Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1280001
  Давидова Н.О. "Регулювання", "охорона", "захист": співвідношення понять на прикладі особистих немайнових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-36
1280002
  Тадевосян А.М. Регламент Верховного Совета союзной республики (на материалах Армянской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тадевосян А.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1972. – 21л.
1280003
   Регламент Верховної Ради України. – Київ, 1994. – 194 с.
1280004
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 133с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-161-6
1280005
   Регламент Верховної Ради України : Офіційне видання. За станом на 21 квітня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 140 с. – ISBN 966-611-296-5


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1280006
   Регламент Верховної Ради України : За станом на 10 травня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 144с. – Шифр дубл.34Регл.(доп.юр.). – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-383-X


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1280007
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 240с. – ISBN 966-611-526-6


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1280008
   Регламент Верховної Ради України. – Київ : Скіф, 2007. – 164с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-25-1


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1280009
   Регламент Верховної Ради України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1280010
  Мамаев В.А. Регламент Конгреса США / В.А. Мамаев. – М., 1962. – 174с.
1280011
   Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України : Затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати Українивід 17 квітня 2007 р. протокол № 8 (1) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 461-483. – ISSN 0132-1331
1280012
  Карман Я. Регламент Ради ЄС № 1259/2010 від 20 грудня 2010 року про право, що застосовується до розлучень та правової сепарації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 206-209
1280013
  Старовойтов Н.Г. Регламент Совета и его исполкома / Н.Г. Старовойтов. – М., 1982. – 96с.
1280014
   Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – М., 1990. – 112с.
1280015
   Регламент, или Устав духовной коллегии [Духовный регламент] / [Сост. Феофан (Прокопович)]. – [Напеч. 9-м тиснением]. – [Москва] : [Синодальная тип.], 1776. – 1 тит. л., [6], 1-139, 1-13 = 159 л. – Вых. дан. в конце текста


  закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви). Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон, ...
1280016
  Круковець О.В. Регламентатори перебудови / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
1280017
  Васильева Т. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: современные тенденции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 54-66. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются причины и условия предоставления двойного гражданства в европейских странах, современные тенденции и правовые коллизии в данной сфере правового регулирования. По мнению автора, вопрос о множественном гражданстве носит во многом ...
1280018
  Файгер А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 4. – С. 33-40. – ISSN 1810-3081
1280019
  Коротун І.В. Регламентація архітектурної та містобудівної діяльності в буферних зонах об"єктів всесвітньої куоьтурної спадщини ЮНЕСКО: задачі і методи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 81-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1280020
  Мовчан Р.О. Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин за Руською Правдою // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-617-616-069-4
1280021
  Іванюк І.А. Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 143-150. – ISSN 0320-9466
1280022
  Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 70-83. – ISSN 2664-9950
1280023
  Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 218-226. – ISSN 1993-0909
1280024
  Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1280025
  Соколова Н.Д. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині XVIII ст. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 10-14. – ISSN 2220-7481


  З"ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини II у Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти та виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. ...
1280026
  Мельничук А.І. Регламентація кримінальної відповідальності комбатантів у міжнародному гуманітарному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 1 (101). – С. 153-164. – ISSN 2524-0323
1280027
  Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 54-60


  "...За новим КПК України".
1280028
  Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 59-62
1280029
  Максимюк А. Регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-90
1280030
  Татаров О.Ю. Регламентація початку досудового провадження у контексті законопроектних новел // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2571-07-3
1280031
  Хоббі Ю.С. Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 72-78. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1280032
  Мігоряну С.Д. Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 43-48. – (Правознавство ; Вип.306)
1280033
  Колодій О. Регламентація правового статусу народів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 183-189. – ISSN 2306-9082
1280034
  Пилипенко О.І. Регламентація правового статусу посадових осіб у забезпеченні економічної безпеки підприємства // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-1853
1280035
  Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 78-84. – (Юридична ; Вип. 1)
1280036
  Благодир А. Регламентація процесуального порядку примусового отримання зразків для експертного дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 126-129.
1280037
  Кириченко С.А. Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації : Лекція 3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач; МДГУ ім. П. Могили; За ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 84с. – (Авторська лекція ; Вип.6). – ISSN 1819-6284
1280038
  Лич В.М. Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства / В.М. Лич, Т.М. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 58-64
1280039
  Слюсар М. Регламентація роботи офіційного сайту Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / М. Слюсар, В. Коцюба // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 10-22. – ISSN 1029-7200
1280040
  Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах / І.В. Кириленко, О.П. Голота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-97. – БІбліогр.: С. 97. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також її вплив на реформування української армії. In the article a modern normative-legal base which regulates ...
1280041
  Каракасіді О. Регламентація та реалізація перегляду судових рішень у світлі міжнародних стандартів судочинства / О. Каракасіді, А. Зінченко, А. Гаврилюк // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 51-64. – ISBN 978-617-7768-34-9
1280042
  Завтур Д. Регламентація тимчасового ввезення товарів - запорука успішного здійсненя зовнішньоекономічної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.83-88. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1280043
  Гуменюк Ю.С. Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин у контексті його правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 122-129
1280044
  Казак Р.А. Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 - 1970 роки) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 47-55. – ISSN 2224-9281
1280045
  Писаренко Б.А. Регламентна система управління продуктивністю праці / Б.А. Писаренко, Н.Б. Проценко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 113-116. – ISSN 1729-7206
1280046
   Регламентне право України. – Львів : Ліга-Прес. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-397-035-9
Том 1, 2. – 2006. – 456с. – Том 1: Регламентне право України: актуальні питання розвитку. Том 2: Хрестоматія
1280047
  Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1280048
  Кузнецова С. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-31
1280049
  Крашенинников Е.А. Регламетация защиты гражданских прав в проекте гражданского Кодекса Российской Федерации / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1993. – 30с.
1280050
  Пичугин Алексей Васильевич Реглуяция пентозного пути и его Взаимодействие с энергетическим метаболизмом в эритроцитах человека : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Пичугин Алексей Васильевич; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – Пущино, 1981. – 24л.
1280051
  Клапків Ю. Регрес чи суброгація, що має місце в страхуванні? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
1280052
  Чумак М. Регресивність впливу радянського вектору на траєкторію освітнього поступу першої половини XX століття // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 145-151. – ISSN 2706-6258
1280053
  Ушкаренко В.О. Регресійна модель урожайності кукурудзи цукрової залежно від агротехнології в зрошуваних умовах сухого степу України / В.О. Ушкаренко, П.В. Лиховид // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 2310-046X
1280054
  Парновський О. Регресійне моделювання космічної погоди / О. Парновський, І. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-27. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Створено феноменологічні моделі взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони забезпечують прогнозування Dst-індексу з використанням даних космічних апаратів та наземних станцій. Метод поєднує переваги емпіричного та статистичного підходів. ...
1280055
  Демченко К.І. Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 183-189. – ISSN 2222-4459
1280056
  Мойсеєнко Ірина Павлівна Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / Мойсеєнко Ірина Павлівна, Демчишин Марія Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті описано об"єкти та методи аналізу результатів діяльності банків. Представлено регресійні моделі аналіізу, які відображають залежність прибутковості від використання інтелектуального потенціалу. Здійснено факторний аналіз результатів діяльності ...
1280057
   Регресійний аналіз сейсмічних і геофізичних параметрів та його застосування для дослідження сейсмічності Закарпатського регіону / М. Хом"як, Д. Малицький, О. Асташкіна, М. Махніцький, С. Кравець, А. Микита, О. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-53. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1280058
  Мірошниченко В.О. Регресійний аналіз сумішей зі змінними концентраціями : дис. ... д-ра філософії : 112 / Мірошниченко Віталій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 138 арк. – Бібліогр.: арк. 129-138
1280059
  Ковпак Е.О. Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України / Е.О. Ковпак, В.Г. Михайленко, О.В. Масленнікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1280060
  Скиба О.О. Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 63-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1280061
  Турко Р.Ф. Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 221-226. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280062
  Майборода Р.Є. Регресія: лінійні моделі : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за спеціальностями "Математика", "Статистика" / Р.Є Майборода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296с. – ISBN 966-594-966-7
1280063
  Демор, Массар, Фандерфельде Регрессивная эволюция в биологии и социологии : пер. с фр. / Демор, Массар и Фандерфельде ; Под ред. Д. Хоропчевского и В. Фаусека. – Санкт-Петербург : Склад изд. О.Н. Поповой, 1898. – [2], VI, 263 с. : ил.


  Авт.: Массар, Жан, Вандервельде, Эмиль (1866-1938) Ред. : Коропчевский, Дмитрий Андреевич (1842-1903) Фаусек, Виктор Андреевич (1861-1910)
1280064
  Махотин А. Регрессивные черты в строении самок пяденицы-обдирало (Erannis defoliaria CI.) и зимней пяденицы (Operophthera brumata L.) / А. Махотин, 1940. – С. 367-369
1280065
  Кутимская М.А. Регрессионная модель индексов рассеянных отражений / М.А. Кутимская, Т.В. Гудкова. – Иркутск, 1987. – 192с.
1280066
   Регрессионніе модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы / Н.Н. Куссуль, А.В. Колотий, С.В. Яцков, Т.В. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 94-101. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
1280067
  Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений / С.Г. Валеев. – Москва, 1991. – 269с.
1280068
  Холод Н.И. Регрессионное планирование сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1976. – 64с.
1280069
  Ильин Ю.П. Регрессионные зависимости среднегодовых показателей гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 58-62 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1280070
   Регрессионные эксперименты. – М., 1977. – 230с.
1280071
  Живописцев Ф.А. Регрессионный анализ в экспериментальной физике / Ф.А. Живописцев, В.А. Иванов. – Москва : МГУ, 1995. – 208 с. – ISBN 5211030877
1280072
  Петрович М.Л. Регрессионный анализ и его математическое обеспечение на ЕС ЭВМ / М.Л. Петрович. – Москва, 1982. – 199 с.
1280073
   Регрессионный анализ качества сталей и сплавов. – М., 1976. – 223с.
1280074
  Надутый В.П. Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды / В.П. Надутый, П.В. Левченко, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 153-160 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1280075
  Древин Е.А. Регрессионный подход к построению карты пьезоизогипс в условиях Украинского щита (на примере Приазовского массива) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 86-88. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 8)
1280076
  Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Алберт ; пер. с англ. Р.Ш. Липцера ; под ред. Я.З. Цыпкина. – Москва : Науна, 1977. – 224 с.
1280077
  Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями / Г.Н. Шевченко ; [ред. В.И. Егупов]. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1990. – 116, [4] с. – Библиогр.: с. 107-114
1280078
  Бару М.И. Регрессные обязательства в трудовом праве / М.И. Бару. – Москва : Госюриздат, 1962. – 141 с.
1280079
  Змачинская М.И. Регрессные обязательства из договора поставки по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Змачинская М.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1280080
  Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями / И.Б. Новицкий. – М, 1952. – 184с.
1280081
  Станіц Б. Регтайми Лілії Пустовіт // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.64-67


  Модел"єр, здатна творити у сучасній світовій культурі.
1280082
  Боринец С.Я. Регулиpование pыночного хозяйства в стpанах Западной Евpопы / С.Я. Боринец; УкрНТИ, УкрИНТЭИ. – Киев, 1992. – 48с. – (Сер. Экономика ; Рыночная экономика: зарубежный опыт.)


