Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
747001
   Методы-спутники в газовой хроматографии / Берёзкин В.Г. – М., 1972. – 398с.
747002
   Методы, системы и средства автоматизации научных исследований / Египко В.М. – К., 1992. – 78с.
747003
  Ларионов А.К. Методыисследования структуры грунтов / А.К. Ларионов. – М, 1971. – 200с.
747004
  Сухина А.Ф. Метоксихиноны. : Автореф... канд. хим.наук: / Сухина А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
747005
  Ларина Н.И. Метолика полевых исследований экологии наземных позвоночных. / Н.И. Ларина. – Саратов, 1968. – 54с.
747006
  Ломако З.М. Метологические основы измерений и их использование в криминалистике / З.М. Ломако. – К., 1976. – 44с.
747007
  Солодков М.В. Метология исследования производительного непроизводительного труда при социализме / М.В. Солодков, Р.Н. Самар. – М., 1969. – 151с.
747008
  Пешко А.В. Метологічні аспекти фінансування соціальної сфери // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 161-164. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
747009
  Пономарьов І.Ф. Метологічні основи і соціально-економічні передумови удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством / І.Ф. Пономарьов, Е.І. Полякова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 53-60. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
747010
  Орленко М.І. Метолологія дослідження архітектурно-конструктивних систем об"єктів реставрації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 58-65. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
747011
  Шкилев Роман Евгеньевич Метонимический перенос в устойчивых терминологических словосочетаниях (на примере юридической терминологии английского и русского языков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Шкилев Роман Евгеньевич ; Казанский государственный ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина". – Казань, 2005. – 18 с. – Библиогр.: 8 названий
747012
  Жданов О.К. Метонимическое словообразование на основе имен собственных / О.К. Жданов. – Казань, 1963. – 24с.
747013
  Трубенко І.А. Метонімія з погляду сучасної лінгвістичної парадигми // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 247-252. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 966-581-589-Х
747014
  Зайцева В.В. Метонімія як композиційна структура газетного заголовка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 54-62
747015
  Трубенко І.А. Метонімія як текстотвірний фактор в художній прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вульф та Д.Г. Лоуренса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 121-126. – Бібліогр.: 11 назв.
747016
  Кузан Г.С. Метонімія як шлях зміщення означальних та обставинних відношень (у межах складних слів і словосполучень) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 39-46. – Бібліогр.: с. 45-46; 14 назв


  Про дію метонімії при зміщеннях означальних відношень у межах складних слів з першим атрибутивним компонентом та при переходах між означеннями-прикметниками і обставинами-прислівниками у складі відповідних словосполучень. The article deals with ...
747017
  Миркина Р.М. Метоодический кабинет в школе / Р.М. Миркина. – М., 1961. – 75с.
747018
  Шимкевичъ В.М. Меторизисъ, какъ эмбріологическиій принципъ / В.М. Шимкевичъ. – Санктпетербургъ, 1908. – с.
747019
  Корчагина Н.С. Метосоматиті дастакерстского месторождения и их связь с оруденением : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Корчагина Н. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 20л.
747020
  Овчинникова Л.В. Метосоматиты и руды Лебяжинского железорудного месторождения / Л.В. Овчинникова. – М., 1976. – 195с.
747021
  Звонська Л.Л. Метофоричне фразеотворення у Новому Завіті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 159-165. – ISSN 2312-4679
747022
  Співаковський О. Метою вітчизняної науки є інтеграція в міжнародне співтовариство // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  У Херсонському державному університеті богато років функціонує потужна інформаційно-комунікаційна інфраструктура, до створення і розвитку якої докладав перший проректор ХДУ і завідувач кафедри інформатики Олександр Співаковський - у фокусі уваги ІКТ як ...
747023
  Шагинян Р.П. Метр и ритм / Р.П. Шагинян. – Самарканд
Ч. 1. – 1980. – 52с.
747024
  Шагинян Р.П. Метр и ритм / Р.П. Шагинян. – Самарканд
Ч. 2. – 1980. – 16с.
747025
  Титарчук Ю.О. Метр і зміст у поезії Катулла та Горація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 167-171
747026
  Солодов Ю. Метр с кепкой : Киносценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 139-160.
747027
  Чисніков В. Метр сискної справи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277


  Криміналістичні пріоритети київського сищика Георгія Рудого.
747028
   Метр українського краєзнавства (До 70-річчя Миколи Юхимовича Костриці) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 46-47 : фото
747029
  Чередниченко О. Метр українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова)


  У статті окреслено основні віхи життя і творчості Миколи Зерова - знакової постаті в історії українського художнього перекладу, поета- перекладача, який по-новому осмислив перекладацький процес, наблизивши його до першоджерела і водночас наголосивши на ...
747030
  Шлапак Я. Метр чоловічого костюма // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28). – С. 13


  80 років від дня народження Михайла Львовича Вороніна, українського дизайнера одягу, підприємця.
747031
  Олендарьов В. Метр як чинник ритміки в масовій музиці XX століття // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 145-161
747032
  Борисов М. Метрвий бар"єр / М. Борисов. – Х-К., 1933. – 244с.
747033
  Проців М. Метри любові Осипа Маковея // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
747034
  Гонда Янош Метризация и индуцированные действия гипероктаэдральных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гонда Янош; МВ и ССО УССР, Киевский госуниверситет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 9л.
747035
  Архангельский А.В. Метризация топологических пространств и смежные вопросы общей топологии. : Автореф... наук: / Архангельский А.В.; Моск. ордена Ленина и орд. Трудов. Красн. Знам. гос. унив. им.М.В.Ломоносова.Мех-мат. фак. – М., 1962. – 8л.
747036
  Удовиченко В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-77. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено результати метризації біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України у складі чотирьох адміністративних областей (Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської). Знайшла своє відображення побудована автором ...
747037
  Кіптач Ф. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів : Монографія / Ф. Кіптач, С. Кукурудза; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 119с. – ISBN 966-613-159-5
747038
  Кукурудза С.І. Метризація ландшафтного різноманіття: концептуально-методологічні основи : монографія / С.І. Кукурудза ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 216, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-10-0059-9
747039
  Сизенко О.В. Метризація ландшафтної різноманітності Павлисько-Верхньодніпровського фізико-географічного району // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 108-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
747040
  Кукурудза С.І. Метризація природного довкілля : навч. посібник / Семен Кукурудза ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 236, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 232-234. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0236-4
747041
  Кукурудза С.І. Метризація природного середовища як актуальна природничо-географічна проблема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 16-20. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
747042
  Нічая О.О. Метризація селитебних ландшафтів Волинської області / О.О. Нічая, Н.А. Тарасюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 129-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
747043
  Кормилов С.И. Метризованная проза в произведениях А.А. Кондратьева на античные и древневосточные темы // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 19-28. – ISSN 0130-9730
747044
  Качуровський І. Метрика : Підручник / І. Качуровський. – Київ : Либідь, 1994. – 120с.
747045
  Сеидов Ф. Метрика азербайджанской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Ф.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1955. – 16л.
747046
  Руднев П.А. Метрика Александра Блока. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Руднев П.А.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
747047
  Поліщук Б.М. Метрика для груші / Б.М. Поліщук. – К., 1976. – 69с.
747048
  Рубльов Б.В. Метрика дотичних, як гладка метрика, для дослідження фігур на площині / Б.В. Рубльов, О.І. Молодцов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 276-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі визначається та досліджується метрика дотичних. Показано, що основні властивості гладкої метрики (мажорування метрики простору C[штрих] [a, b], збіжність параметрів фігур та ін.) зберігаються, незважаючи на суттєве спрощення визначення самой ...
747049
  Цуканов Б. Метрика життєвого шляху творчої особистості / Б. Цуканов, І. Страцинська // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.18-25. – ISBN 966-654-025-8
747050
  Давидова О.В. Метрика Леоніда Мосендза // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 40-44. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
747051
  Парновський С. Метрика однорідної космологічної моделі типу І Біанкі з довільним рівнянням стану матерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдена метрика однорідної космологічної моделі типа I за Біанкі з довільним рівнянням стану матерії, що заповнює Всесвіт. Найдена метрика однородной космологической модели типа II по Бианки с произвольным уравнением материи, заполняющей ...
747052
  Черкашин Е.Е. Метрика равновесной химической диаграммы / Е.Е. Черкашин. – Львов, 1958. – 108с.
747053
  Кормилов С.И. Метрика, рифма и строфика в русских переводах из корейской поезии (А.А. Ахматова, А.Л. Жовтис, Г.Б. Ярославцев) / С.И. Кормилов, Г.А. Аманова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-115. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
747054
  Кормилов С.И. Метрика, рифма и строфика в русских переводах из корейской поэзии (А.А. Ахматова, А.Л. Жовтис, Г.Б. Ярославцев). Статья 3 / С.И. Кормилов, Г.А. Аманова // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-77. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Из-за различия просодий ритм в русских переводах с некоторых восточных языков передается чрезвычайно условно. Немногочисленные переводчики корейской поэзии по-разному пытаются дать русский художественный аналог иноязычных приемов. В данном исследовании ...
747055
  Кормилов С.И. Метрика, рифма и строфика в русских переводах из корейской поэзии (А.А. Ахматова, А.Л. Жовтис, Г.Б. Ярославцев). Статья вторая / С.И. Кормилов, Г.А. Аманова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 75-93. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
747056
  Соловій В. Метрико-ритмічна організація поезії угрупування "Нова дегенерація" // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 196-202
747057
  Кудряшова Оксана Метрико-строфічні моделі ямба в поезії старших символістів


  У статті аналізується метрика, ритміка і строфіка творів старших символістів М. Вороного, Г. Чупринки, Олександра Олеся та М. Філянського в контексті віршування початку ХХ століття
747058
  Кудряшова О. Метрико-строфічні моделі ямба в поезії старших символістів
747059
  Данилов Н.Л. Метрическая определенность некоторых проекционных моделей трехмерного евклидова пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов Н.Л.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Серпухов, 1966. – 16л.
747060
  Изосимов А.В. Метрическая оценка качества программ / А.В. Изосимов, А.Л. Рыжко. – М., 1989. – 96с.
747061
  Невесенко Николай Васильевич Метрическая проекция и аппроксимативные свойства множеств в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Невесенко Николай Васильевич; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 15л.
747062
  Шуберт А. Метрическая сила Бине и Симона. / А. Шуберт. – М., 1927. – 185с.
747063
  Спринджук В.Г. Метрическая теория диофантовых приближений / В.Г. Спринджук. – М., 1977. – 143с.
747064
  Суворов Г.Д. Метрическая теория простых концов и граничные свойства плоских отображений с ограниченными интегралами Дирихле. / Г.Д. Суворов. – Киев, 1981. – 166 с.
747065
  Лузин Н.Н. Метрическая теория функций и теория функций комплексного переменного : Собрание сочинений / Н.Н. Лузин. – Москва
Ч. 1. – 1953. – 400 с.
747066
   Метрические вопросы теории функций. – К., 1980. – 162с.
747067
  Старков А.Н. Метрические и топологические свойства однородных потоков. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Старков А.Н.; АН России. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1994. – 16л.
747068
  Брудно Алексей Александрович Метрические и топологические характеристики индивидуальных траекторий динамической системы. (Энтропийного типа) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Брудно Алексей Александрович; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
747069
  Ротфельд С.Ю. Метрические идеалы вполне непрерывных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Ротфельд С.Ю.; АН СССР. Матем. ин-т. (Ленингр. отд.). – Ленинград, 1972. – 17л.
747070
  Кушниренко А.Г. Метрические инварианты типа энтропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Кушниренко А.Г.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 4л.
747071
  Патлань Ю.В. Метрические книги Петропавловской церкви слободы Обуховка как источник данных для анализа творчества писателя-символиста В.Я. Ерошенко и истории его семьи // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 161-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
747072
  Зенгер Г.Э. Метрические переложения некоторых од Горация / Г.Э. Зенгер, 1891. – 15 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
747073
  Подольный Г.И. Метрические пространства Галуа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Подольный Г.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 3л.
747074
  Бельнов В.К. Метрические расширения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.006 / Бельнов В.К. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 15 с.
747075
  Гольдберг М.К. Метрические свойства ориентированных графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Гольдберг М.К.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
747076
  Гервер М.Л. Метрические свойства решений эллиптических уравнений на плоскости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гервер М.Л.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
747077
  Сапоженко А.А. Метрические свойства функций алгебры логики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапоженко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 5л.
747078
  Гулисашвили А.Б. Метрические свойства функций и коэффициенты Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Гулисашвили А.Б.; АН ГССР. – Тбилиси, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
747079
  Спринджук В.Г. Метрические теоремы о диофантовых приближениях и приближениях алгебраическими элементами ограниченной степени. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спринджук В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Матем.-мех. ф-тет. – Л., 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.7
747080
  Леонтьев В.К. Метрические функционалы теории кодирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Леонтьев В.К.; АН СССР. Сибирское отд-ние. – Новосибирск, 1970. – 8л.
747081
  Симонов Д.П. Метрический подход к дешифрированию снимков на основе статистических эталонов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 51--56 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
747082
  Григорович Николай Владимирович Метрический подход к проблеме исследования схемы перемножения независимых случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Григорович Николай Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – М., 1979. – 9л.
747083
  Лапшина Н.В. Метрический справочник к стихотворениям А.С.Пушкина / Н.В. Лапшина. – Л, 1934. – 142с.
747084
  Кудряшова О. Метрична проза Грицька Чупринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-99. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Аналіз твору українського поета-символіста Г.Чупринки "Доказ безсмертя" (1918) як зразки метричної прози. Визначення його структурних особливостей.
747085
  Чечель М. Метричний порадник / М. Чечель. – 27с.
747086
  Кицан О. Метричний репертуар збірки Тараса Девдюка "Ти, три хвилини тому..." // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 39-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
747087
  Некрашевич Володимир Володимирович Метричні властивості неаменабельних груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Некрашевич Володимир Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 15 с.
747088
  Некрашевич Володимир Володимирович Метричні властивості неаменабельних груп : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Некрашевич Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
747089
  Ус Ю. Метричні і тропеїчні особливості "Кримських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 170-175


  У статті розкрито особливості поетичного мовлення "Вишневих усмішок кримських", близьких за жанром до поетичної прози, виявлено в ній ознаки віршової метрики та образної системи
747090
  Лісняк В.С. Метричні інваріанти комплексу прямих // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 130-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Інваріантно досліджено комплекси прямих тривимірного простору. Складено їх визначальну систему диференціальних рівнянь. Одержано повну систему метричних диференціальних інваріантів комплексу і побудовано обчислювальні формули для них.
747091
  Мордвінцев В.М. Метричні книги // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 41)


  Аналізується важливе джерело з церковної статистики - метричні книги, розкривається їх роль у дослідженнях з історичної демографії.
747092
  Бойченко С. Метричні книги як джерело до вивчення чернігівського некрополя // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 212-225
747093
  Костенко Н.В. Метричні моделі 12 -11 -складового вірша Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 323-329
747094
  Дроздова М.А. Метричні особливості статево-вікових стереотипів жінок // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 151-161. – ISSN 2309-8287
747095
  Слєдзінський І.Ф. Метричні простори в шкільному курсі математики. / І.Ф. Слєдзінський, І.Ф. Тесленко. – К., 1978. – 109с.
747096
  Курченко А.А. Метричні простори у курсі математичного аналізу : навч. посібник / О.О. Курченко, К.В. Рабець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Мех.-мат. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 146, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 145-146. – Бібліогр.: с. 144
747097
  Полякова Н.О. Метричні характеристики сучасних картографічних зображень // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7069-75-8
747098
  Полякова Н.О. Метричність та зображувальні засоби динамічних картографічних зображень // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 22-36


  У статті представлені результати дослідження метричних властивостей динамічних об"єктів анімаційних карт, а також наведено приклади деяких зображувальних засобів картографування динамічних зображень. В результаті дослідження з"ясовано, на які основні ...
747099
  Карнаух Т.О. Метрично-можливісний підхід до задач розпізнавання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 167-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  При розв"язуванні задач розпізнавання пропонується формалізувати евристики як можливість того, що відстань між об"єктами не перевищує заданої величини. We propose to formalize heuristics which occur in recognition in form of distance estimation ...
747100
   Метро : Сборник, посвященный пуску московского метрополитена. – Москва : Рабочая Москва, 1935. – 291 с.
747101
   Метро. – Київ, 2001
747102
  Бежин Л.Е. Метро "Тургеневская" / Л.Е. Бежин. – М, 1979. – 270с.
747103
  Тикунов В.С. Метро для автомобилей, или как реконструировать Ленинский проспект в Москве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-94. – Библиогр.: с. 94. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
747104
  Донцова Д.А. Метро до Африки : роман ; Фанера Милосская : главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : советы / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-24939-8
747105
  Коробков Н.М. Метро и прошлое Москвы / Н.М. Коробков. – М.-Л., 1935. – 127с.
747106
  Катцен И. Метро Москвы. / И. Катцен. – М, 1947. – 179с.
747107
  Чередниченко В.И. Метро от президента : Детектив / В.И. Чередниченко. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 248с. – ISBN 966-525-099-Х
747108
  Соловьева Т. Метро юрского периода // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 9 (936). – С. 20-22. – ISSN 0320-331Х


