Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>
1276001
  Кондратьева М. Сучасний кінематограф Німеччини // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 263-267. – ISBN 978-966-8911-9
1276002
  Романчук Г.М. Сучасний класичний університет Німеччини і Болонський процес // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 91-93
1276003
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 430 арк. – Бібліогр.: арк. 390-430
1276004
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1276005
  Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм = Modern Constitutionalism : Монографія / Шаповал В.М.; Юридична фірма "Салком"; Науково-аналітичний центр. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 560с. – Тит. арк. парал. англ. мовою. – ISBN 966-667-210-3
1276006
  Мохнатюк І.О. Сучасний контекст історизму в творчості І. Франка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 44-57
1276007
  Калінін В.Ю. Сучасний концепт європейської імперії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 178-179
1276008
  Білас Н.М. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги / Н.М. Білас, І.В. Тимець, О.П. Целуйко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 45-50. – ISSN 2227-4952
1276009
  Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1276010
  Бєлова А.Д. Сучасний лейбористський дискурс в Великобританії (на матеріалі промов прем"єра Тоні Блера) / А.Д. Бєлова, Г.Л. Жуковець // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 3-16. – ISBN 966-581-102-9
1276011
  Храновський П. Сучасний лібералізм - проблема вирішення стагіратової проблеми // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 406-407
1276012
  Ігнатович Сучасний лібералізм в контексті економічної глобалізації / Ігнатович, І // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 75-79


  Розглядається сучасна трансформація основних принципів класичного лібералізму в умовах економічної глобалізації.
1276013
  Постол О.Є. Сучасний лівий радикалізм крізь призму дискурсу постмодерну // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-201
1276014
  Козлов Р. Сучасний літературознавчий потенціал позитивізму доктора Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 205-210. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті висловлене спостереження, що у світогляді І. Франка відбувся не антипозитивістський злам, а переосмислення існуючих концептів. Охарактеризовані "до-" і "післязламний" періоди творчості письменника. Наголошено на актуальності позитивістських ...
1276015
  Пінчук Юрій Сучасний літопис Умані - історичного населеного місця України : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-113
1276016
  Сидоренко М.В. Сучасний лобізм: види та методи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 69-72
1276017
  Рамадан О.І. Сучасний лобізм: умови виникнення та політичний зміст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 134-142. – ISBN 966-628-197-5
1276018
  Дундяк І. Сучасний львівський осередок навчання у галузі церковного мистецтва // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 91-98. – ISSN 0236-4832


  У статті здійснено огляд світських і церковних навчальних закладів Львова, які готують фахівців у церковному мистецтві (образотворчому та декоративно-ужитковому), що дозволяє проаналізувати структуру навчання в них, особливості програм викладання, ...
1276019
  Бойко Я.М. Сучасний маркетинговий підхід до комплексного використання лісових ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 29-36. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1276020
   Сучасний медіа-менеджмент : Шляхи роздержавлення української преси / В. Іванов, О. Хоменок, С. Первозванський, Погорелов В. О. Д"Інка, І. [ та ін. ] Шольц; Валерій Іванов [ та ін. ] ; редактори: В. Іванов, Ніко Ланге. – Київ : Фонд Конрада Аденауера, 2007. – 122с. – ISBN 978-966-2123-07-4
1276021
   Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
1276022
  Нахова Т. Сучасний медіапростір: ефективні технології по залученню дітей до читання / Т. Нахова, І. Голенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 10-14. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід використання бібліотекою для дітей комплексу каналів масової комунікації для просування книги, читання та бібліотечних послуг.
1276023
  Яцимірська М. Сучасний медіатекст : словник-довідник / М.Г. Яцимірська. – Львів : ПАІС, 2005. – 128 с. – ISBN 966-7651-31-2
1276024
  Срібняк І. Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика і перспективи розвитку) / І. Срібняк, О. Молчанова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті подається загальна характеристика сучасного медійного простору Японії на початку ХХІ ст., розкриваються деякі особливості функціонування його основних сегментів (періодика, радіомовлення, телебачення, Інтернет), визначаються шляхи та ...
1276025
  Кулієва Т. Сучасний менеджер бібліотеки / Тамара Кулієва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 27-29. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена іміджу сучасного менеджера бібліотеки. Відображено основні складники образу керівника, а також головні вимоги до діяльності успішного управлінця.
1276026
  Барко В.І. Сучасний менеджмент в органах внутрішніх справ України: проблеми і перспективи / В.І. Барко, В.Г. Панок, А. Бек // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-52
1276027
  Соломенчук Т.М. Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2015. – № 7 (193). – C. 49-57. – ISSN 1997-9894
1276028
  Велично О. Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / О. Велично, В. Іващенко, О. Ясев // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 34-39. – ISSN 1682-2366
1276029
  Форкун І.В. Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 211-216
1276030
  Гонюкова Л.В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні / Л.В. Гонюкова, Н.С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 114-120. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1276031
  Блакита Г.В. Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти / Г.В. Блакита, О.М. Откаленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 372-375. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1276032
  Забара І.М. Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 38-46
1276033
  Довгань А.І. Сучасний міжнародний туризм: основні тенденції та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1276034
  Гальперин Б.И. Сучасний мілітаризм і клерикалізм / Б.И. Гальперин, Н.М. Литовченко. – К, 1986. – 48с.
1276035
  Коцур А.П. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-2011) : історіографія : монографія / А.П. Коцур, І.В. Близнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 190, [1] с. – Бібліогр.: c. 157-190. – ISBN 978-966-439-592-9
1276036
  Нестеренко О.П. Сучасний монетаризм і Україна: проблеми сумісності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 46)


  Охарактеризовано потенційні можливості, проблеми і перспективи застосування монетаристських рекомендацій та монетарної політики в сучасній економіці України.
1276037
  Мешко І.М. Сучасний монетаризм: здобутки і проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-15. – (Економіа ; Вип. 25)
1276038
  Мережинська Г.Ю. Сучасний мономіф (на матеріалі російської прози 80-90-х pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Оцінюється міфоцентричність як характерна особливість сучасного літературного процесу. Робиться спроба окреслити коло міфологічних сюжетів, які притаманні сучасній літературі, і виділити мономіф російської прози кінця ХХ століття, який відображає і ...
1276039
  Батанов О. Сучасний муніципалізм в" Україні у контексті проголошення незалежності України (онтологічні та гносеологічні аспекти) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 1561-4999
1276040
  Батанов О.В. Сучасний муніципалізм та проблеми формування муніципального праворозуміння в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-8
1276041
  Слав"юк Ростислав Анатолійович Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 255-257. – ISSN 1562-0905
1276042
  Комлєв О.О. Сучасний напрямок розвитку геоморфологічногї теорії // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 63-67. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1276043
  Нор В.Т. Сучасний науково-практичний посібник "Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 290-291
1276044
  Кримець Л.В. Сучасний національний науково-освітній простір // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 252-258


  Згідно авторської концепції, формування науково-освітнього простору є надважливим, безперервним та багатовимірним процесом, спрямованим на створення та розвиток інтегративного науково-освітнього середовища, що формується на принципах аподиктичності, ...
1276045
   Сучасний нотаріат України. – Київ : Болгов медіа центр. – ISBN 966-8411-45-5
Вип. 1. – 2005. – 512 с. : іл.
1276046
  Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано сучасний образ бібліотекаря та його складові, а також чинники, що впливають на його формування. Розглянуто стереотипи сприйняття професії бібліотекаря та запропоновано шляхи їх подолання. Акцентовано на психологічні аспекти ...
1276047
  Чжан Кай Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1276048
   Сучасний орфографічний словник української мови : [А-Я] : з граматичними коментарями : бл. 40 000 слів / [уклад.]: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – Київ : Арій, 2008. – 559, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 558. – ISBN 978-966-8959-89-9
1276049
  Семенова А.В. Сучасний освітній простір: постнекласичний погляд // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 282-287
1276050
  Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : Монографія / І.П. Аносов. – Київ : Твім інтер, 2003. – 391с. – ISBN 966-7430-23-5
1276051
  Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Георгіца А.З.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 31л.
1276052
  Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1276053
  Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм:проблеми теорії та практики : Автореф...док.юрид.наук:12.00.02 / Георгіца А.З.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 31с. – Бібліогр.:с.27-28
1276054
  Бойко Р.І. Сучасний парламентський контроль в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.28-32
1276055
  Бондар В. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
1276056
  Науменко А. Сучасний переклад як стародавній двуликий Янус // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 174-189. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті розглядаються теоретичні і практичні проблеми перекладу у двох площинах - лінгвістичнгого і концептуального перекладу
1276057
  Пометун О. Сучасний підручник : Нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15.
1276058
  Камбалова Я. Сучасний підручник з історії як ключовий компонент навчально-методичного комплекту // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 34-36
1276059
  Камбалова Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог / Камбалова, , Яніна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1276060
  Камбалова Яніна Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 16-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1276061
  Камбалова Яніна Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 16-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1276062
  Шукліна Н. Сучасний підручник з конституційного права України / Н. Шукліна, О. Совгиря // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 415-417. – ISSN 2306-9082
1276063
  Бернадська Н. Сучасний підручник із вступу до літературознавства: чи кількість переросла в якість? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 138-145. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті запропоновано огляд підручників і навчальних посібників зі вступу до літературознавства, їх відповідності програмі, змісту дисципліни, концептуальним засадам цієї дисципліни. В статье предлагается обзор учебников и учебных пособий по введению ...
1276064
  Рассказов О. Сучасний підручник із теоретичної механіки // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 104-108. – ISSN 1682-2366
1276065
  Барановська О.В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISBN 978-966-544-404-5
1276066
  Шелехова Г. Сучасний підручник української мови як засіб формування комунікативної компетентності старшокласників


  У статті презентовано новий підручник української мови для 11 класу шкіл з українською мовою навчання (академічний, профільний рівні), його можливості щодо формування комунікативної компетентності випускників середніх загальноосвітніх навчальних ...
1276067
  Пометун Олена Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1276068
  Пометун Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення / Пометун, , Олена // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1276069
  Пометун Олена Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1276070
  Лосєва Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника освіти / Н.М. Лосєва, Е.К. Степаненко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С. 64-72
1276071
  Негодченко В.О. Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 176-188. – ISSN 1999-5717
1276072
  Редько В. Сучасний підхід до навчання іноземних мов : Рецензія // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 54-55. – ISSN 0131-6788


  Рецензія на підручник : Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / Л.С. Панова , І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 328 с. (Серія "Альма-матер").
1276073
  Зубко В.С. Сучасний підхід до реалізації оперативного аналізу даних про стан продажів компанії // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 513-514. – ISBN 978-966-188-219-4
1276074
  Доброскок А. Сучасний підхід до розвитку й формування професіоналізму менеджера // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 83-89. – ISBN 978-617-7009-20-6
1276075
  Чумаченко М. Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій : фінансова звітність / М. Чумаченко, Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1276076
  Охотникова О. Сучасний підхід до ролі державного управління у процесі інформатизації України / О. Охотникова, К. Рязанцева // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-36.
1276077
   Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – 164 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1276078
  Орлов А.В. Сучасний побут робітничої молоді / А.В. Орлов. – К., 1970. – 163с.
1276079
  Зельман М. Сучасний погляд на валідність оцінювання грамотності у сфері інформаційно-комунікативних технологій (ICTLA) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 12-19
1276080
  Білорус О.Г. Сучасний погляд на глобалізацію в контексті економічного розвитку України : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-148
1276081
  Луценко Ф. Сучасний погляд на зміст терміну "призначення об"єкта винаходу" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 17-24. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
1276082
  Воронін А. Сучасний погляд на Кейнсіанську модель економічного циклу / А. Воронін, В. Вовк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 58-64. – ISSN 0131-775Х
1276083
  Криволапов Б. Сучасний погляд на концепцію "міжнародного приватного валютного права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-85. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено нові тенденції щодо питань валютного регулювання в міжнародному приватному праві. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку такого напряму, як "міжнародне приватне валютне право". Особливу увагу приділено аналізу сучасних доктрин, які ...
1276084
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 3. – 2000. – 184 с.
1276085
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 4. – 2000. – 196 с.
1276086
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 5. – 2001
1276087
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 6. – 2001. – 236 с.
1276088
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-35-3
В. 7. – 2002. – 210 с.
1276089
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова .Кафедра українс, 1999-. – ISBN 966-7773-46-9
В. 8. – 2002. – 184 с.
1276090
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
В. 9 : Пам"яті академіка Петра Хропка. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1276091
   Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
В.10. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1276092
   Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1276093
   Сучасний погляд на літературу : наук. збірник : бібліогр. покажчик : (1999-2009) / [уклад., авт. проекту С.С. Кіраль ; редагування тексту англомов. анот. А.В. Швідченко ]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Анот. парал. укр., англ. – ISBN 978-617-640-157-5
1276094
  Гриценко П. Сучасний погляд на мову Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263


  Мова Тараса Шевченка в історії української літературної мови має велике значення, бо власне його мова стала наріжною підвалиною літературної мови. Нова укр. літературна мова творилася спочатку в полтавсько-харківській школі (на Лівобережжі), тепер же ...
1276095
  Дручик В.Д. Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров"язбережувальних технологій у старшій школі / В.Д. Дручик, Р.П. Карпюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 137-140. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1276096
  Красножон В.Р. Сучасний погляд на політику Дж. Ф. Кеннеді у контексті протистояння з СРСР (1962 р.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 12-17. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1276097
  Герасимчук Н.В. Сучасний погляд на право справедливості в контексті діяльності Ради Безпеки ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 43-49. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1276098
  Савченко Н.Т. Сучасний погляд на прийнятність використання апелюючих аргументів (ad-аргументів) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 101-102
1276099
  Батанов О.В. Сучасний погляд на проблеми конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 436-437. – ISSN 2219-5521
1276100
  Гоєр О.Д. Сучасний погляд на проблеми управління проектами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 125-135


  У цій статті мова йде про процес визначення основних проблем управління проектами та подається аналіз типових ускладнень, які зазвичай виникають в процесі діяльності з управління проектами. Стаття також дозволяє оцінити новий погляд на основні і ...
1276101
  Оболонський О.І. Сучасний погляд на проблему бронхолегеневої дисплазії та відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених / О.І. Оболонський, В.І. Снісарь, О.Ю. Оболонська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 66-73. – ISSN 2226-1230
1276102
  Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об""єктів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-31. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
1276103
  Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об"єктів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-38. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
1276104
  Знаменська Т.К. Сучасний погляд на проблему дотації заліза недоношеним дітям / Т.К. Знаменська, Т.К. Мавропуло // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 106-112. – ISSN 2226-1230
1276105
  Воротіна Людмила Іванівна Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 224-225. – ISSN 1562-0905
1276106
  Джужа О. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-102. – ISSN 0132-1331
1276107
  Ясинюк М. Сучасний погляд на розвиток цивільного процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-92
1276108
  Піддубний О.Ю. Сучасний погляд на співвідношення понять "харчова продукція" і "сільськогосподарська продукція" в Законодавстві України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 51-53. – ISBN 978-966-419-269-6
1276109
  Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45. – ISSN 0132-1331
1276110
  Січко А.В. Сучасний погляд на теорію управління сільськогосподарським землекористуванням // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 76-81. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
1276111
  Куйбіда Р.О. Сучасний погляд на формування адміністративної юстиції в державах - колишних республіках СРСР // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 2-7
1276112
  Барандич С.П. Сучасний погляд на юридичну природу віндикації // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 55-60. – ISBN 978-966-927-142-6
1276113
  Лєбєдєва С.Ю. Сучасний погляд щодо проблеми збереження психічного здоров"я рятувальників та психологів МНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується комплексний підхід до вирішення проблеми надання психологічної допомоги та реабілітації рятувальникам та психологам МНС України після ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня. В статье ...
1276114
  Пивоваров В. Сучасний податковий злочинець // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-117
1276115
  Загнітко А. Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 5-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 19; 19 назв. – ISSN 1728-9572
1276116
  Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 184-211
1276117
  Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1276118
  Зубрицька Л.Й. Сучасний політичний міф // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1276119
  Щокін Г. Сучасний політичний стан та вибір 2006 року / Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2005. – 32с. – (Биб-ка журн. "Персонал"). – ISBN 966-608-519-4
1276120
  Сапсай А.П. Сучасний політичний устрій Євросоюзу: уроки для України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 141-153
1276121
  Прядко Т.П. Сучасний популізм західноєвропейських правих партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 359-368
1276122
  Казанцева Л.В. Сучасний портрет українського університетського музею - погляд секції UMAC при ICOM України // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 139-150. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1276123
  Редькіна В.А. Сучасний потенціал україно-турецьких відносин у контексті реалізації геоекономічної стратегії України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 50-61. – ISSN 1993-6788
1276124
  Лавріненко О.В. Сучасний правовий механізм стимулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС України: аналіз галузевих наукових розробок // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 33-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1276125
  Капельгородська Н.М. Сучасний пригодницький фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1984. – 183с.
1276126
  Мозгова Ю.С. Сучасний прицерковний фольклор: міфологічні архетипи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 133-134. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1276127
  Сенченко М. Сучасний простір бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 28. – ISSN 2076-9326
1276128
  Зінкевич Н.І. Сучасний профіль українського ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 139-148. – ISSN 2072-9480
1276129
  Терес Н.В. Сучасний процес перейменування вулиць Києва: ціннісні орієнтації // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 95-96
1276130
  Печарський А. Сучасний психоаналіз і українська література: аспекти взаємодії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 40-46. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглянуто аспекти взаємодії сучасного психоаналізу, українського літературознавства і словесної творчості вітчизняних класиків. В статье рассмотрены аспекты взаимодействия современного психоанализа, украинского литературоведения и словесного ...
1276131
  Станкевит-Шевченко Сучасний публіцистичний текст: функціонально-стилістичний аспект // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 223-232


