Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
741001
  Дерев"янко Т. "Монокль" Данила Демуцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30. – ISSN 0868-9644


  Великий український кінооператор, співтворець кінофільмів Олександра Довженка, був ще й талановитим фотографом
741002
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
741003
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
741004
  Елітіс О. [Монограма / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 25 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-60-3
741005
   [Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз] = Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables : кн. для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / метод. обробка тексту, комплекс вправ, текстів і завдань, довідк. матеріали і філол. комент. В.В. Євченко і С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 439, [1] с. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці назва: Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables. На обкл. також: Use classic literature to learn English. – ISBN 978-966-382-048-4
741006
   Моніторинг-2017: традиції не порушені / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Відбулося розширене засідання колегії, науково-експертної та громадської рад ДІНЗ.
741007
  Слободян Л. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС / Л. Слободян, Н. Руда // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 166-175. – ISSN 1562-0905
741008
  Сопель М.Ф. Моніторинг в електроенергетиці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сопель Михайло Федорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 46 назв
741009
  Телелим В.М. Моніторинг в системі військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  В статті розглядається актуальна проблема системи військової освіти – створення та функціонування в ній моніторингу – збирання, опрацювання, аналізу, розповсюдження інформації про діяльність військово-освітньої системи, підготовки пропозицій для ...
741010
  Жулканич В.О. Моніторинг в системі охорони і відтворення навколишнього природного середовища // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 229-233. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
741011
  Шумило Ю.О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16
741012
  Покусова О. Моніторинг використання галузевих періодичних видань як необхідна умова піднесення якості формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 22-26. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано результати моніторингу ефективності використання періодичних видань з питань педагогіки, психології та освіти з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського
741013
  Пастушенко Р. Моніторинг виховного простору регіональної системи загальної освіти // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 3. – С. 46-59


  Моніторинг виховання на Львівщині передбачає системні дослідження на рівнях класу, навчального закладу, освітнього округу, району/міста та області, які проводять, відповідно, навчальні заклади, методичні кабінети (центри) відділів/управлінь освіти та ...
741014
  Мазур Ю.В. Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв
741015
   Моніторинг вірусів рослин з Антарктиди / М.О. Ведернікова, С.В. Долгорукова, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 112
741016
   Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України : Монографія / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, С.М. Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; В.П. Поліщук, І.Г Будзанівська., С.М.Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; За ред. В.П. Поліщука. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 220с. : іл. – ISBN 966-7938-63-8
741017
  Постоєнко О.М. Моніторинг вірусних хвороб цукрових буряків / О.М. Постоєнко, Н.А. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан промислових посівів цукрового буряку Центральної та Західної України, протягом кількох років з урахуванням умов зовнішнього середовища, сівозмін та інших чинників. Результати обстежень показали присутність комплексу фітопатогенних ...
741018
   Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської та Полтавської областей / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 4 (24). – С. 55-62. – ISSN 2076-0558
741019
   Моніторинг вмісту важких металів у грунтах урбоекосистем засобами ГІС / О.В. Мацібора, І.В. Кураєва, В.Й. Манічев, Ю.Ю. Войтюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 101-105. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто можливості моніторингу вмісту важких металів у ґрунтах міста Дніпродзержинська засобами геоінформаційних технологій. Представлено результати створення просторової бази даних геохімічних досліджень та геостатистичного моделювання розподілу ...
741020
   Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : методи та результати : матеріали наук.-практ. семінару "Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні" (4-6 берез. 2014 р., Нижньодністровський нац. природний парк, м. Одеса, Україна) / М-во екології та природих ресурсів України, Проект техн. допомоги Європейського Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки" [та ін. ; під заг. ред. О.З. Петрович]. – Київ : [б. в.], 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7015-18-4
741021
  Люта Н.Г. Моніторинг геохімічного стану грунтів у межах Київської промислово-міської агломерації із застосуванням ГІС ARCVIEW / Н.Г. Люта, В.В. Поліновський, О.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-62 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність антропогенних літохімічних аномалій щодо повітряного промислового забруднення у великих містах. Проаналізовано екологічні умови використання міських територій, зайнятих під аграрну культуру. Описано використання сучасних ...
741022
  Андрієнко Галина Георгіївна Моніторинг гетероциклічних пестицидів в сільськогосподарських культурах : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Андрієнко Галина Георгіївна ; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 1999. – 16 c.
741023
  Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
741024
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2000
741025
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2000
741026
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2000
741027
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 4. – 2000
741028
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 5. – 2000
741029
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 6. – 2000
741030
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 7. – 2000
741031
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2000
741032
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2000
741033
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2000
741034
   Моніторинг громадської думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11. – 2000
741035
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2001
741036
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
741037
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2001
741038
   Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень. – Київ
№ 11/12. – 2001
741039
  Балакірєва О.М. Моніторинг громадської думки населення України: осінь 2014 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 160-176. – ISSN 1681-116Х
741040
  Кулинич Р.О. Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 208-217. – ISSN 2078-9165
741041
  Василенко С. Моніторинг деяких соціально-політичних процесів в Румунській Республіці // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – 183-197
741042
   Моніторинг джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів при впровадженні екологічного менеджменту на Житомирскьому ремонтно-механічному заводі / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 266-274


  У статті розглядається аналіз впливу на навколишнє середовище державним підприємством "Житомирський ремонтно-механічний завод" та напрямки створення такої системи природоохоронної діяльності, яка б у майбутньому попередила негативні наслідки від ...
741043
  Петренко О.В. Моніторинг довкілля : навч. посібник / О.В. Петренко, В.О. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-814-2
741044
  Дмітрієвцева Н.В. Моніторинг дренажних вод сільськогосподарського використання / Н.В. Дмітрієвцева, В.І. Музика, О.С. Веремчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
741045
   Моніторинг екзогенних геологічних процесів в міжгірському районі Закарпатської області з використанням геофізичних методів / М.І. Майко, Г.П. Мартинчук, В.О. Регнацький, К.О. Леуськов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 61-68 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
741046
  Синило К.В. Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Синило Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
741047
  Трускавецький С.Р. Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знвмання / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткин, О.І. Шерстюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
741048
  Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – С. 241-255. – ISSN 1684-906Х
741049
   Моніторинг європейського Темпус-проекту PICASA // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 6


  Про реалізацію Темпус-проекту PICASA "Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах Східного партнерства через культурні та структурні перетворення". До консорціуму університетів країн Європейського Союзу та Східного партнерства ...
741050
  Корчевська В. Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини Orhidaceae у фітоценозах околиць с. Семиполки / В. Корчевська, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку чисельності, життєвості та вікової структури особин ценопопуляцій чотирьох рідкісних видів рослин родини Оrсhidaceae - Аnacamptis palustris (Jacg.) R.M. Bateman, Dactylorhiza maculate (L.) Soо, Dactуlorhiza traunsteineri (Saut. ...
741051
  Рудь Н.В. Моніторинг забруднення приземних шарів атмосферного повітря території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 231-239. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
741052
  Градова Ю. Моніторинг законодавства у зарубіжних країнах на сучасному етапі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 62-68


  У статті досліджується досвід зарубіжних країн щодо проведення моніторингу законодавства. Розглядаються питання організації централізованого правового моніторингу і наділення органів державної влади повноваженнями зі здійснення оцінки ефективності ...
741053
  Гнера В. Моніторинг законсервованих фундаментів Десятинної церкви за допомогою аерофотозйомки // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-155. – ISSN 2312-9697
741054
   Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес : практ. посібник / Програма сприяння Парламенту України II ; [упоряд. О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2012. – 119 с. : табл. – ISBN 978-966-2214-12-2
741055
  Зражевський С. Моніторинг засвідчив високий рівень екологічної освіти в Переяслав-Хмельницькому педуніверистеті // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 6
741056
  Баланчук І.С. Моніторинг звернень користувачів на сторінку "Трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 14-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
741057
  Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
741058
   Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпроперовськ) / Л.Д. Богаченко, Л.І. Осадча, Т.Д. Прокопенко, Т.В. Сібуль // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
741059
  Петлюк Ю.С. Моніторинг земель як структурний елемент системи моніторингу довкілля / Ю.С. Петлюк, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. С. 137-141. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
741060
  Щепак В.В. Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 116-120. – ISSN 2222-4459
741061
  Каракаш І. Моніторинг земельного законодавства України як об"єктивна передумова його вдосконалення / І. Каракаш, В. Сидор // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 39-42
741062
  Попова А.О. Моніторинг землі як правова форма охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні / А.О. Попова, В.Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-419-269-6
741063
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 585 л. – Додатки: л. 422-585. – Бібліогр.: л. 362-421
741064
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
741065
  Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ та медіакритика в контексті термінології та методології системи сучасних соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 93-97


  У статті наведено результати аналізу нових наукових, методичних, довідкових, публіцистичних та рекламних матеріалів, які визначають суть, функції й тенденції розвитку медіакритики та медіамоніторингу. Дослідження проведено з метою виявлення ...
741066
  Князська О.М. Моніторинг ЗМІ: теорія, методологія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 133-136
741067
  Надьон Г.О. Моніторинг змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 152-157


  Розглянуто принциповий підхід до організації моніторингу змін параметрів, що визначають кризову ситуацію на підприємстві. Представлені групи параметрів, зміна яких є свідченням кризової ситуації та її розвитку. Подані принципи організації моніторингу, ...
741068
   Моніторинг зовнішної та безпекової політики України. – Київ
№ 1 : січень-лютий-березень. – 2001. – з липня 2001 р.- назва "Український монітор"
741069
  Поляк О.В. Моніторинг і нові технології - ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 241-245. – ISBN 978-966-171-498-3


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу до суспільства нових технологій, доведено необхідність нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки.
741070
  Варбанець Роман Анатолійович Моніторинг і розрахунок робочого процесу суднових дизелів в експлуатації : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.15 / Варбанець Роман Анатолійович; Одеський держ. морський ун-тет. – Одеса, 1997. – 20л.
741071
  Вакулич М.М. Моніторинг інвестиційного клімату економіки України // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 176-186. – ISSN 2312-7600
741072
  Маричева О.В. Моніторинг інвестиційного проекту підприємства в умовах ВЕЗ : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
741073
  Білоног Т.В. Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61


  Досліджено теоретико-методологічні основи моніторингу як основного елементу системи управління інвестиційною діяльністю підприємств. Проаналізовано сутність поняття "моніторинг" та запропоноване визначення моніторингу інвестиційнитх проектів.
741074
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1998
741075
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 1. – 1999
741076
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 2 : грудень. – 2001
741077
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 3 : червень. – 2002
741078
  Котикова О.І. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону — необхідна складова євроінтеграційних процесів / О.І. Котикова, К.Г. Дідур, Р.В. Душук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 8-14. – ISSN 2306-6792
741079
  Бутенко Є.В. Моніторинг контурно-меліоративних заходів: сучасний стан та ефективність / Є.В. Бутенко, Н.В. Якимовська // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
741080
   Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / [Л.О. Гаряга та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 326, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнч. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-306. – ISBN 978-966-484-143-3
741081
  Мацієвич Т. Моніторинг кредитування і страхування природоохоронних заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 115-125. – ISSN 1818-5754
741082
  Кузик З. Моніторинг лісів з використанням картографічних матеріалів та ГІС-технологій / З. Кузик, Ю. Казнох // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 117-126 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
741083
  Варналій З.С. Моніторинг малого підприємництва України ( економічні і правові аспекти ) / З.С. Варналій, А.М. Лукашенко; Інст. приват. права і підприємн. АПНУ. – Київ, 1998. – 64с. – ISBN 966-95169-8-6
741084
  Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації в контексті державного регулювання демографічних процесів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 157-168
741085
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 73-101
741086
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води річки Остер // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 222-245


  Приведено результати 75-річних досліджень змін мінералізації та хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Вода річки використовується для водопостачання й зрошення прилеглих земель, то ж виконано її оцінювання на придатність ...
741087
  Костишина Т. Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-31
741088
   Моніторинг навчальних досліджень у США: дослідження NAEP // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 10-13
741089
  Устименко О.В. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 50-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
741090
  Сніцаренко П.М. Моніторинг обстановки як невід"ємний елемент забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки держави / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев, В.А. Ткаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
741091
  Поліщук А. Моніторинг операцій з використанням платіжних карток у системі внутрішнього контролю банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 7 назв.
741092
  Бузинний М.Г. Моніторинг основніх в-випромінюючих радіонуклідів в об"єктах навколишнього середовища : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Бузинний М. Г.; КПІ. – К., 1994. – 24л.
741093
   Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об"єктів / Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, Є.М. Танкевич, Г.М. Варський, І.В. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 57-62. – ISSN 1997-9266
741094
  Комарницька Н.М. Моніторинг параметрів, які характеризують систему управління інноваційною діяльністю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 111-112. – ISSN 2306-6806
741095
  Іванов В.Ф. Моніторинг передвиборної компанії в новинах та рекламах 10 провідних телеканалів. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 189-192.
741096
  Штельмах Г. Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 143-145. – ISSN 1994-4845
741097
  Ортеменка Є. Моніторинг підготовленості студентів-медиків шостого курсу до складання тестового ліцензійного іспиту: крок-2 // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 173-176


  З метою оптимізації підготовки студентів до складання тестового ліцензійного іспиту (ТЛІ) "Крок-2" проведений етапний моніторинг знань студентів 6 курсу (спеціальність "лікувальна справа") з педіатрії.
741098
  Стаднічук О.М. Моніторинг поверхневих вод Львівської області / О.М. Стаднічук, Г.З. Леськів, Л.М. Кропивницька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 162-166. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
741099
  Роскладка А. Моніторинг показників навчальної діяльнолсті ВНЗ на основі статистичного управління проіесами // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 209-213. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
741100
  Арабаджиєв Д.Ю. Моніторинг політичної та громадянської ідентичності студентської молоді: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 101-104. – ISSN 2077-1800
741101
   Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз : інформаційний бюлетень / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. Т.М. Титаренко ; упоряд. О.Т. Баришполець. – Київ
Грудень. – 2009. – 78 с.
741102
  Дериховська В.І. Моніторинг потреби ринку праці у спеціалістах з вищою професійною освітою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 17-21. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944


  Проблеми невідповідності між попитом та пропозицією на випускників вищів та потребами народного господарства у фахівцях з вищою професійною освітою.
741103
  Ткаченко Н.В. Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні / Н.В. Ткаченко, А.М. Харченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 170-175. – ISSN 2309-1533
741104
  Іванов В.Ф. Моніторинг провідних каналів українського телебачення (уроки президентських виборів 2012 р.) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 29-34


