Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1184001
  Сигалов А. "Про неї не може бути й мови": як радянськi вождi нищили українську націю // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 15 серпня (№ 88). – С. 8-9


  "Навеснi 1914 року український часопис «Дзвiн», що виходив у Києвi, надрукував у перекладi українською грунтовну працю керiвника бiльшовицького крила Росiйської соцiал-демократичної робiтничої партiї Володимира Ленiна пiд назвою «Критичнi нотатки з ...
1184002
  Маркс К. Про мистецтво / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ : Мистецтво, 1978. – 303 с.
1184003
  Тичина Павло Григорович Про мистецтво і літературу : Збірник / Тичина Павло Григорович. – Київ : Мистецтво, 1981. – 288с. – (Пам"ятки естетичної думки)
1184004
  Крег Е.Г. Про мистецтво театру / Е.Г. Крег. – К., 1974. – 319с.
1184005
  Стех Я. Про мистця Архипенка // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 23, 8 июня


  До 130-річчя від дня народження.
1184006
   Про Михайла Стельмаха. – К., 1962. – 269с.
1184007
   Про Михайла Стельмаха : літер.-критич. статті. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 300 с.
1184008
   Про Михайла Стельмаха. – К., 1987. – 404с.
1184009
  Пастух Тарас Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 31-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто вірш В. Голобородька "До мишачого бернса" в ракурсах авторської біографії, інтертекстуальності та в суто естетичному вимірі. Ідейно-естетичні властивості цього вірша простежуються в контексті інших поезій В. Голобородька. Так ...
1184010
  Бльок Н.В. Про міграційну політику в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 20-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1184011
  Письменський Є.О. Про міжгалузеву взаємодію норм кримінального та адміністративного права (деякі теоретико-прикладні аспекти) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 34-40.
1184012
  Чебанов В.А. Про міждисциплінарність наукових досліджень / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 66-68. – ISSN 1027-3239
1184013
  Онисенко Про міжжанрові інтертекстуальні зв"язки творів фольклору / Онисенко, (Потапенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 298-302. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття окреслює проблему вивчення інтертекстуальних зв"язків фольклорних твоорів, що належить до різних жанрів традиційної усної словесності. Наголошено на значенні філологічних пошуків О. Потебні для дослідження інтертекстуальності у фольклорі н6а ...
1184014
  Кульчицький С.В. Про міжнародне визнання Голодомору геноцидом // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 28/29 (452/453), жовтень 2016 р. – С. 3-10
1184015
  Ленін В.І. Про міжнародне значення досвіду КПРС / В.І. Ленін. – 2-е вид. – Київ, 1964. – 659с.
1184016
  Ленін В.І. Про міжнародне значення досвіду КПРС / В.І. Ленін. – 2-е вид. – Київ, 1975. – 439с.
1184017
   Про міжнародне становище. – К., 1938. – 407с.
1184018
  Молотов В.М. Про міжнародне становище і зовнішню політику СРСР : Доповідь Голови Ради Народних Комісарів СРСР і Народного Комісара Закордонних Справ на третій сесії ВР СРСР 31 травня 1939 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 16 с.
1184019
  Молотов В.М. Про міжнародне становище і зовнішню політику уряду СРСР : Доповідь на другій сесії ВР СРСР четвертого скликання 8 лютого 1955 року / В.М. Молотов. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 40с.
1184020
  Шахов А. Про міжнародний досвід вирішення суперечностей між органами центральної влади і місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С.74-83
1184021
   Про міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів "МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE" : Указ Президента України від 14 жовтня 2021 р. № 540/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 19 жовтня (№ 200)
1184022
  Ленін В.І. Про міжнародний робітничий і комуністичний рух / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 511с.
1184023
  Ленін В.І. Про міжнародний робітничий і комуністичний рух / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 407с.
1184024
  Булаховська Юлія Про міжнародні з"їзди славістів та їхню науково-суспільну роль // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 87-91. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено спогади авторки про Міжнародні з"їзди славістів 1958 р. в Москві та 1983 р. в Києві. Окреслено їхню науково-суспільну роль.
1184025
  Булаховська Ю. Про Міжнародні з"їзди славістів та їхню науково-суспільну роль // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 87-91. – ISSN 0236-1477
1184026
  Горішній П. Про міжнародні зв"язки Академії наук України // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 126-129
1184027
  Алібеков Г.А. Про міжнародні інвестиції // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 146-149. – ISBN 966-79-75-57-7
1184028
  Осадчий В.І. Про міжнародну конференцію "Глобальні та регіональні зміни клімату" (м. Київ, Україна, 16-19 листопада 2010 р.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – C. 163-164
1184029
  Матковський О. Про Міжнародну конференцію "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології" : до 70-річчя Геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Матковський, М. Павлунь // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 195-197. – (Серія геологічна ; вип. 28). – ISSN 2078-6425
1184030
   Про Міжнародну наукову конференцію "Гідроекологія річкових русел" (12-15 вересня 2006 р.) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 319-321
1184031
   Про Міжнародну наукову конференцію "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи" // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 300-301. – ISSN 1991-606X
1184032
  Василенко В.А. Про міжнародну правосуб"єктність Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1184033
  Богдашина О.М. Про міжпредметні зв"язки та методологічні основи історичної науки в Україні у другій половині XIX ст. - на початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 106-113. – ISBN 978-966-8558-75-7
1184034
  Олешко Л.Д. Про мікрофлору людини у запитаннях і відповідях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 3
1184035
  Жарнікова Р.С. Про мінеральну воду "Настуся" у м. Ужгород Закарпатської області // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 111. – ISSN 0367-4290
1184036
  Гаращенко Ф.Г. Про мінімаксні задачі оптимізації в системах зі змінною структурою і розривними фазовими координатами / Ф.Г. Гаращенко, М.М. Скотаренко, І.І. Харченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 112-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даній роботі розглядаються недиференційовні задачі оптимального керування системами з змінною структурою. Наведені чисельні алгоритми для розв"язку задач мінімізації функції максимуму за початковими умовами, які визначають певний пучок траєкторій, і ...
1184037
  Іванов О.В. Про мінімаксні оцінки параметрів моделі регресії / О.В. Іванов, І.К. Мацак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 83-90. – ISSN 0868-6904


  For linear regression model and in certain sense uniform regression experiment design, an enhanced weak consistency property of vector regression parameter minimax estimator and limit theorem for extreme absolute values of residuals consructed by this ...
1184038
  Ширинян А.С. Про мінімальний статутний фонд невеликих страхових компаній : страхова справа / А.С. Ширинян, Л.В. Ширинян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 134-142 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1184039
  Плахотник В.В. Про мінімальні елементи множини цілих невід"ємних розв"язків системи лінійних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі дається елементарне доведення того, шо множина цілих невід"ємних розв"язків системи лінійних рівнянь має скінченну кількість мінімальних елементів. Отримані наслідки про структуру загального розв"язку такої системи, а також отримано алгоритм ...
1184040
  Шпильовий С.Є. Про мінімальну заробітну плату в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 114-122. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються проблеми формування мінімальної заробітної плати, фактори, що визначають її розміри. Висвітлюється зарубіжний досвід. Надаються рекомендації щодо удосконалення практики встановлення мінімального заробітку в економіці України.
1184041
  Доценко С.І. Про мінімізацію сумарного часу перебування у багатостадійній приорітетній системі масового обслуговування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 115-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянута оптимальна стратегія купівлі приорітетів у приорітетній багатостадійній системі масового обслуговування.
1184042
  Барановський В.Д. Про мінімізацію суми функцій декількох змінних за допомогою умовних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Пропонується метод мінімізації суми функцій декількох змінних за допомогою умовних рівнянь. Розглянуто застосування методу для розв"язування геодезичних завдань. Підкреслюється, що метод ефективний у випадка, коли знаходження других похідних менш ...
1184043
  Дахно І. Про Міністерство економічної конкуренції // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1184044
  Корсунський С. Про мінливість стратегічного партнерства. Туреччина починає вибудовувати стратегічні відносини з ворогами наших друзів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 4


  "Радикальні трансформації в сучасній геополітиці зовсім не рідкість. Важко сказати, що саме слугує їх каталізатором - економічні інтереси чи прагнення зберегти владу за будь-яку ціну, або, що швидше за все, і те й інше. Але на наших очах часто-густо ще ...
1184045
  Комарова О.В. Про мінливість черепашки Lucina (Linga) columbella Lam. з Тортонських відкладів Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 47-54 : Табл.,. – Бібліогр.: 7назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
1184046
  Гаджієв Ф. Про міркування з етногенезу карапапахов // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 108-110. – ISSN 2076-1554


  Приділено узагальнену увагу на етногенезі і етнічну історію однієї з етнічних груп азербайджанців - карапапахі.
1184047
  Банах С.С. Про міру в незалежних тілах / С.С. Банах, 1946. – 90 с.
1184048
  Бондар О.П. Про місію і стратегію закладу вищої освіти / О.П. Бондар, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 43-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1184049
   Про місію СВІЕ в Україні / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  " Відбулася зустріч представників Спілки ректорів вузів України та Канадського бюро міжнародної освіти (СВІЕ). Президент Спілки ректорів Л. Губерський мав розмову з Президентом СВІЕ Карен МакБрайд та директором бюро Карен Далкі. Розглядалося питання ...
1184050
  Шовкопляс Г. Про містера Шерлока Холмса, джентльмена вікторіанської доби // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-14
1184051
  Арабаджи Д.В. Про містичні тенденції в сучасній фізиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 13-22
1184052
  Дядищева-Росовецька Про місце ""поетичної мови" у структурі виявів мовної діяльності Т.Г. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-39. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Розглядається проблема місця "поетичної мови" Т. Шевченка у структурі виявів його мовної діяльності (за Ф. де Соссюром).
1184053
  Заікіна Д.В. Про місце в системі Радянського Соціалістичного права норм про відшкодування збитків, заподіяних робітникові каліцтвом на виробництві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 47-53
1184054
  Жуковський Мирослав Про місце вручення гетьманських клейнодів Б. Хмельницькому 19 квітня 1648 р. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 16-20. – ISBN 966-7865-75-4
1184055
  Бочаров Д. Про місце доказового права у системі права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.30-35. – ISSN 0132-1331
1184056
   Про місце і долю молодшого спеціаліста // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10). – С. 2


  МОН України розпочала підготовку реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста.
1184057
  Мороз С.А. Про місце і роль документів геолого-геоморфологічного літопису в системі природоохоронних заходів на Україні / С.А. Мороз, Е.Т. Палієнко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 71-76. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1184058
  Сич О.І. Про місце і роль революцій в історії // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 198 : Філософія. – С. 49-57. – (Філософія)
1184059
  Шевцов В.Ф. Про місце і характер споглядання в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1184060
  Шовкопляс В.П. Про місце кібернетики в системі наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
1184061
  Сушко Ю.С. Про місце кримінально-правових відносин в науці радянського кримінального права // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
1184062
  Меньшов О.І. Про місце магнітних методів у комплексі геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів / О.І. Меньшов, О.М. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 87-89
1184063
  Чебаненко І.І. Про місце нафтових вуглеводнів у загальному еволюційному ряду вуглецево-водневих сполук у Космосі та на Землі: гносеологічне дослідження // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 10-12. – Бібліогр.: 3 назв.
1184064
  Дудоров О.О. Про місце норм що передбачають відповідальність за злочинні посягання на систему оподаткування у системі Особливої частини Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 177-184.
1184065
  Парпан Т. Про місце роботи та робоче місце працівника як умови трудового договору // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.51-54
1184066
  Свириденко В.М. Про місце спостереження та експерименту в структурі пізнавального процесу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
1184067
  Ковальчук А.Є. Про місце спостерігача в квантомеханічному описові // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1184068
  Рябченко О.П. Про місце судового права у системі права України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-617-7096-97-8
1184069
  Пилипчук О.Я. Про місце теорії еволюції в системі сучасного біологічного знання // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (48). – С. 49-58. – ISSN 2077-9496
1184070
  Сухий П.А. Про місце України у світовій агропродовольчій системі // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 33-38 : таблиці. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
1184071
  Коломієць О. Про місцезнаходження Іринінського храму у XI ст. в архітектурному ансамблі "міста Ярослава" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 203-211. – ISBN 978-617-7399-06-2
1184072
  Мойсєєва М.Н. Про мітогенетичне проміння Гурвіча. / М.Н. Мойсєєва, 1929. – 41-55с.
1184073
  Мойсєєва М.Н. Про мітогенетичне проміння. / М.Н. Мойсєєва, 1960. – 29-35с.
1184074
  Василенко В. Про міф на руїнах історії: сімейна сага "Сузір"я Лебедя" Юрія Косача // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 47-54
1184075
  Корсак К. Про міфологічність поняття "Освіта" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 2-5.
1184076
  Калайда О.Ф. Про многочлени Бернуллі і формули Ейлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 132-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено нові властивості та побудовано узагальнення многочленів Бернуллі. Спрощено процес побудови та добуто узагальнення формул Ейлера.
1184077
  Калайда О.Ф. Про многочлени С. Бернштейна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено многочлени С. Бернштейна та їх похідні, а також побудовано їх узагальнення та уточнення їх залишкового члена. Ключові слова: многочлен, похідна, апроксимація. Inquired into S. Bernstein polynomials and them derivative, and also build their ...
1184078
  Скобелєв В.В. Про множини автоматів над скінченним кільцем, які визначено у термінах ідеалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 212-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено множини багатовимірних автоматів Мілі і Мура над скінченними асоціативно-комутативними кільцями, для яких функції переходів і виходів є алгебраїчними сумами функції від стану автомата і функції від вхідного символу за умовою, що для функції ...
1184079
  Хлобистов В.В. Про множину оператор них інтерполянтів, гранично інваріантних щодо поліномів / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 246-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі розглянуто інтерполянти, що відповідають інтерполяційним умовам типу Лагранжа, Ерміта та Абеля-Гончарова. Для поліноміальних операторів показано, що вони співпадають та асимптотично зберігають багаточлени відповідного степеня, ...
1184080
  Стоян В.А. Про множину поперечних динамічних зміщень товстих плит скінчених розмірів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дається методика розв"язання тривимірної задачі динаміки круглих та прямокутних пружних плит скінчених розмірів для дискретизованих початкових умов. Використовується напівтривимірний розв"язок задачі динаміки пружного шару та результати розв"язання ...
1184081
  Буайє А. Про мовний націоналізм та соціолінгвістичні репрезентації. Каталанська соціолінгвістика в контексті перспективи здобуття незалежності // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 33-41


  Каталонія, де мова - це основний маркер ідентичності, є прикладом цікавої історичної ситуації появи та поширення мовної ідеології особливого типу: мовного націоналізму, одним із важелів якого була і значною мірою продовжує лишатись каталанська ...
1184082
  Дахно І. Про мовні маразми або Засмічення української мови // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 55-59
1184083
  Потелло Н. Про мовну ідентифікацію у суспільному середовищі України / Н. Потелло, Н. Нерух // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 286-288.
1184084
  Гірняк С. Про мовну ситуацію та становлення мовних норм у дискусії Наддніпрянської та Галицької інтелігенції початку XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 72-79. – ISBN 978-966-2248-90-6
1184085
  Стуканов С. Про мовну стійкість та комплекс меншовартості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 14


  Настав час збагнути, що доля української мови залежатиме від мовної стійкості українців. Ірена Карпа влучно назвала її презумпцією власної універсальності. Це та незбагненна для більшості національностей настанова, яку засвоюють, дорослішаючи, ...
1184086
  Грабовський С. Про мовну частину освітнього закону // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 7


  Доповнення до виступу Президента України в ПАРЄ.
1184087
  Айдачич Д. Про мовознавчі дослідження слов"янської літературної фантастики // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 241-254. – ISBN 978-617-7480-12-8
1184088
  Блінов І.Я. Про мову агітатора / І.Я. Блінов. – Киев : Укрополітвидав, 1948. – 60 с. – (Бібліотечка агітатора)
1184089
  Довженко О. Про мову без істерик // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 18 (742), червень 2015 року. – С. 11-12
1184090
  Мацько Л.І. Про мову без політики // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 79-86. – ISBN 978-966-660-472-2
1184091
  Кришталь О. Про мову без слів / розмову вів Валентин Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  "Все що ми робимо добре, ми робимо підсвідомо".
1184092
  Тацій В.Я. Про мову дисертаційних досліджень // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 34. – ISBN 978-966-458-148-3
1184093
  Білецький А.О. Про мову і мовознавство : Hавч. посіб. для студ. філолог. спец. вищих навчальних закладів / А.О. Білецький. – Київ : АртЕК, 1996. – 224 с.
1184094
  Білецький А.О. Про мову і мовознавство : Hавч. посібник для студентів філологічних спец. вищих навчальних закладів / А.О. Білецький. – Київ : АртЕК, 1997. – 224 с. – ISBN 966-505-030-3
1184095
   Про мову і не тільки. Але з фактами (з приводу статті академіка В.Мамутова в журналі "Віче") // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.2-7


  В статті коментуються тези статті академіка В.Мамутова "О языке - на языке национальных интересов", а саме: 1.Україна -штучний терито- ріальний конгломерат; 2.Україна здійснює при- мусову українізацію; 3.Ця політика є противо- правною; 4.Відродження ...
1184096
  Чередниченко О. Про мову і переклад / Олександр Чередниченко. – Київ : Либідь, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-06-0478-0
1184097
  Єрмоленко С.С. Про мову і стиль нової прози Юлії Булаховської (на тлі старих проблем української літератури) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 64-72. – ISSN 2075-437X


  Автор розглядає мову і стиль прозаїчних творів Юлії Булаховської з двох точок зору: по-перше, висвітлюючи жанрову специфіку її прози на тлі жанрового "дефіциту", повторюваного в історії новітньої української літератури; по-друге, виділяючи ...
1184098
  Даниленко А. Про мову Куліша і Куліш про мову // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 71-98. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
1184099
  Погрібний А. Про мову рідну та фальш одного етикету // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2005. – Том 8, Ч. 3/4. – С. 100-118.
1184100
  Маляренко В. Про мову судочинства в Україні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20. – ISSN 0868-8273
1184101
  Лучик В.В. Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 4-13. – Бібліогр.: С. 12-13 ; 34 поз.
1184102
  Кройтор Володимир Про мову цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 60-63
1184103
  Маляренко В. Про мову, троянди та білих орлів, або Дещо про забутий символ держави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1184104
  Бартоліні М.Г. Про могилянський підтекст у діалозі Григорія Сковороди "Брань архистратига Михаила со Сатаною" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 17-25. – ISSN 0236-1477
1184105
  Саєнко Н. Про мого батька // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 518-524. – ISSN 0206-8001


  Художник Олександр Саєнко
1184106
  Білодід О.І. Про мого батька та його родину (дещо з сімейних хронік) // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 5-10. – ISSN 0027-2833
1184107
  Мулярчук В. Про мого діда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 12


  На 90-му році життя помер відомий тернопільський скульптор Іван Мулярчук.
1184108
  Грінченко В.Т. Про моделювання випромінювання звуку надзвуковим струменем / В.Т. Грінченко, І.В. Вовк, В.Т. Маципура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  При запуску штучних супутників Землі за допомогою ракети-носія виникає проблема, пов"язана з дією шуму на супутник, який розташовано в головній частині ракети. Шум генерується газовим струменем, що виходить з сопла ракети. Строга теоретична постановка ...
1184109
  Ромась М.І. Про моделювання гідрохімічних процесів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 65-67. – Бібліогр.: 5 назв
1184110
  Кулян В.Р. Про моделювання динаміки інвестицій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 172-173. – ISBN 978-966-188-165-4
1184111
  Бурбело В.Б. Про моделювання засади дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 104-119


  Статтю присвячено виокремленню основних типів дискурсивних моделей за напрямком конструювання відношень дискурсивного актора з позначуваним світом. Основну увагу приділено аналізу доцентрового екзистенційного франкомовного дискурсу. Статья посвящена ...
1184112
  Фільчаков П.Ф. Про моделювання на електропровідному папері потенціальніх полів приграничних умовах 1, 2 та 3 роду / П.Ф. Фільчаков, В.Г. Панчишин. – Окр. відб. в Доповідей АН УРСС., 1959. – С. 578-586
1184113
  Костик О.І. Про моделювання цільової ситуації і її номінації в мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 179-183. – ISBN 966-638-142-7
1184114
  Кулян В.Р. Про моделювяння динаміки інвестицій / В.Р. Кулян, О.О. Юмькова, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядається проблема побудови узагальненої математичної моделі функцюнування виробничого підприємства та управління інвестиціями як задача оптимального керування динамічною системою. The problem of general mathematical model of enterprise construct ...
1184115
  Красовицький М. Про модель принципів виховання // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.7-11.
1184116
  Кулян В.Р. Про модель ціноутворення портфеля акцій / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 123-124. – ISBN 978-966-188-227-9
1184117
  Коноваленко Ю. Про модернізацію в умовах реформування // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 2


  Про Згальні збори Національної академії педагогічних наук. З докладом виступив професор кафедри державного управління КНУ імені Тараса Шевченка Костянтин Ващенко.
1184118
  Усіков Ю.І. Про модернізацію та перспективи використання бетатрону Б-50/50 кафедри ядерної фізики Київського університету / Ю.І. Усіков, Ю.Й. Прокопчук, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 338-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Модернізація бетатрону Б-50/50 кафедри ядерної фізики Київського університету дозволяє відновити його статус як одного з небагатьох діючих прискорювачів України. Описана система плавного запуску розширила можливості його використання, як для досліджень ...
1184119
  Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів / Д. Затонський. – Київ : Дніпро, 1972. – 272 с.
1184120
  Форицький М. Про модерну освіту в Речі Посполитій – познанська модель доби Просвітництва // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 64-69. – ISSN 2218-0567


