Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
744001
  Грушевський М. "Медійне місто": комфортний простір містянина // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 132-135. – ISBN 978-966-285-572-2
744002
  Крисенко Д. "Медійний фронт" "Холодної війни" 1980-х років // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено взаєминам США та СРСР на завершальному етапі «холодної війни», основну увагу приділено стратегії і тактиці адміністрації Р. Рейгана щодо Радянського Союзу в інформаційно-психологічній сфері. This article is devoted to the relations ...
744003
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – Л, 1975. – 191с.
744004
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – 2-е доп. – Л, 1982. – 191с.
744005
  Корев Ю.С. "Медный всадник" Р. Глиэра / Ю.С. Корев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 52 с.
744006
  Макаровская Г.В. "Медный всадник". Итоги и проблемы изучения / Г.В. Макаровская; Под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1978. – 95 с.
744007
  Мовна У. "Медовий" код українських народин // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 33-38. – ISSN 0130-6936
744008
  Мельничук Н.Ю. "Межа" як архетипна ознака законотворення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 325-345. – (Юридична ; Вип. 1)
744009
  Лебедев А.Д. "Межамериканская система" на современном этапе / А.Д. Лебедев. – Москва, 1971. – 87с.
744010
  Ткачев "Между боями" / Ткачев, А.П. Ткачев. – Москва, 1974. – 22с.
744011
  Авдеенко С. "Между страной и премьером - трещина" / С. Авдеенко, Д. Сабов // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 19 (5097). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  В интервью "Огоньку" главный редактор La Republika Эцио Мауро объясняет, почему личная жизнь государственного деятеля должна быть достоянием читателей
744012
  Гаман В.П. Мед-полин любові : Оповідання різних років / В.П. Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1995. – 384с. – ISBN 5-333-015-456-6
744013
  Москвич О. Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 52-56. – ISSN 2306-3974
744014
  Зінковська М.М. Медіа-тероризм у світовому інформаційному просторі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 121-131. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті висвітлюються проблеми співіснування суспільства та засобів масової інформації у період активного розвитку тероризму та його складової медіа-тероризму.
744015
  Білецька Т.В. Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 210-218
744016
  Непляха О.С. Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського стан, перспективи розвитку // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 266 - 273. – ISBN 978-966-529-203-6
744017
  Толокновська О.О. Медіареальність в умовах політичної кампанії (особливості пропагандистських текстів) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 184-189


  Розглядається проблема впливу прийомів пропаганди на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал друкованої пропаганди СРСР (на матеріалах газети "Правда") з сучасними технологіями політичної агітації (матеріали PR-кампаній, надруковані під ...
744018
  Косюк О.І. Медіарелаксація: спроба аналізу проблеми в проекції на лудологічну культуру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 10-14


  Подано аналіз та класифікацію розважальної продукції електронних ЗМІ (за вертепною традицією). The article deals with analysis and classification of entertaining production elektronic mass media (according to tne Nativity Play tradition).
744019
  Павленко В. Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 71-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
744020
  Лебедєва А. Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 79-82. – ISSN 1994-4845
744021
  Зінчина О.Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 332-339. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
744022
  Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-26. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття містить часткові результати емпіричного дослідження образів персонажів сучасних серіалів, що є основою для гендерної соціалізації особистості. Виділені типові стереотипні серіальні образи. Зроблено висновок щодо викривлень у гендерних моделях ...
744023
  Крайнікова Т.С. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Виявлено притаманні масовій свідомості образи історичних діячів і сучасних політиків; з"ясовано особ ливості рецепції цих медіагероїв українськими медіаспоживачами. In the article the images of historical figures and modern politicians, which inherent ...
744024
  Ковпак В.А. Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори / В.А. Ковпак, І.Л. Пенчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-11. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
744025
  Сизонов Д.Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 389-392


  У статті в контексті медіалінгвістичних досліджень розглядаються категорії медіатексту та медіадискурсу. Характеризуються критерії розрізнення основних категорій сучасного медіапростору не тількі в мовознавчому, а й культурологічному аспектах, ...
744026
  Санталов М.І. Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства (на матеріалі китайськомовних пубікацій) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 545-550
744027
  Подаряща О.І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 108-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
744028
  Мамич М. Медіатекст у контексті українського жіночого журналу
744029
  Кузнєцова Т. Медіатекст як об"єкт аксіологічного дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 235-238
744030
  Ковпак В.А. Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 226-237. – ISSN 0554-4866
744031
  Череватюк В.Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект / В.Б. Череватюк, К.Л. Сірук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 41-46. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
744032
  Бондарєва М.В. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18-20


  В статті аналізуються питання застосування нотаріусами медіативних (посередницьких) процедур у нотаріальній діяльності і виконання нотаріусом медіативної функції при вчиненні проваджень з оформлення спадкових прав. В статье анализируются вопросы ...
744033
  Бондарєва М. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
744034
  Ривліна В.М. Медіатизація культури: термінологічний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 22-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
744035
  Лошакова О. Медіатизація політики: причини та перспективи // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 47-49


  Автор у статті порушує проблему медіатизації політики в сучасному українському суспільстві. На дум ку автора, цей процес зумовлений напруженою політичною боротьбою, що триває з часу президентських та парламентських виборів і до сьогодні. Медіатизація ...
744036
  Жуковська А. Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 53-65. – ISSN 2522-1663
744037
  Балаклицький М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років / Максим Балаклицький ; [відп. ред. А.А. Бойко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-375. – ISBN 966-444-036-1
744038
  Куля А.Е. Медіатизація суспільства та її вплив на журналістику // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 58-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано системний аналіз явища медіатизації суспільства. Розглянуто основні характеристики так званої медійної діяльності людини та її потреби у споживанні та відтворенні інформації. Окремо винесено питання залежності індивіда від інформаційних ...
744039
  Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 335-345
744040
  Туркаві Мухамад Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 235-242
744041
  Петренко-Лисак Медіатизований простір міста: новітні технології та містяни майбутнього // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 168-180. – ISBN 978-966-2229-90-5
744042
  Іщук Н.М. Медіатрансформації: рік перший [колективна монографія]. Покажчик змісту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 43-44


  Колектив авторів систематизував відомості щодо сучасного феномена медіатрансформацій різних каналів комунікації. Визначаючи суспільні зміни, автори вказують і на впливи цих змін на медіагалузь. У виданні розглядаються різні аспекти трансформацій, що ...
744043
  Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 137-140. – ISSN 2076-1554
744044
  Корнєєв В.М. Медіаформат як об"єкт дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 309-312. – Бібліогр.: Літ.: с. 312; 5 п. – ISSN 1729-360Х
744045
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
744046
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2018. – 277, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
744047
  Шумицька Г.В. Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу / Г.В. Шумицька, В.І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті обґрунтовується доцільність створення й функціонування у вищих навчальних закладах спе ціалізованих медійних структур для професійного втілення інформаційної політики відповідного вишу. The article proves the feasibility of establishment and ...
744048
  Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості медіа центру щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу навчання фахівців в умовах інформатизації, гуманізації та індивідуалізації вищої освіти, зокрема бібліотечно-інформаційної, Визначається поняття ...
744049
  Ороховська Л.А. Медіацентрована демократія як феномен інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 104-106
744050
  Кучерова М. Медіаційна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 83-87. – ISSN 2
744051
  Туманяц А.Р. Медіаційне провадження за законодавством Польщі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 139-142. – ISSN 0201-7245
744052
  Власенко О. Медіація-основа громадянського суспільства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1608-6422
744053
  Сидоришина Т. Медіація - нова фішка комунікації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 26-27
744054
  Байтала О. Медіація - як новий вид адвокатської діяльності в Україні: перспективи запровадження та розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 336-337
744055
  Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
744056
  Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад запровадження медіації (посередництва) як альтернативного способу вирішення господарських спорів у вітчизняну сферу господарювання. Визначено поняття, головну мету, принципи та види, стадії, а також ...
744057
  Нестор Н.В. Медіація (примирення) - новела кримінального процесу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 114-117. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження загальних положень інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано основні шляхи впровадження зазначеного інституту в Україні, наголошено на основних питаннях організаційного та правового ...
744058
  Мороз В. Медіація vs регулювання спору за участю судді: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 14-15
744059
  Нагірняк Я.Л. Медіація в адвокатській діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 71-75


  Стаття присвячена аналізу правової природи медіації та її ролі у адвокатській діяльності. Обґрунтована доцільності впровадження процедури медіації в Україні зокрема, при розгляді судом цивільних спорів, що виникають із сімейних та спадкових відносин. ...
744060
  Карпанасюк В. Медіація в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 96-97. – ISBN 978-617-7069-15-6
744061
  Ілюшина Т. Медіація в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7069-14-9
744062
  Горецький О. Медіація в адмінсудочинстві - неможливе можливо? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 22-23
744063
  Ковалко Н. Медіація в діяльності адвоката // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7046-89-8
744064
  Ковалко Н. Медіація в діяльності державного виконавця та приватного виконавця // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 438-445. – ISBN 978-617-7046-89-8
744065
  Горбань Н.С. Медіація в діяльності нотаріусів України: теорія і практика // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-32


  Стаття містить аналіз наукового підходу щодо можливості, доцільності та переваг засто- сування медіації в діяльності нотаріусів України. Підкреслюється важливість законодавчого визначення суб"єктів, наділених правом здійснювати медіацію. Статья ...
744066
  Савченко С. Медіація в Казахстані // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-38. – ISSN 1608-6422
744067
  Маст Е. Медіація в контексті досвіду США / Е. Маст, С. Шероуз // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-37. – ISSN 1608-6422
744068
  Гуменчук А. Медіація в корпоративному управлінні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
744069
  Осітрова Ю. Медіація в кримінальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 207-208
744070
  Михайлова І.М. Медіація в кримінальному процесі щодо неповнолітніх // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 24-32
744071
  Кононець О.М. Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та українські реалії / О.М. Кононець, А.С. Кравчук // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 148-151
744072
  Притика Ю.Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-90.
744073
  Сергєєва С. Медіація в ОАЕ та правила застосування альтернативних способів вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 38
744074
  Бородін Є. Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
744075
  Крючков І.М. Медіація в сучасній європейській практиці: досвід Франції й Бельгії // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 166-169. – ISSN 0201-7245
744076
  Горбатюк О. Медіація в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 368-370
744077
  Мазаракі Н.А. Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 169-173. – ISSN 2219-5521
744078
  Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання про доцільність та необхідність законодавчої регламентації процедури медіації у різних юрисдикційних процесах, зокрема, судочинстві, нотаріальному та виконавчому процесі. В статье затронут вопрос о целесообразности и ...
744079
  Крестовська Н. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання / Н. Крестовська, Л. Романдзе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 13. – ISSN 1992-9277
744080
  Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 61-62.
744081
  Яковлєв В.В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 94-104. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
744082
  Василенко Ю.В. Медіація між потерпілим та правопорушником як спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 187-197. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
744083
  Яковець І.С. Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 195-201. – ISBN 966-8759-17-6
744084
  Полянська В.Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 121-129
744085
  Бондарчук Н.В. Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність / Н.В. Бондарчук, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
744086
  Залізняк В.А. Медіація у вирішенні господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 171-179. – ISSN 2412-8465
744087
  Демченко С. Медіація у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 3-5
744088
  Прокопчук С. Медіація у кримінальному процесі в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 1999-4966
744089
  Нестор Н.В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 144-148. – ISSN 2312-1831
744090
  Озерський І.В. Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/2. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
744091
   Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / [Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Наталі Крестовської, Луїзи Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 454, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-89-8
744092
  Потьомкіна Ю. Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 26-27
744093
  Садовий Р. Медіація у спорах, що стосуються міжнародної торгівлі (приклади кейсів) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 10
744094
  Костя Д.В. Медіація як альтернатива судовому процесу / Д.В. Костя, Л.М. Костя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
744095
  Шкіря Г.Ю. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 267-277
744096
  Коберідзе М.К. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-617-673-442-0
744097
  Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 116-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
744098
  Черненко О.А. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів між суб"єктами господарювання // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 100-118. – ISBN 978-617-7087-39-6
744099
   Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 137-141
744100
  Нестор Н. Медіація як навчальна дисципліна // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 397-400
744101
  Юлдашев С.О. Медіація як напрям вдосконалення господарського судочинства // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 155-158
744102
  Подковенко Т. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
744103
  Галай В. Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-37. – ISSN 0132-1331
744104
  Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв"язання юридичних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 31-38. – ISSN 1563-3349
744105
  Зайчук О.В. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 158-161


  25-26 червня 2010 р. група українських науковців взяла участь у Німецько-українсько-польській науково-практичній конференції "Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу".
744106
  Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв"язання конфліктів: генеза та інституційні засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 17-22. – ISSN 2524-0129
744107
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави його виникнення. Також зазначається що в сучасних ринкових умовах економіка України все частіше потерпає ...
744108
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави виникнення останнього. У статті також зазначається про те, що в сучасних ринкових умовах економіка України ...
744109
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 166-172. – Бібліогр.: арк. 146-165
744110
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
744111
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
744112
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цівільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 215-226. – Бібліогр.: арк. 197-214
744113
  Супрун Л.В. Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського - журналіста // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 208-216
744114
  Вишневська А. Медіація як технологія регулювання конфлікту // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-24. – ISSN 1608-6422
744115
  Хрімлі О. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 51-55
744116
  Миколаєнко Я.Ю. Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 184-188
744117
  Сергєєва С. Медіація. А як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 20-21


  Досвід Німеччини.
744118
  Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 26-27
744119
  Безхлібна Н. Медіація: європейський досвід та українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 12-13
744120
  Стеценко О.А. Медіація: її поняття, принципи та придатність для публічних спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 159-162. – ISSN 2220-1394
744121
  Власюк К. Медіація: мирний шлях у процесі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 11
744122
  Мінченко Н. Медіація: міжнародний та національний досвід / Н. Мінченко, Н. Самоловова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 78-84. – ISSN 2308-0361
744123
  Подковенко Т. Медіація: міжнародно-правові стандарти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 47-54. – ISSN 2524-0129
744124
  Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 16-23. – ISSN 2308-0361
744125
  Банних М. Медіація: спосіб позасудового розв"язання конфліктів або профанація? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-35. – ISSN 1608-6422
744126
  Львова Ю.В. Медіація: становлення інституту в умовах реформи системи правосуддя // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7768-00-4
744127
   Медієвістика. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966549032
Вип.1. – 1998. – 160с.
744128
   Медієвістика : збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-466-Х
Вип. 2. – 2000
744129
   Медієвістика : Збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-783-9
Вип. 3. – 2002
744130
  Юдова-Романова Медієвістика публічної смертної кари як масового свята // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 157-166
744131
  Сидоренко О.О. Медієвістична школа Київського університету: М.М. Бубнов (1858-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються основні моменти життєдіяльності та наукової творчості професора Київського університету св. Володимира М.М. Бубнова.
744132
  Ілюк А. Медієвістичні дослідження професора Чернівецького університету Йогана Лозерта // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 62-63
744133
  Козловський С.О. Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 139-143
744134
  Матях В.М. Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 19-60. – ISSN 0130-5247
744135
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 26-35. – ISSN 2311-2697