  У статті проаналізовано результати незалежного моніторингу провідних українських телеканалів, його значення для визначення заангажованості каналів ТБ під час виборчого процесу. The article analyzes the results of independent monitoring of the ...
741105
  Назаренко Н.С. Моніторинг програмного забезпечення оптимізації управлінських процесів на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 202-210 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
741106
  Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : монографія / Є.М. Блажівський ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 370, [2] с. – Бібліогр.: с. 333-370. – ISBN 978-966-1685-45-0
741107
  Байрамова В.А. Моніторинг професійної компетентності вчителів як управлінська проблема // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 35 (297). – С. 2-7
741108
  Долженчук В.І. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області / В.І. Долженчук, Г.Д. Крупко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 69-75 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
741109
  Нечта Д.В. Моніторинг процесів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Д.В. Нечта, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
741110
  Андрущенко В. Моніторинг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень / В. Андрущенко, В. Курганський, В. Бугрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат.-наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглянуто проблему підвищення ефективності комплексу свердловинних геофізичних досліджень шляхом впровадження методів отримання геолого-геофізичної та ...
741111
  Резнічук Л.В. Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 238-242. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
741112
  Колеснікова К. Моніторинг публікацій кафедр університету / К. Колеснікова, А. Негрі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 76-77. – ISSN 1682-2366


  Досвід практичного застосування "Googl Академія" для моніторингу публікацій науковців кафедр в Одеському нац. політехнічному ун-ті.
741113
  Рабаданова Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010-2015 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 10-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2010-2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку ...
741114
   Моніторинг публікаційної активності науковців та кафедр вищих навчальних закладів / В.М. Тонконогий, К.О. Логінова, К.О. Колеснікова, А.О. Негрі // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 196-209. – ISSN 2307-4752


  Автори статті вважають, що визначення публікаційної активності кафедр доцільно визначати з використанням програми пошуку Publish or Perish. Ця програма виконує пошук і аналізує цитування публікацій, використовуючі запити Google Scholar.
741115
  Затворницька Л.О. Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 14-19


  Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила значне забруднення оточуючого середовища, найбільша катастрофа такого масштабу у світі, яка спричинює захворювання людей та погіршення стану природи. Найбільш ефективними методами оперативного контролю ...
741116
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – ISSN 0131-775Х
741117
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 33-38. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто процедури здійснення моніторингу реалізації бюджетної стратегії; залежно від об"єкта і періоду проведення моніторингу виокремлено такі його види: попередній, щорічний, поточний. Визначено завдання моніторингу за різними напрямами аналізу: ...
741118
  Калініченко А.І. Моніторинг реалізації державної інноваційної політики за проектом Інноваційного кодексу України // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 77-81. – ISBN 978-617-625-000-5
741119
  Крисоватий А. Моніторинг реалізації податкової політики України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
741120
  Писаренко Т.В. Моніторинг результативності науково-технічної та інноваційної діяльності як основа прогнозування інноваційного розвитку / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, Т.К. Кваша // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 183-190. – ISBN 978-966-479-052-6
741121
  Герасименко О.О. Моніторинг результатів науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано показники та тенденції науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів України за 1993-2000 рр.
741122
  Дробязко А.О. Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 39-54. – ISSN 2305-7645
741123
  Приходько С. Моніторинг рівня економічної безпеки національного промислового виробництва : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 82-83. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
741124
  Макаренко А. Моніторинг розвитку підтоплень у Херсонській області за даними дистанційного зондування Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається обробка даних дистанційного зондування Землі при моніторингу підтоплень у Херсонській області. Зокрема шляхи синтезування зображень із окремо оброблених каналів та подальша класифікація синтезованого зображення. This ...
741125
  Бурштинська Х. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями / Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 124-128. – ISSN 1819-1339
741126
  Ярошенко Л.А. Моніторинг сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 116-123


  У статті подано результати моніторингу понад двох з половиною тисяч повідомлень сайтів партій і блоків - учасників позачергових парламентських виборів 2007 року на предмет висвітлення мовного питання. The results of monitoring of more than two ...
741127
  Ціделко В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-61
741128
  Надрага В.І. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики / В.І. Надрага, Л.А. Чвертко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 3-7
741129
  Боков О. Моніторинг соціальних стандартів та їх вплив на регіональний рівень життя населення України / О. Боков, В. Вітер // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
741130
   Моніторинг соціокультурних виявів міграції в умовах євроінтеграційних процесів України: регіональний аспект : (метод. рекомендації) / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього" ; [редкол.: Садова У.Я. та ін.]. – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 52 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
741131
  Ткаченко В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
741132
  Смук М.М. Моніторинг способу життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
741133
   Моніторинг стандартів освіти : Присвячено Джонові Ф.Ківзу. – Львів : Літопис, 2003. – 328с. – ISBN 966-7007-93-9
741134
  Томченко О.В. Моніторинг стану водних екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 206-214


  Розглянуто використання космічної інформації дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій для моніторингу стану водних об"єктів на прикладі Київського водосховища. Описано особливості дешифрування космічних знімків для визначення характеру ...
741135
   Моніторинг стану екосистем заповідника та дослідження південної та центральної частини регіону / В. Грищенко, В. Шевчик, Яблоновська-Грищенко, Н. Ружіленко, Л. Чорна, М. Чорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Продовжено моніторингові дослідження території Канівського природного заповідника: стану погоди, поверхневого стоку Дніпра, окремих груп флори та фауни, популяцій рідкісних та фонових видів. Досліджено окремі елементи екосистем та територіальні ...
741136
  Москвяк Н.В. Моніторинг стану здоров"я школярів молодших класів м.Львова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 2077-7477
741137
  Богданець В.А. Моніторинг стану земельних ресурсів дельтоподібних утворень каскаду водосховищ річки Дніпро засобами геоінформаційних систем // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
741138
  Вакулич М.М. Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 44-52. – ISSN 2074-5354
741139
  Тревого І. Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 35-37. – ISSN 1819-1339
741140
  Сивак О. Моніторинг стану розвитку туризму та рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 105-110. – ISSN 2413-7154


  В роботі представлено основні тенденції розвитку галузі туризму та рекреації в Україні у 2014 році. Здійснено моніторинг ситуації у галузі рекреації і туризму з 2000 року по 2014 рік. Представлено позиції закладені в містобудівній документації, а саме ...
741141
  Медвідь З.В. Моніторинг стану соціального захисту малозабезпечених сімей // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 158-164. – Бібліогр.: на 13 пунктів
741142
  Безпрозванних Г.В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Безпрозванних Г.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
741143
  Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективності правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 56-60
741144
  Лимонова Е.М. Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 306-313. – ISSN 2312-7600
741145
  Сокол П.М. Моніторинг сучасного стану ринку туристичних послуг України / П.М. Сокол, А.О. Корчевна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-228-7
741146
  Бондаренко В.М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 47-50 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
741147
  Різун В.В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / [ В.В. Різун, В.Ф. Іванов, Н.П. Шумарова та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Різуна ; упоряд. Т.В. Скотникова ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-594-958-6
741148
  Вернигора О.М. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 82-83


  Монографія укладена за результатами роботи науковців Інституту журналістики над розділом "Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ" комплексної наукової теми "Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір" (2001–2005 рр.). ...
741149
  Волинець В.І. Моніторинг та планування енергоефективних режимів електроспоживання електротехнічних комплексів вугільних шахт Львівсько-Волинського басейну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Волинець Владислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
741150
  Іванченко Н.О. Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21
741151
  Желавський Сергій Григорович Моніторинг та управління наводнюванням металів у електрохімічних процесах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.17.03 / Желавський С.Г.; Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут". – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
741152
  Петлюк Ю.С. Моніторинг тваринного світу: проблеми правового забезпечення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 178-180. – ISBN 978-966-419-269-6
741153
   Моніторинг теріофауни. Праці Теріологічної школи / Нац. акад. наук. України ; Нац. н.-природничий музей НАН України ; Укр. теріологічне т-во НАН України. – Луганськ. – ISBN 966-02-0692-5 (серія), 978-966-02-4639-3 (вип. 10)
  вип. 10. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
741154
  Строгий В.І. Моніторинг тероризму як системоутворююча складова національної безпеки / В.І. Строгий, І.М. Рижов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 186-194. – ISSN 2078-3566
741155
  Дубровка О. Моніторинг у державному управілінні вищою освітою України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.386-391
741156
  Ярошенко Л. Моніторинг у системі методів журналістикознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-38. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти моніторингу як методу в системі журналістикознавчих досліджень. Рассмотрены теоретические и практические аспекты мониторинга как метода в системе журналистиковедческих исследований. The autor examines the ...
741157
  Різун В.В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади. / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 20-29.


  У статті розглянуто основні поняття моніторингу як одного з методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of monitoring as the method scientific re-search
741158
  Ступак В. Моніторинг української преси // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 4. – С.4-8
741159
   Моніторинг фактів перебування серверів електронної пошти підприємства у чорних списках / С.П. Загороднюк, Мар"яновський, , А.Ю. Олейніков, А.В. Циба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 231-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
741160
  Палеха О.Ю. Моніторинг факторів впливу на якість туристичного продукту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 74-78
741161
  Самокиш І.І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 74-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
741162
  Ходарківська В. Моніторинг фінансових можливостей та інвестиційних вподобань населення регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.99-109
741163
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43. – Бібліогр.: с. 36-37, 40, 43


  Наведено результати дослідження фінансового стану рекреаційних підприємств АР Крим, проаналізовано динамічні зміни. Подано пропозиції щодо подальшого розвитку моніторингу фінансових показників для інвестування рекреаційної сфери.
741164
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43.
741165
  Білокопитов В.І. Моніторинг як важлива складова процесу забезпечення якості вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.80-82. – ISBN 978-966-698-191-5
741166
  Проценко І.І. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти / І.І. Проценко, К.М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 247-255. – ISSN 2312-5993


  На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність моніторингу якості освіти, розглянуто функції моніторингу якості освіти, висвітлені принципи функціонування моніторингових структур, з"ясована відмінність між моніторингом та контролем.
741167
  Максимова Т.С. Моніторинг як інструмент стратегічного управління діяльністю організації на ринку дозвілля та розваг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 114-121. – ISSN 2218-4511
741168
  Ігнатьєва І.А. Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
741169
  Лукіна Т.О. Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якістю освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 16-20.
741170
  Маруженко О.П. Моніторинг як основа законотворчої діяльності // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 108-112. – ISBN 978-966-7166-33-5
741171
  Базиляк Н Моніторинг як педагогічна технологія покращення освіти у вищій школі / Н Базиляк, // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 2 (121), лютий. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634


  В статье рассмотрены теоретикометодологические аспектыпонятия “мониторинг” как педагогической технологии, сравнено тенденции развития зарубежных и украинских образовательных систем, определено значение мониторинга в улучшении образовательных услуг в ...
741172
  Цимбалюк Н. Моніторинг як практична система дослідження ефективності культурно-дозвіллєвої діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 38-43.
741173
  Рижов І.М. Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 53-58
741174
  Аннєнкова І.П. Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчальний посібник / І.П. Аннєнкова, Є.Л. Стрельцов, М.В. Ткаченко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 178, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – ISBN 978-966-438-488-6
741175
  Прохоров О. Моніторинг якості вищої освіти. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 268-277. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
741176
  Лобойченко В.М. Моніторинг якості води з.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки / В.М. Лобойченко, С.О. Райденко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
741177
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Катлабуг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 78-110


  Приведено результати хімічного складу води озера Катлабуг за період 1978-2012 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Катлабух за период 1978-2012 гг. и ...
741178
  Лозовіцький П.С. Моніторинг якості води озера Кугурлуй // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 104-139


  Приведено результати хімічного складу води озера Кугурлуй за період 1950-2013 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості за багаторічний період. Приведено результаты химического состава воды озера Кугурлуй за период 1978-2012 гг. и ...
741179
  Сніжко С.І. Моніторинг якості води річок Житомирської області / С.І. Сніжко, С.П. Сіренький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 966-521-109-9
741180
  Войтович І. Моніторинг якості електронних освітніх ресурсів / І. Войтович, В. Сергієнко, С. Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 115-119. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 3). – ISSN 2519-254X
741181
  Крюков С. Моніторинг якості медичних послуг як форма контролю в державному управлінні охороною здоров"я // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.118-123. – ISBN 966-7800-15-6
741182
  Пермякова О.Г. Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – C. 224-229. – (Педагогіка ; № 2)
741183
  Пасічник Н. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти OECP 2014 року) / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
741184
  Вакуленко Т.С. Моніторинг якості освіти у Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 21-23
741185
  Зельницький А.М. Моніторинг якості освіти у вищих військових навчальних закладах: "викладач очима курсанта" // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 84-92


  В статті аналізується сутність понять "якість вищої освіти", "якість освітньої діяльності, "моніторинг якості освітньої діяльності", "професійна компетентність науково-педагогічних працівників". Розглядаються певні проблеми, що пов"язані ...
741186
  Патрило Л.М. Моніторинг якості освіти у ВНЗ як механізм управління // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 5/6. – С. 23-25
741187
  Андрюшина О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 70-80. – ISSN 1682-2366
741188
  Захарченко Р.Н. Моніторинг якості освіти як інструмент для підвищення ефективності управління освітньою галуззю / Р.Н. Захарченко, Т.Г. Кирюшатова, Е.В. Кирюшатова // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 110-115. – ISSN 1998-7005
741189
  Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 134-144. – ISBN 978-966-644-059-7
741190
  Бойчук І.Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 45. – С. 81-87. – ISSN 2074-8922
741191
  Безносюк О.О. Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті проаналізовано міжнародний досвід моніторингових досліджень, історія становлення моніторингу, яка умовно поділена на чотири етапи. Розглядаючи технологію тестування в Україні , фахівцями враховано кращий вітчизняний і світовий досвід. В ...
741192
  Скубашевська Ольга Станіславівна Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається зміст та структура моніторингу якості освіти, аналізуються потреби та особливості його проведення в сучасній освітній галузі.
741193
  Борзенко-Мірошніченко Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:05.13.22 / Борзенко-Мірошніченко А.Ю.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
741194
  Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 46-52
741195
  Яцишин В.В. Моніторинг якості програмних систем на стадіях життєвого циклу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 70-74. – (Технічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5732


