Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
638001
  Олійник О. "Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства, нові норми та проблеми впровадження їх в життя Нормативне закріплення визначення предмету злочину в сфері земельних відносин" . // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 105-110
638002
  Андрушко П. "Кримінальне право: актуальні питання на часі" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 10-33. – ISSN 2227-7056


  Інтерв"ю професора Петра Андрушка головному редакторові "Студентського юридичного журналу" Станіславу Теплюку.
638003
  Пєтков С. "Кримінальний проступок" як метастаз радянського права // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 30-31
638004
  Берзін П.С. Криміналіст у другому поколінні (Григорій Васильович Демченко) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 545-580. – ISBN 978-617-7020-05-8
638005
   Криміналістика : Підручник для вищих навч. закл.системи МВС України. – Київ : Право, 1997. – 256с. – ISBN 966-546-213-Х
638006
   Криміналістика : Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Підручник для студ.юрид.вузів і фак-тів. – Харків : Право, 1998. – 376 с. – ISBN 966-7146-05-07
638007
   Криміналістика : Підруч. для слухачів,ад"юнктів,викдадачів вузів системи МВС Укра ни / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1998. – 416с. – ISBN 5-900195-26-0
638008
  Салтевський М.В. Криміналістика : Підручник / М.В. Салтевський. – Харків : Косум, Основа. – ISBN 5-7768-0303-9; 5-7768-0304-7(ч.1); 966-7124-65-7
Ч.1. – 1999. – 416с.
638009
  Біленчук П.Д. Криміналістика : Підручник / За ред. П.Д.Біленчука. – 2-ге. вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – ISBN 966-7714-57-8
638010
  Кузьмічов В.С. Криміналістика : Навч. посібник. / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва; МОН України, Нац.акад.внутр. справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 368с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-87-8
638011
  Шепітько В.Ю. Криміналістика : Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; За ред. В.Я. Тація; Академія правових наук України. – Харків : Право, 2001. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7146-41-3
638012
   Криміналістика : Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 683с. – ISBN 966-7752-67-4
638013
  Кириченко О.А. Криміналістика : Посібник для слухачів-заочників / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, С.В. Томин; МВС України. Київ.ін-тут Внутрішніх справ. – Київ
Ч.1. – 2001. – 94с.
638014
  Салтевський М.В. Криміналістика : Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Салтевський. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-98-3
Ч.2 : Методика і тактика. – 2001. – 528с.


  Розглянуто сучасну методологію та криміналіс-тичну техніку проведення криміналістичних дослі-джень. Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
638015
  Кириченко О.А. Криміналістика : Посібник для слухачів-заочників / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, С.В. Томин; МВС України. Київ.ін-тут Внутршніх справ. – Київ
Ч.2. – 2001. – 94-184с.
638016
  Гора І.В. Криміналістика : Посібник для підготовки до іспитів / І.В. Гора, В.А. Колесник. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 146с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-11-1
638017
   Криміналістика : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих закл. освіти: [академічний курс] / В.М. Глібко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, О В. Коновалова, В.О. та ін. Матусовський; Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А., Коновалова В.О та ін.; МОНУ; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 736с. – ISBN 966-313-098-9
638018
  Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2005. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
638019
  Гора І.В. Криміналістика : Навч. посібник / І.В. Гора, В.А. Колесник; МОНУ; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ : Алерта. – ISBN 966-8533-22-4(Ч.1)
Ч.1 : Криміналістична техніка. – 2005. – 320с.
638020
  Маркусь В.О. Криміналістика : курс лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віктор Маркусь. – Київ : Кондор, 2007. – 558с. – ISBN 978-966-351-090-3
638021
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник / М.І. Скригонюк. – Київ : Атіка, 2007. – 496с. – ISBN 966-326-080-7
638022
  Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2008. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
638023
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Шепітько В.Ю. [ та ін. ] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-458-067-7
638024
  Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – Київ : Атіка, 2009. – 888с. – ISBN 978-966-326-251-2
638025
  Шеремет А.П. Криміналістика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 471, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-822-4
638026
  Скригонюк М.І. Криміналістика : підручник [для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.І. Скригонюк ; [М-во освіти і науки України]. – Київ : Атіка, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-490. – ISBN 966-326-080-7
638027
   Криміналістика : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько [та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 4-те, переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 464 с. – Бібліогр.: с. 438-441. – ISBN 978-966-458-067-7
638028
  Шепітько В.Ю. Криміналістика : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Ю. Шепітько ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 476-486. – ISBN 978-966-313-450-5
638029
  Біленчук П.Д. Криміналістика : підручник / П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков ; НАН України, Київ. ун-т права. – Вид. 4-те, змін., допов. і доопрац. – Київ : Дакор, 2014. – 516, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 1834-2014. - Зміст: Джерелознавство ; Іторіографія ; Методологія ; Теорія ; Техніка ; Тактика ; Методика ; Праксеологія. – Бібліогр. в кінці частин та модулів. – ISBN 978-617-7020-22-5
638030
  Біленчук Д П. Гель Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій / Д П. Гель Біленчук, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 216с. – ISBN 966-608-092-3
638031
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник для вищ. навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2006. – 588 с. : фотоіл. – Шифр дубл 34 Салт доп карт.юр. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
638032
  Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник для вищих навч. закладів / М.В. Салтевський; МОНУ; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2008. – 588с., 16л. іл. – (Юридична книга). – ISBN 966-8251-70-9
638033
  Колесник В.А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посібник / В.А. Колесник, І.В. Гора ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 399, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 392-399. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-685-9
638034
  Шепітько В. Криміналістика в системі наукового знання: трансформація системи пануючих ідей // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 220-226. – ISSN 1026-9932
638035
  Котюк І.І. Криміналістика в системі юридичних знань: історичний аспект формування, сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історичного аспекту формування, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістики обґрунтовується необхідність створення якісно нової системи знань - теорії судового пізнання. On the basis of historical aspect of forming, modern ...
638036
  Клименко Н. Криміналістика захищає національну культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.77-81. – ISSN 0132-1331
638037
   Криміналістика і науково-судова експертиза. – К., 1937. – 315с.
638038
   Криміналістика і судовая експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
Вип. 62. – 2017. – 552 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами. Обкл. та титул. арк. укр. мовою
638039
  Біленчук П.Д. Криміналістика третього тисячоліття: освіта, наука, практика / П.Д. Біленчук, В.П. Колонюк, А.А. Ярмолюк // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 106-117. – ISSN 0130-2655
638040
  Старшкевич У. Криміналістика у Російській Федерації: сучасні тенденції і перспективи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
638041
  Волобуєв О.Ф. Криміналістика у системі підготовки юриста // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 144-146. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
638042
  Біленчук П.Д. Криміналістика ХХІ століття: ідеї, інновації, грід-технологнії / П.Д. Біленчук, А.О. Терещук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 40-41


  КНУТШ ставодним із співорганізаторів проведення круглого столу на тему: "Актуальні проблеми криміналістики: теорія і практика".
638043
  Клименко Н. Криміналістика як наука та навчальна дисципліна // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 144-147. – ISBN 978-966-349-240-7
638044
   Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва [та ін.] ; МОНУ ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 497 с. – Бібліогр.: с. 490-495. – ISBN 978-966-667-453-4
638045
  Наумко Лада Криміналістика: історія і сьогодення (Інтерв"ю з майором поліції Марком Скворинським / Наумко Лада, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 39-40 : фото
638046
  Клименко Н.І. Криміналістика: наука та навчальна дисципліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются методологические проблемы науковедения: соотношение научного познания и учебно-познавательного процесса, предмета и системы науки и учебной дисциплины, методов науки и методов обучения применительно к криминалистике.
638047
  Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів : Тексти лекцій / І.І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 456с. – ISBN 966-7596-65-6
638048
   Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [Кофанов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-611-01-0162-2


