Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>
1068001
  Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 43-47. – ISSN 2078-1016
1068002
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1068003
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1068004
  Швед В. "Просування в арабському світі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Завідувач відділу історії країн Азії та Африки Інституту всесвітньої історії НАН України В. Швед - про візит Президента України до Кувейту і Катару.
1068005
  Моцок В.І. "Просування демократії" у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 6-8
1068006
  Алєксандрова О.В. "Протагор" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 164-165. – ISBN 966-316-069-1
1068007
  Філіпова Г. "Протекціант" князя Меншикова Яків Ілейко: обличчя російської адміністрації в Україні після Північної війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 45-51
1068008
   "Протестантська етика і дух капіталізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 874-876. – ISBN 966-316-069-1
1068009
  Бабіна Н. "Проти "Русского мира" легше стояти разом" / розмову вела Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Письменниця Наталка Бабіна - про білоруський вимір війни на Донбасі та дефіцит українського культурного продукту.
1068010
  Саин Ж. Простор : стихи / Ж. Саин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 144 с.
1068011
   Простор. – Казахстан
№ 3. – 1996
1068012
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1996
1068013
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1996
1068014
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1996
1068015
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1997
1068016
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1997
1068017
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1997
1068018
  Гирак Г. Простор для знаний. 10 нововведений закона о высшем образовании // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 6 - 12 августа (№ 32). – С. 7. – ISSN 2075-7050
1068019
  Ле И.Л. Простор манит : Рассказы / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 174с.
1068020
  Прокофьев А.А. Простор. / А.А. Прокофьев. – Л, 1945. – 189с.
1068021
   Простор.. – М., 1958. – 132с.
1068022
   Просторами Вселенной. : специальный выпуск. – Москва : Известия, 1973. – 256с.
1068023
  Медвидь Ольга Степановна Просторечие английского языка и способы его воспроизведения в украинских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медвидь Ольга Степановна; КГУ. – К., 1975. – 27л.
1068024
  Чернышев А.А. Просторечие. / А.А. Чернышев. – Новосибирск, 1967. – 56с.
1068025
  Чепасова А.М. Просторечная глагольная лексика в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепасова А.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1068026
  Муравьева В.Н. Просторечная и диалектная лексика в рассказам Мамина-Сибиряка 80-90-х гдов : Автореф... канд. филол.наук: / Муравьева В.Н.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1068027
  Сергеев И.Т. Просторечная и простонародная лексика в "словаре церковнославянского и русского языка" 1847 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев И.Т.; Моск.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1068028
  Васильев Л.М. Просторечная, диалектная и народно-поэтическая лексика в повести М.Горького "Детство" : Автореф... канд. филол.наук: / Васильев Л.М.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1955. – 15л.
1068029
  Козаченко Ю.В. Простори Банаха випадкових величин F psi (omega) / Ю.В. Козаченко, Ю.Ю. Млавець // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 92-107. – ISSN 0868-6904


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F psi (omega). The properties of random variables and processes from spaces F psi (omega) are investigated.
1068030
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси (Омега)] та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1068031
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси(Омега)] та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 149-159
1068032
  Юр"єва І. Простори змін на Донеччині: моделюємо українське // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 14


  "На звільненій Донеччині зміни відбуваються з мотивацією "роби або помирай". Що робити, коли душа потребує модерного, а реальність пропонує блокпости, занедбаний ландшафт і безробітних сусідів? Як подолати токсичну постіндустріальну депресію, і чи ...
1068033
  Тищенко С. Простори основних і узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наводиться опис ядерного простору основних функцій в різних термінах та застосування поліномів Лагерра. The spaces of trial and generalized functions ...
1068034
  Тищенко С. Простори основних та узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Визначено простори основних і узагальнених функцій нескінченного числа змінних як нескінченні тензорні добутки просторів функцій однієї змінної, побудованих за поліномами Лагерра. Вивчено властивості функцій у побудованих просторах, наведено їхній ...
1068035
   Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : методичні вказівки до самостійної роботи із спеціального курсу для студентів мех.-мат. фак-ту 4 курсу. – Київ : Київський університет, 2005. – 18 с.
1068036
  Мельник Т.А. Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : Навчальний посібник / КНУТШ; Мельник Т.А. – Київ : Київський університет, 2006. – 55с. – ISBN 966-594-707-0
1068037
  Ткаченко А. Просторіки на берегах тексторіки (Замість капітальної нечитальної передмови) // Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12
1068038
  Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 124-129. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1068039
  Соколов Н.Н. Просторная земля / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1949. – 80с.
1068040
  Мосчинцев А.Ф. Просторная осень / А.Ф. Мосчинцев. – Ставрополь, 1977. – 79с.
1068041
  Демыкина Г.Н. Просторный человек / Г.Н. Демыкина. – М., 1980. – 384с.
1068042
  Сніжко В.В. Просторова візія української геополітики / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 481-488
1068043
  П"яткова А.В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1068044
  Герман Є. Просторова графіка Анни Надуди // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-102
1068045
  Ханова О.В. Просторова диференціація інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 101-105. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1068046
  Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 49-54 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1068047
  Ільєнко І.М. Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (XVI-XVII століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 240-247. – ISSN 2226-2180


  Стаття присвячена просторовим змінам музичних та хореографічних стосунків упроовж ХVI–XVII століть. Розглянуто етапи розвитку музично-пластичних поєднань та проблеми співіснування в єдиному просторі балетної вистави. Думка автора зосереджена на ...
1068048
  Чепурний І. Просторова закономірність розвитку карбонатного та сульфатного поверхневого карсту в Передкарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірність просторового поширення поверхневих карстових процесів в Передкарпатті. Статистичними методами визначено основні карстоініціюючі чинники. Розраховано інтегральний показник імовірності проявів поверхневого карсту, що дає ...
1068049
  Грищенко Н.В. Просторова залежність між навантаженням на довкілля та добробутом населення за областями України / Н.В. Грищенко, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 113-116 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
1068050
  Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямків дослідження у суспільній географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1068051
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії : стаття друга / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1068052
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1068053
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1068054
  Фідря Олег Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії : стаття третя / Фідря Олег, Фідря Надія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-32
1068055
  Польовий А.М. Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу / А.М. Польовий, В.А. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 126-131. – ISSN 2306-5680
1068056
  Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 1029-7200
1068057
  Іваненко О.Г. Просторова модель виносу розчинених речовин і зваження наносів з водозборів річок / О.Г. Іваненко, М.В. Захарова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: 14 назв
1068058
  Матвєєва Т. Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер" І. Франка "Петрії і Довбущики": відлуння поетики готичного роману // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 197-201
1068059
  Дмитришин Л.І. Просторова модель уніфікації та конкуренцї в регіональному туристичному секторі / Л.І. Дмитришин, Т.Д. Павлюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 335-340. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1068060
  Прокіпчин С. Просторова модель як засіб творення образу нації (на матеріалі українських історичних романів про Петра Сагайдачного) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 193-201
1068061
  Братковська К.О. Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
1068062
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 355 арк. – Додатки: арк. 337-355. – Бібліогр.: арк. 282-336
1068063
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1068064
  Брайчевський Ю. Просторова організація зовнішньоторговельних зв"язків ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції формування просторово-галузевої структури зовнішньоторговельних зв"язків ЄС, зокрема виявлено регіональні форми спеціалізації торгових партнерів ЄС. The article examines recent trends in spatio-sectoral structure of the EU"s ...
1068065
  Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / М.Я. Ксеневич; Українська академія архітектури; НДІП містобудування. – Київ, Вінниця : НДІП містобудування, Тезіс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7699-36-6
1068066
  Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель; НАНУ; Інститут регіональних досліджень. – Київ : А.С.С, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8613-00-7
1068067
  Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
1068068
  Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1068069
  Нємець Л.М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні : Монографія / Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, К.А. Нємець. – Київ - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 160 с. – ISBN 966-623-001-1
1068070
  Савчук І.Г. Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва) / І.Г. Савчук, Т.В. Нагорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1068071
  Черненко Н. Просторова організація української думи (на матеріалі думи "Козак Нетяга") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 524-530


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1068072
  Черненко О.А. Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 131-139


