Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1188001
  Калінович О. "Псалми Давидові" в переспівах Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 223-234. – ISBN 978-966-02-7586-7
1188002
  Бетко І. "Псалтирний" контекст української поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 124-127. – ISSN 0280-6336
1188003
  Шаблій О.А. "Псевдодрузі перекладача" в перекладній термінографії (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)


  Досліджено основні проблеми сучасної лексикографії загалом та термінографії зокрема. Ідеться про нові можливості, які відкриваються для розвитку цих галузей завдяки доступу до термінологічних банків даних, розташованих в Інтернеті. Особливу увагу ...
1188004
  Савченко В. "Псевдоусмішка Мони Лізи": сучасна образотворчість – між артефактом і мистецьким витвором // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 106-114. – ISSN 2410-2601


  У статті пропонується герменевтичне тлумачення метафори "псевдоусмішка Мони Лізи", яку вводить Д. Каспіт у власній книзі "Кінець мистецтва", як образу парадоксального стану сучасної образотворчості: її природи, призначення, способів репрезентації та ...
1188005
  Гаврильченко А. "Псих" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 34-40. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1188006
  Грачев Виталий "Психику формирует любовь" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 118-119 : фото. – ISSN 1029-5828
1188007
  Шварцман К.А. "Психоанализ" и вопросы морали. / К.А. Шварцман. – М., 1963. – 32с.
1188008
  Ясенев Б.П. Прямые геохимические методы поисков нефти и газа / Б.П. Ясенев. – М., 1962. – 60с.
1188009
   Прямые геохимические поиски нефти и газа на шельфе Черного моря. – Новосибирск, 1991. – 93с.
1188010
  Хруцкий Е.А. Прямые длительные хозяйственные связи / Е.А. Хруцкий, С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1979. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике . Наука и техника управления ; № 3)
1188011
  Якоби А.А. Прямые длительные хозяйственные связи / А.А. Якоби. – М, 1981. – 63с.
1188012
  Селиванов А.И. Прямые длительные хозяйственные связи / А.И. Селиванов, А.Х. Садреева. – М, 1981. – 136с.
1188013
   Прямые длительные хозяйственные связи. – М., 1987. – 173с.
1188014
  Архипов М. Прямые зарубежные инвестиции в ОПК Украины невозможны // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7638-06-2
1188015
  Попова Л.В. Прямые зарубежные инвестиции КНР: основные тенденции и перспективы для мировой экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C. 52-63. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1188016
  Ракецкий В.М. Прямые и двойственные опорные методы квадратичного пограммирвоания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ракецкий В.М.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 16л.
1188017
  Фридман Виктор Миронович Прямые и итерационные методы в задачах теории колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман Виктор Миронович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 17л.
1188018
  Сапрыкин Е.М. Прямые и компауд процессы в неупругом рассеянии : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.16 / Сапрыкин Е. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1975. – 19л.
1188019
  Васильев Н.Б. Прямые и кривые / Н.Б. Васильев, В.Л. Гутенмахер. – Москва, 1970. – 112с.
1188020
   Прямые и обратные задачи геоэлектрики. – Москва : Наука, 1990. – 98с.
1188021
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметрических и магнитометрических данных / Е.Г. Булах ; НАНУ, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2010. – 464 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0968-2
1188022
  Короткий А.И. Прямые и обратные задачи динамики управляемых систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Короткий А. И.; Урал. отд. АН России Ин-т матем. и механ. – Екатеринбург, 1992. – 32л.
1188023
  Никольский Э.В. Прямые и обратные задачи динамической теории упругости в классе плоских волн. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Э. В.; АН СССР, Сиб. от-ние,Совет секц. техн. накук Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1188024
   Прямые и обратные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1978. – 187с.
1188025
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи магнитометрии в классе сферических тел / Е.Г. Булах, Н.А. Слободник // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
1188026
   Прямые и обратные задачи математической физики : Сборник трудов. – Москва : Московский университет, 1991. – 258 с.
1188027
   Прямые и обратные задачи математической физики и функциональные пространства. – М., 1988. – 124с.
1188028
   Прямые и обратные задачи спектральной теории дифференциальных операторов. – Киев : Институт математики, 1985. – 131 с.
1188029
   Прямые и обратные задачи теории антенн. – Москва : МГУ, 1976. – 188 с.
1188030
   Прямые и обратные задачи теории рассеяния. – К., 1981. – 145с.
1188031
   Прямые и обратные задачи химической термодинамики. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1188032
   Прямые и обратные краевые задачи математической физики. – Ташкент, 1986. – 119с.
1188033
  Журавлева Г.А. Прямые и обратные краевые задачи нелинейной фильтрации и методы их решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Журавлева Г. А.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1188034
  Коротков В.Б. Прямые и обратные теоремы вложения для некоторых пространств абстрактных функций множеств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротков В. Б.; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1963. – 10 л.
1188035
  Кравчук Ю.С. Прямые и сопряженные капиталовложения в развитие газодобывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Кравчук Ю.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1965. – 15л.
1188036
  Тихомирова А. Прямые инвестиции ведущих стран ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
1188037
  Зеликсон Д.И. Прямые инвестиции Греции на Западных Балканах // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 71-79. – ISSN 0201-7083
1188038
  Таций В. Прямые инвестиции Китая: политика и экономика / В. Таций, И. Томберг // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-79. – ISSN 0131-2227
1188039
  Лебедева Л.Ф. Прямые инвестиции Соединенных Штатов Америки в АСЕАН / Л.Ф. Лебедева, А.В. Усольцев // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 1 (529). – С. 26-36. – ISSN 0321-2068
1188040
  Квашнин Ю. Прямые инвестиции стран СНГ в России / Ю. Квашнин, А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 0131-2227
1188041
  Навой А. Прямые инвестиции: непрямой путь в экономику // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 63-75. – ISSN 0042-8736
1188042
  Зименков Р.И. Прямые иностранные инвестиции в американской экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 49-64. – ISSN 0321-2068
1188043
  Кокорев В.М. Прямые иностранные инвестиции в Аргентине // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 49-70. – ISSN 044-748Х
1188044
  Рогач А.И. Прямые иностранные инвестиции в Африке / А.И. Рогач, Жуниор Франсишку Мануэл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-176. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1188045
  Могилат А. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор российской экономики: взгляд с микроуровня и прогноз до 2017 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 25-44 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
1188046
  Иванова С. Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство: мировые тенденции // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 0235-2443
1188047
  Боброва В. Прямые иностранные инвестиции в странах БРИКС / В. Боброва, К. Протасов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
1188048
  Ревина Е.Я. Прямые иностранные инвестиции в экономике Индии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 39-47. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188049
  Сидоренко Т. Прямые иностранные инвестиции в экономике Мексики // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.84-89. – ISSN 0131-2227
1188050
  Федорова Е. Прямые иностранные инвестиции и проблема санкций / Е. Федорова, К. Лавров, А. Николаев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 45-57. – ISSN 0207-3676


  На основе эконометрического моделирования выявлено, что санкции, введенные против РФ рядом западных стран, могут оказать существенное влияние на отечественную экономику. Распределение капитала по территории РФ неравномерно. Ресурсы головных ...
1188051
  Петрикова Е.М. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 14-20. – ISSN 0320-8168
1188052
  Игнатьев С.Ю. Прямые иностранные инвестиции как средство повышения конкурентсоспособности экономики Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 71-78


  Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливается внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и техники, средств производства и технологий. Позтому многие государства, в том числе и Латвия, сталкиваются с ...
1188053
  Кузнецов Алексей Владимирович Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-47. – ISSN 0131-2227
1188054
   Прямые методы в задачах динамики и устойчивости многомерных систем. – К., 1986. – 131с.
1188055
  Михлин С.Г. Прямые методы в математической физике / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1950. – 428 с.
1188056
   Прямые методы в рентгеновской кристаллографии : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 416с.
1188057
  Эстрербю О. Прямые методы для разреженных матриц / О. Эстрербю, З. Златев; Перевод с англ. Х.Д.Икрамова. – Москва : Мир, 1987. – 120с.
1188058
   Прямые методы исследования дефектов в кристаллах : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1965. – 351 с.
1188059
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук / Глазман И.М. ; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1958. – 21 с.
1188060
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов / И.М. Глазман. – Москва, 1963. – 339с.
1188061
  Нестеров Б.П. Прямые методы преобразования энергии / Б.П. Нестеров, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1971. – 32 с.
1188062
  Гупал А.М. Прямые методы решения задач стохастического программирования с органичениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гупал А.М.; АН УССР. – К, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1188063
  Винокуров Л.П. Прямые методы решения пространственных и контактных задач для массивов и фундаментов / Л.П. Винокуров; Отв.ред.А.Н.Стоянов. – Харьков, 1956. – 280с.
1188064
  Душков П.Н. Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Душков П.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
1188065
  Касьянов Владимир Ибрагимович Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений в неограниченных областях. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02. / Касьянов Владимир Ибрагимович; Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса., 1983. – 13л.
1188066
  Судейкин В. Прямые налоги и их организация во Франции / [Соч.] Власия Судейкина. – Санкт-Петербург : Тип. Сев. телеграф. агентства, 1887. – [4], 119 с. – Библиогр. в примеч.
1188067
  Гензель П.П. Прямые налоги. / П.П. Гензель. – Л, 1927. – 108с.
1188068
  Штейн В.А. Прямые наследники (к толкованию ст. 1054, т. X ч. 1) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 23-35. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
1188069
  Иньков Ю.И. Прямые операционные методы анализа периодически прерываемых электрических цепей / Ю.И. Иньков, И.В. Мостовяк, Б.М. Розенберг. – Киев : Наукова думка, 1991. – 175 с.
1188070
   Прямые процессы в ядерных реакциях. – Москва, 1965. – 360 с.
1188071
  Ситенко А.Г. Прямые процессы взаимодействия нуклонов и ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ситенко А.Г.; М-во высш. образования УССР.Харьк. ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 14л.
1188072
  Кобзев И.И. Прямые пути / И.И. Кобзев. – Москва, 1952. – 103с.
1188073
   Прямые реакции и изомерные переходы. – Ташкент : Фан, 1973. – 150с.
1188074
   Прямые связи. – М., 1988. – 62с.
1188075
   Прямые связи в экономическом сотрудничестве стран - членов СЭВ. – К., 1990. – 198с.
1188076
  Алексеева М.А. Прямые связи и ценообразование / М.А. Алексеева. – Москва, 1990. – 54 с.
1188077
  Чепуров А.Н. Прямые слова / А.Н. Чепуров. – Л, 1950. – 136с.
1188078
  Быланин Я. Прямые строки / Я. Быланин. – М, 1959. – 48с.
1188079
  Андриевский Владимир Владимирович Прямые теоремы теории приближения на континуумах с кусочно-квазиконформной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Андриевский Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1979. – 16л.
1188080
  Тихонов В.И. Прямые тунельные переходы и избыточные токи в тунельных диодах из антимонида галлия и действие на инх сильного магнитного поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Тихонов В.И. ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
1188081
  Черняк В.Л. Прямые улики / В.Л. Черняк. – М, 1992. – 429с.
1188082
  Третьяк В.П. Прямые хозяйственные связи в социалистической экономике. / В.П. Третьяк. – Л, 1986. – 141с.
1188083
  Ануфриенко С.В. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности с розничными торговыми организациями : Автореф... канд. эконом.наук: / Ануфриенко С.В.;. – М, 1967. – 23л.
1188084
  Мирошник И.А. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности. (На материалах обувной пром-сти УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мирошник И.А. ; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
1188085
  Лукьянов В.К. Прямые ядерные реакции и вопросы структуры ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2122 / Лукьянов В.К.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1188086
  Михайловский Е.И. Прямые, обратные и оптимальные задачи для оболочек с подкрепленным краем / Е.И. Михайловский. – Л, 1986. – 218с.
1188087
  Колосов А.Л. Прямые, смешанные и обратные задачи электрометрии скважин / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 196с.
1188088
  Тамарин С. Прямым путем прошел свою жизнь одесский купец и меценат Степан Ралли // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 3


  "Англичанин Адольфус Слейд в книге "Travels in Germany and Russia", рассказывая о своих путешествиях, предпринятых в 1838-1839 годах, отмечал, что юг российской империи стал для греков, армян и евреев своеобразным Эльдорадо. Именно они держали в своих ...
1188089
   Пряник, прялка и птица Сирии. – М., 1971. – 230с.
1188090
   Пряник, прялка и птица Сирии. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 192с.
1188091
  Козак Ю. Пряничный замок : повести и рассказы ; пер. со слов. / Юш Козак ; [Пред. и сост. М. Рыковой]. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 391 с. : ил.
1188092
  Писаржевский О.Н. Прянишников. 1865-1948. / О.Н. Писаржевский. – М., 1963. – 239с.
1188093
  Корягин С.В. Прянишниковы и другие / С.В. Корягин. – Москва : Пробел, 1999. – 96 с. – (Генеалогия и семейная история Донского казачества ; Вып. 7). – ISBN 5-89346-023-5
1188094
  Дудченко Л.Г. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения / Л.Г. Дудченко. – К., 1989. – 303с.
1188095
   Пряно-ароматические растения. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 160с.
1188096
   Пряно-ароматические растения в быту. – Минск, 1976. – 160с.
1188097
  Машанов В.И. Пряноароматические растения. / В.И. Машанов, А.А. Покровский. – М., 1991. – 286с.
1188098
  Обухов А.Н. Пряное сырье СССР / А.Н. Обухов, Д.Л. Понпа. – М., 1937. – 188с.
1188099
  Глаубрехт Матиас Пряности. Раздел мира // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 124-131 : фото. – ISSN 1029-5828
1188100
  Плавинска Надежда Пряный аромат судьбы : жизненный путь / Плавинска Надежда, Чурилова Лиля, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 114-122 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1188101
  Рохлин Александр Пряный дух приключений : Автомоб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1188102
  Абрамов Ф.А. Пряслины : трилогия / Ф.А. Абрамов. – Москва : Современник, 1974. – 816 с. : портр.
1188103
  Абрамов Ф.А. Пряслины : трилогия / Федор Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 815 с. : портр. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
1188104
  Абрамов Ф.А. Пряслины : [романы] : трилогия / Ф.А. Абрамов ; [послесл. В. Акимова]. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 671 с. : ил. – (Человек труда)
1188105
  Ши Рейчел Хартиган Прячась за полоски // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 44 : фото
1188106
  Кухарук Р. Пряшівська гілка української прози / Всеукраїнська спілка; Літературний форум творчості молоді; Роман Кухарук. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2003. – 24с. – ISBN 966-7833-74-7
1188107
  Оксанич Р. Прьлеми кредити. Тенденція до збільшення // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 37
1188108
   Прьлемы современной урбанизации. – М., 1972. – 239с.
1188109
  Шевченко Т. Псалми Давидові, 1917
1188110
  Барадулін Ригор Псалми Давидові // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.33-36
1188111
  Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка / В. Домашовець. – Оттава, 1992. – 158 с.
1188112
   Псалмы Давидовы. – Киев : Дух і Літера, 2004. – 160с. – ISBN 966-7888-71-1
1188113
   Псалмы, переложенные на украинское наречие Михаилом Максимовичем // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 43 с.
1188114
  Ковальчук А. Псалом буття : поезії / Анатоль Ковальчук. – Львів : Логос, 1994. – 121, [6] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 5-7707-5775-2
1188115
   Псалтир / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; переклад новою укр. літературною мовою П.С. Морачевського ; підгот. до вид. Л.А. Гнатенко ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2015. – 196, [1] с. : іл., портр. – До 150-річчя завершення Псалтиря новою укр. літ. мовою Пилипа Семеновича Морачевського. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Пам"ятки української мови ; Серія канонічної літератури). – ISBN 978-966-02-7487-7
1188116
   Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – [1], 250, 17 арк. – До видання приплетено Великий Акафіст з видання Мінеї загальної, київської типографії С.Соболя, 1628 р.


