Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>
1188001
  Зубрицький М. "Проблемні питання здійснення прокурорського нагляду за законністю діяльності із розкриття вбивств, пов"язаних з безвісним зникненням потерпілих і розшуком безвісти зниклих осіб" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-372. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1188002
  Столярчук І. "Проблемні" об"єкти нерухомості: як ввести у правове поле // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 1, 16-17
1188003
  Білокінь С.О. "Проблемотоп" в урбаністичній прозі Ю. Андруховича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 61-64
1188004
  Скорнякова Ю.Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1188005
  Супрун Д. Проблемні аспекти відповідальності франчайзера та франчайзі перед споживачем // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 178-180
1188006
  Михайленко С. Проблемні аспекти діяльності Рахункової палати України та шляхи їхнього вирішення / С. Михайленко, В. Хомутенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 175-182. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1188007
  Коваленко Т.О. Проблемні аспекти договору ренти земельної ділянки // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 16-20
1188008
  Могилко Л.В. Проблемні аспекти здійснення державних єврооблігаційних запозичень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 36-40


  У статті розгнлянуто основні етапи діяльності України з випуску та розміщення єврооблігацій.
1188009
  Давидович І.І. Проблемні аспекти кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 342-346. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах розглядаються проблемні питання кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу за сукупністю з іншими злочинами та при конкуренції кримінально-правових норм.
1188010
  Моргун Л.В. Проблемні аспекти німецьких еліптичних речень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 33-37. – ISBN 966-8188-08-X
1188011
  Лисенко Л.С. Проблемні аспекти оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні (на матеріалах судової практики) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 239-243


  У статті здійснено аналіз судових актів у справах про оскарження нотаріальних дій або відмови в іх вчиненні. Акцентовано увагу на необхідності вивчення судової практики для виявлення й усунення прогалин і колізій у нотаріальному законодавстві.
1188012
  Семеніхін І. Проблемні аспекти реалізації правової доктрини у правозастосовній практиці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 303-311. – ISSN 1993-0909
1188013
  Дика М. Проблемні аспекти розвитку валютного регулювання в Україні / М. Дика, О. Остафіль // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 128-134. – ISSN 0201-758Х
1188014
  Святуха Проблемні аспекти співробітництва України та ЄС у галузі транспорту / Святуха, ха // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [59]
1188015
  Годованюк О. Проблемні аспекти створення Державного земельного банку в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
1188016
  Віхляєв М.Ю. Проблемні аспекти та наслідки законодавчого закріплення терміна "громадські об"єднання" у новому Законі України "Про громадські об"єднання" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 128-134. – ISSN 1563-3349
1188017
  Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1188018
  Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 154. – ISSN 0132-1331
1188019
  Просєкін М.А. Проблемні питання вдосконалення земельного законодавства щодо правового регулювання спільного володіння землею // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 144-149. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1188020
  Педченко Г.М. Проблемні питання вдосконалення системи воєнної безпеки країни / Г.М. Педченко, В.І. Шарий, А.І. Невольніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 171-181


  У статті розглянуто деякі проблемні питання вдосконалення системи воєнної безпеки {країни. Запропонована концепція удосконалення системи стратегічного планування \жтосування Збройних Сил України саме на стратегічному рівні. В статье рассмотрены ...
1188021
  Федоренко А. Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 41-52. – Бібліогр.: 7 назв
1188022
  Гогусь О. Проблемні питання державного забезпечення безпеки суб"єктів кримінально-процесуальної діяльності // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 169-171
1188023
  Старицька О. Проблемні питання довіри до державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 71-75
1188024
  Демидюк С. Проблемні питання еколого-економічного регулювання регіональних ринків лісопродукції : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1188025
  Ткаченко І.В. Проблемні питання європейської інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні проблеми, що постали перед українською державою на шляху досягнення стратегічної мети - входження до складу ЄС, висвітлено основні моменти, які впливають на її реалізацію. В статье исследованы основные проблемы, которые ...
1188026
  Криштопа О. Проблемні питання єдиної нотаріальної процесуальної форми (на прикладі аналізу Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Конвенція про апостіль) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 556-559
1188027
  Пацурія Н.Б. Проблемні питання закріплення та реалізації правовідносин із обов"язкового страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми правової регламентації відносин із обов"язкового страхування. В статье исследуются проблемы правовой регламентации отношений по обязательному страхованию. In the article the problems of legal regulation of relations ...
1188028
  Редькін О. Проблемні питання застосування програмно-цільового методу при виконанні бюджетних програм : проблеми реформ / О. Редькін, С. Михайленко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1188029
  Моліцький С. Проблемні питання захисту прокуратурою прав дітей-сиріт та їх вирішення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 40-46


  Про права людини в правовій державі.
1188030
  Куліцька С.В. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння мобільними телефонами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 385-389
1188031
  Квасневська Н.Д. Проблемні питання кримінальної відповідальності за вербування дітей для участі в порнографічних виставах: відповідність кримінального законодавства України вимогам Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80-91


  Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.
1188032
  Шишко О.В. Проблемні питання методики розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 30-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1188033
  Бадовська С. Проблемні питання набуття істотної участі нерезидентами в банках та інших фінансових установах в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 2227-7056


  В роботі висвітлено основні проблеми набуття нерезидентами істотної участі в фінансових установах в Україні. В межах дослідження проаналізовано зміни в корпоративному та фінансовому законодавстві щодо набуття істотної участі особами, відповідні проекти ...
1188034
  Мельник О. Проблемні питання навчання безпеці життєдіяльності у вищих навчальних закладах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 6-7
1188035
  Савчук В. Проблемні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 393-395
1188036
  Фурса С.Я. Проблемні питання об"єднання та роз"єднання позовних вимог: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 89-98. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена проблемним питанням інституту об"єднання та роз"єднання позовів у цивільному процесі. Проаналізовано судову практику, що надало можливість дійти висновку про прогалини у законодавчому регулюванні процедури об"єднання та роз"єднання ...
1188037
  Семенко Т. Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-38
1188038
  Станіславський В. Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 66-70
1188039
  Євтушенко О.І. Проблемні питання практики розгляду судами заяв щодо обмеження виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов"язання / О.І. Євтушенко, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 129-141
1188040
  Гладун О.М. Проблемні питання при визначенні обсягу вибірки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-9. – Бібліогр.: 10 назв
1188041
  Лисенко М.Ф. Проблемні питання про етапи розробки природознавчої теорії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
1188042
  Пікузо В.В. Проблемні питання проведення земельних торгів в Україні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 130-136
1188043
  Лупир А.В. Проблемні питання ринку страхових послуг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 65-66
1188044
  Ціпуринда В.С. Проблемні питання розвитку бізнесу і підприємництва на засадах інноваційного підходу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 145-152. – ISBN 966-614-021-7
1188045
  Шевченко О.В. Проблемні питання розвитку науково-технологічного потенціалу ОПК України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 104-108
1188046
  Трепак В. Проблемні питання розслідування хабарництва, що вчиняється суддями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 51-58
1188047
   Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах : аналіт. доп. / [Горбулін В.П. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2012. – 97, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1696-80-7
1188048
  Кормило М.І. Проблемні питання спадкування обов"язкової частки у спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 388-391
1188049
  Вінциславська М.В. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста у виконавчому провадженні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 216-219


  Розглядаються проблемні питання участі експерта та спеціаліста у виконавчому процесі.
1188050
  Грищенко Н.В. Проблемні питання участі захисника в допиті підозрюваного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 217-220. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1188051
  Яценко Н. Проблемні питання цивільного процесу у зв"язку з прийняттям нового Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та нові тенденції розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 442-444
1188052
  Герасименко Р. Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку / Р. Герасименко, М. Дегтярьова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 40-46
1188053
  Фурсова Л.О. Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів : На прикладі прози О.Гончара і В. Бикова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С. 18-24
1188054
  Хом"як Н.О. Проблемність буття людини в умовах сучасного урбанізованого суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 90-94
1188055
  Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 35-40. – ISSN 0131-775Х
1188056
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
1188057
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1188058
  Кириленко Т.С. Проблемність переживань травматичних ситуацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається значення переживання психотравмуючої ситуації як поворотного пункту у житті особистості з погляду цієї особистості.
1188059
  Сизоненко В.О. Проблемність подолання кризи конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 23-30


  Проаналізовано причини втрати Україною конкурентоспроможності у світовому економічному просторі. Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку, запропоновано заходи, які сприяють відновленню внутрішнього ринку.
1188060
  Федулова Любов Іванівна Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Федулова Любов Іванівна, Буга Наталія Юріївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропонована власна точка зору на характеристику проблемних регіонів. Обгрунтована необхідність розробки нових положень регіональної політики інноваційного спрямування.
1188061
  Саєнко Ю.І. Проблемність соціологічних підходів у світлі проблематичності часу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.47-54. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1188062
  Лиськов М.О. Проблемність та важливість дослідження поняття "методологія дослідження" // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7096-88-6
1188063
   Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. – Саратов, 1989. – 99с.
1188064
  Мартемьянов В.В. Проблемно-деятельностный подход в компьютерном моделировании : методика и опыт. Вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-42 : Фото. – ISSN 0016-7207
1188065
  Гуляев В.Н. Проблемно-деятельностный подход к обучению в высшей военной школе как методологическая и технологическая основа педагогической безопасности / В.Н. Гуляев, В.И. Марченков // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 155-163. – ISSN 2073-8536
1188066
  Максин В.И. Проблемно-категорийный анализ в современной буржуазной "экономикс" / В.И. Максин. – Минск, 1982. – 158с.
1188067
  Вергунов В. Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 257-271. – ISSN 2222-5250


  До 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН. Методом історико-наукового аналізу висвітлено найважливіші краєзнавчі студії в діяльності ННСГБ НААН та її Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки.
1188068
  Бесчастнов А.Г. Проблемно-методологическое обучение химии / А.Г. Бесчастнов. – Минск : Университетское, 1990. – 95с.
1188069
  Процюк Л.Б. Проблемно-мотивний спектр новелістики Василя Портяка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 190-195. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1188070
  Ларионов В.В. Проблемно-ориентированное обучение физике в техническом вузе / В.В. Ларионов, Ю.И. Тюрин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 107-109. – ISSN 0869-3617
1188071
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1985. – 132с.
1188072
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1987. – 133с.
1188073
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1988. – 139с.
1188074
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1989. – 133с.
1188075
   Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности : методология построения, базовые архитектуры, применения : монография / [Слипченко Н.И. и др.] ; под общ. ред. М.Ф. Бондаренко. – Харьков : ХНУРЭ, 2012. – 510, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 476-510. – ISBN 978-966-8766-42-8
1188076
   Проблемно-ориентированные измерительно-вычислительные комплексы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96с.
1188077
   Проблемно-ориентированные информационные системы. – Л, 1984. – 179с.
1188078
   Проблемно-ориентированные комплексы для автоматизации, контроля и управления. – К, 1993. – 75с.
1188079
  Видениекс П.О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П.О. Видениекс, Я.Я. Вентиньш, А.А. Кривченков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 296 с.
1188080
   Проблемно-ориентированные программы. Модели, интерфейс, обучение. – Москва, 1990. – 74 с.
1188081
  Бабенко Л.П. Проблемно-ориентированные средства в языке Кобол / Л.П. Бабенко ; под ред. Е.Л. Ющенко. – Москва : Статистика, 1979. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190 (35 назв.)
1188082
  Рвачев В.Л. Проблемно-ориентированные языки и системы для инженерных расчетов / В.Л. Рвачев, А.Н. Шевченко. – К., 1988. – 197с.
1188083
  Харлов М.А. Проблемно-ориентированный анализ современной социально-экономической и профессиональной ситуации, ее особенности в условиях малого города // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 124-130. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1188084
  Айдаров Олександр Васильович Проблемно-орієнтована інтегрована технологія і засоби формування багатокритеріальних моделей функциональних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Айдаров Олександр Васильович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Х., 2000. – 19л.
1188085
  Фоменко І.М. Проблемно-орієнтовані інформаційно-документні системи (технологія розробки) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 120-129. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто питання створення проблемно-орієнтованих інформаційно-документних систем. Описана одна з можливих технологій розробки таких систем. Запропоновано методику розробки проблемно-орієнтованої інформаційно-пошукової мови (ІПМ) та словника ключових ...
1188086
  Шантир Д.С. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації в ІВС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Шантир Д.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1188087
  Ян Виктор Ильич Проблемно-поисковая деятельность учащихся среднего специального учебного заведения в процессе лабораторно-практических работ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ян Виктор Ильич; НИИ педагогики УССР. – К., 1981. – 19л.
1188088
  Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л.Л. Момот. – Київ, 1984. – 63 с.
1188089
  Бражник И.И. Проблемно-профилирующее преподавание научного атеизма : Методическое пособие / И.И. Бражник ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при Киев. гос. ун-те им. Т. Г. Шевченко. – Киев : Вища школа при КГУ, 1980. – 68 с.
1188090
  Кязимов К.Г. Проблемно-развивающее обучение в практике работы средних ПТУ / К.Г. Кязимов, Т.А. Калганова. – М., 1986. – 44с.
1188091
  Білоусенко П.І. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя / Білоусенко П.І., Явір В.В. – Київ : Освіта, 1992. – 128 с.
1188092
  Горяинов В.П. Проблемно-структурный метод анализа мониторинга общественного мнения // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.35-49. – ISSN 0132-1625
1188093
  Коротеев А.Л. Проблемно-тематические аспекты процесса формирования национальных, зарубежных каталогов духового искусства и их социокультурная значимость // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 153-162. – ISBN 985-6798-15-9


  "Как известно, существует целый ряд определений понятия “каталог”. Слово “каталог” происходит от греческого слова “katalogos”, что означает “список”. Но принцип формирования списка в данном контексте все же имеет свои закономерности и предполагает ...
1188094
  Ісаєва Н.С. Проблемно-тематична парадигма китайської жіночої прози початку XX ст.: шлях до самовизначення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 85-89. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)


  У статті розглядаються особливості проблемно-тематичної парадигми прози китайських письменниць початку ХХ ст.: Чень Хенчже, Бін Сінь, Лу Їнь, Лін Шухуа, Ши Пінмей, Дін Лін та ін. Основна увага приділяється новаторству авторів в осмисленні та ...
1188095
  Іващенко В. Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису "Нова школа" (за 1918 рік) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326
1188096
  Подобна Є.В. Проблемно-тематичне наповнення періодичних видань м. Прилуки початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто історію становлення та розвитку газет "Прилукский голос", "Прилукская жизнь", "Прилуцька думка", "Телеграммы", що видавалися у місті Прилуки у 1914 - 1917 рр.
1188097
  Демченко Т.П. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль") / Т.П. Демченко, С.Г. Іваницька // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 204-220
1188098
  Ковальчук О.О. Проблемно-тематичний і жанровий контент журналу "Жінка" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 121-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
1188099
  Грицаюк М.М. Проблемно-тематичний і поетикальний аспекти збірки "Сільські історії" А. Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 288-298