  Щодня тисячі москвичів спускаються в метро і не помічають, а багато хто з них не знає, що знаходяться в справжнісінькому палеонтологічному музеї. Тільки експонати його розташовуються не на стендах, а в мармурі, яким оброблені стіни і колони московської ...
747109
   Метро, трамвай, автобус, троллейбус, такси. – М., 1937. – 64с.
747110
  Будагов Ю.А. Метровая пропановая пузырьковая камера в магнитном поле 1700 эрстед и гидродинамика вузырьковых камер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Будагов Ю. А.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1964. – 21л.
747111
  Кононенко Т.П. Метродор із Хіосу // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
747112
  Черняхівська В. Метрокрапки : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 23-27
747113
   Метрологи улыбаются. – Л., 1969. – 32с.
747114
  Касьяненко Леонид Григорьевич Метрологиические аспекты исследования пространственно-временной структуры векового хода по данным съемок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Касьяненко Леонид Григорьевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространия радиоволн. – М., 1975. – 23л.
747115
  Скрябина Л.Г. Метрологическая аттестация методик анализа проб сплавов цветных металлов из вторичного сырья. : Автореф... Канд.техн.наук: 02.00.02 / Скрябина Л.Г.; МВ и ССО.Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1986. – л.
747116
  Рего К.Г. Метрологическая обработка результатов технических измерений : Спраов.пособие / К.Г. Рего. – Киев : Техніка, 1987. – 127с.
747117
   Метрологическая оценка методики измерений содержания кислот и ионов металлов, обусловливающих обменную кислотность почв / Е.В. Ванчикова, Е.В. Шамрикова, Н.В. Беспятых, Е.В. Кызъюрова, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 188-195 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
747118
   Метрологическая служба СССР. – Москва : Издательство стандартов, 1968. – 83 с.
747119
   Метрологическая служба страны в новых условиях хозяйствования. – Пенза, 1989. – 41с.
747120
   Метрологическая экспертиза технической документации / Ю.Н. Яковлев, Н.Г. Глушкова, Н.Я. Медовикова, Л.В. Бесфамильная, Н.И. Столярова. – Москва, 1992. – 183 с.
747121
  Жилин Н.С. Метрологические аспекты преобразования частоты / Н.С. Жилин, В.А. Майстренко. – Томск, 1986. – 183 с.
747122
  Юдин Михаил Федорович Метрологические исследования в области дозиметрии ионизирующих излучений : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Юдин Михаил Федорович ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Ленинград, 1967. – 41 с. – Бібліогр.:с.38-40
747123
  Коллеров Д.К. Метрологические основы газоаналитических измерений. / Д.К. Коллеров. – М., 1967. – 395с.
747124
  Киренков И.И. Метрологические основы оптической пирометрии / И.И. Киренков. – Москва, 1976. – 139 с.
747125
  Сергеев О.А. Метрологические основы теплофизических измерений / О.А. Сергеев. – Москва : Издательство стандартов, 1972. – 156с.
747126
  Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений / М.А. Земельман. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 228 с.
747127
  Плинер Ю.Л. Метрологические проблемы аналитического контроля качества металлопродукции / Ю.Л. Плинер, И.М. Кузьмин. – М,, 1989. – 215с.
747128
   Метрологические проблемы гидрофизических и гидроакустических измерений. – Москва, 1990. – 151 с.
747129
   Метрологические характеристики трехкомпонентного фазового акустического анемометра : метрологія / Г.С. Ранченко, В.Ф. Миргород, Н.П. Волошина, И.М. Гвоздева // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 140-146 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
747130
  Винник В.И. Метрологический надзор / В.И. Винник, Б.Г. Артемьев. – Москва, 1980. – 200с.
747131
   Метрологическое обеспечение безопасности труда. – М.
1. – 1988. – 240с.
747132
   Метрологическое обеспечение безопасности труда. – Москва : издательство стандартов
1. – 1989. – 240с.
747133
   Метрологическое обеспечение безопасности труда. – Москва : Издательство стандартов
2. – 1989. – 256с.
747134
  Конюхов А.Г. Метрологическое обеспечение в приборостроении. / А.Г. Конюхов. – М, 1990. – 208с.
747135
  Мурзайкин И.Я. Метрологическое обеспечение геодезических измерений / И.Я. Мурзайкин, Н.И. Сивакова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 8-10 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
747136
   Метрологическое обеспечение геофизических исследований скважин. – Москва : Недра, 1991. – 265с.
747137
   Метрологическое обеспечение динамических измерений в ИИС. – Львов, 1984. – 91с.
747138
   Метрологическое обеспечение динамических измерений в информационно-измерительных системах. – Львов, 1981. – 99с.
747139
   Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники / Г.П. Богданов, кузнецов, М.А. Лотонов, А.Н. Пашков, О.А. Подольский, Е.И. Сычев; Кузнецов В.А. – Москва : Радио и связь, 1990. – 238 с.
747140
   Метрологическое обеспечение измерений ионизирующих излучений в ядерной энергетике. – Л, 1988. – 59с.
747141
   Метрологическое обеспечение измерений оптико-физических параметров излучения ОКГ. – Москва, 1976. – 172с.
747142
   Метрологическое обеспечение измерительных и управляющих систем. – Львов, 1980. – 94с.
747143
   Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем. – М., 1991. – 190с.
747144
   Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем. – М., 1984. – 264с.
747145
   Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем и их компонентов. – Москва, 1978. – 143 с.
747146
   Метрологическое обеспечение качества работ при региональных геохимических исследованиях. – Л., 1979. – 54с.
747147
   Метрологическое обеспечение качества работ при региональных геохимических исследованиях. – Л., 1979. – 55с.
747148
   Метрологическое обеспечение производства. – М., 1982. – 247с.
747149
  Рейх Н.Н. Метрологическое обеспечение производства / Н.Н. Рейх. – М., 1987. – 247с.
747150
  Сретенский В.Н. Метрологическое обеспечение производства приборов микроэлектроники / В.Н. Сретенский. – Москва : Радио и связь, 1988. – 144 с.
747151
   Метрологическое обеспечение пространственно-энергетической фотометрии. – Москва, 1987. – 105 с.
747152
  Назаров В.Д. Метрологическое обеспечение процесса экспонирования фотополимеризаующихся материалов при изготовлении печатных форм. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.15 / Назаров В.Д.; Укр.полиграф.ин-т. – Львов, 1992. – 20л.
747153
   Метрологическое обеспечение работ в области энергетической фотометрии. – Москва : ВНИИФТРИ, 1976. – 62 с.
747154
   Метрологическое обеспечение разработки , произвоства и эксплуатации средств измерений. – М., 1989. – 225с.
747155
   Метрологическое обеспечение световых измерений : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1986. – 96 с.
747156
  Козлова Е.И. Метрологическое обеспечение систем обработки информации : конспект лекций / Е.И. Козлова. – Минск : БГУ, 2009. – 100 с. – ISBN 978-985-518-093-8
747157
   Метрологическое обеспечение теплофизических исследований при низких температурах : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1988. – 175 с.
747158
   Метрологическое обеспечение фазовых и поляризационных измерений в когерентной оптике : науч. труды. – Москва : ВНИИФТРИ, 1978. – 78 с.
747159
  Крещук В.В. Метрологическое обеспечение эксплуатации сложных изделий / В.В. Крещук. – Москва, 1989. – 199с.
747160
  Федоров А.М. Метрологическое обеспечение электронных средств измерений электрических величин : справочная книга / А.М. Федоров, Н.Я. Цыган, В.И. Мичурин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 204 с.
747161
   Метрологическое обеспечение энергетической фотометрии : справочник. – Москва : Атомиздат, 1979. – 137 с.
747162
  Бланк А.Б. Метрологическое обоснование и разработка экстракционно-фотометрических методов определения микрокомпонентов в веществах высокой чистоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк А.Б.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1966. – 18л.
747163
   Метрология. – Москва
№10. – 1985
747164
   Метрология. – Москва
№11. – 1985
747165
   Метрология. – Москва
№12. – 1985
747166
   Метрология. – Москва
№1. – 1986
747167
   Метрология. – Москва
№2. – 1986
747168
   Метрология. – Москва
№3. – 1986
747169
   Метрология. – Москва
№4. – 1986
747170
   Метрология. – Москва
№5. – 1986
747171
   Метрология. – Москва
№6. – 1986
747172
   Метрология. – Москва
№7. – 1986
747173
   Метрология. – Москва
№8. – 1986
747174
   Метрология. – Москва
№9. – 1986
747175
   Метрология. – Москва
№10. – 1986
747176
   Метрология. – Москва
№11. – 1986
747177
   Метрология. – Москва
№12. – 1986
747178
  Каплан Б.Я. Метрология аналитического контроля производства в цветной металлургии / Б.Я. Каплан. – М., 1989. – 199с.
747179
   Метрология быстропротекающих процессов : сб. статей. – Москва : ВНИИФТРИ, 1977. – 80 с.
747180
  Путнинь Я.К. Метрология в количественном анализе : учеб. пособие / Я.К. Путнинь. – Рига, 1984. – 59с.
747181
  Денисова Т.А. Метрология в малайских хрониках XIII - XIX вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 124-136. – ISSN 0042-8779
747182
  Проненко В.И. Метрология в промышленности. / В.И. Проненко, Р.В. Якирин. – Киев, 1979. – 222с.
747183
   Метрология в радиоэлектронике. – Москва, 1971. – 431 с.
747184
   Метрология в радиоэлектронике. – Москва, 1978. – 261 с.
747185
   Метрология геофизических измерений : тезисы жокладов 1 всесоюзн. конф. – Москва : ВНИИФТРИ, 1980. – 237 с.
747186
   Метрология геофизических измерений. – М., 1988. – 102с.
747187
   Метрология геофизических измерений. – М., 1989. – 121с.
747188
   Метрология геофизических измерений. – М., 1991. – 185с.
747189
   Метрология и физика динамических давлений : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИ ФТРИ, 1989. – 106 с.
747190
   Метрология ионизирующих излучений. – Москва, 1962. – 336 с.
747191
   Метрология ионизирующих излучений. – Л., 1989. – 94с.
747192
   Метрология нейтронного излучения на реакторах и ускорителях : сб. тезисов докладов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1971. – 172 с.
747193
   Метрология нейтронного излучения на реакторах и ускорителях. – Москва
Т. 1. – 1974. – 183с.
747194
   Метрология нейтронного излучения на реакторах и ускорителях. – Москва
Т. 2. – 1974. – 208с.
747195
   Метрология нейтронных измерений на ядерно-физических установках : материалы 1 всесоюзн. школы. – Москва : ВНИИФТРИ
Т. 1. – 1976. – 253 с.
747196
   Метрология нейтронных измерений на ядерно-физических установках : материалы 1 всесоюзн. школы, Рига. – Москва : ВНИИ ФТРИ
Ч. 2. – 1976. – 176 с.
747197
  Николаевнко Г Метрология Херсонеса Таврического в эллинистический период : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Николаевнко Г М.; Ин-т археол. АН УССР. – К., 1983. – 26л.
747198
   Метрология, стандартизация и измерения в технике связи / Б.П. Хромой, А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский, А.А. Котович, А.С. и др. Владимиров; Под ред. Б.П. Хромого. – Москва : Радио и связь, 1986. – 422 с.
747199
  Маркин Н.С. Метрология. Введение в специальность : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений по спец. "Радиотехн. измерения" / Н.С. Маркин, В.С. Ершов. – М., 1991. – 206с.
747200
  Бородіна Я.В. Метрологічна атестація галузевих стандартних зразків грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
747201
  Рижов Є.В. Метрологічна експертиза документації складних технічних систем / Є.В. Рижов, П.Л. Аркушенко, О.В. Ходич // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 60
747202
  Смичок В.Д. Метрологічне забезпечення вимірювання характеристик верхніх шарів атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Смичок Василь Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
747203
   Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк; Є. Володарський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця : Велес, 2001. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7993-18-3
747204
  Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об"єму та об"ємної витрати природного газу : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифіка та метрол. забезпеч. / Середюк О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
747205
  Тишко С.О. Метрологічне забезпечення інформаційних геодезичних комплексів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Сергій Олександрович Тишко; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
747206
  Дідич В.М. Метрологічне забезпечення потенціометричних методів та засобів вимірювання активності іонів складових елементів гумусу в грунті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Дідич Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. полідехніка". – Львів, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
747207
   Метрологічне забезпечення та його вплив на ефективність застосування озброєння і військової техніки в сучасних умовах / І.Б. Кузнецов, О.В. Буяло, С.О. Пашков, П.А. Шкуліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз впливу стану метрологічного забезпечення на ефективність застосування озброєння і військової техніки. Визначені основні чинники впливу. Проаналізована роль метрологічного забезпечення на основні сторони повсякденної ...
747208
  Кепещук Т.В. Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів обліку сирої нафти : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Кепещук Т.В.; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
747209
  Поджаренко В.О. Метрологічне забезпечення тахометричних вимірювальних перетворювачів : монографія / В.О. Поджаренко, В.М. Севастьянов, В.П. Осадчий ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 148 с. – ISBN 978-966-641-308-9
747210
  Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Микийчук Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 38 с. – Бібліограф.: 32 назви
747211
  Башнянин Г.І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Г.І. Башнянин. – Львів : Новий Світ-2000, 2000. – 1083с. – ISBN 966-7827-88-7
747212
  Ващенко В.М. Метрологічні основи енергетичної калібровки супутникових УФ озонометрів / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-339. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються методи і фізико-технічні засоби для дослідження, градуювання і метрологічної атестації основних енергетичних спектральних характеристик (абсолютна спектральна чутливість, динамічний діапазон, розсіяна радіація) супутникових озонометричних ...
747213
  Філинюк М.А. Метрологічні основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк, Д.В. Гаврілов; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 189 с. – ISBN 966-641-168-7
747214
   Метрологічні характеристики методики визначення цинку у припоях на мідній основі титриметричним комплексонометричним методом / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська, О.Н. Арендарюк, Н.М. Зінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – (Хімія ; вип. 36)


  Згідно з процедурою метрологічної атестації методики визначення кількісних характеристик похибок вимірювань наведено математичний алгоритм, який використано для визначення масової частинки Zn у припійних сплавах на мідній основі титриметричним ...
747215
  Полішко С.П. Метрологія / С.П. Полішко. – К.
1. – 1994. – 246с.
747216
  Зубко А.М. Метрологія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 245. – ISBN 966-642-073-2
747217
   Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Чеховський С.А. та ін. ; за ред. С.А. Чеховського ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 534 с. : іл., табл. + Додаток: с. 517-534. – Бібліогр.: с. 514-516. – ISBN 978-966-694-113-1
747218
  Коваленко І.О. Метрологія та вимірювальна техніка : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / І.О. Коваленко, А.М. Коваль. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 652с.
747219
  Мотало В. Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика / В. Мотало, А. Мотало, Б. Стадник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 76. – С. 5-21. – ISSN 0368-6418
747220
  Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація : Навчальний посібник / С.В. Цюцюра, В.Д. Цюцюра. – 3-є вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 242с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-164-0
747221
  Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : Підручник / М.О.Клименко, П.М.Скрипчук. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-212-7
747222
  Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Г.А. Саранча. – К., 1993. – 256с.
747223
  Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність акредитація та управління якістю : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Саранча; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 672с. – ISBN 966-364-223-8
747224
  Храмова-Баранова Метрологія: предмет і завдання (новий погляд) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 103-114. – ISSN 0374-3896
747225
  Пирон Метромания или страсть к стихотворству. – С-Пб., 1820. – 145с.
747226
  Горошкевич О.Г. Метронімічні соматичні номінації в японській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 25-32. – Бібліогр.: С. 32; 11 назв. – ISSN 1682-671Х
747227
  Коротич В.А. Метроном : роман в письмах , повести ; пер. с укр. автора / Виталий Коротич. – Москва : Советский писатель, 1988. – 416 с.
747228
  Гужва В.Ф. Метроном : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 125 с.
747229
  Флинк Э.Е. Метроном / Э.Е. Флинк. – Днепропетровск, 1989. – 197с.
747230
  Буряк Ю. Метроном : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 231-251
747231
  Лебе К. Метрополии морей / К. Лебе. – М, 1982. – 312с.
747232
  Тамаш Эгеди Метрополитенский путь развития Будапешт / Тамаш Эгеди, Золтан Ковач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 41-49 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1561-4980
747233
  Мельник М.І. Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи до просторового аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 86-97 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
747234
  Денисенко О.О. Метрополізація як процес територіальної організації суспільства : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
747235
  Слюсаренко Ю.А. Метрополії / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 245. – ISBN 966-642-073-2
747236
  Кушнірецька О.В. Метрополійна функція у сфері культури: підходи до дослідження та аналізу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 98-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
747237
   Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / [М.І. Мельник та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2016. – 550, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр.: с. 465-499 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7837-0
747238
   Метрополітен Києва. Архітектура 1960-2000. – Київ, 2000. – 32с.
747239
  Стуканов С. Метрополія свідомого життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 14


