Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
634001
  Мельничук А. "Копитами вдарте, вороні..." Пісня, яку забороняли // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 11


  У ці грудневі дні виповнюється 105 років від дня народження незабутнього Платона Воронька.
634002
   "Коптские ткани", выставка. Ленинград.1978. – Л, 1978. – 71с.
634003
  Мегела І.П. "Корабель дурнів" як алегорія Ноєвого ковчега // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 259-267. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються літературно-художні твори, побудовані на метафорі "корабля дурнів". Визначається їх зв"язок з ньютонівською механістичною картиною світу в ранні періоди та квантовою фізикою в добу постмодернізму, розкривається характер відношень ...
634004
  Гучков А.И. "Корабль потерял свой курс" / А.И. Гучков. – Москва, 1991. – 63с.
634005
  Веймарн Е.В. "Корабль" на Каче / Е.В. Веймарн, М.Я. Чореф. – Симферополь, 1976. – 86с.
634006
  Шошоя І. "Коран - священная книга мусульман" // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 111-113
634007
  Троякова Т.Г. "Корейская деревня" в Приморье:один из проектов "национального возрождения" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-43. – ISSN 0869-5415


  "Національне відродження" російських корейців
634008
  Лоссовский И.Е. "Корейская проблема" какглавная угроза региональной безопасности в Восточной Азии и перспективы ее разрешения // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 264-273. – ISBN 978-966-136-196-5
634009
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
634010
   Кооператив: сегодня и завтра.. – Донецк, 1989. – 95с.
634011
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
634012
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
634013
  Скакальська І.Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554
634014
  Радзивілюк В. Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 1026-9932
634015
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
634016
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
634017
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
634018
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
634019
   Кооперативна та індивідуальна трудова діяльність.. – К, 1989. – 224с.
634020
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
634021
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
634022
   Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность.. – К, 1989. – 237с.
634023
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
634024
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
634025
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
634026
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
634027
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
634028
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
634029
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
634030
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
634031
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
634032
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
634033
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
634034
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
634035
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
634036
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
634037
  Лісниченко Т.М. Кооперативне житлове будівництво / Т.М. Лісниченко. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1969. – 158 с.
634038
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
634039
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
634040
  Толстов Р.Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921-1928 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 117-130. – ISSN 0320-4421
634041
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
634042
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
634043
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
634044
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
634045
  Шемшученко Ю.С. Кооперативне, аграрне, земельне та енергетичне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 284-360. – ISBN 978-966-8602-87-0
634046
  Власенко В.М. Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 203-206. – ISBN 966-7686-12-8
634047
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
634048
  Кишакевич Л.Ю. Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 65-71. – (Серія економічна ; вип. 1)
634049
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
634050
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921р.р.) : Навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ, 2000. – 144с.
634051
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
634052
   Кооперативний спіновий перехід в ціаногетерометалічних каркасах на основі азинових лігандів / В.М. Гіюк, О.А. 1 Голуб, С. Шова, А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112
634053
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
634054
  Ходакевич С.І. Кооперативні банки як ефективний інструмент фінансування аграрного сектору: історія, зарубіжний досвід і можливості для України / С.І. Ходакевич, О.С. Коваленко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 157-171. – ISSN 2310-9734
634055
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
634056
  Слав"юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
634057
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
634058
  Гладкий С. Кооперативні об"єднання в організаційному механізмі реалізації законодавства про кооперацію УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 138-141
634059
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
634060
  Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації бухгалтерського обліку кредитних спілок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 394-399. – ISSN 0321-0499
634061
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
634062
  Буханівський Л. Кооперативні союзи України / Л. Буханівський. – К, 1928. – 122с.
634063
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
634064
  Федоренко С.В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої освіти США) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 12-18. – ISSN 1817-8510


  "Висвітлено роль кооперативно-інтерактивних методів у формуванні міжкультурної компетентності студентів у вищій школі США. Окреслено погляди зарубіжних дослідників на сутність поняття «міжкультурна компетентність». Охарактеризовано основні риси ...
634065
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
634066
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
634067
   Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане (1917-1927 гг.) : Документы и материалы. – Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 256 с.
634068
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16 с.
634069
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
634070
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР.. – М, 1991. – 426с.
634071
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме. / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
634072
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
634073
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
634074
  Жук П.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / П.Г. Жук. – Москва, 1967. – 79с.
634075
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
634076
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
634077
   Кооперативное излучение и статистика фотонов : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1986. – 131 с.
634078
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
634079
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
634080
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
634081
   Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации.. – К, 1989. – 319с.
634082
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
634083
   Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 206 с.
634084
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
634085
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
634086
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
634087
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
634088
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
634089
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике : Сверхизлучение. Бистабильность. Фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286 с.
634090
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
634091
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
634092
   Кооперативный городской продовольственный магазин : Организация и техника торговли. – Москва, 1948. – 308 с.
634093
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
634094
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
634095
  Блохин А.А. Кооперативный сектор экономики / А.А. Блохин, Е.А. Иванова. – М, 1989. – 61с.
634096
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
634097
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
634098
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
634099
  Годлевский П.Л. Кооперативы / П.Л. Годлевский, В.П. Орлова. – Волгоград, 1991. – 174с.
634100
   Кооперативы в Западной Европе. – М, 1989. – 190с.
634101
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
634102
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
634103
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
634104
   Кооперативы нового типа. – М, 1989. – 206с.
634105
   Кооперативы сегодня и в будущем. – М, 1989. – 302с.
634106
  Ватман Д.П. и др. Кооперативы: квартира, дача, гараж / Д.П. и др. Ватман. – Москва, 1982. – 288с.
634107
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
634108
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
634109
  Соколов В.я. Кооператору о бухгалтерском учете. / В.я. Соколов. – М., 1991. – 318с.
634110
  Племнек А. Кооперация - действенный способ оптимизации расходов / Александр Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 9 (154). – С. 18-21. – ISSN 1726-6726
634111
  Крылов В. Кооперация - основа стабильного развития сельских территорий // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0235-2443
634112
  Семчик В.І. Кооперация - путь возрождения села // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 474-480. – ISBN 978-617-7021-00-0
634113
  Козьяков Н.И. Кооперация / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1930. – 48с.
634114
  Гребенюк В.П. Кооперация / В.П. Гребенюк. – М., 1982. – 79с.
634115
  Глушецкий А А. Кооперация : роль в современной экономике / А А. Глушецкий, . – М, 1991. – 159с.
634116
  Басамыгина И.Н. Кооперация библиотек : научно-методическое пособие / И.Н. Басамыгина, А.А. Трофименко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 68). – ISBN 5-85129-175-3
634117
  Вигодзинский В. Кооперация в Германии / В. Вигодзинский. – Москва, 1918. – 320 с.
634118
   Кооперация в деле переработки животных продуктов.. – М, 1918. – 43с.
634119
  Мамедова М Н. Кооперация в Иране / М Н. Мамедова, . – М, 1973. – 144с.
634120
  Наумов В.К. Кооперация в Италии / В.К. Наумов. – М, 1989. – 182с.
634121
  Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования / П.С. Завьялов. – М., 1979. – 216с.
634122
  Козьяков Н.И. Кооперация в пятилетке / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1929. – 42с.
634123
  Борисов С.В. Кооперация в рыночных условиях хозяйствования: сущность, противоречия и проблемы развития : Дис... канд.эконом.наук: 08.01.01 / Борисов С.В.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.162-184
634124
  Хейсин М.Л. Кооперация в сельском хозяйстве / М.Л. Хейсин. – Ленинград, 1926. – 115с.
634125
  Андреев А.А. Кооперация в социалистическом строительстве / А.А. Андреев. – Москва, 1924. – 71с.
634126
   Кооперация в СССР.. – М, 1989. – 32с.
634127
  Масленников В.П. Кооперация в странах Азии и Африки / В.П. Масленников. – М., 1988. – 134с.
634128
   Кооперация в странах социализма.. – М, 1985. – 223с.
634129
  Шейко П.В. др. Кооперация в сфере социального обслуживания сельского населения / П.В. др. Шейко. – Киев, 1988. – 65с.
634130
  Семенов Е.В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1983. – 176с.
634131
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 1. – 1989. – 381с.
634132
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 2. – 1989. – 287с.
634133
  Целлариус В. Кооперация и борьба за социализм / В. Целлариус. – 3-е изд., переработ. – Х., 1926. – 208с.
634134
  Уэбб С. Кооперация и государство будущего / С. Уэбб. – М, 1918. – 15с.
634135
  Соколов Н.Н. Кооперация и демократия / Н.Н. Соколов. – Москва, 1918. – 15с.
634136
  Пажитнов К.А. Кооперация и ее отношение к профсоюзному движению, / К.А. Пажитнов. – 2-е. – Пг., 1918. – 64с.
634137
  Булатов И.Г. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. / И.Г. Булатов. – М., 1960. – 200с.
634138
   Кооперация и искусство.. – М, 1919. – 80с.
634139
  Герасимов Е.Н. Кооперация и перестройка / Е.Н. Герасимов. – К., 1989. – 31с.
634140
  Семчик В.И. Кооперация и право. / В.И. Семчик. – К., 1991. – 143с.
634141
  Флейснер Г. Кооперация и рабочее движение / Г. Флейснер, 1919. – 55с.
634142
  Печалова Л.В. Кооперация и решение социальных проблем на Северном Кавказе в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 127-129. – ISSN 0042-8779
634143
  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М, 1920. – 111с.
634144
  Бурков В.Л. Кооперация как специфический способ самоорганизации природы и общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
634145
  Покотилова Валентина Ивановна Кооперация как теория и практика хозяйственной организации : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Ивановна; КГУ. – Київ, 1992. – 141л.
634146
   Кооперация производства в системе экономических отношений.. – Новосибирск, 1987. – 120с.
634147
  Белов В. Кооперация России и Германии в области транспортно-логистических услуг // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-44. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются вопросы сотрудничества между Россией и Германией в области логистики и транспорта, которое становится одной из самых динамичных частей российско-германской хозяйственной кооперации в сфере услуг.
634148
  Тотомианц В.Ф. Кооперация среди детей и юношества / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 156с.
634149
  Ахмеев Г.Н. Кооперация труда / Г.Н. Ахмеев. – Москва, 1964. – 32с.
634150
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношений развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лущук А. П.; М-во с.х. СССР, Одесск. с.х. ин-т. – Одесса, 1983. – 417л. – Бібліогр.:л.391-417
634151
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношний развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Автореф дис. ... д-ра эконом. наук: / Лущук А.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 45 с.
634152
  Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве / И.Ф. Хицков. – Воронеж, 1991. – 166с.
634153
   Кооперация.Указатель литературы.. – Х, 1918. – 136с.
634154
  Тихонов Владимир Александрович Кооперация: за и против / Тихонов Владимир Александрович. – Москва : ПИК, 1991. – 348с.
634155
  Микитюк О.П. Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект) // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 156-164. – ISBN 966-7317-92-7
634156
  Коваль Ф. Кооперація - економічно-соціальний і національно-культурний фундамент державотворення України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 80с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч.6)
634157
  Коваль Ф. Кооперація - феномен національно-духовного відродження України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 65с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч. 7)
634158
  Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 32-45
634159
  Борисов Сергій Васильович Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Борисов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23л.
634160
  Саркісова О.Ю. Кооперація і взаємодія у світі сучасних тенденцій розвитку суспільства, освіти і професійної підготовки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 204-208. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
634161
  Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки 20 ст.) / В.В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244с. – ISBN 966-7743-52-7
634162
  Чернявська Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як фактор удосконалення інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С.170-186. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
634163
  Коваленко І. Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – C. 40-41. – ISSN 1029-7200


  10 квітня 2012 р. фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського на базі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва провели регіональний науково-практичний семінар щодо об"єднання зусиль у формуванні єдиного ...
634164
  Шарий Г. Кооперація селян - найважливіший традиційний суспільний інститут // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 23-25
634165
  Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб"єктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 54-59. – ISSN 2221-1055
634166
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
634167
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
634168
  Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
634169
  Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 146-151.
634170
  Вілегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 4-6. – Бібліогр.: 3 назв.
634171
  Круглікова В.В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
634172
  Покотилова Валентина Іванівна Кооперація як теорія і практика господарської організації : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Іванівна; МОУ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1992. – 17с.
634173
  Коверзнев В.О. Кооперація як форма економічної співпраці: господарсько-правовий аспект // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 13-15. – ISBN 978-966-7496-99-9
634174
  Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико правового аналізу взаємозв"язків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-21.
634175
  Туган-Барановський М. Кооперація, соціально-економічна природа її та мета / М. Туган-Барановський. – Київ : Друк. Дніпровського Союзу Споживчих Союзів. – 140 с.


