Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1186001
  Тесля А.А. "Речи к немецкой нации" Фихте: нация, народ и язык // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 80-91. – ISSN 2078-5089
1186002
  Гильен Хорхе "Речка, что качала..." : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 163-168. – ISSN 0130-6545
1186003
  Корнєв А.Ю. "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 301-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено символіку історичних артефактів, які пов’язують з Богданом Хмельницьким. Здійснено порівняльний аналіз символіки з творами мистецтва, зокрема живописними зображеннями гетьмана. З’ясовано відповідність між речами Хмельницького, його ...
1186004
  Топорков А. [Речь произнесенная в заседании общества "Свободной Эстетики" в январе 1913] - Лесной царь. [гл.] 2 : посвящаетсЯ графине С. И. Т. // Городок, любимый Гете. – С. 8-18


  На вырезке надпись: Дорогому Сергею Павловичу Боброву от А. Топоркова (?) подпись. 19. IX. 19
1186005
  Верещагин Е.М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей "Евгения Онегина" // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 2. – C. 7-40. – ISSN 0373-658Х
1186006
  Румянцева Е.В. Рече-поведенческая тактика "просьба" в русском и американском общении // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 89-92. – ISSN 2307-4558
1186007
  Марченко Т. Реченнєві конструкції з елімінованими предикатами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 179-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1186008
  Загнітко А.П. Реченнєвокатегорійна інфінітивність


  Досліджено реченнєвокатегорійну інфінітивність у сучасній українській мові, що встановлюється заповненням синтаксичної позиції підмета у двоскладному реченні та синтаксичної позиції головного члена односкладного речення інфінітивом.
1186009
  Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) // -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 82-92. – ISSN 2075-4205
1186010
  Сухомлин В.В. Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому комунікативному процесі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
1186011
  Кондратьєва Л.В. Речення із суб"єктом у непрямому відмінку в історії англійської мови // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 194-201. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1186012
  Межов О. Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 110-121. – ISSN 2311-5165
1186013
  Козловський В.В. Речення непрямої мови з кон"юнктивом і як засіб реалізації стратегії "дистанційність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 89-92. – ISBN 966-581-295-5
1186014
  Лимаренко О.А. Речення як номінативно-комунікативна категорія // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 69-79
1186015
  Фокина О.А. Реченька / О.А. Фокина. – М., 1965. – 95с.
1186016
  Коркина А. Реченька : стихи / А. Коркина. – М., 1985. – 88с.
1186017
  Дядечко Л.П. Речеобразования с "печатью авторства" в терминологической рефлексии // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 63-77. – ISBN 966-8906-05-5
1186018
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 2 : [Речи по делам об имущественных преступлениях]. – 1910. – [6], III, [4], 451 c., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1186019
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 1 : [Речи по делам о преступлениях против личности, литературным, о крестьянских и рабочих беспорядках. Речи застольные и политические]. – 1912. – [6], IV, [6], 373 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1186020
  Володарский Л.М. Речи / Володарский Л.М. – Петроград, 1919. – 72 с.
1186021
  Люксембург Р. Речи / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1929. – 124с.
1186022
  Лисий Речи / Лисий. – Ленинград, 1933. – 555с.
1186023
  Демосфен Речи / Демосфен. – М., 1954. – 608с.
1186024
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
1. – 1962. – 443с.
1186025
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
2. – 1962. – 400с.
1186026
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 588451008Х, 5884510055
Т. 1. – 1994. – 608 с.
1186027
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 5884510063, 5884510055
Т. 2. – 1994. – 544 с.
1186028
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен; Перевод С.И.Радцига. Ответственные редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов. – Москва : Памятники исторической мысли. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-88451-005-5
Т. 3. – 1996. – 624 с. – Первый полный перевод речей и писем Демосфена на русский язык
1186029
  Карабчевский Н.П. Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – VIII, 588 с. – Конволют. - Пер. 2 кн.- Экз. в разных тип. переплетах
1186030
  Барбюс Анри Речи борца / Барбюс Анри. – Москва, 1924. – 219с.
1186031
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 2 : Введение и речи: О мире м о делах Херсонесских. – 1893. – [2], IV, [2], XXX, 108 с.
1186032
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 2-е изд., испр. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 1 : Введение и речи: Первая речь против Филиппа и три Олинейские речи. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 156 с.
1186033
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 1892-1894. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 3 : Введение и речи: Вторая и Третья против Филиппа. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 134 с.
1186034
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа / Пер. [и предисл.] Иосифа Добиаша. – Нежин : Типо-лит. Венгера, 1896. – [4], XXX, 112 с.
1186035
  Моруа А. Речи доктора О"Грэди : Les discours du docteur O" Grady / А. Моруа. – Москва : Высшая школа, 1970. – 88 с.
1186036
   Речи и биографии С.И. Бардиной, П.А. Алексеева, С.И. Агапова, Г.Ф. Здановича, И.Н. Мышкина : предисловие и биография В.В. Каллаша. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – 199 с., 4 л. портр


  Авт. пред.: Каллаш, Владимир Владимирович (1866-1918)
1186037
  Кастро Ф. Речи и выступления / Ф. Кастро. – М., 1960. – 576с.
1186038
  Кейта М. Речи и выступления / М. Кейта. – Москва, 1964. – 256 с.
1186039
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1186040
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1186041
  Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963 гг. / Ф. Кастро. – М., 1963. – 815с.
1186042
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1851 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об успехах метеорологии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Михаилом Спасским, орд. проф. физики и физ. географии, д-ром физики и химии, членом Имп. Моск.О-ва испытателей природы. – 1851. – 76, 32 с.


  [De potentia Naturae ejusque salutifera cum Chirurgia in sanandis morbis societate : Oratio, ... habuit Basilius Bassow, med. et chir. doct., chir. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1849-50 и первую половину 1850-51 академического года] Авт.: ...
1186043
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1852 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О современном состонии и значении всеобщей истории : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Тимофеем Грановским, орд. проф. всеобщей истории. – 1852. – [4], 30, 29 с.


  Авт.: Грановский Т. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в изд. 1830 г. загл.: "Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета с приложением краткой годовой ...
1186044
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1857 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Теория средних величин, с приложением ее к составлению таблиц смертности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А.авидовым, экстра-орд. проф., докт. мат. и астрономии, л. Имп. Моск. О-ва испытателей природы. – 1857. – [2], 46, 24, 30 с.


  De chloroformii usu : Oratio.., habuit dr. Vladimir Koch ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1856 гражданский год] Авт.: Давидов А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в ...
1186045
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1858 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Исторический очерк акклиматизации важнейших в сельском хозяйстве растений и животных : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Яковом Калиновским, орд. проф., магистром сельск. хоз. и лесоводства. – 1858. – 136, 48, 22 с., 7 л. табл.


  De Corporis humani vasis : Oratio... habuit anatomiae corporis humani e. o. prof. Joannes Sokoloff ; Краткий отчет... за 1857 гражданский год] Авт.: Калиновский Яков В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1186046
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1847 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О древней русской дипломатии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та В. Лешковым, доктором права, орд. проф. – 1847. – [2], 88, 16, 21 с.


  De Hippocratis praeceptis, nostra aetate valentibus : Oratio,... habuit dr. Nicolaus Anke, pharmacologiae, therapiae generalis et texicologie prof. ordinarius ; Краткий отчет... за 1846-47 академический год Авт.:Лешков Василий Николаевич, ...
1186047
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 25 сентября 1848 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Наука народного хозяйства и ее порицатели : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А. Чивилевым, орд. проф. – 1848. – [4], 54, 23 с.


  [De Finibus certorum et probabilium in responsis medicorum forensium : Oratio, ... habuit med. publ. prof. ord. Armfeld, D.M. ; Краткий отчет... за 1847-48 академический год] Авт.: Чивилев А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, ...
1186048
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 30 июня 1849 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Иосифом Варвинским, доктором, орд. проф. клинической медицины. – 1849. – [4], 88, 26 с.


  [De eruditione et re litteraria graecorum aetatis byzantinae commentatio... recitavit Arsenius Menstschikow, philos. doct. litter. graec. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1848-49 академический год Авт.: Варвинский Иосиф Васильевич ...
1186049
   Речи и отчеты, читанные в археологическом институте в торжественном его собрании 15 февраля 1881 года. – Санкт-ПЕтербург, 1881. – 35с.
1186050
  Лукьянов С.М. Речи и очерки / С.М. Лукьянов. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 238 с.
1186051
  Давид Ж.-Л. Речи и письма живописца Луи Давида / Ж.-Л. Давид. – М.-Л., 1933. – 278с.
1186052
  Линниченко И.А. Речи и поминки : сборник статей по истории русской литературы и биографических воспоминаний / И.А. Линниченко, проф. – Одесса : Тип. "Техник", 1914. – [4], 319, [3] с.
1186053
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1 : Политическая экономия ; Статистика ; Народное образование ; Рецензии и некрологи / авт. биогр. очерка Н.А. Каблуков ; ред. и предисл. Н. Сперанский, А.А. Чупров. – 1909. – XLVIII, 548 c.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1186054
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 2 : Крестьянское хозяйство ; Мелкий кредит и кооперация ; Аграрный вопрос. – 1909. – IV, 609 c., [1] л. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1186055
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3 : Железные дороги ; Торговая политика ; Статьи на разные темы. – 1909. – XLI, 628 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1186056
  Ферворн М. Речи и статьи / М. Ферворн. – Москва, 1910. – 329с.
1186057
  Ленин В.И. Речи и статьи / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 605с.
1186058
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва, 1938. – 196 с.
1186059
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 136 с.
1186060
  Максвелл Дж.К. Речи и статьи / Дж.К. Максвелл; Пер. под ред. В.Ф. Миткевича. – Москва; Ленинград, 1940. – 226с.
1186061
  Максуэлль Джемс Клерк Речи и статьи Джемса Клерка Максуэлля / пер. и изд. Н.Н. Маракуева. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [4], 138 с. – Библиогр.: табл.


  Содерж.: О действии на расстоянии; Молекулы; Атом; Притяжение; Эфир
1186062
  Дзержинский Ф.Э. Речи и статьи по вопросам производительности труда / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1924. – 54с.
1186063
   Речи известных русских юристов: Сб.. – М., 1985. – 543с.
1186064
  Ленин В.И. Речи Ленина в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1186065
  Калинин М.И. Речи М.И.Калинина на Дальнем Востоке / М.И. Калинин. – Чита, 1958. – 138с.
1186066
  Ленин В.И. Речи на 2 и 3 съездах РС-ДРП / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 88с.
1186067
  Ленин В.И. Речи на II и III съездах РСДРП : (период раскола) / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 88 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1186068
  Молотов В.М. Речи на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций / В.М. Молотов. – М., 1947. – 148с.
1186069
  Молотов В.М. Речи на Парижской мирной конференции / В.М. Молотов. – М., 1946. – 208с.
1186070
  Молотов В.М. Речи на первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов. – М., 1938. – 20с.
1186071
  Молотов В.М. Речи на Первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов, 1938. – с.
1186072
   Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР.. – М., 1938. – 120с.
1186073
  Шлейермахер Ф. Речи о религии / Ф. Шлейермахер. – Москва, 1994. – 432с.
1186074
  Максимович И. Речи об уголовных наказаниях в России. – Киев : Тип-я Университета, 1853. – 261с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1186075
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – [4], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Ораторы революции / А.Олар, 1907. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  ... назв.: Речи и заявления прис. пов. П.А. Андреевского, М.В. Беренштама, М.М. Винавера, О.О. Грузенберга, А.С. Зарудного, С.Е. Кальмановича, Н.П. Карабчевского, М.А. Кроля, Л.А. Куперника, А.Д. Марголина, Н.К. Муравьева, М.Б. Ратнера, Г.Б. ...
1186076
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
Вып. 1. – 1909. – [2], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Речи по погромным делам, вып. 2


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1186077
   Речи по погромным делам. Вып. 2 : с предисл. В.К. Короленко // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского, 1909. – Вып. 1. – XX, 146 с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1186078
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины // Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета / Цицерон Марк Туллий. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1894. – Ч. 1 : Текст. – С. 104 + 4 карты
1186079
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Текст. – 1894. – 50 с. – У вид. також: Речи против Катилины: Ч. 2: Комментарий / Цицерон Марк Туллий; мова рос-ка стар. орф., С. 104 + 4 карты
1186080
   Речи руководителей партии и правительства перед избирателями. Февраль 1946 г.. – М., 1946. – 102с.
1186081
   Речи советских адвокатов по гражданским делам: Сб.. – Москва, 1976. – 246с.
1186082
   Речи советских адвокатов по уголовным делам.. – М., 1975. – 215с.
1186083
   Речи у памятника Н.В. Гоголя в Нежине, произнесенные при возложении венков 14 апреля 1909Гоголя : [речи ]П.А. Заболотского, В.Н. Дьяконенко, В.Г. Вербицкого, П.Е. Петрова. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1902. – 24 с., 1 л. фотогр.
1186084
  Херцог Роман Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога / Херцог Роман. – Москва : Посольство ФРГ, 1997. – 68с.
1186085
  Бекетов Н.Н. Речи химика : Общедоступные лекции, статьи, речи и доклады - из области химии и физики. 1862-1903 / [Н.Н. Бекетов, орд. акад. С.-Петерб. акад. наук]. – Санкт-Петербург : Знание, 1908. – [4], 176 с.
1186086
  Го Юй Речи царств / Го Юй. – М., 1987. – 470с.
1186087
  Институт князя Безбородько Речи, произнесенные в день празднования столетия рождения А.С. Пушкина в торжественном собрании Историко-филологического института князя Безбородько и состоящего при нем Историко-филологического общества. – Нежин : Типо-литогр.М.В. Глезера, 1899. – XIV, 61 с., 1 л. портр. (фронт.). – В надз.: 26 мая 1899 года
1186088
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 1. – Москва, 1819. – 388с.
1186089
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 3. – М, 1821. – 388с.
1186090
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 4. – М, 1823. – 398с.
1186091
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 10 июня 1844 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О проявлении жизни во всех царствах природы : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Алексеем Филомафитским, проф. физиологии и общей патологии. – 1844. – [2], 56, 26, 13 с.


  [De Graeca tragoedia in sacris ponenda... dixit Karolus Hofman ; Краткий отчет... за 1843-44 академический год] Авт.: Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1186092
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 11 июня 1838 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об историческом значении Римского права в области наук юридических : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Никитою Крыловым, д-ром прав, орд. проф.Римского права. – 1838. – [2], 66, 20 с.


  [De elementis medicinae, ex phaenomenis naturae humanae repetendis : Oratio, ... habita ab Alexandro Jowsky, prof. E. et M. doctore ; Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы] Авт.: Никита ...
1186093
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 15 июня 1846 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца? : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Петром Редькиным, д-ром прав, орд. проф. Юрид. энциклопедии и гос. права. – 1846. – [4], 106, 60, 16 с.


  [De arduo medici officio : Oratio, ... habuit Alexander Auvert, med. et chir. dr. clinic. therap. prof. ordinar. ; Краткий отчет... за 1845-46 академический год] Авт.: Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, ...
1186094
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1841 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
О влиянии математических наук на развитие умственных способностей : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Брашманом, орд. проф. – 1841. – [2], 85 с.


  [De Virtute Romanorum antiqua ejusque causis : Commentatio... recitata a Maximiliano Jakubowic], o. prof. Universitatis Mosqouensis ; Краткий отчет... за 1840-1841 академический год] Авт.: Брашман Николай Дмитриевич (1796-1866) В изд. 1795-1827; ...
1186095
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 19 июня 1845 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Зерновым, орд. проф. мат., докт. философии. – 1845. – 86, 89 с., 1 л. граф.


  De congenita Epidermidis hupertrophia duobus in Speciminibus observata ejusque cum quibusdam morbis cutaneis, ac praecipue cum the porcupine-man anglorum : (Germanis Stachelschweinmenschen) Lambertorum, seu cum hystriciasi atque keratiasi analogia, ...
1186096
   Речи, произнесенные в торжественном юбилейном заседании XIV Археологического Съезда 5 августа 1908 года, в день празднования 1000-летия летописной известности города Чернигова. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1909. – 35 с.
1186097
   Речи, произнесенные в университете Св. Владимира по случаю столетнего юбилея И.А. Крылова / [авт. речей: Н.А. Фаворов, А.И. Селин, А.И. Линниченко, С.С. Гогоцкий]. – Киев : В университетской тип., 1868. – [2], 54 с.
1186098
  Ллойд-Джордж Д. Речи, произнесенные за время войны. Через ужасы к победе! / Д. Ллойд-Джордж ; пер. с англ., под ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 212 с.
1186099
   Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю трехсотлетия празднования Дома Романовіх. – Петроград, 1915. – [4], 105 с.


