Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
741001
  Решетуха С. "Марко Проклятий" — роман-експеримент (міфологічний аспект)
741002
  Смирнов И.И. "Марковская республика" / И.И. Смирнов. – Москва, 1975. – 87с.
741003
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
741004
  Котельников Михаил Евгеньевич "Маркс и ХХI век" : к итогам научной конференции в честь 190-летия со дня рождения К. Маркса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45-51. – ISSN 0042-8744
741005
  Копитко В.І. Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту / В.І. Копитко, Ю.О. Саксон // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – C. 69-75. – ISSN 2309-821X
741006
  Ковтун Т.В. Маркетингова активність вищого навчального закладу: актуальні проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 195-197


  Статтю присвячено актуальним проблемам діяльності вищого навчального закладу, запропоновано шляхи вдосконалення маркетингової активності вишу, підвищення її ефективності, обґрунтовано необхідність системної діяльності в цьому напрямі. The article is ...
741007
  Черномаз Павло Олексійович Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Черномаз Павло Олексійович; Харківський національний ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.147-164
741008
  Герасименко І.М. Маркетингова діяльність авіакомпанії спецпризначення на ринку агроавіаційних послуг : монографія / І.М. Герасименко, О.О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-161. – ISBN 978-966-598-985-1
741009
  Панченко Ж.О. Маркетингова концепція бренду Естонії: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 15-27. – ISSN 2308-6912


  У сучасному глобалізованому світі, пронизаному інформаційними технологіями, конкурують не тільки компанії, але й держави. Брендинг та маркетинг були традиційно притаманні сфері економіки, а не міжнародних відносин. Але сьогодні державний брендинг та ...
741010
  Петриняк А.Я. Маркетингова концепція ресурсозберігаючого механізму підприємств–виробників мінеральних вод // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 87-91
741011
  Смирнов І. Маркетингова логістика: світовий досвід і значення для українських фірм // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.176-178. – ISBN 966-654-072-Х
741012
  Шинкаренко О. Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні харктеристики // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1/2 (вип. 9/10). – С. 87-91. – ISSN 2077-5105
741013
  Ткаченко М.О. Маркетингова орієнтація як засіб досягнення конкурентоспроможності підприємства / М.О. Ткаченко, О.П. Кондратенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.299-302. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
741014
  Ковінько О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації мііжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 32-47. – ISSN 1606-3732
741015
  Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навч. посібник / Т.І. Лук"янець; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.чний ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 380 с. – ISBN 966-574-009-1
741016
  Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій : Курс лекцій / Н.І. Норіцина. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-286-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
741017
  Король І.В. Маркетингова політика комунікацій у банку / І.В. Король, С.М. Подзігун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2522-9273
741018
  Хумарова Н.І. Маркетингова політика просування послуг у готельному бізнесі України / Н.І. Хумарова, О.Л. Михайлюк // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 53-61. – ISSN 2313-4569


  "У статті досліджено світовий досвід у сфері просування готельного продукту. Проаналізовано готельну діяльність та динаміку надання готельних послуг в Україні. Узагальнено досвід національних та міжнародних готельних мереж у політиці просування, ...
741019
  Гребенчук О.О. Маркетингова політика розподілу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-617-696-385-1
741020
  Ковальчук С.В. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств / С.В. Ковальчук, Л.В. Дибчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 382-392. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
741021
  Щукін О.І. Маркетингова реструктуризація як антикризовий інструмент управління промисловим підприємством // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 108-112. – ISSN 2306-546X
741022
  Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 384-399. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо маркетингової діяльності бібліотек, ефективного використання маркетингового інструментарію для успішного управління бібліотечною установою. Наведено аргументи на користь пріоритетного ...
741023
  Євтушенко Г.В. Маркетингова складова інтелектуальних активів ноціонального господарства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 107-115. – ISSN 2226-8820
741024
  Молчанов К.А. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 56-61


  Розглядається поняття політичного іміджу. Визначаються принципи та джерела маркетингових засад формування іміджу політичного лідера. Досліджується сучасний етап розвитку маркетингово підходу до політики.
741025
  Чукурна Олена Павлівна Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Чукурна О.П.; МОіНУ; Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
741026
  Варцаба В.І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки / В.І. Варцаба, Є.В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-110. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
741027
  Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання : монографія / Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-571-3
741028
  Бондаренко В.М. Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 51-59
741029
  Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : Навчальний посібник / О.М. Шканова; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 160с. – ISBN 966-608-308-6
741030
  Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.М.Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с. – ISBN 966-680-228-7
741031
  Сабірова А. Маркетингова характеристика страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових виплат та рівня страхових виплат серед ...
741032
  Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / Дугіна С.І.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393с. – ISBN 966-574-681-2
741033
  Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Длігач; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-006-8
741034
  Алачева Т.И. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятий / Т.И. Алачева ; МОУ. Дон. гос. коммерческий ин-т, Каф. маркерингового менеджмента. – Донецьк : Донбасс, 1998. – 35 c. – ISBN 966-7545-05-9
741035
  Клюев В. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек / Владимир Клюев // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 14-19. – ISSN 1727-4893


  О модернизации традиционных форм библиотечного обслуживания и появлении новых на основе маркетингового подхода.
741036
   Маркетинговая среда предприятий по производству сухих завтраков в Украине / М.Р. Мардар, А. Макарь, Е.А. Голубенкова, А.И. Яновская // Харчова наука і технологія : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014. – № 4 (29), грудень. – C. 14-18. – ISSN 2073-8684
741037
   Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : монографія / [Є.В. Гнітецький, Н.С. Кубишина, С.О. Лебеденко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 165, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 137-156. – ISBN 978-966-622-839-3
741038
  Кофанов О.Є. Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кофанов Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. з обкл. – Бібліогр.: 20 назв
741039
  Андрощук М.С. Маркетингове оцінювання бренду України / М.С. Андрощук, І.О. Дейнега, Л.О. Шелюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 21-26. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Конкретизовано зміст понять "бренд" та "користувачі інформаційного поля бренду". Розкрито макроекономічний зміст понять "імідж" та "репутація", визначено їх взаємозв"язок та вплив на бренд держави. Виокремлено сильні та слабкі сторони України, які ...
741040
  Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л.Г. Ліпич; МОНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк : ЛДТУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-7667-17-0
741041
  Іщук Галина Петрівна Маркетингове регулювання виробництва товару : Дис... канд. економіч.наук: 08.00.01 / Іщук Галина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 165л. – Бібліогр.:л.142-159
741042
  Юрків Н.Я. Маркетингове стратегічне управління підприємством в умовах глобалізації / Н.Я. Юрків, С.В. Васильчак, Н.М. Стручок // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 150-153. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
741043
  Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб"єктів господарювання на ринку туристичних послуг України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-230. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
741044
  Нянько В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / В. Нянько, В. Карпенко, О. Нездоровін // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 123-131. – ISSN 2410-0919
741045
   Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств / Н.М. Бабко, С.М. Калініченко, А.В. Микитась, Л.С. Харчевнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 299-307. – (Економічні науки)
741046
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.189-198
741047
  Писаренко Наталія Леонідівна Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємства України : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Писаренко Наталія Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
741048
  Трапаідзе С.М. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
741049
  Дідок І.О. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності юридичних факультетів вищих навчальних закладів: результати спостереження // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-20. – ISSN 1606-3732
741050
  Лазаренко В.І. Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 106-114. – ISSN 2221-1055
741051
  Мішустина Т.С. Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні / Т.С. Мішустина, Т.І. Гончар // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 133-143. – ISSN 2074-5354
741052
  Воронецька І.С. Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 40-46. – ISSN 2310-4678
741053
  Смирнов І.Г. Маркетинговий аспект розвитку туризму в історичних містах України та Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 22-38. – ISSN 2308-135X
741054
  Дерев"янченко Т.Є. Маркетинговий аудит можливостей підприємства // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 131-139


  У статті досліджено теоретичні аспекти змісту маркетингового аудиту можливостей підприємства. Застосування маркетингового аудиту уможливлює найоптімальніше використання сучасних підходів у плануванні, організації, контролі та підвищені ефективності ...
741055
  Мозер М.Є. Маркетинговий дискурс в українській мові: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мозер Майя Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
741056
  Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник / В.М. Куценко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-246-2


  Викладено теоретичні основи сучасного маркетингового менеджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяльності підприємств (фірм)
741057
  Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Пелішенко; Мін-во освіти і науки України; КЕІМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 200с. – ISBN 966-8253-29-9
741058
   Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств / О.В. Ткач, І.Ф. Баланюк, Ю.С. Копчак, С.І. Баланюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 291-296. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
741059
  Мандич О.В. Маркетинговий менеджмент як основа забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 252-262. – (Економічні науки)
741060
  Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 64-69. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
741061
  Черевко О. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 96-103. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Клієнтоорієнтований підхід до формування сайту вищого навчального закладу набуває все більшої ваги, що змушує вищі навчальні заклади вдосконалювати існуючі та шукати нові механізми взаємодії з цільовими аудиторіями. Визначено, на яких принципах повинно ...
741062
  Кудлай В.Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
741063
  Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 17-24. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності. Ключові ...
741064
  Мастерук Д.А. Маркетинговий характер політичної пропаганди в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 236-244


  На основі порівняльного аналізу політичної пропаганди й маркетингових технологій - політичної реклами й політичних зв"язків з громадськістю - обґрунтовується, що політична пропаганда також є маркетинговою технологією. Ключові слова: політична ...
741065
  Пономаренко Р.О. Маркетингові активи в системі управління результативністю міжнародних компаній // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 207-220
741066
  Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 75-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
741067
  Голодонюк О.М. Маркетингові аспекти розвитку вітчизняного коньячного виробництва в умовх кризи / О.М. Голодонюк, В.О. Бузинський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
741068
  Бондар О.В. Маркетингові аспекти функціонування літературних конкурсів та премій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 90-94. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
741069
  Коробець О.М. Маркетингові детермінанти управління екологічними ризиками як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 171-176. – ISSN 2410-9576
741070
  Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Полторак; Дніпропетровський унів-т екон.і права. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 387с. – ISBN 966-8253-64-7
741071
  Длігач А. Маркетингові дослідження в системно-рефлексивному маркетингу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 42-51. – ISSN 1606-3732
741072
   Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики : монографія / [Окландер М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-260. – ISBN 978-966-927-292-8
741073
  Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження інноваційних технологій // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 259-268


  У статті наведено напрями та методи маркетингових досліджень інноваційних технологій в залежності від етапу інноваційного циклу. Запропоновано параметри, за якими технології слід порівнювати з аналогами для оцінки конкурентоспроможності, та методику ...
741074
  Яшкіна О. Маркетингові дослідження інноваційного товару в машинобудівній галузі // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – С. 18-25. – ISSN 1606-3732
741075
  Мельник О.Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль, А.В. Гривнак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 789 : Логістика. – С. 92-99. – ISSN 0321-0499
741076
  Богомаз Наталія Валеріївна Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.06.01. / Богомаз Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
741077
  Старостіна А. Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина) / А. Старостіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний підхід до визначення мети маркетингового дослідження, який дозволяє формалізувати в табличній формі аналіз факторів макро- та мікромаркетингового середовища, виявити та оцінити за його результатами основні маркетингові ...
741078
  Арестенко В.В. Маркетингові дослідження: сутність, стан та перспективи розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 290-296. – ISSN 2308-1988
741079
  Чучка І.М. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці / І.М. Чучка, О.В. Гаврилець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 296-304. – ISSN 1993-6788
741080
  Шишигіна Л.С. Маркетингові засоби просування туристичних послуг на ринку України / Л.С. Шишигіна, Я.М. Зима // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 418-425


  Розглянуто проблеми просування та розвитку туристичних послуг на ринку України. Висвітлено заходи стимулювання збуту туристичних послуг.
741081
  Дадико Г.Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
741082
  Ковтун Т.В. Маркетингові комунікації в аспекті взаємодії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 46-50


  Аналізуються деякі аспекти сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є найбільш успішні промо-кампанії останніх років, що дають уявлення про тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій, та комплексний підхід до вирішення маркетингових ...
741083
  Віняр Г.М. Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 250-259. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської бібліотеки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту бібліотеки з рекламною ...
741084
  Боровик О.Б. Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 242-249. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Розглядаються теоретичні питання маркетингово-комунікаційної діяльності бібліотек (цілі, інструменти), та використання інтегрованих маркетингових комунікацій в практичній діяльності бібліотеки ВДНЗУ "УМСА". Аналізується рекламна діяльність бібліотеки ...
741085
  Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством : Монографія / Т.О. Примак. – Київ : Експерт, 2001. – 383с. – ISBN 966-543-072-6
741086
  Ситник О.Г. Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 174-181
741087
  Колотова Н. Маркетингові комунікації інноваційних проектів в умовах інформатизації суспільства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 68-81. – ISSN 2409-9260
741088
  Борисова Т.М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 75-85. – ISSN 2218-4511
741089
  Ортинська В.В. Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 98-103
741090
  Шкурупій О.В. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі: міжнародні та національні тренди / О.В. Шкурупій, Ю.В. Самойлик, О.О. Шматько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
741091
  Лялюк А.М. Маркетингові підходи до вдосконалення фінансування вищої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 52-56
741092
  Лялюк А. Маркетингові підходи до підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на регіональному ринку праці // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 2411-4014


