Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1280001
  Семенченко С. "Розвиток ситуації на Донбасі найбільше нагадує ланцюгову ядерну реакцію" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Командир батальону "Донбас" про добровольчий спецназ, чеченський слід і невідворотність терору.
1280002
  Ємельяненко К.О. Розвиток самоврядування сільської громади в Україні в ХХ-ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 112-127. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1280003
  Мухіна Н.В. Розвиток самодіяльного мистецтва в Народній Республіці Болгарії : (за матеріалами V Республіканського фестивалю художньої самодіяльності 1977-1979 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 37-44. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется развитие самодеятельного искусства НРБ по материалам V Республиканского фестиваля художественной самодеятельности, проходившего в Болгарии в 1977-1979 гг. Современное состояние болгарского самодеятельного искусства характеризуется ...
1280004
  Середа Л.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Середа Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280005
  Кучерява К.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучерява Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1280006
  Малярчук Т.Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності офіцерів Збройних сил України засобами комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малярчук Тамара Юріївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1280007
  Перевознюк В.В. Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перевознюк Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280008
  Ротова Н.В. Розвиток самоосвітньої компетенції студентів-іноземців у ході навчання українській мові // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 56-64. – ISSN 2074-8922
1280009
  Трачук П.А. Розвиток самостійної роботи студентів як фактор підвищення рейтингу у випускників вищої школи України на міжнародному ринку // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 120-122. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1280010
  Ларичев Л.С. Розвиток санаторно-курортної справи в Українській РСР / Л.С. Ларичев. – Київ, 1969. – 177с.
1280011
  Боднер Г.Д. Розвиток світових інвестиційних фондів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 120-125
1280012
  Леуська А.В. Розвиток світових фондових бірж під впливом глобалізаційних процесів та наслідки таких тенденцій для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 125-139


  Дана стаття присвячена розгляду питання консолідації біржової системи та необхідності побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як ефективного механізму підвищення конкурентоздатності біржових ринків.
1280013
  Захарова О.В. Розвиток світового авіаційного транстпорту в умовах посилення глобалізаційних процесів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 112-121. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1280014
  Бондаренко М.І. Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бондаренко Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280015
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 211-225. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-210
1280016
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1280017
  Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1280018
  Ноздратенко Д.О. Розвиток світового ринку вендингових послуг // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 114-117
1280019
  Сухоребська О.Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388-393. – ISSN 0321-0499
1280020
  Галенко О.І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1280021
  Мазуренко В.П. Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації / В.П. Мазуренко, О.С. Шапран // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-7036
1280022
  Бунін С.В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Бунін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [3] с. – Бібліогр.: 10 назв
1280023
  Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку. Проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку страхування, зумовлені його діджиталізацією. ...
1280024
  Овчарова Л.П. Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 28-36. – ISSN 2310-5534
1280025
  Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан світового страхового ринку у посткризовий пepіod, здійснено його порівняння з докризовим. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхових puнків промислово розвинених країн i країн, що розвиваються. Проведено порівняльний аналіз ...
1280026
  Лизун М. Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 82-94. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1280027
  Левицька Н.М. Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у XIX - на початку XX ст.: історичний аспект / Н.М. Левицька, Л.І. Синявська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 71-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1280028
  Науменко С.В. Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку світової фінансової системи, досліджено основні напрями підходів щодо забезпечення міжнародної фінансової стабільності в сучасних умовах. This article studies the features of the world financial system development; it ...
1280029
  Січень І. Розвиток світової цивілізації як трансформація центрів сили. Новий погляд // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 23-30
1280030
  Рудоміно-Дусятська Розвиток світоглядних екологічних уявлень і диспозицій студентів-геоекологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 96-102.
1280031
  Крисаченко В.С. Розвиток світоглядно-натуралістичної думки в Україні в XIX ст. та ії проекція у XX ст. / В.С. Крисаченко, О.В. Дякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 7-30
1280032
  Новіков В. Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 183-187
1280033
   Розвиток сектора чорної металургії в Україні : Аналітичний огляд. – Київ : Міленіум, 2004. – 110 с. – В надзаг.:Світовий банк. – ISBN 966-8063-50-3
1280034
  Корнев Ю.Г. Розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті глобальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 131-139


  Стаття присвячена проблемі визначення сутності, ролі та тенденціям розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Акцентується на важливості вивчення розроблених підходів в різних країнах щодо оцінки розвитку сектору ІКТ в ...
1280035
  Усик Світлана Петрівна Розвиток сектору меблів: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сектору виробництва меблів. Визначено характер конкуренції, напрями модернізації виробничих потужностей і вдосконалення продукції, інтенсивність інвестування виробництва, рівень залучення меблевих ...
1280036
  Штонь О. Розвиток семантики багатозначних відносних прикметників, утворених вiд iменникiв - назв осiб за статтю, вiком, родинними та iншими стосунками // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 86-90. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1280037
  Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця ХVII-початку ХVIII століття : (назва їжі, напоїв, продуктів харчування) / О.А. Крижко; МОУ. Бердянський держ. пед. ін-тут ім. П.Д. Осипенка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 170с. – ISBN 9667535037
1280038
  Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині 19 - на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мартинова І.С.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв.
1280039
  Павлюк К.В. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1280040
  Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 186-199. – ISSN 2312-5993
1280041
  Яншина А.М. Розвиток синдикованого кредитування в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 151-157.
1280042
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття ( на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Дис. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 291л. + Додаток: л. 210 - 291. – Бібліогр.: л. 177 - 210
1280043
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1280044
  Величко О.П. Розвиток систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості університетської освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 73-75
1280045
  Слободяник Ю.Б. Розвиток систем обліку та контролю в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Б. Слободяник, Н.А. Сиротенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 38-47. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1280046
  Пуховська Л. Розвиток систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС у контексті стратегії освіти упродовж життя // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 165-166. – ISBN 978-966-644-365-9
1280047
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 492л. + Додатки: л. 351 - 482. – Бібліогр.: л. 345 - 351
1280048
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 31 назв
1280049
  Пархоменко-Куцевіл Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 33-38. – ISSN 2414-4436
1280050
  Длугопольський О. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення / О. Длугопольський, Г. Чекаловська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 89-96. – ISSN 1818-5754
1280051
  Задунайський В.В. Розвиток системи вищого військового управління Збройних Сил УНР в 1920 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 121-133. – ISSN 2313-5603
1280052
  Вітченко А.О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін / А.О. Вітченко, В.І. Осьодло // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2618-1614


  "Статтю присвячено дослідженню актуального стану і проблем розвитку системи вищої військової освіти України, визначенню перспектив її подальшого вдосконалення з урахуванням національних інтересів, пріоритетних завдань розбудови вітчизняної вищої ...
1280053
  Полторак С.Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та кордоном: державноуправлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто вищу освіту, у т.ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань.
1280054
  Горпініч Т. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина XX ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1280055
  Натрошвілі Г.Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 51-55. – ISSN 2410-9576


  У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
1280056
   Розвиток системи вищої та післядипломної освіти в сфері страхування та актуарних наук : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 вересня 2006 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 156с. – ISBN 966-623-410-6
1280057
  Шедяков Є В. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 33-46. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
1280058
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти на основі методу DOTMLPFI. Правовий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
1280059
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти. Розроблення програмного документа Кабінету Міністрів України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 26-33. – ISSN 2618-1614
1280060
  Михасюк О.К. Розвиток системи громадсько-державного управління в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 ; 011 / Михасюк Оксана Костянтинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280061
  Васюк Н.О. Розвиток системи громадського здоров"я в Україні: організаційно-правові засади / Н.О. Васюк, К.С. Голосай, Н.Б. Сокуренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 83-89. – ISSN 2306-6814
1280062
  Халецька А.А. Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
1280063
  Чугунов І.Я. Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 53-64
1280064
  Коцур А. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 137-140
1280065
  Коваль О. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.84-90
1280066
  Гармашова О.П. Розвиток системи державного регулювання наукової та інноваційної діяльності України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 86-91
1280067
  Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 87-88. – Бібліогр.: 7 назв
1280068
  Бутівщенко Станіслав Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 рр.) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
1280069
  Гуслякова О.Ю. Розвиток системи державного управління туристичною сферою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 152-154. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1280070
  Медвідь Ю. Розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки шляхом дослідження готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / Ю. Медвідь, О. Водчиць // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 197-201
1280071
  Борис О.П. Розвиток системи державного управління у сфері цивільного захисту в період новітньої історії України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
1280072
  Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні : конституційно-правові аспекти : монографія / Валентина Скрипнюк. – Київ : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-354-2
1280073
  Комашенко Т.А. Розвиток системи державної допомоги // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 88-91. – ISSN 2306-6814
1280074
  Варакута Є.Б. Розвиток системи електронного банкінгу та його перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Здійснено порівняльний аналіз впровадження новітніх банківських технологій на світовому та національному рівнях. На думку авторів основою для введення інновацій у світовій банківській сфері став швидкий розвиток мережі Інтернет. Розвиток електронного ...
1280075
   Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – 83, [1] с. : іл., табл. – Вид. здійснено в рамках проекту Європейського Союзу "Нац. Еразмус+ офіс в Україні", що реалізується ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7288-01-4
1280076
  Ханова О.В. Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань / О.В. Ханова, К.В. Давтян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 70-76
1280077
  Мандибура В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-9.
1280078
  Сохнич О.А. Розвиток системи земельно-кадастрової інформації / О.А. Сохнич, Т.О. Євсюков, М.В. Смолярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1280079
  Курильців Р.М. Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 168-175. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280080
  Лоза В. Розвиток системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні: минуле, сьогодення та майбутне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1280081
  Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 71-77. – ISSN 2078-1016
1280082
  Бєлоусов Я.І. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Я.І. Бєлоусов, Л.І. Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 26-29. – ISSN 2409-1944
1280083
  Шумейко Н.В. Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 163-166. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1280084
  Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості в Республіці Молдова / Р. Гуз, В. Радзій, І. Мандрик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1280085
  Бунтова Н.В. Розвиток системи кадровогозабезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-132.
1280086
  Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 97-104.
1280087
  Печенюк І.С. Розвиток системи комплектування особовим складом військових формувань: історичний аналіз // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 457-471
1280088
  Шкарлет С.М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / Шкарлет С.М., Дубина М.В., Тунік М.В. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-7496-83-8
1280089
  Барбаш Є.М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Барбаш Єлизавета Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280090
  Кицак Т.Г. Розвиток системи корпоративних цінностей - передумова ефективної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 285-290.


  У статті розглянуто вплив розвитку корпоративних цінностей на ефективну діяльність та високу конкурентоспроможність. In the article the influence of enterprise corporate values development on effective activity and high competitiveness in considered.
1280091
  Рунчева Н.В. Розвиток системи корпоративного управління / Н.В. Рунчева, А.С. Бритвєнко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 21-26
1280092
  Гоменюк М.О. Розвиток системи логістичного обслуговування на засадах клієнтоорієнтованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1280093
  Бакай А.Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А.Є. Бакай, Д.А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 134-141. – ISSN 2306-6814
1280094
  Павловські Г. Розвиток системи менеджменту підприємства: діагностичний та антисипативний підходи / Павловські Гжегож // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 380-384. – ISSN 2222-4459
1280095
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 449 л. + Додатки: л. 390-449. – Бібліогр.: л. 351 -389
1280096
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1280097
  Барабаш Т.Г. Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 16-22
1280098
  Волков С.С. Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1280099
  Дяченко С.А. Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Світлана Анатоліївна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1280100
  Бородін Є.І. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні / Є.І. Бородін, Т.М. Тарасенко // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 55-61. – ISSN 2311-6420
1280101
  Чорна О.В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальнісь використання досвіду Німеччини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
1280102
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1280103
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 127-127. – ISSN 2078-1016


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1280104
  Єсімов С. Розвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 263-270. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1280105
  Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідковується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема ...
1280106
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 478л. + Додатки л. 435-478. – Бібліогр.: л. 404-434
1280107
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 52 назви
1280108
  Ізмайлов Я.О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1280109
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту : теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників XV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д. е. н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002), 23 берез. 2017 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-135-4
1280110
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація : тези доп. учасників XIV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д-ра екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002), 24 берез. 2016 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько (голова) та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-128-6
1280111
  Піскова Ж.В. Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-80. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1280112
  Мартиненко М.В. Розвиток системи організаційних знань : проф.-освіт. аспект : монографія / Мартиненко М.В. – Харків : ФОП Александрова К.М., 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-308. – ISBN 978-966-2194-42-5
1280113
  Задерейчук І.П. Розвиток системи освіти в німців на півдні України 1789-1938 рр. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Задерейчук І.П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1280114
  Бідюк Н.М. Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 3-10. – ISSN 2312-5993
1280115
  Козарь Т.П. Розвиток системи освіти України на ринку міжнародних освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 95-99. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1280116
  Плотницька Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект / Плотницька, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 383-387. – (Право. Економіка. Управління)
1280117
  Сорокіна Л.М. Розвиток системи освіти: соціологічне прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 76-78. – ISBN 978-966-97734-7-0
1280118
  Чернецький Ю. Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX - на початку XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
1280119
  Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / І. Золотарьова, М. Колісник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
1280120
  Бойко О.В. Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) / О.В. Бойко, К.О. Дубінська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 208-218. – ISBN 978-966-383-522-8
1280121
  Кабанець М.М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кабанець Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1280122
  Рудик В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1280123
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1280124
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1280125
  Мельніков С.А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 231-237. – ISSN 1993-6788
1280126
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ - почітку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрощук Наталія Романівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280127
  Бабакіна О.О. Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в останній чверті ХХ - на початку ХХІ століття - критерії аналізу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 43-50. – ISSN 2074-8922
1280128
  Котова Ольга Геральдівна Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:25.00.05 / Котова О.Г.; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280129
  Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
1280130
  Котляревський О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 128-132
1280131
  Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1280132
  Мочернюк Я.М. Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 95-98. – ISSN 2076-1554
1280133
  Капируля М.В. Розвиток системи ПРО Індії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
1280134
  Курій Л.О. Розвиток системи професійно-технічної освіти України відповідно до вимог Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-214. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто становлення політики ЄС у сфері регулювання розвитку професійно-технічної освіти. Виявлено детермінанти формування стандартів даного рівня освіти а ЄС. Виокремлено проблеми розвитку професійно-технічної освіти України. Визначено ...
1280135
  Боков О.В. Розвиток системи професійного навчання населення як передумова продуктивної зайнятості // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 12-19. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1280136
  Панченко С.М. Розвиток системи психологічної просвіти у вітчизняній школі .Історичний аспект. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.2-5.
1280137
  Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 58-69. – ISSN 0131-775Х
1280138
  Безпалько І.Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні / І.Р. Безпалько, В.Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 15-19. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1280139
  Коцур А. Розвиток системи соціального захисту в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 146-151
1280140
  Меленюк В.О. Розвиток системи соціального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1280141
  Русина Ю.О. Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції / Ю.О. Русина, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 90-97. – ISSN 2522-1620
1280142
  Рубцова М.Ю. Розвиток системи транспортування енергоносіїв через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 101-106. – (Європейські дослідження)
1280143
  Наваліхіна М.О. Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1280144
  Олійник О. Розвиток системи управління знаннями на засадах організаційного забезпечення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2411-6912 04
1280145
  Лапко О.О. Розвиток системи управління науково-інноваційною сферою в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.55-62. – ISSN 1605-7988
1280146
  Авраменко Н.В. Розвиток системи управління охороною здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1280147
  Попович Олександр Розвиток системи фізичної підготовки провідних армій світу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 91-94. – ISSN 1728-9343
1280148
  Бєлєнький П. Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів / П. Бєлєнький, О. Другов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33.
1280149
  Плахтій Т.Ф. Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 152-159. – ISSN 2309-1533
1280150
  Сіднєва Ж.К. Розвиток системного підходу до управління якістю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 74-77.
1280151
  Січень І. Розвиток ситуації довкола України та у світі на найближчу і середньострокову перспективу // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 28-35
1280152
  Нагорний П. Розвиток сільского господарства УРСР за 30 років / П. Нагорний. – Київ, 1947. – с.
1280153
  Рябоконь В.П. Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 9 (227), вересень. – С. 12-19. – ISSN 2221-1055
1280154
  Кузнєцов М.С. Розвиток сільських теорій: проблеми і перспективи // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7768-00-4
1280155
  Малік М.Й. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1280156
  Талавиря М.П. Розвиток сільських територій на засадах сталості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 146-150. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1280157
  Россоха В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / В. Россоха, М. Плотнікова // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 41-53. – ISSN 2410-0919
1280158
  Франчук В.М. Розвиток сільських територій як запорука формування людського капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 124-128. – ISSN 2221-1055
1280159
  Васильців Т.Г. Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 58-62. – ISSN 2306-5664
1280160
  Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід Євросоюзу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 32)
1280161
  Губені Ю. Розвиток сільських територій:деякі аспекти європейської теорії і практики : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 62-70 : Рис. – Бібл. 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1280162
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.240-245. – ISBN 966-73-53-51-Х
1280163
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.285-294. – ISBN 966-73-53-51-Х
1280164
  Антонюк С.М. Розвиток сільського господарства в народній Польщі / С.М. Антонюк. – Київ, 1960. – 40 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; Х ; 40-41)
1280165
  Козловська Н.А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1280166
  Соловйова Т.М. Розвиток сільського господарства на Правобережній Україні в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 36)