  Известный классик экономической науки, первый министра финансов Украины, основатель Украинской Академии наук и первого академик-экономист, корифей украинского высшего экономического образования
634176
  Туган-Барановський Кооперація, соціяльно-економічна природа її та мета / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 436-443. – ISBN 966-346-208-6
634177
  Смоленцов В.П. Кооперирование и межхозяйсвенные отношения / В.П. Смоленцов, Г.Т. Гойгел. – М., 1978. – 271с.
634178
  Лавренюк М.К. и др. Кооперирование колхозов с промышленными предприятиями / М.К. и др. Лавренюк. – Киев, 1988. – 31с.
634179
  Васильева Е.Н. Кооперирование крестьянства в африканских странах социалистической ориентации / Е.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 107с.
634180
  Латыш А.А. Кооперирование личных хозяйств населения с общественным производством / А.А. Латыш. – К, 1988. – 75с.
634181
  Кузьмин О. Кооперирование на мировом туристическом рынке / О. Кузьмин, А. Гайдук // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.151-165. – ISSN 1684-906Х
634182
   Кооперирование предприятий по созданию производственных систем.. – К., 1988. – 80с.
634183
  Каминский А.Е. Кооперирование сельского хозяйства Китая / А.Е. Каминский. – М., 1959. – 167с.
634184
  Голиков В. Кооперирование сельского хозяйства СССР. / В. Голиков. – М, 1983. – с.
634185
  Йонас Б.Я. Кооперирование специализированных строительно-монтажных организаций. / Б.Я. Йонас, В.С. Михайлов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 96 с.
634186
  Грайворонский В.В. Кооперированное аратство МНР / В.В. Грайворонский. – Москва, 1982. – 215 с.
634187
  Микитюк О.П. Кооперування діяльності суб"єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 214-220
634188
  Оніпко Т. Кооперування населення України в 20-ті роки XX ст.: досвід розширення соціальної бази // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 24-31
634189
  Крисальний О.В. Кооперування підприємств у створенні централізованіх фондів РАПО / О.В. Крисальний. – К, 1984. – 54с.
634190
  Микитюк О.П. Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-155


  Розкривається значення такого засобу підвищення конкурентоспроможності підприємств як кооперування, визначаються його особливості для різних форм взаємодії суб"єктів господарювання.
634191
  Микитюк Оксана Петрівна Кооперування суб"єктів підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... доктор економ. наук: 08.01.01 / Микитюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207 л. + Додатки: л.208-218. – Бібліогр.: л.188-207
634192
  Микитюк О.П. Кооперування суб`єктів підприємництва в транзитивній економиці : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 / Оксана Петрівна Микитюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
634193
  Скворцов А.М. Коопративные переходы в полимерных цепях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 076 / Скворцов А.М.; Ан СССР.Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л, 1970. – 12л.
634194
  Іваницький С.О. Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: рго et сопtга // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 18-21
634195
   Коорданационные соединения переходных элементов.. – Кишинев, 1983. – 144с.
634196
  Саєнко О.І. Координати / О.І. Саєнко. – Харків, 1965. – 43 с.
634197
   Координати = Co-ordinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 1 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; вступ. ст. І. Фізера ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – XXXII, 363, [9] c. – Назва корінця: Координати - антологія поезії. – Бібліогр.: с. 347-363
634198
   Координати = Co-оrdinates. – [Мюнхен] : Сучасність
Т. 2 : Антологія сучасної української поезії на заході / упоряд.: Б. Бойчук, Б.Т. Рубчак ; обкл. роботи Л. Гуцалюка. – 1969. – 487 с. – Назва корінця: Координати- антологія поезії. – Бібліогр.: c. 451-475
634199
  Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 1 (233). – С. 28-39. – ISSN 2409-9260
634200
  Тельнюк-Адамчук Координати навколополюсних зірок за гарвардськими спостереженнями 1897 року / Тельнюк-Адамчук, О.В. Данільцев, О.Я. Грегуль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Виконано нову редукцію двох гарвардських платівок, які отримані та виміряні століття тому. для редукції використані дані зірок із каталогу Tycho-2. Отримано екваторіальні координати 578 зірок, 13 - 17 зоряної величини в радіусі 0,5[градуса] навколо ...
634201
  Король А.К. Координати полюса Земли с 1915.8 до 1929.0 гг. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король А. К.; АН УССР, Глав. астроном. обсерват. – Киев, 1949. – 7 с.
634202
  Александров О. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: поправки другого порядку у околі симетричного каспу / О. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Знайдені та проаналізовані поправки до аналітичних асимптотичних формул, що описують координати та підсилення критичних зображень точкового джерела у околі каспу каустики. Показано, що у випадку, коли лінзове відображення є симетричним відносно осі ...
634203
  Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
634204
  Кондратюк О.В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-38 : Табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
634205
  Самороковский В.М. Координатно-графический метод исследования почерка. / В.М. Самороковский. – Воронеж, 1973. – 32с.
634206
  Скриганов М.М. Координатные и спектральные асимптотики в задаче рассеяния для уравнения Шредингера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скриганов М.М.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
634207
  Пугачев Я.И. Координатные условия в общей теории относительности и их применение к расчету гравитационных и электромагнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачев Я.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1956. – 7л. – Бібліогр.:с.7
634208
  Кушнир И.А. Координатный и векторный методы решения задач / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 416с. – ISBN 5-7707-96-88-Х
634209
  Ринк И.А. Координаты / И.А. Ринк. – М., 1970. – 135с.
634210
  Келль Н. Координаты Гаусса-Крюгера и их применение : практическое руководство для геодезистов, землемеров, маркшейдеров, топографов и гидрографов / Н. Келль. – 2-е изд. доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 156 с.
634211
  Христов В.К. Координаты Гаусса-Крюгера на эллипсоиде вращения : монография / В.К. Христов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 263 с.
634212
   Координаты действия.. – М., 1976. – 223с.
634213
  Барабаш Леонид. Сергеевич Координаты детекторы для физики высоких энергий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Барабаш Леонид. Сергеевич; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1991. – 24 с.
634214
  Абламонов П.Ф. Координаты дружбы / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 104 с., [8] л. ил.
634215
  Федорченко Максим Координаты земельного рынка Украины // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 12-16 : Фото. – Бібліогр.: 22 назв.
634216
  Лактионов А. Координаты индивидуального опыта / А. Лактионов. – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 492с. – ISBN 966-7080-62-5
634217
  Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
634218
  Полубинский В.И. Координаты мужества : ( о людях советской милиции) / В.И. Полубинский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 112с.
634219
  Колесников Ю.А. Координаты неизвестны. / Ю.А. Колесников. – М., 1982. – 238с.
634220
   Координаты подвига.. – Челябинск, 1968. – 364с.
634221
  Лебединский А.Я. Координаты сердца. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1973. – 55с.
634222
  Буткевич О.В. Координаты творчества / О.В. Буткевич. – Л., 1976. – 184с.
634223
  Лившиц С.Е. Координаты тревоги / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1967. – 80с.
634224
  Жданов В.И. Координаты Ферми и радиоинтерферометрические наблюдения / В.И. Жданов, А.Н. Александров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 32)