  У статті розглянуто метод та процедури моніторингу якості програмних систем на тадіях життєвого циклу, застосовано формалізовані моделі якості стандарту ISO 25010 для представлення вимог до програмних систем.
741196
  Цехмістрова Г. Моніторинг якості професійної туристської освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 1682-2366
741197
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
741198
  Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Додатки: л. 148-158. – Бібліогр.: л. 128-147
741199
  Антонович М.М. Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов"язань: з досвіду України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 8-15.
741200
   Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі результатів ЗНО абітурієнтів.Звіт за проектом 42948 // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 5-22
741201
  Нєвалов А.Г. Моніторинговий аналіз економічної тематики в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 67-78
741202
   Моніторинговий інструментарій системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч. матеріали для самост. підгот. / [Т.П. Крушельницька та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
741203
  Головаха Є. Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України: методологія, методи, організація опитувань / Є. Головаха, Н. Паніна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – C. 5-12. – ISSN 2409-1103
741204
  Шаравара В.В. Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет / В.В. Шаравара, Я.І. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
741205
  Ряховська Н. Моніторингові системи економічних суб"єктів: види та функціональне призначення // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 93-101. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
741206
   Моніторінг висвітлення засобами масової інформації парламентських виборів в Україні в березні 1998 року. Заключний звіт. : Заключний звіт. Липень 1998 року. – Dusselddorf : Європейський Інститут засобів масової інформації, 1998. – 74с. : 12 граф.
741207
  Бровко А.С. Моніторінг підземних вод на території Рівненської АЕС із застосуванням факторного аналізу // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 69-71
741208
   Моніторінг права на справедливий судовий розгляд [Електронний ресурс] = Monitoring the right to a fair trial: training materials for Ukrainian NGOs : Матеріали для українських неурядових організацій. – [Б.м.] : [б.в.], 2003. – 1CD-ROM. – Назва з етикетки
741209
  Любовець Г. Моніторінгові технології як відображення контентного інформаційно-інерційного публічного еха / Г. Любовець, В. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-69. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми новітніх підходів до питань комунікаційно-контентної безпеки, складовою якої є технології бачення конкретних геопозиційних театрів бойових дій, які будуть реальними для кожної конкретної ситуації в конкретному ...
741210
  Костюк Т.О. Моніторна демократія як новий історично зумовлений політичний феномен // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
741211
   Монкада - набат революции.. – М., 1974. – 146с.
741212
  Торнелло М. Монмартр: холм, где цветут таланты // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 82-99. – ISSN 1812-867Х
741213
   Монмолодь спорту продовжує системну роботу щодо співробітництва з ЄС // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося чергове засідання Української частини Підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, ...
741214
   Монмолодьспорту - лідер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 грудня (№ 52)


  Відбулося засідання робочої групи з виконання Національного плану дій Президента України на 2012 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 -2014 роки за напрямом "Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" Участь взяли ректор КНУТШ, ...
741215
  Зущик Ю. МОНмолодьспорту піднімає планку. Збільшення прохідного бала при вступі до ВНЗ поліпшить якість вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)
741216
  Метерлінк М. Монна Ванна : П"єса на три дії / Моріс Метерлінк ; З французької мови переклала М. Загірня [М.М. Грінченко]. – [Киів] : [З друк. Т-ва "Просвещеніе"], 1907. – 63 с. – ([Драми й комедії] / [Пер. під ред. Б. Грінченка] ; [Ч. 5])
741217
  Метерлинк М. Монна Ванна / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Анаст. Чеботаревской // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 72 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
741218
  Метерлинк М. Монна Джиованна : драма в 3-х действиях, Мориса Метерлинка, пер. с фр. Т.Л. Щепкиной-Куперник. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Т-во скоропеч. А.А. Левансон], 1903. – 153, [7] с.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
741219
  Красовицкий Б.М. Моно- и бифлуорофоры / Б.М. Красовицкий, Л.М. Афанасиади; Под общ. ред. Б.М. Красовицкого; НАНУ; Ин-т монокристаллов. – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 448с. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – ISBN 966-02-2644-6
741220
  Тылтина Л.И. Моно- и полиазидопроизводные ароматических углеводородов и их гетероциклические аналоги для записи информации : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Тылтина Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 181 л. – Библиогр.: л. 164-181
741221
  Паславська А. Моно- та полінегація в мові: типологічний аналіз // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 38-44. – ISSN 2078-340X
741222
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Мороз О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 173 л. + Додатки : л. 165-173. – Бібліогр.: л. 143-164
741223
  Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
741224
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 211-273. – Бібліогр.: л. 169-210
741225
  Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
741226
  Стопский В.С. Моноалкилгидразоны, их свойства и изомерные превращения. : Автореф... канд.хим.наук: / Стопский В.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 12л.
741227
  Харази Л.И. Моноамины гипоталамуса пристресе в старости. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.07.17 / Харази Л.И.; Акад.мед.наук СССР.Ин-т геронтологии. – К, 1991. – 26л.
741228
  Буданцев А.Ю. Моноаминэргические системы мозга / А.Ю. Буданцев. – Москва, 1976. – 193с.
741229
  Тулянцев А.А. Моновистави за творами Кобзаря // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 201-


  У статті розглядаються найбільш характерні риси виявлення категорії моновистави в сценічному освоєнні шевченківських образів
741230
  Семенкович С.А. Моногалогениды алюминия. : Автореф... Доктора етхн.наук: / Семенкович С.А.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1959. – 23л.
741231
  Лебедев Б.И. Моногенеи подотряда Jasrocotylinea / Б.И. Лебедев. – Л., 1986. – 200с.
741232
  Пашкевичуте А.С. Моногенетические сосальщики рыб низовьев основных рек Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 106 / Пашкевичуте А.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 15 с.
741233
  Быховский Б.Е. Моногенетические сосальщики, их система и филогения / Б.Е. Быховский. – М.-Л., 1957. – 509с.
741234
  Борщевський С.В. Моногенетичний і субстратний вектори в дослідженні праслов"янської лексики невідомого походження (на прикладі псл. *mogyla "могила") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 5-10. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
741235
  Григор"єва В.Б. Моногенні кільця з модальною структурою підкілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються моногенні нільпотентні кільця, решітка підкілець яких задовольняє модальному закону. Ключові слова: модальний закон, решітка підкілець, моногенне нільпотентне кільце. The monogenic nilpotent rings are studied whose subrings lattice ...
741236
  Дядченко Г.Г. Моногенные инферсные полупгруппы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Дядченко Г.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 8л.
741237
  Горохова Г.С. Моногольская летопись "Алтан тобчи" : Автореф... канд. ист.наук: / Горохова Г. С.; ЛГУ, Вост. фак. – Л., 1968. – 19л.
741238
  Баврин Е.П. Моногольская Народная Республика / Е.П. Баврин, А.И. Таксубаев. – Москва : Политиздат, 1987. – 111с.
741239
  Схиртладзе Н.И. Монографии №8 / Н.И. Схиртладзе. – Тбилиси, 1958. – 334с.
741240
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют. Перепл. з: История Великого князивства Литовского... В. Антоновича и Д. Иловайского, В Тернополи, 1887. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
741241
  Смирнов М., Дашквич М., Шараневич И. Монографии до истории Галицкой Руси М. Смирнова, М. Дашкевича и д-ра И. Шараневича / [Пеpедм. О. Баpвінського]. – В Тернополи (Тернопіль) : З друкарни Иосифа Павловского, 1886. – [3], 196 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. -. – Бібліогр.: Азбучний покажчик имен особовых и геогpафічных...: с. 177-196. – (Руска исторична библиотека / Под pед. О. Баpвиньского ; Т. 5)


  Зміст: Доля Галицкои Руси до злученя єи с Польщею / М. Смиpнов. Галицкій князь Данило / М. Дашкевич. Огляд внутpішних відносин Галицкои Руси в дpугій половині XV столітя / И. Шаpаневич; Пеp. Осип Б. [О.Г. Баpвінський]. - Hа окp. аpк.: Высокоповажному ...
741242
  Штерн К. Монографии о душевном развитии ребенка / К. Штерн, В. Штерн. – Санкт-Петербург, 1911. – 173с.
741243
  Антонович В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Т. 1. – 1885. – 351 с.
741244
  Пчелинцев В.Ф. Монографии по палеонтологии СССР : Брюхоногие и пластинчатожаберные юрских отложений СССР / В.Ф. Пчелинцев. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Т. XLVIII, Вып. I : Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса и нижнего доггера Тетиса в пределах СССР (Крыма и Кавказа). – 1937. – 86с.
741245
   Монографии по палеонтологии СССР. – Москва : ОНТИ, НКТП, СССР
Том 71, Вып. 1 : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР. Каменноугольные трилобиты/ В.Н. Вебер. – 1937. – 159с.
741246
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Рябинина А.Н. – Ленинград; Москва : Госгеолиздат
Т. LXXI, Вып.II : Трилобиты каменноугольных и пермских отложений; Пермские трилобиты. – 1944. – 32с.
741247
  Вебер В.Н. Монографии по палеонтологии СССР / В.Н. Вебер; Под ред. Пчелинцева В.Ф. – Москва; Ленинград : Госгеолиздат
Т. LXIX, Вып. I : Трилобиты силурийских отложений СССР? Yb;ytcbkehbqcrbt nhbkj,bns. – 1948. – 114с. – с приложениями
741248
  Душский И.Е. Монографии по сахарной промышленности / И.Е. Душский, Э Б. Красильщиков, . – К, 1929. – 72с.
741249
  Пастернак Ф.А. Монография косули : Автореф... Канд.биол.наук: / Пастернак Ф.А.; Моск.гр.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
741250
  Погорецкий Н. Монография М.М. Михеенко "Доказывание в советском уголовном судопроизводстве" - фундаментальный научный труд по теории доказательств // Доказывание в советском уголовном судопроизводстве : [монография] / М.М. Михеенко. – Київ : Вища школа, 2012. – С. I-III
741251
  Грушка Я. Монография о кукурузе / Я. Грушка. – Москва : Колос, 1965. – 752 с.
741252
  Семенов-Тян-Шанский Монография рода Apatophysis Cherr (Coleoptera Cerambycidae) / Семенов-Тян-Шанский, Щеголева-Баровская
741253
  Лазаренко Е.К. Монография Эдуарда Буркарта "Моравские минералы и литература о них". / Е.К. Лазаренко, М.М. Сливко. – С. 379-381
741254
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 60 : Естетика /І. Мірчук. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
741255
   Монографії / Український вільний університет. – Munchen
Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
741256
   Монографії, підручники та навчальні посібники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 316-318
741257
  Тельвак В.В. Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-676-4
741258
   Монографічне вивчення фабрик і заводів.. – Мінськ, 1931. – 34с.
741259
  Борисенко В. Монографічне дослідження одного села (з архівної спадщини вченого Василя Пастущина (1889-1958) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 69-71. – ISSN 0130-6936
741260
  Пастернак С.І. Монографічні колекції палеонтологічних фондів Науково-Природознавчого музею АН УРСР / С.І. Пастернак, В.Т. Левицький; Отв. ред. Вялов О.С. – Київ : АН УРСР, 1963. – 37с.
741261
  Шунько В. Монографія "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-80. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817
741262
  Бубенок О.Б. Монографія А.Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку" / О.Б. Бубенок, О.О. Хамрай, В.В. Черноіваненко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-34. – ISSN 1608-0599
741263
  Безущак О.О. Монографія Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" у контексті тогочасної світової літератури з теорії груп / О.О. Безущак, О.М. Рябухо, В.І. Сущанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз монографії Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" та порівняльний аналіз з іншими тогочасними монографіями з теорії груп, зокрема з монографією У. Бернсайда "Теорія груп скінченного порядку".
741264
  Швецова-Водка Монографія з історії науки про документ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 30-31
741265
  Іванов В.Ф. Монографія І. С. Паримського "Національна преса.Сучасні проблеми теорії" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 107-108


  Рецензія на працю: Пармський І. С. Національна преса. Сучасні проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 252 с. A review is on labour: Parmskiy І. С. Nation press. Modern problems of theory: Monograph. ...
741266
  Пінчук Юрій Монографія М. Костомарова "Мазепа" як чинник формування самоусвідомлення української нації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 3-18
741267
   Монографія німецького вченого про Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  Днями в університеті відбулася презентація авторського проекту відомого німецького славіста, літературознавця й культуролога, професора, завідувача кафедри історії слов"янської літератури, керівника освітнього центру "ЄВРОПЕУМ", де здійснюється ...
741268
  Тимошик М.С. Монографія про знаковий патріарший собор у Києві // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 58-60. – ISSN 2311-4258
741269
  Грищенко Л. Монографія про О.Л. Плюща / Л. Грищенко. – Одеса, 1930. – 56с.
741270
  Новицький В. Монографія про розвиток ринкової інфраструктури // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – Бібліогр: 1 назв. – ISSN 1811-3141
741271
  Чужа Т.В. Монографія Юзефа Третяка у контексті позитивістської словацькіани // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена цікавій сторінці рецепції творчості Словацького у Польщі, викликаній монографією Юзефа Третяка. Розглянуто її жанрову специфіку, вкоріненість у позитивістському літературознавстві та основну критичну парадигму. В статье ...
741272
  Благоев Б. Монографски матеріали зараганьето и развитокот на индустриіата во Македониіа / Б. Благоев. – Скоміе, 1979. – 139с.
741273
   Монодиспергирование вещества : принципы и применение.. – М., 1991. – 330с.
741274
  Дунский В.Ф. и др. Монодисперсные аэрозоли / В.Ф. и др. Дунский. – М., 1975. – 192с.
741275
  Гнатишин О. Монодія та партесне багатоголосся в концепції історії української церковної музики М. Антоновича // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 232-242
741276
  Прокопов Д.Є. Монодологія Ляйбніца в контексті розвитку новочасної європейської філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 134-145. – ISSN 2077-8309
741277
  Шаповал М. Монодраматичність і монодраматичний суб"єкт художнього твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Окреслено концепцію монодрами відомого режисера, драматурга і теоретика театру М. Євреїнова, що побудована на принципах емпатії та ідентифікації глядача, внутрішньої централізації дії і виділення єдиного суб"єкта дії як жанротворчого чинника. На тлі ...
741278
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
741279
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
741280
  Эльперина Е.А. Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Эльперина Е.А.; АН СССР Ин-т орган.химии. – М, 1968. – 21л.
741281
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, Фомичев Константин. – Москва, 1970. – 392 с.
741282
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, К.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 312 с.
741283
   Моноклональные антитела : Гибридомы : новый уровень биол. анализа. – Москва : Медицина, 1983. – 416с.
741284
   Моноклональные антитела к антигенам нервной ткани. – М., 1984. – 272с.
741285
   Монокристаллические пленки. – Москва : Мир, 1966. – 400 с.
741286
  Комалов А.С. Монокристаллические пленки Fe, Ni, Co и их коэрцитивная сила : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Комалов А.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
741287
  Воскобойникова З.Я. Монокристаллические пленки полупроводников / З.Я. Воскобойникова. – Алма-Ата, 1975. – 226 с.
741288
  Корчмарь В.С. Монокристаллические ферромагнитные пленки двойных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корчмарь В. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1972. – 17л.
741289
  Поцелуйко А.А. Монокристаллические ферромагнитные пленки с микрополосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Поцелуйко А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
741290
  Комарь В.К. Монокристаллы группы А II В VI : Выращивание, свойства, применение / В.К. Комарь, В.М. Пузиков; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 244с. – ISBN 966-02-2646-6
741291
   Монокристаллы и сцинтилляторы. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1977. – 179 с.
741292
  Добровинская Е.Р. Монокристаллы корунда / Е.Р. Добровинская. – Киев : Наукова думка, 1994. – 254 с.
741293
  Нашельский А.Я. Монокристаллы полупроводников. / А.Я. Нашельский. – М., 1978. – 200с.
741294
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений.. – М., 1977. – 223с.
741295
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов.. – М., 1971. – 184с.
741296
  Яковлев Ю.М. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике / Ю.М. Яковлев, С.Ш. Генделев. – Москва : Советское радио, 1975. – 360 с.
741297
  Орличенко О.В. Монолексемні та полілексемні топоніми Латинської Америки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 339-347


  У статті увага зосереджена на монолексемних та полілексемних топонімах Латинської Америки, на особливостях їх формування та інтерпретації. В статье внимание сосредоточено на монолексемніх и полилексемніх топонимах Латинской Америки, на особенностях их ...
741298
  Сущенко В.В. Монолистический капитал Канады / В.В. Сущенко. – М., 1964. – 455с.
741299
  Джандильдин Н.Д. Монолитное единство. / Н.Д. Джандильдин. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
741300
  Вакалюк М.І. Моноліт / М.І. Вакалюк. – Львів, 1968. – 255с.
741301
  Іноземцева С А. Монолітне домобудування в Українській ССР / С А. Іноземцева, . – К, 1991. – 61с.
741302
  Кізєєв О.А. Монолітні широкополосні дільники частоти НВЧ діапозону з коефіцієнтом ділення 2 на арсеніді галія : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.05 / Кізєєв О.А.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
741303
  Сєнічева О.А. Монолог-роздум і монолог-спогад як форми вираження внутрішнього мовлення в тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 120-129.


