Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
745001
  Гнатюк О. "Львівська область - це ментальна провінція" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Розмова з перекладачкою, громадською активісткою та дослідницею Олею Гнатюк щодо польсько-українських відносин.
745002
  Бура М.Я. "Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї персоналізму (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Бура Марта Ярославівна ; М-во культури України, Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
745003
  Єгрешій О.І. "Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-католицької Церкви радянським режимом" (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) / О.І. Єгрешій, Р.І. Делятинський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 258-262. – ISSN 2312-1165


  "8–10 березня 2016 р. виповнилася 70-а річниця неканонічного Львівського собору, який став однією із ланок процесу насильної ліквідації Греко-Католицької Церкви, організованої радянським режимом. З метою формування належної історичної та ...
745004
  Зоткин А.А. "Львы" и "лисы" украинской политики. О властвующей элите / А.А. Зоткин ; НАНУ, Ин-т социологии. – Киев : Наукова думка, 2010. – 344 с. – (Проект " Наукова книга - 2010 " (молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-0914-3
745005
  Кривов"язюк І.В. "Льодовиковий період" економічного зростання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 29-34. – ISSN 1993-6788
745006
  Федулова Л.І. "М"яка інфраструктура" у формуванні інноваційної екосистеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 243-253. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
745007
  Джулай А. "М"яка революція Тетчер", або Як одній небідній жінці вдалося змусити стати заможними мільйони співгромадян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 травня (№ 79). – С. 9
745008
  Ключковська І. "М"яка сила" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До дня писемності мови. Українська мова у світі.
745009
  Гавриленко І.І. "М"яка сила" в зовнішній політиці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 522-530
745010
  Вєдєнєєв Д. "М"яка сила" і культурна дипломатія в парадигмі сучасних стратегій політичного впливу // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 36-37


  Інфраструктура й мистецтво застосування "м"якої сили" (МС) культурної та дипломатії (КД) як її складової провідними країнами світу постійно удосконалюються та набувають тенденцію до активізації. Прищеплення зовнішній аудиторії власних політичних ...
745011
  Сенченко О. "М"яка сила" книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 10-18. – ISSN 2076-9326
745012
  Сенченко "М"яка сила" книги в роки "холодної війи / Сенченко, сила" книги в роки "холодної війи О."М"яка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 20-27. – ISSN 2076-9326
745013
  Сенченко О. "М"яка сила" книги у гібридній війні Росії проти України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 30-38. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти застосування "м"якої сили" книги в гібридній війні Російської Федерації проти України, проаналізовано книги, присвячені Україні, що вийшли у російських видавництвах упродовж 2013-2017 рр.: наведено факти, котрі ілюструють ...
745014
  Вилінський С.І. "М"яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вилінський Святослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
745015
  Вилінський С.І. "М"яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччина щодо держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вилінський Святослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 227-228. – Бібліогр.: арк. 10-11, 202-226 та в додатках: арк. 227-228
745016
  Капітоненко М.Г. "М"яка сила" у сучасній світовій політиці: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 20-29


  The article critically assesses the concept of soft power; defines its key features and ways of implying. It also stresses how important it is to understand the power of ideas and norms in current world politics. Analyzed through the lenses of social ...
745017
  Кулініч О. "М"яка сила" українського хлібу // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 8-9


  Про культурну та кулінарну дипломатію. "Нещодавно в Канберрі відбулося організоване силами Посольства України в Австралії, української громади Сіднея і Канберри "Свято хлібу", яке якнайкраще відповідає двом основним напрямкам публічної дипломатії, ...
745018
  Годлевський М. "М"яка сила" як засіб зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака Обами. Головний акцент спрямовується на використання "м"якої сили" як одного з ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу країни. В статье рассматриваются ...
745019
  Загребельний О.В. "М"яка сила" як інструмент реалізації політики держави // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 167-169
745020
  Ткач О.І. "М"яка сила" як характерна ознака політичного впливу великої держави за умов багатополярного світу в латиноамериканському регіоні / О.І. Ткач, А.О. Ткач // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  Formulation of the problem: The constituents of the soft power concept within the realization of the smart power strategy by political actors. The special attention is paid to the influence on modern political processes by the global events. The ...
745021
  Дубов Д. "М"яка" десуверенізація країн-членів Європейського Союзу // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-159
745022
  Дробітько А. "М"яка" компетентність особистості як сенс навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 104-110. – ISSN 1682-2366
745023
  Бєлоусова Н.Б. "М"яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 148-151


  У статті досліджується значення "м"якої" сили у загальному владному балансі кожної держави, розглядається історичний досвід застосування "м"якої" сили в СРСР та ресурси "м"якого" впливу європейських країн. In the article a concept "soft power" and ...
745024
  Піскорська Г.А. "М"яке домінування" та розумна сила" у геополітичному вимірі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80-82
745025
  Іншин М.І. "М"яке" право і міжнародні організації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 173-179


  Статтю присвячено нормам "м"якого" права в рамках міжнародних організацій. Автор досліджує виникнення "м"якого" права та його застосування в сучасних міжнародних відносинах.
745026
  Лутчин У. "М"яке" право як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 250-251
745027
  Лутчин У. "М"яке" право як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 213-215
745028
  Піскорська Г.А. "М"який вплив" політичного іміджу України у міжнародних відносинах (на прикладі Польші) / Г.А. Піскорська, О.В. Шевченко // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 95-107. – ISBN 978-83-7784-784-8
745029
  Гладкова Т.Л. "М"які" правові інструменти в системі законодавства Євросоюзу та їх особливе значення у законотворчому процесі в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 2220-1394
745030
  Наєнко М. "М"ятежний геній" літератури і жертва комуністичного божевілля // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 153-162. – ISSN 0131-2561


  21 листопада 2009 р. виповнилося 70 років літературному критикові, проф. КНУТШ Михайлові Наєнку.
745031
  Кавун Л. "М"ятежні" романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ : монографія / Лідія Кавун : [наук. ред. М.К.Наєнко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 966-8756-51-7
745032
  Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  На підставі комплексу джерел - епістолярію, спогадів та преси проаналізовано особливості літературних конфліктів 1908 та 1911 рр. щодо ЛНВ та полеміки його редактора М. Грушевського з опонентами в українській пресі. On the base of the sources complex ...
745033
   "М.Горький і Україна".. – К, 1968. – 32с.
745034
  Білошапка В.А. «М"які» важелі організаційного дизайну управлінської роботи в зростанні міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 101-106. – ISSN 1993-6788
745035
  Дмитрієнко Інна Львівська "чеширська" риба // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 79. – ISSN 0130-5212
745036
  Загачевський Є. Львівська братія : повість пережитого / Євген Загачевський. – Торонто : Видання Братства кол. вояків І-ої Української Дивізії УНА, 1962. – 200 с. – Парал. тит. арк. англ. - Назва на тит. арк.: Lvivska Bratiya


  У пр. №1695784 екслібрис Богдана Мирослава Бігуса
745037
  Фінклер Ю. Львівська вервечка... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 205-207


  Про К.С. Серажим.
745038
  Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. – ISBN 978-966-03-6040-2
745039
  Яців Роман Миронович Львівська графіка 1945-1990 рр. Традиції і новаторство : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства наук : 17.00.04 / Яців Роман Миронович ; АН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – Київ, 1994. – 19 с.
745040
  Клочко Д. Львівська двокрапка // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 21-22


  Львівський часопис "Ї".
745041
  Маслянка Ю. Львівська довоєнна полоністика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23
745042
  Стасенко В. Львівська друкарня Степана Дропана середина ХVст. - вигадка чи реальність? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.34-36. – ISSN 0868-9644
745043
  Киричук О. Львівська духовна семінарія УГКЦ та Богословська академія під керівництвом ректора Йосифа Сліпого (1926-1939 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 288-302
745044
  Садова У.Я. Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє / У.Я. Садова, Л.К. Семів, Н.І. Андрусишин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 109-120. – ISSN 1562-0905
745045
  Одудько Т.Р. Львівська зоря : Поезії / Одудько Т.Р. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
745046
  Мельник Н. Львівська ідентичність крізь призму польсько-українських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 105-115
745047
  Тельвак В В. Львівська історична школа Михайла Грушевського = Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky / Віталій Тельвак, Василь Педич ; Укр. іст. т-во. – Львів : Світ, 2016. – 422, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 418-422. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. зазсн. в 1974 р. – Бібліогр.: с. 401-417 та в підрядк. прим. – (Серія "Грушевськіяна" = Series "Hrushevskiana" / ред. сер. Л.Р. Винар ; т. 9). – ISBN 978-966-603-991-3
745048
  Педич В.П. Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 250-272. – ISBN 978-966-353-435-0
745049
   Львівська картинна галарея : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 101с. – Расст.для науч.фонда:СФ/??Проверить
745050
  Дубова Т. Львівська книжка на сторінках журналу "Київська старина" (1882-1906): бібліографування і рецензування // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 68-74. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
745051
  Кущ О.П. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника АН УРСР (1940-1980 рр.) : Покажчик видань б-ки та літ. про її діяльність / О.П. Кущ, Л.П. Квятковська. – Львів, 1982. – 104с.
745052
  Панасюк В.В. Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства / В.В. Панасюк ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка ; Укр. т-во з механіки руйнування матеріалів. – Львів : Сполом, 2015. – 520, [2] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-136-6
745053
  Добрянський С. Львівська наукова школа теорії прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 524-530. – ISSN 1026-9932
745054
  Ферштей В.В. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 158-173. – ISBN 978-617-7694-05-1
745055
  Ковалевська Т.М. Львівська область : (Географічний нарис) / Т.М. Ковалевська. – Киев : Радянська школа, 1961. – 124с.
745056
   Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української технічної еліти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 10-14. – ISSN 1682-2366
745057
  Курдина Ю. Львівська політехніка на сторінках газети "Діло" (20-30-ті рр. XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 111-121. – ISSN 1998-4634


  Простежено своєрідний життєпис Львівської політехніки на сторінках газети "Діло". Акцент зроблено на публікаціях про структуру навчального закладу у різні роки й особливості навчання у ньому. Також розглядаються газетні дописи про окремих професорів ...
745058
  Макарчук В. Львівська політехніка: генеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статусу (1816-2016 рр.) / В. Макарчук, І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 35-43. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Двохсотрічний шлях розвитку Львівської політехніки розглянуто у контексті змін державної освітньої політики декількох держав – імперської Австрії, міжвоєнної Польщі, Союзу РСР та України. Наголошується на тому, що навчальний заклад користувався ...
745059
  Баженов Л.В. Львівська польська історична школа (80-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.): об"єднання, осередок, напрям чи наукова школа? // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – C. 7-8
745060
  Вей О. Львівська польськомовна преса другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: становлення, особливості функціонування, тематико-типологічні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 3-19. – ISSN 2524-0331
745061
   Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – 297, [1] с. : іл., табл., фотоіл. – Деякі ст. пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7379-92-6
745062
  Мельник В. Львівська храмова ікона церкви в селі Дмитре // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 24-29. – ISSN 0131-2685
745063
  Мальський М. Львівська школа дипломатії = Lviv school of diplomacy : дипломат. студії у Львів. ун-ті / Маркіян Мальський, Ігор Земан. – Львів : [б. в.], 2020. – 120, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. укр. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Diplomatic studies at Lviv university = Дипломатичні студії у Львівському університеті)
745064
  Матковська О. Львівське братство : культура і традиції : кінець XVI – перша половина XVII ст. / О.В. Матковська ; [вступ. сл. І. Паславського]. – Львів : Каменяр, 1996. – 69, [2] с. : іл. – ISBN 5-7745-0701-7
745065
  Савчин І.П. Львівське братство. / І.П. Савчин. – К., 1990. – 252с.
745066
  Капраль М.М. Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 209-216. – ISBN 978-617-7694-05-1
745067
   Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (2013-2017) = Lviv Branch of the M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Science of Ukraine. Bibliographic index (2013-2017) / [упоряд.: І. Скочиляс за участю Н. Халак]. – Львів : [б. в.], 2018. – 90, [6] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-02-8413-5
745068
  Бокотей М.А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бокотей Михайло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
745069
  Бура М. Львівське камерне струнне виконавство як "креативна свідомість" у сучасних мистецтвознавчих рецепціях // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 90-100. – ISSN 2224-0926
745070
  Дмитрів І. Львівське літературно-християнське угруповання "Логос": роль і місце у літературному процесі 20 - 30 років ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 134-141. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
745071
  Левицька Мар"яна Корнеліївна Львівське портретне малярство кінця 18 - першої половини 19 ст.: художньо-стильові особливості : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.05 / Левицька М.К.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
745072
  Голик Р. Львівське Ставропігійське братство: (про)читання історії та міфу // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 44-79. – ISBN 978-966-7379-92-6
745073
  Скочиляс І.Я. Львівський "помісний" собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма


  Звернено увагу на Львівський собор 1591 р. як спробу тогочасного київського митрополита Михайла (Рагози) підпорядкувати своїй духовній юрисдикції Львівську єпархію (у статусі митрополичого намісництва) та поширити на терени Руського воєводства й ...
745074
  Халецька Л.П. Львівський аеропорт - аеропорт європейського типу // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 54-58
745075
  Луцький О. Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 85-114
745076
   Львівський держ. музей українського мистецтва. – Київ, 1962. – 56с.
745077
   Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Івана Франка. – Львів, 1965. – 55 с.
745078
  Вуйцик В.С. Львівський державний історико-архітектурний заповідник / В.С. Вуйцик. – Львів, 1979. – 58с.
745079
   Львівський державний історичний музей : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1958. – 44 с. – Укладач вказ. на звор. тит. арк.
745080
   Львівський державний історичний музей : Відділ історії первісного суспільства : путівник. – Львів : Кн.-жур. вид-во, 1959. – 88 с. : іл.
745081
  Самойленко Ю.О. Львівський державний Музей етнографії та художнього промислу при Інституті народознавства НАН України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 190-191. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
745082
  Нановський Я.І. Львівський державний музей українського мистецтва / Нановський Я.І. – Київ, 1962
745083
  Кордіані Б.Ф. Львівський державний ордена Трудового Червоного Прапора український драматичний теарт імені М.Заньковецької. / Б.Ф. Кордіані, Мельничук-Лучко. – К., 1965. – 99с.
745084
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 62-66. – ISSN 2076-1554
745085
  Зьолковський Н.В. Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр.
745086
   Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1947. – 36с.
745087
   Львівський державний університет ім. Івана Франка : Довідник для вступників. – Львів, 1952. – 27с.
745088
   Львівський державний університет фізичної культури (1946-2016) / [Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків та ін. ; упоряд.: О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 483, [5] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7336-01-2
745089
  Кливак Інна Львівський дух допоміг мені зробити кар"єру в столиці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-20 : Фото
745090
  Куц А.С. Львівський економічний адміністративний район / А.С. Куц, М. Шраг. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1958. – 120 с.
745091
  Івонін І.П. Львівський економічний адміністративний район / І.П. Івонін. – К., 1958. – 36с.
745092
  Петровський С.О. Львівський експеримент / С.О. Петровський. – К., 1971. – 47с.
745093
  Багрій Р.С. Львівський історичний музей / [Авт. тексту: Р.С. Багрій, Б.В. Мельник, І.О. Свєшнікова]. – Львів : Каменяр, 1976. – 248 с. : іл., 3 л. іл.
745094
  Козловська Є.І. Львівський історичний музей / Є.І. Козловська, І.О. Свєшнікова. – Львів, 1979. – 70с.
745095
   Львівський книжковий знак Екслібрис : проспект виставки. – Львів, 1969. – 80 с.
745096
  Дутка Р. Львівський кооператив "Українське Народне Мистецтво": передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 400-414. – ISSN 1028-5091
745097
   Львівський лев у нас в гостях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Звуть його "Вазонковий", бо розмальований яскравими мальвами (художниця Ліна Калинич). Львівяни вирішили вперше провести презентацію свого міста в університеті. Проректор ун-ту В. Бугров привітав львівських гостей.
745098
  Липовецький С. Львівський листопад. 100 років тому українці взяли владу в столиці Східної Галичини, але не змогли її втримати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 15
745099
  Гунашевський М. Львівський літопис // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 265-287. – ISBN 978-617-7023-51-6
745100
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець : Джерелознавче дослідження / О.А. Бевзо. – Київ, 1970. – 200с.
745101
  Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець / О.А. Бевзо. – 2-е вид. – Київ, 1971. – 199с.
745102
  Шевченко І. Львівський міжнародний бібліотечний форум - унікальне явище / розмову з провела В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 27-31


