Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1277001
  Білас І.Г. Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються та аналізуються сучасні виклики і загрози пра- вам людини, що формуються в умовах процесів глобалізації світу. Здій- снюється порівняльний аналіз потенційних загроз правам людини на міжнародному та національному (на прикладі ...
1277002
  Рубцов А.О. Сучасні виклики оновлення стратегічної концепції НАТО: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 94-99


  Проаналізовано еволюція ключових концепцій формування євроатлантичної інтеграції і ролі НАТО в цьому процесі. Визначено дія зовнішніх чинників, які динамічно змінюються в системі міжнародних відносин і впливають на трансформацію внутрішнього розвитку ...
1277003
   Сучасні виклики правам і свободам людини : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60-й річниці Загальної декларації прав людини і 10-й річниці Омбудсмана України, [(м. Київ, 14 квітня 2008 року)] / [за ред. Н.І. Карпачової]. – Київ : К.І.С., 2010. – 155, [1] с., [16] c. іл. : фотоіл. – ISBN 966-7855-00-7
1277004
  Письменний В.В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських стран // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С, 112-122. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1277005
   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 331, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-97-8
1277006
  Гевко В.В. Сучасні виклики у сфері кримінального судочинства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-71.
1277007
  Рубанець О. Сучасні виміри когнітивного // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-35
1277008
  Коломоєць Т. Сучасні виміри кодифікації адміністративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 98-99. – ISBN 978-617-7069-15-6
1277009
  Задорожна О.С. Сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні: об’єктивні та суб’єктивні чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 257-262


  У статті розглянуто сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні. Звертається увага на методи визначення потреб організації у творчих кадрах на прикладі редакції новин Київської дер жавної регіональної телерадіокомпанії. На засадах ...
1277010
  Волосовець Т.М. Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 53-58. – ISSN 1029-4244
1277011
  Комаров В.А. Сучасні вимоги правового регулювання трудових відносин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 12-18.
1277012
  Полторацький О. Сучасні відносини Україна - ЄС у східноєвропейському та розширеному геополітичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1277013
  Водотика С.Г. Сучасні візії причин появи магдебурзького права в Україні / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 113-118. – ISSN 2079-682X
1277014
  Фурашев В.М. Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 10-18
1277015
  Вавринюк А. Сучасні військові конфлікти та їх вплив на економіку й демографічні зміни в окремих країнах світу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 121-125. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1277016
  Семенко М. Сучасні вірші / М. Семенко. – Х.-К., 1931. – 136с.
1277017
  Коцур В. Сучасні вітчизняні дослідження благодійності генеральної та полково-сотенної козацької старшини середини XVII - XVIII ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 145-156
1277018
  Риков С.О. Сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги дітям перших років життя із порушенням зорових функцій / С.О. Риков, Ю.В. Баринов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 64-68. – ISSN 1681-276Х


  "...У публікації проведено науковий аналіз описаних у вітчизняній та зарубіжній літературі досліджень щодо організації надання медичної допомоги дітям перших років життя з порушенням зорових функційю. А також етапи, зміни та нововведення у зв’язку із ...
1277019
  Ковальов А.В. Сучасні вітчизняні наукові дослідження функцій православної церкви у політичній системі України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 36-39
1277020
  Орлов В.М. Сучасні вітчизняні наукові інституції та школи дослідників історії релігії і церкви в Україні XIX- першого десятиліття XXI ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 542-548. – ISSN 2218-4805


  О. Надтокою особливо відзначено роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який починаючи з 1990-х рр. став флагманом у дослідженні історії церкви в Україні на прикладі православ"я.
1277021
  Сарнацький О.П. Сучасні вітчизняні та російські дослідження про ставлення самодержавної влади Російської імперії щодо українства в другій половині XIX століття // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 375-384. – ISBN 978-617-7107-21-6
1277022
  Галущенко О.М. Сучасні водні баланси річкових водозборів басейну Дніпра (у межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Подано приклади застосування воднобалансової оцінки для вивчення закономірностей формування гідрометеорологічних процесів.
1277023
  Сабадан О. Сучасні воєнні доктрини Японії як фактор системи безпеки регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 21-23
1277024
  Лі Білян Сучасні гарні поради / Лі Білян. – Тайнань : Чженчжуншу, 1981. – 206с. – Видання китайською мовою
1277025
  Чекалов В.А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи / В.А. Чекалов. – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-932-003-2
1277026
  Стецишин М.М. Сучасні геоекологічні проблеми грунтів Запорізької області / М.М. Стецишин, С.В. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 269-278 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1277027
  Михайлов В.А. Сучасні геолого-економічні проблеми золотодобувної промисловості / В.А. Михайлов, В.В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Геологія ; Вип. 17)


  В останні роки золотодоувна промисловість світу переживає гостру кризу через падіння вартості золота та намір деяких урядів і банків розпродавати частину своїх золотих запасів. Проте аналіз динаміки та тенденцій світового видобутку золота дає змогу ...
1277028
  Паздрій І.В. Сучасні геоморфологічні процеси в альпійсько-субальпійській зоні Чорногірського хребта : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / І.В. Паздрій, Ю.І. Білінський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 149-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1277029
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території басейну р. Стир // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 32-35
1277030
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території м. Києва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-11 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1277031
  Вєтринський І.М. Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 141-150. – ISBN 978-966-02-7953-7
1277032
  Зварич І. Сучасні глобальні екологічні ризики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 95-101. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1277033
  Ступницький О.І. Сучасні глобальні конкурентні стратегії ТНК : монографія / О.І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-677-3


  У пр. №1699217 напис: Шановній Белінській Юлії на добру згадку успіхів та вдачі від Автора. 03.02.2014, Підпис
1277034
  Барладін О.В. Сучасні глобуси та їх класифікаційні ознаки // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 22-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1277035
   Сучасні говори Наддніпрянщини.. – Дніпропетровськ, 1969. – 110с.
1277036
  Застровська С.О. Сучасні граматичні течії (німецька мова) = Moderne grammatische stromungen : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 367, [1] с. : іл. – Бібліогр.:с. 353-355. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-600-493-5; 978-966-600-499-7
1277037
  Паливода К. Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті аргументується думка, що інвестиції в сучасному розумінні цього поняття отримали розвиток лише після втрати грошима золотого забезпечення, причому сама емісія нових грошей стала одним з інвестиційних ресурсів. Thought argues that investment ...
1277038
  Можаровська Н.О. Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 160-164
1277039
  Пауел Дж.Б. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство = Contemporary democraciec / Дж.Б. Пауел; Пер. з англ. О.В.Христенко, В.К.Горбатька. – Харків : Каравела, 2004. – 288с. – ISBN 966-586-123-9
1277040
  Розинка О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 80-84 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1277041
  Чугаєв О. Сучасні детермінанти економічної сили країн // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 119-136. – ISSN 1811-9824
1277042
  Деркач М.І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу : монографія / Деркач М.В., Стукало Н.В. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5101-3
1277043
  Мазуренко В.П. Сучасні детермінанти управління інноваційною діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-134. – ISSN 1729-7036
1277044
  Єрмоленко В.М. Сучасні джерела і форми аграрного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 73-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1277045
  Цоклан В.І. Сучасні джерела конституційного права України та їх система: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107.
1277046
  Холодько О.П. Сучасні джерела формування донних відкладів Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 164-169 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1277047
  Бернадська Н.І. Сучасні дискусії навколо роману-епопеї та "Війна і мир" Л. Толстого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 4-13. – ISBN 966-594-499-1
1277048
  Кравчук Г. Сучасні дискусії навколо українського правопису = Зміни й доповнення мовознавців // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 9-16
1277049
  Лактіонова А.В. Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 31-34. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті представляються сучасні дискусії про статус знання з моральної епістемології та в підходах, в яких знання розглядається в термінах успішності. Обидва зазначені новітні дослідницькі філософські сфери є сумісними, вписуються в перспективу ...
1277050
  Шевченко О.Л. Сучасні дистанційні аерокосмічні технології в комплексі радіогідрологічного моніторингу / О.Л. Шевченко, О.Т. Азімов, О.І. Сахацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-44. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Представлено оригінальну методику застосування космічних знімків для оцінки масштабів простору водної поверхні, який виник у результаті інженерних перебудов під час проведення водоохоронних заходів у межах Чорнобильської зони відчуження, а також для ...
1277051
  Громова Н. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 100-106
1277052
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик. – К., 1998. – 172с.
1277053
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Hавч.посібник для вищих та серед.навч.закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Київ : А.С.К., 1998. – 174с. – ISBN 966-539-085-6
1277054
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2000. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1277055
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1277056
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1277057
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посіб. для вищих та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1277058
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-є вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1277059
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищ. та середніх спеціальн. навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1277060
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк., С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2005. – 542, [2] с. : табл. – Словники: с. 510-537. – Бібліогр.: c. 538-541 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-094-7
1277061
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник / С.В. Глущик, О. В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2006. – 400с. – ISBN 966-319-128-7
1277062
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-539-533-1
1277063
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник [для вищих та середніх спец. навч. закладів] / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 6-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-498-069-9
1277064
  Островський В. Сучасні діти (Краса, сила й наука) : Комедія на 3 дії / В. Островський. – Львів : В-во "Театральна бібліотека", 1931. – 36 с.
1277065
  Дубна М.М. Сучасні дослідження бойків-переселенців на Одещині // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 69-76. – ISBN 978-617-689-216-8
1277066
  Щербань М.І. Сучасні дослідження в Арктиці та Антарктиці. / М.І. Щербань. – К., 1957. – 20с.
1277067
  Микитенко О. Сучасні дослідження етнокультури болгарської спільноти України в Болгарії // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 260-270. – ISBN 978-617-689-214-4
1277068
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород : Обручар В.В.
Вип. 5. – 2007. – 631 с. – Резюме укр., англ. мовами
1277069
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород : ТзОВ "Папірус-Ф", 2004-
Вип. 6. – 2008. – 765 с. – мова резюме англ. та укр.
1277070
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород
Вип. 7. – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1277071
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-966-8904-46-2
Вип. 8. – 2010. – 760 с. – Резюме англ. мовою.- На обкл. журналу : 65-річчю Ужгородського нац. ун-ту присвячується
1277072
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород : Графіка. – ISBN 978-966-2303-00-1
Вип. 9. – 2011. – 637 с. – Резюме укр., англ. мовами.- На обкл. журналу : 45-річчю факультету романо-германської філології присвячується.
1277073
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Бреза А.Е. – ISBN 978-966-2668-24-7
Вип. 10. – 2012. – 399 с. – Резюме англ. мовою
1277074
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-02-07
Вип. 11. – 2013. – 493 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277075
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-18-8
Вип. 12. – 2014. – Мова резюме англ. та укр.
1277076
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-32-4
Вип. 13. – 2015. – 368 с. – Резюме англ. мовою
1277077
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-63-8
Вип. 14. – 2016. – 319 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1277078
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-80-5
Вип. 15. – 2017. – 312 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1277079
  Шемчук М.П. Сучасні дослідження і картографування поверхні Марса // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 61-70


  У статті подано інформацію про діючі космічні апарати та знімальне обладнання з дослідження і картографування Марсу. Вказано складені на основі цих спостережень карти і наведено їх приклади. Проаналізовано подальші перспективи розвитку галузі у світі і ...
1277080
  Кікоть А.А. Сучасні дослідження костюма: культурологічний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 208-215
1277081
  Рокета О. Сучасні дослідження проблеми наркоманій та ВІЛ-інфікованих в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 288-292
1277082
  Гуменюк Л.Й. Сучасні дослідження психологічних наслідків терористичної загрози для психіки людини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 224-234. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1277083
  Карачунова Л.В. Сучасні дослідження та впровадження інформаційних симстем у соціальну підсистему суспільства, на прикладі Пенсійного фонду України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7650-87-1
1277084
  Ленартович О.Ю. Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 92-97. – ISSN 2076-1554


  Історія Другої світової війни викликає посилений інтерес вітчизняних істориків. Серед проблемних питань, що досліджуються, чільне місце займає український визвольний рух. Більшість науковців висвітлюють ці питання через призму подій в Галичині - ...
1277085
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 328с. – ISBN 966-8293-08-8
1277086
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
[б/н] : Присвячується 10-й річниці проф. свята працівників геології, геодезії і картографії України та 60-річчю Ін-ту геодезії Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2005. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277087
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – ISSN 1819-1339
1277088
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (16) : Присвячується 28 сесії Міжнародної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Львів-Ужгород 22-27.09.2008). – 2008. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277089
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (17) : До 14-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277090
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (18). – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277091
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (19) : До 15-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277092
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (20). – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277093
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (21) : До 16-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277094
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне тов-во УТГК ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (22) : До ІІ з"їзду Українського товариства геодезії і картографії, 20-ї річниці від дня утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру та 20-ї річниці від дня утворення Українського товариства геодезії і картографії. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277095
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (23). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277096
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (24). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1277097
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (25). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277098
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехнікі". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (26). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277099
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (27). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277100
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (28). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277101
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277102
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (30). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277103
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (31). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277104
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (32). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1277105
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1(33). – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1277106
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (34). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1277107
  Фінклер Ю. Сучасні друковані мас-медіа України: до проблеми визначення типологічних характеристик // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-9