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1068073
  Щербак О.В. Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 73-76. – ISSN 1684-2189
1068074
  Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 110-116. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1068075
  Максименко Н.В. Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області / Н.В. Максименко, Н.В. Хоружа // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 37-46. – ISSN 1992-4224
1068076
  Слабий О.Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / О.Б. Слабий, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і виражених змін планіметричних та об’ємних параметрів його камер. Виявлено, що легеневе серце характеризується розширенням його ...
1068077
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для ров"язку оберненої задачі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Шумік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Додатки: л.139-155. – Бібліогр.: л.117-138
1068078
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв"язку оберненої задачі : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец. 04.00.05 / Світлана Василівна Шумік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:5 нав
1068079
  Кириленко О. Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров"я на етапах С I - C II / О. Кириленко, О. Дяченко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 74. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1068080
  Мисик Федір Федорович Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Мисик Ф.Ф.; Харк.нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с.
1068081
  Альохін О.Д. Просторова розмірність системи і величини критичних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників радіуса кореляції і всіх інших критичних показників для різної просторової ...
1068082
  Кельник О.І. Просторова селекція перехідного випромінювання півторавимірного модульованого електронного згустку / О.І. Кельник, В.К. Тяжемов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано перехідне випромінювання необмеженого у поперечному напрямку модульованого зарядженого згустку та різкій межі вакуум-ізотропна плазма. Виявлено ефект просторової селекції такого випромінювання, коли кожна частота в його спектрі ...
1068083
  Кочерга С.О. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки "адвокат Мартіан" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 64-68
1068084
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1068085
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 220 л. + Додатки: [52] л. – Бібліогр.: л. 189-220
1068086
   Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнтої розвідки / К. Бондар, В. Ерліх, І. Віршило, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті обговорюються результати високоточних магнітних вимірювань на Ешерському городищі - унікальній фортифікаційній споруді античної епохи. В результаті археологічної інтерпретації геофізичних аномалій встановлені особливості планування городища, ...
1068087
   Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям / В.І. Петренко, О.І. Іваньков, М.В. Авдеєв, Т.Ю. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1068088
  Василенко Є.В. Просторова структура чинників формування весняного водопілля в басейні р. Прип"ять (у межах України) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
1068089
  Палій О.П. Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу часопросторових і наративних параметрів роману чеського письменника-постмодерніста Іржі Кратохвіла "Авіон". Розглядаються структурні особливості побудови тексту та урбаністичний хронотоп твору як форма художнього мислення. ...
1068090
  Єщенко О.А. Просторова та поляризаційна анізотропія збудження поверхневих плазмонних поляритонів у масивах паралельних металевих нанодротів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектри екстинкції масиву паралельних нанодротів Au діаметром 27 нм і довжиною 9 мкм в Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]-матриці для різних кутів падіння [тета]. У спектрах спостерігалися дві смуги, зумовлені збудженням поперечної та ...
1068091
  Безугла Н.В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1068092
  Швайко В.М. Просторова характеристика чинників ризику виникнення техногенної небезпеки в Україні // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218. – ISBN 978-966-285-300-1
1068093
  Кобилін П.О. Просторове групування об"єктів торговельного обслуговування населення Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1068094
  Зеленко Ю.М. Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (східна частина ДДЗ) / Ю.М. Зеленко, М О. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 36-38
1068095
  Андрушко Н.Ф. Просторове моделювання поширення непружних хвиль в складеному стержні Гопкінса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В осесиметричній постановці досліджено вплив геометричних і фізичних параметрів на розповсюдження непружних хвиль в складеному стержні Гопкінсона і точність вимірювання непружних властивостей матеріалу. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, ...
1068096
  Єршова Дора Володимирівна Просторове моделювання природного псвітлення приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Єршова Дора Володимирівна; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1996. – 16л.
1068097
  Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1068098
  Іванов Ю.Д. Просторове перетворення дискретних даних у базисі ДНФ булевих функцій / Іванов Ю.Д. – Одеса, 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-8557-41-5
1068099
  Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
1068100
  Зеленко Ю.М. Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини / Ю.М. Зеленко, О.В. Дзюба, О.М. Карпенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 20-24. – ISSN 1684-2189
1068101
  Зеленко Ю.М. Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту / Ю.М. Зеленко, О.М. Карпенко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 43-51. – ISSN 2409-9430
1068102
  Авраменко О. Просторове самоосмисленя нації. Реконструкція Майдану Незалежності в Києві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-43. – ISSN 0868-8273
1068103
  Палеха Ю.М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1068104
  Василевська Я.В. Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської області історико-культурними ресурсами // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1068105
  Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; КНУТШ; За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Київський університет, 2003. – 200с. – ISBN 966-594-427-4
1068106
  Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1068107
   Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
1068108
  Бучко Ж.І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області / Ж.І. Бучко, Г.Я. Круль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1068109
  Доан П.В. Просторовий аналіз розвитку готельного господарства України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 187-190
1068110
   Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і грунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко, Д.Л. Крета, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1068111
  Сасько Н.В. Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 294-300 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1068112
  Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
1068113
  Карпенко І.В. Просторовий вимір філософування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 3-9. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1068114
  Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні / К. Сегіда, С. Костріков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-53. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  При розгляді прикладу формалізованого вивчення такого суспільно-географічного феномену, як маятникова трудова міграція, авторами статті був запропонований транзитивний дослідницькій підхід - просторовий економетричний аналіз (ПЕА), який відноситься до ...
1068115
  Коніцула Т.Я. Просторовий зв"язок деяких геоекологічних факторів зі здоров"ям населення Шевченківського району м. Києва // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1068116
  Циховська Е. Просторовий код - "зовнішнє - внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Метерлінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 447-450. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1068117
   Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1068118
  Кравчук В. Просторовий поворот в праві: філософського-правове розуміння // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 20-24. – ISSN 2524-0129
1068119
  Богдан О.В. Просторовий поворот і право // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 156-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1068120
  Хлобистов Є. Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій / Є. Хлобистов, Л. Жарова, О. Кобзар // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1068121
  Мельник М.І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М.І. Мельник, О.В. Кушнірецька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
1068122
  Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
1068123
  Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 164-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1068124
  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання : розвиток регіонів / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1068125
  Савицька О.В. Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.
1068126
  Горбачова Л.О. Просторовий розподіл зв"язків між елементами водного балансу річкових водозборів України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1068127
  Примак О.Б. Просторовий розподіл зоопланктону в угрупуваннях вищих водяних рослин Київського водосховища / О.Б. Примак, К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв
1068128
  Гаврюшенко Д.А. Просторовий розподіл концентрації компонентів бінарного розчину в зовнішньому полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для розрахунку концентрації бінарної суміші розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад концентрації бінарної суміші у функціональний ряд Тейлора за потенціалом зовнішнього поля, внаслідок чого було отримано розклад за кореляційними ...
1068129
  Коноваленко О.С. Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля для річок басейну Стир / О.С. Коноваленко, В.О. Дутко, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 69-75
1068130
  Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів - Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп"як // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1068131
  Приймаченко Н.В. Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 60-67. – ISSN 2306-5680
1068132
   Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об"єктів / А.М. Сердюк, М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова, С.В. Симович, М.О. Романченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 18-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1068133
  Маринич В.В. Просторовий розподіл річкового стоку сполук азоту у басейні Дніпра під час літньо-осінньої межені // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 119-124. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1068134
  Кохановська В. Просторовий розподіл сполук свинцю в грунтах басейну р. Смотрич / В. Кохановська, І. Касіяник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 203-208 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1068135
  Кайдан Микола Володимирович Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кайдан М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1068136
  Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави XVII - початку XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 62-73
1068137
  Стадницький Ю.І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1068138
  Сторонянська І.З. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 50-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1068139
  Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-15 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1068140
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1068141
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1068142
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1068143
  Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю ...
1068144
  Шевченко Р.Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва [Елетронний ресурс] : монографія / Р.Ю. Шевченко. – [Б.м. : б.в., 2014. – 145 с. : ил. – Додатки: с. 133-145. – ISBN 978-617-651-103-8
1068145
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1068146
  Кравчук В.М. Просторові домінанти діячів доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1068147
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1068148
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1068149
  Назарук М. Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 165-170 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1068150
  Коваленко Т.О. Просторові колізії в земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 171-175