  X Львівський міжнародний бібліотечний форум був проведений упродовж 18–21 вересня 2019 р. у рамках 26-го BOOKFORUM тема Бібліотечного форуму: «Нова бібліотека – відповідальність кожного».
745103
   Львівський міжнародний бібліотечний форум: післясмак / підготувала С. Кравченко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 35
745104
   Львівський музей історії релігії та атеїзму. – Львів, 1975. – 192с.
745105
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1971. – 15с.
745106
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1975. – 18с.
745107
   Львівський музей українського мистецтва. – Львів, 1978. – 68с.
745108
   Львівський музей українського мистецтва. – К., 1979. – 18с.
745109
   Львівський музей українського мистецтва. – Київ, 1987. – 112 с.
745110
  Паньків Б. Львівський музичний інститут Анни Нєментовської на перехресті традиції та інноваційності // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 223-230. – ISSN 2413-4767
745111
   Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / [редкол.: Зіменковський Б.С. (голова) та ін. ; кер. проекту Мисан Л.П]. – Київ : Логос Україна, 2014. – 295, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1581-21-9
745112
   Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : річний огляд : 16 листоп. 2018 р. - 16 листоп. 2019 р. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [голов. ред. Б. Зіменковський ; редкол.: М. Гжегоцький та ін.]. – Львів : ЛНМУ, 2019. – 64, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 27-43
745113
   Львівський національний університет імені Івана Франка - 350 : 1661-2011 / [упоряд.: Р. Шуст та ін. ; пер. англ. мовою: Р. Зорівчак, М. Білинський]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – [50] с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.- Текст парал. укр., англ.
745114
   Львівський національний університет імені Івана Франка : Довідник. – Львів, 2004. – 369 с. – ISBN 966-613-344-Х
745115
  Бартіш Л.О. Львівський національний університет імені Івана Франка під час виборів Президента України 2004 року: факти і документи : факти і документи / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд. Л.О. Бартіш, Ю.П. Горблянський. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – 109 с. – ISBN 966-613-417-9
745116
  Вакарчук І. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років служіння освіті і науці // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
745117
   Львівський національний університет імені Івана Франка. Вакарчук Іван Олександрович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 56-58. – ISBN 978-966-97197-0-6
745118
   Львівський обл. архів. Путівник. – ЛЬвів, 1965. – 375с.
745119
   Львівський обласний Український музично-драматичний театр. – Львів, 1965. – 32 с.
745120
   Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1967. – 52с.
745121
  Здоровега В.Й. Львівський ордена Леніна державний університет ім.Івана Франка : Фотонарис / В.Й. Здоровега, Т.Є. Старченко; Львівський ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
745122
   Львівський ордена Леніна політехнічний інститут. – Львів, 1974. – 67с.
745123
  Токар В.М. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут / В.М. Токар, В.І. Харченко. – Львів : Каменяр, 1978. – 48с.
745124
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії в 40-50-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 35-38. – ISBN 978-966-493-676-4
745125
  Волошин М.М. Львівський осередок української етнографії: основні напрями наукової діяльності у 1939–1959 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 33-38. – ISSN 2076-1554
745126
  Грушинська О. Львівський період діяльності Іллі Кокорудза (до 160-річчя від дня народження) / О. Грушинська, З. Служинська // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 28-30. – ISSN 1563-3977
745127
  Лозинський І.М. Львівський період життя і творчості Тадеуша Боя-Желенського (1939-1941) : Біб. покажч. / І.М. Лозинський. – Львів, 1984. – 68с.
745128
  Клименко Н. Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 144-154
745129
  Стемпень С.С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 р. - грудень 1905 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 27-34. – ISSN 0130-5247
745130
  Митнік І. Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 49-53. – ISSN 0203-9494


  У статті розкрито основні напрями діяльності видатного пол. мовознавця, полоніста та славіста ВітольдаТашицького, праці якого сприяли розвиткові ономастики, досліджень над історією пол. мови та історичної діалектології. Описана його наукова ...
745131
  Гринда Б. Львівський період творчості Роберта Лісовського: формування нових принципів поліграфічної естетики 20-30-х років X ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 105-114. – ISSN 2225-3246
745132
  Бенях Н.М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910-1914 рр. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бенях Наталія Миронівна ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
745133
  Рудько Г.І. Львівський полеозойський прогин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 257-259. – ISBN 978-966-02-8303-9
745134
  Левицька М.К. Львівський портрет кінця XVIII - першої половини XIX століття (художній і меморіальний виміри) / Мар"яна Левицька ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 166, [2] с., [16] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 160-165. – Бібліогр.: с. 152-159, в підрядк. прим., та в дод.: с. 135-151. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1696-5
745135
  Пришляк В.В. Львівський проект Михайла Грушевського "Матеріали до історії української козаччини" (Іван Джиджора) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 134-136


  Проект видання корпусу архівних матеріалів з історії козаччини М. Грушевський запропонував на засіданні Археографічної комісії НТШ 2 листопада 1904 р.
745136
  Купчик Л. Львівський псевдособор 1946 року // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 8-9


  2013 року святкуємо 1025-літній ювілей Хрещення України. Існування Христової Церкви в Україні позначено різними прикрощами і стражданнями, розвиток Української Церкви окропленний кров"ю її святих мучеників.
745137
   Львівський псевдособор: дослідники оприлюднили архівні документи про нищення УГКЦ / Центр досліджень визвольного руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 березня (№ 11/12). – С. 5
745138
  Шиян Р. Львівський ринок 70-х роікв XVII ст.(за відомостями книг Львівської штукової каси) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.114-123. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
745139
  Кравчик А. Львівський світ книги у "Сотні польських письменників" Шимона Старовольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12–27. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
745140
  Левицький Олександр Львівський синод 1891 року - один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 14-33
745141
  Корбяк Д.В. Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 160-181
745142
  Гнатюк М. Львівський текст Святослава Гординського
745143
  Іванова С. Львівський Тиждень музики Мирослава Скорика // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 146-148. – ISSN 2224-0926
745144
  Щурат В.Г. Львівський тиждневик з 1749 р / В.Г. Щурат. – 7с. – Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - 1907. - Кн. 3. - 177с.
745145
  Барна М. Львівський торговельно-економічний університет - визнаний науковий центр з економіки та торгівлі / М. Барна, Б. Семак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 24-33. – ISSN 1682-2366
745146
   Львівський університет. – Львів, 1986. – 144с.
745147
  Ільницький Д. Львівський університет на культурній картографії життєвого світу Богдана Ігоря Антонича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 104-131. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
745148
  Сухий О. Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 52-77. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
745149
  Романюк Я. Львівський університет обігнав київські вузи // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 5 серпня (№ 60). – С. 3


  В рейтингу вузів за кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка на другому місці.
745150
  Кулик І. Львівський університет у житті та діяльності Михайла Марченка (1902-1983 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 228-242


  У статті висвітлено життєвий шлях українського історика, професора Київського університету імені Т. Шевченка Михайла Марченка. Акцентовано увагу на львівському періоді життя вченого.
745151
  Ісаюк О. Львівський університет у період першої світової війни (1914-1918) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 92-98. – ISSN 1728-9343
745152
  Добосевич М.С. Львівський фізико-математичний ліцей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 86-88. – ISSN 1029-4171
745153
  Кальченко А.П. Львівський філіал Центрального музею В.І.Леніна / А.П. Кальченко. – 5-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1988. – 92с.
745154
   Львівський філіал Центрального музею Володимира Ілліча Леніна. – Львів, 1976. – 98с.
745155
  Лукенюк А.А. Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Національного космічного агентства України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 217-220. – ISBN 978-617-7694-05-1
745156
  Юрчишин П. Львівський церковний собор 1946 року в оцінках західної дипломатії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 259-260
745157
  Ісаєвич Я.Д. Львівські видання 16-18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 1970. – 49с.
745158
  Бєляєв В.П. Львівські зустрічі / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 160 с.
745159
  Камолікова Ольга Львівські лауреати Першої Національної Премії з ландшафтної архітектури та дизайну // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 86-87 : фото
745160
  Лучук І. Львівські лімерики : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 222-226. – ISSN 0868-4790-8
745161
  Панькова С. Львівські мистецькі збірки Михайла Грушевського: штрихи до реконструкції // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 37-42. – ISSN 1563-3977
745162
  Запаско Я.П. Львівські стародруки / Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 175с.
745163
  Козицький А. Львівські сходознавці першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 389-410. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
745164
  Циховська Е. Львівські тексти Леопольда Стаффа // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – C. 109-132. – ISBN 978-617-579-046-5
745165
  Бербека О.Г. та ін. Львівські установи Західного наукового центру АН УРСР : Бібліогр. покажчик / О.Г. та ін. Бербека; АН УРСР; Львівська наук. б-ка. – Львів, 1977. – 96с.
745166
   Львівські хімічні читання. – Львів, 1995. – 153с.
745167
  Рабінович П.М. Львівській лабораторії прав людини – 20 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 114-120. – ISSN 1993-0909


  Висвітлюються причини створення у 1996 р. у структурі Академії правових наук України Львівської лабораторії прав людини, а також основні результати її дослідницької діяльності, участь у сприянні удосконаленню Конституції та іншого законодавства ...
745168
   Львівській політехніці - 200 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793
745169
  Вєрніков М.М. Львівсько-Варшавська філософська школа : хрестоматія : у 2-х ч. / М.М. Вєрніков ; [заг. і наук. ред. Вєрніков М.М. ; відп. ред. Чайковський О.В. ; пер. з пол., нім. і лат. мов : Веретюк О.М. та ін.] ; Всеукр. асоц. філос. спілок ; Львів. філос. спілка "Cogito" ; Ін-т філос., логіки і соціології та ін. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-456-8
Ч. 2. – 2010. – 333, [3] с. – На авантитулі зазнач.: Присвяч. 115 роковинам від заснування Львівсько-Варшавської філос. школи. – Бібліогр.: с. 326-329
745170
   Львівсько-Варшавська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 804-807. – ISBN 966-316-069-1
745171
  Заставний Ф.Д. Львівсько-Волинський вугільний басейн. (Економгеографічний нарис). / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1956. – 104с.
745172
   Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн. – К., 1962. – 145с.
745173
   Львівсько-Ряшівські наукові зошити = Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., польською, англ. мовами
745174
  Безродний Є.Ф. Львівсько-Сандомирська наступальна операція 1944 року // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 63-77. – ISBN 978-966-524-029
745175
  Бережинський В.Г. Львівсько-Сандомирська операція (18 липня - 2 серпня 1944 року) / В.Г. Бережинський; НИЦ гуманітарних проблем збройних сил України. Укр. ін-тут воєнної історії. – Киев, 2003. – 20с.
745176
  Куцик П. Львівському торговельно-економічному університету - 200 років / П. Куцик, С. Гелей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 7-23. – ISSN 1682-2366
745177
   Львівщина. – Київ, 1974. – 199с.
745178
   Львівщина : Книга. Фотоальбом. – Київ, 1984. – 134 с.
745179
   Львівщина : Історико-культурні та краєзнавчі нариси. – Львів : Центр Європи, 1998. – 392с. – ISBN 966-7022-23-4
745180
   Львівщина запрошує на дні освіти дорослих // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 7


  Під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національна спілка журналістів України, Представництво DVV International в Україні, Національна академія ...
745181
   Львівщина Радянська. – Львів, 1966. – 136с.
745182
   Львівщина туристська. – Львів : Каменяр, 1986. – 120с.
745183
   Львівщина у Великій Вітчизняній війні. – Львів, 1968. – 408с.
745184
  Паска О.В. Львівщина як освітній центр: передумови та напрями розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 46-56. – ISSN 1562-0905


  Аналізуються місце освіти у ВРП Львівщини та динаміка зайнятого у сфері науки населення регіону у 2012-2018 рр. Досліджуються причини професійно-кваліфікаційного дисбалансу ринку праці Львівщини. Визначаються тенденції, які характеризують демографічну ...
745185
  Куршин Олена Львівщина. До Івана Яковича // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 120-125 : фото
745186
  Дубовик Ольга Львівщина. Осердя Галичини / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 134-139 : фото
745187
   Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів 2004 : Анатолітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Львівщині, підгот. у рамках проекту "Активізація структур громадського сус-пва для вибору на користь демократії: Україна 2004". – Львів, 2004. – 100 с.
745188
  Крушинська Олена Львівщина: дот у скелях : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
745189
   Львівщина: спадщина віків. У складі Австрійської монархії (1772 - 1918 роки) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Лютий (№ 3)
745190
  Крушинська Олена Львівщина: французька булочка з віденською родзинкою : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 120 : Фото
745191
   Львов-Ульяновск. – Львов, 1974. – 279с.
745192
   Львов. – Львов, 1946. – 86с.
745193
   Львов. – Львов, 1949. – 200с.
745194
  Земцов С.М. Львов / С.М. Земцов. – Москва, 1956. – 118 с.
745195
  Пашук А.И. Львов / А.И. Пашук, И.С. Деркач. – 2-е изд. – Львов, 1962. – 152с.
745196
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – Ленинград ; Москва, 1965. – 238 с.
745197
  Зорько В. Львов / В. Зорько. – Киев, 1968. – 93с.
745198
   Львов. – Львов, 1969. – 29с.
745199
   Львов : Путеводитель. – 2-е изд., доп. – Львов : Каменяр, 1974. – 79с. : Ил.
745200
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Искусство, 1975. – 207с. – (Архитектурно-художественныепамятники СССР)


  Книга посвящена архитектурно-художественным памятникам Львова - одного из старейших и красивейших городов нашей страны, крупного культурного центра Украинской Советской Социалистической Республики. Сложная, своеобразная судьба города оставила следы на ...
745201
  Островский Г.С. Львов / Г.С. Островский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Искусство, 1982. – 239 с.
745202
   Львов Віктор Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 306-307 : фото
745203
   Львов Віктор Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 275. – ISBN 978-966-439-754-1
745204
   Львов Е. Каталог выставки. – М., 1989. – 28с.
745205
  Мыць Лилия Львов приблизился к Чехии : события // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 72-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
745206
   Львов. Lvov. Lwow : Фотоальбом. – Киев : Мистецтво, 1979
745207
   Львов. Зима 1914/15 = Lwow. Zima 1914/15/ 34 widokow : 34 снимка : Типография Национального Института им. Оссолинских
745208
   Львов. Первый опыт приватизации на Украине. – 8с.
745209
  Кирьянова Наталья Львов: окно в Галицию // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 80-82 : фото
745210
  Стефанишин Р.М. Львов: три дня знакомства с городом : Путеводитель / Р.М. Стефанишин. – Львов, 1984. – 119с.
745211
   Львович Зиновий Ефимович (1910-1965). – Петрозаводск : Петрозаводск, 1967. – 36 с.
745212
  Шаблій О. Львовознавство: підходи, аспекти, проблеми // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 8-14. – Бібліогр.: 4 назв.
745213
  Курков А.Ю. Львовская гастроль Джими Хендрикса : роман / Андрей Курков. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [3] с. – ISBN 978-966-03-5886-7
745214
   Львовская гос. картинная галерея. – К., 1963. – 8с.
745215
   Львовская гос. картинная галерея. – 2-е изд., доп., уточн. – Львов, 1979. – 62с.
745216
  Овсийчук В.А. Львовская живопись XVI-XVIII вв. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Овсийчук В.А.; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. художеств СССР. – Л., 1966. – 29л.
745217
   Львовская картинная галерея. – Изд. 2-е доп. – Львов, 1975. – 70с.
745218
  Бевзо А.А. Львовская летопись и Острожский летописец : Автореф. дис... канд. истор. наук: / Бевзо А.А.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1961. – 23с.
745219
  Ковалевская Т.Н. Львовская область УССР (эконом.-географ. характеристика) : Автореф... канд. эконом.наук: / Ковалевская Т.Н.; Москов. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1953. – 15 с.
745220
  Славинская Н.Н. Львовская организация Коммунистической партии Украины в борьбы за формирование и политическое воспитание кадров рабочего класса в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Славинская Н.Н. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 18 с.
745221
  Вайль Петр Львовские львы : После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 172-186 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
745222
  Лабынцев Ю.А. Львовский "Венец" Полтавской победы / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамет культуры города Москвы ; Упр. культуры Центр. адм. округа города Москвы ; Гос. учреждение культуры города Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2009. – 40 с. : ил.
745223
  Мищишин А. Львовский преподаватель добился повышения зарплат бюджетникам // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2016. – 15 червня (№ 128). – С. 5. – ISSN 1997-1249


  Преподаватель программирования ЛНУ им. И. Франка, 34-летний Святослав Литынский.
745224
  Братунь Р.А. Львовский рассвет : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
745225
  Верников М.Н. Львовско-варшавская философская школа и развитие в ней материалистических тенденций. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Верников М.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20л.
745226
   Львовско-Волынский каменноугольный бассейн. – К., 1984. – 272с.
745227
   Львову-725 років : Бібліогр. покажч. – Львів, 1984. – 471с.
745228
   Львовщина. – Київ, 1974. – 199с.
745229
  Кашафутдинов И.В. Львы в соломе / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1984. – 169с.
745230
  Нестеров В.В. Львы стерегут город / В.В. Нестеров. – Л., 1971. – 470с.
745231
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – К, 1991. – 383с.
745232
  Карсак Ф. Львы Эльдорадо / Ф. Карсак. – Москва, 1992. – 462с.
745233
  Тургенев И.С. Льгов / И.С. Тургенев. – Изд. 9-е. – Птрг., 1917. – 20с.
745234
  Масленников С.А. Льговская республика. / С.А. Масленников. – Воронеж, 1972. – 92с.
745235
  Михеев В.С. Льготное пенсионное обеспечение в СССР / В.С. Михеев. – М., 1984. – 173с.
745236
   Льготы ветеранам войны, воинам-интернационалистам и другим категориям граждан СССР. – М., 1991. – 463с.
745237
  Паршин М.Я. Льготы военнослужащим и их семьям / М.Я. Паршин. – М., 1976. – 320с.
745238
  Чангули Г.И. Льготы для заацитников Родины / Г.И. Чангули. – Киев, 1983. – 91с.
745239
  Розин Б.Я. Льготы для работников крайнего Севера (проблемы дифференциации регулирования труда по теорриториальному признаку) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Розин Б.Я. ; Ин-т гос. и права АН СССР. – Москва, 1972. – 20 с.
745240
  Иванов А.И. Льготы для работников Севера: (Практ. пособие). / А.И. Иванов. – Москва, 1991. – 142с.
745241
  Верминская В.С. Льготы для семей, имеющих детей / В.С. Верминская. – Київ, 1985. – 59с.
745242
  Шестакова О. Льготы для студентов: у нас и у них // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 сентября (№ 196). – С. 15. – ISSN 1997-1249


