, 1968. – 206 с.
1273162
  Сизова Н.С. Теории постиндустриального общества и экологическая проблематика // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 188-200. – ISSN 1029-8053
1273163
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости = (4 том "Капитала") / К. Маркс. – Москва : Политиздат
Ч.1. – 1954. – 439с.
1273164
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,1. – 1978. – 476с.
1273165
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4,2. – 1978. – 703с.
1273166
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К. Маркс. – М.
4, ч. 3. – 1978. – 674с.
1273167
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
2,1. – с.
1273168
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд. – Птгр.
1. – 1923. – 280с.
1273169
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 2-е изд., испр. – Птгр.
2. – 1923. – 248с.
1273170
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 3-е изд. – Птгр.
2,1. – 1924. – 229с.
1273171
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1932. – 276с.
1273172
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,1. – 1932. – 232с.
1273173
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – М.
3. – 1932. – 423с.
1273174
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – проверен по 4-му нем. изд. – М.
3,3. – 1932. – 423с.
1273175
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
1. – 1936. – 266с.
1273176
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – М.
2,2. – 1936. – 248с.
1273177
  Маркс К. Теории прибавочной стоимости. / К. Маркс. – 4-е изд. – Л.
3. – 1936. – 384с.
1273178
  Литвиненко О.И. Теории прибыли / О.И. Литвиненко. – М., 1979. – 206с.
1273179
  Достовалов Ю.Л. Теории распределения / Ю.Л. Достовалов. – М, 1978. – 224с.
1273180
  Вальден П.И. Теории растворов в их исторической последовательности. / П.И. Вальден. – Петроград, 1921. – 197с.
1273181
  Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции / Ю.В. Шишков. – Москва, 1978. – 221с.
1273182
  Тимофеенко Л.П. Теории реформирования экономических систем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 85-92
1273183
  Тодоров Цветан Теории символа / Тодоров Цветан; Пер. с франц. Бориса Наумова. – Москва : Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. – 408с. – ISBN 5-7333-0012-4
1273184
  Валгина Н.С. Теории стилей русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1977. – 75с.
1273185
  Никитин С.М. Теории стоимости и их эволюция / С.М. Никитин. – Москва, 1970. – 197с.
1273186
  Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х гг // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.130-139. – ISSN 0042-8841
1273187
  Муравьев В.А. Теории феодализма в России в русской историографии конца 19 - начала 20 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР досоветского периода. – М., 1969. – 34с.
1273188
  Бояркина А.Н. Теории фрагментации в процессах квазиупругого рассеяния быстрых частиц на легких ядрах / А.Н. Бояркина, В.В. Балашов. – Дубна, 1963
1273189
   Теории функций, уравнения математической физики и их приложения. – Алма-Ата, 1988. – 92с.
1273190
  Дунаева Е. Теории цен и глобализация // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-100. – ISSN 0131-2227
1273191
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия / Б.Г. Серебряков. – Москва, 1973. – 223с.
1273192
  Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия современной буржуазной политической экономии. : Автореф... канд. экон.наук: 591 / Серебряков Б.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1273193
   Теории экономического развития освободившихся стран Азии.. – М., 1970. – 190с.
1273194
  Авсенев М.М. Теории экономического роста развивающихся стран / Авсенев М.М. – Москва : Мысль, 1974. – 208 с. – (Современніе буржуазніе єкономические теории: критический анализ)
1273195
   Теории экономического роста развивающихся стран Азии.. – М., 1973. – 284с.
1273196
  Волынец В.В. Теории экономической политики: проблемы периодизации и структуризации : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-42. – Бібліогр.: 51 назва
1273197
  Шестаков В.П. Теории эстетического воспитания в домарксистской философии : Автореф... канд .филос.наук: / Шестаков В. П.; МГУ, Филос. фак., Каф. этики и эстетики. – М., 1963. – 14с.
1273198
   Теории, школы, концепции. – Москва, 1975. – 301 с.
1273199
   Теории, школы, концепции. – М., 1986. – 230с.
1273200
   Теории, школы, концепции (критические анализы).. – М., 1975. – 301с.
1273201
   Теории, школы, концепции.. – Москва, 1975. – 368 с.
1273202
   Теории, школы, концепции.. – М., 1977. – 180с.
1273203
   Теории, школы, концепции.. – М., 1985. – 288с.
1273204
  Коркач І.В. Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 259-267. – ISSN 2306-546X
1273205
  Хаджиниколов В. Теоритични проблеми на етнографията / В. Хаджиниколов. – София : Академия на науките, 1991. – 282, [2] с.
1273206
  Турченко О. Теоритичні засади сучасних концепцій безпеки // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 78-89. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1273207
  Заклюка А.В. Теоритичні розбіжності визначення доказів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 112-116
1273208
  Болдирєв С.О. Теоритичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Болдирєв С.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1273209
  Дяченко А. Теоричні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1273210
  Базулин Ю.В. Теория "абсолютных денег" С.Ф. Шарапова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 40-49. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1273211
  Москвичев Л.Н. Теория "деидеологизации" иллюзии и действительность / Л.Н. Москвичев. – М, 1971. – 240с.
1273212
  Черненко С.Ф. Теория "Единого индустриального общества" - новейшая фальсификация процесса общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Черненко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 16л.
1273213
  Гобозов И.А. Теория "единого индустриального общества" и ее роль в современной идеологической борьбе. (На основании франц. источников) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гобозов И.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – М., 1970. – 15л.
1273214
  Бобровский В.С. Теория "массового общества " на службе американского империализма / В.С. Бобровский. – Минск, 1973. – 175с.
1273215
  Бобровский В.С. Теория "массового общества" -- новейший прием апологетики социальной структуры США : Автореф... канд. филос.наук: / Бобровский В. С.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1967. – 19л.
1273216
  Пичугина Татьяна Теория "обменного эквивалента" : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 49 : Іл.
1273217
  Иконникова Г.И. Теория "постиндустриального общества" / Г.И. Иконникова. – Москва, 1975. – 221с.
1273218
   Теория cтиха. – Л, 1968. – 316с.
1273219
   Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики. – Киев, 1986. – 261 с.
1273220
  Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В.Л. Рвачев. – Киев, 1982. – 551 с.
1273221
  Королюк В.С. Теория U-статистик / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских. – Киев : Наукова думка, 1989. – 383 с.
1273222
  ГОровская Теория А. Сен-Симона о всемирной ассоциации -- один из источников учения основоположников марксизма об интернациональном единстве человечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / ГОровская Н. Т.; КГУ. – К., 1979. – 16л.
1273223
  Ермаков В.П. Теория Абелевых функций / В.П. Ермаков. – 76 с.
1273224
  Семан О.И. Теория аберраций электроннооптических систем, исследования и расчет коэффициентов аберраций третьего порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семан О.И.; Гос.ордена Ленина оптический ин-т., 1951. – 20л.
1273225
  Глесстон С. Теория абсолютных скоростей рекций. Кинетика химический реакций, вязкость, диффузия и электрохимические явления / С. Глесстон, К. Лейдлер, Г. Эйринг; Баландин А.А. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 584 с.
1273226
  Кузьменко Д. Теория авиации / Д. Кузьменко, Б. Висленев. – Москва, 1937. – 448с.
1273227
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей / И.И. Кулагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 408с.
1273228
  Кулагин И.И. Теория авиационных газотурбинных двигателей. / И.И. Кулагин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 480с.
1273229
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 1. – 1959. – 211с.
1273230
   Теория авиационных двигателей.. – М.
Т. 2. – 1960. – 283с.
1273231
  Мамиконов А.Г. и др. Теория авиационных компрессоров и газовых турбин / А.Г. и др. Мамиконов. – Л., 1961. – 422с.
1273232
  Полищук Ю.М. Теория автоматизированных банков информации : Учебник / Ю.М. Полищук, В.Б. Хон. – Москва : Высшая школа, 1989. – 181 с. – ISBN 5-06-000039-7
1273233
  Тюхтин В.С. Теория автоматического опознавания и гносеология / В.С. Тюхтин. – М., 1976. – 190с.
1273234
  Максвелл Д.К. Теория автоматического регулирования / Д.К. Максвелл. – Москва, 1949. – 431 с.
1273235
  Айзерман М.А. Теория автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва : Наука, 1966. – 452с.
1273236
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования / В.Л. Анхимюк. – 2-е перерад. и доп. – МИинск, 1968. – 324с.
1273237
   Теория автоматического регулирования. – М.
3. – 1969. – 607с.
1273238
  Бирюков Н.О. Теория автоматического регулирования / Н.О. Бирюков. – М., 1971. – 126с.
1273239
  Мельников В.И. Теория автоматического регулирования и системы автоматики / В.И. Мельников, А.Н. Сурков. – Москва, 1972. – 352 с.
1273240
   Теория автоматического регулирования и управления.. – Рига
4. – 1975. – 165с.
1273241
  Кузовков Н.Т. Теория автоматического регулирования основанная на частотных методах / Н.Т. Кузовков. – М, 1957. – 246с.
1273242
  Попков С.Л. Теория автоматического регулирования. / С.Л. Попков. – К, 1967. – 260с.
1273243
   Теория автоматического регулирования.. – М.
1. – 1967. – 768с.
1273244
   Теория автоматического регулирования.. – М.
2. – 1967. – 679с.
1273245
   Теория автоматического регулирования.. – Рига
3. – 1972. – 130с.
1273246
  Савин М.М. Теория автоматического регулирования: элементы линейной теории: уч. пособие. / М.М. Савин. – Новочеркасск, 1976. – 85с.
1273247
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – Л, 1969. – 284с.
1273248
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – Л, 1969. – 375с.
1273249
  Куропаткин П.В. Теория автоматического управления / П.В. Куропаткин. – М, 1973. – 527с.
1273250
  Извольский Е.Г. Теория автоматического управления / Е.Г. Извольский. – М.
1. – 1974. – 157с.
1273251
  Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Е.И. Юревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1975. – 413с.
1273252
  Аарна О.А. Теория автоматического управления : в 3 ч. / Аарна О.А. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1975. – 114 с. – Библиогр.: с. 108-111
1273253
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
ч. 3. – 1977. – 48с.
1273254
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников, В.В. Решетов. – М.
Ч. 3. – 1977. – 47 с.
1273255
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления / В.В. Солодовников. – М.
Ч. 4. – 1978. – 44 с.
1273256
  Солодовников В.В. Теория автоматического управления : конспект лекций / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков, В.Ф. Бирюков. – Москва : МВТУ
Ч. 4 : Элементы теории случайных величин и сучайных процессов. Оптимизация одномерных стационарных систем при случайных воздействиях. – 1978. – 44 с.
1273257
  Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления : учебное пособие / В.Л. Анхимюк. – 3-е изд. перерад. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 350 с.
1273258
  Стороженко С.В. Теория автоматического управления /линейные системы/. / С.В. Стороженко. – Л., 1968. – 126с.
1273259
  Иванов А.А. Теория автоматического управления и регулирования / А.А. Иванов. – М., 1964. – 330с.
1273260
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – К., 1975. – 422с.
1273261
  Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г.Ф. Зайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 430с.
1273262
  Боднер В.А. Теория автоматического управления полетом / В.А. Боднер. – М, 1964. – 698с.
1273263
   Теория автоматического управления ракетными двигателями.. – М., 1978. – 288с.
1273264
  Князев Г.И. Теория автоматического управления. / Г.И. Князев. – Х., 1963. – 72с.
1273265
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1972. – 430с.
1273266
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 400с.
1273267
   Теория автоматического управления.. – М., 1977. – 448с.
1273268
   Теория автоматического управления.. – М.
1. – 1977. – 303с.
1273269
   Теория автоматического управления.. – М.
2. – 1977. – 288с.
1273270
   Теория автоматического управления.. – М., 1983. – 432с.
1273271
   Теория автоматического управления.. – Москва : Высшая школа
1. – 1986. – 367с.
1273272
   Теория автоматического управления.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа
2. – 1986. – 504с.
1273273
  Карпов Ю.Г. Теория автоматов : учебник для студ. высших учебных заведений / Ю.Г. Карпов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00537-3
1273274
   Теория автоматов и ее приложения.. – Рига, 1977. – 148с.
1273275
   Теория автоматов, алгоритмов и математическая логика.. – К., 1974. – 98с.
1273276
   Теория автоматов.. – М., 1976. – 145с.
1273277
  Зимелев Г.В. Теория автомобиля / Г.В. Зимелев. – Москва, 1951. – 400 с.
1273278
  Кислецов А.В. Теория автоускорения частиц в интенсивных электронных пучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кислецов А.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1273279
  Гловели Г. Теория аграрной эволюции Н.П. Огановского и геополитическая экономия исторического процесса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 131-148. – ISSN 0042-8736
1273280
  Спектатор М. Теория аграрных кризисов / М. Спектатор. – М., 1929. – 139с.
1273281
  Срагович В.Г. Теория адаптивных систем / В.Г. Срагович. – М, 1976. – 320с.
1273282
  Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – М, 1985. – 160с.
1273283
   Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. – Москва, 1984. – 272 с.
1273284
  Гуревич В.Л. Теория акустических свойств полупроводников. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Л, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1273285
  Влахов Йордан Петров Теория акустического спинового резонанса на электоронах проводимости в проводящих кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Влахов Йордан Петров; ОИЯИ. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1975. – 20л.
1273286
   Теория алгебр Ли. – Москва, 1962. – 305 с.
1273287
   Теория алгебраических структур.. – Караганда, 1985. – 131с.
