Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1184001
  Фурсов А. "Реформа" образования сквозь социальную и геополитическую призму // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 231-242. – ISSN 0027-8238
1184002
  Радзієвський Ю. "Реформа" прокуратури: дуже приємно, цар... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1184003
  Ступак С. "Реформа" ринку колективного управління авторським і суміжними правами в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1184004
  Гальчинський А. "Реформи ЄС - справді питання сьогоднішнього порядку денного" / брав інтерв"ю Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 6


  Не встигла у Європі притихнути економічна криза, під час якої на піку грецьких та інших негараздів усерйоз обговорювалася загроза розпаду валютного союзу, єврозони, як континент опинився під ударом нової кризи - міграційної, що поставила під загрозу ...
1184005
  Ганзюк Ю. "Реформі колективного управління - бути! Досягнуте спільне рішення" / Ю. Ганзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 27-29. – ISSN 1608-6422
1184006
  Антонова О.К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років XX століття у сучасній сербській прозі (після 2000 року) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Антонова Ольга Констянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 220. – Бібліогр.: арк. 194-219
1184007
  Антонова О.К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років XX століття у сучасній сербській прозі (після 2000 року) : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.03 / Антонова Ольга Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1184008
  Комаха Л.Г. Рефлексія в логіці обгрунтування достовірного знання: від методу до аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема рефлексії в якості передумови достовірного знання. Показано, що кожна концепція, яка в своїх аргументах покладає безпосередню даність тієї чи іншої форми знання (усвідомлення) самої себе, є рефлексивною. Обґрунтування ...
1184009
  Морошкіна Г.Ф. Рефлексія деконструкції у франкомовному мистецтвознавчому тексті музейного каталогу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних та семіотичних особливостей автентичного франкомовного мистецтвознавчого тексту музейного каталогу з метою виявлення його нелінійної організації, яка знаходить свою реалізацію у сегментованому ...
1184010
  Яковенко Юрій Рефлексія епістемологічних засад сучасної соціології / Яковенко Юрій, Яковенко Алла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.7-18. – ISSN 1810-2131
1184011
  Мацькович М. Рефлексія над історією у повістях Анджея Кусьневича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 332-335. – ISBN 978-966-3888-379-3
1184012
  Шумицька Г. Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 368 - 372. – ISBN 966-8110-14-5
1184013
  Чуйко Вадим Леонідович Рефлексія основоположень методологій філософії науки : Монографія / Чуйко Вадим Леонідович; КНУШ (Філософський факультет). – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-95855-7-0
1184014
  Коцюба З.Г. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного) : монографія / Зоряна Коцюба. – Львів : Укрпол, 2010. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 414-471. – ISBN 978-966-8955-18-1
1184015
  Батовська О.М. Рефлексія поезії Тараса Шевченка в сучасній композиторській творчості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 86-87. – ISSN 1810-2131
1184016
  Максименко С. Рефлексія проблем розвитку в психології // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.4-22. – ISBN 966-654-025-8
1184017
  Андрієвська В.В. Рефлексія професійного я в наративі педагога: методи дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 28-37. – ISBN 978-966-8063-80-2
1184018
  Філатова О. Рефлексія сексуальної свідомості в українській прозі початку ХХ століття (на матеріалі повісті М.Чернявського "Варвари" та роману В. Підмогильного "Місто") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 193-198
1184019
  Андрієвська В.М. Рефлексія танатологічних мотивів у новелістиці Артура Шніцлера // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 49-55. – Бібліогр.: Літ.: С. 55 ; 17 поз.
1184020
  Каліна П. Рефлексія творчості Миколи Лисенка в Чехії // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – Вип. 54. – С. 35-43. – ISSN 0203-9494
1184021
  Житков О. Рефлексія чи дискурс: аграрні реформи Директорії УНР у світлі української зарубіжної історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 131-138. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується історіографія аграрної політики Директорії УНР 1918-1920 рр. на основі порівняльного аналізу відомих праць уенерівської і державницької історичних шкіл зарубіжної україністики. Відзначається суперечливий характер оцінок земельних ...
1184022
  Петрущенков С.П. Рефлексія як засада методологічної культури: умови дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі виявлення об"єктивних умов формування рефлексивних здібностей.
1184023
  Український Я.І. Рефлексія як засіб саморозвитку особистості / Я.І. Український, М.Я. Штокало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розвиток особистості розглядається як діяльність, організована самою особистістю. Необхідною умовою саморозвитку виступають проблемно-конфліктні ситуації, які долаються завдяки предметній та особистісній рефлексії. Особистісна рефлексія опосередковує ...
1184024
  Борисенко Є.О. Рефлексія як засіб соціальної взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 40-43. – ISSN 2077-1800
1184025
  Яворьска-Вєтрова Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 192-198. – ISSN 2312-1246
1184026
  Павелків Р.В. Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 84-98. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1184027
  Байдарова О.О. Рефлексія як основа самоорганізації професійної діяльності соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості рефлексії соціального працівника з погляду її метакогнітивної та інтегративної функції у регулюванні особистості, її пізнавальних процесів, спілкування і діяльності загалом. Визначено чинники й умови протікання професійної ...
1184028
  Семенюк В. Рефлексія як основа творення внутрішнього мовлення (лінгвостилістичний та психолінгвістичний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 277-279
1184029
  Скворцова Т.О. Рефлексія як складова діяльності адвоката // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про історію дослідження рефлексії з погляду мислення як складової діяльності адвоката. А також проаналізовано мисленнєві стратегії як регулятор діяльності адвоката під час вирішення завдань.
1184030
  Ануфрієва О.Л. Рефлексія як складова якісної підготовки наукового дослідження // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 122-127
1184031
  Ларцев В. Рефлексія як соціально-культурний механізм формування особистості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.134-149
1184032
  Франкфурт Ю.В. Рефлексология и марксизм / Ю.В. Франкфурт. – Л
1. – 1971. – 80с.
1184033
   Рефлексология и смежные направления. – Ленинград : Типография Профинтерн, 1930. – 116 с.
1184034
   Рефлексология или психология. – Ленинград : Типография Профинтерн, 1929. – 80 с.
1184035
  Бехтерев В.М. Рефлексология труда / В.М. Бехтерев. – Москва; Ленинград, 1926. – 168 с.
1184036
  Фомберштейн К.Б. Рефлексотерапия в курортологии / К.Б. Фомберштейн. – Киев, 1991. – 189с.
1184037
   Рефлексотерапія і реабілітація / П.П. Рижко, Е.П. Яроцька, Н.О. Федоренко, В.М. Воронцов. – Харків : Фоліо, 2003. – 189с. – ISBN 966-03-2073-6
1184038
  Введенский Н.Е. Рефлексы антагонистических мышц при электрическом раздражении чувствующего нерва / Н.Е. Введенский. – Юрьев : Печатано в типографии К. Маттисена
Ч. 2, вып. 2. – 1909. – С. 145-190
1184039
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга / И.М. Сеченов. – С.Петербург : Типография А. Головачова, 1866. – II, 186 с.
1184040
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга / И.М. Сеченов. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография К.В. Трубникова, 1871. – II, 179 с.
1184041
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. / И.М. Сеченов. – Москва, 1961. – 100с.
1184042
   Рефлексы головного мозга.. – М., 1965. – 648с.
1184043
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. 1863 // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 3/4. – С. 100-120. – ISSN 2524-0412
1184044
  Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. Попытка ввести физиологические основы в психические процессы. / И.М. Сеченов. – Москва, 1952. – 232с.
1184045
  Дионео Рефлексы действительности : литературные характристики / Дионео. – Москва : Изд. "Сотрудничество" ; Т-во тип. А. И Мамонтова, 1910. – 353, [2] с. – Экз. деф., отсутств. с. 337-353, [2] с.
1184046
  Козлова Т.О. Рефлексы корней индоевропейского языка-основы и их концептуализация в различных лингвокультурах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 108-113. – Бібліогр.: Лит.: с. 112-113; 8 п.
1184047
  Николаев С.Л. Рефлексы праславянских гласных под ударением в украинском говоре с. Убля в Восточной Словакии (по записям 2014 г.) / С.Л. Николаев, М.Н. Толстая // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 296-317. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Село Убля расположено на востоке Словакии, на границе с Закарпатской обл. Украины, в 5 км от райцентра Великий Березный. Село известно с XIV века (первое упоминание о нем (в форме Oblya) содержится в грамоте венгерского короля Людовита I Великого 1343 ...
1184048
  Меркулова О.С. Рефлексы с интероцепторов на скелетную мускулатуру : Автореф... Доктора биол.наук: / Меркулова О.С.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1184049
  Лиманський Ю.П. Рефлексы ствола головного мозга / Ю.П. Лиманський. – К., 1987. – 239с.
1184050
  Кашкаров Д.Н. Рефлексы у человека и животных / Д.Н. Кашкаров. – Л., 1924. – 84с.
1184051
  Ахвледиани В.Г. Рефлексы фарингальных согласных в современных арабских диалектах : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани В.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24л.
1184052
  Кубаєвський М. Рефлективний аналіз "Псалмів Давидових" Тараса Шеченка / М. Кубаєвський, С. Лук"яненко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 26-33. – ISSN 1810-2131
1184053
  Хопта С. Рефлективні діалоги адитивної особистості в дискурсі Юрія Іздрика : (на матеріалі романів "Воццек" та "Подвійний Леон")
1184054
  Богач П.Г. Рефлектоpные влияния с механоцептоpов желудка на двигательную деятельность кишечника в зависимости от его функционального состояния. №7 // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
1184055
  Антропов Е.Т. Рефлектометрия лазерных зеркал и высокоотражающих оптических элементов / Антропов Е.Т., Параев П.А. ; под ред. Карпухина В.Т. – Москва : Институт высоких тетмператур, 1987. – 86, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83-86 (90 назв.)
1184056
  Булавін Л.А. Рефлектометрія залишкових напруг у приповерхневих шарах після опромінення іонами. Вип.1(9) / Л.А. Булавін, К.Л. Винниченко // Збірник наукових праць ПДПУ, серія "Фіз.-мат." Науки, Полтава, 2000. – №5
1184057
  Цахаев Г.А. Рефлекторная регуляцию молокоотдачи : Автореф... канд. биол.наук: / Цахаев Г. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1184058
  Асратян Э.А. Рефлекторная теория высшей нервной деятельности / Э.А. Асратян. – Москва, 1983. – 326с.
1184059
  Ковалгин В.М. Рефлекторная теория ощущений / В.М. Ковалгин. – Минск, 1963. – 411с.
1184060
  Ковалгин В.М. Рефлекторная теория ощущений. : Автореф... доктор филос.наук: / Ковалгин В.М.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1184061
  Богач П.Г. Рефлекторные влияния с механоцепторов желудка не двигательную деятельность кишечника в зависимости от его функционального состояния / П.Г. Богач : Госиздат медицинской литературы, 1955. – С. 16-20
1184062
  Бродская Е.А. Рефлекторные влияния с некоторых внутренних органов на экскреторную функцию желудка : Автореф... кандид. биологич.наук: / Бродская Е.А.; Ин-т физиологии им. акад. И.П. Павлова Академии наук СССР, 1952. – 19 с.
1184063
  Коханина М.И. Рефлекторные влияния с неоторых внутренних органов на лимфоток : Автореф... д-ра биол.наук: / Коханина М.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1960. – 22л.
1184064
  Гладощук Г.В. Рефлекторные изменения мышечной деятельности и обмена веществ при раздражении полости рта и жевательного аппарата : Автореф. дис ... rанд. биол. наук: / Гладощук Г.В.; Ин-т физиологии им И.П.Павлова АН СССР. – Ленинград, 1953. – 12 c.
1184065
  Есипенко Б.Е. Рефлекторные изменения слюноотделения при водной нагрузке : Дис... канд. биол.наук: / Есипенко Б.Е.; Кафедра нормальной физиологии Киевского мед. стоматологического ин-та. – К., 1953. – 258л. – Бібліогр.:л.230-258
1184066
  Есипенко Б.Е. Рефлекторные изменения слюноотделения при водной нагрузке : Автореф... канд. биол.наук: / Есипенко Б.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 15л.
1184067
  Ветюков И.А. Рефлекторные реакции антагонистических мышц при общем стрихнинном отравлении лягушки : (С 23 рисунками в тексте и 5 таблицами) / И.А. Ветюков. – Юрьев : Печатано в типографии К. Маттисена, 1911. – С. 482-520
1184068
  Яворский Л.А. Рефлекторные реакции с рецепторного поля сердца при экспериментальной гипертонии : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Яворский Л.А.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1184069
  Бадрак В. Реформа "оборонки" як ключовий виклик новому президентові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 3


  Без перебільшення, проблема оперативної зміни формули розвитку оборонної промисловості є одним з головних фронтів для нового очільника держави. По-перше тому, що від успіхів ОПК залежать темпи нарощування оборонного потенціалу країни і створення ...
1184070
  Топчий А.Т. Реформа 1861 г., государственные крестьяне и казачество Западной Сибири. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Топчий А.Т.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1184071
  Филиппов Р.В. Реформа 1861 года в Олонецкой губернии / Р.В. Филиппов. – М, 1961. – 225с.
1184072
  Колесников А.И. Реформа 1861 года на Юге Украины. / А.И. Колесников. – 131-161с.
1184073
  Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні (60 - 90-ті роки 19 ст.) / В.П. Теплицький; Від. ред. В.В. Бондаренко. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1959. – 308 с.
1184074
  Кованько П.Л. Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения : (Выкупная операция: 1861 г. - 1907 г.) : [дис.] / П. Кованько. – Киев : Тип. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела И.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], IV, 484, [2], 82 с. : табл.
1184075
  Кащенко С.Г. Реформа 19 февраля 1961 года в Санкт-Петербургской губернии / С.Г. Кащенко. – Ленинград, 1990. – 196с.
1184076
  Игнатов П.Г. Реформа 19 февраля 1961 года. (По материалам уставных грамот Тверского, Нежецкого и Осташковского уездов Тверской губернии) : Автореф... канд. ист.наук: / Игнатов П.Г.; Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 11 с.
1184077
  Бабанина Н. Реформа all inclusive / Н. Бабанина, С. Крюкова, А. Миселюк // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 49 (286). – С. 14-18
1184078
  Комзюк Л. Реформа авторського права в Польщі в контексті апроксимації авторського права ЄС (основні тенденції) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 556-557. – ISBN 978-617-7069-28-6
1184079
  Серяков О.А. Реформа адвокатури 1864 р. у Російській імперії: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 45-47. – ISBN 978-966-493-676-4
1184080
  Слива Л. Реформа адвокатури 2015: за чи проти // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 40-41
1184081
  Рафальська І. Реформа адвокатури: зміни заради незалежності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1184082
  Головань І. Реформа адвокатури: незалежність і самоврядованість чи моноліт і вертикаль? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1184083
  Пашковська Т. Реформа адвокатури: посилення гарантій діяльності // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 34
1184084
  Гречківський П. Реформа адвокатури: реванш у європейських декораціях // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 11 (38), листопад. – С. 10-11
1184085
  Акназарова Д.Р. Реформа административной юстиции в ООН: проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1184086
  Матвієнко А.С. Реформа адміністративно-територіального устрою в Латвії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1184087
  Дем"янченко А.С. Реформа адміністративно-територіального устрою України в аспекті децентралізації влади // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 98-101. – ISSN 1996-5931
1184088
  Карпенко К.В. Реформа адміністративного судочинства // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 114-115. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1184089
  Родкин М.В. Реформа Академии наук - во здравие или за упокой ? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 526-530. – ISSN 0869-5873


  Как реализуется программа реформирования Российской академии наук.
1184090
  Лурье Л.И. Реформа армии начинается с образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 33-38. – ISSN 0869-561Х


  Рассмотрены проблемы развития военного образования. Отмечается необходимость культурологического анализа образовательного пространства военного вуза, гуманистической направленности военной педагогики. Выделена особая роль системы непрерывного ...
1184091
  Олійник О. Реформа банківської системи КНР : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 47-49 : Табл.
1184092
  Кравченко И. Реформа бундесвера // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1184093
  Синдеев А. Реформа бундесвера: три этапа // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
1184094
  Савченко Т. Реформа Бундесверу: виваженість і педантичність // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)
1184095
  Власюк О.С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 39-45. – ISSN 1562-0905
1184096
  Куценко Т.Ф. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція / Т.Ф. Куценко, Л.М. Ємельяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 2306-6806
1184097
  Емельянов Н.Б. Реформа в бюрократическом строе Государственной думы / Н.Б. Емельянов. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1917. – 38 с.
1184098
  Черепаха В. Реформа в дії: вона діє! Децентралізація владних повноважень у сфері нотаріату / В. Черепаха, З. Русанюк // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 10-11
1184099
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1184100
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1184101
   Реформа в ім"я інтеграції. Болонському процесу присвячується // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 52-55
1184102
  Волкова Л.А. Реформа в китайской деревне / Л.А. Волкова. – Москва, 1990. – 59с.
1184103
  Смит Майк Реформа в Южной Африке: перспективы преподавания географии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 83-85. – Бібліогр.: 5 назв
1184104
  Сидорович Р. Реформа виконавчого провадження - передумови сьогодення та перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 50-54
1184105
  Сергієнко Н.А. Реформа виконавчого провадження та судочинства: взаємодія виконавців із судами // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7361-58-8
1184106
  Панасюк В.В. Реформа виконавчого провадження: пріоритетні законодавчі зміни // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 9-12. – ISBN 978-966-8830-75-4
1184107
   Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7361-58-8
1184108
  Пашковська Т. Реформа виконання судових рішень: в очікуванні змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 1, 19
1184109
  Січкаренко Г.Г. Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1184110
  Ленський П. Реформа вищої освіти в Китайський народній республіці : проблеми фінансування та управління // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.146-152.
1184111
  Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 25-27. – ISSN 2313-559X


  Стаття присвячена проблемі вищої освіти: пропонуються засади переходу на креативну вищу освіту та альтернативні способи викладання. Основний принцип - вибір студента, на ньому будуються навчальний план та навантаження. Відбір викладачів за рейтингом, ...
1184112
  Кревська О. Реформа вищої освіти очима молоді // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Обговорення проектів Закону України "Про вищу освіту" : Ольга Кревська, голова Волинської обласної колегії Всеукр. студ. ради, студентка четвертого курсу Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки - Сьогодні гостро стоїть питання прийняття нового ...
1184113
  Білоткач В. Реформа вищої освіти: крок вперед і два назад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 11. – ISSN 1992-9277


  Щодо відбору кандидатів до Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.
1184114
  Горська С. Реформа вищої школи: камо грядеши? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 4-7