  Содерж.: Избрание Михаила Федоровича на царство / М. Дьяконов. Петр Великий, основатель Академии наук в С.-Петербурге / А.С. Лаппо-Данилевский. Академия наук в царствование императора Николая II / Н. Котляревский
1186100
  Тихомиров А.А. Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н.В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В.А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). – Москва : Унив. тип., 1902. – 15 с.
1186101
   Речи, произнесенныя в торжественных собраниях императорскаго Московскаго университета русскими профессорами онаго / Изданы Обществом любителей российской словесности. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1820. – 464 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
1186102
   Речи, читанные на торжественном акте в память Н.В. Гоголя 11 апреля 1909 г. / Полтавская 2-я мужск. гимназия. – Полтава : Электр. типо-лит. Д.Н. Подземского, 1902. – 20 с.


  Содержание: Черты из биографии Н.В. Гоголя Первый период литературной деятельности Н.В. Гоголя / Гр. Олешко Задачи художественно творчества Гоголя / С. Сиротенко На обл. Петр Кудрявцев. (из книг)
1186103
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1937. – 95с.
1186104
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1940. – 135с.
1186105
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1946. – 198с.
1186106
  Прокуров В.Н. Речитатив / В.Н. Прокуров. – Алма-Ата, 1969. – 65с.
1186107
  Полякова Н.М. Речитатив. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – Л., 1978. – 111с.
1186108
  Балла К. Речитативи / К. Балла. – Київ, 1983. – 80 с.
1186109
  Умецкий Б. Речица / Б. Умецкий. – Минск, 1963. – 72с.
1186110
  Шилов К.К. Речицкая Краснознаменная / К.К. Шилов. – М., 1984. – 157с.
1186111
  Якуша Ю.В. Речі - символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1186112
  Перек Ж. Речі : Історія шестидесятих років; повість / Жорж Перек ; З франц. пер. Віктор Омельченко // Мережниця : Роман / П. Лене. – Київ : Молодь, 1979. – С. 81-156
1186113
  Стахівська Ю. Речі : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 174-178
1186114
  Шевченко Р.В. Речі бранні : Фрагменти мовного дослідження / Ростислав Шевченко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2004. – 120с. : іл. – Парал. тит. аркуш на рос. мові. – ISBN 966-96206-1-3
1186115
  Телегін Д.Я. Речі говорять / Д.Я. Телегін. – К., 1978. – 104с.
1186116
  Ратушна І. Речі як об"єкти цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 84-85
1186117
  Скрипник В. Речі, обмежені в цивільному обороті, як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 36-40. – ISSN 2307-8049
1186118
  Баруздин С.А. Речка Воря / С.А. Баруздин. – М., 1967. – 47с.
1186119
  Быков П.А. Речка Дрегиня / П.А. Быков. – Брянск, 1962. – 32с.
1186120
  Перминова Н.И. Речка Лала / Н.И. Перминова. – Киров, 1971. – 40с.
1186121
  Песков В.М. Речка моего детства / В.М. Песков. – Москва, 1978. – 96с.
1186122
  Динере Ц.Р. Речка моя, реченька : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 195 с.
1186123
  Фокина О.А. Речка Содонга / О.А. Фокина. – Вологда, 1980. – 111с.
1186124
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 124
1186125
   Речмедін Іван Остапович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1186126
   Речмедін Іван Остапович (1922-1987) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 125-136. – ISBN 966-95774-3-5
1186127
  Шумков И.Г. Речная аєрогидрометрия / И.Г. Шумков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208с.
1186128
  Караушев А.В. Речная гидравлика / А.В. Караушев. – Л., 1969. – 416с.
1186129
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.1. – 1976. – 150с.
1186130
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.2. – 1976. – 123с.
1186131
  Попков И.Ф. Речная гидрология / И.Ф. Попков. – Москва, 1949. – 192с.
1186132
  Труфанов А.А. Речная гидрология. Учение о поверхностном стоке. / А.А. Труфанов. – М., 1923. – 84с.
1186133
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Л, 1980. – 310с.
1186134
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 310 с.
1186135
  Гринвальд Д.И. Речная турбулентность / Д.И. Гринвальд, В.И. Никора. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 151 с.
1186136
   Речник-минимум по общонаучна лексика : Български, руски, английски, френски, немски. – София : Софийски университет "Климент Охридски", 1988. – 283 с.
1186137
  Црвенковски Д. Речник англиско-македонски македонско-англиски = Dictionary English-Macedonian Macedonian -English : [над 100 000 збророви, изрази, фрази, синоними и кратка граматика на англискиот jазик ] / Душан Црвенковски, Бранислав Груик. – Скопje : Наша книга, 1988. – 1000, [1] с.
1186138
  Гирич І. Речник консерватизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
1186139
  Грковичь М. Речник личних имена код Срба / Милица Грковичь. – Београд : Вук Караджичь, 1977. – 321, [3] с. – Бібліогр.: с. 19-21. – (Библиотека речника / уред.: Джьорджье Трифуновичь, Бранка Тасичь)
1186140
  Пасивенко О. Речник модерного самовиявлення Олександр Бородай // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.56-57. – ISSN 0130-1799
1186141
   Речник на българската литература.. – София
2. – 1977. – 488с.
1186142
  Геров Н. Речник на българския език / Н. Геров. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 1 : А - Д. – 1975. – 399 с.
1186143
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 2 : Е - К. – 1976. – 448 с.
1186144
  Геров Н. Речник на българския език. / Н. Геров. – София, 1978. – 335с.
1186145
   Речник на българския език.. – София
2. – 1979. – 672с.
1186146
   Речник на българския език.. – София
3. – 1981. – 770с.
1186147
  Армянов Георги Речник на българския жаргон / Армянов Георги. – София : Издат. група 7М + Логис, 1993. – 204с. – ISBN 954-8289-02-04
1186148
  Божков С. Речник на езика на Христо Ботев. / С. Божков, З. Генадиева. – София, 1960. – с.
1186149
   Речник на литературните термини. – София : Народна просвета, 1963. – 477 с.
1186150
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-012-7
1 : A - H. – 1994. – 14, [ 2 ], 510, [ 1 ] c.
1186151
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-013-5
2 : O - П. – 1994. – [ 3 ], 595 c.
1186152
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-014-3
3 : Р - Ш. – 1994. – 602, [ 5 ] c .
1186153
  Димитровски Т. Речник на македонскиот jазил : со српскохрв. толкувања / Institut za makedonski jazik "Крсте Мисирков" ; сост.: Тодор Димитровски ; ред.: Блаже Конески. – Скопjе : Универзитетска печатница, 1966. – 606 с.
1186154
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 1. – 1999. – 411, [ 4 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1186155
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-164-8
Том 2. – 2002. – 406, [3] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1186156
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 3. – 2004. – 354, [ 3 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1186157
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 978-9989-2474-2-2
Том 4. – 2006. – 471 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1186158
  Петковска Б. Речник на македонските ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 172 с. – (Библиотека "Лексикони" ; коло 1). – ISBN 9989-33-131-6
1186159
  Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
1186160
   Речник на презиминьата каj Македонците. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
Т. 2 : М - Ш / [обраб.: О. Иванова и др. ; ред.: Траjко Стаматоски]. – 2001. – XIII, 796 c.
1186161
  Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. / М. Мъжлекова. – София, 1990. – 222 с.
1186162
  Милев А. Речник на чуждите думи в българския език. / А. Милев. – 4-е изд., перераб. и доп. – София, 1978. – 895с.
1186163
  Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.103-110. – ISSN 0868-4790
1186164
  Груjиh Бранислав Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски : Са кратком граматиком руског jезика / Груjиh Бранислав, Шубин Никола. – Beograd : OBOD, 1979. – 709с.
1186165
  Груjичь Б. Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског jезика / Б. Груjичь, Н. Шубин ; ред.: М. Радовановичь. – 4 изд. – Београд : Обод, 1978. – 709 с.
1186166
  Довгий С. Речник свободи - Олесь Гончар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 12-13. – ISSN 2520-6346


  "Їхні долі – долі майже всіх класиків української літератури радянської доби – складалися трагічно. Монолітом, титаном серед них завжди (тоді і тепер) височів Олесь Терентійович Гончар, автор багатьох і нині актуальних творів, що стали символом та ...
1186167
  Сухобокова О. Речник української демократії. Автор підручників з історії, міністр освіти УНР, член Центральної Ради й аналітик Никифор Григоріїв був першим директором української служби "Голосу Америки" // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 86). – С. 12


  "Никифор Григоріїв був одним із чільних діячів Української революції 1917-1921 років, міністром освіти УНР, одним із лідерів українського еміграційного осередку у Чехословаччині в 1920—30-ті та першим директором української служби «Голосу Америки» ...
1186168
   Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
1186169
  Ґолобородько Речник української національної ідеї (До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 0372-6436
1186170
   Речники в обороне Царицына. 1917-1919. – Волгоград, 1967. – 80с.
1186171
  Чудинов А А. Речники Волги в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие водного транспорта в 1946-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудинов А.А,; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 30л.
1186172
  Ленч Л.С. Речное кино / Л.С. Ленч. – М, 1973. – 150с.
1186173
  Советов В.С. Речное судоходство и гидрология / В.С. Советов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 56с.
1186174
  Палионене А.И. Речной бобр (Castor fiber L.), его реакллиматизация в Литовской ССР и перспективы хозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Палионене А.И.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 15л.
1186175
  Соловьев В.А. Речной бобр европейского Северо-Востока / В.А. Соловьев. – Л., 1991. – 207с.
1186176
  Сержанин И.Н. Речной бобр и его биологические особенности / И.Н. Сержанин. – Минск, 1951. – 36с.
1186177
  Федюшин А.В. Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению / А.В. Федюшин. – М, 1935. – 359с.
1186178
  Рык Евгений Речной вояж глазами очевидца : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70 : Фото
1186179
  Уварова Л.З. Речной жемчуг / Л.З. Уварова. – М, 1983. – 48с.
1186180
  Кораго А.А. Речной жемчуг. / А.А. Кораго. – Л., 1981. – 119с.
1186181
   Речной круиз - неиспользованные возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 54-55 : фото
1186182
  Фомичев Н.И. Речной рак / Н.И. Фомичев. – Ленинград, 1986. – 93с.
1186183
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (методы исследований и расчетов) / Д.Л. Соколовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 492с.
1186184
  Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. – 2-е испр., и доп. изд. – Л., 1959. – 527с.
1186185
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
1186186
  Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии / В.В. Гордеев. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
1186187
  Симов В.Г. Речной сток воды в Черное море // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 62-69 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1186188
  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – Москва : МГУ, 1990. – 303с.
1186189
   Речной сток Обского бассейна и его использование : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – 135с.
1186190
  Шашков З.А. Речной транспорт в новой сталинской пятилетке / З.А. Шашков. – Москва : Издательство министерства речного флота СССР, 1947. – 144 с.
1186191
   Речной транспорт за 50 лет Советской власти.. – Москва : Транспорт, 1967. – 335с.
1186192
  Корнилов Л. Речной транспорт на новый путь / Л. Корнилов. – М., 1931. – 72с.
1186193
  Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандидата ист.наук: / Нейгольдберг В.Я.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 21л.
1186194
  Немыкин А.Я. Речные бассейны в физико-географическом туре олимпиад по географии для Х-ХІІ классов : Готовимся к олимпиаде // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1186195
  Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. / В.Н. Скалон. – М., 1951. – 208с.
1186196
  Михайлов В.Н. Речные дельты : Гидролого-морфологические процессы / В.Н. Михайлов, М.М. Рогов, А.А. Чистяков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 279с.
1186197
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
1. – с.
1186198
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
2. – с.
1186199
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
1. – 1955. – 500с.
1186200
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
2. – 1955. – 624с.
1186201
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
1. – 1959. – 503с.
1186202
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
2. – 1959. – 632с.
1186203
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – Л., 1968. – 318с.
1186204
  Доманевский Н.А. Речные и озерные изыскания и исследования / Н.А. Доманевский. – Москва : Водтрансиздат, 1953. – 364с.
1186205
  Белов В.И. Речные излуки / В.И. Белов. – М., 1964. – 175с.
1186206
  Чалов Р.С. Речные излучины : додаток 3 / Р.С. Чалов, А.С. Завадський, А.В. Панин // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 143-153 : Рис. – ISBN 966-340-047-1
1186207
  Горелов В.А. Речные каналы в России : К истории русских каналов в XVIII веке / В.А. Горелов. – Ленинград- Москва : Речиздат, 1953. – 176с.
1186208
   Речные круизы живут не только за счет патриотизма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-51 : Рис.
1186209
  Богданова Светлана Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1186210
  Шамов Г.И. Речные наносы / Г.И. Шамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1959. – 378с.
1186211
  Россинский К.И. Речные наносы / К.И. Россинский, В.К. Дебольский. – М, 1980. – 216с.
1186212
  Власова Л.К. Речные наносы бассейна озера Байкал / Л.К. Власова; Отв. ред.Р.Б.Тарвердиев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 132с.
1186213
  Шамов Г.И. Речные наносы. Режим, расчеты и методы измерений : Режим, расчеты и методы измерений / Г.И. Шамов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 348с.
1186214
  Джаошвили Ш.В. Речные насосы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии. / Ш.В. Джаошвили. – Тбилиси, 1986. – 155 с.
1186215
  Крылов И.И. Речные перестройки в приводораздельной части бассейнов верхнего течения Колымы и Индигирки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Крылов И.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1186216
  Барышников Н.Б. Речные поймы : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
1186217
  Барышников Н.Б. Речные поймы: Морфология и гдравлика / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152с.
1186218
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 112с.
1186219
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 279с.
1186220
  Будников К.Н. Речные раки и их промысел / К.Н. Будников, Ф.Ф. Третьяков. – Москва : Пищепроиздат, 1952. – 96с.
1186221
  Пак А.И. Речные рассказы / А.И. Пак. – Молотов, 1949. – 180с.
1186222
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.1. – 1977. – 146с.
1186223
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.2. – 1977. – 148с.
1186224
  Карасаев М.С. Речные системы на примере Дальнего Востока / М.С. Карасаев. – Ленинград, 1984. – 143 с.
1186225
  Савельев Владимир Речным круизам кризис не страшен : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-69
1186226
  Єфіменко О.Р. Речове право та їх нотаріальне посвідчення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 147-148. – ISBN 978-617-673-442-0
1186227
  Майданик Р.А. Речове право України : підручник / Р.А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Алерта, 2019. – 1101, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 1092-1101. – Бібліогр.: с. 1090-1091 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-526-8
1186228
  Майданик Р.А. Речове право України в період революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 231-236. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1186229
  Харченко Г.Г. Речовий інтерес у цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
1186230
  Харченко Г. Речовий інтерес як самостійний об"єкт захисту в цивільному прав і України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблематика захисту речового інтересу в цивільному праві України. На підставі проведеного аналізу відзначено, що на сьогодні на нормативному рівні способи захисту цивільних прав та інтересів не розмежовані, внаслідок чого ані в ...
1186231
  Городнюк Н.А. Речовий код роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" в аспекті кросдискурсивності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 27-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1186232
  Єрмоленко С.С. Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської). // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  Автор демонструє роль кулінарно-речового коду у конструюванні внутрішньотекстуального світу художньої прози, ілюструючи цю роль прикладами з творів різних літераторів. Стосовно Ю.Л.Булаховської автор пов"язує відповідну топіку із властивою цій ...
1186233
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 182 - 200
1186234
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1186235
  Огородніков В.І. Речовий склад донних відкладів Київського водосховища / В.І. Огородніков, В.С. Сукач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 70-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1186236
   Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, О.В. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 47-57. – ISSN 2224-6487
1186237
  Гулій В.М. Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності / В.М. Гулій, Г.М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-149 : фото. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1186238
  Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пегматити в гранітоїдах городського типу житомирського комплексу. Пегматити складені мікрокліном, кварцом, альбіт-олігоклазом, мусковітом, біотитом. У акцесорних кількостях присутні гранат, апатит, циркон та рутил. Досліджено колумбіт, ...
1186239
  Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 141-145


  Здійснено зіставний аналіз речовинних іменників на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах, виявлено загальні тенденції розвитку і формування цієї лексико-семантичної групи від часів античної Греції до Греції ...
1186240
  Павлишин В.І. Речовинні науки про землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 5-11. – ISSN 0204-3548
1186241
   Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів / Н. Костенко, Л. Кузів, М. Толстой, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрофізичних даних кількісними методами визначено провідні петротипи гранітоїдних порід Волинського мегаблоку Українського щита, придатні для створення сховищ РАВ. З"ясовано, що між фізичними властивостями перспективних порід та їх ...
1186242
  Толстой М.І. Речовинно-фізичні особливості гранітоїдів Чехії й України та їхнє зіставлення : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, О.В. Шабатура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-206. – ISBN 978-966-933-037-6
1186243
  Гураль О. Речові джерела в контексті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316


  Антропологізація історичної науки потребує актуалізації джерел, що містять просопографічну інформацію, та розвитку методологічних підходів для їхнього дослідження. Все більшої актуальності набуває вивчення ролі особистості в історії, людини в контексті ...
1186244
  Гураль О. Речові джерела в контесті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316
1186245
  Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 301-305. – ISSN 2219-5521
1186246
  Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 46-48
1186247
  Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 195-199