  Систематизовано і проаналізовано архівні матеріали про розвиток сільського господарства Правобережної України першої чверті XIX ст., визначено проблеми, які потребують подальшої розробки.
1280167
  Вергунов В.А. Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва : навчальний посібник для студ. і викладачів сільськогосподарських закладів освіти / В.А. Вергунов, Н.П. Коваленко, О.В. Сайко; під ред. В.А. Вергунова. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 144с. – ISBN 966-7010-29-5
1280168
  Колодійчук І.А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 139-147 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1280169
  Семенюк І.Д. Розвиток сільського господарства у контексті концепції "зеленої" економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 1 (5). – С. 72-82
1280170
  Месель-Веселяк Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 42-55. – ISSN 2221-1055
1280171
   Розвиток сільського господарства України за п"ятиріччя.. – Х, 1929. – 108с.
1280172
  Матвієнко Н.М. Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 98-109


  Розглянуто історію та державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму Хорватії. Охарактеризовано типи сільських домогосподарств. Проаналізовано основні туристичні кластери, що спеціалізуються на сільському туризмі. Рассмотрены история и ...
1280173
  Пилипенко С. Розвиток сільського зеленого туризму І українських селах // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.96-102. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1280174
  Чабанчук М.А. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині / М.А. Чабанчук, В.Ю. Чабанчук // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 308-310
1280175
  Терес Н. Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 18-26


  Стаття присвячена проблемам розвитку сільського зеленого туризму в Україні, ролі громадських організацій у популяризації і впровадженні цього виду діяльності, його впливу на відновлення історико-культурної спадщини та збереження етнокультурної ...
1280176
  Графова І.О. Розвиток сільського туризму в Європі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 148-152.
1280177
  Кудла Н. Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1280178
  Кудінова І.П. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 212-215. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обгрунтовано доцільність створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надано рекомендації щодо напрямів їх розвитку. Раскрыта роль сельскохозяйственной обслуживающей ...
1280179
  Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
1280180
  Саяпін С.П. Розвиток сільськогосподарського дорадництва на основі цифрової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Саяпін Сергій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1280181
  Беренштейн Б.Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 38-43
1280182
  Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1280183
   Розвиток сільської громади: крок за кроком : Збірка "захалявних" книжечок сільського депутата: Посібник. – Київ : Купріянова, 2005. – ISBN 966-8668-11-1
1280184
  Яремчишин Б.М. Розвиток сільської електрифікації в західних областях УРСР / Б.М. Яремчишин. – К., 1958. – 76с.
1280185
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 73-82. – ISSN 2221-1055
1280186
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 49-59. – ISSN 2221-1055
1280187
  Швед О. Розвиток скандинавського співробітництва в 1960-х роках на прикладі проекту НОРДЕК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему схем скандинавської регіональної співпраці в 1960-х рр. через призму проекту НОРДЕК. The article covers the issue of Scandinavian regional integration schemes in 1960-s through the prism of NORDEK project.
1280188
  Крамар С.Б. Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергетичного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Крамар С.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 17 с.
1280189
  Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
1280190
  Калатур М. Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
1280191
  Леньо П. Розвиток словацької етнографії в міжвоєнний період (1918-1939) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-117. – Бібліогр.: с.117 (44 назви). – ISSN 0130-6936
1280192
  Нечаєнко Т. Розвиток словесної комунікації як виду діяльності спеціалістів культурно-мистецької сфери // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 140-146
1280193
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійскої мови в 80-ті -- 90-ті роки ХХ століття : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1280194
  Зацний Юрій Антонович Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Юрій Антонович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 1999. – 403л. – Бібліогр.:л.359-403
1280195
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 431с. – ISBN 966-599-003-9
1280196
  Петров О.В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 345-354


  У статті розглянуто динаміку розвитку словотвірного гнізда з вершиною аромат, відзначено невисокий дериваційний потенціал основи аромат- на фоні скороченої основи арома-. Встановлено продуктивність похідних II ступеня деривації і відзначено колишню ...
1280197
  Коломієць В.Т. Розвиток словотвору слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 31с.
1280198
  Лозицький В. Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу? / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Для уточнення прогнозу поточного циклу № 24 вивчені особливості наростання сонячної активності у попередніх 23 циклах. Основна увага зверталась на фазу швидкого росту активності, починаючи 20-го місяця циклу. Виявлена досить тісна кореляція між ...
1280199
  Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1970. – 175с.
1280200
  Погорєлов М.С. Розвиток соціалістичної власності та вдосконалення виробничих відносин / М.С. Погорєлов. – К., 1971. – 154с.
1280201
  Бершеда Р. Розвиток соціалістичної демократії в період будівництва комунізму // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 5-13
1280202
   Розвиток соціалістичної демократії і самоврядування народу.. – К, 1988. – 57с.
1280203
  Рокитко А.І. Розвиток соціалістичної економічної інтеграції в сільськогосподарському виробництві країн / А.І. Рокитко. – К, 1979. – 48с.
1280204
  Булкін Г.П. Розвиток соціалістичної культури н а Житомирщині за роки Радянської влади. / Г.П. Булкін. – Житомир, 1957. – 40с.
1280205
  Арсентьев М.В. Розвиток соціалістичної промисловості західних областей УРСР (1946-1960 рр.) / Арсентьев М.В. ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1970. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59
1280206
  Кондратюк А.П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді / А.П. Кондратюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с.
1280207
  Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1280208
  Власова О.І. Розвиток соціальних здібностей в умовах первинної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Подано розроблені та апробовані автором концептуальну, операціональну й емпіричну моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежено динаміку таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
1280209
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010—2012 рр. / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, Я.А. Майструк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 156-159


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа в Україні за станом на 2012 р. Наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії України та Європи й подано їх порівняльний аналіз. The article investigates the present state and ...
1280210
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа та їх аудиторії в Україні в першій половині 2015 р. Наведено результати вимірювання та проведено порівняльний аналіз відносно аналогічних досліджень 2013-2014 рр., визначено напрями ...
1280211
  Курінна Т. Розвиток соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства в Україні // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 63-70.
1280212
  Дейч М.Є. Розвиток соціально-відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 12-17. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1280213
  Садова У.Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У.Я. Садова, С.О. Цапок, В.Я. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905
1280214
   Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лют. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ТОВ "Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу" ; [редкол.: Антошкіна Л.І. та ін.]. – Бердянськ ; Київ : Халіков Р.Х., 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. На обкл. зазнач. інші дати проведення конф.: 7-8 лютого 2019 р. м. Бердянськ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-36-8
1280215
  Корецька С.О. Розвиток соціально-економічної інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1280216
  Іванова Н. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації / Н. Іванова, Л. Чуприна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху". У її роботі взяли участь провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка.
1280217
   Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред.: Н.В. Лук"янчук, Н.А. Климової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 104-112. – ISBN 978-966-2633-39-9
1280218
  Веретенко І.М. Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Веретенко Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280219
  Данилов С.О. Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Данилов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280220
  Бабенко Т.В. Розвиток соціально-професійної мобільності студентів засобами проектної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 50-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1280221
  Марценюк О.О. Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Марценюк О.О. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280222
  Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 8-13
1280223
  Мірошниченко О.В. Розвиток соціально-трудового партнерства в Україні: методологія, методика аналізу, напрямки вдосконалення / О.В. Мірошниченко; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Український ін-т соціальн. досліджень; (Відповід. ред. В.В.Онікієнко). – Київ, 2003. – 187с. – ISBN 966-7865-54-1
1280224
   Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи / [Близнюк В.В. та ін.] ; за ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7901-8
1280225
  Баюра Д. Розвиток соціально відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 39-44. – ISSN 2411-4014
1280226
  Калініченко Л. Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 152-153
1280227
  Більцан А.О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1280228
  Стеблянко І.О. Розвиток соціального інвестування в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки / І.О. Стеблянко, А.О. Карпова // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 299-301
1280229
  Михальчук Н.О. Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 95-106. – ISBN 978-966-7359-68-3
1280230
  Миронюк Є.В. Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 51-57
1280231
  Заяць Т.А. Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 56-72 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1280232
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогнр.: 22 назви
1280233
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Додатки: л. 225-257. – Бібліогр.: л. 199-224
1280234
  Хрустальова В.В. Розвиток соціального напряму економічної думки в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 68-71
1280235
  Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 125-136. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Розглядається впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій в умовах модернізації освітньої галузі завдяки розвитку державно-приватного партнерства та створення навчально-практичних центрів соціального партнерства як основної форми ...
1280236
  Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 116-122.
1280237
  Захарчин Г.М. Розвиток соціального партнерства та організаційної культури між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 27-32. – ISSN 0321-0499
1280238
  Волкова О.В. Розвиток соціального партнерства як чинник забезпечення економічної безпеки на регіональних ринках праці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 33-37. – (Економічні науки)
1280239
  Дзюба О.М. Розвиток соціального підприємництва в Україні / О.М. Дзюба, К.Т. Берідзе, Р.В. Ярова // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 100-105. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1280240
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості / А.В. Толстова, С. Сергієнко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 384-391. – ISSN 2075-4892
1280241
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва: проблеми та перспективи / А.В. Толстова, М.О. Устенко, А.Ю. Лаптєва // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 72/73. – С. 204-212. – ISSN 2075-4892
1280242
  Миколаєць А.П. Розвиток соціальної активності і людського потенціалу в системі публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 60-63. – ISSN 2306-6814
1280243
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто спеціфіку анімаційної діяльності як засобу розвитку соціальної активності студентства. Охарактеризовано основні завдання анімаційної діяльності, виховні сфери, через які виявляється соціальна активність молоді.
1280244
  Харун О.А. Розвиток соціальної відповідальності за умов поглиблення євроінтеграційних процесів / О.А. Харун, Л.А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 225-231. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1280245
  Грунтковський В.Ю. Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 802. – С. 102-106. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1280246
  Винославська О.В. Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті / О.В. Винославська, О.С. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
1280247
  Алєксєєнко Н.В. Розвиток соціальної відповідальності студентів як важливої складової формування особистості майбутнього фахівця // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 3-4
1280248
  Сімахова А.О. Розвиток соціальної економіки в Польщі: досвід для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 75-84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1280249
  Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 56-65. – ISSN 2221-1055
1280250
  Шишова О.М. Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 134-143
1280251
  Шаров С.В. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами онлайн платформи Prometheus // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 133-137. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1280252
  Гречка Алла Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-6
1280253
  Максимовський М.І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-40. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1280254
  Васюк О.В. Розвиток соціальної педагогіки в новий час // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 105-144
1280255
  Аваз Заде Камбіз Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини / Аваз Заде Камбіз ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 13 с. – Бібліогр.: 7 назв
1280256
  Гавриш О. Розвиток соціальної роботи у школах Німеччини на початку XXI ст. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 106-112. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1280257
  Остропольська Є.В. Розвиток соціальної сладової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1280258
   Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації : наук. видання / [Шульц С.Л. та ін. ; наук. ред. С.Л. Шульца] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8474-6
1280259
  Багмет К.В. Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 53-62. – ISSN 2073-9982
1280260
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1280261
   Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України 1999-2003 : До 85-річчя Національної академії наук України / І.Ф. Курас, В.М. Геєць, О.С. Онищенко, І.М. Дзюба; НАНУ; Секція суспільних і гуманітарних наук; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 208 с. – ISBN 966-02-3080-Х
1280262
  Марецька Л.П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1280263
  Поляк О. Розвиток соціологічноії освіти в Украіїні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-46. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення соціології як науки та навчальної дисципліни, доведено явище значного впливу індивідуальних рис і знань творців соціології на її розвиток на початковій стадії, досліджено причини відмін в еволюції соціології в Західній Європі, ...
1280264
  Костюкова В. Розвиток спеціалізації художньої вишивки і моделювання костюма в академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: історичний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 54-62. – ISSN 1682-2366
1280265
   Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів / О.В. Кривов"яз, Ю.О. Томашевська, О С. Кривов"яз, І.К. Щерба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 59-63. – ISSN 1681-2751
1280266
  Бобловський О.Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 278-287. – (Економічні науки)
1280267
  Денисов С.Ф. Розвиток спеціального законодавства з питань запобігання злочинності в Україні / С.Ф. Денисов, А.В. Юрасов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 35-42. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1280268
  Шевченко В.М. Розвиток спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 168-170. – ISBN 978-966-654-490-5
1280269
  Сенченко О. Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій - важливий напрям політики "м"якої сили" Туреччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 26-32. – ISSN 2076-9326
1280270
  Весела Н.М. Розвиток співробітництва між країнами Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну у 90-х роках ХХ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.20-30
1280271
  Мирошниченко А. Розвиток співробітництва між Україною та країнами МЕРКОСУР у сфері енергетики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 46-49
1280272
  Мельник Л.Г. Розвиток співробітництва народів СРСР у галузі науки та культури в умовах розвинутого соціалізму : (до 60-річчя утворення СРСР) / Л.Г. Мельник, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются проблемы развития сотрудничества народов СССР в области науки и культуры в условиях развитого социализма.
1280273
  Золотоверх Л.О. Розвиток співробітництва у сфері міжнародного бізнесу серед країх-членів ЧЕС: перепони та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.55-58
1280274
  Волкова Н.І. Розвиток споживчого кредитування в кризових умовах / Н.І. Волкова, Г.В. Статкевич // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 106-111. – ISSN 2306-6806
1280275
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1280276
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л. 196-215
1280277
  Сушко Р.О. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : монографія / Р.О. Сушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-673-686-8


  У пр. № 1727291 напис: З повагою від автора. Підпис
1280278
  Городинський С.І. Розвиток спорту як елемент корпоративної соціальної відповідальності / С.І. Городинський, С.Ю. Чубатенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 58-62. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
1280279
  Клещонок В. Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету / В. Клещонок, М. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті етапи розвитку спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету. Наведені основні наукові задачі, які можна вирішувати за допомогою таких спостережень. Проаналізовано сучасний стан спостережень ...
1280280
  Дорош Н.І. Розвиток стандартизації аудиторських послуг в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 24-33. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1280281
  Гусаковська Т.О. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Т.О. Гусаковська, Н.Л. Кужель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 29-37. – ISSN 2222-0712
1280282
  Скорик Г.І. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Г.І. Скорик, А.А. Недошитко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 65-69. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1280283
  Рибак С. Розвиток статистичної бази для оцінювання соціальної ефективності бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 12-19. – ISSN 1605-2005
1280284
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – Львов, 1940. – 172с.
1280285
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – К., 1941. – 104с.
1280286
  Бейдик О.О. Розвиток стаціонарної рекреації та рекреаційне природокористування в межах Київського Придніпров"я / О.О. Бейдик, А.І. Бочковська, О.В. Єрохіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-43 : Табл. – (Географія ; Вип. 31)
1280287
  Шкробанець А.А. Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини / А.А. Шкробанець, А.О. Лойтра // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 82-84. – ISSN 1727-0847
1280288
   Розвиток столичного міста крізь призму інклюзивності (на прикладі м.Києва) / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О. Петровська, М.В. Румянцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1280289
  Вовканич І.І. Розвиток стосунків між Україною та ЄС після розширення Європейського Союзу: роль міжрегіонального співробітництва / І.І. Вовканич, І.І. Устич // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 56-61. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1280290
  Татаренко А. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману "Дамаскин") // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 118-125. – ISSN 0203-9494
1280291
  Січень І. Розвиток стратегії глобального домінування США в контексті геополітичних змін у світі з початку 1990-х років // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 30-38
1280292
  Звонська Л.Л. Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 165--171. – Бібліогр.: Літ. : с. 170-171; 26 назв