  У статті досліджено сучасний стан та причини виникнення просторових колізій правових норм у сфері регулювання земельних відносин як одного із видів юридичних дефектів у земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою ...
1068151
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1068152
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1068153
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1068154
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1068155
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1068156
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1068157
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1068158
  Чмир О.Р. Просторові мотивації у лексиці права ( на матеріалі старослов"янської та давньоруської мов ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.67-71. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0027-2833
1068159
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1068160
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1068161
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1068162
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1068163
  Мельничук А.Л. Просторові особливості перетворень аграрного виробництва на території в межах сучасної України в умовах демографічного зростання та зародження індустрії у другій половині ХІХ століття / А.Л. Мельничук, О. Поповіченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 196-205
1068164
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1068165
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1068166
   Просторові розподіли та ймовірність розпаду збудженого стану 7Li*(7,45 MeB) у реакції 7Li(a,a6Li)n / Ю.М. Павленко, В.Л. Шаблов, О.С. Бондаренко, О.К. Горпинич, В.М. Добріков, Н.Л. Дорошко, Ю.Я. Карлишев, Ф.І. Карманов, В.О. Кива, І.М. Коломієць, С.Є. Омельчук, В.В. Осташко, Ю.С. Рознюк, Б.А. Руденко, І.А. Тирас // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 42.
1068167
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1068168
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення говірки села Велика Слобідка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 35-36
1068169
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1068170
  Кривець О.О. Просторові трансформації в Українці - типовому місті-супутнику Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 173-180
1068171
  Мезенцев К. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва / К. Мезенцев, Т. Клюйко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 87-93. – ISSN 2076-1333
1068172
  Каук Ю.В. Просторові трансформації історичної частини м. Києва (на прикладі Печерського району) / Ю.В. Каук, М.В. Пальчик // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 193-196
1068173
  Кривець О. Просторові трансформації та особливості їх сприйняття в місті Херсон на прикладі мікрорайону "ХБК" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз мікрорайону ХБК у межах тестової ділянки. Проаналізовано роль мікрорайону у формуванні планувальної структури міста та його значення. Виявлено сучасні особливості розвитку й функціонування об"єктів у межах тестової ...
1068174
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці) / О.М. Гнатюк, А.В. Орещенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – C. 149-161. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1068175
  Мельник Л.В. Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 121-128. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1068176
  Батиченко С.П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 113-124
1068177
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-74. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1068178
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1068179
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1068180
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1068181
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1068182
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1068183
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1068184
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1068185
  Шульгач А. Просторово-функціональна диференціація перспективного національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук, С. Шульгач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1068186
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1068187
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1068188
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1068189
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1068190
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1068191
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1068192
  Горбачова Л.О. Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України / Л.О. Горбачова, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1068193
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1068194
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1068195
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1068196
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1068197
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1068198
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1068199
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1068200
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1068201
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.188-209. – Бібліогр.: л.173-187
1068202
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1068203
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1068204
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1068205
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1068206
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1068207
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1068208
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1068209
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1068210
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1068211
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1068212
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1068213
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1068214
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1068215
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1068216
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1068217
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1068218
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1068219
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1068220
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1068221
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1068222
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1068223
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1068224
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1068225
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1068226
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1068227
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1068228
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1068229
  Клок С.В. Просторово-часові зміни мінімальної температури на території України на сучасному етапі / С.В. Клок, Я.В. Красюкова // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1068230
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1068231
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1068232
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1068233
  Грушка В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1068234
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1068235
  Гуда К.В. Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 105-112. – ISSN 2306-5680
1068236
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1068237
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1068238
  Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-21. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1068239
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1068240
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1068241
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1068242
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1068243
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1068244
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1068245
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1068246
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1068247
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1068248
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1068249
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1068250
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / И.З. Гордон; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1068251
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1068252
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1068253
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1068254
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1068255
  Бичко В.В. Простота / В.В. Бичко. – К., 1963. – 163с.
1068256
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 25-26. – ISSN 0320 - 8370
1068257
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1068258
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1068259
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1068260
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1068261
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1068262
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1068263
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1068264
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1068265
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1068266
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1068267
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1068268
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1068269
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1068270
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1068271
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1068272
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1068273
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1068274
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1068275
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1068276
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1068277
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1068278
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1068279
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов. – Алма-Ата, 1976. – 224с.
1068280
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы. / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76с.
1068281
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1068282
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1068283
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1068284
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1068285
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1068286
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф... наук: 01.01.04 / Асанов М.О.; АН СССР. Сиб отд. инст. матем. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1068287
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1068288
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1068289
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып.2. – 1958. – 307с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1068290
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1068291
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1068292
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1068293
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1068294
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой: Пособие по спецкурсу. / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102с.
1068295
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1068296
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1068297
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / А.В. Архангельский, В.В. Ткачук. – Москва, 1985. – 87с.
1068298
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1068299
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1068300
  Петров А.З. Пространства Эйнштейна / А.З. Петров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 463 с.
1068301
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1068302
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1068303
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1068304
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1068305
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1068306
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1068307
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1068308
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1068309
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1068310
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1068311
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1068312
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1068313
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1068314
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1068315
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1068316
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1068317
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля.. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1068318
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1068319
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1068320
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1068321
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1068322
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1068323
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1068324
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1068325
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1068326
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1068327
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1068328
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1068329
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1068330
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1068331
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1068332
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1068333
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1068334
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва, 1991. – 47с.
1068335
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1068336
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1984. – 264с.
1068337
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1068338
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1068339
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1068340
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1972. – 182с.
1068341
  Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза / В.М. Маресин; Отв. ред. докт. биол. наук А.А. Нейфах. – Москва : Наука, 1990. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: 200 назв. – ISBN 5-02-005358-9
1068342
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1068343
  Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц / В.Д. Ильичев, Е.К. Вилкс. – М., 1978. – 286с.
1068344
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1068345
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1068346
  Раман К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раман. – Рига, 1972. – 48с.
1068347
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1068348
  Засухина Т.П. Пространственная семантика предлогов, приставок и падежей в современном русском языке : Учебное пособие / Т.П. Засухина. – Уфа, 1991. – 80с.
1068349
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1068350
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер.с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с.
1068351
  Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел: В 2-х т. : Пер. с англ. / Дж. Бирман. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с.
1068352
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1068353
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1068354
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1068355
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1068356
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1982. – 198 с.
1068357
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1068358
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1068359
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1068360
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1068361
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – М., 1978. – 192с.
1068362
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – М., 1987. – 200с.
1068363
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1068364
   Пространственная структура экосистем.. – Л., 1982. – 148с.
1068365
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1068366
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1068367
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1068368
   Пространственно-временная динамика животного населения.. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1068369
  Лянгузова И.В. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И.В. Лянгузова, ГольдвиртД.К, И.К. Фадеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1261-1276 : рис., табл. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1068370
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1068371
  Амбросимов А.К. Пространственно-временная изменчивость характеристик течения в глубоководной части Среднего Каспия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 60-77 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1068372
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1068373
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1068374
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1068375
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1068376
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1068377
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1068378
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1068379
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1068380
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы : Текст лекций / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1068381
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики.. – Свердловск, 1990. – 71с.
1068382
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1068383
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1068384
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1068385
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1068386
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1068387
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Ж.Д. Алибегова. – Ленинград, 1985. – 229с.
1068388
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1068389
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1068390
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1068391
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1068392
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1068393
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1068394
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1068395
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1068396
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1068397
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1068398
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1068399
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271с.
1068400
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1068401
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1068402
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Ленинград : Наука, 1985. – 148с.
1068403
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1068404
  Орлюк М.О. Пространственно-временные изменения геомагнитного поля и сейсмичность / М.О. Орлюк, А.В. Марченко, А.А. Роменец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 84-105 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-105. – ISSN 0203-3100
1068405
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1068406
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1068407
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Ленинград, 1988. – 376с.
1068408
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1068409
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1068410
  Захаров И.С. Пространственно-временные модуляторы света / И.С. Захаров. – Томск, 1983. – 264 с.
1068411
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1068412
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1068413
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1068414
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1068415
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1068416
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1068417
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1068418
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1068419
  Ершов В.В. Пространственно-затрудненные финолы / В.В. Ершов. – М, 1972. – 351с.
1068420
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1068421
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1068422
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1068423
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1068424
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1068425
   Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья / Н.А. Клименко, И.И. Залесский, О.А. Бедункова, А.Н. Клименко, С.Н. Глаз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1068426
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1068427
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев. – М, 1988. – 22с.
1068428
  Сидорова В.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) / В.А. Сидорова, Е.Н. Святова, М.А. Цейц // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 259-267 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1068429
   Пространственное варьирование содержания бенз(а)пирена и свойств агрозема вблизи Южно-Сахалинской ТЭЦ / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, Ю.А. Завгородняя, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 633-640 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1068430
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1068431
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216с.
1068432
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1068433
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1068434
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1068435
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1068436
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1068437
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1068438
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1068439
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1068440
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1068441
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1068442
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1068443
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1068444
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Б.Г. Ананьев. – Ленинград, 1955. – 188с.
1068445
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1068446
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1068447
  Галай Е.И. Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 21-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1068448
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1068449
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1068450
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1068451
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1068452
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1068453
  Алания М.В. Пространственное распределение плотности и потока галактических космических лучей / М.В. Алания, Л.И. Лев. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 119 с.
1068454
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1068455
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1068456
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1068457
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1068458
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение / А.В. Бертулис, В.Д. Глазер. – Л, 1990. – 142с.
1068459
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1068460
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка: уч. пособие / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46с.
1068461
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа. / М.Д. Ладыженский. – М., 1968. – 120с.
1068462
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1068463
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1068464
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1068465
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1068466
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / А.Е. Андрейкив. – Киев, 1982. – 345с.
1068467
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1068468
  Александров А.Я. Пространственные задачи теории упругости / А.Я. Александров, Ю.И. Соловьев. – Москва, 1978. – 462с.
1068469
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1068470
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1068471
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1068472
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1068473
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих телканонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1068474
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – 1985. – 279с.
1068475
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1068476
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1068477
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1068478
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1068479
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1068480
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1068481
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1068482
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1068483
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1068484
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1068485
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1068486
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1068487
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1068488
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1068489
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1068490
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1068491
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1068492
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1068493
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев. – Ереван, 1961. – 277с.
1068494
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1068495
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1068496
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1068497
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1068498
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1068499
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1068500
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1068501
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – М.
2. – 1974. – 66с.
1068502
  Киприанов А.И. Пространственные препятствия в цепях сопряжений органических краситилей. / А.И. Киприанов. – Дебрецен, 1966. – 95-114с.
1068503
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1068504
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1068505
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1068506
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1068507
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149с.
1068508
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1068509
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1068510
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1068511
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1068512
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1068513
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1068514
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1068515
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1068516
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1068517
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1068518
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1068519
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1068520
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1068521
  Бёрке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Бёрке. – Москва : Мир, 1985. – 411 с.
1068522
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1068523
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; Отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190с.
1068524
  Гордин Я.А. Пространство / Я.А. Гордин. – Л, 1972. – 87с.
1068525
  Костина Т.В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724-1805 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 6-15. – ISSN 2070-9773