1273288
  Чеботарев Н.Г. Теория алгебраических функций / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 396 с.
1273289
  Марков А.А. Теория алгоритмов / А.А. Марков. – М, 1954. – 376с.
1273290
  Глушков В.М. Теория алгоритмов / В.М. Глушков; Киевское Высшее инженерное радиотехн. учидище войск противовоздушной обороны страны. – Киев, 1961. – 168 с. – Библ.- 36 назв
1273291
  Алферова З.В. Теория алгоритмов / З.В. Алферова. – Москва, 1973. – 164с.
1273292
  Гладкий А.В. Теория алгоритмов / А.В. Гладкий. – Калинин, 1983. – 59с.
1273293
  Ковалев М.Я. Теория алгоритмов : Курс лекций / М.Я. Ковалев, В.М. Котов, В.В. Лепин. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-105-2(Ч.2)
Часть 2 : Приближенные алгоритмы. – 2003. – 147с.
1273294
   Теория алгоритмов и программ.. – Рига, 1986. – 194с.
1273295
  Корниенко А.В. Теория алгоритмов и формальных языков / А.В. Корниенко. – Томск, 1987. – 94с.
1273296
  Успенский В.А. Теория алгоритмов. / В.А. Успенский, А.Л. Семенов. – Москва : Наука, 1987. – 288с.
1273297
  Серов В.В. Теория алгоритмы и идентификации структуры многоатомных молекул по их спектрам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Серов В.В.;. – М., 1978. – 16л.
1273298
  Марков А.А. Теория алгорифмов / А.А. Марков, Н.М. Нагорный. – Москва : Наука, 1984. – 432с. – (Математическая логика и основания математики)
1273299
   Теория алгорифмов и математическая логика. – Москва, 1974. – 216 с.
1273300
  Баранов Д.А. Теория амортизации и технический прогресс / Д.А. Баранов. – М., 1965. – 176с.
1273301
  Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / М.И. Баканов. – 2-е изд. – М, 1987. – 286с.
1273302
   Теория анализа хозяйственной деятельности.. – Минск, 1989. – 350с.
1273303
  Гурвиц А. Теория аналитических и эллиптических функций / А. Гурвиц. – Ленинград ; Москва, 1933. – 344 с.
1273304
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Москва
1. – 1967. – 486 с.
1273305
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва
1. – 1968. – 486 с.
1273306
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука
2. – 1968. – 624 с.
1273307
  Николенко В.Н. Теория аналитических функций / В.Н. Николенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 256 с.
1273308
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Физматлит
Ч. 1. – 1962. – 419 с.
1273309
  Фукс Б.А. Теория аналитических функций многих комплексных переменных / Б.А. Фукс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Ч. 2. – 1963. – 427 с.
1273310
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Дальнейшее построение теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по матиматике). – ISBN 978-5-8114-0929-7(Т.2)
Т. 2. – 2009. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 618-620
1273311
  Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Начала теории : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0928-0 (Т.1)
Т. 1. – 2009. – 496 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 479-481
1273312
  Полшков М.К. Теория аналоговой и цифровой сейсморазведочной аппаратуры / М.К. Полшков. – Москва : Недра, 1973. – 272с.
1273313
  Нгуен Кхак Ньяп Теория ангармонических эффектов в спектрах поглощения, излучения и дисперсии света примесными центрами твердого тела : Автореф.дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Нгуен Кхак Ньяп ; КГУ , Физич. фак-т. – Киев, 1973. – 13 с.
1273314
  Костяницын Ю.Б. Теория анизотропии феррамагнетиков гексагональной системы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяницын Ю. Б.; МГУ. – Москва, 1953. – 8 с.
1273315
  Раевская Л.Т. Теория анизотропии электросопротивления редкоземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Раевская Л.Т.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 17л.
1273316
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1967. – 267с.
1273317
  Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин / С.А. Амбарцумян. – Москва, 1987. – 360с.
1273318
  Грановский А.Б. Теория аномального эффекта Холла переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.м атнаук: 01.04.11 / Грановский А. Б.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1273319
  Фересин А.П. Теория аномальных коэффициентов внутренней конверсии гамма-лучей и ее приложение к изучению структуры атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.55 / Фересин А.П.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1273320
  Стоян С.П. Теория античного символизма и изобразительное искусство: взгляд сквозь призму современности // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 72-81
1273321
   Теория аппроксимации и гармонический анализ / В.П. Моторный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 313, [6] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 308-310. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский, А.М. и др. ; т. 4). – ISBN 978-966-00-1143-4
1273322
  Алекссев А.П. Теория аргументации в эпоху манипуляций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 67-77. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В условиях широкого распространения манипулятивных практик одной из главных задач теории аргументации становится разработка методов и средств, необходимых современному человеку для защиты от манипуляций. Выполнению этой задачи способствует прояснение ...
1273323
  Дадаев Ю.Г. Теория арифметических кодов / Ю.Г. Дадаев. – М, 1981. – 272с.
1273324
  Ван Фо Фы Теория армированных материалов с покрытиями / Ван Фо Фы. – Киев : Наукова думка, 1971. – 232 с.
1273325
  Татевосян Марат Оганесович Теория армянского классицизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Татевосян Марат Оганесович; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1973. – 20л.
1273326
  Габучян Г.М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса / Г.М. Габучян. – М., 1972. – 225с.
1273327
  Бельчиков Н.Ф. Теория археографии / Н.Ф. Бельчиков. – Москва-Ленинград, 1929. – 75с.
1273328
  Казанцев Ю.В. Теория атмосферных вихрей и ее применение для задач прогноза. / Ю.В. Казанцев. – Л., 1988. – 116с.
1273329
  Грец Л. Теория атома в ее новейшем развитии : пер. с нем. / Л. Грец. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 127 с.
1273330
  Лабзовский Л.Н. Теория атома. Квантовая электродинамика электронных оболочек и процессы излучения : Учеб. руководство / Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука-Физматлит, 1996. – 304с. – ISBN 5-02-015016-9
1273331
  Веселов М.Г. Теория атома: Строение электронных оболочек / М.Г. Веселов, Л.Н. Лабзовский. – Москва : Наука, 1986. – 327с.
1273332
  Ушаков Александр Владимирович Теория атомного упорядочения в бинарных сплавах с ГПУ решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ушаков Александр Владимирович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1273333
  Гейзенберг В. Теория атомного ядра : пер. с нем. / В. Гейзенберг. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 156 с.
1273334
  Давыдов А.С. Теория атомного ядра / А.С. Давыдов. – Москва : Госиздат физ.-матлитературы, 1958. – 611с.
1273335
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Квазичастицы и фононы / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.
1273336
  Соловьев В.Г. Теория атомного ядра: Ядерные модели / В.Г. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 295с.
1273337
  Кондон Е. Теория атомных спектров : Пер. с англ. / Е. Кондон, Г. Шортли. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 440 с.
1273338
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1936. – 360 с.
1273339
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 448 с.
1273340
  Мотт Н. Теория атомных столкновений : Пер. с англ. / Н. Мотт, Г. Месси. – Москва : Мир, 1969. – 756с.
1273341
  Ладер К.Х. Теория аутопойезиса как подход, позволяющий лучше понять право постмодерна (от иерархии норм к гетерархии изменяющихся паттернов правовых интеротношений) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 13-42. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1273342
  Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления / Л.А. Залманзон. – М., 1977. – 416с.
1273343
  Рожанский Л.Л. Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты : Автореф... докт. техн.наук: / Рожанский Л. Л.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1273344
  Медведев Э.С. Теория безызлучательных переходов в многоатомных молекулах / Э.С. Медведев, В.И. Ошеров. – Москва : Наука, 1983. – 280 с.
1273345
  Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1935. – 199с.
1273346
  Уткин В.И. Теория бесконечномерных систем управления на скользящих режимах / В.И. Уткин, Ю.В. Орлов. – Москва : Наука, 1990. – 132с.
1273347
  Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций : пер. с англ. / Г.Н. Ватсон. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1949. – 220 с.
1273348
  Петров Э.Г. Теория бетевского и давыдовского магнитных расщеплений в кубическом антиферодиэлектрике / Э.Г. Петров, В.Н. Харкянен. – К., 1972. – 68с.
1273349
  Мелентьева Ю.П. Теория библиопсихологии Н.А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких учёных // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0869-6020
1273350
  Гурвич А.Г. Теория биологического поля / А.Г. Гурвич. – Москва : Изд-во советская наука, 1944. – 156 с.
1273351
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продукти вности вожоемов как рабочая схема / Г.С. Карзинкин. – Б.м., 1936. – 7с. – Отдельный оттиск
1273352
  Карзинкин Г.С. Теория биологической продуктивности водоемов как рабочая схема. / Г.С. Карзинкин, 1936. – с.
1273353
   Теория бифуркаций динамических систем на плоскости.. – М., 1967. – 488с.
1273354
  Толмачев В.В. Теория бозе-газа / В.В. Толмачев; Науч. ред. А.М. Бродский. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 412с.
1273355
  Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л., 1982. – 287с.
1273356
  Черных К.Ф. Теория больших упругих деформаций : учеб. пособие / К.Ф. Черных, З.Н. Литвиненкова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 253 с.
1273357
  Фионик Д. Теория Большого взрыва // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 50-52. – ISSN 2075-7093
1273358
  Бауэр Э. Теория Бора. Строение атома и периодическая система элементов / Э. Бауэр. – Одесса, 1923. – 64с.
1273359
  Болотин А.И. Теория борьбы и побед / А.И. Болотин. – Москва, 1963. – 48с.
1273360
  Грабова Н.М. Теория бухаглтерского учета / Н.М. Грабова. – М, 1972. – 223с.
1273361
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – Москва, 1946. – 128 с.
1273362
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета : краткий курс / М.И. Вейсман ; под ред. Я.М. Гальперина. – изд.3-е, доп. и испр. – Москва, 1947. – 166 с.
1273363
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – М, 1953. – 248с.
1273364
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Москва, 1957. – 360с.
1273365
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Вейсман. – Изд. 2-е, переработ. – Москва, 1962. – 295с.
1273366
  Быкова А.Л. Теория бухгалтерского учета / А.Л. Быкова. – М, 1962. – 352с.
1273367
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / В.Г. Макаров. – 2-е изд. – М, 1975. – 295с.
1273368
  Михеев Ф.А. Теория бухгалтерского учета / Ф.А. Михеев. – М., 1975. – 175с.
1273369
  Галкин А.Ф. Теория бухгалтерского учета / А.Ф. Галкин. – М., 1976. – 335с.
1273370
  Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета : Учебник / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 271с.
1273371
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М, 1984. – 279с.
1273372
  Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета / Палий В.Ф., Соколов Я.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 278 с.
1273373
  Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета : Учебник / А.Н. Кузьминский. – Киев : Вища школа, 1990. – 310с. – ISBN 5-11-001824-3
1273374
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", спец. "бухгалтерский учет и аудит" / З.В. Кирьянова. – М., 1995. – 190с.
1273375
  Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета : Учебник / Ю.А. Бабаев. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 391с. – ISBN 5-238-00061-8
1273376
  Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студ.вузов / М.Р. Мэтьюс, Б М.Х. Перера; Пер.с англ.под ред.Я.В.Соколова,И.А.Смирновой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1999. – 663с. – ISBN 5-238-00072-3
1273377
  Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета : Учебное пособие для студ.высших учеб.заведений,обуч.по направл."Экономика", специальности "Бухгалторский учет и аудит" / В.П. Астахов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Ростов -на-Дону : Март, 2000. – 416с. – (Экономика и управление). – ISBN 5-241-00007-0
1273378
   Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов экономических специальностей вузов 1-4 уровней аккредитации. – Харьков : Фолио, 2002. – 271с. – ISBN 966-03-1753-0
1273379
  Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высших учеб. заведений / А.В. Лишиленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 235с. – ISBN 978-966-364-584-1
1273380
  Радостовец В.К. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства / В.К. Радостовец. – Москва : Статистика, 1977. – 438 с.
1273381
  Сумцов А.И. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерский учет в промышленности / А.И. Сумцов. – М., 1975. – 416с.
1273382
  Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета и основы бухгалтерского учета отраслей народного хозяйства / М.И. Вейсман. – Москва, 1962. – 352с.
1273383
   Теория бухгалтерского учета.. – М., 1965. – 68с.
1273384
   Теория бухгалтерского учета.. – Минск, 1979. – 270с.
1273385
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – М, 1979. – 231с.
1273386
  Моисеенко И Г. Теория бухгалтерского учета. / И Г. Моисеенко. – 2-е изд. – М, 1982. – 232с.
1273387
  Моисеенко Г.И. Теория бухгалтерского учета. / Г.И. Моисеенко. – М, 1987. – 222с.
1273388
  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. / З.В. Кирьянова. – М., 1994. – 189с.
1273389
  Мостепаненко Владимир Михайлович Теория вакуумных квантовых эффектов в нестационарных внешних полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мостепаненко Владимир Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 36л.
1273390
  Маррел Д. Теория валентности / Д. Маррел. – М, 1968. – 520с.
1273391
  Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ / М.Д. Степанова. – М., 1973. – 110с.
1273392
  Базь А.И. Теория вблизипороговых аномалий : Автореф... докт.физ-матнаук: 1035 / Базь А.И.; Объед. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 8л.
1273393
  Ермаков В.П. Теория векторов на плоскости : Приложение к исследованию конических сечений. – Киев : В тип. Имераторского университета Св. Владимира, 1887. – 88с.
