Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1185001
  Юнгер М. "Процес філософів" 1973 року як спроба зупинити розвиток інакомислення в Угорщині // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 290-306. – ISSN 2411-345X
1185002
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 333л.
1185003
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень, генетична основа яких сходить до історичного минулого суспільних відносин : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 790л. – Бібліогр.:л.761-790
1185004
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 202
1185005
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 9 назв
1185006
  Комарницький А. Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 824-833. – ISSN 1028-5091
1185007
  Чорноморденко Іван Процес екологізації як сутнісний елемент трансформації суспільства / Чорноморденко Іван, Цой Тетяна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1185008
  Пучков О.О. Процес євроінтеграції вищої освіти України та його вплив на підготовку військових фахівців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 331-334. – ISSN 2076-1554


  В статті розглянуто вплив євроінтеграції вищої освіти в Україні на процесс гуманізації і демократизації вищої військової освіти. Національна система освіти, складовою частиною якої являється військова освіта, відкриває можливості до реальної інтеграції ...
1185009
  Тропін З. Процес Європейської енергетичної хартії як сучасна основа співробітництва держав в енергетичній сфері // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 15-18. – ISSN 1814-3385
1185010
  Ротар Н. Процес європейської інтеграції Румунії: основні результати та досвід для України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 57-69. – ISSN 2309-7760
1185011
  Копійка В. Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу / В. Копійка, О. Хилько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває сутність та деякі загальні особливості застосування трансформаційної сили Європейського Союзу на просторі східного сусідства та аналізує особливості цього процесу в Україні. Ставиться питання про ефективність трансформаційних ...
1185012
  Стоіца Є. Процес європейської стандартизації крізь призму концепції національної культури
1185013
  Лотош О.М. Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається ефективність використання прямих іноземних інвестицій у приватизаційних процесах в Україні.
1185014
  Невкрита О.М. Процес запилювання гарбузів та ефективність роботи на них різних комах-запилювачів. / О.М. Невкрита, 1950. – С. 101-122
1185015
  Гаврилюк С. Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 225-233. – ISSN 2222-5250
1185016
  Столяров В.И. Процес изменения и его познание / В.И. Столяров. – Москва, 1966. – 252с.
1185017
  Цимбалюк І.М. Процес і конструювання змісту освіти у системі підвищення кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-202. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Виявлено джерела та фактори формування змісту освіти, розроблено стратегію і тактику його конструювання у системі підвищення кваліфікації. Визначено методологічні рівні формування змісту освіти, проаналізовано процес курсового підвищення кваліфікації.
1185018
  Меркер Р. Процес і структура активності, спрямованої на заснування підприємства: інтегральна модель преорганізації : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 49-58 : Рис. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 1605-2005
1185019
  Ягупов Василь Васильович Процес і технологія військово-педагогічних досліджень у республіці Польша : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1185020
  Ващук О.П. Процес ідентифікації особи у відеозаписі // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 507-515. – ISSN 0130-2655
1185021
  Зубрицька Д.М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зубрицька Д.М. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1185022
  Музичко О.Є. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території Південної України (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Музичко Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв
1185023
  Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 119-123
1185024
  Раковська Ю. Процес інституціоналізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 146-150
1185025
  Баркалова О.М. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
1185026
  Ящук Т.І. Процес історичний / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314-315. – ISBN 966-642-073-2
1185027
  Соколовська І.П. Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Соколовська І.П.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л.165-181
1185028
  Соколовська Ірина Петрівна Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Соколовська Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1185029
  Буткевич О.В. Процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2609-51-6
1185030
  Гавран В.Я. Процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах: іноземний досвід та українські реалії / В.Я. Гавран, М.І. Гавран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 92-97. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1185031
  Куц Л.Л. Процес краудфандингу як інновації у сфері фінансування проектів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 140-146. – ISSN 2308-1988
1185032
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Ф.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.217-224. – Бібліогр.: л.191-216
1185033
  Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Федір Іванович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1185034
  Паньків З.П. Процес лесиважу у профільно-диференційованих грунтах Пригорганського Передкарпаття / З.П. Паньків, С.З. Малик // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0587-2596
1185035
  Сікора В.Д. Процес М&А за умов нестабільної валютно-фінансової системи і сповільнення економічного зростання у світі (загальна інтерпретація) / В.Д. Сікора, Нгуєн Ван Пхунг // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Поданий аналіз М&А містить оцінку динаміки та перспективу цього прогресу у 1997-1999 рр. у США і у Європі. Розвиток М&А розглянутий у взаємодії з міжнародною кризою 1997-1998 рр. і зниженням темпів світового економічного розвитку. Досліджено фінансові ...
1185036
  Степанюк А.Р. Процес магнітного фільтрування часток в зернистому марі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Степанюк А.Р.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1185037
  Дорошкевич К.О. Процес менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку / К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська, В.В. Івасюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 377-382
1185038
   Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колект. монографія / [С.В. Березовська та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.С. Нестеренко ; Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – Одеса : Гельветика, 2017. – 527, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-313-4
1185039
  Морозова О.І. Процес навчання / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 29 : фото
1185040
  Олійник О.М. Процес наглядового розгляду та оцінки діяльності банків у ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1185041
  Кузнєцова Н.В. Процес накопичення іноземного капіталу в країнах Східної Європи : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 46-48.
1185042
  Мусієнко О.В. Процес налагодження діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 141-144. – ISSN 2076-1554


  Проаналізовано історичні аспекти встановлення діалогу між Російською імперією та Ватиканом наприкінці XVIII - середини XIX століття.
1185043
  Жилінська О. Процес науково-технічної діяльності: сутнісні риси та їх економічний прояв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-16. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні риси науково-технічної діяльності у контексті єдності її складових: досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів та надання науково-технічних послуг, а також розглянуто особливості їх економічного прояву в умовах інформаційного ...
1185044
  Малигіна В.Д. Процес наукового дослідження: методологічний аспект / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова
1185045
  Татенко В.О. Процес націєтворення в суб"єктно-вчинковому вимірі: спроба концептуалізації // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 193-216. – ISSN 2522-4093
1185046
  Кдирова І.О. Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 104-106
1185047
  Гейко Т.М. Процес номінації у сучасній французькій мові та використання зареєстрованих назв торгових марок / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 123-131. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто проблеми категоризації та визначення лінгво-комунікативного статусу лексичних одиниць на позначення торгових марок. Акцентується увага на диференціації термінів "назва марки" (НМ) і "назва продукту" (НП). Рассматриваются проблемы ...
1185048
  Петришина М.О. Процес нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні: проблеми оптимізації // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-301-169-1
1185049
  Мельник О.Г. Процес оптимізації управлінських рішень / О.Г. Мельник, А.М. Ульянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.197-204. – ISSN 0321-0499
1185050
  Пірон І.С. Процес організації зайнятості населення за законодавством радянської України 1917-1919 років // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 81-86
1185051
  Лазоренко В.В. Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 19-23. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1185052
  Татар М.С. Процес оцінювання рівня фінансової безпеки банку / М.С. Татар, А.О. Рикова // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (36). – С. 76-85. – ISSN 2221-8440
1185053
  Книш М.В. Процес підготовки до впровадження міської реформи 1870 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 122-124
1185054
  Гриньова В.М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-376-4
1185055
  Литвин В.В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження / В.В. Литвин, О.І. Цмоць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 222-229 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1185056
  Рушкевич Є.А. Процес пізнання як робота мозку / Є.А. Рушкевич. – Київ, 1959. – 24 с.
1185057
  Войцехівська О. Процес пішов. У добру путь! // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 26-27


  Студенти-другокурсники Інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Шевченка на місяць замінили колектив редакції газети "Колос" з Погребища на Вінниччині. Майбутні журналісти при ненав"язливій але відчутній підтримці головного ...
1185058
  Семків Віталій Процес пішов... : [інтерв"ю з керівником Головного упарвління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв"язків та інвестицій В. Семківим] / Семків Віталій, Багірова Алла; розмову вела А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54. – ISSN 0130-5212
1185059
  Пшик-Ковальська Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 468-472. – ISSN 0321-0499


  Сформульовано перспективи подальших досліджень теоретико-методологічних засад планування зовнішньоекономічної діяльності.
1185060
  Костенко С.О. Процес планування маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 76-84
1185061
  Зайцев С. Процес побудови моделі організації роботи керівника в органах державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 120-124
1185062
  Зенич І. Процес поділу округів на виборчі дільниці та формування виборчих комісій під час підготовки виборів до Всеросійських Установчих зборів в українських губерніях в 1917 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-783-0
1185063
  Острога Р.О. Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Острога Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1185064
  Бондарева К.В. Процес правової інституціоналізації політичного режиму як процедура визначення його генезису та сутнісних характеристик // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 143-154. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1185065
  Примаченко Л.В. Процес прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН під впливом внутрішніх факторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 165-168
1185066
  Храбан А.М. Процес прийняття рішень споживачем під час здійснення покупки через Інтернет і застосування цінової дискримінації в електронній комерції // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 76-84.
1185067
  Чораян О.Г. Процес принятия решения / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1988. – 126с.
1185068
  Большакова М. Процес професійної підготовки перекладача як педагогічна система // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 23-29. – ISBN 978-617-7009-13-8


  Розглянуто процес професійної підготовки перекладачів зі знанням декількох іноземних мов як педагогічна система. Розроблено модель особистості конкурентноспроможного фахівця, виділені її основні компоненти. На основі моделі складено "дерево цілей" ...
1185069
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1185070
  Ареф"єва Олена Володимирівна Процес реагування організаційної структури управління на зміни у зовнішньому середовищі / Ареф"єва Олена Володимирівна, Горяча Оксана Любомирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес оптимізації управління нагромадженням матеріальних ресурсів відповідно до наявного виробничого потенціалу, визначено можливі типи реакції організаційної структури управління (ОСУ), методи, задачі і засоби їх підтримки, а ...
1185071
  Бала Р.Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 194-201. – ISSN 1562-0905
1185072
  Гулієнко С.В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гулієнко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1185073
  Коцан Н. Процес регіоналізації в Великій Британії / Н. Коцан, Т. Гурський // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 132-137. – ISSN 2522-1663
1185074
  Капітан Л. Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 139-145. – ISSN 2222-5250
1185075
  Шпак С.О. Процес реструктуризації підприємства та інноваційний процес як об"єкти управління: ознаки схожості та відмінності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 175-181. – ISSN 2222-4459
1185076
  Бриль Ю. Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 151-159. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто окремі аспекти реформування документознавчої освіти України в умовах трансформації суспільства та євроінтеграції.
1185077
  Папенко Н.С. Процес реформування радянських спецслужб в 20-30-ті роки ХХ ст. / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається процес створення та діяльність радянських спецслужб протягом 20-30-х рр. ХХ ст. З самого початку існування української радянської держави її характерними рисами було силове придушення більшовиками будь-яких спроб супротиву їм не ...
1185078
  Шаповалова Л.А. Процес розвитку науки і техніки як об"єкт державного регулювання // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 19-27. – ISBN 966-7317-92-7
1185079
  Краснова І.В. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах / І.В. Краснова, І.Ю. Громницька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 343-350. – ISSN 2222-4459
1185080
  Харіков Анатолій Мусійович Процес розкладу алжирських фосфоритів у виробництві амонізованого суперфосфату неперервним способом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Харіков А.М.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1185081
  Галкін О.А. Процес розпізнавання на основі ядерних оцінок щільності з використанням множини оптимальних мір згладжування // Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 15. – С. 22-33. – ISSN 2074-5893
1185082
  Коблянська О.І. Процес розподілу загальновиробничих витрат і його вплив на податковий облік // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 65-69
1185083
  Головій В.М. Процес розподілу суспільного багатства: ідея асоціації в ретроспективі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 28-32. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1185084
  Матвєєва Л.Є. Процес розробки програмного забезпечення : від теорії до практики / Л.Є. Матвєєва, В.А. Волков. – Київ : Інформаційні програмні системи, 2008. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-1608-00-8
1185085
  Щербак Н. Процес русифікації Правобережної України у другій чверті XIX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 124-128. – ISBN 978-966-308-217-2


  У 1834 р. в Києві відкрився університет Св. Володимира, який повинен був боротися з польським впливом і сприяти русифікації спольщеної Правобережної України.
1185086
  Грищенко С. Процес самовдосконалення майбутніх педагогів в системі безперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 56-58
1185087
  Щербатюк Б.А. Процес самовизначення як етап соціалізації індивіда // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 234-241. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1185088
  Олійник С.Л. Процес самоорганізації населення як елемент системи міднародних організацій (на прикладі діяльності Міжнародного Фонду "Відродження") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 194-197
1185089
  Кендус О. Процес саморефлексії особистості через основні понятійні форми ідеалу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 2307-0463
1185090
  Гнєушева І.О. Процес санації підприємства в Україні / І.О. Гнєушева, К.І. Романова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 17-20
1185091
  Костюк М.М. Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 240-246


  Розвідку присвячено аналізу графічних особливостей поетики французького символізму кінця ХІХ ст. Приділяється особлива увага процесу семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів. Данное исследование посвящено анализу графических ...
1185092
  Горбаченко Т.Г. Процес систематизації норм канонічного права Православної Церкви / Т.Г. Горбаченко, Шамсутдінова-Лебедюк // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1185093
  Помиткін Е. Процес соціалізації в контексті духовного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Раскрывается сущность социализации в соотношении с процессом духовного развития личности. Анализируются смислообразующие категории духовности, мотивы и психологические механизмы как составляющие психологической модели процесса духовного развития ...
1185094
  Іванушко Г.С. Процес соціалістичного виробництва / Г.С. Іванушко. – Чернівці, 1969. – 32с.
1185095
  Кравець Д. Процес Спілки Визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 466-480. – ISSN 2078-6077
1185096
  Микитюк Г.Ю. Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 54-63. – ISBN 978-966-8063-99-50
1185097
  Верещагіна Т.О. Процес сприймання іноземної мови крізь призму національної культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1185098
  Наваренко І.А. Процес становлення казки як жанру літератури // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 207-212. – ISBN 978-966-171-013-8
1185099
  Драус Я. Процес становлення та розвиток польсько-українських відносин у 1991-2009 роках: політичний дискурс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 38-44. – ISSN 1728-6220
1185100
  Гошовська В.А. Процес становлення української соціал-демократії (остання третина XIX cт.) : Автореф... докт.політ.наук: 23.00.02 / Гошовська В. А.; Ун-т Внутр. справ МВС України. – Х., 1997. – 34л.
1185101
  Камбалова Яніна Процес створення і використання сучасних навчально-методичних комплектів з історії: проблеми та перспективи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1185102
  Карпушина М.Г. Процес створення проблемних навчально-мовленевих ситуацій. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 121-131. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1185103
  Тютьков І.В. Процес створення та вдосконалення Воєнної організації держави: історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 86-95. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1185104
  Шаров О. Процес створення фіскального союзу країн ЄС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 74-99. – ISSN 1811-9824
1185105
  Томарева В.В. Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні: напрями його удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-21
1185106
  Гробовенко Я.В. Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гробовенко Ярослав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1185107
  Ємельянова Т.В. Процес творчості як засіб соціально-психологічної адаптації (на матеріалі аналізу інтегрованого студентського середовища) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.19-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1185108
  Тарнопольський Д.М. Процес трудового навчання у восьмирічній школі / Д.М. Тарнопольський. – К., 1968. – 150с.
1185109
  Дацій О.І. Процес удосконалення фінансового законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1185110
  Горбань О.М. Процес удосконалення фінансового законодавства / О.М. Горбань, МиросенкоД.А // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 47-51. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1185111
  Якубова Л.Д. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіналізації на Донбасі (XVIII - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 173-188. – ISSN 0130-5247
1185112
  Голубєва К.М. Процес уніфікації даних // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 13-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В статтi запропоновано кiлька методiв унiфiкацiї даних, проведено їх порiвняння мiж собою, а також об рунтовано необхiднiсть проведення унiфiкацiї до застосування комп"ютерного цитогенетичного методу дiагностики раку молочної залози.
1185113
  Христенко О.В. Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 83-89. – ISSN 2218-1199
1185114
  Холодна Ю.Є. Процес управління портфелем цінних паперів / Ю.Є. Холодна, І.В. Нагай // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 21-26
1185115
  Фурман І.В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 31-36. – ISSN 2415-8089
1185116
  Усатенко О. Процес утвердження незалежності Республіки Македонія та політики сусідніх держав (1991- сер. 1990-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 144-146
1185117
  Цехмістро Н.Я. Процес утворення централізованих держав у Московії та країнах Західної Європи : порівняльно-історичний аналіз // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 127-140
1185118
  Шаров О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 417-432. – ISSN 1684-906Х
1185119
  Школова О.В. Процес фінансової санації в умовах антикризового управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1185120
  Залєток Н. Процес формування жіночого руху у Великій Британії як засобу боротьби за рівноправ"я в середині XIX - початку XXст. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 89-94
1185121
  Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1185122
  Вербенець А. Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 54-59. – ISSN 2078-1687
1185123
  Миронюк Н. Процес формування Організації Об"єднаних Націй, як глобальної організації безпеки, в умовах Другої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 56-64. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1185124
  ПавлюкН Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 225-233
1185125
  Сукаленко Т.М. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста / Т.М. Сукаленко, К.В. Чужа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 531-537


  У статті розмежовано поняття "компетентність" і "професійна компетентність", розглянуто основні складові та шляхи формування професійної компетентності майбутнього фінансиста, які допоможуть йому краще засвоїти нову інформацію у виші та задовольнити в ...
1185126
  Самонова Т.Б. Процес формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 58-64. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1185127
  Білоус І.В. Процес формування ринку корпоративних облігацій України, його характерні аспекти та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 13-17
1185128
  Чушенко В. Процес формування соціально-організованого суспільства в україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 48-54. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1185129
  Байда Б. Процес формування сприятливого безпекового середовища для розвитку підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 3-11. – ISSN 2078-5860
1185130
  Романенко Є.О. Процес формування та напрями впровадження маркетингового механізму в систему державного управління / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 102-109. – ISSN 1993-6788
1185131
  Зварич Р.В. Процес формування та реалізації регулятивної функції капіталістичного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 22-27. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1185132
  Державська А. Процес формування товарної стратегії // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 116-120. – ISSN 2310-5534
1185133
  Турецький О.А. Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 22-35. – ISSN 2413-9998
1185134
  Музичко О.Є. Процес формування україноцентричної моделі національної пам"яті у містах Північно-Західного Причорномор"я (друга половина XIX - початок XX ст.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 52-61
1185135
  Мерінг В.О. Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 43-50. – ISSN 2076-1554
1185136
  Еліас Н. Процес цивілізації: Соціогенетичні і психогенетичні дослідження / З нім. переклав О.Логвиненко; Норберт Еліас. – Київ : Альтернативи. – ISBN 966-7217-87-6
Т.1-2 : "La civilisation... n"est pas encore terminee" (Holbach, "Systeme Sociale", 1774). – 2003. – 672с.