  У статті розглядається еволюція мовної стратегії часової параметризації в діапазоні розвитку давньогрецької мови від архаїчної до класичної доби та її кореляції із синтезованим досвідом пізнання носіями мови характеристик часу. The article considers ...
1280293
  Диба М. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 73-86. – ISSN 1605-2005
1280294
  Карпенко В.Л. Розвиток стратегічного маркетингу в діяльності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 129-135. – ISSN 2309-1533
1280295
  Білега О.В. Розвиток стратегічного управління на підприємствах / О.В. Білега, Т.В. Плаксій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 119-123. – (Економічні науки)
1280296
  Шапран О. Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 259-273. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1280297
  Братюк В. Розвиток страхових організацій та страхового ринку України на основі інноваційних підходів // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 200-207. – ISSN 2410-0919
1280298
  Нестерова Д. Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах / Д. Нестерова, Н. Кудрявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто традиційну та багатоканальну моделі продажів страхових продуктів, визначено роль прямих страхових посередників. Розглянуто міжнародний досвід роботи страхових агентів і страхових брокерів, а також проаналізовано діяльність страхових ...
1280299
  Кудрявська Н.В. Розвиток страхового посередництва в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-696-384-4
1280300
  Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються тенденції розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації, виокремлено позитивні та негативні наслідки такого процесу. Визначено шляхи оптимізації інтеграційних процесів України в світовий страховий простір. В статье ...
1280301
  Торб"як М. Розвиток страхового ринку у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1280302
  Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 140-144
1280303
  Шулєшова І.В. Розвиток страхового ринку України // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 240-246. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1280304
  Козик В.В. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В.В. Козик, А.В. Кравець, О.Б. Іванова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1729-7206
1280305
  Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1280306
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535, 2-147 арк. – Додатки: арк. 2-147. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 478-535
1280307
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1280308
  Гудзь О.Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1280309
  Тептюк Ю. Розвиток стресостійкості соціальних працівників: від результатів експеременту до методичних рекомендацій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 89-96. – ISSN 2618-0715
1280310
  Мельничук С О. Розвиток структури слов"янського речення / С О. Мельничук, . – Київ, 1966. – 324 с.
1280311
  Васильєва Т. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду / Т. Васильєва, О. Заруцька // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1280312
  Філіпчук І.В. Розвиток студентського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 154-159. – ISSN 2077-1800
1280313
  Кикоть С.М. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 79-85. – ISSN 2518-7732
1280314
  Швиданенко Г.О. Розвиток суб"єктів господарювання у контексті інноваційності / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1280315
  Мещеряков Д.С. Розвиток суб"єктної активності дорослих користувачів соціальних мереж : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мещеряков Дмитро Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280316
  Батюк О.В. Розвиток судово-технічної експертизи документів: історичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 211-217
1280317
  Паламарчук О.С. Розвиток судової влади в Україні (теоретико-правові аспекти дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1280318
  Котюк І.І. Розвиток судочинства потребує адекватного наукового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-102
1280319
   Розвиток суперкомп"ютерів серії СКІТ, розроблених в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України у період з 2002 по 2017 роки / А.Л. Головинський, І.В. Сергієнко, В.Г. Тульчинський, А.Л. Маленко, О.Ю. Бандура, С.О. Горенко, О.Ю. Роганова, О.І. Лаврікова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 124-129. – ISSN 0023-1274
1280320
  Бондар А.Д. Розвиток суспiльного виховання в Укpаїнськiй РСР (1917-1967). / А.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 267с.


  У моногpафії на основi положень класикiв маpксизму-ленiнiзму i постанов паpтії та уpяду пpо освiту, навчання i виховання пiдpостаючого поколiння, викоpистання численних аpхiвних i лiтеpатуpних джеpел показано становлення i pозвиток системи навчання i ...
1280321
  Плавуцька Я.Ю. Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 26-30
1280322
  Нагірна В.П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 3-11. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1280323
  Масловська Л.Ц. Розвиток суспільно-географічних досліджень у Вінницькому регіональному центрі : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Л.Ц. Масловська, В.І. Захарченко, Т.В. Панасенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано історію становлення та головні напрямки суспільно- та економіко-географічних досліджень на Вінниччині.
1280324
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І. ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 220л. + Додатки : л.181-202. – Бібліогр. : л.203-220
1280325
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1280326
   Розвиток суспільно-географічної науки в Харківському університеті: особливості та перспективи / Л.М. Нємець, Л.В. Ключко, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба, Н.В. Гусєва, П.А. Вірченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 12-16. – ISBN 978-966-285-361-2
1280327
  Кірсанова О.А. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівницвта основ соціалізму. / О.А. Кірсанова. – К., 1981. – 224с.
1280328
  Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. – Київ, 1968. – 227с.
1280329
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектора в інноваційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 259-260. – Бібліогр.: арк. 238-258
1280330
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектору в інноваційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1280331
  Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у 20 - на початку 21 сторіччя : монографія / М.Д. Пістун ; Ін-т географії НАНУ ; Відділ суспільно-географічних досліджень. – Київ : Київський університет, 2009. – 112с. – ISBN 978-966-439-186-0
1280332
   Розвиток сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3


  7 квітня 2021 року відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому обговорювалося питання "Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в ...
1280333
  Шувалова С.І. Розвиток сучасних бібліотек у Великобританії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 658-662
1280334
  Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Боринець. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160с. – ISBN 5-77638336-6


  На прим.№ 1511748 тит. стор.: Дарчий надпис: Шановному Олегу Васильовичу з повагой і вдячністю - автор (підпис) 22.10.97
1280335
  Олійник Л.В. Розвиток сучасних економічних теорій // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 4-6. – ISBN 978-9934-571-33-6
1280336
  Сіройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів / З. Сіройч, В.М. Новіков // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 59-75. – ISSN 2072-9480
1280337
  Гетьман О.О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств / О.О. Гетьман, А.І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Обгрунтовано значимість маркетингових персонал-технологій при побудові HR-бренду вітчизняних компаній. Для проведення дослідження використано такі теоретичні та емпіричні методи: системний та структурно-функціональний аналіз; ситуативний підхід; ...
1280338
  Косьмій Л.Р. Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991-2016 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 178-185. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1280339
  Лещинський В.П. Розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки на прикладі виробничої сфери: закордонний досвід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-26. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1280340
  Штерма Т.В. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Т.В. Штерма, А.В. Лазоряк, А.С. Семіген // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1280341
  Гарнага І. Розвиток сучасного мистецтва: вектори та перспективи // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 31-36. – ISSN 2309-8406
1280342
  Іванов М.С. Розвиток сучасного профспілкового руху як умова реалізації демократичної стратегії в Україні // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 289-406. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1280343
  Грущинська Н.М. Розвиток сучасного світового господарства у процесах формування нового світового економічноого порядку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 28-34. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1280344
  Дубов Д.В. Розвиток сучасної інформаційної інфраструктури як пріоритет державної політики розбудови інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 130-134


  Становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства не- можливий в умовах невідповідності стану базової інформаційної інфра- структури та суспільних очікувань, що покладаються на широке впровадження інформаційних технологій у повсякденне життя.
1280345
  Мазуренко В.П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 134-144. – ISSN 2308-6912


  Інтернет на сьогодні є інструментом ведення бізнесу, що задовольняє інформаційні потреби й створює ефективну систему взаємовідносин підприємств зі споживачами, а також усіма елементами зовнішнього бізнес середовища. Означене актуалізує комплексне ...
1280346
  Валлє В. Розвиток сучасної патентної системи ( XIX-XX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-378-141-9
1280347
  Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду та аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття, ознаки, особливості, функції та форми права власності на природні ресурси та комплекси в Україні. The article is devoted to the review and analysis of modern scientific and ...
1280348
  Левківський В.М. Розвиток сучасної теорії міжнародної інвестиційної діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 19-33.
1280349
  Ржевська А.В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А.В. Ржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 356 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316-355. – ISBN 978-966-617-266-5
1280350
  Чмільова С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 86-90
1280351
  Довгаль О.В. Розвиток сфери освіти на селі в умовах інтеграції України в європейський простір // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 24-25
1280352
  Шейко Розвиток сфери платних послуг / Шейко, А.Я. Олексюк. – К, 1991. – 122с.
1280353
  Мельник Т.М. Розвиток сфери послуг в економіці України ( / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
1280354
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01, 08 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 520 арк. – Додатки: арк. 470-520. – Бібліогр.: арк. 431-469
1280355
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1280356
  Галаченко О.О. Розвиток сфери санаторно-курортних послуг. Регіональний аспект : монографія / О.О. Галаченко ; [наук. ред.: С.В. Васильчак ] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Далішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-302. – ISBN 978-966-02-8392-3
1280357
   Розвиток схилових гравітаційних процесів у Закарпатті у відповідності до тектонічної будови регіону / Г.І. Рудько, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, М.В. Петрик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1280358
  Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку XX ст. (1905-1920 роки): осередки, напрямки, діячі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1608-0599
1280359
   Розвиток сходознавства в Україні: традиції та перспективи : (До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка):Програма наукової конференції. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1280360
  Чувпило О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 530, [2] с. – Текст укр. та рос. - Присвяч. 210-й річниці від Дня засн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 157-188, 460-504. – ISBN 978-617-7306-01-5
1280361
  Малахова Ю. Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини XIX ст. - до початку XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 255-263


  У статті досліджено процес розвитку сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. до початку ХХ ст. та розглянуто творчу спадщину науковців, які закладали фундамент сходознавчих дисциплін в Україні. В статье рассмотрен процесс развития ...
1280362
  Комарук І.А. Розвиток та актуальні проблеми конвенційної уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 242-249


  У цій статті йде мова про необхідність однакового регулювання, яка змушує держави шукати та знаходити взаємоузгоджені рішення та укладати міжнародні уніфікуючі договори, незважаючи на численні дилеми, які виникають на цьому шляху.
1280363
  Печенкін І.В. Розвиток та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 126-134. – ISSN 2306-6814
1280364
  Калугін О. Розвиток та викладання археології у Харківському університеті в контексті еволюції радянської археологічної думки (друга половина 40-х - середина 60-х років XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 20. – С. 13-22. – ISSN 2077-7280
1280365
  Миськів Л.П. Розвиток та виробництво альтернативних видів палива в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 234-239
1280366
  Рубан М.Ю. Розвиток та виробнича діяльність луганських залізничих майстерень у складі "Донецьких залізниць" (1920-1930) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 77-84. – ISSN 2617-1929
1280367
  Удод П.Г. Розвиток та деякі міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки судноплавства в контексті глобальної системи морського зв"язку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117.
1280368
  Берест І. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856-1867 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено важливість і проблематичність різнобічного вивчення історії виникнення, формування й розвитку професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова, поетапно досліджено історію та діяльність цієї організації
1280369
  Кравець Н.І. Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 250-260. – ISSN 2412-8465
1280370
  Волкотруб Л.В. Розвиток та етапи становлення Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 304-315. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1280371
  Гладкий І. Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів / І. Гладкий, В. Кухаренко, В. Табулович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 23-31. – ISSN 1562-529Х


  Інформаційно-освітній простір університету (ХНДУ).
1280372
  Шевченко О.М. Розвиток та застосування запалювальної зброї у XX - XXI століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Шевченко Олексій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1280373
  Золотарьова О. Розвиток та інтернаціоналізація освти в Німеччині / О. Золотарьова, А. Зінченко, А. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 102-109. – ISBN 978-617-7768-17-2


  Досліджено сучасні тенденції підвищення якості вищої освіти в Німеччині та її інтернаціоналізації.
1280374
  Шегда А. Розвиток та конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується співвідношення та форми прояву таких понять як розвиток, зростання та конкуренто-спроможність. Обґрунтовується положення, що конкурентоспроможність національної економіки визначається конкурентоспроможністю великих ...
1280375
  Міньковська А.В. Розвиток та мотивація трудових ресурсів в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Міньковська Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280376
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 239л. + Додатки: л. 214 - 239. – Бібліогр.: л. 203 - 214
1280377
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1280378
  Радченко О.П. Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 102-111. – ISSN 2413-9998
1280379
  Хільчевський Валентин Кирилович Розвиток та перспективи гідрологічних і гідрохімічних досліджень в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 94-99 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1280380
  Петренко К.В. Розвиток та підтримка депресивних територій України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 188-191
1280381
  Цзя-фа Пен Розвиток та проблеми китайської економіки освіти для іноземних студентів : новини зарубіжної науки / Цзя-фа Пен, Цзея Лиу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 231-237 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1280382
  Федоренко Я.А. Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 45-51. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1280383
  Бабій М.Ф. Розвиток та прояв творчості у сучасній школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 20-26
1280384
  Уніга О.В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Уніга Олег Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280385
  Корбозерова Н.М. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспанської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 190-194. – ISBN 966-7890-03-1
1280386
  Корбозерова М.Н. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспансьої літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 194; 5 назв
1280387
  Купалова Г.І. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти : монографія / Г.І. Купалова, А.Б. Клиновський ; Мін-во освіти і науки України; Мін-во фінансів України; Укр. держ. ун-т екон. і фінансів; Тернопільський комерційний ін-т. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 228 с. – ISBN 966-07-0415-1
1280388
  Куц А.С. Розвиток та розміщення харчової промисловості Української РСР / А.С. Куц, Т.М. Ковалевська // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 70-79 : Табл.
1280389
  Малиновська Т.М. Розвиток та становлення банківської діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-63. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1280390
  Плавуцька-Луценко Розвиток та становлення вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 124-128


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1280391
  Дідовець Ю.С. Розвиток та становлення гідрологічної моделі SWIM як інструменту для оцінки впливу зміни клімату на водні ресурси // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 90-93
1280392
  Ківалов С.В. Розвиток та становлення Одеської школи морського та митного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1280393
  Сибирка А.А. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу / А.А. Сибирка, О.М. Дмитрієва, К.В. Сироїжко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1280394
  Орлюк О.П. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О.Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 352, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 329-353. – ISBN 978-617-696-420-9
1280395
  Савшак Т. Розвиток та структурування навчання історії в Галичині (60-і роки XIX ст. - перша третина XX ст.) у контексті національно-мовної освіти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 510-521. – ISSN 2411-4758
1280396
  Білокінь І.П. Розвиток та сучасний стан фiзiологiї pослин в Чехословачиннi / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 87-98с. – Окр.відбиток:Український ботанічний журнал Т.16, №6. АН УРСР. Інститут ботаніки. – (Сер.Історія науки)
1280397
  Бузько І.Р. Розвиток та трансформація зовнішньоекономічних зв"язків підприємств регіону в умовах глобальних зрушень / І.Р. Бузько, О.А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 19-24. – ISSN 1998-7927
1280398
  Джолос О.В. Розвиток та трансформація функцій іномовлення в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 27-33. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1280399
  Ібатулліна А.В. Розвиток та удосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 86. – С.279-283
1280400
  Корнійчук О.К. Розвиток та удосконалення технологій управління проектами / О.К. Корнійчук, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 90-91
1280401
  Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 8-12. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено аналіз особливостей соціально-професійного розвитку особистості на основі формування її якісних характеристик. Пропонується розглядати професійну діяльність як особливу диференційовану соціально значущу діяльність, яка потребує від ...
1280402
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228л. + Додатки : л.191-192. – Дисертація. – Бібліогр. : л.193-228
1280403
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
1280404
  Козлова Т.О. Розвиток та функціонування контактних мов в аспекті теорії іконічності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 161-169


