Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
745001
  Ошис В.П. Методики синтезов гетероциклических соединеий / В.П. Ошис. – Рига, 1969. – 105с.
745002
  Ганаба С.О. Методики та принципи групової психокорекційної роботи в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників / С.О. Ганаба, Г.Ю. Топольницька // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна, академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
745003
  Коваліско Н.В. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-112. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
745004
  Павлов И.П. Методики физиологических исследований акад. И.П.Павлова и его школы / И.П. Павлов. – Москва
Вып. 1. – 1952. – 224с.
745005
  Лазарєв М.І. Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / М.І. Лазарєв, Н.В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 104-111. – ISSN 2074-8922
745006
  Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования : Научно-методическое пособие / Мамешина О.С.; Южнославянский ин-т Киевского славистического ун-та. – Николаев : Южнославянский ин-т КСУ, 2006. – 110с.
745007
  Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв"язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У роботі на прикладі геофізичних сейсмопрогностичних моніторингових досліджень у Закарпатті розглянуто способи розв"язання ряду проблем методико-апаратурного забезпечення таких досліджень. In the article on example of geophysical seismoprognostic ...
745008
  Бедный М.С. Методико-демографическое изучение народонаселения / М.С. Бедный. – Москва, 1979. – 224 с.
745009
  Муравьева К.А. Методико-климатические ресурсы субтропиков Заваказья : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Муравьева К.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 16л.
745010
   Методико-математический сборник. – Свердловск, 1948. – 136с.
745011
  Бугра А.В. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб"єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 257-268. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
745012
  Бондар Веста Валеріївна Методико-психологічні основи терапевтичного ефекту плацебо : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Бондар Веста Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
745013
  Степанова С.М. Методико-социальные характеристики здоровья семьи и диспансеризация / С.М. Степанова. – Москва, 1990. – 25с.
745014
  Дем"яненко Ю.О. Методико-теоретичний аналіз психосоматичних теорій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 95-99. – (Серія : Психологічні науки)
745015
  Єчина Ю.С. Методико-теоретичні засади ефективного управління економічним потенціалом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 32-35
745016
  Гнєдкова О. Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения / О. Гнєдкова, В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 109-113. – ISSN 1998-6939


  В даной статье проанализированы методические и технологические основы процесса общения в дистанционном обучении, которые являются важными составляющими эффективного дистанционного курса. Рассматриваются коммуникационные средства для проведения ...
745017
  Хабибуллаева С.А. Методименные глаголы в функции связки и в функции косвенно-переходного глагола. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Хабибуллаева С.А.; 1-й Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1969. – 16л.
745018
  Тлеукеева Р. Методист-универсал – уникальный специалист / Роза Тлеукеева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-57. – ISSN 0869-4915
745019
  Яковець Н. Методист - не проосто професія, а покликання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 17-19 : фото
745020
  Авраева Ю.Б. Методист библиотеки: формула успеха : научно-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, Є.С. Очирова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 176 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 100). – ISBN 5-85129-175-3
745021
  Демкович Василь Методист географії Леся Сушик : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8 : Фото
745022
  Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов"язки / Р. Пастушенко, О. Онанко // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 56-61
745023
  Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? : (за результатами соціологічного дослідження) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 33-37


  У чому сутність роботи методиста? Якими якостями має володіти методист? На ці питання відповідають самі методисти (результати опитування методистів бібліотек Житомирської області, що проводилося методичною службою Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича у ...
745024
  Литвин Т. Методисти з восьми областей України завітали до опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти м. Полтави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 18-19 : фото
745025
  Кот Н. Методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області рекомендують // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-29
745026
  Авраева Ю.Б. Методисты библиотеки: умения и возможности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается вопрос эффективной работы методистов библиотек. Обоснованы наиболее перспективные умения, навыки и возможности методистов с учетом последних изменений в библиотечно-информационной сфере.
745027
   Методисты советской начальной школы. – М, 1958. – 128с.
745028
  Попов И. Методите в училищното физическо възпитание. / И. Попов. – София, 1982. – 90с.
745029
  Калачева С.В. Методич. указания по курсу "История русской литературы" (ХVIII в.) для студ.-заоч. 2 курса фил. фак-тов / С.В. Калачева. – Москва, 1957. – 36 с.
745030
  Щепетова Н.Н. Методичекие указания к книге для чтения в Ш классе "Родная речь". / Н.Н. Щепетова. – Рига, 1947. – 56с.
745031
   Методическая и организационная система изучения и обобщения педагогического опыта. – М, 1990. – 124с.
745032
  Гребенев И.В. Методическая компетентность преподавателя : формирование и способы оценки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 69-74. – ISSN 0869-561Х
745033
   Методическая литература по общественным наукам : (Обзор и библиография) / Ю.С. Афанасьев, В.А. Ежов, В.И. Зубарев, О.К. Королева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 64 с.
745034
  Кравчук О.П. Методическая основа и концептуальная схема геотоксикологических исследований морской среды / О.П. Кравчук, П О. Кадурин Пунько, Н.А. Сучков // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (47). – С. 65-77 : табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1999-7566
745035
   Методическая помощь в подготовке и повышении квалификации кадров на производстве. – М, 1964. – 24с.
745036
  Куркина М.Д. Методическая работа - ключ к успеху. / М.Д. Куркина, А.И. Куракин. – М., 1979. – 37с.
745037
   Методическая работа в КазГУ. – Алма-Ата, 1979. – 370с.
745038
  Кривоконь А.К. Методическая работа в профессионально-технических учебных заведениях / А.К. Кривоконь. – М., 1960. – 192 с.
745039
   Методическая работа областной библиотеки.. – М, 1958. – 175 с.
745040
   Методическая работа отделов литературы на иностранных языках республиканских и областных библиотек. – М, 1975. – 18с.
745041
   Методическая работа с учителем. – Молотов, 1948. – 39с.
745042
   Методическая работа старшего мастера. – М, 1972. – 32с.
745043
  Пашкова Н.М. Методическая разаботка темы лекции "Происхождение человека" / Н.М. Пашкова. – Рязань, 1956. – 24с.
745044
   Методическая разработка. – Омск, 1970. – 16с.
745045
   Методическая разработка дидактического материала по русскому языку. – Новосибирск, 1970. – 79с.
745046
   Методическая разработка для иностранных студентов гуманитарных специальностей по истории СССР. – К, 1976. – 63с.
745047
  Бурлаков Л.Г. Методическая разработка для начального курса естествознания. / Л.Г. Бурлаков. – Рига, 1990. – 75с.
745048
  Клевко Т.Г. Методическая разработка для обучения студентов по эксплуатации и внедрению автоматизированной системы обработки информации на ЭВМ типа М-20 / Т.Г. Клевко, С.Ф. Карпенко. – Киев, 1975. – 112с.
745049
   Методическая разработка для оформления книжно-иллюстративной выставки, посвященной 50-летию ВЛКСМ. – Челябинск, 1968. – 120с.
745050
   Методическая разработка для подготовки и проведения семинаров по политической экономии. – Л, 1976. – 49с.
745051
   Методическая разработка для проведения показного занятия по тактической подготовке на сборах начальников военных кафедр гражданских вузов. – Киев, 1975. – 34с.
745052
   Методическая разработка для развития навыков устной речи для студентов неязыковых факультетов. – Кишинев, 1980. – 52с.
745053
   Методическая разработка для самостоятельной работы студентов - иностранцев. – К, 1981. – 88с.
745054
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. – М, 1978. – 37с.
745055
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. – Москва, 1978. – 49с.
745056
   Методическая разработка для слушателей подготовительного отделения. Факультет психологии. – Москва, 1978. – 46 с.
745057
  Красиков Ф.Н. Методическая разработка заданий по физике : по книге А. Цингера "Начальная физика" / Ф.Н. Красиков, В.К. Прокофьев. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 112 с.
745058
   Методическая разработка к выполнению лабораторных работ по курсу "Акустические устройства обработки радиосигналов". – Ленинград, 1975. – 62 с.
745059
   Методическая разработка к коллоквиумам и лабораторному практикуму по коллоидной химии и физической химии полимеров для студентов химического факультета. – К, 1980. – 44с.
745060
   Методическая разработка к курсу "Историография Российской истории". – М, 1993. – 56с.
745061
   Методическая разработка к практикуму по основам радиоэлектроники : для студентов физического факультета. – Киев : КГУ, 1980. – 48 с.
745062
  Васильева М.В. Методическая разработка к спецкурсу "Основания геометрии" / М.В. Васильева. – Москва, 1984. – 120 с.
745063
  Лежнева Л.Н. Методическая разработка к текстам / Л.Н. Лежнева, Л.Ф. Ремезова. – М., 1974. – 60с.
745064
  Лежнева Л.Н. Методическая разработка к текстам статей "Scient.fic American", "New Scientist", "Science" / Л.Н. Лежнева, Л.Ф. Ремезова. – М.
2. – 1975. – 106с.
745065
  Петрович Н.Г. Методическая разработка к теме "Коммунизм создается трудом миллионов" / Н.Г. Петрович. – Киев, 1975. – 30с.
745066
  Бойков И.И. Методическая разработка к теме "Марксистско-ленинская философия методология естественных и общественных наук" / И.И. Бойков. – Казань, 1973. – 40с.
745067
   Методическая разработка лабораторного занятия по курсу "Математическая статистика". – Донецк, 1980. – 40 с.
745068
   Методическая разработка на тему "Материя и основные формы её существования". – Ташкент, 1985. – 36с.
745069
  Славный Л.Б. Методическая разработка на тему: "Создание материально-технической базы коммунизма - главная экономическая задача". / Л.Б. Славный. – М., 1962. – 28с.
745070
   Методическая разработка по английскому языку для студентов II курса экономического факультета. – Кишинев, 1982. – 47с.
745071
   Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета. – Алма Ата, 1979. – 80с.
745072
   Методическая разработка по домашнему чтению по книге П.Абрахамса "Тропою грома". – Самарканд, 1979. – 34с.
745073
   Методическая разработка по изучению вычислительных машин и их использованию. – Л
1. – 1969. – 88с.
745074
  Кортикова К.Д. Методическая разработка по изучению счетно-перфорационных машин и их использованию / К.Д. Кортикова. – Л.
1. – 1969. – 62с.
745075
   Методическая разработка по критике буржазных фальсификаций истории и политики КПСС. – Донецк, 1980. – 55с.
745076
   Методическая разработка по курсу "История русского литературного языка". – Киев : КГУ, 1955. – 12 с.
745077
   Методическая разработка по курсу "Математическая логика и дискретная математика". – Саратов, 1982. – 134 с.
745078
   Методическая разработка по курсу "Программирование". – М, 1991. – 65с.
745079
   Методическая разработка по курсу "Современный русский литературный язык". – Киев : КГУ, 1955. – 25 с.
745080
   Методическая разработка по курсу модернизированного учета и вычислительных работ. – Л
2. – 1971. – 60с.
745081
  Миронова А.Ф. Методическая разработка по курсу политической экономии / А.Ф. Миронова. – Петрозаводск
1. – 1959. – 128с.
745082
   Методическая разработка по математическим методам исследования операций. – К.
2. – 1976. – 87с.
745083
  Багаутдинов Г.Н. Методическая разработка по методам приближенного решения интегральных уравнений / Г.Н. Багаутдинов. – Алма-Ата
1. – 1979. – 48 с.
745084
   Методическая разработка по механизации бухгалтерского учета и заработной плате. – Л., 1971. – 24с.
745085
   Методическая разработка по обучению чтению научно-технической литературы на английском языке. – Алма-Ата, 1990. – 52с.
745086
  Васильева М.А. Методическая разработка по общественно-политической лексике для студентов географического факультета / М.А. Васильева. – Москва, 1974. – 22с.
745087
   Методическая разработка по основам теории симметрии. – Киев : Киевский университет, 1976. – 34 с.
745088
  Лапоногова Н.А. Методическая разработка по переводу для студентов IV курса факультета международных отношений и права / Н.А. Лапоногова. – Вып.2. – Киев, 1976. – 75с.
745089
  Лапоногова Н.А. Методическая разработка по письменному переводу с английского языка на русский для студентов IV курса факультета международных отношений и международного права / Н.А. Лапоногова. – Вып.1. – Киев, 1976. – 77с.
745090
   Методическая разработка по развитию навыков устной речи. – Калинин, 1974. – 236с.
745091
  Якимова Е.В. Методическая разработка по развитию навыков устной речи на 1 курсе / Е.В. Якимова. – Калинин, 1973. – 134 с.
745092
  Смирнова К.Е. Методическая разработка по разговорной практике английского языка для слушателей курсов гидов-переводчиков Олимпиады-80 / К.Е. Смирнова, В.В. Дайнеко. – Киев, 1980. – 30 с.
745093
  Грицюк Н.А. Методическая разработка по разговорному английскому языку (медицинское обслуживание) / Н.А. Грицюк, Л.М. Медведева, О.Е. Семенец. – Киев
Вып. 1. – 1976. – 40 с.
745094
  Грицюк Н.А. Методическая разработка по разговорному английскому языку (путешествия) / Н.А. Грицюк, Л.М. Медведева, О.Е. Семенец. – Киев
Вып. 3. – 1976. – 35 с.
745095
  Ляшко И.И. Методическая разработка по расчету фильтрации в слоистых средах / И.И. Ляшко. – Київ
Ч. 2. – 1977. – 260 с.
745096
  Крысько В.Б. Методическая разработка по старославянскому языку для студентов заочного отделения / В.Б. Крысько. – Рига, 1989. – 18с.
745097
  Головяшина Л.С. Методическая разработка по фонетике русского языка / Л.С. Головяшина. – К.
ч. 1. – 1975. – 85с.
745098
   Методическая разработка по фонетике современного русского литературного языка на тему: "Образование и классификация звуков". – Красноярск, 1969. – 29с.
745099
   Методическая разработка по чтению для студентов-химиков второго года обучения. – Москва, 1972. – 112с.
745100
   Методическая разработка по экологической профилактике. – Алма-Ата, 1990. – 26 с.
745101
  Клевко Т.Г. Методическая разработка по эксплуатации автоматизированной системы начисления и учета зароботной платы в высших учебных заведениях на ЭВМ "Минск-22". / Т.Г. Клевко. – К, 1973. – 45с.
745102
  Маноха А.Е. Методическая разработка спецкурса по научному коммунизму "Духовная культура развитого социализма" / А.Е. Маноха. – К., 1977. – 76с.
745103
  Андреев Л.Г. Методическая разработка спецсеминара по изучению "Капитала" К. Маркса. /Для студентов отделения политэкономии/ / Л.Г. Андреев; Кафедра политической экономии, эконом. фак-та КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1968. – 134 с.
745104
   Методическая разработка спецсеминара по изучению 1 тома "Капитала" К. Маркса : для студентов экономического ф-та. – Киев : Киевский университет, 1969. – 140 с.
745105
   Методическая разработка спецсеминаров по II и III томам "Капитала" К.Маркса для студ. эконом. фак-та. – К., 1970. – 23с.
745106
  Дубнов А.П. Методическая разработка темы "Основной экономический закон социализма" / А.П. Дубнов, Л.А. Еливков. – Новосибирск, 1972. – 57 с.
745107
  Капитон Владимир Павлович Методическая роль принципа детерминизма в научной критике мира (на материалах современной физики) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Капитон Владимир Павлович; Днепропетровский инженерно-строительный ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.190-207
745108
  Разумеева Н.А. Методическая типология грамматических явлений немецкого языка : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Разумеева Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1970. – 27л.
745109
  Казимирова Ирина Сергеевна Методическая типология трудностей грамматических явлений французского яз., используемых в устной речи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Казимирова Ирина Сергеевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 21л.
745110
  Плотников И.П. Методическая трилогия / И.П. Плотников. – Курск
1. – 1921. – 348с.
745111
   Методическая, библиографическая и краеведческая работа областных библиотек. – Минск, 1973. – 46с.
745112
   Методические аспекты изучения редкометальных месторождений. – Москва : Наука, 1981. – 208 с.
745113
  Новиков Н.Н. Методические аспекты компьютерного всеобуча специалистов вузов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
745114
  Мартыненко Л.И. Методические аспекты курса неорганической химии / Л.И. Мартыненко, В.И. Спицын. – М., 1983. – 185с.
745115
  Груздев А.Д. Методические аспекты микрофотохирургии клетки : Автореф... канд. биол.наук: / Груздев А.Д.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. ученый совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 16л.
745116
  Добриянов Д.С. Методические аспекты цитогенетики сельскохозяйственных животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Добриянов Д.С.; АН СССР. – М, 1968. – 28л.
745117
  Вачугов Д.Д. Методические вопросы критика антимарксистских экономических теорий / Д.Д. Вачугов. – Москва, 1987. – 128 с.
745118
  Слуцкий Г.В. Методические вопросы научной организации труда на предприятии / Г.В. Слуцкий. – М., 1969. – 151с.
745119
  Михул В.Б. Методические вопросы определения размеров промышленных предприятий бытового обслуживания населения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Михул В.Б.; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1983. – 18с.
745120
  Левицкий М.Л. Методические вопросы планирования потребности в педагогических кадрах / М.Л. Левицкий. – Москва, 1979. – 51 с.
745121
  Шнейдер О.Х. Методические вопросы построения документооборота при создании автоматизированной системы управления машиностроительным предприятием. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шнейдер О.Х.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
745122
  Горелов М.И. Методические вопросы построения экспозиции в местных художественных музеях / М.И. Горелов. – М, 1967. – 156с.