  Рассмотpены необходимость и pоль pегулиpования pыночных отношений в стpанах Заподной Евpопы, а также его фоpмы и механизмы планиpования, поддеpжание конкуpенции, контpоль за ценами, финансово-кpединые pычаги.
1280083
  Осина А.Н. Регулирвоание роста и качественного состава КПСС в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Осина А.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1975. – 22л.
1280084
  Варфоломеев С.Д. Регулирвоание светом каталитической активности ферментов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Варфоломеев С.Д.; МГУ. Кафедра хим. кинетики и Межфакультетская лаборат. биорганической химии МГУ. – М., 1971. – 18л.
1280085
  Шадрин Л.Н. Регулирвоание свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Л.Н. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1280086
  Песоцкий В. Регулирование агрорисков в Украине // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 16-20.
1280087
  Веселовский Р.А. Регулирование адгезионной прочности полимеров / Веселовский Р.А. – Киев, 1988. – 174 с.
1280088
  Нижник С Н. Регулирование брачно семейных отношений на Руси в условиях язычества // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-34
1280089
  Павлов В.В. Регулирование валютных отношений современного капитализма / В.В. Павлов. – Москва, 1977. – 159с.
1280090
  Пышкин Б.А. Регулирование вдольберегового потока наносов / Б.А. Пышкин, Е.С. Цайтц, Ю.Н. Сокольников. – Киев : Наукова думка, 1972. – 136с.
1280091
  Григорян Лаврентий Артемович Регулирование взаимоотношений общества и природы в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григорян Лаврентий Артемович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 23л.
1280092
   Регулирование внешней среды растений. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 315с.
1280093
  Шагалов Г. Регулирование внешнеэкономических связей. / Г. Шагалов, В. Пресняков, И. Фаминский. – Москва : Инфра-М, 1997. – 201с. – (Экономико-правовое досье.). – ISBN 5-86225-352-1
1280094
  Кузнецов Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине / Н.В. Кузнецов. – К., 1998. – 217с.
1280095
  Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине (практическое пособие) / Н.В. Кузнецова. – Київ : Сплайн, 1998. – 220с. – ISBN 966-95329-6-5
1280096
  Диланян А.А. Регулирование внутреннего рынка, 1921-1923 гг. (историко-экономический аспект) / А.А. Диланян. – К., 1991. – 48с.
1280097
  Айдаров И.П. Регулирование водно-солевого и питательного режимов орошаемых земель / И.П. Айдаров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 292-299
1280098
  Шуравилин А.В. Регулирование водно-солевого режима почв Голодной степи. / А.В. Шуравилин. – М, 1989. – 189с.
1280099
  Потапов М.В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции / М.В. Потапов. – М.-Л., 1947. – 76с.
1280100
  Глекель Ф.Л. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно-активными веществами / Ф.Л. Глекель. – Ташкент, 1986. – 224с.
1280101
  Литвинов Б.А. Регулирование горения в мартеновских печах по информации о качестве сжигания топлива : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 198 / Литвинов Б.А. ; Днептропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 19 с.
1280102
   Регулирование государственной торговли. – М., 1963. – 400с.
1280103
   Регулирование государственной торговли в СССР. – 2-е перераб. и доп. изд. – М., 1973. – 303с.
1280104
  Баховкина Лидия Николаевна Регулирование государственных закупок сельскохозяйственных продуктов у колхозов и совхозов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Баховкина Лидия Николаевна; Ин-т гос. и права. – М., 1976. – л.
1280105
  Тер-Казарян Регулирование деятельности страховых компаний // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 93-96. – ISSN 1993-5560
1280106
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах СМ Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Будзилович И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1280107
  Будзилович И.С. Регулирование жилищных отношений в правовых актах Совета Министров УССР : Дис... канд. юрид.наук: / Будзилович И. С.; КИНХ, Каф-ра правовых дисципл. – К., 1971. – 235л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
1280108
  Альтшуль А.Х. Регулирование запасов подземных вод / А.Х. Альтшуль. – Москва : Колос, 1977. – 240с.
1280109
  Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-22 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1280110
  Бурджалов Ф.Э. Регулирование зароботной платы в рамках политики доходов (По материалам Великобритании) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурджалов Ф. Э.; Ин-т миров. экон. и междунар. отнош. АН СССР. – М., 1971. – 23л.
1280111
   Регулирование затрат на обеспечение качества промышленной продукции за рубежом. – М., 1975. – 65с.
1280112
  Леснов В.А. Регулирование и автоматизация турбин / В.А. Леснов. – М., 1980. – 232с.
1280113
  Веллер В.Н. Регулирование и защита паровых турбин / В.Н. Веллер. – Москва, 1985. – 101с.
1280114
   Регулирование и комплексное использование водных ресурсов. – Москва : Наука, 1987. – 156с.
1280115
  Погосян С.Н. Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р.Тисы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 35-38 : Рис.
1280116
   Регулирование и саморегулирование СМИ на постсоветском пространстве : материалы семинара Международной летней школы по медиаправу, Минск, 25 - 27 мая 2009 г. / ООН по вопросам образования, науки и техники ; [ сост.: Н.Н. Довнар ; фтогр.: Е.А. Афанасьевой, Е.А. Грутовой и др. ; под ред. Н.Н. Довнар ]. – Минск : БГУ, 2009. – 199 с. – ISBN 978-985-518-225-3
1280117
  Маслов Нифантий Иванович Регулирование и улучшение состава Коммунистической партии Узбекистана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маслов Нифантий Иванович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 15л.
1280118
  Грамп Е.А. Регулирование издержек поизводства при выполнении государственных заказов в промышленности США / Е.А. Грамп. – М, 1972. – 64с.
1280119
  Чигир В.Ф. Регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.Ф. Чигир. – Минск, 1982. – 79с.
1280120
  Меньшикова Е.П. Регулирование иностранных инвестиций в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 36-48. – ISSN 0321-2068
1280121
  Немова Л. Регулирование иностранных инвестицй в Канаде // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
1280122
   Регулирование института мирового соглашения в странах Западной Европы,США и Японии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.32-42. – ISSN 1812-3910
1280123
   Регулирование качества продукции средствами активного контроля. – М., 1973. – 476с.
1280124
  Топалова Л.Д. Регулирование коммерческой тайны в хозяйственном и гражданском кодексах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.63-76
1280125
  Дунай П. Регулирование контроля над вооружениями под эгидой ОБСЕ: есть ли лучший способ соблюдать требования? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 65-82. – ISSN 1812-1101


  "КБСЕ-ОБСЕ имеет большой опыт в контроле над конвенциональными вооружениями, как в плане ограничения и уменьшения вооружений, так и в плане ограничений на военную деятельность. Хотя последние два десятилетия после 1999 года не добавили что-либо ...
1280126
  Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском Союзе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С.152-176. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  Деятельность различных лоббистских организаций и групп интересов превратилась в постоянный и неотъемлемый элемент функционирования общеевропейских законодательных и исполнительных органов власти. В то же время эта деятельность не раз оказывалась ...
1280127
  Максимаджи М.И. Регулирование лоцманской деятельности в международном и национальном морском праве : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Максимаджи М.И. ; МГИМО, Каф. междунар. права. – Москва, 1967. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1280128
  Вдовина М.В. Регулирование межпоколенческого конфликта в семье // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 70-82. – Бібліогр.: с. 70-71. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1280129
  Кожевнский В.Б. Регулирование меры труда и меры потребления как функция советского общенародного государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Кожевнский В.Б.; МВ и ССО СССР.МГУ. – М, 1975. – 19л.
1280130
  Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов / В.С. Демченков. – Москва, 1975. – 88с.
1280131
  Сердюкова В.И. Регулирование местных бюджетов СССР (по матер. Белгородской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Сердюкова В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1280132
  Косарєва В.В. Регулирование миграционных процессов как функция современного государства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 297-303. – ISSN 2306-9082
1280133
  Рапопорт Н.Я. Регулирование надмолекулярной структуры и механических свойств изотактического полистирола : Автореф... Канд.хим.наук: / Рапопорт Н.Я.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – Москва, 1965. – 18л.
1280134
  Нижник В.В. Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапромида дисперсными наполнителями : Автореф... канд .хим.наук: / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1967. – 21л.
1280135
  Маркушевич Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1984. – 102 с.
1280136
  Шаткин А.Н. Регулирование напряжения подмагничиваемым трансформатором с индуктивностным контуром. : Автореф... канд.техн.наук: 230 / Шаткин А.Н.; КПИ. – К, 1968. – 32л.
1280137
  Мегалов В.А. Регулирование обмена веществ в растениях как способ понижения плодовитости колюще-сосущие вредители сельскохозяйственных культур / В.А. Мегалов, 1954. – С. 157-166
1280138
   Регулирование оплаты труда в условиях многообразия форм собственности. – М., 1991. – 144с.
1280139
  Грищенко Ю.И. Регулирование оптических параметров гелиоустройств воздействием окружающей среды / Ю.И. Грищенко; АН УССР. Институт проблем машиностроения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 204с. : Ил. 79 + Табл. 2. – Библ.: с.193-202 (207 назв.). – ISBN 5-12-009367-1
1280140
  Архимович А.З. Регулирование опылений у сахарной свеклы : Дис. ... д-ра биол. наук / Архимович А.З. ; Житомир. с.-х. ин-т. – Житомир : Житомирский сельск.-хоз. ин-т, 1939. – IX, 173 с., схемы, ил.
1280141
  Шамилов А.А. Регулирование оффшорного бизнеса международными организациями (на примере ОЭСР и ФАТФ) // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С. 406-416. – ISSN 1728-8878
1280142
  Железняк И.А. Регулирование паводочного стока / И.А. Железняк. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1-2. – 1965. – 327с.
1280143
  Переверзева С.А. Регулирование параметров расписания движения воздушных судов : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
1280144
  Щегляев А.В. Регулирование паровых турбин / А.В. Щегляев, С.Г. Смельницкий. – М-Л, 1962. – 256с.
1280145
  Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы. / Д.У. Кук. – М, 1970. – 520с.
1280146
  Баховер Дж. Регулирование по методу прямого энергетического бланса на электростанции Портленд / Баховер Дж. Виттен Д. ; пер. В.А. Панфилова ; под ред. В.Б. Рубина. – Москва : БТИ, 1965. – 20 с. – (Энергетика зарубежом)
1280147
   Регулирование поверхностных свойств минеральных дисперсий. – Ташкент, 1984. – 255с.
1280148
  Иойрыш А.И. Регулирование прав собственности на ядерные материалы в Российской Федерации / А.И. Иойрыш, В.А. Питель, Е.В. Артемова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 46-55. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1280149
   Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира : Сборник материалов, 2000. – 160с. – ISBN 966-7672-03-4
1280150
  Филипчук Е.В. Регулирование пространственного распределения энерговыделения в ядерном реакторе / Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко. – М
1. – 1978. – 88с.
1280151
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса полиоксиэтилена введением модифицирующих добавок. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К., 1985. – 16л.
1280152
  Баранова Анна Ивановна Регулирование процесса растворения полиоксиэлена внедрением модифицирующих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.16 / Баранова Анна Ивановна; КГУ. – К. – 6л.
1280153
  Баранова А.И. Регулирование процесса растворения полиэксиэтилена введения модифицирующих добавок. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Баранова А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.178-196
1280154
  Гинцбург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР / Л.Я. Гинцбург. – Москва, 1966. – 304с.
1280155
  Чемерицкий Л.К. Регулирование разниц в ценах на сырье / Л.К. Чемерицкий. – М, 1984. – 80с.
1280156
  Дудкин А.С. Регулирование режима донных наносов на двухотводных вододелителях ирригационных каналов : Автореф.дис. ...канд.техн.наук / Дудкин А.С. – Ташкент, 1951. – 11 с.
1280157
  Третиник В.Ю. Регулирование реологических свойств водных суспензий палыгорскита добавками полисахаридов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 111-112 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1280158
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 396с.
1280159
  Картвелишвили Н.А. Регулирование речного стока / Н.А. Картвелишвили. – Л., 1970. – 219с.
1280160
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока / Я.Ф. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1972. – 507с.
1280161
  Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока : Водохозяйственные расчёты / Я.Ф. Плешков. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 559с.
1280162
  Саваренский А.Д. Регулирование речного стока водохранилищами : ( методы расчетов) / А.Д. Саваренский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 236с.
1280163
  Ернеева Камяр Хайрулловна Регулирование роста и социального состава Коммунистической партии Украины (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ернеева Камяр Хайрулловна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 26л.
1280164
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фоменко А.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – Киев, 1960. – 293,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1280165
  Фоменко А.П. Регулирование роста и улучшение качественного состава Коммунистической партии Украины в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко А.П. ; КГУ. – Киев, 1961. – 20 с.
1280166
  Алтунин С.Т. Регулирование русел рек при водозаборе / С.Т. Алтунин. – Москва : Сельхозгиз, 1950. – 248 с., [3] л. черт. : ил., черт. – Библиогр.: с. 244-245
1280167
  Корбкин С.Н. Регулирование русл рек в мелиоративных целях / С.Н. Корбкин. – Москва : Колос, 1972. – 272 с.
1280168
  Щукина Т.А. Регулирование рынка музыкальной продукции в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 10 (478). – С. 83-923. – ISSN 0321-2068
1280169
  Голян В. Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 9-16. – ISSN 1810-3944
1280170
  Масленников А. Регулирование рынка энергетических деривативов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 0131-2227
1280171
  Боринец С.Я. Регулирование рыночного хозяйства в странах Западной Европы / С.Я. Боринец, А.А. Чухно. – Киев : УкрИНТЭИ, 1992. – 46, [2] с. – Библиогр.: с. 46-47 (16 назв.). – (Экономика : Обзорная информация : Рыночная экономика.: зарубежный опыт / Укр. ин-т науч.-техн. и экон. информ.). – ISBN 5-7778-0136-6
1280172
  Высоцкая Галина васильевна Регулирование свойств клеев на основе эпоксикучковых полимерных смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Высоцкая Галина васильевна; АН УССР, Ин-т химии выско-молекулярных соединений. – К., 1985. – 18л.
1280173
  Шадрин Н.Л. Регулирование свойств тампонажных растворов при цементировании скважин / Н.Л. Шадрин. – М., 1969. – 238с.
1280174
  Пахомова Н.В. Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 62-75. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1280175
  Безрук Н.А. Регулирование семейно-брачных отношений новым законодательством о браке и семье : (метод. разработка в помощь лектору) / Н.А. Безрук ; Моск. обл. орг. О-ва "Знание". – Москва, 1970. – 38 с.
1280176
  Калашников Г.О. Регулирование слияния коипаний по праву ЕС: вопросы контроля // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.25-32. – ISSN 1812-3910
1280177
  Глазырин И.Г. Регулирование состава КПСС в период строительства социализма / И.Г. Глазырин. – М, 1957. – 100с.
1280178
  Терехова Л.Я. Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933- июнь 1941 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терехова Л. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1280179
  Терехова Любовь Яковлевна Регулирование состава партийных организаций Украины в период борьбы за победу и упрочение социализма (1933 - июнь 1941 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Терехова Любовь Яковлевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 213л. – Бібліогр.:л.188-213
1280180
  Фридман В.Ш. Регулирование социалистическим государством меры труда и меры потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Фридман В.Ш.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1280181
  Руденко И.Ф. Регулирование структурно-механических свойств сырьевых цементных шламов : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Руденко И.Ф.; КПИ. – Киев, 1971. – 23л.
1280182
  Петров Петр Божичков Регулирование текучести рабочей силы в системе социального планирования на промышленных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Петров Петр Божичков;. – Москва, 1977. – л.
1280183
   Регулирование температуры грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств. – Якутск, 1983. – 123с.
1280184
   Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м / В.Д. Ашихмин, О.В. Плаксиенко, Р.А. Тишин, Н.А. Васильева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 47-56 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-1738
1280185
  Абубакирова Ш.Ж. Регулирование термической устойчивости полиметилметакрилата введением в полимеризующуюся систему замещенных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Абубакирова Ш.Ж.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
1280186
  Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. / Ф.И. Свищев. – Х., 1926. – 214с.
1280187
  Аллахвердиева М.А. Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 18-25. – ISSN 2222-0712
1280188
   Регулирование труда на атомных станциях в СССР. – М., 1988. – 152с.
1280189
  Богомолов В.А. Регулирование угла поворота лопастей гидротурбин по напору / В.А. Богомолов. – Киев : АН УССР, 1962. – 48 с. : ил.
1280190
  Долгих Д.Г. Регулирование уголовной ответственности за служебные преступления: исторический анализ российского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1280191
  Хорошилов Е.Е. Регулирование финансового сектора Канады и реформа надзора за рынком ценных бумаг // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 52-64. – ISSN 0321-2068