1273394
  Некрасов П.А. Теория вероятностей / П.А. Некрасов. – 179 с.
1273395
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей. – [Киев], 1926. – 75 с. – Авт. указ. в конце текста. - Стеклографическое изд. - Конволют. - Пер.: Електричне поле
1273396
  Пфейффер Г.В. Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1927. – 997 с.
1273397
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – Москва ; Ленинград, 1927. – 363 с.
1273398
  Сакриев И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриев. – Ленинград, 1933
1273399
  Сакриер И.Ф. Теория вероятностей / И.Ф. Сакриер. – Ленинград, 1933. – 99 с.
1273400
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 3-е изд., стер. – Москва ; Ленинград, 1934. – 412 с.
1273401
  Чебышев П.Л. Теория вероятностей / П.Л. Чебышев. – Москва ; Ленинград, 1936. – 253 с.
1273402
  Гончаров В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Гончаров. – Москва ; Ленинград, 1939. – 427 с.
1273403
  Бернштейн С.Н. Теория вероятностей / С.Н. Бернштейн. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград, 1946. – 556 с.
1273404
  Боев Г.П. Теория вероятностей : учеб. пособие / Г.П. Боев. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 368 с.
1273405
  Левкович В.Л. Теория вероятностей / В.Л. Левкович. – Минск, 1952. – 102 с.
1273406
  Унковский В.А. Теория вероятностей / В.А. Унковский. – Москва, 1953. – 320 с.
1273407
  Ченцов Н.Н. Теория вероятностей / Н.Н. Ченцов. – Москва, 1961. – 798 с.
1273408
  Лоэв М. Теория вероятностей / М. Лоэв. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 719 с.
1273409
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1964. – 576 с.
1273410
  Майстров Л.Е. Теория вероятностей / Л.Е. Майстров. – Москва : Наука, 1967. – 320 с.
1273411
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1967. – 97 с.
1273412
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва, 1969. – 366 с.
1273413
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 576 с.
1273414
  Шторм Р. Теория вероятностей / Р. Шторм. – Москва, 1970. – 368 с.
1273415
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей / В.Н. Тутубалин. – Москва, 1972. – 231 с.
1273416
  Нагаев С.В. Теория вероятностей / С.В. Нагаев. – Новосибирск, 1972. – 155 с.
1273417
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 2-е перераб. – Москва : Наука, 1973. – 494 с.
1273418
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебное пособие / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 366 с.
1273419
  Бутковский А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Бутковский, Г.А. Силин. – Москва, 1975. – 191 с.
1273420
  Боровков А.А. Теория вероятностей : учебное пособие / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1976. – 352 с.
1273421
  Солодовников А.С. Теория вероятностей / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1273422
   Теория вероятностей. – Киев, 1979. – 48 с.
1273423
   Теория вероятностей. – Киев : Вища школа, 1980. – 432 с.
1273424
  Дьячков А.Г. Теория вероятностей / А.Г. Дьячков. – Москва, 1980. – 136 с.
1273425
  Линник Ю.В. Теория вероятностей / Ю.В. Линник. – Ленинград, 1981. – 344 с.
1273426
  Захаров В.К. Теория вероятностей / В.К. Захаров. – Москва, 1983. – 159 с.
1273427
  Солодовников А.С. Теория вероятностей : учеб.пособие / А.С. Солодовников. – Москва : Просвещение, 1983. – 207 с.
1273428
  Боровков А.А. Теория вероятностей : Учебное пособие для вузов / А.А. Боровков. – 2-е изд., перераб., и доп. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
1273429
  Итенберг В.С. Теория вероятностей / В.С. Итенберг. – Ленинград, 1990. – 49 с.
1273430
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей : Учебник / И.Н. Коваленко, Б.В. Гнеденко. – Київ : Вища школа, 1990. – 328с. – ISBN 5-11-001842-1
1273431
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.вузов / Е.С. Вентцель. – 6-е изд. стереот. – Москва : Высшая школа, 1999. – 576с. – ISBN 5-06-003650-2
1273432
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : Учебник для студ.ВУЗ / Е.С. Вентцель. – 7-е изд. стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575с. – ISBN 5-06-003650-2
1273433
  Лазакович Н.В. Теория вероятностей : Учебное пособие для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Н.В. Лазакович, С.П. Сташуленок. – Минск : БГУ, 2003. – 259 с. – ISBN 985-485-038-2
1273434
  Харин Ю.С. Теория вероятностей : Пособ. для студ. математ. спец. учрежд., обеспеч. получение высшего образов. / Ю.С. Харин, Н.М. Зуев. – Минск : БГУ, 2004. – 199с. – ISBN 985-445-997-7
1273435
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель. – 11-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2010. – 658 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 655-658. – (Technology). – ISBN 978-5-406-00476-0
1273436
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей в естествознании / В.Н. Тутубалин. – М., 1972. – 48с.
1273437
  Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков : учеб. пособие / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
1273438
  Фрай Т. Теория вероятностей для инженеров / Т. Фрай. – Москва ; Ленинград, 1934. – 383 с.
1273439
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – Москва : Наука, 1988. – 480 с.
1273440
  Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения : Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2000. – 480с. – ISBN 5-06-003830-0
1273441
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 2. – 1995
1273442
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 40, № 1. – 1995
1273443
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 3. – 1996
1273444
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 41, № 4. – 1996
1273445
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 2. – 1997
1273446
   Теория вероятностей и её применение. – Москва : Наука, 1956-
Т. 42, № 1. – 1997
1273447
  Щукин А.Н. Теория вероятностей и ее применение в инженерно-технических расчетах / А.Н. Щукин. – Москва : Советское радио, 1974. – 135 с.
1273448
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 3. – 1989
1273449
   Теория вероятностей и ее применения. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 34, вып. 2. – 1989
1273450
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 2. – 2014
1273451
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 1. – 2014
1273452
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 59, вып. 3. – 2014
1273453
   Теория вероятностей и ее применения / Журнал основан А.Н.Колмогоровым. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0040-361Х
Т. 60, вып. 1. – 2015
1273454
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Ташкент
1. – 1964. – 135 с.
1273455
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 31 с.
1273456
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, 1969. – 38 с.
1273457
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.В. Смирнов. – Москва, 1970. – 287 с.
1273458
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика / А.И. Карасаев. – Москва, 1970. – 344 с.
1273459
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 4е- изд.доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 368 с.
1273460
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 62 с.
1273461
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 1. – 1972. – 88 с.
1273462
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 2. – 1972. – 79 с.
1273463
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 3. – 1972. – 92 с.
1273464
  Линденберг Р.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособие. В 4-х ч. / Р.Ю. Линденберг. – Рига
Ч. 4. – 1972. – 75 с.
1273465
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 368 с.
1273466
  Венецкий И.Г. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Г. Венецкий, Г.С. Кильдишев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1975. – 264 с.
1273467
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – 5-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 479 с.
1273468
   Теория вероятностей и математическая статистика. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 48 с.
1273469
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 18. – 1978
1273470
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – Киев : Вища школа, 1979. – 408 с.


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1273471
  Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / В.С. Пугачев. – Москва, 1979. – 496 с.
1273472
  Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник / А.И. Карасев. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Статистика, 1979. – 280 с.
1273473
  Ивашев-Мусатов Теория вероятностей и математическая статистика / Ивашев-Мусатов. – Москва, 1979. – 256 с.
1273474
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 21. – 1979
1273475
  Коваленко И.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / И.Н. Коваленко, А.А. Филиппова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1273476
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Петрозаводск
2. – 1982. – 120 с.
1273477
  Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика / Г.П. Климов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 328 с.
1273478
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 30. – 1984
1273479
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 31. – 1984
1273480
   Теория вероятностей и математическая статистика. – Вильнюс, 1985. – 92 с.
1273481
  Колмогоров А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / А.Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1986. – 534 с.
1273482
  Израйлевич В.Л. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Л. Израйлевич, Я И. Чернявский. – Саратов, 1986. – 35 с.
1273483
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 35. – 1986
1273484
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / Ю.Н. Тюрин. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 62 с.
1273485
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 37. – 1987. – 143 с.
1273486
  Гихман И.И. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студентов математических специальностей университетов и технических вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход, М.И. Ядренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 439 с. – ISBN 5-11-000108-1


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1273487
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 38. – 1988. – 132 с.
1273488
  Булдык Г.М. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / Г.М. Булдык. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 285 с. – ISBN 5-339-00260-8
1273489
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 42. – 1990. – 144 с.
1273490
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 43. – 1990. – 143 с.
1273491
  Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для экон. спец вузов / В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский. – Москва : Высшая школа, 1991. – 400с. – ISBN 5-06-001545-9
1273492
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 44. – 1991. – 144 с.
1273493
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 45. – 1991. – 143 с.
1273494
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 46. – 1992
1273495
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 47. – 1992
1273496
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 48. – 1993
1273497
   Теория вероятностей и математическая статистика : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Лыбидь, 1970-. – ISSN 0131-6982
Вып. 49. – 1993
1273498
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Н. Турчин. – Днепропетровск
Ч. 2. – 1995. – 307 с.
1273499
  Бондарев Б.В. Теория вероятностей и математическая статистика : Курс лекций для студ.эконом.спец. / Б.В. Бондарев, А.И. Дзундза; МОУ ДГУ. – Донецьк : Кассиопея, 1998. – 228с. – (Прикладная статистика. Актуальная и финансовая математика). – ISBN 966-7418-19-7
1273500
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебн. пособ. / В.Е. Гмурман. – 7-е изд. стереотип. – Москва : Высшая школа, 1999. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1273501
  Горбань С.Ф. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 168с. – ISBN 966-7312-91-7
1273502
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студ.высш.учеб.завед.обуч.по эконом.спец. / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 543 с. – ISBN 5-238-00141-Х
1273503
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие / В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 479с. – ISBN 5-06-003464-Х
1273504
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 543с. – ISBN 5-238-00141-Х
1273505
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1273506
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1273507
  Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика = Probability theory mathematical statistics : Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573с. – ISBN 5-238-00573-3
1273508
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2004. – 479с. – ISBN 5-06-004214-6
1273509
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика : Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; под ред. А.И. Кибзуна. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-9221-0836-2
1273510
  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – Москва : Высшее образование, 2008. – 478. [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 474-479. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9692-0192-7
1273511
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. – 656 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 649-650. – ISBN 978-966-551-253-0


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1273512
  Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : основные понятия, примеры, задачи : учебник для студ. вузов / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : ИМА-ПРЕСС, 2012. – 576 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 569-570. – ISBN 978-966-331-437-2


  Библиотеке мех.-мата КНУ им. Тараса Шевченко от автора. 11.09.2012
1273513
   Теория вероятностей и математическая статистика в атмосферных науках : Труды Международного симпозиума 1-4 июня 1971г. Гонолулу, Гавайи. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 161с.
1273514
  Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к геодезии / Н.В. Смирнов, Д.А. Белугин. – Москва : Недра, 1969. – 382 с.
1273515
  Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 400 с. – ISBN 5-222-02009-6
1273516
  Дунин-Барковский Теория вероятностей и математическая статистика в технике / Дунин-Барковский, Н.В. Смирнов. – Москва, 1955. – 556 с.
1273517
  Кибзун А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.И. Кибзун, Н.Р. Горяинова, А.В. Наумов; Под ред. А.И. Кибзуна. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2005. – 232с. – ISBN 5-9221-0626-0
1273518
  Карасаев А.И. Теория вероятностей и математической статистики / А.И. Карасаев. – 4-е изд. – Москва, 1979. – 280 с.
1273519
  Хеннекен П.Л. Теория вероятностей и некоторые ее приложения / П.Л. Хеннекен, А. Тортра ; под ред. Ю.В. Линника ; пер. с фран. С.И. Залгаллер и О.В. Шалаевского. – Москва : Наука, 1974. – 472 с.
1273520
  Энгельсон Я. Теория вероятностей и обработка наблюдений / Я. Энгельсон, Я. Барздыньш. – Рига, 1964. – 120 с.
1273521
  Радюк Л.Е. Теория вероятностей и случайных процессов / Л.Е. Радюк, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1988. – 174 с.
1273522
  Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов : Учебное пособие / В.Н. Тутубалин. – Москва : Московский университет, 1992. – 400 с. – ISBN 5-211-02264-5
1273523
  Вудворд Ф.М. Теория вероятностей и теория информации с применениями в радиолокации / Ф.М. Вудворд. – Москва, 1955. – 128 с.
1273524
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и элементы математической статистики / Ю.Н. Тюрин. – Москва, 1979. – 64 с.
1273525
  Жалдак М.И. Теория вероятностей с элементами информатики : практикум : учеб. пособ. / М.И. Жалдак, А.Н. Квитко. – Київ : Вища школа, 1989. – 263 с. – ISBN 5-11-001356-Х
1273526
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики / Е.И. Гурский. – Москва, 1971. – 328 с.
1273527
  Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической статистики : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гурский Е.И.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1973. – 19л.
1273528
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : Учебник / Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
1273529
  Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : учебник / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1989. – 312 с.
1273530
   Теория вероятностей, теория случайных процессов и функциональный анализ. – Москва, 1985. – 184 с.
1273531
  Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1970. – 32с.
