Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1188001
  Маслік П. "Принципи Пітера" і криза сучасного світоустрою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6 (214). – С. 23-28. – ISSN 1682-2366


  Просто на наших очах світосистема занурюється в системну кризу, вихід з якої - лише в суспільних катаклізмах. Ядром цієї кризи, що загрожує людству світовою війною, є Росія та її сателіти. Причина проглиблення кризи на нашій планеті полягає в тому, що ...
1188002
  Кононенко Т.П. "Принципи філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1188003
  Крымский С. "Принципы духовности XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 357-379. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1188004
  Щербич Л.А. "Принципы криминалистики" как категория общей теории криминалистики: понятие, роль в построении криминалистической методики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1188005
  Сироткина О.В. "Принципы международных коммерчиских договоров": новеллы второго издания 2004 года // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 25-27. – ISSN 1812-3910
1188006
  Миленький Д. Принципи маркетингового стратегічного аналізу як складової частини стратегічного управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто принципи стратегічного маркетингового менеджменту (СММ). Визначено роль маркетингового стратегічного аналізу як основного інструменту СММ. The principles of strategic marketing management (SMM) are considered in this article. The role of ...
1188007
  Берназ Н.М. Принципи математичного опису елементів мобільних систем захисту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 77-81
1188008
  Медведева М. Принципи міжнародно-правової регламентації поводження з генетично модифікованими організмами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1188009
  Ролінський В.І. Принципи міжнародного кримінального права // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 183-187.
1188010
  Юрченко Крістіна Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 105-107.
1188011
  Ткаченко Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 32-38
1188012
  Пустова Т. Принципи моралі у глобальній геополітиці та сучасний соціокультурний простір України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-357-4


  Висвітлюється морально-етичний вимір міждержавних відносин
1188013
  Попиванов И. Принципи на литературната композиция / И. Попиванов. – София : Наука и изкуство, 1964. – 200 с.
1188014
   Принципи на социалистическата образователна система.. – София, 1981. – 300с.
1188015
  Романовська Ю.Ю. Принципи набору студентів і контролю якості навчання у ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 191-194
1188016
  Рускуліс Л. Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 125-134. – ISSN 2312-5993
1188017
  Канюк О.Л. Принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу / О.Л. Канюк, Н.В. Кіш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  В статті розглянуті основні принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу. Беручи до уваги існуючі підходи до оволодіння вміннями і навичками іншомовного спілкування ...
1188018
  Черниш В.В. Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 144-150. – (Педагогіка ; № 4)
1188019
  Акользина Л.Ф. Принципи навчання російській лексиці в іноземній аудиторії // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 185-193. – ISSN BIB-ID 83558
1188020
  Циганов О.Г. Принципи надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов, І.В. Бойко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 35-45. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито принципи, на яких ґрунтується державна політика України у сфері надання адміністративних послуг. The article reveals the principles that inspire the state policy of Ukraine in the sphere of rendering administrative services.
1188021
  Братко І.В. Принципи надання та використання міжнародної допомоги і перспективи розвитку міжнародних відносин у рамках співробітництва між донорами та країнами-рецепієнтами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-87.
1188022
  Дніпров О. Принципи належного урядування в сучасній системі адміністративного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 114-118. – ISSN 2663-5313
1188023
  Левчук О. Принципи Нарбута, або Українська типографіка на тлі одної долі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-9. – Бібліогр.: 14 назв
1188024
  Хрущов Д.П. Принципи наукового обгрунтування вибору й оцінки геологічних об"єктів для розміщення підземних сховищ енергетичної сировини / Д.П. Хрущов, С.Б. Шехунова, Н.А. Данишурка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1188025
  Клименко О.С. Принципи наукової нормалізації і практична лексикографія: нормативні позначки у словниках французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 96-103. – ISBN 966-581-623-3
1188026
  Гудзь А.О. Принципи недержавного соціального забезпечення у системі принципів соціального захисту населення України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7625-74-1
1188027
  Ніколенко Л.М. Принципи незалежності суддів та рівності організацій і громадян перед законом і судом в господарському судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 93-101.
1188028
  Ювчиця О. Принципи незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві України: історія виникнення та становлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 79-84. – ISSN 2663-5313
1188029
  Гайдай Д.Ю. Принципи нейтральності й об"єктивності у висвітленні військових конфліктів (на прикладі Боснії і Герцеговини) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 496-498
1188030
  Чернецька Ю.І. Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині / Ю.І. Чернецька, Л.М. Дунаєва, С.В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 146-155. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1188031
  Дунай П. Принципи неокласичного аналізу у передмові М. Драй-Хмари до драми Лесі Українки "Бояриня" // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 247-249
1188032
  Бучко Д.Г. Принципи номінації в топонімії України // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 66-73
1188033
  Саврей О. Принципи номінації персонажів у творах Ольги Кобилянської // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.143-153. – ISBN 966-7773-70-1
1188034
  Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 16-29. – ISSN 0131-775Х
1188035
  Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 173-190. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1188036
  Погорєлова З.О. Принципи нормотворчої діяльності // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 65-72. – ISBN 978-617-8046-04-0
1188037
  Погорєлова З.О. Принципи нормотворчої діяльності органів державної влади // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 52-60. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
1188038
  Охріменко Н.М. Принципи нормотворчості міністерства України:загальна характеристика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 130-133. – Бібліогр.: 13 назв
1188039
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1188040
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 195-223
1188041
  Руснак А. Принципи нотаріальної діяльності в Румунії // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7611-44-7
1188042
  Мисака Г.В. Принципи обліку витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядаються принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Докладно досліджується аспекти практичного застосування загальних облікових принципів до методики обліку витрат обігу та відображення показників витрат у ...
1188043
  Лукін В.О. Принципи обліку: проблеми термінології / В.О. Лукін, Ю.Д. Маляревський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 284-290
1188044
  Корж І.Ф. Принципи обмеження доступу до публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 64-69
1188045
  Бурковська Л.В. Принципи образної побудови середників житійних ікон Св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 149-158
1188046
  Григорук Павло Михайлович Принципи обробки інформації, що передається таймерними розрядно-аналоговими операндами із захистом від несанкціонованого доступу : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Григорук Павло Михайлович; НАН Украіни. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 16л.
1188047
  Фрайнд М. Принципи обробки Йованом Раїчем "Трагікомедії" Е. Козачинського. Власті Ерчичу на згадку // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 57-67
1188048
  Лялецький О.В. Принципи обробки логіко-математичних знань в комп"ютерних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена аналізу принципів обробки логіко-математичних знань, які ведуть до побудови комп"ютерних систем з можливостями виконання логічних міркувань в середовищі формальної природної мови. The paper is devoted to the analysis of principles of ...
1188049
  Каплієнко-Ілюк Принципи обробок українських народних пісень про кохання у творчості Андрія Кушніренка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 133-138. – ISSN 2312-4679
1188050
  Луценко І.С. Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 100-103
1188051
  Корнус В.Г. Принципи оподаткування та базис для вдосконалення побудови системи оподаткування : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-21 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1188052
  Корнус В. Принципи оподаткування як складова частина податкової політики держави та базис для побудови системи оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1188053
  Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-73. – Бібліогр.: с. 55-68, 70-72. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методологію розробки принципів оподаткування, що дозволяє отримувати передбачувані для економіки наслідки їх застосування. Обгрунтовано, що результатом оподаткування за принципом вигоди може бути підвищення суспільного добробуту, але це ...
1188054
   Принципи оптимального керування випромінюваннями електромагнітної енергії в багатопозиційних системах радіолокації / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, Б.Г. Жиров, С.П. Лалєтін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 93-101


  За допомогою введеного оптимального керування досягається просторово-часове "мерехтіння" передавальними пристроями системи за єдиною в масштабі системи програмі, що виключає або перешкоджає противнику пеленгації джерел випромінювання електромагнітної ...
1188055
  Чікін О.О. Принципи організації держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-26. – Бібліогр.: 6 назв
1188056
  Боднарук М.І. Принципи організації державного соціального страхування в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.52-57. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1188057
  Брезвін А.І. Принципи організації діяльності бюджетної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 259-265. – ISSN 1563-3349
1188058
  Марушкевич А.А. Принципи організації діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1188059
  Агєєв О.Д. Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 121-129. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1188060
  Євдокіменко С.А. Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 144-152. – ISSN 1999-5717
1188061
  Стефанчук М.М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 99-111. – ISSN 2222-5374
1188062
  Фіялка С.Б. Принципи організації електронних навчальних видань із культурознавства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 49-52


  Виокремлено основні етапи підготовки електронних навчальних видань (ЕНВ). Проаналізовано наявну в цих книгах систему гіперпосилань. Розроблено редакторські пропозиції щодо створення ЕНВ із культуроз-навчих дисциплін. The main stages in the ...
1188063
  Государська О.В. Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 46-53. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1188064
  Джабурія О.О. Принципи організації і діяльності адвокатури та їх вплив на організаційні форми адвокатської діяльності в умовах реформування адвокатури України: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 2219-5521
1188065
  Сичук О.Й. Принципи організації і механізми життєстійкості злочинних організацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.104-107. – Бібліогр.: 11 назв.
1188066
  Дерба С.М. Принципи організації і подання матеріалу в навчальному посібнику з української мови для іноземців // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 227-229. – ISBN 978-966-96911-8-7
1188067
  Радомська В.Р. Принципи організації інтер"єру в українській сакральній архітектурі першої чверті XX століття (на прикладі творчості Модеста Сосенка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Радомська Віолетта Радіонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1188068
  Шевченко Л.О. Принципи організації інформації в імпліцитному плані іспанського поетичного тексту другої половини XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 277-281
1188069
  Ароян А.С. Принципи організації критих міських просторів (на прикладі м. Полтава) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Ароян Артур Саргісович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1188070
  Кучер І.А. Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 71-78. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються різні аспекти дослідження польових структур в сучасній лінгвістиці. Вона виявляє відмінності між термінами та поняттями, такими як: семантичне поле, лексико-семантичне поле, функціональне та семантичне поле та семантична ...
1188071
  Тарас Я.М. Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 139-148. – ISSN 2077-3455
1188072
  Микуляк О. Принципи організації митної справи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 15-19. – ISSN 2078-5860


  Важливість митної справи у контексті сучасних глобалізаційних тенденцій визначає необхідність удосконалення правил її реалізації. З огляду на це узагальнено зміст визначених національним законодавством принципів ведення митної справи в Україні. Перелік ...
1188073
  Пеньковський С.В. Принципи організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці та її оподаткування / С.В. Пеньковський, О.В. Перчук, І.М. Яценко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 55. – С. 65-70. – ISSN 2306-546X
1188074
  Турянський Ю.І. Принципи організації податкових відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 238-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1188075
  Осиченко Г.О. Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 260-267 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1188076
  Биркович О.І. Принципи організації системи судоустрою в умовах національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 8-15. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1188077
  Дрозд О. Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 251-257. – ISSN 2663-5313
1188078
  Саване С. Принципи організації та діяльності Державної виконавчої служби в сучасній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 195-203
1188079
  Фурса С Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. / С Фурса, С. Щербак // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.81-86.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1188080
  Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 55-62. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the problem of determination of principles of organization and functioning of the executive power bodies as the instrument of service state. It is becoming increasingly difficult to ignore the fact that old system of principles, ...
1188081
  Джабарров С. Принципи організації та діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-78
1188082
  Джаббаров С.Т. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України / С.Т. Джаббаров, А.О. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 68-74
1188083
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.10. / Малюга В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1188084
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Малюга Віктор Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.186-205
1188085
  Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України : Монографія / В.І. Малюга, О.Р. Михайленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 130с. – ISBN 966-594-631-5
1188086
  Хорошенюк О.В. Принципи організації та діяльності системи публічної служби в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 382-386. – (Право. Економіка. Управління)
1188087
  Бондаренко В.А. Принципи організації та здійснення державного нагляду і контролю у сфері освіти / В.А. Бондаренко, С.С. Єсімов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 32-38. – ISSN 2617-4162
1188088
  Микитюк І. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 88-94. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1188089
  Сацький П.В. Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні принципи організації системи державної влади і правоохоронної діяльності в давніх тюркських державах Євразії. Виявлено, що відповідно до специфіки номадичної державності ранньосередньовічних тюрків, правоохоронна і військова ...
1188090
  Захарко Е.Я. Принципи організації та розробка методик взаємодії інтерпретатора з інформаційними системами обробки зображень при візуальному дишефруванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Захарко Е.Я.; АН Україні. Фіз-мех. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 18л.
1188091
  Рупняк М.Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр.: 10 назв
1188092
  Сюта Б.О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - 1990-х років : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Сюта Б.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1188093
  Мельничук О.Ф. Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 44-51


  Характеристика принципів освіти та їх роль у механізмі реалізації права людини на освіту.
1188094
  Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-22.
1188095
  Константінов С. Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 82-87
1188096
  Давидова Н.О. Принципи особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються принципи цивільно-правового регулювання суспільних відносин у сфері особистих немайнових прав фізичної особи згідно з новим Цивільним кодексом України. The article deals with principals of civil regulation in the sphere of unproperty ...
1188097
  Удалов Є.П. Принципи отримання та керування голографічними зображеннями за допомогою ЕОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Традиційні шляхи усунення несприятливих факторів полягають в максимальній стандартизації і відтворюваності умов голографічного експерименту. В роботі, яка носить методичний характер, розглядається оперування з оптичними сигналами поданими у ...
1188098
  Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 310-315. – ISSN 1026-9932
1188099
  Роман Р. Принципи охорони навколишнього середовища відповідно до законодавства Угорщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 431-436. – ISSN 2219-5521
1188100
  Гамова О.В. Принципи оцінки конкурентоспроможності та напрямки успішного функціонування промислових підприємств в умовах мінливості ринкового середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 47-54. – ISSN 2078-9165
1188101
  Осуховська М. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 19)
1188102
  Романів Р.В. Принципи оцінки нематеріальних активів: бухгалтерські ризики та застереження застосування / Р.В. Романів, С.Р. Романів // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 161-166. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1188103
  Міхєєв О.В. Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 124-131. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1995-0519
1188104
  Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 15-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1188105
  Бодунов В.М. Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 63-67. – ISSN 1997-9266
1188106
  Савельєв Ю. Принципи оцінювання якості наукових публікацій і побудови рейтингів наукових та науково-педагогічних працівників // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 151-159. – ISSN 1563-3713
1188107
  Веклич М.Ф. Принципи палеоекогеографічних реконструкцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-49. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано визначення нового наукового напряму - палеоекогеографії, її цілі, завдання та методи досліджень, принципи побудови палеоекогеографічних карт.
1188108
  Явкін В.Г. Принципи параметризації режиму вологи грунту басейнів малих річок Карпато-Поділля / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 194-199. – Бібліогр.: 12 назв
1188109
  Стародобова О.А. Принципи парламентського бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-158.
1188110
  Лобода С.М. Принципи педагогізації засобів масової комунікації // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 163-166. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У цій статті визначено умови організації формувального впливу ЗМІ на розвиток і реалізацію творчої особистості. Доведено, що вивчення української педагогічної періодичної преси й педагогічної публіцистики дає можливість використовувати історичну ...
1188111
  Зайченко Н. Принципи педагогіки О.О. Потебні // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 47
1188112
  Лебедик Л. Принципи педагогічної підготовки майбутніх магістрів економіки як викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-190. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1188113
  Шумило М.М. Принципи пенсійного забезпечення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 112-117


  У статті досліджуються проблеми принципів пенсійного забезпечення, їх роль та місце при кодифікації пенсійного законодавства.
1188114
  Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення : монографія / А.А. Ширант ; [наук. ред. Н.М. Хуторян] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. Корецького. – Київ : ДІА, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8311-90-1
1188115
  Стадник М.П. Принципи пенсійного забезпечення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
1188116
  Сташків С. Принципи пенсійного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-48
1188117
  Ковбель М.М. Принципи перегляду судових рішень в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 116-121. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується інститут перегляду судових рішень в адміністративному процесі. Автор зосередив увагу на з"ясуванні принципів перегляду судових рішень в адміністративному процесі, здійснив аналіз нормативно-правових актів, що містять принципи ...
1188118
  Ковбель М.М. Принципи перегляду судових рішень в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 180-185. – ISSN 2227-796X
1188119
  Морозов Є. Принципи перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1188120
  Ласка І.В. Принципи перекладу Нового Заповіту в Порт-Руаялі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 266-274


  В статті на матеріалі французького перекладу Нового Заповіту, здійсненого в Пор-Руаялі (1667), розглядаються принципи перекладу сакральних текстів, розроблених І.-Л. де Сасі, досліджується еволюція його поглядів у бік буквалізму. В статье на материале ...
1188121
  Романченко М.А. Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 317-325


  У статті висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій (особливості ритмічного, фонологічного аспектів та рими) при перекладі віршів італійських поетів-герметиків українською мовою.
1188122
   Принципи перекладу твору Секста Емпірика "Піронові підвалини" / В. Кебуладзе, С. Гриценко, Л. Звонська, О. Панич // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 : Нормативність філософського дискурсу. – С. 121-134. – ISSN 2522-9338


  13 травня 2019 р. в КНУ імені Тараса Шевченка на базі кафедри теоретичної і практичної філосоофії та кафедри історії філософії за підтримки видавництва "Темпора" відбувся черговий семінар Лабораторії наукового перекладу, присвячений обговоренню ...
1188123
  Орлова І. Принципи перекладу текстів міждержавних угод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості перекладу текстів міждержавних угод. Визначено основні принципи перекладу для створення рівноавтентичних текстів міждержавних угод іспанською та українською мовами. The article ...
1188124
  Демська-Будзуляк Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 77-85