  Статья о том, какие льготы и скидки имеют студенты зарубежных стран.
745243
  Филиппова М.В. Льготы для участников Великой Отечественной войны / М.В. Филиппова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 111 с.
745244
  Елисеенкова М.Н. Льготы женщинам-матерям. / М.Н. Елисеенкова. – М., 1982. – 64с.
745245
   Льготы и государственное обеспечение военнослужащих и их семей. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М., 1951. – 168с.
745246
   Льготы и компенсации. – М., 1990. – 14с.
745247
   Льготы и преимущества инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1980. – 32 с.
745248
  Попов-Черкасов Льготы и преимущества рабочим и служащим / Попов-Черкасов. – М., 1981. – 223с.
745249
  Козлов А.Е. Льготы и социальные услуги инвалидам / А.Е. Козлов. – М., 1977. – 96с.
745250
  Глазунов А.Д. Льготы инвалидам войны / А.Д. Глазунов. – М, 1970. – 152с.
745251
   Льготы красногвардейцам, красным партизанам и их семьям. – М., 1933. – с.
745252
  Яковлева Г.В. Льготы матерям / Г.В. Яковлева. – Минск, 1991. – 62с.
745253
  Белякова А.М. Льготы молодоженам / А.М. Белякова, З.Г. Крылова. – М., 1986. – 62с.
745254
  Шевцов Ф.И. Льготы по промысловому налогу. / Ф.И. Шевцов, П.Н. Рубановский. – Х, 1928. – 112с.
745255
  Коротков В.С. Льготы подросткам, работающим на предприятиях и в учреждениях. / В.С. Коротков. – М., 1962. – 68с.
745256
  Гуреев П.А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П.А. Гуреев. – Москва, 1968. – 135с.
745257
  Ликарчук И. Льготы при поступлении в вуз следует отменить / беседовала Н. Мичковская // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 2 мая (№ 107). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  На самые актуальные вопросы будущих абитуриентов и их родителей на прямой линии в "Комсомолке" ответил руководитель Украинского центра оценивания качества образования.
745258
  Сорокин В.В. Льготы работающим в сельской местности / В.В. Сорокин, А.А. Югов. – М., 1974. – 79с.
745259
  Симоненко Г.С. Льготы работающим пенсионерам / Г.С. Симоненко. – Москва, 1981. – 80 с.
745260
  Гинцбург Л.Я. Льготы работающихм на Крайнем Севере / Л.Я. Гинцбург, Н.М. Смирнова. – М., 1975. – 215с.
745261
  Панкин М.Е. Льготы рабочим и служащим. / М.Е. Панкин. – Москва, 1976. – 159с.
745262
  Ярхо А.В. Льготы совмещающим работу с обучением / А.В. Ярхо. – М., 1984. – 64с.
745263
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – Москва, 1985. – 96с.
745264
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд. – М., 1986. – 95с.
745265
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – 2-е изд., изм. и доп. – М., 1987. – 95с.
745266
   Льготы участникам Великой Отечественной войны. – Изд. 3-е с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
745267
  Глазунов А.Д. Льготы участникам войны / А.Д. Глазунов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 192 с.
745268
   Льготы участникам и инвалидам войны. – М., 1983. – 46с.
745269
  Цепин И А. Льготы учителям / И А. Цепин. – Москва, 1963. – 66с.
745270
  Цепин А.И. Льготы учителям. / А.И. Цепин. – М, 1961. – 41с.
745271
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Юхан Смуул ;. – Київ, 1961. – 276 с.
745272
  Смуул Ю.Ю. Льдова книга / Юхан Смуул ;. – Київ : Дніпро, 1970. – 292 с.
745273
  Єнсен Й.В. Льдовик / Й.В. Єнсен. – Харків, 1928. – 228 с.
745274
  Втюрина Е.А. Льдообразование в горных породах / Е.А. Втюрина, Б.И. Втюрин. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
745275
  Захаров В.Ф. Льды Арктики и современные природные процессы / В.Ф. Захаров. – Ленинград, 1981. – 136с.
745276
   Льды в истории Земли. – Москва : Знание, 1983. – 47с. – (Науки о земле ; 5)
745277
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – М., 1964. – 478с.
745278
  Казанцев А.П. Льды возвращаются / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 542 с.
745279
  Лактионов А.Ф. Льды Гренландского моря / А.Ф. Лактионов. – Москва, 1928. – 32с.
745280
  Морозов С.Т. Льды и люди : роман : Багровы, о них / С.Т. Морозов. – Москва : [Б. и.], 1979. – 288 с.
745281
  Каневский З.М. Льды и судьбы / З.М. Каневский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Знание, 1980. – 208с.
745282
  Каневский З.М. Льды и судьбы. : (Очерки об исследователях и исследованиях советской Арктики) / З.М. Каневский. – Москва : Знание, 1973. – 175с.
745283
  Клинкенборг Верлин Льды Патагонии : скованная льдами / Клинкенборг Верлин, Штенцель Мария // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 122-137 : Фото
745284
  Горбунов А.П. Льды под землей / А.П. Горбунов. – Алма-Ата, 1982. – 140с.
745285
  Лесгафт Э. Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь / Э. Лесгафт. – С.-Петербург : Типография Г. Шумахера и Б. Брукера, 1913. – 237, [2] с.
745286
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1968. – 551с.
745287
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – Москва, 1971. – 576с.
745288
  Лебеденко П.В. Льды уходят в океан / П.В. Лебеденко. – М., 1976. – 511с.
745289
  Рубан И.П. Льды. Люди. Встречи / И.П. Рубан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 192 с.
745290
  Мюллер Б. Лькальная типичность плотности решений для одного класса уравнений в СР2 и в С3 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Мюллер Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
745291
  Андреев Ф.М. Льноводство в колхозе им. Жданова Шабалинского района / Ф.М. Андреев. – Киров, 1953. – 36 с.
745292
   Льноводство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 309с.
745293
  Елагин П.Н. Льноводство. / П.Н. Елагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Птгр., 1918. – 36с.
745294
  Шлыков М.И. Льноуборочный комбайн ЛК-7 / М.И. Шлыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1954. – 160с.
745295
  Васильева Л.Н. Льняная луна / Л.Н. Васильева. – Москва, 1966. – 119с.
745296
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
745297
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев. – М.-Л, 1925. – 81с.
745298
  Леонтьев В.В. Льняное дело / В.В. Леонтьев // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 79 с., 2 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
745299
   Льовіт (Lowith) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 807. – ISBN 966-316-069-1
745300
  Крим А. Льовушка : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-114. – ISSN 0208-0710
745301
  Смуул Ю.Ю. Льодова книга / Юхан Смуул ;. – Київ : Дніпро, 1972. – 288 с.
745302
  Козаченко А. Льодове побоіще / А. Козаченко. – Київ, 1938. – 56с.
745303
  Автомонов П.Ф. Льодовий десант : Повість / П.Ф. Автомонов. – Київ : Молодь, 1981. – 136с.


  У повісті розповідається про бойові операції мінерів льодового десанту із спецбатальйону, що діяв на північному березі Таганрозької затоки захопленому ворогом.
745304
  Пустовойт С.П. Льодовий режим на річках України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-27 : Табл., карта. – (Географії ; Вип. 11)
745305
   Льодовий режим рівнинних річок і водосховищ України система короткотермінового прогнозування його характеристик / М.М. Сусідко, А.В. Щербак, М.В. Зеленська, В.І. Данильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 62-72. – Бібліогр.: 9 назв
745306
  Вільчинський О. Льодовик : проза: повість-антиутопія // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 10-158
745307
  Вільчинський О. Льодовик : антиутопія / Олександр Вільчинський. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2015. – 285, [3] с. – ISBN 978-966-97340-8-2
745308
  Костенко Олег Льодовики Землі тануть : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 40
745309
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
745310
  Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2008. – 192 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-52-0
745311
  Дмитріїв М.І. Льодовикова епоха / М.І. Дмитріїв. – Харків-Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1930. – 79с.
745312
  Онищенко О. Льодовиковий період у вишах? Науковці-пенсіонери пишуть заяви на звільнення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 1,12


  Думки представників вишів щодо пенсійної реформи.
745313
  Залеський І.І. Льодовикові епохи розвитку природи Волині // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 7-11. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
745314
  Балла Л.К. Льодохід / Л.К. Балла. – К, 1960. – 68с.
745315
  Будько Євген Льодяникове місто / Будько Євген, Мала Юлия // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 14 : фото
745316
  Мокрієв Ю.О. Льока / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с.
745317
  Тимченко Є.К. Льокатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко ; Українська Академія наук. – У Київі (Київ) : Червоний шлях, 1925. – 71 с. – Окр. відбиток з: Збірник історично-філологічного відділу УАН, № 18, [1924? 1925?]. – (Збірник Історико-філологічного відділу / Українська Академія наук ; № 18)
745318
  Білецький В.С. Льоллінгіт (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 277. – ISBN 978-966-02-8303-9
745319
  Іщук С.І. Льонопромисловий комплекс Південно-Західного економічного району і шляхи його удосконалення / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко, С.О. Волос // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 91-98 : Табл., рис. – Бібліогр. 2 назви
745320
   ЛЬонтьев, Валентин Николаевич. – Ярославль, 1972. – 38с.
745321
  Мартич Ю.М. Льотний день / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 210 с.
745322
  Ляховецький М.Б. Льотчики / М.Б. Ляховецький. – Київ, 1977. – 232с.
745323
  Ієвлев М.М. Льохи стародавнього Києва кінця X - першої половини XIII ст. / М.М. Ієвлев, А.О. Козловський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 0235-3490
745324
  Ізюмський Б.В. Льошка / Б.В. Ізюмський. – К., 1962. – 206с.
745325
  Старова Л. Льубовта на генералот = L"amour du general : роман / Луан Старова ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопje : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 491 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – ISBN 978-608-203-006-7
745326
  Пауновичь А.С. Льудски, одвише льудски / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 110, [2] с. : ил.
745327
  Демурова Н.М. Льюис Кэрролл : очерк творчества / Н.М. Демурова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 200 с. – (Литературоведение и языкознание)
745328
  Падни Дж. Льюис Кэрролл и его мир / Дж. Падни. – М., 1982. – 143с.
745329
  Дубинянская Я. Льюис Кэрролл: жизнь как нонсенс // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268
745330
   Льюис Синклер:Библиографический указатель. – М., 1959. – 88с.
745331
   Льялово. – М., 1980. – 84с.
745332
  Захарьев Б.Н. М-- мезомолекулярные ионы водорода и М-- мезомолекулярные процессы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захарьев Б.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1960. – 6л.
745333
  Рязанова Ася М - самая узнаваемая // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 30 : фото
745334
  Тинченко Я. М"язи північного сусіда // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 11 (383), 20-26.03.2015 р. – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  До яких викликів готується білоруська армія.
745335
  Романенко Ю.І. М"язова болючість при різних типах головного болю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Романенко Юрій Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 35 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
745336
  Васьківська С. М"язовий затиск як форма первісного психологічного захисту / С. Васьківська, М. Шулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-27. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються результати дослідження, яке емпірично підтверджує існування зв"язків між психологічними захистами, ранніми батьківськими настановами/заборонами та м"язовими затисками в тілі людини. За нашими висновками м"язові затиски складають ...
745337
  Сливінська Інна М"язові судоми (спазми) при плаванні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 5 : фото
745338
  Лашко Ю.А. М"яка дипольна мода ядра [верхній індекс 6]Не // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 380-385. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано базис мінімального наближення для триплетних станів неперервного спектру 1[верхній індекс -] ядра [верхній індекс 6]Не. Обчислено матричні елементи оператора кінетичної та потенціальної енергії на станах, дозволених принципом Паулі, для ...
745339
  Ткач А. М"яка сила в політиці США щодо ЛАКБ як фактор управління міжнародними процесами / А. Ткач, О. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-38. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається складові концепту м"якої сили в межах реалізації політичними акторами стратегії smar tpower. Особливу увагу акцентовано на впливі ґлобальних подій на сучасні політичні процеси. Розглядаються складові зовнішньополітичного курсу ...
745340
  Бетлій О. М"яка сила України в Молдові // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  13 листопада Молдова обрала президента. За попередніми підрахунками голосів, 834 080 (52,11%) виборців проголосували за соціаліста Ігоря Додона, а 766 594 (47,89%) — за антикорупціонерку Майю Санду.
745341
  Ткач О. М"яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами / О. Ткач, А. Ткач // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 252-259


  В статті розглядається складові концепту м"якої сили в межах реалізації політичними акторами стратегії smart power. Особливу увагу акцентовано на впливі ґлобальних подій на сучасні політичні процеси. Розглядаються складові зовнішньополітичного курсу ...
745342
  Верцімаха О.О. М"який розв"язок параболічного рівняння, керованого [sigma]-скінченною стохастичною мірою / О.О. Верцімаха, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 24-37. – ISSN 0868-6904


  Досліджено стохастичне параболічне рівняння на [0,T] х R, кероване н-скінченною стохастичною мірою. На стохастичний інтегратор накладається лише умова н-адитивності за ймовірністю на обмежених борелівських множинах. Доведені існування, єдиність та ...
745343
  Боднарчук І. М"який розв"язок хвильового рівняння із загальною випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-33. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Доведено існування та єдиність розв"язку задачі Коші для хвильового рівняння, керованого загальною випадковою мірою. Встановлено ліпшицевість розв"язку за часовою змінною та гельдеровість за просторовою. Показано неперервну залежність розв"язку від ...
745344
  Витвицька О.Д. М"які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії / О.Д. Витвицька, А.В. Виборна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
745345
   М"які навички для підприємців = Soft skills for entrepreneurs : навч. посібник / Г.О. Харламова, Т.В. Карамушка, В.П. Зубченко, А.В. Кунцевська ; [за ред. та з передм. М.В. Ситницького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка : Ліра-К, 2020. – 99, [1] с. : іл., табл., портр. – Режим доступу: https://ncce.knu.ua. – Бібліогр.: с. 95-99 та в кінці розд. – ISBN 978-617-520-000-1
745346
  Тутковський П.А. М"яколовицький кряж Овруцького пісковика : (Геологічний і геоморфологічний опис) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4]с. – Бібліогр.: 8 назв
745347
  Ігнатьєв П.М. М"янма між Індією та КНР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 479-491
745348
  Коваль О. М"янма прощається з хунтою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  З 8 листопада 2015 р. розпочинається відлік нової історії М"янми. Уперше за багато десятиліть тут відбулися парламентські вибори, які з повним правом можна назвати вільними. І громадяни, скориставшись можливістю, проголосували за опозицію, сподіваючись ...
745349
  Райхель Ю. М"янма ступила на шлях демократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 листопада (№ 209). – С. 3
745350
  Ташаєва Міла М"янма. Діти Будди // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95 : фото
745351
  Будько Єген М"янма. Золото бідних : профі-тур / Будько Єген, Ігнатьєв Павло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 82-90
745352
  Ільченко Володимир М"янма. Країна, де усміхаються навіть монахи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 98-112
745353
  Ільченко Володимир М"янма. Храми і духи Паганської держави // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 60-71 : фото
745354
  Олійник Я.Б. М"ясна промисловість / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
745355
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість Південно-Західного району і перспективи її розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 110-117 : Табл.
745356
  Пушкар М.С. М"ясна промисловість південно-західного району СРСР : Дис... канд. географ. наук: / Пушкар М.С.; КДУ. – Київ, 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.165-173
745357
  Савримович Г.П. М"ясна торгівля України. / Г.П. Савримович. – Х., 1928. – 71с.
745358
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
745359
  Кирей Владислав М"ясо: дефіцит чи саботаж: // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
745360
  Білик М.О. М"ясопереробні аграрно-промислові комплекси Прикарпаття / М.О. Білик, М.М. Паробецький // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 115-123 : Табл. – Бібліогр: 3 назви
745361
  Олійник Я.Б. М"ясопромисловий комплекс / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Географічна енциклопедія України
745362
  Сливинський О. М"яч у пітьмі : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 166-172.
745363
  Гетманська А.С. М&А та ІРО як альтернативні інструменти залучення капіталу для українських компаній // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 94-95
745364
  Коломоєць Т.О. М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 121-130. – (Юридичні науки ; № 3)
745365
   М. Аксельрод. – Москва : Совецкий художник, 1967. – 14 с., илл.
745366
  Тамарченко Н.Д. М. Бахтин и В. Розанов (Идея "родового тела" и кризис христианской этики на рубеже XIX-XX вв.) // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 171-178. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
745367
  Попков В.В. М. Бердяєв про особливості російського нігілізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 187-195. – ISSN 2072-1692
745368
  Попков В.В. М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 139-144. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
745369
  Попков В.В. М. Бердяєв про російську інтерпретацію філософії комуністичної революції // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 193-199
745370
  Александровський С.О. М. Бердяєв та російське православ"я: боротьба за духовну свободу людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються історичні передумови згасання духовної свободи у релігійному житті суспільства часів Російської імперії та виникнення у ньому явищ обрядовості й ритуалізму. М. Бердяєв та інші представники російського релігійно-філософського ...
745371
  Попков В. М. Бердяєв. Духовні основи православно-слов"янської цивілізації // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.27-33. – ISBN 966-7653-02-8
745372
  Гаврилюк С. М. Біляшівський про історико-культурну спадщину українських земель та роль музеїв у її збереженні // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 174-176
745373
  Горкуша О. М. Боголюбов як філософ релігії // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 252-268. – ISBN 978-966-02-6706-0
745374
  Шевченко В.П. М. Брайчевський на ниві охорони пам"яток та історичного середовища // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 46-54
745375
  Гусева Е.А. М. Булгаков и мировая литература // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 100-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Рецензия на монографию доцента кафедры английской филологии Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды Алексеевой Н.
745376
   М. Бунге: сучасний дискурс = M. Bunge: moderner Diskurs. – Київ : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). – ISBN 966-346-021-0
745377
  Мовчан М.М. М. В. Гоголь і Т. Г. Шевченко в дискурсі філософії самотності // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.140-146. – ISSN 1728-3671
745378
  Литинецкий И.Б. М. В. Ломоносов - основоположник отечественного приборостроения. / И.Б. Литинецкий. – М.-Л., 1952. – 160с.
745379
  Літицький І.Б. М. В. Ломоносов і вітчизняне приладобудування. / І.Б. Літицький. – К., 1952. – 84с.
745380
  Всехсвятский С.К. М. Вальдмейер. Солнечная корона. I. Наблюдение короны в 1939-1949 гг. : Рецензия. / С.К. Всехсвятский, 1951. – 3 с.
745381
  Германенко О. М. Вебер та В. Зомбарт: осягнення капіталізму через поняття "духу" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 298-299
745382
  Ялинь Л. М. Волошин в оценке Г. Адамовича // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 149-160. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
745383
  Мандрика В.М. М. Воробйов "Мить із картин // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 20-23.
745384
  Калантаєвська Г.П. М. Вороний - публіцист і літературний критик // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 94-98. – ISBN 978-966-657-737-8
745385
   М. Г. Троянский: "Образ России в Латинской Америке кардинально изменился" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 044-748Х
745386
  Габович М.М. М. Габович / М.М. Габович. – Москва, 1977. – 238с.
745387
  Шморгун О. М. Гайдеггер в "нацистській" Німеччині: екзистенція Батьківщини на батьківщині екзистенціалізму // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 101-116. – ISSN 2227-1503
745388
  Данканіч Р.І. М. Гайдеггер про співведнесення понять "життя" і "воля" до влади // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 22-26. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
745389
  Голотін С.І. М. Гайдеггер: поміж філософією та релігією // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 74-76
745390
  Биба Є.В. М. Галаган: чинники формування особистості майбутнього дипломата // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 80-81
745391
  Кравченко О. М. Галич у літературній організації "Ланка" МАРС // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 250-259. – ISBN 966-7773-70-1
745392
  Майбурова К.В. М. Глинка / К.В. Майбурова. – Київ : Музична Україна, 1991. – 158 с.
745393
   М. Гоголю присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  За підтримки української православної церкви в КНУТШ відбулася міжнародна конференція "Гоголь як пророк слова".
745394
  Оверчук О. М. Гоголь - дослідник і збирач фольклору / О. Оверчук, О. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817