1273532
  Бочаров П.П. Теория вероятностей. Математическая статистика : Учебное пособие / П.П. Бочаров, А.В. Печинкин. – Москва : Гардарики, 1998. – 328 с. – ISBN 5-7762-0035-0
1273533
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы / Ю.В. Прохоров, Ю.А. Розанов. – 3-е изд., перер. – Москва : Наука, 1987. – 400с. – (Справочная математическая библиотека)
1273534
  Прохоров Ю.В. Теория вероятностей: основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы / Ю.В. Прохоров, А. Розанов. – Москва : Наука, 1967. – 495 с.
1273535
  Горбань С.Ф. Теория вероятности и математическая статистика : Учебное пособие / С.Ф. Горбань, Н.В. Снижко; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2003. – 168с. – ISBN 966-608-323-Х
1273536
  Картвелишвили Н.А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулировании речного стока / Н.А. Картвелишвили. – 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 190с.
1273537
  Кузнеченкова В.Е. Теория верховенства интересов народа как политико-правовая основа налоговой системы // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 15-20.
1273538
   Теория ветвления и нелинейные задачи на собственные значения. – Москва, 1974. – 254с.
1273539
  Вайнберг М.М. Теория ветвления решений нелинейных уравнений / М.М. Вайнберг, В.А. Треногин. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1273540
  Логинов Б.В. Теория ветвления решений нелинейных уравнений в условиях групповой инвариантности / Б.В. Логинов; АН УзбССР; Ин-т матматики. – Ташкент : Фан, 1985. – 184с.
1273541
  Харрис Т. Теория ветвящихся случайных процессов / Т. Харрис. – М, 1966. – 355с.
1273542
  Бондарчук Петр Иванович Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложение : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Бондарчук Петр Иванович; МВ и ССО УССР Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 32л.
1273543
  Боднарчук П.И. Теория ветвящихся цепных дробей и ее приложения. : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Боднарчук П.И.; МВ и ССО УССР. Львовский полит.инст. – Львов, 1974. – 260л. – Бібліогр.:л.147-160
1273544
  Скоробогатько В.Я. Теория ветвящихся цепных дробей и ее применение в вычислительной математике / В.Я. Скоробогатько. – Москва : Наука, 1983. – 311 с.
1273545
  Валицкий Ю.Н. Теория вещественного числа. / Ю.Н. Валицкий. – Новосибирск, 1980. – 64с.
1273546
  Комков И.П. Теория взаимного влияния атомов в молекулах / И.П. Комков. – М., 1961. – 28с.
1273547
  Мусин К.С. Теория взаимной диффузии в анизотропных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мусин К.С.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
1273548
  Белокуров В.В. Теория взаимодействий частиц / В.В. Белокуров, Д.В. Ширков. – Москва : Наука, 1986. – 158 с.
1273549
  Алешков Ю.З. Теория взаимодействия волн с преградами / Ю.З. Алешков. – Ленинград, 1990. – 371 с.
1273550
  Махмудов З.З. оглы Теория взаимодействия волн, волн и частиц в магнетиках / З.З. оглы Махмудов. – Баку : Элм, 1987. – 144 с.
1273551
  Старцев А.А. Теория взаимодействия К мезонов и нуклонов при низких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Старцев А.А.; Азерб.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л.
1273552
  Иванов Г.К. Теория взаимодействия нейтронов с молекулами в области энергий порядка энергий химической связи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Г.К.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М., 1964. – 13л.
1273553
  Брыксин В.В. Теория взаимодействия оптических фононов с дефектом в ионных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Брыксин В. В.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1969. – 12л.
1273554
  Кремлев А.Н. Теория взаимодействия сильного электромагнитного поля с полупроводниками с учетом пространственной и временной дисперсии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кремлев А.Н.; Москов. инж.-физ. ин-тут. – М., 1978. – 16л.
1273555
  Фирсов Ю.А. Теория взаимодействия электронов с оптическими фононами и связанные с ним явления в полупроводниках : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Фирсов Ю.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
1273556
  Ишкабулов К. Теория взрывной неустойчивости при трехволновом параметрическом резонансе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ишкабулов К.; КГУ. – Киев, 1985. – 16л.
1273557
  Ишкабулов Курбан Теория взрывной неустойчивости при трехволновом параметрическом резонансе. : Дис... канд. физико-мат.наук: 01.04.02 / Ишкабулов Курбан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 105л. – Бібліогр.:л.95-105
1273558
  Сериков А.А. Теория вибронных возбужденных состояний молекул имолекулярных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Сериков А.А.; Ученый совет ин-та физики АН СССР. – К., 1970. – 35л.
1273559
  Бабицкий В.И. Теория виброударных систем: Приближ. методы. / В.И. Бабицкий. – М., 1978. – 352с.
1273560
  Диментберг Ф.М. Теория винтов и ее приложения / Ф.М. Диментберг. – М., 1978. – 327с.
1273561
  Соркин Р.Е. Теория внутрикамерных процессов в ракетных системах на твердом топливе / Р.Е. Соркин. – М., 1983. – 288с.
1273562
  Корниенко Николай Евдокимович Теория внутрирезонаторного умножения и параметрического преобразования оптических частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Корниенко Николай Евдокимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1273563
  Корниенко Н.Е. Теория внутрирезонаторного умножения и параметрического проебразования оптических частот : Дис... канд физ-матнаук: / Корниенко Н.Е.; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 251л. – Бібліогр.:л.236-251
1273564
  Намиока Т. Теория вогнутой решётки : перевод статьи / Т. Намиока. – Москва : Госкомитет по радиоэлектронике
Ч. 1, 2. – 1962. – 59 с.
1273565
  Маркин В.С. Теория возбудимых сред / В.С. Маркин. – М., 1981. – 275с.
1273566
  Смолянинов В.В. Теория возбудимых тканей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Смолянинов В.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. Фак. радиоэлектроники и кибернетики. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1273567
  Кулиев Шайнин Али-Аббас оглы Теория возбуждения поверхностных и объемных электромагнитных волн в проводщих средах стационарным потоком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кулиев Шайнин Али-Аббас оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1273568
  Гилинский И.А. Теория возбуждения поверхностных магнитостатических волн микрополосковой линией / И.А. Гилинский, И.М. Щеглов. – Новосибирск, 1984. – 22с.
1273569
  Шапиро Р.Х. Теория возбуждения свиновых и магнитоупругих волн в ферромагнетиках в неоднородном постоянном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Шапиро Р.Х.; АН СССР.Ин-т полупроводников. – Л, 1970. – 15л.
1273570
  Бидихов С.А. Теория возбуждения ультразвука в акустоэлектрических генераторах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Бидихов С.А.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
1273571
  Дюбуа Дидье Прад Анри Теория возможностей / Дюбуа Дидье Прад Анри. – Москва : Радио и связь, 1990. – 286с.
1273572
   Теория возмущений в атомных расчетах. – Москва : АН СССР, 1985. – 203с.
1273573
  Левитин Е.С. Теория возмущений в математическом программировании и ее приложения / Е.С. Левитин. – М, 1992. – 356с.
1273574
  Ахмад Х.Х. Теория возмущений гиперболических элементов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ахмад Х.Х. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1964. – 4 с.
1273575
  Тябликов С.В. Теория возмущений для двухвременных температурных функций Грина / С.В. Тябликов. – Москва, 1962. – 68 с.
1273576
  Шалбаев Е.Б. Теория возмущений для квазилинейного уравнения квантовой механики релятивистского электрона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Шалбаев Е.Б.; АН Каз.СССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1273577
  Беренфельд М.М. Теория возмущений для межмолекулярных взаимодействий с учетом обмена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Беренфельд М.М.; Науч.-иссл.физ-хим.ин-т. – М, 1973. – 22л.
1273578
  Маслов В.П. Теория возмущений и ассимтотические методы / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 349 с.
1273579
  Усачев Л.Н. Теория возмущений и планирование эксперимента в проблеме ядерных данных для реакторов / Л.Н. Усачев, Ю.Г. Бобков. – Москва, 1980. – 88с.
1273580
  Зеленер Б.В. Теория возмущений и псевдопотенциал в статистической термодинамике / Б.В. Зеленер. – Москва : Наука, 1981. – 187 с.
1273581
  Като Т. Теория возмущений линейных операторов. / Т. Като. – М, 1972. – 740с.
1273582
  Карасев М.В. Теория возмущений функций от операторов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Карасев М. В.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1273583
  Васьков В.В. Теория возмущения верхней ионосферы мощным радиоизлучением : Автореф... д-р физ.-мат.наук: 01.04.03 / Васьков В.В.; Ин-т земного магнетизма. – М, 1980. – 35л.
1273584
  Базалук О. Теория войны и мира, геофилософия Европы / Олег Базалук. – Киев : МФКО, 2016. – 244, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-244 и в подстроч. примеч. – ISBN 996-8122-19-5
1273585
  Виноградова М.Б. и др. Теория волн : учеб. пособие / М.Б. и др. Виноградова. – Москва : Наука, 1979. – 383с.
1273586
  Виноградова М.Б. Теория волн : Учеб.пособие / М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 432с.
1273587
  Алешков Ю.З. Теория волн на поверхности тяжелой жидкости / Ю.З. Алешков. – Ленинград, 1981. – 196с.
1273588
  Тер-Криковров Теория волн установившегося вида в неоднородной жидкости : Автореф... докт. физ .мат.наук: / Тер-Криковров А.М.; Матем. ин-т. – М., 1964. – 16л.
1273589
  Черкесов Л.В. Теория волн, образуемых волнопродукторами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черкесов Л.В. ; АН СССР, Мор. гидрофиз. ин-т. – Москва, 1959. – 7 с.
1273590
   Теория волноводно-щелевых излучающих структур : монография / [В.А. Катрич и др. ; науч. ред. Д.Б. Куриляк] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 371-399. – ISBN 978-966-285-029-1
1273591
  Коваленко Е.С. Теория волноводных ускоряющих устройств электронных синхротронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Е.С.; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1961. – 10л.
1273592
  Машковцев Б.М. Теория волноводов / Б.М. Машковцев, К.Н. Цибизов, Б.Ф. Емелин. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 352 с.
1273593
  Левин Л. Теория волноводов. Методы решения волноводных задач / Л. Левин; Пер.с англ. под ред.Вольмана В.И. – Москва : Радио и связь, 1981. – 312с.
1273594
  Сретенский Л.Н. Теория волновых движений жидкости / Л.Н. Сретенский. – Москва-Ленинград, 1936. – 304 с.
1273595
  Сретенский Л.Н. Теория волновых движений жидкости / Л.Н. Сретенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1977. – 815с.
1273596
  Ключников А.С. Теория волновых процессов / А.С. Ключников. – Минск : Издательство БГУ им. В.И. Ленина, 1977. – 175 с.
1273597
  Кравченко И.Т. Теория волновых процессов : учеб. пособие / И.Т. Кравченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 237 с.
1273598
  Гохберг И.Ц. Теория вольтерровых операторов в гильбертовом пространстве и ее приложения / И.Ц. Гохберг, М.Г. Крейн. – Москва : Наука, 1967. – 508 с.
1273599
  Дмитриев Н.С. Теория воспитания / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 12с.
1273600
  Золотко А.Н. Теория воспламенения / А.Н. Золотко. – Одесса, 1985. – 81с.
1273601
  Ланге О. Теория воспроизводства и накопления / О. Ланге. – М., 1963. – 141с.
1273602
  Хошимура Ш. Теория воспроизводства и накопления капитала. / Ш. Хошимура. – М., 1978. – 254с.
1273603
  Моисеенко Н.А. Теория воспроизводства и управление социалистической экономикой / Н.А. Моисеенко. – Москва, 1976. – 212с.
1273604
  Моисеенко Николай Андреевич Теория воспроизводства и управление социалистической экономикой / Н.А. Моисеенко, М.В. Попов. – Москва : Мысль, 1976. – 212с.
1273605
  Кокс Д. Теория восстановления / Д. Кокс, В. Смит. – М, 1967. – 299с.
1273606
  Цой В.И. Теория восстановления истинных контуров спектральных линий по данным интерференционной спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Цой В. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1273607
  Василенко Г.И. Теория восстановления сигналов / Г.И. Василенко. – Москва, 1979. – 271 с.
1273608
  Хейнлоо Яак Леович Теория вращательно анизотропных турбулентных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хейнлоо Яак Леович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т теор. и прикладной механики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
1273609
  Гринспен Х. Теория вращающихся жидкостей / Х. Гринспен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 304 с.
1273610
  Тассуль Теория вращающихся звезд : пер. с англ. / Тассуль, . – Москва : Мир, 1982. – 472 с.
1273611
  Вулард Э Теория вращения Земли вокруг центра масс / Э Вулард. – Москва, 1963. – 144с.
1273612
  Мудрагей Н.С. Теория всего и теория познания (онто-гносеологические заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-92. – ISSN 0042-8744
1273613
   Теория вторичного отбора литературы и проблема обновления библиотечных фондов. – Л, 1986. – 138с.
1273614
  Пойкер К. Теория вторичного свечения примесных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Пойкер К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 10л.
1273615
  Анрион Р. Теория второй вариации и её приложения в оптимальном управлении / Р. Анрион. – Москва, 1979. – 208с.
1273616
  Тупинашвили Н.А. Теория вчувствования и проблема эстетической ценности : Автореф... канд. философ.наук: / Тупинашвили Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1273617
   Теория выбора и принятия решений. – М, 1982. – 327с.
1273618
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного излучения с возбужденем поляритонов в оптическом резонаторе / В.Л. Стрижевский, В.М. Клименко. – 79-88с.
1273619
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного рассеяния на поляритонах в кубических и одноосных кристаллах / В.Л. Стрижевский. – 1446-1460с.