  Проаналізовано функціонально-стилістичні аспекти сучасного публіцистичного тексту. Виявлено активну тенденцію до вживання зниженої лексики, інтержаргону, що свідчить про розмивання меж між стилями і небезпеку псевдодемократизації тексту. It is ...
1276132
  Ковтун Н.О. Сучасний радіодискурс: специфіка, структура, рівні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 49-57


  У статті розглядається комунікативна природа дискурсу, радіодискурс як одна із усних форм дискурсу медіа, розглядаються його специфічні дискурсивні особливості, структура та рівні. This article describes communicative nature of discourse, radio ...
1276133
  Ветоха А.О. Сучасний расизм. Форми прояву та методи протидії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 75-76
1276134
  Звіглянич О. Сучасний ревізіонізм - головна небезпека. / О. Звіглянич. – К., 1959. – 128с.
1276135
   Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу / Н.В. Зелінська, Е.І. Огар, Ю.І. Фінклер, Н.І. Черниш // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 19-22
1276136
  Пальян З. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається аналіз сучасної моделі плідності українських жінок, статистичне оцінювання впливу чинників на їхні дітородні плани, а також результати моделювання демографічних характеристик населення України на найближчу перспективу (2015 рік), в ...
1276137
  Пальян З.О. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-66
1276138
  Ковальова А. Сучасний релігійно-політичний феномен: "Політичне прапослав"я" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 382-383
1276139
  Бобиль В. Сучасний ризик-менеджмент у банківській діяльності: теоретичний аспект // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 28-32.
1276140
  Притула Н.М. Сучасний ринок зерна в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 137-142. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1276141
  Растворова М. Сучасний ринок оренди житла Голосіївського району м. Києва: географічний аспект дослідження // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 171-173
1276142
  Кравець К.П. Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1276143
  Кондратюк Т.В. Сучасний розвиток інституціонального підходу в науці державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 48-50
1276144
  Дідківська Л. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 48-66. – ISSN 1605-2005
1276145
  Бобиль В. Сучасний розвиток корпоративного управління у банківській діяльності : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – Бібліогр.: 9 назв
1276146
  Кошак О.М. Сучасний розвиток недержавного радіомовлення в Донецькій області // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 29-33


  Розглянуто та проаналізовано особливості розвитку недержавного радіомовлення на Донеччині на межі століть, а також значення та головні характеристики FM-радіо. The special features of the development of non-governmental radiobroadcasting in Donetsk ...
1276147
  Ільченко Л.Б. Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області / Л.Б. Ільченко, О.Г. Вечірко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 159-163. – ISSN 2309-1533
1276148
  Федорова А.Л. Сучасний розвиток права на життя в світлі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 98-102


  The article is devoted to the analysis of development of the Article 2 of the Convention of Human Rights and practice of the European Court of Human Rights regarding the interpretation of its general provisions. The author pays special attention to the ...
1276149
   Сучасний розвиток приладобудування у сфері засобів радіаційного контролю / В.Є. Гончарук, С.І. Качан, Ю.Б. Сторонський, Т.Р. Цитуля // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1276150
  Шатрова М.Б. Сучасний розвиток теорії книгознавства в Україні // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 24-31
1276151
  Бернадська Н. Сучасний роман як жанр масової літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 52-58. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті досліджується сучасний масовий роман і як антиестетичний феномен, і як найпопулярніший жанр паралітератури, а також ідеться про необхідність його вивчення. В статье исследуется современный массовоый роман и как антиэстетический феномен, и ...
1276152
  Іщук Н.В. Сучасний російський етатизм: концепти та наративи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 23-28
1276153
  Скребець О.В. Сучасний російський націоналізм і імперська ідея // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 166-170. – ISSN 2077-1800
1276154
  Когут І. Сучасний російський парламент: перспективи російсько-українських відносин : Експертна оцінка / І. Когут, М. Томенко. – Київ, 1996. – 10с.
1276155
   Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 50 000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2005. – 688с. – На бкл.: українське видання рекомендоване школярам, абітурієнтам, студентам, викладачам. – ISBN 966-548-476-1
1276156
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 30 000 слів+граматика. – Донецьк : БАО, 2003. – 384с. – ISBN 966-548-633-0
1276157
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 60-000 слів. – Київ : А.С.К., 2004. – 624с. – (Новітні словники). – ISBN 966-319-062-0
1276158
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : [понад 40000 слів]. – Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. – 480 с. – ISBN 978-966-343-647-0
1276159
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 30 000 слів+граматика : [школярам та студентам] / [ред. Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-338-747-5
1276160
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник та граматичний довідник. – Львів : Слово, 2000. – 512с. – ISBN 966-307-099-6
1276161
  Требін М.П. Сучасний світ і його війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 5-27. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1276162
  Ковадло Г. Сучасний світ і культура толерантності // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 172-179. – ISBN 978-966-8009-72-3
1276163
  Ніколенко О. Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 278-289. – ISBN 978-966-286-026-9
1276164
  Оніщенко І.Г. Сучасний світовий освітній простір: тенденції розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 121-129. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
1276165
  Артюх П.І. Сучасний світовий революційний процес і війна : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Артюх П.І.; АН України, Ін-т держави і права. – Київ, 1993. – 33 с.
1276166
  Наумов Д.М. Сучасний світовий робітничий рух / Д.М. Наумов. – К, 1970. – 48с.
1276167
  Олешко В.В. Сучасний систематичний склад аборигенної дендрофлори Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання сучасного видового складу аборигенної дендрофлори Волинської області. Подано спектр життєвих форм деревних рослин. The questions of present species composition of aboriginal dendroflora of the Volyn region have been given. The ...
1276168
   Сучасний склад кафедри (досвід і молодість) // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 119-154. – ISBN 978-966-9725-19-6
1276169
   Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : Близько 6 тисяч слів. – Київ : Довіра, 1999. – 367с. – Бібліогр.:с.367. – (Словники України). – ISBN 966-507-087-8
1276170
   Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : близько 9 000 слів / уклали О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк ; НАНУ, Укр. мовно-інформац. фонд. – Київ : Довіра, 2008. – 800 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-222-5
1276171
   Сучасний словник англо-український, українсько-англійський = English-ukrainian, ukrainian-english modern dictionary : 200 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / уклад. : В. Мюллер, М. Зубков, В. Федіенко ; [наук. та літ. ред. К.М. Кононенко]. – Вид.3-тє, випр. та допов. – Харків : Школа, 2011. – [XIV], 1833, [8] с. – Українську частину узгоджено з останньою редакцією чинного правопису. – ISBN 978-966-429-073-6
1276172
   Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 000 слів і словосполучень. – Київ : Довіра, 2006. – 789, [3] с. – (Словники України). – ISBN 966-507-190-4
1276173
  Зубков М.Г. Сучасний словник: англо-український, українсько-англійський = English-Ukrainian, Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Зубков, В. Мюллер ; [ред. А. Бахмет]. – Вид. 2-е, виправл. і доповн. – Харків : Школа, 2008. – 1458 стб. – Укр. частину узгодж. з останньою ред. чинного правопису. – (New edition : сучасна англійська лексика). – ISBN 966-8114-98-1
1276174
  Голдовський Л.Й. Сучасний соціал-реформізм і релігія / Л.Й. Голдовський. – Київ, 1968. – 47 с.
1276175
  Чернецький Ю. Сучасний соціологічний інституціоналізм і "нова економічна соціологія" як напрям дослідження проблем економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 62-68. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
1276176
  Лукащук В. Сучасний спорт і соціальні конфлікти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С.185-198. – ISSN 1563-3713
1276177
  Коблянська О.І. Сучасний стан i перспективи розвитку аутсорсингу бухгалтерського обліку / О.І. Коблянська, Є.О. Кондратов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 80-85. – ISSN 2221-755X
1276178
  Войтович Ю.В. Сучасний стан адміністративно-правового розуміння корупції, її соціальної сутності як об"єкта впливу правоохоронної системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33
1276179
  Клим О.В. Сучасний стан адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 282-287. – ISSN 1563-3349
1276180
  Карпенко З.С. Сучасний стан аксіопсихологічних студій в Україні // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 21-32. – ISSN 2226-4078


  У статті підводяться підсумки холістичного суб"єктно-ціннісного вивчення психічних феноменів, зреалізованих в авторській науковій школі аксіопсихології особистості у співвідношенні з різними типами раціональності.
1276181
  Шаповалов В.О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1276182
  Крайнік Ю. Сучасний стан архівів в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 499-503. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Державного архіву Волинської області.
1276183
  Гринь В.П. Сучасний стан аудиту в Україні: проблеми та перспективи його подальшого розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 3 (19))
1276184
  Соловйов В.І. Сучасний стан банківської безпеки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 79-82
1276185
  Кононова Л.М. Сучасний стан банківської системи України / Л.М. Кононова, Я.А. Назаренко; Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 24-28. – ISSN 2524-0102
1276186
  Череп А.В. Сучасний стан банківської системи України в умовах світової фінансової кризи / А.В. Череп, Г.І. Рурка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 217-222. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1276187
  Бондарчук Т.В. Сучасний стан білінгвальної освіти в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 92-93
1276188
  Пширков Ю.С. Сучасний стан білооруського літературознавства. / Ю.С. Пширков, 1958. – 42-51с.
1276189
  Ткач А. Сучасний стан боротьби із тероризмом в Україні // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7220-78-6
1276190
  Бруслик О.Ю. Сучасний стан британського парламентаризму // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
1276191
  Малишко В.М. Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 2219-5521
1276192
  Шаповал В.М. Сучасний стан британської конституційної концепції "корони" // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 107-111. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядається зміст концепції "корона" та пов"язані з нею відповідні правомочності британського монарха.
1276193
  Сушко Н. Сучасний стан бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи його реформування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-31 : табл.
1276194
  Бернада К. Сучасний стан бюджетного планування в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 135-141. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1276195
  Капцан Д.І. Сучасний стан бюджетної безпеки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 215-217. – ISBN 978-966-188-219-4
1276196
  Козенко А. Сучасний стан бюджетної децентралізації в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 37-38. – ISSN 1810-3944
1276197
  Буяк А. Сучасний стан в перспективи розвитку енергетичної галузі України / А. Буяк, Т. Кравченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-37. – ISSN 1810-3944
1276198
  Кабанов В.Г. Сучасний стан валютного ринку України та шляхи стабілізації негативних явищ в умовах кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 53-58
1276199
  Ковейно Ю.В. Сучасний стан ведення лісового господарства: нормативно-правовий огляд // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 164-172. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1276200
  Драган І.В. Сучасний стан взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 67-72. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1276201
  Кожемяченко О.О. Сучасний стан видавничо-поліграфічної галузі України / О.О. Кожемяченко, Т.О. Бойко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-37. – ISSN 2310-5534
1276202
  Харун О.Л. Сучасний стан виконання державного бюджету України за доходами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 79-81
1276203
  Міщук І.П. Сучасний стан виконання покарання у виді довічного позбавлення волі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 115-118
1276204
  Дубина М.В. Сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 46-52
1276205
  Пясецька С.І. Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 126-131. – ISSN 0868-6939


  У представленій публікації проаналізовано поточний стан просторового розповсюдження відкладень ожеледі масового характеру на території України протягом останніх 3-х років (2011-2013). Виявлено найбільш значні випадки із масовим відкладенням ожеледі на ...
1276206
  Сало А.В. Сучасний стан вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 54-66. – ISSN 2222-4459


  Проведено комплексний аналіз найбільш вагомих показників функціонування вищої освіти в Україні.
1276207
  Косюта М. Сучасний стан відносин між прокуратурою та судами загальної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-67.
1276208
  Меленчук А.В. Сучасний стан відносин України з Європейським Союзом в контексті підписання Угоди про Асоціацію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 483-492
1276209
  Шпакович О. Сучасний стан відносин України з міжнародними організаціями // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 154-160. – ISSN 2304-1773
1276210
  Ямчук І.Р. Сучасний стан віктимізації в Україні та заходи подолання існуючих проблем віктимології / І.Р. Ямчук, М.І. Хараїн // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 160-162. – ISBN 978-966-419-280-1
1276211
  Назаровець С.А. Сучасний стан вітчизняних бібліотекознавчих повнотекстових веб-ресурсів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 256
1276212
  Хілько М.М. Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано сучасний стан досліджень у галузі соціальних комунікацій в Україні. Виявлено, що хоча соціальні комунікації є однією з наймолодших галузей української науки, за різними спеціальностями в цій галузі вже захищено сотні кандидатських та ...
1276213
  Бойчук Н.Я. Сучасний стан вугільної промисловості України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 13-19. – ISSN 2310-5534
1276214
  Кишко О.М. Сучасний стан вчення про хворобу Боткіна / О.М. Кишко. – Ужгород
1. – 1972. – 100с.
1276215
  Курівський Ігор Сучасний стан галузі житлового будівництва м. Києва та фактори впливу на її розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглядається ситуація в галузі житлового будівництва м. Києва та дається аналіз факторів впливу на діяльність будівельних підприємств. Встановлено, що галузі може бути притаманна циклічність, яка зумовлена зміною загальної ділової активностів ...
1276216
  Гончар Ю. Сучасний стан гендерної інтерпретації творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 22-30. – (Філологічні науки)
1276217
  Сергєєва О.Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1276218
  Метка Л. Сучасний стан гончарства Гуцульщини та Покуття // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 118-125. – ISSN 0130-6936
1276219
  Вороненко О.В. Сучасний стан готовності керівників системи вищої освіти до управління трансфером технологій // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 15-21. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті здійснено аналіз стану готовності керівників вищих навчальних закла- дів до управління трансфером технологій як складової частини інноваційних процесів. Звертається увага на недостатній стан готовності до здійснення управління у відповідній ...
1276220
  Халепо Т.І. Сучасний стан Греції : Стенограмма публічної лекції доцента Т.І. Халепо, прочитаної 10 липня 1946 р. в залі Музею В.І. Леніна в Києві / Лекційне бюро управління в справах Вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Москва : Книгоиздат "Современные проблемы", 1946. – 29 с.
1276221
  Титаренко Д.В. Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)
1276222
  Малік Є.О. Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики / Є.О. Малік, Т.В. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 60-67. – ISSN 2222-0712
1276223
  Макеєнко Н.Ю. Сучасний стан державного боргу України та проблема збільшення обсягу зобов"язань держави в умовах подолання кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 259-261. – ISBN 978-966-188-219-4
1276224
  Арабаджи К.Г. Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 59-71. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1276225
  Тищенко В.О. Сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах Євросоюзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 94-97. – Бібліогр.: 6 назв
1276226
  Малихін Д.М. Сучасний стан державної підтримки розвитку земельних відносин в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 149-157
1276227
  Воробйов А.В. Сучасний стан державної політики щодо інновацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1276228
  Юрченко О. Сучасний стан державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні: організаційно-правовий аспект // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70
1276229
  Шевчук Ю.Ф. Сучасний стан децентралізованого водопостачання міста Чернівці // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 217-223. – Бібліогр.: 11 назв
1276230
  Заболоцький А.Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 19-23. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1276231
  Шевців Г.М. Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 149-156. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1276232
  Синишин Р.І. Сучасний стан дослідження генеалогічних зв"язків корейської мови (лексико-семантичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 490-497. – Бібліогр.: 41 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1276233
  Євтєєва Д. Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім"ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 77–81. – ISSN 2311-6676
1276234
  Колодюк І. Сучасний стан дослідження народної медицини українців Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історіографічному огляду сучасного стану дослідження народної медицини українців Полісся. The article is devoted to the historicaphic review of the modern state of researches in the folk medicine of the Polissya Ukrainianas.
1276235
  Перенесієнко І. Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 437-447. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано роботи дослідників з тематики функціонування бібліотечних класифікацій у Інтернет-мережі. Висвітлено напрями інтеграції бібліотечних класифікацій та інформаційних технологій. Особливу увагу приділено окремим специфічним аспектам, на ...
1276236
  Сидоренко А.В. Сучасний стан досліджень наявності взаємозв’язків між сонячною активністю та загальним вмістом озону / А.В. Сидоренко, І.В. Дворецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 148-156


