Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1273001
  Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 149-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення найважливіших категорій соціальної філософії та суспільних наук. The problem of definition of the most important categories of social philosophy and social sciences is considered.
1273002
   "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
1273003
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography: theory, history, ukrainian studies : Теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 744с. – ISBN 966-613-033-5
1273004
  Разумний Максим Суспільна дія: кризові детермінанти // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1273005
  Піскун В. Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 14-19
1273006
  Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
1273007
  Шаров Ю. Суспільна корисність муніципальних проектів: оцінка з позицій концепції якості та результативності діяльності / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.187-195. – ISBN 966-7800-15-6
1273008
  Хряпинський П.В. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх / П.В. Хряпинський, О.О. Світличний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 146-154
1273009
  Черніков Є. Суспільна небезпечність та протиправність неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником як об"єктивні ознаки злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 77-81
1273010
  Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-90
1273011
  Головкін Б Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
1273012
  Оробець К. Суспільна небезпечність як підстава встановлення меж кримінально-правової санкції за вчинення злочину // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-92
1273013
  Устенко О.А. Суспільна праця і її продуктивність. / О.А. Устенко. – Дрогобич, 1962. – 64с.
1273014
   Суспільна свідомість і її форми. – Х., 1961. – 163с.
1273015
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 203-214
1273016
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 118-128. – ISSN 2077-8309
1273017
   Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
1273018
  Дмитриченко Л. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки, методологія дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1273019
  Загородній В.І. Суспільне виробництво і добробут трудящих в умовах розвитого соціалізму / В.І. Загородній, Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1974. – 48 с.
1273020
  Кобзар Б.С. Суспільне виховання подростаючого покоління / Б.С. Кобзар. – Київ, 1967. – 47с.
1273021
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 29-33. – ISSN 2222-4459
1273022
  Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості суспільного відтворення трансформаційної економіки. Проаналізовано проблеми нагромадження капіталу і його вплив на деформацію процесів відтворення. The article deals with the specifics of social formation in transition economy. ...
1273023
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення: основні моделі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 15-25
1273024
  Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 15-18


  Статтю присвячено історико-теоретичному аналізу категорій "суспільне господарство" та "державні фінанси" в теорії добробуту І. Вернадського.
1273025
  Бойченко І.В. Суспільне життя / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 360-361. – ISBN 966-642-073-2
1273026
  Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 1-5
1273027
  Гордієнко А.Т. Суспільне життя і художній талант / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1972. – 308с.
1273028
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення в Україні на сучасному етапі: проблеми, перспективи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 29-30
1273029
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 22-29


  У статті висвітлено особливості суспільного мовлення (завдання, ознаки), його значення для українського народу. Автором відзначено, що такий тип мовлення забезпечує відображення всіх точок зору, які побутують у суспільстві, гарантує неупереджене якісне ...
1273030
  Гресько О.В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1273031
  Житарюк Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Житарюк, м. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 62-64


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з трансформацією Національної телекомпанії України з державної на громадську. In this article the attention is focused on the problems connected with National TV company of Ukraine and it"s transformation from ...
1273032
  Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось ?.. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-29


  Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон
1273033
  Цибенко Л. Суспільне надбання в знаках для товарів і послуг / Л. Цибенко, І. Шатова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 1608-6422
1273034
  Марчук О.А. Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х–перша половина 1960-х років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 78-86. – ISSN 0320-9466
1273035
   Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / Куценко В. І. [та ін.] ; за наук. ред. Куценко В.І. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. і обкл. зазнач. перші три авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2765-52-6
1273036
  Отрошко О. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1273037
  Зубріцька М. Суспільний вимір академічного мислення Івана Вакарчука // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
1273038
  Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 236-244
1273039
  Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 5 назв
1273040
  Руссо Ж.Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-8865-81-7
1273041
  Карпінський В.А. Суспільний і державний устрій СРСР / В.А. Карпінський. – К., 1946. – 90с.
1273042
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і життєва позиція молоді / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1978. – 48с.
1273043
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і соціальна активність особи / Ю.В. Осичнюк. – К, 1974. – 120с.
1273044
  Полисаєв О.П. Суспільний ідеал як складова трансісторичності міфологічної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 75-86
1273045
  Турило А.М. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства" / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1273046
  Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 3-6. – ISSN 0131-775Х
1273047
  Генега Р.Я. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 139-152. – ISSN 0130-5247
1273048
  Пилипчук Я.В. Суспільний лад та державна організація кипчаків IX - XIII ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 78-89. – ISSN 1608-0599
1273049
  Дубровіна А Суспільний лад,механізм управління та право України в період разкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст) / А Дубровіна. – Київ, 1966. – 112с.
1273050
  Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-49
1273051
   Суспільний прогрес. – Х., 1965. – 28с.
1273052
  Чефранов В.О. Суспільний прогрес / В.О. Чефранов. – Х., 1965. – 27с.
1273053
  Жулькевська О.В. Суспільний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / О.В. Жулькевська, М.В. Грищенко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2306-3974
1273054
  Комариця М. Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 103-112. – ISSN 2524-0315
1273055
  Афонін Е.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового : Офіційне видання / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 312с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-052-0
1273056
   Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
1273057
  Жук М. Суспільний розвиток у XXI столітті: освітній потенціал соціальних трансформацій, транзитів, інновацій / М. Жук, С. Костанчак // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – C. 25-34


  У статті розглядаються проблеми критеріїв розвитку за умов глобалізації, традиційна та інноваційна моделі розвитку, “суспільство знань”, особливості сучасних перехідних процесів, роль інноваційної освіти в забезпеченні трансфо- рмаційних процесів і ...
1273058
  Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1273059
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 161-168. – ISSN 2310-0672
1273060
  Длугопольський О. Суспільний сектор економіки: сутність, тенденції розвитку та ефективність // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 41-59. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1273061
  Чабан А.І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 33-39
1273062
  Фаріон Ірина Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 178-186
1273063
  Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 46-49. – ISSN 1729-7206
1273064
  Сащук Г.М. Суспільний чинник телевізійної інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 69-75.
1273065
  Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32
1273066
  Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 70-74


  Представлені результати аналізу найбільш поширених в економічній літературі дефініцій суспільних благ. Показано, що деякі із відмінних рис, що їх зазвичай приписують суспільним благам, насправді такими не є.
1273067
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1273068
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. Конволют. Переплетено з: Розвідки про церковні відносини на Укераїні-Руси XVI-XVIII вв. Львів, 1900. - [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1273069
  Телешун С.О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.8-11. – ISSN 0868-8117
1273070
   Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
1273071
  Пайда Ю.Ю. Суспільні відносини як об"єкт регулювання релігійних норм // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-78. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1273072
  Терно Сергій Олександрович Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1273073
  Іллюшин І.І. Суспільні і політичні передумови утворення селянською партією власних збройних формувань під час гітлерівської коаліції Польщі в 1939-1945 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-152. – (Історія ; Вип. 33)


  Проаналізовано суспільно-політичні фактори, які зумовили утворення селянською партією збройної організації під час гітлерівської окупації Польщі в роки другої світової війни.
1273074
  Ярмоленко П.Я. Суспільні ідеали та ідеали особистості / П.Я. Ярмоленко. – К., 1970. – 48с.
1273075
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Розумний М.М.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Киев, 2006. – 452с. – Бібліогр.: л. 374-452
1273076
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв
1273077
   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
1273078
  Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини - об`єкт кримінально - правової охорони і захисту: кримінолого - когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.158-167. – ISSN 1609-0462
1273079
  Триндюк В.А. Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 111-114. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1273080
  Соболь В.А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв
1273081
  Піньковська Г.В. Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 90-95. – ISSN 2218-1199
1273082
  Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-30. – ISSN 0372-6436


  Усебічне вивчення досвіду і наслідків приєднання України до Болонського процесу, критичний аналіз постБолонської ситуації у вітчизняній вищій освіті, здійснені силами причетних до глобалізаційних процесів науковців і викладачів на шпальтах ...
1273083
  Князев В.М. Суспільні науки, соціальна технологія і сучасна практика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-12. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається малодосліджена у вітчизняній філософії та соціології проблема соціальної технології як форми суспільної практики, соціального управління та науково-практичного знання. Соціальна технологія посідає важливе місце у поглибленні зв"язку ...
1273084
  Горак Г.І. Суспільні науки: особливості , генезіс, структура / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 198с.
1273085
  Ващук І.М. Суспільні орієнтири у публіцистичних есе Юрія Андруховича // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 310-312. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1273086
  Міщенко О. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 105-110. – ISSN 2076-1333
1273087
   Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 336 с.
1273088
  Руденко О. Суспільні пртиріччя як важливий фактор впливу на стабільність суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-68
1273089
  Бакрадзе Л.М. Суспільні реформи як вид політичного управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 321-326. – ISSN 2076-1554
1273090
  Іллящук О.Б. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних індустріальних соціальних системах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-34
1273091
  Філкова О. Суспільні та політико-правові основи меценатської діяльності в сфері мистецтва в Україні 1990-2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 339-342. – ISBN 978-966-171-795-3
1273092
  Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 18-25. – ISSN 2078-3566
1273093
  Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції (аналітичний огляд) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36
1273094
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 66-80. – ISSN 1562-0905
1273095
  Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
1273096
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 144-151. – ISSN 2071-4653
1273097
  Сангаєвська Наталія Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1999-4966
1273098
  Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Визначено пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу в Україні та обгрунтовано джерела їх фінансового забезпечення з урахуванням національних особливостей і глобалізованого світу. Проаналізовано роль суспільних фінансів у розвитку людського ...
1273099
  Марченко С. Суспільні фонди споживання в колгоспах в період розгорнутого будівництва комунізму : Дис... канд.економ.наук: / Марченко С.,С.; Ін-т підвищення кваліфікаціх викладачів суспільних наук при КДУ. Кафедра політекономії. – Чернівці, 1965. – 276л. – Бібліогр.:л.266-276
1273100
  Дорофєєв В.М. Суспільні фонди споживання і гармонійний розвиток людини / В.М. Дорофєєв. – К., 1979. – 46с.
1273101
  Черевченко В.М. Суспільні фонди споживання та їх використання колгоспним селянством при переході до комунізму : Дис... канд. економ.наук: / Черевченко В.М.; КДУ. Кафедра політичної економії гуманітарних фак-тів. – К., 1964. – 268л. – Бібліогр.:л.1-40
1273102
  Чухно А.А. Суспільні фонди споживання та їх роль // Комуніст України, 1961. – №10
1273103
  Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу практики застосування соціального аудиту та зіставлення його зі спорідненими поняттями (діагностикою, моніторингом та експертизою) теоретично визначені суспільні функції соціального аудиту. Розширені та конкретизовані принципи ...
1273104
  Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1273105
  Бочарова О. Суспільні функції університетів та концепції розвитку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто суспільні функції університетів, а також вплив університетської освіти та диплому на подальшу долю випускника. Університети виконують роль своєрідних «камер схову мільйонів молодих людей», особливо перед безробіття. «Надлишок» випускників ...
1273106
   Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6840-1
1273107
  Бєльска Т.В. Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 30-39. – ISSN 2414-05-62
1273108
  Ортинський В.Л. Суспільно- небезпечні прояви нелегальної економічної діяльності в державному секторі економіки України: постановка проблеми // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.51-57
1273109
  Дорошенко В.3. Суспільно-виробничий характер видатків бюджету соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 67-77. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Задача этой статьи - на анализе общественно-производственного использования бюджетных средств при социализме раскрыть содержание бюджета как категории марксистско-ленинской политэкономии и принципиальное отличие бюджета при социализме от бюджета ...
1273110
  Шетеля В. Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 145-151
1273111
  Руднєва М. Суспільно-географічіні аспекти формування виноробних кластерів Нової Зеландії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 175-177
1273112
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02, 10 / Сегіда Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна М-ва освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Харків, 2017. – 541 арк. – Додатки: арк. 409-541. – Бібліогр.: арк. 13-23, 376-408
1273113
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Сегіда Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 44 с. – Бібліогр.: 83 назви
1273114
  Мацієвська Т.В. Суспільно-географічна концепція функціонування інтегрованих територіальних агропромислових комплексів (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 112-116. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1273115
   Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, С.А. Покляцький, В О. Чіпко Горміз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1273116
  Коцан Н.Н. Суспільно-географічна оцінка спеціальної економічної зони "Яворів" та її пільговий митно-правовий статус // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 136-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1273117
  Грицку Вероніка Стенанівна Суспільно-географічна оцінка сруктурних зрушень в АПК Чернівецької області : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Грицку Вероніка Стенанівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1273118
  Грицку В.С. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області : 11.00.02: Дис. ... канд. георграф. наук / Грицку В. С.; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 144л. – Бібліогр.: С.132-144
1273119
  Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія / І.О. Пилипенко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-254. – ISBN 978-617-7243-83-9
1273120
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка в Київському університеті / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1273121
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка магістрів в Київському національному університеті / Я.Б. Олійник, ПІстун // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць
1273122
   Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / [ за ред. Я.Б. Олійника ] ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 600 с. – 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-521-457-1
1273123
  Дудник І. Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня / І. Дудник, О. Борисюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 132-135. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1273124
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічна сутність інвестиційної діяльності в АПК / Н.І. Мезенцева, Л.Г. Тодорашко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 142-147. – Бібліогр.: 2 назви
1273125
  Пугач С. Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області / С. Пугач, А. Сліпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 173-176. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1273126
  Заблотовська Н.В. Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці / Н.В. Заблотовська, Ю.В. Бундзяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 136-139. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1273127
  Бобровицький А.В. Суспільно-географічна чутність інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 127-138. – Бібліогр.: 10 назв.
1273128
  Кича К. Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області / К. Кича, А. Кича // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 20-24. – ISSN 2413-7154


  У статті представлено дослідження основних процесів територіальної організації обласного будівельного комплексу таких як: розміщення, зосередження, інтеграція, галузево-територіальна структуризація. У результаті, вивчено галузеву структуру ...
1273129
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 191-231. – Бібліогр.: л. 171-190
1273130
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1273131
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Дис...канд. географічних наук:11.00.02 / Донець Ірина Анатоліївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001. – 162л. + Додатки:л.155-162. – Бібліогр.:л.145-154
1273132
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Донець І.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21с.
1273133
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214, [23] л. – Додатки: 23 л. – Бібліогр.: л. 199-214
1273134
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1273135
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. – Бібліогр.: арк. 170-192 та в додатках: арк. 225-227
1273136
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1273137
  Кича К.Ф. Суспільно-географічне дослідження легкої промисловості Рівненської області / К.Ф. Кича, А.С. Кича // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-285-259-2
1273138
  Клімчук Б.П. Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 176-180