  Характеристика современной системы регулирования финансового сектора Канады. Особенности деятельности основных канадских федеральных и провинциальных регулирующих и надзорных органов. Анализ реформы надзора за рынком ценных бумаг.
1280192
  Никитина Н.И. Регулирование финансовых рынков в посткризисных условиях: рекомендации ведущих экономистов США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
1280193
   Регулирование хозяйственной деятельности в торговле. – М., 1984. – 263с.
1280194
  Трушицын Семен Семенович Регулирование цен на топливно-сырьевые товары в условиях интеграции стран "Общего рынка" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Трушицын Семен Семенович; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л.
1280195
  Шульц М.А. Регулирование энергетических ядерных реакторов / М.А. Шульц. – М., 1957. – 460с.
1280196
  Иванов В.А. Регулирование энергоблоков / В.А. Иванов. – Ленинград, 1982. – 311 с.
1280197
   Регулирование, динамика и гидравлика быстрых реакторов : обзор по матер. Междунар. конф. по АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, Лондон, 11-14 марта 1974 г. – Москва : Атомиздат, 1976. – 31, [1] c. – Библиогр.: с. 30
1280198
  Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старение / В.В. Фролькис. – Ленинград, 1970. – 432с.
1280199
  Халевинская Е. Регулированике международной торговли сырьевыми товарами // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-98. – ISSN 0130-9625
1280200
  Куманин В.В. Регулировка и запуск летающих моделей / В.В. Куманин. – М., 1959. – 104с.
1280201
  Месяцев П.П. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва-Ленинград, 1960. – 208 с.
1280202
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер, В.Д. Малинский, Л.Я. Теплицкий. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 304 с.
1280203
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва, 1978. – 382 с.
1280204
   Регулировка и испытания многоканальной измерительной аппаратуры для ядерной физики. – Москва
6. – 1963. – 180 с.
1280205
  Ошер Д.Н. Регулировка и испытания радиоаппаратуры / Д.Н. Ошер. – Москва : Высшая школа, 1968. – 288 с.
1280206
  Новодворец Л.А. Регулировка и настройка магнитных пускателей переменного тока / Л.А. Новодворец. – Москва, 1974. – 88 с.
1280207
  Алексеев К.А. Регулировка и настройка телевизоров / К.А. Алексеев, Б.Т. Вольский. – Київ : Государственное издательство технической литературы УССР, 1954. – 64 с.
1280208
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 120 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1078)
1280209
  Сотников С.К. Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 94 с.
1280210
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1963. – 208с.
1280211
  Андерег Г.Ф. Регулировка кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры / Г.Ф. Андерег. – Изд.2-е. – Москва, 1969. – 206с.
1280212
  Нахалов В.А. Регулировка креплений трубопроводов тепловых электростанций / В.А. Нахалов, Р.К. Балашова. – Москва, 1975. – 103 с.
1280213
  Мостыко В.С. Регулировка полосы пропускания избирательных уситителей / В.С. Мостыко. – Москва, 1979. – 111 с.
1280214
   Регулировка радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Ю.М. Казаринов, Ю.И. Рабинович, Н.Э. Ангелевич; В.О.Буклер, Ю.М.Казаринов, Ю.И.Рабинович. – 2-е изд., переработ. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 431 с.
1280215
  Буклер В.О. Регулировка радиоаппаратуры. / В.О. Буклер. – М.-Л., 1957. – с.
1280216
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – Л., 1964. – 219с.
1280217
  Рабинович А.Г. Регулировка радиотехнических устройств / А.Г. Рабинович. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1967. – 284 с.
1280218
  Моторичев И.А. Регулировка усиления и АПЧ / И.А. Моторичев. – М, 1958. – 93с.
1280219
  Климов А.К. Регулировка электронной аппаратуры в микроэлектронном исполнении / А.К. Климов, В.А. Лопухин, Ю.Ф. Шеханов. – Ленинград, 1983. – 94 с.
1280220
  Шафер Д.В. Регулировка, испытания и проверочные расчеты транзисторных усилителей / Д.В. Шафер. – Москва : Связь, 1971. – 312 с.
1280221
   Регулировки машин для химизации земледелия. – Минск, 1989. – 229с.
1280222
  Скенлей К.С. Регулировние водоотдачи глинистрого раствора добавками акриловых полимеров. / К.С. Скенлей. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 16 с.
1280223
  Буханевич И.Б. Регулировние рыболовства и исследование взаимодействия пополнения, роста и смертности рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Буханевич И.Б.; Петрозаводск.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 20л.
1280224
  Бойкова О. Регулируем правоотношения с пользователем / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 16-21. – ISSN 1608-4071


  Регулирование отношений, возникающих между библиотекой и читателем при осуществлении обслуживания, включает несколько составляющих. Первая устанавливает обязанности субъекта, то есть учреждения и его работников, по обеспечению конституционного права ...
1280225
  Кулиев Т.А. Регулируемая рыночная экономика / Т.А. Кулиев. – Баку, 1999. – 392с.
1280226
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1988. – 154 с.
1280227
   Регулируемые асинхронные двигатели. – Киев : Институт электродинамики АН УССР, 1992. – 191 с.
1280228
  Поярков К.М. Регулируемые трансформаторы и их эксплуатация / К.М. Поярков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 176 с.
1280229
  Априков Г.В. Регулируемые усилители / Г.В. Априков. – Москва : Энергия, 1969. – 80 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 691)
1280230
  Акинин Константин Павлович Регулируемый асинхронный электропривод в системе двойного питания с индуктивно-емостными стабилизаторами тока в роторной цепи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Акинин Константин Павлович ; АН Украины. Ин-т проблем энергосбережения. – Киев, 1993. – 18 с.
1280231
  Катюха Анатолий Андреевич Регулируемый электропривод устройства дозирования химрегентов при обработке стебельчатых кормов в потоке : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Катюха Анатолий Андреевич; Херьк. ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства. – Х., 1994. – 17л.
1280232
  Бурыкин Ю.Б. Регулируюзая роль некоторых экологических факторов в процессе роста колониальных гидроидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Бурыкин Ю. Б.; МГУ. – М., 1979. – 22л.
1280233
  Семененко Е.И. Регулирующая роль внимания в процессе деятельности. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Семененко Е.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 24л.
1280234
  Илющенко В.П. Регулирующее влияние бора на процесс поглощения 32р участками растущего корня. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Илющенко В.П.; АН УССР. Ин-тут физ. раст. – Одесса, 1980. – 23л.
1280235
   Регулирующие и контрольно-измерительные системы АЭС. – Москва : Атомиздат, 1973. – 108 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ.
1280236
   Регулирующие механизмы памяти. – Л., 1980. – 100с.
1280237
  Семенов В.М. Регулирующие процессы в системе "ноосфера - биосфера - планетарная среда" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С.30-34. – ISSN 1680-2721
1280238
   Регулирующие устройства с защитой от насыщения. – М., 1990. – 210с.
1280239
  Кумсиашвили Г.П. Регулрование стока и охрана природных вод / Г.П. Кумсиашвили. – М., 1980. – 136с.
1280240
  Козак Л.С. Регулювальна роль Світової організації торгівлі у забезпеченні стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв"язків / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 41-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1280241
  Примак В.Д. Регулювальний потенціал принципу добросовістності в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121.
1280242
  Мошак Г. Регулювальні та цивільно-правові аспекти вдосконалення доступу до інфраструктури у Федеративній Республіці Німеччина // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 239-251. – ISSN 1026-9932
1280243
   Регулювання авторського права у кіберпросторі на основі соціальних мереж при викладанні комп"ютерних дисциплін / А. Антоненко, Г. Алєксєєва, О. Антоненко, О. Овсянніков // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 143-149. – ISSN 2308-4634
1280244
  Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери / О.М. Могильний ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – Ужгород : ІВА, 2005. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-391 та в підрядк. прим. – ISBN 966–7231–71–2
1280245
  Ситар О.В. Регулювання адаптивних реакцiй проросткiв сої сiркою за умов свинцевого забруднення // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 443-449. – ISSN 0522-9310


  За накопиченням продуктів пероксидного окиснення ліпідів, зміною активності антиоксидантних ферментів та вмісту вільних і білкових тіолів досліджено особливості адаптивної реакції, можливість її регулювання сіркою у фотосинтетичних тканинах проростків ...
1280246
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 231 л. – Бібліогр.: л. 186-231
1280247
  Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1280248
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу національних витрат і національного доходу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1280249
  Заблоцький М.Б. Регулювання балансу фізичного і грошового ВВП для стабілізації споживчих цін в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 94-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1280250
   Регулювання банківскої та інвестиційної діяльності в Україні. – К.
2. – 1995. – 220с.
1280251
  Кротюк В.Л. Регулювання банківської діяльності в Україні в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-8.
1280252
  Захаркін О.О. Регулювання банківської діяльності в умовах ринкової трансформації / О.О. Захаркін, А.К. Курбанова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 188-193. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1280253
  Гайванюк М.П. Регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 153-157. – (Економічні науки)
1280254
  Ковач М.Й. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні / М.Й. Ковач, К.П. Індус // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 31-36
1280255
  Петренко К.В. Регулювання банківської системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Економіка ; вип. 47)


  Присвячено проблемам регулювання банківської діяльності. Основну увагу приділено принципам та методам регулювання.
1280256
  Малій О.В. Регулювання бар"єрів входження на українські ринки та шляхи його вдосконалення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 76-77. – ISBN 978-966-188-219-4
1280257
  Кузьмінський Ю. Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121
1280258
  Шевченко О.О. Регулювання безпеки продовольчої продукції як необхідна умова розвитку продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 76-78. – Бібліогр. : 4 назви
1280259
  Морозов Є. Регулювання бізнесу "без суду та слідства". "Механізми протидії тінізації бізнесу" за версією Державної регуляторної служби України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1280260
  Богдан Т. Регулювання боргових процесів на новому етапі розвитку світової фінансової системи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 18-24 : Табл.
1280261
  Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика : Монографія / О.М. Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 152с.
1280262
  Левін П.Б. Регулювання бюджетного процесу в трансформаційних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 6-7
1280263
   Регулювання в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, Мельник, ОТ, НоджакЛ.С // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Уточнено значення та сісце регулювання як функції менеджменту в системі менеджменту.
1280264
  Корнєва І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 233-237. – ISSN 1993-6788
1280265
  Шестаковська Т.Л. Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто основні складові процесу узгодження механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг. Визначено причини розбалансованості структур ринків праці та освіти. Автор звертає увагу на особливості екон. безпеки системи освіти у сучасних ...
1280266
  Ющенко О.В. Регулювання видів забезпечення виконання зобов"язань за договором банківського вкладу (депозиту): порівняльно-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (235). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
1280267
  Коритко Л. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-22.
1280268
  Стасюк О. Регулювання відносин власності у проекті Цивільного кодексу України та їх значення для подальшого розвитку законодавства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 126-127


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1280269
  Ревенко С.О. Регулювання відносин власності у сфері АПК // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 83-90
1280270
  Бірюков О. Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 134-136. – ISSN 0132-1331
1280271
  Задоя А.О. Регулювання відносин інтелектуальної власності шляхом розщеплювання "пучка" прав власності / А.О. Задоя, О.Л. Филимонова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 28-35. – ISBN 966-7958-13-2
1280272
  Єськов С.В. Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 122-128
1280273
  Калько А.Д. Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 211-217. – Бібліогр.: 4 назв.
1280274
  Чобаль Л.Ю. Регулювання відносин управління якістю в сфері туризму / Л.Ю. Чобаль, Л.І. Тороній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (250). – С. 69-73. – ISSN 2522-1620
1280275
  Головатенко В. Регулювання військової окупації: міжнародно-правові аспекти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 63-66. – ISSN 1814-3385
1280276
  Захарін С.В. Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 161-168. – ISSN 1993-6788
1280277
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1280278
  Захарін Сергій Володимирович Регулювання власних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 161-168. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто стан і умови фінансування інвестицій підприємств за рахунок власних (внутрішніх) джерел, виявлено особливості здійснення самофінансування інвестиційної діяльності підприємств, розроблено пропозиції з удосконалення механізму ...
1280279
  Жукова Л.М. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 40-46. – ISSN 2222-0712
1280280
  Хаустова В.Є. Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 111-122. – ISSN 2222-0712
1280281
  Євтушенко Т.В. Регулювання водних властивостей чорнозему типового в умовах грунтозахисного землеробства / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, В.М. Козак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 225-231 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 231. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1280282
  Юдін В. Регулювання господарських відносин в умовах цифровізації економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 104-110. – ISSN 2663-5313
1280283
  Лисюк С. Регулювання готівкового валютного ринку України : аналізують фахівці Національного банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 8-12
1280284
  Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 43-50. – ISSN 2221-1055
1280285
  Апарова О.В. Регулювання грошово-кредитної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 150-156. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1280286
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Нікіфоров Петро Опанасович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 463 л. + Додатки: л. 439 - 463. – Бібліогр.: л. 416 - 439
1280287
  Нікіфоров Петро Опанасович Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.01.01 / Нікіфоров П.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1280288
  Коломієць І.О. Регулювання грошової маси національним банком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 189-193. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено методи регулювання грошової маси в Україні, які використовує НБУ у своїй політиці, підходи до її аналізу і розробки необхідного забезпечення щодо управління нею. Исследованы методы регулирования денежной массы в Украине, которые использует ...
1280289
  Величко О. Регулювання грошової пропозиції та інвестицій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 26-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1280290
  Голубченко В.Ф. Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов, О.М. Волянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 92-98. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1280291
  Сенченко Л.В. Регулювання демографічної політики держави Верховною Радою України (адміністративно-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 8 (95). – С. 16-19.
1280292
  Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-34
1280293
  Морозов В.С. Регулювання детінізації німецької економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 174-183. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу регулювання детінізації німецької економіки. Визначено, що заходи щодо детінізації німецької економіки займають важливе місце у сучасній системі державного регулювання економічних процесів у ФРН, характеризуючись дією двох ...
1280294
  Барвінський А.В. Регулювання дефляційної стійкості грунтового покриву поліських агроландшафтів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1280295
  Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1280296
  Григораш Г.В. Регулювання диспропорцій в розвитку регіонів за критерієм економічної результативності їх діяльності // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 57-64. – (Економічні науки)
1280297
  Майорова Т.В. Регулювання діяльності Fintech-компаній в умовах глобалізації ринків фінансових послуг / Т.В. Майорова, О.В. Прилуцька // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 2-7. – ISSN 2076-4561
1280298
  Волік В. Регулювання діяльності автомобільних перевізників з урахуванням вимог європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 41-45. – ISSN 2524-0129
1280299
  Ємець А.В. Регулювання діяльності авторизованих економічних операторів в системі забезпечення національної митної безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ємець Андрій Вікторович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280300
   Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 449-459 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-690-3
1280301
  Голян В.А. Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду / В.А. Голян, О.В. Сакаль, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 9-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1280302
  Балянт Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 20-26. – ISSN 1818-5754
1280303
  Згривець Л.В. Регулювання діяльності іноземних інвесторів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 90-94
1280304
  Зельдіс В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1280305
  Мішина Н.В. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України пропозиції з урахуванням досвіду РФ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 181-185. – ISSN 1563-3349
1280306
  Брич В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 26-35. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1280307
  Карбовник Л.П. Регулювання діяльності природних монополій через призму економічної теорії бюджетного федералізму // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 258-262. – ISBN 5-7763-2435-1
1280308
  Яременко Н. Регулювання діяльності страхових брокерів в розвинутих країнах // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 58-59 : табл. – ISSN 1810-7923
1280309
  Біла Д.В. Регулювання діяльності страхових компаній в Європейському Союзі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 33-39. – ISSN 2222-4459
1280310
  Соболь Р.Г. Регулювання діяльності суб"єктів господарювання страхового ринку України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 89-90. – Бібліогр.:6 назв
1280311
  Ляшенко Л.Ф. Регулювання діяльності суб"єктів природних монополій потребує кардинальних змін // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-18.
1280312
  Гончарова Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 4–16. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1280313
  Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (Державного) регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 26-36. – ISSN 1026-9932
1280314
  Діковська І. Регулювання договору повітряного чартеру у міжнародну приватному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 39-44