  Досліджено чинники, які впливають на конкурентоспроможність випускників ВНЗ на регіональному ринку праці; обґрунтовано необхідність перегляду маркетингової концепції освітніх закладів, виходячи із нинішніх вимог на регіональному ринку праці; ...
741093
  Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми : Навч. посібник / Ю.А. Дайновський. – Київ : А.С.К., 1998. – 112с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-095-3
741094
  Калашнікова Х.І. Маркетингові складові в управлінні розвитком територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 44-52. – ISSN 2411-4413
741095
  Лікарчук Н.В. Маркетингові способи організацій політичного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 210-223
741096
  Яцентюк С.В. Маркетингові стратегії брендингу на ринку освітніх послуг: аспекти конкурентоспроможності ЗВО // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 123-131. – ISSN 2073-9982


  "У статті розглядаються концептуальні позиції формування маркетингової стратегії брендингу на ринку освітніх послуг з точки зору механізмів забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти в сучасних умовах становлення висококонкурентного ...
741097
  Ларіна Я.С. Маркетингові стратегії в міжнародному бізнесі: роль, умови та методи вибору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 183-189. – ISSN 2524-003X
741098
  Кудирко Л.П. Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні / Л.П. Кудирко, І.М. Севрук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 43-47. – ISSN 1728-6220
741099
  Каніщенко О.Л. Маркетингові стратегії міжнародної діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування обґрунтованих маркетингових програм на основі систематизованих професійних досліджень зарубіжних ринків та застосування певної логіки і методики оцінки маркетингового середовища міжнародного бізнесу в процесі інтенсифікації ...
741100
  Оксентюк Б.А. Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 170-176


  Проаналізовано маркетингові стратегії корпоративного розвитку в міжнар. середовищі. Висвітлено поняття міжнародного маркетингу та його необхідність, показано сутність міжнародної корпорації та основні маркетингові стратегії розвитку міжнародних ...
741101
  Ганжуренко І.В. Маркетингові стратегії як основа здійснення збутової та логістичної діяльності аграрного підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 433-444. – (Економічні науки)
741102
  Дробязко С.І. Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 302-307. – ISSN 2222-4459
741103
  Овечкина Елена Андреевна Маркетинговое планирование : Конспект лекций / Овечкина Елена Андреевна; Межрегиональная академия упрвления персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 264с. – ISBN 966-608-221-7
741104
  Корчагова Л.А. Маркетинговые инструменты в управлении вузами : формирование товарной политики / Л.А.Корчагова // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.18-19. – ISSN 1726-667Х
741105
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К., 1995. – 145с.
741106
  Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – 2-е дораб. изд. – Київ : Наукова думка, 2000. – 174с. – ISBN 966-00-0545-8
741107
  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 752с. – дубл. р. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-8048-0191-1
741108
  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования : Практическое руководство / Н.К. Малхотра; Технол. ин-тут штата Джорджия; Пер. с англ. А.Р. Ганиевой. – 3-е изд. – Киев : Вильямс, 2002. – 960c. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0357-2


  Данная книга используется в качестве базового учебника по маркетинговым исследованиям более чем в 100 университетах США
741109
  Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с. – Шифр. дубл. 33 Зозу. (доп. карт. м/в.). – (Высшее образование 21 века). – ISBN 978-5-93763-007-0; 978-966-346-311-7
741110
  Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперемент) : Учебное пособие / И.И. Бойко; Украинский гуманитарный институт. – Киев : Кондор, 2005. – 280с. – ISBN 966-8251-45-8
741111
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2003
741112
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2004
741113
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2004
741114
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2004
741115
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2004
741116
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 6. – 2004
741117
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2005
741118
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2005
741119
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 5. – 2005
741120
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 1. – 2006
741121
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 2. – 2006
741122
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 3. – 2006
741123
   Маркетинговые исследования в Украине : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2003-
№ 4. – 2006
741124
  Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. – Москва : Финпресс, 2000. – 256с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – ISBN 5-8001-0021-7
741125
  Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход = Introduction to marketing communication / Дж. Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 5-272-00232-6
741126
  Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход = marketing communications an integrated approach / П.Р. Смит; Пер. с англ.: М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 796с. – (Европейский маркетинг). – ISBN 966-7767-64-7


  В первой части - общие введения в теорию маркетинга, во второй - описаны специфические инструменты маркетинговых коммуникаций
741127
  Новаторов Э.В. Маркетинговый подход к изучению качества платных услуг культурно-досуговых организаций // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 208-214. – ISSN 1997-0803


  В статье обсуждается мобильный маркетинговый подход к изучению, измерению и совершенствованию качества платных услуг культуры. Представлены взгляды скандинавских и североамериканских специалистов на проблему измерения качества услуг. На основе ...
741128
  Поклонский Ф.Е. Маркетиновый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 1681-6277
741129
  Травянко В. Маркетологи та юристи: як взаємодіяти, щоб досягти синергії // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
741130
  Решетніченко А.В. Маркетологічні основи державного управління: методологічні аспекти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
741131
  Просович О.П. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу / О.П. Просович, Ю.С. Боцман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 32-38. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
741132
  Семенова Т. Маркетри и петербургские краснодеревщики Х. Мейер и Н. Васильев // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 85. – С. 148-159. – ISSN 0234-1395
741133
  Чехов И.В. Марки - друзья природы / И.В. Чехов, Л Сладков. – М, 1981. – 96с.
741134
  Бухаров О.Н. Марки - свидетели истории / О.Н. Бухаров. – М, 1982. – 78с.
741135
  Лурье Ю. Марки Афганистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 80. – ISSN 0321-5075
741136
  Шницлер А. Марки и чудеса / А. Шницлер. – Москва ; петроград, 1923. – 123 с.
741137
  Бухаров О.Н. Марки из старого альбома / О.Н. Бухаров. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
741138
  Зборовський А. Марки і конверти нашої героїчної історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19 - 25 жовтня (№ 42). – С. 16
741139
  Артур Р. Марки страны Эль Дорадо / Артур Р. – Москва : СП "Вся Москва", 1989. – 15 с. – (Листая старые страницы)
741140
  Лурье Ю. Марки Танзании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81. – ISSN 0321-5075
741141
  Шалата М.И. Маркиан Шашкевич жизнь, творчество, общественно-культутурная деятельность. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шалата М.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 29л.
741142
  Санд Жорж Маркиз де Вильмер. Повести и рассказы / Санд Жорж. – Минск : Вышейшая школа, 1989. – 464с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
741143
  Клинге М. Маркиз де Кюстин и его книга о России // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 40-47. – ISBN 978-5-94067-261-6
741144
  Альмера Маркиз де Сад / Альмера. – Москва : Молодеж.центр АПН, 1991. – 157с. – ISBN 5-86196-001-1
741145
   Маркиз де Сад и ХХ век. – Москва : Культура, 1992. – 256с. – ISBN 5-8334-0006-6
741146
  Эйленбург А. Маркиз де Сад: психол. исслед. / А. Эйленбург. – К., 1991. – 78с.
741147
  Жеребин А.И. Маркиз Поза и "русские мальчики" (К 250-летию со дня рождения Фридриха Шиллера) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
741148
  Капуана Л. Маркиз Роккавердина / Л. Капуана. – Л., 1987. – 407с.
741149
  Иощенко А. Маркиза де Ментенон "некоронованная королева" Франции // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 1812-867Х


  Франсуаза д’обінье (маркіза Ментенон) - фаворитка Людовика XIV
741150
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
741151
  Эртель Д. Маркиза де Помпадур: революция в стиле рококо // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 3 (134). – С. 100-128. – ISSN 1819-6268


  Фаворитка Людовика XV на протяжении 20 лет определяла политику Франции и стала законодательницей мод целого стиля. Некоронованная королева Франции, фактически управлявшая делами страны почти 20 лет, любимая фаворитка Людовика XV, красавица, ставшая ...
741152
  Игумнова Т.С. Маркизетовый поход / Т.С. Игумнова. – Москва-Л., 1927. – 128с.
741153
  Проймин К.Д. Маркизовский ключ. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1970. – 232с.
741154
  Петриковский Е.Л. Маркирование изделий в радио- и электронной промышленности / Е.Л. Петриковский, В.Ф. Красников. – Москва : Энергия, 1974. – 184 с.
741155
   Маркированные конверты СССР, 1926-1982 гг. : каталог-справочник. – М., 1986. – 92с.
741156
   Маркированные почтовые карточки СССР 1923-1979 гг. Каталог; Стандартные, рекламно-агитационные, иллюстрированные (односторонние) выпуски.. – М., 1982. – 111с.
741157
  Николко М. Маркируя другого: национальная идентичность украинцев в период независимости / М. Николко, Е. Грицай // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 48-56. – ISSN 1822-5136
741158
  Аль-Азаві Разі Джабур Шгіт Марківські моделі процесів ліквідації аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
741159
  Місіма Іокіо Маркіза де Сад : П"єса в 3-х д.: За мотивами "Життєпису маркіза де Сада" Тацухіко Сібусава // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.4-34
741160
  Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 244. – ISBN 96966-8060-04-0
741161
  Ведьмідь Л.А. Маркіна Валентина Олексіївна / Л.А. Ведьмідь, Ю.В. Латиш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 235-236. – ISBN 978-966-02-8345-9
741162
  Кава В.І. Маркіян : повісті / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1973. – 320 с.
741163
  Рябчук М. Маркіян Шашкевич - заспівувач національного культурного відродження Західної України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-105. – ISSN 0130-6936
741164
  Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 802-814. – ISSN 2223-1196
741165
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Музейний комплекс Марукіяна Шашкевича) Поч. к ч. 2 2013, (далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 5


  Меморіал у Нестаничах, цікавий і оригінальний, став окрасою села, серцевиною заповідної території.
741166
  Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні : (Поч. у ч. 2,3 за 2013 р.. Далі буде) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 6
741167
  Лепкий Б. Маркіян Шашкевич : З ілюстрациями / Написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1912. – VIII, 108 с. : іл., портр. – На обкл. назва сер.: Лїтературні характеристики укр. письменників. - В кн. портр. М.С. Шашкевича, Р. Авдиковського, С. Слимаковського, Я.Ф. Головацького, І.М. Вагилевича ; Рік вид. встан. за кн.: Енциклопедія Українознавства. Т.10. Париж, Нью-Йорк,. – (Загальна бібліотека ; № 106/107 ; Характеристики українських письменників [Т.] 2)
741168
  Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич / М.Й. Шалата. – К, 1969. – 255с.
741169
  Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3


  Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
741170
   Маркіян Шашкевич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 38-39


  У листопаді цього року виповнюється 200 років з дня народження Маркіяна Шашкевича - українського письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, культурно-громадського діяча, речника духовного відродження західноукраїнських ...
741171
   Маркіян Шашкевич і Йосипівка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)


  мова про уродженця Підлисся Маркіана Шашкевича - священника, літератора, громадського діяча.
741172
   Маркіян Шашкевич на Заході = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
741173
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка


  У статті проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не ввійшли до основного варіанта цього незавершеного твору. Виявлено подібність характеристики одного з персонажів "Нового ...
741174
  Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 3-9. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано образ Маркіяна Шашкевича в поетичних творах Івана Франка, зокрема у фрагментах поеми "Нове життя", які не увійшли до основного варіанту цього незавершеного твору
741175
  Пахолко С. Маркіян Шашкевич у фалеристичних пам"ятках першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
741176
  Дмитрук В.Т. Маркіян Шашкевич. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1961. – 52с.
741177
  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізм культу // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-31
741178
  Головецькй В.М. Маркіянові яблука / В.М. Головецькй. – К., 1987. – 229с.
741179
   Марко Безручко знову в Боярці // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Листопад (число 11)


