Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
745001
  Татаров О. "Маски-шоу" в минулому? Аналіз змін до КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
745002
  Черняк Мария Александровна "Маски-шоу" в современной массовой литературе : от псевдонима - к бренду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Системное исследование феномена массовой литаретуры требует обращения к категории автора. Понятие "автор" в массовой литературе меняет свою "онтологическую" природу. Во многом это связано с возникшей многоукладностью в литературе и расширением круга ...
745003
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
745004
  Іванов С.О. "Масова культура" як продукт розвитку суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 125-127. – ISBN 978-966-452-103-8
745005
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
745006
  Лапко В.В. "Масова пісня" в культурному полі США в першій половині XX ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 474-481. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна статті полягає у вияві особливостей «масової пісні» в культурі США означеного періоду: взаємопроникнення різних культурних традицій. На основі аналізу наукової літератури визначено етапи становлення жанру «масової пісні»: поява ...
745007
  Григорова О.В. "Масова" література в контексті літературного процесу / О.В. Григорова, Т.І. Шепель, Т.М. Левченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 40-46
745008
  Безугла Р.І. "Масова" та "елітарна" культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 68-75
745009
  Білокінь С. "Масовий терор в СРСР був спрямований і проти людності, і проти культури" / інтерв"ю взяла Надія Кир"ян // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 8


  Інтерв"ю з Сергієм Білоконем - істориком, джерелознавцем про його книжку "Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917-1941. Том 1"
745010
  Забара В.В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцоговині після завершення бойових дій у 1996 р. // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 35-40. – ISSN 2077-5709
745011
  Емельяненко В. "Масскульт и СМИ не убивают, а ограничивают литературную норму" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 18-21
745012
   "Массовая культура" - иллюзии и действительность.. – М., 1975. – 256с.
745013
  Карцева Е.Н. "Массовая культура" в США и проблема личности / Е.Н. Карцева. – М., 1974. – 192с.
745014
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" и государственно-монополистический капитализм / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1977. – 38с.
745015
  Гершкович З.И. "Массовая культура" и фильсификация мирового худоственного наследия / З.И. Гершкович. – Москва, 1986. – 62с.
745016
  Сосонкин И.Л. "Массовая культура" как форма современной буржуазной идеологии / И.Л. Сосонкин. – Ашхабад, 1976. – 88с.
745017
  Кужелева Г.И. "Массовая культура" как явление государственно-монополистического капитализма / Г.И. Кужелева. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
745018
  Смолик А.И. "Массовая литература" как социально-культурное явление // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 89-96. – ISBN 985-6798-15-9
745019
  Можнягун С.Е. "Массовое искусство" -- против масс / С.Е. Можнягун. – Москва, 1969. – 40с.
745020
  Позняков В.В. "Массовое искусство" - искусство против масс / В.В. Позняков. – М, 1987. – 61с.
745021
  Богданова О.В. "Мастер и Маргарита" как претекст русского постмодерна (Булгаков и Пелевин) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 20-28


  В статье рассматриваются концептуальные связи романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и романа современного русского прозаика-постмодерниста В.О. Пелевина "Чапаев и Пустота". На основе сопоставления композиционной структуры текстов, соизмеримости и ...
745022
  Масако О. "Мастер и Маргарита" М.А.Булгакова и "Краткая повесть об антихристе" В.С.Соловьева (к вопросу об образе Воланда и апокалипсисе) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 209-215. – ISBN 966-72-77-79-8
745023
  Бегичева В. "Мастер и Маргарита": смотрим и читаем. Про себя / В. Бегичева, В. Лобачев // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0130-7045
745024
   "Мастер класс", Нижний Новгород : Мальтийский жезл языкознания. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39 : Фото
745025
  Мартинхеймо А. "Мастерский выстрел" и другие рассказы / А. Мартинхеймо. – М, 1989. – 126с.
745026
  Чувакова О. Мас-медиа як інструмент формування іміджу та репутації банку в умовах ринку // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 50-52


  У статті розглянуто и проаналізовано особливості формування іміджу it репутації банку та їх роль у функціонуванні установи. The article considers and analyses special feature of image and reputation forming, their role in bank"s functioning
745027
  Іщенко Г. Мас-медіа в контексті політичних перетворень // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 78-91. – ISSN 0869-3595
745028
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 149-153


  Систематизуються уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура тотальної інформаційності. This article systematizes ...
745029
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 10-13


  Автор систематизує уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням нового типу суспільства, для якого пропонується визначення "культура тотальної інформаційності". The author systematises the ideas and ...
745030
  Шкляр В. Мас-медіа в новому столітті // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 761-770. – ISBN 966-7522-07-5
745031
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03. / Гриценко Олена Миколаївна; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 425л. + Додатки: л. 422-425. – Бібліогр.: л. 364-421
745032
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Гриценко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
745033
  Андрійчук М. Мас-медіа в рекламних комунікаціях українських видавництв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 12-14
745034
  Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
745035
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 343-351. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
745036
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / Володимир Шкляр ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-14-6
745037
  Фінклер Ю.Е. Мас-медіа і влада: технологія взаємин / Ю.Е. Фінклер. – Львів, 2003. – 212с.
745038
  Кін Д. Мас-медіа і демократія = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
745039
  Зражевська Н.І. (Zrаzhеvs"kа N.І.) Мас-медіа і технологія "повсякденна" // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 10-15


  Розглядається технологія "повсякденна". Аналізуються такі технології, як політеймент, інфотеймент, едьютеймент, гіперінтерпретації. Основний висновок полягає в тому, що повсякденність сучасної людини активно конструюється масмедіа. Technology of daily ...
745040
  Зиборовіч С. Мас-медіа та ідея свободи // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-16. – ISBN 966-294-186-0
745041
  Гринь І.О. Мас-медіа та корупція: українські реалії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Питання політології" ; вип. 34). – ISSN 2220-8089
745042
  Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності : Монографія / О.М. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 204с. – ISBN 966-594-287-5
745043
   Мас-медіа у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник : навч. посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 224 с. – ISBN 966-608-441-4
745044
   Мас-медіа України = Mass media of Ukraine. – Київ : К.І.С., 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-8130-0
745045
  Шкляр В. Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С.387-394. – ISBN 966-7522-03-2
745046
  Сизонов Д.Ю. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 29-38. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується роль ЗМІ в поповненні активного словника сучасної української мови. В основу дослідження покладено різнотипні українські медіа – друковані, електронні, рекламні. Комплексно розглянуто екстра- та інтралінгвальні характеристики, які ...
745047
  Поліщук Ю. Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство / Ю. Поліщук, С. Гнатюк, Н. Сєйлова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 301-308. – ISSN 2225-5036


  Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи ...
745048
  Третяк О.А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 125-128. – ISSN 2077-1800
745049
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : автореф. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 30 с. – Бібліогр.: 32 назви
745050
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 432 л. – Бібліогр.: л. 384-432
745051
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Ю.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 398 л. – Бібліогр.: л. 358-398
745052
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Юрій Едуардович; Фіеклер Ю.Е.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
745053
  Ороховська Л.А. Мас-медіа як трансформатор історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 158-160
745054
  Зайко Л.Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Зайко Леся Яківна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 16, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
745055
  Бурлачук В. Мас-медіа, вибори і нова реальність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-105. – ISSN 1563-3713
745056
  Лалл Джеймс Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід = Media, communication, culture. A global approach / Джеймс Лалл ; пер.з англ. О. Гриценка [та ін.] ; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2002. – 264 с. – ISBN 966-8039-10-6
745057
  Рудник І. Мас-медіація // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077


  Запровадження медіації у вітчизняній системі права грунтується на практиці застосування інституту примирення в багатьох країнах світу.
745058
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
745059
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті Євроатлантичної інтеграції : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Носова Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.179-207
745060
  Дергач Д.В. Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 41-47
745061
  Дергач Д.В. Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 29-37
745062
  Шестакова Е. Мас-медійний тип словесності як предмет теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 84-90.
745063
  Плахта Д. Мас-медійний чинник у виборчому процесі (уроки президентських виборів у США 2016 року в контексті українських реалій) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 284-291. – ISSN 2078-1911
745064
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 95-119
745065
  Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
745066
   Мас-спектрометричне дослідження термолізу аміноцукрів, адсорбованих на поверхні модифікованих білком пірогенних оксидів / Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, Б.Г. Місчанчук, В.О. Покровський // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 212-217. – ISSN 1991-0290


  Показана можливість чутливого вольтамперометричного визначення іонів Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності азобарвників. Розглянуто умови одночасного визначення цих іонів завдяки різній вольтамперометричній поведінці.
745067
  Пилипенко Вікторія Вячеславівна Мас-спектрометричні дослідження стероїдних глікозидів та їх комплексоутворення з компонетами біополімерів : Автореф. ... дис. фіз.-мат. наук: 03.00.02. / Пилипенко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
745068
   Мас-спектрометричні дослідження термостабілізаторів полістиролу на основі фенілмалеімідів та фенілсукцинімідів / А.О. Гусак, Ю.М. Карабець, Д.В. Биліна, О.Ю. Колендо, О.А. Бєда // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 135
745069
  Лукомська О.Р. Мас-спектрометричні характеристики еплеренона в умовах іонізації електророзпиленням / О.Р. Лукомська, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 142
745070
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : Навчальний посібник для магістрів хімічного фа-ту / О.В. Іщенко; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 966-594-091-0
745071
  Іщенко О.В. Мас-спектрометрія : підручник / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, О.А. Бєда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 244, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-240. – ISBN 978-966-933-003-1
745072
  Тріфонова О.Е. Маскування граматичного роду як естетичної категорії в перекладі роману Дженет Вінтерсон "Written on the body" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 612-616. – ISBN 966-581-481-8
745073
  Зйдлер В.Е. Маскулинности, тела и эмоциональная жизнь // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 85-95. – ISSN 0132-1625
745074
  Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0042-8744
745075
  Сластьон С. Маскулінна картина світу: релігійно-філософський та генераційний аспекти (на матеріалі месневі "Dolab" Бора ІІ Газі Герая хана та поеми Семьюеля Джонсона "The Vanity of Human Wishes" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 177-182
745076
  Зубик Л. Маскулінні ініціаційні практики у гуцулів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 346–363. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
745077
  Шмега К.М. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 172-180. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
745078
  Овчаров А. Маскулінність і фемінність у психології нації // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.44-48


  Масова свідомість та поведінка
745079
  Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень / Г.М. Зінченко, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 152-156. – ISBN 978-966-285-302-5
745080
  Черниш Т.В. Маскулінність та фемінінність // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 289-292
745081
  Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов"янського антропонімікону // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0027-2833
745082
   Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки / В.І. Даниленко, В.П. Мележик, В.Ф. Іванов, Ю.П. Мірошниченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 30-33


  Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика The article concerns the ...
745083
  Фесенко Ю.П. Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 34-37


  У статті розглядаються актуальні проблеми сучасного телебачення в аспектах демократизації суспільства. Аналізуються негативні явища. Засуджуються застосування маніпулятивних технологій. Problems of current importance of the modern television in the ...
745084
  Бубенок О.Б. Маскути на Східному Кавказі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1608-0599
745085
  Иванов В.С. Масла и кнсистентные смазки / В.С. Иванов, С.М. Фридман. – М.-Л.
3. – 1957. – 248с.
745086
  Полянский Е.И. Масленица / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1980. – 87с.
745087
  Нижарадзе М.К. Маслина в Грузиснской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нижарадзе М. К.; Груз. с. х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
745088
  Дрозд В.Г. Маслини / В.Г. Дрозд. – Київ, 1969. – 224 с.
745089
  Корольков Д.М. Маслинная моль / Д.М. Корольков, Р.Ф. Савенко. – Сухум, 1929. – 25с.
745090
  Первенцев А.О. Маслинова віть : Роман / А.О. Первенцев. – Київ : Дніпро, 1966. – 320с.
745091
  Jачев Р.Г. Маслинови гори / Р.Г. Jачев. – Скопіе, 1969. – 83с.
745092
  Глушко О.К. Маслиновий гай : оповідання / О.К. Глушко ; [худож. В.О. Петров]. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 165 с.
745093
  Дрозд В.Г. Маслины / В.Г. Дрозд. – Москва, 1969. – 288 с.
745094
  Моркунас А.В. Масличные крестоцветные культуры в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Моркунас А.В.; Акад. наук Литов.ССР. Ин-т биологии. – Каунас, 1956. – 20л.
745095
  Лутиков И.Е. Масличные культуры. / И.Е. Лутиков, И.В. Жилин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1935. – 189с.
745096
  Шарапов Н.И. Масличные растения и маслообразовательный процесс / Н.И. Шарапов. – Москва-Л., 1959. – 444с.
745097
   Масличные растения, маслобойная и поташная промышленность в Кубанском крае.. – Екатериндар, 1920. – 107с.
745098
  Грапенко В.М. Маслобойная промышленность Северного Кавказа и ее вырьевая база (Состояние и перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: / Грапенко В. М.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
745099
  Перельмутер Я.С. Маслобойная промышленность. Итоги работы 1929/30 г. и особого квартала и задачи на 1931 г. / Я.С. Перельмутер, С.Н. Кудрие. – М.-Л., 1931. – 39с.
745100
  Казьмирчук Г.Д. Маслов Василь Іванович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 247. – ISBN 96966-8060-04-0
745101
  Степченко О.П. Маслов Сергей Іванович, завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926-1941 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 93-110. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Філолог, книгознавець, палеограф, архівіст. Від 1914 р. працював на посаді приват-доцента Університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів.
745102
   Маслов Сергій Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 65-71. – ISBN 966-02-0537-6
745103
  Конта Р.М. Маслов Сергій Іванович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 248. – ISBN 96966-8060-04-0
745104
   Маслов Сергій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 363. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
745105
  Сулима Микола Маслов Сергій Іванович (1880-1957)


  С І. Маслову судилося продовжувати діяльність М.І. Петрова і В.М. Перетца.
745106
  Марцинковская Т.Д. Маслоу Абрахам (A. Maslov) (1908-1970) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 74-78. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
745107
   Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-100 : фото. – ISSN 0367-4290
745108
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 72-73
745109
   Масляк Петро Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 143-144 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
745110
  Дмитрук О.І. Масляк Петро Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 389. – ISBN 978-966-02-8345-9
745111
   Масляк Петро Олексійович (948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 80-81. – ISBN 966-95774-3-5
745112
   Масляку Петру Олексійовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 травня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Масляка Петра Олексійовича – відомого українського економіко-географа, геополітика, футуролога, доктора географічних наук, професора кафедри географії України Київського національного ...
745113
   Масляна vs карнавал: що смачніше? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 64-65 : фото
745114
  Виннер А.В. Масляная живопись и её материалы / А.В. Виннер. – Москва, 1956. – 100с.
745115
   Масляное хозяйство электро-силовых установок. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 144 с.
745116
  Залесский А.М. Масляные выключатели / А.М. Залесский. – Ленинград, 1932. – 424 с.
745117
  Желтухина М.Р. Масмедиальная культура воздействия // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 10-19. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
745118
  Ткач Д. Масмедіа Угорщини про проблеми в українсько-угорських відносинах, пов"язані із законом про освіту // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 2663-2675