  У статті розглядається питання про те, яке право слід застосовувати до відносин, що виникають з договору повітряного чартеру. The article deals with the issue of determination of law applicable to the relationships, which originate from air charter ...
1280315
  Калмиков Д. Регулювання договору форфнейтингу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.65-66


  Кредитне обслуговування експортерів
1280316
  Греченко В.А. Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 96-102. – ISSN 1999-5717
1280317
  Богиня Д. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 3-7
1280318
  Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280319
  Федоренко С.В. Регулювання екологічної безпеки підприємств, установ та організацій в Україні / С.В. Федоренко, Л.О. Василенко, Ю.О. Березницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 23-30. – ISSN 2306-6814
1280320
   Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України : наук. доповідь / [В.С. Кравців та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-966-02-7826-4
1280321
  Піщенко О.В. Регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору: теорія, методологія та практика : монографія / О.В. Піщенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7932-07-8
1280322
  Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / П.В. Круш, І.А. Максименко ; за заг. ред. П.В. Круша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-279-7
1280323
  Маренич Т.Г. Регулювання економічних відносин на основі господарського розрахунку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 79-86
1280324
  Морозов В. Регулювання електронної торгівлі у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основи сучасної системи регулювання електронної торгівлі у ФРН. Розглянуто найважливіші регуляторні механізми німецького законодавства та законодавства ЄС, які регламентують торговельну діяльність в Інтернет. Наведено і проаналізовано ...
1280325
  Яковець І.С. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 216-226. – ISSN 2304-4556
1280326
  Гудзинський С.О. Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 273-279


  У статті обгрунтовуються основні переваги та наближена структура функціонального кластеру зайнятості як інструменту забезпечення конкурентоспроможності території. В статье обосновываются основные преимущества и приближена структура функционального ...
1280327
  Коломієць О. Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умов для реалізації трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 17 назв
1280328
  Буда Теодозія Регулювання зайнятості молоді в контексті інституційних змін у суспільстві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 98-105. – ISSN 1810-2131
1280329
  Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 129-133. – ISSN 1810-2131
1280330
  Пальчевич Г.Т. Регулювання зайнятості населення в регіоні. : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.02 / Пальчевич Г.Т.; Кіровоград. ін-т сільськогосподар. машинобудування. – Кіровоград, 1996. – 16л.
1280331
  Циганова Н.В. Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд екон.наук: 08.01.01 / Циганова Н. В.; КУ. – К., 1996. – 24л.
1280332
  Циганова Надія Вікторівна Регулювання зайнятості робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Циганова Надія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 1996. – 207л. – Бібліогр.:л.181-199
1280333
  Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 38-43. – ISSN 2221-1055
1280334
  Петрова І. Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1280335
  Кравець І.М. Регулювання зайняттості та соціальний захист населення // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7572-52-6
1280336
  Чубар Т.М. Регулювання заліку взаємних однорідних вимог радянським конкурсним законодавством // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-94.
1280337
  Морозов В.С. Регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у рамках регіональної стратегії ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-126. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено функціональну структуру регіонального механізму регулювання імпорту ПІІ в країни ЄС за основними напрямками забезпечення його успішного та ефективного функціонування: регулювання в рамках Єдиного внутрішнього ринку ЄС, в рамках Єдиного ...
1280338
  Дячок О.О. Регулювання засад митної політики конституціями та конституційними актами зарубіжних країн // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С. 73-79
1280339
  Цірат Г.В. Регулювання затримки рейсу за Монреальською Конвенцією 1999 року та правилами перевезення пасажирів і багажу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1280340
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1280341
  Бубенко С.П. Регулювання земель населених пунктів у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 233-237. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1280342
  Хом"яченко С.І. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1280343
  Дехтяренко Ю. Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, Ю. Драпіковський, І. Іванова. – Київ : Основи, 1997. – 139с. – ISBN 966-500-240-6
1280344
  Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному законодавстві України: тенденції та перспективи // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-30
1280345
  Мартин А.Г. Регулювання землеустрою у Європейському Союзі: напрями адаптації для України / А.Г. Мартин, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1280346
  Осташко Т.О. Регулювання зернового ринку в умовах зростання світових цін // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1280347
  Трощенко І.О. Регулювання зобов"язань із безпідставного збагачення на сучасному етапі уніфікації міжнародного приватного права ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 470-476. – ISSN 1563-3349
1280348
  Отрошко О. Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-44. – ISSN 1605-2005
1280349
   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9


  Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної ...
1280350
  Снєгур В.Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті теорії ендогенного протекціонізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 62-64


  Розглянуто теорію ендогенного протекціонізму як теорію, що, на думку автора, пояснює рівень існуючого в країні протекціонізму наявністю певних політичних сил, які намагаються впливати на тарифні і нетарифні бар"єри з обох боків.
1280351
  Акименко О.Ю. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва: теорія, методологія, практика : монографія / О.Ю. Акименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 397, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7932-04-7
1280352
  Клімчик В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 96-104. – ISSN 1818-5754
1280353
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.екон.наук. Спец. 08.02.03-Організація управління і регулювання економіки. / Литвиненко Наталія Павлівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 220л. + Додатки:л.206-220. – Бібліогр.:л.184-205
1280354
  Литвиненко Наталія Павлівна Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Литвиненко Н.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с.
1280355
  Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 3-10
1280356
  Мельник Т. Регулювання імпорту за умов економічної кризи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 252-269. – ISSN 1684-906Х
1280357
  Резяпов К.І. Регулювання інвестиційних процесів на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Резяпов Кирило Ігорович ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Днепр, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280358
  Балдич Н. Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 217-225
1280359
  Вініченко І.І. Регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
1280360
  Бесєдін В.Ф. та інш. Регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.30-41
1280361
  Онікієнко С.В. Регулювання інвестиційної діяльності банку : монографія / С.В. Онікієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-612-5
1280362
   Регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Кузьмін, Є, , С.В. Князь // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С97-107
1280363
  Бичихін Є.В. Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 71-81. – ISSN 2414-3499
1280364
  Гороховська О.В. Регулювання інвестиційної діяльності: міжнародно правовий аспект / О.В. Гороховська, О.В. Похваленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1280365
  Сотнічук О.С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 56-61.
1280366
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Автореф... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22с.
1280367
  Шипиленко Ярослав Анатолійович Регулювання іноземних інвестицій в умовах глобалізації руху капіталу : Дис... канд. екон. наук: 08.05.00 / Шипиленко Ярослав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. ІМВ. – К., 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.154-165
1280368
  Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В. Онищенко, С. Манжос // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1280369
  Майкут Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 130-132.
1280370
  Ковальчук І.В. Регулювання інституту усиновлення в Україн відповідно до Зводу законів цивільних 1832 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-67.
1280371
  Панухник О.В. Регулювання інтеграції населених пунктів в Україні на основі впровадження досвіду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 41-49. – ISSN 2308-6912


  Коли певній стадії розвитку економіки країни не відповідає і об’єктивно не може відповідати адекватний рівень макроекономічного та політичного устрою держави, реалізація локальних інтересів в умовах, що склалися, може здійснюватися через інтеграцію ...
1280372
  Присяжнюк Ю. Регулювання інтеграційних процесів у сфері освітніх послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 258-266. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1280373
  Хілуха О.А. Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 52-55. – ISSN 1728-6220
1280374
  Колач С. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика / С. Колач, О. Василина // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 32-37. – ISSN 2313-3627
1280375
  Гуйван П.Д. Регулювання інформаційних відносин у суспільстві з точки зору Європейської Спільноти та українські реалії : (питання колізії між свободою доступу до публ. інформації та захистом приватності особи) : монографія / П.Д. Гуйван. – Харків : Право, 2021. – 566, [2] с. – Бібліогр.: с. 536-567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-242-1
1280376
  Румянцев А.П. Регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розкривається зміст та специфіка регулювання інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України.
1280377
  Даниленко С.І. Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 35-45


  У статті автор досліджує тенденції розвитку та підходи урядів різних країн, міжнародних організацій та Інтернет-спільнот у питанні регулювання Мережі. Доводиться, що саморегулювання проблем Інтернет-ЗМІ є найдемократичнішим його регулюванням.
1280378
  Мангушев Д.В. Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках : монографія / Д.В. Мангушев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 151, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 139-151. – ISBN 978-966-623-926-9
1280379
  Білянський О.І. Регулювання конкуренції в економіці платформ: проблеми та інструменти / О.І. Білянський, В.В. Липов // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (723). – Бібліогр.: 26 назв
1280380
  Задорожній О.О. Регулювання космічної діяльності в сучасному міжнародному праві : дис. … д-ра філос. наук : 293, 29 / Задорожній Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 223 арк. – Додатки: арк. 222-223. – Бібліогр.: арк. 197-221
1280381
  Уголькова О.З. Регулювання краудфандингу як об"єкта кредитно-інвестиційної політики держави / О.З. Уголькова, С.Й. Гончар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 407-412. – ISSN 2222-4459
1280382
  Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.119-125
1280383
  Белікова Т.В. Регулювання кредитної діяльності в Україні / Т.В. Белікова, О.В. Марченко, О Ю. Стьоганцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 303-308. – ISSN 2222-4459
1280384
  Драгоун Р. Регулювання кримінальних покарань за корупційну діяльність в Чеській Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 342-348. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1280385
  Сеньків Ю. Регулювання кримінально-правових відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 99-107
1280386
  Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
1280387
  Сеньків Ю.В. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
1280388
  Громик В. Регулювання кримінально–правових відносин у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 170-171
1280389
  Шварц О. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 56-61
1280390
  Ріш Ф.Ю. Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190 Цивільного кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1280391
  Сарана Л.А. Регулювання малого та середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 27-34. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
1280392
  Радиш Я.Ф. Регулювання медичної діяльності на теренах України / Я.Ф. Радиш, О.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 102-104. – Бібліогр.: 6 назв
1280393
  Поліщук В. Регулювання механізмів екологізації економіки за допомогою реалізації екологічного оподаткування // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 111-118. – ISSN 2411-4014
1280394
  Веприк Ю.І. Регулювання митних відносин України з тимчасово окупованими територіями / Ю.І. Веприк, О.В. Острогляд // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 404-407
1280395
  МАнцуров Регулювання міграційних потоків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її зростання // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1729-7036
1280396
  Біль М.М. Регулювання міграційної активності населення: пріоритети для Карпатського регіону України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 62-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
1280397
   Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : Монографія / В.Г. Бодров, О.П. Кириленко, Н.І. Балдич, О.І. Дацій; Нац. акад. держ. управління при Президентові України; За заг. ред. В.Г.Бодрова;. – Київ : НАДУ, 2006. – 296с. – ISBN 966-619-207-1
1280398
  Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : Навч. посібник / О.Ю. Ромашко; Мін-во освіти і науки України. КНЕ України. – Київ : КНЕУ, 2000. – 240с. – ISBN 966-574-119-5
1280399
  Волошко Ю.А. Регулювання міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення в рамках європейських інтеграційних об"єднань // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 33-37.
1280400
  Самойленко А.О. Регулювання міжнародного руху людських ресурсів України в умовах глобальної інтелектуалізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 250-257. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1280401
  Перепелиця А.С. Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-153. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1280402
  Заблоцька Р. Регулювання міжнародної міграції робочої сили в регіональних інтеграційних угодах / Р. Заблоцька, О. Шепель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 52-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Глобалізація світогосподарських зв"язків є однією з головних тенденцій сучасності, яка не лише впливає на економічне життя, а й має глибокі політичні та соціальні наслідки. Вона спричинюється до динамічного розвитку міжнародної інтеграції, яка є ...
1280403
  Скоробогатова Н.Є. Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації / Н.Є. Скоробогатова, Л.С. Карнажук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 31-39. – ISSN 2310-5534
1280404
  Чугаєв О.А. Регулювання міжнародної торгівлі в економіці малих і великих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 128-137. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор регулювання міжнародної торгівлі. Систематизуються ефекти, виявлені в існуючих дослідженнях. Розмір економіки впливає на експортні та імпортні пріоритети зовнішньоторговельної політики, ефективність ...
1280405
  Малишко О. Регулювання мінімальної достатності власного капіталу комерційних банків України, Росії, Німеччини та Великобританії : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1280406
  Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кривецька Олеся Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280407
  Кривецька О.В. Регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кривецька Олеся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 248 арк. – Додатки: арк. 238-248. – Бібліогр.: арк. 9-11, 204-237 та в додатках: арк. 238-239
1280408
  Ковальова Т. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблем // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 21-25. – ISSN 1562-529Х
1280409
  Лютий І.О. Регулювання надання державних гарантій в Україні / І.О. Лютий, О.С. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 28-48. – ISSN 2305-7645
1280410
  Гоголь М.В. Регулювання напружень у сталевих комбінованих конструкціях : монографія / М.В. Гоголь. – Київ : Сталь, 2018. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-136-5
1280411
  Влялько І. Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 214-223. – ISSN 1026-9932
1280412
  Корягін М.В. Регулювання наукової діяльності за кордоном / М.В. Корягін, М.Ю. Чік // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 100-109. – ISBN 978-617-566-533-6
1280413
  Бесчастний А.В. Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 85-87
1280414
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 50-61