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1277108
  Грубрін Ю.Л. Сучасні екзогенні рельєфоутворюючі процеси (VII пленум Міжвідомчої геоморфологічної комісії ВНЗ АН СРСР) : хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-83. – (Географії ; Вип. 12)
1277109
  Бєдний М.М. Сучасні екзодинамічні процеси на території лівобережжя Середнього Придністров"я та залежність їх від тектоніки / М.М. Бєдний, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 64-67
1277110
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Вітюк І.К.; Віктюк І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1277111
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – 212, [ 5 ] л. + Додатки: [5] л. – Бібліогр.: л. 191-212
1277112
  Навроцький В.М. Сучасні екологічні проблеми України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 296-301
1277113
   Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2003. – 254с. – ISBN 966-641-060-5
1277114
  Похилько С.В. Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підходу в управлінні природокористуванням // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 18-26. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1277115
  Коржнев Михайло Миколайович Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у зв"язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 129-138 : Фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1277116
  Лук"яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : Навчальний посібник / І.Г. Лук"яненко, Ю.О. Городніченко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – 352с. – ISBN 966-7543-29-3
1277117
  Покрещук О.О. Сучасні економіко-правові аспекти антидемпінгового регулювання ЄС та України / О.О. Покрещук, Ю.Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 5-10
1277118
  Орнат М. Сучасні економічні моделі реформування народного господарства Китаю // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 427-435. – ISSN 1684-906Х
1277119
  Журба І.Є. Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи / І.Є. Журба, Д.М. Русак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 137-144. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1277120
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1996. – 160с.
1277121
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 176с.
1277122
   Сучасні економічні системи : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2003. – 204 с. – ISBN 966-574-533-6
1277123
   Сучасні економічні системи : Навчально-методичний посібник / О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г. Поручник; О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г.Поручник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 100с. – ISBN 966-574-490-9
1277124
  Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : навчальний посібник / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – Київ : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-230-2
1277125
   Сучасні економічні тенденції та нова парадигма економічної стратегії України / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, С.В. Давиденко, В.А. [ та ін. ] Комаров; Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. інститут стратегічних досліджень. – Київ : Знання України, 2005. – 96 с.
1277126
  Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2007. – 878с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-310-4
1277127
  Байдіков І.А. Сучасні екостани ландшафтних комплексів Запорізької області в контексті обгроунтування регіональної екомережі : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1277128
  Козачинська В.В. Сучасні експлікації суб"єктивності: до проблеми гетерогенності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 10-11
1277129
  Фостолович В.А. Сучасні елементи системи управління підприємствами аграрного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 245-250. – ISSN 2222-4459
1277130
  Ткач С.М. Сучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 7-14. – ISSN 1818-1384
1277131
  Ніколаєнко І.І. Сучасні епохи майбутнього. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1966. – 211с.
1277132
  Мінгазутдінов Ігор Сучасні етнонаціональні конфлікти у країнах Західної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 158-163
1277133
  Канаєва М.О. Сучасні європейські інноваційні мережі та їх роль в активізації інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції розвитку інноваційної інфраструктури в європейських країнах, зокрема, питання організації інноваційних мереж як однієї з найбільш ефективних форм міжнародної наукової та технічної співпраці. Визначено переваги, які можуть ...
1277134
   Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [Кудряченко А.І. та ін.] ; наук. ред.: А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2014. – 441, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-136-171-2
1277135
   Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довід.-енцикл. видання / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Сидоренко, О.Ю. Сухомлин ; заг. ред. Н.М. Сидоренко ; наук. ред. В.В. Різун]. – Київ : Київський університет, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 359-362. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-817-3
1277136
  Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1277137
  Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
1277138
  Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С.16-25. – ISSN 1682-2366
1277139
  Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 52-65. – ISSN 1682-2366
1277140
  Гордон М.В. Сучасні завдання радянської науки цивільного права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 3-9
1277141
  Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фулей Тетяна Іванівна ; КНУТШ ; Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2003. – 253 л. – Бібліогр.: л. 224-253
1277142
  Фулей Тетяна Іванівна Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Фулей Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1277143
  Ковтун О.Ю. Сучасні загрози безпеці України і її співробітництво з міжнародними організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 196-201
1277144
  Фурман В.М. Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній) / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6814
1277145
  Платоненко А.В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ України // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 86-90. – ISSN 2409-7292
1277146
  Магда Є. Сучасні загрози консолідації українського суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-113
1277147
  Алексєєв Є. Сучасні законодавчі розробки у сфері екологічної оцінки // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 41-47
1277148
  Федоренко І.П. Сучасні закономірності постіндустріального розвитку глобального світу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 111-118
1277149
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1277150
  Гапченко О. Сучасні запозичення в українській мові: психолінгвістичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 7-13. – ISSN 0320-3077
1277151
   Сучасні запоріжці.. – Дніпропетровськ, 1972. – 127с.
1277152
  Радей А.С. Сучасні зарубіжні концепції бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 104-113
1277153
  Колупаєв А.П. Сучасні зарубіжні моделі управління акціонерними товариствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-13.
1277154
  Шуневич Б.І. Сучасні зарубіжні теорії дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Дано короткий огляд декількох теорій дистанційного навчання зарубіжних вчених Д. Кігена, М. Сімонсона, Д. Шейла, Р. Гаррісона, М. Бейнтон, Дж. Вердьюіна, Т. Кларка і Х. Ператона, а також проводиться порівняння теорій цих авторів з ранніми теоріями М. ...
1277155
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні засади монетарної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 120-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто особливості грошово-кредитної політики Національного банку України. Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність зміни стратегічної ...
1277156
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-20
1277157
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-39 : фото, табл. рис.
1277158
  Журавель П.А. Сучасні засоби комунікації в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 158-160. – ISSN 2306-6806
1277159
  Сторчоус М.Д. Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 89-96. – ISSN 2309-7647
1277160
   Сучасні застосування Інтернету : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 61с.
1277161
  Іванова К.А. Сучасні західні концепції філософії освіти / К.А. Іванова, Я.В. Балабай, Г.О. Хіріна // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 64-68. – ISSN 2077-1800
1277162
  Мазур Г.Ф. Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Г.Ф. Мазур, А.В. Козловський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1277163
  Свердлик Т.О. Сучасні зміни великомасштабної атмосферної циркуляції в Атлантико-Європейському регіоні в холодний період року та виявлення особливостей синоптичних процесів останнього десятиріччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проведено порівняння багаторічних середніх значень приземного тиску для періодів 1881-1940, 1931-1960, 1986-1995 рр. у кожному місяці холодного півріччя (листопад - березень). Показано, що великомасштабна циркуляція атмосфери останнього десятиріччя є ...
1277164
  Струтинська В. Сучасні зміни елементів водно-теплового балансу в басейні Дніпра як передумова змін термічного та льодового режиму річок : Прикладні дослідження / В. Струтинська, В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та проаналізовано за середньобагаторічними та середньомісячними температурами повітря та кількістю опадів регіональні зміни клімату на території басейну Дніпра. For the middling of many years and middling lunar temperatures of air and ...
1277165
  Холодько О.П. Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 99-185
1277166
  Добровольська В.В. Сучасні зміни культурної політики в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури і управління документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 2409-9805
1277167
  Гребінь В.В. Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України) / В.В. Гребінь, А.Г. Колєснікова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 84-89


  Великий вплив на гідрологічні, гідрогеологічні й гідрохімічні процеси мають забруднення поверхневих і підземних вод шахтними водами, підтоплення територій у місцях шламосховищ, районах "мокрої" консервації шахт та на територіях значного просідання ...
1277168
  Гребінь В.В. Сучасні зміни окремих характеристик дощових паводків на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1277169
  Олійник О.В. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України / О.В. Олійник, Н.І. Федоренко // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1277170
  Сіцінський Н.А. Сучасні зовнішні виклики національній безпеці в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 144-146
1277171
  Кушнір Н.О. Сучасні зовнішньоекономічні зв"язки Європейського Союзу / Н.О. Кушнір, В.В. Химинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 37-42. – ISSN 1993-6788
1277172
  Корсунський С.В. Сучасні зовнішньоекономічні пріорітети України і завдання дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 27-33
1277173
  Калитчак Роман Сучасні зовнішньополітичні пріоритети Федеративної Республіки Бразилія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 60-66. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1277174
  Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-37.
1277175
  Левченюк Є.В. Сучасні ідеологічні засади виховного процесу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 55-58


  Здійснено соціально-філософський аналіз сучасних ідеологічних засад виховного процесу. З"ясовано, що сучасними ідеологічними модусами для соціалізації індивіда можуть виступати кіно, фешеніндустрії, реклама тощо. Розглянуто кілька стрічок українського ...
1277176
  Кравченко Л.О. Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 160-170. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Про сучасні прізвиська Центральної України, а саме Полтавської області. О современных прозвищах Центральной Украины, а именно Полтавской области. Focuses on nicknames in the Central part of Ukraine, namely in of Poltava region.
1277177
   Сучасні інженерно-геологічні умови України як скдадова безпеки життєдіяльності / Л.М. Климчук [та ін.] ; [ наук. ред.: П.В. Блінов, В.М. Шестопалов ]. – Київ : [Експрес], 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-413-065-0
1277178
  Русіна Н. Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1277179
   Сучасні інновації у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та реалізація закону України "Про вищу освіту" / В.М. Мороз, Й Ю. Гумінський, Л.В. Фоміна, Т.Л. Полеся // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 64-68. – ISSN 1681-2751
1277180
  Вергун В.А. Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1277181
  Шурпа С.Я. Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 119-125


  У статті запропоновано використання інноваційних механізмів регулювання освітнього процесу, впровадження інноваційної моделі фахової підготовки студентів задля узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін освітньо-виробничого процесу та забезпечення ...
1277182
  Гуцуляк В.І. Сучасні інноваційні технології 3-D моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу / В.І. Гуцуляк, Р.Д. Бородайкевич, А.І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 239-241. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій 3-D моделювання та інтерактивні методи навчання основ черезкісткового остеосинтезу лікарів-інтернів зі спеціальності "Ортопедія і травматологія"."
1277183
  Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери. Запропоновано шляхи подолання кризового стану ...
1277184
  Попович Я.О. Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 237-240. – ISSN 1684-7903


  "... У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання на циклі "Хірургія" на базі хірургічного відділення МКЛ №1, лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина", ...
1277185
  Цина В. Сучасні інноваційні технології навчання студентів та роль педагога в їх реалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1478
1277186
  Галюк В.М. Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 229-232. – ISSN 1684-7903


  " ...У роботі узагальнено досвід кафедри хірургії №1 ІФНМУ впровадження і удосконалення інноваційних технологій при використанні інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу з вивчення спеціальності "Хірургія" студентами медичного ...
1277187
  Дмитрук О.М. Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення" студентами медичного факультету // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 41-44. – ISSN 1681-2751
1277188
   Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю.Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Львів : Сполом, 2015. – 439, [1] с. – Авт.зазнач. на с.: 438-439. – Бібліогр. зазнач. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-919-129-8
1277189
  Мандрагеля В.А. Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 87-89
1277190
  Авраменко О.О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 104-110
1277191
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні та досліджено дієвість кожного з них. На основі проведеного аналізу доведена необхідність надання більш вагомого статусу ринковим механізмам монетарного впливу, зокрема операціям на ...
1277192
  Данилишин О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-158. – ISSN 1562-0905
1277193
  Сільченко Ю. Сучасні інструменти для формування іміджу вченого // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 37-40
1277194
  Соловйова К.С. Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями / К.С. Соловйова, К.Ю. Зайцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 23-28. – ISSN 2222-4459
1277195
  Довгерт А. Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 280-291. – ISSN 1026-9932
1277196
  Зражевська Н.В. Сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 278-284.


  Основна увага статті зосереджена на дослідженні інструментів зовнішніх державних запозичень. Автор класифікував та проаналізував сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України в розрізі наступних складових: за кредитором, за типом боргового ...
1277197
  Шевченко О.В. Сучасні інструменти і технології забезпечення зовнішньополітичних інтересів України: технології цивілізованого лобіювання та PR / О.В. Шевченко, А.В. Яковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 236-243.
1277198
  Андрєєва Г.І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпотечного кредитування / Г.І. Андрєєва, О.М. Пожар // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 60-67
1277199
  Салагуб Б.А. Сучасні інструменти монетарної політики // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2410-87-7
1277200
  Кір"якова М.Є. Сучасні інструменти планування інноваційної діяльності у транснаціональних корпораціях // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 50-57
1277201
  Самойленко О.Ю. Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 23-26
1277202
   Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-386-3
1277203
  Мочона Л.Г. Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 406-414. – ISSN 2222-4459
1277204
  Савич В.І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1277205
  Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
1277206
  Петухова В.О. Сучасні інтеграційні угруповання світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 53-56. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1277207
  Вовдюк Л.В. Сучасні інтерактивні методи проведення занять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 11-14 : фото
1277208
  Кульбабська О. Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві
1277209
  Мамалига А.І. Сучасні інформаційний дискурс і лінгвокомунікативні проблеми вивчення публіцистичного тексту
1277210
  Саприкін О.А. Сучасні інформаційні агенства : підручник / О.А. Саприкін ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-391 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-150-2
1277211
  Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-518-704-2
1277212
  Чижик К. Сучасні інформаційні загрози у сфері фінансових послуг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 121-123
1277213
   Сучасні інформаційні засоби навчання : навчальний посібник / П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк; Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. – Київ : Освіта України, 2007. – 536с. – ISBN 966-8847-36-9
1277214
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л. 177-190
1277215
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1277216
  Ціватий В. Шубенкова Сучасні інформаційні потоки, наукометрія та дипломатична формула "три П" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Інституційно-науковий пошук у сфері зовнішніх зносин і дипломатії.
1277217
  Якимов Ю.О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-108
1277218
  Мозговий Н.Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах / Н.Д. Мозговий, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 151-157
1277219
  Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 111-120
1277220
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. : таб. – ISBN 978-966-346-824-2
1277221
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9
1277222
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навч. посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 318, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 314-318. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-967-6
1277223
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології : метод. розробка для студентів за спец. 6.030401 ("Правознавство") / Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 41-43, 110-111
1277224
  Звенігородська Ю.В. Сучасні інформаційні технології в дизайн-освіті // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 278
1277225
  Шевнін О. Сучасні інформаційні технології в життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським ВНЗ, де з"явився мейнфрейм - надпотужна універсальна комп"ютерна система. Сучасні інформаційні технології не лише відкриють нові можливості для підготовки фахівців з ...
1277226
  Царенко М.О. Сучасні інформаційні технології в освіті / М.О. Царенко, К.В. Полянська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1277227
  Кузнєцов В. Сучасні інформаційні технології в професійно-інтегрованих курсах іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 240-243. – Бібліогр.: Літ.: С. 234; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1277228
  Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : монографія / В.І. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2012. – 119, [1] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді. – Бібліогр.: 110-119. – ISBN 978-966-1541-42-8
1277229
  Лисенко В. Сучасні інформаційні технології у журналістській та видавничій діяльності // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 5. – С.18-20
1277230
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (12). – 2011. – 94 с. – Резюме рос., англ. мовами
1277231
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (13). – 2012. – 101 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277232
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 2 (14). – 2012. – 110 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277233
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (15). – 2012. – 118 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277234
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (16). – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277235
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 2 (17). – 2013. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277236
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 3 (18). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277237
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 1 (19). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277238
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (20). – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277239
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (21). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277240
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (22). – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277241
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (23). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277242
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (24). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277243
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (25). – 2016. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277244
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (26). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277245
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (27). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277246
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (28). – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277247
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (29). – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277248
  Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1277249
  Яровий Д. Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 167-169
1277250
  Черниш Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 69-73. – ISBN 966-8847-12-1
1277251
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Т. Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 181л. + Додатки: л.175-181. – Бібліогр.: л.162-174
1277252
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Темурі Раулевич; Чілічава Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1277253
  Маслова Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н.І. Маслова, Н.О. Бутковська, Г.П. Бородай. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – Бібліогр.: с. 92-94. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(100)). – ISBN 978-617-00-0875-6
1277254
  Мельник А.В. Сучасні інформаційні технології: GPS-туризм та популяризація туристичної привабливості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 337-341


  Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які виникають у подорожуючих в сучасних умовах з урахуванням тенденцій щодо збільшення кількості туристів, які бажають здійснювати подорожі самостійно. Рассмотрено ...
1277255
  Ануфрієва О. Сучасні інформаційні технології: проблеми й тендеції розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 109-115.
1277256
   Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – 166с.
1277257
  Забродська Л.М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навч.-метод. посібник / Л.М. Забродська ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Каф. інформ. і комунікац. технологій. – Київ : УМО НАПН України, 2011. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.105-108 та в кінці підрозд.
1277258
  Рашевська Н. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 148-154. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичні основи застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів ВНЗ. Показана роль системи комп"ютерної математики у процесі активізації пізнавальної діяльності студентів та інтенсифікації ...
1277259
  Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 11-30. – ISSN 2224-9516
1277260
  Дубас О.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації ціннісних орієнтацій суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 256-265
1277261
  Каліщук О.М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 149-163. – ISSN 0130-5247
1277262
  Якубова Т. Сучасні історичні дослідження історико-культурнних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історичні джерела про фортецю Очаків у XVIII столітті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 50-53
1277263
  Бездрабко В.В. Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en detail // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 157-184. – ISSN 0130-5247
1277264
  Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814


  У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни-реципієнти. Дійдено висновків, що під трансфером технологій необхідно розуміти процес ...
1277265
  Ієвлева В.П. Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції / В.П. Ієвлева, О.В. Гержан // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-59. – ISSN 2226-0285
1277266
  Шеховцова В.А. Сучасні класифікації витрат на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 267-271. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1277267
  Корягіна С. Сучасні класифікації факторів життєвого циклу підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.8206-210. – ISBN 966-654-072-Х
1277268
   Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.Р. Вега // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 61-64. – ISSN 2312-413Х


  "Обстежені та проліковані 472 хворі на грип, із них у 72 пацієнтів рентгенологічно діагностовано пневмонію, 69 з яких були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії київської міської клінічної лікарні № 4. Проведений аналіз ...
1277269
  Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 2-4
1277270
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 399 арк. – Бібліогр.: арк. 361-399
1277271
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 23 назви
1277272
  Демиденко О. Сучасні комп"ютерні лексикографічні системи: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Демиденко, О. Горбатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 480-484. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1277273
  Антонов В.М. Сучасні комп"ютерні мережі / В.М. Антонов. – Київ : МК-Прес, 2005. – 480с. – ISBN 966-96415-5-1
1277274
  Гончар А.І. Сучасні комп"ютерні методи обробки і візуалізації гідроакустичної інформації / А.І. Гончар, С.Г. Федосеєнков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1684-2189
1277275
  Середюк В.Н. Сучасні комп"ютерні та мультимедійні технології як засіб проблемно-орієнтованого навчання при викладанні кардіології на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 134-147. – ISSN 1681-2751
1277276
  Третяк О.В. Сучасні комп"ютерні технології в житті університету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.15-25
1277277
  Іванов В.Ф. Сучасні комп"ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування : Навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко; Міністерство освіти України. Ін-т змісту і методів навчання. КНУТШ. – Київ, 1996. – 180с. – ISBN 5-7763-9475-9
1277278
  Оліх О.Я. Сучасні комп"ютерні технології. Принципи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / О.Я. Оліх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479. – ISBN 978-966-439-740-4
1277279
  Зайцева К. Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 373-378


  У статті проаналізовані наукові розвідки сучасних літературознавців, присвячені проблемі порівняльного вивчення дитячої літератури. Окреслено перспективи подальших компаративних досліджень літератури для дітей в Україні. В статье проанализированы ...
1277280
  Костусяк Н. Сучасні компаративні та суперлативні форми прикметників у контексті нормативності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 61-77. – ISSN 2311-5165
1277281
  Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1277282
  Войнич О.М. Сучасні комунікативні технології в діяльності європейських ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 126-130


  Actuality of this article consists in the use of modern communicative technologies in international relations consists in because modern globalizing society differs the high closeness of international connections which gets to all spheres of his vital ...
1277283
  Макаренко Є.А. Сучасні комунікативні технології: доктрина, типологія, інструменти, практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 147-151
1277284
  Броннікова Л.В. Сучасні комунікаційні технології в науці та університетській освіті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 41-44. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається вплив інформаційних технологій на процеси комунікації в науці та університетській освіті.
1277285
  Якимюк Ю.П. Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 69-76


  Проведено дослідження практичного застосування сучасних технологій комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Визначені основні напрями подальшого її розвитку та використання на практиці, показано ...
1277286
  Хилько О.Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 583-591. – ISSN 1563-3349


  Аналізується застосування концепції кооперативної безпеки як ключової для підтримання європейської безпеки, її ефективність. Розкривається роль співробітництва як основного інструмена забезпечення європейської безпеки. Анализируется применение ...
1277287
  Лук"янецьВ.С Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття конкуренції в праві ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 606-611. – ISSN 1563-3349
1277288
  Прилипко С.М. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1277289
  Пилипенко Р.Є. Сучасні концептуальні репрезентації простору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 3-7. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 8 поз.


