Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1066001
  Гриценко Е. "Проложили для осени" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 136-138. – ISSN 0131-8136
1066002
   "Промах" и другие повести. – Москва : Радуга, 1983. – 688с.
1066003
  Левченко Г. "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 184-191. – ISSN 2307-2261
1066004
  Дворніков А.С. "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "FREUNDSCHAFT " // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – C. 145-150
1066005
  Рогожа М.М. "Промова до польської шляхти: про турецьку загрозу" Станіслава Оріховського-Роксолана і флорентійський громадянський гуманізм (соціально-етичний аналіз) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 169-173
1066006
  Козачкова А.В. "Промовисті" імена та прізвища у перекладі: етимологія, морфологія, стиль (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 282-286


  Стаття присвячена аналізу "промовистих" прізвищ та імен у перекладі. Розглядаються основні характеристики "промовистих" прізвищ, а саме походження, форма та будова, а також способи їх доречного та адекватного перекладу. Статья посвящена анализу ...
1066007
  Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Імануель Кант; Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – Київ : ППС-2002, 2005. – 178с. – (Серія наукових перекладів "Zetesis" / Відповідальний ред.: А.Л.Богачов, В.І.Кебуладзе). – ISBN 966-96471-1-8
1066008
  Листопад І. Пролегомени до перекладу "Категорій". Український переклад з огляду на латинський спадок // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 93-103. – ISSN 0235-7941
1066009
  Казакова Т.В. Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 27-32


  Пропонується концепція витоків палеожурналістики, завдяки якій відкриваються можливості осмислення іманентної природи масової комунікації, а також перспективи синергетичного підходу до цього явища. The article presents a conception of ...
1066010
  Рассказов Л.Д. Пролегомены к анализу кризиса сознания в условиях глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 73-82. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи - предложить эффективную авторскую концепцию анализа кризиса сознания в условиях глобализации образования. Идея статьи - доказать, что познание и знание - это производные категории от категории «сознание». Смещение акцентов с ...
1066011
  Сендеров В.А. Пролегомены к изучению сменовеховства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0042-8744
1066012
  Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер; Центрально-европейский университет. – Томск : Водолей, 1998. – 384с. – ISBN 5-7137-0102-6
1066013
  Григоров Н.А. Пролегомены к метамодернизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 236-241
1066014
  Кант Иммануил Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. / Кант Иммануил. – 2-е изд. – М., 1937. – 247с.
1066015
  Кант Иммануил Пролегомены. / Кант Иммануил. – М.-Л., 1934. – 105-380с.
1066016
  Пестушко Валерий Пролезный... сорняк : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-53
1066017
  Котелова Н.З. Пролект Словаря новых слов русского языка. / Н.З. Котелова. – Л, 1982. – 86с.
1066018
  Ковальчук В. Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 32-38
1066019
  Круглик В. Пролема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1066020
  Могдальова І.В. Пролеми самосвідомості сучасної української інтелігенції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 32-37. – ISSN 2077-1800
1066021
  Розенталь И.Л. Пролемы начала и конца Метагалактики / И.Л. Розенталь. – Москва : Знание, 1985. – 63с.
1066022
  Киреенко К.Т. Пролеска : поэмы и стихотворения / К.Т. Киреенко; пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1970. – 142 с.
1066023
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для сред. и ст. возраста] / Федор Абрамов ; [предисл. В. Акимова ; рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1979. – 205 с. : ил.
1066024
  Абрамов Ф.А. Пролетали лебеди : рассказы : [для ст. шк. возраста] / Федор Абрамов ; [рис. А. Слепкова]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил.
1066025
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Мещерякова Н.М. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
1066026
  Мещерякова Н.М. Пролетариат Англии в процессе формирования / Н.М. Мещерякова. – М, 1979. – 359с.
1066027
  Чаплыгин Ю.П. Пролетариат в странах капитала: правда и вымыслы. / Ю.П. Чаплыгин. – М., 1975. – 143с.
1066028
  Булдаков В.П. Пролетариат в трех российских революциях : кн. для учителя / В.П. Булдаков, А.П. Корелин, А.И. Уткин. – Москва : Просвещение, 1987. – 207 с., ил.
1066029
   Пролетариат во главе освободительного движения в России.. – М, 1971. – 336с.
1066030
  Киреев Е.П. Пролетариат Грозного в революции 1905-1907 годов. / Е.П. Киреев. – 2-е изд., испр. – Грозный, 1955. – 204с.
1066031
  Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия России в 1917 году / П.В. Волобуев. – Москва, 1964. – 359с.
1066032
  Луи П. Пролетариат и государственный строй / П. Луи. – М. – 32с.
1066033
  Ленин Пролетариат и крестьянство / Ленин, Н./В.И.Ульянов./. – Кременчуг, 1924. – 144с.
1066034
   Пролетариат и революционный процесс в Латинской Америке.. – М, 1985. – 376с.
1066035
  Кириленко С.П. Пролетариат Киева в революции 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Кириленко С.П.;. – Киев, 1950. – 42 с.
1066036
   Пролетариат Латинской Америки.. – М, 1968. – 432с.
1066037
  Тимофеев Т.Т. Пролетариат против монополий : Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократ. движений в США / Т.Т. Тимофеев. – М. : Профиздат, 1967. – 356с.
1066038
  Трофимов А.С. Пролетариат России и его борьба против царизма / А.С. Трофимов. – М, 1979. – 238с.
1066039
  Фалькович С.М. Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907-1912). / С.М. Фалькович. – М, 1975. – 380 с.
1066040
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 122с.
1066041
   Пролетариат России на пути к Октябрю.. – Одесса, 1967. – 235с.
1066042
  Борзунов В.Ф. Пролетариат Сибири и Дальнего Востока накануне первой русской революции (по материалам строительства Транссибирской магистрали (1891-1904) / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 199с.
1066043
  Власова М.И. Пролетариат финляндии в годы первой русскойреволюции (1905 - 1907) / М.И. Власова. – Петрозаводск, 1961. – 187 с.
1066044
  Астахов В.И. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / В.И. Астахов, Ю.Ю. Кондуфор. – Харьков, 1957. – 181с.
1066045
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. / В.И. Томарев. – Сталинград, 1957. – 83с.
1066046
  Томарев В.И. Пролетариат Царицына в борьбе против самодержавия. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1967. – 20с.
1066047
   Пролетариат Центрального промышленного района в 1907 -- феврале 1917 гг.. – Иваново, 1984. – 176с.
1066048
   Пролетариат Центрального промышленного района в революции 1905-1907 гг.. – Ярославль, 1982. – 147с.
1066049
  Мейерович М.Г. Пролетариат Ярославской губернии в годы реакции и нового революционного подъема. (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мейерович М.Г.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1066050
  Кон Ф.Я. Пролетариат. 1885-1925 / Кон Ф.Я. – Москва : Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и сс-поселенцев, 1926. – 64 с. : 26 портр. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; № 1-2)
1066051
  Ури Л. Пролетарии / Л. Ури. – Москва, 1977. – 246с.
1066052
  Иванова Л.С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! / Л.С. Иванова, С.И. Гершович. – Ташкент, 1960. – 75с.
1066053
  Ігнатченко Г.І. Пролетаріат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 308-309. – ISBN 966-642-073-2
1066054
  Луначарський А.В. Пролетаріат і мистецтво : збіpка статей / А. Луначарський. – У Київі [Київ] : Вид. "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 56 с. – (Унівеpсальна бібліотека "Дзвін" ; № 3)


