Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1280001
  Зубавіна І. "Стратегії гри" в просторі сучасної екранної культури (Homo ludens у пошуках нової цілісності) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 206-226. – ISBN 966-7021-87-4
1280002
  Бессонова М.М. "Стратегії національної безпеки "як джерела з вивчення актуальних питань зовнішньої політики США // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – 124-131. – ISBN 978-966-136-196-5
1280003
  Здановська В. "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" (науково-практичний семінар) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 33-35 : Фото


  11-12 грудня в Бібліотеці КПІ відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення", який зібрав більше, ніж 120 керівників та провідних фахівців бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних ...
1280004
  Філь Ю.С. "Стратегічне партнерство" в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 177-192. – ISSN 1682-671Х
1280005
  Романчук Олег "Стратегічне партнерство", або текстуальний неоколоніалізм у дії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 16-20
1280006
   ["Стратегічним пріоритетам" - 10 років] / Б. Патон, О. Турчинов, Р. Павленко, Л. Гриневич // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 5-10. – ISSN 2306-5664
1280007
  Юдаева К. Стратегия-2050: справится ли Россия с вызовами глобализации? / К. Юдаева, Е. Ясин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-21. – Бібліогр.: с. 4-7, 9-12, 14-15, 18-20. – ISSN 0042-8736
1280008
  Островский Андрей Стратегия быстрого роста / Островский Андрей, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 102-108 : рис., фото
1280009
  Броди Б. Стратегия в век ракетного оружия / Б. Броди; Под ред. Молчанова В.В. – Москва : Военное издательство, 1961. – 432 с.
1280010
  Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз = Public relations strategy / Сандра Оливер ; [пер. с англ. под науч. ред. А.Н. Андреевой]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 156, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 154-155. – (Современный бизнес). – ISBN 5-7654-2927-0
1280011
   Стратегия выращивания и использования украинской пшеницы в рыночних условиях : Научно-вспомагательный указатель литературы за 1980-2005 г.г. – Симферополь, 2005. – 135с.
1280012
  Ражев А.В. Стратегия и ведомственные противоречия. Модернизация армии Великобритании во второй половине 1930-х годов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 67-73. – ISSN 0321-0626
1280013
  Белогуров А.Ю. Стратегия и методология социокультурной модернизации регионального образования: опыт двух десятилетий // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 2. – С. 13-21. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются особенности социокультурной модернизации регионального образования с середины 90-х гг. XX в. до нашего времени, методология развития этнорегиональных образовательных систем в контексте сохранения единого образовательного ...
1280014
  Малеев Ю.Н. Стратегия и тактика новой енергетической дипломатии // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 67-92. – ISSN 1560-2893
1280015
  Муслим Хатам оглы Назаров Стратегия интернационализации как фактор повышения конкурентоспособности высшей школы // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 159-165. – ISSN 2312-4342
1280016
  Карасев П.А. Стратегия информационной (кибер)безопасности США в XXI веке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 89-102. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1280017
  Киушина В.В. Стратегия использования природных ресурсов в условиях устойчивого развития // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 284-290
1280018
  Тихонова Валентина Львовна Стратегия мобилизации и сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений / Тихонова Валентина Львовна. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 34с.
1280019
  Лекомцева И.А. Стратегия перевода в условиях отсутствия устойчивых переводных соответствий // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 126-134. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
1280020
  Радишевская Л.В. Стратегия преподавания философии студентам технических специальностей / Л.В. Радишевская, Н.Н. Карпицкий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 110-115. – ISSN 0869-3617


  В статье сравниваются стратегии преподавания философии студентам, обучающимся по гуманитарным, естественно-научным и техническим образовательным программам. Особенности технического мышления создают определенные трудности при работе с философскими ...
1280021
  Ковалев И.В. Стратегия развития непрерывного образования в Европейском союзе: наднациональные инициативы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 163-171. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047
1280022
  Фролова Е.Д. Стратегия развития предприятия в условиях глобальной инновационной экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 26-29. – ISSN 1993-3541
1280023
  Савотина Н.А. Стратегия развития технологий воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 5. – С. 12-23. – ISSN 0869-561Х
1280024
  Самедзаде З. Стратегия развития экономики Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 11-15. – ISSN 1810-3944
1280025
  Компанцева Л.Ф. Стратегия самопрезентации и представления идентичности в Интернете: когнитивно-языковой аспект // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 276-285. – ISBN 966-581-590-3
1280026
  Бугаев Д.Г. Стратегия сохранения и развития малых и средних транспортных предприятий в условиях доминирования крупных операторов рынка / Д.Г. Бугаев, Г.А. Яценко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 42-45 : фото, рис.
1280027
  Ядов В.А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, понимание социальной реальности : учебник для студ. высших учеб. заведений / В.А. Ядов в сотрудничестве с В.В. Семеновой ; Ин-т социологии РАН. – Москва : Добросвет, 1999. – 596 с. : ил., табл. – Приложения : с. 486-566. – Библиогр.: с. 567-596. – ISBN 5-7913-0036-0
1280028
  Назарбаев Н.А. Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций / Нурсултан Назарбаев. – Москва : Экономика, 2008. – 396, [2] с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-02869-0
1280029
  Грациани Тиберио Стратегия США в Евразии и проблемы наркотиков в Афганистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 114-119. – ISSN 1998-1813
1280030
  Чувахина Г Л. Стратегия США в отношении стран Балтии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 43-48. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует политические и экономические интересы США в развитии отношений со странами Балтии. Определяет приоритетные направления экономического сотрудничества: энергетический и банковский секторы. Ставит вопрос о роли ФРС США в разработке ...
1280031
   Стратегия ускорения : учебное пособие. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 287 с.
1280032
  Ильин И.В. Стратегия устойчивого развития в контексте глобализации / И.В. Ильин, В.А. Лось, А.Д. Урсул // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-65. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
1280033
  Рубинский Ю.И. Стратегия Франции в Арктике // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 19-28. – ISSN 0201-7083
1280034
  Заїчко В. Стратегі інтеграції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 4


  В Українсько-американському гуманітарному інституті "Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні" доктор Герт Рене з Австрії провів лекцію на тему "Розвідка, служби безпеки та боротьба з тероризмом".
1280035
  Чорна Л.Г. Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Чорна Л.Г.; Чрна Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
1280036
  Чорна Л.Г. Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.01 / Чорна Л.Г. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 243,[410] л. + Додатки: [ 410 л. ]. – Додатки окремим томом "Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості". – Бібліогр.: л. 211-243
1280037
  Коваленко А.Б. Стратегіальний підхід у дослідженні процесу розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Використовується стратегіальний підхід для пояснення процесу розуміння творчих задач. Показано, що процес розуміння протікає на різних рівнях, які взаємопов"язані із стратегіями розуміння, будучи відповідно результативною та процесуальною ...
1280038
  Кіричевська Е.В. Стратегіальний підхід у дослідженні процесу творчого сприймання релігійної інформації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 140-152. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1280039
  Фрідман О.В. Стратегіальні практики трансформації наративу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено розгорнуту схему реалізації стратегіальних практик трансформації наративу. Способи впливу на наратив включають деконструкцію проблемного наративу, а також конструювання альтернативних історії. Здійснено аналіз сфери і можливості ...
1280040
  Луценко А.В. Стратегії "м"якої сили" у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 24-29
1280041
  Висоцька Н. Стратегії (ре)конструювання національної історії в сучасній літературі США : Романи про громадянську війну 1861-1865 рр.
1280042
  Їжко Є.С. Стратегії автономного навчання як методична основа вивчення іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 212-217. – (Серія "Філологічні науки")
1280043
  Грицяк Д.І. Стратегії антикризової комунікації: досвід США // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 143-145
1280044
  Загребельна Н. Стратегії белетризації оповіді в романі В.С. Моема "На жалі бритви" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 123-133. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена стратегіям белетризації оповіді в романі В.С. Моема "На жалі бритви". Розглянуто такі стратегії як образ оповідача (успішного пісьменника), діалогізація, просвітительська інтенція, образ експліцитного читача.
1280045
  Рижов І. Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 150-154
1280046
  Андрієнко Т.П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Андрієнко Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 499 арк. – Додатки: арк. 478-499. – Бібліогр.: арк. 12-17, 420-477
1280047
  Андрієнко Т.П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Андрієнко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1280048
  Кацберт Т. Стратегії ввічливості в публічних директивах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 176-181. – Бібліогр.: Літ.: С. 180-181; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1280049
  Лукашенко Н. Стратегії ввічливості іспаномовного інтернет-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 276-280. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 9 назв;. – ISBN 966-7825-79-5
1280050
  Барабаш О.В. Стратегії взаємодії держави та репрезентантів релігії в умовах сучасної України: вектор демократизації, розбудови громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 160-165. – ISSN 1728-3671
1280051
  Гридасова Г.О. Стратегії взаємодії транснаціональних медійних корпорації та держави: глобальний вимір // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 197-198
1280052
  Фролова О.М. Стратегії взаємодії у форматі міжнародної інформаційної безпеки // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 164-204. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280053
  Шугальова І. Стратегії виживання дітей-дитбудинківців у роки Голодомору 1932-1933 в радянській Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 701-718
1280054
  Дублікаш Т.М. Стратегії виживання радикальних ідеологій: крайні праві у сучасних демократичних суспільствах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 103-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1280055
  Лікарчук Д.С. Стратегії вирішення політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 109-111
1280056
  Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Ніколь Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки : арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 188-210
1280057
  Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Ніколь Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280058
  Коломієць Л.В. Стратегії відання у перекладі етноспецифічної лексики та фразеології (на матеріалі українських народних дум) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 40-46


  Стаття присвячена проблемі перекладності етноспецифічних компонентів українських народних дум. Матеріалом для аналізу послужили англомовні переклади 32 дум відомими українськими поетами Юрієм Тарнавським і Патрицією Килиною. Статья посвящается ...
1280059
  Пекарчук В.М. Стратегії відродження і розвитку культури етноменшин в офіційному політико-правовому дискурсі 1990 - 2000-х років: зміни парадигмальної компоненти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 163-167. – ISSN 2077-1800
1280060
  Підгрушна О.Г. Стратегії відтворення гумору в українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 57-69


  У статті досліджено стратегії відтворення гумору в чотирьох наявних українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки". Розглянуто труднощі, які виникають при відтворенні специфіки англомовного гумору у художньому ...
1280061
  Андрієнко Т.П. Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 10-18


  Досліджується роль стратегій очуження й одомашнення у перекладі когнітивних реалій – культурно-специфічних концептів і сценаріїв, виявляється потенціал кожної із стратегій у відтворенні змісту і форми тексту художнього дискурсу. Исследуется роль ...
1280062
  Лалаян Н. Стратегії відтворення молодіжного сленгу у перекладі роману Юлі Це "Орли та янголи" українською мовою


  Статтю присвячено дослідженню проблеми відтворення молодіжного сленгу в німецько-українському художньому перекладі. Розглядаються стратегії очуження та одомашнення, якими керується перекладач, та основні прийоми, що застосовуються в процесі відтворення ...
1280063
  Панченко Є. Стратегії глобальної конкурентноспроможності транснаціональних банків / Є. Панченко, О. Фурсова, В. Коваль // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 73-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1280064
  Доценко С.І. Стратегії гри на одновимірних симетричних випадкових блуканнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянута гра двох осіб, основу якої складає задача оптимальної зупинки одновимірного випадкового блукання. Для заданої гри знайдено оптимальні стратегії гравців. Two persons game based on optimal random walk stop problem is considered. For the game ...
1280065
  Зикова О.І. Стратегії дедоларизації на ринках, що формуються // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 19-21. – ISSN 1728-6220
1280066
  Пшенична Л. Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 198-212. – ISSN 2312-5993
1280067
  Сейсебаєва Н.Г. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства / Н.Г. Сейсебаєва, Є.О. Коваленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 137-143. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1280068
  Шевчук І. Стратегії диверсифікації діяльності транснаціональної компанії в розрізі її цільової функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реалізацію стратегії диверсифікації на прикладі компанії "Нестле" на українському ринку. Зроблено висновки про те, що диверсифікація діяльності транснаціональної компанії є життєвонеобхідною для її існування, реалізуючи її на ринку ...
1280069
  Пахомов С.Ю. Стратегії діяльності ТНК і проблема дестабілізації світових ринкових відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 13-17
1280070
  Попова Г.В. Стратегії дослідження проблем клієнта за допомогою метафоричних асоціативних карт / Г.В. Попова, Н.Є. Мілорадова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 13-17
1280071
  Сбруєва А.А. Стратегії дослідно-орієнтованого навчання в університетах розвинених країн // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 334-362. – ISBN 978-966-698-197-7
1280072
  Алфьорова З. Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 40-46. – ISSN 1728-6875
1280073
  Межжерін В.О. Стратегії економізації екології, або екологізації економіки, та можливості їх реалізації в Україні / В.О. Межжерін, Л.Б. Ломако // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено аналіз стратегій еколого-економічної діяльності та можливості їх реалізації за сучасних умов. Обгрунтовуються переваги стратегії стійкості розвитку, яка зводиться до задоволення потреб щодо розвитку та збереження довкілля.
1280074
  Луцишин З.О. Стратегії економічної дипломатії у становленні інституційних фінкціональних зв"язків у "Великій Азії" (на прикладі концепту "Енергетичного клубу" шанхайської організації співпраці) / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 164-176


  Регіональну і субрегіональну дипломатичну стратегію Шанхайської організацїі співпраці у "Великій Азії" можна інтерпретувати як реалізацію енергетичної стратегії на теренах чотирьох центральноазіатських держав (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ...
1280075
  Дікарєв О. Стратегії енергетичної дипломатії у вимірі інформаційної безпеки та WikiLeaks // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 31-37


  Стандартним підходом є погляд на дипломатію як інструмент міжнародно-правового регулювання і профілактики загострень міжнародних економічних відносин. Нині актуальним став дискурс про новий етап розвитку дипломатії в формі «гуманітарних інтервенцій» ...
1280076
  Драган-Іванець Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Драган-Іванець Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 190-196. – Бібліогр.: арк. 163-189
1280077
  Драган-Іванець Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Драган-Іванець Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1280078
  Ковальова О.О. Стратегії Євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : Монографія / О.О. Ковальова; Ін-тут політ. і етнонац. досліджень нац. акад. наук України. – Київ, 2003. – 340с. – ISBN 966-02-2988-7
1280079
  Олейнікова О. Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-41. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Сучасна трудова міграція з пострадянської України до країн Європейського Союзу характеризується значним масштабом та інтенсивністю, інноваційністю, різноманітністю та несподіваними життєвими колізіями. Серед усіх країн ЄС Італія та Польща стали новим ...
1280080
  Заяць В.С. Стратегії забезпечення джерел формування доходів населення регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1280081
  Ходжаян А.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності з позицій ефективного розвитку економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 220-229
1280082
  Джураєва Д.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 40-43. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті виявлені ефективні стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Об"єкт дослідження - процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Мета роботи - виявлення ефективних стратегій забезпечення конкурентоспроможності ...
1280083
  Сакун В.С. Стратегії залучення клієнтів в індустрії гостинності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 154-156
1280084
  Маєвська О. Стратегії замовчування ідентичності в романі "Абель Санчес" Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 245-250. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розкрито головні види та взаємодію ідентичностей, що відображені в персонажах роману Мігеля де Унамуно "Абель Санчес". Проаналізовано проблему замовчування ідентичності, її різновиди, як-от інтенційне та неінтенційне приховування ідентичності, що ...
1280085
  Машлякевич Д.С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : монографія / Д.С. Машлякевич, О.М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ТОВ "В деле", 2016. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-260 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-16-2
1280086
  Павлов Ю.О. Стратегії застосування профілактичних програм по упередженню шкідливих залежностей студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 233-242. – ISSN 2078-1687
1280087
  Ціммер К. Стратегії збереження регіональної влади в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – С. 50-68.
1280088
  Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун.-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280089
  Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 187 л. – Додатки: л. 186-187. – Бібліогр.: л. 157-185
1280090
  Боровець І. Стратегії змісту шкільної історичної освіти у Європейському Союзі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 138-149
1280091
  Макаренко Є.А. Стратегії зовнішньої і безпекової стратегії США у розробках американських науково-дослідницькийх центрів // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 211-238. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
1280092
  Рижков М.М. Стратегії зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 9-118. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
1280093
  Муравецька Я. Стратегії зорового зображення в повісті Івана Нечуя-Левицького "Без пуття": реалістичне і декадентське // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 34-43. – ISSN 0236-1477
1280094
  Лепьохіна І.О. Стратегії і підходи до реструктуризації системи управління промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.196-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1280095
  Басюк Л.М. Стратегії і тактики адресанта в парламентському дискурсі Великої Британії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 5-8. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1280096
  Станко Д.В. Стратегії і тактики в емоційному мовленні // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 179-185
1280097
  Яшенкова О.В. Стратегії і тактики комунікантів у прескриптивному мікродіалозі