  У XVIII ст. в Познані було створено взірцевий освітній осередок, з яким в Центрально-Східній Європі могли конкурувати хіба що найкращі подібні інституції: на теренах Речі Посполитою єдиною такою рівнозначною школою була Віленська академія. В межах ...
1184121
  Безкрила С. Про модулі неперервності дробового порядку, породжені півгрупою операторів / С. Безкрила, О. Нестеренко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Отримано узагальнення на випадок не цілого [alfa] відомого твердження про те, що не кожна [alfa] -мажоранта є модулем неперервності порядку [alfa], породженим півгрупою операторів. Наведено приклад нерівності для модулів неперервності порядку [alfa], ...
1184122
  Лозинський В.Г. Про модуль напруженості магнітного поля у сонячному спалаху / В.Г. Лозинський, Є.Р. Венглинський, С.М. Окулов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 17-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Вивчаються ешельні зееман-спектрограми спалаху балу 2, що відбувся 16 червня 1989 р., одержані на горизонтальному сонячному телескопі Астрономічної обсерваторії Київського університету. Вимірювання розщеплення піків V-параметра Стокса для ліній Fe I і ...
1184123
  Кігель В.Р. Про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів-економістів з економіко-математичних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-192. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються форми і методи впровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань на прикладі вивчення студентами-економістами економіко-математичних дисциплін.
1184124
  Семенков В. Про модус присутності Г. Сковороди в українській та російській культурі / В. Семенков, М. Рабжаєва // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-107
1184125
  Добровольський С.П. Про моє дитинство і братову юність / С.П. Добровольський. – К., 1971. – 133с.
1184126
  Ткаченко М. Про моє курчатко. / М. Ткаченко. – Харків, 1926. – 9с.
1184127
  Костарчук В.М. Про можливе і неможливе в геометрії циркуля і лінійки / В.М. Костарчук, Б.І. Хацет. – К., 1962. – 126с.
1184128
  Штогрин Л.В. Про можливий зв"язок між періодичністю опадів, активізацією зсувів та фазами місяця / Л.В. Штогрин, Д.В. Касіянчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 93-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1682-3591
1184129
  Наришкін Р.О. Про можливий механізм стабілізації нестійких гідродинамічних вихорів у збуджених газах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-443. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено рівняння балансу для збудженого газа, в якому мажуть утворюватися квазімолекут при зіткненнях збудженого та незбудженого атомів. Знайдено стаціонарні значення концентрацій атомів газу та тазімалекул. Показано, що такі квазімолекули можуть ...
1184130
  Корсак К.В. Про можливий розвиток стосунків між екологією та економікою у XXI столітті / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 87-94


  Вказано, що у поширеній літературі з екології наведено безнадійно застарілі дані про стан і перспективи соціального та економічного розвитку людства. Старі глобальні форсайтні проекти - помилкові. Доведено, що позитивний сценарій коеволюціїлюдини і ...
1184131
  Іваницька О.С. Про можливі вихідні положення другого наближення "закону взаємозв"язку простору, часу та руху матерії" / О.С. Іваницька, 1955. – 39-54с.
1184132
   Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, С.М. Цимбалюк, О.М. Осташ // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 9-13 : фото. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
1184133
   Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / Н.В. Баленко, С.М. Цимбалюк, І.О. Черниченко, О.М. Осташ // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-7477
1184134
  Антоненко В.С. Про можливі наслідки туристичної галузі кліматичних змін / В.С. Антоненко, С.Г. Бойченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 9-16. – Бібліогр.: 12 назв.
1184135
  Манцевич Ю. Про можливі шляхи зниження цін на ринку житла : Соціологічні проблеми у практиці управління // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 0131-775Х
1184136
  Манцевич Ю. Про можливі шляхи зниження цін на ринку житла // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-83. – Бібліогр.: с. 76, 78. – ISSN 0131-775Х


  Аналізуються фактори, які впливають на формування цін на ринку житла в Україні, з урахуванням явних та прихованих витрат забудовника. Розглядаються можливості зниження зазначених цін.
1184137
  Голобородько Н.С. Про можливість аналізу статистичними методами інтегральних змін вольт-амперних характеристик гетероструктури SnO2-p-Si для різного складу оточуючого газового середовища / Н.С. Голобородько, В.В. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 296-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для аналізу зміни вольт-амперних характеристик (ВАХ), а саме зміни величини струму, в залежності від стану навколишнього середовища запропоновано використовувати метод згортки та метод кореляційного відгуку. Експериментально встановлено коефіцієнти ...
1184138
   Про можливість багатохвильової ідентифікації дефектів у палях / О.М. Трофимчук, Ю.І. Калюх, В.А. Дунін, Я.О. Берчун // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 98-108. – ISSN 1019-5262
1184139
  Левитський С.М. Про можливість вивчення тонкої структури іонізованих метеорних слідів радіолокаційними методами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 84-87. – (Астрономія ; вип. 35)


  На відміну від традиційних радіолокаційних методів спостереження метеоритів, у яких форма окремого відбитого радіоімпульса неістотна, нами пропонується метод, заснований на принципах надширокосмугової радіолокації. За цим методом інформація про тонку ...
1184140
  Поперенко Л.В. Про можливість визначення плазмової частоти аморфних сплавів за допомогою пертворення Крамерса-Кроніга / Л.В. Поперенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 399-403. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проаналізовано можливість визначення оптичних параметрів аморфних сплавів за допомогою методу, заснованого на Крамерс-Кроніг аналізі. Для цього розглянуто можливу точність визначення величини фази за межами експериментального діапазону. ...
1184141
  Капленко Г.В. Про можливість використання концепції мотивації служіння суспільству у регулюванні трудової поведінки державних службовців в Україні / Г.В. Капленко, Л.В. Галаз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – C. 85-90. – ISSN 2306-6814
1184142
  Іванісік А.І. Про можливість використання лазерного скалера в стоматології / А.І. Іванісік, С.В. Логвиненко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 359-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена ефективність очищення зубної емалі від поверхневих нашарувань під дією лазерних імпульсів. З"ясовано вплив інтенсивного світла на резистентність емалі і дентину. Визначені безпечні режими роботи.
1184143
  Ляшенко Я.Г. Про можливість використання лінійної теорії в"язко-пружності для розрахунку деформацій волокнистого композитного матеріалу за умов кручення / Я.Г. Ляшенко, А.М. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 153-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті визначався характер деформування полімерного композитного матеріалу, армованого волокнами, при напруженнях скручення. Область лінійності визначаюсь, виходячи з існування єдиної кривої податливості для різних рівнів навантажень та ...
1184144
   Про можливість використання особливостей вольт-амперних характеристик структур наноструктурована плівка кремнію - кремній для аналізу складу газового середовища / В.В. Ільченко, В.О. Кандиба, О.І. Кравченко, В.В. Лендєл, А.І. Лученко, В.А. Макара, М.М. Мельниченко, К.В. Свеженцова, В.М. Телега, В.П. Чехун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено експериментальне дослідження газової чутливості структур хімічно модифікований кремній-кремній на основі аналізу особливостей вольт-амперних характеристик та їх других похідних. Ключові слова: вольт-амперна характеристика, друга похідна, ...
1184145
  Пфейфер Ю.В. Про можливість виражати функції, що мають у собі параметри, через деякі або всі параметри та функції, що не мають у собі виділених параметрів, із збільшенням числа функцій на число виділених параметрів / Акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [14] с.
1184146
  Зацепілін Г.Ф. Про можливість відвернення воєн в сучасну епоху / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1956. – 104с.
1184147
  Мрищук Д.В. Про можливість відвернення воєн в сучасну епоху / Д.В. Мрищук. – Київ, 1956. – 39с.
1184148
  Лисенков С.Л. Про можливість відмови при закінченому замаху на злочин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 100-102. – (Серія права ; № 12)


  В работе рассматривается вопрос о возможности добровольного отказа при оконченном покушении. На основе анализа существующих точек зрения делается вывод о его невозможности.
1184149
  Шайкевич І.А. Про можливість відтворення оптичних характеристик еталонних зразків за кутовим розподілом розсіяного випромінювання / І.А. Шайкевич, Л.С. Ісайко, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 502-507. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено оптичні властивості еталонних зразків. За кутовим розподілом яскравості розсіяного випромінювання зроблено спробу відтворити ймовірність виживання фотона А та індикатрису розсіяння елементарного об"єму x([гама]).
1184150
  Волинець В.В. Про можливість забезпечення трудових прав і обов"язків нормами цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанню можливості забезпечення трудових прав і обов"язків шляхом додаткового застосування норм цивільного права до регулювання трудових відносин. The clause is dedicated to the point of ensuring of labor rights and duties by means of ...
1184151
  Захарченко П.П. Про можливість запровадження в Українській конституції імперативної норми щодо права народу на повстання // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 82-84. – ISSN 2413-6433
1184152
   Про можливість застосування когерентно-оптичної обробки зображень до проблем екологічного моніторингу / О.І. Барчук, В.П. Данько, В.Н. Курашов, В.Б. Хименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається можливість застосування методів когерентно-оптичної обробки даних до проблеми аналізу екологічного стану ландшафтів. В якості кількісного критерію ступеня забруднення використовується деградація кореляції аерофотографій рельєфу, ...
1184153
  Сердюк П.П. Про можливість застосування норми про малозначність дії, передбаченої ст. 300 КК України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.173-180
1184154
  Будкіна Л.Г. Про можливість застосування основних схем гідрологічного районування до території УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 106-113 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1184155
  Корецький А.І. Про можливість застосування сучасних підходів до прогнозування розвитку технологій в інтересах безпеки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 66-76. – ISSN 0374-3896


  На основі порівняння вебометричних досліджень загальносвітових тенденцій публікаційної активності за дисциплінарним аспектом (на прикладі Західної Європи, Північної Америки та Китаю) з пріоритетними напрямами, виявленими в результаті виконання ...
1184156
  Козак П. Про можливість застосування тепловізорів для спостереження метеорів та інших атмосферних утворень у далекому інфрачервоному діапазоні / П. Козак, Л. Козак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 33-38. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817
1184157
  Проценко В. Про можливість застосування умов делькредере в агентському договорі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-36.
1184158
  Єфіменко В.М. Про можливість застосування цифрової камери Canon EOS 400D для отримання знімків фотосфери Сонця / В.М. Єфіменко, С.В. Камінський // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 40
1184159
  Бойченко С.Г. Про можливість зміщення поясу субтропічних антициклонів на південні регіони України при подальшому глобальному потеплінні / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук, Н.М. Сердюченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 53-58 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1184160
  Данилов В.В. Про можливість квантового підсилення луни магнітостатичних хвиль в структурі ферит-парамагнетик / В.В. Данилов, О.Ю. Нечипорук, О.О. Серга // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 321-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ефективність квантового підсилення магнітостатичних хвиль (МСХ) в активній ферит-парамагнітній структурі сильно залежить від часу взаємодії МСХ з спіновою системою парамагнітного кристала. Цей час в наших експериментах з відлунням в плівках ...
1184161
  Кузовков Ю. Про можливість об"єктивного визначення відповідності критерію "винахідницький рівень" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 4-6
1184162
  Манцевич Ю. Про можливість обвалу ринку житла в Україні : Соціологічні проблеми в практиці управління // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 0131-775Х
1184163
   Про можливість отримання дипломів і кандидата наук з усіх галузей знань // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 4
1184164
  Казанцев А. Про можливість переходу троянців планет до кентаврів / А. Казанцев, Л. Казанцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-23. – (Астрономія ; вип. 2 (62)). – ISSN 1728-3817


  З каталогу Міжнародного центру малих планет на 2020 р. відібрано Троянці Юпітера та Нептуна. Проведено чисельні розрахунки еволюції орбіт на інтервалах до 1 млн років. Установлено, що виявлені на сьогодні всі Троянці Нептуна та нумеровані Троянці ...
1184165
  Лялецький О.О. Про можливість побудови моделей не типізованої теорії [лямбда] на базі поняття ([тета])-неперервності функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 167-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню щодо можливості побудови, за допомогою методу Койманса, [лямбда]-моделей на базі поняття ([тета])-неперервності функції. The paper is devoted to investigations on what concerns a possibility of construction, with the help ...
1184166
  Борейко В.І. Про можливість повернення світової економіки до золотовалютного стандарту // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 246-251. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
1184167
  Зельдіч М.В. Про можливість реалізації знакозмінної групи підстановок Аn в якості групи ізометрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доводиться неможливість реалізації знакозмінної групи парних підстановок А[нижній індекс n] для n > 2 в якості групи ізометрій. Nonrealizability of alternating group of even permutations A[lower index n] for n > 2 as isometry group is proved.
1184168
  Єськов Б.Г. Про можливість реконструкції умов формування алювіальних пісків за даними гранулометрії // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 76-80 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1184169
  Анісімов І.О. Про можливість спостереження перехідного випромінювання вістлерів у активних плазмово-пучконих експериментах в іоносфері / І.О. Анісімов, О.І. Кельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 238-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розраховано перехідне випромінювання свистових хвиль (вістлерів) ниткоподібним модульованим електронним пучком, що проходить, через різку межу двох областей з відмінними концентраціями фонової плазми. Оцінки повної потужності показують, що таке ...
1184170
  Прокопець Г.О. Про можливість спостереження ядерного синтезу у молекулах води / Г.О. Прокопець, І.Б. Міхницький, О.А. Безшийко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 478-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена експериментальній перевірці гіпотези про можливість існування спонтанних резонансних переходів з молекулярної конфігурації до ядерної. Проведені виміри для очікуваного переходу Н[нижній індекс 2]О(1[верхній індекс -]) у [верхній ...
1184171
  Хомич Ю.А. Про можливість створення планарного магнітооптичного спектроаналізатора із зчитуванням інформації на л = 0,63мкм[подано формулу] / Ю.А. Хомич, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 413-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На базі експериментальної реалізації розглядається можливість створення магнітооптичного спектроаналізатора планарної конфігурації для аналізу магнітних сигналограм, які копіюються на вісмутвмістні епітаксіальні плівки ферит - гранатів. Аналізу ...
1184172
  Ляшенко О.В. Про можливість точного визначення товщини пластин Si та Ge по груповій швидкості моди хвиль Лемба So // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 488-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Показано в результаті розрахунку групової швидкості моди хвиль Лемба S[нижній індекс 0], що при певному співвідношенні між напрямком поширення хвилі та кристалографічною орієнтацією пластини, можливо контролювати товщину нарощуваного епітаксійного шару ...
1184173
  Тулупенко В.М. Про можливість утворення міжпідзонної інверсії горячих дірок у одновісно деформованому германії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 353-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Проводиться аналіз результатів досліджень примусового випромінення горячих дірок при поздовжніх напрямах електричного поля і одновісного тиску. Генерація випромінення виникає як наслідок внутрішньоцентрової інверсії у розподілі дірок. Зроблено висновок ...
1184174
  Калюх Ю.І. Про можливість утворення петель у двовимірних системах, які буксируються // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі тримодової моделі поздовжньо-крутильно-поперечних коливань досліджені нестаціонарні режими руху системи, що буксирується у площині. Розглянуті випадки збудження крутильних хвиль у системі при русі судна-буксирувальника з прискореннями, ...
1184175
  Пфейфер Ю.В. Про можливість, за допомогою лінійного комбінування рівнянь системи Jacobi, що містить у собі параметри, будувати системи Jacobi, що не містять у собі такого числа параметрів, на яке зменшилось число рівнянь = Sur la posiibilite de construire par combinaison lineaire des equations d"une systeme Jacobien contenant les parametres, des systemes Jacobiens, qui ne contiennent pas tel nombre de parametres? aquel est diminue le nombre des equations / Акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [28] с.
1184176
  Попович М. Про можливості аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 5-21. – ISSN 0235-7941
1184177
   Про можливості застосування надчутливого датчика механічних коливань в медико-біологічних дослідженнях і медицині / С.В. Лисоченко, В.В. Ільченко, О.Л. Кульський, В.В. Крихта // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 139-143. – ISBN 978-966-999-173-7
1184178
  Юшковська О.Г. Про можливості застосування стратегії фізичної та реабілітаційної медицини у спортивній медицині // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-7894
1184179
  Ващенко В.М. Про можливості контактного проникнення в понадглибинні надра Землі / В.М. Ващенко, Т.В. Писаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 328-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  У статті викладено теоретичні основи термічного методу проникнення в понадглибинні надра Землі і обґрунтована можливість створення автономного понадглибинного термозонду, призначеного для розвідувальних та науково-дослідних робіт, спрямованих на ...
1184180
  Кампо Г.М. Про можливості кредитування малого бізнесу в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 142-148. – (Економіа ; Вип. 19)
1184181
   Про можливості отримання узагальнених кривих забезпеченості весняних максимумів / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, М.М. Паламарчук, В.М. Самойленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 54-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 21)
1184182
  Кальмук І.П. Про можливості та перспективи філософсько-культурологічного аналізу творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалі українознавчих праць В. П. Петрова) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 207-209
1184183
  Парновський С.Л. Про можливості узагальнення метрики Зіпоя-Вурхіза в присутності негравітаційних полів / С.Л. Парновський, О.З. Гайдамака, Ю.М. Кудря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-7. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто узагальнення метрики Зіпоя-Вурхіза з голою сингулярністю, що є також джерелом негравітаційного поля з діагональним тензором енергії-імпульсу. Знайдено умови, при виконанні яких можливе таке узагальнення, отримано відповідні розв"язки. ...
1184184
  Жирнов Б.М. Про можливості формальної побудови асимптотичних двопараметричних наближень для одного класу задач Ван-дер-Поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються шляхи формального відшукання першого покращеного наближення до рівня, що описують квазігарномічні рухи механічної системи Ван-дер-Поля у різних коливних режимах.
1184185
  Усенко П.М. Про моїх сучасників. / П.М. Усенко. – К, 1977. – 288с.
1184186
  Данилова В.М. Про молекулярні механізми регуляції скорочення гладеньких м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1184187
  Данилова В.М. Про молекулярні механізми регуляції скорочення гладеньких м"язів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Проаналізовано останні досягнення в області біохімії та молекулярної фізіології регуляції скорочувальних процесів у гладеньких м"язах. Скорочення гладеньких м"язів потребує фосфорилювання міозину. Цей процес пов"язаний з внутрішньоклітинним викидом ...
1184188
  Десятерик Д. Про молодих і розгублених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 205). – С. 7


  У пркат вийшла драма Марини Степанської "Стрімголов".
1184189
  Шулікін Д. Про молодшого спеціаліста і діяльність нацагенства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Інформація про результати розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на якому були розглянуті питання щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", виконання Закону України "Про вищу освіту" в частині ...
1184190
  Шулікін Д. Про молодшого спеціаліста і програми для старших класів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії МОН України розглянули проект Концепції реалізації державної політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Які рішення було ухвалено?
1184191
  Фрунзе М.В. Про молодь / М.В. Фрунзе. – Киев, 1937. – 107с.
1184192
  Орджонікідзе Г.К. Про молодь / Г.К. Орджонікідзе. – Київ, 1937. – 96с.
1184193
  Ленін В.І. Про молодь / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 287с.
1184194
  Кіров С.М. Про молодь / С.М. Кіров. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 243 с.
1184195
  Ворошилов К.Є. Про молодь / К.Є. Ворошилов. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 146 с.
1184196
  Кіров С.М. Про молодь / С.М. Кіров. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 190 с.
1184197
  Крупська Н.К. Про молодь / Н.К. Крупська. – К, 1940. – 232с.
1184198
  Горький М. Про молодь / М. Горький. – Київ, 1951. – 228с.
1184199
  Ленін В.І. Про молодь / В.І. Ленін. – Львів, 1955. – 282с.
1184200
  Горький М. Про молодь і дітей / М. Горький. – Москва, 1941. – 144с.
1184201
  Горький М. Про молодь і дітей / М. Горький. – Київ, 1949. – 152с.
1184202
  Шульга М. Про молодь Наддніпрянщини : (критика брошюри "Молодь Великої України і наші завдання") / Шульга Михайло. – Париж ; Ліон : [б. в.], 1947. – 52 с. – Без тит. арк.
1184203
  Куйбишев В.В. Про молодь. / В.В. Куйбишев. – К, 1938. – 126с.
1184204
  Полоцький С.В. Про моменти збіжних випадкових рядів та границь мартингалів, пов"язаних з гіллястим випадковим блуканням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено результати для двох різних ймовірносних моделей. Знайдено критерій скінченності моментів випадкових рядів при певних умовах, необхідних для збіжності ряду. Також з першого результату одержано умови скінченності моментів граничної ...
1184205
  Полоцький С.В. Про моменти мартингалів, пов"язаних з гіллястим випадковим блуканням // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 152-153
1184206
  Негадайлов П.А. Про моменти нерегулярного мартингалу, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням / П.А. Негадайлов, С.В. Полоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 161-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено асимпотичну поведінку функціоналу від нерегулярного мартингалу, пов’язаного з гіллястим випадковим блуканням Asymptotic behavior of functional from nonregular martingale is found
1184207
  Негадайлов П.А. Про моменти поглинання у випадковому блуканні з бар"єром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Випадковим блуканням з бар"єром n є N назвемо послідовність R (n) 0:= 0 [формула] та [подано формулу] незалежні копії випадкової величини Е [формула], що набуває натуральних значень. В роботі досліджується асимптотична поведінка ...
1184208
  Малікова В.В. Про моніторинг фонду оплати праці як джерела наповнення пенсійного фонду // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 49-52. – ISSN 2226-8820
1184209
  Пристанський Л.Г. Про моральне обличчя і культуру поведінки радянської молодої людини. / Л.Г. Пристанський, С.Г. Бродоцький. – Львів, 1969. – 84с.
1184210
  Кондратенко Г.М. Про моральну чистоту / Кондратенко Г.М. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 32 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
1184211
  Прощаков В.О. Про моральну чистоту радянскої людини / В.О. Прощаков. – К., 1974. – 18с.
1184212
  Пунченок А.Е. Про морскую пехоту / А.Е. Пунченок. – Л, 1948. – 204с.
1184213
  Скалянчук О.С. Про морфологічні засоби реалізації принципу ввічливості в англійській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-75. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Аналізуються деякі випадки вживання граматичних форм і часу англійського дієслова як засобів реалізації принципу ввічливості.
1184214
  Могильницька Г. Про московських казкарів та їхні улюблені казочки. Московська арифметика. // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 0868-9644
1184215
  Заїка М.М. Про мою любов / М.М. Заїка. – Харків : Харк. кн. вид., 1959. – 156 с.
1184216
  Ваховська Н.Л. Про мрії, голоси й оксиморони однієї жіночої історії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 96-99. – ISBN 966-8188-10-1
1184217
   Про мужніх і сильних. – К., 1957. – 456с.
1184218
   Про музеї вишів, митний тариф і медіа / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Комітет розглянув додаткові зміни про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". № 0898 (друге читання).
1184219
  Савченко А. Про музеї країни - з позиції культурного споживача // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16 січня (№ 6). – С. 10-11


  Цей простір тримається на ентузіастах і де-факто позбавлений будь-якої підтримки з боку держави.
1184220
  Вознюк В. Про музей Ольги Кобилянської напередодні її 150-річчя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 12
1184221
  Бондарець О.В. Про музеологічну освіту та деякі особливості викладання музеологічних дисциплін // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історія і теорія культури. – С. 69-75. – (Історія і теорія культури ; т. 1). – ISSN 2617-8907
1184222
  Красюк Олександр Про музику - Pro musica = саме в національній поп-культурі, як у мутаціях лабораторної мушки дрозофіли, найкраще проявляються глибинні тенденції суспільства в цілому // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 103-109
1184223
  Машенко М.М. Про музику і живопис на уроках українсьткої літератури. / М.М. Машенко. – К., 1966. – 166с.
1184224
  Булибенко Г.В. Про музичний інструмент орган і органістів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 34-37, 41. – ISSN 2518-7104
1184225
  Горохова О. Про наближене відновлення слабких розв"язків інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за дискретною інформацією, заданою у вигляді коефіцієнтів Фабера - Шаудера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано Мп-слабкий розв"язок інтегрального рівняння Фредгольма першого роду та одержано оцінку похибки наближеного відновлення в просторах [формула] за наявності апріорної інформації про гладкість правої частини та ядра інтегрального рівняння з ...
1184226
  Провотар О.І. Про наближене обчислення міри ймовірності нечіткої події / О.І. Провотар, О.О. Провотар // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 3-11. – ISSN 1019-5262
1184227
  Черній Д.І. Про наближене подання граничної умови для гідромеханічних задач з рухомими границями // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 307-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається питання визначення похибки подання граничних умов з урахуванням нерівномірності розбиття границі при використанні чисельних методів типу дискретних особливостей для розв"язання гідродинамічних задач.
1184228
  Івохін Є.В. Про наближений розв"язок чіткої та нечіткої задачі лінійного програмування з системою обмежень великої розмірності / Є.В. Івохін, В.О. Навродський, М.Ф. Махно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У статті розглянуто підхід для розв"язання задач лінійного програмування за умов наявності системи обмежень великої розмірності. Запропоновано спосіб оцінювання близькості обмежень, заданих у вигляді нерівностей. Сформульовано алгоритм перетворення ...
1184229
  Горбунов Б.М. Про наближений спосіб досліджувати стійкість стрижнів / Б.М. Горбунов. – К, 1932. – 52 с.
1184230
  Жеребко Т. Про наближення конформного відображення многочленами в областях з кусково-гладкою межею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано поточкову та рівномірну оцінки наближення конформного відображення многочленами в областях з кутами у випадку довільної кількості кутів. Pointwise and uniform estimates of conformal mapping polynomial approximation in domains with corners are ...
1184231
  Чайковський А.В. Про наближення обмежених розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведені достатні умови для наближення обмежених на осі розв"язків диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі розв"язками відповідних різницевих рівнянь. Отримана оцінка точності наближення. Sufficient conditions are proved for ...
1184232
  Чайковський А.В. Про наближення обмежених розв"язків лінійних диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу в банаховому просторі розв"язками різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Знайдено достатні умови існування і єдиності обмежених розв"язків лінійних різницевих рівнянь, що відповідають диференціальному рівнянню першого порядку зі зсувом аргументу в банаховому просторі. Наведено умови, за яких розв"язки різницевих рівнянь як ...
1184233
  Городній М.Ф. Про наближення обмеженого розв"язку одного різнецевого рівняння розв"язками відповідних крайових різнецевих задач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 113-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено питання про апроксимацію обмеженого розв"язку одного лінійного різницевого рівняння розв"язками відповідних крайових різницевих задач у банаховому просторі.
1184234
  Михайлов В.М. Про наближення плоскопаралельного поля в розрахунках плоскомеридіанних полів поблизу плоскої граничної поверхні / В.М. Михайлов, М.П. Петренко // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 5-10. – ISSN 1727-9895
1184235
  Крилов М.М. Про наближення розв"язування лінійних інтегральних рівнянь / М.М. Крилов. – К., 1926. – 208с.
1184236
  Богдан В. Про наболіле : збірка / Василь Богдан. – Полтава : [б. в.], 2016. – 194, [2] с. : іл.