  У зв"язку з методологічними пошуками сучасного літературознавства, зокрема в галузі історичної поетики нового історизму, наново актуалізувалося питання періодизації літературних історіографій. Розглядаючи текст історії літератури як певний продукт ...
1188125
  Корінько М.Д. Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності / М.Д. Корінько, В.В. Пабат // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 130-136
1188126
  Штучний В.В. Принципи підготовки кадрів Управління державної охорони України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 65-70
1188127
  Пригодій М.А. Принципи підготовки майбутніх учителів технологій для роботи в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 174-177. – (Педагогічні науки)


  Подхіди та принципи організації підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
1188128
  Голова Н.І. Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1188129
  Амосов Ю.Д. Принципи планувальної організації тимчасових поселень для внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю.Д. Амосов, О.С. Зінов"єва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 83. – С. 16-28. – ISSN 2076-815X
1188130
  Хороша О.І. Принципи планування парків палацово-паркових комплексів Вінничини стилю класицизм кінця XVIII початку XX ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 73-81. – ISSN 2077-3455
1188131
  Шишкова Н.Л. Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до cobit 5 // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 100-108. – ISSN 2073-9982


  Ефективна система внутрішнього контролю діяльності організації стає основою прийняття оптимальних управлінських рішень. Вищі навчальні заклади в Україні отримали автономію не тільки в фінансових питаннях, а й в прийнятті важливих управлінських та ...
1188132
  Захожай К.В. Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1188133
  Закусило О. Принципи побудови ЕОМ вперше почули від академіка Глушкова студенти нашого університету. Учні згадують вчителя / О. Закусило, В. Шевченко // Київський університет, 1983
1188134
  Рудковський О.В. Принципи побудови ефективної системи корпоративного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 60-64. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1188135
  Сорокіна Л. Принципи побудови єдиної класифікації природних й антропогенно змінених ландшафтних комплексів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 339-347. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1188136
  Шотік Т.М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 25-31 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1188137
  Василевський В.В. Принципи побудови колірних систем селекції рухливих цілей / В.В. Василевський, В.Г. Головань, М.О. Дроздов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 26-33


  У даній статті розглядаються класифікація колірних систем селекції рухливих цілей, а також принципи побудови основних варіантів таких пристроїв
1188138
  Ліпіч Г.Г. Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, О.В. Третяк // Управляющие системы и машины, 1998. – № 6
1188139
   Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / О.В. Третяк, Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, В.П. Шевченко // УСІМ, 1998. – №6
1188140
  Касьяненко М.К. Принципи побудови корпусу текстів різних функціональних стилів / М.К. Касьяненко, К.М. Лебедев, П.М. Петренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1188141
  Ткачук Ю.О. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 588-591. – ISSN 1563-3349
1188142
  Федоренко С.В. Принципи побудови курикулумів загальної підготовки студентів бакалаврату в США // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 214-223. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті висвітлено основні принципи побудови курикулумів загальної підготовки студентів бакалаврату в США: принцип системності (передбачає наявність складників загальної підготовки та необхідність наукового визначення завдань цієї системи, що ...
1188143
  Гриневецький В.Т. Принципи побудови курсу "Меліоративна географія" та викладання його у Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 65-72. – Бібліогр.: 26 назв. – (Географія ; вип. 19)
1188144
  Дученко Ж.А. Принципи побудови наукових теорій / Ж.А. Дученко. – Київ, 1970. – 54с.
1188145
  Петльована Л.Л. Принципи побудови педагогічної системи професійного навчання ділової англійської // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  У статті виділено групи дидактичних принципів, що визначають зміст, форми, методи, напрями педагогічної дії на особу та характер зв"язків окремих компонентів системи навчання ділової англійської мови та визначено групи спеціальних методичних принципів, ...
1188146
  Мирфайзиєв Олег Миракбарович Принципи побудови прецизійних джерел величин показників якості електроенергії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Мирфайзиєв О.М.; НАНУ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1188147
   Принципи побудови прикладних кібернетичних економічних систем / С.Л. Рудик, В.С. Сапун, К. Сапун, Р.В. Селезньова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 76-80
1188148
  Бараш Ю.Н. Принципи побудови сектору оборони нейтральних держав. Досвід для України / Ю.Н. Бараш, О.І. Куплевацька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 136-143
1188149
  Багмет А.Е. Принципи побудови синонімічного словника української мови з ілюстрацією, матеріалами з фольклору художньої літератури, преси : Дис... канд. філол. наук: / А.Е. Багмет. – Київ, 1946. – 196 л.
1188150
  Дубров Я.О. Принципи побудови систем економіко-математичних моделей / Я.О. Дубров. – К, 1976. – 66с.
1188151
  Пархоменко М Н. Принципи побудови системи джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 9-15. – ISSN 1563-3349
1188152
  Кудінович О.О. Принципи побудови системи корпоративних відносин в моделях корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 224-232.
1188153
  Надибська О.Я. Принципи побудови системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 225-232. – ISSN 2072-1692
1188154
  Волошена В. Принципи побудови стохастичної змістовно-методичної лінії в старшій школі // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 22-34. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1188155
  Назаров І.В. Принципи побудови судової системи : монографія / І.В. Назаров. – Харків : ФІНН, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-8030-25-3
1188156
  Цибуляк-Кустевич Принципи побудови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 57-62. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Принципи побудови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя.
1188157
  Чичикало Ніна Іванівна Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; Нац. акдад. наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назв.
1188158
  Чичикало Н.І. Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; НАН України. Ін-т електродинаміки. – К.., 1998. – 33л.
1188159
  Герасименко В.С. Принципи побудови та структура статистичного забезпечення ефективного управління суб"єктом підприємницької діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 48-50. – Бібліогр.: 4 назв.
1188160
  Римарська Н.І. Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України / Н.І. Римарська, М.В. Корягін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 8-10
1188161
  Паук М. Принципи побудови українських прислів"їв // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 138-151. – ISSN 2413-3094
1188162
  Кіселичник М.Д. Принципи побудови функціонально надійних складних систем / М.Д. Кіселичник, Ф.Б. Павлов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – № 914. – С. 31-35. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1188163
  Фулей Т. Принципи поваги до житла (у світлі конвенції про захист права людини та основних свобод) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 41-48. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1188164
  Голосніченко Д. Принципи повноважень як основні правовстановчі начала // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 73-81. – ISSN 0132-1331
1188165
  Артюх О. Принципи податкового аудиту: питання класифікації // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 15-30. – ISSN 2409-9260
1188166
  Котенко А. Принципи податкового законодавства як вихідні засади побудови податкової системи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
1188167
  Головань Т.Г. Принципи податкового законодавства як засада ефективності євроінтеграції України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – C. 7-14. – ("Право" ; вип. 36). – ISSN 2312-1661
1188168
  Загородній А.Г. Принципи податкового планування / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 272-280. – ISSN 0321-0499
1188169
  Пархоменко-Цироциянц Принципи податкової системи: поняття і практична реалізація // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 119-123. – ISSN 1561-4999
1188170
  Вдовічена Л.І. Принципи податкової юрисдикції держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1188171
  Мельниченко О.В. Принципи поділу майна подружжя в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2219-5521
1188172
  Гуцуляк І.Г. Принципи поетики української барокової поетичної мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1188173
  Бортник Н. Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів / Н. Бортник, У. Парпан, Скочиляс-Павлів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 96-103. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
1188174
  Косяченко М.І. Принципи покарання за привілеями Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 413-415. – ISBN 978-966-438-135-9
1188175
  Денисов С. Принципи політики другої адміністрації Дж. В. Буша (2005-2008 роки) щодо Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслені головні засади формування політики другої адміністрації Дж. В. Буша стосовно Російської Федерації в 2005-2008 рр. In the article author describes main aspects of the American policy towards the Russian Federation from 2005 to 2008 ...
1188176
  Денисов С. Принципи політики щодо Російської Федерації II адміністрації Дж. Буша у 2005-2008 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 32-34
1188177
  Пампура С. Принципи порівняльно-історичного дослідження в етимології: принцип історизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1188178
  Бабелюк О.А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми : монографія / О.А. Бабелюк ; М-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ ; Дрогобич : [Вимір], 2009. – 292, [4] с. – Бібліогр.: с. 261-292. – ISBN 978-966-82609-8-8
1188179
  Щербанюк О. Принципи права в аргументації рішень конституційних судів // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 102-109. – ISSN 2310-6158
1188180
  Рішняк М. Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1188181
  Зайчук О.В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 21-27


  У статті розглядаються правові принципи, які пронизують правову матерію, і у першу чергу, правові ідеї. Принципи права також пронизують процес реалізації права. Вони концентрують результат розвитку права, в них втілюється нерозривний зв"язок минулого, ...
1188182
  Горобець К. Принципи права й авторитетність: міркування щодо нормативності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – C. 9-19. – ISSN 1026-9932
1188183
  Чан Бін Лінь Принципи права Китайської народної республіки / Чан Бін Лінь ; за заг. ред. д. ю. н., проф., А.Ф. Крижановського ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : Юридична література, 2018. – 194, [2] с. – Бібліогр.: с. 179-194 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-332-7
1188184
  Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С83-89. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1188185
  Гарасимів Тарас Зеновійович Принципи права соціального забезпечення України : Дис....канд. юрид. наук:12.00.05 / Гарасимів Тарас Зеновійович; Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 158л. – Бібл.:л.147-158
1188186
  Коваленко А.А. Принципи права та банківська діяльність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 203-210. – ISSN 1563-3349
1188187
  Божко В.М. Принципи права та міжнародно-правові акти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 55-59. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1188188
  Діковська І. Принципи права у проекті Спільних підходів (DCFR) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль принципів права у регулюванні приватних договірних відносин у проекті Спільних підходів (DCFR). В статье анализируется роль принципов права в регулировании частных договорных отношений в проекте Общих подходов (DCFR). The ...
1188189
  Федорчук О. Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.34-39. – ISSN 0132-1331
1188190
  Колодій А.М. Принципи права України : Монографія / А.М. Колодій. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 208с. – ISBN 966-73-02-35-0
1188191
  Мірошниченко А.М. Принципи права як джерела земельного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 220-223. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1188192
  Шарая А.А. Принципи права як підгрунтя для формування принципів адміністративно-процедурного права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 77-88. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1188193
  Косович В. Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 3–9. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1188194
  Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 40-44
1188195
  Юхимюк О. Принципи права: деякі теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 68-71
1188196
  Цюкало Ю.В. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 372-377. – ISSN 1026-9932
1188197
  Береза Н.В. Принципи права: їх роль і проблеми реалізації в сучасній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-81
1188198
  Сушко Є.Р. Принципи права: ознаки, завдання та класифікація // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1188199
  Лобач О.М. Принципи права: особливості в податковому праві // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 39-49. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1188200
  Біленко Василь Принципи правильного яхтингу : під вітрилами / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 50-51 : Фото
1188201
  Дика Ю.В. Принципи правових обмежень права на екологічну інформацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 160-164. – ISBN 966-7196-06-2
1188202
  Ушаков О.М. Принципи правового порядку: загальна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 84-94. – ISSN 1563-3349
1188203
  Іванов Ф.О. Принципи правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 2219-5521
1188204
  Бусуйок Д.В. Принципи правового регулювання здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 233-236
1188205
  Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 411-415. – ISSN 1563-3349
1188206
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань : монографія / І.А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462, [2] с. – Бібліогр.: с. 412-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-610-1
1188207
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1188208
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань: теоретичні та практичні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 546 л. – Бібліогр.: л. 487-546
1188209
  Сірант М.М. Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 127-133. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1188210
  Кисельова О.І. Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 425-431. – ISSN 2307-3427
1188211
  Балко О. Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 23-28


  Аналіз закономірностей правового регулювання подружнього життя у Давньому Римі. Про О.А. Підопригору. - С. 23.
1188212
  Пристай Т. Принципи правового становища суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 194-198. – ISSN 2219-5521
1188213
  Саблук С.А. Принципи правового статусу дитини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 115-121. – ISSN 1563-3349
1188214
  Строган А.Ю. Принципи правової держави у їх співвідношенні з принципами громадянського суспільства : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 67-69. – Бібліогр.: 17 назв
1188215
  Чернега Андрій Принципи правової держави: наміри і реальність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 38-45
1188216
  Макеєва О.М. Принципи правової комунікації: теоретико-правові аспекти // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1188217
  Немченко С.С. Принципи правової освіти в Україні, як феномен світоглядних засад освітньої діяльності // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 23-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1188218
  Вівчаренко О.А. Принципи правової охорони земель України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 87-94. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються принципи правової охорони земель України, до яких автор відносить «публічність правової охорони», «взаємодію державних установ, суб"єктів земельних правовідносин з інститутами громадянського суспільства», «єдність матеріальних і ...
1188219
  Степанюк А.А. Принципи правової політики у міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 64-74. – ISSN 2224-9281
1188220
  Капліна О. Принципи правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 200-211. – ISSN 1993-0909
1188221
  Сокуренко В.В. Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 118-124. – ISSN 1999-5717
1188222
  Чабур С.В. Принципи правотворчості // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 64-74
1188223
  Фединяк Г.С. Принципи приватного, цивільного та міжнародного приватного права України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 346-353. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1188224
  Шинальський О. Принципи призначення покарання // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 17-24
1188225
  Марисюк К. Принципи призначення покарання та загальні засади призначення покарання: співвідношення понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 176-180. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1188226
  Ляйбніц Готфрід Вільгельм Принципи природи і благодаті, засновані на раціо : (Les principes de la nature et de la drace, fondees en raison) / пер. з франц. П. Бартусяка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-43. – ISSN 0235-7941
1188227
  Коваль Л.В. Принципи провадження в справах про адміністративні проступки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 27-35. – (Серія права ; № 16)


  В статье показаны принципы производства по делам об административных нарушениях. Раскрыты система, процессуальная основа принципов, их роль в укреплении социалистической законности, в охране прав и интересов граждан, способы практического воздействия ...
1188228
  Беньковський С.Ю. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 75-79
1188229
  Жданов В.І. Принципи проведення операцій по реалізації грошово-кредитної політики монетарними органами ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С31-36
1188230
  Благовестова О.О. Принципи проектування вулично-дорожньої мережі екопоселень // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 71-74. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1188231
  Шабатіна Н. Принципи проектування системи гарантування якості вищої військової освіти за досвідом країн-членів НАТО // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 301-309. – ISSN 2617-1775
1188232
  Джулій В.М. Принципи проектування та особливості систем обробки надвеликих об"ємів даних / В.М. Джулій, Є.С. Лєнков, О.М. Копачовець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 34-39
1188233
  Корж І.Ф. Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 32-42


  Досліджується питання функціонування основоположних міжнародних принципів відкритості та прозорості в діяльності парламентів; розкривається зміст міжнародно-правових актів, якими згадані принципи визначаються, а також аналізуються проблемні питання ...
1188234
  Зінченко Ю. Принципи пропорційності як складова верховенства права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 14-18
1188235
  Нешта О.Л. Принципи пропорціонування в традиційному дерев"яному храмобудуванні (на прикладі храмів західних регіонів України XVI-XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Нешта Ольга Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1188236
  Павліха Н. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.40-45. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1188237
  Мірзодаєва Т. Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 63-67. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1188238
  Добровольський О.І. Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 37-44. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1188239
  Каньковський І. Принципи професійного навчання фахівців у сучасній вищій школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 15-23. – ISSN 2308-4634


  У статті наголошується на важливості принципів навчання для побудови навчального процесу та управління ним; подаються приклади формулювань означень цієї педагогічної дефініції; розглядаються різні пропозиції науковців, щодо виокремлення принципів ...
1188240
  Спіріна Т.П. Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 344-351
1188241
  Циц С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-31.
1188242
  Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 13-21. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1188243
  Калашнікова С. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід київського університету імені Бориса Грінченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 25-33. – ISSN 1682-2366
1188244
  Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 15-18.
1188245
  Гребняк М.П. Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров"я населення / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 51-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1188246
  Гуменюк І.П. Принципи профілактичного застосування преформованих фізичних факторів при артеріальній гіпертензії // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 94-100. – ISSN 1605-7295
1188247
  Гірняк Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Г. Гірняк, А. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 91-107. – ISSN 1810-2131
1188248
  Топорецька З.М. Принципи публічного управління гральним бізнесом, спрямовані на захист суспільства і кожного гравця від шкідливого впливу азартних ігор // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 214-224. – ISSN 0130-2655
1188249
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ніщимна Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 411 л. – Додатки: л. 410-411. – Бібліогр.: л. 367-409
1188250
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ніщимна Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1188251
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : монографія / Світлана Ніщимна. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 343-373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-41-7
1188252
  Чавдаров С.Х. Принципи радянської дидактики : (з лекцій, прочитаних на семінарі завідувачів обласних відділів народної освіти УРСР 24-26 листопада 1948 р.)) / С.Х. Чавдаров, засл. діяч науки УРСР, чл.-кор. АПН РРФСР. – Київ : Радянська школа, 1949. – 92 с.
1188253
  Шульгін В.В. Принципи реалізації військового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
1188254
  Марціхів Х. Принципи реалізації змістового компоненту професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики у вищій школі США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634