  Верховна Рада України 5 вересня 2017 року проголосувала за Закон України "Про освіту". Стаття 7 цього документа говорить проте, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право нанавчання в кому-нальних закладах освіти для ...
745119
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас
745120
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас (Огляд)
745121
  Попович О.А. Масмедійний дискурс українського визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 132-146. – ISSN 2313-5603
745122
  Бутиріна М. Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Феномен стереотипізації розглядається в контексті сучасних уявлень про природу категорій. Рубрикація змісту видання подається як варіант акцидентної категоризації. Робиться висновок про когнітивну спорідненість медійних стереотипів та категорій. The ...
745123
  Весельська А.А. Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
745124
  Шкрібляк Петро Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 73-77
745125
  Козачок І. Масова економробота серед молоді. / І. Козачок, А. Самохвалів. – Харків, 1929. – 61с.
745126
   Масова комунікація : підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун; [Москаленко А.З. та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с. – ISBN 966-06-0007-0
745127
  Коновець О.Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
745128
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : Монографія / О. Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 149с. – ISBN 966-594-253-0
745129
  Чекмишев О. Масова комунікація та соціальна відповідальлність ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.23-25
745130
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
745131
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 24 назви
745132
  Демченко С. Масова комунікація як предмет вивчення (сучасний стан проблеми та її перспективи) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 164-173
745133
  Іванов В.Ф. Масова комунікація як соціальне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 129-139
745134
   Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
№ 5/6 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
745135
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
745136
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
745137
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
745138
  Танчер В.В. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття / В.В. Танчер, Т.В. Свиридон // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
745139
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
745140
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
745141
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
745142
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
745143
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
745144
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
745145
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
745146
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
745147
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
745148
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
745149
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2019. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
745150
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
745151
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
745152
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
745153
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
745154
  Комарницька Т.К. Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 86-94


  Статтю присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, зокрема, вказано бідність лексики, загрозливі явища мовної гібридизації та засмічення мови варваризмами. The paper is devoted to ...
745155
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
745156
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
745157
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
745158
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
745159
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
745160
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
745161
  Бернадська Н. Масова література і сучасний роман // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 59-67. – ISSN 1682-2366
745162
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
745163
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
745164
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів
745165
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163с.
745166
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
745167
  Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 144-154. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
745168
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
745169
  Зелінський М.Ю. Масова маргіналізація населення України на етапі транзиту: основні детермінанти та джерела / М.Ю. Зелінський, Л.П. Саракун // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 26-28


  У статті розкриваються основні характеристики феномена маргіналізації, визначаються економічні, політичні та соціальні фактори її виникнення. Показано вплив кризи ідентичності, соціальної нерівності, зубожіння населення на процеси маргіналізації ...
745170
  Кваскова А.О. Масова музика в контексті історії музичної культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
745171
  Устименко-Косоріч Масова музика як атрибут молодіжної культури середини 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : спец.: 26.00.11- теорія та історія культури / Устименко-Косоріч О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
745172
  Кошель А. Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 28-31
745173
  Сергієнко П.П. Масова політична свідомість і перебудова / П.П. Сергієнко. – К., 1989. – 46с.
745174
  Корсунська Б.Л. Масова революційна поезія Жовтня / Б.Л. Корсунська. – К., 1960. – 212с.
745175
  Черкасов М. Масова робота з фізкультури влітку / М. Черкасов. – Х-К, 1931. – 43с.
745176
  Артинов М.М. Масова робота редакції газети : (з досвіду міських і районних газет УРСР) / Артинов М.М. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 59 с.
745177
  Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 93-96. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Робиться спроба диференціації феноменів масової свідомості та свідомості мас. Аналізується їх роль у регуляції індивідуальної поведінки. Визначається їх місце у сфері суспільної свідомості. There is an attempt to differentiate the phenomena of mass ...
745178
  Дзюба М.Т. Масова свідомість як об"єкт впливу в ході проведення інформаційно-комунікативних заходів у збройних конфліктах та локальних війн другої половини ХХ початку ХХІ ст. / М.Т. Дзюба, С.В. Павловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – Бібліогр. : 33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається механізм інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість у локальніх війнах та збройних конфліктах на зламі тисячоліть. In the article the mechanism of information psychological influence on mass consciousness in ...
745179
  Стадник А.Г. Масова свідомість як об"єкт інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 219-231. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
745180
  Полисаєв О.П. Масова свідомість як чинник суспільних практик: до постановки питання про соціальну міфотворчість у філософських дослідженнях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-16
745181
  Головатий М.Ф. Масова стихійна поведінка в дзеркалі сучасної політичної психології: анатомія явища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
745182
  Головатий М. Масова стихійна поведінка: анатомія явища // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 5-13. – ISSN 0868-8893


  У статті аналізується феномен масової стихійності дій великих груп людей на прикладі двох українських Майданів - 2004 і 2013 років.
745183
  Калініченко М. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському , російському та північноамериканському літературзнавстві) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
745184
  Садовська Ю.В. Масова та індивідуальна свідомість у "Творах про революцію" (М. Асуела, О. Серафимович) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 239-250. – ISSN 2312-6809


  У статі поставлене питання про взаємодію масової та індивідуальної свідомості в романах, що відтворюють революційну дійсність. Об’єкт дослідження - романи М. Асуели «Ті, хто знизу» і О. Серафимовича «Залізний потік». Доводиться, що народна маса ...
745185
  Безугла Р.І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 86-91


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
745186
  Куліков Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 17 назв
745187
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 352-364
745188
  Лапчинська Н. Масове дітовбивство як складова злочину геноциду української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 182-188
745189
  Колодко А. Масове кіно України періоду незалежності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
745190
  Жихарєва Є.М. Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури XXI століття // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 368-375
745191
  Чернишевич Н.І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство в Україні (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
745192
  Коен Роберта Масове переміщення людей внаслідок конфліктів і одностороннього насильства : національна та міжнародна реакція / Коен Роберта, Френсіс, Денг // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 13-35. – ISBN 978-966-7272-95-1
745193
   Масове переселення московитів в Україну після Голодомору // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 лютого - 4 березня (№ 9). – С. 12
745194
   Масове суспільство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
745195
  Панченко Л.Ф. Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 19-28. – ISSN 2227-2747


  У статті розглянуто можливості феномену масового відкритого онлайн-курсу (MOOC) як альтернативної форми підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.
745196
  Безносов О.І. Масовий еміграційний рух серед менонітів та німців Півдня України наприкінці 20-х рр. XX ст. // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 227-235. – ISBN 978-966-8856-58-7
745197
  Різник О.Р. Масовий позов в адміністративному процесі: питання доцільності запровадження в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 192-198. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанню запровадження масового позову в Україні. Наведено досвід європейських країн та проаналізовано судову практику, яка дає можливість зрозуміти важливість такого інституту. Зроблено висновок про доцільність запровадження інституту ...
745198
  Романюк Я. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
745199
  Романюк Я.М. Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / Я.М. Романюк, Л.О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 3 (175). – С. 35-47
745200
  Зент Й. Масовий психотерапевтичний процес: психологічні особливості його учасників та ефекту впливу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
745201
  Миронюк В.І. Масовий розвиток деяких водоростей у Канівському заповіднику та на його околицях / В.І. Миронюк, Л.С. Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 28)


  Проведено моніторинг кількісних та якісних показників домінантних таксонів водоростей. Виявлено, що здатність до утворення значної кількості біомаси (масовий розвиток чи "цвітіння води") має обмежена кількість видів (15), в основному синьозелених (8) ...
745202
  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ) : Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1). – ISBN 966-02-1230-5
745203
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. Дзюба І.М.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 657-690. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-00-2


  У книзі вперше в історичній науці розкривається механізм винищення населення в тоталітарній державі.
745204
  Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / Сергій Білокінь ; [передм. І.М. Дзюба ]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Пенмен, 2017. – 765, [3] с. – Імен. покажч.: с. 728-765. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7443-13-0
745205
  Кульчицький С. Масовий терор як метод експропріації селян-власників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 340-399. – ISBN 966-00-0025-1
745206
  Дряглін В. Масовий шахтарський рух в незалежній Україні в період 1990 рр. - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – C. 50-53
745207
  Дряглін В. Масовий шахтарський страйк в Україні в липні 1989 року (причини, характер, основні риси і наслідки) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 146-148
745208
  Ільчишин С.О. Масові арешти учасників шкільної акції 1933 р. за документальними свідченнями // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 44-58. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
745209
  Хоменко І. Масові афекти і масова комунікація: погляд радіодраматурга // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 78-82. – ISBN 978-966-01-0468-6
745210
  Кухаренко В. Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 18-25


  У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є ...
745211
  Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 31-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто сутність масових відкритих дистанційних курсів як інноваційної тенденції в освіті. охарактеризовано основні вимоги й тенденції, на які слід орієнтувіати освітні інновації.
745212
  Конотоп О.С. Масові відкриті онлайн-курси для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 26-33. – ISSN 1817-8510
745213
  Яровий В.І. Масові демократичні рухи Західної Європи в кампанії проти нейтронної зброї (1977-1978 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється одна з найбільш масових антивоєнних кампаній в країнах Західної Європи, спрямована проти американських планів виробництва та розміщення на європейському континенті нейтронної зброї. Розкриваються форми і методи боротьби демократичних ...
745214
  Устьянцев В.В. Масові досвіди /колективні/. / В.В. Устьянцев, М.В. Тунік. – К., 1927. – 72с.
745215
  Михалюк М.М. Масові єврейські поховання та місця пам"яті жертв Голодомору як меморіальна спадщина малих містечок столичного суспільно-географічного районк України // Регіон - 2018: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2018 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 141-143. – ISBN 978-966-285-482-4
745216
  Дячкін М.О. Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 288-291. – ISSN 2219-5521
745217
  Шиянь О. Масові заворушення: історичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-113
745218
  Лугова О. Масові захоронення жертв розстрілів НКВС в кінці червня 1941 р. в околицях Бережанського замку: розкриття історичної правди та морльні чинники вивчення // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 240-246. – ISBN 978-617-7034-13-0
745219
  Квіт С.М. Масові комунікації : підручник для студентів вищих навч. закладів / Сергій Квіт ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 208с. – Бібліогр.: с. 197-206. – ISBN 978-966-518-451-5
745220
  Терещук В.І. Масові комунікації : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 200, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 188-196. – ISBN 978-966-170-011-5
745221
  Арнаутова В.В. Масові комунікації як культурний феномен глобалізації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 276-283
745222
   Масові легкоатлетичні кроси.. – К., 1941. – 32с.
745223
  Мозгова О.М. Масові пісенні жанри та естрада: проблема взаємодії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 224-227
745224
  Морозова С.Є. Масові позови - перспективи запровадження в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 332-342. – ISBN 978-617-7530-15-1
745225
  Русін Р.М. Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (1991-1999) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 103-105. – ISSN 2076-1554
745226
  Амонс А. Масові поховання жертв політичних репресій 1937 - 1941 рр. в Україні: проблеми виявлення та дослідження // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 199-222. – ISBN 978-617-7034-13-0
745227
  Скальський В. Масові похорони у Києві (1917 - 1919 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 215-219. – ISBN 978-966-95419-8-7
745228
  Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки 20 століття / Микола Шитюк; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Тетра, 2000. – 534с. – ISBN 966-7149-24-2
745229
  Мєшкова В.Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області : монографія / В.Л. Мєшкова, М.С. Колєнкіна ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2016. – 180, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-617-7229-29-1
745230
  Іванов С.П. Масові розмноження тварин і теоріі градаціі. / С.П. Іванов. – К, 1938. – 252с.
745231
  Юдова-Романова Масові свята в умовах первісного суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 152-157. – ISSN 2226-3209
745232
  Куцак С.А. Масові свята незалежної України: традиції та інновації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 39-47. – ISSN 2226-0285
745233
  Малоока Л.В. Масові свята як чинник формування національної культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 31-35. – ISSN 2312-4679
745234
  Бурцева М.Є. Масові танки / М.Є. Бурцева. – Харків : На варті, 1931. – 64 с.
745235
  Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
745236
  Оксамитна С. Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні / С. Оксамитна, С. Стукало // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 207-220. – ISSN 2078-6948


  У статті йдеться про окремі тенденції відтворення освітньої нерівності в Україні на тлі перетворення вищої освіти у масову.
745237
  Мусієнко Н.Б. Масовість мистецтва у вимірі західноєвропейського середньовіччя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 203-211
745238
  Трепак В. Масовість як характерна ознака корупції в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 99-109. – ISSN 2082-4939
745239
  Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 84-93. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця ...
745240
  Приступа Х. Масово-агітаційна робота МОПРу. / Х. Приступа. – Харків, 1930. – 36с.
745241
  Чубучний В. Масово-політична робота в районі / В. Чубучний, О. Калиновська. – К, 1952. – 64с.
745242
  Сухоребра І.В. Масово-політична робота КП(б)У на промислових підприємствах в умовах воєнно-комуністичного штурму (1929-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухоребра І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
745243
   Масово-політична робота на селі.. – Київ, 1958. – 192с.
745244
  Гаєвський А.М. Масово-політична робота партійних організацій серед трудящих / А.М. Гаєвський. – Київ, 1966. – 86с.
745245
  Шуман О.М. Масово-політична робота партійних організацій України на селі (1961-1965 рр.) : Дис... канд. істор.наук: / Шуман О.М.; ІПК викладачів суспільних наук при КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 265, XVIл. – Бібліогр.:л.І-XVI
745246
  Врублевський В.Г. Масово-політична та культурно-освітня робота комсомольських організацій України в роки четвертої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 20-24. – (Серія історії ; № 15)
745247
  Клімчук Т.П. Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 242-244. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
745248
  Губерський Л.В. Масол Віталій Андрійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 27. – ISBN 966-316-045-4
745249
  Козаченко Ю.В. Масол Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 400. – ISBN 978-966-02-8345-9
745250
   Масол Людмила Михайлівна = До 50-річчя від дня народження. Каталог виставки. – Київ, 2003. – 34с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 12)
745251
  Волкова О.Ю. Масонская ложа "Любовь к истине" в исследовании современных историков // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 88-93. – (Серия "История" ; т. 12). – ISSN 2222-9124
745252
  Добрянский С.Ф. Масонские ложи / М. Довнар-Запольский. – Вильна : Изд. Сев.-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1911. – [2], 32 с. ил. – Отд. оттиск: Записки Северо-западного отделения Императорского Русского географического общества, кн. 2. – Библиогр. в примеч.