  Статтю присвячено вивченню концептуальних презентацій простору в сучасній німецькій мові. Розглянуто міждисциплінарні знання про простір та шляхи збагачення лінгвістики концептуальними уявленнями про простір у сфері художньої та наукової літератури ...
1277290
  Осецький В.Л. Сучасні концептуально-організаційні основи створення нових підприємств в Україні / В.Л. Осецький, Н.В. Онищенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 46-49
1277291
  Мяловицька Н.А. Сучасні концепції визначення форми державного правління та її різновиди // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 49-53. – ISSN 2220-1394


  У статті розглядається поняття форми державного правління, її класифікація. В статье рассматривается понятие формы государственного правления, её классификация. The article discusses the concept of forms of government and its classification.
1277292
  Бурбело В.Б. Сучасні концепції дискурсу та лінгвопрагматичні засади дискурсології


  Розглянуто концепції дискурсу в сучасній лінгвістиці, проаналізовано основні характеристики дискурсу та його відношення до інших одиниць мовленнєвого плану, а також визначаються лінгвопрагматичні засади дискурсології як науки про дискурси, їхня ...
1277293
  Чепурна О.П. Сучасні концепції конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 99-104


  У статті розглянута сутність категорії конкурентоспроможність залежно від об"єктів: конкурентоспроможність продукції, підприємства, кластеру та національної економіки. Наведені концепції та погляди різних науковців на сутність конкурентоспроможності ...
1277294
  Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-88. – ISSN 1609-5499
1277295
  Ситницький М.В. Сучасні концепції лідерства у стратегічному менеджменті // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 17-17
1277296
  Дмитрук О.Ю. Сучасні концепції менеджменту в геоекології : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1997. – 42 с. – ISBN 966-594-032-5
1277297
  Мельник О.Я. Сучасні концепції оподаткування в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-140. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проведено системний аналіз сучасних концепцій оподаткування та їх ключових параметрів і принципів в умовах глобалізації.
1277298
  Головинський К.С. Сучасні концепції політичного лідерства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1277299
  Лікарчук Н. Сучасні концепції політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С.127-132
1277300
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.164-178
1277301
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.: КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1277302
  Матвійчук В.К. Сучасні концепції правової держави / В.К. Матвійчук, В.В. Стецюра // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
1277303
  Слабко Т. Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 157-160
1277304
  Шпильова А.С. Сучасні концепції соціальних інститутів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 171-173
1277305
  Медвідь В.Ю. Сучасні концепції та теорії економічного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 66-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1277306
  Отливанська Г. Сучасні концепції та технології бюджетування / Г. Отливанська, Р. Бабашов // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1277307
  Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О.В. Ребрій ; [наук. ред. В.І. Карабан] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-966-623-907-8
1277308
  Онищук М.І. Сучасні концепції трансляції гри слів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 308-317
1277309
  Васюренко О Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О Васюренко, В Ю Подчесова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 170-177. – ISSN 1993-6788
1277310
  Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 177-186. – ISSN 1993-0909
1277311
   Сучасні концепції формування режиму атмосферних опадів у великих містах / М.І. Щербань, І.М. Щербань, Н.О. Возняк, С.О. Маруніч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 28)
1277312
  Григоров О. Сучасні концесійні угоди: об"єкти, суб"єкти, класифікація // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 24-34


  Стаття присвячена структурним особливостям концесійних угод за участі держав-реципієнтів. Автор, детально аналізуючи законодавчу практику таких держав, як Україна, ряду держав-учасниць СНД, країн Балтії в галузі конституційного та інвестиційного права, ...
1277313
  Пагутяк Г. Сучасні кооперативні інтереси // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1682-2366
1277314
  Долматов І.В. Сучасні кордони як соціальні конструкти у контексті виникнення й еволюції територіальних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 163-168. – ISSN 1563-3349
1277315
  Столярчук Я.М. Сучасні корпоративні стратегії нарощування патентних портфелів ТНК / Я.М. Столярчук, В.М. Столярчук // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 89-101
1277316
  Перебетюк М.В. Сучасні криміналістичні можливості виявлення, фіксації та дослідження слідів взуття / М.В. Перебетюк, О.А. Сокиринська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Стаття містить загальні теоретичні основи розглядуваної проблеми, основні ідентифікаційні питання, які має розв"язати експерт-трасолог під час проведення трасологічної експертизи, а також картку сучасних методів та методик виявлення, фіксації та ...
1277317
  Шкабара Сучасні критерії інформаційної якості товарів / Шкабара, ТЛ, О.Я. Бозуленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 164-175. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1277318
  Миколаенко Р. Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С.17-20
1277319
  Дороз В. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови
1277320
  Дорошенко В. Сучасні литі металоконструкції на основі природних аналогів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 57-53. – ISSN 1819-7329
1277321
  Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 462-470. – ISBN 966-581-388-9
1277322
  Місеньова В.В. Сучасні лінгвістичні теорії та моделі дослідження українських та англійських мовних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 143-150. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується структурно-системна парадигма мови, в річищі якої сформувалися структурно-семантична та функціонально-семантична парадигми. На матеріалі української та англійської мови створюються моделі дослідження слів та одиниць більш ...
1277323
  Єфименко В. Сучасні літературні казки про Сплячу красуню: інтертекстуальність та жанрові трансформації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 79-84. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1277324
   Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISBN 966-638-152-4
Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – 2004
1277325
  Громова Н. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На етнографічному матеріалі Бойковщини досліджено магічну складову різдвяних святкових ритуалів. The magic component of Christmas celebratory rituals is investigated on ethnographic materials of Boyky.
1277326
  Андрієнко О. Сучасні маркетингові екологічні стратегії підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 18-21. – ISSN 1606-3732
1277327
  Бойко О. Сучасні маркетингові комунікативні технології в умовах розвитку глобального ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 207-208
1277328
  Довгунь О.С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 9-15. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1277329
  Богомолова Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 204-206
1277330
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (28). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277331
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (29). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277332
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (30). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277333
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (31). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277334
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (32). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277335
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (33). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277336
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (34). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277337
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (35). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277338
   Сучасні медіа-технології як засіб забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 55-56. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів у Києві два тренінги "Сучасні медіа-технології як засіб підвищення ефективності роботи прес-секретарів та забезпечення прозорості в діяльності місцевих органів влади". Заходи проходили в рамках проекту ...
1277339
  Наумова М. Сучасні медіа та доля тілесності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 151-158


  Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних значень та змістів. У статті розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу рефлексію й нашу тілесність. Авторка робить спробу ...
1277340
  Холод О.М. Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 196-199


  Трансформація свідомості суспільства повинна розглядатися, на наш погляд, як фактор порушення пра-вил, вульгаризації рідної мови. Проте журналісти не розуміють того, яка їхня роль в інмутації суспільствапісля негативних ефектів, демонстрованих у сценах ...
1277341
  Топольник Я.В. Сучасні медіаосвітні технології як засіб модернізації вищої школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 231-237. – ISSN 2227-2844
1277342
  Галлін Д.С. Сучасні медіасистеми. Три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін , Паоло Манчіні ; [переклад з англ. О. Насика]. – Київ : Наука, 2008. – 318, [2] с. – Бібліогр.: с. 294-314. – ISBN 978-966-96972-0-2
1277343
  Сова М. Сучасні медіатехнології трансформації соціально-комунікативного простору / М. Сова, С. Дєніжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розкрито комунікативний та технологічний потенціал медіатехнологій у трансформації соціально-комунікативного простору; здійснено опис GR- технологій; розглянуто можливості технології трансмедійного сторітеллінгу в залученні цільової аудиторії до ...
1277344
  Промська О.Л. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні / О.Л. Промська, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 179-188


  Охарактеризовано сучасні вітчизняні мета бібліографічні ресурси та напрями їх подальшого створення в електронному середовищі. Презентовано новий проект харківських бібліотек "Метабібліографія Харківщини".
1277345
  Васянович О. Сучасні метеорологічні знання та вірування гуцулів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 13-26. – ISSN 0130-6936
1277346
  Михайлова І. Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 257-264. – ISSN 2078-340X


  Стаття висвітлює проблему організації автономного навчання іноземної мови студентів. Розглянуто концепції автономного навчання на основі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Обгрунтованоя його сутність як виду самостійної ...
1277347
  Павліковський А.М. Сучасні методи аналізу і прогнозування як інструмент попередження фінансової кризи на підприємстві / А.М. Павліковський, Д.В. Повторенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 65-71
1277348
  Гроха І.В. Сучасні методи аналізу інвестиційних проектів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 56-59


  Наведено огляд сучасних підходів до аналізу ефективності інвестиційних проектів на основі новітніх методів. Визначено основні методи, які доцільно застосовувати в умовах світової кризи економіки. Дана характеристика основних проблем застосування ...
1277349
  Бойко Н.І. Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 25-29. – ISSN 0321-0499
1277350
  Жукова Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 14-18.
1277351
  Лазарєва С.Ф. Сучасні методи аудита інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1277352
  Кучеренко М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень : Учбовий посібник / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 424с. – ISBN 966-7938-21-2
1277353
  Всехсвятський С.К. Сучасні методи вивчення Всесвіту / С.К. Всехсвятський. – Київ, 1948. – 36с.
1277354
  Люта А.В. Сучасні методи вивчення іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-106. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1277355
  Самохін Г.В. Сучасні методи вивчення найглибших карстових порожнин // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 121-127. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1277356
  Соколовський І.Л. Сучасні методи вивчення новітніх рухів земної кори і вибір їх раціональних комплексів для окремих частин території УРСР / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 103-118. – Бібліогр.: 57 назв
1277357
  Цирульнева Ю. Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об"єктах / Ю. Цирульнева, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-26. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літератури щодо сучасних методів визначення і виявлення діуретиків у фармацевтичних препаратах та біологічних рідинах. Показано, що до найбільш розповсюджених відносяться хроматографічні та спектроскопічні, зокрема люмінесцентні, ...
1277358
  Білоус М.В. Сучасні методи визначення просторових переміщень тунелів метрополітену : геодезія / М.В. Білоус, Р.В. Шульц // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 13-16 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
1277359
  Романов М. Сучасні методи викладання економічної і соціальної географії України / М. Романов, О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 67-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1277360
  Пернарівська Т. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто місце та роль курсу іноземної мови професійного спрямування на сучасному етапі підготовки здобувачів вищої освіти, визначено вимоги до викладання даного курсу - професійні компетентності, підходи, методи викладачів.
1277361
  Худзей О.О. Сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 283-287. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "На сучасному етапі перед викладачами іноземної мови гостро постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. Робота зі студентами ВНЗ вимагає поєднання ...
1277362
  Кривошей О.В. Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 67-70. – ISSN 1681-2751
1277363
  Бут Н.К. Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському середовищі // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 206-210
1277364
  Вольвач Ж.В. Сучасні методи групового навчання у вищій школі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 81-85. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто особливості групового навчання для вдосконаленя мовленнєвої діяльності, ролі й місця рідної мови та диференціації процесу навчання іноземних мов.
1277365
  Сніжко С.І. Сучасні методи дослідження гідрохімічних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 966-521-109-9
1277366
  Шарапов О.Д. Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, В.М. Соловйов // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 100-110.
1277367
  Полусин О.Б. Сучасні методи захисту мультимедійної інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 160-165. – ISSN 2309-7647
1277368
  Горінов О.С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1277369
  Горінов Олександр Сергійович Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / Горінов Олександр Сергійович, Колдовський Микола Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1277370
   Сучасні методи контролю та оцінювання рівня знань студентів у вищих медичних та фармацевтичних закладах / І. Гриценко, А. Котвіцька, Л. Буданова, І. Свєточева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
1277371
  Зазірний І.М. Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки (огляд літератури) / І.М. Зазірний, А.В. Василенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 107-112. – ISSN 0030-5987
1277372
  Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці / Й. Лесів. – Ужгород, 1994. – 255 с.
1277373
  Власенко М.О. Сучасні методи мотивації персоналу / М.О. Власенко, А.О. Швайка // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 35-37. – ISBN 978-617-645-229-4
1277374
   Сучасні методи навчання в дорадництві / О.І. Шаманська, А.В. Спірін, С.І. Кормановський, І.В. Твердохліб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 337-341. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Наведено та проаналізовано сучасні методи навчання в дорадництві, такі як: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, або евристичний, дослідницький. Приведены и проанализированы современные методы учебы ...
1277375
  Кобеляцький Ю.Ю. Сучасні методи об"єктивізації болю та ноцицепції / Ю.Ю. Кобеляцький, О.О. Шайда // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 19-23. – ISSN 2224-0586
1277376
  Артамонова Н. Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалі / Н. Артамонова, Є. Артамонов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 5-21. – ISSN 2409-9260
1277377
   Сучасні методи органічного синтезу : Короткий конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1277378
  Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 157-161. – ISSN 2221-1055
1277379
  Колосінський Є.Ю. Сучасні методи оцінки комерційної нерухомості в Україні / Є.Ю. Колосінський, М.І. Колосінська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1277380
  Пожуєв О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 193-197. – ISSN 2072-1692
1277381
  Кудрявський І.В. Сучасні методи оцінки фінансової діяльності на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 104-110
1277382
  Соколова А.М. Сучасні методи прогнозування розвитку кредитних спілок України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 49-53. – (Економічні науки)
1277383
  Петренко О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 21-22
1277384
  Синюшко В.Г. та ін. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії : навч. пос. / В.Г. та ін. Синюшко. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1981. – 85с.
1277385
  Заборовець М.О. Сучасні методи розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь : навчально-методичний посібник / М.О. Заборовець, Ф.А. Левченко, М.Г. Охріменко ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 76 с. – ISBN 966-574-865-3
1277386
  Швайка Ол. Сучасні методи синтезу лікарських засобів : Курс лекцій / Ол. Швайка, М. Олійник; МОУ. НАНУ. ДонДУ. – Донецьк, 1999. – 166с.
1277387
  Короткова А.Я. Сучасні методи спостережень за станом сільськогосподарських культур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва
1277388
  Ніколайчук Е.В. Сучасні методи стабілізації валюти : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Ніколайчук Е. В.; Укр. Ін-т міжнар. віднос. при КГУ. – Київ, 1993. – 18 с.
1277389
  Корчак Ю. Сучасні методи та засоби захисту інформації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 8. – С. 3-17. – ISSN 2224-087Х
1277390
  Федосов Ю.О. Сучасні методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики Центрального банку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 196-198
1277391
   Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем : Монографія / Ф.С. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян, Д.Я. Хусаїнов, ін. та; Авт.: Ф.Г. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян та ін.; За ред. Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 200с. – ISBN 966-594-702-8
1277392
  Фролова Ю.О. Сучасні методи та технології політичного лобіювання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 141-143
1277393
  Гужва І.Ю. Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 66-70
1277394
  Мартиненко В.П. Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства / В.П. Мартиненко, Л.С. Шиманська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 112-116. – ISSN 2310-5534
1277395
  Бегун В.В. Сучасні методи управління безпекою на основі інформаційних технологій / В.В. Бегун, В.Ф. Гречанінов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 13-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1277396
  Буряк Г.С. Сучасні методи управління змінами в контексті антикорупційної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 26-32. – ISSN 1811-9824


