Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1280001
  Прошин Д.В. "Тероризм", "тероризми" та феномен живучості тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 200-204. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1280002
  Денисюк С.Г. "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу / С.Г. Денисюк, В.О. Корнієнко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 342-345. – ISSN 2076-1554
1280003
  Кулиняк Д. "Терраінкогніта" Павла Флоренського // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
1280004
  Соколов М. "Террористический акт должен исполнить роль детонатора..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 126-129. – ISSN 0235-7089


  Активисты против Красного Кремля.
1280005
  Лобикова Н.М. "Тесный круг друзей моих" : Пушкин и декабристы. Пособие для учащихся / Н.М. Лобикова. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
1280006
  Торба В. "Тест Саакашвілі" / В. Торба, М. Сірий, Г. Друзенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 7-8


  "Використання інституту громадянства з метою піару і внутрішньополітичної боротьби шкодить насамперед державі", - експерт".
1280007
  Капсамун І. "Тест Саакашвілі" провалили всі учасники подій, бо політикум досі перебуває в старій системі координат / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 версеня (№ 160). – С. 4-5
1280008
  Онищенко О. "Тести ЗНО з усіх предметів були оптимальної складності, складною була лише фізика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 13


  "В УЦОЯО вже проаналізували результати ЗНО цього року. Результати ЗНО цікаві з кількох причин. По-перше, нині це чи не єдина лінійка, яка дозволяє виміряти навчальні досягнення в школах по всій країні. По-друге, експерти недаремно наголошують: якщо ви ...
1280009
  Чорненький Я.Я. [Тести на перевірку знань творчості Ернеста Хемінгуея] // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2с. обкл., 3 с. обкл.
1280010
   Тер-Ованесов Г.М. Паскару В.Я.. – М
Крепость. – 1979. – 78с.
1280011
  Губерський Л.В. Тер-Петросян Левон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 560. – ISBN 966-316-045-4
1280012
  Глебкін С.І. Термо-концентраційна нестійкість стаціонарної пористості кристалів, що опромінюються / С.І. Глебкін, П.О. Селищев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Набуває розвитку теоретичний аналіз еволюції пор в опроміненому кристалі та його температури в залежності від умов опромінення, властивостей кристалу та його вихідного стану. Встановлено, що для досліджуємої моделі можливо чотири якісно різних шляхів ...
1280013
  Моргулис Н.Д. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии / Н.Д. Моргулис. – Москва : Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. – 82с.
1280014
  Шугай М.О. Термоінактивація фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-110. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив температури на інфєкційність фагів молочнокислих бактерій. Показано, що кінетика термоінактивації досліджуваних вірусів за різних температур не відповідає реакції першого порядку, а може бути описана двокомпонентною кривою. Фаги ...
1280015
   Термокаппаметрия природных сульфидов железа Северо-Востока России / П.С. Минюк, Е.Э. Тюкова, Т.В. Субботникова, А.Ю. Казанский, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 601-614 : рис., табл. – Библиогр.: с. 612-614. – ISSN 0016-7886
1280016
  Шур Ю.Л. Термокарст / Ю.Л. Шур. – М., 1977. – 81с.
1280017
  Фельдман Г.М. Термокарст и вечная мерзлота / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1984. – 261с.
1280018
   Термокаталитическая очистка и снижение токсичных выбросов в атмосферу. – Киев, 1989. – 172 с.
1280019
  Быков Н Э. Термокаталитические превращения бензил-производных ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков Э.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
1280020
  Сартаева А.Н. Термокаталитические превращения фракции дизельного топлива на полифункциональных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Сартаева А. Н.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1280021
  Пустильникова С.Д. Термокаталитический синтез нефтяных углеводородов на основе жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Пустильникова С.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 17л.
1280022
  Гойзман М.С. Термокаталитическое титрование оснований в среде протогенных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гойзман М.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1280023
  Дикусар А.И. и др. Термокинетические явления при высокоскоростных электродных процессах / А.И. и др. Дикусар. – Кишинев, 1989. – 141с.
1280024
  Филюков А.А. Термокинетический подход к описанию неравновесных стационарных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Филюков А.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и массобмена. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1280025
  Муминов Расул Термокинетическое исследование активаторной рентгенолюминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Муминов Расул; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1973. – 23л.
1280026
  Матвиенко Г.Р. Термокомпенсация нестабильности частотноизбирательных цепей / Г.Р. Матвиенко. – М., 1970. – 57с.
1280027
  Соколов О.Т. Термокомпенсированные кварцевые автогенераторы на транзисторах : Автореф... канд. техн.наук: / Соколов О.Т.; Ленингр. политехнич. ин-т, 1965. – 14л.
1280028
  Гапонич Людмила Станіславівна Термоконтактний піроліз кам"яного та бурого вугілля в киплячому шарі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Гапонич Людмила Станіславівна; НАН України. Ін-тут газу. – К., 2000. – 20л.
1280029
  Мехтиев С.А. Термолдинамические исследования некоторых циклических кремнийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мехтиев С.А.; АН Аз.ССР.Ин-т неорган.и физ.химии. – Баку, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1280030
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 199с.
1280031
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 197с.
1280032
  Скопенко В.В. Термолиз трис /диэтилдитиокарбаматов/ индия и галлия / В.В. Скопенко, А.С. Чернова, М.Я. Рахлин // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №11
1280033
  Ермоленко Нелли Владимировна Термолитическое трифторметилирование гексафторбензола и пентафторпиридина и некоторые превращения терметильными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермоленко Нелли Владимировна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. Новосиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1280034
   Термолюминесцентная дозиметрия / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубе. – Рига : Зинатне, 1968. – 182с.
1280035
  Грубе М.М. Термолюминесцентная дозиметрия на основе фтористого лития : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Грубе М.М.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 13л.
1280036
  Шелкопляс В.Н. Термолюминисцентный метод и его применение для стратиграфии плейстоценовых для субажральных отложений : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шелкопляс В. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 46л.
1280037
  Поволоцкий Е.Г. Термомагнитная обработка магнитотвердых сплавов / Е.Г. Поволоцкий. – Саратов, 1986. – 168с.
1280038
  Алыпов О.М. Термомагнитные исследования молодых вулканических пород Камчатки и некоторыех закономерности изменения магнитных характеристик в зависимости от состава пород и условий их образований : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алыпов О.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
1280039
   Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала / В.П. Пономар, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 37-45. – ISSN 0204-3548
1280040
  Звегинцев А.Г. Термомагнитные свойства окислов железа и механизмы самообращения намагниченности горных пород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцев А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1963. – 14л.
1280041
   Термомагнитные эффекты в анизотропных полупроводниках типа р-Те. – К, 1978. – 30с.
1280042
  Доманская Л.И. Термомагнитные эффекты в условиях сильного легирования и электрон-фононного увлечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Доманская Л.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1280043
  Пелагейкин В.Н. Термомагнитные эффекты в ферромагнитных пленках. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.04.11 / Пелагейкин В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 16л.
1280044
  Акимова Х.А. Термомагнитные эффекты Нериста-Эттингсгаузена в кремнии п и р-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001049 / Акимова Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1280045
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Свердловск, 1959. – 23л.
1280046
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках / И.М. Цидильковский. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 396 с.
1280047
  Цидильковский И.М. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 13л.
1280048
  Васильева Р.П. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Р.П.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1280049
   Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В.М. Костянюк, Т.П. Танцюра, О.А. Хомік, Л.М. Патей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рентгенодифракційним методом у великих і малих кутах досліджено вплив сталого та імпульсного магнітного поля на мікрогетерогенну структуру лінійного поліетилену.
1280050
   Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 318-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Фарадея в інтервалі температур 300 - 900 К досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості X(Т) складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2В14. Проаналізовані закономірності зміни температури Кюрі та локалізованого ...
1280051
   Термомагнітний аналіз грунтів територій покладів вуглеводнів / О. Меньшов, Р. Кудеравець, С. Попов, Р. Хоменко, А. Сухорада, І. Чоботок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При дослідженні інформативністі магнетизму ґрунтів при пошуках корисних копалин на прикладі покладів вуглеводнів перед нами постають завдання залучення додаткових магнітних параметрів з метою підвищення ефективності інтерпретації отриманих матеріалів. ...
1280052
  Софронов Н.И. Термометрический метод поисков сульфидных залежей / Н.И. Софронов. – Л.-М., 1936. – 52с.
1280053
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд. напечатано и с подписью автора от 8 мая 1909 г. – Киев. – 312с.


  С автографом автора
1280054
  Де-Метц Термометрия / Де-Метц. – Изд.3-е. – Киев, 1915. – 370с.
1280055
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия : учеб. пособие / М.М. Попов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 448 с.
1280056
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия / М.М. Попов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 943 с.
1280057
  Лысиков Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 119 с.
1280058
  Огильви А.Н. Термометрия как метод гидрогеологических исследований / А.Н. Огильви. – Ленинград; Москва : НКТП СССР, 1932. – 32с.
1280059
  Сизых А.И. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород / А.И. Сизых, В.А. Буланов. – Иркутск, 1991. – 228с.
1280060
  Карнаухов В.Г. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. / В.Г. Карнаухов, Б.П. Гуменюк. – К., 1990. – 302с.
1280061
  Лубков М.В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 190-198 : рис. – Библиогр.: с. 197-198. – ISSN 0203-3100
1280062
  Кильчевская Е.Н. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кильчевская Е.Н.; КГУ. – К., 1970. – 14л.
1280063
  Кильчевская Н Е. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Дис... канд физ- матнаук: 023 / Кильчевская Е.Н,; КГУ. – К, 1970. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1280064
  Карнаухов В.Г. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. / В.Г. Карнаухов. – К., 1985. – 288с.
1280065
  Мельников В.П. Термомеханическое поведение вязкоупругого полого цилиндра конечной длины при силовом и тепловом нагружении : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников В.П.; АН УССР.Ин-т.механики. – К, 1981. – 16л.
1280066
   Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні / В. Будак, В. Карнаухов, В. Січко, А. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Методом скінченних елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних ...
1280067
  Книш О.І. Термомеханічний агрегат для обробки тонкодисперсних харчових продуктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.09 / Книш О.І.; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1997. – 16л.
1280068
  Жук Я.О. Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п"єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Я.О. Жук, Л.Я. Васильєва // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. – С. 64-74. – ISSN 2079-1836