  РГБ имеет электронный ресурс
745253
  Лопухин И.В. Масонские труды : 1. Духовный рыцарь. 2. Некоторые черты о внутренней церкви / [Предисл.: В. С[аводник]]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913. – [4], VI, 72 с. : ил. – (Материалы по истории русского масонства XVIII века / Изд. В.Ф. Саводника ; Вып. 1)
745254
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 1]. – 1991. – 255 с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К. Ф. Некрасова, [1914]
745255
   Масонство : [Сборник]. – Репринт. воспроизведение изд. 1914 г. – Москва : ИКПА
[Т. 2]. – 1991. – VIII, 265, [8] с. – Вых. дан. ориг.: [Москва] : Изд. "Задруги" и К.Ф. Некрасова, [1915]
745256
  Соловьев О.Ф. Масонство : Словарь-справочник / О.Ф. Соловьев. – Москва : Аграф, 2001. – 432 с. – ISBN 5-7784-0117-5
745257
   Масонство в его прошлом и настоящем. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
[Т. 1]. – 1914. – XII, 255 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
745258
   Масонство в его прошлом и настоящем / под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. – Москва : Задруга ; К.Ф. Некрасов
Т. 2. – 1915. – XI, 267 c. : [25] л. ил., цв. ил., портр.
745259
  Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем / Миккеле Морамарко ; пер. с итал. В.П. Гайдука ; вступ. ст. [с. 5-21] и общ. ред. В.И. Уколовой. – Москва : Прогресс, 1990. – 289 с.
745260
  Ніковський А. Масонство в Росії перед революцією і на початку війни / публікація, передмова та примітки Ігоря Гирича та Лариси Портнової // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 149-160
745261
  Ходоровський М. Масонство і політика на галицькому грунті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 232-257. – ISSN 0869-3595


  Масонський рух на Галичині
745262
  Волкова О. Масонство і релігія I чверті XIX століття у Російській імперії: сучасна історіографія // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 126-128. – ISBN 978-966-171-893-6
745263
  Прилуцька О. Масонство на українських землях у XVIII ст.: погляд XXI-го // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 252-255. – ISBN 966-7865-75-4
745264
  Кравців Б.-Ю.М. Масонство(- каменяр, муляр) - космополітичний релігійно-етичний рух) / Б.-Ю.М. Кравців, О.П. Оглоблин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 433. – ISBN 978-966-02-8345-9
745265
  Ліщук Г. Масонський фактор у декабристському русі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-793-9
745266
  Аврех А.Я. Масоны и революция / А.Я. Аврех. – Москва : Издательство политической литературы, 1990. – 350 с. – ISBN 5-250-00806-2
745267
  Левицька М.Б. Масообмін при адсорбціх з розчинів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Левицька М. Б.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
745268
  Мартиняк Масообмін при екстрагуванні фероцена в умовах екранування його реакційною масою : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Мартиняк О.-Р.В.; Держ. уні-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 16л.
745269
  Волікова Наталя Миколаївна Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Волікова Наталя Миколаївна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
745270
  Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
745271
  Оглобля В.І. Масоперенос Cr, Ni у сталі 1Х18Н10Т-ВД при селективній корозії в рідкому літії / В.І. Оглобля, В.І. Лозовий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За даними рентгенівського мікроаналізу визначено швидкості селективної корозії Ni, Cr й ефективні коефіцієнти масопереносу D[нижній індекс Ni], D[нижній індекс Cr] у зразках 1Х18Н10Т-ВД, що піддавались корозійним динамічним випробуванням у рідкому Li ...
745272
  Нагурський О.А. Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.01.13 / Нагурський О.А.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львов, 1998. – 18л.
745273
  Гэрбэлэу Н.В. Масс- спектрометрия координационных соединений / Н.В. Гэрбэлэу, К.М. Индричан. – Кишинев, 1984. – 339с.
745274
   Масс-медиа и гражданское общество : монография / Международный исслед. центр "Челове: язык, культура, познание"; [ под ред. А.М. Холода, А. Бартошек, А. Лобанова, С. Михальчик и др. ]. – Кривой Рог, 2008. – 227с. – ISBN 966-594-167-X
745275
  Абдакимова Д.А. Масс-медиа как инструмент управления инновационного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916
745276
  Капарини М. Масс-медиа, сектор безопасности и власть : Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности. Научное пособие / Авт. кол. М. Капарини , Д. Рельик и др.; Под ред. М.Капарини; КНУТШ; Ін-т журналістики; Женевский центр демократичного контроля над вооруженными силами. – Киев, 2005. – 280с. – ISBN 92-9222-030-6
745277
  Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.123-134. – ISSN 0321-2017
745278
  Червонный А.Д. Масс-спектральное исследование термодинамических свойств хлоридов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Червонный А.Д.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1975. – 20л.
745279
  Шумиловский Масс-спектральные методы / Шумиловский, Р.И. Стаховский. – М-Л, 1966. – 160с.
745280
  Сидоров Л.Н. др Масс-спектральные термодинамические исследования / Л.Н. др Сидоров. – Москва, 1985. – 208с.
745281
  Сидоров Л.Н. Масс-спектральные термодинамические исследования двухкомпонентных систем со сложным молекулярным составом пара : Автореф... доктор хим.наук: / Сидоров Л.Н.; МГУ. – М., 1970. – 30л.
745282
   Масс-спектральный анализ смесей с применением ионно-молекулярных реакций.. – М., 1989. – 240с.
745283
  Борискин Александр Иванович Масс-спектрометр высокого разрешения с лазерно-плазменным источнико ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Борискин Александр Иванович; Московский инженерно-физич. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
745284
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 22 с.
745285
  Будников А.Т. Масс-спектрометрические исследования кинетики накопления и обработного выделения ионно-внедренных газов в процессе блистерина металлов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Будников А. Т. ; Харьк. полит. ин-т. – Харьков, 1987. – 23 с.
745286
  Рафальсон А.С. Масс-спектрометрические приборы / А.С. Рафальсон. – Москва : Атомиздат, 1968. – 236с.
745287
  Агафонов И.Л. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты / И.Л. Агафонов, Г.Г. Девятых ; АН СССР, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1980. – 334 с., ил.
745288
   Масс-спектрометрический анализ ионого состава оиносферы Земли на высотах 120-170 кмм : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Жлудько А. Д,; Жлудько А. Д,; Ин-т эесперимент. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
745289
  Ларин Н.В. Масс-спектрометрический анализ моносилана и моногермана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ларин Н. В. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1967. – 33 с. – Бібліогр. : с. 32-33
745290
  Есиков А.Д. Масс-спектрометрический анализ природных вод / А.Д. Есиков. – Москва : Наука, 1980. – 203с.
745291
  Стасевич Б.М. Масс-спектрометрический метод изотопного анализа окиси дейтсрия и газообразных соединений дейтерия и водорода. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стасевич Б.М.;, 1955. – 8л.
745292
  Крижановский Л.М. Масс-спектрометрическое изучение выхода осколков деления плутония-239 реакторными нейтронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крижановский Л.М.; АН СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1958. – 8л.
745293
  Бочкарев В.Н. Масс-спектрометрическое изучение некоторых депсипептидных систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Бочкарев В.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 20л.
745294
  Буриков В.М. Масс-спектрометрическое изучение некоторых циклопептидов и циклодепсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Буриков В. М.; АН СССР Ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 22л.
745295
  Овчинникова Н.С. Масс-спектрометрическое изучение производных, изомеров и продуктов превращения пенициллинов : Автореф... канд. хим.наук: / Овчинникова Н. С.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1970. – 23л.
745296
  Разаков Р. Масс-спектрометрическое исследование алкалоидов Amaryllidacae. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Разаков Р.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 20л.
745297
  Иващенко Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование вторичной ионной эмисии, возникающей при бомбардировке металлов и сплавов ионным пучком : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Иващенко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т металлофизики. – Киев, 1971. – 16 с.
745298
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование галогенидов лития и цезия с использованием двойной эффузионной камеры : Автореф... канд. хим.наук: / Горохов Л. Н.; ГК СМ СССР по хим. Науч.-иссл. физ.-хим ин-т. – М., 1962. – 9л.
745299
  Клюев Н.А. Масс-спектрометрическое исследование и анализ основных азотсодержащих гетероциклических соединений нефти. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюев Н.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
745300
  Жигулев К.К. Масс-спектрометрическое исследование изоксазольных систем : Автореф... канд. химнаук: / Жигулев К. К.; Моск. с. х. акад. – М., 1972. – 24л.
745301
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – 156 л. – Библиогр.: л. 146-156
745302
  Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с. – Библиогр.: 9 назв
745303
  Высоцкий В.И. Масс-спектрометрическое исследование индольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Высоцкий В.И.; Моск. с.=х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
745304
  Егоров Н.П. Масс-спектрометрическое исследование ионного и нейтрального состава тлеющего разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Егоров Н.П.; Моск.инж-физ-ин-т. – М, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
745305
  Адылов А.А. Масс-спектрометрическое исследование ионных продуктов катодного распыления вольфрама и молибдена под действием удара ионов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Адылов А.А.; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 11л.
745306
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения двуокисей титана, циркония, гафния и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенов Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
745307
  Семенов Г.А. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем / Г.А. Семенов, В.Л. Столярова. – Л., 1990. – 299с.
745308
  Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование межмолекулярных взаимодействий азотистых оснований нуклеиновых кислот в вакууме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Суходуб Л.Ф.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 20л.
745309
  Талвари Андрес Андресович Масс-спектрометрическое исследование монозамещенных циклопентеновых и циклогексеновых углеводородов С6-С15 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Талвари Андрес Андресович; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
745310
  Долгих Алла Федоровна Масс-спектрометрическое исследование некоторых биогенных индольных структур : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Долгих Алла Федоровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1975. – 14л.
745311
  Хоц М.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых классов органических соединений с применением ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.056 / Хоц М.С.; АН СССР. Филиал Ордена Ленина ин-та химической физики. – М., 1972. – 24л.
745312
  Головкина Л.С. Масс-спектрометрическое исследование некоторых производных многоатомных спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Головкина Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 31л.
745313
  Никитин О.Т. Масс-спектрометрическое исследование некоторых термодинамических свойст элементарного бора, окиси бора и метабората натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Никитин О.Т.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 10 с.
745314
  Денисов Ю.В. Масс-спектрометрическое исследование некоторых циклических пептидов и дипсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Денисов Ю. В.; АН СССР, Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 23л.
745315
  Пикус Г.Я. Масс-спектрометрическое исследование оксидных катодов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Пикус Г.Я. ; КГУ. – Киев, 1956. – 11с.
745316
  Абдуллаева М.К. Масс-спектрометрическое исследование отрицательно-ионного распыления твердых тел при бомбардировке положительными ионами щелочных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Абдуллаева М.К.; АН УзССР. – Ташкент, 1973. – 24л.
745317
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое исследование паров некоторых чистых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр. аэрол. обсерватория ГУГМС при СМ СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – М., 1961. – 10л.
745318
  Сергеев Ю.Л. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации бензола и его моногалоидпроизводных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 054 / Сергеев Ю.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 12л.
745319
  Сорокин В.В. Масс-спектрометрическое исследование первичных и вторичных процессов фотоионизации кислородосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сорокин В.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1972. – 18л.
745320
  Краснощек А.П. Масс-спектрометрическое исследование пиразольных систем : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Краснощек А.П.; МГУ. Хим. фак. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
745321
  Романова Г.Ф. Масс-спектрометрическое исследование поверхности германия и кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романова Г.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.12
745322
  Ермаков А.И. Масс-спектрометрическое исследование производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Ермаков А.И.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1972. – 24л.
745323
  Зубков В.И. Масс-спектрометрическое исследование промежуточных продуктов неполного хлорирования кремня в реакции прямого синтеза хлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Зубков В.И.; М-во хим. пром. – Москва, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
745324
  Вербовская Г.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации молекул возбужденными атомами . : Автореф... канд. хим.наук: 02-073 / Вербовская Г.В.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 22л.
745325
  Балуев А.В. Масс-спектрометрическое исследование процессов ионизации хлоридов и метаборатов щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Балуев А.В.; Хим. фак-т. – М., 1970. – 16л.
745326
  Ратьковский И.А. Масс-спектрометрическое исследование процессов испарения окислов галлия, индия и таллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Ратьковский И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 22л.
745327
  Ивакин Ю.Д. Масс-спектрометрическое исследование процессов на поверхности бинарных полупроводников ZnO и CdSb. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ивакин Ю.Д.; МГУ. хим. ф-тет. – М., 1980. – л.
745328
  Щередин В.П. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств бинарных систем NaF-MeF3 (Me=Sc, Y, La) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Щередин В.П. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с.
745329
  Рыков А.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем. MeF-BeF2 (Me-Li,R,Rb) : Автореф... канд. хим.наук: / Рыков А.Н.; МГУ. – Москва, 1974. – 14л.
745330
  Сидоров Л.Н. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы Na-F-ZrF4 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сидоров Л.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1963. – 12 с.
745331
  Шольц В.Б. МАСС-спектрометрическое исследование термодинамических свойств системы. : Автореф... канд. хим.наук: / Шольц В.Б.; МГУ. – М., 1969. – 17л.
745332
  Елькин Ю.Н. Масс-спектрометрическое исследование тетрациклических тритерпенов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Елькин Ю.Н.; АН СССР. Ин-т биол. активных веществ. – Владивосток, 1970. – 23л.
745333
  Филиппов В.П. Масс-спектрометрическое исследование углеводородов нефтей Нижнего Поволжья : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Филиппов В.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
745334
  Зякун А.М. Масс-спектрометрическое исследование фенил- и металтиогидантоинов аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Зякун А.М.; АН СССР. Ин-тут химии природных соединений. – М., 1966. – 22л.
745335
  Акопян М.Е. Масс-спектрометрическое исследование фотоионизации паров органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акопян М.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 8л.
745336
  Неволин Владимир Николаевич Масс-спектрометрическое исследование характеристик ионов лазерной плазмы при плотностях потока излучения 10 8 - 10 11 вт/см2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Неволин Владимир Николаевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
745337
  Паперная И.Б. Масс-спектрометрическое определение положений двойной связи в полициклических системах : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Паперная И.Б.; Ан СССР.Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1969. – 32л.
745338
  Золотарева Г.М. Масс-спектрометрическое определение строения некоторых оксиаминотетрагидропиранов и аминодезоксисахаров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Золотарева Г.М.; Моск. ин-тут тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 23л.
745339
  Гусаров А.В. Масс-спектрометрическое определение энергий диссоциации молекул и гидроокисей калия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Гусаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
745340
  Мартынкевич Г.М. Масс-спектрометрическое сследование паров некоторых чистых металлов : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Мартынкевич Г.М.; МГУ. – М., 1961. – 128л. – Бібліогр.:л.116-128
745341
  Горохов Л.Н. Масс-спектрометрия в неорганической химии / Л.Н. Горохов. – М., 1984. – 64с.
745342
  Терентьев П.Б. Масс-спектрометрия в органической химии / П.Б. Терентьев. – М., 1979. – 223с.
745343
  Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специализации 011004 - Органическая химия / А.Т. Лебедев. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 496 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-052-4
745344
  Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии. / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Л., 1972. – 368с.
745345
  Муинов Т.М. Масс-спектрометрия деструкции полимеров с дефектыми макромолекулами / Т.М. Муинов. – Душанбе, 1986. – 248с.
745346
  Исаев Р.Н. Масс-спектрометрия и ее применение / Р.Н. Исаев. – Банраул, 1990. – 75с.
745347
  Бейнон Д. Масс-спектрометрия и ее применение в органической химии / Д. Бейнон. – М, 1964. – 701с.
745348
   Масс-спектрометрия и изотопная геология.. – М., 1983. – 164с.
745349
   Масс-спектрометрия и химическая кинетика.. – М., 1985. – 344с.
745350
  Вомпе Георгий Александович Масс-спектрометрия кинетики термического распада аммиака и метана в ударных волнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Вомпе Георгий Александович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
745351
  Заикин В.Г. Масс-спектрометрия малых циклов (C, Si, Ge) / В.Г. Заикин. – М., 1983. – 159с.
745352
  Хафизов Х. Масс-спектрометрия некоторых классов органических соединений трехвалентного азота. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хафизов Х.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
745353
  Вульфсон Н.С. и др. Масс-спектрометрия органических соединений / Н.С. и др. Вульфсон. – Москва, 1986. – 312с.
745354
  Хвостенко В.И. Масс-спектрометрия отрицательных ионов в органической химии / В.И. Хвостенко. – М, 1981. – 159с.
745355
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов и фотоэлектронная спектрометрия / Хвостенко В.И. – Уфа, 1983. – 112 с.
745356
   Масс-спектрометрия резонансного захвата электронов: метод и ретроспективный обзор. – Уфа : БФАН СССР, 1987. – 219 с.
745357
  Лейпунский Илья Овсеевич Масс-спектрометрия свободных радикалов. Идентификация парамагнитных продуктов химических и фотохимических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лейпунский Илья Овсеевич; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21
745358
  Ефремов Ю.Я. Масс-спектрометрия теренов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ефремов Ю.Я.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 27л.
745359
  Джейрам Р. Масс-спектрометрия: Теория и приложения : пер. с англ. / Р. Джейрам. – Москва : Мир, 1969. – 252 с.
745360
  Любитов Ю.Н. Масс-спектроскопические исследования процесса испарения с учетом взаимодействия пара со стенками эффузионного сосуда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любитов Ю.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.20-21
745361
  Рик Г.Р. Масс-спектроскопия / Г.Р. Рик. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 296 с.
745362
  Хмельницкий Масс-спектроскопия загрязнений окружающей среды / Хмельницкий, Е.С. Бродский. – Москва : Химия, 1990. – 184с.
745363
  Розынов Б.В. Масс-спектрохимическое исследование некоторых природных и синтетических депсипептидов : Автореф... канд. хим.наук: / Розынов Б. В.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1966. – 19л.
745364
  Астон Ф.В. Масс-спектры и изотопы / Ф.В. Астон. – Москва, 1948. – 298с.
745365
  Холбаев А. Масс-спектры многозарядных ионов плазмы, образованные двухканальным лазерным излучением : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Холбаев Авазбай ; АН УССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1990. – 19 с. – Библиогр. : 10 назв.
745366
  Петров А.А. Масс-спектры нефтяных углеводородов / А.А. Петров. – М, 1986. – 309с.
745367
  Люц А.Е. Масс-спектры стереоизомеров некоторых производных декагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Люц А.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
745368
  Малышева Нелли Николаевна Масс-спктрометрическое исследование производсных олигосахаридов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Нелли Николаевна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М,, 1973. – 20л.
745369
   Масс - спектрометрия верхней атмосферы Земли : Сборник статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 306с.
745370
  Гайворонский П.Е. Масс.-спектрометрическое исследование бисареновых П-комплексов хрома и молибдена : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гайворонский П.Е.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 26л.
745371
  Логунов А.А. Масса гравитона и развитие фридмановской Вселенной / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 22 с.
745372
  Завельский Ф.С. Масса и ее измерение / Ф.С. Завельский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 238с.
745373
  Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. / В.П. Скобелев. – Воронеж, 1975. – 341с.
745374
  Владимирова Екатерина Масса удовольствия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 126-130 : рис., фото
745375
  Грузинцев А.П. Масса электрона по электромагнитной теории проводников / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1910. – 10 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества, 1910
745376
  Бирюков А.А. Массаж-спутник здоровья / А.А. Бирюков. – Москва, 1992. – 109с.
745377
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1985. – 208с.
745378
  Дубровский В.И. Массаж / В.И. Дубровский. – М, 1988. – 237с.
745379
  Бирюков А.А. Массаж / А.А. Бирюков. – Москва, 1988. – 252с.
745380
  Бирюков А.А. Массаж в борьбе с недугами / А.А. Бирюков. – М. : Советский спорт, 1991. – 77с.
745381
  Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. – К, 1992. – 384с.
745382
  Дубровский В.И. Массаж при травмах и заболеваниях у спортсемнов / В.И. Дубровский. – М, 1979. – 128с.
745383
  Аленькин Б.Ф. Массаж, баня и здоровье / Б.Ф. Аленькин, А.А. Рудаков ; науч. ред. И.Е. Оранский. – Свердловск : Среднекральское кн. издательство, 1988. – 60 с.
745384
  Белоусова Г.А. Массам - об истории ленинской партии / Г.А. Белоусова, Н.Н. Маслов. – М, 1986. – 63с.
745385
   Массандра. – Симферополь : Таврия, 1976. – 56с.
745386
  Гуров Е.П. Массив Алешковские пески как возможная импактная структура / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
745387
  Тимошевская Ю. Массив Арабика: властный зов бездны // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0321-0669