  "...У статті проаналізовано роботи науковців, присвячені дослідженню змісту професійної підготовки журналістів в університетах США."
1188255
  Малик Г. Принципи реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього фахівця // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 181-183. – ISBN 978-966-644-365-9
1188256
  Гуменюк І. Принципи реалізації контекстного навчання в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 63-70. – ISSN 2307-4906
1188257
  Пацурківський Ю.П. Принципи реалізації права власності за законодавством України та інших держав // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 366-368. – ISBN 978-966-171-322-1
1188258
  Рунчева Н.В. Принципи реалізації стратегії контент­маркетингу / Н.В. Рунчева, О.О. Чапала, Я.О. Монаєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 76-82. – ISSN 1997-4167
1188259
  Банах С.В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 61-66. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1188260
  Беззуб"як М. Принципи реалізму і теорії націоналізму // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 53-63
1188261
  Дей М.О. Принципи регулювання антропогенних емісій: апологія від глобальних екологічних викликів / М.О. Дей, Д.Б. Кожушко // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 20-26. – ISSN 2413-7189
1188262
  Шевченко О.О. Принципи регулювання продовольчої безпеки на національному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 82-84.
1188263
  Климентова О.В. Принципи редагування україномовних перекладів як складника ділового спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 180-183. – ISBN 966-8188-07-1
1188264
  Сторожук С.С. Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Сторожук Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1188265
  Тимченко Т.Р. Принципи реставрації музейних пам"яток у реставраційній майстерні Всеукраїнського музейного містечка (1924-1934 рр.) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 434-444
1188266
  Штепа О. Принципи ресурсно-спрямованої концепції навчання // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 129-134. – (Серія психологічні науки ; вип. 2)


  Проаналізовано проблему професійної підготовки майбутніх психологів.
1188267
  Кризина Н.П. Принципи реформування галузі охорони здоров"я провідних зарубіжних країн в контексті політики всесвітньої організації охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 72-74. – Бібліогр.: 6 назв
1188268
  Лобойко Л.М. Принципи реформування кримінально-процесуального законодавства України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 77-79. – ISBN 978-966-2571-07-3
1188269
  Харченко Г.Г. Принципи речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 205-209


  Розкрито та охарактеризовано зміст окремих принципів речового права, а також обгрунтовано доцільність закріплення принципів речового права у Цивільному кодексі України.
1188270
  Лавренюк Т.А. Принципи ринкової економіки та принципи господарювання як засадничі положення господарського законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 99-107. – ISSN 2224-9281
1188271
  Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей: проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Лілія Прокопенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 14-18


  Висвітлено основні напрями та проблеми бібліотечного обслуговування у вітчизняних та зарубіжних бібліотеках людей з особливими потребами, узагальнено досвід, набутий Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій.
1188272
  Сиротенко О.Р. Принципи роботи збірників сміття у віртуальних машинах на прикладі Google V8 Engine // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45
1188273
  Опальчук Б.В. Принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі / Б.В. Опальчук, С.О. Кубіцький // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 133-137
1188274
  Кучерук О. Принципи розвивального навчання і методи реалізації їх у шкільному курсі української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 8-13
1188275
  Сисоєва С. Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-6
1188276
  Бобрун Н.В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бобрун Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1188277
  Школа І. Принципи розвитку туристичної галузі на основі формування туристичного продукту / І. Школа, О. Корольчук, Незвещук-Когут // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 367-372. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1188278
  Букрєєва О. Принципи розвитку української медичної термінології в інтернаціональному контексті / О. Букрєєва, А. Чайковська // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 273-278. – (Філологія)
1188279
  Лунь Ю.О. Принципи розмежування сфер дії національних систем права в мережі Інтернет / Ю.О. Лунь, А.О. Гачкевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 73-76


  Стаття присвячена ролі права у врегулюванні відносин в мережі Інтернет. Було розглянуто такі види відносин як публічні та приватні. Автори пояснюють суть принципів розмежування сфер дії правопорядків різних держав у сферах кримінального, ...
1188280
  Кануніков Г.Ю. Принципи розміщення оборонно-промислового компексу України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 167-171
1188281
  Семенченко А.І. Принципи розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1188282
  Кравчук Л.М. Принципи розробки концепції зайнятості населення регіону: суть, склад та обгрунтування необхідності використання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 92-99. – (Економіка ; Вип. 27)
1188283
   Принципи розроблення місцевих документів сталого розвитку / Л.П. Клименко, В.В. Добровольський, В.І. Андрєєв, Є.М. Безсонов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 11-13 : фото
1188284
  Гонтаровська Н. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (1006), жовтень. – С. 29-33. – ISSN 0131-6788
1188285
  Гусєв І.М. Принципи розроблення соціально-психологічних технологій підтримки стигматизовуваних меншин у сфері медіакомунікації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 180-189. – ISSN 2309-8287
1188286
  Пятничук Т. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
1188287
  Ніколаєнко Г.С. Принципи сегментування політичного ринку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 391-392
1188288
  Булах І.В. Принципи символізації архітектурно-художнього образу міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Булах Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1188289
  Чумак В. Принципи систематизації директивів в українському і зарубіжному мовознавстві / В. Чумак, Н. Бондарєва // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 83-90. – ISSN 0320-3077
1188290
  Ільїна Н.Л. Принципи систематизації екологічного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 78-83
1188291
  Качинська М.О. Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 51-54. – ISSN 1727-1584
1188292
  Перехейда В.В. Принципи систематизації та впорядкування матеріалу в друкованих засобах масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 115-118


  У статті йдеться про моделювання наслідків комунікативного процесу з метою підвищення ефективності комунікативних особливостей повідомлення. The article concerns modelling of consequences of the communicative process for the purpose of improvement of ...
1188293
   Принципи систематичної номенклатури і термінології в хімії / В.В. Скопенко, О.А. Голуб, О.І. Білодід, М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-34. – (Хімія ; Вип. 33)


  Сформульовано найважливіші принципи хімічної номенклатури і термінології. На численних прикладах розглянуто застосування цих принципів у хімії.
1188294
  Скопенко В.В. Принципи систематичної номенклатури і термінології в хімії / В.В. Скопенко, О.А. Голуб, О.І. та ін. Білодід // Вісник Київського університету. Сер.Ххіміко-біологічні науки., 1996
1188295
  Федоренко В.Л. Принципи системи конституційного права України (до постановки проблеми) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 148-154. – ISSN 1563-3349
1188296
  Мірошниченко М.І. Принципи системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису правової системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-18. – (Правознавство ; Вип. 348)
1188297
  Проходський С.І. Принципи системно-структурного аналізу в історичній геоморфології та їх використання / С.І. Проходський, Л.Б. Поліщук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 46-51 : Схема
1188298
  Ващишин М.Я. Принципи системного формування національної екологічної мережі // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 85-88
1188299
  Горецький П.Й. Принципи складання роcійсько-українських термінологічних словників : Дис... канд. філол. наук: / Горецький П.Й.;. – К., 1945. – 157л. + Додаток. – Інвентарний номер додатку 1059. – Бібліогр.:л.151-156
1188300
  Архипенко К. Принципи словоскладання англомовних лексичних запозичень в сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 57-62


  Стаття присвячена дослідженню принципів та способів словоскладання англомовних лексичних запозичень у сучасній китайській мові. Розглядаються основні причини та шляхи поширення неологізмів у різних сферах вживання. Подається аналіз основних ...
1188301
  Мегела І.П. Принципи смислотворення у філософській казці Германа Гессе "Перетворення Піктора" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 45-59. – ISSN 2413-5593
1188302
  Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 427 л. – Бібліогр.: л. 383-427
1188303
  Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1188304
  Назаренко К.С. Принципи соціальної відповідальності в діяльності сучасних українських мас-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 244-252. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1188305
  Гальчак Х.Р. Принципи соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 265-269. – ISSN 0321-0499
1188306
  Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.33-39. – ISSN 0132-1331
1188307
  Підлипна Р. Принципи соціальної політики як основа методології // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 111-124. – ISSN 2409-9260
1188308
  Цвих В.Ф. Принципи соціальної самоорганізації як методологічна основа дослідження громадянського суспільства і його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається принцип самоорганізації як чинник діяльності сучасного суспільства.
1188309
  Скрипнюк О. Принципи соціальної та правової держави: єдність чи конфронтація // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.137-144. – ISSN 1609-5499


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1188310
  Поліщук О.О. Принципи соціології наукового знання Д. Блура // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
1188311
  Достдар Р. Принципи спадкового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 6-8.
1188312
  Піцик Х.З. Принципи спадкового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 339-343. – ISSN 1563-3349
1188313
  Кухарєв О. Принципи спадкового права як визначальні засади подальшого оновлення спадкового законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 163-167. – ISSN 2219-5521
1188314
  Заіка Ю.О. Принципи спадкового права як основа правової політики в сфері спадкування // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 149-158. – ISSN 2412-8465
1188315
  Коптєва Г.Л. Принципи співвідношення візуального сприйняття і графічного відображення архітектурного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 169-174. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1188316
  Гедікова Н.П. Принципи справедливості у сучасному контексті ліберальної доктрини // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 2519-2949
1188317
  Дячишин О.В. Принципи сталого лісового господарства (історичний аспект) // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 19-21. – ISBN 5-7763-2435-1
1188318
  Соха Ю.І. Принципи сталого розвитку і проблема природно-техногенної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 103-111. – ISSN 0321-0499
1188319
  Купалова Г. Принципи сталого розвитку та інноваційної педагогіки - для економістів / Г. Купалова, В. Гура // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Хеннінг Драгер - експерт у сфері сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності - провів тематичну лекцію англійською мовою для студентів, магістрів і викладачів економічного факультету на тему "Інтегрована звітність в умовах сталого ...
1188320
  Чорна О.Г. Принципи створення і ефективного функціонування системи управління охорони праці в закладах освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 104-106
1188321
  Шестопалов С.В. Принципи створення інтелектуальної надбудови в NGN : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шестопалов Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1188322
  Гумецька Л.Л. Принципи створення історичного словника української мови / Л.Л. Гумецька. – Київ, 1958. – 24с.
1188323
  Тржиска А. Принципи створення й ведення кадастру нерухомості в Чеській Республіці : зарубіжний досвід / А. Тржиска, М. Коцаб, А. Дрбал // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-34
1188324
  Голод Н.Р. Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової дієздатності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
1188325
  Костенко М.М. Принципи створення кореляційної стратиграфічної схеми докембрійських утворень Українського щита потребують кардинальних змін // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 30-31. – ISSN 1682-721Х
1188326
  Литвиненко О.І. Принципи створення системи підтримки прийняття рішень при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) суїхопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С.328-334


  Під час прийняття рішень при організації і проведенні пересувань військ командир вирішує задачі, що містять невизначеності внаслідок впливу факторів бойової обстановки та метеорологічних умов. Сучасною інформаційною технологією, що здатна враховувати ...
1188327
  Савчук С.Г. Принципи створення спільних розв"язків для різних технологічних супутникових спостерень / С.Г. Савчук, А.А. Хоптар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1188328
  Аравіцька М.Г. Принципи створення та визначення ефективності системи заходів для подолання реабілітаційного нон-комплаєнсу пацієнтів з ожирінням / М.Г. Аравіцька, О.Б. Лазарєва // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1188329
  Шмігельська З. Принципи створення та засади функціонування інноваційних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 58-66. – Бібліогр.: 15 пунктів. – ISSN 1562-0905
1188330
  Кириченко І.М. Принципи створення українсько-російського словника. / І.М. Кириченко. – Б.м. : Б.вф. – 20с. – Окремий відбиток
1188331
  Каткова Н.В. Принципи стійкого розвитку в управлінні конкурентоспроможністю підприємств / Н.В. Каткова, І.С. Мурашко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 32-39. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1188332
  Палєхов Д.О. Принципи стратегічної екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 471-480. – ISSN 1563-3349
1188333
  Головачова А. Принципи страхової посередницької діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 263-264. – ISBN 978-617-7069-28-6
1188334
  Клименко І.В. Принципи структурно-семантичної та функціональної характеристики предикатів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 309-314. – (Філологія)
1188335
  Корбозерова Н.М. Принципи структурування поліномів в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 118-120. – ISBN 966-581-550-4
1188336
  Захарченко О. Принципи суб"єктно-об"єктних стосунків у формуванні особистісної обдарованості // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 31-32
1188337
  Шпакович О. Принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 321-328. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена основним базовим принципам Європейського Союзу. Автор досліджує принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу. Особливу увагу приділено визначенню понять та застосуванню цих принципів.
1188338
  Дубаш Т. Принципи судового захисту за ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та їх реалізація у практиці Європейського суду з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 2. – С. 1122-1147
1188339
  Городовенко В.В. Принципи судової влади в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України: перспективи розвитку // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 493-496. – ISBN 978-966-458-403-3
1188340
  Булкат М.С. Принципи судової влади: характеристика поняття // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 128-130. – ISSN 2524-017X
1188341
  Іванков В. Принципи судової економічної експертизи як теоретичне підгрунтя її проведення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (26). – С. 138-153. – ISSN 1993-0917
1188342
  Хопта О. Принципи судочинства в системі принципів права як наукознавча проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 142-143. – ISBN 978-617-7069-28-6
1188343
  Гусак О.С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гусак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 7-10, 189-218
1188344
  Гусак О.С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гусак Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1188345
  Пєнцов М.В. Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 10-13. – ISSN 1727-1584
1188346
  Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.40-50
1188347
  Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов"язального права України // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2003. – № 4 : Зобов"язальне право в Україні. – С. 9-17
1188348
  Гук Л.І. Принципи сучасного історико-компаративного аналізу у педагогічних дослідженнях (з досвіду освіти Верхньої Канади) / Л.І. Гук, Н.М. Ільчишин // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 42-44. – ISSN 2221-6316
1188349
  Павлова Г.Є. Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 34-36. – Бібліогр.: 10 назв
1188350
  Штогрин М. Принципи сюжетної та образної організації міського простору в романі С. Андрухович "Фелікс Австрія" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 273-281. – ISSN 2304-9383
1188351
  Самохвалов В.В. Принципи та вимоги законності у правозастосуванні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.127-129. – ISBN 966-660-151-6
1188352
  Стефаннук Р. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-58.
1188353
  Буник В. Принципи та детермінанти сучасних форм універсалізації політичного буття (методологічні практики) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 192-197. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1188354
  Косенко С. Принципи та джерела авторського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-38.
1188355
  Косенко С. Принципи та джерела авторського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 57-61
1188356
  Мамонова О. Принципи та закони управління як складова методології управління територіальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 101-108.
1188357
  Мітєльова Н.О. Принципи та засади адвокатської діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 355-357. – ISBN 978-617-7096-97-8
1188358
  Олійник Я.Б. Принципи та індикатори використання наукового потенціалу / Я.Б. Олійник, О.М. Трусій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 32-39
1188359
  Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології / О.М. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 1979. – 200 с.
1188360
  Новак Н.П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1188361
  Приходько В.В. Принципи та критерії якості дистанційного навчання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 183-188