  Формат 2°. Нумерація. Фоліація кириличними цифрами під наборною смугою справа. Шрифти: Друк в одну колонку, в дві фарби. Рядків - 17; 10 рядків - 127 мм. Сигнатури. Відсутні. Зошити [1]8-[32]8, всього 32 зошити, 256 арк. (250 ...
1188117
   Псалтир = Сія святая и богодухновенная книга ПСАЛТЫРЬ Блаженнаго Пророка и Царя ДАВЫДА… : Типомъ издана въ тіпографіи его Королевскаго Величества, Станіслава Августа … Въ бгоспасаемомъ граді Вілні, во обители святыя Живоначалныя Троицы, Чина стаго Васілія Великаго. Въ літо от миро_зданія 7288. – Вільнюс (Vilnius) : Друкарня Троїцького монастиря, 1780. – 64, 301, [1] арк.


  Формат 4°. Шрифти. Дзеркало набору 130х103 мм. Друк в одну колонку, в дві фарби. 17 рядків. 10 рядків - 81 мм. Нумерація. Фоліація в нижньому правому кутку лицьового боку аркушів. Сигнатури. Двох типів: літерні типу "А", "А2" на ...
1188118
  Данилєнко І. Псалтирна поезія у культурному дискурсі європейських національних літератур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 139-145


  У пропонованій статті висвітлено роль Псалтиря як інтертекстуальної бази для розвитку ліричної поезії європейських національних літератур, включаючи українську
1188119
   Псалтирь. – [Москва : Московская синодальная типография, 1901. – [2072] с. – Примірник дефектний: обкл. відходить від блоку та сторінки суттєво забруднені. - Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1188120
   Псалтырь. – Москва, 1774. – 666 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- дошки у шкірі з тисненн.
1188121
   Псалтырь, 1880
1188122
   Псалтырь. – Москва, 1882. – 1020 с.
1188123
   Псалтырь. – М., 1991. – 300с.
1188124
   Псалтырь жидовствующих в переводе Феодора еврея. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и древностей Российких при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1907. – 72 с. – Без обл., - Отд. оттиск: Чтения Общества Истории и Древностей Российских. 1907, кн. 2, с. 1-72
1188125
  Сироїд О. Псальма "Царю Христе...": особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 232-242


  Стаття присвячена проблемі функціонування й інтерпретації української книжної страсної пісні «Царю Христе…» в усній традиції. Розглядаються записи цього твору ХІХ – поч. ХХ ст., які засвідчують процес його «вживання» в народний репертуар. У центрі ...
1188126
  Обручев Д.В. Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР : монография / Д.В. Обручев, Марк-Курик. – Таллин, 1965. – 306с.
1188127
  Бурковский И.В. Псаммофильные инфузории Кандалакшского залива (Белое море) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурковский И. В.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1188128
  Штиллинг Псевдо-изохроматические таблицы Штиллинга для исследования цветоощущения / Штиллинг. – К, 1934. – 8с.
1188129
  Саід Садек Абдалла Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Саід Садек Абдалла; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1188130
  Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков, 2011. – Вып. 8. – С. 128-145. – ISBN 978-966-400-275-9
1188131
  Халлуф Ясин Псевдоалгебры и их представление. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Халлуф Ясин; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – л. – Бібліогр.:л.51-60
1188132
  Халлуф Я. Псевдоалгебры Ли и их представления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Халлуф Я.; Харьк. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 8 с.
1188133
  Гершкович Я.П. Псевдоархеологія на пострадянських просторах: неусвідомлена небезпека // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 110-118. – ISSN 0235-3490
1188134
  Галата Я. Псевдовибори на Донбасі: від перестановки "лідерів" суть не змінюється // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 3
1188135
  Зятьєв С. Псевдоволонтерство як новий вид шахрайства // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 19
1188136
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.172-190
1188137
  Иванова Елена Ивановна Псевдогалогенидные комплексы уранила : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Иванова Елена Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
1188138
  Скопенко В.В. Псевдогалогенидные комплексы цинка в неводных средах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №1
1188139
  Пиріг Р. Псевдограмота гетьмана Павла Скоропадського (до історії однієї політичної підробки) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 200-208
1188140
  Матяс Д.М. Псевдогуманизм христианской проповеди "всеобщей любви" : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Матяс Д.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 21л.
1188141
  Зуев Ю.П. Псевдогуманизм христианской проповеди любви к ближнему / Ю.П. Зуев. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
1188142
  Николаенко Александр Федосеевич Псевдогуманизм экзистенциализма Ж.-П.Сартра : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Николаенко Александр Федосеевич; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1985. – 158л.
1188143
  Николаевнко А.Ф. Псевдогуманизм экзистенциализма Ж. -П. Сартра : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Николаевнко А. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1188144
  Гур Виктор Илларионович Псевдогуманизм этических взглядов западно-германских правых социал-демократов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Гур Виктор Илларионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 205л. – Бібліогр.:л.177-205
1188145
  Руденко В.В. Псевдодемократія чи неоавторитаризм (неопатримоніальний характер суспільних відносин посткомуністичної доби) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 112-119
1188146
  Бобочко В.М. Псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні четвертого порядку / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  побудовано рівномірну асимптотику розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку псевдодиференціальної точки звороту.
1188147
  Луцкий Я.А. Псевдодифференциальные операторы в пространствах обобщенных функций экспоненциального поведения на бесконечности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Луцкий Я.А. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1188148
  Данилов В.Г. Псевдодифференциальные операторы и разностные схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данилов В.Г.; Моск. ин-т эклектронного машиностроения. – Москва, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1188149
  Шубин М.А. Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория. / М.А. Шубин. – М. : Наука, 1978. – 279с.
1188150
  Тейлор Майкл Псевдодифференциальные операторы. / Тейлор Майкл; Под ред. М.З.Соломяка. – Москва : Мир, 1985. – 469 с.
1188151
   Псевдодифферециальные операторы. – М., 1967. – 368с.
1188152
  Богатикова Ю.А. Псевдодокументальность как приём в художемтвенном тексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 62-72. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Лингвистические и культурологические аспекты перевода
1188153
  Хоменко І. Псевдоевристичний репортаж як засіб маніпулювання свідомоістю: лінгвістичний аспект // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 170-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Термін "псевдоевристичний репортаж" означає телевізійну чи радіовиставу, розиграну акторами за підготовленим заздалегідь сценарієм, але у формі, яку неможливо відрізнити від документальної розповіді з місця події. За допомогою псевдоевристичних ...
1188154
   Псевдоинсультное течение аденомы гипофиза головного мозга: клиническое наблюдение / И.Б. Савицкая, Л.В. Бутко, А.Ю. Григорьев, Л.П. Ярычкина, Г.В. Гончаров, А.Е. Кудинова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 139-141. – ISSN 2224-0586
1188155
  Зоткін А. Псевдоіндивідуалізм та ньюпатерналізм в українському суспільстві // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 201-223. – ISBN 978-966-02-7294-1
1188156
  Лукієнко О. Псевдоконгломерати тетерівської серії Українського щита (за даними тектонофаціальних досліджень) / О. Лукієнко, В. Янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофіальних досліджень конгломератоподібних порід тетерівській серії (палеопротерозой) на Українському щиті. Приведено обгрунтування дислокаційного походження цих порід. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні ...
1188157
  Сушников Б.С. Псевдоконгуэнции оI-плоскостей в (2оІ+2)-мерном проективном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сушников Б.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1976. – л.
1188158
  Сосенко П. Псевдокульт сонця у "масовій культурі / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 287-300


  Досліджуються «соняшні» конструкції «масової культури». Псевдокульт сонця є провідним у маскульті; його виробляють і пропаґують, в першу чергу, масові підручники. Останні є своєрідними дисипативними структурами псевдодійсності, в яких відбувається ...
1188159
  Ніколова О. Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу української та російської літератур к. XVIII - I п. XIX ст. // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 59-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1188160
   Псевдоморфні ряди автохтонних гранітоїдів / К. Свєшніков, Н. Костенко, А. Лисак, Ю. Гасанов, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Для автохтонних ультраметаморфічних гранітоїдів показано існування в природі шести псевдоморфних рядів: лейко-гранітоїдного, аляскітоїдного, кінцигітоїдного, плагіогранітоїдного, діоритоїдного й ендербітоїдного та розглянуті їх петрохімічні ...
1188161
  Твалчрелидзе А.А. Псевдоморфозы англезита по галениту из окрестностей сел. Огене-Кля в турецком Лазистане / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 71-72с.
1188162
  Фея О. Псевдонаука в СРСР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 3 (531), 19-25.01.2018. – С. 35-37. – ISSN 1996-1561


  "Політичне забарвлення біології за часів Сталіна породило цілу течію хибних вчень, що дістала назву "лисенківщина".
1188163
  Фея О. Псевдонаука в СРСР // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 12 (508), квітень 2018 р. – С. 13-16


  Розглянуто питання становлення та заборони за часів Й. Сталіна такої науки, як генетика.
1188164
  Конопкин А.М. Псевдонаука как когнитивный феномен в контексте современной философии науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 1 (60). – С. 3-15. – ISSN 1560-7488
1188165
  Суржик Л. Псевдонаука на потоці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 січня - 5 лютого (№ 3). – С. 11


  "...Скандал навколо дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка Катерини Кириленко спалахнув із новою силою після того, як науковці виявили в тексті місця, що викликали в них гомеричний сміх. Ця ганебна історія, окрім усього, привернула ...
1188166
  Товарниченко В.О. Псевдонаука та її раціональність: соціокультурний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 30-40. – ISSN 2072-1692
1188167
  Шакурова О. Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 145-164. – ISSN 2413-7065
1188168
  Кузьмук О.С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 110-116
1188169
   Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы "круглого стола"). // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.3-31. – ISSN 0042-8744
1188170
  Семенов Ю.С. Псевдоним / Ю.С. Семенов. – Москва, 1986. – 204с.
1188171
  Дунский Ю.Т. Псевдоним; Лукач / Ю.Т. Дунский, В.С. Фрид. – Москва, 1978. – 87с.
1188172
  Доброзракова Г. Псевдонимные юморески и фельетоны Сергея Довлатова: к вопросу атрибуции // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 21-53. – ISSN 0042-8795
1188173
  Вольпер И.Н. Псевдонимы В.И.Ленина. / И.Н. Вольпер. – Ленинград, 1965. – 112с.
1188174
  Бацько І.М. Псевдонім як новий міжгалузевий інститут законодавства у сфері оперативно-розшукових кримінально-процесуальних правовідносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 96-102.
1188175
  Щербакова Н.В. Псевдонім як одиниця вивчення корпусу українських онімів // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 61-65
1188176
  Собков Ю. Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мов: порівняльна характеристика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 114-118. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1188177
  Поліщук Я. Псевдонім, маска, гра: На прикладі творчості Юрія Шереха // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
1188178
  Третяк Н. Псевдонім, який прославив Мукачів // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 21. – ISSN 0868-9644


  Художник Міхай Мункачі
1188179
  Щербакова Н.В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 42-47
1188180
  Корнієнко І. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті національної культури / І. Корнієнко, В. Мельникова // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 183-189
1188181
  Мельничук О.П. Псевдоніми та криптоніми Дмитра Дорошенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 41)


  Досліджуються маловідомі й невідомі псевдоніми та криптоніми Д.І. Дорошенка, дається їх повний перелік, що має сприяти подальшому виявленню його праць, не врахованих бібліографією.
1188182
  Кобинець А.В. Псевдоніми та криптоніми на сторінках щоденника "Громадська думка"/"Рада" (1906-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 6 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На прикладі щоденника "Громадська думка" ("The public opinion) / "Рада" (The Council) подано детальну інформацію про широке використання публіцистами псевдонімів і криптонімів на початку ХХ століття.
1188183
  Павликівська Н.М. Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань 1929–1950 років XX століття: ОУН та УПА // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 14-18


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань укр. псевдонімії 20 ст. У ній розглядається неофіційний антропонімікон членів ОУН та учасників УПА за матеріалами експедиції (Івано-Франківська обл. 2005 р.).
1188184
  Собков Ю. Псевдоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 173-177. – ISSN 2307-633Х
1188185
  Павликівська Н.М. Псевдонімія діячів української культури XX століття // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 22-26
1188186
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах оптимізації систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 121-121
1188187
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах синтезу структур лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються властивості лінійної системи при зміні елементів матриці.
1188188
  Донченко В.С. Псевдообернення в описі базових структур Евклідових просторів та задачах кластеризації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 66-67. – ISBN 978-966-188-165-4
1188189
  Донченко В.С. Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників / В.С. Донченко, О.В. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 128-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1188190
  Житецкий Л.С. Псевдообращение в задачах робастной стабилизации многомерных дискретных систем управления линейными и нелинейными статистическими объектами с ограниченными возмущениями / Л.С. Житецкий, К.Ю. Соловчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 57-70. – ISSN 0572-2691
1188191
  Стоян В.А. Псевдообращение математических моделей распределенных дифференциальных систем с адитивно определенной нелинейностью // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 77-93. – ISSN 1019-5262
1188192
  Шафиев Р.О. Псевдообращение операторов и некоторые приложения. / Р.О. Шафиев. – Баку, 1989. – 161с.
1188193
   Псевдоожижение. – М., 1991. – 397с.
1188194
  Гайсинский М.Н. Псевдооткртия в истории радиоактивности / М.Н. Гайсинский. – Москва, 1971. – 16с.
1188195
  Шкловский Антолий Григорьевич Псевдопотенциал и свойства системы электронов проводимости кристалла в квантующем магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкловский Антолий Григорьевич; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 18л.
1188196
  Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов : пер. с англ. / У. Харрисон. – Москва : Мир, 1968. – 368с.
1188197
  Кацнельсон А.А. Псевдопотенциальная теория кристаллических структур. / А.А. Кацнельсон, Л.И. Ястребов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 192с.
1188198
  Каим Сергей Данилович Псевдопотенциальная теория равновесия и кинетических свойств жидкометаллической поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Каим Сергей Данилович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
1188199
  Новожилова О.В. Псевдопричастия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новожилова О.В.; Москов. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 22л.
1188200
  Дядюшкін О.М. Псевдорелігійні організації як об"єкт дослідження соціології релігії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 11-15
1188201
  Дэвидсон И.Ф. Псевдосжижение твердых частиц / И.Ф. Дэвидсон, Д. Харрисон. – М, 1965. – 184с.
1188202
  Літовченко В.А. Псевдостійкість тривіального розв"язку задачі Коші з оператором дробового диференціювання Бесселя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 115-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Дано означення псевдостійкості тривіального розв"язку задачі Коші у просторі S"; доведено теорему про те, що тривіальний розв"язок задачі Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння з оператором дробового диференціювання Бесселя має ...
1188203
  Лефтерова О.М. Псевдототожність як умова реалізації образного компонента в авторському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Аналізується асоціативно-образний компонент як форма реалізації непрямих метакомпонентів. Розглядається один із типів логіко-мовних відносин, що складаються між АОА і об"єктом позамовної дійсності, до яких він апелює, що дає змогу виявити природу ...
1188204
  Джаман В.О. Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення / В.О. Джаман, К.В. Владійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 198-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1188205
  Бездетко П.А. Псевдоэксфолиативный синдром // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2309-8147
1188206
   Псекупские минеральные воды : (Горячий ключ). – Краснодар : Главная типография Кубполиграфа, 1928. – 31с.
1188207
  Одобеску А. Псеудо-кинегетикос / А. Одобеску. – Бухарест, 1984. – 46с.
1188208
  Алеиева А.А. Псефеллюсы Восточного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алеиева А. А.; АН УССР, Центр. респ. бот. сад. – К., 1980. – 22л.
1188209
  Чернов В.Г. Псефиты : Библиографический справочник / В.Г. Чернов. – Москва : Изд-во МГУ, 1986. – 372с.
1188210
  Чернов В.Г. Псефиты и их игеологическое значение / В.Г. Чернов. – М., 1982. – 71с.
1188211
  Чернов В.Г. Псефиты советских Карпат / В.Г. Чернов. – М., 1984. – 300с.
1188212
  Шведа Ю. Псефологія : навч. посібник / Юрій Шведа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 319-334. – Бібліогр.: с. 335-347. – ISBN 978-617-10-0132-9
1188213
  Длуговская Л. Псизологизм сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Длуговская Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 13 с.
1188214
  Теплов Б.М. Псизология / Б.М. Теплов. – 6-е изд. – М, 1952. – 256с.
1188215
  Гегечкори А.М. Псиллиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1984. – 294с.
1188216
  Гегечкори А.М. Псиллиды (Homoptera, Psyllidae) Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Гегечкори А.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 33л.
1188217
  Баева В.Г. Псиллиды или листоблошки (Homoptera, psylloidea) // Фауна Таджикской ССР / АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе : Дониш, 1985. – Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – С.5-327
1188218
  Гегечкори А.М. Псиллиды Колхиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1976. – 112с.
1188219
  Поддубный А.Г. Псиллиды юго-запада европейской части СССР / А.Г. Поддубный. – М, 1989. – 181с.
1188220
  Рождественский В.А. Психея / В.А. Рождественский. – Л., 1980. – 239с.
1188221
  Калашников В.Л. Психея // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 58-70. – ISSN 0042-8744
1188222
  Войтехович Р. Психея в творчестве М.Цветаевой: эволюция образа и сюжета / Роман Войтехович. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 165с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 15). – ISBN 9949-11-093-9
1188223
  Луис П. Психея. Роман / П. Луис. – Москва ; Ленинград, 1928. – 144 с.
1188224
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
1. – 1995. – 543с.
1188225
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
2. – 1995. – 523с.
1188226
   Психиатрический диагноз. – 2-е изд., перераб и доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 311 с.
1188227
   Психиатрический энциклопедический словарь. – Киев : МАУП, 2003. – 1200с. – ISBN 966-608-306-X