  Еліас пропонує оригінальну концепцію людської цивілізації поєднуючі у стрункій теорії соціальних змін багаті відомості, одержані істориками антропологами, психологами та соціологами
1185137
  Савчук О. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід / О. Савчук, О. Каленюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 251-256. – ISSN 2663-5313
1185138
   Процесc Веры Засулич : (Суд и после суда). – Санкт-Петербург : Современник, 1906. – 125, [2] с.
1185139
  Дубінська К.О. Процеси "перевиховання" науково-історичного середовища УСРР у 1920-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 72-81. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадуються: А. Кримський, С. Єфремов, М. Грушевський (С.74, 75)
1185140
  Єгоров І. Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні / І. Єгоров, Н. Лінчевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто процеси перетворень в українській економіці у роки незалежності в контексті шумпетеріансько концепції трансформації. Показано, що початкові параметри цих процесів були оцінені невірно, дії з управління змінами мали незавершений та ...
1185141
  Січкаренко Галина Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 89-98. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основе архивных источников раскрываются процессы реформирования высшего образования Украины в первой половине 1990-х гг. на фоне нарастания кризисных явлений в её системе. Рассматривается деятельность государственных органов управления ...
1185142
  Михайлуца М. Процеси більшовицької етатизації Православної церкви на Миколаївщині у завершальний період німецько-радянської війни (1944-1945 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 76-88. – ISSN 2222-5250
1185143
  Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 5-26. – ISSN 1811-9824
1185144
  Климентова О. Процеси вербальної об"єктивації концепту "сугестія" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 259-265


  У статті розглядається проблема формування семантичного наповнення концепту "сугестія" в діахронічному та синхронічному аспектах, аналізуються особливості його термінологічного використання в межах лінгвістичного дослідження релігійного дискурсу. В ...
1185145
  Рослий І.М. Процеси вивітрювання і водна ерозія на Донбасі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 124-127. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1185146
  Венгренівська М.А. Процеси виокремлення, специфікації комунікації за загальної тенденції глобалізації та питання перекладності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 22-27. – ISBN 966-581-476-1
1185147
  Колодницька Р.В. Процеси випаровування та згоряння дизельного біопалива у двигунах внутрішнього згоряння : монографія / Р.В. Колодницька ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-683-499-0
1185148
  Гончар О. Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1185149
  Колодійчук А.В. Процеси впровадження цифрових технологій і літосфера: взаємовплив і загрози взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 110-115
1185150
  Павліченко В.М. Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу на прикладі Туреччини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-162. – ISSN 2219-5521
1185151
  Омельчук О. Процеси глибинної дегазації землі як причина утворення донних карбонатних споруд у шельфових зонах океану / О. Омельчук, О. Сокур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 102-109. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1185152
  Сьомін С. Процеси глобалізації в контексті адміністративної реформи в Україні / С. Сьомін, М. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 61-67
1185153
  Ситник М.Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1185154
  Ставицький А. Процеси глобалізації вимагають нової освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  В Інституті філології відбулося відеознімання шевченкознавчої лекції в рамках проекту телерадіоканалу "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка "Невідомий Шевченко". Про ключі до ліричних і малярських творів Кобзаря говорив поет, літературознавець, ...
1185155
  Норкіна О.Ф. Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті розглядається вплив процесів глобалізації на процеси формування та реального утвердження світової системи університетської освіти.
1185156
  Демидюк О.О. Процеси глобалізації на сучасному ринку рекламних послуг // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 32-34. – ISBN 978-617-7069-02-6
1185157
  Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні глобалізаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку рекламних послуг, визначено їх вплив та особливості прояву на рекламному ринку України. В статье рассмотрены современные процессы глобализации, которые происходят ...
1185158
  Каплунова Я.О. Процеси глобалізації у світовому туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 189-190. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1185159
  Канівець В.І. Процеси грунтотворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів = Процессы почвообразования в буроземно-лесной зоне и классификация буроземов = Processes of soil development in brownsoil-forest zone and classification of brownsoil : [монографічна зб. наук. пр.] / В.І. Канівець ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-34-9
1185160
  Буланова Н.М. Процеси декомунізації топоніміки Кам"янського - Дніпродзержинська: причини та наслідки // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 109-114. – ISSN 2409-4137
1185161
  Лукін В.В. Процеси демократиозації в політичному житті країн Західної Африки : Дис... Канд. іст.наук.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; Ін-т світово-економіки і міжнародних відносин. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1185162
  Лукін В.В. Процеси демократізації в політичному житті країн західної Африки. Витоки, Еволюція, Перспективи. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Лукін В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1995. – 23л.
1185163
  Солоненко І.І. Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльнирй аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-100
1185164
  Козловець М.А. Процеси державотворення versus ментальність українців // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 273-278. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Роки незалежності принесли українському суспільству багато позитивних змін. Утім, не відбулося головного: утвердження новітньої державності, яка б відповідала вимогам часу. Побудову національної держави, як це мало місце в Європі в епоху модерну, ми ...
1185165
  Кочилкова Н.С. Процеси державотворення у неєвропейському регіоні: від "держави-нації" до "нації-держави" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 47-51. – ISSN 2072-1692
1185166
  Тарасова В.В. Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 156-161


  У статті розглянуто особливості та причини процесів детермінологізації та транстермінологізація англійської фахової мови авіації, способи потрапляння термінів досліджуваної підмови в загальну мову, описано процес виникнення протилежного до ...
1185167
  Бортнікова А.В. Процеси децентралізації влади в Луцьку після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 84-94. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1185168
  Чайковський О.В. Процеси диференціації та інтеграції в сучасній аналітичній хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1185169
  Дергачова В. Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях / В. Дергачова, О. Згуровський // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 132-148. – ISSN 1684-906Х
1185170
   Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / [О.І. Шнирков та ін. ; за ред. О.І. Шниркова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-001-7
1185171
  Баран В.Д. Процеси етнокультурного розвитку на території України у I тис. н.е. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 127-148
1185172
   Процеси європеїзації України в окремих галузях = Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – 228, [2] с. : табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8406-98-0
1185173
  Коваленко Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1185174
  Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства / С.В. Устенко, Н.О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 169-173. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1185175
  Чорненька Н.М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Чорненька Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 155 арк. – Додатки: арк. 154-155. – Бібліогр.: арк. 131-153
1185176
  Чорненька Н.М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов введення меланіну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Чорненька Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1185177
  Туркевич О. Процеси засвоєння і вивчення другої та іноземної мови: унормування і гармонізація основних термінів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 307-302. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1185178
  Ємченко А.І. Процеси збудження в серці / А.І. Ємченко; Лабораторія фізіології тварин КДУ. – Київ, 1937. – С.299-344. – Окр.відбиток: КДУ Т.3, в.4, 1937. Наукові записки
1185179
  Свида Ю.Ю. Процеси збудження та іонізації молекул аденіну та гуаніну електронним ударом : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.04 / Свида Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1185180
  кріпаков Процеси злиття та поглинання у банківському секторі України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 440-441. – ISBN 978-966-188-219-4
1185181
  Процун Н.М. Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 248-255


  В статті досліджено погляди науковців стосовно розвитку процесів злиття та поглинання на протязі XX - XXI ст., визначено позитивні та негативні сторони впливу М&А на головні та приєднані компанії, зазначені основні фактори, що впливають на формування ...
1185182
  Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини, наслідки процесів злиття та поглинання, їх особливості в Україні. Are analyzed reasons, issues of processes merger and acquisition and its features in Ukraine.
1185183
  Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 188-195. – ISSN 1992-5514
1185184
  Малащук К.О. Процеси зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмів кінець XVIII - 60-х років XIX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 110-118.


  В статті висвітлюється питання зміщення функціонально-стилістичних параметрів старослов"янізмов у художніх текстах кінця XVIII-60-х років XIX ст. The article deals with processes of displacement of functional stylistic parameters of Old slavonisms ...
1185185
  Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1185186
  Бублясь В. Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій / В. Бублясь, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-47. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нові дані про підвищену активність більшості процесів, які відбуваються в мікрогеодинамічних зонах, порівняно з фоновими ділянками. У першу чергу це стосується геомагнітного поля, електромагнітних і електричних полів, питомої активності ...
1185187
   Процеси інкапсуляції та виділення аналогу вітаміну Е з міцелярних наноносіїв на основі блок-кополімерів / А.С. Колосовська, В С. Парцевська, Т.Б. Желтоножська, Д.О. Климчук, А.Ю. Чуніхін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 180
1185188
  Вільховий Ю. Процеси інституалізації в українському протестантизмі наприкінці XX - початку XXI ст. / Ю. Вільховий, П. Міхневич // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 629-638
1185189
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 192-197. – Бібліогр.: л. 171-191
1185190
  Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України : автореф. дис.... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1185191
  Фищук І.М. Процеси інтернаціоналізації операцій ІРО в умовах трансформаційної економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 28-31
1185192
  Боголіб Т.М. Процеси капіталізації розвитку вишої освіти та університетської науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 84-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1185193
  Піскозуб З. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 124-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1185194
  Мельник А.В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом (Експеримент, моделювання) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мельник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1185195
  Нагорна Т.В. Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах толуол/N-метил-2-піролідон : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорна Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 151 арк. – Додатки: арк. 147-151. – Бібліогр.: арк. 137-146
1185196
  Нагорна Т.В. Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах толуол/N-метил-2-піролідон : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорна Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1185197
  Петрова Ю.І. Процеси койнеїзації в сучасній арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 344-352


  Стаття присвячена процесу формування сучасних арабських усних регіональних койне як наддіалектних форм (на прикладі Каїра та Аммана). Окреслено загальні тенденції розвитку та типологічні риси арабських койне. Статья посвящена процессу формирования ...
1185198
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 38 с.
1185199
  Трохимчук Анатолій Костянтинович Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі : Дис... доктор хім.наук: 02.00.01, 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 370л. – Бібліогр.:л.329-350
1185200
  Старонянська І.З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – ISSN 1562-0905
1185201
  Сторонянська Ірина Зеновіївна Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 73-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі ...
1185202
  Міхель Р. Процеси конвергенції між країнами - членами ЄС // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1185203
  Квіренко Л.О. Процеси конвергенції та дивергенції в берлінському міському діалекті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 248-253
1185204
  Калда Галина Станіславівна Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Калда Галина Станіславівна; Мін-во освіти та науки України. Техн. ун-тет поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький, 2000. – 36л.
1185205
  Фраєр О.В. Процеси корпоратизації сільського господарства - виклики для України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 83-87
1185206
  Карпенко В. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 19-28. – ISSN 2410-0919
1185207
  Жалоба І.В. Процеси культурної глобалізації та світові медіа / І.В. Жалоба, А.І. Вендель // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 70-81. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1185208
  Шехунова С.Б. Процеси літогенезу соленосних формацій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 97-111 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0367-4290
1185209
  Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці : посібник / М.В. Карташов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 56 с. – Бібліогр.: с. 4
1185210
  Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект : монографія / О.О. Денисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 192, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 156-169. – ISBN 978-966-02-6412-0
1185211
  Стебленко Л.П. Процеси міграції комплексу "дислокація-домішка" в кристалах кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 412-418. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі введено до розгляду поняття бар"єру міграції, який обумовлений енергією зв"язку в комплексі "дислокація-домішка" (Д-Д) та коефіцієнтом дифузії дефектів у даному комплексі. Встановлено залежність параметрів міграції комплексу Д-Д від ...
1185212
  Пословська А. Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 142-147. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1185213
  Сєрик М.М. Процеси молекулярної організації в напівпровідникових плівках на основі монометинових, мероцианінових та скварилієвих барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Сєрик Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1185214
  Ковальчук Є.П. Процеси на заряджених міжфазних межах : навч. пос. / Є.П. Ковальчук. – Київ : НМК ВО, 1991. – 143 с.
1185215
   Процеси набухання і розчинення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту з різною густиною щеплень / Т.Б. Желтоножська, О.В. Демченко, Л.Р. Куницька, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 11/12. – С. 52-59. – ISSN 0041-6045
1185216
  Картунов О.В. Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 252-257. – ISSN 2076-1554
1185217
  Наєнко Г.М. Процеси нормування староукраїнської наукової термінології першої половини XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядаються найважливіші процеси у терміносистемах часу їх становлення.
1185218
  Гедін М.С. Процеси одержавлення території Русі середини IX ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 6-9. – ISBN 978-966-493-962-8


  У статті аналізуються погляди видатного українського історика М. Максимовича на роль князів Аскольда і Діра у формуванні і становленні державності на Русі в середині IX ст.
1185219
   Процеси окиснення та фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки щурів а хронічної дії іонізуючої радіації та кадмію / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, О.О. Кисіль, О.А. Лапоша, А.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження хронічної окремої та сумісної дії іонізуючої радіації (потужність дози 0,72 сГр/хв, до досягнення сумарної дози 0,3; 0,6 та 1,0 Гр) і кадмію (0,01 мг/л з питною водою, протягом 42, 84 та 145 діб) на інтенсивність дихання та ...
1185220
  Кононенко В.І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
1185221
  Кузнєцов М.А. Процеси пам"яті / М.А. Кузнєцов, О.І. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.131-146. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1185222
   Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 198-238. – ISBN 978-966-613-985-9
1185223
  Манькут С.С. Процеси перенесення в термічній плазмі дугового розряду між мідними електродами / С.С. Манькут, А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 358-365. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі методу Греда розраховані транспортні властивості термічної плазми як чистих газів (аргон, азот), так і газових сумішей із домішками міді при атмосферному тиску в діапазоні температур 5000 К - 15000К. Одержані результати порівнюються з даними, ...
1185224
  Баштовий Анатолій Іванович Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Баштовий А.І.; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1185225
  Двойнос Ярослав Григорович Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Двойнос Ярослав Григорович; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 17л.
1185226
  Рево С.Л. Процеси перколяції в композиційних сумішах порошків фторопласту та термічно розширеного графіту / С.Л. Рево, К.О. Іваненко, Я.О. Подоба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 543-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив рівномірності розподілу наповнювача з термічно розширеного графіту в матриці з фторопласту на електропровідність композиційної суміші. Встановлені залежності процесів перколяції від рівномірності розподілу компонент у композиційних ...
1185227
   Процеси пероксидації ліпідів у ядерній фракції слизової шлунка за умов виразки / К. Лукашова, В. Ковальова, К. Дворщенко, А. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-69. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за дії етанолу та іммобілізаційного стресу у щурів відбувається пригнічення активності каталази в ядерній фракції клітин слизової оболонки шлунка при виразці. Вміст продуктів вільнорадикального пероксидного окиснення ліпідів у ядерній ...
1185228
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Куриленко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
1185229
  Куриленко І.М. Процеси пероксидного окислення проростках кукурудзи за умов сольового стресу : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Куриленко І. М.; НАН України; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 141 - 164
1185230
  Мусієнко І.І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 151-153
1185231
  Коцур В.В. Процеси політизації етнічності в Україні в умовах зовнішньої агресії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 92-103. – ISSN 2415-3567


  "У даній статті розкриваються процеси політизації етнічності в Україні в умовах зовнішньої агресії, зокрема, формування і діяльність партій та об"єднань етнічного характеру. Серед них варто виділити Українську Національну консервативну партію, Конгрес ...
1185232
   Процеси пренітизації в базитах Коростенського плутону / О. Зінченко, О. Митрохин, С. Савенок, А. Пічугін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано мінеральний склад продуктів зміни плагіоклазів у базитах Коростенського плутону за даними їхньо-го рентгенометричного та рентген-флуоресцентного дослідження. The mineral composition of plagioclase alteration products in Korosten ...
1185233
  Жалдак Г.П. Процеси приватизації та розвиток економіки України / Г.П. Жалдак, М.Р. Красовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 96-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1185234
  Лахно В.А. Процеси прийняття рішень в умовах нечіткої вхідної інформації при визначенні параметрів уразливості інформаційних ресурсів / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 105-111