  Стаття пропонує універсальні рекомендації щодо створення та використання дистанційного курсу навчання журналістики на теренах України.
1188362
  Свірко С.В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 360-368
1188363
  Терещенко О.Ю. Принципи та методи інформатизації систем регіонального управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1188364
   Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою пргогнозування газодинамічних явищ / С.А. Вижва, О.М. Іванік, В.В. Литвинов, М.В. Назаренко, К.М. Бондар // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С.94-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1188365
  Урінбаєва Маріфат Базаровна Принципи та методи організації об"ємно-просторової композиції забудови історичних міст із використанням засобів прикладної інформатики (на прикладі Самарканду) : Автореф... канд. архітектуринаук: 18.00.04 / Урінбаєва Маріфат Базаровна; Київський держ. техн. ун-т будівн. та архітектури. – К., 1995. – 19л.
1188366
  Водзинський Є.Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам"яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-і - 1990-і рр.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Водзинський Є.Є. ; М-во культури України ; Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. – Київ, 2011. – 29 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1188367
  Нгуєн Ван Шон Принципи та методи оцінки агропотенціалу ВТК для раціонального розміщення багаторічних культур тропічних територій / Нгуєн Ван Шон, Нгуєн Тхі Тунг // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 151-155. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведена оцінка агропотенціалу ВТК, яка вміщує 5 послідовних етапів і є оригінальною і вдосконаленою методикою оцінки. Вона може бути рекомендована до використання в інших сферах оцінки.
1188368
  Шуміло О.С. Принципи та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств / О.С. Шуміло, Д.С. Рудас, В.М. Сукульський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 291-297. – ISSN 2222-4459
1188369
  Стасюк О.Л. Принципи та методи реалізації правоохоронної функції держави в умовах асоціації України та Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 53-61. – (Юридичні науки ; № 2)
1188370
  Яценко О.В. Принципи та методи управління доходами підприємств малого та середнього бізнесу // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 55-63. – ISSN 2221-8440
1188371
  Пантюхіна О.Ю. Принципи та методи формування приморських територіальних систем туризму (на прикладі Північно-Західного Причорномор"я) : автореф. дис.... канд. архітектури : 18.00.04 / Пантюхіна Олександра Юріївна ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1188372
  Фурман А. Принципи та методика розробки освітніх сценаріїв у системі модульно-розвивального навчання (наукова програма та ефективність її виконання) / А. Фурман, Т. Козлова // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 143-156. – ISBN 978-966-654-520-9
1188373
  Котляр М.Ф. Принципи та методика складання нумізматичної карти УРСР (IX-XIX ст.) // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 289-294
1188374
  Жигірь А.А. Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6792
1188375
  Мережко О.О. Принципи та методологічні засади міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто територіальний та персональний принципи в міжнародному приватному праві, принципи міжнародного приватного права в контексті зовнішньоекономічної політики та міжнародного публічного права, а також методологічні засади міжнародного приватного ...
1188376
  Погрібний С.О. Принципи та механізм регулювання договірних відносин у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 412 л. – Бібліогр.: л. 373-412
1188377
  Калашнюк Є. Принципи та механізми інформаційної політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні аспекти політики інформаційного суспільства (ІС) Європейського Союзу. Визначено вплив на регіональну політикую. Розглянуто питання побудови інформаційної інфраструктури, поширення стратегії електронної комерції (інформаційного ...
1188378
  Шабінський М.Є. Принципи та механізми поповнення словникового запасу офіційної французької мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 72-76. – ISSN 2077-804X
1188379
  Лесняк В.Ю. Принципи та механізми функціонування парламентаризму у сучасній Іспанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 139-145. – ISBN 966-628-132-5
1188380
  Осика С. Принципи та норми електронної торгівлі / УАЗТ;Авт.:С.Осика,М.Дядьков,А.Осика. – Київ, 2000. – 270с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-10-7
1188381
  Тумакова М. Принципи та норми міжнародного права як основа законодавства України у сфері регулювання іноземного інвестування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 55-58
1188382
  Братасюк М. Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб"єкта права / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 5-10. – ISSN 2524-0129
1188383
  Македон В.В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ, 2011. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 359-370. – ISBN 978-966-434-115-5
1188384
  Вергелес Ю.І. Принципи та перспективи впровадження фітотехнологій для інтегрованого управління якістю води в Україні / Ю.І. Вергелес, Т.В. Дмитренко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 112-118. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1188385
  Гранат О.В. Принципи та підходи до оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1188386
  Петров І. Принципи та підходи до побудови цифрових сховищ даних довгострокового зберігання на базі сучасних технологій / І. Петров, В. Лєснов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 127-140
1188387
  Вітер Д. Принципи та підходи до стандартизації військової освіти в Україні // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 89-99. – ISSN 2617-1775
1188388
  Малиш Л.О. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології / Ліна Малиш ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2019. – 369, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-367. – ISBN 978-617-7668-07-6
1188389
  Молибога М.П. Принципи та правила тлумачення норм міжнародного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 77-78. – ISBN 978-966-301-169-1
1188390
  Дмитрієв А.А. Принципи та правове регулювання діяльності органів Національної поліції із протидії організованій злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 164-174. – ISSN 2304-4556
1188391
  Бєляков Г Р. Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 17-25. – ISSN 1999-5717
1188392
  Понкало С.І. Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 98-108 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1188393
  Кириленко Л.М. Принципи та пріоритети політики підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 104-110.
1188394
  Бортнік С.М. Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-23. – ISSN 0321-0499
1188395
  Семчик В.І. Принципи та система споживчої кооперації в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 406-422. – ISBN 978-617-7021-00-0
1188396
  Бертрам К. Принципи та спадщина Гельмута Коля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 червня (№ 109). – С. 10-11
1188397
  Лазебник Л. Принципи та стандарти регулювання міжнародних банківських операцій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1188398
  Ноженко К.В. Принципи та суб"єкти охорони праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ноженко Каріна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1188399
  Ноженко К.В. Принципи та суб"єкти охорони праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ноженко Каріна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1188400
  Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 220 л. – Бібліогр.: л. 198-220
1188401
  Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1188402
  Біскуп В.С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар"єрної студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 61-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1188403
  Шкарабан С. Принципи та умови організації оперативного економічного аналізу на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 11-12. – ISSN 1993-0259
1188404
  Сіренко Ю.С. Принципи та умови формування регіональної рекреаційної політики України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 329-330. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1188405
  Смолін І.В. Принципи та форми адаптації організації до змін зовнішнього ринкового середовища // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 87-90 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1188406
  Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1188407
  Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
1188408
  Слюсар А. Принципи та функції спеціальних режимів оподаткування в системі державного регулювання економіки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 132-139
1188409
  Кабанов А.І. Принципи та функції управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства / А.І. Кабанов, М.В. Адаменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 15-20. – ISSN 2306-6792
1188410
  Ківалова Т.С. Принципи та функції цивільно-правової недоговірної відповідальності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 72-80
1188411
  Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-84. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, принципи, цілі та перелік рішень, на які необхідно орієнтуватися у процесі формування цінової політики підприємства. An essence, principles, objectives and decisions are shown which need to be guided in the process of enterprise ...
1188412
  Косович О.В. Принципи та шляхи термiнологiчної неологiї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 93-96. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто неологiзацiйні процеси в сучаснiй франц. мовi, функціонування термінологічних неологізмів у комп"ютернiй галузi. Виявлено найпродуктивнiшi словотвiрнi моделi термінологічних неологізмів. Увагу акцентовано на процесi запозичення комп"ютерних ...
1188413
  Назарець В.М. Принципи теоретичної диференціації жанрових форм адресованої лірики // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 163-166. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1188414
  Граве Д.О. Принципи теорії Галуа / Д.О. Граве. – Київ, 1937. – С. 65-71. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №3, 1937р.
1188415
  Карась А.Г. Принципи теорії економічного аналізу права // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1188416
  Ільницька Л.В. Принципи теорії П. Новгородцева і сучасні погляди на суспільний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1188417
  Ільницька Л.В. Принципи теорії П. Новгородцева і сучасні погляди на суспільний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1188418
  Максимова Н.Ю. Принципи терапії психологічних травм дитинства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 124-133. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1188419
  Малиновський В. Принципи територіальної організації влади в контексті трансформаційних процесів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-217.
1188420
  Іванець О. Принципи територіальності, спеціалізації та інстанційності як складові організаційних меж судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 120-128
1188421
  Єфімова Н.О. Принципи тлумачення норми права // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 107-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1188422
  Сухомлин О.Ю. Принципи толерантності та їхня реалізація у пресі мультикультурного суспільства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 313-318. – Бібліогр.: Літ.: с. 317-318; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
1188423
  Попоко В.В. Принципи транснаціонального кримінального права у світлі міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 36-47. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлюються системні аспекти основних принципів транснаціонального кримінального права у світлі трансформації міжнародного права. Стаття присвячена дослідженню фундаментальних принципів міжнародного права й, зокрема, міжнародного ...
1188424
  Вергунова Н.С. Принципи трансформації у формоутворенні засобів пересування для людей з обмеженими можливостями здоров"я : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Вергунова Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1188425
  Ващенко Д.В. Принципи трансформації художнього драматичного тексту у роботі над оперним лібрето // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-74
1188426
  Гетьманцева Н.Д. Принципи трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті здійснюється аналіз поглядів науковців щодо значення принципів трудового права та їх реалізації. На основі концептуальних поглядів науковців доведено, що принципи права є керівними положеннями, засадами, що визначають зміст і сутність галузі ...
1188427
  Щербина В.І. Принципи трудового права і диференціація правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 54-58
1188428
  Кунєв Ю.Д. Принципи удосконалення адміністративно-правової організації процесів і систем в митній службі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 12-17.
1188429
  Капранов Я.В. Принципи узагальнення словникових відомостей як моделювання плану змісту мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 46-54. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1188430
  Сваричевська Л.Ю. Принципи укладання "Словника персоналій із загального мовознавства" / Л.Ю. Сваричевська, О.В. Ясіновська // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 152-167. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Презентовано матеріали до словника «Загальне мовознавство. Словник персоналій», який міститиме інформацію про наукову діяльність найвизначніших в історії лінгвістики вчених, починаючи від Давньої Індії до сьогодення. Зокрема, подано пробні статті про ...
1188431
  Каптюрова О.В. Принципи укладання англо-українського словника вигуків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 149-153
1188432
  Дерба С.М. Принципи укладання бази даних для створення словника-тезауруса термінів з прикладної лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 99-101
1188433
  Андрощук О.С. Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 64-68


  Стаття присвячена принципам укладення електронного словника українсько-англійських фразеологізмів та розробці навчально-тренувальної програми на основі двомовної бази даних у середовищі Microsoft Acces.
1188434
   Принципи укладання навчального українсько-перського словника / Н.М. Захлюпана, О.Й. Максимів, М.Ю. Стельмах, І.В. Яремчук // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1608-0599
1188435
  Охріменко М.А. Принципи укладання персько-українського словника емотивної фразеології // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1608-0599
1188436
  Гороть Є.Т. Принципи укладання словника омонімів сучасної англійської мови / Є.Т. Гороть, І.М. Навроцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 259-263. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1729-360Х
1188437
  Дуцяк І. Принципи укладання словника узагальнювальних виознак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 24-29. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1188438
  Бобкова Т. Принципи укладання тримовного тлумачного словника термінів з комп"ютерної лінгвістики / Т. Бобкова, К. Лебедєв // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 274-276. – ISBN 978-966-553-924-7
1188439
  Максимів О. Принципи укладання частотного словника газетної лексики сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-11. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню основних принципів укладання першого частотного словника слів (лексем) газетної лексики сучасної перської мови на основі корпусу. Зокрема, визначено основні етапи укладання частотного словника на базі корпусу, визначено ...
1188440
  Сушицький Ф. Принципи українознавства // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 184-190. – ISBN 5-7763-1258-2
1188441
  Мішина Н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах конституційного реформування місцевого самоврядування) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 21-25.
1188442
  Кіндюк Б.В. Принципи українського лісового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
1188443
  Тарасюк Т.Ю. Принципи умотивованості словотвірного значення порівняно з морфематичним (на прикладі ад"єктів французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 114-119. – ISBN 966-581-102-9
1188444
  Федченко Д. Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 176-177
1188445
   Принципи управління активами страхових компаній // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-20
1188446
  Колцуняк. Ю.В. Принципи управління в системі органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 7-11.
1188447
  Клоченок Л.В. Принципи управління власним капіталом підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-60. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджується питання управління капіталом підприємства.
1188448
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : монографія / Т.М. Боголіб ; МОНУ, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 204 с. – ISBN 966-820-089-9
1188449
  Кравченко О.О. Принципи управління державною службою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 235-240. – ISSN 0201-7245
1188450
  Салманова О.Ю. Принципи управління освітньою діяльністю // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 243-249. – ISSN 2307-3427
1188451
  Кашпір Р. Принципи управління процентним ризиком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 31-35 : Табл.
1188452
  Кашпір Р. Принципи управління процентним ризиком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 23-25 : Табл.
1188453
  Вовк М.О. Принципи управління процесами технологічної реструктуризації агропродовольчих підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 105-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1188454
  Даниш В. Принципи управління собою та іншими: якщо для вас це має значення / Василь Даниш. – Львів : Піраміда, 2013. – 125, [3] с. : іл. – На тит. арк. і обкл. також: Для тих, хто шукає свій шлях, і тих, хто ним вже йде. – ISBN 978-966-441-316-6
1188455
  Харун О.А. Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 15-20. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1188456
  Пономаренко Г.О. Принципи управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 110-114. – ISBN 966-435-028-1
1188457
  Тридід О.М. Принципи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  The system of principles of management of enterprise financial and economic activity are considered. Запропоновано систему принципів управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.
1188458
  Труш Ю.Л. Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 106-109
1188459
  Довгалець Ю.В. Принципи управлінського обліку в історичному аспекті // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 58-66. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1188460
  Шипнівська О.О. Принципи усунення морфологічної омонімії в знаннєорієнтованій системі машинного перекладу // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 170
1188461
  Виноградов Г.М. Принципи утворення й функціонування додаткових інтелектуальних асоціацій в давньоруських літописах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 5-14. – ISSN 2312-2587
1188462
  Левченко Д.С. Принципи участі громадськості в публічному адмініструванні в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 116-119. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1188463
  Бакумов О. Принципи участі громадян України у виборах та референдумах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 504-510. – ISSN 1026-9932
1188464
  Підгорна Л. Принципи фіксації уснословесного матеріалу "романтичного періоду" української фольклористики: досвід П. Лукашевича та А. Метлинського // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 22-27. – ISSN 2225-5095
1188465
  Руденко О.В. Принципи філософії природи І. Канта / О.В. Руденко, Я.М. Чайка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1188466
  Добровінський А.В. Принципи фінансово-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 167-173. – ISBN 978-617-7404-86-5
1188467
  Звонарьова Ю.В. Принципи фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1188468
  Семеніхін І.М. Принципи фінансового забезпечення збройних сил України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 238-245


  В статті йде мова про вплив принципів фінансового забезпечення на боєздатність Збройних Сил України. А також підкреслюється, що аналіз та здійснення принципів фінансового забезпечення військ дає змогу визначити стан економічного розвитку держави та ...
1188469
  Бортник Н.П. Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 14-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1188470
  Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1188471
  Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 219-227. – Бібліогр.: л. 191-218
1188472
  Нестеренко А. Принципи фінансової системи України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 41-46. – ISSN 1561-4999
1188473
  Роженко Н.О. Принципи фітотоксикологічного нормування металів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1995-0519
1188474
  Єрема М. Принципи формальної істини та об"єктивної істини в господарському процесі: проблеми співвідношення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 268-270. – ISBN 978-617-7069-28-6
1188475
  Мартинів О.О. Принципи формоутворення будівельних вищих навчальних закладів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 191-195. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809


  В статті розглянуто потреби студентів, викладачів та адміністративних працівників, що є основними суб"єктами господарювання університетських будівль. Відповідно до даних потреб визначені та описані принципи формоутворення будівель вищих навчальних ...
1188476
  Чупріна Н.В. Принципи формування актуальних проектних образів 1970-х років та їх вплив на розвиток сучасної індустрії моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 162-168. – ISSN 2225-7586
1188477
  Кравченко І.Л. Принципи формування архітектурно-мистецьких комплексів на базі історичних промислових споруд / І.Л. Кравченко, Ю.Ю. Вдовиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 54-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1188478
  Наконечна М.А. Принципи формування архітектурного середовища дитячих дошкільних закладів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 11-13. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1188479
  Смірнова О.В. Принципи формування архітектурного середовища інноваційних науково-виробничих об"єктів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 61-65. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1188480
  Дмитраш О.Ю. Принципи формування архітектурної типології і проєктування міжуніверситетських культурних центрів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дмитраш Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1188481
  Клічук А.В. Принципи формування асертивного стилю поведінки сучасного педагога // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 156-158
1188482
  Кириченко С.О. Принципи формування асортиментної політики / С.О. Кириченко, К.І. Половинка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 90-94 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1188483
  Ілляш А.М. Принципи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста" (на прикладі міста Харкова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ілляш Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1188484
  Чобіток В.І. Принципи формування бюджетної системи України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 103-107
1188485
  Чекмишев О.В. Принципи формування вибірки для моніторингу висвітлення виборчих кампаній в американських ЗМІ (на прикладі Проекту видатних досягнень у журналістиці) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 39-42


  У статті представлено вибірки загальнонаціональних ЗМІ Сполучених Штатів Америки та принципи їх формування. Проаналізовано проблеми, на які наражалися методологи The Pew Research Center. This article presents a sample of the United States national ...
1188486
  Друшляк М.Г. Принципи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 36-47. – ISSN 2413-1571
1188487
  Бліхар В. Принципи формування державно-церковних відносин: філосоіський аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 71-75. – Бібліогр.: С. 75
1188488
  Хилько М. Принципи формування екологічної політики : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 28с. – ISBN 966-618-071-5
1188489
  Хилько М.І. Принципи формування екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 212-237
1188490
  Буланьков В.В. Принципи формування економічної системи в умовах глобалізіції / В.В. Буланьков, О.В. Бєлов, В.О. Котляров // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55. – Бібліогр.: 6 назв
1188491
  Климчук О.В. Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 64-73. – ISSN 2411-4413
1188492
  Шкляр С.П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С.П. Шкляр, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 202-209. – ISSN 2077-3455
1188493
  Клічук А.В. Принципи формування ефективного керування навчальним закладом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 118-121
1188494
  Савченко О.О. Принципи формування зон психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Савченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1188495
  Нич Т.В. Принципи формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 186-188
1188496
  Заставецька Л. Принципи формування і механізми функціонування нових територіальних громад і систем розселення у процесі реформування // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1188497
  Смолич Д.В. Принципи формування інноваційних кластерів транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 235-236
1188498
  Топольник Я. Принципи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 44-54. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1188499
  Фесенко Т. Принципи формування й реалізації державної антикорупційної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 180-184. – ISSN 2663-5313
1188500
  Тищенко О.М. Принципи формування кластерних структур на регіональному рівні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 80-86
1188501
  Руденко Л.А. Принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 158-165. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1188502
  Пальчикова О. Принципи формування крос-культурної компетентності іноземних студентів // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 18-21
1188503
  Беспарточна О.І. Принципи формування лідерських якостей у здобувачів вищої освіти / О.І. Беспарточна, К.С. Скребкова // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 13-24. – ISSN 2227-2747
1188504
  Нікішина О.В. Принципи формування логістичних ланцюгів товарних ринків: конвергенція підходів // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 3-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1188505
  Іванова М.І. Принципи формування логістичних систем // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 82-88. – ISSN 2413-9610
1188506
  Зозульов О. Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій / О. Зозульов, О. Підмогільна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
1188507
  Шевцова О.Й. Принципи формування механізму антикризового управління системним банком / О.Й. Шевцова, М.В. Суганяка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 208-216 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1188508
  Шнирков О.О. Принципи формування митних союзів країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 59-62
1188509
  Бутнік-Сіверський Принципи формування національної безпеки України з огляду прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 70-83. – ISSN 2308-0361
1188510
  Степанюк Р.Л. Принципи формування окремої криміналістичної методики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 85-90. – ISSN 1727-1584
1188511
  Комар А.А. Принципи формування палацово-паркових ансамблів Поділля ХVIII-ХIХ століть: проблематика дослідження // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 165-169. – ISSN 2077-3455