  Зміст: Мистецтво для мистецтва й мистецтво для життя; Поети з Заходу [біогp. відомості пpо Е. Веpхаpна]; Співець паpижської голоти [Ж. Ріктюс]; Пpолєтаpська літеpатуpа у Фpанції
1066055
  Іргізов А. Пролетаріат Києва у боротьбі за Жовтень / А. Іргізов. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1066056
   Пролетаріат України від 11 до 12 з"їзду КП/б/У.. – Б.м., 1934. – 38с.
1066057
  Астахов В.І. Пролетаріат Харкова в трьох революціях / В.І. Астахов, Ю.Ю. Кондуфор. – Харьков, 1959. – 280с.
1066058
  Мартов Л. Пролетарнская борьба в России / Л. Мартов. – С-Пб. – 132с.
1066059
  Березовчук Н.Д. Пролетарска опора в деревне / Н.Д. Березовчук, Г.В. Бондаренко. – К, 1986. – 115с.
1066060
  Мережко В.И. Пролетарская мельница счастья : героич. комедия в 2-х д. / В.И. Мережко. – М., 1983. – 80с.
1066061
  Волков Н.А. Пролетарская молодежь в боях за победу Советской власти на Дону : Автореф... кандид. ист.наук: / Волков Н.А.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 20 с.
1066062
  Иерусалимский Ю.Ю. Пролетарская печать в период первой российской революции / Ю.Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 1990. – 70с.
1066063
  Цыбенко В.А. Пролетарская поэзия 90-900-х годов. / В.А. Цыбенко. – Новосибирск, 1960. – 47с.
1066064
  Фриче В.М. Пролетарская поэзия. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 112с.
1066065
  Еремин Ю.В. Пролетарская революционность и мелкобуржуазное бунтарство / Ю.В. Еремин. – М., 1975. – 64с.
1066066
   Пролетарская революция : Систем. и алфавит. указ. 1921-1929 гг. – Москва : Госиздат, 1930. – 166с.
1066067
  Ацаркин А.Н. Пролетарская революция и молодежь / А.Н. Ацаркин. – Москва, 1981. – 256с.
1066068
  Ленин, В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 135с.
1066069
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М-Пг., 1918. – 135с.
1066070
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1925. – 157с.
1066071
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 166 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1066072
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 126с.
1066073
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
1066074
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 87с.
1066075
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1936. – 125с.
1066076
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 112с.
1066077
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1940. – 135с.
1066078
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Ленинград, 1950. – 104с.
1066079
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 196с.
1066080
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1960. – 110с.
1066081
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1980. – 119с.
1066082
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1982. – 119с.
1066083
  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский / В.И. Ленин. – М, 1987. – 117с.
1066084
  Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигеднция / Б.А. Келлер. – М, 1937. – 47с.
1066085
  Ленин В.И. Пролетарская революция и хозяйственное строительство / В.И. Ленин, 1925. – 224с.
1066086
  Воробченко В.И. Пролетарская сатира (июнь 1907 - июль 1914) / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1982. – 187с.
1066087
  Караманчев В. Пролетарская сиволика / В. Караманчев. – И., 1978. – 109с.
1066088
   Пролетарская солидарность трудящихся в брьбе за мир.. – М, 1958. – 560с.
1066089
   Пролетарская солюдарность. – Воронеж, 1980. – 194с.
1066090
  Жданов А.Д. Пролетарская честь / А.Д. Жданов. – Тула, 1969. – 172с.
1066091
  Сегеда В.М. Пролетарские организации Чехословакии в борьбе за повышение идейно-политического и общеобразовательного уровня трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Сегеда В.М.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1973. – 27л.
1066092
   Пролетарские поэты : в 3 т. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / [под ред. М. Горького])
Т. 3 : 1914-1917 / [ред., вступ. ст. "Поэты рабочей печати в годы империалист. войны и Февр. революции", с. 1-12 и прим. В. Абрамкина]. – 1939. – 362 с., 9 л. ил.
1066093
   Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.. – Л, 1959. – 586с.
1066094
   Пролетарский интарнационализм: вопросы идеологии и культуры.. – М, 1979. – 260с.
1066095
   Пролетарский интеранционализм - мощное оружие революционного преобразования мира. – М, 1980. – 223с.
1066096
   Пролетарский интеранционализм. – М, 1983
1066097
  Азизян А.К. Пролетарский интернационализм-верное оружие в борьбе за социализм, за свободу, равноправие и дружбу народов / А.К. Азизян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 80 с. – (Серия 1 ; № 23, 24)
1066098
   Пролетарский интернационализм -- знамя трудящихся всех стран и континентов.. – М, 1964. – 48с.
1066099
   Пролетарский интернационализм -- наше знамя, наша сила!. – М, 1978. – 454с.
1066100
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм -- неотъемлемая часть мировоззрения марксистско-ленинской партии : Автореф... Канд.филос.наук: / Лубсанов Д.Д.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС. – Москва, 1957. – 18л.
1066101
  Гальперин М.Ю. Пролетарский интернационализм - идейная основа содружества социалистических государств / М.Ю. Гальперин. – Л, 1959. – 36с.
1066102
  Лубсанов Д.Д. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества народов социалистического лагеря / Д.Д. Лубсанов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1066103
  Кортунов В.В. Пролетарский интернационализм - основа дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран. / В.В. Кортунов. – М., 1957. – 31с.
1066104
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационализм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М, 1958. – 48с.
1066105
  Слободян М.И. Пролетарский интернационализм - фактор социального развития : (на материалах западных областей Украинской ССР) / М.И. Слободян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159 с.
1066106
  Куранов Г.Г. Пролетарский интернационализм в Великой Октябрьской социалистической революции. / Г.Г. Куранов. – М., 1967. – 151с.
1066107
  Давыдков И.А. Пролетарский интернационализм в действии / И.Л. Давыдков. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 189с.
1066108
  Яковлев Л.И. Пролетарский интернационализм в действии / Л.И. Яковлев. – М, 1967. – 64с.
1066109
  Рудой Д.Е. Пролетарский интернационализм в деятельности Французской коммунистической партии. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Рудой Д.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. науч. коммунизма гум. ф-тет. – М., 1970. – 17л.
1066110
  Матвеева Т.С. Пролетарский интернационализм и буржуазный национализм : Автореф... канд. философ.наук: / Матвеева Т.С.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1953. – 15л.
1066111
   Пролетарский интернационализм и его противники : Сборник статей. – Минск : Издательство БГУ, 1983. – 155, [4] с.
1066112
  Добротин Е.В. Пролетарский интернационализм и единство мирового коммунистического движения / Е.В. Добротин. – М, 1975. – 63с.
1066113
  Кюзаджян Л.С. Пролетарский интернационализм и мелкобуржуазній национализм / Л.С. Кюзаджян. – М., 1968. – 96с.
1066114
  Свердлин М.А. Пролетарский интернационализм и основные этапы его развития / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – М, 1962. – 96с.
1066115
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1962. – 168 с.
1066116
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и патриотизм / Н.Ф. Шитов. – М, 1971. – 111с.
1066117
  Ким Г.Ф. Пролетарский интернационализм и революции в странах Востока : монография / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина; отв. ред. Вл.Н. Никифоров. – Москва : Наука, 1967. – 398, [2] с.
1066118
  Шитов Н.Ф. Пролетарский интернационализм и современный ревизионизм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1959. – 111 с.
1066119
  Чикляуков И.П. Пролетарский интернационализм как мировоззренческий принцип. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чикляуков И.П.; МВ ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 31л.
1066120
  Битиев С.Н. Пролетарский интернационализм один из важнейших принципов идеологии и политики большевистской партии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Битиев С.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/,. – Москва, 1951. – 16 с.
1066121
  Кравцев И.Е. Пролетарский интернационализм, отечество и патриотизм / И.Е. Кравцев. – Киев, 1965. – 391с.
1066122
  Санакоев Ш.П. Пролетарский интернационалихзм - основа отношений между социалистическими странами / Ш.П. Санакоев, О.М. Накропин. – М., 1958. – 48с.
1066123
  Целищев Н.Н. Пролетарский интрнационализм против буржуазного национализма / Н.Н. Целищев. – М., 1977. – 48с.
1066124
   Пролетарский маршал / В Душенькин, В, , . – М, 1973. – 127с.
1066125
   Пролетарский пролог. – Л, 1983. – 431с.
1066126
   Пролетарский сборник. – Москва, 1918. – 316с.
1066127
   Пролетарский социалистический интеранационализм.. – М, 1978. – 335с.
1066128
  Витухновский Г.В. Пролетарский философ Иосиф Дицген / Г.В. Витухновский. – Москва, 1958. – 48с.
1066129
  Козаков М.Э. Пролетарский якобинец. Рассказ. -- (Петроградские дни. -- Московские дни). Повести / М.Э. Козаков. – Москва, 1966. – 253с.
1066130
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 367с.
1066131
  Ленін В.І. Пролетарська держава / В.І. Ленін. – Харків, 1926. – 373с.
1066132
  Луначарський А.В. Пролетарська література у Франції / А. Луначарський : [Вид. Всеукр. літ. ком. Друк. Н.М. Шайнберга], 1920. – 15с. – (Книгозбірня Пролєткульту ; Кн. 4)
1066133
   Пролетарська мистецька школа в боротьбі за промфінпласт.. – Х. – 28с.
1066134
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін, 1932. – 113с.
1066135
  Ленін В.І. Пролетарська революція і ренегат Каутський / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 92с.
1066136
  Шабльовський Є.С. Пролетарська революція і Шевченко / Є.С. Шабльовський; Науково-дослід.ін-т ім.Т.Г.Шевченка.Київська філія. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 192с.
1066137
  Мегела І.П. Пролетарська співдружність / І.П. Мегела. – К, 1978. – 156с.
1066138
  Окладной Г.М. Пролетарський інтернаціоналізм - бойовий прапор комуністів / Г.М. Окладной. – К., 1977. – 48с.
1066139
  Забарко Б.М. Пролетарський інтернаціоналізм - могутня зброя міжнародного комуністичного руху. / Б.М. Забарко. – К., 1979. – 48с.
1066140
  Лівенцов В.О. Пролетарський інтернаціоналізм і єдність міжнародного комуністичного руху / В.О. Лівенцов. – Київ, 1958. – 74с.
1066141
  Кравцев І. Пролетарський інтернаціоналізм і сучасний ревізіонізм / І. Кравцев. – К., 1958. – 168с.
1066142
  Оратовський В.Т. Пролетарський інтернаціоналізм і так званий націонал-комунізм / В.Т. Оратовський. – Київ, 1957. – 36с.
1066143
  Триліський О. Пролетарський провід у соціалістичній перебудові сільського господарства / О. Триліський. – Харків : Юридичне вид-во Наркомюсту, 1930. – 32 с.
1066144
  Нексе М.А. Пролетарські новели / М.А. Нексе. – К, 1925. – 207с.
1066145
  Ляск Б. Пролетарські обличчя / Б. Ляск. – Х., 1932. – 143с.
1066146
  Коваленко Б. Пролетарські письменники / Б. Коваленко. – Х.-К, 1931. – 248с.
1066147
  Забарко Б.М. Пролетарьска солідарність у дії. / Б.М. Забарко, О.А. Макаренко. – К., 1985. – 121с.
1066148
  Найден А.С. Пролетающие птицы / А.С. Найден. – К., 1969. – 46с.
1066149
  Коротков Ю.М. Пролетающий мимо / Ю.М. Коротков. – М., 1985. – 176с.
1066150
  Луцак Таня Пролетая над : взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 128-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
1066151
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Москва, 1993. – 320 с.
1066152
  Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кен Кизи. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 325с. – ISBN 5-94278-399-3
1066153
  Кизи Кен Пролетая над гнездом кукушки : Роман / Кизи Кен; Пер. с англ. В. Голышева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00088-5
1066154
  Русак А. Пролетели ветры. Стихи и песни. / А. Русак. – М,, 1969. – 104с.
1066155
  Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя / Т.Н. Сумарокова. – М., 1976. – 112с.
1066156
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Веселка, 1966. – 175 с.
1066157
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1984. – 181 с.
1066158
  Гуцало Є.П. Пролетіли коні : оповідання та повісті / Євген Гуцало ; вступ. сл. Л. Ворониної. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2008. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський [та ін.]). – ISBN 978-966-01-0320-7
1066159
  Коптев Е.А. Пролетье. / Е.А. Коптев. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 111с.
1066160
  Павлов Б. Пролєтарська боротьба в Росії до революції 1905 року / Б. Павлов [псевд.] ; пер. з рос. Д. Білик. – Київ : Дервидав ; [2-а Рад. друк.], 1921. – 50 с. – (Історико-революційна бібліотека)
1066161
  Кюизенье Жан Пролив бедствий : Одісея: Сцилла и Харибда // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 92 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
1066162
  Мартынов В.А. Пролив в огне / В.А. Мартынов, С.Ф. Спахов. – К, 1984. – 192с.
1066163
  Суслович Н.Р. Пролив Надежды / Н.Р. Суслович. – М., 1985. – 93с.
1066164
  Дилан Б. Проливний дощ скоро вдарить / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 10-12. – ISSN 0320-8370
1066165
   Проливные дожди в 20 веке.. – Кишинев, 1990. – 647с.
1066166
  Шнюков Е.Ф. Проливы Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – Киев, 1990. – 31с.
1066167
   Проливы.. – М, 1923. – 103с.
1066168
   Пролискы [Проліски] : збирник з виршив [збірник з віршів]. – Одесса : Изд. тип. Е.И. Фесенко ; Тип. Е.И. Фесенко, 1893. – 32, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Л.І. Глібов, Є.П. Гpебінка, Т.А. Зіньківський, О.Я. Кониський, М.М. Коцюбинський, П.О. Куліш, А.Л. Метлинський, Чайченко [Б.Д. Гpінченко], Т.Г. Шевченко, В.Ч. [Б.Д. Гpінченко], Я.І. Щоголев
1066169
  Коваль В.С. Пролитика и стратегия США во второй мировой войне / В.С. Коваль. – Киев, 1987. – 332 с.
1066170
  Никифорова Е.Е. Пролиферативные процессы в тканях молочной железы при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. мед.наук: / Никифорова Е. Е.; АМН СССР, ин-т эксперим. мед., Ин-т онкологии. – Л., 1965. – 28л.
1066171
  Домнина Л.В. Пролиферативные реакции культур фибробластоподобных клеток в норме и при воздействии канцерогенных углеводородов (авторадиографическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 763 / Домнина Л.В.; МГУ. – М., 1969. – 13л.
1066172
  Резников К.Ю. Пролиферация и цитогенез в развивающемся гиппокампе. / К.Ю. Резников, Г.Д. Назаревская. – М., 1989. – 124с.
1066173
  Бабкина Е.М. Пролиферация клеток волосяных фолликулов : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Бабкина Е.М.; АН КазССР Обед. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма Ата, 1971. – 23л.
1066174
  Резников К.Ю. Пролиферация клеток мозга позвоночных в условиях нормального развития мозга и при его травме. / К.Ю. Резников. – М., 1981. – 150с.
1066175
  Дмитерко Л. Проліски / Л. Дмитерко. – Київ, 1954. – 188с.
1066176
  Коломієць Т.П. Проліски : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1956. – 48 с.
1066177
  Забіла Н.Л. Проліски / Н.Л. Забіла. – Київ, 1968. – 187с.
1066178
  Семенчук І.Р. Проліски / І.Р. Семенчук. – Ужгород, 1968. – 76с.
1066179
  Мокрієв Ю.О. Проліски / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1981. – 230 с.
1066180
   Проліски. – К, 1988. – 143с.
1066181
  Пархоменко О.І. Проліски над Смолянкою / О.І. Пархоменко. – Київ, 1967. – 141 с.
1066182
  Доломан Є.М. Проліски прагнуть сонця : повість та оповідання / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1985. – 207 с.
1066183
  Гребенюк І.Ф. Проліски цвітуть узимку / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1968. – 291с.
1066184
  Назаренко Ю.Й. Пролісковий мед / Ю.Й. Назаренко. – К., 1990. – 74с.
1066185
  Грабовський П.А. Пролісок : Твори Павла Граба. – Львів : Накладом К.Паньковского. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, під зарядом К.Беднарского, 1894. – 94 с.
1066186
  Приходько Н.Ю. Пролісок / Н.Ю. Приходько. – К., 1975. – 63с.
1066187
  Ворс С. Пролітаючи над Європою... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 1/2 (321/322). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Що потрібно, щоби перетворити Україну з об"єкта чужих інтересів на суб"єкт власної політики? Без подолання ментальної прірви між підданими минулого та громадянами майбутнього ніякі зрушення в масштабах країни неможливі.
1066188
  Доорс Дж. Пролог - язык программирования будущего / Дж. Доорс. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 144с. – ISBN 5-279-00444-8
1066189
  Коган П.С. Пролог : (мысли о литературе и жизни). – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 79 с.
1066190
  Трайнин И.И. Пролог / И.И. Трайнин. – М, 1934. – 271с.
1066191
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Н.Г. Чернышевский. – Москва-Ленинград, 1936. – 537с.
1066192
  Скляренко С.Д. Пролог / С.Д. Скляренко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 174 с.
1066193
  Скляренко С.Д. Пролог : роман / С.Д. Скляренко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 190 с.
1066194
  Чернышевский Н.Г. Пролог : роман из начала 60--х годов / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 464с.
1066195
  Штейн А.П. Пролог / А.П. Штейн. – М., 1955. – 112с.
1066196
  Олійник Микола Яковлевич Пролог : Роман / Олійник Микола Яковлевич; Іл.: В.А.Гета. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574с. : іл.
1066197
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 574 с.
1066198
  Бойко В.С. Пролог / В.С. Бойко. – Харьков, 1976. – 23 с.
1066199
  Олійник М.Я. Пролог : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1978. – 574 с.
1066200
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1979. – 488с.
1066201
  Олейник М. Пролог / М. Олейник. – Москва, 1982. – 512с.
1066202
  Кривда Г.Ф. Пролог : поезії / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1982. – 75 с.
1066203
  Боровик Г. Пролог / Г. Боровик. – Москва, 1984. – 576 с.
1066204
  Соболев О.М. Пролог / О.М. Соболев. – М, 1986. – 239с.
1066205
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М
2. – 1988. – 95с.
1066206
  Чернышевский Н.Г. Пролог / Чернышевский Н.Г. – Москва, 1988. – 432 с.
1066207
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
2. – 1988. – 96с.
1066208
  Боровик Г.А. Пролог : Роман- газета / Г.А. Боровик. – Москва : Правда
3. – 1988. – 96с.
1066209
  Боровик Г.А. Пролог / Г.А. Боровик. – М, 1989. – 509с.
1066210
  Титикайло Євген Юрійович Пролог : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – К. : Радянський письменник, 1991. – 109с.
1066211
  Каренц В. Пролог в горах / В. Каренц. – М., 1985. – 103с.
1066212
   Пролог Великого Окртября.. – Минск, 1986. – 126с.
1066213
  Поликарпов В.Д. Пролог гражданской войны в России / В.Д. Поликарпов. – М, 1976. – 415с.
1066214
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса. – 166 с.
1066215
  Первомайський Л.С. Пролог до гори : поезії / Л.С. Первомайський. – Харків : ЛіМ, 1933. – 120 с.
1066216
  Гжицький В.З. Пролог до осені : Оповідання, нариси, етюди / В.З. Гжицький. – Львів : Каменяр, 1978. – 192с.
1066217
  Сліпко Ю.В. Пролог до пісні / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1966. – 60с.
1066218
  Михайлов В.И. Пролог к войне / В.И. Михайлов. – М, 1964. – 79с.
1066219
  Бажан М. Пролог к воспоминаниям : Лирика / Пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Правда, 1987. – 29с. – (Б-ка "Огонек" ; № 17). – ISSN 0132-2095
1066220
   Пролог к космосу.. – Тула, 1981. – 238с.
1066221
  Соболев А.П. Пролог после боя / А.П. Соболев. – М, 1983. – 316с.
1066222
  Соболев А.П. Пролог после боя : повести / А.П. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560с. – ISBN 5-265-01193-5
1066223
  Гордієнко О. Пролог українсько-болгарської співпраці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Із творчим візитом у Києві побувала делегація Спілки незалежних письменників Болгарії.
1066224
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Л, 1952. – 456с.
1066225
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Киев : Художественная литература, 1955. – 452с.
1066226
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – М, 1964. – 423с.
1066227
  Чернышевский Н.Г. Пролог. / Н.Г. Чернышевский. – Иркутск, 1984. – 480с.
1066228
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
1. – 1992. – 199с.
1066229
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
2. – 1993. – 213с.
1066230
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
3. – 1994. – 129с.
1066231
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
4. – 1995. – 130с.
1066232
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
5. – 1995. – 201с.
1066233
  Неволько Г.И. Прологи новой системы научного объяснительного знания. / Г.И. Неволько. – Чернигов
6. – 1995. – 206с.
1066234
  Чопич Б. Пролом / Б. Чопич. – 3-е. – Београд, 1955. – 744с.
1066235
  Синицин М.М. Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 150-157. – ISSN 2224-0586
1066236
  Коробов С.А. Пролшлое марийского народа / С.А. Коробов. – Йошкар-Ола, 1957. – 160с.
1066237
  Ершова М. Прольется теплый свет : маленькая повесть о детстве // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 0131-8136
1066238
  Зверинцев А.Б. Промедление смерти подобно. / А.Б. Зверинцев. – Л., 1985. – 144с.
1066239
  Бубнов В.А. Промежутоные слои в северной части Атлантического океана : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Бубнов В. А. ; МГУ, Геогр. фак. – Москва, 1965. – 22 с.
1066240
  Войткевич А.А. Промежуточная доля гипофиза / А.А. Войткевич, Э.Л. Соболева. – Ленинград, 1968. – 144с.
1066241
  Шебештьен Б. Промежуточное накопление информации при ядерных измерениях : Автореф... канд. техн.наук: / Шебештьен Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1965. – 14л.
1066242
  Иванов С.Л. Промежуточные вещества и их роль в переделке природы растений. / С.Л. Иванов, 1940. – 65-70с.
1066243
  Кукса В.И. Промежуточные воды Мирового океана. / В.И. Кукса. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 272с.
1066244
  Давитиани Алексей Акакиевич Промежуточные единицы и явления в грузинском языке. (Проблема уровней в лингвист. анализе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Давитиани Алексей Акакиевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1066245
  Старостенко В.И. Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, А Т. Бугаенко Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 31-45 : рис. – Библиогр.: с. 42-45. – ISSN 0203-3100
1066246
  Левченко М.Т. Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики / М.Т. Левченко, П.Д. Черняев. – Москва : Энергия, 1968
1066247
  Бондаренко Сергей Павлович Промежуточные комплексы и автоассоциаты как активные частицы в механизме уретанообразования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бондаренко Сергей Павлович; Ин-т химической физики АН СССР. – М., 1978. – 19л.
1066248
  Шаблинская Н.В. Промежуточные комплексы платформенных областей СССР и их нефтегазоносность. / Н.В. Шаблинская. – Л., 1990. – 177с.
1066249
  Щербацкий И.К. Промежуточные примарности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Щербацкий И.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 12л.
1066250
  Китаев Ю.П. Промежуточные продукты в электротехнических реакциях / Ю.П. Китаев. – М, 1982. – 216с.
1066251
  Жень Го-ду Промежуточные продукты и красители, содержащие остаток этиленимина или -хлорэтилсульфамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Жень Го-ду; МОиССО РСФСР, Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
1066252
  Эмануэль Н.М. Промежуточные продукты сложных газовых реакций / Н.М. Эмануэль. – М-Л, 1946. – 135с.
1066253
  Школьник Р.Я. Промежуточные продукты фотосинтеза : Автореф... кандид. биологич.наук: / Школьник Р.Я.; Институт биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
1066254
  Стефановский Е.П. Промежуточные состояния и геликоидальные структуры в антиферромагнетиках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.041 / Стефановский Е.П.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 15л.
1066255
  Бутенко С.А. Промежуточные этапы биосинтеза гомосерина у Mycobacterium album и их регулировние. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бутенко С.А.; Ан СССр. – М, 1966. – 16л.
1066256
  Муратханов В. Промежуточный дом : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
1066257
   Промежуточный комплекс в химических реакциях. – Свердловск, 1990. – 196с.
1066258
   Промежуточный отчет для собрания министров образования в Санкт-Петербурге : 15-17 сентября 1994 года. – Брюссель : European comission, 1994. – 101л.разд.паг. – На обл.: Обзор: Сотрудничество в образовании и обучении между Европейским Союзом / четырьмя новыми присоединившимися государствами и Российской Федерацией на двустороннем уровне и на уровне сообщества. - Education. Training. Youth
1066259
   Промежуточный хозяин в онтогенезе протостронгилид.. – Алма-Ата, 1991. – 95с.
1066260
  Будинас Е.Д. Промежуточный человек / Е.Д. Будинас. – Москва, 1990. – 347с.
1066261
  Муканов С. Промелькнувший метеор : роман / С. Муканов; пер. с каз. А.Брагина. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1984. – 335 с.
1066262
  Мазур Владимир Променад по Лиссабону // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 84-87 : фото
1066263
  Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
1066264
  Городниченко О.С. Променева стійкість напівпровідників А3В5 при наносекундному лазерному опроміненні / О.С. Городниченко, В.А. Гнатюк, О.Б. Смірнов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 431-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуючи вплив наносекундних імпульсів рубінового лазера на морфологію монокристалів GaAs і InSb та застосовуючи методику прямого спостереження плавлення поверхні напівпровідників із попередньо нанесеним мікрорельєфом, були встановлені порогові ...
1066265
  Бензар І.М. Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей / І.М. Бензар, Г.Є. Морковкіна, Таммо Раад // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
1066266
  Волошин І.І. Промениста юність / І.І. Волошин. – Київ, 1960. – 119с.
1066267
  Качуровський І.В. Променисті сильвети / Ігор Качуровський ; [ передмова : М. Слабошпицького ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 768 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А., Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-502-4
1066268
  Щербань М.І. Променитса енергія Сонця і життя на Землі. / М.І. Щербань. – К., 1956. – 40с.
1066269
  Забіла Н Промені / Н Забіла. – Київ, 1951. – 200с.
1066270
  Доріченко О.В. Промені : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 71 с.
1066271
  Вільховий Я П. Промені життя / Я П. Вільховий. – Київ, 1938. – 51 с.
1066272
  Гуртовенко В.А. Промені й тіні : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 99 с.
1066273
  Казидуб М.В. Промені літа : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1982. – 48 с.
1066274
  Родіонов В. Промені любові й доброти // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 238-240