  В пр. №1709669 напис: Видатному науковцю і творцю української справи - пану Володимиру від автора-початківця з повагою та щирою вдячністю за підтримку. Підпис. 10.XI.2016 р.
1184237
   Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/09 навчальний рік : лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 1/9-83 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 62-64. – ISSN 0130-8890
1184238
   Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2017 р. № 1/9-325 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 89-95
1184239
  Шулікін Д. Про навчальні плани, підтримку молодих учених і підручники // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  Типові навчальні плани для старшої школи, проблеми, які нині постають перед молодими науковцями, і надання грифів підручникам - ці, й не лише, питання були розглянуті на черговому засіданні колегії Міністерства освіти і науки.
1184240
   Про навчальні та індивідуальні плани // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки уклало методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів та індивідуальних планів здобувачів фахової передвищої освіти. Про це йдеться у листі Інституту модернізації змісту освіти № 22.1/10-1358 від 2 липня 2020 року.
1184241
   Про навчально-методичну, наукову і виховну роботу фізичного факультету. – Київ, 2006. – 55с.
1184242
   Про навчання неписьменних і малописьменних : Збірка керівних та інструктивних матеріалів. – Київ : Радянська школа, 1937. – 31 с.
1184243
  Шлапак І.П. Про навчання та підготовку анестезіологів і лікарів інтенсивної терапії, які надають допомогу при травмі й вогнепальних пораненнях (передмова до матеріалів, підготовлених за участю співробітників кафедри анестезіології НМАПО імені П.Л. Шупика) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 44-45. – ISSN 2224-0586
1184244
  Попович О.С. Про нагальну потребу активних дій,спрямованих на капіталізацію соціально-психологічних складових науково-технологічного потенціал
1184245
  Попович О.С. Про нагальну потребу активних дій,спрямованих на капіталізацію соціально-психологічних складових науково-технологічного потенціал // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 5-12. – ISSN 1815-2066


  Аналізуються проблеми падіння соціального капіталу вітчизняної науки, акцентується увага на тому, що рівень підтримки науки з боку держави і промисловості не тільки економічною ситуацією, а й значною мірою її авторитетом в суспільстві, довірою до неї з ...
1184246
   Про нагородження В. Смолія орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 30 грудня 2014 року №968/2014 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 9
1184247
   Про нагородження І. Побірченка орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 12 листопада 2003 р. № 1300/2003 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С. 53. – ISSN 0132-1331


  За визначний особистий внесок у захист економічних інтересів України, зміцнення законності в господарських правовідносинах, багаторічну плідну діяльність.
1184248
   Про нагородження Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка орденом Жовтневої Революції : указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 квітня 1984 р. // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 2. – ISSN 0130-1632
1184249
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про нагородження О. Онищенка орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 14 берез. 2008 р. № 216/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1184250
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про нагородження О. Онищенка орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 14 берез. 2008 р. № 216/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16
1184251
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про нагородження О. Онищенка орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 14 берез. 2008 р. № 216/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1184252
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про нагородження О. Онищенка орденом князя Ярослава Мудрого : указ Президента України від 14 берез. 2008 р. № 216/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16
1184253
   Про нагородження переможців Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді "Україна вишивана" за 2007 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 316 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 93-94. – ISSN 0130-8890
1184254
   Про нагородження почесною відзнакою Президента України : Указ Президента України 12 грудня 1995 р. // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  Указ ПУ про нагородження Почесною відзнакою Президента України ректора Київського університету імені Тараса Шевченка, доктора хімічних наук, акад. НАН України Скопенка Віктора Васильовича.
1184255
   Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України : постанова КМУ від 28 вересня 2000 р. № 1477 // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 3 жовтня (№180). – С. 10


  За значний особистий внесок у розвиток освіти, багаторічну сумлінну працю, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам"ятного знака. Серед нагороджених завідувач ...
1184256
   Про нагородження працівників Інституту історії України Національної академії наук України : указ Президента України від 08 листопада 2016 р. № 492/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 31 (364), 17 листопада 2016. – С. 24
1184257
   Про нагородження співробітників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького : Уках Президента України від 13 грудня 2017 р. № 415/2017 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 1 (398), 3 січня 2018 року. – С. 3
1184258
   Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної : указ Президента України від 04.06.2014 № 497 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 46, 17 червня 2014 року. – С. 7
1184259
   Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" підручникам для осіб з особливими освітніми потребами : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2022 р. № 1020 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 58-59
1184260
   Про надання Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України статусу національної : указ Президента України від 14 грудня 2012 р. № 700 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 100, 8 січня 2013 року. – С. 33
1184261
   Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 24 грудня (№ 244). – С. 10
1184262
   Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 1, 3 січня 2017 року. – С. 11-17
1184263
   Про надання Державному університету "Одеська політехніка" статусу національного : Указ Президента України від 23 листопада 2021 року № 593/2021 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 листопада (№ 227). – С. 4
1184264
   Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних : указ Президента України від 11.09.2000 № 1059 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 - 13 вересня (№ 39). – С. 1
1184265
   Про надання додаткових відпусток під час війни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1184266
   Про надання дозволу з питань оренди державного майна : лист Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2021р. № 1/9-452 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 14-17
1184267
  Гринців М.В. Про надання допомоги сім’ям внутрішньопереміщених осіб в Україні // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 124-128
1184268
  Берладин О.Б. Про надання захисником безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі України і Великобританії // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 180-186
1184269
   Про надання інформації = керівникам закладів вищої освіти (наукових установ) : наказ Міністерства освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2021. – Квітень (№ 4)
1184270
   Про надання інформації : лист Міністерства освіти і науки України від 15 березня № 1/3463-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 39-42
1184271
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної : указ Президента України від 10 квіт. 2008 р. № 314/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21
1184272
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної : указ Президента України від 10 квіт. 2008 р. № 314/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1184273
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної : указ Президента України від 10 квіт. 2008 р. № 314/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21
1184274
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної : указ Президента України від 10 квіт. 2008 р. № 314/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2 с. обкл.
1184275
   Про надання Одеському державному економічному університету статусу національного : указ Президента України від 11 листопада 2011 р. № 1041 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 89. – С. 31
1184276
  Дровніна О. Про надання педагогічним і науково-педагогічним працівникам щорічних відпусток та їхню тривалість // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 13). – С. 20-21
1184277
   Про надання підтримки Президента України художньому виданню "Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен" : розпорядження Президента України від 8 груд. 2008 р. № 333/2008-рп // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 4
1184278
  Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката - захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.100-105. – ISSN 0132-1331
1184279
   Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня гімназії №2 м. Біла Церква Київської області : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2007 № 870 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-26. – ISSN 0130-8890
1184280
   Про надання Харківському університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба статусу національного : указ Президента України від 24 червня 2016 р. № 270/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 19 (352), 6 липня 2016. – С. 47
1184281
   Про надання Харківському університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба статусу національного : указ Президента України від 24 червня 2016 р. № 270/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 51, 8 липня 2016 року. – С. 17
1184282
   Про надання Чернігівському державному технологічному університету статусу національного : указ Президента України від 04.10.2013 № 544 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 78, 18 жовтня 2013 року. – С. 37
1184283
   Про надання Чорноморському державному університету імені Петра Могили статусу національного : указ Президента України від 14 червня 2016 р. № 252/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 49, 1 липня 2016 року. – С. 20
1184284
   Про надання Чорноморському державному університету імені Петра Могили статусу національного : указ Президента України від 14 червня 2016 р. № 252/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 17 (350), 22 червня 2016. – С. 88
1184285
   Про надання Чорноморському державному університету імені Петра Могили статусу національного : указ Президента України від 14 червня 2016 № 252 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 18 червня (№ 115). – С. 4
1184286
  Дронговська О. Про надбавку за науковий ступінь // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 12). – С. 7
1184287
  Коцурак О. Про надбавку за престижність праці та преміювання // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 31. – С. 12


  На запитання відповідає головний спеціаліст Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України Олена Коцурак.
1184288
   Про надвишку на непайовиків за обслуговування : О надбавке на непайщиков за обслуживание. (Тезисы для докладчиков). – Х., 1928. – 13с.
1184289
  Грищенко К. Про надзавдання дипломатії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 6-7
1184290
  Романчук К.Г. Про надійність структурно-надмірної системи з автоматичним перемиканням на резерв / К.Г. Романчук, Д.В. Стефанишин // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 103-105
1184291
  Вільчинський С.Й. Про надплинність нерелятивістського слабонеідеального бозе-газу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 448-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використавши метод М.М. Боголюбова розглянуто питання про можливість явища надплинності релятивістського слабоідеального бозе-газу та отримано енергетичний спектр для нього.
1184292
   Про надсилання учасниками сертифікації результатів самооцінювання : наказ Державної служби якості освіти України від 31 березня 2021 р. № 01-11/29 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 21
1184293
  Яцюк В. Про назви і зміст деяких творів Шевченкової графіки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 577-583. – ISBN 966-7679-57-8
1184294
  Кучма Леонід Про найголовніше / Кучма Леонід. – Київ : АТ "Книга", 1999. – 351с. – ISBN 966-7308-71-5
1184295
  Долгінцев В. Про найсуттєвіше // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-39
1184296
  Тимошик М. Про найцінніший скарб нації - з позиції новітньої мовознавчої науки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 70-72. – ISSN 0130-5263
1184297
  Тершаковець М. Про наклад "Русалки Дністрової" / написав Михайло Тершаковець, 1912. – [23] с. – Окр. відб.:Записки НТШ / під ред. Михайла Грушевського. – Львів, 1912, т. 108, кн. 2, с. 117-139


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1184298
  Семенець А.В. Про налагодження СДО Moodle для проведення тестового оцінювання з курсу "Вища математика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 112-117. – ISSN 1681-2751
1184299
  Пфейфер Ю.В. Про наложення Jacobi-євих і узагальнено-Jacobi-євих систем лінійних рівнянь на лінійні в Jacobi-анах рівняння і системи рівнянь, що мають інтеграл Max-а Hamburger-а / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6} с.
1184300
  Сухорда А.В. Про намагніченість деяких грунтів України : випуск 24 / А.В. Сухорда, К.М. Тяміна, О.І. Меньшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 104-105 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Сумарну намагніченість аномалієутворюючих об"єктів формують дві складові: індуктивна (Іі) та природна залишкова (NRM,In). Грунтовий покрив, як перший від поверхні геофізичний об"єкт, може внести свій внесок у формування тонкої структури аномального ...
1184301
  Супрун О.М. Про напівгрупу некомпактних підгруп відносно операції перерізу // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 230-231. – ISBN 978-617-7021-57-4
1184302
  Касянюк М.В. Про напівдосконалі напівдистрибутивні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі будуються артинові кільця і досліджуються їх властивості. In this paper the Artinian rings are building and its properties are investigated.
1184303
  Бевз М.В. Про напівзабутий філософський метод: до проблеми методу пізнання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розробляється новий погляд на традиційні методологічні проблеми теоретико-пізнавальних досліджень.
1184304
  Швиров В.В. Про напівланцюгові справа нетерові зліва напівпервинні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядаються напівлацнюгові справа (зліва) нетерові зліва (справа) напівпервинні кільця. Доведено, що такі кільця є скінченним прямим добутком напівланцюгових нетерових спадкових первинних кілець. We consider right (left) serial left (right) ...
1184305
  Ревицька У.С. Про напівспадкові кільця модульно обмеженого типу та пов"язані з ними матричні задачі : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.06 / Ревицька У.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1184306
  Могильова В.В. Про напівспадкові напівдистрибутивні кільця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 115-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Одержано опис первинних сагайдаків напівдосконалих напівспадкових напівдистрибутивних кілець, на підставі якого вивчено будову таких кілець.
1184307
   Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 7, 12 лютого 2016. – С. 6. – ISSN 0320-7978
1184308
   Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про освіту : постанова Верховної Ради України від 18.02.2016 р. № 1016-VIII // Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 10, 4 березня 2016. – С. 55. – ISSN 0320-7978
1184309
  Ромушкевич В.І. Про напроямок та швидкість суховійних вітрів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.:7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
1184310
   Про напружений стан вірусу PCV2 / З.Ю. Журавльова, Д.О. Нерух, В.В. Реут, Д.Г. Козачков, Н.Д. Вайсфельд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Вірус капсід PCV2 досліджується за допомогою побудови ідеалізованої моделі вірусу. Вона описується тривимірною динамічною задачею теорії пружності, що сформульована у сферичній системі координат для випадку стаціонарних коливань. Крайова задача ...
1184311
   Про напрям підготовки і перелік спеціальностей фахівців у галузі знань "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра в Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.07.2015 р. № 793 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 62, 14 серпня 2015 року. – С. 271-272
1184312
  Шалагінов Б. Про напрями вдосконалення навчальної програми "Зарубіжна література" відповідно до поточного історичного моменту // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2019. – № 5 (455), травень. – С. 2-6
1184313
  Буркинський Б. Про напрями розвитку торгового флоту України / Б. Буркинський, О. Котлубай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
1184314
  Вовк Д.О. Про напрямки впливу релігії на процес формування права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 10-15. – ISSN 0201-7245
1184315
  Віленкін В.Л. Про напрямок розвитку деяких геоморфологічних процесів на Лівобережжі УРСР / В.Л. Віленкін, П.В. Ковальов, І.М. Ремізов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 11-20 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
1184316
  Хомченков Д.М. Про нарахування пені та процентів за користування чужими грошовими коштами // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 27-29
1184317
  Степанчук О.М. Про народження та смерть комунізму у XX столітті (за працею З. Бжезинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1184318
  Королів В. Про народне самоврядування (Земство) / Написав В. Королів. – вид.2-ге. – Київ : [Вид. Т-ва "Пpосвіта"] ; Друк. "Час", 1917. – 32 с. – На тит. аpк. та обкл. пpиміт.: (Тисяча п"ятидесята). – (Серія політично-економічна ; №1)
1184319
  Ленін В.І. Про народництво / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 167с.
1184320
  Маслов В.І. Про народність і фольклор у декабристів // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 105-108
1184321
  Мороз А. Про народність у літературі. Літературно-критичні нотатки. / А. Мороз. – К., 1958. – 236с.
1184322
   Про народно-господарський план на 1931 рік. – К., 1930. – 15с.
1184323
   Про народногосподарський план на 1932 рік. – Х., 1932. – 24с.
1184324
  Лисенко М.В. Про народну пісню і про народність в музиці / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 8с.
1184325
  Молотов В. Про народньо-господарський план на 1932 рік : Доповіді на 2 сесії ЦВК СРСР / В. Молотов, В. Куйбишев. – Харків : Господарство України, 1932. – 84 с.
1184326
  Бойко Б.І. Про нарощування функціональних можливостей автоматизованих інформаційних систем / Б.І. Бойко, В.Ф. Кузенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналізуються підходи до нарощування функціональних можливостей автоматизованих, інформаційних систем. Наводяться приклади використання спеціалізованих інструментальних засобів в системі ЕКОС.
1184327
  Лупан А.П. Про нас : стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 215 с.
1184328
  Тимченко В.П. Про нас : поетична збірка / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2013. – 125, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-046-3
1184329
  Шилов А.Е. Про нас с Гринькой. / А.Е. Шилов. – Челябинск, 1988. – 174с.
1184330
  Чирков Б.П. Про нас, про актеров / Б.П. Чирков. – М., 1957. – 120с.
1184331
  Чирков Б.П. Про нас, про актеров / Б.П. Чирков. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 192с.
1184332
  Безулик О.М. Про наслідки входження запозичень у мову сучасних чеських документів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 21-25
1184333
  Мельник М.О. Про наслідки дослідів четвертинних підморенових пісків з району Канівських дислокацій / М.О. Мельник. – 13с.
1184334
  Корсак К. Про настання антиколаптичної стадії оцінювання якості науково-освітньої діяльності у сфері вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 7-23. – ISSN 1682-2366


  Таблиця 1. Рівень присутності кращих університетів різних країн світу у рейтингу The World University Rankings "Топ-200"; Таблиця 2. Топ-100 кращих у виконанні Цілей сталого розвитку університетів світу.
1184335
  Звягольська І.М. Про наступність змін освітянського середовища кафедри мікробіології, вірусології та імунології в умовах компетентнісного підходу підготовки медичних фахівців // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 250-254. – ISSN 2077-4214


  У статті висвітлені окремі питання щодо вибудови освітянського середовища вишого медичного загалом і кафедри мікробіології і вірусології зокрема в умовах компетентнісного підходу підготовки майбутніх фахівців. Окреслені головні напрями формування ...
1184336
   Про Натана Рибака. – К., 1983. – 287с.
1184337
  Маронкова Б. Про НАТО і політику "подвійного підходу" / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 232). – С. 8-9


  "Барбара Маронкова: "Всі союзники твердо підтримують територіальну цілісність та суверенітет України".
1184338
  Климпуш-Цинцадзе Про НАТО, Дипакадемію та імідж України / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 4-5
1184339
  Шахова К.О. Про натуралізм як літературне явище // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-87. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Аналізується ставлення нашої літературної науки до такого явища як натуралізм. Відзначається недостатність оцінки його впливу на подальший розвиток літературного процесу.
1184340
  Гармсен М. Про наукове ивчення педагогічної професії / М. Гармсен. – Харків, 1925. – 48с.
1184341
  Генералова Л. Про наукове і навчально-дидактичне забезпечення підготовки фахівців з екології кафедрою загальної та регіональної геології Геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Л. Генералова, Ю. Маковський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 90-95. – (Серія геологічна ; вип. 32). – ISSN 2078-6425


  "Головну роль у первинних заходах на шляху створення УГК відіграли професори Київського університету св. Володимира Володимир Лучицький і Борис Лічков".
1184342
  Куценко В.І. Про наукове управління творчим процесом / В.І. Куценко. – Київ, 1971. – 173с.
1184343
  Борщевський П.П. Про науковий вклад академіка В.І. Вернадського у вивчення та розвиток продуктивних сил / П.П. Борщевський, А.О. Коваленко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 166-173. – ISSN 0320-4421
1184344
  Гончарук Г.І. Про науковий збірник "Інтелігенція і влада" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 253-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1184345
  Парасюк І.О. Про наукові дослідження вчених механіко-математичного факультету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 1-7
1184346
  Хорєв І.О. Про наукові засади професійної мобільності викладача вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 111-115. – ISBN 966-8847-12-1
1184347
  Шулікін Д. Про наукові кадри, базове фінансування і конкурс проектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Пропозиції щодо атестації наукових кадрів, цьогорічого конкурсного відбору проектів досліджень та розборок, а також методики державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності обговорили на ...
1184348
   Про наукові об"єкти, що становлять національне надбання : постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 р. № 1243 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 47-49
1184349
   Про наукові об"єкти, що становлять національне надбання : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1243 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 листопада (№ 239). – С. 9
1184350
  Коновалов О.А. Про наукові основи безпечної життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 47-48
1184351
  Коновалов О.А. Про наукові основи безпечної життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 49-50
1184352
  Різун В. Про наукові погляди професора Р.Г. Іванченка на природу редагування // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 192-197. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1184353
   Про наукові праці Кафедри математичної фізики. – Київ, 1933. – 136 с.
1184354
   Про наукові ступені і ДПА в умовах пандемії / за інформацією Верховної Ради // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада України у другому читанні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів" (№ 4667-1). Відповідне рішення парламент погодив 30 березня 299 голосами "за".
1184355
   Про наукові та етичні принципи // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 81-82


  До питання якості наукових робіт.
1184356
  Шелудько Е. Про наукові читання "Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики" : Наукове життя / Е. Шелудько, О. Загній // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.94-95. – ISSN 0131-775Х
1184357
  Сусло Д.С. Про науково-дослідну роботу в системі органів юстиції Української РСР до Великої Вітчизняної війни // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1184358
  Граб М. Про науково-організаційну діяльність академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті / М. Граб, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано архівні документи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1939, 1944 - 1951 рр., в яких згадується про діяльність академіка М.М. Боголюбова, уточнено деякі дати науково-організаційної діяльності академіка М.М. ...
1184359
  Рибалка В. Про науково-популярний щорічник "Психопедагогіка і життя" // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 6-7. – ISBN 978-617-8016-45-6
1184360
  Стащенко А. Про науково-теоретичні проблеми якості закону як основи його ефективності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 23-27
1184361
  Чухно А.А. Про науково-технічну революцію // Під прапор. ленінізму, 1974. – №16
1184362
  Бандура О.О. Про наукову абстракцію та її роль у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1184363
  Пересунько Т. Про наукову відповідь "кримнашівцям" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 30