  У статті розглянута можливість застосування теорії нечітких множин при визначенні керуючих рішень пов"язаних із забезпеченням захисту інформаційних ресурсів. Запропонована методика оцінуи ступеня доцільності вибору певного рішення з захисту інформації ...
1185235
  Головко І.К. Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування парадипломатії на сучасному етапі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Головко Іван Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 17 с. з обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1185236
   Процеси реконструкції в українській промисловості. – Х., 1930. – 48с.
1185237
   Процеси релаксації та молекулярна рухливість в епоксидному полімері УП-632 / О.М. Сташкевич, А.В. Касперський, М.І. Шут, С.Г. Свечніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 378-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Механічними, динамічними та теплофізичними методами проведено дослідження процесів молекулярної рухливості при механічній та структурній релаксації в епоксидному полімері УП-632. Виявлено та проаналізовано чотири групи релаксаційних процесів. ...
1185238
  Слюсаренко О.Ю. Процеси релаксації та подолання потенціальних бар"єрів в системах зі статистикою Леві та немарківськими кореляціями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Слюсаренко О.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1185239
  Романова Т. Процеси реституції пам"яток культури України у 90-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 219-225. – ISSN 2077-7280
1185240
  Хорт І.В. Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-97. – ISSN 2219-5521
1185241
  Задорожній О.В. Процеси розпаду Радянського Союзу: основні тенденції та значення для України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 143-150
1185242
  Архірейський Д.В. Процеси розробки і впровадження першого радянського митного тарифу 1922 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 108-118. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1185243
  Маметова Л.Ф. Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1607-4556
1185244
  Сауляк О.М. Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
1185245
  Биліна І.С. Процеси росту, морфологія та термоелектричні властивості тонких плівок на основі плюмбум телуриду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Биліна Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв
1185246
  Козуб Г Ю. Процеси руйнування конструкцій із властомерів в тривимірній постановці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Козуб Ю.Г. ; Нац. техн. ун-т України. – Київ, 1997. – 16 с.
1185247
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 178 арк. – Додатки: арк. 174-178. – Бібліогр.: арк. 147-173
1185248
  Гігіберія В.А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гігіберія Володимир Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1185249
  Гоцуляк В.М. Процеси самоорганізації українського соціуму у кризові періоди його історії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-39. – ISSN 0868-8117
1185250
  Бойко О. Процеси симуляції та роль симулякрів у сучасному житті // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.85-96. – ISSN 2075-1443
1185251
  Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / Олег Сербін, Світлана Галицька // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 58-74


  У статті розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності ...
1185252
  Бучак Х.В. Процеси Скеллама керованi гамма-субординаторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У статті вивчаються процеси Скеллама iз замiною часу, де роль часу вiдiграє гамма субординатор. Для двох типiв таких процесiв одержано ймовiрнiснi розподiли та моменти першого i другого порядку. Розподiли виражаються в термiнах спецiальних функцiй: ...
1185253
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N- (5-меркапто - 1,3,4 - тіодіазол - 2-іл) - N" - пропілсечовинними групами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 163л. – Бібліогр.: л.149-163
1185254
  Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N"- пропілсечовинними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1185255
  Григорська О. Процеси соціалізації економіки: форми прояву та критерії оцінювання // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – С. 103-104
1185256
  Сьомкіна Т.В. Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 30-34. – ISSN 2415-8089
1185257
   Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : кол. монографія / [Балакірєва О.М. та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7426-6
1185258
  Горностаєв С.І. Процеси становлення громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах: порівняльний аналіз досвіду Польщі та України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 190-197
1185259
  Марушкевич І. Процеси становлення літературної норми української мови в перші десятиліття ХХ століття ( на матеріалі друкованих текстів 1900-1917 рр.) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 46-50.
1185260
  Лапко В.В. Процеси становлення масової музики як результат взаємопроникнення в культурному полі США в першій половині XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 207-212. – ISSN 2312-4679
1185261
  Машкова І. Процеси становлення україномовної освіти та школи в Канаді після другої світової війни // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1185262
  Баран В. Процеси східнослов"янського культурогенезу в другій половині І тис. н.е. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1185263
  Макки А.Ф. Процеси та обладнання переробки шламу розсолоочистки в виробництві кальцинованої соди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Алла Файяд Макки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1185264
  Мікульонок І.О. Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Мікульонок І.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
1185265
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-447-0
Ч. 1. – 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-299
1185266
   Процеси та обладнання хімічної технології : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч.] / Я.М. Корнієнко [та ін.] ; [відп. ред. Є.М. Панов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-922-448-7
Ч. 2. – 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-415
1185267
  Кравченко І.П. Процеси та системи перетворювання геотермальної енергії вироблених нафтових і газових родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кравченко Ігор Павлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1185268
  Демірський О.В. Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на робочих поверхнях розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Демірський Олексій Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1185269
  Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) / Дуда О.І.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1185270
  Межуєва І.Ю. Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові / І.Ю. Межуєва, О.В. Кечеджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 167-179. – ISSN 2413-5593
1185271
  Гамалія В. Процеси термінотворення і просвітницька діяльність в Україні на зламі ХІХ - ХХ століть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-53


  У статті розглядаються перші роботи українських дослідників у галузі термінотворення. Особлива увага надається ролі товариства "Просвіта" та Науковго товариства ім. Т. Шевченка у розробці й популяризації української наукової термінології та освітній ...
1185272
  Чиркін А.Д. Процеси термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Чиркін Антон Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 384 арк. – Додатки: арк. 365-384. – Бібліогр.: арк. 7-13, 319-364 та в додатках: арк. 380-384
1185273
  Чиркін А.Д. Процеси термічної деградації високотемпературних металевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Чиркін Антон Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1185274
  Бадзим Олександр Сергійович Процеси транскордонного злиття та поглинання у фінансовому секторі України / Бадзим Олександр Сергійович, Кривошапка Юлія Юріївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні теоретичні та практичні підходи до процесів транскордонного злиття та поглинання. На основі зарубіжного досвіду проаналізовано доцільність вищезазначених процесів у фінансовому секторі України, а також виявлено позитивні ...
1185275
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їх розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 58-62. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1185276
  Сагач О.В. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 256-261. – Бібліогр.: 6 назв.
1185277
  Кириченко М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 132-139 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1185278
  Мельник Т.М. Процеси транснаціоналізації на світовому ринку телекомунікаційних послуг / Т.М. Мельник, М.М. Думікян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1185279
  Смирнов І.Г. Процеси транспортно-логістичної кластеризації в Європейському союзі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 15-21
1185280
  Євтух В.А. Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику структур метал-діелектрик-кремній : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Євтух Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 183 арк. – Додатки: арк. 169-183. – Бібліогр.: арк. 153-168
1185281
  Євтух В.А. Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику структур метал-діелектрик-кремній : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Євтух Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 25 назв
1185282
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 222л. – Бібліогр. : л.197-222
1185283
  Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1185284
  Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 50-57
1185285
  Мостяєв О. Процеси трансформації та модернізації соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 44-56
1185286
  Нажмудінова О.М. Процеси туманоутворення на АМСЦ Миколаїв // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 88-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження статистичних і метеорологічних характеристик формування туманів на АМСЦ Миколаїв в останнє десятиліття. Встановлений вплив місцевих умов та регіональних змін клімату на повторюваність туманів. In order to improve ...
1185287
  Шейко В.М. Процеси українізації в культурно-мистецькій та освітній галузях (1917-1920 рр.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 40-53. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1185288
   Процеси управління конфігурацією систем-продуктів і проектів / О.В. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, А.Р. Ратушний, І.М. Сіваковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
1185289
  Семенов В.Т. Процеси урбанізації в Україні та світі / В.Т. Семенов, К.І. Вяткін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 51. – C. 358-366. – ISSN 2077-3455
1185290
  Шафраньош М.І. Процеси утворення позитивних іонів при взаємодії електронів з молекулами тиміну / М.І. Шафраньош, Д.Б. Кіш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 104-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1185291
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 133-139. – Бібліогр.: арк. 6-13, 119-132 та в додатках: 133-139
1185292
  Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1185293
  Ільченко В.В. Процеси фазоутворення в системі ВаО-SiО2 / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов, В.В. Скурський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов формування барієвосилікатних фаз в системі ВаО-SiО[нижній індекс 2] на їх фізико-хімічні та електричні властивості. Термодинамічна стабільність сформованої фази лінійно залежить від співвідношення вихідних оксидів. При близьких ...
1185294
  Лавриненко О.М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) [у водному середовищі] / О.М. Лавриненко ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ : КІМ, 2019. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-299. – ISBN 978-617-628-078-1
1185295
  Широкий Ю.В. Процеси фізико-технічної лазерної обробки та лазерно-плазмово-іонного зміцнення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Широкий Ю.В.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіалійний інститут". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1185296
  Фурдичко А.О. Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві України (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви
1185297
  Січкаренко Г.Г. Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 355-359. – ISSN 2076-1554
1185298
  Молоканова В.М. Процеси формування портфеляціннісно-орієнтованого розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1185299
  Назаров О.М. Процеси формування тонких діелектричних та приповерхневих напівпровідникових шарів у кремнієвих структурах при нерівноважних впливах. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Назаров О.М.; АНУ ін-т фізики напівпроводників. – К, 1993. – 27л.
1185300
  Юзвяк К. Процеси формування хімічного складу вод у зонах аерації та сатурації / К. Юзвяк, СоловейТ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 123-131. – Бібліогр.: 7 назв
1185301
  Явкіна В.Г. Процеси формування якості питної водит в мережі водопостачання м. Чернівці / В.Г. Явкіна, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1185302
  Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Дисертація.... канд. фізико-математичних наук.Спец. 01.04.10- фізика напівпровідників і діелектриків / Черненко В.В., НАУ, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, КНУТШ. – Київ, 2005. – 170л. + Додатки: л.155-170. – Бібліогр.: л.143-155
1185303
  Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1185304
  Поліщук В.М. Процеси, машини та обладнання виробництва твердих і рідких біопалив / В.М. Поліщук, В.Д. Войтюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП, 2018. – 587, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 555-586. – ISBN 978-617-7630-40-0
1185305
  Дундяк Ірина Миколаївна Процесійні ікони Західної України 17 - 19 ст. ( походження, іконографічні та художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Дундяк Ірина Миколаївна; Дудняк І.М.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1185306
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести в гербах українських та закордонних єпархій: порівняльний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 287-299. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1185307
  Золотарчук Н.І. Процесійні хрести та патериці Західної України XVII - XXI століть (традиції, новаторство, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Золотарчук Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1185308
  Хрутьба В.О. Процесна модель управління програмою впровадження системи екологічного менеджменту / В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 189-199
1185309
  Портна О.В. Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
1185310
  Кадикова І.М. Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу / І.М. Кадикова, С.О. Ларіна, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85), січень - березень. – С. 54-62. – ISSN 1814-4225


  "Стаття присвячена оцінці з позицій процесного підходу ефективності стратегії ВНЗ як проектноорієнтованої організації. У роботі наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням ...
1185311
  Полінкевич О. Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / О. Полінкевич, В. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 56-62. – ISSN 2411-4014
1185312
  Нетепчук В.В. Процесний менеджмент: побудова ефективних систем управління // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 41-49. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1185313
  Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 64-71
1185314
  Нетреба І. Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 116-119. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поглибленню організаційних аспектів впровадження інформаційних систем управління підприємством. Обгрунтовано необхідність застосування процесного підходу до впровадження інформаційних систем управління. The article is devoted to ...
1185315
  Редько В.В. Процесний підхід до опису переходу організації на аутсорсинг у міжнародному стандарті ISO 37500:2014 "Guidance on Outsourcing" // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 66-84. – ISSN 2307-4949


  "У статті досліджено проблему переходу організацій на аутсорсинг. Описано вимоги до змісту стратегії аутсорсингу, модель життєвого циклу аутсорсингу, основні заходи, що мають реалізовуватися в рамках кожного з процесів під час переходу на аутсорсинг, а ...
1185316
  Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 220-226. – ISSN 2309-1533
1185317
  Остапчук О.Е. Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 11-16
1185318
  Петрова М.В. Процесний підхід до розробки концептуальної моделі управління формуванням електронних ресурсів бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805


  Розглядаються можливості застосування процесного підходу в бібліотекознавчих дослідженнях управлінської проблематики. Використовуючи процесний підхід, визначено сукупність змістовного, організаційного і технологічного процесів як трьох обов"язкових ...
1185319
  Кубіній В.В. Процесний підхід до стратегічного управління / В.В. Кубіній, І.І. Рега // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-158. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1185320
  Кльоба Л.Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6814
1185321
  Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
1185322
  Горбик В. Процесний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Горбик, О. Ігнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-149.
1185323
  Зайцев С. Процесний підхід у моделюванні структури органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43
1185324
  Траченко Л.А. Процесний підхід у системах управління якістю підприємств сфери послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 251-257. – ISSN 2222-0712
1185325
  Тупкало В.М. Процесний підхід як основа вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 3 (13). – С. 5-9


  Пропонований огляд має на меті розглянути cутьпроцесного підходу за ISO 9001 в Україні, вивчити іноземний досвідвпровадження СМЯ (система менеджменту якості) у сферу освіти, зокрема, на базі СДТУ, а також надати певні пропозиції щодо можливих підходів ...
1185326
  Каражия Е.А. Процесно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 69-76. – ISSN 2306-6792
1185327
  Петрова Л.Г. Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців як чинник реалізації якісних параметрів навчання у ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-9