745123
  Учитель Ю.Г. Методические вопросы совершенствования оперативного управления производством при создании АСУП. (На примере цехов с серийным характером производства) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Учитель Ю.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
745124
  Ковалішина Ю.П. Методические и дидактические принципы художественного перевода // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 161-169. – ISBN 966-7890-03-1
745125
   Методические и организационные вопросы нормирования расхода материалов в промышленности. – Москва, 1981. – 114 с.
745126
  Левик Б.В. Методические материалы к теме "Некоторые проблемы зарубежной оперы ХХ века" / Б.В. Левик. – Москва, 1969. – 20 с.
745127
  Тихоненко Томас Иосифович Методические основы биохимии вирусов / Тихоненко Томас Иосифович. – Москва : Медицина, 1973. – 284с.
745128
  Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М, 1986. – 175с.
745129
  Анискин Ю.П. Методические основы информационного обеспечения НИР и ОКР / [Анискин Ю.П.] ; Совет по экон. образованию, Упр. кадров и учеб. заведений. – Москва, 1979. – 73 с. – (Серия методических разработок, указаний и рекомендаций для курсов в системе экономического образования и повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников отрасли / Совет по экон. образованию, Упр. кадров и учеб. заведений)
745130
  Лурье А.С. Методические основы использования технических средств при обучении иноязычной лексике. (В условиях яз. вуза) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Лурье А.С. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1968. – 21 с. – Бібліогр.: с. 20-21
745131
  Попов И.В. Методические основы исследований руслового процесса. / И.В. Попов. – Л, 1961. – 206с.
745132
  Диденко Н.М. Методические основы компьютеризации учебного процесса в преподавании общественных наук / Н.М. Диденко, В.А. Ломакин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
745133
  Корогодский М.В. Методические основы оптимизации надежности автомобиля / М.В. Корогодский. – Киев, 1976. – 140с.
745134
  Лисняк А.А. Методические основы оценивания экологического риска деградации почвенного покрова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 50-55 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
745135
  Королев Б.И. Методические основы подготовки лекции / Б.И. Королев. – К, 1976. – 32с.
745136
  Остроумова Ю.С. Методические основы построения содержания подготовки педагогических кадров по физике // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2014. – № 2 (54). – С. 219-225. – ISSN 2073-8536


  В статье сформулированы принципы построения нового содержания и определены подходы к их реализации в основных образовательных программах уровневой подготовки педагогических кадров и в учебных программах отдельных дисциплин. Определены ключевые концепты ...
745137
  Альвер Я. Методические основы создания автоматизированных систем обработки информации / Я. Альвер. – Тарту, 1988. – 144с.
745138
  Решетняк Е.А. Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине / Е.А. Решетняк, Ю.А. Заика // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 177-188. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
745139
  Смольников Б.М. Методические особенности геоэлектрических исследований приповерхностных и глубинных неоднородностей / Б.М. Смольников, В.Д. Кукуруза. – Киев : Наукова думка, 1978. – 110с.
745140
  Тураев Суюн Методические особенности повторения в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Тураев Суюн; Таш. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1978. – 23л.
745141
  Дандаш Х. Методические особенности физической реабилитации пострадавших с последствиями минно-взрывной травмы / Хассан Дандаш, Подкопай Д.О. // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2016. – № 2 (52), квітень. – С. 127-131. – ISSN 1991-0177
745142
  Цветков Э.И. Методические погрешности статистических измерений / Э.И. Цветков. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 144 с.
745143
  Зубарев В.В. Методические подходы к анализу экономической эффективности работы оборонно-промышленного комплекса / В.В. Зубарев, М.И. Луханин, Ю.С. Уткин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 130-137


  У статті проаналізовані фінансово-економічної діяльність підприємств оборонно-промислового комплексу України й методичні підходи до аналізу економічної ефективності роботи оборонно-промислового комплексу. Розроблено пропозиції по підвищенню їхньої ...
745144
  Гладун Д.В. Методические подходы к получению фракции трипсиноподобных ферментов из морских гидробионтов (на примере антарктического криля) / Д.В. Гладун, А.Н. Савчук, Л.И. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 294-299. – ISSN 1727-7485
745145
  Сперанский С.В. Методические подходы к ускоренному определению токсичности металлов. : Автореф... канд. биол.наук: / Сперанский С.В.; Лен. сан.-гигиен. мед. ин-т. – Л., 1965. – 21л.
745146
  Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе / П.В. Гора. – М., 1971. – 239с.
745147
  Галеева М.М. Методические приемы постановки русских звуков. / М.М. Галеева, И.В. Соколова. – М., 1970. – 47с.
745148
  Головачев А.С. Методические принципы оценки эффективности труда и подготовки специалистов с высшим образованием / А.С. Головачев. – Москва, 1979. – 29с.
745149
  Фролов И.Т. Методические принципы теоретической биологии / И.Т. Фролов. – Москва, 1973. – 61с.
745150
  Мусаев А.Н. Методические проблемы взаимосвязи индукции и дедукции в курсе геометрии восьмилетней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев А.Н.; МВ и ССО АзССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1980. – 23л.
745151
  Косолапов В.В. Методические проблемы информационной деятельности / В.В. Косолапов. – К., 1968. – 44с.
745152
  Мокроносов Г.В. Методические проблемы исследования общественных отношений и личности. / Г.В. Мокроносов, А.Т. Мосаленко. – Новосибирск, 1981. – 295с.
745153
   Методические разработки и пособие для изучения испанского языка для 2-го курса.. – Москва, 1963. – 133 л.
745154
   Методические разработки и учебные тексты. – Киев, 1964. – 220 с.
745155
  Щепетова Н.Н. Методические разработки к картинам по развитию речи "Лето" и "Осень" / Н.Н. Щепетова. – Ленинград, 1938. – 28с.
745156
  Чухонцев В.М. Методические разработки к лабораторным работам по курсу "Аналоговые вычислительные машины" / В.М. Чухонцев. – Куйбышев
1. – 1970. – 52с.
745157
  Даренкова И.А. Методические разработки к текстам сборника статей для студентов-химиков третьего курса. / И.А. Даренкова, Л.В. Тарасенко. – М, 1974. – 139с.
745158
  Полячек Г.Г. Методические разработки к учебным телевизионным передачам по истории для 5 класса на 1969-70 учебный год / Г.Г. Полячек. – Л., 1970. – 64с.
745159
   Методические разработки по английскому языку. – Москва
Ч. 2. – 1974. – 174 с.
745160
  Миронова А.Г. Методические разработки по английскому языку к устным темам и экстенсивному чтению в неязыковых вызах / А.Г. Миронова. – Алма-Ата, 1970. – 72с.
745161
  Чиндяскина Л.А. Методические разработки по грамматике и специальной лексике по немецкому языку / Л.А. Чиндяскина. – Саранск, 1972. – 119с.
745162
  Сергеева Р.А. Методические разработки по грамматике и специальной лексике по немецкому языку / Р.А. Сергеева. – Саранск, 1973. – 135с.
745163
   Методические разработки по испанскому языку для І курса. – Киев
Частина: 21-31. – 1963. – 263 л. – № 554497 дефектный, отсут. с. 260-263
745164
   Методические разработки по курсу "Мерзлотоведения". – Душанбе, 1979. – 29с.
745165
   Методические разработки по курсу режиссуры. – Москва, 1937. – 19 с.
745166
  Лабзина Л.М. Методические разработки по лексике и грамматике специальных текстов на немецком языке / Л.М. Лабзина, Н.В. Промичкина. – Саранск, 1972. – 128 с.
745167
  Лабзина Л.М. Методические разработки по немецкому языку / Л.М. Лабзина. – Саранск, 1975. – 89с.
745168
  Яворская Н.А. Методические разработки по немецкому языку для студентов II-III естественных факультетов. / Н.А. Яворская, О.П. Петренок. – К., 1976. – 57 с.
745169
  Кириллова Е.П. Методические разработки по практическому курсу английского языка для слушателей ВПК. / Е.П. Кириллова, С.К. Чернышева. – М., 1973. – 148с.
745170
  Сабадаш В.А. Методические разработки по элементарной математике / В.А. Сабадаш. – Киев, 1976. – 294с.
745171
  Шкляева А.С. Методические разработки текстов учебника немецкого языка / А.С. Шкляева. – Казань, 1959. – 146 с.
745172
  Градусова М.Д. Методические разработки технических текстов. На немецком языке : Для первого курса / М.Д. Градусова; Владимирский политехн. ин-т. Каф. иностранных языков. – Вдадимир, 1977. – 75 с.
745173
  Лагутин Н.С. Методические рекомендации "Социально-экономические основы социалистического образа жизни". / Н.С. Лагутин, В.И. Литвиненко. – М, 1979. – 26с.
745174
  Евстафьева Л.И. Методические рекомендации для студентов вечернего отделения по конспектированию произведений класиков марксизма-ленинизма в курсе диалектического материализма / Л.И. Евстафьева. – Рига, 1983. – 20с.
745175
  Лебедев А.В. Методические рекомендации по изучению баланса и режима подземных вод в условиях взаимосвязи водоносных горизонтов / А.В. Лебедев. – М., 1971. – 162с.
745176
   Методические рекомендации по изучению курса "История стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое время". – К., 1986. – 84с.
745177
   Методические рекомендации по изучению курса научного коммунизма для студентов вечернего и заочного отделения. – Душанбе
Ч. 2. – 1980. – 84с.
745178
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический текст). – М.
3. – 1983. – 142с.
745179
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический тест). – Москва
1. – 1983. – 48 с.
745180
   Методические рекомендации по изучению личности (личностный комплексный социометрический тест). – М.
2. – 1983. – 51-106с.
745181
   Методические рекомендации по изучению работ В.И.Ленина "Критические заметки по национальному вопросу" и "О праве наций на самоопределение". – К., 1984. – 38с.
745182
   Методические рекомендации по изучению режима поверхностных и подземных вод в карстовых районах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 151с.
745183
   Методические рекомендации по изучению режима температуры подземных вод. – М., 1973. – 122с.
745184
   Методические рекомендации по изучению совершенствования финансово-кредитных отношений в условиях экономического эксперимента. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
745185
   Методические рекомендации по изучению темы "Теории контркультуры в западной культурологии". – К., 1991. – 19с.
745186
   Методические рекомендации по изучению темы: "Эстетика коммунистического труда и производства". – М., 1967. – 41с.
745187
   Методические рекомендации по инженерно-геокриологической съемке (север Западной Сибири). – М., 1977. – 104с.
745188
   Методические рекомендации по интерпретации газортутных ореолов ртутных месторождений Донбасса. – Симферополь, 1978. – 142с.
745189
   Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы анализа параметров волнового поля (АСАН). – Новосибирск, 1982. – 59с.
745190
  Кулигина А.С. Методические рекомендации по использованию в средних профтехучилищах учебного комплекса по французскому языку для учащихся 9-10-х классов средней школы / А.С. Кулигина. – М., 1984. – 87с.
745191
   Методические рекомендации по использованию видеотелевизионной техники в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. – М., 1985. – 76с.
745192
   Методические рекомендации по использованию геолого-геохимических критериев оценки осадочных и вулканогенно-осадочных формаций на редкие и сопутствующие металлы. – М., 1990. – 54с.
745193
   Методические рекомендации по использованию графической системы СИГАМ. – Новосибирск, 1988. – 236 с.
745194
   Методические рекомендации по использованию диаграмм затрат мощности для регулирования процесса алмазного бурения. – Л., 1984. – 45с.
745195
   Методические рекомендации по использованию материалов XXV съезда КПСС при изучении начального курса научного коммунизма в школах основ марксизма-ленинизма. – Иваново, 1978. – 103с.
745196
   Методические рекомендации по использованию персональной ЭВМ ДВК - 2М. – К., 1988. – 40с.
745197
   Методические рекомендации по использованию проблемных ситуаций по курсу физики. – Киев : МВССО УССР, 1982. – 120 с.
745198
   Методические рекомендации по использованию телевидения на уроках. – Л., 1977. – 36с.
745199
   Методические рекомендации по использованию термоэлектрических свойств пиритов для прогнозирования золотого оруденения. – Новосибирск, 1981. – 77с.
745200
   Методические рекомендации по использованию электрических свойств рудных минералов для изучения и оценки эндогенных месторождений. – Л., 1983. – 91с.
745201
   Методические рекомендации по испытанию глинистых пород методами одноосного сжатия и сжатия-растяжения. – М., 1977. – 74с.
745202
   Методические рекомендации по исследованию курганных памятников для студентов исторического факультета. – Київ, 1986. – 80с.
745203
   Методические рекомендации по картированию естественного режима уровня грунтовых вод. – М., 1971. – 88с.
745204
   Методические рекомендации по количественной оценке рудных месторождений на основе геохимических данных. – М., 1990. – 107с.
745205
   Методические рекомендации по количественной прогнозной оценке месторождений и рудопроявлений по их первичным и вторичным литохимическим ореолам. – Симферополь, 1979. – 123с.
745206
   Методические рекомендации по комплексированию геоботанических и геофизических исследований при изучении процессов в зоне аэрации. – М., 1974. – 38с.
745207
   Методические рекомендации по комплексированию геолого-геофизических методов при подготовке объектов под нефтегазопоисковое бурение на Катангской седловине (Сибирская платформа). – Новосибирск, 1989. – 80с.
745208
   Методические рекомендации по комплексированию геофизических методов при крупномасштабных геологосъемочных работах и поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – Л., 1982. – 179с.
745209
   Методические рекомендации по комплексной интерпретации геофизических данных при поисках рудных месторождений (на примере медно-никелевых месторождений северо-запада Сибирской платформы). – Новосибирск, 1979. – 92с.
745210
   Методические рекомендации по комплексному анализу технического и социального развития, организации труда, управления производством на химических предприятиях. – М., 1972. – 147с.
745211
   Методические рекомендации по комплексному планированию коммунистического воспитания молодежи областными (краевыми, республиканскими) комитетами комсомола. – М., 1984. – 96с.
745212
   Методические рекомендации по крупномасштабному прогнозированию и составлению прогнозніх карт нат ртутное оруденение. – Симферополь, 1980. – 151с.
745213
   Методические рекомендации по курсам романского языкознания (Проблемы лексикограмматической семантики романских языков в их национальных вариантах)). – К.
1. – 1985. – 65с.
745214
   Методические рекомендации по курсам романского языкознания (Проблемы лексикограмматической семантики романских языков в их национальных вариантах)). – К.
2. – 1985. – 42с.
745215
  Скакун В.А. Методические рекомендации по курсу "Организация и методика производственного обучения" / В.А. Скакун. – М., 1968. – 152с.
745216
   Методические рекомендации по курсу гражданской обороны. – Кишинев, 1977. – 30с.
745217
   Методические рекомендации по курсу марксистско-ленинской философии. – Киев, 1977. – 90с.
745218
   Методические рекомендации по лекторскому мастерству. – М., 1981. – 97с.
745219
  Жукова В.Н. Методические рекомендации по литературе. / В.Н. Жукова. – Ростов-на-Дону, 1969. – 89 с.
745220
   Методические рекомендации по локальному прогнозированию месторождений серы Предкарпатского бассейна. – Симферополь, 1981. – 59с.
745221
   Методические рекомендации по математике. – М.
12. – 1991. – 76с.
745222
   Методические рекомендации по математическим методам интерпретации гидрогеохимической информации. – М., 1970. – 66с.
745223
   Методические рекомендации по математическому и техническому обеспечению обработки данных цифровой аэромагниторазведки. – Новосибирск, 1977. – 85с.
745224
   Методические рекомендации по математическому моделированию железорудных месторождений по магнитным полям на ранних стадиях геологоразведочных работ. – Новосибирск, 1988. – 131с.
745225
   Методические рекомендации по методике преподавания курса общей физики : Для слушателей ФПК. – Киев : КГУ, 1984. – 28 с.
745226
   Методические рекомендации по минералого-геохимическим исследованиям гратоидных пород при геологическом картировании. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск, 1970. – 51с.
745227
   Методические рекомендации по направленному бурению скважин снарядами со съемными керноприемниками. – Л., 1985. – 41с.
745228
   Методические рекомендации по научной организации труда на предприятиях электротехнической промышленности. – М., 1967. – 172с.
745229
   Методические рекомендации по научной организации труда рабочих в области эксплуатации электростанций и эксплуатационно-ремонтного обслуживания электросетей. – Москва, 1969. – 74с.
745230
   Методические рекомендации по научной организации труда рабочих на промышленном предприятии. – М., 1975. – 208с.
745231
  Румянцева Н.Г. Методические рекомендации по нормированию основных информационных и библиотечных процессов / Н.Г. Румянцева. – Москва, 1976. – 20с.
745232
   Методические рекомендации по НОТ рабочих на промышленном предприятии. – 3-е изд. – М, 1978. – 199с.
745233
   Методические рекомендации по обеспечению дидактической эффективности применения технических средств обучения в вузе. – Киев, 1986. – 24с.
745234
   Методические рекомендации по оборудованию кабинета общественных дисциплин в средних специальных учебных заведениях. – М, 1975. – 73с.
745235
   Методические рекомендации по оборудованию школьных помещений для использования технических средств обучения. – Донецк, 1969. – 15с.
745236
   Методические рекомендации по обоснованию объемов работ при инженерно-геологических съемках для целей мелиорации. – М, 1978. – 89с.
745237
   Методические рекомендации по обработке сейсмических записей при изучении акустических неоднородностей тонкослоистых сред с целью прогнозирования неантиклинальных ловушек нефти и газа. – Новосибирск, 1983. – 59с.
745238
   Методические рекомендации по обучению иностранцев русскому произношению. – К, 1982. – 143с.
745239
   Методические рекомендации по описанию славяно русских рукописных книг. – М
3, ч.1. – 1990. – 200с.
