Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1260001
  Кульчицький С. "Психологічна залежність від Москви обертається малоросійством" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561
1260002
  Гладишев В.В. "Психологічна реконструкція характеру" головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" / В.В. Гладишев, А.А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
1260003
  Дроздов О.Ю. "Психологія агресивно поведінки" як спецкурс в професійній психологічній освіті (з досвіду викладання) / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.52-56. – (Психологічні науки)
1260004
  Данилюк І.В. "Психологія вчинку" і життя Володимира Роменця // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 12-17. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито окремі аспекти наукової спадщини відомого в Україні і за її межами вченого В. Роменця.
1260005
  Кралюк П.М. "Психологія релігії" Юліана Охоровіча / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 90-93. – ISBN 978-966-373-827-7
1260006
  Винославська О.В. Психологічна безпека підприємця в умовах пандемічних обмежень / О.В. Винославська, М.О. Кононець // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 33-41. – ISSN 2411-3190
1260007
  Харченко А.С. Психологічна беспека особистості викладача вишу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260008
  Костюченко О.М. Психологічна беспека у професійній діяльності сучасного журналіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С.92-98. – ISBN 978-617-7009-07-7
1260009
  Дзюба М.Т. Психологічна війна, як засіб досягнення політичних цілей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуто сутність психологічної війни, як засобу досягнення політичних цілей, види інформаційно-психологічного впливу, моделі органів психологічної війни. The article is devoted the contest of psychological war, as the way wanted ...
1260010
  Сурмяк Ю.Р. Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самвиховання студентської молоді / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 343-353. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260011
  Чамата П.Р. Психологічна готовність дітей до праці / П.Р. Чамата. – К, 1960. – 36с.
1260012
  Черняк А.І. Психологічна готовність до діяльності в особливих умовах як предмет психологічного дослідження / А.І. Черняк, В.А. Молотай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність і структура психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. The article deals with the essence and structure of psychological preparedness of servicemen in the ...
1260013
  Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. / В.О. Моляко. – К., 1989. – 43с.
1260014
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 159-193. – Бібліогр.: л. 194-208
1260015
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1260016
  Мельничук О.Б. Психологічна діагностика : [навч. посібник] для студентів ВНЗ / Оксана Богданівна Мельничук. – Київ : Каравела, 2017. – 315, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 312-315. – Бібліогр.: с. 302-311 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-60-8
1260017
  Неурова А.Б. Психологічна діагностика військовослужбовців та підрозділів : навч.-метод. посібник / А. Неурова, Т. Мацевко. – Львів : НАСВ, 2022. – 340, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.326-330. – ISBN 978-617-7689-00-2
1260018
  Сурнін А.О. Психологічна діагностика професійно значимих якостей суддів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-47.
1260019
  Манова-Томова Психологічна діагностика раннього віку / Манова-Томова. – Київ, 1978. – 167 с.
1260020
  Кабиш-Рибалка Психологічна діяльність волонтерів в умовах карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1260021
   Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Уварова С.Г. [та ін.] ; [голов. ред. Уварова С.Г. ; наук. ред. Уварової С.Г., Пилипенко Н.Г. ; ред. Суполкіна Н.Г.] ; Укр. асоц. психоаналізу ; Міжнар. ін-т глибин. психології ; Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [13] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97479-2-1
1260022
  Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
1260023
  Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / [Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с.171-190. – ISBN 978-966-2633-41-2
1260024
   Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-171-953-7
1260025
   Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посібник / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 206, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 206. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-878-3
1260026
  Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок стресових, травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – C. 8-33. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1260027
   Психологічна експертиза в слідчій практиці. – К., 1993. – 56с.
1260028
   Психологічна енциклопедія. – Київ : Академвидав, 2006. – 424с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 966-8226-30-5
1260029
  Гострик Л. Психологічна і семантична основа образів інтимної лірики Дмитра Павличка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: С.11
1260030
  Микитюк Г. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.492-498. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1260031
  Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
1260032
  Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1989. – 32 с.
1260033
  Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
1260034
  Вілюжаніна Т.А. Психологічна культура учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 147- 156. – ISSN 2078-1687
1260035
  Костюк Г.С. Психологічна наука служить практиці. / Г.С. Костюк. – К., 1967. – 63с.
1260036
   Психологічна наука, вчитель, учень. – Київ, 1979. – 182 с.
1260037
  Куца О.М. Психологічна новела в творах Галини Тарасюк : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 222- 226
1260038
  Добржанська О.Л. Психологічна операція США в Афганістані "Непохитна свобода" 2001-2002рр. / О.Л. Добржанська, О. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 347-350
1260039
  Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.68-71
1260040
  Заїка В. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованних дітей / В. Заїка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.10-16
1260041
  Дуткевич Т. Психологічна організація навчально-пізнавальної співпраці учнів на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
1260042
  Полозенко О.В. Психологічна освіта у профільних вищих навчальних закладах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 64-70
1260043
  Ткач Т. Психологічна підготовка молодших бакалаврів дошкільної освіти у закладах фахової передвищої освіти / Т. Ткач, В. Люцина // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 189-208. – ISSN 2786-703X
1260044
  Чернишова Є.Р. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності / Є.Р. Чернишова, О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1260045
  Ситнік В.С. Психологічна підготовка обслуговування персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Ситнік В.С.; Південнноукраїн.держ.пед.ун-т. – Одеса, 2000. – 18л. – Бібліогр.:с.15
1260046
  Москальов М.В. Психологічна підготовка педагогічних працівників до управління змінами в освітніх організаціях // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 212-220. – ISSN 2078-1687
1260047
  Назарчук Н. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 43-45. – ISBN 978-966-640-539-8
1260048
  Прахова С.А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 207-216. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1260049
  Ігнатович О. Психологічна профілактика і подолання панічних настроїв під час пандемії // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 213-216. – ISBN 978-617-8016-45-6
1260050
  Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1260051
  Лісновська Л. Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-49. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається необхідність створення певного терапевтичного середовища, що являє собою сукупність об"єктивних факторів, об"єднаних у програму і спрямованих на подолання дисфункційних проявів з метою формування соціально прийнятних особистісних ...
1260052
  Гульбс О. Психологічна реабілітація учасників бойових дій / О. Гульбс, О. Кобець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний аналіз психологічної реабілітації учасників бойових дій в Україні та за кордоном. За даними Міністерства у справах ветеранів України, військовослужбовці мають пройти безкоштовну медичну та психологічну реабілітацію у відповідних ...
1260053
  Рибалка В. Психологічна робота особистості з надмірним стресом по зняттю його патогенного впливу на здоров"я людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 192-198. – ISBN 978-617-8016-45-6
1260054
  Леженіна Л.М. Психологічна симптоматика емоційного вигорання у слідчих служби беспеки України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 153-160. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1260055
  Кеба Д.О. Психологічна складова образу персонажа в романах Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69
1260056
  Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
1260057
  Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 44-51. – ISSN 1819-7329
1260058
  Фурман А.В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А.В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 80-105. – ISSN 1810-2131
1260059
   Психологічна спадщина К.Д.Ушинського. – К., 1963. – 234с.
1260060
  Антонова-Турченко Психологічна стабілізація особистості вчителя зони радіологічного контролю : навч. посібник / О.Г. Антонова-Турченко, Л.С. Дробот, М.М. Заброцький ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : ІЗМН, 1997. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179
1260061
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку жінок-жертв домашнього насильства : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. + Додатки : л. 173-179. – Бібліогр.: л. 156-172
1260062
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1260063
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.1. – 2000. – 217 с.
1260064
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.2. – 2001. – 230 с.
1260065
  Дроздовий Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 557-559. – ISSN 1563-3349
1260066
  Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1260067
  Побірченко Н. Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології / Н. Побірченко, О. Сергєєнкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 118-123. – ISSN 1609-8595
1260068
  Литвиненко О.О. Психологічна типологія читачів літературних текстів, як новітній засіб психодіагностичного інструментарію // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-178. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  Питання взаємодії читача з літературним текстом стають все більш актуальними для сучасної психологічної науки. Саме тому, нашою метою стало дослідження основних читацьких типів та опис їх особистісних характеристик. Психологічна типологія читачів ...
1260069
  Рябовол Т.А. Психологічна травма - детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 228-237. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1260070
  Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання = Trauma and recovery : наслідки насильства - від знущань у сім"ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 413, [3] с. : табл. – Пер. за вид.: Trauma and recovery: the aftermath of violence - from domestic abuse to political terror / Judith Herman. New York: Basic Books, 1997. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-178-2
1260071
  Смульсон М.Л. Психологічна характеристика віртуального освітнього простору // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 10-15. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1260072
  Бородінов В.Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот / В.Д. Бородінов, Ю.А. Пащенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 80-88. – ISSN 1728-3671
1260073
  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1260074
  Духневич Віталій Миколайович Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.148-164
1260075
  Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів / Б.Ф. Баєв. – Київ : Радянська школа, 1977. – 105 с. – (Педагогічна бібліотека)
1260076
   Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / [В.О. Моляко та ін.] ; за ред. В.О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-141-7
1260077
   Психологічне забезпечення професіогенезу фахівців торгівлі і сфери послуг : монографія / [М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, О.В. Полунін та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. – 286, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-918-005-6
1260078
  Савицька О.В. Психологічне забеспечення розвитку професійної ідентичності студентів-психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
1260079
  Базика Є.Л. Психологічне здоров"я особистості як детермінанта успішної професійної реадаптації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 20-30. – ISSN 2227-1376
1260080
  Галецька І.І. Психологічне здоров"я як проблема національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 49-58. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1260081
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 2, № 1/2. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1260082
   Психологічне консультування і психотерапія = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 14. – 2020. – 94, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260083
   Психологічне консультування і психотерапія = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 15. – 2021. – 64, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260084
   Психологічне консультування і психотерапія = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Д. Капоцца, Горбанюк О., Павелків Р.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 16. – 2021. – 65, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260085
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Модульно-рейтинговий курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Цимбалюк; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2005. – 656с. – ISBN 966-8556-83-6
1260086
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Навч. посібник. Модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І.М.; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 544с. – ISBN 966-8556-83-6
1260087
  Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи / В.П. Москалець. – Львів, 1994. – 120с.
1260088
  Ревасевич І.С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літертурній спадщині Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 142-144. – ISSN 1810-2131
1260089
  Синякова В.Б. Психологічне підгрунтя соціального супроводу створення та функціонування прийомної сім"ї // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 182-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1260090
  Тунік І.Ю. Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих навчальних закладах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 58-64
1260091
  Гулеватий А.А. Психологічний аналіз готовності викладача до організації взаємин між студентами / А.А. Гулеватий, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості психологічної готовності викладачів до організації взаємин між студентами. Проводиться аналіз якостей викладача, які сприяють цьому. The specific peculiarities of the psychological readiness of university teachers ...
1260092
  Сушко А.І. Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 168-176. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1260093
  Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.52-58
1260094
  Вінтонів М.І. Психологічний аналіз зв"язків когнітивних стилів та вербального інтелекту // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 26-31
1260095
  Глова І.В. Психологічний аналіз значущості мотиваційних факторів професійної діяльності державних службовців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 62-71


  У статті обґрунтовано залежність ефективності професійної діяльності державних службовців від розуміння їх актуальних потреб та мотивів; представлено результати емпіричного дослідження щодо виявлення мотиваційних факторів, які здійснюють домінувальний ...
1260096
  Підручна І.Б. Психологічний аналіз категорії життєвої перспективи особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 204-213
1260097
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 97-103. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1260098
  Єфімова О.А. Психологічний аналіз переживання психотравмуючих ситуацій у спортивній діяльності / О.А. Єфімова, Т.С. Кириленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Робота присвячена дослідженню основних характеристик психотравмуючих впливів у спортивній діяльності, що носить переважно екстремальний характер. У даному дослідженні вивчалися уявлення спортсменів про психотравмуючу ситуацію як про сукупність ...
1260099
  Омелаєнко Ігор Борисович Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Омелаєнко Ігор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 252л. – Бібліогр.:л.168-199
1260100
  Балабанова Л.М. Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніїх // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С.329-335. – ISSN 1727-1584
1260101
  Мартенко О. Психологічний аналіз проблеми мотиву злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 144-147
1260102
  Платонов В. Психологічний аналіз професійної діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС під час військових дій // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 51-61. – ISSN 2786-5541
1260103
  Власова О.І. Психологічний аналіз структури і чинників розвитку соціальних здібностей за творами Григорія Сковороди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  У статті шляхом системно структурного аналізу філософської спадщини Г.С. Сковороди доведено, що про соціальна спрямованість і розвинута соціальна перцепція, розроблені механізми самопізнання і саморегуляції, висока працездатність і оптимізм, ...
1260104
  Данило Ю.Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 72-77
1260105
  Тракалюк О.Л. Психологічний аналіз управлінської діяльності офіцера / О.Л. Тракалюк, В.А. Баранець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасний стан управлінської діяльності офіцера. Розкрито вимоги до офіцера-керівника, виділено групи військових фахівців залежно від військово-професійної спрямованості. In the article the modern state of officer work management was ...
1260106
  Іщук В О. Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-68
1260107
  Стеценко А. Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 199-207. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1260108
  ІсмаіловаЛ.Б Психологічний аспект взаємодії і рівності суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-127.
1260109
  Скорікова Д.В. Психологічний аспект тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 170-175


  Поняття текст розглядається з точки зору психології того, хто його творить і сприймає. Також ідеться ідеться про саморозмноження текстів як вірусів. Досліджуються наукові погляди на текст як живий організм та продукт інтелектуальної діяльності ...
1260110
  Мельніченко О.І. Психологічний бар"єр у сприйнятті нововведень // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1260111
  Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статі визначається місце та роль страхового агента у страховій діяльності. Автор звертає увагу на необхідність ретельної розробки теоретико-методологічного підґрунтя підбору, розстановки та перепідготовки кадрів страхового бізнесу. The article ...
1260112
  Мирончак К.В. Психологічний вплив страху смерті на особистість // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 361-371. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260113
  Гончаренко В.Г. Психологічний вплив як елемент криміналістичної тактики / В.Г. Гончаренко, Ф.М. Сокиран // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа общих понятий общения и общения в условиях уголовного судопроизводства показаны механизм психологического воздействия и его роль в выполнении задач, стоящих перед правоохранительными органами. Психологическое воздействие ...
1260114
  Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 257-260
1260115
  Борзих Н.Е. Психологічний вплив: дефініція та ефекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Аналізується проблема дефініції переконуючого впливу. Визначається коло понять, які можна було б використати при побудові теоретичного апарату теорії впливу. Розглядаються ефекти, які можуть визначити ефективність переконуючого впливу.
1260116
  Мульована Л.І. Психологічний дебрифінг як метод групової психологічної корекції посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 64-69
1260117
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1260118
  Присяжнюк М.М. Психологічний захист від маніпулятивного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються поняття, базові стратегії та механізми психологічного захисту від маніпулятивного впливу. Наводяться способи вчасного виявлення спроби психологічної агресії та розпізнання загроз маніпулятивного впливу, а також пропонуються ...
1260119
  Самойлов Олександр Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 122-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1260120
  Гура Т.В. Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 47-53. – ISSN 2078-7782