  Стаття розкриває зміст поняття "речові докази у нотаріальному процесі". За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції щодо вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.
1186248
  Ляш А.О. Речові докази у чинному КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 98-104. – ISSN 2310-9769
1186249
  Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 119-125
1186250
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
1186251
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 554, [1] с. – Бібліогр.: с. 500-554. – ISBN 978-617-566-407-0
1186252
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним і Господарським кодексами України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 60-68. – ISSN 1026-9932


  Речові права розглядаються в контексті регулювання Цивільним та Господарським кодексами України та правової доктрини, через що виявляються істотні розбіжності не тільки між правом власності та правами на чужі речі, а й між видами останніх. Аналізуються ...
1186253
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним та Господарським кодексами України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 411-431. – ISBN 978-966-2578-60-1
1186254
  Литвиненко О. Речові права на державне майно юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 23-27


  Устатті досліджуються перспективи розвитку правових форм здійснення права державної власності, а також обгрунтовується необхідність удосконалення правового регулювання управління державною власністю на підставі господарського віддання й оперативного ...
1186255
  Іванюта Н.В. Речові права на нерухоме майно: теоретико-практичний аспект / Н.В. Іванюта, А.О. Подстепна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1186256
  Підопригора О. Речові права на чуже майно // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 57-66
1186257
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Науково-практичний посібник / Цюра Вадим Васильович. – Київ : КНТ, 2006. – 136 с. – ISBN 966-373-079-X
1186258
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Цюра В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1186259
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Цюра В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 225л. – Бібліогр.: л. 205-225
1186260
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 506 арк. – Додатки: арк. 501-506. – Бібліогр.: арк. 446-500
1186261
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
1186262
  Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 141-146. – ISSN 2312-6809
1186263
  Киевская Духовная академия Речь (проф. Вас.Н. Малинина "О.М. Достоевский") и отчет состоянии Киевской духовной академии за 1905-1906 учебный год, читанные в день годичного акта Киевской духовной академии 26 сентября 1906 г.. – Киев. – С. 545-627. – В оттиске статья: По академическим вопросам / Вл.П. Рыбинский. - Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии
1186264
  Марков А.Я. Речь бойца : стихотворения и поэмы / А.Я. Марков. – Москва : Военное издательство, 1982. – 224 с.
1186265
  Полуцыганов И.А. Речь в день столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина 26-го мая (1799-1899) : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / И.А. Полуцыганов. – Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира, 1899. – 15 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Федоровичу Кудрявцеву от автора
1186266
  Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А.А. Леонтьев. – Москва, 1977. – 62с.
1186267
   Речь в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах.. – М., 1991. – 190с.
1186268
  Любимов С.П. Речь В.И. Ленина на 3 съезде Комсомола "Задачи союзов молодёжи" / С.П. Любимов. – М., 1949. – 24с.
1186269
  Ленин В.И. Речь В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи". / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 47с.
1186270
  Скадовский Г.Л. Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 69-79. – Отдельный оттиск
1186271
  Шифман М.Л. Речь государственного обвинятеля / М.Л. Шифман. – М, 1945. – 24с.
1186272
  Беренштам В. Речь защитника о якутскому процессу : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Владимир Беренштам. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 81 с.
1186273
  Савченко А.Н. Речь и искусство / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 245с.
1186274
   Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном собрании лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии бывш. 1846 года, июня в 23-й день. – Киев : Ун-кая тип., 1846. – 128с.
1186275
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс; Под ред. В.Н.Мясищева. – Ленинград : Медицина, 1964. – 264с.
1186276
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс. – Ленинград, 1964. – 264с.
1186277
  Лурия А.Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общ. психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 120 с.
1186278
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград, 1932. – 412с.
1186279
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва, 1994. – 528с.
1186280
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Союз, 1997. – 256с. – ISBN 5-87852-037-0
1186281
  Пиаже Ж. Речь и мышление у ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 412с.
1186282
  Рубинштейн С.Л. Речь и общение. Функции речи // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 518-526. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формируется, нельзя отвлечься от того, что человек - общественное существо, его деятельность - общественная деятельность и сознание его- ...
1186283
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 122 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186284
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1914. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186285
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186286
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186287
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1887/8 учебный год : [Ив. Корольков]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 51с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1889, № 1. - Экз в разных тип. переплетах
1186288
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1896/7 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1897, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186289
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1897/8 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 76, 47 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1898, кн. 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186290
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1898/99 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1899. – 116 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186291
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1899-1900 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 99 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1900, кн. 11. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186292
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 165 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1901. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186293
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1901-1902 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 133 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 1. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186294
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1904-1905 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 107 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1905, № 10. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186295
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1907-1908 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 50, 37 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186296
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1909-1910 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 81 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186297
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911-1912 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 134 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186298
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь
1186299
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1186300
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 96, 60 с., 1 л. портр. (фронт.)
1186301
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г. // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 42, 57 с.
1186302
   Речь и отчет, читанные 11 февраля 1887 года в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – [3], 69, 78 с.


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского реального училища
1186303
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1881 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 40, 63 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1881. - Экз. в разных тип. переплетах
1186304
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1885 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 23, 44 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1885. - Экз. в разных тип. переплетах
1186305
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1891 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1891
1186306
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис.
1186307
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис. – На обл. загл. Речь и отчет Киевской духовной академии за 1891-1892 г.
1186308
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1895 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 43, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1895
1186309
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской Духовной академии 28-го сентября 1880 года : [с отчетом о состоянии Киевской Духовной академии в учебном 1879-80 году]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1880. – 44, 60 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академи. 1880, ноябрь
1186310
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 37, 62 с.
1186311
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 37, 62 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах
1186312
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1874 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – 94 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1874, октябрь
1186313
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1875 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 88 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1875, ноябрь
1186314
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 73, 72 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1876. - Конволют. - Пер. с 7 кн.: Речь и отчет...
1186315
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 19, 60 с.
1186316
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого (бывш. Давиденко), 1879. – 19, 60 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1879. - Экз. в разных тип. переплетах
1186317
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1880 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 44, 60 с.
1186318
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1881 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 40, 63 с.
1186319
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 60, 61 с.
1186320
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 60, 61 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878, февраль
1186321
  Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка : эксперим. исследование / Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 95 с.
1186322
  Беликов П.Н. Речь и слух / П.Н. Беликов. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1927. – 107с.
1186323
   Речь и ЭВМ. – М., 1987. – 62 с.
1186324
   Речь и ЭВМ: Сб.. – М., 1989. – 47с.
1186325
  Гольдин В.Е. Речь и этикет : книга для внекласного чтения учащихся 7-8 классов / В.Е. Гольдин. – Москва : Просвещение, 1983. – 109 с. – Библ.: с. 106-108
1186326
  Сумцов Н.Ф. Речь Ивана Мелешка как литературный памятник / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 19 с.
1186327
  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М., 1982. – 159с.
1186328
  Закарян А.С. Речь как устная деятельность при формировании системы неродного языка (на материале начального обучения русскому языку детей-армян) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Закарян А.С.; Арямнский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1186329
  Ришави Л.А. Речь Л.А. Ришави, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 61-68. – Отдельный оттиск
1186330
  Савкова З.В. Речь лектора / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 27с.
1186331
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского = M. Tullii Ciceronis pro S. Roscio Amerino oratio / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых, 1871. – XXXVI, 149, XIV с. – В изд.также : Введение (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-36
1186332
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / Объясн. Август Гофман. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1881. – 218 с. – В изд.также : Предисловие (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-34
1186333
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона за Анния Милона / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1869. – 218 с. – Парал. тит. лист и текст на лат. яз.
1186334
   Речь Н.И. Лобачевского "О важнейших предметах воспитания" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
1186335
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова перед студентами Университета Св. Владимира // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 4-5
1186336
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова при прощании его со студентами Университета Св. Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 91-92. – ISBN 5-7707-1062-4
1186337
  Ленин В.И. Речь на 1 Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 12с.
1186338
  Суслов М.А. Речь на 10 съезде Социалистической единой партии Германии / М.А. Суслов. – Берлин, 1981. – 13с.
1186339
  Суслов М.А. Речь на 14 съезде Французской коммунистической партии 19 июля 1956 года / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 16с.
1186340
  Микоян А.И. Речь на 18 съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. / А.И. Микоян. – Л., 1939. – 24с.
1186341
  Суслов М.А. Речь на 19 съезде / М.А. Суслов. – Дрезден, 1976. – 14с.
1186342
  Суслов М.А. Речь на 20 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 32с.
1186343
  Молотов В.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – 24с.
1186344
  Ильичев Л.Ф. Речь на 22 съезде КПСС / Л.Ф. Ильичев. – М., 1961. – 19с.
1186345
  Ленин, В.И. Речь на 2ом Всероссийском съезде профессиональных союзов. Письмо к рабочим Европы и Америки. – Х., 1919. – 24с.
1186346
  Брежнев Л.И. Речь на V съезде Польской Объединенной Рабочей Партии 12 ноября 1968 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1968. – 24с.
1186347
  Брежнев Л.И. Речь на VIII съезде СЕПГ / Л.И. Брежнев
1186348
  Берия Л.П. Речь на XIX съезде ВКП(б) 7 октября 1952 / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 29 с.
1186349
  Кастро Ф. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года / Ф. Кастро. – Москва, 1960. – 63с.
1186350
  Брежнев Л.И. Речь на XV съезде ВЛКСМ. - Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ / Л.И. Брежнев. – Москва, 1966. – 24с.
1186351
  Брежнев Л.И. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апр. 1974 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1974. – 16с.
1186352
  Андреев А. Речь на XVIII съезде ВКП (б) : 13 марта 1939 г. / Андреев А. – Ленинград : Госполитиздат, 1939. – 32 с.
1186353
  Ворошилов К.Е. Речь на XVIII съезде ВКП(б) / К.Е. Ворошилов. – Ленинград, 1939. – 39с.
1186354
  Каганович Л.М. Речь на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. / Л. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 60 с., 1 л. портр.
1186355
  Молотов В.М. Речь на XX съезде КПСС / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – с.
1186356
  Маленков Г.М. Речь на XX съезде КПСС.... / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1186357
  Каганович Л.М. Речь на XX) съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 36 с.
1186358
  Шверник Н.М. Речь на Веночередном 21 съезде КПСС. / Н.М. Шверник. – М, 1959. – 16с.
1186359
  Суслов М.А. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1959. – 19с.
1186360
  Козлов Ф.Р. Речь на внеочередном 21 съезде КПСС 3 февраля 1959 / Ф.Р. Козлов. – М, 1959. – 20с.
1186361
  Микоян А.И. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС 31 января 1959 г. / А.И. Микоян. – Москва, 1959. – 31с.
1186362
  Игнатов Н.Г. Речь на Внеочередном XXI съезде 2 февр. 1959 г. / Н.Г. Игнатов. – Москва, 1959. – 16с.
1186363
  Аристов А.Б. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС : 31 янв. 1959 г. / А.Б. Аристов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 20 с.
1186364
  Косыгин А.Н. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Н. Косыгин. – Москва, 1959. – 23с.
1186365
  Фурцева Е.А. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / Е.А. Фурцева. – М, 1959. – 19с.
1186366
  Беляев Н.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 28 января 1959 г. / Н.И. Беляев. – М., 1959. – 15с.
1186367
  Куусинен О.В. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 года. / О.В. Куусинен. – М., 1959. – 16с.
1186368
  Брежнев Л.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 30 января 1959 года / Л.И. Брежнев. – М., 1959. – 20с.
1186369
  Калнберзин Я.Э. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС. 29 янв. 1959 г. / Я.Э. Калнберзин. – Москва, 1959. – 15с.
1186370
  Подгорный Н.В. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / Н.В. Подгорный. – Москва, 1959. – 16с.
1186371
  Поспелов П.Н. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / П.Н. Поспелов. – М, 1959. – 15с.
1186372
  Полянский Д.С. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 15с.
1186373
  Жуков Г.К. Речь на Всеармейском совещании отличников / Г.К. Жуков. – Москва, 1957. – 16с.
1186374
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 23с.
1186375
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1972. – 15с.
1186376
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 октября 1971 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 16с.
1186377
  Булганин Н.А. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР четверного созыва 9 февраля 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Изд. "Правда", 1955. – 16 с.
1186378
  Богданов-Катьков Речь на годовом заседании Совета Курсов Прикладной Зоологии и Фитопатологии 16 октября 1923 г. : Отд. оттиск из "Изв. Курсов Прикл. Зоол. и Фитопат." / Богданов-Катьков. – Ленинград
Вып. 2. – 1924. – 40с.
1186379
  Ворошилов К.Е. Речь на Красной площади в день ХХI годовщины Великой Октябрьской революции в СССР / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 16с.
1186380
  Андреев А.А. Речь на общегородском митинге избирателей гор. Ашхабада 5 февраля 1946 года / А.А. Андреев. – Пенза : Сталинское Знамя, 1946. – 15 с. – (Библиотечка агитатора и пропагандиста)
1186381
  Богданов-Катьков Речь на открытии Курсов прикладной зоологии и фитопатологии / Богданов-Катьков. – Пг., 1923. – 10с.
1186382
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР : [речь тов. Л.М. Кагановича на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г.] / Л.М. Каганович. – Москва : Правда, 1954. – 24 с.
1186383
  Микоян А.И. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / А.И. Микоян. – Москва, 1954. – 16с.
1186384
  Маленков Г.М. Речь на Первой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1186385
  Первухин М.Г. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г. / М.Г. Первухин. – М, 1954. – 16с.
1186386
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 октября 1976 года / Л.И. Брежнев. – М., 1976. – 48с.
1186387
  Черненко К.У. Речь на Пленуме ЦККПСС 23 октября 1984г. / К.У. Черненко. – Москва, 1984. – 15с.
1186388
  Жданов А.А. Речь на предвіборном собрании Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 г. / А.А. Жданов. – М., 1946. – 16с.
1186389
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании избирателей Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 года / А.А. Жданов. – Саратов, 1946. – 24с.
1186390
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1954. – 16с.
1186391
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1950. – 24с.
1186392
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1951. – 24с.
1186393
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Иваново, 1946. – 13с.
1186394
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Пенза, 1946. – 19с.
1186395
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Пенза, 1946. – 20с.
1186396
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 15с.
1186397
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1186398
  Маленков Г.М. Речь на Пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1186399
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР: 8 августа 1953 г. / Г.М. Маленков. – М., 1954. – 70с.
1186400
  Георгиу-Деж Речь на республиканском совещании / Георгиу-Деж, 1952. – 62с.
1186401
  Молотов В.М. Речь на сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г. // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 153-158. – ISSN 0869-44435
1186402
  Поспелов П.Н. Речь на собрании избирателей / П.Н. Поспелов. – М, 1954. – 12с.
1186403
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей .... / В.М. Молотов. – М., 1950. – с.
1186404
  Шаталин Н.Н. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года / Н.Н. Шаталин. – М., 1954. – 12с.
1186405
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 15 с. : портр.
1186406
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 15 с. : ил., портр.
1186407
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей города Свердловска 27 января 1946 года. / Н.М. Шверник. – М, 1946. – 15с.
1186408
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1950. – 20с.
1186409
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – М., 1951. – 20с.
1186410
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского избирательного .... / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1186411
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского района / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1186412
  Сабуров М.З. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года / М.З. Сабуров. – М., 1954. – 16с.
1186413
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. / В.М. Молотов. – М., 1951. – 30с.
1186414
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 15с.
1186415
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 16с.
1186416
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февраля 1946 г. / В.М. Молотов. – М., 1946. – 16с.
1186417
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1186418
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитздат, 1950. – 20 с.
1186419
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1950. – 16с.
1186420
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1951. – 16с.
1186421
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. / Н.М. Шверник. – М, 1954. – 16с.
1186422
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1186423
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 32 с., 1 л. портр.(фронт.)
1186424
  Берия Л.П. Речь на собрании избирателей Тбилисского-Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 года / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1950. – 24 с., 1 л. портр.
1186425
  Первухин М.Г. Речь на собрании изирателей / М.Г. Первухин. – Москва, 1954. – 16с.
1186426
  Каганович Л.М. Речь на совещании по вопросам строительства 13 декабря 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 22 с., 1 л. портр.
1186427
   Речь на сцене.. – Л.-М., 1961. – 64с.
1186428
  Ленин В.И. Речь на съезде работниц. / В.И. Ленин. – Харьков, 1920. – 15с.
1186429
  Георгиу-Деж Речь на съездеучителей РНР 10 апреля 1952 г. / Георгиу-Деж, 1952. – 31с.
1186430
  Молотов В.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г / В.М. Молотов. – Москва, 1953. – 16 с.
1186431
  Маленков Г.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г. / Г.М. Маленков. – Москва, 1953. – 18 с.
1186432
  Берия Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина. На Красной площади 9 марта 1953 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 14 с.
1186433
  Куусинен О.В. Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. / О.В. Куусинен. – М., 1964. – 14с.
1186434
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 24 с.
1186435
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 24 с.
1186436
  Сталин И.В. Речь на ХІХ съезде партии 14 октября 1952 г. / И.В. Сталин. – Л., 1953. – 8с.
1186437
  Сабуров М. Речь на ХХ съезде КПСС / М. Сабуров. – Москва, 1956. – 24 с.
1186438
  Кириченко А.И. Речь на ХХ съезде КПСС, 15 февраля 1956 г. / А.И. Кириченко. – Москва, 1956. – 24с.
1186439
  Гришин В.В. Речь на ХХІІ съезде КПРС, 21 окт. 1961 р. / В.В. Гришин. – М., 1961. – 16с.
1186440
  Шелепин А.Н. Речь на ХХІІ съезде КПСС 26.10. 1961 г. / А.Н. Шелепин. – М., 1961. – 15с.
1186441
  Плеханов Г.В. Речь о Белинском, произнесенная на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне / Г. Плеханов. – [Петроград] : Союз коммун Сев. обл., 1919. – 39 с. : портр.
1186442
  Незеленов А.И. Речь о Пушкине произнесенная в Императорском С.-Петербургском университет 29 января 1887 года, А.И. Незеленовым. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.М. Вольфа, 1887. – [4], VIII, 248 с.
1186443
  Мильтон Джон Речь о свободе печати, [обращенная к английскому парламенту. (1644 г.)] : (Areopagitica) / Мильтон. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Светоч" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 52 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова. – (Книгоиздательство "Светоч", № 1 : Серия: "Избранные произведения политической литературы" ; № 1)