  Досліджено проблемно-тематичний і поетикальний аспекти творчості А. Дімарова (збірка "Сільські історії"). Исследуется проблемно-тематический и поэтикальный аспекты творчества А. Димарова (сборник "Сельские истории"). The article investigates the ...
1188100
  Саліх Х.Т. Проблемно-тематичний репертуар і жанровий арсенал шведської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 187-190


  У статті вивчається тематичне та жанрове наповнення журналістських публікацій шведської газети "Афтонбладет". The case of topic and a genre content of journalistic publications of the Swedish newspaper "Aftonbladet" is studied in this article. В ...
1188101
  Шереметьєва В.К. Проблемно-тематичний спектр як провідний конституент поетичної моделі світу в романі Ф. Сідні "Аркадія" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1188102
  Романюк Л. Проблемно-тематичний та жанровий діапазон дитячої прози Івана Сенченка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 141-145
1188103
  Резніченко Н.А. Проблемно-тематичний та жанровий діапазони творів Остапа Вишні для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 125-133


  У статті розглянуто прозу Остапа Вишні для дітей, її проблемно-тематичний та жанровий діапазон. З"ясовано, що для дитячих оповідань автора характерне тонке нюансування психіки персонажів, увага до ціннісних пріоритетів дитини
1188104
   Проблемно-тематичні плани науково-дослідних установ і кафедр держ. унтів. УРСР на 1936 рік. – К, 1936. – 155с.
1188105
  Лавринчук В. Проблемно-тематичні тенденції прози Олександра Катренка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.47-51.
1188106
  Комарова Н.С. Проблемное изучение курса политической экономии капитализма / Н.С. Комарова, Л.В. Чиркова. – Ростов-на-Дону, 1988. – 144с.
1188107
  Маранцман В.Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В.Г. Маранцман. – М. : Просвещение, 1977. – 206 с.
1188108
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
1. – 1988. – 87 с.
1188109
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
2. – 1989. – 78 с.
1188110
  Старостин Е.С. Проблемное картографирование / АН СССР ; Комиссия по изуч. производительных сил и природных ресурсов при президиуме АН СССР ; Е.С. Старостин ; отв.ред. А.И. Преображенский. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003461-4
Картографическое обеспечение региональных комплексных программ. – 1990. – 134 с.
1188111
   Проблемное обучение в вузе. – Саратов, 1987. – 77с.
1188112
  Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе / В.М. Вергасов. – Київ, 1977. – 94с.
1188113
   Проблемное обучение в курсе истории КПСС. – Минск, 1990. – 124 с.
1188114
   Проблемное обучение в курсе научного коммунизма. – Свердловск, 1985. – 119с.
1188115
  Артемьева В Г. Проблемное обучение в курсе обществоведения / Артемьева Г.В. – Москва : Просвещение, 1973. – 128 с. : граф. – (Из опыта работы)
1188116
  Коваленко В.Г. Проблемное обучение в системе работы учителя математики 4-8 классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.02 / Коваленко В.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1974. – 25л.
1188117
  Гаврилов В.А. Проблемное обучение в средней школе / В.А. Гаврилов. – Кишинёв, 1973. – 23с.
1188118
  Соколова Проблемное обучение и использование технических средств обучения в преподавании и пропаганде истории КПСС : Библиогр. указ. лит. за 1970-1982 гг. / Соколова, У.А. Крылова. – Ташкент, 1983. – 47с.
1188119
   Проблемное обучение и методы организации познавательной деятельности студентов в общей системе обучения в вузе. – Кемерово, 1983. – 162с.
1188120
  Смагина А.В. Проблемное обучение математике в начальных классах. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Смагина А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1188121
  Горбовская О.И. Проблемное обучение на уроках истории / О.И. Горбовская. – Саратов, 1977. – 64с.
1188122
  Тхоржевский Д.А. Проблемное обучение на уроках труда / Д.А. Тхоржевский, В.Г. Гетта. – Минск, 1986. – 125с.
1188123
  Артемьева Г.В. Проблемное обучение обществоведению : Автореф... канд. пед.наук: / Артемьева Г.В.;. – Л, 1967. – 17л.
1188124
  Медвецкий П.И. Проблемное обучение физике / П.И. Медвецкий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 144 с.
1188125
  Шведко Л.М. Проблемное обучение физики в вечерней (сменной) школе. (На матер. законов движения Ньютона и их применения) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шведко Л. М.; МП Уз. ССР, Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1973. – 25л.
1188126
  Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. – 367 с.
1188127
  Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев. – Москва : Знание, 1991. – 79с.
1188128
  Алексеенко А.П. Проблемное поле преподавания философии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 77-83
1188129
  Куклин Е.Е. Проблемное положение медиареальности: отражение или конструирование реальности // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 194-196
1188130
  Лаптин П.Ф. Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе. / П.Ф. Лаптин. – Киев, 1988. – 122с.
1188131
  Сладкова Д.А. Проблемное преподавание литературы в старших классах средней школы. / Д.А. Сладкова. – Казань, 1967. – 60с.
1188132
   Проблемное преподавание философии в вузе. – Свердловск, 1988. – 117с.
1188133
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
1. – 1978. – 131с.
1188134
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
2. – 1978. – 123с.
1188135
  Бадмаев Б.Ц. Проблемность в политической учебе: диалектика мысли и действия. / Бадмаев Б.Ц. – Москва : Политиздат, 1990. – 190 с.
1188136
  Плотников Ю.С. Проблемность и метод в научном коммунизме / Ю.С. Плотников. – Томск, 1984. – 175с.
1188137
  Долгушкин Н.К. Проблемность современного сельского бытия и пути его оздоровления / Н.К. Долгушкин, В.Г. Новиков, В.И. Староверов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.86-94. – ISSN 0132-1625
1188138
  Фейгенберг И.М. Проблемны е ситуации и развитие активности личности / И.М. Фейгенберг. – М, 1981. – 48с.
1188139
  Карпухин Д.В. Проблемные аспекты административно-правовой деятельности Государственной жилищной инспекции Российской Федерации // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 1812-8696
1188140
   Проблемные аспекты аренды земельного пая // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 16-18
1188141
  Тортика А.А. Проблемные аспекты определения даты обращения хазарской знати в иудаизм (в связи с интерпретацией сведений о хазарской миссии Константина Философа) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 482-493. – ISBN 978-966-02-5736-8
1188142
  Мурашова С.А. Проблемные аспекты современного правопонимания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.11-12
1188143
  Соловей К.И. Проблемные аспекты финансирования инновационного развития экономики Беларуси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 108-109. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1188144
  Брандис Т. Проблемные вопросы в интенсивной терапии сепсиса и септического шока // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 79-84. – ISSN 2224-0586
1188145
   Проблемные вопросы геологии антропогена и неогена Белоруссии. – Минск, 1980. – 155с.
1188146
   Проблемные вопросы геологии и геофизики Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 107с.
1188147
   Проблемные вопросы литостратиграфии. – Новосибирск, 1980. – 191с.
1188148
  Венгераускас В. Проблемные вопросы осуществления экономической реформы в общественном питании. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Венгераускас В.; Вильнюс.гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 55л.
1188149
  Васильева А.В. Проблемные вопросы оценки эффективности капитальных вложений и новой техники / А.В. Васильева, В.С. Никитин. – Москва, 1989. – 48с.
1188150
  Яременко Я. Проблемные вопросы перехода права на земельный участок в связи с переходом права на объект недвижимости, который на ней находится // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 78-81.
1188151
  Петрук Л.П. Проблемные вопросы пионерской работы в школе. / Л.П. Петрук. – Саратов, 1968. – 22с.
1188152
   Проблемные вопросы прав на землю : практ. пособие / [Д.К. Александров, А.Н. Макаренко, А.В. Бартощук и др.]. – Киев : День Печати, 2008. – 95, [1] с. : портр. – Авт. указані в конце книги. – (Александров и партнеры. Юридический интеллект вашего бизнеса)
1188153
  Синица И. Проблемные вопросы применения принудительных мер воспитательного характера // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 50-52
1188154
  Бломквист В.Е. Проблемные вопросы реализации типовых учебных программ по нормативным дисциплинам "Безопасность жизнедеятельности", "Гражданская защита" в высших учебных заведениях I-IV уровгненй аккредитации / В.Е. Бломквист, Н.А. Растеряева // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С 6-8
1188155
   Проблемные вопросы сейсмологии Средней Азии. – Ташкент, 1988. – 232с.
1188156
  Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.28-38. – ISSN 0132-0769
1188157
  Мегега Г.Б. Проблемные вопросы тестирования и стандартизации в образовании: современные ориентиры перестройки философии мышления и практики вхождения Украины в систему международного оценивания PISA-2018 // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 35-41. – ISSN 2077-1800
1188158
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупотребление властью или служебным положением : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1188159
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупротребление властью или служебным положением : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 252л. – Бібліогр.:л.193-214
1188160
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошеничества и смежные с ним преступления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1188161
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошенничества и смежные с ним преступления : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 216л. – Бібліогр.:л.196-216
1188162
  Скобелев В.П. Проблемные вопросы участия в гражданском процессе третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 211-234. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1188163
  Литвинчук А.И. Проблемные вопросы участия суда в ходе дознания и досудебного следствия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.148-155
1188164
  Четыркин В.М. Проблемные вопросы экономического районирования / В.М. Четыркин. – Ташкент, 1967. – 124с.
1188165
   Проблемные группы как эффективная форма организации научно-исследовательской работы студентов / С.Р. Сихимбаев, С.К. Ахмедиев, А.А. Ганюков, П.Г. Безкоровайный // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются метод формирования проблемных групп в научно-исследовательской работе студентов, оптимальные формы их организации и работы. Характеризуется работа проблемных групп на кафедре механики Карагандинского государственного технического ...
1188166
  Асфура А.И. Проблемные доминанты журналистских расследований в современном медиапространстве // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 65-67. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Рассматриваются тематические особенности журналистских расследований в средствах массовой информации. Анализируются характеристики предмета журналистского расследования и существующие подходы к его определению. Выделяются ключевые темы ...
1188167
  Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в общеобразовательной школе / В.В. Сафонова. – Воронеж, 1987. – 174с.
1188168
  Сафонова А.М. Проблемные задания на уроках русской литературы / А.М. Сафонова. – Киев : Радянська школа, 1977. – 152 с.
1188169
   Проблемные задания по курсу политической экономии социализма и методика их применения. – К, 1980. – 54с.
1188170
  Меркулова И.И. Проблемные задачи в обучении иноязычной речевой деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Меркулова И.И.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 19л.
1188171
  Вилейто Т.В. Проблемные и творческие задания как способ формирования опыта творческой деятельности учащихся в современном уроке : методика и опыт / Т.В. Вилейто, Н.Н. Седюк // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 43-45. – ISSN 0016-7207
1188172
   Проблемные методы в преподавании общественных наук
№ 1. – 1985
1188173
  Магомедова Р.М. Проблемные области в деятельности преподавателя современного вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 48-58. – ISSN 1609-4646
1188174
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии : метод. рекомендации : [в 2 ч.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Киев : Минвуз УССР
1. – 1983. – 115, [1] с.
1188175
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии : метод. рекомендации : [в 2 ч.]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Киев : Минвуз УССР
2. – 1987. – 137 с.
1188176
  Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – Москва, 1972. – 168 с.
1188177
  Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И.А. Ильницкая. – М., 1985. – 80с.
1188178
  Ситников А.Б. Проблемные теоретические вопросы сорбционно-десорбционного масообмена при водной миграции веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-90. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1188179
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – Москва, 1981. – 176 с.
1188180
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – М, 1987. – 160с.
1188181
   Проблемный анализ модернизации биологического образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов / Составители Е.М.Вечканов,И.А.Сорокина и др. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта факультета биологических наук Южного федерального университета.
1188182
  Медведева Л.А. Проблемный аффикс, или "вопрос на засыпку" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 3 (51). – С. 33-36. – ISSN 2305-7319
1188183
  Мальков В.И. Проблемный метод в лекционной пропаганде / В.И. Мальков. – М., 1987. – 61с.
1188184
   Проблемный метод преподавания научного коммунизма. – М, 1984. – 128с.
1188185
  Шамова Т.И. Проблемный подход в обучении / Т.И. Шамова. – Новосибирск, 1969. – 68с.
1188186
  Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе / Г.А. Понурова. – Москва : Просвещение, 1991. – 191с.
1188187
   Проблемный подход в преподавании географических дисциплин в педагогическом институте. – Ростов -на-Дону, 1983. – 111с.
1188188
  Максимова В.Н. Проблемный подход к обучению в школе. Метод. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1973. – 82с.
1188189
  Нурушов Абдулла Абы оглы Проблемный подход как средство активизации изучения математики. (На материале 8-летней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Нурушов Абдулла Абы оглы; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1188190
   Проблемный характер лекций по истории КПСС. – М, 1983. – 239с.
1188191
  Владимирова А.И. Проблемо художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1014) / А.И. Владимирова. – Ленинград, 1976. – 96с.
1188192
  Добрев Ч. Проблемой стиля и творческого многообразия в современной болгарской драматургии : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Добрев Ч. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16 с.
1188193
  Гиріна Т. Проблемологія українськомовного радіомовлення у світовому медіасередовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1188194
  Вилегжаніна Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 4-5
1188195
  Доненко Д. Проблему легше попередити, ніж лікувати. Вибір арбітражної інституції та застосоване право: практичні аспекти
1188196
  Доненко Д. Проблему легше попередити, ніж лікувати. Вибір арбітражної інституції та застосоване право: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
1188197
   Проблему самоидентификации турагенства решит Инфополитен : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32
1188198
  Цапко Т.П. Проблемы "глагольной" интерференции при обучении русскому языку как иностранному арабоговорящих студентов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 253-257. – ISSN 2307-4558
1188199
  Туган-Барановская Проблемы "индикативного планирования" во Франции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Туган-Барановская М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1973. – 32л.
1188200
  Кубряк Е.Н. Проблемы "критической массы" диссертационных исследований в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-16. – ISSN 0130-9765


  Представлены количественные результаты анализа российских диссертаций по библиотековедению за 2006-2008 гг., полученные в рамках проводимого Российской государственной библиотекой (РГБ) общероссийского исследования библиотечной науки.
1188201
  Давидюк Г.П. Проблемы "массовой культуры" и "массовых коммуникаций" / Г.П. Давидюк, В.С. Бобровский. – Минск, 1972. – 201с.
1188202
  Кеба А. Проблемы "о-своения" пространства и времени в романе А. Платонова "Чевенгур" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 152-161.
1188203
   Проблемы "общего рынка". – М, 1960. – 256с.
1188204
  Скворцова Е.Л. Проблемы "праведного искусства" японского эстетика Кобаты Дзюндзо // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 93-103. – ISSN 0042-8744