  Сформульовано критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами внаслідок деполяризації п"єзокераміки в умовах дисипативного розігріву. Як приклад розглядається задача про вимушені коливання і вібророзігрів ...
1280069
  Лавренюк В.І. Термонапружений стан багатошарової пластини при дії електричних імпульсів / В.І. Лавренюк, В.Г. Балан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 42-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто постановку та розв"язання методом граничних елементів задачі визначення нестаціонарних полів температур та напружень в багатошаровій пластині при дії електричних імпульсів.
1280070
  Липовский В.И. Термонапряженное состояние оротропных тел вращения. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Липовский В.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.158-172
1280071
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1280072
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1280073
  Галич Владимир Андреевич Термонапряженное состояние трехслойных пластин конечных размеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галич Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
1280074
  Черненко Ирина Николаевна Термоносистема психологии в русском языке: статика-динамика : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черненко Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
1280075
  Богданов М.В. Термоокислительная деструкция сукцинимидных присадок и их исходных компонентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Богданов М. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1974. – 32л.
1280076
  Комарова Зинаида Борисовна Термоокислительные превращения вторичного ацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комарова Зинаида Борисовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1280077
  Мезенов А.В. Термооптика твердотельных лазеров / А.В. Мезенов. – Ленинград, 1986. – 197 с.
1280078
  Ли Шэнь Термооптические нелинейности и бистабильность в CdS и CdSxSl1-x : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.10 / Ли Шэнь; Госком СССР по народному образованию, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 12л.
1280079
  Кузык М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузык М.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1979. – 25л.
1280080
  Симс Ч.Т. и др. Термопары из жаростойких металлов, содержащие рений / Ч.Т. и др. Симс. – Москва, 1960. – 10 с.
1280081
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1280082
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1280083
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1280084
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1280085
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1280086
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1280087
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1280088
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1280089
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1280090
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1280091
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1280092
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1280093
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1280094
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1280095
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск, 1989. – 230с.
1280096
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Л., 1984. – 168с.
1280097
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1280098
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1280099
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1280100
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1280101
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1280102
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1280103
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1280104
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1280105
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1280106
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков, 1939. – 86-98с.
1280107
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1280108
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1280109
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с.
1280110
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1280111
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1280112
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1280113
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1280114
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1280115
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1280116
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1280117
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1280118
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1280119
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1280120
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1280121
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1280122
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1280123
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы. / Л.Б. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1280124
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – М., 1979. – 64с.
1280125
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1280126
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры. / В.В. Коршак. – М., 1969. – 412с.
1280127
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1280128
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1280129
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1280130
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1280131
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1280132
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1280133
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1280134
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1280135
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1280136
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1280137
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1280138
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1280139
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1280140
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1280141
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1280142
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1280143
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1280144
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1280145
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1280146
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1280147
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1280148
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1280149
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1280150
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1280151
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1280152
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1280153
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1280154
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1280155
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1280156
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1280157
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247с.
1280158
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1280159
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1280160
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1280161
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства. / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1280162
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1280163
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1280164
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1280165
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана. / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1280166
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1280167
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280168
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1280169
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1280170
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1280171
  Бенсон С. Термохимическая кинетика / С. Бенсон. – М., 1971. – 308с.
1280172
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1280173
  Казов М.Н. Термохимическая подготовка сырья для электротермического производства фосфора. / М.Н. Казов. – Алма-Ата, 1989. – 215с.
1280174
   Термохимические измерения. – Омск, 1976. – 35с.
1280175
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1280176
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1280177
  Костенко Л.С. Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами. / Л.С. Костенко, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 45-52. – ISSN 1991-0290
1280178
  Веннер Р. Термохимические расчеты / Р. Веннер. – Москва, 1950. – 364с.
1280179
  Васильева В.Н. Термохимические расчеты / В.Н. Васильева, К.Н. Белоногов. – Иваново, 1979. – 53с.
1280180
  Смолякин В.М. Термохимические расчеты / В.М. Смолякин. – Тверь, 1991. – 78с.
1280181
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1280182
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1280183
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1280184
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1280185
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1280186
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1280187
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1280188
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1280189
   Термохимическое изучение полиморфных модификаций AI(OH)3 - гиббсита и нордстрандита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Е.Л. Соколова, М.Ф. Вигасина, Ю.К. Кабалов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-102 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0016-7525
1280190
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1280191
  Швец Г.Н. Термохимическое исследование (органитиоалкид) --триалкаксисиланов и 1-(органилтиоалкил)силатранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Швец Г. Н.; Кемер.ГУ. – Кемерово, 1986. – 24л.
1280192
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1280193
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1280194
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1280195
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1280196
  Аммар М.М. Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Аммар М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Термохим. лаборатория им. В.Ф.Лугинина. – М., 1965. – 10л.
1280197
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1280198
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1280199
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1280200
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1280201
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1280202
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1280203
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1280204
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1280205
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1280206
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1280207
  Соловьева С.Г. Термохимическое исследование тройных водно-солевых систем, содержащих сульфат и нетрат никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьева С.Г.;. – М., 1975. – 25л.
1280208
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
1280209
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, А.В. Очкин. – М., 1951. – 56с.
1280210
  Скуратов С.М. и др Термохимия / С.М. и др Скуратов. – Москва
2. – 1966. – 434с.
1280211
  Карнаухова Л.И. Термохимия : курс лекций с задачами / Л.И. Карнаухова. – Саратов, 1985. – 106с.
1280212
  Кубашевский О. Термохимия в металлургии / О. Кубашевский, Э. Эванс. – М, 1954. – 422с.
1280213
  Новоженов В.А. Термохимия и некоторые свойства сплавов редкоземельных металлов цериевой группы с галлием и индием. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Новоженов В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1976. – 22л.
1280214
  Панкова Л.Л. Термохимия комплексных кобальтисоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкова Л.Л.; Ивановский гос. мед. ин-т. – Иваново, 1949. – 15 с.
1280215
  Яцимирский К.Б. Термохимия комплексных соединений / К.Б. Яцимирский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 252с.
1280216
  Свентославский В. Термохимия нитрозосоединений / В. Свентославский, 1909. – С. 933-948. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 41, 1909 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
1280217
  Лебедев Ю.А. Термохимия нитросоединений / Ю.А. Лебедев. – М., 1970. – 168с.
1280218
  Корнилов Анатолий Николаевич Термохимия окисных и карбидных фаз циркония, гафния, ниобия и тантала : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Корнилов Анатолий Николаевич; МГУ, хим. фак. – М., 1975. – 33л.
1280219
  Тельной В.И. Термохимия органических соединений кремния, германия и олова : Автореф... канд. хим.наук: / Тельной В. И.; Горь.ГУ. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1280220
  Лебедев Ю.А. Термохимия парообразования органических веществ / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко. – М., 1981. – 216с.
1280221
  Зверев В.А. Термохимия растворения солей в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зверев В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 20л.
1280222
  Эйтель В. Термохимия силикатов / В. Эйтель. – Л, 1957. – 334с.
1280223
  Стенникова М.Ф. Термохимия системы вода-ацетонитрил-иодид натрия : Автореф... канд. хим. наук: 073 / Стенникова М.Ф.; Ленингр .технол. ин-т.целлюлозно-бум.пром-сти. – Ленинград, 1971. – 19с.
1280224
  Стагис А.Я. Термохимия системы стронций хлористый - вода при различных температурах и некоторых термодинамические характеристики водных растворов ряда галогенидов щелочных и щелочно-земельных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Стагис А.Я.; Лен. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром. – Л., 1970. – 24л.
1280225
  Голутвин Ю.М. Термохимия соединений железа и алюминия с элементами VI группы периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... кандид. химич.наук: / Голутвин Ю.М.; МВО СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Кафедра общей и не. – Москва, 1950. – 8 с.
1280226
  Набиль А.И. Термохимия соединений рубидия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Набиль А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1280227
  Каблуков И.А. Термохимия. / И.А. Каблуков. – М.-Л.
1. – 1931. – 235с.
1280228
   Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійних систем Fe-(Pr, Nd). Дослідження парціальних ентальпій змішування для лантаноїдів виконано при 1829 К та при 1550 К - для ...
1280229
   Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійної системи Fe-Sb. Дослідження парціальних ентальпій змішування виконано при 1723-1820 K у середовищі чистого гелію. Показано, що ...
1280230
  Петрова Т.В. Термохромия растворов комплексов азосоединений с металлами и ее использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Петрова Т.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1966. – 26л.
1280231
   Термоциклическая обработка металлический изделий. – Л, 1982. – 180с.
1280232
   Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов. – М, 1984. – 187с.
1280233
  Понарядов В.С. Термоэдс и теплопроводность сплавов висмут-сурьма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Понарядов В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1280234
  Хомицкая Зоя Константиновна Термоэдс увлечения п- в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомицкая Зоя Константиновна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 15л.
1280235
  Халиков Д.Х. Термоэластическое поведение полиалкилакрилатов и полиалкилметакрилатов и свойства их растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Халиков Д.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1280236
   Термоэлектические генераторы. – 2-е перераб. и доп. – М, 1976. – 320с.
1280237
   Термоэлектические материалы и пленки. – Л, 1976. – 255с.
1280238
  Поздняков Б.С. Термоэлектрическая энергетика / Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 264 с.
1280239
   Термоэлектрические генераторы. – Москва : Атомиздат, 1971. – 288 с.
1280240
   Термоэлектрические генераторы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 320с.
1280241
  Саркисов А.А. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками теплоты / А.А. Саркисов, В.А. Якимов, Е.П. Каплар. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205 с.
1280242
  Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Бернштейн. – М.-Л., 1956. – 48с.
1280243
  Федоров М.И. Термоэлектрические и оптические свойства некоторых материалов на основе моноселцида кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров М.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
1280244
  Савяк В.В. Термоэлектрические и термомагнитные свойства в области электрон-форонного увлечения при сильной одноосной упругой деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савяк В. В.; АН УССР, Ин-т полупров. – К., 1980. – 16л.
1280245
  Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания / Е.К. Иорданишвили. – Москва, 1968. – 183 с.
1280246
   Термоэлектрические материалы и пленки : Материалы Все. совещания по деформационным и размерным эффектам в термоэлектрических материалах и пленках, технологии и применению пленок. Ленинград, апрель 1976 г. – Ленинград, 1976. – 255с.
1280247
   Термоэлектрические материалы и преобразователи. – Москва : Мир, 1964. – 352 с.
1280248
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Москва-Ленинград, 1963. – 191с.
1280249
  Рудницкий А.А. Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов. / А.А. Рудницкий. – М., 1956. – 148с.
1280250
  Айрапетянц С.В. Термоэлектрические свойства гетерогенных систем на основе теллурида сурьмы и висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айрапетянц С.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14л.
1280251
  Тимченко И.Н. Термоэлектрические свойства и теплопроводность теллура при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимченко И. Н.; Всес. акад. с. х. наук Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1280252
  Алиджанов М.А. Термоэлектрические свойства и физико-химический анализ сплавов систем АIVBIV -- AIIIBIV (AIV-Sn; AIII-Ga, In, Ti; BIV-Se, Te) и твердых растворов GaSe-Ga(S, Te) Ga2Se3 -- Ga2Te3 : Автореф... канд. техн.наук: / Алиджанов М. А.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процес. – Баку, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1280253
  Попова Е.В. Термоэлектрические свойства минералов и руд и их применение при решении геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.02 / Попова Е.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 21л.
1280254
  Тарасов В.И. Термоэлектрические свойства некоторых силицидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Тарасов В.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1280255
  Казанджан Б.И. Термоэлектрические свойства некоторых халькогенидов V группы и сплавов на их основе в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Казанджан Б.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1280256
   Термоэлектрические свойства полупроводников. – Москва ; Ленинград, 1963. – 156 с.
1280257
  Насиров Ядулла Нусрат оглы Термоэлектрические свойства полупроводниковых соединений типа AIVBVI, AIBVC2VI и твердых растворов на их основе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насиров Ядулла Нусрат оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.28-33
1280258
  Султанова Н.Р. Термоэлектрические свойства систем SnTe - A"Te. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Султанова Н.Р.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 17л.
1280259
  Рудник И.М. Термоэлектрические свойства халькогенидов редкоземельных элементов подгруппы церия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Рудник И.М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Л., 1978. – 17л.
1280260
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1280261
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1280262
  Зорин И.В. Термоэлектрические холодильники и генераторы / И.В. Зорин, З.Я. Зорина. – Ленинград, 1973. – 136 с.
1280263
  Ильярский О.И. Термоэлектрические элементы / О.И. Ильярский, Н.П. Удалов. – Москва, 1970. – 72 с.
1280264
  Балмуш И.И. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах / И.И. Балмуш. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 150 с.
1280265
  Штильштейн Г.М. Термоэлектрические явления в солнечной плазме как возможная причина образования магнитных полей на Солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штильштейн Г.М.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1963. – 14л.
1280266
   Термоэлектрический размерный эффект многослойной композиции AL-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянская, И.А. Селезнева, Ю.В. Копань // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 277-284. – ISSN 1024-1809
1280267
   Термоэлектрическое охлаждение / А.Ф. Иоффе, Л.С. Стильбанс, Е.К. Иорданишвили, Т.С. Ставицкая. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 109 с.
1280268
  Стильбанс Л.С. Термоэлектрическое охлаждение / Л.С. Стильбанс. – Л.
Вып. 12-13. – 1956. – 60с.
1280269
  Паролла Д.И. Термоэлектрографическое исследование некоторых реакций сосудов геловного мозга в остром и хроническом опыте. : Автореф... Канд.мед.наук: / Паролла Д.И.; Акад.наук СССР.Ин-т. физиологии. – Л, 1958. – 15л.
1280270
  Марков П.А. Термоэлектродвижущая сила и термомагнитный эффект Gd и Dy при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Марков П.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1280271
  Херинг К. Термоэлектронная эмиссия / К. Херинг, М. Никольс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 196 с.
1280272
  Зингерман Я.П. Термоэлектронная эмиссия и физические свойства оксидного катода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зингерман Я.П.; Ин-т физики АН УСССР. – Киев, 1950. – 11 л.
1280273
  Булыгинский Д.Г. Термоэлектронная эмиссия окситного катода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булыгинский Д. Г.; АН СССР, Лен. физ.-тенх. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1280274
  Протопопов О.Д. Термоэлектронные параметры граней кристаллов молибдена, тантала и рения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протопопов О.Д.; Ташкент. гос.у н-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 21л.
1280275
  Анатычук. Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства : справочник / Л.И. Анатычук. – Киев, 1979. – 766 с.
1280276
   Термоэмиссионное преобрабование энергии. – М, 1971. – 91с.
1280277
   Термоэмиссионное преобразоание энергии : сборник докладов советских ученых на ІІ-й Международной конференции по термоэмиссионному преобразованию энергии. – Москва : ВНИИТ, 1969. – 495 с.
1280278
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1964. – 283 с.
1280279
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1965. – 248 с.
1280280
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва, 1971. – 90 с.
1280281
  Гордеев В.Ф. Термоэмиссионные дуговые катоды / В.Ф. Гордеев, А.В. Пустогаров. – Москва, 1988. – 191 с.
1280282
  Жанабергенов К.Ж. Термоэмиссионные параметры некоторых граней кристаллов W, Mo,Ta и поведение на них атомов лития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Жанабергенов К.Ж.; АН КаЗ.ССР. объединен Учен. Совет отд.физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1280283
   Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский, Б.Я. Мойжес, Г.Е. Пикус, Э.Б. Сонин, В.Г. Юрьев; Мойжеса Б.Я. Пикус Г.Е. – Москва : Наука, 1973. – 480 с.
1280284
  Малев М.Д. Термоэмиссия сетки в электровакуумных приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Малев М.Д. ; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1280285
   Термоэнцефалоскопия. – М, 1989. – 222с.
1280286
   Термоэрозия дисперсных пород. – М, 1982. – 193с.
1280287
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1280288
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1280289
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1280290
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1958. – 38 с.
1280291
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Москва, 1961. – 38 с.
1280292
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1961. – 38 с.
1280293
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1280294
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1280295
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1280296
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва, 1956. – 63 с.
1280297
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1280298
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1280299
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1280300
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1280301
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1280302
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1280303
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1280304
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1280305
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1280306
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1280307
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1280308
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1280309
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1280310
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1280311
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1280312
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1280313
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1280314
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1280315
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1280316
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1280317
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1280318
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1280319
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1280320
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1280321
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1280322
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1280323
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1280324
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1280325
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1280326
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1280327
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1280328
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1280329
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж 1991 - ...
1280330
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1280331
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1280332
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1280333
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1280334
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1280335
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1280336
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1280337
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1280338
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1280339
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1280340
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1280341
  Анатольева Т.В. Тернистый путь / Т.В. Анатольева. – Киев, 1961. – 207с.
1280342
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1280343
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1280344
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1280345
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1280346
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1280347
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1280348
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1280349
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1280350
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1280351
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1280352
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1280353
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1280354
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1280355
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1280356
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1280357
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1280358
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1280359
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ, 1997. – 296с.
1280360
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1280361
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1280362
  Маленький І.М. Тернове поле / І.М. Маленький. – К., 1987. – 1987с.
1280363
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1280364
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1280365
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1280366
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1280367
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1280368
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1280369
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1280370
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1280371
  Павленко Л.О. Терновий цвіт: роман / Л.О. Павленко. – К., 1990. – 302с.
1280372
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1280373
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1280374
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1280375
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1280376
  Аришина Н.С. Терновник / Н.С. Аришина. – Москва, 1983. – 88с.
1280377
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1280378
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1280379
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1280380
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1280381
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1280382
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Петербург : Госиздат, 1920. – 67 с.
1280383
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1280384
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1280385
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1280386
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1280387
   Тернопіль. – К, 1966. – 95 с.
1280388
  Пінь Р.І. Тернопіль. Путівник. / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1280389
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль: історико-краєзнав. нарис / Б.Б. Ельгорт. – Львів, 1979. – 86с.
1280390
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1280391
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1280392
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1280393
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1280394
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1280395
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1280396
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1280397
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1280398
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1280399
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1280400
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1280401
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1280402
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1280403
  Рахманіна Анастасія Тернопільщина. Лемки та стародавнє пиво / Рахманіна Анастасія, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-58 : фото
1280404
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1280405
  Ельгорт Б.Б. Тернопільщина. Путівник / Б.Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.
1280406
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1280407
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
1280408
  Чижов М.А. Тернопольская область. (Физ.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Чижов М.А.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. физ. географии. – Тернополь, 1957. – 19л.
1280409
  Васильев Максим Тернопольщина: проблемы и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1280410
  Стрыгин А.В. Терны: роман и повесть. / А.В. Стрыгин. – М., 1979. – 350с.
1280411
  Журавлева А.Н. Тернь-брень гусельки!.. / А.Н. Журавлева. – Москва, 1979. – 18с.
1280412
  Лебедев Б.В. Теродинамика полимеров / Б.В. Лебедев. – Горький, 1989. – 111с.
1280413
  Орлов Б.В. Теромдинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – Москва : Машиностроение, 1979. – 392 с.
1280414
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1965. – 120с.
1280415
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1975. – 232с.
1280416
  Гудзевата Марина Теропільський вікенд : Україна чудес / Гудзевата Марина, Горобець Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 140-141 : Фото
1280417
  Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / Володимир Улянич; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84с. – ISBN 966-608-516-Х
1280418
  Нікітенко К. Терор голодом на Донеччині на початку 1920-х років: розплата за повстанських рух // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 15