  Аналізується внутршшнє мовлення, передане у формі невласне прямого мовлення на матеріалі україномовних, російськомовних та англомовних художніх текстів. Як своєрідні підтипи зображеного внутрішнього мовлення розглядаються в роботі монолог-роздум та ...
741304
  Чурилов В.И. Монолог / В.И. Чурилов. – Кемерово, 1968. – 35с.
741305
  аль-Хамиси Абд Монолог / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 31с.
741306
  Габрилович Е.И. Монолог / Е.И. Габрилович. – Москва, 1974. – 112с.
741307
  Горбовский Г.Я. Монолог / Г.Я. Горбовский. – Л, 1977. – 253с.
741308
  Магалиф Ю.М. Монолог / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1980. – 127с.
741309
  Озеров Г.В. Монолог / Г.В. Озеров. – Вильнюс, 1983. – 181с.
741310
  Турелик Г.З. Монолог / Г.З. Турелик. – Киев, 1986. – 87 с.
741311
  Тальков И.В. Монолог / И.В. Тальков. – М, 1992. – 158с.
741312
   Монолог : Лирика. – Челябинск, 1981. – 127 с.
741313
  Франко І.Я. Монолог атеїста / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1973. – 432 с.
741314
  Франко І.Я. Монолог атеїста : Зб. атеїст. творів / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1983. – 240с.
741315
   Монолог атеїста. – К., 1985. – 335с.
741316
  Старченко Н.Н. Монолог в апреле / Н.Н. Старченко. – М, 1983. – 220с.
741317
  Савкова З.В. Монолог в искусстве массовых представлений: уч. пособие / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 83с.
741318
  Методиев Димитр Монолог в пути: Стихи. / Методиев Димитр. – М., 1975. – 111с.
741319
  Смирнов Л.В. Монолог в чистом поле / Л.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 143с.
741320
  Касаткин П.Е. Монолог весны / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1970. – 96с.
741321
  Орлов Г.Т. Монолог длиною в жизнь / Г.Т. Орлов. – Л., 1991. – 298с.
741322
  Юровский И.Ф. Монолог для брата. / И.Ф. Юровский. – Алма-Ата, 1978. – 253с.
741323
  Шеренговий О.Г. Монолог для слідчого : повість, роман / О.Г. Шеренговий. – Київ : Дніпро, 1986. – 261 с.
741324
  Мирний В.С. Монолог землі : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 72 с.
741325
  Шалагінов Б. Монолог Зігмунда з "Валькіріїх" Ріхарда Вагнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 243-252. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Простежуються основні прийоми архаїзації поетичного тексту "Кільця нібелунга". Розкриваються риси, що свідчать про модерне художнє мислення автора. Відмічаються особливості перетворення основних рис німецького естетичного пантеїзму:"штюрмерського ...
741326
  Оноприенко В. Монолог и интервью Ю.И. Оноприенко // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 154-244. – ISBN 978-617-571-042-5
741327
  Оноприенко В. Монолог И.И. Мочалова // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 76-83. – ISBN 978-617-571-042-5
741328
  Іванов Дмитро Монолог із тридцять третього : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 20-24. – ISSN 0208-0710
741329
  Зубков Г.И. Монолог на Городской площади / Г.И. Зубков. – М, 1983. – 64с.
741330
  Аронов Г. Монолог на два голоса. О художнике Михаиле Туровськом / Г. Аронов, Е. Школяренко // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – С. 374-376. – ISBN 966-7273-22-9
741331
  Барыкин К.К. Монолог некапризного покупателя / К.К. Барыкин. – М., 1984. – 48с.
741332
  Оноприенко В. Монолог О.Г. Сарбея // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 98-116. – ISBN 978-617-571-042-5
741333
  Николаев Л. Монолог падающей бомбы / Л. Николаев. – М., 1990. – 252с.
741334
  Унгурян Т. Монолог перед обличчям брата : [Документальна повість] / Тарас Унгурян. – Київ : Просвіта, 2003. – 80с. – ISBN 966-7551-81-4


  Довірлива щемлива розмова поета Тараса Унгаряна із сестрою знаменитого композитора Оксаною Івасюк
741335
  Соловьев И.И. Монолог под занавес / И.И. Соловьев. – М., 1979. – 224с.
741336
  Пахомова Л.А. Монолог после аплодисментов / Пахомова Л.А. – Москва, 1988. – 139 с.
741337
  Золотусский И.П. Монолог с вариациями / И.П. Золотусский. – М., 1980. – 413с.
741338
  Батурин Сергій Монолог самотнього мужчини : закоханий детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-95. – ISSN 0130-321Х
741339
   Монолог современника.. – М., 1977. – 275с.
741340
   Монолог современника.. – 2-е изд. – М., 1978. – 287с.
741341
  Серен-оол В. Монолог Солнца / В. Серен-оол. – Кызыл, 1979. – 79с.
741342
  Барчук В.М. Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19. – (Слово). – ISSN 2304-7402
741343
  Щипахина Л.В. Монолог. / Л.В. Щипахина. – М., 1973. – 96с.
741344
  Курашкевич К.В. Монолог: Поезії. / К.В. Курашкевич. – К., 1988. – 108с.
741345
  Смуул Ю.Ю. Монологи / Ю.Ю. Смуул. – Москва, 1969. – 280 с.
741346
  Челидзе О.С. Монологи : стихи / О.С. Челидзе. – Москва : Художественная литература, 1971. – 126 с.
741347
  Афремова О.А. Монологи / О.А. Афремова. – Ставрополь, 1981. – 80с.
741348
  Головатый С.П. Монологи Головатого: о праве и "пене" / вела беседу Л. Денисенко // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. А 1, 3-5


  "До окончания парламентской сессии еще месяца полтора, и что успеют за это время проголосовать — пока неясно. Единственное, о чем можно уже сейчас сказать с уверенностью: работы Венецианской комиссии прибавится. Хотя бы потому, что многое из того, ...
741349
  Юр"єв В.О. Монологи землі. / В.О. Юр"єв. – К., 1965. – 95с.
741350
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 1. – 1988. – 542с.
741351
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 542с.
741352
  Дрилинга А. Монологи любви : стихи / А. Дрилинга; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 111 с.
741353
  Журахович С.М. Монологи на самоті : повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 333 с.
741354
  Шпаковатий М.І. Монологи осені : повість, оповідання / Микола Шпаковатий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 363 с. – (Перша книжка прозаїка)
741355
  Вовк І. Монологи падучого листя... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 7-12. – ISSN 0868-4790
741356
  Черепаха В.М. Монологи про професійну школу через призму цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.31-33
741357
  Дементьева М.Ю. Монологи Эдварда Радзинского / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 56с.
741358
  Кацнельсон А.І. Монологи. / А.І. Кацнельсон. – К, 1981. – 68с.
741359
  Резник И.Р. Монология певицы. / И.Р. Резник. – Баку, 1980. – 73с.
741360
  Кондратенко Н.В. Монологічна гетерогенність постмодерністського автодискурсу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 138-146. – (Серія "Філологічні науки")
741361
  Чайка В. Мономах: на кордоні Європи й Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 11


  Неісторичні нотатки на полях підручника історії.
741362
  Вільчек Марія Ельжбета Мономери і полімери що містять імідні групи : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Вільчек М.Е.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
741363
   Мономеры для поликонденсации.. – М.
2. – 1976. – 632с.
741364
   Мономеры и высокомолекулярные соединения.. – Воронеж, 1973. – 168с.
741365
  Шаталов Г.В. Мономеры и полимеры с азольными и азиновыми циклами / Г.В. Шаталов. – Воронеж, 1984. – 176с.
741366
  Акопян А.Е. Мономеры на базе дивинилацетилена и их полимеризация : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Акопян А.Е. ; Ленингр. ордена Труд. Красного Знамени технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1959. – 20 с.
741367
  Сопина В.Е. Мономеры на основе моносахаров и их превращений. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Сопина В.Е.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
741368
  Хардин А.П. Мономеры на основе производных адамантана и родственных углеводов / А.П. Хардин, С.С. Радченко. – Волгоград, 1982. – 116 с.
741369
   Мономеры. Сборник статей.. – М.
2. – 1951. – 239с.
741370
   Мономеры. Сборник статей.. – М.
2. – 1953. – 271с.
741371
  Чубаров Игорь Андреевич Мономиальные характеры групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чубаров Игорь Андреевич; МГУ. – М., 1980. – 8л.
741372
   Мономолекулярные слои.. – М., 1956. – 248с.
741373
  Григорова Т.В. Моноп"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як зразок сучасної психологічної драми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Розглядається п"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як літературний твір. Аналізується образ головного героя твору, для чого проведено паралелі з іншими відомими літературними персонажами. Розглядаються стилістичні особливості твору, авторські методи ...
741374
   Монополи: топологические и вариационные методы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 582 с.
741375
  Кушин М.А. Монополизация аэрокосмической промышленности ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.16 / Кушин М.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 19л.
741376
  Екимов В.С. Монополии в авиационной промышленности США : Автореф... Канд.экон.наук: / Екимов В.С.; Всесоюзн.академия внешней торговли. – Москва, 1951. – 30 л.
741377
  Тарасов Г.Л. Монополии в авиационной промышленности США и их роль в развитии американского империализма : Автореф... кандид. эконом.наук: / Тарасов Г.Л.; Академия наук СССР. Ин-т экономики. – М., 1952. – 19л.
741378
  Онушкин В.Г. Монополии в атомной промышленности Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. экон.наук: / Онушкин В. Г.; ЛГУ. – Л., 1959. – 21л.
741379
  Золотарев В. Монополии в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Швейцарии и их международные связи. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.; Всесоюз. академия внешней торговли. – Москва, 1949. – 32 л.
741380
  Корелин Авенир Павлович Монополии в металлообрабатывающей промышленности России и их антирабочая политика в годы первой мировой войны (июнь 1914 г. - октябрь 1917 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Корелин Авенир Павлович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1964. – 19л.
741381
   Монополии в металлургической промышленности России. 1900-1917. Документы и материалы.. – М.-Л., 1963. – 654с.
741382
   Монополии в промышленности минеральных удобрений. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 250 с.
741383
  Симановская М.Л. Монополии в условиях НТР и интернационализации хозяйственной жизни капиталистических стран / М.Л. Симановская. – М, 1989. – 68с.
741384
  Павлов Ю.М. Монополии в черной металлургии Франции. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов Ю.М.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отношений АН СССР. – М., 1963. – 21л.
741385
  Лившин Я.И. Монополии в экономике России / Я.И. Лившин. – М., 1961. – 448с.
741386
  Крестов Б.Д. Монополии во внешней торговле Франции после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крестов Б.Д.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1966. – 18л.
741387
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США 80-90 гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Супоницкая И.М.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1971. – 25л.
741388
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США конца Х1Х века / И.М. Супоницкая. – М., 1991. – 140с.
741389
  Захматов М.И. Монополии и внешнеэкономическая политика США / М.И. Захматов. – Москва, 1967. – 312с.
741390
  Кофтов Е Г. Монополии и внешняя торговля. : Государственно-монополистический капитализм и его роль во внешней торговле капиталистических стран / Е Г. Кофтов, . – Москва : Международные отношения, 1966. – 120 с.
741391
  Расков Н.В. Монополии и государство в атомной промышленности ФРГ : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Расков Н.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 19 с.
741392
   Монополии и государство ФРГ.. – М., 1962. – 350с.
741393
  Озадовский А.А. Монополии и дипломатия неоколониализма / А. Озадовский. – Киев : Политиздат, 1977. – 112 с.
741394
  Козлова К.Б. Монополии и их буржуазные критики / К.Б. Козлова. – М., 1966. – 229с.
741395
  Троценко И.Д. Монополии и крестьянство в ФРГ. / И.Д. Троценко. – М., 1969. – 200с.
741396
  Корионов В.Г. Монополии и народ. / В.Г. Корионов. – М., 1958. – 260с.
741397
  Зорин В.С. Монополии и политика США / В.С. Зорин. – М., 1960. – 423с.
741398
  Коломийцев В.Ф. Монополии и рабочий класс: миф о социальном мире и действительность / В.Ф. Коломийцев. – М., 1985. – 216с.
741399
  Назаренко И.Т. Монополии и социальное страхование трудящихся США / И.Т. Назаренко. – М., 1981. – 296с.
741400
  Дубинский Л.С. Монополии и экономика Англии / Л.С. Дубинский. – М, 1960. – 479с.
741401
   Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX - начале XX века. – Л., 1987. – 238с.
741402
  Елизаров Г В. Монополии на капиталистическом рынке алюминия : Автореф... Канд.экон.наук: / Елизаров В.Г,; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1961. – 16л.
741403
   Монополии сегодня. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 155 с.
741404
  Беглов С.И. Монополии слова / С.И. Беглов. – М., 1969. – 406с.
741405
  Беглов С.И. Монополии слова / С.И. Беглов. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 454с.
741406
  Знаменский Б.И. Монополии США в алюминиевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Знаменский Б.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 19л.
741407
  Рожевская С.С. Монополии США в области производства электронной вычислительной техники : Автореф... канд. экон.наук: / Рожевская С. С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
741408
  Рысаков П. Монополии США и страны Северной Европы. / П. Рысаков. – М, 1956. – 296с.
741409
  Черепанов П.А. Монополии топливной промышленности в России. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
741410
  Шполянский Д.И. Монополии угольно-металлургической промышленности Юга России в начале ХХ века / Д.И. Шполянский. – М., 1953. – 148с.
741411
  Фишевский Ю.К. Монополии ФРГ - оплот империалистической реакции / Ю.К. Фишевский. – М, 1961. – 184с.
741412
   Монополии цены не снижают... : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 17-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
741413
  Прядилова А.А. Монополии, конкуренция и монопольные цены в черной металлургии России до первой мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Прядилова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
741414
  Покровский А.С. Монополистичесий капитал в странах Южной Африки / А.С. Покровский. – Москва : Наука, 1976. – 179 с.
741415
  Субботин М.А. Монополистичесий капитал в энергетике США. / М.А. Субботин. – М., 1989. – 124с.
741416
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1950. – 76 с.
741417
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1955. – 111 с.
741418
  Козьмин Ю.С. Монополистические методы "хозяйствования" в американской промышленности природного газа. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козьмин Ю.С.; М-во высшего образования СССР. – Саратов, 1950. – 23 с.
741419
  Чепраков С.В. Монополистические объединения в промышленности США / С.В. Чепраков. – Москва : Наука, 1984. – 124 с.
741420
  Котов В.Н. Монополистические формы хозяйственных отношений. / В.Н. Котов. – М, 1971. – 320с.
741421
  Усоскин В.М. Монополистический банковский капитал США / В.М. Усоскин. – М., 1964. – 232с.
741422
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтяной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахундов Б.И.; Ин-т экономики Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 56 с.
741423
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтянойпромышленности / Б.И. Ахундов. – Москва, 1951. – 56с.
741424
   Монополистический капитал в Западной Германии.. – М., 1956. – 214с.
741425
  Васильков Н.П. Монополистический капитал в итальянской промышленности после 2 мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Васильков Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отн-й АН СССР. – М, 1958. – 13л.
741426
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883-1914. Документы и материалы.. – М.-Л., 1961. – 796с.
741427
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914-1917. Документы и материалы.. – Л., 1973. – 552с.
741428
  Торпан Н.И. Монополистический капитал в промышленности Эстонии (1895-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Торпан Н.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1980. – 22л.
741429
  Крупина Т.Д. Монополистический капитал в России и царское самодержавие (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крупина Т.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1954. – 16л.
741430
  Маляров О.В. Монополистический капитал в социально-экономической структуре Индии. / О.В. Маляров. – М., 1990. – 419с.
741431
  Эфенди-заде Д.М. Монополистический капитал в судоходстве на Каспийском море. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Эфенди-заде Д.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 27л.
741432
  Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России (1900-1917 гг.) / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1963. – 424с.
741433
  Фишевский Ю.К. Монополистический капитал и милитаризация / Ю.К. Фишевский. – М, 1966. – 32с.
741434
  Михалевский Б.Н. Монополистический капитал и положение промышленного пролетариата Германии в начале ХХ в. : Автореф... канд. экон.наук: / Михалевский Б.Н.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1955. – 16л.
741435
  Сесенья Х.Л. Монополистический капитал и экономика Мексики. / Х.Л. Сесенья. – М, 1966. – 287с.
741436
  Васильков Н.П. Монополистический капитал Италии / Н.П. Васильков. – Москва, 1959. – 188с.
741437
   Монополистический капитал современной Японии.. – М., 1961. – 323с.
741438
   Монополистический капитал США после второй мировой войны.. – М., 1958. – 674с.
741439
  Ланцет Монополистический капитал Швеции / Ланцет. – М, 1951. – 116с.
741440
  Тимашкова О. Монополистический капитал Швеции и положение шведских трудящихся после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Тимашкова О.; АН СССР, ин-т экон. – М., 1955. – 16л.
741441
   Монополистический капитал Японии и его роль в системе современного капитализма.. – М., 1973. – 346с.
741442
   Монополистический капитал Японии на рубеже 60-70-х годов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 270с.
741443
   Монополистический капитализм - империализм.. – М., 1958. – 168с.
741444
  Соколихин С.И. Монополистический капитализм - империализм. / С.И. Соколихин. – М., 1969. – 68с.
741445
  Драгилев Монополистический капитализм / Драгилев, Г.Ф. Руденко. – 2-е перераб и доп. – М, 1963. – 559с.
741446
  Волобуев П.В. Монополистический капитализм в России м его особенности / П.В. Волобуев. – Москва, 1956. – 48 с.
741447
  Грановский Е.Л. Монополистический капитализм в России. / Е.Л. Грановский. – Л., 1929. – 168с.
741448
   Монополистический капитализм в России.. – М., 1989. – 226с.
741449
  Хмельницкая Е.Л. Монополистический капитализм Западной Германии / Е.Л. Хмельницкая. – Москва : Издательство ИМО, 1959. – 355 с.
741450
   Монополистическое ценообразование : Проблемы и закономерности.. – М., 1980. – 382с.
741451
  Певзнер Я.А. Монополитический капитал Японии. / Я.А. Певзнер. – М-Л, 1950. – 534с.
741452
  Юданов Ю.И. Монополия-грабитель : (Концерн "Юнилевер") / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1967. – 64 с.
741453
  Белодед М.А. Монополия "Филипс" / М.А. Белодед. – М, 1972. – 64с.
741454
  Парфенов И.Д. Монополия и империя: англ. привилегир. компании и колониал. экспансия 80-90-х гг. ХІХ в. / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1980. – 193с.
741455
  Пигулевская Е.А. Монополия и финансовая олигархия в современной Японии / Е.А. Пигулевская. – М., 1966. – 356с.
741456
  Багдикян Б. Монополия средств информации / Б. Багдикян. – М., 1987. – 320 с.
741457
  Чернелевська О.Л. Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 22-24. – ISSN 2306-6814
741458
  Труш І.В. Монополізація окремих секторів ринку комунальних послуг з використанням законодавчої корупції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 219-224. – ISSN 2306-9082
741459
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 244 л. – Додатки: л. 228-244. – Бібліогр.: л.196-227
741460
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
741461
  Малінін В.С. Монополізація та концентрація ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 130-136