  Обговорення законопроекту про вищу освіту у Верховній Раді України.
1184115
  Толпежніков Р.О. Реформа вищої юридичної освіти в Україні в світлі законодавчих ініціатив / Р.О. Толпежніков, Є.М. Черних // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 520-521
1184116
  Жуков В.Н. Реформа внешнеэкономическойм деятельности / В.Н. Жуков. – Москва, 1988. – 86с.
1184117
  Дворкин В. Реформа вооруженных сил: на грани катастрофы // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 117-133
1184118
  Ауров О. Реформа высшего образования : взгляд Москвы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-124. – ISSN 0869-44435
1184119
  Гриневич Ю. Реформа высшего образования будет проходить в три этапа / подготовила Е. Галаджий // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 23 июля (№ 159). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  Глава комитета ВРУ по вопросам образования во время прямой линии в "Комсомолке" рассказала о новых подходах в системе высшего образования.
1184120
  Дружилов С.А. Реформа высшего образования в России. Отрицательный вектор // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 5, сентябрь-октябрь. – С. 50-59. – ISSN 0236-2007
1184121
  Тамбовцев В. Реформа высшего образования в России: международный опыт и экономическая теория / В. Тамбовцев, И. Рождественская // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 97-108. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0042-8736
1184122
  Серякова С.Б. Реформа высшего образования глазами преподавателей: результаты исследования / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 11. – С. 22-30. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты исследования отношения преподавателей к реформе высшего образования, проанализированы их мнения по поводу введения уровневой системы подготовки студентов, реализации компетентностно-ориентированных образовательных ...
1184123
  Маркин В.В. Реформа высшего образования и аттестации научных кадров по Болонскому процессу ("Опережающий" опыт Латвии и "уроки" для России ) / В.В. Маркин, В.В. Воронов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 38-50. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются социально-экономические факторы, определяющие возможные результаты модернизации высшего образования в России и Латвии. Анализируются перспективные направления повышения качества и эффективности высшего образования и науки в Латвии. ...
1184124
  Абрамова М.А. Реформа высшего образования: от количества к качеству / М.А. Абрамова, В.В. Крашенинников // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 44-52. – ISSN 1811-0916


  Авторы анализируют процесс применения количественных показателей с точки зрения возможности адекватного отражения улучшения эффек-тивности функционирования университетов. Рассматриваются такие ко-личественные параметры, как количество (поступающих, ...
1184125
  Томашевский Р. Реформа высшей школы в Польше 1920-2020: надежды, ожидания, риски // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 278-281. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1184126
  Томашевский Р. Реформа высшей школы в Польше 1920-2020: надежды, ожидания, риски // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 36-39. – ISSN 1562-529Х
1184127
  Маныкин А.С. Реформа высшей школы и преподавание истории международных отношений / А.С. Маныкин, Е.В. Романова // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 122-129. – ISSN 0130-3864
1184128
  Минаева Анна Реформа высшей школы: "за" и "против" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-34 : Фото
1184129
  Сухомлин В.А. Реформа высшей школы: анализ итогов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-48. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Проанализированы итоги изменений в системе российского высшего образования.
1184130
  Воронов В.В. Реформа вышего образования в Латвии: проблемы и перспективы / В.В. Воронов, И.Э. Трапенциере // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 93-102. – ISSN 1561-2465
1184131
  Назаренко В. Реформа гарнізонних військ 1764 р. в російській армії (на прикладі київського гарнізону) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 81-84. – ISBN 978-966-171-795-3
1184132
  Шерипов Н.Т. Реформа государственного управления Кыргызской Республики: современное состояние и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0132-0769
1184133
  Евреинов Г.А. Реформа денежного обращения с приложением справки о нашей бедности / [Соч.] Г.А. Евреинова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1896. – 44 с.
1184134
  Пиртко М. Реформа державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – C. 156-161. – ISSN 2663-5313
1184135
  Долежан В. Реформа державної влади: шляхи і варіанти реалізації / В. Долежан, С. Василюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.33-37. – ISSN 0132-1331
1184136
   Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ. посібник для керівників служб упр. персоналом / [М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін.] ; Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. – Київ : Юстон, 2016. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-172
1184137
  Дребот Н.П. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку / Н.П. Дребот, І.Б. Семеген // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 4. – C. 24-27. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1184138
  Ярмиш О. Реформа децентралізації влади в Україні: доктринальні підходи, проблеми законодавчого забезпечення, безпекові аспекти // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 200-208. – ISBN 978-617-7638-06-2
1184139
  Журавльова Ю.О. Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6806
1184140
  Копчак В. Реформа децентралізації у сфері відповідальності Національної поліції та інших органів системи МВС / В. Копчак, В. Солов"ян // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 105-109. – ISBN 978-617-7638-06-2
1184141
  Корсунський С. Реформа Дипломатичної академії: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 вересня (№ 32). – С. 5


  "18 серпня ц.р. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою врегулював останнє проблемне питання, що лишалося невирішеним у процесі реформування Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ (ДАУ). Рішенням уряду всі аспіранти ...
1184142
  Бухтатий О. Реформа друкованих засобів масової інформації як інструмент сучасного медіа-маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 69-81


  У статті досліджено та проаналізовано проблематику еволюції функції маркетингу друкованих засобів масової інформації в умовах реформування.
1184143
  Посохова Л. Реформа духовних навчальних закладів 1808 р. у Російській імперії та православні колегіуми // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 36-39. – (Історичні науки ; № 8)
1184144
  Швабій К. Реформа ДФС: як отримати більше від поділу на два // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 10


  "Це перший в Україні пілотний проєкт з підготовки спеціалістів за дуальною формою навчання на рівні магістрів. У Німеччині серед основних державних і соціальних інститутів найвищий рівень довіри суспільства має церква, на другому місці - податкова ...
1184145
  Терехин В.А. Реформа Европейского суда по правам человека как фактор повышения эффективности судебной защиты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1184146
  Терехин В. Реформа Европейского Суда по правам человека как фактор повышения эффективности судебной защиты // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 9. – С. 100-105. – ISSN 0132-0831
1184147
  Кізлова О. Реформа естетичної освіти: скандал замість музики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 лютого (№ 7). – С. 15


  "Сьогодні дуже багато пристрастей і мережевих дискусій точиться навколо так званої реформи естетичної освіти. Проблема ось у чому: початкову професійну естетичну освіту можуть деформувати, а то й знищити ініціативи наших чиновників. Перетворивши ...
1184148
  Точицький М. Реформа Європейського суду з прав людини та внесок українського головування в Комітеті міністрів Ради Європи в процес реформування Європейського суду з прав людини // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-137. – ISSN 2304-1773
1184149
  Лісненко С. Реформа єпархіальних жіночих училищ в Україні у 1907 р.: реальні зміни чи імітація перетворень? // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 206-208. – ISBN 978-966-171-893-6
1184150
  Ізарова І.О. Реформа загальгоєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 279-281. – ISBN 978-617-673-442-0
1184151
  Ізарова І.О. Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 80-89. – ISSN 2078-9165
1184152
  Поляков Б. Реформа законодавства про банкрутство в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 292-295. – ISSN 1026-9932
1184153
  Вишневская Н. Реформа законодательства о защите занятости и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 10. – С. 34-42. – ISSN 0131-2227
1184154
  Гусев А.В. Реформа законодательства о муниципальной службе // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 273-283. – ISSN 1818-0566
1184155
  Жовківська Г.А. Реформа закону про громадянство в Німеччині - крок до лібералізації політики щодо іноземців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 637-645. – ISSN 1563-3349
1184156
  Рубан А.А. Реформа заработной платы: новые подходы, направления / А.А. Рубан. – Киев, 1988. – 47с.
1184157
  Семенов С.М. Реформа заработной платы: факты, проблемы, комментарии / С.М. Семенов, Ю.П. Шатыренко. – М., 1989. – 188с.
1184158
  Влялько І.В. Реформа засобів правового захисту сфери державних закупівель в ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 55-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз законодавчих змін щодо засобів правового захисту, зокрема процедур оскарження рішень щодо укладання договорів про закупівлю в ЄС, висвітлені причини таких змін.
1184159
  Бурджалов Ф. Реформа здравоохранения в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0131-2227
1184160
  Костяев С.С. Реформа здравоохранения в США // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 32-45. – ISSN 1998-1791
1184161
  Гулемпинченко О.В. Реформа здравоохранения в США: дискуссии продолжаются // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 85-96. – ISSN 0321-2068
1184162
  Зевелева Г. Реформа здравоохранения в США: трудный путь // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 81-89. – ISSN 0131-2227
1184163
  Шведова Н.А. Реформа здравохранения в США: споры не утихают // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
1184164
  Козаченко А.І. Реформа земського виборчого законодавства за гетьманату Павла Скоропадського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
1184165
  Лабриола А. Реформа и социальный переворот / А. Лабриола. – Одесса. – 271с.
1184166
  Азарх А.А. Реформа и стимулы / А.А. Азарх, Р.А. Баткаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 239 с.
1184167
  Лихачев Ф.Ф. Реформа и управление лесопромышленным производством / Ф.Ф. Лихачев. – Сыктывкар, 1968. – 167с.
1184168
  Люксембург Р. Реформа или революция? / Р. Люксембург. – Птгр., 1919. – 108с.
1184169
  Люксембург Р. Реформа или революция? / Р. Люксембург. – М., 1923. – 92с.
1184170
  Фролов А.В. Реформа инновационной системы США: от STEM к STEAM образованию // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – C. 101-105. – ISSN 1026-955X


  Представлен прогноз развития STEAM-образования — нового направления в науке, связанного с вне дрением перспективных инновационных образовательных технологий и методов. STEAM-образование означает первые буквы дисциплин наука, технологии, инженерное ...
1184171
  Попелюшко В.О. Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 10-15
1184172
  Кучерук Н. Реформа і прогрес суддівської освіти як фактор суддівської кар"єри та якості правосуддя // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 18-27
1184173
  Блажівський Є. Реформа інституту прокуратури в Україні: бачення європейських інституцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 32-39
1184174
  Сергієнко В. Реформа інституту юрисдикції в новому регламенті ЄС №1215/2012 від 12.12.2012 "Про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 465-466. – ISBN 978-617-7069-28-6
1184175
  Ленгер Я.Л. Реформа інституційної системи в Україні: окремі аспекти // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 70-78. – ISSN 1563-3349
1184176
  Бунецький Л.Л. Реформа інституційної системи політичних відносин та влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються деякі проблеми реформування інституційної системи політичних відносин та влади держав пострадянського простору, України зокрема, резервів їх подальшого розвитку. Здійснюється аналіз особливостей реформаційних процесів ...
1184177
  Кадетова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 77-86. – ISSN 2308-0361
1184178
  Глущенко А. Реформа Киевской Академии // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.39-46
1184179
  Меньшиков Л.Н. Реформа китайской классической драмы. / Л.Н. Меньшиков. – М., 1959. – 242с.
1184180
  Поборцева О.М. Реформа комплектования вооруженных сил США 70-х годов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 4 (72) : Актуальные моменты. Администрация Буша и взаимоотношения между США и СССР. Обеспечение безопасности в АТР. Новые методы обработки почвы в США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 152-165
1184181
  Бухтатий О.Є. Реформа комунальної преси як чинник диференціації механізму її взаємодії з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  У статті проаналізовано питання диференціації комунікаційного механізму взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування із друкованими засобами масової інформації місцевої сфери розповсюдження в процесах реформування комунальної ...
1184182
  Мазю Н. Реформа Конституції України в напрямку до якої парламентської республіки? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 28-37.
1184183
  Лемак В.В. Реформа Конституції: технологічні вимоги на тлі європейського досвіду // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 23-30. – ISSN 1993-0909
1184184
   Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 22-32


  22 червня 2016 р. Центр Разумкова за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні провів Круглий стіл. На засіданні були презентовані інформаційно-аналітичні матеріали, які містили аналіз змін до Конституції в ...
1184185
  Богданова С.Д. Реформа конституційного правосуддя в Україні 2016 - 2017 рр. як форма взаємодії між Верховною радою України та Конституційним Судом України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 57-60. – ISBN 978-617-7096-97-8
1184186
  Кириченко Ю. Реформа конституційного правосуддя: результатів поки немає / Ю. Кириченко, Б. Бондаренко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1184187
  Баулін Ю.В. Реформа конституційного судочинства в Україні: імплементація європейського досвіду // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 19-26. – ISBN 978-617-7530-15-1
1184188
  Баргілевич М. Реформа конституційної юстиції в Україні у 2017 році // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 157-162. – ISSN 2307-8049
1184189
  Супрун Д. Реформа контрольного механізму Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 82-88
1184190
  Каримов Д.А. Реформа королевских полномочий в Швеции: перспективный анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 36-40. – ISSN 1812-3910
1184191
  Бранко Вучкович Реформа кримінально-процесуального законодавства Чорногорії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 120-133. – ISSN 1993-0909
1184192
  Бутовченко К. Реформа кримінального процесу: оцінка ключових змін // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  Підсумки круглого столу, що відбувся за підтримки Асоціації правників України у Києві 25 квітня. Метою заходу був аналіз ключових положень нового КПК, і документ, на жаль, отримав незадовільну оцінку як з точки зору відповідності міжнародним ...
1184193
  Володимирська О. Реформа кримінальної юстиції в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 40


  "Упровадження нового Кримінального процесуального кодексу".
1184194
   Реформа має бути комплексною // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Брифінг заступника глави Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа і першого заступника міністра освіти і науки України Інни Совсун, присвячений результатам дванадцятого засідання Національної ради реформ.
1184195
  Лінчевський О. Реформа медичної освіти - це критично важливо / О. Лінчевський, І. Совсун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 12


  "Метою медичної реформи є визнання пріоритетної цінності життя та здоров"я кожного громадянина. Що потрібно, аби реформа системи охорони здоров"я досягла цієї мети? Нові лікарні, обладнання, ліки і сучасні протоколи лікування? Всього цього недостатньо ...
1184196
  Радави Джалель. Реформа международных организаций по защите прав человека // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1184197
  Филипенко Артем Реформа местного самоуправления в контексте европейской интеграции Украины // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
1184198
  Аронов Д.В. Реформа местного суда в либеральном законотворчестве начала XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
1184199
  Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II : (Учреждение о губерниях 7 нояб. 1775 г.) / / Владимир Григорьев. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч., 1910. – VIII, 387 с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1184200
  Романов В. Реформа механізму взаємодії регіональних органів державної влади з неурядовими організаціями: політико-адміністративні аспекти / В. Романов, О. Тинкован // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 3-10
1184201
  Васильчак С.В. Реформа митної політики в процесі євроінтеграції / С.В. Васильчак, С.Б. Соловій, Ю.О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 3-8
1184202
  Лукашенко С. Реформа міжнародної валютної системи: ініціатива пале-рояль // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 36-37. – бібліогр. в кінці ст.


  В результаті глобальної економічної і фінансової кризи представники Франції і низки інших країн були зосереджені на ролі долара в міжнародній валютній системі. Представники інших країн основну увагу приділяють міжнародним потокам капіталу.
1184203
  Циммерманн Х. Реформа місцевих податків в Україні // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 103-133. – Бібліогр.: іл. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
1184204
  Чикурлій Сергій Реформа місцевих фінансів як необхідна умова зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
1184205
  Копча В.В. Реформа місцевого публічного управління у Словацькій Республіці в контексті вступу до ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 226-231. – ISSN 1563-3349
1184206
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1184207
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1184208
  Пухтинський Микола Реформа місцевого самоврядування - це концепція плюс політична воля // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 36-37


  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування потребують модернізації. Розроблено вже численні законодавчі проекти. Проте реального реформування не відбувається. Чому? Розгляньмо деякі аспекти цього питання.
1184209
  Лижва Е. Реформа місцевого самоврядування в Польщі у 1990-ті роки - перебіг, переваги та проблемні зони // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 132-142 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
1184210
  Сорока С.В. Реформа місцевого самоврядування в Польщі: історичні передумови, проблеми проведення та результати / С.В. Сорока, С.М. Плевак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 113-119. – ISSN 2220-1394
1184211
  Сушинський О. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вступ в аспекті проблематики // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 4-18. – ISBN 978-617-644-044-4
1184212
  Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 207-223. – ISSN 1026-9932
1184213
  Колесніченко В.В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 456-459
1184214
   Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-644-044-4
1184215
  Федоренко В.Л. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 37-44. – ISSN 2306-9082
1184216
  Федоренко В.Л. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України (частина друга) / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 103-112. – ISSN 2306-9082
1184217
  Бориславська О. Реформа місцевого самоврядування: проблеми внесення змін в Конституцію України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 45-50
1184218
  Гриневецький С.Р. Реформа місцевої влади: пошук оптимальної моделі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 26-30.
1184219
  Божидарнік Т. Реформа молокопродуктивного підкомплексу: альтернативи та пріоритети : виробництво і торгівля // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 52-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1184220
  Чепель О. Реформа муніципальних органів та адміністративно-територіального устрою: на прикладі України, Польщі й Латвії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 185-189. – ISSN 2663-5313
1184221
  Тавров Я.М. Реформа на Мироновской, 33. / Я.М. Тавров. – М., 1966. – 48с.
1184222
  Гетманцев Д.А. Реформа налоговой системы. ТОП-10 ключевых аспектов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 83-87. – ISSN 2219-5521
1184223
  Алескеров Д.А. Реформа народного образования в Южном (Иранском) Азербайджане при демократической власти : Автореф... канд. пед.наук: / Алескеров Д. А.; Алексеров Д. А.; МВО СССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1952. – 18 с.
1184224
  Фрейтаг-Лоринговен А. Реформа наследования в крестьянской недвижимости / А. Фрейтаг-Лоринговен, бар. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1910. – 54 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1910, октябрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Из примеч.: "Настоящая ст. было прочит. автором в виде доклада 1 апр. 1910 г. в заседании Юрид. о-ва при С.-Петерб. ун-те"
1184225
  Співаковський О. Реформа науки - основа розвитку держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 212). – С. 4-5
1184226
   Реформа науки руками науковців. До складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій увійшли троє науковців КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  До складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій увійшли троє науковців КНУ імені Тараса Шевченка - декан факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем І. Анісімов та професор Інституту високих технологій О.Колежук. ...
1184227
  Суржик Л. Реформа науки: бігцем сходами вгору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 січня - 6 лютого (№ 3). – С. 12


  Про стан вітчизняної науки в Україні.
1184228
  Шульга Н. Реформа наукової сфери України. Досвід десятиліття // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 245-259. – ISBN 978-966-518-698-4
1184229
  Фролов О. Реформа національного процесуального законодавства: пропозиції до законопроекту № 6232 в частині міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 164-192. – ISSN 1026-9932
1184230
  Козьменко С. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку / С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 14-21
1184231
  Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах ХІХ в. / В.З. Смирнов. – М., 1954. – 312с.
1184232
  Табачник Д. Реформа не ради баллов / Разговор вела Марина Бердичевская // Эксперт. Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2013. – № 21 (392). – С. 30-35


  Министр образования и науки Д. Табачник рассказал "Эксперту", почему хорошая рабочая профессия лучше плохого высшего образования, привел свои аргументы в пользу одинадцатилетки, "лингвистической революции", повальной компьютеризации школ и важности ...
1184233
  Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-114. – ISSN 0132-1331
1184234
  Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 110-114. – ISSN 0132-1331
1184235
  Копилкова Н. Реформа обов"язкового медичного страхування в Російській Федерації. Права застрахованих осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
1184236
  Меррік Л. Реформа оборонної сфери 6 час втілювати теорію на практиці // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.44-47