  Інститут української археографії і джерелознавства НАНУ підготував видання з історії анексованого півострова - "Наш Крим".
1184364
  Підопригора О. Про наукову діяльність відділення цивільно- правових наук Академії правових наук України за 1993-2003 роки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.391-398
1184365
  Гетьман В.І. Про наукову діяльність у Рівненському природному заповіднику // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 41-43
1184366
   Про наукову і науково-педагогічну діяльність професора М. Ю. Швайка (до 80-річчя від дня народження) / М.В. Поляков, В.О. Сясев, В.В. Лобода, В.І. Кузьменко, С.О. Чернецький, В.А. Куземко, Ю.Я. Годес // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 5. – С. 3-20. – (Серія : Механіка ; вип. 16, т. 2/1). – ISSN 9125-0912


  Подається стислий аналіз результатів роботи М.Ю. Швайка у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах. Особлива увага приділяється періоду роботи у Дніпропетровському університеті (1969-2011). До огляду увійшли основні публікації ...
1184367
   Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 2, 12 січня 2016 року. – С. 19-86
1184368
   Про наукову конференцію з аналітичної хімії присвячену 100-й річниці з дня народження професора І.В. П"ятницького // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 182-185. – ISSN 1991-0290


  З 10 по 13 жовтня 2010 р на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) проходила наукова конференція з аналітичної хімії присвячена 100 річниці з дня народження професора І.В. ...
1184369
  Чухно Про наукову організацію праці. №9 / Чухно, В.Г. Чепинога // Вісн. АН УРСР


  Рец. на кн.: Сотченко З. Основы науч. организации труда на пром. предприятии
1184370
  Ленін В.І. Про наукову організацію праці / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 170с.
1184371
  Вернадський В.І. Про наукову роботу в Криму у 1917-1921 рр. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6


  Розвідка В. І. Вернадського "Про наукову роботу в Криму..." вперше була надрукована в четвертому номері петроградського журналу "Наука и ее работники" за 1921 рік. Вона є надзвичайно цінним джерелом з історії початків університету в Сімферополі.
1184372
  Зубчик О.А. Про наукову спадщину Готтлоба Фреге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Автор статті, розповідаючи про маловідомі сторінки наукової спадщини німецького математика Готтлоба Фреге, підтримує думку, що саме з іменем Фреге пов"язане виникнення нового етапу розвитку математичної логіки. Йдеться також про вплив ідей математика ...
1184373
  Король В.Є. Про наукову співпрацю інтелігенції союзних республік в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 26-31. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1184374
  Бахуринська О.О. Про наукову та педагогічну діяльність видатних учених-криміналістів у Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-82. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Йдеться про становлення кафедри кримінального права юридичного факультету, наукову та педагогічну діяльність видатних професорів, що працювали на кафедрі. The article is dealing with the development of the criminal law department at the law, the ...
1184375
  Гребінь В.В. Про наукову школу гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 112-116. – ISSN 2306-5680


  Наукова гідрохімічна школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка була визнана гідрохіміками і гідрологами колишнього СРСР у 80-ті роки XX ст. ЇЇ витоки починаються із створення в 1971 р. за ініціативою В.І. Пелешенка проблемної ...
1184376
  Побережський А.В. Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність директора Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України академіка НАН України Павлюка Мирослава Івановича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 137-140. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184377
  Кіт Г.С. Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України академіка НАН України Кушніра Романа Михайловича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 131-136. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184378
   Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність директора Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна HAH України, члена-кореспондента НАН України Максимчука Валентина Юхимовича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 144-146. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184379
   Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність завідувача відділу корозійного розтріскування металів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, члена-кореспондента НАН України Хоми Мирослава степановича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 150-152. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184380
   Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, члена-кореспондента НАН України Мельника Володимира Петровича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 147-149. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184381
   Про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, члена-кореспондента НАН України Яснія Петра Володимировича // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 153-157. – ISBN 978-917-7694-06-8
1184382
  Ванєєва О. Про науку без гендерних стереотипів / розмовляла Оксана Миколюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 18


  Математик Олена Ванєєва - про жінок-учених в Україні.
1184383
  Руденко С.Б. Про науку і псевдонауку в музеєзнавстві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 26-34. – ISSN 2225-7586
1184384
   Про науку й освітню платформу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  2017 року заплановано проведення спільного українсько-ізраїльського Комітету з наково-технологічного співробітництва. Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки Лілії Гриневич із головою Спільної українсько-ізраїльської Комісії з питань ...
1184385
  Циганок О. Про науку писання листів у XVII-XVIII ст. у Києво-Могилянській академії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 234-240


  У статті підтверджено необхідність дослідження науки листування, яка викладалася у Києво-Могилянській академії у XVII-XVIII ст. На думку автора публікації, це-дефініція поняття та етимологія слова "лист", аналіз його структури, визначення достоїнств і ...
1184386
  Іванишин П. Про науку, етику, лайку і ще дещо // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 5. – С. 29-54. – ISSN 0042-9422
1184387
  Перкун В. Про науку, науковців і мислення в категоріях перспективи // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 18-19


  За чинним українським законодавством науковці, які мають вчений ступінь і працюють у науково-дослідних інститутах та університетах на повну ставку, не підлягають мобілізації. Однак це не дає їм права перетинати кордон на період воєнного стану. Мабуть, ...
1184388
  Єрьоменко А. Про нафту, про газ, зачатки ринку та про нас / А. Єрьоменко, С. Куюн, Г. Кобаль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 9


  "У нафтогазовидобуванні та на ринку нафтопродуктів, крім корупційних скандалів і спроб переспрямувати потоки "потрібним" людям і компаніям, про що DT.UA розповідало докладно, відбувалися й структурні зміни. Як і в газовому секторі. Назвати це початком ...
1184389
  Бондевік Про нафту/газ та демократію / Бондевік, Кьєлл-Магне; розмову вела Алла Дубовик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 березня (№ 45). – С. 7


  Розмова з президентом Центру миру і прав людини в Осло (Норвегія): "Ключова ідеологія організації енергетичного сектору Норвегії - ресурси належать громадянам нашої країни".
1184390
  Коваленко Н. Про нахили орбіт дамоклоїдів в ході динамічної еволюці / Н. Коваленко, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-43. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні відомо 93 Дамоклоїди, деякі з цих астероїдів рухаються по ретроградних орбітах. Припускається, що Дамоклоїди є неактивними ядрами кометгаллеївського типу. Було проведено моделювання орбітальної еволюції Дамоклоїдів на 1 млрд років в минуле ...
1184391
  Міхньов Р.М. Про націоналізм і шовінізм як зброю імперіалістичної реакції / Р.М. Міхньов. – Київ, 1957. – 28с.
1184392
  Попов М.М. Про націоналістичні ухили в лавах української паторганнізації і про завдання боротьби з ними. / М.М. Попов. – Харків, 1933. – 32с.
1184393
   Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 25 жовтня (№ 206). – С. 25-28
1184394
   Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 204). – С. 10-13
1184395
  Ленін В.І. Про національне і національно-колоніальне питання / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 580с.
1184396
  Курінна М. Про національне коріння Сергія Лифаря та його родові зв"язки з Україною // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 255-263
1184397
   Про Національний інститут стратегічних досліджень : указ Президента України від 14.01.2015 № 11/2015 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 23-24
1184398
   Про національний нормативний документ "Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Гідрологічні спостереження на постах" / В.О. Манукало, О.О. Косовець, Л.В. Пархісенко, К.В. Білецький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 61-62. – ISSN 2306-5680
1184399
   Про Національний університет "Одеська морська академія" : указ Президента України від 25.08.2015 р. № 500 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 20 (326), 3 вересня 2015. – С. 80


  "... щодо збереження статусу національного за університетом "Одеська морська академія", що утворюється у зв’язку з реорганізацією Одеської національної морської академії".
1184400
   Про Національний фонд досліджень України : постанова Кабінет Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 126). – С. 7
1184401
  Семенюк С. Про національні меншини і народності // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 91-94. – ISSN 0042-9422
1184402
  Жалило Я. Про національні особливості економічного прагматизму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 6


  "В умовах невідворотності та швидкості процесів глобалізації традиційний поділ на ліберально-ринкову і регуляторно-адміністративну моделі економіки вже не є актуальним. У чистому вигляді жоден із двох підходів не спрацьовує. Зростання економіки в ...
1184403
  Погрібний А. Про національні пріоритети і стратегію націєвбивства / Анатолій Погрібний ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2006. – 75 с. – ISBN 966-594-201-8
1184404
   Про національно-патріотичне виховання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41)


  Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 1233-р від 9 жовтня 2020 року.
1184405
   Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2649-VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 132)
1184406
  Ленін В.І. Про національну гордість великоросів / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 8с.
1184407
  Пирожков С.І. Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 50-63. – ISSN 1027-3239
1184408
  Євтух В.Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... / В.Б. Євтух. – Київ : Стилос, 2000. – 236с. – ISBN 966-7321-77-0
1184409
   Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року : Указ Президента України від 12 березня 2021 р. № 94/2021 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 3-14


  "Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби ...
1184410
  Стефанюк І. Про національну облікову політику в Україні : Управління економікою: теорія і практика / І. Стефанюк, Л. Ловінська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 0131-775Х
1184411
  Ленін В.І. Про національну програму РСДРП. / В.І. Ленін. – Київ, 1990. – 41с.
1184412
   Про Національну раду з питань антикорупційної політики : Указ Президента України від 14.10.2014 № 808 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 84, 28 жовтня. – С. 7
1184413
  Ленін В.І. Про національну справу / В.І. Ленін. – Полтава, 1925. – 135с.
1184414
   Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 9 -11
1184415
   Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : указ Президента України 25 червня 2013 року № 344/2013 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 117). – С. 11-13
1184416
   Про Національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року: указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 50, 12 липня 2013 року. – С. 18-36
1184417
  Піскун В. Про націю і національне питання в Україні (до 80-річчя з часу публікації праці М. Шаповала "Визволення і відродження України") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 170-172. – ISBN 966-7060-98-5
1184418
  Зінько В. Про наше і чуже, святе та грішне : (думки місіонара) / о. Василь Зінько, ЧСВВ; Вступне слово о. Михайла Лучківа. – Нове вид. на правах рукопису. – Львів : Покрова, 2004. – 104с.
1184419
   Про наше кохання. – К., 1965. – 157с.
1184420
  Гончар О. Про наше письменство : Літ.-крит. статті, виступи, етюди / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 255с.
1184421
  Зубавин Б.М. Про нашего друга / Б.М. Зубавин. – М, 1960. – 224с.
1184422
  Захарченко В. Про наших дорогих, "яблуневоцвітних" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 143-145. – ISSN 0131-2561
1184423
  Тактаева Л.В. Про наших мальчишек : стихи / Л.В. Тактаева. – Куйбышев, 1988. – 15с.
1184424
   Про нашу любов. – Львів, 1957. – 456с.
1184425
  Павличко Д. Про нашу національну свідомість : Виступ Дмитра Павличка 28.ІХ.2009 в Київському оперному театрі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-4. – ISSN 0208-0710
1184426
  Алексин А.Г. Про нашу семью : повести и рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин. – Москва, 1972. – 326 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Мой брат играет на кларнете: (Из дневника девчонки); А тем временем где-то...; Про нашу семью; Очень страшная история; Поздний ребенок; Рассказы: "Подумаешь, птицы!.."; Я ничего не сказал...: (Из дневника мальчишки); Два почерка; ...
1184427
   Про нащадків Богдана Хмельницького на Полтавщині XVIII ст. / вступна стаття та публікація Ю.А. Мицика й І.Ю. Тарасенко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 207-211. – ISSN 0130-5247
1184428
  Сірук М. Про небезпеки "концепції балансування" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Влада не переконала експертів у перевагах позаблокового статусу України. Згадується думка директора Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії міністерства закордонних справ України Григорія Перепелиці.
1184429
  Тертиченко Т.М. Про небезпеку відмивання злочинних доходів для економіки держави // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 563-565. – ISBN 978-966-458-403-3
1184430
  Молякевич Д.П. Про небесне та земне / Д.П. Молякевич. – Київ : Дніпро, 1976. – 191с.
1184431
   Про невдах... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Висловлювання про великих людей в часи їх дитинства : Бетховена, Моцарта, Менделєєва, Ейнштейна та ін.
1184432
  Чаленко О. Про невизначеність поняття "потенціал" в економічних дослідженнях // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 32-40. – ISSN 0131-775Х
1184433
  Деревянко Б.В. Про невиправдану недооцінку господарсько- правового регулювання відносин у сфері економіки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7605-90-3
1184434
  Головащук Н.С. Про невід"ємні цілі квадратичні форми / Н.С. Головащук, Г.Б. Крюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядаються квадратичні форми, які використовуються у дослідженнях скінченовимірних алгебр та алгебр Лі. Доведено, що кожний клас Z-еквівалентності цілих квадратичних форм містить диз"юнктне об"єднання одиничних схем Динкіна з цілими ...
1184435
   Про невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави : указ Президента України від 8 листопада 2019 р. № 837 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 217). – С. 13-14
1184436
  Брежнєв Л.І. Про невідкладні заходи по дальшому розвитку сільського господарства СРСР / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1965. – 40с.
1184437
   Про невідкладні заходи щодо збереження здоров"я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.08 р. № 1008 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 83-84. – ISSN 0130-8890
1184438
   Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України : Указ Президента України від 31 травня 2018 р. № 156 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2018. – № 15 (412), 19 червня 2018. – С. 3-4
1184439
   Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства : Указ Президента України від 14 лютого 2022 року № 53/2022 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 3
1184440
  Третяк А.М. Про невідкладні проблеми вдосконалення регулювання земельних відносин в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-21
1184441
   Про невідлкаднізаходи по відбудуванню господарства в районах, визволених від німецької окупаціх. – Х., 1943. – 43с.
1184442
  Іванов В. Про невідомі твори М. Леонтовича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 18-19
1184443
  Марковський В.Я. Про невідповідність Конституції України положень Закону України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року / В.Я. Марковський, Р.Я. Демків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 91-105. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1184444
  Драгоманов М.П. Про неволю віри // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 291-292. – ISBN 966-613-240-0
1184445
  Гаращенко Ф.Г. Про недиференційовані задачі оптимізації систем з імпульсною дією / Ф.Г. Гаращенко, І.В. Хітько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-14. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу структурно-параметричної оптимізації імпульсної системи з недиференційованим критерієм якості типу максимуму за початковими умовами. Structural-parametric optimization problems of impulse system with non-differentiable criterion are ...
1184446
   Про недійсні документи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Дипломи й інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим , не визнаються й не мають юридичної сили ані в Україні, ані в інших країнах світу.
1184447
  Ярмиш Н. Про недоліки законодавчого визначення умов звільнення "хабародавця" від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 400-402. – ISBN 978-617-7069-28-6
1184448
  Кравчук О. Про недоторканність, корупцію та системи управління // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 4-8.
1184449
  Журавльов Д.В. Про нежорсткi сагайдаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вводиться поняття l-допустимого сагайдака i описується один клас нежорстких сагайдакiв. This paper introduces the notion of l-admissible quiver and describes a class of nonrigid quivers
1184450
  Різник С. Про нез"ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-66. – ISSN 2310-6158
1184451
  Любченко В. Про незабутніх і не дуже // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 135-153. – ISSN 0130-1608


  Нотатки Ніни Дудник (дружини Аркадія Любченка) про літераторів та митців України
1184452
  Мамалига А.І. Про незабутню колегу, науковця, Вчительку-патріотку... / А.І. Мамалига, М.В. Гуць, Ю.П. Єлісовенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 130-133


  У статті подано спогади сучасників про відомого науковця та педагога Ольгу Пазяк, вшановується пам"ять великої Вчительки-патріотки, описано її життєвий та творчий шлях. In the article flashbacks of contemporaries are given about the known research ...
1184453
  Тилищак О.А. Про незвiднiсть мономiальних матриць 7-го порядку над локальними кiльцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1184454
  Білий Т.А. Про незвичайні властивості діелектричної проникності електричного поля вільної атмосфери // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 189-200 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISSN 0203-3100
1184455
  Остапенко Л. Про некласичні елементи у сфері трудових відносин / Л. Остапенко, М. Басараб, А. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 160-167. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1184456
  Калайда О.Ф. Про нелінійні інтегральні рівняння другого роду зі змінними межами інтегрування / О.Ф. Калайда, Є.О. Вдовенко, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 49-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода Пікара встановлено умови та область існування єдиного в просторах C, L та L[верхній індекс 2] розв"язку нелінійних інтегральних рівнянь другого роду з загальними змінними межами інтегрування. Принагідно з"ясовано умови та швидкість ...
1184457
  Марценюк В.П. Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини / В.П. Марценюк, В І. Жулкевич, О.Я. Ковальчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 292-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод побудови нелінійних рівнянь, що описують зміни в кістковій тканині на основі інформації сенситометричних досліджень. Даний метод ґрунтується на припущеннях про кількісний зв"язок між змінами кісткової тканини та висоти хребців. ...
1184458
  Лівінський М.О. Про немарківські стохастичні мережі з періодичним вхідним потоком // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 173-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі досліджено умови існування стаціонарного режиму для стохастичних мереж типу [GI|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з періодичним вхідним потоком. Отримано явні формули, що дозволяють знаходити перші та другі змішані моменти стаціонарного ...
1184459
  Листопад А. Про нематематичний портрет... математика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 13


  Про важливі ініціативи професора Київської політехніки Тамари Стрижак.
1184460
  Корренс К. Про неменделістичну спадковість / К. Корренс; В. Рижкова, 1934. – 95 с.
1184461
  Мазур В. Про ненаукову діяльність у науці. Не тільки особисте. Соромно за державу, в якій купують і продають дисертації // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 4 березня (№ 40). – С. 12


  Йдеться про плагіат в науці.
1184462
  Лукашова Т.Д. Про ненільпотентну нециклічну норму локально скінченних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються локально скінченні групи, нециклічна норма яких ненільпотентна. Одержано повний опис локально скінченних груп з цією умовою.
1184463
  Тищенко С.В. Про необмежені зображення LМС*-алгебр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Доводиться, що замикання довільного сильного неперевного ображення необмеженими операторами топологічної LМС*-алгебри на спільній щільній інваріантній області їх визначень є самоспряженим зображенням.
1184464
  Наконечний О.Г. Про необмежені оцінки лінійних функціоналів від розв"язків варіаційних рівнянь у гільбертових просторах / О.Г. Наконечний, М.В. Лосєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглядаються задачі про наближені мінімаксні оцінки параметрів абстрактних рівнянь еліптичного типу. При деяких обмеженнях приводяться алгоритми для їх знаходження.
1184465
  Курділь Н.В. Про необхідність адаптації до європейських стандартів освітніх і кваліфікаційних вимог за спеціальністю "токсикологія" в Україні // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 116-121. – ISSN 2224-0586
1184466
  Циганчук Н.А. Про необхідність адаптації окремих норм проекту трудового кодексу до законодавства Європейського Союзу // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-63-7
1184467
  Дараган В.В. Про необхідність введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про здійснення державних закупівель // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 86-90. – ISSN 2220-1394
1184468
  Дьомін Ю. Про необхідність вдосконалення законодавства щодо порядку переміщення через митний кордон України культурних цінностей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31
1184469
  Подцерковний О.П. Про необхідність вдосконалення компетенції господарських судів стосовно міжнародного комерційного арбітражу // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 166-170. – ISBN 978-617-7320-15-8
1184470
  Мазур І.-С. Про необхідність вивчення робототехніки як засобу формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів / І.-С. Мазур, Ю. Франко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11 № 1. – С. 16-21. – ISSN 2616-650X
1184471
  Тревого І.С. Про необхідність визначення висотного елемента місцезнаходження геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1184472
  Половко О.О. Про необхідність викладання гуманітарних дисциплін на природничих (фізичному) факультетах університету / О.О. Половко, М.В. Ісаєв // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 212-220
1184473
  Погорецький М. Про необхідність викладання навчальної дисципліни " Основи та правове регулювання оперативно - розшукової діяльності" у вищих юридичних закладах України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1184474
  Пожидаєва М.А. Про необхідність викладання фінансово-правових дисциплін у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
1184475
  Тульчій І. Про необхідність використання спеціальних криміналістичних знань у виконавчому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 428-429
1184476
  Пирожик О.В. Про необхідність використання Україною позитивного досвіду США з питань розбудови системи інформаційної безпеки // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 64-73. – ISSN 2523-4552
1184477
  Тревого І.С. Про необхідність внесення доповнень "В Акт здачі геодезичних пунктів для нагляду за збереженям" / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярнмк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 66-71 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1184478
  Ковязіна К.О. Про необхідність внесення концептуальних змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 2306-5664
1184479
  Шекера Ю.О. Про необхідність врахування потреб примирення та інших об"єктивних обставин при вдосконаленні господарсько-процесуальних строків // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 230-233. – ISBN 978-617-7320-15-8
1184480
  Архангельський Ю. Про необхідність державного планування ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 47-52. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1184481
  Дем"яненко В.В. Про необхідність диференційованого підходу в процесі навчання студентів у сучасному виші / В.В. Дем"яненко, О.О. Дем"яненко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 220-221. – ISBN 978-617-7021-58-1
1184482
  Боршовські П. Про необхідність еластичності польського податкового законодавства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 321-330. – ISSN 2082-4939
1184483
  Культенко О.В. Про необхідність законодавчого схвалення концепції проведення молекулярно-генетичної експертизи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 246-254. – ISSN 1563-3349
1184484
  Третьякова В.Г. Про необхідність запровадження єдиних уніфікованих міжнародно-правових стандартів офіційного ставлення до евтаназії як біоетичної проблеми // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 2220-1394
1184485
  Киця О. Про необхідність запровадження інституту студентського омбудсмана в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-88
1184486
  Слабкий Г.О. Про необхідність запровадження магістратури з громадського здоров"я за освітньо-науковими програмами / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 72-74. – ISSN 1681-2751
1184487
  Парнюк В. Про необхідність зміни методологічного підходу до нарахування зборів до пенсійного та соціальних фондів : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-21. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1184488
  Півненко В. Про необхідність зміни парадигми кримінального судочинства України / В. Півненко, В. Турич // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 101-104
1184489
  Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1184490
  Дерев"янко С. Про необхідність ініціювання та приведення існуючого законодавства України з питань референдумів у відповідність до норм чинної Конституції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 137-142. – ISSN 0132-1331
1184491
  Ярошенко О. Про необхідність кодифікації трудового законодавства України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.38-44
1184492
  Дядищева-Росовецька Про необхідність методологічного розмежування між сучасними українськими лінгвофольклористикою й етнолінгвістикою // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 17-22