  Приділено увагу значущості викладання психолого-педагогічних дисциплін у студентів технічного та економічного профілю в умовах технічного ВНЗ. Наголошено на сучасних вимогах до конкурентоспроможного фахівця технічного університету. Висвітлено ...
1260121
  Кухар Т.В. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 178-188. – ISBN 978-966-8063-84-3
1260122
  Двойних К.Є. Психологічний інваріант формування техносфери суперетносів в умовах сучасної світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 19-23


  Суперетноси - це етнокультурні простори. "Суч. світова економіка розглядається як всеохоплюючий процес домінування в господар. діяльності семантичної складової над політекономічною". І тут принциповим інваріантом виступають світові етнічні процеси як ...
1260123
  Горобець О.В. Психологічний канон гідного завершення земного буття в тексті "Не плачте за мною ніколи" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 53-61. – ISBN 978-966-551-315-5
1260124
  Баранчук В В. Психологічний контакт сутність і проблеми його встановлення на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 252-260. – ISSN 0201-7245
1260125
  Помиткін Е. Психологічний опір пандемії через розвиток людського потенціалу // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 255-266. – ISBN 978-617-8016-45-6
1260126
  Масловська Т.О. Психологічний паралелізм у поезіях В. Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 43-50. – (Філологія ; Вип. 1)
1260127
  Богучарова О.І. Психологічний підхід до вивчення суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Досліджено проблему суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я - вірувань. Теоретичний аналіз вірувань показав, що ці утворення мають чіткі параметри в часі (сприятлива-несприятлива перспектива), які на рівні свідомості ...
1260128
  Нор В. Психологічний підхід до тлумачення поняття "моральна шкода" / В. Нор, О. Крикунов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.523-530. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1260129
  Рарицький О. Психологічний портрет людини в "триванні на межі" (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Спогади, листи та вірші В.Стуса періоду "Палімпсестів" вимальовують психологічний портрет автора, в основі якого - опір несвободі, протидія внутрішньому поневоленню особистості, несприйняття світу неправди.
1260130
  Мацюк В. Психологічний потенціал успішної особистості / В. Мацюк, О.В. Білоус // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 227-228
1260131
   Психологічний ресурс простору вищої освіти : збірник наукових праць. – Київ : КИТ, 1997-. – ISBN 978-966-8550-48-5
Вип. 2 : До 10-річчя створення кафедри психології і педагогіки. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260132
  Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Приходько Ю.О., Юрченко В.І. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : портр. – Предм. покажч.: с. 311-327. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-2229-24-0
1260133
  Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник : Близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640с. – ISBN 966-7880-85-0
1260134
  Давиденко В.М. Психологічні аспекти вживання алкоголю та стулені алкогольного сп"яніння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-149. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про вживання алкоголю, про поняття дози вживання алкоголю та ступенів алкогольного сп"яніння.
1260135
  Макаренко Н.Г. Психологічні аспекти девіантної поведінки військовослужбовців // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається поняття "девіантна поведінка військовослужбовця", аналізуються психологічні аспекти цього феномену: соціально-вікові, колективно-біологічні, соціологічний, індивідуально-біологічний та інші, взаємозалежність форм девіантної поведінки та ...
1260136
  Галецька І. Психологічні аспекти здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.428-437. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1260137
  Майорчак Н.М. Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260138
  Лозинський О.М. Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 353-362. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260139
  Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1260140
  Мустафаев С. Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до інтернет-залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1260141
  Шарманська В. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності / В. Шарманська, З. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема психологічної складової обліково-аналітичної і аудиторської видів діяльності з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичної інформації, з позиції джерела даних, з позиції користувача інформації, з позиції ...
1260142
  Ковальчук А.М. Психологічні аспекти оцінки соціальної молодіжної реклами з профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.108-113
1260143
  Невмержицький В.М. Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 197-202
1260144
  Губенко О.В. Психологічні аспекти політичного екстремізму // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 74-80
1260145
  Скакун О.Ю. Психологічні аспекти політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії "Партії регіонів" 2012 р.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 136-138
1260146
  Федоришин Б.О. Психологічні аспекти профорієнтації учнів / Б.О. Федоришин. – Київ, 1976. – 47 с.
1260147
  Філатова О.А. Психологічні аспекти самотності / О.А. Філатова, С.А. Мартиненко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 4 (36). – С. 8-11. – ISSN 2308-6300
1260148
  Дацишина І.А. Психологічні аспекти смислу життя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено вічній проблемі - пошуку смислу життя. Акцентується на характеристиці смислу життя як особливої психологічної реальності. Коротко розглянуто питання про смисл життя у розрізі філософсько-етичних проблем, що є необхідним при сучасному ...
1260149
  Уралова Л. Психологічні аспекти спілкування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1260150
  Гребенюк М. Психологічні аспекти спілкування охоронця з особами, що перебувають у небезпечних психічних станах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 207-212. – ISSN 2663-5313
1260151
  Кочеткова І. Психологічні аспекти сприйняття міського простору туристом / І. Кочеткова, О. Любіцева // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 121-123. – ISBN 978-617-674-059-9
1260152
  Кривошея Г. Психологічні аспекти у творчому потенціалі журналіста // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 213-218


  Статтю присвячено проблемі формування національного інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки держави. Зокрема, автор намагається прослідкувати взаємозв’язки понять «психологія» та «журналістська творчість». Розглядаються процеси ...
1260153
  Зарічанський О. Психологічні аспекти формування лідерських якостей у професійній підготовці майбутніх офіцерів-лідерів / О. Зарічанський, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 19-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лідерство як внутрішній стан особистості, яка спрямована на досягнення успіху, глибоко вмотивована, веде активне діяльнісне життя, упевнена у своїх рішеннях і діях. Установлено, що лідер виконує функції інтеграції та цілеспрямування ...
1260154
  Луцький М.І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71.
1260155
  Висоцька О. Психологічні бар"єри під час вивчення іноземних мов: передумови формування та організація подолання // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 285-291. – ISSN 2078-340X
1260156
  Клименко І.В. Психологічні бар"єри сприймання соціальної реклами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 153-157. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті узагальнено теоретичні знання про комунікативні бар"єри різної природи (технічні, організаційні, соціо-культурні, різні типи бар"єрів розуміння). Деталізовано уявлення про психологічні бар"єри, зокрема ті з них, що є найбільш значущими з точки ...
1260157
  Мартиненко Є Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1260158
  Юрчинська Г.К. Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена визначенню об"ективних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами.
1260159
  Тищенко Т.В. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті розкрито структуру психологічних детермінант залежно від лояльного ставлення працівника до організації. Визначено вплив рівня корпроративної культури на зміни лояльного ставлення працівникад до організації як його основної детермінанти.
1260160
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 160-173
1260161
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : автореф. дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.03 / Кириленко О.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1260162
  Гресько В.В. Психологічні закономірності сімейної соціалізації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 250-253
1260163
  Корольчук В.Н. Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 183-192. – ISBN 978-966-8063-99-49
1260164
  Мась Н.М. Психологічні засади особистісно-орієнтованого навчання майбутніх психологів на основі компетентного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 107-110. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається модель підготовки майбутнього компетентного психолога з урахуванням найбільш повного розкриття потенційних можливостей особистості In the article the model of training of competent future psychologist is examined taking into ...
1260165
  Кравченко В. Психологічні засади педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у сучасному контексті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 16-27. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1260166
  Тичина Д.М. Психологічні засади попередження корисливої злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-136.
1260167
  Сафін О. Психологічні засади протидії тероризму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблеми створення необхідних психологічних засад протидії тероризму в Україні. Пропонуються першочергові заходи у обраному напрямку. Discussed the problems of creation the psychological basises of counteraction to terrorism in Ukraine. ...
1260168
  Осьодло В.І. Психологічні засади професійного становлення суб"єкта військово-професійної діяльності : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – 492 л. – Додатки: л. 452-492. – Бібліогр.: л. 409-451
1260169
  Ковалів М.В. Психологічні засади професйного ризику в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 79-85. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1260170
  Максимова Н. Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню психологічних засад ресоціалізації умовно засуджених підлітків. Показано, що покарання, які не пов"язані з позбавленням волі, є доцільними в тому разі, якщо наявні умови для ресоціалізації підлітків. Наведено типологію ...
1260171
  Осьодло В.І. Психологічні засади становлення суб"єкта військово-професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1260172
  Лозинський О.М. Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 242-252. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1260173
  Вишньовський В.В. Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 59-68. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1260174
  Кузнєцова О.О. Психологічні і методичні особливості формування навичок самостійної підготовки з іноземної мови у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 452-455
1260175
  Богатирьова І.В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.17-20. – (Психологічні науки)
1260176
  Пухно С. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича - представника вітчизняної філософсько-психологічноі думки XIX століття // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 119-129. – ISSN 2305-7459
1260177
  Торба С.А. Психологічні класифікації емоцій крізь призму лінгвокультурології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 331-336. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано наявні психологічні класифікації емоцій (з урахуванням протилежних підходів) з позицій лінгвокультурології, обґрунтовано доцільність використання у лінгвокультурології дискретної моделі класифікації емоцій. В статье представлен ...
1260178
   Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
1260179
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 170-195
1260180
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1260181
  Кульбаба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1260182
  Кальба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1260183
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми конструювання особистісних смислів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Репрезентовано результати попереднього дослідження, спрямованого на пошук психологічних механізмів конструювання особистісних смислів у системі значущих стосунків "Я-Сім"я-Дружба-Любов" і створення типології конструювання особистісних смислів. Як ...
1260184
  Кудріна Т.С. Психологічні механізми мотивації досягнення / Т.С. Кудріна, О.Ю. Колесніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-142. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Стаття просвічена одній з найбільш досліджених складових мотиваційної сфери людини - мотивації досягнення. У центрі уваги авторів знаходяться такі поняття, як потреба в досягненнях, мотив досягнення та мотивація досягнення. Відображено психологічну ...
1260185
  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної маргіналізації співробітників органів внутрішніх справ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.54-59
1260186
  Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-666-8
1260187
  Дорофей С.В. Психологічні механізми розвитку творчої активності особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-117
1260188
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вівчарик Т.П.; КУ. – К., 2000. – 20л.
1260189
  Максименко С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 14-17
1260190
  Максимов М. Психологічні механізми сприймання музичних творів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 81-89.
1260191
  Диса О.В. Психологічні механізми та чинники розвитку професійного мислення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 43-51. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості розвитку професійного мислення та застосовано суб"єктний підхід до пояснення цього процесу. Доведено, що на трудовому етапі професіогенезу відбувається процес смислоутворення, зумовлений зовнішніми та внутрішніми чинниками ...
1260192
  Грись А.М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 22-30. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1260193
  Кунцевська А.В. Психологічні моделі інтраперсональних конфліктів (до проблеми інтраперсональних конфліктів у діяльності соціального працівника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему внутрішніх суперечливих переживань фахівця в галузі соціальної роботи, а також існуючі психологічні моделі інтраперсональних конфліктів, їх типологію та специфіку.
1260194
  Федоришин О.Б. Психологічні моделі переконуючого впливу / О.Б. Федоришин, Н.Є. Борзих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 130-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються психологічні моделі переконуючого впливу. Аналізуються когнітивна, афективна та конотативна стадії переконуючого впливу, кожна модель описується певним типом впливу, який є домінуючим у моделі. Виділяються типи механізмів, які становлять ...
1260195
  Матвєєв А. Психологічні операції, як метод ведення інформаційних війн у сучасній світовій політиці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 126-127
1260196
  Клименко І.В. Психологічні основи Public Relations / Клименко І.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ : Компринт, 2023. – 222, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 208-222. – ISBN 978-617-8269-68-7
1260197
  Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору : монографія / Є.А. Клопота. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-381. – ISBN 978-966-599-485-5
1260198
  Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початкових класах / Н.А. Побірченко. – К., 1985. – 65с.
1260199
  Дирдіп М.Є. Психологічні основи повторності слідчої діяльності / М.Є. Дирдіп, Н.А. Потамська // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
1260200
  Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
1260201
  Нестеренко Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівнгика - державного службовця // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.386-392
1260202
  Стуліка О.Б. Психологічні особливості вдосконалення мнемічних здібностей у майбутніх викладачів англійської мови дошкільної ланки освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 170-176. – ISSN 2078-1687
1260203
  Іванашко О. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 4-14. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті здійснено психологічний аналіз особливостей прояву внутрішньоособистісних конфліктів у студентів в процесі первинної професіоналізації.
1260204
  Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
1260205
  Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров"я педагога // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 285-295. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260206
  Москальов М.В. Психологічні особливості входження особистості в організацію // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 224-233. – ISSN 2078-1687
1260207
  Мельник А.П. Психологічні особливості депресивних станів у пацієнтів із віл-позитивним статусом // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 168-175
1260208
  Васильєв С. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації / С. Васильєв, А. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-20. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглядаються психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій в процесі соціалізації в умовах навчання в вищому навчальному закладі. Актуалізується визначення смислових пріоритетів як результату рефлексії ціннісно-смислової сфери і ...
1260209
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 174-178
1260210
  Свіденська Г. Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядається проблема соціалізації дітей-сиріт у прийомних сім"ях. Доведено емпіричним шляхом, що почуття прихильності є основою дитячо-батьківських взаємин у прийомній сім"ї. Обґрунтовується, що ефективність соціального супроводу забезпечить ...
1260211
  Сайко Х. Психологічні особливості дітей з гіперактивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті виділено та проаналізовано психологічні особливості дітей з діагнозом "гіперактивність". The article highlighted and analyzed the psychological characteristics of children diagnosed as "hyperactivity".
1260212
  Жестерьова О. Психологічні особливості дітей з літературною обдарованістю // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 257-259
1260213
  Тимошенко Ю.П. Психологічні особливості діяльності експерта-криміналіста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 167-173.
1260214
  Скворчевська Є.Л. Психологічні особливості екзаменаційної тривожності у студентів-психологів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 23-28. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1260215
  Трофімов А.Ю. Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора) / А.Ю. Трофімов, Е.В. Загурська // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 264-277. – ISSN 2226-4078
1260216
  Лисенко Л.М. Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів / Л.М. Лисенко, К.В. Костіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 160-171. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1260217
  Діомідова Н.Ю. Психологічні особливості емоційного інтелекту суб"єкта навчальної діяльності у вищій школі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-72. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
1260218
  Подляшаник В.В. Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби : монографія / Василь Подляшаник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-137. – ISBN 978-966-600-566-6
1260219
  Барашева Д. Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян/українців севастопольського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено узагальнені результаті емпіричного компаративного дослідження особливостей етнокультурної ідентифікації та самоідентифікації представників татарської і російської/української груп севастопольського регіону; виявлено подібності, ...
1260220
  Тунтуєв С.В. Психологічні особливості жінок, постраждалих від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.72-75. – ISSN 1817-3764
1260221
  Тиченко М.Є. Психологічні особливості здійснення професійної кар"єри фахівцями у сфері креативних індустрій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 121-130. – ISSN 2411-3190
1260222
  Горлачов О.С. Психологічні особливості здійснення сурдоперекладу в навчальній діяльності та мікросоціумі осіб із вадами слуху // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 146-153
1260223
  Шаллан Ірина Володимирівна Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Дис. ... наук.ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Шаллан Ірина Володимирівна; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.154-178
1260224
  Шандрук С.К. Психологічні особливості інклюзивного навчання / С.К. Шандрук, М.І. Колісник // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 370-378. – ISSN 2617-1112
1260225
  Дейниченко Л.М. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів / Л.М. Дейниченко, Л.В. Степаненко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 86-94. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1260226
  Попик І. Психологічні особливості конфліктних стосунків між викладачем і студентом у вузі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.111-120
1260227
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 289 л. + Додатки : л. 199-289. – Бібліогр.: л. 175-198
1260228
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Додатки: л. 206-241. – Бібліогр.: л. 178-205
1260229
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1260230
   Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / [Мітлощ А.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9
1260231
  Василишин Б. Психологічні особливості маніпуляційного впливу мас-медіа на суспільство // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 120-124
1260232
  Кайріс О.Д. Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу / О.Д. Кайріс, А.С. Самойленко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – C. 26-29. – ISSN 2078-1687
1260233
  Чижма Д. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-131
1260234
  Гупаловська В. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. Гупаловська, Н. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Розглянуто особливості особистості з різним рівнем мотиваційного інтелекту. Доводиться, що особистісна структура може по-різному впливати на прояви мотивації. Особа, котра характеризується високим рівнем мотиваційного інтелекту, використовує усі ...
1260235
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей навчання аудіювання персоналу Державної прикордонної служби України, який спілкується іноземною мовою при виконанні професійних завдань в особливих умовах діяльності. Навчання аудіювання ...
1260236
  Мартинюк В.М. Психологічні особливості об"єктивації емоційних феноменів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 107-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Емоційний феномен розглядається через аналіз взаємозв"язку двох його складових - об"єкта емоції та емоційного переживання. Визначеність та усвідомленість об"єкта емоційного переживання впливають на якість та динаміку емоційних проявів людини. ...
1260237
  Баранюк Н.І. Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 229-233. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1260238
  Воврик А. Психологічні особливості особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.469-474. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1260239
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості особистості, схильної до використання агресії як захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості захисної функції агресії. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю власної агресії як захисту залежно від її індивідуально-психологічних ...
1260240
  Арамєдова А.І. Психологічні особливості оцінки жінками, хворими на параноїдальну шизофренію, відносин зі своїми дітьми : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Арамєдова Айгозель Ілжанівна ; Київ. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1260241
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. – Додатки: л. 164-188. – Бібліогр.: л.149-163
1260242
  Кравченко К.О. Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товарищів при проведенні антитерористичної операції (АТО) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 59-69. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1260243
  Оніщенко О. Психологічні особливості переживання початку війни цивільним населенням м. Харкова // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 84-96. – ISSN 2786-5541
1260244
  Клименко Л.В. Психологічні особливості перекладу метафор у юридичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 103, Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено два типи метафор у французькому юридичному дискурсі - концептуальні та поетичні, а також розглянуто психолінгвістичні особливості їхнього перекладу.
1260245
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1260246
  Орищин Л.С. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 46-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260247
  Туринська О.Є. Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 480-491. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260248
  Сидорова О. Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статі розглядаються деякі особливості професійної соціалізації спортсменів, а також роль масового спорту в процесі соціалізації у сучасному суспільстві. Мотивація досягнення розглядається як найважливіший фактор соціалізації та самоствердження ...
1260249
  Маршалок С.І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 179-187. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260250
  Возняк Любомира Сидорівна Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.05 / Возняк Любомира Сидорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1260251
  Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 234-240.
1260252
  Мелоян А. Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті проведений теоретичний аналіз та експериментальне дослідження, що розкривають психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці. Автором виділенні деякі фактори, що негативно впливають на прояв психологічної автономії від ...
1260253
  Шинкарюк А.І. Психологічні особливості прояву реалізму в образотворчій діяльності Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 109-110. – ISSN 1810-2131
1260254
  Косьянова О. Психологічні особливості регуляції діяльності та соціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації / О. Косьянова, О. Радченко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 1 (190). – С. 13-21. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1260255
  Бажанюк В.С. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / [Бажанюк В.С., Шаповалов Б.Б., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 126-142. – ISBN 978-966-2633-47-4
1260256
  Івкін В.М. Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 149-154. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1260257
  Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1260258
   Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 159, [1] с. – Зміст укр. та англ. – ISBN 978-966-310-309-9
1260259
  Клочко А.В. Психологічні особливості розвитку показників креативного потенціалу менеджерів освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 75-80. – ISSN 2411-3190
1260260
  Волженцева І. Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 7-34
1260261
  Кльоц Л.А. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.70-74
1260262
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1260263
   Психологічні особливості розуміння назви бренду у формі особового імені / Н. Акімова, О. Чорноус, А. Акімова, А. Акімова // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2023. – Vol. 33, iss. 1. – С. 6-25. – ISSN 2309-1797
1260264
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Дис....канд.психолог.наук:19.00.04 / Шемелюк Ірина Михайлівна; Львів.Нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.:194-228. – Бібліогр.:л.:179-194
1260265
  Власова О.І. Психологічні особливості самосвідомості та цінностей соціально обдарованих осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено аргументацію на основі аналізу емпіричних даних щодо тези про різний потенціал впливу розвитку соціальних й інтелектуальних здібностей на особистісне становлення студентів університету. На прикладі дослідження особливостей їхньої ...
1260266
  Воронюк І.В. Психологічні особливості системи інтегральних методів взаємодії вчителя з учнями // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 38-46
1260267
  Трофімов Ю.Л. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій полезалежних/поленезалежних особливостей / Ю.Л. Трофімов, О.Б. Напрасна // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України; Компанія "СОЦИС". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11.
1260268
  Аблюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізаціі сучасного підлітка. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Аблюкова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 2000. – 16л.
1260269
  Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / [Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А. ; за заг. ред. А.І. Лучинкіної та Т.А. Яншиної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1
1260270
  Дейниченко Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкриті проблеми соціалізації дітей в умовах інтернатного закладу, а також вплив цих умов депривації на психічний розвиток особистості підлітка. Експериментальним дослідженням виявлено, що підліткам з інтернатів властиві такі показники, як ...
1260271
  Некіпєлова А.І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 175-180. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Розглянуто основні підходи до розуміння поняття нетрадиційної реклами. Виділено теоретичні основи сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами. На основі даних дослідження надано рекомендації щодо використання різних видів реклами.
1260272
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою суб"єктами навчання у вищому навчальному закладі. Визначено шляхи вдосконалення навчання іноземної мови в цьому аспекті. В статье анализируются ...
1260273
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 99-105. – ISSN 2310-4368
1260274
  Лобанова А.О. Психологічні особливості стресостійкості особистості (на прикладі професії вчителя) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 333-336
1260275
  Боднар А.Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 49-56. – ISSN 1996-5931


