Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>
1260001
  Сергиенко Д.В. Роль каменной архитектуры в утверждении христианства на территории Киевской Руси // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 37-38
1260002
  Назар-Шевчук Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики (до 125-ліття з дня народження Василя Барвінського) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 428-444. – ISSN 2310-0583
1260003
  Ноголь А. Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов"язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 134-139. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1260004
  Ноголь А.В. Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1260005
  Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 142-157. – ISSN 2221-5719
1260006
  Михайловский Г.Е. Роль канцерогенных полициклических углеводородов как акцепторов электронов в живой клетке.. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Михайловский Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1260007
  Сулавко Ф.В. Роль капитального строительства в развитии материально-технической базы сельского хозяйства. (На прим. с.-х. строит. Предбайкалья и Забайкалья). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сулавко Ф.В.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1260008
  Кресс А.М. Роль капитального строительства в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кресс А.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 26 с.
1260009
  Щадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводстве основных производственных фондов : Дис... канд. эконом.наук: / Щадных Н.И.; КГУ. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – Киев, 1970. – 192, ХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
1260010
  Шадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводство основных производственных фондов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шадных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1260011
  Орловская С.К. Роль капитальных вложений в интенсификации сельского хозяйства стран-членов СЭВ / С.К. Орловская. – М., 1971. – 48с.
1260012
  Филиппович Лидия Петровна Роль капитальных вложений в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филиппович Лидия Петровна; Киевск. ин-т Народного хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 32л.
1260013
  Билык В.О. Роль капитальных вложений в социалитическом расширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билык В.О.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1967. – 21л.
1260014
  Федулова Л.І. Роль капіталізації високотехнологічних компаній у формуванні фондового ринку та забезпеченні технологічного розвитку економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-64. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1260015
  Підгайна Н.Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-96
1260016
  Щур А.В. Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної статті є капітал як соціальна сила, що виступає як об"єктивне відношення, що проявляється через дії суб"єктів - носіїв цих відносин. Поява нової соціальної групи в структурі суспільства змушує осмислити роль цієї групи у формуванні ...
1260017
  Карамушка Т.В. Роль кар"єрних організацій у здійсненні професійної кар"єри особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 223-228. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1260018
  Рогожин В.В. Роль карбоксильной и гуанидиновых групп в функционировании пероксидазы хрена : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.15 / Рогожин В. В. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1260019
  Собокар І.І. Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1260020
   Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А.І. Яворський, О.І. Киселюк, О.В. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 27-28
1260021
  Игнатьев В.А. Роль картины мира и стиля мышления в социальной детерминации биологического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1260022
  Тихонова А.Ю. Роль картографического метода в изучении культурных процессов регионов России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-50 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
1260023
  Немець Л.М. Роль картографії в оновленні змісту сучасної соціально - економічної географії // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.10-14. – Бібліогр.: 3 назви
1260024
  Корнус А. Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1260025
  Лакабарат А. Роль касаційної інстанції у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 218-222. – ISSN 1026-9932
1260026
  Брюховецкий Н.Н. Роль категории знания в философии Платона // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 236-245. – ISSN 2076-7382
1260027
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности в анализе отношений между суждениями. : Дис... канд. филос.наук: / Шаваев И.Х.; Крымский гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 181л. – Бібліогр.:л.156-181
1260028
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности при анализе отношений между суждениями : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Шаваев И.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1260029
  Лисицына О.О. Роль категорий "движение" и "отражение" в исследовании атрибутов материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1260030
   Роль категорий "идея" в научном познании. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 251 с.
1260031
  Комлева Людмила Александровна Роль категорий "качество" и "отношение" в организации внутригнездовой структуры и семантики в современном английском языке (на матер. адъективных внутригнездовых блоков) : Автореф... наук: / Комлева Людмила Александровна; Мос. гос. пед. ин-т иностр. язіков. – Москва, 1985. – 21 с.
1260032
  Артюх А.Т. Роль категорий в теоретическом синтезе знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артюх А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1260033
   Роль категорий диалектики в изучении биологических явлений. – Москва, 1967. – 252 с.
1260034
  Иванов Г.Т. Роль категорий необходимости и случайности в познании общественных явлений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Иванов Г.Т. ; АН УССР, Отд. обществ наук. – Киев, 1954. – 16 с.
1260035
  Лебідь Г.О. Роль категорії "структура" у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1260036
  Михеев Александр Алексеевич Роль катепсина Д в деградации белков : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев Александр Алексеевич; МВ ССО СССР.Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1985. – 124л. – Бібліогр.:л.104-124
1260037
  Михеев А.А. Роль катепсина Д в деграции белков. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 17л.
1260038
  Прокопенко Л.Л. Роль Катеринославської гімназії у духовно-культурному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 118-126. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано внесок Катеринославської гімназії у розвиток духовно-культурного життя Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. Вихованцем гімназії був ординарний професор, ректор Київського університету Володимир Францевич Цих.
1260039
   Роль катехоламінів та ацетилхоліну в регуляції гіпоталамоадреналової системи птахів / Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.В. Олексієнко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1023-2427


  У роботі вивчено морфоструктурні зміни нейроцитів СОЯ і ПВЯ гіпоталамуса та інтерренальних клітин наднирників птахів.
1260040
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Дис... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1260041
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1260042
  Гула О.Г. Роль католицької церкви в ідеології та практиці усташів (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 82-88. – ISBN 978-954-322-848-5
1260043
  Кошиль Ю.В. Роль каузи у тлумаченні договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 141-145. – (Право. Економіка. Управління)
1260044
  Дегтярьов В.В. Роль кафедри грунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва у розвитку грунтознавчої науки та освіти в Україні / В.В. Дегтярьов, Д.Г. Тихоненко, Д.В. Гавва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 112-119. – ISSN 0587-2596
1260045
  Балюк Г. Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 72-78
1260046
  Зінов"єв Ф.В. Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 214-220. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1260047
  Дюмін О.З. Роль кафедри українознавства у вихованні національної свідомості студентів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 155-158
1260048
  Без"язичний Б.І. Роль кафедри щодо організації самостійної роботи студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 10-14. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1260049
  Фурса С.Я. Роль Кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-673-442-0
1260050
   Роль кафедры философии и научного коммунизма в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1976. – 31с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш.и средн. спец. учебн. заведениях)
1260051
  Имангожин С. Роль качества продукции в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Имангожин С.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1260052
  Зубарєв В. Роль кептивних страхових компаній в розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілі створення кептивних компаній, відмінності кептивних компаній в Європі і країнах СНД. Визначено завдання що постають перед кептивними страховими компаніями України. The aims of captive companies creating and differences of captive ...
1260053
  Мартинов М. Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 89-91. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Надана характеристика змісту управлінської діяльності керівника територіального органа внутрішніх справ України, визначена його роль в організації виконання правоохоронних функцій. Подана характеристика содержания управленческой деятельности ...
1260054
  Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
1260055
  Сова А.В. Роль керівника в управлінні проектами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 118-124. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1260056
  Підуст А.Ю. Роль керівника у формуванні корпоративних цінностей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 119-130
1260057
  Бєльська К.М. Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства / К.М. Бєльська, Т.М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 139-141


  Дослідження цієї теми спрямоване на вивчення явища корпоративної культури та роль керівника в колективі PR-агентства, а також розробку рекомендацій щодо дій керівника задля досягнення злагодженої співпраці підлеглих та ефективних результатів ...
1260058
  Єфімова О.В. Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 284-294. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1260059
  Великосельська О.М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки / О.М. Великосельська, О.В. Шаєвська // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1260060
  Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1260061
  Клигуненко Е.Н. Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор) / Е.Н. Клигуненко, В.В. Халимончик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 31-37. – ISSN 2224-0586
1260062
  Шевченко Г.Г. Роль кибернетизации в ускорении научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1260063
  Мельник Л.Г. Роль Киева в развитии культурных связей русского и украинского народов / Л.Г. Мельник. – К., 1981. – 24с.
1260064
  Кравченко О.Г. Роль Киевского университета в развитии просвещения в Киевском учебном округе (Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавсая губернии) в 60-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кравченко О.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – К., 1954. – 14л.
1260065
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естесвеннонаучного образовании в Беларуси во второй половине XIX -начале XX вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 307-309


  Систематизация и обобщение архивных материалов из 12 фондов (ГАГО )г. Гомель), БВУ и ГИАЛ (г. Вильнюс), НИАБ (г. Минск), НИАБ в г. Гродно), историко-педагогической литературы, а также в периодической печати по проблеме позволили установить роль ...
1260066
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естественнонаучного образования в Беларуси во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 51-53.
1260067
  Шевченко Ф.П. Роль Києва в міжслов"янських зв"язках у XVII-XVIII ст. : доповіді радянської делегації : V Міжнародний з"їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.) / Ф.П. Шевченко; Акад. наук УРСР, Відділ суспільних наук, Український комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 44 с.
1260068
  Сергійчук В.І. Роль Києва в розбудові української держави // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 47-55
1260069
  Яковенко Н. Роль Києва у формуванні та розвитку української дипломатії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 296-300. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Йдеться про історію заснування, відомих випускників Ун-ту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
1260070
  Кара-Васильєва Тетяна Роль Києво-Лаврської іконописної майстерні в розвитку гаптування Флорівського монастиря у XVII столітті // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 82-87. – ISSN 0130-1799
1260071
  Криволапов М.О. Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи / М.О. Криволапов, Б.М. Криволапов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 184-192. – ISSN 2226-2180


  Автори статті висвітлюють роль Києво-Печерської Лаври в просвітницькій та релігійної діяльності та вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва, а також піднімають важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і ...
1260072
  Нерід А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної інтелігенції на початку ХХ століття // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 57-60. – ISSN 2518-7341


  Створений у 2013 році ентузіастами на громадських засадах "Київський музей К.Г. Паустовського" здійснює науково-пошукову роботу, просвітницьку діяльність для школярів та всіх, хто цікавиться творчістю письменника, співпрацює з бібліотеками м. Києва та ...
1260073
  Горькова А.О. Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 11-18. – ISSN 2078-0133
1260074
   Роль Київського університету у розвитку вітчизни. – Київ, 1984. – с.
1260075
  Левченко І.М. Роль Київського, Харьківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850 - 1917) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 13-17. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))


  У статті аналізується наукова діяльність членів медичних наукових товариств, які існували в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть. Автором проаналізовано діяльність членів товариств, які були створені при Університеті св. Володимира та ін.
1260076
  Козар Л.П. Роль київської громади в розвитку української фольклористики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 60-63
1260077
  Білоус В. Роль Київської духовної академії в нагромадженні етнографічних знань про народи Близького Сходу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 8-13. – ISBN 978-966-02-8837-9
1260078
  Богдашина О. Роль Київської комісії для розгляду давніх актів у поширенні позитивістських принципів археографічної роботи // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 58-65. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Сучасні дослідники все більше звертаються до досвіду роботи наукових товариств та наукового доробку відомих вчених – їх співробітників – з метою подальшого збагачення всього комплексу історичних знань, оскільки вивчення досвіду роботи різних наукових ...
1260079
  Сєріщев Я.М. Роль Київської міської партійної організації в героїчній обороні столиці Радянської України (липень - вересень 1941 p.). Питання історіографії / Я.М. Сєріщев, Д.В. Табачник // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-71. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан обзор работ исследователей Советской Украины по изучению многогранной деятельности Киевской городской партийной организации в условиях героической обороны столицы УССР - города Киева от немецко-фашистских захатчиков летом - осенью 1941 г.
1260080
  Мотренко Т.В. Роль Київської релігійно-філософської школи в становленні вітчизняної історико-філософської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-26. – Бібліогр.: с. 26 (94 назв.). – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Київської релігійної академічної філософії в формуванні вітчизняної історико-філософської науки.
1260081
  Осипян А.Л. Роль Киликийской Армении в латино-монгольских отношениях и проект совместного крестового походах (1247-1307) // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 129-153. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1260082
  Симонов Р.А. Роль Кирика Новгородца в культуре Руси (к 900-летию со дня рождения) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 70-83. – ISSN 2071-9574


  Кирик Новгородец (1110-1156/58) - диакон и доместик (руководитель церковного хора при монастырской церкви Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде), автор "Учения о числах" (1136) и предполагаемый автор "Вопрошания Кирикова" (1147), ...
1260083
  Козярин И.П. Роль кисломолочных продуктов в питании человека (обзор литературы) / И.П. Козярин, Н.Ф. Дубовая, А.П. Ивахно // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 223-228
1260084
  Гуманов Р.Х. Роль кислородосодежащих функциональных групп угля в образовании брикетов и коксобрикетов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуманов Р.Х.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1961. – 19л.
1260085
  Гончарук А.З. Роль Китаю для розвитку штучного інтелекту в Україні // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (16), липень : 20 років журналу. – С. 42-47
1260086
  Ян Ч. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 0321-2017
1260087
  Чань Ян Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1260088
  Фокін С. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й узагальнено середні та граничні значення темпу, обсягу пам"яті, компресії й ступеня точності в усному синхронному, послідовному перекладі, темпу в усно-зоровому перекладі на основі даних емпіричних розвідок зарубіжних та вітчизняних ...
1260089
  Макогон Ю.В. Роль Кіотського протоколу і сучасних еко-технологій в енергозберігаючій політиці України / Ю.В. Макогон, О.М. Рябчик; М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.135-143.
1260090
  Чупріна Н. Роль кітчу у формуванні сучасної вуличної моди // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 226-236. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано основні характеристики кітчу та його вплив на формування провідних тенденцій сучасної моди. Висвітлюються проблеми розробки провідних модних тенденцій засобами запозичення проектних характеристик субкультур ХХ ст. Визначаються ...
1260091
  Степовик Д.В. Роль класики в планувальній системі старих міст // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 15-34. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Ансамбль Київського університету (1837-1843) - одне з найбільших досягнень Беретті останнього періоду його архітектурноїтворчості". (с. 22). Про корпус ліцею Безбородька в Ніжині - (с. 34).
1260092
  Жиленко М. Роль класичних університетів в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто роль класичних університетів у забезпеченні розвитку суспільства у відповідності з вимогами його провідної організаційної культури. Досліджено основні тенденції сучасної університетської освіти. Запропоновано відповідь на запитання: ...
1260093
  Луцишин З.О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 103-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання значення, ролі і місця класичних університетів у забезпечення якості освіти. Необхідність структурної перебудови системи освіти в Україні в цілому, збереження кращих освітянських традицій при інтеграції до Болонського ...
1260094
  Леонтьєв С.А. Роль класичної музики в драматургії ігрового фільму (на прикладах сучасного західноєвропейського та американського кінематографа) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 238-241. – ISSN 2312-4679


  "Методологія дослідження полягає у використанні компаративного методу, завдяки якому на прикладах використання класичних творів у фільмах «Мовчання ягнят», «Дівчина з перлинною сережкою» та «Безсмертна кохана» є можливість простежити функції, які ...
1260095
  Жиленко М. Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства / М. Жиленко, М. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено місце й роль класичних університетів у розвитку людського суспільства. Проаналізовано основні детермінанти, що впливали на розвиток класичної університетської освіти від часів заснування перших університетів дотепер. Розглянуто основні ...
1260096
  Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей / М.Ф. Каримов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-42. – (Педагогическое образование ; № 1)
1260097
  Софронов Д.И. Роль классного руководителя в повышении знаний учащихся / Д.И. Софронов. – Л., 1954. – 32с.
1260098
  Яншина А.М. Роль кластерних утворень у реалізації концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 166-167
1260099
  Вильсон Эдмунд Роль клетки в развитии и наследственности : (The Cell in Development and Inheritance) / [соч.] Эдмунда Вильсона, проф. зоол. ун-та "Columbia" в Нью-Йорке ; Пер. с англ. Владимира Линдемана, прив.-доц. общ. патологии Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер, 1900. – XX, 460 с. – Библиогр.: "Общий список литературы" (с. 431-445) и в конце каждой гл.


  Пер.: Линдеман, Владимир Карлович (1868-)
1260100
  Ларченко К.И. Роль клеток крови и жирового тела в цикле развития виноградного червеца (Pseudococcus citri R/) : (Представлено акад. Е.Н. Павловским) / К.Л. Ларченко // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – С. 203-210
1260101
  Комлєв О. Роль кліматичного чинника у формуванні бурштиноносної формації території України / О. Комлєв, В.А. Нестеровський, О.С. Довнич // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 44-45
1260102
  Скударнова Н.А. Роль клубных учреждений в развитии духовной культуры трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скударнова Н.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1260103
   Роль книги в демократизации культуры. – Л, 1987. – 144с.
1260104
  Аюпов А.Т. Роль книги В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" в теоретической подготовке марксистско-ленинской партии : Автореф... канд.филос.наук: / Аюпов А.Т.; М-во образ. СССР. – Ташкент, 1955. – 20л.
1260105
  Борчук С.М. Роль книги у становленні особистості громадсько-політичного державного діяча, дипломата Олександра Лотоцького // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 81-82
1260106
  Прокопова О. Роль книги у формуванні духовності школяра // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1260107
  Відякіна М. Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 2). – ISSN 2306-4420
1260108
  Резнікова Н.В. Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських країн та в рамках БРІКС // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 71-74. – ISSN 1562-0808
1260109
  Данилова М. Роль коанів у буддійській секті Ріндзай // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В даній статті розглянуто та проаналізовано роль коанів як жанру літератури та як методу практики в культурно-історичному розвитку буддійської секти Ріндзай з часів появи китайських коанів на території Японії і до укладання перших власне ...
1260110
  Ягодин Б.А. Роль кобальта в жизнедеятельности бобовых растений : Автореф... д-ра биолог.наук: / Ягодин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – М., 1968. – 32л.
1260111
  Пономаренко Л.М. Роль когерентного рассеяния при дальнем тропосферном распространении ультракоротких волн. : Автореф... канд. техн.наук: / Пономаренко Л.М.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи им. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1960. – 11л.
1260112
  Крижанівська А.Є. Роль когнітивних можливостей студентів при вивченні онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 59-62. – ISSN 2521-1455


  "При такому підході формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, коли "майбутній фахівець використовує знання з онкології, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід", стає метою навчання, чинником, що ...
1260113
  Гинцбург Г.И. Роль кожи в регенерации органов. Участие регионально различной кожи в регенерации конечностей у бесхвостых амфибий : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинцбург Г.И.; Ин-т.морфологии животных. – Москва, 1951. – 22 с.
1260114
   Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк : Каштан, 2006. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-427-002-4
1260115
  Мирончук А. Роль козацько-старшинської самосвідомості у збереженні та відстоювання національних прав та особливостей України другої половини XVIII століття. - // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 48-50
1260116
  Губанова Т. Роль коледжів у реалізації права на здобуття вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі коледжів у реалізації права на здобуття базової вищої освіти в Україні. В статті проведений аналіз міжнародних договорів України та положень чинного законодавства України у сфері вищої освіти. В результаті проведеного ...
1260117
  Чик А. Роль колективної пам"яті у цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 110-114