  Україна - НАТО
1184237
  Апкарова Е.Б. Реформа образования и политический кризис 1968 г. во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 93-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1184238
  Мезенцева Д.Д. Реформа образования Украины: социально-правовой аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 413-419. – ISSN 1993-5560
1184239
   Реформа общеобразовательной и профессиональной школы и подготовка педагогических кадров: Темат. сб. науч. тр. профессор-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР.. – Алма-Ата, 1986. – 162с.
1184240
  Довнар-Запольский Реформа общеобразовательной школы при императрице Екатерине II / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1184241
   Реформа обязательного экземпляра: мнения издателей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – март. – С. 21-24. – ISSN 1726-6726
1184242
  Фесенко М. Реформа ООН в контексті консолідації учасників світової системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 119-122
1184243
  Котляр В. Реформа ООН и вопрос о возрождении Военно-Штабного Комитета при Совете Безопасности ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1184244
  Оганесян А. Реформа ООН: европейский вектор // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 15-19. – ISSN 0130-9625
1184245
  Лагутін В.Д. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції / В.Д. Лагутін. – Луцьк : Вежа, 2000. – 241с. – ISBN 966-7294-89-7
1184246
  Вінніков О.Ю. Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні / Олександр Вінніков, Максим Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 976-966-2157-32-1
1184247
  Павленко Г. Реформа органу оскарження публічних закупівель АМКУ: що до чого? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 33
1184248
  Гриневич Л. Реформа освіти без учителя не вдасться / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Голова Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України Л. Гриневич щодо Закону "Про вищу освіту", прогалини державного бюджету та ін.
1184249
  Шевчук Ю. Реформа освіти є і буде однією з пріоритетних у державі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 3


  Глава парламенту А. Парубій вручив премії ВР України педагогічним працівникам.
1184250
  Григор"єва В.В. Реформа освіти у контексті адміністративної реформи: позитивні та негативні сторони / В.В. Григор"єва, К.С. Мудрак, Д.М. Карабак // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7104-90-1
1184251
  Мадзігон В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти : освіта і суспільство / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1184252
  Вачевський М. Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей викладачів навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 9-13. – ISSN 2308-4634
1184253
  Федюра Я. Реформа освіти: "Українці мають все? Час подбати про меншини?" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12-13
1184254
  Романенко Ю. Реформа освіти: міф чи реальність? / Ю. Романенко, М. Олійник // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.16-18. – ISSN 0131-6788
1184255
  Касьянов Г. Реформа освіти: хто, де, коли? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 лютого (№ 4). – С. 12
1184256
  Якименко А. Реформа охорони здоров"я: "Яка ето, нафіг, реформа?" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 12


  "На стадіонних дебатах, що відбулися у квітні, перед першим туром президентських виборів, тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський, скориставшись останньою хвилиною, запитав тоді ще чинного президента Петра Порошенка, яка це, мовляв, "нафіг" ...
1184257
  Капіца Ю.М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 1). – С. 80-86. – ISSN 2308-6912


  Прийняття Європейським Союзом у 2015 році директиви 2015/2436 та регламенту 2015/2424 призвело до суттєвих змін щодо охорони торговельних марок на рівні держав-членів ЄС та торговельної марки Спільноти. Вказані зміни є наслідком політики цільного ...
1184258
  Маркелова Т. Реформа оценки знаний студентов. Опыт МГУП им. И. Федорова / Беседовал Роман Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 66-69. – ISSN 1726-6726


  О ходе внедрения, текущем состоянии и перспективах бально-рейтинговой системы проверки качества знаний студентов рассказывает первый проректор по учебной работе МГУП им. И Федорова Татьяна Маркелова.
1184259
  Панаід Я.І. Реформа пенітенціарної медицини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 369-371. – ISBN 978-617-7096-97-8
1184260
  Гуржі В. Реформа пенітенціарної системи в Україні - вітчизняна бренд-криза? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 5


  Принцип відповідальності перед майбутніми поколіннями передбачає усвідомлення наслідків своїх дій та їхнього впливу на життя людей надалі. Усі дії, які ми робимо, так чи інакше позначаться на наступних поколіннях наших співгромадян, а іноді — й жителів ...
1184261
  Постовалова Т.О. Реформа пенсійного законодавства Республіки Білорусь: проблеми і тенденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 1026-9932
1184262
  Шевцова С.В. Реформа пенсійної системи: від трансформації суспільної свідомості до особистої відповідальності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 171-172. – ISBN 978-617-7069-02-6
1184263
  Белогостицкий Б. Реформа Петра Великого по высшему церковному управлению / Свящ. В. Белогостицкий. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1910. – 71 с. – Библиогр. в примеч.
1184264
  Проніна В. Реформа під мікроскопом. Основні новації судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1184265
  Рябенко А. Реформа підготовки робітничих кадрів. Регіональне замовлення замість державного // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 37-39
1184266
  Иванова А. Реформа подоходного налогообложения в России / А. Иванова, Кин Майкл, А. Клемм // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 3. – С. 403-453. – ISSN 1815-1345
1184267
  Антелава И.Г. Реформа поземельного устройства государственных крестьян Закавказья в конце XIX века : документы и материалы / И.Г. Антелава. – Сухуми : Госиздат Абхаз. АССР, 1952. – 304 с.
1184268
   Реформа политической системы советского общества: Совершенстование организации высших органов государственной власти Союза ССР: методич. указания.. – Ашхабад, 1990. – 36с.
1184269
  Кудряченко А.І. Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 101-114. – ISBN 978-966-02-4604-1
1184270
  Куколевська Ж. Реформа поліції: що змінилося? Нічого [лист звернення] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1184271
  Барабаш Ю. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
1184272
  Бойкова О.Ф. Реформа правового статуса библиотек // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 58-59
1184273
  Фазекош О. Реформа правової системи нашої держави: чи видно світло в кінці тунелю? // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 3-5
1184274
  Волобуєв А.Ф. Реформа правосуддя в Україні та завдання криміналістики // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-617-7627-06-6
1184275
  Головань І. Реформа правосуддя: позбавлення громадян конституційного права і пониження статусу адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 31-32
1184276
  Тюрин А.Г. Реформа предварительного расследования 1860 г. и ее значение для дальнейшего преобразования государственно-правовой и судебной системы России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1184277
  Кузнецова Н. Реформа преобразования / беседовал Александр Бильдин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2015. – 17 марта (№ 11). – С. 11-13 : Фото. – ISSN 1563-6755


  О новых стандартах обучения для юристов, основных необходимых изменениях в системе образования, проблеме подготовки судей в контексте судебной реформы, поддержании профессионального уровня подготовки судьи рассказала профессор кафедры гражданского ...
1184278
  Билимович А.Д. Реформа преподавания математики в Германии : Два очерка: Ф.Клейн о реформе: Меранский план. / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 28 с.
1184279
  Єфіменко Т. Реформа прибуткового податку в Україні у контексті світового досвіду // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-74. – ISBN 966-73-53-51-Х
1184280
  Шкляр С. Реформа примусового виконання судових рішень крізь призму досвіду Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 30 червня - 6 липня (№ 26). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1184281
  Полагенький В. Реформа приходу у Православній Російській Церкві // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 164-168. – ISBN 978-966-171-793-9
1184282
  Сибилл Райнфрид Реформа программ по географии в старших классах средней школы Швейцарии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 62-69 : Табл. – ISSN 0016-7207
1184283
  Баганець О. Реформа прокуратури 2019: чого чекати правоохоронцям? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1184284
  Баганець О. Реформа прокуратури 2019: чого чекати правоохоронцям? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1184285
  Банчук О. Реформа прокуратури: два кроки вперед, один назад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1184286
  Ничипоренко Я. Реформа прокуратури: обіцяють змінити не форму, а зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 126-128


  Про існуючий досвід та перспективи реформування правоохоронної системи України, зокрема прокуратури.
1184287
  Хутор Т.. Реформа прокуратури: що сховано за статтями прийнятого ВРУ закону? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1184288
  Савченко Е. Реформа профессионального образования в России - пролог к созданию экономики знаний // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
1184289
  Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы / С.Я. Батышев. – М, 1987. – 340с.
1184290
  Цірат К. Реформа процедур визначення юрисдикції, визнання та виконання іноземних судових рішень із прийняттям Регламенту (ЄС) № 1215/2012 // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2227-7056


  У статті розглядаються основні зміни, внесені новим Регламентом (ЄС) №1215/2012, у питанні регулювання визначення юрисдикції, визнання та виконання іноземних судових рішень у межах держав — членів ЄС. Оскільки правовий масив ЄС постійно змінюється та ...
1184291
  Кузнецов Ю. Реформа ПТО: проблеми і перспективи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17 травня (№ 19-20). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1184292
   Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегіії, майбутнє / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; [ ред. кол.: Приходько В.П., Грицяк І.А. (відп. ред.) та ін. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-2141-33-7
1184293
   Реформа публічної адміністрації в Україні : проекти концепції та законів. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 192 с. – ISBN 966-96609-0-4
1184294
  Симоненко В. Реформа публічної адміністрації в Україні: фальстарт тривалістю в 15 років // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1184295
  Стріха М. Реформа РАН: кінець (академічної) науки? В Україні аналогічна реформа означатиме кінець науки взагалі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 липня (№ 25). – С. 1. 12
1184296
  Полтерович В.М. Реформа РАН: экспертный анализ. Статья 1. Реформа РАН: проект Минобрнауки // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 5-28. – ISSN 0869-0499


  Теория реформ обычно предполагает, что проектировщик стремится увеличить общественное благосостояние с учетом существующих ограничений. На практике, однако, инициаторы реформ нередко исходят из неверных предпосылок и преследуют политические и/или ...
1184297
  Серенко И. Реформа религиозного образования и усиление исламистскогй активности в Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. 138-145. – ISSN 1998-1813
1184298
  Єрьоменко А. Реформа ринку газу: перехвалили... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "... Майже 14 млн власників дво-трикімнатних квартир у "хрущовках" і продуваних усіма вітрами панельних багатоповерхівках, як і власники котеджів і задуманих комфортабельними приватних будинків, мають право запитати: навіщо нам знати, хто і з ким не ...
1184299
  Колосова В.П. Реформа розміру квот країн - членів Міжнародного валютного фонду : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 53-65 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1184300
  Цацко Л. Реформа російської армії 2008 - 2020 роках та її вплив на безпеку в Центральній та Східній Європі // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 419-429. – ISBN 978-83-64286-14-8
1184301
  Жирина М.В. Реформа российского облазования: выбор адекватной модели // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1161-1167. – ISSN 1812-8696
1184302
  Полежай В.Г. Реформа российского образования 1915-1917гг. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 89-95. – ISSN 0321-0383


  На основе материалов периодических изданий государственных учреждений, вузов и научных сообществ начала ХХ в. рассматриваются основные положения образовательной реформы, предпринятой министром народного просвещения России П.Н. Игнатьевым и министрами ...
1184303
  Аллахвердян А.Г. Реформа Российской академии наук: как она начиналась в 2013 г. (кадровый аспект) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 98-106. – ISSN 0374-3896
1184304
  Штанько І. Реформа системи виконання покарань // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-38. – ISSN 0868-8273
1184305
  Лимарь І.В. Реформа системи виконання судових рішень: пеоредумови та перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 90-98. – ISSN 2224-9281
1184306
  Павлишин З.Я. Реформа системи впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
1184307
  Проневич О.С. Реформа системи охорони здоров"я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 148-156. – ISSN 1999-5717
1184308
  Третьякова Г.М. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 94-96. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті наведений варіант можливої реформи системи пенсійного забезпечення в Україні і на його основі виявлені і узагальнені проблеми пенсійного забезпечення в сучасних умовах. Розроблені пропозиції по поліпшенню пенсійного забезпечення населення ...
1184309
  Тищенко Г.Г. Реформа системы военн-медицинского обеспечения армии США // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 80-96. – ISSN 2079-3359
1184310
  Джанелидзе Д.П. Реформа системы образования и проблемы воспитания в Западной Африке (Сенегал, Гвиния) : Автореф... канд. пед.наук: / Джанелидзе Д. П.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1184311
  Петрусенко Т.В. Реформа системы обязательного экземпляра / Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 26-30. – ISSN 1726-6726


  В 2012 г. реформирование Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» неожиданно стало горячей темой, по остроте дискуссий обогнавшей 94-ФЗ и даже новую редакцию IV части ГК РФ. Именно здесь сконцентрировались и заявили о себе ...
1184312
  Ремыга В.Н. Реформа системы управления промышленностью КНР / В.Н. Ремыга. – М., 1989. – 196с.
1184313
  Овсепян Левон Реформа Совета национальной безопасности Турции в контексте демократических преобразований // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 41-53. – ISSN 2079-3359
1184314
  Антелава Г.И. Реформа современной турецкой лексики : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Антелава Г.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1184315
  Бессараб В. Реформа солідарної пенсійної системи: надто дорога непослідовність / В. Бессараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-20. – Бібліогр.: с. 12, 15-16, 20
1184316
  Бойченко І.В. Реформа соціальна / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 326-328. – ISBN 966-642-073-2
1184317
  Сільченко С.О. Реформа соціального страхування і ринок праці в Україні: правові аспекти взаємодії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 38-45. – ISSN 2224-9281
1184318
   Реформа ставит проблемы.. – М., 1968. – 198с.
1184319
  Сиренко В. Реформа суда пошла не туда // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 121-143. – ISBN 978-617-7027-03-03
1184320
  Квасневська Н. Реформа судової гілки влади в частині здійснення правосуддя: завершальний етап // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 32-38
1184321
  Жернаков М. Реформа судової системи: більше досягнень чи провалів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1184322
  Пашковська Т. Реформа сфери нерухомості: покрашення настало? Практична реалізація законодавчих нововведень у сфері нерухомості // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 4-7
1184323
  Гольденберг И. Реформа телесных наказаний / И. Гольденберг. – Санкт-Петербург : Изд. М.И. Семенова, 1913. – 72 с. – (Великие реформы шестидесятых годов в их прошлом и настоящем ; № 5)
1184324
  Любченко П. Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 187-198
1184325
  Усенко О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 226-229
1184326
  Шепель Т. Реформа третейських судів: що зміниться для бізнесу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 14-20 лютого (№ 6). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1184327
  Стадник М. Реформа трудового законодавства і проблеми відповідальності в трудовому праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-15-6
1184328
  Давуліс Т. Реформа трудового права Литви // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 55-63. – ISSN 2311-4894
1184329
  Тімар Т.Б. Реформа трьох штатів: Техасу, Каліфорнії та Південної Кароліни / Т.Б. Тімар, Д.Л. Кірп // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 84-138. – ISBN 966-7007-96-3
1184330
  Таранчук Д. Реформа у сфері праці та трудових відносин - чергова спроба і нові реалії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 28-29
1184331
  Андрушко П.П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов"язань України / П.Л. Андрушко. – Київ : Атіка, 2012. – 331, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-447-9
1184332
  Єфименко А. Реформа українського корпоративного права як необхідна складова євроінтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-115. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті подається стислий опис історії виникнення, ступеню та тенденцій розвитку права компаній ЄС та українського законодавства про акціонерні товариства. Аналізуючи українське корпоративне законодавство, яке далеко не відповідає стандартам ЄС, автор ...
1184333
  Єфименко А. Реформа українського корпоративного права як необхідна складова євроінтеграційного процесу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 32-44.
1184334
  Сухова Н.М. Реформа української освіти: доля гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 210-212


  У статті розглядається процес реформування системи освіти в Україні.
1184335
  Шевчук А.В. Реформа управления / А.В. Шевчук. – Минск, 1988. – 110с.
1184336
   Реформа управления экономикой: Пробл. и поиск: Сводный докл. конф., 13-15 нояб. 1986 г.. – М., 1967. – 316с.
1184337
  Бойко В. Реформа управління державними селянами другої половини ХІХ ст. в Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.117-121
1184338
  Буряченко А.Є. Реформа управління публічними фінансами Словацької республіки: дохідна частина / А.Є. Буряченко, П.В. Логвінов // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 212-217
1184339
  Шуфрич Ю.Ю. Реформа Ф. Малєрба як перший прояв пуризму у Франції / Ю.Ю. Шуфрич, О.С. Палькевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 271-273. – ISBN 978-966-921-000-5
1184340
  Васага Ю. Реформа фінансового ринку країни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 8
1184341
  Карлін М. Реформа фінансової системи Польщі: досвід для України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-113. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1184342
  Гришан Ю. Реформа фінансування системи охорони здоров"я України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті наводиться приклад проведення реформ у системі охорони здоров"я України через призму глобальних рекомендацій ВООЗ. В статье приводится пример проведения реформ в системе здравоохранения Украины через призму глобальных рекомендаций ВООЗ. The ...
1184343
  Бугрімова Я. Реформа фіскальної служби. Місія здійсненна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 7


  "Ефективна робота Державної фіскальної служби (ДФС) є однією з ключових умов економічного зростання країни. Вона гарантує повноцінне наповнення бюджету, виконання державою своїх функцій і фінансування необхідних реформ. У розвинених країнах розуміють: ...
1184344
   Реформа хозяйственного механизма в Венгрии.. – Будапешт, 1972. – 320с.
1184345
   Реформа хозяйственного механизма в промышленности.. – М., 1990. – 191с.
1184346
   Реформа хозяйственного механизма геологической отрасли: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 83с.
1184347
  Каменков В.С. Реформа хозяйственного процесуального права Республики Беларусь: имплементация європейского опыта в национальное законодательство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 115-120.
1184348
  Бим А.С. Реформа хозяйственного управления / А.С. Бим. – М., 1989. – 187с.
1184349
   Реформа хозяйственной системы в КНР. – М., 1989. – 350с.
1184350
  Сенчагов В.К. Реформа цен: проблемы и реальность / В.К. Сенчагов. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 110 с.
1184351
  Юрченко В.В. Реформа цензурної системи на початку XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 169-174. – ISBN 966-614-021-7
1184352
  Кузьмінській І. Реформа церковного співу митрополита Петра Могили у Києві // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 2 (28). – С. 5-11. – ISSN 2224-0926
1184353
  Ізарова І. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 33-44. – ISSN 1026-9932
1184354
  Ізарова І.О. Реформа цивільного процесу ЄС - досвід для України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 212-224. – ISBN 978-617-7530-15-1
1184355
  Панич Н. Реформа цивільного процесу Німеччини: передумови, перебіг і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1184356
  Гардашук Т. Реформа чи зміни заради змін? ... І знову про наукові ступені та звання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 квітня (№ 62). – С. 9


  Зміни в системі присвоєння наукових звань та наукових ступенів.
1184357
  Торба В. Реформа чи нищення інституцій? / В. Торба, В. Бадрак, Д. Тимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№ 119). – С. 5


  Національна академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові потрапила під приціл реорганізації.
1184358
  Вітко А. Реформа чи псевдореформа, або Як ділити пиріг юридичної освіти? / А. Вітко, В. Єрмоленко, О. Яра // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 1992-9277