  На кн. № 95667 фамилия (в печати)
1186444
  Будилович А.С. Речь о славянских первоучителях Кириле и Мефодие, произнесенная на юбилейном акте Императорского Варшавского университета 6 апреля 1885 года / [соч.] Антона Будиловича. – Варшава : [Тип. Ковалевского], 1885. – 22 с.
1186445
  Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании / А.В. Луначарский. – Пб, 1918. – 14с.
1186446
  Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая 1919 года. / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 71с.
1186447
  Кулаковский Ю.А. Речь перед защитой диссертации pro venia legendi и две пробные лекции / Соч.] Канд. Моск. ун-та Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], 8, 20, 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882


  Содерж.: Армия в Римском государстве: (Речь перед диспутом на звание прив.-доц. 11-го окт. 1881 г.); Светоний и его биографии цезарей: (Первая пробная лекция, чит. на тему от Историко-филол. фак. 16 окт. 1881 г.); Краткий обзор архаизмов у ...
1186448
  Пархоменко В. Речь перед защитой магистерской диссертации: "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени". – [8]с.
1186449
  Богдашевский Д. Речь перед панихидою в сороковый день по кончине профессора В.Ф. Певницкого. – Киев : Тип. Акц. Об-во "Петр Барский в Киеве", 1911. – 5 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской дух. Академии", 1911
1186450
  Молотов В.М. Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 8с.
1186451
  Юсупов Ривкат Рашидович Речь Посполитая и русско-турецкие войны второй половины XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юсупов Ривкат Рашидович; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1186452
  Широкий В. Речь председателя правительства товарища Вильяма Широкого на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. / В. Широкий. – 19с.
1186453
  Доби И. Речь председателя Президиума ВНР Иштвана Доби / И. Доби. – Будапешт, 1957. – 80с.
1186454
  Нестеров М.В. Речь председателя Торгвой платы Советского Союза на Международном экономическом совещании 5 апреля 1952 г. / М.В. Нестеров, 1952. – 8с.
1186455
  Бугаев Н.В. Речь Президента Московского Математического общества. / Н.В. Бугаев. – 7с.
1186456
  Чаушеску Николае Речь президента Николае Чаушеску в связи с политико-идеологической культурно-воспитательной деятельностью по формирвонию нового человека, сознательного и преданного строителя всестор. развитого соц. / Чаушеску Николае. – Бухарест. – 83с.
1186457
  Заленский В.В. Речь президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей В.В.Заленского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 55-60. – Отдельный оттиск
1186458
  Горбачев М.С. Речь Президента СССР М.С.Горбачева на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР, 15 марта 1990 года / М.С. Горбачев. – М., 1990. – 16с.
1186459
  Ющенко В. Речь Президента Украины Виктора Ющенко на Майдане [під час інавгурації 23 січня 2005 р.] // Комсомольская правда в Украине, 2005
1186460
  Де-Метц Г.Г. Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1905. – 8с.
1186461
  Шифман М.Л. Речь прокурора по уголовному делу / М.Л. Шифман. – М, 1960. – 123с.
1186462
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.10--е. без перемен. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича, 1914. – 104 с.
1186463
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.13--е. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича
Ч. 1 : Текст. – 1917. – 115 с.
1186464
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – Москва, 1947. – 104 с.
1186465
  Григорович В.И. Речь проф. В.И. Григоровича на праздновании тысячелетия Руси / с примеч.: проф. Б.М. Ляпунова и предисл. проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1915. – 8 с.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1186466
  Голубинин Речь проф. Голубинина приоткрытии секции медицины и гигиены // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 243-244
1186467
  Скворцов И.М. Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцова, сказанная 27 октября 1817 г. при открытии Киевской Духовной семинарии. – [Киев], 1893. – С. 118-124; 199-206. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1893, № 7, с. 118-124; № 8, с. 199-206. - Оттиск на 2 яз.: на лат. и рус. яз. (из перевода с латинского подлинника)
1186468
  Ходжа Э. Речь тов. Энвера Ходжа на приеме в посольстве Китайской Народной Республики по случаю 11-ой годовщины провозглашения Китайской Народной Республики / Э. Ходжа. – 12с.
1186469
   Речь товарища Махмета Шеху на вечернем заседании генеральной ассамблеии ООН 3 октября 1960 года.. – М., 1960. – с.
1186470
  Цицерон Мак Тулий Речь Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / обьяснил Август Гофман, дир. С.-Петерб. седьмой гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. Карла Риккера, 1881. – [2], IV, 160, [1] с. – Речь с. 35-160 на латинском языке с комментариями рус. яз. – Библиогр.: "Перечень сочинений, которые служили пособиями при составлении этой книги" (с. 32-34)


  Авт. предисл.: Гофман, Август
1186471
  Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова. – М, 1989. – 191с.
1186472
  Федотов-Чеховский А.А. Речь читанная в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 октября, и печатана с одобрения Совета Университета Св. Владимира 10 ноября 1848 года. – Киев : Тип. Давиденко, 1884. – [2] с., 34 стб.
1186473
   Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской частной гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, преподавателем всеобщей истории. : 15 февраля 1889 года / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1889. – [3], 78, 29 с. – Надзаг.: Сношения с Востоком в средние века
1186474
  Каравацкий И.В. Речь, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского // Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского / Г.Л. Скадовский, 1887. – С. 80-84
1186475
  Сокологорский И.Д. Речь, произнесенная на торжественном акте Винницкого реального училища честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя препод. И.Д. Сокологорским. – Винница : Тип. Балмазия и Ландвигера, 1909. – 16 с.
1186476
  Владимиров В.В. Речь, произнесенная на торжественном акте столетнего юбилея Первой Казанской гимназии 21 января 1868 года составителем Исторической записки Владимировым / [Казанская мужская гимназия] // Историческая записка о 1-й Казанской гимназии : Ч. 1-3 / В.В. Владимиров. – 1867-1868. – Казань : В университетской тип., 1867. – Ч. 1 : XVIII столетие. – 22 с.


  Печать-фам.: П.В. Владимиров
1186477
  Меморский А.А. Речь, произнесенная преподавателем А.А. Меморским на торжественном акте Винницкой Министерской женской гимназии в честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя : [История душвного развития Н.В. Гоголя]. – Винница : ВинницаТипо-лит. Н. Источника, 1909. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, Кн. 2, [IV], 352 с., ноябрь, с. I-II, 37-78