  В статті розглянуто сучасний стан вивчення питання наявності зв’язків між загальним вмістом озону та сонячною активністю. Отримані результати досить різнопланових досліджень вказують на те, що зв’язки між досліджуваними величинами є, проте вони істотно ...
1276237
  Дем"яненко С.О. Сучасний стан досліджень та теоретичні основи вивчення антропогенної трансформації геосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 78-87. – ISSN 0868-6939
1276238
  Ющенко І.О. Сучасний стан досліджень у галузі термінотворення перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 423-427
1276239
  Хаванов А.В. Сучасний стан економіки України в умовах існуючої державної заборгованості з погляду економічної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 71-74. – Бібліогр.: 9 назв
1276240
  Скуба Г.В. Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 247-254. – ISSN 2310-9769
1276241
  Гальцова О.Л. Сучасний стан експортного потенціалу АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6806
1276242
  Пастушенко А.І. Сучасний стан ефективності сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1276243
  Коваленко В. Сучасний стан євангельських церков в Україні: реакція на секуляризацію // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 348-350. – ISSN 2076-1554
1276244
  Череп А.В. Сучасний стан євроінтеграційних процесів України : монографія / А.В. Череп, В.М. Вишняков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-331. – ISBN 978-966-599-459-6
1276245
  Валуйський І.А. Сучасний стан забезпечення бюджетної безпеки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 30-34. – ISBN 978-617-645-233-1
1276246
  Варивончик Д.В. Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров"я України // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1276247
  Косовець О.О. Сучасний стан забруднення поверхневих вод на території України за даними спостережень мережі гідрометслужби / О.О. Косовець, Ю.І. Онанко, Н.Г. Радзієвська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 257-263. – Бібліогр.: 5 назв
1276248
  Ілляшенко І.О. Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва: динаміка розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 292-304
1276249
  Креховець О. Сучасний стан зайнятості населення України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 68-70. – ISSN 2078-5860
1276250
  Березянко Т.В. Сучасний стан законодавства з регулювання національного корпоративного сектору : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 88-91. – Бібліогр.: 14 назв
1276251
  Цицюра В. Сучасний стан законодавства України про землі оборони // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 97-100
1276252
  Осадчук О. Сучасний стан законодавства України щодо голосування за кордоном // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
1276253
  Папакін Г.В. Сучасний стан законодавчо-нормативного забеспечення архівування документів: погляд архівіста // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 7 - 16
1276254
  Кришталь Л.В. Сучасний стан законодавчого регулювання адміністративного оскарження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 81-90
1276255
  Смук М.М. Сучасний стан законодавчого регулювання теми народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 257-268. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1276256
  Харчук Т.В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 23-25
1276257
  Колодяжний М.Г. Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 17-28. – ISSN 2304-4556
1276258
  Захаров Д.О. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 193-198 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1276259
  Засадний Б. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-30. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан застосування МСФЗ в Україні, визначено результати подолання проблем та викликів, які існували на початковому етапі застосування МСФЗ перед державними органами регулювання в сфері бухгалтерського обліку і звітності ...
1276260
  Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 218-223. – ISSN 2072-8670
1276261
  Гулько О.В. Сучасний стан здійснення валютного кредитування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 187-189. – ISBN 978-966-188-219-4
1276262
  Титаренко О.О. Сучасний стан злочинності в Україні: нові виклики // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 53-66. – ISSN 2078-3566
1276263
  Левченко Ю.О. Сучасний стан злочинності в Україні: причинно-наслідковий зв"язок із соціально-економічними чинниками // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – C. 361-364. – ISBN 978-617-7220-83-0
1276264
  Пашков А.П. Сучасний стан і досвід поводження з небезпечними відходами в Україні та за кордоном / А.П. Пашков, О.Г. Мітюкова, С.І. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 36-38 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1276265
  Геренчук К.І. Сучасний стан і завдання методичних пошуків у ландшафтознавстві // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 3-8. – Бібліогр.: 25 назв
1276266
  Ходжаян А.О. Сучасний стан і методи оцінки конкурентоспроможності регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 210-220
1276267
  Нагорний П. Сучасний стан і найближчі перспективи... / П. Нагорний. – Київ, 1940. – с.
1276268
  Терещенко О.О. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів / О.О. Терещенко, А.І. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 112-124 : табл. – Бібліогр..: 3 назв. – ISSN 2305-7645
1276269
  Кублікова Т. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1276270
  Венцковський Д.Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 14-26. – Бібліогр.: 19 назв
1276271
  Васильців Т.Г. Сучасний стан і напрями посилення фінансової стійкості та ліквідності підприємства / Т.Г. Васильців, О.В. Фірцак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 105-108. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276272
  Долбнєва Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1276273
  Олійник Л. Сучасний стан і основні завдання охорони вищої водної флори й рослинності лівобережного лісостепу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-83. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано сучасний стан охорони вищої водної флори й рослинності Лівобережного Лісостепу України. Здійснено созологічну категоризацию раритетних видів і угруповань та запропоновано першочергові заходи щодо їхнього збереження. Present-day state ...
1276274
  Соколова А. Сучасний стан і оцінка демографічного розвитку сільської місцевості Волинської області / А. Соколова, О. Кільніцька // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1276275
  Фролова М.Є. Сучасний стан і перспективи вивчення міжмовної омонімії у слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 240-244
1276276
  Панас Р.М. Сучасний стан і перспективи вкористання земельних ресурсів Львівської області / Р.М. Панас, М.С. Маланчук, М.Ю. Копінська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1276277
  Шведун В.О. Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 112-115. – ISSN 2306-6814
1276278
  Колтачихіна О.Ю. Сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г.А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 309-325
1276279
  Прокопенко І.Ф. Сучасний стан і перспективи експорту освітніх послуг ВНЗ України на світовий ринок / І.Ф. Прокопенко, І.О. Ночвіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 5-14. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1276280
  Лизун О. Сучасний стан і перспективи збереження палеолітичних пам"яток Середнього Подніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Незважаючи на присутність у регіоні Середнього Подніпров"я палеолітичних місцезнаходжень, які вже набули статусу "класичних", щороку з"являються нові археологічні та палеонтологічні пункти. Ураховуючи це, надзвичайно актуальною постає проблема ...
1276281
  Бліхар М.М. Сучасний стан і перспективи зовнішньої торгівлі України з країнами Центральної та Східної Європи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-16
1276282
  Дутчак Г. Сучасний стан і перспективи культурного співробітництва між Україною і Францією // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.138-141 : Фото. – ISSN 1607-6451
1276283
  Полякова Я.В. Сучасний стан і перспективи підготовки вчителів релігійної освіти у Великій Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 292-296


  У статті розглядається сучасний стан і перспективи підготовки вчителів релігійної освіти у Великій Британії. Автор аналізує діяльність провідних урядових і неурядових організацій, які формулюють і координують основні напрями підготовки вчителів ...
1276284
  Чижевська Л. Сучасний стан і перспективи раціонального використання порушених земель у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1276285
  Малиновський В. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністраціїї в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-22.
1276286
  Кот О.В. Сучасний стан і перспективи ринку банківського золота в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 87-92


  Розглянуто особливості та характерні риси сучасного світового ринку золота і його вплив на український ринок.
1276287
  Шаміна Л.В. Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 5-12. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу виборчого законодавства України з приводу його застосування для забезпечення реалізації громадянами України конституційних виборчих прав під час проведення виборів і референдумів. У статті досліджується сучасна науково-правова ...
1276288
  Бордун О.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова / О.Ю. Бордун, Ю.П. Шуманська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 131-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1276289
   Сучасний стан і перспективи розвитку винищувальної авіації Збройних Сил України / Ю. Байдак, С. Дроздов, В. Коваль, О. Жарик // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 18-20
1276290
  Бездрабко В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 29-49
1276291
   Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні / В.П. Палієнко, С.Ю. Бортник, Б.О. Вахрушев, Я.С. Кравчук, І.Г. Черваньов, Ю.Д. Шуйський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 11-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
1276292
  Тісагдіо І. Сучасний стан і перспективи розвитку демографічної складової трудового потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 389-393. – ISSN 1993-0259
1276293
  Болгар Т.М. Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С.38-43. – ISSN 2074-5354
1276294
  Буяк Андрій Сучасний стан і перспективи розвитку енергетичної галузі України / Буяк Андрій, Кравченко Тетяна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглядається сучасний стан та проблеми паливно-енергетичного комплексу України, на підгрунті чого пропонуються перспективні напрямки забезпечення ефективного управління підприємствами електроенергетики.
1276295
  Леньо П.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку європейської етнології // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 134-137. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1276296
  Лоза С.П. Сучасний стан і перспективи розвитку залізниць України : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 22-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1276297
  Белікова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Т.В. Белікова, В.В. Лубянникова, О.С. Хіжняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
1276298
  Дадашев Б.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитних спілок в Україні / Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 49-55. – ISSN 2221-1055
1276299
  Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 103-108 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1276300
   Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС / А.С. Філіпенко, Н.В. Рєзнікова, О.Ю. Анісімова, М.М. Відякіна, Р.Д. Стаканов, І.Г. Лебедь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 76-85
1276301
  Біленчук П.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку науки криміналістики в Україні / П.Д. Біленчук, О.О. Шуоьга // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 50-56. – ISBN 978-617-7364-24-4
1276302
  Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 41-43
1276303
  Кравченко І.С. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні / І.С. Кравченко, І.В. Дрозд // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 141-148. – ISSN 2221-755X
1276304
  Гошовський С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння Стаття 1 / С.В. Гошовський, С.С. Пігнастій, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 9-20 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
1276305
  Гошовський С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння Стаття 2 / С.В. Гошовський, С.С. Пігнастій, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
1276306
  Мельниченко Т.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу : Географічна освіта // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-58 : Табл.,. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1276307
  Сільченко С.О. Сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення науковців // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 66-73. – ISSN 0201-7245
1276308
  Троян Ю.О. Сучасний стан і перспективи розвитку прагмалінгвістики: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 226-230
1276309
  Цигиль І.Я. Сучасний стан і перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні / І.Я. Цигиль, О.О. Петльована // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 273-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276310
  Козьменко О.В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні : ринок фінансових послуг / О.В. Козьменко, А.О. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 24-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1276311
   Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка / Х.М. Притула, Ю.О. Цибульська, Я.Я. Калат, О.Б. Цісінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
1276312
   Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. Мельнійчук, С. Уєвич, В. Чернець, Л. Гладич, Т. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 101-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1276313
  Моцик О.Ф. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 46-56. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1276314
  Моцик О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 451-462. – ISBN 966-7522-07-5
1276315
  Погорєлова І. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українсько-південнокорейські відносини у 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. у різних сферах суспільного життя. Доведено перспективність співробітництва з Республікою Корея. The Ukrainian-South Korean relations are considered in 90-s of ХХ - ...
1276316
  Терещенко О.О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу (до підсумків українсько-російського "круглого столу") / О.О. Терещенко, СтащукД.М, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 117-126
1276317
  Топій І.І. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України / І.І. Топій, М.І. Білейчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 46-49. – ISSN 2221-755X
1276318
  Скопенко Н.С. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України на основі формування інтегрованих структур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 103-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1276319
  Давиденко О.П. Сучасний стан і перспективи розвитку цементної промисловості України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
1276320
  Золотаревська Л.М. Сучасний стан і перспективи сільського розселення Київської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1276321
  Менг Хін Сучасний стан і перспективи співробітництва між Україною та країнами АТР (на прикладі КНР) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються економічні відносини України з групами країн, що розташовані в тій частині Південної та Східної Азії. Позначено найбільш перспективні напрями розвитку економічних зв"язків між Україною та КНР як найбільш важливим економічним партнером.
1276322
  Михальський Ю. Сучасний стан і перспективи третейського судочинства в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-71.
1276323
  Іщук С.О. Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України / С.О. Іщук, Л.Й. Ситар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
1276324
  Завгородній В. Сучасний стан і правове регулювання участі громадських організацій у протидії корупції: досвід Російської Федерації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 183-187
1276325
  Лавров Р.В. Сучасний стан і прблеми формування ринку картоплі в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-20 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1276326
  Швець В.Д. Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 174-184. – ISSN 1999-5717
1276327
  Новіков В.П. Сучасний стан і проблеми викладання біотехнології в політехнічних університетах України / В.П. Новіков, Ю.І. Сидоров, О.В. Швед // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 31-38. – ISBN 966-8847-12-1
1276328
  Кривов"яз Є.В. Сучасний стан і проблеми економічного механізму регулювання природокористування в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 128. – С. 125-129
1276329
  Шипович Є.Й. Сучасний стан і проблеми розвитку газового комплексу Української РСР / Є.Й. Шипович, Г.М. Лазоренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 60-67. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1276330
  Погрібна Вікторія Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.163-174. – ISSN 1563-3713
1276331
  Гончарук С.М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні / С.М. Гончарук, С.В. Приймак, Л.Я. Даниляк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 190-194. – ISSN 2222-4459
1276332
  Лінь Чжіхуа Сучасний стан і прогнозування державного внутрішнього боргу Китаю на період 2001-2010 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто сучасний стан внутрішнього державного боргу Китаю, проаналізовано різні підходи до оцінки цієї проблеми, визначено авторську позицію. На основі власної методики автором зроблено спробу прогнозування еволюції державного внутрішнього боргу ...
1276333
  Танчак Я.А. Сучасний стан і реалії банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
1276334
  Палига Є.М. Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 70-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1276335
  Жураковська І. Сучасний стан і тенденції бухгалтерського обліку створення об"єктів права інтелектуальної власності на підприємствах АПК // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1276336
  Гончаров К.Ю. Сучасний стан і тенденції економічного розвитку хімічної промисловості : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-11 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1276337
  Середюк В. Сучасний стан і тенденції здійснення наукових досліджень юридичної відповідальності в теорії права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 100-108
1276338
  Никифорук Б Сучасний стан і тенденції зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням / Б Никифорук, А. Штангрет, В. Ляшенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 56-63. – ISSN 1728-9343
1276339
  Чубенко І.В. Сучасний стан і тенденції корупційної злочинності в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1276340
  Томчук О.В. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні / О.В. Томчук, Н.Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 32-42. – ISSN 2411-4413
1276341
  Римар Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку вищої освіти в Україні // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 52-61. – (Економічні науки ; Вип. 6)


  Наведено статистичні дані щодо стану освітньої галузі в Україні й описано проблемні питання її розвитку.
1276342
  Далматова Г.А. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 310-316. – ISSN 1609-0462


  У статті розглядається сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенітенціарної політики України. Розглядаються перспективи подальших досліджень у цій сфері.
1276343
  Косілова О.І. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 62-71
1276344
  Жарська І.О. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки / І.О. Жарська, В.М. Неткова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1276345
  Шуплат О.М. Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств сфери туризму в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 122-129. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1276346
  Бунін С.В. Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-19. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1276347
  Маркевич О.П. Сучасний стан і чергові завдання паразитологічної науки на Україні. / О.П. Маркевич. – К., 1947. – 48с.
1276348
  Петенко А.В. Сучасний стан і шляхи вирішення проблем депресивних регіонів України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 153-157. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1276349
  Радзієвська С.О. Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1276350
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1276351
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1276352
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1276353
  Кудря Ярослав Валерійович Сучасний стан і шляхи розвитку акціонерних компаній в машинобудуванні України / Кудря Ярослав Валерійович, Жуковська Тетяна Олегівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 143-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сучасний стан акціонерних компаній машинобудування України на прикладі корпорацій верстато-інструментальної промисловості (ВІП), яка визначає загальні тенденції підприємницького функціонування та розвитку інших підприємств. На ...
1276354
  Якименко Ю. Сучасний стан ідентичності громадян України: основні зміни і тенденції // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 115-117
1276355
  Конотоп Г. Сучасний стан інвестицій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 203-205
1276356
  Подмарьов О.Ю. Сучасний стан інвестиційного клімату України - податковий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 64-66 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
1276357
  Василевська К.М. Сучасний стан інвестиційної привабливості економіки України та шляхи її покращення // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 90-91
1276358
  Танчак Я.А. Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України / Я.А. Танчак, А.В. Панчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 23-28. – ISSN 2221-755X
1276359
  Ковальчук С. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 27-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1276360
  Федотова С.Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності в будівництві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1276361
  Семенов Г.А. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні / Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1276362
  Гук Л. Сучасний стан інноваційної зайнятості в Україні (на прикладі іт-зайнятості) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1276363
  Наливайко Р Л. Сучасний стан інституту застережень до міжнародних договорів / Р Л. Наливайко, А.Є. Колоколов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 24-31. – ISSN 2078-3566
1276364
  Гамбарян К.А. Сучасний стан Інтернет-трейдингу в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 92-93
1276365
  Єрмолаєва О. Сучасний стан інтродукційної популяції Galanthus elwesii Hook.fil. в умовах ботанічного саду ОНУ ім. І.І.Мечникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 122-124. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження сучасного стану двох фрагментів інтродукційної популяції рідкісного виду Galanthus elwesii Hook.fil. в умовах ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (ОНУ). Проаналізовано їх вікову структуру, ...
1276366
  Лисиченко Г.В. Сучасний стан інформатизації системи моніторингу навколишнього природного середовища в зонах впливу АЕС України / Г.В. Лисиченко, О.О. Попов // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 9-21. – ISSN 2309-7655
1276367
  Романенко О.Л. Сучасний стан інформаційного простору в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 101-103
1276368
  Кривошеєва С.В. Сучасний стан інформаційної економіки в Україні / С.В. Кривошеєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 90-97. – ISSN 2413-0966
1276369
  Кінаш І.П. Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 259-262. – ISSN 1993-6788
1276370
  Костюкевич О.І. Сучасний стан іпотечного ринку України та перспективи його розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 74-77
1276371
  Терський С.В. Сучасний стан історичної реконструкції військово-стратегічних шляхів Галицько-Волинського князівства // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 125-133
1276372
  Мельник С.В. Сучасний стан кадрового забезпечення сфери туризму / С.В. Мельник, Н.С. Гаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 118-122. – Бібліогр.: 3 назви
1276373
  Доманецький І.В. Сучасний стан капіталізації банків України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
1276374
   Сучасний стан колекції дендрофлори ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / А. Прокопів, О. Щерба, М. Щербина, Г. Тимчишин, І. Семенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Проведено детальний систематичний аналіз колекції дендрофлори ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. A detailed analysis of the dendrology collection of Botanical Garden was carried out. The systematic ...
1276375
  Рубцов А.Ф. Сучасний стан колекції старого арборетуму дендропарку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, І.В. Михайлецька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (3). – C. 62-65. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276376
   Сучасний стан колекції тропічних та субтропічних рослин у захищеному грунті / В.В. Нікітіна, Л.П. Гордзієвська, В.Б. Грабовський, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасний стан колекції тропічних та субтропічних рослин у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.Ф. Фоміна. Розглянуто її таксономічний склад, принципи формування та можливості практичного використання.
1276377
  Заря І.В. Сучасний стан конкурентоспроможності туризму на макро- та мікрорівнях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1276378
  Дмитрієв В.В. Сучасний стан консолідаційних процесів у банківській системі США // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 150-151
1276379
  Калінкін А.С. Сучасний стан конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-50. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1276380
  Савчин М. Сучасний стан конституціоналізму: проблеми співвідношення демократії та державного суверенітету // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-40
1276381
  Дяченко Є.В. Сучасний стан корпоративного медичного страхування в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 270-275


  Досліджено сутність медичного страхування, його форми та проведено аналіз сучасного стану корпоративного медичного страхування в Україні.
1276382
  Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / А. Горбань, В. Міщук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 37-41. – ISSN 1682-2366
1276383
  Шандор Ф.Ф. Сучасний стан лідерства і керівництва в туристичній групі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 339-346
1276384
  Огородник С.М. Сучасний стан лінгвістичних досліджень творчості С. Єфремова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 77-83. – Бібліогр.: c. : 82; 11 поз.