  Горный массив Арабика в Абхазии на Западном Кавказе. Путевые заметки.
745388
   Массив Гремяха - Вырмес на Кольском полуострове.. – М.Л., 1967. – 236с.
745389
  Литвинова Л.А. Массив украинских диссертаций по книговедению,библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998-2007) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 43-53
745390
  Померанцева Галина Валентиновна Массивные поля в окрестности черной дыры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Померанцева Галина Валентиновна; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 10л.
745391
  Ганієв Олександр Массімо Муссапі:"Чесно кажучи, я не хочу мати стиль. Стиль - це етикетка!" // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 80-83 : фото
745392
  Крушинська Олена Массіф-Сантраль. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 120-125 : фото
745393
  Озолс Р.Я. Массо- и теплоперенос в магнитном поле : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.14 / Озолс Р. Я.; АН Латв.ССР, Объед. сов. От-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.22-23
745394
  Цалко Э.А. Массо- и теплоперенос при неизотермическом турбулентном обтекании поверхности аэро-дисперсным потоком : Автореф... канд. техн.наук: 024 / Цалко Э. А.; АН СССР, Ин-т теорет. и прикладн. мех. – Новосибирск, 1970. – 21л.
745395
  Поляков Петр Васильевич Массо- и теплоперенос при электролизе расплавных солей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Поляков Петр Васильевич; Уральский науч. центр. ин. электрохимии. – Свердловск, 1977. – л.
745396
  Алиханян А.С. Массо-спектрометрическое исследование темподинамических свойств двукомпонентных систем : Автореф. ... канд. хим. наук / Алиханян А.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 18 с.
745397
  Осман Э А. Массобмен при физическом и химическом растворении твердых тел в условиях вакуума. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Осман А.Э.-Х.; МО Укр.Гос.ун-т."Львов.политика". – Львов, 1995. – 16л.
745398
  Саенкова Л.П. Массова культура : Эволюция зрелищных форм / Л.П. Саенкова. – Минск : БГУ, 2003. – 123 с. – ISBN 985-445-873-3
745399
  Гафт Л.Г. Массовая "Рабочая газета" (1922-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гафт Л.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 23л.
745400
  Шишков Ю.В. Массовая безработица на Западе и и ее социально -экономические последствия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Науч. коммунизм ; 9/1987)
745401
  Инькова Л.М. Массовая библиотека сегодня / Л.М. Инькова. – Москва, 1976. – 48с.
745402
  Комский Д.М. Массовая внеклассная работа по физике и технике : пособие для учителей / Д.М. Комский. – Свердловск : СПИ, 1988. – 85 с.
745403
  Кожиков И.П. Массовая геологическая работа / И.П. Кожиков. – М.-Л.-Новосибирск, 1934. – 72с.
745404
  Агапов Ю.В. Массовая и немассовая культура в образовании // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  Анализируются соотношения массовой культуры и культуры образовательной деятельности. Обосновывается вывод о необходимости разграничения явлений масскульта, проникающих в сферу образования, и феномена образовательной культуры.
745405
   Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт компл. социал.исслед.. – М., 1980. – 446с.
745406
   Массовая информация и коммуникация в современном мире: Сб. обзоров.. – М.
1. – 1989. – 183с.
745407
  Колосов Ю.М. Массовая информация и международное право / Ю.М. Колосов. – Москва : Международные отношения, 1974. – 168 с.
745408
  Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения / Ю.Б. Кашлев. – М., 1981. – 256с.
745409
   Массовая информация и общественное мнение молодежи.. – К., 1990. – 283с.
745410
  Дудаков Б.Г. Массовая информация через космос / Б.Г. Дудаков. – М, 1975. – 56с.
745411
  Поклад Б А. Массовая информация: международное общество или подрывная пропаганда? / Б А. Поклад, Н.И. Юдина. – М, 1987. – 91с.
745412
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация / В.Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной прессы, 2013. – 899, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 900-901. – Библиогр. : с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1
745413
  Тавокин Е.П. Массовая коммуникация в современном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 11. – С. 986-993. – ISSN 0869-5873


  Коммуникация возникла вместе с появлением человеческих общностей как потребность людей делиться друг с другом сведениями, необходимыми для совместных действий. Без коммуникации невозможно существование и функционирование социума любого уровня. Она ...
745414
   Массовая коммуникация в социалистическом обществе.. – Л., 1979. – 243с.
745415
   Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции.. – Л., 1981. – 166с.
745416
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1971. – 20с.
745417
  Петров Л.В. Массовая коммуникация и искусство / Л.В. Петров. – Л., 1976. – 160с.
745418
  Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. – М, 1988. – 78с.
745419
   Массовая коммуникация и охрана среды: ОПыт социол. исслед.. – Таллин, 1987. – 255с.
745420
   Массовая коммуникация и развитие социалистического образа жизни : матер. конфер., Тарту. – Тарту, 1986. – 333 с.
745421
  Иванов В.Ф. Массовая коммуникация как общественное явление // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 120-135
745422
  Макеева М.А. Массовая коммуникция и ее роль в формировании общественного мнения : Автореф... канд. филос.наук: / Макеева М. А.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
745423
  Катасонова Е. Массовая культура - японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 57-66. – ISSN 0321-5075
745424
  Райнов Б. Массовая культура / Б. Райнов. – М, 1979. – 487с.
745425
  Смольская Е.П. Массовая культура / Е.П. Смольская. – М., 1986. – 142с.
745426
  Шапинская Е.Н. Массовая культура и массовое искусство: "за" и "против" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 139-142. – ISSN 0235-1188
745427
  Кохановский Е.В. Массовая культура и российский профессиональный спорт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 130-136. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Массовая культура призвана транслировать социально значимую информацию широким слоям населения на языке обыденного понимания массового потребителя. Продукция массовой культуры формируется рынком, а необходимым условием такой продукции является ...
745428
   Массовая культура и социально-культурный авангардизм в буржуазном обществе : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1976. – 205, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы современной буржуазной культуры")
745429
  Ильин А.Н. Массовая культура и субкультура : общее и особенное // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 69-75. – ISSN 0132-1625
745430
  Стародумов А.А. Массовая культура как аспект общества потребления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 2073-9702


  В статье выявляются понятия массовой культуры и потребления, а также выявляется их глубокая взаимосвязь. Тотальное потребление продуктов производства переносится и на продукты культуры, подчиняя последние "моде" и "потребностям" аудитории. ...
745431
  Чумаков А.Н. Массовая культура как порождение и спутник глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 130-131. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
745432
  Стадлер Т.М. Массовая культура как продукт двойного социального конструирования // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 249-253. – ISSN 1606-951Х
745433
  Катасонова Е. Массовая культура. Японское прочтение // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-5075
745434
  Бройтман Леонид Аврамович Массовая культурно-просветительная работа в Бурятии в восстановительный период (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бройтман Леонид Аврамович; МВ ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Улан-Удэ, 1973. – 20л.
745435
  Черняк М.А. Массовая литература 20 века : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) - филологическое образование / М.А. Черняк. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-9765-0052-5
745436
   Массовая литература в странах Азии и Африки. – Москва, 1985. – 276 с.
745437
   Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада.. – М., 1974. – 224с.
745438
  Сидорова Г.П. Массовая литература и читательские предпочтения 1960-х - начала 1980-х гг. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 128-136. – ISSN 0132-1625
745439
  Мохов И.А. Массовая литература по обработке металлов резанием в годы построения социализма в СССР : Автореф... канд. пед.наук: / Мохов И.А.; Ленингр. гос. библиотечный ин-т им. Н.К.Крупской. – Ленинград, 1951. – 14 с.
745440
  Молчанов В.В. Массовая мистификация / В.В. Молчанов. – Л., 1987. – 108с.
745441
  Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
745442
  Макеев Н. Массовая музыкальная работа на новых путях / Н. Макеев. – Москва : Музгиз, 1931. – 24 с.
745443
   Массовая оборонная литература. – М., 1941. – 38с.
745444
  Фет А.И. Массовая обработка информации в специализированных однородных процессорах. / А.И. Фет. – Новосибирск, 1976. – 200с.
745445
  Тарасов В.Т. Массовая партизанская поэзия Белоруссии периода Великой Отечественной войны : Автореф... кандид. филологич.наук: / Тарасов В.Т.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1951. – 16 с.
745446
  Еникеев Джевад Касымович Массовая политико-воспитатеьлная работа Компартии Туркменистана в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Еникеев Джевад Касымович; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 23л.
745447
  Парасунько О.А. Массовая политическая забастовка в Киеве в 1903 г. / О.А. Парасунько. – Киев, 1953. – 132с.
745448
  Кружков В.С. Массовая политическая работа на селе и задачи печати / В.С. Кружков. – М, 1954. – 32с.
745449
  Николюкин А.Н. Массовая поэзия в Англии конца 18-- начала 19 веков. / А.Н. Николюкин. – М, 1961. – 276с.
745450
  Юдин Н.Е. Массовая производственно-техническая литература и особенности ее редактирования : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин Н.Е.; Моск. полиграфич. ин-т. – М., 1965. – 15л.
745451
  Барабаш М.А. Массовая протикоревая иммунизация и эпидемиологический процесс кори. : Автореф... канд. мед.наук: 780 / Барабаш М.А.; Куйбышевский мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
745452
   Массовая профилактика сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними.. – Женева, 1988. – 63с.
745453
  Голованов Б.Д. Массовая психология и доктрины "высокой политики" / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 34-39. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
745454
  Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек : Учебно-методическое пособие / Г.К. Олзоева; Ред. О.Р. Бородин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 43). – ISBN 5-85129-175-3
745455
  Шеменев В.П. Массовая работа в книжном магазине. / В.П. Шеменев. – М., 1968. – 32с.
745456
   Массовая работа в организациях ДОСААФ.. – М., 1953. – 76с.
745457
  Супоницкая Ю. Массовая работа во дворце культуры / Ю. Супоницкая. – М., 1958. – 48с.
745458
  Степанова В.Г. Массовая работа нашей библиотеки / В.Г. Степанова. – Алма-Ата, 1953. – 48с.
745459
  Кернес И.В. Массовая работа областной библиотеки / И.В. Кернес. – Л., 1964. – 150с.
745460
   Массовая работа отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР.. – М., 1981. – 39с.
745461
   Массовая работа профсоюзных библиотек.. – М., 1949. – 108с.
745462
  Старостин В.М. Массовая работа районной газеты. / В.М. Старостин. – М., 1960. – 64с.
745463
   Массовая работа с читателями в ЦБС: Метод. реком.. – М., 1988. – 72с.
745464
  Грибанов М. Массовая работа советов / М. Грибанов, А. Смахтин. – М.-Л., 1932. – 92с.
745465
  Печеная А.В. Массовая работа современных университетских библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 0130-9765