  Автор рассматривает взгляды японского философа Кобаты Дзюндзо (1926-1984), который доказывает, что традиционное искусство Японии эстетически осваивает область, "переходную" от быта к области собственно художествен. творчества. Для описания этого ...
1188205
  Кельман Е.И. Проблемы "свободнаго права" // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7
1188206
  Кельман Е.И. Проблемы "Свободного права" / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 26 с.
1188207
  Бобылева С.Й. Проблемы "социальной политики" правящих классов Германии начала XX в. в западногерманской буржуазной историографии // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 905-911. – ISBN 978-966-383-915-8
1188208
   Проблемы ,связанные с разработкой показателя вреда от воздействия ионизирующих излучений. – М, 1981. – 40с.
1188209
   Проблемы абсолютного датирования в археологии. – Москва, 1972. – 148 с.
1188210
   Проблемы авиационной и космической медицины и биологии. – М, 1975. – 389с.
1188211
  Шталь В.А. Проблемы авиационной метеорологии / В.А. Шталь. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 103с.
1188212
   Проблемы автоматизации библиотечно-библиографических процессов в академических библиотеках. – М, 1988. – 165с.
1188213
   Проблемы автоматизации библиотечно-информационных систем и процессов в условиях функционирования ГАСНТИ. – М, 1983. – 88с.
1188214
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – Владивосток, 1985. – 162с.
1188215
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – М, 1989. – 148с.
1188216
  Белова Г.П. Проблемы автоматизации интеллектуального труда : сб. науч. тр. / ред. Г.П. Белова. – Москва : [б. и.], 1988. – 121 с.
1188217
   Проблемы автоматизации контроля знаний при обучении иностранным языкам в вузе. – Днепропетровск, 1988. – 116с.
1188218
   Проблемы автоматизации научных и производственных процессов. – М, 1985. – 262с.
1188219
   Проблемы автоматизации проектирования систем обработки данных : сб. науч. трудов. – Киев, 1975. – 128 с.
1188220
   Проблемы автоматизации судовых гидрометеорологических наблюдений : (Сборник докладов на всесоюзном семинаре). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 192с.
1188221
   Проблемы автоматизации топографо-геодезических и картографических работ : материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Новосибирск, май 1981 г. ; сборник. – Москва : ЦНИИГАиК, 1982. – 166 с.
1188222
   Проблемы автоматизации управления в непромышленной сфере : сб. науч. трудов. – Минск : ЦНИИТУ, 1984. – 156 с.
1188223
   Проблемы автоматизации управления техническим перевооружением предприятия / В.А. Неклюдов, А В. Сараев, В.Е. Лисьев, А.М. Никишин; В.Т.Денисова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 162 с.
1188224
   Проблемы автоматизированного управления отраслями и предприятиями непромышленной сферы (ОАСУ, АСУНО, АСУ ГХ). – Минск : ЦНИИТУ, 1981. – 142 с.
1188225
  Городисский Ф.Б. Проблемы автоматизированного управления финансами промышленности / Ф.Б. Городисский. – М., 1973. – 184с.
1188226
   Проблемы автоматизированной информатизированной технологии области труда и социальных вопросов : Материалы Всесоюзного семинара МДНТП им. Ф,Э,Дзержинского. – Москва, 1990. – 74 с.
1188227
  Беленков О.В. Проблемы автоматической идентификации пространственных объектов и их обновления при ведении базы пространственных данных на основе государственных топографических карт / О.В. Беленков, А.А. Каримова, Р.А. Демиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-27 : . – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1188228
   Проблемы аграрной истории. – Минск
1. – 1978. – 168 с.
1188229
   Проблемы аграрной истории. – Минск
2. – 1978. – 182с.
1188230
  Балалаева Н.М. Проблемы аграрной истории Англии XVI веква и их освещение в трудах А.Н.Савина. : Автореф... кандид. ист.наук: / Балалаева Н.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1188231
  Михайлов В.М. Проблемы аграрной истории Древнего Рима в исторической концепции Тонни Франка. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00. / Михайлов В.М.; МГУ. – Чебоксары, 1977. – 16л.
1188232
   Проблемы аграрной истории Поволжья в переходный период от капитализма к социализму (1917-1937 гг.). – Саранск, 1988. – 152с.
1188233
  Якубовский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши / В.А. Якубовский. – Ленинград, 1975. – 118с.
1188234
  Данилов А.И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца 19 начала 20 вв. / А.И. Данилов. – М, 1958. – 368с.
1188235
   Проблемы аграрной истории советского общества. – М., 1971. – 368с.
1188236
   Проблемы аграрной политики КПСС на современном этапе. – Москва
Т.1. – 1975. – 386 с.
1188237
   Проблемы аграрной политики КПСС на современном эхтапе. – Москва
Т.2. – 1975. – 415с.
1188238
  Лентсви Ньяти Исаак Проблемы аграрных отношений в странах Юго-Восточной Африки и пути их решения : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лентсви Ньяти Исаак; КИНХ. – К., 1972. – 28л.
1188239
  Хамид Т.З. Проблемы агропромышленного линтегрирования в сахарном производстве Ирака. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01.,08.00.05 / Хамид Т.З.; Одеск.ин-т нар.хоз. – Одесса, 1984. – 24л.
1188240
  Маркарьян С.Б. Проблемы агропромышленной интеграции в Японии / С.Б. Маркарьян. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
1188241
  Жуков Н.И. Проблемы агропромышленной интеграции на Кубе (На прим. тростниково-сах. хоз-ва) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Жуков Н.И. ; АН СССР , Ин-т Лат. Америки. – Москва, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1188242
   Проблемы агрохимическогосырья ЗападнойСибири. – Новосибирск, 1985. – 151с.
1188243
  Семчик В.І. Проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 324-341. – ISBN 978-617-7021-00-0
1188244
   Проблемы адаптации выпускников высшей школы в условиях рабты на селе в свере решений майского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. – М., 1983. – 193с.
1188245
  Матвеев В.В. Проблемы адаптации и усовершенствования жилой среды для слепых и слабовидящих людей // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 93-101. – ISSN 2415-8151
1188246
  Аорелайд-Тарт Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.59-67. – ISSN 0132-1625
1188247
  Скрипко Л.В. Проблемы адаптации психологов в учреждениях образования // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-59
1188248
  Горохова Т.Н. Проблемы адекватности перевода японских "аидзути" на русский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-99. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188249
  Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений. Уч. пособие / А.Б. Пешков. – Иркутск, 1974. – 180с.
1188250
  Тихонов Д.А. Проблемы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.15-27. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1188251
   Проблемы административного права и совершенствования административной деятельности органов внутренних дел. – К., 1981. – 182с.
1188252
  Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса / В.Д. Сорокин. – Москва, 1968. – 143с.
1188253
   Проблемы азербайджанского Ренессанса. – Баку, 1984. – 313с.
1188254
  Турчин Ф.В. Проблемы азота в земледелии / Ф.В. Турчин. – М., 1962. – 38с.
1188255
  Османова С.Ю. Проблемы азребайджанской прозы 60-70-х годов в оценке русской критики. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Османова С.Ю.; Ан АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1981. – 26л.
1188256
  Бандровская О.Т. Проблемы академического литературоведения в современном английском романе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 97-109. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1188257
  Чичерин М.С. Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – C. 152-155. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
1188258
  Краузе А.А. Проблемы аксиоматики в практике познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 15-23. – ISSN 1560-7488
1188259
  Хоружий С.С. Проблемы аксиоматической теории рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хоружий С.С.; Ин-т физики высоких энергий. – М., 1967. – 10л.
1188260
  Расулев А. Проблемы активизации инновационной деятельности в Узбекистане и ценовая и налоговая политика государства / А. Расулев, С. Воронин, Н. Юсупова // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 111-128. – ISSN 0207-3676
1188261
  Торомырзаев Э. Проблемы активизации интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств / Э. Торомырзаев, В. Дорошенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 195-228. – ISSN 0207-3676
1188262
  Коваленко Е.И. Проблемы активизации познавательной деятельности студентов в педагогике Польской Народной Республики. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коваленко Е.И.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1975. – 32л.
1188263
   Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь, 1979. – 400с.
1188264
   Проблемы активизации финансово-кредитных рычагов научно-технического прогресса. – М., 1984. – 186с.
1188265
   Проблемы активизации форм и методов обучения иностранным языкам. – Ярославль, 1981. – 131с.
1188266
   Проблемы активизации человеческого фактора в условиях совершенствования социализма. – Караганда, 1988. – 136с.
1188267
   Проблемы активизации человеческого фактора сельского хозяйства. – М., 1986. – 66с.
1188268
   Проблемы активного метода обучения иностранным языкам. – Минск, 1970. – 207с.
1188269
  Майкова Э.Ю. Проблемы активного обучения социологии / Э.Ю. Майкова, М.В. Блохина, Л.Г. Григорьев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.136-142. – ISSN 0132-1625
1188270
  Квасников В.В. Проблемы активной борьбы с засухой / В.В. Квасников. – Самара, 1930. – 92 с.
1188271
   Проблемы активности преподавателя вуза. – Ростов-на-Дону, 1978. – 142с.
1188272
   Проблемы активности студентов. – Ростов-на-Дону, 1975. – 165с.
1188273
   Проблемы акустики океана. – М., 1984. – 221с.
1188274
   Проблемы алгебры и функционального анализа. – Петрозаводск, 1978. – 123с.
1188275
   Проблемы аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 144с.
1188276
   Проблемы аллелопатии. – Киев : Наукова думка, 1978. – 188с.
1188277
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – Элиста, 1974. – 256 с.
1188278
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – М.
2. – 1974. – 353с.
1188279
   Проблемы американистики. – М.
2. – 1983. – 343с.
1188280
   Проблемы американистики. – М.
3. – 1985. – 320с.
1188281
  Попов А.А. Проблемы американского здравоохранения и реформа Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
1188282
  Ковалев Ю.В. Проблемы американского романтизма 1840-х годов. Герман Мелвилл и его эпоха. : Автореф... доктор филолог.наук: 644 / Ковалев Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1971. – 31л.
1188283
   Проблемы амерканистики. – М.
1. – 1978. – 256с.
1188284
  Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1970. – 191с.
1188285
   Проблемы анализа биологических систем. – Москва : Московский университет, 1983. – 132с.
1188286
   Проблемы анализа дискретной информации. – Новосибирск
2. – 1976. – 161с.
1188287
   Проблемы анализа и планирования эффективности общественного производства. – М., 1982. – 78с.
1188288
  Скобелев В.Г. Проблемы анализа и синтеза крупномасштабных сетей (обзор) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-56. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе содержится обзор состояния исследований некоторых актуальных проблем анализа и синтеза крупномасштабных информационных сетей. Подробно рассмотрены наиболее часто используемые методы выделения как непересекающихся, так и ...
1188289
  Мельник В.И. Проблемы анализа классовых интересов как социального явления. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельник В.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1188290
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и в объединениях / Л.В. Переверзева. – Л, 1984. – 32с.
1188291
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и объединениях промышленности / Л.В. Переверзева. – Л, 1981. – 35с.
1188292
   Проблемы анализа народнохозяйственной эффективности региональных энергетических комплексов : сборник. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО АН СССР, 1988. – 199 с.
1188293
  Бариленко В.И. Проблемы анализа себестоимости в строительстве / В.И. Бариленко ; под ред. В.Т. Денисова. – Саратов : Изд-во СГУ, 1987. – 128 с.
1188294
  Гейгер Р.М. Проблемы анализа словообразовательной структуры и семантики в синхронии и диахронии / Р.М. Гейгер. – Омск, 1986. – 80с.
1188295
  Стернин И.А. Проблемы анализа стурктуры значения слова. / И.А. Стернин. – Воронеж, 1979. – 156с.
1188296
  Лагутін И В. Проблемы анализа художественного диалога. / И В. Лагутін. – Кишинев, 1991. – 94с.
1188297
   Проблемы аналитизма в лексике. – Минск
1. – 1967. – 163с.
1188298
   Проблемы аналитичекой механики и управления движением. – М., 1985. – 198с.
1188299
   Проблемы аналитической механики и управления движением. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1985. – 198 с.
1188300
   Проблемы аналитической механики, теорий устойчивости и управления. – Москва : Наука, 1975. – 342с.
1188301
   Проблемы аналитической механики, устойчивости и управления движением. – Новосибирск, 1991. – 294с.
1188302
   Проблемы аналитической теории чисел. – Москва : Мир, 1975. – 150с.
1188303
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 5 : Методы анализа природных и сточных вод. – 1977. – 264с
1188304
  Александров И.Г. Проблемы Ангары / И.Г. Александров. – М.-Л., 1931. – 115с.
1188305
  Ковалева Т.А. Проблемы английского коммунистического движения на конгрессах Коминтерна и пленумах ИККИ (1919-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ковалева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 23л.
1188306
   Проблемы английского словообразования. – Смоленск, 1976. – 78с.
1188307
  Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма и историограии средних веков. Сборник статей. / Е.А. Косминский. – М., 1963. – 456с.
1188308
   Проблемы английской истории и историографии. – Горький, 1989. – 119с.
1188309
   Проблемы английской литературы 19 и 20 вв.. – М., 1974. – 246с.
1188310
   Проблемы английской филологии. – Иркутск, 1967. – 136с.
1188311
   Проблемы английской филологии. – Иркутск
2. – 1970. – 164с.
1188312
   Проблемы английской филологии. – М.
2. – 1972. – 144с.
1188313
   Проблемы английской филологии и психолингвистики. – Калинин
1. – 1972. – 166с.
1188314
   Проблемы антенной техники. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368 с.
1188315
  Луньков Ю.Г. Проблемы антиимпериалистической борьбы Всемирной Федерации демократической молодежи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Луньков Ю.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. ком. и рабоч. движения. – М., 1974. – 22л.
1188316
  Бармута К.А. Проблемы антикризисного управления предприятием в современных условиях // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 6 (70). – С. 12-15. – ISSN 1728-8878
1188317
   Проблемы античной государственности. – Л., 1982. – 196с.
1188318
   Проблемы античной демократии в современной англо-американской историографии. – М., 1990. – 40с.
1188319
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
1. – 1979. – 548с.
1188320
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
2. – 1979. – 507с.
1188321
   Проблемы античной культуры. – Тбилиси, 1975. – 595с.
1188322
   Проблемы античной культуры. – М., 1986. – 287с.
1188323
  Атласов Г.В. Проблемы античной Македонии в современной французской буржуазной историографии. : Автореф... наук: 579 / Атласов Г.В.; Казан. гос. унив. им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 19л.
1188324
   Проблемы антропогена Молдавии. – Кишинев, 1982. – 135с.
1188325
   Проблемы антропогена центральных районов Русской платформы. – Воронеж, 1979. – 175с.
1188326
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – М., 1969. – 262с.
1188327
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 263с.
1188328
   Проблемы антропогенного воздействия на оружающую среду. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
1188329
  Пулянос А.Н. Проблемы антропологии Греции в связи с этногенезом ее народа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пулянос А.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – М., 1960. – 9л.
1188330
   Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л., 1984. – 160с.
1188331
   Проблемы антропологии древнего и современного населения Советской Азии. – Новосибирск, 1986. – 191с.
1188332
   Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. – Иркутск, 1987. – 88с.
1188333
   Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М., 1968. – 272с.
1188334
   Проблемы апомиксиса и отдаленной гибридизации. – Новосибирск, 1987. – 212с.
1188335
   Проблемы апомиксиса у растений и животных. – Новосибирск, 1973. – 251с.
1188336
   Проблемы арабской культуры. – Москва, 1987. – 391с.
1188337
   Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. – Л., 1978. – 165с.
1188338
  Говоруха Л.С. Проблемы Арктиды : (некоторые результаты новейших исследований в Северном ледовитом океане и на его побережьях) / Л.С. Говоруха. – Москва : Знание, 1974. – 24с.
1188339
  Уатли Дж.М. Проблемы Арктики в контексте современной внутриполитической ситуации в США // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 180-203. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
1188340
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 55. – 1980
1188341
   Проблемы Арктики и Антарктики. – Ленинград
Вып. 56. – 1981
1188342
   Проблемы археологии. – Л.
1. – 1968. – 160с.
1188343
   Проблемы археологии. – Л.
2. – 1978. – 244с.
1188344
   Проблемы археологии Восточной Европы : к 85-летию Бориса Андреевича Шрамко : [сб. науч. ст.] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии, Гос. предприятие "Науч.-исслед. центр "Охран. археол. служба Украины", Дочер. предприятие "Слобож. археол. служба" и др. ; отв. ред.: С.И. Посохов]. – Харьков : Курсор, 2008. – 175, [1] с. : ил., портр., табл. – Текст укр., рус. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-8944-49-9
1188345
   Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977. – 180с.
1188346
   Проблемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. – М., 1990. – 271с.
1188347
   Проблемы археологии и древней истории угров. – М., 1972. – 312с.
1188348
  Попова Е.А. Проблемы археологии и истории Северо-Западного Крыма в IV в. до н. э. - I в. н. э.(по материалам городища "Чайка" в Евпатории и некрополя у поселка Заозерное ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 102-128. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1188349
   Проблемы археологии и этнографии. – Ленинград
№ 2. – 1983
1188350
   Проблемы археологии и этнографии Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1982. – 224с.
1188351
   Проблемы археологии и этнографии Сибири. – Иркутск, 1982. – 159 с.
1188352
   Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной Азии. – Иркутск, 1980. – 135с.
1188353
   Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул, 1990. – 179с.
1188354
   Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. – Куйбышев, 1976. – 103с.
1188355
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1986. – 146с.
1188356
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1989. – 115с.
1188357
   Проблемы археологии Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1980. – 128с.
1188358
   Проблемы археологии скифо-сибирского мира. – Кемерово
1. – 1989. – 153с.
1188359
   Проблемы археологии Среднего Поволжья. – Казань, 1991. – 110с.
1188360
   Проблемы археологии степей Евразии. – Кемерово, 1984. – 145с.
1188361
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172с.
1188362
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172 с.
1188363
   Проблемы археологии Урала и Сибири. – М., 1973. – 303с.
1188364
   Проблемы археологии Южной Руси. – К., 1990. – 137с.
1188365
   Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. – Харьков, 1995. – 130с.
1188366
   Проблемы археологических культур Евразии. – Кемерово, 1987. – 96с.
1188367
   Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. – Воронеж, 1989. – 185с.
1188368
   Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений. – Л., 1970. – 256с.
1188369
   Проблемы архивоведения и источниковедения. – Л., 1964. – 282с.
1188370
  Шмитц Г. Проблемы архитектуры и градостроительства / Г. Шмитц. – Москва, 1988. – 301 с.
1188371
   Проблемы асимптотической теории нелинейных колебаний. – К., 1977. – 274с.
1188372
  Митропольский Ю.А. Проблемы асимптотической теории нестационарных колебаний. / Ю.А. Митропольский. – М., 1964. – 432с.
1188373
   Проблемы аспектологии. – Калинин
1. – 1975. – 132с.
1188374
   Проблемы астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341 с.
1188375
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Рига, октябрь 1965 г.). – Москва : Наука, 1970. – 240 с.
1188376
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Рига, октябрь 1965г. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
1188377
   Проблемы атеистического воспитания. – Л., 1974. – 271с.
1188378
   Проблемы атеистического воспитания в вузах Северного Кавказа. – Махачкала, 1989. – 160 с.
1188379
  Угринович Д.М. Проблемы атеистического воспитания в свете решений 27 съезда КПСС / Д.М. Угринович. – М, 1986. – 34с.
1188380
   Проблемы атмосферного углекислого газа. – Л., 1980. – 284с.
1188381
   Проблемы атмосферной оптики. – Л., 1979. – 194с.
1188382
  Петросьянц А.М. Проблемы атомной науки и техники / Петросьянц А.М. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 454 с.
1188383
  Дащенко А.В. Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинчжао // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 160-172. – ISSN 1608-0599
1188384
   Проблемы аттестации управленческих и педагогических кадров. – М., 1989. – 70с.
1188385
  Кодацький В.П. Проблемы аудита отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1188386
  Колоколов Я.Н. Проблемы аутентического толкования нормативных правовых актов в трудах российских ученых дореволюционного периода. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Аутентическое толкование - распространенный метод устранения правотворческих ошибок. В статье анализируется отношение к данной форме официального толкования представителей дореволюционной юридической науки.
1188387
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1975. – 247 с.
1188388
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1979. – 168 с.
1188389
   Проблемы африканского языкознания : типология, компаративистика, описание языков : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1972. – 328 с. – Библиогр. в конце статей
1188390
  Бродбент Е.Д. Проблемы аэроупругости при полете на больших скоростях с учетом высоких температур / Е.Д. Бродбент, 1959. – 14 с.
1188391
   Проблемы АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск, 1985. – 239с.
1188392
   Проблемы баланса народного хозяйства союзной республики. – М., 1960. – 120с.
1188393
  Минц Л.Е. Проблемы баланса труда и использования ресурсов в СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1967. – 256с.
1188394
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 2. – 1979
1188395
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1188396
   Проблемы БАМ : аннотированный текущий указатель изобретений. – Новосибирск
№ 1. – 1980
1188397
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 2. – 1980
1188398
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 3. – 1980
1188399
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 1. – 1981
1188400
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 4. – 1981
1188401
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№№ 2,3,б/н. – 1982
1188402
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№№ 1,2,3. – 1983
1188403
   Проблемы БАМ. – Новосибирск
№ 4. – 1985
1188404
   Проблемы БАМ. Аннотированный текущий указатель. – Новосибирск
№ 3. – 1980
1188405
  Мороз А.Н. Проблемы банковского кредитования промышленности. / А.Н. Мороз. – Киев, 1983. – 144с.
1188406
  Максютов Ф.А. Проблемы барьерогенных ландшафтов / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1978. – 88 с.
1188407
  Гобсон Дж. А. Проблемы бедности и безработицы : с прил. статьи П. Струве о безработице / Дж. Гобсон, авт. "Эволюции современного капитализма" ; пер. с англ. под ред. Л. Зака и С. Франка ; [пер. с англ. 1 ч.: Л. Гурвич ; пер. с англ. 2 ч.: В. Либина]. – Санкт-Петербург : Книгоиздательство и книжный магазин О.Н. Поповой, 1900. – [2], XVI, 366 с. : табл. – В надзаг. данных указано: Издание О.Н. Поповой. – Библиогр.: с. 204-207. – (Образовательная библиотека ; серия 3 (1899 г.) № 3-4)
1188408
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power the lessons of Сhernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; [под. ред. Б.С. Пристера] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электрост. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2013. – 198, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., аннот., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 182-192. – ISBN 978-966-02-6949-1
1188409
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power. The lessons of Chernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; под ред. акад. НААН Украины Б.С. Пристера ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 329-348. – ISBN 978-966-02-7876-9
1188410
   Проблемы безопасности на Европейском континенте. – М., 1988. – 251с.
1188411
   Проблемы безопасности эксплуатации АЭС. – М.
2. – 1972. – 70с.
1188412
   Проблемы беработицы в период общего кризиса капитализма. – М., 1963. – 340с.
1188413
  Чхартишвили Ш.Н. Проблемы бессознательности в советской психологии / Ш.Н. Чхартишвили. – Тбилиси, 1966. – 64с.
1188414
   Проблемы библиографического обеспечения идеологичпеской деятельности. – Москва, 1985. – 159с.
1188415
  Меркулова А. Проблемы библиографического описания электронных ресурсов удаленного доступа в научных работах // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 90-96
1188416
  Воробьева Т.А. Проблемы библиографической информации о биологических ресурсах Сибири / Т.А. Воробьева. – Новосибирск, 1974. – 130 с.
1188417
  Барсук А.И. Проблемы библиографической работы в централизованных библиотечных системах : сб. науч. тр. / ред. А.И. Барсук ; Моск. гос. ин-т культуры, Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской, Челяб. гос. ин-т культуры ; [редкол.: А.И. Барсук (отв. ред.) и др.]. – Москва : ГБЛ, 1981. – 123 с. : ил., 2 л. схем. – Библиогр.: с. 111-121. – (Вопросы библиографоведения / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина ; Вып. 6)
1188418
   Проблемы библиотечного и информационно-библиографического обеспечения научно-исследовательских работ АН социалистических стран. – М., 1982. – 164с.
1188419
   Проблемы библиотечного и инфрмационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов. – М., 1983. – 164с.
1188420
  Завриев С. Проблемы биобезопасности и противодействия биотерроризму / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
1188421
   Проблемы биогеографии. – Калинин, 1975. – 73с.
1188422
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1935. – 47с.
1188423
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. 4. О правизне и левизне / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1940. – 15с.
1188424
   Проблемы биогеоценологии. – Москва, 1973. – 231с.
1188425
   Проблемы биогеоценологии, геоботаники и ботанической географии. – Ленинград : Наука, 1973. – 308с.
1188426
  Вернадский В.И. Проблемы биогехимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1939. – 34с.
1188427
   Проблемы биографического жанра в советской исторической науке. – Москва, 1988. – 27 с.
1188428
   Проблемы биоконверсии растительного сырья. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
1188429
   Проблемы биологии и почвоведения. – Томск, 1984. – 219с.
1188430
   Проблемы биологии и экологии атлантического лосося. – Л., 1985. – 248с.
1188431
   Проблемы биологии развития. – Москва, 1974. – 620с.
1188432
   Проблемы биологии старения. – М., 1983. – 125с.
1188433
  Мажуга П.М. Проблемы биологии человека / П.М. Мажуга, Е.Н. Хрисанфова; АН УССР; Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 327с.
1188434
   Проблемы биологических повреждений и обрастаний материалов, изделий и сооружений. – М., 1972. – 275с.
1188435
   Проблемы биологической продуктивности дельтовых экосистем. – Махачкала, 1988. – 134с.
1188436
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Наука, 1974. – 336 с. : рис. – Бібліогр.: с. 304-335. – (Физика жизненных процессов)
1188437
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Наука, 1974. – 335 с.
1188438
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 336 с. : рис. – Бібліогр.: с. 304-335. – (Физика жизненных процессов)
1188439
   Проблемы бионики. – М., 1965. – 560с.
1188440
   Проблемы бионики. – М., 1973. – 518с.
1188441
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 24. – 1980
1188442
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 25. – 1980
1188443
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 26. – 1981
1188444
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 27. – 1981
1188445
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 28. – 1982
1188446
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 29. – 1982
1188447
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 30. – 1983
1188448
   Проблемы бионики. – Харьков
Вып. 31. – 1983
1188449
   Проблемы бионики и экологии : И. Литинецкий: Уроки природы. – Москва : Знание, 1985. – 95с. – (Человек и природа ; № 5)
1188450
   Проблемы биоорганической химии. – М., 1979. – 384с.
1188451
   Проблемы биоорганической химии : Библиогр. указ. тр. ин-та. – Москва : Наука, 1989. – 262с. – ISBN 5-02-007223-0
1188452
   Проблемы биостратиграфии перми и триаса Востока СССР : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР
Проект № 203 (Пермо-триасовые события в восточной части Тетической области и их межконтинентальная корреляция) Международной программы геологической корреляции. – 1987. – 109с.
1188453
   Проблемы биофизики. – М., 1965. – 64с.
1188454
   Проблемы биохимии и мичуринской биологии. – М-Л
1. – 1949. – 188с.
1188455
   Проблемы биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1985. – 318с.
1188456
   Проблемы биохимической адаптации. – Москва, 1966. – 228с.
1188457
   Проблемы биоэнергетики. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
1188458
  Эльянов А.Я. Проблемы ближневосточной нефти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Эльянов А.Я.; Ин-т мировой экономики и междунар.отношений АН СССР. – М, 1960. – 17л.
1188459
  Богословский В.В. Проблемы богатства и бедности в современом мире / В.В. Богословский. – М, 1979. – 231с.
1188460
   Проблемы бокситоносности Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 131с.
1188461
  Янкова З.А. Проблемы большого города / З.А. Янкова, И.Ю. Родзинская. – М., 1982. – 125с.
1188462
   Проблемы боробы с преступностью. – Омск-Иркутск, 1975. – 177с.
1188463
   Проблемы боробы с преступностью. – М., 1976. – 303с.
1188464
   Проблемы боробы с преступностью в зарубежных странах : Науч. информ.: Аннотир. билиогр. указ. ст., опубл. в журн. зарубеж. соц. и кап. стран. – Рига, 1977. – 96с.
1188465
   Проблемы боробы с преступностью и пути развития уголоного законодательства. – Свердловск, 1984. – 150с.
1188466
   Проблемы боробы с рецидивной преступностью. – Томск, 1978. – 114с.
1188467
  Буряк С.Б. Проблемы борьбы за освобождение Юга Африки / С.Б. Буряк, Н.Г. Гусейнов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 29-33. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
1188468
   Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. – М., 1981. – 108с.
1188469
   Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью : [материалы конференции] / А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров, А.В. и др. Вакурин; [ А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров и др.]; Российская криминологическая ассоциация; Научно-исследовательский ин-т проблем укрепления законности и правопорядка; Юрид. ф-т Ростовского гос. ун-та и др. – Москва, 2001. – 132с. – ISBN 5-87817-029-9
1188470
  Нигматуллин Р.В. Проблемы борьбы с международной преступностью: историко-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805