  У статті проналізовано комплекс психологічних характеристик особистості, пов"язаних із стресостійкістю, та стресогенний характер професійної діяльності на прикладі працівників приватних охороних структур.
1260276
  Федотова Т.В. Психологічні особливості студентів з можливістю конструювати креативний художній продукт // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 247-257


  У статті теоретично висвітлено підходи до розуміння психологічних особ-ливостей креативної особистості. Емпірично визначено психологічні характеристики студентів, що демонструють можливості конструювання креативного художнього продукту в процесі ...
1260277
  Горбунова В.В. Психологічні особливості студентсько- викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту / В.В. Горбунова, І.А. Степанюк // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 5 (158). – С. 76-80
1260278
  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Петрік // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 49-54
1260279
  Нікітіна Ірина Всеволодівна Психологічні особливості суб"єктивного самовизначення особистості в період повноліття : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Нікітіна Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.175-192
1260280
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості суб"єктного самовизначення особливості в період повноліття : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Нікітіна І. В.; КУ. – К., 2000. – 18л.
1260281
  Тоба М.В. Психологічні особливості та засоби оптимізації політичного самовизначення старшокласників : науково-методичний посібник / Маріанна Тоба; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-428-043-0
1260282
   Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. В.В. Андрієвської ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-644-097-9
1260283
  Міщиха Л.П. Психологічні особливості творчої діяльності особистості у період пізньої дорослості // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-76. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  На основі інтегративно-особистісного підходу здійснено теоретичний аналіз творчих напрацювань особистості в пізній період її життя. Прослідковано "паралель" в описі творчої діяльності у період ранньої, середньої та пізньої дорослості. На ...
1260284
  Мельник М.Т. Психологічні особливості тривожних неповнолітніх, що знаходяться в місцях позбавлення волі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 336-338
1260285
  Кочемировська О.О. Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кочемировська Олена Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1260286
  Куренчук Л.С. Психологічні особливості формування ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 164-172
1260287
  Вітюк Н. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.126-133. – ISBN 966-654-025-8
1260288
  Смаль О.А. Психологічні особливості формування концептуальної моделі діяльності майбутнього викладача інформатики як один із етапів проектування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 241-251. – ISSN 2227-1376
1260289
  Демянюк О.Б. Психологічні особливості формування образу світу у студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISSN 2227-1376
1260290
  Баталіна Л.М. Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-168. – ISBN 978-966-651-861-9


  В сатті розглядають психологічні особливості підлітків з розумовою відсталістю. Також в статті розглядаються основні підходи до проблеми розумової відсталості та її класифікації.
1260291
  Луцький А.І. Психологічні особливості формування правової культури на сучасному етапі державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1260292
  Павлюк О. Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 128-136. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1260293
  Ковальовва І.М. Психологічні особливості хворих депресією непсихотичного рівня та їх значення для проведення лікувально-реабілітаційнихд заходів. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Ковальовва І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1260294
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1260295
  Лазаренко І. Психологічні передумови аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-12


  У статті висвітлено літературознавчо-психологічні передумови художнього твору, обгрунтовано необхідність такого підходу, визначено, у якій мірі його складові цікавлять сучасну методичну науку і шкільну практику, намічено напрямки подальшого дослідження ...
1260296
  Борейчук І. Психологічні передумови ксенофобних реакцій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-140
1260297
  Горбунова Наталія Володимирівна Психологічні передумови та особливості розуміння старшими дошкільниками значення іносказань // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор статьи определяет психологические предпосылки понимания детьми старшего дошкольного возраста значения иносказаний, подчеркивая тесную взаимосвязь речи и мышления; рассматривает особенности формирования мыслительных операций в связи с пониманием ...
1260298
  Гальченко О.Ю. Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно-орієнтованому письмі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 8-14. – ISSN 1817-8510
1260299
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 5. – 2004. – мова резюме англ., укр.. рос.
1260300
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 6. – 2004. – мова резюме англ., укр., рос.
1260301
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 17. – 2011. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260302
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 18. – 2011. – 303 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260303
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 19. – 2012. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260304
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 20. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260305
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 21. – 2013. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260306
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 22. – 2013. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260307
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 23. – 2014. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260308
  Костюк Г.С. Психологічні погляди В.Г. Белінського / Г.С. Костюк. – К., 1949. – 72с.
1260309
  Романовська Д. Психологічні поради батькам для збереження психічного здоров"я дітей в період // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 238-241. – ISBN 978-617-8016-45-6
1260310
  Мілерян Є.О. Психологічні проблеми добору і підготовки кадрів. / Є.О. Мілерян. – К., 1974. – 48с.
1260311
  Карамушка Л.М. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Корсакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 41-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1260312
  Кияшко Л.О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 252-261. – ISBN 978-966-8063-84-3
1260313
  Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 153-156. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1260314
  Петрик Н. Психологічні проблеми соціальної міфології ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.498-504. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1260315
  Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Спонукальні та регуляційні аспекти соціальної поведінки особистості постають дуже важливими. Питання про регуляцію соціальної поведінки становить важливу частину психоактиваційної проблеми. Обговоренню в психологічній науці підлягали такі проблеми, що ...
1260316
  Галаган Л.В. Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 92-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1260317
  Венгренівська М.А. Психологічні реалії як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1260318
  Галецька Інна Іванівна Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Галецька Інна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 183 л. – Бібліогр.: С.137- 168
1260319
  Колода С. Психологічні та лінгвістичні закономірності багатомовного навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 129-136. – ISSN 2077-1827
1260320
  Кузнєцова О. Психологічні та методичні основи використання іноземної термінології в курсах з ESP // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні та методичні основи зв"язку мовлення з мислення, взаємовiдношення мiж словом i його значенням, поняттям i уявою, основнi закономiрностi практичного використання іноземних слiв і термінів, про особливостi мислення iноземною ...
1260321
  Кашинцева О. Психологічні та психотерапевтичні методики як об"єкти права інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Л. Шатирко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 3-10
1260322
   Психологічні та психофізіологічні засади психолого-педагогічного відбору абітурієнтів гуманітарного напрямку у вищі навчальні заклади України : Науково-методичний посібник розроблений на основі Указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 " Про невідкладні заходи щодо забеспечення функціонування та розвитку освіти в Україні, для шкіл та приймальних комісій вузів. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 32с.
1260323
  Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1260324
  Кифор Г. Психологічні та соціальні кліше в романі Ельфріде Єлінек "Піаністка" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 100-111
1260325
  Пуніна О. Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С, 20-37. – ISSN 2308-1902
1260326
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали 8 міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 27 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Віктор Миколайович Бесчастний (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
1260327
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали 9 міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 24 трав. 2013 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Віктор Миколайович Бесчастний (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 339, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
1260328
  Карамушка Л.М. Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій : (реалізація технологічного підходу) : навч. посібник / Карамушка Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології, Укр. асоц. організаційних психологів та психологів праці. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. – 143, [1] с. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-617-7745-10-4