  Так уже склалося, що Донеччина як регіон і її жителі в уяві пересічної людини викликають багато асоціацій. Символами краю "призначалися" то авантюрист Артем — керівник маріонеткового уряду прорадянської України, то, через десятиліття, ін. "герої", які ...
1280419
  Дорошко М.С. Терор голодом як інструмент державної політики більшовиків в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-772-1
1280420
  Шевцов Сергій Терор як форма легітимації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.90-104. – ISSN 0235-7941
1280421
  Кашницький М.В. Тероризм- реальна загроза майбутньому України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 11-14.
1280422
  Риженко Л.Г. Тероризм-проблема №1 у світі : Урок-ток-шоу // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.26-29.
1280423
  Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 99-142. – ISSN 0130-321Х
1280424
  Сенченко М.І. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу / Микола Сенченко. – Київ : Вид-во Аратта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-8475-22-1
1280425
  Шулєшко Є.П. Тероризм - загроза суспільству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-40 : фото
1280426
  Ігнатченко Г.І. Тероризм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1280427
  Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально-інформаціологічної парадигми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 94-97
1280428
  Антипенко В.Ф. Тероризм і геополітика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 75-107
1280429
  Гресько О.В. Тероризм і мас-медіа: світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-62. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про вплив проблеми міжнародного тероризму на діяльність світових мас-медіа. Проаналізовано роботу світових мас-медіа під час подій, пов"язаних з оперативністю журналістів.
1280430
  Целуйко М.Є. Тероризм і міжнародна силова політика держави // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 159-169. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1280431
  Репецький В. Тероризм і міжнародне право / В. Репецький, В. Лисик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 87-92. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1280432
  Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / Володимир Ліпкан. – Київ : Знання України, 2000. – 184с. – ISBN 966-618-111-8
1280433
  Сабадах А. Тероризм та безпекова політика ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 32-35. – (Політичні науки)


  "Питання тероризму та боротьби з ним стрімко увійшло до наукового, політичного та мас-медійного дискурсу світової спільноти на початку ХХІ ст. Ключовою подією, що сприяло кардинальному переосмисленню загрози, яка виходить від тероризму, стало знищення ...
1280434
  Вакулич В.В. Тероризм у концептуальних вимірах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 50-59
1280435
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010. – 186л. – Бібліогр. : л.168-186
1280436
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1280437
  Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 116-121
1280438
  Андрущенко Т.В. Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1280439
   Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми / А.В. Саміло, В.В. Шишко, О.В. Повстин, Р.С. Яковчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 313-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1280440
  Авдошин І.В. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права / І.В. Авдошин, Ю.Г. Гуменний // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-95. – ISSN 2222-5374
1280441
  Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
1280442
  Кубальський В. Тероризм як багатоаспектне соціальне явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-104
1280443
  Канцір В.С. Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 323-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1280444
  Володін П.В. Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 157-163
1280445
  Штиря О. Тероризм як головна загроза міжнародній спільноті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 202-204
1280446
  Степанюк Д.Л. Тероризм як екстремальна форма політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 71-80
1280447
  Крутов В.В. Тероризм як загроза особистій безпеці / В.В. Крутов, М.М. Мікуліна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1280448
  Канцір В.С. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 430-435. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1280449
  Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологчної кризи суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 197. – ISSN 0132-1331
1280450
  Сербіна К. Тероризм як проблема інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 164-166.
1280451
  Сахань О.М. Тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / О.М. Сахань, Ю.Ю. Калиновський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1280452
  Сторожук Д.Ю. Тероризм як різновид соціального конфлікту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 80-82
1280453
  Крутов В. Тероризм як світова проблема сьогодення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9.
1280454
  Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-14 : фото, рис.
1280455
  Грембовська Т. Тероризм як соціально-політичне явище: проблеми й тенденції // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 64-73.
1280456
  Тимінська К.О. Тероризм як соціально-політичний конфлікт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 34-37
1280457
  Грембовська Т. Тероризм як тип політичної поведінки: морально-психологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 44-53.
1280458
  Орел Ю.С. Тероризм як форма організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 130-133. – ISSN 1609-0462
1280459
  Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISSN 0868-8273
1280460
  Поппер О.В. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С.145-152