  В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Визначено, що впровадження процесно-орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію ...
1185328
  Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1185329
  Юриш Сергій Юрійович Процесорні алгоритми і вимірювачі частотно-часових параметрів електричних сигналів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.05 / Юриш Сергій Юрійович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
1185330
  Гульчак Ю.П. Процесорні засоби вимірювання та аналізу часових параметрів сигналів : Монографія / Ю.П.Гульчак; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 128 с. – ISBN 966-641-190-3
1185331
   Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
1185332
  Робинсон Т. Процесс – это ещё не результат. Учимся быть информационно грамотными / Тами Робинсон // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена обучению работе в библиотеке (повышению информационной грамотности студентов) как одной их главных составляющих непрерывного образования.
1185333
  Кемоклидзе Г.В. Процесс / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1979. – 240с.
1185334
  Кафка Ф. Процесс : роман ; Замок : роман ; Новеллы и притчи; Из дневников ; пер. с нем. / Франц Кафка. – Москва : Радуга, 1989. – 574 с. – (Мастера современной прозы). – ISBN 5-05-002394-7
1185335
  Кафка Ф. Процесс : Роман / Франц Кафка. – Москва. Харьков : АСТ. Фоліо, 2004. – 316с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-006985-5; 966-03-1140-0
1185336
   Процесс "Южного Рабочего" в Революционном Трибунале. – Одесса, 1918. – 80с.
1185337
  Левин Процесс (е, 2е) как метод исследования электронной структуры атомов, молекул. и твердого тела : Автореф... калю физ. мат.наук: 01.04.16 / Левин В. Г; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1185338
   Процесс 1-го марта 1881-го года : [Дело об убийстве имп. Александра II]. – Санкт-Петербург : Издание И. Балашова, 1906. – 262 с.
1185339
   Процесс 193-х [ста девяносто трех] : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 18 октября 1877 по 23 января 1878 г.] / с предисл. Вл. Каллаша. – Кишинев : Изд. В.М. Саблина, 1906. – [2], VI, 181 с.
1185340
   Процесс 20-ти народовольцев в 1882 году / С предисл. и примеч. В.Я. Богучарского. – Ростов на Дону : Электро-печатня А.И. Тер-Абрамиан, 1906. – 122 с. – (Русская историческая библиотека ; № 10)
1185341
   Процесс 50-ти : [Судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в особом присутствии Сената с 21 февр. по 14 марта 1877 г.] / С предисл. В. Каллаша. – Москва : Издание В.М. Саблина, 1906. – III-VIII, 162 с.
1185342
  Бабкин Д.С. Процесс А.Н. Радищева / Д.С. Бабкин ; АН СССР, Ин-т литературы. – Москва ; Ленинград, 1952. – 360 с. : ил. – (Пушкинский дом)
1185343
  Масько В.А. Процесс абстрагирования и образования категорий физики. / В.А. Масько. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1185344
  Руадзе В.П. Процесс Адм. [Н.И.] Небогатова / В.П. Руадзе. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Народнаяч польза", 1907. – 274 с., 1 л. карт. фронт. (портр.), ил. – Экз. в разных тип. переплетах
1185345
  Боровлев Александр Александрович Процесс адъективации в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Боровлев Александр Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1185346
  Боровлев А.А. Процесс адъективации страдательных причастий прошедшего времени в современном русском языке. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Боровлев А.А.; Киевск. гос. универ. – К., 1984. – 202л.
1185347
  Ищенко А.М. Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ищенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
1185348
  Ищенко Александр Михайлович Процесс аморфизации и кинетика кристаллизации аморфных сплавов на основе металлов группы железа. : Дис... КГУ им. Т.Г.Шевченконаук: 01.04.07 / Ищенко Александр Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1185349
  Каземи Лари Голамали Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 431-436. – ISSN 2077-3455
1185350
  Мосидзе Ю.Л. Процесс ассимиляции (ороднения) слов французского происхождения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мосидзе Ю.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 23л.
1185351
  Будная О.Г. Процесс атеистического воспитания младших школьников в современных условиях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Будная О. Г.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1185352
  Самойлов Ф.Н. Процесс большевистской фракции 4 Гос. думы. / Ф.Н. Самойлов. – М-Л, 1927. – 164с.
1185353
  Капташов Павел Ильич Процесс внедрения достижений педагогической науки в практику общеобразоватеьлной средней школы. (На материале Ростовской области) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Капташов Павел Ильич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики. АН СССР. – М., 1975. – 27л.
1185354
  Мосашвили Н.Т. Процесс возникновения стилистических антонимов и их семантическа структура. На материале публицистического стиля фран. языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.05 / Мосашвили Н.Т.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1185355
  Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: / Злотников В.Г.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1966. – 16л.
1185356
  Монич К.И. Процесс воспитания гуманистических убеждений и гуманного поведения у учащихся старших классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Монич К.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 29л.
1185357
  Аргеткина К.М. Процесс воспитания гуманных чувств, убеждений и привычек поведения у учащихся 5-6 классов : Автореф... канд. пед.наук: / Аргеткина К.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Калининград, 1966. – 21л.
1185358
  Гребенюк О.С. Процесс воспитания мотивации изучения предметов естественно-математического цикла у учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенюк О. С.; АПН СССР. – М., 1975. – 34л.
1185359
  Суслов И.Ф. Процесс воспроизводства в колхозах. / И.Ф. Суслов, Н.Н. Хмелевский. – М, 1962. – 104с.
1185360
   Процесс воспроизводства в первичном звене народного хозяйства. – Ленинград, 1979. – 114с.
1185361
  Беренштейн Б.И. Процесс гидроэкструзии / Б.И. Беренштейн, Е.В. Трушин. – Москва, 1976. – 200 с.
1185362
  Краковский К.П. Процесс Гиллерсона // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1185363
  Константинов Г.А. Процесс глобализации и развитие доверительного управления ценными активами в странах континентально-европейского и англосаксонского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 38-39. – ISSN 1812-3805
1185364
  Глушкова Лариса Евгеньевна Процесс детерминологизации в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Глушкова Лариса Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1185365
  Федоринов В.А. Процесс ДНПВ: теория, технология, конструкции : Учебное пособие / В.А. Федоринов; МОНУ. Донбасская гос. машиностроительная академия. – Краматорск, 2003. – 316с. – ISBN 5-7763-1090-3
1185366
  Степаненко А. Процесс евразийской интеграции стран СНГ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 96-108. – ISSN 0130-9625
1185367
  Черкасов О.А. Процесс естественного мутирования и цитогенетический эффект некоторых аминокислот. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Черкасов О.А.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 23л.
1185368
  Райцес В.И. Процесс Жанны д"Арк. / В.И. Райцес. – М-Л, 1964. – 146с.
1185369
  Гасанов Бахшари Сары оглы Процесс заимствования и особенности освоения заимствованных слов в языке (на материалах тюркских лексических элементов в немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов Бахшари Сары оглы; МВ и ССО АССР. Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 42л.
1185370
  Гудавичюс Э. Процесс закрепощения крестьян Литвы и его отражение в 1 Литовском Статуте (1529 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гудавичюс Э.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20с.
1185371
  Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. / А.М. Новиков. – М., 1986. – 288с.
1185372
  Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения : пер.с чешск. / Й. Лингарт. – Москва : Прогресс, 1970. – 685 с.
1185373
  Ягупов Василий Васильевич Процесс и технология военно-педагогических исследований в республике Польша : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василий Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.149-164
1185374
  Столяров В.И. Процесс изменения и закономерности его познания. : Автореф... канд.филос.наук: / Столяров В.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 16л.
1185375
  Попков Ю.В. Процесс инернационализации у народностей Севера. / Ю.В. Попков. – Новосибирск, 1990. – 200с.
1185376
  Султанов И.Р. Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 159-163. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1185377
   Процесс интенсификации социалистического расширенного воспроизводства. – Чебоксары, 1985. – 104с.
1185378
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1185379
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развитие мирового социалистического содружества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Предборский В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
1185380
  Предборский В.В. Процесс интернационализации и развития мирового социалистического содружества : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02. / Предборский В.В.; КГУ. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.236
1185381
  Попов В.Д. Процесс Каррансы, архиепископа Толедо : (Очерк из истории испанской инквизиции XVI века). – [Киев], 1915. – С. 273-315, 456-490. – Авт. указан в конце статей. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1915, т. 3, кн. 10-11 с. 274-317; кн. 12. с. 456-490
1185382
   Процесс коллективизации
2. – 1931. – 319с.
1185383
   Процесс контреволюционной организации меньшевиков. – М., 1931. – 472с.
1185384
  Мишин С.С. Процесс концентрации капитала в Бразилии. / С.С. Мишин. – М., 1972. – 290с.
1185385
  Лаппо Л.Л. Процесс концентрации производства и его противоречия в условиях современно капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Лаппо Л. Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ. науч. управл. социал. эконом. – М., 1972. – 22л.
1185386
  Стемпурский Ю.Н. Процесс космизации науки и его проявление в биологии и медицине. : Автореф... Канд.филос.наук: / Стемпурский Ю.Н.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1185387
  Седляк Ю. Процесс ликвидации существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Седляк Ю.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,. – М, 1963. – 16л.
1185388
  Лозинский С.Г. Процесс Людовика / С.Г. Лозинский. – Петроград : Книгоиздат "Новая эпоха" ; Типо-литогр. о-ва "Просвещение", 1917. – 40 с.
1185389
  Беркова К.Н. Процесс Людовика XVI / К.Н. Беркова. – Петербург, 1920. – 168с.
1185390
   Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. – М., 1960. – 168с.
1185391
  Малышев В.В. Процесс над мафией : (Мафия в Италии) / В.В. Малышев. – М., 1989. – 254с.
1185392
  Грама Д.К. Процесс над участниками Татарбунарского восстания / Д.К. Грама, Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1988. – 165с.
1185393
  Мансилья К.А. Процесс накопления капитала. (коммент. к 7-му отд. первого тома "Капитала" К.Маркса) / К.А. Мансилья. – М., 1961. – 86с.
1185394
  Бондаренко С.Б. Процесс научного обоснования современной университетской дидактики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 88-94. – ISSN 1026-955X


  На конкретном историческом материале проанализированы особенности процесса рационализации и научного обоснования важнейших идей, форм, принципов и методов университетской дидактики. Based on concrete historical materials, analyzed are peculiarities ...
1185395
  Майданов А.С. Процесс научного творчества : Философско-методологический анализ / А.С. Майданов. – Москва : Наука, 1983. – 560с.
1185396
  Майданов А.С. Процесс научного творчества / А.С. Майданов. – М, 1983. – 207с.
1185397
  Формэн Л. Процесс о государственной измене в Южно-Африканском Союзе / Л. Формэн, С. Сакс. – М., 1959. – 256с.
1185398
  Снегирев Л.Ф. Процесс о злоупотреблениях в Харьковских земельном и торговом банке : Судебноеследствие; Приговор палаты; Кассационные жалобы; Судебные премии / Л.Ф. Снегирев. – Санкт-Петербург : Печ. А.И. Снегиревой, 1903. – [1321] с. разд. паг. – Отд. оттиск из журн.: Судеб. драмы, 1903, кн. 2-6
1185399
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – М.
1. – 1981. – 640с.
1185400
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 1. – 1988. – 526 с.
1185401
   Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1988. – 381 с.
1185402
  Бурмакин В.А. Процесс обобщения условного звукового рефлекса у собаки : Диссертация на степень доктора медицины В.А. Бурмакина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба отд. корпуса жандармов, 1909. – [2], 179 с. : табл. – Без обл. – Библиогр.: "Литературный указатель" (в конце кн.). – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1908-1909 году ; № 31)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, акад. Н.П. Симановский и приват-доцент Б.П. Бабкин
1185403
   Процесс обобществления производства в различных социально-экономических системах. – М., 1974. – 185с.
1185404
   Процесс обобществленя в услових развитого социализма. – Томск, 1982. – 201с.
1185405
  Васильченко В.Н. Процесс образования ДНК некоторых бактериофагов и влияние на него антибиотиков : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Васильченко В.Н. ; Харьк. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 21 с.
1185406
  Агде Г. Процесс образования кускового кокса / Г. Агде, Л. Линкер ; перев. с немец. Борца ; под.ред. В.С. Крыма ; Гос. Всесоюз. об"единение коксохимич. пром. "Союзкокс". – Харків : Техиздат, 1931. – 80 с.
1185407
  Кавалян Максим Аршамович Процесс образования первого единого государства на армянском нагорье и слияния аборигенных племен в IX - VI веках до н.э. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02. / Кавалян Максим Аршамович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 33л.
1185408
  Лигнау Н.Г. Процесс обрастания в море : (продолжение) / Н.Г. Лигнау. – Саратов : б. и.
3. – 1925. – 10 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русский гидробиологический журнал, т. 4, № 1-2, 1925 (с. 1-10)
1185409
  Оконь В. Процесс обучения / В. Оконь. – Москва, 1962. – 171с.
1185410
  Брунер Д. Процесс обучения / Д. Брунер. – М, 1962. – 84с.
1185411
  Арискин А.Т. Процесс обучения : из курса лекций по педагогике / А.Т. Арискин ; Ростов.-на-Дону гос. пед. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1966. – 24 с.
1185412
  Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе / М.А. Данилов. – М, 1960. – 299с.
1185413
  Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. – Москва, 1980. – 96с.
1185414
  Жерносеков Н.К. Процесс обучения и развития : (Проблемы дидактики) / Н.К. Жерносеков ; М-во просвещения РСФСР ; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1970. – 202 с.
1185415
  Капырин В.С. Процесс общественного развития и "теория стадий"Уолта Ростоу / В.С. Капырин. – Москва : Мысль, 1967. – 144 с.
1185416
  Ландсман И.М. Процесс окачествления отсубстантивных относительных прилагательных в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ландсман И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 21л.
1185417
  Бородин И.П. Процесс оплодотворения в растительном царстве : с 169 политипажами / [соч.] И.П. Бородина, проф. проф. Имп. Воен.-мед. акад. и С.-Петерб. лесного ин-та. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Изд журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – [4], 226 с. : ил.
1185418
  Ткебучава Ф.Г. Процесс ПN---e+e-N при низких энергиях и метод исследования электромагнитных и слабых формфакторов адронов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткебучава Ф.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1185419
  Попова Т.Г. Процесс перевода во взаимодействии культур // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – 197-204. – Библиогр.: С. 204; 6 назв. – ISSN 1606-951Х
1185420
  Присяжнюк О.Я. Процесс пиджинизации современного английского языка // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 2219-4290
1185421
  Юрин Д.В. Процесс планирования народного хозяйства / Д.В. Юрин. – М, 1976. – 240с.
1185422
  Смирнов М.Т. Процесс познания в обучении / М.Т. Смирнов. – М., 1956. – 43с.
1185423
  Бадудин В.Т. Процесс понимания переносного значения басен школьниками (2-5 классы) : Автореф... канд.пед.наук: / Бадудин В.Т.; Моск. гос. пед ин-т им В.П.Потемкина. – М, 1953. – 16л.
1185424
  Котюков М. Процесс пошел. Глава ФАНО предпочитает прозрачность в деловых отношениях / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 6-7


  Когда объявили, что институты РАН, РАМН и РАСХН отдали под управление 36-летнего замминистра, не имеющего даже степени кандидата, научное сообщество возмутилось. Но через несколько недель заговорили, что, может, Михаил Котюков и не худший вариант, что ...
1185425
   Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу. – М., 1971. – 127с.
1185426
   Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде. – Л., 1925. – 232с.
1185427
  Годник С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы / С.М. Годник. – Воронеж, 1981. – 208с.
1185428
  Бичахчян С.А. Процесс преодоления внутрисоциальных различий рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бичахчян С.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 31л.
1185429
  Лавриков Ю.А. и др. Процесс принятия оперативного решения в условиях автоматизированных систем управления / Ю.А. и др. Лавриков. – Л., 1986. – 72с.
1185430
  Кравченко Т.К. Процесс принятия плановых решений / Т.К. Кравченко. – М., 1974. – 183с.
1185431
  Катрич Сергей Владимирович Процесс принятия решений в управлении в условиях его автоматизации. (Орг.-правовые вопросы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Катрич Сергей Владимирович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1185432
  Цвятков Н. Процесс принятия решений в условиях современных политических процессов: концептуальные подходы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 1 (68). – С. 15-21. – ISSN 1812-2566
1185433
  Катрич С.В. Процесс принятия решений и АСУ. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 188с.
1185434
  Слюсаренко С.Н. Процесс проектирования промышленных изделий / С.Н. Слюсаренко, Р. Фрик. – Харьков, 1985. – 110с.
1185435
  Том П. Процесс производства вольфрамового порошка. / П. Том. – М., 1962. – 10с.
1185436
   Процесс производства капитала / Кокарев, А, , Ю.А. Комарницкий; Кокарев Н. А. – М., 1964. – 64с.
1185437
  Гандирук Сергей Никитович Процесс развития непосредственно-общественного характера производства : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Гандирук Сергей Никитович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
1185438
  Гебали В. Процесс реформирования ОБСЕ после решений встречи Совета министров в Бухаресте в 2001 г. // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 381-391. – ISBN 5-7712-0333-5
1185439
  Грецкий И.В. Процесс российско-польского примирения: сложности и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 93-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1185440
  Рабан З. Процесс сближения наций в ЧССР в период строительства и развития социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рабан З. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1185441
  Клочковская Р.Д. Процесс систематизации знаний и его структура. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Клочковская Р.Д.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1185442
  Нестеренко Г.В. Процесс скарнообразования месторождения Тырны-Ауз : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестеренко Г. В.; АН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М., 1959. – 20л.
1185443
  Кривоноженко А.Ф. Процесс советизации Петроградского университета в 1918-1922 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 104-108. – ISSN 2070-9773


  Статья посвящена рассмотрению хода советизации Петроградского университета в 19181922 гг. Особое внимание уделено выявлению позиций университета и власти в 1918 г. по проблеме университетской автономии, анализу инструментов по советизации вузов, ...
1185444
  Селиверстова Н.Н. Процесс создания социалистического базиса и его надстройки. : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Н.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
1185445
  Лебедев П.Н. Процесс созднания материально-технической базы социализма и подготовка квалифицированных кадров в Польской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лебедев П. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1976. – 28л.
1185446
   Процесс социалистического накопления. – М., 1975. – 140с.
1185447
  Запольская В.В. Процесс социалистического производства / В.В. Запольская. – Воронеж, 1969. – 52с.
1185448
  Васюнин М.К. Процесс социалистического производства / М.К. Васюнин, Т.И. Трубицына. – Саратов, 1969. – 36с.
1185449
  Наумов Ф.С. Процесс социалистического производства / Ф.С. Наумов. – М., 1970. – 64с.
1185450
   Процесс социалистического производства. – Одесса, 1971. – 42с.
1185451
  Наконечная Л.А. Процесс социалистического производства / Л.А. Наконечная. – Ростов -на-Дону, 1973. – 39с.
1185452
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод. – М, 1977. – 74с.
1185453
  Балуков И.Т. Процесс социалистического производства / И.Т. Балуков. – Киев, 1978. – 174с.
1185454
  Кронрод Я.А. Процесс социалистического производства / Я.А. Кронрод; Отв. ред. И.В. Можайскова, С.А. Хавина. – Москва : Наука, 1989. – 343 с.
1185455
   Процесс социалистического производства и экономические законы социализма. – Горький, 1979. – 192с.
1185456
  Гутник В.П. Процесс социалистического производства, его факторы и результаты / В.П. Гутник. – М., 1989. – 25с.
1185457
  Балуков Иван Тимофеевич Процесс социалистического производства. : Автореф... д-ра эк.наук: 08.00.01 / Балуков Иван Тимофеевич; МВ и ССО УССР. – Одесса, 1979. – 44л.
1185458
  Ошаровский Б.Я. Процесс социалистического произовдства / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1968. – 83с.
1185459
   Процесс социального исследования. – М., 1975. – 576с.
1185460
  Головей Василий Михайлович Процесс становления научно-материалистического мировоззрения в сознании верующих колхозного села (на материалах конкретно-социологических исследований западных областей Украины) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Головей Василий Михайлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 24л.
1185461
  Теунов М.К. Процесс становления сельских шариатских судов в Нальчикском округе в постоктябрьский период // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2007. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1812-8696
1185462
  Головей В.М. Процесс становлення науково-матеріалістичного світогляду у свідомості віруючих колгоспного села : Дис... канд. філос.наук: / Головей В.М.; КДУ. – К., 1972. – 240л. – Бібліогр.:л.223-240
1185463
  Россель Э. Процесс старения населения / Э. Россель. – М, 1968. – 510с.
1185464
  Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова / П.П. Кузьмин. – Л, 1961. – 348с.
1185465
  Колонтаров И.Х. Процесс твердения глинит-портландцемента в сульфатных средах : Автореф... канд. химич.наук: / Колонтаров И.Х.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12 с.
1185466
  Якобсон П.М. Процесс творческой работы изобретателя / П.М. Якобсон. – Москва; Ленинград, 1934. – 135 с.
1185467
  Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие : Комплексный подход, опыт, поиски, перспективы / Б.С. Мейлах. – Москва : Искусство, 1985. – 318с.
1185468
  Костенко П.П. Процесс трудового воспитания в школе / П.П. Костенко. – Барнаул, 1966. – 208с.
1185469
  Исакович С.В. Процесс универсализации принципа мирного сосуществования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 17-23. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1185470
  Кожурин Ф.Д. Процесс управления / Кожурин Ф.Д. – Москва, 1988. – 237 с.
1185471
   Процесс управления социалистическим общественным производством : Курс лекций. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 1. – 1978. – 248 с.
1185472
   Процесс управления социалистическим общественным производством. – Москва : Издательство Московского университета
вып. 2. – 1978. – 175 с.
1185473
  Филист Георгий Михайлович Процесс урбанизации и его влияние на формирование атеистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филист Георгий Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 20л.
1185474
  Тягунова М.М. Процесс условной демократизации языка средств массовой коммуникации (на материале киевских русскоязычных газет) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 266-274. – ISBN 966-8906-05-5
1185475
  Глотова И.П. Процесс утраты южнорусских особенностей местными говорами в результате растворения их в национальном русском языке (На материале говоров Федоровского района Саратовской области) : Автореф... канд. филол.наук / Глотова И.П.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 16 л. – Бібліогр.:с.17
1185476
  Торндайк Э. Процесс учения у человека / Э. Торндайк. – М, 1935. – 160с.
1185477
   Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. – Москва, 1981. – 488 с.
1185478
  Селиванова Н.Л. Процесс формирования коллективных отношений подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Селиванова Н.Л.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1979. – 18л.
1185479
  Жерносеков Н.К. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания / Н.К. Жерносеков. – Воронеж, 1973. – 310с.
1185480
  Михайлов С. Процесс формирования ОЕПБО в контексте трансатлантических отношений // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 33-62. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1185481
  Кондратович И.В. Процесс формирования основных законов и закономерностей элитологии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-88. – ISSN 1609-4646