  У статті схарактеризовано традиції та перспективи фахового опрацювання медійної жанрології. З"ясовано критерії аналізу жанрів масової інформації з погляду журналістики, визначено медіалінгвістичну аспектологію дослідження жанрів ЗМІ у проекції на ...
744136
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 36-43. – ISSN 2311-2697


  З"ясовується специфіка лінгвістичного опрацювання жанрів масової інформації. Окреслюються основні проблеми, завдання, напрямки нової галузі мовознавчого знання - медійної жанрології. Визначаються перспективи мовознавчого вивчення жанрової парадигми ...
744137
  Ярошевська М.О. Медійна інтерпретація та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 331-338. – Бібліогр.: Літ.: с. 338; 8 п.
744138
  Шевченко Л.І. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  У статті в термінах та ідеях сучасної функціональної стилістики проаналізовано ситуацію з виникненням і розвитком теорії інтертекстуальності. Актуалізовано знання про авторство терміна "інтертекстуальність", хронологічні межі його виникнення, розвиток ...
744139
  Дєнєжніков С.С. Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 238-245. – ISSN 2312-5993
744140
  Сизонов Д.Ю. Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 79-86
744141
  Шевченко Л.І. Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 7-16. – ISSN 2311-2697


  У статті представлено аргументи, що засвідчують перспективу й необхідність розвитку медійної лексикографії. Схарактеризовано науковий контекст, у якому розглядаються різні підходи до природи, функцій та специфіки медіа. Обґрунтовано категорію медійного ...
744142
  Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті. Закон один для всіх // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
744143
  Пилипенко Р.Є. Медійна роль німецьких діалектів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 354-359


  Статтю присвячено дослідженню медійної ролі німецьких діалектів. Досліджено провідні тенденції їхнього розвитку. У німецькомовному медійному просторі діалект розглядається як індикатор етномовної ідентичності та інструмент емоційного зближення ...
744144
  Даниленко С.І. Медійна складова інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства / С.І. Даниленко, М.М. Бойченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 234-238
744145
  Чужиков А.В. Медійна таксономія в системі глобальних папдигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 67-83. – ISSN 2308-6912


  Досліджено генезис дефініції "парадигма", в межах якого з"ясовано особливості її еволюції та визначенння класифікаційних ознак. Встановлено трендовий характер трансформації контенту парадигм в умовах посилення процесів постмодернізму, культурної ...
744146
  Сизонов Д.Ю. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 94-108. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізована одна з ключових категорій медійної фразеології – експресивність. Автор акцентує увагу на традиційних та нових фразеологізмах, що виникають в масовій свідомості під впливом експресії. Проаналізовані сучасні теорії про ...
744147
  Ніколаєнко Н. Медійний адміністративний ресурс у Російській Федерації: форми, методи та маніпуляційний складник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 79-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
744148
  Носова Б.М. Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  На основі концептуальних засад медійної, політичної та соціальної комунікацій здійснено огляд публіцистичних творів одного з найвидатніших європейських мислителів, польського есеїста, публіциста, громадського діяча, головного редактора провідного ...
744149
  Хітрова Т. Медійний дискурс радянської історичної пам"яті на шпальтах республіканських друкованих видань 50-60-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 27-39


  жя : КПУ, 2009. – 180 с. В статье анализируются основные стратегии и коммуникатив- ные технологии реализации советской политики памяти. Акцен - тируется внимание на интенсивной политизации основных медиа- дискурсов, коммуникативная составляющая ...
744150
  Шевченко Л.І. Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 3-13
744151
  Александров П.М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Александров Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
744152
  Шевченко Л.І. Медійні константи масової мовної свідомості: колористика / Л.І. Шевченко, Д.В. Деркач // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 286-292


  У статті аналізується семантика колоративів у текстах мас-медіа як комунікативної сфері вербалізації масової свідомості. В статье анализируется семантика колоративов в текстах масс-медиа как коммуникативной сфере вербализации языкового сознания. The ...
744153
  Гвоздєв В.М. Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 206-210


  У статті аналізуються різні стратегії ставлення мас-медіа до аудиторії, які відображені в поняттях "парадигми журналістської творчості (діяльності)", "комунікаційні матриці". Розглянуто статусно-рольові характеристики суб"єктів масової комунікації, ...
744154
  Подліняєва О.О. Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 256-260. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових ...
744155
  Борисова О.В. Медіоланський Едикт (313р.) і Загальна декларація прав людини (1948р.): паралелі і взаємозв"язок / О.В. Борисова, М.В. Орешкін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.147-152
744156
  Гончар Б.М. Медісон Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 32. – ISBN 966-316-045-4
744157
  Матвієнко С. Медіюм і медгерменевтика: загублений гайвей Маї Дерен // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 28-32


  Майя Дерен — американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду.
744158
  Гофман В.Г. Медленная река : стихи / В.Г. Гофман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 63с.
744159
  Аракелов Г Г. Медленная состовляющая потенциала, связанного с событием в стрессовой реакции / Г Г. Аракелов, Е.А. Федоровская, И.В. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-52. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
744160
  Бланкенагель А. Медленно запрягают. но быстро ездят? // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.153-163. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
744161
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
744162
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
744163
  Третяк О.В. Медленновременные релаксации фототока в структурах металл-туннельный диэлектрик-полупроводник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С С. Кильчицький // Всесоюзная конф. "Фотоэлектрические явления в полупроводниках"
744164
  Авербух А.З. Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: 01.02.05 / Авербух А.З. ; МГУ. – Москва, 1974. – 5 с.
744165
  Никитин Е.Е. Медленные атомные столкновения / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 256с.
744166
  Зуев В.А. Медленные вирусные инфекции человека и животных / В.А. Зуев. – Москва, 1988. – 250с.
744167
   Медленные движения земной коры. – М, 1972. – 270с.
744168
   Медленные деформации Земли и ее вращение. – М, 1985. – 119с.
744169
  Тимаков В.Д. Медленные инфекции / В.Д. Тимаков, В.А. Зуев. – Москва : Медицина, 1977. – 280 с.
744170
  Турчин В.Ф. Медленные нейтроны / В.Ф. Турчин. – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 372с.
744171
  Митропольский Ю.А. Медленные процессы в нелинейных колебательных системах со многими степенями свободы. / Ю.А. Митропольский, 1950. – 139-170с.
744172
  Иванов А.Я. Медленные синаптические процессы в нейронах вегетативных ганглиев. : Автореф... канд. биол.наук: 013 / Иванов А.Я.; АН УССР. Ин-тут филологии. – К., 1972. – 26л.
744173
  Матвеенко А.В. Медленные столкновения в системе трех тел, взаимодействующих по закону Кулона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвеенко А.В.; ОИЯИ. ЛЯП. 4-5102. – Дубна, 1970. – 12л.
744174
  Карпов В.А. Медленные физические процессы в тепловых гелийохлаждаемых реакторах. / В.А. Карпов. – М., 1990. – 262с.
744175
  Дубро Е.В. Медленные часы / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1976. – 188с.
744176
  Аладжалова Н.А. Медленные электрические процессы в головном мозге / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1962. – 240 с.
744177
  Урусов В.Г. Медленный ветер / В.Г. Урусов. – М., 1982. – 77с.
744178
  Анисимов С.М. Медная верстка : повести, рассказы / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 120 с.
744179
  Занадворов В.Л. Медная гора / В.Л. Занадворов. – Пермь, 1963. – 126с.
744180
  Буренков В.М. Медная гора / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1979. – 235с.
744181
  Янушонис Медная инфляция 1660-1663 гг. в великом княжестве литовском и политико-экономические ее причины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Янушонис Станиславас-Альгимантас Пятрович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
744182
  Иванов В.В. Медная лампа - Пасмурный лист. - Сизиф, сын Эола / В.В. Иванов. – Москва, 1966. – 63с.
744183
  Иванов В.В. Медная лампа : Рассказы, повести, романы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 525с.
744184
  Иванов В.В. Медная лампа : Фантаст. рассказы и роман / В.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 304с.
744185
  Салыков К.С. Медная лань : стихи / Какимбек Салыков ; пер. с каз. Г.Колесникова. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 135 с.
744186
   Медная лира. – М, 1970. – 272с.
744187
  Синклер Э. Медная марка / Э. Синклер. – Харьков, 1924. – 77 с.
744188
  Шмитт Г.А. Медная провинция Юго-Запада (Северная Америка) / Г.А. Шмитт. – М., 1960. – 12с.
744189
   Медная промышленность капиталистических стран в 1967 г.. – М, 1968. – 83с.
744190
  Черноухов А.В. Медная промышленность на Урале в XVIII веке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черноухов А.В.; МВ и ССО РФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 16л.
744191
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
1. – 1922. – 136 с.
744192
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград
2. – 1925. – 116 с.
744193
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1981. – 255с.
744194
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1990. – 201с.
744195
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – М., 1991. – 572с.
744196
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / А.М. Ямпольский. – 2-е изд, доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 60 с.
744197
  Федоров Ю.В. Меднение стальных изделий в кислых сульфатных электролитах в присутствии добавок поверхностно-активных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: / Федоров Ю.В.; МВО СССР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1956. – 10л.
744198
  Славов А. Медни съдове / А. Славов. – София, 1974. – 328с.
744199
  Воинов А.И. Медников выполняет приказание / А.И. Воинов. – Москва, 1964. – 126с.
744200
  Лобанов К.В. Медно-колчеданное Карчигинское месторождение в высокометаморфизованных породах Курчумского блока: геологическое строение, особенности образования и метаморфизма (Рудный Алтай) / К.В. Лобанов, И.В. Гаськов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 101-119 : рис., табл., фото. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0016-7886
744201
  Пиджян Г.О. Медно-молибденовая формация руд Армянской ССР : Геология, минералогия и геохимия / Г.О. Пиджян. – Ереван : АН АССР, 1975. – 311с.
744202
   Медно-никелевые месторождения Балтийского щита. – Л, 1985. – 329с.
744203
   Медно-никелевые руды в гранулитовом комплексе. – Л, 1979. – 208с.
744204
  Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
744205
   Медно-порфировое месторождение Дальнее. – Москва, 1983. – 108 с.
744206
  Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения : Закономерности размнщения и критерии прогнозирования) / И.Г. Павлова. – Ленинград : Недра, 1978. – 275с.
744207
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
744208
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 198с.
744209
   Медно-порфировые месторождения Алмалыка. – Ташкент, 1974. – 186с.
744210
  Кривцов А.И. Медно-порфировые месторождения мира / А.И. Кривцов, И.Ф. Мигачев, В.С. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 237с.
744211
   Меднодколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1988. – 241с.
744212
  Юдин И.М. Медное месторождение Коунрад. / И.М. Юдин. – М, 1969. – 151с.
744213
  Русаков М.П. Медное месторождение Коунрад: пути и итоги оформления запасов и перспективы. / М.П. Русаков. – Л.-М.-Грозный-Новосибирск, 1934. – 115с.
744214
  Ермаченков В.К. Медное милосердие / В.К. Ермаченков. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
744215
  Лизен А.М. Медное небо / А.М. Лизен. – М., 1985. – 424с.
744216
  Факир М.Н. Медное оруденение зоны Кундалянского разлома (южный Афганистан) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 133 / Факир М.Н.; КГУ. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.153-157
744217
  Насим Факир Мухаммед Медное оруденение зоны Кундалянского разлома в южной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералогич. наук : 133 / Насим Факир Мухаммед ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
744218
   Медное оруденение Мугоджар. – Алма-Ата, 1974. – 175с.
744219
  Лауринчюкас А.К. Медное солнце / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1973. – 335с.
744220
  Сандулова А.В. Меднозакисные выпрямители, оформованные в высококачественном поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Сандулова А.В.; МВО СССР. Львовский гос. университет им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 12 с.
744221
   Медноколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1985. – 287с.
744222
  Фурманская А.И. Меднолитейное ремесло в Ольвии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фурманская А.И. ; АН УССР. Отд. общественных наук. – Киев, 1953. – 15 с.
744223
  Голованов И.М. Меднорудные формации Западного Тянь-Шаня / И.М. Голованов. – Ташкент, 1978. – 262с.
744224
  Венедиков И. Медното гумно на Пра-Българитэ / И. Венедиков. – София, 1983. – 270с.
744225
  Гулин В.С. Медные богатства Урала и пути их использования / В.С. Гулин. – М., 1924. – 43с.
744226
  Брикнер А. Медные деньги в России 1656-1663 и денежные знаки в Швеции 1716-1719. – Санкт-Петербург : Тип. Александра Якобсона, 1864. – 129, [1] с.
744227
  Пудов Г. Медные изделия уральских заводов Демидовых = К вопросу об истоках художественного стиля : памятники, реликвии, шедевры / окончание. Нач. в № 5, 2010 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6 (274). – С. 43-46. – ISSN 0869-8171