  В статье актуализируются проблемы, связанные с борьбой с международной преступностью в контексте историко-правового и компаративистского исследования.
1188471
  Дубровинский Б.М. Проблемы борьбы с мелкими хищениями государственного и общественного имущества. / Дубровинский Б.М. – Москва, 1971. – 17 c.
1188472
  Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв / В.А. Ковда. – М, 1984. – 304с.
1188473
   Проблемы борьбы с потерями, хищениями и другими правонарушениями в отраслях продовольственного комплекса. – Горький, 1984. – 176с.
1188474
   Проблемы борьбы с правонарушениями, причиняющими ущерб экономике предприятий. – Донецк, 1972. – 315с.
1188475
   Проблемы борьбы с преступлениями против социалистической собственности. – Саранск, 1985. – 112с.
1188476
   Проблемы борьбы с преступностью : сборник научных трудов. – Омск : Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1978. – 173, [3] с. – ISBN 5-7430-0503-6
1188477
  Караев Т.Э. Проблемы борьбы с преступностью в Азербайджане / Т.Э. Караев. – Баку, 1992. – 328с.
1188478
  Примаченок А.А. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних / А.А. Примаченок. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 240с.
1188479
  Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних : Учебное пособие / В.Я. Рыбальская. – Иркутськ : Иркутский ун-т, 1994. – 200с. – ISBN 5-7430-0503-6
1188480
   Проблемы борьбы с тяжкими преступлениями против личности : (материалы науч.-практ. конф.). – Улан-Удэ : [б. и.], 1974. – 212, [2] с.
1188481
   Проблемы борьбы с экологическими правонарушениями в свете решений ХХУП съезда КПСС. – М., 1990. – 83с.
1188482
  Филипенко Т.В. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Украине // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.216-225. – ISBN 966-7695-78-6
1188483
   Проблемы ботаники. – Новосибирск
Т. 14, № 1. – 1979
1188484
   Проблемы ботаники. – Новосибирск
Т. 14, № 2. – 1979
1188485
  Юрцев Б.А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии / Б.А. Юрцев. – Ленинград : Наука, 1974. – 159с.
1188486
  Королева Т.В. Проблемы брачно-семейных отношений в США : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Королева Т. В.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1977. – 16л.
1188487
   Проблемы бриологи в СССР. – Ленинград : Наука, 1989. – 222с.
1188488
   Проблемы британской истории, 1982. – Москва, 1982
1188489
   Проблемы британской истории. 1980. – Москва, 1980
1188490
   Проблемы буржуазной государственности и политико-правовая идеология. – М., 1990. – 135с.
1188491
   Проблемы буржуазной историографии второй мировой войны. – Ярославль, 1975. – 153с.
1188492
   Проблемы буржуазной криминологии. – М., 1981. – 204с.
1188493
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1935. – 364 с.
1188494
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1936. – 448 с.
1188495
  Додонов А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышленности СССР / А.А. Додонов. – Москва, 1964. – 327с.
1188496
   Проблемы бухучета и статистики. – Л., 1986. – 160с.
1188497
   Проблемы бухучета и финансов агропромышленных и межхозяйственных предприятий и объединений. – Кишинев, 1979. – 191с.
1188498
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кавалеров А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1188499
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциологич. аспект) : Дис... канд. философ.наук: / Кавалеров А.И.; КГУ. Кафедра философии гуманит. ф-тов КГУ. – К., 1971. – 215л. – Бібліогр.:л.198-213
1188500
  Труфанов И.П. Проблемы быта городского населения СССР. / И.П. Труфанов. – Л., 1973. – 144с.
1188501
   Проблемы быта, барака и семьи. – Вильнюс, 1970. – 247с.
1188502
  Бурабаев М.С. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби. / М.С. Бурабаев. – Алма-Ата, 1988. – 221 с.
1188503
  Воротников Евгений Проблемы в AiRUnion. Туристы готовятся к судебным тяжбам : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 27-29 : Фото
1188504
  Аль-Альвани Проблемы в понимании Сунны / Таха Джабир аль-Альвани ; Междунар. ин-т ислам. мысли. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 451, [3] с. – Пер. изд.: Ishkaliyat al-ta amul ma a al-sunnah al-nabawiyah / Taha Jabir al-Alwani. – ISBN 978-966-416-831-8
1188505
  Вайтман А.С. Проблемы в релятивистской динамике квантованных полей : Пер.с англ. / А.С. Вайтман. – Москва : Наука, 1968. – 184 с.
1188506
  Заплатников Л.Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике : Прошлое, настоящие, будущее / Л.Т. Заплатников; МОУ. Горловский гос. пед. ин-тут иностр. языков. – Донецьк : Китис, 1998. – 227с. : ил. – Библ. с. 217-233. – ISBN 966-7519-12-0
1188507
  Стоименов М.Р. Проблемы валютного курса лева. : Автореф... Канд.экон.наук: 599 / Стоименов М.Р.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1971. – 29л.
1188508
   Проблемы валютного союза стран-членов Европейского экономического сообщества и развитие международной валютной системы капитализма. – София, 1984. – 152 с.
1188509
  Огнева Г.Г. Проблемы варьирования словообразовательной структуры слова (на матер. совр. нем. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: / Огнева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 19л.
1188510
  Сурков Е.Д. Проблемы века -- проблемы художника. / Е.Д. Сурков. – М, 1973. – 446с.
1188511
   Проблемы вербальной коммуникаци. – Алма-Ата, 1987. – 149с.
1188512
   Проблемы вертикальной метасоматической зональности. – М., 1982. – 183с.
1188513
   Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. – Грозный, 1991. – 320 с.
1188514
   Проблемы взаимного оценивания в учебной работе студентов / М.П. Карпенко, В.А. Басов, Т.Ю. Семенова, А.В. Слива, В.Н. Фокина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465
1188515
   Проблемы взаимовлияния природы и производства. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 55 с.
1188516
   Проблемы взаимовлияния фольклора и литературы. – М., 1986. – 132с.
1188517
   Проблемы взаимодействия автоматизированных систем планирования и управления народным хозяйством. – К., 1974. – 143с.
1188518
  Стахевич А.М. Проблемы взаимодействия библиотечной теории и практики (на примере работы вузовских библиотек) // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0130-9765
1188519
  Малюшин А.А. Проблемы взаимодействия внутригосударственного и международного прецедентного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
1188520
  Антипьев А.Г. Проблемы взаимодействия вузов и работодателей на рынке труда // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4 (апрель). – С. 16-20. – ISSN 1026-955X