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
1260329
  Григоренко І.А. Психологічні умови викладання іноземної мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 37-41
1260330
   Психологічні умови поліпшення якості уроку. – К., 1959. – 252с.
1260331
  Янішевський О. Психологічні умови успішності особистості / О. Янішевський, Л.Г. Терлецька // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 254-255
1260332
  Кириленко Т.С. Психологічні умови формування у підлітків прагнення до здорового способу буття / Т.С. Кириленко, Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1260333
  Коротаєва І. Психологічні умови формування у студентів узагальнених умінь ділового спілкування / І. Коротаєва, І. Погожина, О. Фролова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статье рассматриваются проблемы бытия человека на разных уровнях социализации. Акцентируется внимание на необходимости повышения духовно-моральных основ развития общества, как залога успеха социально-экономических преобразований в стране. У статті ...
1260334
  Рудоміно-Дусятська Психологічні умови формування усвідомленого ставлення людини до житлового середовища / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк, Т.С. Гавловська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-130. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються психологічні чинники, що визначають екологічно орієнтовану поведінку людей щодо навколишнього середовища. Дослідження виявило, що екологічно орієнтована поведінка дитини є наслідком усвідомленого ставлення людей до житлового середовища. ...
1260335
  Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльносі студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 56-59. – ISSN 1562-529Х
1260336
  Ващенко Ю.А. Психологічні фактори психосоматичних розладів : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.04 / Ващенко Ю.А.; КУ. – К, 1999. – 19л.
1260337
  Напрасна О.Б. Психологічні фактори розв"язання задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу розглянути індивідуальні характеристики прояву пізнавальних процесів особистості, особливо пов"язаних з прийомом та переробкою інформації, а саме, параметри когнітивного стилю (КС). Розглянуто вплив різниць у способах переробки ...
1260338
  Макарчук Ю. Психологічні фактори фестивального туризму в державах Західної Європи / Ю. Макарчук, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 82-85. – ISBN 978-617-674-059-9
1260339
  Шеховцова Е. Психологічні фактори формування мотивації вчинення злочину / Е. Шеховцова, О. Лавриненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 125-127.
1260340
  Швалб Ю. Психологічні форми усвідомлення майбутнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена метатеоретичному аналізу закономірностей формування образа майбутнього на рівні індивіда, суб"єкта та особистості. Статья посвящена метатеоретическому анализу закономерностей формирования образа будущего на уровне индивида, субъекта ...
1260341
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Дис. ... канд. психологічних наук.Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. + Додатки л. 168 - 203. – Бібліогр.:л. 147 - 167
1260342
  Пилипенко Н. Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 102-108. – ISSN 1810-2131
1260343
  Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 119-122. – ISSN 1810-2131
1260344
  Заболотна Т.В. Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учетелів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови / Т.В. Заболотна, С.М. Танана // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7009-07-7
1260345
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1260346
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 180-215. – Бібліогр.: л. 158-179
1260347
  Паловскі Ю.О. Психологічні чинники емоційного вигорання керівників бізнесу : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Паловскі Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 328 арк. – Додатки: арк. 236-328. – Бібліогр.: 205-235
1260348
  Турецька Х.І. Психологічні чинники Інтернет-залежності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 95-104. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260349
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 173-207. – Бібліогр.: л. 160-172
1260350
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М.во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:10 назв
1260351
  Лозинський О.М. Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 35-46. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1260352
  Карковська Р. Психологічні чинники політичної орієнтації студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-183. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1260353
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1260354
  Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С.66-71. – Бібліогр.: Літ.: с.71; 7 назв
1260355
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студенської молоді : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 247л. + Дод.: л.198-247. – Бібліогр.: л.178-197
1260356
  Шавиро Г. Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статті теоретично проаналізовано та емпірично досліджено психологічні особливості саморегуляції поведінки студентів. Представлено результати експертного опитування викладачів вищих навчальних закладів. В статье теоретически проанализировано и ...
1260357
  Швець О.М. Психологічні чинники становлення особистісної гідності в освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Швець Олег Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1260358
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1260359
  Устинова Н.О. Психологічні чинники участі жінок у громадській діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 59-62
1260360
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1260361
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктовної поведінки у підлітків та юнацтва : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 207с. + Додатки: л. 184 - 207. – Бібліогр.: л.: 165 - 184
1260362
  Гірняк Г.С. Психологічно-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового букваря / Г.С. Гірняк, А.Н. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 133-134. – ISSN 1810-2131
1260363
   Психологія. – Київ, 1937. – 576 с.
1260364
   Психологія. – К., 1941. – 576с.
1260365
  Корнілов К.Н. Психологія : Підручник / К.Н. Корнілов. – Київ : Вища школа, 1947. – 160с.
1260366
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 4-е вид. – К, 1951. – 200с.
1260367
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 5-е вид. – К, 1952. – 188с.
1260368
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 6-е вид. – К, 1953. – 188с.
1260369
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 7-е вид. – К, 1954. – 232с.
1260370
  Запорожець О.В. Психологія / О.В. Запорожець. – Київ, 1954. – 176с.
1260371
   Психологія. – К., 1955. – 527с.
1260372
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – Вид. 8. – К, 1956. – 232с.
1260373
   Психологія. – 2-е вид., доп. – К., 1961. – 583с.
1260374
   Психологія. – 3-є вид, доп. – К., 1964. – 291с.
1260375
  Запорожець О.В. Психологія : підручник для дошкільних педагогічних училищ / О.В. Запорожець ; переклад з 3-го російського перероб. і доп. вид. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа, 1967. – 222 с. : іл.
1260376
   Психологія : Підручник для педагогічних вузів. – 3-є вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 565с.
1260377
   Психологія : підручник для пед. вузів. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Вища школа, 1968. – 572 с.
1260378
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 7. – 1969. – 151с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1260379
   Психологія. – Чернівці, 1970. – 52с.
1260380
   Психологія : підручник для пед. училищ. – 4-е вид, доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 304 с.
1260381
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 9. – 1970. – 148с. – У наук.фонді видання належить до періодики
1260382
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1972. – 175с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1260383
  Гоноболін Ф.Н. Психологія / Ф.Н. Гоноболін. – Київ : Вища школа, 1975. – 262с.
1260384
   Психологія. – Київ
Вип. 16. – 1977
1260385
   Психологія. – К., 1978. – 283с.
1260386
   Психологія. – Київ
Вип. 17. – 1978
1260387
   Психологія. – Київ
Вип. 18. – 1979
1260388
   Психологія. – Київ
Вип. 19. – 1980
1260389
   Психологія. – Київ
Вип. 21. – 1982
1260390
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 1999. – 558с. – ISBN 966-06-0083-6
1260391
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге видання. – Київ : Либідь, 2000. – 558 с. – ISBN 966-06-0175-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1260392
   Психологія. – Київ, 2001
1260393
  Трофімов Ю.Л. Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / За ред. Трофімова Ю.Л. – 3-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 560 с. – ISBN 966-06-0202-2


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1260394
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / За ред.Ю.Л. Трофімова; Авт.: М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук, Т.С.Кириленко та ін. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2003. – 560с. – ISBN 966-06-0306-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1260395
   Психологія : Збірник наукових праць. – Київ
Вип.20. – 2003
1260396
   Психологія : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 20. – 2003
1260397
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.М. Цимбалюк; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 216 с. – ISBN 966-8556-01-1
1260398
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. та ін. Кириленко; Автори: Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. Кириленко та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 5-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2005. – 560с. – ISBN 966-06-0378-9


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1260399
  Сердюк Л.З. Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.З. Сердюк, О.М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 233 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-007-4
1260400
  Русинка І.І. Психологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – Київ : Знання, 2007. – 367с. – ISBN 966-346-227-2
1260401
  Бенеш Г. Психологія = dtv-Atlas Psychologie : dtv-Atlas : довідник / Гельмут Бенеш ; худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд ; науковий ред. перекладу В.О. Васютинський [ пер. з нім. Р.Д. Обухіва]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 510с. : 208 с. кол. іл. – ISBN 966-7767-66-3
1260402
  Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Мирон Йосипович Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 966364-386-2


  Підпис.
1260403
   Психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Трофімов [та ін.] ; за ред. Ю.Л. Трофімова. – Вид. 6-те, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-06-0533-6
1260404
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Професіонал, 2008. – 576с. – ISBN 966-8556-01-1
1260405
   Психологія : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / О.В. Винославська [ та ін. ] ; ред. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2009. – 390 с. – ISBN 966-8347-13-7


  Для студентів вищих технічних навчальних закладів
1260406
  Русинка І.І. Психологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7
1260407
   Психологія : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
1260408
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
1260409
  Варій М.Й. Психологія : підручник / М.Й. Варій, Ю.М. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 273-288. - Імен. покажчик: с. 289-290. – Бібліогр.: с. 265-272 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-071-9
1260410
   Психологія : тестові завдання : навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти України / [А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищий держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2018. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 97-99. – ISBN 978-617-7611-14-0
1260411
  Клейнман П. Психологія 101 = Psych 101 : факти, теорія, статистика, тести й таке інше! / Пол Клейнман ; [пер. з англ. Ю. Кузьменко]. – Харків : КСД, 2023. – 240 с. : іл. – Пер. за вид.: Psych 101: psychology facts, basics, statistics, tests and more! / Paul Kleinman. - Avon, Massachusetts:Adams Media - На обкл. також: Усе про емоції, мислення, характер, звички, поведінку. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-12-8880-5
1260412
  Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки : Навчальний посібник / Н.Ю. Максимова; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 308с. – ISBN 966-594-276-Х
1260413
  Ткаченко О.А. Психологія акмеологічного розвитку особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Ткаченко Олександр Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
1260414
  Кричковська Т.Д. Психологія аномального розвитку : навч. посібник / Т.Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2019. – 163, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-373-814-7
1260415
  Дектярьова Т.В. Психологія безпеки: теорія питання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1260416
  Жигайло Н.І. Психологія бізнесу та управління : навч. посібник / Н.І. Жигайло, М.О. Кохан, Н.М. Данилевич ; за ред. проф. Н.І. Жигайло ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 306, [2] с. : іл., табл. – Термінол. покажчик: с. 302-304. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0484-9
1260417
  Хміляр О. Психологія бойової мотивації воїна // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 2 (66). – С. 121-131. – ISSN 2617-6858
1260418
   Психологія в менеджменті : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / С. Комінко, Л. Курант, О. Самборська, Т. Федотюк, С. Ніколенко; Мін-во освіти України. Тернопіль.акад.народного госп-ва. – Тернопіль, 1999. – 400с. – ISBN 5-7763-2488-2
1260419
  Тартачник Т.І. Психологія в практичній діяльності фахівців системи соціального захисту населення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.103-108. – (Психологічні науки)
1260420
  Костюк Г.С. Психологія в середній школі. / Г.С. Костюк. – К., 1948. – 83с.
1260421
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : Методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вишої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 224с.
1260422
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навч. посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 216 с. – ISBN 966-00-0105-3
1260423
  Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад європейської освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1260424
  Гудима А.О. Психологія взаємин героїв в етологічних поемах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – 107-111. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті здійснюється спроба дослідження психології взаємин героїв етологічних поем Тараса Шевченка. Робляться спостереження щодо окремих моментів психології творчості та особистості митця
1260425
  Мойсеєнко Л.А. Психологія взаємодії процесів розуміння і апробації в творчому математичному мисленні / Л.А. Мойсеєнко, І.М. Гураль, Л.Р. Смоловик // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 202-214. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1260426
  Траверсе Т.М. Психологія викладацької роботи : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.М. Траверсе ; КНУТШ, Факультет психології, Каф. соціальної психології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 269 с. – ISBN 978-966-675-608-7
1260427
  Грива В.В. Психологія виникнення сімейних конфліктів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 138-140. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1260428
  Джелалі О.В. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Джелалі. – Київ; Харків : Б.в., 2006. – 320 с. – Авт. вказ. у копірайті та випускних даних. – ISBN 966-8097-10-6


  Розглянуто сучасні психологічні підходи до вирішення конфліктів: міжособистісних, етнічних, релігійних, соціальних, політичних міждержавних.
1260429
  Вінтоняк В. Психологія вирішення проблеми військовим лідером // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 3 (53). – С. 33-38. – ISSN 2617-6858
1260430
  Подоляк Л.Г. Психологія виховання студентської молоді / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 189-226. – ISBN 978-966-8019-00-8
1260431
  Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім"ї на дитину / С.П. Тищенко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с.
1260432
  Виноградова В.Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посібник / Виноградова Вікторія Євгенівна, Юрченко Віктор Іванович ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Каравела, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-93-8
1260433
  Виноградова В.Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Є. Виноградова, В.І. Юрченко ; М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 293, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-293. – ISBN 978-617-7844-22-7
1260434
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко. – Київ : Філ-студія, 2006. – 320с. – Шифр дубл.15 Подо.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8527-33-X
1260435
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Каравела, 2008. – 335 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-00-8
1260436
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2011. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
1260437
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 333-335 та на почат. модулів. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-00-8
1260438
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2014. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-317. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
1260439
   Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / [О.І. Власова та ін.] ; за ред. О.І. Власової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 405, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-846-3
1260440
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 313-317. - Короткий термінол. словник: с. 318-357. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-00-8
1260441
  Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки : [ монографія ] / М.В. Савчин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-428-072-9
1260442
  Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення / Баєв Борис Федорович ; Мін-во освіти УРСР , НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1966. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184-191 (180 назв)
1260443
  Кириленко Т.С. Психологія волі : навч. посібник / Т.С. Кириленко, К.М. Шамлян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
1260444
  Гуменюк О.Є. Психологія впливу : Монографія / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304с. – ISBN X966-654-101-7
1260445
  Богучарова О.І. Психологія втрати, віктимність та чинник вуличної злочинності // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (10). – C. 19-32. – ISSN 2520-6265
1260446
  Москальов М.В. Психологія входження: сутність та особливості успішного здійснення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 16-20. – (Серія : Психологічні науки)
1260447
   Психологія вчинку : шляхами творчості В.А. Роменця : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 293, [3] с. : портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 286-290, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0620-3
1260448
  Болтівець С. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 6


  Про книгу "Психологія вчинку.: шляхами творчості В.А. Роменця" (зб. ст. / упоряд. П.А. М"ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.)
1260449
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця : Початок // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (180). – С. 76-77


  Стаття про вихід нової книги "Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця".
1260450
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 78-80
1260451
  Павлик Н.В. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : монографія / Н.В. Павлик ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-383. – ISBN 978-966-171-967-4
1260452
  Павлик Н.В. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.07 / Павлик Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 43 с. – Бібліогр.: 65 назв
1260453
  Рабцун О. Психологія гольф-туризму / О. Рабцун, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 36-42. – ISBN 978-617-674-059-9
1260454
  Москалець В. Психологія гри та ігрового змісту інших видів діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 2 (80). – С. 71-88 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-2131
1260455
  Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Максимова ; гол. ред. С.В. Головко. – Київ : Либідь, 2011. – 520 с. : табл. – ISBN 978-966-06-0605-0