  У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична ...
638049
   Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання : навч. посібник : спільний російсько-український проект / [авт.-уклад. : О.Я. Баєв, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін.] ; за ред. О.Я. Баєва, В.Ю. Шепітька. – Харків : Апостіль, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 239-260. – ISBN 978-966-2517-08-8
638050
   Криміналістикою покликаний : бібліогр. нарис до 65-річчя з дня народження Віталія Григоровича Лукашевича / [упоряд.: О.В. Узунова, К.В. Калюга]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 74 с., [18] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл.: Віталій Григорович Лукашевич. Бібліографічний нарис. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-573-053-9
638051
  Марковська Ю.А. Криміналістична дактилоскопія // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 86-89. – ISBN 978-617-7363-14-8
638052
  Бондар В.С. Криміналістична діяльність: визначення поняття // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 127-132. – ISBN 978-617-7220-83-0
638053
  Бондар В.С. Криміналістична діяльність: визначення поняття // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 20-29. – ISBN 978-617-616-074-8
638054
  Грузкова В.Г. Криміналістична експертиза цифрового письма / В.Г. Грузкова. – Київ, 1967. – 52с.
638055
  Лук"янчиков Б.Є. Криміналістична ідентифікація об"єктів за ідеальними відображеннями : монографія / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков, С.Ю. Петряєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 202, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-966-622-756-3
638056
  Ничитайло Ірина Криміналістична ідентифікація особи за ознаками зовнішності в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 175-178
638057
  Репалюк В.Я. Криміналістична ідентифікація особи злочинця за татуюванням // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7363-14-8
638058
  Журавель В. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.160-166
638059
  Кірізлєєв С.М. Криміналістична класифікація злочинних посягань на культурні цінності // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 175-182. – ISSN 0130-2655
638060
  Бояров В.І. Криміналістична класифікація кримінально-караних проявів екстремізму // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 210-216. – ISSN 2310-9769
638061
  Пасека М.О. Криміналістична класифікація осіб неповнолітніх правопорушників // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 165-177
638062
  Пазинич В. Криміналістична класифікація способів здійснення шахрайства в системі стільникового зв"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 161-165.
638063
  Сав"юк О. Криміналістична класифікація терористичних актів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.109-113. – ISSN 0132-1331
638064
  Кочнєва А.О. Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 157-161. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
638065
  Пчеліна О.В. Криміналістична методика як особлива частина криміналістики // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 396-401
638066
  Щур Б.В. Криміналістична методика: проблеми становлення та змісту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 342-348. – (Юридична ; Вип. 1)
638067
  Хірсін А.В. Криміналістична модель злочинної діяльності: поняття, структура та шляхи побудови // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 18-23.
638068
  Шевчук В. Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.173-181
638069
  Виноградова А. Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 14-15
638070
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Паламар Л.В.; Донецький юридичний ін-т Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2008. – 226л. + Додатки: л.173-209. – Бібліогр.: л.210-226
638071
  Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Паламар Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
638072
  Єзерський Р. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-криміналістичної роботи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 270–278. – (Серія юридична ; Вип. 48)
638073
  Дудніков А.Л. Криміналістична система злочиніву сфері економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 194-201. – ISSN 0201-7245
638074
  Шепітько М.В. Криміналістична стратегія з протидії злочинам у сфері правосуддя // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 119-123. – ISBN 978-966-419-268-9
638075
   Криміналістична тактика : навч. посібник / [О.В. Бишевець та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Д.Б. Сергєєвої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2017. – 243, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-566-390-5
638076
  Коновалова В.О. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 5-9. – ISSN 1993-0917
638077
  Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навчальний посібник для студ вищ. навч. закладів / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 512с. – ISBN 966-608-683-2
638078
  Ахтирська Н.М. Криміналістична тактика як джерело удосконалення кримінально-процесуальної регламентації провадження у кримінальних справах // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 18-20. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
638079
  Єзерський Р. Криміналістична техніка і науково - технічний прогрес // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.573-582. – (Серія юридична ; Вип. 38)
638080
  Клименко Н.І. Криміналістична фоноскопія та її можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядається поняття і зміст криміналістичної фоноскопії як виду матеріального відображення, а також способи фіксації, можливості фоноскопічної експертизи. The author of the article considers the notion of criminalistics phonoscope as an original ...
638081
  Лук"янчикова Є.Д. Криміналістична характеристика - елемент методики розслідування окремих видів злочинів / Є.Д. Лук"янчикова, В.Є. Лук"янчикова // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 225-230. – ISSN 2310-9769
638082
  Кияниця О. Криміналістична характеристика вбивств, вчинених особами з психічними недоліками // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
638083
  Вельможний С. Криміналістична характеристика викрадання електричної енергії шляхом її самовольного використання: поняття й структура // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-133.
638084
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика викрадення людини / П.М. Маланчук, М.Ю. Воронкова // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 94-98. – ISSN 2519-2353
638085
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика вини // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 5. – С. 18-25
638086
  Перебитюк М.В. Криміналістична характеристика екологічних злочинів / М.В. Перебитюк, А.О. Паламарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 282-286
638087
  Мельничок В. Криміналістична характеристика емоційно вольових станів особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 106-112.
638088
  Одерій О.В. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: загальні положення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 173-179
638089
  Петренко Павло Криміналістична характеристика злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 44-47
638090
  Дараган В.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері державних закупівель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 184-190. – ISSN 2524-0323
638091
  Жеребко О.І. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними групами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 81-85. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
638092
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних з порушенням авторських прав // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 121-126. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
638093
  Бахін В.П. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних з порушенням державного кордону / В.П. Бахін, В.О. Сич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розкриваються поняття та елементи криміналістичної характеристики злочинів та дається криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із порушенням державного кордону на сухопутних ділянках території України.
638094
  Шахман Н.В. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із захопленням державних або громадських будівль // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 462-465. – ISSN 1563-3349
638095
  Сибірна Р.І. Криміналістична характеристика злочинів, пов"язаних із нецільовим використанням бюджених коштів / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-107. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
638096
  Пчолкін В.Д. Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності / В.Д. Пчолкін, О.В. Іванцова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 151-159. – ISSN 1999-5717
638097
  Гула Н.Л. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 522-528. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
638098
  Ларкін М.О. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об"єднань) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 140-146. – ISSN 2310-9769
638099
  Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, значення для розслідування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
638100
  Чернявський С.С. Криміналістична характеристика злочинів: порівняльний аналіз наукових концепцій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 137-146
638101
  Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
638102
  Лисенко В.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності у сфері ухилення від сплати податку на додану вартість // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.81-89
638103
  Воробей О.В. Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні, як основа діяльності конвертаційних центрів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 161-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
638104
  Маренич Д. Криміналістична характеристика кіберзлочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 113-120
638105
  Білоусов А.С. Криміналістична характеристика комп"ютерних об"єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 93-97. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
638106
  Кравчук А. Криміналістична характеристика контрабанди // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7363-14-8
638107
  Фурман Я. Криміналістична характеристика контрабанди культурних та історичних цінностей // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 165-169.
638108
  Школьний В. Криміналістична характеристика лідера (організатора) злочинного угруповання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-108.
638109
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика методики розслідувань серійних вбиств / П.М. Маланчук, О.І. Даценко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 49-53. – ISSN 2519-2353
638110
  Мельничок В. Криміналістична характеристика морально-психологічних властивостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 106-114
638111
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика мотивів антисоціальної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 101-106. – (Правознавство ; Вип. 435)
638112
  Пилипенко О.М. Криміналістична характеристика незаконної порубки лісу // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 183-190. – ISSN 0130-2655
638113
  Пилипчак С. Криміналістична характеристика незаконної приватизації майна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.134-140. – ISSN 0132-1331
638114
  Чегренець Н.В. Криміналістична характеристика неправдивих показань та способи їх викриття // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 44-48. – ISSN 2519-2353
638115
  Корж В.П. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень у сфері економіки // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-48
638116
  Борисова Л.В. Криміналістична характеристика організованої комп"ютерної злочинності / Л.В. Борисова, В.В. Бойко, О.О. Шульга // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 46-51. – ISBN 978-617-7363-14-8
638117
  Халін О.В. Криміналістична характеристика осіб, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 445-454. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
638118
  Мудрецька Г. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 153-156
638119
  Мудрецька Ганна Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 155-157.
638120
  Грібов М.Л. Криміналістична характеристика протидії візуальному спостереженню за особою під час досудового розслідування // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 6-13. – ISSN 1992-4437
638121
  Мельничок В.М. Криміналістична характеристика психології засудженних // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 347-353. – ISBN 978-966-8823-76-3
638122
  Мельничок В. Криміналістична характеристика психологічних особливостей суб"єкта та їх вплив на його поведінку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 213-220. – ISSN 0132-1331
638123
  Драчова К.В. Криміналістична характеристика розбоїв, вчинених групами неповнолітніх // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 57-62. – ISSN 1993-0917
638124
  Матвійчук В.К. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми / В.К. Матвійчук, О.С. Черникова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2222-5374
638125
  Старушкевич Анатолій Володимирович Криміналістична характеристика сексуальних убивств: поняття, зміст, значення для розслідування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Старушкевич А.В.; МВС України. Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1998. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
638126
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних ознак особистості злочинця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-102.
638127
  Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних та вікових особливостей мотивації криміногенної поведінки неповнолітніх // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 117-121.
638128
  Корж В. Криміналістична характеристика спеціального суб"єкта та суб"єктивного складу злочинів у сфері банківської діяльності / В. Корж, А. Фіронов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-104.
638129
  Авраменко О. Криміналістична характеристика способів викрадання людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 87-97
638130
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивних особливостей особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-97.
638131
  Мельничок В. Криміналістична характеристика суб"єктивної пам"яті особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 39-42.
638132
  Єрмоленко В.А. Криміналістична характеристика та класифікація найбільш типових способів вчинення порушень авторського права і суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 123-129. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
638133
  Довбаш Р.С. Криміналістична характеристика та проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 215-223.
638134
  Галагуря Є.Л. Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 65-69. – ISSN 1727-1584
638135
  Маланчук П.М. Криміналістична характеристика хабарництва / П.М. Маланчук, Ю.О. Кандиба // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 54-59. – ISSN 2519-2353
638136
   Криміналістичне документознавство : практичний посібник / В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М.; за заг. ред. В.В. Бірюкова. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 332с. – ISBN 978-966-437-012-4
638137
  Козлова К.К. Криміналістичне дослідження документів: теоретичні та практичні аспекти / К.К. Козлова, О.І. Литвинчук // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 200-205. – ISBN 978-617-616-077-9
638138
  Базилівська О. Криміналістичне дослідження індивідуальної каліграфії друкованого тексту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 439-441. – ISBN 978-617-7069-17-0
638139
  Резнікова О.І. Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 229-242. – ISSN 1993-0909
638140
  Бульба Т. Криміналістичне дослідження саморобних вибухових пристроїв: окремі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
638141
   Криміналістичне дослідження слідів рук : Науково-практичний посібник / О.П. Дубовий, В.Я. Лукашенко, Я.В. Рибалко, П.Ю. Тимошенко, Л.М. Чорнобай; За ред. Кондратьєва Я.Ю.; Держ. науково-дослід. експертно-кримін. центр МВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 152с. – ISBN 966-7714-05-5
638142
  Біленчук П.Д. Криміналістичне забезпечення досліджень у сфері інтелектуальної власності: історія, сьогодення, перспективи / П.Д. Біленчук, В.П. Колонюк, О.О. Шульга // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 467-477. – ISSN 0130-2655
638143
  Капустіна М.В. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 14. – С. 71-79. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто та проаналізовано підходи до розуміння криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Запропоновано авторське визначення цієї криміналістичної категорії з відповідною аргументацією. Виокремлено й розкрито вагомі ознаки, що ...
638144
  Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення кримінального провадження // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 32-37. – ISSN 1992-4437
638145
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
638146
  Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – 259 л. + Додаток: л. 185-228. – Бібліогр.: л. 229-259
638147
  Шаповал О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповал Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 209 арк. – Додатки: арк. 197-209. – Бібліогр.: арк. 177-196
638148
  Шаповал О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповал О.В.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
638149
  Карнаухов О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (історичні аспекти) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 67-71.
638150
  Паламарчук Людмила Петрівна Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Паламарчук Л.П.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
638151
  Комаринська Ю.Б. Криміналістичне забезпечення розслідування фактів вибуху пристроїв господарського, промислового та військового призначення // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 74-77. – ISSN 1992-4437
638152
  Лисенко О.В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лисенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284 арк. – Додатки: арк. 245-284. – Бібліогр.: арк. 195-244
638153
  Лисенко О.В. Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лисенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
638154
  Тіщенко В. Криміналістичне значення подальшого етапу розслідування корисливо - насильницьких злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.131-134. – ISSN 0132-1331
638155
  Біленчук П.Д. Криміналістичне і експертознавче забезпечення кримінального провадження / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 189-190. – ISBN 978-617-7363-14-8
638156
  Герасимов Р.Р. Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 20-23
638157
  Дудніков А.Л. Криміналістичне поняття злочину у сфері економічної діяльності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 165-172. – ISSN 0201-7245
638158
  Шкребко М.В. Криміналістичне слідознавство // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7363-14-8
638159
  Мосяженко В.Ю. Криміналістичне, судово-експертне забезпечення та оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування злочинів у сфері суспільної моралі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 109-116
638160
  Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 85-92


  Етапи становлення законодавства
638161
  Хірсін А.В. Криміналістичний аналіз корисливо-насильницької організованої злочиної діяльності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 52. – С. 12-15.
638162
  Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Білоусов А.С.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 245л. + Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л.218-236
638163
  Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Білоусов А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
638164
  Калюга К. Криміналістичний аналіз особи злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
638165
  Самойленко О. Криміналістичний аналіз протиправних дій адвоката під час здійснення ним професійних обов"язків у кримінальній справі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 113-117
638166
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз сексуальних убивств: досвід України, США, Російської Федерації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 218-224.
638167
  Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних вбивств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-98. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються проблеми криміналістичного аналізу слідової картини сексуальних вбивств, розглядаються: поняття слідової картини злочину та її зміст; складові слідової картини сексуальних убивств та взаємозв"язки між ними; аналізуються типові сліди ...
638168
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Гель А.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
638169
  Гель Андрій Павлович Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гель Андрій Павлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 244 л. + Додатки: л.204-244. – Бібліогр.: л.177-204
638170
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-
Вип. 3. – 2002
638171
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ. – ISSN 1992-4437
№ 2 (12). – 2009
638172
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ : ТОВ "Еліт Прінт", 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (15). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
638173
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. ак. внутрішніх справ. – Київ : ТОВ "Еліт Прінт", 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (16). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
638174
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (19). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638175
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (20). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638176
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (21). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638177
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (22). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638178
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (23). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638179
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (24). – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638180
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 1 (25). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638181
   Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України : НАВС, 2003-. – ISSN 1992-4437
№ 2 (26). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
638182
  Школьний В. Криміналістичні аспекти порушення кримінальної справи відносно лідера організованого злочинного угруповання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 146-149.
638183
  Скільська Л.Д. Криміналістичні аспекти розширення методів та об"єктів фіксації результатів слідчої дії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 565-569. – ISSN 1563-3349
638184
  Когутич І. Криміналістичні аспекти у плануванні судового розгляду кримінальних справ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.582-593. – (Серія юридична ; Вип. 38)
638185
  Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів : курс лекцій / О.О. Давидова; Київський національний ун-т внутрішніх справ; Навчально-науковий ін-т підготовки слідчих і криміналістів. – Київ : КНТ, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-373-350-0
638186
  Борідько О. Криміналістичні дослідження способу вчинення злочину // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 9. – С.39
638187
  Вежнавець Б. Криміналістичні експертизи при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 138-141.
638188
  Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : монографія / Н.С. Карпов. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522с. – ISBN 966-8426-04-5
638189
  Білоус В.В. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в Україні / В.В. Білоус, О.П. Білоус // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 117-125. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
638190
  Алєксєйчук В.І. Криміналістичні засоби діагностики особи невідомого злочинця під час огляду місця події // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 132-138. – ISSN 1993-0917
638191
  Журавель В.А. Криміналістичні засоби протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В.А. Журавель, С.В. Веліканов, С.С. Кисельова // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 98-110.
638192
   Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень : [підручник] / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; [авт.-уклад.]: О.М. Цільмак [та ін.]. – Одеса : ОДУВС, 2016. – 301, [1] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. авт.-уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 292-300, в кінці глав. – ISBN 978-617-7215-47-8
638193
  Лисиченко В. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 403-404. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
638194
  Юсупов В.В. Криміналістичні періодичні видання на початку XX століття в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 45-50. – ISSN 1992-4437
638195
  Журавель В. Криміналістичні прогнози: форми та шляхи реалізації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.157-161
638196
   Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанц. конф. : м. Одесса, 25 листоп. 2016 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 153, [2] с. : іл., табл. – Ст. частково англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-283-2
638197
  Берназ В.Д. Криміналістичні та психологічні аспекти забезпечення діяльності дізнавачів по справах про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 37-39
638198
  Біленчук П.Д. Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі [рецензія] // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 350-351. – ISSN 2219-5521


  Рец. на кн.: Криміналістичні і психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровій роботі : зб. наукових праць міжнародної науково-практичної конференції / Київський університет права НАН України: [ред-кол: ...
638199
  Удовиченко В. Криміналістично-процесуальне питання доказів у сфері використання ДНК- інформації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 446-448. – ISBN 978-617-7069-17-0
638200
  Светлов О.Я. Кримінальна відповідальність / О.Я. Светлов. – К., 1977. – 56с.
638201
  Мирошниченко Н.А. Кримінальна відповідальність // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 320-323. – ISBN 978-966-419-300-6
638202
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 313 л. – Додатки: л. 262-313. – Бібліогр.: л. 199-261
638203
  Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
638204
  Русанова Л.В. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення зброї, військового майна, бойових припасів: історико-правовий аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 210-220. – ISSN 2304-4556
638205
  Радіонов І.І. Кримінальна відповідальність за бандитизм - історія та перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68. – ISBN 966-8759-17-6
638206
  Пономарчук О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір"ю новонародженої дитини в сучасному законодавстві зарубіжних країн // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 151-158. – ISBN 966-8759-17-6
638207
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 211-231
638208
  Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов"язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайлов Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
638209
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 2222-5374
638210
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
638211
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).
638212
  Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 11. – ISSN 1992-9277
638213
  Бершов Г.Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г.Є. Бершов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : НікаНова, 2014. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-81-3
638214
  Лосич Т. Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного керимінального права Чехії та Словаччини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 146-155. – ISSN 2308-9636
638215
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за вчинення екстремістських злочинів / С.Я. Лихова, Ю.В. Лобода // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 182-187. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
638216
  Скорикова В. Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім"ї // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 97-100
638217
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
638218
  Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 227 л. + Додатки : л. 181-202. – Бібліогр.: л. 203-227
638219
  Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія / Н.В. Масляк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-458-169-8
638220
  Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2222-5374
638221
  Кобильчук О.С. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства: проблеми кваліфікації / О.С. Кобильчук, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 70-72
638222
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
638223
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Куцевич М.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 274л. – Бібліогр.: л. 193 -226
638224
  Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти / М.П. Куцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 330, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-71-9
638225
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами порівняльно правове дослідження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-139.
638226
  Головкін О.В. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.В. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 38-44
638227
  Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
638228
  Іванова Є.В. Кримінальна відповідальність за зараження соціальною хворобою (історичний аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 107-115
638229
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 101-106.
638230
  Базов В. Кримінальна відповідальність за застосування засобів війни, заборонених міжнародним правом (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 105-111.
638231
  Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.150-154. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
638232
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 282л. + Додатки: л.233-282. – Бібліогр.: л.202-232
638233
  Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
638234
   Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Савченко А.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; Нац. акад. внутр. справ, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр.: с. 245-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-501-050-1
638235
  Москаль Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом в Україні та іноземних державах: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 154-159.
638236
  Алексеева Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочин проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них: історія становлення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
638237
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 249-257. – ISSN 2082-4939
638238
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу ( порівняльно-правовий аналіз ) // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 275-323. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
638239
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих та референдних прав за законодавством країн-учасниць Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 319-323
638240
  Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 122-130. – (Юридичні науки ; № 3)
638241
  Житний О.О. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (національно-правовий вимір) : монографія / О.О. Житний, І.М. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : В деле, 2017. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-32-2
638242
  Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / [О.Ф, Бантишев, О.В. Шамара]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на обкл. – Бібліогр.: с. 180-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-365-8
638243
  Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 15-20.
638244
  Ониськів А.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби за військово-кримінальним законодавством Німеччини та Франції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
638245
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження / О. Кваша, А. Ониськів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 64-70. – ISSN 2311-6676
638246
  Катеринчук І.П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп"ютерних технологій: досвід зарубіжних країн // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 2312-928X
638247
  Біленчук П. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності / П. Біленчук, Ю. Волик // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102
638248
  Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання : Монографія / В.М. Бурдін. – Львів : ПАІС, 2006. – 200с. – ISBN 966-7651-39-8
638249
  Телесніцький Г.Н. Кримінальна відповідальність за катування міжнародний і національний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 238-249
638250
  Книженко О. Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 51-57. – ISSN 2311-6676
638251
  Омельчук О.М. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим кримінальним кодексом України // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.27-43
638252
  Кузнецов В. Кримінальна відповідальність за крадіжку в зарубіжному законодавстві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 65-71