  В статье произведен системный анализ понятия «наука» в современном научном знании, дано теоретико-методологическое обоснование элитологии как самостоятельной (неклассической) науки о социальной дифференциации и стратификации; науки о высшей страте в ...
1185482
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1185483
  Рудич В.Ф. Процесс формирования понятий по истории у учащихся 4-х классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Рудич В.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1185484
   Процесс формирования региональных направленний вншенй политики великих держав в новое и новейшее время. – Горький, 1987. – 92с.
1185485
  Арсентьев Н.В. Процесс формирования советского промышленного рабочено класса в западных областях УССР (1946-1960 гг.) : текст лекций / Арсентьев Н.В. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1972. – 71 с.
1185486
  Лигачева Алла Алексеевна Процесс формирования художественной идеи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лигачева Алла Алексеевна; КГУ. – К., 1977. – 21л.
1185487
  Лигачева А.А. Процесс формирования художественной идеи. : Дис... Канд. фисоф. наук: / Лигачева А.А.; АН УССР.Ин-т фиософии. – К, 1976. – 126л. – Бібліогр.:л.1-10
1185488
   Процесс четырех. – Амстердам, 1971. – 634с.
1185489
   Процесс шестнадцати террористов (1880 г.) : Под ред. и с прим. В.Бурцева. – Санкт-Петербург : Энергия, 1906. – 236 с.
1185490
  Эрлих П. Процесс эволюции / П. Эрлих, Р. Холм. – М, 1966. – 330с.
1185491
  Смилга Эдмундас Повило Процесс электрификации производства и его экономическая оценка в машиностроении. (На примере приборостроения и электротехн. пром-сти ЛитССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Смилга Эдмундас Повило; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1185492
  Зеленов Л.А. Процесс эстетического отражения / Л.А. Зеленов. – Москва, 1969. – 176с.
1185493
  Кафка Ф. Процесс. Замок : [пер. с нем.] / Франц Кафка. – Харьков ; Белгород : Книжный мир, 2008. – 604, [4] с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978-966-343-833-7
1185494
  Кафка Ф. Процесс. Новеллы. Письма. Современники о Франце Кафке / Ф. Кафка. – Москва : Олимп, Астрель, АСТ, 1999. – 592с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-7390-0728-3; 5-271-00221-7
1185495
  Кантеримиров Дзандар Салангариевич Процесса органического соединения умственного и физического труда / Кантеримиров Дзандар Салангариевич. – Алма-Ата, 1975. – 38с.
1185496
  Подоль С.Р. Процессия земной оси и приливы в геосферах как следствия вращения Земли : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 30-34 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1185497
  Смирнов И.Г. Процессі транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 86-89 : рис.
1185498
  Сидорова А. Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / А. Сидорова, О. Курносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1185499
  Сидорова Антонина Процессные инновации в системе управления развитием предприятий / Сидорова Антонина, Курносова Олеся // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В работе определены место и роль процессных инноваций в развитии предприятий. Предложен авторский подход к определению процессных инноваций, к их классификации. Разработана концепция управления развитием предприятий на основе процессных инноваций.
1185500
  Сидорова А.В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А.В. Сидорова, О.А. Курносова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 49-57. – ISSN 1993-6788


  Обобщены современные подходы к классификации инноваций, определены пути усовершенствования современной теории инноваций.
1185501
  Размарилова Н. Процессный подход // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 5 - 7. – ISSN 1727-4893
1185502
  Посылкина О.В. Процессный подход к логистическому обслуживанию клиентов фармацевтических предприятий в условиях менеджмента качества / О.В. Посылкина, О.Ю. Горбунова // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 52-57 : рис., фото
1185503
  Алтухов П.Л. Процессный подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1185504
  Рыжов В.А. Процессор проблемно-ориентированных диалоговых запросов / В.А. Рыжов. – М., 1989. – 28с.
1185505
  Цветков Э.И. Процессорные измерительные средства / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 224 с.
1185506
  Гук М. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium : Архитектура, интерфейс, програмирование / М. Гук. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 288с. – ISBN 5-8046-0043-5
1185507
   Процессоры и системы обработки сигналов. – К., 1991. – 69с.
1185508
  Афанасьев В.С. Процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела / Афанасьев В.С. – Москва, 1973. – 20 c.
1185509
  Назаров В.В. Процессуальная деятельность следователя по предупреждению преступлений. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Назаров В.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 17л.
1185510
  Малешин Д.Я. Процессуальная природа исполнительного производства: деятельностный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 0132-0769
1185511
  Глотов А.В. Процессуальная самостоятельность следователя и его внутреннее убеждение в уголовном процессе / А.В. Глотов. – Балаклея : СіМ, 2000. – 120с. – ISBN 966-7583-23-6
1185512
  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизвозстве / М.Л. Якуб. – Москва, 1981. – 144с.
1185513
  Евсеев А.П. Процессуальная форма в хозяйственном судопроизводстве: новые правила / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 166-174. – ISSN 0201-7245
1185514
  Джавадов І.А. Процессуальние аспект определения размера вреда, нанесенного нарушением земельного законодательства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-103.
1185515
  Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе / Р.В. Шагиева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 101, [2] с.
1185516
  Павлушина А.А. Процессуальное законодательство России и Беларуси: проблемы унификации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.58-63. – ISSN 0132-0769
1185517
  Браун В.А. Процессуальное и криминалистическое исследование сопоставления показаний с фактической обстановкой на месте : Автореф... канд. юрид.наук: / Браун В.А.; Каз. гос. ун-т. Кафедра советского уголовного процесса и криминалистики. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1185518
  Леднева О. Процессуальное измерение социализации личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1185519
  Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
1185520
  Шакаев Г.Б. Процессуальное обычное право казахов второй половины XIX и начала ХХ веков. : Автореф... канд. юрид.наук: / Шакаев Г.Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1185521
  Диденко Ф.К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах / Ф.К. Диденко. – Ярославль, 1977. – 62с.
1185522
  Батхиев Рашид Хусейнович Процессуальное положение народного судьи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Батхиев Рашид Хусейнович; МГУ. Юридическ. наук. – М., 1974. – 27л.
1185523
  Никулин В Г Процессуальное положение обвиняемого в советском уголовном кодексе : Автореф... канд. юр.наук: / Никулин В Г; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1953. – 14 с.
1185524
  Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве / Н.М. Васильченко. – Харьков, 1979. – 89с.
1185525
  Галкин И.С. Процессуальное положение подозреваемого / И.С. Галкин, В.Г. Кочетков. – Москва, 1968. – 63с.
1185526
  Сманов К.Д. Процессуальное положение подозреваемого, потерпевшего и обвиняемого в советском уголовном процессе. / К.Д. Сманов. – Фрунзе, 1971. – 76с.
1185527
  Воронин Эдуард Ионович Процессуальное положение следователя органов внутренних дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Воронин Эдуард Ионович; Саратовский юридич. ин-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1185528
  Чехарин Е.М. Процессуальное положение советского прокурора в суде второй инстанции. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чехарин Е.М.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1185529
  Иванов А. Процессуальное право и Верховный суд: точки расставлены // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... О процедуре пересмотра дел ВСУ ".
1185530
  Рогожин А.И. Процессуальное право УССР в период военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1966. – 40с.
1185531
  Иойлева Г.В. Процессуальность и системность психического как неразрывная взаимосвязь осознанного и неосознанного // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 130-136. – ISSN 1811-0916
1185532
  Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования / Н.Г. Муратова. – Казань, 1989. – 116с.
1185533
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1972. – 270с.
1185534
   Процессуальные акты предварительного расследования. – 2-е. – М., 1978. – 248с.
1185535
   Процессуальные акты предварительного расследования. – М., 1991. – 237с.
1185536
   Процессуальные акты предварительного расследования: Примерные образцы. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 256 с.
1185537
  огли Джавадов Процессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 408-417. – ISSN 1563-3349
1185538
   Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отношений. – Ярославль, 1981. – 141с.
1185539
   Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе. – Волгоград, 1988. – 107с.
1185540
  Гущев В.Е. Процессуальные вопросы приостановления производства по уголовному делу на предварительном следствии и в суде. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Гущев В.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1185541
  Краснов Н.И. Процессуальные вопросы советского земельного права / Н.И. Краснов, И.А. Иконицкая. – Москва : Наука, 1975. – 151 с.
1185542
  Соловьев А.Д. Процессуальные вопросы установления истины на предварительном следствии. (По матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.715 / Соловьев А.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с. – Бібліогр. : с. 43-44
1185543
  Финочко Ф.Д. Процессуальные гарантии в производстве дел об административных правонарушениях : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Финочко Ф.Д.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1968. – 24л.
1185544
  Колош В.М. Процессуальные гарантии законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош В.М.; КГУ. – К., 1969. – 27л.
1185545
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения / П.П. Заворотько. – Москва, 1974. – 359с.
1185546
  Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебных решений : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Заворотько П.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 45 с.
1185547
  Короткий Николай Николаевич Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Короткий Николай Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1977. – 235л. – Бібліогр.:л.200-235
1185548
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Научно-практическое пособие / Н.Н. Короткий. – Москва, 1981. – 96 с.
1185549
  Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии нерикосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Короткий Н.Н. ; КГУ , Юридич. фак-т. – Киев, 1977. – 25 с.
1185550
  Юрков Б.Н. Процессуальные гарантии прав граждан при рассмотрении и разрешении судом жалоб на действия административных органов : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Юрков Б.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 20л.
1185551
  Колош Е.М. Процессуальные гарантии социалистической законности в первые годы Советской власти по законодательству РСФСР и УССР : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Колош Е.М.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1185552
  Радченко П.И. Процессуальные гарантии судебной защиты конституционного права на труд. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Радченко П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 15л.
1185553
   Процессуальные документы и деловые бумаги следователя. – Волгоград, 1973. – 239с.
1185554
  Газиянц Л.И. Процессуальные документы по гражданским делам / Л.И. Газиянц. – М., 1961. – 158с.
1185555
  Соловьев А.С. Процессуальные документы по гражданским делам / А.С. Соловьев. – М., 1974. – 144с.
1185556
  Букалов К.А. Процессуальные и криминалистические вопросы назначения судебной товароведческой экспертизы. / К.А. Букалов. – Саратов, 1976. – 65 с.
1185557
  Дораш Семен Георгиевич Процессуальные и методические основы криминалистической экспертизы письма в следственной и судебной практике Молдавской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Дораш Семен Георгиевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л.
1185558
  Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Доспулов Г.Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1185559
  Качура А. Процессуальные лишения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 11, 13. – ISSN 1563-6755