  Словарь являеться как толковым так и эпонимическим и этимологическим: в нем указано происхождение терминов и дано их обозначение в основном на латинском или гречиском языке
1188228
  Портнов А.А. Психиатрия : Учебник / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1965. – 278с.
1188229
  Портнов А.А. Психиатрия / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 468с.
1188230
  Кирпиченко А.А. Психиатрия / А.А. Кирпиченко. – 2-е изд. перераб.и доп. – Минск, 1989. – 380с.
1188231
  Куценок Б.М. Психиатрия и религия / Б.М. Куценок. – К., 1980. – 48с.
1188232
   Психиатрия на рубеже тысячелетий : Материалы научно-практической конференции психиатров юга России (с международным и Всероссийским участием): 21-23 декабря 1999, Росто-наДону, Россия. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 592с. – Посвящается 75-летию кафедры психиатрии Рост. гос. мед. ун-та; 250-летию города Ростова-на-Дону. – ISBN 5-86727-008-4
1188233
  Бехтерев В.М. Психика и жизнь / В.М. Бехтерев. – 2-е доп. и перераб. изд. – С.-Петербург : Коммерческая скоропечатня К.Л. Риккера, 1904. – [7], 206 с.
1188234
   Психика и интеллект обучаемого. – Томск, 1996. – 80 с.
1188235
  Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я.А. Пономарев. – Москва : Политиздат, 1967. – 256 с.
1188236
  Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – Москва : Смысл, 1998. – 685с. – ISBN 5-89357-041-3
1188237
  Чуприкова Н.И. Психика и сознание как фунция мозга / Н.И. Чуприкова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1188238
  Фролова О.Ф. Психика и сознание. Уч. пособие. / О.Ф. Фролова. – Москва, 1975. – 127с.
1188239
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Фредерик Бартлетт ; пер. с англ. О.С. Виноградовой ; общ. ред. А.Н. Леонтьева ; Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : АПН РСФСР, 1959. – 144 с.
1188240
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт; Общ. ред. А.Н.Леонтьева. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 144с.
1188241
  Рогинский Г.З. Психика человекообразных обезьян. / Г.З. Рогинский. – Л., 1945. – 63с.
1188242
  Бэкхерст Д. Психика, мозг и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – СМ . 50-65. – ISSN 0042-8744
1188243
  Шкуратов В.А. Психика. Культура. История / В.А. Шкуратов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 251с.
1188244
  Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное / А.Е. Шерозия. – Тбилиси, 1979. – 171с.
1188245
  Короленко Ц.П. Психифизиология человека в экстремальных условиях / Ц.П. Короленко. – Л, 1978. – 272с.
1188246
  Аар К. Психическая гигиена, общедоступно изложенная по сочинениям: доктора Бока, Беккереля, Фребеля и друг. / К. Аар. – 2-е испр. и доп. изд. – Казань : Лито- и типография К.А. Тилли, 1874. – III, 274 с.
1188247
  Боровский В.М. Психическая деятельность животных / В.М. Боровский. – М.-Л., 1936. – 324с.
1188248
  Мозжилин С.И. Психическая доминанта анимизма и персонификации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 67-73. – ISSN 0042-8744
1188249
  Бюхнер Людвиг Психическая жизнь животных / Л. Бюхнер ; Пер. с нем. М. Успенской, под ред. М.А. Энгельгарда. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. СП(б) общ. Е. Евдокимов, 1902. – XVI, 472 с.


  Ред.: Энгельгардт, Михаил Александрович (1861-1915)
1188250
  Детенгоф Ф.Ф. Психическая закалка / Ф.Ф. Детенгоф. – Ташкент, 1967. – 52с.
1188251
  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Ленинград, 1988. – 267с.
1188252
  Кириленко Т.С. Психическая напряженность и ее проявления в зависимости от особенностей деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Кириленко Т.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1188253
  Румянцева И.М. Психическая природа языка и речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1188254
   Психическая саморегуляция. – Алма-Ата
2. – 1974. – 419 с.
1188255
   Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. – Пермь, 1977. – 89с.
1188256
   Психическая саморегуляция в спорте. – Алма-Ата, 1977. – 110с.
1188257
  Клизовский А. Психическая энергия / А. Клизовский; Под ред. В.И.Войтко. – 2-е изд. – Рига : Виеда, 1990. – 68с.
1188258
  Вергун О.С. Психическая энергия как источник творческой активности // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 67-69
1188259
   Психически больной и гражданский закон. – Свердловск, 1992. – 94с.
1188260
  Десев Л. Психически климат в колектива / Л. Десев. – София, 1981. – 127с.
1188261
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 1 : Характер. – 1957. – 264 с. – Библиогр.: с. 260-263
1188262
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 2 : Способности. – 1960. – 303с.
1188263
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 1. – 1974. – 334с.
1188264
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 2. – 1976. – 342 с.
1188265
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 3 : Субъект. Переживание. Действие. Сознание. – 1981. – 326 с.
1188266
  Стрелков Ю.К. Психические процессы в операторском труде : спецкурс / Ю.К. Стрелков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, ф-т психологии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79
1188267
  Крживицкий Л. Психические расы : Опыт психологии народов : с 15 ил. / Людвиг Крживицкий ; пер. с польского Р.В. Крживицкой, под ред. автора. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "XX Век", 1902. – 223 с. : ил.
1188268
  Прохоров А.О. Психические состояния и их проявления в учебном процессе / А.О. Прохоров. – Казань, 1991. – 165с.
1188269
  Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификаци и диагностика / Ю.Е. Сосновикова. – Горький, 1975. – 116с.
1188270
  Глоточкин А.Д. Психические состояния человека, лишенного свободы / А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков. – М, 1968. – 43с.
1188271
  Киршбаум Э.И. Психические состояния. / Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева. – Владивосток, 1990. – 144с.
1188272
   Психические характеристики деятельности человека-оператора. – Саратов, 1985. – 177с.
1188273
  Медведев Н.В. Психические явления в свете науки / Н.В. Медведев. – М, 1958. – 70с.
1188274
  Дубровский Д.И. Психические явления и мозг : Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики / Д.И. Дубровский. – Москва : Наука, 1971. – 386с.
1188275
  Жанэ П. Психический автоматизм / П. Жанэ. – Москва : Начало, 1913. – 454с.
1188276
  Булавинцов А.И. Психический желудочный сок у людей : диссертация / А.И. Булавинцов. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1903. – 123 с.
1188277
  Пелипенко А.А. Психический образ как компонент формирования смысла // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.130-142
1188278
  Гершун С.И. Психический процесс - ощущение / С.И. Гершун. – Фрунзе, 1986. – 45с.
1188279
  Сутормин А.И. Психический склад нации и тенденции его развития. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сутормин А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 19л.
1188280
  Керимова М.Ф. Психическое воздействие искусства на человека и его значение в процессе образования // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 24-30. – ISSN 2522-493X


  В данной статье исследованы роль искусства в процессе обучения, необходимость его использования в современной системе образования, даются ответы на вопросы: для чего нужно искусство, какие потребности человека оно удовлетворяет, что собой представляет ...
1188281
   Психическое здоровье беженцев = Mental health of refugees. – Киев : Сфера, 1998. – 176с. – ISBN 966-7267-16-4
1188282
  Андреев И. Психическое здоровье человека / И. Андреев, Л. Назарова // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 5 (1641). – С. 131-146. – ISSN 0869-44435
1188283
  Сергиенко Виктор Иванович Психическое и социальное в духовном мире личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Сергиенко Виктор Иванович; МП УССР. Запорожский гос. пед. ин-т. – Запорожье, 1981. – 152л. – Бібліогр.:л.141-152
1188284
  Фролова О.Ф. Психическое и физиологическое. / О.Ф. Фролова. – М., 1964. – 48с.
1188285
  Леонтьев А.А. Психическое как "островки безопасности в гераклитовом потоке" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.11-30
1188286
   Психическое развитие воспитанников детского дома. – Москва, 1990. – 264 с.
1188287
  Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М, 1984. – 127с.
1188288
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца = Development in infancy / Т. Бауэр; под общ. ред. А.В. Запорожца и Б.М. Величковского ; пер. с англ. А.Б. Леоновой. – Москва : Прогресс, 1979. – 320с.
1188289
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Т. Бауэр; Пер.с англ.А.Б.Леоновой;Под общ.ред.А.В.Запорожца. – Москва : Прогресс, 1985. – 320с.
1188290
   Психическое развитие младших школьников. – Москва, 1990. – 168 с.
1188291
  Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – Москва : Просвещение, 1967. – 196с.
1188292
  Валлон А. Психическое развитие ребенка. / А. Валлон. – Москва, 1967. – 196с.
1188293
  Володарская М.И. Психическое состояние личности при решении трудных задач : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Володарская М.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 15л.
1188294
   Психическое утомление. – М-Л, 1929. – 178с.
1188295
  Гуковський О.В. Психіатр vs психотерапевт: співпраця чи конкуренція? // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 41-43
1188296
  Галникіна С.О. Психіатричні аспекти дерматологічної практики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 128-131
1188297
  Вовк О.І. Психіатрія та неврологія у стінах Харківського університету: сторінки історії // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 127-129. – ISSN 2312-5675
1188298
  Ван Ворен Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2) // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 4 (79). – С. 18-23
1188299
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 1 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188300
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 2 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188301
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 1 (3). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188302
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 2 (4). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188303
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 2 (6). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188304
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 1 (5). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188305
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 4, № 1 (7). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188306
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 4, № 8. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188307
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 9. – 2018. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188308
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 10. – 2018. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188309
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 11. – 2019. – 88, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188310
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 12. – 2019. – 87, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188311
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 13. – 2020. – 115, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188312
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 14. – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188313
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 15. – 2020. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188314
  Болтівець С. Психіка, вивірена вчинком // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 98-104. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1188315
  Луценко І.М. Психічна енергія й проблема читання думок, 1908
1188316
  Козін О.П. Психічна культура і здоров"я / О.П. Козін. – К., 1990. – 45с.
1188317
  Осьмачка Т. Психічна розрядка : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 111-127. – ISSN 0130-1608
1188318
  Фурс О.Й. Психічна саморегуляція фахівців екстремальних видів діяльності: поняття, зміст, особливості та структура // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті аналізується психолого-педагогічна література щодо поняття, змісту, структури й особливостей психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності. Наведено структуру психічної саморегуляції майбутніх фахівців екстремальних видів ...
1188319
  Киркач В.Н. Психічна структура людини крізь призму поглядів Г.С. Сковороди та К.Д. Ушинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються головні ідеї філософської теорії Г.С. Сковороди, які в подальшому знайшли своє відображення у педагогічній творчості К.Д. Ушинського. Акцентується увага на понятті "щастя" і як його невід"ємній складовій - "праці". ...
1188320
  Чачко С.Л. Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 268-276. – ISBN 978-966-8063-99-49
1188321
  Собольніков В.В. Психічна трансформація логосу як проблема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (76). – С. 41-48. – ISSN 1681-116Х
1188322
  Лень В. Психічна хвороба: дискусійні питання щодо диференціації тяжкості ушкодження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 102-105


  Етапи становлення законодавства
1188323
  Москалець В.П. Психічне вигорання - реальність чи вигадка? / В.П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 58-65
1188324
  Булатевич Н.М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблему вигорання у професії вчителя. Проаналізовано зарубіжні дослідження з цієї проблеми. Описано причини, наслідки вигорання вчителя, шкали вимірювання даного феномена та програми подолання.
1188325
  Терлецька Л.Г. Психічне здоров"я особистості. Технологія самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 150с. – ISBN 966-594-514-9
1188326
  Шмаргун В.М. Психічне здоров"я студентів у закладах вищої освіти / В.М. Шмаргун, Д.А. Костюк // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 360-362
1188327
  Болтівець С. Психічне зхдоров"я і психологічна діяльність для його збереження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131
1188328
  Баранівський В.Ф. Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 16-32. – ISSN 2222-5374
1188329
  Костюк Д. Психічне та психологічне здоров"я особистості: поняття, зміст та критерії / Д. Костюк, В. Костюк // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 45-50. – ISSN 2617-6858
1188330
  Сивопляс Н.В. Психічний зміст соціальних взаємодій в гештальттерапевтичному аналізі (на прикладі роботи з клієнткою) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 222-232. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1188331
  Пісоцький В.П. Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навч. посібник [для ВНЗ] / В.П. Пісоцький, А.М. Горянська. – Київ : КНТ, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-143. – ISBN 978-966-373-839-0
1188332
  Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів / О.В. Скрипченко. – К., 1974. – 104с.
1188333
  Колотій Н. Психічні віруси: невидима зброя інформаційних війн // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Термін "інформаційно-психологічна війна" вже досить міцно ввійшов у мовний вжиток політиків, соціологів, журналістів, психологів, у свідомість звичайних людей. Попри велике розмаїття даних про інформаційні війни, їх види, особливості, моделі, досі ...
1188334
  Богучарова О.І. Психічні властивості особистості онкохворих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Теоретичне та експериментальне дослідження зосереджено на специфічних властивостях особистості онкохворих, що відіграють важливу роль у дебюті раку.
1188335
  Летуновська І. Психічні особливості поетичного образу як визначник художньо-естетичної системи // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 78-85. – Бібліогр.: Літ.: с. 85; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
1188336
  Федор О.Т. Психічні проблеми в критичних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-9
1188337
  Левада О.А. Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування / О.А. Левада, О.С. Троян // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 2410-7484
1188338
  Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-215. – ISBN 978-617-7064-60-1
1188339
  Максименко К.С. Психічні стани та особистісна динаміка // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58
1188340
  Діомідова Н.Ю. Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 119-128. – ISSN 2226-4078
1188341
  Говорун Т.В. Психічні та поведінкові розлади: гендерний аспект // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.86-95
1188342
  Піскун О. Психічні травми Т.Осьмачки: витоки і наслідки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 74-79. – (Філологічні науки)
1188343
  Лебон Г. Психлогические законы эволюции народов / Густав Лебон ; пер. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко. – Санкт-Петербург : Журн. "Попул.-науч. б-ка",, 1906. – 152 с. – (Популярно-научная библиотека ; 1906, № 15)