  У статті з"ясовано роль іконічності в еволюції контактних мов. Доведено, що іконічність є звичайною семіотичною стратегією в "ембріонних" формах комунікації, а застосування імітативних ресурсів, апеляція до образності звукозображання, діаграматичності ...
1280405
  Смолій А.В. Розвиток та функціонування митних союзів на європейському континенті // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 81-101. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1280406
  Сербін О. Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / О. Сербін, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1280407
  Савчук М.П. Розвиток тваринних організмів / М.П. Савчук. – Одеса, 1940. – 211 с.
1280408
  Сірий А.В. Розвиток творчих здібностей курсантів вищого військового навчального закладу під час вивчення ними тактичних дисциплін / А.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (34). – С. 125-130


  Розглядаються особливості застосування активних методів навчання з метою формування творчих здібностей курсантів ВВНЗ під час вивчення ними тактичних дисциплін.
1280409
  Чижикова О.В. Розвиток творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі іншомовної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 232-234. – (Педагогічні науки)


  У статти розкривається сутність поняття творчості, творчої особистості, творчих здібнотей в процесі іншомовної підготовки майбутнього правознавця.
1280410
  Анохіна Т. Розвиток творчих здібностей молодших підлітків на досвіді роботи педагога-організатора в МДЦ "АРТЕК" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 252-253
1280411
  Знобєй О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / О. Знобєй, О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 235-246. – ISSN 2312-5993
1280412
  Марченко Н. Розвиток творчих здібностей особистості в рамках неперервної освіти / Н. Марченко, О. Субіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1280413
  Орос В.М. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти / В.М. Орос, В.М. Петечук, Ю.В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 305-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1280414
  Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 14-17


  У статті порушується проблема розвитку творчих літературних здібностей учнів старшої школи під час аналізу мови художнього твору.
1280415
  Горпініч Т.І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 131-138. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1280416
  Чорняк А. Розвиток творчих здібностей студентів університетів у процесі вивчення іноземних мов (друга половина XX ст.) // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 207-217. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
1280417
  Сушенцева Л. Розвиток творчих здібностей учнів засобами української народної вишивки // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.46-48. – ISSN 0131-6788
1280418
  Білоус Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-52. – ISSN 0131-6788
1280419
  Єфіменко Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 18-29
1280420
  Довгий О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи як актуальне завдання сучасної української школи / О. Довгий, Копчук-Кашецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 121-126. – ISSN 2308-4634
1280421
  Сподарик Г. Розвиток творчих здібностей школярів засобами рідного слова // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 2. – С. 12-16
1280422
  Пасічник Г.О. Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1280423
  Корнієнко Л. Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти на заняттях з хімії шляхом застосування технології сторітелінг // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 28-38. – ISSN 2077-1827
1280424
  Пухно С.В. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів фізики в ході вивчення дисципліни "Психологія" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 187-196. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
1280425
  Слухенська Р.В. Розвиток творчого мислення майбутніх лікарів: до історії проблеми / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 55-63. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1280426
  Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії / А.М. Стеблина. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 8 (32)). – ISBN 966-333-216-6
1280427
  Муха А. Розвиток творчого мислення як компонент формування підприємницької компетентності на уроках фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 307-317. – ISSN 2312-5993
1280428
  Дзекун Ю. Розвиток творчого потенціалу в контексті соціального становлення молоді // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 29-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1280429
  Листопад О.А. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки : навчально-методичний посібник / О.А. Листопад. – Одеса : [Видавець Букаєв В.В.], 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-2070-58-3
1280430
  Голя Н.Г. Розвиток творчого потенціалу керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голя Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280431
  Шварц Н.В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 264-274. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
1280432
  Пісоцька Л.С. Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 199-204. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1280433
  Кайкова М. Розвиток творчого потенціалу майбутніх піаністів-виконавців у педагогічних закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 52-57. – ISSN 2307-4906
1280434
  Дудник Н.З. Розвиток творчого потенціалу на основі педагогічних технологій Г. Альтшуллера // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 255-264


  У статті проаналізовано значущість вивчення педагогічної технології Г. Альтшуллера, яка грунтується на засадах динамічного розвитку у дітей творчості. Підкреслено демократичність педагогічної технології, її спрямованість на формування особистості ...
1280435
  Танько Т.П. Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 146-149. – ISSN 2045-146X
1280436
  Гудзь О.Є. Розвиток творчого потенціалу працівників підприємства / О.Є. Гудзь, Т.Є. Фабричева // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 13-16. – ISSN 2415-8089
1280437
  Воронецька В.В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронецька Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280438
  Максимов М.В. Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 50-60. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1280439
  Третяк Т. Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 16-20. – ISSN 0131-6788


  Ефективність дослідницької еколого-натуралістичної роботи учнів у школах і позашкільних закладах значною мірою залежить від рівня розвитку в них здатності до творчого сприймання нової наукової інформаціїї, що становить основу їх готовності до ...
1280440
  Мельниченко Д.В. Розвиток творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі фортепіанної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 54-59. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1280441
  Форостюк В. Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 92-98. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1280442
  Чжоу Лянлян Розвиток творчої індивідуальності як філософська і психолого-педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 31-37. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1280443
  Мельничук Т. Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 20-23. – ISSN 0131-6788
1280444
   Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи : Наук.-прогр. метод. посібник. – Київ
Ч. 1 : Результати експериментальних і науково-практичних досліджень. – 1993. – 124с.
1280445
  Гайченко О.В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-58
1280446
  Сарієнко В.В. Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшокласників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Сарієнко Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1280447
  Юрас І.І. Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів / І.І. Юрас, О.В. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-99. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми розвитку творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення загальновійськових дисциплін. The article deals with the problems of the creative cognitive ...
1280448
  Віннічук І.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу карус) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Віннічук Ірина Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280449
  Бурчак С.О. Розвиток творчості майбутніх учителів математики в зарубіжних країнах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 19-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1280450
  Давлетшина Ю. Розвиток творчості учнів в новій українській школі // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 78-83. – ISBN 978-617-7932-12-2


  Згадується Софія Русова.
1280451
  Рудавіна І.Г. Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середени 1950-1980 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 90-98
1280452
  Парахіна М. Розвиток театрального мистецтва в 1990-х - на початку 2000 років: українсько-російський контекст проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 122-124. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто питання розвитку співпраці між Україною та Росією в театральній сфері. Співпраця між українською та російською стороною в галузі театрального мистецтва є досить активною, зацікавленість офіційних державних органів цим питанням піднімає його ...
1280453
  Маслюк О. Розвиток театрального та кінематографічного мистецтва в Києві в 1943 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-966-171-783-9
1280454
  Патряк О.Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 129-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено стан та перспективи розвитку ринку телекомунікаційного зв"язку в Україні, визначено співвідношення показників розвитку галузі із загальними тенденціями розвитку економіки України, виокремлено перешкоди, що стримують розбудову інформаційного ...
1280455
  Сосса Р.І. Розвиток тематичного картографування : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-32 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1280456
  Сенчишин Я. Розвиток теми зла у "Сонячних кларнетах" П. Тичини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 38-44.
1280457
  Стасюк Д. Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920-1960-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 72-79. – ISSN 1728-6875
1280458
  Звонська Л.Л. Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 25-30.


  У статті розглядається розвиток перифрастичних типів часо-видового категоріального значення у широкій діахронії від епохи койне до часів формування новогрецької мови. Невпорядкованість темпоральних перифрастичних конструкцій та їх ...
1280459
  Ярош О.Б. Розвиток тендерної рівності у Республіці Польщі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 644-647. – ISSN 1563-3349
1280460
  Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у XIX - першій половині XX століття / В.О. Пасічний. – Харків : Вища школа, 1974. – 151с.
1280461
  Васілевський О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Васілевський Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 39 назв
1280462
  Давиденко Р.Д. Розвиток теоретико-правових ідей захисту громадянина у світлі наукового обгрунтування теорій держави та права // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-9.
1280463
  Мельник О.Г. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, М.Л. Злотнік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 30-37. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1280464
  Чешко Ф.Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва кам"яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1280465
  Озірковський Л.Д. Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1280466
  Любчик В.Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Любчик Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1280467
  Ванько В.М. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн.. наук : спец. 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ванько В. М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1280468
  Тихан М.О. Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Тихан Мирослав Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 48 назв
1280469
  Дабло Л.Г. Розвиток теоретичних ідей О.О. Потебні у науковій дільності Д.М. Овсянико-Куликовського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-110. – ISSN 2226-3209


  У статті розглянуто теоретичні ідеї О. О. Потебні у науковій діяльності Д. М. Овсянико-Куликовського. З"ясовано, що праці О.О. Потебні вплинули на творчі пошуки та наукові розробки вченого.
1280470
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 198 л. – Бібліогр.: л. 175-198
1280471
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1280472
  Богуславський М. Розвиток теоретичних основ змісту загальної освіти у вітчизняній педагогіці // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 2-8.
1280473
  Саф"ян О.М. Розвиток теоретичних основ і реалізація комплексної технології виробництва високоточних штаб вищих категорій площинності : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05 / Саф"ян О. М.; МОУ, Дон. держ. техн. ун-т. – Донецк, 1998. – 34л.
1280474
  Яцишин С.П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцишин С.П. ;Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1280475
  Вовченко С.Д. Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 141-144. – Бібліогр.: 9 назв
1280476
  Горняк О. Розвиток теоретичних підходів до аналізу взаємозв"язків ринкових структур, конкуренції та концентрації / О. Горняк, В. Філіпович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-80 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
1280477
  Литвиненко Н.О. Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1280478
  Кондратюк Т.В. Розвиток теоретичних уявлень про механізми державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в українській науці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 108-111. – Бібліогр.: 23 назв.
1280479
  Жовтянська В.В. Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 19-35
1280480
  Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обгрунтування мистецтва пантоміми // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 173-178


  Пантоміма (імічний актор) - вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо
1280481
  Ільєнко О.В. Розвиток теорії "економічна безпека підприємництва" в країнах з трансформаційної економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 91-97
1280482
  Аврутов В.В. Розвиток теорії автономного визначення навігаційних параметрів рухомих та нерухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Аврутов Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 49 назв
1280483
  Ковбаса С.М. Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ковбаса Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
1280484
   Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279с. – Бібліогр.: 134 дж.


  Об"єкт дослідження - математичні закономірності та їх застосування в теорії випадкових процесів та полів, статистичні оцінки для параметрів та тести для перевірки статистичних гіпотез про випадкові процеси та поля. Мета роботи - розробка нових методів ...
1280485
  Семенишена Н.В. Розвиток теорії витрат: від класичної економіки до теорії трансакційних витрат // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 318-321. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1280486
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 488л. + Дод.: л.466-488. – Бібліогр.: л.441-465
1280487
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 35 назв.
1280488
  Крівенко С.В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 35, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 33 назви
1280489
  Рудницька Г.В. Розвиток теорії гейткіпінгу в контексті вивчення процесів фільтрації новинного інформаційного потоку // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 17-20
1280490
  Чухно А.А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу / А.А. Чухно. – К, 1994. – 115с.
1280491
  Галушка З. Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень? // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1280492
  Пошивалов В.П. Розвиток теорії довгочастної міцності і випинання елементів конструкцій в умовах позвучості. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Пошивалов В.П.; КПІ. – К., 1993. – 29л.
1280493
  Сухіна О.М. Розвиток теорії екологічної ренти та її справедливого розподілу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 49-68. – ISSN 0131-775Х
1280494
  Смєсова В.Л. Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1280495
  Волков С.Л. Розвиток теорії експертних систем якості технічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02, 152 / Волков Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1280496
  Турило А. Розвиток теорії ефективності - об"єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1280497
  Подкопаєв Сергій Вікторович Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.26.01 / Подкопаєв С.В.; Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 39 назв.
1280498
  Круковська В.В. Розвиток теорії зв"язаних процесів стосовно геомеханіки вуглепородного масиву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Круковська Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
1280499
  Брюханов О.М. Розвиток теорії і вдосконалення практики попередження та локалізації вибухів у глибоких шахтах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.26.01 / Брюханов О.М.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 41 назва
1280500
  Вепрік Ю.М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02. / Вепрік Ю.М. ; Держ. вищий навч. заклад " Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 50 назв
1280501
  Ткачук Р.А. Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Ткачук Роман Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
1280502
  Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 94 назви
1280503
  Наконечний А.Й. Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Наконечний А.Й.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 28 назв
1280504
  Мотало В.П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Мотало Василь Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1280505
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Вільчковська А.Е.; Ін-тут проблем виховання АПНУ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л. 167-183; Дод.: л. 184-208
1280506
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Вільчковська А.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1280507
  Волинець О.О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов"язань у підприємствах ресторанного господарства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 186-192 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1280508
  Скачков В.В. Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації інформаційних радіотехнічних систем до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистемних збурювань : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Скачков В.В.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 39 назв
1280509
  Омаров Мурад Анвер огли Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.12.13 / Омаров М.А.; ХНУР. – Харків, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1280510
  Волков Володимир Михайлович Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.08 / Волков В.М.; Харківськ. нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1280511
  Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маренич Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1280512
   Розвиток теорії і програмного забезпечення стохастичних та алгебраїчних систем із застосуванням в економіці, соціології, техніці та освіті : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 382с. : 9 рис., 15 табл. – 3 додатки. – Бібліогр.: 110 дж.


  Об"єкт досліджень - системи масового обслуговування, кульові струк-тури, процес радіоактивного забруднення, засоби дистанційного навчання. Мета роботи - розробити теорію та методи статистичного оцінювання і оптимізації в складних стохастичних ...
1280513
  Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 63 назви
1280514
  Денисенко Є.Л. Розвиток теорії і розробка методології логічного синтезу НВІС на основі багаторівневих автоматних моделей : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Денисенко Є. Л.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – К., 1999. – 32л.
1280515
  Костиря О.О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Костиря Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 50 назв
1280516
  Брусов А.Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Брусов Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1280517
  Маняк М.О. Розвиток теорії і технології управління властивостями сталі регламентування в ній вмісту домішок та мікродобавок з метою підвищення якості : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 0502.01 / Маняк М.О.; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1998. – 35 с.
1280518
  Антіпов І.Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв"язку й синхронізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Антіпов І.Є.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1280519
  Захарова О. Розвиток теорії інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1280520
  Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті інституціоналізму та розкрито її значення в постіндустріальній теорії. В статье определено сущность теории ...
1280521
  Назаренко М.В. Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувального комбінату : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Назаренко М.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1280522
  Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи розвитку теорії інформаційного права. Fundamental stages of the development of the theory of the informational law are investigated.
1280523
  Осипюк В. Розвиток теорії ковзання стосовно до опису швидкісних ефектів і повзучості матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Осипюк В.; АН Укр.Фіз-мех.інт. – Львів, 1993. – 43л.
1280524
  Бучковська О.Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.44-48.
1280525
  Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 260-264. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1280526
  Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
1280527
  Шафранська І.Б. Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ - першій третині ХХ століття // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1280528
  Ковальський О.Е. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозіїного захисту робочих лопаток парових турбін : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.05.16 / Ковальський О.Е.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1280529
  Гадзало А.Я. Розвиток теорії людського капіталу в економічній науці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 311-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Встановлено, що витоки еволюції людського капіталу сягають праць стародавніх мислителів. Однак, оформлення цієї концепції в окрему теорію відбулося лише в 60-х роках ХХ ст. Представники усіх шкіл і напрямів у економічній науці сходяться на думці, що ...
1280530
  Павленко Л.І. Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 298-301. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1280531
  Кравцов Ю В. Розвиток теорії масового терору при тоталітарному режимі 1917-1941 рокі (історико-правовий аспект) / Ю В. Кравцов, // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 73-77
1280532
  Должанський Анатолій Михайлович Розвиток теорії мастильної дії при волочінні із застосуванням сухих мастил та удосконалення технології виробництва на цій основі : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.05 / Должанський Анатолій Михайлович; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1997. – 30л.
1280533
  Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Сергій Іванович Лапта; МОНУ, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 37с. – Бібліогр.: 43 назви
1280534
  Яковлев М.Ю. Розвиток теорії метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Яковлев М.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1280535
  Кредісов А. Розвиток теорії міжнародних економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х


  Рецензія на книгу: Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладі. - Л.: Либідь, 2008. - 408 с.
1280536
  Самойленко Є.А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 128-132
1280537
  Щодро О.Є. Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 / Щодро Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1280538
  Чекмишев О.В. Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі / О.В. Чекмишев, Л.А. Ярошенко // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 9-15.