  В статье впервые в историографии Академических университета и гимназии сделана попытка обобщить известные по источникам и литературе данные о локациях учебных заведений Академии наук в XVIII в. в Петербурге: от помещения их на Петровской набережной в ...
1068526
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1068527
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1068528
  Колесник В. Пространство в болгарской картине мира // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 65-69. – ISSN 2307-4558
1068529
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1068530
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1068531
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1068532
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1068533
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1068534
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1068535
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1068536
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – М., 1987. – 238 с.
1068537
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1068538
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1068539
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1068540
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177с.
1068541
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1068542
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1068543
  Гуревич Л.Э. Пространство и время / Л.Э. Гуревич, Э.Б. Глинер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1068544
  Баженов Г.В. Пространство и время / Г.В. Баженов. – М., 1983. – 286с.
1068545
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1068546
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1068547
   Пространство и время в искусстве. – Л., 1988. – 169с.
1068548
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1068549
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега-, и микромире / А.М. Мостепаненко. – Москва : Политиздат лит-ры, 1974. – 240 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1068550
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1068551
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд. испр. – Москва : Наука, 1982. – 349 с.
1068552
  Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1979. – 288 с.
1068553
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1068554
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1068555
   Пространство и время в современной физике (К 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном). – Киев : Наукова думка, 1968. – 300 с.
1068556
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1068557
  Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании / М.Д. Ахундов. – Москва, 1982. – 255с.
1068558
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1068559
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи. : Автореф... наук: / Асимов М.С.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – М., 1955. – 16л.
1068560
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1068561
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1068562
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1068563
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1068564
  Комаров Е В. Рязанова Пространство и время химического движения / Е В. Рязанова Комаров. – Саратов, 1984. – 145с.
1068565
  Левин Р.А. Пространство и время. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1968. – 78с.
1068566
  Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода к экономической теории // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 70-97. – ISSN 0130-9757
1068567
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1068568
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1068569
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1068570
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1068571
   Пространство картины.. – М., 1989. – 366с.
1068572
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1068573
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1068574
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1068575
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Э.П. Андреев. – Москва, 1969. – 88с.
1068576
  Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М, 1983. – 375с.
1068577
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1068578
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1068579
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1068580
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1068581
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1068582
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1068583
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1068584
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1068585
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1068586
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1068587
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1068588
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1068589
   Пространство спектакля и театральное пространство.. – М., 1984. – 48с.
1068590
  Козинцев Г.М. Пространство трагедии / Г.М. Козинцев. – Л., 1973. – 232с.
1068591
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1068592
   Пространство цвета.. – М., 1981. – 150с.
1068593
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1068594
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1068595
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1068596
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1068597
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – М., 1937. – 118с.
1068598
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1068599
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1068600
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1068601
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1068602
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1068603
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1068604
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва : Стройиздат, 1984. – 455с.
1068605
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
1068606
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
1068607
  Калиберда Н.В. Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (Линкольнширский эпизод) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 44-52. – ISSN 2312-3036
1068608
   Прострелочно-взрывная аппаратура. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 277с.
1068609
  Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах / Л.Я. Фридляндер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 199с.
1068610
  Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах / С.А. Ловля. – Москва : Недра, 1987. – 214с.
1068611
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Недра, 1980. – 264с.
1068612
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах.. – М., 1972. – 287с.
1068613
  Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1068614
  Качалка Н. Проступи // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Сє. 3-7


  Про Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005) -українського народознавця, письменника, видавця розповідає його дружина
1068615
  Тэсс Т.Н. Проступи, как друг. / Т.Н. Тэсс. – М, 1962. – 33с.
1068616
  Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – Нальчик, 1989. – 512с.
1068617
  Миньковский Г.М. Проступок и преступление. / Г.М. Миньковский, Л.С. Халдеев. – М., 1972. – 56с.
1068618
  Титаренко Т.М. Простуюча до себе особистість: дволикий янус само творення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Статтю присвячено проблемі особистісного зростання, що відбувається в процесі складної взаємодії поверхового (персона) та глибинного (єство) компонентів особистісної структури. Самотворення розглядається як найістотніша потреба і найнебезпечніша ...
1068619
  Ельчаниновъ Простъйшіе опыты по физіологіи растеній / Ельчаниновъ. – Москва, 1917. – 96с.
1068620
  Тарасов Ф.И. Простые батарейные радиоприемники. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1952. – 32с.
1068621
  Шевелев А.А. Простые вести. / А.А. Шевелев. – Л, 1978. – 95с.
1068622
  Шостоковский М.Ф. Простые виниловые эфиры / М.Ф. Шостоковский. – М., 1952. – 280с.
1068623
  Каменярж Я.А. Простые волны и поверхности разрыва в упруго-плстической среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каменярж Я.А.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1068624
  Почивалин Н.М. Простые герои / Н.М. Почивалин. – Алма Ата, 1951. – 71с.
1068625
  Свецевичюс Б.И. Простые гласные (монофтонги) современного литовского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свецевичюс Б.И. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1964. – 27 с.
1068626
  Якимов Стойчо Петров Простые группы длины 9 и 10 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Якимов Стойчо Петров; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 7л.
1068627
  Шебунин П.И. Простые дела / П.И. Шебунин. – М, 1957. – 278с.
1068628
  Степанов А.И. Простые дни: рассказы // Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – С. 116-269
1068629
  Журахович С.М. Простые заботы : маленькие повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1960. – 306 с.
1068630
  Синицына О.П. Простые заботы / О.П. Синицына. – Л., 1983. – 22с.
1068631
  Николаев Ю.С. Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. В изд. также: Худеем с поощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик. – (Физкультура и здоровье)
1068632
  Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы : пер. с англ. / Е. Скучик. – Москва : Мир, 1971. – 558с.
1068633
  Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия / В.С. Солдатов. – Минск, 1972. – 223с.
1068634
  Левидов М.Ю. Простые истины / М.Ю. Левидов. – М.-Л., 1927. – 244с.
1068635
  Грачевский Ю.М. Простые истины / Ю.М. Грачевский. – М., 1971. – 272с.
1068636
  Новруз Д. Простые истины : стихи и поэма / Д. Новруз. – Москва : Советский писатель, 1972. – 86 с.
1068637
  Белкин В.Н. Простые истины / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1978. – 103с.
1068638
  Николаев Ю.С. Простые истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – М., 1983. – 120с.
1068639
  Овчинникова И.Г. Простые истины / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1985. – 64с.
1068640
  Караченцев А.Ф. Простые истины / А.Ф. Караченцев. – Тула, 1989. – 156с.
1068641
  Духнич О. Простые истины // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 42-45


  Любомир Гузар.
1068642
  Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания / Б.Т. Лихачев. – Москва : Педагогика, 1983. – 192 с.
1068643
  Кац Б.А. Простые истины киномузыки / Б.А. Кац. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 229 с.
1068644
  Юдалевич М.И. Простые истины. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1957. – 135с.
1068645
  Севриков К.И. Простые истины. / К.И. Севриков, Ю.В. Феофанов. – М, 1969. – 144с.
1068646
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1967. – 191с.
1068647
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1978. – 351с.
1068648
  Большов В.М. Простые конструкции начинающего радидобюбителя / В.М. Большов, Ю.М. Большов. – М.-Л, 1959. – 72с.
1068649
  Суворов Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений / Г.Д. Суворов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 187 с.
1068650
   Простые лики красоты.. – Саранск, 1985. – 126с.
1068651
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1946. – 153 с.
1068652
  Недогонов А.И. Простые люди / А.И. Недогонов. – М., 1948. – 190с.
1068653
  Субботин А.А. Простые люди / А.А. Субботин. – М., 1948. – 280с.
1068654
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1950. – 315 с.
1068655
  Белявский П.И. Простые люди / П.И. Белявский. – М., 1950. – 268с.
1068656
  Бабушкин В.Ф. Простые люди / В.Ф. Бабушкин. – Саратов, 1956. – 164с.
1068657
  Бахшиев М. Простые люди : рассказы / М. Бахшиев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 156 с.
1068658
  Вагабзаде Б. Простые люди : поэиа / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. Э.Асадова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 127 с.
1068659
  Караславов Г. Простые люди / Г. Караславов. – Москва, 1958. – 274 с.
1068660
  Мостовец Н.В. Простые люди Америки хотят мира / Н.В. Мостовец. – Москва, 1956. – 40с.
1068661
  Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1964. – 161с.
1068662
  Лобачев М. Простые люди. / М. Лобачев. – Сталинград, 1949. – 108с.
1068663
  Старостин М.Н. Простые люди. / М.Н. Старостин. – Куйбышев, 1970. – 142с.
1068664
  Голуб Владислав Сергеевич Простые методы анализа и расчета нестабильности режима сложных усилительных цепей с гальваническими связями транзисторов и операционных усилителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Голуб Владислав Сергеевич; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1068665
  Дегтев Алексанр Николаевич Простые множества и соотношения между сводимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дегтев Алексанр Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1068666
  Анисимов В.В. Простые напевы / В.В. Анисимов. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1961. – 49 с.
1068667
  Кац В.Г. Простые неприводимые градуированные алгебры Ли конечного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кац В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1068668
   Простые нервные системы.. – Казань
1. – 1985. – 120с.
1068669
   Простые нервные системы.. – Казань
2. – 1985. – 127с.
1068670
  Пашаев С.Ш. Простые нормы морали в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Пашаев С.Ш.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
1068671
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравственности и их роль в воспитании личности / Э.Б. Гудилина. – М, 1975. – 63с.
1068672
  Халмурадов Р.З. Простые нормы нравственности и их роль в строительстве коммунизма. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.05 / Халмурадов Р.З.; АН УзССР.Учен.совет.по философ.наукам.ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 28л.
1068673
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравстенности и справлдливости : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Гудилина Э.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1068674
  Майер В.В. Простые опыты по криволинейному распространению света / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1984. – 127 с.
1068675
  Голлеман А. Простые опыты по органичной химии. / А. Голлеман. – Харьков, 1934. – 64с.
1068676
  Кудрявцев Б.Б. Простые опыты с ультразвуками / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 116 с.
1068677
  Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1978. – 161 с.
1068678
  Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
1068679
  Тимофеев-Терешкин Простые песни : стихи и сказания / Михаил Тимофеев-Терешкин; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1068680
  Калимуллин И. Простые радости. / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1963. – 75 с.
1068681
  Пилипенко С. Простые рассказы / С. Пилипенко. – Х., 1929. – 160с.
1068682
  Фибих К. Простые сердца : рассказы / Клара Фибих ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 74)
1068683
  Паустовский К.Г. Простые сердца / К.Г. Паустовский. – Москва, 1963. – 78 с.
1068684
  Аджаматов А. Простые слова / А. Аджаматов. – Москва, 1960. – 95с.
1068685
  Розен А.Г. Простые слова. / А.Г. Розен. – М, 1959. – 49с.
1068686
  Исаков Л.Д. Простые соотношения между русскими и метрическими мерами / Л.Д. Исаков. – Петроград, 1920. – 24 с.
1068687
  Станку З. Простые стихи / З. Станку. – М., 1980. – 277с.
1068688
  Богатырев В.С. Простые строки / В.С. Богатырев. – Саратов, 1956. – 174 с.
1068689
  Мехти Ф. Простые строки / Ф. Мехти. – М, 1972. – 103с.
1068690
  Ломанович В.А. Простые УКВ приемо-передающие любительские радиостанции / В.А. Ломанович. – Москва, 1960. – 96 с.
1068691
  Дрентельн Н.С. Простые физические опыты и приборы : с 48 рисунками / [соч.] Н.С.Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. И.Д. Сытина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1908. – IV, 52 с., 48 ил.