  У статті йдеться про засади формування антикорупційної політики в сучасній системі господарювання в Україні. Розглянуто сучасні підходи впровадження організаційних змін у корпоративній структурі, запропоновано новітні методи оптимізації управлінських ...
1277397
  Морозюк Д.І. Сучасні методи управління оборотним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 114-119. – ISSN 2306-6814
1277398
  Слушаєнко Н. Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України / Н. Слушаєнко, Д. Апенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено роль ціноутворення для стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств. Була модифікована дифузійна модель Басса для нових продуктів, проведене емпіричне тестування моделі на вибірці з продуктів фармацевтичного ринку ...
1277399
  Єщенко М. Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – C. 191-196. – ISSN 2308-4634


  "...У статті розкрито поняття "пізнавальна діяльність" - це свідома діяльність молоді, яка складається з чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення та практичної діяльності та спрямована на одержання конкретних знань при підготовці до вступу у ВНЗ."
1277400
  Холоденко В.С. Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип"ятського Полісся України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 241-249 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1277401
   Сучасні методики навчання й оцінювання знаньстудентів у клініці інфекційних хвороб / Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів, Н.А. Васильєва, І.С. Іщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 8-13. – ISSN 1681-2751
1277402
   Сучасні методики навчання у міжнародників // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про проведення відкритих занять у рамках спільного проекту кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій та кафедри іноземних мов. Про значення цих занять схвально відізвався директор ІМВ В.В. Копійка.
1277403
  Тімоті Сучасні методики ЯМР високого розділення в хімії / Тімоті Д.В. Кларидж; Пер. з англ. Турова О.В. і Пенського Д.О. – Київ, 2006. – 350с. : іл.
1277404
  Качалай В. Сучасні методичні підходи до калькування собівартості продукції на промислових підприємствах // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 23-28


  Увага акцентується на посиленні конкуренції між суб"єктами господарської діяльності в умовах економічної глобалізації.
1277405
  Брезіцька О.В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3-8
1277406
  Вовченко О.С. Сучасні методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 161-169. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1277407
  Дем"янюк О.С. Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану грунту за активністю мікробіоценозу / О.С. Дем"янюк, Л.Ю. Симочко, О.В. Тертична // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 127-142. – ISSN 2312-2056
1277408
  Топузов Олег Сучасні методичні прийоми навчання географії : наукові дослідження / Топузов Олег, Вішнікіна Любов // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр.: 5 назв
1277409
  Дворніцька Л. Сучасні методології вивчення та викладання творчості Тараса Шевченка (у середній та вищій школі) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 106-115


  У статті зазначається, що в наші дні творчий доробок Великого Кобзаря, зорієнтований на самопізнання людини, самовизначення її як громадянина і як частки Всесвіту, заслуговує на максимум уваги шевченкознавців та педагогів. Зміна парадигми освіти з ...
1277410
  Сунцова О.О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 148-161. – ISSN 1993-6788


  Виявлено позитивні і негативні властивості методологій у сфері дослідження макрофінансової стабільності, запропоновано власну методологію комплексного оцінювання фінансової системи.
1277411
  Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії : монографія / С.В. Руденко ; [наук. ред. І.В. Огородник] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-608-7
1277412
  Фішер Й.З. Сучасні методологічні питання статистичної фізики / Й.З. Фішер, М.П. Коваленко, Г.О. Полікарпов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1277413
  Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти / Алла Миколаївна Коломієць, Наталія Іванівна Лазаренко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 47-52. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті на основі аналізу змін, що відбуваються в суспільстві, зроблено висновок про необхідність нової методології педагогічної професійної освіти. Показано, що методологічною основою організації діяльності педагогічних ВНЗ має бути симбіоз різних ...
1277414
  Мазуренко В.І. Сучасні методологічні підходи до аналізу боргових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 155-168


  Ця стаття присвячена аналізу сучасної боргової кризи. Автор ставить за мету дослідити характер та основні причини її виникнення. У статті робиться спроба проаналізувати основні погляди щодо створення механішу протидії виникненню боргових криз. Зта ...
1277415
  Крехівський О.В. Сучасні методологічні підходи до визначення високотехнологічних галузей: рекомендації щодо застосування в Україні / О.В. Крехівський, О.Б. Саліхова, І.О. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюються сучасні проблеми методології та практики дефініції високотехнологічних секторів економіки. Проаналізовано досвід провідних міжнародних та національних організацій щодо вибору системи критеріїв для оцінки рівня технологічності ...
1277416
  Свида І.Ю. Сучасні методологічні підходи до оцінювання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 16-19
1277417
  Жовтанецька Я.В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансового діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 100-107. – ISSN 1562-0905
1277418
  Кельман М.С. Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 148-152. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1277419
  Єрохін С.А. Сучасні метологічні проблеми економічної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-10
1277420
  Возняк Г.В. Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 187-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1277421
  Колосюк А.А. Сучасні механізми регіонального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 94-99. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1277422
  Отченаш К.Г. Сучасні механізми регулювання та саморегулювання на фондовому ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 272-278


  Пропонуються напрями вдосконалення законодавства, що сприятимуть більш широкому застосуванню саморегулювання в умовах адміністративної реформи.
1277423
  Макаренко І.О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств харчової промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1277424
  Батрименко В.В. Сучасні механізми трансформації грошово-банківської сфери України як необхідна умова виходу із фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
1277425
  Цицик Р.В. Сучасні механізми управління фіскальною стійкістю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 54-62
1277426
  Рожкова І. Сучасні механізми управління якістю в системі охорони здоров"я // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 126-130
1277427
  Неліпа К.Г. Сучасні міграційні потоки Запорізької області та їх вплив на розселенський потенціал регіону // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 241-244. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міграція є складним соціально-демографічним процесом, який тісно пов’язаний з розселенням населення. Цей процес виступає індикатором напруженості та стійкості соціально-економічної, екологічної, військово-політичної ситуації в регіоні, визначає ...
1277428
  Стеблянко І.О. Сучасні міграційні процеси в Європейському Союзі: основні чинники та наслідки / І.О. Стеблянко, О.О. Козич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 90-105. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1277429
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 515-534.
1277430
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 515-534.
1277431
  Ніколаєв Є. Сучасні міжнародні академічні стандарти. Як і Коли адаптуємо до них публікації дослідницьких розвідок у вітчизняних наукових журналах? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 - 17 грудня (№ 50). – С. 10
1277432
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І. та ін; Військовий ін-т; КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с. – тверде перепл. – ISBN 978-966-8207-82-2
1277433
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк, Л.Ф. та ін. Компанцева; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф. та ін. ; Військовий ін-т КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с.
1277434
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні міжнародні загрози для національної економічної та фінансової безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 244-255. – ISSN 2305-7491
1277435
  Солоненко О.М. Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 95-103
1277436
  Жуковська Ю.Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-69.
1277437
  Толстов С.В. Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 26-39. – ISBN 978-966-02-7888-2
1277438
  Аракелян Р.Ф. Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 240-244. – ISSN 2219-5521
1277439
  Лосич Т.С. Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за вчинення або погрозу вчинення насильства щодо судді та інших представників системи юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 305-311. – ISSN 2219-5521
1277440
  Балюн О. Сучасні міжнаціональні україно-єврейські відносини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 29-33
1277441
  Лепіх Я.І. Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем / Я.І. Лепіх, А.А. Євтух, В.О. Романов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 40-49. – ISSN 0372-6436


  Розв"язано комплексну проблему створення мікроелектронних датчиків нового покоління на основі нових принципів, функціональних матеріалів і структур для забезпечення інтелектуальних систем первинним сигналом високої якості в режимі on-line та інтеграції ...
1277442
  Борейко Ю. Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 69-74. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1277443
   Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг / А.О. Макаренко, А.П. Бондарчук, Є.Б. Хотинський, В.М. Лимар // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 21-33. – ISSN 2518-7678
1277444
  Літяга В.В. Сучасні мовознавчі підходи до поняття "концептосфера" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 459-463


  Стaттю присвяченo aнaлізу мoвoзнaвчих підхoдів дo тлумaчення пoняття “кoнцептoсферa”. Узaгaльненo oснoвні тлумaчення терміну “кoнцепт” тa йoгo гoлoвні типoлoгії. Рoзглянутo співвіднoшення кoнцептoсфери мoви із кoнцептoсферoю культури. Дaнa стaття ...
1277445
  Райковський Б. Сучасні моделі виборчих систем: проблеми теорії і практики / Б. Райковський, М. Рибачук // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-52.
1277446
  Бутурліна О.В. Сучасні моделі впровадження STEM-освіти: світовий досвід та українська реальність // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 16-21. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
1277447
  Банчук М.В. Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 124-125
1277448
  Агєєв О.Д. Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 28-34. – ISSN 2220-1394
1277449
  Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-172. – ISBN 978-617-673-437-6


  У пр. №1703076 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімов О.О. Підпис
1277450
  Підлісна Т.В. Сучасні моделі лідерства: досвід для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 347-356. – ISSN 2078-9165
1277451
  Сендерович А.Й. Сучасні моделі оцінки вартості компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 99-106. – ISSN 2306-6814
1277452
  Кажан В.А. Сучасні моделі оцінки кредитного ризику позичальника в банківській системі Європейського союзу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 29-35.
1277453
  Майнина М.С. Сучасні моделі партисипітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 44-46
1277454
  Ананьєв М.Ю. Сучасні моделі побудови обліково-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1277455
  Безбородова Т.В. Сучасні моделі регулювання фінансових ринків / Т.В. Безбородова, О.А. Теряник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-74. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проведено оцінювання реального стану розвитку фінансового ринку в Україні, досліджено його особливості й фактори, що впливають на його розвиток, визначено тенденцій його подальшого розвитку. Розглянуто основні моделі державного регулювання ...
1277456
  Чілачава Т.Р. Сучасні моделі редакційної діяльності та праці журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 117-125


  У статті розглядаються новітні інформаційні технології як сукупність важливих засобів для досягнення творчої мети: оптимізації журналістської праці та редакційної діяльності. In the article it is researched the modern information technologies as a ...
1277457
  Корецький М. Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.93-103. – ISBN 966-73-53-51-Х
1277458
  Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / Мещанінов Олександр Павлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Київ : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-455. – ISBN 966-336-021-6
1277459
  Циблієва Т.І. Сучасні моделі ручного в"язання / Т.І. Циблієва. – К, 1992. – 287с.
1277460
  Фурсова Н.А. Сучасні моделі соціальної безпеки країни: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 182-188


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1277461
  Сковронський Д.М. Сучасні моделі соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 264-271. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1277462
  Афонченко У.Г. Сучасні моделі стратегічного планування / У.Г. Афонченко, Г.В. Кіш, В.І. Дідик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1277463
  Нікітін Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 238-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1277464
  Шпорт В.І. Сучасні моделі управління запасами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 260-264. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1277465
  Транченко Л.В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 4454-463 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1277466
  Скоробагатько М.А. Сучасні можливості вдосконалення технічного забезпечення проведення динамічних випробувань під час виконання судово-балістичних досліджень / М.А. Скоробагатько, Ю.В. Вересенко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 4 (43). – С. 50-55. – ISSN 2411-3816
1277467
   Сучасні можливості дистанційних форм на післядипломному етапі освіти / Л.Ю. Науменко, В.В. Лепський, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 225-228. – ISSN 2077-4214


  В країні, як і у всьому світі, виникає значний інтерес до можливостей удосконалення підходів та освітніх інноваційних заходів - дистанційної освіти, яка стає все більш затребуваною. Наказ МОЗ "Про внесення змін до Положення про порядок проведення ...
1277468
  Прокопенко Н. Сучасні можливості експертного дослідження слідів губ людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 157-159.
1277469
   Сучасні можливості лікування негоспітальних пневмоній / М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк, М.І. Омеляшко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-73. – ISSN 1605-7295
1277470
  Неня О.В. Сучасні можливості оптичних методів криміналістичних досліджень мікрооб"єктів : монографія / Олена Неня ; [за заг. ред. Н.І. Клименко] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-218. – ISBN 978-966-924-351-5
1277471
  Жеребко О. Сучасні можливості судової експертизи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 163-166
1277472
  Гонгало С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 162-170. – ISSN 0132-1331
1277473
   Сучасні можливості та практичні реалії у проґнозуванні перебігу міокардіальної дисфункції у хворих із перенесеним інфарктом міокарда / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський, В.П. Щербак // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 76-84. – ISSN 1029-4244
1277474
  Половина.И.П Сучасні можливості управління погодою / Половина.И.П. – К., 1981. – 48с.
1277475
  Зозуля А.І. Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 34-44. – ISSN 2227-7404
1277476
  Губрієнко О. Сучасні монархії у світі - загальний огляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-37.
1277477
  Кириченко П. Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. С.336-342. – ISBN 966-7053-09-1
1277478
  Прохоров Д.А. Сучасні музейні колекції з історії кримських караїмів: проблеми та перспективи розвитку // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 373-376. – ISSN 2218-4805
1277479
  Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 75-84. – ISSN 2222-5250
1277480
  Галюк В.М. Сучасні мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення якості знань при вивченні абдомінальної хірургії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 27-29. – ISSN 1681-2751
1277481
  Дідик Р. Сучасні навчальні технології в системі підготовки інженерних кадрів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 45-50. – ISSN 1682-2366
1277482
  Ященко Т. Сучасні напрями вдосконалення надання адміністративних послуг в Україні з урахуванням стандартів Common Assessment Framework // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 131-133. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1277483
  Кушнир Н.В. Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 227-236. – ISSN 1999-5717
1277484
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 1. – 2011. – 320 с.
1277485
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 2. – 2011. – 340 с.
1277486
  Кучин С.П. Сучасні напрями державної культурної політики в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 175-182. – ISSN 2078-9165
1277487
  Михалюк М.М. Сучасні напрями дослідження західної географії культури // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 216-226. – ISSN 2308-135X
1277488
  Бирський В.В. Сучасні напрями досліджень економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-77. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1277489
  Спірін О. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. / О. Спірін, А. Светлорусова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 158-161. – ISSN 1998-6939


  У публікації визначені сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. Описано основні вимоги паспорту нової спеціальності 13.00.10.- інформаційно-комунікаційні технології в освіті з якої може проводитися ...
1277490
  Мамалига А. Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 15-21