  Стаття присвячена проблемі еволюції аспектів і методологій актуальних лінгвістечних досліджень у сучасному єфремовознавстві. Thes article deals with a problem of evolution of aspects and methodologies of current interest linguistic researches on an ...
1276385
  Шепелява Н.А. Сучасний стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 164-170. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України. Підкреслено необхідність створення єдиного комплексу мовних засобів. Надано характеристику видам забезпечення, які використовуються для ефективного функціонування ...
1276386
  Ставицька Л.О. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 236-246. – ISSN 0027-2833
1276387
  Ставицька Л. Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 654-672. – ISBN 978-966-02-4860-1
1276388
  Кісельов В.Ю. Сучасний стан медичного забезпечення Збройних Сил України та можливі шляхи його покращення за досвідом АТО // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 41-42
1276389
  Білоус А.В. Сучасний стан медіа-індустрії України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 163-174


  Здійснено аналіз представленої на території України друкованої продукції, електронних видань і теле- та радіо мовлення. Виявлено тенденції розвитку вітчизняної медіа-індустрії. Осуществлен анализ представленной на территории Украины печатной ...
1276390
  Філоленко Ю.М. Сучасний стан меліоративних систем Козелецького району Чернігівської області / Ю.М. Філоленко, І.М. Філоненко, О.О. Комлєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 211-214.
1276391
  Філоненко Ю.М. Сучасний стан меліоративних систем лівобережжя р.Снов у межах Щорського району Чернігівської області та їх вплив на довкілля / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 199-202
1276392
  Козаченко В.Я. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні / В.Я. Козаченко, Н.Г. Георгіаді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 162-172. – ISSN 0321-0499
1276393
  Неєжмаков П.І. Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні / П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [ та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – C. 17-23. – ISSN 2306-7039
1276394
  Фединяк Г.С. Сучасний стан міжнародного приватного права як науки та системи норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 379-385. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1276395
  Костащук В.І. Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 63-72


  В статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в області. За допомогою коефіцієнту туристичних обмінів проведено аналіз основних ...
1276396
  Корчун М.О. Сучасний стан молодіжного сегменту ринку праці України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 293-301. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276397
  Дмитровський Є. Сучасний стан музики на телебаченні через призму української преси. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 68-73.
1276398
  Чернеженко О.М. Сучасний стан муніципальної системи Швейцарії // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 8-20. – ISSN 2310-9769


  Стаття висвітлює проблеми та основні риси муніципальної системи Швейцарії, аналізує реформи місцевого самоврядування Швейцарії. Визначаються та аналізуються актуальні аспекти та тенденції розвитку муніципальної системи Швейцарії. Досліджуються ...
1276399
  Мазурок П.П. Сучасний стан на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі / П.П. Мазурок, В.А. Ведькал, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 19-24
1276400
  Русіна Н. Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 70-74. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1276401
  Мордатенко І.Л. Сучасний стан насаджень Східної балки дендропарку "Олександрія" НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 33-40. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
1276402
  Баран Володимир Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 270-277
1276403
  Глухова Д. Сучасний стан науково-інноваційної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-95. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі інноваційний тип розвитку є пріоритетним для багатьох країн світу, який, в свою чергу, формує нові виклики для міжнародних конкурентних позицій національних економік. Для всіх учасників МЕВ постають завдання пошуку шляхів проникнення ...
1276404
  Скиба Г.В. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 210-216. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Стаття присвячена проблемі науково-технічного потенціалу України та країн далекого зарубіжжя. Здійснено аналіз стану науково-технічного потенціалу визначених країн, розглянуто особливості формування та розвитку науково-технічного потенціалу розвинених ...
1276405
  Литвин С.Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 4-8


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем документознавства, суперечливість поглядів науковців щодо його структури
1276406
  Маліцький Б.А. Сучасний стан наукової сфери та її можливості впливати на інноваційний розвиток економіки України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 89-92.
1276407
  Маліцький Б.А. Сучасний стан наукової сфери України та нова стратегічна доктрина ії розвитку / Б.А. Маліцький // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0374-3896
1276408
  Аптекар С.С. Сучасний стан нафтової промисловості України: проблеми і шляхи подолання кризи нафтових ресурсів : економіка та управління національним господарством / С.С. Аптекар, А.Ю. Дронова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 39-50 : Табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1276409
  Балабанов Г.В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г.В. Балабанов, Р.О. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 19-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1276410
  Подолюх Х.А. Сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 43-44
1276411
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні : 10.01.08:Дис. ... канд. філолог. наук / Березовець Л. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 164л. – Бібліогр.:л.156-164
1276412
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Березовець Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 18л.
1276413
  Казначеєв Д.Г. Сучасний стан нелегального обігу вогнепальної зброї в Україні / Д.Г. Казначеєв, В.Д. Поливанюк // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 92-96. – ISBN 978-617-616-070-0
1276414
  Підлісецька І.О. Сучасний стан нормативно-законодавчої бази щодо картографічного забезпечення земельного кадастру // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 207-212. – ISBN 966-7650-87-1
1276415
  НадюкЗ.О Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного управління охороною здоров"я // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 159-163. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1276416
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності НБФУ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 336-339. – ISSN 2222-4459
1276417
  Чижмарь Ю.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 115-120. – ISSN 2307-3427
1276418
  Линник С.О. Сучасний стан нормативно-правого забезпечення механізмів державного регулювання природокористування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 116-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1276419
  Єрмоленко В.М. Сучасний стан нормативного забезпечення державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-419-269-6
1276420
  Руденко М. Сучасний стан об"єкта "Укриття" // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-30.
1276421
  Куцик П. Сучасний стан обліку та внутрішнього контролю предметів прокату / П. Куцик, Н. Куценко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 43-48. – Бібліогр.: 18 назв
1276422
  Цюцяк А. Сучасний стан обліку та оподаткування франчайзингових операцій підприємств ресторанного господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-101. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність, особливості оподаткування та порядок відображення операцій, зумовлених виконанням договору комерційної концесії в системі рахунків бухгалтерського обліку підприємств ресторанного господарства. Запропоновано витрати ...
1276423
   Сучасний стан обробки радіосигналів бездротової мережі зв"язку в передавальних антенних системах базових станцій / Б.О. Карпенко, якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 42-46


  У статті проведено стислий аналіз використання адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) та розподілених антенних систем (РАС) за технологіями SIMO,MISO та МІМО з просторово-часовим кодуванням для забезпечення високих якісних та кількісних ...
1276424
  Поліщук Р. Сучасний стан обслуговування віддаленого користувача в наукових бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 294-303. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто питання надходження, обробки та оцифровування інформації, її пошук в базах даних (БД). Зазначено, що довідкові служби в сучасному інформаційному середовищі займають одну з ключових позицій в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні ...
1276425
  Пахальський В.В. Сучасний стан оподаткування ПДВ операцій у сфері ЗЕД та напрямки його удосконалення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-103. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1276426
  Зонь В.В. Сучасний стан організації вольового виховання у вищих військових навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається сучасний стан та аналізується "зворотний зв"язок" навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Одеському інституті сухопутних військ і Львівському ...
1276427
  Ващенко І.В. Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України / І.В. Ващенко, О.І. Кузьмич, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-87. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. Ключові слова: ...
1276428
  Шостко О.Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 136-146. – ISSN 2224-9281
1276429
  Кобець А.С. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні / А.С. Кобець, А.М. Пугач // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 24-31. – ISSN 2311-6420
1276430
  Шамрай В.О. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні / В.О. Шамрай, М.А. Ольховський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 139-145. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1276431
  Гнатюк А. Сучасний стан охорони видів роду Colchicum L. в Україні ex situ та in situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 108-109. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано відомості про сучасний стан охорони видів роду Сolchicum L. в Україні ex situ та in situ. Розглядаються основні причини скорочення чисельності популяцій цих рослин. Data on a current state of Сolchicum L. species conservation in Ukraine ex situ ...
1276432
  Ятченко Є.О. Сучасний стан охорони і захисту майнових прав релігійних організацій // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 38-42.
1276433
  Корінний С.О. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу та можливості використання енергозбереження підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 88-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1276434
  Новосьолова О.С. Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи / О.С. Новосьолова, А.В. Кличановська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 255-261. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1276435
  Хорошаєв Є.С. Сучасний стан пенсійної системи України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 296-302. – ISSN 1563-3349
1276436
  Літовка-Деменіна Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 93-102. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1276437
  Громова А.М. Сучасний стан підприємництва в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 28-33. – ISSN 2409-1944
1276438
  Піддубний В.В. Сучасний стан підприємств і фінансовий менеджмент та реінжиніринг як інструменти макроекономічного регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 177-182. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1276439
  Бегас Н. Сучасний стан пісенного фольклору Східного Поділля (на матеріалі Тиврівського району Вінницької області) // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 74-78. – ISBN 966-02-3167-9
1276440
  Фіц О.Ю. Сучасний стан планування державних закупівель // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 169-173
1276441
  Калініченко О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 1605-2005
1276442
  Коваль-Фучило Сучасний стан побутування фольклорної традиції на Сумщині // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 82-86. – ISBN 966-02-3167-9
1276443
  Губська А.С. Сучасний стан податкової системи України // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 126-127
1276444
  Пабат О.В. Сучасний стан податкової системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 155-161. – ISSN 1999-5717
1276445
  Кротенко В.В. Сучасний стан подолання наслідків аварії на ЧАЕС // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2016. – № 1 (7). – С. 48-52. – ISSN 2311-8253
1276446
  Місяць О.О. Сучасний стан поняття воєнної безпеки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-112. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1276447
  Яненко В. Сучасний стан популяції перепела (Coturnix coturnix L.) на території України / В. Яненко, В. Серебряков, С. Лопарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-18. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  За останні 50 років гніздова біологія перепела в Україні майже не досліджувалася, про що свідчать деякі загальні згадки в літературі. Нами були проведені дослідження по всій території України в 2007-2008 роках. Як бачимо, сучасний стан популяції різко ...
1276448
  Янеко В.О. Сучасний стан популяцій грака в місті Києві / В.О. Янеко, С.О. Лопарев // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 177-178
1276449
   Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні / Г.Т. Гревцова, Г.В. Драбинюк, М.С. Кубінський, А.Є. Солоденко, І.С. Михайлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 250-257. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457


  Досліджувалися природні популяції кизильників в горах Криму, рівнинній частині України, в Кременецьких горах та Карпатах на Заході України.
1276450
  Лисодєд О.В. Сучасний стан прав засуджених в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 317-320. – ISSN 2219-5521
1276451
  Черемнова А.І. Сучасний стан правового забезпечення використання альтернативних джерел енергії в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 229-232. – ISBN 978-966-419-269-6
1276452
  Атаманчук Л. Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
1276453
  Устименко В. Сучасний стан правового забезпечення планування економічного і соціального розвитку країни / В. Устименко, Р. Джабраілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан правового забезпечення державного планування та акцентовано увагу на окремих дискусійних питаннях. Розроблено пропозиції щодо їх можливого вирішення. Відзначено, що дефекти сучасної правової політики Української ...
1276454
  Буханевич О.М. Сучасний стан правового забезпечення розвитку регіональної організації житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 147-151. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1276455
  Заремба Сучасний стан правового захисту авторського права в мережі інтернет у світі та в Україні / Заремба, У.-М.І // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-966-419-299-3
1276456
  Даниленко Є. Сучасний стан правового регулювання викупу акцій акціонерним товариством в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 36-39
1276457
  Злий Я.В. Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2219-5521
1276458
  Когут Н. Сучасний стан правового регулювання приватизації земельних часток (паїв) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 77-84.
1276459
  Суббот А.А. Сучасний стан правового регулювання та правозастосування у сфері неплатоспроможності боржника // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 113-120. – ISSN 2312-1831
1276460
  Бобрик К.Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 310-313. – ISSN 2219-5521
1276461
  Лазаренко В. Сучасний стан правопорядку в державній кримінально-виконавчій службі України (кримінологічний аналіз) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 83-85
1276462
  Ходзінський К. Сучасний стан праці в Україні та проблеми її інтенсивності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 57-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1276463
  Попова О.М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Одеської області, його репрезентативність та перспективи розвитку // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 188-194. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1276464
  Павлов О.О. Сучасний стан проблем нутритивної підтримки в пацієнтів з хірургічною абдомінальною патологією / О.О. Павлов, Н.В. Миронова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 143-147. – ISSN 2224-0586
1276465
  Фрич А.О. Сучасний стан проблем фінансування житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 123-126. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Досліджено якість житлово-комунальних послуг, проблеми у функціонуванні комунального господарства, проблеми його фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів.
1276466
  Гетьман В.І. Сучасний стан проблеми відходів: небезпека для життя // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – № 2 (69). – С. 45-50
1276467
  Мороз С.А. Сучасний стан проблеми датського ярусу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 7-16. – Бібліогр.: 69 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
1276468
  Мельниченко В.О. Сучасний стан проблеми медичних відходів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1276469
  Пандяк І. Сучасний стан проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 183-188. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1276470
  Міненко Р. Сучасний стан проблеми стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 86-93. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у встановленні причин безпідставної зміни щільності у розв"язку ОЛЗГ, перевірці їх на теоретичних прикладах та створенні методу розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії (ОЛЗГ) з реальним відтворенням розподілу щільності в ...
1276471
  Болгар Т. Сучасний стан проблемних активів у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 36-43. – ISSN 1818-5754
1276472
  Пасхавер Б. Сучасний стан продовольчої безпеки : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-50 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1276473
  Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
1276474
  Запорожець Л.А. Сучасний стан продовольчої безпеки столичного регіону та основні шляхи вдосконалення її регіональної організації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 255-263. – Бібліогр.: 6 назв
1276475
  Коваль А.А. сучасний стан протидії корупцї в Україні: кримінально-процесуальний аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 219-223. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1276476
  Бойченко В.С. Сучасний стан професійного навчання персоналу на підприємствах України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 74-81. – (Економічні науки ; вип. 26)
1276477
  Кокарєва А.М. Сучасний стан професійної підготовки інженерів в технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1276478
  Нагорна О. Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 96-102. – ISSN 2309-9127
1276479
  Матюша П.А. Сучасний стан професійної підготовки українських перекладачів та можливі шляхи ії удосконалення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 87-94