  На тит. л. 2 печати: Кн. маг.В.А. Просяниченко ; Биб-ка Киевск. 2 коммерч. учищища
1068692
  Трост Э. Простые числа / Э. Трост. – Москва, 1959. – 135 с.
1068693
  Воронин С.М. Простые числа / С.М. Воронин. – Москва, 1978. – 64с.
1068694
  Соловьев А.Н. Простые чудеса / А.Н. Соловьев. – Рига, 1971. – 112с.
1068695
  Фефер И. Простые шаги : стихи / И. Фефер, 1924. – 66 с.
1068696
  Кондратьева Л.А. Простые эфиры b-ацетиленовых спиртов и a, b, e-глицеринов ацетиленового ряда, их получение и свойства : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратьева Л.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1068697
  Мамедов Ш. Простые эфиры гликолей / Ш. Мамедов. – М, 1961. – 212с.
1068698
   Простыми словами. – Великие Луки, 1949. – 68с.
1068699
  Подкопаев В.С. Простыми словами / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1957. – 78с.
1068700
  Конышева Р. Простыми словами. / Р. Конышева. – Львов, 1957. – 44с.
1068701
  Богданова Светлана Простых конфликтов не бывает. Чтобы наши поезда не отправлялись без нас : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1068702
  Самойлов Юрій Просуваймо українське! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1068703
  Кравченко О.К. Просування бренду в мережі Інтеренет: практика міжнародного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 215-225
1068704
  Шевченко Г.В. Просування і захист національних інтересів через бренди національних корпорацій: практика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 199-205.
1068705
  Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 2 - 5. – ISSN 1811-377X
1068706
  Зелінська Н.М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 96-99


  Стаття присвячена аналізу особливостей просування книжкових видань засобами української мас-медійної реклами. Порівнюється рекламування книжкових видань і популяризація культури читання на телебаченні, радіо, у прес-рекламі, мережі інтернет в Україні ...
1068707
  Тюха І.В. Просування продукуії підприємств пивобезалкогольної галузі на зовнішні ринки / І.В. Тюха, О.В. Тоболін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1068708
  Кривоносов О. Просування Талібану до влади // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 284-290. – ISSN 0869-3595
1068709
  Горбаль Н.І. Просування товарів на міжнародні ринки / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, Г.І. Садловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 55-61. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1068710
  Глушко В. Просування туристичних послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 86-96. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1068711
  Носова Б.М. Просування України до НАТО у світлі глобалізаційних викликів. Роль мас-медіа у цьому процесі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 113-115


  У дослідженні йдеться про висвітлення у засобах масової інформації політики Альянсу щодо Української держави. Крізь призму зарубіжної преси показано складності стратегічних зусиль України. Доказовість висновків спирається на документальний матеріал. ...
1068712
  Гримич М. Просувати українську книжку в Європі - невдячна справа, але вона камінь точить / розмову вела А. Грабська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 11 (1019). – С. 52-54. – ISSN 0868-9644


  Розмова з письменницею М. Гримич.
1068713
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2001
1068714
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2002
1068715
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3/4. – 2002
1068716
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2003
1068717
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2. – 2003
1068718
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2003
1068719
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2004
1068720
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2004
1068721
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2005
1068722
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2005
1068723
   Просценіум : Театрознавчий журнал. Бібліографічний покажчик змісту (2001-2006). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006
1068724
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2006
1068725
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (15/16). – 2006
1068726
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1 (17). – 2007
1068727
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (18/19). – 2007
1068728
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (20/21). – 2008
1068729
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3 (22). – 2008
1068730
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (23/24). – 2009
1068731
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 2/3 (27/28). – 2010
1068732
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – 2010
1068733
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1 (29). – 2011
1068734
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 2/3 (30/31). – 2011
1068735
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (32/34). – 2012
1068736
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (35/37). – 2013
1068737
  Ирошников А.М. Просчитался ! / А.М. Ирошников. – Москва : Искусство, 1957. – 24 с.
1068738
  Благов Н.Н. Просыпаются яблони / Н.Н. Благов. – Саратов, 1963. – 132с.
1068739
  Мартиненко П.Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 123-138. – ISBN 966-7196-06-2
1068740
  Новиенко А.И. Просяной комарик и другие вредители, вызывающие пустрозерность проса. / А.И. Новиенко. – Киев, 1955. – 23с.
1068741
  Аббасзаде Г. Просьба : повести, рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 414, [2] с.
1068742
  Песиков Ю.В. Просьба Ленина / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1985. – 96с.
1068743
   Прот. В. Зіньківський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – [2 с. обкл.]
1068744
  Коцюба В.И. Прот. Ф.А. Голубинский и софиологическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 129-141. – ISSN 0042-8744
1068745
  Платон. Протагор / Платон. – М., 1994. – 176с.
1068746
  Алєксандрова О.В. Протагор з Абдери // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 163-164. – ISBN 966-316-069-1
1068747
  Арлазоров М.С. Протазанов / М.С. Арлазоров. – Москва, 1973. – 281с.
1068748
  Пликарпов С.И. Проталина / С.И. Пликарпов. – М, 1962. – 103с.
1068749
  Лысенко Г.М. Проталина. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1975. – 71с.
1068750
  Кузнецова С.А. Проталины / С.А. Кузнецова. – М, 1962. – 76с.
1068751
  Сенин А. Проталины / А. Сенин. – М., 1968. – 104с.
1068752
  Горбунов М.Н. Проталины / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 95с.
1068753
   Проталины. – М., 1984. – 335с.
1068754
   Проталины.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 76с.
1068755
  Бородинская И.Н. Протамин сульфат из молок осетровых рыб. Его очистка, свойства и применение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Бородинская Ирина Наумовна ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1068756
   Протверезівши від правди. – Київ : Політвидав України, 1990. – 217 с. – ISBN 5-319-00620-9
1068757
  Стариченко П.А. Протвоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Стариченко П.А.; Всесоюз. с.-х. акда. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1969. – 25л.
1068758
   Протеаза Streptomyces sp.12: очищення і властивості / Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина, К.Г. Гаркава, Л.О. Трошина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 2, march - april. – С. 33-47. – ISSN 0201-8462
1068759
  Сологуб Л.І. Протеази клітини та їх функції / Л.І. Сологуб, І.С. Пашковська, антонюк. – Київ : Наукова думка, 1992. – 193с. – ISBN 5-12-003135-8
1068760
  Гайдучок Игорь Григорьевич Протеворечивый характер структурных сдвигов в экономике развитых капиталистических стран в условиях интернационализации производства и капитала : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Гайдучок Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.190-220
1068761
  Прокопов О. Протедія військовій агресії Російської Федерації в Україні юридичними засобами [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 12-15
1068762
  Веремеенко К.Н. Протеиназы поджелудочной железы и их ингибиторы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Веремеенко К.Н. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
1068763
  Некрасова Татьяна Павловна Протеинкиназа с в клетках с множественной лекарственной устойчивостью : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Некрасова Татьяна Павловна; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 21л.
1068764
  Клодель Поль Протей : Сатировская драма в 2-х действиях / Поль Клодель ; Пер. А. Г. Мовшенсона. – Петроград : Центр. кооп. изд. "Мысль", 1923
1068765
   Протей : Перекладацький альманах. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-62-6
Вип. 1. – 2006
1068766
  Радчук В. Протей чи Янус? : (про різновиди перекладу) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 21-43. – ISSN 1728-9572
1068767
  Марич Сретен Протейска свест критике / Марич Сретен. – Београд : Просвета, 1971. – 325 с.
1068768
  Жубаев С.Т. Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-тунельно-тонкий диэлектрик полупроводник : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Жубаев С. Т.; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1068769
  Жубаев Сабыржан Таргынович Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-туннельно тонкий диэлектрик-полупроводник : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жубаев Сабыржан Таргынович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 91л. – Бібліогр.:л.81-88
1068770
  Ігнатченко Г.І. Протекторат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314. – ISBN 966-642-073-2
1068771
  Гончар Б.М. Протекторат // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 365. – ISBN 966-316-045-4
1068772
  Мусієнко М.М. Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці / М.М. Мусієнко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 2. – С. 244-249. – ISSN 0372-4123
1068773
  Сейфер А.Л. Протекторные свойства сплавов алюминия с элементами второй группы периодической системы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сейфер А.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
1068774
  Осташко Т.А. Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 136-150. – ISSN 0131-7741
1068775
  Овсепян А.А. Протекционизм и проблема борьбы с ним / А.А. Овсепян. – М, 1989. – 61с.
1068776
  Оболенский В. Протекционизм и свобода торговли в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 14-23. – ISSN 0131-2227
1068777
  Кошель Н. Протекціонізм в Україні та світі: основні види та характеристика // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2781-18-2
1068778
  Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки : (Питання теорії і методології) / О.А. Довгаль; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 320с. – ISBN 966-8558-02-2
1068779
  Осташко Т.О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 136-150. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1068780
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: 192-208. – Бібліогр.: л. 209-228
1068781
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1068782
  Ніколаєв Є. Протекціоністський інструментарій Світової організації торгівлі // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1068783
  Смирная Л. Протенденции художественного нонконформизма Украины 1930-1940-х и истоки национального формотворчества // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 246-258. – ISSN 2309-8813
1068784
  Царюк Л.А. Протеолетическая и рибонуклеазная активность мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Царюк Л. А. ; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1964. – 13 с.
1068785
  Ревина Людмила Павловна Протеолиз и исследование структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ревина Людмила Павловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1068786
  Калинская Людмила Николаевна Протеолитическая активность различных отделов и субклеточных фракций головного мозга при изменении уровня кортикостероидов в организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Калинская Людмила Николаевна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1979. – 31л.
1068787
  Горова А.К. Протеолитические анаэробы рода и их роль в трансформации белковых существ в почве : Автореф... канд. биол.наук: 03.0.07 / Горова А. К.; М-во с. х. ССР, Моск. с.х. акад. – М, 1979. – 16л.
1068788
  Мосолов В.В. Протеолитические ферменты / В.В. Мосолов. – М, 1971. – 415с.
1068789
  Долидзе Джемали Аквсентьевич Протеолитические ферменты Actinomyces fradiae 119 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Долидзе Джемали Аквсентьевич; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1068790
  Андреева Надежда Александровна Протеолитические ферменты Penicillium lilacinum Thom : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 096 / Андреева Надежда Александровна ; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1068791
  Черный В.С. Протеолитические ферменты в комплексном лечении острых стенозирующих лоринготрахеобранхитов у детей раннего возраста. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.04 / Черный В.С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1974. – 15л.
1068792
  Годына Светлана Викторовна Протеолитические ферменты головного мозга при алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Годына Светлана Викторовна; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – К., 1989. – 17л.
1068793
  Петрова И.С. Протеолоические ферменты актиномицетов / И.С. Петрова. – М., 1976. – 60с.
1068794
  Фрезе В.И. Протеоцефалоидеи - ленточные гельминыт промысловых рыб и других хладнокровных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Фрезе В.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1068795
  Фрезе В.И. Протеоцефаляты / В.И. Фрезе. – М, 1965. – 235с.
1068796
  Демидов Н.Ф. Протерозой Кукасозерско-Тишкозерской зоны карелид : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демидов Н. Ф.; Ворон.ГУ. – Петрозаводск, 1966. – 24л.
1068797
   Протерозой северо-восточной окраины Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1979. – 215с.
1068798
   Протерозойские комплексы восточной части Забайкалья : Отв. ред. Радкевич Е.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 133с.
1068799
   Протерозойська тектоно-магнетична активність та золоторудна мінералізація в межах західної частини Кіровоградського блоку (на прикладі рудопрояву овражний, Липняжська структура) / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, Б.М. Іванов, В.О. Сьомка, В.С. Рябокінь, І.М. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано дані щодо єдиного механізму рудоутворення в межах Липняжської структури, що спричинені процесами регіональної тектоно-магматичної активізації" на рубежі 2000 ± 100 млн років. Протерозойська активізація, у свою чергу, зумовила об"ємну мобілізацію ...
1068800
  Шевчук В. Протерозойські граніто-гнейсові монокліналі Українського щита та їх морфоструктурні типи / В. Шевчук, Вол. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Аргументується виділення граніто-гнейсових монокліналей як особливих структурних форм метаморфічних комплексів, поширених в областях тектоно-магматичної активізації. На прикладі протерозойських граніто-гнейсових монокліналей Українського щита ...
1068801
  Сокурянська Л.Г. Протесна активність студентської молоді: динамика та чинники (на прикладі студентів Каразінського університету) / Л.Г. Сокурянська, Д.В. Шеховцова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 84-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 35). – ISSN 2227-6521
1068802
  Волков О. Протесний дискурс у творчості Лесі Українки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-147-1
1068803
  Гусейнов А.Ш. Протест как фактор деструктивнго поведения подростков и молодежи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-121. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1068804
  О"Коннор Протест настоящего мужчины / О"Коннор, Б. Фрил. – Москва, 1981. – 192 с.
1068805
  Бажанов М.И. Протест прокурора по уголовным делам / М.И. Бажанов. – М., 1966. – с.
1068806
  Лєднікова О.В. Протест прокурора як основна форма реагування на порушення закону / О.В. Лєднікова. – Київ, 1973. – 61с.
1068807
   Протест прокурора.. – М., 1986. – 302с.
1068808
  Гузар І.Ю. Протест проти аристократичної верхівки в німецькій ліриці раннього просвітительства : Дис... наук: / Гузар І.Ю.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1949. – 215л. – Бібліогр.:л.205-215
1068809
  Цитович Н.М. Протест Совета Университета Св. Владимира против насильственной украинизации Южной России, принятый в заседании Совета 26 июля 1917 г. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 381-384. – ISBN 5-7707-1062-4
1068810
  Мельник С.О. Протест у міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 140-147. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1068811
  Сергійчук О. Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської "відлиги" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.25-29
1068812
  Гордієнко О.О. Протест як феномен збереження власного "Я" (С. Жижек та ін.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 150-151
1068813
  Савченко Ф. Протест Якова Головацького до австрійського міністрества з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1068814
  Савченко Ф. Протест Якова Головцького до австрійського міністерства з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1068815
  Лиховид І. Протестам студентів-медиків - один рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 лютого (№ 32). – С. 9