  У статті досліджується зарубіжне кримінальне законодавство. Предметом наукового аналізу є поняття "крадіжка" і система норм про відповідальність за крадіжку. Визначаються подібні та відмінні ознаки, які притаманні поняттю "крадіжка" у вітчизняному та ...
638253
  Лисько Т. Кримінальна відповідальність за кровозмішення та двошлюбність:досвід зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-136.
638254
  Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців : ( частини 9-12 2 ст, 158 Кримінального кодексу України) // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 35-63.
638255
  Заторська І. Кримінальна відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (історичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 134-137.
638256
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
638257
  Сотула О. Кримінальна відповідальність за наругу над могилою та нищення, руйнування чи псування пам"яток - об"єктів культурної спадщини: проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 147-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
638258
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 406 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 92-99
638259
  Нересян А. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 24-25
638260
  Драган О. Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: питання теорії та практики // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 56-61. – ISSN 2311-6676
638261
  Сураєва В. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин: чи є це законним? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-110
638262
  Дудоров О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Дудорова, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ДЛУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-068-7
638263
  Щупаківський Р.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння чужим транспортним засобом : [ монографія ] / Р.В. Щупаківський. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-247-5
638264
  Радутний А. Кримінальна відповідальність за незаконне зібрання, використання або розголошення комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.110-114. – Бібліогр.: 14 н. – ISSN 0132-1331
638265
  Денисов С.Ф. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти / С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 109-120. – ISSN 2222-5374
638266
  Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків : монографія / М.М. Панов ; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. – Харків : Право, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-458-103-2
638267
  Погорецький М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 100-104.
638268
  Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини : монографія / С.В. Гринчак ; за ред. Л.В. Дорош. – Харків : Право, 2011. – 292, [2] с. – Бібліогр.: с. 262-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-251-0
638269
  Олашин М.М. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов"язків щодо охорони життя та здоров"я дітей: тлумачення оціночних ознак складу злочину // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 278-282. – (Право. Економіка. Управління)
638270
  Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 59-63
638271
  Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
638272
  Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взеємовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.147-150. – Бібліогр.: 3 н. – ISSN 0132-1331
638273
  Турченко О.В. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 79-85
638274
  Кваша О.О. Кримінальна відповідальність за одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 215-219
638275
  Москаль Д.П. Кримінальна відповідальність за окремі статеві злочини за вітчизняним законодавством XVIII ст. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 65. – С. 11-15.
638276
  Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 40-43
638277
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Задоя К.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 231л. + Додатки : л.194-203. – Бібліогр. : л.204-231
638278
  Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. 6 назв
638279
  Костенко Л. Кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 12-15.
638280
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчих прав та права брати участь у референдумі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-81.
638281
  Тихий В.П. Кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого або референдного права / В.П. Тихий, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45.
638282
  Красноголовець С. Кримінальна відповідальність за перешкоджання підготовці та проведенню виборів і референдуму в Україні та країнах Центральної Європи (на прикладі Польщі та Словаччини): порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-140.
638283
  Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : Монографія / О.В. Ус. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 264с. – ISBN 966-8184-66-1
638284
  Кострицький В.В. Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 6 (21). – С. 95-103. – ISSN 2310-6166
638285
  Кваша О. Кримінальна відповідальність за погрозою або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-78.
638286
  Шаблистий В. Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 117-120.
638287
  Гадомський Д. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав (чому вона існує і чиї права насправді захищає) // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 50-52. – ISSN 1608-6422
638288
  Коваль А.М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав : Теорія і практика / А.М. Коваль. – Київ : Юстініан, 2005. – 320с. – ISBN 966-8257-13-8
638289
  Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
638290
  Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) : монографія / Волинець Р.А. – Київ : Дакор, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-00-3
638291
   Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : монографія / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; [ П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, М.І. Мельник, В.І. Осадчий, В.П. Тихий та ін. ]. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8759-41-9
638292
  Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 2222-5374
638293
  Антонов С. Кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 123-130. – ISSN 1026-9932
638294
  Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні : монографія / І.І. Присяжнюк ; за наук. ред. З.А. Тростюк ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Антураж А, 2011. – 288, [1] с. – Бібліогр.: с. 257-288. – ISBN 966-8769-08-2
638295
  Жмур Юлія Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла в законодавстві про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 118-121.
638296
  Филь Р.С. Кримінальна відповідальність за порушення прав на секретні винаходи та корисні моделі в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 261-267. – ISSN 2072-8670
638297
  Сміх В.В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на правову допомогу / В.В. Сміх. – Київ : Атіка-Н, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-199. – ISBN 978-966-326-423-3
638298
  Боровенко Володимир Микитович Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.08 / Боровенко Володимир Микитович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 15л.
638299
  Боровенко В.М. Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Боровенко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 243л. – Бібліогр.:л.188-221
638300
  Заблоцька О. Кримінальна відповідальність за порушення у бюджетній сфері: міжнародний досвід // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 149-151.
638301
  Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв"язку та їх обладнання : Монографія / О.П. Дячкін; Дніпропетр. нац. ун-т внутріш. справ; за ред. В.П. Ємельянова. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 116с. – Шифр. дубл. 34 Дячк. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-383-136-7
638302
  Вакулик О.О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 19-22.
638303
  Брух Х. Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти. - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 248-255. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
638304
  Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В.В. Кузнецов, М.В. Сийплокі ; за заг. ред. В.І. Шакуна ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2075-19-9
638305
  Мохончук С.М. Кримінальна відповідальність за пропаганду війни: аналіз елементів складу злочину // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 132-138. – ISSN 0201-7245
638306
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 236-267. – Бібліогр.: л. 195-235
638307
  Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
638308
  Семенюк О. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 35-44. – ISSN 2308-9636
638309
  Яковенко Р.В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 376-383. – ISSN 2078-3566
638310
  Антонюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 77-87.
638311
  Олійник О.С. Кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво: теоретичні та практичні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 133-136. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
638312
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 191-197. – Бібліогр.: л. 167-190
638313
  Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
638314
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-33.
638315
  Гулкевич В. Кримінальна відповідальність за терористичну діяльність в Іспанії // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7220-78-6
638316
  Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 315-320. – ISSN 0132-1331
638317
  Печерій П.П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством окремих зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
638318
  Мамчур В.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв"язку з виконанням цією особою службового або громадського обов"язку : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / КНУТШ; Мамчур В.М. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
638319
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2017. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 188-219
638320
  Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд юрид. наук : 12.00.08 / Бровко Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
638321
  Житник Г.В. Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 59-63
638322
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 215-263. – Бібліогр.: л. 187-214
638323
  Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
638324
  Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 100-103
638325
  Вегера В. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 51-54
638326
  Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-104. – ISSN 0132-1331
638327
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
638328
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 248 л. – Додатки: л. 246-248. – Бібліогр.: л. 209-245
638329
  Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
638330
  Довнич О.М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 75-77. – ISSN 1609-0462
638331
  Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
638332
  Шевченко О.А. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-27.
638333
  Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
638334
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Налуцишин В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 266л. + Додатки: л.226-266. – Бібліогр.: л.203-225
638335
  Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінол., кримінал.-виконавче право / Налуцишин В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
638336
  Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Харків : Право, 2016. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-937-054-9
638337
  Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-458-616-7
638338
  Мохаммед А М Байдусі Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) : Авротеф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
638339
  Савченко А. Кримінальна відповідальність і покарання неповнолітніх в США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 24-25.
638340
  Цимбалюк В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров"я особи: напрямки реформування законодавства // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 112-116
638341
  Красота О.І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: історико-правовий аспект // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 59. – С. 11-15.
638342
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність співучасників за законодавством окремих іноземних держав // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 456-459. – ISBN 978-966-458-403-3
638343
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність та покарання в рішеннях Конституційного Суду України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  "...Тез виступу до круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року)".
638344
  Шалгунова С.А. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх / С.А. Шалгунова, Т.Л. Голишева // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62.
638345
   Кримінальна відповідальність та форми ії реалізації : підручник / [О.В. Козаченко (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-534-327-2
638346
  Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 309-314. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні засади притягнення до кримінальної відповідальності за порушення у сфері використання найманої праці на договірних умовах.
638347
  Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 7-10
638348
  Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 153-157.
638349
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 79-82
638350
  Шамара О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 37-40
638351
  Грек Б.М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Чи бути їй в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 19-22
638352
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи : наук.-практ. посібник / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 295, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 238-259 та в підрядк. прим. – (Науково-практичний посібник). – ISBN 978-966-667-684-2
638353
  Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 32-41
638354
  Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 228-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-137-6
638355
  Політова А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: чи готова Україна до неї // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 121-128
638356
  Ціцюра Т.М. Кримінальна відповідальність: дискусійні аспекти // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 376-379. – ISBN 978-617-7364-24-4
638357
  Дзюба В.Т. Кримінальна відповідальність: зміст та розуміння за вимогами сучасної кримінально-правової науки // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 249-253. – ISBN 978-966-458-403-3


  У статті розглядаються відповідальність змісту та розуміння кримінальної відповідальності вимогам сучасної кримінально-правової науки.
638358
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 231-239. – ISBN 978-966-306-020-4
638359
  Баулін Ю. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87-89
638360
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 240-253. – ISBN 978-966-306-020-4
638361
  Андрушко П. Кримінальна відповідальність: поняття, види та диференціація // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 89-90
638362
  Дзюба В. Кримінальна відповідальність: сучасне розуміння // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 104-107
638363
  Албул С.В. Кримінальна віктимізація іноземців в Україні: соціальні і кримінологічні аспекти // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-88
638364
  Бова А. Кримінальна віктимізація та дозвіллєві практики київського студентств // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 14-15
638365
  Порфімович О.Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 310-323. – ISSN 2309-1797