  Пропонована стаття має на меті спробу виокремити деякі перспективні напрями поглиблення професійної підготовки перекладачів, беручи до уваги значний досвід, напрацьований у КНУ ім. Тараса Шевченка з цього питання. Розвідку побудовано, спираючись на ...
1276480
  Дашкуєв М.А. Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 133-140. – ISSN 2222-4459
1276481
  Муравйов К. Сучасний стан реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 126-131. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1276482
  Сай І.А. Сучасний стан регіонального ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 185-190. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1276483
  Левкович У. Сучасний стан рекреаційних ресурсів України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105), жовтень. – С. 150-152. – ISSN 2308-4634
1276484
  Гуржій Т.О. Сучасний стан реформування вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 108-114. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1276485
  Черніков Є.Е. Сучасний стан реформування органів прокуратури України: проблеми та перспективи / Є.Е. Черніков, В.В. Кононова // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 361-364. – ISBN 978-617-616-075-5
1276486
  Стовбира Т.А. Сучасний стан реформування системи цивільного захисту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 101-103. – Бібліогр.: 13 назв
1276487
  Жукова Н.К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 54-57. – ISSN 1728-6220


  Зражевська Н.В. - канд. екон. наук, викладач фін.-правового коледжу КНУТШ
1276488
  Череп А. Сучасний стан ринку банківських послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку / А. Череп, І. Ярмак // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 72-76. – ISSN 1728-9343
1276489
  Лапчук А.Р. Сучасний стан ринку вітрової ергетики та вітроенергетичний потенціал України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-02-6
1276490
  Нетесаний Ю.В. Сучасний стан ринку злиття та поглинання України / Ю.В. Нетесаний, К.М. Косюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 11, червень. – С. 79-81. – ISSN 2306-6814
1276491
  Прокопчук Ю.М. Сучасний стан ринку лізингових послуг в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 144-146. – ISBN 978-617-7069-02-6
1276492
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-96. – ISSN 2306-6806
1276493
  Машика Ю.В. Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 250-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276494
  Коваленко М.П. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 110-111
1276495
  Дригайло С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326
1276496
  Нагірна В.П. Сучасний стан розвитку АПК та напрями його екологізації (на прикладі Чернігівської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 135-140. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1276497
  Давидкова Н.М. Сучасний стан розвитку банківського сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 35-39
1276498
  Матіос А.В. Сучасний стан розвитку бюджетного законодавства в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 125-130
1276499
  Семенов А.Г. Сучасний стан розвитку високих технологій в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 139-144. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1276500
  Ломакович А.М. Сучасний стан розвитку вищої освіти: тенденції і перпективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 6-14
1276501
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку внутрішнього туроперейтингу в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69-75. – Бібліогр.: 11 назв.
1276502
  Топалова О. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 113-117. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природно-географічні передумови розвитку геологічного туризму в Запорізькій області. Виявлено структурний спосіб дій, які визначають сутність терміна "геологічний туризм" за редакцією Томаса Хосе. Дано визначення сучасним поняттям ...
1276503
  Візерський С.Ю. Сучасний стан розвитку готельного господарства України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 118-125.
1276504
  Корчова Г. Сучасний стан розвитку дистанційного навчання в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 27-32
1276505
  Паньків Н. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1276506
  Бірюков О.М. Сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 100-103. – (Право. Економіка. Управління)
1276507
  Демчук Н.І. Сучасний стан розвитку інвестиційного процесу промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1276508
  Трачук П. Сучасний стан розвитку інститутів місцевої публічної влади в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 100-103. – ISSN 1561-4999
1276509
  Павловська Н.В. Сучасний стан розвитку інституту конституційно-правової відповідальності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 110-117
1276510
  Антонів В. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 13-16. – ISSN 2078-5860
1276511
  Лоценко Ю.Ю. Сучасний стан розвитку іпотечного кредитування в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 158-169. – ISBN 966-79-75-57-7
1276512
  Єлісєєва О. Сучасний стан розвитку кредитних спілок України / О. Єлісєєва, Г. Стоянов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
1276513
  Рябічев В.Л. Сучасний стан розвитку мережевих ЗМІ: європейський досвід та українська практика / В.Л. Рябічев, Ю.М. Нестеряк, Н.О. Іллюк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті аналізується сучасний стан і тенденції розвитку мережевих ЗМІ в європейських, зокрема скандинавських, країнах та розглядається можливість запровадження досвіду в українському інформаційному се редовищі.
1276514
  Старух А.І. Сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 11 (49). – С. 33-39. – ISSN 2309-1533
1276515
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму на острові Ірландія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 78-84. – Бібліогр.: 15 назв.
1276516
  Волинець І.Г. Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-380. – ISSN 0321-0499
1276517
  Протопопова Н.А. Сучасний стан розвитку проблем у сфері економічної безпеки підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 166-170. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1276518
  Іванов Є.А. Сучасний стан розвитку процесів підтоплення і заболочення в межах львівсько-волинського кам"яновугільного басейну / Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 79-84 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1276519
  Струтинська Л.Т. Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Чернівецької області // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 179-185. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1276520
  Наумов М.С. Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 18-20. – ISSN 2306-6814
1276521
  Радін В.В. Сучасний стан розвитку ринку євродоларів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
1276522
  Школьник І.О. Сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні / І.О. Школьник, Ф.І. Шпиг // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 34-40.
1276523
  Бражко О.В. Сучасний стан розвитку ринку праці на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1276524
  Дрозд Н. Сучасний стан розвитку ринку фінансового капіталу у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку ринку фінансового капіталу у контексті світових потоків капіталу, інвестиційної активності та злиттів і поглинань. The current state of the market of financial capital development is investigated in the context of ...
1276525
  Черненко А.П. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні. Проблеми та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 110-113. – Бібліогр.: 6 назв
1276526
  Кошонько О.В. Сучасний стан розвитку страхового ринку в Україні / О.В. Кошонько, Р.І. Овчиннікова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 281-286. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1276527
  Єлісєєва О.К. Сучасний стан розвитку страхового ринку України / О.К. Єлісєєва, Т.О. Скалько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 275-280. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1276528
  Чамор Т.Г. Сучасний стан розвитку технологій створення високоанізотропних феритових матеріалів та методів дослідження їх магнітних властивостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 299-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто сучасний стан розвитку технологій створення високоанізотропних феритових матеріалів. Зроблено огляд робіт, в яких методом феромагнітного резонансу (ФМР) досліджено магнітні параметри гексафериту барію. Розглянуто роботи по отриманню ...
1276529
  Копачинська Г.В. Сучасний стан розвитку туризму в Індії / Г.В. Копачинська, О.О. Лукашук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 16-26. – ISSN 2308-135X
1276530
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан розвитку туризму на Мальті // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 170-178


  Проаналізовано сучасний стан розвитку туризму на Мальті, зокрема розглянуті найпопулярніші види туризму, особливості туристичної інфраструктури, охарактеризовано динаміку туристичних потоків. Проанализировано современное состояние развития туризма на ...
1276531
  Григоренко Т.М. Сучасний стан розвитку франчайзингових систем в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 98-103
1276532
  Кучеренко Р.А. Сучасний стан розвитку харчової промисловості у контексті продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 122-133. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1276533
  Аністраненко А. Сучасний стан розроблення і вивчення альтернативної історії як метажанру // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 69-76. – ISSN 2311-9896
1276534
  Сосницька Я.С. Сучасний стан рослинництва Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 248-257. – ISSN 2308-135X
1276535
  Демиденко О.В. Сучасний стан санаторно-курортної галузі в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 79-82
1276536
  Руднєва М.Г. Сучасний стан світового виноградарсько-виноробного комплексу та винного ринку - суспільно-географічний аспекти // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 267-275 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1276537
  Сальман І.Ю. Сучасний стан світового ринку зернових культур та місце України в ньому / І.Ю. Сальман, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 21-24. – ISSN 2309-1533
1276538
  Денисов І.І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 257-259. – ISBN 978-966-188-293-4
1276539
  Денисов І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів та роль комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 82-89 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1276540
  Антаков Є. Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні проблеми та тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Незважаючи на величезні запаси марганцю, Україна імпортує у десятки разів більше марганцевих руд, ніж експортує. Шляхами вирішення цієї проблеми є пошук власних альтернативних джерел рентабельних марганцевих руд та впровадження на виробництві новітніх ...
1276541
  Кириленко В. Сучасний стан світової валютно-фінансової системи та перспективи її розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 149-160. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1276542
   Сучасний стан сейсмологічного моніторингу території України / О.В. Кендзера, І.Ю. Гурова, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-118 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Метою проведення сейсмічного моніторингу є вивчення внутрішньої будови, динаміки земних надр, забезпечення сейсмічного захисту населення, житла і екологічно небезпечних об"єктів на території країни. Базовою складовою частиною сейсмічного моніторингу є ...
1276543
  Паньків З. Сучасний стан селітебного землекористування в Карпатському регіоні України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 216-223 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1276544
  Жешко С.М. Сучасний стан системи міжбюджетних відносин в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 18-19
1276545
  Димніч О.В. Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
1276546
  Сторожук Н. Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / Н. Сторожук, Н. Мась, В. Покотило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасного стану системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших категорій постраждалих від військових дій. Подається аналіз правових основ, на яких ґрунтується функціонування ...
1276547
  Капранова Л.Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л.Г. Капранова, К.В. Ковтун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 76-81. – ISSN 2225-6407
1276548
  Ходаківська О. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування: економічний та екологічний виміри / О. Ходаківська, В. Давиденко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 44-48
1276549
  Лесик Г. Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України в умовах інтеграційних процесів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 66-71. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуто проблему стану соціально-гуманітарної підготовки в умовах інтеграційних процесів у вищій школі України початку ХХІ століття. Виходячи з наявності суперечностей в організації навчального процесу та необхідності орієнтації його на ...
1276550
  Шандрук С.М. Сучасний стан соціально-економічного розвитку країн Південно-Східної Азії і моделі їх можливого економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 35-38
1276551
  Токар В.В. Сучасний стан соціально-економічної системи України: мобілізаційно-інноваційна модель як шлях подолання кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 22-26
1276552
  Сіньова Л.М. Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 384-391. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядається сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні, аналізуються вітчизняне законодавство та його перспективи.
1276553
  Синьова Л. Сучасний стан соціальної захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 374-379
1276554
  Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 22-32. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1276555
  Чернецька О. Сучасний стан співробітництва України з ЄС в енергетичній сфері. Нафтогазовий вектор // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 26-28.
1276556
  Воронкова О.М. Сучасний стан сплати податків в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 155-161. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1276557
  Антонюк О.В. Сучасний стан стратегії просування оренда держави в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 64-67


  У статті розглянуто сучасну іміджову політику в Україні, визначено переваги та нелоліки державної політики у сфері стратегії просування бренда країни та охарактеризовано приватні ініціативи з даного питання. І he paper presents present image policy in ...
1276558
  Дригант Д.М. Сучасний стан стратиграфії та кореляції юри Прикарпаття / Д.М. Дригант, Р.Й. Лещук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 97-108 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
1276559
  Кривошлик Т. Сучасний стан страхування майна громадян в Україні // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 26-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1276560
  Ольховенко С.І. Сучасний стан судової експертизи та можливості її використання у розслідуванні злочинів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 85-88. – ISSN 1992-4437


  "Розвитку судово-експертної діяльності значною мірою сприяє наукова (у тому числі міжвідомча) співпраця підрозділів Експертної служби МВС України з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами України (Київським національним ...
1276561
  Дрок Г. Сучасний стан судової реформи в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 11-15. – ISSN 1561-4999
1276562
  Козачина А.Є. Сучасний стан судоустрою та здійснення судочинства в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 15-18.
1276563
  Павлов С.В. Сучасний стан східних православних територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 229-235. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1276564
   Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України / Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Д.А. Давидов // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 1. – С. 11-20. – ISSN 0372-4123
1276565
  Павленко Ю.О. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-55.
1276566
  Притула Н.М. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-163. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1276567
  Бутенко О.А. Сучасний стан та аналіз інноваційної діяльності підприємств машинобудування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.51-54. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1276568
  Карзун І.Г. Сучасний стан та аналіз розвитку системи вищої школи / І.Г. Карзун, Р.В. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 189-196. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті досліджуються сучасні проблеми ринку освітніх послуг в Україні. Визначено умови ефективності функціонування освітньої сфери, окреслено напрями підвищення ефективності ринку освітніх послуг. Ефективне регулювання ринку освітніх послуг повинно ...
1276569
  Фекета І.Ю. Сучасний стан та антропогенні модифікації рослинності полонини Руної Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 321-326. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1276570
  Притула Н.М. Сучасний стан та ефективність використання земельних ресурсів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1276571
  Веклич О.. Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 62-70. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1276572
  Степанюк О.В. Сучасний стан та завдання військових засобів масової інформації у період реформування та розвитку Збройних Сил України (2012-2017 рр.) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 521-522
1276573
  Нікітін Ю.О. Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 98-102. – ISSN 1729-7036


  У статті досліджено сучасний стан і шляхи розвитку наукових організацій НАН України.
1276574
  Чижевська Л.В. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів аудиторської діяльності / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 261-267. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1276575
  Карпенко А.В. Сучасний стан та напрями активізації інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко, А.О. Вознюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 118-122. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1276576
  Сомик А. Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні / А. Сомик, С. Жуйков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 28-34
1276577
  Фролова Г. Сучасний стан та напрями удосконалення контролю за використанням державної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
1276578
  Шинкаренко І.В. Сучасний стан та напрямки подальшого розвитку гармонізованої системи ПДВ у ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 172-181


  В статті досліджено особливості сучасного етапу формування спільної системи ПДВ та проаналізовано напрями подальшої гармонізації цього податку у країнах-членах ЄС. Зроблено оцінку сучасного стану й визначено напрямки подальшої еволюції спільної ...
1276579
  Александров І.О. Сучасний стан та напрямки реалізації Кіотського протоколу в Україні / І.О. Александров, О.В. Логачова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 122-130.
1276580
  Кульнєва Г.М. Сучасний стан та необхідні напрями розвитку ринку інновацій в Україні / Г.М. Кульнєва, О.В. Алейнікова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.159-163. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1276581
  Король В.М. Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України / В.М. Король, І.В. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 104-126. – ISSN 2305-7645
1276582
  Федчун Н. Сучасний стан та оптимізація розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 325-334
1276583
  Берлач Н.А. Сучасний стан та основні напрями державної підтримки сільського господарства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 104-108
1276584
  Молчанова І.В. Сучасний стан та основні напрями розвитку нафтогазового комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 162-168
1276585
  Костьов"ят Г. Сучасний стан та основні проблеми фінансової системи України // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-966-347-084-9
1276586
  Магдич І.П. Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 83-91. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджено сучасний стан розвитку пивоварної галузі в Україні. Проведено аналіз обсягів виробництва пивної продукції та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі, що дало змогу виокремити напрями розвитку галузі ...
1276587
  Сагалокова Н.О. Сучасний стан та основні тенденції розвитку туристичних підприємств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 123-131. – ISSN 2226-8820
1276588
  Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 413-481
1276589
  Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1276590
  Хандій О.О. Сучасний стан та особливості децентралізації влади в Україні // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 137-145. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1276591
  Криклій А.С. Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері / А.С. Криклій, В.А. Криклій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-9.
1276592
  Булович Т.В. Сучасний стан та особливості міграційного руху в Україні / Т.В. Булович, А.В. Кубов // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 244-250. – (Економічні науки ; Вип. 2)
1276593
  Князєв С. Сучасний стан та особливості регіоналізації бюджетної системи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 66-71. – ISSN 1562-0905
1276594
  Бойко М.Г. Сучасний стан та особливості розвитку підприємництва в готельному господарстві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С 59-67. – ISBN 966-614-021-7
1276595
  Гоголь М.М. Сучасний стан та особливості формування і використання фінансової звітності в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-966-927-199-0
1276596
  Соколова А.О. Сучасний стан та оцінка економічних засад сталого сільського розвитку: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 92-97
1276597
  Іванунік В.О. Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.188-195 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1276598
  Кульгук Т.І. Сучасний стан та перспектива розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 66-69. – ISSN 1996-9872
1276599
  Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 37-40. – ISSN 2413-7189
1276600
  Чекановський В.П. Сучасний стан та перспективи вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 336-338. – ISBN 978-966-188-219-4
1276601
  Шум М.А. Сучасний стан та перспективи використання електронних грошей в розрахункових операціях / М.А. Шум, О.Є. Якименко, Ю.С. Зеленюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 26-28. – ISSN 2409-1944
1276602
  Демчук О. Сучасний стан та перспективи вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 7. – С. 50-54
1276603
  Будак В. Сучасний стан та перспективи військово-патріотичного виховання студентської молоді в університеті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 142-147. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1276604
  Мельник Т. Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 20-25. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу показників функціонування недержавних пенсійних фондів та оцінці ефективності їх діяльності, що дає змогу оцінити стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні та основні перспективи його розвитку. Статья посвящена ...
1276605
  Филюк Г. Сучасний стан та перспективи енергозабезпечення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та тенденції енергозабезпечення України, розкрито проблеми забезпечення України газом та іншими видами енергетичних ресурсів, окреслено шляхи їх вирішення. It is analyzed a current status and tendencies of Ukraine energy ...
1276606
  Моросюк О.А. Сучасний стан та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 34-35
1276607
  Соломаха А.Г. Сучасний стан та перспективи запровадження поліцейського права в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7293-17-9
1276608
  Брусак Віталій Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об"єктів Кам"янець-Подільських Товтр / Брусак Віталій, Москалюк Катерина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 39-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1276609
  Конта Р.М. Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 334-344. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1276610
  Кухарчик В.Г. Сучасний стан та перспективи кадрового забезпечення морського транспорту на міжнародному ринку праці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 31-35. – ISSN 2524-003X
1276611
  Гурова К.Д. Сучасний стан та перспективи конкурентоспроможності української економіки / К.Д. Гурова, Л.І. Пронкіна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 16-23. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
1276612
  Скварко Ю.В. Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 102-106. – ISSN 2071-4653
1276613
   Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю. – Kyiv : Київський університет, 2002. – 230 с. – ISBN 966-594-310-3
1276614
  Совгиря О.В. Сучасний стан та перспективи нормативно-правового регулювання правового статусу парламентської опозиції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним проблемам правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні. Міститься системний аналіз чинного законодавства України на предмет закріплення даного питання, а також розглянуто можливі перспективи такого ...
1276615
  Гражевська А.О. Сучасний стан та перспективи підвищення енергоефективності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-54