1273620
  Стрижевский В.Л. Теория вынужденного комбинационного рассеяния света на поляритонах / В.Л. Стрижевский. – с.537-550
1273621
  Губанов А.И. Теория выпрямляющего действия полупроводников / А.И. Губанов. – Москва : Гостехиздат, 1956. – 348 с.
1273622
  Никитин С.И. Теория высоковозбужденных автоинизационных состояний двухэлектронных атомов и ионов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Никитин С. И.; ЛГУ. – Л., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1273623
  Тайра С. Теория высокотемпературной прочности материалов / С. Тайра, Р. Отани. – М., 1986. – 280с.
1273624
  Шагинян В.Р. Теория высокотемпературной сверхпроводимости и аномального поведения металлов с тяжелыми фермионами / В.Р. Шагинян, К.Г. Попов; РАН; Урал. отд.; Коми науч. центр; Отв. ред.Н.А.Громов. – Сыктывкар, 2006. – 145с. – ISBN 5-89606-281-8
1273625
  Еремеев В.Ф. Теория высот в гравитационном поле Земли / В.Ф. Еремеев, М.И. Юркина; ред. Л.М. Комарькова. – Москва : Недра, 1972. – 145 с.
1273626
  Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – К., 1983. – 212с.
1273627
  Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев, 1983. – 213с.
1273628
  Панченко Г.М. Теория вязкости жидкостей / Г.М. Панченко. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1947. – 156 с.
1273629
  Бородин Игорь Петрович Теория вязкоупругости эластомеров в переходной зоне при конечных деформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бородин Игорь Петрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
1273630
  Загребина А.В. Теория Г.Тарда в контексте французской социологии второй половины XIX века // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – C. 38-47. – ISSN 0132-1625
1273631
  Абианц В.Х. Теория газовых турбин реактивных двигателей / В.Х. Абианц. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1965. – 310 с. : рис.
1273632
  Кулагин И.И. Теория газотурбинных реактивных двигателей. / И.И. Кулагин. – М., 1952. – 336с.
1273633
  Постников М.М. Теория Галуа / М.М. Постников. – Москва : Физматлит, 1963. – 218 с.
1273634
  Кох Х. Теория Галуа р-расширений / Х. Кох. – Москва : Мир, 1973. – 199 с.
1273635
  Евдокименко Ю.И. Теория ГДИ на основе модели дискретного взаимодействия / Ю.И. Евдокименко. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1983. – 35 с.
1273636
  Морган Т.Г. Теория гена / Т.Г. Морган. – Л., 1927. – 312с.
1273637
  Андросов И.Д. Теория геодезических инструментов : Учебное пособие / И.Д. Андросов; Одесское отделение научно-технического управления В.С.Н.Х. У.С.С.Р. – 1-е изд. – Одесса : ОНТУ, 1928. – 190с. – С 186 чертежами, 7 журналами и 5 таблицами в тексте
1273638
  Синюков Н.С. Теория геодезического отображения римановых пространств и ее обобщение : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 006 / Синюков Н.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.18-24
1273639
  Анцыферов М.С. Теория геофонов и виброметров звукового диапазона / М.С. Анцыферов. – Москва, 1976. – 143с.
1273640
  Сокольский Теория гетерогенного катализа / Сокольский, В.А. Друзь. – Алма-Ата, 1968. – 392с.
1273641
   Теория гибких круглых пластинок. – Москва, 1957. – 208 с.
1273642
  Меренков А.П. Теория гидравлических цепей. / А.П. Меренков, В.Я. Хасилев. – М., 1985. – 278с.
1273643
   Теория гидродинамических моделей технических задач. – Свердловск, 1988. – 132с.
1273644
  Бугаенко Г.А. Теория гидродинамической решетки : Автореф... канд.наук: / Бугаенко Г. А.; Харьк. ГУ. – Харьков, 1949. – 4 л.
1273645
  Линь Цзя-цзяо Теория гидродинамической устойчивости / Линь Цзя-цзяо. – М., 1958. – 194с.
1273646
  Брагинский С.И. Теория гидромагнитного динамо и проблема земного магнетизма : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Брагинский С.И.; Сиб. отд-ние АН СССР. Совет физ. секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1273647
  Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. / А.Н. Зеликман. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 423с.
1273648
  Железняков Г.В. Теория гидрометрии / Г.В. Железняков. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 343с.
1273649
  Грибанов В.М. Теория гиперболоидных зубчатых передач = The theory of hyperboloid gears / В.М. Грибанов; МОНУ; Восточноукраинский нац. ун-т им. В. Даля. – Луганск, 2003. – 272с. – ISBN 966-590-399-3


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1273650
  Хейз У.Д. Теория гиперзвуковых течений / У.Д. Хейз, Р.Ф. Пробстин. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 607 с.
1273651
  Кулешов В.А. Теория гиперполей / В.А. Кулешов. – М., 1969. – 204с.
1273652
  Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений / И.И. Горбань; НАНУ; Ин-т проблем математических машин и систем; Госпотребстандарт Украины ГП "УкрНИУЦ". – Киев, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-02-4367-5
1273653
  Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений : физические и математические основы / И.И. Горбань ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2011. – 316, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 304-311. – Библиогр.: с. 293-303. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1093-2
1273654
  Шапира П. Теория гиперфункций / П. Шапира. – Москва : Мир, 1972. – 142 с.
1273655
  Метелицын И.И. Теория гироскопа : Теория устойчивости / И.И. Метелицын. – М., 1977. – 130с.
1273656
  Павлов В.А. Теория гироскопа и гироскопических приборов / В.А. Павлов. – Ленинград, 1964. – 495 с.
1273657
  Кошляков Владимир Николаевич Теория гироскопических компасов / Кошляков Владимир Николаевич. – Москва, 1972. – 344 с.
1273658
  Беген А. Теория гироскопических компасов Аншютца и Сперри и общая теория систем с сервосвязями / А. Беген. – М, 1967. – 172с.
1273659
  Кудревич Б.И. Теория гироскопических приборов / Б.И. Кудревич. – Ленинград
1. – 1963. – 328 с.
1273660
  Кудревич Б.И. Теория гироскопических приборов / Б.И. Кудревич. – Л.
2. – 1965. – 296с.
1273661
  Пельпор Д.С. Теория гироскопических стабилизаторов / Д.С. Пельпор. – Москва, 1965. – 348 с.
1273662
  Николаи Е.Л. Теория гироскопов / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1948. – 171с.
1273663
  Ишлинский А.Ю. Теория гироскопов : Курс лекций / А.Ю. Ишлинский; МГУ. Механико-математический факультет. – Москва : Из-во Московского университета, 1974. – 234с.
1273664
  Федоров Ф.И. Теория гиротропии / Ф.И. Федоров. – Минск : Наука, 1976. – 456с.
1273665
  Хилтон П.Дж. Теория гомологий / П.Дж. Хилтон, С. Уайли. – Москва : Мир, 1966. – 452 с.
1273666
  Масси Уильям Теория гомологий и когомологий: Подход, основ. на прим. коцепей Александера. / Масси Уильям. – М., 1981. – 387с.
1273667
  Ху Сы-цзян Теория гомотопий / Ху Сы-цзян. – Москва, 1964. – 468 с.
1273668
   Теория горения и взрыва. – М, 1981. – 411с.
1273669
  Зельдович Я.Б. Теория горения и детонации газов. / Я.Б. Зельдович. – М.-Л., 1944. – 71с.
1273670
  Хзмалян Д.М. Теория горения и топочные устройства. / Д.М. Хзмалян. – М., 1976. – 487с.
1273671
   Теория горения порохов и взрывчотых веществ. – М, 1982. – 332с.
1273672
  Вильямс Ф.А. Теория горения. / Ф.А. Вильямс. – Москва, 1971. – 616с.
1273673
  Груза И. Теория города / И. Груза. – Москва, 1972. – 247 с.
1273674
  Ракитская И.Ф. Теория государства / И.Ф. Ракитская. – Санкт-Петербург : Альфа, 1999. – 144с. – ISBN 5-87062-062-7
1273675
  Тимошенко В.И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : монография / В.И. Тимошенко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Чернигов : Лозовой В.М., 2014. – 623, [1] с. – Имен. указ.: с. 606-620. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2765-97-7
1273676
  Денисов А.И. Теория государства и права / А.И. Денисов. – Москва, 1948. – 532с.
1273677
   Теория государства и права : учебник для высш. учеб. заведений / М.А. Аржанов, С.Ф. Кечекьян, Б.С. Маньковский, М.С. Строгович; [авт.: М.А. Аржанов и др. ; науч. ред. М.П. Карева] ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Гос. изд-во юридической литературы, 1949. – 510, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1273678
   Теория государства и права / Денисов А.И. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 459 с.
1273679
  Александров Н.Г. Теория государства и права / Н.Г. Александров. – Москва, 1958. – с.
1273680
   Теория государства и права / Александров Н.Г. – М, 1958. – 307с.
1273681
   Теория государства и права. – М, 1965. – 311с.
1273682
   Теория государства и права. – М, 1967. – 416с.
1273683
   Теория государства и права. – М, 1968. – 640с.
1273684
   Теория государства и права. – 2-е изд. – М, 1970. – 631с.
1273685
   Теория государства и права. – М, 1972. – 531с.
1273686
   Теория государства и права. – 2-е перераб. доп. – М, 1973. – 351с.
1273687
   Теория государства и права. – Саратов, 1974. – 88с.
1273688
   Теория государства и права. – М, 1977
1273689
   Теория государства и права. – М, 1980. – 328с.
1273690
   Теория государства и права. – Саратов, 1980. – 135с.
1273691
   Теория государства и права. – Ленинград, 1982. – 382с.
1273692
   Теория государства и права. – 2-е исправ. доп. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 415с.
1273693
   Теория государства и права. – Москва : Юрайт, 1985. – 479с.
1273694
   Теория государства и права. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 549с.
1273695
   Теория государства и права. – Москва, 1987. – 430 с.
1273696
  Сурилов А.В. Теория государства и права / А.В. Сурилов. – Киев : Вища школа, 1989
1273697
  Спиридонов Л.И. Теория государства и права : Учебник / Л.И. Спиридонов. – Москва, 1995. – 304с.
1273698
   Теория государства и права. – М, 1995. – 256с.
1273699
  Марченко М.Н. Теория государства и права : Учеб.для студ.высш.учебн.зав. / М.Н. Марченко. – Москва : Юридическая литература, 1996. – 432с. – ISBN 5-7260-0873-1
1273700
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1996. – 384с.
1273701
  Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. – Москва : Юристъ. – ISBN 5-7357-0122-3
Том 1, ч.2 : Теория права. – 1996. – 168 с.
1273702
   Теория государства и права : Учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 570с. – ISBN 5-89123-095-Х; 5-86225-440-4
1273703
   Теория государства и права : Курс лекций / М.И. Байтин, Ф.А. Григорьев, М.И. Зайцев, А.И. Демидов, В.Н. и др. Карташов; М.И. Байтин, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. Демидов, В.Н. Карташов и др.; Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – Москва : Юристъ, 1997. – 672с. – ISBN 5-7357-0196-7
1273704
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1997. – 384с. – ISBN 5-8438-0020-3
1273705
   Теория государства и права : Курс лекций. – Москва : Зерцало, 1998. – 475с. – ISBN 5-8078-0001-Х
1273706
   Теория государства и права. – М, 1998. – 570с.