  У статті розглядається проблематика дослідження принципів формування і розвитку палацово-паркових ансамблів Поділля та стан вивченості питання. На основі аналізу бібліографічних джерел доведено необхідність комплексного вивчення проблеми паркобудування ...
1188512
  Майковська В. Принципи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 72-75. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1188513
  Бортнюк Т. Принципи формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 104-114. – ISSN 2312-5993
1188514
  Глущенко О.О. Принципи формування податкової стратегії підприємства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 99-102. – ISSN 2218-1199
1188515
  Береговий К.В. Принципи формування продовольчої безпеки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 109-113. – ISSN 2221-1055
1188516
  Маслій О.М. Принципи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 125-129. – Бібліогр.: с. 128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1188517
  Бабець І.Г. Принципи формування регіональної політики співробітництва країн ЄС: досвід для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1188518
  Кузьменко Г.І. Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності / Г.І. Кузьменко, А.М. Лисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 301-313


  Згруповано принципи формування системи інформації про податковий потенціал та виокремлено напрямки діяльності підприємства, з урахуванням яких доцільно встановлювати критерії оцінки її ефективності. Запропоновано систему показників та критерії ...
1188519
  Шепеленко О.В. Принципи формування системи сталого економічного розвитку держави / О.В. Шепеленко, Т.В. Бєлопольська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 63-70. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1188520
  Губанова Т.О. Принципи формування та здійснення державного фінансового контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 323-333. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У науковій статті узагальнено теоретико-правові підходи до дослідження сутності принципів фінансового контролю. Проаналізовано принципи формування та здійснення державного фінансового контролю в Україні, сформульовано напрями удосконалення правового ...
1188521
  Дацій Н.В. Принципи формування та нарощення виробничого потенціалу регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 101-103 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1188522
  Сердюк О. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-89
1188523
  Лободіна З.М. Принципи формування та функціонування бюджетного механізму // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
1188524
  Попова Л. Принципи формування текстотворчих умінь учнів старшої школи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 14-21


  "Проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, виокремлено принципи формування текстотворчих умінь учнів старшої школи й подано лінгвометодичний коментар до їх реалізації. На основі аналізу наукової літератури автор доходить висновку, що ...
1188525
  Чмутова І.М. Принципи формування технологій фінансового менеджменту банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 32-38


  У статті розвинуто принципи формування технологій фінансового менеджменту банку за рахунок доповнення наявних принципів фінансового менеджменту та управління принципами еволюційної теорії (спадковості, мінливості, відбору, диференціації), принципами ...
1188526
  Бець М.Т. Принципи формування туристичної інфраструктури / М.Т. Бець, Б.Р. Брунець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1188527
  Матюха М.М. Принципи формування управлінської звітності як елементу вихідної інформації // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – C. 174-182
1188528
  Циган Л.В. Принципи формування усної перекладацької компетентності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 403-407
1188529
  Вільницька М.В. Принципи формування фукціонально-просторової організації пейнтбольних клубів / М.В. Вільницька, В.В. Руденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 252-257 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1188530
  Лебідь І.Ю. Принципи формування цілісного виховного середовища дитини як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 97-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1188531
  Колодрубська Олександра Іванівна Принципи формуваня архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 02 / Колодрубська О. І.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1188532
  Мельник В. Принципи фрактальності механізмів генези біолітів / В. Мельник, О. Піскунова, Л. Вакулюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 133-136 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1188533
  Онищук В.В. Принципи функціонування відкритих динамічних систем у контексті управління русловими процесами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 40-48


  В даній статті наведений розгляд одинадцяти принципів, які висвітлюють прояв властивості самоорганізації ГДСп-р та відповідних закономірних затрат енергії на процеси руслоформування. Формування цих принципів велось багатьмя вченими, але їх застосування ...
1188534
  Бабич В.А. Принципи функціонування Державної виконавчої служби // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 34-37
1188535
  Литвин О. Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-96.
1188536
  Колкутіна В.В. Принципи функціонування ідейно-художніх концептів у творчості Тараса Шевченка: рецепція Дмитра Донцова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 21-29


  У статті досліджуються світоглядні та творчі ідейно-художні образи Т. Шевченка з позиції Д. Донцова-літературознавця. З"ясмовуються риси Д. Донцова як літературного критика
1188537
  Юсеф Н. Принципи функціонування ісламських банків // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0868-8893
1188538
  Лібанов М. Принципи функціонування недержавних пенсійних фондів у законодавстві Євросоюзу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 44-47
1188539
  Полякова Я.А. Принципи функціонування передавального механізму кредитно-грошової системи в міжнародному бізнесі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1188540
  Загорський В.С. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 92-99. – Бібліогр.: 9 назв
1188541
  Босак А.О. Принципи функціонування процесно-структурованого менеджменту / А.О. Босак, В.П. Далик, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Досліджено структуру принципів класичних та сучасних підходів до управління, сформовано порівняльну класифікацію принципів менеджменту.
1188542
  Баженова В. Принципи функціонування розрахунково - кредитних систем // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-32
1188543
  Камінська І.В. Принципи функціонування судової системи України та Суду Європейського Союзу в період глобального поширення вірусу COVID-19: порівняльно-правовий аналіз // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 299-237. – ISSN 2524-017X
1188544
  Бєлєвцева В. Принципи функціонування та удосконалення державного управління у сфері інноваційної системи в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-78.
1188545
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Ю. Липи : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Левицька Н.Є.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 176л. – Бібліогр.: л.163-176
1188546
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Юрія Липи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Н.Є. Левицька ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Біблогр.: 6 назв
1188547
  Андріюк Л.В. Принципи харчування осіб похилого та старечого віку. (Огляд літератури) / Л.В. Андріюк, В.М. Яцюк, С.І. Федяєва // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2017. – № 4. – С. 22-32. – ISSN 2522-9680
1188548
  Квецко О.Я. Принципи хореографічної освіти в початкових мистецьких закладах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 113-117. – ISSN 2226-3209
1188549
  Перець О.О. Принципи художньої організації предметно-просторового середовища (на прикладі Полтавського історико-етнокультурного регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перець Олег Олександрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1188550
  Брюховецька М. Принципи цивільно-правовогорегулювання посмертного донорства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 21-22
1188551
  Борисова В. Принципи цивільного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 67-75. – ISSN 1026-9932
1188552
  Ізарова І.О. Принципи цивільного процесу ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 2219-5521
1188553
  Борисова А.М. Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система / А.М. Борисова, М.І. Логвиненко // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 37-41
1188554
  Курило М.П. Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1188555
  Гураленко Н. Принципи цивільного процесу: поняття та особливості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 71-75
1188556
  Бризіцький М. Принципи цивільного процесуального права за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 85-88
1188557
  Чиналієва І.У. Принципи цивільного процесуального права Киргизстану. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чиналієва І.У.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1188558
  Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 19-28
1188559
  Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку / Г.П. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8602-29-3
1188560
  Михайлова О.В. Принципи циклізації melodie Ф. Пуленка на вірші Г. Аполлінера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 155-160. – ISSN 2312-4679
1188561
  Найчук Є.В. Принципи циклізації повісті М.В. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 197-200
1188562
   Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1188563
  Колодій А. Принципи цілісності та недоторканності території України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 216-219
1188564
  Волкова О.О. Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів тканин та клітин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 128-129
1188565
  Задніпряна М.Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 97-104
1188566
  Зубрицький М.І. Принципи юридичної відповідальності державних службовців // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-52-1
1188567
  Гетманець О.П. Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 26-32. – ISSN 2306-9082
1188568
  Мендик Л.В. Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
1188569
  Коломоєць Т.О. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т.О. Коломоєць, П.Д. Матвієнко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 31-42. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано загальнотеоретичні положення, висвітлено специфіку та перелік принципів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб"єктів адміністративного права. The article deals with analysis of the general theoretical ...
1188570
  Іванова М.І. Принципи як основа наукової методології управління логістикою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
1188571
  Стельмах Д. Принципи, види, форми контролю й взаємоконтролю сформованості в майбутніх учителів компетентності в англійському монологічному мовленні // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 56-60. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1188572
  Ліба Н.С. Принципи, етапи та моделі організації управлінського обліку на підприємстві / Н.С. Ліба, В.М. Головачко, Є.Є. Назаренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 133-138. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1188573
   Принципи, за якими рф покарають за агресію // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38)


  Міністри юстиції країн-членів та країн-спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів ("Ризькі принципи") для досягнення всеосяжної відповідальності за агресію російської федерації проти України та забезпечення ...
1188574
  Ткаченко Олександр Принципи, категорії і методологічні проблеми психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.45-133. – ISSN 1810-2131
1188575
  Самойленко Л.Я. Принципи, методи і категоріальний апарат дослідження інститутів і процесів саморозгортання демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 203-315
1188576
   Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 64-73. – ISSN 1681-7710


  "Розглядається системно-концептуальні положення о моделюванні процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою в умовах змінювання оперативно-тактичної обстановки в районі ведення ...
1188577
  Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови / К.М. Плиско. – Харків, 1995. – 240с.
1188578
  Спиця Р.О. Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 40-47. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1188579
  Кошечко Н.В. Принципи, методи та технології навчання студентів ВНЗ з педагогічної конфліктології: загально-теоретичні (С.Х. Чавдаров) та сучасні емпіричні аспекти // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 61-85. – ISBN 978-617-640-364-7
1188580
  Рибалка В.В. Принципи, процедури та практики демократії як джерело розробки технологій і методів професійної діяльності психологів і педагогів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 238-241. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1188581
  Хилько М.М. Принципи, процедури, етапи контент-аналізу як системно формалізованого методу дослідження змісту комунікацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 276-283
1188582
  Дмитренко І.М. Принципи, умови та особливості консолідації специфічних статей фінансової звітності групи компаній / І.М. Дмитренко, Н.В. Шаймухометова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 117-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
1188583
  Власенко Ю. Принципи, умови та тенденції оптимізації законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 138-139
1188584
  Кльоба Л. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-44.
1188585
  Співак М.В. Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров"язбереження: проблеми становлення в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 288-299
1188586
  Лаврусевич Н. Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20-30-х років ХХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-14.
1188587
  Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 179-186. – ISSN 2222-5374
1188588
  Соколов И.П. Принципиальная схема формирования и размещения залежей углеводородв на территории Западного Узбекистана и Восточной Туркмении. / И.П. Соколов. – М., 1975. – 28с.
1188589
  Гедзь Ю. Принципиально / Ю. Гедзь. – Х, 1929. – 228с.
1188590
   Принципиально новые технологии.. – Вып.1. – М.
Кошкин Л.Н. В ожидании ... – 1990. – 63с.
1188591
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1188592
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1188593
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев ; Объединенный ин-т ядер. исслед., Лаборатория теорет. физики. – Дубна : ОИЯИ, 1965. – 234 с.
1188594
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1966. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160. – (Философские проблемы естествознания)
1188595
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 149, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 148-150
1188596
   Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохозяйственных комитетов. – Санкт-Петербург, 1904. – 19 с.
1188597
  Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной биографики / Ф. Гернек; XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 15 с. – (Коллоквиум: личность ученого в истории науки)
1188598
  Гаврилов И В. Власенко Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние / И В. Власенко Гаврилов, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 73-84 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1188599
  Пашин В.М. Принципиальные черты системы исполнительной власти Российской Федерации (на примере регионального управления) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1188600
  Фотев Г. Принципите на позитивистката социология / Г. Фотев. – София, 1982. – 260с.
1188601
  Слюсарчук Л.І. Принципова схема побудови бухгалтерського обліку витрат виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-40. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто склад прямих витрат виробництва, загальну побудову обліку витрат і методи розподілу накладних витрат.
1188602
  Усенко Є. Принципові акценти щодо характеристики судових доктрин із податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 153-163. – ISSN 1026-9932
1188603
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем та їх роль при регулюванні русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 19-27


  Наявність чіткої ієрархії принципових властивостей відкриває можливість науково обгрунтовано виконувати аналіз руслових процесів, проводити розрахунки стоку води і наносів та розробляти раціональні заходи противопаводкого захисту урбанізованих ділянок ...
1188604
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, меандрування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 9-20.
1188605
  Гундерич Г.А. Принципові завдання класифікації та аналізу моделей для прогностичного контролю мультисервісних телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 93-99
1188606
  Сімченко Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 171-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1188607
   Принципові основи стратегії військово-технічного переоснащення Збройних Сил та інших військових формувань України в умовах їх євроінтеграції та переходу до євростандартів / В.І. Білетов, С.В. Бобров, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 24-29. – ISSN 2304-2699
1188608
  Шайдеров В.О. Принципові підходи до визначення ролі підприємницької діяльності в трансформаційній економіці // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 237-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1188609
  Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1188610
   Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, І М. Куліцька, П.Г. Лихацький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 56-58. – ISSN 1681-2751
1188611
  Дмитренко Д.М. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 30-35
1188612
  Близнюк А.С. Принципові положення реалізації механізму державного управління рекреаційною галуззю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 56-58. – ISSN 2306-6814
1188613
  Зима К.Ю. Принципові положення управління формуванням трудового потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 16-18. – ISBN 978-617-645-232-4
1188614
  Проколієнко Л.М. Принциповість та іі виховання у молоді. / Л.М. Проколієнко. – К, 1961. – 40с.
1188615
  Литвин І.В. Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1188616
  Слабошпицький М. Принципово важливо // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 3


  Творчий профіль Сергія Грабара.
1188617
  Барциовска-Колбе Принципот копнеж : можностите и границите на естетиката / Кица Барциовска-Колбе. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 289 с. – Кица
1188618
  Карасев Е.Н. Принципы "кинематографизации" в рассказах Л. Добычина. Л. Добычин и Дзига Вертов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 150-159
1188619
  Кравчук П.Ф. Принципы "макиавеллизма" в системе межличностной коммуникации / П.Ф. Кравчук, Ю. Подгурецки // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 101-110. – ISSN 1606-951Х
1188620
  Стратонович Р.Л. Принципы адаптивного приема / Р.Л. Стратонович. – М, 1973. – 142с.
1188621
  Воронцов М.А. Принципы адаптивной оптики / М.А. Воронцов, В.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1985. – 335с.
1188622
  Загирняк М.Ю. Принципы аксиологии баденского неокантианства в основных понятиях философии истории С. И. Гессена // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 57-58
1188623
  Пономарева Т. Принципы актерской школы Станиславского и кино / Т. Пономарева. – Москва, 1968. – 32 с.
1188624
  Олех Л.Г. Принципы активизации преподавания научного коммунизма / Л.Г. Олех. – Томск, 1985. – 241с.
1188625
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
1. – 1982. – 496 с.
1188626
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
2. – 1982. – 862 с.
1188627
  Кулик В.Т. Принципы алгоритмизации и построения управляющих машин. / В.Т. Кулик. – К., 1963. – 312с.
1188628
  Мурадходжаев Х.В. Принципы алгоритмизации систем управления процессами разработки пространственно распределенных ресурсов / Х.В. Мурадходжаев, А.Г. Ривкин. – Ташкент, 1987. – 84с.
1188629
  Катышева Д.Н. Принципы анализа драматургических произведений в театральном коллективе. / Д.Н. Катышева. – Москва
1. – 1967. – 36с.
1188630
  Лощилов В.И. и др. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем : учебное пособие / Под ред. В.И. Лощилова. – Москва, 1988. – 64 с.
1188631
   Принципы анализа литературного произведения : сб. ст. – М., 1984. – 199с.
1188632
  Казаневская В.В. Принципы анализа сложных систем / В.В. Казаневская. – Кемерово, 1983. – 92с.
1188633
   Принципы анализа художественного произведения в киргизской аудитории : Сб. ст. – Фрунзе, 1983. – 103с.
1188634
  Хованская З.И. Принципы анализа художественной речи и литературного произведения / З.И. Хованская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 429 с.
1188635
  Гурвич А.Л. Принципы аналитической биологии и теории клеточных полей / А.Л. Гурвич. – Москва : Наука, 1991. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISBN 5-02-001052-5
1188636
  Дарбу Г. Принципы аналитической геометрии / Г. Дарбу. – Москва-Ленинград, 1938. – 375 с.
1188637
  Дарбу Ж.Г. Принципы аналитической геометрии = Principes de geometrie analitique / Ж.Г. Дарбу ; пер. с французского ; под ред. В.И. Милинского. – Изд. 2-е., исправ. – Москва : КомКнига, 2006. – 376с. – ISBN 5-484-00418-7
1188638
  Пивоваров А.А. Принципы антидемпингового процесса // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 20-22. – ISSN 1812-3910
1188639
  Фирсова А.Е. Принципы антропологического подхода в теории и практике современного образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 148-156. – ISSN 1811-0916
1188640
  Тараненко В.Ф. Принципы арбитражногоп процесса. / В.Ф. Тараненко. – М., 1988. – 65с.
1188641
   Принципы блокирования съема информации способами ВЧ-навязывания / С.В. Ленков, О.В. Рыбальский, В.А. Хорошко, Л.П. Крючкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропонована нова концепція захисту акустичної інформації від збору із застосуванням ВЧ-нав"язування, основана на зміні якостей зондуючого сигналу. Ключові слова: защита информации, зондирующий сигнал, блокирование. The new concept of protection of ...
1188642
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
1188643
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 496 с.
1188644
  Гасилин В.Н. Принципы в структуре философского знания / В.Н. Гасилин. – Саратов, 1987. – 155с.
1188645
  Яблочков Л.Д. Принципы внешней политики африканских государств / Л.Д. Яблочков. – М., 1974. – 224с.
1188646
  Ульман Ш. Принципы восприятия подвижных объектов / Ш. Ульман. – М., 1983. – 167с.
1188647
  Молостов В.А. Принципы вузовской дидактики / В.А. Молостов. – Киев, 1982. – 32с.
1188648
  Стич Д.М. Принципы выбора синтаксических субститутов в современном русском языке. : Автореф... канд.фило.наук: 10.02.01 / Стич Д.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1188649
  Кеплер Д.И. Принципы выбора форм носовой части тела, выгодной с точки зрения входа в плотные слои оатмосферы / Д.И. Кеплер, 1960. – 20с.
1188650
  Игнатов Б.Ф. Принципы выделения атрибутивных отношений в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Игнатов Б.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
1188651
  Иногамова Ю.А. Принципы выделения и методика исследования стилистических синонимов (на мат. группы существительных современного англ. яз. с общим значением "интеллектуальной ущербности" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иногамова Ю.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 21л.
1188652
  Лисенко Д.М. Принципы выделения и морфологического анализа слова при восприятии устной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лисенко Д.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1188653
  Эгамбердыев М.Э. Принципы выделения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа мезо-кайнозоя (Западный и Южный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент
ч. 1. – 1979. – 163с.
1188654
   Принципы выявления зон фоциального контроля нефтегазонакопления.. – М., 1981. – 268с.
1188655
   Принципы выявления приоритетных направлений в геологических науках.. – Ташкент, 1990. – 158с.
1188656
  Човнюк Ю.В. Принципы генерации когерентного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и его усиление нормально функционирующими биоклетками / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 29-51. – ISSN 1023-2427