  Згадується М. Максимович.
745395
  Немчинов І.Г. М. Гоголь vs С. Уваров у контексті "офіційної народності" 1830-40-х років // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 111-117. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
745396
  Шевченко Г.І. М. Гоголь у компаративних розвідках О.І.Білецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 281-284


  У даному дослідженні спроба подати короткий огляд наукових праць О.І. Білецького, присвячених спадщині М.В. Гоголя, яка була "найпереконливішим доказом братерського зв"язку двох культур - російської та української"
745397
  Різанова Л.О. М. Гоголь у Римі: два погляди на одне життя ("Сеньйор Ніколо" Ю. Косача та "Дальні мандри" О. Полторацького) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 360-366. – ISBN 978-966-188-008-4
745398
  Котовська О.Г. М. Горький -- публіцист / О.Г. Котовська. – Київ, 1960. – 40 с.
745399
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
745400
  Еголин А.М. М. Горький - борец за мир и демократию / А.М. Еголин. – М, 1951. – 56 с.
745401
  Воробйов В.Ф. М. Горький - борець за мир і демократію / В.Ф. Воробйов. – Львів, 1952. – 80 с.
745402
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1962. – 635с.
745403
  Бялик Б.А. М. Горький - драматург / Б.А. Бялик. – М, 1977. – 689с.
745404
  Бялик Б.А. М. Горький - литературный критик / Б.А. Бялик. – М, 1960. – 375с.
745405
  Баранова Н.Д. М. Горький - мастер критической прозы / Н.Д. Баранова. – Горький : Волго.-Вят. кн. изд-во, 1978. – 142 с.
745406
  Пригодий М.И. М. Горький - публицист советского периода в борьбе за построение коммунизма в СССР : Дис... канд.филолог.наук: / Пригодий М.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 345л.
745407
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1935. – 223 с.
745408
  Десницкий В. М. Горький / В. Десницкий. – Л : Художественная литература, 1940. – 363 с.
745409
  Данилов С.С. М. Горький 1868-1936 / С.С. Данилов. – М.-Л : Искусство, 1950. – 232 с.
745410
  Удонова З.В. М. Горький в борьбе с литературным распадом в годы реакции и революционного подъема : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Удонова З.В. ; Московский гос. педагогический институт им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
745411
   М. Горький в воспоминаниях современников.. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 744 с.
745412
  Чони П. М. Горький в Италии : (по документам Центрального архива Италии) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 205-210. – ISSN 0130-3864
745413
  Фаббри Лео М. Горький в итальянской литературной и театральной критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фаббри Лео ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 13 с.
745414
  Успенская В.Е. М. Горький в печати родного края / В.Е. Успенская. – Горький, 1973. – 121с.
745415
   М. Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 410с.
745416
   М. Горький и вопросы литературных жанров. – Горький, 1978. – 164 с.
745417
  Калашников В.А. М. Горький и герои его ранних рассказов / В.А. Калашников. – Минск, 1975. – 152 с.
745418
  Примочкина Н.Н. М. Горький и Д. Бурлюк: история литературных отношений // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-61. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
745419
  Габдиров И. М. Горький и казахская советская литература / И. Габдиров. – Алма-Ата, 1966. – 250 с.
745420
  Самаганов Дж. М. Горький и киргизская литература / Дж. Самаганов. – Фрунзе, 1958. – 176 с.
745421
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX века / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 532 с.
745422
  Волков А.А. М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX веков / А.А. Волков. – Москва : Советский писатель, 1954. – 495 с.
745423
  Овчаренко А.И. М. Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Художественная литература, 1982. – 590 с.
745424
  Жегалов Н.Н. М. Горький и мировая культура / Н.Н. Жегалов. – Москва : Знание, 1968. – 46 с.
745425
  Пиксанов Н.К. М. Горький и музыка / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1950. – 64 с.
745426
  Пиксанов Н.К. М. Горький и наука / Н.К. Пиксанов. – Ленинград-Москва, 1948. – 31 с.
745427
  Пиксанов Н.К. М. Горький и национальные литературы / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 323 с.
745428
   М. Горький и поэты "Знания". – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 422 с.
745429
  Заика С.В. М. Горький и русская классическая литература конца 19 - начала 20 века / С.В. Заика. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
745430
  Кожевникова С.Е. М. Горький и сибирские писатели / С.Е. Кожевникова, А. Коптелов. – Новосибирск, 1950. – 152 с.
745431
  Баранова Н.Д. М. Горький и советские писатели : идейно-творч. взаимосвязи в 20-е гг. : [учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов] / Н.Д. Баранова. – Москва : Высшая школа, 1975. – 215 с.
745432
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – М. : Советский писатель, 1962. – 404 с.
745433
  Шумский А.М. М. Горький и советский очерк / А.М. Шумский. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1975. – 368 с.
745434
  Абдумавлянов А.А. М. Горький и узбекская советская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдумавлянов А.А. ; М-во просвещения РСФСР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
745435
  Пиксанов Н.К. М. Горький и фольклор / Н.К. Пиксанов. – 2-е изд. – Л, 1938. – 192 с.
745436
  Рехо К. М. Горький и японская литература / К. Рехо. – Москва : Наука, 1965. – 164 с.
745437
  Горький М. М. Горький о родном городе / М. Горький. – Горький, 1978. – 111с.
745438
  Писарева О.А. М. Горький об особенностях типологии героев в русской классической литературе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 208-212. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
745439
   М. Горький. Комплект открыток.. – Москва : Советский художник, 1967. – с.
745440
  Костина Е.М. М. Греку / Е.М. Костина; ред.: С. Лифатов. – Москва : Советский художник, 1969. – 16 с.
745441
  Салтовська Н. М. Грицай як дослідник українських народних паремій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 508-512
745442
  Селевич Ю.Л. М. Грушевский. Мифы // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 7. – С. 11-13.
745443
  Шелудякова Н.А. М. Грушевський - колекціонер // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 69-86. – ISSN 0130-5247
745444
  Корольов Г. М. Грушевський в політичних дискусіях щодо перебудови Російської імперії на початку XX ст. // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 359-369. – ISBN 978-966-611-826-7
745445
  Щербак М. М. Грушевський і жандарми: вчений і система / М. Щербак, Н. Щербак // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 74-80. – ISBN 966-7060-35-7
745446
  Мельник Л.Г. М. Грушевський про українське козацтво // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Подається стаття М. Грушевського "Козацтво на Україні", яка являє собою узагальнюючий нарис про козацтво на Україні, його утворення та історію. Публикуется статья М. Грушевского "Казачество на Украине", которая представляет собой обобщающий очерк о ...
745447
  Гирич І. М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 133-160
745448
  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-123
745449
  Лук"яненко В. М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історіографічну реконструкцію й аналіз процесу вивчення та висвітлення загальних і конкретних проблем періодизації, місця української історичної науки, починаючи з дореволюційного часу і до 2005 р. Центральне місце відведено М. Грушевському ...
745450
  Гирич І.Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 рр. (за матеріалами щоденника) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – С. 101-138. – ISSN 0130-5247
745451
  Конта Р. М. Грушевський як реформатор Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему висвітлення в історіографії питання реформування Наукового товариства імені Шевченка (далі - НТШ, Товариство) у Львові М. Грушевським та зміни статуту цієї організації в контексті їх значення для організації етнологічних досліджень ...
745452
  Соловій Ю. М. Дзундра - жмут невичерпної енергії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 399, травень : травень. – С. 16-18


  Михайло Дзиндра — український художник, графік, скульптор-модерніст.
745453
  Киштымов А. М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок Наукового товариства імені Шевченка" / А. Киштымов, В. Лебедева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено взаємовідносинам М. Грушевського і М. Довнар-Запольського - фігур, чия роль у становленні національної історіографії України і Білорусі виявилася рівноцінною. Основою аналізу послугувала особиста переписка і публікації на сторінках ...
745454
  Сушко О. М. Драгоманов - видатний мислитель, щирий патріот України // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 168-170
745455
  Савченко О.І. М. Драгоманов - засновник української зарубіжної періодики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 418-427. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті розглядається діяльність М. Драгоманова, спрямована на видання першого українського зарубіжного часопису "Громада". Автор аналізує матеріали, що були опубліковані на сторінках журналу та визначає його роль в українському ...
745456
  Обушний М. М. Драгоманов - основоположник української партології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 137-139
745457
  Терзийска Л. М. Драгоманов и младото поколение // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 40-42. – ISSN 1314-927Х
745458
  Якімова А.М. М. Драгоманов і "Вольне слово" у дослідженнях болгарського вченого І. Шишманова // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 57. – С. 5-19. – ISSN 2311-5408
745459
  Іванова Л. М. Драгоманов про національне питання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 3-13. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
745460
  Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 94-107. – ISBN 978-966-660-735-8
745461
  Донченко Т. М. Драгоманов як захисник рідної мови // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 69-71
745462
  Гирич І. М. Драгоманов: радикальне, космополітичне, національне. Федералізм як неминучий етап на шляху до конечної окремішності // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 269-276. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
745463
  Никифорова В.Ф. М. Е. Салтыков-Щедрин -- литературный критик : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова В. Ф.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1956. – 17л.
745464
  Золотницкий Д.И. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.И. Золотницкий. – Л, 1951. – 136с.
745465
  Николаев Д.П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Д.П. Николаев. – М., 1985. – 222с.
745466
  Дечева А. М. Заньковецкая в Екатеринодаре ( По материалам театральных рубрик дореволюционной региональной прессы) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 127-132. – ISSN 1728-9572
745467
  Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Григорій Костюк // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 195-236. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
745468
  Молдавский Д.М. М. Зощенко / Д.М. Молдавский. – Л., 1977. – 279с.
745469
  Самарин Ф.И. М. И. Калинин в Казахстане / Ф.И. Самарин. – Алма-Ата, 1980. – 155с.
745470
  Рудяк Б.М. М. И. Калинин о работе советского аппарата / Б.М. Рудяк. – М., 1958. – 40с.
745471
  Галас Б.К. М. І. Костомаров і Д. Ф. Запара // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 73-80


  До характеристики процесу становлення нової української літературної мови.
745472
  Широкоград Л.Д. М. І.Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 327-331. – ISSN 0320-4421
745473
  Кисла О. М. Костомаров в інтерпретації І.Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 139-142. – ISBN 966-594-298-0
745474
  Ворожбит І.В. М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 81-89. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
745475
  Попов П.М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф (1817-1885) / П.М. Попов; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 113 с.
745476
  Соломарська О.О. М. Коцюбинський "Intermezzo" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 100-109


  Присвячено аналізу стилістичних особливостей новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo". Зокрема, увагу приділено імпресіоністичним і символічним мотивам новели, синестезії кольору і звуку в описах природи, майже язичницькому зверненню до сонця, ...
745477
  Коцюбинська Н. М. Коцюбинський і "Братство Тарасівців" // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко. – Київ ; Харків ; Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 66-68


  "Братство Тарасівців" - перша політична організація в Україні, яка кінцевою метою своєї діяльності ставила повне національне визволення України з-під гніту самодержавства. Саме образ Тараса Шевченка став будителем свідомості молодих українців, які ...
745478
  Колінько О. М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 158-162
745479
  Просалова В. М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 21-29. – ISSN 1728-9572
745480
  Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна творчість / М.С. Грицюта. – Київ, 1958. – 56с.
745481
  Потапова Г.М. М. Крушевський та актуальні питання сучасної морфонолгогії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 508-513. – ISBN 966-581-481-8
745482
  Чаговець М. Лисенко / Чаговець, А.. – Київ : Музична Україна, 1985. – 25 с.
745483
  Садовникова Д.В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті національно-культурного відродження України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Садовникова Дар"я Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
745484
  Квітка К.В. М. Лисенко як збірач народних пісень : (з pефеpату, читаного на публичнім сполученім зібpанні Етногpаф[ічної] Комісії і Муз[ично]-Етн[огpафічного] Кабінету, що відбулося 12 листопаду 1922 p. на ознаку 10[-их] pоковин смеpти Лисенка) / К. Квітка. – Київ : [Вид-во УАH] ; Дpук. Київ. Філії Книгоспілки, 1923. – 18 с. – (Українська Академія наук ; Повідомлення Музично-Етногpафічного кабінету ; Ч. 1)


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
745485
  Осадчук С. М. Лозинський як один із засновників науки міжнародного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 151-159. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 12)
745486
  Калиниченко Л.М. М. Ломоносов и Украина / Л.М. Калиниченко, А.И. Постил // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 3 (45). – С. 64-67
745487
  Чеботаєва О. М. М. Аркас: аспекти культурної ідентифікації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 102-108. – ISSN 2222-5250
745488
  Лаптин Н. М. М. Ковалевский и его взгляы на средневековую общину : Дис... наук: / Лаптин Н.;. – Киев, 1947. – 270л. – Бібліогр.:л.260-270
745489
  Куликова А.С. М. М. Лунин как преподаватель всеобщей истории Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 224-234. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
745490
   М. М. Пистрак (1888-1940) : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГНПБ, 1987. – 48с.
745491
  Дьогтєв С. М. М. Шверник про хід індустріалізації в Українській СРР // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 117-138. – ISBN 966-625-040-3
745492
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 278л.
Ч.1. – 1968. – 278л.
745493
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – К. – 279-605л.
Ч.2. – 1968. – 279-605л.
745494
  Лавров С.Г. М. М.Коцюбинский и русская литература : Дис... докт. филол.наук: / Лавров С. Г.; КГУ. – Киев. – 606-1002л.
Ч.3. – 1968. – 606-1002л.
745495
  Кузьменко Н. М. Максимович - перший ректор Київського університету // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 17-23. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито етапи життєвого і творчого шляху вченого, а також розвиток освітніх ідей і досвід педагогічної діяльності. Охарактеризовано головні чинники формування науково-педагогічного світогляду М. Максимовича. Досліджено питання управлінської діяльності ...
745496
  Воропаєва Т.С. М. Максимович - фундатор українознавства у Київському університеті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 195-197
745497
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа"


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу «Русская беседа»: основні обов.язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція. The article analizes M. Maximovich’s ...
745498
  Погрібна О. М. Максимович як редактор журналу "Русская беседа" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 135-141