  Меморіальний барельєф створено та встановлено з ініціативи депутата Боярської міської ради, члена Національної спілки краєзнавців України та Історичного клубу "Холодний Яр" Андрія Ковальова коштом Боярської міської ради.
741180
  Гущак Іван Марко Боєслав-сурмач УПА / Гущак Іван. – Львів : Світ, 2002. – 88с. – (Подвижники національної ідеї). – ISBN 966-603-166-3
741181
  Степула Н. Марко Боєслав // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 272-273. – ISBN 966-7379-16-7
741182
  Зелінська Г. Марко Боєслав у літературній критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 48-54. – ISSN 0130-528Х
741183
  Лисенко О. Марко Бублій : оповидання пpо давне / Олекса Лысенко. – Серкассы (Черкаси) : Дpук. Х.Д. Раздольскаго, 1902. – 8 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа окp. аpк. епігpаф з твоpу авт. - У пеpедм. біогp. відомості пpо авт.
741184
  Кочерга І. Марко в пеклі / І. Кочерга. – Х, 1930. – 96с.
741185
   Марко Веніамінович Цвік : (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Харків : Право, 1999. – 26с.
741186
  Гросси Т. Марко Висконти / Т. Гросси. – М., 1972. – 304с.
741187
  Сорокіна Л. Марко Вовчок - "кроткий пророк"
741188
  Федунь Н.О. Марко Вовчок - ясна зоря нашого письменства. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 19-25
741189
  Бойко В.С. Марко Вовчок : : Істоpико-літеpатуpний начеpк : (З біогpафією письменниці і покажчиком літеpатуpи) / В. Бойко. – Київ : Дpукаpь. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 240 с. – Бібліогр. покажч.: с. 229-239


  Hа тит. аpк. епігpаф з віpша "Маpку Вовчку" Т.Г. Шевченка. - В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, М. Вовчка, І.П. Котляpевського, укp. наp. пісень Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834 — 1907) Український вчений, літературознавець, ...
741190
  Бойко В.С. Марко Вовчок / В. Бойко. – Київ ; Ляйпціг : [Вид[авн.] Т-[во] "Дpукаpь"]. Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1923. – 240 с. – Бібліогp. покажч.: С. 229-239. – (Загальна бібліотекака ; № 185-187 ; Літературні хаpактеpистики укp. письмеників [№] 5)


  Український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради, член Малої Ради, дійсний член Комісії УАН, редактор «Книгоспілки», викладач харківських вузів, професор Уральського педагогічного інституту ...
741191
  Тамарченко Д. Марко Вовчок / Д. Тамарченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1946. – 44 с.
741192
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1949. – 28 с.
741193
  Филоненко В.И. Марко Вовчок / В.И. Филоненко. – Нальчик, 1955. – 42с.
741194
  Засенко О.Є. Марко Вовчок / О.Є. Засенко. – К., 1957. – 64с.
741195
  Гимельфарб А.М. Марко Вовчок / А.М. Гимельфарб. – М., 1957. – 36с.
741196
  Засенко А.Е. Марко Вовчок / А.Е. Засенко. – М., 1958. – 39с.
741197
  Тараненко М.А. Марко Вовчок : Літературний портрет / М.А. Тараненко. – Київ, 1958. – 135 с.
741198
  Мартынов А.Ф. Марко Вовчок / А.Ф. Мартынов. – Липецк, 1960. – 28с.
741199
  Засенко О.Є. Марко Вовчок : Життя, творчість, місце в історії літератури / О.Є. Засенко. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1964. – 655с.
741200
  Брандис Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандис. – М., 1968. – 335с.
741201
  Брандіс Е.П. Марко Вовчок / Е.П. Брандіс. – Київ, 1975. – 368 с.
741202
  Недзвідський А.В. Марко Вовчок : Семінарій / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 168с.
741203
  Омельянов М.Я. Марко Вовчок / М.Я. Омельянов. – К, 1987. – 14с.
741204
  Зеров М. Марко Вовчок // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 221-226. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
741205
  Панасенко Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
741206
   Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8с.
741207
   Марко Вовчок в критиці : Збірник статей, рецензій, висловлювань. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1955. – 338с.
741208
  Засенко О.Є. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О.Є. Засенко. – Київ, 1959. – 180с.
741209
  Дудко В. Марко Вовчок і її літературне оточення у 1859-1861 роках: невідоме, забуте, дискусійне // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 133-142. – ISBN 978-966-2449-92-1
741210
  Маркович Б.А. Марко Вовчок на Кавказе / Б.А. Маркович. – Ставрополь : Тип. Губернского правл., 1913. – 79 с. – Отд. оттиск: Труді СТавропольской ученой архивной комиссии
741211
  Лобач-Жученко Марко Вовчок на Кавказе. / Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 183с.
741212
  Ільницька Луіза Іванівна Марко Вовчок у колі сучасників : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження / Ільницька Луіза Іванівна, Лобач-Жученко Борис Борисович. – Львов, 1983. – 143с.
741213
  Бернштейн М.Д. Марко Вовчок. / М.Д. Бернштейн. – Київ : Радянська школа, 1952. – 74с.
741214
  Засенко Алексей Елисеевич Марко Вовчок. (Жизнь, творчество, место в истории лит-ры) : Автореф... д-ра филол.наук: / Засенко Алексей Елисеевич; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
741215
  Баб"як П.Г. Марко Вовчок. 1833-1907 : рекомендаційний покажчик літератури / П.Г. Баб"як ; Львівська держ. наукова бібліотека. – Львів, 1969. – 51 с.
741216
   Марко Вовчок. Бібліографічні та методичні матеріали. – Х., 1957. – 54с.
741217
   Марко Вовчок. Статті і дослідження. – К., 1957. – 360с.
741218
  Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці (до 180-річчя від дня народження)


  У статті йдеться про творчий шлях класика української літератури Марка Вовчка (Марію Олександрівну Вілінську).
741219
  Грицай М.С. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа при КДУ, 1983. – 198с.
741220
  Зеров М. Марко Вовчок. Творчість // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 226-229. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
741221
  Томенко М. Марко Вовчок: "Фатальна жінка" української літератури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 11
741222
  Игнатова А. Марко Вовчок: лики свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268
741223
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 92-95.
741224
  Ткачук М. Марко Вовчок: творчий портрет // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 6- 11.
741225
  Ковалів Ю. Марко Вороний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 88-91. – ISSN 0236-1477
741226
  Димніч-Могила Марко Горбатий / Димніч-Могила. – Харків, 1929. – 57с.
741227
  Горбачук М.Л. Марко Григорович Крейн (до 100-річчя з дня народження) // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29.
741228
  Крутій Ю.С. Марко Григорович Крейн: видатний математик, людина, педагог / Ю.С. Крутій, В.Л. Цубенко // Механіка та математичні методи : науковий журнал / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; редкол.: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Сур"янінов М.Г. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 1, № 1. – С. 7-16. – ISSN 2618-0650
741229
  Преловська І. Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ"я // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 23-32. – ISSN 2413-7065
741230
  Голбковский Анатолий Марко из Монтерея : Музеи мира / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл., Карта
741231
  Єщенко М. Марко і марки : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С 150-155. – ISBN 978-617-7443-00-0
741232
   Марко Ігорович Бажанов - один із фундаторів харківської школи кримінального права та процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 343-346. – ISSN 0132-1331
741233
  Дробот Н. Марко Кропивницький - батько українського театру // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 46-60


  Інтегрований дослідницько-пошуковий проект.
741234
  Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру


  У статті йдеться про заснування М. Кропивницьким уславленого театру корифеїв (у сучасному розумінні першрго національного класичного театру), з початком діяльності якого розпочинається за великим рахунком історія українського професійного театру на ...
741235
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Симферополь, 1961. – 72с.
741236
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – Київ, 1968. – 144с.
741237
  Киричок П.М. Марко Кропивницький / П.М. Киричок. – К., 1985. – 150с.
741238
   Марко Кропивницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-8137-97-6
741239
  Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини XIX - початку XX ст.


  Попри відсутність держави, авторитарність системми освіти, прогресивні культурно-освітні діячі другої половини XIX -початку XX століть започаткували й підносили національне відродження Галичини на засадах торговельно-кооперативного шкільництва, ...
741240
  Смоленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край / М.К. Смоленчук. – Київ, 1971. – 76 с.
741241
  Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професійного театру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 174-198. – ISSN 1997-4264


  У статті розглядається тривале дискусійне питання в українському театрознавстві про початок українського професіонального театру і ставлення М. Кропивницького до цього питання. Сьогодні побутують різні дати появи професіонального театру на українській ...
741242
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Новиков А.О. ; Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 436 л. – Бібліогр.: л. 392-436
741243
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. д-ра філол. наук: 10.01.01 / Новиков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
741244
  Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
741245
  Вітер В. Марко Кропивницький на українському телеекрані / В. Вітер, Г. Криворчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 272-277. – ISSN 1997-4264
741246
  Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 35. – С. 11-
741247
  Лягущенко А. Марко Лукич Кропивницький - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 218-225. – ISSN 1997-4264
741248
  Литвинська С. Марко Лукич Кропивницький - засновник театру світової слави : (до 170-річчя від дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 181-186. – ISBN 966-8126-27-0
741249
  Кирилюк Є.П. Марко Лукич Кропивницький / Є. Кирилюк. – Москва : Укрвидав ЦККП(б)У, 1943. – 12 с.
741250
   Марко Лукич Кропивницький : збірник статей, спогадів та матеріалів. – Київ, 1955. – 532 с.
741251
  Йосипенко М.К. Марко Лукич Кропивницький / М.К. Йосипенко. – К., 1958. – 324с.
741252
  Генов К. Марко Марчевски. / К. Генов. – София, 1961. – 108с.
741253
  Зборовський А. Марко Мельник: "У цій війні переможе не зброя, а дух, культура і мова" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 17 січня (№ 1/2). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Видавництво Марка Мельника випустило в світ у серії "Видатні українці" Бібліотеки історичного клубу "Холодний Яр" книгу - Романа Коваля "Донбас: радість і біль. 2014 - 2020".
741254
  Шкловский В.Б. Марко Поло / В.Б. Шкловский. – Москва, 1936. – 352с.
741255
  Дубровська Динара Марко Поло: презумпция невиновности : Великие путешественники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 106-122 : Фото, карта
741256
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Істоpична легенда / Олекса Стороженко ; [Ілюстрації акад. маляра Е. Ліпецького]. – Львів : Накладом Укр. Книгарні й Антикварні ; Друк. Ганіцький, Чернівці. – 132 с.
741257
  Стороженко О.П Марко Проклятий : Українська лєгенда з 1648 р. / Олекса Стороженко. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1903. – 131, [4] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки. ; Сер. 1; Ч. 50)
741258
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : Істоpична легенда. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1918. – 110 с.


  Hа с. 3 епігpаф з укp. пpиказки
741259
  Стороженко О.П. Марко Проклятий / Олекса Стороженко. – Київ : Дніпро, 1989. – 622 с.
741260
  Стороженко О.П. Марко Проклятий : вибр. твори / Олекса Стороженко. – Київ : Знання, 2014. – 207, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Скарби" ; № 6). – ISBN 978-617-07-0143-5
741261
  Мірчук П. Марко Проклятий та інші твори / Петро Мірчук. – Львів, 2003. – 64с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
741262
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма [у прозі] на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий Запоpожской Стаpины А.П. Стоpоженка: (С поpтpетом автоpа) / [Предисл. В. Бєлого]. – Одесса : Тип. Л. Hитче, 1879. – [2], VII, 170 с. : портр. – Авт. пред.. устан. по кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 3 / Уклад.: М. Пивоваpов та ін. - К., 1963. - Hа окp. аpк. поpтр. авт.- От. тит. стр. и пред. изд на руск., поэма - Изд. на укр. яз. в транслитерации симв. рус. яз. старой орф.
741263
  Стороженко О.П. Марко Проклятый [Марко Проклятий] : Поэма на малоpоссийском языке из пpеданий и повеpий запоpожской стаpины: (С поpтpетом автоpа) / А.П. Стоpоженко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1894. – 144 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 314)
741264
  Залізняк Б. Марко Роберт Стех: "Творчість - це впорядкування хаосу" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 215-217. – ISSN 08-68-4790-12