  Розглядається історія розвитку теоретичних підвалин моніторингових досліджень ЗМК у науковій школі колишнього СРСР (1950-1991), в українській науці (1991-2006) та теорія моніторингу основних зарубіжних наукових шкіл (1950-2006). In the article the ...
1280539
  Бровко О.О. Розвиток теорії новели в українському літературознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 27-32
1280540
  Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 111-117. – Бібліогр.: 8 назв
1280541
  Пархуць Л.Т. Розвиток теорії оптимізації архітектури та технології функціонування захищених інформаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Пархуць Л.Т. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1280542
  Красножон А.В. Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних тілах на базі ВКБ - методу та рівняння Ріккаті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Красножон А.В. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1280543
  Рябухо О.М. Розвиток теорії подільності для кілець цілих алгебраїчних чисел в працях академіка Дмитра Граве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз праць академіка Дмитpa Граве з алгебраїчної теорії чисел, присвячених проблемі розкладу на множники цілих алгебраїчних чисел в простих розширеннях поля раціональних чисел. Ключові слова: теорія подільності, ідеальні множники, теорія ...
1280544
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1280545
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1280546
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с.
1280547
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
1280548
  Грудницька С. Розвиток теорії правосуб"єктності: господарсько-правове дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-109.
1280549
  Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
1280550
  Чигиринський В.В. Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металомісткості у промисловість. : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.05 / Чигиринський В.В.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1280551
  Трачук Т.А. Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60-80-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 11-19


  У статті визначено основні напрями наукових пошуків українських теоретиків журналістики протягом 60-80-х років XX століття, показано розробку питань теорії публіцистики в працях Ю. Лазеб-ника, В. Здоровеги, Д. Прилюка, В. Рубана, Д. Григораша, Г. ...
1280552
  П"ятницька Г.Т. Розвиток теорії регіонального управління та компаративний аналіз її основних дефініцій / Г.Т. П"ятницька, О.В. Сініціна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 93-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Визначено чинники, що впливають на сучасний розвиток теорії регіонального управління та уточнено сутність цього поняття.
1280553
  Александрова М.М. Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 217-220. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1280554
  Шаповалов Ю.І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1280555
  Савченко С.В. Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 57-65. – ISSN 2227-2844
1280556
  Мних М.В. Розвиток теорії страхування у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 20-21
1280557
  Чухно А.А. Розвиток теорії суспільно - економічного прогресу // Під прапором ленінізму, 1981. – №17
1280558
  Кальниш Ю.Г. Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 12-18. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1280559
  Петрищев А.С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Петрищев Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280560
  Спиридонов Д.В. Розвиток теорії та вдосконалення технології напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Спиридонов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280561
  Ільченко Кіра Дмитрівна Розвиток теорії та комплексне визначення теплофізичних властивостей нових матеріалів металургійного виробництва : Автореф... доктора техн.наук: 05.16.02 / Ільченко Кіра Дмитрівна; Мін-во освіти України. Державна металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 33л.
1280562
  Захаров І.П. Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Ігор Петрович Захаров; Держ. ком-т Укр. з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 27 назв
1280563
  Обшта Анатолій Феліксович Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.05 / Обшта А. Ф.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 38 с. – Бібліогр.: 23 назви
1280564
  Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1280565
  Приступа А.Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Приступа А.Л.; Національна академія наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1280566
  Остапчук Т.П. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : монографія / Т.П. Остапчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-514-0
1280567
  Літовченко Б. Розвиток теорії та практики менеджменту: метафізика vs фізики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 391-413. – ISSN 1684-906Х
1280568
  Піпченко О.Д. Розвиток теорії та практики управління ризиками при вирішенні комплексних навігаційних задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.13 / Піпченко Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 40 назв
1280569
  Левицький А.С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Левицький Анатолій Станіславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1280570
  Бучма Ігор Михайлович Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Бучма І.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1280571
  Шабатура Ю.В. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим предстваленням вимірювальної інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ют. системи та компоненти / Шабатура Ю.В. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
1280572
  Кучерук Володимир Юрійович Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.16 / Кучерук В.Ю.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1280573
  Хома Володимир Васильович Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Хома В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1280574
  Руженцев М.В. Розвиток теорії та удосконалення радіометричних систем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону хвиль : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.12.17 / Руженцев Микола Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1280575
  Карташов Володимир Михайлович Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери : Автореф. дис. ... доктора технічних наук:05.12.17. / Карташов В.М.; ХНУР. – Харків, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
1280576
  Чубін К.І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.16.02. - металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів / Чубін К.І. ; Дніпродзер. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2008. – 21 с. – Бібліогр. 18 назв
1280577
  Кутний Б.А. Розвиток теорії тепломасообмінних процесів при кристалізації та дисоціації газових гідратів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутний Богдан Андрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
1280578
  Жернаков В.В. Розвиток теорії трудового права: історичний та методологічний аспекти // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7450-09-1
1280579
  Сендряков В. Розвиток теорії управління ресурсами і її застосування в управлінні підприємством // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 1728-9343
1280580
  Юрчук В. Розвиток теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних сил України / В. Юрчук, О. Голота, І. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проведений аналіз розвитку теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України. Analysis of development of social sphere financial providing theory of Armed Forces of Ukraine is considered and conducted.
1280581
  Шелудько В. Розвиток теорії фінансового посередництва у працях українських економістів кінця XVIII - початку XX ст. / В. Шелудько, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – Bibliogr.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та специфічних особливостей економічних поглядів представників української економічної думки на роль фінансових інститутів та їх місце в економічній системі країни. Досліджено науковий внесок М.О. Балудянського, І.Я. ...
1280582
  Шульга В.П. Розвиток теорії формування рекордної продуктивності сільськогосподарських тварин у наукових працях професора М.А. Кравченка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 40-45. – ISSN 2077-9496
1280583
  Колосов Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Колосов Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1280584
  Гаврилюк Р.О. Розвиток теорій суверенітету держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 114-120. – ISSN 1563-3349
1280585
  Самойленко Л.Я. Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 98-100. – Бібліогр.: 5 назв
1280586
  Закропивний О.В. Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 14-18
1280587
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06, 032, 03 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 219-248. – Бібліогр.: арк. 175-218
1280588
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1280589
  Шебанін В.С. Розвиток територій у системі державної регіональної політики / В.С. Шебанін, В.В. Уманська, Г.О. Решетілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 28-35. – ISSN 1562-0905
1280590
  Балюта Е.Г. Розвиток термінології сфери екології англійської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 330-335. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1280591
  Коробченко А. Розвиток термінологічної справи в Україні доби Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 177-181. – ISBN 966-7060-54-1
1280592
   Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії / В. Судавцова, О. Бєлобородова, Н. Котова, Т. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 9-11. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Описано основні результати по термодинамічним властивостям розплавів дво- та багатокомпонентних систем, одержаних учнями та послідовниками професора Г.І.Баталіна, починаючи з 60-х років минулого сторіччя по даний час. Показано, що проводилося постійне ...
1280593
  Григоренко І.В. Розвиток тестових методів підвищення точності електричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у динамічних режимах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Григоренко І.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1280594
  Гончаренко А.В. Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих середовищ і фотонних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Анатолій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1280595
  Полонський Л.Г. Розвиток техніки тигельного газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця 20 стю : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.28.01 / Леонід Григорович Полонський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1280596
  Луканська А. Розвиток технічної освіти - питання національної безпеки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)


  Про це йшлося на виїзному засіданні профільного парламентського комітету, де розглядали питання "Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні". Дискусія відбулася в приміщенні НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
1280597
  Головко І.О. Розвиток технічної освіти в Англії (1870-1914 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Головко Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1280598
  Жорова І.Я. Розвиток технічної освіти в Європі / І.Я. Жорова, Ю.П. Аносова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 306-310. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1280599
  Юрчук Н.П. Розвиток технологій Big Data в умовах цифрових трансформацій / Н.П. Юрчук, С.С. Кіпоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1280600
  Черняков Б.И. Розвиток технологій ілюстрування : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1280601
  Золотарьова Г. Розвиток технологічного підходу в педагогічній освіті Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
1280602
  Джурко В.М. Розвиток технополісів в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 26-34
1280603
  Тульчинська С.О. Розвиток технополісів та наукових парків у контексті формування інноваційної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 202-204. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1280604
  Благовірна Н.Б. Розвиток типологічної структури видань кінця XIX – початку XX ст. // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 9-13


  Висвітлено видавничі реалії, здобутки та проблеми цієї галузі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., показано розвиненість редакційно-видавничих принципів підготовки видань до друку. На основі оригінальних джерел зроблено тематико-типологічний аналіз видавничої ...
1280605
  Предборський В.А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архаїзації соціально-економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 26-31
1280606
  Бусарєва Т.Г. Розвиток тіньового сектору нової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1280607
  Фрадинський О. Розвиток тіньової економіки в умовах адміністративно-командної системи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 121-127. – ISSN 1818-2682
1280608
  Алексєєв С.В. Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 45-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1280609
  Лазоренко Л.О. Розвиток товарно-грошових відносин і удосконалення методів соціалістчного господарювання (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. екон.наук: / Лазоренко Л. О.; КДУ, каф. політекономії економ. фак-ту. – К., 1967. – 232л.
1280610
  Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 207с.
1280611
  Волощук І.А. Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки / І.А. Волощук, А.В. Вакуліна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1280612
  Гусєв А.І. Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 105-114. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1280613
  Стеценко В. Розвиток томістичної традиції в українській релігійно-філософській і богословській думці першо.ї половини XX ст. ( А.Шептицький, Й.Сліпий) // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 284-299. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1280614
  Сосса Р. Розвиток топографічного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1280615
  Бондаренко О. Розвиток торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: сучасна вітчизняна історіографія // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 75-90. – ISSN 2518-7600
1280616
  Ляшенко Я. Розвиток торгівлі в населення черняхівської культури // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-171-90295
1280617
  Кравчук І.В. Розвиток торгівлі лісом в Японії // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-285-399-5
1280618
  Єрмоленко Андрій Розвиток торгівлі на Київщині наприкінці XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 163-166. – ISBN 966-7865-75-4
1280619
  Корженевський Й.І. Розвиток торгівлі Української РСР / Й.І. Корженевський. – Київ, 1958. – 36с.
1280620
  Грабинський І.М. Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано зовнішньоторговельні стосунки між Україною та Польщею. З підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, обидві сторони зобов"язалися лібералізувати торгівлю, як товарами, так і послугами. Поглиблена і всеосяжна зона вільної ...
1280621
  Шнирков О.І. Розвиток торговельних відносин України з Європейським Союзом на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 203-210.
1280622
  Менкеуліцзі Розвиток торговельно-економічних відносин КНР з Казахстаном і Узбекистаном у 2013–2020 рр.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється розвиток торговельно-економічних відносин Китаю з Казахстаном і Узбекистаном від початку реалізації ініціативи "Один пояс - один шлях" до економічної рецесії 2020 р. Розглядаються основні напрямки співробітництва між цими державами у ...
1280623
  Ольхова Ю.І. Розвиток торговельно-економічних зв"язків між Україною і країнами, в яких проводилися миротворчі операції // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 173-179. – ISSN 2308-135X
1280624
  Вентура Андре Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.00.02 / Вентура Андре; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1280625
  Тимченко В.М. Розвиток торговельного мореплавства між північнопричорноморськими регіонами Російської імперії та Туреччиною (1774-1853 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 66-77. – ISSN 0130-5247
1280626
  Шевченко О.В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : монографія / О.В. Шевченко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Полтава : Копі-центр, 2016. – 304, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-304. – ISBN 978-966-96745-8-6
1280627
  Резнікова Н.В. Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2306-6806
1280628
  Лошенюк І. Розвиток торговельної мережі на Буковині: проблеми, шляхи, рішення // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1280629
  Ракочий Я.В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ракочий Я.В. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1280630
  Станіславська К.І. Розвиток традиції інструментального театру у творчості композиторів радянського та пострадянського простору XX–XXI століть // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 147-153
1280631
  Городинська Л. Розвиток традицій та звичаїв українського населення у XVIII - XIX ст.: націєтворчий аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 37-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1280632
  Паримський І.С. Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 53-55


  У статті йдеться про інформаційне суспільство, яке передбачає циркулювання всіх видів соціальної інформаціїза будь-якою траєкторією, що дає змогу говорити саме про вільний обмін інформацією. Такий тип розповсюдження даних прийнято йменувати в наукових ...
1280633
  Подп"ятнікова А. Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 199-211
1280634
  Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал в м. Харкові. – Харків : Константа, 2007. – 152 с. – ISBN 966-342-389-7
1280635
  Лимар М. Розвиток трансатлантичних відносин за Адміністрації Джона Кеннеді // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 150-158. – ISSN 1998-4634
1280636
   Розвиток транскордонного співробітництва : тіньовий сектор в економіці прикордонних територій : наук.-аналіт. доповідь / [Х.М. Притула та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 65, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8524-8
1280637
  Антоненко М.І. Розвиток транскордонного співробітництва в Європі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1280638
  Присяжнюк Ю. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні - запорука вступу до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 250-254. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1280639
  Кривошєєва С.В. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні / С.В. Кривошєєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 42-47. – ISSN 2413-0966
1280640
  Дейнеко Л. Розвиток транскордонного співробітництва причорноморського регіону : співробітництво / Л. Дейнеко, І. Іртищева, Є. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1280641
  Хайнас А.А. Розвиток транскордонного співробітництва та створення умов для залучення інвестицій в регіон // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 287-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1280642
  Засадко В.В. Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті Європейської політики сусудства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 163-168
1280643
  Сухенко В. Розвиток транскордонного співробітництва як невід"ємна складова державної регіональної політики // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 114-121
1280644
  Шилепницький П.І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-52.
1280645
  Тищенко О.П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1280646
  Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
1280647
  Заярна Н.М. Розвиток транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки / Н.М. Заярна, В.Г. Брунець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 197-201. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1280648
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 2078-7782
1280649
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної мобільності студентів і викладачів в університетах Австралії, Великої Британії, Канади, США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1280650
  Кандиба А.В. Розвиток трансплантології в Україні: проблеми питання законодавчого регулювання // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-419-299-3
1280651
  Гречана С.І. Розвиток транспортних зв"язків у міжрегіональному співробітництві / С.І. Гречана, І.А. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1280652
  Подвальна Г.В. Розвиток транспортних коридорів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 134-140. – ISSN 0321-0499
1280653
  Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 28-37. – ISSN 0131-775Х
1280654
  Костюченко Л. Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації / Л. Костюченко, М. Матвієнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 22-28. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1280655
  Сацький П. Розвиток транспортного сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951 - 1953 рр. як передумова інтеграції Криму з Україною // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 107-114. – ISBN 978-966-97599-1-7
1280656
  Гуцол А.А. Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 214-221