  Розглядаються актуальні проблеми монополізації та концентрації ЗМІ в контексті сучасних загальносвітових тенденцій. The actual problems of mass-media monopolization and concentration in the context of modern world tendencies are shown.
741462
  Малиновська В. Монополізм та його різновиди: правові засоби обмеження монополізму в економіці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.90-93
741463
  Хітрова Т. Монополізм як ознака розвитку приватної преси Запорізького регіону (1906-1917) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 22-31


  Аналізуються особливості розвитку однієї з найбільших типологічних груп періодичної преси Запорізького краю початку XX ст. - приватної преси. В межах розвідки розглянуто передумови появи й охарактеризовано типологічні особливості цієї групи преси з ...
741464
  Шеляженко Ю.В. Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 2 (21). – С. 144-153
741465
   Монополістичний капіталізм-імперіалізм, 1964
741466
  Павленко А.В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 64-66
741467
  Забудкова О. Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці XIX - на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 88-93. – ISSN 0130-6936
741468
  Андреєва І.В. Монополія адвокатів як запорука реалізації конституційного права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 167-169. – ISBN 978-966-419-280-1
741469
  Липівська О.А. Монополія адвокатури в Україні: сучасний стан та перспективи // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 208-2110. – ISBN 978-966-937-189-8
741470
  Шевчук О.А. Монополія знань як основний чинник економічного зростання в умовах розвитку глобалізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 81-86. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто посилення взаємозалежності елементів цивілізаційного процесу - структурних змін в економіці, що пов"язані з наявністю різних форм власності та систем зайнятості, глобалізації економіки, що впливає на міжнародний перелив людського капіталу, ...
741471
  Купер О. Монополія на адвокатуру: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 1, 20-21
741472
  Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
741473
  Келічавий А.В. Монополія у системі конкурентних відносин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 93-96. – ISSN 2071-4653
741474
  Нестеренко О.П. Монополія як економічний феномен: аналіз підходів до теорії монополії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-52. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджуються підходи до визначення суті монополії. Монополія розглядається як явище, органічно поєднане з конкуренцією. Концепція олігополії представлена синтезом двох підходів: ринкового та технологічного.
741475
  Филюк Г.М. Монополія, конкуренція та проблеми інновацій // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-33.


  Для України сьогодні вкрай актуальним завданням є підвищення ефективності як інноваційної, так і конкурентної політики, оскільки метою обох є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації. The most actual task for ...
741476
   Монополь Дирака : Сб.статей/Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 332с.
741477
  Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність монопольної влади в економічній системі, визначено чинники, які впливають на ступінь монопольної влади фірм; проаналізовано форми прояву монопольної влади. The article deals with the essence of monopoly power in economic ...
741478
  Манцев В.И. Монопольная прибыль и монопольная цена. / В.И. Манцев. – М., 1963. – 96с.
741479
  Рогинский Г.С. Монопольная прибыль. / Г.С. Рогинский. – М., 1961. – 110с.
741480
  Правоторова Л.А. Монопольная прибыль: видимость и сущность / Л.А. Правоторова. – Москва, 1983. – 189 с.
741481
  Дзюба С.Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об"єднання підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 109-119


  На підставі аналітичного огляду чинної нормативно-законодавчої бази з регулювання процесу об"єднання підприємств в Україні обгрунтована необхідність і розроблено напрями її подальшого вдосконалення.
741482
  Нечаева А.Г. Монопольні і конкурентні ринкові структури: об"єктивні засади формування та чинники трансформації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 71-76
741483
  Мартыновский С.В. Монопольные цены мирового рынка / С.В. Мартыновский. – М, 1985. – 247с.
741484
  Удовиченко В. Монопрофільні міста :перспективи та проблеми формування бюджетів розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.26-32
741485
  Гиленко В.А. Монорельсный транспорт при проходке горизонтальных горных выработок / В.А. Гиленко. – М., 1975. – 36с.
741486
  Комарова О.С. Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 72-77. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу семантичної структури запозичених одиниць у словацькій та українській мовах з точки зору моносемічності та полісемічночсті одиниць. Статья посвящена анализу семантической структуры заимствованных едениц в словацком и ...
741487
  Чекаль Л.А. Монотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
741488
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Отапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 217-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації O(h2+r)[подано формулу] для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що ...
741489
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Остапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 188-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації О (k 2+r) для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що залягає в ...
741490
  Левитов Н.Д. Монотонная работа / Н.Д. Левитов. – М, 1924. – 32с.
741491
  Искандер-Заде Монотонная устойчивость движения в случае нейтральности линейного приближения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искандер-Заде З.А.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1966. – 8л.
741492
  Волкова О. Монотонні властивості нідинг інваріанту барн-відображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кусково-лінійні відображення відіграють важливу роль в теорії одновимірних динамічних систем. В даній роботі вивчаються монотонні властивості нідинг інваріанту сім"і кусково-лінійних відображень f(a)=а x f(A) [подано формулу] (так званих ...
741493
  Попов А.М. Монотонність і консервативність неявних різницевих схем для рівнянь Нав"є-Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неявні апроксимації задачі про в"язку течію в каналі, що описується параболізованою системою рівнянь Нав"є-Стокса. Досліджуються властивості консервативності та монотонності чисельних розв"язків у випадку, коли рівняння нерозривності має ...
741494
  Дмитриева О. Монотонность и стационарность пенсионных функций и их нарушение в действующих и предлагаемых формулах расчета пенсий / О. Дмитриева, В. Чернов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 112-140. – ISSN 0042-8736


  У статті вперше запропонований математ. запис алгоритму розрахунку пенсій в умовах зміни пенсійного законодавства в РФ. Це дозволило дослідити порядок розрахунку пенсій як функцію від стажу та заробітку і проаналізувати порушення монотонності їх ...
741495
  Мельников В.Л. Монотонность параболического оператора : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мельников В.Л.; МВ и ССО УССР.Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
741496
  Трубников Юрий Валентинович Монотонные дифференциальные уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Трубников Юрий Валентинович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
741497
  Митюшин Леонид Григорьевич Монотонные переходные операторы и задачи просачивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Митюшин Леонид Григорьевич; МГУ. – М., 1975. – 12л.
741498
  Кукуш А.Г. Монотонные последовательности и функции / А.Г. Кукуш. – К, 1989. – 102с.
741499
  Колосов А.И. Монотонные решения сингулярной краевой задачи на полуоси для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Колосов А.И. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 12 с.
741500
  Топорец А.С. Монохроматоры / А.С. Топорец. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 264с.
741501
  Корюков П. Моноцентричний судоустрій України: критичний погляд // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-119
741502
  Вологдин А.Г. Моноциаты кембрия СССР / А.Г. Вологдин. – Москва : Наука, 1977. – 156с.
741503
  Измайлов М. Монплезир / М. Измайлов. – Л., 1934. – 8с.
741504
  Матвеева Т. Монрепо: от хаоса к гармонии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 11


  Монрепо ("мой покой", "моё отдохновение") - скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Офиц. название - Госуд. историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо"
741505
  Гончар Б.М. Монро Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С.126. – ISBN 966-316-045-4
741506
  Гончар Б.М. Монро доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 126-127. – ISBN 966-316-045-4
741507
  Грин Г. Монсеньор Кихот : роман / Грэм Грин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
741508
  Роблес Э. Монсерра. Пьеса / Э. Роблес. – М., 1961. – 87с.
741509
   Монсеррат Гудьол. Выставка живописи. – Ніжин, 1979. – 7с.
741510
  Суржик Л. Монстра не стало. Хай живе МОНстр! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 13