  У Харкові відроджували дух Миколи Хвильового.
747240
  Сеник Л. Метрополія, колонія, окупація, постколоніальний період у літературному контексті ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  У статті йдеться про сутність ознаки літератури, яка переживае різні історичні етапи, зокрема перебуваючи в умовах тоталітаризму, колоніальної залежності і в так званому постколоніальному, незалежницькому етапі
747241
  Лаюк М. Метрофобія : [вірші] / Мирослав Лаюк ; [худож. оформ. Ж. Кадирової ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавницво Старого Лева, 2015. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-132-4
747242
  Светов А.А. Метры, секунды, сердца. Невыдуманные рассказы о спорте / А.А. Светов. – М., 1957. – 160с.
747243
  Волобуев В.И. Метсто и значение научного коммунизма в системе формирования активной жизненной позиции студенческой молоджеи : Дис... канд. филос.наук: 06.00.02 / Волобуев В. И.; МВиССО, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
747244
  Михаэлис К. Метта Трап. / К. Михаэлис. – Л. – 229с.
747245
  Шедивы Я. Меттерних против Наполеона / Я. Шедивы. – М, 1991. – 263с.
747246
  Расин М.С. Метформин в терапии и профилактике внутренних заболеваний // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-93. – ISSN 1605-7295
747247
  Шергова Г.М. Меты / Г.М. Шергова. – М, 1975. – 79с.
747248
  Хнеупек Б. Меты : Избранные очерки / Б. Хнеупек. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224 с.
747249
  Мусонова Л.Н. Меты памяти / Л.Н. Мусонова. – Архангельск, 1980. – 64с.
747250
  Любовников О.М. Меты. Стихи. / О.М. Любовников. – М., 1978. – 64с.
747251
  Шевченко Віктор Метью Фліндерс - відкривач Австралії : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 52-55 : Фото
747252
  Макушинский К. Мефистофель / К. Макушинский. – Москва. – 94 с.
747253
  Алешин С.А. Мефистофель. Плата / С.А. Алешин. – Москва : Искусство, 1963. – 128 с.
747254
  Манн Клаус Мефистофель. Роман одной карьеры. = Mephisto. Roman einer Karriere / Манн Клаус. – Москва : Цитадель, 2001. – 352с. – На обл.: Совершенствуем немецкий. – (Литературный клуб). – ISBN 5-7657-0154-X
747255
  Ковалів Ю.І. Мефістофелівські маски В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розкрито провокативна специфіка експериментальної прози В. Винниченка. V. Vynnychenko"s experimental prose provocative specificity is outlined in the article.
747256
   Мефодиевский юбилейный сборник : Изданный Императорским Варшавским Университетом к 6 апреля 1885 года. – Под редакциею орд. проф. Будиловича. – Варшава, 1885. – II, 20 с., 117 с., 126 с., 56 с, 22 с., 50 с.
747257
  Обухов В.В. Мехаизм судебной репрессии в системе военных трибуналов войск НКВД СССР 1939-1941гг (порядок удопроизводства. практика) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.76-86. – ISSN 0132-0769
747258
   Мехаическая обработка пластмасс. – М, 1958. – 22с.
747259
  Мартиненко В.П. Механгізм реалізації стратегії життєздатності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 70-76. – Бібліогр.: на 5 пунктів
747260
  Рапопорт М.М. Механизационная обработка экономической информации предприятий, организаций и учреждений района / М.М. Рапопорт. – М, 1974. – 112с.
747261
   Механизация библиотечно-библиографических процессов : Указ. теч. и заруб. лит за 1976-1980 гг. – Москва, 1982. – 39с.
747262
   Механизация библиотечно-библиографических процессов : Указ. отеч. зарубеж. лит. за 1981-1985 гг. – Москва, 1986. – 77с.
747263
  Марченко Н.М. Механизация внесения органических удобрений. / Н.М. Марченко. – М, 1990. – 206с.
747264
  Орманджи К.С. Механизация возделывания и уборки зерновых культур / К.С. Орманджи. – М., 1979. – 64с.
747265
  Смирнов К.Н. Механизация возделывания многолетних трав / К.Н. Смирнов. – Куйбышев, 1952. – 100с.
747266
   Механизация возделывания сельскохозяйственных культур. – Москва, 1974. – 246с.
747267
  Зубахина Л.Г. Механизация вспомогательных работ как фактор повышения эффективности производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Зубахина Л.Г.; Кирг. гос. ун-тет. – Фрунзе, 1971. – 23л.
747268
  Чугунов А.В. Механизация выгрузки породы из забоя вертикальных шахт / А.В. Чугунов. – М.Л., 1933. – 60с.
747269
  Фаерман Е.М. Механизация выемки и погрузки угля / Е.М. Фаерман. – М, 1926. – 32с.
747270
  Шерстюков Б.П. Механизация выемки угля / Б.П. Шерстюков. – М-Л, 1933. – 166с.
747271
  Войцеховский Г.С. Механизация вычерчивания и обработки контуров шаблонов, заданных кривыми второго порядка : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Войцеховский Г.С. ; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1964. – 14 с.
747272
  Мамедов М.А. Механизация вычислений окончательных орбит непериодических комет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов М.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1966. – 8л.
747273
  Синельникова М.М. Механизация вычислителных работ / М.М. Синельникова. – 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 320с.
747274
   Механизация вычислительных работ. – М., 1962. – 12с.
747275
   Механизация вычислительных работ. – М., 1975. – 320с.
747276
   Механизация вычислительных работ. – Москва : Высшая школа, 1975. – 320с. – Список лит. с.316-318
747277
   Механизация вычислительных работ в финансово-гредитной системе. – М., 1972. – 232с.
747278
  Щербаков П.М. Механизация горного земледелия Крыма. / П.М. Щербаков. – Симферополь, 1956. – 60с.
747279
  Шевяков Л.Д. Механизация горных работ / Л.Д. Шевяков. – М., 1922. – 56с.
747280
  Лившиц Б.Н. Механизация горных работ / Б.Н. Лившиц. – М., 1929. – 104с.
747281
  Луцкий О.А. Механизация забутовки закрепного пространства при проведении горизонтальных горных выработок /информационное сообщение/. / О.А. Луцкий, Э.М. Жаров. – Х., 1961. – 8с.
747282
  Ипатова М.В. Механизация заготовки кормов / М.В. Ипатова. – Л, 1951. – 92с.
747283
  Буряков А.Т. Механизация заготовки, прессования и брикетирования сена / Буряков А.Т. – Москва, 1964. – 41с.
747284
  Спирин А.П. Механизация защиты почв от ветровой эрозии / А.П. Спирин. – М., 1978. – 64с.
747285
   Механизация защиты почв от водной эрозии в нечернозёмной полосе. – Л., 1977. – 272с.
747286
  Дунай Н.Ф. и др. Механизация защиты растений / Н.Ф. и др. Дунай. – М., 1979. – 272с.
747287
   Механизация защиты растений. – М., 1992. – 223с.
747288
  Шамаев Механизация защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней / Шамаев, Шеруда П.и. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1978. – 256 с.
747289
   Механизация и автоматизация -основа роста производительности труда. – М., 1960. – 203с.
747290
   Механизация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов. – М., 1970. – 208с.
747291
  Ефимова Л.Г. Механизация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов / Л.Г. Ефимова, И.А. Скороход. – Л, 1970. – 148с.
747292
   Механизация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов. – М., 1973. – 136с.
747293
   Механизация и автоматизация библиотечно-библиографических процессов : Аннот. указ. теч. и иностр. лит. за 1973-1975 гг. – Ленинград, 1979. – 284с.
747294
  Медведев В.В. Механизация и автоматизация бухгалтерского учета в системе госкомсельзоз техники РСФСР / В.В. Медведев. – М, 1985. – 224с.
747295
   Механизация и автоматизация в машиностроении. – Куйбышев, 1961. – 88с.
747296
  Соколов К.Н. Механизация и автоматизация в термических цехах / К.Н. Соколов. – М.-Свердловск, 1962. – 295с.
747297
  Данченко Т.Н. Механизация и автоматизация ввода, поиска и выдачи информации. / Т.Н. Данченко. – Л., 1972. – 46с.
747298
  Лаптев А.Л. Механизация и автоматизация инженерно-управленческого труда. / А.Л. Лаптев, Е.К. Смирницкий. – Л., 1967. – 280с.
747299
   Механизация и автоматизация информационного поиска в области геологии. – М.
2. – 1969. – 56с.
747300
   Механизация и автоматизация информационного поиска в области геологии. – М.
3. – 1971. – 108с.
747301
  Бовсуновский Я.И. Механизация и автоматизация контрольных операций в машиностроении и приборостроении / Я.И. Бовсуновский. – Киев, 1968. – 232 с.
747302
  Хижняк П.Д. Механизация и автоматизация на ленинградских предприятиях / П.Д. Хижняк, А.И. Баханович. – Ленинград, 1964. – 172с.
747303
  Томилов П. Механизация и автоматизация на социалистическом предприятии. / П. Томилов. – Свердловск, 1958. – 32с.
747304
  Андреев И.В. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на складах : учеб. пособие / Андреев И.В. ; МВ и ССО РСФСР ; Куйбыш. плановый ин-т. – Изд. 2. – Куйбышев : [б. и.]. – 67 с.
747305
  Алферов А.В. Механизация и автоматизация проектно-конструкторских работ / А.В. Алферов. – Москва : Энергия, 1973. – 121с.
747306
   Механизация и автоматизация производства. – Минск, 1969. – 25с.
747307
  Карзанов В.П. Механизация и автоматизация производственных процессов в СССР и их роль в решении экономических задач социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Карзанов В. П.; МГУ, ИПКП обществ. наук. – М., 1956. – 16л.
747308
  Ковалев В.И. Механизация и автоматизация работ в системе Госбанка / В.И. Ковалев. – М, 1978. – 103с.
747309
  Либерман В.Б. Механизация и автоматизация работ по оперативному управлению производством / В.Б. Либерман. – М., 1964. – 65с.
747310
  Казаков В.А. Механизация и автоматизация реагентного хозяйствапромышленных ТЭЦ / В.А. Казаков, Коваленко-Казанцев. – М, 1959. – 12с.
747311
  Орлов О.А. Механизация и автоматизация управлениея / О.А. Орлов. – Донецк, 1972. – 188с.
747312
  Рак Н.Г. Механизация и автоматизация управления в сельском хозяйстве. / Н.Г. Рак, А Пошатаев. – М, 1986. – 287с.
747313
  Синавина В.С. Механизация и автоматизация управления отраслью / В.С. Синавина. – М., 1970. – 159с.
747314
   Механизация и автоматизация управленческого и инженерного труда. – М., 1964. – 60с.
747315
  Алферов А.В. Механизация и автоматизация управленческого труда / А.В. Алферов ; под общ. ред. проф. В.Г.Шорина. – Москва : Знание, 1976. – 255с. : ил.
747316
  Трейгер И.Н. Механизация и автоматизация химического контроля металла : (руководство для лаборантов) / Трейгер И.Н., Кощеева Н.А., Савранская А.П. – Москва : Металлургия, 1966. – 196 с. – Библиогр.: с. 195-196
747317
  Козловский Е.А. Механизация и оптимизация процессов бурения разведочных скважин / Е.А. Козловский. – М., 1980. – 349с.
747318
  Дидрихс И. Механизация и рационализация банкового предприятия / И. Дидрихс. – М., 1930. – 227с.
747319
   Механизация и технология лесозаготовительного процесса. – Л, 1969. – 43с.
747320
  Горбунов М.С. Механизация и электрификация животноводческих хозяйств / М.С. Горбунов, А.Б. Лурье. – Москва-Ленинград, 1953. – 200с.
747321
   Механизация и электрификация животноводческих хозяйств. – М.-Л., 1954. – 580с.
747322
   Механизация и электрификация животноводчества. – М., 1972. – 448с.
747323
  Всесоюзная Механизация и электрификация на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 306с.
747324
   Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2-е испр. и доп. изд. – М.-Л., 1952. – 648с.
747325
   Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К., 1965. – 237с.
747326
  Шабалин Н.В. Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР в пятой пятилетке / Н.В. Шабалин. – Москва, 1953. – 112с.
747327
  Всесоюзная Механизация и электрификация сельского хозяйства. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 192с.
747328
  Всесоюзная Механизация и электрификация сельского хозяйства. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 86с.
747329
  Скакун С.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства: уч. пособие. / С.И. Скакун. – Минск, 1982. – 304с.
747330
  Чусов Н.П. Механизация кабельных работ на промышленных объектах / Н.П. Чусов, Р.И. Любашевская. – Москва : Энергия, 1976. – 105 с.
747331
  Тирановский Георгий Георгиевич Механизация кабельных работ на энергетических объектах / Тирановский Георгий Георгиевич. – М. : Энергия, 1976. – 72с.
747332
  Аникин Б.П. Механизация лесоразработок / Б.П. Аникин. – Ленинград
1. – 1940. – 384с.
747333
  Бушуев Н.М. Механизация льноводства / Н.М. Бушуев, М.С. Латышев, П.К. Кондращук. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 320с.
747334
  Елизаветин М.А. Механизация м автоматизация в машиностроении. / М.А. Елизаветин. – М, 1961. – 212с.
747335
   Механизация обработки учётно-экономической информации с применением вычислительно-информационных машин. – М., 1975. – 150с.
747336
   Механизация обработки экономической информации. – М., 1969. – 472с.
747337
  Зудилин А.П. Механизация обработки экономической информации / А.П. Зудилин. – М., 1969. – 40с.
747338
  Зудилин А.П. Механизация обработки экономической информации / А.П. Зудилин. – М, 1970. – 48с.
747339
  Зудилин А.П. Механизация обработки экономической информации / А.П. Зудилин. – М., 1972. – 69с.
747340
  Либерман В.Б. Механизация обработки экономической информации и расчетов по материально-техническому снабжению и сбыту. / В.Б. Либерман. – М., 1975. – 287с.
747341
  Филатов Н.А. Механизация овощеводства в совхозе имени М.Горького. / Н.А. Филатов. – М., 1954. – 112с.
747342
  Домбровский Н.Г. Механизация открытых горных работ / Н.Г. Домбровский. – М., 1956. – 47с.
747343
  Антонова Г.С. Механизация первичного учета на машиностроительном заводе / Г.С. Антонова. – Москва, 1961. – 148с.
747344
  Краснокутский Ю.В. Механизация первичной обработки молока / Ю.В. Краснокутский. – М., 1979. – 344с.
747345
  Ляхницкий В.Е. Механизация перегрузок в пятилетнем плане водного транспорта / В.Е. Ляхницкий. – М., 1930. – 68с.
747346
  Митин С.Т. Механизация планово-учетных работ / С.Т. Митин, Т.С. Бунина. – М., 1961. – 144с.
747347
  Соосалу Э.И. Механизация планово-учетных работ и ее экономическая эффективность. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соосалу Э.И.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 33л.
747348
  Лакоза Н.П. Механизация побойки каменного угля / Н.П. Лакоза. – Х., 1930. – 156с.
747349
  Агошков М.И. Механизация подземной добычи руд / М.И. Агошков, М.П. Мочалин. – Москва : Знание, 1958. – 47 с.
747350
  Иванов Н.Я. Механизация полеводства в США / Н.Я. Иванов, Н.М. Шаров. – М., 1973. – 207 с.
747351
   Механизация полива. – М, 1990. – 335с.
747352
  Емельянов А.Д. Механизация производства в СССР и методы определения ее эффективности. / А.Д. Емельянов. – М., 1954. – 159с.
747353
  Зрак И. Механизация производства как решающий фактор подъема производительности труда. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зрак И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М,., 1962. – 17л.
747354
  Зайцев А Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве / А Зайцев. – М., 1979. – 416с.
747355
  Зайцев А Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве / А Зайцев. – Москва, 1986. – 351с.
747356
  Берри Л.Я. Механизация промышленного производства и ее эффективность. / Л.Я. Берри, К. Клименко. – Москва, 1951. – 32с.
747357
   Механизация противоэрозионной обработки почвы. – К, 1980. – 103с.
747358
  Негадаев-Никонов Механизация процесса отмывки проб в микропалеонтологии (МПАН-1) / Негадаев-Никонов; Ред. Зусманович Н. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 12с.
747359
  Буряков А.Т. Механизация процессов заготовки силоса / Буряков А.Т. – Москва, 1964. – 32с.
747360
  Щеголев Л.П. Механизация процессов обработки информации. / Л.П. Щеголев. – М, 1966. – 68с.
747361
  Щеголев Л.П. Механизация процессов обработки информации. / Л.П. Щеголев, К.А. Разлогова. – М, 1967. – 40с.
747362
  Степанов В.А. Механизация процессов сельскохозяйственного труда -- важнейшая основа роста его производительности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Степанов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 18 с.
747363
  Силаев Г.В. Механизация работ в комплексном лесном предприятии / Г.В. Силаев. – Москва, 1989. – 269 с.
747364
   Механизация работ в полеводстве. – Саратов, 1984. – 132с.
747365
  Гаршина Т.Д. Механизация работ и защита растений в декоративном садоводстве : учебники и учеб. пособия для кадров массовых профессий / Т.Д. Гаршина, В.С. Холявко. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 270 с.
747366
  Пишальников С.А. Механизация работы в технических библиотеках / С.А. Пишальников. – М, 1967. – 72с.
747367
  Сизин П.Р. Механизация разгрузки топлива на электростанциях / П.Р. Сизин, Л.А. Моисеев. – К., 1965. – 8с.
747368
   Механизация растениеводства и животноводства в центральном районе Нечерноземной зоны. – М, 1980. – 165с.
747369
  Успенский Е.И. Механизация расчетов с абонементами бытового сектора за электроэнергию и газ / Е.И. Успенский, А.И. Шендюк. – Москва, 1961. – 32с.
747370
  Меллер Э.Ф. Механизация рудничной доставки / Э.Ф. Меллер. – Сталино, 1928. – 587с.
747371
  Абрамов С.Б. Механизация ручного труда : (Робототехника) / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика и организация производства ; № 9)
747372
   Механизация ручного труда НОТ. – М, 1983. – 119с.
747373
   Механизация сельского хозяйства. – М, 1955. – 248с.
747374
   Механизация сельского хозяйства. – М, 1974. – 464с.
747375
  Корбут Л.А. Механизация сельского хозяйства Великобритании. / Л.А. Корбут. – М., 1961. – 187с.
747376
  Кучумов П.С. Механизация сельского хозяйства СССР / П.С. Кучумов. – М., 1949. – 35с.
747377
  Икенов А.И. Механизация сельскохозяйственного производства и закономерности повышения культурно-технического уровня работников сел. хоз-ва. (На материалах Казахстана) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Икенов А.И. ; Каз. гос. ун-т, Кафедра философии. – Алма-Ата, 1967. – 18 с.
747378
  Толубинский В.И. Механизация сжигания твердых топлив в промышленных котельных установках. / В.И. Толубинский, А.Н. Кочережко. – К., 1961. – 112с.
747379
  Свирщевский Б.С. Механизация социалистического сельского хозяйства СССР. Лекция 1 и 2 / Б.С. Свирщевский. – Москва, 1953. – 48с.
747380
  Калюга В.В. Механизация технлогических процессво на свиноводческих предприятиях / В.В. Калюга. – М., 1987. – 208с.
747381
   Механизация технологических процессов защиты растений. – М, 1991. – 174с.
747382
  Меншиков Е.С. Механизация торфодобывания / Е.С. Меншиков. – М., 1922. – 28с.
747383
  Чумаков И.Д. Механизация транспортировки грузов и использование энергии рек при разведке полезных ископаемых в высокогорных условиях. / И.Д. Чумаков. – М., 1956. – 115с.
747384
   Механизация труда. – М, 1980. – 151с.
747385
  Глухарев Н.И. Механизация труда в розничной торговле / Н.И. Глухарев, В.Ф. Вейсман. – Москва : Экономика, 1980. – 55 с.
747386
   Механизация труда инженерно-технических работников и работников административно-управленческого аппарата. – М, 1961. – 150с.
747387
  Белявский В.В. Механизация трудоемких и тяделых работ на предприятиях сахарной промышленности и ее экономическая эффективность : Дис... канд. экономич.наук: / Белявский В. В.; Киевский технологический ин-т пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – К., 1955. – 419л. – Бібліогр.:л.I-XXI
747388
  Рыбачук В.Н. Механизация трудоемких процессов в спиртовой промышленности и ее экономическая эффективность : Автореф... канд. экон.наук: / Рыбачук В.Н.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1954. – 16л.
747389
   Механизация тяжелых трудоемких работ. – М.-Л, 1964. – 416с.
747390
  Ростовцев А.П. Механизация уборки сена / А.П. Ростовцев, Т. Духов. – Алма Ата, 1951. – 64с.
747391
   Механизация уборочных работ в растениеводстве. – Саратов, 1985. – 120с.
747392
   Механизация управления производством. – М, 1969. – 158с.
747393
  Майоров Е.С. Механизация учета бумаги с применением табуляторов Т-5МВ / Е.С. Майоров. – М, 1965. – 48с.
747394
  Фесенко Ф. Механизация учета в местных торгах. : Автореф... канд. экон.наук: / Фесенко Ф.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 17л.
747395
  Нарибаев К.Н. Механизация учёта в сельскохозяйственных предприятиях / К.Н. Нарибаев. – М., 1974. – 200с.
747396
  Рапопорт М.М. Механизация учета в строительстве. / М.М. Рапопорт. – М, 1961. – 116с.
747397
  Литвиненко А.Ф. Механизация учета в стройбанке / А.Ф. Литвиненко, В.А. Феоктистов. – М., 1976. – 112 с.
747398
   Механизация учета в торговле. – [Ленинград], 1973. – 157 с.
747399
  Фесенко Ф.Д. Механизация учета в торговых организациях / Ф.Д. Фесенко. – М., 1957. – 196с.
747400
  Власенко В.И. Механизация учета заработной платы и стипендий в высших усебных заведениях / В.И. Власенко. – Москва, 1970. – 48с.
747401
  Гинодман В.А. Механизация учета и вычислительных работ / В.А. Гинодман. – Москва
1. – 1950. – 310 с.
747402
   Механизация учета и вычислительных работ. – М, 1956. – 184с.
747403
  Исаков В.И. Механизация учета и вычислительных работ / В.И. Исаков, В.С. Рожнов. – М, 1968. – 416с.
747404
  Ратмиров Ю.А. Механизация учета и вычислительных работ / Ю.А. Ратмиров. – Москва, 1970. – 256с.
747405
  Фесенко Ф.Д. Механизация учета и вычислительных работ в торговле : учебник для учетно-экон. фак. / Ф.Д. Фесенко. – Москва : Экономика, 1970. – 230 с.
747406
  Сазонов С.В. Механизация учета и статистики в СССР. / С.В. Сазонов. – М., 1960. – 8с.
747407
  Бороздин В.И. Механизация учёта контингента обучающихся лиц, стипендиального фонда и расчётов со стипендиантами в вузах СССР / В.И. Бороздин. – Москва, 1977. – 240с.
747408
  Ермаков Л.Н. Механизация учета личного состава / Л.Н. Ермаков. – М., 1960. – 24с.
747409
  Грозман Л.А. Механизация учета на книжных базах / Л.А. Грозман. – М, 1973. – 62с.
747410
  Исаков В.И. Механизация учета на промышленных предприятиях по перфорационной форме счетоводства. : Автореф... доктор экон.наук: / Исаков В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. экон.-стат. ин-тут. – М., 1959. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
747411
  Вальчак Т. Механизация учета производства по нормативному методу. : Автореф... Канд.экон.наук: / Вальчак Т.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 15л.
747412
  Щедрин Н.И. Механизация учета труда и заработной платы в шелкоткацком производстве : Автореф... Канд.экон.наук: / Щедрин Н.И.; М-во высш. образования СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
747413
   Механизация учета, отечтности и вычислительных работ. – М, 1963. – 80с.
747414
   Механизация учета, отечтности и вычислительных работ. – М, 1969. – 36с.
747415
   Механизация учета, отчестности и вычислительных работ. – М, 1961. – 76с.
747416
   Механизация учетно-плановых и вычислительных работ. – М, 1964. – 472с.
747417
  Исаков В.И. Механизация учетно-статистических и вычислительных работ / В.И. Исаков. – Москва, 1966. – 360 с.
747418
  Хараишвили Э.Д. Механизация чаеводства и ее экономическая эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Хараишвили Э.Д.; АН Гр.ССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1981. – 26л.
747419
  Тлегенов К.Б. Механизация численного решения дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тлегенов К.Б.; КВ и ССО Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Баку, 1960. – 10л.
747420
  Агапов В.Л. Механизация шахтерского труда в 80-е гг. XX столетия: эффективность, проблемы, результаты // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 100-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье описывается уровень механизации основных трудовых операций, освещается воздействие технического перевооружения на трансформацию шахтерских коллективов, на изменение условий труда горняков. Анализируются организационные, экономические и ...
747421
  Стефаненко С.А. Механизация, автоматизация и эффективность работы внутризаводского транспорта на машиностроительных заводах / С.А. Стефаненко. – Москва, 1963. – 77с.
747422
   Механизированная барабанная хлопкосушилка системы Лавриненко. – Сталинабад, 1953. – 31с.
747423
  Леванов В.Ф. Механизированная дивизия армии США / В.Ф. Леванов, М.Р. Георгиев. – М., 1966. – 248с.
747424
  Куманин К.Г. Механизированная доводка плоских оптических деталей / К.Г. Куманин. – Москва, 1955. – 24с.
747425
   Механизированная обработка экономической информации. – К, 1975. – 152с.
747426
  Каганович А.Ю. и др. Механизированная обработка экономической информации в учереждениях Госбанка / А.Ю. и др. Каганович. – М, 1968. – 263с.
747427
  Смоляницкий А.А. Механизированная проходка геологоразведочных канав и траншей / А.А. Смоляницкий, М.А. Темес. – М., 1971. – 40с.
747428
  Жак Д.К. Механизированная разработка материалов переписей населения СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Жак Д.К.; Моск. экон-статич. ин-т. – Москва, 1961. – 24л.
747429
  Кузнецов М.В. Механизированная разработка статистических отчётов на машине "Искра-23" / М.В. Кузнецов. – М., 1974. – 127с.
747430
  Хржановский Ю.И. Механизированная уборка хлопка / Ю.И. Хржановский. – Краснодар, 1951. – 15с.
747431
  Хачатурян В.М. Механизированное открытие виноградинков и обоснование основных параметров рабочих органов лозооткрывающих машин. : Автореф... канд.техн.наук: 410 / Хачатурян В.М.; Арм.с-х.ин-т. – Ереван, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
747432
  Пилоян Г.Р. Механизированное укрытие сильнорослых виноградных кустов в условиях орошаемого виноградарства : Автореф... канд. техн.наук: 410 / Пилоян Г.Р.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
747433
   Механизированный учет в Госбанке. – М, 1952. – 307с.
747434
  Ратмиров Ю.А. Механизированный учет в системе управления / Ю.А. Ратмиров. – Москва, 1971. – 269с.
747435
  Жуков И.П. Механизировання борьбе с сорняками в защитных зонах посевов кукурузы в условиях центральной Степной Украины : Автореф... канд. с. х.наук: / Жуков И. П.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
747436
  Реутов О.А. Механизиы реакций металлоорганических соединений. / О.А. Реутов. – М., 1972. – 367с.
747437
   Механизм. – М, 1988. – 173с.
747438
  Рустамова Ш.А. Механизм "голодных" движений у голубей. : Автореф... канд. биол.наук: / Рустамова Ш.А.; КМ и ССО Сов. Мин АзССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 26л.
747439
  Борнеман Ольга Витальевна Механизм "каскадного" обучения : В основе - системный подход // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 21-22. – ISSN 1727-4893