  У статті проаналізовано загальну ситуацію в країні щодо впливів журналістських матеріалів, які містять сцени насильства, на аудиторні настрої. Подано короткий історичний екскурс з даної проблематики. Наголошено на виключній актуальності досліджень з ...
638366
  Сапронов А. Кримінальна злочинність у Гетьманщині (історіографічний аспект) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 41-47. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
638367
  Комар Є. Кримінальна злочинність як прояв соціальних аномалій у суспільному житті УСРР у 20-х рр. XX ст. (за матеріалами Донецької губернії) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 74-76
638368
  Чернобай А. Кримінальна й адміністративна відповідальність за порушення норм // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 93-100
638369
  Легецький М.П. Кримінальна міліція як суб"єкт профілактики правопорушень, пов"язаних з обігом наркотиків серед неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 143-150.
638370
  Рябошапко Л.І. Кримінальна протидія ксенофобії - політико-правова необхідність // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 184-192. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
638371
  Панов М. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 62-75. – ISSN 0132-1331
638372
  Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність національного антикорупційного бюро України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 154-160. – ISSN 2310-9769
638373
  Загурський О.Б. Кримінальна процесуальна політика України: історико-правовий аспект : монографія / О.Б. Загурський ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-68-0
638374
  Трофименко В. Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 130-140. – ISSN 1993-0909
638375
  Деревінський В. Кримінальна справа "Українського вісника" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Як КГБ полював на український підпільний журнал та особисто на В"ячеслава Чорновола.
638376
  Захаров Є. Кримінальна справа проти L.B.ua в світлі практики Європейського Союзу // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 4. – С. 3-4
638377
  Радзієвський В.О. Кримінальна субкультура на землях України: від Середньовіччя до нашого часу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 230-234. – ISSN 2226-3209
638378
  Радзієвський В. Кримінальна субкультура на землях України: від середньовіччя до новітнього часу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 118-122
638379
  Рябчинська О.П. Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі / О.П. Рябчинська, Е.Г. Стоматов // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 36-39
638380
  Демчук О. Кримінальна субкультура як один із детермінантів злочинності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 216-217
638381
  Ткаченко В.В. Кримінальна та адміністративно-правова відповідальність за порушення норм цензури в Російській імперії / В.В. Ткаченко, О.Ю. Кирієнко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 146-155. – ISSN 2072-8670
638382
  Печарський А. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка
638383
  Прилуцький С.В. Кримінальна юстиції України: правова природа, шлях реформи та відродження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 107-114.
638384
  Міщеною С.Т. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 450-454. – ISSN 1563-3349
638385
  Півненко В.П. Кримінальна юстиція України : збірник наукових праць / В.П. Півненко. – Харків : СПД ФО Сілічева С.О., 2005. – 200с. – (Наукові праці). – ISBN 966-8794-01-X
638386
  Прилуцький С. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
638387
  Марушев А. Кримінальне банкрутство в Україні / А. Марушев, О. Спіженко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45.
638388
  Навроцький Вячеслав Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини / Навроцький Вячеслав; МОУ; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 56с. – (Скрипти ; Ч. 31)
638389
  Добробог Л.М. Кримінальне законодавство радянського періоду, що регулює відносини по охороні природи (навколишнього природного середовища) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 243-246
638390
  Яценко С.С. Кримінальне законодавство СРВ про відповідальність неповнолітніх на тлі положень кримінального права України / С.С. Яценко, Дінь Суан Нам // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 101-122. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті розглядаються питання кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством СРВ на тлі кримінального права України, положень документів ООН, висловлюються міркування щодо можливих шляхів вдосконалення законодавства двох дружніх держав.
638391
  Голіна В.В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 475-477. – ISBN 978-966-458-403-3
638392
  Малишев Володимир Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення / Малишев Володимир, Бесчастний Віктор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 14 (275). – С. 14-16
638393
  Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 116-124.
638394
  Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження: [ монографія ] / А.В. Савченко; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2007. – 596с. – ISBN 978-966-373-254-1
638395
  Кваша О. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад / О. Кваша, Н. Пархоменко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 127-132. – ISSN 2409-4544
638396
  Звірко О. Кримінальне переслідування - процесуальна функція чи правова фікція? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 169-171
638397
  Остафійчук Г.В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях : монографія / Г.В. Остафійчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 222 с. – ISBN 978-617-7064-09-0
638398
  Корж В. Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 85-90
638399
  Власюк О.В. Кримінальне переслідування українських послів польського сейму (1922-1927 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 158-165. – ISSN 0321-0499
638400
  Єна І.В. Кримінальне переслідування як виключна компетенція держави // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 83-89. – ISSN 2310-9769
638401
  Горбачевський В.Я. Кримінальне переслідування як функція кримінального процесу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 46-59
638402
  Волков Г.І. Кримінальне право / Г.І. Волков. – Харків, 1928. – 151с.
638403
  Лейленд П. Кримінальне право : Злочин, покарання, судочинство. (Англ. підхід) / П. Лейленд; З англ. переклав П. Таращук. – Київ : Основи, 1996. – 207с. – Бібліогр.: с.205-206. – ISBN 966-500-125-6
638404
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1998. – 896с. – ISBN 966-95034-4-2
638405
   Кримінальне право : Особлива частина. Підручник. – Київ : НАВСУ, 1999. – 896с. – ISBN 966-95605-0-0
638406
  Машіка В. Кримінальне право : Тести, рівняння, відмінності, ігри та задачі / Віктор Машіка. – Киев : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128с. – На тит. арк.: Історія України. Бібліотека. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6
638407
  Дудоров О.О. Кримінальне право : навч. посібник / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Ваіте, 2014. – 943, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 898-943, в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-08-5
638408
  Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
638409
   Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). – Київ : Правові джерела, 1999. – 197с. – ISBN 966-95605-3-5
638410
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 2011. – 448 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
638411
  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
Т. 2 : Бібліографія. – 2011. – 640 с. – 1100-й річниці з дня укладення між Руссю і Візантією договору від 2 вересня 911 р., що містить кримінально-правові положення, та 10-й річниці чинного Кримінальн. кодексу України - присвячую. - Парал. тит. арк. англ. мовою
638412
  Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн : (в питаннях та відповідях): Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; Макіївський економ.-гуманітарний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с. – ISBN 966-364-208-4
638413
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-66-7
638414
  Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива. : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Атіка, 2001. – 544с. – Шифр дубл. – ISBN 955-7714-74-8
638415
  Навроцький В. Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
638416
  Яценко С.С. Кримінальне право соціалістичних країн у боротьбі з пияцтвом / С.С. Яценко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 76-83. – (Серія права ; № 13)


  В статье рассматриваются вопросы состояния опьянения в уголовном праве социалистических стран. Показав провоцирующую роль состояния опьянения для совершения преступлений, авторы излагают действующее советское законодательство, относящееся к ...
638417
  Туляков Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції? / Туляков, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
638418
  Сухонос В. Кримінальне право та церква в Україні // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 188-195
638419
  Стрельцов Євген Львович Кримінальне право у площині сучасної реформи правоохоронної системи // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 525-530. – ISBN 978-617-7220-83-0
638420
  Чернишова Н.В. Кримінальне право України : посібник / Н.В. Чернишова, М.В. Володько, Н.М. Хазін. – Київ : Наукова думка, 1995. – 456с. – ISBN 5-12-003961-8
638421
   Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8872-0
638422
  Коржанський М.И. Кримінальне право України : Частина особлива / М.И. Коржанський. – Київ : Генеза, 1998. – 592с. – ISBN 966-504-186-Х
638423
   Кримінальне право України : загальна частина : [підручник для студ. вузів] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; за ред.М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ ; Харьків : Юрінком Інтер ; Право, 2001. – 413, [1] с. – ISBN 966-7784-90-8, 966-7146-52-9
638424
   Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, П.С. Матишевський, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко; За ред. С.С. Яценка; МОН України. КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528с. – ISBN 966-667-056-9
638425
   Кримінальне право України : Загальна частина : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Боисов, С.Б. та ін. Гавриш; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер ; Право, 2002. – 414, [1] с. – ISBN 966-667-058-5 ; 966-7146-52-9
638426
  Андрусів Г.В. Кримінальне право України : Загальна частина. Посібник для підготовки до іспитів / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 124с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-04-9
638427
   Кримінальне право України : Альбом схем: Навчальний посібник. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-71-8
638428
   Кримінальне право України : Загальна частина. Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – Київ-Харків : Юрінком Інтер-Право, 2003. – 416с. – ISBN 966-667-099-2; 966-7146-52-9
638429
   Кримінальне право України : Підручник. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-326-031-9
Особлива частина. – 2004. – 656с.
638430
   Кримінальне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-160-3
Загальна частина. – 2004. – 480с.
638431
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : Загальна частина. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Л. Фріс; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 362 с. – ISBN 966-8568-21-4
638432
   Кримінальне право України : особлива частина : підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, ДорошЛ.В; Бажанов М.І. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с. – ISBN 966-667-159-Х
638433
  Кузнецов В.О. Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини. Навч. посібник / Кузнецов В.О., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. – Київ : Істина, 2005. – 380с. – ISBN 966-7613-65-8
638434
   Кримінальне право України : Особлива частина: Практикум / О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.Л. та ін. Хар; заг. ред. В.К. Матвійчук; О.М. Костенко, І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Нікітін, І.О. Хар, В.М. Присяжний; НАУ. – Київ : Азимут-Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-8405-14-5
638435
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 8. – 2006. – 70 с.
638436
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 9. – 2006. – 67 с.
638437
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 11. – 2006. – 55 с.
638438
   Кримінальне право України. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 12. – 2006. – 78 с.
638439
  Селецький С.І. Кримінальне право України : загальна частина; посібник для студ. юрид. вузів і юрид. фак. із змінами та доповн. / С.І. Селецький. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 248с. – Шифр дубл.34 Селе.Доп.карт.м.в. – ISBN 978-966-364-627-5
638440
  Селецький С.І. Кримінальне право України : особлива частина: посібник для студ. юрид. вузів і юрид. факультетів із змінами та доповненями станом на 1 листопада 2007 року / С. Селецький; Ін-т економ. і упр., юридичний фак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-364-628-2
638441
   Кримінальне право України : особлива частина : підручник / Александров Ю.В. [ та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Атіка, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-326-271-0
638442
   Кримінальне право України : підручник / Александров Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Мельника М.І., Клименка В.А. ; Київський націон. ун-т внутрішніх справ ; Київський міжнародний ун-т. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-270-3
Загальна частина. – 2008. – 376с.
638443
  Фріс П.Л. Кримінальне право України : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
638444
   Кримінальне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-351-9
Особлива частина. – 2009. – 744 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
638445
   Кримінальне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-350-2
Загальна частина. – 2009. – 408 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
638446
  Діордіца І.В. Кримінальне право України : посібник для підготовки до іспитів : навчальне видання / І.В. Діордіца ; МОН України. – Київ : Видавець Ліпкан О.С., 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-2439-03-8
638447
  Хохлова І.В. Кримінальне право України (Особлива частина) : теоретичний мінімум за темами курсу; термінологічний словник; завдання для самоконтролю; варіанти ситуативних задач. За станом на 03.03.2006 р.: Навч. посіб. / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 688с. – ISBN 966-364-261-0
638448
   Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посібник / [Литвинов О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 400 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-2526-09-7
638449
  Навроцький В. Кримінальне право України в епоху глобалізації // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 140-152. – ISSN 2078-1431
638450
  Назимко Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 120-123
638451
   Кримінальне право України. Загальна та особлива частини : навч. посібник. – Київ : Істина, 2007. – 400с. – ISBN 966-7613-99-2
638452
   Кримінальне право України. Загальна частина. – Харків : Право, 1997. – 368с. – ISBN 966-7146-03-0
638453
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
638454
   Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 512с. – ISBN 966-7302-99-7
638455
  Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник для студ. юрид. спец. / П.С. Матишевський; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-28-2
638456
  Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Атіка, 2004. – 488с. – ISBN 966-8074-98-X
638457
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : програма навч. дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Вереша Р.В., Туркевич І.К. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-468-4
638458
  Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М.І. Колос. – Київ : Атіка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-326-223-9
638459
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Вереша; МОНУ; акад. адвокатури України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 960с. – Шифр дубл.34 Вере. – ISBN 978-966-364-621-3
638460
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація ; МОНУ. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – Бібліогр.: c. 476-482. – ISBN 978-966-667-267-7
638461
   Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / [Омельчук О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Омельчука ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2010. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2183-89-4
638462
  Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч.-практ. посібник] / Л.Ф. Дадерко, В.П. Сердюк; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 120, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-966-388-365-6
638463
  Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : [станом на вересень 2011 р.] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.В. Вереша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с. – ISBN 978-611-01-0312-1
638464
   Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [Ю.В. Баулін та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид,, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 525, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-526. – ISBN 978-966-458-756-0
638465
   Кримінальне право України. Загальна частина (у схемах і таблицях) : навч. посібник / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; [уклад.: В.С. Малишев та ін.]. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 239, [1] с. : табл. – В кінці кн. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 233-236. – ISBN 978-966-8388-81-1
638466
  Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина : Курс лекций / В.О. Навроцький. – Київ : Знання, 2000. – 771с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-46-7


  Цей курс лекцій — один із перших посібників з Особливої частини кримінального права, виданих після відновлення незалежності України. Враховано сучасні соціально-економічні та правові реалії, відновлення державної незалежності України, створення ...
638467
  Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / С.І. Селецький; Відкритий міжнародний Ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 504с. – ISBN 966-364-371-4
638468
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова, Ю.В. та ін. Гродецький; Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, Н.О. Гуторова та ін.; МОНУ; за ред.: В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-667-278-3
638469
  Брич Л.П. Кримінальне право України. Особлива частина : тести / Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 284с.
638470
   Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів юрид. ВНЗ / [А.О. Байда та ін.] ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 662-678 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-757-7
638471
   Кримінальне право України. Практикум. : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4


  Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
638472
   Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864-2007 / за ред. В.Т. Маляренка ; [ укладачі : П.П. Пилипчук, Є.І. Овчинніков ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 1104 с. – (Судова практика). – ISBN 978-966-8847-76-9
638473
   Кримінальне право України.Загальна частина : Підручник. – 2-е вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 512с. – ISBN 966-7302-30-Х
638474
  Стрельцов Є. Кримінальне право України: вітчизняні постулати в процедурах міжнародної криміналізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
638475
  Грищук В.К. Кримінальне право України: загальна частина : навч. посібн. для студ. юрид. фак. вищ. навч. закл. / В.К. Грищук; МОНУ, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Київ : Ін Юре, 2006. – 568 с. – ISBN 966-313-290-6
638476
   Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, П.В. Кобзаренко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, А.А. Стрижевський; За ред. П.С.Матишевського,П.П.Андрушка,С.Д.Шапченка/КУ ім.Тараса Шевченко;Юрид.фак. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 512с. – ISBN 966-7302-12-1
638477
  Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина : Підручник для студ.юрид.вищ. навч. закл.і фак-тів / П.С. Матишевський. – Київ : А.С.К., 2001. – 352с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-339-1
638478
   Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / МОНУ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І., Гавриш С.Б., Кривоченко Л.М. та ін.; за ред. : В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 456с. – ISBN 978-966-458-155-1
638479
   Кримінальне право України: Загальна частина. : Підручник. – Київ : Юридична думка, 2004. – 352с. – ISBN 966-326-041-6
638480
   Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Г.М. Анісімов та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2010. – 608с. – ISBN 978-966-458-156-8
638481
  Брич Л.П. Кримінальне право України: Особлива частина. : Навч. посібник. Тести / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Львівськ. нац. ун-т. – Київ : Атіка, 2000. – 208с. – ISBN 966-7714-17-9
638482
  Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
638483
  Яценко І.С. Кримінальне право України: сучасні реалії і наявні проблеми / І.С. Яценко, К.П. Задоя, С.Д. Шапченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Тези доповідей учасників круглого столу, організованого юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
638484
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 1. – 2007
638485
   Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ : ТОВ "УІНІ", 2006-
№ 2/3. – 2007
638486
   Кримінальне право України:Особлива частина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 896с. – ISBN 966-7302-50-4
638487
  Грищук В. Кримінальне право як соціальна цінність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 1026-9932
638488
  Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії) : У трьох томах / П.П. Михайленко. – Київ : Генеза, 1999. – 944с. – ISBN 966-504-157-6
638489
   Кримінальне право. Загальна частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – Київ : Істина, 2011. – 1111, [1] с.. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. / Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-60-3