  У статті розглядаються особливості функціонування колективної пам’яті у рамках передісторичної та історичної епохи цивілізаційного поступу українства. Аналізується проблема колективної пам’яті та різні підходи до її розуміння як важливого чинника, який ...
1260118
   Роль коллектива в развитии социальной активности личности. – Киев : Знание, 1985. – 17 с.
1260119
  Кузнецов В.М. Роль коллектива в управлении производством / В.М. Кузнецов. – М., 1983. – 64с.
1260120
  Соколов А.Г. Роль коллектива учебно-производственной группы в воспитании учащихся. / А.Г. Соколов. – М., 1977. – 63с.
1260121
  Куренной А.Г. Роль коллективной материальной заинтересованности в развитии экономики колхозов на современном этапе коммунистического строительства. (На материале колхозов Днепропетр. обл УССР. ) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куренной А.Г. ; Харьк.. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1967. – 18 с.
1260122
  Белова И.В. Роль коллективных договоров в антимонополистической борьбе итальянских трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белова И.В. ; АН СССР , Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1972. – 24 с.
1260123
  Ахмедов Н.Л. Роль коллективов коммунистического труда в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмедов Н.Л.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 21л.
1260124
  Литвинов Л.Н. Роль коллективов коммунистического труда в формирвании коммунистических отношений на производсве и в быту. : Автореф... Канд.филос.наук: / Литвинов Л.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Тула, 1965. – 12л.
1260125
  Дем"янчук Ю. Роль колокації та колігації в процесі корпусного перекладу військових документів НАТО // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 61-67. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1260126
  Перестюк М.О. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики / М.О. Перестюк, В.В. Вишенський // Математика в школі, 1999. – № 3
1260127
   Роль комбінованих сольових розплавів у синтезі подвійного ортофосфату натрію-церію(ІІІ) / К. Климишина, К. Теребіленко, Н. Струтинська, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-12. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1260128
  Котирло О.О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 114-117
1260129
  Пурій Г.М. Роль комерційних банків на фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Роль комерційних банків в розбудові фінансового ринку. A role of commercial banks is in alteration of financial market.
1260130
  Брітченко І. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України / І. Брітченко, Р. Перепелиця // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1260131
  Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 65-70. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1260132
  Мілай А.О. Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 250-257.
1260133
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні і розвитку технопарків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 260-266 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1260134
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні й розвитку технопарків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 320-327
1260135
  Рупняк М.Я. Роль комерційних банків у формуванні боргового капіталу акціонерних товариств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається активність вітчизняних акціонерних товариств на борговому ринку. Автором визначається роль комерційних банків у процесі фінансування акціонерних товариств. The article deals with the investigation of joint-stock companies" ...
1260136
  Карамушка Л.М. Роль комерційних організацій у формуванні адекватного ставлення персоналу до грошей / Л.М. Карамушка, О.І. Паршак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 37-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1260137
  Пашко М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово промислової групи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 101-105
1260138
  Шальман Т.М. Роль комерційного телебачення України у формуванні інформаційної політики держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 69-73


  У статті розглянуто комплекс питань, пов"язаних із формуванням інформаційної політики держави. Зокрема проаналізовано роль комерційного телебачення України у цьому процесі та визначено шляхи підви-щення його впливу на формування державної інформаційної ...
1260139
  Гловацкене Е.Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии Литвы за народный фронт, против фашизма. (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Гловацкене Е.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра междунар. ком. раб. и нац.-освободит. движения. – М., 1971. – 20л.
1260140
  Аверочкина Т.В. Роль комиссии международного права в подготовке первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 73-84
1260141
  Ладилов Ю.Г. Роль комиссий партийного контроля в повышении уровня руководства производством на предприятиях Горьковской области (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ладилов Ю.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 22л.
1260142
  Костенков П.П. Роль комитета комсомола средней школы в борьбе за сознательную дисциплину и порядок в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Костенков П. П.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – Москва, 1953. – 18 с.
1260143
  Струлева А.В. Роль комитета комсомола средней школы в организации и сплочении общешкольного коллектива. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струлева А.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1260144
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф... канд. ист.наук: / Фих Б.М.; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1952. – 18 с.
1260145
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фих Б.М. ; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 22 с.
1260146
  Иванова Р.В. Роль комитетов бедноты Воронежской губернии в развертывании социалистической революции и упрочении Советской власти в деревне : Дис... канд. историч.наук: / Иванова Р.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 246л. – Бібліогр.:л.228-246
1260147
  Коваль В.С. Роль комітетів Європейського Парламенту у створенні законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.51-55
1260148
  Файчук О.М. Роль Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО у вирішенні глобальної проблеми голоду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 109-116. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль та організаційну структуру Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО. Досліджено сутність його реформування. Запропоновано напрями співпраці владних структур України із Продовольчою і сільськогосподарською організацією у питанні ...
1260149
  Миккин Хенн Хейнович Роль коммуникативных движений в межличностном общении : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Миккин Хенн Хейнович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1260150
   Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 238 с.
1260151
  Махортова Н.В. Роль коммуникаций в эффективном управлении предпринимательской деятельностью // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.148-151
1260152
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Фам Суан Шон; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1260153
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Фам Суан Шон;. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1260154
  Зотова Н.А. Роль коммунистических и рабочих партий стран СЭВ в социалистической интеграции / Н.А. Зотова. – М., 1985. – 191с.
1260155
  Виноградов Н.Н. Роль коммунистических фракций в осуществлении партийного руководства местными советами в годы иностранной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Виноградов Н.Н. ; Акад. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 27 с.
1260156
  Швец Ольга Борисовна Роль Коммунистического общественного идеала в формировании мировоззрения советских студентов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец Ольга Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 213л. – Бібліогр.:л.1-19
1260157
  Швец О.Б. Роль коммунистического общественного идеальа в формировании мировоззрения советских студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец О. Б.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 25л.
1260158
  Ахадов Абдулла Роль коммунистического труда в формировании научно-атеистического мировоззрения у трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахадов Абдулла Ф.; Азербайд. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1260159
  Вечережа Я. и Литера Я. Роль Коммунистической партии в познании и преобразовании социалистической действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Вечережа Я. и Литера Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 28л.
1260160
  Сагайдачная З.А. Роль Коммунистической партии в развитии производительных сил Кузнецкого угольного бассейна в четвертой пятилетке. / З.А. Сагайдачная. – М., 1960. – 22с.
1260161
  Иванов А.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии советской литературы. / А.И. Иванов. – Саратов, 1958. – 176 с.
1260162
  Лаврова З.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии социалистической законности в первый год Советской власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврова З.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 23 с.
1260163
  Кузавков В.М. Роль коммунистической партии в становлении научной организации труда в первые годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузавков В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 21л.
1260164
  Жучкова Г.Е. Роль Коммунистической партии Колумбии в развитии революционного процесса (1958-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Жучкова Г. Е.; АН СССР, Ин-т Латин. Амер. – Москва, 1973. – 28л.
1260165
  Зиле Л.Я. Роль коммунистической партии Латвии в формировании и развитии рабочего класса республики (1940-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зиле Л.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Рига, 1965. – 25 c.
1260166
  Миэттинен Роль коммунистической партии Финляндии в объединении демократических сил в борьбе за мир и социальный прогресс (1944-1948 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миэттинен Ю.-Э.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабочего движения. – Москва, 1964. – 15 с.
1260167
  Онучко Г В. Роль коммунистической партии Франции в борьбе за консолиацию левых сил страны (1961-1974 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Онучко В.Г. ; МГУ. – Москва, 1981. – 23 с.
1260168
  Приступенко Т.О. Роль коммунистической печати Украины в развитии технического творчества молодежи. 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Приступенко Т.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1260169
  Гребенник Н.А. Роль коммунистов Красной Армии в восстановлении и укреплении партийных и советских органов в Сибири (октябрь 1919-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гребенник Н. А.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1260170
  Чучелин Г.А. Роль Коммунитсической партии в становлении и развитии органов здравоохранения, борьбе с эпидемиями и глодом в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) По мат. Татар.АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Чучелин Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л.
1260171
  Курята О.В. Роль комп"ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, О.С. Митрохіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
1260172
  Фоменко І. Роль комп"ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях : [рецензія] / Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
1260173
  Філіпова Л.Я. Роль комп"ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп"ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – обґрунтування ролі комп’ютерної етики в контексті інформаційної культури поведінки користувача мережевого середовища. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема використані ...
1260174
  Гедз С.Ф.Ю. Роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах / С.Ф.Ю. Гедз, Л.Є. Гусак // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 286-293


  Розглядається роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови для студентів вищих навчальних закладів. Характеризуються види тестів, визначаються етапи тестування, підкреслюється необхідність його системного використання в процесі ...
1260175
  Ігнатенко А.В. Роль компанії з управління активами у фінансуванні будівництва / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 85-90
1260176
  Кравчук В.М. Роль компаративістики у дослідженні вітчизняного конституціоналізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7166-36-6
1260177
  Киселев В.К. Роль Компартии Белоруссии в руководстве работой разведки партизан в период освобождения республики Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов (сентябрь 1943 -- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киселев В.К.; БГУ. – Минск, 1977. – 25л.
1260178
  Ходос В.Н. Роль компартментов метаболитов в процессах регуляции и адаптации метаболизма в растительных клетках / В.Н. Ходос. – К., 1975. – 158с.
1260179
  Баймурашов М.М. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 219-224. – ISSN 1563-3349
1260180
  Ігнатенко І.І. Роль комплексоутворення в міграції молібдену у поверхневих водах / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 155-163. – Бібліогр.: 12 назв
1260181
  Мазепа Т. Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 19-26. – ISSN 2224-0926
1260182
  Богданов О.В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі ушкодження пародонта щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Богданов Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв.
1260183
   Роль компонентов протоплазмы в водообмене растений. – Л, 1972. – 76с.
1260184
  Турлюн Л.Н. Роль компьютерных технологий и компьютерной графики в формировании профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 79-82. – ISSN 1026-955X


  Определена роль компьютерных технологий в организации учебного процесса, внедрение которых призвано способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения.
1260185
  Ковшаров Н.Д. Роль комсомола в восстановлении и развитии социалистической промышленности БССР в период четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковшаров Н.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 15л.
1260186
  Иванова Ирина Ивановна Роль комсомола в коммунистическом воспитании молодежи и ее фальсификация в англо-американской буржуазной прессе (1956-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Ирина Ивановна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 22л.
1260187
  Беляев Р.К. Роль комсомола в развитии социальной активности сельской молодежи. (По материалам ТАССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Беляев Р.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1260188
  Колос Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины (1971-1980 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Колос Валерий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1260189
  Колосюк Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины: Опыт и проблемы. (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колосюк Валерий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1260190
  Лихачев Н.Е. Роль комсомола в трудовом воспитании рабочей молодежи в развитом социалистическом общесте. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лихачев Н.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – л.
1260191
  Ледвицын В.И. Роль комсомола в укреплении обороны страны / В.И. Ледвицын. – Москва, 1971. – 54с.
1260192
  Зинченко Л.П. Роль комсомола советской молодежи в формировании нового быта на селе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Зинченко Л.П.; АН БССР. Ин-т искусств. этнографии и фольклора. – Минск, 1978. – 22л.
1260193
  Цыбин Л.И. Роль комсомола Украины в развитии социалистического соревнования и стахановского движения в период послевоенной Сталинской пятилетки в области промышленности (январь 1946 -- октябрь 1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбин Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 22 с.
1260194
   Роль комсомольских организаций. – Л, 1983. – 119с.
1260195
   Роль комсомольских организаций в преобразовании Нечерноземной зоны РСФСР : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1987. – 152 с.
1260196
  Назарова Н.С. Роль комсомольских организаций вузов в повышении общественно-политический активности студенческой молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 621 / Назарова Н.С.; КГУ. – К, 1971. – 24л.
1260197
  Гончарук Г.И. Роль комсомольского политического просвещения в формировании марксистско-ленинского мировоззрения молодежи / Г.И. Гончарук. – Киев, 1984. – 163с.
1260198
  Левин С.М. Роль комсомольской организации в борьбе ученического коллектива за высокое качество знаний и умений учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Левин С. М.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 16с.
1260199
  Бражко Анатолий Леонидович Роль комсомольской организации в привлечении молодежи к управлению производством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бражко Анатолий Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 20л.
1260200
  Орлова А.П. Роль комсомольской организации в строительстве и освоении магнитогорского меиталлургического комбината 1929-1935 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 000 / Орлова А.П.; МГУ. – Москва, 1972. – 24л.
1260201
  Сидаченко А.Д. Роль комсомольской организации Украины в восстановлении народного хозяйства республики в период 1921-1925 годов. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидаченко А.Д.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 20л.
1260202
  Бичехвост А.Ф. Роль комсомольской печати в интернациональном воспитании советской молодежи в годы строительства фундаменат социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичехвост А.Ф.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 20л.
1260203
  Денисенко А.В. Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.10 / Денисенко А. В. ; КГУ. – Киев, 1985. – 26л.
1260204
  Денисенко Анатолий Васильевич Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения (1929-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.10 / Денисенко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1260205
  Качераускас Томас Роль комунізму в науці / пер. з рос. В. Недашківського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 5-9, 11,13. – ISSN 0235-7941
1260206
  Світич С.І. Роль комунікативних завдань у розвитку вмінь читання // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 258-262


  У статті розглядається комунікативний підхід до читання, на основі якого відбувається розвиток умінь працювати з текстом. Використання комунікативних та комунікативно-орієнтованих вправ сприяють формуванню компетенції у читанні. В статье ...
1260207
  Богдашина О. Роль комунікативних практик В.Б. Антоновича у формуванні власної наукової школи (кінець 70-х - 80-ті рр. XIX ст.) / О. Богдашина, Т. Китиченко // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 251-260. – ISSN 2218-0567


  У статті показано наслідування учнями та послідовниками В.Б. Антоновича не лише його джерелознавчої дослідницької методики, а й теорії і практики архівної і музейної справи, археографічної роботи. Виокремлені головні прийоми спілкування професора зі ...
1260208
  Костиря І. Роль комунікативної компетентності політичних суб"єктів в умовах сучасного політичного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 16-19
1260209
  Симоненко О.В. Роль комунікативної компоненти в умовах сучасного політичного процесу України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 260-262
1260210
  Гайдукевич К.А. Роль комунікативної культури молодої сім"ї в умовах дозвілля // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 170-176
1260211
  Василенко Н.В. Роль комунікативної стратегії заохочення у педагогічній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-81. – Бібліогр.: с. 81. Літ.:14 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1260212
  Маліношевська К.І. Роль комунікації у функціонуванні аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 66-68. – Бібліогр.: 7 назв
1260213
  Прохоровська С. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / С. Прохоровська, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 87-91
1260214
  Кириченко М.В. Роль комунікацій у підвищенні ефективності управління сучасними організаціями // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 34-41
1260215
  Ситенко О.Р. Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров" (огляд літератури) / О.Р. Ситенко, Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 49-55. – ISSN 1681-2786
1260216
  Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 17-28. – (Історія ; Вип. 16)
1260217
  Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосування права ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-54.
1260218
  Криводубський В. Роль конвективної зони у збудженні магнітної активності Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-41. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано джерела енергії сонячної активності. Первісним джерелом сонячної енергії служить ядро Сонця, де внаслідок реакцій термоядерного синтезу виділяється енергія у формі ?-квантiв i частинок нейтрино, які поширюються назовні. При наближенні до ...
1260219
  Власов В.Д. Роль конвергенції та реструктуризації підприємств у процесі антикризового управління // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 40-41. – ISSN 1729-7206
1260220
  Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений : учебное пособие / Антонян Ю.М. – Москва : [Акад. МВД СССР], 1973. – 71 с.
1260221
  Васильев Г.Г. Роль конкретных социологических исследований в научном управлении социальными процессами / Г.Г. Васильев. – Москва, 1981. – 128с.
1260222
  Ага Хомаюн Абдулрахман Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
1260223
  Галаз Л.В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 162-169. – ISSN 0321-0499
1260224
  Сиротовский А.В. Роль конкуренции в экономике и эволюция взглядов теоретиков на рыночные структуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 1684-2626
1260225
  Гринів Ю.О. Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 72-75
1260226
  Карпиловская Е.А. Роль конотации в развитии семантики слова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 225-234. – ISBN 978-966-489-126-1
1260227
  Рэдулеску-Иван Роль конревищных злаков в строении некоторых сообществ и ассоциаций : Автореф... канд. биол.наук: / Рэдулеску-Иван О. Д.; ЛГУ, Биол. почв. фак., Каф. геоботан. – Л., 1965. – 20л.
1260228
  Чечель И.Д. Роль консалтинга в модернизации общего образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 80-94. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются вопросы создания консалтинговой службы в системе российского образования, обеспечивающей релевантные подходы к реализации модернизации образовательной системы. Задачи консультантов, оказывающих помощь руководителям и ...
1260229
  Коростелев В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учебное пособие / В.А. Коростелев; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 252с. – ISBN 966-608-385-Х
1260230
  Страхов О.О. Роль консалтингових фірм у розвитку національної економічної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1260231
  Коваль І. Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 275-283. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1260232
  Лагоцька Н. Роль консалтингу в антикризовому управлінні вітчизняних підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 375-378. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1260233
  Євтушенко Н.О. Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 39-40
1260234
  Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій / О.С. Попович, Б.А. Жаліло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 14-21. – ISSN 0374-3896
1260235
  Кміть В.М. Роль консалтингу у забезпеченні системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115-121. – ISSN 0321-0499
1260236
  Меленко С.Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 29-33. – (Правознавство ; Вип. 385)
1260237
  Рудницкий В.В. Роль конституции в имплементации норм "международной защиты прав человека" социалистическим государством // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 26-30. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1260238
  Рудницкий В.В. Роль конституционного регулирования свободы и ответственности личности при социализме в развитии института международной защиты прав человека // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 93-97. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1260239
  Ваславский Я.И. Роль конституционного строительства в процессе трансформации политических систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-21. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1260240
  Цесар І. Роль Конституції і конституціоналізму у функціонуванні сучасних демократій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 35-41
1260241
  Касьянов Г. Роль Конституції Пилипа Орлика в історії української культури // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 121-123
1260242
  Баймуратов М. Роль Конституції України в становленні компетенційної бази місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 26-32
1260243
  Баймуратов М. Роль Конституції України в формуванні правового простору місцевого самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 19-25
1260244
  Буткова О.Я. Роль Конституції України у правовому регулюванні громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 103-106
1260245
  Дмитренко Е. Роль Конституції України у формуванні ефективної податкової системи // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 173-177
1260246
  Сидор В. Роль Конституції України у формуванні земельного законодавства // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 482-486
1260247
  Слюсаренко Ю. Роль Конституції України у формуванні національної правової системи та у сучасному державотворчому процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 490-492
1260248
  Прудкий Б. Роль Конституції України у формуванні правової культури виборів // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 429-432
1260249
  Брацук І.З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на прикладі нових держав-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 44-50