  Библиотекам нужны профессионалы - молодые специалисты, владеющие новыми информационными, управленческими технологиями, PR-технологиями, способные адаптироваться в быстро меняющемся мире, реализовывать самые смелые библиотечные проекты.
747440
  Буевская М.В. Механизм "наращивания" семантики онимов в конструкциях с творительным сравнения // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 32-35. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
747441
  Спасский А.В. Механизм (a, d) и (a, t) реакций на легких ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Спасский А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1971. – 13л.
747442
  Пак Х.А. Механизм 1,2-присоединения-бета-элиминирования при внутримолекулярном ароматическом замещении. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пак Х.А.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1970. – 24л.
747443
  Грувер Владимир Шулимонович Механизм адсорбции кислорода на серебре и взаимодействие адсорбированного кислорода с этиленом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Грувер Владимир Шулимонович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 21л.
747444
  Гирина Г.П. Механизм анодных процессов при электролизе солей карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гирина Г.П.; АН СССР. – М, 1964. – 12л.
747445
  Федоров А.И. Механизм безызлучательной рекомбинации носителей в некоторых легированных широкозонных полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров А.И.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
747446
   Механизм биологической фиксации молекулярного азота : 4-й Баховский коллоквиум: Доклады на Всесоюзной конференции . Москва, 6-8 декабря 1971 г. – Черноголовка, 1973. – 154 с. : рис., табл. – Библиогр.: в конце глав
747447
  Билокинь С.И. Механизм большевицкого насилия : конспект исследования / Сергей Билокинь; НАНУ; Ин-т истории Украины. – Киев, 2000. – 128с. – ISBN 966-02-1645-9
747448
  Мандыбура Виктор Емельянович Механизм взаимодействий меры труда и меры потребления и направления его перестройки : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Мандыбура Виктор Емельянович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1990. – 197л. – Бібліогр.:л.185-197
747449
  Федорова Т.В. Механизм взаимодействия метана с двуокисью азота. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Т.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 18л.
747450
  Руснак Л.Р. Механизм взаимодействия службы безопасности с субъектами системы экономической безопасности предприятия // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 37-39
747451
  Микуляк В.В. Механизм взаимодействия субстратов с активным центром тирозил-тРНК синтетазы Mycobacterium tuberculosis по данным молекулярной динамики / В.В. Микуляк, А.И. Корнелюк // Biopolymers and cell : науковий журнал / scientific journal. – National acad. of sciences of Ukraine. – Київ, 2014. – V. 30, N 2. – С. 157-162. – ISSN 0233-7657