  У статті проаналізовано причини низької енергоефективності економіки України та обгрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання енергоємності національної економіки.
1276616
  Покась В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку інтернатних закладів освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 68-77. – ISSN 2078-1016
1276617
  Нетесаний Ю.В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кредитних спілок в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 159-166
1276618
  Муравйов К.В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку соціального та правового захисту персоналу органів та установ виконання покарань // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 92-99. – ISSN 2306-9082
1276619
  Олійник А.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання реєстрації активів платників податків, на які поширено право податкової застави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 25-29. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1276620
  Балика Г.А. Сучасний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 141-144
1276621
  Кільова Г. Сучасний стан та перспективи реформування і розвитку системи освіти в України // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 66-70
1276622
  Криницька К.М. Сучасний стан та перспективи ринку чорної металургії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто можливості розробки чіткої та скоординованої в галузі чорної металургії.
1276623
  Брежнева-Єрмоленко Сучасний стан та перспективи розветку політики ресурсозбереження на макрорегіональному рівні / Брежнева-Єрмоленко, О В. Галаганов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 23-28. – ISSN 2071-4653
1276624
  Терещук Оксана Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 157-166 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1276625
   Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики на Хмельниччині / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов, Н.Г. Міронова, Є.П. Шаго // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 212-215. – (Технічні науки ; № 2 (235)). – ISSN 2307-5732
1276626
  Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1605-2005
1276627
  Шатківська Ю.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 198-200
1276628
  Руденко З.М. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
1276629
  Гелетуха Г.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 153. – С. 42-46. – (Техніка та енергетика АПК)
1276630
  Ільїн А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового сегменту фондового ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 14-16
1276631
  Дімітров В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку болгарської лексикографії // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 522-527. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1276632
  Сергієнко Л.К. Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 56-60


  Розглянуто окремі аспекти бюджетної політики країни, досліджено шляхи вдосконалення та перспективи її розвитку.
1276633
  Харабара В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 2306-6806
1276634
  Міщенко О. Сучасний стан та перспективи розвитку відносин між Україною та Азербайджанською Республікою // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 23-38. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1276635
  Онищенко В. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного іпотечного ринку комерційної нерухомості / В. Онищенко, М. Носенко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1276636
  Загірняк Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної сфери вищої освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 143-149. – ISSN 1995-0519
1276637
   Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України : тези доповідей наук. конф. до 90-річчя проф. П.К. Заморія, (Київ, 28 березня 1996 року). – Київ : Київський університет, 1996. – 114, [2] с.
1276638
  Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1276639
  Прокопець І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства Закарпаття як складової сфери туризму / І.І. Прокопець, О.М. Головко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 187-196. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1276640
  Скобєлєва Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / Г.С. Скобєлєва, О.В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 45-48. – ISSN 1997-4167
1276641
  Семенишина З. Сучасний стан та перспективи розвитку економічного співробітництва між країнами БРІКС // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 86-93
1276642
  Міняйло О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні / О.І. Міняйло, А.М. Костенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 135-144. – ISSN 2306-546X
1276643
  Коваль Н. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної комерції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 74-75


  Застосування новітніх технологій у комерції обумовлює дедалі більшу популярність такого економічного явищаЮ як електронна комерція.
1276644
  Білецька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-14.
1276645
  Лютий І.О. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-87. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається суперечливість розвитку інвестиційного ринку в Україні, аналізуються перспективи залучення іноземного капіталу та заходи держави, які сприяють даному процесу.
1276646
  Кавтиш О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури національного господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 39-42
1276647
  Слобоженюк А.С. Сучасний стан та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 41-43
1276648
  Ситник І.П. Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет–трейдингу в Україні / І.П. Ситник, С.Я. Геник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 39-42
1276649
  Свистун Л.А. Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування України / Л.А. Свистун, О.В. Погрібний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2218-1199
1276650
  Запоточний О. Сучасний стан та перспективи розвитку кліматоохоронного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 105-107
1276651
  Асадуллаєва І.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 149-151. – ISBN 978-966-188-219-4
1276652
   Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1276653
  Шахно А.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в Україні / А.Ю. Шахно, Л.С. Андрух // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 88-94. – ISSN 2309-1533
1276654
  Стрекаль О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 375-376. – ISBN 978-966-188-219-4
1276655
  Діденко К.Д. Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні / К.Д. Діденко, Дроздовська-Ілмаз // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 139-144 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1276656
  Чукаєва І.К. Сучасний стан та перспективи розвитку нафтотранспортної системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 86-89
1276657
  Леваєва Л.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських кредитно-фінансових інститутів на фінансовому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 195-200


  Досліджено розвиток основних спеціалізованих небанківських редитно-фінансових інститутів в Україні, проаналізовано їхню діяльність як учасників фінансового ринку.
1276658
  Коноваленко О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 235-236. – ISBN 978-966-188-219-4
1276659
  Новіков А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасний стан системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні та визначаються перспективи і пріоритетні напрями діяльності українських недержавних пенсійних фондів. This article researches a current status of private ...
1276660
  Кунділовська Т.А. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 155-165. – ISSN 2313-4569
1276661
  Баранець Д. Сучасний стан та перспективи розвитку ОЧЕС у контексті українсько-турецьких відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 133-135.
1276662
  Калашник Н. Сучасний стан та перспективи розвитку пенітенціарної системи України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 41-43.
1276663
  Цирфа Г.О. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи / Г.О. Цирфа, Л.О. Кузнєцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 132-143. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1276664
  Надтока Олександр Сучасний стан та перспективи розвитку підручникотворення (на прикладі курсу "географія материків і океанів") : реформа шкільної освіти // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 9-12 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1276665
  Гуменюк О.А. Сучасний стан та перспективи розвитку податкової політики України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 94-95
1276666
  Павленко К.В. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів (Ч. 2. Практичний аспект) / К.В. Павленко, О.М. Сущенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 52-61
1276667
  Сущенко О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект / О.М. Сущенко, К.В. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 50-57
1276668
  Шкарівська І. Сучасний стан та перспективи розвитку процесу лобіювання в політичній системі України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 59-60
1276669
  Оліфер А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку кредитних деривативів США // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 467-469. – ISBN 978-966-188-219-4
1276670
  Могилко А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 81-83
1276671
  Гавриш Л.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку платіжних карток України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 407-410. – ISBN 978-966-188-219-4
1276672
  Данилюк Т. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 2411-4014
1276673
  Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1276674
  Лебедик Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування / Г.В. Лебедик, А.С. Криуліна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 131-135. – ISSN 2218-1199
1276675
  Савранчук Лариса Сучасний стан та перспективи розвитку сентиментального туризму в Україні // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2076-1333
1276676
  Гусарєва О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку системи виконання судових рішень в Україні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 2078-3736
1276677
  Жмурко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
1276678
  Зеліско А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих товариств в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1276679
  Жмайло М.А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчого кредитування в регіонах України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 44-48. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1276680
  Нецора Т.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічно важливих підприємств державного сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 75-80
1276681
  Лавриненко С.І. Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 115-127
1276682
  Харчевнікова Л.С. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 192-199. – (Економічні науки)
1276683
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Індії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 46-53. – Бібліогр.: 10 назв.
1276684
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії / Н.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1276685
  Жук І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 71-82. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1276686
  Вергун Л.І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 157-164. – Бібліогр.: 4 назв.
1276687
  Єрко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області / І.В. Єрко, А.В. Єрко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1276688
  Краєвська О. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС / О. Краєвська, В. Присяжнюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 169-177. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1276689
  Яковлєв А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-464. – ISSN 0321-0499
1276690
  Кірмікчій П. Сучасний стан та перспективи розвитку формово-декоративного плодового саду у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Надано історичні відомості про створення формово-декоративного саду на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Наведено дані про зимостійкість та продуктивність деяких сортів Malus Mill. та Pyrus L., їх довговічність на карликових та ...
1276691
  Завертаний Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 194-203. – ISSN 2413-9998
1276692
  Вергелес Л.М. Сучасний стан та перспективи розвитку юридичної освіти // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.172-181
1276693
  Наконечна К.В. Сучасний стан та перспективи Світової Організації Торгівлі // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 137-140.
1276694
  Мицюк С. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями / С. Мицюк, В. Мегей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано сучасний стан відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і зроблено аналіз тенденцій розвитку співробітництва з цими МФІ. Розкрито проблеми у ...
1276695
  Шевчук О. Сучасний стан та перспективи споживчого кредитування в Україні / О. Шевчук, О. Шевчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 97-104. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1276696
  Кучер М.Ф. Сучасний стан та перспективи формування помологічної колекції плодових і ягідних культур у контексті наукової спадщини В.Л. Симиренка / М.Ф. Кучер, В.М. Гибало, Л.С. Юрик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 28-33. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
1276697
  Кондрась Н.М. Сучасний стан та перспективи функціонування зовнішньоекономічного потенціалу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 168-171
1276698
  Петруха С. Сучасний стан та перспективні напрями іноземного інвестування економіки міста Києва / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 1810-3944
1276699
  Сиваненко Г. Сучасний стан та пріоритети розвитку маркетингових каналів на ринку продовольчих товарів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-164.
1276700
  Мельник В.В. Сучасний стан та проблема соціальної сфери монофункціональних міст України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.116-118
1276701
  Лисницька К.М. Сучасний стан та проблеми водопостачання в невеликих населених пунктах України / К.М. Лисницька, І.О. Попович, В.М. Першаков // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1276702
  Смірнова О.М. Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 356-360
1276703
  Морозов А.С. Сучасний стан та проблеми готівкового обігу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С.151-152. – ISBN 978-966-188-293-4
1276704
  Кошевий М.М. Сучасний стан та проблеми економічного управління підприємством / М.М. Кошевий, М.Д. Начар"ян // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 107-109. – ISBN 978-617-645-229-4
1276705
  Євтушевський В. Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах / В. Євтушевський, Г. Махініч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-63. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасний стан забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах, проаналізовано динаміку впровадження та сертифікації систем управління якістю в Україні, окреслено ключові проблеми в сфері якості та запропоновано ...
1276706
  Котеньов О.Г. Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 215-223. – ISSN 1999-5717
1276707
  Вітренко-Хрустальова Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку економіки України: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3 (18). – С. 138-145
1276708
  Горбатюк О.М. Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1276709
  Прутська Т.Ю. Сучасний стан та проблеми інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 70-84. – ISSN 2411-4413
1276710
  Тропін З. Сучасний стан та проблеми мирного вирішення міжнародних спорів (нотатки обговорення з проф. О.В. Задорожнім напрямів подальшого наукового дослідження) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 92-96. – ISSN 1814-3385
1276711
  Нікончук А.М. Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 100
1276712
  Демидюк О.О. Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 176-182. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (3)). – ISSN 2312-6779
1276713
  Шубєнок С. Сучасний стан та проблеми підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринкової економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 31-37
1276714
  Боярунець А.В. Сучасний стан та проблеми політичних партій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1276715
  Лисенко В. Сучасний стан та проблеми протидії незаконному обігу товарів / В. Лисенко, О. Дзісяк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-81.
1276716
  Бойко Є.М. Сучасний стан та проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємствами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми процесу формування фінансових ресурсів підприємствами реального сектору економіки в сучасних умовах. The article discloses the problems of the financial resources formation by the enterprises of real sector.
1276717
  Тимош І. Сучасний стан та проблеми реформування оплати праці // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 84-87.
1276718
  Трохименко В. Сучасний стан та проблеми розвитку банківських систем країн співдружності незалежних держав // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 67-72. – ISSN 1728-9343
1276719
  Пандяк І. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 224-229. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1276720
  Кустов В.В. Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 226-231. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1276721
  Войнаренко М.П. Сучасний стан та проблеми розвитку вільних економічних зон в Україні / М.П. Войнаренко, А.А. Береза // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 153-155. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1276722
  Гражевська А.О. Сучасний стан та проблеми розвитку екологічно відповідального підприємництва в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 15-16. – ISBN 978-966-188-293-4
1276723
  Антонік В. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні / В. Антонік, І. Ковальчук, К. Бережний // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 18-21. – ISSN 1993-0259
1276724
  Обушна О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні. The modern position and development"s problem of market of non-banking financial services in Ukraine are analyzed.
1276725
  Савченко Д.М. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального захисту населення в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 97-103
1276726
  Носенко М.С. Сучасний стан та проблеми розвитку страхування сільскогосподарських ризиків в Україні / М.С. Носенко, О.О. Лобач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1276727
  Шамара І.М. Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї / І.М. Шамара, І.П. Четверікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 206-211. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1276728
  Дємєнєва О. Сучасний стан та проблеми розслідування військових злочинів / О. Дємєнєва, Р. Балковий // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 6 (6), вересень. – C. 25-30
1276729
  Коренчук О.І. Сучасний стан та проблеми стрес-тестування українських банків в умовах фінансової нестабільності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 436-438. – ISBN 978-966-188-219-4
1276730
  Гора І.В. Сучасний стан та проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 214-224. – ISSN 2310-9769
1276731
  Просвіріна Є.О. Сучасний стан та проблеми українсько-китайського торговельно-економічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 232-239
1276732
  Яцків Я.С. Сучасний стан та проблеми української академічної наукової періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 5-15. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  "... В Україні, особливо у "неакадемічному" секторі науки, наявні серйозні проблеми з власними науковими періодичними виданнями, зокрема щодо їхньої якості, відповідності міжнародним стандартам тощо. На сьогодні українські науковці та установи ...
1276733
  Жукова Н.К. Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 70-71. – ISSN 1728-6220


  Зражевська Н.В. - канд. екон. наук, викладач фін.-екон. коледж КНУТШ.
1276734
  Сліпченко Н.Є. Сучасний стан та проблеми фінансово-кредитного забезпечення малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 121-128
1276735
  Сало А.В. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 171-176. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано сучасний стан фінансування вищої освіти в Україні, виокремлені слабкі сторони та недоліки державного механізму фінансування.
1276736
  Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 347-354. – ISSN 1993-6788
1276737
  Гринкевич С.С. Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області / С.С. Гринкевич, Я.М. Антонюк, Т.Я. Антонюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1276738
  Шевченко Т.Є. Сучасний стан та пропроблеми іноземного інвестування в Україні / Т.Є. Шевченко, О.В. Антоненко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 121-127. – ISSN 2310-5534
1276739
  Чемерис С.Л. Сучасний стан та регіональні особливості народжуваності населення України / С.Л. Чемерис, Е.Ш. Мамішова // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 183-185. – ISBN 978-966-285-399-5
1276740
  Куцик П. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств : виробництво і торгівля / П. Куцик, М. Вірт // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 43-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1276741
  Парфіненко А.Ю. Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 156-163. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1276742
  Деркульський Р.Ю. Сучасний стан та тенденції використання зелених зон у м.Києві // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 67-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1276743
  Ліщук С.В. Сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814


  У статі досліджуються сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту. Проаналізовано нормативно-правове регулювання професійного спорту в Україні. Досліджено історичний розвиток професійного спорту в Україні. Порівняно ...
1276744
  Дудар С.К. Сучасний стан та тенденції здійснення теоретико-правових досліджень процесу європейської правової інтеграції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
1276745
  Мурована Т.О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
1276746
  Хоменко В.Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп"ютерного профілю // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 16-23. – ISSN 2074-8922
1276747
  Ратошнюк Т.М. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємства Житомирщини / Т.М. Ратошнюк, Л.Л. Капітула // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1276748
  Блінова Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 526-538


  У статті розглядається сучасний стан галузі житлово-комунального господарства, шляхи та способи розв"язання основних проблем, які існують в галузі, можливості залучення в галузь інвестиційних ресурсів, сучасний стан та реалізація проектів ...
1276749
  Нікітішин А. Сучасний стан та тенденції розвитку екологічного оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1276750
  Азьмук Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у контексті зайнятості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 167-177
1276751
  Рибак Л.Х. Сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу / Л.Х. Рибак, І.О. Курінний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.263-266. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1276752
  Головко-Гавришева Сучасний стан та тенденції розвитку правового забезпечення євроінтеграційних процесів: договір реформування Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1276753
  Ткаченко А.М. Сучасний стан та тенденції розвитку процесів злиття та поглинань // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 112-113. – ISBN 978-966-188-219-4
1276754
  Карась О. Сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України в контексті розбудови туристичної інфраструктури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 38-43. – ISSN 1728-9343