  С использованием геоцентрических координат Ферми исследованы релятиистские поправки для радиоинтерферометрического времени задержки. Показано, что на уровне точности 10 -12 с необходимо учитывать, кроме ранее найденных, поправку, вызванную ...
634225
  Шекли Р. Координаты чудес / Р. Шекли. – М, 1993. – 510с.
634226
  Заячкивский Игорь Степанович Координаты чудес : Фантастика, увидевшая свет в книжных издательствах на русском языке (1945-1990 гг.): Опыт библиографического указателя / Заячкивский Игорь Степанович. – Львов : Каменяр, 1994. – 292с.
634227
  Зеленая Дарья Координаты чудес // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 150-155 : фото
634228
  Недогреева А.И. Координационная деятельность городского Совета народных депутатов / А.И. Недогреева. – Киев, 1982. – 132 с.
634229
  Мирошник И.М. Координационная парадигма развития и система психологической координации: пути эволюции способностей человека будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 145-162. – ISSN 2073-8528
634230
  Хо Уилем Координационная полимеризация 4-метилпентена-1 и сополимеризация его с некоторыми другими мокомерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Хо Уилем; АН СССР. Ин-т нефтехимич. синтеза. – М., 1971. – 18л.
634231
  Казанник А.И. Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся / А.И. Казанник. – Иркутск, 1974. – 69с.
634232
  Казанник А.И. Координационная функция местных советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Казанник А.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
634233
  Скопенко В.В. Координационная химия : Практикум; /Учеб. пособие для хим. фак. ун-тов/ / В.В. Скопенко, В.В. Григор"ева. – Київ, 1984. – 232с. : граф. – Библиогр.: с.228-230 (74 назв.)
634234
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 1. – 1995
634235
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 2. – 1995
634236
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 3. – 1995
634237
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 4. – 1995
634238
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 5. – 1995
634239
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 6. – 1995
634240
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 7. – 1995
634241
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 8. – 1995
634242
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 9. – 1995
634243
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 10. – 1995
634244
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 11. – 1995
634245
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 12. – 1995
634246
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 1. – 1996
634247
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 3. – 1996
634248
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 5. – 1996
634249
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 4. – 1996
634250
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 6. – 1996
634251
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 7. – 1996
634252
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 8. – 1996
634253
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 9. – 1996
634254
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 10. – 1996
634255
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 11. – 1996
634256
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 12. – 1996
634257
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 2. – 1996
634258
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 2. – 1997
634259
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 3. – 1997
634260
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 4. – 1997
634261
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 5. – 1997
634262
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 6. – 1997
634263
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 1. – 1997
634264
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 1. – 2002
634265
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 3. – 2002
634266
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 4. – 2002
634267
   Координационная химия. – Москва, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 5. – 2002
634268
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 10. – 2002
634269
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 11. – 2002
634270
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 6. – 2002
634271
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 7. – 2002
634272
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 8. – 2002
634273
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 9. – 2002
634274
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 12. – 2002
634275
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 1. – 2003
634276
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 2. – 2003
634277
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 6. – 2003
634278
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 7. – 2003
634279
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 8. – 2003
634280
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 9. – 2003
634281
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 10. – 2003
634282
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 11. – 2003
634283
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 12. – 2003
634284
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 3. – 2003
634285
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 4. – 2003
634286
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 5. – 2003
634287
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 1. – 2004
634288
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 10. – 2004
634289
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 11. – 2004
634290
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 12. – 2004
634291
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 2. – 2004
634292
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 3. – 2004
634293
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 4. – 2004
634294
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 5. – 2004
634295
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 6. – 2004
634296
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 7. – 2004
634297
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 8. – 2004
634298
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 9. – 2004
634299
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 2. – 2005
634300
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 3. – 2005
634301
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 4. – 2005
634302
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 5. – 2005
634303
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 6. – 2005
634304
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 7. – 2005
634305
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 8. – 2005
634306
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 9. – 2005
634307
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 10. – 2005
634308
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 11. – 2005
634309
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 12. – 2005
634310
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 1. – 2005
634311
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 1. – 2006
634312
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 2. – 2006
634313
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 6. – 2006
634314
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 3. – 2006
634315
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 4. – 2006
634316
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 5. – 2006
634317
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 7. – 2006
634318
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 8. – 2006
634319
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 9. – 2006
634320
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 10. – 2006
634321
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 11. – 2006
634322
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 12. – 2006
634323
   Координационная химия : Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 020101.65 - "Химия" / В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савранский, А.Д. Гарновский. – Москва : Академкнига, 2007. – 487с. – ISBN 978-5-94628-287-1
634324
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 1. – 2007
634325
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 7. – 2007
634326
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 2. – 2007
634327
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 3. – 2007
634328
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 4. – 2007
634329
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 5. – 2007
634330
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 6. – 2007
634331
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 8. – 2007
634332
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 9. – 2007
634333
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 10. – 2007
634334
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 11. – 2007
634335
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 33, № 12. – 2007
634336
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 1. – 2008
634337
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 2. – 2008
634338
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 3. – 2008
634339
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 4. – 2008
634340
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 5. – 2008
634341
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 6. – 2008
634342
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 7. – 2008
634343
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 8. – 2008
634344
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 9. – 2008
634345
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 12. – 2008
634346
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 10. – 2008
634347
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 34, № 11. – 2008
634348
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 1. – 2009
634349
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 2. – 2009
634350
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 12. – 2009
634351
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 3. – 2009
634352
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 4. – 2009
634353
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 5. – 2009
634354
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 6. – 2009
634355
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 7. – 2009
634356
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 8. – 2009
634357
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 9. – 2009
634358
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 10. – 2009
634359
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 35, № 11. – 2009
634360
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 1. – 2010
634361
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 2. – 2010
634362
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 9. – 2010
634363
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 10. – 2010
634364
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 12. – 2010
634365
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 11. – 2010
634366
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 6. – 2010
634367
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 3. – 2010
634368
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 4. – 2010
634369
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 5. – 2010
634370
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 7. – 2010
634371
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 36, № 8. – 2010
634372
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 1. – 2011
634373
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 2. – 2011
634374
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 3. – 2011
634375
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 7. – 2011
634376
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 4. – 2011
634377
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 5. – 2011
634378
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 6. – 2011
634379
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 10. – 2011
634380
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 12. – 2011
634381
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 11. – 2011
634382
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 8. – 2011
634383
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 37, № 9. – 2011
634384
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2011
634385
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 1. – 2012
634386
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 2. – 2012
634387
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 3. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634388
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 4. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634389
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 5. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634390
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 6. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634391
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634392
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634393
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634394
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634395
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 10. – 2012. – мова резюме англ., рос. співпадає з мовою статті
634396
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 38, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
634397
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 1, январь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634398
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 2, февраль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634399
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 3, март. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634400
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 4, апрель. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634401
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 6, июнь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634402
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 5, май. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634403
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 8, август. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634404
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 7, июль. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634405
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 9, сентябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634406
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 10, октябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634407
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 12, декабрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634408
   Координационная химия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 39, № 11, ноябрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
634409
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 2, февраль. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634410
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 3, март. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634411
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 6, июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634412
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 5, май. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634413
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 10, октябрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
634414
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 11, ноябрь. – 2014. – С. 641-696. – Резюме на рус., англ. яз.
634415
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 1, январь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634416
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 7, июль. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
634417
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 4, апрель. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
634418
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 8, август. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
634419
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 9 сентябрь. – 2014. – С. 385-448. – Резюме на рус., англ. яз.
634420
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 40, № 12, декабрь. – 2014. – С. 579-640. – Резюме на рус., англ. яз.
634421
   Координационная химия / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
634422
   Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
634423
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 3. – 2015. – С. 129-192. – Резюме на рус., англ. яз.
634424
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 6. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
634425
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 5. – 2015. – С. 257-320. – Резюме на рус., англ. яз.
634426
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 4. – 2015. – С. 193-256. – Резюме на рус., англ. яз.
634427
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 7. – 2015. – С. 387-448. – Резюме на рус., англ. яз.
634428
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 9. – 2015. – С. 513-576. – Резюме на рус., англ. яз.
634429
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 10. – 2015. – С. 577-640. – Резюме на рус., англ. яз.
634430
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 11. – 2015. – С. 641-704. – Резюме на рус., англ. яз.
634431
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 12. – 2015. – С. 705-768. – Резюме на рус., англ. яз.
634432
   Координационная химия / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 41, № 8. – 2015. – С. 449-512. – Резюме на рус., англ. яз.
634433
  Барбанель Ю.А. Координационная химия F-элементов в расплавах / Ю.А. Барбанель. – М, 1985. – 143с.
634434
  Абраменко В.Л. Координационная химия оксо- и диоксогалогенидов молибдена (6+) и вольфрама (6+) / В.Л. Абраменко ; [отв. ред.: С.Г. Кривоколыско] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2012. – 202, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-199. – ISBN 978-966-590-963-7
634435
  Маширов Л.Г. Координационная химия перхлората уранила : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Маширов Л.Г.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
634436
   Координационная химия редкоземельных элементов : методическое пособие. – Москва : Московский университет
Ч. 1. – 1974. – 170с.
634437
  Мачхошвили Реваз Иванович Координационная химия соединений металлов с гидразидами : Автореф... докт. химич.наук: 02.00.01 / Мачхошвили Реваз Иванович; АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1979. – 64л.
634438
  Волков С.В. Координационная химия солевых расплавов / С.В. Волков, В.Ф. Грищенко, Ю.К. Делимарский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 331с.
634439
  Шмидт Ф.К. Координационно-химические основы металлокомплексного катализа / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1981. – 75с.
634440
  Швец В.А. Координационное и валентное состояние некоторых ионов переходных металлов на поверхности окисных катализаторов и их роль в образовании поверхностных комплексов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 056 / Швец В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – 21л.
634441
   Координационное совещание по актуальным проблемам славяноведения.. – М., 1961. – 76с.
634442
   Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков.. – Л., 1964. – 99с.
634443
  Рудашевский В.Д. Координационное управление -- резерв перестройки / В.Д. Рудашевский. – Москва : Экономика, 1990. – 254 с.
634444
   Координационные и полимерные соединения.. – Кишинев, 1991. – 159с.
634445
  Панкова Л.Н. Координационные отношения в иннервации мышц-антагонистов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Л.Н.; Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. физиологии человека и животных. – Москва, 1953. – 11л.
634446
  Скопенко В.В. Координационные полимеры кобальта (ІІ), никеля (ІІ), меди (ІІ) и цинка (ІІ) с оксимами пирувиламинокислот / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, И.О. Фрицкий // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №1
634447
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианатные соединения некоторых лантаноидов / В.В. Скопенко, М.В. Копа // Укр. хим. журн., 1981. – №8
634448
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианаты лантаноидов, включающие гексаметилфосфорамид / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1977. – №11
634449
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианиды лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №3
634450
  Питиримов Б.З. Координационные соедиения в системах хлорид щелочного металла - трихлорид хрома и их энергетическая устойчивость : Автореф... канд. хим.наук: / Питиримов Б.З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
634451
  Бузаш В.М. Координационные соединеия 3d -- элементов с бициклическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бузаш В. М.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. химии. – К., 1979. – 19л.
634452
  Братушко Ю.И. Координационные соединения 3d-переходных металлов с молекулярным кислородом. / Ю.И. Братушко. – К., 1987. – 167с.
634453
  Куйдина Р.А. Координационные соединения sb(3) с некоторыми азотсодержащими органическими лигандами : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 02.00.01 / Куйдина Р.А. ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 19 с.
634454
  Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич Координационные соединения Sb(III) и Sb(V) с некоторыми органическим веществами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Камысбаев Дуйсек Хайсагалиевич; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
634455
   Координационные соединения галогенидов и тиоцианатов некоторых редкоземельных элементов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, КереселидзеЛ.Б, Т.М. Кублашвили // Укр. хим. журн., 1977. – №9
634456
  Сейфуллина И.И. Координационные соединения германия(IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот / И.И. Сейфуллина, Е.Э. Марцинко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 146, [1] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 128-144. – ISBN 978-617-689-115-4
634457
  Орлова Л.В. Координационные соединения двухвалентных металлов и тетрахлоридов 4 группы СО -оксианилами ароматических альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Орлова Л.В.; Ростовский ордена Труд.Красного Знамени Гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 24л.
634458
  Герасимчук Николай Николаевич Координационные соединения железа (П) с ацидолигандами метанидного и амидного типов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Николай Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
634459
  Герасимчук Н.Н. Координационные соединения железа /2/ с ацидолигадами метанидного и амидного типов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герасимчук Н.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 25л.
634460
  Узакбергенова З.Д. Координационные соединения кобальта (III) с 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Узакбергенова З. Д.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 18л.
634461
  Скопенко В.В. Координационные соединения кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ), содержащие трифенилфосфиноксид и N(CN)2 и C(CN)3 - группы / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый // Укр. хим. журн., 1982. – №7
634462
  Узакбергенова Замира Досназаровна Координационные соединения кобальта (ІІІ) 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Дис... канд. химич.наук: 02.00.01 / Узакбергенова Замира Досназаровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
634463
  Скандеров Т.С. Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Скандеров Т.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
634464
  Искендеров Турганбай Сейлханович Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Искендеров Турганбай Сейлханович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.152-164
634465
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфориальными амидными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
634466
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфорильными адмидными лигандами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 156л. – Бібліогр.:л.126-156
634467
  Сычев А.Я. Координационные соединения марганца в катализе. / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1990. – 321с.
634468
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди (II) и никеля (II) с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с. – Библиогр.: 14 назв.
634469
   Координационные соединения меди (II), включающие этилендиамин / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.И. Савранский, А.Е. Швелашвили // Коорд. химия, 1976. – №12
634470
  Домашевская О.А. Координационные соединения меди /11/ и никеля /11/ с нитрозосодержащими ацидолигандами метанидного типа : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Домашевская О.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 182 л. – Библиогр.: л. 168-182
634471
   Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристалохимические характеристики и возможный механизм образования / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, О.А. Егоров, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы три координационных соединения меди с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триа-золилуксусной кислоты (HL).
634472
   Координационные соединения металлов в медицине.. – Киев, 1986. – 215с.
634473
  Векуа Н.Н. Координационные соединения металлов ІІ группы с дигразидами дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Векуа Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
634474
  Цивадзе А.Ю. Координационные соединения металлов с краун-лигандами / А.Ю. Цивадзе. – Москва : Наука, 1991. – 396 с. – ISBN 5-02-001444-3
634475
  Коган В.А. Координационные соединения металлов с основаниями шиффа и их аналогами. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.01.,02.00.04 / Коган В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов н/Д, 1975. – 49л.
634476
  Метревели Д.П. Координационные соединения металлов с формулгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Метревели Д.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 18л.
634477
  Кафтанат Валентина Никитична Координационные соединения некоторых 3d-элементов с полидентатными лигандами на основе диацетилмоноксима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Кафтанат Валентина Никитична ; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1979. – 17 с.
634478
   Координационные соединения нитратов некоторых лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Т.И. Кублашвили, Л.Б. Кереселидзе // Укр. хим. журн., 1980. – №6
634479
  Зубарев В.Н. Координационные соединения переходных металлов с некоторыми функциональными производными 1, 2, 3-трикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарев В.Н.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1972. – 18л.
634480
  Олой Б.Т. Координационные соединения переходных металлов с оксимом, тиосемикарбазоном и селеносемикарбозоном 8-хинолинальдегида : Автореф... канд. хим.наук: / Олой Б. Т.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
634481
  Негряцэ Н.Я. Координационные соединения переходных металлов с селеносемикарбазонами диацетилмоноксима и пировиноградной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Негряцэ Н.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
634482
  Абубакиров Р.Ш. Координационные соединения полиаминов, синтез, каталитические свойства : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абубакиров Р.Ш.; АН СССР. – М, 1987. – 24л.
634483
  Березин Б.Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина / Б.Д. Березин. – М, 1978. – 280с.
634484
  Скопенко В.В. Координационные соединения псевдогалогенидов кадмия с бензимидазолами / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №9
634485
  Нагорная Л.К. Координационные соединения псевдогалогенидов металлов с ацетил- и бензоилгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Нагорная Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
634486
   Координационные соединения СО NI и Си с фосфорилированным оксидом / В.В. Скопенко, Л.Н. Морозова, Р.Д. Лампека, А.А. Толмачев // Журн. неорган. химии, 1991. – №1
634487
   Координационные соединения таллия (І) и серебра (І) с бензоилцианоксимат-ионом / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, Ю.А. Симонов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1994. – Том 39, №8
634488
  Скопенко В.В. Координационные соединения тиоцианатов некоторых металлов (ІІ) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, В.Я. Зуб // Укр. хим. журнал, 1974. – №7
634489
  Скопенко В.В. Координационные соединения тория (IV) , содержащие трис (диметиламино) -фосфиноксид / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1983. – №2
634490
   Координационные соединения уранила тетрацидотипа / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, С.Г. Андреева, Х. Келер // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №3
634491
  Скопенко В.В. Координационные соединения уранила, содержащие дицианамидные группы / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1981. – №10
634492
  Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И. Лях. – Минск, 1989. – 159с.
634493
  Скопенко В.В. Координационные тио- и селеноцианатные соединения цинка и кадмия с бензоксазолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, П.В. и др. Гиляновский // Укр. хим. журн., 1975. – №11
634494
   Координационные тио- и селеноцианаты лантаноидов с октаметилдифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, К.В. Ткаченко, С.В. Ключко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981. – № 9
634495
  Скопенко В.В. Координационные тиоцианаты лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Укр. хим. журн., 1979. – №8
634496
  Сергеева А.Н. Координационные цианиды переходных металлов с однородными и смешанными лигандами / А.Н. Сергеева. – Львов, 1983. – 79с.
634497
   Координационный план важнейших научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам на 1963-1970 годы.. – Иркутск, 1963. – 59с.
634498
   Координационный план основных мероприятий универсальных и специализированных научно-методических центров по оказанию методической помощи библиотекам страны на 1975 г.. – М., 1975. – 34с.
634499
   Координационный Совет "Регионы России - Московское соглашение" пополнился тремя регионами : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-10 : Фото
634500
   Координационный совет в Пензе охватил уже более трех четвертей страны : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 8 : Фото
634501
  Парахина Наталья Координационный совет можно считать всероссийским : Тр-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 6 : Фото
634502
  Парахина Наталья Координационный совет прошел испытание временем : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 8
634503
  Казанник А.И. Координация в системе функций местных Советов / А.И. Казанник. – Томск, 1980. – 192с.
634504
  Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1976. – 170с.
634505
  Богомолова И.Г. Координация внешней политики стран социалистического содружества / И.Г. Богомолова. – М, 1981. – 134с.
634506
   Координация двигательных и вегетативных функций при мышечной деятельности человека.. – М.-Л., 1965. – 140с.
634507
  Калиниченко В.И. Координация деятельности и взаимодействие органов научно-технической информации Украинской ССР / В.И. Калиниченко, Т.В. Нестеровская. – Киев, 1978. – 28 с. – (Организация и совершенствование работы органов научно-технической информации, пропаганды и научно-технических библиотек ; 19)
634508
  Цыктор З. Координация и взаимодействие печати, радиовещания и телевидения кае средства повышения эффективности их деятельности (на прим. печати, радиовещ. и телвид. в ПНР с учетом опыта СССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыктор З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 27л.
634509
  Сокольский Координация и гидрирование на металлах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
634510
  Жубанов Б.А. Координация и катализ полимеризации олефинов / Б.А. Жубанов, Н.Д. Заворохин. – Алма-Ата, 1987. – 255с.
634511
  Хенрици-Оливэ Координация и катализ. / Хенрици-Оливэ, С. Оливэ. – М., 1980. – 421с.
634512
  Белович А. Координация инвестиционной деятельности стран СЭВ / А. Белович. – М, 1984. – 136с.
634513
  Васильченко Н. Координация как этап взаимодействия библиотек // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 15-16. – ISSN 1811-377X
634514
  Арефьева Е.П. Координация комплектования библиотечных фондов / Е.П. Арефьева. – Москва, 1978. – 51с.
634515
   Координация комплектования иностранной литературы.. – Л., 1963. – 96с.
634516
   Координация комплектования книжных фондов.. – М., 1983. – 198с.
634517
  Иконников И.С. Координация народнохозяйственных планов социалистических стран / И.С. Иконников. – М., 1964. – 132с.
634518
  Моторин И. Координация народнохозяйственных планов стран-членов СЭВ / И. Моторин, А. Барковский. – М, 1987. – 55с.
634519
  Иванова Л.П. Координация народнохозяйственных планов стран СЭВ / Л.П. Иванова. – М, 1963. – 32с.
634520
  Пучков А.Г. Координация научных исследований в условиях НТР. / А.Г. Пучков. – Минск, 1988. – 174с.
634521
  Скопенко В.В. Координация нитрозодицианметанида в гексаметилфосфортриамидных комплексах лантаноидов / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб // Укр. хим. журн., 1978. – №12
634522
  Чхаидзе Л.В. Координация произвольных движений человека в условиях космического полета / Л.В. Чхаидзе. – 2-е изд., испр.и доп. – М, 1968. – 136с.
634523
  Каретников А.Д. Координация работы различных видов транспорта / А.Д. Каретников. – М, 1964. – с.
634524
   Координация работы различных видов транспорта. / Каретников А.Д., Комаров А.В. – М., 1964. – 200с.
634525
  Гордон М.П. Координация сбыта перевозок промышленной продукции / М.П. Гордон. – М, 1978. – 62с.
634526
   Координация справочно-библиографической работы библиотек.. – М., 1965. – 116с.
634527
   Координация справочно-библиографической работы в области техники.. – М., 1967. – 39с.
634528
  Попович Ф О. Координаційна діяльність органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 40-46.
634529
   Координаційна рада КНУ звітує // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Про діяльность Координаційної ради в КНУ імені Тараса Шевченка.
634530
  Малхазов О.Р. Координаційна структура та її роль в управлінні руховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психофізіологічний зміст координаційної структури, визначено її роль і місце в управлінні руховою діяльністю. Наводяться дані власних досліджень, що уточнюють і поглиблюють уявлення про психологічні механізми управління руховою діяльністю.
634531
  Магурчак А.М. Координаційна та культурно-просвітна робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 83-87. – ISSN 2227-183Х
634532
  Клименко Н.П. Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип"якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 31-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий ...
634533
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Навчальний посібник / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – Київ : Либідь, 1997. – 336с. – ISBN 5-325-00846-3
634534
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Практикум: Підручник для студ. хім. фак. ун-тів / В.В. Скопенко, В.Я. Зуб; Київський нац. університет імені Тараса Шевченка; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 332с. – ISBN 966-594-314-6
634535
  Скопенко В.В. Координаційна хімія : Підручник для студ. хімічних спеціальностей вищих навч. закл. / В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0319-3
634536
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Амірханов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 34 с.
634537
  Амірханов Володимир Михайлович Координаційна хімія карбациламідофосфатів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Амірханов Володимир Михайлович; КУ ім.Т.Шевченка. Хімічний фак-тет. Кафедра неорган. хімії. – Київ, 2002. – 330 л. + Додатки: л. 252 - 330. – Бібліогр.: л. 225 - 252
634538
  Хемчян І.І. Координаційні зв"язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 298-308. – ISBN 978-966-529-203-6
634539
  Довгань І.М. Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану / І.М. Довгань, К.В. Домасевич // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 9
634540
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
634541
  Говор Є.В. Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Говор Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191,[9] л. – Додатки: [9] л. – Бібліогр.: л. 168-191
634542
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d- металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 154 л. + Додатки : л. 148-154. – Бібліогр.: л. 131-147
634543
   Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом / С.О. Нікіїін, А Т. Воловненко, Г.В. Паламарчук, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 0041-6045