745240
   Методические рекомендации по описанию славяно русских рукописных книг. – М
3, ч.2. – 1990. – 204с.
745241
   Методические рекомендации по определению возраста горных пород радиологическим (изотопными) методами. – Л, 1983. – 104с.
745242
   Методические рекомендации по определению оптимального комплекта сельскохозяйственной техники. – Кишинев, 1987. – 56с.
745243
   Методические рекомендации по определению оптимальной сети для предварительной разведки месторождений линзообразной формы. – М, 1978. – 32с.
745244
   Методические рекомендации по определению основных физических параметров коллекторов нефти и газа методом ядерного магнитного резонанса. – Новосибирск, 1979. – 70с.
745245
   Методические рекомендации по определению физико-химических свойств глинистых грунтов. – М, 1979. – 57с.
745246
   Методические рекомендации по определению форм миграции ионов металлов в природных водах. – К, 1980. – 51с.
745247
   Методические рекомендации по определению функциональных связей и территориального развития систем расселения. – Киев, 1976. – 94 с.
745248
   Методические рекомендации по определению экономического эффекта внедрения новой геологической техники. – М, 1976. – 138с.
745249
   Методические рекомендации по определению экономической эффективности сокращения сроков ведения строительно-монтажных работ при сооружении угольных шахт. – Донецк, 1974. – 31с.
745250
   Методические рекомендации по определению эффективности регионального экономического развития. – Свердловск, 1976. – 38 с.
745251
   Методические рекомендации по определениям и буквенным обозначениям параметров и характеристик тепловых приемников излучения. – Киев : ИФ АН УССР, 1983. – 23 с.
745252
   Методические рекомендации по оптимизации выбора алмазного и породоразрушающего инструмента и его обработки на основе типизаций геолого-технических условий бурения. – Л, 1986. – 48с.
745253
   Методические рекомендации по организации библиотечно-библиографического обслуживания читателей в МЭИ. – М, 1977. – 38с.
745254
   Методические рекомендации по организации в школах взрослых факультатива "Семейное образование". – Л, 1983. – 54с.
745255
  Зарубинский Г.М. Методические рекомендации по правовой охране изобретений "на применение" / Г.М. Зарубинский, О.Н. Рахмистрова, В.Г. Тыминский. – Якутск, 1985. – 40 с.
745256
  Воскобойников М Г. Начапкин ИТ Н. Методические рекомендации по применению метода особых точек для интерпретации потенциальных полей / М Г. Начапкин ИТ Н. Воскобойников. – Сверловск, 1980. – 131с.
745257
   Методические рекомендации по применению наглядный пособий в преподавании марксистко-ленинской философии. – вып. 3. – К., 1979. – 101с.
745258
   Методические рекомендации по применению наглядный пособий в преподавании марксистко-ленинской философии. – вып. 4. – К., 1979. – 85с.
745259
   Методические рекомендации по применению назмных вариантов метода переходных процессов в сложных геоэлектрических условиях. – Л., 1979. – 115с.
745260
   Методические рекомендации по применению низкочастотной аппаратуры АНЧ-3. – Л., 1979. – 47с.
745261
   Методические рекомендации по применению основных режимов КЛО "Эльфа". – К., 1982. – 44с.
745262
   Методические рекомендации по применению пешеходного квантового магнитометра М-33 при геологических исследованиях. – Алма-Ата, 1977. – 97с.
745263
   Методические рекомендации по применению пиролитического метода в органической геохимии. – Новосибирск, 1986. – 42с.
745264
   Методические рекомендации по применению пластической смазки Геол-1 при бурении скважин. – Л., 1985. – 18с.
745265
   Методические рекомендации по применению программированного контроля знаний.. – Вильнюс, 1972. – 23с.
745266
   Методические рекомендации по применению программируемых микрокалькуляторов для студ. географ. ф-та. – К., 1987. – 42с.
745267
   Методические рекомендации по применению рентгенорадиометрических съемок при поисках и оценке рудных месторождений. – Л., 1980. – 90с.
745268
   Методические рекомендации по применению системы "Геоскан-200" при оброботке неоднородной геохимической информации на ЭВМ.. – М., 1989. – 43с.
745269
   Методические рекомендации по применению системы генераторов для решения задач АСУ. – Донецк; Днепропетровск, 1976. – 200с.
745270
   Методические рекомендации по применению стратиграфического способа восстановления форм погребенного рельефа. – Новосибирск, 1985. – 18с.
745271
   Методические рекомендации по применению структурно-морфологического метода при оценке перспектив скарново-магнетитовых месторождений. – Новосибирск, 1979. – 58с.
745272
   Методические рекомендации по применению ЭВМ в учебном процессе высших учебных заведений. – К., 1986. – 18с.
745273
   Методические рекомендации по применению электромагнитного каротажа с аппаратурой ЭМК-1. – Л., 1977. – 65с.
745274
   Методические рекомендации по применению элементов хозяйственного расчета в работе функциональных отделов и служб.. – вып. 5. – М., 1974. – 36с.
745275
   Методические рекомендации по проблемному преподаванию диалектического материализма: для препод.. – Львов, 1983. – 96с.
745276
   Методические рекомендации по проведению педагогической практики студентов экономического факультета. – К., 1982. – 20с.
745277
   Методические рекомендации по проведению семестровых экзаменов в университетах. – К., 1978. – 18с.
745278
   Методические рекомендации по проведению студ. вычислительной практики в диалоговом режиме ОС РВ на АРМ-М (СМ-4). – К., 1986. – 16с.
745279
   Методические рекомендации по проведению студенческой вычислительной практики в диалоговом режиме ОСРВ на АРМ-М (СМ-4). – К., 1986. – 16с.
745280
   Методические рекомендации по прогнозированию изменений инженерно-геокриологических условий эксплуатации месторождений полезных ископаемых на Крайнем Севере при их разведке. – М., 1976. – 74с.
745281
   Методические рекомендации по прогнозированию скрытого ртутного оруднения в Донбассе по ореолам рассеяния ртути в угольных пластах. – Симферополь, 1979. – 84с.
745282
   Методические рекомендации по прогнозированию температуры воды в Северном рыбопромысловом бассейне. – вып. 1. – Мурманск, 1979. – 173с.
745283
   Методические рекомендации по прогнозированию технико-экономических показателей новой техники.. – К., 1982. – 41с.
745284
   Методические рекомендации по прогнозу и оценке месторождений медно-висмутовой формации на основе разработки их геолого-генетической модели. – М., 1990. – 54с.
745285
   Методические рекомендации по прогнозу изменения инженерно-геокриологических условий и развития криогенных процессов при линейном строительстве в северотаежной зоне Западной Сибири. – М., 1976. – 47с.
745286
   Методические рекомендации по прогнозу поискам и разведке торфовивианитов и вивианитовых торфов. – Новосибирск, 1985. – 40с.
745287
   Методические рекомендации по прогнозу режима уровня грунтовых вод орошаемых массивов в субаэральных дельтах. – М., 1971. – 68с.
745288
   Методические рекомендации по программированному обучению (для препод.). – М., 1966. – 235с.
745289
   Методические рекомендации по проектированию и применению процедур управления научным комплексом, включающим НИИ, КБ и ЭП.. – К., 1974. – 85с.
745290
   Методические рекомендации по проектированию системы общественного обслуживания в схемах и проектах районной планировки для Украинской ССР. – Киев, 1979. – 55 с.
745291
   Методические рекомендации по проектированию трасс скважин и управлению процессом направленного бурения с применением ЭВМ. – Л., 1985. – 52с.
745292
  Романовский З.Н. Методические рекомендации по производственному обучению трактористов-машинистов в сельских профессионально-технических училищах / З.Н. Романовский. – М., 1969. – 75с.
745293
   Методические рекомендации по пропаганде научного атеизма.. – Л., 1972. – 15с.
745294
   Методические рекомендации по пропаганде решений 26 съезда КПСС. – М., 1981. – 50с.
745295
   Методические рекомендации по пропаганде советской семейно-бытовой обрядности. – Киев, 1987. – 23 с.
745296
   Методические рекомендации по работе библиотек в помощь пропаганде массовых проффессий и трудоустройству молодежи. – М.
ч. 2. – 1980. – 49с.
745297
   Методические рекомендации по работе оборонно-спортивного лагеря. – Пермь, 1984. – 35с.
745298
   Методические рекомендации по работе с книгами А.Г.Алексина: список лит.. – М., 1979. – 31с.
745299
   Методические рекомендации по работе с малоиспользуемой литературой в органах научно-технической информации и научно-технических библиотеках Украинской ССР.. – К., 1977. – 31с.
745300
   Методические рекомендации по работе секции библиотечных работников учебных заведений профтехобразования. – М., 1975. – 26с.
745301
   Методические рекомендации по радиогеохимическим и изотопным исследованиям нефтегазоносных областей. – М., 1977. – 107с.
745302
   Методические рекомендации по разделу "Криминалистическое исследование документов" курса "криминалистики" для студентов юридич. факультета. – К., 1986. – 36с.
745303
   Методические рекомендации по разделу "Механические колебания и волны" курса физика для самостоят. работы слушателей подготовит. отделения. – К., 1988. – 16с.
745304
   Методические рекомендации по разработке баланса трудовых ресурсов сельского административного района. – Киев : СОПС УССР АН УССР, 1981. – 82 с.
745305
   Методические рекомендации по разработке геоморфологической терминологии дна Мирового океана. – Москва, 1979. – 52с.
745306
   Методические рекомендации по разработке и реализации планов по научной организации труда на предприятиях Совета народного хозяйства Молдавской ССР.. – Кишинев, 1965. – 42с.
745307
   Методические рекомендации по разработке краткосрочных планов геологоразведочных работ. – М., 1977. – 192с.
745308
   Методические рекомендации по разработке проектных решений по комплексной организации труда работников инженерных служб геологических организаций.. – М., 1987. – 157с.
745309
   Методические рекомендации по разработке систем картографических знаков для карт геологического содержания : (на примере мелкомасштабной региональной прогнозно-металлогенической карты. – Свердловск : Уралгеология, 1987. – 31 с.
745310
   Методические рекомендации по разработке территориальной отраслевой программы интенсификации экономики города, административного района. – Сыктывкар, 1986. – 116с.
745311
   Методические рекомендации по расчетам эффективности капитальных вложений при разработке отраслевого плана капитального строительства.. – М., 1967. – 143с.
745312
   Методические рекомендации по расчету безвихревых воздухораспределителей. – Л., 1989. – 19с.
745313
   Методические рекомендации по расчету и технико-экономической оценке совмещенных систем освещения и конденционирования воздуха. – Л., 1989. – 32с.
745314
   Методические рекомендации по расчету на ЭВМ норм времени на базе микроэлементных нормативов. – М., 1989. – 50с.
745315
   Методические рекомендации по расчету оптимальных параметров процесса алмазного бурения. – Л., 1985. – 71с.
745316
   Методические рекомендации по расчету предельных экономических показателей морских геологоразведочных работ на нефть и газ.. – Л., 1976. – 40с.
745317
   Методические рекомендации по рациональному комплексу химических методов исследования нерастворимого органического вещества. – Новосибирск, 1986. – 74с.
745318
   Методические рекомендации по русской литературе XVIII в.. – Рига, 1989. – 26 с.
745319
   Методические рекомендации по составлению карт геохимической изученности масштаба 1 : 500000 и 1 : 2500000. – М, 1989. – 24с.
745320
  Ломовацкий Методические рекомендации по управлению товарными запасами в торговле в условиях АСУ / Ломовацкий, И, Скрипник П.М. и. – Донецк; Киев, 1974. – 275с.
745321
   Методические рекомендации по черчению. – Москва : Высшая школа
6. – 1980. – 56 с.
745322
  Ниякий В.В. Методические советы (в помощь пропагандистам по изучению начального курса научного коммунизма в школах основ марк.-лен.) / В.В. Ниякий. – Горький
1. – 1971. – 30с.
745323
   Методические советы и тематика письменных работ по курсу "История КПСС". – М., 1964. – 56с.
745324
  Скворцов М.П. Методические советы изучающим марксистко-ленинскую философию. Для слушателей школ марксизма-ленинизма. / М.П. Скворцов. – Рига, 1970. – 58с.
745325
   Методические советы к выполнению курсовых работ и их тематика по экономике и организации промышленного производства и строительства. – М., 1969. – 23с.
745326
   Методические советы к изучению курса "История КПСС". – Луганск, 1963. – 37с.
745327
   Методические советы к изучению курса "Основы научного коммунизма". – Луганск, 1963. – 32с.
745328
   Методические советы к лекции "Литература Воронежского края". – Воронеж, 1965. – 29 с.
745329
   Методические советы к лекции на тему: "Пути повышения рентабельности предприятий". – Воронеж, 1965. – 16с.
745330
   Методические советы к семинарам по истории КПСС. – Казань, 1966. – 192с.
745331
   Методические советы к семинарским занятиям по курсу марксистско-ленинской философии. – Таганрог, 1973. – 120с.
745332
  Конюхов В.Н. Методические советы к циклу лекций по истории КПСС. / В.Н. Конюхов. – М, 1958. – 52с.
745333
  Смирнов Н.Д. Методические советы лектору по теме "Химия в сельском хозяйстве" / Н.Д. Смирнов. – Москва, 1960. – 34 с.
745334
  Бродский Р.Б. Методические советы молодому лектору международнику / Р.Б. Бродский. – 2-е изд. перераб. – М, 1971. – 48с.
745335
   Методические советы о характере установочных и обзорных лекций по курсу "История КПСС" в системе заочной высшей партийной школы при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18с.
745336
   Методические советы первокурснику. – Москва, 1972. – 39с.
745337
   Методические советы первокурснику. – Москва, 1973. – 39с.
745338
  Никольская Т.К. Методические советы по изучению диалектического и исторического материализма. / Т.К. Никольская, Ф.Ф. Ливанов. – Саратов, 1971. – 31с.
745339
   Методические советы по изучению марксистско-ленинской философии. – М., 1971. – 110с.
745340
   Методические советы по изучению произведений классиков марксизма-ленинизма в курсе "Политическая экономия капитализма". – Москва : Мысль, 1978. – 199 с.
745341
   Методические советы по изучению произведений классиков марксизма-ленинизма в курсе "Политическая экономия социализма". – Москва, 1978. – 140с.
745342
  Глушков А.А. Методические советы по изучению темы "Борьба партии за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти" / А.А. Глушков. – Саратов, 1969. – 24с.
745343
  Кулев Г.Б. Методические советы по изучению темы "Воспроизводство общественного капиала и экономические кризисы". / Г.Б. Кулев. – Саратов, 1966. – 24с.
745344
  Пайкин В.Н. Методические советы по изучению темы "капиталистическое строительство" / В.Н. Пайкин. – Волгоград, 1971. – 32с.
745345
  Курганов А.И. Методические советы по изучению темы "Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства". / А.И. Курганов. – Саратов, 1969. – 30с.
745346
   Методические советы по изучению темы "Планомерное развитие социалистической экономики". – Волгоград, 1967. – 28с.
745347
   Методические советы по изучению темы "Товарное производство, товар и деньги". – Саратов, 1965. – 32с.
745348
  Савинов В.А. Методические советы по изучению темы Распределение по труду. / В.А. Савинов. – Саратов, 1967. – 24с.
745349
  Кузнецов Л.С. Методические советы по изучению темы:"Партия - вдохновитель и организатор коммунистического строительства" / Кузнецов Л.С. – Саратов, 1967. – 40 с.
745350
   Методические советы по изучинию политической экономиии для студентов-заочников. – Белая Церковь, 1985. – 38с.
745351
   Методические советы по курсу марксистско-ленинской философии. – Саратов, 1975. – 30с.
745352
   Методические советы по написанию контрольных работ для студентов филологического факультета и факультета романо-германской филологии по курсу политической экономии. – К., 1973. – 14с.
745353
   Методические советы по теме "Мировая социалистическая система хозяйства". – Ставрополь, 1968. – 19с.
745354
   Методические советы по теме "От социализма к коммунизму". – Ставрополь, 1968. – 24с.
745355
  Рашитов Ф.А. Методические советы по теме "Что изучает курс научного коммунизма" / Ф.А. Рашитов. – Саратов, 1971. – 20с.
745356
   Методические советы по теме: "Коммунистическое строительство в СССР и дальнейшее укрепление мировой социалистической системы". – Пермь, 1960. – 12с.
745357
   Методические советы по философии. – М., 1965. – 303с.
745358
   Методические советы преподавателям, аспирантам и студентам по использованию материалов XXIV съезда КПСС в курсе политической экономии. – Ташкент, 1972. – 99с.
745359
   Методические советы пропагандистам, 1970. – 26с.
745360
   Методические советы пропагандистам для проведения занятий в школах коммунистического труда и учебных комбинатах по темам: "Каждый за всех, все за одного", "Человек человеку - друг, товарищ и брат". – Воронеж, 1964. – 24с.
745361
   Методические советы пропагандистам для проведения занятий в школах коммунистического труда и учебных комбинатах по темам: "Нормы морального кодекса строителя коммунизма - требования общества к каждо. – Воронеж, 1963. – 18с.
745362
   Методические советы пропагандисту по изучению первой темы истории КПСС "Начало рабочего движения и распространения марксизма в России (1883-1894)". – Пермь, 1959. – 16с.
745363
   Методические советы пропагандисту по изучению темы "Общественная собственность на средства производства. Производственные отношения социализма". – Пермь, 1960. – 28с.
745364
   Методические советы пропагандисту по изучению темы "Основные закономерности перехода от социализма к коммунизму". – Пермь, 1960. – 30с.
745365
   Методические советы пропагандисту по теме "Закон распределения по труду. Заработная плата при социализме". – Пермь, 1959. – 24с.