  У статті на підставі аналізу рішень конституційних судів нових держав- членів ЄС встановлюється їхня роль в імплементації права ЄС у національні правові системи. Також увага присвячується дослідженню особливостей та специфіки дії права ЄС в їхньому ...
1260250
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1260251
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1260252
  Медведчук В. Роль Конституційного Суду в побудові основ правової держави в Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54
1260253
  Бірмонтієне Т. Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республиці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 2310-6158
1260254
  Гаврилюк А. Роль Конституційного Суду України в механізмі захисту прав і свобод людини // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 155-161. – ISBN 978-966-2710-90-8
1260255
  Портнов А. Роль Конституційного Суду України в процесі ухвалення та реалізації конституційних законів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням визначення поняття конституційного судочинства та структури конституційного процесу. Статья посвящена вопросам определения понятия конституционного судопроизводства и структуры конституционного процесса. The article is ...
1260256
  Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.74-76


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1260257
  Кобилянський К.М. Роль Конституційного Суду України і Верховного Суду України у установленні права на судовий захист в адміністративних судах України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 39-43
1260258
  Барвіцький В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого самоврядування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 77-78.
1260259
  Куян І.А. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні прав людини та державного суверенітету // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 43-46
1260260
  Самбор М. Роль Конституційного Суду України у регулюванні правовідносин, що виникають у наслідок вчинення адміністративних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Конституційного Суду України у регулюванні адміністративно-деліктних правовідносин. Піддаються аналізові рішення Конституційного Суду України, які визначали конституційність (неконституційність) норм Кодексу України про ...
1260261
  Закоморна О К. Роль Конституційного Трибуналу Республіки Польща в забезпеченні прав і свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 196-204. – ISSN 0201-7245
1260262
  Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю в державі та суспільстві Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
1260263
  Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-88
1260264
  Кикец Н.И. Роль контекстных средств темпоральности в формировании аспектуальной характеристики глагольного действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кикец Н.И.; Киевс. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1972. – 20л.
1260265
  Афанасьєва Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1260266
  Карабан В.І. Роль контрастивного аналізу у виявленні особливостей української мови (граматичний аспект) / В.І. Карабан, Л.Г. Верба // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 226-236
1260267
  Семенов Г.А. Роль контролінгу в структурі управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ліснича // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 290-294. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1260268
  Пілевич Д.С. Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 232-237. – ISSN 2222-0712
1260269
  Одінцова Т. Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 49-53. – Бібліогр.: 10 назв
1260270
  Аксентюк М.М. Роль контроллера в управлінській діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 187-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1260271
  Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.151-158
1260272
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Андріанов Кирил Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 185 л. – Бібліогр.: л.169-185
1260273
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Андріанов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1260274
  Максименко П.И. Роль контрольных органов партии в борьбе за едитнство и идейно-политическое воспитание коммунистов (1921-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Максименко П.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
1260275
  Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-775Х
1260276
  Пристайко В. Роль Контртерористичного комітету Ради Безпеки Організації Об"єднаних Націй у запобіганні та протидії тероризму у світі // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7220-78-6
1260277
  Коваленко В.В. Роль контрциклічного регулювання в забезпеченні стійеого розвитку фінансового ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 19 назв
1260278
  Шумунова Д.Д. Роль конфесійних протиріч в ескалації збройних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1260279
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социологическом развитии Ливана во воторой половине ХХ в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1260280
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социополитическом развитии Ливана во второй половине XX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1260281
  Глазковский Ю.В. Роль конформаций макромолекул в процессах структурообразования поливинилхлорида и волокон на его основе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазковский Ю.В.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1974. – 28л.
1260282
  Киселевич Л. Роль конхіліофауни в стратиграфічних та палеогеографічних дослідженнях палеогену платформної частини України / Л. Киселевич, І. Кушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведений критичний аналіз опублікованих списків асоціацій решток викопної фауни молюсків із палеогенових відкладів платформної частини України та відмічена роль та провідне значення конхіліофауни у цих комплексах. The critical analysis of the ...
1260283
  Гожий Дмитрий Ксенофонтович Роль концентрации в повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гожий Дмитрий Ксенофонтович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1260284
  Новиков М.М. Роль концентраційного поля за умов евтектичної кристалізації / М.М. Новиков, І.М. Спиридонова, О.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 456-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Авторами роботи проведений аналіз процесів атомної кооперації при рості кристалів двох різних фаз під час евтктичної кристалізації. Запропоновано модель зміни концентраційних полів фаз, що зростають, відповідно до якої процеси атомної кооперації ...
1260285
  Горкуша О.В. Роль концепта Логос в загальнохристиянській парадигмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний рівень християнської духовно-культурної традиції. Автор приділяє увагу релігійній трансформації Логосу в християнстві. Автор дійшла висновку, що поняття Логосу в його першому значенні, закріпленному в Новому Заповіті, ...
1260286
  Ільків А. Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-42. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1260287
  Дорофєєва О.С. Роль концепту "we" у формуванні мовної особистості політичного лідера (на матеріалі інавгураційних промов Д. Трампа і Б. Обами) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 419-425


  Статтю присвячено дослідженню поняття мовної особистості, визначенню концепту "we" та його використання у політичному дискурсі, зокрема у промові, для здійснення впливу на суспільну думку. Встановлено значення концепту "we" Д. Трампа та Б. Обами, як ...
1260288
  Ставнича О. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 218-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1260289
  Алєксеенко Т.Ф. Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 66-72. – ISSN 1817-3764
1260290
  Грищенко А.В. Роль концептуальних основ конституціоналізму та конституційного контролю у забезпеченні верховенству закону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-43. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-614-021-7
1260291
  Ярощук С. Роль концепції "контролінг" у процесі управління підприємством // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 126-128. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1260292
  Порфіренко М. Роль концепції реальних економічних циклів в еволюції макроекономічної теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 87-89


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
1260293
  Кравчук В. Роль Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у становленні конституційних основ правового статусу суддів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – C. 55-58. – ISSN 2409-4544
1260294
  Середа А.А. Роль концепції табу у філософії Зігмунда Фрейда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 203-204
1260295
  Демин А.А. Роль концерна Круппа в экономике и политике агрессивного германского империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Демин А. А. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1961. – 26 с.
1260296
  Поліщук А.В. Роль концертмейстера у процесі впровадження сучасних методик викладання естрадного вокалу / А.В. Поліщук, С.С. Сабрі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 194-198. – ISSN 2312-4679
1260297
  Красноженов Б.Ю. Роль концессионных соглашений в формировании хозяйственных взаимоотношений государства и бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-73
1260298
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього агробізнесу: теоретичні і практичні аспекти // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 23-31


  Аналізуються передумови необхідності об"єднання малих і середніх виробників для зниження витрат на придбання засобів та спільного виходу на ринки з метою збільшення виручки. Висвітлюються особливості кооперативних форм об"єднання для досягнення ...
1260299
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідноти / Л.В. Молдаван, Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 121-129
1260300
  Масленников В.П. Роль кооперативного движения в социально-экономическом развитии афро-азиатских стран. / В.П. Масленников. – М., 1978. – 206с.
1260301
  Дідківська Л.В. Роль кооперативної освіти у становленні сільськогосподарської кооперації в Україні наприкінці ХІХ - 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 79-81
1260302
  Дежуров Леонид Андреевич Роль кооперативной торговли в повышении народного благосостояния (на материалах потребительской кооперации БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дежуров Леонид Андреевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 26л.
1260303
  Файзиев А. Роль кооперации в подготовке условий для коллективизации сельского хозяйства Узбекистана (на матер. Кашкадаринской и Сухандаринской обл. 1925-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Файзиев А.; МВССО УзССР. Самрканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1974. – 20л.
1260304
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1260305
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1260306
  Фалалєєва Л.Г. Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 114-122. – ISSN 2220-1394
1260307
  Гапонова Т.И. Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей / Т.И. Гапонова, Ю.Ю. Кобеляцкий, Г.В. Панченко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 120-124. – ISSN 2224-0586
1260308
  Гринюк І. Роль кордону та прикордоння в польсько-українських відносинах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 220-228. – ISSN 2519-4518
1260309
  Митина С.И. Роль Коринфского конгресса 337 г. до н. э. в оформлении основных принципов регулирования отношений в эллинистическом мире // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1260310
  Булекбаева Л.Э. Роль корковых структвр головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообразования : Автореф... докт. биол.наук: / Булекбаева Л. Э.; Объед. учен. сов. ин-тов зоол. и эксперем. биолгии АН КазССР. – Алма-Ата, 1972. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1260311
  Бассараб Андрій Ігорович Роль корозійного чинника в процесах корозійно-ерозійного руйнування конструкційних сталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.17.14 / Бассараб Андрій Ігорович; НАН Украіни. Фіз.-механ. ін-тут ім. Г.В.Капренка. – Львів, 2000. – 19л.
1260312
  Антонюк Л. Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК / Л. Антонюк, А. Запроводюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 17-23. – ISSN 1993-0259
1260313
  Дєліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 43-47. – ISSN 1728-9343
1260314
  Євона А.С. Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 302-304. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1260315
  Кравченко В. Роль корпоративної культури підприємства в концепції організаційних змін / В. Кравченко, О. Бандура // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 120-145. – ISSN 2409-9260
1260316
  Копець Г.Р. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу / Г.Р. Копець, М.Р. Леськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-239. – ISSN 0321-0499
1260317
  Шаполова В.В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2078-7782


  Готуючи студентівменеджерів у ВТНЗ, необхідно доступно та ґрунтовно ознайомлювати їх з корпоративною культурою, з її структурою, видами, особливостями, процесом формування та корекції, а також з її значущістю в житті кожного працівника будь-якої ...
1260318
  Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 64-72. – ISSN 1993-6788
1260319
  Захарова Т.В. Роль корпораций в инновационном развитии мировой экономики // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 28-40. – (Экономика ; № 1 (2))
1260320
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чередниченко В.И. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 9 с.
1260321
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чередниченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 291,(7)л.
1260322
  Панцхава Е.С. Роль корриноидов в биосинтезе метана у Methanobacillus kuzneceovii. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Панцхава Е.С.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М,, 1978. – 37л. – Бібліогр.:с.33-36
1260323
  Куликова В.С. Роль коры большого мозга в безусловно-рефлекторной регуляции содержания сахара в крови : Автореф... д-ра мед.наук: / Куликова В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1260324
  Усиевич М.А. Роль коры головного мозга в деятельности внутренних систем организма / М.А. Усиевич. – Москва, 1951. – 24с.
1260325
  Риккль А.В. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности пищеварительной системы / А.В. Риккль. – Москва, 1954. – 32с.
1260326
  Бубнов В.Д. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности щитовидной железы и териотропной функции гипофиза : Автореф... канд. биол.наук: / Бубнов В. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1260327
  Лесюк И.И. Роль коры надпочечников в регуляции желчеотделительной функции печени : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Лесюк И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1260328
  Зиновьева Е.Г. Роль косвенного и непосредственного действия ионизирующей радиации в лучевом поражении одноклеточного организма Paramaecium caudatur : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновьева Е.Г.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1960. – 21л.
1260329
  Григорьев А.А. Роль космических наблюдений в экологических исследованиях: опыт и перспективы / А.А. Григорьев, К.Я. Кондратьев; Отв. ред. В.А. Румянцева. – Ленинград : Наука, 1989. – 36 с.
1260330
  Ковбасюк С.В. Роль космічних систем та наземних засобів контролю космічного простору у забезпеченні національної безпеки / С.В. Ковбасюк, Л.Б. Каневський // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 75-76
1260331
  Шеховцова І.А. Роль коучингу в політиці ефективного управління персоналом / І.А. Шеховцова, А.С. Годована // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 159-165. – ISSN 2310-5534
1260332
  Борова Т. Роль коучингу в системі адаптованого управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 27-32. – ISSN 1562-529Х


  Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ є підгрунтям у здійснені освітянських реформ
1260333
  Передало Х.С. Роль коучингу в системі мотивування працівників вітчизняних підприємств / Х.С. Передало, І.С. Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-135. – ISSN 0321-0499
1260334
  Марцінковська О. Роль коучингу персоналу / О. Марцінковська, Н. Фижик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1260335
  Поломошнов Александр Петрович Роль кошки в циркуляции токсоплазм среди копытных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Поломошнов Александр Петрович; АН Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 21л.
1260336
  Оліфіренко М.М. Роль коштів у розрахунках у роботі платіжної системи як складової економічного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 106-108
1260337
  Джорджанели Р.К. Роль КПСС в мирвом революционном процесе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Джорджанели Р.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1260338
   Роль КПСС в мировом революционном процессе. – Прага, 1981. – 92с.
1260339
  Сильванян Г.Г. Роль КПСС в научном управлении социально-политическими процессами советского социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сильванян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1260340
  Лаврененко И.М. Роль КПСС в обеспечении единства организаторкой и идеологической работы Ленинского комсомола (1966-1976 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврененко И.М. ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1980. – 21 с.
1260341
  Соколов Е.Е. Роль КПСС в ускорении темпов интенсификации производства. / Е.Е. Соколов, А.В. Фролов. – М., 1983. – 246с.
1260342
   Роль КПСС в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни (на материалах европейского севера) : межвуз. сбор. науч. трудов. – Сыктывкар, 1985. – 132 с.
1260343
  Касьяненко В.И. Роль КПСС в формировании социалистического образа жизни / В.И. Касьяненко. – Москва, 1979. – 279с.
1260344
  Побидайло Н Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 25-30. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1260345
  Сискос Е. Роль країн організації Чорноморського економічного співтовариства у вирішенні економічних проблем клімату / Е. Сискос, К. Дарвиду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 455-462. – ISSN 1684-906Х
1260346
  Чаусов П.Х. Роль Красной Армии в колхозном строительстве на Дальнем Востоке в 1927-1932 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чаусов П.Х.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 21л.
1260347
  Шаров П.И. Роль краткосрочного кредита в повышении эффективности работы предприятий швейной промышленност. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Шаров П.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 23л.
1260348
  Колпакова Г.М. Роль краткосрочного кредита в развитии легкой промышленности в Казахстане в условиях экономической реформы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Колпакова Г.М.; АН КазССР. Учен. совет по эконом. наукам при отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1260349
  Скворцов Л.И. Роль кредита в индустриализации СССР. / Л.И. Скворцов. – М., 1951. – 132с.
1260350
  Брусиловская А Н. Роль кредита в интенсификации общественного прозводства / А Н. Брусиловская, . – М, 1985. – 149с.
1260351
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров (На материалах пищевой промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Верба П. И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 230л. – Бібліогр.:л.1-12
1260352
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров. : Автореф... канд. экон.наук: / Верба П.И.; КГУ. – К., 1954. – 16л.
1260353
  Кочкарев В.В. Роль кредита в повышении эффективности колхозного производства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1977. – 176 с.
1260354
  Кушнарева Б.П. Роль кредита в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кушнарева Б.П.; Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1260355
  Пуховкина М.Ф. Роль кредита в повышении эффективности централизованных капитальных вложений : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Пуховкина М.Ф.; Киев.ин-т нар.хоз. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1260356
  Антипова Е.У. Роль кредита в развитии животноводства колхозов Казахстана : Автореф... кандидата экономич.наук: / Антипова Е.У.; Сектор экономики Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 23 с.
1260357
  Пасси К. Роль кредита в развитии национальной экономики освободившихся стран. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пасси К.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1981. – 22л.
1260358
  Бороздин Борис Павлович Роль кредита в развитии службы быта : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Бороздин Борис Павлович; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1973. – 16л.
1260359
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства / А.Е. Глебов, С.Е. Янченко. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 152 с.
1260360
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Глебов А.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 24л.
1260361
  Бочкова В.И. Роль кредита в социалистическом строительстве Румынии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Бочкова В.И.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1952. – 29 л.
1260362
  Базаря М.П. Роль кредита в стимулировании колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Базаря М.П. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1260363
  Мамонова И.Д. Роль кредита в стимулировании экономии материальных ресурсов / И.Д. Мамонова. – М., 1984. – 112с.
1260364
  Кочкарев В.В. Роль кредита в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 119 с.
1260365
  Ковалев В.И. Роль кредита в укреплении экономики промышленных предприятий (на прим. Северо-Казахстанской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Ковалев В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1260366
  Валенцева Н.И. Роль кредита в управлении запасами товарно-материальных ценностей / Н.И. Валенцева, Е.И. Манина. – Москва, 1982. – 104с.
1260367
  Коробова Г.Г. Роль кредита в ускорении научно-технического прогресса / Г.Г. Коробова. – М., 1986. – 125с.
1260368
  Головатенко Евгения Кузьминична Роль кредита в ускорении технического прогресса и увеличении производства товаров народного потребления (на прим. предприятий Украинской ССР) : Автореф... наук: 08.00.10 / Головатенко Евгения Кузьминична; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1972. – 32л.
1260369
  Агаджанов А. Роль кредита и формировании производственных фондов колхозов. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Агаджанов А.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 22л.
1260370
  Пруський С. Роль кредитних бюро в інфраструктурі банківського кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 181-185. – ISSN 1815-3232
1260371
  Хомутенко А. Роль кредитних спілок небанківського фінансового ринку Одещини / А. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто значення та роль кредитних спілок на небанківському ринку Одещини. Досліджено розвиток кредитних спілок на Україні в цілому та на Одещині зокрема. Проаналізовано динаміку зростання депозитів, кредитів та активів кредитних спілок ...
1260372
  Ярковий А.О. Роль кредитних спілок у розвитку фермерських та особистих селянських господарств України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1260373
  Височанський В.Ю. Роль кредитних спілок у стимулюванні сталого розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 157-168. – (Економіа ; Вип. 25)
1260374
  Клебан О.Д. Роль кредитних спілок у фінансово-кредитній системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 114-120. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1260375
  Мазукабзова Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1260376
  Дрозд Н.В. Роль кредитно-фінансових установ у розвитку ринку фінансового капіталу України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 107-120
1260377
   Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств / О.О. Непочатенко, Р.П. Мудрак, П.К. Бечко, О.А. Непочатенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6792
1260378
  Аванесова І.А. Роль кредитної діяльності банків у становленні ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені результати дослідження взаємозв"язку між основними макроекономічними показниками еко-номіки України та вимогами банків за кредитами, наданими ними в економіку України. З метою проведення дослідження були використані данні офіційної ...
1260379
  Новіцька І.В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 125-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1260380
  Ленда О.О. Роль кредитної політики банку у системі управління кредитними ризиками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 447-449. – ISBN 978-966-188-219-4
1260381
  Оруджиев И.А. Роль кредитных отношений в повышении эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Оруджиев И.А.; Рост.ин-т нар.хоз. – Ростов н/Д, 1974. – 27л.
1260382
  Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 96-102. – Бібліогр.: 10 назв
1260383
   Роль кремния в клинико-патогенетических построениях системной склеродермии / О.В. Синяченко, В.Я. Микукстс, Е.Д. Егудина, М.В. Ермолаева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1605-7295
1260384
  Омельченко К.Ю. Роль крестьянского (фермерского) хозяйства в обеспечении эфективной экономической деятельности аграрного сектора // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 79-83. – ISSN 0131-7741
1260385
  Рафа Н.К. Роль крестьянства в кубинской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Рафа Н.К.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1971. – 20л.
1260386
  Шепітько В.Ю. Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 355-370. – ISSN 1993-0909


  Застосування криміналістичних та судово-експертних знань є необхідною передумовою розслідування злочинів на локальному та національному рівні. Без застосування криміналістичних та судово-експертних знань розслідування в межах кримінального процесу стає ...
1260387
  Сердюк П. Роль кримінально-правових засобів у забезпеченні духовно-моральної безпеки суспілства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1260388
  Петренко Н.В. Роль Кримського гірського клубу в розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства (друга половина XIX - початок XXI століття) // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 287-295
1260389
  Яблоновська Н. Роль кримськотатарських видань у вирішенні проблеми самоназви свого народу // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 24-29