  Показаны водородные связи между субстратами и активным центром MtTyrRS и их стабильность в процессе МД. Стабильность АТФ в активном центре обеспечивается водородными связями, а также электростатическими взаимодействиями с Lys231 и Lys234 ...
747452
  Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристаллов кремния : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с. – Библиогр.: 6 назв.
747453
  Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристалов кремния : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; Акад. наук СССР; Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва, 1988. – 125 л. – Библиогр.: л. 115-125
747454
  Табатадзе Лиана Гавриловна Механизм взаимодействия холестерина с мембранами органелл при химическом канцерогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Табатадзе Лиана Гавриловна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 15л.
747455
  Елисеев С Механизм взаимодействия элементарных частиц с атомными ядрами при высоких энергиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 1.3547 / Елисеев С,М.; Объед.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 8л. – Бібліогр.:с.78
747456
  Мальцев В.М. Механизм взаимодйствия быстрых частиц с ядрами. 1270 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мальцев В.М.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
747457
  Рассохин В.П. Механизм внедрения достижений науки. / В.П. Рассохин. – М., 1985. – 286с.
747458
  Чорний Е.П. Механизм внешнеэкономических связей в агропромышленной сфере: (на матер. стран Восточной Европы). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чорний Е.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
747459
   Механизм внешнеэкономической деятельности : Сборник документов. – Москва : Правда. – 173 [1] с.
747460
  Пашаян А.А. Механизм внутеримолекулярных окислительно-восстановительных фотохимических реакций о-нитроароматических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Пашаян А.А.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1977. – 18л.
747461
  Сабуров Г.Е. Механизм водно-солевого равновесия / Г.Е. Сабуров. – Ярославль, 1982. – 59с.
747462
  Пранч А.С. Механизм возникновения и разрушения сцеплений между контактирующими металлическими телами при совместном действии нормальной нагрузки и сдвига. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пранч А.С.; АН ЛатССР. Отд. физ. и техн. наук. – Рига, 1963. – 21л.
747463
  Чапник И.М. Механизм возникновения слоистости в газовом разряде. : Автореф... канд. техн.наук: / Чапник И.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1963. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
747464
  Паталаха Е.И. Механизм возникновения структур течения в зонах смятия / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1970. – 216с.
747465
  Романчук П.Р. Механизм возникновения хромосферных вспышек / П.Р. Романчук, В.Н. Криводубский. – К., 1974. – 17с.
747466
  Горенман Л.Б. Механизм воспроизведства основных фондов в условиях интенеификации производства / Л.Б. Горенман. – Алма-Ата, 1986. – 90с.
747467
  Дикань В.Л. Механизм восстановления машиностроительного комплекса Украины в условиях логистической интеграции // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 9-14. – ISSN 2075-4892
747468
  Брин В.И. Механизм высвобождения и перераспределения рабочей силы при социализме / В.И. Брин. – Красноярск, 1989. – 140с.
747469
  Манаков Н.А. Механизм высококоэрцитивного состояния дисперсных редкоземельных магнетиков : учеб. пособие / Н.А. Манаков. – Тверь : Издательство Тверского университета, 1992. – 43 с.
747470
  Мищенко С. Механизм выявления и ликвидации фиктивных предприятий // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
747471
  Гончаров М.А. Механизм геосинклинального складкообразования / М.А. Гончаров. – Москва : Недра, 1988. – 264с.
747472
  Матиенко Людмила Ивановна Механизм гомогенного катализа жидкофазного окисления этилбензола соединениями никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матиенко Людмила Ивановна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
747473
  Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации. / В.В. Копейчиков. – М., 1973. – 200с.
747474
   Механизм государственно-монополистического капитализма и его противоречия. – К, 1986. – 277с.
747475
  Кузнецов В.И. Механизм государственно-монополистического регулирования французской эконгомики / В.И. Кузнецов. – М., 1979. – 286с.
747476
  Лысенков С.Г. Механизм государственного обеспечения семей военнослужащих в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: организационно - правовые аспекты // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.48-52
747477
  Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ / Ю.П. Урьяс. – М., 1988. – 192с.
747478
  Студитский А.Н. Механизм движений / А.Н. Студитский. – М, 1983. – 63с.
747479
  Штауб Р. Механизм движений земной коры в приложении к строению земных горных систем / Р. Штауб. – Л.-М., 1938. – 372с.
747480
  Курцев Н.П. Механизм двойного подчинения в организации и деятельности местных советов депутатов трудящихся (на материалах Каз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12-711 / Курцев Н.П.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
747481
  Федирко В.В. Механизм двухуровневой сегментации клиентов как важный инструмент управления клиентской базой банка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 165-173. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
747482
  Клевец М.Ю. Механизм действия адреналина, йорадреналина и ацетилхолина на электические свойства гладких мышц кишечника : Дис... канд.биолог.наук: / Клевец М.Ю.; КГУ. – К, 1967. – 236л. – Бібліогр.:л.213-236
747483
   Механизм действия антибиотиков. – Москва, 1969. – 720с.
747484
  Донич М.В. Механизм действия антисептических соединений серебра, их дезинфицирующие и терапевтические свойства / М.В. Донич. – Б.м., 1940. – 4с. – Отдельный оттиск: Бюллетень Днепропетровского медицинского института, №2, 1940
747485
   Механизм действия гербицидов и синтетических регуляторов роста растений и их судьба в биосфере. – Пущино, 1975. – 155 с.
747486
   Механизм действия гербицидов и синтетических регуляторов роста растений и их судьбв в биосфере, 1975. – 228с.
747487
   Механизм действия гормонов. – Ташкент : Фан, 1976. – 174 с. : табл., рис. – Библиогр.: в конце глав
747488
  Шевченко Е.А. Механизм действия и использования закона преимущественного роста производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевченко Е. А.; КГУ. – К., 1985. – 21л.
747489
  Шевченко Елена Александровна Механизм действия и использования закона преимущественного роста производства средств производства в условиях развитого социализма. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шевченко Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.182-206
747490
  Василик М.А. Механизм действия и использования политических закономерностей в развитом социалистическом обществе / М.А. Василик. – Ленинград, 1982. – 142с.
747491
  Чухно А.А. Механизм действия и использования экономических законов и закономерностей / А.А. Чухно, Н.А. Гребнев, И.П. Яровой // Актуальные вопросы экономической теории
747492
  Круш П.В. Механизм действия и использования экономических законов на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Круш П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
747493
  Круш П.В. Механизм действия и использования экономических законов на этепе зрелого социализма (методологический аспект) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Круш П. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 187л.
747494
  Ожерельев О.И. Механизм действия основного экономического закона социализма / О.И. Ожерельев. – Л., 1979. – 144с.
747495
  Пасько В.Б. Механизм действия основного экономического закона социализма и реализация экономических интересов. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пасько В.Б,; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1981. – 25л.
747496
  Касумов Х.М. Механизм действия полиеновых антибиотиков. : Автореф... канд. биол.наук: 03091 / Касумов Х. М.; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино-на-Оке, 1971. – 22л.
747497
  Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды / О.Л. Дубовик. – М, 1984. – 168с.
747498
  Пивоваров А.П. Механизм действия светостабилизаторов полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пивоваров А.П.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1969. – 17л.
747499
  Миронов О.О. Механизм действия Советской Конституции / О.О. Миронов. – Красноярск, 1988. – 82с.
747500
  Приписнов В.И. Механизм действия социальных законов и субъектовный факторв. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1972. – 168с.
747501
  Акаев Адлан Арибович Механизм действия ультразвука на первичное зарождение кристаллов в раплавах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Акаев Адлан Арибович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
747502
  Акаев А.А. Механизм действия ультразвука на первичное зарождение кристаллов в расплавах : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Акаев Адлан Арибович ; МВиССО РСФСР, Грозн. нефт. ин-т им. акад. М.Д. Миллионщикова. – Грозный, 1982. – 151 л. – Бібліогр. : л. 131-148
747503
  Хорикова Елена Савельевна Механизм действия фосфоглюкомутазы в растворе и в иммобилизованном состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Хорикова Елена Савельевна; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1975. – 18л.
747504
  Григорян Г.М. Механизм действия экономического закона социализма. / Г.М. Григорян. – Х, 1979. – 160с.
747505
  Акатриней Георге Механизм деления клетки под влиянием физиологически активных веществ экстракта из омелы (Viscum albuml) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Акатриней Георге ; КГУ. – Киев, 1967. – 23 с.
747506
  Максимова Л.М. Механизм денежно-кредитного регулирования в ФРГ. / Л.М. Максимова. – М., 1984. – 92с.
747507
  Пакулина С.А. Механизм детерминации деятельности личности в становлении-развитии ее самостоятельности / С.А. Пакулина, С.М. Кетько // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 234-247. – ISSN 2073-8528
747508
  Рябоконь Н.В. Механизм детерминации сознательнрой деятельности людей в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябоконь Н. В.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.29
747509
  Сюткина В.И. Механизм деформации и упрочения сплавов, изменяющих симметрию решетки при упорядочении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткина В.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1967. – 18л.
747510
  Шайхлисламов Э.Р. Механизм децентрализации государственной власти в федеративном государстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
747511
  Криштал М.А. Механизм диффузии в железных сплавах / М.А. Криштал. – Москва, 1972. – 400 с.
747512
   Механизм доминанты. – Л, 1967. – 152с.
747513
  Дегтярева Таисия Григорьевна Механизм жидкофазного окисления 2-метилбутана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярева Таисия Григорьевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1972. – 19л.
747514
  Денисов Е.Т. Механизм жидкофазного окисления кислородсодержащих соединений / Е.Т. Денисов. – М., 1975. – 334с.
747515
  Паршичева И. Механизм защиты национальных меньшинств // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.78-84. – ISSN 1561-4999
747516
   Механизм защиты субъективных гражданских прав. – Ярославль, 1990. – 163с.
747517
  Борзенко С.В. Механизм и гидрогеохимические условия образования гейлюссита в озерах Доронинской группы (Восточное Забайкалье) // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С.667-672 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7525
747518
  Поляк А.Г. Механизм и кинетика анодного окисления муравьиной кислоты на палладиевом электроде-катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Поляк А.Г.; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1968. – 17л.
747519
  Ерохов Владимир Давыдович Механизм и кинетика взаимодействия алюминия с промежуточными фазами системы Al-Mn в порошковых спресованных смесях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ерохов Владимир Давыдович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – л.
747520
   Механизм и кинетика восстановления металлов. – М, 1970. – 248с.
747521
  Сымбелов В.Д. Механизм и кинетика высокотемпературного окисления бинарных сплавов кобальта, марганца с хромом и алюминием в атмосферах сложного состава. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сымбелов В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
747522
  Магарил Р.З. Механизм и кинетика гомогенных термических превращений углеводородов / Р.З. Магарил. – Москва : Химия, 1970. – 224 с. – Библиогр. в конце глав
747523
  Безуглов Алексей Юрьевич Механизм и кинетика диффузионного взаимодействия В и J - фазных системы никель-алюминий : Автореф... канд. фз.-мат.наук: 01.04.07 / Безуглов Алексей Юрьевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1989. – 15л.
747524
   Механизм и кинетика кристаллизации. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 524 с.
747525
  Кузнецов А.Н. Механизм и кинетика низкотепературного восстановления окислов железа окисью углерода, водородом и их смесями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецов А.Н.; МВО СССР. – Днепропетровск, 1952. – 12 с.
747526
  Башкиров Л.А. Механизм и кинетика образования ферритов / Л.А. Башкиров, В.В. Паньков. – Минск : Наука и техника, 1988. – 261 с.
747527
  Пшежецкий С.Я. Механизм и кинетика радиационно-химических реакций. / С.Я. Пшежецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1968. – 368 с.
747528
  Гочалиев Г.З. Механизм и кинетика радиационно-электрохимических процессов в водных растроах : Автореф... канд. хим.наук: / Гочалиев Г. З.; Гос. ком. хим. и нефт. пром. при Госплане СССР, Науч.-иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1963. – 16л.
747529
  Шматко О.А. Механизм и кинетика распада некоторых пересыщенных твердых растворов на основе кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Шматко О.А.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 17л.
747530
  Марголина Е.М. Механизм и кинетика реакции фтора с водородом : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Марголина Е.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 34л.
747531
  Стегнер Г. Механизм и кинетика углеобразования при разложении спиртов на катализаторах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стегнер Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красног Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 10л.
747532
   Механизм и кинетика ферментативного катализа. – Москва : Наука, 1964. – 296 с. : табл., рис. – Библиогр.: в конце глав
747533
   Механизм и кинтика сложных каталитических реакций. – М, 1970. – 166с.
747534
  Колесникова Р.В. Механизм и константы скорости реакций атомов кислорода в газовой фазе : Автореф... д-ра хим.наук: / Колесникова Р.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1972. – 54л. – Бібліогр.:с.50-54
747535
  Белобородов В.Г. Механизм и методы осуществления фашистской диктатуры в ЮАР (государственноправовой анализ) : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Белобородов В.Г.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1970. – 33л.
747536
  Карслян К. Механизм и тенденции эволюции мирового рынка фьючерсов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 2074-6040
747537
  Савицкий А.В. Механизм и термомеханика окисления ферроцена и рутеноцена йодом : Автореф... канд. хим.наук: / Савицкий А. В.; АН СССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – М., 1961. – 14л.
747538
  Бабушкин Л.Н. Механизм и физиологическая роль устьичных движений / Л.Н. Бабушкин. – Кишинев, 1975. – 121с.
747539
  Гольдшмидт Р. Механизм и физиология определения поля / Р. Гольдшмидт. – Москва ; Петербург
Кн. 5. – 1923. – 296 с. : 113 рис.
747540
  Лавошников В.Е. Механизм идеологических диверсий западногерманского империализма против социалистических стран Европы (1966-1969 гг.) : Автореф... канд. ист. наук : 07.573 / Лавошников В.Е. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 26 с.
747541
  Калугин В.Ю. Механизм имплементации международного гуманитарного права / В.Ю. Калугин. – Минск : Светоч, 2003. – 335, [1] с. – Библиогр. в подстр. примеч. – ISBN 985-6442-28-1
747542
  Ермилов А.П. Механизм инвестиционного цикла при капитализме / А.П. Ермилов. – Новосибирск, 1986. – 262с.
747543
  Мескина М.Я. Механизм ингибирования окисления углеводородов ароматическими аминами в смеси с фенолами. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Мескина М.Я.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – М, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
747544
   Механизм интеграции науки с производством. – М, 1984. – 153с.
747545
   Механизм интенсивного хозяйствования. – К, 1989. – 123с.
747546
  Топурия Г.Д. Механизм интенсификации накопления / Г.Д. Топурия. – Тбилиси, 1986. – 99с.
747547
  Логинов А.А. Механизм интероцептивных обенных рефлексов. : Автореф... Доктора биол.наук: / Логинов А.А.; Акад.наук БССР. – Баку, 1960. – 50л.
747548
   Механизм интрузий магмы. – Москва : Мир, 1972. – 316с. – (Науки о Земле)
747549
   Механизм использования экономиеских законов. – Алма-Ата, 1985. – 139с.
747550
  Никонова Л.А. Механизм карбнионной перегруппировки Смайлса : Автореф... канд. хим.наук: / Никонова Л. А.; Моск. с. х. акад. – М., 1969. – 23л.
747551
   Механизм катализа. – Новосибирск
Ч. 1. – 1984. – 217с.
747552
   Механизм катализа. – Новосибирск
Ч. 2. – 1984. – 215с.
747553
  Качанова Ж.П. Механизм катализа распада перекиси водорода комплексами железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Качанова Ж.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
747554
  Моисеев Ю.В. Механизм каталитического действия щелочных сред. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеев Ю.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1963. – 15л.
747555
  Торбин С.Н. Механизм каталитической дегидрогенизации низших алифатических спиртов в парах цинка. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Торбин С.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1980. – 20л.
747556
  Некрасов А.В. Механизм катионной полимеризации азотсодержащих циклов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Некрасов А.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 22л.
747557
  Никифоров А.И. Механизм коллективного подряда / А.И. Никифоров. – М, 1988. – 144с.
747558
  Харитон Ю.Б. Механизм конденсации и образование коллоидов. / Ю.Б. Харитон, ШАльников. – Л.М., 1934. – 66с.
747559
  Гаврилова А.А. Механизм конкуренции и ценообразования на мировой рынке нефти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 54-81. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
747560
  Струсь К.А. Механизм контроля гражданского общества за государством: пути совершенствования // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 1812-8696
747561
  Скрипкина П.А. Механизм кристаллизации и свойства быстроконднесированных пленок антимонида индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Скрипкина П.А.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
747562
  Михайлов Н.В. Механизм лечебно-стимулирующего действия луча лазера на организм животных и повышение их продуктивности / Н.В. Михайлов. – Казань, 1985. – 199с.
747563
  Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования : Учебное пособие / И.И. Лукашук. – Киев : Вища школа, 1980. – 165 с.
747564
  Дубинкина С.Н. Механизм международно-правового регулирования международных общественных отношений // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 108-113. – ISSN 0132-0769
747565
  Гаврилова Т.М. Механизм международной миграции рабочей силы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 73-83. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
747566
  Белоусов Сергей Вячеславович Механизм международных военно-экономических отношений США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 68-76. – ISSN 0131-2227
747567
  Филоненко А.Н. Механизм международных расчетов в экономических отношениях между социалистическими и капиталистическими странами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 62-66. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
747568
  Юфит С.С. Механизм межфазного катализа / С.С. Юфит. – М., 1984. – 264с.
747569
  Камара Сунуну Механизм мобилизации конъюгационного переноса хромосомы erwina chrysanthemiena 49 Адфсе - плазмидной кишечной палочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Камара Сунуну; АН БССР. Ин-т генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 19л.
747570
  Джалиашвили Т.А. Механизм модулирующего действия пептидов / Т.А. Джалиашвили; АН Грузинской ССР, Ин-т биохимии растений. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 225с.
747571
  Нагорский Ю.А. Механизм мотивации деятельности персонала // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 105-109. – ISSN 1729-7206
747572
  Попов А.И. Механизм мотивирования преподавателя технического вуза к педагогическому творчеству // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 56-59. – ISSN 1026-955X
747573
  Белорус О.Г. Механизм народнохозяйственной интеграции / О.Г. Белорус. – Киев, 1990. – 279 с.
747574
  Свидерский В.Л. Механизм нервного контроля функции быстрых мвшц несекомых : Автореф... докт. биол.наук: / Свидерский В. Л.; АН СССР, ин-т физиол. – М., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
747575
  Эдриан Э.Д. Механизм нервной деятельности. / Э.Д. Эдриан. – М.-Л., 1935. – 92с.
747576
  Оршанский И.Г. Механизм нервных процессов / И.Г. Оршанский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1898. – XXX, 565 с.
747577
  Гудима К.К. Механизм неупругих взаимодействия частиц с ядрами в области ускорительных энергий 2-4506 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гудима К.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
747578
  Чхеидзе И.И. Механизм низкотемпературного радиолиза простейших ароматических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Чхеидзе И.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1964. – 10л.
747579
  Курамшин Энс Мубаракович Механизм нитроокисления циклогексана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Курамшин Энс Мубаракович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
747580
   Механизм обеспечеия демократического централизма в хозяйстве. – М, 1988. – 174с.
747581
  Егупов Ю. Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентноспособностей продукции / Ю. Егупов, В. Литвинова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 73-78 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
747582
  Ефремов В.Я. Механизм образования и расходования метилового спирта при окислении пропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Ефремов В.Я.; Гос. науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова СССР. – 15л.
747583
  Палатник Л.С. Механизм образования и субструктура конденсированных пленок / Л.С. Палатник, М.Я. Фукс, В.М. Косевич. – Москва : Наука, 1972. – 320с.
747584
  Михеенко В.И. Механизм образования кимберлитовых трубок. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.123 / Михеенко В.И.; АН СССР. Уральский науч. центр. ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1972. – 50л.
747585
  Завгородский О.М. Механизм образования палеозойских структур Минусинского прогиба : Автореф... канд. геол-мнерал.наук: 04.123 / Завгородский О.М.;. – Ростов на/Д, 1971. – 15л.
747586
  Золотова Н.В. Механизм образования радикалов из гидроперекисных групп полипропилена и полиэтилена. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Золотова Н.В.; АН СССР. Филиал Ин-тута химич. физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
747587
  Пестун М.С. Механизм образования следов на гильзах и капсюлях и методика эксперимента при идентификации по ним огнестрельного оружия : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Пестун М.С.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1968. – 16л.
747588
  Ковтун Г.А. Механизм окисления алифатических аминов и регенираций антиоксидантов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Ковтун Г.А.; Ан СССР. – Черноголовка., 1974. – 24л.
747589
  Комиссарова Ирина Николаевна Механизм окисления альдегидов озонированным кислородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комиссарова Ирина Николаевна; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка (Моск. обл.), 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
747590
  Налбадян А.Б. Механизм окисления и горения водорода / А.Б. Налбадян, В.В. Воеводский. – М-Л., 1949. – 180с.
747591
  Шерешовец В.В. Механизм окисления кумола озонированным кислородом : Автореф... канд хим.наук: 02.00.15 / Шерешовец В. В.; АН СССР, Отд. ин-та хим. физ. – Черноголовка Моск. обл., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
747592
  Маршнева В.И. Механизм окисления окиси углерода на окислах титана, ванадия и никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Маршнева В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 17л.
747593
  Уотерс У.А. Механизм окисления органических соединений / У.А. Уотерс. – М, 1966. – 175с.
747594
  Поладян Евгения Аршалуйсовна Механизм окисления пропана в области отрицательного температурного коэффициента максимальной скорости реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Поладян Евгения Аршалуйсовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 19л.
747595
  Стригул Л.М. Механизм окисления пространственно затрудненных фенолов в полярных средах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стригул Л.М.; МГУ. – М, 1968. – 20л.
747596
  Штерн В.Я. Механизм окисления углеводородов в газовой фазе / В.Я. Штерн. – М, 1960. – 496с.
747597
  Мартемьянов В.С. Механизм окисления фенолов гидроперекисью и ацетилацетонатом CoIII : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мартемьянов В.С.; АН СССР. Фил. ин-та хиа. физики. – Черноголовка, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
747598
  Галимова Лариса Ганиновна Механизм окисления циклогексана озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Галимова Лариса Ганиновна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 27л.
747599
  Харитонов В.В. Механизм окисления циклогексанола в жидкой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харитонов В.В.; АН СССР.Филиал ин-та хим.физики. – М, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
747600
  Захария В. Механизм ООН постоянного наблюдения и отчетности за положениям детей в зонах вооруженных конфликтов // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 176-178
747601
  Аракелян А.П. Механизм оползней, связанных с соляной тектоникой : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Аракелян А.П.;. – Ереван, 1976. – 39л.
747602
  Глущенко П.П. Механизм организации и осуществления деятельности органов государственной службы России / П.П. Глущенко, В.Э. Ковальчук // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
747603
  Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданский прав / Н.И. Мирошникова. – Ярославль, 1989. – 83с.
747604
  Мишин В.М. Механизм ответственной власти / В.М. Мишин. – Днепропетровск : Центр политического анализа, 2001. – 55с.
747605
  Давид В. Механизм охраны международного правопорядка / Владислав Давид, Владимир Василенко. – Brno : Univerzita J.E.Purkyne, 1986. – 257с.
747606
  Калімкин С.А. Механизм оценки на предприятии рисков, связанных с ОИС (объекты интеллектуальной собственности) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.52-54. – ISSN 1680-2721
747607
  Скибицкий Э.Г. Механизм оценки педагогической полезности дидактического обеспечения подготовки специалистов в техническом вузе / Э.Г. Скибицкий, И.Ю. Скибицкая // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С. 54-60. – ISSN 1609-4646
747608
  Таранец Григорий Филиппович Механизм оценки хозрасчетной деятельности социалистических предприятий и его совершенствование : Автореф... кандидата экономич.наук: 08.00.01 / Таранец Григорий Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
747609
  Таранец Григорий Филиппович Механизм оценки хозрасчетной деятельности социалистических предприятий и его совершенствование. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Таранец Григорий Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
747610
  Молчанова С.И. Механизм парофазного нитрования пропана двуокисью азота. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Молчанова С.И.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза. – М., 1972. – 32л.
747611
  Григорьев Н.Н. Механизм переноса энергии фотовозбуждения в кристаллах ZnS : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Григорьев Н.Н.; АН СССР. Физ. ин-т П.Н.Лебедева. – М., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
747612
  Маслова И.С. Механизм перераспределения рабочей силы при социализме. / И.С. Маслова. – М., 1985. – 143с.
747613
  Левицкий С.И. Механизм планирования синергии при слияниях и поглощениях в процессе интеграции экономических объектов / С.И. Левицкий, И.А. Фрунзе // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-39. – (Економічні науки ; № 2 (22))
747614
   Механизм пластической деформации металлов. – Киев : Наукова думка, 1965. – 166 с.
747615
  Тайнов А.И. Механизм плоской системы с одними поступальными парами / А.И. Тайнов. – Минск, 1961. – 183с.
747616
  Капитонова Г.В. Механизм повышенной чувствительности облученных животных к гистамину : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Капитонова Г.В.; АН СССР, Ин-т биол. физики. – М., 1968. – 24л.
747617
  Кузьменко П.П. Механизм подвижности, сечения рассеяния и эффективности заряды ионов в металлах : автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Кузьменко П.П. ; АН КССР. – Киев, 1963. – 20 с.
747618
  Павлов С.А. Механизм полимеризации мономеров в адсорбированном состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Павлов С.А.; НИИ физ.-хим. – М., 1981. – 23л.
747619
  Кущ П.П. Механизм полимеризации финилглицидилокового эфира под действием третичных аминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кущ П.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1981. – 17л.
747620
  Морошкина Г.Ф. Механизм порождения и интерпретации смісла висказівания в вербальной интеракции // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
747621
  Морошкина Г.Ф. Механизм порождения и интерпретации смысла высказывания в вербальной интеракции // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 304-308. – ISBN 966-7890-03-1
747622
  Ковалев В.П. Механизм пострадиационного восстановления организма млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Ковалев В.П.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
747623
  Зотов Э.В. Механизм правового обеспечения деятельности общественных объединений в странах Европейского союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
747624
  Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – Москва, 1966. – 188с.
747625
  Влялько И. Механизм правового регулирования государственных закупок в Украине в контексте адаптации законодательства и подготовки нового усиленного соглашения Украины и ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 146-151.
747626
  Сафина О.А. Механизм правового регулиролвания международных кредитно- денежных и расчетных отношений // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.16-20. – ISSN 1812-3910
747627
  Решетов Ю.С. Механизм правореализации в условиях развитого социализма. / Ю.С. Решетов. – Казань, 1980. – 167с.
747628
  Кавачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства / Д.А. Кавачев. – М, 1977. – 112с.
747629
  Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 10.00.02 / Ковачев Д.А.; М-во юстиции СССР. – М, 1980. – 27л.
747630
   Механизм преступного поведения. – М, 1981. – 248с.
747631
  Шнайдер Э. Механизм принятия решений в ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности соглано Лиссабонскому договору // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 66-73
747632
  Богомолов В.Н. Механизм проводимости и зонная структура рутила : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богомолов В. Н.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Л., 1965. – 9л.
747633
  Галия Джаксыбекова Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов / Галия Джаксыбекова, Айсулу Бейсембинова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 246-257 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
747634
  Полянский Е. Механизм противодействия рецидивной преступности в США // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 67-72. – ISSN 1561-4999
747635
  Островский Ю.Н. Механизм процесса и интенсивности теплообмена при кипении бинарных смесей. : Автореф... Канд.техн.наук: 053 / Островский Ю.Н.; АН УССР.Ин-т техн.теплофизики. – К, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.22
747636
   Механизм процессов пленкообразования из полимерных растворов и дисперсий. – М, 1966. – 192с.
747637
   Механизм процессов полимеризации и новые области использования полимеров. – М, 1980. – 83с.
747638
  Пшежецкий С.Я. Механизм радиационно-химических реакций. / С.Я. Пшежецкий. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 360 с.
747639
  Горбовицкая Т.И. Механизм радиолиза замороженных стеклообразных растворов соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Горбовицкая Т. И.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 14л.
747640
  Бугаенко Л.Т. Механизм радиолиза концентрированных растворов : Автореф... докт. хим.наук: / Бугаенко Л. Т.; АН СССР. Ин-т электрохим. – М., 1968. – 26л.
747641
  Новиков В.Ю. Механизм радиолитического обесцвечивания этанольных растворов полиметиновых красителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Новиков В.Ю.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1984. – 23л.
747642
  Ализаде А.С. Механизм развития молнии и методы ее изучения / А.С. Ализаде ; АН СССР, Азерб. филиал, Сектор энергетики. – Баку : АзФАН, 1940. – 112 с. : ил.
747643
  Ализаде А.С. Механизм развития молнии и методы ее изучения / А.С. Ализаде. – Баку, 1940. – 112 с.
747644
  Хачатрян А Л. Механизм развития цепец в реакциях термического окисления простейших углеводородов -- метана, этана и пропана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Хачатрян Л.А,; АН Арм.ССР.Ин-т хим.физики. – Ереван, 1978. – 18л.
747645
  Сиддики М. Механизм разложения фенола электроокислением при использовании электродов из нержавеющей стали / М. Сиддики, Аль-Малак // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1 (249), январь - февраль. – С. 47-57. – ISSN 0204-3556
747646
  Димитрова Людмила Михайловна Механизм разрешения социальных противоречий в условиях социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Димитрова Людмила Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 146л. – Бібліогр.:л.134-146
747647
  Дмитрова Л.М. Механизм разрешения социальных противоречий в условиях социализма. : Автореф... Канд.филос..наук: 09.00.01 / Дмитрова Л.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 16л.
747648
   Механизм разрушения металлов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 123с.
747649
  Устинова В.А. Механизм разрушения физических молекулярных структур, подобных биоклеткам, в ультразвуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Устинова В.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
747650
  Иванченко П.А. Механизм разрыва С-С связи в окисляющимся полиэтилене : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Иванченко П.А.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1970. – 22л.
747651
  Таран Л.А. Механизм разряда комплексных ионов золота и адсорбции катодного водорода в цианидно-цитратных электролитах : Автореф... канд. химич.наук: / Таран Л.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1968. – 20л.
747652
  Хабиби Р.И. Механизм распределения общественных фондов потребления / Р.И. Хабиби. – М., 1986. – 77с.
747653
  Лукашов Н.В. Механизм распределения объемов инвестиционных ресурсов с учетом риска // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 136-148. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
747654
  Алейкина С.М. Механизм растворения алюминиево-никелевых сплавов, легированныхх переходными металлами: ванадием, ниобием, танталом, цирконием : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Алейкина С.М.; Воронежский гос .ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 16л.
747655
  Ингольд К.К. Механизм реакций и строение органических соединений / К.К. Ингольд. – М., 1959. – 673с.
747656
  Дудник Е.В. Механизм реализации акционерной собственности в рыночной экономике / Е.В. Дудник, Н.П. Вишневская // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 179-183. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
747657
  Филипенко А. Механизм реализации бигравитационной модели в экономическом сотрудничестве Украины с ЕС и Россией // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 56-61.
747658
  Вавилин Е.В. Механизм реализации гражданских прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 229-233. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
747659
  Стумбина Э.Я. Механизм реализации конституции / Э.Я. Стумбина. – Рига, 1984. – 182 с.
747660
  Гош А.П. Механизм реализации экономических законов социализма / А.П. Гош. – Киев, 1989. – 48 с.
747661
  Краснов Ю.Н. Механизм регулирования занятости населения : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.05 / Краснов Ю.Н.; НИ эконом. ин-т мин-ва экономики Украины. – К., 1993. – 32л.
747662
  Виценец Т.Н. Механизм регулирования миграционных процесов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 346-350. – ISSN 1993-6788
747663
  Степаненко В.А. Механизм регулирования рынка США. / В.А. Степаненко. – Киев, 1992. – 52с.
747664
  Цатуров В.Л. Механизм рефлексов на сосуды скелетной мускулатуры : Автореф... канд. биол.наук: / Цатуров В. Л.; АМН СССР, Ин-т нормальн. и патл. физиол. – М., 1964. – 20л.
747665
   Механизм рече-мысли способности. – Целиноград, 1976. – 80с.
747666
  Чигарева Т.С. Механизм роста и отрыва пузырьков пара в чистых жидкостях и растворах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Чигарева Т.С.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1970. – 20л.
747667
  Пахомов Ю.Н. и др. Механизм рыночной экономики в современных условиях / Ю.Н. и др. Пахомов. – К., 1991. – 49с.
747668
  Маловичко Е.В. Механизм саморегуляции общества: проблема исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-99. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
747669
  Карпухина Г.В. Механизм синергетического действия смесей ароматических аминов с замещенными фенолами в реациях окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Карпухина Г. В.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
747670
  Азатян Нелли Аршавировна Механизм синергического действия смесей фенолов в реакциях окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Азатян Нелли Аршавировна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 16л.
747671
  Лемищенко Механизм синтеза ацетоуксусного эфира : Дис... наук: / Лемищенко;. – 50л. – Бібліогр.:л.58-60
747672
  Крюков Ю.Б. Механизм синтеза органических соединений из СО и Н2 и химия поверхностных соединений на железных катализаторах. : Автореф... доктор хим.наук: 082 / Крюков Ю.Б.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1969. – 61л. – Бібліогр.:с.60-61
747673
  Бабаев С.Ф. Механизм совершенствования государственного управления / С.Ф. Бабаев. – Рига, 1986. – 230с.
747674
  Копейчиков В.В. Механизм советского государства / В.В. Копейчиков. – Москва, 1968. – 216 с.
747675
  Копейчиков В.В. Механизм Советского социалистического государства. / В.В. Копейчиков. – Х., 1965. – 48с.
747676
  Губатюк Игорь Владимирович Механизм согласования экономических инетересов в условиях перехода к рыночным отношения : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Губатюк Игорь Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
747677
  Губатюк Игорь Владимирович Механизм согласования экономических интересов в условиях перехода к рыночным отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Губатюк Игорь Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
747678
  Шерстюк Ростислав Владимирович Механизм создания единого информационного пространства в условиях газодобывающей компании Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 217-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье рассматриваются вопросы стратегии создания единого информационного пространства (ЕИП) на предприятиях газодобывающей промышленности с учетом их особенностей, а также эффективность их внедрения на конкретных примерах.
747679
  Соина Елена Валентиновна Механизм создания и функционирования свободных экономических зон на территории Украины : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Соина Елена Валентиновна; НИ экономический ин-т Мин-ва экономики Украины. – К., 1993. – 17л.
747680
  Семенихина И.В. Механизм сополимеризации сернистого ангидрида электроннодонорными монометрами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Семенихина И.В.; МГУ. – М, 1984. – 17л.
747681
  Зайцев А.П. Механизм социалистического хозяйствования / А.П. Зайцев. – К., 1987. – 126с.
747682
  Ширяев С Ю. Механизм социалистической экономической интеграции. / С Ю. Ширяев. – М., 1976. – 69с.
747683
  Красник Н.П. Механизм сочетания народнохозяйственной и хозрасчетной эффективности социалистического общественного производства : Дис... канд. экон. наук / Красник Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 230 л. – Бібліогр.:с.198-230
747684
  Красник Н.П. Механизм сочетания народнохозяйственной и хозрасчетной эффективности социалистического общественного производства : Автореф. дис... канд. экон. наук / Красник Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 30 с.
747685
  Щеголева Т.В. Механизм старения сплавов алюминий -- медь -- магний, алюминий -- магний -- кремний и алюминий -- магний -- германий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 064 / Щеголева Т.В. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 15 с.
747686
  Хряпченков В.Г. Механизм стимулирования интенсификации производства / В.Г. Хряпченков, Е.И. Войткевич. – Минск, 1983. – 224с.
747687
  Бижанова М.И. Механизм стимулирования научно-техрнического прогресса / М.И. Бижанова. – М., 1981. – 181с.
747688
  Милюков А.И. Механизм стимулирования роста эффективности труда. / А.И. Милюков. – М, 1977. – 151с.
747689
  Бекирова С.Э. Механизм стимулирования социально-экономического развития региона // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 79-85
747690
  Сташевский Механизм стимулирования труда в развитом социалистическом обществе. / Сташевский, Ю.И. Палкин. – Краснодар, 1976. – 208с.
747691
  Тараш Л.И. Механизм стратегического управления стоимостью компании и возможность его использования в корпоративном секторе промышленности Украины / Л.И. Тараш, С А. Дагли, Ю.А. Малык // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 149-167. – ISSN 1729-7206
747692
  Ин Шэн-кан Механизм сшивания виниловых полимеров под действием v-излучения. : Автореф... канд. хим.наук: / Ин Шэн-кан; Москов. ин-тут тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1959. – 13л.
747693
  Сычева-Михайлова Механизм тектонических процессов в обстановке инверсии плотности горных пород / Сычева-Михайлова. – Москва : Недра, 1973. – 137с.
747694
   Механизм термического разложения перхлората аммония. – Черноголовка, 1981. – 130с.
747695
   Механизм территориального самоуправления и рыночное регулирование. – Екатеринбург, 1991. – 141с.
747696
   Механизм торможения. – М, 1988. – 287с.
747697
  Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирования / Л.Б. Зусь. – Владивосток, 1976. – 108с.
747698
  Дейниченко Петр Механизм уничтожения. Записки с той стороны бытия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 140 : фото. – ISSN 1029-5828
747699
   Механизм управления воспроизводством населения и трудовых ресурсов. – Л, 1990. – 111с.
747700
   Механизм управления социально-экономическими системами. – Ленинград, 1988. – 160 с.
747701
  Ершова Г.Е. Механизм управления транспортно-промышленным комплексом в регионе / Г.Е. Ершова. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1990. – 200 с.
747702
   Механизм управления финансовыми потоками промышленного предприятия в условиях глобализации / В.А. Панков, Ю.В. Макогон, Е.А. Пашко, А.В. Бабенко; В.А.Панков, Ю.В.Макогон, Е.А Пашко, А.В.Бабенко; МОНУ; ДНУ; Ин-т экономики промышленности НАН Украины. – Донецк, 2005. – 188с. – ISBN 966-639-236-4
747703
  Разумнова Л.Л. Механизм урегулирования торговых споров в рамках ВТО // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
747704
  Разумнова Л. Механизм урегулирования торговых споров в рамках ВТО // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 36-46. – ISSN 2074-6040
747705
   Механизм ускорения. – Ставрополь, 1988. – 120с.
747706
  Дейкин И А. Механизм федерального бюджета США / И А. Дейкин, . – М, 1989. – 117с.
747707
  Белявский В.Н. Механизм формирования адаптивной операционной системы предприятия // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 59-77. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
747708
   Механизм формирования внешней политики США. – М, 1986. – 203с.
747709
   Механизм формирования и осуществления внешней политики империалистических государств в ХХ в.. – Горький, 1988. – 110с.
747710
  Стародубцев И.И. Механизм формирования и развития социальной активности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стародубцев И.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 17л.
747711
  Алешин В.Б. Механизм формирования и функционирования производственной инфраструктуры социалистической экономики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алешин В. Б.; КГУ им. Шевченко. – К, 1988. – 24л.
747712
  Алешин В.Б. Механизм формирования и функционирования производственной инфраструктуры социалистической экономики : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алешин В.алерий Борисович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 177 л. – Библиогр. : л. 172-177
747713
  Цыбульская Э.И. Механизм формирования институциональных ловушек в условиях трансформирующейся экономики / Э.И. Цыбульская, Н.Л. Пиковец // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 367-374. – ISSN 1993-5560
747714
  Ананян Э.В. Механизм формирования кафанского брахиантиклинория и рудного поля : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Ананян Э.В.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 21л.
747715
  Весная Т.М. Механизм формирования пленок из ирганодисперсий полимера : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Весная Т.М. ; МГУ. – Москва, 1981. – 24 с.
747716
  Колобов Олег Андреевич Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и Арабским странам в 1947-1985 гг : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Колобов Олег Андреевич; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1986. – 502л. – Бібліогр.:л.411-502
747717
  Колобов Олег Алексеевич Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Колобов Олег Алексеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 48 с.
747718
  Колобов Олег Алексеевич Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Колобов Олег Алексеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 48 с.
747719
  Маклаков В.В. Механизм формирования представительных учреждений во Франции (1946-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Маклаков В.В. ; МВ и ССО СССР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
747720
  Стоянов С.С. Механизм формирования разрывных зон. / С.С. Стоянов. – М., 1977. – 144с.
747721
  Богацкий В.В. Механизм формирования структур рудных полей / В.В. Богацкий. – Москва : Недра, 1986. – 88с.
747722
  Золотухин В.В. Механизм формирования трапповых интрузий с сульфидным оруднением : Автореф... доктор геол.-минералогич.наук: / Золотухин В.В.; АН СССР. Ин-тут геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва, 1966. – 48л. – Бібліогр.:с.46-48
747723
  Серов С.Л. Механизм формирования экстремистских организаций в Российской империи конца XIX - начала XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
747724
  Никоноров Н.В. Механизм формрмирования планарных диффузионных оптических волноводов на стеклах и образование в них центров окраски : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Никоноров Н. В.; КГУ. – Ленинград, 1985. – 20л.
747725
  Ракауская К Ю.И. Механизм фоторазрядки и фоточувствительность электрорадиографических слоев Se при облучении рентгеновскими и гамма-лучами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Ракауская Ю.И.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
747726
  Веселовский В.И. Механизм фотоэлектрохимических процессов : Автореф... д-ра хим.наук: / Веселовский В.И.; Науч.-исслед. физ.-химич. ин-т. – Москва, 1949. – 32 с.
747727
  Шуб Д.М. Механизм фотоэлектрохимического процесса образвоания перекиси водорода на полупроводнике (ZnO). : Автореф... канд. хим.наук: / Шуб Д.М.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1955. – 14л.
747728
  Парийская А.В. Механизм фторирования метана и его фторпроизводных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 056 / Парийская А.В. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
747729
  Илиев Иван Асенович Механизм функционирования системы экономических интересов в условиях агропромышленной интеграции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Илиев Иван Асенович; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 14л.
747730
  Крамаренко В.И. Механизм функционирования экономических отношений в здравоохранении / В.И. Крамаренко. – Симферополь, 1997. – 151с.
747731
  Кошкин Виталий Исаевич Механизм хозрасчета социалистического предприятия (производственного объединения) / Кошкин Виталий Исаевич. – М., 1986. – 173с.
747732
  Фаюра Наталия Дмитриевна Механизм хозяйственных связей производства и торговли в условиях перестройки социалистической экономики : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Фаюра Наталия Дмитриевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 193л. – Бібліогр.:л.185-193
747733
  Фаюра Н.Д. Механизм хозяйственных связей производства и торговли в условиях перестройки социалистической экономики. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фаюра Н.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
747734
  Якобсон Л.И. Механизм хозяйствования в отраслях социально-культурного обслуживания: уч. пособие / Л.И. Якобсон. – М., 1988. – 51с.
747735
   Механизм хозяйствования в структуре социалистических производственных отношений. – К, 1983. – 120с.
747736
  Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления / А.А. Беляев. – Киев : Вища школа, 1990. – 147с.
747737
  Дахнова Е.Е. Механизм ценообразования на инфраструктурные услуги // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 28-38. – ISSN 1993-5560
747738
  Пантюхин Александр Васильевич Механизм экономии труда в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Пантюхин Александр Васильевич; Симферопольск. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе, Кафедра полит. экономии. – Симферополь, 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.177-188
747739
  Пантюхин А.В. Механизм экономии труда в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Пантюхин А.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
747740
  Пантюхин А.В. Механизм экономии труда в условиях интенсификации социалистического производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пантюхин А.В.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
747741
  Славинская Л.А. Механизм экономических отношений Восток-Запад / Л.А. Славинская. – Москва, 1987. – 246с.
747742
  Зубарев И.В. Механизм экономического роста транснациональных корпораций / И.В. Зубарев, И.К. Ключников. – М, 1990. – 157с.
747743
   Механизм экономического стимулирования при социализме. – М, 1973. – 255с.
747744
   Механизм экономического цикла в США. – М, 1978. – 471с.
747745
  Коробейников М.А. Механизм экономической ответственности / М.А. Коробейников. – М, 1989. – 271с.
747746
  Шпеккер Х. Механизм экстракции при методах распределения / Х. Шпеккер, М. Кремер, Е. Джекверт. – Москва, 1962. – 30 с.
747747
  Сарбаш Ф.С. Механизм электровосстановления анионов с участием доноров протона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Сарбаш Ф. С.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
747748
  Селевин В.В. Механизм электровыделения водорода на ртути их водных растворов солей магния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Селевин В.В. ; МГУ. – Москва, 1975. – 21 с.
747749
  Киселев Б.А. Механизм электродных процессов сульфид-анионов, сероводорода и серы на ртутных электродах : Автореф... канд. хим.наук: / Киселев Б.А.; АН СССР. Ин-т электрохимии. – М., 1965. – 10л.
747750
  Дедусенко Н.И. Механизм электросинтеза Кольбе : Автореф... канд. хим.наук: / Дедусенко Н.И.; Акад. наук Казхской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1950. – 6л.
747751
  Золотова Т.К. Механизм электрохимических и фотохимических процессов с участием красителей в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Золотова Т.К.; МГУ. – Москва, 1977. – 21л.
747752
  Семахина Н.И. Механизм электрохимического восстановления и реакционная способность некоторых ароматических карбонильных соединений в присутствии доноров протонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Семахина Н.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
747753
  Елина Л.М. Механизм электрохимического выделения кислорода на никеле и железе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елина Л.М.; М-во хим.промышеленности СССР. – Москва, 1951. – 10 с.
747754
  Суслов И.Ф. Механизм эффективного развития колхозов. / И.Ф. Суслов. – М, 1981. – 175с.
747755
  Лаперашвили Т.А. Механизма формирования и свойства повышения потенциального обрьера на границе раздела фосфид галлия-металл. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лаперашвили Т. А.; Ин-т киб. АН ГССР. – Тбилиси, 1989. – 23л.
747756
  Леонов В.М. Механизмация конструкторских, чертежных и копировально-множительных работ / В.М. Леонов. – Москва, 1965. – 65 с.
747757
  Вальц Г.Б. Механизмі для черчения и преобразования проекций / Г.Б. Вальц, Г.А. Ушаков. – Харьков, 1960. – 456с.
747758
  Божок Ю.М. Механизмі морфогенеза передней доли гипофиза птиц. : Дис... канд. биолог.наук: / Божок Ю.М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 126л. – Бібліогр.:л.81-93
747759
  Кожевников С.Н. Механизмы / С.Н. Кожевников. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 1965. – 1058с.
747760
   Механизмы адаптивных реакций организма к физическим и умственным нагрузкам. – Казань, 1982. – 152с.
747761
  Лыкасов Г.И. Механизмы адрон-ядерных реакций при высоких энергиях и экзотические состояния в ядрах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Лыкасов Г.И.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 19л.
747762
  Магазаник Л.Г. Механизмы активации постсинаптической мышечной мембраны : Автореф... докт. биол.наук: / Магазаник Л. Г.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1970. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
747763
  Елеусинов Б.Т. Механизмы акустической релаксации водных растворов ряда поверхностно-активных веществ : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Елеусинов Б.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 13л.
747764
  Елеусинов Бауыржан Тажимаганбетович Механизмы акустической релаксации водных растворов ряда поверхностно-активных веществ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Елеусинов Бауыржан Тажимаганбетович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 166л. – Бібліогр.:л.124-139
747765
  Травников Е.Н. Механизмы аппаратуры магнитной записи / Е.Н. Травников. – Киев : Техніка, 1976. – 464 с.
747766
  Шохзода Сулаймон Механизмы безопасности в Центральной Азии : теория и практика // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 132-140. – ISSN 0869-1908
747767
   Механизмы биологического действия ионизирующих излучений : тезисы докладов. – Львов : Львовский университет, 1965. – 200 с.
747768
   Механизмы биологического действия ионизирующих излучений : тезисы докладов. – Львов, 1969. – 368 с.
747769
   Механизмы биологического действия радиации. – Львов, 1965. – 16с.
747770
   Механизмы биологического действия электромагнитных излучений : Симпозиум тезисы докладов. – Пущино, 1987. – 201с.
747771
  Карр Я. Механизмы биологической защиты / Я. Карр. – М., 1976. – 108с.
747772
   Механизмы биосинтеза антибиотиков. – Москва : Наука, 1986. – 237 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
747773
   Механизмы биотической деструкции органических веществ в почве : Чтения памяти академика В.Н. Сукачева. – Москва : Наука, 1989. – 88 с. : табл. 20, ил. 22,. – Библиогр.: в конце глав. – ISBN 5-02-004630-2
747774
  Эмирбеков Э.З. Механизмы биохимических изменений при низких температурах тела / Э.З. Эмирбеков, С.П. Львова. – Ростов-на-Дону, 1985. – 80с.
747775
  Эмирбеков Э.З. Механизмы биохимических изменений при низких температурах тела. / Э.З. Эмирбеков, ЛЬвова. – Ростов-на-Дону, 1985. – 80с.
747776
  Ингрэм Механизмы биохимических реакций / Ингрэм, , Л. Ллойд. – М., 1964. – 158с.
747777
  Виевский А.Н. Механизмы боилогического влияния катионных поверхностно-активных веществ / А.Н. Виевский. – Київ, 1991. – 250 с.
747778
  Шахпаронов М.И. Механизмы быстрых процессов в жидкостях: уч. пособие / М.И. Шахпаронов. – М., 1980. – 352с.
747779
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
1. – 1970. – 608с.
747780
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
2. – 1971. – 1007с.
747781
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
3. – 1973. – 576с.
747782
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
4. – 1975. – 448с.
747783
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
5. – 1976. – 848с.
747784
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
1. – 1979. – 495с.
747785
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
2. – 1979. – 556с.
747786
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
3. – 1979. – 416с.
747787
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
4. – 1979. – 591с.
747788
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
5. – 1981. – 400с.
747789
  Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике / И.И. Артоболевский. – Москва
6. – 1981. – 784с.
747790
  Караван В.С. Механизмы взаимодействия а-галогендезокибензоинов с метилатом натрия в метаноле : Автореф... канд. хим.наук: / Караван В.С.; Ленигр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
747791
  Баев К.В. Механизмы взаимодействия кортико- и руброспинальных влияний в шейном отделе спинного мозга кошки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Баев К.В.; АН УССР Ин-т физиологии. – К, 1972. – 26л.
747792
  Викторовский Р.М. Механизмы видообразования у гольцов Кроноцкого озера. / Р.М. Викторовский. – Москва, 1978. – 111с.
747793
  Науменко О.И. Механизмы вирусного лейкозогенеза / О.И. Науменко, И.А. Смирнова; АНУ. Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – Київ : Наукова думка, 1992. – 240с. – ISBN 5-12-002926-4
747794
  Гунина Л. Механизмы влияния антиоксидантов при физических нагрузках // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1. – С. 25-32. – ISSN 1992-7886
747795
  Рабиа Механизмы влияния государства на повышения энергоэфективности национального хозяйства Украины / Рабиа, Абдуллах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 142-147 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
747796
  Чан Зуй Нга Механизмы влияния инсулина на моторику желудка и кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чан Зуй Нга ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с.
747797
  Чан Зуй Нга Механизмы влияния инсулина на моторику желудка и кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Чан Зуй Нга; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 162л. – Бібліогр.:л.130-162
747798
  Жизневский И.Б. Механизмы влияния средств массовой информации: приемы информационных воздействий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 174-176. – Бібліогр.: с. 175-176. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
747799
   Механизмы внутреннего трения в твердых телах : труды всесоюзн. совещания, Батуми. – Москва : Наука, 1976. – 175 с.
747800
  Крутецкая И З. Механизмы внутриклеточной сигнализации [Електронний ресурс] : Монография / И З. Крутецкая, О.Е. Лебедев, Л.С. Курилова. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2003. – 155с. : ил. – Библиогр.: 746 назв.
747801
  Тумаркина Ксения Модестовна Механизмы внутрисердечной авторегуляции систолической и диастолической активности желудочков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Тумаркина Ксения Модестовна; МГУ. – М., 1977. – 19л.
747802
  Шуба М.Ф. Механизмы возбуждения и сокращения гладких мышц мозговых сосудов / М.Ф. Шуба, Н.И. Гокина, А.В. Гурковская; Академия наук Украинской ССР; Ин-тут физиологии им.А.А.Богомольца; Отв.ред. В.И.Скок. – Киев : Наукова думка, 1991. – 168с. – ISBN 5-12-001797-5
747803
  Айзенберг И.М. Механизмы возбуждения ядра. Электромагнитное и слабое взаимодействие : Пер.с англ. / И.М. Айзенберг, Грайнер В. ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Камерджиева. – Москва : Атомиздат, 1973. – 347 с. : черт. – Библиогр.: 337-347
747804
  Гайнуллин Равиль Зайнуллович Механизмы возникновения источников аритмии в деполяризованных постоянным током микордиальных волокнах : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.02 / Гайнуллин Равиль Зайнуллович ; АН ССС Р, Ин-т биол. физики. – Пущино, 1981. – 16 с.
747805
  Васильченко Ю.Л. Механизмы времени. : Тайм-менеджмент: теория, практикум / Ю.Л. Васильченко. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 220с. – ISBN 966-7821-04-8
747806
  Тагдиси Д.Г. Механизмы выздоровления. / Д.Г. Тагдиси, Я.Д. Мамедов. – М., 1984. – 64с.
747807
   Механизмы генерации мелкомасштабной турбулентности в океанах. – Калининград, 1985. – 108с.
747808
  Циопа Механизмы генерации низкочастотного излучения рентгеновских двойных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Циопа О. А; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Ленинград, 1989. – 12л.
747809
  Кушев В.В. Механизмы генетической рекомбинации / В.В. Кушев. – Л., 1971. – 247с.
747810
  Шахбазов В.Г. Механизмы гетерозиса: история и современное состояние проблемы / В.Г. Шахбазов. – Харьков, 1990. – 119с.
747811
   Механизмы гетеролитических реакций. – М, 1976. – 276с.
747812
  Косенко А.Ф. Механизмы гипоталамической геруляции секреторной деятельнсоти слюнных и жуледочных желез : Автореф... докт. биол.наук: / Косенко А. Ф.; КГУ. – К., 1971. – 50л. – Бібліогр.:с.43-48
747813
  Косенко А.Ф. Механизмы гипоталамической регуляции секреторной деятельности слюнных и желудочных желез : Дис... докт.биолог.наук: / Косенко А.Ф.; КГУ. – Киев, 1971. – 417л. – Бібліогр.:л.371-417
747814
  Портной М.А. Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0321-2068
747815
  Григорьев Л. Механизмы глобального регулирования: экономический анализ / Л. Григорьев, А. Кудрин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 7. – С. 4-28. – ISSN 0042-8736
747816
   Механизмы гормональных регуляций и роль обратных связей в явлениях развития и гомостаза. – М, 1981. – 332с.
747817
  Ерошкин А. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 10. – С. 21-29. – ISSN 0131-2227
747818
  Андрощук Г. Механизмы государственной поддержки патентования изобретения: опыт Польши // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 13-27