  Исследованы социальные проблемы институциализации отношений системы высшего образования и бизнес-структур на рынке труда «архаичного» общества. Analyzed are social problems of institualized interaction between the higher education system and various ...
1188521
  Серов К.Н. Проблемы взаимодействия государственных и негосударственных структур в сфере борьбы с преступностью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
1188522
   Проблемы взаимодействия дидактической и методической системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. – Л., 1990. – 105с.
1188523
   Проблемы взаимодействия и взаимовлияния русской и туркменской литератур. – Ашхабад, 1976. – 88с.
1188524
   Проблемы взаимодействия издателей, книготорговцев и библиотек в едином информационном поле : Межотраслевой сборник статей. – Москва, 2002. – 136с. – ISBN 966-03-2073-6
1188525
   Проблемы взаимодействия литератур. – Душанбе, 1982. – 223 с.
1188526
   Проблемы взаимодействия литературных жанров и стилей в зарубежной литературе Х1Х-ХХ вв.. – Калинин, 1990. – 123с.
1188527
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
1. – 1973. – 176с.
1188528
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
Вып. 2. – 1974. – 94с.
1188529
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
3. – 1975. – 147с.
1188530
  Николаев Е.А. Проблемы взаимодействия международного и российского права и решения Конституционного Суда Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.39-57
1188531
   Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1990. – 148 с.
1188532
  Дидковская Любовь Ивановна Проблемы взаимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Дидковская Любовь Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1989. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1188533
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1974. – 181с.
1188534
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1978. – 171с.
1188535
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1983. – 134с.
1188536
   Проблемы взаимодействия организма и опухоли. – К., 1982. – 212с.
1188537
  Тагаева А.М. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремизму // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 34-35. – ISSN 1812-3910


  Статья об основных проблемах (правового, ресурсного и социально-культурного характера) взаимодействия ОВД и СМИ в Кыргызской Республике и мерах, предлагаемых автором для их решения.
1188538
   Проблемы взаимодействия прозаических жанров. – Днепропетровск, 1971. – 168с.
1188539
   Проблемы взаимодействия семейного и общественного воспитания в условиях работы с учащимися по месту жительства. – Горький, 1983. – 84с.
1188540
  Шошин В.А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур / В.А. Шошин. – Л., 1989. – 247с.
1188541
  Неупокоева И.Г. Проблемы взаимодействия современных литератур. (Три очерка). / И.Г. Неупокоева. – М., 1963. – 228с.
1188542
   Проблемы взаимодействия социальной структуры и вопроизводства населения в России и СССР. – М., 1988. – 111с.
1188543
  Федорова Л.П. Проблемы взаимодействия торговли, производства и потребления в период строительства коммунизма. / Л.П. Федорова. – Л., 1968. – 84с.
1188544
  Димитрова Г.К. Проблемы взаимодействия учительского коллектива и комсомольской организации в воспитании учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димитрова Г.К.;. – М, 1978. – 16л.
1188545
   Проблемы взаимодействия человека и биосферы. – М., 1989. – 258с.
1188546
   Проблемы взаимодействия школы и педагогического вуза в подготовке будущего учителя к воспитательной работе. – Алма-Ата, 1983. – 114 с.
1188547
  Костючков С.К. Проблемы взаимоотношений местного самоуправления и государства в современной Украине // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 176-182
1188548
  Пешин Н.Л. Проблемы взаимоотношения автономных округов с краями (областями) в состав которых они входят // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-74. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
1188549
  Лебедько В.Н. Проблемы взаимоотношения искусства и философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Лебедько В. Н. ; МГУ. – Москва, 1980. – 12 с.
1188550
  Лапса А.П. Проблемы взаимосвязанного обучения основным видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе : Библиогр. указ. / А.П. Лапса. – Рига, 1985. – 40с.
1188551
   Проблемы взаимосвязанного тепло- и массопереноса : сб. науч. трудов. – Минск : АН БССР, 1989. – 90 с.
1188552
   Проблемы взаимосвязи абстрактной и прикладной алгебры. – Новосибирск, 1985. – 81с.
1188553
   Проблемы взаимосвязи и взаимообогащения литературы и искусства народов СССР. – М., 1968. – 288с.
1188554
  Зелгалвис Э.А. Проблемы взаимосвязи кредита и хозрасчета : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.10 / Зелгалвис Э.А.; Моск. финансовый ин-т. – М., 1979. – 34л.
1188555
  Хорава М.З. Проблемы взаимосвязи литератур народов СССР (русско-украинско-грузинские) во второй половине 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хорава М.З. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16 с.
1188556
   Проблемы взаимосвязи литератур стран Азии и Африки с русской советской литературой. – М., 1983. – 67с.
1188557
   Проблемы взаимосвязи литературы и фольклора. – Воронеж, 1984. – 136 с.
1188558
  Каримов Ф.А. Проблемы взаимосвязи общего и профессионально-технического образования, обучения и труда в системе подготовки рабочих кадров : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каримов Ф.А.; МП Каз.ССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1188559
   Проблемы взаимосвязи общественных и естественных наук. – Москва, 1987. – 162с.
1188560
  Мурзабулатов К.А. Проблемы взаимосвязи производительносати и оплаты труда в гокхозах. (На материалах КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мурзабулатов К.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1188561
  Соколова Г. Проблемы взаимосвязи уровня и качества жизни в ходе становления постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 65-81. – ISSN 0207-3676
1188562
   Проблемы взаимосвязи философии, естествознания и медицины. – Москва, 1968. – 233с.
1188563
  Дидковская Л.И. Проблемы взимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дидковская Л.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
1188564
   Проблемы вибрационного просвечивания Земли. – М., 1977. – 238с.
1188565
   Проблемы вибросейсмических методов исследования. – Новосибирск, 1979. – 173с.
1188566
  Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Дагель П.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1188567
  Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях / Н.В. Лясс. – Ленинград, 1977. – 127с.
1188568
  Чучмай А.Ю. Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 170-171
1188569
  Голенищев-Кутузов Проблемы влияния и национального своеобразия в славянских литературах эпохи Ренессанса / Голенищев-Кутузов. – Москва
. – 1960. – 16 с.
1188570
  Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве / Р.И. Михеев. – Владивосток, 1983. – 300с.
1188571
   Проблемы внедреия компьютерных технологий в обучение : сб.науч. труд. – Киев, 1992. – 65 с.
1188572
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 1 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 151, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1188573
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 2 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 139, [1] с. – Список осн. сокр. с. 138-139
1188574
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1978. – 104с.
1188575
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1979. – 132с.
1188576
   Проблемы внедрения и использования идей оптимизации в учебно-воспитательном процессе и работе с педагогическими кадрами. – М., 1984. – 101с.
1188577
  Дороу В. Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпораций / В. Дороу, С. Блазеевски // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 102-114. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1188578
   Проблемы внедрения кредитно-модульной технологии обучения в технических вузах / Э. Хоботова, В. Даценко, Л. Егорова, Л. Маракина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 33-40. – ISSN 1562-529Х
1188579
  Киселев А.Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А.Ф. Киселев, А.А. Кузнецов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-72. – ISSN 0869-561Х
1188580
   Проблемы внедрения новых технологий. – М., 1989. – 64с.
1188581
  Литвинова Н.Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  Представлен анализ работы сервисов типа Discovery (сервисов обнаружения). Рассматриваются проблемы внедрения таких сервисов в российских библиотеках, описаны типовые процедуры их настройки.
1188582
   Проблемы внедрения прогрессивных средств оргизационной техники. – Москва : Экономика, 1976. – 160 с.
1188583
  Гензюк Э.Е. Проблемы внедрения результатов научых исследований в практику борьбы с преступностью. / Э.Е. Гензюк, В.И. Мархотин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 71с.
1188584
   Проблемы внедрения результатов педагогических исследований в практику профтехобразования. – Л., 1987. – 77с.
1188585
  Абдуллах М. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран / Мухаммед Абдуллах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 75-81. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
1188586
  Солодовников С.Н. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран / С.Н. Солодовников. – М., 1986. – 189 с.
1188587
   Проблемы внешней и внутренней политики СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг.. – Москва, 1988. – 203 с.
1188588
  Сулейманов А.В. Проблемы внешней политики Турции на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье рассматриваются ключевые проблемы внешней политики Турции на современном этапе: проблема вступления в ЕС, курдский, армянский и кипрский вопросы. Каждая из этих проблем имеет особую специфику и негативно влияет на политические отношения Турции ...
1188589
  Солодкин Р.Г. Проблемы внешней торговли современной Англии. : Автореф... доктор экон.наук: / Солодкин Р.Г.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. НИИ конъюктурный. – М., 1968. – 42л.
1188590
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического определения Украины в контексте выбора мировых центров влияния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 112-117. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1188591
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического самоопределения Украины // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 8 (376). – С. 128-133. – ISSN 0132-1625