  У статті розглядається роль кримськотатарських друкованих ЗМІ в к розв "язанні проблеми самоназви кримськотатарського народу. Роль крымскотатарских изданий в решении проблемы самоназвания своего народа. В стсатье рассматривается роль крымскотатарских ...
1260390
  Вишневська А.О. Роль криптовалюти для інноваційної економіки України та світу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1260391
  Забчук Г. Роль криптовалюти у розвиток економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 113-119. – ISSN 2410-0706
1260392
  Лазаренко Е.К. Роль кристалломорфологии в практике геологических исследований и при оценке качества минерального сырья / Е.К. Лазаренко, З.В. Бартошинский. – Львов : [б. и.], 1966. – С. 464-473
1260393
  Родчанин К.Г. Роль критики и борьбы мнений в развитии естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Родчанин К.Г.; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28 с.
1260394
  Гордон В.М. Роль критики и самокритики в борьбе за переход от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гордон В. М. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 16 с.
1260395
  Зиборов Р.Г. Роль критики и самокритики в развитии большевистской партии и советского общества : Автореф... канд. ист.наук: / Зиборов Р.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
1260396
  Кулиниченко В.А. Роль критики и самокритики в управлении социалистическим обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кулиниченко В.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1968. – 16л.
1260397
  Даниленко І В. Роль критики і самокритики в соціалістичному суспільстві / І В. Даниленко, . – К, 1977. – 47с.
1260398
  Дзюбинська О.В. Роль кругової економіки в нарощенні ресурсного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 219-224 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1260399
  Николаев Ю.В. Роль крупномасштабного взаимодействия акеана и атмосферы в формировании аномальной погоды / Ю.В. Николаев. – Л,, 1981. – 51с.
1260400
   Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. – М, 1986. – 143с.
1260401
  Кавтиш О.П. Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств / О.П. Кавтиш, Я.Г. Прокопенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 128-137. – ISSN 2310-5534
1260402
  Грищук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці / А. Грищук, А. Осіпчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 108-112. – ISSN 2078-5860
1260403
  Фесенко С.Г. Роль культури педагога у системі освіти гуманістичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1260404
  Черненко А.О. Роль культурних реплікаторів для розуміння релігійних ідей // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 75-78
1260405
  Відьменко М.О. Роль культурних цінностей у мотивації девіантної поведінки особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1260406
  Клепар М.В. Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 102-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1260407
  Слободянюк Петр Яковлевич Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материал. УССР в годы XI и начала XII пятилеток) : Дис... историч.наук: 09.00.02 / Слободянюк Петр Яковлевич; Ин-т им. А.Е.Корнейчука. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.174-202
1260408
  Слободянюк П.Я. Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материалах Украинской ССР в годы 11 и начала 12 пятилеток) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 09.00.02 / Слободянюк П.Я. ; КГУ. – Киев, 1988. – 24 с.
1260409
  Карпович О.Г. Роль культурно-цивилизационного фактора в современных международных конфликтах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1192-1204. – ISSN 1812-8696
1260410
  Бех К. Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 253-254
1260411
  Зернецька О. Роль культурної політики Австралії у створенні позитивного іміджу країни у світі // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 48-55. – ISSN 2663-2675
1260412
  Мафуа Нельсон Клемен Роль культурных преобразований в социальном переустройстве стран тропической Африки в 80-х годах : Автореф... канд. философ.наук: 23.00.03 / Мафуа Нельсон Клемен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
1260413
  Савко Н.П. Роль культурро-просветительных учреждений в повышении культурного уровня сесльких туржеников в процессе строительства коммунизма (на матер. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Савко Н. П.; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1260414
  Урнов М.Ю. Роль культуры в демократическом транзите // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-17. – ISSN 0869-0499
1260415
  Муравьев Виктор Викторович Роль культуры в сдерживании военных конфликтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 2073-9702
1260416
   Роль культуры в совершенствовании развитого социализма. – М, 1986. – 95с.
1260417
  Бабосов Е.М. Роль культуры в формировании личности / [Е.М. Бабосов, Г.Н. Соколова, А.П. Ждановский и др.] ; науч. ред. Е.М. Бабосов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 187 с.
1260418
  Карелін М. Роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді / М. Карелін, М. Норенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 145-156. – ISSN 2077-1827
1260419
  Діколь-Кобріна Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 11/12 (140/141). – С. 45-50. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1260420
   Роль куратора групи в організації позанавчальної виховної роботи в закладі вищої освіти / С. Бахомент, А. Бляшевська, Л. Боремчук, О. Троцюк // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 66-72. – ISSN 2415-8143
1260421
  Зябрева С.Е. Роль куратора групи у вихованні громадянськості студентів вищих навчальних закладів. / С.Е. Зябрева // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 130-137.
1260422
  Альльнов О.М. Роль куратора у формуванні особистості студента як професіонала, громадянина, патріота у студентському колективі / О.М. Альльнов, Ю.В. Мельник // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 9-14. – ISSN 2521-6449
1260423
  Тужинская Гелена Роль курса коммунизма в формировании политической культуры студентов. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тужинская Гелена; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.134-147
1260424
  Тужинска Гелена Роль курса научного коммунизма в формировании политической культуры студентов : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Тужинска Гелена; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
1260425
  Мельниченко Б. Роль курсу "Політична система" у громадянському вихованні учнів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-20
1260426
  Русинка І. Роль курсу "психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 42-51. – ISSN 1682-2366


  Привертається увага до важливості курсу "Психологія" у підготовці студентів до майбутньої практичної професійної діяльності.
1260427
  Головай І. Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 199-201
1260428
  Довбня Л. Роль Л.А. Булаховського в історії українського мовознавства / Л. Довбня, Т. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 25-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті аналізується внесок доктора філлогічних наук, професора, академіка АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, Заслуженого діяча науки УРСР Л.А. Булаховського в історію становлення і розвитку славістики загалом та української мовознавчої науки ...
1260429
  Данилов В.В. Роль лазерной техники в разработке новейших технологий / В.В. Данилов, И.П. Пугач // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1260430
  Варбанець Павло Анатолійович Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Варбанець П.А.; НАНУ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1260431
  Носенко Е.Н. Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 25-31. – ISSN 2413-550Х
1260432
  Виговська Тетяна Роль ландшафтного дизайну в благоустрої міста / Виговська Тетяна, Рябцева Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 23-24 : фото. табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1260433
  Костюк А.В. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 175-178
1260434
  Суслова Ю.И. Роль латинизмов в формировании словообразовательных типов на книжной основе во французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Суслова Ю.И. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 13 с.
1260435
  Габовда А.М. Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 528-533. – ISBN 978-966-2303-00-1
1260436
  Стецюк Е. Роль Латинской Америки в современной внешнеполитической стратегии КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 44
1260437
  Компанец Татьяна Михайловна Роль латинской орнитологической лексики в формировании современных европейских языков : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Компанец Татьяна Михайловна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.172-182
1260438
  Амеліна С.М. Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологів / С.М. Амеліна, В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 45-53. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1260439
  Компанець Тетяна Михайлівна Роль латинської орнітологічної лексики у формуванні природничо-наукової термінології сучасних європейських мов : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.19 / Компанець Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1260440
  Пасічник Д.І. Роль Левка Лук"яненка у створенні Української робітничо-селянської спілки // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 108-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1260441
  Виноградова О. Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії / О. Виноградова, П. Янчук, О. Пасічніченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 139-142. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1260442
  Черниш Т.О. Роль лексикалізації граматичних утворень у формуванні семантичної структури історико-етимологічного гнізда (ад"єктивні утворення з коренем псл. *kyp) // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 78-83. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  На матеріалі гнізда слов’янської лексики з коренем псл. *kyp- автор розглядає роль процесу лексикалізації (ад’єктивізації дієприкметників) у формуванні семантичної структури цього історико-етимологічного утворення. Подібні процеси, які супроводжувалися ...
1260443
  Адамович А.Є. Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)


  "У статті розглядається один із компонентів мовної/мовленнєвої компетентності, яка є одним з основних аспектів у професійній підготовці. Метою даного дослідження є аналіз особливостей мовної культури студентів, а саме лексикографічних знань, потреби ...
1260444
  Трошина Н.Н. Роль лексических эквивалентов при передаче стилистической структуры текста при переводе // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 76-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 28 п. – ISSN 1562-1391
1260445
  Лепина Р.А. Роль лексического поворота в семантико-синтаксической организации предложения : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Р. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 162л. – Бібліогр.:л.140-162
1260446
  Балясная Людмила Юрьевна Роль лексического повтора в организации предложения и текста. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Балясная Людмила Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1260447
  Лепина Раиса Алексеевна Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Раиса Алексеевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л.
1260448
  Жень Хулянь Роль лексичної пресупозиції у розумінні значення слова (на прикладі модального прислівника [слово китайською мовою]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю написано в руслі розробки поняття лексичної пресуппозиції, якому до сьогоднішнього дня лінгвісти приділяють замало уваги. Використовуючи окличні речення з модальним прислівником [слово китайською мовою] як приклад і спираючись на поняття ...
1260449
  Алексеев М.Н. Роль лекции в формировании убеждений / М.Н. Алексеев. – Москва, 1981. – 63с.
1260450
  Жданова А.А. Роль лекций в идейно-политическом воспитании / А.А. Жданова. – М, 1983. – 64с.
1260451
   Роль лекций в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1987. – 24с.
1260452
  Афонин Н.С. Роль лекций в формировании общественной психологии / Н.С. Афонин. – Москва, 1981. – 64 с.
1260453
  Борисов Е.Ф. Роль лекций в формировании экономического мышления / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1986. – 62с.
1260454
  Петрунев В.П. Роль лекционной пропаганды права в профилактике правонарушений / В.П. Петрунев. – Москва, 1976. – 54 с.
1260455
  Опанасенко В. Роль лекції у педагогічній діяльності П.К. Загайка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 155-157. – ISSN 2524-2474
1260456
  Донцова А.И. Роль Ленина и Коммунистического интернационала в идеологическом и организационном укреплении Коммунистической партии Германии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донцова А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1260457
  Григорьев А.Н. Роль ленинско-сталинской газеты "Правда" в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16л.
1260458
  Сидоркин И.И. Роль Ленинского комсомола в осуществлении аграрной политики КПСС на современном этапе (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоркин И.И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 21л.
1260459
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организаций на Украине (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шустик М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1260460
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организций на Украине (1900-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Шустик М.В.; КГУ. Ин-тут повыш. квалиф. препод. общ. наук. – Киев, 1966. – 308л.
1260461
  Мизгирева В.Ф. Роль ленинской "Искры" в работе за союз рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мизгирева В.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1260462
  Клепикова В.И. Роль ленинской "Искры" в развитии идей и принципов пролетарского интранационализма. / В.И. Клепикова. – М, 1963. – 81с.
1260463
  Ефремова О.И. Роль ленинской "Искры" в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1980. – 118 с.
1260464
  Шанидзе В.В. Роль ленинской национальной программы и политики в созданнии и упрочении союза рабочего класса и крестьянства Грузии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Шанидзе В.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1971. – 23л.
1260465
  Соловьева А.Е. Роль Лениского зачета в коммунистическом вопитании студентов / А.Е. Соловьева, А.Г. Эфендиев. – Москва, 1979. – 61с.
1260466
  Пентковська В.В. Роль Леніна в створенні СРСР. / В.В. Пентковська. – Київ, 1957. – 80с.
1260467
  Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод : Монография / Н.А. Воронков; Крестовский О.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 286 с.
1260468
  Бацевич Наталія Роль летких сполук у формуванні і перетворенні лавових потоків деяких стратифікованих одиниць Ратно-Камінь-Каширської площі (трапова формація венду Західної Волині) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 62-64. – Бібліогр.: с. 64. – ISSN 0869-0774
1260469
  Тирранен Ляля Степановна Роль летучих метаболитов в межмикробном взаимодействии / Тирранен Ляля Степановна; Отв. ред. И.И.Гительзон. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 102с.
1260470
  Мудрецов О.В. Роль лжецаревича Сімеона в політиці Запорізької Січі у 1673-1674 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 71-75. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1260471
  Смід Ашраф Роль Ливии в реформировании Организации африканского единства и ее преобразовании в Африканский союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 186-188
1260472
  Гайтинов А.Ш. Роль лидирующих частиц в неупругих пион-нуклонных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гайтинов А.Ш.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1260473
  Можаева Елена Александровна Роль лизосомального аппарата нейтрофилов крови в формировании адаптационного синдрома в условиях дисбаланса инсулина : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.13 / Можаева Елена Александровна; Луганск. госуд. педагогический ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Луганск, 1998. – 151л. – Бібліогр.:л.125-151
1260474
  Драчук Л.Г. Роль лимбической области коры головного мозга в регуляции всасывательной функции тонкого кишечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Драчук Л.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 27л.
1260475
  Никитина И.В. Роль лимбической системы мозга в организации гормональных каретов на фоне "реалистической" модели нейрогенного стреса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никитина И. В.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 25л.
1260476
  Ивкина К.Л. Роль лимфатических образований в регуляции состава микрофлоры кишечника : Автореф... канд. биолог.наук: / Ивкина К.Л.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса. – 16 с.
1260477
  Рзаев Н.А. Роль лимфатической системы в регуляции белкового обмена между кровью и тканями : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Рзаев Н. А. ; АН АзССР , Объед. совет От-ния биол. наук. – Баку, 1967. – 47 с. – Бібліогр.:с.46-47
1260478
  Слудская А.И. Роль лимфоидных органов в некоторых гистогенических процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 099 / Слудская А.И.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1969. – 12л.
1260479
  Медведев Борис Иванович Роль липидов биомембран митохондрий в радиационном нарушении транспорта ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Медведев Борис Иванович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1260480
   Роль липидов в метаболическом эффекте гормонов. – Ташкент : Фан, 1990. – 194с.
1260481
  Кулик М. Роль Лисенка в становленні української національної музичної культури / Михайло Кулик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 119-125
1260482
  Кулиняк М. Роль Лисенка у розвитку української класичної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 6-9. – ISSN 2224-0926
1260483
  Янкунас С. Роль листовок КП Литвы в распространении влияния партии в массах в годы фашистской диктатуры (XII.1926-VI.1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Янкунас С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 19л.
1260484
  Минина Е.Г. Роль листьев в сексуализации растений. / Е.Г. Минина, С.В. Кушниренко
LXIV. – 1949. – 261-264с.
1260485
  Борев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе / Ю.Б. Борев. – М., 1979. – 63с.
1260486
  Имангулиева Н А. Роль литературных взаимосвязей в формировании новой арабской литературы (на мат. творчества писателей "сироамериканской школы") : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.08, 10.01.06 / Имангулиева А.Н.кызы; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1988. – 48л.
1260487
  Тимченко О.В. Роль литературных реминисценций в рассказе В.Я. Брюсова "Только утро любви хорошо" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 171-181. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1260488
  Мусаев К.М. Роль литературных связей в становлении и развитии лезгинской совтеской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мусаев К.М.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1973. – 19л.
1260489
  Ширалиев М.И. Роль литературы в преодолении религиозных пережитков. (По материалам азербайдж. советской литературы) : Автореф... канд. философ.наук: / Ширалиев М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1260490
  Полунин Г.В. Роль литологии, подземных вод и растительности в формировании долин рек Сахалина : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.693 / Полунин Г.В. ; Мин-во геологии и охраны недр РСФСР , Сахалинское территориальное управление. – Южно-Сахалинск, 1972. – 22 с.
1260491
   Роль литолого-стратиграфического, структурного и палеогеографического факторов в формировании месторождений полезных ископаемых на северо-западе РСФСР : Труды. – Москва, 1978. – 119с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1260492
  Пырин А.Г. Роль личного подсобного хозяйства как фактора социальных различий внутри рабочего класса. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Пырин А.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 20л.
1260493
  Столяров И.И. Роль личного потребления в социалистическом воспроизводстве / И.И. Столяров. – Горький, 1973. – 192с.
1260494
  Курбанов С. Роль личного примера учителя в коммунистическом воспитании школьников (на материале школ Туркменистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.370 / Курбанов С.; МНО ТССР Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 28л.
1260495
  Проскурин В.К. Роль личного фактора в повышении эффективности социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Проскурин В.К.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1260496
  Панфилов А.П. Роль личного фактора производства в развитии экономического строя социализма. / А.П. Панфилов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 155с.
1260497
  Хабалов К.С. Роль личногод подсобного хозяйства колхозников воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.0.01 / Хабалов К.С.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1260498
  Тойнби А.Дж. Роль личности в истории / Арнольд Дж. Тойнби ; [пер. с англ. : Е. Доброхотовой-Майковой, И. Майгуровой]. – Москва : Астрель, 2012. – 222, [2] с. – ISBN 978-985-18-1259-8
1260499
  де Ландшир К. Роль личности в политике на примере Евросоюза / Ландшир К. де, Ю. Мидлхоф // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 25-35. – ISSN 0321-2017
1260500
  Константинов Ф.В. Роль личности и народных масс в истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 40с.
1260501
  Чурикова А.Е. Роль личностного фактора в процессе политических переговоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-121. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1260502
  Гусев А.Н. Роль личностной саморегуляции в решении пороговой задачи: психофизический и дифференциально-психологический анализ / А.Н. Гусев, С.А. Емельянова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-93. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1260503
  Прогний Г.И. Роль личных услуг в рациональном использовании свободного времени. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Прогний Г.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1978. – 23л.
1260504
  Скороход Ю.С. Роль ліванської дипломатії в створенні Ліги Арабських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 198-204