  Температура випромінювання квантового генератора мм-діапазону в біосередовищі визначає максимум температури до якої можна розігріти тіло. Температура излучения квантового генератора мм-диапазона в биосреде определяет максимум температуры до которой ...
1188657
   Принципы государственного управления процессом информатизации и экономические механизмы его реализации: К разраб. концепции информатизации общества.. – М., 1989. – 44с.
1188658
  Дядькин Д.С. Принципы гражданско-правовой ответственности за причинение экологического вреда // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0132-0831
1188659
  Чиналиева Ирина Улукбековна Принципы гражданского процессуального права Кыргызстана : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Чиналиева Ирина Улукбековна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1188660
  Али Салех Аль-Куайти Принципы гражданского процессуального права Народной Демократической республики Йемен : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-Куайти ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 170 л. – Библиогр.: л. 163-170
1188661
  Али Салех Аль-К Принципы гражданского процессуального права НДРЙ : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-К.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1989. – 21л.
1188662
  Тарланов З.К. Принципы грамматической теории М.В. Ломоносова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-14. – Библиогр.: Лит.: С.14; 13 назв. – ISSN 0130-9730
1188663
  Вотинов М.А. Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной ифраструктуры в крупнейших городах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 43-48 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1188664
  Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти ; КГУ им.Т.Шевченко. – Київ, 1980. – 195 л. – Бібліогр.: л. 182-195
1188665
  Мохамед Н.М. Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : автореферат... / Мохамед Н.М. – Київ, 1980. – 19 с.
1188666
   Принципы действия полупроводниковых излучательных приборов. – Ленинград, 1978. – 74 с.
1188667
  Хакимов Р.З. Принципы детерминизма в научном исследовании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Хакимов Р.З.; Филос.фак-т. – М, 1971. – 24л.
1188668
  Асмолов А.Г. Принципы деятельностного подхода - конкретно-научной методологии изучения человека в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 379-384. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В деятельностном подходе к изучению человека неоднократно подчеркивался тот факт, что личность представляет собой такого рода особое образование, которое не может быть выведено из приспособительного адаптивного поведения (А.Н. Леонтьев). И ...
1188669
  Демин В.Н. Принципы диалектики и систематизация научного знания / В.Н. Демин. – Москва, 1976. – 64с.
1188670
  Терентьева Л.Н. Принципы диалектики как методологическая основа системных исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1188671
  Туркин Л.П. Принципы диалектического материализма / Л.П. Туркин. – Красноярск, 1984. – 200с.
1188672
  Розенталь М.М. Принципы диалектической логики / М.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 476 с.
1188673
  Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки : Пер.с англ. / Х. Бетгер ; пер.с англ. А.И. Буздика, О.В. Долгова ; под ред. Л.Н. Булаевского. – Москва : Мир, 1986. – 382, [10] с. – Библиогр.: с. 368-382
1188674
  Радов А.Г. Принципы директора Карпова / А.Г. Радов. – М., 1981. – 86с.
1188675
  Полежаева Т.В. Принципы драматургии А.П. Чехова: целостно-системное прочтение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 47-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статья знакомит с общим взглядом на драматургию А.П. Чехова, типологией и своеобразием его малых пьес, восприятием больших пьес его современниками и наукой 20  в., с более глубоким, целостно-системным прочтением "еретически гениальной" (Горький) ...
1188676
  Амиров А.Т. Принципы европейского договорного права-основа частного права Европейского союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 82-93. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188677
   Принципы единства и развития в научном познании.. – Минск, 1988. – 246с.
1188678
  Георгиевский С. Принципы жизни Китая / С. Георгиевский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1888. – XXI, 494 с.
1188679
  Чандрасекар С. Принципы звездной динамики : пер. с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 263 с.
1188680
  Богданов В.В. Принципы зонально-лимнологического уровня (Га примере Кольсокй лимнол провинции : Автореф... докт. геогр.наук: / Богданов В. В.; ЛГУ им. А. А. ЖДанова. – Л., 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1188681
  Майр. Э. Принципы зоологической систематики / Э. Майр. – Москва : Мир, 1971. – 456с.
1188682
  Чистякова В.Ф. Принципы и закономерности формирования подсобного сельского хозяйства при промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.22 / Чистякова В.Ф.; Госагропром СССР. Кишинев. с.-х. ин-т им. М.В.Фрунзе. – Кишинев, 1987. – 17л.
1188683
  Борейко В.Е. Принципы и идеи этико-эстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы // Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск / Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2005. – Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – С. 62-63. – ISSN 1727-2661
1188684
   Принципы и категории научного познания : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1983. – 172 с.
1188685
  Пышкин А.Н. Принципы и концепты обеспечения качества образования в контексте нового вектора образовательной политики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 8-13. – ISSN 1026-955X


  Анализируется типовая глобальная структура обеспечения качества образования с целью использования под ракурсом произошедшего в системе управления российским высшим образованием сдвига с внутривузовских систем обеспечения качества образования на ...
1188686
  Розов Н.С. Принципы и критерии легитимности лостреволюционной власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 90-107. – ISSN 0321-2017
1188687
   Принципы и критерии расчленения докембрия в мобильных зонах.. – Л., 1980. – 312с.
1188688
   Принципы и методика геохимических исследований при прогнозировании и поисках рудных месторождений : (методические рекомендации). – Ленинград : Недра, 1979. – 247 с.
1188689
   Принципы и методика дистанционных исследований при прогнозировании твердых полезных ископаемых: Сб. науч. тр.. – СПб., 1992. – 144с.
1188690
  Малич Н.С. Принципы и методика минерагенического анализа платформ / Н.С. Малич, Е.В. Туганова. – Москва : Недра, 1980. – 287с.
1188691
   Принципы и методика научно-технического прогнозирования.. – К., 1974. – 92с.
1188692
  Бурдэ А.И. Принципы и методика определения рационального комлпекса исследований / А.И. Бурдэ. – Л.
13. – 1972. – 156с.
1188693
   Принципы и методика природного районирования на математико-статистической основе. – Москва, 1974. – 90с.
1188694
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт. – Москва : Недра, 1966. – 184с.
1188695
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов.. – М., 1973. – 189с.
1188696
  Приступа Г.Н. Принципы и методические средства развития и совершенствования орфографических навыков в средней школе. : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Приступа Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1188697
  Прокофьев Д.Ю. Принципы и методология построения интегрированной информационной системы управления функционированием логистических центров / Д.Ю. Прокофьев, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 11-23. – ISSN 1727-6349
1188698
   Принципы и методы автоматизации информационных процессов в отраслевой системе педагогической информации: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 111с.
1188699
   Принципы и методы геоботанического картографирования. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 300 с.
1188700
  Ивченко А. Принципы и методы географии : краткий конспект курса VIII кл. женских гимназий / А. Ивченко. – Оренбург : Губернская Типография, 1915. – 40 с.
1188701
   Принципы и методы геосистемного мониторинга. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
1188702
  Чичканов В.П. Принципы и методы долгосрочного планирования экономики региона / В.П. Чичканов. – М., 1986. – 229с.
1188703
  Тупикова Н.В. Принципы и методы зоологического картографирования / Н.В. Тупикова, Л.В. Комарова. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 192 с.
1188704
   Принципы и методы изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1978. – 245с.
1188705
  Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценостических популяций растений / Ю.А. Злобин. – Казань, 1989. – 146с.
1188706
  Элджер Р.П. Принципы и методы интерпретации электрокаротажных данных на промысле / Р.П. Элджер. – М., 1960. – 31с.
1188707
   Принципы и методы исследования единиц языка: Межвуз : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1985. – 169 с.
1188708
   Принципы и методы исследования лингвистических единиц.. – М., 1975. – 173с.
1188709
   Принципы и методы картирования современных экзогенных физико-геологических процессов.. – Саратов, 1980. – 52 с.
1188710
   Принципы и методы картографического обеспечения освоения зоны БАМа : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 120 с.
1188711
  Волков Н.М. Принципы и методы картометрии / Волков Н.М. ; отв. ред. Муравейский С.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т географии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 328 с.
1188712
  Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – Москва : Наука, 1982. – 287с.
1188713
   Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. Малые горные реки засушливых зон СССР.. – Москва-Л.
Ч. 3. – 1950. – 207с.
1188714
   Принципы и методы крупномасштабного прогнозирования редкометальных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1978. – 178с.
1188715
  Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П.Г. Шищенко. – Київ : Фитосоциоцентр, 1999. – 284с. – ISBN 966-7459-46-2
1188716
  Шищенко Петр Григорьевич Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании (на примере Украинской ССР) : Автореф... доктора географ.наук: 11.00.01 / Шищенко Петр Григорьевич; Отделение географии ин-та геофизики АН УССР. – К., 1984. – 41л.
1188717
   Принципы и методы лексико-грамматических исследований.. – Л.
Ч.2. – 1972. – 152с.
1188718
   Принципы и методы лексикограмматических исследований.. – Л., 1973. – 192с.
1188719
   Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины.. – М., 1971. – 172с.
1188720
  Сыроваткин С.Н. Принципы и методы лингвистических исследований в свете семиотики / С.Н. Сыроваткин. – Калинин, 1979. – 84с.
1188721
  Берсенева А.П. Принципы и методы массовых донозологических обследований с использованием атоматизированных систем : Автореф... Доктора биол.наук: 05.13.09 / Берсенева А.П.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1991. – 27л.
1188722
   Принципы и методы медико-географического картографирования.. – Иркутск, 1968. – 222с.
1188723
  Малышева Г.С. Принципы и методы мелкомасштабного фитофенологического картографирования. (На примере составления карты зацветения черемухи обыкновенной Padus racemosa G. на северо-западе Русской равнины) : Автореф... кадн. биол.наук: / Малышева Г.С.; АН СССР. Ботан ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 23л.
1188724
   Принципы и методы минерагенического анализа: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 107с.
1188725
  Истратов И.В. Принципы и методы многофакторной геометризации геологических тел и процессов нефтегазонакопления / И.В. Истратов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 62с.
1188726
  Федоренко Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1964. – 255с.
1188727
  Павлов А.Ф. Принципы и методы организации сети и типов сельских детских садов-яслей. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Павлов А.Ф.; Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1969. – 19л.
1188728
  Лейбсон М.Г. Принципы и методы планирования подготовки запасов нефти и газа на различных стадиях геологоразведочных работ / М.Г. Лейбсон, И.М. Мельник. – М., 1971. – 34с.
1188729
  Кузнецова Л.М. Принципы и методы повышения стилистической грамотности учащихся в связи с изучением морфологии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кузнецова Л.М. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1188730
  Лоунасмаа О.В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К : пер. с англ. / О.В. Лоунасмаа. – Москва : Мир, 1977. – 358 с.
1188731
  Мотузова Г.В. Принципы и методы почвенно-хиического мониторинга / Г.В. Мотузова. – М, 1988. – 99с.
1188732
  Валева С.А. Принципы и методы применения радиации в селекции растений / С.А. Валева; Под ред. Н.П.Дубинина. – Москва : Атомиздат, 1967. – 86 с.
1188733
   Принципы и методы прогноза скрытых местрождений меди, никеля и кобальта.. – М., 1987. – 245с.
1188734
   Принципы и методы прогнозирования медноколчеданного и полиметаллического оруденения : (на примере Рудного Алтая). – Москва : Недра, 1972. – 256с.
1188735
  Харченков А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов / А.Г. Харченков. – Москва, 1987. – 223с.
1188736
  Капанадзе О.Г. Принципы и методы проекта машинного перевода EUROTRA / О.Г. Капанадзе. – Тбилиси, 1988. – 49с.
1188737
  Муратов Сергей Александрович Принципы и методы прямого наблюдения в экранной журналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Муратов Сергей Александрович ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра телевидения и радиовещания. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1188738
  Агеев Н.Д. Принципы и методы радиолокации : учебное пособие для слушателей КВИРТУ / Н.Д. Агеев, П.В. Мазурин ; Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны. – Київ, 1959. – 142 с.
1188739
   Принципы и методы разработки тематического плана комплектования справочно-информационных фондов.. – М., 1972. – 68с.
1188740
  Хрущов Н.А. Принципы и методы расчета кондиций для оценки месторождений твердых полезных ископаемых в странах-членах СЭВ / Н.А. Хрущов. – Москва, 1974. – 23с. – (Экономика минерального сырья геологоразведочных работ ; 1)
1188741
   Принципы и методы регистрации элементарных частиц : Пер. с англ. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 343 с.
1188742
   Принципы и методы регулировки усиления в транзисторных усилителях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 255 с.
1188743
  Ситько П.О. Принципы и методы селекции и племенного дела в шелководстве : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ситько П.О. ; Акад. наук Укр. ССР , Отдел. биол. наук. – Киев, 1960. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1188744
  Хотылева Любовь Владимировна Принципы и методы селекции на комбинационную способность : Автореф... д-ра биол.наук: / Хотылева Любовь Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
1188745
  Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич ; под ред. А.К. Фёдорова ; перевод с сербохорв. В.В. Иноземцева. – Москва : Колос, 1984. – 344 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1188746
   Принципы и методы семантических исследований : Сб. ст. – М., 1976. – 379с.
1188747
  Журавлев С.Г. Принципы и методы синтеза алгебраических и аналитических устройств / С.Г. Журавлев, Ли-Фан. – Ташкент, 1989. – 91с.
1188748
  Кулибабин Александр Григорьевич Принципы и методы снижения енергоемкости оросительных систем : Автореф... д-ра техн.наук: 06.01.02 / Кулибабин Александр Григорьевич; Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1993. – 48л.
1188749
   Принципы и методы составления отраслевых оперативно-справочних карт. – Москва : Наука, 1979. – 87 с.
1188750
   Принципы и методы социолингвистических исследований.. – М., 1989. – 196с.
1188751
  Пронников В.Г. Принципы и методы статистического исследования структуры социально-экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Пронников В.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1188752
   Принципы и методы тектонического районирования, тектоническая терминология.. – Новосибирск, 1968. – 155с.
1188753
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов / Л.И. Мухина. – Москва, 1973. – 95с.
1188754
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.01 / Мухина Л.И.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1975. – 35л. – Бібліогр.:с.30-33
1188755
  Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права / Л.П. Рожкова. – Саратов, 1984. – 116с.
1188756
  Вергилес Э.В. Принципы и методы управления социалистической промышленностью / Э.В. Вергилес. – Москва, 1988. – 24с.
1188757
  Щербакова Т.Г. Принципы и методы управления экологическим проектом на автомобильно-транспортном предприятии // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 24--28 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1188758
  Куприянова Т.П. Принципы и методы физико-географического районирования с применением ЭВМ / Т.П. Куприянова. – Москва : Наука, 1977. – 168с.
1188759
   Принципы и методы экологической фитонематологии. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 161с.
1188760
   Принципы и механизмы деятельности мозга человека: Тезисы и рефераты докладов 1-й Всесоюзной конференции.. – Ленинград : Наука, 1985. – 224с.
1188761
  Беседина Н.А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0130-9730
1188762
  Леонтьев В.М. Принципы и механизмы перехода торговли, общественного питания и бытового обслуживания к рыночной экономике / В.М. Леонтьев. – Л, 1990. – 18с.
1188763
  Соловьев В.П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В.П. Соловьев, Е.П. Казьмина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 38-53. – ISSN 0374-3896
1188764
  Гасов В.М. Принципы и модели отображения информации на экране ЭЛТ. / В.М. Гасов. – М., 1989. – 32с.
1188765
  Данилов М.Ф. Принципы и организация упровления качеством / М.Ф. Данилов. – Минск, 1977. – 253с.
1188766
  Зак С.Е. Принципы и основные законы материалистической диалектики / С.Е. Зак. – Москва, 1974. – 176с.
1188767
  Букановский В.М. Принципы и основные черты классификации современного естествознания. / В.М. Букановский. – Пермь, 1960. – 219с.
1188768
  Леонов Н.И. Принципы и подходы в управлении научной и инновационной деятельностью (опыт исследовательского университета). // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного менеджмента в управлении научной и инновационной деятельностью вуза. Автор полагает, что внедрение этих принципов и подходов способствует эффективности управления вузом и дает ...
1188769
  Горобец Л.Ж. Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении / Л.Ж. Горобец, И.В. Верхоробина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 122-135 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1188770
  Аккерман С.И. Принципы и правила обучения в советской школе / Аккерман С.И. – Владимир : Книжное издание, 1955. – 80 с.
1188771
  Джоббер Дэвид Принципы и практика маркетинга = Principles and practice of marketing / Джоббер Дэвид; Пер. з англ. – 2-е изд. – Москва-Санкт-Петербург-Киев : Вильямс, 2000. – 688с. – ISBN 5-8459-0072-7
1188772
  Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надежности / С.Р. Калабро. – М., 1966. – 376с.
1188773
  Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
1188774
  Бычкова Н.Г. Принципы и приемы включения лексики разговорной речи в современный очерк. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Бычкова Н.Г.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1188775
  Мамаев Г.А. Принципы и приемы отбора и использования средств архаизации в системе исторически стилизованной художественной речи. (На материале дилогии "Иван Грозный" А.Н.Толстого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Мамаев Г.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Астрахань, 1968. – 17 с.
1188776
  Толстов Е.П. Принципы и приемы создания сатирического образа / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1188777
  Будников Г.К. Принципы и применение вольтамперной осциллографической полярографии. / Г.К. Будников. – Казань, 1975. – 197с.
1188778
  Накамура А. Принципы и применение гомогенного катализа / А. Накамура, М. Цуцуи. – Москва : Мир, 1983. – 231 с.
1188779
  Саусворт Дж.К. Принципы и применения волноводной передачи = Principles and applications of waveguide transmission / Дж.К. Саусворт. – Москва : Советское радио, 1955. – 700 с.
1188780
  Шаталин С.С. Принципы и проблемы оптимального планирования народного хозяйства / С.С. Шаталин. – М., 1971. – 54с.
1188781
  Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия Феноменологический философии / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1968. – 127с.
1188782
  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1959. – 354с.
1188783
  Голдовский Е.М. Принципы и пути развития широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1957. – 52с.
1188784
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней шкое : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; АН ГССР, Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1188785
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1188786
  Бураков В.И. Принципы и рабочие этапы агроландшафтного проектирования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 50-56. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1188787
  Комарова Валентина Ильинична Принципы и содержание лингвистического анализа обстановочной ремарки как компонента драматического произведения : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Комарова Валентина Ильинична; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1188788
  Васкан Р.Д. Принципы и средства автоматизированной обработки геологоразведочной информации / Р.Д. Васкан, Д.В. Юрин. – Москва : Недра, 1974. – 93с.
1188789
  Бежанова М.М. Принципы и средства разработки прикладных программных систем / М.М. Бежанова ; под ред. И.В. Поттосина ; АН СССР. – Новосибирск, 1987. – 84 с.
1188790
  Жибет Г.А. Принципы и структура системы комплексного планирования развития коллективов и регионов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Жибет Г. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 23л.
1188791
  Дробноход Н.И. Принципы и схема районирования Украинского щита для целей искусственного пополнения подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 69-73. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1188792
  Дробноход Н.И. Принципы и схема типизации природных условий Украинского щита для оценки эксплуатационных запасов подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 6)
1188793
  Алексеев Б.К. Принципы и тенденции развития представительного состава местных Советов : социол. исследования / Б.К. Алексеев, М.Н. Перфильев. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 303 с.
1188794
  Веткин А.Н. Принципы и устройства управления ритмом сердца методами его электрической стимуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 05.13.19 / Веткин А.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1984. – 49л.
1188795
  Назаренко И В. Андреева Принципы и факторы размещения и специализации сельскохозяйственного производства США / И В. Андреева Назаренко. – Москва, 1973. – 60с.
1188796
  Гатева Венета Стайкова Принципы и формы взаимодействия болгарского и советского телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гатева Венета Стайкова; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1188797
  Корниенко Иван Принципы и художественные средства киноискусства. (Из опыта укр. советской кинематографии) : Автореф... д-ра искусствовед.наук: / Корниенко Иван С.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 34л.
1188798
  Чжэн Пан-лун Принципы изображения народа в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжэн Пан-лун ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1960. – 17 с.
1188799
  Бабаева Л.В. Принципы изображения подвига в советской литературе о Великой Отечественной войне./60-70-е годы/ : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Л.В.; МВ иССО УССР. Львовский гос.ун-т. – Львов, 1985. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1188800
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1985. – 25л.
1188801
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1987. – 17л.
1188802
   Принципы изображения характера в советской прозе: Мевжвуз. сб. науч. тр.. – Челябинск, 1985. – 89 с.
1188803
  Борисова Людмила Михайловна Принципы изображения характера в современной советской исторической драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 22л.
1188804
  Заградка М. Принципы изображения человека в романах К.А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Заградка М.;. – М, 1960. – 15л.
1188805
  Пахненко И. Принципы изучения дисциплин лингвистического цикла в вузе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 155-172. – ISSN 2312-5993
1188806
  Зимина Г.А. Принципы изучения лирических стихотворений в 5-8 классах / Г.А. Зимина. – Махачкала, 1963. – 20 с.
1188807
  Хайдаков С.М. Принципы именной классификации в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М, 1980. – 251с.
1188808
  Кэтермоул К.В. Принципы импульсно-кодовой модуляции / К.В. Кэтермоул. – Москва : Связь, 1974. – 408 с.
1188809
  Базнат М.И. Принципы инвариантности и эффективные силы в атомных ядрах / М.И. Базнат ; отв. ред. К.К. Гудима ; АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-160
1188810
  Боди Зви Принципы инвестиций = Essentials of investments ; пер. с англ. / Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 984 с. – ISBN 5-8459-0289-4
1188811
  Боди Зви Принципы инвестиций / Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус ; пер. с англ. Э.В. Кондуковой, А.И. Мороза [и др.]. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 984 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0289-4