  У статті розглядаються напрями дослідження мови соціальних комунікацій з огляду на становлення і розвиток необхідних наукових засад. Наголошується на важливості медіалінгвістики не лише як самостійного дослідницького спрямування, але й як органічного ...
1277491
  Вірченко О.В. Сучасні напрями економічних досліджень землі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 27-29. – ISBN 978-966-188-219-4
1277492
  Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 125-133 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1277493
  Носенко Е.Л. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості : підруч. для студентів ВНЗ напряму "Психологія" / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 261, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-329-2
1277494
  Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних / Тетяна Копитко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається роль бібліотек в інформаційному суспільстві, зокрема сучасні напрями розвитку та використання оптимізованих електронно-інформаційних ресурсів на базі книгозбірень, нові підходи до їх каталогізації. Проаналізовано формування їх ...
1277495
  Гоблик-Маркович Сучасні напрями організації дозвілля у закладах ресторанного господарства / Гоблик-Маркович, І.Ю. Ковач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 174-181 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1277496
  Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 28-32
1277497
  Палієнко В.П. Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 17-21. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1277498
  Павликівський В.І. Сучасні напрями реформування кримінального законодавства у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 170-176. – ISSN 2306-9082
1277499
  Цудзевич Н.Б. Сучасні напрями реформування фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-97. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються сучасні напрями реформування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я в Україні.
1277500
  Морозов Ю.П. Сучасні напрями розвитку геотермальної енергетики // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 107-118. – ISSN 1682-3591
1277501
  Шеремет М. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 200-214. – ISSN 2224-9516


  Досліджено сучасні інформаційно-комунікаційні аспекти діяльності бібліотек Китайської Народної Республіки. Розглянуто стратегії розвитку цифрових бібліотечних фондів (E-Only), стратегії диверсифікованого просвітницького обслуговування користувачів і ...
1277502
  Дем"янюк Л. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 7-19. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні напрями інформаційно-комунікаційної діяльності зарубіжних наукових бібліотек та бібліотечно-інформаційних центрів, висвітлені у зарубіжних періодичних виданнях.
1277503
  Самсонюк К.О. Сучасні напрями розвитку публічних просторів м. Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 215-218
1277504
  Мірошниченко О. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції / О. Мірошниченко, К. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні напрями розвитку ресурсної концепції управління підприємством. Охарактеризовано особливості використання концепції управління знаннями, концепції відкритих інновацій та ресурсної теорії системної організації економіки для формування ...
1277505
  Камінський В.Ф. Сучасні напрями стабілізації землекористування / В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (91). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
1277506
  Лумпова Т.І. Сучасні напрями створення інтегрованих інформаційних систем у статистиці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1277507
  Олійник Я. Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування в університетах США, Канади та Великої Британії / Я. Олійник, К. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні суспільно-географічні дослідження в провідних університетах США, Канади та Великої Британії. Визначено основні теоретичні та методичні здобутки англо-американських географів у сфері вивчення регіонального роз-витку та ...
1277508
  Лозова Г. Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один із сучасних напрямів конкурентної політики - адвокатування конкуренції, що реалізується з метою підвищення свідомості суспільства, захисту конкуренції та прав споживачів. Розкрито особливості проведення та оцінки адвокатування ...
1277509
  Воробйова Г.Ю. Сучасні напрямки дослідження політичних метафор // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 8-10
1277510
  Геренчук К.І. Сучасні напрямки застосувань математичних методів у комплексній фізичній географії / К.І. Геренчук, О.Г. Топчієв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
1277511
  Шевкун Е.В. Сучасні напрямки розвитку лексикографічної практики: модельне представлення об"єкта словникової обробки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 210-220. – ISSN 2521-1218
1277512
  Харитонова О.В. Сучасні напрямки розвитку наукової думки у дослідженні кримінально-правових наслідків злочину // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 42-46. – ISSN 2304-4556
1277513
  Луценко Є.В. Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 25-35. – ISSN 1682-671Х
1277514
  Фадєєв Володимир Борисович Сучасні напрямки теорії соціальної практики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-153. – Бібліогр.: с. 125-136, 138-143, 146, 148. – ISSN 0235-7941
1277515
   Сучасні напрямки української геологічної науки : збірник наукових праць ІГН НАН України. – Київ, 2006. – 296с. : іл. – ISBN 966-02-4001-5
1277516
  Корсак К. Сучасні науки про особливості мислення підлітків та історичних діячів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1277517
  Бєлашова Н.В. Сучасні наукові визначення поняття та сутності державного управління гуманітарною сферою в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 128-133. – ISSN 2220-1394
1277518
  Товтин Я.І. Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 73-76. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1277519
   Сучасні наукові парадигми : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 березня 2010 р. / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол.: Таукчі О.Ф. (відп. ред.), Докашенко В.М., Теркулов В.І. та ін. ]. – Горлівка : ГДПІМ, 2010. – 300 с.
1277520
   Сучасні наукові парадигми : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2011 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; [редкол.: В.М. Докашенко та ін. ; відп. ред. О.Ф. Таукчі]. – Горлівка : ГДПІМ, 2011. – 151, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1277521
  Чернявський С.С. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-127.


  Розглянуто наукові підходи щодо визначення поняття "фінансові злочини" та їх класифікації. На основі проведеного аналізу запропоновано авторське бачення цієї проблеми. In the article the scientific approaches to determination “financial crimes” and ...
1277522
  Дмитренко Ю.С. Сучасні наукові підходи до застосування методичного інструментарію проведення опитування з використанням поліграфу // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – C. 53-54
1277523
  Ткачова Н.О. Сучасні наукові підходи до організації громадянської освіти студентської молоді / Н.О. Ткачова, С.І. Ткачов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 337-341
1277524
  Набок М. Сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 17-21


  В статті аналізуються сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону.
1277525
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  Розглядається поняття політичного іміджу, та основні підходи до його визна- чення. Виділяються складові політичного іміджу та його характеристики. The author investigates concept of the political image, and basic approaches to its definition. ...
1277526
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 389-391
1277527
  Сабліна Н.В. Сучасні наукові уявлення шодо особистісних чинників адаптації студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 491-500. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1277528
  Наумова Н.М. Сучасні науково-концептуальні підходи до проблеми забезпечення недоторканності житла в юриспруденції Іспанії та Португалії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 133-. – ISSN 2072-8670
1277529
  Ткаченко О.В. Сучасні науково-правові погляди на розуміння поняття корупції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 531-534. – ISBN 966-660-151-6
1277530
   Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : "круглий стіл" : (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-572-6
1277531
  Двигун С.М. Сучасні науково-теоретичні основи державного регулювання зовнішньоторговельних операцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 105-107. – Бібліогр.: 8 назв
1277532
  Крехівський О.В. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення : (наукова доповідь) / Крехівський О.В., Саліхова О.Б. ; НАНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва ; М-во пром. політики України ; ДП Держ. ін-т комплексних техн.-екон. досліджень. – Київ : Феникс, 2009. – 56 с. : табл. – ISBN 978-966-651-694-0
1277533
  Шум М.А. Сучасні національні та міжнародні концепції обліку в системі управління людськими ресурсами / М.А. Шум, Д.Є. Філіпська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 11-15
1277534
  Ковалевська Т.Ю. Сучасні нейролінгвістичні технології дослідження мовленнєвого впливу: Мілтон-модель // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 86-97. – (Філологія)


  У статті висвітлено специфіку Мілтон-моделі як креативної технології нейролінгвістичного програмування, скерованої на дослідження мовленнєвого і комунікативного впливу, розглянуто її основні складники та прикладні перспективи в процесах аналізу й ...
1277535
  Мартинюк Л.В. Сучасні новації в системі початкової мистецької освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 183-184
1277536
  Яворська В.В. Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні / В.В. Яворська, Н.В. Дімова, О.М. Тюрін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 92-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1277537
  Карпенко М.І. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст / М.І. Карпенко, В.В. Пашковський // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-61. – ISSN 2222-5374
1277538
  Бондаренко В.М. Сучасні ознаки формування конкуренції на ринку підприємствами України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 26-36. – ISSN 2411-4413
1277539
  Антонов В.М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності) : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-617-646-293-4
1277540
  Малярець Л.М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab : навч. посібник / Малярець Л.М., Рєзнік Є.В., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-511-9
Ч. 1. – 2011. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 348-357
1277541
  Коверда В.М. Сучасні опціони на акції та фондові індекси як найбільш динамічні інструменти ринку деривативів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 61-67
1277542
  Онищенко В.П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 20-31. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В статті зроблено огляд основних інноваційних підходів до організації міжнародного бізнесу та особливостей концептуальних підходів до розробки та реалізації бізнес-стратегій ТНК. Зроблено наголос на тому, що сьогодні конкуренція на світових ринках ...
1277543
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: 383-413
1277544
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1277545
  Кристопчук Т. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 87-94. – ISSN 1609-8595


  У статті розглянуто структури освітніх систем у країнах Західної Європи та країнах БЕНІЛЮКС, а також Східної Європи.
1277546
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ : Віпол
вип.1. – 1999. – 60с.
1277547
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1277548
  Машкевич С.А. Сучасні освітні технології : компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-17
1277549
  Машкевич С. Сучасні освітні технології : Компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 30-34
1277550
  Ткачук Л. Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
1277551
  Копчикова І.В. Сучасні освітні технології дистанційного навчання при викладанні облікових дисциплін // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 39-40
1277552
   Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1277553
  Сущенко О.М. Сучасні освітні тренди в економічній науці // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 301-302
1277554
  Пилипчук В.П. Сучасні освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 99-141


  У статті запропоновано удосконалений варіант галузевого стандарту "Освітньо-кваліфікаційні характеристики"... фахівців з маркетингу. В основі пропозицій лежить останні положення "Закону про вищу освіту", нормативних документів та зміни в економічній ...
1277555
  Брижко В.М. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 45-57
1277556
  Липчук Л.М. Сучасні особистісно зорієнтовані технології навчання на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 6-8 : фото
1277557
  Мотуз М. Сучасні особливості викриття та подолання протидії розслідуванню злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 474-476. – ISBN 978-617-7069-15-6
1277558
  Снгіда К.Ю. Сучасні особливості демографічного переходу в Харківській області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 177-179. – ISBN 978-966-285-361-2
1277559
  Дарнопих Г.Ю. Сучасні особливості злочинів економічної спрямованості у сфері паливно-енергетичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 32-35. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1277560
  Кочубей Л. Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 93-113
1277561
  Галазюк Н.М. Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір / Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.А. Урбан // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – C. 14-17. – ISSN 1728-6220
1277562
  Бреус С.. Сучасні особливості оподаткування пенсій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 39
1277563
  Башавець Н.А. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 105-111. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1277564
  Клюйко Т. Сучасні особливості процесів субурбанізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку урбанізаційних процесів у світі. Розкрито поняття урбанізації у вузькому та широкому сенсі, виявлено основні чинники поширення процесів урбанізації. Виділено світові етапи,стадії та просторові закономірності ...
1277565
  Поручинська І. Сучасні особливості роботи міського електричного транспорту в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1277566
  Козловський К.В. Сучасні особливості розвитку інфраструктури обслуговування ринку авіаперевезень в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 217-223


  У статті досліджується сучасна інфраструктура обслуговування ринку авіаперевезень в Україні, проблеми і перспективи розробки державної програми підтримки цієї галузі.
1277567
  Самоленко І.С. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 29-33
1277568
  Соколова О.В. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 3-8
1277569
  Шуст О.А. Сучасні особливості розвитку фермерських господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 89-92. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1277570
  Кравцов Ю.С. Сучасні особливості розуміння правової держави / Ю.С. Кравцов, А.О. Якуніна // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 21-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1277571
  Качала Т.М. Сучасні особливості та інновації в інституційному розвитку економіки країні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 4-6
1277572
  Євдоченко О.О. Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 4 (4). – C. 14-19. – ISSN 2410-9576
1277573
  Гловацька М. Сучасні особливості транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в межах єврорегіону "Буг" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 74-. – ISSN 2306-028X
1277574
  Черенько Л.М. Сучасні особливості формування рівня життя населення України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 140-154.
1277575
  Пасько Т.О. Сучасні особливостіформування бюджетної політики України у сфері доходів // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 117-119
1277576
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Сергій Бойченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-83-6
Ч. 1 : Паливні матеріали. – 2016. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-204
1277577
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Вадим Кириченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-617-7468-03-4
Ч. 2 : Мастильні матеріали. – 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-283
1277578
  Гончарук-Чолач Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
1277579
  Ключко Ю.М. Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 65-71. – ISSN 2077-9496
1277580
  Матвейчук-Юдіна Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 254-258. – (Педагогіка ; № 2)
1277581
  Коноваленко Ю. Сучасні педагогічні професії. Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
1277582
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інформаційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-1
Т. 1. – 2009. – 288 с.
1277583
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інноваційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Ніна Тарадюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-2
Т. 2. – 2009. – 312 с.
1277584
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-виховний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Александр Панасюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-3
Т. 3. – 2009. – 320 с.
1277585
  П"ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : Навч.-методичний посібник для студ. та магістрантів вищої школи / Г.П. П"ятакова, Н.М. Заячківська; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 55 с. – (Навчально-методичні матеріали ; Вип. 4)


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
1277586
  Богосвятська А.-М. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 2-9
1277587
  Зеленко В.А. Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1277588
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1277589
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1277590
  Аксьонова Л.О. Сучасні пенсійні системи: стан та проблеми розвитку / Л.О. Аксьонова, В.П. Курач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-7. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1277591
  Тодоров В. Сучасні передумови розвитку історико-етнографічних досліджень в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 270-275. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1277592
  Буслов М.М. Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта "Rersonal Talk" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – C. 182-187. – ISSN 978-966-551-401-5
1277593
  Трубников В.М. Сучасні перспективи розвитку юридичної науки: філософське і методологічне обгрунтування / В.М. Трубников, Т.А. Денисова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 13-17. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1277594
  Степаненко М.І. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / Микола Степаненко. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ : Гаража М.Ф., 2016. – 112, [2] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2989-45-8
1277595
   Сучасні письменнкики Чехословаччини. – К., 1963. – 359с.
1277596
   Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ. – ISSN 2222-5323
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277597
  Вотченіков М.В. Сучасні питання обліку нематеріальних активів підприємства (організації) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 54)


  Простежено хронологічний аспект розвитку досліджуваного питання, а також здійснено постановку теоретичних і практичних підходів до розгляду поставленої проблеми.
1277598
  Лісова Т.В. Сучасні питання правового забезпечення відновлення земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125-128. – ISBN 978-966-7957-20-9
1277599
  Марченко В.Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 136-143. – ISSN 2227-796X
1277600
  Васильєва Л.П. Сучасні південнослов"янські мови: сербська, хорватська та чорногорська - з погляду соціолінгвістики // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-38. – ISSN 0027-2833
1277601
  Астаф"єв О. Сучасні підручники з теорії літератури: канони та інновації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 170-175.
1277602
  Ротаєнко М.А. Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 281-286. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено економічну сутність депозитів у сучасних економічних умовах як для банків, так і для основної групи споживачів цих банківських продуктів - населення. Зазначено, що за останній час значення депозитів для населення дещо змінюється. Усвідомлення ...
1277603
  Василенко О.М. Сучасні підходи в організації бібліотечної статистики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 27-30. – ISBN 978-966-479-052-6
1277604
  Осецький В. Сучасні підходи в практиці захисту конкуренції на прикладі досвіду антимонопольного регулювання ринково розвинених країн / В. Осецький, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз підстав державного втручання в економіку з метою захисту конкуренції і розглянуто деякі сучасні підходи до створення регулюючих механізмів такого захисту. The article is told about the analysis of bases of government intervention ...
1277605
  Берестенко В.І. Сучасні підходи до аналізу національної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 62-68
1277606
  Клиновський А. Сучасні підходи до аналізу суті та ролі малого бізнесу в макроекономічному середовищі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 48-51. – ISSN 1993-0259
1277607
  Лозовська Л.І. Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів / Л.І. Лозовська, В.В. Дудник // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 131-139. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1277608
  Безверхий К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 14-19 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1277609
  Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122. – Бібліогр.: 7 назв.
1277610
  Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200
1277611
  Кирилюк З. Сучасні підходи до вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1277612
  Дідура С.В. Сучасні підходи до вивчення особливостей німецькомовних рекламних текстів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 48-51
1277613
  Дуда С.Т. Сучасні підходи до вивчення поняття продуктивності праці / С.Т. Дуда, А.І. Винницький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1
1277614
  Когут І.А. Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 94-102. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1277615
  Губіна Сучасні підходи до вивчення проблеми розвитку відкритої освіти в Україні / Губіна, 0.Ю. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 33-37. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1277616
  Приходько Т.В. Сучасні підходи до вивчення стилів життя молоді : специфіка соціально-філософського підходу // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.46-55
1277617
  Клюй А.С. Сучасні підходи до вивчення умов становлення ноосфери // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-94.
1277618
  Кузнецова І. Сучасні підходи до визначення економічної безпеки підприємства / І. Кузнецова, О. Кюне // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 121-135. – ISSN 2409-9260
1277619
  Флегантова А.П. Сучасні підходи до визначення економічної сутності терміна "інвестиції" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 184-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1277620
  Солов"янчик А.В. Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 161-169. – ISSN 2313-4569
1277621
  Сумець О.М. Сучасні підходи до визначення логістичного менеджменту // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 380-390. – ISSN 1993-5560