  Авт. предисл. Панченко Владимир Кириллович, 1850
1188344
  Чубак А. Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 304-314. – ISSN 2310-0583


  Пропонується міждисциплінарний підхід до розгляду кризових ситуації, що склалися у життєтворчості видатних компози-торів – представників Віденської класичної школи Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена в контексті теорій Е. Еріксона та П. Горностая.
1188345
  Кулиш Л.Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи : зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего / Л.Ю. Кулиш. – Киев : Вища школа, 1982. – 208 с.
1188346
  Пархета Я.В. Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 127-137. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1188347
  Лейбин В.М. Психоанализ : [учебник] / В.М. Лейбин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 576 с. : ил., портр. – Алф. указ.: с. 574-576. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-318-00586-1


  Содержание: Истоки возникновения и основные понятия психоанализа ; Структура психики, смысл и этиология неврозов ; Учение о бессознательном, ошибочниых действиях. толковании сновидений, страхе, сексуальности ; Техника лечения невротических ...
1188348
  Уварова С.Г. Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / Светлана Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – 247 с. – Кн. содерж. аналог. изд. на англ. яз.: Psychoanalysis & social processes: с. 120-247. - Тит. л. общий для рус. и англ. частей. – Библиогр.: с. 117-119 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
1188349
  Фрейд. З. Психоанализ детских неврозов / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 203 с.
1188350
   Психоанализ детского возраста. – Москва. – 143 с.
1188351
  Фрейд З Психоанализ детского страха, 1913
1188352
  Лейбин Валерий Моисеевич Психоанализ и американский неофрейдизм (историко-философский анализ фрейдизма) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Лейбин Валерий Моисеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 42л.
1188353
  Мазин В. Психоанализ и буддизм // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоц. Психоанализа ; глав. ред. Уварова С.Г. – Киев, 2018. – № 4 : Психоанализ и религия. – С. 78-126. – ISSN 2306-8922
1188354
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и детские неврозы = Zwei kinderneurosen / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-3
1188355
  Бенвенуто С. Психоанализ и закон. Итальянские психоаналитики, порядок и закон // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 67-75. – ISSN 2306-8922
1188356
  Уварова С. Психоанализ и закон: возвращение вытесненного // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 8-30. – ISSN 2306-8922
1188357
  Юнг К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойманн; Пер. с англ.: Г. Бутузов, О. Чистяков. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-036-5; 966-543-000-9
1188358
   Психоанализ и культура. – Москва : Юрист, 1995. – 623с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0051-0
1188359
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи = Eine Kindheifserinnerung des Leonardo da Vinci / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-4
1188360
  Бондаренко Л.И. и др. Психоанализ и культурология / Л.И. и др. Бондаренко. – Харьков, 1991. – 220с.
1188361
  Кутюрьи М. Психоанализ и невозможный субъект права / М. Кутюрьи, М.-Н. Годе // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 40-66. – ISSN 2306-8922


  Регулирование государством статуса психотерапевта и возможные последствия этого для психоанализа во Франции.
1188362
  Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
1188363
  Руткевич А.М. Психоанализ и религия / А.М. Руткевич. – М, 1987. – 62с.
1188364
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и теория сексуальности = Psychoanalyse und libidofheorie / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 218с. – ISBN 5-89329-071-8
1188365
   Психоанализ и учение о характерах. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1188366
  Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма / В.М. Лейбин. – Москва : Политиздат, 1977. – 246 с.
1188367
  Левчук Л.Т. Психоанализ и художественное творчество / Л.Т. Левчук. – Киев, 1980. – 159 с.
1188368
  Старовойтов В.В. Психоанализ и художественное творчество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 0235-1188
1188369
  Фромм Эрих Психоанализ и этика / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1993. – 415с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-02353-3
1188370
  Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 568с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000776-5
1188371
  Фромм Э. Психоанализ и этика. / Э. Фромм. – М., 1993. – 415с.
1188372
  Литвинский В.М. Психоанализ и язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-49. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1188373
  Васильева Н.Л. Психоанализ как метод научного исследования психической динамики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 192-200. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1188374
  Савченкова Нина Психоанализ как призвание и профессия // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.57-60
1188375
  Юран Айтен Психоанализ любви // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.84-119
1188376
  Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр. – Москва : Прогресс, 1993. – 176с. – ISBN 5-01-003916-8
1188377
  Юран Айтен Психоанализ тела или тело в поле языка // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.34-75
1188378
  Берстень А. Психоанализ Фрейда - царство логоса // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – 55-80
1188379
  Гербстман А.О. Психоанализ шахматной игры / А.О. Гербстман. – М, 1925. – 79с.
1188380
  Левчук Л.Т. Психоанализ: от бессознательного к "усталости от сознания" / Л.Т. Левчук. – Киев : Выща школа, 1989. – 181с. – ISBN 5-11-000434-X
1188381
  Мак-Вильямс Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание структуры личности в клиническом процессе : учеб. пособие по спец. "Психотерапия и медицинская психология" / Нэнси Мак-Вильямс ; пер.с англ. под ред. М.Н. Глущенко, М.В. Ромашкевича. – Москва : Независимая фирма "Класс", 2007. – 474, [3] с. – Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process / Nancy McWilliams. New York: The Guilford Press, 1994. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 445-472. – (Библиотека психологии и психотерапии / гл. ред. и издатель Л.М. Кроль ; вып. 49). – ISBN 5-86375-098-7
1188382
  Таранов С.В. Психоаналитическая и экзистенциалистская концепции человеческого существования. Пример П.Тиллиха // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-206. – ISSN 2077-8309
1188383
  Сторчак В.М. Психоаналитическая концепция религии К. Юнга и современность // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.138-152
1188384
  Афанасьев С.Г. Психоаналитические концепции творчества и восприятия искусства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 100-104. – ISSN 1684-2618
1188385
  Шовэн Психоаналитические размышления о понятии "Родина" на примере Швейцарии / Шовэн, Ж-М // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 93-104. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2307-3195
1188386
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 606 с.
1188387
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост. и текстол. обраб. Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 1997. – 600, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в подстроч. примеч. – ISBN 985438-014-9
1188388
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд.; Зигмунд Фрейд ; [ сост. : Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ]. – Минск : Попурри, 1999. – 608с. – ISBN 985-438-121-8
1188389
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост.: Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 2004. – 600, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в примеч. – ISBN 985-438-605-8
1188390
  Чеботарь Инна Психоаналитический дискурс украинской феминистической прозы // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.92-98
1188391
  Егоров О.Г. Психоаналитический метод в "таинственных повестях" И.С. Тургенева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 57-66. – ISSN 2310-4287
1188392
  Козлов А.С. Психоаналитический метод в американской критике и литературоведении 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Козлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 17л.
1188393
  Фрейджер Р. Психоаналитческие теории личности : Зигмунд Фрейд и постфрейдисты / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 154с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-305-4
1188394
  Інденко Н.О. Психоаналіз - провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим" / Н.О. Інденко, О.О. Шутько // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-93. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1188395
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1188396
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1188397
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
1188398
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1188399
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1188400
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1188401
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1188402
   Психоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 877-878. – ISBN 966-316-069-1
1188403
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1188404
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1188405
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1188406
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (11). – 2008
1188407
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (12). – 2009
1188408
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 2 (13). – 2009
1188409
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (14). – 2010
1188410
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (15) : Мазохизм. – 2011
1188411
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (16) : Homo interruptus. – 2012
1188412
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
№ 1 (17) : Женское и половые различия. – 2013
1188413
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (18). – 2015
1188414
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – 2016. – 302 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1188415
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – 2017. – 182 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1188416
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (21). – 2019. – 167 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1188417
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 2 (22). – 2019. – 180 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1188418
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (23). – 2020. – 180 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1188419
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 2 (24) : Мазохизм. – 2020. – 160 с. – Резюме рос., англ.мовами
1188420
  Завілянський І.Я. Психоаналіз (фрейдизм) на службі реакції / І.Я. Завілянський, В.М. Блейхер. – Київ, 1963. – 38 с.
1188421
  Трач Р. Психоаналіз Зигмунда Фройда як основа людинознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 150-159. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-2131
1188422
  Гірняк Андрій Психоаналіз Зигмунда Фройда як теорія, система і соціокультурне явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 33-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1188423
  Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : Посібник / Н.В. Зборовська. – Київ : Основи, 2003. – 392 с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-05-4


  У посібнику прозглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленного
1188424
  Дорофеєва М. Психоаналіз і переклад (німецько-російсько-українські паралелі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 140-146. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1188425
  Зборовська Н. Психоаналіз і проблема маргінального суб"єкта в українському дискурсі модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 125-134.
1188426
  Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм = Psychoanalysis and feminism : радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / Джулієт Мітчелл ; пер.: Ірина Добропас, Тарас Шмігер ; наук. ред. Софія Грабовська. – Львів : Астролябія, 2004. – 479, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-96118-0-6
1188427
  Мегела І.П. Психоаналіз повісті Германа Гессе "Клайн і Вагнер" (між Еросом і Танатосом) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 41-52


  Стаття присвячена аналізу повісті Германа Гессе «Клайн і Вагнер»(1919р.), створеної в атмосфері душевної кризи письменника. Розглядаються психологічні аспекти сходження в «хаос душі» чиновника Фрідріха Клайна, який викрав державні кошти, свідомість ...
1188428
  Пригодій С.М. Психоаналіз роману Ф. Купера "Звіробій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.252-268. – ISBN 966-7825-78-7
1188429
  Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму: лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті аналізується поетична творчість М. Рильського 30-40-х років XX століття. Розглянуто стратегії соцреалістичного письма, особливості текстів-шифрів, в яких завуальовано представлені реальні біографічні події, індивідуальні враження і ...
1188430
  Матасова Ю. Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон "The dilettante"


  У даній розвідці у річищі психоаналітичного та архетипного прочитання розглянуто оповідання Е. Вортон "The Dilettante". Результати дослідження потверджують наявність архетипного "двійництва" образів місіс Вервейн та Рут Гейнор, нарцисичну спрямованість ...
1188431
  Кожушко Тетяна Психоаналіз та релігія - різновиди стратегії осягнення свідомості людини в концепції Е. Фромма // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.25-29. – ISSN 1999-4966
1188432
  Буцикін Є. Психоаналіз та українське слово // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 140-149. – ISSN 2413-7065
1188433
  Собуцький М.А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено аналізові відображення надбань класичної французької літератури у психоаналітичній теорії Жака Лакана. Підкреслюються неявні взаємозв’язки, що вказують на вписаність Лакана у французьку рокайльну традицію.
1188434
  Забудько К. Психоаналіз у сучасному теоретико-літературному просторі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 130-134
1188435
  Шкіль Л.Л. Психоаналіз у творчому доробку Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується вплив психоаналізу на творчість французького філософа Мішеля Фуко, показано ставлення вченого до психоаналізу у різні періоди його творчості. Исследуется влияние психоанализа на творчество французского философа Мишеля Фуко, раскрывается ...
1188436
  Печарський А. Психоаналіз чи "соціалістичний антиреалізм" як альтернатива української белетристики в культурно-ідеологічному каноні радянського простору // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 125-130. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1188437
  Ващенко В.В. Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 25-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1188438
  Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості : (на прикладі роману ЛіниКостенко "Берестечко") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 264-271. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1188439
  Кузнецов Ю. Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131


  Розкрито методологічну цінність психоаналізу у вивченні художньої літератури. Обгрунтовано ефективність використання методів психоаналізу для вивчення внутрішнього світу письменника та героїв його літературних творів. Наведено приклад аналізу ...
1188440
  Моклиця М.В. Психоаналіз як методологія сучасного літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1188441
  Левчук Лариса Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : Навчальний посібник для студ.гуманіт.спеціальностей вищ.навч.закл. / Левчук Лариса. – Київ : Либідь, 2002. – 255с. – ISBN 966-06-0254-5


  Навчальний посібник відбиває логіку становлення психоаналізу, динаміку психо-аналітичних ідей в XX столітті, їх вплив на розвиток сучасного мистецтва, зокре-ма, експресіонізму та сюрреалізму. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих ...
1188442
  Лях Т. Психоаналітична інтерпретація новели Марка Черемшини "Парубоцька справа" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 70-74. – (Філологія ; Вип. 20)
1188443
  Бідюк О.В. Психоаналітична інтерпретація образу коня у романі Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 219-225. – ISSN 1729-360Х
1188444
  Ревуцька С. Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 208-214. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1188445
  Іванько О. Психоаналітична інтерпретація творчості В. Сосюри: поеми "Ваал", "Каїн", "Мойсей", "Христос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 123-129. – ISBN 966-7825-78-7
1188446
  Проценко О. Психоаналітична інтроспекція "Безодні" Євгена Пашковського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 112-118. – (Філологічні науки)
1188447
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і ії застосування в теорії кіно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 17.00.01- теорія та історія культури (філософські науки) / Брюховецька О.В.; НаУКМА. – Київ, 2005. – 207 л. – Бібліогр.: л. 190-207
1188448
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв
1188449
  Дроздовський Д. Психоаналітична модель інтерпретації українського символізму. До проблеми вивчення в середній школі драматичного етюду Олександра Олеся "По дорозі в Казку" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1188450
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості : досвід теоретичних модифікацій : дис. ... : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр. : л. 169-186
1188451
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1188452
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій / Лариса Ільчук. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 238, [2] с. – Вид. здійснене за підтримки ПАТ "КБ "Аксіома". – Бібліогр.: с. 220-238. – ISBN 978-966-452-138-0


  У пр. № 1719617 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з вдячністю та на добру згадку. З повагою, від автора. 07.05.2015 р. Підпис.
1188453
  Цюп"як І.К. Психоаналітична новела Валер"яна Підмогильного в екзистенціальному контексті // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 209-217. – ISBN 978-966-551-315-5
1188454
  Печарський А. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 22-28. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено дослідженню психоаналітичної рецепції трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості". Новаторство творчості І. Франка відкриває системний підхід до інтерпретації теорій класичного психоаналізу (З. Фройд) та аналітичної ...
1188455
  Собуцький М.А. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в культурі античності та середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 221-226. – ISBN 966-581-295-6
1188456
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 6-13
1188457
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики Майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 25-32
1188458
  Хоменко І. Психоаналітичне дослідження біографії і творчої спадщини Михайла Коцюбинського: проблема верифікації (нотатки з приводу статті Соломії Павличко "Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Коцюбинськог") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 102-108.
1188459
  Тиховська О. Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в український міфології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 91-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1188460
  Дмитренко Ю. Психоаналітичний дискурс і поетична практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 84-89. – Бібліогр.: С. 89
1188461
  Чеботар Інна Психоаналітичний дискурс української феміністичної прози // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.99-105
1188462
  Міщенко М.М. Психоаналітичний дискурс: проблема мовної семантики та інтерпретація // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 57-59
1188463
  Рудкевич І. Психоаналітичний інструментарій і концепт гри у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 289-296
1188464
  Сподинюк А. Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля (дослідження за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується психоаналітичний аспект змалювання особистості головного героя роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" на ґрунті психодинамічної теорії З. Фройда. Роман розглядається як експеримент автора над персонажем як людиною ...
1188465
  Назаренко І. Психоаналітичні аспекти роману В.Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 240-244. – ISBN 966-8110-14-5
1188466
  Нестелєєва М. Психоаналітичні аспекти суїцидального дискурсу в українській прозі 20-30-х років ХХ століття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 52-55. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1188467
  Ван Сяоюй Психоаналітичні виміри художньої прози Івана Франка 1880-1900-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ван Сяоюй ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1188468
  Солодар М. Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 276-277
1188469
  Ємець О. Психоаналітичні моделі в художньо-інтелектуальній системі Панаса Мирного (на матеріалі оповідання "П"яница") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 264-272