  Про нову поетичну збірку Славинського Миколи Борисовича.
1066275
  Кикоть В. Промені самотності : Поезії. Переклади / В. Кикоть. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 136с. – ISBN 9665640011
1066276
  Лянгас Л.О. Промені серця. (Нариси про трудівників Житомир. и Волин. обл.) / Л.О. Лянгас. – К., 1976. – 142с.
1066277
   Промерзание земной поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята.. – М, 1964. – 144с.
1066278
  Шкадова А.К. Промерзание почвы и глбина нулевой изотермы на территории устойчивой сезонной мерзлоты в СССР / А.К. Шкадова; Глав.упр.гидрометслужбы при СМ СССР. ВНИИ гидромет. информации, Мировой центр данных. – Обнинск, 1974. – 35с.
1066279
  Возовикова Т. Промерить мерки. Минобрнауки и ректоры уточнят критерии мониторинга вузов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Мониторинг эффективности деятельности вузов, принятие нового Федерального закона “Об образовании” и повышение уровня средней зарплаты профессорско-преподавательского состава - темы, ставшие в 2012 году главными для образовательного сообщества. ...
1066280
  Остроумов А.А. Промерные работы в морях Арктики / А.А. Остроумов, М.Д. Шишмарев. – Ленинград-Москва, 1940. – 52с.
1066281
  Дудкин Д.К. Прометеев огонь / Д.К. Дудкин. – Душанбе, 1962. – 49с.
1066282
  Семынин П.А. Прометеева цепь. / П.А. Семынин. – М., 1965. – 114с.
1066283
  Марсюк В. Прометеєва естафета : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
1066284
  Авраменко О.І. Прометеєві діти : сучасна Запорізька хроніка / О.І. Авраменко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 112 с.
1066285
  Косенко С.І. Прометеї Краснодона. Докум. нарис про "Молоду гвардію". / С.І. Косенко. – К., 1968. – 40с.
1066286
  Корнат М. Прометеїзм - польська візія перебудови Східної Європи (1921 - 1939) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 131-148. – ISSN 2078-659X
1066287
  Нахлік Є. Прометеїзм та образ сокири в Тараса Шевченка на тлі польських романтиків і Пушкіна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 218-227. – ISBN 966-95452-4-3
1066288
  Фомкин А.С. Прометей / А.С. Фомкин. – Днепропетровск, 1963. – 60 с.
1066289
  Фомин А.С. Прометей / А.С. Фомин. – Днепропетровск, 1963. – 59с.
1066290
  Серебрякова Г.И. Прометей / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн. 2 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1066291
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. та старш. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1966. – 191с.
1066292
  Малишко А.С. Прометей : Поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1967. – 86с.
1066293
   Прометей. – М, 1968. – 72с.
1066294
  Малишко А.С. Прометей : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1976. – 198с. – (Шкільна б-ка)
1066295
  Малишко А.С. Прометей : поема / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1978. – 134 с.
1066296
   Прометей. – Москва
№ 12. – 1980
1066297
  Малишко А.С. Прометей : Вибрані твори: Для серед. шк. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1981. – 230 с. – (Шкільна б-ка)
1066298
   Прометей. – К, 1985. – 271с.
1066299
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 1 (4). – 2001
1066300
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 2 (5). – 2001
1066301
   Прометей : региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-22-0
№ 3 (6). – 2001
1066302
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-75-1
№ 1 (7). – 2002
1066303
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-78-6
№ 2 (8). – 2002
1066304
   Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 1999-. – ISBN 966-7695-79-4
№ 3 (9). – 2002
1066305
  Гароди Р. Прометей 1848 года / Р. Гароди. – М., 1961. – 103с.
1066306
  Знаменский А.Д. Прометей №319 / А.Д. Знаменский. – М, 1961. – 93с.
1066307
   Прометей атомного века.. – М, 1979. – 12с.
1066308
  Веников В.А. Прометей в XX веке / В.А. Веников, И.Б. Новик. – Москва, 1970. – 174с.
1066309
  Белевитнев Р.А. Прометей в танковом шлеме / Р.А. Белевитнев. – Грозный, 1975. – 242с.
1066310
  Есхіл Прометей закутий / Есхіл. – Київ : Мистецтво, 1949. – 191 с.
1066311
  Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака : Роман / А. Моруа. – Киев : Вища школа, 1986. – 525 с.
1066312
  Тасалов В.И. Прометей или Орфей. Искусство "технического века" / В.И. Тасалов. – М., 1967. – 372с.
1066313
  Эсхил Прометей прикованный / Эсхил. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
1066314
  Эсхил Прометей прикованый : трагедия / Эсхил. – Москва ; Ленинград, 1927. – 152 с.
1066315
  Снегов С.А. Прометей раскованный / С.А. Снегов. – М., 1980. – 255с.
1066316
  Сергійчук В. Прометей українського здвигу: до портрета Романа Шухевича - головного командира Української Повстанської Армії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 4-10.
1066317
  Моруа А. Прометей, або життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1977. – 500с.
1066318
  Моруа А. Прометей, або Життя Бальзака / А. Моруа. – Київ : Дніпро, 1969. – 623с.
1066319
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1967. – 638с.
1066320
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – М., 1968. – 638с.
1066321
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака : роман / А. Моруа. – Москва, 1983. – 672 с.
1066322
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / Моруа А. – Киев, 1987. – 525 с.
1066323
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Москва : Правда, 1988. – 637с.
1066324
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака / А. Моруа. – Алма-Ата, 1990. – 637с.
1066325
  Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака: роман / А. Моруа. – Кишинев, 1980. – 560с.
1066326
  Серебрякова Г.И. Прометей. / Г.И. Серебрякова. – Москва : Гослитиздат
Кн.1 : Похищение огня. – 1963. – 423с.
1066327
   Прометей.. – М, 1965. – 8с.
1066328
   Прометей.. – М, 1966. – 64с.
1066329
   Прометей.. – М, 1967. – 64с.
1066330
   Прометей.. – М, 1969. – 70с.
1066331
  Серебрякова Г.И. Прометей. (Юность Маркса) : Романтическая трилогия; Роман / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 573с.
1066332
  Трифонов Д.Н. Прометий - элемент № 61 / Д.Н. Трифонов. – М, 1968. – 119с.
1066333
  Чубинашвили Г.Н. Проми. Из истории грузинсой архитектуры первой трети VII века / Г.Н. Чубинашвили. – Ижевск, 1969. – 116 с.
1066334
  Ціон Віктор Промисел божичів : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-16 : Фото
1066335
  Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах XV-XIX / Ю.Г. Гошко. – К, 1991. – 252с.
1066336
   Промислова безпека - це комплексна система державного нагляду // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-16 : рис., табл.
1066337
  Крайнєв П. Промислова власність як об"єкт управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.103-108. – ISSN 0132-1331
1066338
  Войнаровський А. Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 603-611. – ISSN 1028-5091
1066339
  Курганський Валерій Микитович Промислова геофізика: стан, проблеми, перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 139-142 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1066340
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066341
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066342
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066343
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066344
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066345
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066346
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 3 (49). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066347
   Промислова гідравліка і пневматика : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
№ 2 (52). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1066348
  Литвиненко Т.М. Промислова доктрина України в умовах формування основних засад постіндустриального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 65-70
1066349
   Промислова екологія : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
1066350
  Литвицький В. Промислова економіка у 2006 році // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 1605-2005
1066351
  Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка : Теорія і практикум: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти, які навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка" / Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков; За ред. А.Г.Соскова. – Київ : Каравела, 2003. – 368 с. – ISBN 966-8019-02-4
1066352
   Промислова кооперация України на 1927-1928 рік.. – Харків, 1929. – 102с.
1066353
  Яворська Г.В. Промислова мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Яворська, С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-613-648-3
1066354
  Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 14, [2] с. – Бібліогр.: 10 назв
1066355
  Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314с. – ISBN 966-7723-09-7
1066356
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук:08.01.01 / Яковенко Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 39 с.
1066357
  Яковенко Лариса Іванівна Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект : Дис...доктора економ.наук:08.01.01 / Яковенко Лариса Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 405л. + Додатки:л.389-405. – Бібліогр.:л.373-388
1066358
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених / В.Є. Хаустова, А.Д. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 150-157. – ISSN 2222-4459
1066359
  Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування = Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting : монографія / Хаустова В.Є. – Харків : ІНЖЕК, 2015. – 380, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 250-287. – ISBN 978-966-392-143-3
1066360
  Єхануров Ю.І. Промислова політика в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 15-20


  Досліджено роль промислового комплексу в економіці України, обгрунтовано необхідність здійснення промислової" політики. Проаналізовано структуру промисловості та запропоновані шляхи Ті вдосконалення; визначено основні пріоритети промислового розвитку ...
1066361
  Гамалій В.Ф. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 26)
1066362
  Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 3-18. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1066363
  Шинкарук Л. Промислова політика України в контексті Угоди про асоціацію // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 69-76
1066364
  Гончаров Ю.В. Промислова політика України. Проблеми і перспективи / Ю.В. Гончаров. – Київ : Наукова думка, 1999. – 278с. – ISBN 966-00-0530-Х
1066365
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1066366
  Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1066367
  Отрошко О.В. Промислова політика: аргументи на користь та проти застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 93-97


  У статті розглядаються теоретичні засади промислової політики. Висвітлюються особливості та перші результати її застосування в Україні. The article examines the theoretical principles of industrial policy. It elucidates the peculiarities and first ...
1066368
  Хаустова В.Є. Промислова політика: її сутність та значення / В.Є. Хаустова, І.В. Ялдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1066369
  Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 21-29. – ISSN 0131-775Х
1066370
  Ноговіцин О. Промислова політика: ставлення до комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / О. Ноговіцин, Є. Онисько // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
1066371
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 0131-775Х
1066372
  Вишневський В. Промислова політика: теоретичний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 25-35 : табл. – Бібліогр.: 117 назв. – ISSN 0131-775Х
1066373
  Ліпкіс І. Промислова праця на Київщині з 1912 до 1925 р. / І. Ліпкіс. – К., 1925. – 30с.
1066374
  Орлова Т.В. Промислова революція / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 309-311. – ISBN 966-642-073-2
1066375
  Цвелих Є.М. Промислова спадщина Києва: стан та перспективи освоєння як туристичних об"єктів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 182-188. – ISSN 2308-135X
1066376
  Крамар О. Промислова стійкість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 21 (497), 26.05-1.06.2017 р. – С. 8-11. – ISSN 1996-1561


  Як насправді блокада ОРДіЛО вплинула на українську економіку
1066377
  Курило М.М. Промислова флюоритова мінераліація України у зв"язку з тектоно-магматичною активізацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено геологічну характеристику промислових родовищ і проявів плавикового шпату основних флюоритоносних регіонів України. Розглянуто характерні геологічні особливості їх, закономірності розміщення та локалізації у специфічних структурно-тектонічних ...
1066378
  Шевердін М. Промислове оподаткування у період непу (1921-1929рр.): правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.8-12
1066379
  Крупенко О.В. Промислове підприємництво Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: теоретично-методологічні засади дослідження // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 103-109. – ISBN 978-966-353-452-7
1066380
  Жарінова А. Промислове шпигунство у системі світової конкуренції: історичні події та факти / А. Жарінова, С. Мосов // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
1066381
  Петруня Ю.Є. Промисловий бізнес та бізнес-освіта: співробітництво в контексті стратегічної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 207-211