  Висвітлені підходи до суспільно-географічного дослідження малого підприємництва. Обґрунтовано суспільно-географічну сутність малого підприємництва, розкрито зміст та визначено основні його класифікаційні таксони. Розглянуто особливості формування та ...
1273139
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00 02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 262 л. – Додатки: л. 199-262. – Бібліогр.: л. 175-198
1273140
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273141
  Вавринів Л. Суспільно-географічне дослідження поведінкового середовища як чинника формування поведінки молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 148-154 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1273142
  Трохименко І. Суспільно-географічне дослідження послуг сільського зеленого туризму Кіровоградської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 160-164. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі у сільській місцевості на прикладі Кіровоградської області. Досліджено нові форми господарювання та об"єкти розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму. Установлено їхню кількість за ...
1273143
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 453, [4] л. + Додатки: л. 407-453. – Бібліогр.: л. 372-406
1273144
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40с. – Бібліогр.: 63 назви
1273145
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 412 л. – Додатки: л. 347-412. – Бібліогр.: л. 313-346
1273146
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1273147
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне дослідження регіонального розвитку з використанням карт самоогрганізації // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 164-171. – ISBN 966-7650-87-1
1273148
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додатки: л. 184-198. – Бібліогр.: л. 168-183
1273149
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1273150
  Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 297 арк. – Додатки: арк. 238-297. – Бібліогр.: арк. 9-11, 218-237
1273151
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215л. – Додаток : л. 156-215. – Бібліогр. : л. 140-155
1273152
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1273153
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2015. – 264 арк. – Додатки: арк. 200-264. – Бібліогр.: арк. 180-199
1273154
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273155
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1273156
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 211 арк. – Додатки: арк. 187-211. – Бібліогр.: арк. 170-186
1273157
  Кобилін П. Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 154-165. – ISSN 2076-1333
1273158
  Фоменко С.О. Суспільно-географічне дослідження транснаціональних корпорацій Сполучених Штатів Америки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 240-243
1273159
  Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1273160
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-141. – ISBN 978-966-361-758-9
1273161
  Чубрей Х.Ю. Суспільно-географічне дослідження щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 228-231
1273162
  Дністрянський М. Суспільно-географічне макрорайонування України: нові методологічні підходи і пропозиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 140-149. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1273163
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : Монографія / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 253с. – ISBN 966-594-737-0
1273164
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Дис. ... доктора географічних наук. Спец.11.00.02 - економічна та соціальна географія / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. + Додатки л. 328 - 407. – Бібліогр.: л. 303 - 327
1273165
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Автореф. ... дис. д-ра географ. наук: Спец. 11.00.02 / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1273166
  Пістун М.Д. Суспільно-географічне районування України : Тексти лекції з курсу " Економічна і соціальна географія України " для студ. географ. ф-тів / М.Д. Пістун; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 41с.
1273167
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України : Навчальний посібник для студ. географ. та екон. спец. / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 228с. – ISBN 966-594-156-9
1273168
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: 11.00.02 / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1273169
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. + Додатки: л.145-162. – Бібліогр.: л.136-144
1273170
  Афоніна О.О. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області / О.О. Афоніна, І.М. Філоненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 2308-135X
1273171
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 236-238. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міста у кожній області історично формувалися як центри територій, які стали їх ядрами та сконцентрували у собі такі функції: управління і торгівлі, культури та освіти, промислового виробництва, обслуговування населення та інші. Міста є вузлами ...
1273172
  Килимчук А.А. Суспільно-географічний аналіз зон вільної торгівлі в КНР // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 201-211. – ISSN 2308-135X
1273173
  Сайчук В. Суспільно-географічний аналіз міграції населення Хмельницької області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 178-181
1273174
  Андріюк Р.О. Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 222-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1273175
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз продовольчої безпеки України / Л.В. Мельник, Г.В. Собченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 204-211 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1273176
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено регіональний аналіз основних рис і тенденцій ринку праці України. In the article are maid the regional analysis of main specialties and tendencies of Ukrainian labour market.
1273177
  Живага А.Ю. Суспільно-географічний аналіз рівня народжуваності та смертності населення в Україні // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 131-134
1273178
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз розвитку поштового зв"язку в Україні / Н.І. Мезенцева, В.В. Лисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 189-194. – Бібліогр.: 4 назви
1273179
  Кібка А.В. Суспільно-географічний аспект розвитку малого підприємництва в регіонах України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 252-255
1273180
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273181
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. + Додаток: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 151-159
1273182
  Борисюк О.А. Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 235-242 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1273183
  Бейдик О. Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристичній галузі / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано пріоритетні напрями взаємодії України та країн ЄС в галузі туризму, запропоновано карти кількісної структури в"їзного та виїзного туризму "Україна - ЄС". Priority lines of interaction between Ukraine and European Union (EU) Member ...
1273184
  Лисенко В.В. Суспільно-географічні аспекти вивчення інформаційної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 178-183. – Бібліогр.: 4 назви
1273185
  Мархонос С. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-54. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність працересурсного потенціалу туристичної сфери і його територіальної організації . Визначено проблеми територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України та фактори його формування. The features of forming ...
1273186
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області : Автореф. дис. ... канд географічних наук: спец. 11.00.02 / Заволока Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
1273187
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харьківської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Заволока Ю.Ю.; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Каф-ра соціально-економічної географії і регіонознавства. – Харків, 2008. – 210л. + Додатки: л.183-210. – Бібліогр.: л.163-182
1273188
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 190-252. – Бібліогр.: л. 179-189
1273189
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Додатки: арк. 175-193. – Бібліогр.: арк. 152-174
1273190
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1273191
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1273192
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 277 арк. – Додатки: арк. 195-277. – Бібліогр.: арк. 175-194
1273193
  Нич Т.В. Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Нич Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1273194
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1273195
  Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1273196
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Батиченко Світлана Павлівна.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 175-230. – Бібліогр.: л. 154-174
1273197
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273198
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська Ірина Геннадіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: л.157 - 177
1273199
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: 9 назв
1273200
  Гудзеляк Ірина Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / Гудзеляк Ірина, Верчин Наталія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 84-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1273201
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграціі України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.; 7 назв
1273202
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1273203
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. + Додатки: л.187-231. – Бібліогр.: л.169-186
1273204
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л.193-223. – Бібліогр.: л. 168-192
1273205
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1273206
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 284 л. – Додатки: л. 198-284. – Бібліогр.: л. 171-197
1273207
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1273208
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 158-179; Дод.: л. 1-23
1273209
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.:6 назв
1273210
  Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 54-58
1273211
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Семенюк Л.Л.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – 241с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: л. 169-185
1273212
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Семенюк Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: 11 назв
1273213
  Ковтун А.В. Суспільно-географічні аспекти сільського розселення в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 98-104. – Бібліогр.: 4 назви
1273214
  Штельмах О.О. Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Ольга Олексіївна Штельмах; КНУТШ. – Київ, 2006. – 171, [53]л. – -Додатки л. [53]
1273215
  Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1273216
  Любіцева О. Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні / О. Любіцева, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення формування сталого розвитку туризму в Україні. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові сталого розвитку туризму в Україні. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку туризму в Україні відповідно до ...
1273217
  Яворська В. Суспільно-географічні аспекти старіння населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Україна належить до країн з високою інтенсивністю депопуляційних процесів, що зумовлюється низкою різнопланових чинників економічного, соціально-культурного, інституціонального характеру. Масштабна та затяжна депопуляція виступає нині складовою і одним ...
1273218
  Мельник І.Г. Суспільно-географічні аспекти старіння населення в України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 73-84
1273219
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.182-204. – Бібліогр. : л.163-181
1273220
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
1273221
  Сировець С. Суспільно-географічні аспекти територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові рекреаційно-туристичної діяльності. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку ...
1273222
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; М-во освіти та науки України ; Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 223 л., табл. + Додаток: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 171-187
1273223
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1273224
  Осіпчук І. Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області / І. Осіпчук, П. Черняк, В. Бриж // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
1273225
  Дудник І. Суспільно-географічні аспекти управління регіоном / І. Дудник, І. Борисюк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 94-97. – ISSN 2076-1333
1273226
  Кравець Т.М. Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 209-216 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1273227
  Сайчук В.С. Суспільно-географічні аспекти функціонування та прогноз розвитку регіонального ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 258-265. – Бібліогр.: 7 назв
1273228
  Дорошенко В. Суспільно-географічні аспекти функціонування товарного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто (просторові) географічні підходи до вивчення ринків товарів та послуг. The article deals with the geographical approach to the commodity market research.
1273229
  Лимаоь Т.В. Суспільно-географічні аспекти функціонування трубопровідного транспорту Полтавської області // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 207-210. – ISBN 978-966-182-397-5
1273230
  Сергєєва Ю. Суспільно-географічні атрибути реляційних баз даних геоінформаційних систем // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 195-199. – ISSN 2076-1333
1273231
  Мамчур О. Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1273232
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ-ст. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, В.М. Матвієнко // Вісник.Географія,вип.45
1273233
  Іщук С.І. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ століття / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито основні напрямки розвитку вітчизняної суспільної географії в першій половині ХХ ст.
1273234
  Качаев Ю.Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1561-4980
1273235
  Гудзеляк І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 28-34. – ISSN 2413-7154
1273236
  Нефедова Н.Є. Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 107-114. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1273237
  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник для студ. географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.Г. Топчієв; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632с. – ISBN 966-318-404-3


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1273238
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичної екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Автореф. дис. ...кагд. географ. наук: 11.00.02 / Наталія Володимирівна Корнілова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1273239
  Корнілова Наталія Володимирівна Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Корнілова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.161-229. – Бібліогр.: л.145-160
1273240
  Ярошенко О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області / О. Ярошенко, І. Осіпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 202-206. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1273241
  Мельник Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельник І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 270л. + Додатки: л.205-270. – Бібліогр.: л.189-204
1273242
  Чорний М. Суспільно-географічні зв"язки: понятійно-термінологічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні терміни та поняття супільно-географічних зв"язків, а також розроблено понятійно-термінологічну систему(ПТС) досліджуваних зв"язків через категорію "Світового господарства". Запропоновано свій погляд на суспільно-географічні ...
1273243
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні знання про Україну / Я.Б. Олійник, П.П. Борщевський // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1273244
  Марчук Ю.І. Суспільно-географічні основи дослідження житлового господарства найбільших міст України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 162-164
1273245
   Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу території: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський, Ю.Д. Качаєв, Н.М. Пашинська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 42-48 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1273246
  Підгрушний Г.П. Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу центрів соціально-економічної активності: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 42-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1273247
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону / Я.Б. Олійник, Л.Я. Лотоцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 193-198. – Бібліогр.: 5 назв.
1273248
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1273249
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 409 л. + Додатки: л. 373-409. – Бібліогр.: л. 347-372
1273250
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Нємець К.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 433 л. + Додатки: 406-433. – Бібліогр.: л. 371-406
1273251
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційого розвитку соціогеосистем : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Костянтин Аркадійович Нємець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 30с. – Бібліогр.: 37 назв
1273252
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 300с. : 33 рис., 35 таб. – 6 додатків. – Бібліогр.: 115 дж.


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1273253
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 284 с. – ISBN 966-521-420-9


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1273254
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 564 л. – Додатки: л. 536-564. – Бібліогр.: л. 467-535
1273255
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр. : 55 назв
1273256
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 114-118. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1273257
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато-адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1273258
  Кандиба Юрій Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Кандиба Юрій, Логвинова Марина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
1273259
  Ковач О.Д. Суспільно-географічні особливості внутрішніх міграційних процесів в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 165-168. – ISBN 978-966-285-399-5
1273260
  Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дудкіна Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1273261
  Бульба Ю.М. Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1273262
  Стеценко Т.О. Суспільно-географічні особливості столичного ринку праці України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 228-230
1273263
  Гребень А. Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров"я Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154
1273264
  Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1273265
  Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273266
  Тиква В. Суспільно-географічні особливості формування міських поселень Сумської області в період Польсько-Литовської доби // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 186
1273267
  Запухляк Н.І. Суспільно-географічні особливості формування ринку праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 83-88. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1273268
  Фащевський М.І. Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області / М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1273269
  Височин М.Ю. Суспільно-географічні особлівості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Височин М.Ю.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1273270
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1273271
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 176-230. – Бібліогр.: арк. 154-175
1273272
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні підходи до районування територій з критичною екологічною ситуацією // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 195-204
1273273
  Стецький В. Суспільно-географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1273274
  Руденко В. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "Encyclopedia of Ukraine" (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 140-143. – ISSN 2076-1333
1273275
  Котик Л.І. Суспільно-географічні проблеми діяльності підприємств Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 205-210 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1273276
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 4. – 1999. – 77с.
1273277
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 3. – 1999. – 61с.
1273278
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 2. – 1999. – 71с.
1273279
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 1. – 1999. – 56с.
1273280
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 5. – 1999. – 93с.
1273281
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 2 міжнар. наук.-практич. конф. ( Київ, 15-16 травня 2001 р.). – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 200 с. – ISBN 966-521-131-5
1273282
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 року). – Київ : ВГЛ Обрії, 2004. – 308 с.
1273283
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1273284
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217, [92] л. – Додатки: 92 л. – Бібліогр.: л. 197-217
1273285
  Запотоцький С. Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житла обласних центрів Західного регіону України. Визначено залежність вартості житла від соціально-економічного стану області. Проведено аналіз вартості житла в межах окремих ...
1273286
  Кича А. Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов / А. Кича, К. Кича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 88-91. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади розвитку промисловості Рівненської області. Динаміка показників розвитку промисловості продемонстрована на прикладі індексів промислової продукції, розрахунок яких здійснено за допомогою ланцюгового ...
1273287
  Запотоцький С. Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, А. Екезлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Визначено підходи до формування і класифікації ринку житла та його роль і місце в господарському комплексі регіону. Проведено аналіз чинників, що формують попит та ...
1273288
  Западнюк С.О. Суспільно-географічні фактори міграції населення : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1273289
  Новосад Н.О. Суспільно-географічні фактори розвитку в"їзного туризму України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1273290
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні фактори формування криміногенної ситуації у Кіровоградській області / Л.Л. Семенюк, Ю.Ю. Сільченко, Т.І. Уваєва // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-285-361-2
1273291
  Стафійчук В.І. Суспільно-географічні чинники та наслідки перенесення столиць у ХХ столітті / В.І. Стафійчук, О.О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 263-271. – Бібліогр.: 5 назв
1273292
  Буткалюк К.О. Суспільно-географічні чинники формування регіональних ринків праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 78-83. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1273293
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Бородієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166л. – Бібліогр.: л.155 - 166
1273294
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / КНУТШ; Бородієнко О. В. – Київ, 2005. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв
1273295
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 209 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 190-209. – Бібліогр.: арк. 170-189 та в додатках: арк.207-209
1273296
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1273297
  Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 157-183. – Бібліогр.: л. 142-156
1273298
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 250 л. – Додатки: л. 205-250. – Бібліогр.: л. 179-204
1273299
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1273300
  Логвин М.М. Суспільно-духовні аспекти сучасних демографічних процесів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 122-129. – Бібліогр.: 7 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1273301
  Дудник І.М. Суспільно-екологічне районування - новий підхід в суспільно-географічних та екологічних дослідженнях / І.М. Дудник, І.В. Литовченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 184-196. – Бібліогр.: 16 назв
1273302
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Литовченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 253л. + Додатки: л.183-253. – Бібліогр.: л.165-182
1273303
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - Економічна та соціальна географія / Литовченко І.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1273304
  Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках 19 ст. / Л.Я. Корнійчук. – Київ : Київський університет, 1971. – 255с.
1273305
  Мальська М. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 218-223. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1273306
  Гаталяк О.М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 36-42. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1273307
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1273308
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 столяття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. – Бібліогр.: л. 179-199; Дод.: л. 200-206
1273309
  Крюкова І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 53-57. – ISSN 1728-6220
1273310
  Климко Н.Г. Суспільно-економічні перетворення в Німецькій Демократичній Республіці / Н.Г. Климко. – Львів, 1959. – 36с.
1273311
  Керунова В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального стратухвання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С.78-84. – ISSN 0131-775Х
1273312
  Назаркевич І. Суспільно-економічні проблеми розвитку інтелектуального потенціалу України / І. Назаркевич, М. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 214-217. – ISSN 2078-5860
1273313
  Кучерук Т.В. Суспільно-економічні трансформації: еволюція наукових поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 41-45. – Бібліогр: на 12 пунктів
1273314
  Борисова Н.В. Суспільно-економічні умови розвитку іншомовної освіти на Україні у 1917-1920 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Освітні процеси в Україні 1917-1920-х pp. відбувалися поряд із суспільними, економічними та політичними. Іноземні мови вивчались у школах, гімназіях, коледжах і в інших навчальних закладах. Видавались програми, в яких іноземним мовам відводилось ...
1273315
  Грицюта Н.М. Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 134-142