  В процесуальных нормах не в полной мере предусмотрено обеспечение защиты и предоставление другой правовой помощи при обысках.
1185560
  Саркисов Г.С. Процессуальные меры предупреждения преступлений / Г.С. Саркисов. – Ереван, 1978. – 143с.
1185561
  Бугаевский А.А. Процессуальные новеллы : (Критические заметки) / А. Бугаевский. – Петроград : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1915. – 36 с.
1185562
  Тодыка Ю.Н. Процессуальные нормы в конституционном праве Украины / Ю.Н. Тодыка, А.П. Евсеев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
1185563
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 168с.
1185564
  Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве.. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Лучин В.О.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1971. – 21л.
1185565
   Процессуальные нормы и отношения в советском праве. – Воронеж, 1985. – 208 с.
1185566
  Голубева Н. Процессуальные основы внедрения электронного суда (обзор перспективного законодательства) // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 42-47
1185567
  Гадиров А. Процессуальные основы использования специальных знаний во время расследования преступлений, связанных с коррупцией // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 286-290. – (Право. Економіка. Управління)
1185568
  Шляхов А.Р. Процессуальные основы производства криминалистической экспертизы / А.Р. Шляхов. – М., 1962. – 51с.
1185569
  Кобяков В.М. Процессуальные особенности производства по делам о хулиганстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кобяков В.М. ; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – Москва, 1971. – 23 с.
1185570
  Иванова С.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов / С.А. Иванова. – М, 1975. – 88с.
1185571
  Корнилов В.Н. Процессуальные особенности рассмотрения дел о растожении брака / В.Н. Корнилов. – М., 1984. – 69с.
1185572
  Талыбов К.Г. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и о признании брака недействительным (по материалам Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Талыбов К.Г.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 20л.
1185573
  Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / Н.И. Башкатов. – М, 1980. – 37с.
1185574
  Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел / Л.А. Грось. – Москва, 1985. – 75 с.
1185575
   Процессуальные особенности рессмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. – Казань, 1989. – 243с.
1185576
  Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / В.Д. Кайгородов. – Свердловск, 1987. – 68с.
1185577
  Гидулянова Е.Н. Процессуальные особености расследования контрабанды, совершенной несовершеннолетними // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.41-45
1185578
  Касаткина С.А. Процессуальные последствия признания обвиняемым уголовного иска по УПК РФ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 0132-0769
1185579
  Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участия СССР в международной борьбе с преступностью : учебное пособие / А.И, Бастрыкин ; МВ и ССО РСФСР, Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград : [б. и.], 1985. – 100 с.
1185580
  Розенблит С.Я. Процессуальные следственные акты / С.Я. Розенблит. – Москва, 1962. – 243с.
1185581
   Процессуальные средства реализации констутиционного права на судебную и арбитражную защиту. – Калинин, 1982. – 188с.
1185582
  Штефан М.И. Процессуальные средства, обеспечивающие социалистическим организациям защиту прав в гражданском судопроизводстве : Дис... д-ра юрид. наук / Штефан М.И.; МВ и ССО УССР; КГУ. Юридич. фак., каф. советского процессуального права. – Киев, 1973. – 389л. – Бібліогр.:л.1-43
1185583
  Васильев Л.М. Процессуальные сроки в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев Л.М.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – Грозный, 1972. – 20л.
1185584
  Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.П. Гуляев. – М., 1976. – 144с.
1185585
  Ширинский С.Ф. Процессуальные формы деятельности суда первой инстанции по предупреждению преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ширинский С.Ф.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 22л.
1185586
  Лебединская В.А. Процессуальные фразеологизмы современного русского языка: уч. пособие / В.А. Лебединская. – Челябинск, 1987. – 80с.
1185587
  Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. – М., 1984. – 175с.
1185588
  Кобернюк В. Процессуальный порядок освобождения лица от уголовной ответственности на основании примирения виновного с потерпевшим и уголовное производство на основании соглашения о примирении: проблемы соотношения по новому УПК Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 348-350. – ISBN 978-617-7069-14-9
1185589
  Копина А. Процессуальный порядок реализации права налогоплательщика на информацию. Процедура информирования налогоплательщиков // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 71-83. – ISSN 0132-0831
1185590
  Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 320 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-369-9
1185591
   Процессы автоматизированной обработки информации:. – Минск, 1990. – 111с.
1185592
   Процессы автоматического управления и обобщенное дифференцирование. – М., 1973. – 240с.
1185593
  Смирнов В.А. Процессы адаптации в развитии энергетики / В.А. Смирнов. – М., 1983. – 195с.
1185594
  Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. : курс лекций для студ. геогр. фак-тов гос ун-тов / Аристархова Л.Б. ; Науч.-метод. каб. по заоч. и вечерн. обуч. в МГУ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 176 с.
1185595
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 24л.
1185596
  Шевчук Ю.И. Процессы архаизации лексики английского языка Великобритании : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шевчук Ю. И.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1185597
  Шевчук Юрий Иванович Процессы архиезации лексики английского языка Великобритании. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевчук Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.192-193
1185598
  Филатов Владимир Аниканович Процессы ассимиляции диалектной лексики в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Филатов Владимир Аниканович; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва, 1978. – 20л.
1185599
  Игонин С Г. Процессы атомного упорядочения в сплаве MgCd и их влияние на механические и физические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Игонин Г.С; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 16л.
1185600
  Кобалава И.Д. Процессы аффрикатизации и дезаффрикатизации в иберийско-кавказских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобалава И.Д.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1959. – 19л.
1185601
  Савичев С.С. Процессы в автоматических системах. Уч. пособие. / С.С. Савичев. – Л., 1976. – 72с.
1185602
  Субботин Процессы в верхней мантии Земли и связь с ними строения земной коры. / Субботин, Наумчик, И.Ш. Рахимова. – К., 1964. – 136с.
1185603
   Процессы в водных растворах. – Алма-Ата, 1985. – 94с.
1185604
  Мизун Ю.Г. Процессы в геосфере / Ю.Г. Мизун. – М., 1988. – 64с.
1185605
  Солунский В.И. Процессы в диффузионной зоне при взаимной диффузии в щелочногалоидных монокристаллах. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солунский В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 14 с.
1185606
  Лефевр А. Процессы в камерах сгорания ГТД / А. Лефевр. – М., 1986. – 566с.
1185607
  Альтшулер В.С. Процессы в кипящем слое под давлением / В.С. Альтшулер, Г.П. Сеченов. – Москва, 1963. – 215с.
1185608
   Процессы в низкотемпературной плазме и плазменные аппараты : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1983. – 156с.
1185609
  Галактионов В.А. Процессы в открытых диссипативных системах (Графическое исследование эволюции тепловых структур) / В.А. Галактионов. – Москва : Знание, 1988. – 31,1 с.
1185610
  Назарчук М.М. Процессы в суживающихся направляющих аппаратах газовых турбин при доктрических скоростях потока. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назарчук М.М.; АН УССР.Ин-т теплоэнергетики. – Киев, 1953. – 13 с.
1185611
  Щедрин В.А. Процессы в узлах нагрузки при самозапуске электрогдвигателей / В.А. Щедрин, В.М. Пупин. – Чебоксары, 1988. – 88 с.
1185612
   Процессы в условиях преобразования параметров электрической энергии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 160 с.
1185613
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при - распаде их ядер : дис. ... канд . физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Л.А. ; АН УССР, Ин-т ядер. исслед. Ужгород. отд. – Ужгород, 1987. – 85 л. – Бібліогр.: л. 68-76
1185614
  Бандурина Л.А. Процессы в электронных оболочках атомов при бета-распаде их ядер : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандурина Людмила Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1185615
  Курапов Ю.А. Процессы вакуумного рафинирования металлов при электронно-лучевой плавке. / Ю.А. Курапов. – Киев, 1984. – 165с.
1185616
  Архипов Ю.Р. Процессы взаимодействия в экономико-географических системах / Ю.Р. Архипов, Р.Г. Хузеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1980. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-150 (73 назв.)
1185617
  Хан Д.В. Процессы взаимодействия гумусовых веществ с минеральной частью почвы и значение их в формировании почвенной структуры. : Автореф... Доктора с-х.наук: / Хан Д.В.; Всес.акад.с-х.наук. – М, 1966. – 40л.
1185618
  Тартаковский Виктор Константинович Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тартаковский Виктор Константинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 33 с.
1185619
  Тартаковский В.К. Процессы взаимодействия электронов высоких энергий с атомными ядрами. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тартаковский В.К.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 314л. – Бібліогр.:л.291-314
1185620
   Процессы во внутренних атомных оболочках. – Москва : АН СССР, 1984. – 315с.
1185621
  Толмачев Ю.А. Процессы возбуждения в гелиевой плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Толмачев Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 23л.
1185622
  Ключарев А.Н. Процессы возбуждения и ионизации атомов при поглощении света (оптически возбужденные среды) / А.Н. Ключарев, Н.Н. Безуглов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 272с.
1185623
  Бичевин В.В. Процессы возбуждения и механизмы фото-и термостимулирования электронной эмиссии щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Бичевин В.В. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 24 с.
1185624
   Процессы воспроизводства и их моделирование. – Новосибирск, 1983. – 250с.
1185625
  Волощенко Андрей Михайлович Процессы второго порядка в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волощенко Андрей Михайлович; Моск. гос. унт им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1185626
  Караваева В.В. Процессы выделения и основные факторы дисперсионного упрочнения в стали ЭИ702 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Караваева В.В. ; Сиб. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те. – Томск, 1968. – 16 с.
1185627
  Купчишин А.И. Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 91.04.07 / Купчишин А. И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1983. – 287л.
1185628
  Купчишин Анатолий Иванович Процессы генерации и диагностики радиационных дефектов в металлах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Купчишин Анатолий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 42 с.
1185629
  Федоров Л.Ф. Процессы генерации пара на атомных электростанциях / Л.Ф. Федоров, Н.Г. Рассохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 288 с.
1185630
  Говоров А.А. Процессы гидротермальных твердений шлаковых дисперсий / А.А. Говоров. – К, 1976. – 80с.
1185631
  Супрычев В.А. Процессы гипергенеза и минералогический состав четвертичных отложений Присивашья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Супрычев В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1185632
  Скоробогатов Н.М. Процессы глобализации в аграрной экономике Украины / Н.М. Скоробогатов, Т.И. Бондаренко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1185633
  Багратян Г. Процессы глобализации и возникновение мегаэкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 11-17. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1185634
  Арасланова С.С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность библиотек // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена анализу влияния процессов глобализации на деятельность библиотек. Отмечено, что в условиях глобализации для библиотек перестают существовать физические, языковые, национальные границы. С помощью достижений Интернета социокультурные ...
1185635
  Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Модернізація латиноамериканської економіки
1185636
   Процессы глубинного петрогенезиса и минерагении в докембрии СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – 310с.
1185637
   Процессы горения. – Москва, 1961. – 542с.
1185638
   Процессы горения в химической технологии в металлургии. – Черноголовка, 1975. – 291с.
1185639
   Процессы горения химической технологии и металлургии. – Червоноголовка, 1973. – 137 с.
1185640
  Паршков О.М. Процессы двухфотонного интеркомбиннационного поглощения и вынужденного рассеяния и возможность их использования для генерации инфракрасного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паршков О.М.; МВ и ССО РСФСР.Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1185641
   Процессы деклассирования в странах Востока. – М., 1981. – 268с.
1185642
  Азимов С.А. Процессы дельтообразования рек западного побережья Каспийского моря и вопросы рационального использования природных ресурсов устьевых областей / С.А. Азимов, А.А. Керимов, Б.С. Штейнман ; под ред. Б.С. Штейнмана ; Гос. ком. СССР по гидрометеорол. и контролю природ. среды, Закавк. регион. НИИ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 102, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-103
1185643
  Жуковский П.В. Процессы дефектообразвования и аморфизации монокристаллов полупроводниковых материалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.10 / Жуковский П. В.; МВиССО БССР, БГУ. – Минск, 1980. – 16л.
1185644
  Ергина Е.И. Процессы динамики и самовоспроизводства почв в ландшафтах Кримского Присивашья : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.И. Ергина, В.А. Михайлов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 290-296 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
1185645
   Процессы дифференцирования и регенерации у изолированных тканей и организмов растений. – Махачкала, 1986. – 156с.
1185646
  Угасте Ю.Э. Процессы диффузии и фазообразование в металлических системах / Ю.Э. Угасте, В.Я. Журавска. – Красноярск, 1985. – 110с.
1185647
   Процессы диффузии, дефекты структуры и свойства металлов. – Москва : Металлургия, 1972. – 221 с.
1185648
   Процессы диффузии, структура и совйства металлов. – М., 1964. – 188с.
1185649
  Казанцев А.М. Процессы дробления в поясе астероидов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 101-106. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  На примере двух семейств астероидов Эос и Фемиды оценена вероятность образования таких семейств в поясе астероидов в результате взаимных столкновении. Для объяснения существования семейств необходимо предположить большое (почти такое, как сейчас) ...
1185650
  Комарова Т.Ф. Процессы дыхания и гликолиза в мозгу куриных эмбрионов в зависимости от условий среды : Автореф... канд. биол.наук: / Комарова Т.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1185651
  Поздняков А.А. Процессы естественного возобновления в пихтовых лесах междуречья рек Обь - Чая в связи с рубками главного пользования : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Поздняков А.А.; Сиб. отд-ние АН СССР. Ин-т леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
1185652
  Панин П.С. Процессы засоления и рассоления почв / П.С. Панин, И.Б. Долженко, В.И. Чуканов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 176с.
1185653
  Флемингс М. Процессы затвердевания : пер. с англ. / М. Флемингс. – Москва : Мир, 1977. – 419 с.
1185654
   Процессы и аппараты производств химических реактивов и особо чистых веществ. – М., 1984. – 167с.
1185655
  Касаткин А.Г. Процессы и аппараты промышленности органич. синтеза / А.Г. Касаткин, А.Н. Плановский. – М.
ч. 1. – 1939. – 492с.
1185656
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты тонкой химической технологии / Я.М. Брайнес. – М.-Л., 1934. – 454с.
1185657
  Судариков Б.Н. Процессы и аппараты урановых производств : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / Б.Н. Судариков, Э.Г. Раков ; под общ. ред. д-ра техн. наук проф. Б.В. Громова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 384 с.
1185658
  Джемрек У.Д. Процессы и аппараты химико-металлургической технологии редких металлов. / У.Д. Джемрек. – М, 1965. – 355с.
1185659
  Киприанов А.И. Процессы и аппараты химико-механической технологии. / А.И. Киприанов. – Л., 1991. – 106с.
1185660
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – М., 1939. – 456с.
1185661
  Брайнес Я.М. Процессы и аппараты химических производств / Я.М. Брайнес. – изд. 2-е. перераб. – М.-Л., 1947. – 596с.
1185662
  Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – М., 1960. – 552с.
1185663
  Плановский А.Н. и др. Процессы и аппараты химической технологии / А.Н. и др. Плановский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1962. – 847с.
1185664
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Волгоград, 1987. – 80с.
1185665
   Процессы и аппараты химической технологии:. – Минск, 1988. – 172с.
1185666
   Процессы и аппараты эффектофотографии. – Л., 1972. – 279с.
1185667
   Процессы и закономерности метаморфогенного рудообразования. – К., 1988. – 179с.
1185668
  Черноусов Я.М. Процессы и закономерности углеобразования / Я.М. Черноусов. – Киев, 1978. – 223 с.
1185669
  Серов Н.К. Процессы и мера времени / Н.К. Серов. – Ленинград, 1974. – 191с.
1185670
  Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенеза / Асхабов А.М. ; отв. ред. Н.П. Юшкин ; АН СССР, Коми фил., Ин-т геологии. – Ленинград : Наука, 1984. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-163
1185671
  Врагов А.П. Процессы и оборудование газоразделительных установок = Processes and equipment in gas separation plants : учебное пособие / А.П. Врагов. – Сумы : Университетская книга, 2005. – 272 с. – ISBN 966-680-174-4
1185672
   Процессы и свойства вещества Земли. – М., 1981. – 173с.
1185673
  Павлов М.П. Процессы и судьбы : воспоминания военного прокурора / М.П. Павлов. – Киев, 1992. – 280 с.
1185674
   Процессы и типы урбанизации : тезмсы докладов. – Ленинград : РТП ГО СССР
Симпозиум К-20, Ленинград 21-26 июля 1976. – 1976. – 80 с.
1185675
  Никитин В.Д. Процессы и условия формирования месторождений керамических, слюдоносных и редкоземельных пегматитов и их поисковые признаки : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Никитин В. Д.; МВО ССР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1957. – 34л.
1185676
  Попов В.Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии. / В.Ф. Попов, Ю.Н. Горин. – М, 1988. – 254с.
1185677
  Браунштейн А.Е. Процессы и ферменты клеточного метаболизма : сборник статей / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 546 с.
1185678
  Шляпников Георгий Всеволодович Процессы излучения в молекулярных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Шляпников Георгий Всеволодович; Ин-т атомной энергии. – М., 1974. – 20л.
1185679
  Тютюнов И.А. Процессы изменения и преобразования почв и горных пород при отрицательной температуре / И.А. Тютюнов. – Москва, 1960. – 144с.
1185680
   Процессы изменения социальной структуры в советском обществе. – Свердловск
вып. 2. – 1967. – 212с.
1185681
  Щербак Е.Н. Процессы инновации в современном русском языке // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 349-357. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1185682
  Шихаев К.Н. Процессы интеграции в АСУ / К.Н. Шихаев. – М, 1982. – 224с.
1185683
  Кишка З. Процессы интеграции в географическом знании (философско-методологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Кишка З.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1185684
  Орлов А.В. Процессы интернационализации советского образа жизни / А.В. Орлов. – К., 1986. – 245с.
1185685
  Данилкин Н.П. Процессы ионизации и деионизации области F ионосферы в период солнечного затмения 1961 г. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилкин Н.П.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1185686
  Быдин Ю.Ф. Процессы ионизации и обмена электроном при столкновениях отрицательных ионов и быстрых атомов с атомами и молекулами газов в области низких энергий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Быдин Ю.Ф.; АН СССР. – Л, 1968. – 27л.
1185687
   Процессы ионизации с участием возбужденных атомов : труды всесоюзного семинара. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 192с.
1185688
  Ерусалимский Б.Л. Процессы ионной полимеризации / Б.Л. Ерусалимский. – Ленинград : Химия, 1974. – 256 с.
1185689
  Малько В.А. Процессы карбоксилирования и продуктивность сельскохозяйственных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Малько В.А.; Укр. сельскохоз. акад. – К., 1971. – 25л.
1185690
  Кириллов О.И. Процессы клеточного обновления и роста в условиях стресса. / О.И. Кириллов. – Москва, 1977. – 119с.
1185691
  Волощук В.М. Процессы коагуляции в дисперсных системах / В.М. Волощук, Ю.С. Седунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 320с.
1185692
  Солдатов А.А. Процессы конверсионного типа в атомных и мехоатомных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Солдатов А.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 20л.
1185693
  Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа : монография / Вадим Осин. – Днепропетровск : Лира, 2007. – 636 с. – Библиогр.: с. 597-630 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-122-0
1185694
   Процессы концентрации тория в земной коре. – М., 1987. – 100с.
1185695
  Андрияхин В.М. Процессы лазерной сварки и термообработки / Андрияхин В.М. ; отв. ред. В.С. Майоров ; АН СССР, Н.-и. центр по технол. лазерам, Моск. автомоб. з-д им. И.А. Лихачева. – Москва : Наука, 1988. – 171, [1] с. : ил.
1185696
  Канцер А.Н. Процессы лигнификации и некоторые пути повышения зимостойкости винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Канцер А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1185697
  Орлов Б.Н. Процессы макро- и микроциркуляции в организме / Б.Н. Орлов, В.Н. Крылов. – Горький, 1979. – 90с.
1185698
  Хоанг Шум Процессы максимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.05 / Хоанг Шум ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 11 с.
1185699
  Хоанг Шум Процессы максимизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хоанг Шум; КГУ. – К., 1972. – 129л. – Бібліогр.:л.126-129
1185700
  Гихман И И. Процессы Маркова и некоторые задачи математической статистики. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гихман И.И,; Акад.наук Укр. ССР. – К, 1955. – 9л.
1185701
  Королюк В.С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 236 с.
1185702
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Литвин Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
1185703
  Литвин Н.В. Процессы марковского восстановления в многокомпонентных системах обслуживания. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.05 / Литвин Н.В.; МВ и ССО, КГУ. – К, 1986. – 1234л. – Бібліогр.:л.116-123
1185704
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : Дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.14 / Лозовый В.И.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 385л. – Бібліогр.:л.357-385
1185705
  Лозовый В.И. Процессы массопереноса атомов и атомных группировок в металлических расплавах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лозовый В.И. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
1185706
   Процессы механической диффернциации обломочного материала в морских услоиях. – М., 1981. – 183с.
1185707
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1185708
  Кадащук Андрей Константинович Процессы миграции и захвата носителей заряда в органических кристаллах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кадащук Андрей Константинович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1988. – 167л. – Бібліогр.:л.166-167
1185709
  Гуревич А.Е. Процессы миграции подземных вод, нефтей и газов / А.Е. Гуревич. – Л., 1969. – 112с.
1185710
  Сорокин Е.М. Процессы миграции электронного возбуждения в фотосинтетическом аппарате растений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 091 / Сорокин Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1185711
  Трухин Анатолий Николаевич Процессы миграции энергии в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Трухин Анатолий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1185712
  Батюня Борис Владимирович Процессы множественного образования частиц в pp-, dd и dd - взаимодействиях при промежуточных энергиях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Батюня Борис Владимирович; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 18л.
1185713
  Волошин Сергей Антонович Процессы множественного рождения при взаимодействии адронов высоких энергий с атомными ядрами в партонной модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волошин Сергей Антонович; Моск. инженерно-физ. ин-т. – М., 1979. – 11л.
1185714
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 151с.
1185715
   Процессы множественной генерации при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 127с.
1185716
  Гулявцев В.П. Процессы молекулярного движения в сеточных полимерах олигоэфиракрилатов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.07 / Гулявцев В.П.; АН СССР. – М, 1973. – 23л.
1185717
  Котова Е.В. Процессы монополизации в экономике стран Востока. / Е.В. Котова. – М., 1990. – 241с.
1185718
  Тюрина Вера Ивановна Процессы морфологического дискретизма в системе времен и наклонений немецкого языка XIV-XVI веков в межуровневой интерпретации : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тюрина Вера Ивановна; Москов. ин-т иностр. языков. – М., 1986. – 25л.
1185719
   Процессы на поверхности и в недрах Солнца. – Ленинград, 1987. – 194с.
1185720
  Восилюс Й.Й. Процессы на поверхности твердых тел, активируемые ионными пучками : монография / Й.Й. Восилюс, Л.Й. Пранявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 210 с.
1185721
  Мишин Д.Д. Процессы намагничивания и перемагничивания в магнетиках : Конспект лекций / Д.Д. Мишин; Калининск. гос. ун-т. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1973. – 150 с.
1185722
  Петров Игорь Николаевич Процессы намагничивания и размагничивания магнетитосодержащих горных пород при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 412 / Петров Игорь Николаевич; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1185723
  Парфенов В.В. Процессы намагничивания ферромагнетиков в области высоких магнитных полей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Парфенов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 26л.
1185724
   Процессы нефтеобразования в акватории Каспийского моря. – Москва, 1978. – 143с.
1185725
  Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV-XVII веках / С. Тухолка. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1909. – 70 с.
1185726
  Шумилов В А. Косарев Процессы обмена на границе океан - атмосфера : (Конспект лекций) / В А. Косарев Шумилов, В.Л. Лебедев. – Москва : Московский университет, 1973. – 205с.
1185727
  Гетманец О.М. Процессы образования --бозонов при высоких энергиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Гетманец О.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 14л.
1185728
  Иванов В.С. Процессы образования заряженных частиц в области у порога элементарной фотоионизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Иванов В.С. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 21 с.
1185729
  Пыж В.М. Процессы образования и W-мезонов при высоких энергиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пыж В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1974. – 14л.
1185730
  Черняк Н.Б. Процессы образования и использования энергии в кровяных пластинках человека. : Автореф... доктор биол.наук: / Черняк Н.Б.; АМН СССР. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1185731
  Соколов В.А. Процессы образования и миграции нефти и газа. / В.А. Соколов. – М., 1965. – 276с.
1185732
  Столетний И.В. Процессы образования и распада промежуточных векторных W- и Z- бозонов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Столетний И.В.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 16л.
1185733
  Кривовяз И.М. Процессы образования прочных углеродистых материалов / И.М. Кривовяз. – Ташкент, 1970. – 152с.
1185734
  Заяц А.А. Процессы образования резонансов в -и -столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Заяц А.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1185735
  Боргман В.А. Процессы образования скрытого и видимого изображения в светочувствительных стеклах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Боргман В.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л.
1185736
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эрозии в связи с факторами физико-геологической обстановки нижнего приднепровья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Коваль В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 48л.
1185737
  Коваль В.А. Процессы овражно-балочной эррозии в связи с факторами физико-геологической обстановки Нижнего Поднепровья : Дис... канд. геолог.наук: / Коваль В.А.; КГУ им т.Г.Шевченко, кафедра общей геологии. – К, 1954. – 391л. – Бібліогр.:л.381-391
1185738
  Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации: Литология и геохимия. / А.П. Лисицын. – М., 1978. – 392с.
1185739
  Пельтек Ч.Н. Процессы окисления и фосфорилирования в прорастающих семенах ячменя под влиянием гиббереллина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пельтек Ч.Н.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1967. – 23л.
1185740
  Блюмберг Э.А. Процессы окисления сжиженных газов как методы получения кислородсодержащих соединений. : Автореф... Доктора хим.наук: / Блюмберг Э.А.; АН СССР. – М, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1185741
  Невесский Е.Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря / Е.Н. Невесский. – Москва : Наука, 1967. – 256с.
1185742
   Процессы осадочного и вулканогенно-осадочного накопления цветных металлов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 159с.
1185743
  Николаева С.П. Процессы палатализации губных и губно-зубных согласных в балкано-романских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева С. П.; ЛГУ, Каф. ромаской филол. – Л., 1968. – 20л.
1185744
  Тимохин Валерий Владимирович Процессы перезарядки и рождения адронов в дуальном подходе. : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин Валерий Владимирович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 150 л. – Бібліогр.: л. 138-150
1185745
  Тимохин В.В. Процессы перезарядки и рождения адронов в дульном подходе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Тимохин В.В. ; КГУ. – Киев, 1983. – 19 с.
1185746
  Рудяк В.И. Процессы переключения в нелинейных кристаллах / В.И. Рудяк. – Москва : Наука, 1986. – 248с.
1185747
  Давиденко И.И. Процессы перемагничивания информационных сред в пространственно-неодноразовых тепловом, световом и магнитном полях / Давиденко И.И. – Киев, 1992
1185748
  Ранжуров Н.Б. Процессы перемагничивания монокристалов трансформаторной стали в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Ранжуров Н.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
1185749
  Кучеренко Н.Е. Процессы переметилирования в первичных механизмах биохимического действия радиации и некоторые пути их направленной модификации : 03. 00. 04: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук / Кучеренко Н.Е.; АН УССР. Ин-т биохимии. – Киев, 1976. – 43 с.
1185750
  Кафаров В.В. Процессы перемешивания в жидких средах. / В.В. Кафаров. – М.-Л., 1949. – 88с.
1185751
  Ораевский В.Н. Процессы переноса в анизотропной околоземной плазме / В.Н. Ораевский. – Москва : Наука, 1985. – 173 с.
1185752
   Процессы переноса в высокотемпературных и химически реагирующих потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1982. – 154с.
1185753
  Гольдштик М.А. Процессы переноса в зернистом слое / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1984. – 163 с.
1185754
  Степанов А.С. Процессы переноса в низкотемпературной плазме термоэмиссионного преобразования энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1185755
   Процессы переноса в одно- и двухфазных средах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1986. – 191с.
1185756
   Процессы переноса в однородных и неоднородных средах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 145с.
1185757
  Гринчик Н.Н. Процессы переноса в пористых средах, электролитах и мембранах / Н.Н. Гринчик. – Минск : ИТМО АН БССР, 1991. – 251 с.
1185758
  Федоровский А.Д. и др. Процессы переноса в системах газ - жидкость / А.Д. и др. Федоровский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 255с.
1185759
   Процессы переноса в струйных и каналовых течениях. – Алма-Ата, 1986. – 82с.
1185760
  Соковишин Ю.А. Процессы переноса в струях несмешивающихся жидкостей / Ю.А. Соковишин. – Л, 1990. – 182с.
1185761
  Горлей П.Н. Процессы переноса в теллуре / П.Н. Горлей, В.С. Радченко, В.А. Шендеровский. – Киев : Наукова думка, 1987. – 280 с.
1185762
   Процессы переноса вблизи поверхности раздела океан -- атмосфера. – Л., 1974. – 239с.
1185763
  Чернега Д.Ф. Процессы переноса водорода в литейных алюминиевых и железоуглеродистых сплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.04 / Чернега Д.Ф.; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1974. – 43л.
1185764
  Гудаев Олег Александрович Процессы переноса заряда в кристаллах и пленках германата висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гудаев Олег Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1185765
  Коен М.А. Процессы переноса заряженных частиц в ионосфере и плазмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Коен М.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23-24
1185766
  Жданов В.М. Процессы переноса и релаксации в молекулярных газах / В.М. Жданов, М.Я. Алиевский. – Москва : Наука, 1989. – 335 с.
1185767
  Лапидес И.Л. Процессы переноса и структурыне перкращения в группе амфиболов при повышенных температурах : Автореф... канд. физ.наук: / Лапидес И. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1969. – 22л.
1185768
   Процессы переноса тепла и массы при сушке различных материалов. – Минск, 1974. – 235с.
1185769
   Процессы переноса теплоты и вещества : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199с.
1185770
   Процессы переноса энергии в парах металлов : межведом. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 195с.
1185771
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1983. – 186 с.
1185772
   Процессы переноса энергии в парах металлов : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1985. – 122с.
1185773
  Шек Ю.Б. Процессы переноса энергии и фотохимические реакции в органических стеклах : Автореф... канд .физ матнаук: 056 / Шек Ю. Б.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1185774
  Дудник Е.Ф. Процессы переполяризации в монокристаллах ВаТіО3 и твердых растворах на его основе : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 049 / Дудник Е.Ф. ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
1185775
  Шнейдер Э.Я. Процессы переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, обладающих униполярностью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шнейдер Э.Я.; Роств. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
1185776
  Янков В.И. и др. Процессы переработки волокнообразующих полимеров / В.И. и др. Янков. – М., 1989. – 318с.
1185777
  Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике / Е.З. Майминас. – М, 1971. – 390с.
1185778
  Мячкин В.И. Процессы подготовки землетрясений / В.И. Мячкин. – Москва : Наука, 1978. – 232с.
1185779
  Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений полез. ископаемых" / В.Р. Именитов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 504 с. – Библиогр.: с. 500-501
1185780
   Процессы подтопления застроенных территорий грунтовыми водами. – М., 1985. – 128с.
1185781
   Процессы познания в деятельности личности. – Ульяновск, 1988. – 140с.
1185782
   Процессы полимеризации и физико-химические методы исследования. – К., 1987. – 158с.
1185783
  Насирова Т.И. Процессы полумарковского блуждания. / Т.И. Насирова. – Баку, 1984. – 169с.
1185784
  Эль-Мосаллами С И.Х. Процессы поляризации и обмена при столконовении электронов и позитронов с атомами и ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эль-Мосаллами И.Х.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 8л.
1185785
  Сухинский А.Н. Процессы поляризации монокристаллов SbSI в слабых электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сухинский А.Н.; Днепропетровский гос. ун-т. – 14л.
1185786
   Процессы почвообразования и эволюция почв. – М., 1985. – 248с.
1185787
  Панин В.Е. Процессы превращений и основные факторы упрочения в ряде твердых растворов на основе меди : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Панин В.Е.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1966. – 24л.
1185788
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения веществ земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Дис... канд. геолого-мин.наук: / Рахимова И.Ш.; Львов. филиал ин-та геофизики. – Львов, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
1185789
  Рахимова И.Ш. Процессы превращения вещества земной коры и верхней мантии и их роль в жизни Земли : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 131 / Рахимова И.Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1185790
  Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме / И.Н. Сливков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 256 с.
1185791
   Процессы прибрежно-морского россыпеобразования. – Москва : Наука, 1977. – 183с.
1185792
  Себестиан Г.С. Процессы принятия решений при распрознавании образов. / Г.С. Себестиан. – К., 1965. – 151с.
1185793
  Шура-Бура Процессы проведения в синцитиальных структурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шура-Бура Т.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1185794
  Чтян Гаянэ Гургеновна Процессы пространственной синхронизации биопотенциалов коры головного мозга у детей 4-5 лет при предъявлении и опознании предметов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Чтян Гаянэ Гургеновна; АН Арм.ССр. Ин-т физиологии им. Л.А.Орбели. – Ереван, 1978. – л. – Бібліогр.:с.19-20
1185795
  Кирсанов В.В. Процессы радиационного дефектообразования в металлах / В.В. Кирсанов, А.Л. Суворов, Ю.В. Трушин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.
1185796
   Процессы развития в языке. – М., 1959. – 196с.
1185797
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 77с.
1185798
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1968. – 96с.
1185799
   Процессы развития земной коры и полезные ископаемые Днепровско-Донецкой впадины. – Киев; Полтава, 1969. – 36с.
1185800
   Процессы развития и методы исследования прибрежной зоны моря. – М., 1972. – 245с.
1185801
  Тагунова И.А. Процессы развития наднационального пространства в контексте формирования мирового образовательного пространства // Вестник Университета Российской академии образования / Университет Российской академии образования. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-39. – ISBN 5-204-00454-8
1185802
  Хюбнер Ф. Процессы размола и сепарации в пылеприготовительных установках паровых котлов / Ф. Хюбнер. – М, 1963. – 36с.
1185803
  Мухамедиев Ш.А. Процессы разрушения в литосфере Земли / Ш.А. Мухамедиев. – М., 1990. – 203с.
1185804
  Дин Р. Процессы распада в клетке / Р. Дин. – Москва, 1981. – 120с.
1185805
   Процессы рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы. – Таллин, 1976. – 168с.
1185806
  Файфман М.П. Процессы рассеяния М-мезоатомов и образования М-мезомолекул в смеси изотонов водорода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Файфман М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – л.
1185807
  Ковбык А.А. Процессы растворения хлорного железа и свойства его растворов в неводных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Ковбык А.А.; Днепропетр.хим.-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1983. – 16л.
1185808
   Процессы реального кристаллообразования. – Москва : Наука, 1977. – 234 с.
1185809
   Процессы регенерации в онтогенезе растений. – Махачкала, 1991. – 98с.
1185810
  Бойченко А.А. Процессы региональной интеграции в мировой экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 70-94. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1185811
   Процессы регулирования в моделях экономических систем. – М., 1961. – 293с.
1185812
  Беллман Р. Процессы регулирования с адаптацией / Р. Беллман. – Москва, 1964. – 359 с.
1185813
   Процессы релаксации в системе параметрически возбуждённых спиновых волн в ферритах : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Круценко, ЯИ.В, В.Б. Черепанов // Тезисы доклада Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1185814
  Пересунько Юрий Петрович Процессы рождения электронно-позитроных пар при больших передачах импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Пересунько Юрий Петрович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 20л.
1185815
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 1. – 1975. – 268с.
1185816
   Процессы роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука
Ч. 2. – 1975. – 438с.
1185817
  Дьяконенко Ю.П. Процессы роста и структурные особенности кристаллов, образующихся в аморфных пленках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконенко Ю.П.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
1185818
   Процессы роста кристаллов и пленок полупроводников : труды симпозиума. – Новосибирск : АН СССР, 1970. – 683с.
1185819
  Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
1185820
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск : Наука, 1981. – 277с.
1185821
   Процессы роста полупроводниковых кристаллов и пленок : Сб.науч.трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 199с. – ISBN 5-02-028671-0
1185822
  Тарасов А.В. Процессы рудообразования в свинцово-цинковых месторождениях / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1979. – 131с.
1185823
  Перловский Л.И. Процессы с барионным обменом при высоких энергиях и квантовая теория поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Перловский Л.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1185824
  Сильвестров Д.С. Процессы с дискретной компонентой полумарковского типа / Д.С. Сильвестров. – К., 1977. – 50с.
1185825
  Житомирский И.С. Процессы с дискретным вмешательством случая : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житомирский И. С.; АН УССР, Физ. техн. ин-т температур. – Х., 1967. – 15л.
1185826
  Королюк Владимир Владимирович Процессы с независимыми превращениями с полумарковскими переключениями : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Королюк Владимир Владимирович; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 107л.
1185827
  Королюк В.В. Процессы с независимыми приращениями с полумакровскими переключениями : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Королюк В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1185828
  Загребаев В.И. Процессы с перераспределением нуклонов и структура оптического потенциала : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.16 / Загребаев В.И.;. – Л, 1979. – 18л.
1185829
   Процессы с участием молекулярного водорода. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР, 1973. – 182 с.
1185830
  Вайнштейн И А. Процессы с участием п-механов и гипотеза частичного сохранения аксиального тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Вайнштейн А.И; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1185831
  Никитин Д.И. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты бактерий : (Род Bdellovibrio) / Д.И. Никитин, Э.С. Никитина; АН СССР, Ин-т микробиологии. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
1185832
  Сенявский С.Л. Процессы сближения классов и социальных слоев советского общества в условиях развитого социализма / С.Л. Сенявский. – Москва, 1977. – 63с.
1185833
  Мартышеня В.В. Процессы сближения между умственным и физическим трудом в условиях строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: 2038 / Мартышеня В.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
1185834
  Мазур А.И. Процессы сваркии пайки в производстве полупроводниковых приборов / А.И. Мазур, В.П. Алехин, М.Х. Шоршоров. – Москва, 1981. – 223 с.
1185835
  Адуцкевич Л.Б. Процессы семантизации лексики неродного языка (психолингвистическое исследование) / Адуцкевич Л.Б. – Минск, 1993. – 21 с.
1185836
  Дзадалиев Д.А. Процессы скарнообразования в Южно-Дашкесанском железорудном месторождении. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дзадалиев Д.А.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 31л.
1185837
  Баранник Виктор Петрович Процессы слабого взаимодействия с участием лептонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Баранник Виктор Петрович; Харьк. гос. ун-т. – Х, 1981. – 12л.
1185838
  Зименков Р.И. Процессы слияний и поглощений: опыт США и Россия // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 64-82. – ISSN 0321-2068
1185839
  Лисицын А.П. Процессы современного осадкообразования в Беринговом море. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1966. – 575с.
1185840
   Процессы современного рельефообразования в Сибири. – Иркутск, 1978. – 139с.
1185841
  Гаман-Голутвина Оксана Викторовна Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт : часть 1 // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 67-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1185842
  Гришина Т.В. Процессы социального включения людей старшего возраста: Украина в европейском контексте (сравнительный анализ) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 243-247. – ISSN 2073-9591