  Статья посвящена изучению опыта коммерциализации научно-технических разработок, государственной поддержки изобретений в зарубежных странах.
747819
  Рудь Наталья Юрьевна Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 34-36. – ISSN 0131-2227
747820
  Данилов В.И. Механизмы группового выбора / В.И. Данилов, А.И. Сотсков. – Москва : Наука, 1991. – 176 с. – (Библиотечка управленца)
747821
  Иоффе М.Е. Механизмы двигательного обучения / М.Е. Иоффе. – М, 1991. – 133с.
747822
   Механизмы двуэлектронной динамики в неорганических материалах. – М, 1989. – 105с.
747823
  Клевец М.Ю. Механизмы действия адреналина, норадреналина и ацетилхолина на электрические свойства гладких мышц кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Клевец М.Ю. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
747824
   Механизмы действия анксиолитических противосудорожных и сотворных средств. – К, 1988. – 256с.
747825
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1978. – 126с.
747826
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1980. – 156с.
747827
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1981. – 127с.
747828
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1982. – 110с.
747829
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1983. – 80с.
747830
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1985. – 123с.
747831
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1986. – 92с.
747832
   Механизмы действия зоотоксинов. – Горький, 1987. – 97с.
747833
  Литвиненко Л.М. Механизмы действия органических катализаторов / Л.М. Литвиненко, Н.М. Олейник. – К., 1984. – 263с.
747834
  Савелова В.А. Механизмы действия органических катализаторов / В.А. Савелова, Н.М. Олейник. – Киев, 1990. – 291с.
747835
   Механизмы детерминации. – Москва : Наука, 1990. – 264 с. – ISBN 5-02-005304-Х
747836
  Асеев В.Г. Механизмы детерминации психического развития // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 40-45. – ISSN 2073-8528
747837
   Механизмы динамической деформации металлов. – Куйбышев, 1986. – 154с.
747838
   Механизмы динамической локализации и компенсации функций центральной нервной системы. – Ереван, 1986. – 314с.
747839
   Механизмы записи голограмм в кристаллах и усиление когерентных световых пучков. – К, 1976. – 41с.
747840
   Механизмы зрения животных. – М, 1978. – 223с.
747841
   Механизмы и инструменты подготовки научных кадров к инновационной деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10. – С. 120-126. – ISSN 0869-3617