  Синтезовано ліганд 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопірол (HL) та 3 нові координаційні сполуки з йонами ЗЛиеталів на його основі. На підставі ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії запропоновано бідентатну координацію ліганду через атом азоту ...
634544
  Труш Єлізавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Єлізавета Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 220л. + Дадатки: л. 156 - 220. – Бібліогр.: л.136 - 156
634545
  Труш Єлизавета Анатоліївна Координаційні сполуки 3d-металів з карбациламідофосфатами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
634546
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Додатки: л. 194-218. – Бібліогр.: л. 166-193
634547
  Давиденко Ю.М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Давиденко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
634548
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Присяжна Олена Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176 л. + Додаток: л. 170-176. – Бібліогр.: л. 153-169
634549
  Присяжна Олена Володимирівна Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Присяжна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
634550
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Додатки: арк. 181-196. – Бібліогр.: арк. 179-180
634551
  Плутенко М.О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Плутенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
634552
  Нікітін С.О. Координаційні сполуки 3d - металів з 2-аміно - 4(5Н) - кетопохідними піролу та тіофену : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
634553
   Координаційні сполуки деяких 3d-металів з біс(3,5-диметил-1H-піразол-4-іл)селенідом / Д.В. Кисельов, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов, О.І. Піддубна, О.М. Пузій // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43
634554
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Губіна Катерина Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 172л. + Додатки:л.152-172. – Бібліогр.:л.132-152
634555
  Губіна Катерина Євгенівна Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу : 02.00.01. Автореф. дис. ... канд. хім. наук / Губіна Катерина Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
634556
   Координаційні сполуки кобальту та купруму з N,N"-дибензил-N""-трихлорацетилфосфортриамідом / В.О. Зозуля, Ю.О. Шатрава, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 49
634557
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 172 арк. – Додатки: арк. 155-172. – Бібліогр.: арк. 131-154
634558
  Каряка Н.С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу - сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Каряка Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
634559
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. + Додатки: л.188-193. – Бібліогр.: л.173-187
634560
  Голеня І.О. Координаційні сполуки міді (2) та заліа (3) з піридилгідроксамовими кислотами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Голеня І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
634561
   Координаційні сполуки міді з карбацилфосфортриамідними лігандами. Будова М4-оксигенвмісних тетрамерних комплексів міді / К.Є. Губіна, В.М. Амірханов, Є.А. Труш, В.А. Овчинніков, К.В. Домасевич, Святек-Козловська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-57. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією розчинів КАФ лігандів із солями міді(ІІ), синтезовано тетрамерні координаційні сполуки загального складу [Cu4(L1)4([мю4]-O)(OCH3)2](I) (де Н L1 = ди(піролідил)-N-трихлор-ацетилфосфортриамід) і [Cu4(NН(СН2СН2)2О)4([мю4]-O) ...
634562
  Дударенко М.М. Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді (ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Дударенко М.М.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
634563
  Дударенко Микола Михайлович Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дударенко Микола Михайлович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 140 л. – Бібліогр.: 127 - 140
634564
  Курандо Світлана Володимирівна Координаційні сполуки оксидів сірки (IV) і сірки (VI) з азотовмісними органічними основами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.23 / Курандо Світлана Володимирівна; Фіз.-хім. ін-т захисту навколишнього середовища і людини при Одеському держ. уні-теті ім. – Одеса, 1995. – 22л.
634565
  Ковальська С Н. Координаційні сполуки перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / С Н. Ковальська, С Н. Каряка, О О. Кулешова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 31
634566
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолів : дис... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 251 арк. – Додатки: арк. 168-251. – Бібліогр.: арк. 149-167
634567
  Ващенко О.В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Ващенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
634568
  Штоквиш О.О. Координаційні сполуки цинку з 5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами / О.О. Штоквиш, Р.Д. Лампека // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 42
634569
  Дерець В.А. Координаційні управлінські відносини між органами виконавчої влади // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 447-449. – ISBN 966-660-151-6
634570
  Лемпека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбованих кислот та дипептидів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Лемпека Р. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 348л. – Бібліогр.:л.328-344
634571
  Лампека Р.Д. Координаційно-хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонових кислот та дипептидів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Лампека Р.Д.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 42 с.
634572
  Гаєвський І.М. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб"єкта первинного фінансового моніторингу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 157-163. – ISSN 2306-9082
634573
  Гуцалюк М. Координація боротьби з комп"ютерною злочинністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
634574
  Потебенько М.О. Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-20. – ISSN 1609-0462
634575
  Мороз П. Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 86-95. – ISSN 1605-2005
634576
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 138-239. – Бібліогр.: л. 124-137
634577
  Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
634578
  Сирота А.І. Координація взаємовідносин Уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 31-34
634579
  Коваленко О.Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
634580
  Мамутов В. Координація господарсько - правових досліджень // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.535-540
634581
  Продан Т.Я. Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив грошово-кредитної і бюджетної політики на економіку країни. Побудовано модель оцінки впливу грошово-кредитної та бюджетної політики на рівень економічного зростання. Influence of monetary and budgetary policy on the economy of country ...
634582
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 203 л. – Додаток: л. 197-203. – Бібліогр.: л. 175-196
634583
  Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
634584
  Голомша М. Координація діяльності - протидія злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.123-128
634585
  Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 24-27. – ISSN 2313-559X
634586
  Заворотний Я. Координація діяльності правоохоронних органів держав—членів Європейського Союзу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 125-128.
634587
  Ліщишин П. Координація діяльності правоохоронних органів з питань протидії тяжким злочинам проти особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 46-55.
634588
  Кальман О. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства / О. Кальман, О. Гладун // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 85-90
634589
  Гардецький О. Координація діяльності правоохоронних органів як ефективний важіль боротьби зі злочинністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57.
634590
  Корнаш І. Координація діяльності правоохоронної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-18
634591
  Костюк І.К. Координація і управління державною службою в країнах Балтії // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 84-86. – ISBN 978-617-7139-11-8
634592
  Марцин В.С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 159-167. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
634593
  Новерсалюк А.А. Координація інвестиційної діяльності в регіоні / А.А. Новерсалюк, О.В. Ксенченко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 396-401. – (Право. Економіка. Управління)
634594
  Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 33-36 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
634595
  Колесник В.П. Координація науково-освітніх зв"язків України і Польщі (правничо-інноваційний аспект) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 95-96. – ISBN 978-966-600-659-5
634596
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 16-21. – (Політичні науки)
634597
  Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-11. – (Історичні науки)
634598
  Годуєв О. Координація правоохоронної діяльності - дієвий механізм у зниженні рівня злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 57-62
634599
  Береза А.В. Координація регіональної політики в урядах країн ОЕСР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 377-385
634600
  Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 51-61