  "Доктор славістики і магістр інженерії – письменник Марко Роберт Стех. У Львові відбулося кілька зустрічей з Марком Робертом Стехом, визначним українським діаспорним літературознавцем, культурологом, письменником, телеведучим. Одна з них – 6 червня у ...
741265
  Преловська І. Марко Федорович Грушевський, єпископ УАПЦ (1865-1938) (до 150-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 339-349
741266
  Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 6-10
741267
  Музичка А.В. Марко Черемшина / А.В. Музичка. – Х, 1928. – 280с.
741268
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1951. – 144с.
741269
  Засенко О.Є. Марко Черемшина / О.Є. Засенко. – Вид. 2-е доп. – К., 1974. – 253с.
741270
  Лесин В.М. Марко Черемшина : (До 100-річчя від дня народження ) / В.М. Лесин. – Київ : Знання, 1974. – 48 с.
741271
  Засенко О. Марко Черемшина : життя і творчість / Олекса Засенко. – Київ : Дніпро, 1974. – 256 с.
741272
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина / О.Д. Гнідан. – К., 1985. – 167с.
741273
  Гнидан Е.Д. Марко Черемшина и народное творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 642 / Гнидан Е.Д. ; КГУ. – Киев, 1971. – 117 с.
741274
  Гнідан О.Д. Марко Черемшина і народна творчість : Дис... канд. філол.наук: / Гнідан О.Д.; КДУ. – К., 1971. – 236л. – Бібліогр.:л.228-236
741275
  Зеров М. Марко Черемшина й галицька проза // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 398-431. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
741276
  Пеленський Є.Ю. Марко Черемшина. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1938. – 47с.
741277
   Марко Черемшина.. – Львів, 1955. – 22с.
741278
   Марко Черемшина.. – К., 1962. – 63с.
741279
   Марко Черемшина.. – Ужгород, 1964. – 40с.
741280
   Марко Якимович Варшавчик (1918-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 194-195 : Фото. – ISSN 0320-9466
741281
  Томазов В. Марковичі та Скоропадські зреклися Мазепи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 31 (234). – С. 54-57
741282
   Марковников Владимир Васильевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 199-222. – ISBN 966-594-386-3
741283
   Марковніков Володимир Васильович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 106-123. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
741284
  Короткий В.А. Марковніков Володимир Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 275. – ISBN 966-06-0393-2
741285
  Нескромный В.Н. Марковская динамика многочастичных систем, взаимодействующих с бозонным термостатом : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Нескромный В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 10л.
741286
  Анисимов В.В. Марковские и полумарковские процессы / В.В. Анисимов. – Київ, 1986. – 88с.
741287
  Сильвестрова Э.М. Марковские конечные автоматы линейного типа и адаптивные системы обслуживания / Э.М. Сильвестрова. – Киев, 1974. – 56с.
741288
  Дынкин Е.Б. Марковские процессы / Е.Б. Дынкин. – М., 1963. – 860 с.
741289
  Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1977. – 488с.
741290
  Шпак В.Д. Марковские процессы восстановления с внешними переходами, образующими полумарковский процесс / В.Д. Шпак. – Киев, 1973. – 56 с.
741291
  Хант Джон Марковские процессы и потенциалы. / Хант Джон. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 278 с.
741292
  Майн Х. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн. – М, 1977. – 175с.
741293
  Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием / Т.М. Лиггетт. – Москва : Мир, 1989. – 550 с.
741294
  Клименко А.В. Марковские разбиения для псевдоаносовских диффеоморфизмов поверхностей : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Клименко А.В. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 14 с. – Бібліогр.: 3 назви
741295
  Розанов Ю.А. Марковские случайные поля / Ю.А. Розанов. – М, 1981. – 256с.
741296
   Марковские случайные процессы и их применение. – Москва, 1985. – 91 с.
741297
   Марковские случайные процессы и их применения. – Саратов, 1980. – 124с.
741298
   Марковские случайные процессы и их применения в теории управления. – М, 1983. – 138с.
741299
  Турчин В.Н. Марковские цепи : основные понятия, примеры, задачи : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Турчин, Е.В. Турчин. – Дніпропетровськ : ЛизуновПресс, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-2575-61-3


  У пр. №1708108 напис: Библиотеке мех.-мат. факультета КНУ имени Тараса Шевченка от авторов 13.05.2016
741300
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
741301
  Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Додатки: л. 117-132. – Бібліогр.: л. 110-116
741302
  Лебєдєв Є.О. Марковська модель вузла транкінгової мережі / Є.О. Лебєдєв, М.К. Шаріпова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 124-125
741303
  Глибовець М.М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / М.М. Глибовець, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ...
741304
  Юркова О.В. Марковський Михайло Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 250-251. – ISBN 978-966-02-8345-9
741305
  Мішура Ю.С. Марковський процес / Ю.С. Мішура, К.В. Ральченко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 251-252. – ISBN 978-966-02-8345-9
741306
   Маркс - историк. – М., 1968. – 712с.
741307
   Маркс (Marx) Карл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
741308
  Левиова С.З. Маркс в германской революции 1848-1849 годов / С.З. Левиова. – Москва, 1970. – 376с.
741309
  Лежнев М.Н. Маркс и Кант : (Критико-философская параллель) / [соч.] М.Н. Лежнева [псевд.]. – Николаев : Изд. П. Ковалева и Н. Осипова ; Тип. содерж Л.П. Белинским, 1900. – 89 с.


  Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов ... М., 1957. Т. 2. С. 115
741310
  Янчук И.И. Маркс и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-26. – ISSN 044-748Х
741311
  Сафаров Г. Маркс и национально-колониальном вопросе / Г. Сафаров. – М., 1934. – 220с.
741312
   Маркс и некоторые вопросы международного рабочего движения XIX века. – Москва, 1970. – 481 с.
741313
   Маркс и революционное движение XIX века. – Л., 1934. – 260с.
741314
   Маркс и современная политическая теория. – Москва, 1986. – 125 с.
741315
  Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
741316
  Осборн П. Маркс и философия времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 15-32. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
741317
   Маркс и Энгельс - журналисты. – Ленинград, 1965. – 31 с.
741318
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс - организаторы Союза коммунистов / Е.П. Кандель. – Москва, 1953. – 302 с.
741319
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – М, 1966. – 880с.
741320
  Серебрякова Г.И. Маркс и Энгельс / Г.И. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 751с.
741321
   Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. – М., 1961. – 531с.
741322
  Танхилевич О. Маркс и Энгельс о крестьянстве / О. Танхилевич. – М - Л, 1928. – 152с.
741323
  Кандель Е.П. Маркс и Энгельс о реакционном прусачестве. / Е.П. Кандель, И.И. Прейс. – Москва, 1943. – 60 с.
741324
  Ломова М.И. Маркс и Энгельс о сломе буржуазного государства и замене его диктатурой пролетариата. : Автореф... наук: / Ломова М.И.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 31 с.
741325
  Крапп Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производительным трудом и политехническим образованием / Г. Крапп. – Москва, 1964. – 259с.
741326
  Мороз И.А. Маркс и Энгельс об общественно-политической и философской мысли России во второй поливине XIX века : Автореф... канд. филос.наук: / Мороз И.А.; КГУ. – Днепропетровск, 1953. – 16л.
741327
  Букановский В.М. Маркс и Энегельс о принципах классификации наук и их применении в естествознании : Автореф... канд.наук: / Букановский В. М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф. истор. философии. – Москва, 1950. – 33 л.
741328
  Попов П.М. Маркс і Енгельс про "Слово о полку Ігореві" / П.М. Попов, 1938
741329
  Крісенко М. Маркс і Енгельс про витоки російської політики: аналіз і застереження // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С.147-149. – ISSN 0320 - 8370
741330
  Кандель Е.П. Маркс і Енгельс про реакційне прусацтво. / Е.П. Кандель, І.І. Прейс. – Київ; Харків, 1944. – 63с.
741331
  Серебрякова Г.И. Маркс і Енгельс. / Г.И. Серебрякова. – К, 1986. – 667с.
741332
   Маркс К. и Энгельс Ф. о вопросах социальной диалектики. – Фрунзе, 1983. – 163с.
741333
   Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І. : Бібліографічний покажчик творів, випущених Політвидавом України в 1923-1984 рр. – Київ, 1985. – 120с.
741334
  Кулаев Максим Маркс как критик Вестфальского миропорядка. О работе "К еврейскому вопросу" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.83-96. – ISSN 0869-44435


  Статья М. Кулаева посвящена работе К. Маркса " К еврейскому вопросу ", написанной в 1843 году и представляет интерес в контексте современной политической теории, а также теории международных отношений.
741335
  Савельев М. Маркс о пролетарской революции и диктатуре пролетариата / М. Савельев, 1933. – 111с.
741336
  Лаптін П.Ф. Маркс про деякі питання історії середньовіччя і ранні буржуазні революці : Лекція для сдутентів-заочників / П.Ф. Лаптін. – К., 1949. – 24с.
741337
  Итон Дж. Маркс против Кейнса. Ответ на "Социализм" Герберта Моррисона / Дж. Итон. – М., 1958. – 125с.
741338
  Длугач Т.Б. Маркс сегодня // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 57-72. – ISSN 0235-1188
741339
  Смірнов І. Маркс та Енгельс про дитячу і юнацьку працю / І. Смірнов. – Х.-Одеса, 1933. – 72с.
741340
  Штепа К. Маркс, Енгельс і проблема античного способу продукції / К. Штепа. – К, 1934. – 109с.
741341
  Звіглянич О. Маркс, Енгельс, Ленін - творці наукового комунізму / О. Звіглянич. – Київ, 1963. – 60с.
741342
   Маркс, Енгельс, Ленін, КПРС про управління економікою. – Київ, 1981. – 326с.
741343
  Ленін В.І. Маркс, Енгельс, марксизм / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 518с.
741344
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение / В.А. Дьяков. – Москва, 1968. – 192с.
741345
  Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и Польша / В.А. Дьяков, 1989. – 220с.
741346
  Колесников А.К. Маркс, Энгельс, Ленин о коммунистической партии / А.К. Колесников. – Москва, 1967. – 64с.
741347
  Шофман А.С. Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе : учебное пособие / А.С. Шофман. – Казань, 1971. – 270с.
741348
  Овсянников М.Ф. МАркс, Энгельс, Ленин об искусстве / М.Ф. Овсянников. – М, 1965. – 42с.
741349
   Маркс, Энгельс, Ленин, КПСС об управлении экономикой.. – Москва, 1979. – 344с.
741350
   Маркс. - Ленин. - ВКП(б). Тезисы. – Л., 1934. – 103с.
741351
   Маркс. Философия. Современность. – Москва, 1988. – 414 с.
741352
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Л., 1932. – 220с.
741353
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1934. – 352с.
741354
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 4-е. – М., 1935. – 352с.
741355
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 5-е. – Москва, 1940. – 456с.
741356
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – 6-е. – Ленинград, 1946. – 496с.
741357
  Ленин В.И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 190с.
741358
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0042-8744
741359
  Длугач Т.Б. Маркс: вчера и сегодня. Часть II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 0042-8744
741360
   Маркс: за и против. – М., 1991. – 79с.
741361
  Харчев А.Г. Марксизим-ленинизм о браке и семье / А.Г. Харчев. – М, 1959. – 39с.
741362
  Теряев Г.В. Марксизм-коммунизм о базисе и настройке / Г.В. Теряев. – М, 1954. – 40с.
741363
  Ломова М.И. Марксизм-ленинизм -- единственно научная идеология международного рабочего класса / М.И. Ломова. – Л., 1967. – 24с.
741364
   Марксизм-ленинизм - вечно живое, революционное учение, преобразующее мир. – М., 1984. – 112с.
741365
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
1, 2. – 1968. – 459, 256с.
741366
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
3. – 1968. – 352с.
741367
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
4. – 1968. – 447с.
741368
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
5. – 1968. – 447с.
741369
   Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение. – М.
6. – 1969. – 383с.
741370
  Загладин В.В. Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение коммунистов всех стран / В.В. Загладин. – М., 1980. – 64с.
741371
   Марксизм-ленинизм - методологическая основа коммунистического воспитания молодежи. – М., 1983. – 174с.
741372
  Гольдман Г.Р. Марксизм-ленинизм - научная основа политики КПСС / Г.Р. Гольдман. – Л., 1969. – 16с.
741373
  Шабалина Е.Н. Марксизм-ленинизм - подлинно научная идеология, выражение коренных интересов трудящихся. / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
741374
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа научного мировоззрения. – Днепропетровск, 1971. – 192с.
741375
   Марксизм-ленинизм - теоретическая основа строительства коммунизма. – М., 1965. – 160с.
741376
  Киров С.М. Марксизм-ленинизм - это единственная наука, которая учит трудящихся побеждать своих врагов / С.М. Киров. – Л., 1934. – 32с.
741377
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм / С.М. Ковалев. – Москва, 1969. – 32с.
741378
  Константинов Ф.В. Марксизм-ленинизм в высшей школе / Ф.В. Константинов. – Москва, 1957. – 87с.
741379
  Климушев В.Я. Марксизм-ленинизм в действии / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 32с.
741380
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности. – М.
1. – 1983. – 281с.
741381
   Марксизм-ленинизм и глобальные проблемы современности (в свете решений XXVI съезда КПСС). – М.
2. – 1983. – 344с.
741382
  Фаталиев Х.М. Марксизм-ленинизм и естествознание. / Х.М. Фаталиев. – М, 1962. – 352с.
741383
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
1. – 1989. – 240с.
741384
   Марксизм-ленинизм и Латинская Америка. – М.
2. – 1989. – 303с.
741385
  Гончарук Л.А. Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм / Л.А. Гончарук. – Л., 1985. – 119с.
741386
  Воробьев В.Ф. Марксизм-ленинизм и наука о литературе / В.Ф. Воробьев. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1971. – 202с.