  В статті аналізуються особливості позиції Лівану на багатосторонніх переговорах арабських держав в Каїрі, метою яких було створення Ліги арабських держав. Особлива увага приділена дослідженню чинників, які мали визначальний вплив на формування позиції ...
1260505
  Візьонок В.В. Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931
1260506
  Корконос Ю.В. Роль лізингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств країни // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 133-139
1260507
  Дунай П. Роль лізингу в забезпеченні й оновленні машинно-тракторного парку як основи розвитку продуктивних сил АПК / П. Дунай, О. Дунай // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 41-42. – ISBN 966-654-173-4
1260508
  Можаєва О.О. Роль лізосомального апарату нейтрофілів крові у формуванні адаптаційного синдрому в умовах дисбалансу інсуліну. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Можаєва О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1260509
  Гонтаренко П.І. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці майбутніх менеджерів туризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 148-154
1260510
  Андрусь Л.А. Роль лінгвопрагматичних основ у створенні питальних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-12. – ISBN 966-638-142-7
1260511
  Могилевич Борис Романович Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних пентидів з клітиною : Дис... канд. біол.наук: 14.00.23 / Могилевич Борис Романович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.131-152
1260512
  Могилевич Б.Р. Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних петидів з клітиною : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.23, 03.00.02 / Могилевич Б.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1260513
  Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 17-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1260514
  Погребняк П.С. Роль лісу в природі і в сільському господарстві. / П.С. Погребняк. – К., 1948. – 56с.
1260515
  Мазоха Г.С. Роль літературно-естетичних поглядів в епістолярії Лесі Українки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1260516
  Шевченко О.О. Роль лоббі в політичному механізмі формування політики США на Близькому Сході // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье исследуется роль сионистского и арабского лобби в политическом механизме формирования ближневосточной политики США. Сделан вывод о том, что американское государство защищает на Ближнем Востоке интересы всей капиталистической системы в целом.
1260517
  Смирнова Е.Д. Роль логико-семантических методов в анализе философских вопросов // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 121-122
1260518
  Сергеев В.И. Роль логистики в обеспечении конкурентоспособности торговой компании // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 24-28
1260519
  Миничкина Нина Васильевна Роль логических приемов мышления в решении творческих задач (на материале доказательства теорем по высшей математике) : Автореф... наук: 13.00.01 / Миничкина Нина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 18л.
1260520
  Скерсите Роль логических форм в процессе познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скерсите Р.-А.-Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1260521
  Лужанська Т.Ю. Роль логістики туризму як науково-практичного напрямку дослідження / Т.Ю. Лужанська, М.В. Гобрей, С.М. Співак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 300-314. – ISSN 2311-8164
1260522
  Равриш О.Б. Роль логістики у функціонуванні транспортної системи західних областей України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 81-86.
1260523
  Мамедов К.А. Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02, 29 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 222, [4] арк. – Додатки: арк. 215-222, [4]. – Бібліогр.: арк. 182-214
1260524
  Мамедов Кянан Алескер огли Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамедов Кянан Алескер огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1260525
  Поповиченко І.В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1260526
  Каширин И.Н. Роль локальных правовых норм в совершенствовании труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Каширин И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 24л.
1260527
  Ткаченко В.Г. Роль Луганського національного аграрного університету у рішенні проблем сучасної економіки // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-10. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1260528
  Росецька Ю.Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1260529
  Верхоглядова Н.І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 81-83
1260530
  Павленко В.І. Роль людського капіталу в розвитку фермерських господарств // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 74-77. – ISBN 978-617-649-035
1260531
  Ходжаян А.Р. Роль людського капіталу у забезпеченні економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 123-124. – ISBN 978-966-188-219-4
1260532
  Грищук Л.А. Роль людського капіталу у забезпеченні економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 238-245. – (Економічна ; Вип. 1)
1260533
  Красота О.В. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 138-143


  Розглядається категорія "людського капіталу" як головного чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової економічної кризи, рівні його аналізу, види інвестицій в людський капітал та віддачу від нього, проблеми та ...
1260534
  Ротань Н.В. Роль людського капіталу у розвитку економіки регіону // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 65-70. – ISSN 2307-4752


  В статті проведено дослідження вагомості людського капіталу та його ролі у розвитку економіки регіону.
1260535
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50.
1260536
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 46-48, 49
1260537
  Перович Д.М. Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 232-237. – ISSN 2078-6670
1260538
  Грищук О.В. Роль людської гідності у реформуванні судової системи України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7096-97-8
1260539
  Гривул Т. Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 74-79. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1260540
  Бурдин С.М. Роль М. В. Ломоносова в создании естественно-научной терминологии в русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдин С. М.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1260541
  Подобна Є. Роль М. Дмитрієва в громадському житті та розвитку української преси початку ХХ століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 370-376. – ISBN 978-966-2410-25-9
1260542
  Курченко Т.Є. Роль М. Радвані у реформуванні архівної справи Закарпаття в період Першої Чеської Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 69-73
1260543
  Чуткий А.І. Роль М.В. Довнар-Запольського в підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 297-308. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1260544
  Панченко О.П. Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї / О.П. Панченко, В.А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 297-303. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1260545
  Рябухин Г.Е. Роль М.В. Ломоносова в развитии геологии / Г.Е. Рябухин. – Москва : Правда, 1951. – 22с.
1260546
  Журба О. Роль М.Д. Іванишева у фомуванні археографічних поглядів В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 82-85. – ISBN 5-7702-0821-X
1260547
  Акименкова А.И. Роль М.И. Калинина в политическом просвещении масс в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. ... канд. ист. наук: / Акименкова А.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М. Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1260548
  Галицька Роль М.І. Зібера у розробці теоретико-методологічних засад статистичного спостереження / Галицька, БЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та методологічним аспектам внеску М.І.Зібера у розробку основ статистичного спостереження. The article discusses contribution of M.I.Ziber to theory and methodology of statistical observation.
1260549
  Савич В. Роль М.І. Туган-Барановського у формуванні українських фінансових установ за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 220-224. – ISBN 966-7060-54-1
1260550
  Мотренко Т.В. Роль М.О. Бакуніна в поширенні гегельянства в Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї відомого російського мислителя М. Бакуніна та його роль у поширенні гегелівської філософії в Росії. This article is about ideas of famous Russian thinker M. Bakunin and his role in dissemination of Hegel"s philosophy in ...
1260551
  Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.:с.18
1260552
  Біленький Сергій Геннадійович Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : Дис....канд.істор.наук:09.00.12 / Біленький Сергій Геннадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.158-176
1260553
  Крячок М. Роль М.П. Василенка у культурно-освітній розбудові в Українській Державі // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 163-164
1260554
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1260555
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1260556
  Юр М. Роль М.Ф. Біляшівського у збереженні української селянської матеріальної культури: колекція мальованого дерева // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 24-28. – ISBN 966-8914-06-6
1260557
  Нестуля О.О. Роль М.Ф. Біляшівського у створенні музею Ф.Р. Штенгеля у с. Городок на Волині / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 257-264
1260558
  Галицька Е.В. Роль М.Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення демографічних подій відомим вченим ХІХ ст. Миколою Християновичем Бунге. Theoretical and methodical aspects of studying the demographic actions by well-known scientist of XIX century M. Bunge is ...
1260559
  Гринчуцький В.І. Роль М.Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці ХІХ ст.) / В.І. Гринчуцький, Т.Б. Пиндус // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 245-253. – ISSN 0320-4421
1260560
  Коренєва Н.А. Роль М.Х. Бунге у розвитку вітчизняної статистики: започаткування соціологічного напряму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зосереджена увага на розкритті внеску М.Х. Бунге у розвиток вітчизняної статистики, а саме на визначеннях предмету науки та розроблених ним принципах масового статистичного спостереження. This article is indented to illustrate the contribution of M. ...
1260561
  Новікова І.Є. Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається роль М.Х. Бунге як вченого та фінансиста-практика у становленні вітчизняної банківсь-кої системи ринкового типу. M. Ch. Bunge"s role in the formation of native bank system on the market principles is discovered in article.
1260562
   Роль МАГАТЕ у забезпеченні режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 45-65.
1260563
  Котенко Т.В. Роль магдебурзького права в становленні правової системи України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 38-40. – ISBN 978-966-361-602-5
1260564
  Шевченко В.К. Роль магматизма в формировании морфоструктур горных областей (на прим. Н. Приамурья, Зап. Приохотья и Юго-Зап. Забайкалья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Шевченко В. К.; Геораф. фак. – М., 1971. – 32л.
1260565
   Роль магматизма в эволюции литосферы. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
1260566
  Джафаров А.А. Роль магматизма и метасоматизма в формировании Магринского плутона : Автореф... канд. геол.наук: / Джафаров А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1260567
  Меньшов О. Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму грунтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у формуванні магнетизму ґрунтів є важливим у контексті вивчення незабруднених та незмінених фонових ґрунтових покривів. Мова йде про генезис магнітних властивостей, розвиток носіїв магнетизму у процесі ...
1260568
  Меньшов О. Роль магнітних методів при дослідженні територій ущільнених порід-колекторів нафти і газу: постановка завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-49. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Одним із можливих шляхів підвищення видобутку вуглеводневої сировини власного походження в Україні є залучення джерел ущільнених колекторів нафти і газу. Актуальність цього напряму для країни підтверджується низкою рішень РНБО, розпорядженнями Кабінету ...
1260569
   Роль магнію в корекції післяопераційної гіпокальціємії / Квітка, В.О. Паламарчук, С.В. Земсков, В.А. Смоляр // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 40-44. – ISSN 1818-1384


  Виявлено прямо пропорційні зв’язки між змінами рівня ПГ, іонізованого кальцію та магнію. Доведено, що некоригована гіпомагніємія у ранній післяопераційний період може бути предиктором клінічних виявів гіпопаратиреозу. Корекція рівня сироваткового ...
1260570
  Шевченко В.Е. Роль макета в структурі періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 92-99


  У статті розглядаються особливості верстки, модульної структури друкованих періодичних видань, специфіка оформлення і структури журналів та газет. The article is devoted to features of make-up, modular construction of periodicals, specificity of ...
1260571
  Котова Н.В. Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно / Н.В. Котова, О.О. Старець, Т.М. Хіменко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 61-65. – ISSN 2226-1230
1260572
  Федишин І.Б. Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 31-37. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1260573
  Нагірна В.П. Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1260574
  Мамедова Дилара Мустафа кызы Роль малоактных пьес в истории азербайджанской драматургии (19 век и начало 20 века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедова Дилара Мустафа кызы; Ин-т лит-ры им. Низами. – Баку, 1981. – 26л.
1260575
  Ворохалина Л.П. Роль малого бизнеса в решении социально-экономических проблем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 21-24. – ISSN 1728-8878
1260576
  Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-16
1260577
  Князькова В.Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податкове стимулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 88-93


  Розглянуто роль малого підприємництва в становленні та розвитку ринкової економіки. Охарактеризовано зміни в застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні внаслідок її реформування.
1260578
  Міца В.В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6814
1260579
  Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні : інноваційний розвиток / М. Бутко, О. Попело // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 49-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1260580
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамиллярных тел в условно-рефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Дис... канд. биолог.наук: 09.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; Черкс. пед. ин-т. – К, 1986. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
1260581
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамилярных тел в условнорефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1260582
  Ряховская Н.Н. Роль марганца в повышении эффективности минеральных удобрений и продуктивности яровой пшеницы : Автореф... канд. биолнаук: / Ряховская Н. Н.; Ульян. с. х. ин-т. – Ульяновск, 1965. – 19л.
1260583
  Сахарова О.В. Роль марганца в световой и темновой реациях превращения ксантофиллов : Автореф... канд. биол.наук: / Сахарова О. В.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1967. – 29л.
1260584
  Невмержицька М.В. Роль маргінальності у формуванні конкурентоздатності та конкурентоздатності особистості в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 146-156
1260585
  Делкарт Л. Роль маркетинга в банковской деятельности - одна из главных // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 6-8
1260586
  Пушкар О.І. Роль маркетингових досліджень ринку в забезпеченні зростання національної економіки / О.І. Пушкар, Л.Ф. Бондаренко, Л.П. Хиль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 448-456. – ISSN 2222-4459
1260587
  Храпкіна В.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств / В.В. Храпкіна, К.В. Кузнєцова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 64-72. – ISSN 2411-4413
1260588
  Ус І М. Роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності відносин підприємства з партнерами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 428-432. – ISSN 2222-4459
1260589
  Теребух А.А. Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 189-192. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1260590
  Сторублева С. Роль маркетингових комунікацій в розвитку підприємницької діяльності в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 50-52


  Основними інструментами маркетингових комунікацій є реклама, персональні продажі, пропаганда збуту тощо. Реклама розглядається як основна складова та інформаційна сила маркетингових комунікацій.
1260591
  Севрук І.М. Роль маркетингових комунікаційних технологій у забезпеченні просування експорту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 417-425. – ISSN 2222-4459
1260592
  Рогачевський О.П. Роль маркетингового підходу в ефективному управлінні медичним закладом вищої освіти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 428-445. – ISSN 2413-9998
1260593
  Двуліт З. Роль маркетингової логістики в діяльності транспортно-експедиторського підприємства / З. Двуліт, Ю. Стасів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 36-45. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1260594
  Шевченко А.В. Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств / А.В. Шевченко, О.Р. Віленський, Л.С. Пустовойт // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 70-74
1260595
  Вакуленко Ю.В. Роль маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств / Ю.В. Вакуленко, А.С. Олійник, В.М. Чернега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1260596
  Папп В.В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб"єктів туристичного бізнесу / В.В. Папп, І.І. Благун, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 473-477. – ISSN 2222-4459
1260597
  Андрєєва Н.М. Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 11-18. – ISSN 2313-4569
1260598
  Мордвінцева Т.В. Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 55-58 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1260599
  Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості його застосування в онлайн-діяльності бібліотек. З"ясовано переваги його викрористання, проаналізовано закордонний досвід у цій сфері.
1260600
  Ковальська М.С. Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 175-184. – ISSN 2312-6825
1260601
  Корнєєв В.М. Роль маркованої лексики у створенні емоціогенної структури тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 85-86
1260602
  Самедов В.Ю. Роль марксизма в развитии биологии / В.Ю. Самедов. – Баку, 1950. – 130с.
1260603
  Рзаев С.М. оглы Роль марксистско-ленинского мировоззрения в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рзаев С. М. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1976. – 26с.
1260604
  Рябов Н.П. Роль марксистско-ленинского мировоззрения в развитии социальной активности рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябов Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19с.
1260605
  Буйначев К.Д. Роль марксистско-ленинского философского образования в формировании коммунистического мировоззрения масс : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Буйначев К. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1973. – 28л.
1260606
  Полозов С.Н. Роль марксистско-ленинской идеологии в движении народных масс : Автореф... канд. философ.наук: / Полозов С.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. Кафедра философии. – Москва, 1953. – 14 с.
1260607
  Багдасаров К.А. Роль марксистско-ленинской идеологии в развитии социалистического образа жизни / К.А. Багдасаров ; отв. ред. Х.Н. Момджян ; АН ТССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1986. – 186, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-187
1260608
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов обществвенного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24с.
1260609
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24л.
1260610
  Лынко В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменения характера их действия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынко В. А.; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 191л.
1260611
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24л.
1260612
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1260613
   Роль марксистско-ленинской партии в нравственном развитиии общества. – Ленинград, 1983
1260614
  Димов Д.В. Роль марксистско-ленинской партии в руководстве социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Димов Д.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1260615
  Петросян А.А. Роль марксистско-ленинской партии в системе социалистического управления обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Петросян А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 29л.
1260616
  Варгин Л.И. Роль марксистско-ленинской теории в деятельности КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Варгин Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 26л.
1260617
  Мерзон С Л. Роль марксистско-ленинской философии в развитии советской науки при переходе от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мерзон Л.С,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 25 с.
1260618
  Гердт А.А. Роль Мартина Опица в выработке норм немецкого национального языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гердт А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1260619
   Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства : науково-практична конференція, 8 лютого 2005 р.: матеріали. – Київ, 2005. – 136с.
1260620
  Кулик В. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 139-171. – (Політологія і етнологія ; Вип. 27). – ISBN 966-02-3666-2
1260621
  Осецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 86-98. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1260622
  Рева Т.С. Роль масонства в українській політиці // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 152-154
1260623
  Хайтам Н.Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 391-395. – ISSN 2076-1554
1260624
  Фидрус Т.А. Роль массовой борьбы в формировании позиции Швеции по отношению к агрессии США во Вьетнаме 1965-1973 гг.м : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Фидрус Т.А. ; МГУ , Истор. ф-т , Каф. новой и новейшей истории. – Минск, 1976. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1260625
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Варфоломеева М.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М, 1971. – 25л.
1260626
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР / М.В. Варфоломеева. – Москва, 1974. – 231с.
1260627
  Остапенко Нина Филимоновна Роль массовых крестьянских газет Украинской ССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. 1926-1929 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Нина Филимоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 234л. – Бібліогр.:л.195-234
1260628
  Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Н.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1260629
  Осецкий В.Л. Роль массовых окрытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте" / В.Л. Осецкий, И.Л. Татомир // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 12 (665). – C. 86-98. – ISSN 2522-9311


  "...Показано, какую роль играют массовые открытые онлайн-курсы в организации систмы дистанционного обучения."
1260630
   Роль массовых организаций в развитии общественно-политической и производственной активности трудящихся Урала ( 1917 - 1985 гг. ). – Пермь : ПГУ, 1988. – 137 с.
1260631
  Акперов М.С. Роль математики в познании / М.С. Акперов. – Москва, 1967. – 40с.
1260632
  Митропольский Ю.А. Роль математики в развитии техники / Ю.А. Митропольский, А.Н. Боголюбов. – К., 1984. – 48с.
1260633
  Радзіховська Л.М. Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології / Л.М. Радзіховська, О.В. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С.162-165. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1260634
  Киселева Н.А. Роль математических абстракций в познании действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра диалетич. и ист. материализма. – М., 1957. – 18л.
1260635
  Вовк С.Н. Роль математической теории эксперимента в повышении эффективности инженерных исследований и разработок / С.Н. Вовк, В.А. Вознесенский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1260636
  Файнерман І.Д. Роль математичних досліджень природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1260637
  Свириденко В.М. Роль математичної гіпотези в пізнанні мікроявищ : На матеріалах розвитку нерелятивістської квантової механіки / В.М. Свириденко; АН УРСР, Ін- філософії. – Київ, 1962. – 172 с.
1260638
  Острянин Д.Х. Роль материалистической биологии в борьбе за коммунистическое мировоззрение / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 13-74с.
1260639
  Назаренко А. Роль материально-технического снабжения в обеспечении бесперебойной работы производства // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 48-50 : фото
1260640
  Гасанлы Гасан Махмуд оглы Роль материально-технического снабжения в повышении эффективности использования основных производственных фондов. (На примере нефетепромысл. машиностроения Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.06 / Гасанлы Гасан Махмуд оглы; Азер. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1260641
  Шиловцева Надежда Васильевна Роль материально-технической базы в развитии содержания и характера труда в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шиловцева Надежда Васильевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 22л.
1260642
  Пасечник В.Л. Роль материального стимулирования в перевоспитании осужденных // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 97-103
1260643
  Юлдашев Садыкжан Роль материального стимулирования в повышении производительности труда. (На материалах хлопководческих совхозов Узбекистана) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Юлдашев Садыкжан; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 21л.
1260644
  Султанова Т.Б. Роль материального стимулирования работников в совершенствовании организации общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Султанова Т.Б.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1260645
  Пилипенко В.А. Роль материальной заинтересованности в развитии промышленного производства в период строительства коммунизма. (На материалах машиностроения Донбасса) : Автореф... канд. экон.наук: / Пилипенко В.А.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1967. – 27л.
1260646
  Кулев Г.Б. Роль материальной заинтересованности колозов и колхозников в укреплении и развитии общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кулев Г.Б.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 16л.
1260647
  Китапбаев Б. Роль материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного хозяйства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Китапбаев Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
1260648
  Данчу Константин К. Роль материальных балансов при планировании народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Данчу К.Константин; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1954. – 17л.
1260649
  Коноплев Владимир Петрович Роль материальных и моральных стимулов в достижении высшей производительности труда (на опыте работе речного флота) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплев Владимир Петрович; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 16л.
1260650
  Чобич Я.М. Роль материальных и моральных стимулов в становлении коммунистического труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чобич Я.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1260651
  Харченко В.Е. Роль материальных и моральных стимулов в укреплении социалистической дисциплины труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харченко В.Е.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1973. – 24л.
1260652
  Исхаков И. Роль материальных и моральных стимулов в формировании коммунистического отношения к труду. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исхаков И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
1260653
  Даутов Рашид Даутович Роль материальых и моральных стимулов в повышении эффективности колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Даутов Рашид Даутович; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
1260654
  Валюгин М.А. Роль материльных стимулов в дальнейшем развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валюгин М.А.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л.
1260655
  Федоришин Г. Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 119-127. – ISSN 2312-1246
1260656
  Пясковський Б.В. Роль матеріалістичних традицій у розвиткові вітчизняної математики. / Б.В. Пясковський. – Київ, 1973. – 183с.
1260657
  Бондарєв С.В. Роль матеріалознавства в сучасному світі та історії людства // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (77). – C. 15-18. – ISSN 2413-7405