745366
   Методические советы пропагандисту по теме "Накопление капитала и обнищание пролетариата". – Пермь, 1960. – 36с.
745367
   Методические советы прорагандистам и лекторам по истории КПСС школ основ марксизма-ленинизма. – Волгоград, 1968. – 128с.
745368
   Методические советы студентам первых курсов. – Ташкент, 1973. – 52с.
745369
   Методические советы студентам, изучабщим политическую экономию. – М.
2. – 1968. – 92с.
745370
   Методические советы студентам, изучающим политическую экономию. – М.
1. – 1968. – 96с.
745371
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература 18-19 веков" / Г.С. Слободкин. – 2-е изд. – М., 1963. – 112с.
745372
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе "Западноевропейская литература средних веков, Эпохи Возрождения и 18 века" / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 96с.
745373
  Слободкин Г.С. Методические указание к программе по зарубежной литературе 18 века / Г.С. Слободкин. – М., 1958. – 72с.
745374
  Шалаев В.Ф. Методические указания / В.Ф. Шалаев. – Воронеж, 1934. – 135с.
745375
   Методические указания. – М.
23. – 1953. – 24с.
745376
   Методические указания. – М.
15. – 1954. – 20с.
745377
   Методические указания. – М.
16. – 1955. – 16с.
745378
   Методические указания. – Л.
28. – 1955. – 24с.
745379
   Методические указания. – М.
Вып. 20. – 1957. – 12с.
745380
   Методические указания. – М.
21. – 1958. – 16с.
745381
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1959. – 59 с.
745382
   Методические указания. – М.
26. – 1960. – 12с.
745383
  Эльсгольц Л.Э. Методические указания / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1962. – 8 с.
745384
   Методические указания (с элементами программирования) для самостоятельного изучения студентами-заочниками темы: "? числительное. Местоимение. Наречие".. – Новокузнецк, 1971. – 41с.
745385
  Гончаров П.П. Методические указания для лабораторных занятий по фотограмметрии : для студ. астрономо-геодезической, инженерно-геодезической и картографической специальности / П.П. Гончаров, В.И. Захарова, А.М. Кислова. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1968. – 57 с.
745386
   Методические указания для работы над устными темами по иностранному языку на гуманитарных факультетах. – К., 1989. – 8с.
745387
   Методические указания для редакторов БСЭ. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 304с.
745388
   Методические указания для рецензирования дипломных проектов и работ (по химико-технолог. спец.). – Казань, 1972. – 16с.
745389
   Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по физике (программированное обучение). – Владивосток : ДПИ
Ч. 1. – 1977. – 36 с.
745390
   Методические указания для самостоятельной работы с поляризационным микроскопом (определение породообразующих минералов для студ. геолого-географ. ф-та). – Х., 1981. – 29с.
745391
   Методические указания для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1962. – 44с.
745392
   Методические указания для слушателей общественной школы лекторов-пропагандистов.. – Куйбышев, 1973. – 60с.
745393
  Волисон И.Я. Методические указания для студентов-заочников к курсу "Введение в литературоведение" / И.Я. Волисон. – в. 1. – Харків, 1960. – 27с.
745394
  Волисон И.Я. Методические указания для студентов-заочников к курсу "Введение в литературоведение" / И.Я. Волисон. – в. 3. – Харків, 1961. – 31с.
745395
   Методические указания для студентов 1-го курса биолого-почвенного факультета. – Казань, 1973. – 104с.
745396
   Методические указания для студентов 2 к. по англ. яз.. – Л., 1975. – 19с.
745397
   Методические указания для студентов 5 курса ВЮЗИ по подгтовке к гос. экзаменам. – Москва, 1960. – 136с.
745398
   Методические указания для студентов 5 курса ВЮЗИ по подгтовке к гос. экзаменам. – Москва, 1964. – 192с.
745399
  Жданов А Д. Методические указания для студентов заочного отделения по курсу диалектического и исторического материализма / А Д. Жданов, Т.П. Касьян. – Ворошиловград, 1957. – 35с.
745400
  Гладкий С.Ф. Методические указания для студентов изучающих старославянский язык / С.Ф. Гладкий. – Хабаровск, 1970. – 105с.
745401
   Методические указания для студентов по педпрактике. – Одесса, 1970. – 16 с.
745402
   Методические указания для студентов юридического факультета по спецкурсу "Возмещение вреда и убытков". – Ашхабад, 1981. – 84с.
745403
   Методические указания и библиография по изучению спецкурса "Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией". – Днепропетровск : ДГУ
Часть 1. – 1980. – 52 с.
745404
   Методические указания и задания для контрольных работ по общему курсу "Статистики" для студ. 2 курса учетно-эконом. и торгово-эконом. ф-тов. – Москва, 1963. – 84с.
745405
   Методические указания и задания для самостоятельной работы по физической химии. Химическая термодинамика. – Х., 1988. – 78с.
745406
   Методические указания и задания к практическим занятиям и самоподготовке по теории вероятностей. – Донецк, 1981. – 52с.
745407
   Методические указания и задания к практическим занятиям по курсу экономической географии СССР. – Куйбышев, 1967. – 59с.
745408
   Методические указания и задания к практическим занятиям по сов. административному праву: для 2 курса. – Х., 1986. – 50с.
745409
   Методические указания и задания к спецкурсу "Перевод с испанского языка" : для 4-5 курсов. – Х., 1988. – 60с.
745410
   Методические указания и задания по исследованию операций. – Пермь, 1977. – 81с.
745411
   Методические указания и задания по исторической грамматике русского языка для самостоят. работы студ. гос. ун-тов и пед. ин-тов. – Х., 1985. – 68с.
745412
   Методические указания и задания по краткосрочному кредитованию государственных сельскохозяйственных предприятий. Для студ. 4-5 к. экон. фак.. – Луганск, 1965. – 26с.
745413
   Методические указания и задания по курсу "оснвы статистики" для студ. факультетов кибернетики. – К., 1986. – 58с.
745414
   Методические указания и задания по курсу "Советское земельное право и правовая охрана природы". – Харьков, 1975. – 64 с.
745415
   Методические указания и задания по практическому курсу английского языка для студ. старших курсов факультетов ин. яз.. – Х., 1977. – 47с.
745416
   Методические указания и задания по темам устной практики "Радио", "Телевидение", "Живопись", "Театра" и "Кино" для студ 5 курса ф-та ин. яз.. – Х., 1986. – 67с.
745417
   Методические указания и задания по химии.. – Л., 1965. – 26с.
745418
   Методические указания и задачи по теме "Учет труда и заработной платы". – Рига, 1990. – 38с.
745419
  Юрьев В.И. Методические указания и задачи по физико-химическим вычислениям. / В.И. Юрьев. – Л., 1957. – 119с.
745420
   Методические указания и инструкции по отбору изданий во Всесоюзной книжной палате. – Москва : Книга, 1974. – 79 с.
745421
   Методические указания и контрольная работа по тригонометрии для слушателей заочных подготов. курсов. – Казань, 1974. – 11с.
745422
  Болтенко О.М. Методические указания и контрольніе задания по русской литературе. / О.М. Болтенко. – Одесса, 1966. – 55с.
745423
   Методические указания и контрольные задания для самостоят. работы студ. по теме: "Учет материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов". – Л., 1989. – 32с.
745424
  Кучин Н.Д. Методические указания и контрольные задания по английскому языку / Н.Д. Кучин. – 11-е изд. – М., 1960. – 49с.
745425
   Методические указания и контрольные задания по английскому языку.. – Л., 1972. – 48с.
745426
   Методические указания и контрольные задания по английскому языку. Для студ. заоч. обуч.. – М., 1956. – 76с.
745427
  Кикоин Е.К. Методические указания и контрольные задания по географии : Для слушателей подготовительных курсов / Е.К. Кикоин, В.К. Штангеев; Одесский гос. ун-т; Отв.ред.Повитчанная Е.Е. – Одесса, 1965. – 58с.
745428
   Методические указания и контрольные задания по геодезии : (для студ.-заоч. лесоинженерного и лесохозяйственного ф-та) / С.Е. Баршай, Г.А. Костко, Л.Ф. Мартыненко, Е.Е. Рябова; Мин. высш., средн. спец. и профессионального образования БССР ; Белорусский технологический ин-т им. С.М. Кирова. – Минск, 1961. – 87 с.
745429
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Геодезия". – Ереван, 1964. – 59 с.
745430
  Жижченко Б.П. Методические указания и контрольные задания по курсу "Историческая геология" / Б.П. Жижченко : Вища школа, 1961. – 48с.
745431
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Киноэлектростанции" для заоч. отд.. – Л., 1960. – 85с.
745432
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Металловедение и коррозия металлов". Для студ.-заоч. по спец. "Технология электрохим. производств". – Днепропетровск, 1962. – 24с.
745433
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы математической статистики". – Москва, 1966. – 40 с.
745434
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы радиотехники". – Ленинград, 1969. – 32 с.
745435
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Основы теории и конструирования антенно-фидерных устройств". – Москва, 1958. – 20 с.
745436
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология производства электровакуумных приборов". – Москва, 1960. – 34 с.
745437
   Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология электрохимических производств". – Иваново, 1975. – 47 с.
745438
   Методические указания и контрольные задания по курсу латинского языка. – Краснодар, 1983. – 34с.
745439
   Методические указания и контрольные задания по курсу Механизация вычислительных работ. Для студ.-заоч. эконом. и бухгалт. отд.. – Х., 1961. – 8с.
745440
   Методические указания и контрольные задания по курсу педагогики "Характеристика воспитательной деятельности руководителя первичного трудового коллектива". – Л., 1974. – 31с.
745441
   Методические указания и контрольные задания по курсу телеуправление для спец. автоматические, телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства. – М., 1957. – 39с.
745442
   Методические указания и контрольные задания по литературе. Для поступающих. – Иваново, 1974. – 32 с.
745443
   Методические указания и контрольные задания по математике.. – Л., 1971. – 120с.
745444
  Кучин Н.Д. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку / Н.Д. Кучин. – М., 1960. – 33с.
745445
   Методические указания и контрольные задания по немецкому языку для студ.-заоч.. – 12-е изд. – М., 1961. – 38с.
745446
  Черемных Н.Н. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку. / Н.Н. Черемных. – М., 1971. – 12с.
745447
   Методические указания и контрольные задания по подготовке к вступительным экзаменам по химии. – Свердловск, 1969. – 24с.
745448
   Методические указания и контрольные задания по промысловой геофизике для студ.-заоч. спец. ГФ, ГРН и НС.. – Львов, 1964. – 33с.
745449
  Болтенко О.М. Методические указания и контрольные задания по русской литературе. / О.М. Болтенко. – Одесса, 1965. – 52с.
745450
   Методические указания и контрольные задания по русской литературе.. – Одесса, 1969. – 60с.
745451
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку (для студ. 1 курса). – М., 1966. – 44с.
745452
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку для нерусских студ.-заоч.. – М., 1966. – 92с.
745453
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку для слушателей подготов. курсов. – Х., 1989. – 42с.
745454
  Карабан В.С. Методические указания и контрольные задания по русскому языку и литературе / В.С. Карабан, Л.А. Шевченко. – Минск, 1966. – 76с.
745455
   Методические указания и контрольные задания по русскому языку и литературе.. – М., 1964. – 110с.
745456
   Методические указания и контрольные задания по теме: "учет основных средств курса "Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства". – Л., 1989. – 32с.
745457
  Кучин Н.Д. Методические указания и контрольные задания по французскому языку / Н.Д. Кучин, Т.П. Салтыкова. – 2-е изд. – М., 1962. – 80с.
745458
   Методические указания и контрольные задания по французскому языку для поступающих на филологический факультет. – Москва, 1985. – 88 с.
745459
   Методические указания и контрольные задания по химии. Для заоч. подготовит. курсов. – Минск, 1965. – 131с.
745460
   Методические указания и контрольные работы для учащихся заочных подготовительных курсов. – Таганрог, 1966. – 234с.
745461
   Методические указания и контрольные работы к курсу "Вычислительные машины, мини и микро-компьютеры, программирование и практикум" для студ. 1 курса. – Одесса, 1985. – 47с.
745462
  Горлов В.Н. Методические указания и контрольные работы по географии : для поступающих на экономический факультет / В.Н. Горлов. – Москва : МГУ, 1983. – 32 с.
745463
  Бред А.А. Методические указания и контрольные работы по курсу - География СССР / А.А. Бред. – 2-е сокращен. изд. – Рига, 1976. – 44с.
745464
  Бред А.А. Методические указания и контрольные работы по курсу - Общий географический обзор земного шара / А.А. Бред. – Рига, 1976. – 56с.
745465
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Геодезия" : для студ. заочного и вечернего ф-тов. – Донецк, 1965. – 105 с. – на правах рукописи
745466
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Начертательная геометрия" для студентов 1 курса заочного отделения ФИТ. – Москва, 1963. – 48 с.
745467
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Планирование народного хозяйства СССР" Для студ. заоч.. – Минск, 1976. – 30с.
745468
  Швец А.В. Методические указания и контрольные работы по курсу "Практическая стилистика современного русского литературного языка" / А.В. Швец. – Киев, 1966. – 42с.
745469
   Методические указания и контрольные работы по курсу "Статистика общая и статистика труда". – М., 1965. – 60с.
745470
  Архипова И.А. Методические указания и контрольные работы по немецкому языку / И.А. Архипова, 1987. – 40с.
745471
   Методические указания и контрольные работы по немецкому языку для заочн. курсов подготов. к вступит. экзаменам. – Псков, 1961. – 16с.
745472
   Методические указания и контрольные работы по предмету "Калькуляция в общественном питании". – Рига, 1989. – 26с.
745473
  Семенов Н.А. Методические указания и контрольные работы по пунктуации русского языка для студентов IV-V курсов филологического факульта / Н.А. Семенов. – Киев : КГУ, 1976. – 46 с.
745474
   Методические указания и контрольные работы по русской литературе для слуш. подготов. отделения. – Л., 1989. – 32 с.
745475
   Методические указания и контрольные работы по русскому языку для студ.-заоч. обуч.. – Баку, 1970. – 180с.
745476
   Методические указания и контрольные работы по русскому языку и литературе.. – Л., 1966. – 64с.
745477
   Методические указания и контрольные работы по русскому языку и литературе. Для слуш. заоч. подготов. курсов. – Новосибирск, 1965. – 44с.
745478
   Методические указания и контрольные работы по физике : Для слуш. заоч. курсов по подготов. в ВУЗ. – Ленинград : ЛЭИ, 1973. – 93 с.
745479
   Методические указания и контрольные работы по физике для лиц, поступающих в ГИСИ. – Горький : ГИСИ, 1967. – 45 с.
745480
   Методические указания и контрольные работы по фонетике старославянского языка. Для студ.-филол. заоч. отд.. – Горький, 1966. – 41с.
745481
  Макеева Т.С. Методические указания и контрольные работы по французскому языку / Т.С. Макеева. – Минск, 1985. – 87 с.
745482
   Методические указания и материалы для самостоятельной работы по курсу "Теория вероятностей и математическая стастистика". – Донецк, 1983. – 54 с.
745483
   Методические указания и материалы к спецкурсу "Источниковедение истории Украины XVI-первой половины XVII в.". – Днепропетровск : ДГУ
Часть 1 : Историографический обзор. – 1980. – 52 с.
745484
   Методические указания и планы практических занятий по курсу "Анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений" для студ.-эконом., юридич. ф-тов, кибернетич. ф-та. – К., 1984. – 16с.
745485
   Методические указания и планы практических занятий по курсу "История русской журналистики" для студ. фак. журналистики. – К., 1985. – 11с.
745486
   Методические указания и планы практических занятий по курсу "Международное экономическое право" для студ. ф-та междунар. отношений и межд. права. – К., 1988. – 23с.
745487
   Методические указания и планы практических и лабораторных занятий по криминалистике для студ. юрид. ф-тов. – К., 1985. – 26с.
745488
   Методические указания и планы семинарских занятий по изучению политической экономии капитализма. – Х., 1964. – 24с.
745489
   Методические указания и планы семинарских занятий по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1986. – 41с.
745490
   Методические указания и планы семинарских занятий по научному коммунизму. – Саратов, 1977. – 38с.
745491
   Методические указания и планы семинарских занятий по научному коммунизму. – Саратов, 1987. – 56с.
745492
   Методические указания и практикум на ЭВМ "Роботрон-1715" по теме "Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в энергопроизводстве". – Л., 1989. – 24с.
745493
   Методические указания и практические задания по лекоикографии для сту. стар. курсов филол. ф-та и ф-та ром.-герм. фил.. – К., 1983. – 36с.
745494
   Методические указания и практические задания по общей теории статистики для студентов 2 курса заоч. отделения эконом. факультета спец.: "Планирование народного хоз.", "Планирование промышленности",. – Х., 1976. – 49с.
745495
  Лельчук Ю.Л. Методические указания и примерные расчеты в объемном анализе / Ю.Л. Лельчук. – Томск, 1963. – 46с.
745496
   Методические указания и программа к изучению курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для слушателей ЗВПШ при ЦК КПСС. – М., 1963. – 59с.
745497
   Методические указания и программа курса по курсовому проекту "Электрические сети и системы". – Куйбышев, 1975. – 20с.
745498
   Методические указания и программа по научно-исследовательской работе студ. 3-4 курсов переводческого отделения ф-та романо-германской филологии. – Киев, 1981. – 24с.
745499
  Воейкова С.В. Методические указания и программы дополнительных глав курса "Высшая математика". / С.В. Воейкова. – Москва, 1961. – 32с.
745500
   Методические указания и рабочая программа курса "Методика преподавания русского языка в национальной школе" для студ. филолог.ф-та. – К., 1984. – 24с.