  У пр. № 1706037 напис: Дорогій студентці і нашій надії з побажанням зрозуміти і полюбити цю галузь права!!! 01.07.2015
638490
   Кримінальне право. Особлива частина : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
638491
  Берзін П.С. Кримінальне правопорушення, злочин і кримінальний проступок за новим кримінальним кодексом Республіки Казахстан: поняття та особливості співвідношення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 217-231. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено окремим проблемам визначення поняття кримінального правопорушення, злочину та кримінального проступку за новим Кримінальним кодексом Республіки Казахстан. Визначаються особливості співвідношення цих понять, їх вплив на окремі ...
638492
  Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 16-25. – ISSN 1026-9932
638493
  Дроздов О. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 196-213. – ISSN 1026-9932
638494
  Марчак В.Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посібник / В.Я. Марчак, О.В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-9
638495
  Новак Р.В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 131-137. – ISSN 1727-1584
638496
  Комарницька О.Б. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення щодо окремої категорії осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 23-33
638497
  Сорока С.О. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дискусійні питання / С.О. Сорока, Р.М. Римарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 381-390. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
638498
  Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження щодо військовослужбовців інших держав: національна усталеність та міжнародні особливості // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 41-47. – ISSN 2413-1342
638499
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
638500
  Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 223-236. – Бібліогр.: л. 191-222
638501
  Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
638502
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 273 л. – Додатки: л. 239-273. – Бібліогр.: л. 213-238
638503
  Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
638504
   Кримінальне процесуальне право України : навч. посібник / [Беляєва К.В. та ін.] ; за ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юстініан, 2014. – 573, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в додадках : с. 563-566. – ISBN 978-617-7039-04-3
638505
  Слінько С.В. Кримінальне судочинство - розвиток та перспективи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 114-117
638506
   Кримінальне судочинство в Україні. Судова практика : злочини проти життя особи (вбивства). – Офіційне видання. – Київ : Ін Юре, 2007. – 960 с. – ISBN 978-966-313-349-2
638507
  Білостоцький С.М. Кримінальне судочинство міста Львова 16 - 18 ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Білостоцький С.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
638508
  Підюков Петро Кримінальне судочинство та його перша стадія: теоретичний і практичний аспекти відповідно до національного нормотворення та проекту КПК України / Підюков Петро, Конюшенко Яна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 42-47
638509
  Аленін Ю. Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів / Ю. Аленін, Т. Лукашкіна // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1561-4999
638510
  Фріс П. Кримінальне суспільство і кримінальна політика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
638511
  Доценко О. Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7069-28-6
638512
  Сидор-Гібелінда Олег Кримінальне чтиво : (українська версія) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
638513
  Скрипник А.В. Кримінальний жаргон у французькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 320-324


  Статтю присвячено мовному аналізу кримінального жаргону у французькій та українській мовах та його історії виникнення. У статті наводяться приклади вжитку жаргонізмів антисоціальних та асоціальних груп людей, прослідковується історія розвитку ...
638514
  Наден О.В. Кримінальний закон — форма вираження норм кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 44-56. – ISBN 966-8759-17-6
638515
  Бантишев О. Кримінальний закон у боротьбі з корупцією / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 41-47
638516
  Тацій В. Кримінальний кодекс України - правова основа боротьби зі злочинністю в Україні / В. Тацій, В. Сташис // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 243-257. – ISSN 0132-1331
638517
   Кримінальний кодекс України : Затверджений Законом від 28 грудня 1960 року , Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 лютого 1993 року. – Київ : Україна, 1993. – 184 с.
638518
   Кримінальний кодекс України. – Львів, 1996. – 168с.
638519
   Кримінальний кодекс України : Із змінами та доповненнями за станом на 5 вересня 2000 р. – Харків : Фоліо, 2000. – 160с. – (Кодекси України). – ISBN 966-03-0987-2
638520
   Кримінальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 143с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9
638521
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 400с. – ISBN 966-7752-59-3
638522
   Кримінальний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2001. – 336с. – ISBN 966-7752-60-7
638523
   Кримінальний кодекс України : Прийнятий на сьомій сесії Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Право, 2001. – 176с. – ISBN 966-546-227-Х
638524
   Кримінальний кодекс України : від 5 квітня 2001 року: прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання: відповідає надрукованому в "Офіційному віснику України", №21, 2001. – Київ : А.С.К., 2001. – 304 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-322-7
638525
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
638526
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 172с. – (Кодекси України). – ISBN 966-95871-5-8
638527
   Кримінальний кодекс України : [cтаном на 25 вересня 2006 р.]. – Київ : Велес, 2006. – 152с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-2-8
638528
   Кримінальний кодекс України : (станом на 1 червня 2006 року). – Київ : Київська правда, 2006. – 160с. – (Закон & бізнес ; 23(751))
638529
   Кримінальний кодекс України : За станом на 18 грудня 2007 року. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 2007. – 192 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-594-5
638530
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176с. – Шифр дубл.34(Код)Крим. Доп.карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-64-2
638531
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, С.В. Гізімчук, Н.О. та ін. Гуторова; [Ю.В. Баулін та ін.] ; за заг. ред. акад. Акад. прав. наук України, проф. В.В. Сташиса, акад. НАН України, акад. Акад. прав. наук України, проф. В.Я. Тація ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид.3-є, перероб.та допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 1183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 966-633-585-9
638532
   Кримінальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 176 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638533
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск В.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638534
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1березня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638535
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638536
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638537
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638538
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2009. – 814, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-633-809-2
638539
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638540
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року : ( офіційний тексті) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638541
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2010 року : ( офіційний текст) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638542
   Кримінальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 01 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 167, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-93-1
638543
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 16 вересня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638544
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 15 трав. 2011 р. / [авт. комент.: О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – Харків : Одіссей, 2011. – 821, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Серія "Закони України"). – ISBN 9-786-176-100-645
638545
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 14 лют. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 173, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
638546
   Кримінальний кодекс України : із змін. і допов. станом на 6 лип. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2011. – 184 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-048-5
638547
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 верес. 2012 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638548
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 жовт. 2012 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 214, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638549
   Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 24 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 180, [1] с. – ISBN 978-617-566-086-7
638550
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638551
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 травня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638552
   Кримінальний кодекс України : текст відповідає офіційному станом на 1 квітня 2012 року. – Київ : Національний книжковий проект, 2012. – 176 с. – ISBN 978-617-592-250-7
638553
   Кримінальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 23 січня 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 182 с. – ISBN 978-617-566-086-7
638554
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 17 січня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638555
   Кримінальний кодекс України : станом на 18 квіт. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [упоряд. В.І. Тютюгін ; відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 227, [2] с. – ISBN 978-966-458-458-3
638556
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 черв. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 208, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638557
   Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар : станом на 1 квіт. 2013 року / [О.М. Алієва та ін.] ; відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Вид. 9-те, перероб. та допов. – Харків : Одіссей, 2013. – 911, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-617-610-144-4
638558
   Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 16 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2017. – 211, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
638559
   Кримінальний кодекс України (за станом на 1 квітня 1999 року). – Київ : Сірін, 1999. – 136с. – ISBN 966-95277-3-3
638560
   Кримінальний кодекс України (Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року). – Київ : Право, 1998. – 144с.
638561
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 15.09.1992 року). – Київ : Радник, 1992. – 92 с.
638562
   Кримінальний кодекс України (Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1лютого1993 року). – Київ : Україна, 1993. – 240с.
638563
   Кримінальний кодекс України (Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р.) : Офійійний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 240с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7784-82-7
638564
   Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-11-0
638565
   Кримінальний кодекс України ; Кримінально-процесуальний кодекс України ; Кримінально-виконавчий кодекс України : із змінами та допов. станом на 15 лип. 2007 р. : офіц. вид. / Україна. Закони; М-во юстиції України ; [відп. за вип. О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2007. – 663, [1] с. – ISBN 978-966-313-312-6
638566
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
638567
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 160с. – ISBN 966-7714-48-9
638568
   Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України треього скликання. – Київ : А,С,К., 2002. – 224с. – ISBN 966-539-381-2
638569
  Тацій В.Я. Кримінальний кодекс України правова основа боротьби зі злочинністю в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 123-144. – ISBN 978-966-458-725-6
638570
   Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацко, Нагорний // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-26. – Бібліогр.: 10 н.
638571
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України.. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 480с. – ISBN 966-667-186-7
638572
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. – Київ : Істина, 2001. – 416с. – ISBN 966-7613-19-4
638573
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : Станом на 20 квітня 2006 року. – Київ : Істина, 2006. – 448с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
638574
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 15 жовт. 2007 р. – Київ : Істина, 2007. – 440 с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-19-4
638575
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-52-0
638576
   Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. : Станом на 1 січня 2001 р.( Постанови Пленуму Верховного Суду України станом на 1 грудня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 800c. – ISBN 966-7784-45-2
638577
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.: В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-425-5
Т.1 : Загальна частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Богданов та ін.]. – 2013. – 374, [2] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
638578
   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 5-те вид., допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-426-2
Т. 2 : Особлива частина / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]. – 2013. – 1039, [1] с. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк.
638579
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення : (за станом законодавства на 1 вересня 1997 року). – Київ : А.С.К., 1997. – 320с. – ISBN 966-539-053-8
638580
   Кримінальний кодекс України. Нормативні акти кримінально-правового значення. Постанови пленуму Верховного Суду України : [підготовлено з урахуванням змін та доповнень за станом на 1 травня 1993 року]. – Київ : Бібліотечка газети "Іменем закону", 1993. – 255 с.
638581
   Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007-2008 / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.В. Сташиса. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. – Додатки: с. 355-358. – Бібліогр. в подстр. прим. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-357-5


  Розраховане на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів
638582
   Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 року : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 147с. – ISBN 966-611-105-5
638583
   Кримінальний кодекс України: зpазки пpоцесуальних документiв. – Київ : Основа ; Астарта, 1996. – 352с. – ISBN 9665230107
638584
   Кримінальний кодекс України: Офіційний текст : Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 352с. – ISBN 966-667-016-Х
638585
   Кримінальний кодекс Української РСР : офіційний текст із змінами та доповненням на 1 січня 1975 року і постатейними матеріалами. – Київ : В-во політичної літератури України, 1975. – 351 с.
638586
   Кримінальний кодекс Української РСР. – К., 1985. – 210с.
638587
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1958. – 163с.
638588
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1961. – 135с.
638589
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1963. – 138с.
638590
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1968. – 238с.
638591
   Кримінальний кодекс Української РСР.. – К., 1971. – 250с.
638592
  Кіндюк Б. Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки 1927 року: кількісні показники та рівень юридичної техніки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 149-155. – ISSN 1026-9932
638593
   Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами і доповн. на 1 листопада 1949 р. з постійними матеріалами і додатками. – Київ : Держ. вид-во політичної літератури УРСР, 1949. – 167, [1] c.
638594
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1938. – 196с.
638595
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К., 1940. – 295с.
638596
   Кримінальний кодекс УРСР.. – К.-Х., 1945. – 294с.
638597
   Кримінальний огляд. – Київ, 2000
638598
   Кримінальний огляд. – Київ
№ 1. – 2001
638599
  Карелова Г.А. Кримінальний проступок і кримінальна відповідальність: зміст термінопонять та їх співвідношення // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 271-276. – ISBN 978-966-458-403-3
638600
  Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1561-4999
638601
   Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві : монографія / [В.О. Туляков та ін. ; за заг. ред. В.О. Тулякова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2012. – 424 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-166-8


  У пр. № 1696113 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з великою пошаною, Підпис: В. Туляков
638602
  Федотова Г.В. Кримінальний проступок: правова природа, сутність та шляхи упровадження / Федотова Ганна Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2016. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 285-309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-448-2
638603
  Політова А.С. Кримінальний проступок: спірні питання впровадження у кримінальний кодекс // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 206-209. – ISBN 978-966-458-403-3
638604
  Чельцов-Бебутов Кримінальний процес / Чельцов-Бебутов. – К. – 109 с.
638605
  Шибіко В.П. Кримінальний процес : Практикум / В.П. Шибіко, В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 304с. – ISBN 966-7302-70-9
638606
  Молдован А.В. Кримінальний процес : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Молдован ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 327-330. – ISBN 978-966-364-929-0
638607
   Кримінальний процес : підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів / [Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. : Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – Бібліогр.: с. 566-587 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-165-0
638608
   Кримінальний процес = Criminal process : [підручник] / [Л.Д. Удалова та ін] ; за ред.: В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного ; Нац. акад. внутр. справ України. – Киев : Центр учбової літератури, 2013. – 543, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 527-529 та наприкінці глави. – ISBN 978-617-673-222-8
638609
   Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило ; [уклад. предм. покажчика: С.І. Перепелиця, Є.В. Повзик] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 823, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 811-817. – Бібліогр.: с. 779-810. – ISBN 978-966-458-488-0
638610
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук. – Київ : Ваіте, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-279, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-09-2
638611
  Лобойко Л.М. Кримінальний процес : підручник / Лобойко Л.М. – Київ : Істина, 2014. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-99-3
638612
  Сорока С.О. Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність / С.О. Сорока, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 553-562. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
638613
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – Київ : Либідь, 1992. – 431с. – ISBN 5-325-00044-6
638614
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0123-9


  Підручник складено відповідно до програми курсу кримінально-процесуального права з урахуванням останніх змін у законодавстві України й досягнень науки кримінального процесу. Теоретичний матеріал грунтується на судовій, прокурорській, слідчій та ...
638615
   Кримінальний процес України : Підруч.для студ.юридичн.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 2000. – 496с. – ISBN 966-7146-35-9
638616
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Навчальний посібник / Є.Г. Коваленко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с. – ISBN 966-667-136-0
638617
  Назаров Віктор Володимирович Кримінальний процес України : Загальна частина: Навч. посібник / Назаров Віктор Володимирович, Руденко Михайло Михайлович. – Київ : Текст, 2004. – 208с. – ISBN 966-96136-7-1
638618
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : Навч. посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2005. – 202с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-057-7
638619
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / МОНУ; Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-219-7


  Розглянуто основні положення, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників процесуальної діяльності.
638620
  Удалова Л.Д. Кримінальний процес України : підр / Л.Д. Удалова ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 352 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-029-2
638621
  Кучинська О.П. Кримінальний процес України : навчальний посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2007. – 202 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-106-9
638622
  Назаров В.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-326-241-3


  Наведено відомості, необхідні для пізнання законодавства, інших правових актів, які регламентують провадження у кримінальних справах
638623
  Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-667-285-1


  Розраховано на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду
638624
   Кримінальний процес України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Нор В.Т., Бобечко Н.Р., Бойко В.П., Гузела М.В. та ін; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. В.Т. Нора. – Київ : Ін Юре, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-313-360-7
638625
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
638626
  Назаров В.В. Кримінальний процес України / В.В. Назаров, О.В. Шпотаківська, В.В. Зарубей ; МОН України. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 200 с. – (Студент 21 століття). – ISBN 978-966-2439-06-9
638627
  Басиста І.В. Кримінальний процес України : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
638628
  Молдован А.В. Кримінальний процес України : навч. посібник. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 366, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Новий. – ISBN 978-617-673-109-2
638629
  Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. (Ігри, задачи) : Навч. посібн. / М.М. Михеєнко. – Київ : Либідь, 1992. – 254с.
638630
  Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник : акад. видання / В.М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2014. – 438, [2] с. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-273-1
638631
  Молдован В В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 359, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
638632
  Молдован В.В. Кримінальний процес України. Процесуальні документи : навчальний посібник / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-2183-06-1; 978-966-364-748-7
638633
   Кримінальний процес України: загальна частина : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
638634
  Молдован А.В. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. : навч. посібник / А.М. Молдован, Р.С. Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2014. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-245-8
638635
  Галаган І.С. Кримінальний процес Української РСР / І.С. Галаган, Д.С. Сусло. – Київ : Вища школа, 1970. – 251с.