  Формы и методы массовой работы Сумского областного методического объединения библиотек вузов.
745466
   Массовая работа технических библиотек.. – М., 1964. – 44с.
745467
  Сизоненко Г.С. Массовая революционная организация трудящихся Западной Украины "Сельроб" (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Сизоненко Г.С. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Киев, 1968. – 16 с.
745468
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
6. – 1968. – 72с.
745469
   Массовая спортивная работа с учащимися средних специальных учебных заведений.. – М.
7. – 1970. – 68с.
745470
   Массовая спортивная работа с учащимися школ.. – М., 1968. – 48с.
745471
   Массовая физическая культура в вузе. – Москва : Высшая школа, 1991. – 239с.
745472
   Массовая физическая культура и спорт - важнейшие средства формирования активной жизненной позиции советских людей.. – М., 1979. – 221с.
745473
   Массовая физическая культура, здоровье и труд.. – Алма-Ата, 1989. – 130с.
745474
   Массовику затейнику.. – Алма-Ата, 1961. – 199с.
745475
  Быков Б.Б. Массово-политическая деятельность Коммунистической партии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Быков Б.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1974. – 17л.
745476
  Бабичев Александр Иванович Массово-политическая деятельность Коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бабичев Александр Иванович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 22л.
745477
  Бабичев А.И. Массово-политическая деятельность коммунистической партии среди трудящегося крестьянства Украины на завершающем этапе гражданской войны. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бабичев А.И.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 266л. – Бібліогр.:л.199-229
745478
  Осипова Т.В. Массово-политическая работа в деревне в первый год социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипова Т.В.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 22л.
745479
  Федосеев Н.Е. Массово-политическая работа в колхозе / Н.Е. Федосеев. – Ульяновск, 1956. – 44с.
745480
  Петров П. Массово-политическая работа в сельском районе / П. Петров. – Одесса, 1949. – 24с.
745481
  Михеев В.И. Массово-политическая работа Вологодской областной партийной организации на промышленных предприятиях в годы 8 пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михеев В.И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
745482
  Лешуков Т.Н. Массово-политическая работа и культура быта / Т.Н. Лешуков. – М., 1968. – 63с.
745483
  Сасыхов А.В. Массово-политическая работа клуба / А.В. Сасыхов, Ю.А. Стрельцов. – Улан-Удэ
2. – 1969. – 70с.
745484
  Заруцкая Е.В. Массово-политическая работа Коммунистической партии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Заруцкая Е.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
745485
  Усманов А. Массово-политическая работа Коммунистической партии Узбекистана среди тружеников села (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Усманов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 25л.
745486
  Захарова Л.М. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарова Л.М.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
745487
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбаса 1943-1950 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билык В.Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1954. – 16л.
745488
  Билык В.Ф. Массово-политическая работа Коммунистической партии Украины среди рабочих угольной промышленности Донбасса 1943-1950 гг. (По материалам Сталинской и Ворошиловоградской обл.) : Дис... канд. ист.наук: / Билык В. Ф.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 296л. – Бібліогр.:л.280-295
745489
  Мачуленко А.И. Массово-политическая работа Компартии Белоруссии в послевоенный период (1946-1950 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Мачуленко А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1965. – 23л.
745490
  Емельянова Е.Е. Массово-политическая работа компартии Белоруссии на промышленных предприятиях республики (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емельянова Е.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1966. – 25л.
745491
  Бершимбаев С. Массово-политическая работа Компартии Казахстана между 20 и 23 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бершимбаев С.; ЛГУ. – Л, 1968. – 36л.
745492
  Неелов М.М. Массово-политическая работа КП в период установления и упрочения Советской власти / М.М. Неелов. – Омск, 1970. – 360с.
745493
  Сухоребрая Ирина Васильевна Массово-политическая работа КП(б)У на промышленных предприятиях в условиях военно-коммунистического штурма (1929-1933 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухоребрая Ирина Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
745494
   Массово-политическая работа КПСС в период строительства социализма.. – Иваново, 1985. – 156с.
745495
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа КПСС в современных условиях, 1959-1974. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1975. – 222с.
745496
  Хромова Ю.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди населения города в годы блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хромова Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 13л.
745497
  Жуков Г.И. Массово-политическая работа Ленинградской партийной организации среди партизанской молодежи в годы. ВОВ : Автореф... канд. истнаук: / Жуков Г. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 17л.
745498
  Абраменко А.С. Массово-политическая работа на весеннем севе / А.С. Абраменко. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 76, [4] с.
745499
  Синцов Н.Д. Массово-политическая работа на избирательном участке / Н.Д. Синцов. – Ленинград, 1945. – 32 с.
745500
   Массово-политическая работа на лесозаготовках.. – Молотов, 1951. – 40с.
745501
  Сергеева А.К. Массово-политическая работа на предприятии / А.К. Сергеева. – Ташкент, 1954. – 48с.
745502
   Массово-политическая работа на селе. – Москва, 1954. – 132с.
745503
  Черненко К.У. Массово-политическая работа на селе / К.У. Черненко. – Кишинев, 1955. – 92с.
745504
  Кобзева К.К. Массово-политическая работа партии в деревне в период между ХХ и ХХІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кобзева К.К.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
745505
  Пашаев И.А. Массово-политическая работа партийной организации Дагестана в период между 20 и 21 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаев И.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 19л.
745506
  Мусурманов З. Массово-политическая работа партийной организации Казахстана среди тружеников сельского хозяйства в 1953-1958 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусурманов З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
745507
  Курохтин М.В. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне 1953-1958 гг. (На материалах Воронежской, Тамб. и Липец. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Курохтин М.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 25л.
745508
  Чугаев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций в деревне в годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чугаев В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
745509
  Челидзе К.С. Массово-политическая работа партийных организаций Грузии (период между ХХ и XXII съездами КПСС). : Автореф... канд. истор.наук: / Челидзе К.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 20л.
745510
  Шеменев В.П. Массово-политическая работа партийных организаций Дона. / В.П. Шеменев. – Ростов -на-Дону, 1967. – 148с.
745511
  Ткаченко А.С. Массово-политическая работа партийных организаций на шахтах Донбаса в годы пятой пятилетки 1951-1955 гг. (По матер. Донецкой обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ткаченко А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. истории КПСС. – Харьков, 1966. – 26л.
745512
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины (1943-1945 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Томэк В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС гуманитар. ф-тов. – К., 1971. – 194, XXIIIл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
745513
  Томэк В.И. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины 1943-1945 гг.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Томэк В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
745514
  Баландин Николай Иванович Массово-политическая работа партийных организаций среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 00.01 / Баландин Николай Иванович ; Ленингр. гос. ин-т. – Ленинград, 1972. – 17с.
745515
  Шуман А.М. Массово-политическая работа партийных организаций Украины на селе (1961-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Шуман А.М. ; КГУ. – Киев, 1969. – 20 с.
745516
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
745517
  Гончаренко Л.Г. Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970 : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Л.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 208л.
745518
  Гончаренко Людмила Гавриловна Массово-политическая работа партийных организаций Украины среди рабочих промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. 1966-1970. (На материалах Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Людмила Гавриловна; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
745519
  Морозов М.А. Массово-политическая работа партийных организаций. Для ун-тов марксизма-ленинизма. / М.А. Морозов. – М., 1967. – 46с.
745520
   Массово-политическая работа среди животноводов.. – Краснодар, 1957. – 56с.
745521
  Кузнецов А.с. Массово-политическая работа среди населения / А.с. Кузнецов. – Свердловск, 1954. – 70с.
745522
  Смирнов В.А. Массово-политическая работа среди трудящихся. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 64с.
745523
  Агаджанов Ю.Г. Массово-политическая работа Чечерно-Ингушской партийной организации. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Агаджанов Ю.Г.; Дагестан.гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 24л.
745524
   Массово-политическая работа: методика и результаты.. – Москва, 1976. – 168с.
745525
  Сталюнас Д. Массовое антиеврейское насилие в Литве: место и время // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 94-100. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
745526
  Веревкин Л.П. Массовое высшее образование в условиях конкуренции и коммерциализации // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 921-929. – ISSN 0869-5873
745527
  Черняк Е.Б. Массовое движение в Англии и Ирландии в конце VVIII -- начале XIX вв. / Е.Б. Черняк. – М., 1962. – 720с.
745528
   Массовое жилищное строительство в УССР. – Киев, 1966. – 172 с.
745529
  Ковылков А.П. Массовое изобретательство и рационализаторство - важное средство повышения экономической эффективности общественного труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковылков А.П. ; Высш.школа профдвижения Всесоюз.центр совета профсоюзов. – Москва, 1968. – 28 с.
745530
  Золотько С.К. Массовое изобретательство на предприятиях транспортного и тяжелого машиностроения и пути увеличения его экономической эффективности. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотько С.К.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1954. – 16л.
745531
  Михайлова Т. Массовое искусство и культура постмодерна / Т. Михайлова, В. Руднев // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-21. – ISSN 0130-1640
745532
  Халилзаде А. Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (Масове винищення лезгинів в Кубинському повіті Азербайджану в 1918 році) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 205-208. – ISSN 2076-1554
745533
  Гуменюк П.П. Массовое колхозное движение на Украине в 1929-1931 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуменюк П.П.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1952. – 16 с.
745534
  Кравчук Н.А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября / Н.А. Кравчук. – Москва, 1971. – 280с.
745535
   Массовое обслуживание в системах передачи информации.. – М., 1969. – 196с.
745536
  Кофман А. Массовое обслуживание.Теория и приложения / А. Кофман, Р. Крюон. – Москва : Мир, 1965. – 302 с.
745537
  Юферов Б.А. Массовое общение и духовные интересы личности : Автореф... канд. философк.наук: 09.620 / Юферов Б.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 26л.
745538
  Томашевский Р. Массовое общество и smart-образование (перспектива регионального университета) // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 225-227. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
745539
  Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание / П.А. Сергиенко. – Киев, 1991. – 175с.
745540
  Куценко В.И. Массовое производственное творчество / В.И. Куценко. – Київ, 1968. – 73с.
745541
   Массовое просвещение в СССР (к итогам первой пятилетки). – Москва-Ленинград
2. – 1933. – 163 с.
745542
   Массовое просвещение в СССР к 15-летю октября.. – М.Л.
1. – 1932. – 123с.
745543
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Бюллетень о вредителях сель. хоз-ва. 1914, № 6, изд.Харьк. Энтом. и фитопат бюро


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
745544
  Демьянов Н.И. Массовое разучивание гимна Советского Союза / Н.И. Демьянов. – Москва-Л., 1944. – 16 с.
745545
  Атаманенко Н.С. Массовое распространение опыта новаторов производства и его влияние на производительность труда в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Атаманенко Н.С.; Ленингр.ордена Ленина гос. ун-т. – Л, 1960. – 18л.
745546
   Массовое распространение передового стахановского опыта. – Одесса, 1953. – 64с.
745547
  Грушин Б.А. Массовое сознание / Б.А. Грушин. – М., 1987. – 367с.
745548
  Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 5-57. – ISSN 0207-3676
745549
  Судас Л.Г. Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Судас Л.Г.; МГУ. Спец. совет по теории науч. коммунизма в МГУ им. М.В.Ломоснова. Филос. ф-тет. – М., 1978. – 24л.
745550
   Массовое сознание и политические ориентации французов. – М., 1990. – 38с.
745551
  Вайнштейн Г.И. Массовое сознание и социальный процесс в условияхх современного капитализма / Г.И. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 169с.
745552
  Гайтанджиев Г.С. Массовото музикално възпитание: принципи, идеи, проблеми / Г.С. Гайтанджиев. – София, 1980. – 232с.
745553
  Обросов Ю.П. Массовые библиотеки в городах. (Структура сети, помещения и здания). / Ю.П. Обросов, Ф.Н. Пащенко. – Москва, 1973. – 176с.
745554
   Массовые виды искусства и современная художественная культура.. – М., 1986. – 271с.
745555
  Мазохин-Поршняков Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Мазохин-Поршняков Г. А.; МГУ,Биол. почв. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
745556
  Побережников И.В. Массовые выступления крестяьн Западной Сибири в XVIII в. / И.В. Побережников. – Новосибирск, 1989. – 176с.
745557
   Массовые движения в современном обществе.. – М., 1990. – 198с.
745558
  Овсянников В.И. Массовые движения народов Азии и оценка их К.Марксом и Ф.Энгельсом / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 135с.
745559
   Массовые движения социального протеста в США.. – М., 1978. – 343с.
745560
  Гинцберг Л.И. Массовые демократические движения в ФРГ и партия "зеленых" / Л.И. Гинцберг. – М., 1988. – 253с.
745561
   Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988. – 250с.
745562
  Файзуллин И.Г. Массовые и дальние проплывы / И.Г. Файзуллин. – М, 1954. – 160с.
745563
  Семенчук Г.Г. Массовые и энергетические распределения осколков деления ядер у-квантами высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семенчук Г.Г.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
745564
   Массовые игры в помощь клубному затейнику.. – Ижевск, 1969. – 75с.
745565
  Карпихин В.В. Массовые измерения в производстве радиоконденсаторов / В.В. Карпихин. – Москва-Ленинград, 1961. – 151 с.
745566
  Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы Массовые источники по истории монополистического капитала в бакинской нефтяной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Мурадалиева Эльмира Беюк Ага кызы ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
745567
   Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма.. – Москва, 1982. – 208с.
745568
   Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. – Москва, 1979. – 415 с.
745569
   Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. – Москва, 1979. – 374 с.
745570
  Любцев А.В. Массовые кампании в партийно-советской печати как средство борьбы за повышение политической активности трудящихся. : Автореф... канд. ист.наук: / Любцев А.В.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. журналистики и лит. – М., 1966. – 16л.
745571
   Массовые коммуникации и общественное сознание. – Москва
Вып. 6. – 1988. – 224 с. – (Теория и практика пропаганды за рубежом)
745572
  Матюшевич П.Н. Массовые коммуникации, их структура и социальные функции. (По материалам Ленинграда 1965-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Матюшевич П.Н. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
745573
  Ниякий В.В. Массовые крестьянские восстания в Западной Болгарии и Восточной Сибири во второй четветри XIX века и революционное движение болгарских эмигрантов в 1841-1843 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ниякий В. В.; АН СССР, ин-т славяновед. – Москва, 1962. – 23л.
745574
   Массовые международные пролетарские организации.. – Саратов, 1980. – 151с.
745575
   Массовые мероприятия библиотек в 1 квартале 1975 года. – Рига, 1975. – 88с.
745576
   Массовые мероприятия библиотек в 3 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 60с.
745577
   Массовые мероприятия библиотек во 2 квартале 1971 года.. – Рига, 1971. – 75с.
745578
  Бычкова Е.Ф. Массовые мероприятия отдела экологической информации ГПНТБ России: из опыта работы / Е.Ф. Бычкова, А.В. Крюкова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-94. – ISSN 0130-9765
745579
  Долгая М.Д. Массовые мероприятия по биологии в Красногорской средней школе / М.Д. Долгая. – Брянск, 1964. – 12с.
745580
  Торопова В.И. Массовые миграции птиц в Северной Киргизии / В.И. Торопова, Э.Д. Шукуров. – Бишкек, 1991. – 197с.
745581
  Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления / В.М. Самойленко. – М, 1989. – 143с.
745582
  Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества в конце XIX-начале XX века /1896-1904 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02. / Веселая Г.А.; Моск. гос. истор.-архив. ин-т. – М., 1974. – 17л.
745583
  Аха Диас Антонио Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Аха Диас Антонио; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
745584
  Антонио Аха Диас Массовые общественные организации в системе диктатуры пролетариата в республике Куба : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Антонио Аха Диас ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1986. – 184 л. – Библиогр.: л. 165-184
745585
  Тарасов Н.Г. Массовые обществоведческие экскурсии и общественно-полезный труд. / Н.Г. Тарасов. – М., 1927. – 35с.
745586
  Ноэль Э. Массовые опросы / Э. Ноэль. – М, 1978. – 380с.
745587
   Массовые организации трудящихся в социалистической революции.. – Л., 1988. – 270с.
745588
  Богданова Д.А. Массовые открытые онлайновые курсы - мировая экспансия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 10-18