  "Просте питання, чим же таким суттєвим відрізняється правничий освітянський процес від інших сфер набуття вищої освіти: педагогічної, економічної, технічної, хімічної тощо? Адже, заклавши подібну тенденцію, в недалекому майбутньому ми можем одержати ...
1184359
  Лабович Л. Реформа шкільництва та українська мова на Підляшші // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 14 травня (№ 20). – С. 7. – ISSN 0027-8254
1184360
   Реформа школы и подготовка учителя начальных классов. – Смоленск, 1986. – 108с.
1184361
   Реформа школы и проблемы методики изучения и обобщения передового педагогического опыта на диагностической основе: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 106с.
1184362
  Витиньш В.Ф. Реформа школы и профессиональная ориентация школьников / Витиньш В.Ф. – Москва : Педагогика, 1988. – 120 [1] с. – Библиогр.: с. 118-120 (87 назв.). – (Образование. Пед. науки. Общая педагогика). – ISBN 5-7155-0185-7
1184363
   Реформа школы и профсоюзы.. – М., 1987. – 141с.
1184364
   Реформа школы и совершенстование подготовки учителя труда: Сб. науч. тр.. – Волгоград, 1987. – 143с.
1184365
  Ембуу Батчулуун Реформа школьной географии в Монголии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 68-69. – Бібліогр.: 5 назв
1184366
   Реформа юридичної освіти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 24
1184367
  Сенищ П. Реформа, що за значущністю не поступається грошовій : бухгалтерський облік / П. Сенищ, В. Ричаківська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-7
1184368
  Кульчицький С. Реформа, що зруйнувала СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 32 (560), 10-16.08.2018. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1184369
  Галата С. Реформа, яка об"єднує суспільство // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" разом із фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс" провів загальнонаціональне соціологічне опитування "Освіта в Україні" з проблем стану освіти, корупції в освіті та ставлення громадян до ЗНО.
1184370
  Реброва Н. Реформатор // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.56-61
1184371
  Клименко Владимир Реформатор Витте // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 7 (55). – С. 18-33. – ISSN 1812-867Х
1184372
  Клименко Владимир Реформатор Витте // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 18-33. – ISSN 1812-867Х
1184373
  Бестужева-Лада Реформатор всея Руси // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 6. – С. 16-27


  О Петре Аркадьевиче Столыпине.
1184374
  Шевченко Віктор Реформатор картографії Герард Меркатор : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1184375
  Тамарин С. Реформатор Одессы. Потомок украинских сахарозаводчиков был истинным "отцом города" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 7. – С. 3


  Яхненко Семен Степанович (1822-1888), міський голова Одеси (1860-1863).
1184376
  Матвійчук О. Реформатор української хімічної термінології / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 185-187. – ISSN 0869-3595


  Голуб Андрій Матвійович - учений хімік, професор
1184377
  Казанський Д. Реформатори у вигнанні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Саакашвілі вдалося неможливе: зібрати з феодальних клаптів країну.
1184378
  Бобилєва С.Й. Реформаторська діяльність М.Х. Бунге / С.Й. Бобилєва, В.Д. Мирончук // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.115-124. – ISBN 966-551-070-3
1184379
  Гайнетдінов Д. Реформаторська діяльність митрополита В. Липківського на чолі Української автокефальної православної церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 160-164. – ISBN 978-966-171-795-3
1184380
  Коцюбинський О.В. Реформаторська педагогіка Німеччини як педагогічний феномен початку XX ст. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С. 110-114. – ISSN 1815-2066


  Охарактеризовано реформаторську педагогіку Німеччини першої третини ХХ століття як історико-педагогічне явище. Проаналізовані соціокультурні та політико-економічні передумови виникнення та розвитку реформаторської педагогіки у Німеччині наприкінці ХІХ ...
1184381
  Розсоха А. Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту / А. Розсоха, О. Коваленко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 41-45. – ISSN 0131-6788
1184382
  Матвійчук В.К. Реформаторські тенденції законодавства Індії, Великобританії та США у сфері кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-91
1184383
  Сіраш А.В. Реформаторські тенденції у творчості Віктора Іконника // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 291-304. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто творчість видатного українського диригента Віктора Іконника. Доведено, що своєю діяльністю митець розвивав національні традиції хорового співу, але разом з тим на перший план у його роботі з новоствореним хором вийшли реформаторські ...
1184384
   Реформатський Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 414-415. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1184385
  Дятлов В.А. Реформационное движение в городах Саксонии и Тюрингии в 1521-1524 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Дятлов В.А. ; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 24 с.
1184386
  Лившиц Г.М. Реформационное движение в Чехии и Германии / Г.М. Лившиц. – Минск, 1978. – 272с.
1184387
  Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. : Автореф... доктор истор.наук: / Чистозвонов А.Н.; АН СССР. – М., 1963. – 38л.
1184388
  Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. / А.Н. Чистозвонов. – Москва : Наука, 1964. – 400 с.
1184389
  Чистовзвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. / А.Н. Чистовзвонов. – М., 1964. – 400с.
1184390
  Клибанов А.И. Реформационные движения в России в 14-- первой половине 16 вв. / А.И. Клибанов. – М, 1960. – 412с.
1184391
  Гараджа Виктор Реформация и ее "апостолы" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 48-59 : Фото, карта
1184392
  Астапова-Вязмина Реформация как семиотеческий вызов // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-966-927-291-1
1184393
  Коробко И. Реформация как форма религиозной концептуализации парадигмы модерна // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 77
1184394
  Бэрд Ч. Реформация ХVI века : в ее отношении к новому мышлению и знанию / Ч. Бэрд, перевод Е.А. Звягинцева, под. ред. Н.И. Карьева ; Издание О.Н. Поповой. – С-Петербург : Типография Гершуна, 1897. – 362 с. – (Культурно-историческая библиотека)
1184395
  Гутченко Н. Реформаційний процес в Україні та його орієнтація на світові моделі пенсійного забезпечення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 68-76. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто принципові положення і завдання проведення в Україні пенсійної реформи.
1184396
  Георгінова Л.В. Реформаційні ідеї В.Б. Камінського та можливості їх використання у виховному середовищі вищого навчального закладу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 68-69


  "У сучасних умовах розвитку вищої школи все більшої проблеми набувають процеси виховання студентської молоді ,зокрема, у погляді на орієнтацію на здоровий спосіб життя. Процеси, пов"язані з тенденціями щодо послаблення здоров"я через недостатню фізичну ...
1184397
  Котляр Г.Є. Реформаційні ідеї та православ"я в Україні та Росії (XVI - початок XVII ст.) / Г.Є. Котляр, Ю.В. Котляр // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 200-204. – ISSN 1728-3671
1184398
  Багацький Є.В. Реформаційні процеси у Боснії і Герцеговині: трансформація чи європеїзація? // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 201-221. – ISBN 978-617-689-160-4
1184399
  Кононенко Т.П. Реформація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 372. – ISBN 966-316-069-1
1184400
  Загребельна Ніна Реформація в Нідерландах (8 кл.) / Загребельна Ніна, Камбалова Яніна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-52
1184401
  Ластовський В. Реформація в поглядах митрополита Іларіона (Огієнка) . // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 130-134. – ISSN 2518-7732
1184402
  Тімуш Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння / Тімуш, 1. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331
1184403
   Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 186, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-291-1
1184404
  Гнот С.І. Реформація і Україна: погляд через віки // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 23-27. – ISBN 978-966-927-291-1


  Згадуються: М. Грушевський, М. Драгоманов та Д. Чижевський.
1184405
  Куриляк В. Реформація та контрреформація: здобутки та наслідки / В. Куриляк, М.О. Федоренко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 79-80
1184406
  Ємельяненко Г.Д. Реформація та протестанська теологія в Західній Європі: від XVI до XX століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 79-81
1184407
  Ярош О.А. Реформація церковної музики: антропологічні засади // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 100-101
1184408
  Черненко А.О. Реформація як умова можливості вільнодумства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 63-68


  В статті пропонується аналіз поглядів представників Реформації відносно питання свободи людини та подальшого її впливу на феномен вільнодумства. Зокрема, аналізується чому вільнодумці Дж. Толанд та А. Колінз вважають саме критичність розуму та право ...
1184409
  Яроцька О.В. Реформація як чинник філософсько-модерністського розвитку протестантизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 72-77


  Досліджуються особливості Реформації у виявах модернізму різних течій протестантизму - ліберальної, радикальної, деміфологізованої, керигматичної, екзистенціальної, інтелектуалізованої, неортодоксальної теологій. Визначено характер їх впливу на ...
1184410
  Ярош В.І. Реформація: біблійні витоки, причини і передумови // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 99-100
1184411
  Махун С. Реформація: народження нової Європи Тернистий шлях Мартіна Лютера - від Віттенберга до Шпайєра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 15


  "Після того, як Мартін Лютер 31 жовтня 1517 р. оприлюднив 95 тез, які засуджували зловживання під час продажу індульгенцій, він розіслав листи з текстами тез найближчим друзям — до Бранденбурга, Ерфурта й Нюрнберга. У грудні листи надрукували в ...
1184412
  Махун С. Реформація: народження нової Європи. 31 жовтня 1517 року (500 років тому) Мартін Лютер оприлюднив 95 тез, які засуджували зловживання під час продажу індульгенцій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 15


  "На початку XVI століття Католицька церква остаточно опинилася в глухому куті зловживань найвищого кліру. Про якісь реформи годі було говорити. Страх перед інквізицією буквально паралізував волю людей, які лише намагалися знайти відповіді на численні ...
1184413
  Хоружий Г. Реформація: передумови, сутність і наслідки // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 284-291
1184414
   Реформація: успіх Європи і шанс для України / [В.Л. Сміт та ін.] ; за ред. Романа М. Шеремети та Ольги Романенко ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 253, [2] с. : портр., іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Книга присвяч. 500-річчю Реформації. – Бібліогр.: с. 209-228 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7504-22-0
1184415
   Реформе школы - партийную заботу : сб. статей. – Киев, 1985. – 102 с.
1184416
  Мазур В. Реформенный зуд. Переживут ли образование и наука еще одну реорганизацию? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 25-31 октября (№ 43). – С. 6-7


  "Гражданское общество, профессорско-преподавательский состав университетов, научные коллективы нашей страны с удовлетворением восприняли отставку руководителей Министерства образования и науки, произошедшую после избрания президента и обновления ...
1184417
  Ковтунець В. Реформи - лише засіб досягнення цілей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 6


  Щоб розуміти, які реформи потрібні вищій освіті, слід усвідомити реальний стан, причини недоліків і наслідки новацій.
1184418
  Шевченко В.М. Реформи 1860–1890-х рр. у Російській імперії: сучасне трактування // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 117-123. – ISSN 0130-5247
1184419
  Магновський І.Й. Реформи адміністративно-територіального устрою українських земель за часів радянської влади (20-70-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 245-252
1184420
  Чуркіна І.Є. Реформи бюджетної системи ЄС: результати та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 66-69. – ISSN 2306-6806
1184421
  Степко М. Реформи в загальноосвітній і вищій школі взаємопов"язані / Розмову вела Ольга Гергель // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 18 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю із заступником міністра освіти і науки України М. Степком, щодо реформ в системі освіти.
1184422
  Куліков П.М. Реформи в освіті - виклик для українського суспільства // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 54-62. – ISBN 978-966-622-885-0
1184423
  Тарак Т. Реформи в постреволюційній Грузії: корисність для України // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 186-192. – ISBN 978-966-2710-63-2
1184424
  Нижник Н. Реформи в Росії / Укр. акад. держ. управління при Презид. України; За заг. ред. Н.Нижник, Б. Кравченка. – Київ : Основи, 2003. – 109с. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-024-1
1184425
  Мордвінцев В.М. Реформи в Росії в XIX ст. причини та наслідки: сучасний погляд на події // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 116-120. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні погляди на реформи XIX ст.
1184426
  Харченко Н.В. Реформи в Україні: інноваційна стратегія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування інноваційного попиту в Україні.
1184427
  Скопненко О.І. Реформи в українській і білоруській літературних мовах 1933 року: лінії розвитку крізь символічну функцію // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-111. – ISSN 2075-437X


  У статті крізь символічну функцію розглянуто сприйняття реформ в українськійта білоруській літературних мовах 1933 р. Окреслено специфіку кодифікації української та білоруської літературних мов у першій половині ХХ ст. В статье сквозь символическую ...
1184428
  Сарданова К. Реформи в шлюбно-сімейному праві Англії в 19 столітті // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 102-103
1184429
  Савіцка-Вільгусяк Реформи вищих рівнів освіти в Італії:проблеми і перспективи. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.89-95. – ISSN 1682-2366
1184430
   Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 3 лют. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань інформатизації та зв"язку ; [упоряд. Ю.П. Дяченко ; редкол.: О.І. Данченко (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Сер. зазсн. в 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-922-074-5
1184431
  Пількевич А. Реформи Гая Марія в системі політичних та соціально-економічних трансформацій в пізній Римській республіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему трансформаційних процесів в системі соціально-економічної організації римської армії в кінці ІІ ст. - І ст. до Р. Х. У ході дослідження проаналізовано причини кризи традиційного "цензового" військового устрою, розкрито ...
1184432
  Щербак В. Реформи гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та київського митрополита Петра Могили в контексті становлення концепції "руського народу" // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 287-294. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1184433
  Доценко В. Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
1184434
  Рудік О. Реформи державного управління в країнах-кандидатах та потенційних кандидатах на вступ в ЄС: стан та актуальні проблеми // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
1184435
  Мордвінцев В. Реформи другої чверті ХІХ ст. в Росії // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, 2008. – Вип. 11 : серія : Історія
1184436
  Мокроменко О. Реформи елементарної освіти у Великій Британії у другій третині XIX ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 70-74. – ISSN 1562-529Х


  "Мета статті - визначити і проаналізувати нормативну базу елементарної освіти, міру громадсько-приватної державної ініціативи у створенні мережі елементарних шкіл у Великій Британії у другій третині XIX ст."
1184437
  Яременко О.Л. Реформи європейського фінансово-інституційного простору в контексті подолання сегментованості нагляду на фінансових ринках / О.Л. Яременко, В.О. Корнівська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 12-26
1184438
  Расульбекова Н. Реформи загального адміністративного права в Азербайджанській Республіці. Етапи пройденого шляху // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-8909-91-7
1184439
   Реформи заради підвищення ефективності роботи // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 45/46). – С. 3


  На засіданні Президії Національної академії наук України заслухали й обговорили доповідь першого віце президента НАН України академіка Володимира Горбуліна "Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності".
1184440
  Богиня Д.П. Реформи і китайське "економічне чудо": генеза та прогноз // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 92-106. – ISSN 0320-4421
1184441
  Куйбіда Р.О. Реформи і контреформи в цивільному процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 204-208. – ISBN 978-617-7020-48-5
1184442
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Шаравара Тамара Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 541 л. – Бібліогр.: л. 407-541
1184443
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : монографія / Шаравара Тамара Олексіївна. – Київ : Ліра-К, 2011. – 486, [1] с. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-2174-01-4
1184444
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини XIX - початку XX століття в Російській імперії: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Шаравара Тамара Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 30 с. – Бібліогр.: 27 назв
1184445
  Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи місцевого й міського самоврядування другої половини XIX ст. в Російській імперії у працях радянських та зарубіжних дослідників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 166-179. – ISSN 0130-5247
1184446
  Гончаренко В.Г. Реформи і реформаторство // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 5-8
1184447
  Дятлов В.О. Реформи і Реформація у Німеччині (ХV-XVI століття) / Володимир Дятлов. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-7743-83-3
1184448
  Дмитренко М.А. Реформи і реформування або політична конкуренція в українських реаліях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 81-90
1184449
   Реформи і трансформація. Реальні виклики для України : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1184450
  Вавак Тадеуш Реформи і управління якістю: досвід Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-10. – (Економіка ; Вип. 63)


  На прикладі Польщі показано, що пристосування підприємства до умов Європейського Союзу вимагає впровадження сучасних методів управління, управління якістю.
1184451
  Едер Е. Реформи Йосифа II в Австрійській імперії та їхнє поширення y Галичині // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 127-135. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1184452
   Реформи Кирила Розумовського // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
1184453
  Смірнов О. Реформи Людвіга Ерхарда та економічне диво у повоєнній Німеччині // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 34-36
1184454
  Остапчук Я.Р. Реформи місцевого самоврядування британських лейбористів (1997-2007 рр.): державно-правове значення // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1184455
   Реформи на Україні: ідеї та заходи. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 220 с. – ISBN 966-542-152-3
1184456
  Гальчинська Н.Ю. Реформи нової України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-419-269-6
1184457
  Гаращук І. Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії / І. Гаращук, О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 55-63. – ISSN 1993-0909
1184458
  Франкова І. Реформи освіти в Російській імперії за правління Катерини ІІ // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-55.
1184459
  Кірик Т. Реформи освіти в Україні у світлі західних інноваційних ідей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 40-49. – ISSN 1682-2366
1184460
  Осмоловська О. Реформи освітньої системи Франції (80-90 рр. XX ст.) / О. Осмоловська, О. Новікова // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 9 (145), вересень. – С. 32-37
1184461
  Крапива М. Реформи Петра I і еволюція становища жінки в Російській імперії XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 65-69. – ISBN 978-966-171-783-9
1184462
  Арсеєнко А. Реформи під егідою МВФ в Україні: бійтеся данайців, що приносять дари / А. Арсеєнко, В. Буткалюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 169-186. – ISSN 1563-3713
1184463
   Реформи під мікроскопом. Станом на квітень 2017 р. / [А. Баранов та ін. ; ред.-упоряд. В.В. Міський ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ"]. – Київ : Софія-А, 2017. – 129, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-7031-58-0
1184464
   Реформи під мікроскопом: 2015 рік : [аналіт. огляд] / [Банчук О. та ін. ; за ред. Міського В.В., Галушки О.М.] ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ", Ін-т Медіа Права]. – Київ : Родовід ; Інститут Медіа Права, 2015. – 87, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-7105-27-4
1184465
  Янукович В. Реформи потребують прискорення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 13 (322). – С. 4-5


  Звернення Президента зі щорічним посланням до Верховної Ради України
1184466
  Романов В. Реформи президентів США Ф.Рузвельта та Р.Рейгана: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISBN 966-7800-08-3
1184467
  Аддесі В. Реформи ринку праці як причина нещодавньої "італійської головоломки" / В. Аддесі, Р. Тіллі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 5-21. – ISSN 1684-906Х
1184468
  Мельничук І. Реформи Сагайдачнеого: елітне військо та українська автономія (20-ті рр. XVII ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 256-262. – ISSN 2078-0850
1184469
  Семенченко М. Реформи своїми руками // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 8