  Автор обращается к проблеме происхождения художественного стиля изделий уральских мастеров
744228
  Ефремов С.И. Медные реки / С.И. Ефремов. – Казань, 1961. – 96с.
744229
  Спицын А.С. Медный век в Верхнем Поволжье / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1903. – 17, [6] с.
744230
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
744231
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Курск, 1937. – 23с.
744232
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1947. – 55с.
744233
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 55с.
744234
  Клюевская К.В. Медный всадник / К.В. Клюевская. – Л., 1967. – 35с.
744235
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 55 с.
744236
  Пушкин А.С. Медный всадник : Петербургская повесть / А.С. Пушкин ; иллюстрации-гравюры на дереве худож. Ф. Константинова. – Москва : Детская литература, 1975. – 55 с. с ил. : ил.
744237
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин ; АН СССР ; изд. подг. Н,В, Измайлов. – Ленинград : Наука, 1978. – 288 с. – (Литературные памятники)
744238
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 288с.
744239
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – К, 1979. – 158с.
744240
  Пушкин А.С. Медный всадник : Книга для чтения со словарем и иллюстрированным комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1980. – 166с.
744241
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 158 с.
744242
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 78с.
744243
  Клюев Н. Медный кит / Н. Клюев. – Птгр., 1919. – 116с.
744244
  Клюев Н.А. Медный кит / Н.А. Клюев. – Москва, 1990. – 124с.
744245
  Никонов В.Г. Медный кряж. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1981. – 315с.
744246
  Ахматова Р.С. Медный листопад / Р.С. Ахматова. – Москва, 1974. – 126 с.
744247
   Медный пояс Северной Родезии. – М, 1963. – 473с.
744248
  Радзієвський В.О. Медобори / В.О. Радзієвський, В.О. Бурма. – Львів, 1975. – 88с.
744249
   Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
№ 9 (за 2014 р.). – 2015. – 239 с.
744250
  Гюнтерот Хорст Медова братва : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-52 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
744251
  Молчанова І. Медова щемливість любові: (Читаючи поему Дмитра Павличка "На Спаса") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.183-184. – ISSN 0208-0710
744252
  Шатберашвили Г.И. Медовая гора : рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1957. – 80 с.
744253
  Хоменко О.Б. Медовий жар : повість у новелах / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 168 с.
744254
   Медовий місяць китів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 20 : фото
744255
  Кремінь Д. Медовий місяць у Карфагені = З нової книги : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 281-287
744256
  Брезіцький Р. Медовий місяць у Кенгірі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 84-97. – ISSN 0868-4790
744257
  Соколов-Микитов Медовое сено / Соколов-Микитов. – Москва, 1979. – 335с.
744258
   Медовой праздник. – Тула, 1978. – 191с.
744259
  Могильна Ю. Медовосунична "чьокнута"- рідна // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 130-131
744260
  Цыбин В.Д. Медовуха / В.Д. Цыбин. – М., 1960. – 115с.
744261
  Орешкин В.Н. Медовые времена / В.Н. Орешкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 312с.
744262
  Леонов А.Д. Медовые кладовые / А.Д. Леонов. – Л, 1979. – 190с.
744263
  Борисов Е.И. Медовые пряники / Е.И. Борисов. – М., 1980. – 144с.
744264
  Рощин Б.А. Медовые росы / Б.А. Рощин. – Л, 1984. – 375с.
744265
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1965. – 183 с. : ил.
744266
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1966. – 160 с. : ил.
744267
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 496 с. : ил.
744268
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1969. – 496 с. : ил.
744269
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Махачкала : Советская Россия, 1972. – 355 с. : ил.
744270
  Чантурия Таризл Медовый век : стихи / Таризл Чантурия. – Москва : Советский писатель, 1983. – 96 с.
744271
  Чантуриа Т. Медовый век / Т. Чантуриа. – Москва, 1983. – 95 с.
744272
  Ячменева Е.С. Медовый год / Е.С. Ячменева. – Иркутск, 1963. – 149с.
744273
  Матюшин М.И. Медовый год / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1986. – 445с.
744274
  Сладков Н.И. Медовый дождь. / Н.И. Сладков. – Л., 1984. – 287с.
744275
  Сидоров Кирилл Медовый заговор // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 74-79 : фото
744276
  Ефимов Г.А. Медовый запах липы : повести и рассказы / Г.А. Ефимов; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 269 с.
744277
  Гриценко А.И. Медовый месяц / А.И. Гриценко. – Ростов -на-Дону, 1965. – 55с.
744278
  Московкин В.Ф. Медовый месяц / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1967. – 152 с.
744279
  Фекете Д. Медовый месяц : Повести / Д. Фекете. – Москва : Радуга, 1986. – 555с.
744280
  Ильина В.А. Медовый месяц / В.А. Ильина. – Чебоксары, 1987. – 334с.
744281
  Митрохин В.В. Медовый месяц май / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1981. – 95с.
744282
  Рогозинский Виктор Медовый месяц Михаила Булгакова = Киевская феерия // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 5 : Виктор Рогозинский. Медовый месяц Михаила Булгакова. Киевская феерия. – С. 2-56
744283
  Шойерманн Кристоф Медовый месяц с оленями : Путешествие / Шойерманн Кристоф, Карстен Хойер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 92-106 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
744284
  Колобов В.М. Медовый угол / В.М. Колобов. – М., 1973. – 80с.
744285
  Поліщук В.П. Медоносні дерева і кущі / В.П. Поліщук, В.І. Білоус. – Київ, 1972. – 159 с.
744286
  Хачумова В.П. Медоносные и перганосные растения Акушинского и Левашинского районов нагорного Дагестана и пути их использования в пчеловодстве. : Автореф... канд.биол.наук: / Хачумова В.П.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
744287
  Магомеди Б.Р. Медоносные и перганосные растояния Ленкоранского массива Аз.ССР и развитие пчеловодства в нем. : Автореф... канд. биол.наук: / Магомеди Б. Р.; Аз. с.х. ин-т. – Кировобад, 1965. – 32л.
744288
  Глухов М.М. Медоносные растения / М.М. Глухов. – изд. 6-е, перераб и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 512 с.
744289
  Гайдукевич Мария Евгеньевна Медоносные растения лесов Прикарпатья, их ресурсы и рациональное использование : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Гайдукевич Мария Евгеньевна; Центр. республ. Ботанич. сад. АН УССР. – К., 1984. – 21л.
744290
  Гутникова З.И. Медоносные растения Приморского края / З.И. Гутникова. – 2-е доп. изд. – Владивосток, 1947. – 118с.
744291
  Карташова Н.Н. Медоносные растения Томской области / Н.Н. Карташова. – Томск, 1955. – 80с.
744292
   Медоносные растения Украины. – Днепропетровск, 1990. – 182 с.
744293
  Никитин С.К. Медосбор / С.К. Никитин. – Ярославль, 1984. – 239с.
744294
  Титов М.П. Медоцвіт : Вибране / М.П. Титов. – Донецьк : Донбас, 1968. – 183с.
744295
   Медресе любви. – Москва, 1969. – 175 с.
744296
   Медреформа в Украине: 10 рисков, о которых молчит У. Супрун // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 18-19
744297
  Шклярська О. Медреформа наближається: страховка та ліки, моїливо стануть доступнішими // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 15. – ISSN 1992-9277
744298
  Шклярська О. Медреформа: українська fata morgana може стати реальністю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 15. – ISSN 1992-9277
744299
   Медроволосая девушка. – М, 1964. – 272с.
744300
  Терещенко Г.М. Медсанбат / Г.М. Терещенко. – К., 1985. – 262с.
744301
  Дягилев В.Я. Медсанбат 0013 / В.Я. Дягилев. – Л., 1976. – 231с.
744302
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
744303
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2016. – 36 с. – Резюме укр., англ. мовами
744304
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2016. – 65 с. – Резюме укр., англ. мовами
744305
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2017. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
744306
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
744307
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
744308
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2018. – 85 с. – Резюме укр., англ. мовами
744309
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
744310
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
744311
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 4. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
744312
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 1. – 2019. – 55 с. – Резюме укр., англ. мовами
744313
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 2. – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
744314
   Медсестринство = Nursing : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоов"я України ; ДВНЗ "Тернопіль. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль : ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, 2006-. – ISSN 2411-1597
№ 3. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., англ. мовами
744315
  Гудима А.А. Медсестринство в Україні XXI століття - погляд на проблему // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
744316
  Гудима А.А. Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 72-76. – ISSN 1681-276Х
744317
  Господарський І.Я. Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 38-41. – ISSN 1681-276Х
744318
  Валентайн Викки Медуза вместо миксера. Море волнуется раз : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 72 : Фото
744319
  Арнольд Кэрри Медузы любят симметрию. Любовь к симметрии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 57 : фото
744320
  Дубровина Э.М. Медуница / Э.М. Дубровина. – Л, 1959. – 159с.
744321
  Мусатов А.И. Медуница / А.И. Мусатов. – М., 1968. – 256с.
744322
  Леошко В. Медуніверситету - переселенцю готують дім // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 166). – С. 7
744323
  Милько В.И. и др. Медцинская радиология / В.И. и др. Милько. – К., 1980. – 280с.
744324
  Якушева Т.И. Медынь / Т.И. Якушева. – Тула, 1974. – 129с.
744325
  Седова Н.Н. Медь- и сереброорганические соединения цимантрена. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.08 / Седова Н.Н.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
744326
  Подчайнова В.Н. Медь / В.Н. Подчайнова, Л.Н. Симонова. – М, 1990. – 278с.
744327
  Онаев А И. Жакибаев Медь в истории цивилизации / А И. Жакибаев Онаев. – Алма-Ата, 1983. – 158с.
744328
  Абдулаев Д.В. Медь в организме каракульских овец и ее взаимосвязь с цинком и витамином С в условиях нормы и медной недостаточности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдулаев Д.В. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
744329
  Сабин-Гусс Медь в породах, почвах, водах и растениях Мерисского бассейна : Автореф... канд. хим.наук: / Сабин-Гусс И. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1962. – 18л.
744330
   Медь в России.. – Птгр., 1920. – 184с.
744331
  Сучков И Д. Медь и ее сплавы / И Д. Сучков. – М., 1967. – 248с.
744332
  Шарафутдинова Ф.Х. Медь и ее формы в основных типах почв Ферганской долины. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарафутдинова Ф.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 17л.
744333
  Жизневская Г.Я. Медь, молибден и железо в азотном обмене бобовых растений : Автореф... докт. биол.наук: / Жизневская Г. Я.; Ин-т физиол. растен. АН СССР. – М., 1969. – 44л.
744334
  Забродин В.Е. Медь, цинк, свинец Центральной и Южной Африки : Обзор. Геол., методы поисков и разв. м-ний метал. полезн. ископаемых / В.Е. Забродин, Б.М. Крятов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 29 с.
744335
  Жизневская Г.Я. Медь,молибден и железо в азотном обмене бобовых растений / Г.Я. Жизневская; Пейве Я.В. – Москва : Наука, 1972. – 335с.
744336
   Медьсодержащие аэросилы как катализаторы реакций уретанообразования / В.В. Скопенко, Е.А. Ротер, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко, В.А. Тетерский // Катализаторы, содержащие нанесенные комплексы. Сб. научных трудов, 1980
744337
  Бакаев Файзулла Бакаевич Медьсодержащие ферменты каракульских овец в норме и при нарушении медного обмена. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бакаев Файзулла Бакаевич; Самаркандский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
744338
   Меер Айзенштадт, 1895-1961. – Москва : Советский художник, 1991. – [31] с. : ил.
744339
  Федоров Г.А. Меер Аксельрод / Г.А. Федоров. – М., 1982. – 135с.
744340
  Аксельрод М.М. Меер Аксельрод, 1902-1970 : живопись, графика, театрально-дикоративное искусство : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; авт. предис. Ю. Герчук. – Москва : Совецкий художник, 1982. – 16 с.
744341
  Ожешко Э. Меер Эзофович : Повесть Эл. Ожешко в двух частях. – Б. м. : б. и. – Стп. 730-1012. – На с. 1 сноска: Соч. Ожешко. Т. 5
744342
  Ожешко Э. Меер Эзофович / Э. Ожешко. – 504 с.
744343
  Широкий В.А. Меж вечера и света. / В.А. Широкий. – М., 1990. – 463с.
744344
  Шошин М.Д. Меж высоких хлебов / М.Д. Шошин. – Иваново, 1956. – 208с.
744345
  Маген И. Меж двумя бурями / И. Маген. – М., 1961. – 120с.
744346
  Нгуен Туан Меж двумя веснами / Нгуен Туан. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 144 с.
744347
  Ганзелка И. Меж двумя океанами / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Прага : Мысль, 1960. – 378с. : ил.
744348
  Бакланов М.Г. Меж двух Америк / М.Г. Бакланов. – М., 1991. – 300с.
744349
  Финней Дж. Меж двух времен / Дж. Финней. – М, 1972. – 429с.
744350
  Костыря И.С. Меж двух звезд. Повести и рассказы / И.С. Костыря. – К., 1972. – 283с.
744351
  Юр Моника Меж двух миров : пьеса в 3 д. / Моника Юр ; Пер. с анг. А. д"Актиля. – Ленинград : Прибой, 1926. – 59 с.
744352
  Гнеушев В.Г. Меж двух морей / В.Г. Гнеушев. – М., 1981. – 151с.
744353
  Ганзелка И. Меж двух океанов / И. Ганзелка, М. Зикмунд. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 391с. : карта
744354
  Зенкович В.П. Меж двух океанов / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1972. – 294с.
744355
   Меж двух столиц : Большое путешествие / Дмитриев Михаил, Воловенская Светлана, Хоботова Любов, Колыбалов Аркадий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 40-60 : Фото, карта


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
744356
  Алексеев М.Н. Меж дней бегущих / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 446с.
744357
  Ревунов В.С. Меж крутых берегов / В.С. Ревунов. – М., 1956. – 248с.
744358
  Горбунов К.Я. Меж крутых берегов / К.Я. Горбунов. – М, 1972. – 638с.
744359
  Золотов В.А. Меж крутых берегов / В.А. Золотов. – Москва, 1982. – 254 с.
744360
  Ларин С.В. Меж лесных берегов / С.В. Ларин, С.К. Никитин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – 176 с. : ил.
744361
  Рыльский Меж людей с людьми / Рыльский, Ф. – М., 1982. – 222с.
744362
   Меж Непрядвой и Доном.. – М, 1980. – 268с.
744363
  Порчхидзе Ш. Меж тишиной и шумом : стихи / Шалва Порчхидзе ; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 130 с.
744364
  Ярославцев Б. Межа / Б. Ярославцев. – Ужгород
1. – 1949. – 192с.
744365
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Н.А. Шишловский]. – Москва : Совецкий писатель, 1970. – 392 с.
744366
  Онкович Д.Ю. Межа / Д.Ю. Онкович. – Київ : Молодь, 1971. – 47 с.
744367
  Ананьев А.А. Межа : роман : [в 2 кн.] / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 7 (677))
Кн. 1 : Гл. I-VIII. – 1971. – 80 с.
744368
  Ананьев А.А. Межа : роман : в 2 кн. / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 8 (678))
Кн. 2 : ГЛ. IX-XVII. Окончание. – 1971. – 77 с.
744369
  Ананьев А.А. Межа : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Г.В. Алимов]. – Москва : Солецкий писатель, 1972. – 368 с.
744370
  Ананьев А.А. Межа / А.А. Ананьев. – Москва, 1982. – 368с.
744371
  Ананьев А.А. Межа : роман / Анатолий Ананьев. – Москва : Современник, 1986. – 335, [1] с. – (РР : Б-ка рос. романа)
744372
  Шангин М.С. Межа / М.С. Шангин. – Омск, 1989. – 381с.
744373
  Гурба О. Межа : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-69. – ISSN 0130-321Х
744374
  Коваленко І.В. Межа "обману" в управлінні персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 70-71. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
744375
  Забіяка І. Межа 1980-1990-х як початок "сучасної української літератури": погляд із 2010-х // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 50-57. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
744376
  Маслов А. Межа деградации. Сюрпризы замкнутого круга // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.20-23


  Международные отношения Украины.История и современность
744377
  Райхель Ю. Межа лицемірства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 травня (№ 80). – С. 8


  Чим відрізняється антитерористична операція в Україні від каральних операцій у Росії.
744378
  Мала Ю.І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) = The boundary between forest-steppe and steppe zones: eco-coenotic assessment (case study of the Right-Bank Ukraine) / Ю.І. Мала. – Київ : Наукова думка, 2016. – 165, [1] с., [12] арк. кольор. іл., карт : іл., табл. – Парал. тит. арк., анот. англ. – Бібліогр.: с. 145-163. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1572-2
744379
  Наумовська О. Межа між просторами як етап на шляху до вічного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 190-196.