  В статті розглядаються питання взаємодії промислового бізнесу та тих закладів освіти, які надають ринкові освітні послуги. Визначаються об"єктивні передумови такого співробітництва в рамках ринкової системи, його організаційні форми та основні складові ...
1066382
  Бойчук О. Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 215-222
1066383
  Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1066384
  Довжук В І. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Довжук І.В,; НАН Укр.Ін-т.істор.Укр. – Киев, 1997. – 23л.
1066385
  Макода В. Промисловий зв"язок як об"єкт права інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-67.
1066386
   Промисловий зразок / Л.Ш. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 124с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-86-6
1066387
  Пахаренк-Андерсон Промисловий зразок Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 1608-6422
1066388
  Макода В.Є. Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об"єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-123
1066389
  Харченко О. Промисловий зразок як об"єкт інтелектуальної власності: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 27-31
1066390
  Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного мистецтва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33.
1066391
  Хамініч С. Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентноспроможного виробництва / С. Хамініч, Н. Мищак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 98-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1066392
  Гусєва Н.В. Промисловий комплекс Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 146-151. – ISBN 978-966-285-399-5
1066393
  Анпілогова Ж.Д. Промисловий комплекс України: стан та перспективи модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1066394
   Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуаці :Підручник для студ.економ.спец. – Київ : Іван Федоров, 1997. – 400с. – ISBN 966-95130-0-6
1066395
  Старостіна А.О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А.; За ред. А.О. Старостіної. – Київ : Знання, 2005. – 764 с. – (Європейський маркетинг). – ISBN 966-346-032-6
1066396
  Борисенко М.А. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Борисенко М.А., Гронь О.В., Щетинін В.М. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 292 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-284. – ISBN 978-966-676-402-0
1066397
  Колесніков В.П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : [навч. посібник] / Колесніков В.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 164, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-164. – ISBN 978-617-7351-02-2
1066398
  Мадзігон В.М. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 101-109 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1066399
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот в Росії і на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1969. – 68с.
1066400
  Мельник Л.Г. Промисловий переворот на Україні (60-ті - початок 90-х рр. Х1Х ст.) : Дис... д-ра іст.наук: / Мельник Л.Г.; КДУ. – К., 1971. – 676л. – Бібліогр.:л.1-41
1066401
  Дерев"янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії / Т.І. Дерев"янкін. – К., 1975. – 279с.
1066402
  Корецький М.Х. Промисловий потенціал вітчизняної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-133. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1066403
   Промисловий потенціал та ефективність його використання : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 123с. – ISBN 966-02-2826-0
1066404
  Задоя А.О. Промисловий потенціал та проблеми формування торгового балансу: досвід Польщі / А.О. Задоя, Б. Шлюсарчик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 85-92


  Досліджено проблеми формування торгового балансу Польщі у 90-х роках, з"ясовано причини його дефіциту. Проаналізовано співвідношення експорту am імпорту у галузевому розрізі. Визначено шляхи подолання негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Польщі та ...
1066405
   Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / В.М. Белінська, В.Г. Бурлака, І.О. Галиця, О.С. Галиця, Н.Г. та ін. Гахович; Белінська В.М., Бурлака В.Г., Галиця І.О., Галиця О.С., Гахович Н.Г. та ін.; НАНУ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2007. – 408с. – ISBN 978-966-02-4449-8
1066406
  Крехівський О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В. Крехівський ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-651-535-6
1066407
  Зеленська Любов Промисловий та експортно-імпортний потенціал Дніпропетровської області (До 75-річчя утворення) : Економіка України / Зеленська Любов, Афанасьев Олег // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-13 : Діагр., табл. – Бібліогр. 5 назв
1066408
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку : рекреаційна географія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1066409
  Пендерецький О.В. Промисловий туризм на Буковині // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 144-152
1066410
  Пендерецький О.В. Промисловий туристичний кластер Карпатського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 134-140. – Бібліогр.: 4 назв.
1066411
  Шедяков В.Є. Промислові відносини та трудова поведінка людини: тенденції змін і можливості соціального управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 132-143
1066412
  Суматохіна І.М. Промислові відходи як чинник стану екологічної безпеки регіону: оцінка, картографування, управління / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук, О.А. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1066413
  Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації : Навчальний посібник для студ. географ. і економ. спеціальностей вузів / С.І. Іщук; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : ПАЛИВОДА, 2003. – 248с. – ISBN 966-8037-14-6


  Висвітлені науково-методичні основи формування і розвитку промислових комплексів та проблеми територіальної організації промислового виробництва України
1066414
  Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 30-41. – ISSN 1993-6788
1066415
  Клочко В.П. Промислові об"єднання соціалістичних країн (членів РЕВ) / В.П. Клочко. – Київ, 1976. – 48с.
1066416
  Саліхова О.Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О.Б. Саліхова, О.О. Кощеєв, О.І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 5-14
1066417
  Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-103. – ISSN 1993-6788
1066418
  Савченко І.О. Промислові полімери : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
1066419
  Цвях О.М. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві / О.М. Цвях, І.А. Опенько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1066420
  Савицька О. Промислові товари першої необхідності у повсякденних практиках населення Чернігова у 1945-1953 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 27-35
1066421
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 234 л. + Додатки: л. 225 - 234. – Бібліогр.: л. 193 - 224
1066422
  Хмельницька Людмила Василівна Промислові трести України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Хмельницька Л.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1066423
  Захарченко В.І. Промислові угруповання та комплекси як ареальні промислові системи (питання теорії і методики дослідження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С.13-18. – Бібліогр.: 6 назв.
1066424
  Станкевич Г.Л. Промисловість будівельних матеріалів : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 64-76 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1066425
  Жупанський Я.І. Промисловість будівельних матеріалів : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 73-75
1066426
  Амоша О.І. Промисловість Донбасу на шляху до відновлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 93-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1066427
  Владимиров Л. Промисловість західних областей України в шостій п"ятирічці. / Л. Владимиров, М. Шраг. – Львів, 1956. – 87с.
1066428
  Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
1066429
  Кісь Я.П. Промисловість Львова в період феодалізму (ХІІІ-ХІХ ст) / Я.П. Кісь. – Львів, 1968. – 223с.
1066430
  Усиков О. Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 78-83. – ISSN 1998-4634
1066431
   Промисловість Радянської України за 40 років.. – К, 1957. – 330с.
1066432
   Промисловість та підприємництво України : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
1066433
   Промисловість України за 9 місяців.. – Х, 1927. – 69с.
1066434
  Іщук С.О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський
1066435
  Хромов П.А. Промисловість України перед Вітчизняною війною : (нариси з економіки української промисловості) / П.А. Хромов. – Київ : Українське державне вид-во, 1945. – 84 с.
1066436
   Промисловість України у 2001-2005 роках : статистичний збірник. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 303 с.
1066437
   Промисловість України у 2001-2007 роках : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. Л.М. Овденко ; відп. за вип. Л.М. Лісова ]. – Київ : Держкомстат України, 2008. – 305 с.
1066438
  Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Кіндзерський Ю.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7157-9
1066439
   Промисловість Української РСР : стат. збірник. – Київ : [б. в.], 1972. – 442, [1] с. : табл.Бібліогр. в підрядк. прим.
1066440
  Брагар Є. Промисловість Французького Алжиру як складова економічної колонії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-783-0
1066441
  Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-37 : табл., мал. – Бібліогр. 19 назв. – ISSN 1561-4980
1066442
  Ігнатенко М.Г. Промисловість. Загальна характеристика : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 64-72
1066443
  Єрмаков В.В. Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 263-273 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1066444
  Паршина О.А. Промислово-фінансова група як специфічна форма об"єднання підприємств / О.А. Паршина, О.Г. Братута // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 41-45
1066445
  Яремко О. Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 99-100
1066446
  Нетесаний Юрій Вікторович Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1066447
  Нетесаний Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано чинника і критерії ефективного функціонування організаційно-правової форм промислово-фінансових груп на основі порівняння з іншими формами господарювання.
1066448
  Сисоєв О.В. Промислово-фінансові групи як механізм вирішення проблем українських підприємств та банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ) у країнах з ринковою економікою. Запропоновано механізм промислово-фінансової групи, який складається з трьох ланок: "банк - керуюча компанія - промисловий холдінг".
1066449
  Мосейко А.А. Проміжкова стійкість розв"язків системи диференціальних рівнянь з випадковими марковськими коефіцієнтами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою функцій Ляпунова знайдено достатні умови асимптотичної стійкості розв"язків системи лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що залежать від скінченнозначного марковського процесу.
1066450
  Литвин Н. Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1066451
  Дідович П.М. Проміжний вузол / П.М. Дідович. – К., 1986. – 248с.
1066452
  Кузьменко О.С. Проміжні і сумісні посіви на Україні / О.С. Кузьменко. – К, 1971. – 172с.
1066453
  Чепелев В.У. Проміжні форми у розвитку рослинних організмів як вираз дискретності і неперервності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1066454
  Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.31-36
1066455
  Матвієнко В.П. Промінвестбанк : стратегія відтворення / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 352с. – ISBN 966-00-0125-8
1066456
  Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України / П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112 с. – ISBN 966-00-0575-X
1066457
  Матвієнко Павло Промінвестбанк в економічній системі України / Матвієнко Павло. – Київ : Наукова думка, 2000. – 112с. – ISBN 966-00-0575-Х
1066458
  Костенко Л.В. Проміння землі : вірші / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с. : 1 портр.
1066459
  Ребро П.П. Проміння серця : лірика, сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 243 с.
1066460
  Тригуб"як В. Проміння сонячних джерел : Вірші, коломийки, пісні / Василь Тригуб"як. – Тернопіль : Джура, 2002. – 194с. – ISBN 966-8017-17-Х
1066461
  Терещук В.П. Проміння стежок : поезії / В.П. Терещук. – Львів : Каменяр, 1985. – 38 с.
1066462
  Іванова І. Промінчик тепла // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Інформація про відвідання Мостищенської спец. школи-інтернату студентами філософського факультету за ініціативою студентського парламенту, підтримки профбюро та студ.ради гуртожитку № 2.
1066463
   Промінь = Promin. – Winnipeg


  1997. N 73
1066464
   Промінь : одинокий ілюстрований журнал для української молодіжи в Канаді і Злучених Державах. – Winnipeg
Рік 1, число 3, марець. – 1927. – [36 с.]
1066465
  Кішенко І. Промінь добра : до 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  До 145-річчя від дня народження Бориса Грінченка
1066466
  Петрик О. Промінь оптимізму МВФ крізь туман світової економіки. При темпах зростання в 2% Україна дедалі більше - майже удвічі - відстає від зростання світової економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 4


  "Останній вік-енд ознаменувався проведенням спільної щорічної зустрічі МВФ і Світового банку у Вашингтоні. Відгриміли офіційні промови й реляції, розставлені основні акценти в оцінках перспектив світової економіки та фінансів. У ключовій промові ...
1066467
  Віргуш Н.В. Промінь поля : поезії / Н.В. Віргуш. – Київ, 1985. – 87 с.
1066468
  Черняк С.Я. Промінь серед ночі : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1978. – 168 с.
1066469
  Винниченко В.К. Промінь сонця / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 15с.
1066470
   Промінь. Перший Укаїнський календар на 1907 рік / зложив О.Перекрестов. – Київ : Друкарня І.І.Чоколова, 1906. – 58 с.
1066471
  Горак Г.І. Проміскуїтет / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 311. – ISBN 966-642-073-2
1066472
  Астапов И.Г. Промкооперация во второй пятилетке / И.Г. Астапов, Я.А. Слоним. – М.-Л., 1932. – 104с.
1066473
  Василевский В К. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй / В К. Василевский. – Москва-Ленинград, 1933. – 89с.
1066474
  Менлі Джон Промова ... в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичній Академії при МЗС України 5 грудня 2001 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.9-11
1066475
  Туренко В.Е. Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 42-45