  У статті розглянуто домінантні тенденції вітчизняної соціальної реклами в контексті суспільно-етичних проблем національного соціуму. Увагу приділено шляхам подолання труднощів розвитку соціальної комунікації, що має на меті гуманізацію суспільства, ...
1273316
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1273317
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1273318
  Швед З.Б. Суспільно-історична природа хасидизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1273319
  Жулковський В. Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 52-58. – ISSN 2309-9127
1273320
  Рябенко В. Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2226-3012
1273321
  Бідзіля Ю. Суспільно-історичні умови зародження періодики на Закарпатті // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7132-48-5
1273322
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193
1273323
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 12 назв
1273324
  Хмелькова Г. Суспільно-корисна діяльність сільського священника II половини XIX - початку XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-171-893-6
1273325
  Дудка Раїса Анатоліївна Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х - на початку 60-х років ХХ століття : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Дудка Раїса Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.160-180
1273326
  Дудка Р.А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років 20 століття : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Дудка Р.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 22л.
1273327
  Яручик О. Суспільно-культурне та наукове життя української еміграції в міжвоєнній Варшаві
1273328
  Миронова Т.В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1273329
  Локарєва Г.В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об"єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Галина Локарєва, Катерина Петровська ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-262. – ISBN 978-966-599-474-9
1273330
  Ісіченко І. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглядається проблема національної ідентичності та її зв"язку з вивченням курсу української літератури X-XVIII ст. в українських університетах, наголошуючи на інтегрованості українського письменства в загальноєвропейській літературний процес і потребі ...
1273331
  Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості / В.Ю. Келембетова. – К, 1984. – 192с.
1273332
  Кондрацький А.А. Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму / А.А. Кондрацький Акад. наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 160 с. – ISBN 978-966-8009-87-7
1273333
  Малацай І. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 24–31. – ISSN 2309-9356
1273334
  Вавренюк Р.С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07..00.03 / Вавренюк Р.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 26 с.
1273335
  Бойчук Л. Суспільно-політична діяльність К. Трильовського (середина 1920-х - 1930-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 63-67. – ISSN 1728-9343
1273336
  Магась В.О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 147-158. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1273337
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 239л. – Бібліогр.: л.202-239
1273338
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1273339
  Малиновський Р. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України в умовах незалежності: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-113. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Уперше розглянуто актуальні питання історіографії суспільно-політичної діяльності Комуністичної партії України в умовах незалежності, проаналізовано основні висновки вчених, які досліджували нові політичні партії України, а також зроблено спроби ...
1273340
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. + Додаток: л. 175-181. – Бібліогр.: л. 182-200
1273341
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
1273342
  Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 45-49. – ISSN 1998-4634
1273343
  Хмельницька Л. Суспільно-політична діяльність О.Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 61-65. – ISSN 2309-9356


  У статті проведено неупереджений, комплексний аналіз ролі та місця суспільно-політичної та громадської діяльності О. Я. Шумського в тому числі й на посаді Наркома освіти УСРР 1924-1926 рр. в контексті проведення політики українізації. Опрацювання ...
1273344
  Бутриновська О. Суспільно-політична діяльність польських студентів університету Св. Володимира в перші роки його існування // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-171-893-6
1273345
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 31-33
1273346
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Директорії (14 грудня 1918 - 21 листопада 1920 р.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 71-73.
1273347
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці XIX- початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 439-441
1273348
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 183-185.
1273349
  Гуйванюк М. Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1273350
  Міщук А. Суспільно-політична діяльність УРП - УСРП: стан наукової розробки / А. Міщук, М. Міщук // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 148-155. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1273351
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907рр. / В.Й. Борисенко, Г.А. Непорожня; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 149 с. – ISBN 966-660-085-4
1273352
  Матковська О.В. Суспільно-політична і культурно-освітня діяльність братств в Україні ( кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст. ) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С.36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1273353
  Галушка-Адайкін Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 72-84
1273354
  Сівков І.В. Суспільно-політична лексика в Корані // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 145-158. – ISSN 1608-0599
1273355
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст.) : монографія / В.Й. Борисенко, А.В. Тарасов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2013. – 216, [2] с. – Імен. покажч.: с. 203-210. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7104-16-1


  У пр. № 1700246 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів у дар! Підпис. 20.Х.15 р.
1273356
  Пархітько О.В. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської українськомовної преси (1917–1918) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 124-129


  статті досліджено проблематику одеської українськомовної періодики 1917–1918 рр., яка, незважаючи на свою нечисленність та маргінальність, порушила низку загальнонаціональних питань. Наголошено, що тогочасні українські часописи стали важливим етапом ...
1273357
  Халімончук А.М. Суспільно-політична сатира Івана Франка. / А.М. Халімончук. – Львів, 1955. – 92с.
1273358
  Бобош Я. Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини XIX - початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  У 1873 р. було засноване Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка (НТШ ім. Т.Г. Шевченка), яке понад 15 років очолював М. Грушевський. Воно згуртувало майже всіх провідних східно- та західноукраїнських учених,, а також науковців з європейських країн. ...
1273359
  Палій О.П. Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років XX ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi здiйcнeнo огляд ocновних cycniльнo-noлimuчнux та культурних подій у Чexocлoвaччuнi 1960-х рoкiв, які cymmeeo вплинули на рoзвumoк чecькoї nрoзu цієї do6u. Cumyaцiя у cycniльcmвi ma кyльmyрi oцiнюєmьcя як neрeдyмoвa для вuнuкнeння nocmмoдeрнoгo ...
1273360
  Кучер В. Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-5322-3
1273361
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273362
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 254 арк. – Додатки: арк. 231-254. – Бібліогр.: арк. 198-230
1273363
  Череняк І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 268-278.
1273364
  Волківський М. Суспільно-політична та культурна діяльність Ярослава Сейферта в 1940 - 1986 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 440-443. – ISBN 978-966-171-893-6
1273365
  Тельвак В. Суспільно-політична та наукова діяльність Михайла Грушевського доби Центральної Ради очима сучасників // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 345-358. – ISBN 978-966-611-826-7
1273366
  Кпиш І. Суспільно-політична та педагогічна діяльність М. Міхновського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 288-291. – ISBN 978-617-640-146-9
1273367
  Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920-30-ті роки) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-84. – ISSN 0869-3595
1273368
  Гайдай В.В. Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 180-186
1273369
  Футала Василь Петрович Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 - 1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 195-210. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано праці українських істориків, що вийшли друком за останні півтора десятка років і присвячені діяльності політичних партій, рухів та громадських організацій Західної України міжвоєнної доби XX ст. Показано особливості розвитку ...
1273370
  Ніколаєнко О. Суспільно-політичне життя поляків на Поділлі в 70-90-і рр. ХІХ ст. // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 14-18
1273371
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
1. – 1973. – 319с.
1273372
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
2. – 1974. – 391с.
1273373
  Комаров Володимир Олексійович Суспільно-політичне життя України в кінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст. : (з досвіду формування історичних понять) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-17
1273374
  Романчишин В.Г. Суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ століття як культурологічна модель самоідентифікації національного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-72. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено роль культурологічних досліджень провідних українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття у процесі відродження та утвердження національної самосвідомості та самоідентифікації національного досвіду. Простежено вплив цих ...
1273375
  Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.) : нариси для самостійного опрацювання з курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2004. – 97 с.
1273376
  Кульчицький С.В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 - першій половині 2015 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 154-175. – ISSN 0130-5247
1273377
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 180-203
1273378
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273379
  Мельник А.І. Суспільно-політичне становище українського населення Австро-Угорщини як фактор формування державно-правових поглядів Ю. Романчука // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1273380
  Конта Р. Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 8-13. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується проблема впливу суспільно-політичного чинника на розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка, яка розкривається шляхом аналізу "Хронік НТШ". В статье исследуется проблема влияния общественно-политического ...
1273381
  Катрич В.М. Суспільно-політичний ідеал В.Г. Бєлінського // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 123-130. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье дается изложение революционно-демократических взглядов В.Г. Белинского на вопросы социализма и революции. При этом подчеркивается, что социалистические взгляды В.Г. Белинского выражали его глубокую ненависть к самодержавию и крепостничеству, ...
1273382
   Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР. – К., 1989. – 453с.
1273383
  Косачевич М. Суспільно-політичний розвиток Західно-Українських земель у 50 - 70-х рр. XIX ст. у складі Австор-Угорської імперії : (Історія України, 9 кл.Приглиблений курс.Семінар для допитливих) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1273384
  Галушка-Адайкін Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 85-94. – ISSN 2077-7280
1273385
  Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії = Socio-political development of the Roman Impire : в I – на поч. III ст. н. е.: від "відновлення" Республіки до сенатської монархії / Олег Петречко ; [наук. ред. Т. Біленко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 396 с. – Бібліогр.: с. 334-377 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-686-5
1273386
  Набока С. Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні у 1964-1984 рр. Проаналізовано зміни в культурно-освітній, суспільно-громадській, політико-управлінській сферах життя в ці роки. Визначено закономірності і ...
1273387
  Бойко О.Д. Суспільно-політичний розвиток України в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Історія ; Вип. 39)


  Аналізуються етапи, характерні риси та особливості суспільно-політичних процесів в Україні в часи перебудови.
1273388
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 450 л. – Бібліогр.: л. 368-450
1273389
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1273390
  Буцик А.К. Суспільно-політичний рух в Росії 30-50 років ХІХ ст. / А.К. Буцик. – Київ : Радянська школа, 1964. – 260с.
1273391
  Казьмирчук Г.Д. Суспільно-політичний рух в Росії середини 20 - початку 60-х років XIX ст. в дослідженнях істориків України (1956 - 1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-79. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается научная деятельность исследователей Советской Украины на современном этапе по изучению проблем освободительного движения в России после поражения восстания декабристов и до ликвидации крепостного права.
1273392
  Гордієнко Л.М. Суспільно-політичний рух в Україні 40-60-х років ХІХ ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 31 (215). – С. 15-18
1273393
  Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 300с.
1273394
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Білобровець О.М.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 230л. – Бібліогр.: л. 203-230
1273395
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білобровець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1273396
  Михайлюк Віталій Павлович Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 80-х років : Дис... докт. історичнихнаук: 07.00.01 / Михайлюк Віталій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 330л. – Бібліогр.:л.310-330
1273397
  Мзее Хасан Саїд. Суспільно-політичний устрій Занзібару // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 106. – (Серія права ; № 6)
1273398
  Босенко Н.П. Суспільно-політичний устрій Київської Русі (історіографічний нарис) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 3-14. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1273399
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мійонського Криту (друга половина 17-середина 15 ст. до н.е.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Перещ В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1273400
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина 17 - середина 15 ст. до н.е.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Перещ В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.182-183. – Бібліогр.: л.183-202
1273401
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1273402
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 221-254. – Бібліогр.: арк. 183-220
1273403
  Примаченко Л. Суспільно-політичний фактор в системі зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 55-57
1273404
  Солдатенко В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0372-6436
1273405
   Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939-1941 рр. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, О.В. Лабівка, Н.Д. Островська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 68-73. – ISSN 1681-2751
1273406
  Філатов М. Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США на початку ХХІ століття. The article makes an attempt to characterize discussion in the American society ...
1273407
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 200-236
1273408
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1273409
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 180-223
1273410
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1273411
  Головаха І.П. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки / І.П. Головаха; АУ УРСР. Інститут філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 212с.
1273412
  Манзенко П.Т. Суспільно-політичні і філософські погляди М. Павлика / П.Т. Манзенко. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 124 с.
1273413
  Галів М. Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
1273414
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 66-75