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
1260456
  Вашека Т.В. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / Т.В. Вашека, О.М. Долгова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 196-203. – ISBN 978-966-932-086-5
1260457
  Москвичов С. Психологія ділового спілкування : навчальний посібник / Святослав Москвичов; Ін-т держ. управління і самоврядування при Каб. Мін. України. – Київ, 1995. – 62с.
1260458
   Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) : монографія / Карамушка Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Карамушки ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія орг. психології. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-644-136-5
1260459
   Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / Артюшина М.В. [та ін.] ; МОНУ, Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. Артюшиної М.В. – Київ : КНЕУ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-483-032-1
1260460
  Ревуцька С. Психологія драматизму в "народних оповіданнях" Марка Вовчка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 108-111
1260461
  Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості : Монографія / Е.О. Помиткін. – Київ : Наш час, 2005. – 280с. – ISBN 966-8174-05-4
1260462
  Жигайло Н.І. Психологія духовного становлення молодого викладача // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 78-90. – ISSN 2226-4078
1260463
  Льовочкіна А.М. Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 69-78. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1260464
  Карпенко Є.В. Психологія емоційного інтелекту в дискурсі життєздійснення особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Карпенко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
1260465
  Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : монографія / О.В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 429, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-429. – ISBN 978-966-438-721-4
1260466
   Психологія життєвої кризи. – Київ, 1998. – 348с. – ISBN 966-558-014-0
1260467
  Лич О.М. Психологія життєстійкості осіб похилого віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Лич Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 54 назви
1260468
   Психологія життєтворення особистості в сучасному світі : монографія / [Ю.Д. Гундертайло та ін.] ; за ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 295-319. – ISBN 978-966-8063-79-51
1260469
  Хміляр О. Психологія життя військовослужбовця після полону / О. Хміляр, В. Апальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 54-59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1260470
  Демчук О.О. Психологія життя як парадигма життєтворчості / О.О. Демчук, А.М. Воробйов // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 43-47. – ISBN 978-617-601-141-5
1260471
  Серажим К. Психологія запам"ятовування журналістського тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-66. – (Журналістика ; Вип. 5)
1260472
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я особистості: технологія психосинтезу : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 8.040101 (магістр), спеціалізація "Психологія особистості" / Л.Г. Терлецька. – Київ : Слово, 2016. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 146. – ISBN 978-966-194-245-4
1260473
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я особистості: тренінг психосинтезу : навч. посібник [для студентів-психологів] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 110, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 110
1260474
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я: арт-терапевтичні технології : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111
1260475
  Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності : навч. посібник / В.С. Медведєв ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2012. – 201, [2] с. – Додатки: с. 141-202. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-427-1
1260476
  Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Додатки: л. 414-430. – Бібліогр.: л. 365-413
1260477
  Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1260478
  Кіраль С. Психологія зради, або мотив злочину й кари в романі Олександра Гавроша "Донос" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)
1260479
  Терлецька Л. Психологія зрілості: практикум / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-07-8
1260480
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Парламентське видавництво, 2022. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 48, 188-196. – ISBN 978-966-922-216-9
1260481
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2023. – 317, [3] с. – ISBN 978-966-922-219-0
1260482
  Елькін Д.Г. Психологія і кібернетика / Д.Г. Елькін. – Київ, 1966. – 39с.
1260483
  Братко О.А. Психологія і кібернетика : моделі психічної діяльності / О.А. Братко. – Київ : Радянська школа, 1968. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142
1260484
  Щедровицький Г. Психологія і методологія: перспективи співорганізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 122-142. – ISSN 1810-2131
1260485
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (1). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260486
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (2). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260487
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260488
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260489
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260490
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (6). – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260491
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (7). – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260492
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (8), ч. 1. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260493
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (8), ч. 2. – 2015. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260494
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (9). – 2016. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260495
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (10), ч. 1. – 2016. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260496
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (10), ч. 2. – 2016. – 265 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260497
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (11). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260498
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред.: Максименко С.Д., Седих К.В. ; редкол.: Бех. І.Д., Бондаренко О.Ф., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (12). – 2017. – 346 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260499
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (13). – 2018. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260500
   Психологія і особистість = Psychology and Personality : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (14). – 2018. – 233, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260501
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред.: Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (15). – 2019. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260502
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (16). – 2019. – 284, [2] c. – https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.2 - Резюме укр., англ. мовами
1260503
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (17). – 2020. – 228, [2] c. – https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
1260504
  Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. закл. освіти / Шадських Ю.Г. – 3-тє вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 318, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Короткий термінол. слов.: с. 299-313. – Бібліогр.: с. 314-319. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-54-X
1260505
  Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. закл. освіти / Шадських Ю.Г. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 319, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 314-319. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-54-х
1260506
  Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.. / Т.І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2013. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-49-1
1260507
   Психологія і педагогіка життєтворчості : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 792с. – ISBN 5-7763-8970-4
1260508
  Гордон Л.А. Психологія і педагогіка інтересу / Л.А. Гордон. – К, 1940. – 124с.
1260509
  Елькін Д.Г. Психологія і педагогіка пам"яті / Д.Г. Елькін. – К., 1948. – 64с.
1260510
  Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. психології і психології праці. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-189-212-4
1260511
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 1999. – 304с. – ISBN 966-7111-04-0
1260512
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2000. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1260513
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посiб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1260514
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посiб. для самостiйного вивчення дисциплiни / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1260515
  Ружичка І. Психологія і робота з людьми / І. Ружичка. – К, 1984. – 222 с.
1260516
   Психологія і суспільство : український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-090-8
№ 1. – 2000
1260517
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 2. – 2001
1260518
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 3. – 2001
1260519
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 4. – 2001
1260520
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 1. – 2002
1260521
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-7411-88-5
№ 2. – 2002
1260522
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-090-8
№ 3/4. – 2002
1260523
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 1. – 2003
1260524
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-105-9
№ 2. – 2003
1260525
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-105-9
№ 3. – 2003
1260526
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 4. – 2003
1260527
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 1. – 2004
1260528
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 2. – 2004
1260529
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 3. – 2004
1260530
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 4. – 2004
1260531
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2005
1260532
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2005
1260533
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2005
1260534
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2005
1260535
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2006
1260536
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2006
1260537
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2006
1260538
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2006
1260539
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2007
1260540
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2007
1260541
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2007
1260542
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2007
1260543
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (31). – 2008
1260544
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (32). – 2008
1260545
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (33). – 2008
1260546
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (34). – 2008
1260547
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (35). – 2009
1260548
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (36). – 2009
1260549
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (37). – 2009. – резюме англ.,рос. мовами
1260550
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (38). – 2009. – резюме англ.,рос. мовами
1260551
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (39). – 2010
1260552
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (40). – 2010
1260553
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (41). – 2010
1260554
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (42). – 2010
1260555
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (43). – 2011
1260556
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (44). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260557
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (45). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260558
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (46). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260559
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260560
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (48). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260561
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (49). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260562
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (50). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1260563
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – 2013. – 204 с.
1260564
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260565
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (52). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260566
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (53). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260567
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (54). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260568
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – 2014. – 158 с.
1260569
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (55). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260570
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (56). – 2014. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260571
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (57). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260572
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (58). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260573
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (59). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260574
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (60). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260575
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (61). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260576
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (62). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260577
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (63). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260578
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (64). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260579
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (65). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260580
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (66). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260581
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (67). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260582
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (68). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260583
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (69). – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260584
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (70). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260585
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1/2 (71/72). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260586
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3/4 (73/74). – 2018. – 262 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260587
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (75). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260588
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (76). – 2019. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260589
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3/4 (77/78). – 2019. – 162 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260590
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (79). – 2020. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260591
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (80). – 2020. – 110 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260592
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (81). – 2020. – 140 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260593
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (82). – 2020. – 128 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260594
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (83). – 2021. – 190 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260595
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (84). – 2021. – 208 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260596
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (85). – 2022. – 242 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260597
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (86). – 2022. – 164 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1260598
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (87). – 2023. – 248 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.01 - Резюме укр., англ. мовами
1260599
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: О. Десятнюк, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (88). – 2023. – 238 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.02 - Резюме укр., англ. мовами
1260600
  Терещенко В.І. Психологія і сучасний спорт / В.І. Терещенко, Б.В. Руденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1260601
  Житеньова Л. Психологія індивідуального підходу та прийоми тьюторського навчання в сучасному педагогічному процесі // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 209 : Випуск на пошану академіка НАН України Володимира Аналійовича Широкова. – С. 10-13
1260602
  Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект : Монографія / Гуменюк О.Є.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 385с. – ISBN 978-966-654-198-0
1260603
  Татенко В.О. Психологія інтимного життя / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 298, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-216-2
1260604
  Носова Г.Ю. Психологія історична / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 316-317. – ISBN 966-642-073-2
1260605
  Аландаренко Н.Ю. Психологія кольору в друкованій рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 191-194.


  У статті з наукової точки зору обґрунтовується важливість вибору кольору для друкованої реклами як могутнього (можливо, і прихованого) засобу впливу на психіку людини. Детально розглянуто семантику різних кольорів та їх використання в різних видах ...
1260606
  Афанасьєва Н.Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Афанасьєва Наталя Євгенівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1260607
  Афанасьєва Н.Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Афанасьєва Наталя Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т цивільного захисту України, Держ. служба України з надзв. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 462 арк. – Додатки: арк. 435-462. – Бібліогр.: арк. 382-434
1260608
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – Київ : Каравела, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1260609
  Зарицька В.В. Психологія конфлікту : навч. посібник / В.В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 379, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 349-371. – Бібліогр.: с. 372-379 та в кінці тем. – ISBN 978-966-916-687-6
1260610
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1260611
  Ващенко І.В. Психологія конфлікту : метод. рек. для студентів освіт. рівня магістр галузі знань 07306 "Управління та адміністрування" спец. 073 "Менеджмент" / І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2021. – 89, [1] с. : портр. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-95084-0-0
1260612
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2023. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303 та на початку тем. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1260613
  Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов"якель ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 966-370-057-2
1260614
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н.В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-363. – ISBN 978-966-2070-40-8


  У пр. № 1704426 напис: Уважаемой Наталье Викторовне с благодарностью за участие в моей судьбе и на добрую память от автора. Н. Родина.
1260615
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1260616
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 503 л. – Додатки: л. 477-503. – Бібліогр.: л. 437-476
1260617
  Терлецька Л. Психологія корекційного впливу на особистість в інтегрованій психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику інтегрованого руху у психотерапії. Проаналізовано підходи різних шкіл психології до процесу інтегрованої психотерапії. There have been given a characteristic of the integrated movement in psychotherapy. There have been analyses ...
1260618
  Кононець М.О. Психологія лідерства : навч. посібник / Марія Кононець ; за заг. ред. О.В. Винославської. – Київ : КВІЦ, 2020. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-697-113-9
1260619
  Янкович О.В. Психологія літературного героя у контексті психології особистості : Компаративне дослідження за творами К.Гамсуна та М.Коцюбинського / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-34
1260620
  Білоус П.В. Психологія літературної творчості : навч. посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2014. – 214, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 205-211. – Бібліогр.: с. 212-214. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-083-7
1260621
  Хомова О. Психологія людини в драматургії Василя Фольварочного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
1260622
  Бочелюк В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Й. Бочелюк, А.В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 260, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-260. – ISBN 978-611-01-0184-4


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними ...
1260623
  Лебон Г. Психологія людських спільнот / Густав Лебон ; за наук. ред. Григорія Понеділка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 203, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-460-1
1260624
  Шміт Ф.І. Психологія малювання. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 115с. : мал.
1260625
  Гадяцький В.І. Психологія мас та вождів на майданах і технологія "постмодерністських революцій" в контексті подолання тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються соціально-психологічні аспекти помаранчевого феномену, методи зібрання та консолідації учасників "кольорових революцій" з урахуванням фундаментальних висновків масової психології та постмодерних практик у контексті подолання ...
1260626
  Корнєв М.Н. Психологія масової поведінки : Навч. посібник / М.Н. Корнєв, В.М. Фомічова; Ін-т післядипл. освіти КНУ ім. Т.Шевченка;Рец.: Бурлачук Л.Ф., Максименко С.Д. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-7863-04-2
1260627
   Психологія масової політичної свідомості та поведінки. – Київ : ДОК-К, 1997. – 164с. – ISBN 966-95006-9-9
1260628
  Зелінська Т. Психологія материнської амбівалентності // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.18-27. – ISBN 966-654-025-8
1260629
  Михида Л. Психологія межової ситуації у творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного: творчі перегуки (на матеріалі новели "Момент" та повісті "Біля гори Мітрідат") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 216-219. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1260630
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 248 с. – ISBN 966-574-075-Х
1260631
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2000. – 512 с. – ISBN 966-7769-04-3
1260632
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : теорія і практика : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 512 с. – ISBN 966-7769-04-3
1260633
  Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті ( соціально-психологічний аспект ) / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 286с. – ISBN 966-608-029-Х
1260634
   Психологія мислення : підручник / [Пасічник І.Д. та ін.] ; за ред. Ігоря Пасічника. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8333-61-3
1260635
  Карпенко В.В. Психологія мислення:феноменологія, процес і детермінанти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.32-42. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1260636
  Кіндратюк-Литвин Психологія мистецтва й арттерапія: методологічні аспекти аналізу досвіду проживання війни // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 31-33. – ISBN 978-966-640-539-8
1260637
  Вернослова А.В. Психологія мистецтва як естетична теорія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 93-94
1260638
  Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 242, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-235-3
1260639
  Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навч. посібник / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Талком, 2018. – 358, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-40-0
1260640
  Мілютіна К.Л. Психологія міжкультурної комунікації : навч. посібник / Мілютіна К.Л., Максимов М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Віпол, 2014. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-646-143-1
1260641
  Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Коваленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 216 с. – До 175-річчя Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – ISBN 978-966-439-202-7
1260642
  Михальська С.А. Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Михальська Світлана Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 25 назв
1260643
  Шусть В. Психологія мовлення управлінських еліт України як віддзеркалення кризової трансформації політичних цінностей суспільства // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-617-640-286-2
1260644
  Занюк С.С. Психологія мотивації : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.С. Занюк. – Київ : Либідь, 2002. – 304с. – ISBN 966-06-218-9
1260645
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : теорія та експеримент : навч. посібник / Кудріна Т.С. ; КНУТШ, Ін-т післядипломної освіти. – Київ : [Геопринт], 2007. – 214 с. – ISBN 966-7863-61-1
1260646
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Кудріна Т.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 239с. – ISBN 978-966-439-039-9
1260647
  Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій / С.С. Занюк. – Луцьк, 1997. – 180с.
1260648
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент : навчальний посібник / Кудріна Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – Шифр дубл.15 Кудр.доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-61-1
1260649
  Кузнєцов М.А. Психологія моторної пам"яті : прикладні аспекти : монографія / М.А. Кузнєцов, Є.В. Заїка, Ю.Ю. Ходикіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 446 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7645-59-6
1260650
   Психологія навчання. – Київ : Радянська школа, 1972. – 136с.
1260651
  Гончарук П.А. Психологія навчання / П.А. Гончарук. – Київ : Вища школа, 1985. – 143 с.
1260652
  Чухраєва Г.В. Психологія оперативно-розшукової діяльності працівників Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Чухраєва Ганна Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1260653
  Демерс А.Е. Психологія опору в психоаналітичному та когнітивно-поведінковому терапевтичних підходах // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 37-48. – ISSN 2227-1376
1260654
  Гарда М Психологія оптимізму Еріха Фромма // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 276-277
1260655
  Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури вищого навчального закладу (у контексті становлення професійної ідентичності студентів) : монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Іщук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.]. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-228. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-966-2602-85-ІІ
1260656
  Костенко М.В. Психологія організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 145-149. – ISSN 0201-7245
1260657
  Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Карамушка. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0342-8