  Подробно рассмотрены основные проблемы управления инвестиционным процессом
1188812
   Принципы инерциальной навигации.. – М., 1965. – 355с.
1188813
  Поляков Б Принципы института банкротства // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.6-11
1188814
  Анищенко Г.Н. Принципы интерпретации амплитудно-фазовых измерений при магнитотеллурических зондированиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Анищенко Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1188815
  Зайцев Н.Г. Принципы информационного обеспечения в системах переработки информации и управления / Н.Г. Зайцев. – К., 1976. – 181с.
1188816
   Принципы информационного обеспечения целевых комплексных программ: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 188с.
1188817
  Нильсон Нильс Принципы искусственного интеллекта. / Нильсон Нильс. – Москва : Радио и связь, 1985. – 373с.
1188818
  Кулик А.С. Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях / А.С. Кулик, К.Ю. Дергачев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 4 (111), июль - август. – С. 76-83. – ISSN 1727-7337
1188819
  Журавель В.В. Принципы использованные при проектированнии програмного обеспечения в цифровых фонограммах // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 39-43. – ISSN 2411-3816
1188820
   Принципы исследования и планирования региональной системы культурного обслуживания населения: Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 142с.
1188821
  Кузнецов Н.С. Принципы исследования мотивации личности марксистской и буржуазной социологии и психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Кузнецов Н.С.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1975. – 22л.
1188822
  Рабинович А.И. Принципы исследования фонетической интерференции при контактировании резносистемных языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Рабинович А.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 32 с.
1188823
  Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 500 с.
1188824
  Якимов В.А. Принципы исторического исследования лексико-семантической группы / В.А. Якимов. – Пермь, 1983. – 80 с.
1188825
  Лачаева М.Ю. Принципы исторического повествования в творческом наследии М.В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 85-94. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1188826
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики : пер. с 4-го англ. изд. / М П.А. Дирак. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 434 с.
1188827
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики / П.А.М. Дирак; пер. с 4-го англ. изд. Ю.Н.Демкова, Г.Ф. Друкарева; Под ред. и с предисл. В.А. Фока. – 2-е. – Москва : Наука, 1979. – 480 с. : Библиотека теоретической физики
1188828
  Тирринг Вальтер Е Принципы квантовой электродинамики / Вальтер Е Тирринг. – Москва : Высш. школа, 1964. – 227 с.
1188829
  Роули Д. Принципы китайской живописи. / Д. Роули. – М, 1989. – 158с.
1188830
  Розина Р.И. Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное) : научно-аналитический обзор / Р.И. Розина ; АН СССР.Ин-т научной информации по общественным наукам; отв. ред. Р.Р. Мдивани. – Москва, 1982. – 65 с. – (Теория и история языкознания)
1188831
  Зейналов Ф.Р. Принципы классификации именных частей речи (на материале азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1957. – 23л.
1188832
  Дука Л.И. Принципы классификации предложений тождества и их семантические разновидности // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 12-16. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1188833
  Коломийцев И.Н. Принципы классификации промышленных товаров по потребительным свойствам / И.Н. Коломийцев. – М., 1975. – 101с.
1188834
  Золотарева Н.С. Принципы классификации фортепианных Reminiscences Ф. Листа // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 136-137
1188835
  Кузнецов Б.Г. Принципы классической физики / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 324 с.
1188836
  Витерби Э.Д. Принципы когерентной связи / Э.Д. Витерби. – Москва, 1970. – 392 с.
1188837
  Костенников М.В. Принципы кодификации норм административного права / М.В. Костенников, А.В. Куракин // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-45. – ISSN 0132-0769
1188838
  Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм / Н.А. Лопашенко. – Саратов, 1989. – 95с.
1188839
  Цветков А.Г. Принципы количественной оценки эффективности радиоэлектронных средств / А.Г. Цветков. – Москва : Советское радио, 1971. – 201 с.
1188840
  Кларк К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco / Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 976с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0464-1


  Самое полное руководство по разработке, принципам работы и конфигурированию сетей на основе коммутаторов Cisco Catalyst
1188841
  Тархов А.Г. Принципы комплексирования в разведочной геофизике / А.Г. Тархов. – Москва : Недра, 1977. – 221с.
1188842
  Скарук Г.А. Принципы комплексного использования лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  По итогам исследований в ГПНТБ СО РАН выведены основные принципы и правила комплексного использования в электронном каталоге нескольких информационно-поисковых языков разного типа. Ключевые слова: электронный каталог, лингвистическое обеспечение, ...
1188843
  Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-экономических исследованиях. / О.И. Иванов. – Ленинград, 1981. – 158 с.
1188844
  Влах И. Принципы Конституции, определяющие основания государственной службы Республики Молдова (некоторые теоретические размышления) // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 21-24. – ISSN 1810-3081
1188845
  Чаплинскас А.А. Принципы конструирования проблемно-ориентированных программных систем. / А.А. Чаплинскас. – Вильнюс, 1988. – 174с.
1188846
  Галеев Б.М. Принципы конструирования светомузыкальных устройств / Б.М. Галеев, С.А. Андреев. – Москва, 1973. – 104 с.
1188847
  Вербицкий А.А. Принципы контекстного обучения в иноязычной подготовке юриста / А.А. Вербицкий, Н.П. Хомякова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1726-667Х


  В русле теории контекстного обучения рассмотрены пять основных принципов компетентностно ориентированной модели иноязычной подготовки юристов. Каждый принцип раскрыт применительно к организации усвоения студентами содержания дисциплины «Иностранный ...
1188848
  Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии / Г.А. Климов. – М., 1983. – 222с.
1188849
  Ордандо В. Принципы контитуционного права / Орландо, проф. Римского ун-та. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – VIII, 299 с. – Библиогр.: с. V-VI
1188850
  Алдухов О.А. Принципы контроля качества массивов результатов радиозондирования атмосферы / О.А. Алдухов, И.В. Черных // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 92-101 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1188851
  Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : Учебник для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. – Москва : Олимп-Бизнес, 1997. – 1120с. – ISBN 5-901028-01-5
1188852
  Балталон Ц.П. Принципы критики В.Г. Белинского / [соч.] Ц. Балталона. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1898. – 42 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1188853
  Саввин Н. Принципы критики детских книг / Н. Саввин. – М., 1924. – 32с.
1188854
  Звелто О. Принципы лазеров / О. Звелто. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1984. – 395 с.
1188855
  Звелто О. Принципы лазеров : пер. с англ. / О. Звелто. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1990. – 560 с.
1188856
  Фридрак Валентина Борисовна Принципы лексикографической интерпретации именных композитов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Фридрак Валентина Борисовна ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1986. – 20 с.
1188857
  Сазонов А.А. Принципы лесоводственной оценки почв / А.А. Сазонов. – Иркутск, 1986. – 240 с.
1188858
   Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы) / М.Л. Головаха, И.В. Диденко, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, К.П. Бенедетто, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 122-129. – ISSN 0030-5987
1188859
  Милова Т. Принципы либерализма / Т. Милова; Нац. академия наук Беларуси; Ин-т философии. – Минск : Экоперспектива, 2002. – 144 с. – ISBN 985-469-023-7
1188860
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
2. – 1975. – 31с.
1188861
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
3. – 1975. – 24с.
1188862
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
4. – 1975. – 48с.
1188863
  Вандышев В.Н. Принципы локальности и элементарности как объект идейной борьбы в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1188864
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : Учебник / Н.Грегори Мэнкью. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 576с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1188865
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики = Principles of macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. С. Жильцова, В. Кузина]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 573, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Principles of macroeconomics / Mankiw N. Gregory. Fort Worth [etc.], 2001. - Указ.: с. 565-573. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1188866
  Хелеби Сэм Принципы маршрутизации в Internet = Internet routing architectures / Хелеби Сэм, Мак-Ферсон Денни; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0188-Х
1188867
  Кафаров В.В. Принципы математического моделирования химико-технологических систем. / В.В. Кафаров. – М., 1974. – 344с.
1188868
  Пак Н.И. Принципы математической подготовки студентов с позиций информационной модели мышления / Н.И. Пак, Т.П. Пушкарева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  В работе показана необходимость пересмотра научно-методических основ системы математического образования педагогического вуза в условиях становления информационного общества. Обоснован информационный подход к обучению математике. Предложена ...
1188869
  Демин В.Н. Принципы материалистической диалектики в научном познании / В.Н. Демин. – М, 1979. – 184с.
1188870
   Принципы материалистической диалектики как теории познания. – Москва, 1984. – 304с.
1188871
   Принципы материалистической диалектики: Сб. ст.. – Алма-Ата, 1980. – 160с.
1188872
  Фейербах Л. Принципы материалистической теории познания / Л. Фейербах. – М, 1923. – 209с.
1188873
  Коротич Е. Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 148-153. – ISSN 2409-4544
1188874
  Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Войтович С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.186-225
1188875
  Войтович Сергей Адамович Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Войтович Сергей Адамович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1188876
  Гончаренко Е.А. Принципы международно - правового статуса беженцев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.187-194. – ISSN 0201-7245
1188877
  Верле Г. Принципы международного уголовного права : [учебник для студентов, аспирантов, преподавателей юрид. фак. и фак. междунар. отношений вузов] / Герхард Верле ; над изд. работали: Борис Бургхардт, Флориан Йесбергер, Фолькер Нерлих [и др.] ; пер. и науч. ред.: Сергей Саяпин. – Одесса ; Москва : Фенікс ; ТрансЛит, 2011. – 882, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : Principles of international criminal law / Gerhard Werle. - 2nd ed., T.M.C. Asser Press, 2009. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-363-6
1188878
  Коптяева М.В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки: процессный подход // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0130-9765
1188879
  Дементьев А.Н. Принципы местного самоуправления: состав, содержание и методы нормативной правовой реализации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 2 (56). – С. 69-76. – ISSN 1812-8696
1188880
  Кауфман А.А. Принципы методов наземной и скважинной электроразведки = Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / А.А. Кауфман, Б.И. Андерсон ; [пер. с англ. Д.А. Алексеева]. – Тверь : АИС, 2013. – 487, [1] с. : ил. – Посвящается выдающемуся русскому геофизику Л.М. Альпину. - Пер. изд. : Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / A.A. Kaufman, B.I. Anderson. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 487. – ISBN 978-5-94789-557-5
1188881
  Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи / Г. Герц. – Минск, 1959. – 387 с.
1188882
  Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики : Учебник / Н.Г. Мэнкью. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 560с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-94723-417-3
1188883
  Замятин Н. Принципы мичуринского учения в разведении животных / Н. Замятин. – Минск, 1949. – 20с.
1188884
  Денисов П.Н. Принципы моделирования языка / П.Н. Денисов. – М., 1965. – 206с.
1188885
  Данилюк А.Я. Принципы модернизации педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта сущностная особенность модернизации современного педагогического образования: переход от подготовки учителя-предметника к учителю - носителю социально и профессионально значимых качеств. Посредством системы принципов определена модель ...
1188886
  Бакштановский В.И. Принципы морального выбора / В.И. Бакштановский. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. – Список лит.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 10)
1188887
   Принципы музыкальной формы И.С.Баха : очерки. – Москва : Музыка, 1981. – 355 с.
1188888
  Жигаленко О.В. Принципы налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127. – ISSN 1993-6788
1188889
  Артеменко Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования / Е.Б. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. – 173, [1] с. – Библиогр.: с. 168-172
1188890
  Борукаев Р.К. Принципы настройки в деятельности центральной нервной системы : место и значение в рефлекторной деятельности и поведении / Р.К. Борукаев ; АН СССР, Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии, Науч. совет АН СССР и АМН СССР по физиол. наукам. – Москва : Наука, 1991. – 60, [3] с. – Библиогр.: с. 51-61. – ISBN 5-02-005404-6
1188891
   Принципы научного анализа языка.. – М., 1959. – 163с.
1188892
  Холиков А.А. Принципы научного изучения прижизненных полных собраний сочинений русских писателей // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15-25. – ISSN 0130-9730
1188893
  Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор. – Москва, 1991. – 104 с.
1188894
  Ракитов А.И. Принципы научного мышления. / А.И. Ракитов. – М, 1975. – 143с.
1188895
   Принципы научной организации высшего строительного образования. – Киев, 1970. – 92с.
1188896
  Раченко И.П. Принципы научной организации педагогического труда: в вопр. и ответах. / И.П. Раченко. – К., 1990. – 186с.
1188897
  Гаркавец А.Н. Принципы национальной политики и языкового стрительства / А.Н. Гаркавец. – Алма-Ата, 1990. – 76с.
1188898
  Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики / Ф. Розенблатт. – Москва, 1965. – 480с.
1188899
  Антомонов Ю.Г. Принципы нейродинамики / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1974. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198
1188900
  Козырь И.Г. Принципы нейтронной калориметрии адронов высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козырь И.Г.; МВ и ССО УССР,. – Харьков, 1985. – 14л.
1188901
  Бавра Н.В. Принципы неклассической науки в современной отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1188902
  Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики : Пер. с англ. / И.Р. Шен. – Москва : Наука, 1989. – 557 с. – ISBN 5-02-014043-0
1188903
   Принципы нефтегеологического районирования в связи с прогнозированием нефтегазоносности недр.. – М., 1976. – 300с.
1188904
  Гурвич Е. Принципы новой пенсионной реформы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-31. – ISSN 0042-8736
1188905
   Принципы нормирования облучения населения от естественных источников ионизирующих излучений: Публикация 39 МКРЗ.. – Москва, 1986. – 30с.
1188906
  Городецкий В.Г. Принципы НОТ вспомогательных рабочих / В.Г. Городецкий. – М., 1972. – 63с.
1188907
  Алексахин И.В. Принципы Ньютона и принципы Энштейна : 5 лекций для студ. 1-го курса : учеб. пособие / И.В. Алексахин ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 1974. – 104 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 104
1188908
   Принципы обеспечения отказоустойчивости многопроцессорных вычислительных систем : сборник трудов. – Москва, 1987. – 82 с.
1188909
  Лютко П.Г. Принципы обоснования необходимого уровня рентабельности колхозного производства. (На прим. колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Лютко П.Г.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 32л.
1188910
  Семченко В.Т. Принципы образования фонда заработной платы предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семченко В.Т.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1188911
  Гарунов М.Г. Принципы обучения в дидактике высшей школы / М.Г. Гарунов, В.В. Пустовит. – Москва, 1980. – 44 с.
1188912
  Станкин М.И. Принципы обучения двигательным действиям на занятиях по физической культуре / М.И. Станкин. – М., 1985. – 79с.
1188913
  Торндайк Э. Принципы обучения основанные на психологии / Э. Торндайк. – 3-е изд. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 233с.
1188914
  Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1973. – 160с.
1188915
  Лысенко О.К. Принципы обучения студентов иностранному языку в свете современных информационных технологий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 160-162. – (Педагогічні науки)