  У статті досліджуються суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка. Наголошується на взаємному впливові політичного світогляду братчиків і творчості Т. Шевченка.
1273415
  Лукач У.Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці XIX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 129-134
1273416
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Тараса Шевченка у поемі "Сон" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 297-309. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1273417
  Борисенко М. Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 32-38
1273418
  Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1273419
   Суспільно-політичні клуби імені Я. Галана. – К., 1985. – 79с.
1273420
  Львова О.Г. Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1273421
  Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В.А. Гриневич; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-02-4486-5
1273422
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1273423
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
1273424
  Кикоть С. Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття. - // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-272. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1273425
  Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. : Монографія / М.Л. Головко; Акад. праці і соц. відносин федерац. спілок України. – Київ : Олан, 2004. – 704 с. – ISBN 966-95837-1-3
1273426
  Дяків В. Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-их рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 555-563. – ISSN 1028-5091
1273427
  Бухалов Ю.Ф. Суспільно-політичні погляди / Ю.Ф. Бухалов. – К, 1957. – 152с.
1273428
  Хомутенко А. Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років ХІХ на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються політичні позиції Бориса Дмитровича Грінченка кінця 80-х років ХІХ ст. - початок ХХ століття; його участь в організації і діяльності Української радикальної партії; вплив Б. Грінченка на літературну боротьбу в Україні (кінець ХІХ ...
1273429
  Ленько Олександр Валерійович Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.02 / Ленько О.В.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
1273430
  Матлай Л.С. Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посту глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 182-189. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1273431
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251с. + Додатки : л. 197-213. – Бібліогр.: л. 214-251
1273432
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Біблогр.: 12 назв
1273433
   Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування : збірна студія. – Харків : Рух, 1931. – 200 с.
1273434
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди М.М.Коцюбинскьго / В.Ю. Євдокименко. – К., 1964. – 59с.
1273435
  Діптан І. Суспільно-політичні погляди М.П. Драгоманова: візія І.П. Лисяка-Рудницького // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 165-186. – ISSN 2075-1222
1273436
  Булгаріна Н. Суспільно-політичні погляди О.І.Герцена та питання української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.12-19. – ISBN 966-7800-03-2
1273437
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного / В.Ю. Євдокименко. – К., 1955. – 192с.
1273438
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис....кандид.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Роман Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-1765
1273439
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.0 / Слюсарчук Роман Олексійович; КНУТШ. – К., 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-175
1273440
  Слюсарчук Р.О. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Р.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.12-13
1273441
  Лілицький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.05 / Лілицький П.І.;. – К, 2001. – л.
1273442
  Ліницький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. філософ наук: 09.00.05 / Ліницький П.І.;. – К, 2001. – л.
1273443
  Ліницький П.І. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького. : Дис... Канд. філософ наук: 09.00.05 / Ліницький П.І.;. – К, 2002. – л.
1273444
  Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. / В.С. Дмитриченко. – К., 1957. – 68с.
1273445
  Позняков О. Суспільно-політичні події очима військової періодики (1917-1918 рр.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 109-115. – ISBN 966-7181-44-8
1273446
  Бекиров С.Н. Суспільно-політичні проблеми облаштування кримських татар = Аналіз їх висвітлення на сторінках газети "Авдет" (1990-2009 рр.) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Аналіз і систематизація матеріалів газети, вивчення проблеми облаштування депортованих народів і зміни їх стану
1273447
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ
Вип. 2. – 2016. – 200 с.
1273448
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 3. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1273449
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 4. – 2016. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1273450
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (5). – 2017. – 364 с. – Резюме укр., англ. мовами
1273451
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 2/3 (6/7). – 2017. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1273452
  Тищенко Ю.А. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Юлія Тищенко, Рустем Халілов, Михайло Капустін ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8136-90-0
1273453
  Романцов В. Суспільно-політичні процеси в грецьких селах Маріупольського повіту в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
1273454
  Міщенко М. Суспільно-політичні процеси в Україні після парламентських виборів 2006 року в дзеркалі громадської думки // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2007. – № 37/38. – С. 57-66
1273455
  Мазур Є. Суспільно-політичні процеси в українських землях на етапі створення і формування уніатської церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 60-64. – ISBN 978-966-171-795-3
1273456
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавства та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 481л. – Бібліогр.: л.385-481
1273457
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв
1273458
  Мотрук С. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено становище Чеських земель в роки Першої світової війни, проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, які сприяли остаточному формуванню концепції вирішення чеського питання та курсу на створення незалежної держави. В статье ...
1273459
  Андрухів І. Суспільно-політичні процеси на території Станіславської області в першій половині 1944 року / І. Андрухів, О. Безносюк, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 80-86. – ISSN 1728-9343
1273460
  Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття у творчості І.Я. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди І. Франка на роль і місце громади в житті українського суспільства, його розуміння проблеми праці та життя простих робітників. Висвітлено Франкові ідеї бажаного соціально-політичного устрою, заснованого на громадівських засадах. The ...
1273461
  Кінка С.М. Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси (допарламентський етап: 1985 - початок 1989 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 265-287. – ISBN 978-617-689-047-8
1273462
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки 20 ст.) : історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176с. – Бібліогр.: л. 155 - 176
1273463
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14с. – Бібліогр.: 3 назв.
1273464
  Кизименко І.О. Суспільно-політичні рухи в Україні 90-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 100-109
1273465
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні рухи трудящих УРСР середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 221-226. – ISBN 966-614-021-7
1273466
  Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1273467
  Гірняк С. Суспільно-політичні та історичні чинники формування української мови в Галичині кінця XIX - початку XX століть // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 89-99. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1273468
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179с. + Додатки: л. 177-179. – Бібліогр.: л. 160-176
1273469
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1273470
  Донець Г.П. Суспільно-політичні та філософські погляди О.І. Герцена / Г.П. Донець. – Чернівці, 1961. – 43с.
1273471
  Пренковська А. Суспільно-політичні терміни в лексикографії радянського і пострадянського періодів (Порівняльний аспект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
1273472
   Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі / [Матвєєва Л.В. та ін. ; упоряд.: О.С. Мавріна, І.В. Отрощенко ; відп. ред. Л.В. Матвєєва] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 219. - Геогр. покажч.: c. 205-208. - Анот. парал. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6589-9
1273473
  Бортнікова А. Суспільно-політичні умови запровадження магдебурзького права в містах волині (хv–60-ті рр. ХVІ ст.). // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 254-260. – ISSN 2312-8933
1273474
  Крупський І.В. Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 12-16


  Висвітлюються суспільно-політичні умови, в яких зародилася і функціонувала українськомовна газета "Рада", акцентується увага на основних проблемно-тематичних блоках газети, розкривається зміст деяких публікацій Elucidation social-political ...
1273475
  Шейхо К. Суспільно-політичні умови розвитку сирійської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 252-257


  Розглянуто історичні, політичні, суспільні умови, в яких зароджувалася, розвивалася сирійська преса, визначено основні засади її функціонування, охарактеризовано принципи інформування населення в сучасний період. Historical, political, public ...
1273476
  Костирєв А.Г. Суспільно-політичні функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-234. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто функції засобів інформації в демократичному суспільстві. Констатуючи генетично суперечливий характер функціонування медіа-системи, автор доходить висновку, що саме внутрішня суперечливість і робить вільну пресу необхідною умовою ...
1273477
  Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126
1273478
  Осипчук О.Ю. Суспільно-політичні чинники в динаміці змін традиційної культури українців передмістя Києва другої половини XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 288-295


  Досліджуються деформаційні процеси в етнокультурі українців передмістя Києва другої половини 20 століття та чинники, що їх зумовлювали. Доводиться, що радянська тоталітарна система була збудована на таких принципах, які в подальшому мали сприяти ...
1273479
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90- ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Адамович Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1273480
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні )90-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Наталія Миколаївна Адамович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 328 л. + Додптки: л. 302-328. – Бібліогр.: л. 235-301
1273481
  Марушинець А.В. Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 210-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1273482
  Назаренко І.Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т.Г.Шевченка / І.Д. Назаренко. – Вид. 2-е, доп. – К., 1964. – 400с.
1273483
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 215 арк. – Додатки: арк. 212-215. – Бібліогр.: арк. 189-211
1273484
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (DEUTSCHE WELLE): особливості німецького досвіду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1273485
  Цвєткова Ю.В. Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення Кормчих книг на території Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Проведено аналіз передумов появи на території Київської Русі збірок церковного і світського права, які увійшли в історію під назвою "Кормчі книги". At the article were analyzed preconditions of the appearance of the religious and non-religious law ...
1273486
  Медалієва О.З. Суспільно-просвітницький напрямок у діяльності наукових університетських історичних товариств Наддніпрянської України // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 26-30. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються В. Антонович,Т. Флоринський, М. Довнар-Запольський, І. Лучицький та ін.
1273487
  Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні 21 століття : Монографія / Здіорук С.І.; НІСД. – Київ : Знання України, 2005. – 552с. – ISBN 966-554-096-3
1273488
  Чернадчук В.Д. Суспільно-територіальні утворення як суб"єкти бюджетних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 436-444. – ISSN 1563-3349
1273489
  Кралюк П. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 210-211. – ISBN 978-966-2254-74-7
1273490
  Лошака І. Суспільно-церковні відносини в Україні : історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1273491
  Ломака І. Суспільно-церковні відносини в Україні: історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1273492
  Павлов С. Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 353-357. – ISSN 2076-1554
1273493
  Кузишин Андрій Суспільно географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1273494
  Черленяк І.І. Суспільно еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 40-50.
1273495
  Северин-Мрачковська Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 140-149


  У статті на основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба роз криття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності ...
1273496
  Рижикова Р.Я. Суспільно корисна діяльність піонерів / Р.Я. Рижикова. – К, 1962. – 35с.
1273497
  Любжина Т.К. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0201-7245
1273498
  Шушківський О.О. Суспільно корисна праця учнів. / О.О. Шушківський. – К, 1963. – 69с.
1273499
  Хоменко І.А. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 108-110


  Статтю присвячено українському радіомистецтву; зокрема, досліджується історія національної радіоп"єси та проблема впливу її на вітчизняну аудиторію.
1273500
  Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 349-360. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1273501
  Строган А.Ю. Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 563-568. – ISSN 1563-3349
1273502
  Кондра О. Суспільно небезпечні наслідки злочину у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми суспільно небезпечних наслідків злочину передбаченого ст. 232-1 КК України. Досліджено питання поняття шкоди, яка характеризує ці наслідки, визначено її форми, обсяг та сферу поширення. Є авторські висновки теоретичного характеру ...
1273503
  Газдайка-Василишин Суспільно небезпечні наслідки некорисливих злочинів проти власності: проблемні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 240-246. – (Юридична ; Вип. 1)
1273504
  Білецький І. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 139-142.
1273505
  Блецкан М.І. Суспільно політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ столітть / М.І. Блецкан. – Ужгород, 1995. – 64с.
1273506
  Цимбалюк М. Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 212-219. – ISSN 0132-1331
1273507
  Цимбалюк М.М. Суспільнобуттєві кореляти деформацій правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-16.
1273508
  Соловйов О.П. Суспільнокорисна праця учнів / О.П. Соловйов. – К., 1957. – 27с.
1273509
   Суспільнокорисна праця учнів (З досвіду роботи шкіл Вінницької області). – Київ : Радянська школа, 1957. – 111 с.
1273510
  Партолін М.П. Суспільнополітичні погляди М.М.Коцюбинського / М.П. Партолін. – Харків, 1953. – 139с.
1273511
  Гладких М.І. Суспільства апополітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361. – ISBN 966-642-073-2
1273512
  Гладких М.І. Суспільства первісні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361-362. – ISBN 966-642-073-2
1273513
  Гладких М.І. Суспільства синполітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362. – ISBN 966-642-073-2
1273514
  Шульга О. Суспільство-2016: 12 підсумкових тез // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 13


  "Наприкінці року можна і потрібно підбити підсумки: з якими настроями входить українське суспільство у новий — 2017-й — рік? Окреслимо деякі основні тренди, які проявилися в році, що минає, не претендуючи на повноту з огляду на обсяг статті*".
1273515
  Кононенко П.П. Суспільство - людина - герой літератури... / П.П. Кононенко. – Київ, 1968. – 126с.
1273516
   Суспільство - людині. – К., 1989. – 39с.
1273517
  Буян І. Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 105-122. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1273518
  Бойченко І.В. Суспільство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362-363. – ISBN 966-642-073-2
1273519
  Слабошпицький М. Суспільство активізується проти теледебілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 4


  Інформаційний простір України: загрози, виклики, перспективи
1273520
  Судаков В. Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1273521
  Гелбрейт Д.К. Суспільство блага = The good society : пора гуманності : пер. з англ. / Джон Кенет Гелбрейт. – Київ : Скарби, 2003. – 158, [2] с. – Алф. покажч.: с. 151-158. - Парал. тит. арк. ориг. – ISBN 966-8016-04-1
1273522
  Бойченко І.В. Суспільство відкрите і закрите / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 363-364. – ISBN 966-642-073-2
1273523
  Шинкаренко О. Суспільство за межею реальности // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38


  "Майстер угорського авторського кіна Бела Тар (Bela Tarr) задумав узятися за екранізацію романів свого сучасника й співвітчизника Ласло Красногоркаї (Laszlo Krasznahorkai) ще у 1985 році. На той час у режисера з"явилося досить чітке уявлення, що, ...
1273524
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1273525
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1273526
  Броннікова Л.В. Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 35-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Розглядаються зміни в науці на тлі соціальних трансформацій початку XXI століття.
1273527
  Балабанова Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Н.В. Балабанова. – Київ : Арістей, 2005. – 104 с. – ISBN 966-8458-55-9
1273528
  Згуровський М.З. Суспільство знань та інформації - тенденції, виклики, перспективи // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 181-196. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1273529
  Рижко Л.В. Суспільство знань: нові можливості та нові проблеми // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 225-237. – ISSN 2077-8309
1273530
  Макаренко Е.М. Суспільство і аномія: соціально-філософський аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1273531
  Балагура О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1273532
  Гривінський Р. Суспільство і влада: чи можливий діалог? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 березня (№ 52/53). – С. 4-5


  "Чому, попри всі революції, в Україні не відбувається зміна еліт", - думка філософів.
1273533
  Даниленко М І. Суспільство і громадський обов`язок / М І. Даниленко, . – Київ, 1971. – 46с.
1273534
  Карпенко В.О. Суспільство і засоби масової інформації: проблеми правового регулювання взаємин : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналіст. – Київ : Центр вільної преси, 2001. – 24с. – шифр дубл. – ISBN 966-7139-51-4
1273535
  Сухоносов С.М. Суспільство і особа / С.М. Сухоносов. – Дрогобич, 1960. – 28с.
1273536
  Кононенко С.В. Суспільство і політика за умов олігархії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 60-70. – ISBN 978-966-02-4604-1
1273537
  Марченко Н. Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 60-63