1273707
  Венгеров А.Б. Теория государства и права : Учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 624с. – ISBN 5-7969-0013-7
1273708
   Теория государства и права : Учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 570с. – ISBN 5-89123-095-Х; 5-86225-440-4
1273709
  Лазарев В.В. Теория государства и права : Учебник / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – Москва : Спарк, 1998. – 448с. – Библ.:с.410-417. – ISBN 5-88914-089-2
1273710
  Спиридонов Л.И. Теория государства и права : Учебник / Л.И. Спиридонов. – Москва : Проспект, 1999. – 304с. – ISBN 5-7986-0008-4
1273711
  Енгибарян Р.В. Теория государства и права : Учебн. пособ. / Р.В. Енгибарян, Ю.К. Краснов. – Москва : Юристъ, 1999. – 272с. – ISBN 5-7975-0184-8
1273712
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., дополненное, исправленное. – Москва : Интерстиль, 1999. – 384c. – ISBN 5-8438-0020-3
1273713
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права : Хрестоматия / В.Н. Хропанюк; Под ред. Т.Н.Радько. – Москва : Интерстиль, 1999. – 944с. – ISBN 5-8905-002-Х
1273714
  Венгеров А.Б. Теория государства и права : Учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 528с. – ISBN 5-8401-0023-4
1273715
  Комаров С.А. Теория государства и права : Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов / С.А. Комаров, А.В. Малько. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 448с. – ISBN 5-89123-313-4; 5-86225-968-6
1273716
   Теория государства и права : Учебник для студ.высших учеб.заведений, обуч.по юрид.спец. – Москва : ЮНИТИ, Закон и право, 2000. – 640с. – ISBN 5-238-00146-0
1273717
  Лазарев В.В. Теория государства и права : Учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва : Спарк, 2000. – 511с. – ISBN 5-88914-144-9
1273718
  Мухаев Р.Т. Теория государства и права : Хрестоматия / Р.Т. Мухаев. – Москва : Приор, 2000. – 416с. – ISBN 5-7990-0161-3
1273719
   Теория государства и права : Курс лекций. – 2е изд., переработ. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 776с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0269-0
1273720
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп., исправл. – Москва, 2000. – 382c. – ISBN 5-8438-0020-3
1273721
  Венгеров А.Б. Теория государства и права : Учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 528с. – ISBN 5-8401-0071-4
1273722
  Скакун О.Ф. Теория государства и права : Учебник для вузов / О.Ф. Скакун; МВД Украины. Университет внутренних дел. – Харьков : Консум, 2000. – 704с. – ISBN 966-7124-76-2
1273723
   Теория государства и права : Учебник для студ.вузов,обуч.по спец."Юриспруденция". – 2-е издание измененное и дополненное. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 616с. – ISBN 5-89123-388-6; 5-16-000108-5
1273724
   Теория государства и права : учебник [для вузов] / А.Г. Бережнов, Е.А. Воротилин, О.Э. Лейст, П.Ф. Лунгу, М.Н. Марченко, др. и; [Бережнов А.Г., Воротилин Е.А., Лейст О.Э. и др.] ; под ред. проф. М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., расш. и доп. – Москва : Зерцало, 2000. – 611 c. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8076-0065-6
1273725
  Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., дополн., исправ. – Москва, 2001. – 382c. – ISBN 5-8438-0020-3
1273726
  Комаров С.А. Теория государства и права : Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов / С.А. Комаров, А.В. Малько. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 448с. – ISBN 5-89123-313-4; 5-86225-968-6
1273727
   Теория государства и права : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. "Юриспруденция". – 2-е изд. изм. и доп. – Москва : Норма - Инфра-М, 2001. – 616с. – ISBN 5-89123-388-6; 5-16-000108-5
1273728
   Теория государства и права : Курс лекций. – 2-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Юристъ, 2001. – 776с. – ISBN 5-7975-0269-0
1273729
   Теория государства и права : Учебник для студентов вузов. – Москва : ЮНИТИ, Закон и право, 2001. – 640с. – ISBN 5-238-00146-0
1273730
  Черданцев А.Ф. Теория государства и права : Учебник для вузов / А.Ф. Черданцев. – Москва : Юрайт-М, 2001. – 432с. – ISBN 5-94227-018-Х
1273731
   Теория государства и права : Учебник. – Москва : Юристъ, 2002. – 592с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0239-9
1273732
   Теория государства и права : Курс лекций. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2003. – 776с. – (institutiones). – ISBN 5-7975-0269-0
1273733
   Теория государства и права : Курс лекций / М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.А. Григорьев, И.М. и др. Зайцев; Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2004. – 768с. – ISBN 5-7975-0269-0
1273734
  Марченко М.Н. Теория государства и права : Учебник для студ. вузов / М.Н. Марченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Проспект; Изд-во МГУ, 2004. – 648с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-98032-395-3
1273735
   Теория государства и права : Учебник / Бережнов А.Г., Воротилин Е.А., Кененов А.А., Лейст О. Э., Марченко М.Н., Мачин И. Ф. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносов; Под ред. М.Н. Марченко. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 800с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0102-4
1273736
  Скакун О.Ф. Теория государства и права : ( энциклопедический курс): Учебник для студ. высш. учеб. заведений / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2005. – 840с. – ISBN 966-7870-79-0
1273737
   Теория государства и права : Учебник для студ. высш. учеб. завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 637с. – ISBN 5-7975-0781-1
1273738
   Теория государства и права : курс лекций / М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. и др. Демидов; М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев, А.И. Демидов и др. ; под ред. : Н.И. Матузова, А.В. Малько. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 768 с. – ISBN 5-7975-0269-0
1273739
  Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. "Юриспруденция" / Н.И. Матузов, А.В. Малько; Саратовский филиал Ин-та гос-ва и права РАН. – 2-е изд.. перераб и доп. – Москва : Юристъ, 2007. – 541с. – ISBN 978-5-7975-0778-9
1273740
  Малько А.В. Теория государства и права : учебник для студ. учрежд. сред. проф. обр., обуч. по спец. "Правоведение" / А.В. Малько. – Москва : Юристъ, 2007. – 304с. – (Schole : учеб. лит. для стед. спец. учеб. заведений). – ISBN 5-7975-0266-6
1273741
  Марченко М.Н. Теория государства и права : Учебник для студ.высш. учеб. завед., обучающихся по специальности "Юриспруденция" / МГУ им. М.В. Ломоносова; М.Н. Марченко. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 640с. – ISBN 5-482-01283-2
1273742
  Летушева Н.И. Теория государства и права : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. – 4-е изд., исправл. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 208с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4794-2
1273743
  Лушников А.М. Теория государства и права : базовый курс : учеб. пособие / А.М. Лушников. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 270, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268 и в подстроч. примеч. – (Теория и история государства и права). – ISBN 978-5-4396-0300-8
1273744
  Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник для студ. высших учеб. заведений : перевод с украинского / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – 840 с. – ISBN 978-966-456-010-5
1273745
  Хахулина К.С. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / К.С. Хахулина, В.А. Малыга, И.В. Стадник ; М-во образования и науки Украины ; Донецкий нац. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – 343, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 329-338. – ISBN 978-966-380-200-8
1273746
  Сапун В.А. Теория государства и права в схемах, определениях, комментариях / В.А. Сапун. – Владивосток, 1986. – 154с.
1273747
   Теория государства и права, схемы и комментарии. – Казань, 1972. – 21с.
1273748
  Голунский С.А. Теория государства и права. / С.А. Голунский, М.С. Строгович. – М., 1940. – 304с.
1273749
  Кулажников М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1964. – 220с.
1273750
  Кулажников М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Кулажников. – М., 1969. – 372с.
1273751
   Теория государства у славянофилов : сборник статей И.С. Аксакова, К.С. Аксакова, Аф.В. Васильева, А.Д. Градовского, Ю.Ф. Самарина и С.Ф. Шарапова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1898. – 95 с. – "От издателя" / Сергей Шарапов. - "От издателя" / Сергей Шарапов


  Авт.: Шарапов, Сергей Федорович (1855-1911); Аксаков, Иван Сергеевич (1823-1886); Аксаков, Константин Сергеевич (1817-1860); Васильев, Афанасий Васильевич (1851-после 1917); Градовский, Александр Дмитриевич (1841-1889); Самарин, Юрий Федорович ...
1273752
  Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – Москва : Юридическая литература, 1997. – 400с. – ISBN 5-7260-0843-Х


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1273753
  Попова И.Ф. Теория государственного управления раннетанского Китая. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.03 / Попова И.Ф.; РАН Ин-т востоковедения. СПб. филиал. – СПб., 2000. – 35л.
1273754
  Логунов А.А. Теория гравитации / А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 80 с.
1273755
  Туняк Владимир Николаевич Теория гравитации в метрическом пространстве аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Туняк Владимир Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1273756
  Туняк Владимир Николаевич Теория гравитации в метрическом пространстве аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Туняк Владимир Николаевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1273757
   Теория гравитации и гравитационный коллапс : Пер. с англ. / Дж. Уилер, Б. Гаррисон, М. Вакано, К. Торн. – Москва : Мир, 1967. – 323 с.
1273758
  Тредер Г.-Ю. Теория гравитации и принцип эквивалентности (группа Лоренца, группа Эйнштейна и структура пространства) : пер. с нем. / Г.-Ю. Тредер. – Москва : Атомиздат, 1973. – 168с.
1273759
  Серкеров С.А. Теория гравитационного и магнитного потенциалов / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1990. – 303с. – ISBN 5-247-00749-2
1273760
  Логунов А.А. Теория гравитационного поля / А.А. Логунов; РАН;Отделение ядерной физики. – Москва : Наука, 2000. – 235с. – ISBN 5-02-002550-Х
1273761
  Аркадьев П.М. Теория грамматики в свете фактов языка каядилт // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 108-139. – ISSN 0373-658Х


  В работе рассматриваются основные особенности грамматики австралийского языка каядилт (Kayardild), характеризующегося типологически уникальной системой множественного маркирования грамматических значений. Особое внимание уделяется разбору монографии Э. ...
1273762
   Теория грамматического значения и аспектологические исследования. – Л, 1984. – 279с.
1273763
  Оре О. Теория графов / О. Оре. – Москва : Наука, 1968. – 352 с.
1273764
   Теория графов. – М, 1974. – 162с.
1273765
  Степаньяц Г.А. Теория графов / Г.А. Степаньяц, Н.С. Таращенко. – М., 1976. – 88с.
1273766
  Белов В.В. Теория графов / В.В. Белов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 392 с.
1273767
   Теория графов. – К, 1977. – 216с.
1273768
  Кристофидес Н. Теория графов = Graph theory (An algorithmic approach) : Алгоритмический подход / Н. Кристофидес; Пер. с англ. Э. Вершкова, И. Коновальцева под ред. Г. Гаврилова. – Москва : Мир, 1978. – 432 c.
1273769
  Оре О. Теория графов / О. Оре; под ред Н.Н. Воробьева. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : Наука, 1980. – 336с.
1273770
  Татт Теория графов / Татт, , Т. Уильям. – Москва : Мир, 1988. – 424 с.
1273771
  Евстигнеев В.А. Теория графов в программировани / В.А. Евстигнеев. – Новосибирск, 1978. – 73с.
1273772
  Липатов Е.П. Теория графов и ее применение. / Е.П. Липатов. – М., 1986. – 31с.
1273773
  Берж Клод Теория графов и ее применения / Берж Клод. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 319 с.
1273774
  Орлов В.А. Теория графов и комбинаторика / В.А. Орлов. – Томск, 1988. – 96с.
1273775
  Максимович Н.Г. Теория графов и электрические цепи / Н.Г. Максимович. – Львов : Вища школа, 1987. – 216 с.
1273776
  Камерон П. Теория графов теория кодирования и блок-схемы / П. Камерон, Д. Линт. – Москва, 1980. – 139 с.
1273777
  Харари Фрэнк Теория графов. / Харари Фрэнк. – Москва : Мир, 1973. – 300 с.
1273778
  Баумгартнер Л. Теория групп / Л. Баумгартнер. – Москва-Ленинград, 1934. – 120с.
1273779
  Курош А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. – Москва-Ленинград, 1944. – 372 с.
1273780
  Курош А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. – Москва, 1953. – 468 с.
1273781
  Холл М. Теория групп : Пер. с англ. / М. Холл. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 468 с.
1273782
  Курош А.Г. Теория групп / А.Г. Курош. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1967. – 648 с.
1273783
  Хейне В. Теория групп в квантовой механике / В. Хейне. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 523с.
1273784
  Олексеев М.Р. Теория групп в многоэлектронных задачах / М.Р. Олексеев, К.В. Товстюк. – К., 1973. – 16с.
1273785
  Штрайтвольф Г. Теория групп в физике твердого тела : Пер.с нем. / Г. Штрайтвольф. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
1273786
  Вигнер Е. Теория групп и ее приложения к квантовомеханической теории атомных спектров : Пер. с англ. / Е. Вигнер. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 444 с.
1273787
  Болотин А.Б. Теория групп и ее применение в квантовой механике молекул. / А.Б. Болотин, Н.Ф. Степанов. – Москва, 1973. – 227с.
1273788
  Любарский Г.Я. Теория групп и её применение в физике / Г.Я. Любарский. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 354 с.
1273789
  Любарский Г.Я. Теория групп и её применение в физике / Г.Я. Любарский. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 354с.
1273790
  Багавантам С. Теория групп и ее применение к физическим проблемам : Пер. с англ. / С. Багавантам, Т. Венкатарайуду. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 301 с.
1273791
  Хамермеш Мортон Теория групп и ее применение к физическим проблемам. : Пер. с англ. / Хамермеш Мортон. – Москва : Мир, 1966. – 587с.
1273792
  Румер Ю.Б. Теория групп и квантованные поля / Ю.Б. Румер, А.И. Фет. – Москва : Наука, 1977. – 247 с.
1273793
  Вейль Г. Теория групп и квантовая механика : Пер. с англ. / Г. Вейль. – Москва : Наука, 1986. – 495с.
1273794
  Любарский Г.Я. Теория групп и физика / Г.Я. Любарский. – Москва : Наука, 1986. – 224 с.
1273795
   Теория групп и элементарные частицы : Сб.статей/ Перевод. – Москва : Мир, 1967. – 376с.
1273796
  Чеботарев Н.Г. Теория групп Ли / Н.Г. Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1940. – 396 с.
1273797
  Шевалле К. Теория групп Ли / К. Шевалле. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 316 с.
1273798
  Шевалле К. Теория групп Ли : пер. с фр. / К. Шевалле. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Алгебраические группы. – 1958. – 274 с.
1273799
  Шевалле К. Теория групп Ли / К. Шевалле. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1958. – 307 с.
1273800
  Пелишенко С.Б. Теория дальнего крыла молекулярного рассеяния света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пелишенко С.Б .; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1980. – 16 c.
1273801
  Приходько В.А. Теория движения астероидов группы Минервы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Приходько В.А.; Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 12л.
1273802
  Полубаринова-Кочина Теория движения грунтовых вод / Полубаринова-Кочина. – Москва, 1952. – 676 с.
1273803
  Полубаринова-Кочина Теория движения грунтовых вод: Учеб. пособие для ун-тов по спец. "Механика". / Полубаринова-Кочина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 664 с.
1273804
  Емельянов Н.В. Теория движения далеких спутников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Емельянов Н.В. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1974. – 7 с.
1273805
  Авганян Ю.М. Теория движения жидких, летучих капель в неоднородных по температуре и концентрации бинарных газах и жидкосях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Авганян Ю.М.;. – М, 1980. – 20л.