  Проаналізовано мовленнєві взаємодії між начальником і підлеглим, зроблено спробу виявити їхні стратегії та тактики, спрямовані на підвищення ефективності ділового спілкування. Наведено мовні засоби, що вживаються комуні кантами для реалізації своїх ...
1280098
  Корольова А.В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуації конфлікту // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: Літ.: с. 53; 19 п.
1280099
  Третяк Ю.Ю. Стратегії і тактики легітимації соціодискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 267-274


  У статті описано стратегії і тактики легітимації соціодискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю, виявлено лінгвопрагматичні засоби реалізації легітимації. В статье описаны стратегии и тактики легитимации ...
1280100
  Яшенкова О. Стратегії і тактики мовленнєвого спілкування в діловій сфері // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 360-367
1280101
  Андрієнко Т.П. Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) : монографія / Т.П. Андрієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 291-325. – ISBN 978-966-489-360-9
1280102
  Уділова Т.М. Стратегії і тактики переконання в політичному дискурсі (на прикладі промов Н. Саркозі) / Т.М. Уділова, О.О. Крупій // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 90-93
1280103
  Огризко Р.В. Стратегії іміджування членства в НАТО: досвід постсоціалістичних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 258-262
1280104
  Мішеніна Н. Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України / Н. Мішеніна, І. Мареха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 33-38. – ISSN 1810-3944
1280105
  Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи : дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 213, [4] арк. – Додатки: арк. 207-217. – Бібліогр.: арк. 185-206
1280106
  Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1280107
  Удовиченко О.С. Стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 210-216 : схема. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1280108
  Артамонова Неоніла Стратегії інноваційного розвитку сучасних центрів патентної інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати аналізу діяльності європейських центрів PATLIB у галузі розповсюдження знань із патентної інформації для оптимізації патентного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Особливий інтерес викликає дослідження ...
1280109
  Козієвська О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-39. – ISSN 1682-2366


  Аналізується досвід країн світу щодо вибору та реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.
1280110
  Усатенко О.В. Стратегії інтернаціоналізації для розв"язання глобальних екологічних проблем / О.В. Усатенко, І.В. Петенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 6 (58), листопад - грудень. – С. 17-18
1280111
  Колесник О. Стратегії інтерпретації комічного в ілюстрації та екранізації літературного тексту // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 97-105. – ISSN 2410-2601
1280112
  Шаповал М.О. Стратегії інтертекстуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280113
  Шаповал М.О. Стратегії інтертексуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі : дис. ... д-ра філол. наук :10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 403 л. – Бібліогр.: 632-403
1280114
  Сазонець О.М. Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 294-301. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1280115
  Шевченко М.Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172-195
1280116
  Шевченко М.Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1280117
  Борщ С. Стратегії й тактики дискурсу української середньовічної літератури в "Історії української літератури" Івана Франка (на прикладі пам"яток домонгольського періоду) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
1280118
  Бєлєхова Л.І. Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів: // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 24-29. – ISBN 966-7825-78-7
1280119
  Шелякіна А.В. Стратегії й тактики навчання іноземної мови професійного спрямування: теоретичний аспект / А.В. Шелякіна, Л.І. Коваленко // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7037-08-7
1280120
  Приймак В. Стратегії КМ2-орієнтованих організаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-72. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблеми формування та реалізації стратегії КМ-орієнтованих організаційних змін у сучасному бізнесі. Надано практичні рекомендації щодо методики інженірингу комунікаційного і технологічного середовища управління знаннями та ...
1280121
  Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 65-70. – ISSN 2308-4634
1280122
  Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-52. – Бібліогр.: с. 48-49


  Обгрунтовано загальний організаційно-економічний механізм формування інвестиційної стратегії компанії. Розроблено механізм адаптації інвестиційної стратегії компанії до конкурентного інноваційного середовища, який враховує вплив чинників конкурентногой ...
1280123
  Зернецька О. Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-75
1280124
  Бердар М.М. Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 346-358


  Досліджено процес розробки стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України, стратегії їх стійкого розвитку. Обґрунтовано стратегічні цілі, ключових проблем, законодавчого забезпечення ефективності реалізації ...
1280125
  Осадча О.М. Стратегії критичного мислення // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 39-42
1280126
  Амельченко Н.А. Стратегії легітимізації влади в Україні в діяльності "помаранчевого" та "біло-блакитного" урядів (2004-2007) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 28-33
1280127
  Третяк Ю.Ю. Стратегії легітимізації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 501-507


  У статті йдеться про способи реалізації глобальної стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю. В статье идет речь о способах реализации глобальной стратегии легитимации респондента в жанре французского ...
1280128
  Рудченко І.В. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 137-142. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1280129
  Копець Л.В. Стратегії міжособового зворотного зв"язку: результати дослідження / Л.В. Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1280130
   Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку освітніх послуг / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 276-278. – ISBN 978-966-2748-97-0
1280131
  Гаврилюк О.В. Стратегії мінімізації негативних наслідків кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 7-13. – ISSN 1562-0905
1280132
  Дудник О.В. Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління / О.В. Дудник, О.В. Смігунова, К.С. Богомолова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 191-200. – (Економічні науки)
1280133
  Ксьондзик Н. Стратегії мовного опору соцреалізму в українській радянській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 62-67


  У статті розглянуто різні стратегії мовного опору, що призвели до дезінтеграції соціалістичного реалізму в українській радянській літературі впродовж 1950-196--х років. До аналізу додаються авторський індивідуалізм, рустикальність, химерна проза, ...
1280134
  Пашков В.А. Стратегії модернізації вищої освіти: світовий досвід (друга половина XX – початок XXI сторіччя) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 137-141


  Проаналізовано основні стратегії модернізації вищої освіти, що застосовувалися провідними країнами світу у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя. Зроблено висновки щодо можливості та необхідності використання досвіду реалізації модерні- ...
1280135
  Ткач О.І. Стратегії модернізації і мережні інформаційні технології в умовах нових глобальних викликів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 277-286
1280136
   Стратегії молекулярних механізмів адаптації рослин озимої пшениці різних екотипів за дії біотичних стресорів, як прояв реакцій вродженого імунітету / О. Панюта, В. Белава, Л. Бацманова, О. Оканенко, Н. Светлова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Одержані новітні дані щодо молекулярних механізмів стратегії адаптації рослин за дії біотичних стресорів як прояв факторів вродженого імунітету. Встановлено, що у комплексі мультиваріантних захисних реакцій рослин системна стійкість до дії патогенів ...
1280137
  Ігнатюк А. Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються стратегії фірм, що спрямовані на збільшення їх ринкової влади, набуття та підтримку монопольного становища фірми на ринку. Исследуются стратегии фирм, направленные на усиление их рыночной власти, достижение и поддержание монопольного ...
1280138
  Крисанов Д.Ф. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-104 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1280139
  Афанасьєва О.М. Стратегії наукового дискурсу (на матеріалі французької політології) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 18-27


  У статті досліджуються авторські стратегії в сучасному французькому політологічному дискурсі та визначаються їх прагмакомунікативні особливості. В статье исследуются авторские стратегии в современном французском политологическом дискурсе и ...
1280140
  Романов Ігор Стратегії національної безпеки // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 34-38
1280141
  Бессонова М. Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 141-143. – ISSN 2076-1554
1280142
  Корольова А.С. Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 523-526. – ISSN 2076-1554
1280143
  Бенцал І.І. Стратегії обмеження політичних інформаційних технологій віртуальної теледійсності у реаліях громадського інформаційного протекціонізму // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 41-45


  Проаналізовано способи обмеження політичних інформаційних технологій телебачення. Визначено критерії ідентифікації віртуальної теледійсності. Виокремлено механізми реалізації суспільної протекції у телепросторі. The methods of political technologies ...
1280144
   Стратегії обмеження політичних інформаційних технологій у телепросторі. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 29-38.
1280145
  Хожило І.І. Стратегії ООН у сфері державного управління: аналіз сучасних тенденцій // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7139-03-3
1280146
  Шкарабан С. Стратегії організації економічного аналізу / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1280147
  Зінченко В.В. Стратегії освітнього процесу в інтеграції парадигм глобального розвитку і гуманітаризації суспільства: світоглядні засади соціальної філософії освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1280148
  Дікарєв О. Стратегії освоєння енергетичних ресурсів шельфу світового океану // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 60-73. – ISSN 0131-775Х
1280149
  Андрієнко Т.П. Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську : монографія / Т.П. Андрієнко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2011. – 264 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-263. – ISBN 978-617-651-003-1
1280150
  Андрейко Л.В. Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць у художньому творі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – C. 7-13. – ISSN 2077-804X
1280151
  Фока М. Стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою


  У статті досліджено стратегії передачі малярських ефектів у словесних образах українського поета П. Тичини англійською мовою на матеріалі перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткача, І В. Фиппс
1280152
  Чернюк Н.І. Стратегії перекладу синтаксичних емотивних конструкцій з англійської мови на українську (на матеріалі текстів-регулятивів) / Н.І. Чернюк, Д.П. Трофимець // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 139-144. – ISSN 2077-804X
1280153
  Фока М.В. Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою / Марія Фока ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : АнтуражА, 2013. – 207 с., [16] арк. іл. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-205 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8769-12-0
1280154
  Григораш А.С. Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 168-181


  У статті розглядаються функції та значення фразеологізмів з негативною конотацією у англійськомовному політичному дискурсі. Розкривається важливість збереження прагматичного потенціалу таких повідомлень у процесі їх перекладу українською мовою. В ...
1280155
  Кирилова Ольга Олексіївна Стратегії переозначування суб"єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Кирилова О.О.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.175-189
1280156
  Кирилова Ольга Олексіївна Стратегії переозначування суб"єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 17.00.01 / Кирилова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1280157
  Борисенко Н.Д. Стратегії персонажного дискурсу сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 101-105


  Стаття присвячена гендерному аспекту репрезентації стратегій персонажного дискурсу в сучасній британській драмі. Особливості реалізації прохання, яке ставить мовця в залежне становище і виконання якого є необов"язковим для слухача, аналізується в ...
1280158
  Захарченко П.В. Стратегії підвищення конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280159
  Рибак Ю.В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 192-199
1280160
  Кириченко С.В. Стратегії підтримки обдарованих дітей в Австралійському Союзі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 113-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  В статті розглядається питання, чому обдаровані діти мають отримати особливу увагу, а також виділяються загальні стратегії розробки шкільної програми для навчання обдарованих учнів в Австралійському Союзі, які можна було б використати в системі ...
1280161
  Приказюк Н.В. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку / Н.В. Приказюк, А.Ю. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку, стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку та сприйняття страхових послуг потенційними страхувальниками. The modern insurance market, strategy of conduct of insurance ...
1280162
  Качмар О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 52-57. – ISSN 2078-1016
1280163
  Симоненко В. Стратегії подолання демографічної кризи в Україні: регіональний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 163-167.
1280164
  Коваленко І.В. Стратегії подолання стресу та перфекціонізм / І.В. Коваленко, М.В. Лемещук, А.О. Каммінська // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 2 (83). – С. 45-48. – ISSN 1681-276Х
1280165
  Старокожко О.М. Стратегії поліпарадигмальності освітнього простору // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 223-230. – ISSN 2227-2844
1280166
  Петров О. Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-26
1280167
  Волошин М. Стратегії політичного самопозиціонування в соціальних Інтернет-мережах вітчизняних політичних лідерів у 2010–2015 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 55-60. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано використання соціальних Інтернет-платформ українськими політичними лідерами. У фокусі дослідження перебувають політики, які так чи інакше були медійними персонами в період із 2010 по 2015 рр. Визначено основні стратегії ...
1280168
  Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Наталіна Н.О. ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2008. – 227л. – Бібліогр. : л.194-227
1280169
  Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
1280170
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації в сучасній Мексиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 16-21
1280171
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки : Автореф. дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Ткач О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
1280172
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки : Дис. ...д-ра політ.наук:Спец. 23.00.02 політ. ін-ти та процеси / О.І. Ткач: КНУТШ. – Київ, 2007. – 428с. – Бібліогр.: л. 400-428
1280173
  Колодяжний М. Стратегії протидії корупції у діяльності органів правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 37-44. – ISSN 1026-9932
1280174
  Прохоренко Т.Г. Стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 242-248. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1280175
  Пономаренко О.В. Стратегії психозахистної поведінки педагогів з різними рівнями емоційного вигорання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 124-127
1280176
  Касян Людмила Стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі / Касян Людмила, Семенюченко Олексій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі. Представлено методичні підходи до викладання українознавства у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
1280177
  Кость Валентина Стратегії режисури компетентністно орієнтованого уроку географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 22-25
1280178
  Лисичкіна І.О. Стратегії репарації іміджу силових структур США в англомовному мас-медіа дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 97-102
1280179
  Елєрс Г. Стратегії реформ у сфері державниї фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 7-16. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1280180
  Длігач А.О. Стратегії ринкового сегментування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-22.
1280181
  Виноградчий В.І. Стратегії розвитку агротекстильного кластера // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 51-52
1280182
  Примостка О.О. Стратегії розвитку банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 204-209. – ISSN 2222-4459
1280183
  Давидова Ірина Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті існуючі підходи до. стратегій розвитку бібліотек за умов інформаційного суспільства. Обгрунтована система багаторівневих стратегій для бібліотек України, які знаходяться на різних рівнях функціонування в системі соціальних комунікацій.
1280184
   Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення / Прес-служба Науково-технічної бібліотеки ім. професора Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 55-56. – ISSN 2518-7341


  11-12 грудня в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка (НТБ) КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення", учасниками якого стали більше ніж 120 керівників та ...
1280185
  Воскобойнікова-Гузєва Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація / О.В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 320-354 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-252-3
1280186
  Зернецька О. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56
1280187
  Водолазька С.А. Стратегії розвитку друкованого та електронного книговидання у Великій Британії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 8-14