  У статті подається характеристика картини просторової моделі в українській народній прозі. Описується межа між "своїм" та "чужим" простором, "цим" та "тим" світами. In the article the description of picture of spatial model is given in Ukrainian ...
744380
  Шаров И.Н. Межа на воде / И.Н. Шаров. – М., 1990. – 185с.
744381
  Літвінов О.С. Межа постіндустріалізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 15-20. – ISSN 2222-4459
744382
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші / Г.В. Закревська. – 3с.
744383
  Закревська Г.В. Межа розповсюдження кристалічних порід по річці Уші (Вужу) : (Попереднє повідомлення) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [3] с.
744384
  Дмітрієв М.С. Межа роповсюдження наметнів Дніпровського язика Скандинаво-Руської льодовикової поволоки / М.С. Дмітрієв. – Харків, 1928. – 55-76с.
744385
  Каганець Ігор Межа толерантності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8. – ISSN 0868-9644


  Здорове суспільство орієнтує людей не на вимушене терпіння одне одного, а на взаємну повагу.
744386
  Хоменко І.А. Межа точності, або Термінологічні проблеми соціальної комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 28-34


  Статтю присвячено проблемі термінологічної семантики соціальної комунікації, зокрема, теорії Радіомовлення Статья посвящена проблеме терминологической семантики социальной коммуникации, в частности, теории радиовещания. The article is devoted to the ...
744387
  Маслова Т.Я. Межа успіху : навч. посібник з англ. мови для студентів ВНЗ спец. "Економіка" та "Менеджмент організацій" / аслова Т. Я., Падалко Я. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 311, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 311. – ISBN 978-966-638-257-6
744388
  Студінський В. Межа Юрка Гудзя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 1-2
744389
  Маня Н. Межа як втрата / розмову вів В. Махно // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 66-71


  Інтерв"ю видатного румунського прозаїка Нормана Маня.
744390
  Венгринюк Х.Ю. Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар" та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 45-48. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
744391
  Пшеничний М.І. Межа: поема-фреска / М.І. Пшеничний. – Львів, 1986. – 42с.
744392
   Межакадемическая медицинская сеть // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 22-23. – ISBN 978-966-136-423-2
744393
   Межакадемический совет // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-136-423-2
744394
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР. – Киев, 1986. – 170 л. – Библиогр.: л. 151-170
744395
  Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 5 назв.
744396
  Миронов Н.М. Межамериканская система защиты прав человека: генезис и основные институты // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 29-41. – ISSN 1812-3910
744397
  Гуменюк Б.И. Межамериканский договор о взаимопомощи - инструмент агрессивной политики США в Центральной Америке / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 35-41. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
744398
  Круминь М.Я. Межапарк / М.Я. Круминь. – Рига, 1967. – 48с.
744399
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; МВ образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 222л. – Бібліогр.:л.206-222
744400
  Дахан Али Абдулла Межарабская интеграция и проблемы субрегионального сотрудничества в 80-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Дахан Али Абдулла; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 25л.
744401
  Араслы Межарабские экономические отношения / Араслы, , Эльман Гамид-оглы. – Москва, 1985. – 267с.
744402
  Одишария Г.А. Межатомное взаимодействие в миграционных процессах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Одишария Г.А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
744403
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его вличение на природные условия и народное хозяйство : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1980. – 165с.
744404
   Межбассейновое перераспределение водных ресурсов и его влияние на природные условия и народное хозяйство : (Тезисы докладов секции V - VII съезда Географического об-ва СССР). – Ленинград, 1980. – 112с.
744405
  Левченко В.В. Межберг Наум (Наїм) Ісакович ( історик) / В.В. Левченко, Е.П. Петровський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 35. – ISBN 978-966-02-8346-6
744406
   Межбиблиотечній абонемент.. – М, 1963. – 124с.
744407
  Назарова З.В. Межбиблиотечный абонемент : Рек. указ. / Сост.: З.В.Назарова. – Москва, 1978. – 23с.
744408
  Багрова И.Ю. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов за рубежом / И.Ю. Багрова, Ю.В. Самодова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-47
744409
  Качалина Валентина Валентиновна Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов: современные тенденции // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 220-250. – Бібліогр. в кінці ст.
744410
   Межблоковые зоны северо-западного плеча Байкальского рифта: результаты геолого-геофизических исследований по профилю пос. Баяндай - м. Крестовский / К.Ж. Семинский, Н.О. Кожевников, А.В. Черемных, Е.В. Поспеева, А.А. Бобров, В.В. Оленченко, М.О. Тугарина, В.В. Потапов, Ю.П. Бурзунова; К.Ж. Семинский и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 250-269 : рис. – Библиогр.: с. 267-269. – ISSN 0016-7886
744411
  Коваленко Г.А. Межбюджетные отношения в РФ: проблема самостоятельности регионов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.12-22. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
744412
  Добрынин Н.М. Межбюджетные отношения в системе нового россиского федерализма: проблемы тенденции, перспективы // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.81-93. – ISSN 1608-8794
744413
  Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине : монография / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-2372-17-5
744414
   Межведовые и внутривидовые отношения растений в искусственных фитоценозах. – Минск, 1987. – 175 с.
744415
  Шпанцева С.М. Межведомственная кооперация - фактор эффективного управления комплектованием Национального библиотечного фонда / С.М. Шпанцева, С.Г. Кузнецова, Е.В. Кочукова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 0869-608Х
744416
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1981. – 94с.
744417
   Межведомственная централизация массовых государственных и профсоюзных библиотек.. – М, 1984. – 44с.
744418
   Межведомственные связи в условиях социалистической экономической интеграции : правовой аспект. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
744419
  Харитонович Ф.Н. Межвидовая борьба и взаимопомощь в степных насаждениях / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1950. – 32с.
744420
  Николюкин Н.И. Межвидовая гибридизация рыб. / Н.И. Николюкин. – Саратов, 1952. – 312с.
744421
  Лудилов В.А. Межвидовая гибридизация тыкв и отдаленные прививки в семействе Cucurbitaceae. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Лудилов В.А.; Кубан.с-х.ин-т. – Краснодар, 1966. – 19л.
744422
  Банникова В.П. Межвидовая несовместимость у растений / В.П. Банникова; АН УССР; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1986. – 231 с.
744423
  Давидовский Г.М. Межвидовые взаимоотношения сорных и культурных растений / Г.М. Давидовский, 1962. – С. 49-59
744424
  Клинковская Н.И. Межвидовые гибриды v.viniferalx v. amurensis rupr. и перспективность их использования в виноградарстве. : Автореф... канд. биол.наук: / Клинковская Н.И.; Ростов. н/Д гос. ун-тет им. В.М.Молотова, 1953. – 14л.
744425
  Крапивный А.П. Межвидовые отношения животных / А.П. Крапивный, М.Д. Култаева. – Х., 1989. – 39с.
744426
  Резникова Ж.И. Межвидовые отношения муравьев / Ж.И. Резникова. – Новосибирск, 1983. – 206 с.
744427
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 165с.
744428
   Межвузовская конференция молодых ученых.. – Иркутск, 1986. – 128с.
744429
   Межвузовская конференция по вопросам частотных словарей и автоматизации лингвоститистических работ.. – Л, 1966. – 96с.
744430
   Межвузовская конференция по истории якобинской диктатуры 20-22 июня 1958 г.. – Одесса, 1958. – 84 с.
744431
   Межвузовская конференция по научной организации труда и управления производством.. – Свердловск, 1973. – 480с.
744432
   Межвузовская конференция по применению вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях.. – Алма-Ата, 1980. – 222с.
744433
   Межвузовская конференция по проблемам германских языков.. – Рига, 1967. – 188с.
744434
   Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" : 29 ноября : сб. докладов / Минобрнауки России, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования [и др. ; отв. ред. В.В. Калашников]. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – 204, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7629-1497-0
744435
   Межвузовская научная конференция "Русская революция 1917 года: проблемы истории и историографии" : 16 ноября 2012 : сб. докладов / Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. электротехнический ун-т "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. – 181, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
744436
   Межвузовская научная конференция литетатуроведов, посвященная 50-летию Октября.. – Л, 1967. – 143с.
744437
   Межвузовская научная конференция на тему: "Социалистическая законность, толкование и применение советских законов". – Київ, 1961. – 108с.
744438
   Межвузовская научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. – Ленинград, 1963. – 68с.
744439
   Межвузовская научно-методическая конференция по впопросам преподавания русского языка в нерусской аудитории. – Алма-Ата, 1968. – 188 с.
744440
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 134 с.
744441
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – М., 1961. – 142 с.
744442
   Межвузовская научно-отчетная конференция "Университеты -- сельскому хозяйству". – Москва, 1961. – 159 с.
744443
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов. – Ростов -на-Дону, 1974. – 332с.
744444
   Межвузовская научно-теоретическая конференция аспирантов.. – Ростов -на-Дону, 1973. – 436с.
744445
   Межвузовская научно-техническая конференция по применению высокоскоростных машин с электроприводом повышенной частоты в народном хозяйстве.. – Краснодар, 1967. – 226 с.
744446
   Межвузовская студенческая конференция по радиотехнике и связи. – Харьков
Ч. 1. – 1974. – 140 с.
744447
  Алексеевский Н.И. Межвузовский научно-координационный совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова - 30 лет успешной работы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-111. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
744448
   Межвузовский научно-методический семинар "Физико-математическая подготовка во втузе в современный период научно-технической революции".. – Омск, 1973. – 107с.
744449
   Межвузовский сборник научных трудов "Комплексное применение ЭВМ в учебном процессе". – Москва, 1981. – 96с.
744450
   Межвузовский семинар "Соверменные проблемы номографии" 24-30 мая 1981 г.. – М, 1981. – 59с.
744451
   Межвузовское научное совещание-семинар "Проблемы функциональной микроэлектроники". – Горький, 1980. – 205 с.
744452
   Межвузовское научное совещание "Сорок лет Советского государства и права и развитие правовой науки".. – Л, 1957. – 92с.
744453
  Сюняев Р.А. Межгалактическая среда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюняев Р.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. Ин-т прикладной матем. АН СССР. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
744454
  Фиалков Я.А. Межгалоидные соединения / Я.А. Фиалков. – К., 1958. – 395с.
744455
   Межгенерационная трудовая мобильность.. – К, 1988. – 317с.
744456
  Шуйский Ю.Д. Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана) / Ю.Д. Шуйский, А.В. Холопцев // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 101-114 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
744457
  Мильшин А.А. Межгодовые и внутригодовые вариации содержания водяного пара в атмосфере Северной Атлантики по данным спутниковых микроволновых измерений / А.А. Мильшин, Н.К. Шелобанова, А.Г. Гранков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 18-25 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
744458
  Сайдалиева М.С. Межгорные впадины Западного Тянь-Шаня и перспективы их нефтегазоносности. / М.С. Сайдалиева, Х. Ахмедов. – Ташкент, 1975. – 131с.
744459
  Макаров В.И. Межгорные и внутригорные впадины Тянь-Шаня: формационные, структурные и геодинамические различия / В.И. Макаров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 476-488 : рис. – Библиогр.: с. 486-488. – ISSN 0016-7886
744460
  Шнырков А.И. Межгосударственная производственная кооперация социалистических стран в условиях экономической интеграции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шнырков А.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1981. – 20л.
744461
  Кавун К.П. Межгосударственная целевая программа "Разработка принципов и путей совершенствования классификаций запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых стран СНГ с учетом требований Рамочной Классификации (РК) ООН и других международных стандартов" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 20-40. – ISSN 1726-5428
744462
  Левин Ю.Л. Межгосударственное регулирование рынков сырья / Ю.Л. Левин. – М., 1988. – 204с.
744463
  Нигматуллин Р.В. Межгосударственное сотрудничество по борьбе с преступностью государств-участников СНГ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805
744464
  Гадоалиева Н.Б. Межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов в сфере противодействия незаконной миграции // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 231-233. – ISSN 1684-2618
744465
  Дехтяренко Г.В. Межгосударственные институты капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Дехтяренко Г. В.; Всес. заочн. физ.-экон. ин-т. – Москва, 1975. – 30л.
744466
  Отару Эллен Питер Межгосударственные конфликты в Африке южнее Сахары середины 70-х - начала 90-х годов (типология и пути урегулирования) : Дис... кандид. политич.наук: 23.00.04 / Отару Эллен Питер; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
744467
   Межгосударственные миграционные связи Украины: Основные тенденции и проблемы : Суспільно-географічні дослідження / Н.И. Фащевський, Л.Г. Руденко, М.П. Немченко, К.Н. Мисевич // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
744468
  Этингер Я.Я. Межгосударственные организации стран Азии и Африки / Я.Я. Этингер. – М, 1976. – 191с.
744469
  Этингер Я.Я. Межгосударственные отношения в Африке / Я.Я. Этингер. – М : Наука, 1972. – 319с.
744470
   Межгосударственные отношения в Латинской Америке. – Москва : Наука, 1977. – 332 с.
744471
   Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке.. – Москва : Наука, 1987. – 311с.
744472
   Межгосударственные региональные организации Азии в международных отношениях.. – М, 1991. – 222с.
744473
  Пузин И.Н. Межгосударственные связи стран НАТО / И.Н. Пузин, М.А. Баланчук. – М, 1979. – 255с.
744474
  Шугуров М.В. Межгосударственные споры о толковании и применении конвенций по правам человека: ценностно-нормативный аспект // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 36-46. – ISSN 1812-3910


  Одним из важнейших достижений международного сотрудничества в сфере прав и свобод человека стало формирование международно-правового института разрешения межгосударственных споров (разногласий) о толковании и применении международных соглашений по ...
744475
  Пирогов А.В. Межгосударственные экономические отношения: принцип суверенного равенства / А.В. Пирогов. – К., 1987. – 86с.
744476
   Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. ГОСТ 7.77-98. – Киев : Госстандарт Украины, 1999. – 7с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
744477
  Гулевич Ольга Александровна Межгрупповая дифференциация в сфере справедливости // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследовалось влияние групповой принадлежности человека на выбор им норм справедливости. Выбор норм рассматривался как одна из форм проявления межгрупповой дифференциации. Предполагалось, что важность разных норм справедливости зависит от того, по ...
744478
  Аксянова Г.А. Межгрупповая изменчивость полового диморфизма в строении черепа у коренного населения Северной и центральной Азии / Г.А. Аксянова, А.А. Евтеев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 61-79. – ISSN 0869-5415
744479
  Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие : социал.-психол. проблемы / В.С. Агеев. – Москва : Издательство МГУ, 1990. – 239, [1] с., ил.
744480
  Демьяненко И.В. Междеународное право и образование : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Демьяненко И. В.; МОУ, Укр. ин-т междунар. отнош. при КУ. – Киев, 1992. – 22л.
744481
  Злодеева К.И. Междислокационные взаимодействия реагирующих дислокаций и сопротивление движению в сплвах с дальним и ближним атомных порядком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Злодеева К.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 22л.
744482
  Егоров А.Ф. Междисциплинарная автоматизированная система обучения на основе сетевых технологий для многоуровневой подготовки химиков-технологов / А.Ф. Егоров, Т.В. Савицкая, Л.А. Запасная // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 20-33. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены вопросы создания междисциплинарной автоматизированной системы обучения на основе сетевых технологий для подготовки химиков-технологов, а также рекомендации по ее совершенствованию в соответствии с новыми образовательными стандартами. ...
744483
  Носков Михаил Валерианович Междисциплинарная интеграция в условиях компетентностного подхода / Носков Михаил Валерианович, Шершнева Виктория Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
744484
  Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человека / П.В. Симонов. – М., 1989. – 63с.
744485
  Музыченко Мадина Ярохметовна Междисциплинарная область науки: формы организации и стилии руководства (на примере академического института молекулярно-биологического профиля) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Музыченко Мадина Ярохметовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1988. – 26 с.
744486
  Иванов П. Междисциплинарное видение мира : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 126-127. – ISSN 0131-2227
744487
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 49 - 57. – ISSN 0130-9765
744488
  Сукиасян Э.Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК : статья первая // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 69-78. – ISSN 0130-9765
744489
  Матусевич Е.В. Междисциплинарное измерение "пограничного мышления" в постколониальной теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-163. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
744490
  Сидорцов В.Н. Междисциплинарность в исторических исследованиях // Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2001. – Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – С.19-27. – ISBN 985-445-538-6
744491
  Санникова О.В. Междисциплинарность содержания социально-гуманитарного образования: социокультурные основания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
744492
  Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки / Э.М. Мирский. – М., 1980. – 304с.
744493
   Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей.. – Ереван, 1990. – 294с.
744494
  Попова Н.В. Междисциплинарные мобильные дидактические модули как дополнительный ресурс в обучении студентов иностранному языку // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 50-55. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено модульное обучение в высшей школе, по дисциплине "Иностранный язык".
744495
  Лубский А.В. Междисциплинарные научные исследования: когнитивная "мода" или социальный "вызов" // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10 (378). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625