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
1260658
  Кудерміна О.І. Психологія особи як суб"єкта правоохоронної діяльності : монографія / О.І. Кудерміна ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-482-031-5
1260659
  Волинець Н.В. Психологія особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Волинець Наталія Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1260660
  Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : монографія / В.А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-482. – ISBN 978-966-617-298-6
1260661
  Ліфарєва Н.В. Психологія особистості : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Ліфарєва; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с. – ISBN 966-8253-55-8
1260662
  Копець Л.В. Психологія особистості : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Л.В.Копець; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 460с. – ISBN 966-518-394-X
1260663
  Варій М.Й. Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Й. Варій; МОНУ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-562-9
1260664
  Копець Л.В. Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Копець; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 460с. – ISBN 978-966-518-487-4
1260665
  Москалець В.П. Психологія особистості : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-260. – ISBN 978-617-673-127-6
1260666
  Варій М.Й. Психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-364-562-9
1260667
  Столяренко О.Б. Психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Б. Столяренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 273-279 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0322-0
1260668
  Мітіна С.В. Психологія особистості : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / С.В. Мітіна ; М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2020. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-244 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7844-03-6
1260669
  Москалець В.П. Психологія особистості : підручник / В. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2021. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7844-51-7
1260670
  Кацавець Р.С. Психологія особистості : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Алерта, 2021. – 133, [1] с. : іл. – Слов. психол. термінів: с. 97-120. – Бібліогр.: с. 123-130 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-654-8
1260671
  Гордієнко В.І. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Валерій Гордієнко, Людмила Копець; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-518-287-0
1260672
  Моргун В.Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка : Факсимільний збірник праць 1986-2001 років / В.Ф. Моргун; Міжнар. асоціація А. Макаренка ; МОНУ, Полтавськ. держ. педагог. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 84с. – ISBN 966-7653-03-1
1260673
  Снігур В. Психологія особистості жіночих образів М.Л. Кропивницького та О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 225-229.
1260674
  Прима В. Психологія особистості педагога очима студентів педагогічних спеціальностей // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В.Ф. Вакуленко ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 200, 2011/2012 : Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Моколи Івановича Дубини. – С. 138-192. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 9). – ISBN 978-617-525-081-5
1260675
  Подоляк Л.Г. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 287-312. – ISBN 978-966-8019-00-8
1260676
  Емішянц О.Б. Психологія особистості. Психоаналітичні теорії особистості : навч. посібник / О.Б. Емішянц ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 74-75 та в кінці тем
1260677
  Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / Фурман Анатолій Анатолійович. – Одеса ; Тернопіль : ОНПУ ; ТНЕУ, 2016. – 311, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 304-311. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-654-440-0
1260678
  Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту : Навч. посібник для студ.навч.закл. / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 1996. – 176с. – ISBN 5-86926-080-9
1260679
  Зливков В.Л. Психологія педагогічного спілкування : інтегративний підхід : навч. посібник / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Київ : Лисенко М.М., 2018. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-274. – ISBN 978-617-640-376-0
1260680
  Подоляк Л.Г. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 227-259. – ISBN 978-966-8019-00-8
1260681
  Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / В.А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335с. – ISBN 966-642-167-4
1260682
   Психологія педагогічної діяльності : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Чернобровкін, О.П. Аматьєва, С.А. Саяпіна, М.В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-175. – ISBN 978-966-194-199-0
1260683
  Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів / І.О. Синиця. – К., 1965. – 316с.
1260684
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Ф. Пачковський. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 407, [1] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: 390-407. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-55-5
1260685
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ф. Пачковський. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. - Покажчики: с. 408-415. – Бібліогр.: с. 390-407. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-55-5
1260686
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ф. Пачковський. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 415, [1] с. : табл., іл. – Сер. засн. 1999 р. - Алф. покажчик: с. 408-415. – Бібліогр.: с. 390-407 та в тексті. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-55-5
1260687
  Черновський О.К. Психологія підсудного у судовому засіданні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-99. – (Правознавство ; Вип. 385)
1260688
  Льовочкіна А.М. Психологія подолання "комплексу інваліда" // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 116-121. – ISSN 2310-4368
1260689
  Траверсе Т.М. Психологія політичного мислення : монографія / Т.М. Траверсе. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-415. – ISBN 978-966-611-997-4
1260690
  Климчук В.О. Психологія посттравматичного зростання : монографія / В.О. Климчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-147. – ISBN 978-966-189-605-4
1260691
  Маноха І.П. Психологія потаємного "Я" / І.П. Маноха. – Київ : Поліграфкнига, 2001. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-446. – ISBN 966-530-070-9
1260692
  Маноха Ірина Петрівна Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : Дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Маноха Ірина Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 462 л. – Додатки: л. 392-462. – Бібліогр.: л. 374-391
1260693
  Маноха Ірина Петрівна Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : Автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Маноха Ірина Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с.
1260694
   Психологія працевлаштування : (хрестоматія до навчального курсу). – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с. – ISBN 996-8251-02-6
1260695
  Траверсе Т.М. Психологія праці : Навчально-методичний посібник / Т.М. Траверсе; Інститут післядипломної освіти Київ. нац. ун-тету ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2004. – 116с. – ISBN 966-7863-33-6
1260696
  Баклицький І.О. Психологія праці : підучник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-346-313-1
1260697
  Малхазов О.Р. Психологія праці : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / О.Р. Малхазов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. : іл. – ISBN 978-611-01-0043-4
1260698
  Рибалка В.В. Психологія праці особистості : Навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка; МОНУ; Академія пед. наук України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ-Кременчук, 2006. – 76с. – ISBN 966-8931-01-7
1260699
   Психологія праці та управління : зб. наук. праць IX наук.-практ. конференції (м. Київ, 20 груд. 2012 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.В. Киричука ; [упоряд.: І.І. Шелест та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-297. – ISBN 978-617-649-020-3
1260700
   Психологія праці та управління. Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці : зб. матеріалів XI наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квіт. 2015 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.А. Ліщинської ; [упоряд.: Г.А. Пріб та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-036-4
1260701
   Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці : зб. матеріалів X Наук.-практ. конф. (Київ, 14 берез. 2014 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. Г.А. Пріб та ін. ; за заг. ред. О.В. Киричука]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 230 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-030-2
1260702
  Чернобровкін В.М. Психологія прийняття педагогічних рішень : монографія / В.М. Чернобровкін ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-617-224-5
1260703
  Максименко С.Д. Психологія проблемного навчання / С.Д. Максименко, Ю.Д. Руденко. – К., 1978. – 48с.
1260704
   Психологія провідництва / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 185-194. – ISBN 978-617-7480-55-5
1260705
   Психологія програмованого навчання. – Київ : Радянська школа, 1973. – 124с.
1260706
  Журавльова О.В. Психологія прокрастинації особистості студента : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Журавльова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1260707
  Хайрулін О.М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців : монографія / Хайрулін Олег Михайлович ; [за наук. ред. А.В. Фурмана]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 214-219. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-654-372-4
1260708
  Кален Л.М. Психологія професійного життя особистості / Л.М. Кален. – Київ : Знання, 1998. – 25с. – ISBN 966-7537-03-Х
1260709
  Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера / Василь Осьодло ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-462. – ISBN 978-966-2246-23-0
1260710
  Примачок Л.Л. Психологія професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Примачок Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1260711
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф... док. психол.наук: 19.00.06 / Медведєв В.С.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 35л. – Бібліогр.:с.30-32
1260712
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф...док.психол.наук:19.00.06 / Медведєв В.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 35с. – Бібліогр.:с.30-32
1260713
  Медведев Володимир Степанович Психологія професійної деформації співробітників органів Внутрішніх справ : Автореф... доктора психологічнихнаук: 19.00.06 / Медведев Володимир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 35л.
1260714
  Мяленко В.В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В.В. Мяленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 102, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-103. – ISBN 978-966-8063-77-9
1260715
  Каламаж Р.В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навч.-метод. посібник / Р.В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7328-20-8
1260716
  Орбан-Лембрик Психологія професійної управлінської діяльності // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.91-103. – ISBN 966-654-025-8
1260717
  Мілорадова Н.Е. Психологія професіогенезу слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Мілорадова Наталя Едуардівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 71 назва
1260718
   Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : монографія / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Індекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл., корінця : Психологія професійної орієнтації у системі педагогічної освіти. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-329-9
1260719
  Алексєєва М.І. Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. – Київ, 1971. – 48с.
1260720
  Губеладзе І.Г. Психологія реалізації особистістю почуття власності в соціальних практиках : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Губеладзе Ірина Гурамівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1260721
  Гупаловська В.А. Психологія реклами : навчальний посібник / В.А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 383, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 356-358 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-755-8
1260722
  Аль-Абабнех Психологія реклами, як інструмент формування її ефективності / Хасан Алі Аль-Абабнех // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 48-53. – ISSN 2218-1199
1260723
   Психологія реклами: технології впливу на індивідуальну та масову свідомість / О.В. Артюшов, С.С. Колесников, С.В. Волобуєва, Х.Ш. Бахтіярова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 58-62
1260724
  Мілютіна К. Психологія рекреаційної діяльності як новий напрямок психологічного дослідження // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 23-25. – ISBN 978-617-674-059-9
1260725
  Москалець В.П. Психологія релігії : Посібник / В.П. Москалець. – Київ : Академвидав, 2004. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-14-3
1260726
  Предко О.І. Психологія релігії : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.І. Предко. – Київ : Академвидав, 2008. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-65-6
1260727
  Предко О.І. Психологія релігії : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-790-9
1260728
  Москалець В.П. Психологія релігії : підручник / В.П. Москалець. – Київ : КНТ, 2019. – 219, [1] с. – Термінол. словник : с. 203-219. – Бібліогр.: с. 200-202. – ISBN 978-966-373-842-0
1260729
  Москалець В.П. Психологія релігії : підручник / В. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2021. – 191, [1] с. – Короткий термінол. словник: с. 177-187. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-617-7844-50-0
1260730
  Предко О.І. Психологія релігії : підручник / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2023. – 346, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-407-8
1260731
  Чікарькова М. Психологія релігії у сучасних англомовних дослідженнях як наукова проблема // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 17. – С. 120-129. – ISSN 2310-0923
1260732
  Предко О.І. Психологія релігії як об"єкт наукової та богословської рефлексії: зарубіжний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні підходи до з"ясування сутності психології релігії в зарубіжній науковій та богословській думці. In the article open up basic approaches to finding out essence psychology of religion in a foreign scientific and ...
1260733
  Предко О.І. Психологія релігії як сфера гуманітарного знання: людиновимірний контекст // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 193-203. – ISBN 978-966-439-447-2
1260734
  Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри : Монографія / О.І. Предко; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 278с. – ISBN 966-364-042-1
1260735
  Предко О.І. Психологія релігії: особливості предмета дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1260736
  Предко Олена Іллівна Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми : Дис. ... доктора філософських наук: 09.00.11 / Предко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 410л. – Бібліогр.: л.369-410
1260737
  Предко О.І. Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 / Олена Іллівна Предко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 38 назв
1260738
  Скрипник О. Психологія релігійних змістів К.Г. Юнга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1260739
  Щедрін В.К. Психологія релігійної віри / В.К. Щедрін. – Київ, 1970. – 46с.
1260740
  Жовтянська В.В. Психологія репрезентацій дійсності : монографія / Жовтянська В.В. – Київ : Талком, 2020. – 375, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 358-375. – ISBN 978-617-7832-92-7
1260741
  Жовтянська В.В. Психологія репрезентацій дійсності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Жовтянська Валерія Вікторівна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 38 назв
1260742
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 518 арк. – Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею: 138 арк. – Бібліогр.: арк. 444-518
1260743
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
1260744
  Найдьонова Л.А. Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 52-65. – ISBN 978-966-8063-99-49
1260745
  Крайніков Е.В. Психологія розвитку : Словник-довідник / Е.В. Крайніков; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2004. – 260с. – ISBN 966-8458-12-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
1260746
  Максимов М.В. Психологія розвитку : тести : навч. посібник / М.В. Максимов ; Київ. нац. ун-т ім. Тарас Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-241. – ISBN 978-617-520-022-3
1260747
  Братченко І.Г. Психологія розвитку антиципації людини : Монографія / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 204с.
1260748
  Льовочкіна А.М. Психологія розвитку екологічної культури : монографія / А.М. Льовочкіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-355. – ISBN 978-966-439-827-2
1260749
  Клочко А.О. Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Клочко Алла Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 38 назв
1260750
  Помилуйко В.Ю. Психологія розвитку ключових компетентностей у дорослому віці : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / Помилуйко Віра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 37 назв
1260751
  Улунова Г.Є. Психологія розвитку культури професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Улунова Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 34 назви
1260752
  Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
1260753
  Рибалка В.В. Психологія розвитку особистісної готовності педагогів до професійної діяльності : метод. рекомендації / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-8016-60-9
1260754
  Матласевич О.В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI-XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Матласевич Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1260755
  Креденцер О.В. Психологія розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій : монографія / О.В. Креденцер ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2019. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-310. – ISBN 978-617-7631-09-4
1260756
  Калмиков Г.В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Калмиков Георгій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 30 назв
1260757
  Максимов М.В. Психологія розвитку рефлексивних вмінь особистості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Максимов Микола Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 43 назви
1260758
  Власова О.І. Психологія розвитку соціальних здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез) = Psychology of development of social abilities of personality in ontogenesis (full ontogenesis) : наук. монографія / Власова О.І. – Ottawa : Accent Graphics Communications, 2016. – 377, [3] с. : іл., табл. – Видано українською мовою. – Бібліогр.: c. 361-374. – ISBN 978-1-77192-264-7
1260759
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2009. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
1260760
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2012. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 446-447 та в кінці тем. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
1260761
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-801-998-2
1260762
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості : наук.-метод. посібник / В.В. Рибалка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ІОД ; Інфосистем, 2010. – 442 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2249-47-7
1260763
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості / В.В. Рибалка. – К., 1996. – 235с.
1260764
  Терещенко К.В. Психологія розвитку толерантності персоналу освітніх організації : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Терещенко Кіра Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук Укрїни, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 37 назв
1260765
  Коваленко А.Б. Психологія розвитку толерантності підлітка : монографія / А.Б. Коваленко, І.В. Федосєєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2014. – 329, [1] с. : іл., табл. – Слов. спец. термінів: 298-305. – Бібліогр.: с. 306-329. – ISBN 966-8122-67-3
1260766
  Моляко В.О. Психологія розуміння в контексті антропологічної інформаційної катастрофи ХХІ століття (ІІІ) : (до 120-річчя з дня народження Г.С. Костюка) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 6-17. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1260767
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01, 05 / Савелюк Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 632 арк. – Додатки: арк. 537-632. – Бібліогр.: арк. 466-536
1260768
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савелюк Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с.. – Бібліогр.: 45 назв
1260769
  Савелюк Н. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Наталія Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : КНТ, 2018. – 420, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-413. – ISBN 978-966-373-851-2
1260770
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Наталія Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : КНТ, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-385. – ISBN 978-966-373-851-2
1260771
  Коваленко А.Б. Психологія розуміння творчих задач // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 194-207. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1260772
  Ситін Г.М. Психологія самовиховання / Г.М. Ситін. – Київ, 1973. – 133с.
1260773
  Мельник Альона Психологія самогубства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 26-28
1260774
  Кириленко Т.С. Психологія самопізнання : навч. посібник / Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-187 та наприкінці розд.
1260775
  Шамич О.М. Психологія самореалізації особистості в паралімпійському спорті : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шамич Олександр Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1260776
  Купрєєва О.І. Психологія самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Купрєєва Ольга Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 477 арк. – Додатки: арк. 444-477. – Бібліогр.: арк. 411-443
1260777
  Купрєєва О.І. Психологія самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Купрєєва Ольга Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 38 назв
1260778
  Ситнікова Наталія Психологія самоствердження особистості старшокласника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 75-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1260779
  Ясперс К. Психологія світоглядів = Psychologie der Weltanschauungen / Карл Ясперс ; пер. з нім. Олександра Кислюка та Романа Осадчука. – 6-е вид. – Київ : Юніверс, 2009. – 460, [2] с. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-67-8
1260780
  Діденко С.В. Психологія сексуальності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Діденко, О.С. Козлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-439-212-6
1260781
  Діденко С.В. Психологія сексуальності : підручник / С.В. Діденко, О.С. Козлова. – Київ : Академвидав, 2009. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-77-9
1260782
  Бочелюк В.Й. Психологія сексуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 303-309 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8894-83-1
1260783
  Діденко С.В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 322с. – ISBN 966-7863-30-1
1260784
  Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2003. – 312с. – ISBN 966-84-58-11-7
1260785
   Психологія середньої школи : метод. рек. для навч. курсу для студентів Ін-ту філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.В. Максимов]. – Київ : Київський університет, 2017. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14
1260786
  Хміляр О.Ф. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості : монографія / Олег Хміляр ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Контекст України, 2016. – 379, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-379. – ISBN 978-617-7356-05-8
1260787
  Бондарчук О.І. Психологія сім"ї : курс лекцій / О.І. Бондарчук ; Міжрег. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 96 с. – ISBN 966-608-097-4
1260788
  Седих К.В. Психологія сім"ї : навч. посібник / Кіра Седих. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2017. – 190, [2] с. : іл., табл. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 186-191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-496-3
1260789
  Седих К.В. Психологія сім"ї : навч. посібник / Кіра Седих. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2021. – 190, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Загальні засади психології. Психологія інтимних стосунків у подружній парі. Прикладні аспекти психологічної роботи із сім"єю. - Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-639-4
1260790
   Психологія сімейних взаємин : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6
1260791
  Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності : навчальний посібник / Андросюк В.Г. ; МВС України, Українська акад. внутр. справ. – Київ : [б. и.], 1994. – 106 с.
1260792
   Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. / Андросюк В.Г. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; за ред. Л.І. Казміренко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-2183-20-7
1260793
  Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку : Монографія / О.І. Власова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 308с. – ISBN 966-594-608-0