  Стаття присвячена питанню розвитку логістичного комплексу Китаю. Особлива увага присвячена потенціалу транспортної мережі та її особливостям. Також подано опис участі КНР в міжнародних проектах з розбудови Евро-Азійських магістралей. The article is ...
1280657
  Цвєтов М. Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 44-46 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1280658
   Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наук. доповідь / [Никифорук О.І. та ін.] ; за ред. Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зщазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8652-8
1280659
  Бундак О.А. Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 966-7686-12-8
1280660
  Корсак Р.В. Розвиток трансформаційних і євроінтеграційних процесів в Україні (1991-1999 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 175-179. – (Історія ; Вип. 25)
1280661
  Кононученко Олег Васильович Розвиток тріщин багатоциклової втоми в металевих матеріалах при термомеханічному навантажуванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Кононученко О.В.; НАНУ, Ін-т проблем міцності. – Киев, 2000. – 17 с.
1280662
  Головань Т.Г. Розвиток трудового законодавства, що регулює працю за сумісництвом // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7450-09-1
1280663
  Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу міських та сільських поселень через коригування факторного впливу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1280664
  Кочемировська О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доповідь / О.О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 105, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 978-966-554-223-0
1280665
  Николаенко Л.Г. Розвиток тудової активності колективу. / Л.Г. Николаенко. – К, 1989. – 51с.
1280666
  Алі Р. Розвиток турецької мови від середини XIX ст. та початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-9. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток турецької мови від середини ХІХ ст. та початку ХХ ст., коли суспільна думка в Туреччині почала все потужніше схилятися до важливих реформ у мовній політиці держави. Рассматривается развитие турецкого языка с середины XIX ст. и ...
1280667
   Розвиток туризмознавства на географічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. Мальська, А. Манько, М. Рутинський, І. Пандяк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7069-36-1
1280668
  Герасименко О.В. Розвиток туризму в Канаді // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 120-122
1280669
  Лісовський С.А. Розвиток туризму в контексті реалізації концепції біосферних резерватів: висновки для України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 242-246
1280670
  Джейхан Б. Розвиток туризму в Туреччині // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 284-287. – ISBN 978-617-7768-17-2
1280671
  Корсак Р.В. Розвиток туризму в Україні (початок ХХІ ст.) / Р.В. Корсак, В.В. Фуртій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 100-103. – ISSN 2076-1554
1280672
  Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 42-49. – ISSN 2411-4413
1280673
  Савченко В.Ф. Розвиток туризму в Україні та її регіонах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 119-129. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1280674
   Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посібник / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-660-760-0
1280675
  Трохимець Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / Трохимець, 0.І. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-66. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні чинники, що впливають на формування та функціонування вітчизняного туристичного ринку.
1280676
   Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – Київ, 1995. – 244с.
1280677
  Гур"єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур"єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2011. – № 1 (62). – С. 17-22
1280678
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму в умовах фінансово-економічної нестабільності та воєнно-політичного конфлікту в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 19-28. – Бібліогр.: 21назв.
1280679
  Костащук В.І. Розвиток туризму в Чернівецькій області на початку XXI століття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 127-132
1280680
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму для неповносправних в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська, П.П. Вичівський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 38-54. – ISSN 2308-135X
1280681
  Кульчицька Е.А. Розвиток туризму та рекреації як одного з напрямків диверсифікації лісових підприємств / Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 36-43. – ISBN 5-7763-2435-1
1280682
  Кифяк В.Ф. Розвиток туризму у прикордонному регіоні та його сценарне прогнозування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 67-76. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1280683
  Ольшанська О.В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України / О.В. Ольшанська, К.Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 158-162
1280684
  Рєзгік Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 96-99
1280685
  Чухно А.А. Розвиток туризму як однієї з форм глобалізації суспільного економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 49)


  Показано, що у післявоєнний період відбувається злет туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього. У 1996 р. кількість прибуття туристів досягла понад 592 млн. осіб, що перевищило рівень 1950 р. більше, ніж у 20 разів, а надходження коштів понад 423 ...
1280686
  Цимбала О.С. Розвиток туристично-орієнтованих фермерських господарств Львівщини / О.С. Цимбала, Ю.С. Дорош // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 36-42. – ISSN 2308-135X
1280687
  Трілленберг Г. Розвиток туристично-рекреаційної сфери як здоров"язберігаючий чинник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 358-366. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1280688
   Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посібник / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, В.Ф. Кифяк, І.В. та ін. Бутирська; [І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук та ін.] ; за ред. І.М. Школи ; М-во освіти і науки України, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Книга - XXI, 2007. – 291, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 288-291 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-92-6
1280689
  Антоненко І.Я. Розвиток туристичного потенціалу чернігівського регіону / І.Я. Антоненко, В.С. Харенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
1280690
  Безсмертнюк Т.П. Розвиток туристичної галузі Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 / Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, Б.М. Ахмедов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 140-152. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  У статті досліджено розвиток туристичної індустрії Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Охарактеризовано туристичний потенці­ал міст-організаторів майбутньої світової футбольної першості. Проаналізовано основні існуючі та ...
1280691
  Горбаль Н.І. Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції / Н.І. Горбаль, У.І. Когут, В А. Лілянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1280692
  Мірошник Р.О. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми / Р.О. Мірошник, І.В. Щир // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
1280693
  Рошко Н.Б. Розвиток туристичної діяльності в Карпатському регіоні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 223-226. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1280694
  Музиченко-Козловська Розвиток туристичної інфраструктури - визначальний чинник туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
1280695
  Самохвал О. Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 59-64. – ISSN 2226-3012
1280696
  Любаров Ю.Й. Розвиток туристичної сфери регіону на засадах формування територіально-виробничих інтеграційних структур // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 106-112. – ISSN 2222-0712
1280697
  Глибовець В. Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга / В. Глибовець, Н. Сахарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні особливості розвитку туристичної сфери у м. Страсбург. Виявлено основні фактори, що вплинули на швидкий, різносторонній та ефективний розвиток туризму у столиці Ельзасу. Особливого значення надано прикордонному положенню міста ...
1280698
  Косило М.Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / Михайло Косило ; [наук. ред.: Т.К. Завгородня ; передм.: І.Д. Бех] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Хмельницька гуманіт.-пед. академія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-274. – ISBN 978-966-428-634-0
1280699
  Попович Сергій Іванович Розвиток туристського краєзнавства в Україні : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Попович Сергій Іванович; КУ. – Київ, 1994. – 233л. – Бібліогр.:л.205-233
1280700
  Попович С.І. Розвиток туристського краєзнавства в Україні. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Попович С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
1280701
  Папп В.В. Розвиток туристської праксеологічної науки / В.В. Папп, О.В. Касинець, Г.В. Ольшаковська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329
1280702
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 205 л. – Бібліогр.: л. 180-205
1280703
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1280704
  Халимоненко Г. Розвиток тюркології в Україні в роки Незалежності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 308-312. – ISBN 966-8552-01-6
1280705
  Мельник В. Розвиток тюркологічних студій у Львівському університеті // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 667-672. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1280706
  Москалюк Микола Розвиток тютюнової промисловості Наддніпрянщини у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 49-52
1280707
  Лісогорова К.М. Розвиток у законодавстві України страхування від вогню в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1280708
  Майданник О.В. Розвиток у Конституції СРСР 1977 року ленінського принципу поєднання в Радах законодавства з управлінням / О.В. Майданник, С.Т. Кадькаленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается сущность ленинского принципа соединения законодательства с исполнением законов, освещаются формы его конституционного закрепления. Показывается, что Конституция СССР 1977 г. закрепила дальнейшее развитие и более полное и глубокое, ...
1280709
  Боковикова Ю. Розвиток у поглядах В.І. Вернадського: міркування за науковими доробками // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 24-26. – ISSN 1562-529Х
1280710
  Смульсон М.Л. Розвиток у старості: завдання, специфіка, ризики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 186-196
1280711
  Грибан Г.В. Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 229-238. – ISBN 978-966-485-103-6
1280712
  Гусакова Н.І. Розвиток у студентів образної режисерської лексики та втілення набутих знань у практичних експериментальних роботах / Н.І. Гусакова, В.П. Пацунов // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 66-70. – ISSN 2312-4679
1280713
  Холас І. Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 9-12. – ISSN 2219-5521
1280714
  Набока С. Розвиток України в 1991-2009 рр. : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманіт. ф-в / С.В. Набока ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. іст. для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 52 c. – ISBN 978-966-171-259-0
1280715
  Встринський І. Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 270-273. – ISSN 2076-1554
1280716
   Розвиток України в регіональній перспективі : Політичні, економічні, спеціальні проблеми регіоналізації. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Харків 25-27 травня 2001 р.; Виступи учасників та дискусія. – Київ : Стилос, 2002. – 410с. – ISBN 966-7321-53-3
1280717
   Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу / М.М. Коржнев [та ін.] ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 195 с. – ISBN 978-966-171-121-0
1280718
   Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-237-9
1280719
  Толочко Д.В. Розвиток українознавства в галузі охорони та дослідження пам"яток археології, мистецтва і природи у 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами наукового архіву Інституту археології НАН України.). // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 99-113


  Українські вчені 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. велику увагу приділяли питанню повернення пам"яток української культури, вивезених за межі України під час війни, охорони пам"яток архітектури та природи. Однак пріоритетним серед них було питання ...
1280720
  Грон В.В. Розвиток українознавства в історичних осередках міжвоєнної доби // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 400-413
1280721
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1280722
  Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 229 л. – Бібліогр.: л. 204-229
1280723
  Левусь Д.А. Розвиток українознавчих центрів як магістральний напрям поглиблення української гуманітарної присутності у Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 467-470
1280724
  Нетесаний Ю.В. Розвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1280725
  Шумило С.В. Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв"язків у XVII – першій третині XIX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Шумило Сергій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 22 назви
1280726
  Гриценко Г. Розвиток українсько-білоруських наукових зв"язків у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 139-151. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  "Як свідчить інформація, що опублікована в жовтні 1928 р. в центральній білоруській пресі під заголовком "БДУ про кандидатури в АН СРСР", після дискусій й позитивних оцінок наукової цінності історичних праць М. Грушевського вирішено, що є всі підстави ...
1280727
  Покровська Ірина Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб"єкта міжнародних відносин / Покровська Ірина, Хорошилова Юлія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 177-186
1280728
  Балабанов К.В. Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти науки та культури (90-ті роки XX — початок XXІ ст.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 488-500. – ISBN 978-966-611-701-7
1280729
  Кобзаренко А.М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 181-186. – ISSN 2306-5664
1280730
  Нагорний С.С. Розвиток українсько-іранського співробітництва в енергетичній галузі в контексті політики провідних країн світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1280731
  Федів Р. Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузях АПК // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 42-54. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1280732
  Давиденко А.В. Розвиток українсько-німецьких відносин у 2000-2013 роках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 493-502
1280733
  Балян А.В. Розвиток українсько-угорських торгово-економічних зв"язків : міжнародні економічні звя"зки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1280734
  Петровський В.В. Розвиток українсько - російських стосунків на рубежі тисячоліть у сучасній західній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 206-216. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1280735
  Скрипник А.В. Розвиток українського АПК у світлі глобальних тенденцій / А.В. Скрипник, Т.Ю. Зінчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 140-146
1280736
  Сергійчук В. Розвиток українського визвольного руху на Берестейщині в роки Другої світової війни як вияв національного відродження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 384-389. – ISBN 978-966-02-5080-2
1280737
  Колесников А.Ю. Розвиток українського виробничого сектору: міф чи реальність // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 151-154. – ISBN 978-617-696-385-1
1280738
  Клименко О. Розвиток українського гончарства в ХХ ст. // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 38-40.
1280739
  Панченко С.М. Розвиток Українського державного університету залізничного транспорту: досягнення і перспективи / С.М. Панченко, В.І. Астахов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 57-62. – ISSN 1562-529Х
1280740
  Божко Н. Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв"язків кінця XVI - початку XVII століття / Н. Божко, Л. Цубов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 353-357. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Тези доповіді присвячено розвитку українського друкарства як чинника вдосконалення комунікативних зв’язків кінця XVI – початку XVII століть, розглянуто діяльність перших українських друкарень у період піднесення суспільно-політичного руху українського ...
1280741
  Осипов В. Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну та сталі : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / В. Осипов, О. Єрмакова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 62-68 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1280742
  Шевлюга О.А. Розвиток українського іконостаса X - XVI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шевлюга Олександра Андріївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280743
  Віннічук А. Розвиток українського історичного роману // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 296-300. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1280744
  Журов Г.В. Розвиток українського кіномистецтва / Г.В. Журов. – К., 1958. – 44с.
1280745
  Корпанюк М.П. Розвиток українського крайового (монастирсько-церковного) літописання 16-18 ст.: тематика, проблематика, стилі : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корпанюк М. П.; НАН України, Ін-т літ-ри. – Київ, 1997. – 48с.
1280746
  Терлюк І.Я. Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР - ЗО УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 426-430. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1280747
  Онишкевич Р. Розвиток українського парламентаризму 1917 - 1921 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 92-96
1280748
   Розвиток українського правопису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 79-80
1280749
  Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-79. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1280750
  Щербина А.В. Розвиток українського ринку М&А в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 342-344. – ISBN 978-966-188-219-4
1280751
  Стефанишин О. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1562-0905
1280752
  Мосіюк С.І. Розвиток українського села через зелений туризм / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк, В.І. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 226-232. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1280753
  Отрошко Л. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 44-51
1280754
  Шилова Л.В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. 20 ст.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шилова Л.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1280755
  Шабаліна О. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку XX ст.: джерела та тенденції // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 263-273. – ISSN 0236-4832
1280756
  Гожень Я. Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-80. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1280757
  Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ - ХХ століття) / І. Руснак; ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – 364с. – ISBN 966-568-293-8
1280758
  Кравченко О.В. Розвиток українського шкільництва у Польщі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 465-477
1280759
  Варфоломєєва Т.В. Розвиток української адвокатури за міжнародними стандартами: реальність чи примара // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-45
1280760
  Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
1280761
  Піпченко Н.О. Розвиток української віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 21-29
1280762
  Шоробура І. Розвиток української географічної науки в XIX столітті // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – C. 6-10


  У статті проаналізовано розвиток географічної науки та освіти ХІХ століття в Україні. Закцентовано на розвитку університетської науки, подано внесок українських науковців в розвиток географії. Вагомий внесок у природознавчу історію зробили науковці ...
1280763
  Динник І.П. Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 264-271
1280764
  Коць Т.А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми : (на матеріалі лінгводидактичних текстів і словників) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
1280765
   Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту / Т. Шинкоренко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерковець, Т. Макушенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 8-14. – ISSN 1810-3944
1280766
  Пенькова О.Г. Розвиток української економіки в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 58-63.
1280767
  Окольнича Т. Розвиток української етнографії в XIX ст. та ії значення у вивченні світу дитини східних слов"ян // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 104-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  В Києві інтерес до української етнографії розвивався завдяки відкриттю університету (1834) і діяльності його першого ректора Михайла Максимовича.
1280768
  Мошак Г. Розвиток української і німецької кримінологічної думки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 224-232. – ISSN 1993-0909
1280769
  Берковець В.В. Розвиток української інтонології в працях А.Й. Багмут // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 28-32
1280770
  Казьмирчук М.Г. Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 14-20. – ISSN 2076-1554


  Вагоме місце у розвитку історичної освіти і науки належить Київському університету Св. Володимира та викладачам: В.Ф. Цих, В. Шульгін, К.А. Лохвицький, В.Б. Антонович, В.С. Іконніков, М. Грушевський, М. Довнар-Запольський, В. Новодворський, М. Бубнов ...
1280771
  Гапонова Л.Є. Розвиток української криміналістичної термінології доби Козаччини // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1280772
   Розвиток української культури за роки радянської влади.. – К, 1967. – 368с.
1280773
  Поважна В.М. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст : до проблем критеріїв і методу / В.М. Поважна. – Київ : Видавниче об"єднання "Вища школа" видавництво при Київському державному університеті, 1973. – 269 с.
1280774
  Штець Мікулаш Розвиток української літературної мови на Закарпатті і в Східній Словаччині в 1918-1939 рр. : Дис... канд. філолог.наук: / Штець Мікулаш; КДУ. – К., 1964. – 334л. – Бібліогр.:л.318-333
1280775
  Браїлко Ю. Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х - на початку 1980-х рр. // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 31. – С. 80-88. – ISSN 2524-2490