  У статті розкриваються особливості книговидання Великої Британії. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, визначено взаємодію державного й приватного книговидання, розглянуто динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
1280188
  Ленська С. Стратегії розвитку жанрових структур в ураїнській малій прозі 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду еволюційних процесів, що видбувалися в царині малих епічних жанрів у першій третині XX ст.: циклізація малої прози, фрагментарність, трансформація художньо-виражальних засобів і жанротвірних чинників у новелі й оповіданні. ...
1280189
  Коленда Наталія Вікторівна Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто передумови, принципи, завдання та етапи розробки стратегії розвитку рекреаційної системи регіону та реалізації її стратегічного потенціалу. Запропоновано багаторівневу схему формування та вибору стратегії, в якій виділено базові, ...
1280190
  Коленда Наталія Вікторівна Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто передумови, принципи, завдання та етапи розробки стратегії розвитку рекреаційної системи регіону та реалізації її стратегічного потенціалу. Запропоновано багаторівневу схему формування та вибору стратегії, в якій виділено базові, ...
1280191
  Коленда Н.В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 102-109. – ISSN 1993-6788
1280192
  Дацків І.Б. Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні / І.Б. Дацків, О.П. Мельник // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 381-384. – ISSN 2076-1554
1280193
  Дацків І. Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні: історико-політологічний і теоретичний аспекти // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 96-100. – ISSN 1998-4634
1280194
  Косар Н.С. Стратегії розвитку молокопереробних підприємств України у сучасних умовах / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.І. Білик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1280195
  Гончарова Н.П. Стратегії розвитку національного промислового комплексу: сутність та механізми впливу на зміцнення економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-199
1280196
  Шульга Н.Д. Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 135-139. – ISSN 2306-6814


  Проаналізовано сутність та особливості державної освітньої політики України, виявлено основні недоліки, характерні для вітчизняної системи освіти, які утруднюють її модернізацію відповідно до сучасних потреб країни та вимог світової спільноти.
1280197
  Алексєєв І.В. Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки : Монографія / І.В. Алексєєв; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України.Львів.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 204с. – ISBN 966-7353-25-7
1280198
  Баглюк Ю.Б. Стратегії розвитку провідних операторів мобільного зв"язку України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1280199
   Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : аналітична доповідь : збірник матеріалів "круглого столу" / [С.О. Біла та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-554-121-9
1280200
  Петренко О.О. Стратегії розвитку сервіс-орієтованих систем у хмарному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Петренко Олексій Олексійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Киів. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280201
  Гіренко А. Стратегії розвитку ТНК в умовах асиметрії інформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 92-93. – бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі глобалізації світової економіки, посилення економічної інтеграції між державами та інформаційної асиметрії значно зростає роль ТНК як учасника міжнародних економічних відносин.
1280202
  Беркова О.П. Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні / О.П. Беркова, А.Г. Чочуа // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 49-56. – ISSN 2308-135X
1280203
   Стратегії розвитку України: теорія і практика. – Київ : НІСД, 2002. – 864с. – ISBN 966-554-043-2
1280204
  Ричка М.А. Стратегії розвитку фондового ринку України / М.А. Ричка, С.А. Ральченко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 75-76
1280205
  Глухова Д.А. Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 20-24. – ISSN 2222-0712
1280206
  Грищенко С.В. Стратегії самодопомоги в подоланні професійної деформації в діяльності соціальних педагогів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 53-57. – (Педагогічні науки)


  У статті розглянуто основні стратегії самодопомоги в подолонні професійної деформації в діяльності соціальних педагогів.
1280207
  Долгочуб В.А. Стратегії самопрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі / В.А. Долгочуб, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 37-47. – ISSN 2312-6825
1280208
  Мельник А.П. Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаійних фільмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 151-156. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено порівняльний аналіз найбільш поширених випадків скорочення тексту в ході перекладу американської анімації українською та німецькою мовами, а також з"ясовано, які перекладацькі стратегії скорочення використовуються при відтворенні ...
1280209
  Баб"як Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону / Г. Баб"як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 26-32
1280210
  Музиченко О.В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 22-27. – ISSN 2306-6814
1280211
  Мельник С.І. Стратегії соціального розвитку територій в контексті проведення економічних реформ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – C. 11-15. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто сутність стратегій соціального розвитку територій, здійснено аналіз виконання стратегії соціального розвитку Хмельницької обл. Зазначено основні показники соціального розвитку регіону відповідно до обраної стратегії. In the article ...
1280212
  Башук А.І. Стратегії спілкування влади з громадськістю (на прикладі "Розмови з країною" В. Януковича) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 103-109


  У статті проаналізовано особливості формату прямого спілкування президента України з народом. Розглянуто головні стратегії президентського дискурсу та їх ефективність у межах подібних PR-заходів. The article examines the particularities of format of ...
1280213
  Жигун Сніжана Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті


  Стаття присвячена питанню оцінки ролі читача у творах українських письменників 1910-1920-х років XX ст. Імпліцитний читач творів М. Хвильового, Юліана Шпола, Ю. Яновського, М. Йогансена, Г. Михайличенка - уважна, вдумлива людина з великим естетичним ...
1280214
  Жигун Сніжана Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті


  Стаття присвячена питанню оцінки ролі читача у творах українських письменників 1910-1920-х років XX ст. Імпліцитний читач творів М. Хвильового, Юліана Шпола, Ю. Яновського, М. Йогансена, Г. Михайличенка - уважна, вдумлива людина з великим естетичним ...
1280215
  Таранова А. Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 47-55. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1280216
  Таранова А. Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 47-54. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1280217
  Попович Н.В. Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 108-111. – ISSN 2075-1893


  У статті розглядається історія створення стратегій сталого розвитку Євросоюзу та країн Європи. Дано визначення поняття "стратегія сталого розвитку". Проаналізовано типи національних стратегій сталого розвитку країн Європи. Висвітлено своєрідність та ...
1280218
  Білоножко Н.Є. Стратегії старшокласника як суб"єкта навчальної діяльності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 13-17. – ISSN 1817-8510


  У статті проводиться психологічний аналіз вікового періоду учнів старшої школи як суб"єктів навчальної діяльності на цій основі визначаються властиві їм навчальні стратегії.
1280219
  Барабаш Д.А. Стратегії створення "наукового тексту" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 137-139
1280220
  Рижков М. Стратегії стримування у зовнішній політиці США // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 109-132. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1280221
  Рижков М.М. Стратегії стримування у зовнішній та безпековій політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 5-22


  У статті розглядаються концептуальні підходи до головних стратегій США у 19 ст., аналізуються зовнішні та безпекові стратегії Адміністрацій Б. Клінтонона, Дж. Буша-молодшого та Б. Обами у контексті трансформацій системи міжнародних відносин, ...
1280222
  Калашник С.О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашник Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 173 л. – Дадатки: л. 130-173. – Бібліогр.: л. 112-129
1280223
  Калашник С.О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашник Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280224
  Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.М. Сумець, М.Б. Тумар ; МОНУ. – Київ : Хай -Тек Прес, 2008. – 400 с. : іл., табл. – Додатки: с. 387-399. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-2143-09-6
1280225
   Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. – Ст. укр., рос.
1280226
  Дроздовський Д. Стратегії сучасної компаративістики: діалог Заходу і Сходу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 196-202. – ISSN 0320 - 8370
1280227
  Герчанівська П.Е. Стратегії сучасної політики щодо народної релігійної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-102
1280228
  Нестеренко В.П. Стратегії та вартість міжнародних банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 79-82
1280229
  Зайченко Ю.П. Стратегії та гарантований виграш в задачах оптимального керування станом атмосфери / Ю.П. Зайченко, К.В. Кузенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 223-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються моделі забруднення атмосфери газоподібними домішками та методи теорії ігор для оптимального керування підприємствами-забрудниками атмосфери з урахуванням комплексних еколого-економічних критеріїв. Здійснено аналіз можливих методів ...
1280230
  Колесникова Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326
1280231
  Прокопенко О.В. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, М.Д. Домашенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-81. – ISSN 0321-0499
1280232
  Кізима Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 86-96. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1280233
  Циганов С.А. Стратегії та основні цілі монетарної політики в країнах Центральної та Східної Європи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 17. – С. 46-59. – ISBN 966-8958-01-2
1280234
  Заплітна Т.В. Стратегії та особливості діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій в Україні / Т.В. Заплітна, Д.І. Кудінова // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 132-137. – ISSN 2413-0966
1280235
  Крижанівська М.В. Стратегії та тактики комунікативного лідера у дискурсі ток-шоу італійського телебачення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 127-139. – Бібліогр.: Літ. : 138-139;
1280236
   Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 24 січ. 2018 р. / Нац. ун-т "Києво-Моглян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фін.-екон. досліджень. – Київ : НаУКМА, 2018. – 72 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7668-04-5
1280237
  Вовк С. Стратегії ТНК: злиття і поглинання // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 28-41. – ISSN 1684-906Х
1280238
  Максимович Ліліана Стратегії транснаціональних корпорацій в економіці республіки Сербія = strategies of transnational corporations in the economy of the republic of Serbia / Максимович Ліліана, Радосавлевич Гордана, Марьянович Гордана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 395-406 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1280239
  Балюк Т. Стратегії трансферного ціноутворення іноземних ТНК в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 141-143.
1280240
  Бережна Г.В. Стратегії трансформації фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 15-21. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1280241
  Стулов Ю. Стратегії уповноваження: три сестри і мати у Нтозаке Шанге // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 215-233
1280242
  Раковський Х.В. Стратегії управління вищими навчальними закладами на основі методів геоінформатики / Х.В. Раковський, К.О. Метешкін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280243
  Гулий О. Стратегії управління зовнішнім боргом як фактор забезпечення фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 66-67
1280244
  Онисенко Т.С. Стратегії управління інноваційною діяльністю та їх вплив на конкурентоспроможність видавництв // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 1. – С. 17-21
1280245
  Сидорченко В.О. Стратегії управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в сучасних інтеграційних умовах // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 246-255. – (Економічні науки)
1280246
  Педерсен І. Стратегії управління ліквідністю банків // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 63-66. – ISSN 1728-9343
1280247
  Маказан Є.В. Стратегії управління людським капіталом: підходи до використання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 10-15. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
1280248
  Гринюк І.М. Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування ( на прикладі нафтогазових підприємств України) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1280249
  Дейнека М. Стратегії управління підприємством в умовах кризи / М. Дейнека, І. Силадій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 68-72. – ISSN 1993-0259
1280250
  Ганущак-Єфіменко Стратегії управління тоговельними марками підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 104-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1280251
  Скок П.О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
1280252
  Гоцуляк Н.Є. Стратегії учіння студентів: психологічний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 90-91
1280253
  Унинець О.М. Стратегії фінансового маркетингу на регіональному рівні / О.М. Унинець, Л.М. Кострач // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 229-237. – ISSN 1993-6788
1280254
  Губар Ніла Петрівна Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Губар Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л. 204 - 208. – Бібліогр.: л. 190 - 204
1280255
  Губар Ніла Петрівна Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Губар Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1280256
  Тарасенко І.Л. Стратегії формування міжнародної ліквідності для забезпечення валютно-фінансової безпеки та стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 265-269
1280257
  Костик О. Стратегії формування мовленнєвих умінь та навичок / О.Костик // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.73-79
1280258
  Биков О.С. Стратегії формування структур державного управління в системі цивільного захисту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 110-113. – Бібліогр.: 24 назв.
1280259
  Живоглядова Д.Ю. Стратегії ЮНЕСКО в розвитку міжнародного культурного співробітництва // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 109-116. – ISSN 2226-0285
1280260
  Квеліашвілі І.М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 104-109. – ISSN 2306-6814
1280261
   Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська, Р.В. Гасюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 76-85. – ISSN 2222-4459
1280262
  Зайцева О.І. Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. / О.І. Зайцева, Г.В. Жосан, В.О. Бетіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 348-353. – ISSN 2222-4459
1280263
  Скребець І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 58-64. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1280264
  Горнісевич А Стратегічна важливість врегулювання діяльності організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12. – ISSN 1608-6422
1280265
  Безпалько Л.В. Стратегічна галузь держави: як її поліпшити з користю для людей // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.14-16. – ISSN 0868-8117
1280266
  Гаджиєв В.В. Стратегічна гра в теоретико-ігрової семантиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 72-74
1280267
  Рудько Г.І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України = Стратегическая экологическая оценка и прогноз состояния окружающей среды Западного региона Украины = Strategic ecological assessment and environmental forecast of the Western region of Ukraine : у 2 т. / Георгій Рудько, Олег Адаменко, Лариса Міщенко ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Букрек. – ISBN 978-966-399-839-8
Т. 1 : за ред. д-ра геол.-мін. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька та д-ра геол.-мін. наук, проф. О.М. Адаменка. – 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу та 25-річчю Держ. коміс. по запасам корис. копалин. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 447-469
1280268
  Рудько Г.І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України = Стратегическая экологическая оценка и прогноз состояния окружающей среды Западного региона Украины = Strategic ecological assessment and environmental forecast of the Western region of Ukraine : у 2 т. / Георгій Рудько, Олег Адаменко, Лариса Міщенко ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Букрек. – ISBN 978-966-399-840-4
Т. 2 : за ред. д-ра геол.-мін. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька та д-ра геол.-мін. наук, проф. О.М. Адаменка. – 2017. – 583, [1] с. : іл., табл. – - Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу та 25-річчю Держ. коміс. по запасам корис. копалин. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 533-574
1280269
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 95-102. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280270
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 79-86. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1280271
  Ашикова Е.І. Стратегічна екологічна оцінка як складник механізму регулювання стану довкілля // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 211-216
1280272
  Колодійчук А.В. Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 76-80


  Окреслено концептуальні засади інноваційного стратегічного управління.
1280273
  Алфьорова Л.М. Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв"язку у вищому навчальному закладі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 15. – С. 234-241. – ISSN 1998-6939
1280274
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація в забезпеченні фінансової безпеки держави : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1280275
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація та стратегічний аналіз в маркетинговому плануванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-46
1280276
  Бохан А. Стратегічна й економічна модальність екологічної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто актуальні питання екологічної дипломатії як прогресивного напряму в міжнародних економічних відносинах. Досліджено специфіку процесів інтернаціоналізації в контексті політики співробітництва і конструктивного діалогу країн в екологічній ...
1280277
  Салашенко Т.І. Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 19-24. – ISSN 1683-1942
1280278
  Катона М.В. Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 127-133
1280279
  Воронкова А.Е. Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства / А.Е. Воронкова, М.К. Бабенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1280280
  Шовковий В. Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії / В. Шовковий, Т. Шовкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1280281
  Бучик В.С. Стратегічна культура в спільній безпековій політиці Європейського Союзу: сутність та особливості становлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 137-140. – Бібліогр.: 10 назв
1280282
  Добржанська О.Л. Стратегічна культура ЄС в пріоритетах національного та наднаціонального рівня // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 412-434. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1280283
  Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торгового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 72-77. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1280284
  Ющенко В. Стратегічна мета - членство в ЄС // Президент. вісн., 2005


  [Виступ Президента України на сесії Парлам. Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі]
1280285
  Березовська І. Стратегічна мета повноправне членство. Правове регулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.66-72. – ISSN 0868-8273
1280286
  Мамонова Г.В. Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України / Г.В. Мамонова, В.М. Дерев’янко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 104-109. – ISSN 2222-4459
1280287
  Ніколаєнкова Н.В. Стратегічна модель стійкого розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.85-87
1280288
   Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : колект. монографія / О.М. Мандрик [та ін.] ; за ред. д.т.н., проф. Архипової Л.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 310-323. – ISBN 978-966-694-260-3
1280289
  Таранюк Л.М. Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 165-175. – ISSN 2218-4511


  У статті розглянуті питання стратегічної оцінки діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві на проектному рівні. Автором удосконалено SWOT-аналіз проведення реінжинірингу бізнес-процесів, що полягає в ...
1280290
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 4. – 1999
1280291
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2000
1280292
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2000
1280293
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2001
1280294
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2001
1280295
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1. – 2002
1280296
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
1280297
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
1280298
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
1280299
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
1280300
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
1280301
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1280302
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1280303
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1280304
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
1280305
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1280306
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1280307
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1280308
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1280309
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1280310
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1280311
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280312
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280313
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 2. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280314
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Книжково-журнальна друкарня "СОФІЯ", 2001-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280315
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Книжково-журнальна друкарня "СОФІЯ", 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280316
  Осуховська О.С. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров"я в Україні / О.С. Осуховська, Н.М. Степанова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 11-16
1280317
  Дудко І.Д. Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр.: дилема підходів і шляхів реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 46-53