  Наприкінці 90-х років ХХ сторіччя Ю. М. Таран заснував процес підготовки фахівців за новою для металургії академії спеціальність - з галузі інженерного матеріалознавства, на кафедрі матеріалознавства. Автор є одним з перших випускників НМетАУ за цією ...
1260658
  Шишка І.В. Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря) / І.В. Шишка, А.В. Кудієвський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
1260659
  Лаврук Н.А. Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 200-210. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1260660
  Тихонович А.И. Роль машинно-тракторной старции Украины в коллективизации сельского хозяйства (1929 -- начало 1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонович А. И.; МВО СССР, КГУ, Каф. ист.СССР. – Киев, 1951. – 18 с.
1260661
  Шпак В.А. Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного производства в годы послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1950 гг.) (На примере передовых МТС Харьковской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Шпак В.А. – Киев, 1951. – 28 с.
1260662
  Понировский Ф.И. Роль машинно-тракторных станций в экономике колхозов Марийской АССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Понировский Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
1260663
  Иванов Г.Т. Роль машино-тракторных станций в развитии общественного хозяйства колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Г.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
1260664
  Джелали Д.И. Роль машино-тракторных стинций в повышении производительности труда в колхозах (на матер. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Джелали Д. И.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
1260665
  Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н.І. Синькевич, О.Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 148-156. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1260666
  Герко А.П. Роль машиностроения в формировании народохозяйственного комплекса Западной Сибири : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Герко А.П. ; Сибир. отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 25 с.
1260667
  Гуславський В.С. Роль МВС у формуванні та функціонуванні єдиного правоохоронного простору СНД // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35.
1260668
  Логвиненко М.І. Роль МВС України та структурних підрозділів у системі захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 82-85. – ISBN 978-617-696-925-9
1260669
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль МВФ в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. + Додатки: л.178-190. – Бібліогр.: л.159-177
1260670
  Івлєва І.В. Роль МВФ у глобалізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 20-24.
1260671
  Панфілова Т.О. Роль МВФ як суб"єкта глобального управління в розвитку світової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 48-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
1260672
  Рижко Л.В. Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 38-47. – ISSN 0374-3896
1260673
  Даминов Р.А. Роль меди в возникновении эндемической иктерогемоглобинурии каракульских овец в Юго-Западных Кызылкумах : Автореф... канд. биол.наук: / Даминов Р.А.; АН Киргиз. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 19л.
1260674
  Киреева Н.Я. Роль медиальной зоны дыхательного центра в организации дыхательного акта : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Киреева Н.Я.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – л.
1260675
  Кушик М. Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині XIX-початку ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 67-73.


  У 1890 р. ректором У-ту Св.Володимира було офіційно затверджено наукове клінічне товариство студентів-медиків м. Києва.
1260676
   Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців / І.М. Ткачук, Г.З. Мороз, А.А. Воронко, Т.А. Бібік, Т.О. Гайшун, Н.І. Рум"янцева // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 59-68. – ISSN 2310-4910
1260677
  Юськів Б.М. Роль медіа-пропаганди в умовах "гібридної війни" / Б.М. Юськів, С.В. Хомич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 27-43. – ISSN 2308-6912


  Предметом дослідження стала "гібридна війна", яку веде на Сході України Російська Федерація. Особливістю "гібридної війни" є те, що в ній нарівні з військовими ресурсами активно використовуються ресурси невійськові, насамперед пропагандистські. ...
1260678
  Кремень Т. Роль медіа в політичних процесах у Єгипті // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 30-32. – ISSN 0868-8117
1260679
  Пенчук І.Л. Роль медіа в системі дитячої медіакомпетентності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 78-83. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1260680
  Никоненко Л.В. Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 300-309. – ISSN 2219-2654
1260681
  Осюхіна М.О. Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 98-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1260682
  Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування медіакультури сучасної молоді, визначено та обґрунтовано важливість здобуття медіаосвіти, щоб уміти аналізувати та оцінювати медіатексти, опрацьовувати отриману інформацію, відсіювати зайву, виробляти власний ...
1260683
  Чекалюк В.В. Роль медіафахівців у іміджуванні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 161-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1260684
  Кліменко М.Р. Роль медіації у вирішенні правових конфліктів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 194-197. – ISBN 978-966-7166-36-6
1260685
  Скребцова Н.Д. Роль медоносных пчел в избиратльности оплодотворения главнейших энтомофильных плодово-ягодных и некоторых других сельскохозяйственных культур. : Автореф... канд.биол.наук: / Скребцова Н.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 17л.
1260686
  Матушкин Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных программ, реализующих компетентностную парадигму / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-17. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. Для отражения природы компетенции компетентностно-ориентированные образовательные программы должны опираться на принцип междисциплинарности. Предложены ...
1260687
  Войтович С.А. Роль международно-правовых принципов в формировании международного экономического права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 28-35. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1260688
  Войтович С.А. Роль международно-правовых средств в утверждении прочных межгосударственных экономических связей // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 32-38. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1260689
  Кучер Б.И. Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Кучер Б. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 219л.
1260690
  Кучер Б.И. Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Кучер Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1260691
  Ходжаниязов С.У. Роль международного сотрудничества в совершенствовании педагогических условий деятельности информационно-ресурсного центра университета / С.У. Ходжаниязов, Х.И. Шихова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 29-37. – ISSN 2073-9613
1260692
  Каламкарян Р.А. Роль Международного Суда ООН в деле поддержания международного правопорядка // Международное право и международные организации / ООО НБ-Медиа. – Москва, 2013. – № 1 (13). – С. 92-103. – ISSN 2226-6305
1260693
  Власов М.В. Роль Международного Суда ООН в мирном урегулировании территориальних споров // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 238-253. – ISSN 1560-2893
1260694
  Теперик Д. Роль международной академической мобильности в процессе развития карьеры молодых ученых Европы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 311-318
1260695
  Наумовец А.Г. Роль международной мобильности ученых на разных этапах истории науки Украины / А.Г. Наумовец, А.С. Попович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 128-137. – ISSN 0374-3896


  Охарактеризованы основные тенденции международного сотрудничества ученых НАН Украины и миграция научных работников в последнее десятилетие.
1260696
  Барышников В.Н. Роль международной финансово-экономической помощи Финляндии в войне против СССР 1939 - 1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 59-72. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1260697
  Давыдова Е.Ю. Роль международных договоров, общепризнанных принципов и норм международного права в развитии арбитражного процессуального права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 322-328. – ISSN 1684-2626
1260698
  Рогач А.И. Роль международных корпораций в современной неоколониальной экспансии империализма в развивающихся странах : Дисс... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рогач А. И.; КГУ. – К., 1980. – 221л.
1260699
  Рогач А.И. Роль международных корпораций в современной неоколониальной экспансии империализма в развивающихся странах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Рогач А. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1260700
   Роль международных монополий в мировой экономике : рефер. сб. – М., 1983. – 216 с.
1260701
  Мазурова Е.К. Роль международных организаций в регулировании глобальных экономических процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.34-56. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1260702
  Самхарадзе Д.Г. Роль международных организаций в современных международных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 1812-3910
1260703
  Курысь Н.В. Роль международных соглашений в установлении правосубъектности иностранных лиц в инвестиционно-правовой истории (Историко-правовой аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 70-77. – ISSN 0132-0769
1260704
  Сулейманлы Севда Мазахир кызы Роль международных торговых связей в развитии рынка бытовых товаров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1260705
  Чуквуали Кристина Обиома Роль международных финансовых институтов в решении экономических проблем Африки (на примере стран Западной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.03 / Чуквуали Кристина Обиома; Мин-во образования Украины, Ин-т международных отношений при НУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.189
1260706
  Скобло И И. Роль межклеточного взаимодействия в изменчивости половой ядерной реорганизации у инфузории Paramecium caudatum. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Скобло И.И,; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1260707
  Толыпин Ю.М. Роль межколхозных связей в развитии производственных отношений колхозного сектора. / Ю.М. Толыпин. – М., 1960. – 16с.
1260708
  Забара И.Н. Роль межнародного информационного права в развитии экологической альтернативы современной энергетике // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 159-166. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1260709
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственной кооперации в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кисиль П.П.; КГУ. – К., 1982. – 27л.
1260710
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственной кооперации в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Кисиль П.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1260711
  Кисиль П.П. Роль межхозяйственных коопераций в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кисиль П.П.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 191л. – Бібліогр.:л.174-1991
1260712
  Мазин Г.И. Роль мелиорации в повышении интенсификации производства и ее социально-экономические последствия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мазин Г.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит экон. и основ науч. упр. социал. экон. – Москва, 1971. – 24 с.
1260713
  Жилко В.В. Роль мелиорации в повышении плодородия торфяноболтрых почв (На прим. колхоза "Маяк социализма" : Автореф... канд. с. х.наук: / Жилко В. В.; АН БССР, Ин-т мелиорации, водного и болотного хоз-ва. – Минск, 1955. – 16л.
1260714
  Александрович М.В. Роль мелодичного компонента просодії в оформленні емоційного спонтанного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 3-7
1260715
  Островська Г.В. Роль мембранотропних ефектів в механізмах біологічної дії нейрогіпоізарниїх гормонів. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.11.,03.00.04 / Островська Г.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
1260716
  Островська Галина Віталіївна Роль мембранотропних ефектів в механізмах біологічної дії нейрогіпофізарних гормонів : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.11, 03.00.04 / Островська Галина Віталіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 160л. – Бібліогр.:л.133-160
1260717
  Бондар Б. Роль менеджера в концертно-гастрольній діяльності творчого колективу // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 143-144
1260718
  Колеснікова К.С. Роль менеджменту в діяльності підприємства / К.С. Колеснікова, В.О. Чабаров, І.В. Пащенко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 27-36. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1260719
  Дарел Браун Роль менеджменту в розробці мінімальних стандартів корпоративного управління // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 42-49.
1260720
  Заваріка Г.М. Роль менталітету у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 75-82
1260721
  Маруженко О. Роль мережі інтернет в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
1260722
  Маруженко О. Роль мережі Інтернет в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1260723
  Кадневский Валерий Михайлович Роль местной партийно-советской печати в осуществлении культурной революции в Восточной Сибири (1926-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кадневский Валерий Михайлович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
1260724
  Дзьобак В.С. Роль местной печати в борьбе за осуществление аграрной политики КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Дзьобак В.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 26 с.
1260725
  Елохов П.Л. Роль местной промышленности в социалистическом производстве. (На материалах Перм., Свердл. и Челяб. обл. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: / Елохов П.Л.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1957. – 19л.
1260726
  Шелементьева А.Н. Роль местных бюджетов в хозяйственном и культурном строительстве (на матер. Свердл. обл. за 1959-1967 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Шелементьева А. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1260727
  Халитов Н.А. Роль местных бюджетов в хозяйственном и культурном строительстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Халитов Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 29л.
1260728
  Мусихина З.Н. Роль местных газет в развитии социалистического соревнования трудящихся в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мусихина З.Н.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1260729
   Роль местных органов власти в управлении производством. – М, 1987. – 62с.
1260730
   Роль местных органов власти в управлении территориальным развитием. – М, 1989. – 170с.
1260731
  Бачило И.Л. Роль местных органов государственной власти в развитии народного образования и культуры / И.Л. Бачило. – М, 1959. – 56с.
1260732
  Воробейкова Т.У. Роль местных органов государственной власти Украинской ССР в проведении коллективизации / Т.У. Воробейкова. – Київ, 1967. – 56с.
1260733
  Захаров Я.М. Роль местных партийных организаций в борьбе за ускорение технического прогресса в промышленности на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захаров Я.М.; Академия обществ. наук при ЦК КПСС. К-дра парт. строительства. – М., 1974. – 30л.
1260734
  Сорвина А.С. Роль местных партийных организаций в совершенствовании управления сельскохозяйственным производством на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сорвина А.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. парт. стр-ва. – М., 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1260735
  Пронина В.С. Роль местных Советов в деле предупреждения правонарушителей несовершеннолетних. / В.С. Пронина. – М., 1961. – 109с.
1260736
  Кутафин О.Е. Роль местных советов в коммунистическом строительстве / О.Е. Кутафин. – М., 1976. – 39с.
1260737
  Чернова В.М. Роль местных Советов в общественном коммунистическом самоуправлении / В.М. Чернова. – Алма-Ата, 1963. – 68с.
1260738
   Роль местных Советов в экономическом и социальном развитии городов. – Москва : Московский университет, 1983. – 248 с.
1260739
  Коцур Анатолий Петрович Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50- годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцур Анатолий Петрович; МВ и ССО УССР Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.160-195
1260740
  Коцур А.П. Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коцур А.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
1260741
  Хангельдыев Б.Б. Роль местных Советов депутатов трудящихся в осуществлении крупных гидротехнических сооружений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Хангельдыев Б.Б. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
1260742
  Гусейнов О.Э. Роль местных Советов депутатов трудящихся в укреплении общественного порядка. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гусейнов О.Э.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 35л.
1260743
  Тягушев В.С. Роль местных Советов Мордовии в проведении коллективизации сельского хозяйства (1927-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тягушев В.С. ; Моск. гос. ун-т , Ист. фак. – Москва, 1968. – 22 с.
1260744
  Погорелко В.Ф. Роль местных советов Украинской ССР в осуществлении хозяйственно-организаторской функции советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Погорелко В.Ф.; Объед. совет ин-та филос. и ин-та го-ва и права АН УССР. – К., 1969. – 28л.
1260745
  Воробейкова Т.У. Роль местных советов Украинской ССР в претворении в жизнь ленинского кооперативного плана. (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Воробейкова Т.У.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 36л.
1260746
  Санжиева Людмила Буянтуева Роль местой партийно-советской печати в патриотическом и интернациональном воспитании трудящихся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (На материалах Бурят. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Санжиева Людмила Буянтуева; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 16л.
1260747
  Фролова С.В. Роль метапредметных компетенций в высшем образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 13-16. – ISSN 1726-667Х
1260748
  Ломакович С.В. Роль метатексту в міжособистісній комунікації (на матеріалі художньої прози Юрія Андруховича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 17-27. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 7/8). – ISSN 2078-2551
1260749
  Довганчина Р. Роль метатропів в інтерпретації творів Е. Гемінгвея (на прикладі оповідання "Big two-hearted River") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 109-117


  В статті висвітлюється роль системи метатропів у процесі інтерпретації ідіостилю Е.Гемінґвея на прикладі оповідання "Big Two-hearted River" ("Велика Двосерда річка") в перекладах українською та російською мовами. В статье раскрывается роль системы ...
1260750
  Дудка В.М. Роль метафор у науковому пізнанні (історико-психологічний аспект) / В.М. Дудка, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 101-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Аналізується роль метафори у науковому пізнанні. Застосування метафор сприяє створенню спеціальних образів-посередників, що складають сутність ідеї, яка ще не раціоналізована. Саме ці образи подають певну ідею на конкретному сенсорному рівні пізнання, ...
1260751
  Гриценко Я.В. Роль метафори в арабських пареміях // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 9-17. – ISSN 1682-671Х
1260752
  Настенко С.В. Роль метафори в іспанських віршованих творах доби бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 225-231. – ISBN 966-7825-78-7
1260753
  Заверталюк Н. Роль метафори в ранніх поемах Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1260754
  Кобзар І.М. Роль метафори у створенні образів сучасного інформаційного суспільства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 60-64. – ISSN 2312-4342
1260755
  Бурмістенко Т. Роль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено метафоричні засоби створення портрету політичних діячів Франції на прикладі виступів чинного президента Франції Франсуа Олланда та політичної преси у французьких ЗМІ. Визначено роль системної організації дискурсивного метафоричного поля та ...
1260756
  Кипяткова М.П. Роль метафоры в обогащении и развитии словарного состава современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кипяткова М.П.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 16л.
1260757
  Баранов Георгий Самуилович Роль метафоры в теоретическом познании и репрезентации социальной реальности : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Баранов Георгий Самуилович; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1994. – 36л.
1260758
  Доний Вадим Николаевич Роль метеорного вещества в создании спорадического слоя Е : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.02 / Доний Вадим Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.20-21
1260759
  Валуев Н.Л. Роль методиста, учителя и ученика в олимпиадном движении по географии : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-51. – ISSN 0016-7207
1260760
  Воскресенская О.В. Роль методической работы преподавателя в формировании профессиональной подготовки выпускников // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 54-59 : фото. – ISSN 0016-7126
1260761
  Михнюк М.І. Роль методів навчання у формуванні початкових професійних навичок кваліфікованих робітників за модульними технологіями // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 29-33
1260762
   Роль методологии в развитии науки. – Москва, 1985. – 314 с.
1260763
  Фелсен Л. Роль методологии познания при решении конкретных задач физики и химии : Пер.с англ. / Л. Фелсен, Н. Маркувиц. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1991. – 96 с.
1260764
  Берулова Г.А. Роль методологических оснований в разработке образовательных технологий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 82-95. – ISSN 2073-8528
1260765
  Румлянский П.М. Роль методологических принципов в формировании и развитии специальной теории относительности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1260766
  Маковский Н.А. Роль методологической функции марксистско-ленинской философии в интеграции научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1260767
  Васюта С. Роль методу наочності у розкритті образності поетичного слова на уроках літератури в старших класах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-28.
1260768
  Денисенко О.О. Роль метрополісів у становленні поліцентричних територіальних систем та структуризації простору // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 81-90. – Бібліогр.: 21 назва
1260769
  Исхакова М.Н. Роль механизации в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Исхакова М.Н.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 17л.
1260770
  Халов О.А. Роль механизации в повышении приозводительности труда в хлопкосеющих колхозах : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Халов О.А.; Ан СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
1260771
  Слесарев В.В. Роль механизации сельскохозяйственного труда в развитии социалистического земледелия. : Автореф... канд.экон.наук: / Слесарев В.В.; АН СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
1260772
  Сергеев С.Ф. Роль механизма редукции в обучении и образовании // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 198-205. – ISSN 1811-0916
1260773
  Криводубський В.Н. Роль механізмів магнітної антиплавучості у формуванні "королівської зони" сонячних плям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Для компенсації зумовлених магнітною плавучістю втрат полів у зоні динамопроцесу залучено два механізми магнітної антиплавучості: турбулентний діамагнетизм (g-ефект) і магнітний потік, обумовлений вертикальною неоднорідністю густини плазми ? у ...
1260774
  Васильєв О.М. Роль механізмів прийняття рішень у встановленні ринкової рівноваги // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 85-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1260775
  Бузунов Р. Роль механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу у підвищенні якості освіти (правоохоронна та правозахисна діяльність) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 22-24.
1260776
  Романюк Л.В. Роль механізму оцінки у розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-109. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Дано характеристику оцінки як емоційно-когнітивного утворення. Зроблено висновок, що оцінка виступає первинним психологічним механізмом розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді. Наведені результати вивчення динаміки розвитку психологічних ...
1260777
  Богач П.Г. Роль механоpецептоpов желудка в pегуляции двигательной деятельности тонкого кишечника. // Физиология нервных процессов
1260778
  Костромина А.П. Роль механорецепции кишечника в условно-и безусловнорефлекторном слюновыделении у собак : Автореф... канд. биол.наук: / Костромина А. П.; АН УССР, От-ние биол. наук. – К., 1963. – 18л.
1260779
  Кузьміна І. Роль меценатів у розвитку науки та культури (на прикладі діяльності Ф. Штейнгеля) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 251-257. – ISSN 2519-1942
1260780
  Сікорська І. Роль меценатства та благодійності у становленні бібліотеки // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.119-122