  Проведено суспільно-географічну оцінку транспортного потенціалу туристично привабливих областей України та виявлено територіальні особливості їх зосередження.
1276755
  Папп В.В. Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в Україні та світі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
1276756
  Шатілова О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 389-394. – ISSN 1993-6788
1276757
  Петренко О.І. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 103-110. – ISSN 2306-5834
1276758
  Качала Т. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку Черкаського регіону : потенціал регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 37-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1276759
  Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С. Пугач, Я. Сосницька, Л. Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1276760
  Базюк С.В. Сучасний стан та умови активізації інноваційної активності промислових підприємств в Україні / С.В. Базюк, А.Г. Оленець // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 106-108. – (Економічні науки)
1276761
  Варналій З. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З. Варналій, І. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні форми та проаналізовано сучасні тенденції тінізації бюджетних відносин в Україні, виокремлено основні чинники тінізаційних процесів в бюджетній сфері, досліджено вплив політичних процесів, як основоположної детермінанти ...
1276762
  Горбань С.Ф. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41. – Бібліогр.: 4 назв.
1276763
  Крючкова І.Р. Сучасний стан та шляхи подолання банківської кризи в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 205-209
1276764
  Притика Д. Сучасний стан та шляхи реформування системи правосуддя в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 0132-1331
1276765
  Томчук О.В. Сучасний стан та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області / О.В. Томчук, В.М. Полеся // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 116-132. – ISSN 2411-4413
1276766
  Самара С.Г. Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 209-213. – (0). – ISSN 2078-9165
1276767
  Сабадан О. Сучасний стан Тайванської проблеми // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 63-65
1276768
  Чаплинський К.О. Сучасний стан тактичного забезпечення досудового розслідування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 185-188. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1276769
  Буй Д.Б. Сучасний стан теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Богатирьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена огляду існуючої літератури по теорії та застосуванню мультимножин (змістовно кажучи, сукупностей з повтореннями). По кожному з 26 джерел наведені головні результати. Основні статті розглянуто більш детально. Ключові слова: ...
1276770
   Сучасний стан територій та об"єктів Природно-заповідного фонду України на початку 2008 року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 6-11 : фото
1276771
  Кузьмін С.А. Сучасний стан терористичної загрози в Україні / С.А. Кузьмін, М.Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 43-48. – ISSN 1609-0462
1276772
  Стоєцький В.Ф. Сучасний стан техногенної безпеки в Україні та напрями підвищення ефективності запобіжних заходів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 29-31
1276773
  Сосса Р.І. Сучасний стан топографо-геодезичних і картографічних робіт у Білорусії, Вірменії, Молдові : загальні питання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-6
1276774
  Олійник Я. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 8-15. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща. Проаналізовано зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), експорт-імпорт товарів і послуг регіонів України з Республікою Польща за 2007-2015 ...
1276775
  Рибакова Т.О. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 92-98. – ISSN 2306-546X
1276776
  Дангулжи Н.В. Сучасний стан традицій весільного обряду українців села Дорогинки Фастівського району Київської області // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 104-108
1276777
  Карасьова К.Л. Сучасний стан туризму у місті Києві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1276778
  Малик Л. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми турістичної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 99-104. – ISSN 1682-2366
1276779
  Дзюба М.Т. Сучасний стан україно-румунських відносин навколо о. Зміїний / М.Т. Дзюба, О.О. Волощенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі, що склалася в україно-румунських відносинах довкола острова Зміїного (Шерпілор). В статті розглянуто сучасний стан проблемної ситуації довкола о.Зміїний, розкрито деякі аспекти її перебігу та дії сторін на шляху до її ...
1276780
  Гудь Богдан Сучасний стан українсько-польського кордону та його вплив на відносини між Україною та Польщею // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 32-37. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1276781
  Мальський М. Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1276782
  Гарагонич В.В. Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва / В.В. Гарагонич, В.В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-40. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1276783
  Мухін Ю. Сучасний стан українського суспільства надає велечезний простір для діяльності об"єднань громадян // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-11.


  Інтерв"ю з Президентом Європейської Асоціації Студентів Права (ELSA) Юрієм Мухіним
1276784
  Данко Осип Сучасний стан української історичної науки та суспільно-політичних дисциплін : З конференції УВАН в Нью-Йорку, 1962 / Данко Осип. – Мюнхен, 1962. – 13с. – Відбитка з журнала "Сучасність" ч.12/1962
1276785
  Анисенко О.В. Сучасний стан фермерських господарств в Україні та їх розвиток / О.В. Анисенко, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 37-40. – ISSN 2306-6792
1276786
  Пасічник І. Сучасний стан фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 61-62 : Табл., рис.
1276787
  Гнидюк І.В. Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров"я // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 73-77. – ISSN 1728-6220
1276788
  Кириленко І.В. Сучасний стан фінансового забезпечення Збройних cил України / І.В. Кириленко, П.О. Тригубко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-103. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему сучасного стану фінансового забезпечення Збройних Сил України. Аналізується вплив фінансового планування на фінансове забезпечення Збройних Сил, формулюються напрями вирішення проблемних питань. Researched is the problem of modern ...
1276789
  Толочний Ю.В. Сучасний стан фінансового забезпечення та шляхи розвитку оборонно-промислового сектору економіки України / Ю.В. Толочний, Б.П. Щеглюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 105-111. – ISSN 2306-5664
1276790
  Мірошниченко В.О. Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 124-129. – ISSN 2222-4459
1276791
  Молохова Я.О. Сучасний стан фінансової системи України в контексті глобалізаційних економічних процесів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 73-76


  Дано оцінку сучасного стану фінансового сектора України в умовах глобалізаційних економічних процесів.
1276792
  Андросова О.Ф. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності / О.Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1276793
  Баранов І.В. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
1276794
  Христинченко Н.П. Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 226-235
1276795
  Попович І.В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1276796
  Новосьолова Т.М. Сучасний стан фітопланктону руслових ділянок Української частини дельти Дунаю / Т.М. Новосьолова, О.В. Мантурова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 312-317. – Бібліогр.: 5 назв
1276797
  Петик Л.О. Сучасний стан фондового ринку в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1276798
  Труніна І.М. Сучасний стан фондового ринку України / І.М. Труніна, Є.О. Волчков // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 213-216. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1276799
  Дишко О.Л. Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 245-250. – ISSN 2312-5993
1276800
  Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення інституту Івана Франка НАН України


  У проблемно-оглядовій статті окреслено картину розвитку сучасного вітчизняного франкознавства (академічного, університетського, музейного, громадсько-наукового, краєзнавчого), його напрямків, заходів і жанрів та унікальне місце Львівського відділення ...
1276801
  Горкуша К.М. Сучасний стан французької мови у Швейцарії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 219-223


  Стаття присвячена дослідженню особливостей французької мови у Швейцарії, закономірностям утворення і вживання лексичних одиниць та відмінностям їх семантичного значення у порівнянні з французькою літературною мовою Франції. Виявлено найбільш уживані ...
1276802
  Кочетков Олексій Сучасний стан функціонування регіонального ринку молока та молокопродуктів / Кочетков Олексій, Вольвак Світлана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано сучасний стан функціонування регіонального ринку молока та молокопродуктів. Дослідження ринку молокопродуктів здійснено за двома напрямками: оцінено поточну кон"юнктурну ситуацію на ринку та визначено місткість ринку молока та ...
1276803
  Керученко О.С. Сучасний стан цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; № 1)
1276804
  Колісник А.В. Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 202-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
1276805
  Асадчих О. Сучасний стан японістики в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 10-13
1276806
  Свида І.В. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 64-69. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1276807
   Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення. – Київ : Аграрна наука, 2001. – 216с. – ISBN 966-540-049-7
1276808
  Дубняк С. та інш. Сучасний стан, проблеми і перспективи Дніпра // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-40
1276809
  Вятчаніна Л. Сучасний стан, проблеми і перспективи підготовки кадрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 73-82.
1276810
  Носенко М.С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М.С. Носенко, С.І. Півторак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 222-227 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1276811
  Алфьоров О. Сучасний стан, проблеми та перспективи прикордонного автотранспортного співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 11-15.
1276812
  Павлшшін І.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку агрострахування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7069-02-6
1276813
   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України : аналіт. доповідь / [О.М. Суходоля та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-235-3
1276814
   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 117, [5] с. : іл., табл. – Конф. присвяч. 70-річчю Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7336-00-5
1276815
  Пендзей Л.П. Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 323-327. – ISSN 2078-6670
1276816
  Іщук Л.П. Сучасний стан, продуктивність і созологічна цінність корінних вербово-тополевих угруповань у пониззі річки Ворскли / Л.П. Іщук, Н.О. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 52-58. – (Серія: біологія ; № 1 (68)). – ISSN 2078-2357
1276817
  Готра В.В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 114-121. – ISSN 1993-6788
1276818
  Сагайдак І.В. Сучасний стан, формування та розподіл міжбюджетних трансфертів в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 131-135
1276819
  Динис Г.Г. Сучасний статус та перспективи відносин між Україною та Вишеградською четвіркою: механізм міжнародно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 328-337
1276820
  Євтух О. Сучасний статус та функціонування сардинської мови в етнолінгвістичному просторі Італії (за даними соціологічного дослідження) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 63-74


  Стаття присвячена аналізу нинішнього статусу сардинської мови та особливостям її функціонування в етнолінгвістичному просторі Італії. В основу аналізу покладені дані етносоціологічного дослідження, яке здійснили науковці Сардинії. Автор акцентує увагу ...
1276821
  Кушерець В. Сучасний студент - це володар найактуальніших знань // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 98). – С. 12


  Розмова з президентом Університету сучасних знань, головою правління Товариства "Знання" Василем Кушерцем про університет.
1276822
  Мандрик І.П. Сучасний суспільно-політичний розвиток Куби / І.П. Мандрик, І.І. Новак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 103-108. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1276823
  Лозовицький О.С. Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геополітичний перерозподіл в умовах глобалізації? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 149-159
1276824
  Верховенко О.А. Сучасний сценічний танець та його пластичне утілення в мюзиклі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 307-314. – ISSN 2225-7586
1276825
  Корнійчук Г.В. Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 52-55. – ISSN 2306-6806
1276826
  Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
1276827
   Сучасний термінологічний словник з радіофізики / За ред В.І.Григорука, П.А.Короткова; Уклад.: Н.О. Галич, В.І. Григорук, П.А. Коротков, Т.П. Короткова, М.В. Максюта та ін. – Київ, 2006. – 611с. – ISBN 966-8126-79-3
1276828
  Мокляк В.В. Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 147-156. – ISSN 2224-9281
1276829
  Ткач В.Ф. Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 2306-5664
1276830
  Масляк П. Сучасний тероризм:причини і перспективи. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2001. – Кн. 2. – С.25-30. – ISSN 0042-9422


  [Нотатки геополітика - Масляка П.]
1276831
  Новиков М.М. Сучасний техніці - надміцні матеріали. / М.М. Новиков. – К., 1983. – 15с.
1276832
  Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 640 с. – ISBN 966-7880-85-0
1276833
   Сучасний тлумачний словник української мови : Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Київ : Кобза, 2005. – 544с. – ISBN 966-8024-15-Х
1276834
   Сучасний тлумачний словник української мови : 50 000 слів: оптимальна добірка слів з усіх галузей знань. – Київ : Школа, 2006. – 832с. – ISBN 966-8182-64-2


  Для студентів вищих навчальних закладів
1276835
   Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів : [довідкове вид.]. – Харків : Школа, 2006. – 1008 с. – (Офіційна бібліотека). – ISBN 966-8182-41-3
1276836
  Загнітко А.П. Сучасний тлумачний словник української мови : [70000] : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтам, студентам, викладачам] / А.П. Загнітко, І.А. Щукіна ; [ред.-уклад. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-242-6
1276837
  Демиденко Я.С. Сучасний український авангардизм у горизонті філософських взаємовпливів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 21-22
1276838
  Слободян М.І. Сучасний український документальний фільм / М.І. Слободян. – К., 1972. – 119с.
1276839
  Ткаченко Т.І. Сучасний український жіночий детективний роман XXI ст. : (на матеріалі творів Євгенії Кононенко "Зрада", "Імітація") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 375-378. – ISBN 966-8188-10-1
1276840
  Шапіро О. Сучасний український іконопис / О. Шапіро, М. Скоп // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 6/7. – С. 190-193. – ISSN 0130-321Х
1276841
  Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А.Р. Крусян. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 502-558. – ISBN 978-966-667-417-6
1276842
  Бірченко М.І. Сучасний український літературний процес // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С. 22-33.
1276843
  Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 27-31.
1276844
  Карлова В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1276845
  Серажим К.С. Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 88-94
1276846
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М.Г. Зубков; За ред. В.С. Калашника . – 3-тє вид-ня, випр. і доповн. – Харків : Торсінг, 2000. – 208с. – (Бібліотечка " Ранець" школяра). – ISBN 966-7661-29-6
1276847
  Зубков М. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М. Зубков; За ред.В.Калашника. – 5-е вид.. випр. та доп. – Харків : Торсінг, 2002. – 208с. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-29-6
1276848
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : комплексний довідник / М.Г. Зубков. – вид. 9-тє, випр. й доп. – Харків : СПДФО Співак Т.К., 2006. – 366, [2] с. – ISBN 966-8896-20-3
1276849
  Нечволод Л.І. Сучасний український правопис : Комплексний довідник: Правила, коментарі, приклади, винятки / Л.І. Нечволод. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 224с. – (Свічадо). – ISBN 966-670-450-1
1276850
  Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 346-350
1276851
  Голубєва З.С. Сучасний український роман / З.С. Голубєва. – К., 1973. – 47с.
1276852
  Наєнко М.К. Сучасний український роман / М.К. Наєнко. – Київ, 1981. – 48с.
1276853
  Логвиненко О.М. Сучасний український роман. / О.М. Логвиненко. – Київ : Вища школа, 1989. – 173с.
1276854
  Бондаренко О.В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 102-109
1276855
  Шевченко Й. Сучасний український театр / Й. Шевченко. – Х, 1929. – 104с.
1276856
  Станішевський Ю. Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 151-160. – ISBN 966-7021-96-3
1276857
  Кусько Галина Сучасний український текстиль : еволюція, досвід, перспективи // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 113-117. – ISSN 1728-6875
1276858
  Чернецька С.Ю. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце громадських організацій у його формуванні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 144-151
1276859
   Сучасний українсько-арабський словник : близько 12500 слів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І.В. та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 436 с. – ISBN 978-966-439-125-9
1276860
  Павко А.И. Сучасний університет в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С.57-62. – ISSN 2218-5348
1276861
  Павко А.І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0372-6436


  Інтелектуальний потенціал є невід"ємною рисою, насамперед, тих університетів, які уособлюють національні символи країн. Це, наприклад, Гарвардський університет в США, Карловський університет в Чехії, Сорбонський університет у Франції, Оксфорд і ...
1276862
  Курбатов С. Сучасний університет має бути інноваційним і глобальним / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про особливості університетських рейтингів, глобальне і національне в діяльності вишів і необхідність комерціалізації науки розповідає завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії ...
1276863
  Романовський О. Сучасний університет у глобальному бізнес-середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.110-116


  Досліджується феномен підприємницької діяльності ВНЗ і трансформації зарубіжних дослідницьких університетів у підприємницькі. Розгнлянуто основні етапи підприємницької діяльності дослідницьких університетів.
1276864
  Колотило М.О. Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 230-235. – ISSN 2076-1554
1276865
  Яценко О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 7-14. – Бібліогр.: Бібілогр: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1276866
  Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір : монографія / Бойченко Наталія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Промінь, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-295. – ISBN 978-966-8512-45-2


  У пр. № 1704489 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з глибокою вдячністю і повагою від авторки. (Підпис)
1276867
  Соколова О.А. Сучасний управлінець: його ціннісні орієнтири, перспективи та реалії // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 94-96
1276868
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: методи навчання : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : Фото. – Бібліогр.: 7 назв
1276869
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: підготовка до уроку, тематичне і поурочне планування : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-7. – Бібліогр.: 11 назв
1276870
  Шуляр В. Сучасний урок і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі
1276871
  Мисан В. Сучасний урок історії: тип, структура, характеристика, форми // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-40.
1276872
  Мисан В. Сучасний урок історії: типологія, структура, характеристика форми // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-21
1276873
  Шуляр В. Сучасний урок літератури: тематична картка для учня-читача (за творчістю М. Вороного)