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1280415
  Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена проблемам регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України з огляду на 10 років досвіду, який був набутий законодавцем і цивілістами у цих питаннях. Аналізуються три найважливіших інститути: особистих немайнових прав ...
1280416
  Заблоцький М.Б. Регулювання норми відсотка на гроші і норми та маси прибутку: теоретичні і практичні аспекти взаємозв"язку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 96-101. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280417
  Мирошниченко О.С. Регулювання облікової ставки як метод досягнення макроекономічної рівноваги // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 98-101
1280418
  Кравченко Н.П. Регулювання обмінів правовою інформацією в Європі (правовий коментар Європейської Конвенції щодо зарубіжного законодавства) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1280419
  Шпенюк О. Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 86-98. – ISSN 1818-5754
1280420
  Шалімова Н.С. Регулювання обов"язкового аудиту в країнах ЄС та Україні / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 231-244. – ISBN 978-966-189-425-8
1280421
  Матюшко П. Регулювання оплати праці за колективним договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-47.
1280422
  Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35.
1280423
  Буравський О. Регулювання органами влади соціально-економічних процесів на Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Буравський, І. Сезонець, Я. Цецик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 87-96. – ISSN 1998-4634
1280424
  Хвесик Ю. Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 125-133. – ISSN 1818-4170
1280425
  Льовін А. Регулювання передач ядерних матеріалів у рамках міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 91-92
1280426
  Галочка Г.В. Регулювання питання переміщення предметів громадянами відповідно до вимог Міжнародної конвенції про гармонізацію та уніфікацію митних процедур / Г.В. Галочка, В.О. Голубєт // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 102-113.
1280427
  Грицун О.О. Регулювання питань міжнародної інформаційної безпеки в межах міжнародних організацій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-179. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1280428
   Регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі : Збірник законодавчих актів з можливістю копіювання. – Київ : С.В.Д.ТРЕЙДІНГ, 2001. – 116с. – ISBN 966-95882-4-3
1280429
  Маркевич К.Л. Регулювання ПІІ в контексті національної безпеки: міжнародний досвід та висновки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 133-144. – ISSN 2617-8044
1280430
  Сіденко В.Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1605-7988
1280431
  Федькович Олена Регулювання порядку укладення договорів про спільну діяльність за участю державних підприємств у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 106-110
1280432
  Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54


  міжнародний рух капіталів; інозмний капітал
1280433
   Регулювання потреби у фахівцях з вищою освітою для національної економіки : методол. та інформ.-модельне забезпечення : монографія / [В.С. Пономаренко та ін. ; під наук. ред. В.С. Пономаренка, Раєвнєвої О.В.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2015. – 500, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 408-428. – ISBN 978-966-2194-00-5
1280434
  Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1280435
  Самойлова Ю. Регулювання прав власників привілейованих акцій: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
1280436
  Когут О. Регулювання права законодавчої ініціативи: український та іноземний досвід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 53-61. – ISSN 2664-3618
1280437
  Фединяк Г.С. Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 249-259. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1280438
  Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 72-73. – ISSN 0132-1331
1280439
  Василик В. Регулювання права на працю громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 219-225. – ISSN 2663-5313
1280440
   Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / В. Колотій, В. Пила, О. Шатковський, С. Яременко; Мін-во юстиції України; Центр європейськ. та порівняльного права. – Київ : Ніка-Принт, 2005. – 768с. – ISBN 966-8578-00-7
1280441
   Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / В.Б. Смелік, С.А. Старосвіт, І.О. Макарчук, О.О. Мережка; Смелік В.Б., Старосвіт С.А., Макарчук І.О., Мережка О.О. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. Мережка О.О. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-364-638-1
1280442
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів за Конституцією України 1996 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-60.
1280443
  Осауленко С. Регулювання правового статусу діяльності Кабінету Міністрів у перші роки незалежності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-98.
1280444
  Чорнобай О. Регулювання правоохоронної діяльності за допомогою норм фольклорного права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 175-177.
1280445
  Нижник В.М. Регулювання приоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1280446
  Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.77-83. – ISSN 0132-1331
1280447
  Ліщук В. Регулювання природних монополій: теорія, механізм реалізації та сучасні тенденції / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 8-16. – ISSN 2411-4014
1280448
  Стеченко Д.М. Регулювання природно-господарської збалансованості в територіальному розвитку : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1280449
  Шиберін О.Я. Регулювання промисловості в умовах ринкових перетворень // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1280450
   Регулювання проникливості полімерних мембран магнітним полем / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.О. Бровко, Л.Ю. Вергун, Н.В. Ярова, Т.Ф. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглядається питання щодо фізичних механізмів проникливості синтетичних мембран. Отримані експериментальні значення ефективного коефіцієнта дифузії та коефіцієнта пропускання намагнічених та ненамагнічених плівок, отриманих методом фотополімеризації ...
1280451
  Метелиця В. Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1280452
  Синчак В.П. Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни / В.П. Синчак, Ю.Ю. Ярмоленко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 242-258. – ISSN 2078-9165
1280453
  Литовченко М.В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Литовченко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1280454
  Криворучко О. Регулювання процесів і результатів формування якості транспортних послуг / О. Криворучко, Т. Василенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 64-71. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1280455
  Хомутова А.Ю. Регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 110-111
1280456
  Черненко Г.С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 60-64. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
1280457
  Лепьохіна І.О. Регулювання процесів реструктуризації промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 149-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280458
  Лєонов С.В. Регулювання процесів формування та використання фінансових ресурсів держави - запорука стабільності національної економіки : критика та бібліографія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 370-371. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1993-6788
1280459
  Решетняк О.І. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти / О.І. Решетняк, Н.В. Пєнцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 119-124. – ISSN 2222-4459
1280460
  Чернишова Л. Регулювання процесу формування структури банківського капіталу : банківський сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 70-72 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1280461
  Базілінська О.Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища / О.Я. Базілінська, О.А. Кривошия // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 3-7. – ISSN 1996-5931
1280462
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Морозов В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1280463
  Морозов Володимир Сергійович Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі : Дис....канд.економ.наук:08.05.01 / Морозов Володимир Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 293л. + Додатки: л.219-293. – Бібл.: л.200-218
1280464
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн вишеградської групи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1280465
  Бородіна Вікторія Михайлівна Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Бородіна Вікторія Михайлівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2003. – 204 л. + Додатки: л. 202 - 204. – Бібліогр.: л. 190 - 202
1280466
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1280467
  Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. + Додатки: л. 200-225. – Бібліогр.: л. 226-257
1280468
  Моргачов І.В. Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 129-135. – ISSN 2222-4459
1280469
  Бабюк Л. Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-28. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного ...
1280470
  Єфименко А.П. Регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-80. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання регулювання реорганізації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу. Висвітлено головні недоліки чинного українського законодавства, проаналізовано їх вплив на економічну ...
1280471
   Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/COT / С. Осика, В. Пятницький, ОніщукО, А. Осика, О. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-95455-7-9
1280472
  Тищук Т.А. Регулювання ринків фінансових послуг як чинник детінізації економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 80-84
1280473
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Дис...канд.економ.наук: 08.02.03 / Фаренюк Наталія Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. + Додатки: л.219-236. – Бібліогр.:л.204-218
1280474
  Фаренюк Наталія Вікторівна Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Фаренюк Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1280475
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6806
1280476
  Ходаківська О.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 78-85. – ISSN 2221-1055
1280477
  Ступень Р. Регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-іпотечного кредитування сільського господарства // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 114-123. – ISSN 2410-0919
1280478
  Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки / Я.А. Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1280479
  Жаліло Я Регулювання ринкової економіки / Я Жаліло. – Київ, 1996. – 79с.
1280480
  Дмитренко Т.Л. Регулювання ринку віртуальних активів як інструмент протидії уникненню міжнародних санкцій проти РФ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (317). – С. 107-128. – ISSN 2305-7645
1280481
  Дмитренко Т.Л. Регулювання ринку віртуальних активів: глобальний та національний рівні імплементації міжнародних стандартів ПВК/ФТ / Т.Л. Дмитренко, О.О. Любіч, Ю.В. Пархоменко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 7 (308). – Бібліогр.: 34 назв.
1280482
  Чан-Хі Регулювання ринку генетично модифікованої продукції в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 379-383
1280483
  Рак Р. Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Здійснюється порівняння моделей організації ринків державних цінних паперів в розвинених країнах, а також розглядаються особливості їх функціонування. The comparison of models of organization of the markets of state valuable papers in the advanced ...
1280484
  Чурилова Т.М. Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 304-308. – ISSN 2219-5521
1280485
  Наконечна К.В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 19-25. – ISSN 2306-6792
1280486
  Крилов Я.О. Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крилов Ярослав Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280487
  Михайленко Т.І. Регулювання ринку зерна: досвід передових країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 79-84
1280488
  Яковенко С.М. Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 101-110
1280489
  Сисоєва Т.П. Регулювання ринку іпотечних послуг у системі протидії банківським ризикам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 53-59. – Бібліогр.: 5 назв
1280490
  Гаврилко П.П. Регулювання ринку капіталу в зарубіжних країнах: досвід для розвитку фінансової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 20-23
1280491
  Загородній А. Регулювання ринку криптовалют: системний підхід / А. Загородній, Г. Партин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 22 назв.
1280492
  Мусієнко О.Г. Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 66-77. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито проблеми ринку послуг вищої освіти України, зокрема сутність та особливості реалізації законодавчої, економічної, організаційної , інформаційної, адміністративної, функцій регулювання.
1280493
  Міщенко С.О. Регулювання ринку праці промислового регіону в умовах трудоресурсної волатильності : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Міщенко Світлана Олегівна ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України (м. Київ). – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1280494
   Регулювання ринку праці промислового регіону в умовах трудоресурсної волатильності: концептуальний дискурс : монографія / Калініна С.П., Міщенко С.О., Кушнаренко О.П., Савченко Е.О. ; за заг. ред. С.П. Калініної ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України (м. Київ), Приазов. держ. техн. ун-т (м. Маріуполь). – Вінниця : Твори, 2022. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-617-552-017-8
1280495
  Кулинич П.Ф. Регулювання ринку сільськогосподарських земель: ідеї та законопроекти // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-47
1280496
  Язлюк Б.О. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні та результативність контролю за ним // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-966-654-490-5
1280497
  Лизун М. Регулювання ринку цінних паперів в розвинутих країнах світу: досвід для України / М. Лизун, І. Ліщинський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 12-17. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1280498
   Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Державне регулювання ринку цінних паперів, порядок випуску цінних паперів, контроль за випуском та обігом цінних паперів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 382с. – ISBN 966-667-196-4
1280499
  Кондратьєва Д. Регулювання ринку цінних паперів: останні зміни // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 16-17
1280500
  Заблоцький М.Б. Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1280501
  Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 86-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1280502
  Захарін С.В. Регулювання розвитку інвестиційного ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 98-105
1280503
  Балабанова Н.В. Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 83-88. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1280504
  Євтушенко В.В. Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського Союзу / В.В. Євтушенко, Р.В. Радиш, Я.Ф. Радиш // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київ. мед. ун-т " ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2522-9680
1280505
  Іванова А.М. Регулювання розміщення об"єктів інфраструктури ринку споживчих товарів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1280506
  Козицький О.М. Регулювання русел гірських річок у комплексі протипаводкових заходів на урбанізованих територіях / О.М. Козицький, Б.І. Чалий, В.В. Онищук // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 2005. – Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – С. 66-68. – ISSN 0868-8532
1280507
  Шинкарук Л.А. Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін / Л.А. Шинкарук, О.Є. Щодро, А.Б. Пірко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 91-97. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1280508
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 221-241. – Бібліогр.: л. 195-220
1280509
  Петрук А.М. Регулювання світового ринку інтелектуальної власності в умовах інтернаціоналізації економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Петрук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280510
  Литвин А.Є. Регулювання світового ринку інформаційних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.83-86


  У статті досліджені особливості регулювання світового ринку інформаційних технологій на світовому, міжнародному, національному рівнях, запропонована модель регулювання світового ІТ-ринку, проаналізований вплив Угоди про інформаційні технології на ...
1280511
  Волошин В.В. Регулювання світової економіки : Навчальний посібник / В.В. Волошин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 313с. – ISBN 966-594-123-2
1280512
  Пунько Б. Регулювання світової економіки на засадах ефективного посткризового реформування та український контекст // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 235-249. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Узагальнено причини виникнення економічних криз та їхня циклічність, динаміка глобальних кризових економічних процесів та інше. Приведено перелік основних стратегічних завдань розвитку національної економіки в глобальному середовищі. Сформульовані ...
1280513
  Міняйло В. Регулювання системи державних закупівель: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 17-18
1280514
  Іванова В.В. Регулювання системи професійної підготовки вчителя дошкільної освіти у Великій Британії // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 74-77. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1280515
  Білоус О.С. Регулювання ситуації невиконання договору принципами УНІДРУА // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 106-109. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1280516
  Духневич А.В. Регулювання сільськогосподарських правовідносин в умовах Світової організації торгівлі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 26-30. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1280517
  Савченко В. Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційно-інноваційні важелі та інструменти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 163-173. – ISSN 2411-5215