  У статті на прикладі оповідання Панаса Мирного "П"яниця" проаналізовано та систематизовано основні психоаналітичні моделі в українській літературі ХІХ ст. В статье на примере рассказа Панаса Мирного "Пьяница" проанализированы и систематизированы ...
1188470
  Нестелєєв М.А. Психобіографічний аспект творчості В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 170-178. – ISBN 978-966-551-315-5
1188471
  Михида С.П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-133. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1188472
  Жаборюк О.А. Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0027-2833
1188473
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1188474
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1188475
  Павелків В.Р. Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Павелків Віталій Романович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1188476
  Равич-Щербо Психогенетика : Учебник / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0232-6
1188477
  Александров А.А. Психогенетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.А. Александров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-662-0
1188478
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-441-1 (Т.1)
Т. 1. – 2008. – 408с.
1188479
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
Т. 2. – 2008. – 336с.
1188480
  Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология : анализ источников индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А.Ю. Шварц, О.Б. Обухова, Т.В. Ахутина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.28-43. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188481
  Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 0042-8841
1188482
  Кочарян Г.С. Психогенные сексуальные дисфункции у женщин: клинические наблюдения // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 70-77. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1249
1188483
  Сенчук І. Психогеографія Лондона в романі Семюела Беккета "Мерфі" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 88-91
1188484
  Гехт К. Психогигиена / К. Гехт. – Москва, 1979. – 176 с.
1188485
  Исаев Д.Н. Психогигиена пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л, 1986. – 336с.
1188486
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е. Бачериков, П М. Добромиль Воронцов. – Киев : Здоровья, 1988. – 165с.
1188487
   Психогигиена учащихся. – Москва, 1980. – 47с.
1188488
  Гройсман А.Л. Психогигиена школьная / А.Л. Гройсман. – М, 1986. – 61с.
1188489
  Чистякова М.И. Психогимнастика. / М.И. Чистякова. – 2-е изд. – М., 1995. – 158с.
1188490
  Сасіна О.С. Психогігієна навчання старшокласників в спеціалізованих навчальних закладах для дітей із вадами зору : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Сасіна Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1188491
  Болтівець С.І. Психогігієна як дисциплінарний напрям психологічної науки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 33-52. – ISSN 1810-2131
1188492
  Головкова Т.А. Психогігієнічні заходи оптимізації умов навчання / Т.А. Головкова, Н.М. Онул // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 292-295. – ISSN 2077-1096


  "Результати дозволили встановити ступінь комунікабельності у групах за рівнем особистісної сумісності, істинних лідерів, кількість конфліктів в групах, їх характеристику тощо. Отримані дані свідчать про нагальну необхідність розробки заходів, ...
1188493
  Жуковский И.М. Психогноселогические проблемы восприятия произведений киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Жуковский И. М.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1977. – 25л.
1188494
  Натадзе Р. Психограмма труда клопфериста и радиста / Р. Натадзе; Зак. Гос. Научно-исслед. ин-т оздоровл. и орган-и труда; Психо -технич. лаборатория. – Тифлис, 1933. – 72с.
1188495
  Пастух Б. Психографія в шатах слова


  Йдеться про роман Степана Процюка "Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка". Автор подіє власну насамперед психоінтерпретацію історичній літературній персоні
1188496
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3


  У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03. Содержание: История, предмет и структура психодиагностики ; Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ; Психометрические ...
1188497
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 352с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1188498
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2005. – 349, [2] с. : ил., табл. – Изд. программа учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга. - Алф. указ.: с. 347-349. – Библиогр.: с. 322-346 и в подстроч. примеч. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3
1188499
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 352с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1188500
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-841-9
1188501
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
1188502
  Костромина С.Н. Психодиагностика в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18-30. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1188503
   Психодиагностика в социалистических странах : Психодиагностический бюллетень. – Братислава
Вып. 1 -VІ. – 1983. – 76с.
1188504
  Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. – М., 1989. – 79с.
1188505
  Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
1188506
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Здоровье, 1989. – 163 с.
1188507
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: Понятийный аппарат и методы исследования : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бурлачук Д.Ф.; КГУ. – К., 1989. – 38л.
1188508
  Рахимкулова А.С. Психодиагностика подростков с рисковым поведением // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 97-108. – ISSN 2312-5675
1188509
  Карпов Ю.В. Психодиагностика познавательного развития учащихся. / Ю.В. Карпов, Н.Ф. Талызина. – М., 1989. – 38с.
1188510
  Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. – 48с. – ISBN 5-89239-035-7
1188511
  Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – М, 1984. – 199с.
1188512
   Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. – 205с.
1188513
   Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л., 1976. – 248с.
1188514
  Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И.Панов. – Москва, СПб : Питер, 2007. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-152-6
1188515
  Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
1188516
  Опачко М.В. Психодидактичний підхід у підготовці магістрів-фізиків - майбутніх педагогів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 114-120. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1188517
  Кернберг О. Психодинамика мессианских желаний и их актуальность для идеологических систем // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 116-126. – ISSN 2307-3195
1188518
  Урсано Р. Психодинамическая психотерапия / Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. – ISBN 5-7066-064-Х
Вып. 3. – 1992. – 158с.
1188519
  Демчинский В.Ф. Психодинамическая функциональная модель человеческой самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 250-266. – ISSN 2073-8528
1188520
  Фурман Вікторія Психодинаміка особистісної рефлексії : від першопричин до механізмів здійснення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.112-119. – ISSN 1810-2131
1188521
   Психодинамічна парадигма та ії розвиток в Україні / Л.Я. Галушко, Н.В. Дметерко, І.В. Євтушенко, О.Г. Максименко, О.В. Педченко, О.М. Поляничко, Л.Г. Туз, О.М. Усатенко // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 51-62. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття звертає увагу психологів на новий підхід академіка НАПН України Т.С. Яценко щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики й динамики: перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не покладаючись на ...
1188522
  Дроздова Д.С. Психодинамічна теорія та методологія в авторських школах академіка НАПН України Т.С. Яценко / Д.С. Дроздова, Л.В. Драгола // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 79-80
1188523
  Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-136 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1188524
  Кахно І.В. Психодинамічний підхід до викладання клінічної (медичної) психології студентам медичного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 79-85. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1188525
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
1188526
  Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
1188527
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
1188528
  Бевзюк І. Психодіагностика антикорупційної резистентності кандидатів на посаду прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 111-120
1188529
  Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1188530
  Плющ С.М. Психодіагностика масової свідомості: опитувальник соціально-психологічної терпимості / С.М. Плющ, Л.А. Царюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається можливість прогностичного використання показників соціально-психологічної терпимості з метою передбачення розвитку форм масової поведінки.
1188531
  Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 85-103. – ISSN 1810-2131
1188532
  Друзь О.В. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу в учасників локальних бойових дій / О.В. Друзь, І.О. Черненко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 183-199. – ISSN 2310-4910
1188533
  Васильєв С.П. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців / С.П. Васильєв, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-16
1188534
  Опанасюк І.В. Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-103. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Досліджено феномен емоційного інтелекту та його прояви в старшому шкільному віці. Показано, що емоційний інтелект дає змогу старшокласнику зменшити вплив негативних переживань за рахунок контролю над ситуацією й власними емоціями. Проведено ...
1188535
  Федорців І.Я. Психодіагностика смислово-життєвих та ціннісних орієнтацій у курсантів під час навчаня у ВВНЗ // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 535-537
1188536
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.03 / Осьодло В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1188537
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Дис...канд.психолог.наук:19.00.03 / Осьодло Василь Ілліч; Військ.гуман.ін-тут.НАОУ. – Київ, 2001. – 207л. + Додатки:л.174-207. – Бібліогр.:л.158-173
1188538
  Морозов С.М. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування : Навчально-методичний посібник / С.М. Морозов, Л.В. Музичко, А.В. Тімакова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-39-5
Ч. 1. – 2004. – 222с.


  Розглянуті основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які cкладають об"єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи
1188539
  Саннікова О.П. Психодіагностична методика "індивідуальна композиція показників самоприйняття": перевірка теоретичного конструкту / О.П. Саннікова, І.О. Гордієнко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 140-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1188540
  Бринза І. Психодіагностична методика "Парціальні позиції життєстійкості особистості": результати розробки та апробації / І. Бринза, О. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 14-22. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1188541
   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
1188542
  Кетлер-Митницька Психодіагностичний інструментарій дослідження компoнентів готoвності майбутніх психолoгів до особистісно-професійного самoрозвитку // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 74-84. – ISSN 2707-0409
1188543
  Корнієнко О. Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  . У представленій статті приводяться індивідуально-психодіагностичні дані досліджень 2006-2009 рр. психосоматичного здоров"я студентів-дівчат (375 осіб) та юнаків (311 осіб) трьох факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ...
1188544
  Редькіна Г.М. Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів / Г.М. Редькіна, Л.М. Сорокіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1188545
  Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
1188546
  Терлецька Л.Г. Психодіагностограма як засіб підвищення надійності діагнозу і прогнозу в роботі психолога системи освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Запропоновано програму психодіагностичного обстеження особистості учасників взаємодії навчального процесу в середніх навчальних закладах. Побудова психодіагностограми припускає облік вікових особливостей особистості, новоутворень і проблем різних ...
1188547
   Психодрама и современная психотерапия = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
№ 1/2, январь - июнь. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1188548
  Сеник Л. Психодрама Опанаса Моримухи в літературній та кінематографічній інтерпретації // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 21-28. – ISSN 0130-528Х
1188549
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1188550
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Лілія Сергіївна ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 199-212. – Бібліогр.: арк. 180-198
1188551
  Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено / Г. Лейтц. – Москва : Прогресс-Универс, 1994. – 352с. – ISBN 5-01-003899-4
1188552
  Горностай П. Психодрама: метод, можливості, перспектива // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.154-156. – ISBN 966-654-025-8
1188553
  Росінський Г.С. Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров"я сім"ї // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
1188554
  Шульга О.Д. Психоемоційні реакції на етапі клінічно ізольованого синдрому розсіяного склерозу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-5675
1188555
  Бартко О.А. Психоестетичний метод літературної критики в журналі "Українська хата": М. Сріблянський, М. Євшан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  На основі матеріалів літературної критики в журналі "Українська хата" дається аналіз психоестетичного методу, зокрема психоестетичної концепції М. Сріблянського і М. Євшана, в якій значне місце посідали питання психоісторії української нації і творення ...
1188556
  Шелухін В. Психоз автономії, або кінець літератури для філологів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 16
1188557
  Фінів О.Я. Психозахист і стресостійкість особистості: теоретико-емпіричний ракурс // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 258-268. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1188558
  Айрленд Уильям Психозы в истории / Dr. Ireland ; пер. М.С. Буба ; под ред. П.И. Ковалевского, проф. – Харьков : Изд. журн. "Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии" ; [Тип. М.Ф. Зильберберга], 1887. – [6], 141 с. – Отд. оттиск: Архив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1886. – Библиограф. в примеч.
1188559
  Портнов А.А. Психозы и религия / А.А. Портнов, М.И. Шахнович. – Л., 1967. – 96с.
1188560
  Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії XIX ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. – ISSN 2077-7450


  Автор розглядає проект психоісторії української літератури Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція результатів студій О.Забужко на стан особистісних ...
1188561
  Панченко В.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг стратегій як чинник соціальної зрілості студентів-випускників // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 22-31
1188562
  Тюптя О. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами / О. Тюптя, І. Парашів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.8-11
1188563
  Серьогін Ю.В. Психокорекція мовних розладів у дітей, що страждають на дитячий церебральний параліч // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 92-99. – ISBN 978-966-189-358-9
1188564
  Ипатов А. Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-54. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Цель - показать, что причины аутодеструктивных проявлений в общении у подростков не являются непреодолимыми преградами в их социализации. Методология - c целью создания программы психологической коррекции подростков с аутодеструктивным поведением был ...
1188565
  Зборовська Н.В. Психокритика як метод дослідження сучасної літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-217-0
1188566
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності : Наукове видання / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132с. – ISBN 966-7411-88-5
1188567
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
1188568
  Ревасевич Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1188569
  Мандель Б.Р. Психокультурология : новая наука или…? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  В статье делается попытка рассмотреть круг проблем, связанных с созданием новой отрасли знания – психокультурологии. Кроме исторического рассмотрения общих черт психологии и культурологии, автор пробует очертить основные категориальные положения ...
1188570
  Леонтьев А.А. Психолингвистика / А.А. Леонтьев. – Ленинград : Наука, 1967. – 118 с.
1188571
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; Под общ. ред. А.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1976. – 350с.
1188572
   Психолингвистика : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1984. – 367 с.
1188573
  Слобин Д. Психолингвистика = Psycholinguistics : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин; Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – 352с. – ISBN 5-484-00467-5
1188574
  Белянин В.П. Психолингвистика [Електронний ресурс] : или волшебные слова убеждения / В.П. Белянин. – Москва : Тривола Консалтинг Групп: Равновесие-медиа, 2004. – 1 CD. – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, дисковод 24-x CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, установить AcrobatReader.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1188575
   Психолингвистика за рубежом. – М., 1972. – 127с.
1188576
   Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. – М., 1972. – 232с.
1188577
   Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. – М., 1977. – 176с.
1188578
  Иванова Л.П. Психолингвистика как направление современного языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 328-339. – ISBN 978-966-188-123-4
1188579
  Грин Дж. Психолингвистика. Хомский и психология / Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой // Психолингвистика : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – с.221-352. – ISBN 5-484-00467-5
1188580
   Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Київ, 1979. – 248с.
1188581
  Снитко Е.С. Психолингвистическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-8188-08-X
1188582
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка на некторых ее моделей : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лазаренко К. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1188583
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка некоторые ее моделей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Лазаренко К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1188584
  Жучкова А. Психолингвистическая структура стихотворения Мандельштама "Стихи о неизвестном солдате" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 145-168. – ISSN 0042-8795
1188585
  Коршук Е.В. Психолингвистическая типология межьязыковой лексической интерференции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коршук Е. В.; БГУ. – Минск, 1987. – 17л.
1188586
  Кулиш Лариса Юлиановна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Кулиш Лариса Юлиановна ; КГУ. – Киев, 1954. – 48 с.
1188587
  Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю.А. Сорокин. – М., 1985. – 168с.
1188588
  Харлов Г.А. Психолингвистические аспекты системного обучения иноязычному лексическому материалу : монография / Г.А. Харлов, Р.К. Лисовская, Т.И. Рычка ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт, 2018. – 199, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 163-199. – ISBN 978-966-927-468-7
1188589
  Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В.П. Белянин. – М., 1988. – 121с.
1188590
  Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. – Москва, 1969. – 308с.
1188591
   Психолингвистические исследования. – Тверь, 1995. – 137с.
1188592
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – 159с.
1188593
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1983. – 160с.
1188594
   Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. – Калинин, 1988. – 165с.
1188595
   Психолингвистические исследования: звук, слово, текст. – Калинин, 1987. – 166с.
1188596
   Психолингвистические исследования: лексика, фонетика : сборник научных трудов. – Калинин, 1985. – 131 с.
1188597
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические механизмы воспитания иероглифических знаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Резаненко Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 27 с.
1188598
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические мехнизмы восприятия иероглифических знаков : Дис... канд. филол.наук: / Резаненко Владимир Федорович; КГУ. – Киев, 1978. – 173л. – Бібліогр.:л.162-173
1188599
  Биркун Л.В. Психолингвистические основы взаимодействия говорения и письма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19.,13.00.02 / Биркун Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 22л.
1188600
   Психолингвистические основы и методические закономерности обучения иноязычной речи. – Воронеж, 1984. – 115 с.
1188601
  Носенко Э.Л. Психолингвистические основы организации контоля уровня владения устной речью / Э.Л. Носенко. – Днепропетровск, 1978. – 71с.
1188602
  Стриженко А.А. Психолингвистические основы социально ориентированного общения / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1981. – 101с.
1188603
  Роднева Инна Владимировна Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносисетмных языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Роднева Инна Владимировна; КГУ. – К, 1989. – 228л. – Бібліогр.:л.181-228
1188604
  Роднева И.В. Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносистемных языках (на матер. русск., англ., и франц. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Роднева И. В.; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
1188605
  Цвет Л.Я. Психолингвистические параметры обучения английскому языку в школе / Л.Я. Цвет. – Симферополь, 1987. – 66с.
1188606
   Психолингвистические проблемы грамматики. – М., 1979. – 100с.
1188607
  Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода / И.Э. Клюканов. – Калинин, 1989. – 76с.
1188608
   Психолингвистические проблемы семантики. – М., 1983. – 286с.
1188609
   Психолингвистические проблемы семантики. – Калинин, 1990. – 139с.
1188610
   Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. – Калинин, 1986. – 167с.
1188611
   Психолингвистические проблемы фонетики и лексики. – Калинин, 1989. – 157с.
1188612
  Королева М.А. Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (на матер. речевых ошибок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Королева М.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 26л.
1188613
  Аль-Шабуль Ибрагим Психолингвистический анализ речевых действий студентов, изучающих русский язык // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 29-38