1273806
  Аравин В.И. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. / В.И. Аравин, С.Н. Нумеров. – Москва, 1953. – 616с.
1273807
  Маусинбаев Серикпай Салимбекович Теория движения и излучения заряженных частиц в однородном магнитном и неоднородном электрических полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Маусинбаев Серикпай Салимбекович; КГУ. – К., 1976. – 16л.
1273808
  Маусунбаев С.С. Теория движения и излучения заряженных частиц в однородном магнитном и неоднородном электрическом полях : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Маусунбаев С.С.; КГУ. – К., 1975. – 119л.
1273809
  Маусунбаев Серикпай Салимбекович Теория движения и излучения заряженных частиц в однородном магнитном и неоднородном электрическом полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Маусунбаев Серикпай Салимбекович ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1273810
  Бордовицына Т.В. Теория движения и эфемериды VI и VII спутников Юпитера на 1979-2000 годы / Т.В. Бордовицына, Л.Е. Быкова. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 121 с.
1273811
  Коман Георгий Георгиевич Теория движения искусственного спутника в поле притяжения Луны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Коман Георгий Георгиевич; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1974. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1273812
  Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников Земли / Е.П. Аксенов. – Москва : Наука, 1977. – 360 с.
1273813
  Евдокимова Л.С. Теория движения искусственных спутников Луны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 030 / Евдокимова Л.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 7л.
1273814
  Казимирчак-Полонская Теория движения короткопериодических комет и проблема их эволюции : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 030 / Казимирчак-Полонская Е.И.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.41-42
1273815
  Ньюком С. Теория движения Луны. (История и современное состояние этого вопроса). Доклад. / С. Ньюком. – Одесса. – 26с.
1273816
  Хандриков М.Ф. Теория движения планет и комет около солнца / [соч.] Митрофана Хандрикова, засл. проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1890. – [4], 330 с.


  На тит. л. печать-фамилия Михаил Александрович Страшкевич
1273817
  Шараф Ш.Г. Теория движения Плутона. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Шараф Ш.Г.; АН СССР.Глав.астрон.обсерват. – Л, 1965. – 19л.
1273818
  Алиева Б.А. Теория двойственной истины / Б.А. Алиева. – Москва, 1972. – 128с.
1273819
  Алеиева Б.А. Теория двойственной истины. (История. Современность) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алеиева Б. А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1969. – 24 с.
1273820
  Гольштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и ее приложения. / Е.Г. Гольштейн. – М., 1971. – 351с.
1273821
  Малышев И.В. Теория двойственности отражения хозяйственных актов в бухгалтерском учете. / И.В. Малышев. – М., 1971. – 112с.
1273822
  Кемешис П.П. Теория двумерных следящих систем переменного тока / П.П. Кемешис. – Вильнюс, 1975. – 255с.
1273823
  Бадалян А.М. Теория двух- и трехчастичных резонансов : конспект лекций / А.М. Бадалян, Ю.А. Симонов. – Москва : МИФИ, 1973. – 42 с.
1273824
  Шиков Ф.М. Теория двухгироскопной рамы : автореф. дис. ... кандид. физ.-мат. наук / Шиков Ф.М. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А. Жданова. – Ленинград, 1949. – 6 с.
1273825
  Томасевич О.Ф. Теория двухэлектронных центров окраски в ионных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томасевич О.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 10л.
1273826
  Томасевич О.Ф. Теория двухэлектронных центров окраски в ионных кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Томасевич О.Ф.; КГУ. – К., 1952. – 156л. – Бібліогр.:л.154-156
1273827
  Маслов С.Ю. Теория дедуктивных систем и ее применения. / С.Ю. Маслов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 135 с.
1273828
  Петров Б.И. Теория действия и применение R-диантипирилметанов как экстракционных реагентов / Б.И. Петров, Т.Б. Москвитинова. – Пермь, 1987. – 89с.
1273829
  Нудненко Л.А. Теория демократии / Л.А. Нудненко. – Москва : Юристъ, 2001. – 95с. – ISBN 5-7975-0458-8
1273830
   Теория денег в изложении основоположников марксизма. – М-Л, 1926. – 148с.
1273831
  Зельдович Я.Б. Теория детонации / Я.Б. Зельдович, А.С. Компанеец. – Москва, 1955. – 268с.
1273832
  Митрофанов В.В. Теория детонации: уч. пособие / В.В. Митрофанов. – Новосибирск, 1982. – 92с.
1273833
  Стоунхэм А.М. Теория дефектов в твердых телах. Электронная структура дефектов в диэлектриках и полупроводниках : Пер. с англ. / А.М. Стоунхэм. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 569с.
1273834
  Стоунхэм А.М. Теория дефектов в твердых телах. Электронная структура дефектов в диэлектриках и полупроводниках : Пер. с англ. / А.М. Стоунхэм. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 357с.
1273835
  Попов Л.Е. Теория деформационного упрочения сплавов / Л.Е. Попов. – Томск, 1981. – 176с.
1273836
  Ромащук А.Н. Теория деятельности А.Н. Леонтьева и проблема преодоления двухфакторного подхода к детерминации психики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-40. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1273837
  Черняева А.В. Теория Дж. Рольза и государство: пути осмысления политической справедливости власти и государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
1273838
  Титчмаш Е.К. Теория дзета-функции Римана / Е.К. Титчмаш. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 408 с.
1273839
  Егоров Ю.Л. Теория диалектики и "Общая теория систем" / Ю.Л. Егоров, Н.С. Свидло // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
1273840
  Лутай В.С. Теория диалектики и общая теория науки. / В.С. Лутай. – К., 1981. – 168с.
1273841
  Явленский А.К. Теория динамики и диагностика систем трения качения. / А.К. Явленский, К.Н. Явленский. – Л., 1978. – 184с.
1273842
  Криксунов Е.А. Теория динамики промыслового стада рыб / Е.А. Криксунов. – М., 1991. – 78с.
1273843
  Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. / Г.В. Никольский. – М, 1965. – 383с.
1273844
  Филиппов Б.Н. Теория динамических модулей упругости в металлах в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов Б.Н.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1273845
  Артемьев В.М. Теория динамических систем со случайными изменениями структуры / В.М. Артемьев. – Минск, 1979. – 160с.
1273846
  Кочелаев Б.И. Теория динамических эффектов в парамагнитных кристаллах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кочелаев Б.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1273847
  Милович А.Я. Теория динамического воздействия тел и жидковти / А.Я. Милович. – М.-Л., 1940. – 240с.
1273848
  Зуева О.С. Теория динамического сужения линий магнитного резонанса в спин-системах с ниэквидистантными спектром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зуева О.С.; Казанский гос. ун-тет. – Казань, 1980. – 20л.
1273849
  Жигулева И.С. Теория дискретного двойного электрического слоя на поверхности раздела фаз : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Жигулева И. С.; МВиССО РСФСР, Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1979. – 15л.
1273850
  Величкин А.И. Теория дискретной передачи непрерывных сообщений / А.И. Величкин. – Москва, 1970. – 296с.
1273851
  Иванов В.А. Теория дискретных систем автоматического управления / В.А. Иванов, А.С. Ющенко. – М., 1983. – 335с.
1273852
   Теория дискретных управляющих устройств. – Москва : Наука, 1982. – 251с.
1273853
  Коттрел А. Теория дислокаций : Пер. с англ. / А. Коттрел. – Москва : Мир, 1969. – 96с.
1273854
  Хирт Д.П. Теория дислокаций : Пер. с англ. / Д.П. Хирт, И. Лоте. – Москва : Атомиздат, 1972. – 599с.
1273855
  Одинг И.А. Теория дислокаций в металлах и ее применение / И.А. Одинг. – М., 1959. – 84с.
1273856
  Масалов Сергей Александрович Теория дифракции волн на периодических структурах в резонансной области : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Масалов Сергей Александрович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 34л.
1273857
  Маслов Сергей Александрович Теория дифракции волн на периодических структурах в резонансной области : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Маслов Сергей Александрович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 34л.
1273858
  Хенл Х. Теория дифракции. : Пер. с нем. / Х. Хенл, А. Мауэ, К. Вестпфаль. – Москва : Мир, 1964. – 428с.
1273859
  Хапачев Ю.П. Теория дифрации рентгеновских лучей в многослойных кристаллических системахд и ее применение к анализу гетероструктур и сверхрешеток. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.07 / Хапачев Ю.П.; Ан УССР.Ин-т металлофизики АН УССР. – К, 1990. – 34л.
1273860
  Васильев А.М. Теория дифференциально-геометрических структур : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Математика"] / А. М. Васильев. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 190 с.
1273861
  Благодатских В.И. Теория дифференциальных включений / В.И. Благодатских. – Москва
1. – 1979. – 89 .
1273862
   Теория дифференциальных преобразований и ее приложения. – К, 1990. – 160с.
1273863
  Вайнштейн Л.А. Теория диффракции и метод факторизации / Л.А. Вайнштейн. – Москва, 1966. – 431 с.
1273864
  Смирнов А.А. Теория диффузии в сплавах внедрения / А.А. Смирнов. – Киев, 1982. – 168с.
1273865
  Аксельруд Г.А. Теория диффузионного извлечения веществ из пористых тел / Г.А. Аксельруд. – Львов : ЛПИ, 1959. – 236 с.
1273866
  Репецкий С.П. Теория диффузионного уширения мессбауэровской линии в неидеальных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Репецкий С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1273867
  Коваленко Н.П. Теория диффузионных процессов и флуктуаций вблизи критических точек растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Н.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 12л.
1273868
  Федоров Б.А. Теория диффузного рассеяния рентгеновых лучей под малыми углами макромолекулами в растворе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров Б.А.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1965. – 15л.
1273869
  Репецкий С.П. Теория диффузного уширения мессбауэровской линии в неидеальных кристаллах : Дис... наук: / Репецкий С.П.; КГУ. – Киев, 1971. – 140л. – Бібліогр.:л.141-146
1273870
  Фрелих Г. Теория диэлектириков (Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери) : пер. с англ. / Г. Фрелих. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 252с.
1273871
  Богородицкий Н.П. и др. Теория диэлектриков : Учебник / Н.П. и др. Богородицкий. – Москва; Ленинград : Энергия, 1965. – 344с.
1273872
  Ильченко М.Е. Теория диэлектрических резонаторов / М.Е. Ильченко, А.А. Трубин. – Київ : Либыдь, 1993. – 216 с. – ISBN 5-325-00237-6
1273873
  Полищук Н.Ф. Теория длины окружности и площади круга в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук (методика математики) / Полищук Н.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Тула, 1951. – 15 с.
1273874
  Такеути Г. Теория доказательств / Г. Такеути. – Москва : Мир, 1978. – 413 с.
1273875
  Тертышник В.М. Теория доказательств / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков : Арсис, 1998. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 235-254. – ISBN 966-7299-07-4
1273876
   Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М, 1966. – 584с.
1273877
   Теория доказательств в советском уголоном процессе. – 2-е испр. доп. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 735с.
1273878
  Белкин А.Р. Теория доказывания / А.Р. Белкин. – Москва : НОРМА, 1999. – 429с. – ISBN 5-89123-323-1
1273879
  Плешкевич Е.А. Теория документальной информации: библиотечно-книговедческий аспект (постановка проблемы) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х
1273880
  Семянников С.С. Теория доменной структуры и магнитнх фазовых переходов конечных ферромагнетикой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Семянников С.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 24л.
1273881
  Хуберт А. Теория доменных стенок в упорядоченных средах. : пер. с нем. / А. Хуберт. – Москва : Мир, 1977. – 306с.
1273882
  Маслов В.П. Теория доменных структур в магнитных пленках с большой перпендикулярной анизотропией / В.П. Маслов, В.М. Четвериков. – Москва : МИЭМ, 1986. – 89 с.
1273883
  Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова / А.А. Аникст. – Москва, 1972. – 643с.
1273884
  Топуридзе Е.И. Теория драмы итальянского романтизма. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Топуридзе Е.И.; Груз. гос. театральный ин-т им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1951. – 20л.
1273885
  Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине 19-го века / А.А. Аникст. – Москва, 1988. – 505с.
1273886
  Коршиков О.А. Теория еволюції в історичному викладі. / О.А. Коршиков. – Харків; Одеса : Україна, 1930. – 244 с.
1273887
  Фролова Е.А. Теория естественного права (историко-теоретический аспект) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 71-77. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1273888
  Шпильман Р. Теория жертвы / Р. Шпильман. – М.-Л., 1936. – 164с.
1273889
  Кудрин А.Н. Теория живописи / А. Н. Кудрин. – Москва : Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1913. – 43 с.
1273890
  Френкель Я.И. Теория жидкого состояния. : стенограмма публич.лекции / Я.И. Френкель. – Москва : Всесоюз.общество по распространению полит. и науч.знаний, 1948. – 24с.
1273891
  Квасников А.В. Теория жидкостных ракетных двигателей / А.В. Квасников. – Л.
1. – 1959. – 542с.
1273892
   Теория задач и способов их решения. – Киев, 1973. – 106с.
1273893
   Теория задач и способов их решения. – К, 1974. – 109с.
1273894
  Вилюнов В.Н. Теория зажигания конденсированных веществ / В.Н. Вилюнов. – Новосибирск, 1984. – 189с.
1273895
  Тихомиров Юрий Александрович Теория закона / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Наука, 1982. – 257с.