  "У статті визначено сутність поняття та основні характеристики соціальної сфери України на етапі її трансформаційного поступу в умовах посилення глобалізації та європейського вектора зростання. З’ясовано роль матеріально-технічної бази як основи ...
1280518
  Чувпило О.О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1681-6277
1280519
   Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 9-15
1280520
  Шолойко А. Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-37. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд вітчизняного та європейського законодавства у сфері регулювання страхового посередництва. Визначено суб"єктів і об"єкт регулювання страхового посередництва. Охарактеризовано порядок нормативно-правового наближення в умовах зміни ...
1280521
  Гриневич Л.В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : монографія / Л.В. Гриневич, О.В. Зірко. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2015. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-162. – ISBN 978-966-676-648-2
1280522
  Стасюк С. Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 20-22
1280523
  Морозов В.С. Регулювання сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 64-65
1280524
  Швидка Т. Регулювання та контроль за злиттями й поглинаннями суб""ктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 63-68. – ISSN 2663-5313
1280525
  Кухтик Т. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансової кризи / Т. Кухтик, Я. Ашиткова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-13
1280526
  Расшивалов Д.П. Регулювання та моніторинг міжнародної фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-53, 100-102. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання надціонального регулювання та моніторингу у світовій фінансовій системі, взаємини України з міжнародними фінансовими інститутами, роль Форуму фінансової стабільності та особливості нового етапу регулювання у таких сферах, як ...
1280527
  Мусієць Т.В. Регулювання та нагляд за фінансовими інноваціями в міжнародній діяльності банків / Т.В. Мусієць, Т.А. Медвідь // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 85-92
1280528
  Фастовець М. Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 130-138. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISSN 1818-5754
1280529
  Кирик В.В. Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.09.03 / Валерій Валентинович Кирик; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 38с. – Бібліогр.: 29 назв
1280530
  Рудий М.М. Регулювання технологічних природних монополій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 257-260.
1280531
  Чуницька І.І. Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 37-41. – ISSN 2306-6814
1280532
  Олефір В. Регулювання товарних ринків України в умовах надзвичайного і воєнного стану // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 99-114. – ISSN 1605-7988
1280533
  Келестин М. Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 16-18
1280534
  Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 63-64. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1280535
  Балюк Т. Регулювання трансфертного ціноутворення в країнах з різним рівнем розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 178-179
1280536
  Дзюба П.В. Регулювання трансфертного ціноутворення в рамках ОЕСР: досвід розвинених країн та укоки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 57-61
1280537
  Бражиненко А. Регулювання трудових відносин при дистанційній роботі та нарахування ЄСВ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 7 травня (№ 86)
1280538
  Мінюков П.І. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України в умовах переходу до ринкової економіки. / П.І. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ, 1997. – 127 с.
1280539
  Коваленко Р.І. Регулювання трудової функції в країнах Європи // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджено питання регулювання трудової функції працівника з урахуванням досвіду країн Європи. Також проаналізовано основні нормативно- правові акти відповідних країн, у яких висвітлено основні аспекти трудової функції в межах трудового ...
1280540
  Бенедесюк С. Регулювання у банківському секторі: що нового? / С. Бенедесюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 10-11
1280541
   Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О. Величко, С. Голов, Зубілевич., , В. Костюченко, В. Легка, В. Пархоменко, С. Прилипко; Мін-во юстиції України; За ред. С. Голова. – Київ, 2005. – 584c. – ISBN 966-95634-7-X
1280542
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1280543
  Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 165-184
1280544
  Головіна С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
1280545
  Шершньова О.А. Регулювання утримання батьками дітей в рамках договорів про правову допомогу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521
1280546
  Смірнова Г.В. Регулювання фармацевтичного ринку в контексті оптимізації соціального забезпечення населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 29-34. – ISSN 1562-0905
1280547
  Кльоба Т.Л. Регулювання фінансових дисбалансів у системі ендогенно орієнтованого розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 81-87 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1280548
  Короленко М.В. Регулювання фінансових ринків на шляху до європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання регулювання та нагляду на фінансових ринках в Європейському Союзі та в Україні. Сформовано пропозиції з подальшої розбудови українського фінансового ринку в контексті європейської інтеграції. This article is devoted to ...
1280549
  Білоцька М.Ф. Регулювання фінансових ринків: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47
1280550
  Мороз В. Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-33. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто регулювання фінансово-банківського сектору ФРН та з"ясовано, що воно здійснюється на двох рівнях: регіональному та національному. Перший з них поширюється на інструменти монетарної політики, питання руху капіталу, грошово-валютну ...
1280551
  Шепетяк О.М. Регулювання фінансово-господарської діяльності в Українській Греко-Католицькій Церкві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 83-85
1280552
  Горячківська І.В. Регулювання фінансово-економічної безпеки суб"єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави / І.В. Горячківська, А.О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 101-105. – ISSN 2306-6814
1280553
  Дороніна І.І. Регулювання фінансового ринку в Україні та ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 70-76. – ISSN 2306-6814
1280554
  Столяр Ю.Є. Регулювання фінансового ринку в Україні та за кордоном / Ю.Є. Столяр, М.В. Самокіщук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 109-111. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1280555
  Білоусова О.С. Регулювання фінансової політики підприємств державного сектора економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 4-8. – ISSN 2409-1944
1280556
  Іванова Катерина Володимирівна Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості регулювання фондового ринку у країнах з розвиненою економікою, здійснено порівняння з українськими інструментами регулювання фондового ринку.
1280557
  Леось О.Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О.Ю. Леось, А.М. Тхір // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1280558
   Регулювання форми і змісту договорів : Збірник законодавчих актів. – 2-е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 300с. – ISBN 966-373-097-8
1280559
   Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров"я / С.О. Гур"єв, М.Д. Близнюк, П.Б. Волянський, М.М. Михайловський, А.В. Терент"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 106-109. – Бібліогр.: 9 назв
1280560
  Бак В. Регулювання функціонування офшорних юрисдикцій / В. Бак, О. Слюсаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 60-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1280561
  Попович О.С. Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 174-179. – ISSN 1563-3349
1280562
  Кочергіна О. Регулюваня питань антидемпінгу Генеральною угодою про тарифи і торгівлю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.144-147. – Бібліогр.: 11н. – ISSN 0132-1331
1280563
  Кривенко А.І. Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у Центральному Лісостепу України / А.І. Кривенко, Н.І. Шушківська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
1280564
  Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 223-229. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1280565
  Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1810-3944
1280566
  Білецький Альфред Регулююча функція митниці в період адаптації України до вступу у СОТ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проведено теоретичний аналіз стадій економічного розвитку країни та показано, що українська економіка є факторною з поступовим переходом на інвестиційну стадію. Виявлено, що причиною цього є невідповідність пріоритетів національного розвитку ...
1280567
  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1280568
  Парнюк К. Регулююча функція податку на додану вартість // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1280569
  Ушенко Н.В. Регулююча функція ринку праці в сфері зайнятості // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 67-74. – (Економічні науки ; вип. 26)
1280570
  Хеллаль Регуляризация "предельного представления" в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хеллаль аль Хасен; МГУ. Физич. фак-т. – М., 1972. – 14л.
1280571
  Морозов В.А. Регуляризация задач алгебры и анализа / В.А. Морозов. – Москва, 1987. – 80с.
1280572
  Зваридчук Василь Богданович Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 05. 02 / Зваридчук В. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1280573
  Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.05.02 - математ. моделювання та обчислювальні методи / Василь Богданович Зваридчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 131л. – Додатки: л.130-131. – Бібліогр.: л.116-129
1280574
  Коваленко А. Регуляризація оберненної задачі статистики фотовідліків / А. Коваленко, В. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику відновлення розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за даними статистики одноелектронних імпульсів у режимі підрахунку фотонів, яка ґрунтується на діагональному представленні перетворення Пуассона - Манделя. ...
1280575
  Румянцев С.В. Регуляризирующие градиентные алгоритмы и их приложения к задачам обработки и интерпретации данных физических экспериментов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Москов. авиац. ин-т. – М., 1981. – 18л.
1280576
  Садовничий В.А. Регуляризованные суммы собственных значений общих задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовничий В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1966. – 6л.
1280577
  Ведель Я.И. Регуляризованный адаптивный экстрапроксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространствах Адамара / Я.И. Ведель, С.В. Денисов, В.В. Семенов // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий, В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2020. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 15-27. – ISSN 0572-2691
1280578
  Берсенев С.М. Регуляризованный метод квазиньютеновского типа с проектированием и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Берсенев С.М.; АН Сиб.отд.ССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1280579
  Меченов А.С. Регуляризованный метод наименьших квадратов : Учебное пособие / А.С. Меченов; Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового красного знамени государственный университет им. М. Ломоносова; ф-т вычислительной математики и кибернетики. – [Москва] : Издательство Московского университета, 1988. – 295 с.
1280580
  Апостол Р.Я. Регуляризованный проксимальный метод в геодезических метрических пространствах неположительной кривизны / Р.Я. Апостол, В.В. Семенов // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29
1280581
  Дихтяр В.И. Регуляризовнные решения линейных интегральных уравнений 1рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Дихтяр В.И. ; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1977. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1280582
   Регуляризующие алгоритмы и априорная информация. – Москва : Наука, 1983. – 198 с.
1280583
  Распопова Наталья Сергеевна Регуляризующие алгоритмы и некоторые обратные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Распопова Наталья Сергеевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 14л.
1280584
  Пилиповський О.В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Пилиповський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Богомольця. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1280585
  Лихтенберг А. Регулярная и стохастическая динамика / А. Лихтенберг, М. Либерман; Пер. с англ. под ред.Б.В. Чирикова. – Москва : Мир, 1984. – 528с.
1280586
  Игамбердыев Х.З. Регулярная идентификация динамических систем / Х.З. Игамбердыев, Н.Н. Маннапов. – Ташкент, 1987. – 119с.
1280587
  Сальникова Нина Николаевна Регулярная лексическая полисемия существительных в английском языке в соотношении со словообразованием : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сальникова Нина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1980. – 16л.
1280588
  Чудинов А.П. Регулярная многозначность в глагольной лексике / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1986. – 79с.
1280589
  Антамошкин А.Н. Регулярная оптимизация псевдобулевых функций / А.Н. Антамошкин. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – 159 с.
1280590
  Вотякова Л.А. Регулярні квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вводиться поняття регулярного квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
1280591
  Патриляк І. Регулярні основи для нерегулярної армії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 41 (309). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала стати зародком Збройних сил незалежної України.
1280592
  Мазнєв О.В. Регулярні прецесії гіростата із змінним гіростатичним моментом в узагальненій задачі динаміки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені умови існування регулярних прецесій гіростата в припущенні, що гіростатичний момент залежить від часу. Отримано новий розв"язок рівнянь Кірхгофа-Пуассона, який узагальнює розв"язок задачі про рух важкого гіростата із змінним гіростатичним ...
1280593
  Жерноклеєв О. Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 183-189
1280594
  Дмитрук О.М. Регулярні цифрові моделі рельєфу та особливості їх побудови // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 145-148
1280595
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1280596
  Боднарчук І.М. Регулярність розв"язків рівнянь в частинних похідних зі стохастичними мірами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ірина Миколаївна Боднарчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2017. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 125-141
1280597
  Шалайко Т.О. Регулярність у змішаних моделях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 136-137
1280598
  Загнітко А. Регулярність/нерегулярність підрядності у системі складного речення (на матеріалі слов"янських мов) // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 127-136. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1280599
  Эльсаиди А.Э. Регулярное употребление опредленно-личных предложений и соотнесенных с ними соответсвующих двусоставных предложений. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эльсаиди А.Э.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
1280600
  Тюрин Василий Михайлович Регулярность линейных дифференциальных операторов с почти периодическими коэффициентами и допустимость пар функциональных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тюрин Василий Михайлович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1280601
  Данилюк Григорий Ильич Регулярность обобщеннх решений линейных и квазилинейных параболических уравнений и систе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилюк Григорий Ильич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1280602
  Алексенко Т.А. Регулярность полисемии в терминосистемах современного английского языка (На материале английской музыкальной, физической и математической терминосистем) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексенко Т.А. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1986. – 27 с.
1280603
  Кошелев А.И. Регулярность решений эллиптических уравнений и систем / А.И. Кошелев. – М., 1986. – 238 с.
1280604
  Денисова О.И. Регулярность фразообразовательных процессов в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Денисова О. И. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 29 с.
1280605
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
1280606
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
1280607
  Зайферт Ф.Д. Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Зайферт Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
1280608
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
1280609
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев ; отв. ред. В.М. Матросов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Сиб. энерг. ин-т. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1980. – 222 с. – Библиогр.: с. 219-220 (33 назв.)
1280610
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
1280611
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1280612
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
1280613
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
1280614
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
1280615
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
1280616
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1280617
  Абульнага М М.З. Регулярные поступательно вращательные движения творедого тела в поле притяжения шара : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Абульнага М.З.М. ; МГУ. – Москва, 1978. – 5 с.
1280618
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
1280619
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
1280620
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенного вычислимых функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1280621
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
1280622
  Оревкова О.А. Регулярные случайные поля и строение подпространств, порождаемых ими. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревкова О.А.; Ан СССР.Матема.ин-т. – Л, 1973. – 12л.
1280623
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – Москва, 1980. – 216с.
1280624
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
1280625
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
1280626
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
1280627
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
1280628
  Герасименко Ю.В. Регулятивна платформа становлення соціально відповідального бізнесу в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 20-31
1280629
  Прилуцький А.М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1280630
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
1280631
  Смуток М.В. Регулятивна роль принципів цивільного законодавства // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 99-101. – ISBN 978-966-2635-96-6
1280632
  Сінькевич О. Регулятивна функція галузі конституційного права України: сучасні тенденції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 221-226. – ISSN 2663-5313
1280633
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
1280634
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
1280635
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
1280636
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
1280637
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
1280638
  Зварич Р.В. Регулятивна функція права у системі функцій права / Р.В. Зварич, Б.Л. Гривнак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 20-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1280639
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
1280640
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
1280641
  Ибрагимова С.В. Регулятивная функция гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 413-417. – ISSN 1995-4190
1280642
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1280643
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
1280644
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
1280645
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
1280646
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1280647
  Шевчук С.В. Регулятивний потенціал держави у забезпеченні митних інтересів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шевчук Сергій Васильович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 33 с. – Бібліогр.: 38 назв
1280648
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
1280649
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
1280650
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
1280651
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
1280652
  Зварич Р.В. Регулятивний потенціал правової культури та правосвідомості сучасного українського суспільства / Р.В. Зварич, Т.С. Поліщук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 23-31. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1280653
  Ващишин М.Я. Регулятивний та превентивний вплив практики ЄСПЛ в екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 245-249. – ISBN 978-966-7957-20-9
1280654
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
1280655
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
1280656
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1280657
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1280658
  Галаур С. Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 85-89. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1280659
  Шаповал Ю.І. Регулятивні та наглядові технології на фінансовому ринку: сучасна практика і виклики // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 21-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1280660
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1280661
  Коструба А. Регулятивні юридичні факти у ме ханізмі припинення цивільних майнових правові дносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
1280662
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
1280663
  Юшко В. Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 287-293