  У статті проаналізовано роботу М. Максимовича над редагуванням журналу "Русская беседа": основні обов"язки головного редактора, критерії оцінювання рукописів, принципи редакторської роботи та патріотична позиція.
745499
  Ситнік В.П. М. Міхновський про морально-духовні засади українського національно-визвольного руху в "Одвертому листі до міністра Сипягіна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відозву М. Міхновського "Одвертий лист до міністра Сипягіна", в якій він розглянув морально-духовні чинники українського національно-визвольного руху. The article deals with analysis of Mikhnovskyj"s proclamation "Open letter to ...
745500
  Наконечний А. М. Міхновський про роль інтелігенції у ствердженні ідеї свободи // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 58-65. – ISSN 2307-0463
745501
  Ляшко С. М. Могилянський - останній лицар Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1923-1933) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
745502
  Єрмоленко О. М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна співпраця / О. Єрмоленко, Г. Степанець // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 32-33. – ISSN 0131-2685
745503
  Івницька С. М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самовизначення (коментар до незавершеної дискусії) / С. Івницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 46-49. – ISSN 0131-2685
745504
  Зноско-Боровський М. Мусоргский / Зноско-Боровський. – 2-е изд. – Киев : Музична Україна, 1985. – 35 с.
745505
  Ткаченко М. М. Остер в XVII-XVIII вв. / М. Ткаченко. – Київ, 1925. – 57с.
745506
  Узин С.В. М. П. Лазарев / С.В. Узин, Б. Юсов; Под ред. Соловьева А.И. – Москва : Географгиз, 1952. – 46с.
745507
  Терешенко В.К. М. П. Погодин в общественно-идейной борьбе 30-50-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терешенко В. К.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. СССР периода капитал. – М., 1975. – 30л.
745508
  Остропольська М.В. М. Павлик та М. Драгоманов: до історії інтелектуальної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 16-21. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто й проаналізовано особливості інтелектуальної співпраці між М. Павликом та М. Драгомановим у контексті культурних, суспільно-політичних, економічних процесів, що відбувалися наприкінці XIX ст. в Україні.
745509
  Пантелеєв В. М. Пауер "Аудиторський вибух": критичний погляд фахівця на проблеми контролю та аудиту та кардинальні пропозиції щодо їх вирішення або із історії сучасного аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
745510
  Кузнецова Ю.П. М. Пиков / Ю.П. Кузнецова. – Москва : Советский художник, 1969. – [16] с.
745511
  Губенко Р.Г. М. Робесп"єр про співвідношення права, законності і революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 81-83. – (Серія права ; № 16)


  В статье раскрыта революционно-демократическая трактовка соотношения права, законности и революции вождем французских якобинцев М. Робеспьером. Автор показывает, что законным для М. Робеспьера был всякий правовой акт, игнорирующий волю народа или ...
745512
   М. Ройтер. – Москва : Советский художник, 1988. – 88 с.
745513
  Шевчук В.О. М. Руденко versus К. Маркс: українське викриття приреченості економічної складової марксизму // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 129-136. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
745514
  Кожевников Ю М. Садовяну / Ю Кожевников. – М., 1960. – 238с.
745515
  Щеголь Л.Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 586-590


  У статті коротко та базово проаналізовано твори М. Селімовича та Ф. Кафки. Виокремлено спільні та відмінні риси романів обох письменників. Віднайдено багато спільних рис і виведено причини такої схожості
745516
  Тетеріна О.Б. М. Старицький: переклади та оригінальна творчість, новаторство й традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 500-508. – (Б-ка Ін-ту філології)
745517
  Сологуб Н. М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слова" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – C. 30-34. – ISSN 0201-419
745518
  Іванова О.В. М. Сумцов про фольклорні мотиви у Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається залучення фольклорно-етнографічних джерел у творчості видатного українського прозаїка ХІХ ст. Григорія Квітки-Основ"яненка та наукове осмислення цього явища в студіях відомого тогочасного фольклориста Миколи Сумцова.
745519
  Пегов С. М. Талас. Партизанская война / С. Пегов, П. Ионченко // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 94-106
745520
  Гелей С.Д. М. Туган-Барановський про соціальну місію кооперативів / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко // Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – С. 195-200. – ISBN 966-346-093-8
745521
  Турій І. М. Туган-Барановський про теорію прибутку // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 62-63
745522
  Абрамов Я.В. М. Фарадей, его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк / Я.В. Абрамов ; с портр. М. Фарадея, грав. в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Типография газеты "Новости", 1892. – 78 с. : портр., ил. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
745523
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий "Ревізор": назва як код інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 40-45. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить міркування про кодову функцію назви оповідання М. Хвильового "Ревізор". Назва-цитата свідчить про свідому участь автора у творчому експерименті перекодування та інтерпретації відповідного тексту Гоголя тогочасними митцями, є своєрідною ...
745524
  Бондаренко С.О. М. Хвильовий у період утвердження тоталітарного ладу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 29-35. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
745525
  Вільчинська С.В. М. Хвильовий: "Азіатський ренесанс" як антропологічна категорія // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – C. 254-. – ISSN 2077-8309


  В статті розглядаються соціальні аспекти філософсько-антропологічних поглядів М. Хвильового. Проаналізовані твори, присвячені проблемі становлення "homo novus"
745526
  Муслієнко О.В. М. Хвильовий: клинамен у тексті абсурду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 43-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
745527
  Демидова А. М. Цветаева - А. Ахматовой, А. Ахматова - М. Цветаевой // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 176-185
745528
  Лаврова Е.Л. М. Цветаева: основополагающие принципы бытия : монография / Е.Л. Лаврова; Горловский госуд. педагогический ин-т иностран. языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-8469-45-9
745529
  Григорьев Р. М. Черви. История греческой войны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 85-92
745530
  Калініна А. М. Чернявський і альманахова традиція початку ХХ століття в Україні // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 75-81
745531
  Марченко А.М. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом Голодомору в Україні 1921-1923 рр. // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 229-232
745532
  Марченко А. М. Шаповал про організацію більшовицьким режимом голодомору в Україні 1921 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 454-460
745533
   М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик : [до 150-річчя з дня народження М. Шашкевича]. – Львів : [Львів. б-ка АН УРСР], 1962. – 133, [3] с. : 4 л. іл.
745534
  Бассаргин Б.А. М. Шкетан. О жизни и творчестве писателя / Б.А. Бассаргин. – Йошкар-Ола : Марийкнигоиздат, 1960. – 120 с., [1] портр. – Библиогр.: с. 117-119
745535
  Левашов В.Г. М. Шмаков / В.Г. Левашов. – М., 1987. – 63с.
745536
   М. Шолохов і українська література : До 70-річчя з дня народження ; Список літератури за 1955-1975 рр. – Львів : АН УРСР ; Львіська наук.б-ка, 1975. – 11 с.
745537
  Кожевников Ю.А. М. Эминеску и проблема романтизма в румынской литературе 19 в. / Ю.А. Кожевников. – Москва, 1968. – 352с.
745538
  Удодов Б.Т. М. Ю. Лермонтов / Б.Т. Удодов. – Воронеж, 1973. – 702 с.
745539
  Коляда Ігор М. Юзефович та український національний рух 1873-1876 рр.: спроба історичної реконструкції / Коляда Ігор, Милько Володимир // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 29-33
745540
  Шевченко Л. М.I. Пирогов і Київський університет // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 80-84. – ISBN 5-7707-1062-4
745541
  Тамарченко Г.Е. М.А. Антонович - литературный критик и полемист / Г.Е. Тамарченко. – М.-Л., 1961. – с.
745542
  Чубинский В.В. М.А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности / Ленинградский ордена Ленина гос.ун-т им.А.А.Жданова. – Ленинград : Ленингр.ун-т, 1916. – 194 с.
745543
  Герасимов Н М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 0235-1188
745544
  Федорова Г. М.А. Балакирев / Г. Федорова. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 80 с.
745545
  Мишуровская М.В. М.А. Булгаков в зарубежной периодике 1920-х гг. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 19-24. – ISSN 0869-6020
745546
  Иванов А.П. М.А. Врубель : Опыт биографии. Академия и киевский период / А.П. Иванов. – Киев : Фототипия и Лито-типография С.В.Кульженко, 1913. – 89 с. : ил. – Отд. оттиск из журнала "Искусство", 1911 и 1912 гг.
745547
  Коган Д.З. М.А. Врубель (1856-1910) : (Жизнь в искусстве) / Д.З. Коган. – Москва : Искусство, 1980. – 352 с.
745548
   М.А. Данилов (1899-1973) : Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 66 с.
745549
  Фризман Л.Г. М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно; Акад. пед. наук Украины ; Харьков. гос. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2003. – 491 с. – ISBN 966-303-006-2
745550
  Лахно С.Н. М.А. Максимович - стихотворец / С.Н.Лахно; АПН Украины. – Харьков : Оберіг, 2007. – 76с. – ISBN 966-7839-02-8
745551
  Грушевский А.С. М.А. Максимович (1804-1873) : из украинской историографии XIX в. / А.С. Грушевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 42 с. – Отд. оттиск из: "Известия Отделения русск. яз. и словесности Имп. Академии наук, т. 11 (1906), кн. 1, с. 375-416
745552
  Лахно С.Н. М.А. Максимович в литературной жизни России и Украины 1830-1870-х годов / С.Н. Лахно; АПН Украины. – Харьков : Парус, 2007. – 68с. – ISBN 966-7839-02-8
745553
  Карпенко М.А. М.А. Максимович о "российской грамматике" М.В. Ломоносова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 2-5
745554
  Дядечко Л.П. М.А. Максимович о библейских выражениях (к проблеме прерванной и возобновленной традиции в языке и науке о нем // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 19-27. – ISBN 966-581-590-3
745555
  Журба О.І. М.А. Маркевич та його історіографічний час / О.І. Журба, І.Л. Герасюта // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 154-160. – ISSN 2312-2587
745556
   М.А. Менделевич. – М., 1955. – 68с.
745557
  Варзар Л.В. М.А. Минкус / Л.В. Варзар, Ю.С. Яралов. – Москва, 1982. – 136 с.
745558
  Крымова Н.И. М.А. Нексе / Н.И. Крымова, А.С. Погодин. – М, 1960. – 32с.
745559
  Кауфман Л.С. М.А. Римський-Корсаков / Л.С. Кауфман. – Київ : Мистецтво, 1949. – 35 с.
745560
  Ахундов Н. М.А. Сабир. Библиография : библиогр. / Азерб. респ. б-ка им. М.Ф. Ахундова. – Баку, 1958. – 111 с.
745561
  Сердюченко Г.П. М.А. Шолохов / Г.П. Сердюченко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 18с.
745562
  Абрамов Ф.А. М.А. Шолохов : семинарий / Абрамов Ф.А., Гура В.В. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1958. – 319 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в тексте
745563
   М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 25с.
745564
  Арденс Н.Н. М.А. Шолохов и его романы / Н.Н. Арденс, 1939. – 3-30с.
745565
  Храмова С.И. М.А. Шолохов и М.Ф. Рыльский : некоторые аспекты творческих взаимоотношений // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 6-18. – ISBN 966-581-617-9
745566
  Майборода Н. М.А. Шолохов и украинские писатели // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 19-24. – ISBN 966-581-617-9
745567
  Лозицький В.Г. М.А. Яковкін - талановитий вчений, вчитель і наставник (до 100-річчя з дня народження) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 20-21


  Микола Авенірович Яковкін (1915-1993) - один з засновників спектральних досліджень Сонця в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
745568
   М.А.Блохин : к 80-летию со дня рождения. – Ростов -на-Дону, 1988. – 53с.
745569
   М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. – М., 1988. – 492с.
745570
  Эрес М.А.Врубель / Эрес. – М, 1919. – 62с.
745571
  Баландіна Н. М.А.Жовтобрюх як дослідник мови української преси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 75-83. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналузовано внесок М.А. Жовтобрюха в дослідження української преси ХІХ - початку ХХ ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
745572
  Маслов В.І. М.А.Макаревич / В.І. Маслов. – Прилуки : Вид. Прилуцького Окр. музею, 1929. – 15 с.
745573
   М.А.Мир-Касимов. – Баку, 1964. – 52с.
745574
   М.А.Мусаев : Библиография. – Баку : Элм, 1987. – 112с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
745575
   М.А.Нексе. Био-библиографический указатель. – М, 1953. – 35с.
745576
  Буханов М.С. М.А.Рыкачев - выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания / М.С. Буханов, М.П. Юркевич. – Л, 1954. – 52с.
745577
   М.А.Топчибашев. Биография. – Баку, 1965. – 68с.
745578
  Замалеев А.Ф. М.А.Фонвизин / А.Ф. Замалеев. – Москва, 1976. – 152с.
745579
  Рыбинцев И.В. М.А.Шолохов - публицист / И.В. Рыбинцев. – Дрогобыч, 1958. – 116с.
745580
  Гура В.В. М.А.Шолохов : семинарий / В.В. Гура, Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1962. – 383 с., [1] л. портр. : портр.
745581
   М.Абрамов., А. Андреев. Карикатура. Плакат. Рисунок. Акварель. Живопись. – Москва, 1988
745582
  Кочетков А.Н. М.Б. Барклай де Толли / А.Н. Кочетков. – Москва : [Б. и.], 1970. – 80 с.
745583
  Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года / В.П. Тотфалушин. – Саратов : [Б. и.], 1991. – 131 с.
745584
   М.Б. Греков в воспоминаниях современников. – Л., 1966. – 135с.
745585
  Грекова Т.Т. М.Б. Греков. Воспоминания / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1955. – 87с.
745586
  Грушицька І. М.Б. Діварі (1921-1993) - український дослідник зодіакального світла та космічного пилу // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 11-19. – ISSN 2617-1929
745587
  Бонецкая Н.К. М.Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 32-42. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
745588
  Гринчик Н.М. М.Богданович и белорусский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: / Гринчик Н.М.; Акад. наук БССР Ин-т лит-ры им. Янки Кубалы. – Минск, 1958. – 19л.
745589
  Гаврилов В.Д. М.В, Ломоносов / В.Д. Гаврилов. – К., 1961. – 99с.
745590
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 5] : [Беседы с Антонелли и последнии пятницы Петрашевского]. – 1913. – С. 37-68. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
745591
  Семевский В.И. М.В. Буташевич-Петрашевский : биографический очерк преимущественно по неизданным материалам. – Москва
[Ч. 6]. – 1913. – С. 51-86, 1 л. портр. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Отд. отт. из журн.: Голос минувшего
745592
  Богданов Н. М.В. Волоцкой и его "Хроника рода Достоевского" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 410-433. – ISSN 0042-8795
745593
  Дубровіна Л.А. М.В. Геппенер - український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 32-37. – (Нова серія ; вип. 2)
745594
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору
745595
  Фісак І. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 45-51. – ISSN 2075-1486
745596
  Гусєв В.І. М.В. Гоголь - історик, дослідник минулого України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 182-193. – ISBN 978-966-2530-21-6
745597
  Булаховська Ю.Л. М.В. Гоголь і польська література // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 90-98
745598
  Крутікова Н.Є. М.В. Гоголь і українська література ХІХ століття / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1952. – 52 с.
745599
   М.В. Гоголь педагог і особистість (до 200-річчя від дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "М.В. Гоголь як пророк Слова " / Місіонерський відділ при Священному Синоді, Української Правосл. Церкви ; Науково-методичний центр православного просвітництва в ім"я святителя Димитрія Ростовського ; Педагог. музей АПН України ; [ гол. ред. А. Затовський ]. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 56 с.
745600
  Шумейко М. М.В. Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 170-172
745601
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский как историк средневековой Руси // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 102-119
745602
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский о торговле и ремесле // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 120-137
745603
  Михальченко С.И. М.В. Довнар-Запольский об образовании и государственном устройстве Великого княжества Литовского // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8558-75-7
745604
  Лебедєва В. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 172-176
745605
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Довнар-Запольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 50-70. – ISBN 978-617-7107-36-0
745606
  Год Б.В. М.В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / Б.В. Год, П.Г. Радько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.81-91. – ISBN 966-7653-2-Х
745607
  Чуткий А. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 84-92.
745608
  Михайлюк Ю.М. М.В. Довнар-Запольський: дискурс щодо національної ідентифікації історика // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 48-55. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
745609
  Антонюк С.Н. М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 199-205