  Студенти університету імені О.О. Богомольця хочуть покращити якість освіти та умови навчання у своєму виші. Але для цього, кажуть, передусім потрібна відставка нинішнього ректора Москаленка В.Ф. і вибори нового.
1184470
  Шаравара Т.О. Реформи середньої освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Російській імперії: дорадянська історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1184471
  Молдован О.О. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналітична доповідь / [Молдован О.О., Шевченко О.В., Єгорова О.А. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. : табл. – ISBN 978-966-554-145-5
1184472
  Потьє Л. Реформи системи охорони здоров"я в Естонії та Угорщині: уроки для України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 76-81.
1184473
  Дубич К.В. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 64-69. – ISSN 2311-6420
1184474
  Сокальська О.В. Реформи судоустрою на українських землях у ХIV - XVI століттях // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.5-12
1184475
  Шурин О. Реформи судочинства: на крок попереду // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "На всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування процесуального законодавства в Україні», організованій кафедрою правосуддя, молоді вчені обговорили перспективи електронного правосуддя, суду присяжних у кримінальному ...
1184476
  Прокопенко Л. Реформи та контрреформи в системі управління освітою в Україні у другій половині XIX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 3-11.
1184477
  Шаульська Г.М. Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 105-112. – ISSN 2220-1394
1184478
  Новосад Г. Реформи триватимуть: let"s do it! / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ганна Новосад презентувала To do lit"s - план роботи МОН на найближчі роки.
1184479
   Реформи у глобальній економіці та Україна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 173-191. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами 16 підсумкової міжнародної конференції (м. Гувес, Крит - Греція, 23-30 вересня 2011 р. ).
1184480
   Реформи у міграційній сфері : українські потреби та польський досвід / [В.Чумак, П. Казьмєркєвіч, А. Стародуб, О. Сушко] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва (Київ), Ін-т громад. справ (Варшава). – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2010. – 40, 40 c. : іл., табл. – Книга - "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8875-69-4
1184481
  Коптюх Ю.В. Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець 18 перша половина 19 ст.ст.) : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.01 / Коптюх Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233 л. + Додатки: л. 217-233. – Бібліогр.: л. 187-216
1184482
  Коптюх Юрій Віталійович Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець 18 перша половина 19 ст.ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Коптюх Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1184483
  Кошовий С.А. Реформи Шан Яна : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 239-265. – Бібліогр.: арк. 211-238
1184484
  Кошовий С.А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1184485
  Симоненко В.К. Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації – триєдині // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1184486
  Усенин В.И. Реформизм и буржуазное социальное законодательство / В.И. Усенин. – М., 1967. – 256с.
1184487
  Плотников А.С. Реформизм и колониализм / А.С. Плотников. – М., 1974. – 140с.
1184488
   Реформизм, ревизионизм и проблемы современного капитализма.. – М., 1959. – 487с.
1184489
  Орловский А.С. Реформирование административно-территориального устройства городов с районным делением (на примере города Одессы) / Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
1184490
  Кирсанов Р.Г. Реформирование банковской системы СССР в годы перестройки // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 62-71. – ISSN 0869-5687
1184491
  Безруков А.В. Реформирование властной вертикали в условиях разграничения федеральной и региональной компетенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.53-58
1184492
  Панфилова Т.В. Реформирование высшего образования в России: демократизация или бюрократизация? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 0869-0499
1184493
  Андросова Д.Н. Реформирование высшего образования Германии в условиях Болонского процесса // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 189-221. – ISSN 0235-5620


  Система высшего образования в Германии долгое время считалась эталонной и не подлежащей серьезному реформированию. Вступление в Болонский процесс потребовало основательного пересмотра существующей системы и перестройки ее в контексте современных ...
1184494
  Черных С.И. Реформирование высшей школы России в свете образовательных технологий XXI в. // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 8-14. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются некоторые аспекты развития высшей школы России в свете ее дальнейшего реформирования. Автор, анализируя тексты закона «Об образовании в Российской Федерации» и проекта государственной программы Российской Федерации «Развитие ...
1184495
  Михайлева Е.Г. Реформирование высшей школы Украины : взгляд экспертов на пройденное десятилетие // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С103-110.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
1184496
  Гергокова Ж.Х. Реформирование государственной общеобразовательной системы штата Виктория (Австралия) как инновационный процесс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье исследуется опыт введения крупномасштабного новшества в образовательную систему на примере штата Виктория (Австралия). Представлен обзор исследований, посвященных реализации пакета реформ "Школы будущего".
1184497
  Ефименко Т.И. Реформирование и унификация информационного пространства деловой активности // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 78-89. – ISSN 0131-7741
1184498
  Лукъянчиков Е.Д. Реформирование института следственных действий / Е.Д. Лукъянчиков, Б.Е. Лукъянчиков // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 135-144. – ISSN 0130-2655
1184499
  Кирсанова Т.А. Реформирование налоговой системы в Украине // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 132-135. – ISBN 966-8958-03-9
1184500
  Лебедев Б.М. Реформирование налогообложения в Китайской Народной Республике / Б.М. Лебедев, Т.В. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 144-151. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1184501
  Егоров И.Ю. Реформирование научной системы Венгрии: возможные уроки для Украины // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.2-9
1184502
  Цигулева О.В. Реформирование негосударственного сектора высшего профессионального образования Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 128-134. – ISSN 1811-0916


  Обсуждается вывод о том, на какие ключевые аспекты необходимо негосударственной школе делать акцент, чтобы выжить в условиях конкуренции.
1184503
  Гуськова И.В. Реформирование негосударственного сектора системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 10. – С. 13-16. – ISSN 1726-667Х


  В последние годы отмечается резкий рост негосударственного сектора высшего профессионального образования, который вызвал в общественной жизни России диаметрально противоположные мнения, анализируемые автором статьи. В статье доказана позитивная роль ...
1184504
  Вербицкий Андрей Александрович Реформирование образования в России и Болонский процесс // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 51-55. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1184505
  Албул А. и др. Реформирование организационных структур управления в условиях предотвращения банкротства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.143-148. – ISBN 966-654-085-1
1184506
  Качанович В.Г. Реформирование пенсионной системы Республики Беларусь // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 34-36
1184507
  Павлюков А. Реформирование политической системы России в постъельцинский период / А. Павлюков, П. Салдин, В. Малова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 8. – С. 13-28. – ISSN 0207-3676
1184508
  Акуленко В.П. Реформирование российской армии в конце XVIII - начале XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 (586). – С. 15-21. – ISSN 0321-0626
1184509
  Борщевский Г. Реформирование российской государственной службы в зеркале бюджетных расходов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 57-73 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
1184510
  Смирнов В. Реформирование Российской экономики: исходное состояние и его последствия // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.34-48. – ISSN 0207-3676
1184511
  Воротнюк М. Реформирование сектора безопасномти Турции в контексте процессов европеизации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 64-72


  Стаття присвячена проблемам реформування сектора безпеки (РСБ) Турецької Республіки і визначенню впливу процесів європеїзації всіх сфер життя турецького суспільства на сучасний стан сектору безпеки. Пропонується аналіз поняття сектору безпеки, ...
1184512
  Чаки Чаба Реформирование сельскохозяйственного сектора республики Беларусь: достижения и нерешенные проблемы : Технический документ Всемирного банка № 475 R / Чаки Чаба, Лерман Цви, Сотников Сергей. – Washington : Всемирный банк, 2000. – XVI,120с. – (Экологически и социально устойчивое развитие региона Европы и Средней Азии ; Доклад для публичного обсуждения)
1184513
  Зиятдинова Ю.Н. Реформирование систем ВПО Китая и России: конец XX - начало XXI вв. / Ю.Н. Зиятдинова, Р.С. Валеева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – C. 96-101. – ISSN 0869-3617


  Авторы проводят сравнительно-сопоставительный анализ реформ высшего профессионального образования в Китае и России в конце XX - начале XXI вв., выделяют общие тенденции и отличительные особенности процесса. The present paper gives a contrastive ...
1184514
  Апкарова Е.Б. Реформирование системы высшего образования Франции в рамках Болонского процесса // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 12 : Реформирование системы высшего образования Франции в рамках Болонского процесса /Апкарова Е.Б./. – С. 1-54. – (Проблемы зарубежной высшей школы). – ISSN 0132-2338
1184515
  Пехтерева Е.А. Реформирование системы здравоохранения России и опыт других стран // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 8-31. – ISSN 1998-1791
1184516
  Самуйлов С.М. Реформирование системы национальной безопасности при Бараке Обаме // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 11 (503). – С. 27-42. – ISSN 0321-2068
1184517
  Пивоваров Е.Г. Реформирование славянской коллекции Библиотеки Конгресса США в 1941–1957 годах / Евгений Григорьевич Пивоваров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 5 (67). – С. 90-95


  В статье рассматривается процесс реорганизации славянской коллекции Библиотеки Конгресса США в 1941-1957 годах. В данный период книгохранилище при поддержке правительства и частных фондов установило постоянные связи с советскими организациями, начало ...
1184518
  Дубянский А.Н. Реформирование современных систем денежного обращения и теория параллельных денег // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 59-68. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1184519
  Кравцив В.С. Реформирование территориальной основы местного самоуправления в контексте его финансовой состоятельности / В.С. Кравцив, И.З. Сторонянскя, П.В. Жук // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (654). – C. 41-51. – ISSN 0131-7741
1184520
  Бандурка О.М. Реформирование уголовно-прцессуального законодавства Украины // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
1184521
  Данилов Ю. Реформирование финансовых рынков: факторы успеха // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 10. – С. 52-61. – ISSN 0131-2227
1184522
  Кошанов А. Реформирование экономики Казахстана: итоги и проблемы // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 86-109. – ISSN 0207-3676
1184523
  Дорожинская Е.А. Реформирование юридического образования в России: современные проблемы и перспективы // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 204-214. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует проблемы и перспективы реформирования как в целом российского образования на уровне высшей школы, так и юридического образования в частности. В статье отражаются современные условия реформирования высшего образования; обозначаются ...
1184524
  Балтовский Л.В. Реформистская парадигма "государственности" : уроки истории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.106-113. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1184525
  Уваров В.п. Реформистское искажение социализма / В.п. Уваров. – Минск, 1974. – 144с.
1184526
  Співаковський О. Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 49). – С. 1, 4-5
1184527
  Михайлов А.А. Реформіы российских военно-учебных заведений в 1960-е годы. / А.А. Михайлов, С.О. Филюк // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 27-35. – ISSN 0321-0626
1184528
  Малиновський В. Реформквання територіальної організації влади України в контексті досвіду Франції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-93.
1184529
  Бридня Н.С. Реформована епістемологія релігії Елвіна Плантінги: український контекст дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено фундаментальні положення проекту епістемології релігії сучасного американського філософа-кальвініста Елвіна Плантінги. На основі аналізу його основних праць розглянута пропонована ним епістемологічна модель, що складає основу його проекту. ...
1184530
  Квасневська Н.Д. Реформуванння судової системи України: адміністративно-правові засади // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 70-74. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1184531
  Огнев"юк В. Реформування - як сутнісна характеристика сучасної освіти // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3012


  У статті, з позицій філософії освіти та освітології, розглядається реформування освіти з урахуванням основних тенденцій її розвитку, наявних викликів та криз спричинених неузгодженістю масової освіти з потребами особистості та суспільства; ...
1184532
  Конта Р. Реформування "Літературно-наукового вісника" та проблема висвітлення етнографічних досліджень у Науковому товаристві ім.Шевченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається питання реформування "Літературно-наукового вісника" у 1905-1907 рр. та висвітлення на його сторінках розвитку української етнології в науковому товаристві ім. Шевченка.
1184533
  Щекун А. Реформування VS знищення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 3-4. – ISSN 2519-4429


  Реформування журналу "Пам"ятки України: історія та культура".
1184534
  Дроб"язко В. Реформування авторського права і суміжних прав у Німеччині // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 15-23. – ISSN 2308-0361
1184535
  Гончарук Наталія Борисівна Реформування аграпроміслового комплексу України: Досвід, проблеми (1991-1996 роки) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Гончарук Наталія Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 221л. – Бібліогр.:л.179-193
1184536
  Коваленко Т.О. Реформування аграрних відносин в Україні: соціально-правові проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 76-88.
1184537
  Олійник О.О. Реформування аграрного сектора в Чеській Республіці: висновки для України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.218-224. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1184538
  Лузан Ю.Я. Реформування аграрного сектора України: стан і перспективи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-7
1184539
  Ромашкін Н.Н. Реформування аграрного сектора Чернігівської області: сучасний стан і перспективи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 360-367. – (Право. Економіка. Управління)
1184540
  Георгієва М. Реформування аграрного сектору економіки Болгарії (1946-1958 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-8. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Аналізується процес реалізації аграрної реформи в Болгарії в 1946-1958 рр. та стан розвитку сільськогосподарської кооперації, подаються факти з історії кооперативного процесу в середовищі болгарського партійного керівництва. а також наводяться факти, ...
1184541
  Гончарук Наталія Борисівна Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991-1996 рр.) : Автореф... кандиді. істор.наук: 07.00.01 / Гончарук Наталія Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1184542
  Бельмас Г. Реформування адвокатури // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Вимоги до осіб, які висловили намір займатися адвокатською діяльністю, також будуть реформовані".
1184543
  Стоєв О.О. Реформування адвокатури в Україні: проблеми та досягнення або двадцять років потому // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 295-299. – ISBN 978-966-7178-01-8
1184544
  Семенишин І.Д. Реформування адвокатури України: сучасний етап // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7096-97-8
1184545
  Воробйова К. Реформування адвокатури: pro et contra // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 40-45
1184546
  Коч О. Реформування адвокатури: обмеження професійних свобод чи встановлення високих стандартів правової допомоги // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 46-52
1184547
  Колівошко А. Реформування адвокатури: проблеми та досягнення // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 42-48
1184548
  Зелінська Н. Реформування адміністративно-територіального устрою в південних областях України в 1920-1930-х рр. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 284-292.
1184549
  Шпортюк Н.Л. Реформування адміністративно-територіального устрою Польщі як основи місцевого самоврядування: досвід для України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шпортюк Наталія Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1184550
  Малько Ю. Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у XX – XXI ст. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 35-41. – ISSN 2414-4436
1184551
  Павлюк А.П. Реформування адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реалізації // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 159-165.
1184552
  Баранова Н.С. Реформування американсько-японського союзу в постбіполярний період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 157-169
1184553
  Марценко Є. Реформування АПК: аналіз злочинів, що скоюються // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.69-73
1184554
  Кучма Л.Д. Реформування АПК: конкретна робота,персональна відповідальність : Виступ Президента України Л.Д.Кучми на нараді з питань агропромислового комплексу 10 січня 1997 року / Л.Д. Кучма. – Київ, 1997. – 24с.
1184555
  Глущенко С.В. Реформування банківських систем країн Центральної та Східної Європи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 15 пунктів
1184556
  Ляховецький Д. Реформування банківського сектору в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 764-769. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1184557
  Чорний В. Реформування безпекового простору України як складова частина загального процесу системних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 15-18
1184558
  Вилегжаніна Т. Реформування бібліотечної галузі - невідкладне завдання сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 4-6
1184559
  Шинкарук А. Реформування британського парламенту в ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 266-267
1184560
  Сушко Н. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі триває // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 22-27
1184561
  Борисова Н.В. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі: реалії та конструктивні перспективи // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63
1184562
  Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні : План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / За ред. В.М. Пархоменко. – Луганськ, 2000. – 272с. – ISBN 966-7046-41-9
1184563
  Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні : Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. План рахунків. Загальний та спрощений регістри бухгалтерського обліку. Коментарі / В.М. Пархоменко, П.П. Баранцев. – Луганськ : Футура, ДСД "Лугань". – ISBN 966-534-093-Х
Ч.3. – 2001. – 464 с.
1184564
  Швець В.Г. Реформування бухгалтерського обліку в Україні і завдання кафедри / В.Г. Швець, О.В. Куценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-54. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено досвід реформування бухгалтерського обліку та звітності у фінансовій системі держави та сучасні вимоги до спеціалістів відповідної кваліфікації.
1184565
  Охрамович О. Реформування бухгалтерського обліку країн СНД у нових умовах господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 47-53
1184566
  Лиско Н. Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-58. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови та необхідність реформування обліку в бюджетних установах України. Досліджено зміни з урахуванням зарубіжного досвіду та теоретичні основи обліку виконання державного бюджету. Проанализированы предпосылки и необходимость ...
1184567
  Єфименко Т.І. Реформування бухгалтерського обліку та фінансового контролю в державному секторі Україні: науково-методичні матеріали [Електронний ресурс] / [Т.І. Єфименко та ін.] ; Держ. навч. наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 0,5 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-86-6
1184568
  Петрушевський Ю. Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківській системі Україні / Ю. Петрушевський, В. Олейник // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 61-64. – ISSN 1728-9343
1184569
  Едвард Вонг Сек Хін Реформування бюджетного процесу: на прикладі малих та середніх бухгалтерських фірм Малайзії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 337-346 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1184570
   Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах : монографія / [Бушуєв С.Д. та ін.] ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенка ; М-во фінансів України. – Київ : Міністерство фінансів України, 2010. – 543, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазн. на с. 3. – Бібліогр.: с. 530-537 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8517-37-2
1184571
  Бікулов Д.Т. Реформування бюджетної системи як основа сталого розвитку держави // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 92-95
1184572
  Нечай А. Реформування бюджетної сфери в Україні: можливості та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
1184573
  Мазуренко Г.М. Реформування виборчого законодавства та його вплив на партійну систему в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1184574
  Лисенко О.М. Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 105-110


  Реформування виборчого законодавства України з метою його приведення у відповідність до європейських стандартів є однією з умов підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Саме виборче законодавство знаходиться під пильним контролем з боку ...
1184575
  Мансвєтов Ю.Т. Реформування виборчої системи у Чеській Республиці / Ю.Т. Мансвєтов, Р.Д. Сарай // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 48-55.
1184576
  Кресіна І. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти / І. Кресіна, О. Ярош // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-52.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1184577
  Гудима Н.В. Реформування виконавчої влади в умовах євроінтеграційних прагнень України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 56-64. – ISSN 2220-1394
1184578
  Купалова Г.І. Реформування вищої економічної освіти в контексті болонського процесу та забезпечення національних інтересів і соціальних пріоритетів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 161-167


  Проведено аналіз професійної і територіальної мобільності молоді та виявлені фактори, що впливають на неї. Сформульовані пропозиції щодо упередження можливих негативних наслідків посилення мобільності студентів для вітчизняної економіки та ринку праці ...
1184579
  Левківський К. Реформування вищої освіти в контексті імплементації закону України "Про вищу освіту": нормативно-правові аспекти забезпечення якості / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 74-80. – ISSN 1682-2366
1184580
   Реформування вищої освіти в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 листопада (№ 48). – С. 2-3. – ISSN 2219-5793
1184581
   Реформування вищої освіти в Україні / В.В. Шухтін, С.Г. Котюжинська, Т.Л. Лєбєдєва, І.М. Шухтіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 29-34. – ISSN 1681-2751
1184582
   Реформування вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу: нотатки з Барселонської конференції / В. Луговий, М. Вінницький, С. Калашнікова, С. Шитікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 3
1184583
  Квіт С. Реформування вищої освіти в Україні. Три з половиною роки після Революції Гідності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 12


  "Розвиток освіти і науки в Україні після перемоги Революції Гідності відбувається хоч і з значними труднощами й величезним браком фінансування, однак концептуально і послідовно. Міністерству та Уряду вдалося знайти кошти на підняття зарплати освітянам ...
1184584
  Отрощенко Л.С. Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 62-66. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1184585
  Зварич І. Реформування вищої освіти США - досвід для вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-24. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено історичні підходи до реформування освіти та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, розглянуто підходи до оцінювання професійної діяльності викладачів. Наслідуючи принцип ...
1184586
  Загірняк М.В. Реформування вищої освіти України за вимогами міжнародної стандартної класифікації освіти / М.В. Загірняк, В.В. Костін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 6-12