  Розглядається історичний аспект питання включення соціуму в процеси маніпулювання, які здійснюються як вербальним, так і невербальним способами, а також небезпека здійснюваних владними структурами маніпулятивних дій по відношенню до суспільства як в ...
1273538
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 1 (13). – 2011
1273539
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 2 (14). – 2011
1273540
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 3 (15). – 2011
1273541
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 4 (16). – 2011
1273542
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№5/6 (17/18 ). – 2011
1273543
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 7 (19). – 2011
1273544
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 8 (20). – 2011
1273545
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 9 (21). – 2011
1273546
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 10/11(22/23). – 2011
1273547
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 12 (24). – 2011
1273548
  Білецький І.П. Суспільство і цивілізація: блиск і злиденність "Протистояння цивілізацій" С. Гантінгтона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 5-11. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1273549
  Корсак Костянтин Суспільство майбутнього? Як його назвемо, таким воно і буде... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 2-5 : Фото
1273550
  Забілик С.У. Суспільство миру і творення / С.У. Забілик. – К, 1985. – 153с.
1273551
  Беззуб"як М.Й. Суспільство національне та суспільство громадянське // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 28-35. – ISBN 978-966-02-4604-1
1273552
  Колінько В. Суспільство Нейтральних територій / [Володимир Колінько ; іл. К. Скритуцький, Є. Рибальченко]. – Київ : Люта справа, 2016. – 446, [2] с. : іл. – На обкл.: Для всіх і назавжди, а не сьогодні і мені. – ISBN 978-617-7420-16-2
1273553
  Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві : Спроби західної соціології / О.Д. Куценко; МОУ. Харк. нац. ун-тет ім. В.Н. Каразіна; Рец.: В.С. Бакіров, Ю.О. Чернецький. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 316с. – На обкл. назва: Общество неравных. – Бібліогр.: С.298-314. – ISBN 966-623-039-9
1273554
  Горбачик А.П. Суспільство під мікроскопом / А.П. Горбачик, Л.В. Малес // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Факультет соціології.
1273555
  Чоловська Н. Суспільство ризику в контексті викликів техногенної цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 68-75. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1273556
  Тімченко О.П. Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 156-167
1273557
  Багмет М.С. Суспільство розвинутого осціалізму / М.С. Багмет, А.Д. Шенін. – Київ, 1974. – 189с.
1273558
  Патока В.В. Суспільство розвинутого соціалізму / В.В. Патока. – К., 1981. – 56с.
1273559
  Єрмолаєв М.М. Суспільство соціальної справедливості / М.М. Єрмолаєв. – Київ, 1981. – 88с.
1273560
  Мороз Б.І. Суспільство соціальної справедливості / Б.І. Мороз. – К., 1985. – 47с.
1273561
  Рижко О.М. Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 29-33


  У статті проаналізовано публікації греко-католицьких видань, присвячені проблемі надмірного спожи вацтва та породжених ним кризовим процесам. Ці матеріали розглядаються як логічно вмотивована й орга нічна складова частина інформаційної політики УГКЦ, ...
1273562
  Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 148с. – ISBN 966-575-150-6
1273563
  Шелухін В.А. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 103-105. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У пам"ятній статті-некролозі поряд із найбільш загальним оглядом теоретичного доробку відомого американського соціолога Деніела Бела автор акцентує увагу на найбільш проблемних і суперечливих місцях останнього, пов"язаних із аналізом стану культури та ...
1273564
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1273565
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1273566
  Фадєєв В.Б. Суспільство як категорія соціальних наук // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 45-55
1273567
  Гладій С.В. Суспільство як суб"єкт легітимації судової влади // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 303-309
1273568
  Кондратюк Г. Суспільство, держава та релігія: проблеми взаємовідношень в рамках політики коренізації в Кримській АСРР (20-30-ті роки XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 101-109. – ISSN 0869-3595
1273569
  Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Геєць В.М. ; НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув. – Київ : Ін-т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. – 864с. – ISBN 978-966-02-5437-4


  Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та парт­нерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність ...
1273570
  Гриценко О. Суспільство, держава, інформація / О. Гриценко; Ін-т журналістики КНУ. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 165с. – ISBN 966-594-207-7
1273571
  Нагірняк П.А. Суспільство, колектив, працівник та їх інтереси / П.А. Нагірняк, М.Л. Поліщук. – Київ, 1966. – 115с.
1273572
  Яровий О.С. Суспільство, література і критика у дзеркалі "ЛУ": 1983 та 2008 // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 133-143. – ISBN 978-966-171-217-0
1273573
  Калмиков Г.В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадянскість: гуманістичний погляд В.О. Сухомлинського у майбутнє : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Калмиков. – Київ : Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-тут, 2002. – 180с. – ISBN 5-7763-1252-3
1273574
  Артемюк Б.Т. Суспільство: свобода і розвиток / Артемюк Б.Т. – Киев, 2006. – 192с. – ISBN 966-531-162-X
1273575
   Суспільствознавство. – К., 1963. – 360с.
1273576
   Суспільствознавство. – 2-е вид. – К., 1964. – 383с.
1273577
   Суспільствознавство. – 4-е вид. – К., 1966. – 365с.
1273578
   Суспільствознавство. – 5-е вид. – К., 1967. – 366с.
1273579
   Суспільствознавство. – 6-е вид. – К., 1968. – 368с.
1273580
   Суспільствознавство. – 11-е вид. – К., 1973. – 387с.
1273581
   Суспільствознавство. – 23-е вид. – К., 1974. – 390с.
1273582
   Суспільствознавство. – 16-е вид. – К., 1978. – 360с.
1273583
   Суспільствознавство. – К., 1978. – 358с.
1273584
   Суспільствознавство. – Київ : Радянська школа, 1987. – 359 с.
1273585
  Бойченко І.В. Суспільствознавство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 364-365. – ISBN 966-642-073-2
1273586
  Горак Г.І. Суспільствознавство і соціальна практика / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 124с. – Бібліогр.:с.118-123
1273587
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
1. – 1997. – 206с.
1273588
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
2. – 1997. – 168с.
1273589
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
3. – 1997. – 176с.
1273590
  Гирич І. Суспільствознавчі уроки Чикаленка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 3-13. – ISSN 0131-2685
1273591
  Майборода І.Т. Суспісльство без майбутнього / І.Т. Майборода. – К, 1977. – 48с.
1273592
  Маньковский Б.Н. Суставные рефлексы руки Leri u Mayer"a, их физиопатология и диагностическое значение / Б.Н. Маньковский, В.Л. Бедер. – Киев, 1925. – С. 150-157
1273593
  Шевырев В.В. Суставы и связки / В.В. Шевырев. – М., 1987. – 32с.
1273594
   Сустамар (экстракт мартинии) - альтернатива нестероидным противовоспалительным средствам // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 31-35. – ISSN 2224-1507
1273595
  Николаенко В. Сустамар: хондропротектор с противовоспалительными и анальгезирующими свойствами в терапии пациентов с остеоартрозом // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Изд. дом "Заславский" ; Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 53-57. – ISSN 2224-1507
1273596
  Валейка Л. Сустантивные словосочетания в литовском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.674 / Валейка Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1273597
  Лихошерст Н.И. Сустантивные словосочетания типа N1 of N2 c обязательно-дистрибутивной связью компонентов в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.688 / Лихошерст Н.И.; КГУ. – К, 1971. – 23л.
1273598
  Пестрак Ф.С. Сустрэнемся на барыкадах : раман / Ф.С. Пестрак. – Минск
Кн. 1. – 1954. – 454 с.
1273599
  Пестрак Ф.С. Сустрэнемся на барыкадах : раман / Ф.С. Пестрак. – Минск
Кн. 2. – 1954. – 546 с.
1273600
  Вишня Остап Сутана і тіара : Три оповідання / Вишня Остап. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1273601
  Славюнас З.И. Сутартинес. / З.И. Славюнас. – Л., 1972. – 248с.
1273602
  Гусейн Мехті Сутичка / Гусейн Мехті. – К, 1971. – 352с.
1273603
  Караванський С. Сутичка з тайфуном = Encounter with a typhoon : збірка поезій / Святослав Караванський. – Нью-Йорк [та ін.] : Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка ; Об"єднання укр. письменників "Слово", 1980. – 188 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека "Cмолоскипа" ; ч. 3). – ISBN 0-914834-28-2
1273604
  Соколов Б. Сутінки великого керманича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 11


  Сталін 1952 року.
1273605
  Толстов С.В. Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1273606
  Пазенок В.С. Сутінки старого світу / В.С. Пазенок. – К., 1972. – 180с.
1273607
  Шахрай Наталія Сутінки удвох // Євангеліє від Євгенія : Роман; Сутінки удвох/ Шахрай Н. / Абузяров Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – с.169-304. – ISBN 966-7601-31-5
1273608
  Щербак Ю. Сутінки: За живописним циклом Миколи Нєдзєльського // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 339-342
1273609
  Елин Н.Л. Сутки начинаються в полночь / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1982. – 269с.
1273610
  Шаповал В. Сутні характеристики Конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
1273611
  Котковський В.С. Сутнісна визначеність і типологія банківських інновацій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-80. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1273612
  Павлова А. Сутнісна оцінка дилеми сущого - належного в українській епічній пісні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 271-278


  У статті йдеться про сутнісну оцінку дилеми сущого – належного в українській співанці-хроніці. Акцентовано, що суще і належне отримує у свідомості особистості статус об.єктивної реальності, у якій доводиться жити. В статье говорится о сущностной ...
1273613
  Шостаковський М.Л. Сутнісна характеристика держави: основні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 354-356. – ISSN 2219-5521
1273614
  Вечірко О. Сутнісна характеристика зовнішньоекономічної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682


  Досліджено поняття "зовнішньоекономічнв діяльність" та "зовнішньоекономічні відносини", висвітлено їх види та функції.
1273615
  Овчарська О. Сутнісна характеристика інноваційної поведінки економічної системи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 175-186. – ISSN 2409-9260
1273616
  Юрченко Ю.О. Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 98-101
1273617
  Корнєв Ю.Г. Сутнісна характеристика інформаційного ресурсу суспільного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 269-275


  В статті розглядаються теоретичні підходи щодо з"ясування сутності інформації та характеристики інформаційного ресурсу розвитку суспільного виробництва. Обгрунтовується актуальність створення ефективної системи інформаційного забезпечення суб"єктів ...
1273618
  Лич В.М. Сутнісна характеристика категорій трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 114-119. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1273619
  Слабко Я.Я. Сутнісна характеристика культури організації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 234-238. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1273620
  Лисенко К.М. Сутнісна характеристика маркетингового потенціалу підприємства / К.М. Лисенко, Н.П. Скригун // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 145-149
1273621
  Ткаченко О. Сутнісна характеристика поняття "здорові фінанси" у три-векторній типізації фіскальної політики // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 73-74
1273622
  Заяць Н. Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 202-205. – ISSN 2307-8049
1273623
  Баранюк В.В. Сутнісна характеристика проіфесійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 24-29
1273624
  Бирка М.І. Сутнісна характеристика прямих іноземних інвестицій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 301-308. – ISSN 0321-0499
1273625
  Вінніченко І.І. Сутнісна характеристика розвитку підприємництва як соціально-економічної системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-13
1273626
  Волков В. Сутнісна характеристика стандартизації в контексті адміністративно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 26-30
1273627
  Ковінько М. Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 14-18. – ISSN 2220-7481


  Проаналізовано сутність та взаємозв’язок фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві. Розглянуто та вивчено проблему фізичної культури як складову частину духовної культури, показано їх взаємозалежність та доведено, що ...
1273628
  Стельмащук А.М. Сутнісна характеристика, передумови і засади транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 7-17. – ISSN 2309-1533
1273629
  Надвинична Т. Сутнісний аналіз розуміння // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 58-64. – ISSN 1810-2131
1273630
  Гончарова О.М. Сутнісний аналіз та оцінка внутрішньої економічної стійкості підприємства / О.М. Гончарова, Б.О. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 88-98


  У статті досліджено сутність економічної стійкості підприємства, її структуру, здійснено порівняльний аналіз фінансової та економічної стійкості підприємств, визначено фактори, які впливають на рівень економічної стійкості, а також показники оцінки та ...
1273631
  Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 87-94. – ISSN 2221-1055
1273632
  Барановський О. Сутнісний вимір та оцінка рівня митної безпеки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 52-68. – ISSN 1818-5754
1273633
  Канцір В.С. Сутнісний та змістовний аспекти політичного тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 266-270
1273634
  Пуцентейло П. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 32-42. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1273635
  Калмикова Я. Сутнісні аспекти письмових засобів доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 283-295. – ISSN 1993-0909
1273636
  Машко А.І. Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 44-46. – ISSN 2306-6806
1273637
  Кобута Л. Сутнісні засади соціал-демократії в політичних поглядах В. Левинського // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 165-174.
1273638
  Бондарчук С. Сутнісні індикатори розвитку гігієнічної науки на теренах України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 231-240


  Розглядається питання формувань перших кафедр гігієнічного профілю в університетах України. Розкривається внесок учених Університету Св. Володимира: В.А. Суботіна , О.В. Корчак-Чепурківського,Ф.Ф. Мерінга, Х.Я. Гюббенета, А.І. Слободзинського, В.Д. ...
1273639
  Ванієва А.Р. Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 28-30. – Бібліогр.: 3 назв.
1273640
  Шимон С. Сутнісні ознаки майнових прав як об"єктів цивільних правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 332-337. – ISSN 1026-9932
1273641
  Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Простежуються основні ознаки та місце в системі екологічних прав громадян права користування рекреаційними ресурсами. The articles traces the main features and the place of the citizens" right to use recreational resources in the system of ecological ...
1273642
  Дука А.П. Сутнісні ознаки та природа інноваційного розвитку національної економіки // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 37-43. – ISSN 2309-1533
1273643
  Артус М.М. Сутнісні особливості категорії "ринок" на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 215-222. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1273644
  Крюков О.І. Сутнісні особливості політичної еліти у владно-управлінських відносинах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 88-92
1273645
  Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 40-49. – ISSN 0131-775Х
1273646
  Чубарова А.В. Сутнісні першооснови та відтворювальний феномен матеріально-інформаційної структури міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 314-320 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1273647
  Бугель Ю. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 137-143. – ISSN 1818-5754
1273648
  Крисаченко В.С. Сутнісні риси українського етносу // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 33-43
1273649
  Сухарніков Ю.В. Сутнісні розбіжності діяльнісного й компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 32-42
1273650
  Мазур О.Г. Сутнісні складові демократичного політичного порядку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 93-98. – ISSN 2077-1800
1273651
  Свириденко Г.В. Сутнісні складові механізму формування правової поведінки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 64-69. – ISSN 2312-1831
1273652
  Косілова О.І. Сутнісні характеристики громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1273653
  Волкова О.М. Сутнісні характеристики категорії "соціальні права особи" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 66-71. – ISSN 1563-3349
1273654
  Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1273655
  Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1273656
  Шаповал Сутнісні характеристики конституційного контролю / Шаповал, . // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 0132-1331
1273657
  Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.48-54. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1273658
  Гулак Л.С. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 40-45. – ISSN 0321-0499
1273659
  Мозальов В.Є. Сутнісні характеристики моніторингу якості професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 153-165