  В цій статті розглядаються стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Визначається головна тема оновленої воєнно-стратегічної настанови президента Б. Обами.
1280318
  Семенов Г.А. Стратегічна програма антикризового управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ярошевська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 159-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1280319
  Шулі-Закар Стратегічна програма регіонального розвитку Карпатського макрорегіону ТКС: погляд із Угорщини // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 185-203. – ISBN 978-617-7333-48-6
1280320
  Краснова І.В. Стратегічна реорганізація банківської системи України / І.В. Краснова, А.В. Нікітін // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 69-79. – ISSN 2306-8558
1280321
   Стратегічна реструктуризація підприємств : Посібник для менеджерів підприємств. – Вінниця : Книга-Вега;, 2003. – 304с. – ISBN 966-621-134-3
1280322
  Мартиненко В.П. Стратегічна рівновага як стабілізуючий фактор життєдіяльності суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.247-250
1280323
  Похресник А. Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016
1280324
   Стратегічна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Меморандум про співробітництво з Альянсом "Нова енергія України" підписав ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський і голова правління альянсу Валерій Боровик.
1280325
  Бєлавіна Т.І. Стратегічна спямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 85-95. – ISBN 978-966-8063-90-11
1280326
  Дмитренко Г.А. Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення cоціального капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1280327
  Бережна І.В. Стратегічне бачення збалансованого розвитку курортних територій АР Крим / І.В. Бережна, Н.В. Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 207-210
1280328
  Семенюк З.І. Стратегічне бюджетне планування: сценарний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1280329
  Горащенков О.М. Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1280330
  Ареф"єва О.В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О.В. Ареф"єва, О.І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1280331
  Ареф"єва Олена Володимирівна Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / Ареф"єва Олена Володимирівна, Кондратюк Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1280332
  Сіцінський Н.А. Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 83-87. – ISSN 2306-6814
1280333
  Піцик М. Стратегічне значення інвестиційної складової економічної безпеки для регіонів Українського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено стан економічної безпеки регіонів Українського Полісся. Визначено часткові індекси інтегрального індексу економічної безпеки, а саме індекси інвестиційної, інноваційної, фінансової, зовнішньоторговельної, продовольчої, соціальної, ...
1280334
   Стратегічне значення фізкультури // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Щодо популяризації фізичного виховання і спорту серед студентів та школярів.
1280335
  Дідченко О.І. Стратегічне і поточне планування у виробничій сфері: практичний аспект // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38.
1280336
  Квасній Л.Г. Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки / Л.Г. Квасній, О.М. Попівняк, О.Я. Щербан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 48-53. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Досліджено особливості стратегічного і тактичного планування діяльності підприємств. Визначено послідовність проведення процесу стратегічного планування. Встановлено, що найскладнішими умовами прийняття стратегічних рішень є нестабільні умови, в яких ...
1280337
  Рибак М.І. Стратегічне керівництво збройною боротьбою Радянського Союзу у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / М.І. Рибак, Д.В. Романюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1280338
  Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 118-136. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1280339
  Ситницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Ситницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Визначено та систематизовано основні завдання маркетингової стратегії при органічному включенні товару-новинки в існуючий асортимент ринку. Определены и систематизированы основные задачи маркетинговой стратегии при органическом включении ...
1280340
  Громова Я.А. Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 72-82 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1280341
  Бєлявцев М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / М. Бєлявцев, Беспята // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 24-26. – ISSN 1606-3732
1280342
  Рачинський А.П. Стратегічне мислення як важлива складова стратегічної діяльності керівника органу державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-96.
1280343
  Суїменко Є. Стратегічне мислення як імператив часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 164-185. – ISSN 1563-3713
1280344
  Вишневська І.Г. Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 67-71


  Окреслено відносини між США та Китаєм у контексті їхньої боротьби за світову гегемонію; здійснено стратегічне моделювання розвитку ситеми міжнародних відносин через призму американсько-китайської конкуренції.
1280345
  Чекаленко Л.Д. Стратегічне партнерство // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 7-13. – ISBN 978-966-02-7653-6
1280346
  Головченко В. Стратегічне партнерство "найчисленніших демократій світу": уроки для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 205-215. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1280347
  Кіктенко В.О. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 48-75. – ISSN 1682-671Х
1280348
   Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 144, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7989-6
1280349
  Піпченко Н.О. Стратегічне партнерство в зовнішній практиці України // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 465-486. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280350
  Мавріна О.С. Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній практиці Туреччини // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 48-81. – ISSN 1682-671Х
1280351
  Гуменюк Г А. Стратегічне партнерство в контексті національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.100-104
1280352
   Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах = Strategic partnership in international relation : монографія / [Брусиловська О.І. та ін.] ; Київ. нац. ун- т. ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Вадекс, 2018. – 541, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280353
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 513 арк. – Бібліогр.: арк. 413-513
1280354
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 65 назв
1280355
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 235л. – Бібліогр.: л. 196 - 235
1280356
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Автореф. ... канд. політичних наук: 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1280357
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.220-229. – Бібліогр.: л.182-219
1280358
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1280359
  Годлюк А. Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-40
1280360
  Ігнатьєв П.М. Стратегічне партнерство Індії та Держави Ізраїль // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 21-30


  Досліджено передумови формування, основні етапи та сучасний стан індійсько-ізраїльських відносин. Проаналізовано основні сфери співпраці сторін і вплив на цей процес стосунків Індії з країнами мусульманського світу.
1280361
  Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство країн ЛАК і ЄС: інформаційно-комунікативний ракурс // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 301-343. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280362
  Мінгазутдінов І.О. Стратегічне партнерство Німеччини з США та Китаєм / І.О. Мінгазутдінов, Г.І. Мінгазутдінова // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 367-386. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280363
  Федуняк С.Г. Стратегічне партнерство пострадянських країн // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 443-464. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280364
  Коваль І.В. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці держав світу (на прикладі Північної Африки та ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 189-194


  This scientific review pursues the objective of properly evaluating the strategic partnership between world countries as pertains to foreign policy (using the countries of Northern Africa and EU as graphic examples). The listed issues are of vital ...
1280365
  Жовква Ігор Іванович Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Жовква І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. + Додаток: л. 200 - 213. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1280366
  Манжола В.А. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 131-142.
1280367
  Шевчук О.В. Стратегічне партнерство у зовнішньополітичній стратегії США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 254-280. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280368
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 190-234
1280369
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280370
  Погорська І.І. Стратегічне партнерство у сучасних міжнародно-політичних дослідженнях // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 11-45. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280371
  Середюк Н. Стратегічне партнерство Україна - США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено особливості виникнення та розвитку стратегічного партнерства США як специфічного інструмента у формуванні зовнішньої політики України в контексті становлення системи міжнародних відносин. Визначено основні етапи еволюції стратегічного ...
1280372
  Вовк В.М. Стратегічне партнерство Україна - США і проблема ядерної безпеки // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 88-95. – ISBN 978-966-02-7989-6
1280373
  Полтораков О. Стратегічне партнерство України в "глокальному" світі: у пошуках далекосхідної складової? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-24
1280374
  Лоссовський І.Є. Стратегічне партнерство України з країнами Європи: формальне декларування та реальні здобутки // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-7653-6
1280375
  Ожеван М.А. Стратегічне партнерство України: випробування "гібридною війною" // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 512-539. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1280376
  Василюк В. Стратегічне партнерство: Україна - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 28-30.
1280377
  Нечипоренко В. Стратегічне планування - адекватний крок назустріч глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Автор статті виявляє та досліджує цілі стратегічного планування в страхових компаніях. The author of article considers the purposes of strategic planning in the insurance companies.
1280378
  Камінський Б. Стратегічне планування - одна з головних функцій в управлінні персоналом вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.391-93. – ISBN 966-654-085-1
1280379
   Стратегічне планування (Дайджест). – Київ, 2004. – 52с.
1280380
  Рудченко О.Ю. Стратегічне планування в державному секторі / О.Ю. Рудченко, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 3-6
1280381
  Малиновський В. Стратегічне планування в державному управлінні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
1280382
   Стратегічне планування в діяльності органів місцевого самоврядування Великобританії / Н. Нижник, О. Ігнатенко, В. Тимків, П. Кошманюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.436-442
1280383
  Білоскурський Р.Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 23-31. – ISSN 2306-546X
1280384
  Жилінська Л.О. Стратегічне планування в системі управління промисловим підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 101-104. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280385
  Лаврів Л. Стратегічне планування в Україні на макро- та мезорівнях: організаційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1280386
  Радченко К. Стратегічне планування в умовах девальвації національної валюти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 111-114
1280387
  Корнієнко Т.В. Стратегічне планування діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 110-114. – Бібліогр.: 5 назв
1280388
  Брайсон Дж.М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій = Strategic planning for public and nonprofit organisation / Джон М. Брайсон ; переклала з англ. Анжела Кам"янець. – Львів : Літопис, 2004. – 350, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisation / John M. Bryson. John Wiley & Sons, Inc., 1995. – Бібліогр.: с. 337-350. – ISBN 966-7007-106-5
1280389
  Жигірь А.А. Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 53-58. – ISSN 2306-6792
1280390
  Свєженцев О.О. Стратегічне планування економіки як необхідна умова прискореної модернізації країни: пошук вітчизняної моделі / О.О. Свєженцев, М.А. Садиков // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – C. 13-20. – ISSN 2413-9610
1280391
  Жаворонков В.О. Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. економ. наук. : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жаворонков В. О.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін. економіки України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1280392
  Федяй Н.О. Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 235-241
1280393
  Кравчук І. Стратегічне планування європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 112-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1280394
  Рибакова Т.О. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 81-87. – ISSN 2306-546X
1280395
  Стоян О.Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 22-27. – ISSN 2306-6814
1280396
  Бредун Н.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 118-125. – ISSN 2221-1055
1280397
  Мірошник І.М. Стратегічне планування інноваційного розвитку високотехнологічних галузей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 84-88. – Бібліогр.: на 4 пункти
1280398
  Шаманська О.І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 164-169 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280399
  Філіпова К. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства методом сіткового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель процесу стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства за допомогою методу сіткового планування. The model of strategic planning process of firm"s innovation activity is elaborated based on network planning method.
1280400
  Кулиняк І.Я. Стратегічне планування лізингової діяльності промислових підприємств: сутність та класифікація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 317-321. – ISSN 0321-0499
1280401
  Коваль Т.О. Стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, О.О. Пономаренко, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 360-369. – ISSN 2222-4459
1280402
  Бочко О.Ю. Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства / О.Ю. Бочко, К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2220-1394
1280403
  Корінєв В.Л. Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством / В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 71-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1280404
  Киткін В.П. Стратегічне планування на вугледобувних підприємствах / В.П. Киткін, О.В. Бслозерцев, І.А. Фесенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.51-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1280405
  Богдан Олександр Іванович Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Богдан О.І.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1280406
  Зелль А. Стратегічне планування підприємства // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1280407
  Зель А. Стратегічне планування підприємства // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1280408
  Добровольська В.В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 439-445. – ISSN 2222-4203
1280409
  Чернихівська А.В. Стратегічне планування регіональної екологічної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 180-185. – ISSN 2222-0712
1280410
  Скакальський Ю.С. Стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників (BSC) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1280411
  Лопатинська А.Ю. Стратегічне планування розвитку аграрного сектора в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лопатинська Анна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1280412
  Пілішек Н.М. Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі євроінтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 217-220. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1280413
  Семикіна М.В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 180-185. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1280414
  Гудзь М.В. Стратегічне планування розвитку курортно-рекреаційних територій у системі регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 67-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280415
  Полеся В.М. Стратегічне планування розвитку регіонів України: основні поняття, механізм розробки та проблеми / В.М. Полеся, О.П. Гавура // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 166-174. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1280416
  Гринюк Д.Ю. Стратегічне планування розвитку регіону у контексті підвищення конкурентноспроможності / Д.Ю. Гринюк, Ю.О. Ніколаєва // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-182-397-5
1280417
  Тіщенко А.П. Стратегічне планування розвитку регіону: основні поняття, вимоги та алгоритм здійснення // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 158-161. – ISSN 1729-7206
1280418
  Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад : Методичний посібник / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 118с. – ISBN 966-7445-81-Х
1280419
  Кириченко О.М. Стратегічне планування розвитку України: іноземний досвід та механізми впровадження у вітчизняну практикук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 79-85
1280420
  Диха М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 82-93. – ISSN 0131-775Х
1280421
  Огановська А.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: концептуальні аспекти // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 51-58. – ISSN 2222-5323
1280422
  Карамишев Д. Стратегічне планування та прогнозування як форми державного регулювання соціально-економічних процесів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.20-25.
1280423
  Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 81-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1280424
  Бубенко П.Т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 77-80. – ISSN 2222-4459
1280425
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 171-194. – Бібліогр.: л. 159-170
1280426
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1280427
  Андрос С. Стратегічне планування у комерційних банках на основі впровадження системи бюджетування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 94-114. – ISSN 1605-2005
1280428
  Рижков М.М. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпечення інформаційної безпеки / М.М. Рижков, О.С. Виговська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 116-122


  В статті розглядаються різні підходи до трактування поняття інформаційної політики в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених і аналізуються пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері. In the article was observed ...
1280429
  Гункевич М. Стратегічне планування як елемент ефективного управління туристичним потенціалом в національній економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 118-122. – ISSN 2078-5860
1280430
  Осипов В.М. Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком / В.М. Осипов, І.Д. Півоварчук, І.Л. Парасюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-100. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1280431
  Карпенко А.В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-7
1280432
  Бугаєв С.В. Стратегічне планування як складова процесу формування державної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 156-163. – ISBN 966-628-134-1
1280433
  Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В.П. Горбулін. А.Б. Качинський ; [редагування, відп. за вип. М.Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-554-124-0
1280434
  Зуб Д.С. Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 36-40


  На основі проведення аналізу стану стратегічного планування запропоновано критерії щодо визначення дієздатності стратегії та розроблено пропозиції щодо напрямів вдосконалення стратегічного планування в Україні.
1280435
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 385 л. – Бібліогр.: л. 351-385
1280436
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
1280437
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики: теоретичний дискурс // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 14-34. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1280438
  Ребкало В. та інш. Стратегічне прогнозування як інструментарій державної політики // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.216-224. – ISBN 966-73-53-51-Х
1280439
  Кулчар Т.Ф. Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 28)
1280440
   Стратегічне проектне управління : метод. реком. до виконання курсової роботи для студентів спец. 8.18010018 "Управління проектами" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: В.Д. Шпильовий та ін.]. – Київ : НАУ, 2015. – 27, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27
1280441
  Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1280442
  Коваль І.В. Стратегічне співробітництво країн Африки та Європейського Союзу: іміджевий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 226-231
1280443
  Шаповалова О.І. Стратегічне та політичне значення розміщення елементів американської сисеми ПРО в Центральній Європі:позиція Франції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 9-12
1280444
  Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 232с. – ISBN 966-574-234-5


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1280445
  Василенко В.О. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 396 с. – ISBN 966-8253-10-8
1280446
  Міщенко А.П. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.П. Міщенко; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с. – ISBN 966-8568-07-9
1280447
  Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політех. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
1280448
  Шегда А.В. Стратегічне управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Шегда ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-182-2
1280449
   Стратегічне управління : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 228-230
1280450
  Попович О.С. Стратегічне управління : курс лекцій / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-259
1280451
  Порохня В.М. Стратегічне управління : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221. – ISBN 978-611-01-0315-2
1280452
  Тертичка В.В. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2015. – 171 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-140-1 (pdf)
1280453
  Бірдус Л.В. Стратегічне управління аграрним сектором економіки України / Л.В. Бірдус, М.А. Бірдус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 92-93. – ISSN 2306-6806
1280454
  Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-172-4
1280455
  Бруй О. Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326
1280456
  Лук"янчук І.Ю. Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об"єднання підприємств як підгалуззю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 62-68. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1280457
  Катона М.В. Стратегічне управління витратами агрохолдингів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 77-80