  "Стаття присвячена критичному аналізу сучасних концепцій визначення дефініції «логістичний менеджмент». Вказано на необхідність запровадження в господарчу діяльність підприємств логістичного підходу. Цей підхід вітчизняними і закордонними вченими ...
1277622
  Костецький С.В. Сучасні підходи до визначення поняття "сценічний бальний танець" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 325-331. – ISSN 2226-2180
1277623
  Дмитрик О.О. Сучасні підходи до визначення поняття "фінансове законодавство" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 98-104. – ISSN 0201-7245
1277624
  Максакова Р.М. Сучасні підходи до визначення поняття та змісту установчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 7-10
1277625
  Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 1993-0909
1277626
  Якимчук Н.Я. Сучасні підходи до визначення предмета правового регулювання та структури системи бюджетного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62
1277627
  Скрипник А.В. Сучасні підходи до визначення рівня оподаткування фізичних осіб / А.В. Скрипник, Г.Г. Гендлер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1277628
  Іщенко В.С. Сучасні підходи до визначення структури аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 20-28. – ISSN 2227-2747
1277629
  Дземан А.М. Сучасні підходи до визначення сутності антикризового управління підприємством // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7069-02-6
1277630
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні підходи до визначення сутності національної фінансової безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 271-279
1277631
  Буковецька Ю.І. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 32-37. – ISSN 1993-0259
1277632
  Цвих В. Сучасні підходи до визначення сутності та меж функціювання груп інтересів/тиску // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-54. – ISSN 1609-5499
1277633
  Квасницька Р.С. Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 1728-6220
1277634
  Богатирьов І. Сучасні підходи до визначення сфери діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 44-52
1277635
  Гнєшева І. Сучасні підходи до визначення та оцінки фінансової стійкості підприємства / І. Гнєшева, Д. Русских // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1277636
  Поліха Л.Я. Сучасні підходи до визначення терміна "стиль" у дизайні періодичних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 285-287


  У статті подається трактування терміна "стиль" у дизайні періодичних видань, розглядаються точки зору на це питання українських та зарубіжних дослідників. The article deals with the interpretation of the term "style" in design periodicals, terms of ...
1277637
  Геруш І.В. Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних ВНЗ / І.В. Геруш, Н.П. Григор"єва, Н.В. Давидова // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Т. 18, № 4 (69). – C. 114-117. – ISSN 2410-681Х


  Розглянуто застосування сучасних методичних і технічних прийомів (використання методів мозкового штурму, дискусій, круглих столів, демонстрації відеороликів, біохімічного експерименту тощо) під час практичних занять для засвоєння інтегральних та ...
1277638
  Смовженко Л. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 244-250. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано основні сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах з метою покращення якості знань студентів та урізноманітнення, вдосконалення процесу викладання іноземних мов. The thesis deals with the analysis of the ...
1277639
  Богословець О.Г. Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка" / О.Г. Богословець, Н.О. Бойко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1277640
  Ємельянова О.І. Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 255-257. – ISSN 1684-7903


  У статті наведено основні положення та особливості впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи при вивченні фармакогнозії в Національному медичному унверситеті імені О.О. Богомольца студентам фармацевтичного факультету заочної форми ...
1277641
  Ратушняк Т.В. Сучасні підходи до вимірювання якості життя населення // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 92-100
1277642
  Бондаренко З. Сучасні підходи до виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 3-17. – ISSN 2304-4470
1277643
  Антошко Т.Р. Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр.: 8 назв
1277644
  Момот Ю.В. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184-189. – ISSN 2045-146X
1277645
  Маркіна І.А. Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері / І.А. Маркіна, М.І. Сьомич, М.О. Стеценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 52-61. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1277646
  Горбатюк О.М. Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей раннього віку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 51-56. – ISSN 2226-1230
1277647
  Павлик Х.Б. Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів / Х.Б. Павлик, Б.О. Ватаманюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 202-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1277648
  Нікогосян О. Сучасні підходи до дослідження політичних партій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 182-186. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1277649
  Прокіп А. Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 85-90. – ISSN 0131-775Х


  Визначено вимоги до енергоресурсного забезпечення в контексті парадигми сталого розвитку. Встановлено вектори трансформації енергоресурсного забезпечення людства, зумовленої необхідністю формування суспільства сталого розвитку.
1277650
  Задорожна Г.С. Сучасні підходи до забезпечення безперервної освіти як чинника розвитку особистості // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1277651
  Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 1729-7036
1277652
  Голда Н. Сучасні підходи до залучення інвестицій / Н. Голда, О. Міщук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 133-138
1277653
  Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  "Треба відзначити також національний формат обміну даними УКРМАРК, який має загальнодержавне значення і був створений у рамках міжвідомчої групи розробників, що об"єднувала фахівців Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Національна ...
1277654
  Яєчник О.Р. Сучасні підходи до інтенсивної терапії декомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 101-106. – ISSN 2224-0586
1277655
  Берназюк Я.О. Сучасні підходи до класифікації актів глави держави: конституційно-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 5-15
1277656
  Фрасенюк А.М. Сучасні підходи до класифікації банківських інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 324-329
1277657
  Булкат М.С. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 60-65


  У статті аналізуються та узагальнюються підходи до классифікації зовнішніх функцій України. Запропонованіоснови сучасної класифікації.
1277658
  Пухтецька А. Сучасні підходи до класифікації принципів адміністративного права в країнах Європейського Союзу та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 237-238
1277659
  Рідей Н.М. Сучасні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів / Н.М. Рідей, Т.Ф. Хітренко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 202-208 : рис. – Бібліогр.: с. 208. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1277660
  Чупіков А.А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовпливів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 14-20. – ISSN 2409-1944
1277661
  Ткаченко Ю.О. Сучасні підходи до класифікації соціальних послуг // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 299-301. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1277662
  Барна М.Ю. Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 151-161. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі, здійснені вітчизняними і зарубіжними вченими. За результатами здійсненого контент-аналізу та власних досліджень представлено авторську класифікацію чинників впливу на ...
1277663
  Курач Т.М. Сучасні підходи до класифікування географічних карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1277664
  Квасова О.Г. Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 50-57. – ISSN 1817-8510


  У статті представлено огляд сучасних зарубіжних підходів до контролю та оцінювання міжкультурної комуникативної компетентності, аналізуються спроби визначення її конструкту як вихідної ланки у процесі контролю та оцінювання, наводиться приклад ...
1277665
  Кравченко О.В. Сучасні підходи до корекції мікробіоценозу піхви на етапі преконцепційної підготовки // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 26-29. – ISSN 2309-4117
1277666
  Кунинець Г.Я. Сучасні підходи до корекції порушень балансу мікрофлори піхви // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 129-131. – ISSN 2226-1230
1277667
   Сучасні підходи до лікування хворих на післяопераційний перитоніт / М.І. Шеремет, Я.В. Гирла, В.П. Дорош, А.П. Скорина // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 35-36. – ISSN 1727-0847
1277668
  Батечко Н. Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-130. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1277669
  Кравченко Т.А. Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1277670
  Красильникова Г. Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 93-98


  У статті висвітлена практика використання ситуативного тесту під час проведення державного іспиту як шлях зміни існуючого процесу моніторингу результатів навчання на етапі підсумкового контролю.
1277671
  Паладій М. Сучасні підходи до мотивації праці банківського персоналу : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 29-31 : Рис.
1277672
  Шульженко Сучасні підходи до мотитвації персоналу в менеджменті / Шульженко, ФІ.В, Т.О. Сазонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 79-83. – (Економічні науки)
1277673
  Дідух О.О. Сучасні підходи до навчання англомовної дискусії та дебатів студентів мовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 103-106. – (Серія : Педагогічні науки)
1277674
  Попадинець О.О. Сучасні підходи до навчання професійної англійської мови студентів неспеціальних факультетів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-79
1277675
  Шмиголь Н.М. Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств / Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, О.Ю. Косимськова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 67-71. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1277676
  Никифоренко В.Г. Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресірсів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 2 (66). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
1277677
  Волошин В.О. Сучасні підходи до організації медичної допомоги в разі бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травм / В.О. Волошин, М.М. Сальков // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 60-67. – ISSN 2312-7104
1277678
  Шатило В.Й. Сучасні підходи до організації невідкладної допомоги з участю парамедиків в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій / В.Й. Шатило, П.В. Яворський, В.З. Свиридюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 237-242. – ISSN 2077-6594
1277679
  Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
1277680
  Вижва С.А. Сучасні підходи до організації сейсмічного моніторингу як частини геофізичного моніторингу довкілля / С.А. Вижва, О.Б. Черніговцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Наводиться і узагальнюється досвід щодо організації національних і міжнародних систем сейсмічних спостережень, описуються завдання і функції сейсмічного моніторингу, основні принципи функціонування розширених національних систем сейсмічного ...
1277681
  Запорожан В.М. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців / В.М. Запорожан, М.М. Каштальян, О.В. Чернецька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1277682
  Угриновська О.І. Сучасні підходи до оскарження та видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів / О.І. Угриновська, Н.С. Скрипець // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 31-36
1277683
  Слаутенко Є.Г. Сучасні підходи до оцінки впливу на здоров"я населення запахів, обумовлених забруднюючими речовинами повітря / Є.Г. Слаутенко, В.В. Моргульова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 47-51 : фото, табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1277684
  Затонацька Т.Г. Сучасні підходи до оцінки економічного розвитку регіонів України за допомогою виробничих функцій : фінансова політика й економічне регулювання / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1277685
  Смоквіна Г.А. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1277686
  Кириленко В.І. Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів / В.І. Кириленко, Т.В. Томашевська // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 52-60
1277687
  Покотило О.В. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності агроформувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.236-241. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1277688
  Забалдіна Ю.Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 165-168
1277689
  Вітько Д.О. Сучасні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 9-12. – ISSN 2409-1944
1277690
  Черняк Є. Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату проблематики гарантування (забезпечення) Конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено правову категорію – "гарантування (забезпечення) Конституції" та пов"язану з нею термінологію. Проведено аналіз сучасних наукових підходів щодо сутності даної категорії. Виявлено, що ряд науковців ототожнює поняття "правова охорона ...
1277691
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки
1277692
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-02-6
1277693
  Криленко В.І. Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 71-79
1277694
  Перетятько А.Ю. Сучасні підходи до оцінки фінансово-господарської діяльності як основи ефективного управління підприємством / А.Ю. Перетятько, О.М. Таряник // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-22.
1277695
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 399-406


  Розглядаються основні категорії управління ризиками. Запропоновано проводити аналіз господарської діяльності підприємств через оцінку його фінансового стану.
1277696
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 324-326. – ISBN 78-966-1555-47-09
1277697
  Вартанова О. Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 35-41. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1277698
  Слатвінський М.А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 53-56
1277699
  Коркішко О. Сучасні підходи до патріотичного виховання здобувачів вищої освіти в умовах вищого навчального закладу / О. Коркішко, А. Шахова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 64-73. – ISSN 2077-1827
1277700
  Здражко А.Є. Сучасні підходи до перекладу текстів для дітей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 69-75


  У статті зроблена спроба схарактеризувати різноманітні сучасні підходи до перекладу дитячої літератури з англійської мови на українську. Автор розглядає перекладацькі майстерні двох відомих перекладачів творів дитячої літератури. В статье сделана ...
1277701
  Федюкін Р.О. Сучасні підходи до підвищення ефективності організації праці / Р.О. Федюкін, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 102-104. – ISBN 978-617-645-228-7
1277702
   Сучасні підходи до підготовки лікарів -інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру / С.Й. Запорожан, А.Г. Шульгай, А.І. Цвях, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак, В.М. Сидоренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 95-97. – ISSN 1681-2751
1277703
  Гапон В. Сучасні підходи до планування підготовці фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Н. Стеблюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 21-26. – ISSN 1993-0259
1277704
  Вижва С. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі нафтогазових покладів / С. Вижва, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні комп"ютерні технології побудови цифрових геолого-геофізичних моделей. Розглянутий приклад побудови геолого-геофізичної моделі з використанням програмного забезпечення Tesseral 2D, ProMAX, FOCUS, Petrel 2005 за сейсмічними та ...
1277705
  Міненко М.А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1277706
  Аніщенко В.О. Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти (філософсько-управлінський аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, С.М. Петькун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 6-9. – (Педагогічні науки)


  Проведено порівняння двох сучасних підходів до створення інноваційного університету та обгрунтовано право на іх застосування з позицій управлінської практики та філософії пізнання істини й корисності процесу навчання.
1277707
  Пархоменко І.І. Сучасні підходи до побудови моделі культурних індустрій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 174-177
1277708
  Данич О.Ф. Сучасні підходи до побудови моделі соціальної держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-54
1277709
  Русіна Н. Сучасні підходи до побудови навчальних програм підготовки фахівців напрямку землевпорядкування в університетах Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 93-101. – ISSN 2312-5993
1277710
  Гаман С.М. Сучасні підходи до побудови системи управління підприємства легкої промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.81-84. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1277711
  Бричук М.С. Сучасні підходи до проведення екологічного моніторингу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 60-67. – ISSN 0868-6939
1277712
  Жильцов О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 40-49. – ISSN 1682-2366