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
1186478
   Речь, сочиненная для дружеской беседы, на заданный вопрос: отчего успехи нашей словесности, особенно изящной малозначущи?. – 20с.
1186479
  Бекетов П.П. Речь, читанная при открытии перваго заседания вновь образованнаго Общества истории и древностей российских председателем сего общества Платоном Бекетовым, Императорскаго Московскаго университета и Императорскаго Общества испытателей природы ... : ... почетным членом, 1811 года, марта 13 дня. – [Москва] : Печатана... в собственной его Бекетова типографии, 1811. – 21, [1] с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1186480
   Речь. Артикуляция и восприятие.. – Москва-Л., 1965. – 241с.
1186481
   Речь: восприятие и семантика: Сб. ст.. – М., 1988. – 169с.
1186482
   Речь: О значении религии в жизни человеческой : для произн. на акте в Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1878 года / сост. законоучителем озн. Коллегияпротоиереем И. Экземплярским // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 29-46
1186483
  Ахмедов Дж А. Решад Нури как романист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмедов А.Дж ; АН АзССР Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 17 с.
1186484
   Решаем в комплексе: Комплекс. оформ.: опыт и пробл.: Фотоальбом. – Київ, 1989. – 156с.
1186485
   Решаемые модели в квантовой механике : пер. с англ. / С. Альбеверио, Ф. Гестези, Хёэг-Крон, Х. Хольден. – Москва : Мир, 1991. – 566 с.
1186486
  Рындина А.А. Решает женсовет. / А.А. Рындина, В.В. Копейко. – М, 1987. – 133с.
1186487
  Дегтярев Б.И. Решает коллектив / Б.И. Дегтярев, Г.В. Осовый. – Киев, 1988. – 159 с.
1186488
   Решается комплексно : сб. ст. об атеист. воспитании. – М., 1984. – 96с.
1186489
   Решан Нури Гюнтекин. Библиограф. указатель. – М., 1965. – 36с.
1186490
  Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач / Е.И. Ефимов. – М, 1982. – 316с.
1186491
   Решать дело сегодня: Кн. о В.И.Ленине и Окт. вооруж. восстании в Петрограде: Воспоминания, документы, газ. публик.. – Л., 1987. – 124с.
1186492
  Кичанова И.М. Решать или не решать? / И.М. Кичанова. – М., 1974. – 173с.
1186493
   Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии : 30-летие Великой Победы: Аннот. указ. лит. – Москва, 1978. – 237с.
1186494
  Федотовская З.А. Решающая роль Советского Союза в справедливом разрешении территориальных вопросов в Европе и Азии после второй мировой войны. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федотовская З.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 19 л.
1186495
  Павленко Н.Г. Решающая роль СССР и его вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии / Н.Г. Павленко. – М., 1965. – 46с.
1186496
  Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября / Л.С. Гапоненко. – Москва, 1977. – 272с.
1186497
  Михеев В.А. Решающая сила перестройки: Взрастание активности советского рабочего класса в ускорении социально-экономического развития страны / В.А. Михеев. – М., 1988. – 252с.
1186498
  Астафьев Т.Д. Решающая схватка / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1977. – 267с.
1186499
  Чеботарь Д.С. Решающее звено АПК. / Д.С. Чеботарь. – М., 1984. – 64с.
1186500
   Решающее звено партийного руководства (Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в период развитого социализма).. – К., 1984. – 256с.
1186501
  Березко Г.С. Решающее слово / Г.С. Березко. – М, 1959. – 49с.
1186502
  Янин А.А. Решающее сражение. / А.А. Янин. – М., 1978. – 183с.
1186503
  Болдырев С.Н. Решающие годы / С.Н. Болдырев. – Москва, 1956. – 467с.
1186504
  Косев К. Решающие дни / К. Косев. – М., 1984. – 300с.
1186505
   Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. Сб. ст.. – М., 1960. – 662с.
1186506
  Цой Э.В. Решающие правила задач стохастического программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Цой Э. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1186507
  Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. : пер. с англ. / Дж. Тригг. – Москва : Мир, 1974. – 160с.
1186508
  Мандаджиев А. Решающий бросок / А. Мандаджиев. – М, 1959. – 104с.
1186509
  Болотин З. Решающий год в развертывании советской торговли. / З. Болотин. – Москва, 1936. – 92с.
1186510
  Светлов Ф.Ю. Решающий год пятилетки / Ф.Ю. Светлов. – М.Л., 1931. – 152с.
1186511
  Скрыльник А.И. Решающий источник наших побед / А.И. Скрыльник. – М., 1983. – 78с.
1186512
  Антонов С.Ф. Решающий момент : рассказы / С.Ф. Антонов ; ил. Н.Н. Жуков ; Гл. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Морск. флота]. – Москва : Воениздат, 1959. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 12 (367))
1186513
  Аслан Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
1186514
  Сирге Р.Ю. Решающий поворот : повесть / Рудольф Сирге; пер. с эст. Е.Курт и Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгостиздат, 1957. – 287 с.
1186515
   Решающий поворот в истории немецкого народа. Материалы науч. конф., посвященной 25-летию образования ГДР.. – Волгоград, 1976. – 145с.
1186516
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1186517
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1949. – 576 с.
1186518
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг / Б.М. Кербабаев. – М., 1950. – 736с.
1186519
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман в 3-х кн. / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. А.Мухаммедовой, А.Садовского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 751 с.
1186520
  Савицкий В.Д. Решающий шаг : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Л., 1985. – 496с.
1186521
  Лузиков А.И. Решающий шаг в экономическом соревновании двух систем. / А.И. Лузиков. – Калининград, 1959. – 29с.
1186522
  Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией / Л.Ф. Морозов. – М., 1960. – 103с.
1186523
  Алексеев А.М. Решающий этап в выполнении основной экономической задачи СССР / А.М. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Серия 3. Экономика ; № 17)
1186524
  Алексеев В.Я. Решающий этап ликвидации экономического неравенства автономных республик РСФСР (1926-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.Я. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. ист. сов. общ. – Москва, 1967. – 16 с.
1186525
   Решающий этап экономического соревнования двух систем. Материалы теорет. конф. Октябрьского РК КПСС г.Москвы.. – М., 1961. – 166с.
1186526
  Супоницкий С.А. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 52с.
1186527
  Фаминский И.П. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / И.П. Фаминский. – М, 1961. – 51с.
1186528
  Леонович В. Решая перспективу и пейзажи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-158. – ISSN 0012-6756
1186529
  Жогин Н.В. Решая судьбу человека... / Н.В. Жогин. – Казань, 1960. – 164с.
1186530
   Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
Вып.6 : Применение уравнений к решению задач. – 1997. – 350 с.
1186531
  Парполито О.П. Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544 с.
1186532
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике / К.И. Мазур. – К
Вып. 2. – 1993. – 413с.
1186533
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 1 : Арифметические действия. – 1994. – 590с.
1186534
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы . Показательные и логарифмические уравнения. – 1994. – 412с.
1186535
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 3 : Тригонометрические уравнения. Неравенства. – 1994. – 462с.
1186536
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-063-8
вып.2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения. – 1995. – 416с.
1186537
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
В. 4., Кн. 2 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1998. – 816 с.
1186538
   Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-23-6; 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544с.
1186539
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редацией М.И.Сканави = Роз"вязник усіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І. Сканаві / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.1 : Задачи по планиметрии.Задачи по стереометрии. – 1998. – 728с.
1186540
  Дмитриев Н.И. Решебник задач по физике : 342 задачи с подробными решениями / Н.И. Дмитриев; Под ред. Н.А. Брянского. – Ленинград : Образование. – 156с.
1186541
   Решебник конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Вакульчик, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Авт.: Вакульчик О.П., Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В.; Под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-13-9
Вып.5 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1997. – 432с.
1186542
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника М.И.Сканави : Прогрессии. Текстовые задачи. Начала анализа. Стереометрия: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-539-416-9
1186543
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника под редакцией М.И.Сканави : Алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, системы. Тригонометрия. Логарифмы. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 464с. – ISBN 966-539-409-6
1186544
   Решебник по физике. – Донецьк : БАО, 1999. – 480ис. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-064-2
1186545
  Хлысталов Э.А. Решение / Э.А. Хлысталов. – М, 1983. – 209с.
1186546
   Решение "нестандартных" показательных уравнений. Программированное задание.. – Куйбышев, 1966. – 14с.
1186547
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (триас). 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1979. – 35с.
1186548
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (юра) 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1984. – 47с.
1186549
   Решение 2-го межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1986. – 156с.
1186550
   Решение Amadeus SkySYM by Optym помогает easyLet оптимизировать график полетов // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 3 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1186551
   Решение III Всесоюзной конф. по проблемам "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях".. – М., 1982. – 14с.
1186552
   Решение IV съезда Карпато-Балканской Ассоциации.. – Львов, 1959. – 27с.
1186553
  Крупин Антон Решение Trimble для мониторинга : в фокусе / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1186554
  Капелько А.П. Решение XII съезда партии в области хозяйственного развития страны и их значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством (1923-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Капелько А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1186555
   Решение XXIV съезда КПСС -- в жизнь.. – Махачкала, 1972. – 144с.
1186556
  Шенк Д. Решение абстрактного интегродифференциального уравнения его применение к решению гиперболической задачи Коши и исследованичю спектральных свойст оператора Шредингера в случае сингулярного протенциал : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шенк Д.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
1186557
  Идальго Арамайо Хосе Решение аграрного вопроса в странах Латинской Америки (Куба. Перу. Боливия) : Автореф... наук: 08.00.01 / Идальго Арамайо Хосе;. – К., 1976. – 23л.
1186558
  Ганшин Герман Сергеевич Решение алгебраических и трансцендентных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Ганшин Герман Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1186559
  Беланов А.А. Решение алгебраических уравнений методом Лобачевского / А.А. Беланов. – Москва : Наука, 1989. – 96 с.
1186560
  Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
1186561
  Гриндлингер М.Д. Решение алгоритмических проблем для некоторых классов групп : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гриндлингер М.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-12
1186562
  Ховрин Геннадий Витальевич Решение ангармонической задачи в теории колебаний многоатомных молекул методом разложения по гармоническим базисным функциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ховрин Геннадий Витальевич; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1186563
  Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы / Р.А. Сулейманова. – Алма-Ата, 1989. – 77с.
1186564
   Решение аффринных геометрических задач векторным методом. – Харьков, 1980. – 76с.
1186565
  Буков В.Н. Решение биленейных матричных уравнений методом каконизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1186566
  Буков В.Н. Решение билинейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1186567
  Шкляр П.Э. Решение больших задач линейного программирования с использованием агрогирования / П.Э. Шкляр. – К., 1978. – 44с.
1186568
  Крылов Б.Л. Решение в конечном виде проблемы Римана для системы Гаусса. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Б.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 л.
1186569
  Кавокин Алексей Александрович Решение в малом некоторых нелинейных краевых задач для уравнений теплопроводности в области с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кавокин Алексей Александрович; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 16л.
1186570
  Рылов А.И. Решение вариационной задачи о профилировании сверхзвуковых несимметричных плоских сопел наименьшей длины реализующих заанный равномерный поток на выходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рылов А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 13л.
1186571
   Решение вариационных неравенств в механике.. – Москва : Мир, 1986. – 270 с.
1186572
  Гальченко В.В. Решение внутренней задачи расчета линейных вибраторных антенн / В.В. Гальченко. – Киев, 1979. – 14с.
1186573
  Мелешко Сергей Васильевич Решение волновых задач динамики неупругой сплошной среды методом дифференциальных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мелешко Сергей Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 9л.
1186574
  Шевлягин Е.В. Решение вопросов тектоники складчатых зон по палеомагнитным векторам горных пород (На прим. Добнасса и Сев. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шевлягин Е. В.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1186575
   Решение Всесоюзного палинологического совещания по вопросам таксономии и номенклатуры ископаемых спор и пыльцы и методике спорово-пыльцевого анализа (11-15 декабря 1962г.). – Новосибирск, 1963. – 8с.
1186576
   Решение Всесоюзного совещания по биологическим основам рыбохозяйственного освоения водохранилищ, состоявшегося в г.Ленинграде 24-29 ноябя 1958 г.. – М., 1959. – 14с.
1186577
   Решение второй Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Киев, 1969. – 15 с.
1186578
  Диденко В.И. Решение гармонических задач теории упругости методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Диденко В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 10 c.
1186579
  Сенюков Р.В. Решение геологических задач на ЭВМ : учеб. пособие / Р.В. Сенюков. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 91с.
1186580
   Решение геолого-прознозных задач с применением ЭВМ. – М., 1988. – 199с.
1186581
  Авдонин В.В. Решение геологоразведочных задач на ЭВМ : учеб. пособие / В.В. Авдонин, Н.Н. Шатагин ; ГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
1186582
  Готман Э.Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э.Г. Готман. – М., 1979. – 128 с.
1186583
  Орленко М.И. Решение геометрических задач на построение в курсе математики средней школы / М.И. Орленко. – Минск, 1953. – 264с.
1186584
  Крамаровская И.И. Решение гидродинамических задач на аналоговых приборах / И.И. Крамаровская. – Ташкент, 1975. – 88с.
1186585
  Логинов П.В. Решение государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1964. – 149с.
1186586
  Банцури Р.Д. Решение граничной задачи линейного сопряжения для одного класса функций и его применение в задачах плоской теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Банцури Р.Д.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 8л.
1186587
  Монастырный П.И. Решение граничных задач для дифференциальных уравнений и систем методами инвариантного погружения и редукции к задачам Коши. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Монастырный П.И.; АН СССР. Ин-т приклад. матем. – М., 1985. – 45л.
1186588
  Тауфер И. Решение граничных задач для систем линейных дифференциальных уравнений / И. Тауфер. – М., 1981. – 144с.
1186589
  Алексидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения по неортогональным функциям / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 344-348
1186590
  Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левицкий И. А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1186591
   Решение граничных задач теории упругости для многослойных оснований (алгоритмы и программы).. – Вып.2. – Днепропетровск, 1978. – 58с.
1186592
  Карандаев И.С. Решение двойственных задач / И.С. Карандаев. – Москва, 1976. – 88с.
1186593
  Увгун Лэгцэгийн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Увгун Лэгцэгийн; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
1186594
  Увгун Лэмцигейн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Увгун Лэмцигейн; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 10л.
1186595
  Гарифуллина Н.Х. Решение двумерных задач подземной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гарифуллина Н.Х.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислительный центр. – Ташкент, 1965. – 24л.
1186596
  Шутовский Олег Михайлович Решение двумерных задач статики ортотропных открытых конических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.131-142
1186597
  Шутовский О.М. Решение двумерных задач статики ортотропных открытых копических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский О.М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1186598
  Павилонис А.С. Решение двумерных задач электродинамики методом сингулярных интегральных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Павилонис Альгимантас Салезиевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 19 названий
1186599
  Паев М.Е. Решение двух античных проблем / М.Е. Паев. – К., 1987. – 217с.
1186600
  Цурков С И. Решение двух замечательных задач. / С И. Цурков. – М., 1991. – 15с.
1186601
  Панченко Борис Евгеньевич Решение двухмерных задач дифракции упругих волн на цилиндрических неоднородностях : Дис... кандидата физико-математическихнаук: 01.02.04 / Панченко Борис Евгеньевич; Сумский Государственный универс. – Сумы, 1996. – 128л. – Бібліогр.:л.117
1186602
  Палюшев Б.Б. Решение дирсперсионных соотношений методом паде-приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Палюшев Б.Б.; МГУ. Физ. ф-тет., 1972. – 10л.
1186603
   Решение дифференциально-алгебраических систем схемотехнического анализа БИС / В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Марьяшкин, Е.Э. Овчинников; Шипилин А.В. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 27 с.
1186604
  Миролюбов А.А. Решение дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Миролюбов А.А.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра теории функций. – Горький, 1952. – 3 с.
1186605
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 003 / Бондарчук П.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 13 с.
1186606
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук П.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1186607
  Орел Г.С. Решение дифференциальных уравнений теории сложных волноводных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03 / Орел Г.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
1186608
  Галкин Л.М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло / Л.М. Галкин. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1186609
  Румянцева М. Решение для создания электронной библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2013. – июнь. – С. 82-83. – ISSN 1726-6726
1186610
  Зимненко Б.Л. Решение Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769
1186611
  Карумидзе Г.В. Решение експериментальных задач методом стохастического поиска на аналоговых вичислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Карумидзе Г. В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
1186612
  Зуйкова Е.М. Решение женского вопроса в СССР и его международное значение / Е.М. Зуйкова, Н.Н. Плаксина. – М., 1976. – 41с.
1186613
  Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. / В.Л. Бильшай. – М., 1956. – 247с.
1186614
  Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. / В.С. Белова. – М., 1975. – 56с.
1186615
  Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. 1917-1937 гг. / П.М. Чирков. – М., 1978. – 255с.
1186616
  Парфентьева Н. Решение зада по физике / Н. Парфентьева, М. Фомина. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в вузы)
Ч. 2. – 1993. – 206с.
1186617
  Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров / В.В. Носач. – Москва : МИКАП, 1994. – 382с. – ISBN 5-85959-067-9
1186618
   Решение задач в интеллектуальных компьютерных средах : Сб. науч. тр. – К., 1991. – 127с.
1186619
  Чуканцов С.М. Решение задач в курсе алгебры советской общеобразовательной средней школы в связи с осуществлением политехнического обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Чуканцов С.М.; Моск. обдл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 15л.
1186620
  Джонс Ж. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Ж. Джонс, К. Харроу. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 720с.
1186621
  Сакман Г. Решение задач в системе человек - ЭВМ. / Г. Сакман. – М., 1973. – 352с.
1186622
  Затула Нелли Ивановна Решение задач вязкоупругости кусочно-однородных тел численно-аналитическим методом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Затула Нелли Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1186623
  Жуков А.А. Решение задач диссипативности и оптимизации на основе метода функций Ляпуно : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Жуков А. А.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1983. – 21л.
1186624
  Материкова Людмила Борисовна Решение задач дифракции на диэлектрических телах и системах тел вращения методом интегральных уравнений : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Материкова Людмила Борисовна; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1186625
  Мартьянова Р.А. Решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений на бесконечном промежутке с помощью осциллирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартьянова Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 8л.
1186626
  Брябрин В.М. Решение задач и обработки информации при помощи ассоциативного запоминающего устройства / В.М. Брябрин. – М., 1964. – 40с.
1186627
  Фридман Ф.Л. Решение задач и структурное программирование на фортране / Ф.Л. Фридман, Э.Б. Коффман. – М., 1983. – 485с.
1186628
  Чекмарев Я.Ф. Решение задач и устные вычисления по арифметике в пед. училищах / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1952. – 64с.
1186629
  Петраке Георге Решение задач идентификации большой размерности на основе применения принципов теории самоорганизации и направленного случайного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Петраке Георге; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1186630
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 1 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 8с.
1186631
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 3 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 7с.
1186632
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 4 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 6с.
1186633
   Решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений одношаговыми разностными методами: Практикум на ЭВМ по вычислительным методам: метод. разработка для ст. механико-математического факул. – М., 1989. – 84с.
1186634
  Муравьев В.И. Решение задач линейного программирования методом последовательного улучшения с базисом пременного размера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Муравьев В.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8
1186635
  Сурин С.С. Решение задач линейного программирования с большим числом ограничений методом последовательного улучшения допустимого плана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Сурин С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 6л.
1186636
  Дормодихина Н.Ф. Решение задач математической физики : учеб. пособие / Н.Ф. Дормодихина, А.А. Косарев, Л.С. Миловская. – Воронеж : ВГУ, 1980. – 138 с. – Библиогр.: с. 136
1186637
   Решение задач методом "крупных частиц".. – М., 1970. – 70с.
1186638
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 126л. – Бібліогр.:л.112-126
1186639
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
1186640
  Переверзева Н.А. Решение задач на алгоритмическом языке / Н.А. Переверзева, И.Н. Ревчук. – Минск, 1990. – 112с.
1186641
  Добров Е.В. Решение задач на аналоговой вычислительной машине / Е.В. Добров. – М, 1970. – 151с.
1186642
   Решение задач на внешнем языке ЭЦВМ КВМ-1.. – Чебоксары
Ч.1. – 1976. – 47с.
1186643
   Решение задач на математических моделях предметных областей: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 83с.
1186644
   Решение задач на ЭВМ типа "Проминь".. – Владимир, 1976. – 104с.
1186645
  Трембач В.М. Решение задач непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 4-11. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются вопросы решения задачи непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода. Показано использование агентов в интеллектуальной обучающей системе, которая ориентирована на использование учебных об"ектов.
1186646
  Матвеев С.К. Решение задач нестационарного оплавления стекловидных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л.
1186647
  Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации : числ. и аналит. методы / Ф.Б. Абуталиев ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1972. – 207 с. : черт. – Список лит.: с. 201-206
1186648
  Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии / Б.А. Яковлев. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
1186649
  Бахромова З.Н. Решение задач о деформации гибких длинных некруовых цилиндрических панелей с перемещенными параметрами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бахромова З.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1186650
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 113л.
1186651
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 1л.
1186652
   Решение задач обработки данных с помощью ЭВМ: Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика", "Экон. кибернетика".. – Киев : Вища школа, 1978. – 463с.
1186653
  Кучеряев Б.В. Решение задач обработки металлов давлением методами теоргии пластичности / Б.В. Кучеряев, А.А. Федоров. – М., 1978. – 80с.
1186654
  Васильев В.В. Решение задач оптимального планирования на электронных моделях / В.В. Васильев. – Київ, 1966. – 165с.
1186655
  Грачев Н.И. Решение задач оптимального управления в системе ДИСО / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – Москва, 1986. – 65 с.
1186656
  Ногин Н.В. Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ногин Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1186657
   Решение задач охраны подземных вод на численных моделях. – Москва : Недра, 1992. – 238с.
1186658
  Креков Г.М. Решение задач переноса пространственно-ограниченных световых пучков методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Креков Г.М.; Сиб. физ.-техн. ин-тут им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-тете. – Томск, 1968. – 14л.
1186659
  Лычагин М.В. Решение задач по бухгалтерскому учёту в режиме диалога с ЭВМ / М.В. Лычагин. – Новосибирск, 1988. – 88с.
1186660
  Спатару К.Г. Решение задач по геометрии с применением тригонометрии в Х классе / К.Г. Спатару. – Кишинев, 1952. – 52с.
1186661
  Тихонова В.Г. Решение задач по кинетике / В.Г. Тихонова, Т.И. Горина. – Москва : Б.и., 1967. – 85с.
1186662
   Решение задач по курсу общей физики. – Томск : Издательство Томского университета, 1974. – 77с.
1186663
  Косарев А.А. Решение задач по методам математической физики / А.А. Косарев. – Воронеж, 1982. – 84с.
1186664
  Очагов Ф.М. Решение задач по механике / Ф.М. Очагов. – Москва, 1965. – 239 с.
1186665
  Равков А.В. Решение задач по механике / А.В. Равков, Г.Х. Палицкий. – Минск, 1981. – 144с.
1186666
  Луцевич А.А. и др. Решение задач по механике и молекулярной физике / А.А. и др. Луцевич. – Минск : Народная асвета, 1989. – 175 с.
1186667
  Очагов Ф.М. Решение задач по молекулярной физике / Ф.М. Очагов. – М., 1971. – 104с.
1186668
  Харитонов В.В. Решение задач по оптике и квантовой физике. : Книга для учителя / В.В. Харитонов. – Минск : Народная асвета, 1991. – 93с.
1186669
  Буланов Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие / Э.А. Буланов. – 2-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 208с. – ISBN 5-94774-118-0
1186670
  Березкин Е.Н. Решение задач по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – М., 1974. – 136 с.
1186671
  Голованевский Б.Т. Решение задач по топографическим картам и планам : учебное пособие / Б.Т. Голованевский; ред. Л.М. Назарьева. – Калинин : Калининский Государственный ун-т, 1977. – 54 с.
1186672
  Айзенштат Я.И. Решение задач по тригонометрии : пособие для учителей / Я.И. Айзенштат, Б.Г. Белоцерковская. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 256 с. : черт.
1186673
  Куприн М.Я. Решение задач по физике / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1969. – 316с.
1186674
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : пособие для поступающих в вузы / Н.Е. Савченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 239 с.
1186675
  Беликов Б.С. Решение задач по физике : Общие методы / Б.С. Беликов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255 с.
1186676
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : справ.пос. / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 365с.
1186677
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1995. – 216 с.
1186678
   Решение задач по физике : Учеб. пособие / В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов; В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2006. – 248с. – ISBN 5-484-00394-6
1186679
  Дегтярев Б.И. и др. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя: из опыта работы / Б.И. и др. Дегтярев. – Москва : Просвещение, 1991. – 255 с.
1186680
   Решение задач по физике с применением программируемого микрокалькулятора МК-54: Механика : (метод. рекомендации). – Москва : МГИУУ, 1985. – 90с.
1186681
   Решение задач по физике с производственным содержанием.. – М., 1972. – 33с.
1186682
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике. / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва
Ч.2. – 1995. – 206 с.
1186683
  Майборода В.Д. Решение задач по химии с использованием программируемых микрокалькуляторов / В.Д. Майборода. – Минск : Университетское, 1988. – 156с.
1186684
  Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств / Ю.М. Лабий. – М., 1987. – 78с.
1186685
  Зотова И.К. Решение задач по электричеству в курсе общей физики : Уч. пособие / И.К. Зотова, М.А. Фосс. – Воронеж, 1978. – 118 с.
1186686
  Николаенко В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. : пособие для учителя / В.К . Николаенко ; под общ. ред. Г.В. Лисичкина. – Киев : Рад. шк., 1990. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
1186687
  Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики / В.А. Сухарев, Б.Н. Мужевич. – К., 1990. – 246 с.
1186688
   Решение задач прикладной механики на ЭВМ.. – М., 1978. – 120с.
1186689
  Пропастина Г.С. Решение задач прочности устойчивости и колебаний пластин методом релаксации. / Г.С. Пропастина. – К., 1958. – 24с.
1186690
  Веселовский В.Е. Решение задач размещения объектов социальной инфраструктуры / В.Е. Веселовский, А.В. Потапов. – Москва, 1989. – 25 с.
1186691
  Козачек В.В. Решение задач рассеяния на объектах сложной формы методом парциальных волн : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.024 / Козачек В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 8 с.
1186692
   Решение задач реактивной теплофизики на ЭВМ. – Москва, 1979. – 144 с.
1186693
   Решение задач с использованием вычислительных клавишных машин.. – Л., 1984. – 80с.
1186694
   Решение задач статики оболочек вращения в 3точненной постановке на ЕС ЭВМ: Метод. разраб.. – К., 1982. – 70с.
1186695
  Голуб Галина Петровна Решение задач статики слоистых ортотропных оболочек вращения переменной жесткости в уточненной постановке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Голуб Галина Петровна; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1186696
  Литвинов М.М. Решение задач стационарной теплопроводности в неоднородной среде методом электрического моделирования. / М.М. Литвинов. – М., 1959. – 11с.
1186697
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки : Дис... канд. геолог-тинерал.наук: / Ржаницын Всеволод Александрович; КГУ. – К, 1974. – 199л. – Бібліогр.:л.188-199
1186698
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки (с применением автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.12 / Ржаницын Всеволод Александрович; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1186699
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах / И.В. Винник. – Киев, 1990. – 173с.
1186700
  Григоренко Я.М. Решение задач теории оболочек на ЭВМ : Учебное пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Головное изд."Вища школа", 1979. – 280с. : Ил.88 + Табл.78. – Библ.: 66назв
1186701
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане полгих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1186702
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1186703
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайнаппроксимации : Дис... докт. техн.наук: 01.02.04 / Беренов М. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.159-177
1186704
  Колерова Т.Я. Решение задач теории поверхностного эффекта на ЭЦВМ : Автореф... канд. технич.наук: 276 / Колерова Т.Я.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 26л.
1186705
  Филатов Виталий Александрович Решение задач теории потенциала, связанных с искусственным подмагничиванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Филатов Виталий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-м. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1186706
  Краснов Я.А. Решение задач теории теплопроводности и потенциала с нелинейными граничными условиями специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Краснов Я.А.; АН КазССР. Ин-т матем. и механики. – Алма-Ата, 1978. – 15л.
1186707
  Коновалов А.Н. Решение задач теории упругости в напряжениях / А.Н. Коновалов. – Новосибирск, 1979. – 94с.
1186708
  Степаненко В.М. Решение задач теории упругости для несжимаемого материала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Степаненко В.М.; Ин-т гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1186709
  Засько Ю.Н. Решение задач теории фильтрации в неоднородной изотропной среде методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Засько Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11с.
1186710
  Лукашевич Д.И. Решение задач теплопроводимости и автоматического управления при помощи инвариантов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Лукашевич Д.И.; Риж. политехн. ин-т. Объед. учен. совет факультетов электроэнерг., автоматики и вычислит. техники. – Рига, 1968. – 26л.
1186711
  Мыльников А.В. Решение задач термоупругости поляризационно-оптическим методом с использованием облучения моделей : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мыльников А.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – 140 л. – Библиогр.: л. 125-140
1186712
   Решение задач управления высшей школой с использованием математических моделей : Сб. науч. тр. – Москва, 1990. – 134с.
1186713
  Цуркан П.Н. Решение задач устойчивости одной системы в случае двух нулевых корней характеристического уравнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 003 / Цуркан П. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1186714
  Ильин И.А. Решение задач физики на ЭВМ / И.А. Ильин. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 47 с.
1186715
  Лаврик Н.И. Решение задач фильтрации к дренажным устройствам в трехслойной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лаврик Н.И.; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 16л.
1186716
  Малюга С.М. Решение задач фильтрации под дренированными гидротехническими сооружениями методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Малюга С.М. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1186717
  Гашко А.Л. Решение задач фотоупругости без картины изоклин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Гашко А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 8л.
1186718
  Хачатуров В.Р. Решение задач целочисленного программирования луч-методом / В.Р. Хачатуров. – М., 1987. – 24 с.
1186719
  Колосов А.Л. Решение задач электрометрии скважин на ЭВМ / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 145с.
1186720
  Батсайхан Жанар Решение задачи взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с полупространством бетонной смеси // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 60-66 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1186721
  Золотарева Е.В. Решение задачи Дирихле для некоторых эллиптических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотарева Е.В.; АН СССР. Сиб отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1186722
  Власов В.И. Решение задачи Дирихле дя уравнения Пуассона в некоторых областях сложными границами / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1989. – 44с.
1186723
  Кузнецова Л.В. Решение задачи Коши-Ковалевской для некоторых уравнений в частных производных в области сколь-угодно гладких функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Л.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
1186724
  Ладыженская О.А. Решение задачи Коши для гиперболических систем методом конечных разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладыженская О.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 7 с.
1186725
  Суфиев Т. Решение задачи Коши для некоторых систем дифференциальных уравнений в частных произведениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суфиев Т.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
1186726
  Булашева Л.К. Решение задачи Коши для некоторых функциональных уравнений произвольного порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булашева Л. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 8л.
1186727
  Назаров Р. Решение задачи Коши для поливолновых уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назаров Р.; АН Киргиз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Фрунзе, 1965. – 10л.
1186728
  Дикин И.И. Решение задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений методом внутренних точек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дикин И.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.1
1186729
  Сапаговене Д.Й. Решение задачи на собственные значения для эллиптических диффернциальных операторов разностными методами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Сапаговене Д. Й.; АН БССР, От-ние физ .мат. наук. – Вильнюс, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1186730
  Власов В.И. Решение задачи о кручении швеллера / В.И. Власов. – Москва, 1989. – 39с.
1186731
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании кольца в однородном магнитном поле : с приложением к некоторым вопросам электротехники и к вопросу о девиации компаса / [соч.] Николая Булгакова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [4], 187 с. – Отд. оттиск: Известия Технологического института