  В статье показано, что инновационная деятельность включает две основные составляющие: разработку научного продукта и его коммерциализацию. Проведен анализ механизмов, применяемых при теоретической и практической подготовке выпускников аспирантуры к ...
747842
  Виценец Т.Н. Механизмы и инфраструктура управления миграционными потоками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 276-280. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
747843
  Бескоровайная С.С. Механизмы и кинетика адсобции органических веществ на платине. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бескоровайная С.С.; АН СССР. – М, 1966. – 15л.
747844
  Кононенко Виталий Григорьевич Механизмы и кинетика релаксации локализованных напряжений в кристаллах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кононенко Виталий Григорьевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 35л.
747845
   Механизмы и контроль перестроек генома эукариот / Т.Ю. Колотова, Б.Т. Стегний, И.Ю. Кучма, Н.В. Дубинина, А.Н. Головко, Ю.В. Чайковский, ВолянскийЮ.Л. – Харьков : Коллегиум, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8604-03-2
747846
   Механизмы и принципы целенаправленного поведения. – М, 1972. – 295с.
747847
  Синельщиков Ю.М. Механизмы и приспособления для эксплуатационных и ремонтных работ на электростанциях и в электрических сетях / Ю.М. Синельщиков. – М. -Л., 1965. – 240с.
747848
  Евтодиенко Ю.В. Механизмы и регуляция транспорта ионов в митохондриях : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.02 / Евтодиенко Ю.В.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино, 1979. – 44л.
747849
  Полушкин К.К. Механизмы и специальная оснастка на монтаже АЭС. / К.К. Полушкин. – М., 1989. – 101с.
747850
  Голод И.С. Механизмы и устройства кинокапировальной аппаратуры / И.С. Голод. – Л., 1981. – 206с.
747851
  Бажан Надежда Михайловна Механизмы изменения функционального состояния коры надпочечников у серебристо-черных лисиц в процессе доместификации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 030014 / Бажан Надежда Михайловна ; МГУ. – Минск, 1976. – 17 с.
747852
  Василевич А.А. Механизмы изотопного обмена водорода на платиновых пленках : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Василевич А.А.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М, 1967. – 22л.
747853
   Механизмы иммунопатологии. – М, 1983. – 399с.
747854
  Катаев С.Л. Механизмы институционализации в условиях социальных преобразований // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 158-163.
747855
   Механизмы интеграции клеточного обмена. – Ленинград : Наука, 1967. – 316 с.
747856
   Механизмы канцерогенеза. – Москва, 1961. – 413с.
747857
  Романенко Г.М. Механизмы кислтно-основного взаимодействия, электролитической дисооциации и переноса тока в системах апротонные кислоты -- апротонные органические основания : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Романенко Г. М.; МВССО УССР, КПИ. – К., 1974. – 23л.
747858
  Панов Е.Н. Механизмы коммуникации у птиц. / Е.Н. Панов. – М., 1978. – 304с.
747859
   Механизмы контроля над деятельностью публичной администрации в странах Европы / А. Сунгуров, Д. Маччелли, Е. Абросимова, Т. Виноградова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 42-77. – ISSN 1812-7126
747860
  Ейгер Г.В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания / Г.В. Ейгер. – Харьков, 1990. – 183с.
747861
  Цукерман В.Д. Механизмы координации движений / В.Д. Цукерман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 126с.
747862
  Шаститко А. Механизмы корпоративного управления: место акционерных соглашений / А. Шаститко, Т. Радченко // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – ISSN 0042-8736
747863
  Колпаков М.Г. Механизмы кортикостероидной регуляции функций организма / М.Г. Колпаков. – Новосибирск, 1978. – 200с.
747864
   Механизмы криоповреждения и криозащиты биологических структур. – Киев : Наукова думка, 1977. – 126с.
747865
   Механизмы криповреждения и припротекции биологических структур. – Киев : Наукова думка, 1976. – 160 с. : рис.
747866
   Механизмы культуры. – М, 1990. – 265с.
747867
   Механизмы лейкозогенеза. – К, 1975. – 219с.
747868
  Гурин В.Н. Механизмы лихорадки / В.Н. Гурин. – Минск, 1993. – 165с.
747869
   Механизмы лучевой патологии. – Москва : Московский университет, 1984. – 139 с.
747870
  Пономарев Е.А. Механизмы магнитосферных суббурь / Е.А. Пономарев. – Москва : Наука, 1985. – 159с.
747871
  Соловьев А.И. Механизмы местной регуляции кровотока в скелетных мышцах при артериальной и венозной окклюции. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.13 / Соловьев А.И.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1977. – 15л.
747872
  Понерт Й. Механизмы микроэволюции покрытосеменных растений / Й. Понерт. – Тбилиси, 1979. – 338с.
747873
  Богацкая И.Г. Механизмы множественной генерации и процессы взаимодействия адронов с ядрами при высоких энергиях. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Богацкая И.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 153л.
747874
  Демидчик В.В. Механизмы модификации транспортных свойств палзмы растетильных клеток ионами тяжелых металлов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Демидчик В. В.; НАН Белоруссии Ин-т эксперим. ботан. – Минск, 1998. – 19л.
747875
   Механизмы модуляции памяти. – Л, 1976. – 212с.
747876
  Божок Ю.М. Механизмы морфогенеза передней доли гипофиза птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Божок Ю. М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 21 с.
747877
  Андреева Н.Н. Механизмы мотивации экологически ориентированных инвестиционных процессов в Украине // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.101-108. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
747878
   Механизмы мышечного сокращения. – М, 1972. – 252с.
747879
  Рагульскис М К. Механизмы на вибрирующем основании / М К. Рагульскис. – Каунас, 1963. – 235с.
747880
  Добролюбов А.И. Механизмы на гибких и упругих элелментах / А.И. Добролюбов. – Минск, 1984. – 117с.
747881
  Алексева И.Н. Механизмы нарушения и восстановления функций печати противопеченочными антителами : Автореф... докт. биол.наук: 14.00.16 / Алексева И. Н.; Ин-т физиол. – К., 1981. – 46л.
747882
  Сталь Ф. Механизмы наследственности / Ф. Сталь. – Москва, 1966. – 240с.
747883
  Пименов А.И. Механизмы настройки РЭА / А.И. Пименов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 221 с.
747884
   Механизмы нейро-гуморальной регуляции вегетативных функций. – Ленинград, 1970. – 232с.
747885
   Механизмы нейро-гуморальной регуляции функций и их становление в процессах филоионтогенеза. – М, 1984. – 179с.
747886
   Механизмы нейрональной регуляции мышечной функции. – Л, 1988. – 137с.
747887
  Басоло Ф. Механизмы неорганических реакций / Ф. Басоло, Р. Пирсон. – М., 1971. – 592с.
747888
  Тоуб М.Л. Механизмы неорганических реакций / М.Л. Тоуб. – М, 1975. – 354с.
747889
  Тоуб М.Л. Механизмы неорганических реакций / М.Л. Тоуб. – М, 1975. – 354с.
747890
  Машник Степан Георгиевич Механизмы неравновесной эмиссии частиц в ядерных реакциях при промежуточных энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Машник Степан Георгиевич; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 11л.
747891
  Гройсман С.Д. Механизмы нервной регуляции моторной функции желудка : Дис... д-ра биологич.наук: / Гройсман С.Д.; КГУ. Ин-т физиологии Киевск. гос. ун-та. Отдел физиологии пищеварения. – К., 1968. – 453л. – Бібліогр.:л.342-453
747892
  Богач П.Г. Механизмы нервной регуляции моторной функции тонкого кишечника : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Богач П.Г. ; АН УССР, Отд-ние биол. наук. – Киев, 1960. – 32 с.
747893
   Механизмы низкотемпературного возврата твёрдого раствора Cu-Al, деформированного при температуре жидкого азота / П.В. Петренко, Н.П. Кулиш, Н.А. Мельникова, Ю.Е. Грабовский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 37-50. – ISSN 1024-1809