  У статті проаналізовано використання експресивних слів у газетних публікаціях різних жанрів, які виступають засобами творення емоційно-оцінного колориту повідомлення та впливають на емоції адресата. Доведено, що автор повинен орієнтуватися на цільову ...
1280664
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
1280665
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
1280666
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
1280667
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
1280668
  Бондарчук О. Регулятор балансу інтересів, або про роль суду у банкрутстві // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
1280669
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
1280670
  Ліщенко І.В. Регулятори обмеження державної влади // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7166-36-6
1280671
  Ромашко В.Я. Регулятори підвищувально-понижувального типу в режимі передавання максимальної потужності / В.Я. Ромашко, Л.М. Батрак, О.О. Абакумова // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 2074-272X
1280672
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
1280673
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
1280674
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1280675
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
1280676
  Береза А.В. Регуляторна держава: пошук балансу між регулюванням і дерегуляцією // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  Improving public administration requires taking into account both the positive and negative consequences of government interference in all spheres of public relations. Systematic, structural, comparative and historical methods were applied to find out ...
1280677
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
1280678
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
1280679
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1280680
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
1280681
  Ходак Є.С. Регуляторна діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1280682
  Нікішина О.В. Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 245-261. – ISSN 2524-003X
1280683
  Мельник Т.М. Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.М. Мельник, О.С. Головачова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 12-16. – ISSN 1728-6220
1280684
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
1280685
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
1280686
  Михасюк І.Р. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України / І. Михасюк, О. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-214. – ISBN 978-617-629-209-8
1280687
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1280688
  Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 100-104. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1280689
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, ч. 1/2. – С. 80-87
1280690
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
1280691
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
1280692
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
1280693
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
1280694
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
1280695
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
1280696
  Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2010. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-441-1
1280697
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
1280698
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
1280699
  Веремчук М.А. Регуляторная политика в Крыму в отношении малого и среднего бизнеса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 116-123
1280700
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1280701
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
1280702
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
1280703
  Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 28-45. – ISSN 1811-9824
1280704
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
1280705
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1280706
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
1280707
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
1280708
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1280709
  Муц Л.Ф. Регуляторний вплив на інтеграцію іноземців в українське суспільство // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 79-84. – ISSN 2306-6814
1280710
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
1280711
   Регуляторний вплив наногерманію цитрату на вміст макро- і мікроелементів у тканинах вагітних самців щурів F1 / Р. Федорук, М. Храбко, М. Цап, Г. Денис, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-50. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено вірогідні міжгрупові зміни вмісту макро- та мікроелементів у крові, внутрішніх органах та стегновому м"язі вагітних самиць щурів F1 за тривалої дії різних доз наногерманію цитрату, отриманого методом нанотехнології. Виявлено інгібуючий ...
1280712
   Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2 / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка, У. Тесарівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тривалого випоювання різних кількостей цитрату Ge, отриманого методом нанотехнології, на біохімічні процеси та активність антиоксидантної системи крові самців щурів F2 з першого та другого приплодів у періоди фізіологічного і статевого ...
1280713
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
1280714
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
1280715
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
1280716
  Вознюк К. Регуляторні "таємниці" споживання газу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 10
1280717
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
1280718
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
1280719
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
1280720
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
1280721
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1280722
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1280723
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
1280724
  Грод М.І. Регуляторні пастки циркулярної економіки в політиці переходів ЄС до сталості: проблеми ідентифікаціїджерел фінансування нового європейського консенсусу з розвитку та європейського зеленого курсу / М.І. Грод, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 49-57. – ISSN 2306-6814
1280725
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
1280726
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
1280727
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
1280728
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
1280729
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
1280730
   Регуляторные механизмы клетки. – Москва : Мир, 1964. – 499с.
1280731
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
1280732
   Регуляторные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Ленинград : Наука, 1971. – 136с.
1280733
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
1280734
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – Киев : Наукова думка, 1985. – 195с.
1280735
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Иностр. лит., 1948. – 414 с.
1280736
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – Москва, 1989. – 126с.
1280737
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
1280738
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171 с.
1280739
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
1280740
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19 с.
1280741
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280742
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
1280743
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
1280744
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
1280745
   Регуляторы роста и развития растений. – Москва : Наука, 1981. – 303с.
1280746
   Регуляторы роста и рост растений. – Москва : Наука, 1964. – 224с.
1280747
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
1280748
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
1280749
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
1280750
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М., 1984. – 192 с.
1280751
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
1280752
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
1280753
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
1280754
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – Москва, 1965. – 211с.
1280755
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – Киев, 1965. – 407с.
1280756
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений : учеб. пособ. по спецкурсу / Л.А. Бойко ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1981. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-84
1280757
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1280758
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1280759
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
1280760
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
1280761
   Регуляция адаптивных реакций растений. – Казань, 1990. – 126с.
1280762
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
1280763
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
1280764
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1280765
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
1280766
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1280767
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
1280768
   Регуляция биосинтеза белка у эукариот. – Киев : Наукова думка, 1990. – 277с.
1280769
   Регуляция вегетативных функций. – Киев : Наукова думка, 1965. – 153с.
1280770
   Регуляция водного обмена растений. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239с.
1280771
  Романова Л.К. Регуляция восстановительных процессов / Л.К. Романова. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 176с.
1280772
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
1280773
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов, Б.Г. Юшков, В.Н. Большаков. – Свердловск, 1988. – 152с.
1280774
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
1280775
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
1280776
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
1280777
  Сергиевский М.В. Регуляция дыхания корой головного мозга / М.В. Сергиевский. – Москва : Знание, 1955. – 40с.
1280778
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
1280779
  Исаев Г.Г. Регуляция дыхания при мышечной работе / Г.Г. Исаев. – Ленинград : Наука, 1990. – 119с.
1280780
  Маршак М.Е. Регуляция дыхания у человека / М.Е. Маршак. – Москва : Медгиз, 1961. – 268с.
1280781
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 182с.
1280782
   Регуляция жизнедеятельности растений химическими средствами : Сб. науч. тр. – Ярославль, 1988. – 115с.
1280783
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с. : схемы. – (Научно-популярная литература)
1280784
  Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. – Москва, 1986. – 223с.
1280785
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
1280786
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
1280787
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
1280788
   Регуляция клеточного обмена. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 439с.
1280789
   Регуляция клеточного цикла растений. – Киев : Наукова думка, 1985. – 180с.
1280790
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
1280791
  Тяжелова В.Г. Регуляция мегакариоцитопоэза / В.Г. Тяжелова, В.А. Селиванов, В.Н. Ланин. – Пущино : Издательство АН СССР, 1991. – 97с.
1280792
  Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма / Э. Ньюсхолм. – Москва : Мир, 1977. – 407с.
1280793
  Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма при различных условиях выращивания / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1980. – 134с.
1280794
   Регуляция метаболизма растений при засолении среды. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
1280795
   Регуляция метаболизма растительной клетки. – Киев : Наукова думка, 1973. – 224с.
1280796
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – Москва : Наука, 1975. – 279с.
1280797
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
1280798
   Регуляция микробного метаболизма. – Аущино, 1989. – 184с.
1280799
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – Киев : Наукова думка, 1991. – 169с.
1280800
   Регуляция минерального питания растений. – Кишинев, 1989. – 263с.
1280801
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1280802
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
1280803
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
1280804
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
1280805
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1280806
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
1280807
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
1280808
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – Москва, 1965. – 256с.
1280809
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – Москва : Наука, 1977. – 81с.
1280810
  Мотавкин П.А. Регуляция размножения и биотехнология получения половых клеток у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин, Ю.С. Хотимченко, И.И. Деридович. – Москва : Наука, 1990. – 216с.
1280811
   Регуляция роста и питание растений. – Минск, 1972. – 231с.
1280812
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
1280813
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
1280814
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
1280815
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
1280816
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1280817
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
1280818
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
1280819
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
1280820
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
1280821
   Регуляция следящих движений. – Ленинград : Наука, 1988. – 276с.
1280822
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1280823
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
1280824
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
1280825
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – Москва, 1968. – 252с.
1280826
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
1280827
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
1280828
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
1280829
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1280830
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
1280831
  Струбицкий И.В. Регуляция фенольными соединениями и ферредоксин: тиоредоксиновой системой энергетического обмена microcystis aeruginosa Kutz. Emend. Elenk : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Струбицкий Иван Владимирович ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т гидробиологии. – Киев, 1986. – 20 c. – Библиогр.: 6 назв.
1280832
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – Москва, 1986. – 144 с.
1280833
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
1280834
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
1280835
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
1280836
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
1280837
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
1280838
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
1280839
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
1280840
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии : Научно-популярный очерк / И.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1964. – 136с.
1280841
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига : РМИ, 1987. – 264с.
1280842
  Гердон Дж.Б. Регуляция функции генов в развитии животных / Дж.Б. Гердон. – Москва : Мир, 1977. – 196с.
1280843
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – Москва : Наука, 1984. – 172с.
1280844
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – Киев : Наукова думка, 1966. – 250с.
1280845
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
1280846
   Регуляция функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 271с.
1280847
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
1280848
  Чайлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чайлахян. – Москва : Наука, 1988. – 560с.
1280849
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
1280850
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1280851
  Ранчялис В.П. Регуляция чувствительности высших растений к мутагенным факторам / В.П. Ранчялис. – Вильнюс, 1978. – 186 с.
1280852
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 262с.
1280853
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
1280854
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – Москва : Наука, 1978. – 237с.
1280855
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
1280856
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – Москва : Медицина, 1987. – 272с.
1280857
  Ситар Оксана Володимирівна Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр: 14 назв
1280858
  Нікітіна О.О. Регуляція активності екзопротехназ маолокозсідальної діх штамі Airsehioporus larcinus : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нікітіна О. О.; КУ. – К., 1999. – 20л.
1280859
   Регуляція активності Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази з лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Томачинська, О.Ю. Захараш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 31)


  Встановлено, що процес автофосфорилювання Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази є радіо чутливим, що суттєво впливає на функціонування системи кальмодулінзалежного фосфорилювання і може бути причиною порушення протеїнкіназної активності в лімфоцитах ...
1280860
  Ситар О.В. Регуляція апаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12- фізіологія рослин / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 149 л. – Бібліогр.: л. 118-149
1280861
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 153 л. – Бібліогр.: л. 127-153
1280862
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
1280863
  Нідоєва З.М. Регуляція експресії гена MGMT людини біологічно активними речовинами комплексної терапії онкохворих : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Нідоєва Заріна Манзаршівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1280864
  Гавриш Л.І. Регуляція кальмодуліном активності Са2+, Мд2+-АТФази плазматичних мембран лімфоцитів в умовах дії радіації / Л.І. Гавриш, Л.І. Томачинська, І.М. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено, що кальмодулін впливає на активність Ca2+, Mg2+-АТРази плазматичних мембран лімфоцитів селезінки щурів. Тотальне рентгенівське опромінення в дозі 0,5 та 1 Гр призводить до порушення активуючої дії кальмодуліну на активність досліджуваного ...
1280865
  Колесник О.П. Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптичної передачі між нейронами гіпокампа : автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.02 / Колесник Оксана Павлівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280866
  Чаус В.С. Регуляція національної економіки в умовах російського тероризму проти України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 121-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280867
  Левін О Регуляція нестрійких критеріальніх задач та розв"язання несумістних оперативних рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Левін О М.; МОУ КУ. – К., 1995. – 43л.
1280868
  Янг Лайза Регуляція політичного фінансування у ліберально-демократичних суспільствах = Reegulating political finance in liberal-democratic societies / Янг Лайза. – Київ : Ай Бі, 2002. – 96с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-95538-0-6
1280869
  Кондратюк Т. Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано кількісний та видовий склад мікроскопічних грибів, ізольованих з проб повітря приміщень із збереження, перерахунку та знищення паперових українських банкнот: ізольовано гриби 41 виду 17 родів відділів Zygomycota, Ascomycota та групи ...
1280870
  Масюк Анатолій Іванович Регуляція секреції жовчі: роль біосинтезу білка в гепатоцитах : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Анатолій Іванович; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 45л.
1280871
   Регуляція серцевого ритму та активність головного мозку бійців із черепно-мозковими травмами та посттравматичним стресовим розладом при здійсненні реакції вибору / В. Вознюк, Н. Філімонова, М. Макарчук, І. Зима, О. Горбунов, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні взяли участь 61 чоловік-доброволець: 23 з них - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група), 14 - бійці з черепно-мозковою травмою - пацієнти Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН ...
1280872
  Повякель Н.І. Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 111-122
1280873
   Регуляція тіаміном активності трипсиноподібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, І. Вовчук, С. Петров, О. Будняк, С. Гоженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджували вплив внутрим"язової ін"єкції тіаміну на активність трипсиноподібних ферментів в печінці, нирках, шлунку і тонкому кишківнику білих щурів. В органах інтактних щурів максимальна активність трипсиноподібних протеїназ встановлена в тонкому ...
1280874
  Семанюк У.В. Регуляція фізіолого-біохімічних показників Drosophila melanogaster дієтою та інсуліноподібними пептидами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Семанюк Уляна Василівна ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України. – Тернопіль, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1280875
  Стрільбицька О.М. Регуляція фізіолого-біохімічних процесів Drosophila melanogaster шляхом модуляції сигнальної системи TOR/IS/Мус у стовбурових клітинах кишківника : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Стрільбицька Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1280876
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Степаненко В"ячеслав Володимирович; Луганський держ. педагог. ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 143 л. – Бібліогр.: л. 114
1280877
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Степаненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1280878
  Криворучко Д.В. Регульований компенсатор неактивних складових повної потужності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Криворучко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280879
  Кулинич П.Ф. Регульований ринок сільськогосподарських земель: правова концепція // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 74-88
1280880
  Бершадський І.А. Регульований ферогідродинамічний покажчик струму з безкронтрактною передачею інформації про досягнення граничного значення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бершадський І.А.; Донецьк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1280881
  Веклинець І.І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Веклинець І.І. ; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1280882
   Регульовані спеціальності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило перелік спеціальностей, здобуття освіти з яких необхідне для доступу до регульованих професій. Відповідний наказ № 673 від 22 травня 2020 року опублікований на сайті міністерства.
1280883
  Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280884
  Коваль И. Регупирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
1280885
  Котхекар В.Ш. Регуры Индии -- морфология, физико-химические свойства, генезис и агрономическое использование : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Котхекар В.Ш. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. Каф-ра географии почв и геохимии ландшафтов. – Москва, 1967. – 18 с.
1280886
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посібник / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304с. – ISBN 966-7651-26-6
1280887
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібник / А.О. Капелюшний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ПАІС, 2009. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-274, 279-294, 394-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-29-3
1280888
  Різун В.В. Редагування в Україні // Сучасна українська журналістика: Поняттєвий аспект, 1997
1280889
   Редагування візуальних матеріалів і художня критика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
1280890
  Черниш Н.І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Львів : Світ, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-235. – ISBN 978-966-603-946-3
1280891
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1280892
  Кулик В.Б. Редагування картографічних творів, розміщених у мережі інтернет // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 39-43 : мал. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
1280893
  Косинська Ю.В. Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – № 1/2 (65/66). – С. 46-55. – ISSN 0554-4866
1280894
  Осипова Н. Редагування рекламних текстів з урахуванням професій їхніх авторів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 279-284. – ISSN 2078-1911
1280895
  Дячук С. Редагування текстів та гендерна психологія читацької аудиторії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 465-469