  У статті аналізується сутність тероризму, яка визначається як деструктивна практика самоствердження волі за допомогою насильства. Боротьба з тероризмом розглядається як одне з найважливіших завдань, від ефективності розв"язання якого залежить ...
1280461
  Чуприна Ю.В. Тероризм як форма соціокультурної деструктивності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 235-237
1280462
  Севрук В.Г. Тероризм, екстремізм, та етнічна злочинність як глобальна загроза національної безпеці України / В.Г. Севрук, С.О. Павленко // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 280-282. – ISBN 978-617-616-070-0
1280463
  Будурович М. Тероризм. Історичні передумови та сучасний розвиток. Психологія тероризму // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 4-8
1280464
  Чеботарьова М.В. Тероризм: виклики і дискурси сучасності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 104-117. – (Філософія ; вип. 39)
1280465
  Вакулич В.М. Тероризм: понятійна невизначеність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 547-554. – ISSN 1563-3349
1280466
  Костенко О. Тероризм: поняття, причини, умови, профілактика // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7220-78-6
1280467
  Моджорян Л.А. Тероризм: правда і вигадки / Л.А. Моджорян. – К, 1985. – 175с.
1280468
  Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.721-732
1280469
   Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452с.
1280470
  Томбулатов І. Тероризм: уточнення поняття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1280471
  Семенчук А.Б. Терорист VS мученик: війна номінацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 68-73. – Bibliogr.: Літ.: с. 72-73; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1280472
  Антипенко В.Ф. Терористична асиметрія. Роль і місце силової протидії тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 574-582. – ISSN 1563-3349
1280473
  Канцір В.С. Терористична група як соціально-психологічна ідентичність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 96-100. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Ця стаття присвячена розкриттю окремих особливостей терористичної групи, центром активності якої є дефектна соціально-психологічна ідентичність. В даному випадку, особистість відчуває певні зобов"язання перед групою. Злиття з групою - найголовніша ...
1280474
  Сіталова Н.О. Терористична діяльність есерів Південної України (1902-1907 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 46-50. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1280475
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 449-455. – ISSN 1563-3349
1280476
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 265-269
1280477
  Канцір В.С. Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 274-279. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1280478
  Ільченко Н.В. Терористична загроза знову нагадала про себе // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 29-30 : фото
1280479
  Борділовська Олена Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-43
1280480
  Щедрое І.В. Терористична організація як різновид злочинної організації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
1280481
  Погорська І.І. Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 91-103. – ISBN 966-7196-06-2
1280482
  Шиян В.Д. Терористичні загрози та безпека трубопровідних систем паливно-енергетичного комплексу України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 38-43.
1280483
  Ляшенко В. Терористичні загрози та протидія тероризмові в сучасній Україні: аналіз досліджень громадської думки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 82-90.
1280484
  Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : Монографія / В.П. Ємельянов, Л.В.Новікова, М.В. Семикін; Акад. правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності; СБУ; Ін-т опер. діяльності та держ. безпеки. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 216с. – Шифр. дубл. 34 Ємел. (доп. карт. юр.). – ISBN 966-8759-33-8
1280485
  Кожелянко В. Тероріум : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2002. – 172с. – (Дефіляди). – ISBN 966-663-063-Х; 966-7092-97-6
1280486
  Гуцало М.Г. Теророгенна обстановка на Північному Кавказі: проблеми питання, заходи протидії політичному насильству // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 183-189
1280487
  Воскресенская М.А. Терпеливая любовь / М.А. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 190с.
1280488
  Силаков А.С. Терпение / А.С. Силаков. – Л., 1987. – 204с.
1280489
  Головин Г.Н. Терпение и надежда / Г.Н. Головин. – М., 1988. – 479с.
1280490
  Нагибин Ю.М. Терпение: Рассказы, повести. / Ю.М. Нагибин. – М., 1987. – 602с.
1280491
  Чиркова М.А. Терпеновые соединения живицы пихты Сибирской (Abies sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: / Чиркова М.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 29л.
1280492
  Денисова Г.А. Терпеноидсодержащие структуры растений / Г.А. Денисова. – Л., 1989. – 140с.
1280493
  Каштанова Н.К. Терпеноиды живицы кедра сибирского (Pinus sibirica R.Mayr.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Каштанова Н.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1280494
  Шмидт Э.Н. Терпеноиды живицы лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шмидт Э.Н.; АН СССР. Сиб. отд. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24л.
1280495
  Еляков Г.Б. Терпеноиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. : табл.,. – Библиогр.: с. 240-270
1280496
  Кинтя П.К. Терпеноиды растений. / П.К. Кинтя. – Кишинев, 1990. – 150с.
1280497
   Терпеноиды хвойных растений. – Новосибирск, 1987. – 97с.
1280498
  Дюпон Г. Терпентинные масла (скипидары), их получение. состав и применение в промышленности. / Г. Дюпон. – Л., 1931. – 307с.
1280499
  Бурно К. Терпены / К. Бурно. – Л., 1933. – 152с.
1280500
  Симонсен Дж.Л. Терпены / Дж.Л. Симонсен, проф. – М.-Л., 1935. – 372с.
1280501
  Селіванов А. Терпи закон, який сам створив! Про що слід пам"ятати у повадженні судової реформи // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-14. – ISSN 1726-3077
1280502
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 78. – ISBN 966-8352-11-4
1280503
  Фрасинюк Н.І. Терпіння як предмет соціального пізнання у філософії та релігії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 315-318
1280504
  Олексюк М.М. Терпка мрія : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 99 с.
1280505
  Кулеба Г.І. Терпка роса / Г.І. Кулеба. – Київ, 1979. – 224 с.
1280506
  Гайдай І.І. Терпка ягода / І.І. Гайдай. – К., 1982. – 190с.
1280507
  Олійник М.Я. Терпкий запах живиці : повість, оповідання / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1280508
  Заруба А.Л. Терпкий запах шалфея / А.Л. Заруба. – Донецк, 1984. – 127с.
1280509
  Орнат Я.О. Терпкий полин пам"яті / Ярослав Орнат. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 186, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-398-080-5
1280510
  Панасюк М.В. Терпкий смак істини : роман, повість / М.В. Панасюк. – К., 1988. – 286с.
1280511
  Легкий З.М. Терпкий цвіт любові / З.М. Легкий. – Київ, 1985. – 222 с.
1280512
  Струцюк Й.Г. Терпкі сторінки: поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1991. – 94с.
1280513
  Сова І. Терпкість вишні / Ізабелла Сова ; пер. з пол. Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 252, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3006-5
1280514
  Мунтяну Ф. Терра ди Сиена / Ф. Мунтяну. – М., 1963. – 158с.
1280515
  Лармер Брук Терракотовое воинство. Глиняная Армия в истинном цвете / Лармер Брук, Луис О. Маззатента // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 68-73 : фото
1280516
  Гафин Александр Терракотовое золото Марокко : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 128-135 : Іл.
1280517
   Терракотовые статуэтки. Вып. 3 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С.1-60, 63 табл.
1280518
   Терракотовые статуэтки. Вып. 4 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С. 1-58, 59 табл.
1280519
   Терракотовые статуэтки. Ч. 4 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 4. Придонье и Таманский полусостров. – С. 1-58, 59 табл.
1280520
  Кобылина М.М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории / Кобылина М.М. – Москва, 1961. – 182 с.
1280521
  Милославский Юрий Терракотовый дагерротип = Из "Харьковского" (2005-2008) : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 98-102. – ISSN 0130-7673
1280522
  Мешкерис В.А. Терракоты Самаркандского музея / В.А. Мешкерис. – Л, 1962. – 110с.
1280523
   Терракоты Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Г1-11 : Терракоты Северного Причерноморья. – С.1-128
1280524
  Белов Г.Д. Терракоты Танагры / Г.Д. Белов. – Л., 1968. – 40с.
1280525
  Гельфенбейн С.П. Терранавигация / С.П. Гельфенбейн. – Москва : Колос, 1981. – 207 с.
1280526
  Махлин М.Д. Террариум / М.Д. Махлин. – М., 1966. – 47с.
1280527
  Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели / С.В. Кудрявцев. – М, 1991. – 347с.
1280528
  Баде Э. Террариум, его устройство и содержание / Э. Баде. – С.-Петербург. – 112с.
1280529
  Олиферов А.Н. Террасирование в системе земельных мелиораций / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1983. – 68с.
1280530
  Гасанов В.Г. Террасовые почвы Алазанской долины и их сельскохозяйственное использование (в пределах АзССР) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гасанов В.Г.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 28л.
1280531
  Каган Б.А. и Рябченко В.А. Террасы в Мировом океане / Б.А. и Рябченко В.А. Каган. – Л, 1978. – 59с.
1280532
  Нуждин Б.В. Террасы Верхней Волги : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Нуждин Б.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л.
1280533
  Мазарович А.Н. Террасы Волги и четвертичных отложений заволжских степей / А.Н. Мазарович. – 64с.
1280534
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Террасы Днестра / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 263-265с.
1280535
  Андрусов Н. Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 88 с., 10 л. ил. : 8 ил., 10 таб. – Отд. оттиск из Записок Киевского общества естествоиспытателей, т. 22. - Загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз.
1280536
  Ломакин И.Э. Террасы Судакско-Карадагского района как индикатор новейших тектонических движений / И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, В.В. Кочелаб // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-116 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1280537
  Чирва А.М. Террашок / А.М. Чирва. – Київ : Інтелект, 2002. – 504 с. – ISBN 966-646-041-6
1280538
  Эшли Б. Терри на ограде / Б. Эшли. – М., 1980. – 224с.
1280539
  Бергер М.Г. Терригенная минералогия / М.Г. Бергер. – Москва : Недра, 1986. – 225с.
1280540
  Бабаев Терригенная формация юрского возраста Бухаро-Хивинского региона и Юго -Западного гиссара и ее нефтегазоностность / Бабаев, . – Москва : Недра, 1977. – 137с.
1280541
  Шумилова Е.В. Терригенные компоненты мезозойских и кайноойских отложений Западно-Сибирской низменности и их роль в палеогеографических реконструкциях / Е.В. Шумилова. – Новосибирск, 1963. – 314с.
1280542
  Канский Н.Е. Терригенные минералы и вопросы их изучения. / Н.Е. Канский, М.Г. Бергер. – М., 1973. – 65с.
1280543
   Терригенные минералы осадочных пород Прибалтики. – Таллин, 1983. – 126с.
1280544
  Ханин В.А. Терригенные породы-коллекторы нефти и газа на больших глубинах. / В.А. Ханин. – М., 1979. – 140с.
1280545
   Терригенные породы раннего докембрия. – М, 1977. – 155с.
1280546
  Щербаков Э.С. Терригенный девон западного склона Северного Урала / Э.С. Щербаков. – Ленинград, 1977. – 160с.
1280547
  Дрозденко Ольга Федоровна Терригенный комплекс девона и его нефтегазоносность на территории Саратовского и Волгоградского Поволжья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Дрозденко Ольга Федоровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1280548
  Канский Н.Е. Территогенные породы глубоких горизонтов карбона центральной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности. / Н.Е. Канский. – М., 1975. – 111с.
1280549
  Батсимба Жермен Территориалная структура продовольственного хозяйства республики Конго : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Батсимба Жермен; АН Украины, Ин-т географии. – К., 1994. – 22л.
1280550
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 9 (51). – С. 21-28. – ISSN 1812-8696
1280551
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 26-32. – ISSN 1812-8696
1280552
   Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М, 1980. – 219с.
1280553
  Крусян А. Территориальная громада и публичная власть в современной Украине // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.96-102. – ISSN 1561-4999
1280554
  Иванова Генриэтта Рафаиловна Территориальная дифференциация английского университетского слэнга : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иванова Генриэтта Рафаиловна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1280555
  Розенфельд Ш.Л. Территориальная дифференциация единовременных затрат и эффективность размещения производства : На примере западных и восточных районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Наука, 1972. – 296 с.
1280556
  Торбин В.И. Территориальная дифференциация цен в тяжелой промышленности / В.И. Торбин. – М, 1974. – 215с.
1280557
  Самошкина Ирина Сергеевна Территориальная идентичность как социально-психологический феномен // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 99-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основании теоретического анализа и данных эмпирического исследования, проведенного с помощью разработанной автором методики, предложено системное описание феномена территориальной идентичности как одного из видов социальной идентичности. В ...
1280558
  Козловская Л.В. Территориальная концентрация промышленности / Л.В. Козловская. – Минск, 1975. – 160с.
1280559
  Ищук С.И. Территориальная концентрация промышленности в Украинской ССР (теоретико-методический аспект анализа) / С.И. Ищук, Д.Н. Стеченко // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 8-13. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1280560
  Щербакова Т.К. Территориальная модель подготовки преподавателя географии в вузах России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 43-48 : Схема, карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1280561
  Худякова Т.М. Территориальная организация агропромышленного комплекса крупного экономического района : монографія / Т.М. Худякова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7455-0486-2
1280562
   Территориальная организация агропромышленных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1985. – 304 с.
1280563
  Балабанов Г.В. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности. / Г.В. Балабанов, С. Умрикулов. – Душанбе, 1991. – 168с.
1280564
  Воронова Е.Н. Территориальная организация внутренней торговли СССР / Е.Н. Воронова. – Київ, 1981. – 41с.
1280565
  Данг Ван Фан Территориальная организация водного хозяйства Северного Вьетнама : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Данг Ван Фан; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1280566
  Голиков А.П. Территориальная организация водного хозяйства СССР / А.П. Голиков. – Харьков : Вища школа, 1982. – 144 с.
1280567
  Олейник Я.Б. Территориальная организация животноводческопродуктового комплекса крупного города // Город и центрирование его подсистем
1280568
  Швебс Г.И. Территориальная организация землепользования и мелиорация земель : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 96-100 : Табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1280569
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Территориальная организация зоны влияния крупного города : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Аль-Хамарнех Ала Шафик ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1993. – 23 с.
1280570
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия Территориальная организация зоны влияния крупного города (на примере Киевского столичного региона) : 11.00.02 ; Дис. ... канд. географ. наук / Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 139 л. – Бібліогр. : л. 133-139
1280571
   Территориальная организация и эффективность науки. – М, 1978. – 160с.
1280572
  Пидорин Александр Владимирович Территориальная организация и эффективность сельского хозяйства в различных ландшафтных районах Астраханской области : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Пидорин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1280573
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 24л.
1280574
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 220л. – Бібліогр.:л.174-220
1280575
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования : Автореф... канд. географ .наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 17с.
1280576
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования (на примере западных обл. Украинской ССР) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 190л.
1280577
  Динь Ван Тхань Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Динь Ван Тхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географический фак. Каф. экономической географии. – Киев, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
1280578
  Динь В.Т. Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Динь В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1280579
  Добында К.Г. Территориальная организация местной промышленности ССР Молдова. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Добында К.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1991. – 25л.
1280580
   Территориальная организация народного хозяйства в районах нового освоения : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. – 113 с.
1280581
   Территориальная организация народного хозяйства СССР : (тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания, май 1978 г.) : сборник. – Москва : Географимческое общество СССР ; Московский филиал, 1978. – 108 с.
1280582
  Кабаджа Е.А. Территориальная организация нефтяной промышленности России на современном этапе : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 16-26. – Бібліогр.: 12 назв
1280583
  Малюк Сергей Николаевич Территориальная организация областного агропромышленного комплекса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Малюк Сергей Николаевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К. – л.
1280584
  Хорев Б.С. Территориальная организация общества : (актуальные проблемы регионального управления и планирования в СССР) / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1981. – 320 с.
1280585
   Территориальная организация общества и проблемы межнациональных отношений : материалы к 9 съезду Географического Общества СССР (Казань, сентябрь 1990) : сборник / АН СССР ; Географическое Общество СССР ; [отв. ред.: Н.Т. Агафонов, Б.С. Хорев]. – Ленинград : Географическое Общество СССР, 1990. – 154 с.
1280586
   Территориальная организация отдыха населения Москвы и Московской области : монография. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1280587
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого компекса сферы обслуживания (на примере автотехобслуживания в Украинской ССР) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Любицева О. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 257л. – Бібліогр.:л.176-189
1280588
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого комплекса сферы обслуживания (на прим. автотехобслуживания в УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Любицева О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1280589
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пгропромышленных комплексов (по материалам Украинской ССР) // Тезисы докл. 7-го съезда Географ. общества СССР
1280590
  Кистанов В.В. Территориальная организация поизводства в новых условиях / В.В. Кистанов, М В. Костенников, . – М, 1966. – 18с.
1280591
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пригородного животноводческо-промышленного комплекса и рациональное природопользование // Географические аспекты рационального природопользования
1280592
   Территориальная организация продовольственного комплекса : сборник научных трудов. – Киев : СОПС АН УССР, 1985. – 163 с.
1280593