  Посібник складений на основі Кримінального процесуального законодавства СРСР і УРСР з урахуванням відмінностей кримінально-процесуального законодавства УРСР та інших союзних республік.
638636
  Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США : навч. посібник / А.В. Молдован, В.А. Савченко, Т.В. Садова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-333. – ISBN 978-617-566-244-1
638637
  Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України - новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 80-87. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України. Виділено його позитивні та негативні аспекти. Стверджується, що прийняття КПК України є безперечним свідченням продовження позитивного розвитку кримінального ...
638638
   Кримінальний процесуальний кодекс України. – Київ : [б.в.], 2012. – 320 с. – (Закон і бізнес / гол. ред. Р. Бобов ; № 22 (1061))
638639
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [В.Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ : Юстініан, 2012. – 1223, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – (Юридичні Традиції). – ISBN 978-966-8257-89-6
638640
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Бандурка О.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1. – 2012. – 767, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 756
638641
   Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. / [Блажівський Є.М. та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2. – 2012. – 661, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 647
638642
   Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 27 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 344, [1] с. – ISBN 978-966-458-434-7
638643
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. станом на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 269, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-139-0
638644
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
638645
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-411-8
Т. 1 : [Бандурка О.М. та ін.]. – 2013. – 767, [1] с. – Авт. т. зазнач. на с. 756-757
638646
   Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] : у 2 т. / Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Капліна, О.Г. Шило]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-412-5
Т. 2 : [Блажівський Є.М. та ін.]. – 2013. – 661, [3] с. : табл. – Авт. т. зазнач. на с. 647-649
638647
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 236, [1] с. – (Законодавство України ; Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6
638648
   Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 квіт. 2015 р. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 326, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-303-3
638649
   Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5 лимня 2012 р. № 5076-VI, ОВУ 2012 р., № 62, ст. 2509 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-323. – ISSN 1026-9932
638650
   Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко ; спец. ред. О.О. Поворозник]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 371, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 305-330. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-547-0
638651
   Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посібник / [Андрєєв Р.Г. та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 734, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 724. – ISBN 978-617-566-170-3
638652
  Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 156-163. – ISSN 2222-5374
638653
  Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
638654
  Захарченко П Кримінальні відносини у пам"ятках права Війська Запорозького та Російської імперії у вимірі компаративізму / П Захарченко, Я. Тарасенко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-63
638655
  Гуцалюк М.В. Кримінальні делікти в Іnternet // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
638656
   Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці. – Київ : Істина, 2001. – 272с. – ISBN 966-7613-19-4
638657
  Захаров Є. Кримінальні переслідування, що порушують свободу вираження поглядів // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 3. – С. 3-5
638658
  Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 384-404, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0004-9
638659
  Крапивін Є. Кримінальні проступки: пенацея від дрібних злочинів чи обмеження прав? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 1992-9277
638660
  Барабаш Т.М. Кримінальні процесуальні аспекти законодавчого забезпечення судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 92-101. – ISBN 978-617-7530-15-1
638661
  Іскендеров Е. Кримінальні процесуальні гарантії детективів Національного антикорупційного бюро України як суб"єктів доказування у досудовому розслідуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу положень чинного кримінального процесуального законодавства України та матеріалів практики досліджено проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій детективів Національного антикорупційного бюро України як ...
638662
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні = Уголовные процессуальные гарантии защитника как субъекта доказывания в досудебном расследовании = Criminal procedural guarantees of defender as a subject of proof in the pre-trial investigation : теорія та практика : монографія / О.С. Старенький ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-395-0
638663
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки : арк. 258-295. – Бібліогр.: арк. 204-257
638664
  Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб"єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Старенький Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
638665
  Осауленко О.А. Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 185-193. – ISSN 2222-5374
638666
  Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2017. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-36-9
638667
  Зінченко П.В. Кримінальні справи у Київській судовій палаті як історичне джерело // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 136-138. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто кримінальні справи в фондах Київської судової палати і оцінено їх інформативний потенціал.
638668
  Яцишин М. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-111.
638669
  Доробалюк О.П. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх співробітників державної пенітенціарної служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
638670
  Градецький А.В. Кримінально-виконавча характеристика засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 28-32. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
638671
  Стулов О.О. Кримінально-виконавча характеристика злісного порушника встановленого порядку відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
638672
   Кримінально-виконавче право : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Бадира В.А. [ та ін. ] ; за ред. Денисової Т.А. ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" ; Запорізький юрид. ін-т ; Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8909-18-4
638673
   Кримінально-виконавче право : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Бадира В.А. та ін.] ; за ред. Т.А. Денисової ; М-во освіти і науки Укр. ; Ін-т права ім. Володимира Сташиса Класич. приват. ун-ту. – Вид. 2-ге, змінене і доп. – Київ : Істина, 2010. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-432 та в кінці теми. – ISBN 978-966-8909-18-4
638674
   Кримінально-виконавче право : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В. В. Голіни, А.Х. Степанюка ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 314-316. – ISBN 978-966-458-204-6


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
638675
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 325, [3] с. – Предм. покажч.: с. 316-318. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-458-204-6
638676
   Кримінально-виконавче право : підручник [для студентів юрид. спец. ВНЗ] / [В.В. Голіна та ін.] ; за ред. В.В. Голіни, А.Х. Степанюка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 391, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 389-391. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Бібліогр.: с. 385-388. – ISBN 978-966-458-747-8
638677
  Семаков Г.С. Кримінально-виконавче право України : Курс лекцій / Г.С. Семаков, А.П. Гель. – Київ : МАУП, 2000. – 196с. – ISBN 966-608-013-3
638678
   Кримінально-виконавче право України : Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, В.М. Харченко; МОНУ;Нац.юрид.акад.України ім.Ярослава Мудрого;За ред. В.М. Трубникова. – Харків : Право, 2001. – 384с. – ISBN 966-7146-42-1
638679
   Кримінально-виконавче право України : Загальна та Особлива частина:Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448с. – 34Крим Шифр дубл. – ISBN 966-667-025-9
638680
   Кримінально-виконавче право України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. та ін. Черненок; А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. Черненок та ін. ; МОНУ ; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Харків : Право, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8467-51-5
638681
  Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : навчальний посібник / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; МОНУ ; за ред. А.Х.. Степанюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-667-289-9
638682
  Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : підручник: за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / І.Г. Богатирьов; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-93-8
638683
   Кримінально-виконавче право України : підручник / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 738-751 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-326-349-6


  Вперше на відповідному рівні в окремих розділах висвітлюються особливості норм та правовідносин кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчого права, діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
638684
  Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.Б. Марисюк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 421 с. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-613-796-1
638685
   Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник / [О.М. Литвинов та ін] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова та д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Степанюка. – Київ : Дакор, 2015. – 631, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 620-631 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-7
638686
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 11 липня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 208с. – ISBN 966-313-257-4
638687
   Кримінально-виконавчий кодекс України : Чинне законодавство станом на 15 жовтня 2005 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
638688
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Харків : Одіссей, 2005. – 560с. – (Закони України). – ISBN 966-633-454-2
638689
   Кримінально-виконавчий кодекс України : за станом на 26 вересня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-647-8
638690
   Кримінально-виконавчий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2003 року №1129-IV. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 серпня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9 : Кримінально-виконавчий кодекс України. – С. 3-133
638691
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. А.Х. Степанюк]. – Харків : Право, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-458-224-4
638692
   Кримінально-виконавчий кодекс України : науково-практичний коментар : (за станом законодавства на 01.11.2011 року) / [Гель А.П. та ін.] ; за заг. ред.: В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – Київ : Атіка, 2012. – 491, [1] с. – ISBN 978-966-326-416-5
638693
   Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-458-437-8
638694
  Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – 2-е вид., доп. і переробл. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-691-3
638695
  Коваленко В. Кримінально-иправова протидія релігійній дискримінації в Україні // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 239-241. – ISBN 978-3-8305-3271-2
638696
  Веприцький Р.С. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 211-218. – ISSN 2306-9082
638697
  Волох О.В. Кримінально-правова боротьба з майновими злочинами в Україні після першої кодифікації кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – Бібліогр.: 35 н.
638698
  Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / М.Л. Наклович. – Львів, 1974. – 112с.
638699
  Дроб"язко В. Кримінально-правова відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16-24


  У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав.
638700
  Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об"єднань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 105-109.
638701
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 124-141. – ISSN 2310-6166
638702
  Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, форми об"єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 92-122. – ISSN 2310-6166
638703
  Оксенюк С.В. Кримінально-правова кваліфікація дій, що пов"язані із захопленням заручників, як вияв тероризму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 122-128.
638704
  Доляновська І. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей і деяких суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-89.
638705
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова кваліфікація злочинів у сфері віросповідання // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 68-72
638706
  Савченко А.В. Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 40-44.
638707
  Дудоров О.О. Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу : практ. посібник / О.О. Дудоров, Є.О. Письменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім Е.О. Дідоренка, 2017. – 212, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-078-6
638708
  Брич Л.П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : Монографія / Л.П. Брич, В.О. Навроцький; Державна податкова адміністрація України; Вступ.ст.М.Я.Азарова. – Київ : Атіка, 2000. – 288с. – ISBN 966-7714-22-5
638709
  Лисий О.В. Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 149-153. – ISSN 1992-4437
638710
  Стрельцов Є. Кримінально-правова компаративістика: сучасні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  "...Чотирнадцятого серпня в Німеччині у Макс-Планк Інституті зарубіжного та міжнародного кримінального права відбулася представницька міжнародна науково-практична конференція "Реформа кримінального права в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та ...
638711
  Савінова Н. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 1026-9932
638712
  Дорош Л.В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 20. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
638713
  Кісілюк Е. Кримінально-правова основа протидії рейдерству // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 111-114.
638714
  Стрельцов Є. Кримінально-правова охорона власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 87-95. – ISSN 0132-1331
638715
  Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н.О. Антонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Додатки: с. 495-511. – Бібліогр.: с. 468-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-954-5
638716
  Колотун І.М. Кримінально-правова охорона громадського порядку: загальна характеристика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 215-218
638717
  Кузьмін С.А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України / С.А. Кузьмін, О.В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 103-109
638718
  Власюк В.В. Кримінально-правова охорона діяльності захисника та представника особи по наданню правової допомоги: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 49-54. – ISSN 2312-1831
638719
  Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Проблеми теорії,застосування і розвитку кримінального законодавства / С.Б. Гавриш; ВРУ; Ін-тут законодавства. – Київ, 2002. – 636с. – (На терезах вічності). – ISBN 966-7024-47-4
638720
  Антонюк У.В. Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
638721
  Литвин Олександр Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 23-35
638722
  Литвин О.П. Кримінально-правова охорона екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров"я населення України : монографія / О.П. Литтвин ; МОНУ ; Акад. муніципального управління. – Київ : Київський університет, 2008. – 457 с. – ISBN 978-966-96983-9-1
638723
  Тихонова О.В. Кримінально-правова охорона економічної системи держави від злочинних посягань в період перебування українських земель під протекторатом інших країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 208-212. – ISSN 2219-5521
638724
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
638725
  Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв"язку з виконанням спеціальних повноважень (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Копанчук Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [43] л. – Додатки: 6 л. – Бібліогр.: 37 л.
638726
  Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
638727
  Харченко Вадим Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 103-108
638728
  Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об"єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
638729
  Міщенко М.О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в історії українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
638730
  Сасов О.В. Кримінально-правова охорона лісу у зарубіжному законодавстві / О.В. Сасов, Є.С. Назимко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 82-85. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
638731
  Орлеан А.М. Кримінально-правова охорона людини від трудової експлуатації: основні напрями вдосконалення законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 286-290. – ISBN 978-966-458-403-3
638732
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона моральності неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження = Criminal and legal maintenance of juvenile morality: comparative and legal investigation : монографія / Кузнецов В.В., Семчук Н.О., Чабанюк В.Д ; .Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т упр. держ. охорони України. – Київ : Кандиба Т.П., 2017. – 276, [2] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 252-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7523-07-8