  В статье представлены результаты изучения процессов социального включения возрастных групп в Украине в сравнительной Европейской перспективе. Под социальным включением подразумевается многомерный процесс участия индивида или социальной группы в жизни ...
1185843
  Шолпо Г.П. Процессы стабилизации остаточной намагниченности горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шолпо Г.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
1185844
  Миколайчук А.Г. Процессы старения и окисления полупроводниковых пленок : учеб. пособие / А.Г. Миколайчук. – Львов : Вища школа, 1979. – 104 с.
1185845
  Мак-Даниель В И. Процессы столкновений в ионизированных газах : пер. с англ. / В И. Мак-Даниель. – Москва : Мир, 1967. – 832 с.
1185846
  Разиков К.Х. Процессы структурообразования в ориенатированных полимерных волокнах. : Автореф... канд.хим.наук: / Разиков К.Х.; МГУ. – М, 1962. – 15л.
1185847
  Маслов Валерий Викторович Процессы структурообразования при кристаллизации однофазных сплавов в сильно неравновесных условиях : автореф. дис. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Маслов Валерий Викторович ; АН Украины, Ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
1185848
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 152 с.
1185849
   Процессы студнеобразования в полимерных системах. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 99с.
1185850
   Процессы сульфатизации в цветной металлургии. – М., 1963. – 94с.
1185851
   Процессы тепло- и массообмена в криогенных системах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 132 с.
1185852
   Процессы тепло- и массообмена в мерзлых горних породах. – М., 1965. – 148с.
1185853
   Процессы тепло- и массообмена в элементах термооптических устройств : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1979. – 226с.
1185854
   Процессы тепло- и массопереноса в кипящем слое. – М., 1978. – 247с.
1185855
   Процессы тепломассообмена в одно- и двухфазных системах. – Днепропетровск, 1988. – 128с.
1185856
   Процессы тепломассообмена в эенргетических установках. – Минск, 1990. – 160с.
1185857
  Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
1185858
  Коленчиц О.А. Процессы тепломассопереноса в лампах накаливания / О.А. Коленчиц, В.И. Алейникова, В.И. Туровская. – Минск, 1989. – 158 с.
1185859
  Балайка Б. Процессы теплообмена в аппаратах химической промышленности / Б. Балайка, К. Сикора ; пер. инж. Г.М. Гольденберга ; под ред. канд. техн. наук В.А. Григорьева. – Москва : Машгиз, 1962. – 352 с. : черт.
1185860
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1185861
   Процессы теплообмена в искусственных циркуляционных системах извлечения тепла Земли. – Л., 1978. – 112с.
1185862
   Процессы теплообмена в ожиженных и отвердевших газах : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 136с.
1185863
   Процессы теплообмена в сопловых лопатках газовых турбин в натурных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Коржаницкий В. Н,; Коржаницкий В. Н,; АН УССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – К., 1964. – 13л.
1185864
  Лис Л. Процессы теплопередачи при входе летательного аппарата в плотные слои атмосферы / Л. Лис. – М., 1960. – 10с.
1185865
  Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. / А.П. Лисицын. – М., 1991. – 269с.
1185866
  Дружинин Г.В. Процессы технического обслуживания автоматизированных систем / Г.В. Дружинин. – М, 1973. – 272с.
1185867
  Суровцев Ю.С. Процессы типа фоторождения пи-мезонов на нуклонах и электромагнитная структура адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Суровцев Ю.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1185868
  Выскребенцева Э.И. Процессы тканевого дыхания в полостной жидкости тутового шелкопряда (Mombyx mori) в период метаморфоза : Автореф... канд. биол.наук: / Выскребенцева Э.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – М., 1957. – 22л.
1185869
  Васильев М.А. Процессы тпуска закаленных сталей, легированных некарбиднообразующими элементами : Автореф... канд. техн.наук: / Васильев М.А.; КПИ. – К, 1967. – 20л.
1185870
  Смирнов Г И. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе : Окончание. Начало в №2, 2013 // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 83-89 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв
1185871
  Миронов В.В. Процессы трансформации культуры в глобализирующемся мире : коммукационный вектор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-25. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуются основные характеристики локальных культур
1185872
  Коровицына В Н. Процессы трансформации чешской семьи в середине XX – начале XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 194-205. – ISSN 0130-3864
1185873
  Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях / Б.П. Устименко. – Алма-Ата, 1977. – 228 с.
1185874
  Шварц К.К. Процессы тушения люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шварц К.К. ;. – Тарту, 1960. – 13 с.
1185875
  Алукер Э.Д. Процессы тушения радиолюминисценции щелочно-галлоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алукер Э. Д.; Физ. ин-т им. Лебедева АН СССР. – М., 1966. – 11л.
1185876
  Мухин Ю.В. Процессы уплотнения глинистых осадков / Ю.В. Мухин. – М., 1965. – 200с.
1185877
  Конева Н.А. Процессы упорядочения и механические свойства тройных сплавов на основе Ni3Fe : Автореф... кандидата физ.-математическихнаук: / Конева Н.А.; МВ ССО РСФСР. Томск. ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1185878
  Сендеров Э.Э. Процессы упорядочения каркасных алюмосиликатов / Э.Э. Сендеров. – М., 1990. – 207с.
1185879
  Харченко Д.О. Процессы упорядочения сложных систем : монография / Д.О. Харченко, В.О. Харченко. А.В. Дворниченко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 243-261. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1072-7
1185880
   Процессы управления в механических системах. – М., 1990. – 90с.
1185881
   Процессы управления и обработки информации. – Алма-Ата, 1982. – 147с.
1185882
   Процессы управления и устойчивость: Труды ХХХІ научной конференции факультета прикладной математики-процессов управления.1-7 апреля 2000 года. – Санкт-Петербург : НИИ Химии СПбГУ, 2000. – 556 с. – ISBN 5-7997-0201-8
1185883
  Абелишвили Т.Л. Процессы упругого рассеяния и передчи нуклона при столкновении ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абелишвили Т.Л.; М-во высш.и сред. спец образования УССР. – Харьков, 1962. – 10л.
1185884
   Процессы утомления и восстановления в деятельности организма. – К., 1958. – 352с.
1185885
  Абызов С.С. Процессы фиксации азота при компостировнии кислых торфов : Автореф. дис... канд. биол. наук / Абызов С.С. ; МВиССО РСФСР. – Москва, 1962. – 19 л.
1185886
  Мирошников Виктор Анатольевич Процессы фореза в магнитном и электрическом полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирошников Виктор Анатольевич; МФТИ. – Долгопрудный, 1981. – 16л.
1185887
   Процессы формирования и внетригодовой изменчивости гидрофизических и гидрохимических полей Черного моря. – Севастополь, 1988. – 193с.
1185888
  Мехтиев Ш.Ф. Процессы формирования и преобразования состава нефти и газа в природе / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1985. – 143с.
1185889
  Кирюхин В.К. Процессы формирования иодных вод. / В.К. Кирюхин, В.М. Швец. – М., 1980. – 95с.
1185890
   Процессы формирования качества воды в питьевых водохранилищах. – М., 1979. – 146с.
1185891
  Лясковский М.И. Процессы формирования клеточной оболочки и полегание озимой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Лясковский М.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 28л.
1185892
   Процессы формирования лексики русского литературного языка. – Л., 1966. – 332с.
1185893
   Процессы формирования рельефа Сибири. – Новосибирск, 1987. – 184с.
1185894
   Процессы формирования скользящего разряда на диэлектрических подложках с потенциальным барьером / В.П. Шорин, О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; В.П. Шорин В.П., О.А. Журавлев, А.И. Федосов, В.П. Марков; Федеральная целевая программа "Гос. поддержка интеграции высшего образазования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы". – Москва : Логос, 2000. – 152с. – ISBN 5-88439-127-7
1185895
  Бояринов П.М. Процессы формирования термического режима глубоких пресноводных водоемов / П.М. Бояринов, М.П. Петров; Отв.ред.Н.Н.Филатов. – Ленинград : Наука, 1991. – 173с.
1185896
  Фомина М.В. Процессы формирования угроз экономической безопасности страны // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 54-59. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1185897
  Искаков Л.И. Процессы фотоионизации алифатических и ароматических аминов в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Искаков Л.И.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут им. Л.Я.Карпова. – М., 1973. – 13л.
1185898
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1185899
  Обуховский Вячеслав Владимирович Процессы фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Обуховский Вячеслав Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 346л. – Бібліогр.:л.311-346
1185900
  Борисов Валерий Борисович Процессы хемоионизации при парных столкновениях возбужденных атомов в бестоковой плазме инертных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Борисов Валерий Борисович; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
1185901
  Владимиров А.Д. Процессы экстраполяции в глазодвигательной системе. / А.Д. Владимиров, Е.Д. Хомская. – Москва, 1981. – 165 с.
1185902
  Тихонов А.Н. Процессы электронного переноса в фотосинтез высших растений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 03.00.02 / Тихонов А. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1185903
   Процессы элементарных взаимодействий в атомах : сборник. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1985. – 208с.
1185904
  Нгуен Суан Нгиа Процессы эпитаксиального выращивания легированных структур на основе соединений А3Б5 и исследование их характеристик : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Нгуен Суан Нгиа; Национальная АН Украины, Ин-т физики полупроводников. – К., 1994. – 15л.
1185905
  Кравчук Н.В. Процессы этносоциогенза и религия // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 117-128. – ISBN 978-966-608-733-4
1185906
  Пензина Э.Э. Процессы, происходящие в щелочно-галоидных кристаллах, активированных серебром, под действием рентгеновских лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пензина Э.Э.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1966. – 14л.
1185907
  Григорьев С.В. Процессы, стационарные относительно некоторой группы линейных преобразований, и решение линейных задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григорьев С.В. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 7 с.
1185908
   Процессы: Гласность и мафия: противостояние. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 192с.
1185909
  Дроздович Н. Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального провадження чи елемент законності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 113-126