  В первом разделе рассматривается эстетическая концепция основоположников марксизма и освещаются некоторые актуальные вопросы теории литературы. В последующих разделах автор говорит о вкладе В.И.Ленина в марксистскую науку о литературе, о развитии им ...
741387
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага, 1973. – 136с.
741388
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1. – 1974. – 104с.
741389
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2. – 1974. – 160с.
741390
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
3. – 1974. – 120с.
741391
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
1(4). – 1975. – 144с.
741392
   Марксизм-ленинизм и наше время. – Прага
2 (5). – 1975. – 160с.
741393
   Марксизм-ленинизм и переход к социализму народов Азии и Африки. – Москва, 1984. – 235 с.
741394
  Бабаева Н.П. Марксизм-ленинизм и питерские рабочие : (Из опыта идеол. работы марксистов-ленинцев Петербурга-Петрограда в 1883-1917 гг.) / Н.П. Бабаева, А.Я. Великанова, Г.С. Жуйков. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 368 с.
741395
   Марксизм-ленинизм и проблемы мирового революционного движения. – М.
2. – 1970. – 184с.
741396
  Богомазов Г.Г. Марксизм-ленинизм и проблемы товарно-денежных отношений в период строительства социализма в СССР / Г.Г. Богомазов. – Л., 1974. – 144с.
741397
   Марксизм-ленинизм и реалии конца ХХ столетия. – М., 1988. – 397с.
741398
  Мелюхин С.Т. Марксизм-ленинизм и современная естественнонаучная картина мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1968. – 47с.
741399
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва, 1979. – 95с.
741400
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1980. – 198с.
741401
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – М.
Т. 1. – 1982. – 319с.
741402
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 2. – 1982. – 448 с.
741403
  Суслов М.А. Марксизм-ленинизм и современная эпоха / М.А. Суслов. – Москва
Т. 3. – 1982. – 384с.
741404
  Несмелов О.В. Марксизм-ленинизм и стратегия мира / О.В. Несмелов. – Казань, 1970. – 344с.
741405
  Ковалев С.М. Марксизм-ленинизм и формирование нового человека / С.М. Ковалев. – М, 1973. – 136с.
741406
  Лукачевский А.Т. Марксизм-ленинизм как воинствующий атеизм / А.Т. Лукачевский. – М., 1933. – 104с.
741407
  Кикнадзе Г.А. Марксизм-ленинизм о базисе и надстройке : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 15л.
741408
  Шенгелия Х.Д. Марксизм-ленинизм о возможности и действительности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шенгелия Х.Д. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1960. – 26 с.
741409
  Розанов Н.К. Марксизм-ленинизм о возможности перехода народв слаборазвитых стран к социализму, минуя капиталистическую стадию : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Н. К.; МГУ, Спициал. уч. сов. по ист. КПСС. – М., 1968. – 18л.
741410
  Мокров И.Ф. Марксизм-ленинизм о возникновении, развитии и преодолении противоречий между городом и деревней. : Автореф... канд. филос.наук: / Мокров И.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
741411
  Киладзе Д.К. Марксизм-ленинизм о возрастающей роли трудящихся масс в истории : Автореф... канд. фимлософ.наук: / Киладзе Д.К.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
741412
  Миронов Н.М. Марксизм-ленинизм о войне и армии / Н.М. Миронов. – Москва, 1954. – 47с.
741413
  Чувиков П.А. Марксизм-ленинизм о войне и армии : (Краткий популярній очерк) / П.А. Чувиков. – 2-е изд. – Москва : Военное издательство, 1956. – 160 с.
741414
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1956. – 288с.
741415
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – М., 1957. – 287с.
741416
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1961. – 394с.
741417
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1962. – 375с.
741418
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 4-е переработ. и доп. изд. – М., 1965. – 383с.
741419
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – 5-е переработ. и доп. изд. – Москва : Военное издательство, 1968. – 391с.
741420
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва, 1974. – 486 с.
741421
   Марксизм-ленинизм о войне и армии. – Москва : Прогресс, 1983. – 288 с.
741422
  Смирнов П.С. Марксизм-ленинизм о войне и мире / П.С. Смирнов. – М., 1968. – 143с.
741423
   Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. – М., 1955. – 220с.
741424
  Горелов Д.П. Марксизм-ленинизм о всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Горелов Д. П.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – К., 1954. – 18л.
741425
  Тарасов К.Е. Марксизм-ленинизм о всестороннем развитии человека как высшей цели коммунизма. / К.Е. Тарасов. – Москва, 1981. – 38с.
741426
  Сванидзе С.А. Марксизм-ленинизм о двух фазах коммунистического общества : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе С. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 37л.
741427
  Рахимбаев С.М. Марксизм-ленинизм о демократии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рахимбаев С.М.; МГУ. Философский факультет. – М., 1972. – 19л.
741428
   Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. – М., 1984. – 382с.
741429
  Студеникин П.Я. Марксизм-ленинизм о единстве теории и практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Студеникин П.Я. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 18 с.
741430
  Архангельский Л.М. Марксизм-ленинизм о единстве языка и мышления. : Автореф... наук: / Архангельский Л.М.; Уральск. гос. унив. им.А.М.горького. Каф. диалектич. и историч. материализма. – Свердловск, 1953. – 16 с.
741431
  Керимов Д.А. Марксизм-ленинизм о закономерности развития государства и права при социализме / Д.А. Керимов. – Москва, 1981. – 80с.
741432
  Голубенко В.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях перехода от старого качества к новому качеству в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: / Голубенко В.П.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1953. – 16л.
741433
  Купченко И.П. Марксизм-ленинизм о закономерностях развития народной революции в Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Купченко И.П.; Ленингир. гос. ун-т. – Л., 1953. – 20л.
741434
  Колобков В.В. Марксизм-ленинизм о закономерностях строительства социализма и коммунизма / В.В. Колобков. – Киев, 1964. – 36с.