  У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця підбивають підсумки власної революції. Так само, як і в державі, - боротьба із системою триває.
1068816
  Буткевич Т.И. Протестанство в России : (Из лекций по церк. праву) / Проф.-прот. Т.И. Буткевич. – Харьков : Епарх. тип., 1913. – VI, 234 с.
1068817
  Вільховий Ю. Протестанські конфесії в Україні та сучасні міжцерковні зв"язки в їх конфесійному середовищі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 760-766. – ISBN 966-7379-92-11
1068818
  Чанышев А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев. – М, 1969. – 216с.
1068819
  Гараджа В.И. Протестантизм / В.И. Гараджа. – Москва, 1971. – 199с.
1068820
   Протестантизм. – М., 1990. – 317с.
1068821
  Ревуненкова Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 978-5-469-01656-4
1068822
  Алхименко М.А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 19-36. – ISSN 0321-2068
1068823
  Скибицкий М.М. Протестантизм и совремнное естествознание / М.М. Скибицкий. – Москва, 1970. – 48с.
1068824
  Наумов Д. Протестантизм как фактор становления общества модерна на Беларуси // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 115-119. – ISBN 978-966-968-239-4
1068825
  Колодний А. Протестантизм на українських теренах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 83-100
1068826
  Жовква О.І. Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X


  Розглядається питання появи протестантизму на території України, питання виникнення культових споруд даної конфесії, а також духовних навчальних закладів.
1068827
  Барабаш О. Протестантизм у розвитку загального прав Англії та США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 78-86. – ISSN 1993-0909
1068828
  Гогуля С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 77-84
1068829
  Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1068830
  Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1068831
  Слободянюк К. Протестантизм у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 107-108
1068832
  Конотоп Л.Г. Протестантизм як інваріант сучасного культурного розвитку // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 23-27


  Стаття присвячена аналізу протестантизму в сучасному соціокультурному просторі. Йдеться про сьогодення протестантизму, який виступає своєрідним викликом та рухливою силою в сфері традиційного мислення і традиційних культур. Робиться висновок, що ...
1068833
  Бортнікова О.Г. Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 138-141
1068834
  Стадник М.М. Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сучасні методологічні основи протестанської гносеології у її взаємодії з науковим пізнанням. Розкрито особливості структури теологічного розуміння наукового і релігнійного пошуку. Показано, що сучасна протестанська гносеологія ...
1068835
  Ковальчук С.Н. Протестантский модернизм в США / С.Н. Ковальчук. – Рига, 1991. – 130 с.
1068836
  Рудакова М Н. Протестантское сектантство и атеистическая работа / М Н. Рудакова, . – Барнаул, 1984. – 55с.
1068837
   Протестантство. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-454-1
1068838
  Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований / историческое исследование Дм. Цветаева. – Москва : Унив. тип., 1890. – 782 с.
1068839
  Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. – Київ : Основи, 1994. – 261 с. – ISBN 5-7707-5612-8
1068840
  Михайлин І.Л. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі. (Рецензія на монографію М. А. Балаклицького "Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-46
1068841
  Балаклицький М.А. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 65-71


  У статті розглянуто основні студії протестантської комунікації України й зазначено незадовільний стан розробки цієї теми. The author observes the main studios of Protestant communication of Ukraine and notes the unsatisfactory condition of exploration ...
1068842
  Балаклицький М.А. Протестантська періодика України. Погляд на проблеми й принципи організації профілактичної медицини / М.А. Балаклицький, І.О. Радецька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 80-84


  З точки зору редакції журналу "Весть о здоровье", загальнодоступна профілактична медицина складається з раціонального харчування, фізичних вправ, уживання чистої води, сонячного світла, свіжого повітря, відпочинку, самоконтролю та довіри Богові. The ...
1068843
   Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 207, [1] с. : іл. – До 500-річчя Реформації присвяч. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-239-4
1068844
  Швед З.В. Протестантський фундаменталізм як умова формування ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 80-84
1068845
  Бабенко Л.Л. Протестантські громади Буковини:репресії та переслідування 40-50-х років XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 78-83
1068846
  Фенно І.М. Протестантські екотеологічні проекти XX - XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 58-69
1068847
  Кравченко П. Протестантські об"єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки XX століття) : Наукове видання / П. Кравченко, Р. Сітарчук; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-7653-21-6
1068848
  Сітарчук Р.А. Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 132-137. – ISSN 2075-1451
1068849
  БортніковаО.Г Протестантські релігійні організації як суб"єкти етнонаціонального процесу в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 5-10