  В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при прямом участии военных); волны ...
1188592
   Проблемы внешнеэкономических связей скандинавских стран. – Таллин, 1977. – 160с.
1188593
  Каширин С. Проблемы внешних заимствований страны: российская ситуация и международный опыт // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 59-73. – ISSN 0207-3676
1188594
   Проблемы внутренней и внешней лингвистики. – Москва : Наука, 1978. – 191 с.
1188595
   Проблемы внутренней и внешней политики Индии. – М., 1983. – 164с.
1188596
  Голу П. Проблемы внутренней мотивации учения и типы ориентировки в предмете : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Голу П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак., Отд-ние психологии. – М., 1965. – 19л.
1188597
   Проблемы внутри- и внешнеполитической истории Румынии нового и новейшего времени. – Кишинев, 1988. – 226с.
1188598
   Проблемы внутривидовых отношений организмов. – Томск, 1962. – 237с.
1188599
  Хадонов Т.А. Проблемы внутрирайонного расселения и использования трудовых ресурсов. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хадонов Т.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 25л.
1188600
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
1188601
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1188602
  Сами Элб Сауб Готтас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Дис... кандид. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Элб Сауб Готтас; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.153-171
1188603
  Бахретдинова Х.А. Проблемы внутриреспубликанского развития и размещения промышленности Узбекистана / Бахретдинова Х.А. ; АН УзССР, Ин-т экономики. – Ташкент : Фан, 1984. – 67 с.
1188604
  Кодлжомуратова Р.Н. Проблемы внутрихозяйственного накопления и расширенное воспроизводство в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кодлжомуратова Р.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1188605
  Попов А.В. Проблемы во взаимоотношениях Китая со странами БРИКС / А.В. Попов, Н.В. Попов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 72-83. – ISSN 2074-6040
1188606
  Минц Г. Проблемы вовлечения в общественное хозяйство незанятого в нем трудоспособного населения городов Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Минц Г.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 22л.
1188607
   Проблемы водной токсикологии : Межвузовский сборник. – Петрозаводск, 1984. – 103 с.
1188608
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1985. – 103с.
1188609
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1988. – 119с.
1188610
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1989. – 112с.
1188611
   Проблемы водной токсикологии, биотестирования и управления качеством воды. – Ленинград : Наука, 1986. – 247с.
1188612
  Шикломанов И.А. Проблемы водообеспечения и переброски речного стока в мире / И.А. Шикломанов, О.Л. Маркова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 294с.
1188613
  Кичигин С.А. Проблемы военно-политического блокирования Китая с империализмом (IІ-я половина 70-х - начало 80-х годов) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Кичигин С.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 4 назв.
1188614
  Жилин П.А. Проблемы военной истории / П.А. Жилин. – М, 1975. – 399с.
1188615
   Проблемы военной разрядки. – М., 1981. – 380с.
1188616
  Кирьян М.М. Проблемы военной теории в советских научно-справочных изданиях. / М.М. Кирьян. – М., 1985. – 161с.
1188617
  Михайлов Н.Н. Проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 18-19. – ISSN 1812-3910


  Рассмотрены проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров. Определена специфика понятия и состава убытков в сфере международной купли-продажи товаров.
1188618
  Вехорев Ю.А. Проблемы возможности и действительностив общей теории социалистического права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Вехорев Ю.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1188619
   Проблемы возникновения и развития буржуазной государственности. – М., 1981. – 144с.
1188620
   Проблемы возникновения и сущности жизни. – Москва, 1973. – 271с.
1188621
   Проблемы возникновения феодализма у народов СССР.. – Москва, 1969. – 319 с.
1188622
  Муравьев В.Л. Проблемы возникновения этнографических лакун / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1980. – 107с.
1188623
  Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии / Д.И. Фельдштейн. – М., 1995. – 366с.
1188624
   Проблемы возрастной психологии. – Л., 1979. – 144с.
1188625
   Проблемы возрастной психологии : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
1188626
   Проблемы воинского воспитания. – М., 1979. – 303с.
1188627
   Проблемы войны и мира. – М., 1967. – 462с.
1188628
  Кочубей С.В. Проблемы войны и мира : (По материалам XXIV съезда КПСС) / Проф., д-р геогр. наук С.В. Кочубей, доц., канд. ист. наук П.Л. Щербаков, П.С. Денисов. – Ленинград : Знание, 1973. – 56 с.
1188629
  Кузнецов Ю.Ф. Проблемы войны и мира / Ю.Ф. Кузнецов. – М., 1986. – 53с.
1188630
  Замковой В.И. Проблемы войны и мира в современной идеологической борьбе / В.И. Замковой, Л.С. Семейко. – Москва, 1978. – 63с.
1188631
  Кесарев А.В. Проблемы войны и мира в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Кесарев А.В.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по общественным наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
1188632
   Проблемы войны и мира в современную эпоху. – К., 1983. – 1512с.
1188633
  Никольников Г.Л. Проблемы войны и мира в современных условиях / Г.Л. Никольников. – Киев, 1967. – 39с.
1188634
  Золотарев М.С. Проблемы войны и мира в современных условиях / М.С. Золотарев. – Одесса, 1968. – 28с.
1188635
  Ануфриев Е.А. Проблемы войны и мира в современных условиях : [лекция] / Ануфриев Е.А. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при МГУ, Каф. науч. коммунизма. – Москва : Московский университет, 1970. – 36 с.
1188636
  Дубина И.Д. Проблемы войны и мира в современных условиях. / И.Д. Дубина. – К., 1967. – 47с.
1188637
  Тряпкин Д.И. Проблемы войны и мира в современных условиях. / Д.И. Тряпкин. – Ростов нД, 1972. – 27с.
1188638
  Едемский П.И. Проблемы войны и мира и идеологическая борьба на современном этапе / П.И. Едемский. – М, 1979. – 46с.
1188639
  Томашевский А.А. Проблемы войны и мира. / А.А. Томашевский, П.С. Денисов. – Л., 1977. – 36с.
1188640
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1934. – 628 с.
1188641
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1934. – 720 с.
1188642
  Фриш С.Э. Проблемы волновой оптики / С.Э. Фриш. – Москва : Знание, 1973. – 63 с.
1188643
  Чубаков С.Н. Проблемы воны и мира в творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Чубаков С.Н.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 28л.
1188644
   Проблемы воспитания / Пер. с нем. С.П. Кублицкой-Пиотух ; Под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестн. знания" (В.В. Битнера), 1911. – 64 с. : ил.
1188645
   Проблемы воспитания в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1977. – 206с.
1188646
  Кыдыралиев К.К. Проблемы воспитания в киргизских народных сказсках : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кыдыралиев К.К.; Кирг. науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1979. – 26л.
1188647
  Реутова Валентина Васильевна Проблемы воспитания детей дошкольного возраста в трудах П.П.Блонского : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.01 / Реутова Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т общей пед. Академии пед. наук СССР. – М., 1975. – 27л.
1188648
  Новичкова Г.А. Проблемы воспитания и образования в трактовке Карла Ясперса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
1188649
  Гренер Э. Проблемы воспитания интеллигенции в период строительства социализма (На матер. Чехословац.Соц. Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Гренер Э.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1961. – 14л.
1188650
  Чернопятов А.П. Проблемы воспитания коммунистического отношения к труду у учащихся общеобразовательных школ в период становления и упрочения социализма на Юге Казахстана. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернопятов А.П.; МП КазССР. Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 31л.
1188651
   Проблемы воспитания молодежи. – Фрунзе, 1990. – 78с.
1188652
  Зейналов Исфендияр Новруз оглы Проблемы воспитания нравственных чувств в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Зейналов Исфендияр Новруз оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 25л.
1188653
   Проблемы воспитания общественно-трудовой активности школьников. – Пермь, 1965. – 304с.
1188654
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
1188655
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
1188656
  Конникова Т.Е. Проблемы воспитания подростков / Т.Е. Конникова. – М., 1972. – 32с.
1188657
  Кожабаев К.Г. Проблемы воспитания советского патриотизма и социалистического интегрнационализма в процессе обучения математике в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кожабаев К.Г.; Каз.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1188658
  Чернова Е.Б. Проблемы воспитания современной советской молодежи / Е.Б. Чернова. – Л., 1968. – 20с.
1188659
  Хасанов Т.Х. Проблемы воспитания сознательной дисциплины в школах Советского Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Хасанов Т.Х.; Науч-исслед.ин-т.общей пед.АПН СССР. – М, 1975. – 27л.
1188660
   Проблемы воспитания студентов в процессе обучения в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. – Ярославль, 1984. – 164с.
1188661
  Дивногорцева С.Ю. Проблемы воспитания,дисциплины и свободы личности в свете православной педагогики // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 141-145. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1188662
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1188663
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – ISSN 0869-561Х
1188664
  Данилин Евгений Михайлович Проблемы воспитательной работы с педагогически запущенными подростками по месту жительства : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилин Евгений Михайлович; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1978. – 15л.
1188665
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ. – Киев, 1990. – 161л. – Бібліогр.:л.116-138
1188666
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
1188667
   Проблемы восприятия. – Свердловск, 1991. – 160с.
1188668
   Проблемы восприятия и оценки русской классической литературы. – Ашхабад, 1983. – 114 с.
1188669
   Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. – Москва, 1961. – 200с.
1188670
  Фаткуллин Ф.Х. Проблемы воспроизведения национального своеобразия подлинника в переводе (на матер. перевода прозы С.Сейфуллина, Б.Майлина и И.Джансугурова на русский язык). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Фаткуллин Ф.Х.; МП Казах. ССР. Казахский пед. ин-т. – Чимкент, 1973. – 32л.
1188671
  Яшкин В.А. Проблемы воспроизводства в освободившихся странах / В.А. Яшкин. – М., 1979. – 38с.
1188672
   Проблемы воспроизводства в странах СЭВ. – Москва, 1974. – 247с.
1188673
   Проблемы воспроизводства в условиях НТР. – Ереван, 1985. – 302с.
1188674
   Проблемы воспроизводства и занятости населения. – М., 1984. – 185с.
1188675
  Родыгин А Проблемы воспроизводства и испольщзования основных производственнфх фодндов в добывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Родыгин А А.; АОН при ЦК КПС. – Москва, 1970. – 20л.
1188676
  Желев Г.Е. Проблемы воспроизводства и международного разделения труда в странах-членах СЭВ / Г.Е. Желев. – М, 1971. – 192с.
1188677
   Проблемы воспроизводства и миграции населения. – М.
разд.2. – 1981. – 146-243с.
1188678
  Золотарев Э.Л. Проблемы воспроизводства и охраны природных ресурсов Узбекистана в процессе их использования. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Золотарев Э.Л.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Ташкент, 1969. – 21л.
1188679
  Мягмар Д. Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов МНР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.596 / Мягмар Д.; Иркутск.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1972. – 20л.
1188680
   Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов региона. – Саратов, 1990. – 171с.
1188681
   Проблемы воспроизводства капитала в условиях развитой государственно-монополистической экономики. – Л., 1981. – 162с.
1188682
  Подоплелов В.П. Проблемы воспроизводства населения, формирования трудовых ресурсов и их рационального использования : Доклад на заседании президиума Коми филиала АН СССР 30 марта 1972 года / В.П. Подоплелов. – Сыктывкар, 1972. – 71 с.
1188683
  Бухвальд Е.М. Проблемы воспроизводства общественного богатства : (Социально-экономический аспект0 / Е.М. Бухвальд, Л.И. Нестеров; В.Н.Богачев. – Москва : Наука, 1984. – 135 с.
1188684
  Мироненко А.С. Проблемы воспроизводства основных непроизводственных фондов города на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Мироненко А.С.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра эконом. наук. – М., 1970. – 20л.
1188685
  Цымбалюк А.А. Проблемы воспроизводства основных производственных фондов в условиях экономики развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбалюк А.А.; ХГУ. – Харьков, 1973. – 29 л.
1188686
   Проблемы воспроизводства производственных фондов в условиях НТР. – К., 1976. – 207с.
1188687
  Рудакова И.Е. Проблемы воспроизводства рабочей силы в США на современном этапе. / И.Е. Рудакова. – Москва, 1967. – 100с.
1188688
  Дрейман М.Э. Проблемы воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технической революции. (На материалах Латв. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Дрейман М.Э.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1188689
  Обуховский Р.П. Проблемы воспроизводства рабочей силы на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Обуховский Р.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
1188690
   Проблемы воспроизводства рабочей силы при социализме. – Воронеж, 1984. – 135с.
1188691
  Метса А.Ф. Проблемы воспроизводства рабочей силы специалистов сельскогод хозяйства в условиях научно-технидческого прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Метса А.Ф.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
1188692
  Кейнс Д.М. Проблемы восстановления Европы / Д.М. Кейнс. – Пг, 1922. – 55с.
1188693
  Овсянников В.И. Проблемы Востока и общественно-политическая мысль России (середина ХІХ века) / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 98с.
1188694
  Брагинский И.С. Проблемы востоковедения / И.С. Брагинский. – Москва, 1974. – 494с.
1188695
   Проблемы востоковедения в трудах ученых Восточной Сибири. – Иркутск, 1980. – 80с.
1188696
   Проблемы восточного источниковедения. – Душанбе, 1980. – 119с.
1188697
   Проблемы Восточной Европы. – Вашингтон, 1993