  У розвідці йдеться про необхідність чіткішого розмежування між лінгвофольклористикою та етнолінгвістикою та пропонуються деякі теоретичні параметри такої детермінації.
1184493
  Демиденко О.П. Про необхідність навчання студентів мовних факультететів комунікативної поведінки, характерної для носіїв англійської мови, з використанням відеоматеріалів / О.П. Демиденко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 144-148. – ISSN 1818-5797
1184494
  Виговський Д.Л. Про необхідність наукової дискусії з приводу можливості застосування смертної кари в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7169-06-9
1184495
  Дністрянський М. Про необхідність нового погляду на предмет суспільної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7069-36-1
1184496
  Медяник В.Ю. Про необхідність нової наукової концепції проектування вугільних шахт // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 107-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1184497
  Лисенкова О.С. Про необхідність нормативного визначення змісту терміна "законодавство України" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.3-7
1184498
  Зуєвич Л.Л. Про необхідність нотаріального посвідчення заяви учасника ТОВ про його вихід із товариства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-42


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1184499
  Чепіжко О.В. Про необхідність організації видобутку вуглеводневої сировини в південно-західній частині Одеської області / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, А.І. Самсонов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
1184500
  Боровик Л. Про необхідність охорони ділянки крейдяного степу на півночі Луганської області / Л. Боровик, Т. Сова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 69-76 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 75. – ISSN 2219-7516
1184501
  Моссаковський В.Б. Про необхідність перебудови бухгалтерського обліку в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 34-40. – ISSN 2307-9878
1184502
  Фокіна А.О. Про необхідність підвищення математичної освіти у підготовці юридичних кадрів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1184503
  Подцерковний О. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 265-274. – ISSN 0132-1331
1184504
  Захарченко П. Про необхідність підвищення уваги до об"єкта дисертаційного дослідження з юридичних наук / П. Захарченко, М. Мірошниченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
1184505
  Ющик О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 106-113. – ISSN 0132-1331
1184506
  Корсак К. Про необхідність подолання головного недоліку мислення сучасної популяції людей на землі / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
1184507
  Давидович Я. Про необхідність прийняття змін до закону про місцеві вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-69
1184508
  Луханін М.І. Про необхідність реформування вітчизняній оборонній промисловості (системний підхід) / М.І. Луханін, В.Е. Сіренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 15-31 : фото,. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2222-8810
1184509
  Зеленько А. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
1184510
  Зеленько Анатолій Про необхідність реформування освітньої системи в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
1184511
  Олена Кузьменко Про необхідність реформування судової системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 145-147.
1184512
   Про необхідність розвитку компетентності щодо оцінювання якості тесту викладача вищої математики / І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, А.Ф. Дудко, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 166-167. – ISBN 978-617-7021-58-1


  "В Україні спостерігається тенденція, коли у практичній діяльності з"являється величезна кількість псевдотестів та прикладів псевдотестування навчальних досягнень. Це пов"язано з низьким рівнем компетентності викладачів щодо розроблення та оцінювання ...
1184513
  Івах Я. Про необхідність розвитку наукового напряму "військова географія" у суспільно-географічних дослідженнях // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-36-1
1184514
  Піскунов В.П. Про необхідність розвитку теорії сучасної демографічної кризи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 234-246.
1184515
  Назаренко В. Про необхідність розмежування та додаткової регламентації на законодавчому рівні комісійної торгівлі на торговельну і побутову комісію // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 84-88
1184516
  Соснін О. Про необхідність світоглядних змін на вищу освіту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 26-31. – (Історичні науки)
1184517
  Заржицький О. Про необхідність створення спеціалізованих трудових судів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 0132-1331
1184518
  Заржицький О. Про необхідність створення Трудового процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-92. – ISSN 0132-1331
1184519
  Костицький В.В. Про необхідність третьої революційної зміни змісту доктрини екологічного права // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 209-213. – ISBN 978-966-7957-20-9
1184520
  Ковязіна К.О. Про необхідність удосконалення величин прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 113-117. – ISSN 2306-5664
1184521
  Стрельніков О.І. Про необхідність удосконалення державного регулювання системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 66-68. – Бібліогр.: 8 назв
1184522
  Дадонов Є.С. Про необхідність удосконалення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають рпаво на пільги, в інформаційно-аналітичній системі Міністерства праці та соціальної політики України / Є.С. Дадонов, М.К. Гаврицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1184523
  Чорненька Л. Про необхідність удосконалення порядку організації та діяльності Конституційного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1184524
  Музика А.А. Про необхідність узагальнення практики з питань застосуванння законодавства про амністію і помилування / А.А. Музика, С.М. Школа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.41-47
1184525
  Кузнєцова Н.В. Про необхідність узгодження підходів щодо надання кваліфікаційної науково-педагогічного працівника / Н.В. Кузнєцова, О.М. Анисенко, О.М. Ружицька // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 236-239. – ISBN 978-966-698-290-5
1184526
  Лютий Г.Г. Про необхідність упорядкування неосвоєних родовищ питних підземних вод / Г.Г. Лютий, Н.Г. Люта, І.В. Саніна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-721Х
1184527
  Марова С.Ф. Про необхідність управління громадським здоров"ям / С.Ф. Марова, Л.С. Гречух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 106-107 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1184528
  Чайковська В.В. Про необхідність урахування потреб інвестиційного розвитку при правовому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 222-225. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1184529
  Середа В.Ю. Про необхідність уточнення поняття "доведення" в змістовних теоріях / В.Ю. Середа, Г.П. Стежко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1184530
  Голозубова О.В. Про необхідність формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів / О.В. Голозубова, Л.Г. Нечитайло // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 226-228. – ISBN 978-966-654-490-5
1184531
  Луханін М.І. Про необхідність формування у вітчизняній оборонній промисловості (структура взаємодії елементів системи) / М.І. Луханін, В.Є. Сіренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 100-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2222-8810
1184532
  Асроров Ф.А. Про необхідну умову існування інтегральних множин диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 95-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються необхідні умови існування інтегральних тороідальних множин для неавтономних систем диференціальних рівнянь. Проведено дослідження поведінки розв"язків цієї системи в околі інтегральної множини.
1184533
  Карташов М.В. Про неоднорідне збурення однорідної за часом півгрупи операторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 88-91
1184534
  Рутицька В.В. Про неперервну математичну модель фондового ринку // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 119
1184535
  Калайда О.Ф. Про неповні рівняння Ейлера - Пуассона // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7021-57-4
1184536
  Панченко М.П. Про неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ : КДУ, 1956. – [10] с. – Окр.відб. з : "Збірник кафедри політекономії КДУ", № 1, 1956, с.149-158
1184537
   Про неподільну свободу, або Яку Польщу ми любимо? / І. Сюндюков, Л. Зашкільняк, О. Бетлій, А. Данильчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 3
1184538
   Про неприпустимість призупинення трудових договорів з учителями влітку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1184539
  Артемович О.Д. Про нерозкладні групи // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Вивчаються нільпотентні (відповідно гіперцентральні, енгелеві) розширення абелевих груп. Отримані результати застосовуються до вивчення нерозкладних груп.
1184540
  Гривінський Р. Про нерозривне "братство сестер" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 31


  В рамках відзначення національного свята Болгарії в Інституті філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка представили новинку з Бібліотеки "Дня" - книжки "Сестра моя, Софія...".
1184541
  Перегуда Є. Про нерозривність союзу фізиків і ліриків // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Щоб покращити якість навчального процесу в Україні, Міністерство освіти і науки варто уважніше придивитися до європейського та американського досвіду викладання гуманітарних і суспільних наук у технічних університетах.
1184542
  Кабаненко І. Про несиметричну відповідь на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 вересня (№ 156). – С. 4-5


  Україні вкрай потрібне збалансоване угруповання з трьох видів швидкісних катерних платформ: патрульно-ударні з крилатими ракетами, протимінні й амфібійні.
1184543
  Лиман Ф.М. Про нескінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп / Ф.М. Лиман, Т.Д. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються нескінченні 2-групи, в яких норма абелевих нециклічних підгруп недекіндова. Одержано повний опис таких груп та встановлено зв"язки між властивостями розглядуваних груп та їх абелевих нециклічних норм. Ключові слова: група, недедекіндова ...
1184544
  Джерелянський П. Про нескорену Україну - мовою гравюри // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 246-250


  "Верховна Рада України 11 лютого 2015 року прийняла постанову про відзначення на державному рівні 110-ої річниці від дня народження художника Ніла Хасевича. Мовою гравюри він розповів усьому світові про Україну, що ні на мить не припиняла запеклої ...
1184545
  Яресько В.М. Про нестійкість в"язкого струменя з біквадратним профілем швидкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-79. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Досліджується стійкість осесиметричного в"язкого струменя з біквадратним профілем швидкості без врахування навколишнього середовища. Знайдено, що при певних параметрах профілю швидкості, в"язкість має дестабілізуюче значення.
1184546
  Попов Ю.М. Про нетрадиційну (кібернетичну) сторону основного питання філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1184547
  Дереза Л. Про неуникну єдність протилежностей : (Оповідання В. Шевчука "Жінка і змія") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 143-146. – ISSN 2075-1222
1184548
  Ковенчук Г.В. Про нефть / Г.В. Ковенчук. – М, 1980. – 63с.
1184549
  Максимов А.А. Про німецьку натурфілософію / А.А. Максимов. – Херсон, 1936. – 148с.
1184550
  Еліас Н. Про німців = Studien uber die deutschen / Норберт Еліас ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. А. Чердаклі]. – Київ : Юніверс, 2010. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 414-418. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-13-9
1184551
  Трахтенберг І. Про новації і профанації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 листопада (№ 41). – С. 12


  Реформа системи атестації наукових кадрів, судячи з читацької реакції та кількості коментарів на публікації в тижневику, - одна з найбільш "вибухонебезпечних" тем. Особливо гучний резонанс у середовищі наук. громадськості викликали дії Міністерства ...
1184552
  Шулікін Д. Про новації й особливості реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій під час прес-конференції в "Укрінформі" відповів на найпоширеніші запитання щодо цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання, а також розповів про ключові етапи реєстрації.
1184553
   Про нове в класифікації біометричних систем контролю доступу / О.О. Мочалов, І.В. Пампуха, О.О. Гайша, Д.В. Вергуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглянута існуюча класифікація біометричних систем контролю доступу і показана необхідність її розширення у зв"язку з прогресом в даній області. Пропонуються нові ознаки для відповідної класифікації. The existed biometrical access control systems ...
1184554
  Бойчук О. Про нове в режимі інвестування іноземцями в придбання у власність землі в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Коротко про головне у відносинах з іноземцями".
1184555
  Кулаков В. Про нове обличчя наших міст, або "Методологічний посібник": як треба і як не можна перейменовувати вулиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 84). – С. 5
1184556
  Латишева К.Я. Про новий вигляд регулярних розв"язків лінійних діференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 66 с.
1184557
  Клюшніков М.М. Про новий вихід пісковиків Інгулецького горизонту в середній течії р.Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
1184558
   Про новий вірус цукрових буряків : біологія / Н.А. Сенчугова, Л.І. Яцківська, О.М. Барановська, Н.О. Васильєва, В.П. Поліщук, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-27. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1184559
  Щербань М.І. Про новий метод вивчення граду : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-62. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1184560
  Осадчук Л. Про новий пам"ятник Кобзарю, або Як житель Млинівців на Тернопільщині визволив Щевченка з неволі байдужості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 85)
1184561
  Онишкевич Л. Про новий посібник з української мови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 33-34


  Автор посібника - О. Пономарів.
1184562
  Наконечний М. Про новий правопис український / М. Наконечний. – К. – 24с.
1184563
  Кононенко Петро Про новий проект Закону України "Про мови в Україні" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С.218-224
1184564
  Сидяченко Н. Про новий роман Андрія Куркова "Сірі бджоли" та про його переклад // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 3
1184565
   Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 24.09.2014 № 742 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 78, 7 жовтня 2014 року. – С. 36-37
1184566
  Вишняков В. Про новий спосіб мислення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3-4 липня (№ 122/123). – С. 12


  Лебертаріанство як ідея побудови держави в Україні.
1184567
  Пушкарук Н. Про новий статус Нормандського формату / Н. Пушкарук, Г. Гопко, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 93). – С. 3


  З чим приїхали в Україну президент і глава МЗС Німеччини?
1184568
  Косенко Я.І. Про новий Статут КПРС / Я.І. Косенко. – Київ, 1962. – 82с.
1184569
  Гречанінов В. Про новий формат співпраці з НАТО // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 36-37
1184570
  Лук"янов Д.П. Про нові або мало на Україні розповсюджені рослини акліматсаду / Д.П. Лук"янов. – К, 1928. – 36с.
1184571
  Виноградов Г. Про нові версії рівноапостольної княгині Ольги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 19
1184572
  Погорілець О. Про нові знахідки монет Подільського князівства / О. Погорілець, Р. Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1811-542X
1184573
  Дахно І. Про нові назви об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 60-62
1184574
  Різун В.В. Про нові перспективи журналістської освіти в Україні // Актуальні проблеми журналістики, 2001
1184575
  Рутицька В.В. Про нові прикладні задачі інвестиційного менеджменту / В.В. Рутицька, В.Р. Кулян // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-271. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться нові постановки та методи розв"язання деяких прикладних задач інвестиційного менеджменту.
1184576
  Воротняк Т. Про нові стандарти вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2 : фото


  На базі географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання Вченої ради Українського географічного товариства (УГТ). В його роботі взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич, ...
1184577
   Про нові стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які студенти отримуватимуть стипендії у 2017 році? Перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.
1184578
  Ковальчук М.С. Про нові та незвичайні за хімічним складом і морфологією виділення золота з розсипів України // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 132-135. – Бібліогр.: 16 назв
1184579
   Про нові форми оплати праці в колгоспах. – Київ, 1958. – 119с.
1184580
  Сухарєва С. Про новітнє дослідження імперій Анджея Гіля // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 69-70. – ISSN 2306-028X
1184581
  Речицький В. Про новітній український конституціоналізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – С. 28-36
1184582
  Шушарін Д. Про нову варваризацію Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 4


  Переміна російської ідентичності - єдиний спосіб зупинити російську агресію.
1184583
  Ленін В.І. Про нову економічну політику / В.І. Ленін. – Київ, 1971. – 42с.
1184584
  Чорний А.В. Про нову задачу для рівняння Лапласа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-80. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається задача відновлення потенціалу притягання за значеннями модуля градієнта потенціалу сили тяжіння. Її розв"язок подається у вигляді послідовності розв"язання зовнішніх граничних задач Неймана для рівняння Лапласа. Доведена збіжність ...
1184585
  Зосімович В.Ю. Про нову знахідку великих Pectenideae у відкладах харківського ярусу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1184586
  Савронь Е.Б. Про нову знахідку морських відкладів нижнього сармату в межах західних околиць Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 84-86. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 11)
1184587
  Андрущенко В. Про нову місію вчителя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6


  Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманоіва про те, ким і чому було ухвалено "Педагогічну Конституцію Європи", ідею спільного європейського педуніверситету та шляхи модернізації єдиного освітнього простору.
1184588
  Нехайчук Д.В. Про нову модель розвитку держави: концептуальний підхід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
1184589
  Стешенко І.М. Про нову поему Я Мішковського (Кухаренка?) Харько Запорозький кошовій / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 2-ої Артіли, 1913. – 23 с.


  В кн. також уpив. з поеми
1184590
  Ажнюк Б. Про нову редакцію (проект) українського правопису / Б. Ажнюк, М. Стріха // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1184591
  Ажнюк Б. Про нову редакцію українського правопису / Б. Ажнюк, М. Стріха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 7
1184592
  Пробст А.Е. Про нову теорію капіталістичних циклів / А.Е. Пробст. – Х, 1929. – 125с.
1184593
  Федоров О. Про нову філософію космічних досліджень / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 14-15


  Своїм баченням ділиться член-кореспондент НАН України Олег Федоров.
1184594
  Ленін В.І. Про нову фракцію примиренців або доброчесних / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24с.
1184595
  Руденко С.Б. Про номенклатурний субстрат сучасної української влади // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 218-230. – ISSN 2225-7586
1184596
  Корсак Ю. Про ноонауки як основу ноофілософії і нооесхатології // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 67-76. – ISSN 1682-2366
1184597
  Ганжа Р.О. Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками / Р.О. Ганжа, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1184598
  Ганжа Р.О. Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками / Р.О. Ганжа, Є.О. Лебєдєв // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 81. – ISBN 978-966-8725-10-4
1184599
  Зельдич М.В. Про нормальний базис алгебр ендоморфізмів розширень Галуа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доказано существование нормального базиса "общего положения" в пространстве линейных операторов расширения Галуа относительно двустороннего действия группы Галуа, состоящего из операторов максимального ранга и дана явная каноническая конструкция их ...
1184600
  Колмакова Л.М. Про нормальний базис функцій, кратних заданому дивізору на трилисній рімановій поверхні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 346-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На трилисній рімановій поверхні, яка задана незвидним алгебраїчним рівнянням, побудовані нормальні базиси (н. б.) функцій, які кратні деяким цілим дивізорам. Одержані формули для показників елементів побудованих базисів.
1184601
  Кравчук М.П. Про нормальний закон розподілу при двох змінних ознаках / М.П. Кравчук, А. Оконенко. – [5] с.
1184602
  Чемес В.Ф. Про нормативність наукового писемного мовлення мовознавців центрального і південно-східного регіонів України (порівняльна лінгвістична характеристика) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 189-197. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглянуто в зіставному аспекті проблему нормативності українського писемного мовлення науковців центрального і південно-східного регіонів України, типологізовано характерні помилки, відзначено певні чинники соціолінгвістичного характеру, дією яких ...
1184603
  Гнот Х.Я. Про нормативно-правове регулювання діяльності установ з виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 508-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1184604
  Крупка Я. Про нормативно-правове регулювання обліку інвестиційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1184605
  Мохонько В. Про нормативну документацію: кому і які потрібні положення, правила, інструкції? // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 9-11. – ISSN 1811-377X
1184606
  Ленін В.І. Про норми партійного життя і принципи партійного керівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 704с.
1184607
  Лукашова Т.Д. Про норму абелевих нециклічних підгруп нескінченних локально скінченних р-груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються нескінченні локально скінченні р-групи (р[не дорівнює]2), в яких норма абелевих нециклічних підгруп неабелева. Одержано повний опис таких груп та встановлено зв"язки між властивостями розглядуваних груп та їх абелевих нециклічних норм.
1184608
  Друшляк М.Г. Про норму абелєвих нециклічних підгруп у неперіодичних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються властивості груп з вільною абелевою підгрупою рангу 2 залежно від властивостей норми абелевих нециклічних підгруп. Ключові слова: група, недедекіндова група, норма абелевих нециклічних підгруп. Properties of groups with ...
1184609
  Івченко К Про нулі матриці розсіяння для [rho]-збурень абстрактного хвильового рівняння / К Івченко, С.О. Кужіль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 46-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Встановлено зв"язок між нулями матриці розсіяння для групи розв"язків [rho]-збуреного абстрактного хвильового рівняння, та [mu]-вихідними розв"язками приведеного хвильового рівняння.
1184610
   Про нюанси визнання недійсним шлюбу за позовом особи, права якої порошено у зв"язку з його реєстрацією // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Належним та ефективним способом захисту прав інвестора, який повністю сплатив кошти за збудовану квартиру, є визнання за ним права власності - Велика Палата ВС".
1184611
  Шпиталь І. Про нюанси та наголоси, або Доки будемо сахатися Івана Мазепи? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 14
1184612
  Хименко О. Про об"єднання Європи, сталий розвиток, трансфер технологій та "spin-off" компанії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 1608-6422
1184613
  Мойсик В.Р. Про об"єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-41
1184614
  Беззуб Б.С. Про об"єкт крадіжки і грабіжу особистого майна громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 123-131
1184615
  Долинський П.А. Про об"єктивний зміст понять нарисної геометрії та її ролі в пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1184616
  Паршихін П.В. Про об"єктивний характер законів економічного розвитку / П.В. Паршихін. – Київ, 1954. – 48с.
1184617
  Гончаренко М.В. Про об"єктивний характер законів соціалізму та їх свідоме використання / М.В. Гончаренко. – Київ, 1953. – 68с.
1184618
  Савенко Я.М. Про об"єктивний характер законів суспільного розвитку / Я.М. Савенко. – Київ, 1954. – 35с.
1184619
  Вагнер І. Про об"єктивні закономірності за безпечення соціалістичного права // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1184620
  Мирошниченко Ю.М. Про об"єктивну істину і змагальність кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 109-115. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1184621
  Цехмістро І.З. Про об"єктивну підставу зв"язку точних наук та діалектико-матеріалістичної філософії
1184622
  Кобзаренко П.В. Про об"єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 36-42. – (Серія права ; № 12)