  В статье рассматриваются новые для системы высшего образования США и мировой практики массовые открытые онлайновые курсы (МООК), анализируются их перспективы и возможное влияние на высшее образование в целом.
745589
  Колтер М. Массовые открытые онлайновые курсы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 49-54. – ISSN 0130-9765


  Доклад, представленный на совместном заседании секции «Управление знаниями» и Секции вузовских и научных библиотек в ходе Всемирного конгресса ИФЛА (17–23 авг. 2013 г., Сингапур). Кратко изложена история возникновения массовых открытых онлайновых ...
745590
   Массовые песни. – Москва Ленинградасс, 1946. – 64с.
745591
   Массовые песни.. – Л., 1938. – 96с.
745592
  Черный Г.П. Массовые пионерские праздники как средство нравственного воспитания подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черный Г.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
745593
  Бурцева М.Е. Массовые пляски / М.Е. Бурцева. – Харьков, 1929. – 64 с.
745594
  Генкин Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Москва, 1975. – 140с.
745595
   Массовые праздники и зрелища.. – М., 1961. – 327с.
745596
  Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азербайджана в борьбе за победу Советской власти 1918-1920гг. / К.М. Байрамов. – Баку, 1983. – 235с.
745597
   Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. – Москва, 1987. – 80с.
745598
   Массовые радиоприемники. – Москва-Ленинград, 1949. – 65 с.
745599
  Табачник Дмитрий Владимирович Массовые репресии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х начале 40-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табачник Дмитрий Владимирович; Институт истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 39л.
745600
  Антимонов Н.А. Массовые снегомерные съёмки / Н.А. Антимонов ; под ред. О.А. Спенглера. – Ленинград : ГИМИЗ, 1950. – 48 с. – (Библиотека гидрометнаблюдателя)
745601
  Асатрян Г.М. Массовые соотношения и симметрии адронов и лептонов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Асатрян Г.М.; Ерев. физ.инст. – Ереван, 1980. – 14л.
745602
  Крюденер Массовые таблицы и таблицы сбега для березы в удельных лесах южной половины России (лесостепной области) : По данным работ 1904-1908 гг. / Крюденер. – С.-Петербург
Вып. 2, часть 2. – 1909. – 57с.
745603
   Массовые театрализованные представления и праздники.. – М., 1963. – 105с.
745604
   Массовые формы военно-патриотической пропаганды.. – М., 1974. – 86с.
745605
   Массовые формы информирования в системе научно-технической информации вуза. – Москва, 1979. – 17с.
745606
   Массовые формы культурного отдыха и развлечений.. – Пермь, 1970. – 72с.
745607
  Канбеков З.М. Массовые формы пропаганды в системе атеистического воспитания населения. / З.М. Канбеков, Р.З. Штейнгарт. – М, 1979. – 39с.
745608
   Массовые юнатские праздники.. – Куйбышев, 1960. – 44с.
745609
  Воронцов Г.В. Массовый атеизм / Г.В. Воронцов. – Ленинград, 1983. – 183с.
745610
  Менделеев А.Г. Массовый еженедельник и специфика его агитационно-пропагандистского воздействия на читателя : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / Менделеев А.Г. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1969. – 18 с. – Библиогр.: 6 назв.
745611
  Павлова Т.В. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 78-87 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
745612
  Зент Йохан Массовый психотерапевтический процесс: психологические особенности его участников и эффект воздействия : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Зент Йохан; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 162л. – Бібліогр.:л.136-162
745613
  Самойлов Юрий Массовый сегмент: да здравствуют визы? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
745614
  Хлебцевич Е.И. Массовый читетель и работа с книгой / Е.И. Хлебцевич. – М., 1936. – 209с.
745615
  Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР / А.Н. Кренке. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
745616
  Гумницкий Я.М. Массообмен в системе твердое тело -- жидкость в условиях газоподвода и газовыделения. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08 / Гумницкий Я.М.; Моск.ин-т.тонкой техн.технологии. – М, 1985. – 36л.
745617
  Аксельруд Г.А. Массообмен в системе твердое тело - жидкость / Аксельруд Г.А. – Львов : Издательство Львовского университета, 1970. – 188 с.
745618
   Массообмен в химической технологии: Сб. науч.тр.. – Рига, 1988. – 106с.
745619
  Лепезин Г.Г. Массообмен на контакте высокоглиноземистых метапелитов и жедритсодержащих гнейсов при высоких температурах и умеренных давлениях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-63 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7525
745620
  Исаева Л.А. Массообмен при свободной конвекции в электрохимии расплавленных солей и деффузионный слой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Исаева Л.А. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1975. – 17 с.
745621
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1989. – 140с.
745622
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. сб. науч. тр.. – Казань, 1991. – 125с.
745623
   Массообменные процессы и аппараты химической технологии: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Казань, 1988. – 150с.
745624
  Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и газонефтеперерабатывающих производств : учебное пособие / А.П. Врагов ; МОН Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : СумГУ, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-657-122-2
745625
  Шервуд Т. Массопередача / Т. Шервуд. – М, 1982. – 696с.
745626
  Саттерфилд Ч.Н. Массопередача в гетерогенном катализе / Ч.Н. Саттерфилд. – М., 1976. – 240с.
745627
   Массопередача в жидких металлах. – Москва, 1957. – 24 с.
745628
  Хоблер Т. Массопередача и обсорбция / Т. Хоблер. – Л, 1964. – 480с.
745629
  Астарита Д. Массопередача с химической реакцией / Дж. Астарита ; пер. с англ. М.И. Балашова ; под ред. Серафимова Л.А. – Ленинград : Химия, 1971. – 224 с.
745630
  Бояджиев Х. Массоперенос в движущихся пленках жидкости : пер. с англ. / Х. Бояджиев, В. Бешков. – Москва : Мир, 1988. – 136 с.
745631
   Массоперенос в подземных водах. – Ташкент, 1976. – с.
745632
  Абрамец А.М. Массоперенос в природных дисперсных системах / А.М. Абрамец, И.И. Лиштван, Н.В. Чураев ; АН Беларуси, Ин-т проблем использования природ. ресурсов и экологии. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 286, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 268-287
745633
  Макушок Е.М. Массоперенос в процессах трения / Е.М. Макушок. – Минск, 1978. – 272 с.
745634
  Колешко В.М. Массоперенос в тонких пленках / В.М. Колешко, В.Ф. Белицкий. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 294 с.
745635
  Могилатенко В.Г. Массоперенос водорода в алюминиевых сплавах, легированных медью, магнием, марганцем, цинком и кремнием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Могилатенко В.Г. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1982. – 22 с.
745636
  Жиглинский А.Г. Массоперенос при взаимодействии плазмы с поверхностью / А.Г. Жиглинский, В.В. Кучинский. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 207 с.
745637
  Лукаш В.С. Массоперенос при жидкостной эпитаксии структур для диодов Ганна : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лукаш Виталий Сергеевич ; Ленинград. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
745638
  Гладун К.К. Массопернос в условиях нестационарного электролиза / К.К. Гладунов, В.И. Гончаров, Ф.И. Кукоз. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1981. – 120 с.
745639
  Гупало Ю.П. Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком / Ю.П. Гупало. – Москва : Наука, 1985. – 336 с.
745640
  Титов Н.Е. Масспектрометрическое определение постоянных и радиоактивного распада К 40 и некоторые вопросы практического применения радиоактивности калия к определению геологического возраста : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Н. Е.; АН СССР, Радиевый ин-т. – Л., 1958. – 8л.
745641
  Горощенко Ю.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем / Ю.Г. Горощенко. – К., 1982. – 263с.
745642
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер : Автореф... д-рф физ.-мат.наук: / Кравцов В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1964. – 22л.
745643
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – Москва : Атомиздат, 1965. – 376 с.
745644
  Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер / В.А. Кравцов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1974. – 343с.
745645
  Райх В. Массы и государство / В. Райх. – Тверь, 1995. – 66с.
745646
  Демирханов Р.А. Массы и энергетические характеристики атомных ядер : Автореф... докт физ. мат.наук: / Демирханов Р. А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
745647
  Мусаханов М.М. Массы легких адронов и пион-адронные взаимодействия в кирально-инвариантной модели "мешков" / М.М. Мусаханов. – Киев, 1980. – 12 с.
745648
  Нгуен Нгок Зао Массы частиц (адронов) и константы связи в одной модели нелинейной теории материи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Нгуен Нгок Зао; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
745649
  Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
745650
  Дробау Л.Н. Мастацтва Белоруская ССР / Л.Н. Дробау. – М., 1971. – 27с.
745651
  Гарчароу М.І. Мастацтва мужнасці і гераїзму / М.І. Гарчароу. – Минск, 1976. – 160с.
745652
   Мастацтва савецкай Беларусі.. – Мінск, 1968. – 85 с.
745653
  Коровченко Г.М. Мастер-взрывник / Г.М. Коровченко. – М, 1961. – 240с.
745654
  Барцева Татьяна Мастер-класс - это про нас. // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 31-33. – ISSN 0869-4915
745655
  Прокопович Наталья Мастер-класс делового туризма : что от нас ждет клиент? // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 58-59
745656
  Стрельникова Т.Д. Мастер-класс как форма повышения квалификации и обобщения педагогического опыта : методика и опыт. Повышение квалификации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 51-54 : . – ISSN 0016-7207
745657
   Мастер-класс от "звездных" поваров // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 72-74 : фото
745658
  Мишкевич Г.И. Мастер-невидимка. / Г.И. Мишкевич. – Изд., переработ. и расшир. – Л., 1966. – 252с.
745659
  Резник С.Д. Мастер-руководитель и организатор трудового коллектива строителей. / С.Д. Резник. – М., 1987. – 238с.
745660
  Емельянов С.И. Мастер - воспитатель и наставник молодежи / С.И. Емельянов. – М., 1971. – 56с.
745661
   Мастер - класс: искусство выставляться : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 6 : Іл.
745662
  Сидоренко Л Мастер - педагог О.И.Татарченко / Л Сидоренко. – Таганрог, 1962. – 24с.
745663
  Маршак С.Я. Мастер / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1981. – 9с.
745664
  Токомбаев А. Мастер : стихи / Аалы Токомбаев ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 160 с.
745665
  Аршинник Татьяна Мастер PRINT : Фотопринтеры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 22-23 : Іл.
745666
  Степанов А.В. Мастер Альбрехт / А.В. Степанов. – Л., 1991. – 181с.
745667
   Мастер Бинь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 18-35.
745668
  Дрегало А.А. Мастер в жизни производственного коллектива. / А.А. Дрегало, О.В. Овчинников. – М., 1987. – 217с.
745669
  Зимин А.А. Мастер в системе управление предприятием / А.А. Зимин. – М, 1978. – 95с.
745670
  Бузуев В.М. Мастер в системе управления. / В.М. Бузуев. – Москва, 1976. – 64с.
745671
  Левин К.Я. Мастер ведет участок / К.Я. Левин. – М., 1943. – 24с.
745672
  Цветаева А.И. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев. – Москва, 1988. – 103 с.
745673
  Никаноров Б.С. Мастер высоких урожаев льна / Б.С. Никаноров. – Смоленск, 1954. – 16с.
745674
  Омельченко Н.М. Мастер голубого огня / Н.М. Омельченко. – К, 1976. – 15с.
745675
  Садовская В. Мастер делового администрирования (МВА) : новый образовательный проект / Валентина Садовская // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 0869-4915
745676
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин, 1946. – 203с.
745677
  Хазин Е. Мастер доброй пропорции / Е. Хазин. – Л, 1948. – 220с.
745678
  Никитин М. Мастер земли / М. Никитин. – Москва, 1935. – 48с.
745679
  Косничук Э. Мастер и его Маргариты // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 112-128. – ISSN 1726-6084


  О. Довженко
745680
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Воронеж, 1987. – 542с.
745681
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1987. – 558с.
745682
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Горький, 1987. – 446с.
745683
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1988. – 556с.
745684
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 399с. – (Биб-ка сов. романа)
745685
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Пермь, 1988. – 398с.
745686
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 320с.
745687
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / М.А. Булгаков. – Киев : Молодь, 1988. – 348с.
745688
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Магадан, 1988. – 397с.
745689
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Алма-Ата, 1988. – 510с.
745690
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Волгоград, 1989. – 508с.
745691
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Казань, 1989. – 367с.
745692
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 559с.
745693
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1989. – 302с.
745694
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Сыктывкар, 1989. – 462с.
745695
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 480с.
745696
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Томск, 1989. – 635с.
745697
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1990. – с.
745698
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 364с.
745699
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Чебоксары, 1990. – 365с.
745700
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – М., 1991. – 702с.
745701
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Петрозаводск, 1991. – 310 с.
745702
  Булгаков М. Мастер и Маргарита / М. Булгаков. – Николаев, Симферополь : Академия, Таврия, 1994. – 414с. – ISBN 5-85654-017-4
745703
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман. Рассказы / М. Булгаков. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 672с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-001952-1
745704
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / М. Булгаков. – Москва : Профиздат, 2004. – 400с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01437-0
745705
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608c. – ISBN 5-352-00628-X
745706
  Булгаков М. Мастер и Маргарита : Роман / Михайло Булгаков ; Переклад з рос. М.Білоруса; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3336-6
745707
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [худож.-оформитель Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 432 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5454-8
745708
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
745709
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Булгаков ; читает В. Зозулин ; М. А. Булгаков ( наследники ) ; ООО "Аудиокнига". – Москва : М. А. Булгаков ( наследники ), 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ, Pentium-233, Windows 9x-XP, CD-ROM, звуков. карта. -Время звучания 21 ч. 55 мин. - Заглавие с этикетки диска. – (Бестселлер)


  Роман "Мастер и Маргарита" только спустя четверть века пришла к читателю - поистине символическая судьба для русской литературы!
745710
  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Белая гвардия : романы / М.А. Булгаков. – Хабаровск, 1989. – 608с. – ISBN 5-7663-0076-0
745711
  Биишева Зайнаб Абдулловна Мастер и Подмастерье : рассказы / Биишева Зайнаб Абдулловна; пер. с башк. Ю.Аминова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 56 с.
745712
  Шатохина Е.М. Мастер и слово / Е.М. Шатохина. – Кишинев, 1990. – 187с.
745713
  Цвирка П. Мастер и сыновья : роман / ПятрасЦвирка ; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 208 с.
745714
  Беляев Е.В. Мастер игровой реальности в связи с представлением о божественном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
745715
  Эдоков В.И. Мастер из Аноса: о Г.И.Гуркине. / В.И. Эдоков. – Барнаул, 1984. – 72с.
745716
  Белов С.В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С.М.Алянского. / С.В. Белов. – Л., 1979. – 112с.
745717
  Тамарин С. Мастер книжных шедевров. Стефан Кульженко прославил Киев своими иллюстрированными изданиями // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20/1. – С. 3