  У статті розкриваються сучасні принципи і підходи до організаціі навчального процесу в Київському університеті ім. Б. Гринченка.
1277713
  Сердюк В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України : монографія / В.Р. Сердюк, І.В. Заюков ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 177 с. – ISBN 978-966-641-228-0
1277714
  Логін І.В. Сучасні підходи до професіоналізації особистості в особливих умовах діяльності / І.В. Логін, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології, що стосуються проблеми професійного становлення як одного з ключових етапів професіонального розвитку особистості. Ключові слова: професійне ...
1277715
  Пуховська Л. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1277716
  Кривцова С М. Сучасні підходи до реформування та реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 239-246. – ISSN 2313-4569
1277717
  Дурицька Г.В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 129-138. – ISSN 1562-0905
1277718
  Митрофанов І. Сучасні підходи до розв"язання проблем реалізації кримінальної відповідальності. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 109-115
1277719
  Олійник В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 3-7
1277720
  Ігнатьєва І.А. Сучасні підходи до розробки стратегії промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій / І.А. Ігнатьєва, О.Ю. Євлах // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Економічні науки ; № 1)
1277721
  Чабанюк В.С. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті "великих даних" / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1277722
  Шкавро В. Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 121-130. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  У статті розкрито підходи дослідників проблеми тестового контролю як педагогічної категорії. Акцентовано увагу на те, що важливою проблемою теорії і практики навчання визначено контроль, як ефективний засіб перевірки навчальних досягнень, оцінювання та ...
1277723
  Зьолка В.Л. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної прикордонної служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1277724
  Мовчан В. Сучасні підходи до розуміння елементів судової системи України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 373-375
1277725
  Золотіна Г.В. Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 114-118.
1277726
  Пліткова Є.В. Сучасні підходи до розуміння нації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 106-107
1277727
  Пашков В.В. Сучасні підходи до самоосвіти педагога // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 180-182
1277728
  Лебеда Т.Б. Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 23-30
1277729
   Сучасні підходи до способів моделювання виразки шлунка / Т.Л. Проценко, Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведені сучасні способи моделювання виразок шлунка. Різноманітність методів зумовлено поліетіологічним механізмом захворювання, у патогенезі якого лежить порушення рівноваги між факторами "агресії" шлункового соку та факторами "захисту" слизової шлунка.
1277730
  Мороз В. Сучасні підходи до створення нової структури військового резерву людських ресурсів в умовах переходу до професійної армії / В. Мороз, О Шекера // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.149-156
1277731
  Сіряченко І.І. Сучасні підходи до створення правової урбоекології в України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 269-272. – ISBN 978-966-7957-20-9
1277732
  Чупрова Т.Л. Сучасні підходи до стратегічного планування оптимальних умов впровадження інноваційних технологій у корпоративні структури // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.44-51. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1277733
  Шульга В.П. Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1277734
  Ткач О.І. Сучасні підходи до сутності держави в країнах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 37-44.
1277735
  Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1277736
  Пентилюк Марія Сучасні підходи до типології уроків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1277737
  Лобода Ю.А. Сучасні підходи до тлумачення категорії експресивності при перекладі англомовних політичних промов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 169-173
1277738
  Кузьменко Д.Ф. Сучасні підходи до тлумачення поняття "інтертекстуальності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 347-351
1277739
  Ковальчук Н.П. Сучасні підходи до трактування категорії "макроекономічний ризик" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні підходи щодо трактування категорії "макроекономічний ризик", пропонується авторське визначення даного системного поняття. Анализируются современные подходы к трактовке категории "макроэкономический риск", предлагается авторское ...
1277740
  Сенейко Ю. Сучасні підходи до трактування категорії "ризик" // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. на 22 пункта. – ISSN 1562-0905
1277741
  Петрович Й. Сучасні підходи до улравління персоналом : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С.92-93. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1277742
  Тригуб О.В. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків / О.В. Тригуб, Р.С. Миколаєнко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 154-161
1277743
  Шиманська О.А. Сучасні підходи до управління державними інвестиціями: зарубіжний досвід // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 29-39
1277744
  Ткаченко Є.Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 270-276. – ISSN 2072-1692
1277745
  Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 10-17 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1277746
  Попович О.В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О.В. Попович, В.В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 29-31
1277747
  Костюк О.Д. Сучасні підходи до управління якістю продукції // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 378-381.
1277748
  Скрипчук П.М. Сучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1277749
  Батечко Н.Г. Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 5-20. – ISSN 2078-1687
1277750
  Матвєєв В.В. Сучасні підходи до формування прав власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.2-6
1277751
  Кривенко Л.В. Сучасні підходи до формування ринку праці сфери фінансових послуг в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 36-43. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1277752
  Головко О.М. Сучасні підходи до формування теорії здорового харчування: економічний аспект // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1277753
  Романюк О.М. Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (літературні дані та власний досвід) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 26-31. – ISSN 2226-1230
1277754
  Сігаєва Л. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 213-229. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1277755
  Батечко Н. Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 53-59. – ISSN 2078-1687
1277756
  Олійник Я.Б. Сучасні підходи дослідження наукових шкіл та напрямків у методології української суспільної географії // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 318-326. – ISBN 978-966-644-217-1
1277757
  Адамюк Д.І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 96-104
1277758
  Василенко В Н. Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 3-9. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто поняття "інклюзія". Проаналізовано сутність і зміст існуючих підходів в організації інклюзивної освіти. Вказано основні тенденції оновлення правових, традиційних підходів до системи організації інклюзивної освіти. Визначено сутність ...
1277759
  Лихолет С.І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6814
1277760
  Огнєв В.А. Сучасні підходи післядипломної підготовки магістрів у Харківському національному медичному університеті / В.А. Огнєв, С.Г. Усенко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 333-334. – ISSN 2077-6594
1277761
  Шевченко О.В. Сучасні підходи створення та просування бренду держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 52-59.
1277762
  Канавець М.В. Сучасні підходи та зарубіжний досвід децентралізації публічної влади на місцевому і регіональному рівнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 103-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні проблеми забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також проаналізовано польський досвід впровадження стандартів та принципів доброго врядування на місцевому і регіональному ...
1277763
  Коваленко О. Сучасні підходи та інструментарій діагностики загрози банкрутства промислових підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 176-185. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1277764
  Якубовський В.В. Сучасні підходи та моделі в менеджменті безперервності бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 91-100. – ISSN 2308-6912


  В рамках виконаного аналізу показана актуальність проведення робіт з системного підходу до менеджменту безперервності бізнесу. Продемонстрована ефективність застосування стохастичних уявлень при опису поведінки організаційних систем під впливом ...
1277765
   Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова (м. Одеса), Ін-т інновац. та післядиплом. освіти [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Дунаєва(голова), Л.С. Смокова, У.В. Варнава та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 427, [5] с. : іл., табл. – Статті укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-83-6
1277766
  Макаревич О.В. Сучасні підходи тлумачення сутності інтелектуального капіталу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 57-61
1277767
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напаіпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.10 / Бойко Ю. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1277768
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напівпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : 01.04.10: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Бойко Ю.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 129л. – Бібліогр.:л.122-129
1277769
  Пухир С.Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 26-33. – ISSN 1562-0905
1277770
  Петренко С.М. Сучасні підходи щодо визначення ефективності інвестиційних проектів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.397-400. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1277771
  Михайлов В.С. Сучасні підходи щодо дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 87-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1277772
  Коваль Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Йдеться про організацію та механізми захисту електронних ресурсів бібліотечно-інформаційних систем та інформаційну безпеку користувачів відповідно до європейських стандартів на прикладі БД "Читачі НБУВ".
1277773
  Прилипко С.М. Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 72-78


  З"ясовується сутність соціальної держави і визначена роль права в контексті можливості розбудови такої держави та забезпечення її інноваційного розвитку.
1277774
  Плескач В.Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм : фінансова політика й економічне регулювання / В.Л. Плескач, Ю.Г. Желябовський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 58-72 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1277775
   Сучасні пісні. – Київ, 1962. – 16 с.
1277776
  Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : монографія / Т.Т. Ковальчук, В.С. Лук"янов. – Київ : Знання, 2010. – 190, [2] с. – Бібліогр: c.175-190 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-838-9
1277777
  Алєксєєва К.Д. Сучасні платформи для аналізу хештегів / К.Д. Алєксєєва, К.Д. Алєксєєв // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 21-29. – ISSN 1028-9763
1277778
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 237. – С. 56-58. – ISSN 1562-0808
1277779
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 46-52
1277780
   Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією / Н.В. Пасєчко, Т.І. Крицький, Л.В. Наумова, М.А. Джула, В.М. Кульчінська // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8 (80). – С. 80-87. – ISSN 2224-0721
1277781
  Нечипорук В.М. Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 87-93. – ISSN 2410-681Х
1277782
  Райтер Н.І. Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 220-229. – (Економічні науки)
1277783
  Каламбет С.В. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1277784
  Дюженко М.М. Сучасні погляди на діагностику, корекцію та профілактику соціалізованого розладу поведінки у підлітків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 24-30. – ISSN 2312-5675
1277785
   Сучасні погляди на дослідження китайської мови та літератури. – Шанхай : Видавництво Фуданьського ун-ту, 1991. – 544 с. – Видання китайською мовою
1277786
  Шевченко Т.О. Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 13-20. – ISSN 0044-4650
1277787
  Науменко А. Сучасні погляди на забезпечення психічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 90-95


  Розглянуто сучасні теорії збереження та підтримання психічного здоров"я особистості у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Проаналізовано основні джерела науково-методичної та монографічної літератури різних наукових напрямів, а також підходи різних ...
1277788
  Длугопольський А.В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України / А.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 13-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1277789
  Коршняк В.О. Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики / В.О. Коршняк, Б.А. Насібуллін // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 139-142. – ISSN 2224-0713
1277790
  Мяловицька О.А. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз / О.А. Мяловицька, Ю.В. Хижняк, Я.Я. Небор // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 11-16. – ISSN 2524-0412
1277791
  Ольшевський Ю.В. Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах / Ю.В. Ольшевський, В.І. Колесник, Р.М. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 162-170
1277792
  Ткач Б.М. Сучасні погляди на проблему адиктивної поведінки учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність адитивної поведінки як проблеми особистості, а також значення біологічних, соціальних та психологічних факторів, що провокують її виникнення. Розглянуто формування наркоманії та її наслідки для суспільства.
1277793
  Лук"янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 376-382. – ISSN 1026-9932
1277794
   Сучасні погляди на профілактику гіпогалактії / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, Т.В. Петрицюк, В.О. Счаслива, Т.О. Білявська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 99-100. – ISSN 2226-1230
1277795
  Милославський Д.К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 83-92. – ISSN 1605-7295
1277796
  Боярко І.М. Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 157-165 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1277797
  Устенко Э.В. Сучасні погляди на теорію вуглеводних систем / Э.В. Устенко, В.Д. Петруняк, С.А. Вижва // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 59-68


  Моделювання вуглеводних систем є одним з найефективніших методів прогнозування перспективності нафтогазоносності..
1277798
  Казанчук І. Сучасні погляди на теорію провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 76-80
1277799
  Знаменська Т.К. Сучасні погляди на харчування передчасно народжених дітей після виписки із стаціонару / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 101-110. – ISSN 2226-1230
1277800
  Кучальський В.О. Сучасні погляди та можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 19-22 : фото
1277801
  Вахновська Н.А. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні / Н.А. Вахновська, Л.І. Іщук, В.Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 337-342. – ISSN 1993-6788
1277802
  Мельник В.М. Сучасні податкові реформи у нових країнах - учасницях ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 102-118 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1277803
  Гейне Г. Сучасні поезії / Г. Гейне. – К, 1930. – 186с.
1277804
  Хомутенко Л.І. Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації / Л.І. Хомутенко, А.С. Терещенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 65-71. – ISSN 2222-4459
1277805
  Посмєтна О. Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 400-410. – ISSN 2224-9516


  Оцінка діяльності бібліотеки є важливим аспектом адаптації завдань та функцій наукової бібліотеки до можливостей цифрової бібліотеки. Враховуючи практику визначення ефективності бібліотечної діяльності на основі ISO 11620 "Інформація і документація. ...
1277806
  Чорногуз О.М. Сучасні політичні інтернет-технології в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 268-270
1277807
  Даценко А.Ю. Сучасні політичні конфлікти в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 12-14
1277808
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 192-213
1277809
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: назв
1277810
  Гойман О.О. Сучасні політичні міфи в російсько-українському інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 18-20
1277811
  Кривошея В. Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 125-155
1277812
  Райковський Б. Сучасні політичні партії та блоки у виборчих процесах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-33.
1277813
  Войтків В.О. Сучасні політичні партії та їх роль у формуванні і здійсненні державної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 204-212
1277814
  Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України : довідник / В.М. Яблонський. – Київ : Лексикон, 1996. – 152 с.
1277815
  Тимчук О.Л. Сучасні політичні режими країн світу: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 1)
1277816
  Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України. / Т.О. Приступенко. – К., 1997. – 74с.
1277817
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1277818
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1277819
  Якубовська-Кравчик Сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 254-260


  У статті досліджуються сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя. Аналізуємо термін «пограниччя» як території (фізичні і ментальні), на яких зустрічаються народи, культури, релігії. В статье исследуются современные польские ...
1277820
   Сучасні польські оповідання. – К., 1951. – 175с.
1277821
   Сучасні польські письменники. – К., 1960. – 262с.
1277822
  Романчук О. Сучасні польсько-українські стосунки на сторінках українських мас-медія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.289-295. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1277823
  Самусенко О.М. Сучасні пошуки методів викладання української мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 245-249


  Стаття присвячена проблемі викладання української мови іноземцям. У праці йдеться про сучасні пошуки методів і технологій навчання української мови як іноземної, аналізуються методи, які використовуються у навчальному процесі вищої школи. Статья ...
1277824
  Нестор Н. Сучасні правові основи застосування примирення // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 107-112
1277825
  Мельник Н.О. Сучасні правові проблеми відшкодування втрат сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 263-271. – ISSN 0201-7245
1277826
  Булычева Н.А. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н.А. Булычева, Ю.І. Пивовар // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 411-416. – ISSN 1563-3349
1277827
  Фіголь Н.М. Сучасні правописні дискусії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 91-95
1277828
  Переверзєв О.С. Сучасні практики використання новітніх неопитувальних методів збору даних у соціології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 19-24. – ISSN 1996-5931
1277829
  Довгерт А.С. Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 91-113. – ISBN 978-966-187-053-5
1277830
  Довгерт Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 41-50. – (Право. Економіка. Управління)
1277831
  Фірсова С.Г. Сучасні принципи корпоративного управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 130-135. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
1277832
  Сандлер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 98-100. – Бібліогр.: 8 назв
1277833
  Нікітішин А. Сучасні принципи побудови податкової системи і реалізації податкової політики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 130-136. – ISSN 1818-5754
1277834
  Калач Д.М. Сучасні принципи реалізації міжконфесійної толерантності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 143-145
1277835
  Данилова Н.В. Сучасні причини "економічної експансії" для освоєння ринку альтернативних джерел енергії ЄС // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 31-32. – ISBN 78-966-1555-47-09
1277836
  Кравченко Л.О. Сучасні прізвиська Полтавщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 150-158. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1277837
  Вирста Н.Б. Сучасні прізвища Покуття, омонімічні з назвами професій чи посад // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 118-127. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1277838
  Ілляшенко К.В. Сучасні проблем підвищення ефективності використання земельних ресурсів на місцевому рівні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 124-129. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1277839
   Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем : тези доп. наук.-практ. семінару, 23-27 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації [та ін.] ; [редкол: В.П. Харченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2014. – 21, [2] с. : іл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1277840
   Сучасні проблеми авіакосмічних технологій та систем : тези доп. наук.-практ. семінару, 23-25 черв. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації ; [редкол: В.П. Харченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2015. – 22, [2] с. : іл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1277841
   Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу : Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 1. – 2006. – 514с.
1277842
  Кубко Є. Сучасні проблеми адміністративної юстиції у Великій Британії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 112-116
1277843
   Сучасні проблеми археології : зб. наук. праць, [присвяч. пам"яті В.Ф. Генінга]. – Київ : Академперіодика, 2002. – 259, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та на с. 23-32. – ISBN 966-02-2378-1
1277844
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 15. – 2006. – резюме - укр., рос. мовами
1277845
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 17. – 2007. – резюме - укр., рос. мовами
1277846
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 18. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
1277847
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 19. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
1277848
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 21. – 2009. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1277849
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-
Вип. 22. – 2009. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1277850
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 23. – 2010. – резюме укр., рос. та англ. мовами
1277851
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277852
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 25. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277853
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 26. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277854
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277855
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277856
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 29. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277857
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 30. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277858
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 31. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277859
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 34. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277860
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277861
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 36. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277862
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 38. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277863
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. 39. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277864
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 40. – 2015. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277865
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 41. – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277866
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 46. – 2016. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277867
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 47. – 2017. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277868
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 49. – 2017. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277869
  Маліношевська К.І. Сучасні проблеми бюджетування маркетингових комунікацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 164-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1277870
  Сосницький Ю.О. Сучасні проблеми в організації предметно - просторового середовища на прикладі реорганізованих просторів Харкова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 111-119. – ISSN 2225-7586


  У статті уточнено та доповнено критерії оцінки формування предметно-просторового середовища міста з урахуванням екологічного чинника. Визначено основні принципи: ком-позиційність, екологічність, масштабність забудови, функціональність, художня ...
1277871
  Білокриницький В. Сучасні проблеми взаємодії Африканського Союзу з іншими міжнародними організаціями щодо підтримання миру та безпеки в Африці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 119-121
1277872
  Ганчук О. Сучасні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 249-258.
1277873
  Хрипко С.І. Сучасні проблеми вивчення мовленнєвого етикету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 404-409