  Стаття присвячена актуальній проблемі моніторингу якості підготовки майбутніх магістрів військового управління у вищих військових навчальних закладах.
1273660
  Степаненко С.В. Сутнісні характеристики нової економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки)
1273661
  Шаганенко В.П. Сутнісні характеристики системи права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74
1273662
  Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 52-63. – Бібліогр.: с. 55-56, 58-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто методологічні проблеми категорії "транскордонне економічне співробітництво", її місце в загальній структурі транскордонних зв"язків, зміну підходів до визначення цієї категорії в контексті переходу до ринкової економіки. Критично ...
1273663
  Войнич О.М. Сутнісні характеристики технологій лобізму як складової // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 249-257
1273664
  Полисаєв О.О. Сутнісні характеристики типів лідерства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 107-109
1273665
  Гуйван О.П. Сутнісні характеристики цивільно-правових санкцій за правопорушення в інформаційній сфері // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 113-117. – ISSN 2219-5521
1273666
  Плаксін А. Сутнісні характеристики дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 52-56. – ISSN 2308-4634
1273667
  Стрельченко Л. Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікіційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 105-110. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1273668
  Усатенко О.В. Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 95-100. – ISSN 2222-4459
1273669
  Мельник О.Г. Сутнісно-мотиваційний механізм обгрунтування толінгових операцій в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 52-57. – ISSN 2222-4459
1273670
  Жулінська К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 215-220. – ISSN 1993-6788
1273671
  Дмитрук Ю.А. Сутнісно-структурний аналіз контролю знань учнів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 20-23. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано актуальність проблеми дослідження контролю знань учнів; здійснено теоретичне обгрунтування сутності та структури контролю знань учнів.
1273672
  Карпишин Н. Сутнісно-теоретичні аспекти кошторисного фінансування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 62-69. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1273673
  Єлісєєва Л. Сутнісно-теоретичні аспекти місцевих фінансів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 72-82. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано зміст місцевих фінансів через призму історії, теорії та практики. Виявлено взаємозв"язок місцевих фінансів з державними фінансами, фінансами органів місцевого самоврядування, комунальною власністю тощо.
1273674
  Петрушка О. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 1818-5754
1273675
  Мелих О.Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 38-47. – ISSN 2308-1988
1273676
  Харіна О.О. Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: історичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 48-52
1273677
  Лацик Г. Сутнісно-теоретичні основи фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 143-152. – ISSN 1818-5754
1273678
  Броніцький А. Сутнісно-теоретичні та практичні проблеми електронних грошей // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 101-108. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1273679
  Імерідзе М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 109-113. – ISSN 1810-2131
1273680
  Мазур Г.Ф. Сутнісно-функціональні характеристики стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 56-67
1273681
  Болсунова О.М. Сутністні засади принципів юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 48-54
1273682
  Мельник Л.Ю. Сутність аграрних домогосподарств та їх основні економічні характеристики / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-10.
1273683
  Рижко П.О. Сутність аграрної політики ФРН стосовно функцюнування й розвитку сільского господарства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 100-105. – (Право). – ISSN 2222-5226
1273684
  Білоус К. Сутність адвокатської етики як необхідної умови здійснення адвокатом своєї діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 121-123
1273685
  Мосьондз С.О. Сутність адміністративно-договірних відносин як різновиду адміністративних правовідносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-134.
1273686
  Курило В. Сутність адміністративно-правових відносин в аграрному секторі економіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С.3-6.
1273687
  Бринцева Л.В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні / Л.В. Бринцева ; за заг. ред. О.Б. Червякової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Юрайт, 2012. – 207, [1] с. – Додатки: с. 197-207. – Бібліогр.: с. 166-196. – ISBN 978-966-2740-20-2
1273688
  Кириленко Є.В. Сутність адміністративного права за новою класифікацією юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 281-286. – ISSN 1563-3349
1273689
  Стеценко С. Сутність адміністративного процесу: теоретичний погляд // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0132-1331
1273690
  Панова Г.В. Сутність адміністративного розсуду суб"єкта публічної адміністрації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 66-71. – ISSN 2227-796X


  Analyzed the reasons and factors of administrative-legal science concepts such as "administrative discretion" of the subject of public administration. It is proved that the concept of "administrative discretion subject of public administration" began ...
1273691
  Коваленко Л.П. Сутність адміністративної відповідальності у сфері охорони довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 130-137. – ISSN 0201-7245
1273692
  Ющенко Т.В. Сутність адміністративної процесуальної правосуб"єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 2219-5521
1273693
  Килимистий С.М. Сутність анімації в туризмі як культурної практики // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 155-155
1273694
  Кравченко А.П. Сутність антропологічного принципу у філософії права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 188-195. – ISSN 0201-7245
1273695
  Кирилюк І.В. Сутність апеляційного строку в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 135-140. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1273696
  Піхоцький Ю. Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
1273697
  Філіпенко Т.В. Сутність аудиту на сучасному етапі: проблемні питання визначення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 169-172
1273698
  Ландовська Л.П. Сутність банківських інститутів у ринковій економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 71-74.
1273699
  Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 84-93. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1273700
  Рекіянов Є.О. Сутність банківської системи України та її функції в сучасних умовах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. – С. 77-83
1273701
  Маренич Т. Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1273702
  Довбуш Н.Є. Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 193-196
1273703
  Калівошко О.М. Сутність валютного ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 218-222. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено економічну сутність поняття "валютний ринок". Запропоновано тлумачення терміну "валютний ринок". Исследована экономическая сущность понятия "валютный рынок". Предложено толкование термина "валютный рынок". Economic essence of concept ...
1273704
  Бєлінська Я.Ю. Сутність взаємодії господарських судів з державними органами // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 55-59. – ISSN 2072-8670
1273705
  Тарасенко О.В. Сутність взаємодії між контролюючими та правоохоронними органами у протидії фіктивному підприємництву // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 91-95. – ISSN 2413-6433
1273706
  Овсянникова Я.О. Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 35-41


  Досліджено основні форми взаємодії держави та бізнесу, їхні види та характерні риси. Висвітлено сучасний стан використання публічно-приватного партнерства у вітчизняній економіці.
1273707
  Вишновецький В.М. Сутність взаємозв"язку і взаємодії систем фінансового права та фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.64-69. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1273708
  Тимошенко І.В. Сутність виборчих прав громадян України та їх місце в загальній системі прав і свобод // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 49-56
1273709
  Кричун П. Сутність визнання доходу за будконтрактами та його зв"язок із показником незавершеного будівельного виробництва // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр.: 14 назв
1273710
  Петренко П.Д. Сутність виконавчої діяльності державних органів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 176-181. – ISSN 0869-2491
1273711
  Скрипник М.І. Сутність витрат як економічної категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 159-166. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1273712
  Чудак Л.А. Сутність витрат: інституціональний підхід // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 79-86. – ISSN 2307-9878
1273713
  Сорока С. Сутність витрат: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 152-155. – ISSN 1993-0259
1273714
  Рябкина Л. Сутність виховної роботи в дитячих будинках в першій половині XX ст. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 154-161. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1273715
  Пшонка А.В. Сутність виховної роботи в органах прокуратури України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2013. – № 1 (10). – С. 136-140
1273716
  Троцька В. Сутність вільного використання об"єктів авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 19-28. – Бібліогр.: 28 назв
1273717
  Дубровіна О. Сутність воєнно-економічної безпеки // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-70
1273718
  Батрименко О.В. Сутність воєнно-політичного конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 231-238. – ISBN 966-628-197-5
1273719
  Гусарова А. Сутність вступу прокурора у справу як форми прокурорського представництва // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 108-113
1273720
  Зеленська М. Сутність гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 260-261
1273721
  Ліпкан В.А. Сутність гібридної війни проти України // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-16. – ISBN 978-966-2439-41-0
1273722
  Малахова Л.В. Сутність глобалізації у світлі світової продовольчої проблеми // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 69-79. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
1273723
  Висоцька Т.М. Сутність господарсько-правових засобів захисту суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 200-203
1273724
  Фурман А.В. Сутність гри як учинення : монографія / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 117-119. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 105-114. – ISBN 978-966-654-363-2
1273725
  Кравчук В.М. Сутність громадської організації та її місце в політичній системі суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
1273726
  Сєріков А.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 184-189. – ISSN 1993-6788
1273727
  Сєріков Анатолій Васильович Сутність грошей: нетрадиційний погляд / Сєріков Анатолій Васильович, Криворучко Ганна Валентинівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 184-189. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано визначати сутність грошей на основі концепції власності. В такому випадку гроші - це суспільно необхідний інструмент у регламентації відносин власності, яка є однією з необхідних умов господарської діяльності.
1273728
  Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 321-325. – ISSN 1993-0259
1273729
  Єрешко Ю.О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 39-43
1273730
  Хорошева Г.С. Сутність грошово-кредитної політики і особливості її реалізації в системі управління економічною безпекою держави // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 51-55


  Викладено теоретичні основи грошово-кредитної безпеки держави. Уточнені категорії "грошово-кредитна політика" та "грошово-кредитне регулювання".
1273731
  Д"яченко І.М. Сутність гуманізму та форми його прояву // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню сутності та форм прояву гуманізму. Аналізується історична еволюція змісту гуманізму.
1273732
  Сіньова Л. Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, аналізується діяльність держави в сфері соціального забезпечення. В статье исследуется сущность гуманистической функции права социального ...
1273733
  Слободянік К. Сутність дворянського питання в дореволюційній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 541-543. – ISBN 978-966-171-783-0
1273734
  Боровікова В.С. Сутність держави: науково-понятійне тлумачення в теорії держави Б. Кістяківського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 3-17. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1273735
  Боровікова В.С. Сутність держави: науково-понятійне тлумачення в теорії держави Б.Кістяківського


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1273736
  Таньчук О.А. Сутність державно-управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-89. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розмежовано поняття "рішення", "управлінське рішення", "державно-управлінське рішення". Окреслено місце та значущість управлінських рішень в системі державного управління. Визначено предметне поле державно-управлінських рішень. В статье ...
1273737
  Ткач Є. Сутність державного бюджету і його завдання в умовах ринкових відносин / Є. Ткач, О. Ткач // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 136-139. – ISSN 1815-3232
1273738
  Кочетков Ю. Сутність державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 66-72.
1273739
  Федик М.В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 91-97. – ISSN 1562-0905
1273740
  Вознесенська О.А. Сутність державного регулювання в галузі діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації: до постановки питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-98
1273741
  Ільницька Н. Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 18-25
1273742
  Хаймінова Ю.В. Сутність державного регулювання морегосподарського комплексу України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 78-79. – ISSN 2075-4892
1273743
  Іваненко Л.М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 115-120
1273744
  Гонтаренко Н.С. Сутність державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 67-78
1273745
  Кутиркін А.А. Сутність державного управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128
1273746
  Смірнова Ю.О. Сутність державної антикорупційної політики України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 2519-2949
1273747
  Тимошенко В.І. Сутність державної влади у вченні Б.О. Кістяківського // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 137-143


  Розглядається тлумачення влади, як однієї з головних ознак держави, у працях Б.О. Кістяківського.
1273748
  Турченко Ю.В. Сутність державної інформаційної політики в умовах демократичного державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 631-637. – ISSN 1563-3349
1273749
  Олійник О.В. Сутність державної політики забезпечення інформаційної безпеки щодо джерел загроз та інших безпекогенних чинників // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 71-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1273750
  Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 23-25
1273751
  Остапчук В.О. Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 88-94. – ISSN 2308-1988
1273752
  Задирака Н.Ю. Сутність джерел права у сфері правової охорони публічного майна // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 13-22. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються думки вчених щодо визначення джерел правової охорони публічного майна крізь призму поняття "джерело адміністративного права". Здійснюється порівняльний аналіз досліджуваного поняття в соціально-матеріальному та юридичному ...
1273753
  Романов М.В. Сутність дисциплінарної відповідальності засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 175-184. – ISSN 0201-7245
1273754
  Стецишин Роман Сутність дій як ознаки об"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 129-132.
1273755
  Картавцева Ю.В. Сутність ділової репутації стосовно суб"єктів господарювання / Ю.В. Картавцева, І.Ю. Лучка // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 133-139. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1273756
  Заїка Є.В. Сутність діяльнісного підходу до дослідження пам"яті (до 110-річчя з дня народження О.М. Леонтьєва та П.І. Зінченко) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 89-99. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1273757
  Фартушок Н.Б. Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 94-101
1273758
  Ковальова Г.В. Сутність домогосподарств в економічній системі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 100-105. – ISSN 2221-1055
1273759
  Меняйло В. Сутність дослідницько-інноваційної діяльності вищого навчального закладу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 67-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1273760
  Караульна Н.В. Сутність духовності та її роль в особистому бутті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Здійснюється аналіз поняття "дух" як ключового для визначення духовності. Доводиться першорядне значення духовного начала для розкриття смислу людського буття.
1273761
  Шкуратов О.І. Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1273762
  Яциковський Б.І. Сутність еколого-економічного розвитку в системно-управлінському контексті // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 131-138. – ISSN 2306-546X
1273763
  Романчук С.В. Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1273764
  Хижнякова Н.О. Сутність екологоорієнтованих управлінських рішень та їх роль у вирішенні еколого-економічних проблем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 181-188 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1273765
  Попович В.М. Сутність економіко - кримінологічної трансформації організаційно - управлінських та фінансово - правових елементів теорії детінізації економіки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.124-132
1273766
  Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1273767
  Копьонкіна В.Д. Сутність економічної стійкості підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
1273768
  Гуть Н. Сутність електронної форми нотаріальних документів: проблеми теорії і нотаріальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 80-84. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання застосування електронного цифрового підпису у нотаріальній практиці, можливість укладання цивільних правочинів через мережу Інтернет. Наданий аналіз міжнародних та національних нормативних актів, які регламентую ...
1273769
  Фігурний Юрій Сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 271-272


  У статті аналізується сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві.
1273770
  Каламбет С.В. Сутність ефективності фінансового планування на підприємстві / С.В. Каламбет, Г.В. Остимчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 2306-6806
1273771
  Степанчук О.В. Сутність ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 133-143 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1273772
  Камінська Н.В. Сутність європейської системи місцевого і регіонального самоврядування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 77-85


  Аналіз політико-правового розвитку на загальноєвропейському рівні свідчить про доцільність виокремлення європейської системи місцевого та регіонального самоврядування. Її можна визначити як взаємопов’язану сукупність основних структурних елементів, а ...
1273773
  Петрук Є.В. Сутність житлово-комунального господарства як об"єкту суспільно-географічного дослідження // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 211-216
1273774
  Зимомря М. Сутність життєвих проекцій Олександра Астаф"єва: ландшафт поетичної творчості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 207-211. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1273775
  Осіпцов А. Сутність загальнолюдських цінностей у психолого педагогічних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 78-84. – ISSN 2077-1827
1273776
  Петягіна І.Б. Сутність загальнообов"язкового державного пенсійного страхування як підінституту фінансового права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 29-34. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
1273777
  Зеленко О.М. Сутність заготівельної діяльності в сільському господарстві як об"єкта управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6792
1273778
  Іванчулинець Д.В. Сутність законного представництва у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 25-29
1273779
  Марушій О.А. Сутність законності у сфері державного управління та гарантії її дотримання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 65-70. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1273780
  Коваленко Т.О. Сутність законності у сфері регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 148-151. – ISBN 978-617-7272-11-2
1273781
  Ющик О. Сутність законодавчого процесу: до методології визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0132-1331
1273782
  Мельник Т. Сутність заробітної плати як економічної категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Економіка ; Вип. 41)