  В статье рассматриваются причины повышенного интереса академического сообщества к междисциплинарным научным исследованиям. Представлены логико-методологические основания разграничения мультидисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных ...
744496
  Ларионова И.Г. Междисциплинарные подходы к развитию сетевых процессов в рыночной экономике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 5 (73). – С. 38-40. – ISSN 1680-2721
744497
  Толмачева И.А. Междисциплинарный анализ благотворительности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 5. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702
744498
  Ильина Виолетта Александровна Междисциплинарный подход к изучению сознания как объекта исследований в психологии и философии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
744499
   Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества.. – М, 1990. – 170с.
744500
  Якупова Алевтина Равильевна Междисциплинарный принцип формирования содержания гуманитарного образования / Якупова Алевтина Равильевна, Бабийчук Ирина Анатольевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
744501
  Астафьева О.Н. Междисциплинарный проект как коммуникативная практика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 7-18. – ISSN 2077-8309
744502
  Греханкина Л.Ф. Междисциплинарный элективный курс "География здоровья" // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
744503
  Герасимов О.І. Междисциплинарньій фактор современного университетского образования как задача физического моделирования / О.І. Герасимов, І.Д. Спаський // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 86-88
744504
   Междисциплинаррный подход к проблемам личности и городского образа жизни. – Вильнюс, 1983. – 176с.
744505
  Матуленис Арвидас Юозович Междолинные процессы в варизонных полупроводниках : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Матуленис Арвидас Юозович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
744506
  Гаджиев Камал Байрам оглы Междометие в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гаджиев Камал Байрам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
744507
  Иманалиев С. Междометие в киргизском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Иманалиев С.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Киргиз. гос. ун-тет. – Алма-Ата; Фрунзе, 1964. – 22л.
744508
  Гечечиладзе О.С. Междометия в новогрузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Гечечиладзе О.С.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 31л.
744509
  Рустамов А Р. Междометия в современном турецком литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Рустамов Р.А.оглы; Тбилс. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 27л.
744510
  Агакишиев А.Ю. Междометия и вокативные слова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 156-160. – ISSN 1684-2618
744511
  Германович А.И. Междометия и звукоподражательные слова русского языка. : Автореф... наук: / Германович А.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Симферополь, 1961. – 59л.
744512
  Дагуров Г.В. Междометия как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Дагуров Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1960. – 15л.
744513
  Германович А.И. Междометия русского языка / А.И. Германович. – К., 1966. – 171с.
744514
  Григорян Ашот Арамович Междометия системе частей речи английского языка (Аспекты взаимодействич классов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорян Ашот Арамович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
744515
  Косов В.Т. Междометия современного немецкого языка как особый разряд слов : Автореф... канд. филол.наук: / Косов В. Т.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 30л.
744516
  Касим Ю.Ф. Междометия украинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Касим Ю.Ф.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
744517
  Григорьев С.А. Междометные глагольные формы в витебских говорах белорусского языка и смежноых с ними переходных смоленских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Григорьев С.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1953. – 12л.
744518
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в процессе обучения. / В.Н. Максимова. – М., 1988. – 191с.
744519
  Максимова В.Н. Междпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы: уч. пособие / В.Н. Максимова. – М., 1987. – 158с.
744520
  Московкина И.И. Между "pro" и "contra": координаты художественного мира Леонида Андреева / И.И. Московкина; Мин-во образования и науки Украины; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 288с. – ISBN 966-623-210-3
744521
  Месхидзе Д. Между "горной дырой" и городским кварталом: поиски "почвы" в романе Йозефа Цодерера "Итальяшка" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 358-361. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
744522
  Джевицки А. Между "Партнерством во имя модернизации" и "Восточным партнерством" - немецкое видение восточной политики Европейского Союза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 12-24
744523
  Фрейд З. Между "Я" и "Сверх-Я" / Зигмунд Фрейд // Сверхчеловек против супер-эго : [сборник] / Ф.В. Ницше. – Москва : Алгоритм, 2013. – С. 188-302. – (Философский поединок). – ISBN 978-5-4438-0504-7
744524
  Варга Е.С. Между VI и VII конгрессами Коминтерна : экономика и политика, 1928-1934 гг. / Е. Варга. – Москва : Партиздат, 1935. – 190 с.
744525
  Вулф В. Между актов : [ роман ] / Вирджиния Вулф ; [ пер. с англ. Е. Суриц ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 224 с. – ISBN 5-352-01160-7
744526
  Вулф В. Между актов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 135-223. – ISSN 1130-6545
744527
  Вулф В. Между актов : роман / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 220, [3] с. – Пер. изд.: Between the acts / Virginia Woolf.1941. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0991-9
744528
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
744529
   Между Арктикой и Антарктикой : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
744530
  Гельман Захар Между Ахмадинежадом и его оппонентами разницы нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
744531
  Норден А. Между Берлином и Москвой / А. Норден. – М, 1956. – 411с.
744532
  Чубаров И.М. Между бессмыслицей и абсурдом : статус футуризма и беспредметного искусства в эстетических теориях 20-х гг. ( В.Шкловский, Л.Выготский, В.Кандинский, Г.Шпет и ГАХН ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.114-125. – ISSN 0042-8744
744533
  Цейтлин С. Между благоговением и привычкой : эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.167-179. – ISSN 1130-6545
744534
  Громов Д. Между Богом и Демоном // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 46. – С. 76-78
744535
  Петухов Л. Между варварством и цивилизацией: Англо-бурская война на страницах российского внешнеполитического официоза // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 116-125. – ISSN 0869-5687
744536
  Фигл Аманда Между вилами и вилкой. Как накормить планету? // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 38-39 : фото
744537
  Пшибыльский П. Между виселицей и амнистией: процессы против военных преступников в зеркале Нюрнберга / П. Пшибыльский. – М,, 1985. – 213с.
744538
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
1. – 1957. – 494с.
744539
  Брандыс К. Между войнами. / К. Брандыс. – Москва
2. – 1958. – 335с.
744540
   Между Волгой и Уралом.. – Ижевск, 1977. – 459с.
744541
   Между Волгой и Уралом.. – Йошкар-Ола, 1978. – 383с.
744542
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1980. – 384с.
744543
   Между Волгой и Уралом.. – Саранск, 1982. – 423с.
744544
   Между Волгой и Уралом.. – Казань, 1984. – 414с.
744545
   Между Волгой и Уралом.. – Чебоксары, 1989. – 364с.
744546
  Горев Н.П. Между Волмой и Свислочью / Н.П. Горев. – Минск, 1985. – 208с.
744547
  Евдокимова Н.П. Между Востоком и Западом. / Н.П. Евдокимова. – Л., 1985. – 166с.
744548
  Хейнц Х. Между временем и вечностью = Zwischen Zeit und Ewigkeit / Ханс Хейнц ; [ пер. с нем. Гусаров Д., Гусарова Л. ]. – Николаев : МедНа. – 260 с. – Тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-8348-00-1
744549
  Воннегут К. Между временем и Тимбукту или "Прометей-5" / К. Воннегут. – Москва, 1990. – 60с.
744550
  Рудин В. Между вчера и завтра / В. Рудин. – Кемерово, 1984. – 285с.
744551
  Постников Н.А. Между выстрелами. / Н.А. Постников. – Львов, 1967. – 187с.
744552
  Герасимова Е. Между Генуей и Францией. Административное управление на Корсике в XVI в. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 17-18
744553
  Фридланд В.М. Между Гималаями и Аравийским морем / В.М. Фридланд. – Москва, 1968. – 174с.
744554
  Воропай Т.С. Между глобализацией и масскультурой (несколько фрагментов об идентичности) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-31. – ISSN 0235-1188
744555
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву / Х.Э. Палли. – Таллин, 1966. – 342с.
744556
  Палли Х.Э. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны (1701-1704). : Автореф... канд. ист.наук: / Палли Х.Э.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1965. – 23л.
744557
  Искин А.Ю. Между двумя звонками / А.Ю. Искин. – Харьков, 1966. – 167 с.
744558
  Гусенков В.П. Между двумя рассветами / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1968. – 188с.
744559
  Горенский М.Г. Между двумя революциями / М.Г. Горенский. – Красноярск, 1960. – 180с.
744560
  Цветков-ПросвещенскийА.К Между двумя революциями (1907-1916 гг.) / Цветков-ПросвещенскийА.К. – М., 1957. – 163с.
744561
   Между двумя съездами.. – Л, 1934. – 301с.
744562
   Между двумя юбилеями 1998-2003 : писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына : альманах. – Москва : Русский путь, 2005. – 554 с. – ISBN 5-85887-205-0
744563
  Большакова О.В. Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 14-26. – ISSN 0869-5687
744564
  Новиков И.А. Между двух зорь: (Дом Орембовских); Страна Лекхорн : Романы / И.А. Новиков. – Москва : Правда, 1991. – 652с.
744565
  Синклер Э. Между двух миров / Э. Синклер. – Москва, 1948. – 552 с.
744566
  Прожогина С. Между двух миров // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.72-77. – ISSN 0321-5075


  [Литературное творчество французских писателей - выходцев из стран Магриба.]
744567
  Каневский З.М. Между двух океанов / З.М. Каневский. – Москва : Политиздат, 1969. – 88с. – (Страницы истории советской родины)
744568
  Белый А. Между двух революций / А. Белый. – Ленинград, 1934. – 409с.
744569
  Белый А. Между двух революций / А. Белый. – Москва : Художественная литература, 1990. – 672 с. – (Серия литературных мемуаров)
744570
  Клюев Е.В. Между двух стульев / Е.В. Клюев. – М., 1989. – 158с.
744571
  Шарнхорст Э. Между детством и зрелостью / Э. Шарнхорст. – Минск, 1985. – 94с.
744572
  Федосеев Семен Между джипом и багги : арсенал // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125 : Фото


  Історія виникнення Португалії
744573
  Федосеев С. Между джипом и багги // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 118-125


  Військова автотехніка
744574
  Хафизова Н.А. Между долгом не лгать и долгом человеколюбия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 3 (май - июнь). – С. 98-110. – ISSN 0236-2007
744575
  Резникова Ж.И. Между драконом и яростью: Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных (гипотезы и теории; хищники и жертвы) : Учебное пособие / Ж.И. Резникова; Федер. целевая программа "Госуд. поддержка интеграц. высшего образов. и фундам. науки на 1997 - 2000 годы". – Москва : Научный мир. – ISBN 5-891-176-099-1
Ч.ІІ. – 2000. – 208с.
744576
  Заславский О.Б. Между драмой "Два брата" и романом "Княгиня Лиговская" (об одном лермонтовском наброске) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
744577
  Варламова Н.В. Между единогласием и волей большенства. / Н.В. Варламова, Н.Б. Пахоленко. – Москва, 1997. – 65с.
744578
  Къев К. Между живота и смъртта / К. Къев. – София : Издателство на бзнс, 1987. – 297, [3] с.
744579
  Рыжков В.Л. Между жизнью и смертью / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1925. – 59с.
744580
  Альбанов В.И. Между жизнью и смертью : дневник участника экспедиции Брусилова / В.И. Альбанов. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 103с.
744581
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть / Н. Даули. – Москва : Детская литература, 1965. – 192 с.
744582
  Ильяшенко П.С. Между жизнью и смертью / П.С. Ильяшенко. – Тула, 1965. – 240с.
744583
  Царукаев А.И. Между жизнью и смертью : рассказ / А.И. Царукаев; пер. с осет. К.Бойцовой. – Орджоникидзе : Ир, 1972. – 16 с.
744584
  Даули Н. Между жизнью и смертью : повесть, рассказ / Н. Даули; пер. с татар. М.Рафикова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 208 с.
744585
  Даули Н. Между жизнью и смертью. / Н. Даули. – Казань, 1960. – 191с.
744586
   Между жизнью и смертью.. – Днепропетровск, 1992. – 203с.
744587
  Яворская Н. Между завтра и вчера. / Н. Яворская. – Л., 1983. – 87с.
744588
   Между здоровьем и болезнью.. – М, 1989. – 94с.
744589
  Орр К. Между Землей и Космосом / К. Орр. – Л., 1964. – 244с.
744590
  Адамьянц Между знанием и пониманием ( феномен понимания в семиосоциопсихологической парадигме ) / Адамьянц, З // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.223-231
744591
  Афасижев М.Н. Между иллюзией и действительностью / М.Н. Афасижев. – Москва, 1986. – 62с.
744592
  Хант Майкл Между империей и гегемонией: сумятица в политике США / пер. С. Матикеевой // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0321-2017
744593
  Шелешнева-Солодовникова Между инженерией и скульптурой. Испанская архитектура в эпоху глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 85-98. – ISSN 044-748Х
744594
  Адлер Г. Между Каиром и Будапештом / Г. Адлер ; пер. с нем.: А. Галкина и О. Накропина. – Москва : Изд-во иностр. литературы, 1957. – 135 с.
744595
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
744596
  Самсонов С.А. Между Камой и Чепцой / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1977. – 176 с.
744597
  Грундиг Г. Между карнавалом и великим постом / Г. Грундиг. – М., 1964. – 347с.
744598
  Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом. / Б.Г. Реизов. – Л., 1962. – 254с.
744599
  Бежанишвили Зураб Русланович Между конфликтами и партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
744600
  Елисеев М.Г. Между конфронтацией и разрядкой. / М.Г. Елисеев. – Минск, 1989. – 334с.
744601
  Брасс А. Между Лениным и Арафатом / Александр Брасс. – Москва : "Русь-Олимп" ; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 315, [4] с. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Терроризм: история и современность). – ISBN 5-9648-0011-4
744602
  Лисовска О. Между летом и осенью : стихи / О. Лисовска. – Москва : Советский писатель, 1968. – 72 с.
744603
  Филиппова К. Между людьми / К. Филиппова. – Свердловск, 1952. – 256с.
744604
  Решетников Ф.М. Между людьми: Повести, рассказы и очерки / Ф.М. Решетников. – Москва, 1985. – 525 с.
744605
  Зайцев В.К. Между львом и драконом / В.К. Зайцев. – Минск, 1969. – 164 с.
744606
  Камша В. Между Львом и Орлом // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 6-13. – ISSN 1681-9012