  В статье исследуются вопросы объективной стороны преступных нарушений строительных, санитарных и противопожарных правил, при производстве строительных работ, а также нарушений правил эксплуатации строительных механизмов (ст. 219 УК УССР и ...
1184623
  Сенько М.М. Про об"єктивну сторону складу злочину "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" / М.М. Сенько, В.П. Беленок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 294-303. – (Юридична ; Вип. 1)
1184624
  Зінько Л.П. Про об"єктний метод комп"ютерного моделювання впливу фітовірусів на ріст рослин / Л.П. Зінько, Ю.В. Загородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 208-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається один підхід до розробки і використання системи комп"ютерної імітації росту рослин в умовах вірусного впливу на основі математичних моделей цих процесів. Ключові слова: модель росту, концентрація вірусу, об"єкти. It was ...
1184625
  Агеєнко А. Про обгрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
1184626
  Бардаш С.В. Про обгрунтованість розгляду контролінгу як форми внутрішнього контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 4-6
1184627
  Макридова І.Н. Про обгрунтування природничонаукових гіпотез // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1184628
  Ковальова Т. Про облік факторингових операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1184629
  Ленін В.І. Про обман народу лозунгми свободи і рівності / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
1184630
  Городній М.Ф. Про обмеженi розв"язки рiзницевого рiвняння зi стрибком операторного коефiцiєнта / М.Ф. Городній, І.В. Гончар // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 1. – C. 66-73. – ISSN 1562-3076
1184631
  Городній М.Ф. Про обмежені в середньому і стаціонарні розв"язки деяких класів стохастичних різницевих рівнянь у банаховому просторі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано критерії існування та єдиності обмежених у середньому або стаціонарних розв"язків деяких класів лінійних стохастичних різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами. Досліджується питання про апроксимацію цих розв"язків розв"язками ...
1184632
  Куцик Н.М. Про обмежені розв"язки диференціального рівняння з ln-секторіальним оператором // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Отримано умови існування та єдиності обмеженого розв"язку диференціального рівняння з ln-секторіальним оператором у банаховому просторі.
1184633
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки диференціального рівняння з секторіальним операторним коефіцієнтом / М.Ф. Городній, В.М. Романенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено питання про існування і єдиність обмеженого розв"язку диференціального рівняння x[штрих](t) = Tx(t) + f(t), t [належить] R, та апроксимацію цього розв"язку розв"язкам відповідних задач Коші. Тут Т - секторіальний оператор в банаховому ...
1184634
  Андросенко М. Про обмежені розв"язки нескінченної симметричної п"ятидіагональної системи різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Для нескінченної системи різницевих рівнянь U[нижній індекс k-2] + U[нижній індекс k+a] - a(U[нижній індекс k-1] + U[нижній індекс k+1)+[лямбда]U[нижній індекс k] = f[нижній індекс k], k[належить]Z визначено умови для параметрів a[належить]R та [лямбда ...
1184635
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки одного різницевого рівняння другого порядку / М.Ф. Городній, В.П. Кравець // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – С. 196-201. – ISSN 1562-3076
1184636
  Кравець В.П. Про обмежені розв"язки одного різницевого рівняння другого порядку // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 17-18
1184637
  Гончар І.В. Про обмежені розв"язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – С. 25-30. – ISSN 2309-4001
1184638
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом / М.Ф. Городній, І.В. Гончар // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 1025-6415
1184639
  Гончар І.В. Про обмежені та сумовні розв"язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  We consider linear and weakly nonlinear di erence equations with a linear operator coe cient jump in the in nite dimensional complex Banach space X. Such equations often arise in theoretical and applied problems of physics, mechanics, mathematical ...
1184640
  Остапенко О. Про обмеження і позбавлення прав особи за адміністративним законодавством України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 206-212. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1184641
  Лобода Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному і господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119-123
1184642
  Шкода В.В. Про обмеження різноманітності в пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1184643
  Панасюк О. Про обмеження розвитку понятійного апарату трудового права // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 346-350. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Динаміка трудоправової дійсності є важливим фактором, який актуалізує потребу її пізнання. Понятійний апарат трудового права виступає результатом пізнання сутності трудоправової дійсності в цілому або окремих сторін. У такий спосіб дійсність (у т.ч. ...
1184644
  Нечипоренко Н. Про обмежену відповідальнсть залізниці при перевезенні вантажу залізничним транспортом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 32-35
1184645
  Вернадський І. Про обмін і торгівлю / Іван Вернадський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 111-121. – ISBN 966-346-208-6
1184646
  Ієрусалімова І. Про обов"язки виконавчої влади з забезпечення прав та свобод громадян та шляхи удосконалення їх адміністративно-правового регулювання // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-6.
1184647
  Пуфендорф С. Про обов"язки людини і громадянина // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 353-359. – ISBN 978-966-8865-81-7
1184648
  Федоренко Є.Г. Про обов"язок, честь і совість молодої людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1967. – 47с.
1184649
  Єресько О.В. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13
1184650
  Федченко В. Про обсяг повноважень слідчого при провадженні досудового слідства у складі групи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.84-87
1184651
  Андрощук Г. Про обсяг правової охорони промислового зразка // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 9 назв
1184652
  Бірюков Д.С. Про обчислення показників надійності складних систем з багатьма станами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується підхід, який дозволяє поєднати методи аналізу надійності складних систем для обчислення показників надійності систем з багатьма станами. Наводиться чисельний приклад. Ключові слова: надійність систем з багатьма станами. Approach to ...
1184653
  Гузенко О. Про обчислення середньої заробітної плати та оплату праці під час простою // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 17 січня (№ 1). – С. 12
1184654
  Гузенко О. Про обчислення середньої зарплати для оплати щорічної відпустки // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 19 липня (№ 27/28). – С. 6
1184655
  Зайцев О.В. Про обчислення спеціальних функцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 42-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У статті пропонується модифікація метода Міллера для обчислення спеціальних математичних функцій Ломмеля та Струве.
1184656
   Про обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри : Лист Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2020 р. № 1/9-592 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 73
1184657
   Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 17-19
1184658
   Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 9-10
1184659
   Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні : розпорядження Президента України від 11 січня 2017 р. № 1 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 6). – С. 4
1184660
   Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні : Указ Президента України від 30 січня 2020 р. № 31/2020 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 3-4
1184661
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам"яті жертв Голодомору : указ Президента України від 24 листоп. 2007 р. № 1144/2007 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 3. – ISSN 0320 - 8370
1184662
   Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" : Указ Президента України від 14 листопада 2017 року № 361/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 93, 28 листопада 2017 року. – С. 5
1184663
   Про оголошення в Україні днів жалоби за загиблими : указ Президента України від 21.02.2014 № 82 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 15
1184664
   Про оголошення в Україні дня жалоби : указ Президента України від 19.02.2014 № 82 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 14
1184665
   Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2016 р. № 53 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  "... Старша школа поступово переходить на профільне навчання. Таку вимогу ставить перед українською освітою сьогодення. Чи не зменшиться кількість абітурієнтів, які обиратимуть педагогічні спеціальності, і як підняти престижність учительської професії ...
1184666
   Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2015 р. № 15 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1184667
   Про оголошення конкурсного відбору членів окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 р. № 600 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 15. – ISSN 2219-5793
1184668
   Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2
1184669
   Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 514-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 108). – С. 13
1184670
   Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2022 р. № 996 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 44-46
1184671
  Швець О.Ф. Про один адаптивний алгоритм апроксимації кусково-неперервних сигналів / О.Ф. Швець, О.С. Дегтяр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Приведено алгоритм апроксимації кусково-неперервній сигналів за допомогою системи базисних функцій. На основі мінімізації динамічних нев"язок виписуються системи диференціальних рівнянь для параметрів, які апроксимують експериментальні дані. The ...
1184672
  Швець О.Ф. Про один адаптивний підхід апроксимації дискретних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 227-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвиваються методи апроксимації експериментальних даних за допомогою системи базисних функцій. На основі мінімізації динамічних нев"язок виписуються системи різницевих рівнянь для параметрів, які апроксимують вимірювані дані. Ключові слова: ...
1184673
  Хусаінов Д.Я. Про один алгоритм керування в системах з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 262-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано алгоритм побудови функції управління системами з чистим запізненням.
1184674
  Белоносова Ж.Ю. Про один алгоритм мінімаксної оптимізації для обвідної пучка траєкторій / Ж.Ю. Белоносова, І.А. Куценко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Приведено ітераційний алгоритм розв"язку оптимізаційної задачі з мінімаксним критерієм якості при обмеженнях на радіальну координату пучка.
1184675
  Кузьмін А.В. Про один алгоритм моделювання розповсюдження поверхневих хвиль у двошаровій ідеальної рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються питання моделювання процесу виникнення і розповсюдження поверхневих хвиль на поверхні двошарової рідини. Запропонований чисельний метод знаходження наближеного розв"язку. Нестаціонарна гранична задача з вільною поверхнею та поверхнею ...
1184676
  Верченко А.П. Про один алгоритм побудови панорамних знімків / А.П. Верченко, А.Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 109-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано алгоритм побудови панорамних знімків в режимі реального часу, деталізовано основні його етапи. Зроблено порівняльний аналіз алгоритму з описаними в літературі підходами. На основі запропонованого алгоритму реалізовано програмне забезпечення, ...
1184677
  Івохін Є. Про один алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими даними / Є. Івохін, С. Бабанін // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 185-186. – ISBN 978-966-188-137-1
1184678
  Грищенко О.Ю. Про один алгоритм розв"язання задач кiнетики адсорбцiї / О.Ю. Грищенко, В.С. Федорова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 40-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Для розв"язання системи диференцiйних рiвнянь, яка описує кiнетику адсорбцiї використовується скiнченно-рiзницевий метод. В загальному випадку система рiзницевих рiвнянь є нелiнiйною системою. Окремим самостiйним цiкавим випадком може бути процес, в ...
1184679
  Хусаінов Д.Я. Про один алгоритм стабілізації систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, Ю.А. Комаров, А.Т. Кожамєтов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 221-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі одержані правосторонні оцінки спектру квазіполіному, що визначає корені характеристичного рівняння системи диференціальних рівнянь нейтрального типу. Запропонований алгоритм стабілізації системи до заданого степеня стійкості, тобто побудова ...
1184680
  Семенов І.С. Про один аспект проблеми абстракцій в математичній логіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1184681
  Савусін М.П. Про один варіант ентропійної міри простоти систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1184682
  Калайда О.Ф. Про один варіант методі факторизації та методу варіації сталих інтегрувань лінійних диференціальних рівнянь / О.Ф. Калайда, О.Є. Анісімов, Г.А. Кабалюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методом факторизації побудовано загальний розв"язок лінійного диференціального рівняння, оператор якого є добутком заданих операторів із відомими фундаментальними матрицями. При цьому для рівнянь, оператор яких є добутком степенів операторів першого ...
1184683
  Тузов О.Н. Про один вид нескінченних абелевих нормальних дільників групи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі одержано умови, за яких всі нескінченні сервантні підгрупи абелевого нормального дільника групи мають в цій групі доповнення.
1184684
  Грищенко О. Про один двокроковий скінченно-різницевий алгоритм моделювання процесів переносу / О. Грищенко, В. Ляшко, В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано двокроковий симетризований різницевий алгоритм (ДС-алгоритм) для широкого класу систем параболічних рівнянь. Досліджено стійкість та апроксимаційні властивості алгоритму для систем, що описують процеси переносу, як із сталими, такі із ...
1184685
  Верченко А.П. Про один ефективний алгоритм векторизації растрового бінарного зображення / А.П. Верченко, В.В. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
1184686
  Капленко Г.В. Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого попиту // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 20-22. – ISSN 2409-1944
1184687
  Шевченко А.Г. Про один з аспектів історико-літературної діяльності З. Венгерової: Д. Кітс і його час // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 266-272. – ISSN 2522-493Х
1184688
  Дяченко О.В. Про один з аспектів типологого-статистичного аналізу Трипільської пластики // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 0235-3490
1184689
  Ткач М.В. Про один з підходів до розв"язування задач на доведення числових нерівностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 14-18. – ISSN 1029-4171
1184690
  Коровниченко Є.Г. Про один з типів обмінних хвиль // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 28-29
1184691
  Руденко С.В. Про один із перспективних напрямів розвитку історико-філософських ідей Д. І. Чижевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні положення історико-філософського вчення Д. І. Чижевського та пропонується їх інтерпретація на основі концепції конструктивної рефлексії. В статье подан анализ основных положений историко-философского учения Д. И. ...
1184692
  Руденко С.В. Про один із перспективних напрямків розвитку історико-філософських ідей Д.І. Чижевського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1184693
  Ситник Г.П. Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України / Г.П. Ситник, М.Г. Ситник // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 309-314. – (Право. Економіка. Управління)
1184694
  Мізюк В.А. Про один із підходів до комп"ютерного тестування навчальних досягнень студентів / В.А. Мізюк, В О. Коваленко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 123-125. – (Серія "Педагогічні науки")
1184695
  Могилов О.Д. Про один із різновидів ранньоскіфських зооморфних вуздечних прикрас / О.Д. Могилов, А.Ф. Гуцал // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 0235-3490
1184696
  Пуголовок Ю.О. Про один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян (за матеріалами розкопок у Полтаві в 2007 р.) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 56-58


  "Розглянуто один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян, де піч виступає як жертовник, а горщик із зерном - як пожертва".
1184697
  Янів Я Про один інтимний лейтмотив у творчості Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 254-258. – ISSN 0130-528Х
1184698
  Грищенко О.Ю. Про один ітераційний алгоритм розв"язування початково-крайової задачі для системи рівнянь Нав"є-Стокса / О.Ю. Грищенко, Л.І. Потапенко, В.І. Ляшко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано ітераійний алгоритм розв"язування початково-крайової задачі для системи рівнянь Нав"є-Стокса, який базується на використанні неявної різницевої апроксимації рівнянь руху, нерозривності та спеціальної процедури побудови рівняння для ...
1184699
  Азізбеков Е.А. Про один ітераційний метод знаходження розв"язків рівняння другого порядку з запізнюванням / Е.А. Азізбеков, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1184700
  Скобелєв В.Г. Про один клас автоматно-алгебраїчних моделей дискретних перетворювачів інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено автоматно-алгебраїчні моделі дискретних перетворювачів інформації, які представлені скінченною сім"єю бієкцій скінченного асоціативно-комутативного кільця з одиницею у себе. Для керування цією сім"єю бієкцій використано алгоритм, що генерує ...
1184701
  Крашаниця Ю. Про один клас аналітичних розв"язків системи рівнянь Нав"є-Стокса / Ю. Крашаниця, Д. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На численних прикладах показано застосування узагальнених аналітичних функцій для винаходження нових точних розв"язків системи рівнянь Нав"є - Стокса ламінарного руху в"язкої нестисливої рідини. The application of generalized alalitical functions for ...
1184702
  Мельник Т.І. Про один клас груп, породжених елементом і двома інволюціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, породжені елементом і двома інволюціями, у яких нормалізатор кожної підгрупи є інваріантною підгрупою.
1184703
  Бублик С.Б. Про один клас задач цілочислового програмування / С.Б. Бублик, С.В. Чупов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається клас задач цілочислового лінійного програмування, його властивості та підходи до знаходження розв"язків.
1184704
  Жучок А.В. Про один клас напівретракцій вільних моноїдів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано напівретракції вільного моноїду з мутаціями, ідеали яких занурюються в напівгрупи Ріса матричного типу.
1184705
  Жданов Р.З. Про один клас неліївських розв"язків нелінійного рівняння Даламбера / Р.З. Жданов, О.А. Панчак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано новий клас точних розв"язків багатовимірного комплексного нелінійного рівняння Даламбера. Ці розв"язки в принципі не можуть бути одержані в рамках традиційного підходу Лі.
1184706
  Боярчук О.К. Про один клас рівнянь параболічного типу / О.К. Боярчук, І.М. Олександрович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розв"язується задача типу Коші для рівнянь параболічного типу [подано формули]. Задача узагальнюється на ітеровані рівняння [подано формули], а також на нелінійні рівняння виду [подано формулу].
1184707
  Кадубовський О. Про один клас хордових діаграм максимального роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються клас хордових діаграм певного виду. Підраховано число нееквівалентних таких діаграм під дією циклічної групи. Ключові слова: хордова діаграма, цикл діаграми, рід діаграми. In this paper we consider the subset of cord diagrams ...
1184708
  Гіхман Й.І. Про один критерій згоди для дискретних випадкових величин. / Й.І. Гіхман, 1952. – [3] с.
1184709
  Бондаренко Г.І. Про один ланцюг рівнянь для операторної функції марковського відновлення напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано ланцюг рівнянь, що пов"язує моменти часу перебування напівмарковського процесу в множині станів з його функцією марковського відновлення. Використано математичний апарат теорії марковських та напівмарковських процесів.
1184710
  Лахтіонова К.М. Про один маловідомий варіант італійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 172-176. – ISBN 966-581-148-7
1184711
  Горбаненко С.А. Про один маловідомий культ у сіверян / С.А. Горбаненко, Ю.О. Пуголовок // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 207-228. – ISBN 978-966-02-8144-8
1184712
  Вальковський В.О. Про один математичний формалізм представлення знань у галузі медичної діагностики / В.О. Вальковський, О.В. Терендій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Пропонується множина понять, що базується на численні предикатів. Описано два підходи. Один з них - в строгих математичних термінах, а інший - в термінах нечіткої логіки. Цей формалізм використовується для представлення знань у галузі медичної ...
1184713
  Карнаух Т.О. Про один метод апроксимації дійсних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто апроксимацію дійсних функцій системами кубиків та наведено достатні умови переходу від систем кубиків до строгих R-перетворювачів.
1184714
  Хитрий І. Про один метод визначення однакової ймовірності успіху за спостереженнями над двома випадковими величинами, що мають розподіл Бернуллі // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 223-224
1184715
  Копистира С.М. Про один метод відшукання періодичніх розв"язків диференціального рівняння другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 400-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Пропонується розвинення чисельно-аналітичного методу на дослідження періодичних розв"язків нелінійного диференціального рівняння другого порядку в резонансному випадку. З"ясовується також питання існування 2[пі]-періодичних розв"язків вихідного ...
1184716
  Івохін Є.В. Про один метод ефективного розподілу рекламного бюджету / Є.В. Івохін, С.М. Копичко, О.Д. Чесовник // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2016 : восьма наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 20-22 квіт. 2016 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 279-283. – ISBN 978-617-7010-10-3
1184717
  Бритавський Г.М. Про один метод класифікації систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1184718
  Петунін Ю.І. Про один метод обчислення абсолютної величини визначника / Ю.І. Петунін, В.Л. Рябічев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано метод обчислення абсолютної величини визначника n-го порядку; наведено результати тестувань.
1184719
  Положій Г.М. Про один метод розв"язання задач згину призматичних стержнів / Г.М. Положій, 1956. – С. 257-269. – Окр. відбиток : Прикладна механіка, т. 2, в. 3, 1956 р.
1184720
  Головач Г.П. Про один метод розв"язування інтегральних рівнянь Гельфанда-Левітана-Марченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою перетворення Фур"є в комплексній області вказані рівняння зводяться до стандартної неоднородної задачі Рімана-Гільберта, матриця якої подається у діагональній формі.
1184721
  Вижва С.А. Про один метод статистичного моделювання періодичних стаціонарних випадкових процесів при розв"язанні геологічних задач / С.А. Вижва, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій періодичних стаціонарних випадкових процесів, описано метод побудови моделюючого алгоритму для отримання таких реалізацій, що мас за теоретичну основу спектральний розклад стаціонарних періодичних ...
1184722
  Рисухін Л.І. Про один метод стимулювання соціально-економічних перетворень у аграрному секторі // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.165-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1184723
  Грищенко О.Ю. Про один напрямок практичного застосування теоретичної спадщини Г.М. Положiя // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 5-16. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглянуто два напрямки наукових дослiджень член-кореспондента Г.М. Положiя: метод сумарних зображень для чисельного розв"язування крайових задач математичної фiзики та метод (p, q)-аналiтичних функцiй. Вiдзначено характернi якостi цих методiв ...
1184724
  Гече Ф.Й. Про один новий метод викладання тригонометрії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 15-24. – (Серія: Математика і інформатика ; Вип. 6)
1184725
  Стрижевський Л В. Про один окремий випадок теорії збурень, які залежать від часу / Л В. Стрижевський. – С. 55-59
1184726
  Шатирко А.В. Про один оптимізаційний підхід дослідження задач абсолютної стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 197-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням прямого методу Ляпунова розглянуто задачу побудови оптимальної функції Ляпунова виду Лур"є-Лостнікова, яка дає можливість встановити умови абсолютної стійкості дискретних нелінійних систем регулювання. Construction problem of optimal ...
1184727
  Лебєдєв Є.О. Про один підхід до аналізу процесів міграції / Є.О. Лебєдєв, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 244-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для дослідження стаціонарного режиму у двовимірних процесах міграції запропонований рекурентний алгоритм матричного прогону. Розглянуто застосування цього алгоритму до аналізу систем з повторними викликами та оптимальному керуванню сумісної роботи двох ...
1184728
  Усар І.Я. Про один підхід до аналізу систем з повторними викликами і чергою / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, О.В. Лукович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1184729
  Меркур"єв М.Г. Про один підхід до визначення інтегралу за процесом нечіткого блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 224-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено альтернативний спосіб доведення коректності означення інтегралу за процесом нечіткого блукання. Визначений розподіл цього інтегралу для деяких випадків. Ключові слова: нечіткий процес, теорія можливостей, інтеграл за процесом нечіткого ...
1184730
  Жаріков Є.С. Про один підхід до евристики / Є.С. Жаріков, Г.А. Гведашвілі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1184731
  Заворотний А.Л. Про один підхід до задачі відновлення кривої за нечітко збуреними координатами її точок / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В рамках теоретико-можливісного підходу роз"язана задача відновлення кривої при нечітких збуреннях в координатах її точок. Наведені результати обчислювального експерименту. Within the theory of possibilities approach the task of curve restoration by ...
1184732
  Заворотний А.Л. Про один підхід до задачі моделювання роботи нюхового рецептора з використанням калібровочних вимірювань / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 166-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблені методи оцінювання входу та виходу з нюхового рецептора за скінченою кількістю спотворених шумами калібровочних вимірювань. Представлені результати обчислювального експерименту на реальних даних.
1184733
  Доленко Г.О. Про один підхід до задачі ранжування бізнес-процесів для реінжинірингу / Г.О. Доленко, О.С. Морозова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підхід до ранжування бізнес-процесів для реінжинірингу та його програмна реалізація.
1184734
  Голодюк Д.А. Про один підхід до ідентифікації та математичного моделювання дискретноспостережувальних розподілених просторово-часових систем // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 54. – ISBN 978-966-188-227-9
1184735
  Гладков О. Про один підхід до моделювання навчального процесу у вищому навчальному закладі / О. Гладков, О. Бичков // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 90-95. – ISSN 1998-6939