  Розглянуто етапи стратегічного управління витратами .
1280458
  Богдан Т.П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 75-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1280459
  Ніколаєв В.П. Стратегічне управління державним нерухомим майном // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
1280460
  Петрина М.Ю. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України / М.Ю. Петрина, Б.Я. Палагіцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1280461
  Ілляшенко І.О. Стратегічне управління екологічними ризиками і загрозами в регіонах // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 285-287. – ISBN 978-966-285-361-2


  Ризики в екологічній і природно-техногенній сферах набувають стратегічного характеру у зв’язку з глобальними змінами середовища проживання, розвитком техносфери і зростанням масштабів стихійних лих. Екологічний стан території в значній мірі впливає і ...
1280462
  Фурдичко О.І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі / О.І. Фурдичко, О.І. Шкуратов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1280463
  Рогатіна Л.П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 92-96. – ISSN 2306-6806
1280464
  Гуславський В.С. Стратегічне управління єдиним правоохоронним простором співдружності незалежних держав: методологія, сутність, концепція // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1280465
  Стеченко Д.М. Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 60-69


  Стратегічне управління знаннями розглядається як невід"ємна складова інноваційного розвитку взаємодіючих підприємств корпоративного утворення, що орієнтується на використання інтелектуального капіталу. Розкриваються підходи до підвищення ефективності ...
1280466
   Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / [А.П. Наливайко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 445, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4-7. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-890-7
1280467
  Василькова Н.В. Стратегічне управління знаннями як джерело конкурентних переваг вищого навчального закладу // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 173-178


  У статті розглянуто основні аспекти та особливості управління знаннями у вищому навчальному закладі, проаналізовано вплив стратегічного управління знаннями на конкурентноспроможність університету на ринку освітніх послуг.
1280468
  Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 355-360. – ISSN 2312-7600
1280469
  Ястремська О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльностю підприємства : Навчальний посібник / О.М. Ястремська; МОНУ; Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-157-2
1280470
  Селіверстова Л.С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1280471
  Пальчевич Г.Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 64-69


  Висвітлено роль держави у підтримці інновацій, акцентовано увагу на необхідність формування еколого-інноваційних моделей розвитку економіки.
1280472
  Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 111-119 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1280473
  Брітченко І.Г. Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності / І.Г. Брітченко, П.П. Гаврилко, Р.І. Завадюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 27-31. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1280474
  Лепеха А. Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 84-90. – ISSN 2414-4436
1280475
  Файчук О.М. Стратегічне управління інтеграцією аграрного ринку України у світовий на основі методу БКГ : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280476
  Дікарев О.А. Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 6 (236), червень. – С. 87-91. – ISSN 2221-1055
1280477
  Носова Т.І. Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 28-34. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1280478
  Лахно В.А. Стратегічне управління інформаційною безпекою транспортних підприємст // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 208-216


  У статті розглянута процедура проведення SWOT-аналізу при стратегічному план; політики інформаційної безпеки на транспорті. Запропонована модель, дозволяє імщ функціонування системи інформаційної безпеки за допомогою зміни значень компонент вею вхідних ...
1280479
  Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с. – ISBN 978-966-337-094-1
1280480
  Андрощук І. Стратегічне управління кадровим потенціалом університетів Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1280481
  Тарнавська Н. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств на основі інноваційних пріоритетів / Н. Тарнавська, І. Макарова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 344-351. – ISSN 1993-0259
1280482
   Стратегічне управління конкурентоспроможністю: системний метод та екзистенціальна експозиція : монографія / Мошак С.М., Мікловда В.П., Шандор Ф.Ф. [та ін.]. – Мукачево : Карпатська Вежа, 2017. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-226. – ISBN 978-966-8269-32-9
1280483
  Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємств в умовах економіки знань // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 37-45. – ISSN 1998-7927
1280484
  Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-30. – Бібліогр.: 13 пунктів
1280485
  Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник / І.Л. Петрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 466, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 464-466. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-647-7
1280486
   Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наук. монографія / [В.І. Варцаба та ін. ; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-694-235-0
1280487
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 250, [64] арк. – Додатки: арк. [64]. – Бібліогр.: арк. 226-250
1280488
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280489
   Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах : Наукове видання / В.С. Пономаренко, А.М. Золотарьов, О.М. Ястремська, І.М. Волик, В.М. Луцьковський, С.Л. Кушнар, Л.І. Полуектова, Д.О. Ріпка, Н.В. Бєлікова. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 452 с. – ISBN 966-676-126-2
1280490
  Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5
1280491
  Рачинський А. Стратегічне управління персоналом: теорія і практика застосування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-61.
1280492
  Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : Навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 400с. – ISBN 966-8365-32-1
1280493
  Наливайко А.П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 3-9


  У статті досліджено вплив визначальних тенденцій постіндустріальної епохи на стратегію сучасного підприємства. Виявлено та охарактеризовано проблеми стратегічної поведінки підприємств й окреслено перспективні напрями розвитку теорії стратегії та ...
1280494
  Аванесова Н.Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія / Н.Е. Аванесова, О.В. Марченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7225-33-0
1280495
  Турба О.О. Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 151-157. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1280496
  Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : Навч. посібник / В.Г. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 360с. – ISBN 966-574-124-1
1280497
  Зоря Т.М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 3-6
1280498
  Погребицький М.Л. Стратегічне управління правоохоронною діяльністю у сфері боротьби із транснаціональною організованою злочинністю // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 123-128. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1280499
  Кравченко М.В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на основі аналізу компетенцій підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кравченко Марк Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1280500
  Бруй О.М. Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 122-129


  Розглянуто становлення стратегічного управління загалом та в бібліотеках зокрема. Особлива увага приділяється процесному підходу в стратегічному управлінні. Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний менеджмент, управління бібліотекою, ...
1280501
  Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія : монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 150, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-149. – ISBN 978-966-434-285-5
1280502
  Лупіка Л. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 4-5. – ISSN 1811-377X
1280503
  Шульга В.П. Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 42-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1280504
  Орлова Н.С. Стратегічне управління розвитком економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 18-20
1280505
  Блиндюк Р.В. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 221-224. – ISSN 2075-4892
1280506
  Порохня В.М. Стратегічне управління розвитком малого підприємництва як складової національної економіки / В.М. Порохня, М.Г. Пивоваров // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 130-141. – ISSN 1729-7206
1280507
  Щекович О.С. Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств групи "Метінвест" / О.С. Щекович, В.П. Хорольський, К.Д. Хорольський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 81-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1280508
  Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 28-38. – ISSN 0131-775Х
1280509
  Іванчикова Я.М. Стратегічне управління розвитком трудового потенціалу підприємства / Я.М. Іванчикова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-229-4
1280510
  Бердар М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано теоретичні засади і методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислових підприємств та стратегічного управління ними. Виявлено особливості використання джерел і методів фінансування в процесі функціонування і розвитку ...
1280511
  Коваленко В. Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 65-72. – ISSN 1605-2005
1280512
  Харківська А.А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 47-54. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано аспекти стратегічного управління системою науково-методичної роботи ВНЗ."
1280513
  Халимоник О.П. Стратегічне управління системою освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 109. – ISSN 2306-6814
1280514
   Стратегічне управління суб"єктами господарювання: проблеми теорії та практики : монографія / [Яременко О.Л. та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 587, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2298-00-0


  Дарунок від Народної української академії
1280515
  Білик М.Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 143-150
1280516
  Мельниченко С.В. Стратегічне управління туристичним підприємством з використанням інформаційних технологій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-85. – ISBN 966-614-021-7
1280517
  Парсяк В.Н. Стратегічне управління у контексті муніціпального менеджменту / В.Н. Парсяк, Д.А. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 76-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1280518
  Носань Н.С. Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 58-64. – ISSN 2218-1199
1280519
  Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 104-109. – ISSN 2308-1988
1280520
  Демченко І.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 43-46
1280521
  Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6
1280522
  Подгізун С.М. Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1280523
  Гричонкова О. Стратегічне управління як сучасний метод оптимізації розвитку малого міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 258-261.
1280524
  Гарафонова О.І. Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегй розвитку // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 49-58. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
1280525
  Судакова О. Стратегічне формування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 19-22. – ISSN 1728-9343
1280526
  Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна; МОНУ; Міжнародний науково-технічний ун-т. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 478с. – ISBN 978-966-8533-67-9
1280527
   Стратегічний аналіз : навчальний посібник / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець, А.М. Лисенко, Ю.Г. Давидов. – Київ : Знання, 2011. – 389, [3] с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-555-5
1280528
   Стратегічний аналіз : навч. посібник / [Г.М. Давидов та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 356-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0125-1
1280529
  Ковальчук Т.М. Стратегічний аналіз : навч. посібник / Т.М. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-423. – ISBN 978-966-423-338-2
1280530
  Чебанова Н.В. Стратегічний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харьков : УкрДУЗТ, 2016. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-046-5
1280531
  Райковська І.Т. Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 84-92. – ISBN 978-617-571-139-2
1280532
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 391-394
1280533
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства як основа для розроблення конкурентної стратегії фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 5-7


  На думку автора, грамотний маркетинговий аналіз зовнішнього середовища в галузі і конкуренції забезпечить компанію необхідною інформацією для більш глибокого розуміння макросередовища, в якому діє фірма, і допоможе розробити конкурентну стратегію, яка ...
1280534
  Панасенко Л.І. Стратегічний аналіз і контролінг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-66. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль стратегічного аналізу і контролінгу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано основні напрями проведення аналітичних досліджень у рамках стратегічного контролінгу та завдання, що розв"язуються оперативним ...
1280535
  Козлова А.І. Стратегічний аналіз можливостей формування в Україні інноваційної економіки технологічних укладів / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 57-61
1280536
  Коцюбівська К.І. Стратегічний аналіз підприємства за методикою SWOT / К.І. Коцюбівська, А.І. Грушина // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 342-347. – ISSN 2222-4459
1280537
  Махнюк А.В. Стратегічний аналіз ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці / А.В. Махнюк, О.І. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 107-109. – Бібліогр.: 11 назв
1280538
  Бевз Є.Г. Стратегічний аналіз системи управління персоналом комерційного банку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.73-76. – (Економічні науки ; № 2)
1280539
  Барилюк І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1280540
  Кубіній Н.Ю. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління / Н.Ю. Кубіній, Р.І. Завадяк, О.А. Федорович // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 21-25. – (Економіа ; Вип. 26)
1280541
  Парасій-Вергуненко Стратегічний аналіз у банках : теорія, методологія, практика : монографія / І.М. Парасій-Вергуненко ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-483-026-0
1280542
  Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навч. посібник / К.І. Редченко. – 2-ге, доп. – Львів : Новий світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 272с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-08-9
1280543
  Загородній А. Стратегічний аналіз у системі "економічний аналіз - стратегічний менеджмент" / А. Загородній, Г. Кіндрацька, В. Чубай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 165-169. – ISSN 1993-0259
1280544
  Шталь Т.В. Стратегічний аналіз як інструмент управління для підвищення ефективності діяльності національних підприємств / Т.В. Шталь, Л.М. Бондаренко, К.О. Кучава // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 319-325. – ISSN 2222-4459
1280545
  Кутідзе Г.М. Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1280546
  Замазій О.В. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 108-111. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1280547
  Філіпова К.В. Стратегічний аспект інноваційного розвитку організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-96. – ISSN 1993-6788
1280548
  Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 234-241 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1280549
  Гуцайлюк З.В. Стратегічний бухгалтерський облік: міф чи реальність // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 3-9. – ISSN 2306-0050
1280550
  Мосьондз С.О. Стратегічний вектор розвитку державної політики у сфері науки в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 16-22. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню та обґрунтуванню стратегічного вектору розвитку державної політики у сфері науки на сучасному етапі розвитку українського суспільства. The article is devoted to the determination and to the specification of the strategic ...
1280551
  Чмутова І.М. Стратегічний вибір банку на стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 94-97. – ISSN 1728-6220
1280552
  Кір"яков П.О. Стратегічний вибір Росії в контексті проблем національної безпеки України. 90-ті роки 20 ст. / П.О. Кір"яков. – Київ : Наукова думка, 2004. – 238с. – ISBN 966-00-0411-7
1280553
  Теремко В. Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 9-12. – ISSN 2076-9326
1280554
  Шульга П Н. Стратегічний внутрішній аудит у комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджено методи стратегічного аудиту як інструменту контролю.
1280555
  Погорська І.І. Стратегічний діалог США - Росія: партнерство чи протистояння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 44-53


  The most general objective of this paper is investigating the problem of specificities Americano-Russian global strategic dialog in the context of formation and realization foreign policy.
1280556
  Балян А.В. Стратегічний і програмовий методи розвитку транскордонного співробітництва у ХХІ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 28-36. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1280557
  Іваніненко-Свинцицька Стратегічний інвестор на порозі української промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 413-419
1280558
  Гіржева О.М. Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 115-123. – (Економічні науки)
1280559
  Ястремська О.М. Стратегічний консалтинг: становлення і розвиток // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 146-154