  1997. N 73
1188698
   Проблемы восточной филологии. – М., 1979. – 263с.
1188699
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
3. – 1955. – 320 с.
1188700
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
4. – 1958. – 305 с.
1188701
   Проблемы врачебной экспетизы : очерки по врачебно-трудовой экспертизе. – Москва : Мосполиграф 13-я типография Мысль Печатника, 1929. – 164 с.
1188702
   Проблемы времени в геологии. – Владивосток, 1979. – 150с.
1188703
  Богомолов Ю.А. Проблемы времени в художественном телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1977. – 127с.
1188704
   Проблемы временной организации живых систем. – М., 1979. – 147с.
1188705
   Проблемы всеобщего в марксистской философии. – Челябинск, 1982. – 166 с.
1188706
   Проблемы всеобщего профессионального образования молодежи. – Л., 1987. – 79с.
1188707
  Гурлитт Л. Проблемы всеобщей единой школы : С портр. авт. / Соч. проф. Людвига Гурлитта (напис. специально для Б-ки "Вольн. ун-та") с заключит. гл. д-ра Георга Кершенштейнера ; Пер. с нем. М.И. Левитиной ; Ред. М.А. Левитина. – Санкт-Петербург : Я.И. Душечкин, 1914. – [2], X, 133, [2] с., 1 л. портр. – (Библиотека "Вольного университета" / Изд. при участии Спб. о-ва нар. ун-тов и Постоян. комис. по устройству курсов для учителей)
1188708
  Гурлитт Л. Проблемы всеобщей единой школы : (Написанное специально для рус. изд.) / Соч. проф. Людвига Гурлитта ; С заключительной главой д-ра Георга Кершенштейнера ; Пер. с нем. М.И. Левитиной ; Ред. С.А. Левитина. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. ком. по просвещению, 1919. – 114, [1] с. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
1188709
   Проблемы всеобщей истории. – Л., 1967. – 180с.
1188710
   Проблемы всеобщей истории. – Казань
1. – 1967. – 300с.
1188711
   Проблемы всеобщей истории. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 378 с.
1188712
   Проблемы всеобщей истории. – М., 1977. – 350с.
1188713
   Проблемы всеобщей истории : межвузовский сборник научных и научно-методических трудов. – Армавир
Вип. 7. – 2001
1188714
  Комин М.И. Проблемы всестороннего и гармонического развития человека в теоретическом наследии П.Ф.Лесгафта : Автореф... кандидата философ.наук: / Комин М.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1965. – 17л.
1188715
  Каракулов К.Д. Проблемы всуществления всеобщего среднего образования в сельской местности Казахской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каракулов К. Д.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1188716
   Проблемы вузовского семинара по общественным наукам. – Уфа, 1972. – 79с.
1188717
   Проблемы вузовского учебника. – Москва, 1979. – 163с.
1188718
   Проблемы вулканизма, 1964. – 354с.
1188719
   Проблемы вулканогенно-осадочного литогенеза. – Москва : Наука, 1974. – 139с.
1188720
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : Библиографический список (девятое дополнение), 1972. – 52 с.
1188721
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : библиографический список. – [Б.м.]
10 дополнение. – 1973. – 57 c
1188722
  Рзаев В. Проблемы входа выпускников вузов на рынок труда // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 106-111. – ISSN 2306-6814
1188723
  Безверхний Владимир Николаевич Проблемы вхождения и сопряженности подгрупп для совбодного произведения свободных групп с объединением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Безверхний Владимир Николаевич; ленингр. гос. пед. ин-т им. А,И.Герцена. – Л., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1188724
  Добренькова Е.В. Проблемы вхождения России в Болонский процесс // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
1188725
  Крамаренко Г.А. Проблемы вхождения украинского банковского рынка в глобальную платежную систему // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 96-104. – ISBN 978-966-434-012-7
1188726
   Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство. – Одесса : Юридична література, 1999. – 116с. – ISBN 966-7694-03-8
1188727
  Калин Б.А. Проблемы выбора материалов для термоядерных реакторов: радиац. эрозия / Б.А. Калин. – Москва, 1985. – 183 с.
1188728
  Тарнаев А.Н. Проблемы вывоза капитала на современном этапе. (Франция - страны ОКАМ) 1960-1969 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Тарнаев А.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 24л.
1188729
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1981. – 177с.
1188730
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1986. – 148с.
1188731
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1989. – 168с.
1188732
   Проблемы высоких температур в авиационных конструкциях. – Москва, 1961. – 595 с.
1188733
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1984. – 184с.
1188734
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1991. – 127с.
1188735
   Проблемы высокотемпературной техники : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; [редкол.: С.А. Белогуров (отв. ред.) и др.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 162, [1] с. : ил. – Ст. рус., укр. - 60-летию основания каф. двигателестроения посвящается. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-213-0
1188736
  Павлив П.В. Проблемы высокоточного нивелирования / П.В. Павлив ; рец. И.С. Пандул. – Львов : Вища школа, 1980. – 124 с.
1188737
   Проблемы высшего библиотечно-библиографического образования. – М., 1988. – 192с.
1188738
   Проблемы высшего заочного образования. – Гомель, 1978. – 246с.
1188739
  Жигадло А.П. Проблемы высшего технического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 124-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1188740
   Проблемы высшего химического и технологического образования. – Москва : АН СССР, 1959. – 56 с.
1188741
  Таций В.Я. Проблемы высшего юридического образования // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 106-110. – ISBN 978-966-458-148-3
1188742
   Проблемы высшей школы. – Воронеж, 1973. – 231 с.
1188743
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 3. – 1979
1188744
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 38. – 1979
1188745
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 39. – 1979
1188746
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 41. – 1980
1188747
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 42. – 1981
1188748
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 43. – 1981
1188749
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 5. – 1982
1188750
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 46. – 1982
1188751
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 47. – 1982
1188752
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 48. – 1982
1188753
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 49. – 1982
1188754
   Проблемы высшей школы. – Тарту
№ 6. – 1983
1188755
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 50. – 1983
1188756
   Проблемы высшей школы. – Киев : Вища школа
Вып. 51. – 1983
1188757
  Мочалов И.И. Проблемы высшей школы в интерпретации В.И. Вернадского и современность / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье выясняется актуальный смысл и содержание представлений В.И. Вернадского о роли гуманитарной составляющей в подготовке специалистов в высшей школе.
1188758
   Проблемы высшей школы за рубежом. – Москва, 1990. – 63с.
1188759
  Попов Г. Проблемы выхода из социализма // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 114-125. – ISSN 0042-8736
1188760
  Тихонов А.В. Проблемы выхода социологии из состояния преднауки // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 8-21. – ISSN 1561-2465
1188761
   Проблемы вычислительной лингвистики и автоматической обработки текста на естественном языке. – М., 1980. – 184с.
1188762
   Проблемы вычислительной томографии. – К., 1986. – 105с.
1188763
  Толстошеев В.В. Проблемы вычислительных центров / В.В. Толстошеев. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 112 с.
1188764
  Батюк В.И. Проблемы выявления и устранения последствий преступления органами предварительного расследования. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Батюк В.И.; Киев. высш. школа МВД СССР. – Киев, 1982. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
1188765
  Асеев Р. Проблемы выявления латентного взяточничества // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1810-3081
1188766
  Доля В.В. Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Социальный и градостроительный аспект // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 221-230 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1188767
   Проблемы газетных жанров.. – Л., 1962. – 188с.
1188768
   Проблемы гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукраинская ассоциация обшественных организаций "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. в. ], 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-1538-10-7
1188769
   Проблемы гегемонии пролетариата в демократической революции.. – Москва, 1975. – 311с.
1188770
  Шавинина-Калашян Проблемы гендерного неравенства // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 113-116. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1188771
  Когарко Л.Н. Проблемы генезиса агпаитовых магм / Л.Н. Когарко. – Москва : Наука, 1977. – 294с.
1188772
   Проблемы генезиса бокситов.. – М., 1975. – 315с.
1188773
   Проблемы генезиса и развития капитализма на Урале: История, историограф., источников.. – Свердловск, 1986. – 143с.
1188774
   Проблемы генезиса и развития капиталистических отношений в Сибири.. – Барнаул, 1990. – 175с.
1188775
   Проблемы генезиса и развития реализма в зарубежной литературе. – Красноярск, 1975. – 137 с.
1188776
  Козлова Р.М. Проблемы генезиса имен русско-византийских посольств // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 46-58. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1188777
   Проблемы генезиса капитализма. – Москва, 1979. – 240 с.
1188778
   Проблемы генезиса капитализма в Китае в современной историографии КНР.. – М., 1990. – 31с.
1188779
   Проблемы генезиса капитализма.. – Москва, 1970. – 524с.
1188780
   Проблемы генезиса капитализма.. – М., 1978. – 319с.
1188781
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства / Л.С. Васильев. – Москва, 1983. – 326 с.
1188782
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли : формирование основ мировоззрения и менталитета / Л.С. Васильев. – Москва : Наука, 1989. – 310 с. – ISBN 5-02-016666-9
1188783
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилиации: Формирование основ материальной культуры и этноса / Л.С. Васильев; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 368 с. – Список лит.: с.327-352 (812 назв.). Указ.с. 354-361
1188784
   Проблемы генезиса колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая.. – Алма-Ата, 1977. – 303с.
1188785
  Вадило П.С. Проблемы генезиса кристаллов. : Автореф... Доктора геолого-минерал.наук: / Вадило П.С.; Ленингр.ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин-т. – Ленинград, 1952. – 9 л.
1188786
  Белкина Г.Л. Проблемы генезиса марксистской философии в трактовке немецкой буржуазной марксологии : Автореф... канд. философ.наук: / Белкина Г.Л.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 20л.
1188787
  Жданов Д.А. Проблемы генезиса мышления : Автореф... докт. филос.наук: / Жданов Д. А.; АН УССР, Объед. сов. Ин-тов филос. и госуд. и права. – К., 1970. – 36л.
1188788
  Лосева И.Н. Проблемы генезиса науки / И.Н. Лосева. – Ростов н/Д, 1979. – 103с.
1188789
  Лосева И.Н. Проблемы генезиса науки как формы знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Лосева И.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
1188790
   Проблемы генезиса руд.. – М., 1964. – 384с.
1188791
  Сорокин Г. Проблемы генезиса теории и практики планирования народного хозяйства / Г. Сорокин. – Москва, 1970. – 11с.
1188792
  Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе / А.Я. Гуревич. – Москва, 1970. – 224с.
1188793
  Данилова Г.М. Проблемы генезиса феодализма у славян и германцев / Г.М. Данилова. – Петрозаводск, 1974. – 231с.
1188794
  Луйк А.А. Проблемы генезиса юноальпийских гидротермальных свинцовых месторождений Тянь-Шаня / А.А. Луйк. – М., 1970. – 176с.
1188795
   Проблемы генезиса, закономерности размещения и перспективы железооруденения Алтае-Саянской складчатой области.. – Новосибирск, 1974. – с.
1188796
   Проблемы генезиса, закономерности размещения и перспективы железооруденения Алтае-Саянской складчатой области.. – Новосибирск
Ч. 2. – 1974. – 174с.
1188797
   Проблемы генетики в исследованиях В.В.Хвостовой. – Новосибирск : Наука, 1980. – 48с.
1188798
   Проблемы генетики в исследованиях на дрозофиле. – Новосибирск : Наука, 1977. – 279с.
1188799
  Мартынова Р.П. Проблемы генетики злокачественного роста. : Автореф... доктор биол.наук: / Мартынова Р.П.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т цитологии и генетики. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 77л. – Бібліогр.:с.71-77
1188800
   Проблемы генетики и теории эволюции : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 304с.
1188801
   Проблемы генетики развития.. – М., 1972. – 239с.
1188802
   Проблемы генетики человека.. – Кемерово, 1976. – 135с.
1188803
   Проблемы генетической и прикладной минералогии.. – М., 1990. – 255с.
1188804
   Проблемы генетической информации в минералогии. – Сыктывкар, 1980. – 189с.
1188805
   Проблемы генетической психофизиологии.. – Москва, 1978. – 263с.
1188806
  Мацелюх Б.П. Проблемы генетической трансформации / Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1969. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-213
1188807
   Проблемы географии Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – 228с.
1188808
   Проблемы географии Киргизии.. – Фрунзе, 1975. – 289с.
1188809
   Проблемы географии населения и использования территории.. – Тбилиси, 1976. – 240с.
1188810
   Проблемы географии промышленности. – Москва : МФГО СССР, 1975. – 164 с.
1188811
   Проблемы географии расселения и сферы обслуживания.. – М., 1973. – 76с.
1188812
  Даринский А.В. Проблемы географического образования в СССР. / А.В. Даринский. – Ленинград, 1970. – 36 с.
1188813
  Обозный Василий Васильевич Проблемы географического размещения промышленных предприятий (филиалов) в малых и средних городах юго-западного экономического района СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Обозный Василий Васильевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1980. – 17л.
1188814
   Проблемы геодинамики Кавказа.. – М., 1982. – 134с.
1188815
   Проблемы геокриологии. – Москва : Наука, 1983. – 279с.
1188816
   Проблемы геокриологии Забайкалья.. – Чита, 1981. – 151с.
1188817
   Проблемы геокриологии Забайкалья.. – Чита, 1984. – 179с.
1188818
   Проблемы геокриологии.. – Новосибирск, 1973. – 108с.
1188819
   Проблемы геокриологии.. – М., 1988. – 194с.
1188820
   Проблемы геологии докембрия. – Киев : Наукова думка, 1971. – 144с.
1188821
   Проблемы геологии докембрия Карело-Кольского региона.. – Петрозаводск, 1976. – 72с.
1188822
   Проблемы геологии и генезиса скарного-рудных месторожбдений Средней Азии.. – Ташкент, 1977. – 280с.
1188823
   Проблемы геологии и геохимии эндогенной нефти.. – Киев, 1975. – 215с.
1188824
   Проблемы геологии и истории четвертичного периода (Антропогена).. – М., 1982. – 254с.
1188825
   Проблемы геологии и металлогении Кавказа.. – Тбилиси, 1976. – 392с.
1188826
  Онихимовский В.В. Проблемы геологии и металлогении олова / В.В. Онихимовский, В.И. Гаврилов. – М, 1982. – 219с.
1188827
   Проблемы геологии и методы геохимических и геофизических исследований.. – Новосибирск, 1972. – 166с.
1188828
   Проблемы геологии и минерагении Западного Казахстана.. – Алма-Ата, 1980. – 176с.
1188829
  Добрецов Н.Л. Проблемы геологии и нефтегазоносности Арктики (вместо предисловия) / Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 967-971. – библиогр.: с. 970-971. – ISSN 0016-7886
1188830
   Проблемы геологии и нефтегазоносности верхнепалеозойских и мезозойский отложений Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 142с.
1188831
  Хаин В.Е. Проблемы геологии и палеографии антропогена / В.Е. Хаин. – М, 1966. – с.
1188832
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Наука, 1979. – 318с.
1188833
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1991. – 211с.
1188834
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІсессии Международного геологического конгресса.. – М., 1983. – 245с.
1188835
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXІV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Навчальна книга, 1974. – 312с.
1188836
  Одинцов М.М. Проблемы геологии и природные ресурсы Восточной Сибири / М.М. Одинцов. – Новосибирск, 1986. – 239с.
1188837
   Проблемы геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Сибири.. – Томск, 1983. – 273с.
1188838
   Проблемы геологии и разработки нефтяных месторождений Западной Сибири.. – Тюмень, 1989. – 189с.
1188839
   Проблемы геологии и рационального природопользования.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
1188840
   Проблемы геологии и рудоносности неогена Закарпатья.. – Львов, 1966. – 111с.
1188841
   Проблемы геологии и стратиграфии докембрия Украины.. – Киев : Наукова думка, 1979. – 187с.
1188842
   Проблемы геологии и техники освоения сверхглубокого бурения на нефть и газ в Украинской ССР.. – Киев, 1969. – 258с.
1188843
   Проблемы геологии месторождений полезных ископаемых Казахстана.. – Алма-Ата, 1978. – 134с.
1188844
   Проблемы геологии месторождений цветных и черных металлов Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 147с.
1188845
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 1 : Проблемы генезиса и локализации минеральных месторождений. – 1969. – 284с.
1188846
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 2 : Проблемы петрологии и минералогии. – 1969. – 288с.
1188847
   Проблемы геологии на XXI сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1963. – 448с.
1188848
   Проблемы геологии на XXII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1966. – 508с.
1188849
   Проблемы геологии на XXIІІ сессии Международного геологического конгресса. – Москва : Наука, 1971. – 424с.
1188850
   Проблемы геологии нефти и газа. – Л., 1979. – 254с.
1188851
   Проблемы геологии раннего докембрия. – Ленинград : Наука, 1977. – 243с.
1188852
   Проблемы геологии редких элементов. – Москва : Наука, 1978. – 302с.
1188853
   Проблемы геологии россыпей.. – Магадан, 1970. – 416с.
1188854
   Проблемы геологии Таджикистана.. – Душанбе, 1964. – 292с.
1188855
   Проблемы геологии Тимано-Североуральского сегмента литосферы. – Сыктывкар, 1993. – 47с.
1188856
   Проблемы геологии фосфоритов. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1188857
   Проблемы геологии фосфоритов.. – Таллин, 1988. – 183с.
1188858
   Проблемы геологии Центрального Казахстана. – Москва
Т. 19. – 1980
1188859
   Проблемы геологии шельфа. – Москва : Наука, 1975. – 294с.
1188860
   Проблемы геологии Южного Урала и Нижнего Поволжья.. – Саратов, 1991. – 359с.
1188861
   Проблемы геологии, геофизики и минерального сырья Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 203с.
1188862
  Добровольский В.В. Проблемы геологических знаний в системе общего среднего образования и геологическая подготовка учителя географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 43-47. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1188863
   Проблемы геологического строения петрологии и металлогении кристаллического фундамента Белорусии и смежных регионов.. – Минск, 1978. – 125с.
1188864
   Проблемы геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа.. – М., 1989. – 101с.
1188865
   Проблемы геоморфологии Восточной Сибири. – Иркутск, 1979. – 175с.
1188866
   Проблемы геоморфологии гор. – Москва : Наука, 1984. – 213с.
1188867
   Проблемы геоморфологии и неотектоники платформенных обласей Сибири : Материалы Всесоюзного совещания по геоморфологии и неотектоники Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука
Т.3. – 1970. – 282с.
1188868
   Проблемы геоморфологии и нефтетектоники орогенных областей Сибири и дальнего Востока. – Новосибирск
2. – 1968. – 367с.
1188869
   Проблемы геоморфологии и четвертичной геологии шельфовых морей. – Калининград, 1989. – 128с.
1188870
  Сафонов И.Н. Проблемы геоморфологии Северного Кавказа и поиски полезных ископаемых / И.Н. Сафонов : Ростовский университет, 1983. – 159с.
1188871
   Проблемы геоморфологии, литологии и литодинамики шельфа. – Москва, 1982. – 228с.
1188872
   Проблемы геоморфологического картирования : Тезисы докладов Всесоюзного совещания по разномасштабному геоморфологическому картированию (12-16 мая 1975 гг.). – Ленинград, 1975. – 231с.
1188873
   Проблемы геотермальной энергетики Дагестана.. – М., 1980. – 208с.
1188874
   Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 80с.
1188875
   Проблемы геохимии в географии, геологии, почвоведении. – Москва, 1983. – 194с.
1188876
  Добровольский В.В. Проблемы геохимии в физической географии : Учебное пособие / В.В. Добровольский. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1188877
  Виноградов А.П. Проблемы геохимии и космохимии : Избранные труды / А.П. Виноградов. – Москва : Наука, 1988. – 336с.
1188878
  Козлов А.Л. Проблемы геохимии природных газов / А.Л. Козлов. – М.-Л., 1950. – 168с.
1188879
   Проблемы геохимии эндогенных процессов.. – Новосибирск, 1977. – 304с.
1188880
   Проблемы геохимии.. – М., 1965. – 691с.
1188881
   Проблемы геохимического и геофизического изучения земной коры. – Минск, 1974. – 245с.
1188882
   Проблемы геохронологии и геохимии изотопов. – Ленинград : Наука, 1977. – 158с.
1188883
   Проблемы геохронологии и изотопной геологии.. – М., 1981. – 195с.
1188884
  Файнгар И.М. Проблемы германской промышленности / И.М. Файнгар. – Москва-Л., 1934. – 194с.
1188885
   Проблемы германской филологии.. – Рига, 1968. – 236с.
1188886
  Михалков Б.Д. Проблемы героического / Б.Д. Михалков. – М., 1985. – 144с.
1188887
  Лебедева М.Н. Проблемы героического характера в русском советском рассказе / М.Н. Лебедева. – М. : Просвещение, 1974. – 80 с.
1188888
  Осипов Д.В. Проблемы гетероморфизма ядер у одноклеточных организмов / Д.В. Осипов. – Л, 1981. – 167с.
1188889
   Проблемы гибридной вычислительной техники.. – Киев, 1979. – 167с.
1188890
   Проблемы гидроавтоматики.. – М., 1969. – 264с.
1188891
   Проблемы гидробиологии и альголии : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 239с.
1188892
   Проблемы гидрогеологии аридных районов Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 142с.
1188893
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1967. – 193с.
1188894
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1970. – 287с.
1188895
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К.
2. – 1972. – 269с.
1188896
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Тбилиси
5. – 1976. – 439с.
1188897
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 168с.
1188898
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
1188899
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии.. – Тбилиси, 1977. – 224с.
1188900
   Проблемы гидрогеологии и охраны водных ресурсов Башкирского Предуралья.. – Уфа, 1980. – 70с.
1188901
   Проблемы гидрогеологии и охраны геологической среды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 247с.
1188902
   Проблемы гидрогеологии.. – М., 1960. – 367с.
1188903
   Проблемы гидрогеохимии и промышленные рассолы.. – Минск, 1983. – 121с.
1188904
  Лаврентьев М.А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. – Москва : Наука, 1973. – 416 с.
1188905
  Лаврентьев М.А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М.А. Лаврентьев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 407 с.
1188906
   Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды.. – М., 1969. – 692с.
1188907
   Проблемы гидродинамики и тепломассообмена в атомной энергетике.. – М., 1989. – 216с.
1188908
  Шкинкис Ц.Н. Проблемы гидрологи дренажа / Ц.Н. Шкинкис. – Л., 1974. – 347с.
1188909
   Проблемы гидрологии. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
1188910
  Голубев Геннадий Николаевич Проблемы гидрологии ледников : Автореф... док. геогр.наук: 00.00.07 / Голубев Геннадий Николаевич; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 34л.
1188911
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
1. – 1989. – 160с.
1188912
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
2. – 1989. – 160с.
1188913
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
3. – 1989. – 127с.
1188914
   Проблемы гидрометеорологической информации.. – М., 1979. – 201с.
1188915
  Шкундин Б.М. Проблемы гидромеханизации в пятой пятилетке / Б.М. Шкундин. – М., 1953. – 32с.
1188916
   Проблемы гидропаразитологии. – Киев : Наукова думка, 1978. – 179с.
1188917
   Проблемы гидротермики мерзлотных почв.. – Новосибирск, 1988. – 125с.
1188918
   Проблемы гидроэнергетики и их решение. – Л., 1989. – 63с.
1188919
  Селиверстов Ю.П. Проблемы гипергенной геоморфологии / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 276с.
1188920
   Проблемы гироскопии.. – Москва : Мир, 1967. – 215 с.
1188921
   Проблемы глагольной семантики. – Свердловск, 1984. – 52с.
1188922
  Раковский С.Н. Проблемы глобального устойчивого развития и ООН : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 3-10 : Карта, фото, схеми. – ISSN 0016-7207
1188923
  Раковский С.Н. Проблемы глобального устойчивого развития и ООН (Окончание. Начало см. в № 5) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 11-13. – ISSN 0016-7207
1188924
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1994. – 37 с.
1188925
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1996. – 32 с.
1188926
  Герасимов И.П. Проблемы глобальной геоморфологии : современная геоморфология и теория мобилизма в геологической истории Земли / И.П. Герасимов. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
1188927
  Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии / Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 378с.
1188928
  Шкодзинский В.С. Проблемы глобальной петрологии / В.С. Шкодзинский; Отв. ред. И.И.Колодезников. – Якутск, 2003. – 240с.
1188929
   Проблемы глобальной тектоники.. – М., 1973. – 100с.
1188930
  Рычкова Л.В. Проблемы глоттодидактики в условиях глобализации // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 5 (35). – С. 61-65
1188931
   Проблемы глубинного магнетизма. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1188932
   Проблемы глубинного теплового потока.. – М., 1966. – 144с.
1188933
   Проблемы глубинной геологии.. – К., 1976. – 146с.
1188934
  Котляков В.М. Проблемы гляциологии в системе взаимодействия природной среды и общества / В.М. Котляков. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
1188935
  Кондзелка Владимир Владимирович Проблемы гносеологии в античной философии досократовского периода : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Кондзелка Владимир Владимирович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 20л.
1188936
  Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса / Р.В. Гордезиани. – Тбилиси, 1978. – 394с.
1188937
   Проблемы горения и взырва. – Черноголовка, 1989. – 167с.
1188938
  Булат А.Ф. Проблемы горного дела, энергетики и экологии / А.Ф. Булат, М.С. Четверик, // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – С. 3-14. – ISSN 1607-4556