  Як Англія і Росія ділили Середню Азію
744607
  Некипелов В.А. Между Марсом и Венерой / В.А. Некипелов. – Ужгород, 1966. – 79с.
744608
  Селегей П.Е. Между Машуком и Бештау... / П.Е. Селегей. – Ставрополь, 1976. – 176 с.
744609
  Нысанбаев А.Н. Между мифом и разумом: из опыта духовных исканий ХХ века / А.Н. Нысанбаев, Ф.М. Сулейманов. – Алма-Ата, 1991. – 138 с.
744610
  Дударев В. Между молотом и наковальней // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089


  Польский вопрос в оценке Отто фон Бисмарка.
744611
  Джамил Браунсон Между молотом и наковальней: интернационализация преподавания географии в Турции : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Джамил Браунсон, Аня Бутт, Новаковски и Бурку Алкан Николас // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
744612
  Беляев Владимир Между Москвой и Вашингтоном // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-36. – ISSN 0130-9625
744613
  Головко В.А. Между Москвой и Западом: дипломатическая деятельность Х.Г. Раковского / В.А. Головко. – Харьков, 1994. – 383с.
744614
  Савченко А. Между нами - океан. / А. Савченко. – Одесса, 1971. – 104с.
744615
  ЧиликинВ.К Между нами гворя / ЧиликинВ.К. – Барнаул, 1958. – 56с.
744616
  Благов Ю.Н. Между нами говоря / Ю.Н. Благов. – М., 1962. – 110с.
744617
  Фидлер Ю.В. Между нами говоря.... / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1958. – 116с.
744618
  Арслан Т.Г. Между нами, джигитами : сатир. стихи / Тимер Арслан ; пер. с башкир. М. Воловика ; худож. А. Штабель. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1981. – 79 с. : ил.
744619
  Лебедева М.А. Между нами, женщинами / М.А. Лебедева. – М., 1989. – 187с.
744620
  Тарасов А.А. Между нами, мужчинами / А.А. Тарасов. – М., 1983. – 209с.
744621
  Рожанский М.Я. Между настоящим и реальностью: оптика советского идеализма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 47-57. – ISSN 0236-2007
744622
  Боляновский А. Между национальными устремлениями и колониализмом Гитлера: восточноевропейские военные формирования в Вооруженных силах Германии в 1941-1945 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2012. – № 3. – С. 134-167. – ISBN 978-5-89423-110-5
744623
  Пане Армин Между небом и землей. / Пане Армин. – М., 1959. – 84с.
744624
  Власюк В. Между небом и землей. Астрофизиков тревожит судьба знаменитой обсерватории / беседовал С.Фиолетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 22 августа (№ 33/34). – С. 8


  Интервью с заместителем директора Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН В. Власюком. Коррективы в деятельность САО и ее крупнейших телескопов - оптического Большого телескопа азимутального (БТА) и радиотелескопа РАТАН-600 вносит не только ...
744625
  Струк Е. Между небом и землей. Как украинский астроном Клим Чурюмов, чье имя сегодня повторяют на всех языках, борется с земным притяжением // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 45 (407), 7 ноября. – С. 42-45 : фото. – ISSN 2075-7093
744626
  Гусева Е. Между НЭБом и землей: к разработке стратегии и тактики преобразований библиотек России / Евгения Гусева, Вадим Степанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 20-23. – ISSN 1726-6726


  Человечество вступило в цифровую эру своей эволюции. В этой ситуации библиотеки, являющиеся одним из древнейших и до недавнего времени весьма значимых социальных институтов, подвергаются мощнейшему давлению со стороны цифровых ...
744627
  Гусева Е. Между НЭБом и землей: к разработке стратегии и тактики преобразований библиотек России / Евгения Гусева, Вадим Степанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 27-29. – ISSN 1726-6726


  НЭБ по замыслу учредителей и организаторов в недалёком будущем призвана выступить в роли «электронного коллектора», с помощью которого производители интеллектуальных продуктов, прежде всего издательства, получат возможность осуществлять оптовую продажу ...
744628
  Манолакев Х. Между образа и четенето : руската преводна белетристика през Българското възраждане / Христо Манолакев ; [ред. Н. Аретов]. – София : Кралица Маб, 1996. – 245, [1] с. – Библиогр.: Бележки: с. 222-245. – ISBN 954-533-013-9
744629
  Харичев И. Между обществом и наукой. О журнале "Знание - сила" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893
744630
  Новиков В.В. Между океаном и Сахарой / В.В. Новиков. – Москва : Наука, 1990. – 131 с.
744631
   Между осенью и весной мировая политика оказалась не менее изменчивой, чем погода / А.Г. Арбатов, С.К. Ознобищев, Б.Д. Пядышев, И.Б. Рунов, А.М. Салмин, А.Н. Яковлев // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-18. – ISSN 0130-9625


  Как события 11 сентября 2001 года повлияли на мировую политику
744632
  Капица С.П. Между очевидным и невероятным / С.П. Капица. – М., 1985. – 197с.
744633
  Ставиский Б.Я. Между Памиром м Каспием. / Б.Я. Ставиский. – М., 1966. – 327с.
744634
  Колоколова М. Между патернализмом и самоорганизацией: к вопросу о развитии гражданского общества в Украине // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 163-174. – ISSN 1822-5136
744635
  Лурье Х.Г. Между первым и вторым. / Х.Г. Лурье. – М., 1928. – 112с.
744636
  Бок К. Между пивом и будущим. Копенгаген готовится стать столицей Евронауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 19 апреля (№ 16). – С. 14