  "Новий Закон "Про освіту" припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Чи відбудеться "реінкарнація" НАЗЯВО? За низкою освітніх новацій в недавно ухваленому Верховною Радою Законі України "Про освіту" ...
741511
  Хеллер С. Монстры и волшебные палочки / С. Хеллер, Т.Л. Стил. – К, 1995. – 285с.
741512
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Воронеж, 1981. – 228с.
741513
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – М., 1990. – 238с.
741514
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – М., 1992. – 349с.
741515
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль. Пьер и Жан / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1984. – 431 с.
741516
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів. – 174с.
741517
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів
2. – 179с.
741518
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 233с.
741519
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 220с.
741520
  Шарабан М. Монтаж / М. Шарабан. – Х., 1935. – 103с.
741521
   Монтаж : Литература. Искусство. Театр. Кино.. – М., 1988. – 236с.
741522
   Монтаж атомных реакторов /энергетических и исследовательских/.. – М., 1970. – 192с.
741523
  Тодорова Л.Р. Монтаж в системе изобразительно-выразительных средств экранной публицистики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Тодорова Л.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. телевид. и радиовещ. – М., 1977. – 23л.
741524
  Ковшов А.И. Монтаж водо-водяных атомных реакторов / А.И. Ковшов. – М., 1979. – 96с.
741525
  Рудницкий Л.Д. Монтаж газоплотного котлоагрегата БКЗ-420/140НГМ / Л.Д. Рудницкий. – М., 1977. – 113с.
741526
  Полушкин К.П. Монтаж гидроагрегатов. / К.П. Полушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 511с.
741527
  Бахолдина М. Монтаж деклараций. Результат е-декларирования - это не только публичное уведомление о достатке, но и последующая проверка правильности и полноты заполнения и арифметический контроль // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 15 ноября (№ 46). – С. 1, 12-13. – ISSN 1563-6755
741528
  Сапожников В.М. Монтаж и испытание гидравлических и пневматических систем летательных аппаратов / В.М. Сапожников. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1979. – 256с.
741529
  Глазов Б.В. Монтаж и наладка средств контроля температуры / Б.В. Глазов. – Москва
479. – 1978. – 89 с.
741530
  Абалаков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования / Б.В. Абалаков. – М.-Л., 1966. – 320с.
741531
  Абалков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала / Б.В. Абалков. – 2-е изд., перераб. – Москва
2. – 1976. – 208с.
741532
  Камнев В.Н. Монтаж и обслуживание вторичных устройств / В.Н. Камнев. – изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 550 с.
741533
  Смирнов Л.П. Монтаж и эксплуатация кабельных линий / Л.П. Смирнов, П.Ф. Соловьев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 327 с.
741534
  Лебедев В.Д. Монтаж и эксплуатация кабельных линий напряжением до 10кв : Учебник для курсов техникума / В.Д. Лебедев, П.Ф. Соловьев, В.Ф. Фирсов. – Москва-Ленинград : НКТП СССР, 1937. – 247с.
741535
  Бронштейн Л Д. Монтаж и эксплуатация метеорологических приборов : Учебное пособие для техникумов / Л Д. Бронштейн, А.А. Макаренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 80с.
741536
  Гальперин М.И. Монтаж и эксплуатация поворотно-лопастных гидротурбин / М.И. Гальперин, И.И. Шриро. – М, 1979. – 200с.
741537
  Поляков Г.Е. Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования / Г.Е. Поляков, А.И. Коварский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 296 с.
741538
  Крюков В.И. Монтаж и эксплуатация электроосветительных установок / В.И. Крюков. – Москва, 1979. – 199 с.
741539
  Андрієвський С.К. Монтаж і ремонт побутового електрообладнання / С.К. Андрієвський. – Київ : Радянська школа, 1956. – 219 с.
741540
  Волкова Л.П. Монтаж как выразительное средство художественного фильма / Л.П. Волкова. – Москва, 1976. – 70с.
741541
  Степанова А.А. Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта в романе Дж.Дос Пассоса "Манхэттен" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 53-64
741542
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М.
вып. 1. – 1962. – 40с.
741543
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М., 1966. – 162с.
741544
  Ярмолинский И.М. Монтаж каркасов котлоагрегатов / И.М. Ярмолинский. – М., 1977. – 111с.
741545
  Зевакин А.И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В / А.И. Зевакин. – Москва, 1974. – 104 с.
741546
  Вольберг Н.Е. Монтаж компрессорных установок / Н.Е. Вольберг, Н.В. Панкратьев. – Москва, 1961. – 621с.
741547
  Адабашьян А.К. Монтаж контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования / А.К. Адабашьян. – Москва, 1962. – 399с.
741548
  Гуськов Г.Я. Монтаж микроэлектронной аппаратуры / Г.Я. Гуськов, Г.А. Блинов, А.А. Газаров. – Москва, 1986. – 174 с.
741549
   Монтаж на поверхность: Технология. Контроль качества. – Москва, 1991. – 180 с.
741550
  Слонимский И.Б. Монтаж насосов энергетических блоков / И.Б. Слонимский. – Москва : Энергия, 1976. – 312 с.
741551
  Кожухаров В.Н. Монтаж освещения и осветительных сетей / В.Н. Кожухаров, В.Д. Никельберг. – Москва, 1977. – 232 с.
741552
  Абалаков Б.В. Монтаж паровой турбины и генератора 300 Мвт / Б.В. Абалаков, Б.И. Резников. – Москва : Энергия, 1971. – 144 с. – (Б-ка тепломонтажника)
741553
  Гончаров С.П. Монтаж парогенераторных установок тепловых электростанций / С.П. Гончаров. – М, 1978. – 320с.
741554
   Монтаж приборов и средств автоматизации : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 727 с.
741555
  Вайнштейн Д.М. Монтаж приборов контроля и автоматитческого регулирования / Д.М. Вайнштейн. – Москва, 1962. – 304с.
741556
  Чистяков С.Ф. Монтаж приборов теплотехнического контроля и средств автоматизации на электростанциях / С.Ф. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 352 с.
741557
  Кузнецов А.Г. Монтаж прочно-плотных вальцованых соединений. / А.Г. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
741558
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, И.Н. Валяев, Ю.И. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1956. – 312 с.
741559
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Л.П. Владимиров, Г.Х. Гиршман. – Москва : Энергия, 1973. – 264 с.
741560
  Барышников В.Н. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры / В.Н. Барышников, Н.С. Шоботенко. – Киев, 1986. – 266 с.
741561
  Артюшенко В.І. Монтаж радіоапаратури / В.І. Артюшенко. – Вид. 3-є, випр., доп. – Київ, 1978. – 198 с.
741562
  Опель Г.Г. Монтаж распределительных устройств промышленных предприятий / Г.Г. Опель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 208с.
741563
  Кофман К.Д. Монтаж силового электрооборудования / К.Д. Кофман. – М.Л., 1958. – 271с.
741564
   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 488с.
741565
  Баташев В.В. Монтаж стационарных киноустановок. / В.В. Баташев. – М., 1947. – 123с.
741566
  Устинов П.И. Монтаж стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1973. – 103 с.
741567
  Кошелев Сергей Владимирович Монтаж телефонного оборудования / Кошелев Сергей Владимирович. – М., 1984. – 264с.
741568
  Каминский М.Л. Монтаж трубных проводок систем автоматизации / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – М., 1978. – 87с.
741569
  Стасюк В.Н. Монтаж тяговой сети электрифицированного промышленного транспорта / В.Н. Стасюк. – М - Л, 1963. – 96с.
741570
  Лаленков Н.Г. Монтаж электрических генераторов, моторов и трансформаторов / Н.Г. Лаленков. – 2-е изд. – Харьков, 1928. – 199 с.
741571
  Кабанов С.А. Монтаж электрических машин и ремонт их / С.А. Кабанов. – Ленинград, 1932. – 304 с.
741572
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н. Смирнов, Б.А. Соколов, Н.Б. Соколова. – Москва : Энергия, 1976. – 480 с.
741573
  Александров В.А. Монтаж электрических установок постоянного и переменного тока / В.А. Александров. – Изд-е третье, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ, 1928. – 366с.
741574
  Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок / А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов, М.В. Антонов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 415 с.
741575
  Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
741576
  Собко В. Монтажники / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 30с.
741577
  Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 41-54. – ISSN 0236-1477
741578
   Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры. – Москва, 1966. – 232 с.
741579
   Монтажные провода за рубежом. – Москва : Центральный институт научно-технической информации, приборостроения, электропромышленности и средств, 1963. – 92 с.
741580
  Балк П.И. Монтажный подход В.Н.Страхова к решению обратных задач гравиразведки: современное состояние и реальные возможности / П.И. Балк, А. Йеске // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 12-26. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
741581
   Монтана. – [Т. 1]. – София : Българската Академия на Науките, 1987. – 90 с., 36 л. ил. : ил.
741582
  Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат / А.К. Малиновский. – К., 1991. – 236с.
741583
  Молчанов Н.Н. Монтаньяры / Н.Н. Молчанов. – М., 1989. – 557с.
741584
   Монте-Карло // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 84-93 : ил.
741585
  Секкья П. Монте-Роза спустилась в Милан. / П. Секкья, Ч. Москателли. – М, 1961. – 403с.
741586
  Симонова Екатерина Монтекатини: незабываемые SPA-каникулы в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-71
741587
  Ірина Монтенегро як Монте-Карло / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 116-118 : фото
741588
  Рассохин Олег Монтенегро: страна черных гор : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 68 : Фото
741589
  Большаков В.П. Монтень - великий гуманист эпохи Возрождения : 450 лет со дня рождения / В.П. Большаков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6 ; Литература)
741590
  Марусик Т. Монтень заговорив українською. Його "проби" взяті з першої спроби // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 16 квітня (№ 15). – С. 6


  Твори французького філософа і мораліста М. Монтеня "Проби" у перекладі Анатоля Перепаді.
741591
  Алєксандрова О.В. Монтень Мішель Ейкем де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 261-263. – ISBN 966-316-069-1
741592
  Гороховский А.В. Монтер связи по обслуживанию радиостанций : Пособие для связистов массовых профессий / А.В. Гороховский, Е.П. Хмельницкий. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Связь, 1968. – 400с.
741593
  Бажанов С.А. Монтёр силовых и аккумуляторных устройств радиостанций и радиоузлов / С.А. Бажанов, К.А. Ильясевич. – Москва : Государственное издательство по технике связи, 1935. – 180 с.
741594
  Коваленко О. Монтеск"є - аристократ за духом та інтелектом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Шарль-Луї де Монтеск"є (1689-1755) - французький правник, письменник і політичний мислитель. Автор статей до "Енциклопедії", або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесла".Автор книг "Персидские письма" и "О духе закона". Співрозмовник французького ...
741595
  Корецький В.М. Монтеск"є / В.М. Корецький. – Київ, 1955. – 27с.
741596
  Кононенко Т.П. Монтеск"є Шарль Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361. – ISBN 966-316-069-1
741597
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – Москва, 1965. – 190 с.
741598
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Мысль, 1975. – 165с. – (Мыслители прошлого)
741599
  Азаркин Н.М. Монтескье / Н.М. Азаркин. – Москва, 1988. – 126с.
741600
  Петухова О. Монтескье: законодатель демократии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268


  "Одни называют свободой возможность с легкостью низлагать того, кого они наделили тиранической властью; другие - право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилия; четвертые видят ее в привилегии ...
741601
  Губарев В.Г. Монтигомо-Ястребиый коготь / В.Г. Губарев. – М, 1965. – 285с.
741602
  Арипов Э.А. Монтмориллонит - гидрослюдистые глины Узбекистана / Э.А. Арипов. – Ташкент, 1976. – 135с.
741603
  Фриш М. Монток. : Человек появляется / М. Фриш. – М, 1982. – 279с.
741604
   Монтрё и Лозанна в сердце региона Женевского озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 99-101 : фото
741605
  Цик Тобиас Монтсеррат : Репортаж / Цик Тобиас, Шполер Хенрик // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-92 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
741606
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
741607
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
741608
   Монумент-скульптура /Художественный фонд РСФСР/. – Ленинград, 1990. – 10с.
741609
  Лізен О.М. Монумент : оповідання / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1966. – 150 с.
741610
  Ветемаа Э. Монумент / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Известия, 1978. – 347 с.
741611
  Шебеліст С. Монумент № 1 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10


  110 років тому в Полтаві з розмахом відкрили пам"ятник Іванові Котляревському.
741612
   Монумент героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны : /Фотоальбом/. – Москва, 1980. – 41с.
741613
  Стефанович Д. Монумент духовного безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 9


  З історії створення пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві.
741614
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту / Д.П. Бровар. – Вид. 2-е. – Харків, 1978. – 65с.
741615
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту / Д.П. Бровар. – Вид. 3-е. – Харків, 1982. – 64с.
741616
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту (на Полтавщині) / Д.П. Бровар. – Харків, 1986. – 102 с.
741617
  Борисова Т.М. Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні / Т.М. Борисова. – Х, 1987. – 117с.
741618
   Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні. / Борисова Т.М. – Х., 1980. – 47с.
741619
  Вайнгорт Л.С. Монумент Славы в Полтаве / Л.С. Вайнгорт. – Київ, 1959. – 18 с.
741620
  Смирнов С. Монументализация фантомов. Некоторые особенности бытования идеологической биографии Н.А. Некрасова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 77-99. – ISSN 0042-8795
741621
  Михайлева Е.В. Монументализм высшей школы versus адаптивность ее внешних стейкхолдеров: как найти баланс // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 41-43. – ISSN 1562-529Х


  " В высшем образовании существует огромный потенциал, который может, не ломая традиционного монументализма, обеспечить инновационность при взаимодействии с внешними стейкхолдерами. Залог этого - соответствующий менеджмент, акцент на создание команд, а ...
741622
  Гелитович А. Монументалістика Альфреда Максименка: першопочатки художнього поступу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 99-118. – ISSN 0236-4832


  У статті аналізується монументальне мистецтво львівського художника та педагога Альфреда Максименка як один із напрямів його творчості, притаманний переважно для початку художньої кар’єри. Акцентується увага на зародженні та реалізації провідних ...
741623
  Таранушенко С.А. Монументальна дерев"яна архітектура лівобережної України / С.А. Таранушенко. – Київ : Будівельник, 1976. – 335 с.
741624
  Коцарев О. Монументальна естетика спиненої миті // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 19-21
741625
  Шевченко Оксана Монументальна пам"ятникофілія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
741626
  Рудий Г. Монументальна політика в Україні 1930-х рр. у висвітленні української періодики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 46-51
741627
  Войнович В. Монументальна пропаганда : роман / Володимир Войнович ; пер. з рос. Михайла Каменюка. – Київ : Дніпро, 2015. – 374, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-252-0
741628
  Палійчук У. Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 95-100. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
741629
  Цісарик В. Монументальна скульптура Львова кінця 19 - початку 20 ст. та архітектурно-просторове середовище міста // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.134-141
741630
  Ващенко М.О. Монументальна спадщина Володимира Федька та її вплив на станковий живопис художника // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 232-238. – ISSN 2226-3209
741631
  Синько Г.П. Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе: актуалізація і збереження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 79-87. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
741632
  Бейдик О. Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
741633
  Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв / В.А. Нильсен. – Ташкент, 1956. – 158 с.
741634
  Френкель Н.И. Монументальная архитектура Бухары XVI века. (К вопросу о развитии монументальной архитектурыУзбекистана) : Автореф... канд. архитектурынаук: / Френкель Н.И.; Среднеазиат. политехн. ин-т. – Ташкент, 1954. – 15л.
741635
  Гапоненко Т.Г. Монументальная живопись в ее прошлом и настящем / Т.Г. Гапоненко. – М.-Л., 1931. – 111с.
741636
  Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения / И.А. Смирнова. – Москва, 1987. – 511с.
741637
  Сун Чжи Хе Монументальная живопись Кореи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075


  Відображення часу в творчості художниці-монументалістки Зін Йон Сон (Республіка Корея)
741638
  Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики / Л.А. Жадова. – М, 1965. – 235с.
741639
   Монументальная живопись Н.К.Рериха. Исследования и реставрация. – М., 1974. – 56с.
741640
  Воейкова И.Н. Монументальная живопись Советской России / И.Н. Воейкова. – Ленинград, 1975. – 67с.
741641
  Бабаджанова Гулсара Ибрагимовна Монументальная живопись Узбекистана 70-х годов / Бабаджанова Гулсара Ибрагимовна. – Ташкент, 1984. – 19с.
741642
   Монументальная живопись.. – М., 1969. – 18с.
741643
   Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 478с.
741644
  Елатомцева М И. Монументальная летопись эпохи. / М И. Елатомцева, . – Минск, 1969. – 152с.
741645
  Аладашвили Н. Монументальная скульптура Грузии / Н. Аладашвили. – Москва, 1977. – 275с.
741646
  Аркин Д.Е. Монументальная скульптура Ленинграда / Д.Е. Аркин. – Москва, 1948. – 58с.
741647
  Новрузова Д. Монументальная скульптура Советского Азербайджана / Д. Новрузова. – Баку, 1960. – 93с.
741648
  Новрузова Д.Г. Монументальная скульптура Советского Азербайджана. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новрузова Д.Г.; АН СССР. Ин-т истории искусств.. АН АзССР. Ин-т архитектуры и искусства. – М., 1958. – 17л.
741649
  Фесенко Д.В. Монументальне малярство 18 ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв"язків : іконографія та стилістика : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Фесенко Д.В. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
741650
  Холостенко Є. Монументальне малярство радянської України / Є. Холостенко, 1932. – 127с.
741651
  Ковальський Л.М. Монументальне мистецтво в архітектурі України / Л.М. Ковальський, Н.С. Гречко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 279-283. – ISSN 2077-3455
741652
  Дьомін М. Монументальне мистецтво Наталії Литовченко // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
741653
  Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К, 1988. – 160с.
741654
   Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 251, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 240-242 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-62-8
741655
  Волянюк Н.М. Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої половини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 98-103. – ISSN 2077-3455