  Горнодобывающая промышленность находится в тесной взаимосвязи с производителями электрической енергии и экологией. В производственном процессе между этими огромными комплексами возникают противоречия, и только совместное их разрешение позволяет ...
1188939
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 92с.
1188940
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 75с.
1188941
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 143с.
1188942
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1974. – 214с.
1188943
   Проблемы горной экологии. – Нальчик, 1982. – 190с.
1188944
   Проблемы горной экологии.. – Нальчик : КБГУ, 1988. – 191с.
1188945
  Зильберталь А.Х. Проблемы городского пассажирского транспорта / А.Х. Зильберталь. – М.Л., 1937. – 272с.
1188946
  Машков Андрей Дмитриевич Проблемы государства и бюрократии в политико-правовых концепциях М.А.Бакунина и П.А.Кропоткина : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Машков Андрей Дмитриевич; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1188947
   Проблемы государства и права. – Минск, 1990. – 182с.
1188948
   Проблемы государства и права в современной идеологической борьбе.. – Москва, 1983. – 208с.
1188949
   Проблемы государства и права на современном этапе.. – М.
3. – 1971. – 251с.
1188950
   Проблемы государства и права Украины. – Киев : УМК ВО, 1992. – 164с. – ISBN 5-7763-1291-4
1188951
   Проблемы государства, демократии и права в материалах XXVI съезда КПСС.. – Ростов н/Д, 1981. – 161с.
1188952
   Проблемы государственно-монополистического капитализма.. – М., 1968. – 96с.
1188953
  Владимирова Татьяна Николаевна Проблемы государственно-монополистического регулирования образования. (На материалах Франции) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Владимирова Татьяна Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1188954
  Ходов Л.Г. Проблемы государственно-монополистического регулирования экономики ФРГ / Л.Г. Ходов. – Москва, 1977. – 318с.
1188955
  Клява Г.Я. Проблемы государственно-правового строительства Латвийской ССР. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Клява Г.Я.; Тартусский гос. ун-тет. – Тарту, 1973. – 54л.
1188956
  Н"зей Проблемы государственного планирования социально-экономического развития Республики Заир : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Н"зей Че-Бана; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1980. – 21л.
1188957
   Проблемы государственного права развитого социализма. – М., 1986. – 158с.
1188958
  Досымбеков С.Н. Проблемы государственного руководства промышленностью в союзной республике. (По материалам Казахской ССР) : Автореф... доктора юридич.наук: 12.71 / Досымбеков С.Н.; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1971. – 86л.
1188959
  Мерзляков Н.С. Проблемы государственного строительства в странах общей афро-малагасийской организации. / Н.С. Мерзляков. – М., 1970. – 288с.
1188960
   Проблемы государственного управления в СССР. : сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 79с.
1188961
  Снежко О.А. Проблемы государственной защиты материнства в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-66. – ISSN 0132-0769
1188962
  Трунов И.Л. Проблемы государственной защиты свидетелей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 301-306
1188963
  Дмитриев А.В. Проблемы государственной регистрации прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.53-56
1188964
   Проблемы гравитации : тезисы докладов 2 советской гравит. конф. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1965. – 275 с.
1188965
   Проблемы гравитации : сб. докладов. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1975. – 225с.
1188966
   Проблемы гравитации : Труды 5 Международной конференции. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1976. – 721 с.
1188967
   Проблемы гравитации. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 240 с.
1188968
   Проблемы гравитации : сб. пленарн. докладов 7-ой Всесоюзн. конф. – Ереван : Изд-во Ереванского университета, 1989. – 171с.
1188969
   Проблемы гравитации и теории относительности. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 158с.
1188970
  Белиловский Е.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием научных результатов : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Белиловский Е.Л.; Моск. ин-т нар. хоз-в им. Г.В.Плеханова. – М., 1971. – 22л.
1188971
   Проблемы гражданского и административного права.. – Л., 1962. – 343с.
1188972
   Проблемы гражданского и семейного права в свете решений XXVI съезда КПСС.. – М., 1983. – 138с.
1188973
   Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011-
Вып. 1. – 2011
1188974
   Проблемы гражданского права.. – Л., 1987. – 200с.
1188975
   Проблемы гражданского процессуального права в свете Конституции СССР.. – Свердловск, 1980. – 135с.
1188976
  Ерошенко А.А. Проблемы гражданского состояния / А.А. Ерошенко. – Краснодар, 1980. – 88с.
1188977
  Ананишев В.М. Проблемы гражданской социализации учащихся в контексте инновационных прцессов в образовании / В.М. Ананишев, Т.Н. Денисова, С.И. Сергейчик // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-63. – ISSN 1609-4646
1188978
   Проблемы грамматики германских и романских языков. – Л., 1987. – 168с.
1188979
   Проблемы грамматического моделирования.. – М., 1973. – 262с.
1188980
  Красножен С.А. Проблемы грамматического становления русской ойконимии (на топонимическом материале цинтральных областей РСФСР) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Красножен С.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 15л.
1188981
   Проблемы грамматической семантики.. – Ростов н/Д, 1978. – 126с.
1188982
   Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. – Тбилиси, 1979. – 415 с.
1188983
  Лапин В.В. Проблемы греческой колонизации Северного Причерноморья : Автореф... канд. ист.наук: / Лапин В.В.; ЛГУ. – Л., 1963. – 18л.
1188984
  Лордкипанидзе К Э. Проблемы грузинской педагогической мысли в художественной литературе коца 17 -- начала 18 вв. : Автореф... Доктора пед.наук: 730 / Лордкипанидзе Э.К,; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 43л.
1188985
   Проблемы групповой и рецидивной преступности.. – Омск, 1981. – 172с.
1188986
  Донцов А.И. Проблемы групповой сплочённости / А.И. Донцов. – Москва, 1979. – 128с.
1188987
   Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии.. – М., 1975. – 304с.
1188988
   Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии.. – Ростов-на-Дону, 1977. – 143с.
1188989
  Смоленцев Ю.М. Проблемы гуманизма в марксистской этике / Ю.М. Смоленцев. – Москва, 1984. – 63с.
1188990
   Проблемы гуманизма в русской философии.. – Краснодар, 1974. – 144с.
1188991
  Будрис Л. Проблемы гуманизма в современной литовской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Будрис Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 16л.
1188992
  Севрук В. Проблемы гуманизма в современной советской художественной прозе о Великой Отечественной войне. : Автореф... Канд.филол.наук: / Севрук В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
1188993
  Жубуль И.Я. Проблемы гуманизма в трудах В. И. Ленина (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Жубуль И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1966. – 25л.
1188994
   Проблемы гуманизма в трудах В.И.Ленина.. – Минск : Наука и техника, 1970. – 272 с.
1188995
  Михайлова Л.П. Проблемы гуманизма в философии Альбера Камю. : Автореф... канд. философ.наук: / Михайлова Л.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 26л.
1188996
   Проблемы гуманизма и антигуманизма в современном зарубежном кино.. – Москва, 1985. – 155 с.
1188997
   Проблемы гуманитаризации математического и естественнонаучного знания. – М., 1991. – 182с.
1188998
  Перевозный А.В. Проблемы гуманитарного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 77-81. – ISSN 0321-0383


  Проанализированы следующие аспекты гуманитарного образования: цель, функции (образовательная, воспитательная, развивающая, прогностическая, объяснительная), предпосылки эффективности (личностные, социальные, педагогические), качество. The article ...
1188999
   Проблемы гуманитарного познания. – Новосибирск, 1986. – 333с.
1189000
  Кветко З. Проблемы  интернационализации  современного  университета // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 108-111. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1181118211831184118511861187118811891190(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,