  Статтю присвячено розгляду проблем щодо значення епохи Реформації в становленні релігійних, цивілізаційних і культурних систем та місця протестантизму в сучасному світі. Питання, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у ...
1068850
  Сірук М. Протести в День Волі / М. Сірук, В. Карбалевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  На Заході засудили білоруську владу за жорсткі дії силовиків проти мирних демонстрантів.
1068851
  Воротнюк М. Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Стаття аналізує протести, що розпочалися у травні 2013 р. в Туреччині як свідчення внутрішньополітичних трансформацій країни та їх вплив на її міжнародне становище та спроби Анкари стати впливовим близькосхідним гравцем, моделлю трансформацій для ...
1068852
  Баррет Д. Протестируйте себя = Test yourself : способности, личность, мотивация, карьера / Джим Баррет. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 254с. – (Практическая психология). – ISBN 5-94723-549-8
1068853
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 4 (5), спецвипуск : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку". – С. 124-130
1068854
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні : окремі питання правозастосування / [О. Яновська] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 43, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-180-576-6
1068855
  Жванія Т.В. Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 55-67
1068856
  Пшеничний Т. Протестний рух колективізації в Україні 1930-1931 рр. (на матеріалах південно-східних областей України) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISBN 978-966-308-217-2
1068857
  Ісакова Т.О. Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 73-79. – ISSN 2306-5664
1068858
  Метельова Т.О. Протестні рухи та феномен "Майдану" в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 5/12. – С. 35-39. – ISSN 0868-8117
1068859
  Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 2-5. – ISSN 2313-559X
1068860
  Трофимов Е.А. Протестное движение в России и механизмы его нейтрализации Российским "государством" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 105-118. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1068861
  Кучерявенко М. ПроТЕСТовано? До питання стосовно якості та фаховості підготовки тестових завдань для випробування кандидатів на посаду судді Верховного суду // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 28-29
1068862
  Каргалова М.В. Протестуещее поколение / М.В. Каргалова. – М., 1987. – 174с.
1068863
   Протестує студентство - одвічний найчутливіший суспільний барометр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 1


  7 квітня у парку імені Тараса Шевченка відбулася попереджувальна студентська акція протесту. Сотні студентів вищих навчальних закладів звернулися до влади із закликом припинити наступ на їх соціально-економічні права, гарантовані законодавством.
1068864
  Руснак І. Проти "Закону, що велить усім породам звірів носити хвіст серпом", дещо про невідому драму Уласа Самчука) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 287-297. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1068865
  Качкан В. Проти блудного блиску чужої ідеї // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 175-188. – ISBN 5-87322-078-0


  Культурологічні рефлексії Осипа Назарука.
1068866
  Земляний А. Проти буржуазних та опортуністичних теорій у газетознавстві. / А. Земляний, 1931. – 92с.
1068867
  Попов Б.В. Проти буржуазних теорій "демократичного" управління виробництвом / Б.В. Попов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 96 с.
1068868
   Проти буржуазних теорій у книгознавстві.. – К., 1933. – 198с.
1068869
  Нагорна Л.П. Проти буржуазних фальсифікацій національної політики КПРС. / Л.П. Нагорна. – К., 1974. – 198с.
1068870
  Слабошпицький М. Проти варваризації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Розмова Михайла Слабошпицького з кореспондентами "Тижня" С. Бондаренком та Н. Лизогуб про Міжнародний конкурс української мови, мемуаразми й панування невігластва
1068871
  Франко І.Я. Проти Ватікану : Збірник / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 135с.
1068872
   Проти великодня. – Харків : Пролетар, 1931. – 70 с.
1068873
  Проненко Віталій Проти вірусного нашестя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 6-7 : фото
1068874
  Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
1068875
  Приматов В.В. Проти влади капіталу / В.В. Приматов. – К, 1984. – 47с.
1068876
  Стебун Ілля Проти ворожих теорій в українському літературознавстві / Стебун Ілля. – Київ : Академвидав, 1947. – 40 с.
1068877
  Іванеско М.І. Проти ворожої отрути / Іванеско М.І. – Київ, 1982. – 48 с.
1068878
  Базилевський В. Проти годинникової стрілки. Над нотатниками і записниками Євгена Маланюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 4-5
1068879
   Проти догматизму і вульгаризації в літературі і мистецтві.. – К., 1964. – 30с.
1068880
  Ленін В.І. Проти догматизму і начотництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 119с.
1068881
  Ленін В.І. Проти догматизму, сектантства, "лівого" опортунізму / В.І. Ленін. – 2-е вид., доп. – Київ, 1965. – 400с.
1068882
  Скудар М. Проти догматичних поглядів у питанні про диктатуру пролетаріату // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 10-16
1068883
  Трофімов П.С. Проти ідеології американо-англійських паліїв війни. / П.С. Трофімов. – К., 1952. – 44с.
1068884
  Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / С"юзен Зонтаг; Пер.з англ. В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2006. – 320с. – ISBN 966-663-206-3
1068885
   Проти катувань. – Харків : Фолио, 1997. – 197с. – Спец.вип.єнформ.-аналєт.бюлет."Права людини"N30. – ISBN 966-03-0213-4
1068886
  Бущенко А.П. Проти катувань : Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК / Аркадій Бущенко, Михайло Мінаєв, Михайло Романов; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8919-20-6
1068887
   Проти катувань : Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-8919-21-3
1068888
   Проти катувань : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
1068889
  Пащенко В.І. Проти колоніалізму і війни (антиколоніальний роман сучасної Франції) / В.І. Пащенко. – Київ, 1969. – 192с.
1068890
  Петров В.М. Проти куркульської пасхи - за більшовицькі колгоспи / В.М. Петров, І. Руденко, 1933. – 60с.
1068891
  Пеллетьє А.-М. Проти мерзенності сила доброти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 7-24


  "Починаючи роздуми, які я хотіла б запропонувати під цією назвою, мушу спочатку позначити місце творів Василя Гроссмана у моєму сприйнятті літератури взагалі, сказавши кілька слів про особисту історію, яка стосується даної теми. Насамперед, маю ...
1068892
  Гехтман І. Проти механізму проти великодержавництва. / І. Гехтман. – Харків, 1931. – 62с.
1068893
  Чухліб Т. Проти Москви разом із Туреччиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 8


  До 345-річчя укладення українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком.
1068894
  Чухліб Т.В. Проти Москви разом із Туреччиною. До 345-річчя укладання українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 254-263. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1068895
  Мазепа І.І. Проти націоналістичних переручень історії України / І.І. Мазепа. – Львів, 1947. – 29с.
1068896
  Тарасюк М.М. Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. / М.М. Тарасюк. – К., 1973. – 59с.
1068897
  Німчинов К. Проти націоналістичного шкідництва в синтаксі української літературної мови / К. Німчинов. – Харків : Радянська школа, 1934. – 32 с.
1068898
  Фомінов Н. Проти паліїв війни / Н. Фомінов. – К., 1938. – 40с.
1068899
  Кривелев І. Проти пасхи / І. Кривелев. – Київ : Соцеквидав України, 1937. – 88 с.
1068900
  Мак О. Проти переконань = Against conviction : роман / Ольга Мак. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 368 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 12)
1068901
  Розенов Е. Проти попів / Е. Розенов. – Харків : Щлях освіти
Кн. 2. – 1924. – 131 с.
1068902
  Маркс К. Проти реакції в Німеччині / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1946. – 52с.
1068903
  Орлов В.М. Проти ревізії марксистсько-ленінського вчення про Комуністичну партію / В.М. Орлов. – Київ, 1971. – 63с.
1068904
  Ленін В.І. Проти ревізіонізму / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 561с.
1068905
  Гончаренко М.В. Проти ревізіонізму в естетиці / М.В. Гончаренко. – Окр.відб. з Радянського літературознавства, №1.1959, 1959. – 8-21с.
1068906
   Проти розкольників, за єдність комуністичного руху.. – К., 1964. – 23с.
1068907
  Ковальчук О.О. Проти сил війни і реакції : Прогресивна українська еміграція США і Канади в боротьбі за мир / О.О. Ковальчук. – Ужгород, 1984. – 94с.
1068908
  Симоненко Р.Г. Проти сучасних зарубіжних фальсифікацій історії України / Р.Г. Симоненко. – К., 1960. – 40с.
1068909
  Корнієнко Є.А. Проти сучасного ревізіонізму в питаннях диктатури пролетаріату / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1961. – 48с.
1068910
  Нагорна Л.П. Проти сучасної буржуазної і буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії Жовтня на Україні / Л.П. Нагорна. – Київ, 1971. – 251с.
1068911
  Демченко М.С. Проти темряви і мракобісся / М.С. Демченко. – К., 1962. – 44с.
1068912
  Фадеев А.А. Проти течії / А.А. Фадеев. – Х, 1927. – 68с.
1068913
  Хвиля А. Проти українського й російського націоналізму / А. Хвиля, 1927. – 88с.
1068914
  Шпак В.Т. Проти фальсифікації суспільно-політичних і філософських поглядів Т.Г.Шевченка в сучасній реакційній буржуазній літературі. : Дис... канд. філос.наук: / Шпак В.Т.; КДУ. Каф. історії філософії. – К,, 1964. – 257, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
1068915
  Микитась В.Л. Проти фальсифікацій спадщини Лесі Українки / В.Л. Микитась. – Київ : Наукова друмка, 1974. – 161 с.
1068916
   Проти фальшивих концепцій.. – К., 1974. – 211с.
1068917
  Гурладі Н.С. Проти фашизму і війни, за владу Рад і возз"єднання з Радянською Україною / Н.С. Гурладі. – Львів, 1959. – 49с.
1068918
   Проти фашизму та війни. – К., 1984. – 351с.
1068919
  Макогон Д.Я Проти філі : новелі / Дмитро Макогон. – Коломия : [З дpук. Я. Оpенштайна (Кисїлевського) ; Видавничв Сп. укр. учит. в Коломиї, 1959. – 74, [1] с