  У статті подається загальна характеристика сучасних проблем вивчення мовленнєвого етикету, а також особливості вивчення етикету в різних науках. Осолива увага приділяється дослідженням різних вченних, які займаються цим питанням та характеристиці ...
1277874
  Сушко Є.Р. Сучасні проблеми визначення поняття принципів права: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 46-59. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1277875
  Виткалов С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 85-90. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються проблеми сучасної вищої школи, зокрема пов"язані з організацією наукової діяльності в Україні. Йдеться про необхідність публікацій у наукометричних виданнях.
1277876
  Анісімова Л. Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються сучасні проблеми розробки та впровадження систем якості ISO 9001: 2008 на великих підприємствах. Аналізуються вимоги, що висуваються до організацій при побудові системи управління якістю та переваги, які отримує організація при ...
1277877
  Плавлич В. Сучасні проблеми гармонізації законодавства України з нормами міжнародного та європейського права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 89-94


  У статті аналізується процес інтеграції України до європейського правового простору і створення в Україні нової правової системи за європейською моделлю.
1277878
   Сучасні проблеми географічної науки в Українській РСР.. – Київ : Наукова думка, 1966. – 312с.
1277879
   Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – 393, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6827-2
1277880
   Сучасні проблеми геологічної науки : Збірник наукових праць інституту геологічних наук. – Київ, 2003. – 352с. – ISBN 966-02-3090-7
1277881
  Гутник П.М. Сучасні проблеми гласності судового розгляду з позицій практикуючого адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 20-22
1277882
   Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 250с. – ISBN 966-623-029-1
1277883
  Козарь Г.П. Сучасні проблеми державного регулювання ринку праці на регіональному рівні в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-80
1277884
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ. – ISSN 1992-5557
Вип. 5. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1277885
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ. – ISSN 1992-5557
Вип. 6. – 2009
1277886
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
Вип. 2. – 2007
1277887
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ : ІВЦ Видавництво Політехніка
Вип. 3. – 2008
1277888
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 14. – 2014. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277889
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 15. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277890
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 16. – 2015. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277891
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 17. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277892
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 18. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277893
  Даниленко В.Л. Сучасні проблеми екосистем Телігульського лиману / В.Л. Даниленко, І.О. Мазур, І.В. Наконечний // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1277894
  Передерій В.Ф. Сучасні проблеми естетики / В.Ф. Передерій. – Київ, 1970. – 48с.
1277895
  Куликова В. Сучасні проблеми євроатлантичної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 15-17.
1277896
  Прохорова М.Е. Сучасні проблеми європейської валютної системи / М.Е. Прохорова, Д.Г. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 196-207


  В даній статті представлений аналітичний огляд макроекопамічшіх показників країн-членів ЄС, що мають найбільші складнощі в економічній сфері, проаналізовані причини появи тимчасової кризи як в Європейському Союзі в цілому, так і в конкретних країнах ...
1277897
  Баулін О.В. Сучасні проблеми забезпечення прав і законних інтересів особи затриманої за підозрою у вчиненні злочину / О.В. Баулін, О.С. Мазур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-112. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1277898
   Сучасні проблеми збереження історичного ландшафту у м. Киеві / Л.В. Самойленко, В.Ф. Рибін, І.А. Черевко, В.О. Куциба, Канарьова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1277899
  Демиденко Ольга Сучасні проблеми збереження пам"яток українського козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 112-116. – ISBN 966-7865-75-4
1277900
  Березюк С.В. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві / С.В. Березюк, Ю.Б. Березюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 47-52. – ISSN 2221-1055
1277901
  Мельник Л.Ю. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві України / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, В.О. Олексюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1277902
  Галака С. Сучасні проблеми зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 194-195
1277903
  Ткачук О. Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 19-24


  У статті досліджуються сучасні проблеми спрощення судових процедур у цивільному судочинстві та шляхи їх вирішення. Розглядаються основні проблеми, що виникають у судовій практиці застосування спрощених процедур. На підставі аналізу наукових концепцій ...
1277904
   Сучасні проблеми і перспективи аерокосмічного зондування Землі // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 117-118
1277905
  Беседін В.Ф. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України / В.Ф. Беседін, С.Б. Березіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 131-140. – ISSN 2078-9165
1277906
  Шемякін О.М. Сучасні проблеми інституту державної реєстрації морських торговельних суден у міжнародному морському праві / О.М. Шемякін, Г.Ф. Півторак // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 290-293
1277907
  Качала Т.М. Сучасні проблеми інституційного розвитку України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 48-54. – ISSN 1729-7206
1277908
   Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : матеріали XIV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 29 черв. - 3 лип. 2015 р. / Нац. акад. упр., Міжнар. акад. інформатики ; [за наук. ред. М.М. Єрмошенка]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7092-54-3
1277909
   Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті (матеріали конференції) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.4-74
1277910
  Гоц Н.Є. Сучасні проблеми інформаційної підтримки оптичної пірометрії : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 45-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1277911
  Кагановська Тетяна Сучасні проблеми кадрового забезпечення системи державного управління // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 75-78
1277912
  Прохорова Ю.В. Сучасні проблеми капіталізації української банківської системи в умовах фінансової глобалізації // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 53-57


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти процесу капіталізації банків України, проаналізовано існуючі проблеми поповнення капіталу комерційного банку, досліджено процеси входження іноземного капіталу в український банківський сектор та його наслідки ...
1277913
  Мілішенко М.В. Сучасні проблеми конкурентної політики України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 198-208
1277914
  Іванов І.Ю. Сучасні проблеми консолідації українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 44)


  У статті аналізується ряд найважливіших проблем консолідації українського суспільства, визначаються цілісні орієнтири, спрямовані на досягнення консолідації суспільства, громадянської злагоди
1277915
  Єзеров А.А. Сучасні проблеми конституційно-правової організації виконавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 51-59.
1277916
  Спасибо-Фатєєва Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.92-103
1277917
  Дяченко Т.О. Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 71-75.
1277918
  Бельтюков Є. Сучасні проблеми кредитування промислових підприємств в Україні / Є. Бельтюков, О. Даншова, В. Кочвар // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 11 (219). – C. 32-42
1277919
  Буковел Д.І. Сучасні проблеми малого та середнього бізнесу хімічних підприємств України / Д.І. Буковел, П.П. Круш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 98-101. – ISSN 2310-5534
1277920
   Сучасні проблеми маркетингу ринку праці : матеріали наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовт., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 234, [1] с. : табл., іл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – ISBN 978-617-649-018-0
1277921
  Черваньов Д.М. Сучасні проблеми менеджменту конкурентоспроможності національної економіки в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто сучасні проблеми та еволюція впливу держави на розвиток національної конкурентоспроможності.
1277922
  Зозульов О. та інш. Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.41-46. – ISSN 0131-775Х
1277923
  Єфремова Н. Сучасні проблеми методології функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 11-14. – Бібліогр.: 17 назв
1277924
  Пилипенко О.Є. Сучасні проблеми міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 16-23. – ISSN 2308-6912


  Серед існуючих численних сучасних проблем міжнародної безпеки можна назвати багато факторів: глобалізація, інтеграція конвергенція, регіоналізація, сепаратизм, тероризм, демографічні проблеми, голод, поглиблення екологічної кризи. Розглянуті актуальні ...
1277925
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. – Ужгород : Говерла
Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – 2007
1277926
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
Вип. 13. – 2009. – мова резюме англ., укр.
1277927
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 14. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1277928
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 15. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1277929
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
Вип. 16. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1277930
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла
Вип. 17. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1277931
   Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород
Вип. 20. – 2015. – 163 с. – Резюме укр., англ. мовами
1277932
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7055-93-7
Вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277933
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7346-41-7
Вип. 5. – 2016. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277934
   Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. асоц. з прикладної геометрії ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Найдиш А.В., Верещага В.М., Спірінцев Д.В. [та ін.]. – Мелітополь. – ISBN 978-617-7346-42-4
Вип. 6. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277935
   Сучасні проблеми неорганічної хімії, всеукраїнська конференція. – К., 1999. – 166с.
1277936
  Музика Стефанчук Сучасні проблеми об"єктів бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 23-26
1277937
  Побережець О.В. Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємства: теоретичні та практичні аспекти / О.В. Побережець, Г.В. Буслаєва // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 232-234. – ISBN 978-966-927-199-0
1277938
  Андрющенко Г.О. Сучасні проблеми організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 40-42
1277939
  Павлишин О. Сучасні проблеми організації та обслуговування повітряного руху при міжнародних повітряних сполученнях // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 68-75


  Питання організації повітряного руху при міжнародних повітряних сполученнях останнім часом привертають значну увагу не лише окремих спеціалістів. В них тісно переплітаються як державні інтереси безпеки, так і комерційні інтереси великих авіакомпаній. У ...
1277940
  Сібільова Н.В. Сучасні проблеми організації та функціонування в Україні судової влади // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 79-90. – ISBN 966-8467-41-8
1277941
  Тісагдіо І.Ю. Сучасні проблеми підбору персоналу і механізм їх реалізації : проблеми зайнятості та ринку праці / І.Ю. Тісагдіо, А.В. Семенькова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 110-112 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1277942
  Матюха П.Г. Сучасні проблеми підвищення продуктивності обробки при шліфуванні важкооброблюваних матеріалів // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 64-71. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2415-7902
1277943
  Кожем"яко Т. Сучасні проблеми правового регулювання праці жінок // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 41-43
1277944
  Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації та діяльності місцевих рад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 62-66
1277945
   Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції : 29жовтня - 1 листопада 2009 р., м. Алушта (АРК) / Київ ун-т права НАН України ; [ ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, С.В. Бобровник та ін. ]. – Київ : Європейський університет, 2009. – 542с. – ISBN 978-966-301-180-6
1277946
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України. – ISBN 978-966-301-227-1
Вип. 3. – 2011. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1277947
   Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка. – ISBN 978-617-7363-7-0
Вип. 7. – 2015. – 346, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст.
1277948
  Андрейцев В.І. Сучасні проблеми правознавства в об"єктиві молодих дослідників (Привітальне слово) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Привітальна промова декана юридичного факультету, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України, заслуженого юриста України В.І. Андрейцева.
1277949
  Попович Олена Сучасні проблеми продовольства в світі : Використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30
1277950
  Баришнікова В.В. Сучасні проблеми реалізації потенціалу України як морської держави // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 78-80 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1277951
  Серьогін О.Ю. Сучасні проблеми реалізації права на самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 153-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1277952
  Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку : навчальний посібник / М.Д. Пістун, А.Л. Мельничук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-439-200-3
1277953
  Бойко Євген Іванович Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 252-255. – ISSN 1562-0905
1277954
  Кулініч О.М. Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-14
1277955
  Баранецький І.О. Сучасні проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 8-14. – (Економічні науки ; № 1)
1277956
  Злобін С.В. Сучасні проблеми розвитку органів самоорганізації населення в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 6. – С. 72-82
1277957
  Нікуліна В.Б. Сучасні проблеми розвитку регіональних агропромислових кластерних формувань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 85-89. – (Економіка ; Вип. 30)
1277958
  Чувардинський О.Г. Сучасні проблеми розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва України і країн - членів Європейського Союзу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-15.
1277959
  Савчин М.В. Сучасні проблеми розуміння природи конституційного права та чинність Конституції // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-12. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1277960
   Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – 238 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1277961
  Погребський Т.Г. Сучасні проблеми системи охорони здоров"я Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 247-249. – ISBN 978-966-285-361-2
1277962
  Іващенко В.О. Сучасні проблеми становлення міжнародного кримінального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 67-74
1277963
  Савич В. Сучасні проблеми страхування іпотеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі проблеми страхування іпотеки в Україні. Main issues of mortgage insurance in Ukraine are analyzed.
1277964
  Архіпов В.В. Сучасні проблеми судово-товарознавської експертизи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 154-157.
1277965
  Геєць І.0. Сучасні проблеми та економічні аспекти розвитку світового ринку авіабудування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 78-83
1277966
  Охїрамович М.М. Сучасні проблеми та перспективи застосування фотоелектричного перетворення сонячної енергії / М.М. Охїрамович, Ю.В. Каменчук, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 65-69


  У статті розглядаються рані аспекти досліджень, розробок і застосування фотоелектричного методу перетворення сонячної енергії: результати досліджень сонячних елементів, шляхи підвищення їх ефективності, зниження вартості "сонячної" електроенергії, ...
1277967
  Рзаєва А.Д. Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 398-402 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1277968
  Власенко Ю.В. Сучасні проблеми теорії і практики інноваційного розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 82-85
1277969
  Вакуленко М.О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінології / Вакуленко М.О. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 64с.
1277970
   Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (60/61). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277971
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (64/65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277972
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3/4 (66/67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277973
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 5 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277974
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (72). – 2015. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277975
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (75). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277976
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (79). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277977
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (80). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1277978
  Середа Г. Сучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 12-18
1277979
  Богачик П.П. Сучасні проблеми українського суспільства як наслідок втрати високої релігійної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 136-138
1277980
  Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-97.
1277981
  Фролова О.Г. Сучасні проблеми управління міжнародною правоохоронною діяльністю органів внутрішніх справ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 126-131. – ISSN 0201-7245
1277982
   Сучасні проблеми фізики конденсованого стану : ІІ міжнародна конференція, [6-9 жовт. 2010 р. : праці] / КНУТШ ; [програм. ком.: В. Макара (Україна), співголова та ін. ; міжнар. ком. радників: Л. Булавін (Україна), голова та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами .- Вказівник авт.: с. 149-151. – Бібліогр. в кінці ст.
1277983
   Сучасні проблеми фізики твердого тіла : [тези доп. міжнар. конф., Київ, 2-4 жовт. 2007 р.]. – Київ : Логос, 2007. – 259, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-581-917-2
1277984
   Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1277985
   Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1277986
   Сучасні проблеми філології. – К., 1993. – 256с.
1277987
  Баклагов Ю.Б. Сучасні проблеми фінансово-економічного підґрунтя місцевого самоврядування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 54-56
1277988
  Осадча Н.В. Сучасні проблеми формування зон вільної торгівлі в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 121-123. – ISSN 1729-7206
1277989
  Плавич В.П. Сучасні проблеми формування та розвитку нової парадигми права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 3-13. – ISSN 1563-3349
1277990
  Шахно А.Ю. Сучасні проблеми формування та розвитку ринку праці України в кризових умовах / А.Ю. Шахно, Н.А. Третяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 205-213


  Висвітлено основні тенденції й аспекти формування та розвитку сучасного ринку праці України за кризових умов. Проаналізовано проблеми безробіття, неформальної і нестандартної зайнятості, рівень доходів громадян, міграційні процеси тощо. Досліджено, що ...
1277991
  Смущинська І.В. Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 449-457


  У статті аналізуються проблеми сучасного французького словотворення та можливості формування нових слів через словоскладання та телескопію. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
1277992
   Сучасні проблеми хімії : Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. (18-19 травня 2006 р.). – Київ : Київський університет, 2006. – 344с.
1277993
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISBN 278-966-1648-15-8
Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – 2008
1277994
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ
Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – 2009
1277995
  Мерзлікіна Т. Сучасні проблеми юридичної освіти в Україні та шляхи їх вирішення // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 249-252. – ISBN 978-966-2075-20-5
1277996
  Плюйко В. Сучасні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики, NPAE-Kyiv 2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті пройшла міжнародна конференція з ядерної фізики, організаторами якої є Інститут ядерних досліджень НАН України та КНУТШ. Конференція проходила в Інституті післядипломної освіти. Від імені ректора КНУТШ учасників конференції привітав ...
1277997
  Руденко Л.Г. Сучасні просторові дослідження: виклики та відповіді : суспільно-географічні дослідження / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1277998
  Василенко Є.В. Сучасні просторові зміни характеристик весняного водопілля в межах української частини басейну р. Прип"ять // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 83-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1277999
  Нагорний С. Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 7-9
1278000
  Пилипович Ольга Сучасні процеси рельєфоутворення у басейні річки Орява (лівий доплив опору) / Пилипович Ольга, Михнович Андрій // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 194--205 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,