  Статтю присвячено дослідженню розвитку мовленнєвих дій у студентів, які вивчають російську мову, в психолінгвістичному аспекті. В роботі проаналізовані тексти, які породжують студенти-іноземці на початковому, середньому та просунутому рівнях навчання, ...
1188614
  Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. – Москва, 1990. – 165 с.
1188615
  Лагута О.Н. Психолингвистический анализ цветописи Н.В.Гоголя / О.Н. Лагута, М.В. Работа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 13-29. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1188616
   Психолингвистический аспект овладения иноязычной речью. – Воронеж, 1982. – 163с.
1188617
  Нуриахметов А.К. Психолингвистический ассоциативный эксперимент // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 28-36


  В статье продставлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в одном из учреждений начального профессионального образования Российской Федерации. Автор анализирует специфику ассоциативного ряда обучающихся профессионального лицея.
1188618
  Роговой В.С. Психолингвистическое исследование гиперхарактеризации : Автореф... канд. филол.наук: / Роговой В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 19л.
1188619
  Бутакова Л.О. Психолінвістичне дослідження сприймання сучасного російськомовного документу методами семантичного диференціалу й "зустрічного тексту" / Л.О. Бутакова, О.Н. Гуц // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 40-58. – ISSN 2309-1797
1188620
  Засєкін С.В. Психолінгвальні закономірності відтворення художнього тексту в перекладі (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Засєкін Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1188621
  Нужна К.А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 163-169


  У статті схарактеризовано історію появи поняття "молодь" та причини виникнення молодіжного мовлення Франції, розглянуто психологічні та психолінгвальні особливості мовлення молоді, особливу увагу зосереджено на основних характеристиках мовлення ...
1188622
  Ковалевська Т. Психолінгвальні чинники мовленнєвого впливу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 103-109. – ISSN 0320-3077
1188623
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
№ 12. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188624
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
№ 13. – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188625
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 14. – 2013. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188626
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 15. – 2014. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188627
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 16. – 2014. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188628
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 17. – 2015. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188629
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (1) : Психологія. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188630
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (2) : Мовознавство, соціальні комунікації. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188631
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Селіванова О.О., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП ДомбровськаЯ.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (2) : Мовознавство. Соціальні комунікації. – 2016. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188632
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (1) : Психологія. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188633
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (2) : Мовознавство. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188634
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (1) : Психологія. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188635
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (1) : Психологія. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188636
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (2) : Мовознавство. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188637
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 22 (1) : Психологія. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188638
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 22 (2) : Філологія. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1188639
   Психолінгвістика в Україні. 2006 рік : Збірка наукових робіт та аналітичний огляд подій, публікацій, зустрічей, що пройшли на теренах України у 2006 році, і які пов"язані з психолінгвістикою. – Кривий Ріг : ОНЮА, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-67-13-А
1188640
  Камінська О. Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж / О. Камінська, Ю. Стежко, Л. Глєбова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 147-164. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1188641
  Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес:проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63. – ISSN 0131-6788
1188642
  Булах М.Б. Психолінгвістична аспектологія аналізу перифраз у медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 58-69. – ISSN 2311-2697


  Статья посвящена проблеме психолингвистического анализа вторичных языковых единиц, в частности перифраз и эвфемизмов. Рассматривается функциональный ресурс языка с точки зрения его возможностей как инструмента манипуляции в СМИ. Анализируются медийные ...
1188643
  Сурмач О. Психолінгвістична інтерпретація результатів асоціативного експерименту на слово-стимул MONEY в англійській мові // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філол. ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 7. – С. 165-171. – ISSN 2410-0927
1188644
  Побірченко Н.А. Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 116-123. – ISBN 978-617-7009-07-7
1188645
  Максименко К. Психолінгвістична концепція і модель мовленнєвого впливу О.О. Леонтьєва та її значення для актуалізації сучасних проблем спілкування // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 227-251. – (Psychology ; vol. 24, issue 1). – ISSN 2309-1797
1188646
  Макарець Ю. Психолінгвістична природа мовної норми та її місце серед чинників мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 151-172. – ISSN 2309-1797
1188647
  Засєкіна Л.В. Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам"яті особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 70-82. – ISSN 2309-1797


  Представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми організації автобіографічної пам"яті з позиції психолінгвістичного підходу. Запропоновано комплексну психолінгвістичну діагностику організації автобіографічної пам"яті у сукупності ...
1188648
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Вид. дім "КМ Academia", 1993. – 111 с. – ISBN 5-77-07-5158-4
1188649
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Обереги, 1996. – 192 с. – ISBN 8104-0065-5
1188650
  Міхєєва О.І. Психолінгвістичне вимірювання особистості неповнолітніх підекспертних як чинник оптимізації судової психологічної експертизи / О.І. Міхєєва, М.Л. Міхеєва // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 435-437
1188651
  Папіш В. Психолінгвістичне декодування новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 66-68
1188652
  Чан Баожу Психолінгвістичне дослідження китайської мови / Чан Баожу. – Пекін : Знання, 1990. – 295с. – Видання китайською мовою. – (Сучасна психологія)
1188653
  Фрідман О. Психолінгвістичний (морфологічний) аналіз характеристик буттєвого контексту авторського тексту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 115-122.
1188654
  Терехова Д.І. Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 343-347. – Бібліогр.: Літ.: с. 347; 5 п.


  Дослідження мовної свідомості за допомогою експеременту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. Також подано зіставний психологічний аналіз асоціативних полів ...
1188655
  Михальчук Н.О. Психолінгвістичний аналіз жанрової специфіки твору Дж. Апдайка "Кентавр" / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 174-185. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1188656
  Зозуля С. Психолінгвістичний аналіз новели Валерія Шевчука "Хованець" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 74-76. – ISBN 966-7653-03-5
1188657
  Нікітчук У.І. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до розроблення шкали перфекціонізму для студентів / У.І. Нікітчук, О.Ф. Полюхович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 57-63. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1188658
  Лазаренко Г.С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 229-237. – ISSN 2309-1797
1188659
  Білас А. Психолінгвістичний аспект фонетично-орфографічних засобів французького розмовного мовлення в українському перекладі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 71-89. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
1188660
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1188661
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1188662
  Юрченко О. Психолінгвістичний зміст гетеровалентного перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 447-450. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1188663
  Гапченко О.А. Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 234-240


  У статті йдеться про сучасні підходи до вивчення білінгвізму. Білінгвізм розглядається як психічний феномен, що характеризується взаємодією перцептивних, когнітивних і афективних процесів. Статья посвящена современным подходам к изучению билингвизма. ...
1188664
  Мисан І.В. Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 33-45. – ISBN 978-617-7009-23-7
1188665
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 138-142. – ISBN 966-8188-08-X
1188666
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 138-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 142; 8 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1188667
  Хоменко І.А. Психолінгвістичні аспекти використання акустичного мистецтва як засобу міжнародної соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С.6-9


  Цю статтю присвячено інструментальній ролі акустичного мистецтва, зокрема, радіодрами та "гібридних" жанрів радіомовлення у галузі міжнародної соціальної комунікації. Проблему досліджено з позицій психолінгвістики. This article is devoted to the ...
1188668
  Корольова Т. Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою / Т. Корольова, О. Попова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 92-116. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1188669
  Кресан О.Я. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О.Я. Кресан, В.В. Власенко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 303-307. – ISSN 2219-4290
1188670
  Бащук А. Психолінгвістичні аспекти змісту політичного ПР-тексту // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 180-183
1188671
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1188672
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1188673
  Крилова-Грек Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політичний дискурс з психолінгвістичної точки зору, виокремлено складові, за якими здійснюється аналіз політичної комунікації, згідно з якими проаналізовано практичні матеріали політичного дискурсу. В статье рассматривается ...
1188674
  Чернявська Л.В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 303-310. – ISSN 2309-1797


  У статті здійснено огляд наукової парадигми соціопросторового комплексу медіадискурсу із врахуванням психолігвістиних аспектів його реалізації. Вказується на той факт, що дискурс слід розглядати як соціальний простір, що формується на основі ментальної ...
1188675
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні закономірності сприйняття тексту перекладачем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 300-304. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1729-360Х
1188676
  Кубічек Н. Психолінгвістичні засоби навіювання в політичному дискурсі лідерів США // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 169-170. – ISBN 978-966-600-646-5
1188677
  Холод О. Психолінгвістичні інструменти формування образу Зої в оповіданні "Жайворонок" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 269-288. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано психолінгвістичні інструменти формування образу (ПІФО) головної героїні Зої в оповіданні "Жайворонок" О. Гончара. Мета автора ідентифікувати й інвентаризувати (описати) психолінгвістичні інструменти формування образу головної героїні ...
1188678
  Анісімова О.А. Психолінгвістичні карти індивідуума // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються мовні особливості як суттєві та об"єктивні показники багатьох сторін психіки людини. Пропонується методика автоматичної побудови семантичної мережі за текстом.
1188679
  Засєкін С. Психолінгвістичні комп"ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу / С. Засєкін, Ю. Розенгарт // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 94-106. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1188680
  Попова Т.О. Психолінгвістичні кореляти концептів Добро і Зло // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 110-112. – ISBN 966-581-295-6
1188681
  Луценко О.І. Психолінгвістичні критерії інтерпретації вербалізованої художньої свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 360-365


  Розглядається психолінгвістичний підхід до вивчення ідіостилю письменника. Рассматривается психолингвистический подход к изучению идиостиля писателя. The psycholinguistic approach to analysis of a personal style of a writer is studied.
1188682
  Непмйвода Н.Ф. Психолінгвістичні методи аналізу текстів / Н.Ф. Непмйвода, Т.В. Скотникова // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 244-248


  Подано загальні відомості про сучасні методи аналізу текстових документів. З ними доцільно було б ознайомлювати майбутніх журналістів і редакторів. In the article it is given the general information concerning modern methods of analysis of text ...
1188683
  Кутуза Н.В. Психолінгвістичні методи дослідження рекламних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 80-84


  Статтю присвячено психолінгвістичним методам дослідження слоганів політичної, комерційної та соціальної реклами. Доведено актуальність методик оцінювання та асоціативного експерименту при виявленні впливової ефективності рекламних слоганів. The ...
1188684
  Ницполь В. Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 255-259. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1188685
  Михальчук Н.О. Психолінгвістичні механізми експлікації категорії абсурду в п"єсах В. Шекспіра / Н.О. Михальчук, Н.І. Антюхова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Р. 181-194. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1188686
  Микитюк У.О. Психолінгвістичні ознаки автопрезентації молоді в ICQ // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 51-59. – ISBN 966-594-304-3
1188687
  Дорофеєва М. Психолінгвістичні основи нелінійності перекладу / М. Дорофеєва, А. Коцур // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 90-112. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797


  Для проведення психолінгвістичного експерименту автор статті обрала комбінований психолінгвістичний метод дослідження, орієнтований як на продукт, так і на процесс перекладу, який варіювався у залежності від групи учасників. В експерименті взяли участь ...
1188688
  Безносюк О. Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності / О. Безносюк, В. Златніков // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 9-14. – ISSN 2410-0927
1188689
   Психолінгвістичні особливості багатомовності : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-763-5
1188690
  Костюченко О.В. Психолінгвістичні особливості виявлення ціннісних орієнтацій студентів засобами метафори / О.В. Костюченко, М.М. Бриль // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 9-23. – ISSN 2414-0023
1188691
  Кремень В. Психолінгвістичні особливості дискурсу візуальної епістемології: від logos"у до visio / В. Кремень, В. Ільїн // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 168-186. – ISSN 2309-1797
1188692
  Долинська Л. Психолінгвістичні особливості засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу при вивченні японської мови / Л. Долинська, Ю. Наумова, Н. Шевченко
1188693
  Долинська Л. Психолінгвістичні особливості засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу при вивченні японської мови / Л. Долинська, Ю. Наумова, Н. Шевченко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – C. 30-51. – (Psychology ; vol. 27, issue 1). – ISSN 2309-1797
1188694
  Макаренко О.М. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104-115. – ISSN 2309-1797


  У статті описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення. Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.
1188695
  Дячук Н.М. Психолінгвістичні особливості формування аудитивних умінь старшокласників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 52-56. – Бібліогр.: с. 55. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1188696
  Даниленко О. Психолінгвістичні особливості формування граматичної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови після німецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 63-71. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1188697
  Борисова Н. Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 15-23. – ISSN 2309-1797
1188698
  Папіш В. Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 183-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1188699
  Задорожна О.І. Психолінгвістичні та методичні аспекти формування в майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у читанні й аудіюванні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 69-74. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1188700
  Хижняк І. Психолінгвістичні умови сприймання й розуміння студентами-філологами тексту художнього твору / І. Хижняк, Н. Ляшов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 19-23
1188701
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / Сергій Засєкін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-263. – ISBN 978-966-500-609-0
1188702
  Яроцька Г.С. Психолінгвістичні характеристики асоціативно-вербальної мережі лексем ВЛАДА та ВЛАСТЬ / Г.С. Яроцька, О.С. Єдер // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
1188703
  Шиковець С. Психолог - наша професія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 58-59
1188704
  Бородина В. Психолог в библиотеке - или библиотекарь-психолог? Проблемы специализации / Валентина Бородина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893