  Розглядається Міжнародна стандартна класифікація освіти (версії МСКО-97 та МСКО-2011), що є основною для класифікації освітньої діяльності, визначеної в освітніх програмах і підсумкових кваліфікаціях, і дає змогу зіставити національні показники з ...
1184587
  Вєнцева Н.О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 26-33


  Система підготовки педагогічних кадрів в Україні має багаторічну історію. Пройдений шлях є досить тривалим, складним та суперечливим. Однією зі складових цього шляху є історико-педагогічний доробок вищої педагогічної школи 50-х років минулого ...
1184588
  Бошицький Ю.Л. Реформування вищої правової академічної освіти в Україні: удосконалення професійних навичок юриста в університетських юридичних клініках / Ю.Л. Бошицький, В.О. Кожевникова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2219-5521
1184589
  Коломоєць Т.О. Реформування вищої юридичної освіти в Україні: пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 11-22. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1184590
  Молдаван Л. Реформування відносин власності в АПК на корпоративних засадах у контексті національної стратегії розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 50-53. – ISSN 1728-9343
1184591
  Пошапчук Г.Ю. Реформування відносин власності в контексті пошуку нових економічних орієнтирів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 54-58
1184592
  Данилишин Б. Реформування відносин власності на природні ресурси / Б. Данилишин, Б. Міщенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 34-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1184593
  Магійович І. Реформування відносин власності та відродження народовладдя як чинник розвитку аграрної сфери економіки України / І. Магійович, Р. Магійович // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 20-30. – Бібліогр.: с. 29-30. – ISSN 2313-3627
1184594
  Кукурудза І.І. Реформування відносин власності та становлення середнього класу в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 107-111. – ISSN 1729-7206
1184595
  Святоцький О. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми / О. Святоцький, О. Сімсон // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
1184596
  Шамрай В.О. Реформування військових комісаріатів і створення системи рекламування військової служби за контрактом / В.О. Шамрай, В.О. Паламарчук, Ю.А. Борисов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 55-60. – Бібліогр.: 11 назв
1184597
  Сердюк В.В. Реформування військових судів: порівняльні аспекти і пропозиції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.24-28
1184598
  Бондарєва М.В. Реформування вітчизняного нотаріату: проблеми, пропозиції, міркування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 16-18


  У статті аналізуються проблемні питання державного регулювання нотаріальної діяльності.
1184599
  Нор В. Реформування вітчизняної судової системи: спроба правового аналізу здобутків і недоліків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 233-236
1184600
  Крупка М.І. Реформування власності й залучення в Україну іноземного капіталу // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-44
1184601
  Верховцева І.Г. Реформування волосного суду в Російській імперії у 1912-1914 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 48-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1184602
  Сидорук С.М. Реформування вуглеводнів в імпульсних плазмово-рідинних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назв.
1184603
  Бондаренко К. Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 92-97
1184604
  Гурак Любов Реформування господарсько-правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 55-57
1184605
  Сикалюк Д. Реформування господарського законодавства // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 28-29


  "... Основні нововведення щодо процедури банкрутства".
1184606
  Шандра С. Реформування депозитарної системи України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Вплив на фондовий ринок".
1184607
  Діденко С.В. Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 129-133. – ISSN 2218-1199
1184608
  Денисюк С.С. Реформування державного механізму Греції до конституційних змін 1991 року // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 105-113. – ISSN 2312-4679
1184609
  Гаманков Д. Реформування державного нагляду на страхових ринках: сучасні світові тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1184610
  Бачо Р. Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 110-115. – ISSN 1818-5754
1184611
  Кухар О. Реформування державного сектора економіки України / О. Кухар, Л. Цимбал // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 336-344. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
1184612
  Баштанник В. Реформування державного управління в Україні в умовах розвитку сучасних інтеграцйних процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 21-28.
1184613
   Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи : аналітична доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 89, [7] с. : іл., табл. – Додатки: с. 68-88. – ISBN 978-966-554-176-2
1184614
  Предборський В.А. Реформування державного управління як пріоритетний засіб підвищення ефективності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 35-39.
1184615
  Григорчак І.М. Реформування державного управління: західний досвід і Україна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 30-36. – ISSN 2310-2837
1184616
  Срібна Б.Р. Реформування державної виконавчої служби України // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 162-167. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1184617
  Булана О.О. Реформування державної допомоги бізнесу в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 49-63. – ISSN 2305-7645
1184618
  Марчук Т. Реформування Державної пенітенціарної служби України - оптимізація структури кримінально-виконавчої системи // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 18-23
1184619
   Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження : навч.-наук. вид. / [В.А. Ребкало (керівник) та ін.] ; за заг. ред. В.В. Тертички, В.А. Шахова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 326-348. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-323-3
1184620
  Бражко О.В. Реформування державної політики щодо регулювання ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 34-41. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1184621
  Бровченко С. Реформування державної служби в умовах інтеграції до європейського співтовариства // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 12-15
1184622
  Лазор О.Я. Реформування державної служби Великобританії: досвід для Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 259-261. – (Право. Економіка. Управління)
1184623
  Кривошея Ю.О. Реформування державної служби України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 121--122. – ISBN 978-617-7363-7-0
1184624
   Реформування державної та комунальної преси: аналіз проблем та діючого законодавства. – Київ : Хартія-4, 2006. – 127 с : іл, табл.
1184625
  Глібова С.О. Реформування дипломатичної служби Італії на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 182-187


  В статті досліджується процес реформування МЗС Італійської Республіки на сучасному етапі, нові завдання, які постають перед італійською дипломатичною службою. Особлива увага при цьому приділена аналізу ролі італофонії в зовнішній політиці Італії.
1184626
  Савченко А.О. Реформування діяльності органів Державної фіскальної служби України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 149-152
1184627
  Поліщук В. Реформування досудового слідства в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.76-80
1184628
  Романюк Б. Реформування досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-40
1184629
  Барковська Ю. Реформування друкованих ЗМІ: перші результати та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 232-246. – ISSN 2616-7948
1184630
  Літвак С. Реформування екологічного оподаткування та розробка місцевих екологічних програм - шлях до збереження навколишнього природного середовища / С. Літвак, А. Павлова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 44-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1184631
  Покрищук В. та інш. Реформування економіки і актуальні проблеми використання робочої сили // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-30


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1184632
  Ігнатович Н. Реформування економіки України у контексті її модернізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті досліджується вплив реформування економіки на процес її модернізації та можливості просування до постіндустріального суспільства в Україні. Розглянуто особливості модернізації західної економіки та відмінності між факторами і мотиваціями ...
1184633
  Андрієвський І.Д. Реформування економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни : Монографія / І.Д. Андрієвський, М.М. Коржнєв, П.І. Пономаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 195с. – ISBN 966-594-627-7
1184634
  Нехайчук Д.В. Реформування економічної та соціальної сфер в Україні та Грузії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 20-25. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1184635
  Пашковська Т. Реформування енергетичного сектору: пріоритети та прогалини // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 29
1184636
  Гуменюк О.Б. Реформування енергетичної політики України шляхом впровадження комплексу заходів щодо повного використання ресурсу енергоефективності / О.Б. Гуменюк, Н.В. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-252. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1184637
  Сидорук С.М. Реформування етанолу в імпульсній плазмово-рідинній системі / С.М. Сидорук, С.В. Ольшевський, В.Я. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено реформування етилового спирту в динамічній імпульсній плазмово-рідинній системі. Досліджено залежності швидкості генерації результуючого синтез-газу від швидкості вхідного потоку плазмо-утворюючого газу та від частоти генерації імпульсної ...
1184638
  Пошедін О.І. Реформування Європейської політики сусідства: орієнтири для України / О.І. Пошедін, М.Є. Чулаєвська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 67-75. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1184639
  Северин О. Реформування житлово-коммунального господарства як основний напрям підвищення якості послуг // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 168-173.
1184640
  Качала Т. Реформування житлово-комунального господарства в контексті регіонального розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 84-93. – ISSN 0131-775Х
1184641
  Запатріна І. Реформування житлово-комунального господарства в умовах макроекономічної нестабільності : управління економікою: теорія і практика / І. Запатріна, Т. Лебеда // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 16-29 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1184642
  Островська О.А. Реформування житлово-комунального господарства у подоланні кризи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 66-67
1184643
  Котова І. Реформування житлово-комунального господарства: проблеми і перспективи / І. Котова, Т. Корольова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1184644
  Лір В.Е. Реформування житлово-комунального господарства: системні рішення локального призначення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 37-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1184645
  Олійник Н.І. Реформування житлового сектору України: алгоритм для органів місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 69-73. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1184646
  Адамовська С В. Сідорова Реформування законодавства в сфері пенсійного забезпечення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 66-69. – ISSN 2306-6814
1184647
  Джабраілов Р.А. Реформування законодавства з державних закупівель у контексті міжнародних зобов"язань України перед ЄС / Р.А. Джабраілов, В.К. Малолітнева // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 214-224
1184648
  Голуб С. Реформування законодавства з охорони мисливських звірів та птахів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-73.
1184649
  Трампольська К. Реформування законодавства про державну службу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 209-211
1184650
  Тихий В.П. Реформування законодавства та проблеми кримінальної відповідальності за порушення виборчих і референдумних прав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 164-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1184651
  Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361


  Досліджуються концептуальні засади реформування системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні та норми чинного законодавстві, що регу- люють відносини у сфері охорони прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Аналізуються ...
1184652
  Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 11-17. – ISSN 2311-6676


  У статті досліджуються проблеми та колізії положень чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної діяльності. Аналізуються норми цивільного законодавства України, деталізуються шляхи його удосконалення, описуються кроки, ...
1184653
  Малюга Л.Ю. Реформування законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті європейської інтеграції // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 141-146. – ISBN 978-617-7069-34-7
1184654
   Реформування законодавства у сфері транспорту в контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 606-635. – ISBN 978-617-7638-94-9
1184655
  Чернобаєва А.Д. Реформування законодавства України в сфері допомоги малозабезпеченим сім"ям / А.Д. Чернобаєва, Л.М. Сіньова // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7625-74-1
1184656
  Смирнова К. Реформування законодавства України про конкуренціюяк ключовий елемент запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 46-55. – ISSN 1026-9932
1184657
  Ейтутіс Георгій Реформування залізничного транспорту України - один із можливих шляхів підвищення ефективності його функціонування в сучасних економічних умовах / Ейтутіс Георгій, Кудрицька Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1184658
  Райнова Л.Б. Реформування зарплатних податків: грузинський досвід та вітчизняні реалії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 129-133. – ISSN 2306-6814
1184659
  Романенко Є.О. Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 142-150. – ISSN 2414-05-62
1184660
  Андресюк Б. Реформування збройних сил України на сучасному етапі : Виступи, інтерв"ю, статті / Борис Андресюк. – Київ : Пульсари, 2002. – 192с. – ISBN 966-7671-47-X
1184661
  Нещадим М. Реформування Збройних Сил України: інституційні та адміністративні аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 19-21.
1184662
   Реформування збройних сил України: пріоритети, передумови та перспективи : За матеріалами міжнародних семінарів, Київ 14-15 лютого 2000 р., 22-23 червня 2000 р. – Київ, 2001. – 176с. – ISBN 966-7541-04-5
1184663
  Скурська Н.М. Реформування земельних відносин в Україні на рубежі ХХ - ХХІ ст. (1991-2006 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 65-77. – ISSN 0320-4421
1184664
  Петрук О.В. Реформування земельних відносин у країнах Латинської Америки: досвід для України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 92-100
1184665
  Петлюк Ю. Реформування земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах та організаціях України: історико-законодавчий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 21-23
1184666
  Настечко К. Реформування земельного законодавства у сфері містобудування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання містобудівельної діяльності в Україні.
1184667
  Демчина Л. Реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в контексті документологічної парадигми / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-31


  Через дослідження внутрішніх закономірностей документальної комунікації обгрунтовуються базове значення документологічної підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця, а також необхідність реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в ...
1184668
  Годунко Л. Реформування змісту іншомовної освіти в Словацькій республіці в другій половині XX століття: історико-педагогічна ретроспектива // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 36-40
1184669
  Сойчук Руслана Леонідівна Реформування змісту трудового навчання в об"єднаній школі великої Британії в 70-90-ті роки 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Сойчук Р.Л.; Ін-тут педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1184670
  Шаповалова Л. Реформування змісту університетської освіти Франції // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31.
1184671
  Шилюк Л.О. Реформування зовнішньої політики України в перші роки поневолення її більшовицькою тоталітарною системою / Л.О. Шилюк, Л.Є. Шашкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 230-234. – ISSN 0321-0499
1184672
  Турчинов О.В. Реформування і оптимізація системи опадаткування в Україні / О.В. Турчинов, 1995. – 85с.
1184673
  Галушка-Адайкін Реформування індонезійського суспільства в контексті зміцнення режиму "Нового Порядку" (кінець 60-х рр. – перша половина 70-х рр. ХХ ст.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 125-139
1184674
   Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – 257, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1184675
  Єщенко П.С. Реформування інститутів та економічних структур - веління часу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 66-68. – ISSN 0131-775Х
1184676
  Ємченко В.М. Реформування інституту власності в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1184677
  Цимбалюк М. Реформування інституту власності як основа демократичних перетворень правосвідомості // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISSN 0132-1331
1184678
  Уваров В.Г. Реформування інституту затримання підозрюваного в контексті європейських стандартів та Конституції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 157-162. – ISSN 1026-9932
1184679
  Філонов В. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випрбуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України
1184680
  Палій М. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості / М. Палій, Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 115-119.
1184681
  Мехтієва Т.В. Реформування інституту реєстрації фізичних осіб як необхідність розвитку демократичної держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 96-100. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1184682
  Дрозд І.К. Реформування інституції фінансового контролю виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-104. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглядається порядок вдосконалення системи фінансового контролю в частині реформування взаємовідносин органів контролю виконавчої влади, а також контрольно-ревізійної служби.
1184683
  Грицаєнко Л.Л. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 496-501. – ISSN 1563-3349
1184684
  Микієвич М. Реформування інституційної системи Європейського Союзу згідно з Лісабонським договором // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 140-145. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1184685
  Бухтатий О.Є. Реформування інформаційної сфери України: політичні та адміністративні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 24-28. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1184686
  Слабак Л.П. Реформування інфраструктури в умовах природної монополії // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.85-88


  (в галузі залізничного транспорту)
1184687
  Шевченко-Марсель Реформування інфраструктури фінансового ринку в умовах глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 162-167. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1184688
  Ковальська-Павелко Реформування історичної освіти та мотивація фахового вибору // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 154-163. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190


  "З моменту офіційного відкриття в Харківському університеті (з 1805 р.) та Університеті Св. Володимира (нині - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з 1834 р.) розпочали роботу історико-філологічні відділення філософського ...
1184689
  Беньковська Н.Б. Реформування й оновлення змісту підготовки майбутнього фахівця // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 19-20
1184690
  Тимофієв В.Г. Реформування кадрової політики на державній службі // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 71-77. – ISSN 2409-2037
1184691
  Мельников Е. Реформування Київського та Харківського військових округів у 80-ті роки XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 26-30. – ISSN 1998-4634
1184692
  Люшенко М. Реформування колективних сільськогосподарських підприємств. Проблеми, пов"язані з додержанням законодавства, лишаються // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.36- 39
1184693
  Хвищун Н.В. Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 130-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1184694
  Кохалик Х.М. Реформування комунального самоврядування в Німеччині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-55. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1184695
  Цвігун Д.П. Реформування комунальної власності / Д.П. Цвігун, С.В. Матусяк // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.48-54
1184696
  Лізавенко З. Реформування Конституції: як уникнути помилок? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 133-136
1184697
  Задихайло Д. Реформування конституційних засад господарювання: питання конституційної доктрини // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 1993-0909
1184698
  Селіванов А. Реформування конституційних засад організації судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.14-15. – ISSN 0132-1331
1184699
  Жоган Р. Реформування конституційно-правового статусу органів прокуратури в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43.
1184700
  Бєлов Д.М. Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 101-105
1184701
  Копча В.В. Реформування конституційного правосуддя Словацької Республіки в 1993-2001 роки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 68-74. – ISSN 2306-9082
1184702
  Крусян А. Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 32-39. – ISSN 1561-4999
1184703
  Акімепко Ю.Ю. Реформування корпоративного законодавства України у контексті адаптації до права Европейського Союзу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 566-568. – ISBN 966-660-151-6
1184704
  Калініна О.М. Реформування корпоративного права України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 168-175


  У статті розглядаються та аналізуються положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що стосуються сфери регулювання корпоративних відносин, висуваються прогнози щодо майбутнього розвитку корпоративного законодавства України за ...
1184705
  Чередниченко О.Ю. Реформування країни, як головна стратегія подолання загроз національній безпеці України на сучасному етапі розвитку держави // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 88-96. – ISSN 2075-4892
1184706
  Богатирьова О. Реформування кримінально-виконавчої інспекції в інспекцію пробації: існуючі перепони // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 78-85
1184707
  Колб О. Реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-71
1184708
  Тютюник О.О. Реформування кримінального законодавства з метою посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 251-254. – ISBN 978-966-7178-01-8
1184709
  Мисливий В.А. Реформування кримінального права: крок вперед, два назад?
1184710
  Мисливий В.А. Реформування кримінального права: крок вперед, два назад? // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 76-80. – ISBN 978-966-458-403-3
1184711
  Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті европейських стандартів : теорія, історія і практика : монографія / В.Т. Маляренко. – Київ : Ін Юре, 2004. – 543, [1] с. – Бібліогр.: с. 504-543 та в підрядк. прим. – ISBN 966-313-205-1
1184712
  Уваров В.Г. Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 115-120
1184713
  Плахотнік О. Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 104-108. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні. Розглядається право людини і громадянина на захист у чинному законодавстві, проекті кримінально-процесуального кодексу, міжнародних документах. Зіставляються ...
1184714
  Жовнір С. Реформування кримінальної юстиції на сучасному етапі державотворення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 25-30


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1184715
  Фурдичко О. Реформування лісівництва: від декларацій до практичних дій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 8