  У статті представлено авторську позиціющодо сутності, меж і ролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування.
1280560
  Сизоненко В.О. Стратегічний контекст взаємодії національних економічних інтересів і інтересів бізнесу / В.О. Сизоненко, С.С. Ковальчук // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-23.
1280561
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 7-9. – ISSN 2076-9326
1280562
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1280563
  Черінько І. Стратегічний контекст політики Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 105-106
1280564
  Дашко І.М. Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 25-29. – ISSN 2306-6814
1280565
  Ходзицька В.В. Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 146-153. – ISSN 2307-9878
1280566
  Моргун Г.В. Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 453-459. – ISSN 2222-4459
1280567
  Кочубей Л. Стратегічний курс Асоціації політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 395-404
1280568
  Смирнов І.Г. Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 12-27
1280569
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : Навчальний посібник / Н.В. Куденко; МОУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 152с. – ISBN 966-574-0612-Х
1280570
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н.В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 523, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 520-523. – ISBN 978-966-483-573-9
1280571
  Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Філіп Котлер, Карен Ф.А. Фокс ; [пер. з англ.: Лилик М.С., Василенко І.О.]. – 1-ше укр. вид. – Київ : Хімджест, 2011. – 563, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 539-558. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Української Асоціації Маркетингу). – ISBN 978-966-8537-73-8
1280572
  Андреасен А.Р. Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Алан Р. Андреасен, Філіп Котлер ; Б-ка Укр. Асоц. Маркетингу. – Київ : УАМ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Назва з тит. екрана
1280573
  Решетнікова І.Л. Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 150-154. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1280574
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : Ексоб, 2001. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1280575
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х
1280576
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. – Киев : Знання, 2006. – 366с. – ISBN 966-8148-65-7
1280577
  Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. – Київ : Каравела, 2006. – 320с. – ISBN 966-8019-58-Х
1280578
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2008. – 480с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-58-X
1280579
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Киев : Знання, 2010. – 406с. – ISBN 978-966-346-495-4
1280580
  Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Г. Бровкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-222 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-002-6
1280581
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-58-Х
1280582
   Стратегічний менеджмент : навч. поcібник / Бутко М.П. [та ін.] ; за заг. ред. Бутка М.П. ; [М-во освіти і науки України], Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374 та в кінці розд. – ISBN 978-617-673-473-4
1280583
  Панасенко Н. Стратегічний менеджмент аграрного сектору економіки регіону // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-15. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1280584
  Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку = Strategic management of bank : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734с. – ("Майстер-клас"). – ISBN 966-680-086-1
1280585
  Назаренко І.М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1280586
  Воскобойнікова-Гузєва Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1280587
  Пабат А. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції / А. Пабат, С. Хамініч // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 59-61. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
1280588
  Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку XXI ст.: зміна парадигми : проблеми економічної теорії / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 28-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
1280589
  Кириченко О. Стратегічний менеджмент у банку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1280590
  Ніколаєнко Н.М. Стратегічний менеджмент як інструмент управління бібліотекою // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 95-102
1280591
  Євчук Л.Л. Стратегічний менеджмент як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 103-107. – ISSN 2221-1055
1280592
  Сопова Т. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотеки / Тетяна Сопова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  Запропонований матеріал нагадає читачеві про стратегічний менеджмент та познайомить з методикою створення стратегічної концепції бібліотеки із застосуванням методу SWOT.
1280593
  Шукліна В.В. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 87-91
1280594
  Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум : (навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів) / Наталія Тарнавська, Олег Напора. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 287с. – ISBN 978-966-7952-56-3
1280595
  Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – Київ : Кондор, 2003. – 196с. – ISBN 966-8251-11-3
1280596
   Стратегічний механізм сталого фінансування потреб національної економіки, безпеки та оборони України / Р.І. Тимошенко, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, П.Д. Рогов // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 17-26
1280597
  Пономаренко В. Стратегічний моніторинг у комерційних банках : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1280598
  Гуцаленко Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1280599
  Довбуш А.В. Стратегічний облік: сутність та поняття // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 304-307. – ISSN 2309-1533
1280600
   Стратегічний оборонний бюлетень України / [вступ. сл.: Віктор Янукович, Микола Азаров]. – Київ : [б. в., 2013. – 55, [1] с. : фотогр., табл. – Кн. опис. за обкл.
1280601
  Олійник Я. Стратегічний підхід в організації процесу регіонального розвитку України / Я. Олійник, М. Пістун, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст і особливості стратегічного підходу до процесу регіонального розвитку України, зокрема обґрунтовано стратегічні завдання чотирьох рівнів державного і самоврядного управління цим процесом. Расскрыта сущность и особенности стратегического ...
1280602
  Вайсман В.Я. Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 172-176. – ISSN 2306-6814
1280603
  Кохана Т. Стратегічний підхід до сегментації ринку // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 64-69. – Бібліогр.: 9 назв.
1280604
  Корінєв В.Л. Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі / В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-56. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто сутність кластерних утворень та подано класифікацію напрямів створення кластерів. Обґрунтовано етапи процесу формування стратегічного підходу до управління вітчизняними підприємствами на кластерній основі та розроблено відповідний ...
1280605
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Г. Мльде, В. Зібе // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1280606
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Мільде, В. Зібе // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1280607
  Козак В.І. Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 63-70. – ISSN 2311-6420
1280608
   Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Славутича до 2020 року. – Славутич, 2002. – 80с.
1280609
  Євтухова С.М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку українського підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-113. – ISSN 1993-6788
1280610
  Карпінський Б.А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
1280611
  Теремко В.І. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 10-18. – ISSN 0554-4866


  Розкриваються сутність особливості стратегії як чинника розвитку видавництва та ефективності його діяльності. Досліджуються основні види корпоративних стратегій видавництва і джерела їх забезпечення.
1280612
  Чорноус Г.О. Стратегічний потенціал виробничих систем: проблеми моделювання та аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано методику аналізу стратегічного потенціалу виробничих систем, що базується на застосуванні економіко-математичних методів та моделей.
1280613
   Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – 416, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку" 3-4 жовт. 2017 р. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7104-90-1
1280614
   Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : монографія / Мікловда В.П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. в.], 2014. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-406
1280615
  Сидоренко І.0. Стратегічний потенціал підприємств сфери туризму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 169-173
1280616
  Журавель В.В. Стратегічний потенціал підприємства: його сутність та оцінка прояву / В.В. Журавель, Н.М. Чуприна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 55-59. – (Економічні науки)
1280617
  Пестушко Валерій Стратегічний резерв вуглеводневої сировини : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7
1280618
  Клюско Л.А. Стратегічний ризик-менеджмент банку: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 136-144. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1280619
  Поляков Р. Стратегічний ризик-менеджмент як нова парадигма управління бізнесом // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 30-32
1280620
  Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 114-127 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1280621
  Биндас О.М. Стратегічний розвиток магістратури у вищих навчальних закладах Австрії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 78-80. – ISBN 978-966-698-191-5
1280622
  Сердюк-Копчекчі Стратегічний розвиток підприємств агропромислового комплексу України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 116-120. – ISSN 2074-5354
1280623
  Тур О.В. Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості: інституціональні передумови та ринкові фактори // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1280624
  Шаповалова І.О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні / І.О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. – ISBN 978-966-8205-54-5
1280625
  Кифяк В.Ф. Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи / В.Ф. Кифяк, Ю.М. Савчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 83-94. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1280626
  Бойченко К. Стратегічний розвиток харчових підприємств київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 69-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1280627
  Погорська Ірина Стратегічний старт нової американської адміністрації / Погорська Ірина, Лакішик Дмитро // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 13-16
1280628
  Озеран В.О. Стратегічний управлінський облік як складова обліково-аналітичної системи управління витратами періоду / В.О. Озеран, Т.М. Бойчук // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 61-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1280629
  Пилипів Н.І. Стратегічний управлінський облік: визначення та інструментарій / Н.І. Пилипів, І.Д. П"ятничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 90-100. – ISSN 2313-8246
1280630
  Хюнг Рок Йім Стратегічний шлях до швидкого зростання нових підприємств: сегментний маркетинг, стратегічне інвестування та перевага винахідника // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 307-341 : Табл., рис. – Бібліогр.: 43 назви. – ISSN 1993-6788
1280631
  Ковтун О. Стратегічні альтеративи для бізнесу та конкуренція в сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 54-65. – ISSN 0131-775Х
1280632
  Хвесик М.А. Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 150-160. – ISSN 2221-1055
1280633
  Ковтун О.І. Стратегічні альтернативи інноваційної поведінки для вітчизняних підприємств у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та рецесії національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 20 назв
1280634
  Манжола В.А. Стратегічні альтернативи України у сучасному світі / В.А. Манжола, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 71-82
1280635
  Горбасенко С.О. Стратегічні альянси - конкурентна форма консолідації в глобальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 137-140


  Статтю присвячено висвітленню діяльності стратегічних альянсів та їх взаємовпливу з глобалізацією економіки. Розглянуто основні форми альянсів ряду галузей. The article is devoted to description of activity of strategic alliances and their ...
1280636
  Скічко О. Стратегічні альянси та кластери як умова розвитку нових фінансових продуктів для агропромислового комплексу України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 251-257. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1280637
  Литвиненко В.М. Стратегічні альянси та трансформація конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-121.
1280638
  Клапків Ю. Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 177-182. – ISSN 1818-5754
1280639
  Козаченко Г.В. Стратегічні альянси: дуальний характер / Г.В. Козаченко, Л.Є. Шульженко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 54-60


  Надано визначення поняття "стратегічні альянси". Розглянуто негативні наслідки функціонування стратегічних альянсів та ризики участі в них.
1280640
  Мисак Н.В. Стратегічні аспекти досягнення фінансової стійкості підприємства / Н.В. Мисак, О.І. Ященко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 384-389. – ISBN 5-7763-2435-1
1280641
  Чириченко Ю.В. Стратегічні аспекти зовнішньої торгівлі: SWOT- та PEST-аналіз // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 63-68. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  У статті використано можливості SWOT- та PEST-аналізу для визначення пріоритетів подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки. На основі поєднання методологій SWOT- та PESTаналізу виділено чотири блоки політичних, економічних, ...
1280642
  Сімченко Н.О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1280643
  Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 7-14 : рис. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються стратегічні напрями розвитку освіти в Україні.
1280644
  Філонова І.Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 96-102. – ISSN 1562-0905
1280645
  Лебединська Л.Д. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку України під впливом глобалізаційних процесів : гроші, фінанси і кредит / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 206-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1280646
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом
1280647
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 81-86
1280648
  Личук Л.І. Стратегічні аспекти управління розвитком трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1280649
  Наливайко А. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 86-92 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
1280650
  Мосьондз С.О. Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України / С.О. Мосьондз, Е.О. Казміришин // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 32-38. – ISSN 2311-6420
1280651
   Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень : монографія / МОНУ НАНУ, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід., Крим. екон. ін-т ; ДНВЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" ; за ред. Т.П. Галушкіної. – Сімферополь : Фєнікс, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-1551-37-3
1280652
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та ін. Данько; [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Гуржій А.М., Данько М.С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-441-0
Т. 1 : Економіка знань - модернізаційний проект України. – 2007. – 544с.
1280653
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.П. Семиноженко, Л.І. Федулова, С.В. Захарін, В.К. Хаустов; [Семиноженко В.П., Федулова Л.І., Захарін С.В., Хаустов В.К.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-442-7
Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – 2007. – 564с.
1280654
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / О.Ю. Болховітінова, Ю Л. Волощенко, Т.В. Голікова, Б.Є. Кваснюк, С.І. та ін. Кірєєв; [Болховітінова О.Ю., Волощенко Л.Ю, Голікова Т.В., Кваснюк Б.Є. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-443-4
Т. 3 : Конкурентоспроможність української економіки. – 2007. – 556с.
1280655
  Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С.14-18. – ISSN 2076-9326
1280656
  Маковецька Ю.М. Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення / Ю.М. Маковецька, В.С. Міщенко, Т.Л. Омельяненко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 8-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1280657
  Теремко В. Стратегічні випробування електронною книжністю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 10-13. – ISSN 2076-9326
1280658
  Мазурснко В. Стратегічні галузі національної промисловості як фактор конкурентоспроможності на міжнародних ринках / В. Мазурснко, М. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і перспективи розвитку титанової промисловості. Обґрунтовано підхід, що титанова промисловість є однією з галузей, які можуть конкурувати на міжнародних ринках і таким чином сприятимуть конкурентоспроможності й незалежності ...
1280659
  Слава С.С. Стратегічні групи у формуванні життєздатної структури промисловості регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-74. – (Економіка ; Вип. 30)
1280660
  Сельський А.А. Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 103-105. – Бібліогр.: 27 назв
1280661
   Стратегічні економічні інтереси України і Російської Федерації в басейні Азовського моря / Б. Буркинський, В. Степанов, С. Бердников, В. Селютін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 77-84. – ISSN 0131-775Х
1280662
  Козюк В.В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні : фінансово-економічне регулювання / В.В. Козюк, Н.І. Атамась // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 104-111 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1280663
  Сав"юк Л.М. Стратегічні завдання вдосконалення корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1280664
  Вдовіна О.О. Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 104-115. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано й охарактеризовано головні тенденції розвитку електронного судового діловодства та його місце в системі електронного державного урядування України. Описано етапи та завдання впровадження електронного діловодства, документообігу в органах ...
1280665
  Масенко Л. Стратегічні завдання державної мовно-культурної політики // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 112-118. – ISBN 966-95452-3-8
1280666
  Гуцал С.А. Стратегічні завдання іміджевої політики України в державах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 263-269.
1280667
  Кіприч С.В. Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С.В. Кіприч, М.П. Римар // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 151-155. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1280668
  Дороніна О.А. Стратегічні завдання розбудови державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 10-17. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1280669
  Товканець О.С. Стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на початку ХХІ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 249-252. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1280670
  Чернявський А.Д. Стратегічні завдання розвитку малого підприємництва / А.Д. Чернявський, О.В. Цариненко, І.Б. Чернишенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-41. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1280671
  Алієва А.Ю. Стратегічні завдання розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-101. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1280672
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної республіки Крим : галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1280673
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56. – ISSN 1810-3944
1280674
  Бухтатий О.Є. Стратегічні завдання формування державної інформаційної політики в умовах єропейської інтеграції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 8-15. – ISSN 2415-3567
1280675
  Прейгер Д.К. Стратегічні запаси енергоресурсів у системі забезпечення економічної безпеки держави / Д.К. Прейгер, В.В. Мухін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 53-62
1280676
  Материнська О.А. Стратегічні засади інноваційного розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 26-34. – ISSN 2411-4413
1280677
  Пенькова О.Г. Стратегічні засади моніторингу інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 103-107.
1280678
  Бортник Олександр Миколайович Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бортник О.М.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-во економіки України. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1280679
  Білецький О.В. Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 51-54
1280680
  Мальський М. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів / М. Мальський, А. Пехник // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-8. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1280681
   Стратегічні ігри як інструмент активізації креативного потенціалу / І. Галиця, Міщенко., , Г. Цехмістрова, О. Галиця, І. Мельник // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 21-26. – ISSN 1682-2366
1280682
  Білорус О.Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
1280683
  Мітрофанова О.О. Стратегічні імперативи військової політики Франції // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 235-246. – ISSN 2221-5719
1280684
  Наумов О.Б. Стратегічні імперативи державного регулювання розвитку торгово-промислової сфери національної економіки // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 31-38. – (Серія "Економіка")
1280685
  Кириченко І. Стратегічні імперативи національної інформаційної безпеки адміністрації Б. Клінтона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 165-171


  У цій статті досліджуються особливості інформаційного розвитку та ролі військового сектору США у досягненні інформаційної могутності держави та виводу США на арену міжнародних відносин як найбільш сильного політичного, економічного та воєнного актора, ...
1280686
  Ситницький М. Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті наведено стратегічні імперативи, що впливають на розвиток наукових бібліотек та систематизовано критерії, яким має відповідати наукова бібліотека дослідницького університету для забезпечення ефективного розвитку у відповідності до сучасних ...
1280687
  Смирнов Є.В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 2306-6806
1280688
  Іванова Т.Л. Стратегічні імперативи синергетичного підходу до стійкого розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 47-54. – ISSN 2308-1988
1280689
  Пандас А.В. Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 2306-6806
1280690
  Козоріз М.А. Стратегічні імперативи управління фінансами регіону / М.А. Козоріз, І.З. Сторонянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 192-204. – ISSN 1562-0905
1280691
  Борисенко О.П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 11-17. – ISSN 2311-6420
1280692
  Погайдак О.Б. Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах / О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк, О.І. Вівчар // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 39-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1280693
  Андрущенко В. Стратегічні ініціативи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 5-7. – ISSN 2078-1016


  III з"їзд працівників освіти. Ознайомившись з пропозиціями до проекту Закону "Про вищу освіту" та Стратегії розвитку освіти на десятирічний період автор пропонує продовження дискусії.
1280694
   Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства : монографія / [О.І. Давидов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук В.П. Третяк, канд. екон. наук О.І. Давидова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 240-242. – ISBN 978-966-285-373-5
1280695
  Кыбык О.М. Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України / О.М. Кыбык, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймынова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 31-37. – ISSN 2075-4892
1280696
  Княждвірська К.О. Стратегічні інтереси та особливості політики Китаю на Африканському континенті // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 84-93. – ISBN 978-966-02-7653-6
1280697
   Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки : Монографія. – Київ : НІСД, 2001. – 134с. – (Зовнішньополітичні стратегії. ; Вип.7). – ISBN 966-554-038-6
1280698
  Макогон Юрій Володимирович Стратегічні інтереси України в ОЧЕС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 193-200
1280699
  Попова Т.В. Стратегічні комунікації : словник / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан ; М-во інформ. політики України, Глобальна орг. союзницького лідерства ; М-во оборони України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2016. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-415. – ISBN 978-966-2439-53-3
1280700
  Коник Д. Стратегічні комунікації : посібник для держ. службовців / Дмитро Коник ; [Світовий банк]. – Київ : Обнова компані, 2016. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7239-05-4
1280701
  Тихомирова Є.Б. Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 103-112. – ISSN 2519-2949
1280702
  Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 9-23. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1280703
  Володіна М.О. Стратегічні концепції НАТО 1991 і 1999 рр. - трансформація ролі Альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 95-102
1280704
  Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 14-20. – ISSN 1606-3732
1280705
  Булах Т.М. Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 89-93
1280706
  Шульга О.А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 3-22. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1280707
  Ковалик І.І. Стратегічні напрями відносин України з Китайською народною республікою: політичний, економічний та безпековий аспекти // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 1729-7036
1280708
  Гринь В.І. Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 69-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1280709
  Кулинич Ю.М. Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю.М. Кулинич, О.Ю. Панасюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1280710
  Борейко В.І. Стратегічні напрями економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
1280711
  Антонюк Л.Л. Стратегічні напрями забезпечення конкурентного лідерства Китаю / Л.Л. Антонюк, Б.О. Антонюк, О.С. Хлистова // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 49-61. – ISSN 2409-904X
1280712
  Денисенко С.О. Стратегічні напрями збереження краєзнавчих та місцевих документів у бібліотеках регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 167-176. – ISBN 966-7352-60-9