  Корчун Валентина Степановна Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Дис... канд. геогр.наук: 1.00.02 / Корчун Валентина Степановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
1280594
  Корчун В.С. Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Автореф... кнд. геогр.наук: 11.00.02 / Корчун В. С.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1280595
   Территориальная организация производительных сил и охрана природы : сборник. – Київ : Совет по изучению производительных сил УССР АН УССР, 1977. – 208 с.
1280596
   Территориальная организация производительных сил СССР : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 124 с.
1280597
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил СССР : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, Е.Г. Анимица. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 80 с.
1280598
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил Уральского экономического района : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 104 с.
1280599
   Территориальная организация производительных сил Чуйской долины Киргизской ССР : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1982. – 213 с.
1280600
  Кистанов В.В. Территориальная организация производства / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика
Отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты. – 1981. – 232 с.
1280601
   Территориальная организация производства и планирование : сборник. – Ташкент : Научно-исследовательский экономич. ин-т при Госплане УзССР, 1977. – 166 с.
1280602
  Иванов К.И. Территориальная организация производства сельскохозяйственных продуктов и учет местных условий. : Автореф... доктор географ.наук: / Иванов К.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1280603
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Производство и обращение товаров народного потребления. – 1987. – 262 с.
1280604
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Производство и потребление услуг. – 1987. – 222 с.
1280605
  Чемисов Б.Г. Территориальная организация промышленности административной области. (На прим. Чернигов. обл. УССР). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Чемисов Б.Г.; АН УССР. Ин-т геофизики, Сектор географии. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1280606
  Приваловская Г.А. Территориальная организация промышленности и природные ресурсы СССР / Г.А. Приваловская, Т.Г. Рунова. – Москва : Наука, 1980. – 253с.
1280607
  Кузьминская Е.К. Территориальная организация промышленности и расселение в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Кузьминская Е. К.; КГУ. – К., 1984. – 186л. – Бібліогр.:л.164-176
1280608
  Москальков С.П. Территориальная организация промышленность Польши : Автореф... канд. геогр.наук: / Москальков С.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1280609
  Мазуркевич А.А. Территориальная организация региональных рекреационных систем УССР : Дис... канд.географич.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КУГ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
1280610
   Территориальная организация рекреационной деятельности в Московской области. – Москва, 1984. – 173с.
1280611
  Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства / В.Г. Крючков. – Москва : Мысль
проблемы и методы экономико-географического исследования. – 1978. – 268 с.
1280612
  Курбанов К. Территориальная организация сельского хозяйства : (на примере Голодной и Джизакской степей Узбекской ССР) ; монография / К. Курбанов; АН УзССР ; отдел географии. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 89 с. – ISBN 5-648-00529-6
1280613
  Исмагамбетов Жумаш Сеилович Территориальная организация сельскохозяйственного машиностроения и методика ее планирования. / Исмагамбетов Жумаш Сеилович. – Алма-Ата, 1973. – 191с.
1280614
  Иванов К.И. Территориальная организация сельскохозяйственного производства : курс лекций / К.И. Иванов. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 124 с.
1280615
   Территориальная организация сельскохозяйственного производства. – К, 1981. – 364с.
1280616
  Диярова К.Ш. Территориальная организация сельскохозяйственного производства в услвоиях путыни. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Диярова К.Ш.; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 27л.
1280617
  Брага Л.В. Территориальная организация сельскохоязйственного производства Молдавской ССР / Л.В. Брага; Отв. ред. Авербух Р.С. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 93 с.
1280618
  Ржевский В.А. Территориальная организация советского государства. / В.А. Ржевский. – Саратов, 1966. – 144с.
1280619
  Перепеченко В.П. Территориальная организация социалистического производства : (политико-экономические аспекты) : монография / В.П. Перепеченко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 138 с. – ISBN 5-06-001998-5
1280620
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1988. – 175 л., табл., карт. – Библиогр.: л. 164-175
1280621
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
1280622
  Шпарага Татьяна Илиодоровна Территориальная организация сферы обслуживания населения Волынского областного общественно-географического комплекса. : Дис... канд. географ..наук: 11.00.02 / Шпарага Татьяна Илиодоровна; МО Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 222л. – Бібліогр.:л.177-187
1280623
  Смирнов И.Г. Территориальная организация торговли изделиями художественных промыслов (на примере Украинской ССР) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 86-91. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1280624
  Хусаинов Д.Я. Территориальная организация транспорта столичной области (на прим. Киевской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Хусаинов Д.Я.; МВ и ССО УССР, Киевский ин-тут нар. хоз. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.172-187
1280625
  Хусаинов Дилюс Яхьевич Территориальная организация транспорта столичной области (на примере Киевской области УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Хусаинов Дилюс Яхьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1280626
   Территориальная организация хозяйства в современных условиях. – Москва : Московский университет, 1990. – 175 с. – ISBN 5-211-01079-5
1280627
   Территориальная организация хозяйства как фактор экономического развития : сборник научных трудов. – Москва : Ин-т географии АН СССР, 1987. – 253 с.
1280628
  Смирнов Игорь Георгиевич Территориальная организация хозяйственных связей между промышленностью и торговлей и пути ее совершенствования (на примере производства и потребления тканей в УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смирнов Игорь Георгиевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1981. – 19л.
1280629
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодовоовощной продукции.(НА примере Киевской области). : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А.В.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 232л. – Бібліогр.:л.205-218
1280630
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодоощной продукции (на примере Киевской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1280631
  Сальков А.П. Территориальная проблема в болгаро-югославских отношениях. 1919-1949 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-63. – ISSN 0042-8779
1280632
  Недашковская Наталия Юрьевна Территориальная рекреационная система Советских Карпат. (Формирование, структура и тенденции развития) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Недашковская Наталия Юрьевна; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К., 1978. – 16л.
1280633
  Безвиконная Е.В. Территориальная самоорганизация местных сообществ в аспекте синергетической парадигмы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 27-36. – ISSN 1812-8696
1280634
  Конюховский В.Н. Территориальная система военного строительства. / В.Н. Конюховский. – М, 1961. – 88с.
1280635
   Территориальная система народного хозяйства в социалистических странах. – М, 1976. – 175с.
1280636
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 147с.
1280637
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 146с.
1280638
  Евдокименко В.К. Территориальная система управления эффективностью / В.К. Евдокименко. – Ужгород, 1983. – 134с.
1280639
  Ищук С.И. Территориальная специализация и производственные связи промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 691 / Ищук С.И.; АН УССР. Ин-тут экономики. – Киев, 1968. – 23л.
1280640
   Территориальная структура народного хозяйства в социалистических странах : Сб.ст. к XXIII Междунар. географическому конгресу. – Москва : Наука, 1976. – 176с.
1280641
  Уткин Э.А. Территориальная структура народного хозяйства СССР в одиннадцатой пятилетке. / Э.А. Уткин. – М., 1981. – 48с.
1280642
   Территориальная структура народного хозяйства СССР в период НТР. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003299-9
Сдвиги и тенденции. – 1989. – 192 с.
1280643
   Территориальная структура основного социально-экономического района : (Вопросы теории) : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 164 с.
1280644
  Потоцкая Т.И. Территориальная структура посреднической деятельности на мировом рынке / Т.И. Потоцкая // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 21-29 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1280645
   Территориальная структура производственных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1981. – 311 с.
1280646
  Тащук К.А. Территориальная структура промышленного комплекса экономического района (на примере Юго-Западного района СССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 691 / Тащук К.А. ; КГУ , Географ. фак-т. – Киев, 1971. – 18 с.
1280647
  Ридевский Г.В. Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 206-214 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв.
1280648
  Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; И.М. Маергойз ; отв. ред. М.К. Бандман. – Новосибирск : Наука, 1986. – 304 с.
1280649
  Головнин Ю.В. Территориальная структура хозяйства ГДР / Ю.В. Головнин. – М., 1982. – 127с.
1280650
  Лаженцев В.Н. Территориальная структура хозяйства Коми АССР и формирование Тимано-Печорского ТПК : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 18 июня 1981 г. / АН СССР ; Коми филиал ; В.Н. Лаженцев, М.С. Бурьян, Т.Е. Дмитриева. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1981. – 55 с. – (препринты "Научные доклады" ; Вып. 71)
1280651
   Территориальная структура хозяйства развивающихся стран. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1280652
   Территориальная структура хозяйства развитых капиталистических стран в период НТР. – М, 1989. – 180с.
1280653
   Территориальная структура хозяйства современной Африки. – М, 1980. – 286с.
1280654
  Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района = Теоретико-методологические аспекты / В.К. Бугаев; Под ред. Чистобаева А.И. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с.
1280655
  Селиванов А.А. Территориально-отраслевое руководство хозяйственным комплексом союзной республики. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов А.А.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 42л.
1280656
   Территориально-отраслевой принцип планирования. – Москва : Мысль, 1980. – 254с.
1280657
  Кулибанов В.С. Территориально-отраслевые комплексные программы интенсификации производства : Учебное пособие для вузов / В.С. Кулибанов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 94с.
1280658
  Степанов В.П. Территориально-отраслевые управления. / В.П. Степанов, М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1989. – 85с.
1280659
  Кабаджа Е.А. Территориально-производственная структура нефтяной промышленности : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 57-64 : Табл. – ISSN 0016-7207
1280660
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственное комплексообразование в условиях развитого социализма / Н.Т. Агафонов ; АН СССР ; Геогр. об-во СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 188 с.
1280661
   Территориально-производственные и природные комплексы Узбекистана и их картографирование. – Ташкент, 1977. – 138с.
1280662
  Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1979. – 224 с.
1280663
  Абрамов М.А. Территориально-производственные комплексы Азербайджанской ССР : (По республикам Сов. Союза) / М.А. Абрамов, Р.Х. Шаулов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – Библиогр.: с. 39. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука о Земле = Наука о Земле ; 2)
1280664
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование / Н.Т. Агафонов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка = Проблемы природопользования и размещение производительных сил)
1280665
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование / Н.Т. Агафонов. – Москва, 1980. – 48с.
1280666
   Территориально-производственные комплексы и энергопроизводственные циклы. – Пермь, 1978. – 80с.
1280667
   Территориально-производственные комплексы СССР. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1280668
  Гладышев А.Н. Территориально-производственные комплексы СССР : Проблемы формирования и развития / А.Н. Гладышев, В.П. Можин. – Москва : Политиздат, 1982. – 80 с. – (Шаги одиннадцатой)
1280669
  Морозова Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР : книга для учителя / Т.Г. Морозова. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
1280670
   Территориально-производственные комплексы: вопросы структуры и развития. – Новосибирск, 1981. – 153с.
1280671
  Абовский В.П. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирования / [ В.П. Абовский, Н.Т. Агафонов, О. А. Адамеску и др.] ; под ред. М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука, 1990. – 211, [3] с. – ISBN 5-02-027287-6
1280672
   Территориально-производственные комплексы: планирование и управление. – Новосибирск : Наука, 1984. – 246с.
1280673
   Территориально-производственные комплексы: предплановые исследования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 270с.
1280674
  Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: Прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М.К. Бандман, О.Л. Бандман, Т.Н. Есикова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 303с.
1280675
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование постановки и решения задач прогнозирования : сборник научных трудов / АН СССР - Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; под ред.: М.К. Бандмана, С.А. Суспицына. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1987. – 147 с.
1280676
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование процесса формирования / Бандман М.К. – Новосибирск : Наука, 1986. – 265с.
1280677
  Бадман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / М.К. Бадман; Сиб.отд.АН СССР;Ин-т экономикии организации промышленного производства;Отв. ред.:А.Г.Аганберян. – Новосибирск : Наука, 1980. – 256с.
1280678
  Ганечко Людмила Алексеевна Территориально-производственные особенности и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности. (На примере Донецко-Приднепров. экон. р-на СССР) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ганечко Людмила Алексеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1974. – 27 с.
1280679
  Ганченко Л.А. Территориально-производственные особенности размещения и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности (на примере Донецко-Приднепровского экономическо : Дис... канд. географ.наук: / Ганченко Л.А.; АН УССР. Сектор географии. – К., 1973. – 171л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1280680
  Чалов В.И. Территориально-производственный комплекс / В.И. Чалов. – М, 1983. – 160с.
1280681
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс южного экономического района : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1280682
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс Южного экономического района (Экономико-географический анализ) : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02. / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – л. – Бібліогр.:л.175-211
1280683
  Кузьмин И.А. Территориально-распределенные автоматизированные системы в геофизических исследованиях / И.А. Кузьмин, В.А. Путилов. – Ленинград : Наука, 1985. – 200с.
1280684
  Кожурина М.С. Территориально-рекреационные системы средней Подолии / М.С. Кожурина, Е.Л. Лясота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 17-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1280685
  Геренчук К.И. Территориально-рекреационные системы Черновицкой области / К.И. Геренчук, Т.И. Гаманюк // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 109-116. – Бібліогр.: 4 назви
1280686
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 20л.
1280687
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 204л. – Бібліогр.:л.190-202
1280688
  Здобнова З.П. Территориальное варьирование русского языка в Башкирии. / З.П. Здобнова. – Уфа, 1977. – 142с.
1280689
  Моисеенко В.М. Территориальное движение населения / В.М. Моисеенко. – Москва : Мысль, 1985. – 120с.
1280690
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1925. – 361с.
1280691
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1928. – 168с.
1280692
  Павленко В.Ф. Территориальное и отраслевое планирование. / В.Ф. Павленко. – М., 1971. – 103с.
1280693
  Селиванов А.А. Территориальное и отраслевое управление народным хозяйством / А.А. Селиванов. – Киев, 1984. – 160с.
1280694
   Территориальное и отраслевое управление экономикой региона. – Донецк, 1982. – 138с.
1280695
  Невелев А.М. Территориальное материальные балансы. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – Киев, 1982. – 168с.
1280696
  Николаев А.Н. Территориальное море / А.Н. Николаев. – Москва, 1969. – 159 с.
1280697
  Березнер А.С. Территориальное перераспределение рачного стока Европейской части РСФСР / А.С. Березнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 160с
1280698
  Топилин А.В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР. / А.В. Топилин. – М., 1975. – 159с.
1280699
  Матвеева Е.Н. Территориальное планирование / Е.Н. Матвеева. – М., 1985. – 74с.
1280700
   Территориальное планирование (опыт ГДР). – Москва : Прогресс, 1986. – 334с.
1280701
  Мельник А.Ф. Территориальное планирование бытового обслуживания населения, проблемы и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мельник А.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 20 с.
1280702
  Фаулер Питер Территориальное планирование в пригородных зонах от землеустройства к футуризму : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1280703
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование в СССР. / В.Ф. Павленко. – М., 1975. – 279с.
1280704
   Территориальное планирование и активные методы обучения кадров управления. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1280705
   Территориальное планирование и управление: пути совершенствования. – М, 1989. – 214с.
1280706
  Невелев А.М. Территориальное планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – М., 1978. – 152с.
1280707
  Бруман Ю.С. Территориальное планирование развития и размещения материально технической базы строительства / Ю.С. Бруман. – Москва, 1975. – 184 с.
1280708
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование: лекция / В.Ф. Павленко. – М., 1985. – 54с.
1280709
   Территориальное прогнозирование, планирование и управление в новых условиях хозяйствования. – М, 1990. – 198с.
1280710
  Атаров Н.З. Территориальное развитие межотраслевых производственных комплексов : (на примере машиностроения восточных районов страны) / Н.З. Атаров; Отв. ред. Лёвин А.П. – Москва : Наука, 1988. – 152 с.
1280711
  Павленко В.Ф. Территориальное развитие народного хозяйства / В.Ф. Павленко, В.С. Варламов. – Москва : Экономика. – (Экономика СССР : 1981-1985 гг.)
Стратегия территориального развития в 80-е годы. Новый этап развития территориального планирования. Экономическое и социальное развитие союзных республик. – 1981. – 64 с.
1280712
  Котляр Н.Ф. Территориальное развитие Чернигово--Северской земли в домонгольское время. Создание и развитие Черниговского княжества // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (52). – С. 5-16. – ISSN 2071-9574
1280713
  Костяев А. Территориальное разделение труда в аграрной сфере: теоретический базис и российская практика // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-20. – ISSN 0235-2443