  Зазнчається, що І. Огієнко, висвітлюючі проблематику літературної норми, аналізує історію вжитку граматичних форм в Україні/ на Україні на прикладі текстів на тільки Т. Шевченка, але й П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, О. Стороженка, П. Куліша та ...
1280776
  Денисюк І.А. Розвиток української малої прози 19-поч. 20 ст. / І.А. Денисюк. – К., 1981. – 216с.
1280777
  Кузьменко А.О. Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 384-386. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1280778
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 130-135. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1280779
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 228-234. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)


  Стаття присвячена огляду головних етапів журналістської діяльності семи членів Всеукраїнської правописної конференції 1927 року: О.І.Бадана-Яворенка, З.Т.Висоцького, М.Д.Гладкого, П.Ю.Дятліва, Є.І.Касяненка, С.В.Пилипенка, А.А.Пісоцького.
1280780
  Майданик Р.А. Розвиток української науки цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 262-276. – ISBN 978-617-566-125-3
1280781
  Євсєєва Г. Розвиток української національної ідеї та її мовної складової в радянську добу / Г. Євсєєва, Т. Безверха // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 59-67.
1280782
  Максименко Ю.А. Розвиток української новелістичної прози 30-х років XX ст. в ії обумовленості метафоризацією (Ю. Яновський "Вершники") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 284-287
1280783
  Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14 - початку 16 ст. / Ю.В. Пелешенко. – К, 1990. – 142с.
1280784
  Мацько В.П. Розвиток української освіти XIX століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 445-453. – ISSN 2309-9127
1280785
  Говоровська О.О. Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 345-354. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1280786
  Стрельцов В. Розвиток української політики охорони кіберпростору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 307-313. – ISBN 978-83-64286-14-8
1280787
  Кобилянська Л. Розвиток української початкової та середньої освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Кобилянська, І. Петрюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 368-372. – ISBN 966-8653-41-6
1280788
  Трач Н. Розвиток української правничої термінології у Галичині (на прикладі лексикографії) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 477-482. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті висвітлено засади та тенденції розвитку української юридичної термінології в Галичині на прикладі правничого словникарства.
1280789
  Погрібна О.О. Розвиток української преси в 1830-1863 роках: історичні умови, типологія, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 126-133


  У статті здійснено комплексний порівняльний аналіз української преси 1830-1863 рр. у контексті історичних подій, а саме: особливостей розвитку друкованих органів на двох частинах розділеної України. Визначено відмінні та спільні ознаки, властиві ...
1280790
  Яковлєв С.О. Розвиток української радянської археографії (1917-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 19-26. – (Серія історії ; № 10)
1280791
  Шевченко Л.А. Розвиток української радянської культури в 1959-1965 рр. / Л.А. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 150 с.
1280792
   Розвиток української радянської новели.. – Ужгород, 1966. – 115с.
1280793
  Золотоверхий І.Д. Розвиток української радянської соціалістичної культуру / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1957
1280794
  Білоусов С.М. Розвиток української соціалістичної нації : стенограма лекції / С.М. Білоусов ; Т-во для поширення пол. та наук. знань УРСР. – Київ, 1953. – 39 с.
1280795
   Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) = Rozwoj ukrainskiej i polskiej oswiaty i mysli pedagogicznej (XIX-XXI w.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0283-8
Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – 2016. – 420, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1280796
  Романишин Р.І. Розвиток ультразвукового методу діагностування пошкодженості металу на основі реєстрації зворотньо-розсіяного сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Романишин Ростислав Ігорович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1280797
  Олешко Ф.П. Розвиток умінь, та навичок активного слухання у навчальному діалозі / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 11
1280798
  Семенчук Ю.О. Розвиток уміь міжкультурного спілкування у майбутніх економістів : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 32-37. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються проблеми розвитку вмінь міжкультурного спілкування у прцесі формування іншомовної комунікатимної компетенції у майбутніх економістів. Аналізуються необхідні студентам вміння для забезпечення ефективної ділової комунікації, ...
1280799
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 192-225
1280800
  Зубар І.В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зубар Інна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1280801
  Романовський О. Розвиток університетського підприємництва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 37-53. – ISSN 1682-2366
1280802
  Романовський О.О. Розвиток університетського підприємництва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 94-95
1280803
  Горбань Ю.І. Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 180-184. – ISSN 2226-3209
1280804
  Остролуцька Л. Розвиток університетської науки - один із пріоритетів МОН // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  У залі колегій МОН України про свою наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році звітували дев"ять класичних університетів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна; КНУ імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та ін.
1280805
  Сбруєва А.А. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 43-56. – ISBN 978-966-698-309-4
1280806
  Заяць Л.І. Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці. // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687


  Здійснено аналіз стану дослідження розвитку університетської освіти у Нідерландах у вітчизняній педагогічній науці, виокремлено невисвітлені раніше аспекти проблеми та окреслено завдання дослідницького пошуку в означеному напрямку. Охарактеризовано ...
1280807
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: історія, сучасність, тенденції : монографія / Наталія Терентьєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 427, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-387. – ISBN 978-966-493-859-1
1280808
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції другої акдемічної революції : монографія / Наталія Терентьєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чабаненко Ю.А., 2017. – 408 с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-385. – ISBN 978-966-920-182-9
1280809
  Черкашин С.В. Розвиток університетської освіти Німеччини (XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Черкашин Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороби. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1280810
  Радул О. Розвиток університетської освіти у XIX - на початку XX століття // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 243-295. – ISBN 978-966-189-081-6
1280811
  Дурдас А. Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 32-37. – ISSN 2078-1687
1280812
  Фазан В. Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 70-73. – ISSN 2075-1478
1280813
  Сергієнко А.В. Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 354-361. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Висвітлюється процес становлення юридичної університетської науки у першій половині ХІХ століття на території Лівобережної України. "Політичний внесок в розвиток вищої юридичної освіти ХІХ століття, зробили вчені-практики Київського університету ...
1280814
  Притульська Н.В. Розвиток університету: реалії та перспективи / Н.В. Притульська, С.В. Мельниченко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1280815
  Холодний Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Холодний Г.О., Шумська Г.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-676-395-5
1280816
  Шапран М.В. Розвиток управлінських відносин у сфері рекреаційного природокористування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 96-99. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1280817
  Александрова Н. Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови / Н. Александрова, С. Федоренко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 21-28. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1280818
  Шатохін О.Г. Розвиток управлінських рішень в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1280819
  Буткевич О.Г. Розвиток управлінських функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йде мова про розвиток поняття функцій управління. Паралельно досліджується різниця між державним та приватним (коммерческим) управлінням.
1280820
  Купріна Н.М. Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 87-95. – ISSN 2312-847X
1280821
   Розвиток управлінського персоналу організації за умов економіки знань / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.О. Чернушкіна, О.В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1280822
  Загороднюк Сергій Васильович Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Загороднюк С.В.; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1280823
  Волотовська Т.П. Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Волотовська Т.П.; Володовська Тетяна Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. заклад вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280824
   Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія / Дороніна М.С., Лугова В.М., Сєріков Д.О, Доронін С.А. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7801-08-4
1280825
  Мезенцев К. Розвиток урбаністичних досліджень в Україні: внесок вітчизняних вчених / К. Мезенцев, Я. Олійник, М. Пістун // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7-42. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1280826
  Козуб Г. Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення мови / Г. Козуб, Т. Лещенко, Т. Тукова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 116-119. – (Серія "Філологічні науки")
1280827
  Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. / М.Г. Стельмахович. – К., 1976. – 189с.
1280828
  Гамалій А.Т. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі / А.Т. Гамалій. – К, 1964. – 86с.
1280829
   Розвиток усної мови при навчанні німецької мови в 7 класі.. – К, 1959. – 64с.
1280830
  Кравчук Д. Розвиток усної та писемної мови учнів 5-8 класів / Д. Кравчук. – Сімферополь, 1966. – 100с.
1280831
  Омельченко Ю.А. Розвиток учбових музеїв / Ю.А. Омельченко. – Київ : Київський університет, 1988. – 187с.
1280832
  Корж-Усенко Розвиток учнівського і студентського самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 217-231. – ISBN 978-966-698-257-8
1280833
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх актуальний філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано розвиток концепції біологічного часу, починаючи з праць середини ХІХ ст. до 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто специфіку часових відношень у живих системах, зокрема, основну увагу надано властивостям біологічного часу: векторності, ...
1280834
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1280835
  Микольченко В.С. Розвиток уявлень про героїв і героїзм в міфології // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 92-94
1280836
  Шевченко Н. Розвиток уявлень про категорію "смисл" у психологічній теорії діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 82-88. – ISSN 1810-2131
1280837
  Цесарський Ф. Розвиток уявлень про колективний договір // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 154-159. – ISSN 1993-0909
1280838
  Іваницька М.Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 75-82


  У статті подано матеріал про витоки та розвиток перекладознавчих понять "очуження" та "одомашнення", проаналізовані періоди переважного панування цих стратегій, висвітлено погляди сучасних німецьких перекладознавців на "вірність" авторові та цільовому ...
1280839
  Чепурна Г.Л. Розвиток уявлень про перфекціонізм у площині соціогуманітарного знання // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 79-86. – ISSN 2412-1185
1280840
  Шехавцов Р.М. Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 279-293. – ISSN 2524-0323
1280841
  Мороз С.А. Розвиток уявлень про походження нафти: історико-методологічні аспекти / С.А. Мороз, В.О. Маркін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 18-27. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто історико-методологічні аспекти розвитку уявлень про походження нафти. Показана необхідність створення універсальної теорії на єдиній концептуальній основі.
1280842
  Кондратюк Т.В. Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об"єкт державного управління наприкінці XX - на початку XXI століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 106-109
1280843
  Бородкін В.В. Розвиток Ф. Енгельсом закону переходу кількісних змін в якісні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1280844
  Сисоєв О.В. Розвиток факторингу: історичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 226-230. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1280845
  Шатило Ю. Розвиток фандрайзингу як технології соціальної роботи в Україні / Ю. Шатило, О. Громова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 106-109. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичний аналіз наукової літератури із проблем використання фандрайзингу як технології соціальної роботи в сучасній Україні. Неприбуткові організації фактично виконують функцію соціальних посередників-реалізаторів соціальних ідей і ...
1280846
  Шевченко О.Л. Розвиток фармацевтичного бізнесу в Україні: тенденції та перспективи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-25. – ISSN 1606-3732
1280847
  Маліновська О.Я. Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможної національної інноваційної системи / О.Я. Маліновська, О.В. Матвіїв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 15-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1280848
  Гриженко В.В. Розвиток фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін в умовах методичної роботи закладів професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриженко Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1280849
   Розвиток фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків з електротехніки з позицій діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів / С.О. Кубіцький, В.П. Михайленко, В.М. Гап"юк, І.П. Стаднійчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 295-301


  У статті представлено обгрунтування сутності діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до розвитку фахових компетенцій з електротехніки майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки в коледжі Проаналізовано організаційний та ...
1280850
  Рибчук О. Розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти: результати експериментального дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 192-203. – ISSN 2617-1775
1280851
  Миронова С.П. Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності / С.П. Миронова, Т.О. Докучина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 127-132. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1280852
  Тракалюк О.Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тракалюк Олег Леонідович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1280853
  Пономаревський А.С. Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів : досвід Німеччини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 175-179. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1280854
  Шатохін А.М. Розвиток фермерства в Україні: підприємництво в умовах агроризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та розвитку селянських (фермерських) господарств, соціальні та соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності на селі в умовах агроризику.
1280855
  Кіш Г.В. Розвиток фестивального туризму як туристичного продукту (на прикладі Закарпатської області) / Г.В. Кіш, О.Д. Коваль, Л.О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 190-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1280856
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 128-145
1280857
  Ставнійчук А.М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Ставнійчук Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1280858
  Булавін Л.А. Розвиток фізики в Київському університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 26-27
1280859
  Круглицький М.М. Розвиток фізико-хімічної механіки дисперсних систем на Україні / М.М. Круглицький. – Київ : Знання, 1980. – 48 с.
1280860
  Волков Л.В. Розвиток фізичних здібностей / Л.В. Волков. – Київ, 1976. – 48с.
1280861
  Тіхоміров А. Розвиток фізичних якостей майбутьнього туриста / А. Тіхоміров, Г. Усатюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 93-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1280862
   Розвиток фізичних якостей та фізіологічні основи оздоровчих тренувань : навч. посібник / [Н.М. Куліш та ін.] ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 150-151. – (Фізичне виховання). – ISBN 978-617-7096-98-5
1280863
  Михайличенко О.В. Розвиток фізичного виховання у закладах освіти США (кінець ХІХ - ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 13-16. – ISSN 2411-5983
1280864
  Чернова Є. Розвиток фізичної культури і спорту в СРСР за 40 років / Є. Чернова. – К., 1957. – 27с.
1280865
  Горський Ю.В. Розвиток фізичної культури і спорту Української РСР в одинадцятій п"ятирічці / Ю.В. Горський. – К., 1981. – 64с.
1280866
  Базенко В.А. Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Базенко Владіслав Анатолійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280867
   Розвиток фізичної науки в Чернівецькому університеті / І. Гуцул, І. Зушман, Л. Косяченко, М. Раранський // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 31-39. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадуються викладачі КУ - М.М. Боголюбов, В.Є. Лашкарьов, М.В. Пасічник та І.М. Францевич.
1280868
  Стражеско Д.М. Розвиток фізичної хімії на Україні за 40 років Радянської влади / Д.М. Стражеско, Я.І. Турченко. – Київ : АН УРСР, 1957. – 48 с.
1280869
  Христова Т.Є. Розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : монографія / Тетяна Євгенівна Христова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-175. – ISBN 978-966-197-039-6
1280870
  Холодний М.Г. Розвиток фізіології рослин на Україні за 30 років (1917-1947) / М.Г. Холодний. – 18-27с.
1280871
  Клименко Л.О. Розвиток фізіологічних досліджень в університеті Св. Володимира // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 32-44. – ISBN 978-966-306-190-8
1280872
  Антонюк Г. Розвиток філологічних наук в кудьтурному просторі України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 21-25. – Bibliogr.: Літ.: С. 24-25; 32 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1280873
  Смірнова Н. Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури / Н. Смірнова, О. Свириденко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 29-32. – ISSN 0131-6788
1280874
   Розвиток філософії в Українській РСР. – Київ : Наукова думка, 1968. – 528с.
1280875
   Розвиток філософії в Українській РСР.. – К, 1968. – 528с.
1280876
  Ткаченко В.А. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу / В.А. Ткаченко, С.В. Каламбет // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-33
1280877
  Дічек Н. Розвиток філософських і психологічних засад особистісноорі єнтованої освіти в незалежній Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 15-28. – ISSN 2078-1687
1280878
  Спектор С. Розвиток філософських поглядів Маркса в Енгельса / С. Спектор. – Киев, 1941. – 31с.
1280879
  Кравчук Ольга Розвиток філософських та психологічних уявлень про діяльність у ХХ столітті : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 17 назв
1280880
  Дмитриченко В.С. Розвиток філософської думки в стародавньому Китаї. / В.С. Дмитриченко, В. Шинкарук. – К., 1958. – 64с.
1280881
   Розвиток філософської думки в Україні : навч. посібник / [Ю.М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – 3-тє вид. (перероб. і доп.). – Київ : КНЕУ, 2014. – 327, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-891-4
1280882
  Вільчинський Ю.М. Розвиток філософської думки в Україні. / Ю.М. Вільчинський. – Львів
1. – 1991. – 110с.
1280883
   Розвиток філософської думки в Україні.. – Львів
2. – 1992. – 122с.
1280884
   Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України : наук. доповідь / [В.В. Зимовець та ін.] ; за ред. В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019. – 61, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8895-9
1280885
  Рівчаченко С.В. Розвиток фінансових джерел державного соціального страхування України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1280886
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280887
  Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед Розвиток фінансових інститутів як чинник інтеграції Об"єднаних Арабських Еміратів у світову фінансову систему : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Альрашді Абдулла Рашед Мохаммед Рашед ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 301 арк. – Додатки: арк. 247-301. – Бібліогр.: арк. 213-246
1280888
   Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колект. монографія / [В.П. Ільчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-90-5
1280889
  Балдич Н. Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 71-77
1280890
  Майовець Є. Розвиток фінансових ринків як передумова економічного зростання в Україні / Є. Майовець, Х. Флюд // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 88-91. – ISSN 0201-758Х
1280891
  Коновал С.Е. Розвиток фінансових ринків: світовий досвід // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 186-194. – ISBN 5-7763-2435-1
1280892
  Поливана Т.М. Розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 233-240