  У пр. № 1715447 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу із щирою вдячністю та глибокою повагою від автора. Підпис. 1.09.17 р.
638733
  Лановенко В.І. Кримінально-правова охорона неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 75-79. – (Серія права ; № 16)


  В работе освещаются вопросы уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от преступных посягательств. Особое внимание уделяется анализу действующего законодательства, и в плане его совершенствования предлагается выделить нормы об ответственности за ...
638734
  Юртаєва К.В. Кримінально-правова охорона об"єктів культурної спадщини від сучасних загроз тероризму // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 125-136. – ISSN 2304-4556
638735
  Комарницький М.М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв"язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
638736
  Яценко С.С. Кримінально-правова охорона осіб, які виконують службовий або громадський обов"язок // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 77-82
638737
  Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 368-376. – ISSN 0869-2491
638738
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 226-232. – Бібліогр.: л. 198-225
638739
  Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
638740
  Ковальський В. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Загальні питання // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-24.
638741
  Павленко Т.А. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 26-32. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
638742
  Пономарчук О.В. Кримінально-правова охорона права людини на життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-59. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
638743
  Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти : монографія / А.С. Залеська ; [за заг. ред. О.М. Литвинова] ; Кримінологічна асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-13-4
638744
  Карпова Н.Б. Кримінально-правова охорона права на представництво юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 267-271. – ISSN 2219-5521
638745
  Костенко О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 268-274. – ISSN 0132-1331


  На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення права споживача на інформацію про продукцію. На основании проведенного исследования автор формулирует предложения об ...
638746
  Лановенко І.П. Кримінально-правова охорона праці / І.П. Лановенко. – К, 1972. – 47с.
638747
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 253л. + Додатки: л. 246 - 253. – Бібліогр.: л. 227 - 245
638748
  Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Давидович І.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
638749
  Мейдич І. Кримінально-правова охорона службової інформації в законодавстві України: історичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 39-40
638750
   Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 152, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 133-152 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-681-1
638751
  Сарнавський О.М. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері забезпечення обороноздатності держави // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 48-54. – ISSN 2413-1342
638752
  Денисов С.Ф. Кримінально-правова охорона тваринного світу / С.Ф. Денисов, Р.С. Якушев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
638753
  Немеш Я.Ф. Кримінально-правова охорона торговельних марок в Росії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 9-13
638754
  Кондра М. Кримінально-правова оцінка застосування інституту індивідуальної амністії в України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 137-140
638755
  Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 79-88. – ISSN 2079-6242
638756
  Федорак Л. Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів у період Київської Русі та її феодальної роздробленості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 86-95
638757
   Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми : Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 листопада 2006 року. – Донецьк : ЮДІ ЛДУВС, 2006. – 359с.
638758
  Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
638759
  Шпіляревич В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (16). – С. 34-42
638760
  Осадчий В.І. Кримінально-правова політика у сфері охорони виборчого права та права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С.11-29
638761
  Федорак Л.М. Кримінально-правова політика щодо визначення інституту множинності злочинів в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 156-168. – ISSN 2310-6166
638762
  Куц В. Кримінально-правова природа та види корегування призначеного покарання / В. Куц, Р. Брящей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 59-66
638763
   Кримінально-правова протидія діяльності злочинних організацій в сучасній Україні: проблеми та шляхи вдосконалення // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 271-286. – ISBN 978-966-919-129-8
638764
  Мовчан Р.О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917-1921 рр.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 87-96
638765
  Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 139-146


  Розглядаються проблемні питання формування поняття "спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації", а також шляхи вдосконалення законодавчої регламентації спеціальних технічних засоби негласного отримання інформації. Аналізуються питання ...
638766
  Осадчий В.І. Кримінально-правова складова регламентування поліцейських заходів примусу в Законі України "Про Національну поліцію" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 154-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
638767
  Однолько І.В. Кримінально-правова та кримінологічна політика держави щодо запобігання злочинності неповнолітніх // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 503-505. – ISBN 978-966-458-403-3
638768
  Грек Б.М. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні / Б.М. Грек, Г.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 44-48
638769
  Черевко К. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 98-105.
638770
  Бантишев О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика суб"єкта легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 142-147.
638771
  Марчак В.Я. Кримінально-правова та психологічна характеристика обмеженої осудності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 110-113. – (Правознавство ; Вип. 427)
638772
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика "грінмейла" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 117-121
638773
  Демчіхіна Є.С. Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 133
638774
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (Ст 371 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
638775
  Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст.371 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 221л. + Додатки: л.180-189. – Бібліогр.: л.190-221
638776
  Долженко К. Кримінально-правова характеристика зайняття гральним бізнесом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 399-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
638777
  Кузнецов В.В. Кримінально-правова характеристика закликів до масових заворушень: порівняльно-правові аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 380-381. – ISBN 978-966-301-169-1
638778
  Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров"ю особи під час зайняття спортом : монографія / В.М. Бурдін, О.Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-611-01-0758-7


  У пр. № 1702192 напис: У подарунок Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис.
638779
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
638780
  Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов М.О. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – 209 л. – Додатки л. 175-187. – Бібліогр.: л. 187-209
638781
  Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 351-359. – ISSN 0132-1331
638782
  Барабаш О.А. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 478-481. – ISBN 978-966-600-475-1
638783
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика злочинів проти правосуддя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 97-103
638784
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж і мереж електрозв"язку за законодавством Казахстану, Грузії ТА Білорусі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 73-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
638785
   Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2016. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8923-29-6
638786
  Севастьянова Т.Є. Кримінально-правова характеристика злочинів що вчиняються на релігійному грунті або пов язані з релігією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-65. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
638787
  Москаль Д.П. Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених статтями 152 та 153 КК України: результати наукового дослідження // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 3-8.
638788
  Стельмахович І.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчинюються у процесі приватизації державного майна / І.В. Стельмахович, О.М. Неживець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 173-182.
638789
  Ткаченко В. Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто змістовні характеристики вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД. Встановлено її місце в загальній системі форм співучасті, передбачених КК України. Рассмотрены ...
638790
  Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України / О. Кашкаров, О. Кашкаров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 69-74.
638791
  Задоя К.П. Кримінально-правова характеристика змісту діяння в основному складі перевищення влади або службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 211-219.
638792
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / КНУТШ; Ільїна О.В. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.184-201
638793
  Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
638794
  В"ячеслав Борисов Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 123-127.
638795
  Ткаченко В.В. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / В.В. Ткаченко, Т.В. Волощук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 156-162. – ISSN 2072-8670
638796
  Безуглий О.А. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння автотранспортом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 124-129. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
638797
  Антонюк У.В. Кримінально-правова характеристика об"єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 519-524. – ISSN 1563-3349
638798
  Грек Б.М. Кримінально-правова характеристика об"єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 3-6
638799
  Лихова С.Я. Кримінально-правова характеристика окремих видів порушення законодавства про референдум // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 10. – С.48-74
638800
  Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-79
638801
  Турлова Ю. Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 159-167. – ISSN 1026-9932
638802
  Самойлова О.С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави : Дис. ...канд.юрид.наук:Спец. 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право / О.С.Самойлова; Харків. нац.ун-т внутрішних справ. – Харків, 2006. – 223л. – Додатки: л.209-223. – Бібліогр.: л.184-208
638803
  Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення інформації як форми об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-93.
638804
  Фоменко М.В. Кримінально-правова характеристика перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст. 170 КК України) : монографія / М.В. Фоменко ; Кримінол. Асоц. України. – Харків : Константа, 2018. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-224 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-395-1
638805
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
638806
  Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 227-235. – Бібліогр.: л. 196-226
638807
  Володавська О.С. Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 65-74. – ISSN 2304-4556
638808
  Смирнова А. Кримінально-правова характеристика предмета ухилення від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88.
638809
  Чеботарьова Г. Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 37-42
638810
  Задніченко С.І. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 143-148
638811
  Грудзур О. Кримінально-правова характеристика провокації хабара за законодавством зарубіжних країн // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 150-160. – ISSN 1993-0909
638812
  Усов Д.С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д.С. Усов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : НікаНова, 2015. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
638813
  Матишевський П.С. Кримінально-правова характеристика розкрадання соціалістичного майна шляхом зловживання службовим становищем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-63. – (Серія права ; № 10)


  Для хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, в отличие от хищения путем присвоения и растраты, наличие у должностного лица правомочий в отношении похищенного им имущества не всегда обязательно. Среди ...
638814
  Дудоров О.В. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва / О.В. Дудоров, М.І. Мельник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-36.
638815
  Хитра О. Кримінально-правова характеристика складу злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів із залученням неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
638816
  Бондаренко О.С. Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України / О.С. Бондаренко, П.І. Супрун // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 40-43. – ISSN 2519-2353
638817
  Тихенко С.І. Кримінально-правова характеристика службового злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
638818
  Нетеса Н. Кримінально-правова характеристика суб"єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 293-303. – ISSN 1993-0909
638819
  Федоренко Р. Кримінально-правова характеристика та правильна кваліфікація умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-67.
638820
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
638821
  Остапенко Людмила Анатоліївна Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом"якшуючих обставинах (статті 116,117,118 КК України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Остапенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214л. – Бібліогр.: л. 198-214
638822
  Почкун Г.О. Кримінально-правова характеристика фальсифікації ліарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 132
638823
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
638824
  Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ємельянов Максим Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2013. – 201 л. – Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 174-195
638825
  Шаблистий В.В. Кримінально-правове забезпечення безпеки людини у світлі реформування кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 310-313. – ISBN 978-966-458-403-3
638826
  Шепітько М.В. Кримінально-правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 51-63. – ISSN 2079-6242
638827
  Тихий В. Кримінально-правове забезпечення права людини на безпеку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 260-263


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
638828
  Триньова Я.О. Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 401-412. – ISSN 2078-3566
638829
  Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні : монографія / В.І. Павликівський. – Харків : Панов, 2016. – 486, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 424-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-15-8
638830
  Панов М. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.) / М. Панов, І. Зінченко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 292-306. – ISSN 1026-9932


  "...На базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 12-13 жовтня 2017 р., відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція "Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації". У роботі ...
638831
  Бурдін В. Кримінально-правове значення психічного захворювання особи після вчинення нею злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243-252. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
638832
  Рудковська М. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 222-228. – ISSN 2409-4544
638833
  Буртовой М.О. Кримінально-правове значення та види бухгалтерських документів при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 38-42
638834
  Мелих Б. Кримінально-правове значення юридичної помилки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 299-306. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
638835
  Максимюк О.Д. Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 461)
638836
  Мельничок В. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-110.
638837
  Олефір Л.І. Кримінально-правове поняття пробації // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 107-110
638838
  Ющик О. Кримінально-правове регулювання господарського ризику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-144
638839
  Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 128-129. – ISBN 978-966-328-120-9
638840
  Єгорова Ю.В. Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 244-249. – ISSN 2219-5521
638841
  Бойко М.Г. Кримінально-правове регулювання штрафу як виду покарання // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 9-11. – ISBN 978-966-419-280-1
638842
  Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 121-125
638843
  Воробей П.А. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / П.А. Воробей ; Мін-во внутрішніх справ України ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-174. – ISBN 978-966-326-324-3