  У статті робиться комплексний та цілісний розгляд основних аспектів розуміння природи любові у промові одного з спікерів платонівського "Бенкету" - Агафона. Доводиться, що, на думку даного промовця, любов володіє справедливістю, вона не може бути ...
1066476
  Брежнєв Л.І. Промова Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 року / Л.І. Брежнєв. – К., 1971. – 16с.
1066477
  Білокінь С. Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 рік) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 414-433. – (Нова серія ; вип. 15)
1066478
  Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 37-43
1066479
  Нечиталюк М. Промова Івана Франка на Шевченківському вечорі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
1066480
   Промова лідера Республіки Казахстан на сесії Генеральної Асамблеї ООН - важливий поштовх до реалізації глобальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 204). – С. 4
1066481
  Ленін В.І. Промова на 1 Всеросійському з"їзді комуністів-учнів 17 квітня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 44с.
1066482
  Швернік М.М. Промова на 18 з"їзді Всесоюзної Комуністичної Партіі. / М.М. Швернік. – К, 1939. – 15с.
1066483
  Суслов М.А. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.А. Суслов. – Київ, 1956. – 32с.
1066484
  Первухин М.Г. Промова на 20 з"їзді КПРС / М.Г. Первухин. – Київ, 1956. – 32с.
1066485
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1066486
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 30с.
1066487
  Молотов В.М. Промова на 20 з"їзді КПРС 18 лютого 1956 р. / В.М. Молотов. – К., 1956. – 32с.
1066488
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС / Л.М. Каганович. – К, 1956. – 40с.
1066489
  Каганович Л.М. Промова на 20 зїзді КПРС 18 лютого 1956 р. / Л.М. Каганович. – К, 1956. – 40с.
1066490
  Ільїчов Л.Ф. Промова на 22 з"їзді КПРС / Л.Ф. Ільїчов. – Київ, 1961. – 16с.
1066491
  Мжаванадзе В.П. Промова на 22 з"їзді КПРС / В.П. Мжаванадзе. – Київ, 1961. – 15с.
1066492
  Мазуров К.Т. Промова на 22 з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / К.Т. Мазуров. – Київ, 1961. – 23с.
1066493
  Шверник М.М. Промова на 22 з"їзді КПРС 24 жовтня 1961 року. / М.М. Шверник. – К, 1961. – 16с.
1066494
  Суслов М.А. Промова на 22 зьїзді КПРС 21 жовтня 1961 року / М.А. Суслов. – Київ, 1961. – 24 с.
1066495
  Ленін В.І. Промова на 3 Всеросійському з"їзді РКСМ 2 жовтня 1920 р. / В.І. Ленін. – Харків-Одеса, 1932. – 40с.
1066496
  Первомайський Л.С. Промова на 8 з"їзді ЛКСМУ / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ, 1931. – 80 с.
1066497
  Брежнєв Л.І. Промова на V з"їзді Польської об"єднаної робітничої партії. 12 листоп. 1968 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1968. – 19с.
1066498
  Брежнєв Л.І. Промова на XVII з"їзді ВЛКСМ. 23 квіт. 1974 р. / Л.І. Брежнєв. – К., 1974. – 19с.
1066499
  Ворошилов К.Е. Промова на XX з"їзді КПРС / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1956. – 24с.
1066500
  Маленков Г.М. Промова на XX з"їзді КПРС / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1066501
  Брежнєв Л.І. Промова на XXII з"їзді КПРС 19 жовтня 1961 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1961. – 19с.
1066502
  Косигін О.М. Промова на XXII з"їзді КПРС. / О.М. Косигін. – К., 1961. – 24с.
1066503
  Шелепін О.М. Промова на XХII з"їзді КПРС 26 жовтня 1961 р. / О.М. Шелепін. – К., 1961. – 16с.
1066504
  Седакова О. Промова на врученні премії ім. Володимира Соловйова // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 459-466
1066505
  Булганін М.О. Промова на другій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 9 лютого 1955 р. / М.О. Булганін. – Київ, 1955. – 16с.
1066506
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців / В.М. Молотов. – К., 1950. – 25с.
1066507
  Косигін О.М. Промова на зборах виборців Івановського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 8 березня 1950 р. / О.М. Косигін. – Київ, 1950. – 19с.
1066508
  Маленков Г.М. Промова на зборах виборців Ленінського виорчого.. / Г.М. Маленков, 1950. – с.
1066509
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінська / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1938. – 20с.
1066510
  Ворошилов К.Е. Промова на зборах виборців Мінського міського виборчого округу 7 березня 1950 р. / К.Е. Ворошилов. – Київ, 1950. – 24с.
1066511
  Молотов В.М. Промова на зборах виборців Молотовської виборчої округи м. Москви 6 лютого 1946 року / В.М. Молотов. – К., 1946. – 16с.
1066512
  Булганін М.О. Промова на зборах виборців Московського міського виборчого округу по виборах до Верховної Ради національносте 8 березня 1950 р / М.О. Булганін. – Київ, 1950. – 20с.
1066513
  Шверник М.М. Промова на зборах виборців Серодловського виборчого округу по виборах до Ради Національностей 1 березня 1950 р. / М.М. Шверник. – К, 1950. – 16с.
1066514
  Брежнєв Л.І. Промова на зустрічі з робітниками Автозаводу імені Лихачова. 30 квіт. 1976 р. / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 16с.
1066515
  Маленков Г.М. Промова на п"ятій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1066516
  Дімітров Г. Промова на перевиборних збрах виборців м.Костроми. 8 грудня 1937 р. / Г. Дімітров. – К., 1938. – 14с.
1066517
  Каганович Л.М. Промова на першій сесії Верховної Ради СРСР четвертого скликання 24 квітня 1954 р. / Л.М. Каганович. – К, 1954. – 24с.
1066518
  Маленков Г.М. Промова на першій сесії Верхоної Ради СРСР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1066519
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі Центрального Комітету КПРС 21жовтня 1980 року: Постанова Пленуму ЦК КПРС / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 16с.
1066520
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі Центрального Комітету КПРС 27 листопада 1979 року. Постанова Пленуму ЦК КПРС / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 47с.
1066521
  Брежнєв Л.І. Промова на Пленумі ЦК КПРС. 29 верес. 1965 р. / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1966. – 30с.
1066522
  Шверник М.М. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року. / М.М. Шверник. – К, 1959. – 16с.
1066523
  Мікоян А.І. Промова на позачерговому 21 з"їзді КПРС 31 січня 1959 року / А.І. Мікоян. – Київ, 1959. – 31с.
1066524
  Ігнатов М.Г. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 2 лютого 1959 року / М.Г. Ігнатов. – Київ, 1959. – 20с.
1066525
  Бєляєв М.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 28 січня 1959 року / М.І. Бєляєв. – К., 1959. – 16с.
1066526
  Брежнєв Л.І. Промова на позачерговому XXI з"їзді КПРС 30 січня1959 року / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1959. – 19с.
1066527
  Арістов О.Б. Промова на позачерговому XXI з`їзді КПРС 31 січня 1959 року. / О.Б. Арістов. – Київ, 1959. – 23с.
1066528
  Мухітдінов Н.а. Промова на позачерговому ХХ1 з"їзді КПРС 20 січня 1959 року / Н.а. Мухітдінов. – Київ, 1959. – 23с.
1066529
  Калнберзін Я.Е. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 29 січня 1959 року / Я.Е. Калнберзін. – Київ, 1959. – 15с.
1066530
  Куусінен О.В. Промова на позачерговому ХХІ з"їзді КПРС 3 лютого 1959 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1959. – 16с.
1066531
  Козлов Ф.Р. Промова на позачерговому ХХІ зїзді КПРС 3 лютого 1959 / Ф.Р. Козлов. – Київ, 1959. – 20с.
1066532
  Маленков Г.М. Промова на предвиборних зборах .... / Г.М. Маленков. – с.
1066533
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна / В.М. Молотов. – К., 1953. – 14с.
1066534
  Молотов В.М. Промова на траурному мітингу в день похорону Йосифа Віссаріоновича Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 року / В.М. Молотов. – К., 1953. – 13с.
1066535
  Маленков Г.М. Промова на траурному мітингу в день... / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1066536
  Берія Л.П. Промова на траурному мітингу вдень похорону И.В. Сталіна на Красній площі 9 березня 1953 р. / Л. Берія. – Київ : Дерполітвидав УРСР, 1953. – 14 с.
1066537
  Ленін В.І. Промова на урочистому засідання пленуму Московської Ради РСіЧД.МК РКП(б) і ММРПС, присвяченому 3-м роковинам Жовтневоої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 113с.
1066538
  Ленін В.І. Промова на урочистому засідання пленуму Московської Ради РСіЧД.МК РКП(б) і ММРПС, присвяченому 3-м роковинам Жовтневоої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 13с.
1066539
  Булганін М.О. Промова на Х1Х з"їзді ВКП/б/ 8 жовтня 1952 року / М.О. Булганін. – К., 1952. – 22с.
1066540
  Міцкевіч-Капсукас Промова на ХІІІ пленумі Виконкому Комінтерну. / Міцкевіч-Капсукас. – 20с.
1066541
  Сталін Й.В. Промова на ХІХ з"їзді партії 14 жовтня 1952 р. / Й.В. Сталін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 15 с.
1066542
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 16 лютого 1956 р. / А.І. Мікоян. – Київ, 1956. – 40с.
1066543
  Мікоян А.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС 20 жовт. 1961 р / А.І. Мікоян. – Київ, 1961. – 24с.
1066544
  Кириченко О.І. Промова на ХХ з"їзді КПРС, 15 лютого 1956 р. / О.І. Кириченко. – Київ, 1956. – 31с.
1066545
  Полянський Д.С. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС / Д.С. Полянський. – Київ, 1961. – 19 с.
1066546
  Куусінен О.В. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС 26 жовтря 1961 року / О.В. Куусінен. – Київ, 1961. – 16 с.
1066547
  Гришин В.В. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС, 21 жовт. 1961 р. / В.В. Гришин. – К., 1961. – 15с.
1066548
  Пономарьов Б.М. Промова на ХХІІ з"їзді КПРС. 24 жовт. 1961 р. / Б.М. Пономарьов. – К., 1961. – 15с.
1066549
  Спиридонов І.В. Промова на ХХІІ з"їзду КПРС / І.В. Спиридонов. – К., 1961. – 16с.
1066550
  Хрущов М.С. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР 24 грудня 1957 року / М.С. Хрущов. – Київ : Дердавне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 30 с.
1066551
  Молотов В.М. Промова на ювілейній сесії Верховної Ради УРСР, присвяченій тридцятиріччю Радянської України : 24 січня 1948 року / В.М. Молотов. – Київ : Політвидав України, 1948. – 12с.
1066552
  Фукідід Промова Перікла // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 3-9.
1066553
  Порошенко П. Промова Президента України Петра Порошенка під час церемонії інавгурації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 2, 5
1066554
  Ленін В.І. Промова про річницію революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 24с.
1066555
  Галич В.М. Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 62-66


  Аналізується особливість промови в жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара, коротко розкривається історія цього жанру, зокрема в українській літературно-художній спадщині, наголошується на мовностилістичній матеріалізації публічних ...
1066556
   Промова, яка увійде в історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 6-7


  Російський суд не дав Надії Савченко оголосити останнє слово і переніс засідання. Українська льотчиця оголосила сухе голодування.
1066557
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 105с.
1066558
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 91с.
1066559
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 95с.
1066560
  Ленін В.І. Промови до роковин Жовтневої революції / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 85с.
1066561
  Ибаррурі Д. Промови і статті / Д. Ибаррурі. – К., 1939. – 183с.
1066562
  Петровський Г.І. Промови і статті періоду 1У Државної Думи 1912-1914 рр. / Г.І. Петровський. – Х.
1. – 1931. – 239с.
1066563
  Молотов В.М. Промови на 1 сесії Верховної Ради СРСР / В.М. Молотов. – Х., 1938. – 22с.
1066564
  Довгич В. Промови про мови: Не враховують фундаментального закону, якому виповнюється 85 років // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 10. – С.42-43


  Спільний Акт Всеукраїнського ВЦК та Ради народних комісарів УСРР (1927р.) "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури": Коментарі до нього та порівнняння з нині діючим Законом "Про мови в Українській РСР" ...
1066565
  Сухонос В.В. Промови у кримінальному судочинстві, їх форма і зміст // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 115-119
1066566
  Зубавіна І. Промовиста мовчазність "зірок" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 87-99. – ISBN 966-8917-08-1


  Образ жінки в німому кіно.
1066567
  Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 8-12. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1066568
  Дудкін Іван Промовлятиме і камінь : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 36-37 : Іл., карта
1066569
  Негода М.Т. Промовляють очі: Вірші, поема. / М.Т. Негода. – К., 1985. – 86с.
1066570
  Бухманд А.В. Промотирование катализатора никель на силикагеле элементами платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бухманд А.В.; АН КАзахск.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 8л.
1066571
  Бейсембаева Л.Е. Промотирование никелевоо катализатора на окиси алюминия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh, Jr) : Автореф... канд. хим.наук: 025.085 / Бейсембаева Л.Е.; МВ и ССО Казахск. ССР. Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1066572
  Шуматева Н.Ф. Промотирование никелевых катализаторов при гидрогенизации хлопкового масла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шуматева Н.Ф.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1066573
  Тимошик М. Промоутер українського питання на чужині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 20


  Невідомі факти з історії видавництва Василя Федорончука в Римі.
1066574
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро -2012 // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 162-167. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті вперше систематизовано та проаналізовано досвід промоційної діяльності міст України, що приймають футбольний чемпіонат Євро-2012.
1066575
  Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 164-167


  У статті розглянуто сутність та специфіку промоційної діяльності Української держави в 2011 р. В електронних медіа. The article analyses the essence and specificity of promotional activity of the Ukrainian state in on-line media in 2011. В статье ...
1066576
  Щегельська Ю. Промоційна діяльність Української держави в електронних медіа (2011) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-63
1066577
  Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до ЄВРО-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1066578
  Гавриленко І. Промоція бізнес-видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 252-256


  У статті визначено поняття бізнес-видань, досліджено шляхи здійснення промоції цього виду літератури з урахуванням особливостей цільової та потенційної аудиторії. Наведено найпоширеніші приклади помилок видавців, що негативно впливають на ...
1066579
  Вилегжаніна Т. Промоція книги та читання: сучасний досвід України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 4-6
1066580
  Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 261-265


  Ця стаття присвячена популяризації книжки в інтернеті. Розглянуто різноманітні форми промоції книжки в мережі, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвіди в цій сфері. Визначено переваги та недоліки такої популяризації в Україні. This article ...
1066581
  Черемних І.В. Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 69-73