  Визначено основні фактори впливу фінансової глобалізації на розвиток фінансових систем України та країн ЦСЄ та проаналізовано сучасні тенденції їх розвитку.
1280893
  Чубук Л.П. Розвиток фінансово-кредитних установ в Україні як напрям інституціоналізації ринку нерухомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми і перспективи розширення діяльності банківських та небанківських фінансово-кредитних установ на ринку нерухомості України. Аналізується практика законодавчого регулювання участі основних інституційних інвесторів в операціях ...
1280894
  Лекарь С.І. Розвиток фінансового законодавства у сфері валютного регулювання як фактор забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 3-7
1280895
  Павлов Д.М. Розвиток фінансового законодавства як засіб забезпечення адміністративної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено визначенню пріоритетних напрямів розвитку фінансового законодавства у світлі проведення адміністративної реформи в Україні, містить пропозиції щодо структури Закону "Про фінанси", у загальному вигляді розглянуто напрями кодифікаційних робіт ...
1280896
  Костирко Л. Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи / Л. Костирко, В. Разумцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Проведене теоретичне узагальнення та подано вирішення наукової проблеми розвитку фінансового контролю використання бюджетних коштів. Запропоновано концепцію фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів на основі комплексного підходу, що ...
1280897
   Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / [С.А. Кузнецова та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Кузнецової С.А. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-921-008-1
1280898
  Яковлєв А.І. Розвиток фінансового механізму нововведень : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1280899
  Костирко Л.А. Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 76-83. – ISSN 2221-8440
1280900
  Матюшенко С.І. Розвиток фінансового моніторингу в системі національної безпеки з точки зору ресурсно-функціонального підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 128-131 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1280901
  Мікуліна М.О. Розвиток фінансового планування в аграрній сфері // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 135-138. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто питання фінансового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового планування. Окреслено його види, складові розділи, основні методи та значення фінансового планування для підприємств аграрної сфери. При ...
1280902
  Дмитренко О.С. Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 84-92. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність фінансового посередництва. Досліджено основні передумови розвитку фінансового посередництва. Проаналізовано стан фінансового посередництва в Україні, зокрема, діяльність страхових компаній та провідних банківських установ. ...
1280903
  Полчанов А.Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення : монографія / А.Ю. Полчанов ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-432. – ISBN 978-966-683-510-2
1280904
   Розвиток фінансового потенціалу суб"єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / [Глущенко В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Глущенка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 383, [1] с : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 382-383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-065-9
1280905
   Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України : монографія / [Абакуменко О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-195. – ISBN 978-966-7496-95-1
1280906
  Теліженко О.М. Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки країни // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 28-32.
1280907
  Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 5-12. – Бібліогр.: 11 назв
1280908
  Чуницька І.І. Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 2306-6806
1280909
  Гаряга Л.О. Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 388-393. – ISSN 2222-4459
1280910
  Білоченко А.М. Розвиток фінансового ринку Республіки Польша // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 86-95.
1280911
   Розвиток фінансового ринку України // Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 2010. – № 10 (211). – С. 22-47
1280912
  Коваленко Ю.М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 77-81. – ISSN 1728-6220
1280913
  Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : [монографія] / Науменкова С.В., Міщенко С.В. ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Центр наук. досліджень. – Київ : Університет банківської справи, Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 384 с. : табл. + Додаток: с. 351-384. – Бібліогр.: с. 324-350. – ISBN 978-966-484-071-9
1280914
  Коломієць І.М. Розвиток фінансового сектору як передумова економічного зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С.248-265
1280915
  Боринець С.Я. Розвиток фінансової науки у Київському університеті : навч. посібник / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 84-87
1280916
  Бондаренко О.С. Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 62-66. – ISSN 2306-6806
1280917
  Носирєв О.О. Розвиток фінансової системи в аспекті глобалізаційних економічних процесів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 48-52. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1280918
  Кучер Г.В. Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-18. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання розвитку національної фінансової системи в умовах розбудови ринкової економіки та під впливом процесу глобалізації. Подається авторське бачення сутності процесу глобалізації. Наводяться позитивні та негативні наслідки глобалізації ...
1280919
  Кулицький С.П. Розвиток фінансової системи України в умовах гібридної війни // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 271-274. – ISBN 978-617-571-130-9
1280920
  Коваленко В.М. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія / В.М. Коваленко, О.В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 234, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-203. – ISBN 978-617-10-0430-6
1280921
  Лукашенко А.О. Розвиток фінансувння альтернативної енергетики в Україні та світі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 86-94
1280922
  Нагорний П.Д. Розвиток фінтеху в Україні: перспективи з погляду на тенденції регулятора // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 194-199. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1280923
  Семеног А.Ю. Розвиток фінтеху: тенденції та наслідки для ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 173-183. – ISSN 2222-4459
1280924
  Степанова О.В. Розвиток фіскального простору для охорони здоров"я в системі соціальних функцій держави : автореф. дис. ... д-р екон. наук : 08.00.08 / Степанова Олена Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1280925
  Пекарчук В.М. Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 - 2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1280926
  Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 10-14
1280927
  Шкодіна І.В. Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 357-363. – ISSN 1993-6788
1280928
  Прилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу акціонерних товариств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-107. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1280929
  Клименко К.В. Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 63-71. – ISSN 2306-6806
1280930
  Приказюк Н.В. Розвиток фондового ринку як необхідна умова активізації інвестиційної діяльності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан ринку цінних паперів України. Розроблено рекомендації щодо розвитку фондового ринку України та активізації діяльності банківських інститутів на ньому. The current state of market of securities in Ukraine is investigated. The ...
1280931
  Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку як фактор підвищення інвестиційної привабливості економіки України для ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 190-194.
1280932
  Карплюк І.Р. Розвиток форм власності і їх вплив на стале формування та розвиток агроландшафтів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 219-222. – Бібліогр.: 4 назви
1280933
  Сидоренко А.І. Розвиток форм інтенсифікації підготовки фахівців бібліотечної справи в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ ст. - ХХІ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – дослідити трансформації форм інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців-бібліотекарів в умовах інформаційного суспільства. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів історико-порівняльного аналізу, узагальнення
1280934
  Свірко С.В. Розвиток форм облікової реєстрації у практиці діяльності бюджетних установ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто питання розвитку форм обліку бюджетних установ України у ХХ ст. Проаналізовано стан об"єкту дослідження та дано рекомендації, виділено напрямки вдосконалення форм обліку бюджетних установ.
1280935
  Костяник Н.В. Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп"ютерних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 259-265. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1280936
  Бобровська О.Ю. Розвиток форм соціального партнерства в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1280937
  Воронін І.П. Розвиток форм фінансових інвестицій у період формування ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-70. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються питання розвитку як традиційних форм фінансових інвестицій, так і нетрадиційних фондових інструментів в умовах формування ринкової економіки. Дається стислий аналіз особливостей і закономірностей їх динаміки в Україні.
1280938
  Метіль Т. Розвиток форм франчайзингу у міжнародному маркетингу регіону // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 145-159. – ISSN 2409-9260
1280939
  Кузнєцов С. Розвиток фотоагентської справи в Україні (на матеріалах Управління фотовідеоінформації Укрінформу) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 573-575. – ISBN 966-02-2347-1
1280940
  Мазуренко В.П. Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 78-84. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1280941
  Солов"янчик А.В. Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 217-223. – ISSN 2222-4459
1280942
  Царенкова О Т. Розвиток франчайзингу в Україні / О Т. Царенкова, М.В. Малевич // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 148-151
1280943
  Фромова О.А. Розвиток франчайзингу в Україні в умовах сьогодення / О.А. Фромова, А.В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 228-230. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1280944
  Мєшкова К. Розвиток франчайзингу в Україні: міжнародно-правовий аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 65-68.
1280945
  Вуйців М.М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 266-276. – ISSN 1993-6788
1280946
  Гринюк В. Розвиток функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві ХХ-ХХІ століть // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 233-237. – ISSN 2307-8049
1280947
  Жук В.М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 71-76. – ISSN 2221-1055
1280948
  Проданчук М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 111-125. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1280949
  Шахман Н.В. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 459-463. – ISSN 1563-3349
1280950
  Охріменко А.Г. Розвиток функціонально-галузевої компоненти національної туристичної системи України / А.Г. Охріменко, Н.А. Опанасюк, Н.В. Приймаченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 19-37. – ISSN 2078-9165
1280951
  Бірюкова А.М. Розвиток функціонального призначення адвокатури в умовах судової реформи // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С.14-18. – ISBN 978-617-7627-06-6
1280952
  Лемішко О.О. Розвиток функціонування земельних відносин на Луганщині // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 209-214. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1280953
  Тімарцев О.Ю. Розвиток фунцій податків у сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 448-454 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1280954
  Коваленко П.С. Розвиток харчової промисловості Сумської області та її вплив на формування міських поселень // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
1280955
  Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії і практики) / Л.В. Дейнеко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання, 1999. – 331с. – ISBN 966-618-059-6
1280956
  Ключевич М.М. Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України / М.М. Ключевич, С.Г. Столяр // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
1280957
  Миколаєвський В.П. Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами / В.П. Миколаєвський, В.Г. Сергієнко, Л.В. Титова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1280958
  Іщук С. Розвиток хімічної індустрії в Україні та світі: порівняльна оцінка / С. Іщук, Л. Коваль // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 212-227. – ISSN 1684-906Х
1280959
  Шульга І.М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Рожко С.Г., 2016. – 240 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Присвяч. 130-річчю підгот. інж. кадрів для хім. і харч. пром-сті України. – Бібліогр.: с. 184-216. – ISBN 978-966-97495-3-6
1280960
   Розвиток хімічної промисловості України і ефективність капітальних вкладень.. – К, 1966. – 156с.
1280961
  Гайдамакін О.В. Розвиток хмарних технологій / О.В. Гайдамакін, О.Г. Мельник // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 113-115. – ISBN 978-966-02-7933-9
1280962
  Ступницький О.І. Розвиток хмарних технологій сучасної інформаційно-мережевої економіки / О.І. Ступницький, С.В. Соляник // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 133. – С. 106-116. – ISSN 2308-6912
1280963
  Марушка М.М. Розвиток хореографічної освіти у Галичині (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марушка Магдалина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1280964
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Піддубна С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 196с. – Бібліогр.: л. 177 - 196
1280965
  Піддубна Світлана Максимівна Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка / Піддубна Світлана Максимівна. – Київ, 2003. – 18с.
1280966
  Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1280967
  Кабиш І.Ю. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого віку. / І.Ю. Кабиш. – К., 1981. – 48с.
1280968
  Синишин Л.О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Синишин Лілія Орестівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1280969
  Полєщук Г. Розвиток художнього мислення студентів спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 159-163


  У статті висвітлено особливості викладання філологічних дисциплін із застосуванням ейдотехніки й специфіку написання літературного сценарію відеореклами, що сприяють розвиткові образного мислення студентів. В статье идет речь об особенностях ...
1280970
  Дорош Г. Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 8-10
1280971
  Буренко В. Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 2-5
1280972
  Небесник І. Розвиток художньої освіти на Закарапатті // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 6-9. – ISSN 2520-6419
1280973
  Небесник І.І. Розвиток художньої освіти у Закарпатті у 20 столітті : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Небесник І.І.;Прикарпатськ.ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.14-16
1280974
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.01 / КНУТШ; Шкелебей І.І. – Київ, 2004. – 261л. + Додатки: л.204-261. – Бібліогр.: л.191-203
1280975
  Шкелебей Ірина Іванівна Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках 20 століття (на матеріалах образотворчого мистецтва) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Шкелебей І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1280976
  Орлов В.м. Розвиток ХХУ! з"їздом КПРС марксистського вчення проКП / В.м. Орлов. – К., 1981. – 64с.
1280977
  Шаблій О.І. Розвиток целюлозно-паперової промисловості Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 125-133 : Табл.
1280978
  Баришніков В.М. Розвиток центрів професійно-технічної освіти як складова реформування державної служби зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 47-54
1280979
  Остролуцька Л.І. Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-ті рр.XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Остролуцька Лариса Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1280980
  Доценко В.О. Розвиток церкви адвентистів сьомого дня в Україні у 1920-ті рр. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 72-73
1280981
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Карсим І.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
1280982
  Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. : Дис... канд. історичних наук: 07.00.01. / Карсим Інна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207 л. + Додатки: л. 203-207. – Бібліогр.: л. 175-202
1280983
  Кахнич В. Розвиток цивільно-правової науки на юридичному факультеті Львівського університету в 1784-1884 рр. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
1280984
   Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Харків : Консум, 1999. – 272с. – ISBN 966-7124-53-3
1280985
  Саворін М. Розвиток цивільного права на рубежі 1917-1922 років // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 126-134. – ISBN 966-8110-19-6
1280986
  Кахнич В.С. Розвиток цивільного права у Львівському університеті та внесок Станіслава Севериновича Дністрянського в цей процес // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 2219-5521
1280987
  Задоєнко О.В. Розвиток цивільного процесуального законодавства в особливих умовах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7020-48-5
1280988
  Гахович Н.Г. Розвиток циркулярних ланцюгів доданої вартості для зростання стійкості української промисловості в умовах постковіду / Н.Г. Гахович, О.М. Кушніренко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 62-77. – ISSN 1681-116Х


  Обгрунтовано можливості інтеграції української промисловості в циркулярні ланцюги доданої вартості як одного з перспективних напрямів інтернаціоналізації бізнесу. Визначено загрозливі виклики пандемії коронавірусу для розвитку промисловості: закриття ...
1280989
  Базилюк А.В. Розвиток цифрових платформ та пріоритети національної економічної політики // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 10-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1280990
  Бойченко М.А. Розвиток цифрового інтелекту обдарованих школярів у світлі концепції нової української школи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 95-97. – ISBN 978-966-698-283-7
1280991
  Ігнатенко Р.В. Розвиток цифрового маркетингу у світі та в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 450-455. – ISSN 2222-4459
1280992
  Мех О. Розвиток цифрового телебачення у Великобританії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.46-47
1280993
  Нейман В. Розвиток цифрової економіки в Україні / В. Нейман, А. Стріха // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 12, листопад. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
1280994
  Демчишак Н.Б. Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій / Н.Б. Демчишак, М.О. Глутковський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 43-48. – ISSN 2309-1533
1280995
  Карпенко А.С. Розвиток цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпенко Анастасія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Богдана Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1280996
  Іваницький О.І. Розвиток цифрової компетентності студентів під час виконання навчального фізичного експерименту // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 14-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1280997
  Онищенко В. Розвиток цільової спрямованості особистості підлітків-туристів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення розвитку цільової спрямованості особистості підлітків-туристів. Дослідження полягає у припущенні про те, що прискорення розвитку цільової спрямованості особистості у підлітків можливо шляхом активізації її складових в ...
1280998
  Трохименко В.І. Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 322-333
1280999
  Сінєльніков Б. Розвиток цукробурякового виробництва в контексті інтелектуальної спадщини М. Д. Кондратьєва : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 44-59 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1281000
  Шевченко М.В. Розвиток цукробурякової промисловості у Наддніпрянській Україні в науковій спадщині академіка К.Г. Воблого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 432-438. – ISSN 2076-8982
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,