  Для законодавців, науковців і практикуючих працівників, які вивчають і застосовують законодавство про кримінальну відповідальність
638844
  Бондар М.І. Кримінально-правове становище жінки в Україні в другій половині XVII–XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 81-88
638845
  Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
638846
  Марчак В. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності. Crime and psychological meaning and problems of differentiation of insanity, sanity and partial insanity are ...
638847
  Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб"єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст.115 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2222-5374
638848
  Беньківський В.О. Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 403-410. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
638849
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з проявами нетерпимості та дискримінації в суспільстві // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-19.
638850
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект боротьби з тероризмом // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 8-13
638851
  Киренко С.Г. Кримінально-правовий аспект національної безпеки України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 2-7
638852
  Мостепанюк Л.О. Кримінально-правовий аспект одержання хабара, поєднаногоз вимаганням / Л.О. Мостепанюк, О.М. Грудзур // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.
638853
  Іщенко О.М. Кримінально-правовий захист атмосферного повітря / О.М. Іщенко. – К., 1994. – 64с.
638854
  Бандурка І.О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні: загальні положення та проблемні питання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 87-92
638855
  Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.65-69. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
638856
  Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров"я населення (коментар законодавства та судової практики) / Є.В. Фесенко. – Київ : Істина, 2001. – 192с. – ISBN 966-7613-20-8
638857
  Мульченко В.В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 169-172. – (Серия: Право ; № 1 (39)). – ISSN 1813-338Х
638858
  Грищук В. Кримінально-правовий захист особи за короткою редакцією Руської Правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 439-443. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
638859
  Кульчинська Ю.О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 69-79. – ISSN 2222-5374
638860
  Гусаров С.М. Кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 34-43. – ISSN 2304-4556
638861
  Швидченко І.Г. Кримінально-правовий захист свободи віроповідання в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 26-29.
638862
  Литвин М. Кримінально-правовий інститут співучасті у злочині // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 40-49. – ISSN 2227-7056
638863
  Коваль К. Кримінально-правовий компроміс. Наявні механізми примирення й особливості їх реалізації / К. Коваль, А. Коваль // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 7. – ISSN 1992-9277
638864
  Бойко А.М. Кримінально-правовий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Бойко А.М.; МО України. Львівський держ. універ. ім.І.Я.Франка. – Львів, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
638865
  Шепітько М. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 126-133. – ISSN 1993-0909
638866
  Яценко С. Кримінально-правовий та кримінально-процесуальний аспекти інституту помилування за чинним вітчизняним законодавством на тлі положень Конституції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
638867
  Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошвих коштів та іношого майна, здобутого незаконним шляхом : 12.00.08: Дис. ... канд. юрид. наук / Бондарєва М. В.; КУ ім. Т. Шевченко. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.190-210
638868
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
638869
  Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст.228 КК України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276л. + Додатки : л. 201-256. – Бібліогр. : л.257-276
638870
  Куц В. Кримінально-правові аспекти звільнення від відповідальності у зв"язку з вчиненням корупційного злочину // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 70-74. – ISSN 2308-9636
638871
  Василинчук В.І. Кримінально-правові аспекти об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального Кодексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 106-110.
638872
  Денькович О. Кримінально-правові аспекти обігу криптовалюти в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 115-119
638873
  Мельник П.В. Кримінально-правові гарантії охорони праці в умовах формування підприємницького сектору економіки : Спецкурс з кримінального права. Монограф. дослідження / П.В. Мельник. – Ірпінь, 1998. – 158с. – ISBN 966-7257-15-0
638874
  Бахуринська О.О. Кримінально-правові джерела Литовського Статуту: історико-правовий аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 202-211. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Автор за історичними джерелами досліджує процес розвитку давньоруського права на українських територіях XIV-XV століть, вплив звичаєвих норм Руської Правди та законодавчих джерел на формування правових положень Литовського Статуту 1529 року. Значний ...
638875
  Koпoтyн I.M. Кримінально-правові зacaди охорони гpoмaдcькoгo порядку в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
638876
  Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 70-76. – ISSN 2222-5374
638877
  Шведова Г.Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 187-192. – ISSN 2078-6670
638878
  Янко В.М. Кримінально-правові засади протидії основ суверенітету українського народу // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 22-29. – ISBN 978-617-616-077-9
638879
  Оропай О.О. Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 63-68. – ISSN 2413-1342
638880
  Коваленко В. Кримінально-правові засоби боротьби зі злісною непокорою засуджених законним вимогам адміністрації виправної колонії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 207-212. – ISSN 0132-1331
638881
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: поняття та система // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 105-110.
638882
  Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обгрунтованості покарання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 102-108.
638883
  Луцик Г. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 62-69
638884
  Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 146-153
638885
  Голіна В.В. Кримінально-правові засоби у системі спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 16-27
638886
   Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / [О.В. Козаченко та ін.] ; за ред. проф. О.В. Козаченка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. ін-т права. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215, [1] с. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-5634-287-9
638887
  Савченко А. Кримінально-правові заходи, що не є покаранням, у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-23.
638888
  Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 351-357. – ISSN 1026-9932
638889
  Кравченко О.О. Кримінально-правові норми про контробанду потребують реконструкції // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.50-54
638890
  Павликівський В.І. Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах / В.І. Павликівський, І.М. Острівний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 137-141. – ISSN 1727-1584
638891
  Артюхова В.В. Кримінально-правові ознаки особи злочинця-хулігана // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-617-616-069-4
638892
  Гусак А.П. Кримінально-правові ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 573-578. – ISSN 1563-3349
638893
  Смирнова Анелія Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов"язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 129-133
638894
  Любченко Д.І. Кримінально-правові ознаки хабарництва / Д.І. Любченко, О.Ю. Анциферов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 116-123.
638895
  Ференець О.Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 156-165. – ISSN 2078-9165
638896
  Харитонова О.В. Кримінально-правові погляди О.Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень : монографія / О.В. Харитонова ; Нац. юрид. академія ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-458-164-3
638897
  Ландіна А.В. Кримінально-правові проблеми відповідальності за деякі злочини проти статевої моральності (ст. 302 Кримінального кодексу України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 111-117.
638898
  Юзікова Наталія Семенівна Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Юзікова Наталія Семенівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. юридична Академія. – Одеса, 1999. – 176л. – Бібліогр.:л.159-174
638899
  Юзікова Н.С. Кримінально-правові проблеми відповідальності за злочини проти неповнолітніх : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.08 / Юзікова Н.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – Бібліогр.:16с.
638900
  Цвіркун Н.Ю. Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 155-167. – ISSN 2304-4556
638901
  Присяжнюк І.І. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
638902
  Наумчук Н.В. Кримінально-правові та адміністративно-правові аспекти відповідальності у сфері безпеки продукції в сучасному українському законодавстві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 179-185. – ISSN 2227-796X


  In the article we stressed on the necessity of harmonization of criminal law with administrative. We analyzed the value of criminal and administrative responsibility for delivery of dangerous products. We formulated recommendations for improving the ...
638903
  Коваль А. Кримінально-правові та кримінальні процесуальні підстави розмежування процедури примирення на підставі ст.46 КК України та на підставі угоди про примирення. Проблеми понятійного апарату // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 135-137
638904
  Рябчинська О.П. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти застосування покарання у виді громадських робіт в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 64-67
638905
  Ніколаєнко Т.Б. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання "тримання в дисциплінарному батальоні" від витоків до початку XX століття // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 285-293. – ISSN 2307-3427
638906
  Орлов Ю.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 126-136. – ISSN 2304-4556
638907
  Джужа А.О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : монографія / Джужа А.О., Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гадяк Ж.В., 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2
638908
  Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню : монографія / О.В. Шевченко. – Київ : Дакор, 2013. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-617-7020-24-9
638909
   Кримінально-правові та кримінологічні основи забезпечення воєнної безпеки України : наук.-практ. посібник / [М.С. Туркот та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : АртЕк ; Національна академія прокуратури України, 2014. – 244, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-617-7264-01-8
638910
  Гриндей Л.М. Кримінально-правові та медико-соціальні аспекти проведення штучного аборту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип.333)
638911
  Бойко А.М. Кримінально-правоий обов"язок відшкодування заподіяної злочином шкоди : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Бойко А. М.; МО України, КУ ім. Шевчека. – К., 1995. – 24л.
638912
  Орлеан А. Кримінально-првова охорона людини від трудової експлуатації : аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 57-66
638913
  Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 340-345. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
638914
  Мурзановська А. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-28-6
638915
  Гаврилюк Л. Кримінально-процесуальна норма як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
638916
  Скрипа Є.В. Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 316-320. – ISSN 2219-5521
638917
  Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб"єкта доказування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.69-73. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
638918
  Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 106, [6] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-458-149-0
638919
  Туркота С.М. Кримінально-процесуальне забезпечення компромісу між потерпілим і обвинуваченим // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-27
638920
   Кримінально-процесуальне законодавство України. – Київ : А.С.К., 1998. – 480с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-090-2
638921
  Андрушко П.П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 9-20


  Автор досліджує юридичну природу обставин, що виключають злочинність діяння, їх відмінності від обставин, що виключають провадження у кримінальній справі, та практику некоректного застосування в кримінальному процесі. Автор исследует юридическую ...
638922
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко; Юрид. акад. Мін-ва внутрішніх справ України. – Київ : Істина, 2007. – 456с. – ISBN 966-7613-66-6
638923
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко ; Мін-во внутрішніх справ України ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-е, змінене і доп. – Київ : Істина, 2008. – 488с. – ISBN 966-7613-66-6
638924
  Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Лобойко ; М-во внутрішніх справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 488-489 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7613-66-6
638925
  Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право : практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 202, [6] с. – Додатки: с. 94-194. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 978-966-483-517-3
638926
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Навч. посібник / В.М. Тертишник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 576c. – ISBN 966-7302-86-5
638927
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник / В.М. Тертишник. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2003. – 1120с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-420-7
638928
  Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2007. – 848 с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-110-4
638929
  Нор В. Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування / В. Нор, Н. Бобечко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 1026-9932
638930
  Сопронюк О. Кримінально-процесуальне правопорушення як підстава кримінально-процесуальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 100-110
638931
  Волкотруб С.Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 231-238. – (Право. Економіка. Управління)
638932
  Чорноусько М.В. Кримінально-процесуальний закон та Конституція України: деякі аспекти відповідності // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 95-98. – ISBN 978-966-419-300-6
638933
   Кримінально-процесуальний кодекс : За станом на 15 серпня 1997 р. – Київ : Логос ; Сірін, 1997. – 156 с. – ISBN 966-581-003-0
638934
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Закони України. – Київ : Інкомп, 1993. – 434 с. – ISBN 5-8292-0069-4
638935
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами і доповненнями. – Київ : Україна, 1994. – 240с. – ISBN 5-319-01326-4
638936
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 158с.
638937
   Кримінально-процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
638938
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Офіційний текст із змінами станом на 1 лютого 2003 року). – Київ : ІнЮре, 2003. – 416с. – ISBN 966-8088-28-X
638939
   Кримінально-процесуальний кодекс України : (Станом на 16 вересня 2004 р.). – Київ : Велес, 2004. – 176с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-15-4
638940
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 жовтня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 216с. – ISBN 966-7714-75-6
638941
   Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 1 грудня 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 208с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7
638942
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 10 березня 2006 р. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 280с. – ISBN 966-313-288-4
638943
   Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 15 травня 2008 року. – Харків : ІГВІНІ, 2008. – 256 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-8772-36-9
638944
   Кримінально-процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – Шифр дубл.34(Код) Крим.Доп. 1 карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
638945
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
638946
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
638947
   Кримінально-процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року.: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
638948
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
638949
  Матвійчук В.К. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2183-92-4
638950
   Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 січня 2010 р. / Бояров В.І. [та ін.] ; за заг. ред. : В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка ; Верховний Суд України. – Вид. 6-е, переробл. та доп. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 894 с. – ISBN 978-966-2968-21-7
638951
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
638952
   Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 17 січ. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 215, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-117-8
638953
   Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 1 січня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 168с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-13-7
638954
   Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами : Станом на 1 січня 2000 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 840с. – ISBN 966-7302-84-9
638955
   Кримінально-процесуальний кодекс України. За станом на 1 квітня 1997 р.. – Київ : Логос, Сірін, 1997. – 157с. – ISBN 966-581-003-0
638956
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2001 року.. – Київ : Атіка, 2001. – 208с. – ISBN 966-7714-75-6
638957
   Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-667-001-01
638958
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1958. – 159с.
638959
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1961. – 203с.
638960
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1964. – 224с.
638961
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 400с.
638962
   Кримінально-процесуальний кодекс Українскької РСР. – К., 1968. – 288с.
638963
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – 123с.
638964
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К., 1940. – 173с.
638965
   Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. – К.-Х., 1944. – 252с.
638966
  Молдован А.В. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН та його відмінності від кримінально-процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-29
638967
  Габлей Н.Г. Кримінально-процесуальний статус засудженого під час вирішення судом питань, які виникають в стадії виконання вироку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
638968
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1996. – 256с. – ISBN 966-00-0031-6
638969
  Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – Київ : Атіка, 1999. – 280с. – ISBN 966-95627-2-4
638970
  Дроздов О. Кримінально-процесуальні аспекти звільнення особи від кримінльної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям / О. Дроздов, В. Гутнік // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 41-44
638971
  Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 119-121. – ISSN 2310-9769
638972
  Савченко В.А. Кримінально-процесуальні гарантії (за законодавстві України) // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 278-288
638973
  Погорецький М. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці: до визначення поняття // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 88-96
638974
  Супрунова О. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 143-145
638975
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-19.
638976
  Зайковський А.А. Кримінально-процесуальні гарантії забезпеченняправ та законних інтересів підозрюваного на досудовому слідстві (історико-правовий аспект) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-24.
638977
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-359-9


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
638978
  Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи : досудове та судове провадження : навчально-практичний посібник / О.П. Кучинська ; Акад. адвокатури України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 406, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-415-2


  Висвітлюється порядок і наводяться зразки кримінально-процесуальних документів
638979
  Костін М. Кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 98-103.
638980
  Калинюк Н.М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 287-291


  Досліджено деякі теоретичні питання кримінально-процесуальних перспектив розвитку дистанційної очної ставки в Україні. Відображено ймовірну ефективність функціонування інституту дистанційної очної ставки у перспективі ...
638981
  Хабло О.Ю. Кримінально-процесуальні правовідносини та проблема зловживання правом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 465-470. – ISSN 1563-3349
638982
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 145-149
638983
  Чабанюк В. Кримінально-процесуальні правопорушення при порушенні кримінальної справи: причини та шляхи їх усунення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-146.
638984
  Лукашевич В.Г. Кримінально-процесуальні проблеми криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 101-104. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
638985
  Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу : монографія / Є.Г. Коваленко, Г.Я. Коваленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-667-458-9
638986
  Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
638987
  Приступа А.Є. Кримінально-психологічні етюди Дмитра Андрійовича Дріля / А.Є. Приступа, В О. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 91-95
638988
  Моргун О.С. Кримінально-психологічні особливості злочинності неповнолітнііх // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 151-157
638989
  Гмирко В. Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 26-35. – ISSN 1026-9932
638990
  Марисюк К. Кримінально - правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.31-34. – ISSN 0132-1331
638991
  Пастернак Ю.Б. Кримінально - процесуальне доказування в умовах реформування українського судочинства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 264-270
638992
  Маляренко В. Кримінально - процесуальне законодавство України: питання становлення та розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-15. – ISSN 0132-1331
638993
  Грошевий Ю. Кримінально - процесуальні аспекти оперативно - розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
638994
  Орлов М. Кримінально - процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
638995
  Лихова С. Кримінально -правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.115-120. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
638996
  Руденко О.О. Кримінально правова кваліфікація дій осіб, які займаються незаконною господарською діяльністю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 155-162.
638997
  Анчукова М.В. Кримінально правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв"язку або через комп"ютер (ст 163 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 519-526. – ISSN 1563-3349
638998
  Левченко Ю.О. Кримінально правова характеристика злочинів, що пов язані з транспортуванням нафто-, газопродуктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-146.
638999
   Кримінальноправова боротьба з хуліганством. – К., 1971. – 151с.
639000
  Матишевський П.С. Кримінальноправовий аналіз розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 30-35. – (Серія права ; № 12)


  В статье дается юридический анализ состава преступления грабежа; раскрывается содержание понятия "открытое" похищение имущества; исследуется характер физического насилия при грабеже, в том числе и насилия, сопряженного с лишением свободы потерпевшего; ...
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,