  У статті проаналізовано особливості формування міжнародних рекламних стратегій і основні методи розрахунків рекламного бюджету, здійснено їх групування, ранжування за ефективністю і витратами на застосування. Запропоновано методичні рвкомендації з ...
634601
  Супруненко Л.А. Координація транскордонного співробітництва на державному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-42
634602
  Бідак П.П. Координація управління державним боргом з фіскальною та монетарною політиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 25-29
634603
  Онищенко В.О. Координація управління державним боргом із грошово-кредитною та фіскальною політикою в системі забезпечення фінансової безпеки / В.О. Онищенко, В.В. Тополь // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 3-11
634604
  Зима Д.Л. Координація фінансового контролю: зміст та юридична природа // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 70-75. – (Правознавство ; Вип. 348)
634605
  Богдан Т.П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 24-42 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
634606
  Головко М. Координація фіскальної та монетарної політик країн Європейського Союзу в умовах фінансової глобадізації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 79-83. – ISSN 2078-5860
634607
  Козюк В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глобалізації: інтеграція старих і нових ідей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
634608
  Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 69-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
634609
  Шкворець Ю.Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0374-3896
634610
  Приходько А.М. Координація як основа формування паратаксису // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 83-89. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7


  У статті розглядається проблема паратаксису під кутом зхору синтактики, логіки, семантики і прагматики; ставиться питання про співвідношення координативних і субортинативних чинників конституювання паратаксису
634611
  Алчинов В.М. Координирующая роль ООН в решении глобальных экономических проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 56-59.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
634612
  Бойчук Л.М. Координуюче керування в технічних і природних системах : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.01.11 / Бойчук Л. М.; АН України, Ін-т кіберн. – Київ, 1992. – 32с.
634613
  Генс Л.Ю. Коорт / Л.Ю. Генс. – Москва, 1959. – 34 с.
634614
  Шалата М. Копа : Поезії / М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 95с. – ISBN 966-538-033-8
634615
  Обушний М. Копа як самоврядний орган сільської громади // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 16-20. – ISBN 978-617-640-241-1
634616
  Важа Пшавела Копала / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 16с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович
634617
  Федоровський О. Копальні багацтва на Україні / О. Федоровський. – Харків, 1920. – 55 с.
634618
  Біленко Д.К. Копальні грунти гори Пивихи. / Д.К. Біленко. – Київ
1-2. – 1930. – 95с.
634619
  Хаггард Г.Р. Копальні царя Соломона; Прекрасна Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Київ, 1992. – 432 с.
634620
  Полюхович Юрій Копан. Долина втраченого раю : terra incognita / Полюхович Юрій, Талах Віктор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 102-106 : Фото
634621
   Копанка 25 лет спустя.. – М., 1965. – 142с.
634622
  Глущенко С. Копаться в роскоши // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 8-9. – ISSN 1563-6755


  С правовой точки зрения решение Европейского суда вносит ясность в обоснование применения селективной дистрибуции желанием защитить имидж предметов роскоши.
634623
  Султанова Б.А. Копеечники / Б.А. Султанова. – Фрунзе, 1976. – 125с.
634624
  Строгов И.С. Копейка / И.С. Строгов. – Л., 1979. – 87с.
634625
  Смирнов Л.В. Копейная звезда / Л.В. Смирнов. – М., 1986. – 158с.
634626
  Авдеева Т. Копенгаген - 2009 : провал, успех или момент истины? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-79. – ISSN 0130-9625
634627
  Агибалов С. Копенгагенское соглашение - новая парадигма решения климатической проблемы / С. Агибалов, А. Кокорин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 115-132. – ISSN 0042-8736
634628
  Булгакова Мар"яна Копенгагенська угода: політична декларація чи юридично обов"язкова домовленість // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 16-18
634629
  Кравченко О.П. Копенгагенські критерії як "концепція європейської інтеграції для України" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – 128-133
634630
  Фалалєєва Г Л. Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 117-127. – ISSN 2220-1394
634631
  Крашенинников А.И. Коперация в современном мире / А.И. Крашенинников. – М., 1987. – 143с.
634632
  Баев К.Л. Коперник / К.Л. Баев. – Москва, 1935. – 216 с.
634633
   Коперник, Николай.. – К., 1973. – 21с.
634634
  Азархін В.А. Коперник. Бруно. Галілей : творці геліоцентр. системи Всесвіту / В.А. Азархін, В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 198 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наук.-попул. література)
634635
  Рыбка Е. Коперник. Человек и мысль : пер. с польск. / Е. Рыбка, П. Рыбка. – Москва : Мир, 1973. – 326 с.
634636
  Тарасенко Н.А. Коперниканская революция в концепции научных революций Т. Куна // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
634637
  Нугаев Р.М. Коперниканская Революция: Интертеоретический контекст // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 110-120. – ISSN 0042-8744
634638
   Коперниканская революция: социокультурные истоки. – М., 1991. – 33с.
634639
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Пролетар, 1931. – 99 с.
634640
  Гурев Г.А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1937. – 291 с.
634641
   Копєйчиков Володимир Володимирович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 16. – ISBN 966-7024-23-1
634642
  Пошелюжная К. Копи в центр // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 1, 24-25. – ISSN 1563-6755


  Анализ ключевых изменений национальных "правил копирайта", которые правительство поставило во главе угла нового законопроекта.
634643
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет : [романы ; пер. с англ.] / Генри Райдер Хаггард. – Москва : Детгиз, 1957. – 575 с. – (Библиотека приключений)
634644
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 475 с.
634645
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Ростов -на-Дону, 1985. – 494с.
634646
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Совэкспорткнига, 1991. – 462 с.
634647
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона: Роман / Г.Р. Хаггард. – Иркутск, 1982. – 238с.
634648
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1984. – 511с.
634649
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет: Романы / Г.Р. Хаггард. – Саранск, 1991. – 463с.
634650
  Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Священный цветок; Дитя из слоновой кости: Романы / Г.Р. Хаггард. – М, 1992. – 524с.
634651
  Филиппова Татьяна Копии не работают! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 1. – ISSN 1727-4893
634652
   Копиленко Олександр Любимович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 17. – ISBN 966-7024-23-1
634653
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 144 с. – (Со ступеньки на ступеньку)
634654
  Александров Б.А. Копилка витаминов / Б.А. Александров. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Просвещение, 1966. – 118 с.
634655
  Юрковский В.В. Копилка живого опыта. / В.В. Юрковский, В.В. Юрковская. – М., 1970. – 80с.
634656
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
634657
  Стрелкова Ирина Борисовна Копилка идей и мудрых советов : искусство результативного управления // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 37-40. – ISSN 1727-4893


  В начале апреля 2008 г. прошла третья Школа директоров городских и районных сетей публичных библиотек Беларуси "Искусство результативного управления современной библиотекой".
634658
  Каганов Александр Копирайт: с права - налево // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 186-188 : фото
634659
  Иванова Копирайтинг: Секреты составления рекламных и PR-текстов / К.А. Иванова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 160с. – ISBN 5-469-01108-9
634660
  Полянский Н.Н. Копировальные процессы ввысокой и офсетной печати / Н.Н. Полянский, З.П. Гамазина. – Москва, 1967. – 128с.
634661
  Слуцкин А.А. Копировальные процессы и материалы репрографии и малой полиграфии / А.А. Слуцкин, В.И. Щеберстов. – М., 1971. – 160с.
634662
  Френкель М.И. Копирование и обводка чертежей тушью / М.И. Френкель. – Москва : Оборонгиз, 1948. – 79 с.
634663
  Грачев Н.П. Копиручет : практическое руководство по применению копировально-карточного метода учета / Н.П. Грачев и Н.В. Фолькман; под ред. М.А. Левенсона и статьей М.Я. Гольдгубера. – Москва : Издательство наркомторгов СССР и РСФСР, 1930. – 250 с.
634664
  Осетров К.В. Копиручет / К.В. Осетров. – 3-е, испр. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Союзоргучет, 1932. – 260 с.
634665
  Смуток І. Копистинські у Перемишльській землі в XVI - XVII ст.: генеалогічне дослідження // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 52-68. – ISSN 2074-8345
634666
  Яременко А. Копить на вырост // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Пока государство не вырастит профессионалов, способных расследовать нарушения прав ИС в Clear Net и Dark Web, правообладателям придется испробовать все способы защиты своих прав.
634667
   Копишинський Олександр Васильович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
634668
  Рубашов М.Б. Копищанська трагедія / М.Б. Рубашов. – К, 1974. – 117с.
634669
  Опанасюк О.Є. Копище / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1975. – 158с.
634670
  Каспаров Б.М. Копия Дюрера / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1961. – 205с.
634671
   Копия отчета о НИР., 1983. – 38с.
634672
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт. – К, 1965. – 375с.
634673
  Брехт Б. Копійчаний роман / Б. Брехт; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро, 1973. – 527с.
634674
  Брехт Б. Копійчаний роман. Матінка Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло : пер. з нім. / Бертольт Брехт ; [передм. Дм. Затонського]. – Київ : Дніпро, 1987. – 512 с. : іл.
634675
  Пожоджук Р. Копілефт - унікальна правова конструкція // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 1 (133). – С. 31-36
634676
  Шебанова В.І. Копінг-поведінка і механізми подолання стресу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 289-296. – ISBN 978-966-8063-99-49
634677
  Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен ментальної солідарності, яка розглядається як основа консолідації сучасного українського суспільства. This article analyzes the phenomenon of mental solidarity, which is considered as a basis for the consolidation of ...
634678
  Грандт В.В. Копінг-ресурси як чинник професійного здоров"я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 97-102
634679
  Станібула С.А. Копінг-стратегії із різним типом прихильності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 39-42. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
634680
  Пічурін В.В. Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 53-59 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
634681
  Крайніков Е. Копінг-стратегії та механізми психологічного захисту особистості у подоланні емоційного вигорання в адвокатському середовищі / Е. Крайніков, К. Пільков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати емпіричного дослідження зв"язку між переважаючими копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту, що використовуються адвокатами із синдромом емоційного вигорання. У адвокатів зі сформованим синдромом емоційного ...
634682
  Ткачук Т.А. Копінг-стратегії як складові копінг-поведінки особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 43-48
634683
  Богучарова О.І. Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів / О.І. Богучарова, Н.В. Ткаченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 27-36. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
634684
  Пилипенко О.І. Копінг-стратегія арт-тренігу як превентивна технологія освіти // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 430-452. – ISSN 2219-438X
634685
  Андрощук Г. Копірайтний тролінг: стан та механізми протидії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
634686
  Андрощук Г.О. Копірайтний тролінг: стан, зогрози, механізм протидії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 6-22. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
634687
  Сенчило В.Л. Коплексный подход к формированию научно-атеистических убеждений старшекласников средней общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сенчило В.Л. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 28 с.
634688
  Манріке Хорхе Копли, що їх склав Дон Хорхе Манріке на смерть свого батька // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 136-141. – ISSN 0320 - 8370
634689
  Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 0132-1331


  У статті з"ясовано суть та особливості здійснення копного судочинства на українських землях у ХІV-ХVІІІ ст. Проаналізовано стадії копного судочинства, слідчі та інші процесуальні дії, які здійснювались копними судами. Досліджено доказову систему, що ...
634690
  Бедрій М.М. Копні суди в державно-правовій системі Гетьманщини (1648-1783) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-51
634691
  Медєнцев А.Н. Копні суди в Україні ХІ V - ХVІ століття // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.141 - 145
634692
   Копнін Павло Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 385. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
634693
  Ефремов В.П. Копны света / В.П. Ефремов. – М, 1981. – 79с.
634694
   Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран / Л.М. Гуменюк, Я.С. Михальонок, Л.М. Момот, Л.О. Вретік, А.Ф. Бурбан // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 51 : Хімічні науки. – С. 13-17