  Стаття присвячена дослідженню місця процесуальної аналогії в системі принципів кримінального провадження з огляду на законодавчо закріплені положення у частині шостій ст. 9 КПК України. Обгрунтовано використання терміна «процесуальна аналогія» як ...
1185910
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1185911
  Щербак С.В. Процесуальна діяльність виконавців як предмет науки виконавчого процесу: виклики сьогодення // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 42-45. – ISBN 978-966-8830-75-4
1185912
  Короєд С.О. Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 55-58. – ISBN 978-966-916-708-8
1185913
  Лошицький М.В. Процесуальна заінтересованість позивача як нова передумова реалізації права на звернення до адміністративного суду та підстава відмови у відкритті провадження в адміністративній справі (відмови у правосудді) / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 6-17. – ISSN 2413-1342
1185914
  Орел Ю.В. Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 79-87
1185915
  Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Карпунцов Валерій Віталійович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1185916
  Тимченко Л. Процесуальна реалізація гарантій безпеки України та захисту її інтересів / Л. Тимченко, В. Кононенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 229-245. – ISSN 1026-9932
1185917
  Ткачук О.С. Процесуальна роль суду та сторін у здійсненні судочинства: еволюція національної моделі цивільного судочинства та перспективні вдосконалення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 127-146. – ISSN 2310-6166
1185918
  Ніколаєнко Ю. Процесуальна самостійність слідчого в аспекті його взаємовідносин із прокурором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 286-288
1185919
  Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого в умовах реформованого кримінального процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-77


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1185920
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
1185921
  Снідевич О. Процесуальна форма виконання рішень немайнового характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 52-56. – ISSN 2663-5313
1185922
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч.1ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0132-1331
1185923
  Самбор М.А. Процесуальне адміністративно-деліктне право України: проблеми визначення та якості закону // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7096-97-8
1185924
  Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : монографія / С.О. Короєд ; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. наук України. – Київ : Леся, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-97-0
1185925
  Добкін М. Процесуальне законодавство вимагає змін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-23


  Закон позбавив органи прокуратури процесуального права сприяти правосуддю
1185926
  Шульган І.І. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 516-520. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1185927
  Попович І.М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович Ірина Миколаївна ; М-во юстицій України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1185928
  Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1185929
  Михайленко В. Процесуальний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 32-33
1185930
  Романюк Я.М. Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 5 (165). – С. 41-48
1185931
  Шумило М.Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 48-55. – ISSN 2308-9636
1185932
  Бурак В. Процесуальний зміст поняття трудового спору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1185933
  Луценко Л.А. Процесуальний і тактичний аспекти одночасного допиту кількох вже допитаних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Луценко Лілія Анатоліївна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1185934
  Одосій О.Ю. Процесуальний порядок вжиття заходів забезпечення цивільного позову: окремі аспекти // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-40
1185935
  Гула Л. Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення) / Л. Гула, О. Маслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 114-119. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1185936
  Левін В.І. Процесуальний порядок забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи при проведенні обшуку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Левін Віталій Ігорович ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1185937
  Попов О.І. Процесуальний порядок розгляду зразкових справ Верховним Судом в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 69-71. – ISSN 2308-9636
1185938
  Демський Е. Процесуальний примус у правовій системі України: постановка проблеми // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 50-62
1185939
  Іванюта Н.В. Процесуальний примус як складова охоронної функції господарського процесуального права // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 219-221. – ISBN 978-617-7605-90-3
1185940
  Андронов І.В. Процесуальний статус дитини у сімейних спорах // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-419-272-6
1185941
  Оксюта Т.Г. Процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксюта Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Вікритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 241 арк. – Додатки: арк. 220-241. – Бібліогр.: Біюліогр.: арк. 8-9, 185-219 та в додатках: арк. 240-241
1185942
  Оксюта Т.Г. Процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксюта Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1185943
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
1185944
  Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
1185945
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
1185946
  Мисенко О. Процесуальний статус організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 10-16
1185947
  Бабич А.В. Процесуальний статус особи, яка вчинила злочин // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1185948
  Кучмай Т.П. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному судочинтві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 131-133
1185949
  Абламський С.Є. Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 80-84. – ISSN 1727-1584
1185950
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1185951
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Литвинчук О.І.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – 234с. + Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 175-193
1185952
  Скрипіна Ю.В. Процесуальний статус судового слідчого за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 121-126. – ISSN 0201-7245
1185953
  Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-139.
1185954
  Башкатова В.В. Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 170-175. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1185955
  Сусло Д.С. Процесуальні гарантії правосуддя в СРСР / Д.С. Сусло. – Київ, 1981. – 48с.
1185956
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-86-1
Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування / [Присяжнюк І. І., Севрук Ю.Г., Геселев О.В. та ін.]. – 2016. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 369-371. – Бібліогр.: с. 365-368
1185957
   Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : наук.-практ. посібник : [у 2 т.] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України. – ISBN 978-617-7220-87-8
Т. 2 : Процесуальні документи прокурора у судовому кримінальному провадженні / [Присяжнюк І. І., Толочко О.М., Попов Г.В. та ін.]. – 2016. – 286, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 285-286. – Бібліогр.: с. 283-284
1185958
   Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В.В. Городовенко, В.О. Гринюк, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545, [3] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-588-3
1185959
  Медведєва М.О. Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 108-109. – ISSN 2413-7189
1185960
  Муза О.В. Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України : монографія / О.В. Муза & К.Є. Травкіна ; Акад. адвокатури України. – Київ : Четверта хвиля, 2019. – 108, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-337-8
1185961
  Юрчишин Ю.В. Процесуальні засади участі прокурора у кримінальних провадженнях про корупційні злочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юрчишин Юрій Васильович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1185962
  Лук"янець Д. Процесуальні конструкції адміністративної відповідальності колективних суб"єктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-40.
1185963
  Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10. – С. 137-144. – ISSN 2222-5374
1185964
  Вербановський В. Процесуальні наслідки укладення угод в кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 437-439. – ISBN 978-617-7069-15-6
1185965
  Низька І. Процесуальні новели - 2020 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1185966
  Познякова Т. Процесуальні норми бюжетного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.74-77
1185967
  Пудрик Н.С. Процесуальні особливості податково-правового регулювання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 16-19
1185968
  Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 110-117. – ISSN 1999-5717
1185969
  Круковес В.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Круковес Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 263, [1] арк. – Додатки: арк. 242-263, [1]. – Бібліогр.: арк. 195-241
1185970
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 200-229
1185971
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1185972
  Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв"язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шурин Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 190-215
1185973
  Боднар Т.В. Процесуальні особливості розгляду судами справ щодо захисту прав та інтересів дитини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7096-97-8
1185974
  Гнатів О. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду / О. Гнатів, І. Манвелішвілі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 125-130. – ISSN 2524-0129
1185975
  Єрохін В.В. Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження / В.В. Єрохін, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 109-113. – ISSN 1727-1584
1185976
  Дроб"язко В. Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РСР у 30-х роках ХХ ст // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 111-116. – ISSN 2308-0361
1185977
  Колосов І.В. Процесуальні питання, пов"язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 207-213. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1185978
  Мінюков П.І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Мінюков П.І., Мінюков А.П. – Київ : Кондор, 2008. – 214с. – ISBN 966-7982-46-7
1185979
  Пономаренко А.В. Процесуальні повноваження слідчих у кримінальному провадженні: проблеми реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 205-212. – ISSN 2072-8670
1185980
  Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 189-197. – ISSN 1026-9932


  У цій статті розкрито характер та обсяг процесуальних повноважень суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. Аргументовано, що суд є суб"єктом доказування, який має повноваження на отримання доказів та їх використання для обґрунтування ...
1185981
  Крижанівський В. Процесуальні права та обов"язки понятих у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 460-461. – ISBN 978-617-7069-15-6
1185982
  Устименко В. Процесуальні права та обов"язки судді-доповідача у Касаційному господарському суді / В. Устименко, С. Яценко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 103-114. – ISSN 1026-9932
1185983
  Лисик В. Процесуальні права учасників неміжнародних збройних конфліктів // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 138-146. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1185984
  Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1185985
  Попов Р.В. Процесуальні способи захисту прав відповідачів в адміністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попов Роман Віталійович ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 224, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 192-224
1185986
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : Монографія / П.Д. Біленчук. – Київ : Атіка, 1999. – 352с. – ISBN 966-95627-1-6
1185987
  Новаківська Р. Процесуальні та непроцесуальні форми застосування спеціальних знань при розслідуванні злочину // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 434-435. – ISBN 978-966-301-169-1
1185988
  Скрипа Є.В. Процесуальні та психологічні особливості діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 335-359. – ISSN 2219-5521
1185989
  Мирошниченко Ю.М. Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні : монографія / Ю.М. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т. – Харків : Панов А.М., 2017. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с.170-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-63-9
1185990
  Качмарик О.Б. Процесуальні форми вирішення цивільно-правових спорів: історія та сучасність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 132-137
1185991
  Берестова І.Е. Процесуальні форми захисту публічних інтересів в цивільному судочинстві: загальні положення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7096-97-8
1185992
  Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 165-172. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню ролі адвокатури в системі ефективного захисту прав людини в кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється процесуальним формам протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Зазначається, що ...
1185993
  Толочко О. Процесуальні функції прокурора у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
1185994
  Губська О.А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-10.
1185995
  Братель О. Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 4-14
1185996
  Варфоломєєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.140-151
1185997
  Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 117-132. – ISSN 2226-4078
1185998
  Мойсеєнко Л. Процесуально-динамічний зміст проектування розв"язку творчих математичних задач // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.103-112. – ISBN 966-7411-88-5
1185999
  Турман Н.О. Процесуально-правове значення наслідків укладення, затвердження та невиконання угоди про примирення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7096-97-8
1186000
  Дрогозюк К. Процесуально-правові особливості використання електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 214-230. – ISSN 1026-9932
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,