1273896
  Недяк А.В. Теория закрепощения-раскрепощения сословий в государственной школе. Позиция С.М. Соловьева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
1273897
  Мельников В.И. Теория замкнутой системы / В.И. Мельников; Мин-во образования РФ; Норильский индустриальный институт. – Норильск, 2003. – 148с. – ISBN 5-89009-215-4
1273898
  Кривицкий М.М. Теория заработной платы германской социалдемократии / М.М. Кривицкий. – М., 1929. – 72с.
1273899
  Вольф К.Ф. Теория зарождения / К.Ф. Вольф. – Москва : АН СССР, 1950. – 631 с.
1273900
  Девидсон Р. Теория заряженной плазмы / Р. Девидсон. – Москва : Мир, 1978. – 215с.
1273901
  Чалмерс Б. Теория затвердевания : Пер.с англ. / Б. Чалмерс. – Москва : Металлургия, 1968. – 288с.
1273902
  Михайлов А.А. Теория затмений / А.А. Михайлов. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1945. – 199 с.
1273903
  Михайлов А.А. Теория затмений / А.А. Михайлов. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 272 с.
1273904
  Кокс Дж. Теория звездных пульсаций : пер. с англ. / Дж. Кокс. – Москва : Мир, 1983. – 326 с.
1273905
   Теория звездных спектров. – Москва : Наука, 1966. – 388 с.
1273906
  Каули Ч. Теория звездных спектров. : Пер. с англ. / Ч. Каули. – Москва : Мир, 1974. – 255с.
1273907
  Стрэтт Дж. (Лорд Рэлей) Теория звука : пер. с 3-го англ. изд. / Дж. (Лорд Рэлей) Стрэтт. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 2. – 1944. – 476 с.
1273908
  Стретт Д.В. (лорд Рэлей) Теория звука / Д.В. (лорд Рэлей) Стретт. – изд. 2-е. – Москва
Т. 1. – 1955. – 504 с.
1273909
  Стретт Дж. (Лорд Рэлей) Теория звука : Пер.с англ. / Дж. (Лорд Рэлей) Стретт. – изд. 2-е. – Москва : ГИТТЛ
Т.2. – 1955. – 476 с.
1273910
  Блацерна Пьетро Теория звука в приложении к музыке : лекции профессора Блацерны / пер. с итал. В.А. Чечотта, под ред. [и с предисл.] Н.А. Гезехуса. – Москва : П. Юргенсон, 1878. – VI, 203, [2] с., ил.


  Пер. Чечотт, Виктор Антонович (1846-?) Ред. и авт. предисл.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1910)
1273911
  Гордеев Г.С. Теория земельной ренты Рикардо. Введение в изучение теории земельной ренты Карла Маркса / Г.С. Гордеев. – Ростов -на-Дону, 1924. – 104с.
1273912
  Мальчуков В.А. Теория знаков и познание психических явлений. / В.А. Мальчуков. – Иркутск, 1993. – 144с.
1273913
  Джонс Г. Теория зон Бриллюэна и электронные состояния в кристаллах : пер. с англ. / Г. Джонс. – Москва : Мир, 1968. – 264 с.
1273914
  Кучер Т.И. Теория зонных и локальных состояний электронов и дырок в гетерополярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучер Т.И.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1958. – л.
1273915
  Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений / Ф.Л. Литвин. – М., 1960. – 444с.
1273916
   Теория и автоматизация проектирования электрических цепей. – Киев : Наукова думка, 1974. – 279 с.
1273917
   Теория и алгоритмы статистического моделирования. – Новосибирск, 1984. – 149с.
1273918
  Амитей Н. Теория и анализ фазированных антенных решёток / Н. Амитей. – Москва, 1974. – 455с.
1273919
  Амитей Н. Теория и анализ фазированных антенных решёток / Н. Амитей. – Москва, 1974. – 455 с.
1273920
   Теория и аппаратура для геомагнитных исследований. – Свердловск, 1983. – 78с.
1273921
   Теория и арактика научно-технической информации. – М, 1987. – 115с.
1273922
   Теория и вычислительные проблемы оптимизации. – К, 1993. – 72с.
1273923
  Конверский А.Е. Теория и ее обоснование / А.Е. Конверский. – Киев : [Б. и.], 2000. – 179 с. – Библиогр.: с. 177-179. – ISBN 966-95855-0-3
1273924
  Грязнов Б.С. и др Теория и ее объект / Б.С. и др Грязнов. – М, 1973. – 248с.
1273925
  Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред : пер. с англ. / Дж. Мейз. – Москва : Мир, 1974. – 319 с.
1273926
  Браун М. Теория и измерение технического прогресса / М. Браун. – М., 1971. – 208с.
1273927
  Дебранд Р. Теория и интерпретация результатов геофизических методов исследования скважин. / Р. Дебранд. – М., 1972. – 288с.
1273928
  Уйбо А.С. Теория и историческое познание / А.С. Уйбо. – Таллин, 1988. – 245с.
1273929
  Келле В.Ж. Теория и история / В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон. – М, 1981. – 288с.
1273930
  Мизес Л. Теория и история = Theory and history. An Interpretation of Social and Economic Evolution : Интерпретация социально-экономической эволюции / Людвиг фон Мизес; [ пер. с англ. А.В. Куряева ]. – Челябинск : Социум, 2007. – 374с. – ISBN 978-5-901901-71-7
1273931
   Теория и история библиографии. – М, 1969. – 244с.
1273932
   Теория и история литературы : (к 100-летию со дня рождения академика А.И. Белецкого). – Киев : Наукова думка, 1985. – 324, [4] с.
1273933
  Джиоев Х.С. Теория и история метрического репертуара осетинского стиха (1865-1920 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Джиоев Х. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1977. – 40л. – Бібліогр.:с.39
1273934
  Фромметт Б. Теория и история потребительской кооперации. / Б. Фромметт. – Птгр., 1918. – 80с.
1273935
  Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка / А.И. Горшков. – М., 1984. – 319с.
1273936
  Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов / Л.А. Мендельсон. – 2-е изд .перераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1959. – 692с.
1273937
  Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов / Л.А. Мендельсон. – 2-е изд .перераб. и доп. – М.
2. – 1959. – 767с.
1273938
  Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов / Л.А. Мендельсон. – М.
3. – 1964. – 528с.
1273939
   Теория и история языкознания. – Вып. 2. – М, 1974. – 252с.
1273940
   Теория и конструкции выключателей. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 493 с. – Перевод изд.: Power circuit breaker theory and design. – Библиогр.: с. 484-491
1273941
   Теория и конструкция гироскопических приборов и систем : [учебник для сред. спец. учеб. заведений]. – Москва : Высшая школа, 1971. – 508 с. – Библиогр.: с. 505
1273942
  Пудовкин И В. Теория и критика / И В. Пудовкин, . – София, 1973. – 490с.
1273943
   Теория и критика перевода. – Л, 1962. – 168с.
1273944
   Теория и математические модели электрических цепей и интегральных схем. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 184 с.
1273945
   Теория и метод. – М, 1987. – 174с.
1273946
   Теория и методика аэрокосмогеологических исследований. – Л, 1981. – 159с.
1273947
   Теория и методика воспитания ответственного отношения школьников к учению. – Омск, 1983. – 215с.
1273948
   Теория и методика геофизических исследований. – Киев : Наукова думка, 1974. – 163с.
1273949
   Теория и методика геохимических поисков залежей нефти игаза на Сибирской платформе. – Иркутск, 1982. – 152с.
1273950
   Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. – 2-е перераб. доп. – М, 1985. – 256с.
1273951
   Теория и методика интерпретаации гравимагнитных полей. – Киев, 1981. – 411с.
1273952
   Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. – Днепропетровск, 1989. – 209с.
1273953
   Теория и методика коммунистического воспитания в школе. – М, 1974. – 288с.
1273954
   Теория и методика коммунистического воспитания студентов высших учебных заведений. – Киев, 1981. – 44с.
1273955
   Теория и методика культурно-просветительной работы. – Л, 1974. – 164с.
1273956
   Теория и методика обучение. – М
Вып. 7. – 1980. – 16 с.
1273957
   Теория и методика обучения. – М, 1978. – 18с.
1273958
  Литвинова Л.И. Теория и методика обучения / Л.И. Литвинова. – Москва, 1979. – 21с.
1273959
  Власова М.Э. Теория и методика обучения / М.Э. Власова. – Москва
Вып. 2. – 1980. – 16 с.
1273960
  Власова М.Э. Теория и методика обучения / М.Э. Власова. – Москва
Вып. 4. – 1980. – 17 с.
1273961
   Теория и методика обучения. – М
Вып. 6. – 1980. – 16 с.
1273962
   Теория и методика ономастических исследований. – М, 1986. – 254с.
1273963
   Теория и методика пионерской и комсомольской работы в школе. – М, 1976. – 431с.
1273964
   Теория и методика пионерской и комсомольской работы в школе. – М, 1982. – 432с.
1273965
   Теория и методика преподавания германских языков. – Куйбышев, 1978. – 171с.
1273966
   Теория и методика преподавания иностранных языков. – Алма-Ата, 1979. – 127с.
1273967
   Теория и методика словарных информационно-поисковых языков по общественным наукам. – М, 1975. – 279с.
1273968
  Селезнев М.С. Теория и методика советской археографии. / М.С. Селезнев. – М, 1974. – 206с.
1273969
   Теория и методика физического воспитания. – М
2. – 1967. – с.
1273970
  Голубев В.П. Теория и методика физического воспитания / В.П. Голубев, В.К. Хухлаев. – Москва, 1968. – 64с.
1273971
   Теория и методика физического воспитания. – 2-е перераб. доп. – М, 1974. – 320с.
1273972
   Теория и методика физического воспитания. – Москва, 1979. – 360с.
1273973
   Теория и методика физического воспитания. – Владимир, 1988. – 135с.
1273974
   Теория и методика экономико-географических исследований. – Москва : МФГО СССР, 1977. – 72 с.
1273975
  Сапожников В.М. Теория и методика электроразведки в градиентных средах / В.М. Сапожников, В.Г. Шевченко. – СПб., 1992. – 134с.
1273976
   Теория и методики физического воспитания. – М, 1990. – 286с.
1273977
   Теория и методология биологических классификаций. – М, 1983. – 169с.
1273978
  Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования / Аванесов Г.А. ; предисл. И.И. Карпеца. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 334 с.
1273979
  Васильев Л.М. Теория и методология современного языкознания / Л.М. Васильев. – Уфа, 1990. – 59 с.
1273980
  Гагаев А.А. Теория и методология субстрактного подхода в материалистической диалектике / А.А. Гагаев. – Саранск, 1991. – 305с.
1273981
  Кантор Л.М. Теория и методология фондоотдачи при социализме. / Л.М. Кантор. – М., 1980. – 180с.
1273982
   Теория и методология экологической геологии. – Москва : МГУ, 1997. – 368 с. – ISBN 5-211-03889-4
1273983
  Еременко В.А. Теория и методы адаптации атомных энергетических установок / В.А. Еременко. – Киев, 1985. – 311 с.
1273984
  Девятов Б.Н. Теория и методы анализа управляемых распределенных процессов / Б.Н. Девятов, Н.Д. Демиденко. – Новосибирск : Наука, 1983. – 271с.
1273985
  Майер А.А. Теория и методы выращивания кристаллов : конспект лекций / А.А. Майер. – Москва : МХТИ, 1970. – 292 с.
1273986
  Борейко Л.Г. Теория и методы инженерно-геологической оценки лессовых пород / Л.Г. Борейко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 165с.
1273987
  Мироненко В.А. Теория и методы интерпретации опытно-фильтрационных работ / В.А. Мироненко, В.М. Шестаков. – М., 1978. – 325с.
1273988
  Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений / Н.А. Базилевская. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 132с.
1273989
  Акимов Г.В. Теория и методы исследования коррозии металлов / Г.В. Акимов. – Москва-Ленинград, 1945. – 414с.
1273990
   Теория и методы матетатического моделирования. – М, 1978. – 355с.
1273991
   Теория и методы параллельной обработки информации. – Новосибирск, 1988. – 147с.
1273992
  Миньяр-Белоручев Теория и методы перевода / Миньяр-Белоручев. – Москва : Московский лицей, 1996. – 208с. – ISBN 5-7611-0023-1
1273993
  Игнатьев М.В. Теория и методы построения антропологических стандартов для массового производства предметов личного пользования : Автореф... доктора биол.наук / Игнатьев М.В., 1951. – 22 с.
1273994
   Теория и методы построения импульсных выычислительных устройств. – Рязань, 1978. – 256с.
1273995
   Теория и методы построения систем многосвязного регулирования. – М, 1973. – 338с.
1273996
   Теория и методы прогноза изменений географической среды. – Вып. 1 Ч. 2. – Иркутск, 1973. – 84с.
1273997
  Абдуллаев Н.Д. Теория и методы проектирования оптимальных регуляторов / Н.Д. Абдуллаев, Ю.П. Петров. – Ленинград : Энергоатомиздат ; Ленинградское отделение, 1985. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-239
1273998
  Кауфман А.А. Теория и методы статистики / А.А. Кауфман. – 4-е изд. – М., 1922. – 601с.
1273999
  Кауфман А.А. Теория и методы статистики / А.А. Кауфман. – 5-е изд., значит. перераб. и доп. – М.-Л., 1928. – 648с.
1274000
  Артым А.Д. Теория и методы частотной модуляции / А.Д. Артым. – Москва-Ленингра, 1961. – 244 с.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,