  Показано, что уже на стадии возврата ниже 280 К в деформированных при низкой температуре твёрдых растворах, склонных к ближнему упорядочению, происходит коррелированное перераспределение компонентов, обусловленное миграцией точечных дефектов, введённых ...
747894
  Хананашвили М.М. Механизмы нормальной и патологической условнорефлекторной деятельности. / М.М. Хананашвили. – Л., 1972. – 223с.
747895
  Кузнецов И.П. Механизмы обработки семантической информации / И.П. Кузнецов. – М., 1978. – 176с.
747896
  Рябов А.Д. Механизмы образования и превращения палладоциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Рябов А. Д.; МГУ. – Москва, 1987. – 40л.
747897
   Механизмы образования и свойства полимеров. – Ташкент, 1981. – 288с.
747898
  Борисов Иван Михайлович Механизмы образования СО2, СО и Н2 при высокотемпературном окислении сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Борисов Иван Михайлович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1980. – 26л.
747899
  Мелков Г.А. Механизмы ограничения амплитуды параметрически возбужденных спиновых волн в ферритах / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ЖЭТФ, 1977. – № 2
747900
   Механизмы онтогенеза и их регуляция. – К, 1987. – 247с.
747901
  Глезер В.Д. Механизмы опознания зрительных образов / В.Д. Глезер. – М., 1966. – 204с.
747902
  Френкель Р. Механизмы опыления, размножения и селекции растений / Р. Френкель, Э. Галун. – М, 1982. – 384с.
747903
   Механизмы органических реакий. – Томск, 1990. – 124с.
747904
  Чубар Б. Механизмы органических реакций / Б. Чубар. – М, 1963. – 203с.
747905
   Механизмы органических реакций и межмолекулярные взаимодействия. – К, 1979. – 159с.
747906
  Безродный Е.М. Механизмы очагов сильных землятрясений Узбекистана / Е.М. Безродный, Х.А. Туйчиев. – Ташкент : ФАН, 1987. – 144 с.
747907
  Соколов Е.Н. Механизмы памяти / Е.Н. Соколов. – Москва : Московский университет, 1969. – 176 с.
747908
   Механизмы памяти. – Л, 1987. – 431с.
747909
  Жаркова О.С. Механизмы памяти в устном последовательном переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 32-35. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В данной статье рассматриваются психологические основы деятельности устного переводчика, в частности механизмы памяти, которые играют ключевую роль в осуществлении последовательного перевода. В современных условиях при интенсификации междисциплинарных ...
747910
   Механизмы патологических реакций при экстремальных воздействиях на организм. – Кишинев, 1986. – 144с.
747911
  Любимов В.С. Механизмы передачи возмущения и перераспределения электронной плотности в молекулярных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Любимов В.С.; Ин-т хим. физики АН СССР. – Черноголовка, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
747912
  Тоцкий В.Н. Механизмы передачи и реализации генетической информации : Текст лекций / В.Н. Тоцкий. – Одесса, 1985. – 47с.
747913
   Механизмы передвижения и ориентации животных. – К, 1968. – 159с.
747914
  Уткин Юрий Владимирович Механизмы перемагничивания МФП : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Уткин Юрий Владимирович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
747915
  Рукинов В.А. Механизмы перераспределения безопасности в обществе: социально-политический аспект // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 22-32. – ISSN 1812-8696
747916
  Королев А.М. Механизмы периферических процессов обонятельной рецепции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Королев А. М.; МГУ, Биол. фак. – М., 1974. – 28л.
747917
   Механизмы поведения. – М
1. – 1983. – 247с.
747918
   Механизмы повреждаемости и прочность гетерогенных материалов. – Л, 1985. – 227с.
747919
  Кабдуллина Г. Механизмы повышения зффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 347-353. – ISSN 1993-6788
747920
  Золенко В.А. Механизмы поглощения квантов при трехчастичном фоторасщеплении гелия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Золенко В.А.; МВ и ССО КССР. ХГУ. – Х., 1982. – 15л.
747921
   Механизмы полета и ориентации птиц. – М, 1966. – 224с.
747922
   Механизмы природной радиочувствительности и радиорезистентности. – М, 1980. – 100с.
747923
  Кононенко А.П. Механизмы пространственной ориентации животных. Библиограф. указ. № 23203 : Книги и журн. ст. на рус. и иностр. яз. за 1961-1971 гг. / сост.: Кононенко А.П. ; библиограф-ред.: Манохина Н.А. ; ГПНТБ СО АН СССР, Отдел внешнего обслуживания. – Новосибирск : [б. и.], 1972. – 121 с. – Напечатано на пиш. маш. – (Библиографический указатель ; № 23203)
747924
  Рождественский Л.М. Механизмы радиозащитного эффекта и индикация эффективности радиопротекторов / Л.М. Рождественский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 126с. – Библиогр.: с.120-124
747925
   Механизмы развития стресса. – Кишинев : Штинница, 1987. – 223 с.
747926
  Воробьев Л.Е. Механизмы рассеяния носителей заряда в полупроводниках : учеб. пособие / Л.Е. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1988. – 99 с.
747927
  Сайкс Питер Механизмы реакций в органической химии / Сайкс Питер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1973. – 319с.
747928
  Сайкс Питер Механизмы реакций в органической химии = Aguidebook to mechanism in organic chemistry / Сайкс Питер; Пер. с англ. Н.Г.Луценко; Под ред.В.Ф.Травеня. – 4-е изд. – Москва : Химия, 1991. – 448с. – ISBN 5-7245-0191-0
747929
  Сайкс Питер Механизмы реакций в органической химии. / Сайкс Питер. – Москва : Химия, 1971. – 280с.
747930
  Сайкс Питер Механизмы реакций в органической химии. / Сайкс Питер; Перевод с англ. под ред. Я.М. Варшавского. – 3-е изд. – Москва : Химия, 1977. – 319с.
747931
  Рейтер Л.Г. Механизмы реакций гидролиза ацидопентамминов кобальта (III) в водных и смешанных водно-органических растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Рейтер Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
747932
  Юсуфов А.Г. Механизмы регенерации растений / А.Г. Юсуфов. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
747933
  Розанов А.Я. Механизмы регуляции биокатализа / А.Я. Розанов. – Одесса, 1980. – 65 с.
747934
  Кравцов А.В. Механизмы регуляции векторных ферментов биомембран / А.В. Кравцов, И.Р. Алексеенко. – Киев : Наукова думка, 1990. – 174 с. : ил., табл. – Библиогр.: с.155-175. – ISBN 5-12-001814-9
747935
  Пузырев С.Ю. Механизмы регуляции пассивного транспорта кальция в сарколемме миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Пузырев С.Ю.; АН СССР. Ин-т биохимии. – К., 1986. – 14л.
747936
  Баглай Евгений Ананьевич Механизмы регуляции перекисного окисления липидов и структура клеточных мембран при канцерогенеезе : Автореф... докт мед.наук: 14.00.14 / Баглай Евгений Ананьевич; Ин-т проблем онкологии им Р.Е.Кавецкого. – К, 1984. – 48л.
747937
  Парина Е.В. Механизмы регуляции ферментов в онтогенезе / Е.В. Парина, П.А. Калиман. – Харьков : Вища школа, 1978. – 202с.
747938
  Климов П.К. Механизмы регуляции функций желчевыделительной системы / П.К. Климов. – Л., 1969. – 160с.
747939
  Климов П.К. Механизмы регуляции функций желчевыделительной системы. : Автореф... доктор мед.наук: / Климов П.К.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
747940
  Харченко Н.М. Механизмы регуляции эвакуатоной функции желудка. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.13 / Харченко Н.М.; КГУ. – К, 1980. – 17л.
747941
  Харченко Николай Михайлович Механизмы регуляции эвакуаторной функции желудка. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.13 / Харченко Николай Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 225л.
747942
  Барабанщиков Б.И. Механизмы репарации, рекомбинации и мутагенеза бактерий / Б.И. Барабанщиков. – Казань : Казанский университет, 1984. – 120 с. : табл.
747943
   Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков. – М.-Л, 1966. – 207с.
747944
  Зоткин А. Механизмы решения региональных конфликтов в Европейском Союзе : опыт для Украины // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 269-280. – ISBN 978-966-02-5496-1
747945
  Батюк В. Механизмы российско-американского партнерства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-51. – ISSN 0130-9625
747946
  Кобринский А.Е. Механизмы с упругими связями / А.Е. Кобринский. – М, 1964. – 390с.
747947
  Коротяев А.И. Механизмы саморегуляции бактериальной клетки / А.И. Коротяев. – М., 1973. – 272с.
747948
  Солтанов В.В. Механизмы саморегуляции вегетативных функций / В.В. Солтанов. – Минск, 1989. – 270с.
747949
  Казановская И.А. Механизмы саморегуляции мозга и переработка зрительной информации / И.А. Казановская. – Рига, 1990. – 186с.
747950
  Николаенко Н.Н. Механизмы скоординированного процесса управления библиотекой // Библиотека в системе академических ценностей университета : монография / В.И. Астахова, Н.Г. Грабарь, И.К. Журавлева, И.В. Козицкая, Н.И. и др. Лазаренко. – Харьков : Издательство НУА, 2017. – С. 124-141. – ISBN 978-966-8558-96-6


  У розділі розглянуто систему управління бібліотекою через механізми управління, організацію та регламентацію управлінської діяльності. Запропоновано проектно-орієнтовану модель цільового управління бібліотекою.
747951
  Поповский А.Д. Механизмы сознания. / А.Д. Поповский. – Л., 1948. – 416с.
747952
  Каган Валерьян Ефимович Механизмы структурно-функциональной модификации биомембран при перекисном окислении липидов : Автореф... д-ра биолог.наук: 03.00.02 / Каган Валерьян Ефимович; НИИ по биолог. испытаниям химич. соединений, Межведомств. науч. центр АН СССР, Академия мед. на. – М., 1981. – 48л.
747953
  Попова Л.А. Механизмы суточной периодики сна и бодрствования. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Л.А.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1966. – 16л.
747954
  Гутерман В.Г. Механизмы тектогенеза = (по результатам тектонофизического моделирования) / В.Г. Гутерман. – Киев : Наукова думка, 1987. – 171с.
747955
  Сычева-Михайлова Механизмы тектонических процессов в обстановке инверсии плотности горных пород. (применит. к формированию соляных структур Прикасп. впадины). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Сычева-Михайлова А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. Каф. динам. геологии. – М., 1969. – 16л.
747956
  Романенко В.Д. и др. Механизмы температурной акклимации рыб / В.Д. и др. Романенко. – Киев, 1991. – 190с.
747957
  Сидоров А.М. Механизмы теплопереноса в горных породах / А.М. Сидоров, А.Д. Дучков. – Новосибирск, 1989. – 93с.
747958
  Найдун С.Н. Механизмы термоиндуцированной модификации стстем пассивного транспорта плазматической мембраны растительной клетки : Автореф. дис. ...канд. биол. наук : Спец.: 03.00.12 / С.Н. Найдун ; НАН Беларуси ; ГНУ, Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 16 названий
747959
  Зоров Д.Б. Механизмы терморегуляторной активации дыхания в мышцах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Зоров Д.Б.; МГУ. – Москва, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
747960
  Жуков Н.И. Механизмы терморегуляции при конвекционном и радиационном охлаждении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Жуков Н. И. ; Петрозавод. ГУ. – Петрозаводстк, 1965. – 20 с.
747961
  Бойко Є.І. Механизмы умственной деятельности / Є.І. Бойко. – М., 1976. – 248с.
747962
  Юшка Альфонсас Антанович Механизмы управления в биосистемах посредством химических агентов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02, 05.13.09 / Юшка Альфонсас Антанович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1984. – 23л.
747963
  Пименов А.И. Механизмы управления в радиоаппаратуре / А.И. Пименов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 167 с.
747964
  Киреев Д.Б. Механизмы управления информационной экономикой в Украине: государство и рынок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 34-40. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследовано развитие информационного общества и информационной экономики в Украине. Произведен сопоставительно-институциональный анализ информационной экономики. Рассмотрены механизмы управления информационной экономикой со стороны государства ...
747965
   Механизмы управления памятью = Mechanisms of memory control. – Л, 1979. – 165с.
747966
  Мартинес-Солер Механизмы управления процессами разработки плана в системах оптимального планирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Мартинес-Солер Ф. ; МГУ. – Москва, 1972. – 30 с.
747967
   Механизмы управления социально-экономическими системами. – М, 1988. – 107с.
747968
   Механизмы упрочнения твердых тел. – М, 1965. – 368с.
747969
  Рахимов К.Р. Механизмы усвоения лактозы в онтогенезе человека и животных / К.Р. Рахимов; Под ред. Б.А. Ташмухамедова; АН УзССР, Ин-т физиологии. – Ташкент : Фан, 1991. – 136с.
747970
  Ихсанов Н.Р. Механизмы ускорения частиц до высоких (ТэВ) и сверхвысоких (ПэВ) энергий в рентгеновских двойных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Ихсанов Н.Р.; АН СССР. Главная астроном. обсерватория. – Ленинград, 1989. – 18л.
747971
   Механизмы условнорефлекторного и отсроченного поведения у обезьян. – Л, 1979. – 219с.
747972
  Ермакова Ирина Иосифовна Механизмы физиологической терморегуляции у человека : Автореф... канд. биол. наук: 05.13.09 / Ермакова Ирина Иосифовна; АН УССР Ин-т киберн. им. В.М.Глушкова. – Киев, 1989. – 31 л.
747973
  Ноговицын Н.О. Механизмы фиксации смысловых структур в философии культуры XX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 11-16. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
747974
  Кирой В.Н. Механизмы формироваиня функционального состояния мозга человека / В.Н. Кирой. – Ростов -на-Дону, 1991. – 181с.
747975
  Рогачева С.К. Механизмы формирования возвратной вертикальной генерализации возбуждений по коре головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Рогачева С. К.; 1-й Моск. мед. ин-т. – Москва, 1967. – 22л.
747976
  Засимчук Игорь Константинович Механизмы формирования дислокационной структуры при росте монокристаллов чистых металлов и разбавленных сплавов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Засимчук Игорь Константинович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1991. – 32л.
747977
   Механизмы формирования и торможения условных рефлексов. – М, 1973. – 446с.
747978
  Ходжиева Эхтибор Субхоновна Механизмы формирования контуров полос комбинационного рассеяния в системах с водородной связью : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ходжиева Эхтибор Субхоновна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 121л. – Бібліогр.:л.108-121
747979
  Ходжиева Эътибор Субхановна Механизмы формирования контуров полос комбинационного рассеяния в системах с водородной связью : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.04.06 / Ходжиева Эътибор Субхановна; Мин-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 25л.
747980
  Пономарев Е.А. Механизмы формирования магнитосферных суббурь. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.12 / Пономарев Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1982. – 30л.
747981
   Механизмы формирования основных биологических мотиваций. – Воронеж, 1983. – 180с.
747982
  Макарец Н.В. Механизмы формирования сейсмоэлектрического эффекта / Н.В. Макарец, П.В. Анахов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 133-140 : Рис., табл. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0203-3100
747983
   Механизмы формирования тектонических структур Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 111с.
747984
   Механизмы формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности. – Москва, 1985. – 140 с.
747985
  Тауре Лидия Феликсовна Механизмы фотопроводимости и энергетическая структура ряда низкомолекулярных органических полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тауре Лидия Феликсовна; АН ЛатвССР. Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук. – Рига, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
747986
  Грибакин Ф.Г. Механизмы фоторецепции насекомых / Ф.Г. Грибакин. – Л., 1981. – 213с.
747987
  Ширнина Ольга Анатольевна Механизмы фразеологической вариативности: (на материале глагольных фразеологизмов современного немецкого языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ширнина Ольга Анатольевна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 22л.
747988
  Наследов Г.А. Механизмы функциональной дифференцировки скелетных мышечных волокон лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Наследов Г.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 32л.
747989
  Кисленко Л.В. Механизмы функционирования корпоративных паблик рилейшнз в системе высшего образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 117-123. – ISSN 1993-5560
747990
  Лебедева В.А. Механизмы хеморецепции : Автореф... докт. биол.наук: / Лебедева В.А.; АМН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1966. – 50л. – Бібліогр.:с.48-49
747991
  Хоффман Р.В. Механизмы хиических реакций / Р.В. Хоффман. – Москва, 1979. – 300с.
747992
  Словецкий В.И. Механизмы химических реакций в неравновестной плазме / В.И. Словецкий. – М, 1980. – 310с.
747993
  Комиссаров И.В. Механизмы химической чувствительности синаптических мембран / И.В. Комиссаров. – К., 1986. – 238с.
747994
   Механизмы целого мозга. – Москва, 1963. – 263с.
747995
  Федотова В.Г. Механизмы ценностных изменений общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 53-63. – ISSN 0235-1188
747996
  Кизс А. Механизмы человеческого тела / А. Кизс. – Москва-Ленинград : Типография Госиздата Красный пролетарий, 1928. – 298 с.
747997
  Крышталь О.А. Механизмы электрической возбудимости нервной клетки. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.02 / Крышталь О.А.; АН УССР. Ин-тут физиологии. – К., 1978. – 38л.
747998
  Костюк П.Г. Механизмы электрической возбудимости нервной клетки. / П.Г. Костюк, О.А. Крышталь. – М., 1981. – 204с.
747999
  Оксенгелдер Б.Л. Механизмы электронно-стимулированных атомных процессов в неметалических кристаллах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.07 / Оксенгелдер Б. Л.; АН УзССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 25л.
748000
  Полозов Ю.С. Механизмы электропроигрывающих устройств / Ю.С. Полозов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 160 с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,