  У статті проаналізовано комплекс маркетингу відповідно до сукупності маркетингових засобів впливу а медіаринок щодо інформування про товар чи послугу. Комплекс "маркетинг-мікс" забезпечує телемовцям активну купівельну спроможність, лояльність глядачів, ...
1066582
  Родин С.Г. Промфинплан издательства. / С.Г. Родин. – М., 1962. – 44с.
1066583
  Стеценко А.С. Промфінплан підприємства та методологія його складання / А.С. Стеценко. – Х., 1932. – 174с.
1066584
   Промфонд промкооперации Украины.. – Х
1. – 1932. – 315с.
1066585
  Світличний І. Промчав болідом : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 44-45
1066586
  Шевцов Т.П. Промывальщик геологических проб / Т.П. Шевцов, Ю.В. Прусс. – Москва : Недра, 1992. – 144с.
1066587
  Нырко В. Промывка с песочком. Стихи и басни / В. Нырко. – Магадан, 1962. – 47с.
1066588
  Ятров С.Н. Промывочные жидкости в бурении скважин. / С.Н. Ятров. – М., 1960. – 312с.
1066589
  Макаров Л.В. Промывочные жидкости в колонковом бурении / Л.В. Макаров. – М., 1965. – 67с.
1066590
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М. Ивачев. – М, 1975. – 215с.
1066591
  Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Ивачев Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-210
1066592
  Селифионов М.М. Промысел и воспроизводство красной бассейна р.Озерной. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Селифионов М.М.; Тихоокеан.н.и.ин-т.рыбного хоз.и океаногр. – Владивосток, 1975. – 23л.
1066593
  Пихарев Г.А. Промысел ластоногих в морях Дальнего Востока / Г.А. Пихарев. – Владивосток, 1948. – 48с.
1066594
  Метелкин Л.И. Промысел тунцов. / Л.И. Метелкин. – Владивосток, 1957. – 64с.
1066595
   Промысловая геофизика : Сборник статей. – Москва;Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 136с.
1066596
  Литвинов С.Я. Промысловая геофизика : Учебное пособие для вузов / С.Я. Литвинов, Л.В. Архаров. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 184с.
1066597
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 1 : Электрические методы исследования скважин. – 1959. – 212с.
1066598
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 108с.
1066599
  Итенберг С.С. Промысловая геофизика / С.С. Итенберг. – Москва, 1961. – 388с.
1066600
   Промысловая геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 4. – 1962. – 179с.
1066601
   Промысловая геофизика. – Москва : Недра, 1986. – 341с.
1066602
   Промысловая геофизика при ускоренной развдеке газовых месторождений.. – М, 1988. – 246с.
1066603
  Дахнов В.Н. Промысловая геофизика. / В.Н. Дахнов. – Москва, 1959. – 692с.
1066604
   Промысловая геофизика.. – М, 1960. – 272с.
1066605
  Солдатов В.К. Промысловая ихтиология / В.К. Солдатов. – М.-Л.
1. – 1934. – 320с.
1066606
  Ле М.В. Промысловая ихтиофауна Тонкинского залива и некоторые соображения о ее происхождении : Автореф. ДИС. ... канд. биол. наук: / Ле М.В.; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1066607
  Миндорашвили Л.А. Промысловая кооперация в Советской Грузии (1921-1937) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.592 / Миндорашвили Л.А.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1066608
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 14л.
1066609
  Пустовойт П.А. Промысловая кооперация Ростовской области в послевоенный период. : Автореф... канд. экон.наук: / Пустовойт П.А.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 c.
1066610
  Яковлев П.И. Промысловая кооперация СССР за 40 лет / П.И. Яковлев. – М, 1957. – 52с.
1066611
  Янгуразов А.М. Промысловая кооперация, ее значение и развитие в социалистическом народном хозяйстве. (На материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Янгуразов А.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 17л.
1066612
  Николаев А.А. Промысловая корпорация в Сибири (1920-1937) / А.А. Николаев. – Новосибирск, 1988. – 269с.
1066613
  Гриценко Игорь Данилович Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная. (Словарь и исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гриценко Игорь Данилович ; Ленингр. гос. ун-т , Межкафедральный словарный кабинет. – Кишинев, 1964. – 23 с.
1066614
  Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологическим материалам : Автореф... канл. биол.наук: / Житенева Л. Д.; Ин-т зоол. АН УССР. – Москва, 1965. – 16л.
1066615
   Промысловая характеристика продуктивных пластов юго Сибирской платформы. – Москва, 1982. – 185с.
1066616
  Зильберман І.І. Промысловість України та її географічне розміщення / І.І. Зильберман. – К, 1929. – 230с.
1066617
  Мусатов А.П. Промыслово-биологическая характеристика рыб реки Оки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатов А.П.; Казан.гос.ун-т. – М, 1967. – 30л.
1066618
  Померанц Л.И. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование / Л.И. Померанц, В.Т. Чукин. – Москва : Недра, 1966. – 316с.
1066619
  Байрамов К.М. Промыслово-заводские комиссии баку в период борьбы за победу социалистической революции и упрочения Советской власти /март 1917-июль 1918 гг./ : Автореф... кандидата ист.наук: / Байрамов К.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 25л.
1066620
  Выборных С.Ф. Промысловое геофизическое оборудование и аппаратура : Учебное пособие для техникумов / С.Ф. Выборных. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 284с.
1066621
   Промысловое описание Персидского залива., 1971. – 44с.
1066622
   Промысловое описание района северо-западного шельфа полуострова Индостан, 1972. – 28с.
1066623
  Иванов А.В. Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей / А.В. Иванов, А.А. Стрелков. – Владивосток, 1949. – 46с.
1066624
  Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные / А.В. Иванов. – Москва : Советская наука, 1955. – 955с.
1066625
  Суворов Е.К. Промысловые водоемы СССР. Введение в частную ихтиологию. / Е.К. Суворов. – Л., 1948. – 239с.
1066626
  Гайл Г.И. Промысловые водоросли Сахалина и Курильской гряды / Г.И. Гайл. – Владивосток, 1949. – 88с.
1066627
   Промысловые водоросли СССР.. – аМ, 1971. – 272с.
1066628
   Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах.. – Л, 1979. – 131с.
1066629
  Янушевич Промысловые звери и птицы Западной Сибири / Янушевич, И. Благовещенский. – Новосибрск : Госитиздат, 1952. – 62с.
1066630
  Каверзнев В.Н. Промысловые звери наших пресных водоемов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд., испр. – М., 1931. – 79с.
1066631
  Гаджинкий Д.Д. Промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном ройоне в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджинкий Д.Д.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1962. – 34л.
1066632
  Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца 17 -- первой половины 19 века (по мат. Богород. имения Шереметьевых, Городецкого-Орловых и Паниных Нижнегор. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лебедева О.Н.; Гор. ГУ. – Горький, 1975. – 31л.
1066633
  Жадин В.И. Промысловые моллюски пресных вод СССР / В.И. Жадин. – М.-Л., 1937. – 60с.
1066634
  Танасийчук Н.П. Промысловые рыбы Волго-Каспия. / Н.П. Танасийчук. – М., 1951. – 88с.
1066635
  Щербуха А.Я. Промысловые рыбы нижнего течения Южного Буга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербуха А.Я.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 28л.
1066636
   Промысловые рыбы СССР : атлас. – Москва : Пищепромиздат, 1949. – X, 230 с. + Додаток: Промысловые рыбы СССР: описания рыб (текст к атласу цветных рисунков рыб) (788 с., 10 цв. табл.)
1066637
  Шульпин Л.М. Промысловые, охотничьи и хищные птицы / Л.М. Шульпин. – Владивосток, 1936. – 436с.
1066638
  Петренко Л.А. Промысловый возврат и биология молоди семги при заводском воспроизводстве : Автореф... кандидата биол.наук: / Петренко Л.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хозяйства. – Ленинград, 1966. – 19л.
1066639
  Разумовский П.В. Промысловый налог / П.В. Разумовский. – Харьков, 1926. – 280с.
1066640
  Полозов П.И. Промысловый налог. Патентный и уравнительный сборы. Практическое руководство-справочник на основе положения о промналоге 1926 г. / П.И. Полозов. – М., 1927. – 283с.
1066641
   Промысловый сбор и подготовка аномальных нефтей.. – Уфа, 1986. – 136с.
1066642
   Промыслы и ремесла древнего и средневекового Дагестана.. – Махачкала, 1988. – 138с.
1066643
   Промыслы и ремесла народов СССР.. – Л, 1986. – 176с.
1066644
  Лабунский В. Промыслы и торговля в древней Руси / Сост. Владимир Лабунский ; Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распр. техн. знаний. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. ил., карт.
1066645
   Промыслы населения Харьковской губернии. – Вадки, 1918. – 30с.
1066646
   Промыслы населения Харьковской губернии.. – Валки, 1918. – 98с.
1066647
  Лоос В.Г. Промышелнная психология / В.Г. Лоос. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : Техника, 1980. – 183 с.
1066648
  Выдыборец А.В. Промышелнные производства в колхозах Украинской ССР / А.В. Выдыборец, Н.И. Вакуленко. – Київ, 1971. – 57с.
1066649
  Повилейко Р.П. Промышленна реклама, графика, упаковка. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1967. – 186с.
1066650
  Ким Н.Н. Промышленная архитектура / Н.Н. Ким. – Москва, 1979. – 176 с.
1066651
   Промышленная аэродинамика, 1958. – 140 с.
1066652
   Промышленная аэродинамика. – Москва, 1960. – 176 с.
1066653
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 8. – 2008. – резюме англ., укр., рос. мовами
1066654
   Промышленная ботаника = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
Вып. 9. – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
1066655
   Промышленная ботаника.. – К, 1980. – 258с.
1066656
   Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития.. – К, 1990. – 254с.
1066657
  Таточенко Л.К. Промышленная гамма-дефектоскопия / Л.К. Таточенко, С.В. Медведев. – Москва, 1955. – 15 1с.
1066658
   Промышленная графика.. – М, 1956. – 14с.
1066659
   Промышленная естетика и культура производства.. – Алма-Ата, 1964. – 18с.
1066660
   Промышленная и медицинская электроника. – Томск : Томский университет
Т. 1. – 1974. – 227 с.
1066661
  Шепелюк Г.А. Промышленная интеграция стран - членов СЭВ / Г.А. Шепелюк. – Киев, 1982. – 192с.
1066662
   Промышленная информация.. – Нью-Йорк, 1969. – 58с.
1066663
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика / В.И. Грубов. – К, 1966. – 448с.
1066664
  Грубов В.И. Промышленная кибернетика : Справочник / В.И. Грубов, А.Г. Ивахненко, Мандровский-Соколов. – Киев, 1966. – 448с.
1066665
   Промышленная кибернетика.. – К, 1978. – 85с.
1066666
  Родина Л.А. Промышленная кооперация Восток - Запад: пробл. и перспективы. / Л.А. Родина. – М., 1990. – 78с.
1066667
  Бэмфорт А.В. Промышленная кристаллизация / А.В. Бэмфорт. – М, 1969. – 240с.
1066668
  Будаговский В.И. Промышленная культура карликовых плодовых деревьев / В.И. Будаговский. – Москва : Сельхозгиз, 1963. – 384с.
1066669
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология / Л.И. Воробьева. – Москва : МГУ, 1989. – 293,1с.
1066670
   Промышленная микробиология : Учеб. пособие для вузов по спец. " Микробиология" и "Биология". – Москва : Высш. шк., 1989. – 688с. – ISBN 5-06-001482-7
1066671
   Промышленная микробиология и успехи генетической инженерии = Industrial microbiology and the advent of genetic engineering. – Москва : мир, 1984. – 176с.
1066672
  Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. / Л.И. Воробьева. – Москва, 1985. – 64с.
1066673
  Теддер Д. Промышленная органическая химия / Д. Теддер. – М., 1977. – 700с.
1066674
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – М., 1975. – 304с.
1066675
  Гришин Ф.А. Промышленная оценка месторождений нефти и газа / Ф.А. Гришин. – Москва : Недра, 1985. – 277с.
1066676
  Виноградов В.Н. Промышленная оценка рассеянных элементов в комплексных рудах / В.Н. Виноградов. – Москва : Недра, 1972. – 151с.
1066677
   Промышленная перепись США.1967 г.. – М, 1973. – 176с.
1066678
   Промышленная политика в США. – Москва, 1986. – 215с.
1066679
   Промышленная политика развитых капиталистических стран.. – М, 1985. – 186с.
1066680
  Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: дискуссионные вопросы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 33-38. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1066681
  Нутенко Л.Я. Промышленная политика стран Латинской Америки: этап активизации // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 16-24. – ISSN 044-748Х