  На обл. дарственная надпись от автора библиотеке КГУ
741435
  Джахая Л.Г. Марксизм-ленинизм о знании, истине и практике. / Л.Г. Джахая. – Сухуми, 1961. – 83с.
741436
  Шарашенидзе И.В. Марксизм-ленинизм о конкретно-историческом подходе к общественным явлениям. : Автореф... Канд.филос.наук: / Шарашенидзе И.В.;. – Тбилиси, 1950. – 18 с.
741437
  Хакбердыев М.Х. Марксизм-ленинизм о культуре и культурной революции : Автореф... канд.филос.наук: / Хакбердыев М.Х.; Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 18л.
741438
  Зеленецкий М.Н. Марксизм-ленинизм о культуре. / М.Н. Зеленецкий. – Л, 1957. – 82с.
741439
  Карпов В.А. Марксизм-ленинизм о культуре. Учеб. пособие в помощь изучающим первый раздел курса "Культурно-просветительная работа". / В.А. Карпов. – М., 1965. – 64с.
741440
  Нестерианова Е.П. Марксизм-ленинизм о материально-технической базе социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Нестерианова Е.П.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
741441
  Чугреев А.П. Марксизм-ленинизм о мирном сосуществовании социалистической и капиталистической общественных систем : Автореф... канд. филос.наук: / Чугреев А.П.; Ин-т философии и права Акад. наук БССР. – Минск, 1957. – 24л.
741442
  Кулиев А.А. Марксизм-ленинизм о морали : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1956. – 24л.
741443
  Трифоненков П.И. Марксизм-ленинизм о моральном факторе в современных войнах. : Автореф... канд. филос.наук: / Трифоненков П.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 24 с.
741444
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленинизм о научном предвидении : лекции, чит. на Всесоюзном совещании лекторов при ЦК ВКП(б) 1 сентября 1939 г. / Александров Г. – Москва : Политгиз, 1939. – 44 с. – (Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм)
741445
  Куценко В.И. Марксизм-ленинизм о научном предвидении общественных явлений : Автореф... канд. филос.наук: / Куценко В.И.; АОН при ЦК КПС. Каф-ра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
741446
  Копреева Т.Н. Марксизм-ленинизм о национально-колониальном вопросе. / Т.Н. Копреева. – Л, 1953. – 48с.
741447
  Гигашвили А.М. Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития и критика идеологии неоколониализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гигашвили А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
741448
  Тумур-Очир Марксизм-ленинизм о некапиталистическом пути развития отсталых стран к социализму. (На примере Монгольской Народной Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Тумур-Очир Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
741449
  Свирский В.А. Марксизм-ленинизм о необходимости и свободе и своеобразии их проявления в условиях советского общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Свирский В. А.; МВО СССР, ИПКП марск. лен. – Киев, 1956. – 20 с.
741450
  Веселов В.М. Марксизм-ленинизм о необходимости сочетания марксисткой партией легальных и нелегальных форм борьбы. : Автореф... канд. ист.наук: / Веселов В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1954. – 15л.
741451
  Скрыпник В.Д. Марксизм-ленинизм о неразрывной связи языка и мышления. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скрыпник В.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
741452
  Притыцкая Т.И. Марксизм-ленинизм о партии нового типа. : Автореф... канд. ист.наук: / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. – Минск, 1954. – 22л.
741453
  Синельников В.И. Марксизм-ленинизм о проблемах некапиталистического развития молодых национальных государств / В.И. Синельников. – Грозный, 1967. – 24с.
741454
   Марксизм-ленинизм о происхождении и классовой сущности религии. – М., 1959. – 38с.
741455
  Сахаров С.И. Марксизм-ленинизм о происхождении христианской рилигии и ее классовой сущности : Автореф... канд. филос.наук: / Сахаров С. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1950. – 44 л.
741456
  Стрельников С.И. Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме / С.И. Стрельников. – Москва, 1966. – 35с.
741457
   Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. – Москва, 1969. – 624с.
741458
  Даниелян М.С. Марксизм-ленинизм о противоположности между умственным и физическим трудом / М.С. Даниелян. – Ереван, 1957. – 211 с.
741459
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резевах пролетариата в социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Гостев И. А.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1952. – 18л.
741460
  Гостев И.А. Марксизм-ленинизм о прямых и косвенных резервах пролетариата в социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: / Гостев И.А.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 270л. – Бібліогр.:л.I-XII
741461
  Лунев Г.К. Марксизм-ленинизм о путях преодоления религиозно-идеалистических пережитков в сознании людей. : Автореф... канд. филос.наук: / Лунев Г.К.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
741462
  Рекунов Ф.Н. Марксизм-ленинизм о путях преодоления существенного различия между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Рекунов Ф.Н. ; М-во культуры СССР, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с.
741463
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развити социалистической государственности в коммунистическое самоуправление : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко Л.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 14 с.
741464
   Марксизм-ленинизм о развитии общества. – М., 1964. – 64с.
741465
  Ткаченко Л.П. Марксизм-ленинизм о развитии социалистической государственности в коммунистическом самоуправлении. : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко Л.П.; Измаильский гос. пед. ин-т. Каф. маркс.-лен. – Измаил, 1964. – 200л. – Бібліогр.:л.197-200
741466
  Занин В.А. Марксизм-ленинизм о революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : Автореф... канд. ист.наук: / Занин В.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
741467
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении / П.Н. Федосеев. – М, 1941. – 43с.
741468
  Будилова Е.А. Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления. / Е.А. Будилова. – Москва, 1955. – 68 с.
741469
  Каммари М.Д. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории / М.Д. Каммари ; АН СССР, Ин-т филисофии. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 408 с.
741470
  Пуховский Н.В. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в истории. / Н.В. Пуховский. – М., 1955. – 40с.
741471
  Акимов А.Б. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в современных войнах : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов А.Б.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
741472
  Кузин В.А. Марксизм-ленинизм о роли народных масс в социальных революциях / В.А. Кузин. – М., 1963. – 63с.
741473
  Гак Г.М. Марксизм-ленинизм о роли народных масс и личности в истории / Г.М. Гак. – М., 1954. – 28с.
741474
  Ельмеев В.Я. Марксизм-Ленинизм о роли науки в развитии производит. сил социалистич. общества / В.Я. Ельмеев. – Л., 1959. – 31с.
741475
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 15л.
741476
  Раков Б.И. Марксизм-ленинизм о русской социалистической нации : Автореф... Канд.ист.наук: / Раков Б.И.; М-во просвшения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1956. – 16л.
741477
  Мхитарян Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости : Автореф... канд. филос.наук: / Мхитарян Г.Е. – Ереван, 1953. – 23 с.
741478
  Мхитарянд Г.Е. Марксизм-ленинизм о свободе и необходимости. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мхитарянд Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
741479
  Кухаренко Е.С. Марксизм-ленинизм о связи естествознания и техники при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Кухаренко Е.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
741480
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм о сломе експлуататорской государственной машины / В.И. Разин. – Москва, 1964. – 52с.
741481
  Гринберг Г.М. Марксизм-ленинизм о социальном прогрессе как объективной закономерности : Автореф... канд. философ.наук: / Гринберг Г.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 22л.
741482
  Эвальдович И.Л. Марксизм-ленинизм о сущности и исторических формах брака и семьи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Эвальдович И.Л. ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 20 с.
741483
  Хасан А.И. Марксизм-ленинизм о теории мирного сосуществования / Абед Идан Хасан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 59-64. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
741484
  Паркосадзе В. Марксизм-ленинизм о федерации / В. Паркосадзе. – Тбилиси, 1967. – 264с.
741485
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1956. – 47с.
741486
  Соболєв А.И. Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. / А.И. Соболєв. – М., 1958. – 163с.
741487
  Алиев М.Г. Марксизм-ленинизм о характере скачков при переходе от старого качества к новому : Автореф... канд. филос. наук / Алиев М. Г. ; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1955. – 19 с.
741488
  Старовойтов В.И. Марксизм-ленинизм о языке и мышлении : Автореф... канд. филос.наук: / Старовойтов В.И.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. диалект. и ист. материализма. – Минск, 1955. – 15 л.
741489
  Изох В.Г. Марксизм-ленинизм об интернациональном долге : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Изох В.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 23л.
741490
  Федосеев П.Н. Марксизм-ленинизм об истоках и характере войны / П.Н. Федосеев. – Сталинград, 1946. – 43с.
741491
  Титов С.Н. Марксизм-ленинизм об исторической преемственности и новаторстве в советком искусстве : Автореф... канд. филос.наук: / Титов С. Н.; МВО Ворон. ГУ. – Воронеж, 1954. – 17л.
741492
  Казаков Дмитрий Фролович Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Казаков Дмитрий Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 67 с. – Бібліогр.:с.63-67
741493
  Казаков Д.Ф. Марксизм-ленинизм об источнике, специфике и содержании современной войны. : Дис... доктор филолог.наук: / Казаков Д.Ф.; Военно-инженерная ордена Ленина краснознаменная академия им. В.В.Куйбышева. – Москва, 1974. – 316л. – Бібліогр.:л.1-29
741494
  Дубина К.К. Марксизм-ленинизм об общих закономерностях и своеобразии социалистической революции в различных странах / К.К. Дубина. – Київ, 1958. – 35с.
741495
  Трошин Д.М. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов науки. / Д.М. Трошин. – М., 1953. – 48с.
741496
  Паюсов С.П. Марксизм-ленинизм об объективном характере законов развития общества : Автореф... канд.филос.наук: / Паюсов С.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
741497
  Андреев И.Д. Марксизм-ленинизм об обьективной, абсолютной и относительной истине / Андреев И.Д. ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
741498
  Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об отечестве и его защите : Автореф... Доктора филос.наук: / Дзюба Я.С.; Военно-политич.Акад. – Москва, 1965. – 64л.
741499
  Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания / В.В. Журавлев. – М., 1961. – 158с.
741500
  Холногорова М.Г. Марксизм-ленинизм об отношении коммунистов к непролетарским демократическим партиям в период строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Холногорова М.Г.;. – М., 1971. – 24л.
741501
  Маслин А.Н. Марксизм-ленинизм об уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. / А.Н. Маслин. – М., 1954. – 24с.
741502
  Ткачук В.Е. Марксизм-ленинизм об экономике, как главной базе развития коммунистического общества / В.Е. Ткачук. – К, 1969. – 40с.
741503
  Разин В.И. Марксизм-ленинизм учение о государстве / В.И. Разин. – М, 1966. – 47с.
741504
  Чунаева А.А. Марксизм-ленинизма о необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Чунаева А.А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
741505
  Куценко В.І. Марксизм-ленінізм - володар дум передового людства / В.І. Куценко. – Київ, 1962. – 44с.
741506
   Марксизм-ленінізм - інтернаціональне вчення комуністів усіх країн. – К., 1964. – 28с.
741507
   Марксизм-ленінізм - прапор мільйонів у боротьбі за комунізм. – Київ, 1968. – 39с.
741508
   Марксизм-ленінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814. – ISBN 966-316-069-1
741509
  Черненко К.У. Марксизм-ленінізм наукова основа політики КПРС / К.У. Черненко. – Київ, 1955
741510
  Александренко Г.В. Марксизм-ленінізм про державну федерацію / Г.В. Александренко; АН УРСР. Сектор держави і права. – Київ : АН УРСР, 1960. – 132с.
741511
  Грабовський В.К. Марксизм-ленінізм про економічний базис і надбудову / В.К. Грабовський, С.Ф. Решетнік; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 54с.
741512
  Юдін П.Ф. Марксизм-ленінізм про культуру і культурну революцію. / П.Ф. Юдін, 1934. – 63с.
741513
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про лквідацію істотної відмінності між розумовою і фізичною працею : Філософський збірник №1 / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ, 1954. – 35-58с. – Окремий відбиток
741514
  Александров Г.Ф. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення : лекція, чит. на Всесоюзній нараді лекторів при ЦК ВКП(б) 1 вересня 1939 р. / Александров Г. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 43 с. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм)
741515
  Леонов М.А. Марксизм-ленінізм про наукове передбачення / М.А. Леонов. – Київ-Харків, 1944. – 20с.
741516
  Гігашвілі А.М. Марксизм-ленінізм про некапіталістичний шлях розвитку / А.М. Гігашвілі. – Львів, 1968. – 43с.
741517
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – К., 1955. – 48с.
741518
  Острянин Д.Ф. Марксизм-ленінізм про релігію та шляхи її подолання / Д.Ф. Острянин. – Київ, 1956. – 47с.
741519
  Острянин Д.Х. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / Д.Х. Острянин. – Київ. – 27-38с.
741520
  Передерій В.Ф. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.Ф. Передерій, А.І. Клевцов. – Київ, 1954. – 35с.
741521
  Танчер В.К. Марксизм-ленінізм про роль народних мас і особи в історії / В.К. Танчер. – Київ, 1956. – 45с.
741522
  Тихонова Є.А. Марксизм-ленінізм про соціалістичну федерацію як централізовану демократичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-14. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются важнейшие положения марксизма-ленинизма, раскрывающие сущность и назначение социалистической федерации как средства теснейшего сплочения народов в борьбе за социализм и коммунизм. Основное внимание уделено неразрывной связи ...
741523
  Мартиненко П.Ф. Марксизм-ленінізм про суть конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 11-18. – (Серія права ; № 9)


  Выясняя определение сущности конституции в работах классиков марксизма-ленинизма, автор различает два аспекта в этом вопросе: сущность конституции государства с антагонистическими классами и без них. В первом случае государственно-правовые институты ...
741524
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 2-17
741525
  Романова О. Марксизм-лєнінізм і єгиптологія: погляд із Києва // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 21-34
741526
  Бичко І.В. Марксизм - це гуманізм // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
741527
  Пантин И.К. Марксизм : историческое самопознание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.12-24. – ISSN 0042-8744
741528
  Петряев К.Д. Марксизм в борьбе против буржуазных концепций ХІХ в. об историческом процессе / К.Д. Петряев. – К.-Одесса, 1975. – 148с.
741529
  Гноевых А.В. Марксизм в освещении журнала "Русское богатство" в 1904-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 134-141. – ISSN 0042-8779


  О периоде редакторства В. Г. Короленко в журнале "Русское богатство" и его взглядах на марксизм.
741530
  Оропай А.Ф. Марксизм в прогностическом и профетическом аспектах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
741531
  Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы / М.Н. Покровский. – Москва, 1924. – 24с.
741532
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке / П.Н. Федосеев. – М, 1972. – 582с.
741533
  Федосеев П.Н. Марксизм в ХХ веке : Маркс, Энгельс, Ленин и современность / П.Н. Федосеев. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1977. – 638с.
741534
  Покровский М.Н. Марксизм в школе / М.Н. Покровский. – Москва, 1925. – 31с.
741535
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм / Г.И. Патент. – Курган, 1971. – 92с.
741536
  Патент Г.И. Марксизм и априоризм. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Патент Г.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 23л.
741537
  Кун Б. Марксизм и борьба с социал-фашизмом / Б. Кун. – М., 1933. – 96с.
741538
  Бурмистров С.Л. Марксизм и веданта в современной Индии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
741539
  Федосеев П.Н. Марксизм и волюнтаризм / П.Н. Федосеев. – М, 1968. – 63с.
741540
  Ленин В.И. Марксизм и восстание : Советы постороннего / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 16с.
741541
  Ленин В.И. Марксизм и восстание / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 14с.
741542
  Сухи И. Марксизм и гуманизм. Критика соврем. буржуазного псевдогуманизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухи И.; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1962. – 16 с.
741543
  Ярославский Е. Марксизм и дарвинизм / Е. Ярославский. – М, 1940. – 35с.
741544
  Платонов Г.В. Марксизм и дарвинизм / Г.В. Платонов. – Москва, 1958. – 40с.
741545
  Александер Дж. Марксизм и дух социализма: культурные истокиантикапитализма (1982) // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 3 (56). – С. 24-49. – ISSN 1029-8053
741546
  Раинко С. Марксизм и его критики / С. Раинко. – М, 1978. – 336с.
741547
   Марксизм и естествознание. – М., 1933. – 212с.
741548
  Бузгалин А.В. и др. Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
741549
  Мучаидзе Г.О. Марксизм и концепция партии / Г.О. Мучаидзе. – Тбилиси, 1977. – 271с.
741550
  Ковалев А.М. Марксизм и коренные общественные преобразования в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.80-90. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
741551
  Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия / М. Корнфорт. – Москва, 1968. – 456 с.
741552
  Селзам Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам. – М, 1962. – 286с.
741553
   Марксизм и национальный вопрос : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий"
Ч. 1 : Социал-демократы и национальный вопрос. – 1923. – 198 с.


  Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского - взято из интернета, в кн. полностью уничтожена запись
741554
   Марксизм и национальный вопрос. Ч. 2 : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. / Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского // Марксизм и национальный вопрос : сборник статей и материалов Шпрингера, Баурера, Медема, Пернерсторфера, Каутского, Гейликмана, Ленина, Сталина, ..., Трайнина : в 2 ч. / Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1923. – Ч. 1 : Социал-демократы и национальный вопрос. – 259 с.