  У статті окреслено особливості монументального та станкового живопису Тернопільщини ХХ ст., зазначено провідних художників цього часу. Наведено відомі роботи майстрів та проаналізовано їх творчу манеру.
741656
  Жеребецька О. Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISSN 2520-6419
741657
  Сидоренко А. Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 149-156
741658
  Банцекова А. Монументальні розписи в стилі ар-деко у Львові: творчысть Яна Генрика Розена // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.83-93. – ISSN 1728-6875
741659
  Кусько Г. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 261-277. – ISSN 0236-4832
741660
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – Київ, 1961. – 39 с.
741661
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – 2-е, доп. вид. – К., 1963. – 43с.
741662
  Галишич Р.Я. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Галишич Руслан Ярославович ; МОНУ, Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
741663
  Пекарский М.П. Монументально-декоративное искусство в архитектуре общественных зданий / М.П. Пекарский. – Москва, 1968. – 44 с.
741664
  Велигоцкая Н.И. Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины / Н.И. Велигоцкая. – К, 1989. – 100с.
741665
   Монументальное и декоративное искусство в архитектуре Украины. (Альбом).. – К., 1975. – 95с.
741666
   Монументальное искусство : Теория, история, современ. практика.. – Л., 1990. – 81с.
741667
  Воронов Н.В. Монументальное искусство вчера и сегодня / Н.В. Воронов. – Москва, 1988. – 53с.
741668
  Здоровенко Виктор Васильевич Монументальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко Виктор Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
741669
  Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента / А.М. Беленицкий. – Москва, 1973. – 67с.
741670
   Монументальное искусство СССР : (Альбом). – Москва, 1978. – 380с.
741671
   Монументальное искусство.. – Л., 1970. – 8с.
741672
  Круглова М.Г. Монументы в архитектуре городов / М.Г. Круглова. – Москва, 1952. – 124 с.
741673
  Турчин В.С. Монументы и города / В.С. Турчин. – М., 1982. – 159с.
741674
   Монументы СССР. (Фотоальбом). – Москва, 1970. – 306с.
741675
  Ротач А.Л. Монферран / А.Л. Ротач, О.А. Чеканова. – Ленинград, 1979. – 176 с.
741676
  Гладков В. Мончегорск / В. Гладков. – Мурманск, 1961. – 88с.
741677
  Гаврилюк Людмила Леоныдывна Моныторинг пестицыдыв в агроценозы цукрового буряка : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Гаврилюк Людмила Леоныдывна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 18л.
741678
  Рудзинский В. Монюшко / В. Рудзинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 286 с.
741679
  Пикуль В.С. Моозунд. Миниатюры. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 512с. – ISBN 5-7838-0136-4
741680
  Бадарч Д. МООК: реконструкция высшего образования. / Д. Бадарч, Н.Г. Токарева, М.С. Цветкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 135-146. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены материалы, соответствующие важнейшим направлениям развития новых форм онлайн$обучения в системе высшего образования. Материалы подготовлены на основе исследований, проведенных ИИТО ЮНЕСКО за период с 2010 по 2014 гг. по актуальным ...
741681
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – Л, 1975. – 616с.
741682
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
1. – 1979. – 363с.
741683
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
2. – 1979. – 384с.
741684
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
741685
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
741686
  Пикуль В.С. Моонзунд : Роман-хроника / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат, 1990. – 400с.
741687
  Пикуль В.С. Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 509, [3] с. – ISBN 5-270-01673-7
741688
  Виноградов Ю.А. Моонзунд в огне / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 496с.
741689
   МОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов. – Москва, 1988. – 495 с.
741690
  Флоровская О.В. Мопассан - новеллист / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1979. – 91с.
741691
  Данилин Ю.И. Мопассан / Ю.И. Данилин. – Москва : Художественная литература, 1951. – 236с.
741692
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – М., 1971. – 391с.
741693
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – М, 1992. – 378с.
741694
  Гливенко И.И. Мопассан и Чехов : (сравнительный этюд) / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 29 с. – Н акн. написано: Мопасан. - Отд. оттиск: Педагогическая мысль


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Илиану Андреевичу Яворскому от автора 14. II. 1905
741695
  Кондратьев Н.И. Мопассан как критик французского буржуазного общества третьей республики : Автореф... кандид. филологич.наук: / Кондратьев Н.И.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
741696
  Зорин Виталий Мопед Дик // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 38-43 : фото
741697
  Санд Жорж Мопра / Санд Жорж. – Москва : ГХИЛ, 1958. – 328с.
741698
  Санд Жорж Мопра : Повести и рассказы / Санд Жорж. – Москва : Правда, 1986. – 571с.
741699
  Санд Жорж Мопра. Индиана : романы / Санд Жорж. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 543с.
741700
  Санд Жорж Мопра. Орас : пер. с фр. / Санд Жорж; [вступ. статья И. Лилеевой ; ил.: Е. Ракузин]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 574 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 43 (107) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
741701
  Воля О. (Міщенко Олександр Володимирович) Мор : Книга буття України / Олесь Воля. – Київ : Дорога правди, 1993. – 432с. – ISBN 5-7707-4278-Х
741702
  Шевчук В. Мор : Фантастичні повісті / Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"; Валерій Шевчук. – Львів : Піраміда, 2004. – 320с. – (Українська модерна проза). – ISBN 966-8522-08-7
741703
  Кононенко Т.П. Мор Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361-362. – ISBN 966-316-069-1
741704
  Герасимова Г.П. Мор Йокаи и Украина // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 147-157. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  Мор Йокаї — угорський прозаїк, поет, драматург, публіцист, мемуарист, театральний критик, видавець, редактор, громадський та політичний діяч. Найбільш впливова постать угорської літератури XIX століття.
741705
  Алєксандрова О.В. Мор Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 263-266. – ISBN 966-316-069-1
741706
  Воля Олесь Мор. Книга буття України = Mor.The book of Ukrainian history / Воля Олесь. – Київ : Кобза, 2002. – 1152с. – ім"я автора Міщенко Олександр Володимирович. – ISBN 966-8024-08-7
741707
  Сушинський Б.І. Морава / Б.І. Сушинський. – Київ, 1984. – 263 с.
741708
   Моравія-Силезія. Гори, мури і води : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 114-117
741709
   Моравские аттракции : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 56-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
741710
  Ходченко Е.Е. Моравские братья в Канаде: эмиграция и организация колоний // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 135-149. – ISSN 2313-1993
741711
  Бака В. Моравське питання в ході обговорення варіантів перебудови Чехословацької федерації (1990-1992 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-966-171-893-6
741712
  Кротов А.А. Моралист картезианской школы (Пьер Николь) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-35. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
741713
  Николаев В.Д. Моралисты без морали / В.Д. Николаев. – М, 1980. – 192с.
741714
  Яковлев Д.Е. Моралисты и эстеты / Д.Е. Яковлев. – М, 1988. – 62с.
741715
  Литвин Л. Моралізм та девоційність барокової поезії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 113-116. – ISSN 2075-1222
741716
  Тимошенко Т.С. Моралістична філософія Сократа і сучасність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню зв"язку між моралістичною філософією Сократа і сучасною філософією. Аналізується проблема моральної детермінізації формування особистості.
741717
  Недвига С.М. Моралістичні коментарі у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо "De mulieribus claris" ("Про славетних жінок") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 281-287
741718
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 : Догми віри. – 2010
741719
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 2 : Єдність. – 2010
741720
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 3 : Основи теології. – 2010
741721
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 1.Київ, Рік Відзеркалення. : Vade Retro. – 2011
741722
   Мораль : карманный журнал Религиозной общины исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека. – Киев
№ 1 (4), т. 2. Киев, Год Отражения. : Догмы веры. – 2011
741723
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 3. Київ, Рік Відзеркалення. : Догми віри. – 2011
741724
  Красников Н.П. Мораль без будущего / Н.П. Красников. – М., 1984. – 94с.
741725
  Рухович С.А. Мораль бизнеса / С.А. Рухович. – М, 1966. – 54с.
741726
  Крутов Н.Н. Мораль в действии / Н.Н. Крутов. – М., 1977. – 255с.
741727
  Волик Н.Г. Мораль в інформаційному суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 258-266. – ISSN 2077-8309
741728
  Добровольська В.О. Мораль в інформаційному суспільстві // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 14-15
741729
  Кошовец М.К. Мораль в контексте социокультуной єволюции: характеристики видоизменения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 28-32. – ISSN 2077-1800
741730
  Козлова К.І. Мораль в контексті економічної діяльності суб"єкта // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 155-157
741731
  Бикбов А.Т. Мораль в политике: насилие над господствующими // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.112-121. – ISSN 0321-2017
741732
  Мухортов Н.м. Мораль в системе социалистических общественных отношений / Н.м. Мухортов. – Воронеж, 1976. – 179с.
741733
  Федорук Н.Н. Мораль и вера в религии и религиозной философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 187-190. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
741734
  Прокофьев В.И. Мораль и догматы религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 32с.
741735
  Прокофьев В.И. Мораль и догматы религии / В.И. Прокофьев. – М., 1979. – 109с.
741736
  Кобляков В.П. Мораль и ее социальные функции / В.П. Кобляков. – Л, 1975. – 40с.
741737
  Аксельрод Л Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда / Л Аксельрод. – Иваново-Вознесенск, 1923. – 56с.
741738
  Ходаков М.С. Мораль и культура поведения / М.С. Ходаков. – М., 1976. – 32с.
741739
  Иконниква С.Н. Мораль и культура развитого социалистического общества / С.Н. Иконниква. – Москва, 1976. – 61с.
741740
  Дмитриева Г.К. Мораль и международное право / Г.К. Дмитриева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 168с. – ISBN 5-7133-0317-9
741741
  Кобляков В.П. Мораль и мировоозрение / В.П. Кобляков. – Л, 1981. – 36с.
741742
  Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия / Смоленцев Ю.М. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 199 [1]с. – Библиогр.: с. 196-199 (117 назв.). – ISBN 5-211-00218-0
741743
  Василенко В.А. Мораль и общественная практика / В.А. Василенко. – Москва, 1983. – 176с.
741744
  Щербак Ф.Н. Мораль и общественная практика / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1988. – 62с.
741745
  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1979. – 142с.
741746
  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1979. – 144с.
741747
  Момов В.М. Мораль и поведение. / В.М. Момов. – М., 1974. – 64с.
741748
  Анисимов С.Ф. Мораль и повединие / С.Ф. Анисимов. – Москва, 1985. – 158с.
741749
  Алексеева В.Г. Мораль и повышение трудовой активности молодежи / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 40с.
741750
  Коновалова Л.В. Мораль и познание. Критика гносеол. основ соврем. буржуазной этики. / Л.В. Коновалова. – М., 1975. – 165с.
741751
  Резвицкий И.И. Мораль и политика / И.И. Резвицкий. – Л., 1967. – 20с.
741752
  Титаренко Александр Иванович Мораль и политика : Критич. очерки соврем. представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии / Титаренко Александр Иванович. – М. : Политиздат, 1969. – 264с.
741753
  Степанюк Б.В. Мораль и политика в философии Н. Макиавелли // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 129-130
741754
  Морозов В.П. Мораль и право / В.П. Морозов. – Москва, 1960. – 34 с.
741755
   Мораль и право. – Л., 1976. – 127с.
741756
  Злобин Г.А. Мораль и право в борьбе с преступностью / Г.А. Злобин. – М., 1965. – 80с.
741757
  Примаков Д.Я. Мораль и право в Египте при Хосни Мубараке // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 170-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
741758
  Шаргородский М.Д. Мораль и право в капиталистическом и социалистическом обществе / М.Д. Шаргородский. – Л., 1948. – 30с.
741759
  Хримли И.А. Мораль и право как атрибуты глобализации // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.203-208. – ISSN 1728-3671
741760
  Фаркаш Э. Мораль и революционность. / Э. Фаркаш. – М, 1979. – 168с.
741761
  Луис Армандо Б С. Мораль и революция : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.01 / Луис Армандо С.Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
741762
  Колоницкий П.Ф. Мораль и религия / П.Ф. Колоницкий. – М., 1958. – 77с.
741763
  Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1961. – 320с.
741764
  Лаптенок С.Д. Мораль и семья / С.Д. Лаптенок. – Москва, 1967. – 245 с.
741765
  Соколов В.М. Мораль и современность. / В.М. Соколов. – М., 1975. – 32с.
741766
  Вичев В. Мораль и социальная психика. / В. Вичев. – Москва, 1978. – 357с.
741767
  Вячеслав В. Мораль и социальная психика. / В. Вячеслав. – Москва, 1978. – 357с.
741768
  Мухортов Н.М. Мораль и строительство коммунизма / Н.М. Мухортов. – Воронеж, 1969. – 232с.
741769
  Писачкин В.А. Мораль и экологическое воспитание: Учеб.-пособие. / В.А. Писачкин. – Саранск, 1989. – 76с.
741770
  Беляев К.И. Мораль и этика советского человека / К.И. Беляев. – М., 1956. – 55с.
741771
   Мораль и этика. Мораль в социалистическом обществе. – М., 1989. – 227с.
741772
   Мораль и этическая теория. – М., 1974. – 295с.
741773
  Цавкилов Б.Х. Мораль ислама / Б.Х. Цавкилов. – Нальчик, 1967. – 328с.
741774
  Тхагапсоев А.Т. Мораль ислама в свете марксистской этики. (На материалах Кабардино-Балкарской АССР) : Автореф... канд. филос.наук: 645 / Тхагапсоев А.Т.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 24л.
741775
  Фаин Г.Т. Мораль иудаизма: кому она служит? / Г.Т. Фаин. – Одесса, 1976. – 103 с.
741776
  Сідак В. Мораль і безпека особи, нації, держави : Історико-філософські нариси: Монографія / В. Сідак, І. Валько; Акад. пед. наук України; НАСБУ. – Київ, 2001. – 221с. – ISBN 966-9578-45-0
741777
   Мораль і бізнес : (Стенограма засідання Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 128-156 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
741778
  Шип Н.А. Мораль і бізнес : духовні орієнтири майбутнього підприємця / Надія Шип ; М-во фінансів України ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2011. – 132 с. – 20-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISBN 978-966-2465-79-2
741779
  Ларіонова В.К. Мораль і глобальні проблеми сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 173-175
741780
  Свірський В.А. Мораль і духовна свобода особи / В.А. Свірський. – Чернівці, 1968. – 33с.
741781
  Лазоренко Т.Г. Мораль і етика в минулому й сучасному суспільстві : навчально-методичний посібник / Лазоренко Т.Г. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 60с. – ISBN 966-1516-08-2
741782
  Губицький Л.В. Мораль і звичаї панів - системоутворюючий чинник формування образу "кріпак - засіб" в першій половині XIX століття // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 19-20. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
741783
  Іщенко О.М. Мораль і політика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
741784
  Халамендик В. Мораль і політика : теорія відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.10-13
741785
  Малюк О. Мораль і право: взаємодія в сучасних реаліях // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 43-53
741786
  Ліщенко А.Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах : сповідь очевидця / А.Г. Ліщенко. – Київ : УКРПОЛІГРАФСЕРВІС, 2008. – 384 с. – ISBN 966-8035-56-9
741787
  Медзінський В.О. Мораль і релігія / В.О. Медзінський. – Х, 1931. – 168с.
741788
  Сарбей В.Г. Мораль і релігія / В.Г. Сарбей. – К., 1959. – 39с.
741789
  Ситенко Л.Т. Мораль і релігія / Л.Т. Ситенко. – Київ, 1963. – 73с.
741790
  Щербак Ф.Н. Мораль как духовно-практическое отношение / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1986. – 175с.
741791
   Мораль как ее понимают коммунисты. – М., 1962. – 207с.
741792
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 2-е изд. доп. – М., 1963. – 247с.
741793
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 3-е изд. доп. и испр. – М., 1966. – 280с.
741794
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 5-е изд. доп. – М., 1980. – 264с.
741795
   Мораль как ее понимают коммунисты. – М., 1982. – 302с.
741796
  Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 0042-8744
741797
  Федорук Н.Н. Мораль как предмет научного и религиозного постижения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – 141-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
741798
  Гусейнов А.А. Мораль как прорыв к бытию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 0235-1188
741799
  Лапина Т.С. Мораль как социальный регулятор поведения личности / Т.С. Лапина. – М, 1974. – 64с.
741800
  Давиташвили В.В. Мораль как форма общественного сознания : Автореф... канд. филос.наук: / Давиташвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилси, 1958. – 20л.
741801
  Иванов В.Г. Мораль коллективистская, гуманистическая, деятельная... / В.Г. Иванов. – М., 1987. – 62с.
741802
  Кон И.С. Мораль коммунистическая и мораль буржуазная / И.С. Кон. – Москва, 1960. – 72 с.
741803
  Колобков В.В. Мораль комуністична і мораль релігійна / В.В. Колобков. – Київ, 1962. – 40 с.
741804
  Эвальд И.В. Мораль Натальи Зотовой / И.В. Эвальд. – М, 1954. – 32с.
741805
  Запольская Г. Мораль пани Дульской / Г. Запольская. – М., 1965. – 343с.
741806
  Скотна Н. Мораль перед викликами сучасності / Н. Скотна, В. Мовчан // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 7-16. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
741807
  Григорьянц А А. Мораль по сходной цене. / А А. Григорьянц. – М, 1987. – 173с.
741808
  Титов Вадим Александрович Мораль познающая / Титов Вадим Александрович. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №6)
741809
   Мораль потребительства: истоки, проявления, критика. – М., 1985. – 64с.
741810
  Фуллер Лон Мораль права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 232 с. – ISBN 966-7267-42-3
741811
   Мораль развитого социализма. – М., 1976. – 287с.
741812
  Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя / В.К. Танчер. – К, 1965. – 48с.
741813
  Луначарский А.В. Мораль с марксистской точки зрения / А.В. Луначарский, 1925. – 45с.
741814
   Мораль советского общества и особенности ее формирования : Автореф... докт.филос.наук: / Журавков М. Г,; Журавков М. Г,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 47л.
741815
  Молчанов С.В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные подходы к моральному развитию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 59-72. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
741816
   Мораль строителей коммунизма. – М., 1964. – 80с.
741817
  Чалин М.Л. Мораль строителя коммунизма / М.Л. Чалин. – М, 1963. – 92с.
741818
  Щербак С.В. Мораль та культура спілкування - важливий чинник захисту особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
741819
  Хрімля І.О. Мораль та право в глобалізаційних процесах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 127-132.
741820
  Гоцуляк Ю.В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П.I. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-51
741821
  Кисельов М.М. Мораль та феномен наукового об"єктивізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 14-23
741822
  Малофєєнко К.С. Мораль у "вільному суспільстві" Ф. Гаєка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 88-90
741823
  Бережнюк М.М. Мораль у праві - прогрес чи недосконалість останнього? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145
741824
  Ключкей О.М. Мораль у правовій концепції Герберта Гарта // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2220-1394
741825
  Тимошенко Тарас Саргійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
741826
  Тимошенко Тарас Сергійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
741827
  Гужва О. Мораль як основа життєдіяльності суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 219-224
741828
  Левин С.М. Мораль, метафизика и реальность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
741829
   Мораль, общество, личность. – М., 1979. – 90с.
741830
   Мораль, общество, личность. – М.
2. – 1980. – 104с.
741831
   Мораль, право и коммунизм. – Саратов, 1965. – 200с.
741832
  Замараев В.А. Мораль, право, ответственность / В.А. Замараев. – Тула, 1981. – 113с.
741833
  Павлова Т. Мораль, право, свобода в соціальних утопіях Т. Мора і Т. Кампанелли // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 166-169. – ISSN 1728-9343
741834
  Дулуман Е.К. Мораль, религия и воспитание // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.16-28. – ISSN 1728-3671
741835
  Титов Вадим Александрович Мораль: познание и действие / Титов Вадим Александрович. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 250 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №7)
741836
   Мораль: сознание и поведение. – М., 1986. – 207с.
741837
  Сичивиця О.М. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О.М. Сичивиця. – Львів, 2000. – 274с.
741838
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 173л. – Бібліогр. : л.159-173
741839
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
741840
  Гусір І. Моральна відповідальнісь у сучасному соціокультурному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 34-42. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
741841
  Нікольський Є.В. Моральна дилема та її вирішення в містичній дилогії Всеволода Соловйова (романи "Волхви" та "Великий розенкрейцер") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 535-543. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
741842
  Волювач А. Моральна краса героїв романів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 60-64
741843
  Кіктенко В.О. Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 133-141. – ISSN 1608-0599
741844
  Битюк І.В. Моральна паніка в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 10-13