  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки. У 1901-1903 рр. ...
745610
  Залесская Л.И. М.В. Исаковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 23с.
745611
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – К., 1959. – 268с.
745612
  Лисенко О.М. М.В. Лисенко / О.М. Лисенко. – 4-е вид. перероб. і доп. – К., 1966. – 362с.
745613
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. "Тарас Бульба" : путівник / Л. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1986. – 70, 1 с. : 1 л. портр., нот. – Мініатюрне видання
745614
  Архімович Л.Б. М.В. Лисенко. Життя і творчість / Л.Б. Архімович, М.М. Гордійчук ; АН СССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Мистецтво, 1952. – 248 с. : іл.
745615
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник научного стеклоделания / М.А. Безбородов. – М., 1956. – 114 с.
745616
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов- основоположник химии силикатов / М.А. Безбородов. – Минск, 1952. – 24 с.
745617
  Линков Я.И. М.В. Ломоносов-великий деятель русского просвещения / Я.И. Линков. – Москва, 1940. – 47с.
745618
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов-наш первый университет / М.Т. Белявский. – М., 1961. – 135с.
745619
  Капустинский Ф А. М.В. Ломоносов-основатель физической химии / Ф А. Капустинский, . – Москва, 1949. – 19с.
745620
  Алентьєв О.О. М.В. Ломоносов-основоположник вітчизняної науки / Алентьєв О.О. – Київ : Молодь, 1952. – 24 с. : портр. – Бібліогр.: с. 23. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
745621
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов-родоначальник русского просветительства / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1961. – 104с.
745622
  Будрейко Н.А. М.В. Ломоносов -- великий ученый-материалист, основоположник русской науки. / Н.А. Будрейко. – Москва, 1955. – 48с.
745623
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов - активный сторонник петровской реформы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 60-73. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
745624
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 103 с.
745625
  Куликовский П.Г. М.В. Ломоносов - астроном и астрофизик / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 94 с.
745626
  Ишлинский А.Ю. М.В. Ломоносов - великий русский ученый / А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Павлова. – Москва, 1986. – 126с.
745627
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Москва : Московский университет, 1953. – 155с.
745628
  Гордеев Д.И. М.В. Ломоносов - основоположник геологической науки / Д.И. Гордеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1961. – 204с.
745629
  Колісник П.І. М.В. Ломоносов - основоположник метеорології та кліматології (до 250-річчя з дня народження) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 46-52. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
745630
  Глазунов И.Д. М.В. Ломоносов - основоположник русской материалистической философии / И.Д. Глазунов. – Москва, 1961. – 47с.
745631
  Вахнина Л.С. М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка : урок литературы в 9 классе // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 53-58
745632
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов / М.Т. Белявский. – М., 1954. – 56с.
745633
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов / С.И. Вавилов. – Москва, 1961. – 148 с.
745634
  Иванкина Л.П. М.В. Ломоносов / Л.П. Иванкина, М.Н. Шерстникова. – Архангельск, 1961. – 24с.
745635
  Астафуров В.И. М.В. Ломоносов : кн. для учащихся / Астафуров В.И. – Москва : Просвыещение, 1985. – 145 с. – Библиогр.: с. 144. – (Люди науки)
745636
   М.В. Ломоносов : Рек. указ. лит. – Москва : Знание, 1986. – 15с. – (В помощь лектору)
745637
   М.В. Ломоносов : К 285-летию со дня рождения. – Москва, 1997. – 216с. – (Основатели Московского университета ; Вып.14). – ISBN 5-88091-17-2
745638
   М.В. Ломоносов 1711-1911 : сборник статей, под ред. В.В. Сиповского. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд", 1911. – [4], 185, [4], 1 л. портр. (фронт.)


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
745639
  Гамалея В.Н. М.В. Ломоносов в Киеве: правда или вымысел? (к 300-летию со дня рождения ученого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 136-147. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается влияние так называемого "киевского периода" на последующую деятельность ученого.
745640
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов в русской историографии / В.П. Лысцов. – Воронеж, 1983. – 260с.
745641
  Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 142-151. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
745642
  Безбородов М.А. М.В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов / М.А. Безбородов; АН СССР. – Москва : Издателство АН СССР, 1948. – 282 с.
745643
  Западов А.В. М.В. Ломоносов и журналистика / А.В. Западов. – М, 1961. – 100с.
745644
  Наумова Г.Р. М.В. Ломоносов и историография России / Г.Р. Наумова, А.В. Никонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 39-51. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
745645
   М.В. Ломоносов и науки о Земле. – М., 1986. – 48с.
745646
  Костылев П.Н. М.В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
745647
  Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета / М.Т. Белявский. – М., 1955. – 312с.
745648
  Радовский М.И. М.В. Ломоносов и Петербургская Академия Наук / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Академия наук СССР, 1961. – 335 с.
745649
  Асев-Аджиева М.В. Ломоносов и развитие аналитической химии в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... наук / Асев-Аджиева А.И. ; М-во высш. обр. СССР, Казан. хим. техн. ин-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1954. – 18 с.
745650
  Вавилов С.И. М.В. Ломоносов и русская наука / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 46с.
745651
  Павловская А.В. М.В. Ломоносов и традиции университетского образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Идеи М.В. Ломоносова определили характер и суть университетского образования в России, стали основой для создания традиций Московского университета, многие из которых сохранились и до наших дней
745652
  Кулябко Е.С. М.В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. / Е.С. Кулябко. – М.-Л., 1962. – 216с.
745653
  Чернейко М.В. М.В. Ломоносов и язык науки // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
745654
  Кононков А.Ф. М.В. Ломоносов как физик : к 250-летию со дня рождения (1711-1961) / А.Ф. Кононков, Б.И. Спасский. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 157 с.
745655
  Кувакин В.А. М.В. Ломоносов как философ жизни // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-12. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
745656
  Топычканов А.В. М.В. Ломоносов о "полититке" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
745657
  Козиков И.А. М.В. Ломоносов о народонаселении России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
745658
  Лысцов В.П. М.В. Ломоносов о социально-экономическом развитии России / В.П. Лысцов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 263 с.
745659
  Меншуткин Б.Н, М.В. Ломоносов, как физико-химик : К истории химии в России / [Соч.] [Б.Н. Меншуткина]. – Санкт-Петербург : типо-лит. Шредера, 1904. – 300 с., 7 л. ил. : ил. – Отт. из "Известий С.-Петерб. политехн. ин-та" за 1904 г., т. 1
745660
   М.В. Ломоносов: к 300-летию со дня рождения / [ред. группа : Е.В. Ильченко, Ю.М. Канцур, С.И. Болтачева и др.]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 314 с. : ил., фото. – Библиогр. с. 216-218. – (Архив Московского университета / под общей ред. : В.А. Садовничего, В.И. Ильченко ; Основатели Московского университета). – ISBN 978-5-211-06251-1
745661
  Иваненко А.Ф. М.В. Маторин / А.Ф. Иваненко. – Москва : Книга, 1976. – 47 с.
745662
  Казьмирчук Г.Д. М.В. Нечкіна і В.Г. Сарбей: перегук доль // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7107-06-3
745663
  Фигнер В.Н. М.В. Новорусский. 1861-1925 / В.Н. Фигнер. – Москва, 1925. – 16с.
745664
  Гнеденко Б.В. М.В. Остроградский / Б.В. Гнеденко. – М., 1984. – 64 с.
745665
  Демор В.П. М.В. Петрашевский (Буташевич) / Вл. Петр. Демор. – Петербург : Государственное изд., 1920. – 32 с. – (Историко-революционная библиотека)
745666
  Стешенко В.С. М.В. Птуха - видатний український вчений-демограф // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 182-187. – ISSN 2072-9480
745667
  Гончарова Р.М. М.В. Серебряков про роль особистості в історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 70-74. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
745668
  Гареев М.А. М.В. Фрунзе - военный теоретик / М.А. Гареев. – М, 1985. – 446с.
745669
  Борисов С.П. М.В. Фрунзе / С.П. Борисов. – Москва, 1938. – 139с.
745670
  Борисов С. М.В. Фрунзе / С. Борисов. – К., 1939. – 136с.
745671
  Лебедев В.А. М.В. Фрунзе / В.А. Лебедев, К.В. Ананьев. – Москва, 1957. – 320 с.
745672
   М.В. Фрунзе : Жизнь и деятельность. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 350 с. : ил., портр.
745673
  Казеко И.И. М.В. Фрунзе / И.И. Казеко. – Минск, 1983. – 175с.
745674
   М.В. Фрунзе : военная и политическая деятельность. – Москва : Воениздат, 1984. – 272 с., 9 л. ил. : ил., портр.
745675
  Волковинський В.М. М.В. Фрунзе на Україні / В.М. Волковинський. – Київ, 1985. – 189с.
745676
  Путенко В.В. М.В. Юзефович як "злий геній" українського національного руху другої половини XIX століття // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 182-191. – ISBN 978-617-689-216-8
745677
  Чугунов Г.И. М.В.Добужинский 1875-1957 / Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1988. – 110с.
745678
  Поликанов А.А. М.В.Исаковский. (К вопросу о творческой эволюции) : Автореф... кандид. филолог.наук: / Поликанов А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 18 с.
745679
  Молчанов А.Л. М.В.Исаковский. (Основные вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанов А.Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1956. – 17л.
745680
   М.В.Лисенко у спогадах сучасників. – К., 1968. – 821с.
745681
   М.В.Ломносов, 1711-1961. – Архангельск, 1961. – 178с.
745682
  Глазунов И.Д. М.В.Ломоносов -- родоначальник русского материализма 18 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазунов И.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 16 с.
745683
  Карпеев Э.П. М.В.Ломоносов - великий русский ученый-энциклопедист / Э.П. Карпеев. – Л., 1986. – 30с.
745684
  Топчиев А.В. М.В.Ломоносов - великий русский ученый / А.В. Топчиев. – М, 1952. – 24с.
745685
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов - гениальный русский ученый и мыслитель-материалист / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 67с.
745686
  Фруменков Г.Г. М.В.Ломоносов - историк нашей Родины. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1970. – 56с.
745687
  Беляев В.И. М.В.Ломоносов - основоположник отечественной педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается характеристика основных педагогических идей М.В.Ломоносова. Проведен анализ его основных педагогических принципов. Рассматриваются взгляды педагога на воспитание и образование, на организацию и содержание гимназического и ...
745688
  Принкман К.Я. М.В.Ломоносов - основоположник химической науки. : Автореф... канд. хим.наук: / Принкман К.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1953. – 31л.
745689
  Елисеев А.А. М.В.Ломоносов - первый русский физик / А.А. Елисеев, И.Б. Литинецкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 291 с.
745690
   М.В.Ломоносов. – Архангельск, 1961. – 50с.
745691
   М.В.Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. – М-Л, 1962. – 232с.
745692
   М.В.Ломоносов и геолого-географические науки. – М., 1961. – 60с.
745693
  Кароль Б.П. М.В.Ломоносов и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 52с.
745694
  Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского университета : Автореф... кандид. ист.наук: / Белявский М.Т.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 15 с.
745695
  Бозиев Р.С. М.В.Ломоносов и отечественная система образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 32-39. – ISSN 0869-561Х


  Гениальность человека определяется масштабом и характером решаемых их задач. Сделаное М.В.Ломоносовым в науке, культуре и образовании на благо Отечества свидетельствует о нем как о гении и дает нам пример истинного патриотизма.
745696
   М.В.Ломоносов и русская культура. – Тарту, 1986. – 110с.
745697
  Ефимов А.И. М.В.Ломоносов и русский язык / А.И. Ефимов. – М, 1961. – 72с.
745698
  Мороз С.А. М.В.Ломоносов та його роль у розвитку геологічної науки / С.А. Мороз. – Київ, 1967. – 35с.
745699
  Вакуленко Н.І. М.В.Ломоносов як біолог / Н.І. Вакуленко. – Київ, 1954. – 96 с.
745700
  Віленкін В.Л. М.В.Ломоносов як географ. / В.Л. Віленкін. – Київ : Радянська школа, 1954. – 52с.
745701
  Васецкий Г.С. М.В.Ломоносов, его философские и социально-политические взгляды / Г.С. Васецкий. – Москва, 1940. – 80с.
745702
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский / Б.В. Гнеденко; Очерки жизни, научного творчества и педагогической деятельности. – М., 1952. – 332 с.
745703
  Кропотов А.И. М.В.Остроградский и его педагогическое наследие / А.И. Кропотов, И.А. Марон. – М, 1961. – 204с.
745704
  Гнеденко Б.В. М.В.Остроградский.1801-1862.Жизнь и работа. Научное и педагогическое наследие / Б.В. Гнеденко, И.Б. Погребысский. – М., 1963. – 271 с.
745705
  Зайцев Б.П. М.В.Остроградський.Біографічний нарис до 200-річчя від дня народження. / Б.П. Зайцев, С.І. Посохов // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.56-62
745706
  Пунин Л.Н. М.В.Фрунзе - выдающийся полководец гражданской войны / Л.Н. Пунин. – Ленинград, 1959. – 45 с.
745707
  Шарапов-Антонов М.В.Фрунзе - организатор и руководитель разгрома бухарского эмирата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов-Антонов Ю.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
745708
  Зеленский М.И. М.В.Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 году. / М.И. Зеленский. – Иваново, 1947. – 88с.
745709
   М.В.Фрунзе в Самаре. : Краткий рекомендательный список литературы. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 7 с.
745710
   М.В.Фрунзе на Восточном фронте: сб. докум.. – Куйбышев, 1985. – 272с.
745711
  Ульянов И.Ф. М.В.Фрунзе на Туркестанском фронте. / И.Ф. Ульянов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
745712
   М.В.Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников.. – М., 1965. – 328с.
745713
   М.В.Фрунзе: фотоальбом. – Москва, 1990. – 187с.
745714
  Суходуб Т.Д. М.Волошин о поэзии и поэтах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 310-330. – ISSN 2077-8309
745715
  Шевченко З. М.Врубель - основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу "Художня література в контексті світової культури")