  Розглянуто аналіз подій, що відбуваються в деканаті підчас навчального процесу.Для найбільш суттєвих процесів побудовано мережу Петрі, яка б їх моделювала.
1184736
  Касьянюк В.С. Про один підхід до моделювання нечітких множин Л. Заде методами теорії можливостей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретико-можливісна модель нечіткої множини суттєво відрізняється від моделі нечіткої множини, що була запропонована Заде. Отже, виникає питання про взаємозв"язок цих теорій. Роботу присвячено аналізу питання зв"язку теорії можливостей і теорії ...
1184737
   Про один підхід до моделювання нечіткої динаміки / Ю.А. Бєлов, С О. Бичков, М.Г. Мєркур"єв, А.І. Чулічков; Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.І. Самойленком // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10
1184738
  Михайленко В. Про один підхід до моделювання повітряно-перешкодної обстановки в задачі оцінки ефективності радіолокаційної системи таїї елементів / В. Михайленко, О. Михайленко, О. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, який дозволяє формувати вхідну інформацію про повітряно-перешкодну обстановку на вході реальних РЛС, розгорнутих на позиціях або на вході їх моделей у лабораторних умовах та оцінку показників якості окремої РЛС. Offered is the ...
1184739
  Бомба А.Я. Про один підхід до моделювання просторової квазіідеальної течії / А.Я. Бомба, А.В. Теребус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Задачу моделювання квазіідеальної фільтраційної течії у деякому неоднорідному криволінійному паралелепіпеді, обмеженому двома еквіпотенціальними поверхнями та чотирма поверхнями течії, зведено до задачі на просторове квазіконформне відображення даного ...
1184740
  Загородній Ю.В. Про один підхід до моделювання розвитку систем / Ю.В. Загородній, О.Ф. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто метод моделювання розвитку систем. Система характеризується кількістю інформації про взаємозв"язки елементів. По мірі розвитку ускладнюється структура системи і в ній з"являються нові підсистеми. Розглянуто приклад моделі системи, ...
1184741
  Івохін Є.В. Про один підхід до моделювання розповсюдження реклами як процесу агрегації, обмеженої дифузією / Є.В. Івохін, Ю.О. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами без засобів мас-медіа шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Застосовується модель, яка описує процес спілкування всередині групи людей з метою зацікавити рекламною ...
1184742
  Загородній Ю. Про один підхід до моделювання систем, що розвиваються / Ю. Загородній, О. Ковальчук // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 74-76
1184743
  Бичков О.С. Про один підхід до опису нечітких подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.138-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приводяться нові означення теорії нечітких множин такі як персептивний елемент, персептивна множина. Введені теоретико-можливісні операції над ними. Показано зв"язок з класичною теорією множин. Ключові слова: нечіткий елемент, персептивний елемент, ...
1184744
  Юлдашев О. Про один підхід до організації науково-дослідних робіт щодо створення модельних господарських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-71.
1184745
  Касьянюк В. Про один підхід до оцінювання детермінованих полів на фоні випадкових за даними від n рецепторів // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 93-94. – ISBN 978-966-188-137-1
1184746
  Завадський І.О. Про один підхід до побудови мережевого освітнього середовища / І.О. Завадський, О.М. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 210-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується підхід до побудови динамічного мережевого освітнього середовища.
1184747
  Касьянюк В.С. Про один підхід до побудови МНК та максимально-правдоподібних оцінок функцій та лінійних функціоналів за значеннями квадратичних функціоналів з випадковими похибками // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 213-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача оцінювання функції або лінійного функціоналу за значеннями квадратичних функціоналів, відомих з випадковими похибками. Розв"язок цієї задачі знайдено у вигляді розкладу за власними елементами інформаційного оператора лінійної частини ...
1184748
  Івохін Є.В. Про один підхід до побудови моделі динамічної оцінки поведінки клієнта / Є.В. Івохін, О.Є. Присяженко // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 110. – ISBN 978-966-8725-10-4
1184749
  Кулян В.Р. Про один підхід до проблеми математичного моделювання в гідроекології / В.Р. Кулян, О.Б. Жильцов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі формульовано задачі та побудовано чисельні алгоритми математичного моделювання гідроекологічною ситуацією.
1184750
  Петрович В.М. Про один підхід до розв"язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом / В.М. Петрович, Н.М. Требіна, К.В. Двірничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-42. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано та розв"язано задачу побудови інтегрального за Лапласом зображення функції стану довільної неповно за крайовими умовами спостережуваної одновимірно розподіленої динамічної системи за умов повної інформації про її початковий стан. Виконана ...
1184751
  Івохін Є.В. Про один підхід до розв"язання нечіткої задачї рекомбінації / Є.В. Івохін, М.Ф. Махно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто основні задачі теорії розкладів та їх математичні моделі. Відзначено необхідність враховувати NP-повну складність розв"язання таких задач. Для задачі оптимальної рекомбінації запропоновано схему жадібного алгоритму, що дозволило ...
1184752
  Бармак О.В. Про один підхід до синтезу та розпізнавання жестової інформації на основі базисних елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається підхід до формалізації жестового мовлення для відтворення його віртуальною моделлю. Запропонований підхід дозволяє використовувати отримані формальні ознаки для ідентифікації одиниць жестового мовлення This paper proposes ...
1184753
  Поліщук О.Б. Про один підхід при розв"язанні задачі з параметрами для сингулярних інтегральних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови розв"язності задачі з параметрами для лінійних сингулярних інтегральних рівнянь у випадку використання правого еквівалентного регулятора. Обгрунтовано застосування проекційно-ітеративного методу до такого типу задач.
1184754
  Назарага І. Про один підхід прогнозування валових інвестицій // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 175
1184755
  Сластьон С.Е. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI - 20-х років XVII ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 95-99. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1184756
  Івохін Є.В. Про один приклад реалізації нечітких баз даних / Є.В. Івохін, М.Г. Кучерявий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 143-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1184757
  Калайда О.Ф. Про один простий метод відновлення функції за її повним диференціалом / О.Ф. Калайда, О.В. Галкін, В.В. Гоженко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Доведено один простий метод відновлення функції за її повним диференціалом за допомогою невизначених інтегралів і, зокрема, метод інтегрування рівнянь в повних диференціалах.
1184758
  Калайда О.Ф. Про один простий метод розгортання правильної раціональної функції на елементарні / О.Ф. Калайда, Т.В. Туташконко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для інтегрування раціональних функцій, замість громіздкого методу невизначених коефіцієнтів, побудовано простіший метод розгортання згаданих функцій на елементарні дроби. A simpler method for developing above-mentioned rational functions into ...
1184759
  Бартіш М.Я. Про один рекурсивной метод розв"язання функціональних рівнянь / М.Я. Бартіш, О.В. Ковальчук // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 17-23. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджується рекурсивний аналог методу Ньютона для розв"язування функцiональних рiвнянь. Дослiджено швидкiсть збiжностi методу та дано оцiнку похибки методу i рекомендацiї щодо визначення оптимальної глибини рекурсiї. Проведено чисельнi експерименти ...
1184760
  Тимофієва Н.К. Про один спосіб розв"язання перелічувальних задач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі розбиття цілого додатнього числа показано, яким чином, використовуючи закон періодичності, визначати кількість комбінаторних конфігурацій у їх множині.
1184761
  Сушко А.О. Про один тип освітлювальних приладів на прикладі досліджень в урочищі Гончарі-Кожум"яки // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 151-159. – ISSN 2227-4952
1184762
  Бартіш М.Я. Про один трикроковий метод розв"язування задач мінімізації / М.Я. Бартіш, Н.П. Огородник // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 33-34
1184763
  Дядищева-Росовецька Про один фольклорний за походженням компонент поетики кирило-мефодіївського перекладу пісні над піснями // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 99-111. – ISSN 2311-2697


  У статті аналузуються та характеризуються різні типи повторів у Кирило-Мефодіївському перекладі Пісні над піснями. Ключові слова: лінгвофольклористика, Пісня над піснями, загальнослов"янська спадщина, мова, поетична мова, повтори. The article ...
1184764
  Грищенко О.Ю. Про один чисельний алгоритм моделювання динамічних процесів ньютонівської теплопровідної рідини / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На базі двокрокових симетризованих схем побудовано різницевий алгоритм для системи Нав"є-Стокса з урахуванням балансу енергії. Отримано умови стійкості, доведено збіжність чисельного розв"язку до розв"язку початкової задачі.
1184765
  Мукоєд А.П. Про один чисельний розв"язок лінійних крайових задач / А.П. Мукоєд, О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 188-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано поширення чисельного експоненціального методу розв"язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на крайові задачі. Як приклад розглянуто згин циліндричної оболонки постійної товщини під дією поперечного навантаження.
1184766
  Заславський І.Я. Про один Шевченків вірш ("Н.Костомарову") // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 108-113
1184767
  Козубовський Г.А. Про одне дискусійне питання української історії XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 55-85. – ISSN 0235-3490


  У статті проаналізовано поширені версії про виплату данини ординцям з Поділля в другій половині XIV ст. Звернено увагу на факт припинення виплати регулярної данини - "виходу" після 1362 р.
1184768
  Кириченко М.С. Про одне з двох основних джерел роботи Г.Г. Шпета "Проблема причинності у Г"юма та Канта" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається розв"язання Г"юмом питання причинності і пов"язаних з ним питань свободи волі, необхідності, детермінізму, та висвітлення Г"юмового аналізу у праці Г. Шпета. The artіcle іs about decіsіon a problem of causatіon, freedom by Hume ...
1184769
  Галас Василина Про одне з нездійснених видань Підкарпатського общества наук: "Перше песне" П Плиски // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.185-190. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1184770
  Шрамко О.С. Про одне застосування узагальненого ф-субгауссового дробового броунівського руху / О.С. Шрамко, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У статті досліджуються деякі властивості узагальненого ф-субгауссового дробово го броунівського руту -ф-субгауссового випадкового процесу, властивості якого подібні де дробового броунівського руху, але розподіл якого не обов"язково є гауссовим. ...
1184771
  Бурим В.М. Про одне інтерполяційне зображення випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції / В.М. Бурим, В.Н. Нагорний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Отримані інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів по нерівновіддаленим вузлам інтерполяції, в яких використовуються значення процесу та його похідних до другого порядку включно. Вузли інтерполяції зібрані в групи по два вузла в ...
1184772
  Іщенко О.С. Про одне питання екології мовних ареалів (у контексті збереження чорнобильських говірок) // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 129-134. – ISBN 978-966-1673-36-5
1184773
  Козак Н.С. Про одне різночитання в статті 1074 року "Повісті временних літ" різних редакцій // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 198-210. – ISBN 966-7671-23-2
1184774
  Задорожний В. Про одне слово із Шевченкового лексикону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477


  У статті завважено ту обставину, що в сучасних виданнях творів Т. Шевченка дієслово "канати" в усіх випадках такого авторського слововжитку замінено дієсловом "конати". Спираючись на аналіз прижиттєвих видань творів Т. Шевченка, а також беручи до ...
1184775
  Кочубінська Є. Про одне узагальнення біциклічної напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Вводяться дві напівгрупи, які є узагальненням біциклічної напівгрупи. Описані системи твірних, канонічний вигляд елементів, відношення Гріна та конгруенції цих напівгруп.
1184776
  Калайда О.Ф. Про одне узагальнення многочленів С. Бернштейна // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 205-206. – ISBN 978-617-7021-57-4
1184777
  Калиновський О.З. Про одне узагальнення поняття диз"юнкту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується підхід до побудови машино-орієнтованих числень пошуку спростування у логіці першого порядку, що спирається на узагальненні поняття диз"юнкту. Наводяться результати про коректність та повноту числення, яке ґрунтується на цьому узагальненні.
1184778
  Городній М.Ф. Про одне узагальнення поняття секторіального оператора / М.Ф. Городній, Н.М. Куцик, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається клас операторів, що є узагальненням секторіальних операторів, і досліджуються його властивості.
1184779
  Тузов О.Н. Про одне узагальнення сервантних підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі вводиться поняття k-сервантної підгрупи і вивчаються k-сервантні підгрупи k-регулярних р-груп. A notion of k-serving subgroups is introduced and k-serving subgroups of k-regular p-groups are studied in the paper.
1184780
  Лєбєдєв Є.О. Про одне узагальнення формул Ерланга / Є.О. Лєбєдєв, О.І. Пономарчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 162-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається багатолінійна система масового обслуговування з відмовами і неординарними потоками викликів на вході. Для стаціонарних ймовірностей отримані явні розрахункові формули через параметри системи.
1184781
  Шмигевський М.В. Про одне узагальнення формул Такача для керованих мереж обслуговування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 281-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для багатомірного процесу обслуговування в мережах з вузлами типу M|GI|[нескінченність] і керованим джерелом вимог знайдені умови існування стаціонарного режиму. Як наслідок для марківських керованих мереж отримано узагальнення формул Такача для ...
1184782
  Калайда О.Ф. Про одне узагальнення формул Фруллані та Дирихле / О.Ф. Калайда, Д.В. Мельничук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Узагальнено формулу Фруллані та формулу Дирихле на ширший клас інтегралів, залежних від параметрів.
1184783
  Мамчич Т.І. Про одне уточнення центральної граничної теореми для сум на ланцюзі Маркова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Пропонується операторний метод доведення центральної граничної теореми для сум випадкових величин з L[нижній індекс 2]([пі]) з обмеженим другим моментом на рівномірно ергодичних ланцюгах Маркова. Метод дозволяє отримувати оцінки швидкості збіжності.
1184784
  Калайда О.Ф. Про одновимірні лінійні інтегро-диференціальні задачі для рівнянь типу Вольтерра / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено питання про необхідну кількість додаткових умов для коректної постановки інтегро-диференціальних задач для лінійних одновимірних інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра другого та першого роду. Встановлено умови єдиності розв"язку цих ...
1184785
  Садовий М. Про одного із засновників української наукової школи - фізики плазми // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 9-16. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
1184786
  Дубовенко Ю. Про однозначність обчислення наближень багатошарових густинних контактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії чл.-кор. НАН України, д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Мета статті - отримати математичні конструкції для геологічних об"єктів типу синкліналей та антикліналей, обґрунтувати єдиність оберненої ...
1184787
  Семенюк Е.П. Про однозначність розуміння інформації у науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1184788
  Мацак І.К. Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 135-141. – ISSN 0868-6904


  Розглядається однолiнiйна СМО з втратами загального типу. Знаходяться стацiонарнi ймовiрностi станiв i установлюється центральна гранична теорема для часу перебування в станах. A one-line queueing system is considered with refuses of general type. ...
1184789
  Кравчук М.П. Про одну Hermite"ову Формулу / М.П. Кравчук. – [3] с.
1184790
  Ратинська О. Про одну анаграму у творах Мирослава Скорика // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 156-163. – ISSN 2224-0926
1184791
  Моторна О.В. Про одну асимптотичну рівність Реверса / О.В. Моторна, В.І. Шевчук // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 74, № 4. – C. 573-576. – ISSN 1027-3190
1184792
  Нестеренко О.Н. Про одну властивість модулів гладкості з вагами Якобі / О.Н. Нестеренко, І.Л. Петрова, А.В. Чайковськиий // Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики ; голов. ред. Тимоха О.М. ; редкол.: Дрозд Ю.А., Некрашевич В.В., Сисак Я.П. [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 74, № 4. – С. 534-541. – ISSN 1027-3190
1184793
  Ядренко М.Й. Про одну геометричну нерівність П.Ердьоша // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 26-27. – ISSN 1029-4171
1184794
  Івохін Є.В. Про одну гібридну модель задачі теорії розкладів / Є.В. Івохін, М.Ф. Махно // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 90-96. – ISBN 978-617-7010-11-0
1184795
  Бондаренко В.М. Про одну гіпотезу для квадратичної форми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми формулюємо гіпотезу про будову скінченних частково впорядкованих множин з позитивно визначеною квадратичною формою Тітса. Ключові слова: впорядкованії множина, мінімаксна сума, форма Тітса. In this paper we formulate a conjecture on ...
1184796
  Оногда О.В. Про одну групу київської пізньосередньовічної кераміки / О.В. Оногда, С.А. Балакін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 1. – С. 91-96. – ISSN 0235-3490
1184797
  Плахта Д. Про одну з граней Олени Кульчицької // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 вересня (№ 166). – С. 12


  Олена Кульчицька — український графік, маляр, педагог.
1184798
  Шульман Л.М. Про одну з можливостей підвищення роздільної здатності радіотелескопів / Л.М. Шульман. – [7] с.
1184799
  Ганюшкін О.Г. Про одну з Українських олімпіад // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 19-21. – ISSN 1029-4171
1184800
  Богданович В.І. Про одну з формальних інтерпретацій загальної теорії систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1184801
  Конча С. Про одну забуту і "давно спростовану" теорію // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 68-75. – ISBN 966-7060-76-4
1184802
  Мішура Ю.С. Про одну задачу відновлення вінерового поля на площині / Ю.С. Мішура, А.В. Золота // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається питання про відновлення вінерового поля в точці за його значеннями на прямокутнику. Знайдено найкращу середньоквадратичну оцінку та її похибку.
1184803
  Волчков С.О. Про одну задачу дослідження стійкості нечітких динамічних систем / С.О. Волчков, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто роботу віртуального менеджера пам"яті в ОС Windows NT як приклад динаміки дискретних систем з нечіткими станами. Формулюється задача дослідження стійкості нечітких дискретних систем. Отримані твердження про умови стійкості розв"язків ...
1184804
  Алізаде А.Р. Про одну задачу коінтеграції торговельних зв"язків України, Азербайджану та Грузії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 49-60. – ISSN 2222-4459
1184805
  Умеров О. Про одну задачу оптимального вибору стратегії вимірювань в задачах гарантованого оцінювання розв"язків рівнянь еліптичного типу // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 214-215
1184806
  Глущенко О.А. Про одну задачу оптимізації захисту території від підтоплення / О.А. Глущенко, Т.П. Бездітний, В.В. Скринько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено задачу оптимізації захисту території від підтоплення для випадку двостороннього притоку.
1184807
  Шуклін Г.В. Про одну задачу стабілізації маятника з запізненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудоване керування малими коливаннями маятника з запізненням.
1184808
  Федака С. Про одну із загадок Кобзаря // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1. – С. 51-56


  Карпатські корені Тараса Шевченка.
1184809
  Стасюк А. Про одну із назв Галича в XVI столітті // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – C. 68-74. – ISBN 978-966-668-384-0
1184810
  Мальцев В. Про одну інверсну піднапівгрупу напівгрупи Cn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-107. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено до розгляду й досліджено будову інверсної піднапівгрупи напівгрупи Сn. It"s given a definition and an investigation of a structure of an inverse subsemigroup from Cn.
1184811
  Поляков І.М. Про одну кардинальну проблему еволюційної теорії. / І.М. Поляков, 1935. – 95-116с.
1184812
  Снітко Г.А. Про одну коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння в області з вільною межею // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 109-126. – ISSN 1810-3200
1184813
  Петунін Ю.В. Про одну концепцію обумовленості системи лінійних алгебраїчних рівнянь / Ю.В. Петунін, В.Л. Рябічев, О.М. Акчурін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 180-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розглядаються показники, які визначають число обумовленості системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Показано, що існуючі числа Тьюрінга і Тодда добре узгоджуються із суттю цього поняття. This paper deals with the characteristics that determine ...
1184814
  Клен І.В. Про одну крайову задачу xk-аналітичних функцій для півплощини з викинутим півкругом // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою інтегральних зображень x[верхній індекс k]-аналітичних функцій в нескінченній області через граничні значення аналітичних функцій розв"язано в квадратурах крайову задачу x[верхній індекс k]-аналітичних функцій для півплощини з викинутим ...
1184815
  Семеновська Н.В. Про одну лінійну задачу для однорідних та ізотропних випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для деяких кореляційних моделей однорідних та ізотропних випадкових полів встановлюються явні формули для дисперсії оцінки методу найменших квадратів невідомого середнього значення.
1184816
  Глущенко О.А. Про одну математичну модель для задачі оптимізації обмеження міграції забруднених грунтових вод через грунтові греблі / О.А. Глущенко, Н.В. Мудрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 163-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача оптимального керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності, з урахуванням того, що саму греблю вже побудовано, вибрано вартість спорудження додаткових елементів (шпунта та ...
1184817
  Івохін Є.В. Про одну методику оцінювання ефективності рекламного тексту / Є.В. Івохін, Ю.О. Науменко, А.М. Марчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1184818
  Коробко Т.В. Про одну модель соціальних і біологічних систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 71-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1184819
  Демченко І.Ю. Про одну модель управління запасами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1184820
  Каральнік С.М. Про одну можливістя пояснення складної структури К-краю поглинання рентгенівських променів / С.М. Каральнік. – Київ, 1960. – 3 с.
1184821
  Супрун А.Д. Про одну можливість інтераційного розв"язку нелінійної задачі теплопровідності / А.Д. Супрун, П.Є. Ільницький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 513-520. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У статті обговорюється можливість побудови аналітичних розв"язків нелінійної задачі теплопровідності на базі запропонованої ітераційної процедури. Нелінійність пов"язана з залежністю коефіцієнта теплопровідності від температури. Отримано аналітичний ...
1184822
  Латишева К.Я. Про одну нерівність Д.Ю. Панова / К.Я. Латишева. – Київ, 1936. – 122 с.
1184823
  Нестеренко О.Н. Про одну нерівність для алгебраїчних поліномів та цілих функцій експоненціального типу / О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-19. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Відома нерівність [подано формулу], яка була доведена для монотонних непарних функцій g і алгебраїчних багаточленів P[нижній індекс n-2] степеня не вище n-2, узагальнюється на випадок багаточленів вищих степенів багатьох змінних у метриці L[нижній ...
1184824
  Безкрила С.І. Про одну нерівність для модулів неперервності дробового порядку, породжених півгрупою операторів / С.І. Безкрила, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 168-169. – ISBN 978-617-7021-57-4
1184825
  Безкрила С.І. Про одну нерівність для третього модуля неперервності / С.І. Безкрила, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 101-104
1184826
  Чухрай Л. Про одну обернену задачу для вироджених параболічних рівнянь // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 189-191
1184827
  Чухрай Л. Про одну обернену задачу для виродження параболічних рівнянь // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 117-119
1184828
  Курило М.О. Про одну олімпіадну задачу // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 25. – ISSN 1029-4171
1184829
  Івохін Є.В. Про одну оптимізаційну задачу розподілу часового ресурсу в умовах невизначеності / Є.В. Івохін, В.О. Навродський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі розглянуто задачу визначення порядку виконання заданої сукупності робіт, проведення яких забезпечує максимально ефективний розподіл наявного часового обмеження. Розглянуто модель даної задачі за умов неточного визначення термінів виконання ...
1184830
  Плахотник Т. Про одну особливість української народної пісні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 76-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається та особливість українських народних пісень, що забезпечує їх позитивний вплив на людину, - наявність елементів втраченої піснемови.
1184831
  Косаревська Н.В. Про одну оцінку адекватності декомпозиції лінійних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Запропоновано інтегральний критерій якості апроксимації лінійної системи диференціальних рівнянь, іншою системою, отриманою в результаті спрощення. Він заснований на мажорантній оцінці розв"язків систем, яка отримується за допомогою другого методу О.М. ...
1184832
  Івохін Є.В. Про одну реалізацію процедури декомпозиції багатомірних нечітких системах / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 237-238
1184833
  Стріха М. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / М. Стріха, С. Трош // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 85-92. – ISSN 0236-1477
1184834
  Сіренко А.С. Про одну різницеву систему зі слабкою нелінійністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1184835
  Лебєдєв Є.О. Про одну систему з повторними викликами і ненадійним приладом / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов, Г.В. Лівінська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 9. – С. 24-30. – ISSN 1025-6415
1184836
  Солдатов М.О. Про одну спектральну задачу, породжену проблемою коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 173-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача на власні значення в гільбертовому просторі, порождена задачею про власні коливання ідеальної рідини в басейні, частково вкритому кришеним льодом. Досліджується спектр частот власних коливань.
1184837
  Прищепа О.В. Про одну стохастичну систему з обмеженим числом повторень // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 106-107
1184838
  Юриняк А. Про одну строкату збірку поезій // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 12-18


  Творчість Ганни Черінь.
1184839
  Лебединська Т. Про одну судову справу (за "Судебным вестником" № 269 від 10 грудня 1867 р.) / Т. Лебединська, М. Сулима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 112-114. – ISSN 0236-1477