  Присвячено питанням оплати праці. Досліджується заробітна плата як економічна категорія, дається тлумачення поняття "заробітна плата", розглядаються функції оплати праці.
1273783
  Пархоменко Я. Сутність заходів забезпечення кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 163-165
1273784
  Чирков О.А. Сутність зв"язку між антропологією ( фізичною антропологією ) та українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 46-50
1273785
  Горбась Д. Сутність здійснення суб"єктивного цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.27-30
1273786
  Стеценко О.М. Сутність земельних відносин на сучасному етапі аграрної реформи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-65
1273787
  Ковалів О. Сутність земельного капіталу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Наявні в Україні негаразди у земельній сфері виникають через залишення поза інституалізацією конституційної норми права власності українського народу на природні об"єкти - основне національне багатство. Природні ресурси - головний капітал ...
1273788
  Грещук Г.І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 24-27. – ISSN 2306-6792
1273789
  Рублевський Д.О. Сутність значення економічної стійкості підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 40-43. – ISBN 978-617-645-232-4
1273790
  Борисенко О. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 120-125
1273791
  Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-28.
1273792
  Кікоть О.Ю. Сутність і види аукціонів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 50-63. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено дослідженню сутності аукціонів як реалізаційного механізму. Автором розглянуто сутнісне наповнення понятійного апарату аукціонної торгівлі. До основних понять аукціонної торгівлі автором віднесено: об"єкт торгів, продавець, правила ...
1273793
  Туренко О.С. Сутність і відправні ознаки держави в доктрині Хосе Ортегі-і-Гасета // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – № 1 (59). – С. 27-34
1273794
  Жовта Н. Сутність і генеза чарівної казки // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 222-227. – ISBN 978-2-919320-44-8
1273795
  Лозо О.В. Сутність і генеза юридичного поняття "ландшафт" // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 312-320. – ISSN 2224-9281
1273796
  Ратушна Ю. Сутність і еволюція процесу диверсифікації капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.128-132. – ISBN 966-654-085-1
1273797
  Остапишин П. Сутність і елементи формування інформаційної безпеки у галузі реклами // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 154-160. – ISSN 2078-1911
1273798
  Ничитайло І. Сутність і завдання судово-портретної ідентифікаційної експертизи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 130-133.
1273799
  Головкова Л.С. Сутність і завдання управління кадровим потенціалом підприємства / Л.С. Головкова, О.О. Лукашов, А.Є. Головкова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 33-39. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1273800
  Магдич І.П. Сутність і застосування методу "Cash Flow Waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 263-270. – ISSN 1993-6788
1273801
  Попович Е.В. Сутність і зміст адаптації: філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 228-240. – ISSN 2072-1692
1273802
  Карпушевська Л.Р. Сутність і зміст виховання статевої культури у старшокласників шкіл-інтернатів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 35-40
1273803
  Теремецький В. Сутність і зміст доповнення та зміни апеляції в кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 135-138.
1273804
  Головко Б.Ю. Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 82-88. – ISSN 1727-1584
1273805
  Кудря Я.В. Сутність і зміст застосування методу регресії собівартості продукції у забезпеченні розвитку управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 48-50 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1273806
  Веклич О.О. Сутність і зміст концепту "екосистемний підхід" в економічній науці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 34-67 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1273807
  Вей Ч. Сутність і зміст міжкультурного виховання студентів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 27-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1273808
  Корабльова О.О. Сутність і зміст мобінгу як соціально-педагогічної проблеми // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 54-61. – ISSN 1817-3764


  Актуальність проблеми зумовлена значним поширенням явища й недостатнім вивченням в теорії і практиці соціальної педагогіки. У статті розглянуто сутність, соціальну структуру, етапи, рівні, форми вияву, функції, механізм мобінгу.
1273809
  Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
1273810
  Литовка В.М. Сутність і зміст прокурорського нагляду в процесі доказування // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 119-122
1273811
  Шевченко К.В. Сутність і зміст процедури надання адміністративних послуг: окремі проблеми визначення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 106-114
1273812
  Кунєва З.Ю. Сутність і зміст публічно-правового поняття "формальності" // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 368-374. – ISSN 2306-9082
1273813
  Строган А. Сутність і зміст розсуду слідчого під час розгляду та вирішення клопотань учасників кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 90-93.
1273814
  Оніщенко Н.М. Сутність і зміст сучасної правотворчості у теоретико-методологічній та філософській інтерпретації / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 358-360. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1273815
  Дем"яненко Н. Сутність і зміст феномену "наукова школа" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 5


  30 листопада 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято Постанову про створення Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми "Горизонт 2020".
1273816
  Возняк О. Сутність і змістове наповнення предметної компетентності з органічної хімії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 51-60. – ISSN 1682-2366
1273817
  Єдинак Т.С. Сутність і значення державного фінансового контролю за операціями з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 56-60. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1273818
  Шелестак Г.Т. Сутність і значення діяльності небанківських фінансових інститутів у розвитку фінансового посередництва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 336-342. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1273819
  Турило А.М. Сутність і значення категорії "економічний цейтнот" у системі інноваційно-інвестиційного розвитку суб"єктів господарювання : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 167-173 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1273820
  Журба І.О. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства / І.О. Журба, Ю.М. Коляденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 328-334
1273821
  Журба І.О. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства / І.О. Журба, Ю.М. Коляденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 97-103
1273822
  Шевченко Ю. Сутність і значення освітніх інновацій у системі освіти в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 191-201. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Розглянуті основні підходи до трактування питання "педагогічна інноватика". Вивчені питання пошуку нових підходів до одного з основних інструментів педагогіки, навчального процесу, перетворень навчально-виховного процесу до професійно-педагогічної ...
1273823
  Лисюк Ю.В. Сутність і значення підготовчого провадження у кримінальному процесі: національний і міжнародно-правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 160-168. – ISSN 2224-9281
1273824
  Іншин М.І. Сутність і значення соціального безпечення працівників поліції в сучасних умовах // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 269-277
1273825
  Ціпура В.І. Сутність і класифікаційні ознаки міжбюджетних трансфертів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 200-210 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1273826
  Тунтула О.С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві : навчальний посібник : у 2 т. / Тунтула О.С., Кириленко Є.В., Коросташова Т.О. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-205-2
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 124 с. – Бібліогр.: с. 105-123
1273827
  Тунтула О.С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві : навчальний посібник : у 2 т. / Тунтула О.С., Кириленко Є.В., Коросташова Т.О. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-206-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 448 с.
1273828
  Тибінь А.М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств / А.М. Тибінь, І.І. Вербіцька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 138-142
1273829
  Григор"єв О.Ю. Сутність і класифікація інформації у менеджменті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-46. – ISSN 0321-0499
1273830
  Чухрай Н.І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н.І. Чухрай, З.О. Коваль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 118-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1273831
  Чеберяко О. Сутність і класифікація міжнародних облігацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 25-31. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються сутність, причини випуску та класифікація міжнародних облігацій, а також види міжнародних облігацій, які випускаються Україною з часів здобуття незалежності. В статье освещаются сущность, причины выпуска и классификация ...
1273832
  Мельник С.І. Сутність і класифікація національних економічних інтересів / С.І. Мельник, І.М. Горбан, М.Ю. Цуп // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 57-66. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1273833
  Хіміч С. Сутність і класифікація поняття "індивідуальний житловий будинок" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 115-116.
1273834
  Косова Т.Д. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту : фінансовий механізм / Т.Д. Косова, І.В. Басанцов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 26-32. – Бібліогр.: 7 назв
1273835
  Ленський С.В. Сутність і мета зобов"язання комерційного кредитування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 139-145
1273836
  Козак Л.С. Сутність і методи логістичного консалтингу / Л.С. Козак, О.С. Левіщенко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 78-84. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті проведено дослідження "логістичного консалтингу" як поняття, розглянуто методи, які використовуються під час його проведення.
1273837
  Коцелко С. Сутність і методи мотивування працівників на малих підприємствах // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 85-88
1273838
  Нікітін Ю.В. Сутність і методологія національної безпеки: аналіз вітчизняного і світового досвіду на рубіжі ХХ-ХХІ століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-154
1273839
  Гельмут Вальтер Сутність і механізм здійснення ринкових перетворень у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто сутність та особливості механізму реалізації ринкових трансвормацій у країнах пострадянського простору.
1273840
  Остапець І. Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.- Ж. Руссо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 16-25. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1273841
  Онищенко С.В. Сутність і місце категорії "бюджетна безпека" у глобальній моделі фінансової системи держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 33-39
1273842
  Кобецька Н.Р. Сутність і місце права загального природокористування в системі екологічного права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 99-100. – ISSN 2413-7189
1273843
  Баранов А.Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 83-97 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1273844
  Кушнір І.М. Сутність і необхідність запровадження контролінгу в банківській системі / І.М. Кушнір, Т.А. Адноралова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 143-149. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1273845
  Рогоза М.Є. Сутність і ознаки інтегрованих структур: теоретичний аспект / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 17-22. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1273846
  Маруняк Є.О. Сутність і основні риси транснаціональних корпорацій та їх розвиток в Україні : Суспільно-географічні дослідження / Є.О. Маруняк, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-26 : Рис., табл., карти. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1273847
  Сіменко І.В. Сутність і основні складові управлінського потенціалу суб"єкта господарювання / І.В. Сіменко, М.К. Романюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 209-218 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
1273848
  Іванова В.В. Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-21
1273849
  Герасимик В.М. Сутність і особливості кар"єри державного службовця // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 166-167. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1273850
  Дубинська О.С. Сутність і особливості поняття "криза" в організаційно-виробничій сфері підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 102-108 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1273851
  Кочетков В.М. Сутність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві / В.М. Кочетков, Н.А. Сирончук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 150-156 : табл. рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1273852
  Ковальська К. Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-89. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність конфлікту інтересів у корпорації, його джерела та основні наслідки. Обґрунтовано необхідність управління конфліктами інтересів та визначено основні його інструменти. The article deals with the problem of interest"s ...
1273853
  Черцова О.В. Сутність і особливості функціонування феномену демократії в умовах глобальних міжнародно-політичних змін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.204-212. – Бібліогр. в кінці ст.
1273854
  Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 117-128. – Бібліогр.: 22 назви
1273855
  Олексієнко Р.Ю. Сутність і передумови трансформації прав власності суб"єктів у сфері митного регулювання ЗЕД // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1273856
  Большаков В. Сутність і поняття складових моніторингу в АПК (промислової розвідки, промислової контррозвідки та спеціальних операцій) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 121-123.
1273857
  Зінченко В.О. Сутність і поняття стійкості банківської системи // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 83-86.
1273858
  Капустіна Т.А. Сутність і поняття технологічних інновацій та інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 207-210. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1273859
  Слюсар Сутність і правова природа категорії " роботодавець" / Слюсар, // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 205-215. – ISSN 1993-0909
1273860
  Смирнов М. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.112-117
1273861
  Рожнова В. Сутність і правова природа ревізій у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 170-174
1273862
  Івахів Ю. Сутність і практика креативного обліку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1810-3944
1273863
  Проценко І.П. Сутність і предметний аналіз ідеї історії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 82-90. – (Серія "Філософія")
1273864
  Троханенко І.І. Сутність і призначення державного контролю у демократичному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349
1273865
  Короп О.В. Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 132-138
1273866
  Шпомер А. Сутність і призначення спеціального порядку ліцензування деяких видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .54-58
1273867
  Іншин М. Сутність і призначення юридичних гарантій у сфері службово-трудової діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (11). – С. 167-174. – ISSN 2306-9082
1273868
  Рабошук А.В. Сутність і принципи управлінського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 167-175. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1273869
  Щербан М.Д. Сутність і принципи функціонування кредитної кооперації // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 339-341. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1273870
  Серажим К.С. Сутність і природа інтерпретації тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглядаються різні підходи до інтерпретації тексту. Аналізуються психологічні особливості сприйняття тексту і те, як ці особливості зумовлені сутністю даної мовної одиниці. Different approaches are examined to interpretation of text. The ...
1273871
  Настюк В.Я. Сутність і причини корупційних проявів в Україні / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 182-191. – ISSN 2079-6242
1273872
  Кондратчук К.С. Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 57-63. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1273873
  Федосов В.М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / В.М. Федосов, Т.С. Бабич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-23.
1273874
  Федосов В.М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / В.М. Федосов, Т.С. Бабич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-23. – Бібліогр.: с. 4-7, 10, 16, 18, 20


  Розлянуто теоретичні засади сутності і природи бюджетування новітніх технологій для управління державними фінансами. Досліджено головні складові бюджетування, а також здійснено критичний огляд української практики щодо застосування його окремих ...
1273875
  Лук"янов В.С. Сутність і проблеми наукових трактовок фінансового ринку на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 255-261. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1273876
  Драгнєвіч Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно - сімейних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.40-43
1273877
  Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С.3-13
1273878
  Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 3-20


  Розглянуто природу економічних і фінансових криз.З"ясовано природу кризових явищ і запропоновано авторську класифікацію їх різновидів.
1273879
  Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 19-32
1273880
  Кархачов Ю.В. Сутність і роль контролінгу ризикових операцій на державних підприємствах та в бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1273881
  Івахів Ю. Сутність і роль фінансової звітності у системі інформаційного забезпечення суб"єктів ринку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 264-68. – ISSN 1993-0259
1273882
  Бура Н.А. Сутність і система методів державного керівництва економікою в сучасних умовах / Н.А. Бура, І.Н. Звягіна // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 3-7. – ISBN 966-79-75-57-7
1273883
  Безклубий О. Сутність і склад особистих немайнових відносин за статутами Великого Князівства Литовського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються сутність особистих немайнових відносин за Статутами Великого Князівства Литовського, склад особистих немайнових відносин і його окремі елементи (суб"єкти, об"єкти та зміст правовідносин). Исследуются сущность личных неимущественных ...
1273884
  Тимошенко О.В. Сутність і складові гендерних стереотипів викладачів вищої школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 187-191. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1273885
  Фарафонова Н.В. Сутність і складові економічної ефективності господарської діяльності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 176-185 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1273886
  Обиход К.О. Сутність і складові кошторису у державному секторі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 102-107. – ISSN 2307-9878
1273887
  Черчик Л.М. Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону / Л.М. Черчик, О.В. Мостенець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 147-154 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
1273888
  Нестеренко В.В. Сутність і складові підготовленості студентів до навчальної діяльності // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 59-64
1273889
  Лубська М.В. Сутність і специфіка філософсько-антропологічного підходу до розуміння права // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 139-143. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті обгрунтована актуальність, доцільність і евристична цінність філософсько-антропологічного підходу як методологічного синтезу різних методів дослідження права в цілому і українського зокрема.
1273890
  Троян В.М. Сутність і специфічні риси підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-80. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядається сутність підприємництва як економічної категорії. Обгрунтовується її основа - різноманітність форм відносин власності. Розкривається суть підприємництва як первинна ланка господарювання в тій чи іншій формі на всіх рівнях циклу ...
1273891
  Дєєв М.В. Сутність і співвідношення властивостей доказів у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.97-101. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1273892
  Кириленко Є.В. Сутність і співвідношення заходів державного та адміністративного примусу / Є.В. Кириленко, О.С. Тунтула // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 147-153. – (0). – ISSN 2078-9165
1273893
  Грабар І. Сутність і співвідношення понять "бланковий кредит" і "кредит без забезпечення" в чинному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 66-68