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
1260794
  Попович І.С. Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика : навч.-метод. посібник / І.С. Попович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Соц.-психол. ф-т, Каф. заг. та соц. психології. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 157, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 142-149. – Бібліогр.: с. 150-157. – ISBN 978-966-289-294-9
1260795
  Москаленко В.В. Психологія соціального впливу : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Москаленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-364-513-1
1260796
   Психологія соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Швалб Ю.М. ; КНУТШ ; [ за ред Ю.М.Швалб]. – Київ : Київський університет, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-439-150-1
1260797
   Психологія соціальної роботи : підручник / [Ю.М. Швалб та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., допов. – Київ : Основа, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-699-784-8


  У пр. № 1710708 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу з подякою за підтримку та найкращими побажаннями від автора. Підпис. 09.12.2014 р.
1260798
  Максимова Н.Ю. Психологія соціальної роботи з проблемними сім"ями : навч. посібник / Н.Ю. Максимова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – ISBN 978-966-439-927-9
1260799
  Клочек Л.В. Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Клочек Лілія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 44, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 46 назв
1260800
  Довгань Н.О. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь : автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Довгань Наталія Олександрівна; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1260801
  Цимбалюк І.М. Психологія спілкування : Навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-09-7


  Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести
1260802
  Багратіон-Мухранська Психологія спілкування : до використання оціночних категорій "добро" та "зло" в українській шотландській та французькій народній творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25


  Стаття є продовженням дослідження вживання оціночних категорій «добро» та «зло» та їх архаїчних відповідників в українській, щотландській, французькій народній та літературній творчості.Аналіз був здійснений на основі різноманітних джерел (фольклорні ...
1260803
  Бочелюк В.Й. Психологія спільної трудової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.35-44. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1260804
  Кириленко Т.С. Психологія спорту : Регуляція психічних станів: Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 112с. – ISBN 966-7863-12-3
1260805
  Бочелюк В.Й. Психологія спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; МОН України ; Гуманітарний ін.т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 966-364-405-2
1260806
  Воронова В.І. Психологія спорту : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Воронова. – Київ : Олімпійська література, 2007. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-268. – ISBN 966-7133-92-3


  У пр. № 1750828 напис: Владимиру Николаевичу с глубокой благодарностью за поддержку и понимание. С уважением. Подпись
1260807
  Венгренівська М. Психологія сприйняття перекладачем тексту роману Ю. Яновського "Вершники" при перекладі його французькою мовою / М. Венгренівська, О. Мітрюхін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 38-42
1260808
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : Дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О.І. Богучарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013. – 365, [57] л. – Додатки: л. [366-422]. – Бібліогр.: л. 310-365
1260809
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1260810
  Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі : програма-практикум / Н.І. Волошко ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2012. – 99, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-99. – ISBN 978-966-675-545-5
1260811
  Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу : монографія / Н.І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-415. – ISBN 978-966-171-904-9
1260812
  Балахтар В.В. Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Балахтар Валентина Візіторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 46 с. – Бібліогр.: 17 назв
1260813
  Каламаж Р.В. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів / Руслана Каламаж ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 403, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 368-400. – ISBN 978-966-2254-09-9
1260814
   Психологія статі (Гендерний та психосексуальний розвиток людини) : Навчальна програма з курсу для спец."Психологія" та "Соціальна педагогіка" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста. – Тернопіль, 2001. – 52с.
1260815
   Психологія страху на війні / О.Г. Сиропятов, Н.О. Дзеружинська, В.В. Бодян, К.Ю. Марущенко // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 55-60
1260816
  Когут О.О. Психологія стресостійкості особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Когут Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 59 назв
1260817
  Данильченко Т.В. Психологія суб"єктивного соціального благополуччя : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Данильченко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 547, [9] арк. – Додатки: арк. 435-547, [9]. – Бібліогр.: арк. 403-434
1260818
  Данильченко Т.В. Психологія суб"єктивного соціального благополуччя : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Данильченко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1260819
  Марчак В. Психологія суддівської діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 105-111
1260820
  Ясинок М.М. Психологія судового процесу: (психолого–правовий аспект) : наук.-практ. посібник / [М.М. Ясинок, Д.М. Ясинок] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 204, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-432-2
1260821
   Психологія судового розгляду кримінальних справ : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
1260822
  Ахтирська Н.М. Психологія судової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1260823
   Психологія суїциду : Посібник. – Київ : Академвидав, 2004. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-13-5


  Розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидальної поведінки, біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні чинники самогубства
1260824
  Федоренко Р.П. Психологія суїциду : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р.П. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 259, [1] с. : табл. – Додатки: с. 230-248. – Бібліогр.: с. 207-212. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-554-3
1260825
  Мілютіна К.Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посібник / К.Л. Мілютіна, М.В. Максимов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Ліра-К, 2020. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – ISBN 978-617-7844-23-4
1260826
  Борисова О. Психологія сучасної героїки Гадяцького краю у краєзнавчо - туристичних розвідках / О. Борисова, І. Степанець, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 67-71. – ISBN 978-617-674-059-9
1260827
  Татенко В.О. Психологія сьогодні: автопортрет у інтер"єрі самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються актуальні питання становлення національної психологічної школи в Україні. Така школа формується нині у спілкування з широким психологічним світом, але на власному історико-психологічному ґрунті з залученням багатих традицій вивчення ...
1260828
  Присяжнюк В. Психологія та ментальність правобережного духовенства у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-75. – (Українознавство ; вип. 6)


  Розглянуто питання поведінкових особливостей духовенства Правобережної частини України XVIII ст. Для аналізу взято представників з уніатського та православного єпископату, парафіяльного духовенства та насельників чоловічих і жіночих монастирів. Окрім ...
1260829
   Психологія та педагогіка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / С.Д. Максименко [та ін.] ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 577, [7] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-099-3
1260830
   Психологія та педагогіка : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
1260831
  Рибалка В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-218. – ISBN 978-966-2633-38-2
1260832
  Семиченко В.А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : Hавч. посібник / В.А. Семиченко, Заслуженюк Володимир Степанович; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни". – Київ : Веселка, 1998. – 214с. – ISBN 9660100833
1260833
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 1. – 2018. – 67, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260834
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 2 (за 2019). – 2020. – 74, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
1260835
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 3 (за 2020). – 2021. – 66, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1260836
  Малхазов Олександр Ромуальдович. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю : (монография) / Олександр Ромуальдович. Малхазов. – Київ : Євролінія, 2002. – 320с. – ISBN 966-96171-0-3
1260837
   Психологія та соціальна робота = Psychology and social work : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2006-. – ISSN 2707-0409
Вип. 1 (49). – 2019. – 158, [1] с. – З 2019 р. зміна назви "Вісник Одеського національного університету. Психологія". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1260838
   Психологія та соціальна робота = Psychology and social work : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2006-. – ISSN 2707-0409
Вип. 2 (50). – 2019. – 179, [1] с. – З 2019 р. зміна назви "Вісник Одеського національного університету. Психологія". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1260839
   Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-674-059-9
1260840
  Харісова Т.І. Психологія та фекномен Лідерства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
1260841
  Біла І.М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Біла Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1260842
  Роменець В.А. Психологія творчості : навчальний посібник / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1971. – 248 с.
1260843
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 2-е вид., ,доп. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0191-3
1260844
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0320-7
1260845
  Шупта-В"язовська Психологія творчості в процесі вивчення теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 91-94
1260846
  Рибась О.В. Психологія творчості героя оповідання Володимира Винниченка "Раб краси" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У цій статті розглядається проблема творчості на матеріалі художнього тексту, а саме оповідання майстра української прози Володимира Винниченка "Раб краси". Суть дослідження полягає в аналізі психологічних механізмів творчості героя – компонентів ...
1260847
  Кириленко Т.С. Психологія травмуючих ситуацій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.С. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-126 та в кінці розд.
1260848
  Куєвда Володимир Психологія традиційної та корпоративної культур : антогонізм чи гармонія ? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.199-213. – ISSN 1728-9572
1260849
  Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.44-104. – ISBN 966-654-025-8


  Психокультура соціуму
1260850
  Гільбух Ю.З. Психологія трудових взаємовідносин / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1973. – 44с.
1260851
  Смирнов І.Г. Психологія туризму та психологія комерції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1260852
   Психологія у моєму житті: есе, присвячені 50-річчю підготовки психологів у Київському університеті : [збірник праць студентів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А.А. Марушкевич, О.В. Плахотнік, Н.М. Кузьменко та ін. ; упоряд.: А.А. Марушкевич, С.Ю. Пащенко ; заг. ред.: І.В. Данилюк, А.А. Марушкевич]. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 198, [2] с. – Шифр. дубл. 15 Псих. – ISBN 978-617-674-034-6


  У пр. № 1739169 напис : Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 30.06.21 р.
1260853
  Неровня О.В. Психологія уваги. Курс лекції. / О.В. Неровня. – Львів, 1973. – 20с.
1260854
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-56-9
1260855
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-ге вид., стеротип. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-149-0
1260856
  Орбан-Лембрик Психологія управління : Посібник / Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-06-2


  Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
1260857
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар; МОНУ; за ред. Ходаківського Є.І. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-364-646-6
1260858
  Кулініч І.О. Психологія управління : навчальний посібник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-346-321-6
1260859
  Цимбалюк І.М. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 624с. – (Майстерня психолога). – ISBN 978-966-370-070-1
1260860
  Орбан-Лембрик Психологія управління : навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2


  Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
1260861
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 663, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 657-663. – ISBN 978-966-364-949-8
1260862
  Кулініч І.О. Психологія управління : підручник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. – ISBN 978-966-346-807-5
1260863
   Психологія управління в бізнесі : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Харків-Київ : НМЦВО, 2003. – 320с. – ISBN 966-7930-05-Х
1260864
  Ващук Ф.Г. Психологія управління ВНЗ в умовах соціальних трансформацій / Ф.Г. Ващук, М.М. Полюжин // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 7-24. – ISSN 2218-5348
1260865
  Гура О.І. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.І. Гура, Т.Є. Гура ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – [2-ге вид., допов.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-210. – ISBN 978-966-414-175-5
1260866
  Бочелюк В.Й. Психологія управління спільною трудовою діяльністю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 24-32
1260867
  Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів : (монолог) / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1974. – 207с.
1260868
  Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : монографія / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-590. – ISBN 978-966-194-118-1
1260869
  Хупавцева Н.О. Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 ; 053 / Хупавцева Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1260870
  Березовська Л.І. Психологія феномену імпостора: емпіричний ракурс / Л.І. Березовська, Є.А. Костюченко // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Соснюк О.П., Баранаускіне Інгріда [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (15). – C. 9-23. – ISSN 2520-6265
1260871
  Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту / І.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 190с.
1260872
  Гайович О.М. Психологія формування антисуспільноі спрямованості особистості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 170-173.
1260873
  Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога : монографія / Г.В. Католик ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – Глосарій: с. 247-255. – Бібліогр.: с. 256-280. – ISBN 978-617-10-0003-2
1260874
  Вечірко О.Л. Психологія характерів у прозі М. Хвильового і Б. Пільняка. : Автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.01.02 / Вечірко О.Л ; ОДУ. – Одеса, 1993. – 16 с.
1260875
  Вечірко О.Л. Психологія характеру у творчості В. Винниченка і М. Хвильового // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 169-173. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1260876
  Шебанова В.І. Психологія харчової поведінки : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шебанова Віталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1260877
  Шебанова В.І. Психологія харчової поведінки : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шебанова Віталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 515-560. – Бібліогр.: арк. 456-515
1260878
  Абсалямова Л.М. Психологія харчової поведінки жінок: розлади та корекція : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Абсалямова Лариса Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: 29 назв
1260879
  Завгородня О.В. Психологія художньо обдарованої особистості : гендерний аспект : монографія / Олена Завгородня ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Наукова думка, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-00-0689-8
1260880
  Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості : (теоретичні та методологічні аспекти) / Р.В. Піхманець ; АН Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1991. – 161 с. – ISBN 5-12-000996-X
1260881
  Шутенко О.В. Психологія цивільного процесу // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 3. – С. 22-29
1260882
  Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний посібник / В.В. Рибалка ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – Київ : ІОД ; ТОВ "Інфосистем", 2011. – 428 с. – Бібліогр.: с. 409-418. – ISBN 978-966-2249-28-6
1260883
  Даниленко О.А. Психологія читання і читача // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 207-217
1260884
  Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н.В. Чепелєва. – Київ : Либідь, 1990. – 98с. – ISBN 5-11-001714-Х
1260885
  Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції : Монографія / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186с. – ISBN 966-654-101-7
1260886
  Фурман Психологія Я-концепції : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Анатолій Фурман, Оксана Гуменюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 360с. – ISBN 966-418-012-2
1260887
  Гридковець Л.М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях інтеграції теорії в практику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 70-72
1260888
   Психологія. З викладом основ психології релігії. – Львів : Свічадо, 1998. – 320с. – ISBN 966-561-037-6
1260889
  Шадських Ю.Г. Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття : навчальний посібник / Шадських Ю.Г., Піча В.М. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с. – Бібліогр.: с. 272-275. – (Бібліотека малих словників і довідників). – ISBN 978-966-2025-35-4
1260890
  Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. : іл., портр. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-111-5
1260891
  Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.С. Кириленко. – Київ : Либідь, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-06-0440-7
1260892
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-117-0
Вип. 5. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260893
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-141-5
Вип. 6. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260894
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 7. – 2016. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260895
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 8. – 2017. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260896
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2007. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 966-521-306-7
1260897
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2008. – 320с. – ISBN 966-521-306-7
1260898
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 320с. – ISBN 966-521-306-7
1260899
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2010. – 318, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-521-306-7