  "За роки незалежності в Україні періодичні декларації про реформування її лісового господарства так і не стали мотиваційним чинником для кардинальних дій. Наслідки перманентного "реформування" до позитивних зрушень не привели. Суттєвим стримуючим ...
1184716
  Коптюх Ю.В. Реформування матеріального забезпечення православного кліру у Правобережній Україні (наприкінці XVIII - першій половині XIX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічне становище білого православного духовенства наприкінці XVIII - першій половині XIX ст., як необхідна складова інтеграційної політики Російського самодержавства. In the article deals with the economic status of the white orthodox ...
1184717
  Білоусова О.С. Реформування механізмів управління фінансами державних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 170-174. – ISSN 2309-1533
1184718
  Друзенко Г. Реформування механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55. – ISBN 966-667-078-Х
1184719
  Проценко Т.О. Реформування механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління - одне з пріоритетних завдань науки адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 340-341
1184720
  Міщенко В.С. Реформування механізму фінансового забезпечення геологорозвідувальної діяльності : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-43. – Бібліогр.: 5 назв
1184721
  Бліхар М.М. Реформування митно-тарифної політики України з використанням досвіду країн ЦСЄ у контексті вступу до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-60. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано напрямки реформування митної політики України з урахуванням досвіду в цій сфері країн Центрально Східної Європи (ЦСЄ) на шляху приєднання до СОТ. Використання отриманого досвіду країн ЦСЄ проведення митної політики в контексті вступу ...
1184722
  Кузьмін О.Є. Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 53-60. – ISSN 1993-6788
1184723
  Шамборовський Г.О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
1184724
  Василишен Микола Миколайович Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Василишен Микола Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 224 л. + Додатки: л. 204 - 224. – Бібліогр.: л. 190 - 204
1184725
  Василишен Микола Миколайович Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Василишен Микола Миколайович; Василишин М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1184726
  Пантєлєєва Н.М. Реформування міжнародної валютної системи в умовах формування нової фінансової архітектури // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 28-42
1184727
  Нагорняк М. Реформування міліції розпочинається з освіти // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 12-13.
1184728
  Свистович С. Реформування Міністерства внутрішніх справ у системі безпекового сектору України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 38-41.
1184729
  Янюк Н.В. Реформування місцевих державних адміністрацій у контексті децентралізації влади в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 30-35. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1184730
  Бондарук Таїсія Григорівна Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні, їх знчення в доходах місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів реформування системи місцевого оподаткування.
1184731
  Бондарук Таїсія Григорівна Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні, їх знчення в доходах місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів реформування системи місцевого оподаткування.
1184732
  Бондарук Т.Г. Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – ISSN 1993-6788
1184733
  Бондарук Таїсія Григорівна Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні, їх знчення в доходах місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів реформування системи місцевого оподаткування.
1184734
  Бондарук Таїсія Григорівна Реформування місцевого оподаткування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 213-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано питання становлення та розвитку системи місцевих податків і зборів в Україні, їх знчення в доходах місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів реформування системи місцевого оподаткування.
1184735
  Блащук Н.І. Реформування місцевого оподаткування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 82-87
1184736
  Серьогін С.М. Реформування місцевого самоврядування в Литві: досвід для України / С.М. Серьогін, Л.Л. Прокопенко // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 14-21. – ISSN 2311-6420
1184737
  Бойко Ю.В. Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 182-188. – ISSN 1563-3349
1184738
  Савчин М. Реформування місцевого самоврядування в Україні у контексті соціетального конституціоналізму // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 116-125. – ISSN 1026-9932
1184739
  Мостовенко О.О. Реформування місцевого самоврядування: переваги, ризики / О.О. Мостовенко, М.М. Зінченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 235-240. – ISSN 2076-815X
1184740
  Дьордяй В.І. Реформування місцевої публічної влади в Україні: адміністративно-правові засади // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 177-183. – ISBN 978-617-7404-86-5
1184741
  Чолій С. Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-50. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині та виділено основні його етапи. In the article the author describes the main aspects of establishment and development of the Austro-Hungarian conscription system.
1184742
  Олейнікова Л.Г. Реформування моделі податкового контролю як елемента конкурентоспроможної податкової системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 49-53
1184743
  Тищенко О.П. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби / О.П. Тищенко, Т.О. Королюк // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 343-355. – ISSN 2078-9165
1184744
   Реформування НАН і підтримка молодих учених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 квітня (№ 15/16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом НАН України Б. Патоном і молодими вченими. Глава держави також підписав розпорядження "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік". ...
1184745
  Конта Р. Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892 – 1898 роках (на матеріалах "Записок НТШ") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 29-34


  У статті розглядається питання висвітлення на сторінках "Записок НТШ" (за 1892-1898 рр.) реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвитку української етнології. В статье рассматривается вопрос освещения на страницах "Записок НТШ" (за 1892 ...
1184746
  Балюк Г. Реформування наукової роботи у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та юридична освіта сьогодні: головне - не зупинятися в саморозвитку // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 203-209
1184747
  Лозовий В.С. Реформування наукової сфери як чинник переведення економіки України на інноваційну модель розвитку // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 147-154


  У статті окреслено актуальні проблеми функціонування вітчизняної наукової системи.
1184748
  Капіца Ю. Реформування національного законодавства з охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 118-123. – ISSN 1026-9932
1184749
  Швець В.Г. Реформування національного рахівництва в умовах переходу до ринкових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-8. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглядаються актуальні проблеми реформування національного рахівництва на основі його гармонізації та стандартизації, пропонуються конкретні напрямки реалізації державної програми перебудови бухгалтерського обліку та статистики.
1184750
  Марченко Н.А. Реформування національної депозитарної системи в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 138-143. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1184751
  Магновський І.Й. Реформування нижчих елементів адміністративно-територіального поділу України: завдання та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1184752
  Шемаєв В.М. Реформування оборонної галузі України в контексті посилання економічного потенціалу держави / В.М. Шемаєв, В.М. Бегма // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 4-7
1184753
  Новак І.М. Реформування оплати праці в бюджетній сфері: досвід окремих країн СНД та висновки для України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 189-197.
1184754
  Носова Є. Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-25. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни, які було внесено у оподаткуванні доходів фізичних осіб; розраховано вплив зміни оподаткування на зарплату до виплати; розглянуто обґрунтованість застосування податкової соціальної пільги; проаналізовано податкове навантаження на ...
1184755
  Ковалик В.В. Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи / В.В. Ковалик, Л.В. Стрільчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 86-91. – ISSN 2078-6670
1184756
  Камінський А.І. Реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні: іноземний досвід для України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 459-461. – ISBN 966-660-151-6
1184757
  Синявська О.Ю. Реформування Органів Внутрішніх Справ та його вплив на забезпечення життєдіяльності персоналу ОВС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1184758
  Поліковський М.Ф. Реформування органів внутрішніх справ України завершальний етап // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 50-55. – (Юридична ; Вип. 1)
1184759
  Чорна К.П. Реформування органів державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю на сучасному етапі розвитку України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 65-73. – ISSN 2222-5374
1184760
  Пухкал О. Реформування органів державного управління в контексті євроінтеграції України: стан, проблеми та перспективи // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48.
1184761
  Шевчук О.А. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції
1184762
  Чернєй В. Реформування органів досудового розслідування в системі Національної поліції України: реалії та перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2 - 8 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1184763
  Хмеленко В.В. Реформування органів досудового слідства-крок назустріч людям // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 119-123. – (Правознавство ; Вип.311)
1184764
  Шепітько В.Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 5-11. – ISSN 1993-0917
1184765
  Денисова А.В. Реформування органів місцевого самоврядування // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 74-76
1184766
  Мазіна М.В. Реформування органів примусового виконання рішень: проблемні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 64-68
1184767
  Бондаренко В Реформування органів прокуратури - нагальна вимога сьогодення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.11-14
1184768
   Реформування органів прокуратури України : проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2006 року. – Київ : Академія прокуратури України, 2007. – 180 с.
1184769
  Медведько О. Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-9.
1184770
  Головко Михайло Реформування організаційних засад взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих в кримінальному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 100-105
1184771
  Чернега О.В. Реформування організаційних структур державного управілння в Україні та наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 191-192. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1184772
  Алієва Х. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації: (порівняльно-правовий аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 223-230. – ISSN 0132-1331
1184773
  Уреньова С.Д. Реформування освіти в Україні в умовах інтеграції у світовий освітній простір // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 103-105


  Реформування освіти в Україні має свою специфіку, що полягає у побудові системи освіти, яка б утверджувала національну ідентичність особи та ії національну самосвідомість.
1184774
  Харченко І.Л. Реформування освіти в Україні з урахуванням досвіду Грузії // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 504-511. – ISBN 978-966-428-404-9
1184775
   Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. видання / [Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. Н.Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 455, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 426-450. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-329-5
1184776
  Марченко О.В. Реформування освіти у контексті зміни парадигми суспільного розвитку: методологічні та світоглядні орієнтири // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 3-17. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  На основі аналізу закономірностей соціокультурного розвитку у переломні для суспільства періоди обґрунтовано основні світоглядні вектори й методологічні орієнтири реформування освіти у контексті зміни парадигми суспільного розвитку. Доведено, що ...
1184777
  Анненков В.П. Реформування освіти через осучаснення навчальних стандартів та формування компетентнісного підходу у студентів в навчальному закладі // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 68-74


  Розглядаються історичні етапи реформ освіти в Україні їх вплив на якість підготовки фахівців через оновлення навчальних стандартів та формування компетентнісного підходу у студентів в навчальному закладі.
1184778
  Іщенко Т.Д. Реформування освіти. роздуми, підсумки та пропозиції / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, О.П. Ляска // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 44-51. – ISSN 2521-6449
1184779
  Безман А.С. Реформування освіти: континентальна філософія та Academic Writing // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 7-8
1184780
  Філіппова В.Д. Реформування освіти: кроки євроінтеграції // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 17-18
1184781
  Карпенко О.В. Реформування освітніх послуг органами мисцевої влади (на прикладі шкіл Берліна) / О.В. Карпенко, Т.О. Петі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 126-134
1184782
  Деделюк К. Реформування освітньої системи як основний інструмент побудови "економіки знань" України // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 6-8
1184783
  Мортіков В.В. Реформування охорони здоров"я: фінансовий аспект : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 79-85. – Бібліогр.: 8 назв
1184784
  Кодинець А.О. Реформування патентного законодавства в умовах євроінтеграції: сучасний стан та перспективи // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 5-12. – ISBN 978-617-696-813-9
1184785
   Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-813-9
1184786
  Паянок Т. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1184787
  Федорчук І. Реформування педагогічної освіти: досвід Вірменії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 170-172. – ISBN 978-966-644-324-6
1184788
  Шинальський О. Реформування пенітенціарних закладів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7.
1184789
  Калінюк А. Реформування пенітенціарної системи України: фінансово- правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.75-80. – Бібліогр.: 8 н.
1184790
  Пічкуров Р.В. Реформування пенсійних систем: досвід Латиноамериканських країн // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 84-91
1184791
  Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-38
1184792
  Міненко В.Л. Реформування пенсійного забезпечення як чинник підвищення рівня зайнятості та розвитку ринку праці в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 71-73.
1184793
  Бугай І.В. Реформування пенсійного забезпечення: данина моді чи необхідність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1184794
  Баранник Л.Б. Реформування пенсійної системи в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 9-19. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1184795
  Третьякова Г. Реформування пенсійної системи та фінансовий ринок // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 11 (61). – С. 19-21
1184796
   Реформування підходів до визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 11 лип. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 118, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-246-5
1184797
  Міщенко В.С. Реформування платежів за користування надрами: методологія і практика : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 38-49 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1184798
  Короденко М. Реформування повинно мати вектор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України був оприлюднений проект Закону "Про державний бюджет України на 2016 рік". Положення статті 30 проекту , які стосувалися реорганізації національних галузевих академій наук і підпорядкування їх ...
1184799
  Молдован О.О. Реформування податкових інструментів стимулювання господарської діяльності в Україні: основні напрями та завдання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 73-81. – ISSN 2306-5664
1184800
  Іванов Ю.Б. Реформування податкових ситем: нова якість обговорення / Ю.Б. Іванов, І.А. Майбуров, Л.І. Гончаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 114-124. – Бібліогр.: 3 назв.
1184801
  Карпінський Б.А. Реформування податково-бюджетних відносин як механім посилення конкурентоспроможності національної економіки / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 83-91.
1184802
  Долгий О. Реформування податкової міліції: правові аспекти // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 76-80.
1184803
  Попович В.М. Реформування податкової системи - підгрунтя для зміцнення дохідної частини держбюджету : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 22-26. – Бібліогр.: 6 назв
1184804
  Савка В. Реформування податкової системи в умовах трансформації економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 8-11. – ISSN 1728-9343
1184805
  Шабайкович А В. Реформування податкової системи за новою економічною стратегією / А В. Шабайкович, Є.В. Перепічка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 183-192. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1184806
  Піхоцький В.Ф. Реформування податкової системи України - вимога сьогодення : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 80-84
1184807
  Папаїка О.О. Реформування податкової системи України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 33-36
1184808
  Ференс О. Реформування податкової системи України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-97.
1184809
  Дмитренко Г. Реформування податкової системи України в контексті наближення до Європейського Союзу. // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.199-206
1184810
  Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 3-21
1184811
  Варналій З.С. Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтегаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 69-76


  Розглядаються сутність та недоліки податкової системи України, розкривається об"єктивна необхідність та шляхи реформування її в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, визначається роль і значення у цьому Податкового кодексу України.
1184812
  Андронова Ю. Реформування податкової системи України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: прибутковий податок з громадян // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.206-215
1184813
  Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
1184814
   Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика / [Колесніков Б.В. та ін. ; кер. авт. колективу Ярошенко Ф.О. ; заст. кер. авт. колективу: Мельник П.В., Мярковський А.І. ; заг. ред. Азаров М.Я.] ; М-во фінансів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 653, [1] с. : табл., іл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-337-239-6
1184815
  Музика В.О. Реформування податку на прибуток підприємств: причини та наслідки // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 269-270. – ISBN 978-966-188-219-4
1184816
  Біла С.О. Реформування політики доходів та пенсійного забезпечення в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 21-27. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1184817
  Швець Д.В. Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 162-169. – ISSN 1727-1584
1184818
  Сура Р. Реформування польської банківської системи після 1989 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 215-222. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1184819
  Агаркова Н. Реформування початкової освіти у східноукраїнському регіоні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 109-121. – ISSN 1682-2366


  Розгляд суттєвих змін та перетворень у сфері початкової освіти у Східноукраїнському регіоні України.
1184820
  Ленгер Я.І. Реформування правової системи як засіб підвищення її ефективності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Ленгер Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1184821
  Ленгер Я.І. Реформування правової системи як засіб підвищення її ефективності : Дис. ... канд.юридичних наук. Спец.12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Ленгер Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223 л. – Бібліогр.: л. 203-223
1184822
  Комарницький В.М. Реформування правоохороних органів України: взаємодія науки та практики // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 3-5. – ISBN 978-617-616-075-5
1184823
  Жаровська Г.П. Реформування правоохоронної системи як відповідь на децентралізацію державної влади в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 2. – С. 200-212
1184824
  Куйбіда Р. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи / Роман Куйбіда; Центр політико-правових реформ. – Київ : Атіка, 2004. – 288с. – ISBN 966-326-075-0
1184825
  Юлія Зігліна Реформування природних монополій і суміжних ринків: сучасна теорія та зарубіжна практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 18-22.
1184826
  Брежнєва Тетяна Вікторівна Реформування програми НАТО "Партнерство заради миру" як результат трансформації Альянсу: виклики та можливості для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 185-191
1184827
  Піскун С. Реформування прокуратури відповідно до Конституції України та європейських стандартів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-6
1184828
  Руденко М. Реформування прокуратури незалежної України: теоретичні і практичні аспекти / М. Руденко, Г. Татарчук // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.9-20
1184829
  Рудик П.А. Реформування прокуратури України в контексті конституційних змін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59.
1184830
  Карпунцов В. Реформування прокуратури як запорука підвищення ефективності діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 16-22


  Головним напрямком розвитку прокуратури в умовах розбудови правової держави є утвердження її статусу як багатофункціонального органу, основним призначенням якого є здійснення захисту прав і свобод людини і громадянина у відповідності до вимог ...
1184831
  Овчаренко А. Реформування прокуратури як складової правоохоронної системи держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 62-67
1184832
  Янішевська В.С. Реформування публічних фінансів України в умовах євроінтеграційних процесів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 36-39. – ISSN 2306-6792
1184833
   Реформування районного органу внутрішніх справ : матеріали круглого столу, (Київ, 26 травня 2011 р.) / М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ, К-ра управління в органах внутрішніх справ ; [орг. ком. : Сесемко К.В., Ліпкан В.А., Акулов С.О. та ін.]. – Київ : О.С. Ліпкан, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-2439-20-5
1184834
  Штельмухова Ю.В. Реформування реалізму у творчості А. П. Чехова і В. Вулф: висловлювання та художня практика письменників // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються закономірності художньо-естетичного переорієнтування в рос. та англ. літ. кін. 19 - поч. 20 ст. Об"єктом уваги стали твори А. П. Чехова й В. Вулф, близькі по манері та засобам відзеркалення світу. Досліджений літературний ...
1184835
  Кондрашов О.М. Реформування регіональної економічної політики: завдання та напрями підвищення її дієвості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-76.
1184836
  Хорт Ю.В. Реформування режиму статутного капіталу публічних акціонерних товариств у європейському праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 137-143
1184837
  Костін Ю.Д. Реформування ринку електроенергії України / Ю.Д. Костін, В.С. Телегін // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 101-108. – ISSN 2306-546X
1184838
  Брич В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / В. Брич, М. Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 7-18. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1184839
  Михайленко І.В. Реформування ринку природного газу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 8-9
1184840
  Хай М. Реформування роботи з фіксації, збереження та науково-виконавської реконструкції традиційної музичної культури українців // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – C. 50-55. – ISBN 966-02-3167-9
1184841
  Дудко І. Реформування розвідувальної організації США // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-142
1184842
  Дудко І. Реформування розвідувальної організація США // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-142.
1184843
  Чиркова О. Реформування Російської Православної Церкви на межі ХІХ-ХХ століть // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 17-21. – ISSN 1998-4634
1184844
  Зарічук О.Л. Реформування середньої освіти Німеччини (1871-1914) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 84-89. – ISSN 1728-3671
1184845
  Головіна Я. Реформування систем страхування депозитів у США та країнах ЄС під впливом сучасних кризових умов // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 113-126 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1184846
  Лук"янчук Т. Реформування системи адвокатури / Т. Лук"янчук, О. Тубелець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Міжнародні демократичні стандарти та перспективи".
1184847
  Парипа К.В. Реформування системи банківського регулювання з урахуванням кризових реалій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 135-143


  У статті досліджено реформування системи банківського регулювання внаслідок світової фінансової кризи, визначено положення Базельської угоди II, які спричинили нестійкість банківських систем, проведено порівняння принципів "Базель III" і "Базель II", ...
1184848
  Гуцайлюк З.В. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні: елементи концепції // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 20-28. – ISSN 2306-0050
1184849
  Співак І. Реформування системи валютного регулювання: галопом чи стримано? : фінансовий ринок / І. Співак, А. Даниленко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 20-23
1184850
  Верба-Сидор Реформування системи виконання рішень юрисдикційних органів України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 38-45. – ISSN 2078-9165
1184851
  Дашо Т.Ю. Реформування системи вищої освіти МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 41-50. – (Юридична ; Вип. 1)
1184852
  Січкаренко Г.Г. Реформування системи вищої освіти незалежної України // Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – С. 52-167. – ISBN 978-617-640-138-4


  КНУ імені Тараса Шевченка: - С. 74, 78, 79, 87, 116, 151, 152, 160. Інститут міжнародних відносин і журналіситки КНУ: - С. 74; В. Кремень: - 136, 150; В. Скопенко: - С. 127.
1184853
  Хан Є.В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі (2003-2010 роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Хан Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 238 арк. – Додатки: арк. 230-238. – Бібліогр.: арк. 187-229
1184854
  Хан Є.В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі (2003-2010 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Хан Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1184855
  Мусієнко І.І. Реформування системи вищої освіти України у напрямі розбудови єдиного європейського простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 132-134.
1184856
  Науменко М.А. Реформування системи відшкодування ПДВ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1184857
  Телелим В.М. Реформування системи військової освіти як пошук раціональних підходів і рішень / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (85). – С. 36-43. – ISSN 2304-06294