  У статті висвітлюється проблема контекстного вивчення художньої культури, включаючи і літературу як вид мистецтва, на матеріалі творчості М.Врубеля - основоположника символізму.
745716
  Костина Д.Д. М.Г. Абуталыбов / Д.Д. Костина, Ю.В. Сафарова. – Баку, 1968. – 76с.
745717
   М.Г. Бурачек. – К., 1937. – 82с.
745718
  Халак Н.В. М.Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України / Н.В.Пащенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 43-46 : фото
745719
   М.Г. Галущенку - 70 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 225
745720
   М.Г. Находкін - до 80-річчя від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6 : фото. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817
745721
  Кудрявцев В.Г. М.Г. Платунов - художник и педагог / В.Г. Кудрявцев. – Йошкар-Ола : Госкомиздат Марийской АССР, 1986. – 140, [4] с.
745722
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений і мислитель / І.П. Білокінь. – Київ, 1963. – С. 65-70
745723
  Білокінь І.П. М.Г. Холодний - учений філософ // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
745724
   М.Г. Чернишевський і українська література. – Київ, 1978. – 219с.
745725
  Спицький В.Є. М.Г. Чернишевський про міжнаціональні відносини в західноукраїнських землях // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 49-53. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
745726
  Амоша О.І. М.Г. Чумаченко: гідний шлях у житті та науці / О.І. Амоша, А.А. Чухно // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 3-13. – ISSN 1729-7206
745727
  Теймурова Н.М. М.Г.Есьман. / Н.М. Теймурова. – Баку, 1969. – 80с.
745728
  Томпакова О.М. М.Глух. / О.М. Томпакова. – Л., 1959. – 14с.
745729
  Гвенетадзе Г. М.Горький - друг грузнской литературы / Г. Гвенетадзе. – Тбилиси, 1972. – 100 с.
745730
  Пельт В.Д. М.Горький - журналист / В.Д. Пельт. – Москва, 1968. – 426с.
745731
  Прожогин В.Е. М.Горький - как он писал, что думал и говорил о публицистике / В.Е. Прожогин. – М., 1964. – 103 с.
745732
  Пельт В.Д. М.Горький - организатор и редактор журнала "Наши достижения" : Автореф... канд.филол.наук: / Пельт В.Д.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 20л.
745733
  Луканов Г. М.Горький - основоположник литературы социалистического реализма / Г. Луканов. – Ленинград, 1954. – 32 с.
745734
  Юнович М.М. М.Горький - пропагандист науки / М.М. Юнович. – 2-е доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 175 с.
745735
  Нусинов И.М. М.Горький / И.М. Нусинов. – Москва : Советская литература, 1933. – 360 с.
745736
  Ревякина И.А. М.Горький / И.А. Ревякина. – Москва : Русский язык, 1985. – 216 с.
745737
  Строев В.А. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). К 50-летию со дня рождения 14 марта 1869 - 14 марта 1919. / В.А. Строев. – Грибежин, 1919. – 32с.
745738
  Плетнев П. М.Горький в Арзамасе / П. Плетнев. – Горький, 1933. – 96 с.
745739
  Наумов Е.И. М.Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей / Е.И. Наумов. – М : Художественная литература, 1958. – 407 с.
745740
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – М. : Советский писатель, 1954. – 136 с.
745741
  Юнович М.М. М.Горький в борьбе за равенство и дружбу народов / М.М. Юнович. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 162 с.
745742
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Муратова К.Д.; Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). Акад. наук СССР. – Л., 1957. – 35л.
745743
  Муратова К.Д. М.Горький в борьбе за развитие советской литературы / К.Д. Муратова. – Москва-Ленинград, 1958. – 485 с.
745744
  Гирько А.М. М.Горький в борьбе против декадентской реакции до 1917 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирько А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Ставрополь, 1952. – 16 с.
745745
  Елизаров С. М.Горький в борьбе с литературной реакцией в эпоху подготовки первой русской революции. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизаров С.; Акад.обществ.науки при ЦК ВКП/б. – Москва, 1950. – 26 с.
745746
   М.Горький в воспоминаниях нижегородцев.. – Горький, 1968. – 312с.
745747
   М.Горький в печати родного края, 1969-1977 : Указ. лит. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд., 1982. – 145с.
745748
  Блохина В.Н. М.Горький в родном городе / В.Н. Блохина. – Горький, 1976. – 191с.
745749
  Янкина Л.И. М.Горький в Самаре. / Л.И. Янкина. – Куйбышев, 1973. – 112 с.
745750
  Бундзен Г.В. М.Горький в современной общественной жизни / Г.В. Бундзен, Т.В. Савинкова. – Л., 1989. – 29с.
745751
  Смирнов В.В. М.Горький в Старой Руссе. / В.В. Смирнов. – Новгород, 1956. – 43 с.
745752
  Нович И.С. М.Горький в эпоху первой русской революции / И.С. Нович. – М : Художественная литература, 1955. – 359 с.
745753
   М.Горький в эпоху революции 1905-1907 годов : материалы, воспоминания, исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 407 с.
745754
  Кунина А.А. М.Горький глазами современников / А.А. Кунина, Е.М. Сахарова. – М, 1968. – 48с.
745755
  Щербакова И.И. М.Горький и А.Толстой в Берлине. / И.И. Щербакова. – Свердловск, 1961. – 12с.
745756
  Горький М. М.Горький и А.Чехов : Переписка,статьи и высказывания / М. Горький. – М.-Л. : Академвидав, 1937. – 288 с.
745757
   М.Горький и Владимирский край.. – Владимир, 1949. – 28с.
745758
   М.Горький и вопросы поэтики.. – Горький, 1982. – 87 с.
745759
   М.Горький и вопросы художественного мастерства.. – Горький, 1986. – 127 с.
745760
  Мариенгоф Э.М. М.Горький и детская литература : Дис... наук: / Мариенгоф Э.М.; Укр.науч.-иссл. ин-т педагогики, 1939. – 1965л.
745761
  Мартынец Т.Д. М.Горький и детская литература / Т.Д. Мартынец. – Черновцы, 1968. – 31 с.
745762
  Гвенетадзе Г.Д. М.Горький и духовное единение народов / Г.Д. Гвенетадзе. – М. : Советский писатель, 1977. – 302 с.
745763
   М.Горький и его современники.. – Л : Наука, 1968. – 302 с.
745764
  Смирнов С.В. М.Горький и журналистика конца XIX начала XX вв. / С.В. Смирнов. – Л., 1959. – 184 с.
745765
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1973. – 567 с.
745766
  Нинов А.А. М.Горький и Ив.Бунин: История отношений. / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1984. – 559 с.
745767
  Желтова Н.И. М.Горький и изобразительное искусство / Н.И. Желтова. – М-Л : Наука, 1965. – 122 с.
745768
  Хамов К.Н. М.Горький и историческая наука. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамов К.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1960. – 12л.
745769
  Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели / Г.С. Зайцева. – Москва : Высшая школа, 1989. – 101 с.
745770
  Османова З.Г. М.Горький и литература Ирана / З.Г. Османова. – Москва, 1961. – 128 с.
745771
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 286 с.
745772
  Овчаренко А.И. М.Горький и литературные искания ХХ столетия / А.И. Овчаренко. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 510 с.
745773
   М.Горький и марийская литература.. – Йошкар-Ола, 1968. – 68 с.
745774
  Юрьева Л.М. М.Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. / Л.М. Юрьева. – М., 1961. – 210 с.
745775
  Оцхели В.И. М.Горький и польская драматургия начала ХХ века / В.И. Оцхели. – М., 1989. – 139 с.
745776
   М.Горький и поэты "Знания".. – Л, 1958. – 422с.
745777
   М.Горький и проблемы русской литературы.. – Днепропетровск, 1969. – 160 с.
745778
   М.Горький и проза 20 века.. – Горький, 1981. – 103 с.
745779
  Пельт В.Д. М.Горький и рабсельскоры. / В.Д. Пельт. – М, 1968. – 72с.
745780
   М.Горький и родной край.. – Горький, 1954. – 23с.
745781
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи / М.А. Карпенко. – К., 1972. – 216с.
745782
  Карпенко М.А. М.Горький и русский литературный язык советской эпохи : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Карпенко М.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 48 с.
745783
  Карпенко Маргарита Александровна М.Горький и русский литературный язык советской эпохи. : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Карпенко Маргарита Александровна; МВМВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра русского языка. – К., 1973. – 391л.
745784
  Панков В.К. М.Горький и советская действительность. / В.К. Панков. – М. : Московский рабочий, 1968. – 350 с.
745785
  Шмаков А.А. М.Горький и Урал / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1968. – 108 с.
745786
  Кузьмичев И.К. М.Горький и художественный прогресс / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1975. – 192 с.
745787
  Ким Ле чун М.Горький и японская литература. : Автореф... канд. филол.наук: / Ким Ле чун; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
745788
   М.Горький материалы и исследования. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.4. – 1951. – 400 с.
745789
  Муратова К.Д. М.Горький на Капри / К.Д. Муратова. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
745790
  Балухатый С.Д. М.Горький о Нижегородской выставке 1896 г. / С.Д. Балухатый
13. – 1948. – [16] с.
745791
  Огнев А.В. М.Горький о русском национальном характере / А.В. Огнев. – Тверь, 1992. – 170 с.
745792
  Морозова Л.М. М.Горький о творческих взаимосвязях писателей народов СССР. (М.Горький и якут литература) : Автореф... канд. филол.наук: / Морозова Л.М.; Якут. гос. ун-т. – Якутск, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
745793
  Григорьев Р. М.Горький. / Р. Григорьев. – М, 1925. – 147 с.
745794
  Балухатый С.Д. М.Горький. / С.Д. Балухатый, К. Муратова. – Л., 1938. – 272с.
745795
  Муратова К.Д. М.Горький. / К.Д. Муратова. – М. : Просвещение, 1981. – 206 с.
745796
  Гитович Н.И. М.Горький. Краткий библиографический справочник. / Н.И. Гитович. – М., 1941. – 92с.
745797
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1934. – 552 с.
745798
   М.Горький. Материалы и исследования. – Москва; Ленинград, 1936. – 284 с.
745799
  Балухатый С.Д. М.Горький. Материалы и исследования / С.Д. Балухатый. – Москва; Ленинград, 1941. – 464 с.
745800
  Мясников А.Л. М.Горький. Очерк творчества. / А.Л. Мясников. – М. : Художественная литература, 1953. – 648 с.
745801
  Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-67. – ISSN 0130-5247
745802
  Гриценко І.С. М.Д. Іванішев - засновник історико-правової школи Університету св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Присвячено проблемі формування історико-правової школи Університету Св. Володимира, досліджується діяльність М.Д. Іванішева та його основні наукові здобутки, методологічна спадщина, що визначило особливості наукової школи. This article deals with the ...
745803
  Довженко В.Д. М.Д. Леонтович / В.Д. Довженко. – Київ, 1947. – 103с.
745804
   М.Д. Леонтович : збірка статей та матеріалів. – Київ : Академія наук УРСР, 1947. – 103 с.
745805
  Гордійчук М.М. М.Д. Леонтович / М.М. Гордійчук. – Київ, 1960. – 36 с.
745806
  Гордійчук М. М.Д. Леонтович. Нарис про життя і творчість / М. Гордійчук. – Київ, 1956. – 104 с.
745807
   М.Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : Біобібліографічний покажчик. – Київ. – (Академіки АПН України)
Вип.1. – 2002. – 32с. – 012(Ярмаченко) Шифр дубл.
745808
  Дяченко В.П. М.Д.Леонтович. Малюнки з життя / В.П. Дяченко. – Харків, 1941. – 139 с.
745809
   М.Драгоманов і Галичина : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1992. – 62с.
745810
   М.Е. Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 160 с. : 1 порт., ил. – ISBN 5-2888-00619-9
745811
  Гершензон М.О. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.О. Гершензон, Л. Коган. – М.-Л., 1939. – 64с.
745812
  Мещеряков Н.Л. М.Е. Салтыков-Щедрин / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1939. – 128с.
745813
  Горячкина М.С. М.Е. Салтыков-Щедрин / М.С. Горячкина. – М, 1952. – 200с.
745814
  Гиоргидзе К.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в грузинской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гиоргидзе К.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 18 с.
745815
  Базилевская А.К. М.Е. Салтыков-Щедрин и литература его времени : метод. указ. тематика и библиогр. для студ.-заоч. филиал фак. журнал. гос. ун-тов / А.К. Базилевская ; Науч.-метод. каб. по заоч. м вечер. обучению МГУ. – Москва : Изд-во Московскогоуниверситета, 1966. – 26 с.
745816
   М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. – М., 1976. – 104с.
745817
  Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы / И.Т. Трофимов. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 206с.
745818
   М.Е. Салтыков-Щедрин: проблемы мировоззрения, творчества, языка. – Тверь, 1991. – 126с.
745819
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом // Эдисон и Морзе, их жизнь и научно-практическая деятельность : Два биографических очерка А.В. Каменского : С портретами Эдисона и Морзе гравированнымив Лей1пциге Геданом / В А. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.) : ил. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 196)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
745820
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк С.Н. Кривенко: С портр. М.Е. Салтыкова, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
745821
  Кривенко С.Н. М.Е. Салтыков, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк : С mezzo-titro портр. М.Е. Салтыкова и предисл. и примеч. А. Югорского / С.Н. Кривенко. – 3-е изд. – Петроград : [Тип. М. Стасюлевича], 1914. – X, 105 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  Содержание: во 2-й вып. вошли ст.: Д.И. Писарева, А.М. Скабичевского, Н.К. Михайловского и др.
745822
  Стрельский В.І. М.Е.Бауман та його революційна діяльність на Україні. / В.І. Стрельский. – Київ, 1948. – 27с.
745823
  Дурылин С.Н. М.Е.Ермолова (1853-1928) / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1943. – 32с.
745824
   М.Е.Лобашев и проблемы современной генетики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1978. – 143 с. : ил., 1 порт. – Библиогр.: 116 назв.
745825
  Кирпотин В.Я. М.Е.Салтыков-Щедрин - великий русский сатирик. Стенограмма публичной лекции, прочит. 12 сентября 1945 года в Лекционном зале в Москве / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1945. – 22с.
745826
  Сницерева Н.А. М.Е.Салтыков-Щедрин - редактор и публицист журнала "Отечественные записки" (1868-1877) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сницерева Н.А. ; М-во культуры СССР Белорус. гос. ун-т , Каф. теории и практики сов. печати. – Минск, 1953. – 19 с.
745827
  Иванов-Разумник М.Е.Салтыков-Щедрин / Иванов-Разумник. – Москва, 1930. – 383с.
745828
  Эльсберг Я.Е. М.Е.Салтыков-Щедрин / Я.Е. Эльсберг. – М, 1953. – 100с.
745829
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Ленинград, 1969. – 168с.
745830
  Бушмин А.С. М.Е.Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1970. – 240с.
745831
  Малкин В.А. М.Е.Салтыков-Щедрин / В.А. Малкин. – Москва, 1976. – 64с.
745832
  Самосюк Г.Ф. М.Е.Салтыков-Щедрин в "Современнике" (к истории внутриредакционных отношений 1862-1864 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.640 / Самосюк Г.Ф.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
745833
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М., 1957. – 879с.
745834
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1975. – 406с.
745835
   М.Е.Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1975. – 432с.
745836
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – Киров, 1975. – 111с.
745837
  Петряев Е.Д. М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке / Е.Д. Петряев. – 2-е изд. – Киров, 1988. – 127с.
745838
  Клейменова С.А. М.Е.Салтыков-Щедрин в Московской области : Указ. лит. / С.А. Клейменова. – Москва, 1976. – 54с.
745839
  Вольпе Л. М.Е.Салтыков-Щедрин в Пензе. / Л. Вольпе. – Пенза, 1951. – 55с.
745840
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – Л., 1939. – 432с.
745841
   М.Е.Салтыков-Щедрин в русской критике.. – М., 1959. – 639с.
745842
  Журавлев Н.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Твери. 1860-1862 / Н.В. Журавлев. – Калинин, 1961. – 214с.
745843
  Князев И.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Туле. / И.В. Князев. – Тула, 1960. – 60с.
745844
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин в Ярославском крае / А.В. Прямков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Ярославль, 1954. – 100с.
745845
   М.Е.Салтыков-Щедрин и Тверской край.. – Тверь, 1991. – 76с.
745846
  Прямков А.В. М.Е.Салтыков-Щедрин и Ярославский край / А.В. Прямков. – Ярославль, 1949. – 52 с.
745847
   М.Е.Салтыков-Щедрин как сатирик,художник и публицист. : Из критической литературы о Салтыкове / Составил Н.Покровский. – Москва, 1906. – 302 с.
745848
  Козюра Н.Н. М.Е.Салтыков-Щедрин критик буржуазной Западной Европы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Козюра Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
745849
  Кандель Б.Л. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Б.Л. Кандель. – Л, 1951. – 160с.
745850
  Покусаев Е.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. / Е.И. Покусаев, В.В. Прозоров. – Л, 1969. – 166с.
745851
  Рейфман П.С. М.Е.Салтыков-Щедрин. / П.С. Рейфман. – 3-е изд. – Тарту, 1978. – 150с.
745852
  Великородный Д.И. М.Е.Салтыков-Щедрин. 1826-1889 К пятидесятилетию со дня смерти / Д.И. Великородный. – Москва, 1939. – 142 с.
745853
  Кирпотин В. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературно-критический очерк. / В. Кирпотин. – Москва, 1939. – 288с.
745854
   М.Е.Салтыков-Щедрин.К пятидесятилетию со дня смерти. – Ленинград, 1939. – 142 с.
745855
   М.Е.Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество.. – Москва, 1989. – 46с.
745856
  Мендельсон Н.М. М.Е.Салтыков -Щедрин / Н.М. Мендельсон. – Москва ; Леннград : Госиздат (Ленинрад), 1925. – 88 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 84-86. – (Критико-биографическая серия)
745857
  Пынина А.Н. М.Е.Салтыков : Идеализм Салтыкова.-Журнальная деятельность 1863-1864.-Библиографическая заметка. – Санкт-Петербург, 1899. – 239 с.
745858
   М.Е.Салтыков(Щедрин)в портретах и иллюстрациях.. – Ленинград, 1935. – 26 с.
745859
  Тихомирова Т.С. М.Е.Салтыков_Щедрин в Рязани в 1858-1860 гг. / Т.С. Тихомирова. – Рязань, 1956. – 16с.
745860
  Бобир О.В. М.Заньковецька у колі діячів російської культури / О.В. Бобир. – К, 1984. – 32с.
745861
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
745862
  Богатов В.В. М.И Михайлов -мыслительи революционер / В.В. Богатов. – М, 1959. – 46с.
745863
  Конакова Ж.А. М.И. Безбородов / Ж.А. Конакова. – Саранск, 1987. – 131с.
745864
  Палиенко С.В. М.И. Гладких и социоисторическое направление в палеолитоведени // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
745865
  Гордеева Е.М. М.И. Глинка - исполнитель / Е.М. Гордеева. – Москва : Музыка, 1966. – 110 с.
745866
  Поляновский Г.А. М.И. Глинка : популярный очерк / Г.А. Поляновский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1946. – 16 с.
745867
  Мартынов И.И. М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 53 с.
745868
  Загурский Б.И. М.И. Глинка / Б.И. Загурский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1948. – 175 с.
745869
   М.И. Глинка : исследования и материалы. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. – 276 с.
745870
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 1. – 1950. – 120 с.
745871
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 46 с.
745872
  Канн-Новикова М.И. Глинка / Канн-Новикова. – Москва ; Ленинград : Музгиз
Вып. 2. – 1951. – 191 с.
745873
  Орлова А.А. М.И. Глинка : летопись жизни и творчества / Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки ; составила А. Орлова ; под ред. Б.В. Асафьева. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1952. – 541 с.
745874
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1954. – 71 с.
745875
  Розова С.Н. М.И. Глинка / С.Н. Розова. – Ленинград : Музгиз, 1955. – 78 с.
745876
  Канн-Новикова М.И. Глинка : новые материалы и документы / Канн-Новикова. – Москва : Музгиз
Вып. 3. – 1955. – 219 с.
745877
  Ремезов И.И. М.И. Глинка / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1957. – 94 с.
745878
   М.И. Глинка : сборник статей. – Москва : Музгиз, 1958. – 820 с.
745879
  Васина-Гроссман М.И. Глинка / Васина-Гроссман. – Москва : Советская Россия, 1959. – 127 с.
745880
  Ливанова Т.Н. М.И. Глинка : биографический очерк / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1962. – 40 с.
745881
  Фрид Р.З. М.И. Глинка / Р.З. Фрид. – Л., 1973. – 79с.
745882
  Асафьев Б.В. М.И. Глинка / Б.В. Асафьев. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1978. – 312 с.
745883
   М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 388 с.
745884
   М.И. Жаров. – М., 1949. – 127с.
745885
  Горячева Р.И. М.И. Кабачник / Р.И. Горячева. – М, 1967. – 81с.
745886
   М.И. Калинин в Башкирской АССР. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 160 с. : ил.
745887
   М.И. Калинин в Белоруссии. Доклады. Речи. Беседы. Документы. Материалы. – Минск, 1973. – 255с.
745888
   М.И. Калинин в печати Эстонской ССР. – Таллин : Политическая литература, 1947. – 164 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: Книги и брош. М.И. Калинина, изд. на эст. яз. в Эстонской ССР (с. 161)
745889
   М.И. Калинин и Верхневолжье. – Москва, 1975. – 456 с.
745890
   М.И. Калинин и питерские рабочие. – Л., 1947. – 256 с.
745891
  Аникин И.А. М.И. Калинин на Кубани / И.А. Аникин. – Краснодар : Книжное издательство, 1984. – 254 с. : ил.
745892
  Болдырев Н.И. М.И. Калинин о воспитании коммунистической морали. / Н.И. Болдырев. – М, 1952. – 32с.
745893
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о русской классической литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1956. – 90с.
745894
  Инжеватов И.К. М.И. Калинин о советской литературе / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1959. – 91с.
745895
  Нечкина М.В. М.И. Кутузов / М.В. Нечкина. – Ташкент : Издательство УзФАН, 1942. – 90 с.
745896
  Ивченко Л.Л. М.И. Кутузов и теория военного искусства XVIII - XIX веков // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 37-45. – ISSN 0869-5687
745897
  Малиновский К.В. М.И. Махаев 1718-1770 / К.В. Малиновский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 62 с.
745898
  Поляков М.И. М.И. Поляков : [альбом экслибрисов] / М.И. Поляков ; сост. и вступ. ст. М.Ю. Панова ; Моск. клуб экслибрисистов. – Москва : Книга, 1981. – 95 с. : 32 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
745899
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский в 90-е гг. XIX в.: становление ученого // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 131-144. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности российского ученого, историка, государственного и политического деятеля Украинской Народной Республики М. И. Туган-Барановского.
745900
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский и его идеи социализма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 7-13. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
745901
  Туган-Барановский М.И. Туган-Барановский как критик марксизма : До 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 4 (60). – С. 193-203. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
745902
  Базулин Ю.В. М.И. Туган-Барановский о двойственной природе денег // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 98-105. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
745903
  Богомазов Г.Г. М.И. Туган-Барановский: жизнь и творчество // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 85-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
745904
   М.И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственност // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
745905
  Каравашкова С.В. М.И. Ульянова-журналист / С.В. Каравашкова. – М, 1972. – 153с.
745906
   М.И. Ульянова - секретарь "Правды". – Москва, 1965. – 339 с.
745907
   М.И. Ульянова - секретарь "Правды". – [Москва] : Правда, 1965. – 339 с., 12 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 331-336
745908
  Дягилев В.Я. М.И. Ульянова / В.Я. Дягилев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1980. – 160с.
745909
  Белобородова В.К. М.И.Глинка / В.К. Белобородова. – М., 1957. – 144с.
745910
  Мастикова В.В. М.И.Калинин - партийный публицист / В.В. Мастикова. – М., 1982. – 116с.
745911
   М.И.Калинин. – Москва, 1976. – 20с.
745912
   М.И.Калинин и коммунистическое воспитание молодежи. – М., 1976. – 165с.
745913
  Петров В.И. М.И.Калинин на Украине (1920 г.) / В.И. Петров. – Киев, 1962. – 72с.
745914
  Моносова Е.К. М.И.Калинин о воспитании нового человека. : Автореф... канд. пед.наук: / Моносова Е.К.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 20 с.
745915
   М.И.Калинин о здравоохранении и медицине. – Москва : Медгиз, 1962. – 172 с.
745916
  Болдырев Н.И. М.И.Калинин о коммунистическом воспитании / Н.И. Болдырев. – Москва, 1949. – 28с.
745917
  Рапава А.Б. М.И.Калинин о нравственном воспитании молодежи. : Автореф... Канд.пед.наук: / Рапава А.Б.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1960. – 29л.
745918
  Шоя Д.И. М.И.Калинин о советском учителе. : Автореф... канд. пед.наук: / Шоя Д.И.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Новозыбков, 1950. – 14 с.
745919
   М.И.Калинин о социалистической законности и современность. – Калинин, 1975. – 120с.
745920
  Ромм А.Г. М.И.Козловский. 1753-1802 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 26с.
745921
  Муньков Н.П. М.И.Кутузов - дипломат / Н.П. Муньков. – Москва, 1962. – 141с.
745922
   М.И.Кутузов, 1745-1945. Материалы юбилейной сессии военных академий Красной Армии, посвященной 200-летию со дня рождения М.И.Кутузова. – М., 1947. – 180с.
745923
  Салаев К.Б. М.И.Шевердин - русский писатель Узбекистана. / К.Б. Салаев. – Ташкент, 1991. – 80с.
745924
  Ляпунов Б.В. М.Ильин. Критико-биогр. очерк / Б.В. Ляпунов. – Москва, 1955. – 80 с.
745925
  Герасимова-Персидська М.І. Вериківський : нарис про життя і творчість / Герасимова-Персидська. – Київ, 1959. – 96 с.
745926
  Кепін Д.В. М.І. Гладкіх в історіографії палеоліту України // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.9-14. – Список наукових праць С.12-14
745927
  Поляновський Г.О. М.І. Глінка - основоположник російської музичної культури / Г.О. Поляновський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 28 с.
745928
  Кравців В.С. М.І. Долішній: учений, керівник, особистість // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 5-6. – ISSN 1562-0905
745929
  Гражевська Н. М.І. Зібер про діалектику в її застосуванні до науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  На основі дослідження основних ідей, обґрунтованих відомим українським вченим М.І. Зібером (1844-1888) у статті "Діалектика в її застосуванні до науки" (1879) розглянуто сучасні підходи до аналізу трансформації економічних систем, засновані на ...
745930
  Новікова І. М.І. Зібер про історичний розвиток форм господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-60. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті показано внесок М. Зібера в розвиток форм господарської діяльності в Україні у 70-80 рр. ХІХ ст. Розглянуто місце кооперації, як однієї з форм господарської діяльності в економіці України. In clause contribution M. Ziber"s to development of ...
745931
  Маслов А. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці "Нариси первісної економічної культури" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-41. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди видатного вітчизняного економіста М. Зібера щодо первісних інститутів обміну. This article is dedicated to the opinions of the outstanding home economist M. Ziber"s concerning the primitive institutions of exchange.
745932
  Толстов Р. М.І. Зібер про підприємництво та підприємців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-46. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний і практичний вклад Миколи Зібера у розвиток підприємництва. In article the theoretical and practical contribution of Nicolas Ziber in development of entrepreneurship is considered.
745933
  Вернигора Л. М.І. Зібер та Київський університет в контексті розвитку національної економічної науки : славетні постаті // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
745934
  Горкіна Л. М.І. Зібер у дореволюційній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню наукової та громадської діяльності М.І. Зібера в історико-економічній літературі кінця XIX - початку XX ст. The article exposes M.I. Ziber"s scientific and public activity in historic and economic literature at the end of ...
745935
  Глушицька Н. М.І. Зібер: аналіз природи кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-61. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості становлення і розвиток кооперативних відносин в контексті історичного досвіду видатного економіста М.І. Зібера The peculiarities of formation and evolution сooperativetre treatments in context of historical attempt ...
745936
  Константинов В.О. М.І. Коновалов / В.О. Константинов, О.Г. Юрченко ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ гол. ред. Ільченко М.Ю.]. – Київ : ЕКМО, 2003. – 30 с. – Славетні імена Київського політехнічного інституту
745937
  Зеров М. М.І. Костомаров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 79-84. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
745938
  Дутко О. М.І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 62-69.
745939
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про козацтво як соціально-політичну силу суспільства України ХVІ-ХVІІ ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-102
745940
  Лемещенко К.Б. М.І. Костомаров про місцеве самоврядування як форму управління в українській державі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-49.
745941
  Дорошенко Д. М.І. Костомаров: Його громадська й літературно-наукова діяльність / Д. Дорошенко. – Київ : Видання Т-ва "Друкарь", 1920. – 96 с. – Hа обкл. назва: Микола Іванович Костомаpов