  Под ред. и с предисл. М. Равич-Черкасского - взято из интернета, в кн. полностью уничтожена запись
741555
  Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 82 с.
741556
  Биола Ги Марксизм и окружающая среда / Биола Ги. – Москва, 1975. – 152с.
741557
  Покровский М.Н. Марксизм и особенности исторического / М.Н. Покровский, 1925. – с.
741558
  Ревуненков В.Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры / В.Г. Ревуненков. – Л., 1966. – 176с.
741559
   Марксизм и проблемы социально-экономической борьбы организованного пролетариата. – М., 1985. – 350с.
741560
   Марксизм и проблемы социального прогресса. – М., 1986. – 243с.
741561
   Марксизм и рабочее движение XIX века. Некоторые актуальные проблемы теории и истории. – Москва, 1988. – 566 с.
741562
   Марксизм и развитие советской педагогики. – Москва, 1986. – 256с.
741563
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 16с.
741564
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 16 с.
741565
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 16с.
741566
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1982. – 16с.
741567
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 16с.
741568
  Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм / В.И. Ленин. – М., 1988. – 15с.
741569
  Луначарский А.В. Марксизм и религия / А.В. Луначарский. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни науке и технике ; 11 : Естествознание и религия)
741570
  Слободянюк С.С. Марксизм и религия о ценности личности. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 32с.
741571
  Момджян Х.Н. Марксизм и ренегат Гароди. / Х.Н. Момджян. – М., 1973. – 192с.
741572
  Батудаев И.А. Марксизм и реформизм о революции и реформе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Батудаев И.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва, 1960. – 17с.
741573
   Марксизм и Россия. – М., 1990. – 284с.
741574
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004
741575
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004
741576
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2004
741577
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3/4. – 2005
741578
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 1/2. – 2006
741579
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006
741580
   Марксизм и современность : Международный теоретический и общественно-политический журнал. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006
741581
   Марксизм и современные проблемы литературоведения. – М., 1984. – 231с.
741582
   Марксизм и страны Востока. – М., 1970. – 184с.
741583
  Хофман Д. Марксизм и теория "праксиса". / Д. Хофман. – М., 1978. – 334с.
741584
  Сэв Л. Марксизм и теория личности. / Л. Сэв. – М., 1972. – 582с.
741585
  Брюхов В.С. Марксизм и теория равновесия / В.С. Брюхов. – Москва, 1965. – 32с.
741586
  Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. / В.Н. Волошинов. – Ленинград, 1929. – 188с.
741587
  Патент Г.И. Марксизм и экзистенциализм / Г.И. Патент. – Челябинск, 1973. – 251с.
741588
  Кох Г. Марксизм и эстетика / Г. Кох. – Москва, 1964. – 752с.
741589
  Скригунюк М.І. Марксизм і плебсологія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 47-55. – ISSN 1563-3349
741590
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 12с.
741591
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1964. – 15 с.
741592
  Ленін В.І. Марксизм і повстання / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 18с.
741593
  Мандат Р. Марксизм і політична економія М. Туган-Барановського // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 66-69
741594
  Ленін В.І. Марксизм і ревізіонізм / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 28с.
741595
  Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи : історія комуніст. утопії / Анджей Валіцький ; пер. з пол. Дмитро Андрухів. – Київ : Всесвіт, 1999. – 509, [2] с. – Імен. покажч.: с. 503-509. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. – ISBN 966-95607-3-X
741596
  Шульц Э.Э. Марксизм как религия революции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 5 (113)
741597
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – Л, 1931. – 93с.
741598
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – Л, 1933. – 104с.
741599
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – 3-е. – М., 1934. – 94с.
741600
  Ленин В.И. Марксизм о государстве / В.И. Ленин. – М., 1958. – 172с.
741601
  Гусейнов А.А. Марксизм о личности / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 31с.
741602
  Кэри Э. Марксизм о смысле человеческой жизни : Автореф... канд.философ.наук: / Кэри Э.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 16л.
741603
  Пищик Ю.Б. Марксизм об исторической природе религии / Ю.Б. Пищик. – К, 1983. – 104с.
741604
  Ленін В.І. Марксизм про державу / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 100с.
741605
  Жмудський О.З. Марксизм про перетворення науки в безпосередню продуктивну силу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
741606
  Кухарчук Д.В. Марксизм против мелкобуржуазного социализма : из истории идейн. борьбы в рабочем движении середины XIX в. / Д.В. Кухарчук. – М., 1985. – 126с.
741607
  Дмитрук А.А. Марксизм против оппортунизма. / А.А. Дмитрук. – Минск, 1971. – 160с.
741608
  Фритцханд М. Марксизм, гуманизм, мораль : избранные работы / М. Фритцханд. – Москва : Прогресс, 1976. – 316 с.
741609
  Мартиненко Т.К. Марксизм, дарвінізм і сучасна біологія / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1971. – 48с.
741610
   Марксизм, история философии, современность. – Тарту, 1985. – 237с.
741611
  Серени Э. Марксизм, наука, культура / Э. Серени. – Москва, 1952. – 155 с.
741612
  Штайгервальд Р. Марксизм, религия, современность / Р. Штайгервальд. – М., 1976. – 192с.
741613
   Марксизм: pro и contra. – М., 1992. – 333с.
741614
  Терещенко Ю.Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Гегеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 59-69. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
741615
  Филонов А.П. Марксиско-ленинское учение об обоществлении производства и его развитие в решениях XXII съезда КПСС : Автореф... канд. экон.наук: / Филонов А.П.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1963. – 22л.
741616
  Рожков В.П. Марксиство-ленинская партия и демократический характер социалистического управления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рожков В. П.; БашкГУ. – Уфа, 1980. – 28л.
741617
  Деришев С.И. Марксисткая философия в Белоруссии в период социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Деришев С. И.; БГУ, Каф ист., филос. и логики. – Минск, 1966. – 23л.
741618
  Цхакая Н.М. Марксисткие газеты "Брдзола" и "Пролетарис Брздола" и их роль в пропаганде лениского-искровских идей : Автореф... канд. ист.наук: / Цхакая Н. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 18л.
741619
  Рожин В.П. Марксисто-Ленинская диалектика как философская наука : Автореф... докт. филос.наук: / Рожин В. П.; ЛГУ. – Л., 1954. – 29л.
741620
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
741621
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
741622
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – Москва, 1981. – 177с.
741623
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
741624
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – Москва, 1987. – 62с.
741625
  Тугаринов В.П. Марксистская диалектика как теория познания и логика. / В.П. Тугаринов. – Л., 1952. – 32с.
741626
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
741627
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни. : Дис... канд. философ.наук: / Божко Т.З.; КГУ им.Т.Шевченко. – Станислав, 1953. – 291л.
741628
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
741629
  Семенов В.С. Марксистская и буржуазная социология о классах и классовых отношениях в современную эпоху. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 42л.
741630
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
741631
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
741632
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
741633
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
741634
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
741635
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
741636
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
741637
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
741638
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
741639
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
741640
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
741641
  Курочкина Г.П. Марксистская критика 1906-1912 гг. в борьбе за реализм : Автореф... канд. филол.наук: / Курочкина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
741642
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
741643
  Кузичева А.П. Марксистская критика в борьбе за Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Кузичева А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 24л.
741644
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
741645
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
741646
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
741647
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
741648
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе : науч.-аналит. обзор / Г.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН, 1976. – 40 с. – Библиогр.: с. 3
741649
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
741650
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX -- начале XX века.) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
741651
  Салимова Марксистская педагогика за рубежом. / Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил, кизы. – М., 1988. – 222с.
741652
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
741653
  Петряков Г.В. Марксистская рабочая печать в годы нового революционного подъема. / Г.В. Петряков. – Москва, 1983. – 183с.
741654
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
741655
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
741656
  Петренко Елена Леонидовна Марксистская социально-философская традиция во втором Интернационале : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.02 / Петренко Елена Леонидовна; Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – М., 1991. – 59л.
741657
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
741658
  Брожик В. Марксистская теория оценки / В. Брожик. – М, 1982. – 261с.
741659
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
741660
  Подвойский И. Марксистская теория права / И. Подвойский. – М, 1925. – 182с.
741661
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
741662
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
741663
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 2. – 1979. – 398с.
741664
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
741665
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
741666
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
741667
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
741668
  Белогуб В.Д. Марксистская философия как органическое единство диалектического и инаостранного материала : Дис... канд. философ.наук: / Белогуб В. Д.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра диалектического и исторического материадлизма естественных факультетов. – К., 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.269-288
741669
  Агеев Д.П. Марксистская философия мира-философия исторического оптимизма / Д.П. Агеев. – Ленинград : Знание, 1975. – 39 с.
741670
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
741671
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
741672
  Титов Владимир Федорович Марксистская философская мысль в Аргентине / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 167 с.
741673
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
741674
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
741675
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
741676
   Марксистская этика. – Москва : Политиздат, 1976. – 336 с.
741677
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 352 с.
741678
  Архангельский Л.М. Марксистская этика : предмет, структура, основные направления / Архангельский Л.М. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с. – Библиогр.: с. 232-238 (230 назв.)
741679
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
741680
  Ангелов С. Марксистская этика как наука / С. Ангелов ; пер. с болг. А.В. Федотова. – Москва : Прогресс, 1973. – 264 с.
741681
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
741682
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
741683
  Грибанова Е.А. Марксистские кружки Самары в 90-х годах XIX века : Автореф... канд .ист.наук: / Грибанова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1954. – 14л.
741684
  Гароди Р. Марксистский гуманизм : пять полемических очерков : пер. с фр. / Роже Гароди ; Пер. с фр. С.А. Эфирова, Г.Б. Агабекова ; Предисл. с. 5-32 и общ. ред. чл.-кор. АН СССР М.Т. Иовчука. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
741685
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
741686
  Потылико Г.П. Марксистский гуманизм и социальная ценность человека. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потылико Г.П.; Красноярск. гос. пед .ин-т. – Красноярск, 1975. – 24л.
741687
  Леонов М. Марксистский диалектический метод / М. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 211 с.
741688
  Розенталь М.М. Марксистский диалектический метод / М.М. Розенталь. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 348 с.
741689
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
741690
  Межуев В.М. Марксистский историзм и понятие культуры : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Межуев В.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
741691
  Попов Г. Марксистский метод против марксистских концепций ("Политическое завещание" Г.В. Плеханова) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 0042-8736
741692
  Востриков А.В. Марксистский философский материализм : Курс лекций / А.В. Востриков; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва : Б.и., 1955. – 192 с.
741693
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
741694
  Даник Борис Васильевич Марксистско--ленинская философия - мировоззренческая основа формирования социалситического социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Даник Борис Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1979. – 19л.
741695
  Разин В.И. Марксистско--ленинское учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин, док. фил. наук. – Москва : Наука, 1979. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 8)
741696
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
741697
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – Москва, 1980. – 254с.
741698
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
741699
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
741700
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
741701
  Губерский Л.В. Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. филос. гуманитарных фак. – Киев, 1975. – 180 л. – Бібліогр.:л.169-180
741702
  Губерский Леонид Васильевич Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Губерский Леонид Васильевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Филос. фак. – Киев, 1975. – 26 с.
741703
  Руслякова В.Г. Марксистско-ленинская историография Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Руслякова В.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1955. – 16л.
741704
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
741705
  Андреев А.Л. Марксистско-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев ; отв. ред. М.Ф. Овсянников ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с.
741706
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
741707
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
741708
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методич. аспект.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – л.
741709
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
741710
  Дащенко Ирина Генадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значения для формирования разумных потребностей (методич. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дащенко Ирина Генадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
741711
  Котикова Д.Д. Марксистско-ленинская критика государственно-правовых концепций анархизма : Автореф... канд. юрид.наук: / Котикова Д.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
741712
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
741713
  Коробко П.И. Марксистско-ленинская критика идеалистических теорий культа личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Коробко П.И. ; МВО УССР, КГУ, Каф. ист. филос. – Киев, 1956. – 18 с.
741714
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
741715
  Карапетян А.А. Марксистско-ленинская критика философии Канта : Автореф... докт.филос.наук: / Карапетян А.А.; МГУ. – Ереван, 1952. – 48 с.
741716
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
741717
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
741718
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – Москва : Наука, 1973. – 294 с.
741719
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 375с.
741720
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
741721
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
741722
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
741723
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
741724
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
741725
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
741726
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
741727
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
741728
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 559 с.
741729
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – Москва, 1973. – 647 с.
741730
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
741731
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1981. – 231 с.
741732
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
741733
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучка ; Я.И. Анспак. – Рига : Зинатне, 1981. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 221-237
741734
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
741735
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
741736
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 166 с.
741737
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
741738
  Узбекова Г.Х. Марксистско-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
741739
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
741740
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
741741
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
741742
   Марксистско-ленинская социология. – Москва, 1989. – 285с.
741743
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС : учебное пособие по спецкурсу / В.С. Александров. – Москва : Высшая школа, 1970. – 239 с.
741744
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
741745
  Куликов К.Н. Марксистско-ленинская теория диктатуры пролетариата и ее претворение в победе Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
741746
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
741747
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
741748
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
741749
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
741750
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
741751
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1981. – 463 с.
741752
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1983. – 535с.
741753
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
741754
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
741755
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
741756
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы : Лекции / А.А. Амвросов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 100 с. – ([Диалектический и исторический материализм])
741757
  Коваль П.Д. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
741758
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
741759
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
741760
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
741761
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
741762
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Москва, 1984. – 384с.
741763
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Москва, 1971. – 460с.
741764
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
741765
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – Москва, 1983. – 367с.
741766
  Горовский Ф.Я. Марксистско-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
741767
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – М., 1958. – 32с.
741768
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – Москва, 1956. – 320с.
741769
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
741770
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
741771
  Цамерян И.П. Марксистско-ленинская теория по национально-колониальному вопросу. / И.П. Цамерян. – М., 1954. – 80с.
741772
  Малютин П.К. Марксистско-ленинская теория познания - основа обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Малютин П.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
741773
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
741774
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
741775
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / Андреев И.Д. ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : [б. и.], 1967. – 63 с. – Библиогр. в конце книги (15 назв.). – (В помощь лектору : научн.-метод. совет по пропагенде философ. знаний)
741776
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – Москва, 1986. – 155с.
741777