  У статті розглядаються особливості чоловічої та жіночої психології, які впливають на сприймання і розуміння текстів. Акцентується увага на тому, що редактор під час роботи над текстом має враховувати особливості мислення чоловічої та жіночої читацької ...
1280896
   Редагування фотопублікацій і фотокритика : Програма курсу для студ.ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1280897
  Миронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний аспект) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 258-259; 13 назв. – ISSN 2078-1911
1280898
  Тимошик М. Редагування чи літературне редагування? До проблеми тлумачення ключових понять українськими та зарубіжними дослідниками // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 501-506. – ISBN 978-966-493-306-0
1280899
  Тимошик М.С. Редагування як ключовий термін у науці про видавничу справу та редагування: змістове наповнення, наукові інтерпретації в Україні та на Заході // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 50-55


  Простежується еволюція наукової думки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише на колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1280900
  Тимошик М.С. Редагування: до проблеми формування терміноснстемн і тлумачення термінів у науці про видавничу справу та редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – C. 6-20


  Простежується еволюція наукової дужки до зближення різних підходів щодо змісту поняття редагування, його завдань та видів. При аналізі автор враховує сучасний стан розробки цієї проблематики не лише в колишньому радянському науковому просторі, а й у ...
1280901
  Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
1280902
  Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
1280903
  Муравьева Н.В. Редактировани и оформление систематического каталога / Н.В. Муравьева. – Л., 1968. – 64с.
1280904
  Тяпкин Б.Г. Редактирование библиорафических описаний как документов сигнальной информации / Б.Г. Тяпкин. – М, 1968. – 30с.
1280905
  Кельнер Ю.Г. Редактирование и составление карт рельефа, гидрологических и животного мира для атласов мира и материков / Ю.Г. Кельнер, И.Г. Асмус, Т.Я. Рихтер; ред. Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Недра, 1974. – 121 с.
1280906
  Тумановский Р.Ф. Редактирование иллюстраций в технической литературе. / Р.Ф. Тумановский. – 2-е изд. – М., 1955. – 128с.
1280907
  Тяпкин Б.Г. Редактирование информационных изданий / Б.Г. Тяпкин. – М, 1975. – 55с.
1280908
  Меклер М.М. Редактирование комплексных атласов зарубежных стран / М.М. Меклер. – Москва : Недра, 1968. – 134 с.
1280909
  Накорякова М К. Редактирование материалов массовой информации / М К. Накорякова. – Москва : МГУ, 1982. – 110с.
1280910
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. В.Н. Лысюк. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 112 с.
1280911
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 204 с.
1280912
  Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной книги / Е.С. Лихтенштейн. – М., 1957. – 272с.
1280913
  Лихтенштейн Е.С. и Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации / Е.С. и Михайлов А.И. Лихтенштейн. – М., 1974. – 311с.
1280914
  Балицкий И.В. Редактирование научных текстов как проблема научно-технической информации. : Дис... канд. филол.наук: / Балицкий И.В.; УкрНИИНТИ. – К., 1971. – 242л. – Бібліогр.:л.225-242
1280915
  Балицкий Н.В. Редактирование научных текстов, как проблема научно-технической информации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 687 / Балицкий Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1280916
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1973. – 336с.
1280917
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1987. – 400 с.
1280918
  Каплан Г.Д. Редактирование отраслевой литературы / Г.Д. Каплан. – М., 1961. – 208с.
1280919
   Редактирование радиоперадач. – М., 1958. – 48с.
1280920
   Редактирование радиопередач. – Москва
Вып. 2 / под ред. Былинского К.И. – 1958. – 50 с.
1280921
  Соловьев В.И. Редактирование реферата / В.И. Соловьев. – М., 1965. – 40с.
1280922
  Брагина Е.И. Редактирование сложных специальных видов текста : справ. пособ. / Е.И. Брагина. – Москва : Недра, 1991. – 128 с. – Библиогр.: с. 127 (11 назв.). – ISBN 5-247-02877-5
1280923
  Дюженко Г.А. Редактирование статистических таблиц / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
1280924
  Мильчин А.Э. Редактирование таблиц / А.Э. Мильчин, М.Д. Штейнгарт. – М, 1958. – 136с.
1280925
   Редактор-видавець у ринкових умовах : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 7с.
1280926
  Рожанівський В. Редактор "Киевлянина" // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 28. – ISSN 0869-3587
1280927
   Редактор "Киевской старины" // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 40-41. – ISSN 0869-3595
1280928
  Левенець Ю. Редактор "Основи" // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 92-93. – ISSN 0869-3587
1280929
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 1. – 2002. – 80с.
1280930
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 2. – 2002. – 72с.
1280931
   Редактор базы знаний для проектирования дискретных устройств. – Минск, 1989. – 39с.
1280932
   Редактор Василь Мудрий // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 31


  Некролог: Василь Миколайович Мудрий — український громадський і політичний діяч, журналіст. Віце-маршалок Сейму Польщі.
1280933
  Иванова С.П. Редактор газеты рассказывает... / С.П. Иванова. – М, 1959. – 72с.
1280934
  Малаш О. Редактор до Бога ридає : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 152-154. – ISSN 0208-0710
1280935
  Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 29-35
1280936
   Редактор и книга. – М.
3. – 1962. – 300с.
1280937
   Редактор и книга. – М.
4. – 1963. – 336с.
1280938
   Редактор и книга. – М.
5. – 1965. – 199с.
1280939
   Редактор и книга. – М.
6. – 1973. – 110с.
1280940
   Редактор и книга. – Москва
7. – 1975. – 107с.
1280941
   Редактор и книга. – Москва
Вып. 8. – 1979. – 112с.
1280942
   Редактор и книга. – М.
Вып. 9. – 1982. – 239с.
1280943
   Редактор и перевод. – М., 1965. – 156с.
1280944
   Редактор і видавець : науково-практичний збірник. – Київ
Число 1. – 2007. – 215 с.
1280945
  Гіпфріх Л. Редактор на всі часи: Дерев"янко Борис Федорович // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 3 серпня (№ 31)
1280946
  Фіялка С.Б. Редактор наукового журналу як гейткіпер науки, організатор видавничого процесу, консультант та рекрутер // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 63-70. – ISSN 2409-9805
1280947
  Кузьмина Л.М. Редактор текстов для КУВТ / Л.М. Кузьмина. – Рига, 1990. – 33с.
1280948
  Дутчак А. Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С.326-340. – ISSN 2524-0331
1280949
  Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
1280950
  Терханова О.В. Редактор у традиційних та онлайн-медіа // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 76-83. – ISSN 2617-1813
1280951
  Тимошик М.С. Редактор як професія: витоки, еволюція, сучасний стан // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 314-319
1280952
  Карпенко В.О. Редактор: ремесло, мистецтво, покликання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 176-189
1280953
  Портянкин И.А. Редакторская и публицистическая деятельность В.И.Ленина / И.А. Портянкин. – М., 1959. – 138с.
1280954
  Алексеев В.И. Редакторский анализ : учеб. пособие для спец. 2027 "Журналистика" / В.И. Алексеев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 47
1280955
  Есипенко А.А. Редакторский пакет ChiWriter 3.х / А.А. Есипенко, С.А. Есипенко. – Київ : ВЕК, 1995. – 128с.
1280956
  Накорякова М К. Редакторское мастерство в России / М К. Накорякова. – Москва, 1973. – 196с.
1280957
  Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого в епістолярних спогадах сучасників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 95-102. – ISSN 0236-1477
1280958
  Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ", 1917-1918; "Життя і мистецтво", 1920; "Українське мистецтво", 1926) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 158-166. – ISSN 1591-6223
1280959
  Карпенко В. Редакторська майстерність : Навчально-методичне видання для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики / В. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с. – ISBN 966-594-193-3
1280960
  Тріщук О.В. Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів / О.В. Тріщук, О.Ю. Януль // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (55). – С. 63-72. – ISSN 2077-7264
1280961
  Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою комп"ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 22-27


  Розглядаються особливості редакторської роботи з комгіютерними засобами контролю мови і стилю видавничого оригіналу, а також при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнання тексту та його перекладу з іншої мови. Peculiarities of ...
1280962
  Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 61-67. – ISSN 1682-3540
1280963
  Фарина Н. Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-319. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано особливості авторських редакторських правок Івана Франка у складнопідрядних реченнях з підрядними атрибутивної семантики, виявлених у його повісті «Захар Беркут» у двох прижиттєвих редакціях (1883, 1902). Спроектовано основні моделі ...
1280964
  Квітко І.С. Редакторська проблематика на шпальтах журналу "Книгарь" // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 180-184
1280965
  Краснікова Ю. Редакторська самоповага Олени Пчілки // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 31-33
1280966
  Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності : Конспект лекцій, прочитаних для студ. Ін-ту журналістики / Віталій Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики. – ISBN 966-594-166-6
Ч.1 : Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. – 2005. – 162с.
1280967
  Свариник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922 - 1939) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 153-162. – ISBN 5-7702-0810-4
1280968
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : Дис. канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.220-246. – Бібліогр.: л.193-219
1280969
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280970
  Побідаш І.Л. Редакторська та журалістська діяльність Леоніда Глібова : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Побідаш І.Р.; НТУУ "Київський Політехничний інститут". – Київ, 2006. – 210 л. + Додатки: л. 187-210. – Бібліогр.: л. 169-187
1280971
  Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр: 8 назв
1280972
  Дем"янова А.О. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 172-176


  Розглядаються принципи створення та редакторського опрацювання заголовків інтернет-новин, визначаються додаткові чинники, що впливають на привернення уваги читача та полегшують сприйняття заголовка. It is considered the principles of creation and ...
1280973
  Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 102-108


  Розглядаються методики редакторського аналізу логічної складності навчального тексту, типові логічні помилки та шляхи їх виправлення. The article deals with the methods of the editorial analysis of the logical complexity of the educational text, as ...
1280974
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
1280975
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: теоретичний і практичний аспекти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 127-132


  У статті йдеться про найголовніший складник методики редагування - редакторський аналіз. Розглядаються різні підходи учених та подається авторська концепція завдань, змісту та методики редакторського аналізу. The article deals with the editorial ...
1280976
  Кумеда О. Редакторський вплив Пантелеймона Куліша на мову Тараса Шевченка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
1280977
  Подоляка Н.С. Редакторський досвід ученого і педагога Павла Охріменка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Наведено біографічні відомості про вченого, літературознавця, викладача Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Павла Павловича Охріменка. Описано його редакторський досвід у підготовці збірок наукових праць та матеріалів ...
1280978
  Карпенко В.О. Редакторський жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 23-30
1280979
  Наконечна З. Редакторський і публіцистичний доробок Івана Зубенка в українській та закордонній україномовній пресі (20-30-ті рр. XX ст.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 356-364. – ISSN 2524-0331
1280980
  О"лір О. Редакторський сонет; Сонет ("На мури ці, що я звела сама..."); Із наслідувань Блейка; Сонет ("Дарма, що твій щоденник..."); Царевич-жаба; Серпокрильці : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 270-273
1280981
  Пономаренко Н.П. Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1280982
  Чепурняк Т. Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 117-125


  У статті досліджено специфіку редакторської діяльності В. Підпалого. Окреслено суспільні умови праці редактора через свідчення очевидців тогочасної дійсності. Вони формують фактологічну базу та показують ставлення редактора до цензури. Виявлено ...
1280983
  Левчук О.М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 85-90


  У статті виокремлено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від ...
1280984
  Тимошик М.С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов"язки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 80-87


  З урахуванням нових тенденцій в організації редакційно-видавничого процесу з"ясовується сфера застосування редакторських професій, аналізуються фахові вимоги до носіїв таких професій та функціональні обов"язки редакторських працівників у сучасному ...
1280985
  Черняков Б.І. Редакторські спроби перекладача Миколи Лукаша // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 144-149


  У статті повідомляються біографічні відомості Миколи Лукаша, досліджується його перекладацька та літературно-критична діяльність. The article presents biographical information about Mykola Lykash, researches his translation, literary and critical ...
1280986
  Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги. / С.Ф. Добкин. – М., 1971. – 271с.
1280987
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
1. – 1958. – 144 с.
1280988
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
2. – 1960. – 216 с.
1280989
   Редактура алфавитного каталога книг на иностранных языках. – М., 1970. – 42с.
1280990
  Рязанцева Е.Ф. Редакции нейронов сенсомоторной коры бодрстующей кошки при оборонительном условном рефлексе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рязанцева Е. Ф.; Ин-т физиол. АН УССР,. – К., 1983. – 23л.
1280991
  Дарчиа Б.Ш. Редакции поэмы Руставели и их взаимоотношения. (на основе "Сказа о хорезмийцах") : Автореф... канд. филол.наук: / Дарчиа Б.Ш.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1280992
  Кутателадзе Л.И. Редакции толкового словаря грузинского языка Сулхан-Саба Орбелиани по автографам : Автореф... канд. филологич.наук: / Кутателадзе Л.И.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1280993
  Истрин В.М. Редакции Толковой Палеи / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1907. – [2], 185 с. – Текст на рус. и греч. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Акад. наук. 1905, т. 10, кн. 4, с. 135-203; 1906, т. 11, кн. 1, с. 1-43, кн. 2, с. 20-61, кн. 3, с. 418-450
1280994
  Добрынин А.Ф. Редакционно-техническое оформление книги / А.Ф. Добрынин. – М.-Л., 1940. – 104с.
1280995
   Редакционное и издательское дело. – М., 1969. – 184с.
1280996
  Губерский Л.В. Редакционной коллегии журнала "Частное право" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 19


  Губерский Л.В. поздравляет редакционный коллектив и читателей с выходом в свет первого номера журнала "Частное право".
1280997
  Первухин Г.А. Редакционные работы при создании топографических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Первухин Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
1280998
   Редакционный коллектив советской газеты. – Москва, 1985. – 195с.
1280999
  Сушицкий Ф.П. Редакция апокрифа "Суд царя Соломона" : (об испытании жены) : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1914. – 16 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник, 1914
1281000
  Коробейников В.С. Редакция и аудитория : социологический анализ / В.С. Коробейников. – М, 1983. – 255с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,