  Розкриваються сутність і співвідношення понять "бланковий кредит" і "кредит без забезпечення", розглядаються суперечності розуміння цих понять у цивільному та банківському законодавстві України. Раскрываются сущность и соотношение понятий "бланковый ...
1273894
  Федорчук М.В. Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 61-66. – ISSN 1727-1584


  Досліджено сутність електронної освіти, необхідність її впровадження у повсякденне життя викладачів та студентів. Виокремлено основні елементи електронної освіти. Проаналізовано використання елементів електронної освіти на прикладі трьох вищих ...
1273895
  Шляхтун П.П. Сутність і структура громадянського суспільства / П.П. Шляхтун, Л.В. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 207-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розкрито сутність і структуру громадянського суспільства, проаналізовано його основні складові, особливості взаємодії з державою за різних типів політичного режиму.
1273896
  Прохорчук А. Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 4 (135), квітень. – С. 131-135. – ISSN 2308-4634
1273897
  Остапенко Н.В. Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 86-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1273898
  Смирнов В. Сутність і структура інтелектуального знання // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.46-55. – ISBN 966-7653-05-3
1273899
  Прокопенко І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств / І.В. Прокопенко, А.О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 82-93. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1273900
  Мамічєва О.В. Сутність і структура педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу / О.В. Мамічєва, О.Д. Сафін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретичний аналіз проблеми педагогічних здібностей у вітчизняній і зарубіжній психології. Показаний генезис розвитку уявлень про педагогічні здібності, представлений увесь спектр можливих підходів до її розгляду. Ключові слова: ...
1273901
  Маторін Є. Сутність і структура педагогічної соделі формування професійної компетентності менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки в педагогічному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 2. – C. 36-44. – ISSN 2077-1827
1273902
  Токман А.А. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх фахівців / А.А. Токман, І.В. Распотнюк // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 20-26
1273903
  Горбатюк С.Є. Сутність і структура системи забезпечення соціогуманітарної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 135-142. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1273904
  Ломакіна Г. Сутність і структцра поняття "старшокласник як суб"єкт громадянського суспільства" // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (1008), грудень. – С. 10-16. – ISSN 0131-6788
1273905
  Новицька Н. Сутність і суспільне призначення екологічного оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 62-73 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1273906
  Дячкова Н.М. Сутність і тенденції сучасної науково-технічної революції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1273907
  Горбенко Н.В. Сутність і типологія корпоративної культури сучасного університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 26-30. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
1273908
  Колісніченко К. Сутність і фактори виникнення податкових ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 40-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1273909
  Вітков М.С. Сутність і фактори інтенсифікації аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 53-56. – ISSN 2221-1055
1273910
  Яблонський А.І. Сутність і феноменологія експертизи освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 272-282. – ISSN 2312-5993
1273911
  Риженко М.А. Сутність і формування культурної ідентичності та її роль в міжкультурній мовленнєвій комунікації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 491-496
1273912
  Беліченко М.А. Сутність і формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікації / М.А. Беліченко, О.Б. Матвієнко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 46-54


  В статті досліджується сутність та формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікаційних процесах, презентуються основні засади понять ідентичність та комунікація. В статье исследуются суть и формирование общественно-культурной ...
1273913
  Яковенко О.З. Сутність і функції підприємства в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1273914
  Шелякіна А.В. Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації ( на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 366-372
1273915
  Балюк Ю.О. Сутність і функції цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 35-40. – (Правознавство ; Вип. 348)
1273916
  Діттріх І. Сутність і функція науки за соціалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
1273917
  Барабаш Л.В. Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні / Л.В. Барабаш, І.В. Копитіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 64-72. – ISSN 2078-9165
1273918
  Брайловський І. Сутність і характеристика ризиків учасників державно-приватних партнерств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
1273919
  Чикаренко І. Сутність і характерні особливості муніципальних проектів розвитку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 253-258.
1273920
  Барановський О.І. Сутність і чинники бюджетної безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 20-29. – ISSN 2218-1199
1273921
  Барановський О.І. Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 20-38. – ISSN 2305-7645
1273922
  Кирилюк І.М. Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 51-62 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1273923
  Шумило О.В. Сутність і явище глобалізації міжнародних комунікаційних систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 83-85
1273924
  Карнаух Б. Сутність і явище цивільно-правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 267-299. – ISSN 1993-0909
1273925
  Патлайчук О.В. Сутність ідеї та основні ціннісні складові природного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Розглядається логіко-теоретична основа різних природно-правових концепцій. Відокремлюються й аналізуються основні ціннісні складові, які формують поняття природного права. The author examines a logical and theoretical basis of the various natural law ...
1273926
  Цілина М.М. Сутність ідеоконцепту в українських радянських фільмонімах золотої колекції вітчизняного кіно // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 83-86. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (1)). – ISSN 2312-2919
1273927
  Столбова В.В. Сутність іміджу міліції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 173-180.


  Стаття присвячена дослідженню поняття "імідж", зокрема визначенню понять "імідж міліції", "бажаний імідж", "позитивний імідж" та "імідж міліції".
1273928
  Шинкаренко А.В. Сутність інвестицій крізь призму банківської інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 171-178. – ISSN 1993-6788
1273929
  Грушинський Я.М. Сутність інвестиційних правовідносин у сільському господарстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 444-449. – ISSN 1563-3349
1273930
  Єпіфанова І.Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6814
1273931
  Дашко І.М. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обгрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності підприємства / І.М. Дашко, О.Ю. Ємельянов, І.З. Крест // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 28-34. – ISSN 0321-0499
1273932
  Дмитренко О. Сутність інновації та її економічні аспекти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 415-419. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1273933
  Мельник Олександр Григорович Сутність інновацій та інноваційного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність інновацій та інноваційного розвитку. Обгрунтовано необхідність розуміння інновацій та інноваційного розвитку в їх єдності як економічної категорії. Запропоновано визначення інновацій та інноваційного розвитку.
1273934
  Ващенко Н.В. Сутність інновацій торговельного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 369-381


  У статті доведено необхідність урахування інноваційної складової на торговельних підприємствах та врахування інноваційного розвитку торгівлі при розробці державних документів; розкрито досвід Республіки Білорусь щодо інноваційного розвитку торгівлі; ...
1273935
  Навроцький Р.Л. Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері природокористування // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 72-80. – ISSN 2226-8820
1273936
  Сігайов А.О. Сутність інноваційного підприємництва в сучасних ринкових умовах / А.О. Сігайов, С.О. Пузирьов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 100-103
1273937
  Вишнівська Б.В. Сутність інноваційного потенціалу аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 72-75. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто питання сутності формування інноваційного потенціалу аграрних підприємств, зазначено шляхи формування інноваційної діяльності, схематизовано складові інноваційного потенціалу аграрного підприємства, узагальнено висновки щодо вибору ...
1273938
  Корнілова І Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки / І Корнілова, Л. Шаповалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття інноваційного потенціалу організації, розглянуто його сутність та риси, виділено основні підходи до його оцінки для прийняття управлінських рішень щодо реалізації інноваційних проектів, проаналізовано можливості використання ...
1273939
  Касьян З.Е. Сутність інноваційного потенціалу підприємства / З.Е. Касьян, Т.Є. Воронкова // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 168-170. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1273940
  Ганущак-Єфіменко Сутність інноваційного потенціалу та його роль у розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 74-78
1273941
  Залізко В.Д. Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
1273942
  Писаренко О.П. Сутність інституту освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 121-124. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1273943
  Люта Л.П. Сутність інституту спорту як агента соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-97. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто сутність інституту спорту як агента соціалізації. Проаналізовано культурні цінності, які панують у сфері спорту, та їх співвідношення із соціальними цінностями. Запропоновано шляхи реалізації гуманістичного потенціалу спорту для збереження ...
1273944
  Яненкова І.Г. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу / І.Г. Яненкова, О.О. Ляховець // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 109-116 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1273945
  Битий А.В. Сутність інтелектуального капіталу в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 26-29. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1273946
  Зьолко О.О. Сутність інтелектуального капіталу: підходи до визначення // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 11-18. – ISSN 2072-1692


  Розглянуто структуру інтелектуального капіталу і взаємозв"язок окремих його елементів. Подано класифікацію інтелектуального капіталу. Проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу, що дало ...
1273947
  Алексійова О.А. Сутність інтерпретаційних процедур / О.А. Алексійова, Л.Г. Ніколаєнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 50-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1273948
  Шепель Є.В. Сутність інфляції як системною утворення і основні чинники її виникнення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 32-41. – ISSN 1993-6788
1273949
  Мороз Н.С. Сутність інформації в контексті загальних принципів інформаційної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 137-142. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1273950
  Коваленко Л. Сутність інформаційно-правових норм // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 163-171. – ISSN 1993-0909
1273951
  Молодцов О.В. Сутність інформаційного простору як парадигми суспільного розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 54-57. – Бібліогр.: 14 назв
1273952
  Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 122-135
1273953
  Лісіцин В.В. Сутність історичної справедливості та її виявлення в минулому України // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 119-126. – ISSN 2312-4342
1273954
  Харитонов Є. Сутність ІТ-права: пошук парадигми / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 18-29. – ISSN 1026-9932
1273955
  Линенко А.В. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання / А.В. Линенко, О.Л. Шевченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 111-116. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1273956
  Білорус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 185-189 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1273957
  Тітова С.В. Сутність картографічного дизайну / С.В. Тітова, Н.С. Кульматова // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 63-68. – ISBN 966-7650-87-1
1273958
  Яковлев С. Сутність касаційного провадження та предметні повноваження суду касаційної інстанції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
1273959
  Фоміна М.В. Сутність категорії "економічна безпека підприємства": науково-методологічний аспект // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 82-92. – (Економіка ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2558
1273960
  Тропіна О.М. Сутність категорії "інтелектуальна власність": теоретико-правовий аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 167-170.
1273961
  Гречина І. Сутність категорії "модальність" при дослідженні потенціалу економічних систем // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 54-57. – ISSN 1993-0259
1273962
  Травінська С.І. Сутність категорії "поточні зобов"язання" в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1273963
  Семенчук Т.Б. Сутність категорії "публічне адміністрування" та передумови ії формування // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 385-390. – ISSN 2075-4892
1273964
  Кальєніна Н.В. Сутність категорії "трудовий потенціал підприємств" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 111-115. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1273965
  Колодійчук В. Сутність категорії логістики в економічних дослідженнях // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 99-103
1273966
  Міхов Л.І. Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 101-105. – ISSN 1997-4167
1273967
  Лукіна Т. Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі / Т. Лукіна, О. Ляшенко // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.126-134
1273968
  Ігнацевич С.П. Сутність категорій "земля" та "земельні ресурси" у процесі формування збалансованого землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 49-52. – ISSN 2306-6792
1273969
  Башко В.Й. Сутність квазіфіскальних операцій, їх види та наслідки ( на прикладі НАК " Навтогаз України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 87-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1273970
  Дейнека К.О. Сутність кодифікації в правовій системі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-42. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1273971
  Тищенко О. Сутність колективного договору як акту локальної нормотворчості // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-20.
1273972
  Ус М. Сутність колізії суб"єктивних цивільних прав // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 312-324. – ISSN 1993-0909
1273973
  Котенко О. Сутність комбінованого навчання у змісті іншомовної методичної підготовки вчителів початкової школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 43-53. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
1273974
  Качай Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качай, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 49-55
1273975
  Ключка С.І. Сутність компететнісного підходу в екологічній підготовці студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 26-29
1273976
  Демешко М.О. Сутність комунікацій та їх значення у забезпеченні ефективної системи обміну інформацією на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 63-68
1273977
  Стойчик Т.І. Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 52-55. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1273978
  Зілковська Л.М. Сутність конституційних гарантій прав дітей і їх взаємозв"язок із сімейним правом // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 15-22. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1273979
  Стасів О. Сутність конституційних положень, що визначають основи регулювання праці в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 164-171. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1273980
  Бориславська О. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 247-256. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1273981
  Міщук М.О. Сутність контракту як особливого виду трудового договору в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 107-112.
1273982
  Шкарлет С.М. Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до ії формування / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, М.В. Тунік // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 132-139. – ISSN 2410-9576
1273983
  Бондаренко Н.О. Сутність контролю якості аудиту та аудиторських послуг у сучасних умовах / Н.О. Бондаренко, О.П. Коваль, Г.С. Рекунова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 65-69
1273984
  Палінкаш А.І. Сутність конфліктів та їх значення в діяльності сучасних компаній // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 98-101
1273985
  Бортун М. Сутність координаційної діяльності прокурора // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1273986
  Кравченко С.С. Сутність корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 15-20
1273987
  Кузьмін О.Є. Сутність корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1273988
  Кіпчарська Я.М. Сутність корпоративної безпеки підприємства та її структура // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 150-153
1273989
  Петренко Н.О. Сутність корпоративної культури та її вплив на систему кадрової політики підприємства // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 23-28. – ISSN 2222-5323
1273990
  Пермінова Г.В. Сутність корпоративної соціальної відповідальності в контексті суспільних очікувань // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 130-138
1273991
  Сухораба І.В. Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 15-19
1273992
  Савелова М.О. Сутність культурно-політичної стратегії Федеративної Республіки Німеччина // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 82-86. – ISSN 2076-1554
1273993
  Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
1273994
  Кугук М.С. Сутність ліквідності підприємства та проблеми її визначення // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 117-125


  У статті досліджено підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення понять "ліквідність" та "платоспроможність", а також проаналізовано різницю між ними.
1273995
  Белік К.О. Сутність ліквідності підприємства та проблеми її визначення // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7069-02-6
1273996
  Дребот О. Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 14-16 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1273997
  Степанюк А.А. Сутність методів міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 40-47. – ISSN 0201-7245
1273998
  Оніщик Ю.В. Сутність митних правовідносин: проблеми сучасної інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1273999
  Дацій О.І. Сутність місцевих бюджетів у контексті законодавчої бази // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 44-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1274000
  Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції : Матеріали до курсу "Міфологія у світлі міждисциплінарних підходів" / Н.А. Лисюк; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 120с. – ISBN 966-306-021-2
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,