745501
   Методические указания и разработки по финансовому планированию в совхозах. – Махачкала, 1977. – 188с.
745502
  Буздалин В.В. Методические указания и решение задач контрольной работы №3 для поступающих на химический / В.В. Буздалин. – Москва, 1975. – 8 с.
745503
  Колесниченко А.В. Методические указания и решение задач контрольной работы №5 для поступающих на механико-математический, физический и факультет вычислительной математики и кибернетики. / А.В. Колесниченко. – М., 1970. – 19с.
745504
   Методические указания и сборник упражнений по домашнему чтению для студ. старших курсов ф-та ин. яз.. – Х., 1984. – 50с.
745505
   Методические указания и сборник упражнений по практической фонетике для студентов 1 курса ф-та романо-германской филологии. – Х., 1974. – 37с.
745506
   Методические указания и тексты на немецком языке для студ.-филологов. – Днепропетровск, 1983. – 47с.
745507
  Шрайбер Ц.Н. и др. Методические указания и тексты на немецком языке для студентов философского факультета / Ц.Н. и др. Шрайбер. – Л.
1. – 1967. – 124с.
745508
  Грихин В.А. Методические указания и тематика контрольных работ по истории русской и советской литературы / В.А. Грихин, Е.В. Спекторская. – М., 1986. – 36 с.
745509
  Грихин В.А. Методические указания и тематика контрольных работ по истории русской и советской литературы для поступающих на факультет журналистики, философский и юридический / В.А. Грихин. – М., 1982. – 99с.
745510
  Грихин В.А. Методические указания и тематика контрольных работ по истории русской и советской литературы для поступающих на факультет журналистики, философский и юридический / В.А. Грихин, Е.В. Спекторская. – М., 1985. – 55 с.
745511
  Грихин В.А. Методические указания и тематика контрольных работ по истории русской и советской литературы для поступающих на факультет журналистики, философский и юридический. / В.А. Грихин, Е.В. Спекторская. – М., 1986. – 52с.
745512
  Грихин В.А. Методические указания и тематика контрольных работ по истории русской и советской литературы. / В.А. Грихин, Е.В. Грекова. – М., 1987. – 40 с.
745513
   Методические указания и тематика контрольных работ по курсу "Экономика, организация и планирование промышленного производства" для студ. 5-го курса. – К., 1985. – 34с.
745514
   Методические указания и тематика контрольных работ по курсу Политическая экономия для студ 1 и 2 курсов. – М., 1962. – 20с.
745515
   Методические указания и тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – Донецк
р.2. – 1963. – 42с.
745516
   Методические указания и тематика письменных работ по диалектическому и историческому материализму. – М., 1960. – 22с.
745517
   Методические указания и тематика письменных работ по диалектическому и историческому материализму. – М., 1961. – 23с.
745518
   Методические указания и тематика письменных работ по диалектическому и историческому материализму. – М., 1962. – 22с.
745519
   Методические указания и тематика письменных работ по марксистко-ленинской философии. – М., 1965. – 20с.
745520
   Методические указания и тематика письменных работ по марксистко-ленинской философии. – М., 1967. – 22с.
745521
   Методические указания и тематика письменных работ по партийному и советскому строительству. – М., 1969. – 44с.
745522
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "Диалектический и исторический материализм для студ. 3 курса. – М., 1961. – 15с.
745523
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "История русской литературы". – М., 1954. – 15с.
745524
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу "Финансы социалистической промышыленности" для студ 5 курса. – М., 1965. – 31с.
745525
   Методические указания и темы контрольных работ по курсу финансы сельского хозяйства для студ. 5 курса. – М., 1963. – 22с.
745526
   Методические указания и темы контрольных работ покурсу "История искусств". – М., 1954. – 88с.
745527
  Житарева М.И. Методические указания и управжнения при повторении темы "Имя существительное" для специальбности 2101 - русский язык и литература в национальной школе / М.И. Житарева. – Рига, 1987. – 30с.
745528
   Методические указания и упражнения по курсу общая теория бухгалтерского учета. Для студ. 2 курса. – М., 1969. – 58с.
745529
  Клочковская Р.Д. Методические указания и упражнения по логике. / Р.Д. Клочковская. – вып. 1. – Саратов, 1969. – 91с.
745530
   Методические указания и учебные задания для работы с газетой на 1-3-м курсах ф. романо-германской филоло.. – К., 1985. – 36с.
745531
   Методические указания и учебные задания для самостоятельной работы по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика". – Киев : КГУ, 1988. – 52 с.
745532
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интерполяции и численному интегрированию для студ. 3 курса. – Киев, 1985. – 106 с.
745533
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интонации англ. яз. (базисные интонационные модели). – К., 1981. – 36с.
745534
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по интонации английского языка. – К., 1984. – 13с.
745535
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по использованию некоторых сервисных программ на ЭВМ для студ. 3 и 4 курсов. – К., 1986. – 56с.
745536
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по фонетике англ. яз.. – Киев, 1985. – 20 с.
745537
   Методические указания и учебные задания к лабораторным работам по численному решению на ЭВМ задач Коши и краевых зазадч для обыкновенных дифференциальных уравнений для студ. 3 курса. – К., 1986. – 55с.
745538
   Методические указания и учебные задания к практикуму по численному интегрированию и методам решения задачи Коши для студ. 3 курса. – К., 1984. – 70с.
745539
   Методические указания и учебные задания к практикуму по численным методам для студ. 3 курса. – Киев, 1984. – 107 с.
745540
   Методические указания и учебные задания к разделу "Дополнительные сведения о входном языке ЭВМ"Мир-1". – К., 1981. – 76с.
745541
   Методические указания и учебные задания к разделу "Основы программирования на языке Pl : Для 1 курса. – Киев, 1981. – 56с.
745542
   Методические указания и учебные задания к разделу "Фонетика современного русского языка" для студ. 1 курса. – К.., 1984. – 24с.
745543
   Методические указания и учебные задания к спецкурсу "Конструирование программ решений задач численного анализа в языках программирования "АЛГОЛ-60, ФОРТРАН-IV, P/I". – К., 1985. – 48с.
745544
   Методические указания и учебные задания по курсу "Введение в языкознание". – Черновцы, 1981. – 32с.
745545
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика" для студ. эконом ф-та. – К., 1987. – 99с.
745546
   Методические указания и учебные задания по курсу "Социально-эконом. статистика": для студ. эконом. ф-та. – К., 1986. – 99с.
745547
   Методические указания и учебные задания по переводу (деловая корреспонденция) для студ. фак. междунар. отношений. – К., 1987. – 20с.
745548
   Методические указания и учебные задания по разговорной практике английского языка для студ. сташих курсов романо-германской филологии. – Киев, 1983. – 18 с.
745549
   Методические указания и учебные задания по русскому языку. – К., 1988. – 12с.
745550
   Методические указания и учебные задания по семантическому синтаксису английского языка для студ. 4 курса фак. романо-германской филологии. – К., 1984. – 19с.
745551
   Методические указания и учебные задачи к разделу "Конструирование программ решений задач некоторых классов численного анализа". – К., 1982. – 52с.
745552
   Методические указания и учебные материалы по немецкому языку для студ. геологов и гидрогеологов.. – Х.
ч. 1. – 1976. – 73с.
745553
  Робинсон М.Ф. Методические указания к альбому картинок по развитию русской речи во 2 классе начальных нерусских школ РСФСР. / М.Ф. Робинсон. – М,, 1940. – 40с.
745554
   Методические указания к антенному практикуму. – Харьков
Ч. 1. – 1976. – 97 с.
745555
   Методические указания к большому практикуму по антибиотикам для студ. биологич. ф-та. – К., 1985. – 32с.
745556
   Методические указания к большому спецпрактикуму по цитологии и гистрологии: для студ. биолог. фак.. – К., 1986. – 35с.
745557
   Методические указания к ведению Практических занятий по математическому анализу 1 семестр 1 курса. – К.., 1977. – 60с.
745558
   Методические указания к ведению практических занятий по математическому анализу 1 семестр 2 курса. – Киев, 1978. – 46с.
745559
   Методические указания к выполнению контрольной работы по математической картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 12с.
745560
   Методические указания к выполнению контрольной работы по методике преподавания русского языка в национальной школе. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
745561
   Методические указания к выполнению контрольной работы по общетеоретическим основам картографии для студ.-картограф. 3 курса заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 14с.
745562
   Методические указания к выполнению контрольных работ и подготовке к государственному экзамену по научному коммунизму. – Куйбышев, 1982. – 60 с.
745563
   Методические указания к выполнению контрольных работ по английскому языку для студентов 3-4 курсов. – Москва, 1962. – 48с.
745564
   Методические указания к выполнению контрольных работ по картографическому черчению для студ. заоч. формы обуч.. – Киев, 1984. – 19 с.
745565
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Географии промышленности СССР" для студ. спец 2030. – К., 1984. – 7с.
745566
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Общая гидрология" для студ. географ. ф-та. – К., 1984. – 9с.
745567
   Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Органическая химия" для студ. биол. фак.. – К., 1986. – 40с.
745568
   Методические указания к выполнению контрольных работ по политической экономии капитализма для студ. инженерных и эконом. спец. заоч. формы обуч.. – Рига, 1989. – 34с.
745569
   Методические указания к выполнению контрольных работ по прикладной картографии для студ. спец. 1304 географ. фак.. – К., 1984. – 24с.
745570
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсам кафедры физической географии для студ. 4-6 курсов заоч. формы обуч. географ. фак.. – К., 1984. – 15с.
745571
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1982. – 8с.
745572
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1985. – 7с.
745573
   Методические указания к выполнению контрольных работ по спецкурсу "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций". – К., 1986. – 8с.
745574
   Методические указания к выполнению контрольных работ по топографии с основами геодезии : для студ. спец. 1304, 2030, 1401, 1404 геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 24 с.
745575
   Методические указания к выполнению контрольных работ по физич. географ. СССР для студ.-заоч. 4 курса. – К., 1984. – 15с.
745576
   Методические указания к выполнению контрольных работ по химии. Для студ.-иностранцев подготов. ф-та. – Харків, 1975. – 51с.
745577
   Методические указания к выполнению контрольных работ по экономической и политической географии зарубежных стран для студ. географ. фак.. – Киев, 1984. – 9 с.
745578
   Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Структурная геология, геологическое картирование и дистанционные методы исследования" для студ. спец. 0101 и 0105 геол. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
745579
   Методические указания к выполнению курсовых и дипломных работ (библиограф. в учеб. и науч. работе студента). – Донецк, 1983. – 40с.
745580
   Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине "Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия". – Рига, 1985. – 32с.
745581
  Артеменко А.П. Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии / А.П. Артеменко, А.Б. Тененбаум. – Х, 1963. – 15с.
745582
  Артеменко А.П. Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии / А.П. Артеменко, А.Б. Тененбаум. – Х, 1965. – 13с.
745583
   Методические указания к выполнению курсовых работ по политической экономии для студентов инженерно-эконом. спец. дневного, веч., заоч. обуч.. – Рига, 1985. – 119с.
745584
   Методические указания к выполнению курсовых работ по современному русскому языку. – Черновцы, 1965. – 71с.
745585
   Методические указания к выполнению лаборатоного практикума по радиофизике и электронике. – Харьков, 1989. – 81 с.
745586
   Методические указания к выполнению лаборатоной работы "Исследование режимов движения жидкости" по спецкурсу "Гидравлика с основами гидромеханики" для студ. геогр. фак.. – Киев : КГУ, 1987. – 11 с.
745587
   Методические указания к выполнению лаборатоной работы по теме "Диалоговая система создания и ведения информационно-спрвочных массивов с использованием ППП "ВАМ". – Рига, 1988. – 72с.
745588
   Методические указания к выполнению лаборатоных и практических работ по курсу "Общая психология". – Днепропетровск, 1992. – 64с.
745589
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Социально-экономическая картография" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 15с.
745590
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по курсу "Туристские карты" для студ. геогр. фак.. – К., 1986. – 10с.
745591
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по теории численного интегрирования. – Ташкент, 1985. – 30с.
745592
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по технологии составления и подготовки карт к изданию : для студ. спец. 1304 - картография геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1983. – 68 с.
745593
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по химии элементов V группы для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 40с.
745594
   Методические указания к выполнению лаборатоных работ по ЭПР-спектроскопии координационных соединений для студ. хим. фак.. – К., 1986. – 36с.
745595
   Методические указания к выполнению лабораторной работы "Изучение свойств вынужденного комбинационного рассеяния" : для студ. р-физ. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
745596
   Методические указания к выполнению лабораторных работ на языке PL/1 ОС ЕС ЭВМ : для студ. 2 курса ф-та кибернетики. – Киев : КГУ, 1981. – 24 с.
745597
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Общетеоретические основы картографии" для студ. спец. 1304 геогр. фак.. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
745598
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Проектирование, составление и издание карт и атласов" : для стурд. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 38 с.
745599
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Статистичская обработка информации" для студ. фак. кибернетики. – Киев : КГУ, 1986. – 24 с.
745600
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Топография с основами геодезии" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1987. – 52 с.
745601
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Фотограмметрия" : для студ. геогр. ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 52 с.
745602
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Электрорадиоизмерения". – Харьков
Ч. 1. – 1991. – 41 с.
745603
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Ядерная электроника" : для студ. 4 курса физико-технич. фак. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1985. – 60с.
745604
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики. Электричество II. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1981. – 51 с.
745605
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по организации и планированию топографо-геодезического и картографического производства. – К., 1985. – 19с.
745606
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по составлению и редактированию общегеографических карт и карт водных пространств для студентов-картографов 4 курса геогр. фак.. – Киев, 1983. – 36с.
745607
   Методические указания к выполнению лабораторных работ по технологии издания карт : для студ. геогр. ф-та /спец. 1304-картография/. – Киев : КГУ, 1986. – 26 с.
745608
   Методические указания к выполнению практических работ по курсу "Экономическая география СССР" для студ .геогр. фак.. – К., 1986. – 16с.
745609
   Методические указания к выполнению работ по качественному анализу. – К., 1988. – 66с.
745610
   Методические указания к выполнению учебной практики по геологическому картированию в Крыму для студ. геологич. фак.. – Киев, 1980. – 20с.
745611
   Методические указания к государственному экзамену по русскому языку с методикой преподавания русского языка. – К., 1962. – 24с.
745612
   Методические указания к изучению вводного курса, основных понятий, законов химии и классов неорганических соединений. – Харків, 1974. – 48с.
745613
   Методические указания к изучению диалектического и исторического материализма. – М., 1961. – 8с.
745614
  Родин Л.Е. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах. / Л.Е. Родин. – Л., 1968. – 144с.
745615
   Методические указания к изучению дисциплины "Экономика и управление материальными ресурсами в народном хозяйстве" для спец. 08.00.11. "Управление материальными ресурсами и организация оптовой торгов. – Л., 1989. – 33с.
745616
  Кучин Н.Д. Методические указания к изучению иностранного языка / Н.Д. Кучин. – Москва, 1952. – 24с.
745617
   Методические указания к изучению иностранного языка. – М., 1953. – 32с.
745618
   Методические указания к изучению иностранных языков. – М., 1950. – 24с.
745619
   Методические указания к изучению квантовой статистической физики. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1986. – 44с.
745620
   Методические указания к изучению курса "Вычислительные машины и программирование". – Львов, 1986. – 38с.
745621
  Фурсина Г.А. Методические указания к изучению курса "География сферы обслуживания" / МВиССО КазССР ; Казахский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.М. Кирова ; Г.А. Фурсина. – Алма-Ата : КазГУ, 1981. – 40 с.
745622
   Методические указания к изучению курса "Животноводство" и тематика производственных заданий. – М., 1960. – 16с.
745623
   Методические указания к изучению курса "История искусства" и тематика контрольных работ. – Л., 1965. – 48с.
745624
  Поварова Е.В. Методические указания к изучению курса "История педагогики". / Е.В. Поварова. – М., 1979. – 64с.
745625
   Методические указания к изучению курса "Международное право". – К., 1986. – 42с.
745626
   Методические указания к изучению курса "Методы оптимизации" для студ. мех.-мат. фак.. – Киев, 1986. – 38с.
745627
   Методические указания к изучению курса "Общее земледелие и растениеводство" для слушателей ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 43с.
745628
   Методические указания к изучению курса "Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы". – М., 1967. – 30с.
745629
  Жих В.В. Методические указания к изучению курса "Основы гражданского и трудового права" / В.В. Жих. – Львов, 1966. – 28с.
745630
   Методические указания к изучению курса "Основы римского гражданского права". – М., 1983. – 36с.
745631
   Методические указания к изучению курса "Партийное строительство" для слушателей ВПШ и АОН при ЦК КПСС. – М., 1961. – 38с.
745632
   Методические указания к изучению курса "Педагогика высшей школы" : Темы 10-18. – Киев, 1989. – 129с.
745633
   Методические указания к изучению курса "Педагогика высшей школы" : Темы 1-9. – Киев, 1989. – 134с.
745634
   Методические указания к изучению курса "Политическая экономия". – Х., 1965. – 55с.
745635
   Методические указания к изучению курса "Советское строительство". – Одесса, 1987. – 48с.
745636
   Методические указания к изучению курса "Советское уголовное право" для студ. фак-та советского строительства на 1988/89 год. – М., 1987. – 68с.
745637
   Методические указания к изучению курса "Современный русский литературный язык". Синтаксис. – К., 1965. – 54с.
745638
   Методические указания к изучению курса диалектического и исторического материализма. – М., 1963. – 40с.
745639
   Методические указания к изучению курса диалектического материализма. – Новосибирск, 1968. – 13с.