1280714
   Территориальное разделение труда и размещение производства. – Иркутск, 1972. – 51с.
1280715
  Жихарева В.И. Территориальное разделение труда и эффективность промышленного производства : (на материалах легкой и пищевой промышленности Казахстана) / В.И. Жихарева. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 183 с.
1280716
   Территориальное распределение ресурсов подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1280717
  Васьков С.Т. Территориальное управление в новых хозяйственных условиях / С.Т. Васьков. – Москва, 1990. – 190с.
1280718
   Территориальное управление в условиях рынка. – М, 1993. – 127с.
1280719
  Крот Л.А. Территориальное управление изобретательством и рациоанлизацией / Л.А. Крот. – Л, 1985. – 142с.
1280720
  Шамов А.А. Территориальное управление народным хозяйством / А.А. Шамов. – М., 1984. – 175с.
1280721
  Томин Г.И. Территориальное управление основными фондами. / Г.И. Томин, Н.В. Фомичева. – М., 1983. – 41с.
1280722
  Архангельский В.Н. Территориальное управление развитием науки и техники / В.Н. Архангельский. – Москва : Экономика, 1985. – 132с.
1280723
  Панченко Е.Г. Территориальное управление социально-экономическими процессами. / Е.Г. Панченко. – К., 1984. – 151с.
1280724
   Территориальное управление экономикой : Словарь - справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ТЕИС, 2001. – 642 с.
1280725
  Новиков В.Ф. Территориальное управление: проблемы и пути перестройки. / В.Ф. Новиков, А.Ю. Манюши. – М., 1989. – 287с.
1280726
   Территориальное управление: самоуправление и самофинансирование. – М, 1990. – 221с.
1280727
  Чертков А.Н. Территориальное устройство Древнерусского государства: поиск правовой основы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ территориального устройства Древнерусского государства. Осуществляется поиск правовой основы правового регулирования территориального устройства государства, его конституирующей основы, в условиях становления ...
1280728
  Андрейцев В.И. Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С.31-43. – (Право. Економіка. Управління)
1280729
   Территориальные аспекты развития транспортной инфраструктуры : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 112 с.
1280730
  Пирмухамедов А.Н. Территориальные АСУ. Методология и практика разработки. / А.Н. Пирмухамедов. – М., 1976. – 167с.
1280731
  Рузавина Е.И. Территориальные балансы трудовых ресурсов / Е.И. Рузавина. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 172 с.
1280732
  Кузнецов С.С. Территориальные воды Украины: понятие и нормативное определение термина // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.31-36
1280733
  Матюшкин Е.Н. Территориальные группировки млекопитающих среднего Сихотэ-Алиня и вопросы формирования его териофауны : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 694 / Матюшкин Е.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Георг. фак-т. – Москва, 1970. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1280734
  Поддубинский А.Г. Территориальные группировки рыб в водохранилищах : Автореф... д-ра биол.наук: / Поддубинский А.Г.; АН СССР. Ин-т эвол. морфологии и экологии животных. – М., 1969. – 46л.
1280735
   Территориальные деловые игры. – Новосибирск, 1986. – 82с.
1280736
  Сафаров Р.А. Территориальные депутатские группы местных Советов / Р.А. Сафаров. – М., 1962. – 71с.
1280737
   Территориальные диалекты и разговорная речь. – Калинин, 1987. – 127с.
1280738
   Территориальные звенья АСОИ цен. – Москва, 1976. – 202 с.
1280739
   Территориальные и отраслевые факторы ускорения экономического развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 222с.
1280740
  Лиферов А.П. Территориальные и стурктурные сдвиги в тяжелой промышленности Словакии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Лиферов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 26л.
1280741
   Территориальные информационные сети. – Рига, 1991. – 200с.
1280742
  Шалмина Г.Г. Территориальные кластеры России (история, проблемы, решения) // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 82-92. – (Экономика ; № 1 (2))
1280743
  Чистобаев А.И. Территориальные комплексные программы / А.И. Чистобаев, Ю.Н. Баженов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 229с.
1280744
  Ковтун В.В. Территориальные комплексы промышленного производства админитративной области и проблемы их развития. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковтун В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1280745
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 1. – 1988. – 137с.
1280746
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 3. – 1988. – 101с.
1280747
   Территориальные особенности грозовой активности на Северном Кавказе по метеорологическим и инструментальным данным / А Аджиев, , А.А. Аджиева, З.М. Князева, В.Н. Стасенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1280748
   Территориальные особенности народонаселения РСФСР. – М, 1976. – 232с.
1280749
  Ридевский Г.В. Территориальные особенности развития гостиничного бизнеса Республики Беларусь / Г.В. Ридевский, А.В. Шадраков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1280750
  Воевода И.Н. Территориальные отраслевые комплексы : На примере лесной промышленности и лесного хозяйства / И.Н. Воевода, А.П. Петров; Отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 288 с.
1280751
  Корецкий В.М. Территориальные пределы исполнительной силы судебных решений (по гражданским делам) (по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за № 72) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 66-70. – ISBN 5-12-001050-4
1280752
  Рафиков С.А. Территориальные предплановые исследования / С.А. Рафиков. – Ленинград, 1987. – 64 с.
1280753
  Заставный Ф.Д. Территориальные предплановые прогнозы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1988. – 182с.
1280754
  Андрейцев В. Территориальные предпосылки формирования и становления новых государств в современных реалиях / В. Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются актуальные проблемы территориально-пространственной организации образовавшихся государств как важнейшего признака их формирования и становления. Urgent problems of territorial organization of newly formed states are considered in the ...
1280755
   Территориальные притязания Пекина. – Москва : Политиздат, 1979. – 255 с.
1280756
   Территориальные проблемы доходов и потребления трудящихся. – Москва, 1966. – 134 с.
1280757
  Джиоев Э.Г. Территориальные проблемы развития и размещения предприятий тоговли в интенсивно осваиваемых районах крайнего севера (на прим. северных районов Тюмен. обл. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Джиоев Э. Г.; МВиССО РСФСР, Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1974. – 40л.
1280758
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов, 1982. – 180с.
1280759
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
В.4. – 1989. – 196с.
1280760
   Территориальные проблемы социально-экономического развития регионов Нечерноземной зоны РСФСР : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Мордовский ун-т, 1988. – 168 с.
1280761
  Айзинова И.М. Территориальные различия в потреблении населением платных услыг // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0320-8168
1280762
   Территориальные различия преступности и их причины. – М, 1988. – 104с.
1280763
   Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах. – Киев : Наукова думка, 1990. – 159с.
1280764
  Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР : (методология и методика исследования, анализ современного состояния, закономерности и перспективы развития) / АН УССР ; Сектор географии ; Е.И. Питюренко ; [отв. ред. С.Б. Лавров]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 205 с.
1280765
  Савоскул М.С. Территориальные системы международных миграций населения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: с. 18. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1280766
  Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства : Географические аспекты аграрно-промышленного комплексирования / К.И. Иванов. – Москва : Мысль, 1975. – 270с.
1280767
   Территориальные системы производительных сил. – Москва : Мысль, 1971. – 437с.
1280768
   Территориальные системы производства, расселения и инфраструктуры Урала. – Пермь, 1976. – 168с.
1280769
   Территориальные социально-экономические системы Донецко-Приднепровского экономического района : сборник научных трудов. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1987. – 86 с.
1280770
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1978. – 112с.
1280771
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1980. – 150с.
1280772
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1981. – 135с.
1280773
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1982. – 160 с.
1280774
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 152 с.
1280775
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1984. – 176 с.
1280776
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1985. – 156 с.
1280777
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1986. – 152 с.
1280778
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1987. – 163 с.
1280779
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1988. – 144 с.
1280780
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1989. – 144 с.
1280781
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1990. – 172 с. – ISBN 5-230-09248-3
1280782
   Территориальные структуры национальных хозяйств стран СЭВ. – М, 1979. – 247с.
1280783
   Территориальные структуры промышленности. – М, 1978. – 128с.
1280784
  Мосунов В.П. Территориальные структуры районов нового освоения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; В.П. Мосунов, Ю.С. Никульников, А.А. Сысоев ; отв. ред. К.П. Космачев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 153 с. – ISBN 5-02-028921-3
1280785
  Евдокименко В.К. Территориальные факторы ускорения / В.К. Евдокименко. – Ужгород : Карпаты, 1987. – 198с.
1280786
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
1. – 1966. – 97 с.
1280787
   Территориальные экономические системы и их модели. – Киев
3. – 1966. – 188 с.
1280788
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
5. – 1966. – 159с.
1280789
   Территориальный аспект нового хозяйственного механизма. – М, 1989. – 154с.
1280790
  Дмитревский Ю.Д. Территориальный аспект экономики развивающихся стран.Методические и типологические подходы / Ю.Д. Дмитревский; Лавров С.Б. – Ленинград : Наука, 1983. – 166с.
1280791
  Венделин А.Г. Территориальный и отраслевой аспект управления общественным производством / А.Г. Венделин. – Таллин, 1975. – 186с.
1280792
  Старинский В.Н. Территориальный план капитальных вложений. / В.Н. Старинский. – Л., 1980. – 108с.
1280793
  Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города / В.А. Тимохин. – Киев, 1989. – 101 с.
1280794
  Розенталь Д.М. Территориальный спор Венесуэлы с Гайаной: эволюция подходов боливарийцев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 55-65. – ISSN 044-748Х
1280795
  Колпиков Е. Территориальный фактор в политической жизни Италии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 68-81. – ISSN 0201-7083
1280796
   Территориальный хозрасчет. – М, 1990. – 161с.
1280797
  Симар М. Территории и социальная неоднородность в Канаде: результаты миграций совершеннолетней молодежи // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 0321-2068
1280798
  Куваев О.М. Территория : Роман / О.М. Куваев. – Москва : Современник, 1984. – 240с. – (Библиотека российского романа)
1280799
  Куваев О.М. Территория : роман и повести / О.М. Куваев. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 464с. – (Библиотека юношества)
1280800
  Куваев О.М. Территория / О.М. Куваев. – М., 1985. – 271с.
1280801
  Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. Юридическая природа территориального верховенства и правовые основания распоряжения территорией / Ю.Г. Барсегов. – М., 1958. – 272с.
1280802
  Фахрутдинов Р.Г. Территория Волжско-Камской Булгарии домонгольского и золотоордынского периодов. (По археол. и письм. источникам). : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Фахрутдинов Р.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Казань, 1968. – 24л.
1280803
  Бабурин С.Н. Территория государства : Правовые и геополитические проблемы / С.Н. Бабурин. – Москва : МГУ, 1997. – 480 с. – ISBN 5-211-03872-Х
1280804
  Клименко Б.М. Территория и граница СССР / Б.М. Клименко, А.А. Порк. – М., 1985. – 302с.
1280805
  Сулькевич С. Территория и население СССР / С. Сулькевич. – М., 1940. – 72с.
1280806
  Алексеев Владимир Территория Калапало : образ жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 144-151 : Фото
1280807
  Каменев Андрей Территория льда. Дальше только полюс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 136-151 : фото
1280808
  Замятин Дм. Территория ностальгии. Географический образ России и проблемы языковой идентичности в бывших республиках СССР // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 129-138. – ISSN 0869-44435
1280809
  Кокшенова К. Территория русского смысла. Национальный вопрос и культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0131-2332
1280810
  Мокроусов А. Территория Сезанна // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 64-69
1280811
  Галина Яковлева Территория страсти : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 66-69 : Фото
1280812
  Китрар Л.А. Территория финансового лизинга: кластеры посткризисного роста / Л.А. Китрар, Г.В. Остапкович // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 61-66. – ISSN 0320-8168
1280813
  Краснова Елена Территория фламинго : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 80-87 : Фото
1280814
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Ижевск, 1979. – 239с.
1280815
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Омск, 1981. – 256с.
1280816
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Кемерово, 1984. – 239с.
1280817
  Мазанова М.Б. Территрориальные пропорции народного хозяйства СССР / М.Б. Мазанова. – Москва, 1974. – 206с.
1280818
  Гулиев А. Террор - один из путей достижения цели в межгосударственных конфликтах/ А. Гулиев (стр.448-453) Кл.слова: ГЕНОЦИД,СЕПАРАТИЗМ,НЕЗАВИСИМОСТЬ // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
1280819
  Ковалев Э.В. Террор / Э.В. Ковалев, В.В. Малышев. – М, 1984. – 223с.
1280820
  Лешукова Е.В. Террор Гражданской войны на юге и востоке страны в мемуаристике русского зарубежья 20-х - 30-х годов XX ст. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 11-20. – ISSN 1812-8696
1280821
  Даннинг Ч. Террор как средство возмездия и наказания во время Смуты в России (1604-1607 гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 34-42. – ISSN 0869-5687
1280822
  Токарева В. Террор любовью : [ повесть и рассказы ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-17-038506-5
1280823
  Токарева В.С. Террор любовью : [повесть и рассказы] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2012. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-073859-5
1280824
  Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние / К.А. Капитонов. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 525, [3] с. – Библиогр.: с. 520-521. – (Воюющая страна ) ( Gaudeamus). – ISBN 5-17-036137-8
1280825
  Плехов В.Н. Террор. Попытка осмысления артефакта Земной цивилизации (Опыт историософского исследования) / В.Н. Плехов. – Киев : ДЕМИД. – ISBN 966-7196-10-1
Т.1. – 2004. – 422с
1280826
  Замковой В.И. Терроризм - глобальная проблема современности / В.И. Замковой, М.З. Ильчиков; Институт международного права и экономики. – Москва, 1996. – 80 с. – ISBN 5-88774-010-8
1280827
  Шрагин В.О. Терроризм - государственная политика США / В.О. Шрагин. – М., 1984. – 207с.
1280828
  Емельянов В.П. Терроризм - как явление и как состав преступления / В.П. Емельянов; Науч-исследовательский ин-тут. – Харків : Право, 1999. – 272c. – ISBN 966-7146-23-5
1280829
  Харис Манос Терроризм - любимое детище ЦРУ. / Харис Манос. – М., 1984. – 95с.
1280830
  Тепер Ефим Маркович Терроризм - орудие империализма : Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1983. – 31с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 81)
1280831
  Антипенко В.Ф. Терроризм : кримінологічна та кримінально правова характеристика / В.Ф. Антипенко; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Киев : НБУВ, 1999. – 60с. – ISBN 966-7183-52-8
1280832
  Степанова Е. Терроризм : проблемы определения и функционально-идеологическая типология // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-32. – ISSN 0131-2227
1280833
  Кассис В.Б. Терроризм без маски / Вадим Кассис, Леонид Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
1280834
  Петухов В.Б. Терроризм в информационно-семиотическом и мифологическом контексте // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-101. – ISSN 0869-0499
1280835
  Нелина О.В. Терроризм в Колумбии : актеры и спонсоры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-41. – ISSN 044-748Х
1280836
  Пузырев Д. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-68. – ISSN 0131-2227
1280837
  Пузырев Д.А. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: с. 63-67. – ISSN 0131-2227
1280838
  Раевский А.Е. Терроризм в Японии: историческая и психологическая перспектива // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 53-68. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1280839
  Дэвис Ли Терроризм и насилие / Дэвис Ли. – Смоленск : Русич, 1998. – 496с. – (Энциклопедия обо всем). – ISBN 5885908532, 0816020353
1280840
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования : Уголовно-правовое исследование / В.П. Емельянов; Научно-исследовательский ин-тут изучения проблем преступности. Академия правових наук Украины. – Москва : Nota Bene, 2000. – 320с. – ISBN 5-8188-0032-6
1280841
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности / В.П. Емельянов. – Харьков : Рубикон, 1997. – 176с. – ISBN 966715212
1280842
  Сергеев В.М. Терроризм и проблемы Страны Басков // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 173-176. – ISSN 0321-2017
1280843
  Панова Н.Ю. Терроризм и террор в России ХІХ века: понятие и сущность // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.4-6
1280844
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0013-8
Кн. 1 : Из истории басков. – 2004. – 382, [2] с. – Тит. л., аннот. парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1280845
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0014-6
Кн. 2 : Терроризм сегодня. – 2004. – 414, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 384-413 и в подстроч. примеч.
1280846
  Верезгова И.В. Терроризм как многогранное общественное явление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 89-91. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1280847
  Красиков В.И. Терроризм как объккт междисциплинарного анализа // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2006. – № 4. – С. 43-45. – ISSN 1606-6251
1280848
  Варфоломеев А.А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 23-32. – ISSN 0042-8744
1280849
  Моджорян Л.А. Терроризм на море / Л.А. Моджорян. – М, 1991. – 166с.
1280850
  Маймистова И.В. Терроризм на море и пиратство: разграничение понятий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 153-159. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1280851
  Большаков В.В. Терроризм по-американски / В.В. Большаков. – М, 1983. – 150с.
1280852
  Миронова Д. Терроризм, антитеррористическое законодательство и основные права и свободы граждан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.48-57. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1280853
  Иванов А.И. Терроризм: политика, практика, идеология. / А.И. Иванов, В.Г. Иванов. – М., 1983. – 40с.
1280854
  Моджорян Л.А. Терроризм: правда и вымысел / Л.А. Моджорян. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
1280855
  Гийу Я. Террорист-демократ / Я. Гийу. – М., 1993. – 352с.
1280856
  Альтов Семен Террорист : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 94-95 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1280857
  Апдайк Д. Террорист : роман / Джон Апдайк ; пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 319, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-052336-8