  У пр. № 1739232 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з побажанням міцного здоров"я, удачі та добра від автора. 9.12.2010. Підписи
1260900
   Психологія: терміни, поняття, визначення : словник-довідник / Г.В. Ложкін [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Ложкіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 186. – ISBN 978-966-600-545-1
1260901
  Шамне А.В. Психолого-акмеологічні аспекти становлення професійної культури майбутнього педагога закладу вищої освіти / А.В. Шамне, М.М. Мамон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 70-78. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1260902
  Попелюшко Р.П. Психолого-аксіологічні засади реабілітації комбатантів при віддалених наслідках стресогенних впливів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Попелюшко Роман Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
1260903
  Данилова Е.С. Психолого-богословский аспект украинской иконописи в историческом пространстве // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 151-160. – ISBN 978-617-689-193-2
1260904
  Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике / Я.И. Груденов. – М, 1987. – 158с.
1260905
  Костин А.А. Психолого-дидактическое исследование формирования сенсомоторных навыков в первоначальном обучении вождению автомобиля : Автореф... канд. пед.наук: / Костин А. А.; МГУ. – М., 1974. – 27л.
1260906
  Карпенко З.С. Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 361-370. – ISSN 2411-1449
1260907
  Рибалко А.І. Психолого-лінгвістичні дослідження у країнах Заходу, ближнього зарубіжжя і перспективи їх розвитку у Україні / А.І. Рибалко, Н.Я. Дідушок // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 221-222
1260908
   Психолого-педагогическая служба в вузе. – Пермь, 1986. – 94 с.
1260909
  Серебряный Э.Г. Психолого-педагогическая характеристика наглядных средств обучения / Э.Г. Серебряный. – Москва, 1979. – 28с.
1260910
   Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе : Сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 113с.
1260911
   Психолого-педагогические аспекты интенсификации учебной деятельности. – М., 1983. – 122с.
1260912
   Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования. – Тверь, 1995. – 130с.
1260913
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1990. – 163с.
1260914
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1991. – 165с.
1260915
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь
4. – 1992. – 161с.
1260916
   Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – Киев, 1983. – 176 с.
1260917
   Психолого-педагогические вопросы методики обучения химии в высшей школе. – Саранск, 1987. – 100с.
1260918
   Психолого-педагогические вопросы обучения и воспитания учащихся и студентов. – Душанбе, 1973. – 391с.
1260919
   Психолого-педагогические вопросы обучения и эстетического воспитания. – Казань, 1975. – 132с.
1260920
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитатательного процесса. – Томск, 1982. – 127с.
1260921
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1985. – 157с.
1260922
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1989. – 221с.
1260923
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – М
2. – 1977. – 190с.
1260924
   Психолого-педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обучения. – Москва, 1985. – 162 с.
1260925
  Жук Г.А. Психолого-педагогические основі обучения, воспитания и здоровья / Г.А. Жук. – Кишинев, 1989. – 115с.
1260926
   Психолого-педагогические основы активизации самостоятельной работы студентов по овладению будущей профессией. – Днепропетровск, 1990. – 141с.
1260927
   Психолого-педагогические основы интенсификации учебного процесса. – Днепропетровск, 1991. – 150с.
1260928
   Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в вузовском обучении. – Москва, 1987. – 167с.
1260929
  Амтаниус Михаель Психолого-педагогические основы контроля в учебном процессе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Амтаниус Михаель; МГУ. Фак. психологии. – Москва, 1978. – 22л.
1260930
  Соботович Евгения Федоровна Психолого-педагогические основы коррекции нарушений формирования грамматического строя речи у детей : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.03 / Соботович Евгения Федоровна; Научно-иссл. ин-т дефектологии. – М., 1984. – 48л.
1260931
   Психолого-педагогические основы коррекционной работы с аномальными детьми. – Л., 1990. – 163с.
1260932
   Психолого-педагогические основы непрерывного образования. – Кемерово, 1992. – 153с.
1260933
   Психолого-педагогические основы подготовки будущего педагого в университете. – Днепропетровск, 1985. – 142с.
1260934
  Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания / М.И. Станкин. – М., 1987. – 222с.
1260935
  Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – 109 с. – В изд. также: Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Моделирование и компьютеризация в учебном процессе / А. П. Свиридов
1260936
  Рубашкин А.Г. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения. (На основе эксперим. исследования процесса изучения техн. механики) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Рубашкин А.Г.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1260937
  Висьневский Ч. Психолого-педагогический анализ причин и условий правонарушений несовершеннолетних. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Висьневский Ч.; Киев. пед. ин-т. – К., 1983. – 23л.
1260938
  Слободяник Н.В. Психолого-педагогічна взаємодія суб"єктів освітнього простору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-167. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 31). – ISSN 2072-4772
1260939
  Коношенко С. Психолого-педагогічна діагностика в умовах реабілітаційного центру // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.16-17. – ISSN 0131-6788
1260940
  Вознюк О.В. Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти // Читання академіка В.І. Вернадського : [збірник] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – Вип. 2. – С. 73-111. – ISBN 978-966-02-9828-6
1260941
  Гальцева Т.О. Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-66. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглядається феномен навчальної самоефективності педагога, як професійно-значуща характеристика, метаякість особистості, яка виявляється у здатності мобілізувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення оптимального результату в самоовіті ...
1260942
  У Юеюань Психолого-педагогічна характеристика та функції іміджу майбутніх молодших бакалаврів-журналістів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 291-302. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1260943
  Примачок Л.Л. Психолого-педагогічне забезпечення професійного становлення студентів вищих освітніх закладів, які опановують фах фізичного реабілітолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 252-268. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
1260944
  Киричук В.О. Психолого-педагогічне пректування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-12
1260945
  Ган Р.З. Психолого-педагогічне формування життєвої компетентності студента на практичних заняттях із дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" / Р.З. Ган, В.В. Пітулей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 28-31. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1260946
  Кожедуб О. Психолого-педагогічний зміст поняття "мислення курсантів вищого військового навчального закладу" / О. Кожедуб, В. Гаврюшенко, К. Калишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 35-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
1260947
  Мельник Ю.Б. Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1260948
  Піонтковський-Вихватень Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 54-65. – ISSN 2312-5993
1260949
  Довжук Н.Ш. Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Довжук Натела Шарденівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1260950
  Дуб В. Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 68-72. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано проблему психолого-педагогічного супроводу студентів, які постраждали від міграційних процесів в умовах сучасних реалій. Описано ряд проблем, які зумовлюють необхідність психолого-педагогічного супроводу студентів переселенців та ...
1260951
  Медведєва О.Р. Психолого-педагогічний феномен творчості особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 36-38. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
1260952
  Дорохов М. Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито зміст окремих документів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) щодо дотримання прав і свобод людини, у тому числі військовослужбовців європейських держав. Розглядаються аспекти запровадження європейських стандартів ...
1260953
   Психолого-педагогічні аспекти навчання студентів медичного закладу вищої освіти з англійською мовою викладання / І.О. Якубовська, Я.Л. Ванджура, І.Ю. Ванджура, Д.А. Волинський, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 142-149. – ISSN 2521-1455
1260954
  Невзоров Р.В. Психолого-педагогічні аспекти організації підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань / Р.В. Невзоров, П.М. Онипченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 156-164. – ISSN 2074-8167
1260955
  Гарага А. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців сфери туризму // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 35-43. – ISSN 2308-5126
1260956
  Черняков В.В. Психолого-педагогічні аспекти ставлення здобувачів вищої освіти до занять з фізичного виховання / В.В. Черняков, Т.П. Колодяжна, Т.В. Дерябкіна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 84-90. – ISSN 2412-1185
1260957
  Луканьова С.М. Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя"збереження у студентів ВНЗ в умовах комп"ютерізації навчання / С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 102-103. – ISSN 1727-4338
1260958
  Онищенко І.В. Психолого-педагогічні аспекти формування мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 40-43. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1260959
  Зазимко О.В. Психолого-педагогічні вимоги доідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-23
1260960
   Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів -інтернів / М.М. Потяженко, Г.В. Невойт, О.Є. Кітура, Н.Л. Соколюк, Н.О. Люлька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 239-242. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1260961
  Калаур С. Психолого-педагогічні засади організації професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до підтримки батьків, які виховують дітей з особливими потребами // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 35-42. – ISSN 2616-650X
1260962
  Літвінова О.В. Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів / О.В. Літвінова, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 2 (115). – С. 29-35. – ISSN 1995-0519
1260963
  Могиляста С.М. Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного інтелекту старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Могиляста Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1260964
  Мірошниченко О. Психолого-педагогічні засоби формування позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я у студентів / О. Мірошниченко, Н. Світлична, І. Табачник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 40-46. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1260965
   Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, Халед Алаіасра, В.В. Савенчук, П.С. Ємельянов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 244-251
1260966
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (16). – 2016. – 276 с. – Присвячено 25-річчю проголошееня незалежності України. Резюме укр., рос., англ. мовами
1260967
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (17). – 2017. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260968
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (20). – 2018. – 271 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1260969
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (21). – 2019. – 239 с. – Резюме укр., англ. мовами
1260970
  Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є.Г. Сарапулова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2003. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-261. – ISBN 966-608-299-3
1260971
  Бондаренко В.А. Психолого-педагогічні основи самоконтролю і його формування в процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 190-197. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1260972
  Ромащенко І. Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено спробу проаналізувати роль науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасної творчої особистості фахівця на основі науки психології. Досліджене питання впливу науководослідницької діяльності на самовираження ...
1260973
  Іваненко Л.О. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання / Л.О. Іваненко, І.О. Зуев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 166-170. – ISBN 978-966-285-311-7
1260974
  Камінська О.В. Психолого-педагогічні особливості мотивації до навчання студентської молоді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 44-50. – ISBN 978-966-7359-77-5
1260975
  Близнюк В. Психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України в умовах бакалаврату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності ЗСУ в умовах бакалаврату. Встановлено, що професійна підготовка майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності поступово переходить ...
1260976
  Гудима О.В. Психолого-педагогічні особливості становлення професійних якостей студента як суб"єкта педагогічної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 125-126
1260977
  Анастасій С. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача технологічної освіти / С. Анастасій, Л. Суховірська // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 112-118. – ISBN 978-966-2466-54-6
1260978
  Анненков Віктор Петрович Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Анненков Віктор Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1260979
  Татенко В.О. Психолого-педагогічні передумови вдосконалення виховного процесу / В.О. Татенко. – Київ, 1980. – 32с.
1260980
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 2 (4). – 2020. – 157, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1260981
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (5). – 2021. – 192, [1] c. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1260982
  Базиль Л. Психолого-педагогічні умови кар’єрного розвитку викладачів закладів професійної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 79-95. – ISSN 2312-5993
1260983
  Попик О. Психолого-педагогічні умови підвищення якості вищої освіти України / О. Попик, О. Тростянецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817
1260984
  Фастовець І. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи / І. Фастовець, Н. Овчарова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 195-210. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1260985
  Параніч Віктор Петрович Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста : Дис... кандидата психологічнихнаук: 19.00.07 / Параніч Віктор Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.130-180
1260986
  Кузнєцова О.В. Психолого-педагогічні умови розвитку інноваційності в майбутніх психологів у процесі навчання // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 143-144. – ISBN 978-966-629-858-7
1260987
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : дис. ... [канд. психол. наук] : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 284 арк. – Додатки: арк. 228-284. – Бібліогр.: арк. 187-227
1260988
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1260989
  Макарчук Н.О. Психолого-педагогічні умови розвитку особистісних детермінат розв"язання конфліктів у сучасної молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 17-22. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1260990
  Грибок О.П. Психолого-педагогічні умови самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів / О.П. Грибок, А.О. Грибок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 191-196. – ISSN 2524-0056
1260991
  Дудко Я. Психолого-педагогічні умови управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 479-490. – ISSN 2312-5993
1260992
  Рум"янцева Е. Психолого-педагогічні умови формування математичного мислення майбутніх економістів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 124-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1260993
  Гамза А.В. Психолого-педагогічні умови формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 366-371
1260994
  Ткачук О.В. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знань студентів ВНЗ у навчальній діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ткачук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1260995
  Меленко О.В. Психолого-правова сутність та ознаки масовидної поведінки: трансформаційний погляд крізь призму війни // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 116-119. – ISBN 978-617-8034-4
1260996
  Канцір В. Психолого-правовий портрет особи терориста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 117-124. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1260997
  Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 124-129. – ISSN 1727-1584
1260998
   Психолого-правові особливості реінтеграції учасників бойових дій : метод. рекомендації / Остапович В.П., Бойко-Бузиль Ю.Ю., Барко В.І. [та ін.] ; за заг. ред. Криволапчука Володимира Олексійовича ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2022. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-617-555-059-5
1260999
  Мельник М. Психолого - правові аспекти удосконалення професійної діяльності судді / М. Мельник, В. Ярошенко // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-29
1261000
  Черновський О.К. Психолого правові та світоглядні аспекти судово-правової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7096-97-8
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,