745640
   Методические указания к изучению курса истории КПСС для слушателей очного и заочного отделений. – Волгоград
1. – 1969. – 120с.
745641
   Методические указания к изучению курса логики. – М., 1952. – 8с.
745642
   Методические указания к изучению курса логики. – К., 1986. – 43 с.
745643
   Методические указания к изучению курса советского трудового права и задания для выполнения курсовых и контрольных работ на 1976/77 учебный год. – М., 1975. – 58с.
745644
   Методические указания к изучению курса советского трудового права социального обеспечения. – М., 1988. – 54с.
745645
   Методические указания к изучению курса советского уголовного права. Задания для выполнения контрольн. работ на 1988/89 учебн. год. – Москва, 1987. – 62 с.
745646
   Методические указания к изучению курса советского уголовного права. Задания для выполнения контрольных работ на 1972/73 учебный год. – М., 1971. – 49с.
745647
   Методические указания к изучению курса советского уголовного права. Задания для выполнения контрольных работ на 1990/91 учебный год. – М., 1990. – 57с.
745648
   Методические указания к изучению курса советского уголовного процесса для студ. 3 курса на 1961/62 учебный год. – М., 1961. – 60с.
745649
   Методические указания к использованию конспект-схем в дисциплине "Высшая математика". – М., 1989. – 48с.
745650
  Клюкин Н.В. Методические указания к курсу "Экономическая и политическая география зарубежных стран" для студентов-заочников географ. фак-тов пед. ин-тов / Н.В. Клюкин. – М., 1962. – 80с.
745651
  Паршина З.А. Методические указания к курсу психологии для студентов-заочников фак-тов (отделений) подготовки учителей начальных классов / З.А. Паршина, А.Н. Крылов. – М., 1965. – 80с.
745652
  Аргунов Б.И. и др. Методические указания к курсу элементарной математики (геометрия и геометрические построения) / Б.И. и др. Аргунов. – Москва, 1959. – 60с.
745653
  Апситис А.А. Методические указания к лабораторным работам по неорганической химии / А.А. Апситис. – 5-е испр. – Рига, 1990. – 46с.
745654
  Самойлова Г.С. Методические указания к практическим ли семинарским занятиям по курсу "Физическая география СССР". / Г.С. Самойлова, Л.Н. Щербакова. – Москва, 1972. – 30с.
745655
  Богушевский К.С. Методические указания к преподаванию алгебры и геометрии в VIII классе / К.С. Богушевский, К.П. Сикорский. – Москва, 1958. – 176 с.
745656
  Богушевский К.С. Методические указания к преподаванию математики в IX классе / К.С. Богушевский, К.П. Сикорский. – Москва, 1959. – 184 с.
745657
   Методические указания к проведению лабораторных работ (по курсу "Контактные явления в полупроводниках" : для студ. радиофиз. ф-та. – Киев : Киевский университет, 1986. – 30 с.
745658
  Душков А Б. Методические указания к проведению семинарных занятий по курсу "Общая психология" / А Б. Душков, . – М, 1977. – 52с.
745659
   Методические указания к программам по морфологии и синтаксису русского языка и тематика контрольных работ : для студ. 2 и 3 курсов фл. ф-та и ф-та журн.заочн.отд. – Киев : КГУ, 1955. – 30 с.
745660
  Дмитриева Е.Д. Методические указания к программе "Русская литература XIX века". / Е.Д. Дмитриева. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1962. – 64 с.
745661
  Сидорин В.С. Методические указания к программе "Русская литература ХХ века" / В.С. Сидорин. – Москва, 1955. – 22с.
745662
  Яковлев Г.Н. Методические указания к программе курса "география животных" для студетнов -заочников Ш курса географ. фак. пед. ин-тов. / Г.Н. Яковлев. – М, 1963. – 44с.
745663
  Рождественский Б.В. Методические указания к программе курса "Методика преподавания литературы" : Для студентов-заочников педагогических ВУЗов / Б.В. Рождественский. – Москва, 1954. – 64 с.
745664
  Рождественская А.А. Методические указания к программе органической и биологической химии / А.А. Рождественская. – М., 1955. – 72с.
745665
  Трусенев В.М. Методические указания к программе по литературе предоктябрьского периода (1890-1917) и русской советской литературе / В.М. Трусенев. – Москва, 1962. – 68 с.
745666
   Методические указания к программе по русскому языку для студентов 1 курса филологического факультета и факультета журналистики : заочн.отд. – Киев : КГУ, 1955. – 26 с.
745667
  Новиков В.И. Методические указания к расчетно-графической работе по теодолитно-тахеометрической съемке / Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Саратовский политехнический ин-т ; В.И. Новиков, Н.А. Астафьева, Н.А. Громыко. – Саратов, 1973. – 47 с.
745668
  Карасева Л.А. Методические указания к решению задач по курсу "Социально-экономическая статистика" / Л.А. Карасева. – Москва, 1988. – 88 с.
745669
  Ерыхайлова З.Т. Методические указания к сборникам песен / З.Т. Ерыхайлова, А.И. Евсеев. – Л., 1962. – 79с.
745670
   Методические указания к спецкурсу и спецсеминару "Русская ономастика в синхронии и диахронии". – Киев : КГУ, 1984. – 31 с.
745671
  Гез Н.И. Методические указания к учебникам немецкого языка / Н.И. Гез. – М., 1965. – 215с.
745672
  Гез Н.И. Методические указания к учебникам немецкого языка для 9 класса / Н.И. Гез. – М., 1960. – 96с.
745673
  Нелидова И.А. Методические указания к Учебнику английского языка для 6- го класса / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – М, 1956. – 99с.
745674
  Нелидова И.А. Методические указания к Учебнику английского языка для 6- го класса / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1958. – 99с.
745675
  Крупник К.Н. Методические указания к учебнику английского языка для 6 класса восьмилетней школы / К.Н. Крупник. – М, 1962. – 120с.
745676
  Вейзе А.А. Методические указания к учебнику английского языка для 9 класса средней школы / А.А. Вейзе. – Москва, 1960. – 152 с.
745677
  Гез Н.И. Методические указания к учебнику немецкого языка для 10 класса / Н.И. Гез, Г.А. Штегеман. – М., 1961. – 110с.
745678
  Григорьева В.М. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 5 класса. / В.М. Григорьева, В Д. Иванов. – М, 1955. – 127с.
745679
  Григорьева В.М. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 5 класса. / В.М. Григорьева, В Д. Иванов. – М, 1957. – 126с.
745680
  Щеголева В.А. Методические указания к учебнику немецкого языка для 7 класса / В.А. Щеголева. – Москва, 1962. – 148с.
745681
  Щеголева В.А. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 7 класса / В.А. Щеголева, Д.А. Шефер. – Москва, 1958. – 120с.
745682
  Щеголева В.А. Методические указания к Учебнику немецкого языка для 7 класса. / В.А. Щеголева, Д.А. Шефер. – 2-е изд. – М, 1959. – 124с.
745683
  Гембицкая Е.Я. Методические указания к Учебнику пения для 6 класса. / Е.Я. Гембицкая. – Москва, 1964. – 52с.
745684
  Ройзенбліт Є.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Є.Б. Ройзенбліт. – М, 1957. – 132с.
745685
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французскго языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1961. – 114 с.
745686
  Ройзенблит Е.Б. Методические указания к Учебнику французского языка / Е.Б. Ройзенблит. – Москва, 1960. – 151 с.
745687
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1958. – 132с.
745688
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1959. – 132с.
745689
  Ронская Л.Н. Методические указания к Учебнику французского языка для VII класса / Л.Н. Ронская. – М, 1962. – 128с.
745690
  Андреевская-Левенстерн Методические указания к учебнику французского языка для Х класса : пособие для учителей / Андреевская-Левенстерн, Н.В. Елухина; Андриеевская-Левенстерн Л.С., Елухина Н.В. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 123 с.
745691
  Гембицкая Е.Я. Методические указания к учебнку пения для 5 класса. / Е.Я. Гембицкая, В.А. Дышлевская. – Москва, 1963. – 20с.
745692
  Гейнрихс И.П. Методические указания к учебному пособию "Музыкальная грамота для V-VI классов" : для учителей пения / И.П. Гейнрихс. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 56 с.
745693
  Введенская Л.А. Методические указания к факультативному курсу "Лексика и фразеология русского языка" / Л.А. Введенская. – Москва, 1979. – 141с.
745694
  Введенская Л.А. Методические указания к факультативному курсу "Лексика и фразеология русского языка" / Л.А. Введенская. – Москва : Просвещение, 1987. – 143с.
745695
  Введенская Л.А. Методические указания к факультативному курсу "Лексика и фразеология русского языка" : пособие для учителей / Л.А. Введенская, М.Т. Баранов, Ю.А. Гвохдев. – 4-е изд. испр. и дол. – Москва : Просвещение, 1991. – 143 с. – Библ.: с. 134-137. – ISBN 5-09-003175-4
745696
  Мальцева К.В. Методические указания к хрестоматии "Литературное чтение на русском языке" для 7 класса нерусских школ. / К.В. Мальцева. – М., 1958. – 153 с.
745697
  Колокольцев Н.В. Методические указания к хрестоматии "Литературное чтение на русском языке" для VI класса нерусских школ / Н.В. Колокольцев. – Москва, 1958. – 62 с.
745698
  Берзиня В.К. Методические указания кизучению курса неорганической химии / В.К. Берзиня, Р.К. Буман. – Рига, 1978. – 36с.
745699
  Кузнецов В.И. Методические указания о структуре и содержании лекции "Развитие науки и техники в СССР". 1917-1977 г. / В.И. Кузнецов. – Москва, 1977. – 24с.
745700
  Власов Ю.А. Методические указания обследований сельскохозяйственных растений на пораженность вирусными болезнями / Ю.А. Власов, Е.С. Лантас. – Ленинград, 1962. – 15с.
745701
  Лапоногова Н.А. Методические указания по внелекционному чтению для студ. 3 курса фак. междунар. отношений и междунар. права / Н.А. Лапоногова, В.В. Дайнеко. – Киев, 1977. – 32с.
745702
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып. 3 : Геологическая съемка интрузивных образований. – 1972. – 320 с. : ил., карт.
745703
   Методические указания по геологической съемке масштаба 1:50000 : Биогехимические и геоботанические исследования. – Вып.11. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд-ние
Вып.11 : Биогеохимические и геоботанические исследования. – 1972. – 280 с.
745704
  Нурумов Г.Е. Методические указания по геоморфологической практике на примере Алакольской впадины. Учеб. пособие. / Г.Е. Нурумов, А.С. Жунусов. – Алма-Ата, 1976. – 91с.
745705
  Васильев А.В. Методические указания по гидрометрической практике / А.В. Васильев. – Москва, 1966. – 101с.
745706
   Методические указания по изучению курса "Педагогика". – Днепропетровск, 1979. – 56 с.
745707
  Яблоков Н.П. Методические указания по изучению методики расследования преступлений для студентов вечернего и очного обучения. / Н.П. Яблоков. – М., 1960. – 33с.
745708
  Коломенский Н.В. Методические указания по изучению процессов выветривания горных пород / Н.В. Коломенский. – М., 1952. – 68с.
745709
  Генис А.А. Методические указания по изучению электронной цифровой вычислительной машины "Проминь-М". / А.А. Генис, В.П. Тонких. – Рига, 1972. – 114с.
745710
  Власов Ю.И. Методические указания по исследованию вирусных болезней растений / Ю.И. Власов. – Ленинград, 1960. – 35с.
745711
  Борзунов В.Ф. Методические указания по истории СССР для учащихся заочных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в МГУ / В.Ф. Борзунов, В.В. Мальков. – М., 1964. – 143с.
745712
  Донская С.Л. Методические указания по курсам Античная литература / С.Л. Донская. – Л., 1957. – 24с.
745713
  Павлова М.А. Методические указания по курсовому проектированию по курсу "Организация и планирование полиграфических предприятий" / М.А. Павлова. – М., 1967. – 32с.
745714
  Гибало И.М. Методические указания по курсу "Аналитическая химия" / И.М. Гибало, Н.И. Тарасевич. – Томск, 1959. – 14с.
745715
  Лепнинов Н.В. Методические указания по курсу "Библиотековедение" / Н.В. Лепнинов. – Днепропетровск
4. – 1960. – 21с.
745716
  Амосова Н.Н. Методические указания по курсу "Введение в языкознание" / Н.Н. Амосова. – Ленинград, 1957. – с.
745717
  Борзова И.А. Методические указания по курсу "Высшие растения" для студентов-заочников II курса биолого-почвенных фак-тов гос. ун-тов / И.А. Борзова. – М., 1956. – 35с.
745718
   Методические указания по курсу "Историческая грамматика". – Киев : КГУ, 1955. – 14 с.
745719
  Федоров Н.А. Методические указания по курсу "История античной литературы" / Н.А. Федоров. – М., 1958. – 64с.
745720
  Антошко Я.Ф. Методические указания по курсу "История географии" для студентов-заочников / Я.Ф. Антошко, 1957. – 32с.
745721
  Слонимский М.М. Методические указания по курсу "История древнего мира" / М.М. Слонимский. – Москва, 1967. – 88 с.
745722
  Сапрыкин Ю.М. Методические указания по курсу "История средних веков" для студентов-заочников ист. фак-тов гос. ун-тов / Ю.М. Сапрыкин. – М., 1957. – 34с.
745723
  Эпштейн И.М. Методические указания по курсу "Марсистско-ленинская философия" / И.М. Эпштейн. – М
1. – 1967. – 56с.
745724
  Петрова Н.К. Методические указания по курсу "Методика преподавания литературы" / Н.К. Петрова. – М., 1957. – 48 с.
745725
  Дорф П.Я. Методические указания по курсу "Методика преподавания математики" / П.Я. Дорф. – Москва, 1957. – 111с.
745726
  Бугославская Е.Я. Методические указания по курсу "Общая астрономия" : для студентов-заочников мех.-мат. и физ.-мат. фак-тов гос. ун-тов / Е.Я. Бугославская. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 20 с.
745727
  Авдусин Д.А. Методические указания по курсу "Основы археологии" : для студентов-заочников 1 курса ист. фак-тов гос. ун-тов / Д.А. Авдусин ; М-во высш. образования СССР. Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та,, 1957. – 12 с.
745728
  Скорый И.А. Методические указания по курсу "Сопротивление материалов" / И.А. Скорый. – М., 1958. – 20с.
745729
  Павлова Н.Н. Методические указания по курсу "Физическая география СССР" / Н.Н. Павлова. – Киев, 1957. – 55с.
745730
  Валев Э.Б. Методические указания по курсу "Экономическая и политическая географии стран народной демократии" / Э.Б. Валев. – Москва, 1957. – 28с.
745731
  Антонова И.Ф. Методические указания по курсу "экономическая и политическая география капиталистических стран" / И.Ф. Антонова. – Москва, 1957. – 24с.
745732
  Бухгольц О.Э. Методические указания по курсу "Экономическая картография" для студентов-заочников III курса географ. фак-тов гос. ун-тов. / О.Э. Бухгольц. – М., 1956. – 23с.
745733
  Воронцов-Вельяминов Методические указания по курсу астрономии / Воронцов-Вельяминов. – Москва : ГУПИ, 1956. – 48 с.
745734
  Юрисов В.А. Методические указания по курсу теоретической физики (теоретическая механика) : для студентов-заочников / В.А. Юрисов. – Москва : Просвещение, 1967. – 56с.
745735
  Козлова Г.Г. Методические указания по латинскому языку. / Г.Г. Козлова. – Л., 1958. – 20с.
745736
  Сандровский К.К. Методические указания по написанию дипломатических работ по международному праву. / К.К. Сандровский. – Киев, 1979. – 24 с.
745737
   Методические указания по направленному бурению скважин снарядами типа СБС. – Л., 1985. – 29с.
745738
   Методические указания по организации самостоятельной работы для студентов фак-та междунар. отношений и междунар. права. – К., 1985. – 43с.
745739
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов во время стажерской музейной практики для студ. ист. фак.. – К., 1985. – 7с.
745740
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов специальности 0608 "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" по изучению курса "Теория бухгалтерского учет". – Л., 1989. – 31с.
745741
   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов юридических вузов и факультетов университетов. – Москва, 1970. – 58с.
745742
   Методические указания по основам информатики, библиотековедения и библиографии. – Одесса
1. – 1981. – 56с.
745743
   Методические указания по основам информатики, библиотековедения и библиографии. – Одесса
2. – 1982. – 40с.
745744
   Методические указания по основным видам учебной работы в вузе для преподавателей философии. – Свердловск, 1972. – 53с.
745745
   Методические указания по осуществлению контроля за постановкой документальной части делопроизводства архивными учреждениями в ведомствах, учреждениях, организациях и на предприятиях. – М., 1963. – 25с.
745746
   Методические указания по оформлению отчета о научной работе студентов-заочников всех специальностей вузов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 53с.
745747
  Селедцов В.Ф. Методические указания по охране труда в дипломном проектировании. / В.Ф. Селедцов. – К, 1971. – 92с.
745748
   Методические указания по оценке вредоносности сорных растений на зерновых культурах. – Л., 1983. – 27с.
745749
   Методические указания по оценке состояния лесных зимних пастбищ диких копытных животных в горных районах. – М., 1989. – 15с.
745750
   Методические указания по оценке сравнительной устойчивости к заболеваниям (крестоцветные, томаты, картофель, сахарная свекла). – Л., 1962. – 28с.
745751
  Смирнов М.Т. Методические указания по педагогике для студ.-заочников III-IV курсов гос. ун-тов / М.Т. Смирнов. – М., 1959. – 28с.