  В статье исследуются тенденции и изменения в промышленной политике стран Латинской Америки последнего 15-летия, анализируются схожие черты, особенности политики и некоторые результаты.
1066682
  Лоос В.Г. Промышленная психология / В.Г. Лоос. – Киев : Техніка, 1974. – 231 с.
1066683
   Промышленная радиография.. – М, 1960. – 331с.
1066684
  Манту П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии / П. Манту. – Москва; Ленинград, 1925. – 359 с.
1066685
  Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии / Н.А. Ерофеев. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 184 с.
1066686
  Неманов И.Н. Промышленная революция в Великобритании и утопический коммунизм Роберта Оуэна: Уч. пособие / И.Н. Неманов. – Смоленск, 1987. – 88с.
1066687
  Роман Промышленная революция в развитии общества / Роман, , Вальтер. – Москва, 1969. – 295с.
1066688
  Соловьева А.И. Промышленная революция в России в 19 в. / А.И. Соловьева. – М., 1990. – 269с.
1066689
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока / Г.К. Широков. – М., 1981. – 215с.
1066690
  Широков Г.К. Промышленная революция в странах Востока. / Г.К. Широков. – Москва : Наука, 1986. – с.
1066691
   Промышленная революция в США.. – М, 1990. – 43с.
1066692
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – М.
1. – 1971. – 456с.
1066693
  Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. / Ф.В. Потемкин. – М.
2. – 1971. – 322с.
1066694
  Синклер Э. Промышленная республика / Э. Синклер. – Ленинград, 1925. – 192 с.
1066695
   Промышленная робототехника.. – М, 1982. – 416с.
1066696
   Промышленная робототехника.. – Киев : Техніка, 1984. – 263с.
1066697
   Промышленная Россия, 1924
1066698
   Промышленная социальная психология. – Л, 1982. – 204с.
1066699
  Бреди Р.А. Промышленная стандартизация / Р.А. Бреди. – Л.-М., 1932. – 212с.
1066700
  Романов М.П. Промышленная статистика / М.П. Романов. – М.-Л., 1939. – 475с.
1066701
  Кац Я.Д. Промышленная статистика на предприятиях черной металлургии. / Я.Д. Кац. – М., 1957. – 324с.
1066702
  Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России 19 в. / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1976. – 278 с.
1066703
  Ревенко А.Ф. Промышленная статистика США. / А.Ф. Ревенко. – М., 1971. – 296с.
1066704
  Ежов А.И. Промышленная статистика. / А.И. Ежов. – М, 1954. – 384с.
1066705
  Долгов В.С. Промышленная технология и зддоровье животных / В.С. Долгов. – М, 1977. – 64с.
1066706
  Звягинцев Г.Л. Промышленная экология и технология утилизации отходов. / Г.Л. Звягинцев. – Х, 1986. – 144с.
1066707
  Махотенко Ю.А. Промышленная эксплуатация автоматизированных документальных информационных систем: (Опыт разраб., внедрения и эксплуатации системы в электрон. пром-сти). / Ю.А. Махотенко. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 142с.
1066708
  Гулликсен Ф.Г. Промышленная электроника / Ф.Г. Гулликсен, Е.Г. Веддер. – Москва-Ленинград, 1937. – 212 с.
1066709
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Москва-Ленин, 1951. – 383 с.
1066710
  Горелик А.Л. Промышленная электроника / А.Л. Горелик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1958. – 1958 с.
1066711
  Гольдин С.М. Промышленная электроника / С.М. Гольдин. – Москва : Государственное научно-техническое издательство литературы по горрному делу, 1961. – 275 с.
1066712
  Корндорф С.Ф. Промышленная электроника / С.Ф. Корндорф, В.А. Попов. – Москва, 1964. – 226 с.
1066713
  Блантер С.Г. Промышленная электроника / С.Г. Блантер. – Москва, 1967. – 400 с.
1066714
  Каганов И.Л. Промышленная электроника : общий курс / И.Л. Каганов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 559 с.
1066715
  Миклашевский С.П. Промышленная электроника / С.П. Миклашевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 351 с.
1066716
   Промышленная электроника / Ю.А. Исаков, В.С. Руденко, В.В. Трифонюк, Е.Е. Юдин; Исаков Ю.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 326 с.
1066717
   Промышленная электроника. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 77 с.
1066718
  Криштафович А.К. Промышленная электроника / А.К. Криштафович. – Москва : Высшая школа, 1976. – 288 с.
1066719
  Загаевский Т. Промышленная электроника / Т. Загаевский, С. Мальзахер, А. Квецинский. – Москва, 1976. – 640 с.
1066720
  Сидорков В.Б. Промышленная электроника : учебное пособие / В.Б. Сидорков. – Москва, 1977. – 80 с.
1066721
   Промышленная электроника. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 72 с.
1066722
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, Г.И. Волович; Гладышев С.П. – Челябинск
Ч. 1. – 1978. – 75 с.
1066723
   Промышленная электроника / С.П. Гладышев, Г.П. Дубовицкий, В.Н. Бородянко, А.И. Школьников; Жабреев В.С. – Челябинск
Ч. 2. – 1979. – 75 с.
1066724
  Забродин Ю.С. Промышленная электроника / Ю.С. Забродин. – Москва, 1982. – 496 с.
1066725
  Красько А.С. Промышленная электроника : [учеб. пособие для теплоэнерг. спец. вузов] / Красько А.С., Скачко К.Г. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 207 с. – Библиогр.: с. 207
1066726
  Скакунов В.Н. Промышленная электроника : лабораторный практикум / В.Н. Скакунов, Г.В. Слесарев. – Волгоград : Волгоградский политехнический институт, 1984. – 91 с.
1066727
  Горбачев Г.Н. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
1066728
   Промышленная электроника.. – К, 1979. – 503с.
1066729
  Максименко М.С. Промышленная электрохимия. Элктроплавка чугуна и стали. Калочные печи. Электросварка. Электрометаллургия цветных металлов и другие электротермические процессы. Расчет печей и огнеупорные материалы к / М.С. Максименко. – Л., 1927. – 284с.
1066730
  Дороднов П.Г. Промышленная энергетика / П.Г. Дороднов. – Саратов, 1985. – 344с.
1066731
   Промышленно-генетические типы свинцово-цинковых местрождений Средней Азии и методы их поисков.. – Ташкент, 1974. – 112с.
1066732
  Кальфус М.К. Промышленное жидкофазное окисление ацетальдегида в уксусную кислоту / М.К. Кальфус, А.С. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
1066733
  Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство в России первой половины XIX века / Ю.Я. Рыбаков. – Москва : Наука, 1986. – 214 с.
1066734
   Промышленное использование петрургического сырья Украины.. – К, 1959. – 244с.
1066735
   Промышленное использование радиоизотопных приборов за рубежом.. – М, 1970. – 24с.
1066736
   Промышленное использование успорителей и облучателей.. – М, 1970. – 34с.
1066737
  Опоцкий В.Ф. Промышленное использование черноморской филлофоры / В.Ф. Опоцкий. – Х-К, 1934. – 72с.
1066738
  Панцер З. Промышленное использование электронного луча / З. Панцер, К. Штейгервальд. – Москва, 1961. – 29с.
1066739
   Промышленное культивирование съедобных грибов.. – К, 1978. – 264с.
1066740
  Каганович Ю.Я. Промышленное обезвоживание в кипящем слое / Ю.Я. Каганович. – Л, 1990. – 144с.
1066741
  Губин Б.В. Промышленное объединение - производственно-хозяйственный комплекс / Б.В. Губин, М.С. Каширина. – М, 1981. – 221с.
1066742
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 1. – 1985. – 291с.
1066743
   Промышленное объединение : в 2-х томах. – К
Т. 2. – 1985. – 264с.
1066744
  Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма / А.С. Московский. – Новосибирск, 1975. – 263 с.
1066745
   Промышленное планирование.. – Нью-Йорк, 1969. – 98с.
1066746
  Шкаратан О.И. Промышленное предприятие / О.И. Шкаратан. – М, 1978. – 67с.
1066747
  Торкановский Е.П. Промышленное предприятие в новых условиях. Правовые вопросы / Е.П. Торкановский. – Куйбышев, 1967. – 81с.
1066748
   Промышленное предприятие в условиях полного хозрасчета и самофинансирования.. – Новосибирск, 1990. – 334 с.
1066749
  Чернявский И.П. Промышленное предприятие и хозяйственный расчет / И.П. Чернявский, 1930. – 96с.
1066750
   Промышленное предприятие: переход к новым формам хозяйствования.. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1066751
   Промышленное применение лазеров. – Москва : Машиностроение, 1988. – 279 с.
1066752
  Харвуд Дж. Промышленное применение металлоорганических соединений / Дж. Харвуд. – Ленинград, 1970. – 352с.
1066753
   Промышленное применение токов высокой частоты. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 332 с.
1066754
  Силин В.А. Промышленное производство в десятой пятилетке / В.А. Силин. – Москва, 1980. – 64 с.
1066755
  Кунии Д. Промышленное псевдоожижение / Д. Кунии. – М, 1976. – 447с.
1066756
  Гончиков Цыбен Дашицыренович Промышленное развитие и городское расселение Восточного Забайкалья. (Экон.-геогр. особенности и проблемы) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гончиков Цыбен Дашицыренович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1066757
  Наумов Н.П. Промышленное развитие колониальных стран / Н.П. Наумов. – М-Л, 1930. – 128с.
1066758
   Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-1965). – Куйбышев, 1989. – 254 с.
1066759
  Брагина Е.А. Промышленное развитие Республики Индии / Е.А. Брагина. – М., 1958. – 39с.
1066760
  Курзанов В.Н. Промышленное развитие Сингапура. / В.Н. Курзанов. – М., 1978. – 134с.
1066761
   Промышленное развитие стран Латинской Америки в условиях НТР.. – М, 1981. – 335с.
1066762
  Гуткин Г.М. Промышленное развитие Узбекистана в период борьбы за социалистическую индутриализацию страны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гуткин Г.М.; Среднеазиат.политехн.ин-т. – Ташкент, 1951. – 25 с.
1066763
  Благо П В. Промышленное районирование северо-востока Украинской ССР в связи с проблемой развития некоторых малых и средних городов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Благо В.П ; МВ и ССО УкрССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 30 с.
1066764
   Промышленное садоводство, огородничество и бахчеводство на Украине.. – К, 1919. – 166с.
1066765
   Промышленное семеноводство.. – М, 1980. – 288с.
1066766
  Кругляк И.И. Промышленное скрещивание в свиноводстве / И.И. Кругляк. – М, 1962. – 8с.
1066767
  Попов А.Н. Промышленное строительство. / А.Н. Попов. – М, 1964. – 40с.
1066768
  Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. – 2-е изд. – М, 1925. – 212с.
1066769
  Чекалев М.И. Промышленное телевидение как средство улучшения организации и повышения эффективности труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Чекалев М.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
1066770
  Юскевич Н.Н. Промышленное цветоводство России. / Н.Н. Юскевич. – М,, 1990. – 302с.
1066771
  Родоная Н.С. Промышленностть г. Тбилиси во второй половине XIX века (пореформенный период) : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная Н. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 16л.
1066772
  Максимов Л.И. Промышленность - сельскому хозяйству. / Л.И. Максимов. – М., 1980. – 63с.
1066773
  Райхштейн А Промышленность / А Райхштейн. – М-Л, 1965. – 120с.
1066774
   Промышленность. – М, 1991. – 242с.
1066775
  Сумбатзаде А.С. Промышленность Азербайджана в Х1Х в. / А.С. Сумбатзаде. – Баку, 1964. – 504с.
1066776
   Промышленность Азербайджана за 40 лет.. – Баку, 1960. – 136с.
1066777
  Алиханов Э.Н. Промышленность Азербайджанской ССР к XXII съезду КПСС / Э.Н. Алиханов. – Баку, 1961. – 52 с.
1066778
  Полежаев А.А. Промышленность Архангельской области / А.А. Полежаев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1066779
  Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии 1860-1900. / М.Ф. Болбас. – Минск, 1978. – 304с.
1066780
   Промышленность Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 479с.
1066781
  Сарабьянов В. Промышленность в системе народного хозяйства к 1924 г. / В. Сарабьянов. – Москва : Красная новь, 1924. – 79 с.
1066782
   Промышленность в условиях развитого социализма.. – К, 1981. – 341с.
1066783
   Промышленность в хозяйственном комплексе экономических районов СССР. – Москва : Наука, 1964. – 568 с.
1066784
   Промышленность в хозяйтвенном комплексе Урала. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1066785
   Промышленность Вологодской области.. – Вологда, 1957. – 94с.
1066786
   Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг.. – М, 1956. – 295с.
1066787
  Аносова Л.А. Промышленность Демократической Республики Вьетнама (1954-1965) / Л.А. Аносова. – Москва, 1973. – 104с.
1066788
  Зиядуллаева Л.С. Промышленность Египта в годы демократических преобразований (1952-1970) / Л.С. Зиядуллаева. – Ташкент, 1983. – 99с.
1066789
  Наркевич С.И. Промышленность Западной Белоруссии в период белопольской оккупации (1920-1930 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Наркевич С.И.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 20л.
1066790
  Фришман В. Промышленность Западной Белоруссии. / В. Фришман. – Минск, 1934. – 134с.
1066791
   Промышленность и банки Японии.. – М, 1956. – 496с.
1066792
  Попов К.И. Промышленность и внешняя торговля Финляндии. / К.И. Попов. – М., 1957. – 136с.
1066793
  Абдуллаев З.З. Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана в конце XIX -- начале XX вв. / З.З. Абдуллаев ; АН АзССР, Ин-т востоковедения. – Баку : [б. и.], 1963. – 268 с.
1066794
  Савенкова Т.И. Промышленность и мода: маркетинг и его возможности. / Т.И. Савенкова. – М., 1989. – 62с.
1066795
   Промышленность и народное хозяйство.. – М, 1927. – 601с.
1066796
  Боховен Леендерт Промышленность и политика: партнерство во времена разрушительных тенденций // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1812-1098
1066797
  Синицин Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореии / Б.В. Синицин. – М, 1961. – 152с.
1066798
   Промышленность и право.. – М-Л, 1926. – 130с.
1066799
  Семышкин Б.Д. Промышленность и рабочие Восточного Забайкалья в послевоенные годы. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Семышкин Б.Д.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 18л.
1066800
  Судейка В.К. Промышленность и рабочие города Панявежиса в 1944-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Судейка В.К.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 20л.
1066801
   Промышленность и рабочие Донбасса, октябрь 1917 -- июнь 1941.. – Донецк, 1989. – 238с.
1066802
   Промышленность и рабочие Сибири в период капитализма.. – Новосибирск, 1980. – 344с.
1066803
   Промышленность и рабочие Сибири в эпоху Капитализма(1861-1917) : Библиогр. указ. – Томск, 1978. – 211с.
1066804
  Трейгене В.В. Промышленность и рабочие Советской Литвы в начальный период строительства социализма в республике (1940-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Трейгене В.В.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1968. – 17л.
1066805
  Буранов Ю.А. Промышленность и рабочие Урала в 1890-1917 гг. (По материалам Богослов. горнозаводского округа) : Автореф... канд. ист.наук: / Буранов Ю. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1967. – 17л.
1066806
   Промышленность и рабочие Урала в период капитализма.. – Свердловск, 1991. – 147с.
1066807
  Пикулин М.Г. Промышленность и рабочий класс Афганистана 1973-1978 / М.Г. Пикулин, Р.Т. Рашидов. – Ташкент, 1984. – 125 с.
1066808
   Промышленность и рабочий класс горнозаводского Урала в 18 -- начале 20 вв.. – Свердловск, 1982. – 139с.
1066809
   Промышленность и рабочий класс Молдовы.. – Кишинев, 1991. – 428с.
1066810
  Лукьянов П.Г. Промышленность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лукьянов П.Г.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1066811
  Комогорцев Иван Иванович Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Комогорцев Иван Иванович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1969. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
1066812
  Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. (1959-1965 гг.) / И.И. Комогорцев; Московский А.С. – Новосибирск, 1971. – 310с.
1066813
  Марченко И.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Белоруссии в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (1943-1950). : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Марченко И.Е.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 110л. – Бібліогр.:с.108-110
1066814
  Тармаханов Е.Е. Промышленность и рабочий класс Советской Бурятии 1938-1958 / Е.Е. Тармаханов. – Новосибирск, 1979. – 333с.
1066815
  Лельчук В.С. Промышленность и рабочий класс СССР в условиях НТР / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – М., 1982. – 192с.
1066816
   Промышленность и рабочий класс СССР.. – М, 1989. – 386с.
1066817
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. – К, 1987. – 490с.
1066818
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства.. – К, 1964. – 593с.
1066819
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики.. – К, 1966. – 594с.
1066820
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР.. – К, 1980. – 555с.
1066821
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.). – 1977. – 512 с.
1066822
   Промышленность и рабочий класс Украинской ССР. 1933-1941 : Сб. документов и материалов в 2 ч. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период упрочения и дальнейшего розвития социалистического общества (1938- июнь 1941 г.). – 1977. – 288 с.
1066823
   Промышленность и рабочий класс Украинской СССР. – Киев, 1984. – 583с.
1066824
  Рожков В.П. Промышленность и рабочий класс Чувашии в период капитализма (1861-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рожков В. П.; АН СССР ЛГУ. – Л., 1978. – 15л.
1066825
  Кулишер И.М. Промышленность и рабочий классс в Западной Европе в XVI-XVIII ст. / И.М. Кулишер. – 2-е изд., пересмотр. и дополн. – Птгр., 1922. – 226с.
1066826
  Исиченко П. Промышленность и рынок сбыта ее изделий / П. Исиченко. – М, 1923. – 49с.
1066827
  Юрьевцев Н.Я. Промышленность и сельское хозяйство Воронежской области за 40 лет Советской власти. / Н.Я. Юрьевцев, Н.П. Александров. – Воронеж, 1957. – 60с.
1066828
  Забелин Л.В. Промышленность и социальное страхование. / Л.В. Забелин, Я.Р. Эмдин, 1928. – 128с.
1066829
   Промышленность и техника.. – СПб. – 688с.
1066830
   Промышленность и торговля в России 17-18 вв.. – М, 1983. – 245с.
1066831
  Язев В.А. Промышленность и торговля. / В.А. Язев. – М., 1970. – 248с.
1066832
   Промышленность и труд Харьковской губернии в 1923/24 гг.. – Х, 1925. – 99с.
1066833
  Кулишер И.М. Промышленность и условия труда на Западе в XIX столетии. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1923. – 366с.
1066834
  Кондратьев В.А. Промышленность Индии / В.А. Кондратьев. – М, 1963. – 248с.
1066835
  Корзинников С.Н. Промышленность Иркутской области за 40лет / С.Н. Корзинников. – Иркутск, 1957. – 96с.
1066836
  Чуланов Габдулла Промышленность Казахстана с середины XIX века до Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... д-ра экон.наук: / Чуланов Габдулла; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1955. – 32л.
1066837
  Капранов И.А. Промышленность Китайской Народной Республики / И.А. Капранов. – М., 1959. – 32с.
1066838
  Молодцова Л.И. Промышленность Китая / Л.И. Молодцова. – М., 1980. – 208с.
1066839
   Промышленность КНР. – Москва, 1979. – 389с.
1066840
   Промышленность Корейской Народно-Демократической Республики.. – М, 1977. – 180с.
1066841
  Кривошеева Е.А. Промышленность Кузнецкого бассейна в восстановительный период (1920-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривошеева Е.А.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Кемерово, 1965. – 19л.
1066842
  Овчинников В.И. Промышленность минеральных удобрений - сельскому хозяйству / Овчинников В.И., Янишевский Ф.В. – Москва, 1985. – 48 с.
1066843
   Промышленность минеральных удобрений.. – М, 1958. – 296с.
1066844
  Стратиевский К.В. Промышленность Молдавской АССР (1924 - 1940 гг.) / К.В. Стратиевский ; АН Молдовы, Ин-т истории, государства и права. – Кишинев, 2007. – 178 с. – ISBN 978-9975-70-170-9
1066845
   Промышленность наркомпищепрома СССР.. – М-Л, 1940. – 236с.
1066846
   Промышленность Наркомплекса СССР от 6 к 7 съезду Советов Союза ССР.. – М-Л, 1935. – 96с.
1066847
   Промышленность Нарокомпищепрома СССР. – Москва, 1939. – 33 с.
1066848
  Федоровский Н.М. Промышленность неметаллических ископаемых на третий год пятилетки. / Н.М. Федоровский. – М., 1931. – 52с.
1066849
  Чернышев В.Д. Промышленность Нижегородской губернии в период восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернышев В.Д.; Москов. гос. истор.-архив. ин-т. Каф. истории СССР. – М., 1967. – 31л.
1066850
  Чжао И-вэнь Промышленность нового Китая / Чжао И-вэнь. – М., 1959. – 173с.
1066851
  Жмуйда И.В. Промышленность Пакистана (1947-1971) / И.В. Жмуйда. – М, 1976. – 164с.
1066852
   Промышленность по производству минеральных удобрений.. – Нью-Йорк, 1969. – 74с.
1066853
  Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цирков А. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР советск. периода. – М., 1970. – 22л.
1066854
   Промышленность редких металлов капиталистических стран 1966 г.. – М, 1967. – 61с.
1066855
  Андреев В.Д. Промышленность редких металлов капиталистических стран в 1962 году / В.Д. Андреев. – Москва, 1963. – 55с.
1066856
  Пономарев А.М. Промышленность России в ХУШ веке / А.М. Пономарев. – Ярославль, 1980. – 97с.
1066857
   Промышленность РСФСР.. – М, 1961. – 344с.
1066858
  Помазанов С.И. Промышленность Румынской Народной Республики и ее размещение / С.И. Помазанов. – М., 1954. – 232с.
1066859
  Грикуров С.С. Промышленность современного Таиланда. / С.С. Грикуров. – М., 1975. – 216с.
1066860
  Саморукова А.Н. Промышленность Социалистической Республики Румынии / А.Н. Саморукова. – Москва : Наука, 1986. – 143 с.
1066861
  Хонин В.А. Промышленность Средне-Волжской области. / В.А. Хонин. – Самара, 1929. – 128с.
1066862
  Чернявский Е. Промышленность СССР / Е. Чернявский. – М-Л, 1926. – 32с.
1066863
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1947. – 96с.
1066864
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1964. – 383с.
1066865
   Промышленность СССР. – Москва, 1964. – 495с.
1066866
  Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны. / Л.М. Кантор. – Спб, 1991. – 93с.
1066867
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР в первой пятилетке / Э.Ю. Локшин. – М., 1934. – 149с.
1066868
  Локшин Э.Ю. Промышленность СССР и ее отраслевая структура / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1954. – 32с.
1066869
   Промышленность СССР.. – М, 1957. – 448с.
1066870
   Промышленность СССР.. – М, 1988. – 285с.
1066871
  Полторыгин В.К. Промышленность СССР. (1913-1965 гг.) / В.К. Полторыгин. – М., 1961. – 48с.
1066872
  Ермолаева М.В. Промышленность стран Северной Африки: Особенности развития с условиях независимости / М.В. Ермолаева, Л.Н. Калиниченко. – Москва, 1989. – 156с.
1066873
  Розенфельд Я.С. Промышленность США / Я.С. Розенфельд. – Л, 1946. – 272с.
1066874
   Промышленность США в 1929-1963 гг.. – М, 1965. – 407с.
1066875
  Соломонов Ш.М. Промышленность Таджикистана ко времени полной и окончательной победы социализма в СССР и основные направления ее развития на современном этапе : Автореф... доктор экон.наук: / Соломонов Ш.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Минск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1066876
  Пономарев А.М. Промышленность Украины в XVIII веке / А.М. Пономарев. – Черновцы, 1968. – 87 с.
1066877
  Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны / А.Ф. Васильев. – Москва, 1982. – 279с.
1066878
   Промышленность Урала в период зарождения и развития капитализма.. – Свердловск, 1989. – 153с.
1066879
  Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи / С.С. Суслина. – Москва, 1988. – 215с.
1066880
  Динкевич А.И. Промышленность Японии в послевоенный период / А.И. Динкевич, О.Г. Барышникова. – М., 1958. – 108с.
1066881
   Промышленность, внешняя торговля, планирование.. – М, 1966. – 236с.
1066882
  Велихов Е.П. Промышленность, инновации, образование и наука в Российской Федерации / Е.П. Велихов, В.Б. Бетелин // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 500-508. – ISSN 0869-5873
1066883
   Промышленность, торговля и транспорт Украины и их нужды. – Харьков : Госиздат им. Г.И. Петровского, 1924. – 585 с.
1066884
   Промышленность.. – Х, 1927. – 166с.
1066885
  Чуланов Г. Промышленнсоть дореволюционного Казахстана / Г. Чуланов. – Алма Ата, 1960. – 103с.
1066886
  Дудников Е.Г. Промышленные автоматизированные системы управления / Е.Г. Дудников, А.А. Левин. – М., 1973. – 193с.
1066887
  Алиев Р.А. Промышленные вариантные системы автоматического управления / Р.А. Алиев. – Москва, 1971. – 112 с.
1066888
  Шубин Л.Ф. Промышленные здания / Л.Ф. Шубин. – Москва
5. – 1976. – 312 с.
1066889
  Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов / Е.С. Матвеев. – Москва, 1985. – 216 с.
1066890
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью : Указ. отеч. и иностр. лит. за 1974 - 1977 гг. – Москва, 1978. – 150с.
1066891
   Промышленные и производственные объединения - прогрессивная форма управления промышленностью.. – М., 1974. – 91с.
1066892
  Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин / Г.К. Жерве. – Москва-Ленинград, 1959. – 504 с.
1066893
   Промышленные исследования.. – Нью-Йорк, 1969. – 78с.
1066894
  Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946-1960) / И.М. Савицкий. – Новосибирск : Наука, 1984. – 239 с.
1066895
  Томас Ч. Промышленные каталитические процессы и эффективные катализаторы / Ч. Томас. – Москва, 1973. – 385 с.
1066896
   Промышленные каталоги.. – М., 1980. – 36с.
1066897
   Промышленные каталоги.. – М., 1981. – 6с.
1066898
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М.Л., 1934. – 280с.
1066899
   Промышленные каучуконосы СССР.. – М., 1938. – 535с.
1066900
  Шраг Н.И. Промышленные комплексы : (Теоретические очерки) / Н.И. Шраг. – Москва : Экономика, 1969. – 160с.
1066901
  Исаева М.Г. Промышленные комплексы Казахстана / М.Г. Исаева, Б.Я. Двоскин, В.И. Жихарева. – Алма-Ата : "Казахстан", 1978. – 120 с.
1066902
  Туган-Барановский Промышленные кризисы : Очерк из социальной истории Англии / НАНУ; Объединенный ин-т экономики; М.И. Туган-Барановский. – Киев : Наукова думка, 2004. – 368с. – ISBN 966-00-0311-0
1066903
  Васильева Н.И. Промышленные кризисы в российской экономической теории начала XX века / Н.И. Васильева, И.А. Назарова // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 78-99. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1066904
  Бетехтин А.Г. Промышленные марганцовые руды СССР / А.Г. Бетехтин. – Москва - Ленинград : АН СССР, 1946. – 315 с.
1066905
   Промышленные материалы.. – М., 1981. – 288с.
1066906
  Макаров С.З. Промышленные методы обезвоживания мирабилита / С.З. Макаров, Д.С. Иткина. – М.-Л., 1946. – 143с.
1066907
  Бэтман Алан Промышленные минеральные месторождения / Бэтман Алан. – Москва, 1949. – 648с.
1066908
   Промышленные монополии Италии.. – М., 1951. – 206с.
1066909
  Многолетова Н.И. Промышленные монополии США после второй мировой войны / Н.И. Многолетова. – Москва, 1959. – 272 с.
1066910
  Мельников В.М. Промышленные образцы Евросоюза: от регистрации до суда ЕС // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1