  О важности психологической составляющей в профессиональной подготовке библиотекарей.
1188705
  Труфанова Е.В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 14 (200). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
1188706
  Ткаченко О.А. Психолог на війні та після... : (наративні матеріали) : навч.-метод. посібник / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-966-929-424-1
1188707
  Саксакулм Тийт Иоханнесович Психолог на предприятии / Саксакулм Тийт Иоханнесович. – М., 1983. – 64с.
1188708
  Аргентов Ю.А. Психолог на промышленном предприятии / Ю.А. Аргентов. – Кемерово, 1988. – 142с.
1188709
  Реуцкий М.В. Психолог на рынке услуг // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 42-44


  Данное исследование является попыткой маркетингового анализа востребованности услуг психолога в современном обществе. Рассматриваются сезонные особенности спроса на услуги психолога, исходя из факторов внешней среды, динамики психофизиологических ...
1188710
  Ясень Микола Психолог Олексій Губко: "Наші пращури вживали двадцять тисяч слів" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 2-3 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1188711
  Филиппов А.В. Психолог советует наставнику / А.В. Филиппов. – М, 1986. – 127с.
1188712
  Яценко Т.С. Психологiчнi основи гpупової психокоpекцiї / Т.С. Яценко. – Київ : Либiдь, 1996. – 264с. – ISBN 5-325-00789-0
1188713
  Прибитько В.М. Психологи навчальних закладів навчаються діям у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31
1188714
  Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. – Москва, 1981. – 128с.
1188715
  Задирако П.С. Психологизм в западногерманской социологии : Автореф... канд. филос.наук: 01.04.08 / Задирако П.С.;. – Одесса, 1966. – 19л.
1188716
  Григорьян К.Н. Психологизм в романе "Господа Головлевы" / Григорьян К.Н. – М-Л, 1961. – 183-208 с.
1188717
  Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права / Г.И. Начкебия. – Тбилиси : Меридиани, 2000. – 100с. – ISBN 99928-22-56-2
1188718
  Слипчук А.А. Психологизм как константа индивидуального стиля Л.Н. Толстого (на материале трилогии "Детство. Отрочество. Юность") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 183-187


  Главной целью в трилогии "Детство. Отрочество. Юность" Л.Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, свою нерасторжимость ...
1188719
  Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М : Просвещение, 1988. – 174 с.
1188720
  Исенов А.Х. Психологизм современной прозы : на материалах творчества Чингиза Айтматова / А.Х. Исенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 120 с.
1188721
  Рейнвальд Н.И. Психологич личности / Н.И. Рейнвальд. – М., 1987. – 200с.
1188722
   Психологическая война. – Москва, 1972. – 350 с.
1188723
   Психологическая война против мира. – Москва, 1987. – 191с.
1188724
   Психологическая война против реального социализма и актуальные задачи контрпропагандистской работы. – Берлин, 1986. – 211с.
1188725
  Гузь О.А. Психологическая глубина и противоречивость образа Анны Карениной // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 18-25
1188726
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего (окончание) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 128-149. – ISSN 2071-9788
1188727
   Психологическая диагностика детей и подростков. – Москва, 1995. – 360 с.
1188728
   Психологическая диагностика, ее проблемы и методы. – Москва, 1975. – 178 с.
1188729
  Эверик А.П. Психологическая инерция действия и ее роль в детском техническом творчестве. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.07 / Эверик А.П.; М-во просв.УССР НИИ психол.УССР. – К, 1985. – 19л.
1188730
  Уоллес В. Психологическая консультация / Вильям А. Уоллес, Дональд Л. Холл. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 544с. – (Практическая психология). – ISBN 5-272-00388-8
1188731
  Подол Психологическая концепция П.Я. Гальперина:некоторые направления и перспективы дальнейшей разработки / Подол, ьский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 5-10. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1188732
  Шаповалова О.Е. Психологическая культура будущих педагогов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование психологической культуры будущих учителей-дефектологов
1188733
  Петрова Ирина Викторовна Психологическая культура как средство развития информационной культуры будущих специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1188734
  Дубровина И. Психологическая культура личности // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-77. – ISSN 2071-9788
1188735
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1959. – 600с.
1188736
   Психологическая наука в СССР. – М.
2. – 1960. – 656с.
1188737
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1983. – 169с.
1188738
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2006
1188739
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2006
1188740
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1188741
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1188742
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1188743
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1188744
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1188745
   Психологическая наука и общественная практика. – М.
1. – 1983. – 169с.
1188746
   Психологическая наука и общественная практика. – Москва
2. – 1983. – 172-316 с.
1188747
   Психологическая наука и педагогическая практика. – К., 1983. – 236с.
1188748
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 354с.
1188749
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 257с.
1188750
   Психологическая наука и практика. – М.
2. – 1987. – 186-354с.
1188751
  Дьяконов Г.В. Психологическая онтология отношения и обращения в диалогике М. Бубера // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.61-67
1188752
  Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Репкин В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1967. – 18л.
1188753
   Психологическая подготовка спортсменов различных видов спорта к соревнованиям. – М., 1968. – 168с.
1188754
  Шангин Н.А. Психологическая подготовка старшеклассников средней школы к сознательному выбору профессии офицера Советских Вооруженных Сил. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Шангин Н.А. ; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 18 с.
1188755
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : учебное пособие для студ. старших курсов психологических факультетов и отделений университетов / Александр Бондаренко. – 4-е изд., испр. и доп. – Киев : Освита Украины, 2007. – 332с. + CD ROM. – ISBN 978-966-8847-53-0
1188756
  Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания противоречий // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 0042-8841
1188757
   Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся. – К., 1989. – 252с.
1188758
  Подольский А.И. Психологическая система П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.15-28. – ISSN 0042-8841
1188759
   Психологическая служба в вузе. – Казань, 1981. – 240с.
1188760
   Психологическая служба в высшей школе. – Новосибирск, 1981. – 119с.
1188761
   Психологическая служба в школе. – М., 1984. – 153с.
1188762
   Психологическая теория коллектива. – Москва, 1979. – 239с.
1188763
  Демиденко Г.Г. Психологическая теория права Л. Петражицкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 376-379. – ISBN 978-966-458-038-7
1188764
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Вып. 1 : Анализ критики проф. Н.И. Палиенко : (Теория "внешних императивов"). – 1910. – 30 с.
1188765
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Вып. 2 : Критика профессора Р.М. Орженцкого. – 1910. – 40 с.
1188766
   Психологическая типология : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
1188767
  Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Привалова И.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Чернышевского. – Саратов, 1995. – 18л.
1188768
  Сосновикова Ю.Е. Психологическая характеристика безудержного типа и проблема состояний охранительного торможения у этого типа. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновикова Ю.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 13л.
1188769
  Курьянко Николай Иванович Психологическая характеристика восприятия иноязычной контекстной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Курьянко Николай Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1188770
  Сахаров В.Р. Психологическая характеристика личности пропагандиста. / В.Р. Сахаров. – М., 1969. – 48с.
1188771
  Привалова Н.Я. Психологическая характеристика овладения белорусским языком как вторым.. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Привалова Н.Я.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1188772
   Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 1096с. – ISBN 5-272-00018-8
1188773
  Чакъров Т. Психологически аспекти на културата / Тодор Чакъров. – София : Наука и изкуство, 1985. – 211, [1] c. – Библиогр.: с. 208-210 и в подстроч. примеч.
1188774
   Психологические аспекты буддизма. – 2-е изд. – Новосибирск, 1991. – 183с.
1188775
   Психологические аспекты воспитания. – М., 1989. – 36с.
1188776
  Суховерхов Р.В. Психологические аспекты восприятия учащимся информации с экрана монитора // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 158-160. – ISSN 1997-0803
1188777
  Брылева И.Г. Психологические аспекты духовного развития личности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 105-108. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1188778
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть 1. Духовный интеллект // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 21-34. – ISSN 0205-9592
1188779
   Психологические аспекты изучения направленности личности учащейся молодежи. – Новосибирск, 1988. – 121с.
1188780
   Психологические аспекты ложного алиби. – Иркутск, 1987. – 37с.
1188781
  Постникова М.И. Психологические аспекты межпоколенных отношений в контексте современного научного знания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.176-184
1188782
   Психологические аспекты обучения и воспитания. – Алма-Ата, 1988. – 88с.
1188783
  Рычик М.В. Психологические аспекты построения / М.В. Рычик, 1981. – с.
1188784
  Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.80-88. – ISSN 0042-8841
1188785
  Ольсевич Ю. Психологические аспекты современного экономического кризиса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 39-53. – ISSN 0042-8736
1188786
   Психологические аспекты управления. – М., 1984. – 159с.
1188787
   Психологические аспекты формирования профессионально-педагогического сознания в процессе подготовки специалистов в вузе. – Куйбышев, 1989. – 124с.
1188788
  Собильская А.С. Психологические аспекты формирования этнокультурной идентичности личности // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1188789
   Психологические аспекты эффективности и надежности систем "человек-техника". – Ереван, 1981. – 128 с.
1188790
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 3-8
1188791
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы и их реализация в русской волшебной сказке: медиаторы между мирами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 41-45


  Стаття присвячена опису ситуацій переходу між світами в сакральній історії особистості на прикладі російських чарівних казок. Приділено увагу хронотопічній характеристиці ситуацій переходу, досліджені агентиви і помічники, атрибутика, предикативні дії ...
1188792
  Носков В.И. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза / В.И. Носков, А.В. Кальянов, О.В. Мирошниченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.36-41
1188793
  Соломатина Галина Николаевна Психологические барьеры, возникающие в патронатной семье в период адаптации // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основе анализа дневниковых записей патронатного воспитателя, взявшего на воспитание ребенка дошкольного возраста, рассмотрен характер психологических барьеров, возникающих при их взаимодействии в период адаптации ребенка к условиям патронатной семьи.
1188794
  Исаева З.П. Психологические взгляды В.М.Бехтерева в дорефлексологический период его деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Исаева З.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1188795
  Халатаи С.М. Психологические взгляды доктора Таги Эрани. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халатаи С.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1964. – 22л.
1188796
  Симонян Ш.С. Психологические взгляды Микаела Налбандяна. : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 35л.
1188797
  Люшина Л.Т. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. филос.наук: / Люшина Л.Т.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 21л.
1188798
  Цыпленкова Л.М. Психологические воззрения и научная деятельность К. Н. Корнилова : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Цыпленкова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1188799
  Пушкин В.Н. Психологические возможности человека / В.Н. Пушкин. – Москва, 1972. – 64 с.
1188800
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Георгий Почепцов. – 3-е изд., доп. – Москва; Киев : Рефл-бук; Ваклер, 2002. – 528с. – (Образовательная б-ка). – ISBN 5-87983-092-6; 966-543-058-0
1188801
  Никифорова О.И. Психологические вопросы восприятия художественной литературы : Автореф... докт. психол.наук: / Никифорова О. И.; АПН СССР, НИИ психол. – М., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1188802
  Савельева Т.М. Психологические вопросы овладения русским языком / Т.М. Савельева. – Минск, 1983. – 112с.
1188803
   Психологические вопросы оптимизации учебно-воспитательного процесса. – Алма-Ата, 1990. – 88с.
1188804
  Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного разбирательства гражданских дел : учеб. пособие / И.М. Резниченко. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1983. – 85, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1188805
   Психологические вопросы регуляции деятельности. – М., 1973. – 207с.
1188806
   Психологические вопросы спортивной тренировки. – М., 1967. – 168с.
1188807
   Психологические вопросы физического воспитания в школе. – М., 1966. – 165с.
1188808
   Психологические вопросы формирования личности будущего учителя. – Москва, 1986. – 175с.
1188809
   Психологические вопросы формирования профессионального мышления. – Саранск, 1984. – 123с.
1188810
  Горбатов Д.С. Психологические закономерности изменения содержания слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются ограничения классического подхода Г. Оллпорта и Л. Постмэна к описанию специфики изменения содержания слухов. Утверждается необходимость учета эмоциональных аспектов взаимодействия собеседников. Предлагается дополнение перечня традиционно ...
1188811
  Туник Е. Психологические защиты (тестовая методика) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 55-62
1188812
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы зыковых контактов. – Калинин, 1984. – 160с.
1188813
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. – Калинин, 1978. – 163с.
1188814
   Психологические и педагогические основы обучения струдентов. – М., 1977. – 48с.
1188815
   Психологические и педагогические особенности обучения студентов. – Москва, 1977. – 58с.
1188816
   Психологические и психолингвитические проблемы владения и овладения языком. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 236 с.
1188817
   Психологические и психофизиологические исследования речи. – М., 1985. – 236с.
1188818
   Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань, 1977. – 296 с.
1188819
   Психологические и физиологические основы НОТ. – Свердловск, 1977. – 176 с.
1188820
  Клыпа О.В. Психологические идеи в языческом миропонимании древних славян // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 79-85. – ISSN 0205-9592
1188821
   Психологические измерения. – М., 1967. – 196с.
1188822
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. – 211с.
1188823
   Психологические исследования. – Пермь, 1969. – 106с.
1188824
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1973. – 403с.
1188825
   Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – Москва, 1979. – 232с.
1188826
   Психологические исследования общения. – Москва, 1985. – 344 с.
1188827
   Психологические исследования познавательных процессов и личности. – Москва, 1983. – 215с.
1188828
  Папкин А.И. Психологические исследования проявлений эмоциональной идетификации личности в коллективе : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Папкин А.И.; Моск.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1188829
   Психологические исследования творческой деятельности. – Москва, 1975. – 253с.
1188830
   Психологические концепции совершенствоания управления производственной организацией. – Тарту, 1977. – 135с.
1188831
   Психологические критерии качества знаний школьников. – М., 1990. – 142с.
1188832
   Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. – М., 1988. – 192с.
1188833
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Иванников ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2006. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 176-184. – (Классический университетский учебник / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-469-01400-2
1188834
   Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Х., 1970. – 264с.
1188835
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизации трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1987. – 82с.
1188836
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизация трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1985. – 96с.
1188837
   Психологические механизмы целеобразования. – Москва, 1977. – 259с.
1188838
  Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.74-83. – ISSN 0042-8841
1188839
  Купрейченко А.Б. Психологические основания, механизмы и направления укрепления нравственности в обществе // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.106-110. – ISSN 0205-9592
1188840
  Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черных Э.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1188841
  Токмаков Л.К. Психологические основы индивидуального подхода к воспитанникам детских домов. : Автореф... канд. пед.наук: / Токмаков Л.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 12 с.
1188842
  Авдулова Т.П. Психологические основы менеджмента : Учебно-методическое пособие / Т.П. Авдулова. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 154с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 24). – ISBN 5-85129-175-3
1188843
   Психологические основы программированного обучения. – М., 1984. – 328с.
1188844
   Психологические основы профессионально-технического обучения. – М., 1988. – 142с.
1188845
  Дудко В.А. Психологические основы процесса развития и преобразования личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 46-54. – ISSN 2073-8528
1188846
  Рувинский Леонид Изотович Психологические основы самовоспитания : Автореф... д-ра психол.наук: 731 / Рувинский Леонид Изотович; МГУ. Фак. психологии. – М., 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1188847
  Дерябин В.М. Психологические основы стратегии при диагностике приемов логического мышления : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Дерябин В. М.; МГУ. – М., 1979. – 26л.
1188848
   Психологические основы трудового воспитания школьников. – М., 1988. – 168с.
1188849
   Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – Москва, 1981. – 224с.
1188850
  Калошина И.П. Психологические основы формирования умений по разработке способов решения задач. (На материале техн. задач по обработке металлов резанием) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Калошина И.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1188851
  Карабущенко Н.Б. Психологические основы формирования элит в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 56-70