  Обгрунтовано напрямки й шляхи подальшого реформування системи військової освіти, професійної підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил України.
1184858
  Пода Т.О. Реформування системи врегулювання суперечок СОТ: питання відповідальності, ефективності застосування компенсації та репресалій // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 102-110.
1184859
  Брюховецький В.С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА / В.С. Брюховецький, М.О. Голубєва, О.В. Кирієнко. – Київ : НаУКМА, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-585-7
1184860
  Москаленко О. Реформування системи депонування наукових робіт в Державній науково-технічній бібліотеці України // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 12-13. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються історичні аспекти системи депонування наукових робіт в Державній науково-технічній бібліотеці України, обумовлюється необхідність її реформування та лібералізації з метою захисту авторських прав на результати інтелектуальної діяльності.
1184861
  Севостьянова Г.С. Реформування системи державних закупівель в умовах євроінтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 61-67. – ISSN 2222-4459
1184862
  Власенко Ю.Л. Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 90-92. – ISSN 2413-7189
1184863
  Бражко О.В. Реформування системи державного пенсійного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 73-75
1184864
  Козарь Т.П. Реформування системи державного стимулювання науково-освітнього розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1184865
  Ключкович А.Ю. Реформування системи державного управління та місцевого самоврядування в Словаччині та Чехії в контексті постсоціалістичної демократизації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 34-36
1184866
  Олійник Д. Реформування системи державного управління: вітчизняний досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 28-30. – ISSN 1810-3944
1184867
  Іванова І.М. Реформування системи державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 145-150 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1184868
  Піхоцький В. Реформування системи державного фінансового контролю // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 366-372. – ISSN 0201-758Х
1184869
  Шевченко Н.В. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 42-45
1184870
  Волошенюк Л. Реформування системи державного фінансового контролю як напрям раціоналізації публічного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 175-183
1184871
  Тоцька Т. Реформування системи доступу до адвокатської професії та дисциплінарної відповідальності адвокатів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Аналіз Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
1184872
  Сологуб О.Л. Реформування системи екологічного управління в умовах сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 110-113.
1184873
  Драган І.О. Реформування системи забезпечення дохідноїчастини місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 29-33. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1184874
  Пономарьова О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці : зайнятість населення та безробіття / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв
1184875
  Мітцель О. Реформування системи зайнятості населення в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів / О. Мітцель, В. Краєвська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 95-106


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1184876
  Ястремська Н.М. Реформування системи заробітної плати в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1184877
  Дубинський М. Реформування системи інтелектуальної власності: нові можливості чи нові проблеми // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1184878
  Венедиктов В.С. Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.63-69. – ISSN 1727-1584
1184879
  Дяченко Є.В. Реформування системи медичного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено проблеми та сучасний стан медичного страхування в Україні, проаналізовано існуючі концепції реформування медичного страхування та розглянуто західний досвід функціонування ефективної системи медичного страхування The article ...
1184880
  Могильончик І. Реформування системи місцевого самоврядування-другий етап конституційної реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 16-17.
1184881
  Мороз О.Ю. Реформування системи місцевого самоврядування : польський досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 416-420. – (Право. Економіка. Управління)
1184882
  Кравченко Т.А. Реформування системи місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи: теоретичні та прагматичні питання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 94-98. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1184883
  Колесніков Б. Реформування системи навчання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 257-262.
1184884
  Карпенко О.В. Реформування системи надання освітніх послуг: досвід Фінляндії / О.В. Карпенко, Є.Ф. Демида // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 88-99. – ISSN 2304-06294
1184885
  Оцел В.В. Реформування системи Національної поліції України: результати соціологічного Інтернет-опитування // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 23-30. – ISSN 2072-8670
1184886
  Опалинський Ю.В. Реформування системи ОВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 230-233.
1184887
  Захаров О.В. Реформування системи оподаткування підприємств в Україні в світлі положень податкового кодексу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 206-208. – ISBN 978-966-188-219-4
1184888
  Боняк В.О. Реформування системи органів охорони правопорядку України: виклики сьогодення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 33-41. – ISSN 2078-3566
1184889
  Неугодніков А. Реформування системи органів управління юстицією // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 64-68. – ISSN 1561-4999
1184890
  Гришан Ю. Реформування системи охорони здоров"я неможливе без державної підтримки ДМС // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-41. – ISSN 1810-7923
1184891
  Степанова О.В. Реформування системи охорони здоров"я у США / О.В. Степанова, І.В. Іголкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 69-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
1184892
  Новицький Є.П. Реформування системи охорони здоров"я України: діюча, запланована та запропоновапна (рівненська) моделі // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 71-73
1184893
  Никонюк К.О. Реформування системи охорони здоров"я як важливий крок до адаптаціїї європейських стандартів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 68-69
1184894
  Кодинець А.О. Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 65-72. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1184895
  Пархоменко-Куцевіл Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-34.
1184896
  Матвіснко П.Б. Реформування системи пенсійного забезпечення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 65-69
1184897
  Медведчук О.О. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 58-60
1184898
  Карцева В.В. Реформування системи пенсійного забезпечення: теоретичний та практичний аспекти // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 194-200. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1184899
  Хемій А.С. Реформування системи пенсійного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Хемій Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 266 арк. – Додатки: арк. 250-266. – Бібліогр.: арк. 10-12, 223-249
1184900
  Хемій А.С. Реформування системи пенсійного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Хемій Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1184901
  Ачкасова С.А. Реформування системи пенсійного страхування в Україні та визначення ролі фінансових консультантів / С.А. Ачкасова, Є.О. Малишко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 303-309


  У статті побудовано ієрархічну модель, яка дозволила структурувати проблеми пенсійного страхування, встановити взаємоз"язок між ними та визначити послідовність їх вирішення.
1184902
   Реформування системи підготовки кадрів облікових працівників в Україні / Гуцайлюк, 3.В., Р.В. Федорович, В.С. Благуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглядаються актуальні питання реорганізації системи підготовки фахівців з бухгалтерського обліку вищої кваліфікації. Доведено необхідність кардинальної зміни навчальних планів, удосконалення контролю за ступеневою підготовкою спеціалістів.
1184903
  Чорний Олександр Реформування системи підготовки морських спеціалістів на півдні України у 1850-1860-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 82-90
1184904
  Смолін І. Реформування системи підготовки фахівців банківської справи : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 59-60
1184905
  Калюга Є. Реформування системи податкового контролю із застосуванням інформаційних технологій // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.56-62
1184906
  Калюга Є. Реформування системи податкового контролю із застосуванням інформаційних технологій // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.47-54
1184907
  Ушверідзе Д. Реформування системи присвоєння рангів на державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-349. – ISBN 978-617-7069-15-6
1184908
  Голубчук В.С. Реформування системи соціальних стандартів та гарантій на основі західноєвропейського досвіду // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 58-62


  Досліджуються питання удосконалення вітчизняної системи державних соціальних стандартів і соціальних гарантій на основі західноєвропейського досвіду.
1184909
  Мельник О. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку середнього класу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 273-280
1184910
  Шаповал Г.Ю. Реформування системи соціального захисту населення у контексті економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 451-454
1184911
  Ковалевич Д.А. Реформування системи соціального страхування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 146-153. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1184912
  Мараховська Т.М. Реформування системи соціального страхування в Україні / Т.М. Мараховська, К.С. Луцишена // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 54-57
1184913
   Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 жовт. 2012 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 161, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-175-8
1184914
  Устименко О.В. Реформування системи стратегічного керівництва силами оборони відповідно до стандартів НАТО (на основі досвіду Республіки Польща) / О.В. Устименко, Н.М. Андріянова, В.І. Білик // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 81-97. – ISSN 2415-7732
1184915
  Уська У.Р. Реформування системи управління Австро-Угорщини у період "конституційної ери": компроміс між централізмом та федералізмом // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 53-68. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1184916
  Карпук А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 59-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1184917
  Новаківський І.І. Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 232-237. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1184918
  Сацький П.В. Реформування системи управління у післясталінський період й інтеграція Криму з УРСР // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 1 (5). – C. 116-125. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1184919
  Алексеєнко Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Л. Алексеєнко, А. Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C.125-129. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено теоретичні і методологічні засади реформування фінансово-кредитного стимулювання реального сектора економіки з урахуванням зміни світової економічної кон"юнктури. Виявлено основні тенденції і протиріччя, що характеризують процес ...
1184920
  Лисий І. Реформування системи фінансування освіти в України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 43-46. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1184921
  Молдован О.О. Реформування системи фіскальної підтримки малого підприємництва в Україні в контексті світового досвіду // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 1729-7206
1184922
  Молоткіна В. Реформування системи цензурного нагляду за видавничою діяльністю в Україні 1930-х pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 97-101. – ISSN 1998-4634
1184923
  Карпенко В.В. Реформування системі оплати праці в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Карпенко В.В.; Хар.ДУ. – Х., 1997. – 24л.
1184924
  Сільченко С.О. Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 47-52. – ISSN 1026-9932
1184925
  Біла С.О. Реформування соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 62-70
1184926
  Шимків С.А. Реформування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 17-20
1184927
   Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / [В.А. Скуратівський та ін.] ; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 367, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 362-364 та наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-326-4
1184928
  Малєв Олександр Реформування соціальної сфери потребує законодавчих підсилень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 7-8.


  Місцеве самоврядування в Арцизькому районі здійснюється територіальними громадами міста Арциз, 17 сільськими радами та їхніми виконавчими комітетами, а також через районну раду як представника спільних інтересів усіх територіальних громад району. ...
1184929
  Ярова Л.В. Реформування соціальної сфери як умова європейської інтеграції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 634-641. – ISSN 1563-3349
1184930
  Телеховський Ю.Г. Реформування спеціальних служб Румунії: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 154-158
1184931
  Телеховський Ю.Г. Реформування спеціальних служб Словаччини: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 210-214
1184932
  Андреюк Н.В. Реформування споживчої кооперації України у перехідний період : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Андреюк Н.В.; Україн. держ. інст. харчових технол. – Київ, 1997. – 163л. – Бібліогр.:л.152-160
1184933
  Андреюк Наталія Вікторівна Реформування споживчої кооперації України у перехідний період : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Андреюк Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1184934
   Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 14 трав. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивч. проблем злочинності Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Одіссей, 2010. – 455, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-894-8
1184935
  Вишневський Б.С. Реформування судових та правоохоронних органів у період УЦР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 173-176. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1184936
  Журавель В.А. Реформування судово-експертної діяльності: шляхи та напрями / В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 40-44. – ISBN 978-617-616-077-9
1184937
  Любовнікова Т.Б. Реформування судової влади в контексті забезпечення конституційно-правових принципів її організації та діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 132-140.
1184938
  Чудик Н. Реформування судової влади в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 97-100
1184939
  Стефанюк В.С. Реформування судової влади як передумова запровадження адміністративної юстиції в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1184940
  Кошман О. Реформування судової гілки влади та прийняття відповідних змін до законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 68-71
1184941
  Татьков В. Реформування судової системи в Україні - важлива складова становлення державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних аспектів реформування судової системи в Україні як важливої складової становлення державності. Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов реформирования судебной системы в ...
1184942
  Динник І.П. Реформування судової системи в Україні: реалії та очікування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 69-71. – ISSN 2308-9636
1184943
  Лавренюк Ю.Ф. Реформування судової системи у контексті протидії корупції // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 85-91
1184944
  Кампо В. Реформування судової системи у сфері адміністративної юстиції та практика Конституційного Суду Укарїни 1997-2002 років // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 31-41
1184945
  Микієвич М.М. Реформування судової системи Украши як стратегічний чинник її державної політики у сфері адаптації законодавства до законодавства Європейського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 50-58. – (Юридична ; Вип. 3)
1184946
  Мельниченко Борис Реформування сучасної шкільної середньої освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-18


  Важливою проблемою, яка досліджувалась у галузі сучасного реформування загальної середньої освіти у Чеській, Словацькій та Польській республіках, було вивчення освітньої політики, яка є складовою частиною загальносуспільних інтересів кожної країни: ...
1184947
  Голубцова О.А. Реформування сфери державних фінансів країн Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.14-20
1184948
  Федулова Л. Реформування сфери науки України: оптимізація через результативність // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 13-19. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1184949
  Орлюк О.П. Реформування сфери охорони здоров"я механізмами права інтелектуальної власності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 34-40. – ISBN 978-617-696-813-9
1184950
  Шпакович О.М. Реформування та зміна повноважень основних органів ООН: пошук та розробка нових альтернативних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 40-45


  Стаття присвячена Організації Об "єднаних Націй. Основна увага приділяється зміні повноважень таких органів, як Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР), Рада з опіки та Міжнародний Суд ООН. Автор досліджує ...
1184951
  Сиченко В.В. Реформування та оптимізація управлінні вищою освітою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-154. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1184952
  Горбулін В.П. Реформування та переорієнтація оборонних підприємств України на співробітництво з компаніями країн НАТО та ЄС / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 2616-9460
1184953
  Одесюк І.В. Реформування та розвиток банківської системи в Україні / І.В. Одесюк, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 196-198. – ISBN 978-617-571-143-9
1184954
   Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : Посібник у питаннях і відповідях. – Київ, 1999. – 362с.
1184955
  Болдуєв М.В. Реформування та розвиток форм власності у сільському господарстві України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 84-86.
1184956
  Єфименко Т.І. Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 78-89. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1184957
  Будниченко Ю. Реформування тарифної політики України на шляху вступу до Енергетичного співробітництва Європи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 84-95. – ISSN 0131-775Х
1184958
  Кравців В.С. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності / В.С. Кравців, І.З. Сторонянська, П.В. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 41-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1184959
  Короденко М. Реформування триватиме // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 лютого (№ 6). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки України Сергій Квіт і перший заступник міністра Інна Совсун у стінах Будинку уряду провели змістовний брифінг, присвячений актуальним питанням Галузі.
1184960
  Хара В. Реформування трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1184961
  Ярова В.В. Реформування трудового законодавства і впровадження активної політики зайнятості сільського населення України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 360-367. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1184962
  Хуторян Н.М. Реформування трудового законодавства про матеріальну відповідальність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 231-233. – ISSN 1563-3349
1184963
  Пишнюк Д. Реформування трудового законодавства щодо визначення процедури укладення трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 323-325. – ISBN 978-617-7069-28-6
1184964
  Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 9-11 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1184965
  Литвак О Реформування у системі боротьби із злочинністю в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.68-77. – ISSN 1561-4999
1184966
  Блажкевич А. Реформування українських бібліотек: урядова стратегія розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 362-369. – ISSN 2224-9516
1184967
  Авер"янов В. Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
1184968
  Курінний Є.В. Реформування українського адміністративного права: декілька тез про сутність процесу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена актуальній проблемі – реформуванню адміністративного права України. Розглядаються питання сутності його змісту та характеристика перших кроків цього процесу. Пропонуються власні оригінальні підходи вирішення важливих проблем теорії ...
1184969
  Гуминська Н.В. Реформування українського законодавства у сфері торгівлі і наближення його до правил і принципів СОТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто необхідні заходи щодо реформування українського законодавства та пристосування його до правил і принципів СОТ. The article is dedicated to the necessary actions for the reformation of Ukrainian legislation and its adaptation to the ...
1184970
  Гошовська В. Реформування Української держави як виклик сьогодення / В. Гошовська, Л. Пашко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 14-22
1184971
  Коваленко В. Реформування Української державної служби в контексті європейського вибору України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 6-11.
1184972
  Савєльєв Є. Реформування української економіки: невідкладність і приоритетність / Є. Савєльєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 387-400. – ISSN 1684-906Х
1184973
  Петнегазі Д. Реформування української медицини // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 9 (621). – С. 19


  Погляд старого лікаря на реформування української охорони здоров"я.
1184974
  Круглик С. Реформування управління Міжнародним валютним фондом затримується : міждержавні економічні відносини / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 53-57 : Табл.
1184975
  Муза О.В. Реформування управлінської моделі у центральних органах виконавчої влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 117-126. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1184976
  Пашков В. Реформування фармацевтичного ринку: господарсько-правова політика держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 101-104
1184977
  Бенюх Н. Реформування фармацевтичної промисловості України в контексті євроінтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 1467-152. – бібліогр. на 8 пунктів
1184978
   Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення : монографія / [Дікань Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Дікань Л.В. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 196-212. – ISBN 978-966-676-588-1
1184979
  Школьник І.О. Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 50-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1184980
  Лук”янець О.В. Реформування фінансового регулювання та нагляду для забезпечення стійкості фінансової системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 177-188
1184981
  Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи - головна запорука зміцнення державності (у порядку обговорення) // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 134-140
1184982
  Дьомкін А.С. Реформування фінансової системи - необхідна умова забезпечення фінансової безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 102-105
1184983
  Падалко А.О. Реформування фінансової системи в умовах фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 192-198
1184984
  Годлевська В.Ю. Реформування фінансової системи Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982-1996 рр.) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 122-126. – ISSN 2076-1554
1184985
  Дьомкін А.С. Реформування фінансової системи України при вступі у ВТО (Всесвітню торгову організацію) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 129-131
1184986
  Кабанов В.Г. Реформування фінансової системи України у контексті економічної кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1184987
  Гасанов С.С. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 16-38. – ISSN 2305-7645
1184988
  Щербак Н.О. Реформування цензурної системи та цензурні заборони в Україні у другій половинІ XIX століття / Н.О. Щербак, Щербак, НМ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 168-174.
1184989
  Клименко Н.Г. Реформування центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2012-2015 роки) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 103-106. – ISSN 2306-6814
1184990
  Владиченко Л.Д. Реформування церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження сучасного стану реформування Церковного фонду в Польщі, як одного з найактуальніших питань державно-конфесійної сфери. З"ясовано терміни та причини виникнення Церковного фонду і його цільового призначення. Окреслено причини ...
1184991
  Колосов Р.В. Реформування цивільного законодавства (на прикладі дослідження договору комісії та окремих його елементів) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.137-142
1184992
  Циганчук І.І. Реформування цивільного процесуального законодавства в аспекті вдосконалення судового захисту трудових прав працівників / І.І. Циганчук, Ю.М. Гришина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7625-74-1
1184993
  Березівська Л. Реформування шкільної освіти в період Гетьманату П. Скоропадського (29 квітня - 13 грудня 1918 р.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 4-15.
1184994
  Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 15-28
1184995
  Глушко О. Реформування шкільної освіти в Польщі та Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 131-134
1184996
  Савченко О. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 2-7.
1184997
  Василюк А. Реформування шкільної освіти Польщі на початку ХХ ст. // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 112-119
1184998
  Шаповал В.Д. Реформування юридичної освіти в Україні // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 44-47. – ISSN 2307-9770
1184999
  Бурдін В.М. Реформування юридичної освіти в Україні: реалії та перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168


  "Початком істотного реформування юридичної освіти можна вважати розпорядження Кабінету Міністрів України № 121-р від 27 січня 2016 року "Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на ...
1185000
  Кучерявенко М. Реформування юрисдикцій: "pro" чи "contra" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 14-20 лютого (№ 6). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,