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1186732
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании эллиптического слоя в однородном магнитном поле / [Н. Булгаков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – 59 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Записки по гидрографии, изд. Главным гидрографическим управлением. 1901, вып. 23, с. 126-181
1186733
  Лившиц В.Л. Решение задачи о плоско-напряженном состоянии и устойчивости пластин методами ортогонализации и коллокации : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Лившиц В.Л.; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1186734
  Галкин Л.М. Решение задачи о распределении распадающих примесей в прибрежной области водоемов методом Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет прикл. математики секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1186735
  Олейник Ю.А. Решение задачи о транспортировке на электронной вычислительной машине методом приближения условно-оптимальными планами / Ю.А. Олейник. – М., 1960. – 34с.
1186736
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре : Дис... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И. И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 106 л. – Бібліогр.:л.105-106
1186737
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 7 с.
1186738
  Токибетов Ж.А. Решение задачи Римана - Гильберта для голоморфного вектора методом Булигана - Жиро / Ж.А. Токибетов, А.С. Сарсекеева, Р.А. Болтирекова // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 567-573. – ISSN 1562-3076
1186739
  Коробов В.И. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1186740
  Гавриляко Владимир Михайлович Решение задачи синтеза с помощью функции управляемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриляко Владимир Михайлович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
1186741
  Гулиев Ш.М. Решение задачи упругой устойчивости прямых и кривых стержней, пластин и пологих оболочек методом дискретизацип добавочной нагрузки. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гулиев Ш.М.; Харьков.авиацион.ин-т. – Харьков, 1981. – 19л.
1186742
  Мелконян Д.О. Решение задачи устойчивости програмного движения на конечном интервале времени первым методом Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.02 / Мелконян Д.О.; МВ и ССО СССР.Ун-т дружбы народов. – М, 1979. – 11л.
1186743
  Кандидов В.П. Решение и анализ задач линейной теории колебаний : учеб. пособие / В.П. Кандидов. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 272 с.
1186744
  Гаджиев Ш.А. Решение и исследование некоторых вопросов теории упругого режима : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гаджиев Ш.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 14л.
1186745
  Каюпов А.К. Решение и исследование некоторых обыкновенных линейных дифференциальных и интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Каюпов А.К.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1186746
  Лесняк А.Г. Решение и исследование трех основных задач сфероидической геодезии : Автореф... канд. техническихнаук: 05.500 / Лесняк А.Г.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1970. – 23л.
1186747
  Меркулов И В. Решение и исследование уравнений движения вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов В.И,; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1966. – 29л.
1186748
  Валеев К.Г. Решение и исследование устойчивости одного класса систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валеев К.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 10л.
1186749
  Паулаускас В.К. Решение инетгральных уравнений функций Лямэ при помощи рядов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паулаускас В.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1186750
  Касымов С.М. Решение инженерно-геологических задач методами разведочной геофизики: (Для целей сейсмомикрорайонирования) / С.М. Касымов, Р.А. Тиллябаев. – Ташкент, 1985. – 94с.
1186751
   Решение инженерных задач методами математического моделирования: Сб. науч. тр.. – К., 1978. – 156с.
1186752
  Батугин С.А. Решение инженерных задач методами распознавания образов / С.А. Батугин. – Кемерово, 1977. – 48с.
1186753
   Решение инженерных задач на аналоговых вычислительных машинах.. – Свердловск, 1976. – 39с.
1186754
  Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ = A practical guide to computer methods for engineers : Практ. руководство / Т. Шуп; пер. с англ. Р.А. Хохрякова. – Москва : Мир, 1982. – 238 с.
1186755
  Кампе-Немм Решение инженерных задач на электронных моделирующих машинах / Кампе-Немм. – Л., 1970. – 96с.
1186756
   Решение инженерных и экономических задач на ЭВМ: Учеб. пособие для техн. вузов.. – Киев, 1984. – 248 с.
1186757
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чаленко П.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 134л. – Бібліогр.:л.I-VIII
1186758
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чаленко П.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 7 с.
1186759
  Дидык В.Ю. Решение интегральных уравнений проекционно-интернативными методами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дидык В.Ю.; АН УССР. – Киев, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1186760
  Сапаговас И.П. Решение квазилинейных эллиптических уравниней с дивергентной главной частью методом конечных разностей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапаговас И. П.; Уч. сов. Ин-та матем. АН УССР. – К., 1965. – 19л.
1186761
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 0869-608Х


  В статье показана возможность обогащения оборазовательной функции современной библиотеки за счет организации информационной подготовки граждан.
1186762
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0869-608Х
1186763
  Горнштейн П.И. Решение конкуpсных задач по геометpии : из сб. под ред. М.И. Сканави / И.П. Горнштейн, Н.Н. Поляк, В.К. Тульчинский. – Киев : Текст ; ОКО, 1992. – 246 с. – ISBN 5-87660-003-2
1186764
  Машевский А.А. Решение конкуpсных задач по стеpеометpии из сбоpника задач по математике под pедакцией М.И.Сканави / А.А. Машевский. – Киев : Факт, 1997. – 41 с. – ISBN 5862480986
1186765
  Басангов Д.А. Решение Конституционного Суда и Верховного Суда РФ в сфере регулирования миграционных отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 51-61. – ISSN 1812-8696
1186766
  Сизько В.Г. Решение контактных задач для областей с круговыми границами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сизько В.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1186767
  Положий Г.Н. Решение краевых задач p-аналитических функций с характеристикой p=xk для некоторых канонических областей
1186768
  Лободзинская И.Г. Решение краевых задач для полигармонических уравнений в n-мерном пространстве методом потенциалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лободзинская И.Г.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 10л.
1186769
  Булавицкий В.М. Решение краевых задач импульсно-гидродинамической теории взырва на выброс в слоистых средах. / В.М. Булавицкий. – Киев, 1978. – 32с.
1186770
   Решение краевых задач методом Монте-Карло. – Новосибирск, 1980. – 174 с.
1186771
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Торбунов С.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 8л.
1186772
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Торбунов С.С.; Казан. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 11л.
1186773
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. ст. – Киев, 1976. – 192 с.
1186774
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. науч. тр. – Киев, 1979. – 115 с.
1186775
  Мудрак Н.В. Решение краевых задач теории потенциала для половины пространственного слоя с вырезом / Н.В. Мудрак. – К., 1972. – 18с.
1186776
  Угодчиков А.Г. Решение краевых задач теории упругости методами аналитических функций / А.Г. Угодчиков, Н.С. Бунькова; МВиССО РСФСР, Горьковск. гос. ун-т. – Горький
Вып. 1 : Построение конформно отображающих функций. – 1969. – 116с.
1186777
  Гирс В.Н. Решение кревых задач теории упругости методом функций Грин уравнений Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гирс В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1186778
  Роман В.М. Решение лианеризованных задач суперкавитационного обтекания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Роман В. М.; АН УССР, Ин-т гидромехан. – К., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1186779
  Солдатов М.А. Решение линейных дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солдатов М.А.; МВО СССР. Москов. энергет. ин-т Каф. высш. матем. – М., 1959. – 7л.
1186780
  Нестерчук А.В. Решение линейных дифференцированных уравнений и их систем с помощью опервтора численного интегрирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестерчук А. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1186781
  Шлепаков Леонард Николаевич Решение линейных и нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма и Вольтерра второго рода с помощью сплайн-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлепаков Леонард Николаевич; АН Украинской ССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 10л.
1186782
  Шишкин Геннадий Александрович Решение линейных интегро-дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шишкин Геннадий Александрович; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 23л.
1186783
   Решение линейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, В.В. Косьянчук, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения линейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах. Метод сочетает аналитические возможности процедур, основанные на вычислении детерминантов, с вычислительной эффективностью ...
1186784
   Решение литологических задач и прямые поиски нефти в Припятской впадине методами геофизики и геохимии: Сб. науч. тр.. – Минск, 1981. – 182с.
1186785
   Решение литологических задач сейсмическими методами разведки.. – М., 1979. – 224с.
1186786
  Шапиро С.И. Решение логических и игровых задач / С.И. Шапиро. – М., 1984. – 153с.
1186787
  Таутс А. Решение логических уравнений : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Таутс А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 7л.
1186788
   Решение массовых геодезических задач на микроЭВМ : Справ. пособие / М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий; М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий. – Москва : Недра, 1991. – 140 с. – ISBN 5-247-00660-7
1186789
  Дмитриева И.Ю. Решение матричных задач Римана с матрицами подстановочного типа на двулистых поверхностях алгебраических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриева И.Ю.; Одес.гсо.ун-т. – Одесса, 1985. – 15л.
1186790
   Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Прибалтики 1976 г. с унифицированными стратиграфическими корреляционными таб. – Ленинград, 1978. – 87 с.
1186791
   Решение межведомственного стратиграфического совещания по триасу Восточно-Сибирской платформы. (г.Саратов, 1979 г.) с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1982. – 63с. + карты (схемы)
1186792
   Решение межвузовского регионального стратиграфического совещания по кембрийским отложениям Русской платформы (г.Вильнюс, 1983 г.) с университетской стратиграфической схемой.. – Л., 1986. – 49с.
1186793
   Решение Межвузовской республиканской тематической научной конференции по инженерной геодезии. – Киев, 1967. – 12 с.
1186794
   Решение междуведомственного совещания по вопросам учета и хранения материалов аэрофотосъемки, состоявщегося 21-23 февраля 1961 в г. Москве. – 3с.
1186795
  Рачков И.В. Решение Международного суда ООН по делу "Джибути против Франции" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 11-20. – ISSN 1812-3910
1186796
  Рачков И.В. Решение Международного Суда ООН: иммунитет и всеобщая подсудность (Заключение МС ООН по делу о стене в Палестине) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1812-3910
1186797
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 31-37. – ISSN 1812-3910
1186798
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК (часть II; часть I опубликована в № 6(45) 2008) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 31-35. – ISSN 1812-3910
1186799
  Рачков И.В. Решение Международного Суда по делу о военной деятельности в ДРК (часть1) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 6-11. – ISSN 1812-3910
1186800
  Ралдугин Н.В. Решение местных Советов и их исполкомов / Н.В. Ралдугин. – М., 1979. – 55с.
1186801
  Васильев Р.Ф. Решение местных советов с административной санкцией / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1967. – 108с.
1186802
  Сапожников В.Д. Решение методами теории потенциала краевых задач для уравнения Лапласа в областях с нерегулярными границами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников В. Д.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. матем. анализа. – Л., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1186803
  Клабукова Л.С. Решение методом конечных элементов краевых задач теории упругих моментных оболочек / Л.С. Клабукова. – М, 1989. – 40с.
1186804
  Фараго Иштван Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Фараго Иштван; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 156л. – Бібліогр.:л.149-156
1186805
  Фараго И. Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Фараго И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1186806
  Демура Виталий Иванович Решение методом машинно-аналитических преобразований краевых задач напряженно-деформированого состояния цилиндрических оболочечных конструкций сложного профиля : Дис... канд. техническихнаук: 05.13.16 / Демура Виталий Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 164л. – Бібліогр.:л.156-163
1186807
  Жданович В.Ф. Решение методом Фурье несамосопряженных смешанных задач для гиперболических систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданович В. Ф.; БГУ. – Минск, 1959. – 10л.
1186808
  Агошков В.И. Решение многомерного уравнения переноса обобщённым методом Бубнова-Галеркина / В.И. Агошков. – Новосибирск, 1975. – 17 с.
1186809
  Хачатуров В.Р. Решение многоэкстремальных задач вогнутого программирования аппроксимационно-комбинаторным методом / В.Р. Хачатуров. – М., 1988. – 38 с.
1186810
  Габуния А.С. Решение на электронных цифровых машинах некоторых инженерных задач, сводящихся к граничным задачам для эллиптического уравнения : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Габуния А.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 18л.
1186811
  Омаров А. Решение научно-краевых задач теплопроводности в конусе усеченном сферами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омаров А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с.
1186812
   Решение Научной конференции по комплексному картографированию производительных сил Украинской ССР.. – К., 1965. – 13с.
1186813
  Ханазаров К.Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. / К.Х. Ханазаров. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 224с.
1186814
   Решение национально-языковых вопросов в современном мире. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2003. – 464с. – ISBN 5-86547-251-8
1186815
  Яковлев А.Г. Решение национального вопроса в Китайской Народной Республике / А.Г. Яковлев. – М., 1959. – 112с.
1186816
  Чаушеску Николае Решение национального вопроса в Румынии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 143с.
1186817
  Хлынина Т.П. Решение национального вопроса на Северном Кавказе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 128-135. – ISSN 0042-8779