745752
  Кругляшов Л.Б. Методические указания по педагогической практике / Л.Б. Кругляшов. – Свердловск, 1967. – 24с.
745753
   Методические указания по педагогической практике. – Свердловск, 1971. – 27с.
745754
  Жлуктенко Н.И. Методические указания по педагогической практике для студентов-географов / Н.И. Жлуктенко. – Владимир, 1982. – 57с.
745755
   Методические указания по педагогической практике для студентов 4-5 курсов биологического факультета. – Харьков : ХГУ, 1983. – 32 с.
745756
   Методические указания по педагогической практике студентов-заочников педагогических институтов. – Москва, 1968. – 32с.
745757
   Методические указания по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. – вып.1. – Харьков, 1972. – 58с.
745758
   Методические указания по переводу предприятий, объединений и отраслей промышленности на новую систему планирования и экономического стимулирования. – М., 1967. – 62с.
745759
  Петровская А.Н. Методические указания по поискам и определению бокситов при разведках других полезных ископаемых / А.Н. Петровская. – М-Л, 1948. – 48с.
745760
  Панкратова В.Г. Методические указания по практикуму "Измерения на местности" : для студентов-заочников 5 курса физ.-мат. фак-тов пед. инст-тов / В.Г. Панкратова ; [ред. З.А. Родионова]. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 60 с.
745761
  Бурцев Н.Н. Методические указания по применению программ серии "ПМ" / Н.Н. Бурцев. – Якутск, 1990. – 45 с.
745762
   Методические указания по проведению тематических уроков по русскому языку. – Киев : КГУ, 1983. – 32 с.
745763
  Мосиенко Т.К. Методические указания по проведению токсикологических экспериментов на водорослях. / Т.К. Мосиенко. – Ленинград, 1974. – 16с.
745764
   Методические указания по программированному обучению в средних специальных учебных заведениях Мосгорисполкома. – Москва, 1964. – 142 с.
745765
   Методические указания по производству и обработке наблюдений за общим содержанием атмосферного озона. – Ленинград, 1970. – 67с. – Библиогр.: с.66
745766
  Грекова Е.В. Методические указания по работе над сочинением / Е.В. Грекова. – М., 1985. – 73с.
745767
  Пруссакова Н.Г. Методические указания по развитию навыков устной речи для студентов 2-х курсов / Н.Г. Пруссакова. – М., 1966. – 20с.
745768
   Методические указания по разработке плана эукономического и социального развития торга. – М, 1980. – 206с.
745769
   Методические указания по разработке системы прогнозирования фитофтороза у помидоров. – Л, 1972. – 19с.
745770
   Методические указания по распределению учащихся школ на медицинские группы для выполнения программы физического воспитания. – Москва, 1964. – 18 с.
745771
  Рудакова Т.А. Методические указания по расчету диаграмм растворимости труднорастворимых соединений. / Т.А. Рудакова. – М., 1986. – 124с.
745772
   Методические указания по русскому языку. – К, 1971. – 43с.
745773
   Методические указания по русскому языку. – К, 1985. – 51с.
745774
   Методические указания по самостоятельной работе учащихся-заочников в свете научной организации умственного труда. – Куйбышев, 1975. – 52 с.
745775
   Методические указания по семеноведению интродуцентов. – Москва, 1980. – 64 с.
745776
   Методические указания по составлению генеральных программ комплексных геолого-геофизических исследований на опытных полигонах. – Москва, 1988. – 23с. – Библиогр.: с.21-23
745777
   Методические указания по составлению геоморфологических карт. – Москва, 1980. – 60с. + Карты
745778
   Методические указания по составлению гидрогеологических карт масштабов 1:1000000-1:500000 и 1:200000-1:100000. – Москва : Госгеотехиздат, 1960. – 51с. : Ил.
745779
   Методические указания по составлению прогнозной карты украинского щита на железные руды докембрия масштаба 1:200000. – Симферополь, 1976. – 53с. – Библиогр.: с.46-53
745780
   Методические указания по составлению проектов смет. – Х, 1982. – 45с.
745781
  Слепцова С.Л. Методические указания по спецкурсу "Лингвистические средства выражения протеста в современной американской литературе" / С.Л. Слепцова. – Ашхабад, 1981. – 64с.
745782
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Определение техники и общих особенностей ее развития. / Г.И. Шеменев. – М., 1966. – 22с.
745783
  Шеменев Г.И. Методические указания по теме: Социальные проблемы научно-технической революции. / Г.И. Шеменев. – М., 1968. – 40с.
745784
  Логгинов Г.И. Методические указания по физике. / Г.И. Логгинов, Г.В. Шуруева. – М, 1968. – 173с.
745785
   Методические указания по химии для поступающих в институт. – Москва, 1978. – 168с.
745786
   Методические указания по химии моря. – Л., 1959. – 13с.
745787
   Методические указания по хозяйственному законодательству. – Москва, 1978. – 69 с.
745788
  Глущенко Г.П. Методические указания по цитологии / Г.П. Глущенко. – Белая Церковь, 1971. – 94с.
745789
   Методические указания по чтению лекций и введению практических занятий по математическому анализу для студентов 1 курса механико-математического фак-та заочного отделения. – Киев, 1981. – 52с.
745790
   Методические указания по экономической географии зарубежных стран для студентов 1 курса экономических специальностей. – Свердловск, 1968. – 37с.
745791
   Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов. – Казань, 1976. – 49с.
745792
   Методические указания по эффективному использованию земель долины реки Амги. – Якутск, 1983. – 34с.
745793
   Методические указания пропагандистам начальных политшкол по изучению темы "Советское социалистическое общество". – Ростов-на-Дону, 1966. – 35с.
745794
   Методические указания с заданиями для лабораторных и контрольных работ по курсу "Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах" для судентов общетехнического фак-та. – Ужгород, 1985. – 39с.
745795
   Методические указания с задачами по термодинамике. – Уфа : Издательство Башкирского университета, 1980. – 38 с.
745796
   Методические указания с практическими заданиями для студентов-заочников к курсу "Практическая стилистика русского языка". – Ворошиловград
ч.1. – 1969. – 48с.
745797
   Методические указания собирателям материалов по вопроснику ОЛА.. – М., 1969. – 23с.
745798
   Методические указания студентам-заочникам по курсу политической экономии. – М., 1967. – 40с.
745799
   Методические указания студентам-заочникам, изучающим теорию научного коммунизма. – Челябинск
ч. 2. – 1975. – 32с.
745800
   Методические указания студентам 1-х курсов. – Ташкент, 1977. – 32с.
745801
   Методические указания студентам к семинарским занятиям по макрсистско-ленинской философии. – Воронеж
ч. 2. – 1971. – 48с.
745802
   Методические указания студентам по курсу политической экономии. – Магнитогорск, 1975. – 64с.
745803
  Лопата П.П. Методические указания студентам по подготовке рефератов, выполнению контрольных работ и практических зададний / П.П. Лопата. – Одесса, 1968. – 18с.
745804
   Методические указания студентам ХГИК по изучению курса "Политическая экономия". – Х, 1965. – 28с.
745805
   Методические указания студенту-заочнику по изучению истории КПСС. – Новосибирск, 1973. – 31с.
745806
   Методические указания управлениям гидромет службы №19. – Л., 1955. – 31с.
745807
   Методические указания управлениям гидромет службы №21. – Л., 1955. – 16с.
745808
   Методические указания управлениям гидромет службы №23. – Л., 1957. – 48с.
745809
   Методические указания управлениям гидрометеорологической службы и гидрометеорологическим станциям и постам №16. – Л., 1954. – 88с.
745810
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №12. – Л., 1952. – 20с.
745811
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №15. – Л., 1954. – 44с.
745812
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №26. – Л., 1959. – 20с.
745813
   Методические указания управлениям гидрометслужбы №64. – Л., 1962. – 12с.
745814
  Хомченко Г.П. Методические указания, задания и программа по общей химии. / Г.П. Хомченко. – М., 1954. – 40с.
745815
   Методические указания, практические занятия и учебные задания по курсу "Общая теория статистики для суд. экон. фак.. – К., 1986. – 42с.
745816
   Методические указания, программа, разговорные темы, контрольные работы по английскому языку для слушателей заочных подготовительных курсов Киевского ун-та. – Київ, 1981. – 56с.
745817
   Методические указания, программа, темы контрольных и курсовых работ по кусу "Экономика сельского хозяйства для студентов 4 и 5 курсов по специальности "Экономика сельского хозяйства" и для студентов. – М., 1960. – 63с.
745818
   Методические указания, тексты и упражнения по русскому языку для студентов-иностранцев. – Иркутск, 1965. – 191с.
745819
   Методические указания, тематика и примерные планы курсовы работ по экономической географии СССР. – Свердловск, 1968. – 38с.
745820
   Методические указания, темы и примерные планы контрольных работ по курсу "Историч КПСС". – М., 1965. – 40с.
745821
   Методические указания, темы курсовых и контрольных работ по курсу финансы СССР для студенов 4 курса по специальности "Финансы и кредит" на 1961/1962 учебный год. – М., 1961. – 18с.
745822
  Резникова Л.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку / Л.В. Резникова, Е.Б. Яковлева. – Москва, 1988. – 124 с.
745823
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для заоч. подгот. курсов МГУ / П.В. Царев. – М, 1974. – 52с.
745824
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – Москва, 1980. – 60 с.
745825
  Царев П.В. Методические указания, тренировочные задания и контрольные работы по английскому языку для поступающих на факультеты исторический, философский, журналистики и юридический / П.В. Царев. – М, 1985. – 59с.
745826
   Методические указания, тренировочные упражнения и контрольные задания к практикуму по элетентарной морфологии. – Х., 1977. – 66с.
745827
   Методические указания. Автоматическая радиометеорологическая станция М-107. Методы и средства проверки. – Л., 1975. – 43с.
745828
   Методические указания. Прогноз приземной температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. – Л., 1970. – 88с.
745829
   Методические указания. Программа и тексты контрольных заданий по английскому языку для слушателей заочных подготовительных курсов. – Киев : КГУ, 1962. – 14с.
745830
  Горбунова В.Д. Методические указания. Решение контрольной работы №1 по физике / В.Д. Горбунова. – М., 1970. – 12 с.
745831
   Методические указания. Свойства вещества в твердом состоянии. Криотехника реакций в твердых фазах. Фотохимические и радиационно-химические реакции. – М., 1967. – 36с.
745832
   Методические указания. Финоптическая метеорология. – М.-Л.
4. – 1949. – 32с.
745833
  Насонова М.А. Методические указания: "Воспитание в процессе обучения" / М.А. Насонова. – Москва, 1967. – 130 с.
745834
   Методические указания: Оценка достоверности данных ядерно-геофизических методов опробования, получаемых при разведке месторождений твердых полезных ископаемых РД 41-06-125-90. – М.-Л., 1990. – 48с.
745835
  Прудникова Н.А. Методические указанияя и контрольные задания по физике / Н.А. Прудникова, В.Н. Прудников. – Москва, 1978. – 31с.
745836
  Погребинский А.П. Методические укзания по истории народного хозяйства СССР / А.П. Погребинский. – М., 1944. – 15с.
745837
  Хргиан А.Х. Методические укзания по прогнозированию конденсационных следов за самолётами / А.Х. Хргиан, И.П. Мазин. – Москва, 1954. – 15 с.
745838
   Методические центры -- в помащь библиоткеам небольших городов.. – Москва
вып. 10. – 1976. – 59 с.
745839
   Методические центры Советов. – М., 1980. – 94с.
745840
  Селезнев А.П. Методические... / А.П. Селезнев. – с.
745841
   Методический всеобуч. Каким ему быть?. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
745842
  Романова И.М. Методический инструментарий исследования влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей / И.М. Романова, Е.В. Носкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 333-343 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
745843
   Методический курс немецкого языка. – Недлер. Германия
ч.1. – с.
745844
  Недлер Г.П. Методический курс немецкого языка, построенный на изучении и усвоении связного текста : лля низших классов русских средних учебных заведений сост. Герман Недлер, преп. Пед. курсов С.-Петерб. жен. гимназий... – 8-е изд. ; 1892-1912. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Фену и К° ; [Паровая скоропеч. Я.И. Либермана]
Ч. 1. – 1893. – VIII, 165, [3] с.
745845
  Недлер Г.П. Методический курс немецкого языка, построенный на изучении и усвоении связного текста : для низших классов русских средних учебных заведений / сост. Герман Недлер. – 6-е изд. ; 1892-1912. – Санкт-Петербург : Изд. Тренке и Фюсно
Ч. 2. – 1901. – 165 с.
745846
   Методический материал в помощь вожатому. – Омск, 1959. – 36 с.
745847
  Сердюк В. Методический подход к анализу влияния инновационных процессов на качество машиностроительной продукции // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-93. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В статье предложен методический подход к анализу влияния обновления ассортиментного ряда накачество продукции и апробирован на примере машиностроительного предприятия. Получены выводы относительно влияния обновления продукции на качество выпускаемой ...
745848
   Методический сборник. – Симферополь
в.1. – 1945. – 72 с.
745849
   Методический сборник. – Мурманск, 1947. – 124с.
745850
   Методический сборник. – Ульяновск
вып. 1. – 1947. – 142 с.
745851
   Методический сборник. – Фрунзе
вып. 1. – 1952. – 124с.
745852
   Методический сборник. – Челябинск, 1953. – 303с.
745853
   Методический сборник. – Фрунзе
в.3. – 1953. – 144 с.
745854
   Методический сборник. – Петрозаводск, 1957. – 174с.
745855
   Методический сборник : Материалы совещания деканов заочных фак. сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1960. – 131с.
745856
   Методический сборник. – М., 1965. – 99с.
745857
  Комаров Е.Г. Методическое мастерство пропагандиста: сущность и пути повышения. / Е.Г. Комаров. – М., 1989. – 253с.
745858
  Комарова Ю.А. Методическое моделирование образовательного процесса в вузе: методология вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 173-179. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
745859
  Габуния Елизавета Шалвовна Методическое нследие Я.С.Гогебашвили в области преподавания русского языка в грузинской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Габуния Елизавета Шалвовна; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1978. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
745860
  Рева Анатолий Федорович Методическое обеспечение обработки сейсморазведочной информации на ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Рева Анатолий Федорович; ВНИИ Геофизика. – М., 1977. – 20л.
745861
  Быков В.П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении / В.П. Быков. – Л., 1989. – 254с.
745862
  Лац Л.К. Методическое описание-рекомендация по оборудованию и использованию аудиторий программированного обучения / Л.К. Лац, Н.А. Черкасов. – Рига, 1975. – 29с.
745863
  Санд Жорж Методическое письмо / Жорж Санд. – Москва, 1954. – 8 с. – (В помощь библиотекам)
745864
  Клавсон В.Д. Методическое письмо о самостоятельной работе заочника / В.Д. Клавсон. – Москва, 1953. – 18 с.
745865
  Нерадова М.В. Методическое письмо по английскому языку. Для студ.-заоч. ІІ курса пед. ин-тов. иностр. яз. / М.В. Нерадова. – М., 1956. – 22с.
745866
  Якушкина Т.И. Методическое письмо. / Т.И. Якушкина. – М., 1954. – 48с.
745867
  Селюгин А.В. Методическое письмо. Опыт проведения производственной практики учащихся. / А.В. Селюгин, 1958. – 24с.
745868
  Монченко Н.Е. Методическое пособие "Задачи по начертательной геометрии" / Н.Е. Монченко. – Ленинград, 1961. – 52с.
745869
  Воскобойников В.В. Методическое пособие "Основы расчета надежности нерезервированных, дублированных и квазирезервированных систем" / В.В. Воскобойников. – Москва, 1968. – 92 с.
745870
  Потемкина Н.Н. Методическое пособие для поступающих на факультет иностранных языков. (Англ. яз.) / Н.Н. Потемкина, В.А. Рачкова. – Казань, 1971. – 260с.
745871
  Петруничева Н.С. Методическое пособие для студентов, изучающих немецкий язык. / Н.С. Петруничева. – М., 1971. – 84с.
745872
  Вигдорович О.А. Методическое пособие и контрольные задания по немецкому языку / О.А. Вигдорович. – Ленинград, 1956. – 63с.
745873
  Андреева Л.Л. Методическое пособие из опыта применения учебного телевидения на подготовительном факультете для иностранных граждан ВГУ / Л.Л. Андреева. – Ворронеж, 1974. – 20с.
745874
  Щукарев С.А. Методическое пособие к введению в общий курс лекций по химии / С.А. Щукарев. – вып. 1. – Ленинград, 1965. – 120с.
745875
  Арзамасцев А.Н. Методическое пособие к изучению курса "Основы советского государственного строительства и права" / А.Н. Арзамасцев, А.Я. Берченко. – Москва, 1972. – 216с.
745876
  Морозов П.Т. Методическое пособие к изучению курса "Торговля, финансы и кредит в СССР" / П.Т. Морозов. – М., 1962. – 82с.
745877
  Мартыновская М.К. Методическое пособие к практическим занятиям по курсу " История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1969. – 31с.
745878
  Жуков Л.И. Методическое пособие к практическим занятиям по курсу "Экономика труда" / Л.И. Жуков. – Ленинград, 1972. – 76с.
745879
  Яхонтов А.А. Методическое пособие к серии школьных картин "Мир животных" / А.А. Яхонтов. – М., 1938. – 20с.
745880
  Петров В.С. Методическое пособие к спецсеминару по общей теории государства и права / В.С. Петров, Ф.Ф. Третьяков. – Л., 1958. – 44с.
745881
  Яхонтов А.А. Методическое пособие ко второй части серии картин "Мир животных". / А.А. Яхонтов. – М., 1936. – 32с.