  Очередной смотр европейских и отчасти мировых научных достижений ESOF-2014 (European Science Open Forum) состоится в конце июня будущего года. На этот раз он пройдет в столице Дании, которая получила право на организацию масштабного фестиваля науки еще ...
744637
  Ватсон Ф. Между планетами : пер. с англ. / Ф. Ватсон. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 227 с.
744638
  Барт Хиц Между политикой и историей – фрагментаризация исторического прошлого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 97-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Целью статьи анализ теоретических основ избранных парадигм между историей - повествованием о ней, а политикой в фоне совершающего себя процесса систематической трансформации в Польше. Автор поддерживает тезис, что повествовательность интерпретационный ...
744639
  Зингер М Е. Между полюсом и Европой / М Е. Зингер, . – Москва : Мысль, 1975. – 206с.
744640
  Зингер М Е. Между полюсом и Европой / М Е. Зингер, . – 2-е изд. доп. и испр. – Москва : Мысль, 1981. – 206с.
744641
  Байтеева М.В. Между понятием и смыслом справедливости // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (307). – С. 8-17. – ISSN 0131-8039
744642
  Зоркая Н.М. Между прошлым и будущим / Н.М. Зоркая. – М., 1961. – 87с.
744643
  Гущев С.З. Между прошлым и будущим. Рассказы о соврем. науке и технике / С.З. Гущев. – М., 1977. – 112с.
744644
  Суслов Б.Н. Между пылинками и молекулами. / Б.Н. Суслов. – М-л, 1949. – 56с.
744645
  Лонго Л. Между реакцией и революцией / Л. Лонго, К. Салинари. – М, 1974. – 303с.
744646
  Цветков-Просвещенский Между революциями 1907-1916 гг. / Цветков-Просвещенский. – М., 1933. – 280с.
744647
  Стрелкова Е.Н. Между реформами и советской модернизацией : техническое образование на Северном Кавказе в 1917-1940 гг. // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 12. – С. 52-64. – ISSN 1813-100X
744648
  Меншинг Х. Между Рифом и Дра : Путешествие по Марокко / Х. Меншинг. – Москва : Географгиз, 1957. – 183с.
744649
  Яшанина Екатерина Между рогатыми и хвостатыми : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 16-17 : Фото
744650
  Ясна Чапо Жмегач Между родиной и диаспорой (хорваты в Германии) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 74-83. – ISSN 1810-228Х
744651
  Северняк С. Между розой и львом / С. Северняк. – София, 1974. – 173с.
744652
   Между Северным и Южным полюсами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
744653
   Между сердцем и временем : воспоминания об Александре Дейче / [составитель: Евгения Дейч]. – Киев : Феникс, 2009. – 342, [2] с., [16] л. фот. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-717-6
744654
  Ростовцева И.И. Между словом и молчанием / И.И. Ростовцева. – М, 1989. – 366с.
744655
  Василевский А.А. Между сменами / А.А. Василевский. – Москва, 1973. – 287с.
744656
  Потапов Владимир Между собакой и волком : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
744657
  Елагина Е. Между совой и жаворонком : поезія // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-77. – ISSN 0012-6756
744658
  Шемятенков В.Г. Между стихией и планомерностью. / В.Г. Шемятенков. – М., 1987. – 269с.
744659
  Кожевникова Мария Между сушей и водой : фильтр Европы / Кожевникова Мария, Колотилин Андриан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 160-181 : Фото
744660
  Иванова Н.К. Между Сциллой и Харибдой: рассуждения о проблемах обучения английскому языку / Н.К. Иванова, М.Н. Милеева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 89-95. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные проблемы иноязычной подготовки в российских вузах в контексте требований к изменению научно)образовательной среды в нашей стране в связи с необходимостью формирования ее конкурентоспособного научного и ...
744661
  Матюшин А.Н. Между Тигром и Евфратом / А.Н. Матюшин; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1975. – 119с. – (Путешествия по странам Востока)
744662
  Зелинский В. Между титаном и вепрем // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 44-77. – ISSN 0042-8795
744663
  Балашова Т. Между традицией и экспериментом. Опыт Андре Мальро - писателя и министра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 267-285. – ISSN 0042-8795
744664
  Краминов Д.Ф. Между тревогой и надеждой / Д.Ф. Краминов. – М., 1970. – 368с.
744665
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель, 1975. – 487 с.
744666
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель
3. – 1979. – 373 с.
744667
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Москва : Советский писатель
4. – 1982. – 400 с.
744668
  Кросс Я. Между тремя поветриями / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва
1. – 1990. – 667 с.
744669
  Кросс Я. Между тремя поветриями : роман о Балтазаре / Яан Кросс; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, ЛО
2. – 1990. – 558 с.
744670
  Динеков П. Между фолклора и литературата / П. Динеков. – София, 1978. – 504 с.
744671
  Ахиезер А.С. Между циклами мышления и циклами истории // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.122-132. – ISSN 0869-0499
744672
  Нариньяни Александр Семенович Между эволюцией и сверхвысокими технологиями: новый человек ближайшего будущего // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744
744673
   Междубиблиотечный абонемент. – М, 1974. – 80с.
744674
   Междубиблиотечный абонемент в системе библиотечно-библиографического обслуживания науки и производства.. – М, 1972. – 126с.
744675
  Гордеева Л.Т. Междубиблиотечный абонемент в специальных библиотеках / Л.Т. Гордеева. – М, 1976. – 49с.
744676
  Сахаров В.Ф. Междубиблиотечный абонемент. / В.Ф. Сахаров. – Л., 1946. – 84с.
744677
   Междубиблиотечный абонемент.. – М, 1971. – 80с.
744678
   Междуведомственная магнитная комиссия, учрежденная при Императорской Академии наук для произвоства магнитной сьемки России
Первое собрание 24-25 сентября 1913 г. : Протокол заседаний, сост. в Малом Конферец-зале АН 24-го сентября в 10 утра и 25-го сентября в 10 ч. утра и 8 вечера 1913 г. – 8 с. – В надзаг.: Корректура. - Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
744679
   Междуведомственная магнитная комиссия, учрежденная при Императорской Академии наук для произвоства магнитной сьемки России. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук]
Первое собрание 24-25 сентября 1913 г. : Протокол заседаний, сост. в Малом Конферец-зале АН 24-го сентября в 10 утра и 25-го сентября в 10 ч. утра и 8 вечера 1913 г. – 1914. – 13 с. – Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
744680
   Междуведомственная экспедиция по программе ПОЛЭКС-Юг-81.. – Л, 1986. – 208с.
744681
   Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме Академии Наук СССР. – Москва, 1982. – 23с.
744682
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
дистанционное зондирование при картографировании Земли и планет Солнечной системы. – 1986. – 150 с.
744683
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
Исследования по прикладной геодезии и фотограмметрии. – 1986. – 132 с.
744684
   Междуведомственный тематический сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК
проектирование и издание мелкомасштабных карт. – 1986. – 107 с.
744685
  Байков А.Л. Междувласные и властные отношения в теории права : Опыт теоретико-познавательного построения / А.Л. Байков. – Ярославль : [Тип. Губ. правл.], 1912. – VI, [2], 413 с.
744686
  Искра В.Д. Междузонная оптика и явления переноса свободных квазичастиц в неупорядоченных полупроводниках. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Искра В.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 32л.
744687
  Искра Валентина Дмитриевна Междузонная оптика и явления переноса свободных квазичастиц и неупорядоченных полупроводниках. : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Искра Валентина Дмитриевна; Госагропром СССР, Украинская сельскохоз. академия. – К., 1989. – 318л. – Бібліогр.:л.298-318
744688
  Шатковский Е.В. Междузонная рекомбинация неравновесных носителей заряда в арсениде индия при высоких уровнях фотовозбуждения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Шатковский Е.В.; АН СССР.Физ.ин-т. – М, 1972. – 15л.
744689
  Татьяничева Л.К. Междузорье : Стихи / Л.К. Татьяничева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 142с.
744690
  Уляницкий В. Междукняжеские отношения во Владимиро-Московском великом княжестве в XIV-XV в. : (К вопросу о "двуименных" или "союзных" деньгах) / В. Уляницкий. – Москва : Унив. тип., 1893. – 54 с. – Из "Чтений в Имп. О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те"
744691
  Кяйвяряйнен И.И. Междунардные отношения на Севере Европы в начале XIX века и присоединение Финляндии к России в 1809 году / И.И. Кяйвяряйнен. – Петрозаводск, 1965. – 283с.
744692
  Костомаров В.Г. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы / В.Г. Костомаров, Е.В. Суслова. – М., 1970. – 18с.
744693
  Константинов Ю.А. Международная валютная система стран-членов СЭВ / Ю.А. Константинов. – М., 1982. – 232с.
744694
  Коршунова Е.Н. Международная защита прав женщин / Е.Н. Коршунова. – Москва, 1975. – 96 с.
744695
  Карташкин В.А. Международная защита прав человека / В.А. Карташкин. – Москва, 1976. – 223с.
744696
   Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года и резолюции Международной Конференции по предотвращению загрязнения моря 1973 года.. – Л, 1979. – 174с.
744697
   Международная конвенция электросвязи.. – М, 1961. – 156с.
744698
   Международная конф.по теории приближения функций.. – К, 1983. – 231с.
744699
   Международная конференция "Неразрушающий контроль и диагностика свойств композитов и изделий из них".. – Рига, 1991. – 282с.
744700
   Международная конференция "Неразрушающий контроль и диагностика свойств композитов и изделий из них".. – Рига, 1991. – 490с.
744701
   Международная конференция в защиту детей., 1952. – 16с.
744702
   Международная конференция молодых ученых в области сварки и смежных технологий. – К, 1989. – 242с.
744703
   Международная конференция о гидравлических исследованиях по случаю 50-летнего юбилея лаборатории гидротехнических сооружений Политехнического ин-та в Г.Брно.. – Брно, 1967. – 121с.
744704
   Международная конференция по активным воздействиям на метеорологические процессы : Отчет советской делегации. – Обнинск, 1974. – 42 с.
744705
   Международная конференция по активным воздействиям на метеорологические процессы.. – Обнинск, 1974. – 67с.
744706
   Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И. Ширшова : Барнаул, 20-25 августа 1991 г.: Тезисы докладов по теории групп. – Новосибирск, 1991. – 174с.
744707
   Международная конференция по алгебре, посвященная памяти А.И.Мальцева : Новосибирск, 21-26 августа 1989 г. – Новосибирск, 1989. – 110 с.
744708
   Международная конференция по вопросам преследования нацистских преступлеников.. – М, 1969. – 184с.
744709
   Международная конференция по изучению китайского языка.. – Пекин, 1991. – 876с.
744710
   Международная конференция по космическим лучам (Москва, 1959) : тезисы докладов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 224 с.
744711
   Международная конференция по люминесценции : тезисы докладов. – Черноголовка : АН СССР, 1972. – 332 с.
744712
   Международная конференция по магнетизму, МКМ-73 : труды. – Москва : Наука
Т. 2. – 1974. – 294 с.
744713
   Международная конференция по магнетизму, МКМ-73 : труды. – Москва : Наука
Т. 4. – 1974. – 641с.
744714
   Международная конференция по магнетизму, МКМ-73. – Москва : Наука
Т. 5. – 1974. – 633 с.
744715
   Международная конференция по магнетизму, МКМ-73 : труды. – Москва : Наука
Т. 6. – 1974. – 448 с.
744716
   Международная конференция по мерзлотоведению. – Якутск, 1973. – 320 с.
744717
   Международная конференция по мерзлотоведению = (Вторая Межд.конф.).Доклады и выступления. – Якутск
Вып.8 : Проблемы мерзлотоведения. – 1975. – 296 с.
744718
   Международная конференция по метеорологии Карпат. – Киев, 1975. – 615с.
744719
   Международная конференция по строительной механике в реакторной технологии. – Москва, 1972. – 32с.
744720
   Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. – Москва, 1969. – 384 с.
744721
   Международная конференция ректоров пед.вузов-партнеров социалистических стран. – Москва, 1985. – 137 с.
744722
   Международная конференцияпо алгебре, посвященная памяти А.И. Ширшова : Барнаул, 2-25 августа 1991 г.: Тезисы докладов по алгебраической геометрии и применениям алгебры к геометрии, анализу и теоретической физике. – Новосибирск, 1991. – 88с.
744723
   Международная концентрация социалистического производства.. – М, 1984. – 224с.
744724
  Новиков Р.А. Международная кооперация капиталистических фирм / Р.А. Новиков, Ю.В. Шишков. – М., 1972. – 286с.
744725
   Международная космическая редиотехническая система обнаружения терпящих бедствие. – Москва, 1987. – 376 с.
744726
   Международная математическая конференция "Ляпуновские чтения"., 1992. – 184с.
744727
   Международная минералогическая ассоциация.. – Новосибирск
3. – 1978. – 152с.
744728
   Международная науч. конференция социалистических стран по проблемам школьного оборудования. – Москва, 1975. – 318 с.
744729
   Международная научная конференция по результатам работы Советско-Монгольской комплексной хубсугульской экспедиции.. – Иркутск, 1988. – с.185
744730
  Научно-практическая Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти проф.Федорова К.Г. : [текст] : Тезисы докл. (12-13 июня 1996 г.) / Научно-практическая, конференция, памяти проф. Федорова К.Г. посвященная; отв. ред. А. П. Бычковский ; Запорожский гос. ун-т. Юридический факультет. – Запорожье, 1996. – 187 с.
744731
   Международная научно-техническая и производственная кооперация.. – М, 1982. – 304с.
744732
   Международная объединенная конференция по искусственному интеллекту, 1975. – 248с.
744733
   Международная организация по стандартизации.. – М, 1963. – 70с.
744734
   Международная организация труда. – Женева, 1966. – 86 с.
744735
   Международная организация труда.. – М, 1983. – 392с.
744736
   Международная передача технологии.. – М, 1985. – 279с.
744737
   Международная поддержка борьбы трудящихся Бессарабии за воссоединение с Советской Родиной.. – Кишинев, 1970. – 390с.
744738
   Международная политика в 1930 году.. – М, 1932. – 414с.
744739
   Международная политика КПСС и внешние функции советского государства.. – М, 1976. – 160с.
744740
  Ключников Ю.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин. – М.
1. – 1925. – 442с.
744741
  Ключников Ю.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин. – М.
2. – 1926. – 464с.
744742
  Ключников Ю.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин. – М.
3. – 1928. – 430с.
744743
  Ключников Ю.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Ю.В. Ключников, А. Сабанин. – М.
3. – 1929. – 367с.
744744
   Международная программа "Литосфера".. – М, 1984. – 23с.
744745
   Международная программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера". – М, 1983. – 336с.
744746
  Молчанов Ю.Л. Международная разрядка: уроки и перспективы / Ю.Л. Молчанов, . – М., 1987. – 62с.
744747
  Кузнецов Н.И. Международная система единиц (СИ) : Учеб.пособие / Н.И. Кузнецов. – Изд. 2-е,испр. и доп. – Минск : Высшая школа, 1965. – 96 с.
744748
  Княжинский В.Б. Международная страттегия антикоммунизма / В.Б. Княжинский. – Москва, 1972. – 111с.
744749
  Лебедев Е.А. Международная торговая палата / Е.А. Лебедев. – М., 1976. – 183с.
744750
  Нестеров М.В. Международная торговля - важный фактор укрепления мира / М.В. Нестеров. – Москва, 1956. – 32с.
744751
  Кистерский Л.Д. Международная экономическая безопасность : внешнеторговый,валютно-финансовый и энергетический аспекты / Л.Д. Кистерский. – К, 1991. – 182с.
744752
  Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. / О.С. Колбасов. – Москва : Международные отношения, 1982. – 237 с.
744753
  Осипов Г.А. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия / Г.А. Осипов. – М, 1987. – 171с.
744754
  Корбут Л.В. Международно-правовой режим рек: История и современность. / Л.В. Корбут, Ю.Я. Баскин; Отв. ред. Г.И. Тункин. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
744755
  Комарова Л.А. Международно-правовые принципы и формы экономического сотрудничества государств / Л.А. Комарова. – М., 1986. – 46с.
744756
  Осипов Г.А. Международно-правовые проблемы контроля за ограничением вооружений и разоружением / Г.А. Осипов. – М, 1989. – 143с.
744757
  Киселева Н.А. Международное демократической женское движение в борьбе за мир, равноправие и социальный прогресс / Н.А. Киселева. – Москва, 1982. – 80 с.
744758
  Лейбзон Б.М. Международное единство коммунистов: исторический опыт, принципы, проблемы / Б.М. Лейбзон. – М., 1980. – 253с.
744759
  Зубок Л.И. Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции : стеногр. лекции, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. Л.И. Зубок ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 1)
Лекция 1 : Международное значение великой Октябрьской Социалистической революции : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / Л.И. Зубок, проф. – 1944. – 32, [2] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
744760
  Красин Ю.А. Международное коммунистическое движение как предмет изучения / Ю.А. Красин. – М., 1980. – 88с.
744761
  Крашенинников А.И. Международное кооперативное движение / А.И. Крашенинников, А.М. Морозов. – М., 1974. – 206с.
744762
   Международное космическое право. – Москва : Международные отношения, 1974. – 286с.
744763
   Международное космическое право. – М, 1985. – 205с.
744764
   Международное молодежное движение : Библиогр. на иностр. яз. – Москва, 1976. – 477с.
744765
   Международное молодежное движение и интернациональные связи молодежи : Библиография 1956-1973 гг. – Москва : Мол. гвардия, 1975. – 359с.
744766
   Международное молодежное движение и интернациональные связи советской молодежи : Библиография за 1974-1977 гг.: На рус. яз. – Москва
Часть 2. – 1978. – 205с.
744767
   Международное молодежное движение.. – М, 1970. – 48с.
744768
   Международное молодежное движение.. – М, 1975. – 193с.
744769
   Международное молодежное движение.. – М, 1975. – 1894с.
744770
   Международное молодежное движение.. – М, 1979. – 180с.
744771
  Найко Г.Д. Международное молодёжное и студенческое движение / Г.Д. Найко, А.М. Лобачев. – М., 1978. – 28с.
744772
  Коломбос Д. Международное морское право / Д. Коломбос. – Москва, 1975. – 782с.
744773
  Нгуен Нгок Минь Международное морское право / Нгуен Нгок Минь. – Москва, 1981. – 183 с.
744774
   Международное морское право.. – М, 1985. – 430 с.
744775
   Международное морское право.. – М, 1988. – 288с.
744776
  Нижняя С.И. Международное обобществление социалистического производства / С.И. Нижняя. – М., 1985. – 129с.
744777
   Международное обозрение.. – М, 1960. – 39с.
744778
  Коррадов Т. Международное положение / Т. Коррадов. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 48 с.
744779
   Международное положение и внешняя политика СССР.. – М, 1938. – 206с.
744780
   Международное положение и внешняя политика СССР.. – М, 1939. – 207с.
744781
  Молчанов Ю.Л. Международное положение СССР / Ю.Л. Молчанов. – М., 1983. – 64с.
744782
  Корионов В.Г. Международное положение СССР. / В.Г. Корионов. – М., 1974. – 64с.
744783
  Молчанов Ю.Л. Международное положение СССР. / Ю.Л. Молчанов. – М., 1978. – 64с.
744784
  Оппенгейм Л. Международное право / Л. Оппенгейм. – Москва
1. – 1948. – 408с.
744785
  Оппенгейм Л. Международное право / Л. Оппенгейм. – Москва
2. – 1949. – 440 с.
744786
  Оппенгейм Л. Международное право / Л. Оппенгейм. – Москва
2-2. – 1950. – 499с.
744787
   Международное право. – М, 1964. – 430с.
744788
   Международное право. – М, 1967. – 54с.
744789
   Международное право. – Свердловск, 1974. – 408с.
744790
   Международное право : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 566 с.
744791
   Международное право. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 543с.
744792
   Международное право. – Москва : Международные отношения, 1987. – 590с.