  Вспоминая свои гимназические годы, проведенные в Киеве, Константин Паустовский писал, что иногда он отправлялся "на окраину города в заброшенный парк "Кинь-Грусть". Он принадлежал киевскому меценату Кульженко. За две-три папиросы сторож впускал меня в ...
745718
  Пиксанов Н.К. Мастер критического реализма И.А. Гончаров / Н.К. Пиксанов. – Ленинград, 1952. – 24 с.
745719
  Гофман А Э.Т. Мастер Мартин-Бочар и его подмастерья / А Э.Т. Гофман. – Москва-Л., 1937. – 96с.
745720
  Джейкобс Шэрон Мастер на все руки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 26 : фото
745721
  Благовещенский Н.И. Мастер охотничьего промысла / Н.И. Благовещенский. – М., 1952. – 32с.
745722
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 286 с.
745723
  Виноградов Л.Н. Мастер по ремонту телевизоров / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1975. – 368 с.
745724
  Эткинд Е. Мастер поэтической композиции. Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 187-230
745725
  Проходцев С.П. Мастер производства -- мастер воспитания / С.П. Проходцев. – М., 1962. – 56с.
745726
  Филиппов В.С. Мастер производственного обучения / В.С. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 64 с. – (Библиотечка мастера производственного обучения)
745727
  Гоноболин Ф.Н. Мастер производственного обучения как педагог / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 100с.
745728
  Зархин В.Г. Мастер психологии о проблемах индивидуальных различий и психодиагностики : [рецензія] / В.Г. Зархин, А.К. Осницкий // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 168-169. – ISSN 0042-8841
745729
  Штейн А.Л. Мастер русской драмы. Этюды о творчестве Островского / А.Л. Штейн. – М. : Советский писатель, 1973. – 432 с.
745730
   Мастер Сергей Белавенец.. – М., 1963. – 160с.
745731
  Распопов Б.Д. Мастер скорости. / Б.Д. Распопов. – М., 1953. – 70с.
745732
  Белогорцева Е. Мастер словесной палитры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-11


  О русском писателе Константине Паустовском.
745733
  Васина-Гроссман Мастер советского романса / Васина-Гроссман. – Москва, 1980. – 316с.
745734
  Гарин Ф. Мастер стального оружия / Ф. Гарин. – М, 1951. – 64с.
745735
  Перуц Л. Мастер страшного суда / Л. Перуц. – М., 1992. – 126с.
745736
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – М., 1959. – 94с.
745737
  Петров-Дубровский Мастер торжествующего света / Петров-Дубровский. – 2-е изд. – М., 1964. – 79с.
745738
  Коничев К. Мастер торпедного удара / К. Коничев. – Архангельск, 1947. – 58с.
745739
  Найман Эрик Мастер трейдинг: секретные материалы / Найман Эрик. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 320 с. – ISBN 5-94599-033-7
745740
  Живов М.С. Мастер художественного репортажа // Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Э. Киш. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – С. 5-26
745741
   Мастер, мудрец, сказочник: Воспоминания о П.Бажове.. – М., 1978. – 590с.
745742
  Чайковская И. Мастер, ученик Мастера : Жизнь и творчество Генри Джеймса в контексте его русских связей // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 15. – С. 311-317. – Библиогр.: Лит.: с. 317. – ISSN 1609-5359
745743
  Садовников Г.М. Мастер. / Г.М. Садовников, Н.И. Леонов. – М., 1968. – 188с.
745744
  Михайлов Н.А. Мастер. Записки о творчестве С.Я. Маршака / Н.А. Михайлов. – Москва : Знание, 1979. – 80 с.
745745
  Петров А.П. Мастер. Трудовые права и обязанности / А.П. Петров. – Москва, 1966. – 152с.
745746
  Карусель Вероника Мастер: жизнь вне компромиса : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
745747
  Карусель В. Мастер: жизнь вне компромисса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 166-173.
745748
   Мастера-универсалы : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
745749
  Горбатов Б.Л. Мастера / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1933. – 79с.
745750
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.1. – 1936. – 333с.
745751
  Никифоров Г. Мастера / Г. Никифоров. – М.
кн.2. – 1937. – 292с.
745752
  Мурзиди К.Г. Мастера / К.Г. Мурзиди. – Челябинск, 1944. – 24с.
745753
  Кондырев Л.Н. Мастера / Л.Н. Кондырев. – М, 1949. – 80с.
745754
  Ларин С.В. Мастера / С.В. Ларин. – Владимир, 1963. – 64с.
745755
  Михайловская К.Н. Мастера / К.Н. Михайловская. – М, 1972. – 93с.
745756
  Верхотин К.В. Мастера / К.В. Верхотин, В.Г. Пленков. – Киров, 1980. – 128с.
745757
  Долгополов И.В. Мастера : Новеллы о художниках / И.В. Долгополов. – Москва : Воениздат, 1981. – 591с.
745758
  Тендитник Н.С. Мастера / Н.С. Тендитник. – Иркутск, 1981. – 303с.
745759
  Красавин Ю.В. Мастера : Роман / Ю.В. Красавин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 400с.
745760
  Быховский И.А. Мастера "потаенных" судов / И.А. Быховский. – М, 1950. – 92с.
745761
  Демидов В. Мастера "Черного дела" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 10-11


  В США после победы северян на Юге была создана тайная организация. Называлась она странно - ку-клукс-клан (ККК). Цель же объявила ясную и недвусмысленную - возвращение власти белым. С тех пор ночные рейды"белых балахонов" и горящие кресты на пустырях ...
745762
   Мастера архитектуры об архитектуре. – Москва, 1972. – 590 с.
745763
   Мастера афоризма : от Возрождения до наших дней : [мудрость и остроумие от Возрождения до наших дней]. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Эксмо, 2006. – 894, [1] с. – Библиогр.: с. 883-889. – ISBN 5-699-18966-1
745764
  Львов-Анохин Мастера Большого балета / Львов-Анохин. – Москва : Искусство, 1976. – 241 с.
745765
   Мастера Большого театра. – Москва : Советский композитор, 1976. – 693 с.
745766
  Марголин Л.Г. Мастера веселого ремесла : очерк о загорских резчиках Рыжовых. / Л.Г. Марголин. – Москва : Госместпромиздат, 1960. – 56 с.
745767
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства XX века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 2. – 1983. – 175 с.
745768
  Тимохин В.В. Мастера вокального искусства ХХ века : очерки о выдающихся певцах современности / В.В. Тимохин. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1974. – 175 с.
745769
  Ваняшова М.Г. Мастера Волковской сцены. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1975. – 304с.
745770
   Мастера детектива. – М., 1989. – 636с.
745771
   Мастера детектива. – Москва : Правда, 1990. – 752 с.
745772
   Мастера детектива. – М., 1991. – 752с.
745773
   Мастера детектива. – Самара, 1992. – 316с.
745774
  Брунов Н.И. Мастера древнерусского зодчества / Н.И. Брунов. – Москва, 1953. – 80 с.
745775
  Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры : рельефы Юрьева-Польского / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1966. – 66, [89] с.
745776
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 1. – 1986. – 717с.
745777
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – М.
Т. 2. – 1987. – 752с.
745778
  Долгополов И.В. Мастера и шедевры / И.В. Долгополов. – Москва
Т. 3. – 1988. – 784 с.
745779
  Сарыкулова Г. Мастера изобразительного искусства Казахстана / Г. Сарыкулова. – Алма-Ата, 1972. – 143с.
745780
   Мастера изобразительного искусства Казахстана : Живопись. Скульптура. Графика. Прикл. искусство. / Сарыкулова Г. – Алма-Ата, 1984. – 169с.
745781
  Циммер Карл Мастера изящных убийств : цветы зла / Циммер Карл, Шмитц Хелен // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-105 : Фото
745782
   Мастера индийского искусства в Советском Союзе. К концертным выступлениям индийских артистов.. – М., 1954. – 47с.
745783
   Мастера искусств депутаты Верховного Совета СССР : Искусство, 1938. – 183 с.
745784
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1934. – 824 с.
745785
   Мастера искусства об искусстве. – 2-е изд., доп. – Москва
Т. 2. – 1936. – 431с.
745786
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1937. – 623 с.
745787
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 1. – 1965. – 269 с.
745788
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 2. – 1966. – 397с.
745789
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 3. – 1967. – 503 с.
745790
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 4. – 1967. – 624 с.
745791
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5, кн. 2. – 1969. – 541с.
745792
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 6. – 1969. – 546 с.
745793
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 7. – 1970. – 654 с.
745794
   Мастера искусства об искусстве. – Москва
Т. 5. – 1974. – 448с.
745795
   Мастера искусства советуют. – Москва : Советская Россия, 1964. – 88 с.
745796
   Мастера кинорежиссуры о социалистическом реализме. – Москва, 1979. – 131с.
745797
   Мастера китайского цигуна. – Новосибирск, 1992. – 20с.
745798
   Мастера классического искусства Запада. – М., 1983. – 287с.
745799
   Мастера книгоиздания. На благо отечества [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 9, Фильм 10)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
745800
   Мастера книжной иллюстрации : каталог выставки. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 68 с.
745801
  Чоговадзе В.И. Мастера коконов / В.И. Чоговадзе. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
745802
   Мастера колхозного животноводства.. – Сталино, 1957. – 56с.
745803
   Мастера красноречия. – Москва, 1991. – 144с.
745804
   Мастера крепостной России.. – М., 1938. – 197с.
745805
  Анисимов И.И. Мастера культуры : А. Франс, Р. Роллан, Т. Драйзер, Г. Манн / И.И. Анисимов ; [предисл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1968. – 302 с.
745806
  Анисимов И.И. Мастера культуры : Анатоль Франс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Генрих Манн / И.И. Анисимов ; [предисл. Р. Самарина]. – Изд. 2-е. – Москва : Художественная литература, 1971. – 288 с.
745807
   Мастера ландшафтного искусства. – Москва, 1986. – 47 с.
745808
  Иодко В.В. Мастера меткого огня. / В.В. Иодко. – М, 1953. – 80с.
745809
   Мастера мировой живописи в музеях Советского Союза.. – Ленинград, 1970. – 24с.
745810
   Мастера мировой живописи. Рерих Николай Константинович. – Ленинград, 1976. – 16с.
745811
  Санд Жорж Мастера мозаики : Повесть / Санд Жорж. – Москва : Детгиз, 1961. – 127с.
745812
   Мастера на все лапы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 66-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
745813
  Марголис Я. Мастера народных инструментов. / Я. Марголис. – М., 1952. – 40с.
745814
  Рапопорт В.Л. Мастера оптики. / В.Л. Рапопорт. – М, 1983. – 207с.
745815
  Лихачев К.П. Мастера острого слова / К.П. Лихачев. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1970. – 110с.
745816
  Казанцева Ася Мастера разведения. Как лечат пустотой и сахаром. Гомеопаты. Растворенная магия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 90-97 : фото
745817
  Эфрос А.М. Мастера разных эпох / А.М. Эфрос. – М, 1979. – 335с.
745818
  Шарафутдинов Д.Р. Мастера российской историографии: Индус Ризакович Тагиров // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 66-81. – ISSN 0869-6322
745819
  Болотина Н.Ю. Мастера российской историографии: Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) / Н.Ю. Болотина, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 158-173. – ISSN 0869-6322
745820
   Мастера русского пейзажа : И.К.Айвазовский, А.И.Куинджи, И.И.Шишкин.. – Воронеж, 1965. – 10с.
745821
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
1. – 1953. – 178с.
745822
  Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. / Ф.С. Мальцева. – М.
2. – 1959. – 301с.
745823
   Мастера Русского Севера. Вологодская земля. – М., 1987. – 319с.
745824
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
1. – 1968. – 526с.
745825
   Мастера русского стихотворного перевода.. – Л.
2. – 1968. – 468с.
745826
  Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса / С.Г. Ивенский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 336 с.
745827
  Сахарова Е.М. Мастера русской драмы ХІХ века. / Е.М. Сахарова. – Москва : Книга, 1975. – 176 с.
745828
   Мастера русской и советской сцены. : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. – Москва : Русский язык, 1990. – 334с.
745829
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии : Рудольф Германович Пихоя // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 1(100). – С. 102-117. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
745830
   Мастера русской историографии: Александр Александрович Фурсенко (1927-2008) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-178. – ISSN 0869-6322
745831
  Намазова А.С. Мастера русской историографии: Альберт Захарович Манфред (1906-1976) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 60-75. – ISSN 0869-6322
745832
  Мельников А.В. Мастера русской историографии: Артемий Владимирович Арциховский (1902-1978) / А.В. Мельников, С.О. Шмидт // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2008. – № 6. – С. 34-49. – ISSN 0869-6322
745833
  Гайдуков П.Г. Мастера русской историографии: Валентин Лаврентьевич Янин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 44-59. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
745834
  Антощенко А.В. Мастера русской историографии: Георгий Петрович Федотов (1886-1951) / А.В. Антощенко, С.С. Бычков, Г.С. Петрушина // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-119. – ISSN 0869-6322


  Фотолітопис.
745835
   Мастера русской историографии: Евгений Алексеевич Косминский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-61. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
745836
   Мастера русской историографии: историки конца XIX - начала XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-179. – ISSN 0869-6322
745837
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: Историки првой половины XIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 164-180. – ISSN 0869-6322


  "Фотолетопись".
745838
   Мастера русской историографии: Историки Россиии второй половины ХIX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 173-191. – ISSN 0869-6322


  Фото Антоновича В.Б., Лучицкого И.В., Иконникова В.С.
745839
  Чернобаев А.А. Мастера русской историографии: История XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 2. – С. 70-90. – ISSN 0869-6322
745840
  Илизаров С.С. Мастера русской историографии: Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) / С.С. Илизаров, А.А. Чернобаев // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 195-210. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
745841
  Матханова Н.П. Мастера русской историографии: Николай Николаевич Покровский // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-50. – ISSN 0869-6322