  У статті розглянуто феномен "моральної паніки" з позицій соціальної комунікації, розкрито його вплив на свідомість людини в опосередкованому мас-медіа комунікативному процесі. Особливу увагу приділено тео ретичним аспектам соціальної значущості цього ...
741845
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 9 назв
741846
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 185-198
741847
  Рогожа М.М. Моральна регуляція у домодерному лімінальному суспільному утворенні // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 149-156
741848
  Гьосле В. Моральна рефлексія та розпад інституцій. До діалектики просвітництва та антипросвітництва // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.133-147
741849
  Сепетий Д.П. Моральна свідомість та релігійна віра в перспективі філософії Іммануїла Канта // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 78-83. – ISSN 1728-3671
741850
  Жирун О.А. Моральна свідомість у професійному становленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 109-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
741851
  Золотовська Н.І. Моральна свобода і відповідальність особи в суспільстві розвинутого соціалізму / Н.І. Золотовська. – Київ, 1979. – 62с.
741852
  Меліхова Ю. Моральна складова проблеми добору кадрів на посаду судді // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 225-232. – ISSN 1993-0909
741853
  Ільїна Г. Моральна телеологія в етичній критиці економізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору економічної етики та з урахуванням генетичного взаємозв"язку економіки і моралі. Визначені альтернативні ...
741854
  Серве Пінкерс Моральна теологія пізнього середньовіччя: номіналістична революція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 11-113. – ISSN 0235-7941
741855
  Мазурик М. Моральна філософія В. Соловйова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 51-56. – ISSN 0321-0499
741856
  Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
741857
  Стремякова И.Р. Моральная атмосфера / И.Р. Стремякова. – Новосибирск, 1991. – 171с.
741858
  Алексеева Т.А. Моральная власть в конституционном проекте Симона Боливара 1819 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х
741859
  Рыбакова Н.В. Моральная надежность личности / Н.В. Рыбакова, Е.С. Протанская. – М., 1984. – 60с.
741860
  Секацкая М.А. Моральная ответственность без свободы воли. Аргумент в пользу натуралистической этики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 151-161. – ISSN 0042-8744
741861
  Головко Н.А. Моральная ответственность личности в условиях развитого социализма / Н.А. Головко. – Москва, 1976. – 41с.
741862
  Юдин Г. Моральная природа долга и формирование ответственного заемщика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 28-45. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
741863
  Борзых В.В. Моральная прогностика: методология, способы, проблемы / В.В. Борзых. – М., 1986. – 62с.
741864
   Моральная регуляция и личность. – М., 1972. – 283с.
741865
  Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности. / А.П. Вардомацкий. – Минск, 1987. – 126с.
741866
  Миронов А.В. Моральная составляющая проблемы социального одиночества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 109-113. – ISSN 2077-1800
741867
  Гернет М.Н. Моральная статистика. (Уголовная статистика и статистика самоубийств) / М.Н. Гернет. – М., 1922. – 269с.
741868
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии И. Г. Фихте // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 95-97
741869
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии Фихте // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 72-74
741870
  Полушин Г.И. Моральная ценность научных знаний. / Г.И. Полушин. – М., 1984. – 63с.
741871
  Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки доходов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.64-72. – ISSN 0321-2017
741872
  Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному / О.Р. Мазуркевич. – Киев, 1968. – 64с.
741873
  Болдирєв М.І. Моральне виховання дітей в сім"ї. / М.І. Болдирєв. – К, 1953. – 51с.
741874
  Кульчицька О.І. Моральне виховання дошкільників / О.І. Кульчицька. – Київ, 1967. – 32с.
741875
  Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К., 1993. – 112с.
741876
  Кормілець С.В. Моральне виховання кадетів у XIX - на початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 9 (43). – С. 244-255. – ISSN 2312-5993
741877
  Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх учителів (на матеріалі вищої педагогічної школи України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Грабовська Т. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 21л.
741878
  Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кутова Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
741879
   Моральне виховання старшокласників / М Гусак, П, , . – К, 1970. – 68с.
741880
  Плівачук Катерина Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості : Посібник / Плівачук Катерина. – Сквира : Берегиня, 1998. – 56с.
741881
  Плівчук Катерина Володимирівна Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плівчук Катерина Володимирівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 166л. – Бібліогр.:л.127-144
741882
  Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів) / Плівачук К.В. – Київ, 1998. – 166л.
741883
  Водзінський Д.І. Моральне виховання старшокласників у процесі навчання / Д.І. Водзінський. – Київ, 1968. – 199с.
741884
  Кондратюк О.П. Моральне виховання учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1961. – 47 с.
741885
  Нікітчина С.О. Моральне виховання учнів ПТУ на народних трудових традицуіях України : Автореф... канд. пед.наук: / Нікітчина С. О.; НДІ педагогіки України. – К., 1992. – 21л.
741886
  Водзінський Д.І. Моральне виховання учнів у позакласній роботі / Д.І. Водзінський. – Київ, 1964. – 119с.
741887
  Чибісова Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються особливості організації та проведення виховної роботи, і насамперед морального виховання як основного напряму виховної роботи в сучасних умовах становлення безперервної освіти, висвітлюються інноваційні форми роботи в начальному ...
741888
  Дьомін М. Моральне і творче кредо Миколи Писанка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 103-105. – ISSN 0130-1799


  20 січня виповнюється 100 років від дня народження відомого укр. художника, теоретика живопису і педагога Миколи Миколайовича Писанка
741889
  Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : Урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-34.
741890
  Чумак Тетяна Моральне приниження чи моральна велич жінки? : (урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-33. – Бібліогр. в кінці ст.
741891
  Деревінський В. Моральне самопочуття В"ячеслава Чорновола в ув"язненні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 63-68.
741892
  Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 103-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню природи морального авторитету та його функціонуванню у сучасному суспільстві. The article is focused on investigation of the essence of moral authority and its functioning in contemporary society.
741893
  Чорнобай Д. Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 188-189
741894
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
741895
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
741896
  Нападиста В.Г. Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 228-230
741897
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
741898
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 07 / Рохман Б. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 9 назв
741899
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
741900
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
741901
  Рудик Є. Моральний зміст політики як основа демократичних перетворень в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 46-51. – ISBN 966-628-108-8
741902
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
741903
  Яценко В.Г. Моральний ідеал радянської молоді / В.Г. Яценко. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
741904
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
741905
  Гривінський Р.Р. Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 61-67. – ISSN 1996-9872
741906
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
741907
  Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
741908
  Капто О.С. Моральний кодекс-закон нашого життя / О.С. Капто. – К., 1963. – 40с.
741909
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
741910
   Моральний кодекс будівника комунізму. – К., 1962. – 60с.
741911
   Моральний кодекс будівника комунізму. – К., 1965. – 269с.
741912
  Забілий Р. Моральний кодекс повстанців // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 54-57
741913
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
741914
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
741915
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
741916
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
741917
  Щербатюк О.В. Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини 16-18 сторіччя : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 16л.
741918
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
741919
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
741920
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
741921
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
741922
  Мірошниченко Л.Я. Моральний скептицизм: перечитуючи "Володаря мух" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 295-308. – ISBN 978-966-11-0683-2
741923
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
741924
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
741925
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
741926
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
741927
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
741928
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
741929
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
741930
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
741931
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
741932
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
741933
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
741934
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
741935
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
741936
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
741937
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
741938
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
741939
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
741940
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
741941
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
741942
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
741943
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с.
741944
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
741945
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Л.В. Артемова. – Київ, 1968. – 47с.
741946
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
741947
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
741948
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
741949
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ, 1972. – 32с.
741950
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
741951
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
741952
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – К, 1979. – 47с.
741953
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
741954
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
741955
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
741956
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
741957
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
741958
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
741959
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – К., 1977. – 156с.
741960
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
741961
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
741962
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
741963
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
741964
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
741965
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
741966
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
741967
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – К., 1981. – 176с.
741968
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
741969
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
741970
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
741971
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
741972
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
741973
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
741974
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
741975
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
741976
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
741977
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
741978
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
741979
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
741980
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
741981
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
741982
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
741983
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
741984
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
741985
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
741986
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
741987
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
741988
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
741989
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
741990
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
741991
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
741992
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
741993
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание. / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
741994
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
741995
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
741996
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – СПб., 2000. – 380с.
741997
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
741998
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
741999
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
742000
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,