  В статье раскрыта модель психологии профессиональных элит, которая эмпирически апробирована в условиях высшего учебного заведения. Обоснована необходимость формирования элитизирующей среды вуза.
1188852
   Психологические основы юридической деятельности. – Свердловск, 1984. – 53с.
1188853
  Богданов Е.Н. Психологические основы. "Паблик рилейшнз" : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч. по направл. / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208с. – ISBN 5-88782-382-8
1188854
  Деркач Г. Психологические особенности адаптации студентов к условиям жизни и обучения в Украине / Г. Деркач, В. Демченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 18-22. – ISSN 1562-529Х
1188855
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтроля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1188856
  Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к учению в педагогическом вузе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Левченко М. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1188857
  Авдонина Н. Психологические особенности и практические навыки работников СБО // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0869-4915
1188858
  Дьяконов И.Ю. Психологические особенности и эмоционально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8841
1188859
  Караваева Е.А. Психологические особенности личностно ориентированного подхода в работе с леворукими детьми и подростками в учреждениях образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 100-108. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188860
  Луговская Е.А. Психологические особенности межличностного восприятия // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – с.256-257. – ISSN 1684-2618
1188861
  Филипюк Г.С. Психологические особенности наблюдений у детей дошкольного возраста. (На материале наблюдений природы детьми) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филипюк Г.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
1188862
  Замбахидзе Н.В. Психологические особенности некоторых форм и методов трудового обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Замбахидзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1188863
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1973. – 144 с.
1188864
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1973. – С. 145-245
1188865
  Усманова А.А. Психологические особенности политической активности молодежи и ее поведения как части электората // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.236-245
1188866
  Кочемировская Елена Алексеевна Психологические особенности понимания и переживания насилия младшими подростками и юношами (психосемантический подход) / Кочемировская Елена Алексеевна; Харьковск.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – 248л. + Приложения: л.209-248. – Библиогр.: л.190-208
1188867
  Чепелева Н.В. Психологические особенности понимания текста студентами вузов как фактор их самообразования. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чепелева Н.В.; МП УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 25л.
1188868
  Рыбалка В.В. Психологические особенности процесса синтеза при конструировании технических объектов. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Рыбалка В.В.; МП УССР. НИИ психол. УССР. – К., 1982. – 24л.
1188869
  Литвинова Н.И. Психологические особенности развития у старшеклассников интереса к рабочим профессиям. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Литвинова Н.И.; МП УССР.Науч-исслед.ин-т.психол.УССР. – К, 1981. – 20л.
1188870
   Психологические особенности самодеятельеных подростково-юношеских групп. – М., 1990. – 159с.
1188871
   Психологические особенности самосознания подростка. – Киев, 1980. – 168 с.
1188872
   Психологические особенности слабоуспевающих школьников. – М., 1984. – 184с.
1188873
  Матова М.А. Психологические особенности сложной скоростной деятельности человека. (Эксперим. исследование на материале спорта) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Матова М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1188874
  Муртазина И.Р. Психологические особенности студентов-первокурсников, выбравших обучение в другом городе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 67-75. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1188875
  Лаврищева Т.И. Психологические особенности творческого процесса П.И.Чайковского : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Лаврищева Т.И.; М-во просвещения Арм.ССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1188876
  Качарьян В.С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 382-385. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1188877
  Ениколопов Сергей Николаевич Психологические последствия терроризма / Ениколопов Сергей Николаевич, Мкртычян Арег Артавазович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 71-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводится теоретический обзор отрицательных психологических последствий терроризма. Психологические последствия - наиболее эффективный инструмент, с помощью которого террористам удается максимально привлечь внимание общества к себе и своей ...
1188878
  Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, влияющие на профессиональную самореализацию и карьерный рост. Показано, что люди, сделавшие карьеру, имеют ряд общих особенностей - для них характерен нонконформизм, направленность на результат и самоэффективность в ...
1188879
  Невская Любовь Николаевна Психологические предпосылки обучения детей дошкольного возраста слитному чтению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Невская Любовь Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1188880
  Волынская Л.Б. Психологические предпосылки становления нравственной элиты // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 86-91. – ISSN 0205-9592
1188881
  Волянюк Н.Ю. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 1-4
1188882
  Рожанская И.Д. Психологические принципы построения и использования электронных тренажеров : Автореф... канд. опсихол.наук: / Рожанская И. Д.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
1188883
  Яровая Ю.Н. Психологические причины мотивационного поведения человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.248-254. – ISSN 1811-0916
1188884
   Психологические проблемы взаимной адаптации человека и машины в системах управления. – М., 1980. – 320с.
1188885
  Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам / Я.С. Аврах. – Казань : Казанский гос. ун-т, 1972. – 106 с.
1188886
   Психологические проблемы использования ЭВМ в обучении и подготовке профессиональных кадров. – Пенза, 1988. – 126с.
1188887
   Психологические проблемы космических полетов. – Москва, 1979. – 239с.
1188888
   Психологические проблемы неуспеваемости школьников. – М., 1971. – 272с.
1188889
  Солнцева Г.Н. Психологические проблемы обеспечения безопасности информационных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-9. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1188890
   Психологические проблемы переработки знаковой информации. – Москва : Наука, 1977. – 276с.
1188891
   Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания. – М., 1984. – 172с.
1188892
   Психологические проблемы построения школьных учебников. – Москва, 1979. – 183с.
1188893
   Психологические проблемы профессионально-технического образования. – К., 1979. – 60с.
1188894
   Психологические проблемы профессиональной деятельности. – М., 1991. – 168с.
1188895
   Психологические проблемы профориентации учащихся. – Челябинск, 1990. – 108с.
1188896
   Психологические проблемы развития нравственных убеждений. – Л., 1987. – 131с.
1188897
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль, 1976. – 120с.
1188898
   Психологические проблемы рационализации трудовой деятельности. – Ярославль, 1987. – 162с.
1188899
  Матвеев М.Ю. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 103-109. – ISSN 0130-9765


  Зависимость имиджа библиотеки и ее сотрудников от отношения библиотекарей к имиджу своей профессии.
1188900
   Психологические проблемы создания и использования ЭВМ. – М., 1985. – 240с.
1188901
  Жизномирская О. Психологические проблемы социализации в процессе утверждения современной ученической молодежи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-48. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье приводятся результаты психологического исследования, целью которого являлось изучение возрастных особенностей развития подростков. Данное исследование проводилось на этапе перехода на 12-летнею форму обучения. Проведенное ...
1188902
  Свенцицкий А.Л. Психологические проблемы социального планирования / А.Л. Свенцицкий. – Л, 1973. – 18с.
1188903
   Психологические проблемы социальной регуляции поведения. – Москва : Наука, 1976. – 368 с.
1188904
   Психологические проблемы физического воспитания школьников. – М., 1989. – 182с.
1188905
   Психологические проблемы формирования научного мировоззрения школьников. – М., 1968. – 240с.
1188906
   Психологические проблемы формирования педагогической направленности и педагогических способностей. – Москва, 1982. – 109с.
1188907
   Психологические проблемы формирования социально активной личности советского учителя. – Москва, 1983. – 128с.
1188908
   Психологические проблемы формирования специалиста в вузе. – Саранск, 1989. – 125с.
1188909
   Психологические проблемы эффективности и качества труда. – Москва
2. – 1977. – 53с.
1188910
  Россолимо Г.И. Психологические профили : метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях / Г.И. Россолимо, пр.-доц. Моск. унив. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1 : Методика. – 1910. – 51 с., 3 л. ил., граф. граф


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1188911
  Семянищева П.А. Психологические ресурсы преодоления стресса в ситуации отраслевых организационных изменений (на контингенте военнослужащих) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-135. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1188912
  Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-15. – ISSN 0042-8841
1188913
   Психологические средства выявления особенностей личностного развития подростков и юношества. – Москва, 1990. – 166с.
1188914
   Психологические условия и механизмы воспитания подростков. – М., 1983. – 160с.
1188915
   Психологические условия повышения качества трудовой и профессиональной подготовки молодежи. – Новосибирск, 1989. – 127с.
1188916
  Шинкарюк Анатолий Иванович Психологические условия формирования ритма действия баллистического типа : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Шинкарюк Анатолий Иванович; МП УССР. Науч.-исслед. ин-т психолог. УССР. – К., 1982. – 23л.
1188917
  Черненилов В.И. Психологические условия формирования трудовых скоростных действий. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Черненилов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психол. – М., 1976. – 25л.
1188918
   Психологические факторы операторской деятельности. – М., 1988. – 196с.
1188919
  Верзина А. Психологические факторы оптимизации учебного процесса / А. Верзина, Л. Костель // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 154-161. – ISBN 978-2-919320-35-6
1188920
  Тодорова И.С. Психологические факторы подготовки будущих учителей к диалогическому общению. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тодорова И.С.; Мин. просвещ. УССР. – К., 1988. – 23л.
1188921
   Психологические факторы цивилизации. – 182-197с.
1188922
  Демин А.Н. Психологические эффекты угрозы потери работы / А.Н. Демин, И.А. Петрова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 38-49. – ISSN 0205-9592
1188923
  Рутштейн Психологические, этические и социальные взгляды Спинозы / Рутштейн. – Ростов -на-Дону, 1928. – 18с.
1188924
  Лебедева М.М. Психологический анализ имитационной игры : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Лебедева М. М.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1188925
  Пустовой Е.А. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности учащихся в трудовом обучении с использованием специальных учебных "конструкторов". : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Пустовой Е.А.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1188926
  Елфимова М.М. Психологический анализ культурных артефактов в ментальности студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 54-61. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема ментальности студентов педагогического университета, понимаемая как способ выстраивания ценностно-смысловой ориентировки, непосредственно зависящей от интериоризации культурных артефактов. Определен ментальный вектор как ...
1188927
  Александровская В.Н. Психологический анализ культурных установок в философии Джозефа Хендерсона // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 80-86. – ISSN 2227-7242
1188928
  Мурашев Г.А. Психологический анализ процесса овладения способами корректорской деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Мурашев Г.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 24л.
1188929
  Корнилов Ю.К. Психологический анализ процесса решения физических задач учащимися старших классов средней школы : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Корнилов Ю.К.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 22л.
1188930
  Потемкина Ф О. Потемкина Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 523, [2] с. : ил., табл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0362-4
1188931
  Наенко Н.И. Психологический анализ состояния психической напряженности : Автореф... Канд.психол.наук: / Наенко Н.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 12л.
1188932
  Шапиро С.И. Психологический анализ структуры математических способностей в старшем школьном возрасте. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шапиро С.И.; Курск.гос.пед.ин-т. – Курск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1188933
   Психологический анализ трудовой деятельности. – Ярославль, 1980. – 92с.
1188934
  Калашникова М.М. Психологический анализ трудовой деятельности пионеров сельской школы : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Калашникова М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им.Н.К.Крупской. – М., 1965. – 18л.
1188935
   Психологический анализ урока как основной формы учебно-воспитательной работы. – Л., 1969. – 16с.
1188936
  Флоровский Ю.В. Психологический анализ формирования взглядов на дружбу и любовь у старшеклассников. (На материале русских и национальных школ Адыгейской автономной области) : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1967. – 19л.
1188937
  Телегина Э.Д. Психологический анализ эвристик человека : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Телегина Э.Д. ; Моск. гос. ун-т , Фак. психологии. – Москва, 1967. – 17 с.
1188938
   Психологический атлас человека / В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин; Под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651,[5]с. – (Психология человека от рождения до смерти). – ISBN 985-13-7636-1
1188939
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1995
1188940
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1995
1188941
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1995
1188942
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1995
1188943
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1995
1188944
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 4. – 2005
1188945
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 5. – 2005
1188946
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 3. – 2008
1188947
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 5. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1188948
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 4. – 2009
1188949
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 2. – 2009
1188950
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 1. – 2009
1188951
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 1. – 2010
1188952
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 4. – 2010
1188953
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 3. – 2010
1188954
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 2. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1188955
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 1. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1188956
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 6. – 2011. – мова резюме англ., рос.
1188957
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1188958
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 3. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1188959
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 5. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1188960
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 1. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188961
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 2. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188962
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 3. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188963
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 4. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188964
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 5. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188965
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 6. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
1188966
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 3. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1188967
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 1. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1188968
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 2. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1188969
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 1. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1188970
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 2. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1188971
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 4. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1188972
  Кучер А.А. Психологический механизм возникновения психотравмы в суловиях экстремальной ситуации // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 43-48
1188973
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы ун-та лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Правление всесоюз. о-ва "Знание" ; Науч.-метод. совет по проблемам лектор. мастерства ; Отдел методики лекционной пропаганды ; Московск. город. орг. о-ва "Знание". – Москва : Знание, 1981. – 43, [1] c. – Библиогр.: с. 42 и в подстроч. прим.
1188974
  Мириманян А.М. Психологический роман и его некоторые отличительные особенности : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Мириманян А.М.; Армянск. пед. ин-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1188975
  Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – Москва : Проспект, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-482-01446-2
1188976
   Психологическое воздействие на личность и группу. – Иваново, 1989. – 136с.
1188977
  Журавлев А.Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 45-56. – ISSN 0205-9592
1188978
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1188979
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сергиенко В.И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1188980
   Психологическое изучение детей в школе-интернате. – М., 1960. – 208с.
1188981
   Психологическое изучение слепых и слабовидящих и методика работы с ними. – Л., 1990. – 150с.
1188982
   Психологическое изучение трудновоспитуемых школьников и несовершеннолетних правонарушителей. – М., 1973. – 201с.
1188983
  Владимиров Л.Е. Психологическое исследование в уголовном суде / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. – [4], VI, II, 291 с.
1188984
  Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00268-4
1188985
  Пахальян В.Э. Психологическое консультирование : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / В.Э. Пахальян. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 256с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-469-01389-1
1188986
  Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное пособие для высшей школы / Р. Кочюнас. – 6-е изд. – Москва : Трикста ; Академический проект, 2008. – 464с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0956-1
1188987
  Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-19. – ISSN 0042-8841
1188988
  Раевский А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-89. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188989
  Садчикова П.И. Психологическое наследие А.Ф. Лазурского : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Садчикова П.И. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1955. – 15 с.
1188990
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций : Оперативное внедрение : учебное пособие / П.Я. Прыгунов. – Киев : КНТ, 2006. – 472 с. – (Мир глазами спецслужб). – ISBN 966-373-105-2
1188991
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение : учеб. пособие для практич. психологов и оперативных сотрудников правоохр. органов, руковод. коммерч. служб безопасности / П.Я. Прыгунов ; Global organisation of allied leadership ; Academy of open society security. – Изд. 2-е. – Киев : Липкан Е.С., 2012. – 185, [2] с. – Библиогр.: с. 182-185 и в конце глав. – ISBN 978-966-2439-32-8
1188992
  Караяни А.Г. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 55-66. – ISSN 2073-8536
1188993
  Петухов Валерий Викторович Психологическое описание визуальных способов решения задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Петухов Валерий Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 18л.
1188994
  Маклаков А.Г. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности / А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1188995
  Буравцева Н.В. Психологическое пространство личности в контексте проблем профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 234-240. – ISSN 1811-0916
1188996
  Михайлова О.Б. Психологическое сопровождение развития инновационного потенциала личности в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 69-73. – ISSN 1026-955X


  На основе методологического анализа автор рассматривает основные составляющие инновационного потенциала личности и обосновывает особенности его развития в современной практике высшей школы. Представлена модель психологического сопровождения развития ...
1188997
  Семенова Елена Александровна Психологическое сопровождение становления профессионального самосознания студентов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
1188998
  Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.32-45. – ISSN 0042-8841
1188999
  Пишо П. Психологическое тестирование / Пьер Пишо; Науч. ред. перевода на рус. язык А.И.Нафтульева. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 160с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-429-7
1189000
  Анастази А. Психологическое тестирование = Psychological testing / А. Анастази, С.Урбина. – 7-е международное издание. – Москва, Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,