  В статье представлен анализ значимости основополагающих принципов и правил обучения, их влияния на эффективность процесса обучения студентов диалогической экспромтной речи на английском языке с уч.том достижений и возможностей современных ...
1188916
   Принципы обучения физическим упражнениям. Сб. ст.. – Л., 1959. – 128с.
1188917
  Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк. – Изд. 2-е. – Москва, 1929. – 25-235с.
1188918
  Бертон В. Принципы обученя и его организация / В. Бертон ; пер. с англ. под ред. проф. Г.П. Вейсберга и Е.В. Гурьянова. – Москва : Учпедгиз, 1934. – 352 с.
1188919
  Абульханов Р.Ф. Принципы общественной организации производства : теория обществ. формы труда К. Маркса / Р.Ф. Абульханов. – Москва : МГУ, 1982. – 176 с.
1188920
  Элиенс Антон Принципы объектно-ориентированной разработки программ = Principles of object-oriented software development / Элиенс Антон; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 496с. – ISBN 5-8459-0233-9
1188921
  Грунд Ф. Принципы операционной системы ОС ЕС / Ф. Грунд. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 189с.
1188922
   Принципы описания единиц лексико-фразеологического уравня русского языка: Сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1985. – 162с.
1188923
   Принципы описания языков мира.. – М., 1976. – 343с.
1188924
  Хухуни Г.Т. Принципы описательного анализа в трудах А.М. Пешковского / Г.Т. Хухуни. – Тбилиси, 1979. – 136 с.
1188925
  Волконский В.А. Принципы оптимального планирования / В.А. Волконский. – Москва, 1973. – 239с.
1188926
  Данилов Николай Николаевич Принципы оптимальности в кооперативных дифференциальных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Данилов Николай Николаевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1978. – 18л.
1188927
  Гроппен В.О. Принципы оптимизации комбинаторных процедур / В.О. Гроппен. – Ростов -на-Дону, 1988. – 195с.
1188928
  Блинов П.Н. Принципы оптимизации обучения инженера профессиональным дисциплинам в системе многоуровневого образования / П.Н. Блинов, О.Ф. Пиралова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией высшего инженерного образования путем его оптимизации. Выделены доминирующие принципы оптимизации профессионального обучения в современных инженерно-технических вузах
1188929
  Керженцев П.М. Принципы организации. – Москва ; Петроград, 1923. – 204 с.
1188930
  Керженцев П.М. Принципы организации : Избранные произведения / П.М. Керженцев. – Москва : Экономика, 1968. – 464 с.
1188931
  Голубенко Л.Н. Принципы организации аргументивного дискурса (на материале немецкоязычных драматургических произведений) / Л.Н. Голубенко, Н.Ю. Колесниченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 84-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88, 10 п. – ISSN 1729-360Х
1188932
  Кальницкая В.Б. Принципы организации зачинов и финалов в поздних романах Грэма Грина с повествованием от первого лица // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 283-289. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1188933
  Яковлев Г.С. Принципы организации и деятельности аппарата государственного управления : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Яковлев Г.С.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 24л.
1188934
   Принципы организации и методы стационарного изучения почв. – Москва : Наука, 1976. – 414с.
1188935
  Ратнер В.А. Принципы организации и мехнизмы молекулярно-генетических процессов / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1972. – 323с.
1188936
  Грабельников А.А. Принципы организации и особенности функционирования отдела газетной редакции : Автореф... канд. филол.наук: 10.10.10. / Грабельников А. А.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1978. – 22л.
1188937
  Смолинская О.Е. Принципы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 115-127. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье с теоретико-методологических позиций сформулированы и охарактеризованы специфические принципы организации культурно-образовательного пространства университета. Культуросообразность, экологизм, гомеостатизм и антропологизм исследуются в русле ...
1188938
  Савицкая Т.В. Принципы организации медико-генетического консультирования при глазных болезнях : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Савицкая Т. В.; АМН СССР, Ин-т медиц. генетики. – М., 1981. – 20л.
1188939
  Фокина О.С. Принципы организации опытно-экспериментальной работы по формированию интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются педагогические принципы организации опытно-экспериментальной работы в вузе. Обосновывается,что правильный выбор этих принципов способствует успешному формированию интеллектуально-коммуникативной компнтенции студентов.
1188940
  Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека : систем.-деятельност. подход к изуч. познават. процессов : учеб.-метод. пособие для студентов фак. психологии гос. ун-тов / А.Г. Асмолов ; Науч.-метод. каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 103 с. – Библиогр. в конце глав
1188941
  Филахтов Алексей Лазаревич Принципы организации поточного строительства гидроэнергоузлов в оптимальные сроки : Автореф... д-ра техн.наук: / Филахтов Алексей Лазаревич; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.48-49
1188942
  Савчук Р. Принципы организации Православной миссии в Японии на рубеже XIX–XX вв. / Священник Роман Савчук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2018. – № 28. – С. 313-319
1188943
  Гуревич С.М. Принципы организации работы редакции советской газеты / С.М. Гуревич. – М., 1975. – 31с.
1188944
   Принципы организации социальных систем: теория и практика. – К.-Одесса, 1988. – 241с.
1188945
  Корбачева Т.В. Принципы организации темпоральных циклических структур в лексических системах русского и испанского языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Корбачева Татьяна Валерьевна ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2021. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
1188946
  О"Шонесси Принципы организации управления фирмой = Patterns of business organization / Дж. О"Шонесси. – Москва : Прогресс, 1979. – 420 с.
1188947
  Майоров С.А. Принципы организации цифровых машин / С.А. Майоров, Г.Н. Нивиков. – Л, 1974. – 432с.
1188948
   Принципы организации школьного коллектива. – Москва, 1965. – 270 с.
1188949
  Матье Ж. Принципы органического синтеза / Ж. Матье, А. Алле. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 623 с.
1188950
  Сеидов Анвер Джумшуд огли Принципы осуществления судами уголовного правосудия // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 244-250
1188951
  Пашаева М.М. Принципы отбора и перевода русских фразеологических единиц в русско-азербайджанских словарях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева М.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1188952
  Валиуллина Наиля Рафиковна Принципы отбора персонала ЦБС для эффективного функционирования системы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Человек, выбирающий место работы, должен постоянно сравнивать свои индивидуальные возможности с требованиями профессиограммы. Это позволяет установить его соответствие и профессиональную пригодность к данному виду труда. В первую очередь это касается ...
1188953
  Пищулина Т.В. Принципы отбора содержания базовых курсов в вузах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 0869-561Х
1188954
  Воскресенская О.В. Принципы отбора стран для изучения в курсе географии материков и океанов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 39-42 : Табл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
1188955
   Принципы отождествления каналов передачи сигналов.. – М., 1973. – 114с.
1188956
  Крюков Принципы отражения экономической действительности в деловых играх / Крюков, Л.И. Крюкова. – М., 1988. – 204с.
1188957
  Заир-Бек Принципы отчетности в политике управления образованием // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1726-667Х
1188958
   Принципы оценки плодородия почв : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1990. – 155 с.
1188959
  Пашковский И.С. Принципы оценки эксплуатационных запасов подземных вод крупных артезианских бассейнов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Пашковский И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 28л.
1188960
   Принципы оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод в речных долинах. – Москва : Московский университет, 1978. – 228с.
1188961
  Эллиотт К. Принципы перегонки / К. Эллиотт; под ред. проф. Тищенко И.А. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1929. – 123 с.
1188962
  Пятигорский Б.Я. Принципы передачи проприоцептивных сигналов в дорсальном спинно-мозжечковом тракте. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.02 / Пятигорский Б.Я.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1980. – 38л.
1188963
  Алейникова Т.В. Принципы переработки информации в зрительной системе лягушки / Алейникова Т.В. ; отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 125 с.
1188964
  Веселитский В.В. Принципы подачи предлогов в словарях. : Автореф... канд. филол.наук: / Веселитский В.В.; Акад. наук СССР.Ин-т языкознания. – М., 1959. – 19л.
1188965
  Зотов В.В. Принципы построения автоматических СВЧ измерительных приборов на ферритовых резонаторах с цифровым выходом на электролюминесцентных знаковых индикаторах / В.В. Зотов, Г.Б. Богданов, И.Н. Ященко. – Киев, 1968. – 48 с.
1188966
  Баринова Е.Э. Принципы построения английского текста реферативного характера / Е.Э. Баринова, Н.Е. Николаева. – Москва : МГУ, 1986. – 119 с.
1188967
  Айлиф Дж.К. Принципы построения базовой машины / Дж.К. Айлиф ; пер. с англ. Е.Б. Докшицкой и Н.Б. Фейгельсон ; под ред. И.Б. Задыхайло. – Москва : Мир, 1973. – 119 с. : черт. – Библиогр.: с. 6-7, с. 117. – (Библиотека "Кибернетического сборника")
1188968
  Икрамова Х.М. Принципы построения двуязычного синонимического словаря. (На материале рус. и тадж. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Икрамова Х.М.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1188969
  Маслов С.П. Принципы построения запоминающих устройств для троично-кодированной информации : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Маслов С.П.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 29л.
1188970
  СорокинА.М Принципы построения и методы совершенствования Универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1976. – 164с.
1188971
   Принципы построения и практика внедрения автоматизированных систем оценки и аттестации ИТР и служащих на предприятии.. – Рига, 1980. – 586с.
1188972
  Власов А.И. Принципы построения и реализации диалоговой системы проектирования / А.И. Власов, Я.И. Рабинович. – Москва, 1985. – 38с.
1188973
  Цанг Ф.Р. Принципы построения и реализации операционной системы спецпроцессора МВК "Эльбрус-1". / Ф.Р. Цанг, Г.Д. Чинин. – М., 1978. – 12с.
1188974
  Франчук Виктор Иванович Принципы построения и совершенствования организаций (на примере социально-экономических систем) : Автореф... д-ра экон.наук: 05.13.10 / Франчук Виктор Иванович; Центральный экономико-матем. ин-т. – М., 1994. – 39л.
1188975
  Памфилов Р.К. Принципы построения измерителей рассогласования следящих систем / Р.К. Памфилов. – М, 1973. – 111с.
1188976
  Пономарев В.М. Принципы построения интерактивной системы управления комплексными программами научно-технического прогресса в регионе. / В.М. Пономарев, В.Н. Ханенко. – Л., 1983. – 30с.
1188977
  Цуников Ю.В. Принципы построения информационной базы АСУ, базирующихся на ЭВМ III поколения. / Ю.В. Цуников. – М., 1977. – 48с.
1188978
  Данилов И.А. Принципы построения комбинированной обучающей программы / И.А. Данилов. – Москва, 1972. – 112с.
1188979
  Ильменский Михаил Дмитриевич Принципы построения комплексных технических средств АСУ крупного автотранспортного предприятия : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Ильменский Михаил Дмитриевич; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1188980
  Скибницкий Э.Г. Принципы построения компьютерной поддержки для дистанционного обучения // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.8-11
1188981
  Индюшкин В.А. Принципы построения математического обеспечения АСУ ВШ / В.А. Индюшкин. – Москва, 1977. – 83с.
1188982
  Иваськив Ю.Л. Принципы построения многозначных физических схем / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1971. – 316с.
1188983
  Бурцев В.С. Принципы построения многопроцессорных вычислительных комплексов "Эльбрус" / В.С. Бурцев. – М, 1977. – 53с.
1188984
  Ястребов В.С. Принципы построения погружных систем подводных аппаратов / В.С. Ястребов. – М., 1979. – 128с.
1188985
  Мельник О.А. Принципы построения синонимических словарей английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мельник О.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Л, 1954. – 15л.
1188986
  Абайдуллин Р.Н. Принципы построения систем коллективного пользования / Абайдуллин Р.Н., Вахитова Т.Ф., Тагиров Р.Р. – Казань : Изд-во Казан ун-та, 1979. – 88 с. – Библиогр.: с. 85-87
1188987
  Удальцова М.В. Принципы построения совокупного баланса времени трудовых ресурсов города : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Удальцова М.В.; Иркутский ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 23л.
1188988
  Щепин В.С. Принципы построения специализированного математического обеспечения системы автономного передвижения робота : Автореф... Канд.техн.наук: 05.255 / Щепин В.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1973. – 20л.
1188989
  Кудрявцева Л.В. Принципы построения ультразвуковго микроманипулятора для биофизических исследований. : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.02 / Кудрявцева Л.В.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 24л.
1188990
  Карпенко У.А. Принципы построения учебного комплекса по истории итальянского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 90-94
1188991
  Бондаренко И.Д. Принципы построения фотоэлектрических автоколлиматоров : Принципы построения ФАК / И.Д. Бондаренко. – Минск : Издательство "Университетское", 1984. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 181-189 (167 назв.)
1188992
  Бузунов Ю.А. Принципы построения цифровых вычислительных машин. / Ю.А. Бузунов, Е.Н. Вавилов. – Киев, 1972. – 315с.
1188993
  Суменков С.Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
1188994
  Долматов И.В. Принципы правового регулирования государственной территории в Украине // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 343-346. – ISBN 978-966-438-135-9
1188995
  Арбузкин А.М. Принципы правового регулирования пребываний в СССР иностранцев / А.М. Арбузкин, О.Ф. Мураметс. – Москва
1. – 1979. – 56с.
1188996
  Саркисянц Г.П. Принципы предварительного следствия в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саркисянц Г.П. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 26 с.
1188997
  Прокопьев И.И. Принципы преемственности и его осуществление в летней деятельности пионеров. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Прокопьев И.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 21л.
1188998
  Ретана Альваро Принципы проектирования корпоративных IP-сетей = CCIE professional development; advanced IP network design / Ретана Альваро, Слайс Дон, Уайт Расс; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368с. – ISBN 5-8459-0248-7
1188999
  Дель Т.В. Принципы проектирования систем автоматического управления. / Т.В. Дель, С.Р. Паркер. – М., 1963. – 559с.
1189000
  Шарара Х.М. Принципы психологического анализа в творчестве Л.Н.Толстого 50-70-ых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Шарара Х.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,