  Радикальною полімеризацією ситезовано ряд зразків полі(бутилметакрилату) з різною молекулярною масою та кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом. Методом ІЧ-спектроскопії доведено наявність фотоактивних ланок ...
634695
   Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі / Н. Березина, В. Сиромятніков, Гребенюк-Морозова, І. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розроблено кополімери 9-антрилметилового та 9-антрилетилового естерів метакрилової кислоти з N-вінілкарбазолом та з 3-йод-N-вінілкарбазолом. Досліджено спектральні та електрофотографічні властивості синтезованих кополімерів. Плівки на основі цих ...
634696
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.120-130
634697
  Березіна Н.О. Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Березіна Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
634698
  Ковіня М.В. Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.06 / Микола Вікторович Ковіня; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
634699
  Ковіня Микола Вікторович Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Ковіня М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 138 л. – Бібліогр.: л.124-138
634700
  Пилипенко О.І. Копоративні права як предмет застави: обліковий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
634701
  Овсянников О.В. Копорье / О.В. Овсянников. – Л, 1976. – 119с.
634702
  Коренев А.М. Копрессоры холодильных машин: Уч.пособ. / А.М. Коренев. – М., 1977. – 48с.
634703
  Кравченко О.В. Коптілов Віктор Вікторович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 127-128
634704
  Ернштедт П.В. Коптские тексты / П.В. Ернштедт. – М.-Л., 1959. – 216с.
634705
  Еланская А.И. Коптский язык. / А.И. Еланская. – М, 1964. – 121с.
634706
  Зинькина Ю.В. Копты в современной истории Египта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 29-35. – ISSN 0321-5075
634707
  Антипин В.М. Копытные / В.М. Антипин. – Алма-Ата, 1941. – с.
634708
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Л., 1979. – 172с.
634709
  Чермных Н.А. Копытные животные в условиях Севера / Н.А. Чермных. – Л., 1980. – 173с.
634710
  Филонов К.П. Копытные животные и крупные хищники на заповедных территориях / К.П. Филонов. – М, 1989. – 251с.
634711
  Макарова О.А. Копытные звери завидовского заповедно-охотничьего хозяйства под Московой в связи с многолетними интродуктивными опытами : Автореф... канд. биол.наук: / Макарова О. А.; МСХ,Всез. с. х. ин-т заочн. образ. – М., 1971. – 24л.
634712
  Соколов И.И. Копытные звери. / И.И. Соколов. – М.-Л.
1. – 1959. – 1-640с.
634713
   Копытные звери.. – М., 1977. – 278с.
634714
  Данг Зуй Хунь Копытные и хищные ДемократическойРеспублики Вьетнам : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Зуй Хунь; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1968. – 14л.
634715
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
634716
  Верещагин Н.К. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). / Н.К. Верещагин, О.С. Русаков. – Ленинград, 1979. – 309с.
634717
   Копытные фауны СССР.. – М., 1975. – 352с.
634718
   Копытные фауны СССР.. – М., 1980. – 395с.
634719
  Бромлей Г.Ф. Копытные Юга Дальнего Востока СССР / Г.Ф. Бромлей, П С. Кучеренко, . – М, 1983. – 305с.
634720
  Матвеев В.Ф. Копыто Пегаса / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1973. – 136с.
634721
  Рубашов М.Б. Копыщенская трагедия / М.Б. Рубашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
634722
  Музич В.П. Копье масая, или Мамалыга на экваторе и другие рассказы / В.П. Музич. – Кишинев, 1988. – 121с.
634723
  Прозоровский Л.В. Копье Черного Принца / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1962. – 250с.
634724
  Калинина Н. Копье, свеча, молоток. Европейские аукционы // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х
634725
  Беркеши А. Копьеносцы / А. Беркеши, Д. Кардош. – Москва, 1964. – 407с.
634726
  Мовчан П.М. Кора : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1968. – 78 с.
634727
  Полынов Б.Б. Кора выветривания / Б.Б. Полынов. – Ленинград : АН СССР
Ч.1. – 1934. – 242с.
634728
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.1 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные мксторождения. – 1952. – 280с.
634729
   Кора выветривания. – Москва : АН СССР
вып.2 : Геология, минералогия, процессы выветривания, минеральные месторождения. – 1956. – 456с.
634730
  Джавахишвили Э.А. Кора выветривания горных пород восточной части южного склона Большого Кавказа. / Э.А. Джавахишвили. – Тбилиси, 1980. – 143с.
634731
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Сибирской платформы / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1979. – 118с.
634732
  Слукин А.Д. Кора выветривания и бокситы Чадобецкого поднятия / А.Д. Слукин, Ж.В. Домбровская. – М, 1973. – 126с.
634733
   Кора выветривания и гипергенное рудообразование. – Москва : Наука, 1977. – 286с.
634734
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые : Материалы 4 Всесоюзного литологического совещания. – Киев : Наукова думка, 1975. – 238с.
634735
   Кора выветривания и связанные с ней полезные ископаемые.. – Київ, 1975. – 240с.
634736
   Кора выветривания как источник комплексного минерального сырья. – Москва : Наука, 1988. – 191с.
634737
  Аскоченский Б.В. Кора выветривания карбонатных пород верхнего мела Воронежской антеклизы / Б.В. Аскоченский, В.П. Семенов. – Воронеж, 1973. – 176с.
634738
  Таджибаева П.Т. Кора выветривания ультрасосновых пород Казахстана и полезные ископаемые / П.Т. Таджибаева, Д.В. Пономарев. – Алма-Ата, 1980. – 203с.
634739
   Кора выветривания.. – М.
3. – 1960. – 396с.
634740
   Кора выветривания.. – М.
4. – 1962. – 288с.
634741
   Кора выветривания.. – М.
6. – 1963. – 320с.
634742
   Кора выветривания.. – М.
9. – 1965. – 156с.
634743
   Кора выветривания.. – М.
7. – 1966. – 232с.
634744
   Кора выветривания.. – М.
8. – 1967. – 256с.
634745
  Курцин И.Т. Кора головного мозга и внутренние органы / И.Т. Курцин. – Ленинград, 1952. – 28с.
634746
  Пшоник А.Т. Кора головного мозга и рецепторная функция организма. / А.Т. Пшоник. – Москва, 1952. – 367с.
634747
   Кора и верхняя мантия Земли. – Москва : Московский университет
вып.2 : (геология, геохимия, геофизика). – 1975. – 293с.
634748
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1967. – 176с.
634749
   Кора и верхняя мантия.. – М., 1968. – 231с.
634750
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – Москва : Недра, 1967. – 280с.
634751
  Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли / Р.М. Деменицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
634752
  Субботін С.І. Кора і мантія Землі. / С.І. Субботін. – К., 1966. – 38с.
634753
  Самунджан Е.М. Кора надпочечников и опухолевый процесс : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Самунджан Е.М. ; АН УССР , Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1966. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
634754
  Старун Василь Кора нації : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 63-64
634755
  Сизоненко О.О. Корабели : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Молодь, 1960. – 283 с.
634756
  Сизоненко А.А. Корабелы / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 351с.
634757
  Хлебников Г.Н. Корабелы / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1982. – 237с.
634758
   Корабелы в боях за город Ленина.. – Л., 1971. – 299с.
634759
   Корабелы.. – М., 1983. – 48с.
634760
  Портер Корабель безумців / Портер, , Кетрін Енн. – К., 1983. – 543с.
634761
  Брант С. Корабель дурнів : вибрані сатири / С. Брант; Пер. з нім. Ф. Скляра. – Київ : Дніпро, 1980. – 152 с.
634762
  Шкрупська О.О. Корабель надії : автобіографічна віршована публіцистика / Ольга Шкрупська. – Київ : Європейський університет, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-301-201-1
634763
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – К, 1960. – 180с.
634764
  Крупкат Г. Корабель приречених / Г. Крупкат. – Київ : Молодь, 1971. – 251с.
634765
   Корабель смерти.. – М., 1923. – 77с.
634766
  Чумаков С.В. Корабель шукає бурі. / С.В. Чумаков. – К., 1961. – 96с.
634767
  Поливин Н.Г. Корабельдная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1988. – 400с.
634768
  Стівенсон Р.Л. Корабельна катастрофа : роман ; для ст. шк. віку / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. Валерія Бойченко ; післям. Михаила Слабошпицького. – Київ : Веселка, 1984. – 560 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
634769
  Шаповалов Г. Корабельна символіка в духовному житті українців у 15-19 ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2001. – Т. 7. – С.23-47. – ISBN 966-7089-88-6
634770
  Красюк Н.П. Корабельная радиолокация и метеорология / Н.П. Красюк, В.И. Розенберг. – Л., 1970. – 328с.
634771
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – М, 1955. – 360с.
634772
  Давыдов З.С. Корабельная слободка / З.С. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1965. – 367с.
634773
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1957. – 592с.
634774
  Инге Ю.А. Корабельная сторона / Ю.А. Инге. – М., 1957. – 165с.
634775
  Давыдов З.С. Корабельная сторона / З.С. Давыдов. – М, 1959. – 595с.
634776
  Ойслендер А.Е. Корабельная сторона / А.Е. Ойслендер. – М., 1962. – 118с.
634777
  Поливин Н.Г. Корабельная сторона / Н.Г. Поливин. – М, 1976. – 416с.
634778
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1977. – 256с.
634779
  Красовский А.С. Корабельная сторона / А.С. Красовский. – Симферополь, 1980. – 175с.
634780
  Дробот Г.В. Корабельная сторона / Г.В. Дробот. – М., 1984. – 144с.
634781
  Пришвин М.М. Корабельная чаща / М.М. Пришвин. – М., 1955. – 228с.
634782
  Татьяничева Л.К. Корабельний бір / Л.К. Татьяничева. – Київ, 1981. – 136 с.
634783
  Татьяничева Л.К. Корабельний бор / Л.К. Татьяничева. – М., 1974. – 400с.
634784
  Январев Э.И. Корабельные баллады. / Э.И. Январев. – Киев, 1977. – 59с.
634785
  Павленко В.Ф. Корабельные самолеты / В.Ф. Павленко. – М., 1990. – 320с.
634786
  Пысин А.В. Корабельные сосны : лирика / А.В. Пысин. – Минск : белорусь, 1969. – 191 с.
634787
  Ракушин Ф.Н. Корабельный бор. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1968. – 48с.
634788
  Быховский И.А. Корабельных дел мастер / И.А. Быховский. – Л, 1961. – 216с.
634789
  Тайц Р.М. Корабельщики Нарвской заставы / Р.М. Тайц, Т.А. Ермолаев, В.А. Горюнов. – Ленинград, 1967. – 308 с.
634790
  Бадигин К.С. Кораблекрушение у острова Надежды / К.С. Бадигин. – Москва : Детская литература, 1977. – 414 с.
634791
   Кораблекрушение.. – М., 1968. – 104с.
634792
  Сидорченко В.Ф. Кораблекрушения на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1990. – 296с.
634793
  Кабесса Кораблекрушения. / Кабесса, де Вака Нуньес. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
634794
   Корабли-герои.. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 287с.
634795
  Нельсон Дэниел Корабли-призраки. Призраки озера Онтарио "Хэмилтон" и "Скердж" / Нельсон Дэниел, Кристо Эмори, Шлехт Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 118-131 : фото, ил.
634796
  Овчинникова Наталия Корабли без капитанов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 96-101 : фото
634797
  Грин А.С. Корабли в Лиссе / А.С. Грин. – Мурманск, 1983. – 296 с.
634798
  Шаповалов Г. Корабли веры : Судоходство в духовной жизни древней Украины / Георгий Шаповалов; Запорожский гос. ун-т; Запорожский обл. краевед. музей. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 158 с. – ISBN 966-7037-01-0
634799
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1969. – 169с.
634800
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1975. – 366с.
634801
  Сургучев М.Н. Корабли возвращаются в строй / М.Н. Сургучев. – Симферополь, 1978. – 432с.
634802
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1945. – 319с.
634803
  Яхонтова М.С. Корабли выходят в море / М.С. Яхонтова. – М, 1947. – 319с.
634804
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1957. – 523с.
634805
  Миронов А.Е. Корабли выходят в океан / А.Е. Миронов. – Минск, 1980. – 391с.
634806
  Гусенков В.П. Корабли выходят на орбиты / В.П. Гусенков. – Иркутск, 1961. – 59с.
634807
  Смирнов Г.В. Корабли и сражения / Г.В. Смирнов. – М., 1987. – 176с.
634808
  Стрехнин Ю.Ф. Корабли идут в Берлин / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1977. – 191с.
634809
  Яхонтова М.С. Корабли идут на бастионы / М.С. Яхонтова. – М, 1956. – 466 с.
634810
  Глоба А. Корабли издалека / А. Глоба. – Москва-Петроград, 1922. – 48с.
634811
  Крючков Ю.С. Корабли межпланетных пространств / Ю.С. Крючков. – М., 1958. – 72с.
634812
  Шерр С.А. Корабли морских глубин / С.А. Шерр. – М, 1952. – 216с.
634813
   Корабли мысли: Английский и французские писатели о книге, чтении, библиофилах.. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 304 с.
634814
   Корабли мысли: Заруб.писат. о кн., чтении, библиофилах.. – М., 1980. – 335с.
634815
  Ананьин И.А. Корабли нашей юности / И.А. Ананьин. – Ленинград, 1968. – 304с.
634816
  Басевич В.В. Корабли не умирают / В.В. Басевич, А.А. Цытович. – Москва, 1974. – 176 с.
634817
  Кусков В.П. Корабли Октября / В.П. Кусков. – Л, 1984. – 192с.
634818
  Волков А. Корабли плывут на восход // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.94-101. – ISSN 0130-1640