  У американского терроризма - почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем квартале юноши, в чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и ирландской крови... Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду молодежных банд... Лицо ее друга, ...
1280858
  Конн В. Террорист СПИДа / В. Конн. – М., 1989. – 15с.
1280859
  Филин Н.А. Террористическая деятельность радикальной оппозиции в Иране (1998-2008) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-124. – ISSN 0869-1908
1280860
  Синай Д. Террористические угрозы против России и ответные контр-террористические меры // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 103-110. – ISSN 1812-1101
1280861
  Гиленсен В.М. Террористческий военно-полицейский аппарат германского империализма ( 1933-1945) ( историко-правовое исследование) / Гиленсен В.М. – Москва, 1977. – 37 л.
1280862
  Вале П. Террористы / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 333с.
1280863
  Вале П. Террористы = Terroristerna / Пер Вале, Май Шеваль ; [пер. с швед. Л. Ждановой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 477, [3] с. – (Misterium). – ISBN 978-5-699-64939-6
1280864
  Лонге Ж. Террористы и охранка / Ж. Лонге, Г. Зильбер. – М, 1924. – 215с.
1280865
  Антипенко В.Ф. Терророгенные характеристики противоречий между развитыми и развивающимися странами // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1280866
  Алексеев В.И. Терсинцев / В.И. Алексеев. – Москва, 1990. – 373с.
1280867
  Баранов А.Н. Терская коловерть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе, 1977. – 359с.
1280868
  Баранов А.Н. Терская коловерть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе
2. – 1984. – 400с.
1280869
  Негодов Д.Г. Терская партийная организация в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства округа (1927-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Негодов Д.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1280870
  Заседателева Л.Б. Терские казаки : (середина XVI - начало XX в.). Историко-этнографические очерки / Л.Б. Заседателева. – Москва : МГУ, 1974. – 421, [3] с.
1280871
  Заседателева Л.Б. Терские казаки во второй половине XVI - начале ХХ вв. (Ист.-этногр. очерки) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 576 / Заседателева Л.Б. ; МГУ , Ист. фак-т , Кафедра этнографии. – Москва, 1969. – 17 с.
1280872
  Лукаш О.І. Терські козаки в історії Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-1567-34-3
1280873
   Тертишніков В.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 308-309. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Тертишнікова Володимира Івановича з ювілеєм.
1280874
  Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим / П.Ф. Преображенский. – Москва, 1926. – 204с.
1280875
  Алєксандрова О.В. Тертулліан Квінт Септімій Флоренс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 290-292. – ISBN 966-316-069-1
1280876
  Дубинский И.В. Тертый калач : Повесть, рассказы, воспоминания / И.В. Дубинский. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 317с.
1280877
  Жур П.В. Тертя зустріч / П.В. Жур. – К., 1970. – 307с.
1280878
  Скублевський Є.М. Тертя корисне та шкідливе / Є.М. Скублевський. – Київ, 1931. – 64 с.
1280879
  Островский Я. Терциары и католическая контрреволюция / Я. Островский. – М., 1930. – 45с.
1280880
  Корнус Анатолій Терціаризація економіки регіональних соціогеосистем України // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 94-102 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
1280881
  Шикера С. Теряевы : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 129-132. – ISSN 0130-7673
1280882
  Ломазов А.У. Терять и находить / А.У. Ломазов. – К., 1970. – 142с.
1280883
  Набиева Комила Теряя почву под ногами. Площади плодородных земель сокращаются // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
1280884
   Терья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1280885
  Алядин Ш. Теселли / Ш. Алядин. – Москва, 1985. – 366 с.
1280886
   Тесизы Всесоюзной конференции по организиции неврологической и психиатрической помощи детям.. – М., 1980. – 252с.
1280887
  Губанов П.П. Тесинец / П.П. Губанов. – Л, 1984. – 230с.
1280888
  Мошиашвили Светлана Аркадьевна Тескстообразующие функции фразеологической конфигурации в сверхфразовом единстве (на материале глогольных фразеологических единиц английского языка, характеризующих объект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мошиашвили Светлана Аркадьевна; Моск. гос. пед. ин. иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1280889
  Лондон Д. Тесманові черепахи / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 199с.
1280890
  Мухтар А. Тесна пустыня : повесть / А. Мухтар. – Москва : Советский писатель, 1978. – 200 с.
1280891
  Драников А.Э. Теснее связь ученых с производством / А.Э. Драников. – М., 1962. – 28с.
1280892
  Диас Х. Теснее сплотить ряды народного фронта, разгромить мятежников и интервентов. Речи на пленуме ЦК компартии Испании 13 ноября 1937 г. / Х. Диас. – М., 1938. – 32с.
1280893
  Хаиндрава Л. Тесны врата твои... : Роман. Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1985. – 342с.
1280894
   Тесные двойные звездные системы и их эволюция : труды Всесоюзной науч. конференции (Москва, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 211 с.
1280895
  Шульберг А.М. Тесные двойные звездные системы с шаровыми компонентами / А.М. Шульберг. – Москва : Наука, 1971. – 248 с.
1280896
  Попов М.В. Тесные двойные системы и вопросы звездной эволюции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1968. – 5л.
1280897
  Кіт Л. Тест-методами по токсикантах ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На хімічному факультеті КНУ групою науковців під керівництвом проф .кафедри аналітичної хімії О.А. Запорожець розроблені експрес-методики визначення вмісту токсикантів у природному середовищі.
1280898
  Кушка Н.Х. Тест "Пожежа в домі" / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-41 : рис.
1280899
  Товма Е.Л. Тест в обучающей функции при работе с лексикой для чтения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Товма Е.Л.; Москов. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 21л.
1280900
   Тест загальної навчальної компетентності апробовано в університеті імені Тараса Шевченка // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 17