  Брыхнач В. Марксистско-ленинская теория революции и опыт социалистической Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Брыхнач В.; Акад. общ. наук пир ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1963. – 16л.
741778
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
741779
  Петрухин А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
741780
  Попов А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и различие формы перехода от капитализма к социализму. / А.А. Попов. – Л, 1957. – 88с.
741781
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – Москва, 1972. – 80с.
741782
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
741783
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
741784
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – Москва, 1978. – 238с.
741785
  Селезнев М.А. Марксистско-ленинская теория социальной революции / М.А. Селезнев. – М, 1982. – 77с.
741786
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – Москва, 1971. – 215с.
741787
  Коноплев А.В. Марксистско-ленинская теория трудового воспитания и ее развитие КПСС на современном этапе : Автореф... канд. философ.наук: / Коноплев А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
741788
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – Киев, 1967. – 40с.
741789
  Французова Н.П. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96 с.
741790
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
741791
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
741792
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – Москва, 1981. – 164с.
741793
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1964. – 544с.
741794
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
741795
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
741796
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
741797
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
741798
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 335с.
741799
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – Москва
1. – 1974. – 335с.
741800
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
741801
   Марксистско-ленинская философия. – 5-е изд., доп. и дораб. – М.
2. – 1975. – 440с.
741802
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – Москва
2. – 1976. – 430с.
741803
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
741804
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – Москва, 1979. – 88с.
741805
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – Москва, 1979. – 270с.
741806
   Марксистско-ленинская философия : учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 367 с.
741807
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
741808
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
741809
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
741810
   Марксистско-ленинская философия : курс лекций. – Киев : Выща школа, 1988. – 438 с.
741811
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
741812
  Ганусевич Г.А. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. философ.наук: / Ганусевич Г.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии и логики. – Минск, 1967. – 19л.
741813
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
741814
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Адуло Тадеуш Иванович.; МВ и ССО БССР, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24 л.
741815
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – М, 1980. – 68с.
741816
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
741817
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
741818
  Фатилев Х.М. Марксистско-ленинская философия и естествознание / Х.М. Фатилев. – Москва, 1960. – 283с.
741819
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
741820
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
741821
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – Киев ; Одесса, 1979. – 143 с.
741822
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
741823
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
741824
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
741825
   Марксистско-ленинская философия и современный общественный прогресс. – М, 1969. – 303с.
741826
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
741827
   Марксистско-ленинская философия как методология общественных и естественных наук / Платонов Г.В.,Петрушевский С.А. – М, 1972. – 196с.
741828
   Марксистско-ленинская философия как система / Платонов Г.В. – Москва, 1981. – 312 с.
741829
  Федосеев П.Н. Марксистско-ленинская философия на современном этапе : лекция / П.Н. Федосеев. – Москва : Мысль, 1974. – 71 с.
741830
  Сидоркин В.А. Марксистско-ленинская философия о категориях возможности и действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоркин В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
741831
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
741832
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
741833
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
741834
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
741835
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – Москва, 1971. – 335с.
741836
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
741837
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
741838
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1967. – 338с.
741839
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
741840
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – Москва, 1971. – 448с.
741841
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
741842
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
741843
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
741844
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
741845
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
741846
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
741847
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
741848
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
741849
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
741850
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
741851
  Агамиров М. Марксистско-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
741852
  Штейнберг В.А. Марксистско-ленинская философская мысль в Латвии в начале ХХ века. (П.Стучка, Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь). 1900-1917. : Автореф... доктор филос.наук: / Штейнберг В.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1961. – 45л.
741853
  Венгрис А.О. Марксистско-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
741854
  Дубко Е.Л. Марксистско-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – Москва, 1983. – 110с.
741855
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1966. – 442с.
741856
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1973. – 448с.
741857
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изд. в СССР. – Москва, 1975. – 91с.
741858
  Петров А.И. Марксистско-ленинская эстетика / А.И. Петров, Г.В. Ратников. – Минск, 1975. – 559с.
741859
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1977. – 121с.
741860
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика / В.М. Хоминская. – Москва, 1982. – 39с.
741861
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1983. – 544с.
741862
   Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. – М, 1980. – 287с.
741863
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
741864
   Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. – М, 1980. – 405с.
741865
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
741866
  Каган М.С. Марксистско-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
741867
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
741868
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Этика как философская наука. – 1972. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
741869
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Социальная сущность, структура и функции морали. – 1973. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-129
741870
   Марксистско-ленинская этика. – М, 1989. – 88с.
741871
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука : Стенограмма публичной лекции / М.И. Лифанов, канд. философ. наук ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [7-я тип. изд. "Морской транспорт"], 1952. – 32 с.
741872
  Уткин С.С. Марксистско-ленинская этика как наука : Дис... доктор филос.наук: / Уткин С.С.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1964. – 676, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
741873
  Уткин Семен Семенович Марксистско-ленинская этика как наука : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Уткин Семен Семенович ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 48 с.
741874
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
741875
   Марксистско-ленинские критерии ценности в литературе. – М, 1986. – 317с.
741876
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – Москва, 1982. – 174с.
741877
   Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. – Ярославль, 1984. – 145с.
741878
  Маслов Н.Н. Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – Москва, 1983. – 157с.
741879
  Бахшиев Д.Ю. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельноти КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1968. – 240 с.
741880
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
741881
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
741882
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
741883
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
741884
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
741885
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
741886
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
741887
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
741888
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
741889
  Солноки Я. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии и борьба ВСРП за последовательное его проведение в Венгрии. : Автореф... канд. филос.наук: / Солноки Я.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1965. – 14л.
741890
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
741891
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
741892
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе. : Дис... Канд. ист. наук: / Логвинов Н.В.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КУ им. Т.Шевченка. – К, 1954. – 255л. – Бібліогр.:л.1-12
741893
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
741894
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
741895
  Соломахо С.Л. Марксистско-ленинское воспитание советской интеллигенции в послевоенные годы (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соломахо С.Л.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1952. – 17 с.
741896
   Марксистско-ленинское воспитание студентов : опыт Львовского и Люблинского университетов. – Львов, 1976. – 160с.
741897
   Марксистско-ленинское идейно-философское наследие. – Баку, 1985. – 369с.
741898
  Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение / П.А. Николаев. – Москва, 1983. – 256с.
741899
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
741900
  Мачадо Альфонсо Херадо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херадо; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1985. – 197л. – Бібліогр.:л.177-197
741901
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
741902
  Мачадо Альфонсо Херардо Марксистско-ленинское мировоззрение - идейная основа формирования политической культуры молодежи (на материалах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мачадо Альфонсо Херардо; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
741903
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
741904
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
741905
  Шугуров А.Ф. Марксистско-ленинское мировоззрение и социалистический патриотизм. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугуров А.Ф.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л.
741906
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
741907
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
741908
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
741909
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
741910
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 20с.
741911
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
741912
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – М., 1953. – 24с.
741913
  Степков В.И. Марксистско-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – Москва, 1962. – 63с.
741914
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
741915
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
741916
  Ойзерман Т.И. Марксистско-ленинское понимание свободы / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1967. – 64с.
741917
  Нажмудинов Г.М. Марксистско-ленинское понимание свободы и его значение для критики американского экзистенциализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; М-во просвещения РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
741918
  Демчук П.А. Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
741919
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
741920
  Винцер Р. Марксистско-ленинское понимание счастья и некоторые вопросы воспитания молодежи в ГДР. : Автореф... канд. филос.наук: / Винцер Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 19л.
741921
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
741922
  Гаибов Наим Марксистско-ленинское понятие прекрасного и его воплощение вузбекской советской поэзии : Автореф... канд. филос.наук: / Гаибов Наим; АН УзССР. ин-т философии и права. Сектор этики и эстетики. – Ташкент, 1965. – 21л.
741923
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
741924
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
741925
  Сеидов Р.Н. Марксистско-ленинское учение о возможности и действительности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Р.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1951. – 24 с.
741926
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
741927
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
741928
   Марксистско-ленинское учение о войне и армии. – М, 1984. – 335с.
741929
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
741930
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
741931
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
741932
  Мальцев В.И. Марксистско-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – Москва, 1958. – 72с.
741933
  Черных П.П. Марксистско-ленинское учение о двух фазах коммунизма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Черных П.П. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
741934
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – Москва, 1982. – 64с.
741935
  Курбатова Г.И. Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата / Г.И. Курбатова. – Москва, 1958. – 40с.
741936
  Гугушвили Д.В. Марксистско-ленинское учение о единстве и борьбе противоположностей : Автореф... канд. филос.наук: / Гугушвили Д.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
741937
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
741938
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
741939
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
741940
  Касавина Г.З. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – Москва, 1963. – 48с.
741941
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
741942
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
741943
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
741944
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 304 с.
741945
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – Москва : Мысль, 1966. – 76 с.
741946
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
741947
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
741948
  Меликов Н.Ю. Марксистско-ленинское учение о пространстве и времени. : Автореф... Канд.филос.наук: / Меликов Н.Ю.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1953. – 19 с.
741949
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
741950
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
741951
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность. : Дис... канд. филос.наук: / Брегеда А.Е.; КГУ. – К., 1970. – 254л. – Бібліогр.:л.1-23
741952
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
741953
  Манов Г.Н. Марксистско-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
741954
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
741955
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
741956
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
741957
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – М., 1955. – 76с.
741958
  Казакова М.Ф. Марксистско-ленинское учение о человеческих потребностях : Автореф... канд. философ.наук: / Казакова М.Ф.; Львовский госуниверситет им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 20л.
741959
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
741960
  Бабаев Д.М. Марксистско-ленинское учение об истине : Автореф... канд. филос.наук: / Бабаев Д.М.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 17л.
741961
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
741962
  Напреев М.Л. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях и историческое исследование : Автореф... канд. филос.наук: / Напреев М.Л.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
741963
  Чичинскас И. Марксистско-ленинское учение об общественной социалистической собственности и критика его мелкобуржуазных извращений. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чичинскас И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 21л.
741964
  Притыцкая Т.И. Марксистско-ленинское учение об организационных принципах партии и современность. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Притыцкая Т.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.59
741965
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – М., 1972. – 80с.
741966
  Яворски В. Марксистско-ленинското образование в БКП. / В. Яворски. – София, 1980. – 241с.
741967
  Степанова Л.И. Марксистско-лениское учение о диктатуре пролетариата / Л.И. Степанова. – М., 1955. – 40с.
741968
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
741969
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
741970
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
741971
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
741972
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма : Автореф. дис. ... наук: 620 / Асатрян Г.Е. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21 с.
741973
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
741974
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
741975
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
741976
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
741977
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
741978
  Котова Е.В. Марксистское учение о практике как методологическая основа решения современных экологических проблем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
741979
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
741980
  Войтко В.І. Марксистська соціологія як наука / В.І. Войтко. – Київ, 1968. – 103с.
741981
  Машкіна Марксистська теорія про насильство в історії / Машкіна, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 44-45
741982
  Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: в пошуках основи розвитку людини у світі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 51-56. – ISSN 1810-2131
741983
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінска теорія відображення і деякі філософскфі питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова; Інститут філософії АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 94с.
741984
  Ковальов Г.К. Марксистсько-ленінська партія - авангард народу / Г.К. Ковальов, В.К. Палишко. – Київ, 1969. – 98с.
741985
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінська теорія відображення і деякі філософські питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова. – Київ, 1961. – 94с.
741986
  Канар І.А. Марксистсько-ленінська теорія кризисів. / І.А. Канар. – К, 1941. – 30с.
741987
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська теорія націй і національного питання / В.І. Войтко. – Київ, 1958. – 81с.
741988
  Бутенко А.П. Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції і сучасний ревізіонізм / А.П. Бутенко. – Київ, 1961. – 88с.
741989
  Воробйов І.Ф. Марксистсько-ленінська філософія / І.Ф. Воробйов. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 416с.
741990
  Передерій В.І. Марксистсько-ленінська філософія і конкретні науки / В.І. Передерій. – Київ, 1963. – 40с.
741991
   Марксистсько-ленінська філософія і сучасність. – К, 1969. – 43с.
741992
  Горяч М.П. Марксистсько-ленінська філософія про формування відношення людини до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
741993
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні і завтра / В.І. Войтко. – Київ, 1973. – 48с.
741994
  Загоруйко А.П. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату та його значення в сучасних умовах / А.П. Загоруйко. – Київ, 1957. – 44с.
741995
  Камишан М. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролеторіату / М. Камишан. – К., 1959. – 104с.
741996
  КДУ ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму" / ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії КДУ. – К., 1957. – с.
741997
   Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму". – К, 1957. – 22с.
741998
  Аруюнов В.Х. Марксистсько-ленінське вчення про можливість і дійсність та проблема прогнозування у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
741999
  Кравцев І.Є. Марксистсько-ленінські принципи пролетарського інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1956. – 79с.
742000
   Марксистсько ленінська методологія вивчення лінгвістичних об""єктів. – К, 1983. – 176с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,