  Фотолетопись.
745842
  Вандалковская М.Г. Мастера русской историографии: Павел Николаевич Милюков (1859-1943) / М.Г. Вандалковская, А.А. Чернобаев // Исторический архив : Научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2007. – № 4. – С. 146-161. – ISSN 0869-6322
745843
  Киселев М.Ю. Мастера русской историографии: Сергей Данилович Сказкин (1890-1973) // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-77. – ISSN 0869-6322
745844
  Сухова Н.П. Мастера русской лирики / Н.П. Сухова. – М, 1982. – 112с.
745845
  Лебедев Д.Н. Мастера русской оперной сцены / Д.Н. Лебедев. – 2-е изд. доп. – Л. : Музыка, 1973. – 120 с.
745846
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1978. – 303, [2] с.
745847
  Аствацатурян Э.Г. Мастера серебряного дела Закавказья в XIX - начале XX в. : справочник / Э.Г. Аствацатурян ; Гос. ист. музей, АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1978. – 249 с.
745848
   Мастера советского балета.. – Москва, 1963. – 4с.
745849
   Мастера советского изобразительного искусства. – Москва, 1951. – 604 с.
745850
   Мастера советского изобразительного искусства. Десятая выставка произведений чл. Акад. художеств СССР.. – Москва, 1972. – 27с.
745851
   Мастера советского искусства в пейзаже.. – М., 1963. – 152с.
745852
  Раабен Л.Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля / Л.Н. Раабен. – Ленинград, 1964. – 180с.
745853
  Дурылин С.Н. Мастера советского театра в пьесах А.Н.Островского / С.Н. Дурылин. – Москва, 1939. – 180с.
745854
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Киев, 1953. – 176 с.
745855
   Мастера советской архитектуры об архитектуре. – Москва
1. – 1975. – 544 с.
745856
  Семенов И.М. Мастера советской карикатуры / И.М. Семенов. – Москва : Советский художник, 1973. – [50] с.
745857
  Зелинский В.Ф. Мастера советской карикатуры / В.Ф. Зелинский. – Москва : Советский художник, 1974. – [34] с.
745858
  Крылов А. Мастера советской карикатуры / А. Крылов. – Москва : Советский художник, 1976. – 29 с.
745859
  Ефимов Б.Е. Мастера советской карикатуры / Б.Е. Ефимов. – Москва : Советский художник, 1976. – [42] с.
745860
  Некрасов А. Мастера советской карикатуры / А. Некрасов. – Москва : Советский художник, 1980. – 47 с.
745861
  Невлер К.И. Мастера советской карикатуры : альбом / К.И. Невлер, М.Л. Ушац. – Москва : Советский художник, 1980. – [45] с.
745862
  Самойлов Л.С. Мастера советской карикатуры / Л.С. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1981. – [43] с.
745863
  Жаринов В.П. Мастера советской карикатуры / В.П. Жаринов. – Москва : Советский художник, 1981. – [46] с.
745864
  Крылов А. Мастера советской карикатуры / А. Крылов. – Москва : Советский художник, 1984. – 36 с.
745865
  Житомирский А. Мастера советской карикатуры / А. Житомирский. – Москва : Советский художник, 1986. – [45] с.
745866
  Самойлов Л. Мастера советской карикатуры / Л. Самойлов. – Москва : Советский художник, 1987. – [46] с.
745867
  Виндедзис Г. Мастера советской карикатуры : Гунарс Виндедзис / Г. Виндедзис. – Москва : Советский художник, 1983. – 32 с.
745868
  Чижиков В. Мастера Советской карикатуры. В. Чижиков / В. Чижиков. – Москва : Советский художник, 1975. – 40 с.
745869
   Мастера советской мультипликации.. – Москва : Искусство, 1972. – 191 с.
745870
   Мастера советской оперной сцены. – Л. : Музыка, 1990. – 172 с.
745871
   Мастера советской песни. – М., 1977. – 150с.
745872
  Смирнова Н.И. Мастера советской песни / Н.И. Смирнова. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
745873
   Мастера советской пианистической школы. – М., 1961. – 238с.
745874
  Нурок А.Ю. Мастера советской станковой графики / А.Ю. Нурок. – Москва : Академия Художеств СССР, 1962. – 76 с.
745875
   Мастера современной гравюры и графики : сборник материалов. – Москва-Ленинград : Москва-Ленинград, 1928. – 415 с.
745876
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1952. – 128с.
745877
   Мастера спорта делятся опытом.. – М., 1953. – 247с.
745878
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – Москва, 1960. – 23с.
745879
   Мастера старой живописи. Из собраний Будапештского музея изобразит. искусств.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1962. – 23с.
745880
  Коуэн Г. Мастера строительного искусства / Г. Коуэн. – Москва, 1982. – 240 с.
745881
   Мастера сцены - Герои Социалистического Труда. – Москва, 1979. – 528 с.
745882
   Мастера сцены - самодеятельности.. – М., 1964. – 110с.
745883
   Мастера сцены - театральной самодеятельности.. – М., 1963. – 111с.
745884
  Деген А.Б. Мастера танца / А.Б. Деген, И.В. Ступников. – Л, 1974. – 248с.
745885
   Мастера театра в образах Шекспира.. – Москва-Л., 1939. – 187 с.
745886
  Жданов Ю.Г. Мастера театра и кино о времени, жизни, творчестве / Ю.Г. Жданов. – К, 1988. – 148с.
745887
   Мастера театра об искусстве актера.. – Москва, 1949. – 192 с.
745888
  Гумилевский Л.И. Мастера техники / Л.И. Гумилевский. – М.-Л., 1949. – 312с.
745889
  Абидов Т. Мастера узбекского цирка / Т. Абидов. – Ташкент : Издательство литературры и искусства, 1973. – 154 с. : ил.
745890
  Юлдашбаева Т.А. Мастера узбекской оперной сцены / Т.А. Юлдашбаева. – Ташкент, 1985. – 172с.
745891
  Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества / К.М. Муратова. – Москва : Искусство, 1988. – 349 с. : 48 л. ил.
745892
  Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории / Птица К.Б. – Москва : Музыка, 1970. – 120 с.
745893
   Мастера хорошего настроения.. – М., 1966. – 130с.
745894
   Мастера художественного слова. – Москва, 1983. – 302 с.
745895
   Мастера художественного слова. – Москва : Искусство, 1983. – 271 с.
745896
  Качибая И.Д. Мастера чая и цитрусов / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
745897
  Мельниченко В.А. Мастера шахматной композиции / В.А. Мельниченко. – К., 1984. – 150с.
745898
  Голосуев В.М. Мастера шашечных турниров / В.М. Голосуев. – Л., 1989. – 108с.
745899
   Мастера эстрады.. – Москва, 1964. – 179 с.
745900
  Лебедев В.В. Мастера. / В.В. Лебедев. – Москва, 1937. – 250с.
745901
  Щеглов Д.А. Мастера. / Д.А. Щеглов. – М-Л, 1951. – 32с.
745902
  Шикула В. Мастера. Герань. Вильма / В. Шикула. – М., 1981. – 640с.
745903
  Меньшиков М.П. Мастера. Очерки о людях Советского Киргизстана. / М.П. Меньшиков. – Фрунзе, 1959. – 160с.
745904
  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины / Э.В. Рихвк. – М, 1988. – 125с.
745905
  Чернышевский Н.Г. Мастерица варить кашу / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1953. – 63с.
745906
  Исбах А.А. Мастеровые / А.А. Исбах. – Москва, 1966. – 343с.
745907
  Семенова Л.Н. Мастеровые и работные люди Петербурга в первой половине 18 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Л.Н.; Ленингр.отдел.ин-та истории АН СССР. – Л, 1967. – 17л.
745908
  Черкасова А.С. Мастеровые и работные люди Урала / А.С. Черкасова. – М, 1985. – 247с.
745909
  Полищук В.Р. Мастеровые науки / В.Р. Полищук. – М., 1989. – 285с.
745910
  Щербаков А.И. Мастерок / А.И. Щербаков. – Красноярск, 1987. – 165с.
745911
  Антокольский П.Г. Мастерская : стихи / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 110 с.
745912
  Платонов А.П. Мастерская / А.П. Платонов. – М. : Советская Россия, 1977. – 142 с.
745913
  Крутилин С.А. Мастерская / С.А. Крутилин. – М., 1981. – 541с.
745914
  Торопыгин В.В. Мастерская / В.В. Торопыгин. – Л, 1986. – 215с.
745915
  Вегин П.В. Мастерская / П.В. Вегин. – Москва, 1989. – 122с.
745916
  Ксенофонтова Н. Мастерская африканского Гефеста // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0321-5075


  [Культ племенных богов у африканских народов.]
745917
  Панасенко Л.Н. Мастерская для Сикейроса: Сб. науч.-фант. расск. и пов. / Л.Н. Панасенко. – М., 1986. – 269с.
745918
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1969. – 319с.
745919
  Мотяшов И.П. Мастерская доброты / И.П. Мотяшов. – М, 1974. – 334с.
745920
  Никифоров В.Н. Мастерская живого постоянства / В.Н. Никифоров. – Москва, 1985. – 80с.
745921
   Мастерская монументальной живописи при Академии архитектуры СССР, 1935 - 1948.. – М., 1978. – 215с.
745922
  Лаасер В. Мастерская программа по обучению с использованием информационных технологий как пример программ дистанционного обучения нового поколения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 4-12. – ISSN 1818-4243


  В статье описываются самые последние разработки в области дистанционного обучения, выполненные в компании Worldwide Education, Австрия. Чтобы получить четкое представление о том, почему эти разработки важны для настоящего и будущего развития ...
745923
  Морозова В.А. Мастерская пряток / В.А. Морозова. – М., 1989. – 173с.
745924
  Варламов Р.Г. Мастерская радиолюбителя / Р.Г. Варламов. – Москва, 1983. – 65 с.
745925
  Ерлыкин Л.А. Мастерская рыболова / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1988. – 96с.
745926
  Подвиг В.П. Мастерская Сергея Бондарчука / В.П. Подвиг. – М, 1985. – 401с.
745927
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1974. – 182с.
745928
  Смольников И.Ф. Мастерская солнца / И.Ф. Смольников. – Л., 1990. – 197с.
745929
  Жамкова Татьяна. Мастерская социального проектирования : "Бродячий щенок" из города Сланцы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
745930
  Галицких Е.О. Мастерская творческого письма "простой бумаги белый лист" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 19-24
745931
   Мастерская человека. – Пермь, 1991. – 412с.
745932
  Ушаков Н.Н. Мастерская: о поэзи и поэтах. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1983. – 423с.
745933
  Кривич М. Мастерские науки / М. Кривич, О. Ольгин. – М., 1988. – 192с.
745934
  Добиаш-Рождественская Мастерские письма на заре / Добиаш-Рождественская. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 33 с.
745935
  Слетов П.В. Мастерство / П.В. Слетов. – Москва, 1930. – 205с.
745936
  Голубков В.В. Мастерство А.П.Чехова. / В.В. Голубков. – М., 1958. – 198с.
745937
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава. – Москва, 1964. – 287 с.
745938
  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : Учебное пособие / Б.Е. Захава. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 271с.
745939
   Мастерство актера театра кукол. Программа для отделений актеров театра кукол театральных институтов.. – Москва, 1969. – 47 с.
745940
  Мамедзаде Б.М. оглы Мастерство в комедиях Наджар-Бека Везирова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедзаде Б.М. оглы;. – Бау, 1978. – л.
745941
   Мастерство в публицистике. – Ташкент, 1987. – 95с.
745942
  Зимин Е.В. Мастерство в твоих руках / Е.В. Зимин. – М, 1989. – 95с.
745943
   Мастерство в фильме. – К., 1982. – 247 с.
745944
   Мастерство воспитателя.. – М., 1970. – 288с.
745945
   Мастерство гимнастов.. – М., 1969. – 198с.
745946
  Белый А. Мастерство Гоголя / А. Белый. – Л., 1934. – 322с.
745947
  Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова - романиста / Н.И. Пруцков. – М-Л, 1962. – 230 с.
745948
  Западов А.В. Мастерство Державина / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1958. – 259 с.
745949
   Мастерство живого слова. – М., 1988. – 62с.
745950
   Мастерство журналиста.. – Москва, 1977. – 263с.
745951
  Ростков А.Ф. Мастерство и мужество. О М.Е. Катукове / А.Ф. Ростков. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с.
745952
  Иваненко Владимир Григорьевич Мастерство и новаторство Леси Украинки как литературного критика и публициста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Иваненко Владимир Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 231л. – Бібліогр.:л.196-231
745953
  Кошчанов М. Мастерство изображения характеров в романах Айбека / М. Кошчанов. – Ташкент, 1959. – 188с.
745954
  Белоусов Ю.А. Мастерство киноактера / Ю.А. Белоусов, А.И. Липков. – М, 1964. – 87с.
745955
  Вайсфельд И.В. Мастерство кинодраматурга / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1961. – 304с.
745956
  Медынский С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов / С.Е. Медынский. – М, 1984. – 223 с.
745957
  Кириллова Л.И. Мастерство композиции: пространство, пластика, ансамбль / Л.И. Кириллова. – Москва, 1983. – 173 с.
745958
  Степанов Н.Л. Мастерство Крылов-баснописца / Н.Л. Степанов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 290 с.
745959
  Каштанова И.А. Мастерство Л.Н.Толстого как писателя для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Каштанова И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
745960
  Бритиков А.Ф. Мастерство Михаила Шолохова / А.Ф. Бритиков. – Москва-Ленинград, 1964. – 203 с.
745961
  Боескоров Г.К. Мастерство Н.Е.Мординова / Г.К. Боескоров. – Якутск, 1973. – 238с.
745962
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М, 1952. – 644с.
745963
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 2-е изд. – М : Художественная литература, 1955. – 688 с.
745964
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 3-е изд. – М : Советский писатель, 1959. – 726 с.
745965
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – 4-е изд. – М : Художественная литература, 1962. – 728 с.
745966
  Чуковский К.И. Мастерство Некрасова / К.И. Чуковский. – М : Художественная литература, 1971. – 711 с.
745967
   Мастерство очеркиста.. – Казань, 1970. – 120 с.
745968
   Мастерство перевода. : сб. ст. – Москва : Советский писатель, 1959
745969
   Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель
за 1962 г. : 1962. – 1963. – 624 с.
745970
   Мастерство писателя. – Смоленск, 1975. – 86с.
745971
   Мастерство писателя и взаимодействие литератур. – Алма-Ата, 1982. – 151 с.
745972
   Мастерство писателя.. – М., 1961. – 244с.
745973
  ПриходькоМ.Н Мастерство пропагандиста, в чем оно? / ПриходькоМ.Н. – М., 1971. – 64с.
745974
  Маркичева Т.Б. Мастерство публичного выступления: Учеб. пособие. / Т.Б. Маркичева, Е.А. Ножин. – Москва, 1989. – 174с.
745975
  Поламишев А.М. Мастерство режиссера / А.М. Поламишев. – М, 1982. – 224с.
745976
   Мастерство режиссера.. – Москва, 1956. – 460 с.
745977
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.в. Прянишников. – М., 1937. – 62с.
745978
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – 2-е изд. – М.
1. – 1938. – 80с.
745979
  Корсакова Е.А. Мастерство речи / Е.А. Корсакова, А.В. Прянишников. – Москва
Вып. 1. – 1939. – 76 с.
745980
  Суренский В. Мастерство речи / В. Суренский. – М.
3. – 1941. – 176с.
745981
   Мастерство русских классиков : сб. статей. – Москва : Художественная литература, 1959. – 511с.
745982
   Мастерство русских классиков. – Москва : Советский писатель, 1969. – 495 с.
745983
  Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов / В.Т. Беляков. – М., 1955. – 212с.
745984
  Мартыненко Ю.Я. Мастерство советских кинооператоров / Ю.Я. Мартыненко. – М, 1963. – 56с.
745985
   Мастерство современных бурятских сказителей. – Улан-Удэ, 1978. – 135с.
745986
  Жгутов О.М. Мастерство стрелка / О.М. Жгутов. – М., 1958. – 119с.
745987
  Иванов В.Н. Мастерство управления автомобилем. / В.Н. Иванов, В.И. Ваганов. – Москва, 1982. – 222с.
745988
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – М, 1978. – 254с.
745989
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – Москва, 1982. – 255с.
745990
  Ножин Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. – 3-е изд., перераб. – М, 1989. – 254с.
745991
  Кохтев Н.Н. Мастерство устного публичного выступления / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1987. – 51 с.
745992
  Козаржевский А.Ч. Мастерство устной речи лектора : текст лекций / А.Ч. Козаржевский. – Москва, 1983. – 77 с.
745993
   Мастерство устной речи.. – Москва, 1965. – 200с.
745994
   Мастерство устной речи.. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 200с.
745995
  Курганский И.П. Мастерство Франко--публициста. : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Курганский И. П.; Львов. гос ун-т им. И. Франко. – Львов, 1970. – 23л.
745996
  Мясников Г.А. Мастерство художника кино. (Введение в курс). / Г.А. Мясников. – М., 1965. – 56с.
745997
  Протасова М.Е. Мастерство Я.А. Галана - памфлетиста (языковые средства сатиры) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Протасова М.Е. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 24 с.
745998
  Самуйленков Д.Ф. Мастерство, педагогический такт и авторитет учителя / Д.Ф. Самуйленков. – 2-е изд. испр. и доп. – Смоленск, 1961. – 214с.
745999
   Мастерство, творчество, поиск.. – М., 1977. – 96с.
746000
  Курманович И.С. Мастерство, фантазия, щедрость / И.С. Курманович. – Минск, 1984. – 143с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,