  Развернувшееся на Северном Кавказе в начале 1920-х годов национально-государственное строительство явилось механизмом реализации права народов на национальное самоопределение.
1186818
  Омаров Аллеберген Решение начально-краевых задач теплопроводности в конусе, усеченном сферами : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Омаров Аллеберген; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 127л. – Бібліогр.:л.119-127
1186819
  Карачун В.Я. Решение начально-краевых задач теплопроводности в слоевых областях с помощью интегральных представлений решений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Карачун В. Я.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 22л.
1186820
  Абуш А. Решение нашего столетия : заметки по истории современности : пер. с нем. / Александр Абуш. – Москва : Прогресс, 1981. – 184 с.
1186821
  Чичинадзе В.К. Решение невыпуклых нелинейных задач оптимизации / В.К. Чичинадзе. – Москва, 1983. – 256 с.
1186822
  Колос Игорь Васильевич Решение некорректно поставленных задач линейной фильтрации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Колос Игорь Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
1186823
   Решение некорректных обратных задач для крупномасштабных магнитных съемок / П.А. Миненко, Р.В. Миненко, Ю.П. Мечников, И.В. Плишко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – С. 41-47 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1684-2189
1186824
  Чжао Чжэн Решение некоторого класса граничных задач для эллиптических уравнений методом разложения в ряд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжао Чжэн; АН СССР. Сиб. отд. Объед. ученый совет по физ.-мат. и технич. наук. – Новосибирск, 1960. – 6л.
1186825
  Морарь Г.А. Решение некоторые контактных задач теории упругости, приводящихся к интегро-дифференциальному уравнению типа Прандтля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Морарь Г.А.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 15л.
1186826
  Айвазян Х.Г. Решение некоторых аппаратурных и интерпретационных проблем поляризационной дифрактометрии полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Айвазян Х.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 22л.
1186827
  Полянский А.А. Решение некоторых бинарных уравнений типа Гарди-Литтлвуда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полянский А.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1966. – 6л.
1186828
  Уклеба О.Б. Решение некоторых вопросов геологии Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения методами электроразведки. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Уклеба О.Б.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 24л.
1186829
  Хисамутдинов А.И. Решение некоторых вопросов теории метода Монте-Карло и двух задач ядерной геофизики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хисамутдинов А.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1186830
  Даревский В.М. Решение некоторых вопросов теории цилиндрической оболочки : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Даревский В.М.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 19 с.
1186831
  Игнатовский В.С. Решение некоторых вопросов электростатики и электродинамики при помощи Учения о векторах / В. Игнатовский. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А. Маркова, 1902. – [2], X, 223 с. – Написано от руки. - Литография