  [Древняя Греция.]
634819
  Бондаренко А.П. Корабли покидают бухту / А.П. Бондаренко. – Симферополь, 1972. – 159с.
634820
  Устинов Н.Г. Корабли слежения за космосом. / Н.Г. Устинов. – М., 1969. – 160с.
634821
  Обухов Л.М. Корабли уходят в дозор / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1959. – 179с.
634822
  Марков Ю. Корабли уходят к планетам / Ю. Марков. – М, 1986. – 176с.
634823
  Миндилин Э.Л. Корабли, степи, товарищи / Э.Л. Миндилин. – М., 1963. – 384с.
634824
  Сопот А.С. Корабли. / А.С. Сопот. – Минск, 1989. – 235с.
634825
  Малишко А.С. Кораблик : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 20с.
634826
  Матвеева Н.Н. Кораблик / Н.Н. Матвеева. – М., 1963. – 81с.
634827
  Гончаров М.І. Кораблики / М.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
634828
  Гончаров Н.І. Кораблики / Н.І. Гончаров. – К, 1979. – 32с.
634829
   Кораблино - село русское.. – М., 1961. – 176с.
634830
  Калінін І. Кораблі вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 12–17. – ISSN 2309-9356
634831
  Орлянкін В.І. Кораблі не вмирають / В.І. Орлянкін. – Київ, 1971. – 149с.
634832
  Верн Ж. Корабль-призрак / Ж. Верн. – Москва, 1993. – 352с.
634833
  Д"Аннунцио Г. Корабль : трагедия / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. Н.И. Бронштейна. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит.Русского т-ва, 1908. – 211 с. – (Универсальная библиотека ; № 58-59)
634834
  Плонский В. Корабль / В. Плонский. – М., 1950. – 204с.
634835
  Браннер Х.К. Корабль / Х.К. Браннер. – М., 1987. – 160с.
634836
  Ляпунов Б.В. Корабль вернулся из космоса. / Б.В. Ляпунов. – М., 1960. – 31с.
634837
  Нормингтон Грегори Корабль дураков / Нормингтон Грегори
634838
  Брант С. Корабль дураков : пер. с нем. и латин. / С. Брант; [вступ. статья Б. Пуришева (с. 5-22) ; примеч. Е. Маркович и др. ; ил.: Ю. Красный]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 767 с. : 10 л. ил. – В изд. также: Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей / Эразм Роттердамский; Диалоги / Ульрих фон Гуттен. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 33 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
634839
  Брандт С. Корабль дураков / С. Брандт. – М., 1984. – 270с.
634840
  Портер Корабль дураков / Портер, , Кэтрин Энн. – М., 1989. – 637с.
634841
  Брант С. Корабль дураков / Пер. Л.Пеньковского; Себастиан Брант. – Обнинск : Институт муниципального управления, 2002. – 240 с. – ISBN 5-900927-28-8
634842
  Бран С. Корабль дураков. / С. Бран. – М., 1971. – 767с.
634843
  Брант С. Корабль дураков. Избранное : пер. с нем. / Себастиан Брант ; Ганс Сакс ; [предисл. Б. Пуришева]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 477 с.
634844
  Маклин А. Корабль его величества "Улисс" / А. Маклин. – М., 1968. – 288с.
634845
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 440с.
634846
  Клименченко Ю.Д. Корабль идет дальше : Повесть / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 463с.
634847
  Травен Б. Корабль мертвых / Б. Травен. – М, 1986. – 366с.
634848
  Криг Сюзанна Корабль мечты : Стиль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 124-134 : Іл. – ISSN 1029-5828
634849
  Лобачева Е.А. Корабль моей мечты. / Е.А. Лобачева. – Горький, 1964. – 64с.
634850
  Лаханин В.В. Корабль на атомной энергии / В.В. Лаханин, Н.М. Шилов. – М, 1957. – 151с.
634851
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Советский писатель, 1969. – 423 с.
634852
  Зарян К. Корабль на горе : роман / К. Зарян. – Москва : Известия, 1974. – 413 с.
634853
  Караченцов Н.П. Корабль плывет / Николай Караченцов ; [ ред.-сост. К. Винокуров ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2007. – 480с., [ 44 ] л. илл. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-045522-5
634854
  Шеффауэр Г. Корабль с шампанским / Г. Шеффауэр. – Москва, 1928. – 44с.
634855
  Рудомазина Т. Корабль Тесея, или Цитата и композиция в древнерусской литературе // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 149-158. – ISSN 0042-8795
634856
  Овчаров Н. Корабоплаванесо по българскосо черноморско крайбрєжиє / Н. Овчаров. – София, 1992. – 173с.
634857
  Огар В. Корали з пограничних турнейсько-візейських відкладів Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пограничні турнейсько-візейські відклади Донбасу (рудник Центральний). Виявлено різкі зміни літології та коралових комплексів, що пояснюються глобальною евстатичною подією. Boundary Tournaisian-Vis?an layers in the Donets basin (Centralny ...
634858
  Сребродольский Б.И. Коралл / Б.И. Сребродольский. – М, 1986. – 132с.
634859
  Ньюман Кэти Коралловое царство. Возвращение в царство / Ньюман Кэти, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 154-164 : фото
634860
  Мариджан Коралловые четки / Мариджан. – Тбилиси, 1958. – 120с.
634861
  Булычев Кир Коралловый замок / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 237с.
634862
  Кудинов И.П. Коралловый камень. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1965. – 107с.
634863
  Кардосо О. Коралловый конь : рассказы ; пер. с испанского / О. Кардосо. – Москва : Художественная литература, 1962. – 158 с.
634864
  Фомичев В.Д. Кораллы Rugosa и стратиграфия средне- и верхнекаменноугольных и пермских отложений Донецкого бассейна / В.Д. Фомичев; Отв. ред. Горский И.И. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 622с. – К книге отдельным выпуском прилагается "Атлас" кораллов на 44-х таблицах, (92с.)
634865
  Краснов Е.В. Кораллы в рифовых фациях мезозоя СССР / Е.В. Краснов; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
634866
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы нижнего девона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова, А.А. Гарифуллина; Отв. ред. Чибрикова Е.В. – Москва : Наука, 1976. – 228с.
634867
  Тяжева А.П. Кораллы и брахиоподы пограничных отложений силура и нижнего девона западного склона Южного урала / А.П. Тяжева, Р.А. Жаворонкова; Отв. ред. Рождественская А.А. – Москва : Наука, 1972. – 184с.
634868
   Кораллы и рифы фанерозоя СССР : Труды IV Всесоюзного симпозиума по ископаемым кораллам, Тбилиси,1978. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
634869
  Альтмарк М.С. Кораллы нижнего карбона Татарии : Монография / М.С. Альтмарк. – Казань : Из-во Казанского университета, 1975. – 195с.
634870
   Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области и Урала. – Москва : Наука, 1968. – 170с.
634871
  Улитина Л.М. Кораллы подотряда Cystiphyllina из девона Закавказья. (Семейства Zonophyllidae, Danskophyllidae, Digonophyllidae). : Автореф... канд. биол.наук: / Улитина Л.М.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1963. – 17л.
634872
  Абашкина А.В. Кораллы родов Lithostrotion и Diphyphyllum из верхневизейских отложений бассейна Верхней Печоры и их стратиграфическое значение : автореф. дис. ... канд. геолг-минерал. наук / Абашкина А.В. ; Московск. ин-т цветн. металов и золота им. М.И.Калинана. – Москва, 1953. – 15 с.
634873
  Бульванкер Э.З. Кораллы ругоза силура Подолии / Э.З. Бульванкер. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 47с.
634874
  Искюль Н.В. Кораллы с Подкаменной Тунгуски. / Н.В. Искюль, 1957. – 84-102с.
634875
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфичекое значение : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 270л.
634876
  Гриценко Владимир Петрович Кораллы силура Волыно-Подолья и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Гриценко Владимир Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
634877
  Латыпов Ю.Я. Кораллы склерактинии Въетнама / Ю.Я. Латыпов. – М, 1990. – 79с.
634878
  Горский И.И. Кораллы среднего карбона западного склона Урала / И.И. Горский; Отв. ред. Ивановский А.Б. – Москва : Наука, 1978. – 223с.
634879
  Огарь Виктор Владимирович Кораллы среднего карбона и детальное расчилинение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Дис... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.09 / Огарь Виктор Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 135л.
634880
  Ивановский А.Б. Кораллы: прошлое, настоящее и будущее / А.Б. Ивановский; Отв. ред. Б.С. Соколов. – Москва : Наука, 1989. – 64с. – (Человек и окружающая среда)
634881
  Баллантайн Р.М. Кораловий острів / Р.М. Баллантайн. – Київ, 1965. – 108с.
634882
  Белентайн Р. Кораловий острів / Р. Белентайн. – Київ, 1966. – 315с.
634883
  Кравченко І.Є. Коралові краплі після дощу : повісті / І.Є. Кравченко. – Київ, 1986. – 248 с.
634884
  Ермакова К.А. Коралы девона Русской платформы и Тимана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Ермакова К.А. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1960. – 14 с.
634885
  Огарь В.В. Коралы среднего карбона и детальное расчленение башкирского и московского ярусов горной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Огарь В.В.; КГУ. – К., 1985. – 28л.
634886
  Монфаред Лайа Садат Бехешті Коран-світ-людина: онтологічно-цінністний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 6-8
634887
  Якубович М. Коран - українською у Туреччині / розмову вів Віктор Мазаний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  "Повний переклад Корану українською мовою, здійснений вперше в Україні канд. істор. наук, головою Центру ісламознавчих досліджень Національного університету "Острозька академія" Михайлом Якубовичем, вийшов у Туреччині".
634888
   Коран. – [Москва] : Б.и. – 580 с. : приложения. – (Исламская библиотека)
634889
   Коран : прилож. – Москва : Б.и. – 580 с. – (Сер.:Исламская библиотека)
634890
   Коран. – 2-е изд. – М., 1986. – 727 с.
634891
   Коран. – М., 1990. – 727с.
634892
   Коран. – М., 1990. – 510 с.
634893
  Кручик І. Коран для україномовних // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 184-189. – ISSN 0208-0710


  Переклад тексту священної книги мусульман на мову Кобзаря здійснив кримчанин Валерій Басиров
634894
  Климович Л.И. Коран и его догматы / Л.И. Климович. – Алма-Ата, 1958. – 52с.
634895
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 194-198. – ISSN 1563-3349
634896
  Анохін О.М. Коран і хадіси імама аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
634897
  Анохін О.М. Коран і хадіси імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
634898
   Коран Магомета
634899
  Садов"як О.Д. Коран у контексті епістемології мови : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 168-171. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
634900
  Лубська М.В. Коран як головне джерело мусульманського права // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 170-177. – ISSN 1728-3671
634901
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 184 л. – Бібліогр.: л. 164-184
634902
  Садов"як О.Д. Коран як сакральний текст релігії ісламу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Садов"як Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
634903
  Резван Ю. Коран як символ верховної влади // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  До історії "Самаркандського куфічного Корану".
634904
  Авксентьев А.В. Коран, шариат и адаты / Авксентьев А.В. – Ставрополь : Книжное издательство, 1966. – 144 с. : ил.
634905
  Рибалкін В.С. Коран: давні сури (мекканський період) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 139-159. – ISSN 1608-0599