  Збереження краєзнавчих та місцевих документів на корпоративних засадах розглядається як стратегічний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек. Захищаються багатоваріантність створення розподіленого страхового краєзнавчого фонду бібліотек регіону, ...
1280713
  Чевганова В.Я. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 91-95. – ISSN 2306-6814
1280714
  Бикова В.Г. Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 19-21. – ISBN 978-617-645-233-1
1280715
  Узунов В.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 118-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1280716
   Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 19). – ISBN 978-966-554-241-4
1280717
  Куц Г. Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 213-223
1280718
  Михайлов М.Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1280719
  Жаворонкова Г.В. Стратегічні напрями менеджменту знань / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 94-96. – ISBN 978-966-330-229-4
1280720
  Кириленко О. Стратегічні напрями охорони інтелектуальної власності НБУВ // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 37. – ISBN 978-966-941-056-6
1280721
   Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства. – Київ, 2005. – 44с. – ISBN 966-02-36-95-6
1280722
  Приходько Б. Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1280723
  Куценко В.І. Стратегічні напрями підвищення якості підготовки кадрів / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-14
1280724
  Кабусь Н.М. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 53-60. – ISSN 1562-529Х
1280725
  Ліщук В. Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 12-17. – ISSN 2411-4014
1280726
  Кушерець Д.В. Стратегічні напрями реалізації міжнародної науково-технічної інтеграції України / Д.В. Кушерець, О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 188-190.
1280727
  Гончаренко І.В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1280728
  Стеченко Д.М. Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 144-153


  Зроблена спроба розглянути на засадах комплексного підходу актуальні стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку економіки регіонів та їх конкурентоспроможності з урахуванням причинно-наслідкових зв"язків. Сделана попытка ...
1280729
  Ніконенко У.М. Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 87-95. – ISSN 1998-6912
1280730
  Черноіваненко А.В. Стратегічні напрями реформування політичної системи України: ціннісні орієнтири // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 102-105
1280731
  Бурлака В.Г. Стратегічні напрями реформування світового паливно-енергетичного комплексу та його регіональні особливості // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 173-180
1280732
   Стратегічні напрями реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами семінару, проведеного громадською організацією "Центр освітньої політики" 22 листопада 2008 року, м.Харків) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 10-13.
1280733
  Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1280734
  Месель-Веселяк Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 37-49. – ISSN 2221-1055
1280735
  Макогон Ю.В. Стратегічні напрями розвитку альтернативних технологій імпорту природного газу до України / Ю.В. Макогон, В.В. Кошеленко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 90-94
1280736
  Щегель С.М. Стратегічні напрями розвитку бізнес-середовища в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 187-205. – ISSN 0320-4421
1280737
  Смерічевська С. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 11-14. – ISSN 1728-9343
1280738
  Авчіннікова Г.Д. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-698-191-5
1280739
  Шлапак О.В. Стратегічні напрями розвитку галузі м"ясного скотарства в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 57-65 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1280740
  Рекун І.І. Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто існуючий стан залізничної галузі України та обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів в стратегічному розвитку залізничної галузі України. Мета дослідження полягає у визначені засад організації, методологічних підходів і механізмів ...
1280741
  Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-22
1280742
  Колісник М.К. Стратегічні напрями розвитку інвестиційної діяльності регіональних банків Львівщини / М.К. Колісник, В.Б. Горбань, Г.М. Воляник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 214-224. – ISBN 5-7763-2435-1
1280743
  Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1280744
  Орлова Н.С. Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 107-109 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1280745
  Кравчун А.С. Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 46-49. – ISSN 2306-6814
1280746
  Єрошенко В. Стратегічні напрями розвитку музичної регіональної культури Уманщини кінця XIX - першої половини XX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С . 148-159. – ISSN 2310-0583
1280747
  Левченко Н.П. Стратегічні напрями розвитку науково-технічної бібліотеки національного університету харчових технологій в умовах інформаційного впливу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 316-324. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті представлено стратегію розвитку НТБ НУХТ, яка передбачає впровадження інноваційних підходів і методів для потреб навчального процесу, наукових досліджень. У рамках цієї стратегії бібліотека повинна трансформуватися в ресурсний ...
1280748
  Бейдик О. Стратегічні напрями розвитку національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 30-41.
1280749
  Волошин Ю.М. Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 41-48
1280750
  Максімчук О. Стратегічні напрями розвитку підприємств транспортної галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1280751
  Передерій Н.О. Стратегічні напрями розвитку ринку альтернативних джерел енергії в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 231-236. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1280752
  Шульга О.А. Стратегічні напрями розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 95-102. – ISSN 2221-1055
1280753
  Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-68.
1280754
  Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 7-18. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1280755
  Гостра В.В. Стратегічні напрями розвитку сільських територій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-71. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1280756
  Іванишин В.В. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-12.
1280757
  Квасневська Н.Д. Стратегічні напрями розвитку судової системи України // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 12-20. – ISSN 2072-8670
1280758
  Прейгер Д.К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період : аналітична доповідь / Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянов О.Ю. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-165-3
1280759
  Ковальов В.М. Стратегічні напрями розвитку України / В.М. Ковальов, В.П. Горшков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 3-11
1280760
  Снєгірьов П. Стратегічні напрями розвитку української медичної науки // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (118). – С. 35-39. – ISSN 1562-1146
1280761
  Федулова Л.І. Стратегічні напрями розвитку університетів у системі інноваційних перетворень // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 222-232


  Розкрито сутність та особливості концепції "потрійна спіраль" і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і запропоновано шляхи їх подолання.
1280762
  Кухарська Н.О. Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 16-25. – ISSN 2078-9165
1280763
  Гальперіна Л.П. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм / Л.П. Гальперіна, А.В. Шаповал // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7036
1280764
  Кормишкін Ю.А. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-31. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1280765
  Варцаба Н.В. Стратегічні напрямки PR-діяльності в побудові іміджу центрів зарубіжних культур в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 104-109. – ISSN 2409-9805
1280766
  Головкова Л. Стратегічні напрямки економічного реформування країни за рахунок інтелектуального капіталу / Л. Головкова, А. Головкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 325-329. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1280767
  Алєксєєв І.В. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств в Україні / І.В. Алєксєєв, А.Г. Оленець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 232-236. – ISSN 0321-0499
1280768
  Бокова З.Ю. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств сфери послуг / З.Ю. Бокова, Т.В. Гринько // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 24-27. – ISBN 978-617-645-233-1
1280769
  Папп В.В. Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України / В.В. Папп, В.В. Гоблик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 5-9. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2313-8114
1280770
  Сидоренко І.О. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти у сфері туризму в Україні // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 310-313. – ISBN 978-617-571-130-9
1280771
  Ткаченко Н.Г. Стратегічні напрямки розвитку міста в контексті ринкових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 175-180. – ISSN 2308-6912


  Основною метою реалізації соціального потенціалу міста є оптимальне задоволення потреб населення в послугах соціальної сфери. Пріоритетними напрямками в даному контексті вважаються: створення нормативно-правових, організаційних, інституційних умов для ...
1280772
  Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв"язку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 88-97. – ISSN 1993-6788
1280773
  Оливко О.А. Стратегічні напрямки розвитку туризму в Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 63-73. – ISSN 2308-135X
1280774
  Пікус Р. Стратегічні напрямки управління активами страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Визначено стратегічні напрямки управління активами страховика на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні. Strategic factors of insurance company asset management during modern stage of market transformation are defined.
1280775
  Соболєв А.А. Стратегічні наступальні озброєння: чинник стримування чи геополітичного впливу? // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 165-175. – ISSN 2306-5664
1280776
  Варакута Є.Б. Стратегічні новації хеджингових фондів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 467-470
1280777
  Затонацька Т.Г. Стратегічні орієнтири бюджетної політики щодо бюджетних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 230-240


  В статті досліджується існуючий стан бюджетної політики у сфері розі бюджетних інвестицій та запропоновані рекомендації щодо пріоритетних наг бюджетного інвестування. The current situation of budget policy in the sphere of budget investments allocati ...
1280778
  Іляш О. Стратегічні орієнтири державної політики України у напрямі підвищення якості соціальних послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 215-227. – ISSN 1684-906Х
1280779
  Євсевська Л.В. Стратегічні орієнтири діяльності підприємства в інтеграційних умовах / Л.В. Євсевська, А.С. Громова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 84-87. – ISBN 978-617-645-227-0
1280780
  Веселовська О.Є. Стратегічні орієнтири інвестиційного розвитку старопромислових регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280781
  Токмакова І.В. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку залізничного транспорту України / І.В. Токмакова, О.В. Хомотюк, Р.О. Новіков // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 73-79. – ISSN 2075-4892
1280782
  Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1280783
  Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 46-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1280784
  Недбалюк І.Р. Стратегічні орієнтири модернізації системи бюджетного контролю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 384-388. – ISSN 2222-4459
1280785
  Дзюблюк О. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 3-21. – ISSN 1605-2005
1280786
  Мітал О.Г. Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-25.
1280787
  Вітер І.І. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-42. – ISSN 1729-7036
1280788
  Юринець З.В. Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280789
  Козлова О.Г. Стратегічні орієнтири реалізації процесу підготовки майбутнього викладача вищої школи / О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 175-201. – ISBN 978-966-698-197-7
1280790
  Годованець О.В. Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 101-106
1280791
  Дудар Т.Г. Стратегічні орієнтири розвитку агропродовльчого ринку України на шляху до євроінтеграції / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1280792
  Давидова Ірина Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначені стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах, які пов"язані з виробництвом інформації і знань, їхнім розповсюдженням, а також оцінюванням та підвищенням якості.
1280793
  Гринчишин І.М. Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 14-21. – ISSN 1562-0905
1280794
  Бордун О.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку ринку туристичних послуг аграрних районів Тернопільської області (на прикладі Лановецького району) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 164-170. – Бібліогр.: 3 назв.
1280795
  Бридун Є.В. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на кроткострокову перспективу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1280796
  Анненцева О.В. Стратегічні орієнтири соціально-економічного розвитку українського Причорномор"я // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 27-35. – ISSN 2524-003X
1280797
  Данилкін Х.П. Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто деякі аспекти системи управління інноваційною діяльністю на державному та регіональному рівнях. Окреслено моделі державної участі у пожвавлені іноваційної діяльності в розрізі регіонів країни. Розроблено практичні рекомендації щодо ...
1280798
  Хомутенко В. Стратегічні орієнтири трансформації податкової політики України на шляху до євроінтеграції / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 133-145
1280799
  Клим Н. Стратегічні орієнтири удосконалення корпоративного управління в Україні / Н. Клим, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.83-95. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1280800
  Варналій З.С. Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-88. – ISSN 2616-9460


  "Розглянуто стан, проблеми та способи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України. Визначено значення й роль освіти, які посилюються глобалізацією, трансформаціями суспільних процесів, розвитком науково-інформаційних ...
1280801
  Луць В.М. Стратегічні орієнтири України: регіональний розвиток процесу інформатизації : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 167-170 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1280802
  Скопич О.Д. Стратегічні орієнтири формування ефективної системи муніципального фінансового контролю // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації системи фінансового контролю у сфері місцевого самоврядування, а також визначено стратегічні напрями розвитку такої системи.
1280803
  Статівка Наталія Стратегічні орієнтири формування нової аграрної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 69-76
1280804
  Диба О.М. Стратегічні основи кредитування інноваційного розвитку у Європі / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 11-19. – ISSN 1683-1942
1280805
  Широкова Олена Миколаївна Стратегічні основи реформування управління залізничним транспортом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження організаційних принципів функціонування ДАК "Українські залізниці", які закріплені на законодавчому рівні. Визначено місію та стратегічні цілі реформування підприємств залізничного транспорту та принципи корпоративної ...
1280806
  Будак В.Д. Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах / В.Д. Будак, І.Т. Кіщак, І.В. Голіков // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 20-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
1280807
  Кудріна О.Ю. Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 124-130. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1280808
  Ямненко Г.Є. Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1280809
  Шаповалова О.І. Стратегічні перспективи європейської інтеграції України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 101-109. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1280810
  Гудзинська Ю.С. Стратегічні перспективи кластерного співробітництва для аграрних товаровиробників в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1280811
  Богашко О.Л. Стратегічні перспективи регіональної економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 259-264. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1280812
  Кулик М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1280813
  Колотуха С. Стратегічні перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1280814
  Гончаренко Д.М. Стратегічні питання взаємовідносин між ТНК і органами влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються шляхи створення адекватних умов для транснаціонального бізнесу в Україні.
1280815
  Зубарєв В.В. Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення / В.В. Зубарєв, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-24
1280816
  Банчук М.В. Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 106-107
1280817
  Прохоренко К. Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан розвитку чинного законодавства України щодо охорони клімату з точки зору діючої Стратегії державної екологічної політики з метою внесення пропозицій щодо його вдосконалення. В статье проанализированы состояние развития ...
1280818
  Небильцова О.В. Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 258-268. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи імплементацію сучасної концепції ...
1280819
  Безтелесна Л.І. Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 91-98. – ISSN 2410-4752
1280820
  Іткін Д.Ф. Стратегічні підходи до проблеми функціонування кредитно-фінансових установ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-48.
1280821
  Міщенко В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів / В. Міщенко, С. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови виникнення нежиттєздатних банків, охарактеризовано сучасні підходи до управління проблемними банками та проблемними активами, визначено стратегічні напрями виведення проблемних банків з ринку, обґрунтовано механізми управління ...
1280822
  Шевченко О.В. Стратегічні підходи до формування державного бренду Іспанії / О.В. Шевченко, А. Петрук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 196-201
1280823
   Стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-84.
1280824
  Ревть Ю.І. Стратегічні підходи до формування туристичного комплексу регіону / Ю.І. Ревть, Н.Е. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 92-94. – (Економіа ; Вип. 26)
1280825
  Толстов С.В. Стратегічні підходи та пріоритети в зовнішній політиці США: від Г. Трумена до Д. Трампа // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 66-95
1280826
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто стратегічні позиції міжнародних ТНК у країнах Західної Африки на основі визначення їх позитивних та негативних чинників, конкурентних переваг галузей, в яких діють ТНК у цих країнах, та їх взаємодії. Встановлено, що головними чи никами для ...
1280827
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
1280828
  Горук А. Стратегічні політичні моделі щодо регіону Близького Сходу адміністрації Дж. Буша-старшого // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 163-190
1280829
  Климчук О.В. Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
1280830
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280831
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1 (2). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280832
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 2 (3). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280833
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 3 (4). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280834
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 4 (5). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280835
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (6). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280836
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280837
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (8). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280838
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (9). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280839
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (10). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280840
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (11). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280841
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (12). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280842
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (13). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280843
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (14). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280844
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (15). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280845
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (16). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280846
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (17). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280847
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (18). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280848
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (19). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280849
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (20). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280850
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (21). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280851
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (22). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280852
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (23). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280853
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (24). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280854
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (25). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1280855
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (26). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280856
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (27). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1280857
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2006-
№ 3 (28). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1280858
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280859
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280860
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280861
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280862
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (33). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280863
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (34). – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280864
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (35). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280865
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (36). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280866
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1280867
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1280868
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Філософія")
1280869
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1280870
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика" ; № 1 (38))
1280871
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (39). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1280872
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (40). – 2016. – 280 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280873
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (41). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1280874
   Стратегічні пріоритети. Серія "Економіка" = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД
  № 2 (43). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1280875
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (42). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1280876
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (44). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1280877
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (45). – 2017. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика")
1280878
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (46). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1280879
  Божидарнік Т.В. Стратегічні пріоритети аграрного природокористування в регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1280880
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" : монографія / В.Г. Потапенко ; [наук. ред. Є.В. Хлобистов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-554-182-0
1280881
  Теремко В. Стратегічні пріоритети видавництва у кризових умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 378-384
1280882
  Перебейнос О.М. Стратегічні пріоритети державної демографічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 110-114. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1280883
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення продовольчої безпеки України / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 132-138. – ISSN 2616-9460
1280884
   Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колектив. монографія / [Черевко О.В. та ін.] ; за ред. Черевка О.В. ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку підрозд. – Бібліогр. наприкінці підрозд. – ISBN 978-966-493-861-4
1280885
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети диверсифікації регіональної економіки в контексті викликів євроінтеграції // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-23. – ISSN 1729-7036
1280886
  Фоменко Є.О. Стратегічні пріоритети діяльності комерційних банків України на світовому ринку фінансових послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-75. – Бібліогр.: 8 назв
1280887
  Ковбасюк Ю. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0131-775Х
1280888
  Бут Ю. Стратегічні пріоритети Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 6-8. – бібліогр. в кінці ст.