  Чернігівська громадська бібліотека ім. В. Короленка
1260781
  Виздрик В.С. Роль Миколи Міхновського у формуванні національної регулярної армії в добу Центральної Ради / В.С. Виздрик, В.Б. Пехів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 151-162. – ISSN 2313-5603
1260782
  Рейнер М. Роль микориз в питании деревьев. / М. Рейнер, Нелсон-Джонс. – М., 1949. – 236с.
1260783
  Петренко И.А. Роль микофлоры в разрушении натуральной и консервированной древесины при полигонных испытаниях в условиях Средней Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Петренко И.А.; АН СССР. Сибирское от-ние. Объед. Учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1260784
  Баранова Н.А. Роль микробактерий в развитии и биосинтезе витамина В Propionibacterium shermanii : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Баранова Н.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 24л.
1260785
  Иванов М.В. Роль микробиологических процессов в генезисе месторождений самородной серы. / М.В. Иванов. – М., 1964. – 368с.
1260786
  Иванов М.В. Роль микробиологических процессов в генезисе месторождений самородной серы. : Автореф... доктор биол.наук: / Иванов М.В.; АН СССР. Ин-тут микробиологии. – М., 1964. – 41л.
1260787
  Мишустин Е.Н. Роль микробиологического фактора в образовании почвенной структуры / Е.Н. Мишустин, О.И. Пушкинская, 1942. – С. 92-104
1260788
  Джамгырчиева Т.Т. Роль микробного фактора в падеже ягнят в Киргизии / Т.Т. Джамгырчиева; АН Республики Кыргызстан; Ин-т биохимии и физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 148 с. – ISBN 5-8355-0292-3
1260789
  Тулемисова Роль микробных метаболитов в повышении урожайности растений. / Тулемисова, Мазунина, М.М. Кулдыбаев. – Алма-Ата, 1981. – 171с.
1260790
  Каравайко Г.И. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд / Г.И. Каравайко. – М., 1972. – 248с.
1260791
  Камалов М.Р. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд Казахстана. / М.Р. Камалов. – Алма-Ата, 1990. – 134с.
1260792
  Мусич Е.Г. Роль микроорганизмов в извлечении фосфора из агрохимического сырья / Е.Г. Мусич, П.Г. Дульнев, В.П. Ландин // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 144-149. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1260793
  Кузнецов С.И. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в озерах / С.И. Кузнецов. – Москва : АН СССР, 1952. – 300 с.
1260794
   Роль микроорганизмов в круговороте газов в природе. – Москва : Наука, 1979. – 287с.
1260795
   Роль микроорганизмов в круговороте газов в природе. – М, 1979. – 287с.
1260796
  Дацюк Н.М. Роль микроорганизмов в накоплени витаминов в прикорневой зоне и поступлении их в растения : Автореф... канд. биол.наук: / Дацюк Н.М.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1965. – 24л.
1260797
   Роль микроорганизмов в питании растений. – Москва, 1953. – 144с.
1260798
   Роль микроорганизмов в питании растений и плодородии почв. – М, 1969. – 240с.
1260799
   Роль микроорганизмов в экологических функциях почв / Т.Г. Добровольская, Д.Г. Звягинцев, И.Ю. Чернов, А.В. Головченко, Г.М. Зенова, Л.В. Лысак // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1087-1096 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1260800
  Берестецкий О.А. Роль микроорганизмов и корневых остатков в токсикозе садовых почв : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берестецкий О.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1260801
  Коробушкина Е.Д. Роль микроорганизмов и продуктов их метаболизма в раствонеии золота : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Коробушкина Е. Д.; ИркутГУ. – Иркутск, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
1260802
  Ниязова Г.А. Роль микроорганизмов почвы и корневой зоны растений в биогенной миграции цинка и свинца в разных геохимических условиях. / Г.А. Ниязова, С.В. Летунова. – Фрунзе, 1988. – 112с.
1260803
  Калчакеева А. Роль микрофинансового сектора в мобилизации денежно-финансовых средств в Кыргызстане // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 130-135. – ISSN 0207-3676
1260804
  Салманов Мамед Ахад оглы Роль микрофлоры и фитопланктона в продукционных процессах Каспийского моря / Салманов Мамед Ахад оглы. – Москва, 1987. – 213с.
1260805
  Ковальский В.В. Роль микроэлементов в жизни животных в различных зонах СССР / В.В. Ковальский. – Москва, 1957. – 40с.
1260806
  Иозенсон У.П. Роль микроэлементов в искусственном корме при выращивании карпа в прудах. : Автореф... канд. с.-х.наук: 100 / Иозенсон У.П.; Калининград. техн. ин-тут рыбной пром. и хоз. – Рига, 1971. – 34л.
1260807
   Роль микроэлементов в процессе роста и развития растений. – Вильнюс, 1965. – 129с.
1260808
   Роль микроэлементов в сельском хозяйстве. – М, 1961. – 287с.
1260809
  Бакуменко А.К. Роль милитаризации в обеспечении максимальных прибылей промышленными монополиями США/1950-1954 гг./ : Автореф... канд. экон.наук: / Бакуменко А.К.; Акад. наук СССР. – М., 1955. – 19л.
1260810
   Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений : М-лы республиканского симпозиума. – Киев : Наукова думка
Ч.1. – 1976. – 108с.
1260811
   Роль минералогии в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений : М-лы республиканского симпозиума. – Киев : Наукова думка
Ч.2. – 1976. – 111с.
1260812
   Роль минералогии и сопредельных дисциплин в развитии минерально-сырьевой базы СССР : 18-21октября 1976 г. Краткие тезисы докладов к съезду Всесоюзного минералогического общества. – Ленинград, 1976. – 129с.
1260813
  Веденяпин Я.С. Роль минерально-сырьевой базы в индустриализации стран Пиренейского полуострова : Автореф... канд. экон.наук: / Веденяпин Я.С.; Ин- мировой экономики. – М, 1969. – 22л.
1260814
  Коплан-Диск Роль минеральных удобренийв эвтрофировании вод суши / Коплан-Диск. – Л, 1985. – 184с.
1260815
   Роль минеральных элементов в обмене веществ и продуктивности растений. – Москва : Наука, 1964. – 360с.
1260816
  Фокин С. Роль мирового транснационального сектора в формировании конкурентоспособности стран // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская Ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 33-43.
1260817
  Иванов А.И. Роль мировоззрения в творчестве писателя : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Иванов А.И. ; МГУ. – Москва, 1961. – 36 с.
1260818
  Иванов А.И. Роль мировоззрения в творчестве писателя. / А.И. Иванов. – Саратов, 1962. – 388с.
1260819
  Липский Владимир Николаевич Роль мировоззрения в художественном творчестве (по материалам литературно-критической деятельности М.Е.Салтыкова-Щедрина) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Липский Владимир Николаевич ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1981. – 18 с.
1260820
   Роль мировозрения в художественном творчестве. – М, 1966. – 424с.
1260821
  Нагрибельний Я. Роль Мирослава Стельмаховича в становленні й розвитку історії педагогіки в незалежній Україні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 41-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1260822
  Перевертень Н.С. Роль мистецтва в житті особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Рассказ", "Пиита" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 154-160


  У статті на прикладі творів Є. Гребінки "Игрок", "Быль не быль и не сказка", "Рассказ", "Пиита" розкривається проблема впливу мистецтва на долю особистості. Показано, які функції виконує мистецтво в житті героїв, як сприйняття ними мистецтва визначає ...
1260823
  Максимов М. Роль мистецтва в соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена висвітленню проблеми соціалізації особистості засобами мистецтва. Показано, що сучасне соціокультурне середовище, зокрема явища масової культури, не завжди позитивно впливає на формування особистості. Доведено необхідність звернення ...
1260824
  Федорук В.С. Роль мистецтва соціалістичного реалізму у формуванні всебічно розвиненої особи. / В.С. Федорук. – К., 1978. – 48с.
1260825
  Кудін В.О. Роль мистецтва соціалістичного реалізму у формуванні марксистсько-ленінського світогляду / В.О. Кудін. – Київ, 1977. – 48с.
1260826
  Гнатюк Л.Р. Роль мистецтва та значення символу у формотворенні сакрального простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 32-47. – ISSN 2077-3455
1260827
  Чміль Г. Роль мистецтва у соціалізації людини / Г. Чміль, В. Рибалка // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.140-154. – ISBN 966-7653-05-3
1260828
  Шелепова К. Роль митних органів у захисті прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.27-32. – ISSN 1608-6422
1260829
  Рощина Л.О. Роль митрополита Андрея Шептицького в розбудові УГКЦ // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 130-132. – ISBN 966-2980-20-2
1260830
  Гелитович М. Роль митрополита Андрея Шептицького у збереженні українського іконопису // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1260831
  Нікольський Є.В. Роль митрополита василя липківського у підготовці та проведенні Всеукраїнського церковного собору 1921 року / Є.В. Нікольський, С.В. Урста // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 18-28. – ISSN 2518-7732
1260832
  Маслюк О. Роль митрополита Філарета (Дроздова) в системі церковного управління за доби Миколи I очима сучасників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 40-44. – (Історичні науки ; № 8)
1260833
  Сухоруков В.А. Роль мифопоэтики в формировании хронотопа пьесы Л. Андреева "Анатэма" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864
1260834
  Розмариця Ю. Роль Михайла Грушевського у становленні державницького напряму української історіографії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-22


  До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського.
1260835
  Мацько Л. Роль Михайла Драгоманова у становленні наукового стилю української літературної мови
1260836
  Мацько Л. Роль Михайла Драгоманова у становленні наукового стилю української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 217-238. – ISBN 978-966-660-472-2
1260837
  Кіян О. Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 236-245. – ISBN 966-8547-39-X
1260838
  Карпінчук Г. Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921-1937 рр. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 76-90. – ISBN 978-966-920-044-0
1260839
  Фігурний Ю. Роль Михайла Сікорського у дослідженні, музеєфікації та збереженні музейних колекцій у Переяславі-Хмельницькому // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 461-467. – ISBN 978-617-7548-12-5
1260840
  Колесников А. Роль мичуринской агробиологии в дальнейшем подъеме социалистического сельского хозяйства : Автореф... канд. философ.наук: / Колесников А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 18л.
1260841
  Абрамов В.А. Роль мичуринской биологической науки в подъеме сельского хозяйства СССР. Травопольная система земледелия : стенограмма лекций ... / В.А. Абрамов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). Курс "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хозяйства". – Москва : Типография Высшей партийной школы, 1950. – 39 с.
1260842
  Українець Л.А. Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв"язків Китаю з країнами Європи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 79-85. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1260843
  Дуда Н. Роль міграційних процесів у сучасній побутовій культурі українців // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 146-154. – ISBN 978-617-689-214-4
1260844
  Гайдуцький А.П. Роль міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності країни // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-34.
1260845
  Кульчицький М.І. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні розвитку регіонів України : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 87-91
1260846
  Бабіч О. Роль міждисциплінарних зв"язків в іншомовній професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 18-27. – ISSN 2617-1775
1260847
  Ляшина А. Роль міжкультурної комунікації у фаховій підготовці перекладачів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 258-265. – ISSN 2617-3921
1260848
  Черевко Г. Роль міжнародних господарських організацій у процесі глобалізації економіки // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 5-10. – Бібліогр.: 29 назв.
1260849
  Нєбитов А.А. Роль міжнародних громадських організацій у запобіганні торгівлі людьми та реабілітації жертв злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 97-103
1260850
  Путренко А.М. Роль міжнародних договорів в усуненні подвійного оподаткування в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 16-18


  У статті проаналізовано поняття міжнародного співробітництва, подвійного оподаткування, розглянуто питання імплементації норм міжнародних податкових договорів у правову систему України, досліджено розвиток співробітництва держав у цій галузі, основні ...
1260851
  Дядюк А.Л. Роль міжнародних договорів у господарсько-правовому регулюванні комерційного посередництва (агентських відносин) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 317-322. – ISSN 1563-3349
1260852
  Лазаренко І. Роль міжнародних економічних організацій в регулюванні міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 94-95.
1260853
  Шпакович Ольга Миколаївна Роль міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Шпакович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 213с. – Бібліогр.: л. 192-213
1260854
  Шпакович Ольга Миколаївна Роль міжнародних економічних організацій у правотворчому процесі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шпакович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1260855
  Іваненко О. Роль міжнародних зв"язків університетів у становленні академічної науки в Україні на початку ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 33-52. – ISSN 0130-5247


  Згадуються В.Г. Демченко, І.В. Вернадський, М.Д. Іванишев.
1260856
  Красільчук Я. Роль міжнародних інвестиційних угод в сучасних МЕВ // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 23-24
1260857
  Устименко М. Роль міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні економічної стійкості суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-68. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається як інтеграція до міжнародних інноваційних кластерів впливає на підвищення економічної стійкості підприємств-учасників кластеру, регіонів і країн їх діяльності в умовах глобальної нестабільності, аналізуються можливі загрози і ...
1260858
  Бех К. Роль міжнародних інтеграційних об"єднань у сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 70-72. – бібліогр. в кінці ст.


  Переваги ведення бізнесу на території інтеграційного угруповання можна розглядати на прикладі НАФТА (the North American Free Trade Agreement) як зони вільної торгівлі, що хоча і об"єднує 3 країни (Сполучені Штати, Канаду і Мексику), але має ...
1260859
  Гончаренко М.В. Роль міжнародних кодексів у системі управління публічними фінансами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 146-149. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1260860
  Яремович П.П. Роль міжнародних логістичних комплексів в системі інфраструктурної взаємодії України та ЄС // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 182-192
1260861
  Баданова Є. Роль міжнародних міжурядових організацій у вирішенні міжнародних риболовних спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 127-128


  Про запобігання та вирішення міжнародних риболовних спорів.
1260862
  Кориневич А. Роль міжнародних неурядових організацій у міжнародному енергетичному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 95-96
1260863
  Черепанич С.М. Роль міжнародних об"єднань страховиків експортних кредитів в інституційній структурі сприяння експорту // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – C. 22-24. – ISBN 978-9934-571-33-6
1260864
  Попко В.В. Роль міжнародних організацій в уніфікації та розвитку міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 115-124.
1260865
  Карпачова Н.І. Роль міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту на Сході України // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 36-51. – ISSN 1993-0909


  В даному науковому дослідженні поставлено завдання вивчення ролі міжнародних організацій із захисту прав людини в умовах конфлікту, викликаного на території сходу України. Підставою для проведення наукового дослідження служать останні доповіді ...
1260866
  Римаренко С.Ю. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем / С.Ю. Римаренко, М.С. Гринчук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 300-303. – ISSN 2076-1554
1260867
  Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 390-392. – ISSN 2076-1554
1260868
   Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні : аналіт. доповідь / [Кудряченко А.І. (керівник) та ін. ; наук. ред.: Зеленько Г.І. та ін. ; відп. ред. Толстов С.В.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 78-85. – ISBN 978-966-97247-6-2
1260869
  Кудряченко А. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 2. – ISSN 2313-559X
1260870
  Снігур В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-96.
1260871
  Рой А. Роль міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини стародавніх цивілізацій в країнах Латинської Америки на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 99-100
1260872
  Литвиненко І.П. Роль міжнародних організацій у процесі надання Україні міжнародної технічної допомоги // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 185-190
1260873
  Черевиков Є.А. Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 80-83
1260874
  Рижкова Г.В. Роль міжнародних організацій у розвитку кредитування заходів щодо підвищення енергоефективності підприємств в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 88-92
1260875
  Жукова Г. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід Міжнародного арбітражного суду ІСС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-56. – ISSN 0132-1331
1260876
  Басова І.С. Роль міжнародних організацій у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб / І.С. Басова, Д.І. Минюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 63-72. – ISSN 2072-8670
1260877
  Маслак О.О. Роль міжнародних організацій у формуванні безпеки інноваційного розвитку держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 281-286. – ISSN 0321-0499
1260878
  Авшенюк Н. Роль міжнародних організацій у розвитку транснаціональної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 70-71
1260879
  Борисюк Т. Роль міжнародних освітніх програм у розвитку органів студентського самоврядування // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 178-183. – ISSN 2218-5348
1260880
  Іванський А.Й. Роль міжнародних податкових договорів у системі податкового права України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 151-156
1260881
  Карчева Г.Т. Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки України / Г.Т. Карчева, А.В. Сириця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 2 (112). – С. 33-37. – ISSN 2071-4653
1260882
  Ставнійчук М.І. Роль міжнародних стандартів у захисті та розвитку демократичних принципів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 15-23.
1260883
  Квач С.С. Роль міжнародних стандартів у конституційній легалізації місцевого самоврядування // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 257-260. – ISBN 978-966-171-322-1
1260884
  Пожидаєва М.А. Роль міжнародних стандартів у правовому регулюванні платіжних систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 115-121. – ISSN 2306-9082
1260885
  Квач С.С. Роль міжнародних стандартів у процесах формування національного муніципального законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 170-176. – ISSN 1563-3349
1260886
  Матвіїв В. Роль міжнародних страхових послуг у сучасній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 190-195. – ISSN 2078-5860
1260887
  Резніченко Роль міжнародних та регіональних організацій по врегулюванню ірако-кувейтського конфлікту : Дис... канд. істор. наук: 07.00.02 / Резніченко ВІталій Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.157-163
1260888
  Резніченко Віталій Іванович Роль міжнародних та регіональних організацій по врегулюванню Ірако-Кувейтського конфлікту : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.02 / Резніченко Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1260889
  Михайловська О.В. Роль міжнародних транспортних коридорів в реалізації транзитного потенціалу України // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1729-7036
1260890
  Гарбар Г.А. Роль міжнародних угод у підвищенні ефективності підготовки кадрів для сфери туризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 433-439
1260891
  Троян Є. Роль міжнародних угод у правовому регулюванні автомобільного транспорту ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 138-139
1260892
  Булкот О.В. Роль міжнародних фінансових інститутів у розвитку та регулюванні сучасної світової валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 13-18
1260893
  Мар"янович М.Е. Роль міжнародних фінансових організацій у розбудові критичної інфраструктури для досягнення цілей сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 152-157. – ISSN 2306-6814
1260894
  Рибчук А.В. Роль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної інфраструктури світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 90-92
1260895
  Крупка М.І. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інноваційного підприємництва : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 88-96. – Бібліогр.: 4 назви
1260896
  Процун Н.М. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інтегрованих бізнес-груп // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 253-261