744793
   Международное право : Библиография, 1973-1985 гг. – Москва : Междунар. отношения, 1987. – 357с.
744794
   Международное право : Библиография, 1986-1990 гг. – Санкт-Петербург : Россия-Нева, 1992. – 230с.
744795
   Международное право в документах : сборник важнейших международно-правовых акиов. – Москва : Международные отношения, 1969. – 552 с.
744796
  Моджорян А Л. Международное право в избранных документах / А Л. Моджорян, В.К. Собакин. – М, 1956. – 334с.
744797
   Международное право в избранных документах. / Моджорян Л.А. – М
1. – 1957. – 308с.
744798
   Международное право в избранных документах.. – М
2. – 1957. – 320с.
744799
   Международное право в избранных документах.. – М
3. – 1957. – 416с.
744800
   Международное право в практике освободившихся стран.. – М, 1988. – 164с.
744801
  Лист Ф. Международное право в систематическом изложении : Сокр. пер. руководства проф. Франца Листа / Франц Лист, проф. : перераб. и заново доп. проф. В. Э. Грабарь. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 238 с. – (Руководства и научные пособия для высшей школы)
744802
   Международное право и Латинская Америка.. – М, 1962. – 271с.
744803
   Международное право и советское законодательство. – Казань, 1991. – 157с.
744804
   Международное право на службе мира и сотрудничества государств. – Москва, 1981. – 176 с.
744805
   Международное право на службе мира.. – М, 1979. – 140с.
744806
  Коровин Е.А. Международное право на современном этапе / Е.А. Коровин. – Москва, 1946. – 24с.
744807
  Коровин Е.А. Международное право переходного времени / Е.А. Коровин, (ассистент ин-та) ; Ин-т Советского права. – Москва - Петроград : Госиздат, 1924. – 140 с.
744808
  Коровин Е.А. Международное право переходного времени / Е.А. Коровин, (ассистент ин-та) ; Ин-т Советского права. – Москва - Петроград : Госиздат, 1924. – 139 с.
744809
   Международное право.. – М, 1951. – 600с.
744810
   Международное право.. – М, 1960. – 332с.
744811
   Международное право.. – М, 1964. – 679с.
744812
   Международное право.. – М, 1970. – 567с.
744813
   Международное право.. – Москва, 1974. – 590 с.
744814
   Международное право.. – М, 1978. – 400с.
744815
   Международное право.. – М, 1979. – 584с.
744816
   Международное право.. – М, 1998. – 361с.
744817
  Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила / Н.В. Миронов. – Москва : Юрайт, 1980. – 159с.
744818
   Международное право: советский и английский подходы. – Москва, 1989. – 165 с.
744819
  Оленев С. Международное признание СССР / С. Оленев. – М., 1962. – 100с.
744820
   Международное продвижение.. – М, 1924. – 332с.
744821
   Международное рабочее движение. – Москва : Мысль
Т. 2 : Рабочее движение в период перехода к империализму (1871 - 1904). – 1976. – 656с.
744822
  Кухарский П.Ф. Международное рабочее движение на современном этапе. / П.Ф. Кухарский. – Л., 1955. – 32с.
744823
   Международное рабочее движение.. – М, 1976. – 668с.
744824
   Международное рабочее движение. : вопросы истории и теории. – Москва : Мысль
Т. 4 : Великий Октябрь и международный рабочий класс (1917 - 1923). – 1980. – 732с.
744825
   Международное рабочее движение. : Вопросы истории и теорий. – Москва : Мысль
Т. 5 : Созидатель социализма, борец против фашизма. – 1981. – 750с.
744826
  Клинова Е.В. Международное сотрудничество и права человека (социальные и экономические права) / Е.В. Клинова. – Москва, 1981. – 52с.
744827
  Копелев Л.М. Международное социалистическое разделение труда. / Л.М. Копелев. – М., 1960. – 48с.
744828
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц. – М., 1959. – 280с.
744829
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц. – Москва, 1970. – 357с.
744830
  Лунц Л.А. Международное частное право / Л.А. Лунц, Н.И. Марышева, О.Н. Садиков. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 336 с.
744831
  Нешатаева Т.Н. Международное частное право / Т.Н. Нешатаева. – Пермь, 1991. – 91с.
744832
  Ключников К.Ф. Международные банки развития. / К.Ф. Ключников. – Москва, 1974. – 319с.
744833
  Осипов Ю.М. Международные валютно-кредитные отношения и страны Африки / Ю.М. Осипов, Г.Е. Рощин. – М, 1986. – 125с.
744834
  Коровин Е.А. Международные договоры и акты нового времени / проф. Е.А.Коровин. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 395 с. – (Проблемы советского права / под общ. ред. Д.А.Магеровского)
744835
  Миронов Н.В. Международные договоры СССР / Н.В. Миронов. – Москва, 1980. – 63с.
744836
  Любский М.С. Международные кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – Москва, 1988. – 260с.
744837
  Можаев Г.А. Международные культурные связи СССР / Г.А. Можаев. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
744838
  Морозова Е.А. Международные математические олимпиады / Е.А. Морозова, И.С. Петраков. – Москва, 1967. – 175 с.
744839
  Луньков Ю.Г. Международные молодежные организации / Ю.Г. Луньков. – М., 1970. – 46с.
744840
  Карасик Д.С. Международные монополии / Д.С. Карасик. – Москва, 1963. – 59с.
744841
  Мигас В.В. Международные монополии и углубления противоречий мирового капиталистического хозяйства / В.В. Мигас, А.А. Нечай. – Минск, 1989. – 125с.
744842
  Кашин В.А. Международные налоговые сооглашения / В.А. Кашин. – М., 1983. – 182с.
744843
  Лютова К.В. Международные научные конгрессы / К.В. Лютова, Б.М. Короткина. – Л., 1964. – 120с.
744844
  Коваленко И.И. Международные неправительственные оарганизации / И.И. Коваленко. – М, 1976. – 167с.
744845
  Кольяр К.А. Международные организации и учреждения / К.А. Кольяр. – Москва : Прогресс, 1972. – 632 с.
744846
  Лебедева Н.Б. Международные отношения в зоне Индийского океана / Н.Б. Лебедева. – М., 1991. – 197с.
744847
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 4 : 28 июня - 22 июля 1914 г. – 1932. – XVI, 432 с.
744848
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленеинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 2 : 14 марта - 13 мая 1914 г. – 1933. – XX, 560 с.
744849
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 3 : 14 мая - 27 июня 1914 г. – 1933. – XVII, 467 с.
744850
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Сокр. изд. – Москва : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 1 : 14 января - 4 августа 1914 г. – 1935. – LIX, 616 с. – Парал. тит. л. на фр. яз.
744851
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 6, ч. 1 : 5 августа - 13 января 1915 г. – 1935. – XIX, 481с.
744852
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленеинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 7, ч. 1 : 14 января - 23 мая 1914 г. – 1935. – XIX, 568 с.
744853
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 8, ч. 1 : 25/11 мая - 3-16 октября 1915 г. – 1935. – XIX, 578 с.
744854
   Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов царского и временного правительств. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. – (Серия 3. 1914-1917 гг.)
Т. 9 : 17 октября 1915 - 13 января 1916 г. – 1937. – XXVIII, 822 с.
744855
   Международные отношения в эпоху империализма : Документы из архивов царского и временного правительств 1878-1917. – [Москва ; Ленинград] : Госполитиздат. – (Серия 2. 1900-1913)
Т. 20 , ч. 1 : 14 мая - 13 августа 1912 г. / подгот. к печ. Л.А. Телешева ; при участии Э.С. Альтшулер и Е.М. Глязер. – 1939. – XVI, 481с.
744856
   Международные отношения в эпоху империализма : Документы из архивов царского и временного правительств 1878-1917. – [Москва ; Ленинград] : Госполитиздат. – (Серия 2. 1900-1913)
Т. 20, ч. 2 : 14 августа - 17 октября 1912 г. / подгот. к печ. Л.А. Телешева ; при участии Э.С. Альтшулер и Е.М. Глязер. – 1940. – XX, 520 с.
744857
   Международные отношения в Юго-Восточной Азии на современном этапе.. – М, 1988. – 199с.
744858
   Международные отношения в Южной и Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востокеп.. – М, 1978. – 270с.
744859
   Международные отношения и борьба идей. – Москва, 1981. – 287 с.
744860
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза. – Москва, 1957. – 430 с.
744861
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза. – Москва, 1976. – 471 с.
744862
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза.. – М, 1958. – 296с.
744863
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза.. – М, 1960. – 224с.
744864
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза.. – М, 1960. – 416с.
744865
   Международные отношения и внешняя политика Советского Союза.. – М, 1977. – 326с.
744866
  Кирсанов А. Международные отношения и внешняя политика СССР 1918-1940 гг. / А. Кирсанов, А. Зусманович. – М., 1941. – 311с.
744867
  Ларин В. Международные отношения и идеологическая борьба (60-70-г годы) / В. Ларин. – Москва, 1976. – 248с.
744868
  Налин Ю.А. Международные отношения и обострение идеологической борьбы / Ю.А. Налин. – Москва, 1981. – 64с.
744869
   Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. – Бердянск; Запорожье, 1996. – 111с.
744870
   Международные отношения и революционный авангард современности. – М, 1984. – 285с.
744871
   Международные отношения на Балканах. – М, 1986. – 414с.
744872
   Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке.. – М, 1988. – 160с.
744873
   Международные отношения на Балканах.. – М, 1983. – 296с.
744874
   Международные отношения на Балканах.. – М, 1990. – 349с.
744875
   Международные отношения на Ближнем Востоке и Северо-Востоке Африки в новейшее время.. – Владимир, 1985. – 107с.
744876
   Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке после мировой войны.. – М, 1974. – 200с.
744877
   Международные отношения на Дальнем Востоке. – М : Мысль
Кн. 2 : 1917 - 1945 гг. – 1973. – 294с.
744878
   Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы. – М : Мысль
Т. 2 : (1958 - 1976 годы). – 1978. – 288 с.
744879
   Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы.. – М : Мысль
Т. 1 : 1945 - 1957 гг. – 1978. – 280 с.
744880
   Международные отношения на Дальнем Востоке.. – М, 1951. – 791с.
744881
   Международные отношения на Дальнем Востоке.. – М, 1956. – 784с.
744882
  Лемин И.М. Международные отношения на новом этапе общего кризиса капитализма / И.М. Лемин. – Москва, 1961. – 40с.
744883
   Международные отношения нового типа.. – М, 1978. – 231с.
744884
   Международные отношения после второй мировой войны. – М. : Политиздат
Т. 2 : 1950 - 1955 гг. – 1963. – 744 с.
744885
   Международные отношения после второй мировой войны. – М. : Политиздат
Т. 3 : 1956 - 1964 гг. – 1965. – 759 с.
744886
   Международные отношения после второй мировой войны.. – М : Политиздат
Т.1 : 1945 - 1949 гг. – 1962. – 759с.
744887
   Международные положения аудита.. – К, 1993. – 84с.
744888
   Международные правила анализа семян.. – М, 1984. – 310с.
744889
   Международные правила ботанической номенклатуры.. – Москва-Ленинград, 1949. – 168с.
744890
   Международные проблемы Азии 80-х годов.. – М, 1983. – 271с.
744891
   Международные проблемы народонаселения.. – М, 1981. – 128с.
744892
  Лопатин М.Л. Международные проливы и каналы / М.Л. Лопатин. – М, 1985. – 165с.
744893
   Международные профсоюзные центры.. – М, 1966. – 120с.
744894
   Международные расчеты и валютные отношения стран народной демократии.. – М, 1956. – 128с.
744895
   Международные расчеты и кредитование внешней торговли капиталистческих стран.. – М, 1959. – 156с.
744896
  Клименко Б.М. Международные реки. / Б.М. Клименко. – М., 1969. – 192с.
744897
   Международные связи казахской литературы.. – Алма-Ата, 1970. – 279с.
744898
   Международные связи России в 17-18 вв.. – М, 1966. – 507с.
744899
   Международные связи России до 17 в.. – М, 1961. – 580с.
744900
   Международные связи русской литературы. – Москва, 1963. – 475 с.
744901
   Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения.. – М, 1968. – 327с.
744902
   Международные соглашения по охране промышленной собственности.. – М, 1968. – 192с.
744903
   Международные социалистические конгрессы., 1904. – 95с.
744904
   Международные социалистические товарно-денежные отношения. – Москва : Наука, 1990. – 222с.
744905
  Абрамов Л.И. Международные спортивные объединения и туристкие организации. : [сборник] / [Л.И. Абрамов и др. ; редкол.: В.И. Коваль (гл. ред.) и др.]. – М, 1973. – 328с. : ил.
744906
   Международные стандарты ИСО. – Москва, 1976. – 167с.
744907
   Международные стандарты учета и аудита. – Москва, 1993. – 95с.
744908
   Международные стандарты учета.. – К, 1993. – 96с.
744909
   Международные стандарты учета.. – М, 1993. – 97с.
744910
   Международные стандарты учета.. – М, 1993. – 96с.
744911
   Международные суды и международное право.. – М, 1986. – 193с.
744912
  Недужий И.И. Международные торги / И.И. Недужий. – М., 1991. – 142с.
744913
   Международные торговые обычаи.. – М, 1958. – 160с.
744914
   Международные транспортные организации.. – Москва : Транспорт, 1986. – 583 с.
744915
   Международные условия исследованияи эксплуатации биологических ресурсов океана. – Москва, 1985. – 183с.
744916
   Международные факторы социального прогресса.. – М, 1987. – 319с.
744917
   Международные формы государственного капитализма.. – М, 1971. – 320с.
744918
   Международные хозяйственные организации социалистических стран. – Москва, 1981. – 293с.
744919
   Международные экономические и научно-технические организации социалистических стран.. – М, 1966. – 143с.
744920
   Международные экономические и научно-технические организации стран -- членов СЭВ.. – М, 1980. – 252с.
744921
   Международные экономические организации. – Москва, 1982. – 423 с.
744922
   Международные экономические организации стран -- членов СЭВ.. – М, 1985. – 32с.
744923
   Международные экономические организации.. – М, 1960. – 980с.
744924
   Международные экономические организации.. – М, 1962. – 1111с.
744925
   Международные экономические отношения. – Л, 1990. – 173 с.
744926
   Международные экономические отношения развивающихся стран : экономическое сотрудничество социалистических и развивающихся стран. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 268 с.
744927
   Международные экономические отношения развивающихся стран.. – Москва
Кн. 3. – 1982. – 293 с.
744928
   Международные экономические отношения.. – М, 1957. – 439с.
744929
   Международные экономические отношения.. – М, 1969. – 496с.
744930
   Международные экономические отношения.. – М, 1975. – 132с.
744931
   Международные экономические отношения.. – М
1. – 1991. – 421с.
744932
   Международные, политические, экономические и общественные организации.. – М, 1966. – 272с.
744933
   Международный абонемент в библиотеках социалистических стран.. – М, 1980. – 78с.
744934
   Международный абонемент в библиотеках СССР.. – М, 1978. – 29с.
744935
   Международный астронавтический конгресс.. – М, 1973. – 448с.
744936
   Международный атлас облаков.. – М, 1934. – 41с.
744937
   Международный ботанический конгресс. – Ленинград, 1975. – 272с.
744938
   Международный ботанический конгресс. – Ленинград, 1975. – 603с.
744939
   Международный ботанический конгресс.. – Л, 1979. – 222с.
744940
   Международный валютный справочник. – Москва : ИМА - пресс, 1991. – 224 с.
744941
   Международный гегелевский конгресс. – М, 1974. – 118с.
744942
   Международный географический конгресс-76. – Дополнительный том. – Москва, 1976. – 317с.
744943
   Международный географический конгресс. – Москва : Наука, 1975. – 142с.
744944
   Международный географический конгресс. – М-Одесса, 1976. – 219с.
744945
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 112с.
744946
   Международный геологический конгресс.. – Л, 1937. – 138с.
744947
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 66с.
744948
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 62с.
744949
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 54с.
744950
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 143с.
744951
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 134с.
744952
   Международный геологический конгресс.. – М, 1937. – 54с.
744953
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 132с.
744954
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 123с.
744955
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 103с.
744956
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 140с.
744957
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 136с.
744958
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 52с.
744959
   Международный геологический конгресс.. – М-Л, 1937. – 39с.
744960
   Международный геологический Конгресс.. – М-Л, 1937. – 110с.
744961
   Международный геологический конгресс. XVII Сессия СССР = Нефтяная экскурсия. Грузинская ССР. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР
Вып.4. – 1937. – 62с.
744962
  Ленин В.И. Международный день работниц 8-е марта / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 47с.
744963
   Международный конгресс востоковедов. – М.
3. – 1963. – 668с.
744964
   Международный конгресс востоковедов 25-й. – М.
2. – 1963. – 500с.
744965
   Международный конгресс математиков. – Москва : Мир, 1991. – 454 с. – ISBN 5-03-002013-6
744966
   Международный конгресс математиков в Ницце. – Москва, 1972. – 352 с.
744967
   Международный конгресс писателей в защиту культуры. – М., 1936. – 487с.
744968
   Международный конгресс по арбитражу. – Москва, 1974. – 654с.
744969
   Международный конгресс по животноводству. – М., 1957. – с.
744970
   Международный конгресс по защите растений. – М., 1975. – 379с.
744971
   Международный конгресс по защите растений. – М.
ч. 1. – 1975. – 400с.
744972
   Международный конгресс по истории науки. – М., 1974. – 175с.
744973
   Международный конгресс по эстетике. – М.
Ч. 1. – 1984. – 135с.
744974
   Международный конгресс по эстетике. – М.
Ч. 2. – 1984. – 136-202с.
744975
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
1. – 1974. – 369с.
744976
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
2. – 1974. – 400с.
744977
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
3. – 1974. – 210с.
744978
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
6. – 1974. – 296с.
744979
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
6 ч. 2. – 1974. – 693с.
744980
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
7. – 1974. – 278с.
744981
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
8. – 1974. – 144с.
744982
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
9. – 1974. – 210с.
744983
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
10. – 1974. – 340с.
744984
   Международный конгресс почвоведов,. – М.
11. – 1974. – 139с.
744985
   Международный конгресс славянской археологии. – Москва : Наука, 1990. – 220 с.
744986
   Международный конгресс славяской археологии. – Москва, 1975. – 93с.
744987
   Международный конгресс социологов. – М., 1957. – с.
744988
   Международный конкурс вокалистов имени П. И. Чайковского. – М., 1966. – 163с.
744989
   Международный конкурс вокалистов имени П. И. Чайковского. – Москва, 1974. – 76с.
744990
   Международный конкурс вокалистов имени П. И. Чайковского. – М., 1974. – 88с.
744991
   Международный конкурс вокалистов имени П. И. Чайковского. – Москва, 1974. – 122с.
744992
   Международный конкурс пианистов на премию имени Б. Сметанны 1-31 мая 1951 г.. – Прага. – 4с.
744993
  Котляров И.И. Международный контроль с использованием космических средств. / И.И. Котляров. – М, 1981. – 119с.
744994
   Международный кредит в экономике современного капитализма. – М., 1982. – 192с.
744995
  Мухин А.И. Международный монополистический бизнес в ФРГ / А.И. Мухин. – М., 1974. – 183с.
744996
   Международный научно-методический семинар по вертикальному зондированию ионосферы.. – Алма-Ата, 1978. – 83с.
744997
  Моджорян Л.А. Международный сионизм на службе инмпериалистической реакции. / Л.А. Моджорян. – М, 1984. – 176с.
744998
  Кожевников Ф.И. Международный суд ООН / Ф.И. Кожевников, Г.В. Шармазанашвили. – Москва, 1971. – 160с.
744999
  Котов А.А. Международный шахматный турнир. / А.А. Котов. – М, 1952. – 268с.
745000
  Кучер Б.И. Международный экономический правопорядок / Б.И. Кучер. – Киев, 1988. – 226с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,