  Київський національний університет відгукнувся на пропозицію УЦОЯО щодо проведення експерименту із запровадження тесту загальної навчальної компетентності.
1280901
  Ляшенко О.І. Тест загальної навчальної компетентності як складова зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів. / О.І. Ляшенко, С.А. Раков, М. Зелман // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – Т. 3-10.
1280902
   Тест здібностей SAT: американська історія (За матеріалами публікації в Інтернеті) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 85-87.
1280903
   Тест здібностей SweSAT: досвід Швеції у використанні тесту здібностей при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 81-84.
1280904
   Тест інтелектуальної пам"яті: думки студентів щодо "Київської філософської школи" 1960-1980-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло хх сторіччя. – С. 10-15. – ISSN 0235-7941


  У листопаді-грудні 2014 р. було проведено анкетне опитування студентів-магістрів другого року навчання в КНУ імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії та Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Опитування проводилося ...
1280905
  Кожухар А. Тест на вживание // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 16-17. – ISSN 1563-6755


  Преследуя такую благородную цель, как борьба с преступностью, в том числе и в киберпространстве, государство должно помнить о трех элементах теста Евросуда на вмешательство.
1280906
  Гужва В. Тест на державність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5
1280907
  Грабовська О. Тест на довіру. 12 листопада юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка обирав декана // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Єдиним претендентом на посаду декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка в 2015 р. був декан попередньої каденції Іван Гриценко. Свої думки щодо виборів декана й факультетських проблем висловили М. Іншина, Т. Трубчанінова, В. Бевзенко, О. ...
1280908
  Сірук М. Тест на дружність / М. Сірук, А. Гетьманчук, Я. Пєкло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 3


  Чому президент Анджей Дуда не запросив Порошенка на саміт Міжмор"я з участю Трампа.
1280909
  Сокирко О. Тест на зрілість нації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  До 300-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика
1280910
  Рабінович С.П. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти / С.П. Рабінович, О.З. Панкевич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 97-107. – ISSN 1026-9932
1280911
  Заблоцький В. Тест на офіцерську честь // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 22-27


  Анексія Криму роійськими військами.
1280912
  Панченко В. Тест на патріотизм : Михайло Максимович - забутий аристократ духу / Володимир Панченко // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
1280913
  Панченко В. Тест на патріотизм: Михайло Максимович - забутий аристократ духу // Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 158-165. – ISBN 978-617-10-0110-7
1280914
  Черевко А. Тест на політичну зрілість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  У Києві і по всій Україні відзначили 70-річчя створення УПА.
1280915
  Коваленко О. Тест перевіряє знання.(Розгортається підготовка шодо впровадження тестування з іноземних мов) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-8.
1280916
  Басова Л.В. Тест по географии : методика и опыт. Готовимся к ЕГЭ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 49-51. – ISSN 0016-7207
1280917
  Наточій А. Тест черенковського детектора для вимірювання потоку протонів з використанням телескопу космічних променів в Орсе / А. Наточій, О. Безшийко, Голінка-Безшийко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 100
1280918
  Лекавичене Р. Тест эмоционального интеллекта EI-DARL / Р. Лекавичене, Д. Антинене // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 1. – С. 133-146. – ISSN 0042-8841
1280919
  Олійник М.М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання : Навчальний посібник зі спецкурсу / М.М. Олійник, Ю.А. Романенко; МОНУ; ДНУ. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 84с.
1280920
  Мом Алин Тестаччо: там, где родилась легенда : Футбол // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1280921
   Тестер линий связи ЭВМ РДР-9. – Ереван, 1973. – 7с.
1280922
  Соболевский А.Г. Тестеры и авометры / А.Г. Соболевский. – М - Л, 1963. – 40с.
1280923
  Задесенець М.П. Тести в педпроцесі / М.П. Задесенець. – Х., 1930. – 152с.
1280924
  Матюшкіна Т.П. Тести для вчителів зарубіжної літератури з історії, теорії та методики викладання зарубіжної літератури та тести для самоперевірки з теми "Новітні технології навчання" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-35
1280925
  Поваляєва В.М. Тести до дня цив. оборони в школі, присвячені 24-ій річниці Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-9
1280926
  Решетник П.М. Тести досягнень // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С101-105
1280927
  Петренко Г.А. Тести з основ безпеки життєдіяльності для 11 класів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48 : фото
1280928
   Тести з практичної граматики французької мови : Діїслово. – Київ, 1997. – 54с
1280929
  Макарець М.В. Тести з фізики для Дюймовочки / М.В. Макарець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)
1280930
  Омельчук Сергій Тести закритої і відкритої форми. 8 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
1280931
  Каленюк І.С. Тести та контрольні запитання до курсу "Основи економічної теорії " / І.С. Каленюк, А.В. Шегда. – Київ : Знання, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-19-Х
1280932
  Голубєва Н.В. Тести як одна з форм контролю знань / Н.В. Голубєва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 186-196. – ISBN 966-7352-66-8
1280933
  Куликова З.М. Тести як складова поточного контролю знань студентів з української літератури в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 72-77. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1280934
   Тести. Физика. – Київ, 1993. – с.
1280935
   Тести. Фізика. – Київ, 1993. – с.
1280936
   Тести. Хімія. – Київ, 1993. – 94 с.
1280937
   Тести: "Конституція України". – Київ, 1996. – 47 с.
1280938
   Тести: англійська мова. – К, 1993. – 30с.
1280939
   Тести: історія. – К, 1993. – 63с.
1280940
   Тести: українська література. – К, 1993. – 59с.
1280941
  Вербицкий А.А. Тестирование в образовании: проблемы и перспективы / А.А. Вербицкий, Е.Е. Креславская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена острой проблеме — тестовой диагностике качества образования. Приводится краткая историческая справка развития этого средства диагностики в мире и в России; дается анализ современного состояния педагогического тестирования, его ...
1280942
  Гогичаишвили Г.П. Тестирование гидромеханической прогностической модели эрозии почв в условиях Грузии / Г.П. Гогичаишвили, Д.Р. Кирвалидзе, О.Л. Горджомеладзе // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1107-1112 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1280943
  Белошапка В.А. Тестирование дизайна управленческой работы и международная конкурентноспособность предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1280944
  Чмыхова Е.В. Тестирование знаний студентов и методологические проблемы использования его результатов / Е.В. Чмыхова, А.Т. Терехин // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статья посвящена вопросам аттестационного тестирования студентов и возможным методологическим недостаткам такого способа контроля качества образования. Особое внимание уделено процедуре отложенного тестирования, которая раскрывается через позиции ...
1280945
  Стивенс Род Тестирование и отладка программ на Visual Basic = Bug proofing visual basic A Guide to error handling and preventation / Стивенс Род; Пер.с англ. – Москва : ДМК Пресс, 2001. – 384с. – (Для программистов). – ISBN 5-94074-052-9
1280946
  Пинчук Л.Н. Тестирование иноязычных речевых умений как один из єффективных методов контроля в условиях кредитно-модульной системы // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 97-102. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
1280947
  Михеев С.А. Тестирование как инструмент изучения гуманитарных дисциплин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 97-103. – ISSN 1811-0916


  В статье проведен анализ существующих тестов (из области социологии) на предмет их педагогического потенциала и соответствия основным принципам тестирования. Отражены особенности тестовых технологий, используемых на практике. Раскрыты основные ...
1280948
  Мышко С.А. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки академических способностей в системе образования США / С.А. Мышко. – Москва, 1980. – 52с.
1280949
  Штоян Р.Б. Тестирование как способ реализации проблемного обучения на уроках русского языка // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 31-38. – ISSN 0131-615X
1280950
  Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка / Л.В. Банкевич. – М, 1981. – 112с.
1280951
  Хоменко И. Тестирование моделей прогнозирования вероятности банкротства транснациональных компаний в преддверии мирового финансового кризиса (на примере General Motors) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 15-23
1280952
  Луцык В.И. Тестирование на занятиях по общей и неорганической химии. / В.И. Луцык; Мохосоев М.В. – К., 1977. – 88с.
1280953
   Тестирование по иностранным языкам в США. – М, 1970. – 56с.
1280954
   Тестирование при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. – Воронеж, 1972. – 287с.
1280955
  Липаев В.В. Тестирование программ / В.В. Липаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 293 с.
1280956
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по положительным характерным чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 39 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 38
1280957
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по характерным его чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 75 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 74
1280958
   Тестова перевірка знань учнів. – К, 1973. – 168с.
1280959
  Квасова О.Г. Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 3 (79). – С. 38-44. – ISSN 1817-8510
1280960
  Убар Р. Тестовая диагностика цифровых устройств / Р. Убар. – Таллин
1. – 1980. – 114с.
1280961
  Приходько Алла Тестове оцінювання на уроках історії : [на прикладах теми "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV - XV ст.) з курсу історії України (7 кл.)] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Чого чекає сьогодні суспільство від загальноосвітньої школи? Яким має бути її випускник? І чи переповнений він відчуттям щастя і гордості від того, що є власником багажу, який виніс з собою, полишаючи назавжди стіни рідної школи? Чи готовий до ...
1280962
  Гільберг Тетяна Тестовий контроль з географії: переваги й недоліки : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
1280963
  Костюк Тестовий контроль знань - плюси і мінуси / Костюк, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 3 (86) : травень - червень. – С. 93-97
1280964
  Танько Т.П. Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 14-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1280965
  Кожем"яченко О.М. Тестовий контроль знань учнів до розділу "Планета людей" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 17-22. – Бібліогр.: 19 назв.
1280966
  Безверха В.Є. Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Дис... кандидата педагогічнихнаук: 13.00.01 / Безверха В. Є.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1280967
  Безверха Вікторія Євгенівна Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Безверха Вікторія Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1280968
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова) / Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. – Київ : Ленвіт, 1997. – 92 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. зазнач. номер вип. серії: 5. – Бібліогр.: с. 86-90. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 3 (5) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1280969
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок читання (англійська мова) / С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Метьолкіна. – Київ : Ленвіт, 1997. – 88 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. -. – Бібліогр.: с. 87. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 4 (6) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1280970
  Рябовол Н. Тестовий контроль навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 50-52


  Висвітлено наукові підходи до поняття "тест" як засобу об"єктивного оцінювання якості знань студентів, визначено його переваги під час оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору.
1280971
  Черняк О.П. Тестовий контроль та доцільність його використання на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 124-126. – ISSN 1729-360Х
1280972
  Малецька І.В. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 104-107. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1280973
  Коваль С.М. Тестовий контроль як засіб оцінювання якості освіти та метод відбору абітурієнтів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 92-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
1280974
  Гавриліна О.І. Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О.І. Гавриліна, О.Ю. Дещенко // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 30-36
1280975
  Опришкіна М.І. Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Опришкіна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1280976
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою / С.Ю. Ніколаєва, В.М. Тітова. – Київ : Ленвіт, 1998. – 80с. – ISBN 966-7043-02-9
1280977
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою : Для підготовки до випускних та вступних іспитів / С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук; За ред.В.Д.Ужченка. – Київ : Ленвіт. – ISBN 966-7043-02-9
Ч.4. – 1999. – 72с.
1280978
  Снігир Т. Тестові завдання для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36
1280979
  Месевря Ольга Тестові завдання для тематичного оцінювання : 9 класс // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1280980
  Асадчих О.В. Тестові завдання до курсу "Методика навчання іноземних мов" : (для студентів-сходознавців) : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (за спеціальністю "Викладач східної мови та літератури ") / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 269, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-489-105-6
1280981
  Бєй Л.Б. Тестові завдання до навчального комплексу з української мови / Л.Б. Бєй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 91, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-623-797-5
1280982
  Ободовська Наталія Тестові завдання до теми "Творчість Михайла Коцюбинського" / склала Н. Ободовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17. – ISSN 0130-5263
1280983
  Шпак Н.А. Тестові завдання з англійської мови / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 80с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1280984
   Тестові завдання з вищої математики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.І. Гургула [ та ін. ] ; за ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 737с. – ISBN 978-966-694-082-0
1280985
  мамчич Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 66-77. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури національного зовнішнього незалежного оцінювання. З’ясовано їхню кількість, тематику та причини складності таких завдань; накреслено шляхи ...
1280986
  Яблонська Ольга Тестові завдання з курсу " Історія української літератури першої половини ХІХ ст." / Яблонська Ольга; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44с.
1280987
  Харченко Н.П. Тестові завдання з курсу "Атомна фізика" / Н.П. Харченко, С.Б. Полозов С.Б.; КНУТШ. – Київ : Академдрук, 2007. – 70с. – .(доп. карт.фз.)
1280988
  Бондаренко Наталія Тестові завдання з курсу "Загальна географія" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-19
1280989
   Тестові завдання з математики (робочий зошит) : Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 136с. – ISBN 966-392-082-3
1280990
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання з німецької мови : Навч. посібник для випускників середньої школи та абітурієнтів / Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. – Київ : Освіта, 1998. – 176с. – ISBN 966-04-0293-7
1280991
   Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української мови : з орфоепічним коментарем / М.Л. Микитин-Дружинець [та ін.] ; за ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-190-181-9
1280992
  Косьмій О.М. Тестові завдання з політології : навч.-метод. посібник / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-187
1280993
  Снігир Т. Тестові завдання з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36
1280994
  Петреченко С.В. Тестові завдання з української мови та літератури 10-11 класи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 65-84
1280995
  Бойчук Тетяна Тестові завдання з фразеології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1280996
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64.
1280997
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64
1280998
  Омельчуке С. Тестові завдання із синтаксису складних речень за 12 бальною системою оцінювання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.80-84
1280999
   Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-966-694-150-6
1281000
  Науменко С.О. Тестові завдання у тестах TIMSS як інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6 класу з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 3-7 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,