  Статья посвящена охране промышленных образцов в Евросоюзе и рассмотрению исков о нарушении прав на промышленный образец в суде.
1066911
  Дубовский Е.С. Промышленные образцы и качество изделий / Е.С. Дубовский. – М, 1968. – 48с.
1066912
  Мелешкин М.Т. Промышленные отходы и окружающая среда / М.Т. Мелешкин, В.Н. Степанов. – К., 1980. – 179с.
1066913
  Тринкс В. Промышленные печи / В. Тринкс. – Л., 1931. – 326с.
1066914
  Казанцев Е.И. Промышленные печи. / Е.И. Казанцев. – М., 1964. – 451с.
1066915
  Ененко Г.М. Промышленные печи. (Учеб. пособие для машиностроит. техникумов). / Г.М. Ененко. – М., 1964. – 360с.
1066916
  Резников Р.С. Промышленные полупроводниковые детекторы / Р.С. Резников. – Москва : Атомиздат, 1975. – 88 с.
1066917
  Марюта А.Н. Промышленные предприятия как объекты интегрированной АСУ. / А.Н. Марюта. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
1066918
   Промышленные приборы и средства автоматизации.. – Л., 1987. – 847с.
1066919
  Реди Дж. Промышленные применения лазеров : пер. с англ. / Дж. Реди. – Москва : Мир, 1981. – 638с.
1066920
  Кааре Тыну Айгарович Промышленные производственно-территориальные комплексы Эстонской ССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кааре Тыну Айгарович ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1066921
  Козырев Ю.Г. Промышленные работы / Ю.Г. Козырев. – М, 1983. – 375с.
1066922
  Воробьев Е.И. Промышленные работы агрегатно-модульного типа / Е.И. Воробьев. – Москва, 1988. – 239с.
1066923
  Фишер И. Промышленные работы в социалистическом производстве / И. Фишер, К. Хартман. – М, 1986. – 157с.
1066924
  Тюленев В.Е. Промышленные работы и манипуляторы в системах механизации и автоматизации производства. / В.Е. Тюленев. – Ярославль, 1986. – 91с.
1066925
  Дюдяев Н.Ф. Промышленные работы и экономия эивотного труда / Н.Ф. Дюдяев. – Мордовск, 1991. – 161с.
1066926
  Широков Г.А. Промышленные рабочие послевоенного Поволжья / Г.А. Широков. – Саратов, 1987. – 141с.
1066927
  Салмин А.М. Промышленные рабочие Франции / А.М. Салмин. – М., 1984. – 286с.
1066928
  Макушина Л.В. Промышленные рабочие ФРГ: борьба за улучшение условий труда / Л.В. Макушина. – Москва, 1989. – 125 с.
1066929
  Лукьянов В.И. Промышленные районы городов. (Основы планировки и застройки) / В.И. Лукьянов. – Москва : Стройиздат, 1972. – 167 с.
1066930
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва, 1972. – 64с.
1066931
  Хрущев А.Т. Промышленные районы и узлы СССР / А.Т. Хрущев. – Москва : Знание, 1972. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке и технике)
1066932
  Скотт П. Промышленные роботы - переворот в производстве / П. Скотт. – Москва : Экономика, 1987. – 304с.
1066933
   Промышленные роботы. – Л., 1977. – 160с.
1066934
  Петрокас Л.В. Промышленные роботы / Л.В. Петрокас, И.А. Гущин. – М., 1977. – 36с.
1066935
   Промышленные роботы. – Л., 1979. – 149с.
1066936
   Промышленные роботы. – М., 1979. – 145с.
1066937
  Елисеев С.В. Промышленные роботы / С.В. Елисеев. – Иркутск, 1982. – 361с.
1066938
   Промышленные роботы. – Киев : Вища школа, 1985. – 359с.
1066939
   Промышленные роботы. – Москва : Мир, 1987. – 384с.
1066940
  Спыну Г.А. Промышленные роботы / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1991. – 310с.
1066941
   Промышленные роботы в действии. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 192с.
1066942
   Промышленные роботы для миниатюрных изделий.. – М., 1985. – 264с.
1066943
  Спыну Г.А. Промышленные роботы: Конструирование и применение / Г.А. Спыну. – Киев : Вища школа, 1985. – 175с.
1066944
   Промышленные САПР в области электроники и вычислительной техники. – Минск, 1990. – 66 с.
1066945
  Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития капитализма / Я.Е. Водарский. – Москва : Наука, 1972. – 256 с.
1066946
  Соболев Промышленные синтетические каучуки / Соболев, И.В. Бородина. – М, 1977. – 392с.
1066947
  Илгунас А.Ю. Промышленные сооружения в композиции исторически сложившихся городов / А.Ю. Илгунас. – Москва, 1983. – 62 с.
1066948
  Захаров А.М. Промышленные сплавы цветных металлов фазовый состав и структурные составляющие / А.М. Захаров. – М., 1980. – 256с.
1066949
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва, 1970. – 39с.
1066950
  Самойлов П Г. Промышленные телевизоры / П Г. Самойлов, . – 2-е изд. – Москва, 1976. – 160с.
1066951
  Самойлов Г.П. Промышленные телевизоры и их ремонт / Г.П. Самойлов, В.А. Скотин. – Москва : Связь, 1974. – 480 с.
1066952
   Промышленные тепловые электростанции / Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев, М.И. Баженов, А.С. Богородский; Соколов Е.Я. – Москва : Энергия, 1967. – 344 с.
1066953
   Промышленные тепловые электростанции. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1979. – 295 с.
1066954
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы бокситовых месторождений и перспективы их поисков на территории СССР / Г.Р. Кирпаль. – М., 1972. – 16с.
1066955
  Кирпаль Г.Р. Промышленные типы месторождений бокситов и их геолого-экономическая оценка / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1977. – 263с.
1066956
  Кравченко В.М. Промышленные типы месторождений в докембрийских формациях / В.М. Кравченко. – Днепропетровск, 1985. – 72с.
1066957
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1982. – 207с.
1066958
   Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых. – Москва : Недра, 1985. – 286с.
1066959
  Ларичкин В.А. Промышленные типы месторождений редких метоаллов (олова, вольфрама, молибдена) / В.А. Ларичкин. – Москва : Недра, 1985. – 175с.
1066960
   Промышленные типы природных концентраций германия.. – М., 1984. – 246с.
1066961
   Промышленные типы урановых месторождений и методика их поиска. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
1066962
  Косикова Л.С. Промышленные товары народного потребления: Пр-во и сотрудничество стран СЭВ. / Л.С. Косикова, С.П. Петухова. – М., 1985. – 119с.
1066963
   Промышленные хлорорганические продукты.. – М., 1978. – 654с.
1066964
  Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы / А.П. Смирягин. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1974. – 488с.
1066965
  Лукьяненко В.М. Промышленные центрифуги / В.М. Лукьяненко, А.В. Таранец. – М., 1974. – 375с.
1066966
  Русс Э.Ф. Промышленные электропечи / Э.Ф. Русс. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1935. – 224 с.
1066967
   Промышленные электростанции США.. – М.Л., 1961. – 280с.
1066968
   Промышленные, производственные и научно-производственные объединения : Библиогр. укз. за 1978 - 1980 гг. – Москва, 1981. – 42с.
1066969
   Промышленный импорт. – М.Л., 1930. – 260с.
1066970
  Рабчинский И.В. Промышленный капитал и новая школа НОТ в Америке / И.В. Рабчинский. – Москва, 1925. – 68с.
1066971
  Нетесин Ю.Н. Промышленный капитал Латвии (1860-1917 гг.): К изуч. соц.-экон. предпосылок Великой Окт. соц. революции. / Ю.Н. Нетесин. – Рига, 1980. – 240с.
1066972
  Зак С. Промышленный капитализм в России / С. Зак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Петроград : [Дело народа],, 1917. – 188, [2] с. – (Партия социалистов-революционеров ; № 67)
1066973
   Промышленный комплекс Киевского Приднепровья : (экономико-географическое исследование) : монография. – Киев : Наукова думка, 1988. – 252 с. – ISBN 5-12-000069-Х
1066974
   Промышленный комплекс района и пути повышения его эффективности.. – Алма-Ата, 1975. – 150с.
1066975
  Олейник Я.Б. Промышленный комплекс Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1066976
   Промышленный комплекс УССР.. – К., 1986. – 24с.
1066977
  Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – 2-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 294с. – ISBN 966-620-076-7
1066978
  Минетт С. Промышленный маркетинг : Принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 208с. – ISBN 5-8459-0399-8


  Советы автора этой книги пригодятся каждому, кто продает свои товары на промышленном рынке
1066979
  Мазанко А.Ф. Промышленный мембранный электролиз / А.Ф. Мазанко. – М, 1989. – 236с.
1066980
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. М.Е. Ландау, с пред. Г. Наумова. – 3-е изд. пересм. – Москва : Мир, 1924. – 172 с.
1066981
  Тойнби Арнольд Промышленный переворот в Англии в XVIII сто-летии / Арн. Тойнби ; Пер. с англ. с пред.проф. А.И. Чупрова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1898. – [2], XVIII, 331 с. – В примеч.: "Печатаемый здесь отрывок экон. истории состоит из записей по лекциям, чит. Тойнби в Оксфордском Bailiol college между окт. 1881 и июнем 1882 г." - В части тиража пагинация ошибочна: С. IV-XVII помечены С. VI-XIX. - Экз деф. без тит. и обл. – (Научно-образовательная библиотека)
1066982
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Л., 1924. – 111с.
1066983
  Захер Я.М. Промышленный переворот в Англии и его последствия / Я.М. Захер. – Изд. 3-е. – Ленинград : Прибой, 1927. – 111 с.
1066984
  Мотылев В.Е. Промышленный переворот в Англии и ее экономическое развитие до конца ХІХ в. / В.Е. Мотылев. – М, 1957. – 48 с.
1066985
  Лавровский В.М. Промышленный переворот в Англии. / В.М. Лавровский. – М-Л, 1925. – 80с.
1066986
   Промышленный план Украины.. – 140с.
1066987
  Слащев К.Р. Промышленный подъем в России в 90-х годах 19 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Слащев К.Р.; М-во высш.образования СССР.Мос.гос.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1066988
  Червова Л.Г. Промышленный потенциал крупного города / Л.Г. Червова. – К, 1989. – 114с.
1066989
  Пашков В.М. Промышленный робот "Циклон - 5": устройство, наладка, обслуживание / В.М. Пашков. – М., 1988. – 80с.
1066990
  Пажитнов К.А. Промышленный труд в крепостную эпоху / К.А. Пажитнов. – Л., 1924. – 152с.
1066991
  Сунягин Г.Ф. Промышленный труд и культура Возрождения / Г.Ф. Сунягин. – Л., 1987. – 159с.
1066992
  Пушкарев Ю.Н. Промышленный узел как ядро низового экономического района : Автореф... Канд.геогр.наук: / Пушкарев Ю.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1066993
  Жебрак М.Х. Промышленный учет : (начальный курс) / М.Х. Жебрак. – Москва : Госпланиздат, 1949. – 328 с.
1066994
  Соколов А.В. Промышленный учет и калькуляция в рыбной промышленности. / А.В. Соколов. – М.-Л., 1939. – 120с.
1066995
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимальства / А. Чернявский. – Киев, 1996. – 62с.
1066996
  Чернявский А. Промышленный шпионаж и безопасность предпринимательства. / А. Чернявский. – Киев, 1994. – 60с.
1066997
  Гасанов Р.М. Промышленный шпионаж на службе монополий / Р.М. Гасанов. – М., 1986. – 167с.
1066998
  Корнеев Л.А. Промышленный шпионаж. / Л.А. Корнеев. – М., 1970. – 47с.
1066999
  Павлов В.Г. Промышленный экспорт в стратегии экономического развития / В.Г. Павлов. – Москва, 1967. – 200с.
1067000
   Промышленный экспорт.. – М.Л., 1928. – 232с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,