  Зміст: У свойому цаpстві; Даpовизна; Лише загpіла ся; До школи; Любов; Побіда; Школяp Микола; Hедогода; За нїмецку школу
1068920
  Дмитренко Л.І. Проти хвороб узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 6-8 : фото
1068921
  Гарматюк А.П. Проти шерсті : байки, мініатюри / А.П. Гарматюк. – Київ, 1963. – 49 с.
1068922
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 167-170. – ISSN 0869-3595
1068923
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 24-26. – ISSN 2222-5250
1068924
  Попович О. Протибортство США і СРСР у галузі протиракетної оборони напередодні розпаду Радянського Союзу (1983 - 1991 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1068925
  Минин С.К. Против "Обновителей икон" / С.К. Минин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 79 с.
1068926
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – М., 1959. – 48с.
1068927
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1961. – 62с.
1068928
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 3-е изд,. доп. и испр. – М., 1963. – 63с.
1068929
  Кеменов В.С. Против абстракционизма в спорах о реализме / В.С. Кеменов. – Л, 1969. – 221с.
1068930
  Литвинов М.М. Против агрессии / М.М. Литвинов. – Москва, 1938. – 112с.
1068931
   Против американской окупации Тайваня и происков США, направленных на создание "двух Китаев".. – Пекин, 1958. – 176с.
1068932
   Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. – М.Л.
2. – 1940. – 506 с.
1068933
  Лебедев В.В. Против антинаучного освещеняи истории Октябрськой революции в современной буржуазной историографии США и Великобритании / В.В. Лебедев, А.О. Чубарьян. – М., 1959. – 32с.
1068934
  Давтян М.М. Против антиобщественного отношения к труду / М.М. Давтян. – Ереван, 1966. – 96с.
1068935
   Против антисемитизма.. – Л., 1930. – 251с.
1068936
   Против безидейности в литературе.. – Л. : Советский писатель, 1947. – 212 с.
1068937
  Лафарг П. Против бога / П. Лафарг. – Одесса : Коммунист, 1923. – 44 с.
1068938
  Лафарг П. Против бога и капитала / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1923. – 183 с.
1068939
  Багмет Н.С. Против буржуазно-реформистского и ревизионистского извращения сущности современной эпохи / Н.С. Багмет. – Киев, 1962. – 48с.
1068940
   Против буржуазного искусства и искусствознания.. – М., 1951. – 156с.
1068941
   Против буржуазного национализма и международного сионизма : материалы респ. семинаров-совещ. по вопросам борьбы против укр. бурж. национализма и междунар. сионизма. – Киев : Знание, 1978. – 328, [4] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч
1068942
   Против буржуазной и ревизионистской идеологии в экономической науке.. – М., 1970. – 232с.
1068943
   Против буржуазной и реформистской идеологии.. – Минск, 1972. – 212с.
1068944
  Мишарина В.В. Против буржуазной идеологии. (Ленинские принципы критики). Рек. указ. литературы. / В.В. Мишарина. – М., 1971. – 96с.
1068945
  Денисов В В. Против буржуазной клеветы на народные массы / В В. Денисов, . – Москва, 1960. – 104 с.
1068946
   Против буржуазной контрабанды в языкознании : Сборник бригады Института языка и мышления Академии наук СССР. – Ленинград, 1932. – 167 с.
1068947
  Харламова В.М. Против буржуазной фальсификации вопроса о взаимоотношениях КПСС с массовыми организациями трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: / Харламова В.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1068948
  Косых Г.Т. Против буржуазной фальсификации истории КПСС и советского общества. / Г.Т. Косых. – Л., 1974. – 118с.
1068949
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества. – Л., 1967. – 160с.
1068950
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества.. – М., 1960. – 383с.
1068951
  Марушкин Б.И. Против буржуазной фальсификации истории советского общества. / Б.И. Марушкин. – М, 1973. – 63с.
1068952
  Гумеров Ф.Х. Против буржуазной фальсификации ленинских принципов партийного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумеров Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 18л.
1068953
  Молибошко В.А. Против буржуазной фальсификации роли КПСС в Коммунистическом строительстве. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Молибошко В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. КПСС. – М., 1972. – 22л.
1068954
   Против буржуазных и мелкобуржуазных теорий социализма.. – М., 1972. – 295с.
1068955
  Чернеа С. Против буржуазных измышлений о классах / С. Чернеа. – М., 1963. – 144с.
1068956
  Челядинов А.В. Против буржуазных измышлений о Программе КПСС / А.В. Челядинов. – Москва, 1964. – 150 с.
1068957
   Против буржуазных концепций и ревизионизма в зарубежном литературоведении.. – М., 1959. – 214с.
1068958
  Кузнецов Б.П. Против буржуазных концепций по аграрному вопросу / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 141с.
1068959
  Секистов В.А. Против буржуазных фальсификатов истории второй мировой войны. / В.А. Секистов. – М, 1974. – 64с.
1068960
   Против буржуазных фальсификаторов истории и культуры молдавского народа.. – Кишинев, 1972. – 225с.
1068961
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС.. – М., 1970. – 400с.
1068962
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС.. – М., 1980. – 286с.
1068963
  Модржинская Е.Д. Против буржуазных фальсификаторов марксизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 96 с.
1068964
  Иоффе Г.З. Против буржуазных фальсификаций истории Великого Октября / Г.З. Иоффе. – М, 1977. – 64 с.
1068965
  Жарков М.Г. Против буржуазных фальсификаций истории Октября / М.Г. Жарков. – Минск, 1975. – 128с.
1068966
  Чертина З.С. Против буржуазных фальсификаций национальных отношений в СССР / З.С. Чертина. – М., 1983. – 63с.
1068967
  Виттенберг Е.Я. Против буржуазных фальсификаций положения и роли рабочего класса в СССР / Е.Я. Виттенберг. – Москва, 1977. – 64с.
1068968
  Хавина С.А. Против буржуазных экономических псевдотеорий социализма / С.А. Хавина. – Москва, 1962. – 195с.
1068969
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 100 с.
1068970
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Воениздат, 1951. – 64 с.
1068971
  Багмут И.А. Против ветра / И.А. Багмут. – Москва, 1961. – 86с.
1068972
   Против ветра // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
1068973
  Малочевский Б.А. Против ветра. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1961. – 128с.
1068974
  Дацюк Регина Против визы нет франшизы? / Дацюк Регина, Руткин Анна // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 54-57 : фото
1068975
  Литвинов М.М. Против войн за всеобщее разоружение. / М.М. Литвинов. – М.-Л., 1928. – 152с.
1068976
  Жорес Ж Против войны и колониальной политики / Ж Жорес. – М, 1961. – 238с.
1068977
  Серебрянский М. Против Воронщины / М. Серебрянский. – М-Л, 1932. – 120с.
1068978
  Зеленчук В.С. Против вредных традиций прошлого / В.С. Зеленчук, Л.Д. Лоскутова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1068979
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.1. – 1951. – 431с.
1068980
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.2. – 1952. – 500 с.
1068981
  Розенталь М. Против вульгарной социологии в литературной теории / М. Розенталь. – Москва : Художественная литература, 1936. – 157с.
1068982
  Романов В.А. Против гонки вооружений и конфронтации в морях / В.А. Романов. – Москва, 1989. – 264 с.
1068983
  Белькович Р.Ю. Против государства: радикальный конституционализм Лисандера Спунера // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 108-127. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1068984
  Рыбаков М.А. Против Деникина / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 222с.
1068985
   Против Деникина.. – М., 1969. – 408с.
1068986
   Против догматизма и вульгаризации в литературе и искусстве.. – М., 1964. – 47с.
1068987
  Ленин В.И. Против догматизма и сектантства в рабочем движении / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 344с.
1068988
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – Москва, 1964. – 426с.
1068989
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 439с.
1068990
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 467с.
1068991
  Эмерсон К. Против закономерности: Соловьев, Шестов, поздний Толстой, ранний Бахтин // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 117-131. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1068992
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли : сборник статей / Аксельрод Л.И. – изд. 2-е. – Москва : ГИЗ. – 279 с.
1068993
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли / Аксельрод Л.И. – Москва ; Питроград : ГИЗ, 1922. – 270 с.
1068994
  Луначарский А.В. Против идеализма / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 163с.
1068995
  Аксельрод Л. Против идеализма / Л. Аксельрод. – Москва; Ленинград, 1933. – 220 с.
1068996
  Александров Г.Ф. Против идеологии агрессии и войны / Г.Ф. Александров. – Москва, 1954. – 84с.
1068997
  Трофимов П.С. Против идеологии американо-английских поджигателей войны. / П.С. Трофимов. – М., 1951. – 40с.
1068998
   Против идеологии и политики антикоммунизма.. – М., 1986. – 284с.
1068999
   Против идеологии современного антикоммунизма.. – М., 1968. – 415с.
1069000
  Брутенц К.Н. Против идеологии современного колониализма / К.Н. Брутенц. – М, 1961. – 359с.
<< На початок(–10)1061106210631064106510661067106810691070(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,