  У статі йдеться про багаторічний судовий процес щодо літературної спадщини Т. Шевченка, зніційований видавцем І. Лисенкомвим.
1184840
  Антонюк А.А. Про одну чудову криву / А.А. Антонюк, Н.Г. Антонюк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/10 (155). – С. 11-14. – ISSN 2518-7104
1184841
  Кудрик Л. Про оздоровчу функцію освіти в контексті сьогодення / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 15-24
1184842
  Дениско Н. Про ознаки магічного реалізму в романі Ольги Токарчук "Правік та інші часи" / Н. Дениско, Ю. Грицай // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (461), березень 2020. – С. 13-16
1184843
  Погребняк С. Про ознаки права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 13-21. – ISSN 1993-0909
1184844
  Козловська Г. Про ознаки пустинь а так званій "карпатській ріні" на Поділлі / Ганна Козловська // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. : мал. – Бібліогр.: 6 назв
1184845
  Козловська Г. Про ознаки пустинь в так званій карпатській ріні на Поділлі / Г. Козловська. – 4с.
1184846
  Осадчук О.К. Про окремі аспекти організації роботи окружних виборчих комісій під час проведення виборів народних депутатів України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 20-24
1184847
  Половко О.О. Про окремі аспекти протидії політичному тероризму в сучасних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 246-251. – ISBN 966-628-197-5
1184848
  Грек Б.М. Про окремі аспекти протиправного перерозподілу власності в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-44.
1184849
  Мних М.В. Про окремі аспекти трансформації інструментів податкового регулювання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-34
1184850
  Тростюк З.А. Про окремі загальнолінгвістичні правила тлумачення кримінального закону // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-12
1184851
  Івохін В Є. Про окремі математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціумі / В Є. Івохін, Ю.О. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У даній роботі змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Використано підходи, що базуються на моделях соціальної та фізичної аналогій процесів обміну інформацією у соціальній мережі. ...
1184852
  Манцевич Юрій Миколайович Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 210-218. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються окремі методологічні проблемами вивчення сучасного українського ринку житла, які випливають з проведеного аналізу пропозицій квартир з різною кількістю кімнат по містах-представниках.
1184853
  Солдатенко О.В. Про окремі недоліки кваліфікації випускників-юристів вищих навчальних закладів України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 52-53
1184854
  Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-49
1184855
  Гетманцев Д. Про окремі питання справляння збору за право на використання місцевої символіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52.
1184856
  Уркевич В. Про окремі правові аспекти земельних відносин в особистих селянських господарствах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.64-66
1184857
  Уркевич В. Про окремі правові аспекти формування земельного масиву сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.52-55
1184858
  Присяжнюк І.І. Про окремі проблеми кваліфікації злочинів за ст. 162 КК України "Про порушення недоторканності житла або іншого володіння особи" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 495-502. – ISSN 1563-3349
1184859
  Тростюк З.А. Про окремі проблеми латентності тексту Кримінального Кодексу України // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 149-151. – ISBN 978-966-301-172-1
1184860
  Бабаскін А.Ю. Про окремі проблеми правового регулювання придбання цінних паперів за законодавством України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 219-225. – ISSN 0869-2491
1184861
  Шицький І. Про окремі проблеми судової реформи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12.
1184862
  Гащук П.М. Про окремі сентенції-комільфо в теорії автомобіля / П.М. Гащук, // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 171-184 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
1184863
  Радзієвський В. Про окремі соціальні передумови виникнення кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 164-168
1184864
  Тростюк З.А. Про окремі суперечності між статтями Кримінального кодексу України та кримінально-виконавчого законодавства України (у контексті тлумачення статей 390 — 393КК) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-21
1184865
  Солдатенко О. Про окремі сучасні тенденції щодо науки фінансового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 1026-9932
1184866
  Палій Н.О. Про окремі терміни і дефініції в законодавстві про гендерну рівність // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 220-226. – ISSN 2524-017X
1184867
  Баклан О.В. Про окремі функції державного управління: деякі теоретико-прикладні питання / О.В. Баклан, В.П. Чабан // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 70-74
1184868
  Данилявичюс Э. Про окрестностям Вильнюса : туристические маршруты / Э. Данилявичюс, В. Карвялис. – Вильнюс : МИНТИС, 1967. – 116 с.
1184869
  Іщук-Пазуняк Про Оксану Лятуринську. Некролог у 20-річчя смерті // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 263-272. – ISBN 978-966-355-044-2
1184870
   Про оксиданти, антиоксиданти і невиліковані форми раку // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – ISSN 0372-6436


  Про статтю нобелівського лауреата, першовідкривача подвійної спіралі ДНК, Джеймса Уотсона, який розмірковує про роль антиоксидантів у розвитку онкологічних захворювань.
1184871
   Про Олександра Білецького : Спогади, статті. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 303с.
1184872
   Про Олександра Копиленка : спогади. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 279с.
1184873
   Про Олексу Десняка. – К., 1972. – 256с.
1184874
   Про Олеся Гончара. – К., 1968. – 395с.
1184875
   Про Олеся Гончара. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 432 с.
1184876
  Слабошпицький М. Про Олеся Жолдака й інших довкола нього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 6-7


  До 100-річчя від дня народження письменника.
1184877
  Вознюк В.О. Про Ольгу Кобилянську : нові матеріали, роздуми, знахідки / В.О. Вознюк. – Київ : Дніпро, 1983. – 183 с.
1184878
  Семенець А.В. Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті" / А.В. Семенець, С.Б. Чеканов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 82-89. – ISSN 1681-2751
1184879
  Дерев"янко С.М. Про оновлення конституційних повноважень Верховної Ради України щодо призначення всеукраїнського референдууму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
1184880
   Про оновлення навчально-наукового Бережанського геодезичного полігону / А.С. Перій, І.С. Сідоров, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 72-75. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1184881
  Пастух М.В. Про оновлення топографічних карт та планів Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 100-103. – Бібліогр.: 4 назви
1184882
  Климова Ю. Про ономасіологічний статус абревіації та моделі утворення абревіатур на позначення події // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 148-152. – ISSN 0869-3595
1184883
  Пфейфер Ю.В. Про оператори повної системи лінійних однорідних рівнянь з частковими похідними першого порядку одної невідомої функціі : доповідано 21 травня 1930 р. / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1184884
  Лінчук Ю.С. Про операторний аналог теореми додавання для косинуса // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 69-78. – ISSN 1810-3200
1184885
  Турбал Ю. Про операторний метод моделювання спіральних структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 237-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується спосіб моделювання спіральних структур, що грунтується на апроксимації дії силового поля деякою послідовністю операторних перетворень. Ключові слова: операторне перетворення, ітераційний процес, спіральна структура. In this paper is ...
1184886
  Хлобистов В.В. Про операторну інтерполяцію та ідентифікацію нелінійних систем / В.В. Хлобистов, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 209-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Уточнено взаємозв"язок між інтерполяційними формулами типу Лагранжа і Ерміта для поліноміальних операторів в гільбертовому просторі та методом ортогональних моментів для ідентифікації поліноміальних систем. Отримано оцінки точності інтерполяції на ...
1184887
   Про оплату праці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України та Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України надіслали спільний лист (№ 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.2020 р.) керівникам органів освіти і науки, закладів та установ освіти, підпорядкованих ...
1184888
  Гузенко О. Про оплату праці // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 26 січня (№ 2). – С. 12
1184889
  Коцурак О. Про оплату праці науково-педагогічних працівників та працівників культури // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 3 лютого (№ 5). – С. 6-7
1184890
  Євтушенко Ю. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 6). – С. 8
1184891
  Коцурак О. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 10
1184892
  Коцурак О. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 2 грудня (№ 45). – С. 8-9
1184893
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 165). – С. 20-21
1184894
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 3-8


  "...4. Надати право керівникам закладів, установ освіти і науки: <...> 3) формувати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка". - С. 4.
1184895
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 8). – С. 26-31
1184896
  Коцурак О. Про оплату праці працівників вищих навчальних закладів // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 5 лютого (№5). – С. 10
1184897
  Коцурак О. Про оплату праці працівників закладів освіти // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 30). – С. 8


  На посаду вчителя закладу середньої освіти за сумісництвом прийнято працівника, який має вчене звання та науковий ступінь і працює в закладі вищої освіти III-IV рівнів акредитації на посаді доцента. Який тарифний розряд установити такому працівнику під ...
1184898
   Про оплату праці працівників закладів освіти і науки України : лист Міністерства освіти і науки України від 25 квітня № 1/4444-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 23-28
1184899
  Різнічук О. Про оплату праці працівників навчальних закладів та установ освіти // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 25 липня (№44)
1184900
   Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1037 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 9
1184901
  Гузенко О. Про оплату праці у святкові (неробочі) дні та надурочний час // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 17). – С. 10
1184902
   Про оподаткування прибутку підприємств // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – C.3-38
1184903
   Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 62, 14 серпня 2015 року. – С. 275-276


  Зміни внесено до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання". Втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 ...
1184904
  Усар І.Я. Про оптимальне керування вхідним потоком в системах з повторними викликами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-43. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто системи з повторними викликами з керованими інтенсивностями вхідного потоку. Отримано формули для ергодичного розподілу, які використовуються для розв"язування оптимізаційних задач з пороговою стратегією. The retrial queues with controlled ...
1184905
  Хітько І.В. Про оптимальне керування імпульсними системами з недиференційованими критеріями якості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 256-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглядається задача відшукання оптимального керування динамічною системою з імпульсною дією. Критерій якості є функцією максимуму початкових умов.
1184906
  Славко Б.В. Про оптимальне регулювання руху на перехресті // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 169. – ISBN 978-966-8725-10-4
1184907
  Ліндер Я.М. Про оптимальні оцінки практичної стійкості лінійних диференціальних включень з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі отримано оптимальні оцінки множин початкових умов та фазових обмежень в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом. In this paper optimal estimations of initial condition and phase restriction parameters in ...
1184908
  Шарапов М.М. Про оптимальні розв"язки транспортної задачі / М.М. Шарапов, О.Є. Ольховик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 258-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій статті розглядається рекурсивний метод пошуку всіх оптимальних планів закритої цілочисельної транспортної задачі.
1184909
  Донченко В.С. Про оптимальність дискретизації для акумулятора перетворення Гоку для сімейства прямих в класичній параметризації // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 242-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються умови максимальності параметрів бернулівських випадкових величин, що визначають акумуляторну функцію та її граничні значення, в залежності від характеристик дискретизації у просторі параметрів. Розглядаються також умови ...
1184910
  Іванов І.Ю. Про оптимізацію алгоритмів узгодження ключів в динамічних рівноправних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядається питання ефективності алгоритмів групового узгодження ключів. Запропоновано спосіб обчислення вартості алгоритму для використання в конкретному середовищі. Наведено спосіб зменшення вартості виконання алгоритмів обміну ключами в ...
1184911
  Верченко А.П. Про оптимізацію динаміки пучка траєкторій в лінійних системах зі скачками фазових координат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі оптимізації динаміки пучка траєкторій в лінійних системах зі змінною структурою (зі скачками першого роду в точках переключення). Одержано відповідні формули обчислення частинних похідних від критерію якості за параметрами ...
1184912
  Кулян В.Р. Про оптимізацію інвестиційної політики на основі методів математичного моделювання / В.Р. Кулян, О.С. Требіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. Ключові слова: математична модель, оптимальний портфель, оптимальне керування. The problems of construct ...
1184913
   Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 25.03.2015 № 143 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 26, 10 квітня 2015 року. – С. 56-57
1184914
  Івохін Є. Про оптимізацію побудови лінійних систем порівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-30. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто способи побудови лінійних систем порівняння та їх оптимізацію. Отримано необхідні та достатні умови стійкості систем порівняння. Досліджено умови оптимізації функцій Ляпунова, що складають векторну функцію Ляпунова. The methods of ...
1184915
  Волощук С.Д. Про оптимізацію розв"язку некоректної початково-крайової задачі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 198-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто питання мінімізації середньоквадратичної нев"язки некоректно поставленої лінійної початково-крайової задачі.
1184916
  Кулян В. Про оптимізацію стратегії інвестування / В. Кулян, О. Юнькова, В. Рутицька // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 144-145
1184917
  Кобко В.А. Про оптимізацію та удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях / В.А. Кобко, В.О. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 131-133. – Бібліогр.: 8 назв
1184918
   Про опублікування результатів дисертацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення щодо застосування наказу МОН від 23 вересня 2019 року № 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
1184919
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ МОНмолодьспорту від 17.10.2012 , № 1112. // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 12 (14) грудень. – С. 42-45
1184920
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 41-46
1184921
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересняя 2019 р. № 1220 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 39-40
1184922
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 85-90
1184923
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки в Україні від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 76-79
1184924
   Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях : лист Міністерства освіти і науки України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 95
1184925
  Красніков В. Про організаціїї колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 68-70. – ISSN 1608-6422
1184926
   Про Організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності : указ Президента України від 4 квіт. 2017 р. № 98 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 10
1184927
   Про Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв : розпорядження Президента України; склад колегіального органу від 23.11.2015 р. № 770/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 29-31


  До складу організаційного комітету з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв також входить декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Патриляк Іван Казимирович.
1184928
  Полянський Ю. Про організаційний устрій та функції органів прокуратури // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 87-90. – ISSN 1561-4999
1184929
  Андрушкін Б. Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед"європейської адаптації законодавства України / Б. Андрушкін, О. Погайдак, У. Митник // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 5-12
1184930
  Івохін Є.В. Про організацію автоматичного тестування баз даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто технологію розробки програмного забезпечення, яка базується на повторенні коротких циклів розробки: генерація тесту, створення коду для виконання тесту, рефакторінг нового коду до відповідних стандартів. Детально викладено методику розробки ...
1184931
  Чухно А.А. Про організацію вивчення студентами першоджерел з політичної економії. Вип. 6 // Праці і матеріали науково-методичної Ради КДУ, 1959. – Т.17
1184932
  Чирва Про організацію виховної роботи з іноземними студентами у вітчизняних класичних університетах / Чирва, Я..О // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 50-53. – ISSN 2411-5983
1184933
  Боброва І.А. Про організацію вітчизняних вищих медичних навчальних закладів // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5 (109). – С. 96. – ISSN 1562-1146
1184934
  Сердюк В.В. Про організацію діяльності Верховного Суду України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 30-40.
1184935
   Про організацію збирання врожаю та хлібоздачі 1935 року. – Херсон, 1935. – 16с.
1184936
  Холодний М.Г. Про організацію й основні завдання науково-дослідної та лісо-культурної роботи лісового заповідника / М.Г. Холодний. – 119-125с.
1184937
   Про організацію методичного керівництва навчанням неписьменних і малописьменних. – К., 1939. – 14с.
1184938
  Музика-Стефанчук Про організацію місцевого самоврядування та управління в зарубіжних країнах // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 106-109.
1184939
  Жебровський Б.М. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2
1184940
   Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 2-5
1184941
  Хижняк О. Про організацію наукової роботи під час пандемії / О. Хижняк, А. Жовнір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1184942
   Про організацію освітнього процесу [у зв"язку із введенням воєнного стану] : лист Міністерства освіти і науки України від 6 березня № 1/3371-22 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2022. – № 4, квітень. – С. 29-31
1184943
   Про організацію пропоганди в комсомолі на основі постанови ЦК ВКП(б) "Про постанову партійної пропоганди в зв"язку з випуском "Короткого курсу історії ВКП(б)"" : Постанова ЦК ВЛКСМ. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 16 с.
1184944
   Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 р. № 1232 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 5
1184945
   Про організацію та проведення V Міжнародної науково-методичної конференції "Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові" : наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 529 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 38-41


  Співорганізатори конференціїї: Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України, Національна академія педагогічних наук України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. Серед ...
1184946
   Про організацію та проведення заходів у Шевченківському національному заповіднику // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  Заходи до 200- річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
1184947
   Про організацію та проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров"ю : наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.08 р. № 1023 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 16-23. – ISSN 0130-8890
1184948
   Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 23 березня (№ 11/12). – С. 12-13
1184949
  Соколюк М. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 11 жовтня (№ 37/38). – С. 8
1184950
  Дровніна О. Про організацію трудових відносин на підприємстві в умовах воєнного стану // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 14 червня (№ 22). – С. 5
1184951
  Пістун М.Д. Про організацію Української Академії Наук та зародження у ній економіко-географічних досліджень в 20-х рр. ХХ ст. : Суспільно-географічні дослідження / М.Д. Пістун, Т.Ю. Мельниченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 1561-4980
1184952
   Про організацію укриття // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації щодо організації укриттів у об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти.
1184953
  Хобзей Павло Про організоване завершення 2017/18 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 2-4
1184954
  Максюта М.В. Про орієнтаційний рух релятивістських заряджених частинок з погляду фрактальної геометрії / М.В. Максюта, К.П. Суткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи орієнтаційний рух релятивістської зарядженої частинки з погляду фрактальної геометрії, по-перше, отримано дробове нестаціонарне рівняння Шредінгера, за допомогою якого можна визначати зміну з часом амплітуди хвильової функції поперечного ...
1184955
  Тарасевич В.М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 4-17. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1184956
  Латиш В.Т. Про ортит і титаніт гранітів Токівського масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 43-50 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1184957
  Петравчук А.П. Про ортогональні оператори на скінченновимірних алгебрах Лі / А.П. Петравчук, С.В. Білун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що скінченновимірна комплексна алгебра Лі L з нульовим центром, яка допускає лінійний оператор Т: L[прямує до] L, що задовольняє умову [Тх, Ту]=[х, у] для довільних х, у[належить]L розв"язна ступеня [< або =]2 при умові, що оператор Т не має ...
1184958
  Воронов Г.С. Про орфографічний циклогенез в Українських Карпатах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Географія ; Вип. 41)


  Наведений аналіз синоптико-метеорологічних даних про утворення, розвиток окремого циклону та мезосиноптичних процесів, які сприяли його виникненню, а також розподілу опадів у гірській частині Східних Карпат 10-11 липня 1992 р.
1184959
  Лебідь В.П. Про осбливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України Стаття 3. // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1184960
   Про освіту : Закон від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 38/39, 29 вересня 2017. – С. 5-117. – ISSN 0320-7978
1184961
   Про освіту : закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 178/179). – С. 10-22
1184962
  Наливайченко В. Про освіту і політику / В. Наливайченко, О. Наливайченко; записали розмову Наталія Шимків, Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 4-5


  Валентин Наливайченко та його донька Ольга стали лекторами Літньої школи журналістики "Дня". Студенти вражені - і форматом, і змістом. Валентин Олександрович також згадав про навчання в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1184963
  Гоулман Д. Про освіту й емоції / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1184964
  Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого та прокурора // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-54
1184965
   Про оскарження наказів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині визнання нікчемними договорів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 203-207. – ISSN 1026-9932
1184966
  Кисельов Р. Про осмислення плагіату в Європі до Якоба Томазія // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 1. – С. 6-29. – ISSN 2075-6461


  Стаття дає огляд основних давніх міркувань стосовно явища плагіату – від грецько-римської античности до часу появи грунтовного дослідження, що розглядає літературні крадіжки в їх художньо-літературному, змістовому, правовому та моральному виявах – ...
1184967
  Гавриш К.Г. Про основи еволюції методів біологічного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1184968
  Корсак К. Про основи нової української ідеї // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 18-21. – ISSN 2313-559X
1184969
  Довбня В.М. ( Чернігів) Про основи освітнього вчення Григорія Ващенка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 143-154


  У статті розглядаються концептуальні засади філософсько-освітніх поглядів Г. Ващенко - визначного українського педагога-теоретика ХХ століття.
1184970
  Маліновський Д. Про основне завдання та проблеми реформування інституту перегляду судових рішень в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 373-374. – ISBN 978-617-7069-14-9
1184971
  Пучковська І.Й. Про основне призначення видів забезпечення виконання зобов"язання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 36-44. – ISSN 2224-9281
1184972
  Беркут Л Про основні елементи в походженні феодальної системи / Л. Беркут. – Б. м. – С. 46-58. – Окр. відбиток: Записки Київського ін-ту Народної освіти, Київ, 1927, кн. 2
1184973
  Шибіко В.П. Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально-процесуального законодавства України (до 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 323-326
1184974
   Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік : [Лист Мін-ва освіти і науки України]. – Київ : Знання, 2005. – 15с.
1184975
   Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005 р. // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.5-10
1184976
   Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 червня (№ 110)
1184977
   Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 травня (№ 93). – С. 10-13
1184978
   Про основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VI скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самовряд // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15
1184979
   Про основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VI скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самовряд // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15
1184980
  Гончаренко О.М. Про основні концепти міфоритуального програмування життя воїна в українському козацькому фольклорі // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-41. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1184981
  Малярчук Т. Про основні напрями оптимізації норм кримінально-процесуального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 180-183
1184982
  Пясковський Б.В. Про основні напрямки боротьби матеріалізму з ідеалізмом у сучасній математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1184983
  Зеленецький С В. Про основні напрямки вдосконалення Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" / С В. Зеленецький, М.В. Куркін, М.А. Погорецький // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 207-217. – ISBN 966-8759-17-6
1184984
  Кушерець В.І. Про основні напрямки діяльності товариства "Знання" України з національно-патріотичного виховання // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 0868-8117
1184985
  Боратинець В.Т. Про основні напрямки розвитку розміщення машинобудівної промисловості західних областей УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 89-98 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
1184986
  Попова І.С. Про основні операції лінгвістичного моделювання в синтаксисі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 76-84


  Статтю присвячено одній з актуальних і цікавих проблем сучасного українського мовознавства – синтаксичному моделюванню. Доведено потребу побудови моделей однієї із фундаментальних категорій синтаксису – синтаксичної одиниці. Розкрито сутність двох ...
1184987
   Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.3-22
1184988
  Патон Б.Є. Про основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2004-2008 роках // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 6-16. – ISSN 0372-6436


  Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона.
1184989
   Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 6-18. – ISSN 0372-6436


  Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона.
1184990
  Яра О. Про основні підходи до визначення об"єктів злочинів, що посягають на об"єкти права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 84-87
1184991
  Лібанова Е.М. Про основні положення Національної доповіді "Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 25-37. – ISSN 1027-3239
1184992
  Танчер В.К. Про основні попередні умови підготовки переходу від соціалізму до комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне лекційне бюро. – Київ, 1953. – 29с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 6)
1184993
  Маркс К. Про основні принципи партійного будівництва / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1974. – 270 с.
1184994
   Про основні результати 25-річних досліджень Димерського комплексного географічного стаціонару : Природничо-географічні дослідження / О.М. Маринич, В.Т. Гриневецький, Л.М. Шевченко, М.В. Давидюк, Петров, МФ // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-9 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1184995
  Абрамов О.М. Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій e-Learning // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 287-293


  Розглядаються основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій в освіті й аналізуються їх переваги та ризики застосування.
1184996
  Єрмоленко С.С. Про основні та додаткові функції мовних ілюстрацій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 294-299
1184997
  Онопенко В. Про основні тенденції здійснення правосуддя, причини кризових явищ у вітчизняному судочинстві та засади реформування судової системи України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-10.
1184998
  Комлєв О.О. Про основні тенденції сучасної геоморфології і відповідність до них нових концепцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-50. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються сучасний стан геоморфології і перспективи створення загальної синтетичної теорії геоморфологічної науки.
1184999
  Нахаба М.П. Про основні форми підприємництва в Україні та проблеми їх розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розкриваються такі форми розвитку підприємництва в Україні, як малий бізнес, партнерське та корпоративне підприємництво, основні їх проблеми та заходи, що сприяли б розвитку підприємництва в Україні.
1185000
  Полозенко Д. Про основні чинники подолання фінансово-кредитної кризи в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 28-31
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,