  Перпеклад з арабської та коментарі.
634906
  Рибалкін В.С. Коран: найдавніші сури ("есхатологічні") / коментарі Рибалкін В.С. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 155-174. – ISSN 1608-0599


  Сура - это арабское слово для обозначения одной из 114 глав Корана. Все суры Корана, кроме девятой, начинаются со слов басмалы "Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного".
634907
   Коран: сказания, предания, притчи.. – М., 1991. – 57с.
634908
  Пиотровский М.Б. Коранические сказания. / М.Б. Пиотровский. – М., 1991. – 217с.
634909
  Кубанч А. Коранические смыслы и каллиграфия // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 7. – С. 92-96
634910
  Комленко О.В. Коранічне тлумачення соціальної доктрини ісламу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 33
634911
  Алієв Р.Г. Коранічне трактування священної війни – "джихаду" / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 86-87
634912
   Корбозерова Ніна Миколаївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 134. – ISBN 978-617-7530-19-9
634913
  Дружинин В.Н. Корвет "Бриль", и другие повести. / В.Н. Дружинин. – Л, 1965. – 566с.
634914
  Мишле Ж. Кордельеры и Дантон / Жюль Мишле ; пер. Т.А. Быковой ; под ред. и с предисл. О.А. Добиаш-Рождественской. – Петербург : Всемирная литература, 1920. – 137 с.
634915
  Агибалова В.В. Кордильеры / В.В. Агибалова, В.Л. Виленкин. – Москва : Географгиз, 1958. – 48 с., ил. – (Рассказы о природе)
634916
   Кордильеры Америки.. – М., 1967. – 242с.
634917
   Кординація в багаторівневій АСУ військами / С.П. Гришин, Л.О. Комарова, А.І. Невольніченко, В.І. Шарий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 131-142. – ISSN 1028-9763
634918
  Кручковський Л. Кордіан і хам / Л. Кручковський. – Львів, 1955. – 343 с.
634919
  Исаев В.Н. Кордов колодец / В.Н. Исаев. – М, 1980. – 288с.
634920
  Никитюк О.Д. Кордова, Гранада, Севилья / О.Д. Никитюк. – Москва, 1972. – 191 с.
634921
  Папченко Анна Кордова: мавры сделали свое дело : Большое путешествие / Папченко Анна, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 42-59 : Фото, карта
634922
  Киселев В.В. Кордойская быль / В.В. Киселев. – Москва, 1975. – 143с.
634923
  Авдєєнко О.О. Кордон : із прикорд. щоденника письменника / О.О. Авдєєнко ; [авториз. пер. з рос. С. Онопрієнка]. – Київ : Дніпро, 1978. – 234 с.
634924
  Слюсаренко А.Г. Кордон державний / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 213. – ISBN 966-642-073-2
634925
  Боряк О. Кордон, пограниччя, фронтир: до історії осмислення понять // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 54-66. – ISBN 978-617-689-163-5
634926
  Котельников С. Кордон. Справа честі = State border: a watter of honour : фотоальбом / Сергій Котельников ; [ за заг. ред. С. Астахова ; фот. С. Котельникова ]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Арт-технологія, 2010. – 120 с. : фот. – Укр., рос., англ. мовою
634927
  Троян С.С. Кордони в сучасній Європі: динамічна взаємодія у просторі історичної пам"яті й ідентичності / С.С. Троян, А.М. Киридон // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 90-96. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
634928
  Гравіна А.Д. Кордони вітрам / А.Д. Гравіна. – К, 1960. – 312с.
634929
  Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської держави: продовження дискусії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 43-104. – ISSN 2078-6093
634930
  Єфіменко Г. Кордони і територія України у XX ст. / Г. Єфіменко, С. Кульчицький // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 135-160. – ISBN 978-966-02-4741-3
634931
  Світлична Г.П. Кордони серця : вірші / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1974. – 111 с.
634932
  Дністрянський М.С. Кордони України / М.С. Дністрянський. – Львів, 1992. – 144с.
634933
  Лісничук О. Кордони України як суспіьно-політичний феномен в часовому, просторовому і смисловому вимірах // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 89-98. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
634934
  Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 50-73. – ISSN 0130-5247
634935
  Весельська Н. Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 83-90
634936
  Логвин В. Кордони, що єднають. Голодомор в Україні й Білорусі // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 387-397
634937
  Гравіна А.Д. Кордони,відкриті вітрам / А.Д. Гравіна. – 2- ге вид. – К, 1975. – 303с.
634938
  Ковальчук Н. Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 100-104
634939
  Яцук Н.Є. Кордоцентризм як один із орієнтирів руху українського соціуму до постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-295. – ISSN 2077-8309
634940
  Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 173-180. – ISSN 2411-4146
634941
   Кордт Веніамін Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 52-53
634942
  Верба І.В. Кордт Веніамін Олександрович / І.В. Верба, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 219. – ISBN 96966-8060-04-0
634943
  Кузьминська О. Кордт Веніамін Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 274-278. – ISBN 966-02-3529-1
634944
   Кордт Веніамін Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 68. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
634945
   Кордт Веніамін Олександрович // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 478-480. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  В 1894-1917 рр. - на посаді бібліотекаря (директора) бібліотеки Університету Св. Володимира у Києві.
634946
  Степченко О.П. Кордт Веніамін Олександрович, член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом картографії Бібліотеки в 1918-1933 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 77-86. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Історик, картограф, бібліограф, археограф, у 1894 р. В.О. Кордт обійняв посаду головного бібліотекаря та завідуючого бібліотекою Університету Св. Володимира.
634947
  Шудря Є. Кордуба Мирон Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 41-44. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
634948
  Камілар Є. Кордун / Є. Камілар, 1957. – 117с.
634949
   Кордюм Аркадій Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 53-54
634950
   Кордюм Аркадій Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 103-104 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
634951
   Кордюм Аркадій Борисович (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 58. – ISBN 966-95774-3-5
634952
  Бєліков О.В. Коре Сарам: Корейська діаспора в Україні та країнах СНД // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 55-64. – ISSN 1728-3671
634953
   Коре Сарыг на Буланом коне. – Новосибирск, 1974. – 191с.
634954
  Титов Н.П. Корегентность естественных изоморфизмов в категориях алгебр и модулей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Титов Н. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
634955
  Микитенко В.В. Корегування економічної політики держави в умовах транснаціоналізації світової економіки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 110-117. – ISSN 1729-7206
634956
  Денисова Т.А. Корегування мети покарання як крок до гуманізації кримінальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-11
634957
  Мартинова Л.Б. Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
634958
  Бондаренко І. Кореєзнавство в СНД та Україні у пострадянський період


  Головні цілі, які ставить перед собою автор статті, полягають у тому, щоб: а) стисло проаналізувати зміни, які відбулися в кореєзнавстві в країнах СНД після розпаду Радянського Союзу; б) окреслити коло головних проблем, з якими зіткнулися кореєзнавці ...
634959
  Хечоян Л. Кореєць // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 184-187. – ISSN 0320 - 8370
634960
  Сонг Д. Корейская война и изменения в южнокорейском обществе в 1950 гг. / Д. Сонг, Х.Ч. Ким // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (370). – С. 63-71. – ISSN 0132-1625
634961
   Корейская классическая поэзия. – Москва, 1958. – 320 с.
634962
   Корейская классическая поэзия.. – М., 1956. – 259с.
634963
  Аманова Г. Корейская лирика 40-х годов ХХ века // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 66-7О. – ISSN 0321-5075
634964
  Еременко Л.Е. Корейская литература / Л.Е. Еременко, В.И. Иванова. – М., 1964. – 156с.
634965
   Корейская литература.. – М., 1959. – 172с.
634966
  Лобода И.Г. Корейская мозаика / И.Г. Лобода. – Москва, 1985. – 95с.
634967
   Корейская Народная армия, основанная и выпестованная всепобеждающим стальным и гениальным полководцем маршалом Ким Ир Сеном, непобедима.. – Пхеньян, 1968. – 123с.
634968
  Мацуленко В.А. Корейская Народная армия. / В.А. Мацуленко. – М., 1959. – 126с.
634969
  Большов И.Г. Корейская Народно-Демогратическая Респоублика / И.Г. Большов, Г.Д. Толорая. – Москва : Мысль, 1987. – 130с : Фото. – (У карты мира)
634970
  Колбин Л.М. Корейская Народно-Демократическая Республика / Л.М. Колбин. – Москва, 1957. – 52с.
634971
  Синицын Б.В. Корейская Народно-Демократическая Республика / Б.В. Синицын. – М., 1985. – 64с.
634972
   Корейская Народно-Демократическая Республика : Справочник. – Москва : Политиздат, 1988. – 109с.
634973
   Корейская Народно-Демократическая Республика в художественной литературе.. – Л., 1952. – 36с.
634974
  Каршинов Л.Н. Корейская Народно-Демократическая Республика, Экономика и внешняя торговля. / Л.Н. Каршинов. – М., 1958. – 95с.
634975
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1954. – 448с.
634976
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – Пхеньян, 1958. – 454с.
634977
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1975. – 156с.
634978
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1985. – 272с.
634979
   Корейская Народно-Демократическая Республика.. – М., 1988. – 109с.
634980
  Никитина М.И. Корейская поэзия 16-19 вв. в жанре сиджо : (семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время) / М.И. Никитина ; Центр "Петербургское Востоковедение". – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1994. – 312 с. – (Orientalia). – ISBN 5-85803-012-2
634981
  Денисов В.И. Корейская проблема / В.И. Денисов. – М., 1988. – 139с.
634982
  Ивашенцев Г. Корейская проблема и безопасность в Северо-Восточной Азии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 120-132. – ISSN 0130-9625
634983
  Кан Д.С. Корейская проблема и интеграционные процессы в Северо-Восточной Азии // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 149-157
634984
  Кан Д.С. Корейская проблематика контексте новой стратегии Китая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 181-192
634985
  Ким Д. Корейская сосна / Д. Ким. – Москва : Советский писатель, 1971. – 175 с.
634986
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Елисеев Д.Д. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 18 с.
634987
  Елисеев Д.Д. Корейская средневековая литература пхэсоль. / Д.Д. Елисеев. – М., 1968. – 136с.
634988
  Троцевич А.Ф. Корейская средневековая повесть. / А.Ф. Троцевич. – М., 1975. – 264с.
634989
  Никитина М.И. Корейская средневековая поэзия в жанрах сичжо и чан-чичжо : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
634990
  Агеева Г.М. Корейская художественная литература : Указатель переводов и критической литературы, опубликованой на русском языке в 1945-1978 гг. / Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 1. – 1980. – 166с.
634991
   Корейская художественная литература : Указ.переводов и крит..лит., опубл. на рус. и др.яз. народов СССР в 1945-1986 гг / Сост.: Г.М. Агеева. – Москва
Вып. 2. – 1987. – 180с.
634992
  Шарко М. Корейская ядерная проблема : в поисках устойчивых решений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 149-160. – ISSN 0130-9625
634993
   Корейские женщины.. – Пхеньян, 1958. – 68с.
634994
   Корейские музыкальные инструменты.. – Пхеньян, 1959. – 20с.
634995
   Корейские народные пословицы, поговорки и выражения.. – М., 1958. – 71с.
634996
  Ким Чегук Корейские новеллы : из корейских рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН : факсимиле рукописей / Ким Чегук, Институт востоковедения Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал ; Центр "Петербургское Востоковедение" ; перевод с корейского, предисл. и комментарий Д.Д. Елисеева ; [ под ред. А.Ф. Троцевич ]. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2004. – 600 с. – (Памятники культуры Востока : Санкт-Петербургская научная серия / редкол. : Ю.А. Петросян, О.Ф. Акимушкин, И.А. Алимов и др. ; 9). – ISBN 5-85803-282-3
634997
   Корейские повести.. – М., 1954. – 203с.
634998
   Корейские предания и легенды из средневековых книг.. – М., 1980. – 286с.
634999
   Корейские сказки.. – Пхеньян, 1958. – 140с.
635000
   Корейские шестистишия.. – Алма-Ата, 1956. – 220с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,