  Для організації продуктивної співпраці суб’єктів сучасного уроку літератури автор пропонує розробляти та використовувати тематичні картки для учня-читача. У статті подано варіант розуміння низки понять і складові такого навчального засобу. Читачам ...
1276874
  Ісаєва Олена Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний урок літератури... Яким він має бути? - це питання задають собі і вчителі-практики, і методисти-науковці. Напевно, це урок, який побудований з урахуванням вимог сучасної школи і відповідає завданням виховання юної особистості, вихованої в дусі ...
1276875
  Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(70)). – ISBN 978-611-00-0364-3
1276876
  Чупринін О.О. Сучасний урок української літератури в 6 класі : Усі тексти за новою програмою. Методичний коментар. Календарно-тематичне планування / О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2006. – 448с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(32)). – ISBN 966-333-358-8
1276877
  Мацько В. Сучасний урок української літератури, або погляд на проект концепції реформування літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 46-47. – ISSN 0130-5263
1276878
  Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови / О.М. Бєляєв. – К., 1981. – 177с.
1276879
   Сучасний урок української мови в 6 класі / С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна; С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна. – Харків : Основа, 2006. – 200, [4] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (31)). – ISBN 966-333-336-7
1276880
  Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(78)). – ISBN 978-617-00-0539-7
1276881
   Сучасний урок хімії у 11 класі. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 10 (34)). – ISBN 966-333-257-3
1276882
   Сучасний урок хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 11 (35)). – ISBN 966-333-262-X
1276883
   Сучасний урок. Панорама методичних ідей. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5). – ISBN 966-333-031-7
1276884
  Буринська Н. Сучасний урок. Яким він має бути? : педагогічні дослідження // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 31-32
1276885
   Сучасний урок: панорама методичних ідей : 10 клас. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-198-4
Випуск 4. – 2005. – 128с.
1276886
   Сучасний урок: панорама методичних ідей 7-8 класи : Дидактичні матеріали. – Харків : Основа, 2005. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-333-144-5
1276887
   Сучасний урок: панорама методичних ідей. 11 клас. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 4(16)). – ISBN 966-333-170-4
1276888
  Фойгт А.В. Сучасний філософський лібералізм: основні напрямки трансформації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 157-158
1276889
  Пономаренко О.І. Сучасний фінансовий аналіз і фінансові числення // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 28-42. – ISSN 1029-4171
1276890
  Болгар Т.М. Сучасний фінансовий стан банківської системи України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 86-92. – ISSN 2074-5354
1276891
  Бакіна Тамара Степанівна Сучасний фольклор школярів (особливості творення і побутування) : Автореф... кандид. філол.наук: 10.01.07. / Бакіна Тамара Степанівна; НАН України. – К., 1997. – 24л.
1276892
  Бакіна Т.С. Сучасний фольклор школярів. (Особливості творення і побутування) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Бакіна Т.С.; НАН України ін-т мистецт., фольклор. та етнології. – Київ, 1997. – 211л. – Бібліогр.:л.191-211
1276893
  Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1276894
  Лук"янчук Р.В. Сучасний формат державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки: досвід європейського союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасні засади політики державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки в країнах ЄС. Розглянуто заходи, завдяки яким здійснюється посилення кібербезпеки, охарактеризовано сучасні механізми боротьби з ...
1276895
   Сучасний французько-український, українсько-французький словник : 35 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Харків : Промінь, 2007. – 800 с. – ISBN 966-324-021-0
1276896
  Калініченко Володимир Сучасний фундаментальний підручник з бібліотечного краєзнавства : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
1276897
  Канєва Т.В. Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні / Т.В. Канєва, Д.В. Наливайко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 251-257. – ISSN 2306-546X
1276898
  Туров І.В. Сучасний хасидизм: трансформація ідеології і практики під впливом чинника протистояння сіонізму // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 312-352. – ISBN 978-966-02-8321-3
1276899
  Копилов М. Сучасний художній образ у творах графічних жанрів // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 100-106. – ISSN 0236-4832
1276900
   Сучасний читач і бібліотека. – К,, 1991. – 96с.
1276901
  Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 19-20
1276902
  Теліга О. Сучасникам. Радість : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 244-246
1276903
   Сучасники - про українську культуру: Дмитро Стус // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
1276904
  Решетилов В.Г. Сучасники : документ. повісті / В.Г. Решетилов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 216с.
1276905
   Сучасники про Д.І. Яворницького. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Ярославів Вал, 2006. – 234с. – ISBN 966-8382-08-0
1276906
  Отземко О.В. Сучасники про лютневі події 1917 року в Україні / О.В. Отземко, А.Б. Грідіна // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 164-173
1276907
   Сучасники про Миколу Лукаша : Дайджест прижиттєвих публікацій. – Київ, 2005. – 87с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.7). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
1276908
   Сучасники про українську культуру: Борис Олійник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 10-11. – ISSN 0868-9644
1276909
  Молякевич Д.П. Сучаснику мій. / Д.П. Молякевич. – Львів, 1961. – 126с.
1276910
  Соколов Б. Сучасні "приватизатори перемоги", або Про підсумки Другої світової війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 вересня (№ 157). – С. 5
1276911
  Цирфа Юлія Сучасні "шукачі щастя" - чергова загроза міжнародній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 22-25


  Пірати, корсари, флібустьєри - такі знайомі з дитинства слова. З часів буканьєрів і каперів минуло чимало років, однак прагнення до легкої наживи залишається незмінними За підрахунками експертів, щорічні збитки, яких завдають пірати по всьому ...
1276912
  Степаненко А.В. Сучасні аграрно-промислові комплекси (АПК) : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 11. – С. 149-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви
1276913
  Журавель Я. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення поняття "орган місцевого самоврядування" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 133-136.
1276914
   Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. та іст.-політ. дослідж. країн Центр.-Сх. Європи ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 109, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-03-2
1276915
  Веддінгтон-Фезер Сучасні англійські оповідки // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 106-117. – ISSN 0320 - 8370
1276916
  Тетерін І.А. Сучасні англо-американські фальсифікатори політичної економії на службі імперіалізму / І.А. Тетерін. – К, 1952. – 31с.
1276917
  Нонік В.В. Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
1276918
  Денисик Г.І. Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу : природничо-географічні дослідження / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1276919
  Малаков Д. Сучасні архітектори вважають: до 20 поверхів — це тільки витрати на будівництво, а вже вище — зиск / підготувала М. Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30-31 серпня (№ 154/155). – С. 10


  Відомий краєзнавець, києвознавець та автор безлічі путівників, альбомів та монографій — про архітектурні абсурди радянського Києва, хмарочоси та «сталінське барако».
1276920
  Столярчук Я.м. Сучасні асиметрії розвитку фінансового глобалізму / Я.м. Столярчук, О.Ю. Бєлєнький // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 195-206
1276921
  Каракулова І.С. Сучасні аспекти банкрутства підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 188-192


  У статті досліджуються проблеми банкрутства підприємств на сучасному етапі. Розглянуто недоліки і запропоновано підходи до удосконалення державної політики щодо неплатоспроможних підприємств. In the article the problem of bankruptcy of enterprises is ...
1276922
  Мерецький В.М. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 92-94. – ISSN 1681-2751
1276923
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 23. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1276924
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 24. – 2016. – 506 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1276925
  Бойко Т.В. Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 8-12. – ISSN 1811-2471
1276926
  Малахов В.О. Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури) / В.О. Малахов, В.С. Личко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 3 (89). – C. 21-26. – ISSN 2224-0713
1276927
  Єрмоленко С.Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 57-67. – ISBN 978-617-7041-71-8
1276928
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 387-394. – ISBN 978-966-581-958-5
1276929
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження сучасного дискурсу: маніпуляція // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 181-186.
1276930
  Виткалов С. Сучасні аспекти дослідження та побутування серпанкового ткацтва // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 82-87. – ISSN 2313-8505
1276931
  Турило А.М. Сучасні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційного розвитку залізорудних кар"єрів : економіко-математичне моделювання / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 173-179 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1276932
  Костишина Т.А. Сучасні аспекти ефективності використання найманої праці в економіці України / Т.А. Костишина, О.О. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 288-294
1276933
  Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетфх / Г. Козлакова, Г. Копил // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.83-88.


  Роль і місце вивчення та викладання німецької мови як другої іноемної
1276934
  Коваленко О.М. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 4-8. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1276935
  Осетинський А. Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у національних судових системах країн ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0132-1331
1276936
  Матвієнко А.А. Сучасні аспекти кримінально-правового реагування на злочини підрозділами карного розшуку // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 85-86
1276937
  Лувіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
1276938
  Бойко В.І. Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників / В.І. Бойко, І.М. Нікітіна, О.В. Єжова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 47-51. – ISSN 2413-550Х
1276939
  Логуш Л.В. Сучасні аспекти міжнародного комерційного арбітражу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1276940
  Сторожук Р.П. Сучасні аспекти мотивації праці / Р.П. Сторожук, І.О. Кардаєва // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 275-281. – ISSN 2079-4762
1276941
  Гриценко А. Сучасні аспекти оборонної політики України // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-13.
1276942
  Циганюк А.В. Сучасні аспекти організації формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 75-78
1276943
  Толстанов О.К. Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча хірургія" в умовах реформування охорони здоров"я / О.К. Толстанов, О.А. Данилов, В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2016. – № 3/4 (52/53). – С. 96-97. – ISSN 2304-0041
1276944
  Висоцька О.І. Сучасні аспекти післядипломної підготовки медичних кадрів первинної медичної допомоги та громадського здоров"я з питань протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу в Україні // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 64-71. – ISSN 2077-6594
1276945
  Шандра В. Сучасні аспекти реформування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в державі у контексті європейського вибору України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 5-12
1276946
  Білявська В. Сучасні аспекти ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 126-127
1276947
  Василенко А.О. Сучасні аспекти розвитку аутсорсингу в Україні через призму досвіду західноєвропейських країн // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 161-169
1276948
  Богачова О.В. Сучасні аспекти розробки концепції законопроекту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 21-28
1276949
  Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1276950
  Чернишова С.О. Сучасні аспекти та напрямки дослідження творчості В.С. Моема // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 399-407


  У статті зроблено огляд сучасних наукових підходів до вивчення прози англійського письменника В.С.Моема у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. В статье сделан обзор современных научных подходов к изучению прозы английского писателя ...
1276951
  Другов О. Сучасні аспекти та перспективи створення ендаументів при українських університетах (досвід УБС НБУ) // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 56-60. – ISBN 978-966-347-084-9


  Про залучення в систему вищої освіти приватних коштів.
1276952
  Бойко Я.М. Сучасні аспекти трансформації відносин власності у лісовому господарстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С.147-153. – (Економіка ; Вип. 31)
1276953
  Фадєєва І.Г. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід / І.Г. Фадєєва, О.І. Гринюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 2306-6806
1276954
  Неговська К.І. Сучасні аспекти формування особистості інженера-педагога в контексті фахової підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 130-133. – (Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано психолого-педагогічну вітчизняну та зарубіжну літературу та визначено аспекти проблеми формування особистості майбутнього інженера-педагога.
1276955
  Бубенов Ю.В. Сучасні аспекти функціонування домогосподарств в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1276956
   Сучасні белорускі партрет : Живапіс. Скульптура. Графика.. – Мінськ, 1982. – 26с.
1276957
  Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 27-28. – ISSN 1811-377X


  Завдання сучасних бібліотек згідно з новою концепцією їх розвитку -стати справжніми центрами культури, інформації, освіти, дозвілля і соціально значущого спілкування різних категорій громадян. Основними формами роботи такої бібліотеки є не тільки ...
1276958
   Сучасні бібліотеки переймають естафету модернізації від програми "Бібліоміст" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 24-26


  Матеріал, присвячений фінальному ярмарку сучасних бібліотек "Сучасна бібліотека: міст ваш!", який зібрав представників бібліотечної спільноти з усіх куточків України для обміну досвідом, спілкування, встановлення нових контактів, поширення кращих ...
1276959
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 43-49. – ISSN 1811-377X


  Представлено роздуми віце-президента з підтримки бібліотечних послуг у компанії "Бібліотечні системи та послуги" (США) С. Коффмана про майбутнє бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек щодо ...
1276960
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? / Стів Коффман // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 44-46. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено роздуми автора щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек із виживання в цій конкурентній боротьбі.
1276961
  Іванова Н. Сучасні бібліотечні установи в просцесі поширення правових знань // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 81-87
1276962
  Пилипчук В. Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 1606-3732
1276963
  Лобко Н.В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 262-273
1276964
  Терешкун О. Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 122-126. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1276965
   Сучасні болгарські письменники.. – К., 1962. – 291с.
1276966
  Марункевич А. Сучасні боргові проблеми економічно розвинутих країн / А. Марункевич, М. Сидорович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 219-228. – ISSN 1818-5754
1276967
  Курбатов С. Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 65-73. – ISSN 2078-1016
1276968
  Гавенко С.Ф. Сучасні варіанти ароматизування продукції поліграфічними технологіями / С.Ф. Гавенко, О.Г. Котмальова // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 22-32. – ISBN 966322012-0
1276969
  Лазаренко Т.Д. Сучасні вектори дослідження проблеми ідентичності в мультикультурній жіночій новелі США останньої третини XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 447-455


  У статті узагальнюються різноманітні підходи до вивчення проблеми ідентичності та визначаються основні напрямки ії реалізації у коротких оповіданнях етнічних авторок США. В статье обобщаются различные подходы к изучению проблемы идентичности и ...
1276970
  Юхименко Т.В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 2306-6806
1276971
  Брич В. Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації / В. Брич, О. Гербера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1276972
  Колосов Р.В. Сучасні вектори та напрямки розвитку корпоративного права в України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 87-93. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1276973
  Лобанова А.С. Сучасні вектори удосконалення соціологічної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (на прикладі регіонального ВНЗ) / А.С. Лобанова, Л.В. Кучерявенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 191-194. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1276974
  Філонов О.В. Сучасні виборчі системи, їх позитивні та негативні риси, перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1276975
   Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 251, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-091-1
1276976
  Стойко С.М. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище / С.М. Стойко, І.Б. Койнова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1276977
  Могилко Л.В. Сучасні види державних цінних паперів та їх роль у фінансуванні бюджетного дефіциту країни // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 168-169
1276978
  Вояковський Д. Сучасні виклики для української європейськості // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1276979
  Швалб Ю.М. Сучасні виклики до теорії соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 162-164
1276980
  Сосса Р. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави / Р. Сосса, Ю. Голубінка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Топогеодезичне та картографічне забезпечення потреб безпеки та оборони держави у зв"язку з розвитком інформаційних технологій, зміною тактики ведення бойових дій, появою нових викликів і загроз потребує докорінної зміни. У статті розглянуто фактори, ...
1276981
   Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : зб. матеріалів [IV] Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовт. 2014 р.) / Київ. ун-т права НАН України, Всесвіт. орг. інтелект. власності. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-85-1
Вип. 4 / [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – 2014. – 311, [1] с. : табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1276982
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова та ін. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
1276983
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 118-135. – ISBN 966-7522-07-5
1276984
  Карпачова Ніна Сучасні виклики правам і свободам людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 0132-1331
1276985
  Барабаш Т.М. Сучасні виклики реформування кримінального процесуального закону в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1276986
  Носік В.В. Сучасні виклики та правові реалії у регулюванні земельних і аграрних відносин в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-106
1276987
  Подольская Є.А. Сучасні виклики та ситуація в галузі вищої освіти Харківського регіону / Є.А. Подольская, В.Н. Назаркина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 249-257. – ISSN 1993-5560


  "У статті осмислюються сучасні виклики і аналізується ситуація в галузі освіти Харківського регіону. Розкривається освітній потенціал Харківщини у контексті підвищення конкурентоздатності регіону, аналізуються економічні та соціокультурні передумови ...
1276988
  Сімутіна Я.В. Сучасні виклики трудового права України в контексті євроінтеграції // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 375-379. – ISSN 2524-017X
1276989
  Титова О.М. Сучасні виклики у пам"яткоохоронній сфері // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 18-24. – ISBN 978-966-8999-85-7
1276990
  Сутюшев Т.А. Сучасні виміри вищого військового навчального закладу / Т.А. Сутюшев, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 67-72. – ISSN 2078-7480
1276991
  Сухова Н.М. Сучасні виміри структурованості філософії освіти: риси, рівні, аспекти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  Автор статті досліджує проблему структурування сучасної філософії освіти в контексті педагогічної практики і філософської методології.
1276992
  Костюк В.Л. Сучасні вимоги до викладання навчальної дисципліни "Трудове право України" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 200-204. – ISBN 966-8009-46-0
1276993
  Шульга Ю.П. Сучасні вимоги до випускника вищої школи у контексті реалій сьогодення // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 123-124


  В умовах ринкової економіки головним критерієм оцінки якості підготовки випускника вищої школи є його професійна конкурентоспроможність.
1276994
  Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 441-444. – ISSN 1993-0259
1276995
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1276996
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – ISSN 2077-7477
1276997
  Калагін Ю.А. Сучасні вимоги до мети виховної роботи у ВВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2077-1800
1276998
  Бесшапошникова Т.В. Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва / Т.В. Бесшапошникова, С.Я. Школьнік // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 11-17. – ISSN 2413-5402
1276999
  Пододіменко І. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологй в Японії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 190-196. – ISSN 2308-4081
1277000
  Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології : Навчально-методичний посібник для керівників шкіл, учителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г.І. Сорока; Мін-во освіти і науки України;Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Ранок, 2002. – 128 с. – (Управлыння школою). – ISBN 966-679-575-2
<< На початок(–10)1271127212731274127512761277127812791280(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,