  В кн. вірш Т.Г. Шевченка "Веселе сонечко ховалось...", присвячений М.І. Костомарову. На екз. № 1310241 призвище К.[Кость] Янушівський (протоієрей К.Янушівський (чит. про нього https://risu.org.ua/ua/index/studios/materials_conferences/36530/)
745942
  Савинов Б. М.І. Литвиненко-Вольгемут / Б. Савинов. – Київ, 1946. – 28 с.
745943
  Снагощенко В.В. М.І. Мурашко – фундатор Київської рисувальної школи (1875–1901) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 241-244. – ISSN 2218-4805
745944
  Панчук О. М.І. Петров в організації колекцій Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовано діяльність професора Київської духовної академії, академіка НАН України М. І. Петрова (1840-1921) з організації колекцій київського Церковно-археологічного музею. На основі архівних матеріалів і публікацій сучасників визначено роль ...
745945
  Зінченко А.Т. М.І. Пирогов - засновник військово-польової хірургії (до 135-річчя з дня смерті) / А.Т. Зінченко, Ф О. Марчук, // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 4 (58). – С. 103-106. – ISSN 1727-0847
745946
  Шевченко Л.В. М.І. Пирогов і Київський університет // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 51-57. – (Серія історії ; № 17)
745947
  Синявська О.О. М.І. Пирогов і Рішельєвський ліцей // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 134-139. – ISBN 978-966-927-169-3
745948
  Шевченко Л.В. М.І. Пирогов про організацію науково-дослідної роботи студентів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 71-74. – (Серія історії ; № 18)
745949
  Горбовий О. М.І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров"я (1950-ті - I-е десятиліття 2000-х рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 111-117. – ISSN 2222-5250
745950
  Баженов Л.В. М.І. Теодорович - видатний дослідник історії Волині останньої чверті XIX - початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 64-71. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 155 - річчя від дня народження вченого.
745951
  Стасюк С.М. М.І. Теодорович і його праці як приклад подальшого розвитку краєзнавства у трактуванні священиків Волинської єпархії УПЦ // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 218-222
745952
  Звонкова Г.Л. М.І. Туган-Барановський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 140-141. – ISSN 0374-3896
745953
  Мужайло В. М.І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 10 (230). – С. 151-161. – ISSN 2409-9260
745954
   М.І. Туган-Барановський та Г.С.Сковорода: науково-пізнавальна проща до місць життя видатних українців : матеріали мобільного семінару Київ-Чернухи-Лохвиця. – Київ, 2007. – 60 с.
745955
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 84-96. – ISSN 0131-775Х
745956
   М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : до 150-річчя від дня народження / [В.М. Геєць та ін. ; відп. ред.: В.В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Наукова думка, 2015. – 361, [2] с., [9] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зміст парал. укр. англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 343-355, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1489-3
745957
  Дягілєв В. М.І. Ульянова / В. Дягілєв. – Київ : Радянська школа, 1982. – 143 с. : іл. – (Серія "Сім"я Ульянових")
745958
  Кравченко В.В. М.І. Яворський та Д.І. Багалій в світлі архівних документів // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 195-202. – ISBN 966-7077-60-8
745959
  Зеліксон-Бобровська М.І.Калінін. / Зеліксон-Бобровська. – Київ, 1948. – 88,4с.
745960
  Кисла О.Ф. М.І.Костомаров про творчість Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 185-189
745961
  Поляков А. М.І.Литвиненко-Вольгемут. Нарис про життя і творчість. / А. Поляков. – Київ, 1956. – 48 с.
745962
  Шевченко Л. М.І.Пирогов в Україні / Л. Шевченко. – К, 1996. – 124с.
745963
   М.І.Толстому - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Геологічний факультет щиро вітає з ювілеєм заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора геолого-мінералогічних наук Михайла Івановича Толстого.
745964
  Горкіна Л.П. М.І.Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л.П. Горкіна; НАНУ. Ін-тут економіки. – Київ : ІЕ НАН України, 2001. – 268с. – ISBN 966-02-1924-5
745965
  Калитко К. М.істерія : повість, оповідання / Катерина Калитко. – Київ : Факт, 2007. – 184с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-157-5
745966
  Шабалін А.В. М.Й. Штефан - фундатор школи цивільного процесуального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 398-401. – ISBN 978-617-7133-95-6
745967
   М.К. Заньковецька. – Харків : Мистецтво, 1937. – 203 с.
745968
  Артемчук І. М.К. Заньковецька // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0207-7159
745969
  Цыганков Д.А. М.К. Любавский и организация 200-летнего юбилея со дня рождения М.В. Ломоносова в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-113. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Особое внимание автор уделяет программе выхода из кризиса, предложенной ректором университета М.К. Любавским.
745970
  Говдя П.І. М.К. Пимоненко / П.І. Говдя. – К., 1957. – 23с.
745971
  Гнатів В.Р. М.К. Ренненкампф - видатний вчений, ректор Університету Св. Володимира та викладач // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 425-428. – ISBN 978-617-7133-95-6
745972
  Сироткин М.Я. М.К. Сеспель / М.Я. Сироткин. – Чебоксары, 1949. – 42 с.
745973
  Кулиш Ж.В. М.К. Цебрикова / Ж.В. Кулиш. – Воронеж, 1988. – 188с.
745974
  Гаудримас Ю. М.К. Чюрленис / Ю. Гаудримас, А. Савицкас. – Вильнюс, 1965. – 119 с.
745975
  Бальчюнене Г.И. М.К. Чюрленис : (К 100-летию со дня рождения) / Г.И. Бальчюнене. – Москва : Знание, 1975. – 31 с., [8] л. ил. – (Новое в жизни, науке, технике ) ( Искусство ; 5)
745976
   М.К.Ганиев. Библиография. – Баку, 1967. – 128с.
745977
  Вандалковская М.Г. М.К.Лемке - историк русского революционного движения / М.Г. Вандалковская. – Москва, 1972. – 219с.
745978
  Чернявская Н.Э. М.К.Цебрикова о работе К.Д.Ушинского "Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 75-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье подробно излагаются исследования М.К.Цебриковой проблем, поставленных К.Д.Ушинским в его работе "Человек как предмет воспитания.Опыт педагогической антропологии".
745979
   М.К.Чюрленис: К 100-летию со дня рождения (22 сент. 1875 г.). – М., 1975. – 31с.
745980
  Кислашко О. М.Козачинський і Г.Кониський про духовно-моральне виховання
745981
   М.Коцюбинський : Бібліографічний показник. – К, 1964. – 268с.
745982
  Козуб С. М.Коцюбинський і М.Комаров / С. Козуб. – К, 1930. – 25с.
745983
  Жук Н.Й. М.Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во Київського університету, 1964. – 52с.
745984
  Насада В.П. М.Коцюбинський. "Дорогою ціною". : Урок української у 8 кл. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.16-19.
745985
   М.Коцюбинський. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – К, 1970. – 320с.
745986
  Полухін Л.К. М.Кривоніс, Д.Нечай, І.Богун - народні герої визвольної війни 1648-1654 рр. / Л.К. Полухін. – Київ : Політична література УРСР, 1954. – 40с.
745987
  Греченко В.А. М.Л. Дювернуа як історик права Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 6-13. – ISSN 1999-5717
745988
  Кравчук П. М.Л. Кропивницький - режисер // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 199-217. – ISSN 1997-4264


  У статті висвітлено досвід режисерської праці одного із засновників української режисури М.Л. Кропивницького. Автор робить спробу вивчити і узагальнити специфіку режисерської творчості видатного митця, у якій органічно поєднувався талант Кропивницького ...
745989
  Бабанська Н. М.Л. Кропивницький і М.К. Заньковецька: творчі перехрестя // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 226-232. – ISSN 1997-4264


  У статті йдеться про великий внесок М. Кропивницького як педагога, драматурга, режисера у формуванні акторської особистості М. Заньковецької. Розглянуто три періоди їх спільної праці: у 1882-1887 рр., у 1890-1891 рр. та у 1899-1903 рр. У дослідженні ...
745990
  Партола Я. М.Л. Кропивницький та Г.М. Хоткевич: перетини долі на театральних перехрестях // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 262-271. – ISSN 1997-4264
745991
  Сумцов Н.Ф. М.Л. Песковский, К.Д. Ушинский. Биографический очерк. 1892 / [Н.Ф. Сумцов] // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 6 с.
745992
  Возненко М.А. М.Л. Щукін (1848-1924) - основоположник вітчизняного паровозобудування // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 196-197
745993
  Киртока А.С. М.Л.Кропивницкий в Белоруссии, Грузии и Молдавии. (Из истории театральных связей Украины с Белоруссией, Грузией и Молдавией). / А.С. Киртока. – Кишинев, 1966. – 72с.
745994
  Чуднова Л.Г. М.Л.Михайлов / Л.Г. Чуднова. – Л, 1967. – 44с.
745995
  Опришко Н Е. М.Л.Михайлов и Н.А.Некрасов / Н Е. Опришко. – Днепропетровск, 1970. – 36 с.
745996
  Хачатурян А.Б. М.Л.Налбандян / А.Б. Хачатурян. – М, 1983. – 144с.
745997
  Денисова В И. М.Луконин. Преодоление / В И. Денисова, . – М., 1968. – 78с.
745998
  Алиев Р.А. М.М. Алиев : библиогр. / Р.А. Алиев, Н.Б. Листенгартен ; АН АзССР, Фундамент. б-ка. – Баку, 1969. – 76 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
745999
   М.М. Амосов. До 100-річчя від дня народження. Думи і серце / Нац. акад. наук України ; [уклад. К.М. Амосова]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 261, [3] с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - В змісті також: Душа і серце Амосова / Ю.Г.Віленський. Багатогранність таланту академіка М.М. Амосова / О.Я. Гороховатська. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978-966-360-234-9
746000
  Сердюк А.М. М.М. Амосов: "Хірургія була моїм стражданням і щастям" : до 100-річчя від дня народження видатного українця, лікаря, вченого і громадського діяча М.М. Амосова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – № 4 (67). – С. 4-8. – ISSN 2077-7477
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,