745882
  Лернер М.Е. Методическое пособие по аналитической геометрии на плоскости / Лернер М.Е. , Лебедева Л.Ф. – Куйбышев, 1964. – 20 с.
745883
  Мигалинская В.Н. Методическое пособие по английскому языку / В.Н. Мигалинская. – М
Вып. 4. – 1963. – 88с.
745884
  Мигалинская В.Н. Методическое пособие по английскому языку для развития навыков устной речи / В.Н. Мигалинская. – М
Вып. 1. – 1963. – 63с.
745885
  Мигалинская В.Н. Методическое пособие по английскому языку для развития навыков устной речи / В.Н. Мигалинская. – М
Вып. 2. – 1963. – 52с.
745886
  Мигалинская В.Н. Методическое пособие по английскому языку для развития навыков устной речи для студентов Биологоночвен. / В.Н. Мигалинская. – М
Вып. 3. – 1963. – 70с.
745887
  Дмитриева Т.В. Методическое пособие по большому практикуму / Т.В. Дмитриева, С.Л. Овчинникова. – Воронеж, 1974. – 37с.
745888
  Коринская В.А. Методическое пособие по географии материков и океанов / В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – Москва : Просвещение, 1990. – 173с.
745889
  Коринская В.А. Методическое пособие по географии материков. / В.А. Коринская; Под ред.В.А.Щенева. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 238с.
745890
   Методическое пособие по допризывной подготовке. – Москва, 1959. – 190 с.
745891
   Методическое пособие по изучению инженерно-геологических условий угольных месторождений, подлежащих разработке открытым способом. – Ленинград : Недра, 1986. – 113с. : Ил. – Библиогр.: с.110-111
745892
   Методическое пособие по изучению инженерно-геологическому изучению горных пород : В 2-х томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т.1. : Полевые методы. – 1984. – 423с. : ил. 106. – Библиогр.: 50 назв.
745893
   Методическое пособие по изучению инженерно-геологическому изучению горных пород : В 2-х томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Т.2. : Лабораторные методы. – 1984. – 434с. : ил. 120. – Библиогр.: 50 назв.
745894
  Бондаренко О.Б. Методическое пособие по изучению ископаемых беспозвоночных : (палеонтология в задачах и упражнениях) / О.Б. Бондаренко, И.А. Михайлова. – Москва : Недра, 1986. – 197с.
745895
   Методическое пособие по изучению курса"Научный коммунизм". – Москва, 1967. – 103 с.
745896
   Методическое пособие по изучению марксистско-ленинской философии. – М, 1967. – 78с.
745897
   Методическое пособие по изучению марксистско-ленинской философии. – М
1. – 1967. – 78с.
745898
   Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. – Москва : Наука, 1974. – 234 с.
745899
  Самойлов Я.И. Методическое пособие по изучению политической экономии длястудентов заочников. / Я.И. Самойлов. – Устань-Каменогорск, 1966. – 24с.
745900
  Очеретенко И.А. Методическое пособие по изучению тектоники / И.А. Очеретенко. – Л., 1988. – 189с.
745901
   Методическое пособие по изучению хирономид. – М, 1982. – 83с.
745902
   Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Москва : Московский университет
Т. 1. – 1968. – 348с.
745903
   Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. – Москва : Московский университет
Т. 2. – 1968. – 371с.
745904
   Методическое пособие по истории. – М, 1939. – 260с.
745905
   Методическое пособие по истории. – М
3. – 1939. – 260с.
745906
   Методическое пособие по истории. – Москва
4. – 1940. – 312 с.
745907
   Методическое пособие по истории ВКП(б). – М, 1933. – 48с.
745908
   Методическое пособие по истории ВКП(б). – М, 1933. – 48с.
745909
  Годер Г.И. Методическое пособие по истории древнего мира / Г.И. Годер. – 3-е изд. – М, 1977. – 352с.
745910
   Методическое пособие по истории древнего мира. – Саратов, 1986. – 60с.
745911
  Пикус Н.Н. Методическое пособие по истории древнего мира для студентов-заочников ист. фак-тов гос. унив-тов. / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1958. – 72 с.
745912
   Методическое пособие по истории древнего мира и этнографии. – Саратов, 1975. – 58с.
745913
  Годер Г.И. Методическое пособие по истории древнего мира. / Г.И. Годер. – М, 1988. – 318с.
745914
   Методическое пособие по истории КПСС. – Л, 1972. – 112с.
745915
  Черепахов М.С. Методическое пособие по истории русской журналистики. / М.С. Черепахов. – М.
1. – 1959. – 53с.
745916
   Методическое пособие по истории средних веков. – М, 1948. – 151с.
745917
   Методическое пособие по истории средних веков. – Саратов, 1974. – 60 с.
745918
   Методическое пособие по истории средних веков. – Саратов, 1977. – 72с.
745919
   Методическое пособие по истории СССР. – Саратов, 1965. – 55с.
745920
   Методическое пособие по истории СССР. – Саратов, 1966. – 64с.
745921
   Методическое пособие по истории СССР. – Саратов, 1969. – 71 с.
745922
   Методическое пособие по истории СССР. – Саратов, 1976. – 71 с.
745923
   Методическое пособие по истории СССР : (советский период) : IX - X классы : пособие для учителей. – Изд. 2-е, переработ. – Москва : Просвещение, 1981. – 77с.
745924
  Голубева Т.С. Методическое пособие по истории СССР / Т.С. Голубева, Л.С. Геллерштейн. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 238с.
745925
  Волобуев О.В. Методическое пособие по истории СССР / О.В. Волобуев, Г.В. Клокова. – Москва, 1987. – 270с.
745926
   Методическое пособие по истории СССР. – Москва, 1989. – 399 с.
745927
   Методическое пособие по истории СССР ( 1800-1917).. – Саратов, 1976. – 60 с.
745928
  Порох И.В. Методическое пособие по истории СССР (1800-1895). / И.В. Порох. – Саратов, 1986. – 96 с.
745929
  Лейбенгруб П.С. Методическое пособие по истории СССР (7-й класс) / П.С. Лейбенгруб. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 319с.
745930
   Методическое пособие по истории СССР 8 класс.. – М, 1989. – 349 с.
745931
  Бронский А.П. Методическое пособие по курсу "Теория упругости" для студентов IV,V курсов механико-математического и физико-математического факультетов заочных отделений государственных университетов / А.П. Бронский. – Л., 1958. – 56 с.
745932
  Вахитов Я.Ш. Методическое пособие по курсу "Электроакустика" / Я.Ш. Вахитов. – Ленинград
1. – 1961. – 36с.
745933
  Морозов Б.Д. Методическое пособие по курсу общей биологии / Б.Д. Морозов. – Москва-Л., 1931. – 93с.
745934
  Герасимов Н.И. Методическое пособие по литературе для поступающих на гуманитарные фак-ты МГУ / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е доп. – М., 1968. – 103с.
745935
  Герасимов Н.И. Методическое пособие по литературе для поступающих на гуманитарные фак-ты МГУ / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е доп. – М., 1969. – 104с.
745936
  Герасимов Н.И. Методическое пособие по литературе для поступающих на гуманитарные факультеты МГУ / Н.И. Герасимов. – М., 1965. – 94с.
745937
  Герасимов Н.И. Методическое пособие по литературе для поступающих на гуманитарные факультеты МГУ / Н.И. Герасимов. – М., 1967. – 99с.
745938
  Герасимов Н.И. Методическое пособие по литературе для поступающих на гуманитарные факультеты МГУ / Н.И. Герасимов. – Изд. 3-е доп. – М., 1968. – 103с.
745939
  Чурлина Л.Б. Методическое пособие по литературе для слушателей заочных подготовительных курсов / Л.Б. Чурлина. – М, 1965. – 100с.
745940
  Романов М.Ф. Методическое пособие по математике / М.Ф. Романов, В.В. Шаповалов. – 2-е, доп. – Л., 1964. – 131 с.
745941
  Гогалев М.И. Методическое пособие по медико-санитарной подготовке / М.И. Гогалев. – Москва : Просвещение, 1985. – 80 с.
745942
  Виноградов Ю.А. Методическое пособие по научно-технической обработке фондов учёных в архиве АН СССР / Ю.А. Виноградов, З.Н. Нагорова. – Москва-Ленинград, 1960. – 95с.
745943
  Гнатюк-Данильчук Методическое пособие по немецкому языку / Гнатюк-Данильчук. – М
1. – 1960. – 50с.
745944
  Гукайло З.С. Методическое пособие по немецкому языку для студентов II-III курсов заочного фак-та. / З.С. Гукайло. – М., 1969. – 131с.
745945
  Ефимов А.В. Методическое пособие по новой истории (1642-1870) / А.В. Ефимов. – М, 1956. – с.
745946
  Васильченко Е.В. Методическое пособие по обслуживающему труду: 4 кл. / Е.В. Васильченко, А.Я. Лабзина. – Москва, 1983. – 159с.
745947
  Бирюков Н.С. Методическое пособие по определению физико-механических свойств грунтов / Н.С. Бирюков, В.Д. Казарновский, Ю.Л. Мотылев. – Москва : Недра, 1975. – 177с.
745948
  Эскин М.И. Методическое пособие по педагогике для слушетелей очного отделения педагогического ф-та / М.И. Эскин. – М, 1968. – 108с.
745949
  Антипин И.Г. Методическое пособие по педагогической практике для студентов-физиков / И.Г. Антипин. – Мелекесс : МПИ, 1969. – 60 с.
745950
  Димке Е.К. Методическое пособие по переводу немецкой научно-технической литературы для студентов заочного обучения / Е.К. Димке. – Иркутск, 1971. – 76с.
745951
  Гинзбург Я.В. Методическое пособие по политической экономии / Я.В. Гинзбург. – Ашхабад
Ч. 1, 2. – 1963. – 128с.
745952
   Методическое пособие по проблеме: "Педагогические основы коммунистического воспитания молодежи. – Ростов -на-Дону, 1968. – 30 с.
745953
  Ушакова М.В. Методическое пособие по теме "Ленинский план построения социализма в СССР" / М.В. Ушакова. – Горький, 1965. – 28с.
745954
   Методическое пособие по теме: "А. В. Луначарский о воспитании молодежи". – Ростов -на-Дону, 1966. – 20 с.
745955
   Методическое пособие по теме: "М. И. Калинин о воспитании". – Ростов -на-Дону, 1966. – 20 с.
745956
  Домбровская Е.И. Методическое пособие по устной практике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 44с.
745957
  Голикова В.Л. Методическое пособие по учебно-производственной и производственной практикам по экологии наземных позвоночных. / В.Л. Голикова, Л.А. Лабедева. – Саратов, 1985. – 85с.
745958
  Музафаров В.Г. Методическое пособие по факультативному курсу "Геология" : пособие для учителя / Музафаров В.Г. – Москва : Просвещение, 1984. – 95 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце разделов
745959
  Андреев Н.В. Методическое пособие по факультативному курсу "Топография и картография" / Андреев Н.В. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 112 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 111 (10 назв.)
745960
  Беренс А.Г. Методическое пособие по физической географии : Для высших педагогических учебных заведений и преподавателей средней школы / А.Г. Беренс. – Москва : Учпедгиз, 1935. – 103с.
745961
  Герасимова Т.П. Методическое пособие по физической географии : 6 класс / Т.П. Герасимова, О.В. Крылова. – Москва : Просвещение, 1991. – 175с.
745962
  Дюдяев Г.В. Методическое пособие по функциональному анализу / Г.В. Дюдяев. – Саратов, 1982. – 56с.
745963
  Лысенко Н.А. Методическое пособие студентам на тему"Организаторская работа Коммунистической партии по подготовке, расстановке и воспитанию кадров социалистического сельского хозяйства" / Н.А. Лысенко. – Киев, 1968. – 57с.
745964
  Лебедев Н.Н. Методическое пособие. Расчет точности геодезического обоснования при курсовом проектировании : учеб. пособ. для студ. инженерно-геодезической специальности / Н.Н. Лебедев; Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1969. – 34 с.
745965
  Пешковский А.М. Методическое приложение. / А.М. Пешковский. – М. – 120с.
745966
  Фрактман Б.Д. Методическое руководство для начинающих легкоатлетов / Б.Д. Фрактман. – Одесса, 1965. – 68с.
745967
  Сиянова Н.С. Методическое руководство для практикума по биохимии / Н.С. Сиянова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Казань, 1988. – 104с.
745968
   Методическое руководство к лабораторным занятиям по неорганической химии для студентов вечернего и дневного отделений биологического факультета. – Харьков, 1976. – 90 с.
745969
   Методическое руководство к пособиям по научному стилю речи комплекса "Старт" : учеб. пособ. для студ.-иностр. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-00348-2
Аудирование. – 1989. – 281 с.
745970
  Жилина Д.Д. Методическое руководство к практическим занятиям по географической карте мира / Д.Д. Жилина. – М, 1969. – 20с.
745971
  Кондратьев С.П. Методическое руководство к преподаванию латинского языка / С.П. Кондратьев. – М, 1953. – 128с.
745972
  Бурсов Б.И. Методическое руководство к учебнику по литературе для 9 класса / Б.И. Бурсов. – М., 1980. – 320с.
745973
  Бирженюк Г.М. Методическое руководство культурно-просветительной работой / Г.М. Бирженюк. – М., 1989. – 172с.
745974
  Рождественская З.Б. Методическое руководство по вольтамперометрии на УПЭ / З.Б. Рождественская. – Алма-Ата, 1980. – 50 c.
745975
   Методическое руководство по изучению инженерно-геологических условий рудных месторождений при их разведке. – Москва : Недра, 1977. – 143с. : Ил. – Библиогр.: с.140-141
745976
   Методическое руководство по изучению планетарной трещиноватости и линеаментов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 136с. : Ил. – Библиогр.: с.132-135
745977
  Любицкая Т.А. Методическое руководство по изучению строения атомов химических элементов и периодического закона Д.И. Менделеева / Т.А. Любицкая, Н.В. Клипиков. – Куйбышев, 1974. – 22с.
745978
   Методическое руководство по инженерно-геологической съемке масштаба 1:200000 : /1:100000-1:500000/. – Москва : Недра, 1978. – 391с. : Ил. – Библиогр. к кажд. гл.
745979
   Методическое руководство по комплексному изучению селей. – Москва : Недра, 1971. – 164с. : Ил. – Библиогр.: с.159-161
745980
  Войшвилло Г.В. Методическое руководство по курсовому проектированию транзисторных усилителей звуковой частоты / Г.В. Войшвилло. – Ленинград, 1964. – 128 с.
745981
   Методическое руководство по люминесцентно-битуминологическим и спектральным методам исследования органического вещества пород и нефтей. – Москва : Недра, 1979. – 204с. : Ил. – Библиогр.: с.196-201
745982
   Методическое руководство по обоснованию и комплексированию современных методов исследований при гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50000 для целей мелиорации. – Москва : Недра
Вып. 4. – 1979. – 195с. : Ил. + Табл. 11л. – Библиогр.: с.185-186
745983
   Методическое руководство по общей химии для студентов вечернего и заочного отделений геолого-географического факультета. – Харьков, 1980. – 83 с.
745984
   Методическое руководство по определению микромеханических характеристик антрацитов на микротвердомере ПМТ-3. – Ростов -на-Дону, 1976. – 16с. – Библиогр.: с.15
745985
   Методическое руководство по определению физических свойств горных пород и полезных ископаемых. – Москва : Госгеолтехниздат, 1962. – 458с. : Ил. – Библиогр.: с.445-453
745986
   Методическое руководство по петрографо-минералогическому изучению глин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 448 с.
745987
   Методическое руководство по пешеходной, автомобильной и скважинной гамма-спектральным съемкам. – Москва, 1975. – 107с.
745988
  Гребенюк А.А. Методическое руководство по получению керна в различных геологических условиях / А.А. Гребенюк. – Алма-Ата, 1972. – 78с.
745989
  Кулешов В.В. Методическое руководство по преопдаванию английского языка на неязыковых факультетах университетов / В.В. Кулешов. – М., 1987. – 89с.
745990
   Методическое руководство по применению дистанционных фотометодов для геологического картирования и поисков полезных ископаемых в Южной Якутии. – Якутск, 1982. – 178 с.
745991
   Методическое руководство по проведению геохронологических и изотопно-гехимических исследований на Украине. – Киев, 1979. – 78с.
745992
  Шемшурин В.А. Методическое руководство по радиоволновому зондированию /РВЗ/ при разведке подземных вод в аридной зоне. / В.А. Шемшурин. – М., 1962. – 48с.
745993
  Альтовский М.Е. Методическое руководство по расчету взаимодействующих артезианских и грунтовых водозаборов / М.Е. Альтовский. – ;Ленинград, 1947. – 124с.
745994
   Методическое руководство по регистрации, хранению и автоматизированному поиску морских геологических данных. – Рига, 1975. – 114 с.
745995
  Федоренко Л.П. Методическое руководство по русскому языку для преподавателей. / Л.П. Федоренко. – М., 1987. – 125с.
745996
   Методическое руководство по техническому нормированию полевых геофизических работ. – Москва : Недра, 1974. – 200 с.
745997
   Методическое руководство по учебной геофизической практике. – Саратов, 1986. – 99 с.
745998
   Методическое руководство по электрическому моделированию гидрогеологических задач. – Москва
Часть 2 : Электрические сеточные модели. – 1970. – 124 с.
745999
   Методическое руководство по электроразведке при геологосъемочных работах масштаба 1:50000 (1:25000) с общими поисками на основе применения современных технических средств. – Алма-Ата, 1990. – 283 с.
746000
  Даскалов Н.Г. Методическое творчество на учителя. / Н.Г. Даскалов. – София, 1978. – 111с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,