  У статті розглядаються переваги створення та проблеми функціонування інтегрованих бізнес-груп на міжнародному (за рахунок ТНК та ТНБ) та національному рівнях (на прикладі України). Розкриті основи функціонування, роль та значення ТНБ в складі ...
1260897
  Щокін Ю. Роль міжнародно-правових звичаїв у формуванні імперативних норм міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 242-251. – ISSN 1993-0909
1260898
  Войцеховська О. Роль міжнародно-правового звичаю в системі джерел міжнародного фінансового права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 151-156. – ISSN 2306-9082
1260899
   Роль Міжнародного агенства по атомній енергій (МАГАТЕ) в питаннях контролю за ядерними дослідженнями // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-373-833-8
1260900
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1260901
  Яременко О. Роль Міжнародного Валютного Фонду у забезпеченні валютного регулювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається практика взаємодії України з МВФ. Розкриваються особливості функціонування МВФ по забезпеченню стабільності валютної системи. Зазначено пріоритетні напрями організації діяльності в МВФ на сучасному етапі. Досліджується фінансове ...
1260902
  Бойко С.М. Роль міжнародного конкурсу з українознавтва у формуванні української ідентичності підростаючого покоління української діаспори // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 397-402
1260903
  Карпенко Н.В. Роль міжнародного кооперативного альянсу у розвитку світового соціально-економічного середовища // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 63-68. – (Економічні науки)
1260904
  Шамара О.В. Роль міжнародного кримінального права у формуванні системи злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в національному кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-966-458-403-3
1260905
  Мукомела Т. Роль Міжнародного кримінального суду у забезпеченні миру та безпеки // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 50-54. – ISSN 2663-2675
1260906
  Ільєнко О.В. Роль міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці при формуванні економічної безпеки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 80-86. – ISSN 1993-0259
1260907
  Корж М.В. Роль міжнародного маркетингу в міжнародному бізнесі / М.В. Корж, І.В. Чуб // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 34-35
1260908
  Міхеєва Ольга Геннадіївна Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Міхеєва О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1260909
  Міхеєва Ольга Геннадіївна Роль міжнародного права у здійсненні митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Міхеєва О.Г.; МОіНУ. Ін-тут міжнар. відносин. КНУТШ. – Київ, 2003. – 193с. – Бібліогр.: л. 166 - 193
1260910
  Кішко-Єрлі Роль міжнародного права у правовому регулюванні використання відновлюваних джерел енергії // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 135-143. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1260911
  Білоцький С.Д. Роль міжнародного права у розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 11-130. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1260912
  Лавриненко В. Роль міжнародного співробітництва в інтеграції університету // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 13-17. – ISSN 2078-1016
1260913
  Гетьман Г.О. Роль міжнародного співробітництва в науково-технічному прогресі. / Г.О. Гетьман, М.Н. Туманов. – К., 1987. – 48с.
1260914
  Кондур О.С. Роль міжнародного співробітництва вищого навчального закладу в системі забезпечення якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 174-178. – ISSN 2227-2844
1260915
  Коптєва О.О. Роль Міжнародного Суду ООН у становленні розуміння зобов"язань erga omnes // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 132-137. – ISSN 2220-1394


  У статті розглядається питання про виникнення і становлення концепції зобов’язань erga omnes та визначено її обсяг на основі практики Міжнародного Суду ООН.
1260916
  Дарвіду К. Роль міжнародного туризму в економіці Греції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 187-192
1260917
  Дунаєва А. Роль міжнародної інформації у створенні позитивного іміджу держави // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 310-314


  В даній статті розглядається проблема побудови та впливу позитивного іміджу на внутрішньо- та зовнішньополітичне життя держави, відображаються основні складові побудови іміджу. В сучасному світі думка про державу складається через отриману ...
1260918
  Новосельська Ірина Роль міжнародної організації праці в забезпеченні виконання Україною законодавства із захисту трудових прав працівників // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 123-126
1260919
  Дигало О.М. Роль міжнародної організації цивільної оборони та міжнародна діяльність України в забезпеченні безпеки населення в надзвичайних ситуаціях / О.М. Дигало, О.М. Федорін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-37 : фото
1260920
  Рибінська Ю. Роль міжнародної співпраці у формуванні компетентної особистості сучасного студента // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 64-71. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517


  У статті доведено ефективність міжнародної співпраці та ії вплив на формування компетентної особистості сучасного студента. Наведено приклади всесвітньовідомих міднародних проектів й обгрунтовано інтенції українських ВНЗ щодо співпраці з ними на ...
1260921
  Волянюк О. Роль міжнародної спільноти у збереженні політико-культурних цінностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 97-108. – ISSN 2524-0137
1260922
  Лисенко О. Роль міжнародної технічної допомоги європейських фондів у фінансуванні регіональних проектів розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 175-183. – ISSN 1818-5754
1260923
  Крістіан Обіома Чуквуалі Роль міжнароних фінансових інститутів у вирішенні економічних проблем Африки (на прикл. країн Західної Африки) : Автореф... канд. економ.наук: 08.05.03 / Крістіан Обіома Чуквуалі; КУ ім. Т.Шевченка. – К.., 1996. – 23л.
1260924
  Мінінберг С.Я. Роль мікроелементів в підвищенні продуктивності і морозостійкості винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1961. – 42-47с.
1260925
  Могильницький Р. Роль мікрокредитування у розвитку приватної ініціативи: міжнародна та вітчизняна практика : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1260926
  Юрченко В.О. Роль мікроорганізмів циклу сірки в корозійному руйнуванні бетону / В.О. Юрченко, Г.С. Янішевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  При дослідженні зразків бетону, уражених мікробіологічною корозією, встановлено, що глибина корозійного процесу пропорційна концентрації Thiobacillus thiooxidans у бетоні. Метаболізм цих бактерій є основною причиною корозійного руйнування.
1260927
   Роль мікроРНК у розвитку артереріальної гіпертензії / С.М. Коваль, К.О. Юшко, І.О. Снігурська, Т.Г. Старченко, Д.К. Милославський, М.Ю. Пенькова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (55). – С. 11-19. – ISSN 2224-1485
1260928
   Роль мікроциркуляторної складової у формуванні показників артеріального тиску організму людини / Є.А. Настенко, В.Б. Максименко, П.І. Янчук, О.А. Кравчук, О.І. Молід, В.Д. Соркін, О.В. Роєнко, О.Ю. Агеєва // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 144-149. – ISSN 1023-2427


  Взаємодія капілярного і системного кровотоку була досліджена на клітинно-автоматній моделі капілярної мережі. Результати показали, що в залежності від зміни величини системного кровотоку і метаболічного запиту організму співвідношення систолічного та ...
1260929
  Демиденко В.О. Роль міліції в утвердженні та забезпеченні прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 137-147.
1260930
  Білоніжка П. Роль мінералогічних досліджень у вивченні умов формування флішових формацій Криму та Українських Карпат // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 63-76 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-6220
1260931
  Горленко І.О. Роль мінеральних ресурсів у формуванні територіальної структури промислового комплексу Південно-Західного економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 18-26 : Табл.
1260932
  Мазур Т. Роль Міністерства культури у виробленні правових основ охорони культурної спадщини України в умовах децентралізації // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 127-130. – ISBN 978-617-7638-06-2
1260933
  Таможська І. Роль Міністерства народної освіти у вирішенні кадрових питань в дореволюційних університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 352-360. – ISSN 2312-5993
1260934
  Волошин Ю.О. Роль Міністерства юстиції в забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Російської Федерації / Ю.О. Волошин, Т.А. Маргарян // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 190-197. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1260935
  Гусарєва О.С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 312-315. – ISSN 2524-017X
1260936
  Єсюнін С. Роль міст адміністративних, економічних, культурно-освітніх центрів у Подільській губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 109-112. – ISBN 966-8653-41-6
1260937
  Гарат Р.М. Роль місце Організації договору про колективну безпеку в системі міжнародних регіональних організацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 82-87. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1260938
  Корецький М.Х. Роль місцевих бюджетів у системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 90-95. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1260939
  Зіновчук Н.В. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 45)


  Аналізується система мобілізації і перерозподілу фінансових ресурсів, передбачених на природоохоронні заходи, за допомогою місцевих бюджетів. Пропонується певне коригування процесу розподілу бюджетних коштів на регіональному рівні.
1260940
  Чмелюк В.В. Роль місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 142-147
1260941
  Гуриненко О.М. Роль місцевих органів влади у створенні інвестиційного клімату в м. Києві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 233-237


  В статті розглядається інноваційній розвиток промислового комплексу міста Києва як найважливіший чинник підвищення інвестиційної привабливості економіки столиці України. Визначає роль і функції місцевих органів державного управління у залученні ...
1260942
  Шаповалов О.В. Роль місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1260943
  Юшко С.В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 72-87 : табл., рис. – Бібліогр..: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1260944
  Демиденко Л.М. Роль місцевих податків у формуванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто місце і роль місцевих податків у формуванні доходів органів місцевого самоврядування. The role of local taxes in financing local budgets is analyzed.
1260945
  Погорілко В.Ф. Роль місцевих Рад депутатів трудящих у здійсненні функцій Радянської держави / В.Ф. Погорілко. – К., 1976. – 96с.
1260946
  Погорілко В.Ф. Роль місцевих Рад у зміцненні правопорядку і боротбі з правопорушеннями / В.Ф. Погорілко, М.О. Теплюк. – К., 1982. – 48с.
1260947
  Нікітін Ю.О. Роль місцевого самоврядування в розбудові народної освіти у II половині XIX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 22-27
1260948
  Нахапетов Віталій Миколайович Роль місцевого телебачення у політичних кампаніях : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Нахапетов Віталій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 2000. – 16л.
1260949
  Нахапетов Віталій Миколайович Роль місцевого телебачення у політичних компаніях : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Нахапетов Віталій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.204-212
1260950
  Ієвлева В.П. Роль міського дизайну в сучасному урбаністичному середовищі / В.П. Ієвлева, І.М. Повх // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 169-178. – ISSN 2225-7586
1260951
  Ковальов Д.В. Роль міського самоврядування півдня України в розвитку торгівлі в другій половині XIX - початку XX ст. / Д.В. Ковальов, О.В. Черемісін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
1260952
  Калашнік А.В. Роль міфу у моделюванні соціальної реальності наукової фантастики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 258-264. – ISSN 2072-1692
1260953
  Недільська А. Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 107-112. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Стаття присвячена проблемі диференціації етнічних і національних меж у сучасних соціокультурних реаліях. Досліджено роль міфу у формуванні етнічної ідентичності. Авторка розглядає проблему здійснюючи аналіз космологічних міфів окремих племен Західної ...
1260954
  Авылов Б.С. Роль многонационального производственного коллектива в интернациональном воспитании молодых рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Авылов Б.С.; Ан Азерб.ССР. – Баку, 1971. – 28л.
1260955
  Зиновский Ю. Роль многосторонней дипломатии в совершенствовании миротворческой деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-139. – Бібліогр.: с. 133-138. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1260956
  Коник А. Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам"яті у сакралізації влади (на прикладі публіцистичного дискурсу "Нашого современника") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 47-54. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1260957
  Рябець Ю.С. Роль мобільних об"єктів обслуговування у структурі великих міст України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 176-180. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1260958
  Ляшенко Л. Роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді (Ірландія та Україна) / Л. Ляшенко, Н. Соловей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 75-77. – ISSN 2078-1016
1260959
  Кучера І. Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 150-154. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
1260960
  Петренко В.В. Роль мови в політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1260961
  Лепетюк І.Г. Роль мовленнєвих жанрів у відображенні реальності та часово-просторових відносин у тексті роману // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Розглядається спроба лінгвістичного підходу (а саме застосування теорії мовленнєвих жанрів М.М. Бахтіна) до аналізу різних засобів відображення дійсності в тексті французького роману. Вивчається роль мовленнєвих жанрів у процесі стратифікації умовної ...
1260962
  Лепетюк І.Г. Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійсності на сторінках французького роману // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 289-295


  Статтю присвячено лінгвістичному аналізу художніх текстів французьких романів XVIII–XX століть з метою виявити, яку роль відіграють мовленнєві жанри у відтворенні дійсності в художньому творі. Статья посвящена лингвистическому анализу художественных ...
1260963
  Скворцова Т.Г. Роль мовних норм у девіантному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто питання, чи веде порушення мовних норм до девіантної комунікації. Розглядаються випадки, коли порушення мовних норм не іде всупереч з прагматичними нормами і основному принципу кооперації. Аналізується залежність успішності загального ...
1260964
  Тепшич А. Роль мовної гри в реалізації феноменологічних експериментів Тараса Прохаська // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 126-130. – ISSN 1815-3070
1260965
  Хвостенко О.О. Роль мовної гри при утворенні одиниць комп"ютерного сленгу у сучасній болгарській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 353-358


  У статті розглядається явище мовної гри та її роль при утворенні одиниць комп"ютерного сленгу в сучасній болгарській мові. Основний принцип мовної гри полягає у здатності встановлювати асоціативні зв’язки, які є показником креативності мовленнєвої ...
1260966
  Белецька А.В. Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за книгою Б.Ковача та Т.Розенстайля "Елементи журналістики") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 19-25.


  У статті наведено результати дослідження принципів роботи американських мас-медіа ХХ ст. На матеріалі газет, соціологічних досліджень, наукових робіт класиків та сучасних авторів американської теорії журналістики показано, що існує низка принципів ...
1260967
  Белецька А.В. Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за підручником Б. Ковача та Т. Розенстайля "Елементи журналістики") // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 56-61


  Результати дослідження принципів роботи американскьких мас-медіа ХХ століття. The results of the elements of Americfn journalism have been explained in this article.
1260968
  Ткач О.І. Роль мовної політики Франції у формуванні громадянського суспільства / О.І. Ткач, В.Я. Мельник // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 53-55
1260969
  Мацько Л.І. Роль мовотворчості Григорія Квітки-Основ"яненка у формуванні нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 145-158. – ISBN 978-966-660-472-2
1260970
  Крылова Э.Б. Роль модальных частиц в формировании семантики императивов в датском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 34-50. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1260971
  Штофф В.А. Роль моделей в познании / В.А. Штофф. – Л, 1963. – 130с.
1260972
  Сарангов Ц.С. Роль моделей и аналогий в развитии физической науки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарангов Ц. С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1260973
  Цвелих М.Г. Роль моделей у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1260974
  Кочарян Л.О. Роль моделирования в современной физике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кочарян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 40л.
1260975
  Афанасьев Юрий Львович Роль моделирования в художественном отражении и его прочление в музыке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Афанасьев Юрий Львович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 24л.
1260976
  Афанасьев Ю.Л. Роль моделирования в художественном отражении и его проявление в музыке. : Дис... канд. филос.наук: / Афанасьев Ю.Л.; Мин. культуры УССР, Киевск. гос. консерв. – К., 1976. – 148л. – Бібліогр.:л.140-148
1260977
  Романовський О.О. Роль моделі "потрійної спіралі" Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 32-43 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1260978
  Селезень П.О. Роль модельних норм у контексті тлумачення положень міжнародних податкових договорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 551-556. – ISSN 1563-3349
1260979
  Федотов Л.Н. Роль модернизации в преодолении коррупции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 144-156. – ISSN 0235-1188
1260980
  Чукова Оксана Володимирівна Роль молекулярних оксианіонів в утворенні центрів люмінесценції в складних іонно-ковалентних діелектричних кристалах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Чукова Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
1260981
  Недєлько С.Г. Роль молекулярних оксианіонів у формуванні центрів люмінесценції оксидних іонно-ковалентних кристалів типу AnXO4 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 377-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі представлено результати досліджень спектрально-люмінесцентних властивостей кристалів хроматів лужних металів: Ме[нижній індекс 2]CrO[нижній індекс 4], де Ме = Na, K, Rb та Cs. Показано, що в цих кристалах можуть утворюватись три типи центрів ...
1260982
  Кардаилова К.М. Роль молекулярного кислорода при прямом методе поучения фурфурола из пентозансодержащего сырья : Автореф... канд. техн.наук: / Кардаилова К.М.; Лен. лесотехн. акад. – Л., 1968. – 20л.
1260983
  Большаков А.И. Роль молекулярной подвижности в твердофазных реакциях полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Большаков А. И.; АН СССР, Отд-ие Ин-та хим. физики. – Черногоолвка, Моск. обл., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1260984
  Теребіленко К.В. Роль молібдену (VI) у стабілізації моноклинної модифікації бісмут ванадату / К.В. Теребіленко, К.Л. Бичков, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 38-43. – ISSN 0041-6045
1260985
  Чурбанов В.Б. Роль молодежи в культурном развитии социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Чурбанов В.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1260986
  Карелова Г.н Роль молодежи в ускорении социально-экономического развития / Г.н Карелова, . – Свердловск, 1989. – 181с.
1260987
  Литвинец И.И. Роль молодежи развитых капиталистических стран в современной антиимпериалистической борьбе. : Дис... Канд. ист. наук: / Литвинец И.И.; МВССО УССР.-Киевский политехнич. ин-т. – К, 1974. – 176л. – Бібліогр.:л.1-21
1260988
  Литвинец И.И. Роль молодежи развитых капиталистических стран в современной антиимпериалистической борьбе. : Автореф... Канд.ист.наук: 09.00.02 / Литвинец И.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1974. – 26л.
1260989
  Приходько І.Г. Роль молодежного сленга в формировании коммуникативного пространства современного мегаполиса // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 86-87. – ISBN 978-617-7351-11-4
1260990
  Чернявська О.В. Роль молоді у збереженні української традиційної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 209-213
1260991
  Тараненко Г Роль молоді у розбудові державності в умовах геополітичних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 357-367
1260992
  Волік К. Роль молоді у формуванні іміджу сучасної України // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 6-9
1260993
  Чудакова А. Роль молоді у формуванні та функціонуванні правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 68-69
1260994
  Шевченко В.М. Роль молодіжних організацій у вирішенні соціальних проблем молоді // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 116-122
1260995
  Кульчицький В.Й. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів у другій половині XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1260996
  Кодьєва О.П. Роль молодіжних субкультур у сучасному інформаційному суспільстві як методологічна проблема // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 3-9. – ISSN 2225-7586
1260997
  Яковенко Н. Роль монархії в сучасній політиці Великої Британії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 177-182. – ISBN 978-966-171-651-2


  В статті розглядається аспект дієвості сучасного інституту монархії в політичному житті Великої Британії. Автор наголошує на унікальності британського монархічного інституту, який уособлює історію Сполученого Королівства.
1260998
  Міщенко І В. Льон Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 75-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1260999
  Железняк В.Ю. Роль монетарного чинника в забезпеченні економічного росту в умовах України // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 1813-1271
1261000
  Лук"янов В. Роль монетарної політики і монетарного регулювання в активізації фінансових ринків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 60-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
<< На початок(–10)1261126212631264126512661267126812691270(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,