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу от автора 19. 01.03
1186832
  Ермолин Евгений Витальевич Решение некоторых газодинамических задач с двумя автомодельными переменными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермолин Евгений Витальевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 20л.
1186833
  Натрошвили Д.Г. Решение некоторых гранично-контактных задач теории упругости / Д.Г. Натрошвили. – Тбилиси, 1980. – 88с.
1186834
  Косарчин В.Н. Решение некоторых граничных задач теории пологих оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косарчин В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1186835
  Оболашвили Е.И. Решение некоторых граничных задач теории упругости и теории оболочек : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Оболашвили Е.И.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1966. – 10л.
1186836
  Цветянский Н.Л. Решение некоторых динамических задач теории упругости в связи с акустическим контролем прочности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Цветянский Н. Л.; МВССО РСФСР, РОст.ГУ, НИИ механ. и прикл. матем. – Ростов н/Д, 1980. – 24л.
1186837
  Цверикмазашвили З.С. Решение некоторых дифракционных задач модифицированным методом неортогональных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Цверикмазашвили З. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1186838
  Безуглов Николай Николаевич Решение некоторых задач атомной спектроскопии с учетом пленения резонансного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Безуглов Николай Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
1186839
  Менделуца В.М. Решение некоторых задач геофизики на моделях : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук: 04.131 / Менделуца В.М. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1970. – 20 с.
1186840
   Решение некоторых задач гравиразведки и магниторазведки на электронных цифровых машинах.. – Новосибирск, 1962. – 142с.
1186841
  Темкин Л.А. Решение некоторых задач динамики жидкости со свободной поверхностью и теории теплопроводности методом интегральных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Темкин Л. А.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темп. – Х., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1186842
  Карпук А.А. Решение некоторых задач дифракции элементарных волн на диках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карпук А. А.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1973. – 14л.
1186843
  Палейчик Н.В. Решение некоторых задач диффузии вихря в вязкой сжимаемой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Палейчик Н.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1974. – 15л.
1186844
  Джаиани Г.В. Решение некоторых задач для одного вырождаящегося эллиптического уравнения и их приложения к призматическим оболочкам / Г.В. Джаиани. – Тбилиси, 1982. – 179 с.
1186845
  Голичев И.И. Решение некоторых задач для параболических уравнений методом последовательных прибличений / И.И. Голичев. – Уфа, 1989. – 172с.
1186846
  Старшинова Л.В. Решение некоторых задач для саомосопряженного уравнения эллиптического типа с переменными коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Старшинова Л.В.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1963. – 7л.
1186847
  Жгенти В.С. Решение некоторых задач для тонких пластинок переменной толщины / В.С. Жгенти. – Тбилиси, 1976. – 52 с.
1186848
  Яковлев Николай Егорович Решение некоторых задач идентификации объектов управления : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Яковлев Николай Егорович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1186849
  Рейдер В.М. Решение некоторых задач календарного планирования в автоматизированных системах управления промышленными предприятиями : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Рейдер В.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехнический ин-т. – Томск, 1972. – 19л.
1186850
  Кубарев Н.П. Решение некоторых задач конвективного теплообмена в нефтяном пласте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кубарев Н.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1186851
  Мамедкулиев Ш.Ф. Решение некоторых задач кручения и изгиба составных брусьев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедкулиев Ш.Ф.; АН Азерб.ССР. Объедин. совет при отд. физ.-техн. и математ. наук. – Баку, 1967. – 8л.
1186852
  Малков У.Х. Решение некоторых задач линейного программирвоания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Малков У.Х. ; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Москва, 1962. – 7 с.
1186853
  Самарин Ю.П. Решение некоторых задач математической физики, связанных с колебаниями тел с подвижными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самарин Ю.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 9л.
1186854
  Федосеев А.И. Решение некоторых задач механики сплошных сред методом конечных элементов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Федосеев А.И.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1980. – 23л.
1186855
  Галин Э.Х. Решение некоторых задач нестационарного конвективного теплообмена в скважине и в пласте : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Галин Э.Х.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 12л.
1186856
  Черепенин Н.Д. Решение некоторых задач о движении тел вблизи границы раздела двух жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Черепенин Н.Д.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1186857
  Тынысбаев Баймурат Решение некоторых задач о колебании вязкоупругих тел на основе метода Крылова-Боголюбова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тынысбаев Баймурат; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 12л.
1186858
  Процеров Ю.С. Решение некоторых задач о контакте подкрепленных пластин с упругой средой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Процеров Ю.С. ; ОГУ. – Одесса, 1980. – 16 с.
1186859
  Ячменев Владимир Александрович Решение некоторых задач о неустановившихся температурных напряжениях в телах с трещинами и отверстиями : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.02.04 / Ячменев Владимир Александрович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1984. – 13л.
1186860
  Гузевский Л.Г. Решение некоторых задач о течении тяжелой жидкости со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гузевский Л.Г.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции технич. наук Объединен. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1186861
  Исаев А.М. Решение некоторых задач об определении напряженного состояния в кусочно-однородных запрессованных деталях. : Автореф... канд. техн.наук: / Исаев А.М.; Объед. совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учрежд. АН АзССР по нефтепромысл. и нефт. – Баку, 1964. – 7л.
1186862
  Дегтярь В.Г. Решение некоторых задач обходной фиьлтрации методом конформных отображений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дегтярь В.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1186863
  Вачнадзе Р.Г. Решение некоторых задач оптимизации методом преобразования : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Вачнадзе Р.Г.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 18л.
1186864
  Чиспияков М.Н. Решение некоторых задач плоской теории упругости в полярной системе координат.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чиспияков М.Н.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1186865
  Положий Г.М. Решение некоторых задач плоской теории упругости для областей с угловыми точками. / Г.М. Положий, 1949. – [26] с.
1186866
  Волков Игорь Куприянович Решение некоторых задач по термике нефтяного пласта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Волков Игорь Куприянович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1186867
  Пилатовский В.П. Решение некоторых задач подземной гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пилатовский В.П.; Моск. ин-т инженеров водного хозяйства им. В.Р.Вильямса. – М., 1957. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1186868
  Галеев Ринат Гадневич Решение некоторых задач подземной гидромеханики методом динамического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Галеев Ринат Гадневич; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 20л.
1186869
  Скворцов В.В. Решение некоторых задач подземной гидромеханики с помощью электонных счетных машин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скворцов В.В.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамен.гос.ун-т. – Казань, 1961. – 7л.
1186870
  Карымсаков С. Решение некоторых задач полуэмпирической теории атмосферной диффузии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карымсаков С.; АН УзССР, Ин-т механ. и Вычислит. цент. – Ташкент, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1186871
  Эстерман И.И. Решение некоторых задач прикладного анализа с помощью специальных приближающих многочленов. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Эстерман И.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Казань, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1186872
  Пяткин Г.С. Решение некоторых задач прочности авиаконструкций на электронных моделях. : Автореф... Канд.техн.наук: 252 / Пяткин Г.С.; Киев.ин-т инж.гражд.авиац. – К, 1967. – 16л.
1186873
  Гурьевич А.С. Решение некоторых задач радиоспектроскопии твердого тела с использованием цифровых приборов и ЭЦВМ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Гурьевич А.С.; АН СССР. – Красноярск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-18
1186874
  Суслов Ю.П. Решение некоторых задач связанных с анализом бета-спектров и электронного захвата. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Суслов Ю.П.; ЛГУ. – Л., 1975. – 16л.
1186875
  Мишустин Б.А. Решение некоторых задач теории антенн методом специальных интегральных преобразований и методом Монте-Карло. : Автореф... канд. техн.наук: / Мишустин Б.А.; Москов. энерг. ин-т. – М., 1967. – 12л.
1186876
  Малышев В.А. Решение некоторых задач теории колебаний для узкополосных генераторов сверхвысоких частот : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малышев В.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Таганрог, 1961. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1186877
  Филиппов Александр Иванович Решение некоторых задач теории нестационарного теплового поля дросселирующей в пористой среде жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Филиппов Александр Иванович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1186878
  Агошков В.И. Решение некоторых задач теории переноса : препринт / В.И. Агошков ; Сибирское отд. АН СССР, Вычислительный центр. – Новосибирск, 1974. – 12 с.
1186879
  Осипов Н.К. Решение некоторых задач теории постоянного магнитного поля Земли на электронных вычислительны машинах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Осипов Н.К.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1186880
  Цырбий Л.В. Решение некоторых задач теории теплопроводимости методом разложения по граничным функциям : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Цырбий Л. В.; МВССО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 16л.
1186881
  Аллашукуров Б. Решение некоторых задач теории упругости с переменными и разрывнимы характеристиками : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Аллашукуров Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех.мат. специальн. Отд-ния физ. техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 7л.
1186882
  Усманова Сальвина Мансуровна Решение некоторых задач теории фильтрации и оптимизации нефтедобычи в неоднородной среде при водонапорном режиме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Усманова Сальвина Мансуровна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1186883
  Мельников Ю.А. Решение некоторых задач теплопроводности и термоупругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Мельников Ю.А.; Днептропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1186884
  Алексеев П.И. Решение некоторых задач устойчивости сжатых стержней и плоской формы изгиба балок : Автореф... канд. техн.наук: / Алексеев П. И.; МВиССО УССР, Одес. пол. ин-т. – Одесса, 1961. – 20л.
1186885
  Лившиц А.И. Решение некоторых задач физики молекулярных пучков и применение результатов в квантовом генераторе на пучке атомов водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Лившиц А.И.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1186886
  Дорожовский Е.С. Решение некоторых задач электростатики численными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Дорожовский Е.С.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1969. – 12л.
1186887
  Анастасян Юрий Гургенович Решение некоторых задач, размещения, возникающих при автоматизации проектирования электронной аппаратуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Анастасян Юрий Гургенович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1975. – 16л.
1186888
  Лифшиц Ю.Б. Решение некоторых задаяч трансзвуковой газодинамики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лифшиц Ю.Б.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1965. – 7л.
1186889
  Лацинник И.Ф. Решение некоторых классов двумерных краевых задач статики тонких оболочек перемежной жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лацинник И.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1186890
  Сукиасян С.А. Решение некоторых классов задач параметрического программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сукиасян С.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1186891
  Пришляк Е.А. Решение некоторых классов задач подземной гидромеханики в неоднородных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Пришляк Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 15 с.
1186892
  Прохур Юрій Зиновьевич Решение некоторых классов задач подземной гидромеханики на ЭВМ : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05 / Прохур Юрій Зиновьевич; КГУ. – Киев, 1978. – 105л.
1186893
  Прохур Ю.З. Решение некоторых классов задач подземной гидромеханики на ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Прохур Ю.З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 17 с.
1186894
  Пришляк Е.А. Решение некоторых классов задач подземной гидромеханники в некоторых средах : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пришляк Е.А.; КГУ. – Киев, 1980. – 98л.
1186895
  Панкратова Н.Д. Решение некоторых классов задач статистики слоистых ортотропных оболочек с переменными параметрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Панкратова Н.Д.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1972. – 18л.
1186896
  Скопецкий В.В. Решение некоторых классов задач фильтрации в неоднородных средах : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.02.05 / Скопецкий В.В. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 18 с.
1186897
  Довгий Борис Павлович Решение некоторых классов краевых задач нелинейной оптики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Довгий Борис Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
1186898
  Овлякулиев Ораздурды Решение некоторых классов линейных и нелинейных краевых задач теории пластин переменной жесткости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Овлякулиев Ораздурды; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 188л.
1186899
  Овлякулиев Ораздурды Решение некоторых классов линейных и нелинейных краевых задач теории пластин переменной жесткости : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.02.04 / Овлякулиев Ораздурды ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 14 с.
1186900
  Руховец А.Н. Решение некоторых классов смешанных краевых задач методом парных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Руховец А.Н.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1971. – 12л.
1186901
   Решение некоторых классов уравнений.. – К., 1979. – 56с.
1186902
  Черенин В.П. Решение некоторых комбинаторных задач оптимального планирования методом последовательных расчетов. / В.П. Черенин. – Новосибирск, 1962. – 22с.
1186903
  Раджабов Р.И. Решение некоторых контактных задач для уровнения теплопроводности в многослойных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Раджабов Р.И. ; АН КазССР , Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1976. – 15 с.
1186904
  Гуминская Н.А. Решение некоторых краевых зададач для итерационного уравнения теории обобщенного осесимметричного потенциала в дискретной постановке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Гуминская Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
1186905
  Бузун Т.Н. Решение некоторых краевых задач в классе р- аналитических функций комплексного переменного : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Бузун Т. Н.; Киевск. высш. воен. инж. уч. – К., 1969. – 92л. – Бібліогр.:л.85-92
1186906
  Новосельский С.Н. Решение некоторых краевых задач влагопереноса при наличии источников орошений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Новосельский С.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
1186907
  Новосельский С.Н. Решение некоторых краевых задач влагопереноса при наличии источников орошения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Новосельский С.Н.; Калин. политех. ин-т. – Калинин, 1981. – 243л. – Бібліогр.:л.196-214
1186908
  Тагиев Ф.А. Решение некоторых краевых задач для вырождающихся уравнений методом сеток : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тагиев Ф.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 9л.
1186909
  Гуминская Н.А. Решение некоторых краевых задач для итерационного уравнения теории обобщенного осесимметричного потенциала в дискретной постановке : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуминская Н.А.; КГУ. – К., 1971. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
1186910
  Мухлисов Ф.Г. Решение некоторых краевых задач для полигармонического уравнения 2М-го порядка методом теории линейных интегральных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Мухлисов Ф.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
1186911
  Гуз А.С. Решение некоторых краевых задач для уравнений параболического и гиперболического типов с переменными коэффициентами методом дифференциального инварианта : Дис... канд физ.-мат.наук: / Гуз А.С.; КГУ. Кафедра дифференциальных уравнений. – К., 1970. – 142л. – Бібліогр.:л.132-142
1186912
  Гуз А.С. Решение некоторых краевых задач для уравнений параболического и гиперболического типов с переменными коэффициентами методом дифференциального инварианта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Гуз А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.16-18
1186913
  Черновал В.Т. Решение некоторых краевых задач для уравнений параболического типа при помощи интегратора ЭГДА. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черновал В.Т.; Объед. уч. совет ин-тов матем., кибернетики и Глав. астроном. обсерватория АН УССР. – К., 1962. – 14л.
1186914
  Литвин Н.Н. Решение некоторых краевых задач математической физики в кусочно-однопродных средах. : Дис... Канд.физ-мат наук: 01.01.02 / Литвин Н.Н.; Харьковский гос. науч.-иссл. ин-т. метрологии. – К, 1980. – 166л. – Бібліогр.:л.152-166
1186915
  Литвин Н.Н. Решение некоторых краевых задач математической физики в кусочно-однородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Литвин Н.Н.; Мин ВУЗ УССР.КГУ. – К, 1980. – 23л.
1186916
  Литвин Н Н. Решение некоторых краевых задач математической физики в кусочно-однородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Литвин Н.Н,; МинВУЗ УССР.КГУ. – К, 1980. – 23л.
1186917
  Ерофеенко Виктор Тихонович Решение некоторых краевых задач математической физики для областей. органиченных цилиндром и сферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Ерофеенко Виктор Тихонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.9-12
1186918
  Кауфман Р.Н. Решение некоторых краевых задач математической физики для слоя с шаровыми полостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кауфман Р.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Физ.-мат. фак. – Минск, 1956. – 11л.
1186919
  Борота Ф.П. Решение некоторых краевых задач осесимметричной теории упругости с применением методов теории потенциала : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Борота Ф.П. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
1186920
  Шебенко Г.А. Решение некоторых краевых задач теории дифракции волн на шарах, распоолженных в пространстве или полупространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.003 / Шебенко Г. А.; БГУ. – Минск, 1970. – 14л.
1186921
  Симхович С.Л. Решение некоторых краевых задач теории МГД-устойчивости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Симхович С.Л.; ВНИИ оптико-физич. измерений. – М., 1974. – 17л.
1186922
  Шаталов В.И. Решение некоторых краевых задач теории пластин и пологих оболочек методом интегральных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Шаталов В.И.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
1186923
  Колесник Т.В. Решение некоторых краевых задач теории потенциала для неоднородных сред и их приложение к катодной защите трубопроводов от коррозии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колесник Т.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 8л.
1186924
  Скрябина Л.П. Решение некоторых краевых задач уравнения теплопроводности со смешанными граничными условиями методом Винера -- Хопфа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Скрябина Л.П.; Куйбыш.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1970. – 10л.
1186925
  Язкулыев Мурат Решение некоторых краевых задач фильтрации в неоднородной среде методом Р-аналитических функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Язкулыев Мурат; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
1186926
  Кронберг А.А. Решение некоторых линейных и нелинейных уравнений эллиптического типа методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кронберг А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1977. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1186927
  Векуа Т.П. Решение некоторых линейных обратных задач инженерной сейсмологии и теории сейсмостойкости на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Векуа Т.П.; Ин-т геофиз. – Тбилиси, 1979. – 16л.
1186928
  Албул Арсений Владимирович Решение некоторых минимаксных задач оптимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Албул Арсений Владимирович ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1981. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1186929
  Стоян Ю.Г. Решение некоторых многоэктремальных задач методом сужающихся окрестностей. / Ю.Г. Стоян, В.З. Соколовский. – К., 1980. – 206с.
1186930
  Быховский Э.Б. Решение некоторых начально-краевых задач для системы уравнений Максвелла. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быховский Э.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
1186931
  Фаворский А.П. Решение некоторых нелинейных задач динамики низкотемпературной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Фаворский А.П.; МУГ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1186932
  Таиров М.А. Решение некоторых нелинейных задач нестационарной фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Таиров М.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 8л.
1186933
  Кучер Б.Н. Решение некоторых нелинейных экстремальных задач с помощью модификации симплексного метода линейного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Кучер Б.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетии. – Киев, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1186934
  Мартиросян А.Н. Решение некоторых нестационарных граничных задач теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартиросян А.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – л.
1186935
  Кацнельсон Савелий Семенович Решение некоторых нестационарных задач магнитной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кацнельсон Савелий Семенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1974. – 19л.
1186936
  Кондрашов Владимир Иванович Решение некоторых нестационарных задач теории теплообмена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кондрашов Владимир Иванович; МВ ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 15л.
1186937
  Соломахова Т.С. Решение некоторых новых задач теории газовых струй. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соломахова Т.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэро-гидродинам. ин-т им. Н.Е.Жуковского. – М., 1964. – 8л.
1186938
  Гранкин Э.П. Решение некоторых обратных задач корпускулярной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гранкин Э. П.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., кибернет. и Глав. обсерват. АН УССР. – К., 1962. – 14л.
1186939
   Решение некоторых обратных задач механики реагирующих сред.. – Томск, 1987. – 246с.
1186940
  Мелихов В.Р. Решение некоторых обратных задач на основе устойчивого продолжения потенциальных полей в нижнее полупространство. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 051 / Мелихов В.Р.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 27л.
1186941
  Чугунов В.Д. Решение некоторых обратных и смешанных задач аэрогидромеханики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чугунов В.Д. ; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 9 с.
1186942
  Насыров Р.М. Решение некоторых обратных краевых задач гидро-аэродинамики для многосвязных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Насыров Р.М. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 6 с.
1186943
  Киселев О.М. Решение некоторых обратных краевых задач гидроаэромеханики : Автореф... канд. техн.наук: / Киселев О.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1961. – 8л.
1186944
  Мосолова С.С. Решение некоторых операторных уравнений методом осреднения функциональных поправок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мосолова С.С.; АН АзССР. Объедин. учен. своет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1186945
  Мельникова И.В. Решение некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Мельникова И.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1186946
  Копыстыра Николай Петрович Решение некоторых осесимметрических задач теории потенциала и теории упругости для пространства с разрезами : Дис... канд. физ-матнаук: / Копыстыра Николай Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 127л. – Бібліогр.:л.118-127
1186947
  Копыстыра Николай Петрович Решение некоторых осесимметричных задач теории потенциала и теории упругости для пространства с разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Копыстыра Николай Петрович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 16 с.
1186948
  Алексидзе М.А. Решение некоторых основных задач гравиметрии / М.А. Алексидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 411 с. : ил. – Библиогр.: с. 375-409
1186949
  Ломонос Л.Н. Решение некоторых основных и смешанных задач осесиметричной теории упругости методом р-аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ломонос Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 10 с.
1186950
  Ломонос Л.Н. Решение некоторых основных и смешанных задач осесимметричной теории упругости методом Р - аналитческих функций. : Дис... Канд.физ-мат. наук: / Ломонос Л.Н.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1972. – 120л. – Бібліогр.:л.121-131
1186951
  Стоян Надежда Николаевна Решение некоторых основных и смешанных осесимметричных задач теории упругости методов Р-аналитических функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Стоян Надежда Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 156л. – Бібліогр.:л.128-139
1186952
  Стоян Н.Н. Решение некоторых основных и смешанных осесимметричных задач теории упругости методом Р-аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Стоян Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
1186953
  Буткевич А.В. Решение некоторых основных и специальных задач высшей геодезии. : Автореф... Доктора техн.наук: / Буткевич А.В.; Моск.ин-т.инженеров геодезии аэрофотосъемки и карографии. – М, 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.34-37
1186954
  Домашов Владимир Поликарпович Решение некоторых плоских задач теории упругости и стационарной термоупругости анизотропного тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Домашов Владимир Поликарпович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1186955
  Бежушвили Юрий Александрович Решение некоторых плоских и пространственных граничных задач связной теории термоупругости методом потенциала и интегральных уравнений : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.08 / Бежушвили Юрий Александрович; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1976
1186956
  Мкртчян А.М. Решение некоторых плоских смешанных задач для прямоугольной области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Мкртчян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 8л.
1186957
  Колос Игорь Васильевич Решение некоторых поставленных задач линейной фильтрации : Дис... канд. физ-матнаук: 05.13.02 / Колос Игорь Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 121л.
1186958
  Егоров В.С. Решение некоторых пространственных задач нестационарных теплоповодности и термоупругости для конечных цилинрических тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Егоров В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 14 с.
1186959
  Брыкина И.Г. Решение некоторых пространственных задач обтекания тел вязким газом методом последовательных приближений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Брыкина И. Г.; Мех.мат. фак., Ин-т механики. – М., 1979. – 16л.
1186960
  Радченко Г.А. Решение некоторых пространственных задач притока жидкости к несовершенным скважинам в неоднородной среде : 01.02.05 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радченко Г.А. ; КГУ. – Киев, 1983. – 198 л. – Бібліогр. : л. 186-198
1186961
  Радченко Г.А. Решение некоторых пространственных задач притока жидкости к несовершенных скважинам в неоднородной среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Радченко Г.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
1186962
  Вольперт В.С. Решение некоторых пространственных задач теории упругости для изотропных и анизотропных тел вращения : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Вольперт В.С.; Объедин. учен. совет по аэродинамике, прочности и динамике летат. аппаратов при Ин-те теорет. и прикл. ме. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1186963
  Глущенко А.А. Решение некоторых пространственных краевых задач теории фильтрации : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 024 / Глущенко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1186964
  Глущенко А.А. Решение некоторых пространственных краевых задач теории фильтрации : Дис... д-ра физ.-мат.наук: / Глущенко А.А.; КГУ. – К., 1970. – 307л. – Бібліогр.:л.280-307
1186965
  Мелкумян С.А. Решение некоторых смешанных задач плоской теории упругости методом "парных" интегральных уравнений. : Автореф... Канд.техн.наук: 022 / Мелкумян С.А.; Ереван.политехн.ин-т. – Ереван, 1972. – 12л.
1186966
  Вирченко Н.А. Решение некоторых смешанных краевых задач в классе Р -- аналитических фнкций : Дис... канд. физ-мат.наук: / Вирченко Н. А.; КГУ ми. Т. Г. Шевченко. – К., 1964. – 71л. – Бібліогр.:л.66-71
1186967
  Острик Владимир Иванович Решение некоторых стационарных динамических задач теории упругости и магнитоупругости для тел с концентратами напряжений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Острик Владимир Иванович; Сумский сельскохозяйственный ин-тут. – Сумы, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.97-114
1186968
  Камардинов О. Решение некоторых стационарных и динамических граничных задач термоупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Камардинов О.; АН КазССР. Объедин. учен. сове Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1186969
  Умирбеков А. Решение некоторых стационарных и нестационарных задач теории фильтрации методом Монте-Карло на быстродействующей ЭВМ "М-20". : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 024 / Умирбеков А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по физ-.мат. наукам Отделения физ-.техн. и матем. наук). – Ташкент, 1968. – 13л.
1186970
  Антюфеев В.С. Решение некоторых стохастических задач атмосферной оптики методом Монте-Карло : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07. / Антюфеев В.С. ;. – Москва, 1977. – 12л.
1186971
  Троепольская О.В. Решение некоторых струйных задач гидромеханики с учетом силы тяжести. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Троепольская О.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1186972
  Владимиров Ф.С. Решение некоторых струйных задач сжимаемой идеальной жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Владимиров Ф.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1186973
  Джафаров Г.И. Решение некоторых теплообменных задач гидродинамики вязко-пластичных жидкостей : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Джафаров Г. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 14л.
1186974
  Сафаева К. Решение некоторых трехиндексных задач линейного программирования : Автореф... канд. физм. мат.наук: / Сафаева К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. – М., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1186975
  Килина З.Г. Решение некоторых физико-химических вопросов и разработка методик анализа арсенид галлия методом АПН : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Килина З.Г. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 19 с.
1186976
  Грищенко А.Е. Решение некоторых фильтрационных задач в многослойных средах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Грищенко А.Е.; КГУ. – К., 1973. – 127л. – Бібліогр.:л.116-127
1186977
  Михайличенко Г.Г. Решение некоторых функциональных уравнений, связанных с понятием физического закона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01, 01.04.02 / Михайличенко Г.Г. ; МВ и ССО РСФСР , Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 10 с.
1186978
  Гнатюк В.А. Решение некоторых экстремальных задач в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Гнатюк В.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1970. – 12л.
1186979
  Копнинский Е.А. Решение некоторых экстремальных задач комбинаторного типа, возникающих при распределении работ между многими исполнителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Копнинский Е.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 12л.
1186980
  Капанян Л.К. Решение некотрых задач о кручении и изгибе полых призматических стержней : Автореф... канд. техн.наук: / Капанян Л.К.; Ереванский политехн. ин-т им. Карла Маркса. – Ереван, 1953. – 22л.
1186981
  Чекалин А.Н. Решение некотрых задач фильтрации в неоднородных пластах методом сеток. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекалин А.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 8л.
1186982
  Лацинник И.Ф. Решение некотрых классов двумерных краевых задач статики тонких оболочек переменной жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Лацинник И. Ф.; АН УССР, Ин-т механики. – К., 1976. – 164л. – Бібліогр.:л.155-164
1186983
  Бузун Т.Н. Решение некторых краевых задач в классе Р-аналитической функции комплексного переменного : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бузун Т. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1186984
  Бородин Александр Васильевич Решение нелинейно нагруженых зависящих от параметра краевых задач для уравнений второго порядка эллиптического и параболического типов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Бородин Александр Васильевич; АН ГрССР. Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1980. – 18л.
1186985
  Халилов Г.М. Решение нелинейной смешанной задачи для квазилинейного гиперболического уровня второго порядка и для квазилинейногод уравнения четвертого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халилов Г.М.; Азерб.гсо.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 8л.
1186986
  Григоренко Я.М. Решение нелинейных задач теории оболочек на ЭВМ : учебн. пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Вища школа, 1983. – 286 с. : Ил.89 + Табл.32. – Библ.: 86назв
1186987
  Ким Д.У. Решение нелинейных задач теплопроводимости в подвижной области с приложениями к тепловым процессам в электрических контактах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010102 / Ким Д.У.; АН КазССР. Объединен. учен. совет. Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 14л.
1186988
  Жук В.Л. Решение нелинейных задач теплопроводности для систем металл-полупроводник и их приложение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Жук В. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1186989
  Жук Владимир Леонидович Решение нелинейных задач теплопроводности для систем металл полупроводник и их приложение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Жук Владимир Леонидович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 141л. – Бібліогр.:л.129-141
1186990
  Белов Ю.А. Решение нелинейных каревых задач описывающих обтекание тел при интенсивном вдуве газа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010205 / Белов Ю. А.; КМВССО УССР-КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
1186991
  Белов Юрий Анатольевич Решение нелинейных краевых задач, описывающих обтекание тел при интенсивном вдуве газа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белов Юрий Анатольевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 14 с.
1186992
  Господариков А.П. Решение нелинейных осесимметрических задач упругости оболочек вращения на основе одного общего сеточного алгоритма : Автореф... каанд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Господариков А. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1981. – 22л.
1186993
  Рапопорт Э.Ф. Решение нелинейных плоских задач стационарного обтекания упругих оболочек : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Рапопорт Э.Ф.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1186994
  Хачатуров В.Р. Решение нелинейных производственно-транспортных задач с неделимыми потребителями / В.Р. Хачатуров. – М., 1987. – 22 с.
1186995
  Ефимов В.А. Решение нелинейных уравнений динамики атмосферы в сферической системе координат : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Ефимов В.А.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1968. – 13л.
1186996
  Клейза В В. Решение нелинейных уравнений методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Клейза В.В.-А.; АН СССР. Матем. ин-тут. – Вильнюс, 1973. – 14л.
1186997
   Решение нелинейных уравнений.. – Минск, 1980. – 64с.
1186998
  Марьяшкин Н.Я. Решение нелинейных эллиптических кревых задач методом конечных элементов. / Н.Я. Марьяшкин. – М, 1988. – 35с.
1186999
  Делоне Б.И. Решение неопределенного управнения Х3g+У3=1 / Б.И. Делоне, 1922. – С. 273-280
1187000
  Стулов А.С. Решение нестационарных задач дифракции волн на упругих телах методом граничных интегральных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Стулов А.С.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1979. – 17л.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,