  Одним із найважливіших завдань, що стоїть сьогодні перед Європейським Союзом, є спільне вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та досягнення екологічної безпеки континенту.
1280889
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети зеленої економіки в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 203-206
1280890
  Якобчук В. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку підприємств ...
1280891
  Шестопалов Г.Г. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 276-282
1280892
  Коваленко С.І. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 123-130
1280893
  Отенко І.П. Стратегічні пріоритети підприємства : монографія / Отенко І.П. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-676-291-0
1280894
  Шевчук П.Є. Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 47-54.
1280895
  Ємельяненко Л.М. Стратегічні пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку в умовах переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – (Економічні науки)
1280896
  Файчук О.М. Стратегічні пріоритети регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 201-207
1280897
  Молдован О.О. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 32-40. – ISSN 2306-5664
1280898
  Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-36. – ISSN 1682-2366


  У статті представлено авторський погляд на трансформацію системи вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України. Автор пропонує стратегічні пріоритети та завдання розвитку вищої освіти України.
1280899
  Потапенко Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні / Потапенко, ОМ, В.Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 100-104
1280900
  Дикань В.Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 11-16. – ISSN 2075-4892
1280901
   Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України. Доповідь академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти Олександра Ляшенка на Загальних зборах НАПН України 20 жовтня 2016 р. // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2
1280902
  Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1280903
  Суший О.В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні в цілому? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 85-96. – ISSN 1681-116Х


  За результатами всеукраїнських репрезентативних опитувань ІСПП НАПН України висвітлено думки громадян щодо ситуації у сфері освіти та ії оцінка. Даний аналіз слугує інтерпретаційним фільтром сучасних трансформацій освітньої системи, зокрема чинників, ...
1280904
  Фаталов В.В. Стратегічні пріоритети розвитку системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 145-147. – Бібліогр.: 6 назв
1280905
  Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 9-22
1280906
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу до 2020 року / С.О. Біла, Д.А. Сирохман // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1729-7036
1280907
  Риженко О.В. Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 99-103
1280908
  Гнатюк О.В. Стратегічні пріоритети США першого десятиріччя ХХІ віку: прогнози та оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.124-127. – Бібліогр. в кінці ст.
1280909
   Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України. – Черкаси : Брама - Україна, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-8756-87-0
1280910
  Грищенко І.М. Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України, систематизовано чинники формування стратегії інноваційного розвитку ВНЗ в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності. Визначено основні форми переходу ВНЗ до ...
1280911
  Коппель О.А. Стратегічні пріоритети України в Близькосхідному регіоні / О.А. Коппель, Д.В. Кушнір, Р.К. Петюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 195-204.
1280912
  Костишина Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможності оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-26
1280913
  Андрійчук В.Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 5-13
1280914
  Лисенко Н.О. Стратегічні прогнози як елемент стратегічного управління підприємством : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 166-173 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280915
  Клименко О. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  4 жовтня 2017 р. в рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек". Увага доповідачів була ...
1280916
  Білян П. Стратегічні прорахунки і тактичні успіхи на полях Першої світової // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 21-24. – ISSN 1230-2759
1280917
  Чкан І.О. Стратегічні реформи України – медицина в селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 383-388. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1280918
  Парфенюк І. Стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні (на прикладі інформаційної агресії РФ) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 298-305


  У статті аналізуються стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні на прикладі інформаційної агресії Російської Федерації. Особлива увага приділяється військовому вторгненню Росії в Крим. В статье анализируются стратегические и стандартные ...
1280919
  Момот В.Е. Стратегічні тенденції розвитку менеджменту в умовах невизначеності середовища господарювання / В.Е. Момот, О.В. Жовтобрюх // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С. 109-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1280920
  Полтавець В.І. Стратегічні території скіфського часу в середній течії Дніпра // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 155-160. – ISSN 2227-4952
1280921
  Яковлєв Є.О. Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 5-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1280922
  Попадинець Н.М. Стратегічні цілі державної структурної політики України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 175-183. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1280923
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1280924
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1280925
  Пожуєв В.І. Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 4-20. – ISSN 2072-1692
1280926
  Савченко А. Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1280927
  Прокіп А.В. Стратегічні шляхи досягнення сталості енергетичної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 78-88. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1280928
  Смоленський І. Стратегічно-операційний маркетинг екологізації виробництва / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.74-79. – ISSN 0131-775Х
1280929
  Куц Л.Л. Стратегічно-орієнтоване управління нематеріальними активами підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 69-76. – ISSN 2309-1533
1280930
  Капаруліна М.С. Стратегічно-орієнтовані концепції визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 324-328
1280931
  Єремейчук Р.А. Стратегічно-реноваційне управління ризиками банків / Р.А. Єремейчук, Ю.В. Ус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 289-297. – ISSN 2222-4459
1280932
  Гуслякова О.Ю. Стратегічно-управлінські підходи до розвитку туристичної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 9-13. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1280933
  Савицька О.І. Стратегічно важливі галузі економіки як фундамент для забезпечення національної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 59-64. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1280934
  Боярко І.М. Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
1280935
   Стратегію затверджено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Під час відвідання Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про стратегію національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2016-2017 роки".
1280936
   Стратегія "зеленого" розвитку підприємства : навч. практикум / [Г.І. Купалова та ін. ; за ред. Г.І. Купалової]. – Київ : Компринт, 2014. – 285, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр: с. 254-258. – ISBN 978-617-7202-10-2
1280937
  Мірошниченко Л.Я. Стратегія "широкого сумніву" у "Новинах з раю" Д. Лоджа // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 207-226. – ISBN 978-966-11-0683-2
1280938
  Крупеня І. Стратегія безпеки Малайзії після подій 9/11: ідеологія завоювання "сердець і розуму" чи узаконення політичного статусу-кво країни? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 38-42. – (Політичні науки)
1280939
  Кучеренко М. Стратегія біологічної освіти / М. Кучеренко, В. Чопик // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Професори біологічного факультету - про перспективи розвитку біологічної науки.
1280940
  Прибилова В.М. Стратегія використання підземних водних ресурсів Харківської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 308-310. – ISBN 978-966-285-361-2
1280941
  Рудько Г.І. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 10-11
1280942
  Блінова Є.В. Стратегія державного брендінгу України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1280943
  Яворська Т.В. Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 296-301. – ISSN 2222-4459
1280944
  Палагута С.Ф. Стратегія ділового спілкування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проводиться філософський аналіз деяких аспектів та практики ділового спілкування.
1280945
  Гогуля М. Стратегія документа в прозі Данила Кіша // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 90-96. – ISSN 2307-2261
1280946
  Васильєва М.О. Стратегія допомоги розвитку для недієздатних держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 293-302
1280947
  Галаган Т.І. Стратегія еколого-економічного обгрунтування рекультивації порушених земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 8-12. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1280948
  Кучер С.О. Стратегія енергетичної безпеки Японії на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 30-39
1280949
  Хрящевська Л.М. Стратегія етнонаціонального розвитку незалежної України // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 48-52
1280950
  Черноног О.О. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки Збройних Сил України / О.О. Черноног, Є.О. Живило, В.В. Машталір // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 202-212. – ISSN 2311-7249


  Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України (далі - Стратегія) грунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а ...
1280951
  Кузьминська О.К. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в європейському регіоні / О.К. Кузьминська, Є.Ф. Ростов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 52-62. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються мета та завдання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України в західно- та східноєвропейському субрегіонах; питання управління та регулювання ЗЕД; теорія та принципи галузевої структури експортного комплексу України в Європі.
1280952
  Максимова О.М. Стратегія і тактика порівняльного дослідження чинників нестабільності в перехідних політичних системах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 244-253
1280953
   Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : матеріали Парлам. слухань у Верхов. Раді України, 17 черв. 2009 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [авт.-упоряд.: Б.Є. Патон та ін.] ; за заг. ред. В.І. Полохала. – Київ : Парлам. вид-во, 2009. – 628, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-724-6
1280954
  Кучмій О.П. Стратегія інформаційної безпеки в структурі внутрішньої й зовнішньої політики КНР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 158-171


  У статті розглянуті основні підходи китайського керівництва до питань забезпечення національної інформаційної безпеки, проаналізовані особливості внутрішньої і зовнішньої інформаційної безпеки, проаналізовані особливості внутрішньої і зовнішньої ...
1280955
  Латишева Н. Стратегія іншомовної освіти в Національній академії СБ України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 30-34. – ISSN 1682-2366
1280956
  Василик А.Р. Стратегія М. Рудницького в контексті українського художнього перекладу XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Василик Анастасія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1280957
  Приймук О. Стратегія маркетингового ціноутворення на послуги метрополітену // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 159-165. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1280958
  Гриценко С.І. Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці : монографія / Гриценко Сергій Іванович, Таранич Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. маркетингу. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2010. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-224. – ISBN 978-966-639-433-3
1280959
  Білоусов Ю.В. Стратегія модернізації процесуального законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 48-57. – ISSN 2078-9165
1280960
  Медведько О.І. Стратегія наркобезпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 3-10. – ISSN 1609-0462
1280961
  Дем’янчук О.П. Стратегія національного розвитку: інституційний вимір // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 17-21. – ISSN 1996-5931
1280962
  Власенко Ю.Л. Стратегія оптимізації національної екологічної політики України у сфері забезпечення екологічної безпеки // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 70-75
1280963
  Андрощук Г. Стратегія патентування у фармацевтиці як засіб блокування доступу на ринок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-25. – ISSN 1608-6422
1280964
  Михайленко О.О. Стратегія перекладу як складова алгоритму операційної діяльності перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 32-37. – Бібліогр.: Літ.: С. 37 ; 20 поз.
1280965
  Афанасьєв М.В. Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування : монографія / Афанасьєв М.В., Салашенко Т.І. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 282, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-216. – ISBN 978-966-676-554-6
1280966
  Васильєва Т.О. Стратегія позитивної самопрезентації представника уряду в іспаномовній урядовій прес-конференції / Т.О. Васильєва, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 109-116
1280967
  Сербіна Н.Ф. Стратегія політики США у регіоні Близького Сходу: регіональний вимір / Н.Ф. Сербіна, К.Ю. Сербіна // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 294-323. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1280968
  Холод І.Ю. Стратегія політичного хеджування країн АСЕАН та її вплив на поглиблення інтеграційних процесів у Східній Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 51-64
1280969
  Хомченко Б. Стратегія просування консалтингової компанії // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 25-33 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1280970
  Зінов"єв І.Ф. Стратегія реалізації конкурентних переваг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-30. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Подана динаміка стану конкурентоспроможності України у світовому рейтингу у період 2008-2010 рр.
1280971
  Молдован О.О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми : аналітична доповідь / О.О. Молдован ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 45, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 978-966-554-230-8
1280972
   Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України". Проект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 52-59
1280973
  Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору. - // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – C. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто здобутки та невирішені проблеми у формуванні стратегії розвитку бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення зростаючих інформаційних потреб вітчизняної науки, освіти, необхідності розбудови цілісного і самодостатнього ...
1280974
  Дідух Я.П. Стратегія розвитку геоботаніки в Україні // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – С. 399-411. – ISSN 0372-4123
1280975
  Самбор М.А. Стратегія розвитку законодавства про адміністративні правопорушення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 71-76. – ISSN 2220-1394
1280976
  Лисенко М.В. Стратегія розвитку інформаційної системи ВНЗ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 123-127


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1280977
  Галецький Л.С. Стратегія розвитку мінерально-сировинної бази титану України / Л.С. Галецький, О.О. Ремезова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1280978
  Чайка В.О. Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 72-77. – ISSN 2306-546X
1280979
  Мазур І. Стратегія розвитку партнерства вищої освіти, науки та бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано взаємодію вищої освіти, науки та бізнесу. Розкрито конфлікт хвиль розвитку цивілізацій у протистоянні двох сил: "фабрики освіти" і сили змін. Проаналізовано європейську та українську оцінку якості вищої освіти. Виявлено ефект ...
1280980
  Щурик М.В. Стратегія розвитку підприємництва та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1280981
  Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто теоретичні підходи та принципові вимоги до вироблення стратегії розвитку спеціалізованих наукових бібліотек як важливої складової загальнодержавної стратегії науково-інформаційного забезпечення науки і вищої освіти на найближчі десятиліття. ...
1280982
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 1. – 2012. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280983
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 2. – 2012. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280984
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 3. – 2012. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280985
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 1. – 2013. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280986
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 3. – 2013. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280987
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 4. – 2013. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280988
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280989
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280990
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 1. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1280991
  Вєтров Д. Стратегія розміщення граветських стоянок Центральної України // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 40. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1280992
   Стратегія соціально-економічного розвитку України : наук. видання: [в 2 т.] / [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; редкол.: Поплавський М.М. (шеф-ред.), Степанов О.П. (голов. ред.), Шевель І.П. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Юристконсульт. – ISBN 978-966-2968-23-1
Т. 1. – 2014. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. напркінці ст.
1280993
   Стратегія соціально-економічного розвитку України : наук. видання : [в 2 т.] / [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; редкол.: Поплавський М.М. (шеф-ред.), Степанов О.П. (голов. ред.), Шевель І.П. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Юристконсульт. – ISBN 978-966-2968-23-1
Т. 2. – 2014. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. напркінці ст.
1280994
  Руденко Л.Г. Стратегія сталого розвитку України: розроблення і шлях до визнання / Л.Г. Руденко, Б Г. Тимочко Марушевський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 2-4 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1280995
  Вишневська-Черкас Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишневська-Черкас Ірина Григорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ, 2014. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 162-194
1280996
   Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. – Київ : IMB, 2007. – 138, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1280997
  Коляда О.М. Стратегія торговельно-економічної співпраці України та Туреччини // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 182-187. – ISSN 1811-9824


  Розкрито сучасний стан торговельно-економічних відносин України та Туреччини. Визначено можливі наслідки створення зони вільної торгівлі з Туреччиною для України. Виділено перспективні галузі двосторонньої співпраці в умовах функціонування зони вільної ...
1280998
  Іванова О.А. Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 176-180


  Зроблений аналіз підходів до проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства як суб"єкта господарювання з урахуванням потреб ринку.
1280999
  Яркіна Н.М. Стратегія управління рибогосподарською діяльністю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1281000
  Іващенко А.І. Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 15-22. – ISSN 2221-8440
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,